close

Enter

Log in using OpenID

Bili~im Teknolojileri Rehberligi (BTR) Gorevlendirmesi Bakanltglmlz

embedDownload
Bili~im
Teknolojileri Rehberligi (BTR) Gorevlendirmesi
Bakanltglmlz Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MudOrlOgOnun ilgili yazlsmda; Fatih Projesi
kapsammda donanlm kurulumu tamamlanan veya i!?ler vaziyette en az bir bili!?im teknolojileri slnlfl
bulunan okullanmlzda Bili!?im Teknolojileri Rehber Ogretmeni gorevlendirmesi ile ilgili aC;::Iklamalar ve
formlar ektedir.
Gorevlendirme ba!?vurulan yaplltrken BT Rehberlik Gorevi(Bakanllk YazlsI), Tereddot Edilen
Hususlar(Bakanilk Yazlsl) ve aC;::lklamalar dikkatlice okunmalldlr.
A~lklamalar
Bili!?im Teknolojileri Rehber Ogretmen gorevlendirmesi 09.02.2015 -12.06.2015 tarihleri arasmda
yapllacaktlr.
Fatih projesi kapsammda donanlm kurulumu tamamlanan okullarda ihtiyac;:: varken diger okullara
gorevlendirme yapllmayacaktlr.
Bu gorevi yapacak ogretmenler okullannda var olan ders gorevini yerine getirdikten sonra kalan
zamanlannda bu gorevi yerine getireceklerdir.
Mezuniyet alanl Bili~im Teknolojileri (BOTE) olup farkll bran~ta atanan ogretmenler BT Rehber
Ogretmen gorevi talep edebileceklerdir. Gorev talep dilekc;::esine ek olarak mezuniyet diplomasl
ornegini ekleyeceklerdir. Bu gorevi Bili!?im Teknolojileri bran!?lnda ki ogretmenler ile aym statode talep
edebileceklerdir. Fakat istekli ogretmenlerin aynl !?artlan ta~Imasl durumunda atama bran!?1 Bili~im
Teknolojisi olanlara 6ncelik verilecektir.
BT Rehber Ogretmen olarak Simf Ogretmeni teklif eden okullar, bonyelerinde norm fazlasl Slnlf
Ogretmeni olduguna dair bir belgeyi gorev talep dilekc;::esine ekleyeceklerdir.
BT Rehber Ogretmeni gorev talep dilekc;::eleri ve eklerinde eksik ve yanil~ bilgi veren
ogretmenlerin gorev talepleri i!?leme koyulmayacaktlr.
Ba!?vuru formunun okul modorlOgonce onaylanml!? hali ".jpg"
formatmda [email protected] adresine gonderilecektir.
ileti!?im ic;::in [email protected] adresinemail yollanabilir.
Resmi Yazl
BT Rehberlik G6revi(Bakanilk Yazlsl)
Tereddot Edilen Hususlar(Bakanilk Yazlsl)
Ba~vuru Formu
Egitimde Fatih Projesi Kapsammda Kurulum Yapllan Okullar
T.e.
MUS VALiLiGi il Milli Egitim Mudurliigu SaYI : 1748029717001734067
Konu: Bi1i~im Teknolojileri Rehber
Ogretmenligi Gorevlendirilmesi
22/01/2015
....................... KA YMAKAMLIGINA
iI~e Milli Egitim MUdUrIUgU
....................... OKULU MUnORLUGUNE iIgi : M.E.B Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgUnUn 28/09/2012 tarih ve 16791
saYlh yazIlan.
MEB Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgUnUn ilgi yazlsl geregi, 09
Subat - 12 Haziran 2015 tarihleri araslDda gorevlendirilmek ilzere (2014-2015 Egitim
Ogretim YIlt II. YanYlb i~in) "BiIi,im Teknolojileri Rehber Ogretmenligi"
gorevlendirilmesi yapIlacaktlr.
Ba~vuru He ilgili Bakanhk yazIlan, ba~vuru formu, il~e MEM'ler tarafmdan
doldurulacak form ile FATiH projesi kapsammda kurulum yapdan okullarm listesi
mUdUrlUgUmUze ait http://mus.meb.gov.tr/adresinde yaymlarum~tu. Bakanhk yazIlarmda
a~lklanan ba,vuru ,artlarl ta,lmayan ogretmenlerin gorevlendirilmeleri yapllmayacaktu.
Aynca F ATiH Projesi kapsammda kurulumu tamamlanan okullara gorevlendirme
yapllmadan diger okullara BT Rehber Ogretmen gorevlendirilmesi yapllmayacaktu.
Ba~vuru
formunun okul mUdUrlUgiince onaylanml~ hali 'jpg' formatmda
[email protected] adresine gondermeleri gerekmektedir.
Ekli yaztlar geregi, il~e Milli Egitim MUdUrlUkleri ile merkez okul miidUrlUkleri
tarafmdan doldurulacak ba~vuru formlarmm 04 Subat 2015 Car,amba gunu mesai
bitimine kadar miidUrlUgiimUze gonderilmesisi hususunda;
Geregini rica ederim.
Cevdet ARSLAN
Vali a.
