close

Enter

Log in using OpenID

Ders İçerikleri - Yalova Üniversitesi

embedDownload
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
DERS ADI ve İÇERİKLERİ
Ders Kodu / Couse Code
TDB 101
Ders İsmi / Couse Name
Türk Dili 1 /Turkish Language 1
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
2
0
0
AKTS /
ECTS
3
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Dil nedir. Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi: Dil-Kültür münasebeti, Türk Dilinin dünya
dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin gelişimi ve tarihi devreleri, Türk Dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları,
Türkçede sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar, Hece bilgisi, İmla kuralları
ve uygulaması, Noktalama işaretleri ve uygulaması, Türkçede yapım ekleri ve uygulaması, Türkçede isim ve fiil
çekimleri, Zarfların ve edatların Türkçedeki kullanılış şekilleri.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
What is the language. Language is a social institution as the nation level and the importance: Language-Culture
Connection of the Turkish language of the world's languages in between the Turkish language development and historic
circuits, of Turkish language today and its invasion, Turkish sound and classification of Turkish phonetics and phonetic
knowledge, and rules, spelling, the spelling rules and practice, punctuation marks and application in Turkish affixes,
Turkish nouns, verbs, adverbs and prepositions in Turkish in scopes.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
YDB 101
Ders İsmi / Couse Name
Yabancı Dil 1 / Foreign Language 1
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
2
0
0
AKTS /
ECTS
3
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Mühendislikle ilgili gelen bilgi, bu bilginin işlenmesi, kullanılması. Temel bilgilerin yanında teknoloji, enerji, materyal
teknolojisi, parçalar ve bunların birleştirilmesi, tasarım ve mühendislikte karşılaşılacak temel problemler başta olmak
üzere özel konulara ağırlık verilerek bunlarla alakalı yabancı dilde yazılmış yazılı ve/ veya sözlü metinlerin incelenmesi,
okutulması ve tartışılması.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
General information about technical issues related to engineering; beside basic knowledge, special issues giving
importance to technology, energy, material technology, components and assemblies, engineering design and technical
problems; examining, reading and discussing the related written and/ or spoken texts.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
MAT 101
Ders İsmi / Couse Name
Matematik 1 / Mathematics 1
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
4
0
4
AKTS /
ECTS
6
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Sayılar (Doğal, Reel, Kompleks); Fonksiyonlar; Tek Değişkenli Fonksiyonlarda Süreklilik ve Limit; Türevin Tanımı ve
Kuralları; Türevin Uygulamaları; Fonksiyonların ve Grafiklerin Değişkenliği; Trigonometrik ve Ters Trigonometrik
Fonksiyonlar; Üslü ve Logaritmik Fonksiyonlar; Hiperbolik ve Ters Hiperbolik Fonksiyonlar; Rolle ve Ortalama Değer
Teoremleri; Belirsiz Şekiller; Parametrik Denklemler; Polar Koordinatlar; Diferansiyel; Tanımsız İntegral; İntegralin
Temel Toremi; Tanımlı İntegral Kullanarak Alan Hesaplama; Dönel Cisimlerin Yüzey Alanları; Dönel Bir Katının
Hacmi; Düzensiz İntegraller.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Numbers (Natural, Real, Complex); Functions; Continuity and Limit in One Variable Functions; Definition of Derivative
and Rules; Applications of Derivative; Studying Variation of Functions and Graph; Trigonometric and Inverse
Trigonometric Functions; Exponential and Logarithmic Functions; Hyperbolic and Inverse Hyperbolic Functions; Rolle
and Mean-Value Theorems; Indeterminate Forms; Parametric Equations; Polar Coordinates; Differential; Undefined
Integral; Defined Integral; The Fundamental Theorem of Integral; Calculations of Area by Using Defined Integral; Areas
of Surfaces of Revolution; Volume of a Solid of Revolution; Improper Integrals.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
FZK 103
Ders İsmi / Couse Name
Fizik 1 / Physics 1
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
3
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Fizik ve Ölçme; Vektörler; Tek Boyutta Hareket; İki Boyutta Hareket; Newton’un Hareket Kanunları; Dairesel Hareket ve
Newton Kanunlarının Diğer Uygulamaları; İş ve Kinetik Enerji; Potansiyel Enerji ve Enerjinin Korunumu; Doğrusal
Momentum ve Çarpışmalar; Katı Cismin Sabit Bir Eksen Etrafında Dönmesi; Basit Harmonik Hareket; Newton’un
Yerçekimi Yasası; Statik Denge ve Esneklik.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Physics and Measurement; Vectors; Motion in One Dimension; Motion in Two Dimensions; Newton’s Laws of Motion;
Circular Motion and Other Application of Newton’s Laws; Work and Kinetic Energy; Potential Energy and Conservation
of Energy; Linear Momentum and Collisions; Rotation of a Rigid Object About Fixed Axis; Simple Harmonic Motion;
Newton’s Law of Gravity; Static Equilibrium and Elasticity.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
FZK 105
Ders İsmi / Couse Name
Fizik Lab 1 / Physics Lab 1
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
0
2
1
2
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Mekaniğin temel deneysel tekniklerinin incelenmesi. Tek Deneyler ve iki boyutlu hareket, Newton yasaları, dairesel
hareket, basit harmonik hareket, çarpışmalar, enerji ve momentumun korunumu, bir eğik düzlem üzerinde kütlenin
hareketi.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Basic experimental techniques in mechanics. Experiments on one and two-dimensional motion, Newton's laws, circular
motion, simple harmonic motion, collisions, energy and momentum conservations, movement of mass on an inclined
plane.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
KMY 103
Ders İsmi / Couse Name
Genel Kimya /General Chemistry
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
3
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Atom ve Molekül Yapısı, Avogadro sayısı ve Mol Kavramı, Periyodik Sistem, Metal ve Ametallerin Genel Özellikleri,
Kimyasal Bağlar, Kimyasal Tepkimeler ve Hesaplamalar, Moleküller Arası Kuvvetler, Sıvılar, Katılar, Gazlar, Ҫözeltiler,
Kimyasal Kinetik, Kimyasal Denge,
Asitler ve Bazlar; Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis Structure, Oxidation,
Reduction Reactions, Electrochemistry
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Atomic and Molecular Structure, Avogadro Number and Mole Concept, Periodic System, General Properties of Metals
and Nonmetals, Chemical Bonds, Chemical Reactions and Calculations, Intermolecular Forces, Liquids, Solids, Gases,
Solutions, Chemical Kinetics, Chemical Equilibrium, Asitler ve Bazlar; Arrhenius, Bronsted-Lowry, Lewis kavramları,
Yükseltgenme, İndirgenme Tepkimeleri, Elektrokimya
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
KMY 105
Ders İsmi / Couse Name
Genel Kimya Lab / General Chemistry Lab
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
0
2
1
2
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Anyonların ve Katyonların Analizi, Su Sertliğinin Tayini ve Giderilmesi, Sabun Eldesi ve Özellikleri, İyodimetri,
Kolorimetrik Yöntemle pH Tayini ve Zayıf Asitlerin İyonlaşma Sabitlerinin Bulunmasi
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Analysis of anions and cations, Water Hardness Determination and Correction, Synthesis and Properties of Soap,
İyodimetri, Colorimetric Method Determination of pH and Ionization Constants of Weak Acids Finding
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
CMP 101
Ders İsmi / Couse Name
Bilgisayara Giriş / Introduction to Computing
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
1
2
2
AKTS /
ECTS
4
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Bilgisayarlar, günlük yaşamda bilgisayarların kullanımı, bilgisayar donanımı ve yazılımı, işletim sistemleri, giriş/çıkış ve
depolama, ağ ve internet, kablolu ve kablosuz haberleşme,
metin editörleri, elektronik tablolar, görselleştirme,
veritabanları gibi yazılımlar,grafik uygulamaları
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Computers, the usage of the computers in daily life, computer hardware and software, Operating systems, Input/Output
and Storage, Web and the Internet, wired and wireless communication, application softwares such as text editors,
visualizations, spreadsheets, and databases. Graphic software
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
Ders İsmi / Couse Name
Ders Türü / Couse Type
END 101
Endüstri Mühendisliğine Giriş / Introduction to Industrial Engineering
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
3
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Mühendislik tarihi ve Endüstri Mühendisliğinin gelişimi. Endüstri Mühendisliğinin önemi. Endüstri Mühendisliği çalışma
alanları. Endüstri Mühendisliğinin tarihçesi. Endüstri Mühendisliğinde temel kavramlar ve tanımlar. Endüstri
Mühendisliği uygulamaları. Endüstri Mühendisliğinde yaklaşımlar. Endüstri Mühendisliğinin geleceği.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
The history of engineering and the development of industrial engineering. The importance of industrial engineering. The
field of work of Industrial Engineering. The history of industrial engineering. Basics concepts of Industrial Engineering
and some definitions. Industrial engineering applications. Industrial Engineering approaches. The future of industrial
engineering.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
TDB 102
Ders İsmi / Couse Name
Türk Dili 2 /Turkish Language 2
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
2
0
0
AKTS /
ECTS
3
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Kompozisyonla ilgili genel bilgiler, Kompozisyon yazmada kullanılacak plan ve uygulaması, Kompozisyonda anlatım
şekilleri ve uygulaması, Cümlenin unsurları, cümle tahlili ve uygulaması, Edebiyat ve düşünce dünyası ile ilgili eserlerin
okunup incelenmesi, Yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, Anlatım ve cümle bozuklukları, bunların düzeltilmesi,
Bilimsel yazıların hazırlanmasında uyulacak kurallar (Makale, rapor, tebliğ vb.), Türk ve dünya edebiyatlarından ve
