close

Enter

Log in using OpenID

Türkçe - TÜRKUVİD - Türk Kuveyt İş Çevreleri Derneği

embedDownload
TÜZÜK
KUVEYT İŞ ÇEVRELERİ DERNEĞİ
İstanbul
DERNEĞİN ADI
Madde 1- Derneğin Adı “Kuveyt İş Çevreleri Derneği„ ve Derneğin kısa adı “KUVİD„‘dir.
DERNEĞİN MERKEZİ
Madde
2Derneğin
Merkezi
İstanbul
Dünya
Ticaret
Merkezi
A/1 Blok Kat:6/245 Yeşilköy, Bakırköy / İstanbul’dadır. Dernek, Genel Kurul kararıyla yurtiçinde
ve yurtdışında şube açabilir; ayrıca Yönetim Kurulu kararıyla yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik
açabilir ve temsilci atayabilir.
DERNEĞİN AMACI
Madde 3- Derneğin amacı;
a) Türkiye ve Kuveyt arasındaki ticari, sanayi, ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkıda
bulunmak,
b) Türk ve Kuveyt iş çevrelerine ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda
görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak,
c) Türkiye Cumhuriyeti Anayasal düzeni içinde siyasi gaye gütmeksizin Türk ve Kuveyt iş
çevrelerinin demokratik ve planlı bir düzen içinde kalkınıp sınai, ticari, sosyo-ekonomik,
eğitim ve kültür düzeyinin gelişmesini, teknolojik sermaye, fikir alışverişi ve
koordinasyonunu sağlayarak daha ileri bir düzeye ulaşmasına yardımcı olmak, özel ve kamu
kuruluşları arasında uyum - bütünleşmeyi ve yardımlaşmayı sağlamak,
d) Kar amacı gütmeden Türk ve Kuveyt iş çevrelerinin gelişmesini ve yükselmesini sağlamak,
piyasada kalite standartıyla birlikte verim ve karlılığı artırmak,
e) Türk iş çevreleri ile Kuveyt iş çevreleri arasındaki yardımlaşmayı artırmak, bir çatı altında
toplamak ve mesleki sorunlarını çözümleyerek her türlü meslek odalarında gerek resmi,
gerek özel kurum ve kuruluşlarda temsilini sağlamak, her türlü hukuki sorunlarında
üyelerine yardımcı olmak amacı ile dernek bünyesinde hukuk birimi kurmak, bilirkişiler
kurulu oluşturarak ihtilaflarda üyeleri yararına sunmak,
f) Türk ve Kuveyt iş çevrelerinin ihtiyaçlarını gözeterek gerek pratikte, gerekse yasal düzeyde
yaşanan sorunları belirlemek, sorunları ilgili idari makamlara sunmak ve birlikte çözüm
aramak üzere idari makamlar ile irtibat içinde olmak,
g) Türk ve Kuveyt iş çevrelerinde amaca uygun konularda haberleşmeyi sağlamak,
h) Türk ve gerekirse Kuveyt iş çevreleri ile Türkiye'deki Kuveyt Hükümet temsilcileri
arasındaki ilişkilerin kurulmasında yardımcı olmak,
i) Kuveyt iş çevreleri ve bu çevreleri oluşturan bireyler ile Türk halkı arasındaki dostluğun,
anlayış ve ortak menfaate dayalı çalışmaların gelişmesini sağlamak,
j) Bilgi alışverişi, tavsiye ve fikir teatisi yoluyla Türk ve Kuveyt iş çevrelerinin ortak iş yapma
ve geliştirmesine yardımcı olmak, üyeleri arasında sosyal ve ticari şuuru geliştirerek
işbirliğini sağlamak ve böylece daha ileri bir toplum düzeyine ulaşmak için çalışmak,
Sayfa 1 / 15
k) Gerek üye gerekse üye olmayan işadamların yürüttüğü ticari ve sanayi faaliyetlerin kuruluş
ve organizasyonunda yardımcı olmak,
l) İşadamları arasındaki profesyonel, teknik ve sosyal yardımlaşmayı her iki ülke çıkarları
doğrultusunda sağlamak,
m) İki ülke arasında kültürel ve sosyal bağlarını artırmak için kültürel ve sportif faaliyetlere
aracılık etmek, sponsorluk sağlamak,
n) Dernek faaliyetlerinin etkinleştirilmesi, geliştirilmesi ve dernek üyeleri arasında tanışmayı,
tesanütü temin amaçları ile her türlü kurs, seminer, sempozyum, konferans, panel, toplantı
gibi çalışmalar yapmak,
o) Dernek amacına yönelik diğer faaliyetlerde bulunmak,
DERNEĞİN ÇALIŞMA ALANLARI
Madde 4- Dernek, amacını gerçekleştirmek için aşağıdaki çalışmaları yapar;
a) Üyelerine, faaliyet alanlarıyla ilgili bilgileri toplar, derler ve kullanımına sunar,
b) Üye Türk ve Kuveytli işadamları ile devlet kuruluşları arasındaki ilişkilerin kurulmasında
gerekli desteği verir,
c) Dernek üyelerinin faaliyet konularına ilişkin karşılaştıkları problemlerinin çözümünde
yardımcı olur ve yol gösterir,
d) Dernek üyelerine Kuveyt ve Türk iş hayatını tanıtır, görüşme ve işbirliğinin oluşmasını
sağlar,
e) Kuveyt ve Türk girişimcilerin katılımını sağlayarak eğitsel, sosyal ve kültürel faaliyetler
düzenler,
f) Dernek amacının gerçekleştirilmesi için toplantılar, gösteriler, geziler, bilimsel çalışmalar ve
sergiler düzenleyebilir, arşiv oluşturabilir, yayımda bulunabilir, plan ve proje yaptırabilir ve
bunlar için yarışmalar açabilir, sonucunu uygulayabilir,
g) Dernek Türk ve Kuveyt iş çevrelerini kalkındırmak ve geliştirmek için sanayici, meslek,
bilim ve işadamlarını bir araya getirerek çalışmalarda bulunmak üzere bünyesinde toplar,
teşkilatlanıp gelişmeleri için gerekli çalışmalara teşvik eder,
h) Ekonomi kurallarına uygun olarak Kuveyt iş çevrelerinin ülke kalkınmasında milli
çıkarlarımıza uygun olarak faaliyet göstermesini sağlar.
