close

Enter

Log in using OpenID

2014 ALES İlkbahar Dönemi Başvuru Kılavuzu

embedDownload
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
2014
AKADEMİK PERSONEL
VE
LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ
GİRİŞ SINAVI
(ALES)
BAŞVURU KILAVUZU
• Sınav ücretini bankaya yatırmak, başvuru merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemler, başvuru
için yeterli değildir. Başvurunuzu bu Kılavuzda belirtildiği şekilde tamamlayarak Aday Başvuru Kayıt
Bilgilerinizin dökümünü edininiz ve sınavın diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklayınız.
• Sınava
başvuru
işleminizi
tamamladıktan
sonra
başvuru
bilgilerinizi,
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden başvuru süresi içinde mutlaka kontrol ediniz.
ÖSYM’nin
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ile ilgili başvuru, sınav ve sınav sonuçlarının
değerlendirilmesi esaslarını belirlemek üzere ÖSYM tarafından hazırlanan bu kılavuzun uygulanması
Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04/03/2014 tarihli toplantısında kabul edilmiştir. Sınava başvuran adaylar
Kılavuzda ve ilgili mevzuatta yer alan düzenlemeleri kabul etmiş sayılırlar. 6114 sayılı Kanun’un 7. maddesinin
5. fıkrası gereği Sınav ile ilgili açıklama ve duyurular, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM)
Başkanlığının İnternet sayfasından yapılır. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
İLKBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ
: 11 Mayıs 2014
İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ
: 10 - 19 Mart 2014
SONBAHAR DÖNEMİ SINAV TARİHİ
: 23 Kasım 2014
SONBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU TARİHLERİ
: 22 Eylül - 1 Ekim 2014
SAATİ VE SÜRESİ
: 09.30, 150 dakika
SINAV ÜCRETİ
: 50,00 TL
BAŞVURU HİZMETİ ÜCRETİ
: 3,00 TL
DİKKAT: Kılavuzda yer alan ücretlerin dışında; yeniden şifre edinme, sonuçlara veya sorulara itiraz, belge
çıkarma vb. nedenlerle, adaylardan alınacak diğer ücretler, ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve
ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulur. Başvuru merkezleri ve bankalar tarafından, kılavuzda ve
ÖSYM’nin İnternet sayfasında belirtilen ücretlerin dışında herhangi bir işlem için adaylardan ücret talep
edilemez. Başvurusunu yapmayan, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava
alınmayan veya sınavdan çıkarılan, sınavda başarı sağlayamayan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret
gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların
ödedikleri ücretler geri verilmez/devredilmez. Ücretlerin doğru yatırılmasının sorumluluğu adaya aittir. Başvuru
merkezleri tarafından başvurusunu tamamlayan adaydan sadece başvuru hizmeti ücreti alınır, başvuru esnasında
ayrıca fotoğraf ve şifre için ücret alınmaz.
ADRES (ÖSYM)
ÖSYM Başkanlığı 06800 Bilkent- ANKARA
Başvuru, sınav ve sınav sonuçları konusunda adaylarca gönderilecek her tür dilekçe için:
ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent-ANKARA
ÖSYM İnternet Adresi:
http://www.osym.gov.tr
Aday İşlemleri (Başvuru, bilgi kontrol, değişiklik, düzeltme vb.):
https://ais.osym.gov.tr
Sonuçlar İçin İnternet Adresi:
https://sonuc.osym.gov.tr
Çağrı Merkezi Telefon Numarası:
444 ÖSYM (444 67 96)
ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri:
ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinin adres ve iletişim bilgileri
ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr İnternet adresinde yer almaktadır.
DİKKAT: Kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama,
yürütme ve yargı organları ile Yükseköğretim Kurulu ve ÖSYM Yönetim Kurulu kararları gerekli kıldığı
takdirde değiştirilebilir. Böyle durumlarda izlenecek yol, ÖSYM tarafından belirlenir ve ÖSYM’nin İnternet
sayfasından kamuoyuna duyurulur. Sınavlarla ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen
değişikliklere ilişkin bilgiler de ÖSYM’nin İnternet sayfasından kamuoyuna duyurulacaktır. Bu nedenle
ilgililerin ÖSYM’nin İnternet sayfasını sık sık kontrol etmeleri yararlarına olacaktır.
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
İÇİNDEKİLER
Sayfa
1.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR .................................................................... 1
2.
B A Ş V U R U ....................................................................................................................................... 2
2.1 BAŞVURU İŞLEMİ.......................................................................................................................................... 2
2.2. ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI .................................................................................... 4
2.3. BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI ................................................................................................. 8
3.
S I N A V ................................................................................................................................................ 9
3.1. SINAVIN KAPSAMI ........................................................................................................................................ 9
3.2 ADAYLARIN, SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN
BELGELER ..................................................................................................................................................... 10
3.3. ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ
GEREÇ VE EŞYALAR.................................................................................................................................... 11
3.4. SINAVIN UYGULANMASI ........................................................................................................................... 11
3.5. SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI .......................................................................................... 12
3.6. SINAVIN SONUNDA ADAYLARIN TESLİM EDECEKLERİ BELGELER ............................................... 13
3.7. SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR? ............................................................................ 13
3.8. SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE YAPILAN
İNCELEMELER .............................................................................................................................................. 14
3.9. DEĞERLENDİRME ........................................................................................................................................ 14
3.10. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ ................................................................................................... 15
4.
DİĞER BİLGİLER ............................................................................................................................ 15
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ .......................................................................................................... 15
SINAVA BAŞVURDUKTAN SONRA BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR ................................... 15
ÖSYM İLE YAZIŞMALAR ............................................................................................................................ 16
ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER ........................................... 17
ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
FORMUNUN DOLDURULMASI .................................................................................................................. 17
TABLO-1. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÜNİVERSİTE .................................................................... 21
TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI ...................................................... 25
GENEL AMAÇLI DİLEKÇE ÖRNEĞİ
ADAYLAR TARAFINDAN
AÇIKLAMALAR
ÖSYM’YE
GÖNDERİLECEK
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
DİLEKÇELER
İLE
İLGİLİ
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
1.
GENEL BİLGİLER, TEMEL İLKE VE KURALLAR
1.1.
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES),

78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanları Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnameye, 5538 sayılı Kanunla eklenen Ek Madde 8 uyarınca, yükseköğretim kurumlarında
öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı
kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atamalarda,

ülkemizde lisansüstü eğitime girişte,

yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde
ilgili kurumların kullanacakları puanları veren bir sınavdır.
Sınavda alınan puanlar, istenildiğinde yukarıda sayılan amaçlar için ilgili kurumlara adaylar tarafından
verilecektir.
Bu kılavuz; sınava başvuru, sınavın uygulanması ve sınav sonuçlarının değerlendirilmesi esaslarını
kapsamaktadır.
1.2. Sınav; yılda iki kez, ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde yapılacaktır. 2014 – ALES İlkbahar Dönemi
Sınavı 11 Mayıs 2014 tarihinde, Sonbahar Dönemi Sınavı ise 23 Kasım 2014 tarihinde yapılacaktır.
İlkbahar Dönemi Sınavına başvurular 10 - 19 Mart 2014 tarihleri arasında, Sonbahar Dönemi Sınavına
başvurular ise 22 Eylül - 1 Ekim 2014 tarihleri arasında alınacaktır.
1.3.
Sınava; bir lisans programından mezun olabilecek durumda bulunanlar, lisans programını bitirenler ile
denklik belgesi almış olmak kaydıyla yurt dışında lisans eğitimi görmüş olanlar başvurabilirler.
1.4.
Sınavda sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav saat 09.30'da başlayacak ve
cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacaktır.
1.5.
Sınav, 81 il merkezi ile Lefkoşa’da ve Bişkek'te (Kırgızistan) yapılacaktır. Bişkek'te sınav Türkiye saatiyle
09.30'da başlayacaktır.
1.6.
Bu sınavın sonuçları açıklandığı tarihten itibaren üç yıl süreyle geçerlidir.
1.7. Yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim
öğretim planlamacısı kadrolarına açıktan veya öğretim elemanı dışındaki kadrolardan naklen atanabilmek
için, alanındaki puan türünde yüz üzerinden yetmiş puan alan adaylar başarılı sayılırlar. Başarılı olan
adaylar, “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak
Atamalarda Uygulanacak Merkezî Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik”te belirtilen genel ve özel şartları taşımaları hâlinde giriş sınavlarına başvurabilirler.
Doktora veya sanatta yeterlik derecesine sahip olanlar, Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi
Yönetmeliği hükümlerine göre uzmanlık eğitimini tamamlayanlar, meslek yüksekokullarının
Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrosuna
atanacaklar ile yükseköğretim kurumlarında bu kadro unvanlarında çalışmakta olanlar ile yükseköğretim
kurumlarından ayrılan öğretim elemanlarının çalışmakta oldukları yükseköğretim kurumlarında veya
başka yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarına başvurularında merkezî sınav, meslek
yüksekokullarının yabancı dil okutmanı hariç öğretim elemanı kadrolarına başvurularda ise yabancı dil
şartı aranmaz.
1.8.
Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca ALES puan şartı istenilmeyen tezsiz yüksek
lisans programları haricindeki lisansüstü programlara öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde bu sınav
sonuçları kullanacaklardır. Adayların sınavdan, başvurduğu lisansüstü programın puan türünde en az 55
puan (tezsiz yüksek lisans programları için senatolarca daha düşük bir puan belirlenebilir), lisans
diplomasıyla doktora veya sanatta yeterlik programına başvuracaklar için ise en az 80 puan almaları
gerekmektedir. Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü senatolarınca bu puanların üzerinde bir standart
puan belirlenebilir. Yükseköğretim kurumları, lisansüstü programlarına öğrenci seçiminde sınav puanının,
% 50'den az olmamak koşuluyla, ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağını adaylara duyuracaklardır.
1
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
Yükseköğretim kurumları seçme işlemlerinde sadece bu puanlardan yararlanabilecekleri gibi, bu puanları
ön eleme amacıyla veya kendi yapacakları sınavın bir parçası olarak da kullanabileceklerdir.
Güzel Sanatlar Fakülteleri ile Konservatuvarlara alınacak yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik
öğrencilerinden, ALES’e girmiş olma koşulu aranmaz. Ancak, Güzel Sanatlar Fakülteleri ile
Konservatuvarlardaki doktora programlarına başvurularda Üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü
senatolarınca ALES puan şartı getirilebilir. Lisans derecesiyle doktora veya sanatta yeterlik programına
başvuranların lisans mezuniyet not ortalamalarının 4 üzerinden en az 3 veya muadili bir puana sahip
olmaları gerekir.
Temel Tıp Bilimlerinde doktora programlarına başvurabilmek için Tıp Fakültesi mezunlarının lisans
diplomasına ve 50 puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek Temel Tıp Puanına veya
ALES’in Sayısal kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES
standart puanına sahip olmaları; Tıp Fakültesi mezunu olmayanların ise yüksek lisans diplomasına (Diş
Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri mezunlarının lisans derecesine) sahip olmaları, ALES’in Sayısal
kısmından 55 standart puandan az olmamak koşuluyla ilgili senatoca belirlenecek ALES standart puanına
sahip olmaları gerekir.”
1.9.
Yükseköğretim Kurulu tarafından izin verilen yükseköğretim kurumlarındaki öğretmenlik sertifika
programlarına öğrenci seçme ve yerleştirme işlemlerinde de ALES sonuçları kullanılacaktır. Öğretmenlik
sertifika programlarına başvuruda bulunmak isteyenlerin bu sınava girmeleri zorunludur.
1.10. Yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ihtiyacının karşılanması amacıyla, lisansüstü öğrenimi
görmek üzere yurt dışına gönderilecek adayların seçiminde de bu sınavın sonuçları kullanılacaktır. Bu
yolla yurt dışında lisansüstü öğrenim görmek isteyen adayların bu sınava girmeleri zorunludur. Mecburi
hizmet yükümlülüğü olmaksızın, kendi imkânlarıyla yurt dışında lisansüstü öğrenim göreceklerin bu
sınava girme zorunluluğu bulunmamaktadır.
1.11. Bazı kamu kurum ve kuruluşları, yurt dışında lisansüstü öğrenim görecek öğrencilere burs verirken bu
sınavın sonuçlarından yararlanmaktadırlar. Yurt dışındaki öğretim kurumları lisansüstü öğrenim görmek
üzere kendilerine başvuran adaylardan ülkemizde yapılmış bir sınavın sonuçlarını da istedikleri takdirde,
adaylar bu sınavın sonuçlarını bu kurumlara verebileceklerdir.
1.12. Yurt içindeki ve yurt dışındaki kurumlar istedikleri takdirde amaçları doğrultusunda bu sınavın sonuçlarını
kullanabilirler.
1.13. Engelli/sağlık sorunu olan adayların başvurularını yapmadan önce kılavuzun 4.5 ENGELLİ/SAĞLIK
SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ FORMUNUN
DOLDURULMASI maddesini dikkatle okumaları, buna göre SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
FORMUNDA yer alan durumlardan kendilerine uygun olan seçenekleri işaretlemeleri gerekir.
1.14. Sınavın uygulanmasında ve sonuçların değerlendirilmesinde aday tarafından verilen bilgiler esas
alınacağından, Aday Başvuru Formlarına yazılan bilgilerdeki eksikler ve yanlışlar yüzünden doğacak
sonuçlardan aday sorumlu olacaktır. Bir adayın beyanının gerçeğe uymadığı tespit edildiği takdirde bu
aday, aradan geçen süreye bakılmaksızın bu sınavdan elde ettiği tüm haklarını kaybedecektir.
1.15. Bu sınava girme hakkı olmadığı hâlde sınava giren adayın ilgili sınav sonuçlarının geçerliliği bulunmaz.
2.
BAŞVURU
2.1
BAŞVURU İŞLEMİ
Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Bu konuda adayların izleyeceği yol aşağıda maddeler hâlinde
açıklanmıştır:
a)
Kılavuz ile Aday Başvuru Formunun edinilmesi: Sınava katılmak isteyen adaylar, 2014-ALES
Başvuru Kılavuzu ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin
2
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
http://www.osym.gov.tr
yapılmayacaktır.
b)
İnternet
adresinden
ulaşabilirler.
Kılavuzun
dağıtımı
ve
satışı
Başvuruların nasıl yapılacağının belirlenmesi

ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine (ais) ilk kez kayıt olacak adaylar,
 başvurularını herhangi başvuru merkezinden yapacaklardır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde (ais) kayıtlı olan adaylardan;
o
geçerli bir fotoğrafı olanlar,
 başvurularını bireysel olarak İnternet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr)
veya diledikleri bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

