close

Enter

Log in using OpenID

#CAMP_TYPE# S.E.Ç HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI

embedDownload
Kampanya İşlem Tarihi:
Hat Numarası:
#CAMP_TYPE#
S.E.Ç HERŞEY DAHİL CİHAZ KAMPANYASI TAAHHÜTNAMESİ (Bireysel)
AVEA İletişim Hizmetleri A.Ş.’nin (“AVEA”) işbu Taahhütname’nin Özel Şartlar’ında belirtilen S.E.Ç Her Şey Dahil Cihaz
Kampanyası’ndan (“Kampanya”) işbu Taahhütname’de (“Taahhütname”) belirtilen Özel ve Genel Şartlar kapsamında
yararlanacağımı, Özel ve Genel Şartlar’ın Taahhütname’nin bütününü oluşturacağını;
GENEL ŞARTLAR;
1. Taahhüt Süresi’nin işbu Taahhütname’nin imzalanması ve Cihaz’ın tarafımca teslim alındığı tarihi itibariyle
başlayacağını,
2. Kampanya kapsamında Taahhüt Süresi boyunca Cihaz taksit bedellerinin hattıma ait hizmet faturasında
“Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler” kapsamında ayrı bir kalem olarak gösterileceğini, bu bedelleri faturalar
aracılığıyla ödeyeceğimi ve bunun dışında başka herhangi bir kişi veya kuruma cihaz bedeli ile ilgili bir ödeme
yapma yükümlülüğüm olmadığını, ödeme yapmam halinde AVEA’nın sorumlu olmayacağını ve AVEA’dan
herhangi bir bedel talep etmeyeceğimi,
3. Aylık tarife bedelinin faturama ses ve SMS hizmetleri bir kalem altında, data ayrı bir kalem altında yer alacak şekilde
yansıtılacağını,
4. Kampanya kapsamına alınan ve Özel Şartlar’ın 2. maddesinde numarası yer alan hattımın işbu
Taahhütname imza tarihinden itibaren 24 (yirmidört) ay süresince (“Taahhüt Süresi”) faturalı sistemde
adıma kayıtlı bir şekilde açık olması gerektiğini,
5. Kampanya’dan halihazırda kendi adıma kayıtlı herhangi bir AVEA hattının son ödeme tarihi geçmiş
borcunun bulunmaması önkoşulu ile faydalanabileceğimi,
6. Taahhüt Süresi boyunca Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura aracılığı ile
ödeyebilmek için;
- İşbu Taahhütname'nin imzalandığı tarih itibariyle en az 6 (altı) aydır bireysel faturalı hat abonesi olmam
ve en az 6 (altı) aydır Taahhütname konusu hattımın faturalarını düzenli olarak son fatura ödeme
tarihinden itibaren ortalama 30 (otuz) gün içinde ödeyip hattın çift yönlü olarak kapatılmasına neden
olmamam veya
- Yukarıdaki şartları sağlayamamam halinde varsa diğer AVEA bireysel faturalı hattımın ödeme
performansının, kampanya katılım başvurum esnasında bayi tarafından Kredi Kayıt Bürosu nezdinde
yapılacak Risk Sorgulaması’nın ve kullanım alışkanlıklarının Avea tarafından olumlu değerlendirilmesi
gerektiğini,
7. İşbu Taahhütname’nin 6. Maddesi son bendinde belirtilen KKB Risk Sorgulamasının yapılabilmesi için her
türlü başvuru ve onay işlemini gerçekleştirmem gerektiğini,
8. İşbu Taahhütname’nin 6. Maddesinde belirtilen koşulları sağlamıyor olsam dahi; Milli Eğitim Bakanlığı,
Emniyet Genel Müdürlüğü, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığı veya Türk Silahlı Kuvvetleri (Kurum mensubu subay, astsubay ve uzman çavuş olarak) kurumlarından
herhangi birinde çalışıyor olmam ve son 30 gün içinde numara taşıma veya yeni hat tesisi ile Avea faturalı hat
abonesi olmam veya son 3 aydır mevcut Avea faturalı hat müşterisi olmam şartıyla, Avea bayilerine ıslak imzalı
