close

Enter

Log in using OpenID

2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ

embedDownload
2015-2019
STRATEJİK PLAN
DURUM ANALİZİ
HATAY İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2019
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
İçindekiler
Tablolar ................................................................................................................................................... 3
Şekiller .................................................................................................................................................... 3
BÖLÜM I................................................................................................................................................... 4
1. Giriş.................................................................................................................................................. 4
1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı .................................................................................................. 4
1.2. Hazırlık Süreci ............................................................................................................................... 4
1.2.1. Planın sahiplenilmesi ............................................................................................................. 5
1.2.2. Planlama Sürecinin Organizasyonu ...................................................................................... 5
1.2.3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu ............................................................... 5
1.2.4. Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi .......................................................................................... 6
1.2.5. İl Milli Eğitim Stratejik Planlama Ekibi ................................................................................... 6
1.3. İhtiyaçların Tespiti ....................................................................................................................... 7
1.4. İş Planının Yapılması ..................................................................................................................... 7
BÖLÜM II................................................................................................................................................ 10
1.
Tarihsel Gelişim ............................................................................................................................ 10
1.1.
Hatay İl Tanıtımı ................................................................................................................... 10
1.2.
Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğü Tarihçesi .......................................................................... 10
2.
Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi .................................................................................... 11
3.
Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler ............................................................................................ 13
4.
Paydaş Analizi ............................................................................................................................... 20
5.
4.1.
Paydaşların Belirlenmesi ....................................................................................................... 20
4.2.
Paydaşların Önceliklendirilmesi ............................................................................................ 21
4.3.
Görüş Alma ........................................................................................................................... 24
4.4.
Analiz ve Raporlama ............................................................................................................. 24
4.4.1.
Öğretmen, Öğrenci, Yönetici ve Veli Görüşme Analizi Bulguları ............................... 25
4.4.2.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dış Paydaş Görüşme Analiz Bulguları .................... 27
4.4.3.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü İç Paydaş Anket Bulguları ....................................... 29
Kurum içi ve Çevre Analizi ........................................................................................................... 34
5.1.
Kurum İçi Analiz ................................................................................................................... 34
5.1.1.
Kurumsal Yapı .............................................................................................................. 34
5.1.2.
Beşeri Durum ................................................................................................................ 42
1.1.1.
Kurum Kültürü .............................................................................................................. 57
1.1.2.
Teknolojik Durum ......................................................................................................... 59
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 1
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
1.1.3.
5.2.
Mali Durum ................................................................................................................... 61
Çevre Analizi ......................................................................................................................... 73
Dünya’daki Eğitim Gelişmeleri İncelemesi: ................................................................................. 73
Türk Milli Eğitiminin Amaçları .................................................................................................... 73
5.2.1.
PEST analizi .................................................................................................................. 74
5.2.2.
Üst politika belgelerinin analizi..................................................................................... 75
5.3.
GZFT Analizi ........................................................................................................................ 86
1.1.4.
GZFT Analizi Süreci ..................................................................................................... 86
1.1.5.
GZFT Analizinde Paydaş Görüşleri .............................................................................. 86
1.1.6.
Güçlü Yönler ................................................................................................................. 86
1.1.7.
Zayıf Yönler .................................................................................................................. 87
1.1.8.
Fırsatlar.......................................................................................................................... 87
1.1.1.
Tehditler ........................................................................................................................ 88
5.4.
Gelişim Alanları .................................................................................................................... 88
5.4.1.
Temel Eğitim ................................................................................................................. 88
5.4.2.
Ortaöğretim ................................................................................................................... 88
5.4.3.
Mesleki ve Teknik Eğitim ............................................................................................. 89
5.4.4.
Din Öğretimi.................................................................................................................. 89
5.4.5.
Özel Öğretim ................................................................................................................. 89
5.4.6.
Özel Eğitim ve Rehberlik .............................................................................................. 89
5.4.7.
Hayat Boyu Öğrenme ve Bilgi Toplumu ....................................................................... 89
5.4.8.
Strateji Geliştirme .......................................................................................................... 90
5.4.9.
Denetim ve Rehberlik .................................................................................................... 90
5.4.10.
İnsan Kaynakları............................................................................................................ 90
5.4.11.
Destek Hizmetleri .......................................................................................................... 90
5.4.12.
Bilgi İşlem Ve Eğitim Teknolojileri .............................................................................. 90
5.4.13.
İnşaat Hizmetleri ........................................................................................................... 90
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 2
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablolar
Tablo1:Stratejik Planlama Üst Kurulu
Tablo2: İl Milli Eğitim Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
Tablo 3: Stratejik planlama Ekibi
Tablo 4: Zaman Planlanası
Tablo 5: Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yasal Yükümlülükleri
Tablo 6: Eğitim Öğretim Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetler
Tablo7: Paydaş Analizi Değerlendirme Raporu
Tablo8: Öğretmen, Öğrenci, Yönetici ve Veli Görüşme Bulguları
Tablo 9: Paydaş Görüş Bulguları
Tablo 10: Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Alanları
Tablo 11: Rehberlik Yapılan ve Denetlenen Okul/Kurum ile Öğretmen Sayısı
Tablo 12: 2012/2013 Eğitim-Öğretim Yılı Hakkında İnceleme ve Soruşturma Yapılan Eğitim Çalışanları
Tablo 13: İnsan Kaynakları İl Genelindeki Norm ve Mevcut Durumu
Tablo 14: Eğitim Öğretim Sınıfı Eğitim Durumu
Tablo 15: Cinsiyet ve kariyer basamakları sayıları Tablosu (2014 yılı)
Tablo 16: Son İki Yılın Sınıf Bazlı Öğrenci Sayısı
Tablo 17: Okullara Erişim ve Okullaşma Oranları
Tablo 18: Mesleki ve Teknik Eğitim ve Lise Gurubu Öğrenci Oranı
Tablo 19: Özel Öğretim Kurum/Okul ve Öğrenci/Kursiyer Sayısı
Tablo 20: Kamu Örgün Eğitim Kurumlarında Eğitim Gören Engelli Öğrenci
Tablo 21: Mevcut Öğrenci Sayısına Göre Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrenci Oranı
Tablo 23: Açık Öğretim Öğrenci Sayıları
Tablo 24: Hatay Ülke Kıyaslı Ders Neti Bazlı 2012 SBS Sonuçları
Tablo 25: Hatay-Ülke Kıyaslı YGS ve LYS Sonuçları
Tablo 26: Yüksek Öğrenime Yerleşme Hatay-Ülke Kıyası
Tablo 27: Lise Gurubu Okul Terkleri ve Sınıf Tekrarları
Tablo 28: Meslek Gurubu YGS Ülke-Hatay Kıyası
Tablo 29: Meslek Gurubu LYS Puanları Hatay-Ülke Kıyası
Tablo 30: Meslek Gurubu Yüksek Öğretim Kurumlarına Yerleşme Hatay-Ülke Kıyası
Tablo 31: Meslek Gurubu Okul Terkleri ve Sınıf Tekrarları
Tablo 32: Okulların teknolojik alt yapıları.
Tablo 33: Fatih Projesi İle İlgili Veriler
Tablo 34: Bütçe Uygulama Sonuçları
Tablo 35: Yıllar itibariyle Hatay’ın eğitim alanındaki kamu yatırım miktarları
Tablo 36: Donatım Ödenek Tablosu
Tablo 37: Temel Eğitim Okullarına Alınan Donatım Malzemesi Tablosu
Tablo 38: Taşıma Bilgileri
Tablo 39: Eğitim Kurumu ve Okul Sayıları
Tablo 40: Okul Guruplarına Göre Derslik İhtiyacı
Tablo 41: Taşımalı Eğitim Bilgileri
Tablo 42: Öğrenci Pansiyon Bilgiler
Tablo 43: Okul Öncesi Sınıf ve Kurumlar
Tablo 44: 2012-2013 Yılı İlköğretim Kurumları Sayısı
Tablo 45: Dönüşümü Yapılan İlköğretim Okul Bilgileri
Tablo 46: Lise Gurubuna Ait Okul Türleri
Tablo 47: Meslek Gurubuna Ait Okul Türleri
Tablo 47: 2010-2013 İtibariyle Derslik İhtiyacı ve Karşılama
Tablo 48: 2013 Derslik Yatırım Programı
Tablo 49: Küçük ve Büyük Onarım Verileri
Tablo 50: Eğitim Kurumlarının Depreme Karşı Tahkik Verileri
Şekiller
Şekil 1: Organizasyon yapısı
Şekil 2: Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetim Şeması
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 3
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
BÖLÜM I
1. Giriş
Küreselleşme sonucunda ortaya çıkan yenilik ve gelişmeler, sosyo-ekonomik değişmeler ve
rekabetin yoğunlaşması, kamu yönetiminde kalite yönetimi, stratejik yönetim ve performans yönetimi
gibi modern yönetim anlayışlarının önem kazanmasına yol açmıştır. Yönetimin görevi, insanları, ortak
amacı başarabilir duruma getirmek için onların güçlü yanlarını etkili kılmaktır. Daha esnek ve hızlı
karar alabilen, amaç ve sonuçlara odaklanmış, politika oluşturma ve uygulama süreçlerinde yaratıcı
çözümler üretebilen, gelecek yönelimli yönetsel yaklaşımlar önem kazanmıştır. Bu yaklaşımların bir
aracı olarak stratejik planlamanın kamu yönetiminde hayata geçirilmesi bir zorunluluk haline
gelmiştir.
Ülkemizde son yıllarda uygulamaya konulan önemli reformlardan biri de 5018 sayılı Kamu
Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile yerleştirilmeye çalışılan yeni kamu mali yönetimi anlayışıdır.
Kamu yönetiminde yaşanan idari ve mali sorunlar dikkate alındığında kamu idarelerinin faaliyetlerini
belirli bir plan dâhilinde yerine getirmeleri son derece önem kazanmıştır. Yeni kamu mali yönetimi
sürecinde mali disiplini sağlamak, kaynakları stratejik önceliklere göre dağıtmak, bu kaynakların etkin
kullanılıp kullanılmadığını izlemek ve bunun üzerine bir hesap verme sorumluluğu geliştirmek temel
başlıklar olarak ortaya çıkmıştır.
1.1. Stratejik Planın Hukuki Dayanağı
10.12.2003 tarih ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununda yer alan stratejik
planlamaya ilişkin hükümler 01.01.2005 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 5018 sayılı Kanunda stratejik
plan, “kamu idarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve
önceliklerini, performans ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak
dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. Kanunda, kamu idarelerine kalkınma planları,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve uygulamanın izleme ve değerlendirmesini
yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlama görevi verilmiştir.
1.2. Hazırlık Süreci
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı hazırlanırken kamu kurumları stratejik plan
hazırlama kılavuzu modeli esas alınmıştır. Stratejik planların başarılı olması için planlama öncesi
hazırlık çalışmalarının çok önemli olduğu bilinmektedir. Stratejik planlama, farklı görevlere ve
donanımlara sahip birçok kişiyi bir araya getiren, kuruluş genelinde sahiplenmeyi gerektiren, zaman
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 4
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
alıcı bir süreçtir. Stratejik planlama çalışmalarının başarısı büyük ölçüde plan öncesi hazırlıkların
yeterli düzeyde yapılmasına bağlıdır. Hatay il milli eğitim müdürlüğü stratejik planlama hazırlığı beş
aşamada gerçekleşmiştir.