i) Ulusal ve uluslar arası bazda üyelerinin karşılaştıkları problemleri tespit ederek çözüm
sağlayıcı yönde gerekli çalışmaları yapar, yaptırır,
j) İlgili kamu kurum ve kuruluşlarına her türlü maddi ve manevi destek olur ve amacının
gerçekleştirilmesine yönelik olarak her türlü burs verir sosyo-ekonomik konularda her türlü
araştırma yaptırır, bilgi bankası oluşturur, istatistikler yaptırır, mesleki bilgiler toplar ve bu
bilgileri üyelerinin yararına sunar.
k) Sınai, kalkınma, yatırım, döviz getirici alanlarda gerekli proje çalışmaları yaparak özel ve
resmi kuruluşlarla işbirliği yapar.
l) Amaç ve faaliyetlerin duyurulup yaygınlaştırılması yolunda dergi, kitap ve broşür gibi yayın
araçlarından yararlanır ve bu yayın organlarını kurar, basım ve dağıtımını yapar. Toplantılar,
kurslar, seminerler, konferanslar ve kongreler düzenler.
m) Halen mevcut ve ileride kurulacak yerli ve yabancı özel ve resmi kuruluşlar, ticaret ve
sanayi odaları, borsalar, meslek teşekkülleri, vakıf, dernek, birlik ve benzerleri ile doğrudan
doğruya veya kendisine bağlı olarak kurabileceği kuruluşlar aracılığı ile işbirliği yapar.
Sayfa 2 / 15
n) Dernek amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak gayrimenkul tasarruf eder. Gayrimenkuller
üzerinde dernek leh ve aleyhine her nevi irtifak, kira, şufa, ipotek gibi haklar tesis eder veya
verir, terkin ve fek edebilir. Bu muameleler yönetim kurulu kararına gerek duyar.
o) Dernek üyelerinin yararına kooperatifler kurar.
p) Dernek amaçlarına ulaşabilmek için dernek ticari işletmesi kurar, vakıf kurar veya kurulmuş
vakıflara iştirak eder.
q) Dernek, genel kurul kararı almak kaydıyla tüzüğünde belirtilmiş olan amaçları
gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir, yurt dışında kurulmuş
dernek veya kuruluşlara üye olarak katılabilir.
r) Amaç ve hizmet konularıyla ilgili gelir getirici projeler için ortaklıklar, iktisadî işletmeler,
şirketler ve sosyal faaliyetler için lokaller, çeşitli tesisler kurar; kurulanlara ve kurulacak
olanlara katılır; bunları işletir veya başkalarına işlettirir.
s) Dernek, Genel Kurul kararı almak kaydıyla amacının gerçekleştirilmesine uygun olarak
yabancı kuruluşlarla işbirliği yapabilir. Bu gibi kuruluşlardan amaçları doğrultusunda
kullanılmak üzere her türlü fon, hibe veya yardım alabilir. Gerek bu türlü yabancı
kuruluşlar, gerekse Türk kamu ve özel kuruluşları ile bu amaç doğrultusunda işbirliği
yapabilir ve ortak girişimlerde bulunabilir. Şubeler direkt bu tür işbirliği ve girişimde
bulunamazlar. Ancak şubelerin geliştirmiş olduğu projeler Genel Merkez Yönetim Kuruluna
sunulur. Uygun bulunan projeler Genel Merkezin kontrol ve koordinasyonunda şubeler
tarafından yürütülür.
t) Kuveyt ve Türk işadamlarına mevzuat ve dernek tüzüğü çerçevesinde mümkün olan diğer
hizmetleri verir
DERNEK KURUCULARI
Madde 5- Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, meslek ve sanatları, ikametgâhları ve uyrukları
ekli listede belirtilmiştir.
DERNEĞE ÜYE OLMA, ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMANIN ŞART VE
ŞEKİLLERİ
ASLİ ÜYELİK
Madde 6- Derneğin tüzüğünde belirtilen amaçları kabul eden Kuveyt veya Türkiye vatandaşı
işadamları ve/veya temsilcileriyle, Kuveyt -Türk ortak girişimlerinde görevli kişiler, Türk, Kuveyt
veya Türk – Kuveyt ortaklığı ile kurulan tüzel kişiliğe sahip ticari işletmeler derneğe üye olabilir.
Derneğe üye olacak gerçek kişilerin medeni haklara sahip ve yirmi yaşını bitirmiş, derneklere üye
olma hakları sürekli veya süreli olarak kısıtlanmamış olmaları gereklidir.
Derneğe üye olacak tüzel kişilerin gerek dernek tüzüğünde, gerekse ilgili diğer kanunlarda
belirtilmiş olan yasak faaliyetlerde bulunmamış olmaları ve üyelik süresince bu şartları devam
ettirmeleri gerekmektedir. Derneğe üye olacak tüzel kişiler yazılı olarak bildirilmesi kaydıyla en
fazla bir yönetici veya yetkili tarafından Dernekte temsil edilirler.
TC vatandaşı olmayan gerçek veya tüzel kişi temsilcilerinin derneğe üye olabilmeleri için Türk
vatandaşlarında aranan şartların yanısıra Türkiye'de ikamet etme hakkına sahip bulunmaları da
gereklidir.
Sayfa 3 / 15
Bu şartları haiz kişilerden aşağıdaki şartlara sahip olanlar belirtilen usule uygun olarak derneğe üye
olabilirler.
