close

Enter

Log in using OpenID

İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI

embedDownload
Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
İNTERNET PAKETLİ TABLET KAMPANYALARI TAAHHÜTNAMESİ (BİREYSEL)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin ("AVEA") İnternet Paketli Samsung Galaxy Tab 4.8, iPad Mini Retina
16GB, iPad Air 16GB, iPad Air 2 16GB ve Samsung Galaxy Note Pro 12.2 cihazlarına ilişkin Tablet Cihaz
Kampanyalarından ("Kampanya") işbu Taahhütname'de ("Taahhütname") belirtilen şartlar kapsamında
yararlanacağımı bildiğimi,
GENEL ŞARTLAR;
1. Özel Şartlar'da belirtilen Cihaz seçimim çerçevesinde 24 (yirmidört) ay veya 36 (otuzaltı) ay
Taahhüt Süresi'nin ("Taahhüt Süresi") işbu Taahhütname'nin imzalanması ve cihazın
("Cihaz") tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle başlayacağını,
2.
Kampanya kapsamına alınan ve Taahhütname'nin Özel Şartlar 1. maddesinde numarası yer
alan hattımın işbu Taahhütname'nin imza tarihinden itibaren Özel Şartlarda belirtilen
Taahhüt Süresi'nce faturalı sistemde adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
3.
Kampanya'dan;
 Halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması,