Planlama çalışmalarının sahiplenilmesinin sağlanması
Organizasyonun oluşturulması
İhtiyaçların tespit edilmesi
İş planının oluşturulması
Hazırlık programının yapılması
1.2.1. Planın sahiplenilmesi
Kuruluşun tüm çalışanlarının sahiplenmediği bir planın başarılı olması düşünülemez. Bu nedenle
Stratejik planlama geniş bir katılımcılık ile hazırlanması gerekir. 2015-2019 stratejik planlama
çalışmalarının başladığı tüm çalışanlarımıza web sitemiz yoluyla ve yüz yüze toplantılarla duyurulmuş
konunun önemi anlatılmıştır. Stratejik planlamanın müdürlüğümüz içinde belirli bir birimin ya da
grubun işi olarak görülmemesi gerektiği ve tüm personelin katılımı ve desteğinin önemli olduğu
konusunda bilgilendirme sunuları yapılmıştır. Aynı zamanda üst yönetimin desteği ve yönlendirmesi,
stratejik planlamanın vazgeçilmez koşulu olduğundan dolayı İl milli eğitim müdürümüz başkanlığında
kurumun üst ve orta düzey yöneticileri ile toplantılar düzenlenmiştir. Stratejik planlama sürecinde
izlenecek yol haritaları belirlenmiştir.
1.2.2. Planlama Sürecinin Organizasyonu
Stratejik planlama katılımcı anlayış gerektiren yaklaşımıdır. Kuruluş içinde en üst yöneticiden
başlayarak her kademede çalışanların katılımını gerektirir. Stratejik planlama sürecinde temel
aktörlerin ve üstlenecekleri işlevlerin belirlenmesi gereklidir. Hatay il milli eğitim müdürlüğü Stratejik
planlama sürecine dâhil olan birim, kişi ve gruplar aşağıda yer almaktadır:
1.2.3. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Plan Üst Kurulu
İl Milli Eğitim Müdürü Kurumumuzun üst yöneticisidir. İl Milli Eğitim Müdürünün onayı ile
Stratejik Plan çalışmalarını takip etmek, ekiplerden bilgi almak ve çalışmaları yönlendirmek üzere “İl
Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama Üst Kurulu” kurulmuştur.
Tablo1: Stratejik Planlama Üst Kurulu
ADI SOYADI
GÖREV YERİ
ÜNVANI
Halil SANLI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İl Milli Eğitim Müdür V.
Halil SARI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Eğitim Denetmenleri Başkanı
Halil OSMANOĞLU
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı
Zeynel Abidin ŞENSES
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Müdür Yardımcısı
İsmail ALICI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 5
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Yasır GÜLER
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
Bekir KOCAOĞLAN
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdürü
İbrahim Necip KAFADAR
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
Kemal GÜLİSTAN
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
Mithat Güngör YOZGATLI
İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Şube Müdür V.
Erdoğan ASARKAYA
Dörtyol İlçe M.E.M.
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Musa YILDIRIM
Altınözü İlçe M.E.M.
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Kemal TURAN
Kırıkhan İlçe M.E.M.
İlçe Milli Eğitim Müdürü
1.2.4. Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
Milli Eğitim Bakanlığının 2013/26 no’lu genelgesi gereği il geneli Stratejik Planlama
çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak üzere Strateji Geliştirme Şube Müdürü başkanlığında “ İl
Milli Eğitim Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi” oluşturulurmuştur.
Tablo2: İl Milli Eğitim Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
Adı Soyadı
Unvanı
Görevi
Ahmet TECİMEN
Şube Müdürü
Başkan
Kubilay KURT
Okul Müdür Yrd.
Koordinatör
Mehmet AYDIN
Okul Müdürü
Koordinatör
Sevda DOLAPÇIOĞLU
Öğretmen
Koordinatör
Ahmet ŞANAL
Öğretmen
Koordinatör
Bekir DEMİR
Öğretmen
Koordinatör
1.2.5. İl Milli Eğitim Stratejik Planlama Ekibi
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Üst Kurul’un önerileri doğrultusunda çalışmaları
yürütmek üzere “İl MEM Stratejik Plan Ekibi” Kurulmuştur. Ekip, çalışmalara yeterli zamanı
ayırabilen alanında bilgi birikime sahip özellikteki her şubeden bir kişinin katılımıyla oluşturulmuştur.
Stratejik Planlama Ekibi şu isimlerden oluşmaktadır.
Tablo 3: Stratejik planlama Ekibi
ADI SOYADI
BÖLÜMÜ
ÜNVANI
Ahmet TECİMEN
Strateji Geliştirme Hiz. Şb.Müd.
Şube Müdür V.
Gülay BOSTANCI
Strateji Geliştirme Hiz. Şb.Müd.
Şef
Sultan KARA
Temel Eğitim Hiz. Şb. Müd.
Şef
Aysel KARA
İnsan Kaynakları Hiz. Şb.Müd.
Şef
Şaban ÇELMELİ
Destek Hizmetleri Şb.Müd.
Şef
Döne PİŞKİN
Özel Öğretim Kur. Hiz. Şb. Müd.
Şef
Gürdal FIRINCIOĞULLARI
İnşaat ve Emlak Hiz. Şb. Müd.
Mühendis
Sakine ERDOĞAN
Özel Eğitim ve Reh. Hiz. Şb.Müd.
Teknisyen
Mehmet DANIŞMAN
Özel Büro
V.H.K.İ.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 6
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Nurdan AKYILMAZ
Bilgi İşlem ve Eği. Tek. Hiz. Şb.Müd.
V.H.K.İ.
Mehmet ARSLAN
Ortaöğretim Hiz. Şube Müd.
V.H.K.İ.
Ali SAĞLAMTAŞ
Hukuk Hiz. Şb. Müd.
Memur
M. Emin CİLA
Mesleki Eğitim Hiz. Şb.Müd.
V.H.K.İ.
Necmettin SERTEL
Hayat Boyu Öğrenme Hiz. Şb. Müd.
V.H.K.İ.
M. Ali TOSUN
Eğitim Denetmenleri Başkanlığı
V.H.K.İ.
İlkay GÖK
Strateji Geliştirme Hiz. Şb.Müd.
V.H.K.İ.
1.3. İhtiyaçların Tespiti
Eğitim İhtiyacı: Gerek stratejik planlama ekibinin gerekse stratejik planlama çalışmalarına
katkı verecek diğer çalışanların stratejik planlama konusundaki eğitim ihtiyacı tespit edilerek Stratejik
Plan Koordinasyon ekibi üyeleri tarafından Stratejik Yönetim ve Planlama eğitimleri düzenlenmiştir.
Tüm İlçelerimizde Stratejik Plan hazırlamasından sorumlu olan personele hizmet içi eğitim yoluyla
eğitimler verilmiştir. Ayrıca Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Üyeleri bakanlığımız tarafından
düzenlenen eğitimlere katılmıştır.
Danışmanlık ihtiyacı: Stratejik planlama sürecinde danışmanlık ihtiyacı bulunmaktadır.
Sürecin her aşamasında MEB Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi İle sürekli İletişim halinde
bulunulmaktadır.
Veri ihtiyacı: Stratejik planlama sürecinde mevcut durumun tespiti, paydaşların beklenti ve
memnuniyetlerinin belirlenmesi, gelişmelerin ölçülmesi, performansın değerlendirmesi gibi amaçlara
hizmet edecek veriler yüz yüze görüşmeler, anket uygulamaları, bölümlerin istatistik bilgilerinin
derlenmesi, kurum içi toplantılar ile elde edilmiştir.
1.4. İş Planının Yapılması
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planın öngörülen zamanda tamamlanabilmesi için
aşamalar belirlenerek zaman planlaması aşağıdaki şekilde yapılmıştır.
Tablo 4: Zaman Planlanası
TARİH
UYGULAMA ADI
2013/26 no'lu Genelge doğrultusunda İL MEM Stratejik Plan Hazırlık
27.9.2013
Programının ve Çalışma Takviminin oluşturulması
UYGULAMA
SORUMLUSU
İL MEM
2013/26 no'lu Genelge doğrultusunda İL MEM Stratejik Plan Üst
26.9.2013
kurulunun, Stratejik Plan Koordinasyon Ekibinin ve Stratejik Plan
İL MEM
Ekibinin oluşturulması
Kurulan ekip ve üst kurulun bilgilerinin ve çalışma planının SGB'ye
30.9.2013
Stratejik Plan Hazırlık Programın görünürlük çalışmalarının web
11.10.2013
İL MEM
bildirilmesi
sayfasında yapılması, ilgili belgelerin Hatay MEM web sayfasında
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İL MEM STRATJİ
GELİŞTİRME BÖLÜMÜ
Sayfa 7
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
yayımlanması
Okul/Kurumlarda Stratejik Plan uygulamaları içerikli bir rehber
31.10.2013
22.11.2013
01-30 Kasım 2013
01-30 Aralık 2013
23-31 Aralık 2013
kitapçığın hazırlanarak il MEM web sayfasında yayımlanması
İL MEM Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi Toplantısı
İL MEM Stratejik Plan Üst kuruluna ve Stratejik Plan Ekibine "Stratejik
Planlamada Durum Analizi" konulu eğitimlerin verilmesi
İL MEM Stratejik Plan Üst kuruluna ve Stratejik Plan Ekibine "Stratejik
Planlamada Geleceğe Yönelim" konulu eğitimlerin verilmesi
İL MEM Stratejik Plan Üst Kurulu ve Koordinasyon Ekibi Toplantısı
İL MEM STRATJİ
GELİŞTİRME BÖLÜMÜ
SP KOORDİNASYON
EKİBİ
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
Durum analizi: Tarihsel gelişim, mevzuat analizi, faaliyet alanları, ürün
ve hizmetler, kurum içi ve kurum dışı analizler (paydaş analizi, örgütsel
02-31 Ocak 2014
yapı, teknolojik düzey, insan kaynakları, mali kaynakların araştırılması,
PEST, GZFT vb. analizler) ve üst politika belgeleri, gelişim alanlarının
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
belirlenmesi çalışmalarının il MEM düzeyinde gerçekleştirilmesi
14.2.2014
Tamamlanan Durum Analizi çalışmasının SGB'ye gönderilmesi
17 Şubat- 21 Mart
İlçe MEM, okul ve kurumlara yönelik SP Durum Analizi eğitimlerinin
2013
verilmesi
İl MEM Stratejik Planı Geleceğe Yönelim çalışması (Misyon, Vizyon,
03-28 Mart 2014
Temel İlke ve Değerlerin belirlenmesi)
İlçe MEM, okul ve kurumlara yönelik SP Geleceğe Yönelim
10-28 Mart 2014
eğitimlerinin verilmesi
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
İL MEM SP EKİBİ, İL
MEM AR-GE SP
KOORDİNASYON EKİBİ
İL MEM AR-GE SP
KOORDİNASYON EKİBİ
İL MEM SP ÜST
02-05 Haziran 2014
İl MEM Stratejik Planı Geleceğe Yönelim çalışması toplantısı
KURULU VE SP
KOORDİNASYON EKİBİ
İlçe MEM, okul ve kurumlara Stratejik Planlama sürecinde rehberlik ve
16-27 Haziran 2014
danışmanlık yapılması
İlçe MEM, okul ve kurumlara Stratejik Planlama sürecinde rehberlik ve
01-31 Temmuz 2014
01-29 Ağustos 2014
01-30 Eylül 2014
danışmanlık yapılması
İlçe MEM, okul ve kurumlara Stratejik Planlama sürecinde rehberlik ve
danışmanlık yapılması
İlçe MEM, okul ve kurumlara Stratejik Planlama sürecinde rehberlik ve
danışmanlık yapılması
İlçe, okul ve kurum stratejik planlarının incelenerek, hedefler
06-10 Ekim 2014
bağlamında İl MEM planında revize yapılması
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
Sayfa 8
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
İlçe, okul ve kurum stratejik planlarının incelenerek, hedefler
13-17 Ekim 2014
bağlamında İl MEM planında revize yapılması
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlardan gelen stratejik
01-31 Ekim 2014
03-28 Kasım 2014
03-28 Kasım 2014
planların incelenmesi
İlçe, okul ve kurum stratejik planlarının incelenerek, hedefler
bağlamında İl MEM planında revize yapılması
İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ile okul ve kurumlardan gelen Stratejik
Planların incelenmesi
İL MEM
SPKOORDİNASYON
EKİBİ
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
İL MEM SP UST
KURULU
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
Merkez ilçe ortaöğretim kurumlarının okul öğrenci meclis başkanlarının
17-22 Kasım 2014
katılımıyla bilgilendirme toplantısının gerçekleştirilmesi (Amaç-HedefPerformans Göstergeleri)
17-22 Kasım 2014
17-22 Kasım 2014
01-31 Aralık 2014
01-31 Aralık 2014
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
Paydaş kurumların katılımıyla bilgilendirme toplantısının
İL MEM SP
gerçekleştirilmesi (Amaç-Hedef-Performans Göstergeleri)
KOORDİNASYON EKİBİ
Yapılan çalışmalarla ilgili bir basın toplantısının düzenlenmesi (AmaçHedef-Performans Göstergeleri)
İl MEM Stratejik Planının değerlendirilmek üzere SGB'ye gönderilmesi
İl MEM Stratejik Planının düzeltme, onay ve yayım iş ve işlemlerinin
yapılması
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
İL MEM SP UST
KURULU, İL MEM SP
KOORDİNASYON EKİBİ
Sayfa 9
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
BÖLÜM II
1. Tarihsel Gelişim
1.1. Hatay İl Tanıtımı
Hatay Türkiye'nin en eski yerleşim yerlerinden biridir. Yapılan arkeolojik araştırmalarda milattan
önce 100.000 ile 40.000 yılları arasına tarihlenen bulgulara ulaşılmıştır. Hatay, tarih boyunca bütün
dinleri, kültürleri bir arada barındıran bir şehir olmuştur. Çağlar boyunca birçok savaşa ve olaya karşı
dimdik ayakta kalan Antakya, bu kültür mozaiği içinde bugünlere kadar gelerek kendini kanıtlamıştır.
Müslümanların, Hıristiyanların, Yahudilerin ve başka dinlere, mezheplere mensup insanların bir
arada yaşayarak bugünlere kadar barış, kardeşlik ve huzur içinde gelmesi, dünyaya verilecek en güzel
örneklerden birisidir. Çağlar içinde korunan bu çizgiyle Antakya, tarihteki en güzel yerini almıştır.
Antakya yöresini çekici kılan ve tarihi boyunca göçlere açık olmasını sağlayan, yaşamı
kolaylaştıran iklim koşulları ve verimli topraklarının yanı sıra Anadolu’yu Çukurova yoluyla Suriye ve
Filistin’e bağlayan yolların kavşak noktasında bulunmasıdır. Ayrıca Mezopotamya’dan Akdeniz’e
çıkmak için kullanılabilecek en uygun limanlar yine bu bölgededir.
1.2. Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğü Tarihçesi
Hatay, 1918 yılında işgal edilerek Fransız yönetimi altına girmek zorunda kalmıştır. Fransa,
Hatay bölgesini yönetmek için yüksek komiserliğinin temsilcisi olarak bölgeye müsteşar atamıştır.
Müsteşarlık bünyesinde eğitim işlerine bakmak üzere Maarif Reisliği (Milli Eğitim Müdürlüğü) aynı
tarihte kurulmuştur. Maarif Reisliğine Hataylı Dr. A. Mithat KUSEYRİ getirilmiştir. Hatay’ın ilk
ortaöğretim kurumu 1913 yılında “Antakya İdadisi” adıyla kurulmuştur. Ayrıca bu tarihlerde yabancı
ülkeler, İskenderun Sancağında çok sayıda okul açmıştır. İskenderun Lisesi bunlardan sadece biridir.
Hatay’ın 23 Temmuz 1939 yılında anavatana katılmasından sonra bu okullar Türkiye Cumhuriyetine
devredilmiştir. En son kapanan yabancı okul, İskenderun’daki “Santa Tereza” Özel İtalyan İlkokulu
olmuştur.
Hatay, ana vatana katıldıktan sonra ilk Milli Eğitim Müdürü Rıfat Necdet Evrimer olmuştur.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 1970’dan 1980 yılına kadar Hürriyet Caddesi üzerinde, şimdiki
Antakya Şehir Kulübünün yanındaki Gazipaşa İş Hanının 2, 3 ve 4. katlarında hizmet vermiştir.
Müdürlük, 1980 yılında Hatay Valilik Binasının yanındaki ek binaya taşınmıştır. Ek binanın
gereksinimleri karşılamaması üzerine merkez okullarımızdan Atatürk, Nizamettin Özkan ve Ali Sayar
İlköğretim Okullarında ek bölümler açılmıştır. 2010 yılında Merkez Lisesi (Özbuğday Lisesi) yanında
yeni bir hizmet binası yapılmıştır. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 Mayıs 2010 yılında bu binaya
taşınmıştır. Halen bu binada hizmet vermektedir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 10
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yasal yetki, görev ve sorumlulukları başta T.C. Anayasası
olmak 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
dayanılarak 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl ve
İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmektedir.
Anayasanın “Eğitim ve Öğrenim Hakkı ve Ödevi” başlıklı 42. maddesi ve 652 sayılı Millî Eğitim
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de Bakanlık teşkilatı
Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlaki, manevî, sosyal ve kültürel
nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde rekabet
gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan eğitim
ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim ve
öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemekle sorumlu tutulmuştur.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü, bu sorumlulukları yerel ölçekte ilgili mevzuat hükümleri
gereğince yerine getirmektedir. Her ilçede İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü bulunmaktadır. İl ve İlçe Milli
Eğitim Müdürlükleri hizmetin özelliklerine göre şubeler ve bürolar ile sürekli kurul ve
komisyonlardan meydana gelir.
Tablo5: Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yasal Yükümlülükleri
FAALİYET ALANLARI
1. TEMEL EĞİTİM
2. ORTAÖĞRETİM
3. MESLEKİ VE TEKNİK
EĞİTİM
4. ÖZEL ÖĞRETİM
5. ÖZEL EĞİTİM VE
REHBERLİK
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
*2013/5171 nolu Bakanlar Kurulu Kararı
İlköğretim Kurumları Yönetmeliği
*Denklik Yönetmeliği
*Okul Öncesi Eğitimi Kurumları Yönetmeliği
03/09/2013 tarihli ve 2296610 sayılı Bakanlık yazısı
*MEB Kurum Açma-Kapatma-Ad Verme Yönetmeliği
*Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği
*Sosyal Etkinlik Yönetmeliği
*İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumlarında *Parasız Yatılılık-Bursluluk ve
Sosyal Yardım Yönetmeliği
*Öğrencileri Yetiştirme Kursları Yönergesi
*Ortaöğretim Yönetmeliği
*3308 Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu
*5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu
*Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliği
*Motorlu Taşıt Sürücü Kursları Yönetmeliği
*Özel Öğrenci Yurtları Yönetmeliği
*Motorlu Taşıt Sürücü Adayları Direksiyon *Eğitimi Uygulama Yönergesi
*5378 Sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve *Kanun Hükmündeki
Kararnameler Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
*5825 Sayılı Engellilerin Haklarına İlişkin Kanun
*573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 11
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
FAALİYET ALANLARI
6.HAYAT BOYU ÖĞRENME
VE BİLGİ TOPLUMU
7. STRATEJİ GELİŞTİRME
8. DENETİM VE
REHBERLİK
9. İNSAN KAYNAKLARI
10. DESTEK HİZMETLERİ
*Özürlüler ile ilgili 2002/58 sayılı Başbakanlık Genelgesi
*2006/18 Sayılı Genelge (Kamu binalarının özürlülere uygun duruma
getirilmesi)
*2008/60 Sayılı Genelge (Kaynaştırma Eğitim Uygulamaları)
*Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
*3308 Mesleki ve Teknik Eğitim Kanunu
*Yaygın Eğitim Kurumları Yönetmeliği
*Açık Öğretim Lisesi Yönetmeliği (İlk-Orta-Lise-Mesleki)
*Halk Eğitimi Faaliyetlerinin Uygulanmasına Dair Yönerge
*Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Hakkında
Yönetmelik
*İl Milli Eğitim Müdürlükleri Araştırma Geliştirme (ARGE) Yönergesi
*5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
*Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
*Stratejik Planlama Genelgesi (2013/26)
*Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
*TEFBİS Uygulama Yönergesi
*Okul Aile Birliği Yönetmeliği
*Araştırma İzinleri 2012/13 nolu Genelge
*Kamu Zararlarının Tahsiline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
*657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
*Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Müfettişleri Başkanlıları Yönetmeliği
*5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu
*5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
*5682 Sayılı Pasaport Kanunu
*Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul ve Kurumların Yönetici ve
Öğretmenlerinin Norm Kadrolarına İlişkin Yönetmelik
*Milli Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği
*Kamu Hizmetlerinin Sunumunda Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin
Yönetmelik
*Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atamalarına İlişkin
Yönetmelik
*Özürlülerin Devlet Memurluğuna Alınma Şartları ile Yapılacak Yarışma
Sınavları Hakkında Yönetmelik
*Özürlülere Verilecek Rapor Hakkında Yönetmelik
*Korunmaya Muhtaç Çocukların Tespiti ve Atanmalarına İlişkin Yönetmelik
*Kamu Görevlilerine İlk Defa Atanacaklar için *Yapılacak Sınavlar
Hakkında Genel Yönetmelik
*Milli Eğitim Bakanlığının Yurt Dışı Teşkilatına Sürekli Görevle atanacak
Personel Hakkında Yönetmelik
*Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmenlerin Atama ve Yer Değiştirme
Yönetmeliği
*Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığının 9 sayılı Kararı
*Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliği
Aday Memurların Yetiştirilmesine İlişkin Yönetmelik
*Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Atama ve Yer
Değiştirme Yönetmeliği
*MEB Personeline Başarı, Üstün Başarı Belgesi ve Ödül Verilesine Dair
Yönerge
*6245 Sayılı Harcırah Kanunu
*Taşımalı İlköğretim Yönetmeliği
*4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 12
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
FAALİYET ALANLARI
11. BİLGİ İŞLEM
12. İNŞAAT FAALİYETLERİ
13. ÖZEL BÜRO
14. HUKUK
*MEB Öğretmen ve Yöneticilerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
*2946 Sayılı Kamu Konutları Kanunu
*MEB’e Bağlı Öğretmenevleri, Öğretmenevi ve Öğretmen Lokalleri ile
Sosyal Tesisler Yönetmeliği
*7126 Sayılı Sivil Savunma Kanunu
YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
*Şubat 2011/2641 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav
Yönergesi
*Milli Eğitim Bakanlığı Bilgi ve Sistem Güvenliği Yönergesi
*652 Sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname
*222 Sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu
*1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu
*2942 Sayılı Kamulaştırma Kanunu
*5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu
*3194 Sayılı İmar Kanunu
*4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
*Eğitim Öğretim Tesislerinin Kiralama Karşılığı Yaptırılması ile
Tesislerdeki Eğitim Öğretim Hizmet Alanları Dışındaki Hizmet ve Alanları
İşletilmesi Karşılığında Yenilenmesi Dair Yönetmelik
*Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Tahsis ve Devri Hakkında Yönetmelik
*Plan Yapımına Ait Esaslara Dair Yönetmelik
*MEB Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğinin 2012/02 nolu Genelgesi
*4982 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Milli Eğitim Bakanlığı İl ve İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği
3. Faaliyet Alanları, Ürün ve Hizmetler
Müdürlüğümüzün faaliyet alanları “Eğitim Öğretim Faaliyetleri” ve “Yönetsel Faaliyetler” olmak
üzere iki ana faaliyet alanında gruplandırılarak sunmuş olduğu hizmetler aşağıdaki tabloda
belirlenmiştir.
Tablo 6: Eğitim Öğretim Faaliyet Alanları Ürün/Hizmetler
FAALİYET
ALANLARI
1. TEMEL
EĞİTİM
2.ORTAÖĞRETİM
3. MESLEKİ VE
TEKNİK EĞİTİM
ÜRÜN VE HİZMETLER
a)
Okul
öncesi
eğitimi
yaygınlaştıracak ve geliştirecek
çalışmalar yapmak,
b) İlköğretim öğrencilerinin maddi
yönden desteklenmesini koordine
etmek.
a)
Yükseköğretimle
ilgili
Bakanlıkça verilen görevleri yerine
getirmek,
b) Yükseköğretime giriş sınavları
konusunda
ilgili
kurum
ve
kuruluşlarla işbirliği yapmak.
a) Mesleki ve teknik eğitimistihdam ilişkisini yerelde sağlamak
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
EĞİTİM ÖĞRETİM ORTAK ÜRÜN VE
HİZMETLER
Temel eğitim, ortaöğretim, mesleki ve teknik
eğitim, din öğretimi, özel eğitim ve rehberlik ile
hayat boyu öğrenmeye yönelik ortak hizmetler
aşağıda belirtilmiştir.
a) Eğitimi geliştirmeye yönelik görevler:
1) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını
sağlamak, uygulama rehberleri hazırlamak,
2) Ders kitapları, öğretim materyalleri ve eğitim
araç-gereçlerine ilişkin işlemleri yürütmek, etkin
kullanımlarını sağlamak,
3) Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak,
4) Eğitime erişimi teşvik edecek ve artıracak
çalışmalar yapmak,
5)
Eğitim
hizmetlerinin
yürütülmesinde
Sayfa 13
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
4.DİN ÖĞRETİMİ
5. ÖZEL
ÖĞRETİM
ve geliştirmek,
b) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı
Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında
çıraklık eğitimi ile ilgili iş ve
işlemleri yapmak,
c) Meslekî ve teknik eğitimin yerel
ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak.
a) Din kültürü ve ahlak bilgisi
eğitim
programlarının
uygulanmasını sağlamak,
b) Seçmeli din eğitimi derslerini
takip
etmek,
uygulanmasını
gözetmek,
c) Din eğitiminde kullanılan ders
kitabı ve materyallerin teminini
koordine etmek
a) Özel öğretim kurumlarıyla ilgili
Bakanlık politika ve stratejilerini
uygulamak,
b) Özel öğretim kurumlarınca
yürütülen özel eğitimin gelişmesini
sağlayıcı çalışmalar yapmak,
c)
Engellilerin
özel
eğitim
giderleriyle ilgili iş ve işlemleri
yürütmek,
ç) 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
kapsamında yer alan kurumların
açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer
iş ve işlemlerini yürütmek,
d) Özel yurtlara ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
e) Özel öğretim kurumlarındaki
öğrencilerin sınav, ücret, burs,
diploma, disiplin ve benzeri iş ve
işlemlerini yürütmek,
f) Azınlık okulları, yabancı okullar
ve milletlerarası okullara ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek,
g) Özel okulların arsa tahsisi ile
teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş
ve işlemlerini yürütmek,
ğ) Kursiyerlerin sınav, ücret,
sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini
yürütmek,
h) Özel öğretim kurumlarını ve özel
yurtları
denetlemek,
sonuçları
raporlamak ve değerlendirmek,
ı) Özel öğretim kurumlarında
öğretim materyallerinin kullanımıyla
ilgili
süreçleri
izlemek,
değerlendirmek,
i) Özel eğitim ve özel öğretim
süreçlerini
izlemek
ve
değerlendirmek,
j) Öğrencilerin daha fazla başarı
sağlamalarına ilişkin faaliyetler
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
verimliliği sağlamak,
6) Eğitim kurumları ve öğrencilere yönelik
araştırma geliştirme ve saha çalışmaları yapmak,
7) Eğitim moral ortamını, okul ve kurum
kültürünü ve öğrenme süreçlerini geliştirmek,
8) Eğitime ilişkin projeler geliştirmek,
uygulamak ve sonuçlarından yararlanmak,
9) Ulusal ve uluslararası araştırma ve
projeleri
takip
etmek,
sonuçlarından
yararlanmak,
10) Kamu ve özel sektör eğitim
paydaşlarıyla işbirliği içinde gerekli iş ve
işlemleri yürütmek,
11) Eğitim hizmetlerinin geliştirilmesi
amacıyla Bakanlığa tekliflerde bulunmak,
12) Etkili ve öğrenci merkezli eğitimi
geliştirmek ve iyi uygulamaları teşvik etmek.
b)
Eğitim
kurumlarına
yönelik
görevler:
1) Eğitim ortamlarının fiziki imkânlarını
geliştirmek,
2) Resmi eğitim kurumlarının açılması,
kapatılması ve dönüştürülmesi işlemlerini
yürütmek,
3) Öğrencilere barınma hizmeti sunulan
eğitim kurumlarında bu hizmeti yürütmek,
4) Eğitim kurumları arasında işbirliğini
sağlamak,
5) Eğitim kurumlarının idari kapasite ve
yönetim kalitesinin geliştirilmesini sağlamak,
6) Eğitim kurumlarının hizmet, verimlilik
ve donatım standartlarını uygulamak, yerel
ihtiyaçlara göre belirlenen çerçevede standartlar
geliştirmek ve uygulamak,
7) Eğitim kurumlarındaki iyi uygulama
örneklerini teşvik etmek, yaygınlaşmasını
sağlamak,
8) Eğitim kurumları arasındaki kalite ve
sayısal farklılıkları giderecek tedbirler almak,
9) Kutlama veya anma gün ve haftalarının
programlarını hazırlamak, uygulatmak,
10) Öğrenci velileri ve diğer tarafların
eğitime desteklerini sağlayıcı faaliyetler yapmak.
c) Öğrencilere yönelik görevler:
1) Rehberlik ve yöneltme/yönlendirme
çalışmalarını planlamak, yürütülmesini
sağlamak,
2) Öğrencilerin eğitim kurumlarına aidiyet
duygusunu geliştirmeye yönelik çalışmalar
yapmak, yaptırmak ve sonuçlarını
raporlaştırmak,
3) Öğrencilerin kayıt-kabul, nakil, kontenjan,
ödül, disiplin ve başarı değerlendirme iş ve
işlemlerinin yürütülmesini sağlamak,
4) Öğrencilerin yatılılık ve burslulukla ilgili
işlemlerini yürütmek,
5) Öğrencilerin ulusal ve uluslararası sosyal,
Sayfa 14
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
yürütmek.
6. ÖZEL EĞİTİM
VE REHBERLİK
a) Bakanlık tarafından oluşturulan
özel
eğitim
ve
rehberlik
politikalarını uygulamak,
b) Resmi eğitim kurumlarınca
yürütülen
özel
eğitimin
yaygınlaşmasını ve gelişmesini
sağlayıcı çalışmalar yapmak,
c) Özel eğitim programlarının
uygulanma süreçlerini izlemek ve
değerlendirmek,
ç) Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş
ve işlemleri yürütmek,
d)
Rehberlik
ve
araştırma
merkezlerinin
nitelikli
hizmet
vermesini sağlamak,
e)
Rehberlik
ve
araştırma
merkezlerinin
ölçme
araçlarını
sağlamak,
f) Mobil rehberlik hizmetlerinin
uygulanmasını sağlamak,
g) Madde bağımlılığı, şiddet ve
benzeri konularda toplum temelli
destek sağlamak,
ğ) Engelli öğrencilerin eğitim
hizmetleri ile ilgili çalışmalar
yapmak,
h) Rehberlik ve kaynaştırma
uygulamalarının
yürütülmesini
sağlamak,
ı)
Rehberlik
servislerinin
kurulmasına ve etkin çalışmasına
yönelik tedbirler almak,
i) Özel yetenekli bireylerin tespit
edilmesini
ve
özel
eğitime
erişimlerini sağlamak,
j) Özel yetenekli bireylerin eğitici
eğitimlerini
planlamak
ve
uygulamak,
k) Özel yetenekli birey eğitimine
ilişkin
araştırma,
geliştirme
kültürel, sportif ve izcilik etkinliklerine ilişkin iş
ve işlemlerini yürütmek,
6) Öğrencilerin okul başarısını artıracak
çalışmalar yapmak, yaptırmak,
7) Öğrencilerin eğitim sistemi dışında
bırakılmamasını sağlayacak tedbirleri almak,
8) Yurtdışında eğitim alan öğrencilerle ilgili iş
ve işlemleri yürütmek,
9) Öğrencilerin okul dışı etkinliklerine ilişkin
çalışmalar yapmak, yaptırmak,
10) Sporcu öğrencilere yönelik hizmetleri
planlamak, yürütülmesini sağlamak.
ç) İzleme ve değerlendirmeye yönelik
görevler:
1) Eğitim Kurumu yöneticilerinin
performanslarını izlemek ve değerlendirmek,
2) Eğitim öğretim programlarının uygulanmasını
izlemek ve değerlendirmek,
3) Öğretim materyallerinin kullanımını izlemek
ve değerlendirmek,
4) Öğretmen yeterliliklerini izlemek ve
değerlendirmek.
ve
planlama çalışmaları yapmak
7. HAYAT BOYU
ÖĞRENME VE
BİLGİ TOPLUMU
a) Örgün eğitim alamayan bireylerin
bilgi ve becerilerini geliştirici
tedbirler almak,
b) Hayat boyu öğrenmenin imkân,
fırsat, kapsam ve yöntemlerini
geliştirmek,
c) Yetişkinlere yönelik yaygın
meslekî
eğitim
verilmesini
sağlamak,
ç) Öğrenme fırsat ve imkânlarını
destekleyici çalışmalar yapmak,
d) Beceri ve hobi kursları ile kültürel
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 15
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri
yürütmek,
e) Çocuk, genç ve aileler ile ilgili
eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler
yapmak,
f) Açık öğretim sistemi ile ilgili
uygulamaları yürütmek,
g) Edinilen bilgilerin denkliğine
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) Mesleki Yeterlilik Kurumuyla
ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
FAALİYET ALANLARI
8. STRATEJİ
GELİŞTİRME
ÜRÜN VE HİZMETLER
a) İl/ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak,
b) İl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını
sağlamak,
c) Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek,
ç) Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek,
d) Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu
sağlamak,
e) Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin
çalışmalar yapmak,
f) Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
g) Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
ğ) Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek,
h) Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,
ı) Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
i) Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak,
j) Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
k) Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
l) Eğitim Kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek,
m) İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası
standartlara uygun ve eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve
yayınlamak,
n) Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen
performans ölçütlerinin uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre
performans ölçütleri geliştirmek ve uygulamak,
o) İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin
oluşturulması, idarenin geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet
standartlarının belirlenmesi, iş ve karar süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi
ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma geliştirme faaliyetleri
yürütmek,
ö) Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme
faaliyetleri yürütmek,
p) Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak,
r) İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve
yürütme kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak,
9. DENETİM VE
REHBERLİK
a) Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyeti
yürütmek,
b) Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 16
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
10. İNSAN KAYNAKLARI
11. DESTEK HİZMETLERİ
değerlendirmek,
c) Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve
değerlendirmek,
ç) Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme
çalışmalarını yapmak,
d) İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak,
e) İl/ilçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının teftiş, denetim,
rehberlik, işbaşında yetiştirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek,
f) İl millî eğitim müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim
ve rehberlik hizmetlerini yürütmek,
g) İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri
yürütmek,
ğ) Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar
yapmak,
h) Eğitim-öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik
çalışmaları yapmak,
ı) Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar
yapmak.
a) İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,
b) Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek,
c) İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,
ç) Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,
d) Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak,
e) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek,
f) Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek,
g) Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
ğ) Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak,
h) Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler
yapmak,
ı) Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde
bulunmak,
i) Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası
gelişmeleri izlemek,
j) Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve
uygulamak,
k) Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler
düzenlemek,
l) Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme,
askerlik, alan değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak,
m) Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek,
n) Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak,
o) 25/6/2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
kapsamındaki görevleri yürütmek.
b) Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek,
c) Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek,
ç) Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
d) Depo iş ve işlemlerini yürütmek,
e) Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
f) Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek,
g) Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek,
h) Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri
yürütmek,
ı) Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 17
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
i) Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri
yürütmek,
j) Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
12. BİLGİ İŞLEM
13. İNŞAAT
FAALİYETLERİ
a) Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde
yürütmek,
b) Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav
güvenliğini sağlamak,
c) Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
ç) Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını
değerlendirmek,
d) Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve
yerel ihtiyaçlara dayalı uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek,
e) Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi
çözümler hedefleyen proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel
kurumlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
f) İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni
uygulamalara yön vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak,
g) Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
ğ) Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
h) Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini
yönetmek,
ı) Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve
değerlendirmek,
i) Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak,
j) Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
k) Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,
l) Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,
m) Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak,
n) Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
o) Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
ö) Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve
işletimini yapmak,
p) İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek,
r) Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek.
b) Eğitim Kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere
göre karşılamak,
c) Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin
iş ve işlemleri yürütmek,
ç) Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek,
d) Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
e) İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete
sunulmalarını sağlamak,
f) Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
g) Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ğ) Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş
ve işlemleri yürütmek,
h) Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 18
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
ı) Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile
ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
i) Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
j) Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek,
k) Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
l) Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
m) Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
n) Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
o) Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve
bedel üzerinden kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
ö) Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve
alanların işletme devri karşılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleşme ile
gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine yenilettirilmesi veya yeniden
yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
p) Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak,
güçlendirilecek eğitim kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek,
r) Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
s) Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine
ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
ş) Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak.
a)İl millî eğitim müdürlüklerinde; yazılı ve görsel basın, mesleki örgütler ve
diğer sivil toplum kuruluşları ile ilişkileri yürütmek
b) vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapmak,
14. ÖZEL BÜRO
c)bilgi edinme başvurularının ilgili birimlerle koordine ederek yanıtlanmasını
sağlamak,
d)millî eğitim hizmetlerinden talep ve şikâyetler konusunda bilgilendirme ve
yönlendirme işleri ile protokol iş ve işlemlerini yürütmek
15. HUKUK
a) Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
b) Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliği
veya Kaymakamlığı temsil etmek,
c) Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri
almak,
ç) Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve
denetlemek,
d) Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
e) Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak,
f) Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek,
g) İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak,
ğ) İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
h) Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
ı) Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 19
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
4. Paydaş Analizi
Kurumların sorumlu olduğu paydaş ağının belirlenmesi stratejik planın sahiplenmesi, paydaşlarla
kurum arasındaki karşılıklı sorumlulukların şeffaf bir şekilde tanımlanmasını sağlayarak uygulama
şansını arttırmaktadır. Stratejik paydaş analizini inceleyen Sarıkaya paydaşların, kurumların uzun
dönem başarısı için önem taşıyan kaynaklar sağladığını ve paydaş etkileşiminin iyi analiz edilmesinin
faaliyetlerin ölçülmesinde, değerlendirilmesine imkan sağlayacağını belirtmiştir(Sarıkaya,2011). Bu
amaçla Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü doğrudan ya da dolaylı, olumlu ya da olumsuz etkileyen,
kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan, kişi, kurum ve kuruluşlar tespit edilmiştir. Paydaş tespitinin
ardından aşağıdaki sıra takip edilerek paydaş analizine devam edilmiştir.

