close

Enter

Log in using OpenID

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

embedDownload
GENPA BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
Madde 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :
A- GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Adres : Etiler Mah. Nispetiye Cad. No. 101 Beşiktaş / İSTANBUL
Ticaret Sicil No : 156396/103802
Vergi Dairesi : BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI
Vergi Hesap No : 391 002 1638
Telefon / Fax : (0212) 359 00 00 / (0212) 287 27 27
Bu sözleşmede "GENPA" olarak anılacaktır.
B- Bu sözleşmenin diğer tarafı olan
BAYİ'nin Adı : ..................................................................................................
Merkez Adresi : ...................................................................................................
Ticaret Sicil No : ...................................................................................................
Vergi Dairesi : ...................................................................................................
Vergi Hesap No : ...................................................................................................
Telefon / Faks : ...................................................................................................
Bu sözleşmede "BAYİ" olarak anılacaktır.
Madde 2. SÖZLEŞMENİN KONUSU VE KAPSAMI:
İşbu sözleşmenin konusu, GENPA'nın yetkili dağıtıcılığını yapmakta olduğu her türlü ticari emtianın
(bundan böyle kısaca ÜRÜN olarak anılacaktır) BAYİ tarafından alım ve satımına ve ONLINE
SİSTEMLER üzerinden gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin yetki, sorumluluk ve şartların
belirlenmesidir. Bu sözleşme kapsamındaki haklar BAYİ'YE münhasır olarak verilmemiş olup,
GENPA bu ürünlerle ilgili olarak istediği sayıda bayi tayin edebileceği gibi bizzat kendisi de nihai
kullanıclara satış yapmaya yetkilidir.
İşbu Sözleşmenin kapsamı, işbu Sözleşme ve ekleri ile ONLINE SİSTEMLER içerisinde yer alan
kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin GENPA tarafından yapılmış her türlü uyarı, yazı, açıklama ve
sair beyanlardır.
Madde 3. TANIMLAR
Alt Kullanıcı : E-BAYİ’nin site kullanım hakkı vererek yetkilendirdiği kullanıcıları ifade etmektedir.
Sistemlerimiz çerçevesinde yaratılan her alt kullanıcıdan, ilgili ana kullanıcı/E-BAYİ mesuldür. İşbu
alt kullanıcıların kullanıcı adına aktaracağı tüm bilgiler doğru kabul edilecek olup, oluşabilecek
mağduriyetlerde yükümlülük tamamen ana kullanıcıya/E-BAYİ’ye aittir.
Anahtar ve Sertifika: VPOS üzerinde işlem yapıldığı esnada kullanılan şifrelerin doğruluğunun ve
geçerliliğinin elektronik ortamda, yetkilendirilmiş bir kuruluşça onaylanmasını sağlayan program
dosyalarıdır.
Banka: POS Cihazı/Sanal POS Cihazı ile ilgili uygulamalarda adı geçen POS Cihazı/Sanal POS
cihazını ve gerekli altyapıyı sağlayan ve bu cihazlarda oluşan para hareketini yöneten, yönlendiren ve
raporlayan kredi ve finans kurum ve kuruluşudur.
Cari Hesap Kodu: İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle GENPA, tarafından belirlenerek E-Bayiye
yazılı olarak bildirilen ONLİNE SİSTEMLER girişi için kullanılan BAYİ’ye özel tekil koddur.
E-BAYİ: GENPA ile Bu sözleşmeyi imzalayarak ONLINE SİSTEMLER’i kullanan BAYİ’dir.
E-Şifre: ONLİNE SİSTEMLER’e girişte kullanılan BAYİ’ye özel şifredir. İlk giriş için GENPA
tarafından temin edilir. BAYİ bu geçici şifreyi ilk kullanımda değiştirecektir. E-Şifre BAYİ için
üretildikten sonra BAYİ kendi alt çalışanları için şifre işlemini kendisi yapmaktadır, E-şifrenin
değiştirilmesi ve korunması tamamen BAYİ’nin sorumluluğunda olup, GENPA şifre kullanımıyla
ilgili doğabilecek hiçbir problemden sorumlu olmayacaktır.