Milli Egitim MiidUrii
EKLER:
Bakanhk Yazlsl ve ekleri
DAGITIM:
Il~e Kaymakamhklarma
Merkez okul miidiirliiklerin
Bu evrak giivenli elektronik imza ile imzalanml~t1r, http://evraksorgu,meb,gov,tr adresinden71 cf-9c72-3df9-906c-1908 kodu ile teyit edilebilir.
T.e.
MILL! EGITiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MildilrlUgU SaYI
: B.08.0.YET.0.1O.04.00-903.99/
l bT 5 I L ~,,109/2012
Konu : Bili~im Teknolojileri
Rehberligi Gorevi
...................... VALiLiGINE
(ll Milli Egitim MUdfultigU)
Fatih Projesi, egitim ve ogretimde flrsat e~itligini ve BT arac;lannm ogrenme ve
ogretme silrecinde daha fazla duyu organma hitap edecek ~ekilde derslerde etkin
kullamlmasml saglamak amaclyla uygulamaya konulmu~tur.
Uygulama plam dogrultusunda proje oncelikle ortaogretim okullannda ba~laml~
(lise, anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, imam hatip lisesi), bu okullanmlzm
bUylik c;ogunlugunda etkile~imli tahta kurulumlan tamamlanml~, sIraslyla diger
okullanmlzm da kurulumlan tamamlanacaktIr.
Fatih Projesi ile tUm slmflanmlza bili~im teknolojileri arac;lan kuruhnaktadlr.
Smlflanmlza kurulan bu donanlmlann ve saglanan ders ic;eriklerinin ogretmen ve
ogrencilerimiz tarafmdan etkin bir ~ekilde kullanulll bili~im teknolojileri konusunda
ogretmen ve ogrencilcrimizc yonclik rchberlik ihtiyacml ortaya C;lkarmaktadu. Bu nedenle
Bili~im Teknolojileri ogretmenleri tarafmdan ytiriltUlecek olan BT Rehberligi gorevi onem
alL etmektedir.
Ogretmen ve ogrencilerimize bili~im teknolojileri konusunda rehberlik yapacak
ogretmenlerin a~aglda belirtilen esaslar dogrultusunda gorevlendirilmeleri gerekmektedir;
1. Fatih Projesi kapsammda donanlm kurulumu tamamlanan veya i~ler vaziyette
en az bir Bili~im Teknolojileri slmfl (Bilgisayar Laboratuvan) bulunart orgUn
egitim okullarma Bili~im Teknolojileri Rehber Ogretmeni gorevlendirmesi
yapllacaktn. Gorevlendirmelerde proje kapsammda donamm kurulumu
tamamlanan okullara oncelik verilecek, bu okullarda ihtiyalt varken diger
okullara gorevlendirme yapdmayacaktlr.
2. Bu gorevi yapacak ogretmenler okullarmda var olan ders gorevini yerine
getirdikten sonra kalan zamanda bu gorevi yUriitecektir. Gorevlendirilen
ogretmenin yerine kesinlikle Ucretli veya ba~ka bir ogretmen talep etme yoluna
gidilmeyecektir.
3. BiIi~im teknolojileri rehberligi gorevi, hili~im teknolojileri ogretmenleri
tarafmdan yiiriitiiliir. Bili~im teknolojileri ogretmeni bulunmamasl veya
rehberlik ihtiyacmm mevcut bili~im teknolojileri ogretmenilogretmenleri
tarafmdan kar~Ilanamamasl durumunda kendi bran~larmda ders altlgl
olu~turmayacak ~ekilde slraslyla istekli diger bran~ ogretmenlerinden;
a) Mezuniyet alam itiban He bili~im teknolojileri ogretmeni olarak
atanabilecek olanlar,
b) "Egitici Bili~im Teknolojileri FonnatOr Ogretmenligi" gorevini Bakanhk
onaYl He en az 6 (a111) ay sUre He yliriitttigUnU belgelendiren ogretmenler,
Ayrmtlli bilgi iyin
Tel
Faks
E-posta
Internet adresi
· Erdogan PETUK
• (0 3',2) 296940019547
• (0 312) 2232226
· [email protected]
: http://egitek.meb.gov.tr
• http://fatihprojesi.meb.gov.tr
Yenilik va Egitim Teknolojilari Genel MOdOrlugO
06500 Taknikokullar - AN KARA
e-Okul
T.e.
MiLL! EGITiM BAKANLICH Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Mtidtirltigti SaYI
~~ /09/2012
T 5-1 : B.08.0.YET.O.lO.04.00·903.99/1 £
Konu : Bili9im TeknoIojiIeri
Rehberligi Gorevi
c) "Bili9im Teknolojileri Rehber Ogretmenligi Kursu" nu ba§an ile
tamamladlgml belgelendiren ogretmenler,
d) Bili§im teknolojileri formatOr ogretmenligi hizmeti((i kursunu ba§an ile
tamamladlglm en az 180 (ytizseksen) saatlik tek bir beIge ile belgelendiren
ogretmenler,
e) Bili§im teknolojileri alamnda doktora yapan ogretmenler,
f) Bili9im teknolojileri alanmda tezli veya tezsiz yUksek Iisans yapan
ogretmenler,
bili~im teknolojileri rehberligi gorevini ytirtitebilirier.
4. Bran~l "Slmf Ogretmenligi" olan ogretmenlere bu gorev verilmeyecek, ancak
ogretmenin norm fazlasl oimaSI dururnunda gorev verilebilecektir.