o
Bireysel başvuru hakkı olan adaylardan Aday İşlemleri Sisteminde eğitim
bilgisi kaydı olmayanlar, diledikleri takdirde başvurularını herhangi bir
başvuru merkezinden yaparak, eğitim bilgilerinin sisteme eklenmesini
sağlayabileceklerdir. Aday İşlemleri Sistemindeki mevcut eğitim bilgisini
(mezuniyet tarihi, not sistemi ve diploma notu/puanı) değiştirmek isteyen
adaylar ise diledikleri takdirde başvurularını Sınav Koordinatörlüklerinden
yaparak bu bilgilerini güncelleyebileceklerdir. Adaylar diğer eğitim
bilgilerini (üniversite adı, lisans programı) değiştirmek istedikleri takdirde
Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekine ilgili resmî belgeyi (diploma, öğrenci
belgesinin onaylı bir örneği) ekleyerek Merkezimize başvuracaklardır
geçerli bir fotoğrafı olmayanlar,
 başvurularını sadece ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yapacaklardır.
Bu adayların başvurularını ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden yaparak
sistem üzerindeki mevcut fotoğraflarını yenilemeleri gerekmektedir.
DİKKAT! Başvuru merkezlerince eğitim bilgilerinde yapılacak tüm işlemler resmi belgeye dayalı
yapılır. Eğitim bilgisini gösterir resmi belgesi yanında olmayan adayların eğitim bilgileri alanlarında
hiçbir işlem yapılmaz.
* Adayların önceki başvurularında alınan eğitim bilgileri Aday İşlemleri Sistemine
yansıtılmıştır. Eğitim bilgileri eksik, hatalı olan veya eğitim bilgileri alanında hiçbir bilgi
bulunmayan adayların eğitim bilgileri, istedikleri takdirde, Sınav Koordinatörlükleri
tarafından belgeye dayalı olarak (eğitim bilgilerini gösterir resmî belgeleri ile (diploma,
öğrenci belgesinin onaylı bir örneği)) kontrol edilerek alınacaktır. Başvuru merkezlerinden
ise eğitim bilgileri değişen, hatalı olan adaylarla ilgili düzeltme yapılamayacak, ancak
istedikleri takdirde eğitim bilgisi bulunmayan adaylara ait kayıt işlemleri yapılabilecektir.
Adayların ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sisteminde kayıtlı eğitim bilgileri diğer
sınavlarda/yerleştirmelerde de kullanılacağı için eğitim bilgileri Sınav Koordinatörlükleri
ve Başvuru Merkezleri tarafından belgeye dayalı olarak kontrol edilerek alınacaktır.
Yabancı uyruklu adaylar veya hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar; daha önce ÖSYM'den Y.U.
Numarası almışlarsa yukarıda açıklanan durumlardan kendilerine uygun olana göre başvurularını
yapacaklardır.
* Geçerli fotoğraf: Son 30 ay içerisinde ÖSYM tarafından yapılan bir sınava bir başvuru merkezi
aracılığıyla başvuru yapmış ve başvuru aşamasında fotoğrafı başvuru merkezi görevlisi tarafından
çekilerek Merkezimiz kayıtlarına alınmış adaylar ile son 30 ay içerisinde herhangi bir nedenle bir
3
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
başvuru merkezinden fotoğraf güncellemesi gerçekleştirmiş adayların Merkezimiz kayıtlarındaki
fotoğrafı geçerli fotoğraftır.
Başvuru merkezleri ve ÖSYM Sınav Koordinatörlükleri adresleri, başvuru tarihlerinde ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenilebilir.
c)
Sınav ücretinin yatırılması: Adaylar, 50,00 TL olan sınav ücretini başvurudan önce ilgili banka
şubelerine yatıracaklardır. Adayların, sınav ücretini yatırmaları için kılavuzun arka sayfasında
belirtilen banka şubelerinden birine gidip sınavın adı, T.C. Kimlik /Y.U. Numarası, adı ve soyadı
bilgilerini vermeleri yeterli olacaktır. Uyruğu T.C. olmayan adaylar Y.U. Numaralarını T.C. Kimlik
Numarası olarak kullanacaklardır. Adaylar, sınav ücretinin yatırıldığını gösteren banka dekontunu
almayı unutmamalıdır. Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru yapacak adaylar için de sınav
ücretinin yatırılması ile ilgili kural aynen geçerlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden
İnternet aracılığıyla veya kredi kartı/banka kartı ile sınav ücretini yatırabilirler.
DİKKAT: Sınav ücretini bankaya yatırmış olmak başvuru için yeterli değildir. Ücret
yatırıldıktan sonra bu kılavuzda belirtildiği şekilde başvurunun tamamlanması gerekmektedir.
d)
2.2.
Aday Başvuru Formunun Doldurulması: Adaylar bu kılavuzun 2.2. maddesini dikkatlice
okuduktan sonra Aday Başvuru Formunu dolduracaklardır.
ADAY BAŞVURU FORMUNUN DOLDURULMASI
Aday Başvuru Formundaki alanların doldurulmasına ilişkin açıklamalar sırasıyla ve aynı başlıklar
kullanılarak aşağıda verilmiştir. Bu açıklamalar dikkatle okunduktan sonra doldurma işlemine
geçilmelidir. Aday Başvuru Formu, başvuru işleminin kolay ve yanlışsız yapılmasına yardımcı olacağı
için bu forma yazılanlar okunaklı olmalıdır. Formun doğru ve eksiksiz olarak doldurulması adayın
sorumluluğundadır. Kimlikle ilgili bilgi alanlarına, adayın nüfus cüzdanında yer alan bilgiler
değiştirilmeden, kısaltma yapılmadan yazılacaktır. Aday Başvuru Formundaki bilgilerin gerçeğe
uygun olmasından aday sorumludur. Eksik veya yanlış bilgilerden adayların yararına doğacak
sonuçlar geçersiz sayılır, zararına olacak sonuçlar düzeltilmez. Adayın, yazdığı bilgilerdeki eksiklik ve
yanlışlardan doğacak sonuçlarla ilgili itirazları dikkate alınmaz. Yanlış bilgi verildiğinin tespiti hâlinde,
adayların sınav sonuçlarına ilişkin bütün hakları geçersiz sayılır.
1. T.C. KİMLİK NUMARASI / Y.U. NUMARASI
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları bu alana T.C. Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
b) T.C. Kimlik Numarası edinmiş olup, uyruğundan biri Türkiye Cumhuriyeti olan çift uyruklu
adaylar ile doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını
kaybedenlerden 5203 sayılı Kanun ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu ile Saklı Tutulan
Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar (Pembe/Mavi Kart sahipleri) bu alana T.C.
Kimlik Numaralarını yazacaklardır.
c) Daha önceden Y.U. Numarası bulunan adaylar T.C. Kimlik Numarası alanında Y.U. numaralarını
kullanacaklardır.
T.C. Kimlik Numarası bulunmayan KKTC uyruklu, yabancı uyruklu ve uyruğu olmayan adaylar bu
alana, T.C. Kimlik Numarası alanında kullanacakları Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel
Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sistemi’nden (MERNİS) almış oldukları “9” ile başlayan, 11
rakamdan oluşan Yabancı Uyruklu (Y.U.) Numarasını (yabancı kimlik numarası) yazacaklardır. Bu
adayların kişisel bilgileri MERNİS’ten ÖSYM kayıtlarına yansıtılacaktır.
MERNİS’ten Y.U. Numarası edinmemiş adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden
Y.U. numarası edinme formunu doldurarak onaylayacaklar ve böylece bir “Belge Kodu”
edineceklerdir. Bu formun bir dökümü ve geçerli kimlik belgeleri ile birlikte ÖSYM Sınav
Koordinatörlüklerine başvurarak ücreti karşılığı Y.U. numaralarını edineceklerdir.
Başvuru süresince KKTC hariç yurt dışında bulunan adaylardan MERNİS’te Y.U. numarası
bulunmayanlar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden Y.U. numarası edinme formunu
doldurarak edindikleri “Belge Kodu” ile ÖSYM Çağrı Merkezinden Y.U. numaralarını
alacaklardır.
4
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
2. ADI
3. SOYADI
4. BABA ADI
5. ANNE ADI
6. DOĞUM TARİHİ
7. CİNSİYETİ
8. DOĞUM YERİ
9. NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU İL/İLÇE
10. UYRUĞU
Bu alanda;
a) T.C. uyruklular T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
b) Uyruğundan biri T.C. olan çift uyruklular, T.C. seçeneğini işaretleyeceklerdir.
c) Türk vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçıları (Pembe/Mavi Kart
sahipleri/Saklı Tutulan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olanlar) “Pembe/Mavi Kartlı”
seçeneğini işaretleyeceklerdir.
d) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklular ile uyruğundan biri KKTC olan çift uyruklular
“KKTC” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
e) Türk soylu yabancıların Türkiye'de meslek ve sanatlarını serbestçe yapabilmelerine, kamu, özel
kuruluş ve iş yerlerinde çalışabilmelerine ilişkin 2527 Sayılı Kanunun kapsamında bulunanlar
“2527 Sayılı Kanun Kapsamında Bulunanlar” seçeneğini işaretleyeceklerdir.
f) Yabancı uyruklular, hiçbir devletin uyruğunda olmayanlar ve mülteciler “Yabancı Uyruklular”
seçeneğini işaretleyeceklerdir.
Bu alanda birden fazla seçenek işaretlenebilir.
11. YAZIŞMA ADRESİ
KKTC dâhil Türkiye dışında oturan adaylar, YAZIŞMA ADRESİ bilgi alanına ülke adı dâhil tüm
adres bilgilerini yazacaklar, ADRES İLİ ve ADRES İLÇESİ bilgi alanlarını boş bırakacaklardır.
12. EV/İŞ TELEFON NO
CEP TELEFON NO
13. E-POSTA ADRESİ
11., 12. ve 13. bilgi alanlarına size ulaşılabilecek en güncel ve doğru bilgilerinizi yazınız.
Merkezimizin sizinle yapacağı bütün iletişim işlemlerinde bu bilgilerin kullanılacağını unutmayınız.
ÖSYM tarafından gerektiğinde adaylara; SMS, e-posta vb. yollarla bilgilendirme yapıldığından,
ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemindeki iletişim bilgilerinin adaylar tarafından güncel tutulması
zorunludur.
14. LİSANS EĞİTİM BİLGİSİ
ÜNİVERSİTE ADI: Bu alana, mezun olunacak/olunan üniversitenin adı ve Tablo 1’deki kodu
yazılacaktır.
LİSANS PROGRAMI: Bu alana, mezun olunacak/olunan lisans programının adı ve Tablo 2’deki
kodu yazılacaktır.
MEZUNİYET TARİHİ
NOT SİSTEMİ
DİPLOMA NOTU/PUANI
5
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
(Mezun durumda olan adaylar mezuniyet tarihi, not sistemi ile diploma notu/puanı alanlarına ilgili
bilgilerini yazacaklar; mezun durumda olmayan adaylar mezuniyet tarihi, not sistemi ile diploma
notu/puanı alanını boş bırakacaklardır.
15. SINAV MERKEZİ TERCİHİ
Sınav merkezleri ve kodları aşağıda verilmiştir. Adaylar, bu alana, kendi adres ilini sınav merkezi
tercihi olarak yazacaklardır. Bunun dışında bir tercihte bulunulamaz. ÖSYM gerektiğinde, sınava
başvuran aday sayısına bağlı olarak listede yazılı merkezlerine ek yeni sınav merkezleri açabilir veya
listede yazılı sınav merkezlerinden bazılarını iptal edebilir. Kapasitesi dolmuş veya iptal edilmiş sınav
merkezlerini isteyen adayların, 2014-ALES başvurusunu tamamladığı tarih de dikkate alınarak (2014ALES son başvuru gününde başvuran adaylardan başlamak üzere) belirlenecek bir kısmı, kapasitesi
dolmamış diğer sınav merkezlerine atanır. Böyle durumlarda adayın sınava gireceği yeri saptama
yetkisi Merkezimize aittir. ÖSYM gerekli olduğu hâllerde adayı tercih ettiği sınav merkezlerinden
farklı bir sınav merkezine atayabilir. 2014-ALES’e başvuran aday sayısının 1.000'den daha az olduğu
sınav merkezlerinde sınav yapıp yapmama hakkında ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından başvurular
alındıktan sonra karar verilecektir. Başvurusunu yapan aday, başvuru süresince ve başvuruların
bitimini izleyen 5 gün içinde ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden sınav merkezi
değişikliği yapabilecektir. ÖSYM, adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’nden adres
bilgilerini kontrol etme hakkını saklı tutar. Yanlış beyanda bulunan adaylar ÖSYM tarafından
belirlenecek sınav merkezlerine atanabilecektir.
6
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
SINAV MERKEZLERİ VE KODLARI
Kodu
Sınav Merkezi
Kodu
010 ----020 ----030 ----040 ----050 ----061 ----Mamak
062 ----063 ----066 ----067 ----070 ----080 ----090 ----100 ----110 ----120 ----130 ----140 ----150 ----160 ----170 ----180 ----190 ----200 ----210 ----220 ----230 ----240 ----250 ----260 ----270 ----280 ----290 ----300 ----310 ----320 ----330 -----
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara-Altındağ-
341
342
343
344
345
346
347
348
349
Ankara-Çankaya
Ankara-Kuzey 1*
Ankara-Kuzey 2*
Ankara-Kuzey 3*
Antalya
Artvin
Aydın
Balıkesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elâzığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkâri
Hatay-Antakya
Isparta
Mersin
İstanbul-1 ****
İstanbul-2 ****
İstanbul-3 ****
İstanbul-4 ****
İstanbul-5 ****
İstanbul-6 ****
İstanbul-7 ****
İstanbul-8 ****
İstanbul-9 ****
351 ----- İzmir-Güney **
352 ------İzmir-Kuzey ***
360
370
380
390
400
410
420
430
440
450
460
470
480
490
500
510
520
530
540
550
560
570
580
* Ankara-Kuzey 1 (Keçiören/Etlik/İncirli)
* Ankara-Kuzey 2 (Etimesgut/Sincan)
* Ankara-Kuzey 3 (Yenimahalle/Batıkent/Demetevler)
** İzmir-Güney
*** İzmir-Kuzey
-------------------------------------
Sınav Merkezi
(Konak/Balçova/Buca/Gaziemir)
(Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
---------------------------------------------------------------------------------------------
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırşehir
Kocaeli-İzmit
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya-Adapazarı
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
**** İstanbul-1
**** İstanbul-2
**** İstanbul-3
**** İstanbul-4
**** İstanbul-5
**** İstanbul-6
**** İstanbul-7
**** İstanbul-8
**** İstanbul-9
7
Kodu
Sınav Merkezi
590
600
610
620
630
640
650
660
670
680
690
700
710
720
------ Tekirdağ
------ Tokat
------ Trabzon
------ Tunceli
------ Şanlıurfa
------ Uşak
------ Van
------ Yozgat
------ Zonguldak
------ Aksaray
------ Bayburt
------ Karaman
------ Kırıkkale
------ Batman
730
740
750
760
770
780
790
800
810
900
910
------ Şırnak
------ Bartın
------ Ardahan
------ Iğdır
------ Yalova
------ Karabük
------ Kilis
------ Osmaniye
------ Düzce
------ Lefkoşa
------ Bişkek/Kırgızistan
(Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
(Üsküdar/Ümraniye/Beykoz/Şile/Çekmeköy)
(Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/Kağıthane/Sarıyer)
(Beyazıt/Bakırköy/Bahçelievler/Zeytinburnu/Fatih)
(Avcılar/Esenyurt/Beylikdüzü/Küçükçekmece)
(Güngören/Esenler/Bayrampaşa/Bağcılar/Eyüp)
(Gaziosmanpaşa/Başakşehir/Sultangazi/Arnavutköy)
(Kartal/Tuzla/Pendik/Sancaktepe/Sultanbeyli)
(Çatalca/Silivri/Büyükçekmece)
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
16. SINAVA GİRİŞ AMACI
Bu bilgi alanında sınava giriş amacını belirten bir seçenek işaretlenecektir.
17. İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ İSTEĞİ
Bu alanı işaretleyen adaylara Aday İşlemleri Sistemi’ne giriş için geçici şifre üretilecektir. Bu işlem
için adaydan herhangi bir ücret alınmayacaktır. Bu şifrenin en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet
adresinden değiştirilmesi gerekmektedir.
18. ADAYIN İMZASI
2.3.
BAŞVURU İŞLEMİNİN TAMAMLANMASI
a)
Başvuru merkezi aracılığıyla yapılacak başvurular
Adaylar başvuru merkezine bizzat giderek başvuru işlemini tamamlatacaklardır.
Başvuru merkezine gidildiğinde,
 Aday Başvuru Formunun eksiksiz ve doğru olarak doldurulmuş olması,
 Sınav ücretinin bankaya yatırılmış olması
gerekir. Ayrıca adayların,
 Nüfus cüzdanı veya pasaportlarını (Nüfus cüzdanında soğuk damga basılı olmalı, adayın
sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf ve T.C. Kimlik
Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın
sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik
Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul
edilmeyecektir),
 Engelli adaylar için bir üniversite veya devlet hastanesinden alınmış sağlık raporlarının bir
örneği ile Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu (tam ve doğru olarak doldurulmuş olmalı),
 Eğitim bilgisinde düzeltme/değişiklik yapmak isteyen adayların değişikliğe esas belgelerini
veya onaylı bir örneğini,
yanlarında bulundurmaları gerekir.
Başvuru merkezi görevlisi tarafından Aday Başvuru Formundaki bilgiler ile birlikte adayın web
kamerayla çekilecek fotoğrafı da elektronik ortama aktarılacaktır. (Merkezimiz kayıtlarında geçerli
bir fotoğrafı (*) bulunan adayların fotoğraflarının çekilmesi sistem tarafından engellenmektir.).
Bu fotoğrafın, yüzü açık, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde
cepheden çekilmiş olması gerektiğinden, başvuru merkezine giderken adayların bu hususa dikkat
etmeleri gerekmektedir. Sınav günü tanınmada önemli rol oynayacak, fotoğraftaki saç, bıyık, makyaj
gibi görünüm özelliklerinde bir değişiklik bulunmamalıdır. Sınav günü, fotoğrafınızdan kimliğinizi
belirlemede güçlük çekildiği takdirde Salon Başkanının sizi sınava almayabileceğini veya sınavınızın
geçersiz sayılabileceğini göz önünde bulundurunuz.
Başvuru merkezi görevlisi bilgilerinizi ve fotoğrafınızı elektronik ortama aktardıktan sonra yazıcıdan
alacağı Aday Başvuru Kayıt Bilgileri adlı belgeyi kontrol etmeniz için size verecektir. Bu belgeyi
kontrol ediniz ve bilgiler doğru ise imzalayıp görevliye onaylaması için geri veriniz. Başvuru
bilgilerinizin doğruluğundan sorumlu olduğunuzu, başvurunuz onaylandıktan sonra ortaya çıkabilecek
yanlışlıktan veya eksiklikten sorumlu olduğunuzu unutmayınız. Onaylanmış, fotoğraflı belgeyi alınız ve
saklayınız.
Belgede yer alan şifre geçici şifrenizdir. Bu şifreyi en kısa sürede ÖSYM’nin İnternet adresinden
değiştiriniz. Şifre adayın daha sonraki işlemlerinde de gerekeceğinden adayların bu şifrelerini
unutmamaları, kimseye vermemeleri ve özenle saklamaları çok önemlidir.
Başvuru merkezlerine hiçbir belge bırakılmayacaktır. Başvuru merkezleri tarafından adaydan
herhangi bir belge teslim alınmayacaktır.
8
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
b)
İnternet ile bireysel başvurular
Bireysel olarak İnternet aracılığıyla başvuru hakkı olan adaylar, başvuru/sınav ücretini yatırdıktan sonra
ÖSYM’nin İnternet sayfasında “2014-ALES Bireysel Başvuru” başlıklı alandan buradaki açıklamalar
doğrultusunda işlemlerini yaparak başvurularını tamamlayacaklardır.
DİKKAT: Başvurunun tamamlanması için “Başvuru işlemi başarıyla tamamlandı.”
açıklamasının mutlaka görülmesi ve aday başvuru kayıt bilgilerinin bir dökümünün, yazıcıdan
alınarak başvurunun diğer aşamalarında gerekebileceğinden özenle saklanması gerekmektedir.
İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapan engelli/sağlık sorunu olan adayların, sağlık/engel
bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, Sağlık/Engel Bilgi Formunu, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir
fotokopisi ile sağlık raporlarının onaylı bir örneğini, engel durumlarını belirten dilekçeleri ile birlikte
başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Bu adaylar daha önceki yıllarda yapılan
sınavlarda sağlık raporlarını ÖSYM’ye göndermiş olsalar da bu belgelerini, başvuru süresi içinde
ÖSYM’ye ulaştırmalıdır.
c)
Postayla başvurular
Başvuru süresince, zorunlu askerlik görevini yerine getirme, başvuru süresi içinde yurt dışında bulunma
(eğitim, tedavi vb.), sürekli ve ağır hastalık, tutukluluk/hükümlülük gibi nedenlerle başvuru merkezine
gitmesi mümkün olmayan adaylar, başvuru süresi içerisinde aşağıdaki belgeleri bir dilekçe ekinde
ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgeler ile Aday Başvuru Formu
üzerinde eksik bilgilerin yer aldığı belgeler kesinlikle işleme konulmayacaktır. Bu belgelerden biri bile
eksik olan adayın posta ile başvurusu kabul edilmez. Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş
tarihi esas alınacaktır. Başvuru süresi içinde ÖSYM’ye ulaşmayan belgelerden ÖSYM sorumlu
olmayacaktır.
 Doldurulmuş ve aday tarafından imzalanmış ilgili sınav dönemine ait Aday Başvuru
Formu,
 Sürekli ve ağır hastalık, başvuru süresi içinde yurt dışında bulunma,
tutukluluk/hükümlülük, zorunlu askerlik görevini yerine getirme vb. nedenlerini ve
sürelerini belirten resmî bir belge (engelli/sağlık sorunu olan adaylar için sağlık raporu ve
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formu),
 Adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak şekilde yüzü açık ve
cepheden son üç ay içerisinde çekilmiş bir fotoğraf (Aday Başvuru Formuna
iliştirilecektir.),
 Nüfus cüzdanı veya pasaportun onaylı bir örneği (Nüfus cüzdanında soğuk damga, , son
iki yıl içinde çekilmiş bir fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı; pasaportun süresi
geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla
tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C. Kimlik Numarası bulunmayan nüfus
cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul edilmeyecektir.),
 Eğitim bilgilerini gösterir resmi belgenin onaylı bir örneği (Türkçe’ye tercüme edilmiş ),
 Banka dekontu.
DİKKAT: Sınav ücretini yatırmak, Başvuru Merkezinden yeniden şifre edinmek vb. işlemleri yapmak
başvuru için yeterli değildir. Başvuru, bu kılavuzda belirtildiği şekilde yapılmış olmalı ve Başvuru Kayıt
Bilgilerinin dökümü mutlaka edinilmelidir.
3.
SINAV
Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir test uygulanacaktır. Sınav Türkçe olacaktır. Her
iki bölüm tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına
işaretleyeceklerdir.
3.1.
SINAVIN KAPSAMI
Sınavda uygulanacak testin sayısal bölümünde 40’ar sorudan oluşan iki test (Sayısal-1 ve Sayısal-2
Testleri); sözel bölümünde ise 40’ar sorudan oluşan iki test (Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri) yer alacaktır.
9
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
Bütün adaylar, dört testten, yüksek olarak hesaplanmasını istedikleri ağırlıklı puana uygun en az üçünü
seçerek toplamda 120 soru cevaplandırmış olacaklardır. Ağırlıklı puanlara göre testlerin ağırlıkları tabloda
yer almaktadır. Adaylar istedikleri takdirde bütün testleri cevaplandırabileceklerdir.
Sayısal-1 ve Sayısal-2 Testleri adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini
ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Sayısal-2 Testindeki soruların, Sayısal-1 Testindeki sorulara
göre daha ileri düzey sorular olması planlanmaktadır. Sözel-1 ve Sözel-2 Testleri ise, sözel akıl yürütme
(muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacaktır. Her bir testteki sorular, belirli
yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacaktır. Test
soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte
olacaktır.
3.2 .
ADAYLARIN, SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI GEREKEN
BELGELER
a)
İLGİLİ SINAV DÖNEMİNE AİT 2014 - ALES SINAVA GİRİŞ BELGESİ: Bu belgeyi
adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden, sınav tarihinin 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebileceklerdir. Belgenin
üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı bulunmaktadır. Hiçbir aday
Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava Giriş Belgesinde
yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır. Adayın sınava
gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacıyla sınav gününden önce gidip görmesi sınav günü
kendisine kolaylık sağlayacaktır.
Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine ayrıca gönderilmeyecektir. Bu belgelerini kaybeden
adaylar tekrar İnternet’ten edinebileceklerdir. Adaylar İnternet’ten edinecekleri bu belgelerin
renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Belge üzerinde
adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken
belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından
belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır.
Sınava Giriş Belgesinin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka
yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
b)
NÜFUS CÜZDANI VEYA SÜRESİ GEÇERLİ PASAPORT: Adayın, sınava girebilmesi için
Sınava Giriş Belgesinden başka, nüfus cüzdanı veya pasaportunun da yanında bulunması
zorunludur. Nüfus cüzdanı, pasaport dışında zorunlu askerlik görevini ifa eden er/erbaşlar ile
askerî öğrenciler için askerî kimlik belgesi (Bu özel durum, muvazzaf askerler için geçerli
değildir.), tutuklu/hükümlü adayların bu durumlarını kanıtlayan fotoğraflı resmî belge, Türk
vatandaşlığından izin ile ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi Kartlar özel
kimlik belgesi olarak kabul edilir. Bunların dışındaki, sürücü belgesi, meslek kimlik kartları vb.
diğer tüm belgeler sınava giriş için geçerli belgeler sayılmayacaktır. Nüfus cüzdanında soğuk
damga basılı olmalı, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir
fotoğraf ve T.C. Kimlik Numarası bulunmalı, pasaportun süresi geçerli olmalıdır. Üzerinde soğuk
damga, adayın sınav görevlilerince kolaylıkla tanınmasını sağlayacak güncel bir fotoğraf veya T.C.
Kimlik Numarası bulunmayan nüfus cüzdanları ile geçerlilik süresi bitmiş pasaport kabul
edilmeyecektir.
Bu belgelerini eksiksiz olarak yanında bulundurmayan bir aday, mazereti ne olursa olsun, sınava
alınmayacaktır. Bir aday bu belgeleri yanında olmadığı hâlde Sınav Koordinatörlerinin, bina ve salon
görevlilerinin veya ÖSYM Temsilcilerinin kararıyla herhangi bir salonda sınava alınmış olsa bile, bu
adayın sınavı ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz sayılacaktır.
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından, adayların sınav binalarına bu belgeler dışında
herhangi bir eşya, araç gereç getirmemeleri gerekmektedir. Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir
adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş) ile şeker ve peçete
ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava, şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.
10
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
3.3. ADAYLARIN SINAVA GİRERKEN YANLARINDA BULUNDURMASI YASAK OLAN ARAÇ
GEREÇ VE EŞYALAR
Sınav binalarında hiçbir eşya emanete alınmayacağından adayların sınav binalarına,
çanta, cüzdan, cep telefonu, saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık,
kolye, küpe, yüzük (alyans hariç), bilezik, broş, anahtar, metal para gibi metal içerikli eşyalarla;
(basit başörtü iğnesi hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazla ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf
makinesi vb. araçlarla,
cep bilgisayarı, saat, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap makinesi vb. her türlü bilgisayar
özelliği bulunan cihazlarla,
silah ve benzeri teçhizatla,
kalem, silgi, kalemtıraş, müsvedde kâğıdı defter, kitap, sözlük, pergel, açıölçer, cetvel vb.
araçlarla
gelmeleri kesinlikle yasaktır.
Sınavların yapıldığı binalara girişte adayların ve sınav görevlilerinin üzeri emniyet görevlileri tarafından
elle ve/veya dedektörle aranacak, yukarıda belirtilen araç gereç vb. eşyalarla sınava gelen adaylar
kesinlikle sınav binalarına alınmayacaklardır. Sınavın yapıldığı bina içerisinde sınav öncesinde, sınav
sırasında veya sınavdan sonra bu tür cihazları taşıdığı tespit edilen adayın sınavı geçersiz sayılacaktır.
Sınav bina/salonları ÖSYM tarafından kurulacak güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera
kayıtlarının gerektiğinde kanıt olarak kullanılacağı unutulmamalıdır.
Bina girişinde yığılmaya yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri
binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade bir kıyafetle gelmeleri, sınavın başlama
saatinden en az 1 saat önce sınav yapılacak bina önünde bulunmaları, sınav salonlarına zamanında
alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.
Tüm adaylar ÖSYM’nin İnternet sitesinde yayımlanan “Sınav Uygulamalarına İlişkin Güvenlik
Tedbirleri”ne ve 26 Eylül 2012 tarihli ve 28423 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan “Adayların ve
Sınav Görevlilerinin Sınav Binalarına Giriş Koşullarına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine uymak
zorundadır.
3.4.
SINAVIN UYGULANMASI
Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için, adayların
sınava girecekleri binanın kapısında sınavın başlama saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları
zorunludur. Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır.
Adaylar, sınav salonuna Sınava Giriş Belgeleri ve nüfus cüzdanı/pasaportları kontrol edilerek alınacak
ve sıra numaralarının bulunduğu yerlere oturtulacaklardır. Yerine oturan aday Sınava Giriş Belgesi ile
nüfus cüzdanını/pasaportunu sırasının üzerine koyacaktır. Salondaki görevliler ilk iş olarak adayların
tek tek kimlik kontrollerini yapacaklardır. Gerekli kimlik kontrolleri tamamlandıktan sonra salon
başkanı sınavda uyulacak kuralları adaylara okuyacak, üzerinde adayın fotoğrafı, T.C. Kimlik/Y.U.
Numarası, adı ve soyadı bulunan cevap kâğıtları ile içinde iki adet kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, şeker
ve peçete bulunan kutuların dağıtılmasını sağlayacaktır.
Cevap kâğıtlarındaki gerekli yerler adaylarca doldurulduktan sonra soru kitapçıkları dağıtılacaktır.
Adaylar, kendilerine verilen soru kitapçıklarında yer alan sayfaların baskısını hızlıca kontrol ettikten
sonra, kitapçığının kapağı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası/Y.U Numarası, adı, soyadı, salon no. ile
sıra no. bilgilerini dolduracaklar ve soru kitapçık numarasını cevap kâğıdındaki “Soru Kitapçık
Numarası’’ alanına yazıp kodlayacaklardır. Bu işlemin doğru ve eksiksiz olarak yapıldığı, hem soru
kitapçığının hem de cevap kâğıdının ilgili alanında yine aday tarafından onaylanacaktır. Cevap kâğıdı
üzerine soru kitapçığı numarasının doğru ve eksiksiz kodlanmasından aday sorumludur. Daha sonra
salon görevlileri, adayın soru kitapçığı üzerinde yer alan soru kitapçığı karekod etiketini, salon aday
yoklama listesinde bu kitapçığı kullanan adayın adının yer aldığı bölüme yapıştıracaklardır.
Sınav başladıktan sonra adayların ilk 110 dakika ve son 15 dakika içinde sınav salonunu terk etmeleri
yasaktır. Sınav sırasında adayların, kısa bir süre için bile olsa (tuvalete gitmek dâhil) sınav salonundan
çıkmaları yasaktır. Bu durumdaki adaylara kesinlikle izin verilmeyecektir. Sınav salonundan her ne
11
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
sebeple olursa olsun çıkan aday bir daha sınav salonuna alınmayacak ve sınavın ilk 110 dakikası dolana
kadar sınav binasında bekletilecektir.
Sınav sırasında ÖSYM Temsilcileri sınav salonlarını dolaşabilir ve gerekli gördükleri takdirde Sınava
Giriş Belgeleri ile kimlik kontrollerini yeniden yapabilirler.
Sınav süresince adayların;