Paydaşların önceliklendirilmesi

Paydaşların değerlendirilmesi

Görüş ve önerilerinin alınması ve değerlendirilmesi
Karşılıklı paydaş ilişkilerini izlemek ve onları olabildiğince dengelemeye ve uyumlu hale
getirmeye çalışmayı hedefleyen kurumumuz yapılan paydaş analizi ile oluşturulacak olan stratejik
plana katılımın sağlanması amaçlanmıştır.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün güçlü, zayıf
yönlerini objektif olarak ortaya çıkarmak ve amaç, faaliyet ve değerlendirme çalışmalarını sağlam
bulgulara dayandırmak amacıyla birden fazla yöntem ile veriler toplanmıştır. Görüş ve önerilerinin
alınması ve değerlendirilmesi adımında stratejik planlama koordinasyon ekibimiz, veri toplama tekniği
olarak hem nicel hem nitel boyutları içeren karma yöntem kullanılmasına özellikle önem vermiştir.
Çalışma, nicel verilerin elde edilmesinden sonra, nitel verilerle desteklenmiştir. Greene (2005)’e göre
anketler aracılığıyla toplanan veriler katılımcıya ulaşmayı sağlar. Ancak yüz yüze görüşme, gibi nitel
yöntemler kullanılarak elde edilen veriler, araştırma konusunun daha derinlemesine incelenmesine
imkan sağlar. Nicel veriler paydaş matrisinde yer alan tüm paydaşlardan iç ve dış paydaş anketleri
yoluyla; nitel veriler ise kurum yöneticileri, veli, öğretmen ve öğrencilerden yüz yüze görüşme yoluyla
toplanmıştır. Toplanan veriler analiz edilerek planın GZFT(SWOT) analizi bölümünde yararlanılmak
üzere raporlaştırılmıştır.
4.1. Paydaşların Belirlenmesi
Paydaş analizinin ilk aşamasında paydaşları ayrıntılı olarak ifade edilmesi için paydaş tespiti
aşağıdaki sorular üzerinde önemle durularak stratejik plan koordinasyon ekibinin katılımıyla
belirlenmiştir. Ayrıca paydaşların tespiti için aşağıdaki sorulardan yararlanılmıştır.

Kurumumuzun faaliyet/hizmetleri ile ilgisi olanlar kimlerdir?

Kurumumuzun faaliyet/hizmetlerini yönlendirenler kimlerdir?

Kurumumuzun sunduğu hizmetlerden yararlananlar kimlerdir?

Kurumumuzun faaliyet/hizmetlerden etkilenenler kimlerdir?
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 20
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ

Kurumumuzun faaliyet/hizmetlerini etkileyenler kimlerdir?
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile olan ilişkilerin belirlenmesi amacıyla paydaşların
sıralanmasının ardından, neden paydaş oldukları sorusu üzerinde durulmuştur. Bir sonraki aşamada iç
paydaş, dış paydaş ve hizmet alan paydaş olmak üzere paydaşlar sınıflandırmıştır. Bu sınıflama
kurumumuzun faaliyet gösterdiği çevreyi tanımlamak ve farklı paydaşlar arası ilişkilerin doğru
kurulabilmesi için temel alınması amacıyla yapılmıştır.
4.2. Paydaşların Önceliklendirilmesi
Paydaş görüşlerinin alınması ve plana yansıtılması önemli bir aşama olarak görüldüğünden
paydaşların tespitinin ardından önceliklendirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. Bu aşamada hangi paydaşla
nasıl bir yöntemle veri toplanacağına karar verilmiştir. Önceliklendirme aşamasında ilk olarak bir
önceki aşamada sıralanan ve paydaş türüne göre gruplara ayrılan paydaşların her birine, kurumumuzun
faaliyetlerini etkileme derecesi ve paydaş taleplerine verilen öneme göre Devlet Planlama Teşkilatının
Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu’nda yer alan “Paydaş Önceliklendirme Matrisi”
temel alınarak belirlenmiştir.
Belirlenen önceliklerin kapsamlı olarak değerlendirilmesi için stratejik planlama koordinasyon ekibi
tarafından “paydaş etki/önem ölçeği” tasarlanmış paydaşlarla gerçekleştirilebilecek çalışmaların önemi
ve etkisine yönelik puanlama yapılmıştır. Etki, paydaşın kurumun faaliyet ve hizmetlerini planlama,
yönlendirme, destekleme ya da olumsuz etkileme gücüne göre puanlanırken; önem, paydaşların
beklenti ve taleplerinin karşılanması konusunda verdiği önceliğe göre puanlanmıştır. Kurum
faaliyetini etkileme derecesini belirlemek için 1, 2 ve 3 puan alan paydaşlar için izle(İ); 4-5 puan alan
paydaşlar için bilgilendir (B) kararı alınmıştır. Yine paydaşların taleplerine verilen önem kararı için ise
1, 2 ve 3 puan alan paydaşlar için gözet(G); 4-5 puan alan paydaşlar için Birlikte Çalış(B) kararı
alınmıştır. Analiz sonrası elde edilen bilgiler Tablo 7’de sunulmuştur.
Tablo 7: Paydaş Analizi Değerlendirme Raporu
Etkileme Derecesi
Önem Derecesi
İzle- BilgilendirGözet Birlikte
(İG) Çalış (BB)
Hatay Valiliği

Hatay Büyükşehir
Belediyesi

Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Stratejik Ortak
Temel Ortak



5
5
BB





5
5
BB





3
4
İB
Hizmet Alan

İÇ
DIŞ
PAYDAŞ PAYDAŞ

ÖNCELİĞİ

PAYDAŞLAR
Milli Eğitim Bakanlığı
NEDEN PAYDAŞ
Tedarikçi
PAYDAŞ TÜRÜ
Sayfa 21
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Mustafa Kemal
Üniversitesi






3
4
İB
İlçe Kaymakamlıkları






4
4
BB
İl Jandarma
Komutanlığı
İl Emniyet
Müdürlüğü






3
4
İB






3
4
İB
İl Müftülüğü






3
3
İG
Aile ve Sosyal
Politikalar İl
Müdürlüğü






3
3
İG
KOSGEB






2
2
İG
İŞ-KUR






4
3
BG
Hatay Sosyal
Güvenlik İl
Müdürlüğü (SGK)






3
3
İG
Hatay Kadastro
Müdürlüğü






2
2
İG
Çevre ve Şehircilik İl
Müdürlüğü






3
2
İG
TEDAŞ Müessese
Müdürlüğü






3
3
İG
Gençlik Hizmetleri ve
Spor İl Müdürlüğü






3
4
İB
AB Eğitim Ve Gençlik
Merkezi Başkanlığı






2
3
İG
İl Gıda Tarım ve
Hayvancılık
Müdürlüğü






2
2
İG
TÜBİTAK






2
2
İG
Kalkınma Ajansı
DOĞAKA






3
4
İB
Türkiye İstatistik
Hatay Bölge
Müdürlüğü (TUİK)






3
3
İG
İl Kültür ve Turizm
Müdürlüğü






2
2
İG
Defterdarlık






2
2
İG
İl Milli Eğitim
Müdürlükleri






3
3
İG
Orman ve Su İşleri
Müdürlüğü






2
2
İG
İl Sağlık Müdürlüğü






4
4
BB
İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü






4
4
BB
İl Nüfus ve
Vatandaşlık
Müdürlüğü






2
2
İG
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 22
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Kapalı Ceza ve İnfaz
Kurumu






1
2
İG
İl Bayındırlık ve İskân
Müdürlüğü






2
2
İG
Sivil Savunma
Müdürlüğü






3
3
İG
PTT






2
3
İG
Türk Telekom






3
3
İG
Halk Bankası






3
2
İG
Ziraat Bankası






3
2
İG
Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanlığı






2
2
İG
Hatay Ziraat Odası






2
2
İG
Eğitim-Bir-Sen Şube
Başkanlığı






3
3
İG
Türk Eğitim-Sen Şube
Başkanlığı






3
3
İG
Eğitim-Sen Şube
Başkanlığı






3
3
İG
Eğitim-İş Şube
Başkanlığı






3
3
İG
TEÇ-SEN Şube
Başkanlığı






3
3
İG
Maarif Müfettişleri





4
4
BB
Okul Müdürlükleri





4
4
BB
Tüm Okul
Yöneticileri






4
4
BB
Öğretmenler






4
4
BB
Öğrenciler






3
3
İG
Öğrenci Velileri






4
4
BB
Okul Aile Birliği






3
3
İG
Halk Eğitim Merkezi





3
3
İG
Mesleki Eğitim
Merkezi






3
3
İG
RAM






3
3
İG
Öğretmenevi
Müdürlüğü





2
2
İG
BİLSEM





2
2
İG
İl MEM Çalışanları





4
4
BB
İlçe MEM Çalışanları





3
3
İG
Kursiyerler







2
2
İG
Dershaneler, Etüt
Merkezleri, Meslek
Kursları






2
2
İG
Motorlu Taşıt Sürücü
Kursları






2
2
İG
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü






Sayfa 23
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Servis İşletmecileri






2
2
İG
Özel Öğretim
Kurumları






2
2
İG
Özel Orta ve
Yükseköğrenim Öğr.
Yurt.






2
2
İG
Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon Mrkz.