EDI: Belli bir şekilde yapılandırılmış bir format kullanarak, GENPA ve BAYİ iş bilgilerini elektronik
ortamda birbirlerine aktarmalarını ifade etmektedir.
1
Firma: Farklı bir vergi dairesi ve numarasına ile farklı bir ticari unvana sahip alt kullanıcı için Firma
ifadesi kullanılacaktır.
Kullanıcı Kodu: İşbu Sözleşmenin yürürlüğe girmesiyle GENPA, tarafından belirlenerek E-Bayiye
yazılı olarak bildirilen ONLİNE SİSTEMLER girişi için kullanılan BAYİ’ye özel tekil kod şeklinde
olup aynı şekilde E-Bayi’nin kendi alt çalışanları için Online Sistem tarafından oluşturulmuş özel tekil
koddur.
ONLINE SİSTEMLER: GENPA'nın internet üzerindeki "bayionline.genpa.com.tr" ve/veya
GENPA’nın duyuracağı elektronik ticaret adresleri üzerinden ve/veya Çağrı Merkez’i üzerinden
BAYİ'ye çevrimiçi ürün tanıtımı ve ürün alım/satımı yapmasına olanak veren elektronik ortamda
alışveriş sistemleridir.
Ödeme Kartı/Kartları: Visa, MasterCard, American Express ve benzeri kuruluşların kredi kartları,
sanal kredi kartları, hesaba bağlı ATM kartları ve bunlarla sınırlı kalmamak üzere ONLINE
SİSTEMLER içinde kullanılan her türlü ödeme kartlarını ifade eder.
Ödeme Sistemleri: BKM Express, Turkcell Cüzdan, İş Bankası ParaKod, PayPal ve benzeri
sistemlerin kredi kartları, sanal kredi kartları, hesaba bağlı ATM kartları ve bunlarla sınırlı olmamak
üzere ONLINE SİSTEMLER içinde ödemelerde kullanılan her türlü ödeme sistemini ifade eder. .
Personel/Şube: E-BAYİ’nin ana unvanı altında faaliyet gösteren mağazasındaki/şirketlerindeki
çalışanları veya şubeleri ifade eden alt kullanıcı için Personel/Şube ifadesi kullanılacaktır.
VPOS: Kart sahibi tarafından elektronik ticaret amacıyla kullanılan kart ve ödeme bilgilerini
şifreleyen ve ana bilgisayara erişimini sağlayan yazılımdır.
WEB SERVİS: ONLINE SİSTEMLER içerisinde EDI tanımı kullanılarak yapılan BAYİ ve
GENPA’nın bilgi alışverişini (ürün, özellik, fiyat ve bunlarla sınırlı olmaksızın her türlü veri) sağlayan
teknolojik alt yapıyı ifade etmektedir.
Madde 4. TARAFLARIN KARŞILIKLI HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
4.1.
BAYİ, ONLINE SİSTEMLER üzerinden GENPA tarafından yapılan ve loglar ile BAYİ’ye
sistem üzerinden iletilen her türlü ek sözleşmeleri ve/veya bildirimleri ve/veya değişikleri, log
dahilinde “okudum ve kabul ediyorum” ya da “anladım ve kabul ediyorum” ya da sadece “kabul
ediyorum” seçeneklerini işaretlenmesi ile birlikte imza etmiş sayılacağını kabul, beyan ve taahhüt
eder.
4.2.
BAYİ, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, ONLINE SİSTEMLER’in hizmetlerinden
faydalanırken ve ONLINE SİSTEMLER'deki hizmetlerle ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken,
işbu Sözleşmede yer alan tüm şartlara, ONLINE SİSTEMLER’in ilgili yerlerinde belirtilen kurallara
ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini, yukarıda belirtilen tüm şart ve kuralları
anladığını ve onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.3.