5. Gorevi ytirtitecek istekli ogretmenlerin aym ;;artlan ta9lmasl halinde slraslyla;
a. Doktora yapanlara,
b. Ytiksek lisans yapanlara,
c. En fazla hizmet puanma sahip olanlara,
d. Bili9im alamnda katlldigi hizmeti((i egitim faaliyetlerinden toplam kurs
saati saYIsi fazla olaniara,
oncelik verilecektir.
6. BT Rehberligi gorevi oncelikle ogretmenin kadrosunun bulundugu il((e slmrlan
i((inde yapllacaktn. Okulda gorevlendirme 9artianm ta§lyan birden ((ok BT
ogretmeni bulunmasl durumunda, okulundaki egitim-ogretimi aksatmayacak
~ekilde aym il((ede ihtiya(( olan ba9ka okullara gorevlendirme yaptlabilecektir,
il((ede ihtiya(( olmamaSI durumunda btiytik§ehir merkez il((eleri arasmda da,
ba~vuranm talep etmesi halinde gorevlendirme yapllabilccektir.
7. BT Rehberligi gorevi valilik onaYl ile yapllacak ve gorev ogretmenin haftahk
ders yizelgesinde "BT Rehberligi" adl ile gosterilecektir.
8. BT Rehberligi gorevi egitim ogretimin yaplldlgl saatlerde yapllacak, her bir
devre i((in (Sabah-Ogle) ayn ogretmen gorevlendirilebilecektir. Normal egitim
yapan okullarda 1 (bir), ikili egitim yapan okullarda en fazia 2 (iki) ogretmen
gorevlendirilecektir. 2 (iki) ogretmen gorevlendirilen okullarda, haftahk ders
/yizelgesinde aym ders saatinde birden fazla ogretmene BT Rehberligi gorevi
verilmeyecek gekilde ders dagltIm ((izelgeleri hazlrlanacaktn.
9. Yarlytl ve yaz tatillerinde gorevlendirme yapllmayacaktlf.
10. Ozerlerinde asaleten, vekftleten veya ge((ici gorevlendirmeyle yoneticilik gorevi
bulunanlar, valilik oluruyla ge((ici veya stirekli ba9ka bir gorev i((in
goreviendirilenier bu gorevlerinden aynlmadlklan siirece, aynca sozle~meli
ogretmenler ve asker ogretmenler, bili~im teknolojileri rehber ogretmeni olarak
gorev lendirilmeyecektir.
11. BT Rehberligi gorevini ytirtiten ogretmenlere Ek-l 'de belirtilen gorevlerin
dl 9mda nobet gorevi de dfthil olmak were ba§ka bir gorev verilmeyecektir.
Aynntlll bilgi Iyin
Tel
Faks
: Erdogan PETOK
: (0 312) 2969400/9547
: (0 312) 2232226
: [email protected]
: http://egitek.meb.gov.tr
Internet adresi
: http://fatihprojeSi.meb.goV.tr
Yenilik ve EQitim Teknolo)iieri Genel Mudurlugu
06500 Teknikokullar - ANKARA
E-posta
,
e·Okul
I.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MiidiirlUgii SaYI
: R08.0.YEI.O.1O.04.00-903.99/16
T 31 '2.1/09/2012
Konu : Bili~im Teknolojileri
Rehberligi Gorevi
12. BT Rehberligi gorevini yOrlitecek ogretmenler; gorevlendirildikleri tarihten
itibaren ilk ] 5 (onbe~) giin iyerisinde Yllhk yah~ma plam hazulaYlp okul
miidiirlUgiine sunarak uygulamaya koyarlar. <;ah~ma plam Ek-l' de belirtilen
gorevleri kapsayacak ~ekilde hazlrlamr. Gorevlendirilen ogretmenin plana
uygun olarak yah~maSl okul miidiirliigiiniin sorumlulugundadu.
Bu sebeple; herhangi bir aksamaya mahal verilmeden BT Rehber Ogretmenleri
yukandaki esaslar dogrultusunda, Ek-I'de belirtilen g5revleri yerine getirmek iyin, her yll
valiliklerce I. Donem ve II. Donem olmak iizere ydda Uri kez, Milli Egitim Bakanhgl
Yonetici ve Ogretmenierinin Ders ve Ek Ders Saatlerine i1i~kin Karar'm 16. Maddesi
hiikmii geregince ek ders iicretleri kadrolarmm bulundugu okullkurum tarafmdan odenecek
~ekilde gorevlendirileceklerdir.
Bilgilerinizi ve geregini anemle rica ederim.
EKLER
1- Bili~im Teknolojileri Rehberligini
Yiirlitecek Ogretmenlerin Gorevleri (1 sayfa)
2- Bili~im Teknolojileri Rehber Ogretmenligi
Gorevlendirme Ba~vuru Formu (I sayfa)
DAGITIM
B Planl
Aynntrlr bilgi iyin
Tel
: ErdoQan PETUK
: (0 312) 296940019547
. (0 312) 2232226
: [email protected]
E·posta
: http://egitek.meb.gov.tr
internet adresi
http://fatihprojesLmeb.gov.tr
Yenilik ve EOitim Teknolojileri Genel MGdOrlGgO
06500 Teknikokuller - ANKARA
Faks
.
e·Okul
EK-1 T.e.