2
2
İG
Muhtarlar






2
2
İG
Sivil Toplum
Örgütleri






3
3
İG
Hayırseverler






4
5
BB
Mal ve Hizmet Satan
Ticari Kuruluşlar






2
2
İG
Yazılı ve Görsel Basın
Organları






4
3
BG
4.3. Görüş Alma
Paydaşların analizinin ardından belirlenen paydaşlardan BB (Bilgilendir, Birlikte Çalış) sonucu
alınan paydaşlarla yüz yüze görüşme; İG (İzle –Gözet) sonucu alınan paydaşlarla ise anket yoluyla
bilgi toplanmıştır. Veri toplama aracı olarak düzenlenen anket çalışmasında uzman görüşü alınarak
geçerlilik ve güvenilirliği sağlanmıştır. Anketten yararlı bilgiler elde edebilmek için anketin hazırlık ve
uygulama sürecine özel önem gösterilmiş. Ayrıca “zaman” ve “maliyet” göz önünde
bulundurulmuştur. Şube müdürleri, okul yöneticileri, okul-aile birliği üyeleri, veliler ve öğrencilerden
anket yoluyla veriler toplanmıştır. Diğer veri toplama aracımız ise görüşmelerdir. Detaylı bilgi
toplamak istediğimiz paydaşlarımızla problemlerin, uygulamaların daha geniş kapsamda keşfedilmesi
amacıyla öğretmen, öğrenci, veli ve yöneticilerden oluşan 11 grupla yüz yüze görüşme yapılmıştır.
Derinlemesine analizlere önem veren komisyon ekibimiz üniversite yardımıyla bir yıl içinde ilçelerin
tamamından ayrıntılı bilgiler toplanmıştır.
Ayrıca ortak iş ve işlemlerin yürütüleceği İl Sağlık
Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İş Kurumu, Türkiye
İstatistik Kurumu Hatay Bölge Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Mustafa Kemal Üniversitesi ile (dış paydaş) görüşme
yoluyla bilgiler toplanmıştır.
4.4. Analiz ve Raporlama
Çalışmada, analiz tekniği olarak hem nicel hem nitel boyutları içeren karma yöntemler
kullanılmıştır. Araştırma için elde edilen sayısal veriler SPSS paket programından yararlanılarak
analiz edilmiştir. Sayısal verilerin atlayabileceği önemli problemlerin çözümünü önemseyen il milli
eğitim müdürlüğümüz sayısal ve nitel verileri birlikte toplamıştır. Nicel boyutta anket tekniği, nitel
boyutta ise görüşme tekniği kullanılmıştır. Nicel yöntem aracılığıyla toplanan veriler birçok
katılımcıya ulaşmayı sağlarken, gözlem, görüşme vb. gibi nitel yöntemler kullanılarak elde edilen
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 24
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
veriler, araştırma konusunun daha derinlemesine incelenmesine imkan sağlaması amaçlanmıştır
(Greene vd. 2005).Geçerlilik ve Güvenilirlik çalışmasına önem veren ekibimiz verilerin toplanması,
analiz edilmesi ve yorumlanması süreçlerinde araştırma yöntemlerinde yer alan ilke ve kurallara özen
gösterilmiştir.
4.4.1.
Öğretmen, Öğrenci, Yönetici ve Veli Görüşme Analizi Bulguları
İlçelerimizden derinlemesine bilgi toplamak amacıyla Mustafa Kemal Üniversitesi ile işbirliği
öğrenci, öğretmen, veli ve okul müdürlerinden oluşan gruplar oluşturulmuştur. Her bir grubun
yönetimine bir öğretim üyesi alınarak açık uçlu sorularla görüşmeler yapılmıştır. Farklı ilçelerden
Hatay ilinin problemleri, güçlü ve zayıf yönlerini betimlemek devamında öğretmen, öğrenci, veli ve
yöneticilerden görüş almak için 11 odak gruptan toplanan 1.657 adet doküman nitel araştırma
yöntemlerinden içerik analizi yöntemi kullanılarak kodlanmış ve temalara ayrılmıştır.
Toplanan
veriler analiz edilerek planın GZFT(SWOT) analizi bölümünde yararlanılmak üzere Tablo8’de
sunulmuştur.
Tablo 8: Öğretmen, Öğrenci, Yönetici ve Veli Görüşme Bulguları
Toplumun eğitim-öğretime önem
vermesi
49
Öğrenci
9
17
59
100
7
24
16
13
17
7
26
10
48
9
35
4
17
46
42
4
6
6
16
37
7
24
7
35
6
13
7
16
17
16
f
YAYLADAĞI
SAMANDAĞ
3
f
% HATAY İLİ ORTALAMASI
13
f
15
f
8
%
3
f
7
%
%
BELEN
%
%
11
8
55
MERKEZ
36
16
17
%
19
10
81
f
37
KUMLU
Ortalama
10
20
%
34
6
f
8
KIRIKHAN
14
5
%
Veli
13
26
İSKENDERUN
23
f
12
%
9
HASSA
Yönetici
f
17
%
22
8
ERZİN
13
f
64
%
Öğrenci
DÖRTYOL
Katılımcı Unvan
38
ALTINÖZÜ
TEMALAR
Öğretmen
Okullar bazında sosyal
faaliyetlere önem verilmesi
F
Teknolojik alt
Sınıf mevcutlarının az olması.
yapının iyi olması.
İLÇELER
16
27
21
12
33
9
26
7
18
12
33
12
28
8
28
31
100
5
11
11
46
33
19
51
37
13
38
30
54
Veli
15
37
6
22
7
19
5
14
13
62
6
16
Ortalama
15
37
6
22
33
59
5
14
9
39
6
16
12
28
7
19
31
100
40
14
45
5
11
2
4
6
14
7
27
20
11
46
16
52
41
Öğretmen
Öğrenci
13
22
48
100
5
8
9
19
Yönetici
5
13
1
6
3
5
4
12
4
15
7
19
18
40
5
11
7
15
2
7
13
45
5
14
2
3
6
2
3
1
2
2
6
6
13
9
19
8
25
4
14
20
74
8
Veli
Ortalama
9
17
Öğretmen
10
17
Öğrenci
10
17
2
7
1
2
Yönetici
3
19
11
18
Veli
22
81
8
22
28
68
35
95
13
50
6
12
13
30
13
37
Ortalama
10
17
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
4
11
40
17
26
18
39
14
39
17
3
7
3
12
13
4
9
20
10
32
23
8
17
3
7
25
96
15
35
31
100
35
11
24
16
44
5
14
21
47
17
68
7
22
12
26
22
77
12
26
8
16
7
29
18
33
32
56
8
23
35
Sayfa 25
Araç gereçler yeterli
Sınavlara hazırlık
(Fen lab. matematik vb.) kurslarının bulunması
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Öğrenci
21
35
5
8
3
13
Veli
12
29
33
89
5
24
14
Ortalama
17
32
19
49
4
18
14
Öğrenci
7
12
5
8
5
21
Yönetici
3
8
6
10
7
26
3
13
5
14
4
19
3
8
5
11
5
22
3
11
12
75
Veli
Ortalama
5
10
12
75
4
4
12
12
2
2
7
7
31
100
39
38
14
56
40
38
23
78
40
3
3
15
15
9
31
5
11
7
21
18
4
4
11
11
19
6
16
14
6
16
17
Tablo 8’de yer alan bilgilere göre sınıf mevcudunun uygunluğu, teknolojik alt yapının iyi
olması, sosyal faaliyetlere önem verilmesi, toplumun eğitim öğretime önem vermesi, sınavlara
hazırlık kurslarının bulunması, araç gereçlerin yeterli olması (fen lab. matematik vb…)
konularında görüş bildirmişlerdir. Öğretmen, öğrenci, yönetici ve veli görüşlerine göre Hatay
ilinin genel ortalamasında, sınıf mevcudunun uygunluğu % 30 olarak ortaya çıkmıştır. Ortalama
değerler için İlçeler içerisinde sınıf mevcudunun uygunluğu konusunda en yüksek oran veli ve
yönetici algılarına dayalı olarak Belen’de % 49 Hassa’da % 42 olarak belirlenmiştir. Sadece
öğretmen algılarına dayalı olarak baktığımızda ise en yüksek değer Altınözü’nde yer almaktadır.
Öğretmen algılarına göre Altınözü ilçesinde sınıf mevcudu % 64 oranında uygundur. Yönetici
görüşlerine göre ise Belen % 81 oranında sınıf mevcudu uygun bir ilçedir. Bazı katılımcı
gruplarında ise bu konuyla ilgili herhangi bir görüş bildirilmemiştir.
Teknolojik yapının uygunluğu ile ilgili olarak ise öğrenci ve veliler görüş bildirmişlerdir.
Öğretmen ve veli algılarına göre Hatay ili genelinde teknolojik alt yapı % 40 oranında vardır.
Samandağ ve Dörtyol ilçelerinde teknolojik alt yapıdan bu bölgelerde öğrencilerin tamamı
yararlanabildiklerini ifade ermişlerdir. Okul bazında sosyal faaliyetlere önem verilmesi ile ilgili il
geneli ortalama % 23 olarak belirlenmiştir. İlçeler bazında bu oran en yüksek % 45 olarak
İskenderun’dur. İskenderun ilçesinde öğrenci ve öğretmenler birbirine yakın oranda aynı
görüşteler. Gruplar içerisinde ise en yüksek oran Belen ilçesi öğrencileri (% 100) olarak ortaya
çıkmıştır. Belen ilçesinde yalnız öğrenciler sosyal faaliyetler yeterli bulurken yönetici(%6) ve veli
(%14) algısına göre sosyal faaliyetler yeterli düzeyde değildir.
Dört grubun(öğretmen, öğrenci, veli, yönetici) algısına göre Hatay ilinde toplumun eğitime önem
verme ortalaması % 35’dir. Veliler % 56 oranında önem verildiği görüşüne sahip iken öğretmen(%
18), yönetici(% 32) ve öğrenci(%33) algısına göre bu oran daha düşüktür. İlçelere baktığımızda
ise bu oran en yüksek % 77 oranı ile Samandağ İlçesi’ dir. Öğrenci (% 100) ve öğretmen algısına
(% 96) göre yine Samandağ toplumu eğitime önem vermektedir. Yönetici algısına göre ise
İskenderun ilçesinde toplum eğitimi % 74 oranında önemsemektedir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 26
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Sınavlara hazırlık kursunun bulunması il genelinde % 40 olarak ortaya çıkmıştır. Gruplar olarak
baktığımızda Samandağ ilçesinde öğrencilerin tamamı okullarında hazırlık kurslarının olduğunu
ifade etmişlerdir. Sınıf ders araç gereçleri konusunda il geneli ortalama % 17 olarak ortaya
çıkmıştır. Öğretmen, öğrenci, yönetici ve veli algısına göre ders araç gereç konusunda il genelinde
problemler olduğu söylenebilir. Yönetici algılarına göre Belen ilçesi ders araç gereçleri
bakımından diğer ilçelere göre avantajlı durumdadır(%75)
4.4.2.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Dış Paydaş Görüşme Analiz Bulguları
Kurum olarak nitelikli amaç belirlemek ve uygulama çalışmaları yapmak için ilde yer alan İl
Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İş Kurumu,
Türkiye İstatistik Kurumu Hatay Bölge Müdürlüğü, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl
Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Mustafa Kemal Üniversitesi ile görüşme
yapılmış ve veriler analiz edilerek aşağıdaki bulgulara ulaşılmıştır. (Dış Paydaş Görüşme soruları
EK:2)
Önemli Görülen Hizmetler
 Nitelikli eğitim (sosyal, araştırmacı ve başarılı bireyler yetiştirilmesi)
 Verilerin doğru ve zamanında girilmesi
 Öğrenci bilgi düzeyinin artırılması
 Çocuk ve gençlerin sportif faaliyetlere katılması
 Erlere eğitim verilmesi (okuma-yazma, kalorifer ateşçiliği kursu)
 Dış kurumlar tarafından düzenlenen yarışmalar (resim, şiir vb. ) düzenleme
 Basın ve Halkla ilişkiler çalışmaları
 Öğretmen kalitesi (Öğrencilerle iletişim vb.)
 Mesleki rehberlik faaliyetleri
 Öğretmen Kongresi
 HEKAP Vizyon
 Araştırma çalışmalarına destek (Yüksek Lisans, Doktora, Topluma hizmet uygulamaları
dersi)
 Eğitimde iyi örnekler
 Nitelikli Hizmet içi (kurs, seminer, toplantı) eğitim faaliyetleri
 Sosyal güvenlik
 Çocuk ve gençlerin kişisel gelişimi
 Davranış ve değer eğitimi
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 27
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Kurumun Olumlu Yönleri
 Bakanlık işlerinin iyi takip edilmesi
 Kanunları uygulama
 Hatay Okuyor Projesi
 Spor faaliyetleri sayısındaki artış
 Okul öncesi eğitime verilen destek
 Kurumlarla işbirliği (Emniyet ve Mustafa Kemal Üniversitesi)
Geliştirilmesi Gerekilen Yönler
 Bürokratik iş ve işlemlerin hızı ve ilgili kişilere ulaşım
 Sosyal faaliyetler
 Özel eğitim kurumlarını inceleme
 Diğer kurumlarla işbirliği
 Ortak çalışmaların geri bildirimi
Kurumlarla Birlikte Yürütülecek Çalışmalar
 Erlere eğitim verilmesi (okuma-yazma, kalorifer ateşçiliği kursu) (İl Jandarma Komutanlığı)
 Tuvalet hijyeni ve eğitimi verilmesi ( İl Sağlık Müdürlüğü)
 İstatistik tabanlarını kullanma, web tasarımı, kişisel gelişim konularında işbirliği (TUİK
Hatay Bölge Müdürlüğü)
 Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesinin öğrencilere tanıtımı ve okuma alışkanlığının amacıyla
işbirliği (İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü)
 İş hayatı, girişimcilik, istihdam konularında meslek liseleri ve diğer okullarla işbirliği (Bilim
Sanayi ve Teknoloji Hatay İl Müdürlüğü )
 Öğrenci Mesleki bilgi seminerleri düzenleme ( İŞKUR)
 Öğretmen Kongresi, Hizmet içi eğitim ve diğer eğitim-öğretim faaliyetlerinde işbirliği
(MKÜ)
 Sosyal Güvenlik faaliyetleri (İl Emniyet Müdürlüğü)
 AFAD, Trafik, İlk Yardım, Stres kontrolü konularında ortak proje yürütme ( İl Emniyet
Müd.)
 Suça karışmış öğrenciler için birlikte çalışma ( İl Emniyet Müd.)
 Öğrencilerde sosyal güvenlik bilincinin oluşturulması için işbirliği (SGK İl Müdürlüğü)
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 28
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Öneriler
 Öğrencilerin eylem ve gösteri katılımı konusunda bilinçlendirilmesi
 Kurumlar arası işbirliği
 Eğitim kalitesinin artırılması
 Okul ve bahçe düzeni
 Öğrencilerin boş zamanlarını sosyal ve kültürel faaliyet ile değerlendirmesi
 Veli işbirliğinin artırılması
 Kurumlarla yapılan işlerde önceden bilgi verilmesi ve takibi
 Boş geçen derslerin önlenmesi
 SMS yoluyla veli bilgilendirme
 Özel derslikler ( kaynaştırma)
 Deneme sınavlarının yapılması
 Okul kurslarının açılması
 Öğrenci takibi (veli, okul idaresi, öğretmen)
 Rehberlik servisi hizmetlerinin artırılması
 Sınıf ve okul kitaplıklarının kurulması
 Öğretmen niteliğinin artırılması
 Kurum içinde yöneticilerin uyum çalışması
 Yazın okul bahçelerinin otopark olarak değerlendirilmesi
 Bina temizliği önemsenmesi
 Okul kantin fiyatlarının kontrolünün yapılması
4.4.3.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü İç Paydaş Anket Bulguları
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ilgili paydaş algılarını tespit etmek ve amaçlarımızı belirlemede
rasyonel bilgi tabanlarını temel almak için 5302 kişiden bilgi alınmıştır. Paydaşlardan alınan veriler
SPSS 19 programında analiz edilerek GZFT(SWOT) analizi bölümünde yararlanılmak üzere Tablo
9’da sunulmuştur.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 29
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
18.5
Okul Kurum Müdürü
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
BİLGİM YOK
57.1
KESİNLİKLE
KATILMIYORUM
42.9
KATILMIYORUM
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
KARARSIZIM
%
KATILIYORUM
KESİNLİKLE KATILIYORUM
Tablo 9: Paydaş Görüş Bulguları
%
%
%
%
%
46.6
9.8
13
9.8
4.3
17.6
47.7
18.1
11.1
3.2
2.3
14.8
51.3
17.8
9.8
3.6
2.7
9.1
38.9
24.2
13.7
7.2
6.8
Öğrenci
22
44.7
15
3.9
2.9
11.4
Veli
16.7
43.3
17.3
9.1
3.7
9.8
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
4.3
71.4
14.3
18.5
44.6
15.2
12
8.7
1.1
Okul Kurum Müdürü
13.7
44.1
20.4
16.2
3.8
1.9
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
11.5
45.4
22.8
15.7
3.6
1
7.2
33.8
24.3
20.3
8.4
5.9
Öğrenci
16.2
40.5
21.2
7.5
3.3
11.3
Veli
15.7
40.2
18.5
12.2
3.7
9.6
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
28.6
71.4
12
48.9
16.3
12
8.7
2.2
Okul Kurum Müdürü
14.3
47.1
19.7
13.2
3.4
2.3
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
13.2
49
19.3
13.2
4.2
1
8.3
36.5
23.4
18.7
7
6.1
Öğrenci
15.6
43.3
17.8
6.8
5.4
11
Veli
13.8
41.1
19.3
10.6
3.3
11.8
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
28.6
57.1
14.3
14.1
55.4
12
6.5
6.5
5.4
Okul Kurum Müdürü
13.7
46.4
20.2
14.5
2.5
2.7
ANKET
MADDELERİ
GÜVENİLİR OLMA
PROBLEMLERE
ÇÖZÜM ÜRETME
YENİLİKÇİ OLMA
KONUSUNDA
YETKİN OLMA
GÖREV /ÜNVAN
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 30
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
10.3
46.9
20.1
15.9
4.4
2.3
7.7
38.9
23.2
17.7
6.4
6
Öğrenci
15.3
39.7
22.4
5.4
4.6
12.5
Veli
13
42.1
19.1
10.2
3.7
11.8
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
14.3
85.7
10.9
45.7
19.6
12
8.7
3.3
Okul Kurum Müdürü
12.8
42.4
21.2
18.9
2.5
2.1
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
10.2
44.8
22.8
16.3
3.3
2.7
6.8
34.4
24.2
21.9
8.1
4.7
Öğrenci
15
38.6
21.7
7.7
6.4
10.6
Veli
14.8
38
19.1
12.6
4.7
10.8
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
14.3
71.4
14.3
13
33.7
15.2
21.7
14.1
2.2
Okul Kurum Müdürü
12.4
37.2
21.8
20.2
5.9
2.5
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
9
39.1
21.8
20.1
6.9
3.1
6.5
29.1
23.8
21.2
12.2
7.3
Öğrenci
12.3
35.5
22.7
9.6
4.5
15.5
Veli
11.8
34.4
23.2
10.6
5.9
14
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
14.3
85.7
15.2
57.6
9.8
8.7
7.6
6.1
Okul Kurum Müdürü
19.5
57.4
10.7
9.7
1.9
0.8
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
18.4
53.8
13.4
10.7
2.1
1.5
11.9
49.7
17.4
11.6
5.2
4.1
Öğrenci
17.7
39.8
17.3
7.9
5.2
12.1
Veli
14.6
47
15.6
10
3
9.8
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
14.3
71.4
14.3
12
32.6
15.2
12
22.8
5.4
Okul Kurum Müdürü
ADİL VE TARAFSIZ Okul Baş Yrd/Müdür
OLMA
Yrd.
Öğretmen
12.4
33.2
22.5
18.7
10.1
3.2
9.4
35.4
23.6
19.2
10
2.5
6.4
28.3
24.5
20.3
13.4
7.1
Öğrenci
17.1
37.2
19.4
7.2
7.7
11.4
Veli
12.6
37.4
20.7
10.8
6.7
11.8
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
14.3
85.7
KALİTELİ HİZMET
SUNMA
ŞEFFAFLIK
ERİŞEBİLİRLİK
GÖRÜŞLERE AÇIK
OLMA
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 31
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
TEKNOLOJİYİ İYİ
KULLANMA
STRATEJİL PLAN
KONUSUNDA
YETERLİ BİLGİYE
SAHİP OLMA
STRATEJİK
PLANLAMANIN
YÖNETİM
SÜREÇLERİNE
KATKISI
5018 SAYILI
KANUN
HAKKINDA
BİLGİYE SAHİP
OLMA
İl İlçe MEM Personeli
13
37
14.1
18.5
9.8
7.6
Okul Kurum Müdürü
13
45.6
19.5
17
2.5
2.3
Okul Baş Yrd /Müdür
Yrd.
Öğretmen
10.2
44.4
21.8
14
6.5
3.1
7.1
34.8
22.3
18.5
8.7
8.5
Öğrenci
17.4
40.4
16.9
7.5
6.3
11.6
Veli
13
40.4
20.1
11.6
3.1
11.8
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
28.6
71.4
13
54.3
9.8
14.1
5.4
3.3
Okul Kurum Müdürü
16.6
61.3
13
7.4
0.4
1.3
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
15.5
56.1
16.5
7.7
1.3
2.9
10.6
49
18.3
11.1
4
7
Öğrenci
18.8
41.6
15.2
7.1
6.1
11.1
Veli
13.8
46.9
16.3
8.1
2.6
12.4
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
100
6.5
39.1
18.5
14.1
3.3
18.5
Okul Kurum Müdürü
15.1
57.4
12.6
10.9
1.7
2.3
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
10.9
53.4
17.4
12.8
2.1
3.3
7
36.6
21.2
15
3.7
16.6
Öğrenci
7.2
23
18.7
7.8
4.2
39.1
Veli
4.9
22.2
15.9
11.6
3.3
41.9
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
42.9
57.1
13
58.7
7.6
7.6
6.5
6.5
Okul Kurum Müdürü
23.9
55.5
9.5
8.4
1.9
0.8
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
19.2
54.2
13.2
8.4
2.3
2.3
10.3
48.6
18.9
9
3.6
9.6
Öğrenci
11.7
37.2
13.2
4.9
2.2
30.8
Veli
8.3
38.2
15.9
6.9
1.6
29.1
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
14.3
71.4
14.3
3.3
32.6
14.1
19.6
7.6
22.8
Okul Kurum Müdürü
10.9
43.5
22.3
16.8
2.3
4.2
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
8.2
42.7
22.6
17.4
2.9
6.1
4.6
23.1
23.5
21.9
5
21.9
Öğrenci
4.9
16.1
15.4
11.2
4.5
47.8
Veli
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 32
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
İDARİ
PERSONELİN
STRATEJİK PLAN
YETERLİ BİLGİYE
SAHİP OLMASI
FİNANSAL
KAYNAKLARIN
DAĞITILMASIND
A KURUMUN
OBJEKTİFLİĞİ
STRATEJİK PLAN
İŞLEVSİZ BİR
BELGE OLARAK
KALIR.
STRATEJİK PLAN
KONUSUNDA
KURS VE
SEMİNER
DÜZENLENMESİ
GEREKİR
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
42.9
14.3
42.9
3.3
26.1
19.6
20.7
18.5
12
Okul Kurum Müdürü
9
39.9
22.3
19.7
6.7
2.3
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
6.1
41.4
24.3
19.5
3.8
4.8
5.3
28.6
24.4
22.1
7.4
12.3
Öğrenci
13.1
29.8
15.7
6.5
3.3
31.5
Veli
11.2
34.3
13
9.6
2
29.9
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
85.7
14.3
4.3
30.4
9.8
16.3
26.1
13
Okul Kurum Müdürü
