close

Enter

Log in using OpenID

01. BiYOLOJi 09 KK

embedDownload
9. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
01
Biyoloji Bilimi
5.
Bilimsel çalışma yöntemlerinde;
Bilimsel çalışma sürecinde;
I. problemin tespit edilmesi,
–
kontrollü deneyler ile doğruluğu ispat edilen,
II. hipotezin kurulması,
–
bütün bilim dalları tarafından doğruluğu kabul edilen
III. verilerin toplanması,
bilgiler aşağıdaki bilimsel kavramlardan hangisi ile
ifade edilir?
IV. gözlemin yapılması
A) Tahmin
olaylarının gerçekleştirilme sırası aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) II - I - III - IV
B) IV - II - III - I
D) I - III - IV - II
R
İ
T
B) Gözlem
C) Hipotez
C) III - II - I - IV
D) Teori
E) IV - III - II - I
E) Kanun
2.
K
E
Biyoloji alt bilim dallarının ilişkili olduğu kariyer alanları ile ilgili;
I. hayvan fizyolojisi veterinerlik,
N
R
Ö
II. ekoloji çevre mühendisliği,
III. morfoloji eczacılık,
IV. sınıflandırma medikal teknoloji
eşleştirmelerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) I, III ve IV
3.
Aşağıdaki şekilde bir koyunun genetik kopyalanması gösterilmiştir.
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
X ışınları ile görüntüleme tekniklerinin (röntgen) keşfedilmesi aşağıdaki alt bilim dallarından hangisinin
gelişmesine daha fazla katkı sağlamıştır?
A) Anatomi
B) Morfoloji
D) Fizyoloji
4.
6.
C) Sitoloji
E)Mikrobiyoloji
Aşağıdakilerden hangisi iyi bir hipotezin özelliklerinden değildir?
A) Verilere dayalı olmalı
B) Tahminlere açık olmalı
C) Deneylere ve gözlemlere açık olmalı
D) Bütün bilimler tarafından doğruluğu ispatlanmalı
E) Probleme çözüm önermeli
Buna göre, belirtilen çalışma ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Yüksek teknoloji ile üretilen bazı aletler kullanılmıştır.
B) Embriyoloji biliminde elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır.
C) Sitoloji biliminde elde edilen bilgilerden yararlanılmıştır.
D) Klonlanmış kuzunun elde edilmesi için X ışınları ile mutasyona uğratılması sağlanmıştır.
E) DNA’nın yapı ve özelliklerinin tespit edilmesinden
sonra yapılan bir çalışmadır.
01
Biyoloji Bilimi
7.
11.
Kontrollü deneyler ile ilgili;
I. Hipotezin doğruluğunu araştırmak amacıyla yapılır.
I. Sitoloji hücre bilimi olup biyoloji ile ilgili bütün alt bilim
dallarıyla ilgilidir.
II. Deney grubu ile kontrol grubu oluşturulur.
III. Her deneyde olayı etkileyen tüm faktörler değiştirilir.
II. Histoloji doku bilimi olduğundan tek hücreli canlılar inceleme alanına girmez.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
Biyolojinin alt bilim dalları ile ilgili;
III. Zooloji hayvanları inceleyen bilim dalı olup veterinerlik
ile çok yakın ilgilidir.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
8.
B) Yalnız II
D) I ve II
Sıtma hastalığı ile ilgili çalışmada aşağıdakilerden
hangisi en son olarak tespit edilmiştir?
12.
B) Bataklık bölgelerde sivrisinekler fazla sayıda bulunur.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm organizmalarda
ortak olarak görülür?
C) Sıtmaya neden olan mikrop sivrisinekle taşınır.
A) Fotosentez ile besin üretebilme
K
E
D) Sıtma hastalığının sebebi plazmodyumdur.
B) Aktif hareket ile yer değiştirebilme
E) Kurbağaların fazla olması sıtmanın görülme olasılığını
azaltır.
I. hipotez,
II. teori,
III. kanun
C) Solunum ile ATP sentezleyebilme
D) Doku ve organlara sahip olma
E) Dışarıdan gelen etkileri sinir sistemi ile değerlendirme
Körfez Yayınları
N
R
Ö
Bilimsel çalışma;
13.
Aşağıdaki özelliklerden hangisi tüm canlıların ortak
özelliklerindendir?
aşamalarındaki bilgilerin gerçeğe yakın olma olasılıklarının çoktan aza doğru sıralanışı aşağıdakilerden
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Yapılarında DNA bulundurma
A) II - I - III
C) Eşeyli üreme gerçekleştirerek kalıtsal çeşitliliği artırma
B) II - III - I
D) I - II - III
10.
E) I, II ve III
R
İ
T
A) Bataklık bölgelerde yaşayan kişilerde daha fazla sıtma
hastalığı görülür.
9.
C) Yalnız III
B) Solunum reaksiyonlarında oksijen tüketme
C) III - II - I
E) III - II - I
‘’Bütün hücreler oksijenli solunum yapar’’ hipotezini kuran
bir bilim insanı, bazı bakterilerin oksijensiz solunum yaptığını saptıyor.
D) Organik maddeleri dışarıdan hazır olarak alma
E) Büyüme ve gelişme sırasında hücre sayısını artırma
14.
Buna göre, bu bilim insanının yapacağı ilk iş aşağıdakilerden hangisidir?
Canlılarda meydana gelen aşağıdaki metabolik olaylardan hangisi anabolizma örneğidir?
A) Glikozun solunum reaksiyonlarında kullanılması
A) Problemi değiştirme
B) Verileri değiştirme
B) Nişasta molekülünün sindirim reaksiyonlarında kullanılması
C) Hipotezi değiştirme
C) Glikoz moleküllerinden glikojen sentezlenmesi
D) Teori oluşturma
D) Nötral yağlardan yağ asiti ve gliserolün oluşması
E) Kanun oluşturma
E) Glikozun oksijensiz solunum ile laktik asite kadar
parçalanması
Test 01 CA
1.D
2.A
3.A
4.D
5.E
6.D
7.D
8.E
9.E
10.C
11.E
12.C
13.A
14.C
9. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
5.
Besinlerle ilgili,
I. canlılar tarafından sentezlenebilme,
B) Sentezlenmesi sonucunda su açığa çıkar.
III. hücre zarındaki porlardan geçebilme,
C) Hücre zarının yapısına katılırlar.
IV. hücre zarının yapısına katılabilme
D) Sindirimi karbonhidratlara göre daha zordur.
özelliklerinden hangileri tüm organik besinler için ortaktır?
B) I ve II
D) I, II ve III
2.
E) II, III ve IV
6.
K
E
II. Yağda eriyen vitaminlerden birinin eksikliği diğer bir
yağda eriyen vitamin tarafından giderilebilir.
II. Enerji üretiminde kullanılmazlar.
III. Hücre zarındaki porlardan geçemezler.
N
R
Ö
B) I ve III
D) I, II ve IV
3.
III. A vitamini güneş ışığı yardımıyla deri hücrelerinde sentezlenebilmektedir.
IV. D vitamini iskelet sisteminin sağlıklı gelişmesi için
gereklidir.
C) II ve III
E) II, III ve IV
Hayvan hücrelerinin sitoplazmalarında;
I. glikoz,
Vitamin çeşitleriyle ilgili;
I. Suda eriyen vitamin çeşitlerinin fazlası idrarla atılır.
I. Sindirim enzimleriyle hidroliz edilemezler.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
R
İ
T
.
Minerallerle ilgili,
A) I ve II
E) Karbonhidratlardan daha çok, proteinlerden daha az enerji verir.
C) III ve IV
IV. Yapı elemanı olarak kullanılabilirler.
Yağların özellikleriyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Yapıtaşları arasında ester bağı oluşturulur.
II. enerji üretiminde kullanılabilme,
A) Yalnız I
02
Canlıların Temel Bileşenleri
bilgilerinden hangileri doğrudur?
.
A) l ve ll
B) l ve IV
D) I, II ve III
C) Il ve IlI
E) I, III ve IV
II. glikojen,
III. nişasta,
7.
IV. protein
besin maddelerinden hangileri bulunmaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız III
D) I, II ve III
4.
E) I, III ve IV
Aşağıdaki tabloda bazı besinlerin özellikleri gösterilmiştir.
C) I ve II
.
I. DNA
Buna göre, numaralı besin maddeleriyle ilgili aşağıdaki
eşleştirmelerden hangisi doğrudur?
II. ATP
III. Enzim
I
II
III
IV. Hücre çeperi
A) Protein
Nişasta
Su
Yukarıda verilenlerden hangilerinin yapısında karbonhidrat çeşitleri bulunur?
B) Protein
Glikojen
Mineral
C) Yağ
Nişasta
Su
D) Yağ
Nişasta
Vitamin
E) Nişasta
Protein
Vitamin
A) I ve II
B) I ve III
D) I, II ve Ill
C) II ve IV
E) I, II ve IV
.
02
Canlıların Temel Bileşenleri
8.
12.
Hücrelerde bulunan;
I. protein,
I. 100 glikoz molekülünden oluşan maltoz
II. yağ,
II. 300 amino asit molekülünden oluşan protein
III. nişasta
III. 500 glikoz molekülünden oluşan glikojen
besin maddelerinden hangilerinin sindirimi sonucunda hücre sitoplazmasının pH’sı azalabilir?