MiLL! EGiTiM BAKANLIGI Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel Miidiirliigii SaYI
: B.08.0.YET.0.10.04.00-903.99/16 '1-'31 2.l/09l2012
Konu : Bili~im Teknolojileri
Rehberligi Gorevi
BiLi~iM TEKNOLOJiLERi REHBERLiGiNi YURUTECEK
OGRETMENLERiN GOREVLERi
1. Fatih Projesi kapsammda kurulan BT destekli smIf1ar ve BT slmflanmn amacma uygun bir ~ekilde kullamlmasl, kullamma hazlr ve i~ler durumda tutulmasl konusunda diizenlemeler yapmak, rehberlik ve dam~manhk hizmetlerinde bulunmak, 2. Kururnun BT arac;lanmn garanti silresince amacma uygun kullanlmlm saglamak, gerektiginde BT arac;lanmn garanti takip i~lemleri konusunda itgili ki~ilerle koordinasyonu saglamak, 3. Fatih Projesi kapsammda kurulan BT destekli smlflar ve BT smlflarmda kullamlan i~letim sistemi, veritabam, antivirUs programl, uygulama geli~tirme arac;lan, defS ic;erikleri ve benzeri bilgisayar programlannm giincel ve i~ler vaziyette tutulmasmda ilgili ki~ilerle koordinasyon sagiamak ve yiiriitmek, 4. BT arac;Iarmm derslerde etkin kullanlml ve egitim-ogretim faaliyetlerine uyumu konusunda okul personeline, ogrencilere ve ogrenci velilerine bilgilendirici faaliyetler yapmak, 5. Bili~im teknolojileri donamm ve yazlhmlanmn ogrenme ve ogretme silrec;lerinde
kullamlmasma iIi~kin ulusal ve uluslararasl bilimsel yaymlan takip etmek, bu aiania
ilgili bilgi birikimini artlrarak siirekli giincel tutmak ve bu bilgilerini ogretmen ve
ogrencilere aktamlak,
6. Dersierin i~lemnesi esnasmda BT ile ilgili kar~lla~llan sorunlann c;ozlilmesini
saglamak, c;ozlilemeyen sorunlarl okul yonetimine bildirmek,
7. Ziimre ogretmenler kurulu toplantIlannda BT faaliyetlerine yonelik alman kararlann
uygulanmasmda kendilerine dii~en gorev ve sorumiuluklan yerine getirmek,
8. Okulunda, BT arac;Ianmn satm ahmnasma yonelik idari ve teknik ~artnamelerin
hazlflanmasl, muayene ve kabulii vb. i~lemler ic;in kurulacak komisyonlarda gorev
yapmak,
9. BT konusunda diizenlenecek yan~malan planlamak, organize etmek, yfuiitmek ve bu
yan~malar ic;in kurulan degerlendirme komisyonlannda gorev yapmak,
10. Egitici Bili~im Teknolojileri FormatOr Ogretmenleri ile i~birligi ve e~giidiim ic;inde
c;ah~mak,
11. OkullKurum web sitesinin hazlrlanmasmda, yaymlanmasmda ve giincel tutulmaslyla
ilgili web yaym ekibine katllmak ve rehberlik etmek,
12. Okulun bili~im teknolojilerine yonelik faaliyetleriyle ilgili bilgilerin okullkurum web
sitesinde yaymlanmasml ve bu bilgilerin giincel tutulmasml saglamak,
13. Bililim teknolojilerine ililkin program ve projelerde ogrencilere rehberlik yapmi:!!
Ayrmtlh bilgi i9in
Tel
FaKS
E-posta
Internet adresi
: Erdogan PETOK
. (0312) 2969400/9547
: (0 312) 2232226
: [email protected]
: http://egiteK.meb.gov.tr
: http://fatihprojesLmeb.gov.tr
Yenilik ve Egitirr. Teknolojileri Genel MudilrlUgO
06500 Teknikokullar ANKARA
,
e-Okul
T.e.
MiLL} EGiTiM BAKANLIGI
Yenilik ve Egitim Teknolojileri Genel MUdUrlUgU
Say. : 89692170/903.99/248065
Konu: Bili~im Teknolojileri
Rehberligi Gorevi (TereddUt edilen hususlar)
27112/2012
...................... V ALILIGiNE
(II Milli Egitim MUdUrlUgU)
iIgi:a) 28/09/2012 tarih ve B.08.0.YET.0.I0.04.00-903.99/16791 saYlh yazl,
b)16.12.2006 tarih ve 26378 saYlh Resmi Gazete'de yaYlmlanan "Milli EgHim Bakanhgl
Yonetici ve Ogretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine ili~kin karar.
Fatih Projesi, egitim ve ogretimde fusat e~itligini ve BT araylanmn ogrenme ve ogretme
sUrecinde daha fazla duyu organma hitap edecek ~ekilde derslerde etkin kullamlmasml
saglamak amaclyla uygulamaya konulmu~tuf.
Uygulama plam dogrultusunda proje oncelikle ortaogretim okullannda ba~laml~ (lise,
anadolu lisesi, fen lisesi, sosyal bilimler lisesi, imam hatip lisesi), bu okullanmlzm bUyUk
yogunlugunda etkile~imli tahta kurulumlan tamamlanml~, suaslyla diger okullanmlZln da
kurul umlan tamamlanacaktu.