düşünce tarihinden seçilmiş örnek metinlere dayanılarak öğrencilerde doğru ve güzel konuşma, yazma yeteneğinin
geliştirilmesi ve bununla ilgili retorik uygulamalar
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
The general knowledge about essay, planning and implementation to be used in writing essay, expression and application
of sentence, sentence analysis and implementation, reading and studying literature work, expression and sentence
disorders, and their correction, the rules to be obeyed fort he preparation scientific articles (articles, reports, papers, etc..),
true and good speaking, development of writing skills and related rhetorical practices.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
YDB 102
Ders İsmi / Couse Name
Yabancı Dil 2 / Foreign Language 2
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
2
0
0
AKTS /
ECTS
3
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Mühendislikle ilgili gelen bilgilerin tekrarı, teknik gelişme, bu gelişmelerle ilgili prosedür ve önlemler, bunların
gözlenmesi ve kontrol edilmesi, teoriyle birlikte pratik ve bunlardan elde edilen performansın ve bunların
uygulanabilirliğinin tartışılması konularına ağırlık verilerek bunlarla alakalı yabancı dilde yazılmış yazılı ve/ veya sözlü
metinlerin incelenmesi, okutulması ve tartışılması.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Revision of general information about technical issues related to engineering; beside basic knowledge, special issues
giving importance to technical development, procedures and precautions, their monitoring and control, theory and practice
of engineering design, and discussion of their suitability and performance; examining, reading and discussing the related
written and/ or spoken texts.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
MAT 102
Ders İsmi / Couse Name
Matematik 2 / Mathematics 2
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
4
0
4
AKTS /
ECTS
6
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Tanımlı İntegralı; İntegralin Temel Teoremi; Tanımlı integral kullanarak Alan Hesabı; Eğri uzunluğu ve yüzeylerin
alanları ; Dönel cisimlerin hacimleri; Diziler seriler, Fourier serileri, Limit, Süreklilik, Kısmi Türevler, Çok Değişkenli
Fonksiyonların Toplam Diferansiyeli, Bileşiklerin Türevleri, Kapalı ve Ters Fonksiyonlar; Maxima ve Minima
Problemleri, İki Katlı İntegraller (Değişken değiştirme, Hacim Hesabı, Yüzey Alanları)
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Defined Integral; The Fundamental Theorem of Integral; Calculations of Area by Using Defined Integral; Areas of
Surfaces of Revolution; Volume of a Solid of Revolution; Improper Integrals; Series; Fourier Series; Limit, Continuity,
Partial Derivatives, Total Differential of Functions of Several Variables; Derivatives of Compound, Closed and Inverse
Functions; Change of Variable; Problems of Maxima and Minima; Double Integrals (Change of Variables, Volume
Calculus, Areas of Surface)
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
FZK 104
Ders İsmi / Couse Name
Fizik 2 / Physics 2
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
3
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Elektrik Alanları, Gauss Kanunu, Elektrik Potansiyeli, Kapasitans ve Dielektrik, Akım ve Direnç, Doğru akım devreleri,
manyetik alan, Manyetik Alan Kaynakları, Faraday Kanunu, İndüktans, Alternatif Akım Devreleri, Elektromanyetik
Dalgalar.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Electric Fields; Gauss’s Law; Electric Potential; Capacitance and Dielectrics; Current and Resistance; Direct Current
Circuits; Magnetic Field; Sources of the Magnetic Field; Faraday’s Law; Inductance; Alternating Current Circuits;
Electromagnetic Waves
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
FZK 106
Ders İsmi / Couse Name
Fizik Lab 2 / Physics Lab 2
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
0
2
1
2
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Ölçüm araçlarının tanımlanması, elektrik alan, manyetik alan testleri, testleri doğrudan ve alternatif akım devreleri, RL,
LC ve RLC devreleri.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Defining measurements and measurement tools, Electric field, Tests of magnetic field, Tests of direct and alternating
current circuits, RL,LC and RLC curcuit.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
Ders İsmi / Couse Name
Ders Türü / Couse Type
RES 102
Teknik Resim ve Bilgisayar Uygulamaları / Technical Drawing and Computer
Applications
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
2
2
3
AKTS /
ECTS
3
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Teknik Resimin önemi, Amacı, Standartlar, Geometrik Çizimler, İzdüşümler ve Cisimlerin Görünüşleri, Ölçülendirme,
Perspektifler, Ölçekler, Koniklik, Eğim, Montaj çizim, Bilgisayar destekli tasarım programları, İki boyutlu çizim, Üç
boyutlu çizim, CAD programları.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Importance of the technical drawing, standarts, Geometrical Drawing, Projections and the appearance of objects,
Dimensioning, Perspectives, Scales, Conicity, Slope, Assembly drawing, Computer aided design programs, 2D Drawing
and 3D Drawing (Perspectives) on CAD programs
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 102
Ders İsmi / Couse Name
İmalat Sistemlerine Giriş / Introduction to Manufacturing Systems
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
4
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Bilgisayarla bütünleşik imalat sistemleri, montaj hatları, transfer hatları, esnek imalat sistemleri, malzeme taşıma ve
aktarma sistemleri ve hücresel imalat sistemleri.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Computer integrated manufacturing system, assembly lines, transfer lines, flexible manufacturing systems, material
handling and transfer systems and cellular manufacturing systems.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
MAT 210
Ders İsmi / Couse Name
Lineer Cebir / Linear Algebra
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
4
0
4
AKTS /
ECTS
6
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Matris Cebirine giriş, Matrislerde toplama ve çarpma/ Bazı Özel Matrisler, Bir kare matrisin transpozesi, Uygulaması/
Determinantlar ve özellikleri, Laplace açılımı/ Bir matrisin rankı ve Denk matrisler. Ek matris, bir matrisin tersi/ Lineer
Denklem Sistemlerinin Çözüm yöntemleri/ Vektörler/ Lineer bağımlılık ve Lineer bağımsızlık/ Bir matrisin özdeğerleri ve
özvektörleri, Cayley - Hamilton Teoremi
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Introduction to Matrix Algebra, Summation and multiplication in matrixes/ Some special matrixes, A square matrix’s
transposition, Application/Determinants and properties, Laplace expansion/Rank of a matrix and equal matrixes, Adjunct
matrix, Inverse of a matrix/ Solution methods of linear equation systems/Vectors/Linear dependence and
independence/Eigenvalue and Eigenvector of a matrix, Cayley-Hamilton’s Theorem
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 203
Ders İsmi / Couse Name
Ekonomi / Economy
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
4
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Yatırım ve yatırım projeleri ile ilgili temel kavramlar/Yatırım imkanları ve sabit sermaye yatırım çeşitleri/ Nakit akışları
ve faiz hesapları/ Şimdiki değer analizleri/ Yıllık nakit akışı analizleri/ Geri ödeme oranı analizleri/Yatırım farklarının ve
sürekli yatırım artışlarının analizleri/ Kar-Maliyet oranı analizleri/ Amortisman metodları ve uygulamaları/ Gelir,
kurumlar ve katma değer vergileri, enflasyon ve deflasyon/ Vergi ödenmesi ve enflasyona bağlı durumlarda mühendislik
ekonomisi analizleri/Yeniden değerlendirme ve yeniden değerlendirmenin mühendislik ekonomisine etkilerinin
incelenmesi/Yatırımların teşvik tedbirleri ve fizibilite raporu.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
: Basic concepts about investment and investment projects/ Investment opportunities and fixed capital investment/ Cash
flows and interest calculations/ Present value analysis/ Annual cash flow analysis/ Reimbursement rate analysis/
Investment differences and continuous increase in investments analysis/ Profit-cost ratio analysis/ Depreciation methods
and applications/ Revenue, corporate and value added tax, inflation and deflation/ Payment of taxes and inflation due to
the state economy in the engineering analysis/ To re-evaluate and re-evaluated to determine the effect of the engineering
economy/ Measures to promote investment and feasibility report.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
BİL 201
Ders İsmi / Couse Name
Bilgisayar Programlamaya Giriş / Introduction to Computer Programming
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
2
2
3
AKTS /
ECTS
6
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
C dilini hatırlatma, (Değişkenler, döngüler, Karar verme teknikleri, Diziler, Çok boyutlu diziler), pointerlar (göstergeçler),
struct (yapılar), dosyalama işlemleri, C++ programlama diline giriş. C ile C++ arasındaki temel farklar.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Reminder of the C language, (Variables, loops, decision-making techniques, arrays, multi-dimensional arrays), pointers,
struct, filing procedures, Introduction to C + + programming language. The main difference between C and C + +.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 201
Ders İsmi / Couse Name
Sistem Analizine Giriş / Introduction to System Analysis
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Günümüzde hem organizasyonlar hem de organizasyonların içinde bulunduğu dinamik çevre oldukça karmaşık duruma
gelmiştir. Sürekli değişimin olduğu karmaşık sistemlerin incelenmesi ve etkin yönetim kararlarının alınmasında yeni bir
düşünce şekline gereksinim vardır. Sistem analizi, esnek sistemler yöntembilimi ve sistem düşüncesi bu gereksinimi
karşılayabilecek yaklaşımlardır. Bu yaklaşımlar, bütünüyle karmaşık olan problemlerin incelenmesi ve uygun çözümlerin
bulunmasına yardımcı olacaktır.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Today, both organizations and organizations located in the dynamic environment has become very complex. Examination
of the complex system of constant change and new ways of thinking in the effective management decisions need to.