kamu kurum kimliği ve son üç aydan birine ait maaş bordrosumu ibraz etmek suretiyle kampanyaya
katılabileceğimi, kampanya kapsamında Cihaz Bedeli’ni ve Aylık Tarife Bedeli’ni AVEA’nın gönderdiği fatura
aracılığı ile ödeyebileceğimi, bu uygulamadan faydalanabilmek için Avea tarafından adıma yapılmış bir KKB
Risk Sorgulaması var ise, bu sorgulama sonucunun olumlu değerlendirilmiş olması gerektiğini,
9. Kampanya’dan faydalanmak için tarifemin, detayları Özel Şartlar’ın 3. Maddesinde belirtilmiş tarife (“Cihaz
Tarifesi”) olması gerektiğini, Taahhüt Süresi boyunca aylık sabit ücreti ödemeyeceğimi;
10. Kampanya’ya başvurduğum tarihte Cihaz Tarifesi’nden başka bir tarifeye kayıtlı olmam durumunda, işbu
başvurumun aynı zamanda tarifemin Cihaz Tarifesi olarak değiştirilmesini talep ettiğim anlamına geldiğini
ve önceki tarifemin ve iş bu Taahhütname kapsamında yaptığım bu değişikliğin cayma bedeli de dahil
olmak üzere tüm sonuçlarını açıkça bildiğim ve onayladığımı,
11. Özel Şartlar’da doldurulması gereken alanlarla ilgili verdiğim bilgilerimin yanlış ya da eksik olmasının
sonuçlarından bizzat sorumlu olacağımı,
12. Kampanya kapsamında, ilgili fatura dönemi içinde kullanılmayan ses, SMS ve internet miktarlarının bir sonraki aya
devretmeyeceğini, Taahhüt Süresi sonunda da Kampanya kapsamında tarafıma sağlanan ses, SMS ve data
kullanımı haklarının sona ereceğini,
13. Kampanya bedeline tarafımca satın alınan içerik, MMS ve mobil ödeme ücretlerinin dahil olmadığını, içerik
hizmetlerinin (logo, melodi ve benzeri hizmetlere ilişkin internet, SMS vb.) ayrıca ücretlendirileceğini,
14. Kampanya kapsamındaki Tarife’nin yurt içi kullanım ücretlerini içerdiğini ve Kampanya süresi içinde yurt dışına
çıkmam halinde standart yurtdışı ses, SMS, veri tarifesinden veya dahil olduğum yurtdışı ses, SMS, veri
seçenekleri üzerinden ücretlendirileceğimi, yurt dışı tariflerine ilişkin detaylara www.avea.com.tr adresinden
ulaşabileceğimi;
15. Taahhüt Süresi’nden önce Kampanya’dan çıkmam, Taahhüt Süresi’nin sonunda AVEA’ya başka bir tarifeye
geçmek istediğimi bildirmemem, Taahhüt Süresi içerisinde Kampanya kullanım limitlerini aşmam
durumunda Özel Şartlar’ın 3. maddesinde yer alan tabloda belirtilen aylık sabit ücret ve görüşme, SMS ve
data bedellerinin uygulanacağını;
16. Kampanya’dan adıma kayıtlı her bir hat için sadece bir defa faydalanabileceğimi, AVEA’nın tüm cihaz
kampanyaları kapsamında sağlanan Cihaz sayısını 2 (iki) adet ile sınırlama hakkının bulunduğunu, bu
nedenle adıma kayıtlı olan hat sayısının ikiden fazla olması halinde dahi, AVEA’nın üçüncü hattım için beni
bu Kampanya’dan faydalandırmayabileceğini, ancak abonelik yaşı veya KKB skoruma göre bu sınırın
değiştirilebileceğini,
17. Taahhüt Süresi’nden önce;
- Kampanya’dan çıkmam ve/veya aboneliğimi sona erdirmem,
- AVEA tarafından aboneliğimin sona erdirilmesine sebebiyet vermem,
- Tarife dışında başka bir faturalı/faturasız tarifeye geçmem,
- Hattımı üçüncü bir tarafa devretmem,
- Numaramı bir başka işletmeciye taşımam ve/veya faturasız sisteme geçmem,
- Taahhütname konusu hattım ile işbu Kampanya birlikte başka bir taahhütlü cihaz kampanyasına dahil
olmam,
- Kampanya kapsamında tarafıma teslim edilen Cihaz’ın, işbu Taahhütname süresi içerisinde