konuşmaları, kopya çekmeleri veya kopya vermeleri,

salondaki görevlilere soru sormaları,

müsvedde kâğıdı kullanmaları veya soru ve cevaplarını başka bir kâğıda yazmaları,

birbirlerinden kalem, silgi vb. şeyler alıp vermeleri,

sınav düzenini bozacak davranışlarda bulunmaları
yasaktır. Bu yasaklara uymadığı saptanan adayların sınavları geçersiz sayılacaktır.
Sınav kurallarına uymak adayın temel görevidir. Kurallara aykırı davranışta bulunan adayların sınava
devam etmelerine izin verilmeyecektir. Ancak, sınav görevlileri diğer adayların dikkatlerini
dağıtmamak, zaman kaybetmelerine yol açmamak açısından gerekli görürlerse kural dışı davranışlarda
bulunanlara uyarıda bulunmayabilirler. Uyarılmış olsun veya olmasın, kurallara aykırı davranışta
bulunan adayların kimlikleri ve kusurları sınav görevlilerince sınav tutanağına veya görevlilerin
raporlarına açıkça yazılacak ve bu adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca geçersiz
sayılacaktır.
Adaylar, sadece soru kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabileceklerdir.
Adayların soruları ve/veya bu sorulara verdikleri cevapları ayrı bir kâğıda yazıp bu kâğıdı dışarı
çıkarmaları kesinlikle yasaktır. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve ÖSYM’de tek tek
incelenecektir. Soru kitapçığının bir sayfası bile eksik çıkan, ayrıca sınava giriş belgesini teslim
etmeyen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınav binaları/salonları ÖSYM tarafından kurulacak
güvenlik kameraları ile izlenebilecektir. Kamera kayıtları gerektiğinde kanıt olarak kullanılacaktır.
3.5.
SINAV SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP KÂĞIDI
Sınavda uygulanacak test, tek kitapçık hâlinde adaylara verilecek ve adaylar cevaplarını cevap kâğıdına
işaretleyeceklerdir. Her bir soru kitapçığı matbaada özel olarak poşetlenecektir. Soru kitapçıkları
sınavda adaylara, salon görevlileri tarafından poşeti kapalı olarak, açılmadan ve rastgele dağıtılacaktır.
Soru kitapçığı poşeti adayın kendisi tarafından açılmalıdır.
Her soru kitapçığının "SORU KİTAPÇIK NUMARASI" farklı olacaktır. Farklı numaralarda basılan
soru kitapçıklarındaki sorular birbirinin tamamen aynı olacak ancak soruların veya sorulardaki
seçeneklerin sıralanışı ile doğru cevabın yeri değişebilecektir. Bu nedenle her adayın cevap anahtarı da
farklı olacaktır.
Cevap Kâğıdının Başlık Kısımlarının Doldurulması: Cevap kâğıtlarında her adayın fotoğrafı, T.C.
Kimlik/ Y.U. Numarası, adı ve soyadı basılı olacaktır. Adaylar ilk olarak, verilen cevap kâğıdının
kendilerine ait olup olmadığını kontrol edeceklerdir. Verilen cevap kâğıdı kendisine ait olmayan aday,
salon başkanına başvurarak kendi adına düzenlenmiş cevap kâğıdını edinecektir. Başka bir adaya ait
cevap kâğıdını kullanan adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Daha sonra tüm adaylar kendilerine
verilen soru kitapçığının üzerinde basılı soru kitapçık numarasını cevap kâğıdı üzerindeki ilgili alana
yazıp kodlayacak, numarayı doğru yazıp kodladığını soru kitapçığı ve cevap kâğıdı üzerinde yer alan
ilgili alanda da onaylayacaktır. Soru kitapçığı numarası yazılıp kodlanmayan veya yanlış yazılıp
kodlanan cevap kâğıtlarının değerlendirilmesi mümkün değildir. Bu işlemlerin eksiksiz ve doğru
olarak yapılmasının sorumluluğu adaya aittir.
Cevapların İşaretlenmesi: Soru kitapçığındaki bütün sorular çoktan seçmelidir. Her soru için beş farklı
seçenek verilmiştir. Bu seçeneklerden yalnızca biri sorunun doğru cevabıdır. Cevaplar, cevap kâğıdına
işaretlenecektir. Soru kitapçığında işaretlenen cevaplara hiçbir işlem yapılmaz. Doğru cevap olarak
işaretlenecek seçeneği gösteren yuvarlak alan dışarıya taşırılmadan, tam olarak ve belirgin bir şekilde
doldurulmalıdır. Bir soru için birden çok cevap işaretlenmiş ise o soruya verilen cevap yanlış
sayılacaktır. Cevap kâğıdını değerlendiren optik okuyucu, iyi silinmemiş işareti de okuyabilir. Bu
nedenle bir soruya verilen cevabın değiştirilebilmesi için, yanlış konulmuş işaretin temiz bir
12
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
şekilde silinmesi gerekir. Özellikle, verilen bir cevap silinip yerine başka bir cevap
işaretlenmediğinde bu işaret çok iyi silinmiş olmalıdır.
DİKKAT: İşaretlediğiniz bir cevabı değiştirmek istediğinizde, silme işlemini çok iyi yapmanız
gerektiğini unutmayınız.
DİKKAT: Sınavda uygulanacak test sorularının telif hakları ÖSYM’ye aittir. Sorular, ÖSYM Yönetim
Kurulu tarafından yayımlanmasına karar verilenler hariç, hiçbir kişi veya kuruma verilmez. Sorular,
basılı veya İnternet ortamında yayımlanamaz. ÖSYM’nin yazılı izni olmadan, hangi amaçla olursa
olsun, tamamının veya bir kısmının kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla
çoğaltılması, kullanılması veya yayımlanması yasaktır. Aksi yönde fiillere karşı, 5846 sayılı Fikir ve
Sanat Eserleri Kanunu gereğince kanuni yollara başvurulacaktır. Sınava giren adaylar, bu durumu kabul
etmiş sayılırlar.
3.6.
SINAVIN SONUNDA ADAYLARIN TESLİM EDECEKLERİ BELGELER
Sınavını tamamlayan adaylar, kullandığı cevap kâğıdını ve soru kitapçığını salondaki görevlilere teslim
edecekler, sıra üzerinde bırakmayacaklardır. Adayın sınava girdiği salonda sıra üzerinde kalan ve
ÖSYM’ye ulaşmayan sınav evrakından adayın kendisi sorumludur. Sınava giriş belgesi ise sınavın
başlangıcında sınav görevlileri tarafından toplanacaktır. Sınava giriş belgesinin, soru kitapçığı ve cevap
kâğıdının salon görevlilerine eksiksiz olarak teslim edilmesinin sorumluluğu adaya aittir. ÖSYM’de her
salona ait sınav evrakı paketi, görevliler tarafından tek tek açılır, paketin içinden çıkan bütün belgeler
tek tek sayılır ve eksik varsa bir tutanakla tespit edilir. Sınava giriş belgesi, soru kitapçığı veya cevap
kâğıdı eksik çıkan adayın sınavı geçersiz sayılır. Adaylar isterlerse salon görevlilerinin, cevap kâğıtları
ile soru kitapçıklarını paketlemelerini izleyebilirler.
3.7.
SINAVIN GEÇERLİ SAYILMASI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
 sınava, atandığı salonda girmesi,
 sınav başlamadan önce sınava giriş belgesini sınav görevlilerine teslim etmesi,
 kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
 cevap kâğıdına T.C. Kimlik Numarasını ve soru kitapçığı numarasını doğru olarak yazıp
kodlaması,
 soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması ve işaretlemesi gereken bilgilerinin doğru ve
eksiksiz olması,
 sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine
teslim etmesi,

salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal
edilecektir.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya
sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava
devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek ÖSYM Yönetim
Kurulu kararıyla geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera
kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz
sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlisinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda ÖSYM
Yönetim Kurulu tarafından kamera kayıtları esas alınır.
Sınav kurallarına uymayan adaylara 6114 sayılı Kanun’a göre işlem yapılır. Kanun’un ilgili
maddesinde yer alan düzenlemeler aşağıda belirtilmiştir:
“Ceza hükümleri
MADDE 10 – (1) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarla ilgili olarak, sınav sorularının hazırlanma sürecinden başlamak üzere,
görevlendirilen kişiler, başka bir kamu kurumunda veya özel kuruluşta görevli olup olmadığına bakılmaksızın, bu Kanun
hükümlerine göre ifa ettiği görev bakımından, kamu görevlisi sayılır.
(2) Bu Kanun hükümlerine göre gizli olan bilgileri, hukuka aykırı olarak elde eden veya elinde bulunduran kişi, fiili daha ağır
cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu bilgileri ifşa
eden kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılır.
(3) Başkanlık tarafından yapılan sınavlarda;
13
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
a) Ses veya görüntü nakleden cihaz kullanmak suretiyle kopya çeken veya bu suretle kopya çekilmesine aracılık eden,
b) Başka bir adayın yerine sınava giren veya kendi yerine bir başkasının sınava girmesine katkı sağlayan,
c) Bireysel veya toplu olarak kopya çeken veya Kopya çektirilmesine imkân sağlayan,
kişi; fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, bir yıldan dört yıla kadar hapis cezası ile
cezalandırılır.
(4) Sınav sonuçlarını adayın lehine veya aleyhine olacak şekilde değiştiren kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç
oluşturmadığı takdirde, üç yıldan sekiz yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
(5) Sınavda kopya çektiği tespit edilen adayın sınavı, Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu aday, sınavın yapıldığı tarihten
itibaren iki yıl süreyle Başkanlık tarafından yapılan hiçbir sınava aday olarak başvuramaz ve giremez. Sınavı iptal edilenlerin,
iptal kararı verilmeden önce, bu sınavdaki başarısına dayalı olarak bir kamu görevine atanmış veya sair bir hak iktisap etmiş
olması hâlinde, ilgili kurum yetkilileri tarafından görevine derhal son verilir ve kendisine sağlanan hak geri alınır. Bu fıkrada
yer alan hükümler ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarda yer alan fiilleri işleyen adaylar hakkında da uygulanır.
(6) Bu maddede tanımlanan suçların bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde, verilecek cezalar yarı oranında
artırılır. Bu suçların bir tüzel kişinin faaliyeti çerçevesinde işlenmesi hâlinde, tüzel kişi hakkında bunlara özgü güvenlik
tedbirlerine hükmolunur.
(7) Gizlilik ihlali suretiyle soruların elde edilmiş olmasından yararlanarak kopya çektiği için kendisiyle ilgili sınavın iptaline
karar verilen adayın, soruların kimler tarafından temin edildiği ve ne suretle eline geçtiği hususunda bilgi vermesi hâlinde,
Yönetim Kurulu kararıyla, sınava giriş yasağının süresi kısaltılabileceği gibi yasak tamamen de kaldırılabilir.”
3.8.
SALON TUTANAKLARI VE TEST SORULARINA VERİLEN CEVAPLAR ÜZERİNDE
YAPILAN İNCELEMELER
Sınav görevlilerince salon sınav tutanağı veya raporla ÖSYM’ye sınav kurallarına uymadığı bildirilen,
yapılan istatistiksel kopya analizlerinde ikili veya toplu olarak kopya çektikleri, birbirlerinden
yararlandıkları saptanan adayların sınav sonuçları, ÖSYM Yönetim Kurulunca iptal edilecektir. Kopya
işlemlerinde aracılık yapanlar varsa bunlar hakkında suç duyurusunda bulunulur, 6114 sayılı Kanun’a
göre işlem yapılır. Adayların, bilgisayar ortamında yapılacak istatistiksel kopya analizleri sonucunda
sınavının iptal edilmemesi için, kendilerinden kopya çekilmesini engellemeleri, cevap kâğıtlarını
başkalarının göremeyeceği şekilde kullanmaları gerekmektedir.
3.9.
DEĞERLENDİRME
Çoktan seçmeli sorulardan oluşan testlerin uygulandığı bu sınavın cevap kâğıtları ÖSYM’de optik
okuyucu ile okunacak ve bilgisayarla değerlendirilecektir. Adayların her testteki sorulara verdikleri
doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri
çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir. Her test için sınavı geçerli tüm adayların ham puanlarının
ortalaması ve standart sapması ayrı ayrı hesaplanarak adayların ham puanları, ortalaması 50, standart
sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir. Böylece her aday için Sayısal-1, Sayısal-2, Sözel1, Sözel-2 Standart Puanlar (SP) hesaplanacaktır. Bu standart puanlar kullanılarak her aday için sayısal
ağırlıklı, sözel ağırlıklı ve eşit ağırlıklı olmak üzere 3 ağırlıklı puan (AP) hesaplanacaktır.
Sınavdan sonra yapılan analizlerde bir testteki sorulardan herhangi biri, biçimsel veya bilimsel bir
nedenle ÖSYM tarafından “geçersiz” sayıldığı takdirde, ilgili testte yer alan sorulardan herhangi birini
işaretleyen tüm adayların bu soruyu doğru cevapladığı kabul edilecektir.
Ağırlıklı puanların hesaplanmasında testlerin ağırlıkları aşağıdaki gibi olacaktır:
Sayısal-1 SP
Sayısal-2 SP
Sözel-1 SP
Sözel-2 SP
Sayısal AP
0,35
0,35
0,30
-
Sözel AP
0,20
-
0,40
0,40
Eşit AP
0,40
0,20
0,40
-
Ağırlıklı puanlar hesaplandıktan sonra bu puanlar, aşağıdaki formül kullanılarak 100 üzerinden puanlara
dönüştürülecektir.
30 [ 2 (AP – X ) – S]
ALES Puanı = 70+
2(B–X)–S
14
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
ALES
AP
X
S
B
:
:
:
:
:
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı
Adayın ağırlıklı puanı
Ağırlıklı puanların ortalaması
Ağırlıklı puanların standart sapması
Ağırlıklı puanların en büyüğü
3.10. SINAV SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin
https://sonuc.osym.gov.tr İnternet adresinden öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi
gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Sonuç bilgileri, Türkçe ve İngilizce olacaktır. Sonuçlarda, adayların sınavın bölümlerine ait doğru ve
yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve bu puanlara göre başarı sıraları yer alacaktır.
4.
DİĞER BİLGİLER
4.1.
İNTERNET ERİŞİM ŞİFRESİ BİLGİSİ
Başvuru işlemi sonrası adaylara geçici şifre verilmektedir. Şifre geri dönüşümsüz ve kriptolu olarak
sistemde tutulmaktadır. İlgili adaydan başkasının şifreyi bilmesi, görmesi ve edinmesi mümkün değildir.
Bu nedenle şifre kullanılarak yapılan tüm işlemlerin sorumluluğu adaya aittir. Şifre ile adaylar,
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr ve https://sonuc.osym.gov.tr adreslerini kullanarak sınav
başvurusu yapma, tercih bildirme, başvuru ve tercih bilgilerinde değişiklik yapma, sınava giriş belgesi
edinme, sınav ve yerleştirme sonuçlarını edinme vb. işlemlerini yapabilirler. Şifre, hem bu sınavın bütün
aşamalarında hem de adayın sonraki yıllarda ÖSYM ile ilgili elektronik ortamda yapacağı bütün
işlemlerde gerekli olacağından aday tarafından özenle korunmalı ve kesinlikle kimseyle
paylaşılmamalıdır.
İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Bunun için belirtilen İnternet adresinden “Şifremi
Unuttum” alanına girmeleri, burada kendilerine sorulan soruları doğru cevaplandırmaları (Sorulara
verilen cevaplar, daha önce sistemde şifre değişikliği yapılırken verilen bilgilerle aynı olmalıdır.)
gerekmektedir. Sorulara doğru cevap veremediği için İnternet erişim şifresini bu yolla yeniden
edinemeyen adaylar, yeni şifre edinmek için ÖSYM Başvuru Merkezlerine nüfus cüzdanı/pasaportları
ile birlikte şahsen başvurarak, 2,00 TL ücret karşılığı yeni şifrelerini edinmek zorundadır.
Tutuklu/hükümlü ya da zorunlu askerlik görevini yapmakta olduğundan dolayı bizzat yukarıda belirtilen
başvuru merkezlerine gelemeyecek olan adaylara ise bulundukları cezaevi müdürlüklerinin ya da askerî
birlik komutanlarının resmî yazı ile başvurması hâlinde, adayın ismine düzenlenmiş, kapalı zarf içinde
adaya iletilmek üzere şifre verilebilecektir. Adayın kendisinden başka hiç kimse aday adına şifre
edinemez.
4.2.
SINAVA BAŞVURDUKTAN SONRA BİLGİLERİNDE DEĞİŞİKLİK OLANLAR
Adaylar, sınava başvuru işlemi tamamlandıktan sonra; kimlik bilgilerinde (kimlik bilgilerinin “uyruğu”
alanında değişiklik olanlar hariç), sınava ilişkin bilgilerinde ya da iletişim bilgilerinde değişiklik
isteklerini Merkezimize dilekçe ile bildirmeyeceklerdir. Bu bilgilerinde değişiklik yapmak isteyen
adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde bulunan açıklamalar doğrultusunda,
ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden yapmak istedikleri değişikliği kendileri yapacaklardır.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler,
ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.
Kimlik Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra kimlik bilgilerinde değişiklik olan
adaylar, bu değişikliği önce Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi
Sistemi’nde (MERNİS) yaptırmalıdırlar. Bu değişiklikler, ancak MERNİS’te yapıldıktan sonra aday
tarafından ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden yapılabilecektir. Bu bilgiler, sınavın
güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde bu sınav ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından
yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
Güncelleme süresi bittikten sonra evlilik veya mahkeme kararı ile adı, soyadı bilgilerinde değişiklik
olan adayların değişikliğe esas belgelerinin onaylı bir örneğini genel amaçlı dilekçe ekinde ÖSYM’ye
15
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
göndermeleri gerekmektedir. Sınavdan önce belgeleri ÖSYM’ye ulaşan adayların sınava girecekleri
bina/salon görevlilerine bu bilgi Merkezimiz tarafından iletilecektir.
Kimlik Bilgilerinin “UYRUĞU” Alanında Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra uyruğu ile
ilgili değişiklik yapmak isteyen adaylar, Genel Amaçlı Dilekçe örneği ekine ilgili resmî belgeyi
ekleyerek Merkezimize başvuracaklardır (Uyruk bilgisini değiştiren adaylar, cevap kâğıtlarına sınava
giriş belgelerinde yer alan T.C. / Y.U. Numaralarını kodlamak zorundadır.).
Diğer Bilgilerinde Değişiklik Olanlar: Sınava başvurduktan sonra sınava ilişkin bilgilerinde, iletişim
bilgilerinde değişiklik/düzeltme olan adaylar, bu bilgilerini https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
kendileri değiştirebileceklerdir. Bu bilgiler, sınavın güncelleme sayfasından yapıldığı takdirde bu sınav
ile ilgili işlemlere yansıtılır. Profilim sayfasından yapılan değişiklikler ilgili sınava yansıtılmaz.
ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden aday tarafından yapılabilecek tüm değişiklikler,
ancak ÖSYM tarafından belirlenecek tarihlere kadar yapılabilecektir.
Başvuru süresi içinde engelli olmayan, ancak, başvuru süresi tamamlandıktan sonra engelli duruma
gelen adaylardan, engelli salonu dışındaki sınav salonlarında sınavlarını yapmalarına engel fiziki
durumlarında meydana gelen değişiklikler (alçı, sargı bezi kullanma, hastalık, ortopedik engel, sağlık
ile ilgili kullanılması zorunlu araç gereç vb.) sağlık raporu ile belgelendirilerek, Genel Amaçlı Dilekçe
örneği ile sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00’ye kadar ÖSYM-SHDB’ye
ulaştırılmalıdır. Bu adaylardan raporları kabul edilenler “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.
Engelli Salonu dışında sağlık nedeniyle de olsa herhangi bir alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb.
kullanılmaz.
Sınava ilişkin bilgilerinde ve iletişim bilgilerinde değişiklik olan adaylar başvuruların bitimini izleyen 5
gün içinde bu değişiklikleri https://ais.osym.gov.tr adresinden kendileri yapacaklardır. Bu süreler
dışında yukarıda belirtilen aday bilgilerinde Merkezimizce kesinlikle değişiklik yapılmayacaktır.
4.3.
ÖSYM İLE YAZIŞMALAR
Adayların Merkezimizle yapacakları bütün yazışmalarda bu kılavuzdaki Genel Amaçlı Dilekçe örneği
kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme alınabilmesi için dilekçelerde mutlaka adayın T.C. Kimlik Numarası,
adı, soyadı, adresi, imzası ve ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alınacak evrak
referans numarası bulunmalıdır. Dilekçe üzerindeki bilgileri eksik olan adayların dilekçeleri kesinlikle
işleme alınmayacaktır. Adayların dilekçelerinin aslını Merkezimize ulaştırmaları gerekmektedir.
Merkezimize faksla ulaştırılan dilekçeler işleme konulmayacaktır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri
https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden cevaplayabilecektir.
Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda
açıklandıktan sonra 10 gün içinde (sonuçların açıklandığı tarihten bir gün sonra başlamak üzere) Genel
Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak Merkezimize başvurmalıdırlar. Sınav sorularına ilişkin itirazlar ise
sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde (sınav tarihinden bir gün sonra başlamak üzere) aynı
şekilde yapılmalıdır. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, ÖSYM'nin Ziraat Bankası Ankara
Güvenevler Şubesi 6028011-5013 numaralı hesabına (IBAN NO: TR 070001000830060280115013)
gerekli ücreti yatırdıklarını gösteren dekontunu dilekçelerine eklemeleri gerekir. Dilekçe ÖSYM Sınav
Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırmalıdır. Süre hesabında ÖSYM
Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde
adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan,
imzalanmamış ve ekinde banka dekontu bulunmayan dilekçeler kesinlikle işleme alınmayacaktır.
6114 sayılı Yasa gereğince sınavlarda kullanılan soru kitapçıkları sınav sonuçlarının ilanından 6 ay
sonra, cevap kâğıtları ise 1 yıl sonra imha edilir. ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya
sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma gösterilmez ve
verilmez. Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru
doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi soru kitapçığı ve cevap kâğıdını
Merkezimizde inceleyebileceklerdir.
16
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
4.4.
ADAYLARIN İNTERNET ORTAMINDA YAPABİLECEKLERİ İŞLEMLER
Adaylar; kılavuz bilgilerine, sınavlar ve başvurular ile ilgili duyurulara ÖSYM’nin
http://www.osym.gov.tr İnternet adresinden erişeceklerdir. Ayrıca başvuru işlemini tamamladıktan
sonra, https://ais.osym.gov.tr adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleriyle giriş yapabileceklerdir.
Yukarıda belirtilen İnternet adresinde adayların yapabileceği başlıca işlemler şunlardır:
a) Bireysel başvuru hakkı olan adaylar için İnternet aracılığıyla bireysel başvuru yapma
b) Başvuru işlemi sonrasında başvuru kayıt bilgilerini görme
c) ÖSYM’nin belirleyeceği tarihlerde, sınava ilişkin bilgiler ile kimlik ve iletişim bilgilerini
değiştirme
d) Eğitim bilgilerini öğrenme, varsa engel durumu bilgilerini görme/inceleme
e) Sınava giriş belgesi edinme
f) Sınav sonuç bilgilerini öğrenme
g) Cevap kâğıdını görüntüleme
h) Evrak referans numarası alma ve şifresini değiştirme
4.5.
ENGELLİ/SAĞLIK SORUNU OLAN ADAYLAR VE SAĞLIK DURUMU/ENGEL BİLGİ
FORMUNUN DOLDURULMASI
Engelli/sağlık sorunu olan adaylar başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklarsa, bir üniversite
veya devlet hastanesinden alacakları sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve doldurdukları Sağlık
Durumu/Engel Bilgi Formunu başvuru merkezine giderken yanlarında bulundurmalıdır. Başvuru ne
şekilde yapılırsa yapılsın (ister bireysel olarak İnternet aracılığıyla, isterse bir başvuru merkezi
aracılığıyla), adaylar başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve sağlık/engel
durumlarını belirten dilekçelerini, Aday Başvuru Kayıt Bilgilerinin bir fotokopisi ekinde ÖSYM’ye
ulaştırmak zorundadır. Bu belgeler başvuru merkezlerine teslim edilmemeli, doğrudan ÖSYM’ye
gönderilmelidir. Bu işlem; daha önceki yıllarda engelli olarak sınava başvuran ve raporları kabul edilen
adaylar için de, engel durumlarında bir değişiklik olmasa dahi, aynen geçerlidir. Adayların başvuru
bilgileri bölümünde yer alan Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu ve bu formun doldurulmasına ilişkin
açıklamaları dikkatle incelemeleri, başvuru işleminde sağlık durumu/engel bilgilerinin doğru şekilde
sisteme kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi
içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan bu
bilgiler sonraki sınavlarda kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel
durumunda değişiklik olmayan adaylardan başvuracakları diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık
raporu istenilmeyecektir. (ÖSYM gerek duyduğu durumlarda yeniden rapor isteme hakkını saklı tutar.)
Bu raporlarda belirtilen engel dereceleri ÖSYM'nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından
incelenecek, adayların engelleri nedeniyle ayrı bir sınav salonunda sınava alınıp alınmayacakları bu
incelemelerin sonuçlarına göre belirlenecektir. ÖSYM'nin görevlendireceği ilgili Komisyon tarafından
raporları kabul edilmeyen adaylar sınava başvuran diğer adaylar gibi işlem göreceklerdir. Raporları
Merkezimize ulaşan ve kabul edilen adaylar, engel durumlarına göre uygun şekilde ayrı salonlarda
sınava alınacak ve gerekli ise kendilerine okuyucu/işaretleyici yardımı verilecektir. Bu adayların Sınava
Giriş Belgelerinde “Engelli Salonu” yazılı olacaktır.
Engelli adaylar sınavda, kendilerinin kullanacağı özel bir gerece zorunlu olarak ihtiyaç duyuyorlarsa bu
ihtiyaçları ve kullanacakları gerecin ne olduğu sağlık raporlarında ve dilekçelerinde ayrıntılı olarak
belirtilmiş olmalıdır. Rapor ÖSYM'nin ilgili Komisyonunca kabul edildiği takdirde, adaylar bu
gereçlerini sınavda kullanabileceklerdir. Bu adayların “Engelli Salonu” yazılı olan Sınava Giriş
Belgelerinde sınava getirebilecekleri araç ve gereçler de belirtilmiş olacaktır.
İşitme engelli adayların raporlarında, işitme engelinin tipi (sensörinoral, iletim veya mixt olarak), her bir
kulak için ayrı ayrı işitme eşikleri (dB olarak) ve konuşma engellerinin olup olmadığının (ve varsa
derecesinin) belirtilmesi zorunludur. Bu adaylar raporlarına işitme testinin imzalı ve onaylı bir örneğini
de eklemelidir.
Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra bir sağlık sorunu nedeni ile geçici bir engeli veya özel bir
gereksinime ihtiyacı olan adaylar, sınavda yardımcı ihtiyacı olmasa dahi, üzerlerinde/yanlarında sargı,
17
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
alçı, atel, oturma simidi, ilaç, ek gıda vb. tedavi uygulamaları ile, mazareti ne olursa olsun, “Engelli
Salonu” dışında sınava giremezler. Sınav günü bu durumda olacağı raporlarında belirtilen ve raporunu
bir dilekçe ekinde, sınavın yapılacağı hafta içerisinde Çarşamba günü saat 17.00.’ye kadar
ÖSYM’ye ulaştıran ve raporları kabul edilen adaylar engel durumları göz önünde tutularak “Engelli
Salonunda” sınava alınacaklardır. Engelli adaylarla ilgili bu kurallar İnternet ile bireysel başvuru
yapacak engelli adaylar için de aynen geçerlidir.
ENGELLİ ADAYLARA SINAV UYGULAMALARI
GÖRME ENGELİ OLAN ADAYLAR
Görme engelli adaylardan okuyucu yardımı talep eden adaylara; şekil, grafik, tablo, resim gibi görsel
verilerin yer aldığı sorular ile karmaşık ifade içeren sorular sorulmaz. Bu adayların, okuyucu ve
işaretleyici yardımcı görevlileri verilerek, tekli salonlarda sınava alınmaları sağlanır. Sınav soru ve süre
miktarlarına göre belirlenen ölçüde ek süre verilir. Bu adayların soru kitapçığını kendilerinin okumasına
izin verilmez. Sınavda okuyucu yardımı aldığı halde soruları kendisinin de okuduğu tespit edilen
adayların sınavı geçersiz sayılır.
Soru kitapçığını kendi okuyabilecek durumda olan görme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda 9 ya
da 14 punto yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığı ile işaretleyici yardımı verilir. (Aşağıda örneği
verilmiştir.) Soru kitapçığı yazı boyutu büyük olsa dahi, cevap kâğıdı boyutu standart olduğundan,
adayların cevap kağıdı işaretleme durumlarını göz ardı etmemeleri gerekmektedir. İşaretleyici yardımı
isteyen adaylar tekli, istemeyen adaylar ise toplu salonlarda sınava alınır. Sınavda sadece işaretleyici
yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece
işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici görevliden okuma yardımı aldığı tespit edilenlerin sınavı