System analysis, flexible systems methodology and systems thinking approach is able to meet this requirement. This
approach, examining all of the problems are complex and will help find appropriate solutions.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
MAT 201
Ders İsmi / Couse Name
Diferansiyel Denklemler / Differential Equations
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
4
0
4
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Genel Tanımlar, Dif. Denk. Tanımı. Mertebe ve çözüm türleri, Dif. Denklemin kurulması/ Birinci mertebe Dif.
Denklemler, Değişkenlere ayrılabilen, Homojen, Homojen hale getirilebilen tiplerinin tanıtılması ve çözüm yöntemleri/
Birinci Mert. Lineer Dif. Denk., Bernoulli Dif. Denk./ Tam Dif. Denk. Ve İntegrasyon Çarpanı tiplerinin tanıtılması ve
çözüm yöntemleri/Clairaut Dif. Denk., Lagrange Dif. Denk., Riccati Dif. Denk. Tiplerinin tanıtılması ve çözüm
yöntemleri/ Değişkenlerden birini içermeyen İkinci Mertebeden Dif. Denk./ İkinci Mertebeden Lineer ve Sabit Katsayılı
Denklemlerin Özel ve Genel Çözüm Yöntemleri/ n. Mertebeden Lineer ve Sabit Katsayılı Dif. Denk.,İkinci taraflı ve
İkinci tarafsız Denklemlerin özel ve genel çözüm yöntemleri/ Değişken Katsayılı Lineer Dif. Denk., Euler ve
Genelleştirilmiş Dif. Denk./ Dif. Denk. Sistemleri
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
General definitions, Order differential equations in the definition and types of solutions, The establishment of differential
equations/first order differential equations, Separable variables, homogeneous, homogeneous type can be made to
introduce the methods and solutions/ first order differential equations, Bernoulli differential equation/ Differential
Equations and Integrating Factors of fully introducing types and solution methods/ Clairaut differential equation,
Lagrange differential equation, Riccati differential equation, defining types and solution methods/ Variable does not
contain any of the Second Order Differential Equations/ Second Order Linear and Constant Coefficients Equations and
General Solution Methods for Special/ Linear differential equations with constant coefficients of n th order and, second
side and the second neutral solutions of the equations of special and general/ Variable Coefficients Linear Differential
Equations, Euler and generalized diferential equations/Systems of differential equation.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 205
Ders İsmi / Couse Name
Takım Tezgahları/ Machine Tools
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Takım tezgahlarının mekanizmaları ve işlevleri. Zamanında tedarik ve takım tezgahlarının kalite ve maliyet ölçütleri.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Mechanisms and functions of machine tools. Timely supply and machine tool's quality and cost criteria.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 207
Ders İsmi / Couse Name
İmalatta Malzemeler ve Süreçler / Materials and Processes in Manufacturing
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Mühendislik malzemelerine genel bir bakış ( metaller, seramikler, polimerler, ….), döküm ve şekil verme prosesleri (
döküm, toz metal şekil verme, sıcak işleme, soğuk işleme, …); talaşlı imalat prosesleri (talaşlı işleme ve planyada işleme,
matkapla delme, havşalama, tornalama, taşlama ve frezeleme, aşındırma işleme, talaşsız işleme ); kaynak üretim
prosesleri, imalatla ilgili prosesler ve teknikler; vaka çalışmaları
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Review of engineering materials (metals, ceramics, polymers) casting and forming processes (casting, powder forming,
hot working, cold working); machining processes (shaping and planing, drilling and reaming, turning, boring and milling,
abrasive machining, chipless machining); welding processes; processes and techniques related to manufacturing; case
studies.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 218
Ders İsmi / Couse Name
Yönetim ve Maliyet Muhasebesi / Management and Cost Accounting
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Muhasebe Analizi ve Yönetimin Karar Alma İşlevi; Planlama Amacıyla Bilgi: Maliyet-hacim kâr analizleri, Başabaş
noktası analizi, Bütçelerin Planlama Aracı Olarak Kullanılması: Satışların tahmini, Üretim bütçesi, Direkt ilk
madde/malzeme bütçesi, Direkt işçilik bütçesi, Genel üretim giderleri bütçesi, Bütçelenmiş gelir tablosu ve proforma
bilanço, Kontrol amacıyla bilgi, Değişik seçenekleri zorunlu kılan kararlar.Maliyet Muhasebesi ile İlgili Temel Kavramlar
ve Maliyetlerin Sınıflandırılması; Maliyet Unsurları: Direkt ilk madde ve malzeme maliyetleri, Direkt işçilik maliyetleri,
Genel üretim maliyetleri; Maliyet Yerleri ve Maliyet Dağıtım Yöntemleri: Basit, Kademeli ve Matematiksel dağıtım
Yöntemleri; Maliyet Sistemleri: Sipariş maliyeti sistemi, Safha maliyeti sistemi, Karma maliyet sistemleri; Fireler ve
Bozuk Mamullerin Maliyetlerinin Belirlenmesi ve Muhasebeleştirilmesi.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Accounting Analysis and Management Decision-Making Function; Planning order information: Cost-volume profit
analysis, break-even point analysis, budgets Planning as a Tool Use: sales forecasting, production budget, direct the
substance / material budget, direct labor budget, general production expenses, budget, budgeted income statement and pro
forma balance sheet, the control information to, various options requiring kararlar.Maliyet Accounting Basic Concepts
and Cost Classification of Cost Components: Direct raw materials and material costs, direct labor costs, general
production costs, cost locations and Cost Distribution Methods: A simple, gradual and Mathematical Methods of
distribution; Cost Systems: Shipping cost system, Process costing system, costing systems Mixed; Fire and defective
products and Determination of the Cost Accounting
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 202
Ders İsmi / Couse Name
Olasılık Teorisi / Probability Theory
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
4
0
4
AKTS /
ECTS
6
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Giriş, Olasılık aksiyomları ve tanımı, Şartlı olasılık ve bağımsızlık, rasgele değişkenler, beklenen değer ve yüksek
momentler, kesikli ve sürekli değişkenler, rasgele değişken fonksiyonları, birleşik olasılık dağılımları ve şartlı olasılık,
normal dağılım, merkezi limit teoremi, örnekleme dağılımları
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Introduction, Definition and axioms of probability, Conditional probability and independence, Random variables,
Expected values and higher moments, Important discrete and continuous random variables, Functions of a random
variable, Joint probability distributions and conditional expectations, The normal distribution and the Central Limit
Theorem, Sampling distributions
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 204
Ders İsmi / Couse Name
İşbilim / Ergonomics
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Ergonomi kavramının tanımı, özellikleri, insan-makine sistemleri ve özellikleri; çevre faktörleri; aydınlatma, gürültü,
ortam ısısı, titreşim, zararlı maddeler; yorgunluk kavramı ve önleme yöntemleri; mola sürelerini hesaplama şekilleri; iş
eğitimi kavramı; monotonluk kavramı; öğrenme kavramı; antropometri kavramı.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Ergonomics of the definition, characteristics, human-machine systems and their characteristics, environmental factors,
lighting, noise, temperature, vibration, hazardous substances, fatigue concepts and prevention methods, break times,
calculation forms, job training concept; monotone concept, learning concepts; anthropometry concept.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
Ders İsmi / Couse Name
Ders Türü / Couse Type
END 216
Bilgisayarla Bütünleşik Üretim Sistemleri / Computer Integrated Manufacturing
Systems
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
İnsan Merkezli Bilgisayarla Bütünleşik Üretim, Otomasyon ve Kontrol Seviyeleri, Bilgisayar Destekli Tasarım (CAD),
Bilgisayar Destekli İmalat (CAM), CAD/CAM Entegrasyonu, Bilgisayarla Bütünleşik Üretim (CİM), Vizyon, Bağlantılı
Teknolojiler, Kültürel Değişim, Yönetim Bilgi Sistemi, Altyapı Teknolojileri.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Human-Centered Computer Integrated Manufacturing, Automation and Control Level, Computer Aided Design (CAD),
Computer Aided Manufacturing (CAM), CAD / CAM Integration, Computer Integrated Manufacturing (CIM), Vision,
Linked Technologies, Cultural Change, Management Information Systems, Infrastructure technologies.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 208
Ders İsmi / Couse Name
Veri Tabanı Yönetimi / Database Management
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
2
2
3
AKTS /
ECTS
6
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Veri tabanı ve veri tabanı yönetim sistemleri ile ilgili temel kavramların tanıtılması/Veri bağımsızlığı ve veri tabanı
mimarisi/ Verilerin sınıflandırılması ve kodlanması/Veri depo yapıları ve fiziksel depolama araçları/Sıralı ve direkt veri
organizasyonu ve işlenmesi/Veri dosyalarının sınıflandırılması/ İlişkisel veritabanı sistemleri/ Mantıksal veritabanı
sistemleri/ Çapraz yüksek seviyeli dillerde veri yapıları/Pascalda veri yapısı /Excel veri yapısı/Access veri yapısı/İletişim
teknolojileri ve veri yapıları.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Data base and data base management systems, introducing the basic concepts/ Data independence and data base
architecture/ Data classification and coding/ Data storage structures and physical storage devices/ Sequential and direct
data organization and processing/ Classification of data files/ Relational database systems/ Logical database systems/
High-level language data structures in cross/ Data organization in Pascal/ Excel data organization/Access data
organization/ Communication technologies and data structures.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 212
Ders İsmi / Couse Name
İş Psikolojisi / Occupational Psychology
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Psikoloji ve temel kavramları; iş psikolojisi ve gerçek yaşama uyarlanabilmesi; işveren ve işçi psikolojisi; iş verimini
yükseltme teknikleri; temel insan davranışlarının değerlendirilebilmesi; vücut dilini anlama ve kullanabilme
