close

Enter

Log in using OpenID

Gündemin 121.Maddesi - Antalya Belediyesi

embedDownload
m
h6»teN lıeır
w*
S
T.C.
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ
İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Planlama Şube Müdürlüğü
Sayı : 90852262-301.03Konu: Kepez 25160 ada 1 p. UİP.
..
• I
EXP(tt016
ANTALYA
&l/4>©/2014
BAŞKANLIK MAKAMINA
Kepez Belediye Meclisinin 04.08.2014 gün ve 152 sayılı karan ile uygun bulunan,
025-A-08-C-2-A, 025-A-08-C-2-D nolu imar paftalarında yer alan 25160 ada 1 parseldeki
Çırak Okulu Alanının Endüstri Meslek Lisesi Alanına dönüştürülerek çekme mesafelerinin 10
m.’den 3 m.’ye düşürülmesine ilişkin 1641,1 Plan İşlem Numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama
İmar Planı değişikliğinin incelenerek, karara bağlanmak üzere BüyükjeJÜF—ftetcrHyt
Meclisine havalesini arz ederim.
Hüsamettin EL^CİA
İmar ve Şehircıfj£ Da^asi
Uygun görijşh? arz ederim.
BedrullîÛı ERÇİN
Genel Sekreter Yardımcısı
Uygun görüşle arz ederim.
Birol EKİCİ
Genel Sekreter
BEI
)IYE MECLİSİNE
../2014
İenderes TÜREL
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı
EK:-İlçe Belediye Meclis Kararı
-1/1000 ölçekli UİP. Değ. fot.
-Açıklama raporu
-1/5000 ölçekli NİP fot.
Adres: Antalya Büyükşehir Belediyesi, Karaalioğlu Parkı İçi 07100 ANTALYA
Ayrıntılı bilgi için irtibat: A.Lale DARICI
T e l: 0 242 241 28 66
Fax : 0 242 243 06 28
Web: www.antalva.bel.tt~
E-posta: [email protected]
[email protected]
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
MECLİS KARARI
îV
Belediye Başkanı : Av. Hakan TÜTÜNCÜ
Divan Katibi
: Mustafa Fatih AVŞAROĞLU
Divan Katibi
: Elif Derya CANBULUT
Karar Tarihi
04/08/2014
Karar No
152
Ozü: Kepez ilçesi Şafak Mahallesi 25160 ada 1 nolu parselde hazırlanmış olan plan değişikliği
konusunun onandığına oy birliği ile karar verildiği hk.
Meclisin 21. dönem 2014 yılı 8. toplantısı olan 04/08/2014 Pazartesi günü saat 14.00’de yaptığı
Ağustos ayı olağan toplantısı 1. birleşiminin 1, oturumunda alman 2014-152 sayılı kararıdır._______
KARAR
:
Gündemin 20. Maddesinde yer alan İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün; Kepez Belediye
Meclisi’nin 05/06/2014 gün ve 125 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale edilmiş olan, Kepez
İlçesi, Şafak Mahallesi sınırları içerisinde 025A-08C-2A ve 025A-08C-2D nolu imar plan paftasında
yer alan, 25160 ada 1 parsele ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği
konusunun;
Belediye Meclisine havalesini arz ederim.Deyimli 23/07/2014 gün ve 11686 sayılı yazısı
okundu.
KEPEZ BELEDİYESİ
. İMAR KOMİSYONU RAPORU
Toplantı Tarihi: 13-16-17/06/2014
¥ arar No : 7
Kepez Belediyesi İmar Komisyonu, Kepez Belediye Binası İmar Komisyonu Toplantı Salonunda
toplanmış ve aşağıdaki konu görüşülerek karara bağlanmıştır:
Kepez Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 125 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesi sınırları içerisinde, 025A-08C-2A ve 025A-08C-2D
nolu imar plan paftasında yer alan 25160 ada 1 parselde yer alan Çıraklık Okulu alanının Endüstri
Meslek Lisesi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği konusu komisyonumuzca incelenmiş ve plan değişikliği önerisinin uygun olduğu kanaatine
varılmıştır.
Murat MENZİLCİOĞLU
İmar Kom. Bşk
(İmza)
İsmail ULUSOY
İkinci Başkan
(İmza)
Musa BATU
Erdoğan YARBAŞ’a
Üye
Üye
(İmza)
^
(İmza)
Ait deyimli İmar Komisyonu raporu okundu.
Adem ÇELİK
Katip Üye
(İmza)
Yapılan değerlendirme sonucunda;
Başkan; gündemimizin 20. maddesini İmar Komisyonumuzdan geldiği şekli oylarınıza
sunuyorum.