GENPA, ONLINE SİSTEMLER'de sunulan hizmetleri ve içerikleri her zaman değiştirebilme;
BAYİ’nin sisteme yükledikleri bilgileri ve içerikleri, BAYİ de dahil olmak üzere, üçüncü kişilerin
erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. GENPA, bu hakkını, hiçbir bildirimde
bulunmadan ve önel vermeden kullanabilir. BAYİ, GENPA’nın talep ettiği değişiklik ve/veya
düzeltmeleri ivedi olarak yerine getirmek zorundadırlar. BAYİ tarafından talep edilen değişiklik
ve/veya düzeltme istekleri, gerekli görüldüğü takdirde, GENPA tarafından yapılabilir. GENPA
tarafından talep edilen değişiklik ve/veya düzeltme taleplerinin BAYİ tarafından zamanında yerine
getirilmemesi sebebiyle doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen
BAYİ’ye aittir.
4.4.
GENPA, ONLINE SİSTEMLER üzerinden, GENPA’nın kendi kontrolünde olmayan üçüncü
kişi satıcılar, sağlayıcılar ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine
ve/veya portallara, dosyalara veya içeriklere 'link' verebilir. Bu 'link'ler, BAYİ tarafından veya sadece
referans kolaylığı nedeniyle GENPA tarafından sağlanmış olabilir ve web sitesini veya siteyi işleten
kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi veya içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan
veya garanti niteliği taşımamaktadır. ONLINE SİSTEMLER üzerindeki 'link'ler vasıtasıyla erişilen
portallar, web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu 'link'ler vasıtasıyla erişilen portallar veya web
sitelerinden sunulan hizmetler veya Ürün'ler veya bunların içeriği hakkında GENPA’nın herhangi bir
sorumluluğu yoktur.
2
4.5.
GENPA, BAYİ’ler arasında ONLINE SİSTEMLER üzerinden gerçekleşen ve ONLINE
SİSTEMLER’in işleyişine ve/veya BAYİ Sözleşmesine ve/veya ONLINE SİSTEMLER’in genel
kurallarına ve/veya genel ahlak kurallarına aykırı ve GENPA tarafından kabul edilmesi mümkün
olmayan mesajların ve/veya içeriklerin tespit edilmesi amacıyla gerekli içerik ve/veya mesaj taraması
yapabilir ve tespit ettiği mesaj ve/veya içerikleri istediği zaman ve şekilde erişimden kaldırabilir;
GENPA, bu mesaj ve/veya içeriği oluşturan BAYİ'yi yazılı uyarabilir ve/veya BAYİ'nin üyeliğine,
herhangi bir ihbar yapmadan, geçici veya kalıcı olarak son verebilir.
4.6.
İşbu Sözleşme tahtında ONLINE SİSTEMLER ve/veya Çağrı Merkezi üzerinden verilecek
siparişlerin kabulü sadece GENPA'nın takdirinde olup, BAYİ, siparişin kısmen ya da tamamen kabul
edilmemesi nedeniyle her ne ad altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve
taahhüt eder. Bu çerçevede, ONLINE SİSTEMLER ve/veya Çağrı Merkezi üzerinden satışa sunulan
ürünlerin fiyatlarını, ürün özelliklerini, teslim şeklini ve teslim şartını belirlemeye ve değiştirmeye
GENPA tek başına yetkilidir. GENPA yukarıda belirtilen değişiklikleri sipariş girildikten sonra da
yapabilir, bu durumda GENPA sipariş iptali seçeneğini kullanacaktır. Sistem üzerinden yapılacak
satışların tamamı GENPA’nın tedarik koşulları ve stok yapısı ile sınırlıdır. GENPA siparişi
onayladıktan sonra bu siparişin iptal edilmesi halinde BAYİ’nin sipariş için ödemiş olduğu tutarı iade
eder veya BAYİ ile çalışma şekline göre varsa mevcut cari hesabındaki borcuna mahsuben işlem
yapabilir.
4.7.