geçersiz sayılır. Soru kitapçığını kendisi okuyabilecek durumda olan adaylara ek süre verilmez.
Arial, 14 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde
sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ÖSYM'ye ulaştırmaları
zorunludur.
Arial, 9 punto örnek:
Engelli olarak sınava başvuran adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneğini
ÖSYM'ye ulaştırmaları zorunludur.
İŞİTME ENGELİ OLAN ADAYLAR
İşitme engelli adaylara, talepleri doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir. İşitme cihazları ile sınava
alınmalarına izin verilir.
BEDENSEL ENGELİ OLAN ADAYLAR
Engel durumları nedeniyle işaretleyici yardımına ihtiyacı olan bedensel engelli adaylara işaretleyici
yardımı verilir. Bedensel engelli adaylardan, sağlık kurulu raporlarında, vücutlarında motor sistem
mekanizması yeterli düzeyde gelişmediği için vücut hareketlerine hâkim olamadığı belirtilen CP
(Serebral palsi) hastalarından sınavda okuyucu ve işaretleyici yardımı talep eden adaylara, okuyucu ve
işaretleyici yardımı verilir.
DİĞER ENGELİ OLAN ADAYLAR
Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunda belirtilen sürekli durumlarda yer alan süreğen hastalık(kronik),
dil ve konuşma zorluğu, zihinsel (MR), sınıflanamayan bölümlerini işaretleyen adaylar bu gruptan
sayılır. Sağlık kurulu raporları ile RAM raporlarında; dil ve konuşma bozukluğu, yaygın gelişimsel
bozukluk (asberger sendromu, otizm, RETT sendromu, dezintegratif bozukluk vb.), özgül öğrenme
güçlüğü (Dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi vb.) ile MR (mental retardasyon) olduğu belirtilen
adaylara talepleri doğrultusunda okuyucu ve işaretleyici yardımı verilir. Ruhsal ve duygusal sağlık
sorunu (panikatak, depresyon, şizofreni, atipik psikoz gibi) olan adaylar, talepleri doğrultusunda tekli
18
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
salonlarda sınava alınır. Diyabet hastalarının insülin pompası, şeker ölçüm cihazları, ek gıda ile sınav
salonlarına alınmalarına izin verilir. Sürekli sağlık sorunu nedeniyle ilaç kullanan adayların yanlarında
ilaç getirmesine izin verilir.
GEÇİCİ ENGELİ OLAN ADAYLAR
Geçici süreli sağlık sorunu veya hamilelik gibi geçici özel durumu olan adayların, ilaç, ek gıda, tuvalet
gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına ve üzerlerinde/yanlarında sargı, alçı, atel, oturma simidi gibi tedavi
uygulamaları ile sınava alınmalarına izin verilir. Bu adaylara normal sınav süresi uygulanarak, talepleri
doğrultusunda işaretleyici yardımı verilir. Geçici engeli olan adayların sağlık raporlarında belirtilen
rapor bitiş tarihlerini sisteme girmeleri gerekmektedir. Rapor bitiş tarihinden itibaren engel durumları
sistem tarafından otomatik olarak kaldırılacaktır.
DİKKAT: Ellerini kullanamadığı için cevap kâğıdında işaretleme (kodlama) yapamayan adaylara
sadece işaretleyici yardımı verilir. Sınavda işaretleyici yardımı alan adaylara, işaretleyici görevli
tarafından soruların okunmasına izin verilmez. Sadece işaretleyici yardımı aldığı halde işaretleyici
görevliden okuma yardımı da aldığı tespit edilen engelli adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
Başvuru aşamasında engelli olduğunu belirten ve başvuru sistemine engelli olarak kaydedilen adayların
başvuru süresi içinde, bir üniversite veya devlet hastanesinden aldıkları sağlık raporlarının onaylı bir
örneğini ÖSYM’ye ulaştırmaları zorunludur. Bu alanda işaretleme yapan ve başvuru sistemine engelli
olarak kaydedilen adayların, başvuru süresi içinde sağlık raporlarının onaylı bir örneği ÖSYM’ye
ulaşmadığı takdirde engelli olarak bina/salon atamaları yapılmayacak, bu adaylar sınava engelli aday
olarak katılamayacaklardır. Sınava engelli aday olarak girdiği hâlde sağlık raporunun ÖSYM’ye
ulaşmadığı tespit edilen adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
SAĞLIK DURUMU/ENGEL
AÇIKLAMALAR
BİLGİ
FORMUNUN
DOLDURULMASINA
İLİŞKİN
Sağlık durumu nedeniyle özel ihtiyaçları olan adaylar, sınavlarda bu gereksinimlerine uygun hizmet
alabilmeleri için, Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu doldurmaları ve engel bilgilerinin bu formda
belirtildiği şekilde sisteme girilmesi gerekmektedir.
Başvuru Merkezi Aracılığıyla başvuru yapanlar, bu formu durumlarına uygun şekilde doldurarak,
başvuru merkezine yanlarında götürecek ve başvurularını Sağlık Raporunu ve Sağlık Durumu/Engel
Bilgi Formunu görevliye göstererek yapacaklardır. Başvurusunu bireysel olarak internetten yapacak
adaylar ise, Sağlık Durumu/Engel bilgilerinin sisteme girilebilmesi için, bu formu durumlarına uygun
şekilde doldurarak aşağıda belirtildiği şekilde ÖSYM’ye göndereceklerdir.
Sağlık Durumu / Engel Bilgi Formu aşağıda yer alan açıklamalara göre doldurulacaktır. Başvurularını
Başvuru Merkezi aracılığıyla veya bireysel olarak internetten yapan engeli/sağlık sorunu olan adayların,
başvuru süresi içinde, verdikleri bilgileri doğrulayan sağlık raporlarının onaylı bir örneğini ve Aday
Başvuru Formu ile Sağlık Durumu/Engel Bilgi Formunu durumlarını anlatan bir dilekçe ekinde “ÖSYM
Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/ANKARA” adresine posta ile göndermeleri veya
elden teslim etmeleri zorunludur. Adayların Merkezimize gönderecekleri dilekçelerinin, ilgili sınav
kılavuzlarında verilen “Genel Amaçlı Dilekçe” ile uyumlu olması ve bu dilekçelerde Aday İşlemleri
Sisteminden alınacak “Evrak Referans Numarası”nın da bulunması gerekmektedir.
Adayların bu açıklamaları dikkatle incelemeleri, başvuru işleminde sağlık durumu/engel bilgilerinin
doğru şekilde kayıt edildiğinden emin olmaları ve yukarıda istenilen belgeleri mutlaka başvuru süresi
içerisinde ÖSYM’ye ulaştırmaları gerekmektedir. Sürekli engel/sağlık sorunu olan adaylardan bu
bilgiler sonraki sınavlarda da kullanılmak üzere alınacak ve arşivlenecektir. Böylece, sağlık/engel
durumunda değişiklik olmayan adaylardan başvurdukları diğer ÖSYM sınavlarında yeniden sağlık
raporu istenilmeyecektir (ÖSYM gerek duyduğu durumlarda yeniden rapor isteme hakkını saklı tutar.).
ÖSYM’nin ilgili komisyonunca sağlık raporları incelenen ve kabul edilen adaylar, sağlık durumlarına
uygun şekilde sınava alınacaktır.
Sağlık raporlarının bir devlet veya üniversite hastanesinden alınmış olması zorunludur.
19
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
SAĞLIK DURUMUNA İLİŞKİN BİLGİLER
SÜREKLİ ENGEL GRUBU
Görme, işitme, bedensel, zihinsel gibi kalıcı engele sahip adaylar ile diyabet, astım, otizm, DEHB, dil
ve konuşma bozukluğu, ruhsal ve duygusal gibi süreğen veya sınıflanamayan sağlık sorunları olan
adaylar bu alanı dolduracaklardır.
Sürekli engel durumuna sahip adaylar bu bölümde, engel durumlarına uygun olan seçenek/seçenekleri
işaretleyecekler ve sağlık raporlarında belirtilen yüzdelik oranı ilgili bölüme gireceklerdir. Raporlarında
yüzdelik oran olmayanlar bu alanı boş bırakacaklardır.
Tam Vücut Engel Oranı: Sürekli engeli olan adayların “Engelli Sağlık Kurulu Rapor”unda belirtilen
toplam yüzde oranıdır.
GEÇİCİ ENGELİ OLANLAR
Kaza, hastalık, tedavi, hamilelik, vb. geçici bir sağlık sorunu nedeniyle geçici bir engele veya özel
gereksinime ihtiyacı olan adaylar ile yardımcı ihtiyacı olmasa dahi sağlık sorunu nedeniyle
üzerinde/yanında alçı, sargı, atel, oturma simidi, splint, ek gıda, ilaç gibi gereksinimlerini bulundurmak
zorunda olan adaylar, bu bölümü durumlarına uygun olarak dolduracak ve sağlık raporlarında belirtilen
“Rapor Bitiş Tarihi”ni ilgili bölüme gireceklerdir.
ÖZEL DURUMLAR
Sağlık raporlarında bu bölümdeki Yaygın Gelişimsel Bozukluk (Otizm, Asberger Sendromu, RETT
Sendromu,vb.) , Özgül Öğrenme Güçlüğü (Disleksi, Dikkat Eksikliği, Hiperaktivite,vb.) CP Hastası
(CP, Serebral Palsi), Ruhsal ve Duygusal Sağlık Sorunları, İlköğretime Başlama Yaşı Öncesi İşitme
Engeli Edinmiş gibi bilgiler yer alan adayların, Sürekli Engel Grubunda belirtilen sağlık durumu
bilgilerine ek olarak bu bölümü de doldurmaları gerekmektedir.
SINAV UYGULAMASINA İLİŞKİN BİLGİLER
Bu bölümde adaylar, durumlarına ve ihtiyaçlarına uygun olan seçenekleri işaretleyeceklerdir.
SORU KİTAPÇIĞI OKUMA DURUMU
Bu kısım adayın genel okuyabilme durumunu ifade eder. Görme engelli adaylar soru kitapçıklarının
kaç punto olacağını buradaki seçeneklerden birini işaretleyerek belirleyecekler. Ayrıca “okuyucu
istiyor” seçeneğini işaretleyen adaylara sınavda okuyucu yardımı verilecektir. Herhangi bir işaretleme
yapılmadığı takdirde adayın 9 punto (normal) yazı karakterinde yazılmış soru kitapçığını okuyabildiği
varsayılacak ve okuyucu yardımı verilmeyecektir.
CEVAP KÂĞIDI İŞARETLEME DURUMU
Cevap kâğıtları standart boyutta, 9 puntodur. Büyük punto kitapçık talebinde bulunan adayların bu
durumu göz ardı etmemesi gerekmektedir. Adaylar standart boyutta olan cevap kâğıdına işaretleme
yapma durumlarına göre bu alanda ilgili yeri dolduracaklardır.
SINAV SALON TERCİHİ
Bu bölüm, Özel Durumlarda yer alan sağlık sorunları ve sosyal uyum (dikkat eksikliği, hiperaktivite,
bazı ruhsal ve duygusal sağlık sorunları, otizm, vb.) nedeniyle ihtiyaç duyulan tekli ya da toplu salon
bilgisini içermektedir. Özel Durumlarda belirtilmeyen sebeplerden dolayı tekli salonda sınava girmesi
gereken adayların bu durumlarını dilekçelerinde belirtmeleri gerekmektedir. Sürekli veya geçici sağlık
sorunu nedeniyle okuyucu ve/veya işaretleyici isteyen adayların sınav yeri atamaları doğrudan tekli
salonlara yapılmaktadır.
SINAV SALONUNA ERİŞİM DURUMU
Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler sınav yeri atamalarında
kullanılacaktır. Asansörü olmayan binalara veya giriş kat salonları dolu olan binaların ara katlarına
yapılacak atamalar, adayların bu kısımda yer alan “Merdiven Çıkabilir” ve “Merdiven Çıkmakta
Zorlanıyor” bilgilerine göre yapılacaktır.
SINAVA GETİREBİLECEK ARAÇ VE GEREÇLER
Bu bölümde adaylar sağlık raporlarında belirtilen ve sınav salonuna getirip kullanmak istedikleri araç
ve gereçleri işaretleyeceklerdir. Adayların bu bölümde durumlarına uygun olarak verdikleri bilgiler
sınav yeri atamalarında kullanılacaktır.
20
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-1. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÜNİVERSİTE
Kod
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042
1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
Üniversite Adı
ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (BOLU)
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ
ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (AYDIN)
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (AFYONKARAHİSAR)
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ
AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (KIRŞEHİR)
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA)
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ
AMASYA ÜNİVERSİTESİ
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (ESKİŞEHİR)
ANKARA ÜNİVERSİTESİ
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM)
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
BARTIN ÜNİVERSİTESİ
BATMAN ÜNİVERSİTESİ
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BOZOK ÜNİVERSİTESİ (YOZGAT)
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (MANİSA)
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (SİVAS)
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA)
DİCLE ÜNİVERSİTESİ (DİYARBAKIR)
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (KÜTAHYA)
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ)
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GAZİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (TOKAT)
GEBZE YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
GÜLHANE ASKERİ TIP AKADEMİSİ (ANKARA)
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA)
HİTİT ÜNİVERSİTESİ (ÇORUM)
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA)
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (KARS)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (KARAMAN)
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
NECMETTİN ERBAKAN (KONYA) ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
21
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-1. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÜNİVERSİTE
Kod
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
Üniversite Adı
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (BURDUR)
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (HATAY)
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (TEKİRDAĞ)
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
NİĞDE ÜNİVERSİTESİ
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
ORDU ÜNİVERSİTESİ
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (DENİZLİ)
RECEP TAYYİP ERDOĞAN (RİZE) ÜNİVERSİTESİ (RİZE)
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
SİİRT ÜNİVERSİTESİ
SİNOP ÜNİVERSİTESİ
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA)
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (EDİRNE)
TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ
TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (BURSA)
UŞAK ÜNİVERSİTESİ
YALOVA ÜNİVERSİTESİ
YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (VAN)
BÜLENT ECEVİT (ZONGULDAK KARAELMAS) ÜNİVERSİTESİ (ZONGULDAK)
ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ATILIM ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (TRABZON)
AVRUPA MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
BEYKOZ LOJİSTİK MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FARUK SARAÇ TASARIM MESLEK YÜKSEKOKULU (BURSA)
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
FATİH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
HASAN KALYONCU (GAZİKENT) ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
GEDİK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
GEDİZ ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
İ. D. BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU
İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ
İZMİR ÜNİVERSİTESİ
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
22
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-1. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÜNİVERSİTE
Kod
2038
2039
2040
2041
2042
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
3001
3002
3003
3004
3005
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
Üniversite Adı
KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU (NEVŞEHİR)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
MELİKŞAH ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
MEVLANA ÜNİVERSİTESİ (KONYA)
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ)
OKAN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU (İSTANBUL)
SABANCI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ŞİFA ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TOROS ÜNİVERSİTESİ (MERSİN)
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
UFUK ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
ZİRVE ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP)
ULUSLARARASI ANTALYA ÜNİVERSİTESİ
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL)
CANİK BAŞARI ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN)
TED ÜNİVERSİTESİ (ANKARA)
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA)
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE)
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE)
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA)
A. S. PUSKİN BATI KAZAKİSTAN SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (URAL-KAZAKİSTAN)
ABAY KAZAK MİLLİ PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
ABILAYHAN KAZAK ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE ALEM DİLLERİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
AKAKİ TSERETELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KUTAİSİ-GÜRCİSTAN)
AKTÖBE DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (AKTÖBE-KAZAKİSTAN)
AL-FARABİ KAZAK DEVLET MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
AZERBAYCAN DEVLET BEDEN TERBİYESİ VE İDMAN AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET İKTİSAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET MEDENİYET VE İNCE SANAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET NEFT AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET PEDAGOJİ ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DEVLET RESSAMLIK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN DİLLER ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN MİLLİ KONSERVATUVARI (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN MİMARLIK VE İNŞAAT ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ - AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZERBAYCAN TIP ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
AZİZ KIRIL VE METODİ ÜNİVERSİTESİ (ÜSKÜP-MAKEDONYA)
AZİZ KLEMENT VE OHRİ ÜNİVERSİTESİ (BİTOLA-MAKEDONYA)
BAKÜ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
BAKÜ SLAVYAN ÜNİVERSİTESİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
BANAT ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
BİŞKEK SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
BUDAPEŞTE ÜNİVERSİTESİ EKONOMİ BİLİMLERİ (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
BÜKREŞ EKONOMİK ARAŞTIRMALAR AKADEMİSİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ POLİTEKNİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ TARIM BİLİMLERİ VE VETERİNERLİK ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
BÜKREŞ ÜNİVERSİTESİ (BÜKREŞ-ROMANYA)
CELAL-ABAD DEVLET ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
CLUJ-NAPOCA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
CLUJ-NAPOCA, BABES-BOLYAİ ÜNİVERSİTESİ (CLUJ-ROMANYA)
CONSTANTA "OVIDIUS" ÜNİVERSİTESİ (CONSTANTA-ROMANYA)
DONETSK MİLLİ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (DONETSK-UKRAYNA)
GENCE DEVLET ÜNİVERSİTESİ (GENCE-AZERBAYCAN)
GIDA TEKNOLOJİLERİ ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
23
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-1. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU ÜNİVERSİTE
Kod
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082
4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
6001
6002
6003
6004
6005
7001
7002
8001
Üniversite Adı
GÜRCİSTAN DEVLET BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR AKADEMİSİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
H. DOSMUHAMEDOV ATIRAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ATIRAU-KAZAKİSTAN)
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ (TÜRKİSTAN-KAZAKİSTAN)
I.I.MECHNIKOV ODESSA MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (ODESSA-UKRAYNA)
IASI ALEXANDRU IOAN CUZA ÜNİVERSİTESİ (IASI-ROMANYA)
İ. JANSUGUROV YEDİSU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TALDIKORGAN-KAZAKİSTAN)
İ.ARABAEV KIRGIZ DEVLET EĞİTİM ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
İKTİSAT VE GİRİŞİMCİLİK ÜNİVERSİTESİ (CELAL-ABAD-KIRGIZİSTAN)
İVANE CAVAHİŞVİLİ TİFLİS DEVLET ÜNİVERSİTESİ (TİFLİS-GÜRCİSTAN)
K.TINISTANOV ISSIK-GÖL DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KARAKOL-KIRGIZİSTAN)
KAZAK DEVLET KIZ PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
KAZAK MİLLİ MÜZİK AKADEMİSİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
KIRGIZ DEVLET SANAT ENSTİTÜSÜ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZ MİLLİ KONSERVATUARI (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZİSTAN CUMHURİYETİ GÜZEL SANATLAR AKADEMİSİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
KİEV MİLLİ EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
KOMRAT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KOMRAT-MOLDOVA)
KORKUT ATA KIZILORDA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KIZILORDA-KAZAKİSTAN)
KURMANGAZİ ADINDAKİ MİLLİ KONSERVATUVARI (ALMATI-KAZAKİSTAN)
L. N. GUMİLEV AVRASYA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ASTANA-KAZAKİSTAN)
M. AUEZOV GÜNEY KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÇİMKENT-KAZAKİSTAN)
MALTA ÜNİVERSİTESİ (MSIDA-MALTA)
MOLDOVA DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
MOLDOVA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (KİŞİNEV-MOLDOVA)
NAHCİVAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NAHCİVAN-AZERBAYCAN)
NARİN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (NARİN-KIRGIZİSTAN)
O. A. BAYKONUROV JEZKAZGAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (JEZKAZGAN-KAZAKİSTAN)
ORMAN ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
OŞ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (OŞ-KIRGIZİSTAN)