Derneğe üye olmak isteyenlerin:
a)
b)
c)
Ticari ve Sınai faaliyette veya bu faaliyetleri gösteren şirket ortağı veya yöneticisi
olmaları, serbest meslek erbabı olmaları yine Ticari ve Sınai alanlarda bilimsel
faaliyetlerde bulunmaları, tüzel kişilerin ise bu tüzük ve diğer kanunlarda belirlenen
şartlara ilave olarak, temsil ettiği tüzel kişiliğin yetkili makamınca üyelik müracaatı için
karar alınmış olması gerekir.
Dernek Kurucu üyelerinden veya Yönetim Kurulu üyelerinden veya asil üyelerden biri
tarafından takdim edilmiş ve imzalanmış, Dernek üye müracaat formunun doldurulup,
Derneğe başvurulması gerekmektedir. Dernek Yönetim Kurulu üyelik için takdim
edilen adaylar hakkında en geç otuz günlük süre içinde üyeliğe kabul veya ret şeklinde
oy çokluğu ile karar alır.. Üyeliğe kabul edilenlerin tebliğ tarihinden itibaren 1 (bir) ay
içinde giriş aidatını ödemeleri zorunludur. Giriş aidatını zamanında ödemeyenlerin
üyeliği otomatik olarak düşer. Üye kabulü veya reddinin nihai mercii; Yönetim
Kuruludur. Hiç kimse üye olmaya veya üyelikte kalmaya zorlanamaz.
Dernek Yönetim Kurulu, uygun gördüğü kişilere onur üyeliği verebilir.
ÜYELİKTEN AYRILMA
Madde 7 - Üyeler diledikleri zaman dernekten ayrılabilirler. Dernek üyelerinin üyelikten ayrılmaları
aidat borçlarından kaynaklı sorumluluklarını sona erdirmez. birikmiş borçların ödenmesi hususunda
derneğin tüm yasal haklari saklıdır.
ÜYELİĞİN SONA ERMESİ
Madde 8 a)
Derneğin tüzüğüne veya çalışmalarına uymayan, derneğin onur ve saygınlığına zarar
verici hareketlerde bulunan üyeler, dernek yönetim kurulunca sebepleri ile birlikte
disiplin kuruluna bildirilir. Disiplin kurulu üyenin çıkarılmasına karar verirse, üyenin
kaydı disiplin kurulunun onayına istinaden yönetim kurulunca silinir.
b) Derneklere üye olma hakkını sürekli veya geçici olarak kaybeden kişiler ile, tüzel kişilik
vasfını yitiren veya bu tüzük ve ilgili diğer kanunlarda belirtilmiş olan yasak faaliyetleri
yaptığı tespit edilen tüzel kişilerin üyelik kaydı yönetim kurulu kararı ile silinir.
c)
Aidat veya katılma payını ödemedikleri için iki dönem üst üste iki genel kurula kabul
edilmeyen üyelerin üyelik kaydı yönetim kurulu kararı ile silinir.
d) Her iki halde üyeliği sona eren kişiler üyeliğin sona erdiğinin bildiriminden itibaren on
beş gün içinde yönetim kurulu kanalı ile genel kurula itiraz edebilirler. İtirazlar ilk genel
kurul toplantısında karara bağlanır. Üyenin süresinde itiraz etmemesi veya itirazın reddi
halinde yönetim kurulu üyenin kaydını siler.
ONUR ÜYELİĞİ
Madde 9 - Dernek yönetim kurulu iş hayatı ve özel yaşamda toplumun takdirini kazanmış, başta
ülkemizin ekonomik gelişmesi olmak üzere Türk – Kuveyt iş ilişkilerinin ülke yararına gelişmesini
sağlamada dikkati çeken hizmetler yapmış iş ve meslek sahipleri arasından yönetim kurulunun en
Sayfa 4 / 15
az 2/3 çoğunluğu ile onur üyeliği verebilir. Derneğe onur üyeleri olarak kabul edilenler, genel kurul
toplantı ve müzakerelerine iştirak etmekle birlikte, oy kullanamazlar.
Onur üyeleri giriş bağışı ve yıllık aidat ödemezler. Onur üyelerinin dernek amacına aykırı olmamak
üzere, dernek bünyesinde yapacakları işler, çeşitli faaliyetler, eğitimler, organizasyonlar veya diğer
sosyal etkinlikler, dernek yönetim kurulunun veya genel sekreterliğin belirleyeceği şekilde
yürütülür. Fahri üyelerin statüsü, fonksiyonu, komisyonları, çalışma sistemleri ve her türlü idaresi,
dernek yönetim kurulu veya genel sekreterliğince belirlenir.
DERNEĞİN ORGANLARI
Madde 10: Derneğin aşağıdaki organları vardır.
Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
d) Yukarıda belirtilen organlara ek olarak yeni organlar genel kurul tarafından ve organlar
içerisinde çalışma grup – komisyonları yönetim kurulunca oluşturulabilir.
a)
GENEL KURUL
Madde 11 - Dernek tüzüğüne göre, asli üyeliğe kabul edilmiş ve dernek genel kuruluna katılma
hakkı bulunan üyelerden oluşur. Genel kurul her sene, senenin bitiminden itibaren Mart ayı sonuna
kadar olağan toplantısını yapar. Olağan toplantı dışında genel kurul gerekli görüldüğü hallerde
yönetim kurulunun oybirliği veya denetleme kurulunun 2/3 çoğunluğu veya dernek üyelerinin beşte
birinin yazılı isteği üzerine olağanüstü toplanır. Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağırılır.
Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kendisi kullanır.
Katılma hakkı :
Genel kurula katılabilmek için, bir önceki yıla ait aidat veya katılma payı borcu bulunmamak
gerekmektedir. Durum, üye listeleri düzenlenmeden önce yazı ile üyelere duyurulur ve en az on beş
günlük bir ödeme süresi tanınır.