IV. 30 yağ asidi ve 10 gliserolün birleşmesiyle oluşan yağ
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
9.
Hücrelerde gerçekleşen;
olaylarında açığa çıkan su sayıları, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
C) Yalnız III
E) I, II ve III
I
II
III
A)
50
299
499
10
B)
50
299
499
30
C)
50
301
501
10
D)
99
299
499
30
E)
100
301
501
10
.
Proteinlerle ilgili olarak verilen;
I. Genlerin kontrolünde sentezlenirler.
II. Solunumda kullanıldıklarında zararlı maddeler oluşur.
R
İ
T
III. Tüm canlı hücrelerde sentezlenirler.
13.
IV. Enzimlerin yapısına katılırlar.
A) Yalnız I
I. Nişasta
II. Maltoz
bilgilerinden hangileri doğrudur?
B) I ve II
III. Laktoz
C) I ve III
K
E
IV. Protein
D) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
.
IV
Yukarıda verilen besin maddelerinden hangilerinin hidrolizi sonucunda tek çeşit monomer oluşur?
A) I ve II
Canlılar tarafından sentezlenebilen ve yapılarında C, H, O
elementlerini bulunduran besinlere organik besin denilmektedir.
N
R
Ö
Buna göre, aşağıda verilen besin maddelerinden hangisi organik değildir?
A) Aminoasit
B) Gliserol
D) Vitamin
11.
C) Glikoz
E) Mineral
B) I ve III
D) I, II ve IV
Körfez Yayınları
10.
14.
.
Besinler, görevlerine göre yapıcı-onarıcılar, düzenleyiciler
ve enerji vericiler olmak üzere üç grupta incelenirler.
Buna göre, aşağıda verilen besinlerin hangisi her üç
görevi de yerine getirebilir?
.
A) Karbonhidrat
B) Protein
D) Vitamin
I, II ve III nolu deney tüplerine aşağıdaki şekilde gösterilen
besinler ve bu besinleri sindiren enzimler konularak belli bir
süre bekletiliyor.
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
15.
C) Yağ
E) Mineral
.
Besinlerin enerji üretiminde kullanım sırasıyla ilgili olarak aşağıda verilen grafiklerden hangisi doğrudur?
(Karbonhidrat = I, yağ = II, protein = III)
Buna göre, bu deney tüplerinde verilen besinlerin sindirimi sonucu, aşağıdaki monomerlerden hangileri
oluşmaz?
II
I
III
A) Glikoz
Galaktoz
Aminoasit
B) Aminoasit
Glikoz
Yağ asidi
C) Galaktoz
Glikoz
Gliserol
D) Fruktoz
Galaktoz
Glikoz
E) Galaktoz
Amino asit
Fruktoz
Test 02 CA
1.A
2.D
3.B
4.E
5.E
6.B
7.A
8.D
9.E
10.E
11.E
12.B
13.A
14.B
15.A
9. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
03
Enzimler
5.
Enzimlerle ilgili,
I. Sıcaklık ve pH değişimlerinden etkilenirler.
Çürükçül bir canlı besinini dış ortama enzim salgılayıp, sindirdikten sonra sindirilmiş besinleri hücre içine alır.
III. Sentezi DNA tarafından kontrol edilir.
Buna göre, çürükçül canlıda görülen bu durum, enzimlerin aşağıda verilen özelliklerinden hangisiyle açıklanabilir?
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) Enzimler hücre dışında da çalışır.
II. Hücre dışında da işlev görebilirler.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
B) Sıcaklık değişmelerinden etkilenir.
C) I ve III
E) I, II ve III
C) Enzimler hücre dışında da sentezlenir.
.
R
İ
T
D) Aktivasyon enerjisini düşürür.
2.
E) Substratı olmadan çalışmaz.
Bir hücrede herhangi bir enzimin sentezlenebilmesi
için;
I. DNA,
6.
II. RNA,
K
E
III. ATP,
Buna göre, bu olayla ilgili olarak aşağıda verilenlerden
hangisi söylenemez?
IV. nişasta
yapılarından hangilerinin bulunması zorunlu değildir?
A) Yalnız IV
B) I ve IV
D) I, III ve IV
B) Tüpe bırakılan besin nişasta olabilir.
.
C) Glikozit bağları su ile parçalanmıştır.
D) Tüpe bırakılan besin glikojen olabilir.
Reaksiyona girecek moleküllerin yüzey genişliğinin artırılması, reaksiyonun hızını arttırır.
Bu durumun oluşmasının temel nedeni;
I. Enzimlerin etki edeceği yüzey miktarının artması
II. Yüzey genişlemesi ile aktivatörlerin de çalışması
III. Hücrenin metabolizma hızının artması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
II. enzimin artması, substratın artmaması,
.
Aşağıdaki grafikte bazı enzimlerin farklı pH değerlerindeki
çalışma hızları gösterilmiştir.
Buna göre;
I. Üç enzimin ideal çalıştığı pH değeri aynı değildir.
II. Üç enzimin ortak olarak çalıştığı bir pH değeri vardır.
III. I numaralı enzim asidik ortamda iyi çalışır.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) Yalnız III
E) II ve III
Enzim ve substrat miktarı ile ilgili olarak;
I. enzim ve substratın orantılı olarak artması,
C) Yalnız III
E) II ve III
E) Enzimler hücre dışında da işlev görebilir.
7.
durumlarından hangileriyle açıklanabilir?
4.
A) Enzim, tüpte glikoz sentezi gerçekleştirmiş olabilir.
C) III ve IV
E) II, III ve IV
N
R
Ö
3.
Bir deney tüpüne bir miktar enzim ve substrat konulduktan
sonra tüpte glikoz miktarının arttığı tespit edilmiştir.
III. enzimin sabit olması, substratın artması
durumlarına göre, reaksiyon hızları grafikleri aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
03
Enzimler
8.
13.
Aşağıda verilen besin maddelerinden hangisi enzimlerin yapısında bulunmaz?
A) Protein
B) Amino asit
D) Mineral
I. tekrar tekrar kullanılma,
C) Vitamin
E) Glikoz
Enzimlerle ilgili verilen;
II. aktivasyon enerjisini düşürme,
.
III. yüksek sıcaklıktan etkilenme,
IV. protein yapıda olma
9.
özelliklerinden hangileri hücrede enerji tasarrufu
sağlar?
Enzimlerle gerçekleşen kimyasal bir reaksiyonun hızını aşağıda verilenlerden hangisi doğrudan etkilemez?
A) Enzim miktarı
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
B) Substrat miktarı
C) Glikoz miktarı
C) II ve III
E) I, II ve IV
.
D) Ortam sıcaklığı
E) Ortamın pH değeri
14.
Farklı türlerdeki canlıların hücrelerinde kullanılan bazı
enzimlerin ortak olmasına;
R
İ
T
I. canlılarda ortak genlerin bulunması,
A) Enzim
B) Mineral
D) RNA
I. yapılarındaki proteinlerin farklı olması,
II. kullanılan koenzim veya kofaktörün farklı olması,
III. sentezinden sorumlu genlerin farklı olması
durumlarından hangileri neden olabilir?
12.
A) Yalnız I
.
Enzimlerin farklı yapıda olmalarına;
B) Yalnız II
D) I ve III
durumlarından hangileri neden olabilir?
K
E
E) Gliserol
A) Yalnız I
III. reaksiyonların aynı sıcaklıkta gerçekleşmesi
C) Vitamin
N
R
Ö
11.
II. reaksiyonların aynı ortamda gerçekleşmesi,
Yüksek sıcaklıkta gerçekleşebilecek kimyasal bir reaksiyonun, hücre içinde daha düşük sıcaklıkta gerçekleşmesinde aşağıdaki moleküllerden hangisi etkilidir?
D) I ve II
Körfez Yayınları
10.
15.
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
Aşağıda verilen I, II ve III nolu kaplara ağırlıkları eşit olan
farklı durumlarda et parçaları konmuştur. Kaplara, protein
sindirimini sağlayan enzimler ilave edilmiştir.
I.
II.
III.
C) Yalnız III
E) l, II ve III
Kýyma
.
Kuþbaþý et
Tek parça et
Buna göre, bir süre sonra kaplardaki etlerde bulunan
proteinlerin sindirilme hızlarını gösteren grafik aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Enzimlerle gerçekleşen bir reaksiyonun hızının zamanla
değişim grafiği aşağıda verilmiştir.
Tepkime hýzý
t1
Zaman
Buna göre, t1 anından sonra reaksiyon hızının azalmasına;
I. ortama inhibitör ilave edilmesi,
II. sıcaklığın aşırı derecede arttırılması,
III. substrat miktarının azalması
durumlarından hangileri neden olmuş olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
Test 03 CA
1.E
2.A
C) Yalnız III
E) I, II ve III
3.A
4.D
5.A
.
6.A
7.C
8.E
9.C
10.A
11.E
12.E
13.A
14.A
15.B
9. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
5.
Hücre sitoplazmasında bulunan;
I. mitokondri,
A) Fosfat – Riboz
III. ribozom
B) Adenin – Guanin
organellerinin hangilerinde tüm nükleik asit çeşitleri
bulunur?