P. VLADIGEROV DEVLET MÜZİK AKADEMİSİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
PLOVDIV PAISII HILENDARSKI ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
PLOVDİV TIP ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
RUSE "ANGEL KUNCHEV" ÜNİVERSİTESİ (ROUSSE-BULGARİSTAN)
S. AMANJOLOV ADINDAKİ DOĞU KAZAKİSTAN DEVLET ÜNİVERSİTESİ (ÖSKEMEN-KAZAKİSTAN)
SOFYA ST. KLIMENT OHRIDSKI ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SOFYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SOFYA TIP ÜNİVERSİTESİ (SOFYA-BULGARİSTAN)
SUMGAYIT DEVLET ÜNİVERSİTESİ (SUMGAYIT-AZERBAYCAN)
Ş. ESENOV AKTAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (AKTAU-KAZAKİSTAN)
Ş. UALİHANOV KÖKŞETAU DEVLET ÜNİVERSİTESİ (KÖKŞETAU-KAZAKİSTAN)
ŞOTA RUSTAVELİ DEVLET ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN)
T. JURGENOV DEVLET TİYATRO SİNEMA ENSTİTÜSÜ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
T. JURGENOVA KAZAK MİLLİ SANAT AKADEMİSİ (ALMATI-KAZAKİSTAN)
TARAS SEVCHENKO ULUSLARARASI KİEV ÜNİVERSİTESİ (KİEV-UKRAYNA)
TARAZ DEVLET PEDAGOJİ ENSTİTÜSÜ (TARAZ-KAZAKİSTAN)
TARIM ÜNİVERSİTESİ (FİLİBE-BULGARİSTAN)
TEKNİK ÜNİVERSİTE (BUDAPEŞTE-MACARİSTAN)
TİFLİS DEVLET TIP ÜNİVERSİTESİ (BATUM-GÜRCİSTAN)
TİMİSOARA "BATI" ÜNİVERSİTESİ (TİMİSOARA-ROMANYA)
UKRAYNA ULUSAL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ "KİEV POLİTEKNİK ENSTİTÜSÜ" (KİEV-UKRAYNA)
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ (SARAYBOSNA - BOSNA - HERSEK)
ÜZEYİR HACIBEYLİ ADINA BAKÜ MÜZİK AKADEMİSİ (BAKÜ-AZERBAYCAN)
VARNA EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VARNA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VARNA TIP ÜNİVERSİTESİ (VARNA-BULGARİSTAN)
VILNIUS GEDIMINAS TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (VILNIUS-LİTVANYA)
Y.BALASAGIN KIRGIZ MİLLİ ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN)
ZAGREB ÜNİVERSİTESİ (ZAGREB-HIRVATİSTAN)
AFRİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AMERİKA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
ASYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AVRUPA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
AVUSTRALYA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
HARP OKULLARI
POLİS AKADEMİSİ
DİĞER YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI
24
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI
Kod Lisans Programı Adı
8342
8297
3101
4203
8145
5101
3102
8341
8120
9152
3103
5102
9380
8304
4204
6104
8121
3105
8305
3106
3107
9356
7101
3108
3109
3110
3111
3112
9346
4208
8146
3113
4209
8306
3114
9203
3115
4211
8343
8147
9190
4212
7105
7106
9197
3116
7107
3117
3118
6119
3120
8122
9377
8148
3121
8149
7150
8150
4215
8307
7102
8123
8124
3122
7208
4216
8308
8144
3123
8143
5137
8309
3124
3125
3126
4220
8151
8125
8152
3127
8153
4222
8154
8155
8156
3128
9150
8310
3129
9343
8157
5103
3130
9364
8158
6131
ACİL YARDIM VE AFET YÖNETİMİ
ADALET YÜKSEKOKULU (B) (EKSTERN)
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ / AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
AĞAÇ İŞLERİ ENDÜSTRİSİ
AĞAÇ İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE BİLİMLERİ VE TÜKETİCİ ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE EKONOMİSİ VE BESLENME ÖĞRETMENLİĞİ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ
AİLE VE TÜKETİCİ BİLİMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
AKSESUAR TASARIMI
AKTÜARYA / AKTÜERYA
AKTÜERYA BİLİMLERİ
AKTÜERYA VE RİSK YÖNETİMİ
ALMAN DİL BİLİMİ
ALMAN DİLİ
ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI
ALMAN DİLİ VE KÜLTÜRÜ
ALMANCA ÖĞRETMENLİĞİ
AMERİKAN DİLİ VE EDEBİYATI
AMERİKAN KÜLTÜRÜ VE EDEBİYATI
ANA OKULU ÖĞRETMENLİĞİ / ANAOKULU ÖĞRETMENLİĞİ
ANİMASYON
ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ
ANTROPOLOJİ
ARAP DİLİ VE EDEBİYATI
ARAPÇA ÖĞRETMENLİĞİ
ARKEOLOJİ
ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ
ARNAVUT DİLİ VE EDEBİYATI
ARNAVUTÇA
ARP
ARŞİVCİLİK
ASFALTİT VE PETROL-GAZ ÜRETİMİNİN FİZİKİ SÜREÇLERİ
ASTRONOMİ
ASTRONOMİ VE UZAY BİLİMLERİ
AŞÇILIK
AVRUPA BİRLİĞİ İLİŞKİLERİ
AZERBAYCAN DİLİ VE EDEBİYATI
AZERBAYCAN TÜRKÇESİ VE EDEBİYATI
BAHÇE BİTKİLERİ
BAHÇE BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
BAHÇE VE TARLA BİTKİLERİ
BALE
BALE DANSÇILIĞI
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ
BALIKÇILIK TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
BANDO ŞEFLİĞİ
BANKACILIK
BANKACILIK FİNANS
BANKACILIK VE FİNANS / BANKACILIK VE FİNANSMAN
BANKACILIK VE SİGORTACILIK
BASIM VE YAYIMCILIK
BASIM VE YAYIN ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ
BASIN VE YAYIMCILIK
BASIN VE YAYIN / BASIN-YAYIN
BASKI ÖĞRETMENLİĞİ
BASKI SANATLARI
BATI AVRUPA İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
BATI DİLLERİ
BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU
BESİN TEKNOLOJİSİ VE ÖĞRETMENLİĞİ
BESLENME VE DİYETETİK
BİLEŞİK SANATLAR / BİRLEŞİK SANATLAR
BİLGİ İŞLEMİ
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR
BİLGİSAYAR BİLİMİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
BİLGİSAYAR BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR DONANIMI VE TEKNOLOJİSİ
BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE AĞLARI
BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ VE BÜRO YÖNETİMİ
BİLGİSAYAR UYGULAMALI EKONOMİ
BİLGİSAYAR VE ENFORMASYON SİSTEMLERİ
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK / BİLGİSAYAR-ENFORMATİK
BİLGİSAYAR VE ENFORMATİK MÜHENDİSLİĞİ
BİLGİSAYAR VE KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETİMİ
BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİLGİSAYAR VE YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
BİLİM TARİHİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
BİLİŞİM SİSTEMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ
BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
BİTKİ KORUMA
BİTKİSEL ÜRETİM
25
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI
Kod Lisans Programı Adı
9269
9382
3132
3133
5138
3364
4226
4227
5104
3134
3135
9294
9114
9266
9349
9347
4228
8159
4229
9297
9298
9299
9300
9301
9302
9303
3136
4230
3137
8239
8160
9216
9168
9191
8311
4232
7151
3138
3365
3139
3140
9169
7136
8312
3141
9383
9280
8202
8313
4233
3142
8314
3143
3144
9204
7152
4235
3145
6146
8161
8126
8162
9381
7209
8163
3147
8127
8164
8165
3150
3148
3149
4237
4239
3151
8166
8167
8168
8169
9007
4240
4241
6152
9332
8315
6366
4243
8170
8171
3153
8172
3154
9163
9174
7153
7210
BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ
BİYOENFORMATİK VE GENETİK
BİYOKİMYA
BİYOLOJİ
BİYOLOJİ BİLİMLERİ VE BİYO MÜHENDİSLİK
BİYOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
BİYOLOJİ-EKOLOJİ, ÇEVRE KORUMA
BİYOLOJİ-ZİRAİ BİLİMLER
BİYOMEDİKAL CİHAZ TEKNOLOJİSİ
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİĞİ
BİYOMÜHENDİSLİK
BİYOMÜHENDİSLİK VE GENETİK
BİYOSİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
BİYOTEKNOLOJİ
BİYOTEKNOLOJİ VE MOLEKÜLER BİYOLOJİ
BOŞNAK DİLİ VE EDEBİYATI
BOŞNAKÇA
BOYA-APRE ÖĞRETMENLİĞİ
BÖLGE BİLİM
BÖLGE BİLİM (ALMANYA-ALMAN DİLİ)
BÖLGE BİLİM (AMERİKA-İNGİLİZ DİLİ)
BÖLGE BİLİM (AZERBAYCAN)
BÖLGE BİLİM (FRANSA-FRANSIZ DİLİ)
BÖLGE BİLİM (İNGİLTERE-İNGİLİZ DİLİ)
BÖLGE BİLİM (İSKANDİNAVYA)
BÖLGE BİLİM (İSRAİL VE YAKIN DOĞU)
BULGAR DİLİ VE EDEBİYATI
BULGAR FİLOLOJİSİ
BÜRO YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
BÜRO YÖNETİMİ VE SEKRETERLİK
CAM
CAM VE SERAMİK TASARIMI
CANLANDIRMA FİLMİ TASARIM VE YÖNETİMİ
CAZ
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ
CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ
CİLT
COĞRAFYA
COĞRAFYA ÖĞRETMENLİĞİ
ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI
ÇAĞDAŞ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
ÇALGI
ÇALGI YAPIM / ENSTRÜMAN YAPIM
ÇALIŞMA EKONOMİSİ
ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ
ÇERKEZ DİLİ VE EDEBİYATI
ÇEVİRİBİLİM (ALMANCA)
ÇEVİRİBİLİM (İNGİLİZCE) / ÇEVİRİBİLİM
ÇEVRE BİLİMLERİ VE YÖNETİMİ
ÇEVRE KORUMA TESİSATI VE DONANIMI
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVREBİLİM
ÇİÇEK, ÖRGÜ, DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ
ÇİN DİLİ VE EDEBİYATI
ÇİNİ
ÇİZGİ FİLM (ANİMASYON) / ÇİZGİ FİLM - ANİMASYON
ÇOCUK GELİŞİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ / ÇOÇUK GELİŞİMİ VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE EĞİTİMİ
ÇOCUK SAĞLIĞI VE GELİŞİMİ
DANS
DEKORATİF EŞYALAR VE ÇİÇEK ÖĞRETMENLİĞİ
DEKORATİF SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
DEKORATİF ÜRÜNLER ÖĞRETMENLİĞİ
DENİZ BİLİMLERİ
DENİZ BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİCİLİĞİ / DENİZ İŞLETMECİLİĞİ VE YÖNETİMİ / DENİZCİLİK İŞLETMELERİ YÖNETİMİ
DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
DENİZ ULAŞTIRMA İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
DENİZ VE LİMAN İŞLETME
DENİZDE PETROL VE GAZ ÜRETİM ARAÇLARI
DERİ MÜHENDİSLİĞİ
DERİ TEKNOLOJİSİ
DERİ VE LİF TEKNOLOJİSİ
DEVLET KONSERVATUVARI
DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI / DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUVARI
DİĞER
DİL AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
DİL BİLGİSİ
DİL BİLİMİ / DİLBİLİM
DİL VE KONUŞMA TERAPİSİ
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
DİŞ HEKİMLİĞİ
DOĞU DİLLERİ
DOKUMA ÖĞRETMENLİĞİ
DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ
DOKÜMANTASYON VE ENFORMASYON
DÖKÜM İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
DÖKÜM ÖĞRETMENLİĞİ
DRAMA VE OYUNCULUK
DRAMATİK YAZARLIK
DRAMATİK YAZARLIK-DRAMATURJİ / DRAMATURJİ-DRAMATİK YAZARLIK
DUYSAL (SES) SANATLARI TASARIMI / DUYSAL SANATLARI TASARIMI
26
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI
Kod Lisans Programı Adı
4244
3155
3156
4246
9139
8173
3157
8174
8175
8176
8177
8128
8316
3158
3159
9113
5105
9221
5106
9344
8179
9206
4248
4249
4250
8180
3160
3161
3162
4251
4252
8181
3163
3164
6165
3166
3167
4253
3168
8318
7154
3169
9321
4254
4255
3170
9323
3171
8182
3172
8319
4257
6173
3174
9265
9225
9193
8129
7156
8185
8186
7157
3175
4258
3176
3177
8187
3178
8188
8130
8189
3179
3180
3367
3181
9122
9154
9159
9165
4260
5107
9371
9262
9359
4261
3182
3183
3184
3368
3185
9263
4262
8344
8190
7108
7158
DÜNYA DİNLERİ
EBELİK
ECZACILIK
EDEBİYAT
EDEBİYAT PROGRAMLARI
EĞİTİM BİLİMLERİ
EĞİTİM İLETİŞİMİ VE PLANLAMASI
EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
EĞİTİM YÖNETİCİLİĞİ VE DENETİCİLİĞİ
EĞİTİM YÖNETİMİ VE PLANLAMASI
EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME / EĞİTİMDE ÖLÇME-DEĞERLENDİRME
EĞİTİMDE PSİKOLOJİK HİZMETLER
EKOLOJİ
EKONOMETRİ
EKONOMİ
EKONOMİ POLİTİK VE TOPLUM FELSEFESİ
EKONOMİ VE FİNANS
EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER / EKONOMİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
EKONOMİ-YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
EL SANATLARI
EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
EL SANATLARI TASARIMI VE ÜRETİMİ
ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ VE DONANIMI
ELEKTRİK GÜÇ ÜRETİMİ VE ELEKTRİK DONANIMI
ELEKTRİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRİK VE ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ / ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK VE MALZEME DONANIMI
ELEKTRONİK
ELEKTRONİK İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE BİLGİSAYAR ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRONİK VE HABERLEŞME ÖĞRETMENLİĞİ
ELEKTRONİK VE TELEKOMÜNİKASYON
ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ TASARIMI
ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ TASARIMI
ENDÜSTRİ VE SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİ YÖNETİMİ
ENDÜSTRİ YÖNETİMİ VE MÜHENDİSLİK
ENDÜSTRİYEL TASARIM
ENDÜSTRİYEL TASARIM MÜHENDİSLİĞİ
ENDÜSTRİYEL TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
ENERJİ ÖĞRETMENLİĞİ
ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENFORMASYON SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ENFORMASYON TEKNOLOJİLERİ
ENFORMATİK / ENFORMATİK (ALMANCA)
ENGELLİLERDE EGZERSİZ VE SPOR EĞİTİMİ
ERGOTERAPİ
ERMENİ DİLİ VE EDEBİYATI
ESKİ ÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ / ESKİÇAĞ DİLLERİ VE KÜLTÜRLERİ
ESKİ ÇİNİ ONARIMI / ESKİ ÇİNİ ONARIMLARI
ESKİ KUMAŞ DESENLERİ
ESKİ YAZI
ESKİ YAZI (HAT)
ESKİ YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
EŞİT AĞIRLIKLI PROGRAMLAR
ETNOLOJİ
EV EKONOMİSİ
EV İDARESİ VE AİLE EKONOMİSİ
EV YÖNETİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
EV-İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
EV-İŞ VE EV EKONOMİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FAGOT
FARS DİLİ VE EDEBİYATI
FELSEFE
FELSEFE GRUBU ÖĞRETMENLİĞİ
FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
FEN PROGRAMLARI
FİLM TASARIM VE YAZARLIK
FİLM TASARIM VE YÖNETMENLİĞİ
FİLM TASARIMI
FİLOLOJİ
FİNANS MATEMATİĞİ
FİNANS VE BANKACILIK
FİNANS VE MUHASEBE
FİNANSAL EKONOMETRİ
FİNANS-SİGORTA
FİZİK
FİZİK ANTROPOLOJİ
FİZİK MÜHENDİSLİĞİ
FİZİK ÖĞRETMENLİĞİ
FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON
FİZİK TIP VE REHABİLİTASYON
FİZİK VE ASTRONOMİ
FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON
FLÜT
FOLKLOR VE ETNOMÜZİKOLOJİ
FOTOĞRAF
27
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI
Kod Lisans Programı Adı
8345
7211
4264
3186
8131
3187
4265
5108
9144
6188
8191
8320
7159
7195
9274
8321
8322
3189
4268
8192
3190
8193
9185
9259
8194
4270
9273
8195
9034
9151
8196
9310
3191
4271
9275
7109
3192
8197
3193
3194
9231
7190
5109
9162
7191
4272
8353
7160
7196
9365
7145
9160
7161
7162
9118
8346
3195
8294
4276
8323
4277
8198
7163
5110
3196
8200
3197
5111
3198
8324
8201
7215
3199
8325
3200
9345
5112
3201
3202
3203
8203
3204
3205
7164
9117
8326
3206
3207
6208
8204
3209
3210
9194
8205
7165
3211
FOTOĞRAF VE GRAFİK SANATLAR
FOTOĞRAF VE VİDEO
FRANSIZ DİLİ
FRANSIZ DİLİ VE EDEBİYATI
FRANSIZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
FRANSIZCA ÖĞRETMENLİĞİ
GASTRONOMİ
GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI
GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLENDİRME / GAYRİMENKUL VE VARLIK DEĞERLEME
GAZETECİLİK
GAZETECİLİK VE HALKLA İLİŞKİLER
GELENEKSEL EL SANATLARI
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI
GELENEKSEL TÜRK EL SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
GELENEKSEL TÜRK MÜZİĞİ
GELENEKSEL TÜRK SANATLARI
GEMİ İNŞAAT VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ / GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ İNŞAATI VE DENİZCİLİK TEKNOLOJİLERİ
GEMİ MAKİNALARI / GEMİ MAKİNELERİ
GEMİ MAKİNELERİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ VE DENİZ TEKNOLOJİSİ MÜHENDİSLİĞİ
GEMİ VE YAT TASARIMI
GEMOLOJİ
GENEL TARİH
GENETİK VE BİYOİNFORMATİK
GENETİK VE BİYOMÜHENDİSLİK
GEOMATİK MÜHENDİSLİĞİ
GERONTOLOJİ
GIDA BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ
GIDA İŞLEME MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
GIDA TEKNOLOJİLERİ / GIDA TEKNOLOJİSİ
GİRİŞİMCİLİK
GİTAR
GİYİM ENDÜSTRİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ / GİYİM ENDÜSTRİSİ VE GİYİM SANATLARI ÖĞRETMENLİĞİ
GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ
GÖRME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
GÖRSEL İLETİŞİM
GÖRSEL İLETİŞİM SANATI
GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
GÖRSEL SANATLAR
GÖRSEL SANATLAR VE GÖRSEL İLETİŞİM TASARIMI
GÖRSEL SANATLAR VE İLETİŞİM TASARIMI
GÖRÜNTÜ SANATLARI
GRAFİK
GRAFİK ÖĞRETMENLİĞİ
GRAFİK RESİMLEME VE BASKI
GRAFİK SANATLAR / GRAFİK SANATLARI
GRAFİK SANATLAR VE GRAFİK TASARIM
GRAFİK TASARIM
GRAFİK TASARIMI
GÜMRÜK İŞLETME
GÜRCÜ DİLİ VE EDEBİYATI
GÜVERTE
GÜVERTE (DKK)
HABERLEŞME DONANIMI VE TEKNOLOJİLERİ
HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ
HABERLEŞME MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
HABERLEŞME TEKNOLOJİSİ
HALI, KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ / HALI-KİLİM VE ESKİ KUMAŞ DESENLERİ
HALK BİLİM / HALKBİLİM
HALK BİLİMİ (FOLKLOR) / HALKBİLİMİ (FOLKLOR)
HALK EĞİTİMİ
HALKLA İLİŞKİLER
HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK
HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
HAVA KONTROLÖRÜ
HAVA TRAFİK KONTROL
HAVA ULAŞTIRMA
HAVACILIK
HAVACILIK ELEKTRİK VE ELEKTRONİĞİ
HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ
HAVACILIK MÜHENDİSLİĞİ
HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ
HAYVANSAL ÜRETİM
HAZIR GİYİM ÖĞRETMENLİĞİ
HAZIR GİYİM TEKNOLOJİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
HEMŞİRELİK
HEMŞİRELİK VE SAĞLIK HİZMETLERİ
HEYKEL
HIRVAT DİLİ VE EDEBİYATI
HİDROJEOLOJİ
HİDROJEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
HİNDOLOJİ
HİTİTOLOJİ
HOLLANDA DİLİ VE EDEBİYATI
HUKUK
HUNGAROLOJİ
İBRANİ DİLİ VE EDEBİYATI
İÇ MİMARİ
İÇ MİMARİ VE ÇEVRE TASARIMI
İÇ MİMARLIK
28
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI
Kod Lisans Programı Adı
3212
9217
9140
9319
3213
6214
3215
8327
8132
5113
7212
9281
7168
3216
3217
5114
3218
4288
9363
3219
4290
8293
3220
9318
8328
9189
3221
8206
9372
9270
3222
3223
3224
8207
8208
9324
8133
8209
3225
3226
3227
4294
8210
3228
8134
4295
8211
6229
9308
3230
3231
3232
4297
3233
4298
3234
4299
6235
3236
3237
3238
3239
8212
4301
4302
8213
3283
4304
4305
3240
6241
9226
3369
8329
4306
9192
4307
5115
8214
3242
9215
4308
8199
7111
7221
3243
3244
8215
8216
9158
3245
8347
8141
9260
3246
7112
İÇ MİMARLIK VE ÇEVRE TASARIMI
İDARİ BİLİMLER
İKTİSADİ PROGRAMLAR
İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER PROGRAMLARI
İKTİSAT
İLAHİYAT
İLETİŞİM
İLETİŞİM BİLİMLERİ
İLETİŞİM SANATLARI
İLETİŞİM TASARIMI
İLETİŞİM TASARIMI (MULTİMEDİA)
İLETİŞİM TASARIMI VE YÖNETİMİ
İLETİŞİM VE TASARIM
İLKÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
İNGİLİZ DİL BİLİMİ
İNGİLİZ DİLİ
İNGİLİZ DİLİ VE AMERİKAN KÜLLTÜRÜ
İNGİLİZ DİLİ VE EDEBİYATI
İNGİLİZ DİLİ VE KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
İNGİLİZ DİLİ VE KÜLTÜRÜ
İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ / İNGİLİZCE ÖĞRETMENLİĞİ-ELT
İNSAN KAYNAKLARI
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
İPLİKÇİLİK ÖĞRETMENLİĞİ
İSLAM BİLİMLERİ
İSLAMİ İLİMLER
İSPANYOL DİLİ VE EDEBİYATI
İSTATİSTİK
İSTATİSTİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
İŞ İDARESİ
İŞ İDARESİ VE İKTİSAT
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ
İŞ VE TEKNİK EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ
İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / İŞ YÖNETİMİ VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ
İŞİTME ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME / İŞLETMECİLİK
İŞLETME BİLGİ YÖNETİMİ
İŞLETME EKONOMİSİ
İŞLETME ENFORMATİĞİ
İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ
İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME YÖNETİMİ
İŞLETME, MUHASEBE VE TİCARET ÖĞRETMENLİĞİ
İŞLETME-EKONOMİ / İŞLETME-İKTİSAT
İŞLETME-MUHASEBE VE DENETİM
İTALYAN DİLİ VE EDEBİYATI
JAPON DİLİ VE EDEBİYATI
JAPONCA ÖĞRETMENLİĞİ
JEODEZİ
JEODEZİ VE FOTOGRAMETRİ MÜHENDİSLİĞİ
JEODEZİ VE HARİTACILIK
JEOFİZİK MÜHENDİSLİĞİ
JEOLOJİ
JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
KALIPÇILIK ÖĞRETMENLİĞİ
KAMU YÖNETİMİ
KARA ULAŞTIRMA
KARŞILAŞTIRMALI EDEBİYAT
KAYNAK ÖĞRETMENLİĞİ
KAZAK DİLİ VE EDEBİYATI
KAZAKİSTAN TARİHİ
KEMAN
KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARİSİ / KENTSEL TASARIM VE PEYZAJ MİMARLIĞI
KIRGIZ DİLİ ÖĞRETMENLİĞİ
KIRGIZ DİLİ VE EDEBİYATI
KİMYA
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA MÜHENDİSLİĞİ VE UYGULAMALI KİMYA
KİMYA ÖĞRETMENLİĞİ
KİMYA TEKNOLOJİSİ
KİMYA VE PROSES MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA VE SÜREÇ MÜHENDİSLİĞİ
KİMYA/BİYOLOJİ KİMYA
KİMYA-BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
KLARNET
KLASİK ARKEOLOJİ
KLASİK BALE
KLİNİK VETERİNERLİK VE ECZACILIK
KOMPOSİZYON VE MÜZİK TEORİSİ / KOMPOZİSYON VE MÜZİK TEORİSİ
KOMPOSİZYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ / KOMPOZİSYON VE ORKESTRA ŞEFLİĞİ
KOMPOZİSYON / KOMPOSİZYON
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ
KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
KONAKLAMA VE TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
KONTRABAS
KONTROBAS
KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
KONTROL ÖĞRETMENLİĞİ
KONTROL VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ
KONTROL VE OTOMASYON MÜHENDİSLİĞİ
KORE DİLİ VE EDEBİYATI
KOREOLOJİ
29
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI
Kod Lisans Programı Adı
8217
7113
8218
3247
9156
8219
9366
8220
9141
8330
5141
8221
5116
9287
3248
4309
3249
3250
4310
9376
8222
3251
8295
8224
3253
8223
3252
5117
4313
4314
4315
4316
4317
3254
8225
8226
5118
9305
8227
9304
3255
6256
3257
3370
9362
3258
3256
8228
8229
8230
9195
8244
3259
9220
5119
5120
9374
7197