İşbu Kampanya'dan yararlandığım hat ile AVEA tarafından sunulan başka bir
taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmamam,
 Bireysel faturalı Tablet Tarife'sine abone olmam önkoşulları ile faydalanabileceğimi,
4.
Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli'ni ve Aylık Tarife Bedeli'ni AVEA'nın gönderdiği
fatura aracılığı ile ödeyebilmek için;
- İşbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle, 24 ay taahhütlü kampanyalar için en
az 8 (sekiz) aydır bireysel faturalı hat abonesi olmam ve en az 8 (sekiz) aydır
Taahhütname konusu hattımın faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme tarihinden
itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde ödeyip hattı çift yönlü olarak kapatılmasına neden
olmamam,
- 36 ay taahhütlü kampanyalar için en az 12 (on iki) aydır bireysel faturalı hat abonesi
olmam ve en az 12 (on iki) aydır Taahhütname konusu hattımın faturalarını düzenli
olarak son fatura ödeme tarihinden itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde ödeyip hattı
çift yönlü olarak kapatılmasına neden olmamam veya,
- Yukarıdaki şartları sağlayamamam halinde varsa diğer AVEA bireysel faturalı hattımın
ödeme performansının, kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi
Kayıt Bürosu nezdinde yapılacak Risk Sorgulaması’nın ve kullanım alışkanlıklarının
Avea tarafından olumlu değerlendirilmesi gerektiğini,
5. İşbu Taahhütname'nin 4. maddesi son bendinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının
yapılabilmesi için her türlü başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
6. İşbu Taahhütname’nin 4. Maddesinde belirtilen koşulları sağlamıyor olsam dahi; Milli
Eğitim Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı veya Türk Silahlı Kuvvetleri (Kurum mensubu subay, astsubay
ve uzman çavuş olarak) kurumlarından herhangi birinde çalışıyor olmam ve son 30 gün içinde numara
taşıma veya yeni hat tesisi ile Avea faturalı hat abonesi olmam veya son 3 aydır mevcut Avea faturalı
hat müşterisi olmam şartıyla, Avea bayilerine ıslak imzalı kamu kurum kimliği ve son üç aydan
birine ait maaş bordrosumu ibraz etmek suretiyle kampanyaya katılabileceğimi, kampanya
kapsamında Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura aracılığı ile
ödeyebileceğimi, bu uygulamadan faydalanabilmek için Avea tarafından adıma yapılmış bir KKB
Risk Sorgulaması var ise, bu sorgulama sonucunun olumlu değerlendirilmiş olması gerektiğini,
7. Kampanya'ya başvuru tarihinde Tablet Tarifesinden başka bir tarifeye kayıtlı olmam durumunda
işbu Kampanyaya başvurumun aynı zamanda tarifemin Tablet Tarifesi olarak değiştirilmesini
talep ettiğim anlamına geldiğini,
8. Kampanya'nın aylık ücretine Özel Şartlar'da yer alan internet paketlerinden yapacağım seçime
bağlı olarak belirlenen internet kullanımının dahil bulunduğunu ve seçtiğim internet paketinin
SMS ile yapılacak bilgilendirmeden sonra aktive olacağını,
9.
Özel Şartlarda seçtiğim internet paketi kapsamındaki internet kullanım miktarını aşmam
halinde, kullanımı aşan kısma ilişkin kısmın ücretlendirilmeyeceğini, internet erişim
hızımın aşağıdaki şekilde düşeceğini,
 1GB tablet paketi 32kbps'ye
 4GB tablet paketi 128Kbps'ye
10. İlk ayki internet kullanımından doğan ücretlendirmenin, 15 günden az kullanım yapıldığı takdirde
Tarife'nin aylık paket ücretinin 30 (otuz) güne bölünmesi suretiyle hesaplanan günlük ücret x
paketi ilk ay kullandığım gün sayısı şeklinde hesaplandığını ve ilk ayki kullanımım için bu tutarı
ödeyeceğimi, ilk ayda 15 günden fazla kullanmam halinde ve daha sonraki aylarda aylık
paket ücreti ile ücretlendirileceğimi ve paket kapsamındaki GPRS-EDGE-3N kullanım
hakkından bulunduğum fatura döneminde yararlanabileceğimi,
11. Kampanya dahilinde yer alan 1GB ve 4GB internet paketleri arasında geçiş yapmanın, her bir
fatura döneminde yalnızca bir kez olma şartıyla mümkün olduğunu, seçmiş olduğum paketi
değiştirmek istemem halinde paket ücretlerinin aylık paket bedellerinin günlük olarak
hesaplanarak ilgili pakette kalınan gün (kıstelyevm usulü) ile çarpılması (Aylık Paket
Ücreti/30) suretiyle faturama yansıtılacağını bildiğimi,
12. Taahhüt Süresi'nden önce;
 Kampanya'dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
 AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem
 Hattımı üçüncü bir kişiye devretmem,
 Numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
 İşbu Kampanya ile birlikte başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil olmam,
 İşbu Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz'ın, işbu Taahhütname
süresi içerisinde kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde
kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle ve benzeri sebeplerle ilgili hatların
kapatılması halleri de dahil olmak üzere,
 Yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname'den doğan
yükümlülüklerimi herhangi bir sebeple ihlal etmem durumunda;
Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, işbu Taahhütname'de
yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihten itibaren seçmiş olduğum Cihaz'a
ilişkin kalan taksit bedellerinin ve buna ek olarak seçmiş olduğum pakete ilişkin cayma
bedelinin; işbu Taahhütname'de yer alan hükümlere aykırılığın gerçekleştiği tarihe kadar
sağlanan tüm indirimlerin toplamı ile Taahhüt Süresi sonuna kadar Taahhütname
kapsamında tahsil edileceği belirtilen fakat henüz tahakkuk etmemiş aylık Paket