Ürünlere ilişkin fiyatlar, yürürlükteki mevzuat tahtında geçerli tüm vergiler dâhil veya hariç
olmak üzere, GENPA tarafından hazırlanan liste fiyatı üzerinden belirlenerek BAYİ'ye bildirilir.
GENPA, BAYİ'ye bildirilen fiyat listeleri üzerinde dilediği şekilde değişiklik yapma hakkına sahiptir.
Fiyat listeleriyle ilgili değişiklikler yazılı olarak BAYİ 'ye bildirilmekle ya da ONLINE SİSTEMLER
üzerinden ilan edilmekle yürürlük kazanır. Fiyat artışı olması halinde, artış miktarı, söz konusu artışın
yapıldığı tarihte ve sonrasında GENPA'nın tebellüğ ettiği siparişlere uygulanacaktır. Taraflar bu
sözleşme uyarınca peşin ödeme metoduyla çalışacaklardır. Şöyle ki; BAYİ sipariş ettiği ürünlerin
tutarını GENPA’ya ödedikten sonra alım siparişi işleme alınacaktır. GENPA’nın belirteceği banka
hesabına yapılan ödemeler (para yatırma, havale, EFT, vb.), Ödeme Kartları veya Ödeme Sistemleri
ile yapılan elektronik ödemeler GENPA tarafından teyit edildiği takdirde peşin ödeme sayılacaktır. Şu
kadar ki, aksi GENPA tarafından yazılı olarak bildirilmediği sürece, BAYİ, sayılanlarla sınırlı
olmamak üzere indirim, prim vesair her ne nam altında olursa olsun, hiçbir ek menfaate hak
kazanmayacaktır. GENPA’nın uygun ve/veya gerekli görmesi halinde, işbu Sözleşme’ye ek olarak
“Cari Hesap Çalışma Protokolü” imzalanarak uygulanacaktır. GENPA, e-fatura kullanıcısı olmakla,
BAYİ, e-fatura kullanıcısı ise ya da işbu Sözleşme’nin imzasını takiben e-fatura kullanıcısı olmuş
edinilmiş ise, BAYİ, bu hususu GENPA’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu bildirimin derhal veya hiç
yapılmamış olmasından ötürü GENPA’nın uğrayabileceği doğrudan ve dolaylı tüm zararlar,
GENPA’nın ilk yazılı talebi üzerine nakden ve def’aten BAYİ tarafından tazmin edilecektir.
GENPA’nın, takas-mahsup hakkı saklıdır.
4.8.
Teslimatlar, aksi taraflarca kararlaştırılmadıkça GENPA’nın anlaşmalı olduğu kargo şirketleri
aracılığıyla yapılacaktır. Teslim anında BAYİ`nin adresinde bulunmaması durumunda dahi GENPA,
edimini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş olarak kabul edilecektir. Bu nedenle, BAYİ`nin ürünü
geç teslim almasından kaynaklanan her türlü zarar ile ürünün kargo şirketinde beklemiş olması
ve/veya kargonun GENPA’ya iade edilmesinden dolayı da oluşan giderler de BAYİ’ye aittir. BAYİ,
ÜRÜNÜ teslim almadan önce muayene edecek ambalajı yırtılmış vb. hasarlı ve ayıplı ürünü kargo
şirketinden teslim almayacaktır. Teslim alınan ürünün hasarsız ve sağlam olduğu kabul edilecektir.
Taşıma ücretlerinin GENPA ya da BAYİ tarafından ödenmesi konusunda GENPA tek taraflı olarak
istediği zaman değişiklik yapma hakkına sahiptir.
4.9.
BAYİ, ÜRÜNLER üzerinde belirtilen orijinal garanti kapsamı dışında olacak şekilde GENPA
adına beyan ve taahhütte bulunmayacağını, aksi halde, GENPA’nın bu nedenle maruz kalacağı her
türlü talep ve zararı karşılamayı kabul ve taahhüt eder. İlaveten BAYİ, ONLINE SİSTEMLER
dâhilinde bulunan ve GENPA’nın fikri ve/veya sınai mülkiyet hakkının konusunu oluşturan her türlü
resim, metin, görsel ve işitsel imgeleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri
çoğaltmayacağı, kopyalamayacağı, dağıtmayacağı, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de
3
başka yollarla GENPA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul ve taahhüt
etmektedir.