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Basic concepts of psychology, business psychology, adaptability and real-life employers and workers in psychology, raise
work efficiency techniques, based on evaluation of human behavior, body language to understand and use
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 214
Ders İsmi / Couse Name
Davranış Bilimleri/ Behavioral Sciences
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Temel kavramlar, örgütlerin incelenmesi, davranış bilimlerinin uygulaması, davranış yaklaşımları, bireysel temel davranış
modeli, davranış düzlemi, statü ve rol davranışları, insanlar arası iletişim, gruplar ve kültür.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Basic concepts, examination of the organizations, application of behavioral sciences, behavioral approaches,
the basic
model of individual behavior, plane behavior, the status and role in the behavior, communication between people, groups
and culture.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 305
Ders İsmi / Couse Name
Yöneylem Araştırması 1 / Operations Research 1
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Karar Vermede Sayısal Yöntemlere Giriş;Doğrusal Progralamada Formülasyon ve Grafik Çözüm Yöntemi;Doğrusal
Programlama uygulamaları; Grafik Çözümde Duyarlılık Analizi; Doğrusal Programlamada Cebirsel Çözüm (Simpleks
Yöntemi);Simpleks Yöntemindeki Özel Durumlar;Doğrusal Programlamada Dualite ve Duyarlılık Analizi;Doğrusal
Programlamada Ulaştırma (transport) Modeli, Atama Modeli ve Taşıma Modeli
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Introduction to Quantitative Methods in Decision, Formulation and Method of Solution Graphics in Linear Programming,
Application in linear programming, Sensitivity Analysis in Solution Graphics, Algebraic Solution in Linear Programming
(Simplex Method), Exceptions to the simplex method, Duality and Sensitivity Analysis in Linear Programming, Linear
Programming Models in Transportation,Assignment models, Transhipment Models.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 301
Ders İsmi / Couse Name
İstatistik / Statistics
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
4
0
4
AKTS /
ECTS
6
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
İstatistik nedir, tanımsal istatistik ve sıklık dağılımları, merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ölçüleri, gruplandırılmış
veriler için merkezi eğilim ve değişkenlik ölçüleri, olasılık, örnekleme, tek örnekten güven aralığı tahmini, tek örnek orta
değerinden tahmin için örnek çapı seçimi, bir yığın oranı için güven aralığı tahmini, bir yığın oranını tahmin için örnek
çapı seçimi. Tek yığın orta değeri için hipotez testi, tek yığın oranı için hipotez testi, iki yığın orta değeri için hipotez testi
(bağımsız örnekler), iki yığın oranı için hipotez testi (bağımsız örnekler), eşli gözlemlerde hipotez testi, varyans analizi,
regresyon ve korelasyon modelleri, zaman serileri, indeks sayıları.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
What is Statistics, descriptive statistics and frequency distributions, measures of central location, measures of variability,
measures of central location and variability from grouped data, probability, sampling, confidence interval estimates for
one population mean, determining sample size for estimating one population mean, confidence interval estimates for a
population proportion, determining sample size for estimating a population proportion. Hypothesis testing for one
population mean, test of hypothesis for one population proportion, hypothesis testing for two population means
(independent samples), test of hypothesis for two population proportions (independent samples), test of hypothesis on
paired observations, analysis of variance, the regression and correlation models,time series, index numbers.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 303
Ders İsmi / Couse Name
İş Etüdü / Work Study
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
İş analizinin temel faaliyetleri; Metot geliştirme açısından üretim faaliyetleri; Metot geliştirme çalışmalarında yapılacak
işler; Hareket ekonomisi prensipleri; Metot geliştirmenin temel elemanları; Metot geliştirmede kullanılan grafik araçlar;
Bürolarda metot geliştirme çalışmaları; Metot geliştirmede yeni görüşler.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Business analysis based activities; Method development for manufacturing activities; Method development activities work
to be done; Motion economy principles, methods of developing the basic elements; Method development using graphical
tools, Office of method development work, methods to develop new ideas.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 307
Ders İsmi / Couse Name
Yönetim ve Organizasyon / Management and Organization
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Yönetim süreci kavramının tanımı, bileşenleri, modern ve klasik yönetici davranışları,insan ilişkileri,temel ekonomik
bilgiler,maliyet kavramı,BBN kavramı ve önemi,Yönetici için gerekli bütçe ,bilanço ,amortisman gibi araçların tanımı ve
irdelenmesi ,optimizasyon kavramı.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
: Definition of management process, the definition of the components of modern and classic executive behavior, human
relations and basic economic information, cost concept, BBN concept and its importance, essential budget for
administrator, balance sheet, description of means such as depreciation and examining of it, optimization concept.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 309
Ders İsmi / Couse Name
Endüstri Mühendisleri için İş Hukuku / Business Law for Industrial Engineers
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
4
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
İş hukuku kavramı, kaynakları, gelişimi, özellikleri, bireysel ve toplu iş hukuku; iş hukukunun temel kavramları (işçi,
işveren, alt işveren, işyeri vs); iş sözleşmesi ve türleri, işverenin borçları (ücret, işçiyi gözetme, eşit işlem) ve işçinin
borçları (iş görme, rekabet etmeme), iş sözleşmesinin sona ermesi, iş güvencesi, kıdem tazminatı, işin düzenlenmesi
(çalışma süreleri, tatiller, yıllık izinler); iş sağlığı ve güvenliği, işçi buluşları.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Business law concepts, resources, development, characteristics, individual and collective labor law, labor law, the basic
concepts (workers, employers, subcontractors, business, etc.), employment contract and its types, the employer's liabilities
(wages, workers, wink, equal treatment) and workers liabilities (transactions, competing or not), work contract
termination, job security, severance pay, the organization of work (working hours, holidays, annual leave), occupational
health and safety, workers' inventions
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 311
Ders İsmi / Couse Name
E-ticaret Uygulamaları / E-commerce Applications
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Web, internet, bilgisayar şebekeleri, güvenlik, kullanılabilirlik, organizasyon, müşteri ilişkileri yönetimi, satış zinciri
yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, B2B ve B2C uygulamaları, yeni yaklaşımlar, e-ticaret kavramı ve gelişmesi, e-ticaret
gerçeği, ekonomik değerlendirmeler, maliyet analizleri, fayda ve maliyetler, risk analizi, teknolojik temeller, donanım
altyapısı, yazılım, e-ticarette sanal doku temelleri, web portalları, web programlama, web tabanlı veritabanı yönetimi,
güvenlik, elektronik ödeme sistemleri, küreselleşme, yasal ve etik konular, e-ticaret çalışanları, başarı ölçümleri, marka
yönetimi, tedarik zinciri yönetimi, iş ortakları, katma değer zinciri, kurum kaynakları planlaması.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Web, Internet, computer networks, security, availability, organization, customer relationship management, selling chain
management, supply chain management, B2B and B2C applications, new approaches, and the development of the concept
of e-commerce, e-commerce reality, economic evaluations, cost analysis , the benefits and costs, risk analysis,
technological issues, hardware infrastructure, software, e-commerce virtual tissue basics, web portals, web programming,
web-based database management, security, electronic payment systems, globalization, legal and ethical issues, ecommerce employees, measuring success, brand management, supply chain management, business partners, value-added
chain, Enterprise resources Planning.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
Ders İsmi / Couse Name
Ders Türü / Couse Type
END 313
Girişimcilik ve İnovasyon / Entrepreneurship and Innovation
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Girişimcilik ve inovasyon hakkında genel bilgiler, girişimcilik ve inovasyon türleri, inovasyon ve girişimcilik arasındaki
ilişkiler, girişimciliğin makro açıdan değerlendirilmesi, inovasyon uygulamaları, başarılı girişimcilik örnekleri
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Basic information about innovation and entrepreneurship, the types of innovation and entrepreneurship, the relationship
between innovation and entrepreneurship, the evaluation of entrepreneurship in terms of macro perspective, innovation
practices and examples of successful entrepreneurship
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 315
Ders İsmi / Couse Name
Teknoloji Yönetimi / Technology Management
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Teknoloji Yönetimi ile ilgili temel kavramlar, Proje bazında teknoloji seçimi, Teknoloji Transferi yolları (Lisans
anlaşmaları, Doğrudan yabancı sermaye yatırımları, vb.), Sınaî mülkiyet hakları (Patent, Faydalı model, Endüstriyel
tasarım, vb.) Teknoloji üretimi ve Ar-Ge çalışmaları, Teknoparklar, Ülke deneyimleri, Bilim ve teknoloji politikaları.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Technology Management and debug the basic concepts, project basis, technology selection, technology transfer paths
(Licensing agreements, direct foreign investment, etc..), Industrial property rights (patents, utility models, industrial
designs, etc..) Technology manufacturing and R & D activities , Technoparks, country experiences, science and
technology policies.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 302
Ders İsmi / Couse Name
Mühendislik Ekonomisi / Engineering Economics
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
4