C) Deoksiriboz – Timin
A) Yalnız I
E) Urasil – Sitozin
B) Yalnız II
D) Riboz – Timin
C) Yalnız III
E) I ve III
I. Kendini eşlemesi
6.
K
E
II. yapısındaki nükleotitlerin dizilişi,
Yukarıda verilenlerden hangilerine bakılarak bir nükleik asitin çeşidi belirlenebilir?
B) Yalnız II
III. nükleotitlerin birbirine hidrojen bağıyla bağlanması
özelliklerinden hangileri farklı tür canlıların DNA’larında da ortaktır?
C) I ve II
N
R
Ö
D) I ve III
E) I, II ve III
.
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
Hücrelerde nükleik asit sentezlenirken aşağıda verilen
maddelerden hangileri yapıya katılmaz?
A) Glikoz
B) Fosfat
D) Deoksiriboz
4.
DNA ile ilgili verilen;
I. çift zincirli olması,
III. Yapısındaki fosfat
A) Yalnız I
R
İ
T
.
II. Yapısındaki organik bazlar
3.
Aşağıda verilenlerden hangileri bir nükleik asitin yapısında birlikte bulunamaz?
II. kloroplast,
D) I ve II
2.
04
Nükleik Asitler
C) Adenin
E) Guanin
7.
Nükleik asitlerin yapısına katılan;
I. deoksiriboz şeker,
.
II. fosfat,
III. urasil nükleotit,
IV. guanin nükleotit
Hücrede DNA sentezlenmesi sırasında meydana gelen değişikliklerin bazıları aşağıdaki grafiklerde gösterilmiştir.
maddelerinden hangileri hem DNA hem de RNA’da ortak olarak bulunmaz?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve III
C) I ve IV
E) II ve IV
.
Buna göre I, II ve III nolu yerlere aşağıda verilenlerden
hangileri yazılabilir?
I
II
III
A)
Enzim
Fosfat
ATP
B)
Enzim
Riboz
ATP
C)
Enzim
ATP
Su
D)
ATP
Fosfat
Su
E)
Riboz
Su
ATP
8.
Bir DNA molekülündeki toplam hidrojen bağ sayısı 1100 ve
guanin nükleotid sayısı da 200'dür.
Buna göre, bu DNA’dan sentezlenecek mRNA molekülünde en fazla kaç urasil nükleotit bulunabilir?
A) 250
B) 300
C) 350
D) 400
E) 450
.
04
Nükleik Asitler
9.
12.
Bir DNA molekülünde;
–
timin nükleotid sayısı = X
–
guanin nükleotid sayısı = Y
Bir DNA molekülünün tek zincirinde, 50 adenin, 75 sitozin,
100 guanin ve 25 timin nükleotit bulunmaktadır.
Buna göre, bu DNA molekülü ile ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi yanlıştır?
olarak verilmektedir.
A) Toplam nükleotit sayısı 500'dür.
Buna göre, bu DNA molekülündeki toplam nükleotit sayısı ve toplam hidrojen bağ sayısı aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) Pürin nükleotit sayısı 250'dir.
Toplam nükleotit
sayısı
Toplam hidrojen bağ
sayısı
A)
X+Y
2X + 3Y
B)
2X + Y
2X + 4Y
C)
2X + 2Y
2X + Y
D)
2X + 2Y
2X + 3Y
E)
2X + 3Y
2X + 3Y
C) Hidrojen bağ sayısı 675'tir.
D) Sentezinde 1499 su açığa çıkar.
E) Deoksiriboz şeker sayısı 500'dür.
13.
Aşağıdaki şekilde bir DNA molekülünün ilgili gen bölgesinden sentezlenen mRNA’ daki nükleotit dizilişi verilmiştir.
R
İ
T
Buna göre, bu mRNA’ nın sentezi için şifre veren DNA
zincirinin karşısındaki zincirde, nükleotit dizilişi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
10.
K
E
I. Protein sentezi için şifre verme
A) A U S G G S U G A
II. Anne ve babaya ait özelliklerin bir sonraki nesle aktarılmasını sağlama
B) A T S G G S A G T
C) T A G S S G A S T
N
R
Ö
IV. Canlılar arasındaki çeşitliliği sağlama
Yukarıda verilen olaylardan hangileri DNA’nın görevlerindendir?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II, III ve IV
11.
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
D) T A S G G S T G A
Körfez Yayınları
III. Hücre bölünmelerini yönetme
E) T A G G G S A S A
.
14.
I. adenin sayısı,
II. fosfat sayısı,
III. nükleotit dizilişi,
Aşağıda verilen tabloda, üç tüpte bulunan deoksiriboz şeker sayısı, organik baz sayısı ve fosfat sayısı gösterilmektedir.
IV. nükleotit sayısı
niceliklerinden hangileri bulunabilir?
A) I ve II
II. tüp
A)
25
B)
C)
B) I ve III
D) II ve IV
15.
Buna göre, bu tüplerde sentezlenebilecek nükleotit
sayıları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?
I. tüp
Bir RNA molekülündeki riboz şeker sayısının bilinmesiyle bu moleküldeki;
C) II ve III
E) I, II ve IV
.
DNA molekülünde;
I. pürin nükleotit = pirimidin nükleotit
III. tüp
II. hidrojen bağ sayısı = fosfat sayısı
46
8
25
46
17
IV. organik baz sayısı = fosfat sayısı
25
120
17
şeklinde verilen eşitliklerden hangileri doğrudur?
D)
54
46
8
E)
54
46
17
Test 04 CA
1.D
2.C
3.A
4.C
III. nükleotit sayısı = deoksiriboz sayısı
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I, III ve IV
5.D
6.E
7.B
8.A
9.D
10.E
11.A
C) I ve III
E) II, III ve IV
12.D
13.C
14.D
.
15.D
9. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
05
Canlıların Temel Bileşenleri (Genel)
DNA üzerindeki bir gen bölgesinin anlamlı zincirinden sentezlenen, mRNA ve tRNA zincirlerindeki nükleotit dizilişleri
aşağıda gösterilmiştir.
5.
Organik besin çeşitlerinden bazıları şunlardır:
I. Laktoz
II. Yağ
III. Nişasta
lV. Maltoz
Bunlardan hangileri birden fazla monomer çeşidi bulundurur?
II
I
III
IV
A) GGS
AUG
UAS
GUS
B) UAS
SSU
TAG
GAT
C) TAS
TGS
SSG
UGS
D) SSG
UAS
TAS
GTS
E) TAS
TUS
UTG
SUG
B) l ve lII
6.
B) Protein
D) Aminoasit
DNA ile ilgili verilen;
K
E
3.
özelliklerinden hangileri, tüm nükleik asit çeşitlerinde
ortaktır?
A) Yalnız I
D) I ve II
C) Maltoz
E) Fruktoz
.
II. DNA tarafından üretilme,
N
R
Ö
A) Yağ
E) l, lI ve IV
I. nükleotitler arasında şeker- fosfat bağı oluşturma,
Aşağıdaki besinlerden hangisi doğrudan DNA şifresine
göre üretilir?
C) ll ve III
D) Il ve IV
III. çift zincirli olma
2.
R
İ
T
A) l ve lI
Bu zincirlerdeki numaralı yerlerin nükleotit dizilişi
aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) lI ve III
.
.
Aşağıdaki maddelerden hangisi canlıların vücudunda
üretilmez?
7.
Canlıların yapısında bulunan;
I. deoksiriboz,
A) Selüloz
II. enzim,
B) Hormon
III. kitin,
C) Yağ asiti
IV. aminoasit
D) Vitamin
moleküllerinden hangilerinin üretiminde azot (N) kullanılır?
E) Mineral
4.
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve III
Sadece karbonhidratlı besinler yiyen bir insanın
kanında;
C) I ve IV
E) Il, llI ve IV
.
I. glikoz,
II. maltoz,
III. gliserol,
8.
lV. nişasta,
V. glikojen
Bir DNA molekülünde toplam 1200 deoksiriboz şekeri
vardır.
besinlerinden hangilerinin en fazla oranda bulunması
beklenir?
Buna göre, bu DNA’dan sentezlenecek mRNA
molekülünde en fazla kaç kodon bulunabilir?
A) Yalnız I
A) 100
B) Yalnız IV
D) llI ve V
E) I, llI ve IV
C) l ve III
.
B) 200
C) 300
D) 600
E) 900 .
05
Canlıların Temel Bileşenleri (Genel)
9.
12.
Buna göre, bu DNA molekülü ile ilgili olarak aşağıda
verilenlerden hangisi doğrudur?
Yukarıdaki biyolojik olayların gerçekleştiği canlı grubu
aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
Bitki
Hayvan
A) Bir zincirindeki nükleotit sayısı 63’ tür.
A)
1 ve 2
3 ve 4
B) Pürin nükleotit sayısı 63' tür.
B)
1 ve 2
1, 3 ve 4
C) Hidrojen bağı sayısı 278’ dir.
C)
2 ve 3
1, 2 ve 4
D)
3 ve 4
1, 2 ve 3
E)
3 ve 4
1, 2 ve 4
D) Deoksiriboz şeker sayısı 126’ dır.
E) Fosfat sayısı pürin bazlarının sayısına eşittir.
13.
10.
