close

Enter

Log in using OpenID

BAYİLİK SÖZLEŞMESİ

embedDownload
VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ
BAYİLİK SÖZLEŞMESİ
Bayi Adı:
Bayi No:
VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ | 1
VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD. ŞTİ İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ
İŞ ORTAKLIĞI SÖZLEŞMESİ
İşbu sözleşme, aşağıda açık unvan ve adresleri belirtilen taraflar arasında ……../……../20…… tarihinde imzalanmış ve
imzalandığı andan itibaren yürürlüğe girmiştir.
TARAFLAR
1.1. Aşağıda açık unvan ve adresi yazılı olan şirket işbu sözleşmede VUXPLUS olarak anılacaktır.
Ünvan: VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
Adres: Gazi Karaoğlanoğlu Cad. No:58 D:8 Gaziemir/İZMİR
1.2. Aşağıda açık unvan ve adresi yazılı olan şirket işbu sözleşmede ……………. olarak anılacaktır.
Ünvan: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………
SÖZLEŞMENİN KONUSU VE AMACI
2.1. İşbu sözleşmenin konusunu; VUXPLUS tarafından kendisine sağlanan teknik altyapı ve hizmetleri kullanarak İş ortağı'in,
Müşterilerine TOPLU SMS Gönderim Hizmeti sunması oluşturmaktadır.
2.2. İşbu sözleşmenin amacı tarafların hak ve yükümlülükleri yanında taraflar arasındaki hizmetin kapsamı ve hizmetin
şartları ile bu hizmet karşılığı yapılacak olan ödemelerin şartlarını ve kapsamını düzenlemektir.
TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
3.1. İşbu sözleşme ile İş ortağı, VUXPLUS’ dan işbu sözleşme koşulları çerçevesinde elde ettiği VUXPLUS Toplu SMS
Gönderim Hizmetini kendisinin belirleyeceği müşterilere pazarlama ve satışını gerçekleştirecektir.
3.2. İş ortağı, müşterilerine sunacağı Toplu SMS tarifelerinin http://www.hemenileti.com/tarife.php adresli web sitesinde
belirtilen tarifeler olacağını, gerekli durumlarda VUXPLUS’in bu tarifelerde değişiklik yapabileceğini kabul etmektedir. İş
ortağı, kurumsal satışlarında özel müşteriler için VUXPLUS ile karşılıklı mutabakat ile tarife çalışması yapabilecektir.
3.3. İş ortağı, müşterileri ile doğrudan sms satışı anlaşması yapmayacaktır, müşteri ile VUXPLUS tarafından kendisine verilen
fiyat aralığında satış gerçekleştirmesi halinde, müşteri ile VUXPLUS sözleşmeyi yapacak, İş ortağı yapılan bu sözleşmeye göre
hesaplanacak danışmanlık, bayilik tutarını VUXPLUS'e fatura edecektir.
3.4. İş ortağı, VUXPLUS ile müşteri arasında yapılacak sözleşmeden, hukuki cezalardan, ödeme vs. den sorumlu tutulamaz.
Bu gibi durumlarda İş ortağı tüm yasal haklarını saklı tutar.
3.5. İş ortağı, VUXPLUS'e kazandırdığı müşterilere ait kullanıcı adı ve şifrelerle, Son Kullanıcılara ait kimlik, şifre ve data gibi
özel bilgilerinin korunmasından sorumlu tutulamaz, bu gibi teknik, hukuki konuların tamamı müşteri ile VUXPLUS arasında
kalacaktır.
3.6. İş ortağı, kurumsalweb sayfasında VUXPLUS ile iş ortaklığını duyurabilir.
3.7. İş ortağı, Toplu SMS Gönderim Sistemi kapsamında edindiği bilgileri VUXPLUS 'in onayı olmadan haksız rekabet unsuru
yaratacak şekilde üçüncü kişi ve kuruluşlara vermemeyi taahhüt etmektedir.
VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ | 2
3.8. Taraflar, bu sözleşmeye dayanarak biribirlerini herhangi bir borç altına sokamaz.
3.9. VUXPLUS, iş bu sözleşmeye istinaden İş ortağı tarafından kazandırılan müşterilerin isteği doğrultusunda gerekli teknik
altyapı hizmeti ve yazılımları sağlayacaktır.
3.10. VUXPLUS, sözleşme konusu ürün ve hizmetleri pazarlayan İş ortağı ve Müşterilerinin, ürün ve hizmetler 'den
kaynaklanan her türlü şikâyetlerinden tek sorumlu olduğunu kabul eder.
3.11. İş ortağı, bu sözleşmenin imzalandığı tarihten evvel VUXPLUS den hizmet alan müşteri/müşterilere teklif verip transfer
talebinde bulunamayacağı gibi; VUXPLUS’de ne kendi, nede başka bir iş ortağı aracılığla , İş ortağı tarafından hizmet alan
müşteri/müşterilere teklif verip, transfer talebinde bulunamaz.
3.12. İş ortağı, işbu sözleşme konusu ürünlerle ilgili olarak, VUXPLUS ile aynı sektörde faaliyet gösteren ve/veya rekabet
ortamı içerisinde olan kişi ya da kuruluşlarla çalışmalarda bulunamaz.
MALİ HÜKÜMLER
4.1. VUXPLUS, İş ortağı'e , Ek.5 'te belirtilen kriterlere göre prim ödeyecektir.
4.2. VUXPLUS tarafından İş ortağı'e yapılacak olan prim ödemeleri, İş ortağı'in kazandırdığı müşterilere ait sözleşmedeki
taahhüt miktarı ile hesaplanır. Hesaplanan bu miktar İş ortağı tarafından VUXPLUS’e fatura edilecek, fatura karşılığı tutar İş
ortağı'in bildireceği banka hesabına her ayın son günü yatırılacaktır.
4.3. İş ortağı'in getirdiği faturalı tarifedeki müşterilerinin, faturasını son ödeme tarihi itibariyle VUXPLUS’e ödememesi prim
almasına engel teşkil etmez. Müşteri ile VUXPLUS arasındaki faturanın tahsilinde VUXPLUS hukuki yollara başvurabilir.
4.4. BTK (Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanlığı) ya da Hazine Müsteşarlığı'nın uygulamada olan mevzuatta
değişiklik yapması ve buna bağlı olarak ÖİV, KDV ve Hazine Payı tutarlarındaki düzenlemeler neticesinde Ek. 5 'te belirtilen
prim sistemine yansıyabilecek bir değişikliği VUXPLUS önceden yazılı olarak bildirilmek koşulu ile dilediği şekilde değişiklik
yapma hakkına sahiptir.
4.5. Prim hesaplamalarında ve ödemelerinde VUXPLUS 'in İş ortağı'a da açık olan kayıtları esas alınacaktır.
TEKNİK DESTEK ve SERVİS KALİTESİ
5.1. İş ortağı'in kazandırdığı müşterilerin ihtiyacı olan teknik destek hizmetleri, güvenlik problemleri vs. müşteri ile VUXPLUS
arasındadır. Hizmet aksamasına neden olan tüm konulardan İş ortağı sorumlu tutulamaz.
MÜCBİR SEBEPLER
6.1. VUXPLUS 'in kontrolü dışında gelişen ve VUXPLUS 'in bu sözleşme ile altına girdiği yükümlülüklerini yerine getirmesini
engelleyen veya geciktiren yangın, yıldırım düşmesi, patlama, sel, toprak kayması gibi doğal felaketler, sivil ayaklanma, ilan
edilmiş olsun veya olmasın savaş, terör eylemleri, grev, lokavt, internet ve telekom altyapısı sağlayan kuruluşlardan
kaynaklanan arızalar, sözleşme kapsamındaki işin yerine getirilmesini engelleyen veya etkileyen hükümet kararları mücbir
sebep sayılacak ve mücbir sebep halleri bu durumlarla sınırlı olacaktır. Mücbir sebep dolayısıyla VUXPLUS'in sözleşmeyi ihlal
etmesi halinde, mücbir sebep hali devam ettiği sürece VUXPLUS bu ihlalinden sorumlu olmayacaktır.