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Ekonomik karar analizi. Faiz ve ekonomik eş değeri. Efektif faiz kavramı. Yatırım değerlendirme teknikleri. Duyarlılık
analizi. Amortisman. Enflasyonlu ortamda değerlendirme analizi. Vergilendirilmiş gelir üzerinden değerlendirme analizi.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Economic decision analysis. Interest and economic value of match. The concept of the effective interest. Investment
evaluation techniques. Senstivity Analysis. Depreciation. Inflation environment assessment analysis. Taxable income is
over the rating analysis.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 306
Ders İsmi / Couse Name
Yöneylem Araştırması 2 / Operations Research 2
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Tamsayılı Doğrusal Programlama ve Algoritmaları; Şebeke Modelleri;Minimum Kapsayan Ağaç Algoritması; En Kısa
Yol Problemi ve Algoritmaları; Maksimal Akış Algoritması; Minimum Maliyet Kapasiteli Akış Problemi ve Algoritması;
CPM-PERT; Deterministik Stok Modelleri; Kuyruk Teorisi ve Kuyruk Modelleri
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Integer Linear Programming and algorithms, Network models, Minimum spanning tree algorithm, maximum flow
algorithm, minimum cost capacity flow problem and algorithm,CPM-PERT, Deterministic Inventory Models,Queque
Theory and models
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 304
Ders İsmi / Couse Name
Sistem Simülasyonu / System Simulation
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
4
0
4
AKTS /
ECTS
6
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Genel sistem kavramı. Ayrık ve devamlı sistemler. Durum değişkenleri. Sistem modelleme ve simülasyonu, analitik ve
simülasyon modelleme tekniklerinini karşılaştırılması. Bir simülasyon sisteminin genel yapısı, olasılık hesaplamaları,
isteniler olasılık dağılımda rstgele sayılar üretme. Simülasyon dilleri ve paketleri. İşlem tabanlı ve olay tabanlı
simülasyonlar. Kuyruk sistemleri, geçerlilik ve doğrulama. Çıktı analizi ve simülasyon sonuçlarının istatiksel gösterimi.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Overall system concept. Discrete and continuous systems. Status variables. System modeling and simulation, analytic
modeling and simulation tekniklerinini comparison. The general structure of a simulation system, probability calculations,
the probability distribution rstgele isteniler number generation. Simulation languages and packages. Transaction-based
and event-based simulations. Queuing systems, validation and verification. Output analysis and statistical representation
of simulation results.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 308
Ders İsmi / Couse Name
Üretim Planlama ve Kontrol / Production Planning and Control
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
4
0
4
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Üretim, Üretim sistemleri, Üretim planlama ve kontrolü, Ürün tasarımı, Süreç ve kapasite planlaması, Talep tahmin
sistemleri, Ana ve detaylı üretim planlaması, Stok yönetimi, Malzeme ihtiyaçları planlaması, Kapasite ihtiyaçları
planlaması. Bütünleşik Planlama ve Çözüm Yöntemleri, Sıralama ve Çizelgeleme, Tam Zamanında Üretim Sistemi,
Bilgisayarla Bütünleşik İmalat, Esnek İmalat Sistemleri, Dağıtım Planlaması ve Kontrolü, Üretim Kaynakları Planlaması,
Kurumsal kaynak planlaması, Tedarik Zinciri Yönetimi ve Bilgisayar uygulamaları.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Production, production systems, production planning and control, product design, process and capacity planning, demand
forecasting systems, the main, and detailed production scheduling, inventory management, material requirements
planning, capacity requirements planning. Integrated Planning and Solution Methods, Sequencing and Scheduling, FullTime Production System, Computer Integrated Manufacturing, Flexible Manufacturing Systems, Distribution Planning
and Control, Manufacturing Resource Planning, Enterprise Resource Planning, Supply Chain Management and Computer
applications.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 310
Ders İsmi / Couse Name
Kalite Planlama ve Kontrol / Quality Planning and Control
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Kalite. Kalite kontrol ve toplam kalite sistemi. Proses içi ve disi kalite kontrol. Kalite maliyetleri. Kalite güvence sistemi.
Tolerans tasarimi. Güvenilirlik. Istatistiksel proses kontrol ve proses etkinlik analizi. Kabul örneklemesi
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Quality. Quality control and total quality system. Internal and external quality control processes. Quality costs. Quality
assurance system. Tolerance design. Reliability. Analysis of statistical process control and process efficiency. Acceptance
sampling.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 312
Ders İsmi / Couse Name
Risk Yönetimi / Risk Management
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Risk kavramı ve tanımı, riskin ölçülmesi, riskin analizi ve yönetim çıkarımları değerlendirmesi bilgisi, Riski tanımlama,
ölçme ve modellerle çözümleme becerileri Klasik, Bayesci, bulanık ve diğer risk yönetimi karar modelleri, Hedef,
zamanlama, maliyet, fırsat maliyeti riskleri bakımından karmaşık karar verme yöntemleri, Fiziki, sosyal, finansal ve
benzeri alanlarda risk yönetim sistemleri
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Concept of risk, risk measurement, risk analysis and management implications of knowledge assessment, risk
identification, measurement and modeling Classical, Bayesian, fuzzy, and other risk management decision models, target,
timing, cost, opportunity cost in terms of the risks of complex decision-making methods , physical, social, financial and
risk management systems in similar areas
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 314
Ders İsmi / Couse Name
İleri Bilgisayar Uygulamaları / Advanced Computer Applications
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Endüstri Mühendisliğinde kullanılan yazılımlar, Veritabanı Yönetimi ile ilgili yazılımlar (MS Access, SQL 2005 gibi),
Simulasyon yazılımları (ProModel, STELLA, ARENA, gibi), İstatistik ve temel mühendislik yazılımları (SPSS, Minitab,
Excel (Macro) gibi), Proje yönetimi yazılımları (Microsoft Project gibi) ve Karar destek uygulamaları (Expert Choice,
Super Decision), Modelleme yazılımları(AMPL,LİNGO,GAMS)
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
AİT 101
Ders İsmi / Couse Name
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 / Ataturk’s Principles and Turkish Revolution 1
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
2
0
0
AKTS /
ECTS
3
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
19. yüzyıl sonlarında Osmanlı İmparatorluğu’nda yenileşme hareketleri ve 20. yüzyıl başlarında Osmanlı
İmparatorluğu’nun genel durumu. I. ve II. Meşrutiyet dönemleri. Trablusgarp ve Balkan Savaşları. I. Dünya Savaşı
(özellikle Çanakkale Muharebelerinin üzerinde durulmaktadır.) I. Dünya Savaşı’na genel bakış, savaşta Osmanlı Devleti.
Mondros Ateşkes Antlaşması, ateşkes antlaşmasının Osmanlı Devleti üzerindeki etkileri ve sonuçları, ateşkes
antlaşmasından 19 Mayıs 1919’a kadar meydana gelen önemli olaylar. Mustafa Kemal’in yetişmesi, çevresi, kişiliği,
Kurtuluş Savaşı hazırlık dönemi. Mustafa Kemal’in Samsun’a çıkışı. Erzurum Kongresi. Sivas Kongresi. Ankara’da
Büyük Millet Meclisi’nin açılması. Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin kurulması. 1920 yılındaki iç isyanlar
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Reform movements in the Ottoman Empire in the late 19th century and general condition of the Ottoman Empire at the
beginning of 20th century. I. and II. Constitutional period. Trablusgarb and Balkan battles. I. World War.(Particularly
focused on battle of Gallipoli.) General review of I World War, Ottoman Empire during the war. Mondros armistice,
ceasefire agreement and its impact on the results of the Ottoman Empire, 1919 May 19 cease-fire agreement until the
major events occurring. Mustafa Kemal, his upbringing, environment, personality, preparation for Independence War.
Getting on Mustafa Kemal’s to Samsun. Erzurum Congress. Sivas Congress. The opening of the Grand National
Assembly in Ankara. The establishment of the Grand National Assembly Government. Riots at 1920.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 411
Ders İsmi / Couse Name
Endüstri Mühendisliği Projesi / Industrial Engineering Project
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
3
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Bağımsız araştırma ve uygulamaya yönelik olarak bir öğretim elemanının danışmanlığında bir proje çalışması yapılarak
proje raporunun hazırlanmasını kapsar. Endüstri mühendisliği projesinin amacı öğrencilere Endüstri Mühendisliği
konularında bireysel veya takım halinde araştırma yapmayı öğretmektir. Ayrıca bu proje dersi Bitirme Tezi için hazırlık
niteliğindedir.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
As an independent research and to implement a project under the supervision of a faculty member, conducted the project
includes the preparation of reports. The purpose of industrial engineering projects in the fields of industrial engineering
students to research individually or in teams to teach. In addition, this project is preparation for Thesis courses.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 401
Ders İsmi / Couse Name
Yapay Zeka ve Uzman Sistemler/ Artifical Intelligience and Expert Systems
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Yapay zekaya giriş ve temel kavramlar /,Problem çözümü,Teorem geliştirme ,Arama metodları,Öğrenme Yapay zekanın
uygulama alanları: Uzman sistemler, Görüntü analizi, robotlar, bilgisayarlarla algılama, doğal dil işleme, konuşma
tanıma,Bulanık mantık.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Introduction and basic concepts of artificial intelligence / problem solving / Theorem development / search methods /
learning / artificial intelligence application areas: expert systems, image analysis, robotics, computers, detection, natural
language processing, speech recognition / Fuzzy Logic.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 403
Ders İsmi / Couse Name
Tesis Planlama / Facility Planning
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Temel tesis planlama kavramları ve tesis planlama açısından sistem kavramı ve çeşitleri. Tesis yer seçimi. Tesis tasarımı.