8231
3260
8232
3261
6262
5139
3263
3264
9170
3266
3265
3375
7169
5144
7114
5121
3267
8233
3268
3269
9115
5123
3270
4322
3381
8234
9153
9283
8235
9124
3271
3272
9290
8178
9224
9187
9222
9188
KORNO
KORO
KUAFÖRLÜK ÖĞRETMENLİĞİ
KUAFÖRLÜK VE GÜZELLİK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ
KURGU-SES VE GÖRÜNTÜ YÖNETİMİ
KUYUMCULUK
KUYUMCULUK VE MÜCEVHER TASARIMI
KÜLTÜR BİTKİLERİ ÜRETİMİ VE PAZARLAMASI
KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
KÜLTÜR YÖNETİMİ
KÜLTÜREL ETÜDLER / KÜLTÜREL ETÜTLER
KÜLTÜRTEKNİK
KÜRESEL VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER / KÜRESEL SİYASET VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
KÜRT DİLİ VE EDEBİYATI
KÜTÜPHANECİLİK
KÜTÜPHANECİLİK VE BİLGİ ÇALIŞMALARI
LATİN DİLİ VE EDEBİYATI
LEH DİLİ VE EDEBİYATI
LENGUSTİK TERCÜME TEORİSİ VE PRATİĞİ
LOJİSTİK
LOJİSTİK YÖNETİMİ
MADEN MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNA (DKK)
MAKİNA RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
MAKİNA RESSAMLIĞI VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE RESMİ VE KONSTRÜKSİYONU ÖĞRETMENLİĞİ / MAKİNE-RESİM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
MAKİNE
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE ÖĞRETMENLİĞİ
MAKİNE ÜRETİMİ TEKNİK VE TEKNOLOJİSİ
MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE VE ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE YAPIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
MAKİNE YAPIMI MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
MALİYE
MALİYE-MUHASEBE
MALZEME
MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLİĞİ
MALZEME BİLİMİ VE NANOTEKNOLOJİ
MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
MALZEME VE SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
MATBAA ÖĞRETMENLİĞİ / MATBAACILIK ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK
MATEMATİK MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR (ÖĞRETMENLİK)
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR / MATEMATİK-BİLGİSAYAR
MATEMATİK VE BİLGİSAYAR BİLİMLERİ
MATEMATİK VE İNFORMATİK / MATEMATİK-İNFORMATİK
MATEMATİK VE İSTATİSTİK
MATEMATİK-BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI
MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR
MEDYA VE İLETİŞİM
MEDYA VE İLETİŞİM SİSTEMLERİ
MEDYA VE UYGULAMALI GÖRSEL SANATLAR
MEKATRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK ÖĞRETMENLİĞİ
MEKATRONİK SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
MESLEKİ RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
METAL İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
METAL ÖĞRETMENLİĞİ
METALURJİ MÜHENDİSLİĞİ
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ
METEOROLOJİ MÜHENDİSLİĞİ
MİKROELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
MİMARLIK
MOBİLYA VE DEKORASYON ÖĞRETMENLİĞİ
MODA GİYİM TASARIMI
MODA TASARIMI
MODA TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
MODA VE TASARIM
MODA VE TEKSTİL TASARIM / MODA VE TEKSTİL TASARIMI / TEKSTİL VE MODA TASARIMI
MODEL ÖĞRETMENLİĞİ
MODERN DANS
MOLEKÜLER BİYOLOJİ
MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK
MOTOR ÖĞRETMENLİĞİ
MUHASEBE
MUHASEBE BİLGİ SİSTEMLERİ
MUHASEBE VE DENETİM
MUHASEBE VE FİNANSAL YÖNETİM / MUHASEBE VE FİNANS YÖNETİMİ
MUHASEBE VE FİNANSMAN ÖĞRETMENLİĞİ
MUHASEBE VE MALİYE
MUHASEBE-FİNANSMAN
MUHASEBE-İŞLETME ÖĞRETMENLİĞİ
MUTFAK SANATLARI VE YÖNETİMİ
MÜCEVHERAT MÜHENDİSLİĞİ
MÜHENDİSLİK BİLİMLERİ
MÜHENDİSLİK PROGRAMLARI
MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ PROGRAMLARI
MÜTERCİM TERCÜMANLIK / MÜTERCİM-TERCÜMANLIK
MÜTERCİM VE KONFERANS TERCÜMANLIĞI (İNGİLİZCE-FRANSIZCA/İSPANYOLCA-FRANSIZCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ALMANCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ARAPÇA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (BATI DİLLERİ)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (ÇİNCE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (DOĞU DİLLERİ)
30
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI
Kod Lisans Programı Adı
9289
8184
8242
8290
9223
9236
7148
7205
8291
7171
7143
5124
8236
7213
7115
9164
3273
7116
7117
8286
8237
3274
8238
9267
8332
3275
9264
7118
9167
8240
9379
9333
8348
3276
6277
9307
4325
9116
4326
4327
4328
4329
8333
3278
7119
9320
4330
8135
8136
3279
8334
8349
3280
8241
4333
4334
3281
4335
4336
4337
4338
3282
6283
9368
9316
7216
7120
7122
7121
9161
9171
8243
7173
8245
9120
9293
3284
3285
3286
3290
9312
8247
3287
3288
3289
5126
9268
8248
8249
3291
3292
7103
9172
7188
7144
8137
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FARSÇA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (FRANSIZCA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNG-FRA-TÜRKÇE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (İNGİLİZCE)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (RUSÇA)
MÜTERCİM-TERCÜMANLIK (TÜRKÇE-ALMANCA-İNGİLİZCE)
MÜZİK
MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR, KORO, TEORİ-KOMPOSİZYON, RİTMİK MÜZİK)
MÜZİK (PİYANO, YAYLI ÇALGILAR, NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR,ŞAN, TEORİ-KOMPOSİZYON)
MÜZİK BİLİMLERİ / MÜZİK BİLİMLER
MÜZİK ÖĞRETMENLİĞİ
MÜZİK TEKNOLOJİLERİ / MÜZİK TEKNOLOJİSİ
MÜZİK TEORİSİ
MÜZİK TOPLULUKLARI
MÜZİKOLOJİ / GENEL MÜZİKOLOJİ
MÜZİKOLOJİ VE KOMPOZİSYON
NAKIŞ ÖĞRETMENLİĞİ
NEFESLİ ÇALGILAR
NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA ÇALGILAR / NEFESLİ VE VURMA ÇALGILAR
NEFESLİ ÇALGILAR VE VURMA SAZLAR
NEFESLİ SAZLAR
NÜKLEER ENERJİ MÜHENDİSLİĞİ
OBUA
ODYOLOJİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ
OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ / OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ
OKUL ÖNCESİ TALİM VE TERBİYE
OPERA
OPERA VE KONSER ŞARKICILIĞI
OPERA, KORO VE POPÜLER MÜZİK ŞARKICILIĞI
OPTİK VE AKUSTİK MÜHENDİSLİĞİ
ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ
ORKESTRA ŞEFLİĞİ
ORMAN ENDÜSTRİSİ MÜHENDİSLİĞİ
ORMAN MÜHENDİSLİĞİ
OSMANLI DÖNEMİ KARŞILAŞTIRMALI MÜZİK
OTEL İŞLETMECİLİĞİ
OTEL YÖNETİCİLİĞİ
OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL DONANIMI
OTOMASYON ENFORMASYON VE KONTROL TEKNİKLERİ
OTOMASYON, BİLGİ VE KONTROL MÜHENDİSLİĞİ
OTOMOBİL MÜHENDİSLİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
OTOMOTİV MÜHENDİSLİĞİ
OTOMOTİV ÖĞRETMENLİĞİ
OYUNCULUK
ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI
ÖZBEK DİLİ VE EDEBİYATI
ÖZEL EĞİTİM
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETMENLİĞİ
PALEOANTROPOLOJİ
PAZARLAMA
PAZARLAMA ÖĞRETMENLİĞİ
PERAKENDE SATIŞ VE MAĞAZACILIK
PETROL MÜHENDİSLİĞİ
PETROL TEKNOLOJİSİ VE PETROKİMYA
PETROL VE DOĞALGAZ JEOLOJİSİ
PETROL VE DOĞALGAZ MÜHENDİSLİĞİ
PETROL VE GAZ KUYULARININ AÇILMASI
PETROL VE GAZ ÜRETİM MAKİNELERİ VE TEÇHİZATI
PETROL-GAZ BORU HATLARININ VE DEPOLARININ PROJELENDİRİLMESİ, İNŞAASI VE İŞLETİLMESİ
PETROL-GAZ YATAKLARININ İŞLETİLMESİ VE KULLANIMI
PEYZAJ MİMARİSİ VE KENTSEL TASARIM
PEYZAJ MİMARLIĞI
PEYZAJ MİMARLIĞI VE KENTSEL TASARIM
PİLOT EĞİTİMİ
PİLOTAJ
PİYANO
PİYANO ARP / PİYANO VE HARP
PİYANO ONARIMI VE YAPIMI / PİYANO YAPIMI VE ONARIMI
PİYANO-ARP-GİTAR / PİYANO, ARP, GİTAR
PİYANO-GİTAR
PLASTİK SANATLAR
PLASTİK SANATLAR (RESİM - HEYKEL VE TAKI TASARIMI, SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR (RESİM, HEYKEL,SERAMİK VE TAKI TASARIMI)
PLASTİK SANATLAR (RESİM-HEYKEL SERAMİK) / PLASTİK SANATLAR(RESİM-HEYKEL VE SERAMİK)
POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
PREHİSTORİK ARKEOLOJİ
PREHİSTORYA
PROTOHİSTORYA VE ÖNASYA ARKEOLOJİSİ / PROTOHİSTORYA VE ÖN ASYA ARKEOLOJİSİ
PSİKOLOJİ
PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK / REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK
RADYO VE TELEVİZYON / RADYO-TV
RADYO, SİNEMA VE TELEVİZYON / RADYO, TELEVİZYON VE SİNEMA / RADYO-TELEVİZYON, SİNEMA
RADYO, TV VE SİNEMA
RADYO-TV-SİNEMA
RADYO-TV-SİNEMA VE GÖRSEL SANATLAR
RAYLI SİSTEMLER MÜHENDİSLİĞİ
REHBERLİK
REKLAM TASARIMI VE İLETİŞİMİ
REKLAMCILIK
REKLAMCILIK VE HALKLA İLİŞKİLER
REKREASYON
REKREASYON YÖNETİMİ
RESİM
RESİM İŞ ÖĞRETMENLİĞİ / RESİM-İŞ ÖĞRETMENLİĞİ
RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
31
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI
Kod Lisans Programı Adı
9354
8298
8250
8251
8299
8138
9125
3293
9375
9311
4341
9361
4342
9208
3294
3295
3296
3298
3297
6298
7175
8335
7176
8252
7192
9233
7177
9350
3299
4345
8336
4346
8253
9292
3300
9175
7214
4347
4348
7189
3301
7198
7146
9209
7179
9358
3302
9111
7223
6303
3304
3305
8254
3309
3306
5127
9360
8292
9309
3307
3308
8246
3310
3311
9370
3312
3313
3314
3315
8255
3316
3317
6318
9121
4353
3319
4354
7219
8256
7104
9176
3320
8337
3321
8257
8258
7123
7124
9329
8259
4357
3322
8260
8301
4359
3323
RESİM-BASKI SANATLARI
RESİM-HEYKEL (PLASTİK SANATLAR)
RESİM-İŞ EĞİTİMİ
RESTORASYON
RİTMİK MÜZİK
ROMEN DİLİ VE EDEBİYATI
RUS DİLİ
RUS DİLİ VE EDEBİYATI
RUS DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
RUS DİLİ VE ÖĞRETMENLİĞİ
RUS FİLOLOJİSİ
RUS VE İNGİLİZ DİLLERİ VE EDEBİYATLARI
RUSÇA ÖĞRETMENLİĞİ
SAÇ VE GÜZELLİK UYGULAMALARI
SAĞLIK EĞİTİMİ
SAĞLIK İDARESİ
SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ
SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİCİLİĞİ
SAĞLIK MEMURLUĞU
SAĞLIK YÖNETİMİ
SAHNE DEKORLARI VE KOSTÜMÜ
SAHNE SANATLARI
SAHNE TASARIMI
SAHNE VE GÖRÜNTÜ SANATLARI
SAHNE VE GÖSTERİ SANATLARI YÖNETİMİ
SAKSAFON
SANAT (TASARIM) YÖNETİMİ
SANAT ESERLERİ KONSERVASYONU VE RESTORASYONU
SANAT TARİHİ
SANAT TARİHİ VE MÜZECİLİK
SANAT TARİHİ VE TEOLOJİSİ
SANAT TARİHİ VE TEORİSİ
SANAT TASARIMI / SANAT VE TASARIM
SANAT VE KÜLTÜR YÖNETİMİ
SANAT VE SOSYAL BİLİMLER PROGRAMLARI
SANAT VE TASARIM YÖNETİMİ
SANAT YÖNETİMİ
SANAYİ EKONOMİSİ
SAYISAL PROGRAMLAR
SERAMİK
SERAMİK MÜHENDİSLİĞİ
SERAMİK ÖĞRETMENLİĞİ
SERAMİK SANATLAR / SERAMİK SANATLARI
SERAMİK TASARIMI
SERAMİK VE CAM / SERAMİK VE CAM TASARIMI
SERMAYE PİYASALARI VE PORTFÖY YÖNETİMİ
SERMAYE PİYASASI
SERMAYE PİYASASI DENETİM DERECELENDİRME / SERMAYE PİYASASI DENETİM VE DERECELENDİRME
SES EĞİTİMİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ
SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
SIHHİ TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
SINIF ÖĞRETMENLİĞİ
SİGORTACILIK
SİGORTACILIK VE RİSK YÖNETİMİ
SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK
SİNEMA
SİNEMA VE DİJİTAL MEDYA
SİNEMA VE TELEVİZYON
SİNEMA-TV
SİNEMA-TV FOTOĞRAF / SİNEMA-TV-FOTOĞRAF
SİNOLOJİ
SİSTEM MÜHENDİSLİĞİ
SİVİL HAVA İŞLETMECİLİĞİ
SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ
SİYASET BİLİMİ
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ
SİYASET BİLİMİ VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
SLAV DİLLERİ VE EDEBİYATI
SOSYAL ANTROPOLOJİ
SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ
SOSYAL HİZMETLER / SOSYAL HİZMET
SOSYAL PROGRAMLAR
SOSYAL VE SİYASAL BİLİMLER
SOSYOLOJİ
SÖZEL PROGRAMLAR
SPOR BİLİMLERİ
SPOR BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
SPOR YÖNETİCİLİĞİ
SPOR YÖNETİMİ
SU ÜRÜNLERİ
SU ÜRÜNLERİ MÜHENDİSLİĞİ
SÜMEROLOJİ
SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLAR / SÜSLEME VE DEKORATİF SANATLARI
SÜT TEKNOLOJİSİ
ŞAN
ŞAN OPERA / ŞAN VE OPERA / ŞAN-OPERA
ŞARAP ÜRETİM TEKNOLOJİSİ
ŞEFLİK
ŞEHİR MÜHENDİSLİĞİ, ŞEHİR GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ
ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA
TAKI TASARIMI
TAKI TASARIMI (PLASTİK SANATLAR)
TAKI TEKNOLOJİSİ VE TASARIMI
TALAŞLI ÜRETİM ÖĞRETMENLİĞİ
32
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI
Kod Lisans Programı Adı
9288
3382
8261
3383
3325
8262
9106
9351
8263
3384
6324
3371
9326
3385
9219
3326
7141
8264
9286
7180
3327
8265
3328
3329
9177
7181
9207
4362
3330
3331
8350
3332
8351
7224
9235
8302
4365
3333
8266
5128
7182
3334
3374
9369
8267
4367
4368
8338
7126
7184
7127
3335
5142
3386
9048
4370
8139
8268
8269
9234
3336
4371
8352
3337
8270
3338
8271
8272
4372
9202
4373
6339
3340
3341
8142
5129
3342
3372
4375
9355
4376
3343
8273
9155
9173
7128
7194
7129
7130
7131
7132
7133
3344
4377
6345
8339
TAPU VE KADASTRO / TAPU KADASTRO
TARIM EKONOMİSİ
TARIM İŞLETMECİLİĞİ
TARIM MAKİNELERİ
TARIM TEKNOLOJİSİ
TARIM ÜRÜNLERİ TEKNOLOJİSİ
TARIMSAL BİYOTEKNOLOJİ
TARIMSAL GENETİK MÜHENDİSLİĞİ
TARIMSAL MEKANİZASYON
TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA
TARİH
TARİH ÖĞRETMENLİĞİ
TARİH ÖNCESİ ARKEOLOJİSİ
TARLA BİTKİLERİ
TASARIM
TASARIM VE KONSTRÜKSİYON ÖĞRETMENLİĞİ
TAŞINABİLİR KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM
TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLİĞİ
TEKNOLOJİ VE BİLGİ YÖNETİMİ
TEKSTİL
TEKSTİL DOKUMA VE ÖRGÜ ÖĞRETMENLİĞİ
TEKSTİL GELİŞTİRME VE PAZARLAMA
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
TEKSTİL ÖĞRETMENLİĞİ
TEKSTİL TASARIM
TEKSTİL TASARIMI
TEKSTİL TASARIMI VE ÜRETİMİ
TEKSTİL TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİLERİ
TEKSTİL TERBİYE ÖĞRETMENLİĞİ
TELEKOMÜNİKASYON MÜHENDİSLİĞİ
TELEKOMÜNİKASYON ÖĞRETMENLİĞİ
TELEVİZYON GAZETECİLİĞİ
TELEVİZYON HABERCİLİĞİ VE PROGRAMCILIĞI
TEMEL BİLİMLER
TEORİ
TEORİ-KOMPOZİSYON( MÜZİK)
TERMİK VE NÜKLEER GÜÇ MÜHENDİSLİĞİ
TESİSAT ÖĞRETMENLİĞİ
TESVİYE ÖĞRETMENLİĞİ
TEZHİP
TEZHİP (SÜSLEME)
TIBBİ BİYOLOJİK BİLİMLER
TIP
TIP MÜHENDİSLİĞİ
TİCARET - İŞ EĞİTİMİ ÖĞRETMENLİĞİ
TİCARET EKONOMİSİ
TİCARET, TURİZM VE HİZMETLER EKONOMİSİ
TİCARİ BİLİMLER
TİYATRO
TİYATRO (DEKOR VE KOSTÜM)
TİYATRO (OYUNCULUK)
TİYATRO ELEŞTİRMENLİĞİ VE DRAMATURJİ
TOPLUMSAL VE SİYASAL BİLİMLER
TOPRAK
TOPRAK BİLİMİ VE BİTKİ BESLEME
TOPRAK BİLİMİ VE TARIM KİMYASI
TRİKOTAJ ÖĞRETMENLİĞİ
TROMBON
TROMPET
TUBA
TURİST REHBERLİĞİ
TURİZM
TURİZM ANİMASYONU
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENLİĞİ
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK / TURİZM İŞLETMECİLİK VE OTELCİLİK
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ VE OTELCİLİK ÖĞRETMENLİĞİ
TURİZM ÖĞRETMENLİĞİ
TURİZM REHBERLİĞİ
TURİZM REHBERLİĞİ VE SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ / SEYAHAT İŞLETMECİLİĞİ VE TURİZM REHBERLİĞİ
TURİZM VE HİZMETLER
TURİZM VE OTEL İŞLETMECİLİĞİ
TURİZM VE OTELCİLİK
TURİZM VE REHBERLİK
TURİZMDE BİLGİSAYAR TEKNOLOJİSİ
TURİZMDE BÜRO YÖNETİMİ
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRK DİLLERİ FİLOLOJİSİ
TÜRK DİN MUSİKİSİ
TÜRK DÜNYASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI
TÜRK HALK BİLİMİ / TÜRK HALKBİLİMİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ ÇALGI EĞİTİMİ
TÜRK HALK MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ
TÜRK HALK OYUNLARI
TÜRK MUSİKİSİ
TÜRK MUSİKİSİ TEMEL BİLİMLERİ
TÜRK MÜZİĞİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ SES EĞİTİMİ
TÜRK SANAT MÜZİĞİ TEMEL BİLİMLER
TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ
TÜRKOLOJİ
TÜTÜN EKSPERLERİ / TÜTÜN EKSPERLİĞİ
UÇAK ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ
33
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
TABLO-2. MEZUN OLACAĞI/OLDUĞU LİSANS PROGRAMI
Kod Lisans Programı Adı
3346
3347
3348
5136
3349
3350
8274
4381
4382
4383
4384
9357
5130
4386
4387
6351
9353
4388
3352
3353
4389
9271
4390
4391
8275
9108
3354
9110
3355
9282
5131
3356
9009
4393
9218
9378
9123
3357
8276
4395
8277
8140
8278
8279
3358
8280
5132
5140
5133
6373
8281
8282
9157
8283
9313
8284
3359
3360
8340
8285
4402
9210
4405
7134
7135
8183
5134
9142
8287
8288
5143
3361
8296
3362
3376
9335
3363
4408
5135
8289
UÇAK ELEKTRİK-ELEKTRONİK
UÇAK GÖVDE BAKIM
UÇAK GÖVDE-MOTOR / UÇAK GÖVDE - MOTOR
UÇAK GÖVDE-MOTOR BAKIM / UÇAK GÖVDE - MOTOR BAKIM
UÇAK MOTOR BAKIM
UÇAK MÜHENDİSLİĞİ
UÇAK TEÇHİZAT BAKIM
UKRAYNA DİLİ
ULAŞIM MÜHENDİSLİĞİ
ULAŞIM TEKNİĞİ VE TEKNOLOJİSİ
ULAŞIM VE ULAŞIM YÖNETİMİ
ULAŞTIRMA MÜHENDİSLİĞİ
ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI EKONOMİ
ULUSLARARASI EKONOMİK İLİŞKİLER
ULUSLARARASI FİNANS
ULUSLARARASI FİNANS VE BANKACILIK
ULUSLARARASI GİRİŞİMCİLİK
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ
ULUSLARARASI İLİŞKİLER VE AVRUPA ÇALIŞMALARI
ULUSLARARASI İSLAM VE DİNİ BİLİMLER FAKÜLTESİ / İSLAM VE DİN BİLİMLERİ
ULUSLARARASI İŞLETME
ULUSLARARASI İŞLETME YÖNETİMİ
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET
ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK / ULUSLARARASI LOJİSTİK
ULUSLARARASI LOJİSTİK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANS
ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN
ULUSLARARASI TİCARET VE İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK
ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK YÖNETİMİ
ULUSLARARASI TİCARET VE PAZARLAMA
ULUSLARARASI TİCARET, LOJİSTİK VE İŞLETMECİLİK
ULUSLARARASI, İKTİSAT, İŞLETME PROGRAMLARI
URDU DİLİ VE EDEBİYATI
URDU DİLİ VE PAKİSTAN ARAŞTIRMALARI
UYGULAMALI MATEMATİK
UYGULAMALI MATEMATİK VE BİLGİSAYAR
UYGULAMALI RESİM ÖĞRETMENLİĞİ
UYGULAMALI SANATLAR ÖĞRETMENLİĞİ
UZAY BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİSİ
UZAY MÜHENDİSLİĞİ
ÜFLEME VE VURMA ÇALGILAR / ÜFLEMELİ VE VURMALI ÇALGILAR / ÜFLEME VE VURMALI ÇALGILAR
ÜRETİM MÜHENDİSLİĞİ
ÜRETİM SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
ÜSTÜN ZEKALILAR ÖĞRETMENLİĞİ
VETERİNER
VİYOLA
VİYOLENSEL / VİYOLONSEL
VURMA ÇALGILAR / VURMALI ÇALGILAR
VURMA SAZLAR
YABAN HAYATI EKOLOJİSİ VE YÖNETİMİ
YAPI İŞLERİ ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI RESSAMLIĞI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI TASARIMI
YAPI TASARIMI ÖĞRETMENLİĞİ
YAPI/İNŞAAT EKONOMİSİ
YAT TASARIMI
YAYGIN DİN ÖĞRETİMİ VE UYGULAMALARI
YAYLI ÇALGILAR
YAYLI ÇALGILAR YAPIMI
YAYLI SAZLAR
YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
YENİ MEDYA
YER TEÇHİZAT BAKIM
YİYECEK İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ / YİYECEK VE İÇECEK İŞLETMECİLİĞİ
YÖNETİM BİLİMLERİ / YÖNETİM BİLİMLERİ PROGRAMLARI
YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ
YÖNETİM VE ORGANİZASYON
YUNAN DİLİ VE EDEBİYATI
YUNANCA
ZAZA DİLİ VE EDEBİYATI
ZİHİN ENGELLİLER ÖĞRETMENLİĞİ
ZİRAAT
ZİRAAT MÜHENDİSLİĞİ
ZOOTEKNİ / ZOOTEKNİK
34
Genel Amaçlı Dilekçe
ÖLÇME, SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ BAŞKANLIĞINA
Bilkent / ANKARA
Aşağıda belirtmiş olduğum taleplerimle ilgili olarak gerekli işlemin yapılmasını arz ederim.
.… / …. / ..........
(İmza)
T.C. Kimlik/Y.U.
Numarası
Evrak Referans
Numarası
Adı ve Soyadı
Sınav Adı / Yılı
Baba Adı
Sınav Dönemi
Doğum Yeri
Telefon No
Doğum Tarihi
/
/
E-posta
@
Yazışma Adresi
Posta Kodu
İlçe
İl
Semt
Talepler
DİKKAT:
1) Bilgilerde eksiklik ya da hata bulunan dilekçeler ile imzasız dilekçeler işleme konulmayacaktır.
2) Aşağıdaki durumlarda ise dilekçe yazılmayacak, bu değişiklik talepleri öngörülen süre içerisinde
internet ortamında bizzat adayların kendileri tarafından gerçekleştirilecektir.
a- T.C. uyruklu adayların kimlik bilgilerinde değişiklik isteği (Önce MERNİS bilgilerinde değişiklik yaptırılmalıdır.)
b- Resmî belge ibrazı gerektirmeyen öğrenim bilgilerinde değişiklik isteği
c- Sınava ilişkin bilgilerde değişiklik isteği
d- İletişim bilgilerinde değişiklik isteği
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
ADAYLAR TARAFINDAN ÖSYM’YE GÖNDERİLECEK
DİLEKÇELER İLE İLGİLİ AÇIKLAMALAR
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular için ÖSYM ile yapılacak her türlü yazışmada “Genel Amaçlı
Dilekçe Örneği” kullanılmalıdır. Dilekçenin işleme koyulabilmesi için adayın ne istediğini açıkça
belirtmesi gerekir. Dilekçe örneği üzerindeki bütün bilgi alanlarının doldurulması zorunludur, bilgi
alanları eksik olan dilekçeler işleme alınmayacaktır.
Aday, dilekçenin aslını ÖSYM’ye ulaştırmalıdır. Merkezimize faks yoluyla ulaştırılan dilekçeler işleme
alınmayacaktır.
Bilgi güvenliğini artırmak amacıyla dilekçede evrak referans numarası belirtilmesi uygulamasına
geçilmiştir. Aday, evrak referans numarasını ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinden
edinecektir.
Adayın https://ais.osym.gov.tr adresinde işlem yapabilmesi için herhangi bir sınava başvuru işlemi
sırasında edindiği aday İnternet erişim şifresini kullanması gerekir. Bu şifre, adayın sonraki yıllarda da
ÖSYM’nin İnternet adresinden yapabileceği tüm işlemlerde (sınava giriş belgesi edinme, sonuçları
öğrenme, bireysel başvuru, bilgilerini görme ve bazı bilgilerini değiştirme vb.) kullanılacaktır. Bu nedenle
adayın bu şifreyi unutmaması, kimseye vermemesi ve özenle saklaması gerekir. Şifresini bilmeyen ya
da yeniden edinmek isteyen adaylar T.C. Kimlik Numarası yazılı nüfus cüzdanıyla şahsen ÖSYM
Başvuru Merkezlerine başvurmalıdır.
Dilekçe yazılmaması gereken konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konulardaki değişiklik istekleri için dilekçe yazmayacak, gerekli değişikliği her
sınav için https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendileri gerçekleştirecektir.