Bir DNA molekülündeki toplam adenin ve sitozinlerin sayısı
bilinmektedir. (Adenin: 100, Sitozin: 26)
Aşağıda bir mRNA molekülünün nükleotit dizilişi verilmiştir.
R
İ
T
Proteinlerle ilgili;
Buna göre, bu mRNA’ nın sentezi için şifre veren DNA
zincirindeki A / G oranı aşağıdakilerden hangisidir?
I. Tüm canlılarda üretilirler.
K
E
A) 2
II. Düzenleyici olarak görev yaparlar.
D) 3/2
III. Enzim ve hormonların yapısına katılırlar.
IV. Vücutta ll. dereceden enerji kaynağı olarak kullanılırlar.
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I, II ve Ill
11.
14.
C) II ve III
E) II, III ve IV
.
Körfez Yayınları
N
R
Ö
bilgilerinden hangileri doğrudur?
l
ll
Tepkime
hýzý
.
Enzimatik bir reaksiyonun hız değişimi aşağıdaki grafikte
verilmiştir.
I. ortam pH’ sı,
II. sıcaklık,
III. inhibitör madde miktarı
Tepkime
hýzý
Substrat
yüzeyi
C) 2/5
E) 7/13
Buna göre, “ ? ” işareti yerine;
Enzimlerin hızına etki eden faktörlerle ilgili,
Tepkime
hýzý
B) 1/4
niceliklerinden hangileri yazılabilir?
A) Yalnız II
B) Yalnız III
D) I ve Ill
C) I ve II
E) II ve Ill
.
Kofaktör
miktarý
Tepkime
hýzý
15.
Canlılarda bulunan;
I. ATP,
II. galaktoz,
Aktivatör
miktarý
lll
lV
pH
deðeri
III. deoksiriboz,
IV. RNA
grafiklerdeki durumlardan hangileri doğrudur?
A) l ve ll
B) I ve lII
D) I, III ve IV
moleküllerinden hangileri hücre zarındaki porlardan
geçebilir?
C) Il ve III
E) II, III ve IV
A) Yalnız lV
.
B) I ve II
D) II ve Ill
Test 05 CA
1.C
2.B
3.E
4.A
5.A
6.D
7.E
8.B
9.E
10.D
11.B
C) I ve IV
E) I, II ve Ill
12.C
13.A
14.C
.
15.D
9. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
06
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
4.
Hücre zarının yapısı ile ilgili;
I. Solunum gazlarının hücre içine girmesi
I. Canlı ve seçici geçirgendir.
II. Porlardan büyük maddelerin hücre dışına atılması
II. Karbonhidratlar sadece yağlara bağlanır.
III. Az yoğun ortamda hücreye su girişinin olması
III. Madde alışverişleri protein molekülleri arasında bulunan porlardan yapılır.
Yukarıda verilen olaylardan hangileri sadece canlı hücrelerde gerçekleşir?
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız Il
B) Yalnız IlI
D) I ve IlI
A) Yalnız I
B) Yalnız II
E) I, II ve III
5.
E) II ve III
.
R
İ
T
C) Yalnız III
D) II ve III
C) l ve lI
Difüzyon ile ilgili;
I. denge sağlanıncaya kadar devam etmesi,
2.
II. sadece pordan küçük maddelerin taşıması,
K
E
Hücre zarı ve hücre çeperi ile ilgili;
III. ATP harcanmadan gerçekleşmesi
I. canlı olma,
özelliklerinden hangileri aktif taşıma olayında da görülür?
II. seçici geçirgen olma,
III. üzerinde geniş geçitler bulundurma,
N
R
Ö
IV. madde geçişlerinde görev yapma
özelliklerden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) Yalnız IV
D) II ve Ill
3.
A) Yalnız I
D) I ve II
C) I ve II
E) III ve IV
6.
III. taşıyıcı molekül kullanma
özelliklerinden hangileri ortaktır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) II ve III
E) I, II ve III
.
I. protein sentezi,
II. fotosentez,
III. oksijenli solunum,
ifadelerinden hangileri doğrudur?
D) I ve III
C) I ve III
Hücrede gerçekleşen;
III. Z ve T molekülleri hücre zarının özgül olmasında etkili
olur.
B) Yalnız II
.
Hücre zarındaki porlardan küçük maddelerin hücreye
alınmasında gerçekleştirilen madde alışverişleriyle ile
ilgili;
II. Miktarı en fazla olan Y molekülüdür.
A) Yalnız I
E) II ve III
II. ATP enerjisi kullanma,
7.
I. X molekülü fosfolipit yapılıdır.
C) Yalnız III
I. tüm canlı hücrelerde görülme,
Aşağıdaki şekilde hücre zarının genel yapısı gösterilmiştir.
Buna göre;
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, lI ve III .
IV. nişasta sindirimi
olaylarından hangileri hücre içindeki osmotik basıncın
artmasına neden olur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) I, II ve IV .
06
Hücre Zarı ve Madde Geçişleri
8.
11.
Hücrelerde ATP eksikliğinden;
I. difüzyon,
Hücrelerde gerçekleşen;
I. ekzositoz,
II. osmoz,
II. pinositoz,
III. endositoz,
III. difüzyon,
IV. ekzositoz
IV. osmoz
olaylarından hangileri etkilenmez?
olaylarından hangilerinin meydana gelmesi için hücreyle ortam arasında yoğunluk farkı olmasına gerek
yoktur?
A) l ve ll
B) lI ve IlI
D) I, II ve IV
C) III ve IV
E) II, III ve IV
A) I ve II
.
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
12.
9.
Hücre içi madde yoğunluğu %35 olan bir hayvan hücresi;
K
E
IV. saf su
13.
ortamlarından hangilerinde plazmoliz veya deplazmolize uğrar?
Plazmoliz
Deplazmoliz
A)
I ve III
II ve IV
B)
I ve IV
II ve III
C)
II ve III
I ve IV
D)
II ve IV
I ve III
E)
III ve IV
I ve II
olaylarından hangilerine bakılarak anlaşılır?
A) Yalnız I
b, c
B)
b
a, c
C)
c
a, b
D)
a, b
c
E)
a, c
b
1.B
2.B
3.E
4.A
5.B
B) Yalnız II
D) I ve III
14.
6.A
C) Yalnız III
E) II ve III
.
İçerisinde %10 oranında glikoz bulunan bir hücre sırasıyla
I, II ve III nolu ortamlara konulduğunda hücre içindeki glikoz
miktarının değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir.
Buna göre, hücrenin konulduğu I, II ve III nolu ortamlardaki glikoz yüzdesi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
ATP harcanmayanlar
a
Test 06 CA
Hücre içine alınan bir maddenin hücre zarındaki porlardan geçemeyecek kadar büyük bir madde olduğu;
III. lizozom ile yapıtaşlarına ayrıştırılması
Buna göre, bu maddelerden hücreye alınırken ATP
enerjisi harcananlar ve ATP enerjisi harcanmayanlar
aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A)
D) Ekzositoz
I. enerji harcanması,
Aşağıdaki tabloda porlardan küçük a, b ve c maddelerinin
hücre içindeki ve hücre dışındaki miktarları verilmiştir.
ATP harcananlar
C) Endositoz
II. besin kofulu oluşturulması,
Körfez Yayınları
N
R
Ö
10.
R
İ
T
B) Osmoz
C) Aktif taşıma
II. % 45 madde ,
III. % 65 madde,
.
Aşağıda verilen olaylardan hangilerini gerçekleştiren
bir hücrenin prokaryot veya ökaryot olduğu belirlenebilir?
A) Difüzyon
I. % 20 madde,
E) I, II ve IV
7.D
I
II
III
A)
10
20
40
B)
20
20
60
C)
20
40
40
D)
30
20
60
E)
30
30
60
8.A
9.C
10.B
11.A
12.C
13.E
14.D
9. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
07
Hücre ve Organeller 1
5.
Prokaryot ve ökaryot hücrelerde;
I. klorofil,
II. ribozom,
Hızlı mitoz bölünme ve farklılaşma yeteneği bulunan hücrelere kök hücre denir.
Buna göre kök hücrelerin kullanılması ile;
III. mitokondri,
I. laboratuvar şartlarında doku elde edilmesi,
IV. DNA,
II. bir bireyin hasarlı dokusuna enjekte edilerek iyileşmesininin sağlanması,
V. golgi
yapılarından hangileri ortak olarak bulunabilir?
A) I ve II
B) II ve IV
D) I, II ve IV
III. laboratuvar şartlarında yeni türlerin elde edilmesi,
E) II, III ve V
R
İ
T
IV. laboratuvar şartlarında hormon üretilminin gerçekleştirilmesi
C) III ve V
.
uygulamalarından hangileri gerçekleştirilebilmektedir?
A) I ve II
K
E
D) II ve III
2.
Prokaryot hücrelerde aşağıdaki yapı ve organellerden
hangisi bulunmaz?
A) Ribozom
N
R
Ö
B) Klorofil
C) Hücre çeperi
D) Mezozom
E) Lizozom
3.
6.
B) I ve III
C) I ve IV
E) Il, llI ve IV
.