kaybedilmesi veya çalınması ve/veya herhangi bir şekilde kullanılamaz hale gelmesi nedeniyle veya
benzeri sebeplerle ilgili hatların kapatılması halleri de dahil olmak üzere ve
yukarıda yazılanlar ile sınırlı olmamak kaydıyla Taahhütname’den doğan yükümlülüklerimi herhangi bir
sebeple ihlal etmem durumunda Kampanya ile tarafıma sağlanan haklardan yararlanamayacağımı, Cihaz’a
ilişkin kalan taksit bedellerinin faturama yansıtılacağını ve söz konusu tutarı ödeyeceğimi,
18. Kampanya kapsamında, marka, model ve IMEI numarası Özel Şartlar’da belirtilen Cihaz’ı KAPALI
HALDE teslim aldığımı, kutusunu açıp muayene etmek suretiyle ÇALIŞIR DURUMDA VE
EKSİKSİZ olduğunu kontrol ve tespit etmiş olduğumu;
19. Kampanya kapsamında teslim edilen Cihaz(lar)’ın tümünün, Cihaz(lar)’ın üretici firması tarafından düzenlenen
garanti belgesi koşulları gereğince garanti kapsamında olduğunu, bu anlamda garanti kapsamındaki taleplerimi,
Cihaz’ı sağlayacak olan AVEA bayisi tarafından Cihaz tesliminde verilen irsaliye ile birlikte öncelikle
Cihaz(lar)’ın üretici firmasına ait yetkili servislere yapacağımı ve garanti kapsamındaki hizmetleri öncelikle
üretici firma yetkili servislerinden alacağımı,
20. Kampanya kapsamında Cihazı satın aldığım bayinin Cihaz bedelinin tamamı için tarafıma fatura tanzim edeceğini,
21. Kampanya süresi içerisinde Kampanya ile ilgili tarih ve güncel bilgileri www.avea.com.tr ‘den takip edeceğimi,
22. Kampanya’ya katılma talebimin aynı zamanda Kampanya’dan yararlanacağım hattımın 3G hizmetlerinden
yararlanması talebi olduğunu ve Kampanya’ya katılmamla birlikte 3G hizmetlerinden otomatik olarak
yararlanacağımı,
23. 3G hızından yararlanabilmek için AVEA’nın 3G kapsama alanı içerisinde olmam gerektiğini, 3G
kapsamasının coğrafi koşullara bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini,
24. İnternet kullanımında alınan ve gönderilen (download+upload edilen) verinin, data kullanım hakkımdan
düşeceğini,
25. Kampanya’nın Gelir Paylaşımı Ortaklığı tarifeleri için geçerli olmayacağını,
26. 6802 sayılı Gider Vergileri Kanunu’nun 5838 sayılı Kanun ile değişik 39. Maddesi gereği; faturamda belirtilen KDV
matrahı üzerinden %25 oranında Özel İletişim Vergisi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu telsiz kullanım
ücreti ile bir kereye mahsus ilk abonelik tesisi için Özel İletişim Vergisi (ÖİV), Bilgi Teknolojileri ve İletişim
Kurumu ruhsat ücreti dahil olmak üzere işbu Taahhütname’den ve Taahhütname konusu hizmetin
verilmesinden kaynaklanan her türlü vergi ve mali yükümlülüklerden sorumlu olduğumu ve bu vergilerin
faturalarıma yansıtılmak suretiyle AVEA tarafından Maliye Bakanlığı’na ödeneceğini, hattımı kullanmamam
veya tekrar kullanmak üzere kapatmam halinde tahakkuk edecek tüm vergi, ücret ve benzeri
yükümlülüklerin faturama yansıtılacağını;
bildiğimi ve yukarıda yazılı hususların tümünü okuduğumu, anladığımı, Kampanya’dan ancak bu şartlar
kapsamında yararlanabileceğimi kabul ettiğimi, ___ / ___ / ____ tarihinde imzaladığım işbu Taahütname’nin 1 (bir)
asıl nüshasının AVEA’da kaldığını, imzalı nüshasının bir suretini elden teslim aldığımı beyan ve taahhüt ederim.