Ogretmen ve ogrencilerimize rehberIik yapmasl amaclyIa, proje kapsammda donamm
kurulumu yapIlan okullar onceIikli olmak lizere ilgi (a) yazl dogrultusunda "Bili~im
Teknolojileri Rehber Ogretmenligi" gorevIendirilmesi yaptlmaktadlf. Bili~im Teknolojileri
Rehber Ogretmenligi dl~mda "Okul Bi1i~im Teknolojileri FormatOr Ogretmenligi"
gorevlendirmesi artlk yaptlmayacaktlf.
Genel MUdUrlUgUmUze iletilen resmi yazllardan anla~lldlg1 Uzere BT Rehber
Ogretmenligi gorevlendirilmesinde tereddUtler olu~tugu ve iller araSl farkh uygulamalar
yapIldlgl gorUlmektedir. ilgi (a) yazldaki gorevlendirme esaslan ve ornekli aylklamalan
a~aglda maddeler halinde ele ahnml~hr:
l.Fatih Projesi kapsammda donamm kurulumu tamamlanan veya i~ler vaziyette en az bir
smlfl (Bilgisayar Laboratuvan) bulunan orglin egitim okullarma Bili~im
Teknoiojileri Rehber Ogretmeni gorevlendirmesi yapdacakhr. Gorevlendirmelerde proje
kapsammda donamm kurulumu tamamlanan okullara oncelik verilecek, bu okullarda ihtiyay
varken diger okullara gorevlendirme yapIlmayacakhr.
-Bili$im Teknolojileri Rehber Ggretmenligi gbrevlendirmesi, oncelikle Fatih Projesi
kapsammda donamm kurulumu tamamlanan okullara yapllacaktlr. Bu okullarda ihtiya<;
varken BT smifi olan okullara gorevlendirme yaptlmayacaktlr. Proje kapsammda donanzm
kurulumu tamamlanan okullar degerlendirilirken iI, ilr;e ve koyler ayn ayn
Bili~im Teknolojileri
Bu beIge, 5070 saYlh Elektronik
06500 Teknikokullar / ANKARA
Elektronik Ag: www,meb,gov,tr
e-posta: [email protected],tr
Kanununun 5 inci maddesi geregince glivenli eJektronik imza
Aynntlll bUgi iyin: fatih_egitim
Tel: (0312) 29694 00
Faks: (0312) 223 8336
degerlendirilecektir.
Ornek - A ilinin if merkezi. B ih;esinin il~'e merkezi kendi i«erisinde ayn ayn
degerfendirilecektir. if veya ilr;:eye ula~lm yoniinden uzak olan ve BT sm~fi olan koy
okullannda oncelik aranmadan BT slmfina gorevlendirme yapllabi/ecektir. Ancak Fatih
Projesi donammlan kurulmayan ve BT smifi bulunan okullara gorevlendirme yapzlzrken, BT
smifimn ogrenci ve ogretmen hizmetine aC;lk ve i#er vaziyette oimasl gerekmektedir. BT sznzfi
dagltllml~ veya
kullamlamaz durumda olan okullara kesinlikle gorevlendirme
yapllmayacaktlr.
2.Bu gorevi yapacak ogretmenler okullannda var olan ders gorevini yerine getirdikten sonra
kalan zamanda bu gorevi yUrUtecektir. Gorevlendirilen ogretmenin yerine kesinlikle Ucretli
veya ba~ka bir ogretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir.
-Bili~im teknolojileri rehberligi gorevini yapacak ogretmenler okullarmda var olan kendi
bran#armdaki ders gorevini yerine getirdikten sonra kalan zamanda bu gorevi
yuruteceklerdir. Gorevlendirilen ogretmenin yerine kesinlikle ucretli veya ba~'ka bir
ogretmen talep etme yoluna gidilmeyecektir.
-Kadrosunun bulundugu okul haricinde ba~'ka bir okulda BT rehberligi i«in gorevlendirilen
ogretmenler, kadrosunun bulundugu okulda ders gorevini yerine getirecek, gorevlendirildigi
okulda sadece BT rehberligi gorevini yurutecektir, btl okulda ayrzca ders gorevi
ver ilmeye cektir.
-jllilr;:edeki ogretmen ve ders saYlSI dikkate almarak ders tamamlama gorevi ihtiyacl
oldugunda BT Rehberligi Gorevi bulunmayan ogretmenlere maa~' kar~'zllgl ders tamamlama
gorevi oncelikle verilecek bu ~'ekilde BT rehberligi gorevinin verimli olarak yurutUlmesi
saglanacaktlr. BT ogretmenine maa~' kar~tllgl verilebilecek bir ders ucret kar~tllgl ba~ka bir
ogretmene verilmeyecektir.
-Ogretmenin kadrosunun bulundugu okulda aylzk kar~tllgl ders gorevi olmamasl veya ayllk
kar~'lhgl ders gorevini dolduramamasl durumunda ogretmen BT rehberligi gorevini
yapacaktlr.