4.10. GENPA, ONLINE SİSTEMLER’in çalışmasını önceden haber verme yükümlülüğü
olmaksızın geçici bir süreyle sınırlı olarak veya tamamen durdurabilir. Sistemin geçici bir süre için
veya tamamen durmasından dolayı BAYİ’nin ve/veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan
GENPA hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.
4.11. BAYİ’nin talebinin olması ve GENPA tarafından uygun görülmesi durumunda GENPA,
BAYİ’nin ONLINE SİSTEMLER’den başka BAYİ sistemlerini (örneğin sanal pos alt yapısına sahip
olmayan ve Genpa Sanal Pos Sistemlerini Web servis entegrasyon yöntemi ile arka plandan kendi
domaini üzerinden yürütmek isteyen bayilerin kendi sitelerinin sahip olduğu alt yapı vb.), VPOS –
Web Servis vb. yöntemleri ile GENPA sistemlerine entegre edebilir. Bu durumda BAYİ sistemlerinin
altyapı, içerik ve güvenliğinden GENPA hiçbir durumda sorumlu olmayacaktır. BAYİ’nin, ONLINE
SİSTEMLER dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir.
GENPA, BAYİ’lerin BAYİ Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak ONLINE
SİSTEMLER üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya
uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
4.12. BAYİ’nin GENPA tarafından sunulan hizmetlerden yararlanabilmek amacıyla kullandıkları
sisteme erişim araçlarının (BAYİ ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden
uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen BAYİ’nin sorumluluğundadır.
BAYİ’nin, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması,
kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı BAYİ’nin ve/veya üçüncü kişilerin
uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden GENPA’nın, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir
sorumluluğu yoktur
4.13. BAYİ de dahil olmak üzere üçüncü kişiler tarafından ONLINE SİSTEMLER'de sağlanan
hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı GENPA’nın, GENPA çalışanlarının veya
yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve
yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun
taahhüdü, bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren kişilerin sorumluluğundadır. GENPA, BAYİ de dahil
olmak üzere üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve
hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir.
4.14. GENPA, ONLINE SİSTEMLER üzerinden girmiş olduğu kişisel ve ticari bilgilerini
BAYİ’nin güvenliği, kendi yükümlülüğünü ifa ve bazı istatistiki değerlendirmeler için dilediği
biçimde kullanabilir. Bunları bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. GENPA aynı
zamanda; Kullanıcı kimliği, IP adresi, ONLINE SİSTEMLER’in hangi bölümlerini ziyaret ettiği,
domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye
yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.
4.15. GENPA, ONLINE SİSTEMLER'in güvenli, hatasız, zamanında kullanımı, servis kalitesi,
doğru ve güvenilir sonuçları hususlarında doğabilecek aksaklıklardan sorumlu olmayıp bu konulardaki
beklentileri taahhüt etmemektedir. GENPA, BAYİ'nin ONLINE SİSTEMLER’deki elektronik
dosyalarının saklanması için kendisinin uygun göreceği kota tahsisi yapabilir. Mevcut ihtiyaçlara göre
bu kotaları artırma veya eksiltme hakkına sahiptir.
4.16. GENPA gerekli gördüğü takdirde üyelik gerektirmeyen servisleri, üyelik gerektiren servisler
halinde dönüştürebileceği gibi üyelik gerektiren servisleri de üyelik gerektirmeyen servisler haline
dönüştürme hakkına sahiptir. İlave yeni servisler açabileceği gibi, mevcut servisleri ücretli hale
getirebilir veya tamamen kullanımdan kaldırabilir. GENPA bu konularda yapılacak değişiklikleri
ONLINE SİSTEMLER’de mevcut ilgili bölümlerde duyuracaktır.