6.2. Mücbir sebep durumunun kesintisiz üç aydan fazla sürmesi ve mücbir sebepten etkilenen tarafın bu süreç içerisinde
yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirememesi halinde sözleşme kendiliğinden ve tazminatsız olarak feshedilmiş sayılacaktır.
VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ | 3
GİZLİLİK
7.1. Taraflar, diğer taraf hakkında, işbu sözleşme konusu hizmetle ilgili olarak öğrenmiş olduğu veya olacağı her türlü bilgi,
standart ve uygulama, yazışma, fiyatlandırma ve kısa mesaj gönderim birim ve hizmet fiyatları ve bunlarla sınırlı olmamak
kaydıyla üçüncü kişilerden yasal yollarla elde edilmiş bilgiler dışındaki tüm bilgi ve materyalleri ticari sır ve gizli belge olarak
kabul etmeyi; bu bilgileri yazılı onay olmaksızın Alt İŞ Ortakları da dahil olmak üzere, gerçek ya da tüzel üçüncü kişilere
vermemeyi, açıklamamayı, kamuya duyurmamayı, değiştirmemeyi ve bu şekilde sonuçlanacak diğer davranışlardan
kaçınmayı, aksi takdirde diğer tarafın anılan ihmalden doğabilecek her türlü ve doğrudan/dolaylı, maddi ve manevi tüm
zararlarını karşılamayı kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI
8.1. İşbu sözleşme kapsamındaki VUXPLUS tarafından yaratılmış, üretilmiş veya geliştirilmiş olanlar da dahil olmak üzere
tüm yazılımlar üzerindeki telif hakları ile Toplu SMS gönderimine ilişkin patent, faydalı model, tasarım ve bunlarla sınırlı
olmaksızın diğer mülkiyet hakları ve alt yapı hizmetlerinin tüm hak ve imtiyazları VUXPLUS’e aittir.
8.2. VUXPLUS’in sağlamış olduğu servis, yazılım, dokümantasyon ve diğer Fikri Mülkiyet Hukuku kapsamında olan haklara
ilişkin olarak, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu uyarınca sahip olduğu tüm mülkiyet, telif hakkı ve Fikri
Mülkiyet Hukukundan kaynaklanan haklarını saklı tutmaktadır.
UYGULANACAK HUKUK VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ
9.1. İşbu sözleşmeden doğan herhangi bir anlaşmazlık veya uyuşmazlık için Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
9.2. İşbu Sözleşme, her açıdan Türk Hukukuna göre uygulanacak ve yorumlanacaktır. Sözleşmede açıklık bulunmayan
hususlarda ilgili genel hükümler ve Borçlar Kanunu'nun ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
DELİL ŞARTI
10.1. Taraflar, işbu sözleşmeden doğacak uyuşmazlıklarda, tarafların usulüne uygun tutulmuş olan ticari defter ve muhasebe
kayıtları ile, TARAFLAR tarafından tutulan bilgisayar, veri, data ve dijital kayıtların ve diğer belgelerinin Hukuk Usulü
Muhakemeleri Kanunu'nun 287. maddesi anlamında geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve bunlara itiraz
etmeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.
BİLDİRİM
11.1. İş bu sözleşme ile ilgili olarak taraflar arasında yapılacak her türlü bildirim noter aracılığı, iadeli taahhütlü posta veya
yetkili imza karşılığı ve yazılı olmak koşuluyla elden teslim suretiyle yapılır. Taraflar işbu sözleşmede yazılı olan adreslerinin
kanuni tebligat adresleri olduğunu kabul etmektedir. Taraflar arasında yapılacak tüm tebligatlar bu adreslere yapılacaktır.
Taraflar adres değişikliklerini diğer tarafa yazılı olarak bildirmedikçe, bu adreslere yapılan tebligatlar yasal bir tebligatın tüm
sonuçlarını doğuracaktır.