3 .Bili~im teknolojileri rehberligi gorevi, bili~im teknolojileri ogretmenleri tarafmdan
yUrUtUlUr. Bili~im teknolojileri ogretmeni bulunmamasl veya rehberlik ihtiyacmm mevcut
bili~im teknolojileri ogretmeni/ogretmenleri tarafmdan kar~Ilanamamasl durumunda kendi
bran~lannda ders aylgl olu~turmayacak ~ekilde slfaslyla istekli diger bran~ ogretmenlerinden;
a)Mezuniyet alalll itiban ile bili~im teknolojileri ogretmeni olarak atanabilecek olanlar,
b)"Egitici Bili~im Teknolojileri FormatOr Ogretmenligi" gorevini Bakanllk onaYI ile en az 6
(altI) ay sUre ile yUrUttUgUnU belgelendiren ogretmenler,
c)"Bili~im Teknolojileri Rehber OgretmenFgi Kursu" nu ba~an ile tamamladlgml
belgelendiren ogretmenler,
d)Bili~im teknolojileri formator ogretmenligi hizmetiyi kursunu ba~an ile tamamladlgml en az 180 (yUzseksen) saatlik tek bir beIge ile belgelendiren ogretmenler, e)Bili~im teknolojileri alanmda doktora yapan ogretmenler, t)Bili~im teknolojileri alanmda tezli veya tezsiz yUksek lisans yapan ogretmenler, bili~im teknolojileri rehberligi gorevini yUrUtebilirler. -jl genelinde bili~'im teknolojileri rehberligi gorev ba~'vurusu ahmrken bu maddede belirtilen
~'artlarz ta~'lyan ogretmenlerin ba~'vurularz almacaktlr. Alman ba~'vurularda; aym okulda
r;:alz~an birden lazla BT ogrelmenin kendi okulunda gorev almak istemesi veya aym okula
Bu beige, 5070 sayIlI Elektronik
06500 Teknikokullar i ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Kanununun 5 inci maddesi geregince gi.ivenli elektronik imza He
imza[anml~tlr
Aynntlll bilgi ir,;in: fatih_egitim
Tel: (0312) 29694 00
Faks: (0312) 223 8336
gorevlendirilebilecek ogretmen saYlsmdan daha Jazla ogretmenin gorevlendirme isteginde
bulunmasl durumunda bu maddede belirtilen Slra dikkate almarak en ust slradaki ogretmene
bu gorev verilecektir.
Ornek 1 - A lisesinde c;alt~'an bili!jim teknolojileri ogretmeninin ve bi/i!jim teknolojileri
formator ogretmenligi hizmetiyi kurs belgesine sahip matematik ogretmeninin kendi
okullarmda BT rehberi olarak gorevlendirme isteginde bulunmalan halinde oncelik bili~'im
teknolojileri ogretmenine verilecektir.
Ornek 2 - A ortaokulunda, B ilkokulunda, C lisesinde c;alz~'an degi~'ik bran~'larda
gorevlendirme !jartlanm ta!jlyan ogretmenlerin D lisesinde BT rehberi olarak gorevlendirme
isteginde bulunmalan halinde BT ogretmeni oncelikli olmak kaydlyla maddede belirtilen .lIra
dikkate almarak en ust slradaki ogretmene bu gorev verilecektir.
4.Bram;>l "Slmf Ogretmenligi" olan ogretmenlere bu gorev verilmeyeeek, aneak ogretmenin
norm fazlasl olmasl durumunda gorev verilebileeektir.
-Uzerinde smif gorevi hulunan smif ogretmenlerinin BT rehherligi gorevini yurutebilecek
zamanlanmn hulunmamasl sehebiyle bu gorev smif ogretmenlerine verilmeyecektir. Ancak
norm Jazlasl olmasl ve uzerinde smif gorevinin hulunmamasl durumunda gorevlendirme
!jartlannl ta!jlyan smifogretmenlerine gorev verilebilecektir.
5.Gorevi yilriltecek istekli ogretmenlerin aym ~artlan ta~lmasl halinde suaslyla; a.Doktora yapanlara, b.Yilksek lisans yapanlara, e.En fazla hizmet puanma sahip olanlara, d.Bili~im alamnda katlldlgl hizmetiyi egitim faaliyetlerinden toplam kurs saati saylSl fazla olanlara, oneelik verilecektir. -3. maddede helirtilen ogretmenlerden, aym !jartlan la~'lyanlarm aym okulda gorevlendirme
isteginde hulunmalan halinde hu maddede helirtilen oncelik SlraSI dikkate ahnacaktlr.
6.BT Rehberligi gorevi oncelikle ogretmenin kadrosunun bulundugu ilye smlflan iyinde
yapIlaeaktu. Okulda gorevlendirme ~artlarlm ta~lyan birden yok BT ogretmeni bulunmasl
durumunda, okulundaki egitim-ogretimi aksatmayacak ~ekilde aym ilyede ihtiyay olan ba~ka
okullara gorevlendirme yapiiabileeektir, ill(ede ihtiyal( olmamasl durumunda bilyUk~ehir
merkez ilyeleri arasmda da, ba~vuranm talep etmesi halinde gorevlendirme yapIlabileeektir.
-BT rehberligi gorevlendirmesi; ogretmenlere yolluk-yevmiye odemesi gerektirmeyecek
!jekilde yapiiacaktir.
7,BT Rehberligi gorevi valilik onay! ile yapilaeak ve gorev ogretmenin haftahk ders
yizelgesinde "BT Rehberligi" ad! ile gosterilecektir.