Ökaryot bir hücrede,
–
farklı moleküllerin birleştirilmesi,
–
salgı üretiminin yapılması,
–
glikoprotein sentezinin yapılması
–
lizozom organelinin oluşturulması
görevlerini gerçekleştiren organel çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
Bir canlının prokaryot olup olmadığını anlamak için
aşağıdakilerden hangisine bakmak yeterlidir?
A) Mitokondri
B) Golgi
C) Lizozom
D) Endoplazmik retikulum
E) Sentrozom
.
A) Ribozom organelinin varlığına
B) Hücre zarının yapısına
C) Nükleik asidin çeşidine
D) RNA sayısına
E) Zarlı organellerin varlığına
4.
7.
Bir hücrede mitokondri organelinin çalışmasının
hızlanmasına bağlı olarak meydana gelebilecek değişimlerle ilgili;
Ökaryot hücrelerde,
–
hücre şeklinin korunmasında,
–
organellerin hücre içi yer değiştirmesinde,
–
kromozom hareketlerinin sağlanmasında,
–
hücre zar yüzeyindeki yapıların oluşturulmasında
etkili olan protein iplikçiklerden oluşan bir sistem bulunur.
Özellikleri ve görevleri verilen bu yapı aşağıdakilerden
hangisidir?
grafiklerinden hangileri doğrudur?
A) Pinositoz cebi
B) Yalancı ayak
C) Krista
A) I ve Il
D) Hücre iskeleti
B) I ve IV
C) II ve III
E) Sentriol.
D) l, II ve IV
E) II, III ve IV
07
Hücre ve Organeller 1
8.
12.
Kontraktil koful organeli ile ilgili aşağıdaki bilgilerden
hangisi yanlıştır?
Aşağıdaki tabloda üç farklı canlı türüne ait bazı hücresel
yapıların bulunma durumları gösterilmiştir.
A) Bütün ökaryot hücrelerde bulunur.
B) Zarlı organel çeşididir.
C) Hücre içine giren fazla suyu dışarı pompalar.
D) Çalışması sırasında ATP enerjisi harcar.
E) Bir hücrede birden fazla olabilir.
Bu canlı türleri ve hücresel özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A) ll. canlı türünde kloroplast organeli bulunur.
B) ll. canlı türü fotosentez ile besin üretebilir.
9.
C) lll. canlı bir hayvan türü olamaz.
Lizozom organeli;
D) l. canlı türü oksijenli solunum ile enerji üretemez.
I. sindirim enzimlerinin üretilmesi,
R
İ
T
E) l. canlı bir bakteri türü olabilir.
II. büyük moleküllü besinlerin sindirilmesi,
III. yaşlanmış organellerin parçalanması,
.
IV. otoliz olayının gerçekleşmesi
olaylarından hangilerinin gerçekleşmesinde görev
alır?
K
E
B) II ve III
D) l, II ve III
C) lI ve IV
E) II, lll ve IV
N
R
Ö
10.
13.
.
Mitokondri organeli içerisinde;
I. DNA eşlenmesi,
II. RNA sentezlenmesi,
III. protein sentezlenmesi,
IV. ışık enerjisi ile ATP sentezlenmesi
Körfez Yayınları
A) I ve III
A) Çekirdek zarı: Endoplazmik retikulumun katlanması ile
oluşan çift katlı zardır.
B) Çekirdek sıvısı: Bileşimi sitoplazmaya benzeyen kolloidal sıvıdır.
C) Çekirdekçik: Ribozom yapısına katılan RNA çeşidinin
üretildiği bölümdür.
D) Kromatin iplik: Hücre yönetimini sağlayan DNA’ların
bulunduğu yapılardır.
E) Çekirdek sıvısı: Çekirdek için gerekli ATP’nin sentezlenmesini sağlar.
olaylarından hangileri meydana gelir?
A) l ve II
B) I ve III
D) l, II ve III
11.
Ökaryot hücrelerdeki çekirdek yapısını oluşturan
bölümlerin özellik ve görevleri ile ilgili aşağıdakilerden
hangisi yanlıştır?
C) Il ve IlI
E) l, ll, III ve IV
.
14.
Hücre zarındaki glikoprotein ve glikolipitler;
Bitki ve hayvan hücrelerinde aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleşmesinde etkili olan organel ortak değildir?
I. enerji üretilmesi,
A) Hücre bölünmesinde kromozomların zıt kutuplara çekilmesini sağlayan
II. hücrelerin birbirine tutunması,
III. hücreye alınacak moleküllerin tanınması,
B) Besinlerden oksijen kullanılarak enerji üretilmesini
sağlayan
lV. hücrenin kimliğinin oluşturulması
olaylarından hangilerinin gerçekleştirilmesinde etkili
olur?
A) l ve II
B) I ve III
D) l, II ve IV
Test 07 CA
1.D
2.E
C) Il ve IlI
E) ll, III ve IV
3.E
C) Dışarı salgılanacak olan salgı moleküllerinin paketlenmesini sağlayan
4.D
D) Hücre için gerekli olan proteinlerin üretilmesini sağlayan
.
5.A
6.B
E) Hücre içi madde taşınmasını sağlayan
7.D
8.A
9.E
10.D
11.E
12.D
13.E
14.A
9. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
5.
Bir hayvan hücresinde;
Sitoplazmada bulunan;
I. kloroplast – mitokondri,
I. ribozom,
II. sentrozom – kloroplast,
II. golgi,
III. ribozom – golgi,
III. lizozom,
IV. kromoplast – koful
IV. mitokondri
organel çiftlerinden hangileri birlikte bulunmaz?
organellerinden hangilerinin faaliyetleri sonucunda su
açığa çıkar?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I, II ve IV
2.
C) I ve III
B) I ve III
D) I, II ve IV
K
E
Canlılarla ilgili;
II. hücre zarlarıyla madde alışverişi yapma,
III. ribozomlarıyla protein sentezi yapma,
N
R
Ö
IV. inorganik maddelerden organik madde sentezleme
6.
B) lI ve IV
D) I, II ve IV
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
.
Aşağıdaki tabloda hücre sitoplazmasında bulunan bazı organellerden nükleik asit bulunduran, ATP sentezleyen ve
oksijen üretenler (+), bu özelliklere sahip olmayanlar (–) ile
gösterilmiştir.
olaylarından hangileri, tüm canlı hücrelerde ortak olarak gerçekleşir?
A) l ve ll
R
İ
T
A) I ve II
E) II, III ve IV
I. büyük moleküllü besinleri basit yapıtaşlarına ayrıştırma,
3.
08
Hücre ve Organeller 2
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
Bu tabloya göre, numaralı organeller aşağıdakilerden
hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
.
II
III
A) Ribozom
Mitokondri
Kloroplast
B) Mitokondri
Ribozom
Kloroplast
C) Ribozom
Kloroplast
Mitokondri
D) Kloroplast
Mitokondri
Ribozom
E) Mitokondri
Kloroplast
Ribozom
I
Hücrelerde bulunabilen,
I. koful,
II. enzim,
III. RNA,
IV. mitokondri
şeklindeki organel ve moleküllerden hangileri tüm canlı hücrelerde bulunur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II ve IV
C) II ve III
E) II, III ve IV
7.
Hücre teorileri arasında aşağıdaki bilgilerden hangisi
bulunmaz?
A) Bütün canlı hücreler bölünme özelliğine sahiptir.
4.
Hayvan hücrelerinde aşağıdaki yapı ve organellerden
hangisi bulunmaz?
A) Lökoplast
B) Lizozom
D) Kromatin iplik
E) Sentrozom
C) Golgi
.
B) Bütün hücrelerde hayatsal olayları kontrol eden genetik
materyal bulunur.
C) Canlılardaki metabolik olaylar hücre içerisinde gerçekleştirilir.
D) Bütün canlılar bir veya çok sayıda hücreden meydana
gelir.
E) Bir hücre mutlaka kendinden önceki hücrenin bölünmesi sonucu oluşur.
08
Hücre ve Organeller 2
8.
12.
Ökaryot hücrelerde;
I. glikoz,
Aşağıda verilen organellerden hangisinde protein sentezi yapılmaz?
II. ATP,
A) Ribozom
B) Kloroplast
III. protein
C) Mitokondri
D) Golgi
moleküllerinden hangilerinin sentezi için özel bir organele gerek yoktur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
9.
E) Granüllü endoplazmik retikulum
C) Yalnız III
E) II ve III
13.
.
Koful organelinin görevleri ve özellikleriyle ilgili olarak
aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Hücre dışından alınan pordan büyük maddeler besin
kofulunda bulunur.
I. Fotosentez
II. Oksijenli solunum
B) Tatlı suda yaşayan tek hücrelilerde kontraktil koful bulunur.
III. Protein sentezi
C) Bitki hücrelerinde büyük ve az sayıdadır.
IV. DNA sentezi
D) DNA ve RNA içereğindeki sıvıda bulunur.
Ökaryot hücrelerde gerçekleşen yukarıdaki reaksiyonlardan hangileri sadece kloroplastlarda meydana gelir?
E) Golgi, hücre zarı veya endoplazmik retikulum tarafından oluşturulabilir.
A) Yalnız I
B) I ve II
D) III ve IV
C) I ve III
14.
R
İ
T
Çekirdekle ilgili;
K
E
E) II, III ve IV
.