10.5
33
21
23.9
7.8
3.8
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
7.7
36
24.1
17.2
8
6.9
6.8
28.9
21.4
18.6
10.8
13.4
Öğrenci
14.1
30.2
17.1
6.7
6
25.9
Veli
11.2
33.3
17.5
10.2
2.6
25.2
57.1
14.3
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
28.6
9.8
21.7
17.4
37
7.6
6.5
Okul Kurum Müdürü
8.8
20.6
15.1
40.5
13.7
1.3
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
8
23.8
16.3
39.1
12.3
0.6
8.6
25.5
21.3
30.3
9.2
5.1
Öğrenci
7
15.2
18.4
21.3
8.5
29.7
Veli
5.7
17.3
19.1
25.2
6.3
26.4
İl / İlçe MEM Şube
Müdürü
İl İlçe MEM Personeli
57.1
42.9
35.9
48.9
5.4
3.3
2.2
4.3
Okul Kurum Müdürü
38.9
49.6
4.6
5
1.5
0.4
Okul Baş Yrd/Müdür
Yrd.
Öğretmen
39.3
47.7
4.8
5.2
2.7
0.4
20.1
49.9
11.2
9.6
6.2
3
Öğrenci
22.6
36.4
12.7
3.8
2.6
22
Veli
19.9
43.9
10.2
4.5
1.8
19.7
Tablo 9’da verilen bilgilere göre paydaşların çoğunluğu Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nü
güvenilir, problemlere çözüm üreten, yenilikçi, konusunda yetkin, kaliteli hizmet sunan, erişilebilir,
görüşlere açık ve teknolojiyi iyi kullanan bir kurum olduğuna “katıldıklarını” ifade etmişlerdir. Adil
ve tarafsız olma konusunda ise okul yönetici, öğretmen, öğrenci ve veli yarıya yakını “kararsızım ve
katılıyorum” ifadeleri arasında görüş bildirmişlerdir. Stratejik plan konusunda ise veli ve öğrenci
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 33
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
grubunun çoğunluğu “bilgisi olmadığını” ifade ederken okul kurum müdürleri ve diğer paydaşların
yarısından fazlası gerek stratejik plan konusunda bilgi sahibi olduklarına “katıldıklarını” ancak eğitim
ve seminerlerin düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişlerdir. 5018 sayılı kanun konusunda şube
müdürleri ve okul idarecilerinin çoğunluğu “katılıyorum” düzeyinde bilgi sahibi olduklarını
belirtmişlerdir. Öğretmenlerin % 25.5’i, şube müdürlerinin % 28.6’sı, İl ve ilçe MEM personelinin %
31.5’i, okul müdürlerinin ise % 29.4’, öğretmenlerin ise % 34.1’ i stratejik planın işlevsiz bir belge
olarak kalabileceği konusunda “kesinlikle katılıyorum ve katılıyorum” görüşünü belirtmişleridir. Bu
oranın yüksek çıkmasında bakanlığımızın yeni yapılanma süreci ve belirsizlikleri; stratejik plan iş ve
işlemlerinin uzun dönemli olması etkili olabilir.
NOT: Paydaş analizi sonuçları planın kurum içi ve dışı analiz bölümlerinde, GZFT analizi
bölümünde kullanılmıştır.
5. Kurum içi ve Çevre Analizi
Kuruluş içi analiz ve çevre analizinde kullanılabilecek temel yöntemlerden birisi GZFT (Güçlü
Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler) analizidir. Genel anlamda GZFT, kuruluşun kendisinin
ve kuruluşu etkileyen koşulların sistematik olarak incelendiği bir yöntemdir. Bu kapsamda, kuruluşun
güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluş dışında oluşabilecek fırsatlar ve tehditler belirlenir. Bu analiz
stratejik planlama sürecinin diğer aşamalarına temel teşkil eder.
5.1. Kurum İçi Analiz
Kuruluş içi analiz, kuruluşun mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan
kaynaklanan ve kuruluşun kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf
yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Güçlü yönler kuruluşun amaçlarına ulaşması için
yararlanılabileceği olumlu hususlardır. Zayıf yönler ise kuruluşun başarılı olmasına engel teşkil
edebilecek eksiklikler, diğer bir ifadeyle, aşılması gereken olumsuz hususlardır. Belirlenecek güçlü
yönler kuruluşun hedeflerine, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere ışık tutacaktır.
Güçlü ve zayıf yönler belirlenirken kurum yapısı, beşeri kaynaklar, kurum kültürü, teknoloji ve
mali durum dikkate alınmıştır. Bu hususlarda verilerin yanı sıra analitik değerlendirmelere ve
sonuçlara yer verilmiştir.
5.1.1.
Kurumsal Yapı
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görev ve sorumlulukları başta T.C. Anayasası olmak
14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ve 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine
dayanılarak 18/11/2012 tarih ve 28471 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Millî Eğitim Bakanlığı İl
ve İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliği esaslarına göre belirlenmektedir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 34
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
4.1.4.1. Organizasyon Yapısı
Şekil 1: Organizasyon yapısı
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 35
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Kurul/komisyonların sorumlulukları ve çalışma düzeni:
İl İstihdam Kurulu: Kurul; her yıl Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında toplanır. Ayrıca,
başkanın çağrısı üzerine olağanüstü de toplanabilir. Kurulun görevi İlin istihdam ve mesleki eğitim
politikasını oluşturmaktır.
Öğrenci Yerleştirme Komisyonu: İl ve İlçe merkezindeki okulların fiziki kapasite ve ulaşım
imkânlarını dikkate alarak öğrenci alınacak kayıt alanlarını belirlemek, İlkokul 1.sınıfa yeni kayıt
olacak ve ortaokulların öğrenci alacakları kayıt alanlarını belirlemek görevlerini yürütür.
İl Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu: Özel eğitim değerlendirme kurulu raporu doğrultusunda
öğrencilerin resmî okul veya kuruma yerleştirilmesine karar vermek ve gerekli özel eğitim tedbirlerini
almak, Özel eğitim hizmetlerinin planlanması, yürütülmesi ve izlenmesi amacıyla ilgili kurum ve
kuruluşlarla iş birliği yapmak ve Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tespitine yönelik tarama
çalışmaları ve tespit edilen bireylerle ilgili eğitim hizmetlerini planlamak görevlerini yürütür.
Bilim sanat merkezi öğrenci seçme komisyonu: Bilim Sanat Merkezine kayıt yaptırmaya hak kazanan
öğrencileri belirlemek ve kayıt yapılmasını, kontenjan açığı durumunda tekrar öğrenci alınmasını
sağlamak.
Rehberlik ve Danışma Hizmetleri İl Komisyonu: Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetlerinin il
düzeyinde planlanması ve kurumlar arası iş birliğinin sağlanması amacıyla rehberlik ve psikolojik
danışma hizmetleri il danışma komisyonu oluşturulur. Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri il
danışma komisyonu, eylül ve haziran aylarında olmak üzere yılda en az İki kez toplanır.
Taşımalı Eğitim Planlama Komisyonu: İl ve ilçe millî eğitim müdürlüğünde ilgili müdür yardımcısı
veya şube müdürünün başkanlığında, en az bir taşıma merkezi ilkokul, ortaokul müdürü ve Taşımalı
Ortaöğretim kapsamındaki lise müdürlerinden olmak üzere, en fazla yedi üyeden oluşan komisyondur.
Kamu Konutları Dağıtım Komisyonu: Komisyon kararını gerektiren konutların oturmaya hak
kazananlara tahsisi amacı ile konut tahsis komisyonları kurulur. Bu komisyonlar kurum veya
kuruluşların yetkili makamlarınca belirlenen üç kişiden oluşur. Ayrıca iki yedek üye tespit edilir.
Muayene ve Satın Alma Komisyonu: Bu komisyon, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun
11 inci maddesi ile aynı madde uyarınca çıkarılan muayene ve kabul işlemlerine dair mevzuat
hükümlerine göre şartname ve sözleşmeler uyarınca satın alınan eşya ve gereci muayene ve kontrol
ederek kabul veya geri çevirmek üzere gereken işlemleri yapar.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 36
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Ücretsiz ders kitapları teslim alma komisyonu: Teslim noktası olan il/ilçe millî eğitim müdürlüklerine
teslim edilecek kitapların "Mal Alımları Denetim Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelik"
hükümleri gereğince teslim alınmasını sağlamak.
Aday Memur Eğitim Kurs, Sınav ve Değerlendirme Komisyonu: Aday memurların Eğitimlerini
Merkezi Eğitim Yönetme Kurulunca tespit edilen programlar ve esaslar dahilinde yürütmek, Sınavları
yapmak ve değerlendirmek, Adaylara yetecek kadar salon temin etmek, Yeteri kadar sınav
uygulayıcısı, gözetmen ve salon başkanını belirlemek ve Sınavlar için gerekli güvenlik önlemlerini
almak görevlerini yürütür.
Araştırma, Stratejik Planlama Ve Kalite Geliştirme Ekibi (ASKE): İl Millî Eğitim Müdürlüğünün
stratejik planının hazırlanması ve uygulanması sürecini koordine etmek, performans programını
(eylem planı, yıllık plan)
ve faaliyet raporunu hazırlamak ve MEB Toplam Kalite Yönetimi
Uygulama ve Ödül Yönergeleri gereğince toplam kalite yönetimi çalışmalarının eğitim kurumları
tarafından yürütülmesi sırasında onlara rehberlik yapmak görevlerini yürütmektedir.
Projeler Ekibi (PEK): İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kurumsal kapasitesini geliştirecek ulusal,
uluslararası, bölgesel ve yerel düzeyde projeler hazırlamak, yürütmek ve sonuçlarını raporlamaktır.
Sınav Komisyonu: İl Millî Eğitim Müdürünün önerisi ve valilik onayı ile her yıl ocak ayında
oluşturulur. Komisyon, il millî eğitim müdürünün başkanlığında eksiksiz toplanır ve bir yıl süre ile
görev yapar. Sınavlarla ilgili iş ve işlemleri yürütür.
Denklik Komisyonu: Yurt dışında öğrenim görürken ülkemize gelmiş öğrencilerin ülkemizdeki
öğretim sisteminde sınıflarını tespit edilmesi amacıyla kurulmuştur.
İl Milli Eğitim Komisyonu: İl Millî Eğitim Danışma Kurulunca alınan tavsiye kararlarını inceler, bu
kararlardan mevcut mevzuat hükümleri kapsamında gerçekleştirilmesi mümkün olanlara ait somut
uygulanabilir olan programları hazırlar. Kararlardan merkez teşkilâtı birimlerini ilgilendirenler ile
mevzuat değişikliğini gerektirenlerin merkez teşkilâtı birimlerine bildirilmesine yönelik önerilerde
bulunur.
İl Tertip Komisyonu: İl genelinde yapılan kutlama ve törenlerin organizasyon işlerinin yürütüldüğü
komisyondur.
Özel Büro: Müdürlüğümüz bünyesinde; yazılı ve görsel basın, mesleki örgütler ve diğer sivil toplum
kuruluşları ile ilişkileri yürütmekte, bilgi edinme başvurularının ilgili birimlerle koordine ederek
cevaplamasını sağlamakta ve İl Millî Eğitim Müdürlüğü protokol iş ve işlemlerini yürütmektedir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 37
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
4.1.4.2. Yönetim Yapısı
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü 15 hizmet alanında paydaşlarına verimli ve etkili eğitim
öğretim hizmeti sunumu yapmak için etkili yönetim modeli oluşturup; mevcut maddi ve insan
kaynaklarının sürekli gelişimini sağlayarak verimli ve kaliteli eğitim-öğretim hizmeti sunmaktadır.
Şekil 2: Hatay Milli Eğitim Müdürlüğü Yönetim Şeması
Tablo 10: Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Hizmet Alanları
Sıra
Hizmet Alanı
1
Özel Büro
2
Eğitim Denetmenleri Başkanlığı
3
Temel Eğitim Hizmeti,
4
Ortaöğretim Hizmeti,
5
Mesleki ve Teknik Eğitim Hizmeti,
6
Din Öğretimi Hizmeti,
7
Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Hizmeti,
8
Hayat Boyu Öğrenme Hizmeti,
9
Özel Öğretim Kurumları Hizmeti,
10
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Hizmeti,
11
Strateji Geliştirme Hizmeti,
12
Hukuk Hizmeti,
13
İnsan Kaynakları Yönetimi Hizmeti,
14
Destek Hizmeti,
15
İnşaat ve Emlak Hizmeti,
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 38
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
6.1.4.6. İzleme ve Değerlendirme sistemi
Bu bölüm denetleme ve değerlendirme olmak üzere iki başlık altında analiz edilmiştir.
Denetleme, planlamayla başlayan örgütleme, eş güdümleme ve iletişimle süren bir
bütünlük içinde sorun çözmeyi amaçlayan yönetim sürecinin bir uzantısıdır. Yönetim
sürecinin istenilen nitelikte oluşması için denetime gerek vardır. Bu yüzden denetim süreci
yönetim sürecinin bütününü kapsayan bir süreçtir. Denetleme başka bir deyişle, eğitim
çalışanlarınca yapılan her türlü eylemlerin okulun kabul edilen amaçlar doğrultusunda
belirlenen ilke ve kurallara uygun olup olmadığının anlaşılması sürecidir. Yönetim sürecinin
kusursuz işlemesi ve okul çalışanlarının okul amaçlarından sapmaması için denetleme
sürecine ihtiyaç vardır. Bu da okul yönetimi ve eğitim çalışanlarının yapmış olduğu her türlü
iş ve işlemlerin geri bildirimi ile mümkündür. Denetimin başarısı, okulun üretmiş olduğu her
türlü hizmetin niteliğine ve niceliğine ilişkin tüm bilgilere istenildiğinde ulaşılabilmesi ile
mümkündür.
Eğitim-öğretim amaçlarının gerçekleşmesi için iki temel denetleme tekniği vardır.
Verimlilik: Verimlilik, genel bir bakış açısıyla bir mal veya hizmet üretmek amacıyla
ortaya konan çıktılar ile bu çıktıyı sağlamak için kullanılan girdilerin ilişkisi olarak
belirtilmekte ve çeşitli mal ve hizmetlerin üretimindeki kaynakların (insan, para ve fiziksel
kaynaklar) etkin kullanımı olarak tanımlanmaktadır. Okullar ekonomik faaliyet üreten değil;
eğitim hizmeti üreten kurumlardır. Eğitim hizmetinin verimliğini tespit etmek zor olsa da belli
alanlarda verimlilik ölçütleri geliştirilebilir.
Etkililik: Etkililik hem örgütsel hem de yönetsel açıdan kullanılan bir kavramdır.
Örgütsel açıdan etkililik, bir örgütün elindeki kaynaklarla amaçlarını en yüksek düzeyde
gerçekleştirmesi olarak tanımlanabilir. Yönetsel açıdan etkililik, örgüt yönetiminin örgütsel
etkililiği gerçekleştirecek şekilde yürütmesidir.
Yönetim içindeki denetleme süreci, planlanan okul amaçlarından sapmayı önlemek için
okulun eğitim çalışanlarının iş ve işlemlerini izleyip düzeltme işlemidir. Bu tanıma göre
öncelikle yapılması gereken iş, okulun amaçlarına uygun bir planlama yapmaktır. Plan,
okulun amaçlarını gerçekleştirmek için okulca yapılan işleri somut olarak gösteren belgedir.
Denetim süreci, okul planının gerçekleşmesini güvence altına almak için yapılır. Okulun
amaçlarından sapmasının süreç içerisinde zaman geçmeden düzeltilmesi de denetim
kavramının kapsamındadır. Denetleme süreci, okulun işleyişindeki kusurlarını giderilebilecek
biçimde oluşturulmalıdır. Denetleme süreci, genel olarak “ölçütleme, ölçme ve düzeltme” alt
basamaklarından oluşmaktadır.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 39
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Ölçütleme: Bir eğitim çalışanının görevinde planlanan hedeflere ulaşması için belli
bir sürede yapması gereken eylem ve işlemlerin ölçülerini belirlemeye “ölçütleme” denir.
Ölçü, bir niceliğin kendi cinsinden seçilmiş bir ölçek (birim) ile karşılaştırılması sonucunda
elde edilen sayıdır.
Ölçme: Ölçme, eğitim çalışanının işini ölçmeye yarayan ölçeklerle yapılır. Bir görevin
ölçütü belirlenirken bu görevin, nasıl ölçüleceğinin de belirlenmesi gerekir. Ölçeklerle elde
edilen
verilerin,
yönetimce
önceden
hazırlanmış
ölçütlere
göre
değerlendirilmesi
gerekmektedir. Eğitim çalışanı değerlendirilirken okulun sosyal çevresi, okulun imkanları,
veli profili vb. etkiler dikkate alınmalıdır.
Özdeğerlendirme (Özdenetim): Özdeğerlendirme, okulun veya eğitim kurumunun
ulaşmak istediği amaçlara yönelik yapmış oldukları her türlü etkinlik ve iş sonuçlarını,
ölçütleri belli olan (EFQM Mükemmellik Modeli, Kamu Örgütleri İçin Özdeğerlendirme
Aracı: Ortak değerlendirme Çerçevesi-ODÇ, MEB Özdeğerlendirme Aracı vb.) bir modelle
kıyaslayarak, kapsamlı, sistematik ve düzenli olarak gözden geçirme etkinliğidir. Öz
değerlendirme; okulun iş başarımı, veliler/öğrenciler, çalışanlar ve toplumla ilgili mükemmel
sonuçlara bir liderlik çerçevesinde yönetilen strateji ve planlama, çalışanlar ve işbirlikleri,
kaynaklar ve süreçler ile ulaşılabilecek yaklaşımına dayanır. Başka bir deyişle öz
değerlendirme, kamu okullarının ya kendi kendine, ya da dışarıdan yardım alarak
uygulayabilecekleri
liderlik,
insan
kaynakları,
planlama,
toplumsal
etki,
vatandaş
memnuniyeti gibi süreçleri ve sonuçları dikkate alarak kendilerini değerlendirmeleri ve ortaya
çıkan sonuçlara göre iyileştirme ve geliştirme çalışmalarının planlanması için kullanılan bir
araçtır.
Değerlendirme: Değerlendirme okulun ulaşmak istediği, gerçekleştirmeye çalıştığı
amaçlara veya yapmak istediği programa, planlara ne ölçüde ya da ne kadar ulaştığını
belirleme çalışmasıdır. Bu tanımlamanın okul çalışanları açısından anlamı ise öğretmene
verilen bir görevin önceden belirlenen standartlara uygun davranış göstermesi ve belirlenen
amaçlara yaklaşma derecesidir. Bu yaklaşım “başarı” olarak algılanır ve bilinir. Başarı
değerlendirmesi öğretmenin kendisine verilen görevleri ne derecede iyi gerçekleştirdiği ve
hedeflere ne derece yaklaştığıdır. Değerlendirmenin iki temel amacı vardır:
Birincisi, Yetersizliklerin ortadan kalkacağını varsayar,
İkincisi, Çalışanların yaptıkları işlerde daha iyi olmalarını sağlayan bir araçtır.
Denetmenler, bir kurumu ya da kurum çalışanlarını değerlendirmek için üç temel
ölçütü dikkate almak zorundadır. Bunlar,
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 40
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
1. Neyin değerlendirileceğinin belirlenmesi,
2. Ölçütlerin belirlenmesi, çalışana yaptığı işin neyi ne kadar, hangi sürede yapacağı,
hedefe ulaşmada uyacağı kurallar dizisinin bildirme süreci,
3. Ölçümün değerlendirilmesi, çalışanın A ve B süreçler sonunda amaçlarına ulaşma
sonuçlarının değerlendirmesidir.
Bu çerçevede denetmenlerin varlık nedeni kurumun faaliyetlerini izlemek ve rehberlik
faaliyeti yürütmektir.
Tablo 11: Rehberlik Yapılan ve Denetlenen Okul/Kurum ile Öğretmen Sayısı
Kurum/Okul
Türü
Ana Okulu
İlköğretim
Özel Öğretim
Kurumları
Toplam
Kurum/Okul
Öğretmen
2011-2012
2012-2013
Mevcut
Okul
Sayısı
Rehberlik
Yapılan
Okul
Sayısı
Yetersiz
Bulunan
Rehberlik
Yapılan
Okul
Oranı(%)
Mevcut
Öğretmen
Sayısı
Rehberlik
Yapılan
Öğretmen
Sayısı
Yetersiz
Bulunan
Rehberlik
Yapılan
Öğretmen
Oranı (%)
56
22
0
39,29
314
120
0
38,22
1021
526
0
51,98
15.369
5.121
3
33,32
294
157
0
53.40
1.184
1.092
0
92,23
1362
705
0
51,76
16.867
6.333
3
37,55
Tablo 11’de görüldüğü gibi 2012/2013 eğitim öğretim yılında il genelinde Maarif Müfettişleri
Başkanlığının görev kapsamında bulunan 1362 okulun (Anaokulu, İlköğretim Okulu, Özel Öğretim
Kurumları) 705 tanesine rehberlik yapılmıştır. Ayrıca 2012/2013 Eğitim öğretim yılında ilköğretim
okullarımızda çalışan 15.369 öğretmenimizden 5.121 öğretmene rehberlik yapılmış olup, 3
öğretmenimiz yetersiz bulunmuştur.
Tablo 12: 2012/2013 Eğitim-Öğretim Yılı Hakkında İnceleme ve Soruşturma Yapılan Eğitim
Çalışanları
Ön İnceleme / Soruşturma / İnceleme
Değişkenler
Mevcut
İşlem Sayısı
Öğretmen
15.683
Eğitim Yöneticisi