Ad-Soyad
:
TC Kimlik No :
İmza
:
ÖZEL ŞARTLAR:
1. ……………….. marka, ……………….model, ………….….IMEI numaralı Cihaz’ı Genel Şartlar’ın 18. maddesinde
belirtildiği şekilde teslim aldım.
2. Kampanya’ya dahil etmek istediğim …....................………… no’lu hatta;
Samsung Galaxy S III mini cihazı seçilmesi halinde ayda her yöne 1000 Dk, her yöne 1000 SMS ve 2GB internet
kullanım hakkı içeren kampanya paketi tanımlanacaktır.
HTC Desire 500 Cihaz’ı seçilmesi halinde ayda her yöne 500 Dk, her yöne 500 SMS ve 1 GB internet kullanım
hakkı içeren Küçük Kampanya Paketi tanımlanacaktır.
Nokia Lumia 625, Nokia Lumia 1320, Samsung Galaxy Young, Samsung Galaxy Trend Plus, Samsung Galaxy
Grand, HTC Desire 300, HTC One mini2, Sony Xperia T2 Ultra, Sony Xperia M2, Nokia Lumia 630, LG G Pro Lite,
LG G2 Mini, LG G2 Cihaz, Sony Xperia T3, Samsung Galaxy S5 Mini, HTC Desire 616, Samsung Galaxy S3 Neo,
Samsung Galaxy Alpha, LG G3 Beat, Sony Xperia Z3 Compact, Vestel Venus 5.0 V, Huawei G7, Avea LG L Bello,
Avea inTouch 4, Nokia Lumia 830 ve General Mobile Discovery2+ seçilmesi halinde Küçük Kampanya Paketinin
yanı sıra ayda heryöne 1000 Dk, heryöne 1000 SMS ve 4GB internet kullanım hakkı içeren Büyük Kampanya
Paketi seçme imkanı bulunmaktadır.
Kampanya Paketi : Heryöne 1000 Dk, heryöne 1000 SMS ve 2GB internet;
Küçük Kampanya Paketi: Heryöne 500 Dk, heryöne 500 SMS ve 1GB internet;
Büyük Kampanya Paketi : Heryöne 1000 Dk, heryöne 1000 SMS ve 4GB internet;