I. Yapısındaki DNA ile hücre bölünmelerini kontrol eder.
II. Çekirdekçikte ribozom organeli sentezlenir.
Çok hücreli bir canlıdaki,
III. Kalıtsal karakterlerin bir sonraki nesillere aktarılmasını
sağlar.
I. salgı bezlerindeki hücreler,
N
R
Ö
II. kas hücreleri,
III. hücre içi sindirim yapan hücreler
gibi hücre çeşitlerinde, aşağıdaki organellerden hangilerinin daha aktif olması beklenir?
II
I
11.
III
A) Golgi
Mitokondri
Lizozom
B) Golgi
Kloroplast
Lizozom
C) Lizozom
Golgi
Mitokondri
D) Mitokondri
Golgi
Lizozom
E) Lizozom
Mitokondri
Golgi
IV. Protein sentezi için gerekli mesajları sitoplazmaya
ileterek hücre metabolizmasını kontrol eder.
Körfez Yayınları
10.
bilgilerinden hangileri doğrudur?
A) I ve II
B) I ve III
D) II, III ve IV
15.
C) I, II ve III
E) I, II, III ve IV
.
Kloroplast organelinin çalışmasına bağlı hücredeki osmatik basıncın değişim grafiği aşağıdakilerden hangisi
gibi olur?
A)
Osmotik basınç
C)
Osmotik basınç
B)
Osmotik basınç
D)
Osmotik basınç
Mitokondride gerçekleştirilen oksijenli solunum reaksiyonlarında;
I.
II.
Miktar
III.
Miktar
Zaman
Miktar
Zaman
Zaman
Zaman
Zaman
grafiklerindeki numaralı yerlere aşağıda verilenlerden
hangisi gelebilir?
Zaman
II
I
A) ATP
Oksijen
Karbondioksit
B) Oksijen
Karbondioksit
ATP
C) ATP
Glikoz
Karbondioksit
D) Karbondioksit
ATP
Oksijen
E) Karbondioksit
Oksijen
ATP
Test 08 CA
1.D
2.C
Zaman
III
3.C
4.A
5.D
6.A
E)
7.A
8.B
9.A
10.A
11.B
Osmotik basınç
12.D
13.D
14.E
15.A
9. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
5.
Bir hücrenin;
II. Hücre zarındaki protein yapıları
II. organik besin sentezleyebilmesi,
III. Üreme şekilleri
III. çekirdek zarı bulundurması,
IV. Beslenme çeşidi
IV. mayoz bölünme geçirebilmesi
Yukarıda verilenlerden hangileri aynı türün normal
bireylerinde ortaktır?
A) I ve II
B) I ve III
E) III ve IV
B) I ve III
Hücrelerde bulunan;
K
E
II. nükleik asit,
6.
III. golgi,
IV. ribozom
N
R
Ö
E) II, III ve IV
I. analog organ benzerliği,
II. homolog organ benzerliği,
III. genetik benzerlik,
A) I ve II
IV. anatomik benzerlik
D) III ve IV
C) II ve III
E) I, II ve IV
durumlarından hangileri dikkate alınır?
.
A) I ve II
D) I, II ve III
Aşağıda verilen alemlerden hangisi, canlıların hücre
yapılarına göre sınıflandırılmalarında, prokaryotlar
grubunda yer alır?
A) Hayvanlar alemi
B) Bitkiler alemi
C) Mantarlar alemi
D) Arkebakteri alemi
.
Filogenetik sınıflandırmalarda;
yapılarından hangileri prokaryot ve ökaryot canlıların
tümünde ortaktır?
B) I ve III
C) II ve III
R
İ
T
D) III ve IV
.
I. enzim,
E) Protista alemi
4.
A) I ve II
C) II ve III
D) II ve IV
3.
I. Nükleotit dizilişleri
I. endospor oluşturabilmesi,
durumlarından hangilerine bakılarak ökaryot yapıda
olduğu belirlenebilir?
2.
09
Sınıflandırma
7.
B) I ve III
C) II ve IV
E) Il, III ve IV
.
Bazı canlı türlerinin kromozom sayıları aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
I. Mitokondrileri ile ATP enerjisi üretme
II. Sitoplazmada DNA bulundurma
III. Endositozla hücre içine besin alma
IV. Ribozom ile protein sentezi yapma
Yukarıda verilen olaylardan hangileri prokaryot, hangileri de ökaryot hücrelerde gerçekleşebilir?
Prokaryot
Ökaryot
Buna göre;
I. K ve L canlıları aynı tür olmayabilir.
II. En gelişmiş canlı M, en az gelişmiş canlı N türüdür.
A)
I ve II
III ve IV
III. L ile N türlerinin protein benzerliği en fazladır.
B)
II ve IV
I, III ve IV
yorumlarından hangileri yapılabilir?
C)
III ve IV
I ve III
A) Yalnız I
D)
I, II ve III
II ve IV
E)
I, III ve IV
II, III ve IV
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) II ve III
.
09
Sınıflandırma
8.
12.
Bir hayvanın embriyonik gelişim dönemindeyken sistematik gruplardan, özelliği ilk olarak ortaya çıkan ile son
olarak ortaya çıkan birim aşağıdakilerin hangisinde
doğru olarak verilmiştir?
İlk oluşan özellik
Son oluşan özellik
Türlerin adlandırılmasında kullanılan ikili adlandırma yöntemine göre bazı canlıların adları aşağıda verilmiştir.
–
Felis domesticus
–
Felis leo
Felis tigris
A)
Alem
Cins
–
B)
Şube
Tür
Buna göre, bu canlıların sistematik gruplardaki;
C)
Takım
Aile
D)
Cins
Şube
E)
Tür
Alem
I. tür,
II. cins,
III. sınıf,
IV. aile
9.
K, L ve M canlılarının sistematik gruplardaki yerleri ile ilgili
olarak;
birimlerinden hangileri kesinlikle aynıdır?
–
X ile Y aynı cinste
A) Yalnız I
–
Y ile Z aynı ailede
–
X ile Z aynı takımda
B) I ve II
R
İ
T
D) I, II ve IV
bilgileri verilmektedir.
Buna göre, X, Y ve Z canlılarının tümü ortak olarak sistematik gruplardan hangisinde bulunmaz?
A) Alem
B) Şube
13.
K
E
II. şube,
D) Takım
E) Cins
.
III. aile,
IV. cins
N
R
Ö
I. Aynı tür canlıların kromozom sayıları aynıdır.
II. Kromozom sayıları aynı olan canlılar farklı türlerden
olabilir.
III. Bir aile içerisinde çok sayıda tür olabilir.
IV. Türleri aynı olan canlıların cinsleri farklı olabilir.
ifadelerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız IV
B) I ve II
D) II ve III
11.
.
gruplarından hangileri de aynı olmak zorundadır?
Sınıflandırmayla ilgili;
A) I ve II
Körfez Yayınları
10.
E) lI, III ve IV
Aynı sınıfta bulunan canlıların;
I. alem,
C) Sınıf
C) I ve III
D) II ve IV
14.
C) I ve III
E) I, III ve IV
B) I ve III
C) II ve III
E) III ve IV
.
İki canlının aynı tür kabul edilebilmesi için;
I. kromozom sayılarının aynı olması,
II. yaşam alanları aynı olması,
.
III. çiftleştiklerinde verimli nesiller oluşturabilmesi
durumlarından hangilerine sahip olması gerekir?
Bazı canlıların bulundukları sistematik gruplara göre protein benzerliklerini gösteren grafik aşağıda verilmiştir.
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve IIl
15.
C) l ve ll
E) lI ve III
.
Sistematik gruplardan olan;
I. şube,
II. alem,
III. takım,
IV. cins
Buna göre, bu gruplardaki birey sayılarının çoktan aza
doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
birimlerindeki gen benzerliğinin azdan çoğa doğru
sıralanması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) I – II – III – IV – V – VI – VII
A) I – II – III – IV
B) I – II – IV – V – VI – VII – III
B) II – I – III – IV
C) I – III – II – VI – VII – V – IV
C) III – IV – II – I
D) IV – II – III – I
D) IV – V – VII – II – I – III – VI
E) IV – III – I – II
E) VI – III – I – II – VII – V – IV
Test 09 CA
1.E
2.E
3.D
4.B
5.D
6.E
7.A
8.B
9.E
10.A
11.E
12.E
13.A
14.D
15.B
9. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
Aşağıda verilenlerden hangisi sadece bakteriler alemine ait bir özelliktir?
5.
Bakteriler;
I. mitokondri,
A) Peptidoglikan yapılı hücre çeperi bulundurma
II. klorofil,
B) Ribozomlarla protein sentezleme
III. mesozom
C) Enzim sentezi yapma
D) ATP enerjisi üretme
yapılarından hangilerinin yardımıyla ATP sentezleyebilir?
E) Sitoplazmada DNA bulundurma
A) Yalnız I
B) Yalnız II
Tüm bakterilerde;
I. çeper,
6.
II. kapsül,
C) Yalnız III
R
İ
T
D) I ve II
2.
10
Prokaryot Canlıların Genel Özellikleri
E) II ve III
.
Ototrof bakterilerde;
I. ışık enerjisini kullanma,
III. glikojen,
K
E
II. klorofil bulundurma,
IV. ribozom
III. glikoz sentezleme,
yapılarından hangileri ortak olarak bulunur?