1.641
Diğer Personel
1.505
Toplam
18.829
Tablo 12’de görüldüğü gibi Hatay İl
Teklif
Getirilen
İşlem Sayısı
Mevcuda
Oranı
İşlemin
Teklife
Oranı
164
83
1,05
50,61
266
93
16,21
34,96
25
18
1,66
72
455
194
2,42
42,64
Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan 1.641 eğitim
yöneticisi hakkında 266 öninceleme/inceleme yapılmıştır. Bu işlemlerin sonunda 93 eğitim yöneticisi
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 41
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
hakkında soruşturma izni verilmiş, soruşturma izni verilen 93 yöneticinin suçu sübuta ererek hakkında
ceza teklifi yapılmıştır.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görev yapan 15.683 öğretmen hakkında 164
öninceleme/inceleme yapılmıştır. Bu işlemlerin sonunda 83 öğretmen hakkında soruşturma izni
verilmiş, soruşturma izni verilen 83 öğretmenin suçu sübuta ererek hakkında ceza teklifi yapılmıştır.
5.1.2.
Beşeri Durum
6.1.1.2. Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personel Sayısı ve Dağılımı
Hatay il Milli Eğitim Müdürlüğünün İnsan kaynaklarına dair ilgili veriler tablo 13 ve 14 de
sunulmuştur.
Tablo 13: İnsan Kaynakları İl Genelindeki Norm ve Mevcut Durumu
Kadrolu Personel Durumu
Personel
Görev Ve
Ünvanı
2011/2012
Değişim
2012-2013
Norm
Mevcut
Oran (%)
Norm
Mevcut
Oran (%)
Eğitim
Öğretim
sınıfı
17.680
14.124
79,89
19.046
15.683
82,34
3,07
Genel
İdare
Sınıfı
1.028
551
53,6
1.022
554
54,21
1,14
Teknik
Hizmetleri
Sınıf
110
42
38,18
111
40
36,04
-5,61
Sağlık
Hizmetleri
Sınıf
31
5
16,13
31
5
16,13
0
Yardımcı
Hizmetleri
Sınıfı
897
373
41,58
901
397
44,06
5,96
Kadrolu
Toplam
19.746
15.095
76,45
21.111
16.679
79
3,34
Tablo 13’te görüleceği gibi Hatay il genelinde personel normları ve normların karşılanma
oranlarına bakıldığında, eğitim öğretim sınıfında 2011-2012 eğitim öğretim yılında norm 17.680
mevcut 14.124 ve oran %79,89 iken, 2012-2013 eğitim öğretim yılında norm 19.046, mevcut 15.683
ve oran %82,34’e ulaşmış olup, değişim oranı ise il genelinde 3,07’ye ulaşmıştır.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 42
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
6.1.1.3. Personelin Eğitim Düzeyi, Yetkinliği ve Deneyimi
Müdürlüğümüz personelinin 2012/2013 yılı sonu itibariyle öğrenim durumlarına göre dağılımı tablo
14 ‘de yer verilmiştir.
Tablo 14: Eğitim Öğretim Sınıfı Eğitim Durumu
Öğrenim Durumu
2012/2013 Öğretim Yılı
Sayı
Oran %
3
0,01
728
4,1
15.171
86,39
Enstitü (3 yıllık)
652
3,71
Ön Lisans
995
5,6
Lise
12
0,06
17.561
99,78
Doktora
Yüksek Lisans
Lisans
Genel Toplam
Tablo 14’de görüldüğü gibi Hatay ili genelindeki tüm eğitim öğretim sınıfındaki eğitim
yöneticileri ve öğretmenlerin 3’ü (% 0,01) doktora, 728’i (%4,1) yüksek lisans, 15.171’i (%86,39)
lisans, 652’si (%4,0) 3 yıllık enstitü, 995’i (%5,6) ön lisans, 12’si (%0,06) lise mezunu olarak
görülmektedir.
Müdürlüğümüz 16.04.2014 tarihli MEİS sorgu modülüne bilgilerine göre belirlenen
öğretmenlere ait cinsiyet ve kariyer basamakları sayıları Tablosu 15’ te verilmiştir.
Tablo 15: Cinsiyet ve kariyer basamakları sayıları Tablosu (2014 yılı)
Satır Etiketleri
E
K
Genel Toplam
Aday Öğretmen
328
604
932
Baş Öğretmen
1
Öğretmen
7.266
6.920
14.186
Uzman Öğretmen
1.377
870
2.247
Genel Toplam
8.972
8.394
17.366
1
6.1.1.4. Öğrenci Sayıları
Öğrenci hizmetleri yönetimi süreci öğrencinin okul sistemine gelişi (kayıt veya nakil yoluyla) ile
başlar; öğrencinin okul sisteminden çıkışı (öğrencinin mezun olması, nakil gitmesi veya kaydının
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 43
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
silinmesine kadar) ile biter. Öğrencinin kaydolduğu okula uyumu ile başarısı arasında sıkı bir ilişki
vardır. Bu nedenle okul yönetimi ve ders/sınıf öğretmeni, öğrencinin aday kaydı ile başlayan ve mezun
oluncaya kadar devam eden süre içinde öğrencinin rollerini ve beklentilerini dengeli olarak
sürdürmeye çalışır.
Tablo 16: Son İki Yılın Sınıf Bazlı Öğrenci Sayısı
Sınıf Düzeyleri
2011/2012
2012/2013
Oran
Okul Öncesi (3-5 yaş)
55.047
42.706
-22,42
1
30.017
41.432
38,03
2
27.679
29.181
5,43
3
28.042
28.100
0,21
4
26.530
28.616
7,86
5
29.200
26.882
-7,94
6
29.381
29.880
1,7
7
27.823
29.513
6,07
8
27.625
27.898
0,99
9
24.828
28.025
1,129
10
17.343
18.634
1,074
11
15.411
16.369
1,062
12
14.087
15.550
1,104
Toplam
353.013
362.812
2,78
Tablo 16’da görüldüğü üzere 2011-2012 eğitim öğretim yılında öğrenci sayımız 353.013 olup,
2012-2013 yılında ise öğrenci sayımız 362.812 olmuştur. 2012-2013 eğitim öğretim yılında 4+4+4
eğitim sistemi ile 1. Sınıf öğrenci sayılarında %38,03 oranında artış görülmektedir. Ortaöğretim 9.
Sınıfa kayıt yaptıran öğrencilerin 10. Sınıfta okul terklerinin oranında artış olduğu görülmektedir.
Bunun en önemli nedeni ise öğrencilerdeki akademik yetersizliğin 9. Sınıfta ortaya çıkması ile
birlikte başarı oranının düşmesi okul terklerinin temelini oluşturmaktadır.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 44
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 17: Okullara Erişim ve Okullaşma Oranları
2010-2011
Okul Gurubu
4-5
Yaş
5
Yaş
Hatay
%
Ülke
%
2011-2012
Oran
%
Son iki
yıl
Değişim
oranı
%
2012-2013
Hatay
%
Ülke
%
Oran
%
Hatay
%
Ülke
%
Oran
%
76,04
43,1
76,43
89,27
44,04
102,7
60,31
44,04
136,94
-65,76
99,98
-
-
96,48
65,69
46,87
65,23
55,35
117,85
-29,02
İlköğretim
98,46
98,41
0,05
98,74
98,77
-0,03
98,43
98,80
99,63
-0,31
Ortaöğretim
67,07
69,33
-3,26
64,87
67,37
-3,71
67,67
70,06
96,59
0,30
Okul
Öncesi
Not: MEB İstatistik kitapçığında 2010/2011 yılı 5 yaş Ülke oranı bulunmadığından 5 yaş için
oranlama yapılamamıştır. Tablo 17’de görüldüğü üzere, okul öncesinde ilimiz ülke oranına göre
oldukça iyi bir konumdadır.
Tablo 18: Mesleki ve Teknik Eğitim ve Lise Gurubu Öğrenci Oranı
2011/2012
Sınıf
Düzeyi
Ortaöğretim
Öğrenci
Sayısı
Mesleki ve
Teknik
Eğitim
ÖS
Oran
2012/2013
Lise Gurubu
ÖS
Oran
Ortaöğretim
Öğrenci
Sayısı
Mesleki ve
Teknik Eğitim
Lise Gurubu
ÖS
Oran
ÖS
Oran
10.Sınıf
17343
8411
48,5
8806
50,78
18634
10530
56,51
8104
43,49
11.Sınıf
15411
7045
45,71
8294
53,82
16369
8587
52,46
7782
47,54
12.Sınıf
14087
6288
44,64
7733
54,89
15550
7212
46,38
8338
53,62
Toplam
46841
21744
46,42
24833
53,02
50553
26329
52,08
24224
47,92
Tablo 18’de görüldüğü gibi; 2011-2012 eğitim öğretim yılında Mesleki ve teknik liselerde 10.
Sınıfta 8.411,11 sınıfta 7.045,12 sınıfta 6.288 olmak özere Toplam 2,1744 öğrenci bulunmaktadır.
2012-2013 eğitim öğretim yılında Mesleki ve Teknik Liselerde 10. Sınıfta 10530,11 sınıfta
8587,12 sınıfta 7212 olmak özere Toplam 26.329 öğrenci bulunmaktadır.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 45
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 19: Özel Öğretim Kurum/Okul ve Öğrenci/Kursiyer Sayısı
Öğretim Yılı
Kapasite
Öğrenci
Sayısı
Doluluk
Oranı
Okul/Kurum
Sayısı
Kapasite
Öğrenci
Sayısı
Doluluk
Oranı
Okul/Kurum
Sayısı
Kapasite
Öğrenci
Sayısı
Doluluk
Oranı
2011/2012
Okul/Kurum
Sayısı
Özel Yaygın Eğitim Kurumu
Özel Eğitim-Öğretim Kurumu
Özel Öğretim
Kurumları
Değişim
2010/2011
Okul Öncesi
3
231
60
25,97
3
231
133
57,58
0
0
121,67
121,67
İlkokul
11
5.046
4.054
80,34
11
5.402
4.317
79,91
0
7,06
6,49
-0,53
2
278
9
3,24
3
363
2
0,55
50
30,58
-77,78
-82,98
3
1.048
623
59,45
3
1.362
714
52,42
0
29,96
14,61
-11,82
Özel Fen Lisesi
0
0
0
0
1
100
9
9
0
0
0
0
Özel Genel Lise
4
1.560
609
39,04
4
1.560
633
40,58
0
0
3,94
3,94
Özel Akşam
Lisesi
2
430
624
145,12
3
999
540
54,05
50
132,33
-13,46
-62,75
Toplam
25
8.593
5.979
69,58
28
10.017
6.348
63,37
12
16,57
6,17
-8,92
MTSK
38
31.452
36.718
116,74
51
50.784
43.363
85,39
34,21
61,47
18,1
-26,86
Özel Eğitim ve
Rehabilitasyon
M.
52
1.596
13.998
877,07
50
1.509
15.596
1033,53
-3,85
-5,45
11,42
17,84
Öğrenci Yurdu
42
3.216
1.851
57,56
44
3.408
1.905
55,9
4,76
5,97
2,92
-2,88
Özel Muhtelif
Kurslar
25
2.197
7.839
356,8
30
3.099
9.450
304,94
20
41,06
20,55
-14,54
Dershane
82
17.030
19.796
116,24
80
17.278
21.512
124,51
-2,44
1,46
8,67
7,11
Etüt Eğitim
Merkezi
9
553
277
50,09
8
439
297
67,65
11,11
-20,61
7,22
35,06
Kurum Türü
Özel Eğitim
Okulu
Özel Anadolu
Lisesi
Not:
* MTSK’larda eğitim faaliyetleri 1 yılda 12 defa yapıldığı için kursiyer sayıları 12 dönemin toplamı
olduğundan kapasite de 12 ile çarpılmıştır.
* Rehabilitasyon Merkezlerinde sınıflarda bireysel ders işlendiğinden kapasite kullanımı tam olarak
hesaplanamamaktadır.
* Muhtelif kurslarda uygulanan programların süresi değişken olduğundan kapasite ve öğrenci sayıları
tam olarak hesaplanamamaktadır.
Tablo 19’da görüldüğü gibi özel eğitim-öğretim kurumları 8593 kapasiteye sahip olup 5979 öğrenci
ile %69.58 doluluk oranında hizmet vermektedir.
İlimiz genelinde resmi okullarda ve rehabilitasyon merkezlerinde özel eğitime muhtaç
öğrencilerimize yönelik eğitim –öğretim faaliyetleri son yıllarda hızla artmaktadır. İlimizin bu alanda
en önemli eksikliklerinin başında özel eğitim okullarının yetersizliği ve okullarda görev yapacak
olan alanında uzman öğretmen ihtiyacı gelmektedir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 46
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 29: İlimiz Kamu Özel Eğitim Okulu/Kurumu Sayısı ve Hizmet Alan Öğrenci Sayıları
Kamu Özel Eğitim
Hizmet Alması
Gereken Engelli
Sayısı
Hizmet Alan
Öğrenci Sayısı
62
1
78
70
0
0
12,9
Lise
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
68
10
1
61
16
0
10,29
60
2
1.184
75
2
1.256
100
0
6,08
33,33
1
107
7
1
13
10
0
87,85
42,86
1
11
36
1
32
37
0
11,11
0
Hafif
Zihinsel
Özel Eğitim
Meslek
Okulu(Lise)
1
6
21
1
16
27
0
31,25
28,57
Üstün
Yetenekli
Bilim Sanat
Merkezi
1
--
142
1
--
185
0
0
30,28
8
1.454
353
8
1.456
445
0
0,14
26,06
TOPLAM
Hizmet Alması
Gereken Engelli
Sayısı
Hizmet Alan
Öğrensi Sayısı
Okul/Eğitim Kurum
Sayısı
Ağır
Zihinsel
Okul/Eğitim Kurum
Sayısı
Okul/Eğitim Kurum
Sayısı
78
Hizmet Alması
Gereken Engelli
Sayısı
Hizmet Alan
Öğrenci Sayısı
Alt Türü
1
Özel Eğitim
Uygulama
Merkezi 1. Ve 2.
Kademe
Özel Eğitim
Uygulama
Merkezi 1. Ve 2.
Kademe
Özel Eğitim İş
Uygulama
Merkezi (Lise)
Özel Eğitim
İlkokulu /
Ortaokulu
Otistik
Değişim (%)
2012/2013
İlkokul/Ortaokul
Gurubu
İşitme
Engelli
2011/2012
Tablo 19’da görüldüğü üzere İlimizde Özel Eğitim sınıfına giden öğrenci sayısında bir önceki
yıla göre %26.06 oranında artış gözlenmektedir. Özel eğitim alması gereken öğrenci sayımız 1.456
olmasına rağmen ilimizde kurum ve sınıf sayısının azlığından dolayı 445 öğrencimiz hizmet
alabilmektedir. İlimizde işitme engelli lise kademesinde kurum bulunmamaktadır.
Tablo 20: Kamu Örgün Eğitim Kurumlarında Eğitim Gören Engelli Öğrenci
Engel Türü
2011/2012
Değişim (%)
2012/2013
Şube Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Şube Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Şube Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Görme Engelli
1
5
2
4
100
-20
İşitme Engelli
2
25
3
11
50
-56
Zihinsel Engelli
41
238
61
302
48,78
26,89
Otistik
0
0
1
0
0
0
Toplam
44
268
67
317
52,27
18,28
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 47
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 20’de görüldüğü gibi İlimizde özel şube sayısının bir önceki yıla göre %52,27 arttığı
İlimizin özel eğitim sınıfı sayısı olarak diğer illere göre geride kaldığı bunun sebebinin okul
idarecilerin özel eğitim sınıfı açmak istememeleri olduğu tespit edilmiştir. Öğrenci sayısı artış hızı ise
bir önceki seneye göre %18,28 artığı görülmektedir. Özel Eğitim sınıflarının bazı ilçelerde az ve
yetersiz olması nedeniyle bu öğrencilerin kaynaştırma eğitimine yönlendirmesi yapıldığından artış
hızı olması gerekenden düşük olmaktadır.
Tablo 21: Mevcut Öğrenci Sayısına Göre Kaynaştırma Eğitimi Alan Öğrenci Oranı
İlköğretim
Ortaöğretim
Toplam
Yıllar
Mevcut
Öğrenci
Sayısı
Kaynaştırma
Eğitimi Alan
Öğrenci
Sayısı
Oran
(%)
Mevcut
Öğrenci
Sayısı
Kaynaştırma
Eğitimi Alan
Öğrenci
Sayısı
Oran
(%)
Mevcut
Öğrenci
Sayısı
Kaynaştırma
Eğitimi Alan
Öğrenci
Sayısı
Oran
(%)
2011/2012
263.133
2.644
1
69.778
195
0,28
332.911
2.839
0,85
2012/2013
272.206
2.851
1,05
81.391
317
0,39
353.597
3.168
0,9
Tablo 22’de görüldüğü üzere; İlimizde kaynaştırma eğitim alan öğrenci sayısında %11,58
oranında artış olduğu tespit edilmektedir. Mevcut öğrenci sayısına oranına bakıldığı zaman
kaynaştırma eğitim alan öğrenci oranının düşük olduğu görülmektedir.
Pasif Öğ.
S.
Oran
Kayıtlı
Öğ. S.
Aktif Öğ.
S.
Pasif Öğ.
S.
Oran
Kayıtlı
Öğ. S.
Aktif Öğ.
S.
Pasif Öğ.
S.
Oran
Açık
İlköğretim
Açık Lise
Mesleki Açık
Lise
Toplam
Aktif Öğ.
S.
Değişken
2012-2013
2011-2012
Kayıtlı
Öğ. S.
2010-2011
Son 2 yılın
değişim oranı
Tablo 23: Açık Öğretim Öğrenci Sayıları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8.157
7.411
746
90,85
10.850
9.806
1.044
90,38
14789
13781
1008
93,18
2,8
2.707
2.707
0
100
3.455
3.326
122
96,27
4381
4204
177
95,95
-0,32
10.864
10.118
746
93,13
14.305
13.132
1.166
91,8
19170
17985
1185
93,81
2,01
Kaynak: Açık Lise ve Mesleki Açık Lise web sitesi.
Tablo 23’de görüldüğü gibi 2010-2011 Eğitim -Öğretim yılında Açık Lise ve Mesleki Açık
Liseye 10.864 öğrenci kayıtlı olup, bunlardan 10.118 ‘i aktif öğrenci, 746 öğrenci pasif durumdadır.
2011-2012 Eğitim-Öğretim yılında ise Açık Lise ve Mesleki Açık Liseye 14.305 öğrenci kayıtlı olup,
bunlardan 13.132 ‘si aktif öğrenci, 1.166’sı öğrenci pasif durumdadır. 2012-2013 Eğitim -Öğretim
yılında ise Açık Lise ve Mesleki Açık Liseye 19.170 öğrenci kayıtlı olup, bunlardan 17.985 ‘si aktif
öğrenci, 1.185’sı öğrenci pasif durumdadır.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 48
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
6.1.1.5. Eğitim Öğretim ve Başarı Değerlendirmesi
Öğretim faaliyetleri, okul kavramına anlam kazandıran temel hizmet alanıdır. Bu hizmet alanı
okul, Bakanlık ve uluslararası kuruluşlar tarafından çeşitli ölçütlerle (PISA, YGS, vb.) ölçülür. Bu
bölümde Hatay İl geneli merkezi sistem sınavlarda öğrencilerimizin başarı düzeylerine değinilecektir.
Tablo 24: Hatay Ülke Kıyaslı Ders Neti Bazlı 2012 SBS Sonuçları
Sınıf
Kıyas Ölçütü
Türkiye
Hatay
Ülke Oran
Ortalama
Yüzdesi
Ortalama
Yüzdesi
8
Türkçe
9,03
39,26
11,27
49
-24,81
8
Matematik
3,11
15,55
4,39
21,95
-41,16
8
Fen ve Teknoloji
4,8
24
6,22
31,1
-29,58
8
Sosyal Bilgiler
8,07
40,35
9,67
48,35
-19,83
8
İngilizce
3,48
20,47
4,51
26,53
-29,6
28,5
28,5
36,06
36,06
-26,53
Toplam
Tablo 24’de görüldüğü gibi İlimizde yapılan Ülke geneli SBS ders bazında net ortalamalarına
bakıldığında Türkçe dersinde -24,81, Matematik dersinde -41,16, Fen ve Teknoloji dersinde -29,58,
Sosyal Bilgiler dersinde -19,83, İngilizce dersinde -29,60 oranında ülke ortalamasının gerisinde
olduğu görülmektedir. Bunun nedeni olarak derslerde kazanım odaklı sistemden uzak eski klasik
yöntemle ders işlenmesi görülmektedir.
Tablo 25: Hatay-Ülke Kıyaslı YGS ve LYS Sonuçları
Dönem
2011
2012
Ülke
Hatay
Sınav
Türü
Puan
Türü
Puanı
Oran
Puanı
Oran
Oran
Ülke/Hatay
LYS
MF
241,78
48,36
237,78
47,56
-1,65
LYS
TM
236,84
47,37
230,45
46,09
-2,7
LYS
TS
233,56
46,71
224,01
44,8
-4,09
YGS
YGS-1
202,68
40,54
202,38
40,48
-0,15
YGS
YGS-2
199,36
39,87
199,12
39,82
-0,12
YGS
YGS-3
242,74
48,55
241,7
48,34
-0,43
YGS
YGS-4
232,57
46,51
231,3
46,26
-0,55
YGS
YGS-5
235,77
47,15
235
47
-0,33
YGS
YGS-6
223,52
44,7
223,11
44,62
-0,18
LYS
MF
241,78
48,36
237,78
47,56
-1,65
LYS
TM
236,84
47,37
230,45
46,09
-2,7
LYS
TS
233,56
46,71
224,01
44,8
-4,09
YGS
YGS-1
196,55
39,31
202,85
40,57
3,21
YGS
YGS-2
193,2
38,64
199,01
39,8
3,01
YGS
YGS-3
231,3
46,26
237,86
47,57
2,84
YGS
YGS-4
224,54
44,91
231,5
46,3
3,1
YGS
YGS-5
224,72
44,94
231,4
46,28
2,97
YGS
YGS-6
213,12
42,62
219,46
43,89
2,97
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 49
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 25’de görüldüğü gibi 2011 Yılında ilimiz LYS-YGS sınavlarında ülke geneline göre
düşük seviyelerde olmasına rağmen 2012 yılında ise YGS sınavlarında bir yükselmenin olduğu
görülmektedir.
Tablo 26: Yüksek Öğrenime Yerleşme Hatay-Ülke Kıyası
Ülke
Hatay
Oran
Lisans
Önlisans
AÖF
Toplam
Lisans
Önlisans
AÖF
Toplam
Lisans
Önlisans
AÖF
Toplam
Yüzde
Yüzde
Yüzde
Yüzde
Yüzde
Yüzde
Yüzde
Yüzde
Yüzde
Yüzde
Yüzde
Yüzde
2011
17,58
21,12
4,87
43,57
22,4
23,73
6,18
52,31
-21,52
-11
-21,2
-16,71
2012
26,93
27,89
6,26
61,08
23,02
25,83
6,18
55,03
16,99
7,98
1,29
10,99
Tablo 26’da görüldüğü gibi İlimizde yapılan Ülke geneli yüksek öğrenime yerleşme HatayÜlke kıyasında Türkiye geneli kıyasında ilimizin 2011 yılında lisansta -21,51,ön lisansta -11,02, AÖF
de -21,17 olmak üzere toplam -16,71 olduğu 2012 yılında ise lisansta 16,97, ön lisansta 7,96, AÖF de
1,20 olmak üzere toplam 10,98 olduğu anlaşılmaktadır.
Tablo 27: Lise Gurubu Okul Terkleri ve Sınıf Tekrarları
2010-2011
2011-2012
Toplam
Öğrenci
Okul Terki
Sınıf Tekrarı
Ö.S
Oran
Ö.S
Oran
14.868
20
0,13
229
1.518
0
0
Fen Lisesi
540
0
Genel Lise
22.620
Lise Türleri
Anadolu
Lisesi
Anadolu
Öğretmen
Lisesi
Güzel
Sanatlar
Lisesi
Genel
Toplam
Değişim
Toplam
Öğrenci
Okul Terki
Sınıf Tekrarı
Ö.S
Oran
Ö.S
Oran
Okul
Terki
Sınıf
Tekrarı
1,54
14.956
19
0,13
261
1,75
-5,56
13,97
2
0,13
1.952
0
0
3
0,15
0
50
0
0
0
648
0
0
0
0
0
0
297
1,31
2.135
9,44
18.007
58
0,32
1.353
7,51
-75,47
36,63
261
0
0
22
8,43
283
0
0
12
4,24
0
-45,45
39.807
317
0,8
2.388
6
35.846
77
0,21
1.629
4,54
-73,03
-31,78
Tablo 27’de görüldüğü gibi Ortaöğretim Genel Müdürlüğüne bağlı Lise Gurubu Okul Terkleri
ve Sınıf Tekrarlarında ilimizin 2010-2011 eğitim öğretim yılında genel toplamda 39807 öğrenciden
317 okul terki öğrenci, 2388 sınıf tekrarı yapan öğrenci ve oranının 6.00 olduğu 2011/2012 eğitim
öğretim yılında ise toplam 35846 öğrenciden okul terkinin 77, sınıf tekrarının 1629 olduğu oranının
ise 4,54 olduğu görülmektedir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 50
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 28: Meslek Gurubu YGS Ülke-Hatay Kıyası
TÜRKİYE
Fen-1
Sosyal-1
Temel
Matemati
k
Türkçe
Fen-1
Sosyal-1
Temel
Matemati
k
Türkçe
Fen-1
Sosyal-1
Temel
Matemati
k
Türkçe
ORAN(%)
Meslek Liseleri
Grubu
2,19
7,68
3,2
16,28
2,88
8,49
4,17
17,83
23,96
-9,54
23,26
-8,69
Anadolu
Öğretmen
Lisesi
20,27
20,92
27,89
32,61
15,97
20,74
25,21
32,45
26,93
0,87
10,63
0,49
İmam Hatip
Lisesi
0,21
11,57
1,29
18,12