Çağrı usulü :
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre, genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini
düzenler.. Genel Kurula katılacak üyeler en az on beş gün önceden toplantıya çağırılır. Bu amaçla
toplantının günü, saati, yeri ve gündemi elektronik posta veya iadeli taahhütlü posta ile üyelere
bildirilir. Bu çağrıda, çoğunluk sağlamaması sebebiyle toplantı yapılmazsa, ikinci toplantının hangi
gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasındaki zaman
dilimi bir haftadan az, altmış günden fazla olamaz.
Sayfa 5 / 15
Toplantı başka bir sebeple geri bırakılırsa, bu durum geri bırakılma sebepleri de belirtilmek
suretiyle toplantı çağrısının yapıldığı usul ile üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma
tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılması zorunludur.
Üyeler ikici toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılırlar ve toplantı ikinci
genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Toplantı Yeri ve Toplantı Yeter Sayısı :
Genel kurul toplantıları dernek merkezinin bulunduğu yerde veya yönetim kurulu tarafından
belirlenen bir yerde yapılır. Genel kurul, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan
üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz; ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı dernek yönetim ve
denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından aşağı olamaz.
Toplantının Yapılış Usulü:
Dernek genel kurul toplantıları, çağrıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılır. Genel kurula katılacak
üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları hizasına imza ederek toplantı yerine girerler.
Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, Yönetim Kurulu
Üyeleri veya Yönetim Kurulu’nca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Kimlik
belgesini göstermeyenler, belirtilen listeyi imzalamayanlar ile Genel Kurul’a katılma hakkı
bulunmayan üyeler toplantı yerine alınmazlar.
Toplantı için toplantı yeter sayısı sağlanmışsa, durum bir tutanakla tespit edilir. Toplantı yetersayısı
sağlanamaması halinde de Yönetim Kurulu’nca bir tutanak düzenlenir. Toplantı yönetim kurulu
başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Açılışı müteakip
toplantıyı idare etmek üzere bir başkan, yeteri kadar başkan vekili ve kâtip seçilir. Toplantının
yönetimi genel kurul başkanına aittir. Kâtipler toplantı tutanağını düzenler ve başkanla birlikte
imzalar. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler yönetim kuruluna verilir. Genel kurul
toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak gündeme geçilmeden önce
toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen hususların
gündeme alınması zorunludur.
Oy Kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri
Her üyenin Genel Kurul'da bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Genel
Kurul'da oylar gizli veya açık olarak belirlenir. Gizli oylar Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş
kâğıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra mühürlenmiş veya içi
boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak
belirlenen oylardır. Açık oylamada ise Genel Kurul Başkanı’nın belirteceği yöntem uygulanır.
Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya
uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da bu fıkra hükmü uygulanır.
Sayfa 6 / 15
GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 12 – Aşağıda yazılı hususlar Genel Kurulca görüşülüp karara bağlanır.
a) Dernek organlarının seçilmesi
b) Dernek tüzüğünün değiştirilmesi
c) Yönetim ve denetleme kurulları raporlarının görüşülmesi, yönetim kuruluna ibraz edilmesi
ve yönetim kurulunun ibra edilmesi
d) Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi
e) Derneğe gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması,
dernek adına borçlanılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi,
f) Derneğin federasyona katılması, ayrılması
g) Yurtiçinde veya yurtdışında şube açılmasına karar verilmesi, bu doğrultuda yönetim
kurulunun takip ve koordinasyon için yetkilendirilmesi,
h) Derneğin feshedilmesi,
i) Yurtiçinde veya yurtdışında açılmış bulunan şubelerinin kapatılmasına karar verilmesi ve bu
doğrultuda yönetim kurulunun takip ve koordinasyon için yetkilendirilmesi,
j) Haysiyet divanının ihraç kararlarına ve üyeliği kendiliğinden sona ermiş bulunan üyelerin,
üyeliği sona erdirici sebebin tahakkuk etmediğine ilişkin itirazların tetkik edilip karara
bağlanması,
k) Uluslararası faaliyet ve işbirliğinde bulunulmasına, yurtdışında kurulmuş dernek veya
kuruluşlara üye olunmasına karar verilmesi, bu doğrultuda yönetim kurulunun takip,
uygulama ve koordinasyon için yetkilendirilmesi.
l) Yabancı kuruluşlarla işbirliği yapılmasına ve bu gibi kuruluşlardan amaçları doğrultusunda
kullanılmak üzere her türlü fon, hibe veya yardım alınmasına karar verilmesi. Gerek bu türlü
yabancı kuruluşlar, gerekse Türk kamu ve özel kuruluşları ile bu amaç doğrultusunda
işbirliği yapılması veya ortak girişimlerde bulunulmasına karar verilmesi, bu doğrultuda
yönetim kurulunun takip, uygulama ve koordinasyon için yetkilendirilmesi.
m) Dernek amaçlarına ulaşabilmek için dernek ticari işletmesi kurulması, vakıf kurulması veya
kurulmuş vakıflara iştirak edilmesi hususunda karar verilmesi.
n) Mevzuatta ve dernek tüzüğünde genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine
getirilmesi
YÖNETİM KURULU
Madde 13 -Yönetim kurulu genel kurulun dernek asli üyeleri arasından, üç yıl için gizli oyla
seçeceği, beş asil, beş yedek üyeden meydana gelir. Yönetim kurulu üyeleri en fazla altı yıl üst üste
yönetim kurulunda bulunabilir. Bir görev dönemi sonrası verilen aradan sonra tekrar seçilebilmeleri
mümkündür. Mazeretsiz, üst üste 3 yönetim kurulu toplantısına katılmayan veya altı aylık dönem
içinde yapılan yönetim kurulu toplantılarının yarıdan bir fazlasına, mazeretli veya mazeretsiz olarak
katılmayan kişinin, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulunun alacağı kararla düşer.
Genel sekreter, yönetim kurulunun tabii üyesidir. Yönetim kurulu, her yönetim yılı başında
yapacağı ilk toplantıda kendi arasından açık oyla bir başkan, en fazla iki başkan yardımcısı ve bir
muhasip üye seçer.