IV. karbondioksit kullanma
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
N
R
Ö
D) I, III ve IV
3.
E) II, III ve IV
Bakterilerin sitoplazmalarında;
I. nişasta,
II. protein,
III. yağ
şeklindeki besin maddelerinden hangileri bulunur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) II ve III
4.
olaylarından hangileri ortak olarak gerçekleşir?
.
A) I ve II
B) I ve III
D) III ve IV
7.
C) II ve III
E) II, III ve IV
.
Bakterilerin birey sayısının değişimini gösteren grafik aşağıda verilmiştir.
C) Yalnız III
E) I, II ve III
.
Aynı özelliklerdeki üç tüpe konan K, L ve M bakteri türlerinin bu tüplerdeki gelişme bölgeleri aşağıda verilmiştir.
Buna göre, bu ortamdaki sıcaklık değişiminin grafiği
aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
Sýcaklýk
B)
Sýcaklýk
D)
Sýcaklýk
Zaman
C)
Sýcaklýk
Zaman
Buna göre;
I. K bakterisinde solunum sonucunda alkol oluşabilir.
II. L bakterisinde mesozom bulunur.
Zaman
E)
III. M bakterisi her ortamda yaşayabilir.
Zaman
Sýcaklýk
yorumlarından hangileri yapılabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
E) I, II ve III
C) Yalnız III
.
Zaman
10
Prokaryot Canlıların Genel Özellikleri
8.
12.
Bakterilerde görülen;
I. mutasyona uğrama,
Yönetici molekülü RNA olan bir virüs yapıtaşlarına kadar hidroliz edildiğinde aşağıda verilen moleküllerden
hangisi oluşmaz?
II. konjugasyon yapma,
III. bölünerek çoğalma
A) Riboz
B) Amino asit
olaylarından hangileri genetik yapılarının değişmesine
neden olmaz?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
D) Adenin
C) Timin
E) Urasil
.
C) Yalnız III
E) II ve III
.
13.
Arkelere ait farklı türler;
I. soğuk,
9.
Saprofit bakterilerde;
II. fazla tuzlu,
I. ekzositoz,
III. fazla asidik
II. endositoz,
ortamlardan hangilerinde yaşayabilirler?
R
İ
T
III. aktif taşıma,
A) Yalnız I
IV. difüzyon
D) I ve II
olaylarından hangileri gerçekleşir?
B) I ve II
D) I, III ve IV
10.
K
E
E) II, III ve IV
.
Arkelerin çoğalmaları sırasında aşağıda verilen olaylardan hangisi gerçekleşmez?
N
R
Ö
A) Protein sentezi
B) ATP harcanması
C) DNA eşlenmesi
D) Mayoz bölünme
E) Enzim kullanılması
11.
14.
C) Yalnız III
E) I, ll ve III .
C) I ve III
Arkelere ait farklı türler;
I. enzim yardımı ile glikojen sentezleme,
Körfez Yayınları
A) Yalnız I
B) Yalnız II
II. oksijenli solunum ile enerji üretme,
III. kemosentez ile besin üretme
olaylarından hangilerini gerçekleştirebilirler?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I, ll ve III .
Bir besi ortamında bulunan bakteri kolonisinin birey sayılarının değişim grafiği aşağıda verilmiştir.
15.
Parazit olarak beslenen bakteri ve arkeler ancak besin
monomerlerinin bulunduğu ortamlarda yaşayabilirler.
Buna göre, parazit bakteri ve arkeler;
I.
Buna göre;
I. Bakteriler t1 zaman aralığına kadar normal gelişmelerini sürdürmüşlerdir.
Aminoasit
Glikoz
Vitamin
Su
III.
Yað
ortamlarından hangilerinde çoğalabilirler?
yorumlarından hangileri yapılabilir?
D) II ve III
Test 10 CA
A) Yalnız I
1.A
2.D
C) I ve III
E) I, II ve III
3.D
4.E
5.E
Protein
Mineral
III. Bakteriler t2 anından itibaren antibiyotiklere karşı direnç kazanmıştır.
B) I ve II
Yað asiti
Glikoz
II. t1 anından itibaren ortama antibiyotik konulmuş olabilir.
A) Yalnız I
II.
B) Yalnız II
D) I ve II
C) Yalnız III
E) I ve III
.
.
6.D
7.A
8.C
9.D
10.D
11.E
12.C
13.E
14.E
15.D
9. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
Mantarlar alemi ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
5.
Aşağıda K, L, M ve N canlılarının bazı özellikleri verilmiştir.
A) Hücre çeperleri olduğundan endositoz ile hücre içine
büyük maddeleri alamazlar.
KYedek depo maddeleri nişastadır ve kloroplastlarıyla
fotosentez yaparlar.
B) Birçok türü çürükçül olarak beslenir.
LÇekirdek zarı ve zarlı organelleri yoktur.
C) Plastit bulundurduklarından dolayı farklı renklerde olabilirler.
MHücre çeperleri vardır, yedek depo maddeleri glikojendir ve zarlı organelleri bulunur.
D) Ekosistemdeki madde döngülerinde etkin görev alırlar.
NTek hücreli canlılardır ve sitoplazmalarında kontraktil
koful bulunur.
E) Oksijenli solunum olayını mitokondride gerçekleştirirler.
L
A) Bitki
Hücrelerde bulunabilen;
Arke
II. kontraktil koful,
III. golgi,
IV. mitokondri
N
R
Ö
D) I, III ve IV
3.
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
Protista aleminde;
6.
Mantar
Protista
Arke
Protista
C) Bitki
Hayvan
Mantar
Bakteri
D) Mantar
Bitki
Hayvan
Arke
E) Mantar
Bitki
Bakteri
Protista
Saprofit beslenme;
I. mantar,
.
N
Mantar
organellerinden hangileri sadece protista aleminde yer
alan canlılarda bulunur?
B) I ve II
M
B) Bitki
K
E
I. ribozom,
A) Yalnız II
R
İ
T
Buna göre K, L, M ve N canlıları hangi alemlerde yer
alır?
K
2.
11
Ökaryot Canlı Gruplarının Temel Özellikleri
II. bakteri,
III. balık,
IV. bitki
canlı gruplarından hangilerinde görülmez?
I. kamçılılar,
A) I ve II
B) I ve III
C) III ve IV
II. silliler,
D) I, II ve III
III. algler
şeklindeki gruplardan hangilerinde fotosentez gerçekleştirilebilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve II
4.
C) Yalnız III
E) I ve III
7.
E) II, III ve IV
.
Aşağıdaki tabloda bazı canlı gruplarına ait özellikler verilmiştir.
.
Mantar hücrelerinde;
Buna göre I, II, III ve IV nolu canlılarla ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğrudur?
I. kloroplast,
II. nişasta,
IV. mitokondri
organel ve yapılarından hangileri bulunmaz?
A) I ve II
III
IV
A) Bakteri
Mantar
Bitki
Hayvan
B) Bakteri
Bitki
Mantar
Hayvan
C) Bitki
Mantar
Bakteri
Hayvan
D) Mantar
Hayvan
Bitki
Bakteri
E) Hayvan
Mantar
Bitki
Mantar
I
III. glikojen,
B) I ve III
D) I, III ve IV
C) I, II ve III
E) II, III ve IV
.
II
11
Ökaryot Canlı Gruplarının Temel Özellikleri
8.
13.
Aşağıda verilen omurgasız hayvanlardan hangisinde
trake solunumu görülür?
A) Süngerler
B) Sölenterler
C) Eklembacaklılar
D) Derisidikenliler
Sıcakkanlı canlıların tümüyle ilgili verilen;
I. kalplerinin dört odacıklı olması,
II. yavrularını sütle beslemesi,
III. vücutlarında temiz ve kirli kanın ayrı dolaşması,
E) Solucanlar
IV. akciğer solunumu yapılması,
V. iç döllenme, dış gelişmenin görülmesi
9.
Yeşil bitkilerde görülen;
özelliklerinden kaç tanesi ortaktır?
I. Oksijenli solunum ile oluşturdukları karbondioksiti atmosfere verme
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
II. Fotosentez yaparak organik besin sentezleme
III. Fazla miktardaki glikozları birleştirerek nişastaya dönüştürme
14.
Omurgalı hayvanlarla ilgili olarak verilen;
IV. Hücre bölünmeleri sırasında orta lamel oluşturma
I. yavrularını sütle besleme,
olaylarından hangileri mantar hücrelerinde de görülür?
II. kaslı diyafram bulundurma,
A) I ve II
III. akciğer solunumu yapma,
B) I ve III
D) II ve III
C) I ve IV
E) I, III ve IV
R
İ
T
IV. sıcak kanlı olma
.
özelliklerinden hangileri sadece memelilere aittir?
K
E
A) l ve ll
I. Rizobozoma sahip olma
D) I, III ve IV
II. Kendine özel protein bulundurma
III. Nükleik asit bulundurma
N
R
Ö
IV. Enzim sistemlerine sahip olma
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri virüslerin canlılara benzerlik gösterir?
A) Yalnız II
B) II ve III
D) I, II ve III
11.
C) II ve IV
E) I, II ve IV
Böceklerle ilgili;
Körfez Yayınları
10.