3. Genel Şartlar’ın 15. Maddesinde yer alan hallerde aşağıda belirtilen ücretlendirmeler uygulanacaktır.
SABİT
ÜCRET/TAAH
HÜT SÜRESİ
SONUNDA
HER YÖNE
KONUŞMA
ÜCRETİ
SMS ÜCRETİ
DATA
TAAHHÜT SÜRESİ
İÇİNDE
KAMPANYADAN
ÇIKMA/ÇIKARILM
A HALİNDE
ÜCRETLENDİRME
7,95 TL
TAAHHÜT SÜRESİ
İÇİNDE LİMİT AŞIMI
YAPMAM HALİNDE
ÜCRETLENDİRME
TAAHHÜT SÜRESİ SONUNDA
BAŞKA BİR TARİFEYE
GEÇMEK İSTEDİĞİMİ
BİLDİRMEMEM HALİNDE
ÜCRETLENDİRME*
-
7,95 TL
60 Kr/Dk
60 Kr/Dk
60 Kr/Dk
60 Kr/SMS
60 Kr/SMS
60 Kr/SMS
WAP APN
üzerinden
gerçekleştirilen
veri kullanımı için;
0.18 TL/25KB,
Internet APN
üzerinden
gerçekleştirilen
veri kullanımı için;
0.05 TL/25KB
WAP APN üzerinden
gerçekleştirilen veri
kullanımı için; 0.18
TL/25KB, Internet
APN üzerinden
gerçekleştirilen veri
kullanımı için; 0.05
TL/25KB
WAP APN üzerinden
gerçekleştirilen veri kullanımı
için; 0.18 TL/25KB, Internet
APN üzerinden gerçekleştirilen
veri kullanımı için; 0.05
TL/25KB
*LG G2, Nokia Lumia 1320, LG G Pro Lite, Nokia Lumia 630, Sony Xperia T2 Ultra, Sony Xperia M2, LG G2 Mini,
HTC One mini2,Sony Xperia T3, Samsung Galaxy S5 Mini, HTC Desire 616, Samsung Galaxy S3 Neo, Samsung
Galaxy Alpha, LG G3 Beat, Sony Xperia Z3 Compact, Vestel Venus 5.0 V, Huawei G7, Avea LG L Bello, Nokia
Lumia 830, General Mobile Discovery2+, Avea inTouch 4 cihazları için Taahhüt Süresi sonunda başka bir
tarifeye geçmek istediğimi bildirmemem halinde 7,95.-TL. aylık sabit tarife ücreti ödeyecek olup, Taahhüt Süresi
içerisinde yararlandığım Tarife ve seçtiğim ilgili Paket otomatik olarak tanımlanmaya ve ücretlendirilmeye
devam edilecektir.
4. LG L Bello ve Avea inTouch 4 cihaz kampanyalarında hediye edilecek servislerin detayları aşağıdaki gibidir. Hediyeler
kampanya aktivasyonunun ardından en geç 3 iş günü içerisinde tanımlanacak olup, hediye sürelerinin bitimine iki gün kala
kullanıcılara bilgilendirme SMS’i iletilecektir. Avea Bulutt uygulama hediyesi haricinde; kampanya bitiminde kullanıcılar
paketlerini iptal etmedikleri takdirde paketler otomatik olarak yenilenecektir. Hediyeler başka bir hatta veya kişiye
devredilemez.
LG L BELLO HEDİYE KAMPANYA DETAYLARI
Hediye Paket Adı
Hediye
Süresi
Avea Müzik Çalar
Maxi Paket
3 ay
Avealig Paketi
1 ay
Hediye Detayları
Avea Müzik web sitesi üzerinden sınırsız
yerli-yabancı şarkı dinleme ile ayda 15 yerli
ve 10 yabancı şarkıyı ücretsiz indirme,
Avea Müzik mobil uygulamasından sınırsız
yerli şarkı dinleme
Spor Toto Süper Lig'deki önemli gelişmeler
puan durumu ve maç sonuçlarını takip
edebilme
İptal Süreci
Kampanya Bitiminde
Geçerli Olacak
Fiyat*
IPTAL" boşluk "MAXI" yazılıp 5555'e
gönderilmesi gereklidir
4 TL/ay
IPTAL yazılıp 9040'a gönderilmesi
gereklidir
4 TL/ay
AVEA INTOUCH 4 HEDİYE KAMPANYA DETAYLARI
Hediye
Süresi
Hediye Detayları
İptal Süreci
Kampanya
Bitiminde Geçerli
Olacak Fiyat*
Avea Müzik
Mega Paket
3 ay
www.aveamuzik.com ve mobil uygulama
üzerinden 250 yerli şarkı indirme ve sınırsız
yerli şarkıyı dinleme
IPTAL" boşluk "MEGAMUZIK" yazılıp
5555'e gönderilmesi gereklidir.