Yönetim kurulu başkanı en fazla altı yıl üst üste seçilebilir ve başkanlık görevini yürütebilir. Bir
görev döneminin tamamlanması ardından verilen aradan sonra eski başkanın tekrar seçilmesi
Sayfa 7 / 15
mümkündür. Ancak yönetim kurulu üyesi olarak geçirilen süre, yönetim kurulu başkanlığı için
belirtilen altı yıllık sürenin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 14 - Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)
p)
q)
r)
s)
t)
u)
v)
Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden biri veya bir kaçına yetki vermek
Derneğin gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi
hazırlayarak Genel Kurula sunmak
Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde onları on gün içinde mahallin en
büyük mülki amirliğine bildirmek.
Şubelerin genel merkez bütçesine ve faaliyet giderlerine katılma paylarını belirlemek. Yıllık
aidat miktarını, giriş aidatını, bunların toplanma şekli ve esaslarını belirlemek
Derneğin Uluslararası faaliyette bulunması, yurt dışındaki Dernek veya Teşekküllere üye olarak
katılması veya ayrılması ve bunlarla ilgili tüm yasal prosedürü yerine getirmek veya getirilmesi
ile ilgili gerekli görevlendirmeler yapmak
Derneğin resmi, yarı resmi ve özel kurum ve kuruluşlara üye veya kurucu üye olmasına karar
vermek.
Dernek tüzüğünün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak
Dernek şubelerinin açılması için genel kurula teklif sunmak
Genel kurul kararı olmak kaydıyla, yurtiçinde veya yurtdışında şube açılmasını kararlaştırmak
ve şube kurucularına yetki vermek.
Kendi içinden bir yürütme komitesi seçmek ve yetkilendirmek
Yıllık aidat ve katılma paylarını ödemeyen üyeler hakkında gerekli işlemleri yapmak,
Genel sekreteri ve çalışma şartlarını tayin etmek.
Genel kurul kararı olmak kaydıyla derneğin yabancı kuruluşlarla işbirliği yapması ve bu gibi
kuruluşlardan amaçları doğrultusunda kullanılmak üzere her türlü fon, hibe veya yardım alması
veya ortak girişimlerde bulunması ve bunlarla ilgili tüm yasal prosedürü yerine getirmek veya
getirilmesi ile ilgili gerekli görevlendirmeler yapmak, şubelerin benzeri teşebbüs taleplerini
değerlendirerek karar almak.
Yurtiçinde ve yurtdışında temsilcilik açılmasına veya temsilci atanmasına karar vermek.
Dernek amaçlarına ulaşabilmek için dernek iktisadi işletmesi kurmak,lokal açmak, vakıf
kurmak, veya kurulmuş vakıflara iştirak etmek için gerekli işlemleri yapmak, yetkileri
kullanmak, ticari işletmeye ve/veya vakfa ayrılacak sermaye miktarı ve türü hakkında karar
vermek
Dernek amaçlarına uygun hertürlü gayrimenkul satınalmak, kiralamak ve bu muameleleri
yürütecek gerçek ve/veya tüzel kişileri görevlendirmek.
Devlet kurumlarıyla güvenilir ve yararlı bağlantılar kurmak.
Sosyal ve kültürel etkinlikler yapmak.
Dernek aktivitelerine destek, eşgüdüm ve koordinasyon sağlamak
Genel Kurulca seçilen yönetim organları üyelerinin kimlikleri ve tüzük değişiklikleri hakkında
ilgili tescil dairesi ve diğer kurumları bilgilendirmek.
Disiplin Kurulunca verilen raporları tüzük hükümleri çerçevesinde değerlendirmek.
Dernek üyelik başvurularının onaylanması ve üyelik haklarının düşürülmesi fonksiyonlarını
yerine getirmek.
Sayfa 8 / 15
w)
Dernek Genel Kurul toplantılarının tüzük ve kanunlar çerçevesinde yapılmasına yönelik her
türlü hazırlıkların yapılması.
DENETLEME KURULU
Madde 15 - Derneğin mali faaliyetleri Genel Kurulca asil üyeler arasından üç yıl için seçilecek üç
asil ve üç yedek üyelerden teşekkül eden bir denetleme kurulu tarafından denetlenir. Denetleme
Kurulu üyeleri tek tek veya heyet halinde her zaman dernek defterlerini tetkik edebilirler. Yönetim
Kurulu ve Genel Sekreter kendilerinden istenilen belge, defter ve bilgileri Denetleme Kurulu
üyelerinin tetkikine sunmak zorundadır. Denetleme Kurulu denetim görevini altı ayı geçmeyen
aralıklarla yapar. Sonuçları bir rapor halinde Yönetim Kuruluna ve genel kurul toplantılarında
Genel Kurula sunar.
Dernek Yönetim Kurulu gerek duyduğu takdirde, bağımsız denetim kuruluşlarıyla denetim
anlaşması yapabilir ve denetlenebilir. Ancak bu durum Denetleme Kurulu’nun görev, sorumluluk
ve yetkilerini ortadan kaldırmaz.
ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ
Madde 16 - Genel Kurulca yapılan seçimi izleyen otuz gün içinde Yönetim Kurulu Başkanı
tarafından; Yönetim ve Denetleme Kurulları ile Derneğin diğer organlarına seçilen asil ve yedek
üyelerin ad ve soyadları, baba adları, doğum yeri ve tarihleri meslekleri ve ikametgâhları, Dernek
Merkezinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir.
AİDAT MİKTARLARI
Madde 17 – Giriş Aidatı, Derneğe yeni üye olanlardan üyelik süresi boyunca bir defaya mahsus
olmak üzere üyeliğe kabul edildikleri zaman alınan aidattır. Yıllık Aidat, Dernek üyelerinin Tüzük
uyarınca her yıl ödemekle yükümlü oldukları aidattır. Giriş Aidatı 2,000.- TL ve Yıllık Aidat
gerçek kişiler için 500.- TL ve tüzel kişiler için 1,000.- TL'dir. Aidatın en geç ait olduğu yılın
Aralık ayı sonuna kadar ödenmesi gerekir. Giriş aidatı ve yıllık aidat bedeli Genel Kurul tarafından
tespit edilir.