B) I ve IlI
15.
C) Il ve III
E) II, III ve IV
.
I. Ekzositoz ile hücre dışına madde salgılama
II. Sitoplazmada nişasta bulundurma
III. Dışardan hazır organik besin alma
IV. Sentrozomla hücre bölünmelerinde iğ ipliklerini üretme
.
Yukarıda verilenlerden hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde ortaktır?
A) Yalnız I
B) I ve II
D) I, III ve IV
C) I ve III
E) II, III ve IV
.
I. Kitinden bir dış iskeletleri vardır.
II. Trake solunumu yaparlar.
16.
III. Kanlarında solunum pigmentleri bulunur.
Omurgalı canlılarda döllenmenin şekli ve oluşan zigotun
geliştiği yerle ilgili olarak aşağıdaki tablo veriliyor.
IV. Kapalı kan dolaşımına sahiptirler.
bilgilerinden hangileri yanlıştır?
A) Yalnız IV
B) I ve II
D) II ve III
12.
C) I ve III
E) III ve IV
.
Buna göre I, II, III ve IV nolu yerlere aşağıda verilenlerden hangisi gelmelidir?
I. Kalpleri iki odacıklıdır.
II. Dış döllenme ve dış gelişme görülür.
III. Vücutlarında temiz kan dolaşır.
Yukarıda verilen özelliklerden hangileri sadece balıklarda görülür?
A) Yalnız I
B) Yalnız Il
D) I ve Il
Test 11 CA
1.C
2.A
C) Yalnız Ill
E) I, II ve Ill
3.E
4.A
5.A
.
6.C
7.A
8.C
9.C
I
II
III
IV
A) İç
İç
Dış
Dış
B) İç
Dış
İç
Dış
C) Dış
Iç
Dış
İç
D) Dış
Dış
İç
İç
E) Dış
Dış
Dış
İç
10.B
11.E
12.A
13.C
14.A
15.A
16.D
9. SINIF
GENEL
BİYOLOJİ
1.
5.
Bir ekosistemdeki canlı çeşitliliği ve sayısı,
I. sıcaklık değişimi,
II. yağış miktarı,
III. ışık alma süresi
faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişebilir?
A) Yalnız I
12
Çevre Bilinci
B) Yalnız II
D) II ve III
Buna göre, sera etkisi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi söylenemez?
C) Yalnız Ill
E) I, II ve III
Atmosferdeki karbondioksitin artması iklimin değişmesine
ve ortamın sıcaklığının artmasına neden olabilir. Sera etkisi denilen bu durum kutuplardaki buzulların erimesine,
bazı kara parçalarının sular altında kalmasına neden olabilir.
.
A) Fabrikalarda oluşan karbonlu gazlar sera etkisini hızlandırır.
R
İ
T
B) Orman yangınları havadaki karbondioksit miktarını arttırır.
2.
Doğadaki olaylardan bazıları şunlardır:
C) Ekolojik dengenin bozulmasına neden olur.
I. Çevre kirliliğinin artması
D) Ağaçlandırma çalışmaları sera etkisini azaltır.
K
E
II. Ekolojik dengenin bozulması
E) Karbondioksit miktarının artması fotosentez olayını
sürekli artırır.
III. Salgın hastalıkların artması
IV. Sanayi ürünlerinin yaygınlaşması
Bunlardan hangileri doğrudan biyolojinin önemini belirleyen konulardandır?
N
R
Ö
A) I ve II
B) I ve III
C) II ve IV
D) I, II ve Ill
3.
E) II, III ve IV
Orman ya da yeşil alanların tahrip edilmesi;
I. bazı canlı türlerinin yok olması,
II. hava kirliliğinin azalması,
.
6.
I. erozyonu önleme,
II. doğal kaynakları dengeli ve geri kazanımlı kullanma,
III. sanayi atıklarını suya değil toprağa verme
şeklindeki uygulamalarından hangileri çevreyi korumaya yönelik değildir?
III. bölgenin iklim özelliklerinin değişmesi
A) Yalnız I
durumlarından hangilerine neden olabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
4.
Çevre ile ilgili;
B) Yalnız IlI
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
.
C) I ve II
E) I, II ve Ill
.
7.
Doğadaki bir canlının, başka bir canlı tarafından yok
edilmesine “biyolojik mücadele” denir.
Radyasyon zararlı ışın ve parçacıklardır. Doğal ve yapay
radyasyon kaynakları vardır.
Buna göre;
Buna göre,
I. uzaydan gelen kozmik ışınlar,
I. yalnız güve larvalarını öldüren bakterilerin üretilmesi,
II. nükler silahlar,
II. melez bitki türlerinin üretilmesi,
III. bir hücrelilerdeki bazı faydalı genlerin bitkilere aktarılması
durumlarından hangileri biyolojik mücadeleye örnek
değildir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve Ill
C) Yalnız Ill
E) II ve Ill
.
III. çeşitli teknolojik makinalar
gibi etkenlerden hangileri doğal radyasyon kaynağıdır?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
.
12
Çevre Bilinci
8.
12.
Çevre ile ilgili sorunları araştıran biyolojinin alt bilim
dalı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Embriyoloji
Sera etkisi sonucu oluşan küresel ısınma, aşağıdaki
çevresel etmenlerden hangisinin normal değerinin
değişmesi (bozulması) sonucu oluşur?
B) Ekoloji
A) Radyasyon
B) Su
D) Toprak
C) Biyoteknoloji
C) Hava
E) Ses
.
D) Sistematik
E) Fizyoloji
13.
9.
Aşağıdakilerden hangisi, erozyonun önlenmesi için
yapılabilecek uygulamalardan biri değildır?
A) Ağaçlandırma çalışmalarının yaygınlaştırılması
B) Meyilli arazilere taraçaların yapılması
C) Otçul hayvan sayısının artırılması
İnsanlar tarafından yapılan,
–
arıtma tesislerinin kurulması,
–
fosil yakıt kullanımının azaltılıp atık oluşturmayan enerji
kaynaklarının kullanımı,
–
ozon tabakasına zarar veren madde kullanımının
azaltılması,
–
doğada parçalanması zor olan deterjan gibi maddelerin
kullanımından vaz geçilmesi
R
İ
T
şeklindeki uygulamalar,
D) Toprak işleme ve sulama çalışmalarının doğru yapılması
I. su,
E) Orman ve yeşil alanların korunması
II. hava,
K
E
III. toprak
Radyasyon, duyu organlarımızla algılayamadığımız bazı
radyoaktif maddelerin yaydığı zararlı ışın ve parçacıklardır.
N
R
Ö
İnsanlar,
I. nükleer santrallerde gerekli önlemleri alma, çıkan atıkları uygun yerlerde güvenli depolama,
II. nükleer silah deneme ve kullanma hakkının sadece
bazı ülkelere verilmesi,
A) Yalnız I
Körfez Yayınları
10.
çevresel etmenlerden hangilerinin kirliliğini önlemeye
yöneliktir?
D) I ve Ill
14.
D) I ve Il
11.
.
Endemik türlerle ilgili,
III. Ülkemizde sadece step bulunan bölgelerde endemik
türler bulunur.
ifadelerinden hangileri doğrudur?
C) Yalnız Ill
E) II ve Ill
E) II ve Ill
II. Yeryüzünde sadece belirli bir bölgede bulunurlar.
uygulamalarından hangileri ile radyasyondan korunabilirler?
B) Yalnız II
C) I ve Il
I. Ekolojik hoşgörüsü (tolerans) fazla olan türlerdir.
III. sağlık kuruluşlarında radyasyon çıkaran makine kullanımının yaygınlaştırılması
A) Yalnız I
B) Yalnız II
A) Yalnız I
.
B) Yalnız II
D) I ve Ill
C) I ve Il
E) II ve Ill
.
Hava, su, toprak kirliliği gibi ses kirliliğide önemli bir çevre
sorunudur. Kirliliğin etkilerinden bazıları şunlardır:
15.
II. Solunum yolu hastalıklarının artması
Tarım zararlılarıyla mücadelede, biyoteknolojiyle üretilen
canlılar kullanılabilir. Örneğin domatese bir gen eklenerek
zararlı böcekleri öldüren toksin üretmeleri sağlanmıştır.
III. Salgın hastalıkların artması
Buna göre,
I. Geçici veya sürekli işitme kaybının oluşması
Buna göre, bu etkilere neden olan kirlilik nedeni aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak eşleştirilmiştir?
II
I
I. Tarımda biyoteknoliji sayesinde ilaç kullanımı azalabilir.
III
A)
Toprak
Su
Hava
II. Ekolojik dengeyi bozmadan sadece zararlılarla mücadele edilebilir.
B)
Ses
Hava
Su
III. Gen nakilleri ile sadece zararlı canlılar oluşturulabilir.
C)
Hava
Ses
D)
Ses
Su
E)
Hava
Ses
Test 12 CA
1.E
2.D
3.D
Toprak
yorumlarından hangileri yapılabilir?
Radyasyon
A) Yalnız I
Toprak
4.E
5.E
6.B
B) Yalnız II
D) I ve Ill
7.A
8.B
9.C
10.A
11.B
C) I ve Il
E) II ve Ill
12.C
13.C
14.B
.
15.C
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
1 335 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content