0,42
11,65
1,52
19,55
-50
-0,69
15,13
-7,31
Anadolu İmam
Hatip Lisesi
0,41
16,34
4,03
25,33
1,33
16,78
5,2
26,44
69,17
-2,62
-22,5
-4,2
Ticaret Meslek
Lisesi
0,46
4,5
0,84
10,72
0,89
6,08
1,39
14,76
48,31
25,99
39,57
27,37
Anadolu
Ticaret Meslek
Lisesi
3,17
7,13
3,64
18,24
2,44
9,29
3,87
20,87
29,92
23,25
-5,94
-12,6
Teknik
Lise(Erkek
Teknik)
3,61
6,11
4,93
15,43
3,98
5,82
5,05
16,2
-9,3
4,98
-2,38
-4,75
Anadolu
Teknik
Lisesi(Erkek
Teknik)
6,29
9,12
8,24
21
6,09
8,23
7,43
20,9
3,28
10,81
10,9
0,48
Teknik
Lise(Kız
Teknik)
3,33
3,38
2,02
14,61
5,23
6,06
6,25
20,69
36,33
44,22
67,68
29,39
Anadolu
Teknik
Lisesi(Kız
Teknik)
5,47
5,61
6,51
22,17
3,5
6,18
3,99
21,12
56,29
-9,22
63,16
4,97
OKUL
TÜRLERİ
2011
YIL
HATAY
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 51
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
0,78
3,52
0,85
7,74
1,48
4,95
1,44
11,04
-47,3
28,89
40,97
29,89
Meslek
Lisesi(Kız
Teknik)
0,61
5,61
1,19
15,12
0,79
7,18
1,47
17,19
22,78
21,87
19,05
12,04
Anadolu
Meslek
Lisesi(Kız
Teknik)
3,51
7,14
4,47
19,37
2,35
10,52
4,26
23,01
49,36
32,13
4,93
15,82
Sağlık Meslek
Lisesi
3,74
6,92
4,25
16,36
5,73
10,18
5,91
23,64
34,73
32,02
28,09
-30,8
Anadolu
Otelcilik ve
Turizm Meslek
L.
0,6
8,33
2,89
17,74
0,94
9,9
2,45
18,81
36,17
15,86
17,96
-5,69
Meslek Liseleri
Grubu
2,28
9,55
3,81
14,49
2,53
9,58
4,1
15,09
-9,88
-0,31
-7,07
-3,98
Anadolu
Öğretmen
Lisesi
19,8
21,62
28,89
30,33
16,64
19,7
25,84
29,61
18,99
9,75
11,8
2,43
İmam Hatip
Lisesi
0,26
11,32
0,91
14,46
0,35
12,5
1,29
16,71
25,71
-9,44
29,46
13,46
Anadolu İmam
Hatip Lisesi
0,16
19,26
4,24
24,08
1,11
17,81
4,66
23,75
85,59
8,14
-9,01
1,39
Ticaret Meslek
Lisesi
0,75
7,68
1,45
11,73
0,64
7,28
1,1
11,49
17,19
5,49
31,82
2,09
Anadolu
Ticaret Meslek
Lisesi
1,51
12,99
4,89
19,62
1,52
10,69
3,59
17,64
-0,66
21,52
36,21
11,22
2012
Endüstri
Meslek Lisesi
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 52
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Teknik
Lise(Erkek
Teknik)
2,67
6,85
4,4
12,62
2,92
6,56
4,37
12,65
-8,56
4,42
0,69
-0,24
Anadolu
Teknik
Lisesi(Erkek
Teknik)
4,06
9,85
5,85
16,3
4,6
8,92
6,74
17,12
11,74
10,43
-13,2
-4,79
Teknik
Lise(Kız
Teknik)
3,51
8,62
5,38
19,22
3,76
7,27
5,47
17,48
-6,65
18,57
-1,65
9,95
Endüstri
Meslek Lisesi
1,21
5,86
0,93
7,8
1,14
5,68
0,94
7,69
6,14
3,17
-1,06
1,43
Anadolu
Meslek Lisesi
3,58
10,05
6,44
14,75
3,04
9,89
4,85
16,42
17,76
1,62
32,78
10,17
Tekstil Meslek
Lisesi
1,33
6,56
1,36
8,57
1,78
13,79
2,06
21,43
25,28
52,43
33,98
60,01
Meslek
Lisesi(Kız
Teknik)
0,51
8,33
1,24
14,55
0,56
8,54
1,17
14,33
-8,93
-2,46
5,98
1,54
Anadolu
Meslek
Lisesi(Kız
Teknik)
0,97
17,77
8,19
25,71
1,69
12,21
4,3
20,57
-42,6
45,54
90,47
24,99
Sağlık Meslek
Lisesi
6,01
10,48
8,06
21,19
4,79
11,18
7,22
21,15
25,47
-6,26
11,63
0,19
Anadolu
Otelcilik ve
Turizm Meslek
L.
0,44
10,63
1,97
15,02
0,64
11,28
1,92
15,27
31,25
-5,76
2,6
-1,64
Tablo 28’de görüldüğü gibi Meslek Lisesi YGS Puanları Hatay-Ülke Kıyasında ilimizin 2011
yılında dersler bazında oranının Fen 1 de -23,95, Sosyal 1 de -9,54, Temel Matematikte -23,26 de
Türkçe’ de ise -8,69 olduğu; 2012 yılında ise Fen 1’ de -9,88,Sosyal 1’ de -0,31, Temel Matematikte, 7,07- Türkçe’ de -3,97 olduğu görülmektedir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 53
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 29: Meslek Gurubu LYS Puanları Hatay-Ülke Kıyası
ÜLKE
Türk-Sos
Mat-Fen
Türk-Mat
Türk-Sos
Mat-Fen
Türk-Mat
Türk-Sos
Meslek Liseleri
Grubu
Anadolu Öğretmen
Lisesi
İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam
Hatip Lisesi
Ticaret Meslek
Lisesi
Anadolu Ticaret
Meslek Lisesi
Teknik Lise(Erkek
Teknik)
Anadolu Teknik
Lisesi(Erkek
Teknik)
Anadolu Teknik
Lisesi(Kız Teknik)
Endüstri Meslek
Lisesi
Meslek Lisesi(Kız
Teknik)
Anadolu Meslek
Lisesi(Kız Teknik)
Sağlık Meslek
Lisesi
Meslek Liseleri
Grubu
Anadolu Öğretmen
Lisesi
İmam Hatip Lisesi
Anadolu İmam
Hatip Lisesi
Ticaret Meslek
Lisesi
Anadolu Ticaret
Meslek Lisesi
Teknik Lise(Erkek
Teknik)
Anadolu Teknik
Lisesi(Erkek
Teknik)
Teknik Lise(Kız
Teknik)
Anadolu Teknik
Lisesi(Kız Teknik)
Endüstri Meslek
Lisesi
Türk-Mat
OKUL TÜRLERİ
ORAN (%)
Mat-Fen
2012
2011
YIL
HATAY
223,94
209,54
212,68
223,25
214,34
217,56
0,31
-2,24
-2,24
342,04
317,79
275,67
316,53
318,89
280,12
8,06
-0,34
-1,59
0
189,88
228,57
182,49
192,97
224
-100
-1,6
2,04
202,36
209,85
236,77
215,2
225,81
249,59
-5,97
-7,07
-5,14
151,05
170,86
175,67
153,1
173,79
186,26
-1,34
-1,69
-5,69
185,08
196,48
187,71
170,9
194,75
205,08
8,3
0,89
-8,47
169,26
168,4
197,78
169,71
170,15
181,83
-0,27
-1,03
8,77
183,18
178,23
191,56
187,49
189,95
203,16
-2,3
-6,17
-5,71
172,43
189,01
191,57
167,12
181,88
183,81
3,18
3,92
4,22
149,26
158,05
182,56
150,27
161,5
178,39
-0,67
-2,14
2,34
162,04
173,45
187,45
159,81
181,04
201,01
1,4
-4,19
-6,75
198,97
196,33
204
179,73
203,48
222,7
10,7
-3,51
-8,4
211,91
0
0
194,59
202,61
222,79
8,9
-100
-100
216,92
200,37
181,92
204,57
187,58
190,58
6,04
6,82
-4,54
271,77
276,26
184,35
278,4
276,71
201,03
-2,38
-0,16
-8,3
144
210,46
151,68
156,18
206,65
-100
-7,8
1,84
144,48
164,46
201,21
171,82
187,35
217,55
-15,91
-12,22
-7,51
140,74
162,47
161,05
136,84
157,55
175,28
2,85
3,12
-8,12
159,78
165,59
164,09
148,74
175,28
180,61
7,42
-5,53
-9,15
171,24
148,84
169,96
172,73
154,73
164,13
-0,86
-3,81
3,55
178,37
149,92
184,4
181,23
165,71
173,63
-1,58
-9,53
6,2
174,09
176,81
164,06
-2,71
-100
-100
169,37
169,68
166,07
169,53
168,77
177,02
177,82
0,54
-6,19
-4,66
158,3
138,85
164,52
159,62
144,81
171,57
-0,83
-4,12
-4,11
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 54
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Meslek Lisesi(Kız
Teknik)
Anadolu Meslek
Lisesi(Kız Teknik)
Sağlık Meslek
Lisesi
Anadolu Otelcilik
ve Turizm M.L.
Anadolu Denizcilik
Meslek Lisesi
127,82
161,65
195,65
138,46
152,59
195,23
-7,68
5,94
0,22
187
160,97
187,8
158,7
176,57
199,2
17,83
-8,84
-5,72
180,59
158,51
185,62
176,88
185,95
-2,71
-10,39
-100
144,6
195,62
178,59
132,24
162,07
186,41
9,35
20,7
-4,2
175,56
158,82
154,34
175,62
158,83
172,45
-0,03
-0,01
-10,5
Tablo 29’da görüldüğü gibi Meslek Lisesi Gurubu YGS Ülke-Hatay Kıyasında da görüldüğü
gibi ilimizin 2011 yılında MF =(0,31)- TM =(-2,24)= TS de ise –(2,24) olduğu; 2012 yılında ise MF(6,04)-TM –(6,82)-TS de ise (-4,54) olduğu görülmektedir.
Tablo 30: Meslek Gurubu Yüksek Öğretim Kurumlarına Yerleşme Hatay-Ülke Kıyası
ÜLKE
Aöf
Toplam
Lisans
Önlisans
Aöf
Toplam
Lisans
Önlisans
Aöf
Toplam
Meslek Liseleri
Grubu
Anadolu
Öğretmen
Lisesi
İmam Hatip
Lisesi
Anadolu İmam
Hatip Lisesi
Ticaret Meslek
Lisesi
Anadolu
Ticaret Meslek
Lisesi
Teknik
Lise(Erkek
Teknik)
Anadolu
Teknik
Lisesi(Erkek
Teknik)
Teknik
Lise(Kız
Teknik)
Anadolu
Teknik
Lisesi(Kız
Teknik)
Endüstri
Meslek Lisesi
Meslek
Önlisans
OKUL
TÜRLERİ
ORAN (%)
Lisans
2011
YIL
HATAY
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
6,35
49,14
5,33
60,82
9,79
46,74
6,83
63,36
35,14
5,13
21,96
-4,01
64,1
0,85
0
64,95
70,57
0,21
0,37
71,15
-9,17
304,7
6
-100
-8,71
15,06
3,53
17,95
36,54
13,65
5,69
22,8
42,14
10,33
37,96
21,27
13,29
37,31
3,63
11,92
52,86
36,92
5,62
15,1
57,64
1,06
35,41
21,06
-8,29
1,19
73,21
3,75
78,15
1,73
67,41
8,25
77,39
31,21
8,6
54,55
0,98
5,47
45,31
0,78
51,56
8,97
59,01
5,33
73,31
39,02
23,22
85,37
29,67
4,15
54,38
2,3
60,83
5,52
55,37
2,15
63,04
24,82
-1,79
6,98
-3,51
15,86
34,48
0,69
51,03
14
47,45
2,26
63,71
13,29
27,33
69,47
-19,9
0
88,89
0
88,89
14,94
47,05
4,17
66,16
-100
88,93
-100
34,36
17,39
52,17
0
69,56
6,7
54,07
4,31
65,08
159,5
5
-3,51
-100
6,88
0,2
69,72
0,66
70,58
0,58
61,19
2,29
64,06
65,52
13,94
71,18
10,18
1,43
27,94
10,78
40,15
2,11
37,55
11,07
50,73
-
-
-2,62
-
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 55
2012
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Lisesi(Kız
Teknik)
Anadolu
Meslek
Lisesi(Kız
Teknik)
Sağlık Meslek
Lisesi
Anadolu
Otelcilik ve
Turizm Meslek
L.
Meslek Liseleri
Grubu
Anadolu
Öğretmen
Lisesi
İmam Hatip
Lisesi
Anadolu İmam
Hatip Lisesi
Ticaret Meslek
Lisesi
Anadolu
Ticaret Meslek
Lisesi
Teknik
Lise(Erkek
Teknik)
Anadolu
Teknik
Lisesi(Erkek
Teknik)
Teknik
Lise(Kız
Teknik)
Endüstri
Meslek Lisesi
Anadolu
Meslek Lisesi
Tekstil Meslek
Lisesi
Meslek
Lisesi(Kız
Teknik)
Anadolu
Meslek
Lisesi(Kız
Teknik)
Sağlık Meslek
Lisesi
Anadolu
Otelcilik ve
Turizm Meslek
L.
32,23
25,59
20,86
7,59
57,59
3,16
68,34
11,53
48,69
6,83
67,05
34,17
18,28
53,73
1,92
2,87
59,02
9,84
71,73
6,89
53,18
8,84
68,91
58,35
10,98
11,31
4,09
20
48
2,67
70,67
19,84
46,68
4,24
70,76
0,81
2,83
37,03
-0,13
9,35
48,11
8,5
65,96
10,46
46,94
7,04
64,44
10,61
2,49
20,74
2,36
77,46
2,82
0
80,28
66,6
2,47
0,22
69,29
16,31
14,17
-100
15,86
7,22
12,55
29,28
49,05
11,23
7,32
26,7
45,25
35,71
71,45
9,66
8,4
29,08
10,64
19,15
58,87
32,69
8,43
18,3
59,42
11,04
26,22
4,64
-0,93
2,34
60,44
8,72
71,5
2,44
67,08
7,67
77,19
-4,1
-9,9
13,69
-7,37
27,41
51,11
4,44
82,96
11,54
57,18
5,11
73,83
137,5
2
10,62
13,11
12,37
2,65
56,29
2,65
61,59
5,31
54,82
2,34
62,47
50,09
2,68
13,25
-1,41
7,41
50,74
2,96
61,11
14,57
47,28
2,27
64,12
49,14
7,32
30,4
-4,69
8,57
52,86
4,29
65,72
15,81
47,51
5,06
68,38
45,79
11,26
15,22
-3,89
0,43
59,54
1,08
61,05
0,54
61,25
2,07
63,86
20,37
-2,79
47,83
-4,4
13,58
46,91
1,23
61,72
10,14
50,91
3,82
64,87
33,93
-7,86
-67,8
-4,86
1,49
50,75
1,49
53,73
1,49
50,75
1,49
53,73
0
0
0
0
3,28
39,77
22,01
65,06
3,58
41,49
11,19
56,26
-8,38
-4,15
96,69
15,64
34,91
43,4
2,83
81,14
17,44
47,67
4,81
69,92
100,1
7
-8,96
41,16
16,05
7,93
77,44
6,1
91,47
7,7
53,95
7,19
68,84
2,99
43,54
15,16
32,87
18,48
46,74
0
65,22
18,12
48,53
3,67
70,32
1,99
-3,69
-100
-7,25
Tablo 30’da görüldüğü gibi Yerleşme Hatay-Ülke Kıyasında 2011 eğitim öğretim yılında
Lisansa yerleşme durumunun -35,15, önlisans yerleşme oranının 5,14, AÖF’ ye yerleşme oranının Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 56
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
21,96 olduğu ve toplam yerleşme oranının -4,01 olduğu görülmektedir. 2012 yılında ise lisansa
yerleşme -10,55 ön lisans yerleşme 2,51 AÖF’ ye yerleşme oranının 20,58 olduğu ve toplam yerleşme
oranının 2,39 olduğu görülmektedir.
Tablo 31: Meslek Gurubu Okul Terkleri ve Sınıf Tekrarları
Çok
Programlı
Lise
Denizcilik
Meslek
Lisesi
Endüstri
Meslek
Lisesi
İmam
Hatip Lisesi
Kız Meslek
Lisesi
Turizm
Otelcilik
Lisesi
Sağlık
Meslek
Lisesi
Ticaret
Meslek
Lisesi
Genel
Toplam
Toplam
Okul Terki
2011-2012
Toplam
Sınıf
Tekrarı
Toplam
Öğrenci
Okul Türü
Toplam
Öğrenci
2010-2011
Değişim
Toplam
Okul Terki
Toplam Sınıf
Tekrarı
Ö.S
.
Ora
n
Ö.S.
Ora
n
Okul
Terki
Sınıf
Tekrar
ı
Ö.S.
Ora
n
Ö.S.
Ora
n
1.856
35
1,89
100
5,39
1.792
4
0,22
33
1,84
-88,16
-65,82
444
-
0
9
2,03
512
-
0
2
0,39
0
-80,73
13.397
356
2,66
1.184
8,84
16.172
71
0,44
1.515
9,37
-83,48
6
4.727
144
3,05
353
7,47
5.298
24
0,45
459
8,66
-85,13
16,01
8.652
195
2,25
455
5,26
9.837
55
0,56
535
5,44
-75,19
3,42
351
-
0
11
3,13
1.136
-
0
20
1,76
0
-43,82
1.173
-
0
5
0,43
1.270
-
0
11
0,87
0
103,2
7.435
233
3,13
693
9,32
6.529
46
0,7
552
8,45
-77,52
-9,29
38.035
963
2,53
2.810
7,39
42.546
200
0,47
3.127
7,35
-81,43
-0,52
Tablo 31’de görüldüğü gibi 2010-2011 eğitim öğretim yılında 38.035 öğrenciden 963
öğrencinin okul terk ettiği 2.810 öğrencinin sınıf tekrarı yaptığı anlaşılmaktadır.2011-2012 eğitim
öğretim yılında 42.546 öğrenciden 200 öğrencinin okul terk ettiği 3.127 öğrencinin sınıf tekrarı yaptığı
anlaşılmaktadır.
1.1.1.
Kurum Kültürü
Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğü mevzuata, kurumsal hafızaya, mesleki değerler ile kurumsal
ilkelere göre hizmetlerini yürütmektedir. Müdürlüğümüzün işleyişinde geçmişten gelen bilgi ve
deneyimlerin yazılı belgeler, talimatlar, genelgeler, denetim sonuçları gibi basılı ve elektronik
ortamlardaki kaynaklardan yararlanılmaktadır.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 57
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğü, hizmet odaklı ve sürekli gelişmeyi hedef alan bir çalışma
anlayışını benimsemiştir. Kurumumuzun faaliyet alanlarındaki ulusal ve uluslararası gelişmeler sürekli
takip edilmektedir. İnsan kaynaklarının bilgi ve tecrübelerini attırabilmeleri için hizmet içi eğitimler
düzenlenmektedir. Bu hizmet içi eğitimlerde çalışanlar arası informal ilişkiler de geliştirilmekte ve
olumlu bağlar kurulması sağlanmaktadır.
İletişim Süreçleri
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü kurum içi iletişimin geliştirilebilmesi için öncelikle konunun
önemini kabul eden bir yönetim anlayışı geliştirmiştir. Kurum içi iletişim, İl Milli Eğitim Müdürümüz
önderliğinde en üst düzeyden en alt kademedeki çalışana kadar planlanmakta ve stratejik olarak ele
alınmaktadır. Etkin bir kurum içi iletişim ve kurumun amaç ve hedeflerinin çalışanlara doğru bir
şekilde yansıtılması ile bu doğrultuda iş süreçlerinin planlanması mümkün olabilmektedir. Kurum
içinde zaman zaman yaşanabilen çatışmaların en aza indirgenmesi, motivasyonun ve verimliliğinin ise
maksimum düzeyde tutulması; yenilikçi olunması, olumlu rekabet, saygı ve güvene dayanan iş
ortamının sağlanabilmesi ve kurumsal aidiyet duygusunun yaratılabilmesi için kurum içi iletişim
kanallarının etkin bir şekilde kullanılabilmesi gerekmektedir. (Er,2013, s.6)
Hatay İl Millî Eğitim Müdürlüğünün kurum içi iletişimi, Millî Eğitim Müdürü önderliğinde en üst
düzeyden en alt kademedeki çalışana kadar planlanmış ve sistematik olarak ele alınmıştır.
Müdürlüğümüzün amaç ve hedefleri çalışanlarla birlikte belirlenmekte olup bu doğrultuda iş süreçleri
planlanmaktadır. Bu sayede personelimizin amaç ve hedeflerimizi sahiplenilmesi sağlanmaktadır.
Karar Alma Süreçleri
Karar alma süreçlerinde etkinliğe ulaşmanın en önemli yollarından birisi iyi düzenlenmiş
(Katılımcıları, gündemi, iletişim usulleri önceden doğru olarak saptanmış) toplantılardır. (Öktem ve
Özdemir, 2013,s.223) . Bu kapsamda Millî Eğitim Müdürü başkanlığında karar alma süreçlerinde
sistematik bir yaklaşımla periyodik toplantılar yapılır.
Katılımcı Yönetim, organizasyonu etkileyecek kararlarda, sadece belirlenen yöneticilerin
değil, ayrıca personelin katkısının yada etkisinin olması demektir (Bartle,2012). Bu, her bir üyenin
karar almada eşit derecede haklara sahip olduğu anlamına gelmemektedir. Görüşme sonucu alınan
karar için çoğunluğun oyu yada oybirliğinin sağlanması nihai bir yargı değildir. Hatay İl Millî Eğitim
Müdürlüğü karar alma süreçlerini oluşturduğu modele göre yürütmektedir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 58
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Gelenekler ve Değerler
Toplumca üretilmiş olan değerler, toplumun üyesi bireyler tarafından farklı derecelerde
önemsenerek benimsenmekte ve bu nedenle de bireyler, benzer durumlar karşısında farklı tutum ve
davranışlar gösterebilmektedir (Doğan vd., 2007:15). Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personelinin
de toplumun farklı kesimlerinden gelen bireylerden oluştuğu için benzer durumlarda farklı davranışlar
göstermeleri doğaldır. Ancak benimsenen ortak değerler çerçevesinde bu kültürel farklılıkların kurumu
etkileme derecesi en alt seviyeye indirilmeye çalışılmaktadır.
Değerler yönetsel araçlar arasında yer almaktadır. Örgütsel değerler, çalışanların davranışlarını
nitelendirmeye, değerlendirmeye ve yargılamaya yarayan ölçütlerin kaynağını teşkil etmektedir
(Şişman, 2002:95). Değerler, örgütsel sorunların çözümünde makul ve uygun olarak kabul edilen
çözüm biçimlerini göstermektedir. Söz konusu değerler, bir bakıma örgütün genel amaçlarını,
ideallerini, standartlarını yansıtmakta ve örgütsel yaşamda değişik biçimlerde dile getirilmektedir.
Çalışkanlık, başarı, sorumluluk, eşitlik, bağımsızlık, güven, bağlılık, özerklik, hırs, doğruluk, cesaret,
saygı, kendine güven, hoşgörü, yardımseverlik, dürüstlük, sevgi, itaat gibi değerler örgütsel yaşamda
da önemli yer tutan değerler arasındadır (Şişman, 2002:94). Müdürlüğümüz personeli nin geneli
tarafından benimsenen ortak gelenek ve değerler belirlenmiş ve kurumsal işleyiş bu gelenek ve
değerlere uygun olarak yürütülmektedir.
1.1.2.
Teknolojik Durum
Eğitimde bilgi teknolojilerinin kullanılması eğitim-öğretimin kalitesinin yükseltilmesi için büyük
önem taşır. Bu bağlamda:
1. Öğretmenlerin bilgi teknolojilerini kullanabilecek yetkinlikte olmaları
2. Derslerde kullanılacak sunum ve etkileşimli program gereksinimlerinin karşılanması
3. Kazanım bazlı değerlendirmenin rahatça yapılabilmesi için farkındalık yaratılması
4. İnternetin eğitim-öğretim alanında azami düzeyde kullanılması önem taşımaktadır.
Eğitim yöneticiliği alanında, eğitim-öğretim işlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesi; stratejik
amaçların belirlenmesi için gerekli verilerin toplanması, işlenmesi ve depolanması için teknoloji
kullanılması kaçınılmazdır. Günümüzde insan gücü ile günlerce sürecek büro işleri, bilgi teknolojileri
sayesinde dakikalar içinde yapılabilmektedir.
Bu bağlamda:
1. Eğitim yöneticisi olanların bilgi teknolojilerini kullanabilecek yetkinlikte olması
2. Eğitim yönetimini gerçekleştirecek bilgisayar programları gereksiniminin karşılanması önem
taşımaktadır.
Tablo 32’de Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Okulların teknolojik altyapıları
verilmiştir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 59
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 32: Okulların teknolojik alt yapıları.
2011-2012
2012-2013
Okul
BT sınıf
sayısı
İnternet
Bağlantısı
Olan Okul
sayısı
Okul
BT sınıf
sayısı
İnternet
Bağlantısı
Olan Okul
sayısı
Altınözü
46
19
43
79
13
71
Belen
21
8
25
29
6
34
Dörtyol
67
51
64
89
42
96
Erzin
29
13
24
39
15
42
Hassa
57
20
52
73
15
54
İskenderun
129
82
126
214
73
224
Kırıkhan
73
39
73
110
27
104
Kumlu
20
7
17
25
4
28
Merkez
197
119
212
308
97
288
Reyhanlı
67
26
63
90
21
96
Samandağ
70
24
67
104
17
108
Yayladağı
31
17
27
36
13
38
Toplam
807
425
793
1.196
343
1.183
İlçeler
Tablo 32’de görüldüğü gibi 2011-2012 eğitim öğretim yılında 807 okulumuzda 425’ide BT
sınıfı ve 793’ünde de internet bağlantısı bulunmaktadır. 2012-2013 eğitim öğretim yılında ise 1.196
okulumuzda 343’ünde BT sınıfı ve 1.183’ünde de internet bağlantısı bulunmaktadır. BT sınıflarında