Dernek üyesi iken istifa yoluyla dernekten ayrılmış veya dernek amaç ve disiplinine aykırı bir
hareket dışında başka bir sebeple dernek üyeliğini kaybetmiş kişiler, tekrar üye olmak isterlerse
dernek Yönetim Kurulu kararı ile giriş aidatı ödemeden üyeliğe kabul edilebilirler. Çeşitli
kuruluşlardan üye olmuş kişi tayin, görev değişikliği veya diğer bir nedenden dolayı üyelikten
ayrılırsa, aynı kurumdan ayrılan üye yerine Derneğe üye kaydedilmesi mümkündür ve bu durumda
yeni üye için giriş aidatı istenmez. Yıllık aidat alınmaya, müteakip yıldan itibaren başlanır.
Görev dolayısıyla yurt dışına giden veya kamu görevi alan üyelerden Yönetim Kurulu'nun kararı ile
yıllık aidat yurt dışında bulunduğu veya kamu görevi devam ettiği sürece alınmaz.
DERNEĞİN GELİRLERİ
Madde 18 – Derneğin gelirleri;
a)
Giriş aidatı, yıllık aidat, üyelerin giderlere katılma payları ve şubelerden elde edilen katılma
payları
Sayfa 9 / 15
b)
c)
d)
e)
f)
Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenen yarışmalar ve konferanslar, fuar organizasyonlarına
yardımcı olmaktan ve benzeri faaliyetlerden sağlanan gelirler.
Dernekçe organize edilen piyangolardan elde edilen gelirler
Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.
Bağışlar, yardımlar, ortaklıklar, şirketler, lokaller ve iktisadî işletmelerden sağlanacak gelirler.
Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve
yardımlardan ve benzeri gelirlerden ibarettir.
DERNEĞİN DEFTER VE KAYITLARI
Madde 19 - Dernekte aşağıda yazılı defterler tutulur:
a. Üye Kayıt Defteri; Derneğe girenlerin kimlikleri, Derneğe giriş tarihleri, aylık ve yıllık
aidatlar bu deftere yazılır.
b. Karar Defteri; Yönetim Kurulunun kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve
kararların altı başkan ve üyelerce imzalanır.
c. Gelen ve Giden Evrak Defteri; Gelen ve Giden Evrak, tarih ve numarası ile bu deftere kayıt
olunur. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalarında saklanır.
d. Gelir ve Gider Defteri; Dernek namına alınan bütün paraların alındıkları ve harcanan
paralarında verildikleri yerler açık ve düzenli olarak bu defterde gösterilir.
e. Bütçe Kesin Hesap ve Bilanço Defteri; Bütçe, Kesin Hesap ve Bilançolar bu deftere yazılır.
f. Demirbaş Defteri; Derneğe ait demirbaş eşyalar bu deftere işlenir.
Bu maddede sayılan defterlerin İl Dernekler Müdürlüğü veya noterden tasdikli olması zorunludur.
Tutulacak defter ve kayıtların Türkçe olması zorunludur. Defterler bilgisayar ortamında da
tutulabilir. Ancak form veya sürekli form şeklinde tutulacak defterler, kullanılmaya başlanmadan
önce her bir sayfasına numara verilerek ve onaylatılarak kullanılabilir. Onaylı sayfalar
kullanıldıktan sonra defter haline getirilerek muhafaza edilir. Dernek yılsonu itibariyle
faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını düzenleyeceği beyanname ile her yıl Nisan ayı
sonuna kadar mülki amirliğe verir.
GELİR VE GİDERLER İLE BORÇLANMADA USUL
Madde 20 - Dernek gelirleri, alındı belgesi, bankalar aracılığı veya kredi kartlarıyla taksitler halinde
toplanabilir. Banka dekontları, Alındı Belgesi yerine geçer. Giderler harcama belgesiyle yapılır. Yıl
içinde elde edilen gelirlerin en az % 80’i dernek amaçları doğrultusunda harcanır. Alındı ve
harcama belgelerinin saklama süresi 5 yıldır. Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak Alındı
Belgeleri, Yönetim Kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırılması, onaylanması
ve kullanılmasıyla, dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin
uygulamalarda, ilgili kanunlar ve yönetmeliklere göre hareket edilir. Şubeler de aynı usullerle
çalışır.
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde
yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı
konularında olabileceği gibi, nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir
Sayfa 10 / 15
kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte
yapılamaz.
Dernek, ihtiyaç duyması halinde, kişi veya kuruluşlardan borç para alabilir. Borçlanma için,
Yönetim Kurulu’nun 3/2 çoğunluğunun karara katılması gereklidir.
ŞUBELERİN VE TEMSİLCİLİKLERİN KURULUŞU
Madde 21 - Dernek, Genel Kurul kararıyla gerekli görülen yerlerde Dernekler Kanunu hükümleri
uyarınca şube açılabilir, yurtdışında şube kurulabilir, mevcut şubelerin birleştirilmesine veya
tasfiyesine karar verebilir. Şubelerin kapatılmasına veya birleştirilmesine karar verilmesi halinde
birleştirilen veya kapatılan şubenin tüm malvarlığı dernek merkezine intikal eder. Ayrıca Yönetim
Kurulu kararıyla yurtiçinde veya yurtdışında temsilcilik kurabilir, temsilci atayabilir.
Konfederasyona iştirak edilebilir. Yurtdışı şubeleri ve konfederasyon için ilgili makamlara
müracaat edilip izin ve yetki alınması, Genel Kurul Kararıyla Genel Merkez Yönetim Kurulu
tarafından yapılır.