4.99 TL/ay
Tivibu Cep Avea
Aylık Paket
3 ay
“IPTAL TIVIBU” yazılıp 7375’e
gönderilmesi gereklidir.
6.99 TL/ay
Avealig Paketi
6 ay
“IPTAL” yazılıp 9040'a gönderilmesi
gereklidir.
4 TL/ay
Hediye Paket
Aylık 8.4 GB internet paketi içinde olan aylık
paket**
Spor Toto Süper Lig'deki önemli gelişmeler,
puan durumu ve maç sonuçlarını takip
edebilme
Ücretli pakete abone olunmaması
durumunda sonlanır. Abonelik
sonlanınca kullanıcıların var olan
dosyaları 1 ay boyunca saklanır; fakat
indirilmesine ya da yeni dosya
Avea Bulutt platformu üzerinde 4GB
yüklenmesine izin verilmez. Bir ayın
Avea Bulutt
1 yıl
depolama alanı
sonunda ise dosyalar silinir.
*Hediye süresi bitiminden önce iptal edilmezse paketler kampanyasız fiyatlar üzerinden yenilenir
**8.4 GB kotası aşıldığında faturalı hatlar 0,000246 KR/KB ile, faturasız hatlar 0,0246 KR/100KB ile
ücretlendirilir.
-
5. Kampanya fiyat bilgileri aşağıda listelenmiştir.
S.E.Ç Her Şey Dahil Cihaz Kampanyası Fiyat Bilgileri (TL)
Cihaz Adı
Samsung Galaxy S III mini
Samsung Galaxy Young
Samsung Galaxy
Trendplus
Samsung Galaxy Grand
Nokia Lumia 625
HTC Desire 500
LG G2
HTC Desire 300
Nokia Lumia 1320
LG G Pro Lite
Sony Xperia T2 Ultra
LG G2 Mini
Nokia Lumia 630
Sony Xperia M2
Samsung Galaxy Grand 2
Samsung Galaxy Grand
Neo
HTC One mini2
Sony Xperia T3
Samsung Galaxy S5 Mini
HTC Desire 616
Samsung Galaxy S3 Neo
Samsung Galaxy Alpha
LG G3 Beat
Sony Xperia Z3 Compact
Vestel Venus 5.0 V
Huawei G7
Avea LG L Bello
Cihaz
Bedeli
(TAEH)
35
21
Kampanya
Paketi
Servis
Bedeli
Küçük
Paket
Servis
Bedeli
Büyük
Paket
Servis
Bedeli
Toplam
Her yöne
1000 dk, her
yöne 1000
SMS, 2GB
internet
Her yöne Toplam
500 dk,
her yöne
500
SMS,1GB
internet
Her yöne Toplam
1000 dk,
her yöne
1000SMS,
4GB
internet
50
35
56
55
76
31
35
66
55
86
47
41
43
73
32
53
53
74
53
32
53
53
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
82
76
78
108
67
88
88
109
88
67
88
88
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
102
96
128
87
108
108
129
108
87
108
108
35
74
55
94
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
35
114
103
95
82
82
120
88
131
70
88
72
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
55
134
123
115
102
102
140
108
151
90
108
92
-
85
-
39
79
68
60
47
47
85
53
96
35
53
37
-
-
Nokia Lumia 830
General Mobile
Discovery2+
Avea inTouch 4
69
-
-
35
104
55
124
47
-
-
35
82
55
102
33
-
-
35
68
55
88
TAEH: Tahsilatına Aracılık Edilen Hizmetler ifadesinin kısaltmasıdır ve aylık cihaz taksitlerini ifade eder. Yukarıda
yer alan tablodaki fiyatlara KDV ve ÖİV dahildir.
Tarih:
Ad-Soyad:
İmza:
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
189 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content