Süreç tasarımı. Düzenlemede kullanılan bazı hesaplamalar. Tesislerde düzenleme yaklaşımları. Depo sistemleri
düzenlemesi. Bilgisayar destekli tesis düzenlemesi. Graf teorisi ve düzenleme yaklaşımları. Kesikli tesis düzenlemesi ve
örtüleme problemleri. Malzeme yönetim sistemi ve analizi. Otomatik yönlü araç sistemleri
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Facilities planning and facilities planning in terms of basic concepts and types of systems concepts. Facility location. Plant
design. Process design. Some calculations used in editing. Approaches to regulation in plants. Arrangements for storage
systems. Computer-aided plant layout. Graph theory and regulatory approaches. Discrete facility layout and covering
problems. Materials management and analysis system. Automatic Guided Vehicle Systems.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 405
Ders İsmi / Couse Name
Müşteri İlişkileri Yönetimi / Customer Relationships Management
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Müşteri İlişkileri Yönetimi dersi, MİY (Müşteri İlişkileri Yönetimi) temellerini, stratejinin esaslılığını ve artan önemini,
müşteri perspektifinden düşünmenin yollarını, değişen iş şekillerinde yeni pazarlama trendlerini ve farklı endüstrilerde
uygulanmakta olan MİY başarı öykülerini irdeler. Ayrıca, MİY çözümlerinin seçilirken dikkat edilmesi gereken kriterleri
ve yaygın kullanılan MİY çözümlerini de ele alır.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Customer Relationship Management course, CRM (Customer Relationship Management), the
foundations of the strategy and the growing importance of esaslılığını, customer perspective, ways of
thinking, new marketing trends and the changing forms of work being implemented in different
industries, examines the stories of CRM success. Also, CRM solutions and widely used criteria that
must be considered when selecting the CRM solutions is discussed.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 407
Ders İsmi / Couse Name
Veri Madenciliği/ Data Mining
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Veri madenciliğinin tanımı. Veri madenciliği uygulama alanlarına, tekniklerine ve modellerine genel bakış, veri
madenciliği yöntemleri
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Definition of data mining. Data mining application areas, an overview of techniques and models, data mining methods
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 409
Ders İsmi / Couse Name
Üretim Sistemlerinin Modellenmesi
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Yalın Düşünce, Değer, Değer Akımı, Akış, Çekme, Mükemmellik. Tam Zamanında Üretim Sistemi: Kanban, Tedarik
Zinciri, Conwip, Üretim Ön Süreleri, Tezgâh Hazırlık Zamanları, Operasyonların Standardizasyonu, Tezgâh Yerleşimi,
Esnek İşgücü, Karışık Modelli Montaj Hatları.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Lean Thinking: Value, Value Stream, Flow, Pull, Perfection. Just in Time Production System: Kanban, Supply Chain,
Conwip, production lead time, Bench Foundation Times, standardization of operations, Bench Placement, Flexible
Workforce, Mixed-Model Assembly Lines.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 413
Ders İsmi / Couse Name
Süreç Yönetimi / Process Management
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Süreçlerin organizasyon yapıları içindeki yeri, Süreçlerin öğeleri, özellikleri, hiyerarşisi, Süreç tanımlama, Süreç durum
analizi, Süreç performans ölçümü, dökümantasyonu, iyileştirilmesi
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
The role and significance of processess in organizational structures, the basic elements and features of processes ,
process hierarchy , Process definitions, Process situation analysis, process performance measurement, Key Process
Indicators (KPI), process documentation, process improvement
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 415
Ders İsmi / Couse Name
Ağ Modelleri
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Doğrusal programlama problemlerinin taşıma, lojistik, üretim, bilgisayar bilimi, finans ve diğer alanlardaki
uygulamalarının ağ akış formunda gösterimi. Bu konu en kısa yol problemi, maksimum akış problemi, en düşük maliyet
problemi, çok emtia akış problemi gibi özel ağ akış problemlerinin uygulamalarını araştırmaktır. Burada ağ akış
problemlerinin diğer uzantıları da incelenecektir. Bu konunun amaçlarını şu şekilde sıralayabiliriz: öğrencilerin ağ
akışlarının teori ve uygulamalarını öğrenmesi, öğrencilerin ağ aakış problemlerinin daha zor çözümlerinde teşvik
edilmesidir.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Network flow problems form a subclass of linear programming problems with applications to transportation, logistics,
manufacturing, computer science, project management, finance as well as a number of other domains. This subject will
survey some of the applications of network flows and focus on key special cases of network flow problems including the
following: the shortest path problem, the maximum flow problem, the minimum cost flow problem, and the multicommodity flow problem. We will also consider other extensions of network flow problems. The goals of the subject are
the following: To present students with a knowledge of the state-of-the art in the theory and practice of solving network
flow problems, To provide students with a rigorous analysis of network flow algorithms.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 417
Ders İsmi / Couse Name
Kurumsal Kaynak Planlaması / Enterprise Resource Planning
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Kurumsal kaynak planlaması (ERP), ERP nin Tarihçesi, önemli bileşenler ve ERP sistemi içindeki fonksiyonları,
Yeniden yapılanma ve Kurumsal kaynak planlama arasındaki ilişki, Kurumsal sistemlerin değerlendirilmesi, ERP
modülleri, Talep yönetimi: talep yönetimi kavramları ve bir ERP sistemindeki fonksiyonu, Kurumsal Kaynak
Planlamasının iş performansına etkisi, Kurumsal Kaynak Planlaması ve e-iş ilişkisi, ERP sistemlerinde: Satış ve
pazarlama, finans ve muhasebe, üretim planlama, stratejik planlama ve malzeme yönetimi, malzeme istek planlaması
(MIP), Kavram, Ürün yapısı ve Ürün ağacı. Kurumsal Kaynak Planlama yazılımlarının KOBi’lere etkileri, İşletmeler için
en uygun yazılım seçimi, Başarılı uygulama örnekleri, ERP Sistemlerinde: İnsan kaynakları yönetimi ve diğer modüllerle
ilişkisi, Temel iş süreçlerinin SAP ERP ile etkileşimi, ERP proje yönetimi, iş zekâsı ve ERP sistemleri, ERP ve tedarik
zincirleri, ERP eğilimleri, ERP simülasyon oyunları, ERP ile optimizasyon ve lojistik planlaması. ,Proje analiz ve
kurulum süreci, Başarısız uygulamalar ve nedenler, Proje uygulaması: IAS (ERP yazılımı)
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Enterprise resource planning (ERP), ERP's short history, the major components and functions within the ERP system, the
relationship between restructuring and enterprise resource planning, evaluation of enterprise systems, ERP modules,
demand management: demand management concepts and functions of an ERP system, the performance impact of
enterprise resource planning business, enterprise resource planning and e-business relationship, Interaction with core
business processes with SAP ERP, in ERP systems: Sales and marketing, finance and accounting, production planning,
strategic planning and materials management, material planning request (MIP), concept, the product structure and product
tree, Effects of enterprise resource planning software solutions for small businesses, the most business-software selection,
examples of successful implementation of ERP systems: Human resources management and other modules in the
relationship, ERP project management, business intelligence and ERP systems, ERP and supply chains, ERP trends,
simulation games, ERP, ERP, and logistics planning and optimization, project analysis, and the installation process, and
the reasons for unsuccessful applications, the project implementation: IAS (ERP)
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 421
Ders İsmi / Couse Name
Tedarik Zinciri Yönetimi / Supply Chain Management
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Bu derste Tedarik Zinciri’nin tasarım ve yönetimine ilişkin temel sorunlar incelenir.Tedarik zinciri tedarikçilerin,
fabrikaların, depoların ve mağazaların etkin entegrasyonu ile ilgilenir onun için ürünler doğru zamanda doğru yere
dağıtılmalıdırlar. Tedarik zinciri yönetiminin birincil amaçlarından biri toplam tedarik zinciri maliyetini değişken servis
gereksinimlerine göre minimize etmektir
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
This course explores the key issues associated with the design and management of industrial Supply Chains (SC). SC are
concerned with the efficient integration of suppliers, factories, warehouses and stores so that products are distributed to
customers in the right quantity and at the right time. One of the primary objectives of SC management is to minimize the
total supply chain cost subject to various service requirements.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 423
Ders İsmi / Couse Name
Karar Destek Sistemleri/ Decision Support Systems
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Karar Destek Sistemleri ile ilgili konularda temel bilgileri kazandırmak, öğrencilere bu alandaki yeni gelişmeleri takip
edebilme ve öğrendiklerini kullanabilme becerilerini geliştirebilmektir.