Bu amaçla, Dernek Yönetim Kurulunca yetki verilen en az üç kişi tarafından mahallin en büyük
mülkî âmirliğine yazılı müracaat yapılır. Bu yazıda kurucuların adı ve soyadı, baba adı, doğum yeri
ve tarihi; meslek veya sanatı, ikametgâhı ve tabiatı ile şube merkezinin adresinin bildirilmesi ve
yazıya Dernek tüzüğünden iki örnek ile yetki belgelerinin eklenmesi mecburîdir. Şube
kurucularının, şubenin açılacağı yerde en az 6 aydan beri ikamet etmeleri zorunludur. Şubenin
tescilinden sonra 6 ay içinde Genel Kurulun toplanması zorunludur.
Şubeler, şube genel kurulunun veya genel merkez genel kurulunun kararı ile feshedilebilir. Fesih
işleminin yapılabilmesi için dernek tüzüğünün 34. maddesinde bulunan prosedürler tatbik edilir.
ŞUBELERİN ORGANLARI
Madde 22- Şubelerin aşağıdaki organları vardır:
a) Genel Kurul
b) Yönetim Kurulu
c) Denetleme Kurulu
ŞUBE GENEL KURULU
Madde 23- Şube Genel Kurulu, her yıl Ocak ayı sonuna kadar, Dernek Yönetim Kurulunun tespit
edeceği günde o şubeye kayıtlı üyelerin yarısından bir fazlasının toplanmasından meydana gelir. Bu
toplantının, Merkez Genel Kurul toplantısından en az iki ay önce yapılmış olması ve Genel Kurul
sonuç bildiriminin bir örneğinin toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde mülki amirliğe
ve Genel Merkeze bildirilmesi zorunludur.
Şube Genel Kurulunun toplantısına ait ilan, mahalli ile yapılabileceği gibi, mahalli imkan ve
araçlardan yararlanmak suretiyle de yapılabilir.
Sayfa 11 / 15
Şube Genel Kurulu ile ilgili toplanma, müzakere, seçim, başkanlık divanı, tutanak tanzimi gibi
konularda Dernek Genel Kurul toplantısına ait tüzük hükümleri kıyasen uygulanır.
Dernek Yönetim Kurulu, şube Genel Kurulunu her zaman olağan üstü toplantıya çağırma yetkisine
sahiptir. Böyle bir durumda şube Genel Kurulunun gündemi Dernek Yönetim Kurulu tarafından
tespit edilir. Dernek tüzüğünün 11. maddesi şube Genel Kurulu hakkında da uygulanır.
ŞUBE GENEL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 24- Şube Genel Kurulunun görev ve yetkileri;
a)
b)
c)
Şube genel kurulları, elliden daha az üyeye sahip şubelerde beş asil-beş yedek üyeden ibaret
Yönetim Kurulu ile üç asil- üç yedek üyeden ibaret denetleme kurulunu, elli-yüz arası üyesi
bulunan şubeler on asil-beş yedek üyeden ibaret yönetim kurulu ile üç asil-üç yedek üyeden
ibaret denetleme kurulunu, yüz ve daha fazla üyesi bulunan şubeler onbeş asil-on yedek üyeden
ibaret yönetim kurulu ile üç asil-üç yedek Üyeden ibaret denetleme kurulunu gizli oyla seçerler.
Şubeyi Merkez Genel Kurulunda üyelerin tamamı temsil eder.
Şube Genel Kurul karalarının merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için merkezle
gerekli ve yeterli işbirliği yapar, Derneğin izleyeceği genel kural ve politikalara uyumlu ve
Merkez Genel Kurulu kararları ile bağdaşır kararlar alır.
Genel Kurul kararları mevcut üyelerin çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın
bulunduğu taraf ağırlık kazanır.
ŞUBE YÖNETİM KURULU
Madde 25 - Şube Yönetim Kurulu, Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen elliden az üyesi
bulunan şubelerde beş asil ve beş yedek, elli-yüz arası üyesi bulunan şubelerde on asil ve beş yedek,
yüz ve daha fazla üyeye sahip şubelerde onbeş asil-on yedek üyeden oluşur. Mazeretsiz olarak üst
üste üç yönetim kurulu toplantısına katılmayan veya altı aylık dönem içinde yapılan yönetim kurulu
toplantılarının yarıdan bir fazlasına mazeretli veya mazeretsiz olarak katılmayan yönetim kurulu
üyesinin, yönetim kurulu üyeliği, yönetim kurulunun alacağı kararla düşer
ŞUBE YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Madde 26 - Şube Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri;
a)
b)
c)
d)
e)
f)
Şubeyi temsil etmek, Dernek Yönetim Kurulunun tayin ve tespit ettiği Genel Çalışma
Prensipleri ve esasları dahilinde ve gerektiğinde Dernek Yönetim Kurulu talimatları
çerçevesinde şubenin işlemlerini yürütmek.
Dernek Yönetim Kurulunun yapılmasını kararlaştırdığı faaliyetleri mahallinde organize etmek,
Şube üyeleri arasındaki faaliyetleri düzenlemek,
Şubece tutulması gereken defter ve kayıtların tutulmasını sağlamak,
Türk vatandaşı olmayanların Dernek üyeliğine kabulü halinde bunları on gün içinde mahallin en
büyük mülki amirliğine bildirmek,
Dernek amacının gerçekleşmesi ile ilgili tekliflerini Genel Başkanlığa yazılı olarak bildirmek
Sayfa 12 / 15
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
Her dört ayda bir geçen aylar içinde kaydı yapılan üyelerle ayrılanların kimliklerini, şubenin
gelir ve giderlerini Genel Başkanlığa bildirmek
Şubeye üye kabul etmek, üyelikten çıkarmak, Üyelikten çıkarma işlemi Şube Yönetim
Kurulunun görüşü alınarak Dernek Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır
Özel, tüzel kişiler ve resmi makamlarla Dernek adına temas ve yazışmalar Yönetim Kurulu
tarafından yapılır.