Yapılan Oylamada;
Kepez Belediye Meclisinin 05.06.2014 gün ve 125 sayılı kararı ile İmar Komisyonuna havale
edilen, Antalya İli Kepez İlçesi Şafak Mahallesi sınırları içerisinde, 025A-08C-2A ve 025A-08C-2D
nolu imar plan paftasında yer alan 25160 ada 1 parselde yer alan Çıraklık Okulu alanının Endüstri
Meslek Lisesi alanına dönüştürülmesine ilişkin hazırlanmış olan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği konusu İmar Komisyonundan geldiği şekli ile onanmasına 3194 sayılı Yasanın 8/b
maddesine göre oy birliği ile karar verildi
2
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
ŞAFAK MAHALLESİ 1/1000 ÖLÇEKLİ
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
ADA/PARSEL NO: 25160/1
PAFTA NO: 025-A-08-C-2-A/2-D
1000
MEVCUT PLAN
1000
ÖNERİ PLAN
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
ANTALYA KEPEZ ŞAFAK MAHALLESİ
25160 ÂDÂ 1 NOLU PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLÂN AÇIKLAMA RAPORU
20 14
T.C.
ANTALYA KEPEZ BELEDİYESİ
TEOMANPAŞA MAH. YEŞİLİRMAK CAD. NO:l
TEL: 0 242 310 58 58 FAX: 0 242 339 01 83
http://www.kepez-bld.gov.tr/
ANTALYA KEPEZ, ŞAFAK MAHALLESİ, 25160 ADA 1 NOLU PARSEL
1/1000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ
PLAN AÇIKLAMA RAPORU
Plan tadilatına konu alan; Antalya İli, Kepez İlçesi, 025-A-08-C-2-A/2-D (2112C Yerel) nolu 1/1000 ölçekli uygulama imar planı paftalarında, Şafak Mahallesi'nde
25160 ada 1 nolu parsel üzerinde yer alan 7420 m2 yüzölçüme sahip "Çıraklık Okulu"
alanını kapsamaktadır (Bkz. Resim 1 ve 2).
Resim 1: Uydu Fotoğrafı (2013)
Resim 2: Mevcut Uygulama İmar Planı
Söz konusu taşınmaz 1/1000 ölçekli uygulama imar planında çırak okulu olarak
planlı
olup
dört
cephesinden
10'ar
metre
yapı
yaklaşma
mesafeleri
ile
sınırlandırılmıştır. 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise parselin "Mesleki ve Teknik
Öğretim Alanfnda kaldığı görülmektedir (Bkz. Resim 3).
İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 25.04.2014 tarih ve 16663863 sayılı ve
13.05.2014 tarih ve 1898278 sayılı yazı ile Belediyemize yapılmış olan başvurular
ekinde sunulan vaziyet planı örneğinden de anlaşıldığı üzere (Bkz. Resim 4); 25160
ada 1 nolu parsele kayıtlı taşınmaz üzerinde endüstri meslek lisesi yapılmasının
planlandığı
dolayısıyla
çırak
okulu
ifadesinin
endüstri
meslek
lisesi
olarak
değiştirilmesi ve bununla birlikte yine ekte yer alan vaziyet planı örneğinde görüldüğü
üzere mevcut planda 10'ar metre olan yapı yaklaşma mesafelerinin 3'er metreye
indirilmesi hususları idaremizden talep edilmiştir.
Resim 3: Mevcut Nazım İmar Planı
Resim 4: Vaziyet Planı
Öncelikle plan değişikliği talebi üst ölçekli planlar açısından incelenmiş ve
1/5000 ölçekli nazım imar planında mesleki ve teknik eğitim alanında kalmasından
dolayı nazım plan değişikliğine ilişkin herhangi bir işlemin yapılmasına gerek olmadığı
hususu tespit edilmiştir.
■
1 1\
3.Sü*
\
I
\\
1V # |
Belediyemizce
hazırlanan
1/1000 ölçekli uygulama imar planı
değişikliği önerisi ile; İl Milli Eğitim
Müdürlüğü'nün talebi doğrultusunda
çırak
okulu
ibaresinin,
endüstri
meslek lisesi olarak değiştirilmesi ve
yapı yaklaşma mesafelerinin de 10'ar
metreden 3'er metreye indirilmesine
ilişkin plan değişikliği hazırlanmıştır
(Bkz: Resim 5).
Resim 5: Öneri Plan
Bu plan kapsamında 3194 sayılı İmar Kanunu ve ilgili Yönetmelik Bükümlerine
uyulacaktır.
/ y i
Barış S 0 Y f ^ x
Şehit Plancısı
Karne G rubu:(A )
Dtylm* İSo; 64-~^^7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
934 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content