Sürekli ve kesikli tesadüfi değişkenler, konveks kümeler, yararlılık fonksiyonu, karar vermede veri kullanımı, şartlı
olasılık ve Bayes aksiyomları, kestirim kuramının temel öğeleri, karar kuramındaki temel dağılımlar arası ilişkilerin
incelenmesi, sırasal süreçler, klasik sıralı benzerlik oran testi, karar verme, grup karar verme yöntemleri, yönetim destek
sistemleri, karar destek sistemleri, karar destek sistemlerinin yapısı ve bileşenleri, grup karar destek sistemleri,Karar
Verme, Grup Karar Verme Metotları, Yönetim Destek Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, Grup Karar Destek Sistemleri,
Karar Destek Sistemlerinin Yapısı Ve Bileşenleri, Yeni Bir Karar Destek Sisteminin Tasarımı, İmalat Karar Destek
Sistemleri Uygulamaları.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
The course objective is to give basic information about the issues of the Decision Support Systems for students and also
follow new developments in this subject and to improve using the skills they have learned. Continuous and discrete
random variables, convex sets, utility functions, decision-making use of data, conditional probability and Bayesian
axioms, the basic elements of estimation theory, decision theory based on examination of the relationships between
distributions, sequential processes, similar to the classical sequential ratio test, decision making, group decision making
methods, management support systems, decision support systems, decision support systems and components, group
decision support systems, decision Making, Group decision-Making methods, Management Support systems, Decision
Support systems, Group decision Support systems, Decision Support systems structure and components, a New Decision
Support System Design, Manufacturing Decision Support Systems Applications
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
Ders İsmi / Couse Name
Ders Türü / Couse Type
END 425
Bakım Yönetimi
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Bakım Kavramı, Bakım Yönetimi, Planlı Bakım, Kestirimci Bakım, Önleyici Bakım, Toplam Üretken Bakım, Bakım
Planlama Prensipleri, Bakım Çizelgeleme Prensipleri, Bilgisayar Destekli Bakım Yönetimi
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Basic definition of maintenance, maintenance management, Planned maintenance, Predictive maintenance, Preventive
maintenance, Total Productive Maintenance, Maintenance Planning and principles, Maintenance Scheduling Principles,
Computer aided maintenance Management.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 427
Ders İsmi / Couse Name
Stratejik Yönetim/ Strategic Management
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
İşletmelerin günümüzde iç ve dış çevreden gelen birçok kontrolsuz faktörle karşılaşmaktadır ve bu işletmeler
devamlılıklarını ve rekabet kapasitelerini sürdürebilmeleri yenilikçi kapasitelerini artırabilmek zorundadır. Bu ders
kapsamında işletmelerin iç/dış çevresinin analiz edilebilmesi ve karşılaşılan güçlüklerin aşılabilmesi için sistematik
yaklaşımlar ele alınmakta ve bu yaklaşımlarla işletmelerin problemelrini nasıl çözecekleri analiz edilmektedir.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
From internal and external environment of business today are faced with many uncontrolled factors and sustainability of
these enterprises to continue their innovative capacity and competitiveness must be able to increase their capacity. In this
course of business and internal / external environment can be analyzed and systematic approach to overcome the
difficulties of these approaches are discussed, and how to solve problems of business will be analyzed.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 473
Ders İsmi / Couse Name
İleri İmalat Sistemleri/ Advanced Manufacturing Systems
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
4
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
İleri İmalat Sistemlerine Giriş, İmalat Sistemlerinin Sınıflandırılması, İmalat Stratejileri, Tezgah ve Sistem Kontrolü,
Bilgisayar Destekli Tasarım, Bilgisayar Destekli İmalat/Mühendislik, Proses Planlama, Tam Zamanında Üretim ve
Kanban, Esnek İmalat Sistemleri, Robotlar, Zeki İmalat Sistemleri
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Introduction to Advanced Manufacturing Systems, Categorizing Manufacturing Systems, Manufacturing Strategies,
Workbench and Systems Controlling, Computer Aided Design, Computer Aided Manufacturing/Engineering, Process
Planning, Just in Time and Kanban, Flexible Manufacturing Systems, Robots, Smart Manufacturing Systems
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
AİT 102
Ders İsmi / Couse Name
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II / Ataturk’s Principles and Turkish Revolution 2
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
2
0
0
3
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşılması tasarıları. Paris Barış Konferansı. İzmir’in işgali. Memleketin iç durumu ve
azınlıklar. Çerkez Ethem Olayı. I. ve II. İnönü Muharebeleri. Eskişehir ve Kütahya Muharebeleri. Sakarya Meydan Savaşı
ve sonuçları. Kars ve Ankara Antlaşmaları. Büyük Taarruz. Mudanya Ateşkes Antlaşması, esasları ve önemi. Lozan
Konferansı ve önemi. Türk İnkılabı; Siyasi, hukuksal, sosyal, kültürel, eğitim-öğretim alanlarında inkılaplar. Çok partili
sisteme geçiş. Ekonomik alanda gelişmeler. Türk Dış Politikası. Ermeni sorunu. II. Dünya Savaşı ve Türkiye. Atatürk
İlkeleri.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Plans for sharing the Ottoman Empire. Paris Peace Conference. Occupation of İzmir. Internal affairs and minorities.
Circassian Ethem Event. I. and II. İnönü Battles. Eskişehir and Kütahya Battles. Sakarya War and its consequences. Kars
and Ankara Treaties. The Great Raid. Mudanya Armistice, the principles and importance. Lausanne Conference and its
importance. The Turkish Revolution, political, legal, social, cultural, educational revolutions. Transition to multiparty
system. Developments in the economic field. Turkish Foreign Policy. The Armenian issue. World War II and Turkey.
Principles of Atatürk.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 492
Ders İsmi / Couse Name
Bitirme Tezi / Thesis
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
0
4
2
AKTS /
ECTS
8
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Her Öğrencinin Bir Endüstri Mühendisliği Problemini Kuramsal Ve Uygulamalı Olarak, Araştırma Projesi Şeklinde
İnceleyerek Hazırladığı Çalışmadır
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
It is a study that each student prepares using theorical and applicational techniques as a research project.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
MUH 402
Ders İsmi / Couse Name
Mühendislik Etiği / Engineering Ethics
Ders Türü / Couse Type
Zorunlu - Compulsory
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
2
0
2
AKTS /
ECTS
2
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Etiğin, evrensel ve bireysel özgürlük boyutunun öneminin, evrensel etik ilkeler ve değerlerin kavranması, mühendislik
etiğinin ilkelerinin öğrenilmesi ve bunlara dayanarak mesleki ikilemlerin irdelenmesi sorgulanması ve değerlendirilmesi
yeteneğinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Of ethics, individual freedom and universal dimension of the importance of universal ethical principles and values and
understanding, to learn the principles of engineering ethics and professional dilemmas they be analyzed on the basis of
questioning and is aimed to assess the ability.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 402
Ders İsmi / Couse Name
Stokastik Süreçler / Stochastic Processes
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Stokastik süreçlere giriş dersidir. Konular şunlardır: matematiksel olasılık teorisi, filtrasyonlar ve durdurma zamanları,
Markov süreçleri ve kesikli ve sürekli zamanlar için kayışlar, Poisson süreci, Brownian hareketi
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
This is an introduction to stochastic processes. Topics include: introduction to mathematical probability theory; filtrations
and stopping times; Markov processes and martingales in discrete and continuous time; Poisson processes; Brownian
motion.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 404
Ders İsmi / Couse Name
Stok Yönetimi/ Inventory Management
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Stok Kavramı, İşletmelerde tutulan stok kayıtlar, Stok sistemleri, Stok Yönetimi / Stok Kontrol Sistemleri / Malzeme
İhtiyaç Planlama Sistemleri / Kapasite İhtiyaç Planlama Sistemleri, Stok kontrolünün tanımı, önemi, yararları, dönem
sonu envanter değerleme, İşletmelerde stok tutarını belirleyen faktörler, Stok kontrolünün seçim tekniği, ABC yöntemi,
Stokların fonksiyonlarına göre kontrolü, Maliyetlerin matematiksel modelle açıklanması, Stoksuzluk giderlerine karşı
modeller, Envanterin tanımı, envanter defteri ve listeleri, Olasılıklı envanter modelleri, Dönem sonu envanter değerleme
işlemleri, Stok kontrolüne ilişkin problem çözümlemeleri.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Stock Concepts, inventory records are kept in business, inventory systems, Inventory Management / Inventory Control
Systems / Material Requirements Planning Systems / Capacity Requirements Planning Systems, Stock Control,
Definition, Importance, Benefits, End of period inventory valuation, the factors that determine the amount of stock in
enterprises, Selection technique, the ABC method, according to the function of inventories control, mathematical model,
Disclosure of costs, expenses against stocks costing models, the definition of inventory, Inventory book and lists,
Probabilistic inventory models, the final inventory valuation processes, Inventory control, the problem analysis, problem
analysis on the control of Stock
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 406
Ders İsmi / Couse Name
Bilgi Teknolojileri Yönetimi / Management of Information Technologies
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Bilgi Teknoloji Odaklı Organizasyon / Bilgi Teknolojisi Kavramları ve Yönetimi / Veri ve Bilgi Yönetimi / Rekabet
Avantajı Sağlamada Bilgi Teknolojisinin Kullanılması / Sistemin Satın alınması ve Uygulanması
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Information Technology-Focused Organization / Information Technology Concepts and Management / Data and
Information Management / Provide Competitive Advantage in the Use of Information Technology / System Purchase and
Implementation
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 408
Ders İsmi / Couse Name
Kuyruk Teorisi/ Queueing Theory
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
İşletmelerin günümüzde iç ve dış çevreden gelen birçok kontrolsuz faktörle karşılaşmaktadır ve bu işletmeler
devamlılıklarını ve rekabet kapasitelerini sürdürebilmeleri yenilikçi kapasitelerini artırabilmek zorundadır. Bu ders
kapsamında işletmelerin iç/dış çevresinin analiz edilebilmesi ve karşılaşılan güçlüklerin aşılabilmesi için sistematik
yaklaşımlar ele alınmakta ve bu yaklaşımlarla işletmelerin problemelrini nasıl çözecekleri analiz edilmektedir.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
From internal and external environment of business today are faced with many uncontrolled factors and sustainability of
these enterprises to continue their innovative capacity and competitiveness must be able to increase their capacity. In this
course of business and internal / external environment can be analyzed and systematic approach to overcome the
difficulties of these approaches are discussed, and how to solve problems of business will be analyzed.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 410
Ders İsmi / Couse Name
İnsan Kaynakları Yönetiminin Esasları / Basics of Human Resources Management
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
3
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
İnsan kaynakları yönetimi ve önemi. İş analizi ve tasarımı. İnsan kaynakları planlaması. Personel ihtiyacı belirleme
yöntemleri. Performans değerlendirme. Kariyer planlama. Ücret yönetimi. İş güvenliği. İşçi işveren ilişkileri.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
The importance of human resource management. Job analysis and design. Human resources planning. Methods of
determining personnel needs. Performance evaluation. Career planning. Compensation management. Job security.