-BT Rehherligi gorevinin, ogretmenin hafiahk ders crizelgesinde "BT Rehberligi" adl tIe
gosterilmesi; ogretmenin BT Rehberligi gorevini ve varsa ders gorevini yuruttugu zamamn
helirtilmesini amac;lamaktadlr.
Ornek 1- Kadrosu normal egitim yapan A ortaokulunda bulunan ve normal egitim yapan B
lisesine BT Rehheri olarak gorevlendirilen BT ogretmenini ele alaltm;
jlgili ogretmenin A ortaokulundaki var olan ders gorevini yerine getirdikten sonra B
lisesinde hangi zamanlarda <;ah~'acaglm gostermek icrin "BT rehherlik gorevi" haftallk ders
c;izelgesinde gosterilir. B lisesinde egitimin saat 16:00 'da hittigi varsaytllrsa ilgili ogretmen
Bu belge, 5070 saYllt Elektronik
06500 Teknikokullar I ANKARA
ElektronikAg: www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Kanununun 5 inci maddesi geregince gUvenli elektronik imza He imzalanml~tJr
Aynntdl bilgi iryin: fatih_egitim
Tel: (0 312) 2969400
Faks: (0312) 223 8336
her gun saat 16:00 'a kadar B lisesinde BT Rehberligi gorevini yapacaktlr. ilgili ogretmenin
Sah gunu A ortaokulunda dersinin saat 15:00 'da bitmesi durumunda B lisesine ula§'lml
dikkate almarak haftahk ders rizelgesinde bu saat bo~' blrakzlabilecektir. Bu hesaplamada
ders saati hesaplamasl yapzlmayacak olup, B lisesinde egitim- ogretimin bittigi 16:00 saati
BT rehber ogretmeninin gorevinin bittigi saat olacaktlr.
8.BT Rehberligi gorevi egitim ogretimin yaptldlgl saatlerde yapdacak, her bir devre il(in
(Sabah-Ogle) ayn ogretmen gorevlendirilebilecektir. Normal egitim yapan okullarda I (bir),
ikili egitim yapan okullarda en fazla 2 (iki) ogretmen gorevlendirilecektir. 2 (iki) ogretmen
gorevlendirilen okullarda, haftahk ders I(izelgesinde aylll ders saatinde birden fazla
ogretmene BT Rehberligi gorevi verilmeyecek ~ekilde ders dagltlm I(izelgeleri hazlrlanacakbr.
-ikili egitim yapan okullara her bir devreye (.r;;;abah-Ogle) ayn ogretmen gorevlendirilecektir.
iki ogretmen gorevlendirilememesi durumunda gorevlendirme tek bir devreye yapz/acaktlr.
Ornek 1 - iki/i egitim yapan A Iisesine okulun biIi§'im teknolojileri ogretmeninin ve B
ortaokulundan bir sO!lyal bilgiler ogretmeninin BT rehberi olarak gorevlendirilmesi halinde;
ders yogunlugu sabah olan bili.yim teknolojileri ogretmeni sabah devresinde, ders yogunlugu
ogle olan sO!l~val bilgiler ogretmeni ogle devresinde gorevlendirilecektir.
Ornek 2 - ikili egitim yapan C lisesinin bili.yim teknolojileri ogretmeninin BT rehberi olarak
gorevlendirilmesi halinde; ders yogunlugu sa bah olan bi/i.yim teknolojileri ogretmeni sadece
sa bah devresinde gorevlendirilecektir.
9.Yanyd ve yaz tatillerinde gorevlendirme yapIlmayacaktIr.
lO.Dzerlerinde asaleten, vekaIeten veya gel(ici gorevlendirmeyle yoneticilik gorevi
bulunanlar, valilik oluruyla gel(ici veya stirekli ba~ka bir gorev il(in gorevlendirilenler bu
gorevlerinden aynlmadlklan slirece, aynca sozle~meli ogretmenler ve asker ogretmenler,
bi1i~im teknolojileri rehber ogretmeni olarak gorevlendirilmeyecektir.
l1.BT Rehberligi gorevini ytirUten ogretmenlere Ek-l 'de belirtilen gorevlerin dl~mda nobet
gorevi de dahil olmak mere ba~ka bir gorev verilmeyecektir.
-BT Rehberligi gorevini yuruten ogretmenler egitim ogretimin yapddlgl saatlerde (teneffiis
.matlert de dahil), ilgi (a) yazl ekinde belirtilen gorevler dogrultusunda ogretmen ve
ogrenciler irin BT rehberligi gorevlerini yurUteceklerdir. ilgili ogretmenlere nobet gorevi de
ddhil olmak uzere baJka bir gorev verilmeyecektir.
-ilgi/i ogretmenlere egitim ogre tim saatleri dl~'mda belletmenlik vb. gore vier ilgi (b) esaslar
dogrultusunda verilebilecektir.
12.BT Rehberligi gorevini ytirlitecek ogretmenler; gorevlendirildikleri tarihten itibaren ilk 15
goo il(erisinde Yllhk I(ah~ma planl hazlrlaYlp okul mlidlirltigOOe sunarak uygulamaya
koyarlar. ('ah~ma planl Ek-l' de belirtilen gorevleri kapsayacak ~ekilde hazlrlamr.