HAKLARIN KULLANILMAMASI
12.1. Her iki tarafın ve/veya taraflardan her hangi birinin işbu sözleşmede düzenlenmiş haklarını kullanmaması, sözleşmenin
her hangi bir hükmünün taraflara sağlamış olduğu haklardan açıkça vazgeçildiği taraflarca yazılı olarak belirtilmediği sürece,
tarafların sahip oldukları bu haklardan feragat ettikleri anlamını taşımamakta ve ticari teamül oluşturmamaktadır.
VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ | 4
SÖZLEŞMENİN BELLİ HÜKÜMLERİNİN GEÇERSİZLİĞİ
13.1. İşbu sözleşmenin bir hükmünün herhangi bir sebeple geçersiz hale gelmesi durumunda, hukuken herhangi bir engel
olmaması kaydıyla, böyle bir durum geriye kalan herhangi bir diğer hükmün geçerliliğini etkilemeyecek ve geriye kalan
hükümler, sözleşme geçersiz hüküm olmadan imzalanmışçasına geçerli ve yürürlükte kalacaktır.
FESİH
14.1. Taraflardan her biri, diğer tarafın ticari yükümlülüklerini yerine getirmesine engel olan bir tasfiye veya iflas durumu
oluşmuşsa, diğer tarafın ticari faaliyette bulunabilmesi için gerekli olan lisans ya da izinlere sahip olmaması durumunda,
diğer tarafın sözleşme şartlarına uymaması durumunda, diğer taraf işbu sözleşme ile belirtilmiş yükümlülüklerini yerine
getirmediği hallerde, bu yükümlülükleri ihlal eden tarafın işbu sözleşmede kanuni adresi olarak belirtilen adrese noterden
gönderilecek bir ihtarname ile uyarı yapacaktır. Uyarının tebliğinden itibaren ihlal 30 gün içinde giderilmezse, bu sürenin
sonunda sözleşme tek taraflı olarak feshedilmiş sayılacaktır.
TEMSİL YETKİSİ
15.1. Temsil ve imzaya yetkili olan temsilcisini değiştiren taraf bu durumu diğer tarafa değişiklikten itibaren beş gün
içerisinde yeni imza sirküler örneğini göndermek suretiyle yazılı olarak bildirecektir. Aksi takdirde taraflar bu sözleşmenin
ve/veya bu sözleşme kapsamında yapılacak diğer işlemlerin geçersizliğini ileri süremeyeceğini kabul ederler.
YÜRÜRLÜK
16.1. İşbu sözleşmenin süresi imza tarihinden itibaren 24 ay olup, tarafların birbirlerine sözleşmenin sona ermesinden en az
bir ay öncesinde yazılı bildirim yapmamaları durumunda kendiliğinden birer yıllık ilave periyotlar şeklinde uzayacaktır.
16.2. İş ortağı'in getirdiği müşterilerle VUXPLUS’in münasebeti devam ettiği sürece, İş ortağı bu sözleşmeden doğan
primlerini altı ay süresince almaya devam edecektir.
EKLER
1. Taraflara ait en son tarihli Vergi Levhası Örneği.
2. Taraflara ait bağlı olduğu Ticaret ya da Meslek Odasından alınmış Faaliyet Belgesi.
3. VUXPLUS şirket ortaklarının kimlik fotokopileri.
4. Tarafları temsile yetkili kişilere ait imza sirkülerleri ya da beyannameleri.
5. İş ortağı Prim Tarifesi
6. İş ortağı Müşteri Listesi
4 sayfa ve 16 maddeden oluşan işbu sözleşme tarafların mutabakatı ile 01/04/2014 tarihinde iki nüsha olarak düzenlenmiş
ve imzalanmıştır. Sözleşmede açıklık bulunmayan hususlarda Borçlar Kanunu'nun ve Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili
hükümleri uygulanacaktır.
VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ LTD.ŞTİ
İŞ ORTAĞI .
VUXPLUS VERİ HİZMETLERİ | 5
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
248 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content