4.17. BAYİ, aşağıda belirtilen hususlarla sınırlı olmamak kaydıyla, sektörle ilgili yasal
düzenlemeler konusunda bilgi sahibi olduğunu; Telekomünikasyon cihazlarının ve GENPA tarafından
satışı yapılan her türlü ürünün imali, ithali, bakım-onarımı, ticareti, piyasa arzı, temini ve kullanımı ile
ilgili olarak düzenlenmiş bulunan ve/veya ileride düzenlenecek her türlü yasal mevzuata uygun
davranacağını; GENPA tarafından satışı yapılan emtianın hiçbir şekilde yasalar gereği suç sayılan
4
eylemlere alet edilmeyeceğini; bu bağlamda yasal olarak soru sorma ve bilgi-belge talep hakkı
bulunan kurum, kuruluş ve kişilerce yapılacak denetimlere izin vereceğini; denetimler sırasında talep
edildiğinde sunmak üzere müşteri bilgilerini, cihaz/ürün bilgilerini (marka, model, IMEI numarası,
vb.) ticari bilgileri (fatura tarihi ve numarası, garanti bilgileri) ve bunlarla sınırlı olmamak üzere yasal
mevzuat gereğince saklamakla yükümlü olduğu her türlü belgeyi hazır bulunduracağını; kaçak ve/veya
yasal olduğu şüpheli olan cihazlarla ilgili her türlü yazılı/sözlü bilgiyi, bunlara vâkıf olur olmaz derhal,
yetkili mercilere aktaracağını; kaçak ve/veya başkaca yasal olmayan yollardan temin edilmiş mallar ile
ilgili olarak satışa arz, satın alma, satışına aracılık etme, bulundurma, saklama, kullanma ve bunlarla
sınırlı olmamak üzere yasadışı eylemler nedeniyle hakkında yetkili merciler tarafından yasal işlem
yapılması halinde, bu hususu derhal GENPA'ya bildireceğini, söz konusu cihazlarla GENPA'nın
herhangi bir bağlantısının bulunmadığına ve bunların başkaca yollardan ve kendisi tarafından temin
edildiğine, maddi ve/veya hürriyeti bağlayıcı her türlü cezanın tek muhatabı olduğuna dair açıklama,
beyan ve ikrarda bulunacağını, resmi olsun ya da olmasın 3. şahıslar tarafından yöneltilebilecek,
yasalardan ve/veya yasalara aykırı yollarla temin edilen cihazların kendisinden kaynaklanabilecek
ceza, maddi-manevi tazminat ve bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü talep İle ilgili olarak
GENPA'nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, bu nedenle GENPA nezdinde doğabilecek
doğrudan ve/veya dolaylı her türlü zararı başkaca ihbar, ihtar ve hüküm istihsaline gerek olmaksızın ve
tarafına bildirim yapılmasını müteakip 7 (yedi) gün içerisinde nakden ve defaten ödeyeceğini
gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder. BAYİ, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ve
benzeri sektörel düzenleyici Kurum, diğer her türlü kurum ve kuruluşlar tarafından yayınlanmış ve
yayınlanacak olan tüm mevzuata uymaya ve bu kurumlarca benimsenen sivil toplum
kuruluşları/meslek birliğine üye olmayı kabul ve taahhüt eder.
4.18. BAYİ, GENPA’nın ONLINE SİSTEMLER üzerinden gerçekleştireceği her türlü pazarlama
kampanyası ve çekiliş kapsamında, katılmaya hak kazanan BAYİ’lerin, BAYİ bilgilerini kampanya ve
çekiliş ile ilgili kişi ve kurumlarla paylaşacağını ve bu sebeple GENPA’dan her hangi bir tazminat
talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.19. BAYİ, ONLINE SİSTEMLER üzerinde kendisi veya diğer bayiler arasında para transferini
sağlayacak şekilde işlem yapmayacaklarını ve ONLINE SİSTEMLER’in işleyişini manipüle edecek
davranışlarda bulunmayacaklarını, aksi halde GENPA’nın uğrayacağı her türlü zararı tazmin edeceğini
kabul, beyan ve taahhüt eder.