Şube bütçesi Dernek Genel Merkez Yönetim Kurulu tarafından onaylanır. Dernek Genel
Merkez Yönetim Kurulunun belirlediği genel merkez giderlerine katkı paylarını genel merkeze
gönderir.
Şube Yönetim Kurulu, gerek görüldüğünde Dernek Yönetim Kurulu tarafından görevden
alınabilir. Bu durumda Şube Genel Kurulu en geç üç ay içerisinde dernek Yönetim Kurulu
tarafından olağanüstü Genel Kurul toplantısına çağırılır. Yeni Yönetim Kurulu oluşturulana
kadar Dernek Yönetim Kurulu, geçici Şube Yönetim Kurulu tayin etmek zorundadır. Geçici
Şube Yönetim Kurulu, görevde bulunduğu süre içinde Şube Yönetim Kurulunun görev yetki ve
sorumluluklarını taşır.
Şube Yönetim Kurulu, uygulamaların merkezle anlaşmazlığa ve çelişkilere düşmemesi için
Dernek Yönetim Kurulu ile gerekli ve yeterli işbirliği yapma ve Derneğin izleyeceği genel kural
ve politikalara uyumlu ve Dernek Yönetim Kurulu uygulamaları ile bağdaşan uygulamalar
yapmakla yükümlüdür.
Şube Yönetim Kurulu, Dernek Tüzüğünün Dernek Yönetim Kuruluna verdiği diğer görevleri de
şube adına yerine getirir.
ŞUBE DENETLEME KURULU
Madde 27 - Şube Genel Kurulu tarafından gizli oyla seçilen … asil ve …. yedek üyeden oluşur.
Dernek tüzüğünün, Dernek Denetleme Kurulu hakkındaki hükümleri Şube Denetleme Kurulu
hakkında da aynen uygulanır.
DERNEĞİN İÇ DENETİMİ
Madde 28 - Dernekte Genel Kurul, Yönetim Kurulu veya Denetim kurulu tarafından iç denetim
yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel Kurul, Yönetim
Kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetim Kurulunun
yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
Denetim Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul
veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim
kuruluşlarına denetim yaptırabilir.
TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ
Madde 29 - Tüzük hükümleri, olağan veya olağanüstü toplantı gündemine konulma şartı ve on gün
önce şubelere bildirmek şartıyla Genel Kurulca değiştirilebilir. Toplantının başlaması ile Genel
Kurul yeterli çoğunluğu aranır. Tüzük değişikliği için karar çoğunluğu mevcut üyelerin 2/3’nin
oyudur.
Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler, tüzük değişikliğinin yapıldığı Genel Kurul Toplantısı’nı
izleyen otuz gün içinde, Genel Kurul sonuç bildirimi ekinde mülki amirliğe bildirilir.
Sayfa 13 / 15
FESİH VE TASFİYE
Madde 30 a) Dernek Genel Kurulu her zaman derneğin veya herhangi bir şubesinin feshine karar
verebilir. Feshe karar verebilmek için, Genel Kurula katılma hakkına sahip olan üyelerin en
az 2/3’sinin toplantıya katılması şarttır.
b) Birinci toplantıda çoğunluk elde edilmezse, ikinci defa toplanmak için tüzüğün 11.
maddesine göre üyeler toplantıya çağrılır. Ancak bu ikinci toplantıya iştirak eden üye sayısı
dernek yönetim ve denetleme kurulları üye tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.
Fesihle ilgili kararlar, hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınır.
c) Derneğin Feshi Yönetim Kurulu tarafından yedi gün içinde, en büyük mülkî âmire yazı ile
bildirilir.
d) Genel Kurul’da seçilen üç üyenin bir Komisyon olarak düzenleyeceği rapora göre ve bu üç
üyenin devir ve teslimleri yapmaları ile tasfiye tamamlanmış olur. Tasfiye süresi içinde
bütün işlemlerde dernek adı, önüne ‘tasfiye halinde’ ibaresi eklenerek kullanılacaktır.
e) Tasfiye ve devir işlemleri tamamlandıktan sonra Dernek kütüğündeki kayıtların silinmesi
amacıyla Tasfiye Kurulu yedi gün içinde Dernekler Müdürlüğü’ne bir yazı gönderir.
f) Fesih kararından sonra, derneğin bütün para ve malları benzer amaçlı başka bir teşekküle
veya vakfa devredilir. Herhangi bir şubenin feshi halinde, şubenin bütün para ve malları
Genel Merkez veya başka bir dernek şubesi veya benzer amaçlı başka bir teşekküle veya
vakfa devredilir.
g) Bu işlemlere fesih, infisah (feshedilme/hükümsüz hâle gelme) ve kapatılmanın kesinleştiği
tarihten itibaren başlanır.
TÜZÜKTE AÇIKLIK OLMAYAN HALLER
Madde 31 - Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlar için Dernekler Kanunu ile Türk Medeni
Kanununun konuya ilişkin hükümlerine başvurulur.
Madde 32 - Derneğin kurucu üyelerinin adı, soyadı, doğum yeri ve tarihi, meslek ve sanatları,
ikametgâhları ve uyrukları ile ana ve baba adları aşağıda belirtilmiştir.
Madde 33 – Dernek gerek üyeleri arasında, gerek üçüncü kişiler aralarında ve gerekse üyeler ile
üçüncü şahıslar arasındaki hukuki uyuşmazlıkların çözümü için bir tahkim kurulu oluşturabilir.
Tahkim kurulunun işleyişi ve seçilecek hakemlerin niteliği Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir.
Sayfa 14 / 15
Geçici Madde -1 İlk genel kurulda dernek organları oluşturulana kadar, derneği temsil edecek ve
dernekle ilgili iş ve işlemleri yürütecek olan geçici yönetim kurulu üyeleri aşağıda belirtilmiştir.
Geçici Yönetim Kurulu Başkanı: İbrahim Ekşi
Geçici Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Sevdil Yıldırım
DERNEK KURUCULARI
Sayfa 15 / 15
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
256 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content