ücretlerinin toplamlarının kıyas edilerek düşük olanının AVEA tarafından faturama
yansıtılacağını ve söz konusu tutarları ödeyeceğimi,
13. Özel Şartlar'da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da
eksik olmasının sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
14. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet
faturasında "Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler" kapsamında ayrı bir kalem olarak
gösterileceğini, bu bedelleri faturalar aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka
herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme yapma yükümlülüğüm olmadığını,
ödeme yapmam halinde AVEA'nın sorumlu olmayacağını ve bu nedenle AVEA'dan herhangi
bir bedel talep etmeyeceğimi,
15. Kampanya kapsamında internet paketi aylık ücretlerinin, Kampanya'ya dahil olduğum
tarihten itibaren, ilgili paket için belirtilen aylık tutarlar üzerinden cihaz taahhüdüm
süresince Özel Şartlar'da belirtilen indirimle, Data Servis Bedeli olarak faturama
yansıtılacağını,
16. Kampanya’dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, AVEA’nın tüm
cihaz kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 2 (iki) adet ile sınırlama hakkının
bulunduğunu, bu nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının ikiden fazla olması halinde dahi, AVEA’nın
üçüncü hattım için beni bu Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini, ancak abonelik yaşı veya KKB
skoruma göre bu sınırın değiştirilebileceğini,
17. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar'da belirtilen Cihaz'ı
KAPALI HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR
DURUMDA VE EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
18. İşbu Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma
fatura tanzim edeceğini,
19. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz(lar)'ın tümünün, Cihaz(lar)'ın üretici firması
tarafından düzenlenen garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu,
bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi, Cihaz'ı sağlayacak olan AVEA bayisi
tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle Cihazlar'ın üretici
firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri öncelikle
üretici firma yetkili servislerinden de alabileceğimi bildiğimi,
20. Taahhüt Süresi sonunda Kampanya kapsamında hattıma tanımlanan internet paketinin,
AVEA'ya iptal talebinde bulunmamam durumunda ÖZEL ŞARTLAR'da belirtilen indirimsiz/aylık
paket ücreti ile kendiliğinden yenileneceğini,
21. Kampanya kapsamında seçmiş olduğum internet paketinin yurt içi kullanım ücretlerini içerdiğini
ve Kampanya süresi içinde yurt dışına çıkmam halinde standart yurtdışı veri tarifesinden
veya dahil olduğum yurtdışı veri seçenekleri üzerinden ücretlendirileceğimi,
22. Kampanya kapsamında seçtiğimiz internet paketinin Cihaz'ın kişisel erişim noktası
özelliği kullanılarak diğer cihazlarla paylaşılamayacağını,
23. AVEA'nın, internet üzerinden mesajlaşma ve ses iletişimi (IM ve VOIP), internet paylaşımı
(Tethering) ve doğrudan dosya paylaşım (P2P) programları gibi hizmetlerin paket
kapsamındaki internet faydası ile kullanımlarını sınırlama, ayrıca ücretlendirme ve
değişiklik yapma hakkını saklı tutttuğunu,
24. Tablet tarifesi dahilinde yurt içi SMS gönderimlerin adedinin KDV ve ÖİV dahil 33,25 Kr'dan
ücretlendirileceğini,
25. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA'nın 3G kapsama alanı içerisinde olmamız
gerektiğini, 3G kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
26. Kampanya süresi içerisinde Kampanya
www.avea.com.tr'den takip edeceğimi,
ile
ilgili
tarih
ve
güncel
bilgileri
27. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu'nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği;
faturamda belirtilen KDV matrahı üzerinden Özel İletişim Vergisi (%25) ile KDV (%18) dâhil
olmak üzere işbu Taahhütname'den ve Taahhütname konusu hizmetin verilmesinden
kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olduğumu, bu vergilerin ve
bu vergilerde meydana gelebilecek artışların ve bunun dışında hattımı kullanmamam veya
tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek tüm vergi ücret ve benzeri
yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını,
Bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya'dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi,……….. tarihinde imzaladığım işbu Taahütname'nin 1 (bir)
asıl nüshasının AVEA'da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı kabul, beyan ve
taahhüt ederim.
Ad-Soyad :
TC Kimlik No :
İmza :
ÖZEL ŞARTLAR;
Hat No
İnternet Paketi
Cihaz Marka ve Modeli
Cihaz IMEI No
edilecek hat numarası, tarife ismi cihaz IMEI No aşağıdaki gibidir.
2. Taahhüt Süresi
24 Ay
36 ay
3. Kampanya kapsamında yer alan Cihaz ve İnternet Paketi seçenekleri ve bedelleri aşağıdaki gibidir.
CİHAZ MARKA VE MODELİ
Samsung Galaxy Tab4 8
AYLIK CİHAZ TAKSİDİ
24 ay taahhütle
36 ay taahhtüle
39 TL
29 TL
iPad Mini Retina 16GB
71 TL
52 TL
iPad Air 16GB
81 TL
60 TL
Samsung Galaxy Note Pro 12.2
131TL
95TL
iPad Air 2 16GB
94 TL
69 TL
PAKETLER
1GB Tablet Paketi
4GB Tablet Paketi
Aylık Taahhütsüz
Taahhüt İndirimi
Paket Fiyatı
9 TL
9 TL
25 TL
10 TL
Belirtilen fiyatlara vergiler (KDV+ÖİV) dahil edilmiştir.
Ad-Soyad :
İmza:
Taahhüt
Süresince
Aylık Paket Fiyat
0 TL
15 TL
1.
Kamp
anya
kapsa
mına
dahil
TC Kimlik No :
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
196 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content