4.20. GENPA, BAYİ’lerine, GENPA tarafından yapılacak tanıtım ve bilgilendirme mesajlarını
almalarına imkan sağlamaktadır. BAYİ, mobil ortam dahil, her türlü bilgilendirme, tanıtım ve
mesajlarının ONLINE SİSTEMLER’in faaliyet gösterdiği her mecrada GENPA tarafından
gönderilmesine onay verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
Madde 5. SÖZLEŞMENİN SONA ERME HALLERİ VE SONUÇLARI:
5.1. İşbu sözleşme, BAYİ tarafından basılı olarak imzalanmakla ya da elektronik ortamda
onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) yıl için geçerlidir. Bir yıllık
sürenin bitiminden 1 (bir) ay öncesinden, taraflardan herhangi biri sözleşmenin feshine dair yazılı
talepte bulunmadıkça, sözleşme 1'er (birer) yıllık sürelerle uzatılmış addolunur.
5.2. GENPA, her zaman herhangi bir gerekçe göstermeden, herhangi bir bildirimde bulunmadan ve
herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü bulunmadan ve derhal yürürlüğe girecek şekilde işbu
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir veya sözleşmeyi feshetmeden BAYİ’nin ONLINE
SİSTEMLER üzerindeki üyeliğine son verebilir veya geçici olarak durdurabilir.
Madde 6. GENEL HÜKÜMLER
6.1. İşbu sözleşmeye yapılacak ekler, fiyat listeleri, kotalara ilişkin düzenlemeler, ek protokoller ve
bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla sözleşme ile ilgili her türlü değişiklik bu sözleşmenin ayrılmaz birer
parçasını teşkil eder ve GENPA tarafından tek taraflı olarak tespit ve işbu Sözleşmede düzenlendiği
surette bildirilmekle yürürlüğe girer.
5
6.2. BAYİ, işbu sözleşmeden doğan hak, yükümlülük, alacak ve sorumluluklarını, her ne surette olursa
olsun üçüncü şahıslara devir, temlik ve ciro edemeyecektir. İşbu madde hükmüne aykırılık
sözleşmenin GENPA tarafından haklı nedenle feshini doğurur.
6.3. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yerine getirilmemesi karşısında GENPA’nın
suskunluğu veya durumu kabulü, o hükmün değişmesi veya GENPA’nın bunu sürekli olarak kabulü
anlamına gelmez.
6.4. GENPA VE BAYİ, BAYİ’nin ONLINE SİSTEMLER’de üye olurken bildirdiği e-posta adresi
vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla
iletişim kuracaklardır. Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3. maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla,
BAYİ’nin ONLINE SİSTEMLER üzerinde kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak
kabul edilecek olup, BAYİ’nin e-posta adresini düzenli olarak güncel tutma yükümlülüğü olacaktır. Şu
kadar ki BAYİ’nin kayıtlı elektronik posta (“KEP”) hesabı mevcut ise ya da işbu Sözleşme’nin
imzasını takiben edinilmiş ise, BAYİ, KEP hesabını GENPA’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde,
işbu Sözleşme tahtındaki bildirimler güvenli elektronik imza kullanılarak KEP hesapları üzerinden
yapılacaktır.
6.5. İşbu sözleşme ile BAYİ'ye GENPA'yı temsil etme hakkı, GENPA adına beyan ve taahhütte
bulunma hakkı veya hiçbir konuda GENPA nam ve hesabına faaliyette bulunma hakkı vermemektedir.
BAYİ, ÜRÜNLER’i kendi nam ve hesabına, sorumluluğu kendisine ait olmak üzere satacaktır. Aksi
durumda BAYİ, GENPA’nın bu nedenlerle karşı karşıya kalacağı her türlü talep ve zararı tazmin
etmeyi kabul eder.