Employer employee relations
Kaynaklar / References
END 412
Ders Kodu / Couse Code
İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri / Occupational Health and Safety
Ders İsmi / Couse Name
Management Systems
Seçmeli - Elective
Ders Türü / Couse Type
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
İş
güvenliğinin
prensipleri,
tehlike
tanımı,
ve
önemi
tehlikeye
ve
girme,
amacı,
iş
güvenliği
iş
güvenliğinin
psikolojisi,
iş
temel
güvenliği
organizasyonu, iş kazaları ve meslek hastalıkları.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Basic definition of work safety, importance and objective of working safety, basic principles of work safety, definition of
hazard, risk and near miss concepts, the physycology of working safety , organization for work safety , work accidents,
incidents and occupational illnesses.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 414
Ders İsmi / Couse Name
Deney Tasarımı/ Experimental Design
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Bu ders daha çok uygulamaya yönelik olmak üzere, basit deney tasarlamak, veri toplama, verileri analiz etmek ve
yorumlamak, verilere uygun varyans analizi modellerini oluşturmak, faktörlerin etkilerini araştırmak, gerçek dünyadaki
olguların modellenmesini amaçlamaktadır. Veri araştırması için uygun analitik teknikleri öğrenmek ,varyans analizi
modelleri ve istatistikî sonuç çıkarma, herhangi bir veriyi modelleyip, istatistik paket programlarını kullanarak
analizlerinin yapılması ve yorumlanması dersin hedefleridir.
Niçin deney? Niçin İstatistik, Niçin deney planlaması? Problemin tanımlanması, Problem çözme teknikleri, Deney tasarım
sözlüğü, örneklem büyüklüğünün belirlenmesi, Çok etkenli tasarımlar, Tam ve kesirli faktöriyel 2p, Yanıt yüzeyleri, Latin
kareler, Bölünmüş araziler,
Kombine deneylerin analizi, Kontrol edilen kontrol edilemeyen bağımlı ve bağımsız
parametreler, Deneyde kullanılacak parametreler, İstatistikî temel ilkeler, Dağılım fonksiyonu, Varyans ve tesadüfî
değişkenler, Normal dağılım, Deney tasarım yöntemleri: Bir faktör bir kerede, Tam faktöriyel, Kısmi faktöriyel, Mixed,
Box-Henken, Latin square, Taguchi Tasarımlar, Mühendislik uygulamaları. MINITAB veya SAS Bilgisayar., Shainin,
Response surface analysis. Deney planlarının son şeklinin verilmesinde kullanılan araçlar, Faktör kombinasyonlarının
belirlenmesi, Seviyesinin belirlenmesi, Deney tasarım yöntemlerinin seçimi, Deney sayısının belirlenmesi,
Randomization, Bloklama Deney sayısını azaltma, Deneylerin yürütülmesi, Deney sonuçlarının değerlendirilmesi,
ANOVA Regresyon Optimizasyon ve güçlü tasarım, Problem ve çözümleri.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
This course is the more practical, simple to design experiments, collect data, analyze data and interpret the data to create
the appropriate analysis of variance models, to investigate the effects of factors, aims at modeling the real-world cases.
The course objectives are to learn the appropriate analytical techniques for the data survey, analysis of variance models
and statistical inference, any data modeling, analysis and interpret by using the statistical package programs .
Why experiment? Why statistics, Why experiment planning? Definition of the problem. Problem Solving Techniques.
Experiment Planning Glossary, Analysis of combined Experiments, Sample Size Determination, Factorial Designs, 2p full
and fractional factorials, Response Surfaces, Latin squares, Split Plots, Contollable and uncontrollable dependent and
independent parameters, Experimental parameters, Basic Statistical Principles, Distribution Functions, Variance and
Random variables. Normal Distribution. Design of experiment techniques: One factorial, Partial Factorial, mixed, BoxHenken, Latin Square, Taguchi Designs. Engineering Applications, Computing in MINITAB or SAS, Shainin, Response
surface analysis. Tools for Finalizing Experiment Planning, Determination of Levels, Factor Combinations, Selection of
Design of Experiment Technique and Experiments Numbers. Randomization, Blocking, Minimization of Experiment
Numbers. Evaluation of Results: ANOVA, Regression. Optimization and Robust Design. Application examples.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 416
Ders İsmi / Couse Name
Esnek İmalat Sistemleri/ Flexible Manufacturing Systems
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
AKTS /
ECTS
3
0
3
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Esnek Üretim Sistemleri ve bugünkü üretim ortamlarında entegrasyonu, tasarım, işletme ve seçimi hakkında bilgi
vermektir. Bu ders öğrencilerin farklı üretim yönetimi yaklaşımları altında FMS bileşenlerin entegrasyonu anlamayı
amaçlamaktadır.
Üretim Sistemleri Evrimi, Esnek Otomasyon Sistemlerine Giriş, Esnek Üretim Sistemi Tasarımı, FMS Tanım ve
Açıklama, Genel FMS Hususlar, İmalat Hücreleri, Esnek Esneklik Türleri ve Değerlendirme, Esnek Montaj Sistemleri,
FMS Sorunların Çözülmesi için Temel Araçlar (Matematiksel Programlama Kuyruk, Simülasyon, Yapay Zeka, Petri Nets
vb.), Sistem Destek Ekipmanları(İşleme Makineleri, Koordinat Ölçme Makinesi, Otomatik İşleme Sistemleri, Malzeme
Taşıma Sistemleri, Otomatik Depolama / Alma Sistemi, Ekipmanları Temizleme ve Çapak alma, Endüstriyel Robotlar),
FMS Bilgisayar Donanım, Yazılım ve İletişim Ağları (NC Programlama, Programlanabilir Mantık Kontrolü (PLC), Duyu
Sistemleri ve Aktüatör Cihazlar, Servo Sistemleri), FMS Tasarım Sorunları(Parça Seçimi, Takım Tezgahları Seçimi,
Depolama Sistemi Seçimi, Bilgisayar Donanım ve Yazılım Seçimi, Paletler ve Fikstür Seçimi, Düzen ve Takım
Tezgahları, Depolama Sistemi, Malzeme Taşıma Sistemi ve Bilgisayar Sistem Entegrasyonu), FMS Planlama
Sorunları(Stratejik Planlama, Bölüm Türü Seçimi ve Makine Gruplama Sorunu, Üretim Oranı, Kaynak Tahsisi ve
Yükleme Sorunları, FMS Planlama Modelleri), FMS Operasyonel ve Kontrol Sorunları(Parça, makineler, robotlar,
Araçlar vb Çizelgeleme, Süreç İzleme ve Kontrol Prosedürleri), Üretim ve Süreç Planlama(Hiyerarşik Üretim Planlama
ve Kontrol FMS, JIT ve MRPII), Vaka Çalışmaları.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
To impart knowledge about the design, operation, and selection of Flexible Manufacturing Systems and their integration
in today's production environments. The course will make students understand the integration of components of FMS
under different production management approaches.
Evolution of Manufacturing Systems, Introduction to Flexible Automation Systems, Flexible Manufacturing System
Design, FMS Definition and Description, General FMS Considerations, Manufacturing Cells, Flexible Flexibility Types
and Evaluation, Flexible Assembly Systems, Basic Tools for Solving FMS Problems(Basic Tools for Solving FMS
Problems, Queuing, Simulation, Artificial Inteligence, Petri Nets etc.), System Support Equipment(Processing Machines,
Coordinate Measuring Machine, Automated Machining Systems, Material Handling Systems, Automated
Storage/Retrieval System, Cleaning and Deburring Equipment, Industrial Robots), FMS Computer Hardware, Software,
and Communication Networks(NC Programming, Programmable Logic Control (PLC), Sensory Systems and Actuator
Devices, Servo Systems), FMS Design Problems(Selection of Parts, Selection of Machine Tools, Selection of Storage
System, Selection of Computer Hardware and Software, Selection of Pallets and Fixtures, Layout and Integration of
Machine Tool, Storage System, Material Handling System and Computer System), FMS Planning Problems(Strategic
Planning, Part Type Selection and Machine Grouping Problem, Production Ratio, Resource Allocation and Loading
Problems, Review of FMS Planning Models), FMS Operational and Control Problems(Scheduling of Parts, Machines,
Robots, Tools etc, Process Monitoring and Control Procedures), Production and Process Planning(Hierarchical Production
Planning and Control in FMS, FMS in JIT and MRPII), Case Studies.
Kaynaklar / References
Ders Kodu / Couse Code
END 418
Ders İsmi / Couse Name
Proje Yönetimi / Project Management
Ders Türü / Couse Type
Seçmeli - Elective
Ön Koşul Dersi / Prerequisite
T
U
Kr
3
0
3
AKTS /
ECTS
5
Türkçe Ders İçeriği / Course Content in Turkish:
Proje yönetiminde tanımlar. Projelerin sınıflandırılması. Proje planlaması. Proje yönetiminde organizasyon yapıları. CPM
ve PERT metotları. Proje tamamlanma zamanının hesaplanması ve kritik yolun bulunması. Kaynak dağıtımı. Kritik yolun
hızlandırılmış proje maliyetinin ve istenen T tamamlanma zamanında proje maliyetinin bulunmasında LP modeli.
Bilgisayar uygulamaları. Zaman maliyet analizleri.
İngilizce Ders İçeriği / Course Content in English:
Defines the project management. Classification of the project. Project planning. In project management and organizational
structure. CPM and PERT methods. Project completion time and critical path calculation can be found. Resource
allocation. Accelerated critical path of completion of the project cost and the desired T is the time in the LP model of the
project cost. Computer applications. When cost analysis.
Kaynaklar / References
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
687 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content