Gorevlendirilen ogretmenin plana uygun olarak l(ah~maSl okul mtidlirltigtintin
sorumlulugundadlr.
BT Rehber Ogretmenligi gorevlendirmelerinin yukarlda belirtilen al(lklamalar dikkate
almarak ilgi (a) yazl dogrultusunda yapIlmasl hususunda bilgilerinizi ve geregini onemle rica
ederim.
(onbe~)
Bu beige, 5070 saYIII Elektronik
-
Kanununun 5 inei maddesi gereginee gtivenli t:iektronik
- - -..- -..- -..- -..- -.. ..- - - - -..- -...- -...
...
06500 Teknikokullar I ANKARA
Elektronik Ag: www.meb.gov.tr
e-posta: falih [email protected]
~
~-----
..
------­
Ayrmtlh bilgi iyin: fatjh~egitim
Tel: (0 312) 2969400
Faks: (0312) 223 8336
Mustafa KO<; Bakan a. Genel MUdiir DAGITIM
B Plam
Bu beige, 5070 sayJll Elektronik
06500 Teknikokullar / ANKARA
Elektronik
www.meb.gov.tr
e-posta: [email protected]
Kanununun 5 inci maddesi geregince gUvenli elektronik imza He
jmzalanml~tlr
Ayrmtlll bi/gi h;in: fatih_egitim
Tel: (0312) 2969400
Faks: (0312) 2238336
............................................. rY1i~~i ~(;illirY1 rYliJI>iJ~iJ(;iJ~~
BiIi~im Teknolojileri Rehber Ogretmenligi Gorevlendirme Ba~vuru Formu
I T.e. Kimlik No
I
i
fAdl Soyadl
IE-posta Adresi
i ileti~im Telefonu
I Belgesinin Tarihi ve Kurs No'su*
I Mezuniyet B6IUmU
• Kadrosunun Bulundugu iI~e/Okul
I Ogretmenin Kendi Bran~mda ki Haftahk Ders
. Saati
I C;:ah~lr Durumda BT Simfl Var ml? ***
Oncelikli olarak kadromun bulundugu okuJda
I g6rev yapmak istiyorum.***
l.Tercihiniz (il~e/Okul)**
2.Tercihiniz (il~e/Okul)**
3.Tercihiniz (il~e/Okul)**
I Tercihlerim dl~mda bir okulda ~ah~abilirim***
I
i
i
I
I
D
D
D
Evet
I
D
HaYlr
D
HaYlr
Evet
Evet
* BiIi~im teknolojileri 6gretmenleri bu b61umu bo~ blrakacaktlr. BiIi~im teknolojileri 6gretmeni
olmayanlar ise bu b61Umu dolduracak ve belgelerinin fotokopisini ekleyeceklerdir.
** Ogretmen kadrosunun bulundugu kurumu tercih alanma yazmayacaktlr
*** Bu alanda bulunan sec;eneklerden birisi kesinlikle i~aretlenecektir.
Bakanllglmlzm Fatih Projesi ve bili~im teknolojileri He ilgili projelerinin yurutUlmesinde,
g6revlendirdigim okuldaki bilgisayar destekli egitimin yurutUlmesinde ve bili~im teknolojileri ile ilgili
olarak gorevimin geregi olan i~leri hizmetin sUrekliligi esaslyla yUrUtecegime, kazanml~ oldugum bilgi
birikimini ve deneyimimi gbrev yaptlglm okulda egitim ve bgretimin kalitesinin artlnlmasl konusunda
kullanacaglml kabul ve taahhlit ederek, bili~im teknolojileri rehber ogretmenligi g6revini kabul
ediyorum.
....... / .... ./20 ...
imza
Fatih Projesi Mu~ in Uygulama Okullan
SIRANO iL~ESi
1 Bulantk
2 Bulamk
3 Bulamk
4 Haskoy
5 Malazgirt
6 Merkez
7 Merkez
8 Merkez
9 Merkez
10 Merkez
11 Merkez
12 Merkez
13 Varto
OKUL
ADI
Bulamk Anadolu imam Hatip Lisesi
Bulantk Anadolu Lisesi
Bulamk Murat Anadolu Lisesi
Haskoy Anadolu imam hatip Lisesi
Malazgirt Anadolu Ogretmen Lisesi
Mu~ Anadolu imam Hatip Lisesi
Mu§ Anadolu Lisesi
Mu§ imkb Anadolu Lisesi
$eker Anadolu Lisesi
Mu§ Tobb Sosyal Bilimler Lisesi
Mu§ ibni Sina Anadolu Lisesi
Mu§ Fen Lisesi
Varto Anadolu imam Hatip Lisesi
..................... lI~e Milli Egitim Mudurlugu 2014 - 2015 Egitim Ogretim Ydl~Donem BiIi$im Teknolojileri Rehber Ogretmen Gorevlendirme Talep Listesi
Sira
No
Gorevli
oldulu
II
Gorevli
Oldulull~
Kadrosunun Bullundulu
Okul
Gorevlendirme Talep Edilen
Okul
Te
Kimlik No
Adl-Soyadl
I
1
--­
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
-­
14
15
16
17
18
19
20
-
-
$ube MOdOrO
Ad. Soyad, Imza
iI~e Milli Egitim MudOru
Ad. Soyad, Imza, Muhur
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
817 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content