6.6. BAYİ, kendisinin, çalışanlarının, ALT KULLANICI’larının ve kendilerine bağlı olarak çalışan
diğer kişilerin, GENPA hakkında, işbu sözleşme konusu işle ilgili olarak muttali olduğu veya olacağı
her türlü bilgi, standart ve uygulama, yazışma, ürün fiyatları ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla
üçüncü kişilerden zaten yasal yollarla elde edilmiş ve kamuya mal olmuş bilgiler dışındaki tüm bilgi
ve materyalleri, ONLINE SİSTEMLER ile ilgili her türlü bilgiyi, şifre ve kodlarını ticari sır ve gizli
bilgi olarak kabul etmeyi; bu bilgileri GENPA'nın yazılı izni olmaksızın üçüncü kişilere vermemeyi,
açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak sair davranışlardan
kaçınmayı, kendi bilgilerini korumakta gösterdikleri özenin aynısını göstermeyi, aksi takdirde
GENPA'nın uğrayacağı her türlü maddi manevi zararı karşılamayı taahhüt eder. BAYİ, yürürlükteki
emredici mevzuat hükümleri gereğince veya diğer BAYİ’ler ile üçüncü şahısların haklarının ihlal
edildiğinin iddia edilmesi durumlarında, GENPA’nın kendisine ait gizli/özel/ticari bilgileri gerek
resmi makamlara ve gerekse hak sahibi kişilere açıklamaya yetkili olacağını ve bu sebeple
GENPA’dan her ne nam altında olursa olsun tazminat talep edilemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt
eder.
6.7. BAYİ, ONLINE SİSTEMLER dahilinde kendileri tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru
ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. GENPA, BAYİ tarafından GENPA’ya
iletilen veya ONLINE SİSTEMLER üzerinden kendileri tarafından yüklenen, değiştirilen veya
sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka
uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve
içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz.
6.8. BAYİ, ticari iş adresinin, vergi dairesi ve numarasının ve/veya imzaya yetkili şahısların
değiştirilmesi veya ana sözleşmedeki her türlü tadiller halinde iş bu tadil ve değişikliklerin gerek fiilen
gerekse Ticaret Siciline tescilini müteakip en geç 3 (üç) gün zarfında GENPA’ya yazılı olarak
bildirmeyi beyan ve taahhüt eder. BAYİ'nin zamanında yapmadığı bildirimden dolayı GENPA’nın
uğradığı/uğrayacağı maddi ve manevi zararları BAYİ gayrikabili rücü olarak ödemeyi beyan ve
taahhüt eder. BAYİ işbu madde kapsamında bahsi geçen tadil ve/veya değişiklerin, GENPA’nın
Sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilmesi için haklı sebep sayıldığını kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.9. BAYİ, sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, uluslararası güvenlik platformu (3D – Secure) ve
benzeri azami güvenlik şartlarını uygulamayı kabul ve taahhüt eder.
6.10. İşbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda GENPA’nın resmi defter ve ticari kayıtlarıyla,
GENPA’nın veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının,
6
bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun
193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
6.11. İşbu sözleşmenin kendisinden ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlıkların
çözümünde İstanbul (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Müdürlükleri münhasıran yetkilidir.
6.12. İşbu Sözleşme’den doğan damga vergisi Taraflarca eşit olarak ödenecektir.
6 (altı) maddeden ve 7 (yedi) sayfadan müteşekkil işbu Sözleşme …./..../…... ... tarihinde İstanbul'da,
aslı GENPA nezdinde saklanmak üzere, tek nüsha olarak tanzim edilmiş ve tarafların yetkililerince
imzalanarak yürürlüğe girmiştir. İşbu sözleşmenin imzalanması ile birlikte taraflar arasında aynı içerik
ve iktisadi sonucu amaçlayarak imza edilen eski tarihli diğer tüm sözleşmeler geçerliliğini yitirecektir.
GENPA
BAYİ
TARİH:
İMZA:
GEN-PA TELEKOMÜNİKASYON VE İLETİŞİM
HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
7
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
190 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content