“Kimlik Bilgileri”nde değişiklik yapmak isteyen T.C. uyruklu adaylar bu isteklerini önce Nüfus ve
Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünün Merkezî Nüfus İdaresi Sisteminde (MERNİS)
yaptırmalıdır. Değişiklik işlemi MERNİS’te gerçekleştikten sonra, bu değişikliklerin adayın
ÖSYM’deki kayıtlarına aktarılması işlemi, aday tarafından https://ais.osym.gov.tr İnternet
adresinde yapılmalıdır.

“Sınava İlişkin Bilgileri” ya da “İletişim Bilgileri” alanlarında değişiklik yapmak isteyen bir
aday bu değişikliği https://ais.osym.gov.tr İnternet adresinde kendisi gerçekleştirecektir.
Dilekçe yazılmasını gerektiren konular:
Adaylar aşağıda belirtilen konular için dilekçe yazabilecektir:




Başvuru sırasında oluşturulan aday başvuru kayıt bilgilerinden “Eğitim Bilgileri” alanındaki resmî
belgeye dayalı olan bilgilerde değişiklik isteği
Uyruk bilgilerinde değişiklik isteği (Değişikliğe esas belgenin onaylı örneği ile)
Engelli adaylar için sağlık kurulu raporu ile engel durumunu belirttiği, engelli olarak sınava girme
isteği
Sınav/yerleştirme sonuçlarının incelenmesi isteği
2014-ALES BAŞVURU KILAVUZU
SINAV ÜCRETİNİN YATIRILACAĞI BANKALAR
T.C. Ziraat Bankası tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
T. Halk Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Akbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuran adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı (KKTC’den başvuran
adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankasının tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı
Denizbank’ın tüm şubeleri ve İnternet bankacılığı(KKTC’den başvuran adaylar hariç)
Tüm PTT İş Yerleri (KKTC’den başvuracak adaylar ASPOS-Gazi Magusa)
*Sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi
kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
Adayların, sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, Akademik Personel ve Lisansüstü
Eğitimi Giriş Sınavının sınav ücretini yatıracağını, T.C. Kimlik veya Y.U. Numarasını, adı ve
soyadı bilgilerini söylemeleri yeterlidir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden İnternet
aracılığıyla da bankaya ücret yatırılabilirler. Sınav ücreti ÖSYM’nin İnternet sayfasında yer
alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilir.
Sınav ücretini yatıran adayların banka şubesinden ayrılmadan önce, kendilerine verilen
banka dekontunu dikkatle incelemeleri, bilgilerinde yanlışlık yoksa bankadan ayrılmaları,
yanlışlık varsa mutlaka bankadan ayrılmadan düzelttirmeleri gerekmektedir.
BİŞKEK’TEN SINAVA BAŞVURAN ADAYLAR
Bişkek’ten sınava başvuran adaylar, sınav ücretini, Bişkek ÖSYM Sınav Koordinatörlüğünden
edinecekleri banka hesap numarasına Amerikan Doları olarak yatıracaklar ve başvurularını
Bişkek’teki başvuru merkezinden yapacaklardır. Bu adaylar İnternet üzerinden bireysel başvuru
yapamayacaklardır.

Sınav ücretini yatırmak için bankaya gidecek adayların, aşağıdaki formu
doldurarak banka şubesi görevlisine vermesi, sınav ücretinin yanlışsız
yatırılmasını sağlayacağından adayın yararına olacaktır.
Sınavın Adı
: Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)
Adayın Adı Soyadı
: _________________
Adayın T.C. Kimlik Numarası:
Sınav Ücreti
: 50,00 TL
_______________________
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
1 425 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content