yaşanan düşüşün sebebi 2012-2013 eğitim öğretim yılında yaşanan derslik ihtiyacından dolayı BT
sınıflarını kapatılmasıdır.
Web destekli öğretim, mobil öğrenme, e-öğrenme ortamları ve uygulamaları öğrenme öğretme
ortamlarını zenginleştirmektedir. Önceleri sınıflarda var olan yazı tahtası, tepegöz ve film şeritleri gibi
eğitim araçları, yerini gelişkin teknoloji ürünü olan tabletlere, mobil cihazlara, akıllı tahtalara ve zeki
öğretim sistemlerine bırakmaktadır. Bu gelişim, zamanla akıllı sınıflara doğru ilerleyecek e-öğrenme
modelleri programlara girecektir. Bakanlığımızın FATİH projesi ile ülkemizde de bu alanda
gelişmeler hız kazanmıştır.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 60
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 33: Fatih Projesi İle İlgili Veriler
Tablet
bilgisayar
sayısı
Eğitime alınan
öğretmen
sayısı
Okul sayısı
Etkileşimli
tahta sayısı
Doküman
kamera sayısı
Altınözü
2
25
2
31
Belen
1
12
1
17
Dörtyol
8
174
8
234
Erzin
3
31
3
55
Hassa
4
68
4
53
İskenderun
14
347
14
538
Kırıkhan
4
96
4
108
Kumlu
1
10
1
6
Merkez
16
392
16
Reyhanlı
3
73
3
71
Samandağ
4
108
4
154
Yayladağı
2
24
2
21
Toplam
62
1.360
62
İlçeler
2.027
2.027
704
1.992
Tablo 33’te görüldüğü gibi 2012-2013 eğitim öğretim yılında 62 ortaöğretim kurumumuzda 1.360
etkileşimli tahta kurulmuş olup, il genel inde 3 pilot okumuzda 2.027 öğretmen ve öğrencimize tablet
bilgisayar dağıtılmıştır. Bu kapsamda 1.992 öğretmenimize Fatih Projesi Eğitimde Teknoloji kullanımı
eğitimi verilmiştir.
1.1.3.
Mali Durum
5018 sayılı Kamu mali yönetimi ve kontrol kanunu ile kanun mali yönetim alanında
gerçekleştirilen yasal çerçevesi oluşturulmuş, kamu kaynaklarının etkili ve verimli kullanımının yanı
sıra saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri ön plana çıkarılmıştır. Bu yeni kanunun anlayışı içerisinde
stratejik yönetim ve performans yönetimi dâhil edilerek, kamu idarelerindeki yönetim kalitesinin
geliştirilmesi ve uluslararası standartlara uygun etkin ve şeffaf yapıya kavuşturulması sağlanmıştır.
Kurumumuzun bütçe uygulama bilgileri tablo 34’de belirtilmiştir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 61
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 34: Bütçe Uygulama Sonuçları
2012
BÜTÇE
GİDERİ
TÜRÜ
01
Personel
Giderleri
02 Sos.
Güvenlik
Kurumları
03 Mal ve
Hizmet
Alımları
05 Cari
Transferler
06
Sermaye
Giderleri
07
Sermaye
Transferleri
TOPLAM
2013
2014
Yıl Sonu
Gerçekleşen
Ödenek
Harcama
Yıl Sonu
Gerçekleşen
Ödenek
Harcama
Yıl Sonu
Gerçekleşen
Ödenek
Harcama
173.585.705,99
317.226.377,49
305.879.692,00
373.368.930,56
145.072.658,56
208.957.939,57
35.386.602,81
51.791.423,67
38.966.088,28
59.198.604,42
19.458.173,08
33.492.623,23
49.179.803,54
86.473.726,27
118.575.528,70
130.477.176,42
640.750.006,54
46.623.950,72
7.626.696,55
7.611.898,74
8.710.877,28
8.706.844,44
4.452.859,25
3.753.018,22
1.427.471,19
1.397.682,51
835.682,48
835.343,27
334.717,00
97.194,21
4.224,40
4.224,40
15.994,16
15.994,16
0,00
0,00
267.210.504,48
464.505.333,08
472.983.862,90
572.602.893,27
810.068.414,43
292.924.725,95
2012 yılında müdürlüğümüze 267.210.504,48 TL ödenek tahsisi yapılarak 464.505.333,08 TL
harcanmıştır. 01 Personel giderleri, 02 Sosyal güvenlik kurumu giderleri ve 03 Mal ve Hizmet Alım
giderlerinden yalnızca 03.03 sürekli görev yolluğu giderleri ödenek üstü harcama yapılabildiğinden
dolayı yapılan harcama tutarı ile gönderilen ödenek tutarı arasında 197.294.828,60 TL fark meydana
gelmiştir.
2013 yılında müdürlüğümüze 472.983.862,90 TL
ödenek tahsisi yapılarak 572.602.893,27
TL harcanmıştır. 01 Personel giderleri, 02 Sosyal güvenlik kurumu giderleri ve 03 Mal ve Hizmet
Alım giderlerinden yalnızca 03.03 sürekli görev yolluğu giderleri ödenek üstü harcama
yapılabildiğinden dolayı yapılan harcama tutarı ile gönderilen ödenek tutarı arasında 99.619.030,37
TL fark meydana gelmiştir.
2014 Nisan ayı itibariyle müdürlüğümüze 810.068.414,43 TL ödenek tahsisi yapılarak
292.924.725,95 TL harcanmıştır. İlimizin 2014 yılında Büyükşehir statüsüne alınmasıyla Geçmiş
yıllarda İl özel İdaresine gönderilen (03.05 Taşımalı eğitim giderleri, 05 Cari transferler, 06 sermaye
giderleri ) ödenek kalemlerinin İl/İlçe saymanlıklarına gönderilmesi nedeni ile gelen ödeneklerde bir
artış görülmektedir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 62
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 35: Yıllar itibariyle Hatay’ın eğitim alanındaki kamu yatırım miktarları.
2008
23.760
2.901.009
HATAY
TÜRKİYE
2009
28.059
3.467.719
2010
34.937
4.247.971
2011
51.659
5.161.277
2012
53.171
6.491.136
Tablo 35’ da görüldüğü gibi 2008 yılında 23,7 milyon lira olan kamu yatırımları 2012 yılında
53,1 milyon liraya yükselmiştir. 2012 yılında ilimize Okul Mefruşat, Kırtasiye, Büro Malzemeleri,
Yakacak, Temizlik Malzemesi, Sigorta, Taşıt Bakım Onarım, Bilgisayar alım kalemlerinde
5.083.290,55 TL ödenek gelmiştir.
Tablo 36: Donatım Ödenek Tablosu
Ödenek
Kaynağı
Ödenek
Kalemi
Özel İdare
Genel
Bütçe
Toplam
2011
2012
İhtiyaç
Gelen
Harcanan
İhtiyaç
Gelen
Harcanan
Gelen
Ödenek
Oranı
6,1
2.000.000
1.000.000
1.000.000
2.000.000
1.000.000
1.000.000
0
6,1
3.000.000
1.261.000
806.000
3.000.000
2.143.000
1.746.000
69,94
5.000.000
2.261.000
1.806.000
5.000.000
3.143.000
2.746.000
39,01
Tablo 36’da görüldüğü gibi 2011 yılında kurumumuzca özel idare ve genel bütçeden toplamda
5.000.000 TL ödenek talep edilmiş olup 2.261.000 TL gelmiş ve 1.806.000 TL harcanmıştır. 2012
yılında ise 5.000.000 TL ödenek talep edilmiş olup gelen 3.143.000 TL’nin 2.746.000 TL’si
kullanılmıştır.
Tablo 37: Temel Eğitim Okullarına Alınan Donatım Malzemesi Tablosu
Donatım Türü
2011
2012
Değişim
İhtiyaç
Alınan
Dağıtılan
Oran
İhtiyaç
Alınan
Dağıtılan
Oran
9.000
8.500
5.602
62,24
13.000
12.632
10.425
82,53
32,59
500
450
321
64,2
800
735
448
60,95
-5,06
500
450
384
76,8
700
635
444
69,92
-8,96
Sınıf Dolabı
Öğretmen
Sandalyesi
Müdür Masası
Müdür
Sandalyesi
Misafir Koltuğu
600
500
487
81,17
800
702
526
74,93
-7,69
500
450
340
68
800
701
483
68,9
1,33
200
186
75
37,5
150
111
56
50,45
34,53
200
195
84
42
150
121
54
44,63
6,26
400
304
91
22,75
250
213
54
25,35
11,44
Toplantı Masası
Yer Döşeme
(m2)
100
78
49
49
50
29
22
75,86
54,82
5.000
5.000
1.098
21,96
4.000
3.902
3.042
77,96
255,01
Öğrenci Sırası
Öğretmen
Masası
Yazı Tahtası
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 63
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Ana Sınıfı
Takımı (K)
Ana Sınıfı
Takımı (B)
Özel Eğitim
Donatımı
Yönetim
Bilgisayarı
Yazıcı
Fotokopi
Makinesi
200
200
123
61,5
100
77
54
70,13
14,03
175
100
77
44
60
33
17
51,52
17,08
0
0
0
0
60
60
41
68,33
0
0
0
0
100
60
46
76,67
0
0
0
0
100
56
19
33,93
0
0
0
0
50
8
8
16
Tablo 37’de görüldüğü gibi ilimiz genelinde ihtiyaçlarımız tam olarak karşılanmamış olup
dağıtımında dengesiz ve plansız gerçekleştirildiği görülmektedir.
Tablo 38: Taşıma Bilgileri
2011/2012
Taşıma Değişkenleri
Değişim Oran
2012/2013
Temel
Eğitim
Orta
Öğretim
Toplam
Temel
Eğitim
Orta
Öğretim
Toplam
Temel
Eğitim
Orta
Öğretim
Toplam
Taşınan Yerleşim
Birimi
253
436
689
297
478
775
17,39
9,63
12,48
Taşıma Merkezi
98
66
164
124
93
217
26,53
40,91
32,32
7.701
10.122
17.823
9.516
25.570
35.086
23,57
152,62
96,86
475
699
1174
631
1.537
2.168
32,84
119,89
84,67
5.012.198
6.589.046
11.601.244
6.639.275
25.881.301
32.520.576
32,46
292,79
180,32
650,85
650,96
1.301,81
697,7
1.012,17
1.709,87
7,2
55,49
31,35
6.494
2.821
9.315
7.386
13.208
20.594
13,74
368,2
121,08
2.556.121
637.974
3.194.095
3.268.018
4.555.157
7.823.175
27,85
614
144,93
Öğrenci Başı Yemek
Harcama Tutarı
393,61
226,15
619,76
442,46
344,88
787,34
12,41
52,5
27,04
Öğrenci Başı Toplam
Harcama Tutarı
1.044,46
877,11
1.921,57
1.140,16
1.357,05
2.497,21
9,16
54,72
29,96
Taşınan Öğrenci
Sayısı
Taşıma Yapan Araç
Sayısı
Taşıma Hizmeti
Ödeneği
Öğrenci Başı Taşıma
Harcama Tutarı
Yemek Hizmetinden
Faydalanan Öğrenci
Sayısı
Yemek Hizmeti
Ödeneği
Tablo 38’de 2011-2012 ve 2012-2013 yıllarında Temel Eğitim ve Orta Öğretim
kademelerindeki taşıma eğitim istatistikleri verilmiştir. Bu bilgiler ışığında 2012-2013 eğitim-öğretim
yılında taşımalı eğitimde gözle görülür bir artış olduğu görülmektedir. Bu artışın nedeni; zorunlu
eğitimin 12 yıla çıkartılmasından dolayı; özellikle Ortaöğretim için; 2011/2012 eğitim öğretim yılında
sadece 9.10. sınıflar taşınır iken, 2012/2013 öğretim yılında 9.10.11. ve 12. sınıfların da taşımalı
eğitim kapsamına alınması nedeniyle taşınan öğrenci, araç sayısı ve maliyet artmıştır.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 64
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 39: Eğitim Kurumu ve Okul Sayıları
Kurum Türü
Okul ve Eğitim Kurumlarının
Aitlikleri
Öğrenci Sayıları
Kamu
Özel
Toplam
Kamu
Özel
Toplam
Bağımsız Ana Okul
48
5
53
9.601
212
9.813
İlkokul
564
12
576
155.914
2.695
158.609
Ortaokul
409
12
421
112.371
2.239
114.610
Mesleki ve Teknik Okulları
49
0
49
44.516
0
44.516
Genel Ortaöğretim Okulları
55
16
71
33.180
1.847
35.027
Özel Eğitim Okulları
7
0
7
247
0
247
1.132
45
1.177
355.829
6.993
362.822
Halk Eğitim Merkezi
12
0
12
131.773
0
131.773
Mesleki Eğitim Merkezi
6
0
6
3.442
0
3.442
Rehberlik Araştırma Merkezi
Motorlu Taşıtlar Sürücü
Kuruluşları (MTSK)
Özel Rehabilitasyon Merkezleri
3
0
3
3
0
3
0
53
53
0
31.146
31.146
0
53
53
0
7.432
7.432
Dershaneler
0
82
82
0
23.636
23.636
Etüt Eğitim Merkezi
0
6
6
0
206
206
Muhtelif Kurslar
0
46
46
0
4.396
4.396
Eğitim Kurumları Toplamı
21
240
261
135.218
66.816
202.034
1.153
285
1.438
491.047
73.809
564.856
Okullar Toplamı
Genel Toplam
Tablo 39 ’da görüldüğü gibi 2012/2013 öğretim yılı itibariyle İlimizde 53 Anaokulu; 576
İlkokul; 421 Ortaokul; 71 Lise; 49 Meslek Lisesi, 7 Özel Eğitim Okulu olmak üzere toplam 1.177
örgün eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu örgün eğitim kurumlarında toplam 362.822 kayıtlı öğrenci
bulunmaktadır. Ayrıca ilimizde 12 Halk Eğitim Merkezi, 6 Mesleki Eğitim Merkezi, 3 Rehberlik
Araştırma Merkezi, 53 Motorlu Taşıtlar Sürücü Kuruluşu (MTSK), 53 Özel Rehabilitasyon
Merkezleri, 82 Dershane, 6 Etüt Eğitim Merkezi ve 46 Muhtelif Kurslar adı altında toplam 285 eğitim
kurumu vardır. Bu eğitim kurumlarında 2012/2013 öğretim yılı başında 202.034 kişi eğitim
görmektedir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 65
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 40: Okul Guruplarına Göre Derslik İhtiyacı
Okul Kademeleri
Temel Eğitim
Okul Öncesi
İlkokul
Ortaokul
Lise Gurubu
Mesleki ve Teknik
Eğitim
Orta Öğretim
Toplam
Olması
Gereken
Derslik
Sayısı
Mevcut
Derslik
Sayısı
İhtiyaç
Derslik
Sayısı
2.312
4.009
3.763
1.389
2.579
255
6.065
2.038
1,135
1.210
2.057
-2.056
1.725
254
1.369
14.052
10.703
3.349
Not: Çağ nüfusuna göre derslik ihtiyacı belirlenirken 31.12.2012 tarihi TÜİK verileri esas alınmış
olup; olması gereken derslik sayılarında okul öncesi öğrenci sayısı 25,ilkokul, ortaokul ve ortaöğretim
de derslik başına 30 öğrenci olacak şekilde hesaplama yapılmıştır. Mevcut derslik sayısına devam
eden yapım işleri de (616 derslik) dahil edilmiştir. Mevcut derslik sayısı 11.03.2013 tarihinde MEİS
Sorgu Modülünden alınmıştır.
Tablo 40’de görüldüğü gibi, 2015-2016 yıllarında toplam öğrenci sayısına göre ilimiz genelinde
olması gereken derslik sayısı 14.052’dir. 2013 yılı itibari ile mevcut derslik sayısı 10.703 olup, 20152016 yıllarında çağ nüfusuna göre 3.349 dersliğe ihtiyaç bulunmaktadır.
Tüm öğrencilerin eğitim hizmetlerini alabilmeleri ve istediği okula gidebilmeleri her zaman
mümkün değildir.
Bu bağlamda ilköğretim ve ortaöğretim okulları bulunmayan yerleşim
birimlerindeki öğrencilerimiz taşımalı eğitim kapsamında taşıma merkezi okullara taşınarak eğitim
görmeleri sağlanmaktadır.
Tablo 41: Taşımalı Eğitim Bilgileri
2011-2012
Okul
Gurubu
2012-2013
Taşınan
Yerleşim
Birimi
Sayısı
Taşıma
Merkezi
Okul
Sayısı
Toplam
Öğrenci
Taşınan
Öğrenci
Oran
%
Taşınan
Yerleşim
Birimi
Sayısı
Taşıma
Merkezi
Okul
Sayısı
Toplam
Öğrenci
Taşınan
Öğrenci
Oran
%
Temel
Eğitim
253
98
226.297
7.789
3,44
297
124
241.502
9.441
3,91
13,58
Ortaöğretim
436
66
71.669
10.122
14,12
478
93
79.606
25.570
32,12
127,43
Toplam
689
164
297.966
17.911
6,01
775
217
321.108
35.011
10,9
81,38
Değişim
Tablo 41’da görüldüğü gibi 2011-2012 eğitim öğretim yılında Temel Eğitim ve Ortaöğretim
kurumlarımıza ait 689 birimden 164 taşıma merkezinde toplam 17.911 öğrenci taşınmış olup 2012Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 66
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
2013 eğitim öğretim yılında ise 775 birimden 217 taşıma merkezinde 35.011 öğrenci taşınmaktadır.
Taşınan öğrenci sayısındaki artışın sebebi 4+4+4 eğitim sisteminden dolayı ortaöğretimin zorunlu
olmasıdır.
Tablo 42: Öğrenci Pansiyon Bilgiler
Okul
Gurubu
Ortaokul
Orta
Öğretim
Toplam
2011- 2012
2012-2013
Pansiyon
Pansiyon
Değişim
Sayısı
Kapasitesi
Mevcut
Oranı
%
Sayısı
Kapasitesi
Mevcut
Oranı
%
4
1.782
1.454
81,59
4
1.783
1.519
85,19
4,41
19
2.615
2.525
96,56
20
2.889
2.573
89,06
-7,76
23
4.397
3.979
90,49
24
4.672
4.092
87,59
-3,21
Tablo 42’de görüldüğü gibi 2012-2013 eğitim öğretim yılında Temel eğitime bağlı 1.783
kapasiteli 4 Yatılı Bölge Ortaokulumuzun pansiyonunda toplam 1.519 öğrenci barınmakta olup,%85
kapasite ile hizmet vermektedir. Ortaöğretim Genel Müdürlüğümüze bağlı 2.889 kapasite ile 20
pansiyonumuz da 2.573 öğrencimiz barınmakta olup, %89,06 kapasite ile hizmet vermektedir.
6.1.4.1. Okul öncesi Eğitim
Tablo 43: Okul Öncesi Sınıf ve Kurumlar
2011/2012
Değişken
Bağımsız
AO
Bünyesinde
Ana sınıfı
Bulunan
Eğitim
Kurumu
Toplam
Değişim
2012/2013
ÖS
Kurum
Sayısı
Şube
Sayısı
ÖS
Kurum
Sayısı
Şube
Sayısı
Ö.S
Kurum
Sayısı
Şube
Sayısı
9.048
43
327
9.813
53
356
8,45
23,26
8,87
45.999
600
1.336
33.544
578
1.210
-27,08
-3,67
-9,43
55.047
643
1.663
43.357
631
1.556
-21,24
-1,87
-6,43
Tablo 43’de görüldüğü gibi 2011-2012 eğitim öğretim yılında 643 eğitim kurumundan 1.663
şubede okul öncesi eğitim verilmiş olup (01.10.2011 tarihli MEİS Sorgu Modülünden alınan verilere
göre), 2012-2013 eğitim öğretim yılında ise, toplam 631 eğitim kurumunda 1.556 şubede eğitim
verilmiştir. Aradaki farkın nedeni; 4+4+4 eğitim sisteminde 66-72 aylık çocukların 1. Sınıfa kayıtları
nedeni ile bünyesinde anasınıfı bulunan eğitim kurumlarına ait kurum sayıları, şube sayıları ve
oranlarında 2011-2012 eğitim öğretim yılına göre azalma olmasıdır.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 67
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
6.1.4.2. Temel Eğitim (ilkokul+Ortaokul)
Tablo 44: 2012-2013 Yılı İlköğretim Kurumları Sayısı
Özel
Kamu
Tür
Kademe
İlkokul
Okul
Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Okul
Sayısı
Öğrenci
Sayısı
Okul
Sayısı
Öğrenci
Sayısı
3 Yıl Sonra İlkokul
63
32625
0
0
63
32625
Birleştirilmiş Sınıf
95
2831
0
0
95
2831
Müstakil İlkokul
406
120458
12
2695
418
123153
İşitme Engelliler
1
70
0
0
1
70
1
64
0
0
1
64
566
41
156048
29025
12
0
2695
0
578
41
158743
29025
Müstakil Ortaokul
364
80336
12
2239
376
82575
İHO
11
697
0
0
11
697
4
420
986
2313
112371
268419
0
12
24
0
2239
4934
4
432
1010
2313
114610
273353
Hafif düzeyde
Engelliler
Toplam İlkokul
3 Yıl Sonra Ortaokul
Ortaokul
Toplam
YBO
Toplam Ortaokul
Genel Toplam
Tablo 44’de görüldüğü gibi 2012-2013 eğitim-öğretim yılında kamuda 986, özel de 24 olmak
üzere toplam 1010 Temel Eğitim Kurumu, 268.419’u kamuda, 4934’ü özelde olmak üzere toplam
273.353 öğrenci tespit edilmiştir.
Tablo 45: Dönüşümü Yapılan İlköğretim Okul Bilgileri
Okul Türü
Birleştirilmiş
Sınıflı İÖ
1. Kademesi Olan
İÖ
2.Kademesi Olan
İÖ
Özel Eğitim
Kurumu
Toplam
Okul
Sayısı
Dönüştürülen Okul Sayısı
Dönüştürülen
Toplam Okul
Sayısı
Dönüştürülmeyen
Okul Sayısı
Oran(%)
İlkokul
Ortaokul
İHO
104
104
0
0
104
0
100
33
33
0
0
33
0
100
479
118
95
0
213
266
44,47
7
7
7
0
0
0
0
623
262
102
0
350
266
56,18
30.3.2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun kapsamında zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarılmış ve bazı yeni
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 68
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
uygulamalar gündeme gelmiştir. Bu değişikliklerle birlikte halen uygulanmakta olan 8 yıllık kesintisiz
zorunlu eğitim yerine, 12 yıllık zorunlu kademeli eğitim getirilerek 12yıllık süre üç kademeye
ayrılmıştır. Birinci kademe 4 yıl süreli ilkokul (1. 2. 3.ve 4. sınıf), ikinci kademe 4 yıl süreli ortaokul
(5. 6. 7. ve 8. sınıf) ve üçüncü kademe 4 yıl süreli lise (9. 10. 11. ve 12. sınıf) olarak düzenlenmiştir.
Bu bağlamda Tablo 20’de görüldüğü gibi toplam 623 okulumuzdan 350 tanesi dönüştürülmüş, 266
tanesi dönüştürülmemiş olup dönüştürülen okullarımızın oranı 56,18’dir.
6.1.4.3. Ortaöğretim
30.3.2012 tarihli ve 6287 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun kapsamında orta öğretim zorunlu eğitim süresi 8 yıldan 12 yıla çıkarılmıştır.
Sistemde üçüncü kademe ile adlandırılmıştır. Ortaöğretim kurumları lise gurubu diğer bir ifade ile
akademik liseler adı altında toplanmıştır.
Tablo 46: Lise Gurubuna Ait Okul Türleri
Okul Türü
2011/2012
Özel
Kamu
Değişim
2012/2013
Özel
Kamu
Özel
Kamu
Sayı
ÖS
Sayı
ÖS
Sayı
ÖS
Sayı
ÖS
Sayı
ÖS
Sayı
ÖS
Genel Lise
22
17.732
4
633
15
12701
4
504
-31,82
-28,37
0
-20,38
Anadolu Lisesi
29
11.334
4
714
33
17263
8
992
13,79
52,31
100
38,94
Fen Lisesi
2
651
1
9
2
723
1
29
0
11,06
0
222,22
5
1.961
0
0
5
2183
0
0
0
11,32
0
0
1
45
0
0
1
310
0
0
0
588,89
0
0
0
0
3
540
0
0
3
383
0
0
0
-29,07
59
31.723
12
1.896
56
33.180
16
1.908
-5,08
4,59
33,33
0,63
Anadolu
Öğretmen
Lisesi
Güzel Sanat ve
Spor Lisesi
Akşam Lisesi
Toplam
Tablo 46’da görüldüğü gibi, İlimiz genelinde 2011-2012 eğitim-öğretim yılında 59 kamuya ait
liselerimizde 31.723 öğrenci, 12 özel lisede ise 1.896 öğrenci eğitim görmüştür. 2012-2013 eğitimöğretim yılında ise 56 kamuya ait liselerimizde 33.180 öğrenci, 16 özel lisede ise 1.908 öğrenci eğitim
görmektedir. 2012-2013 yılında kamuya ait lise sayısında düşüşün sebebi genel liselerin meslek
lisesine dönüşmesidir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 69
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
6.1.4.4. Mesleki ve Teknik Eğitim ve Din Öğretimi
Tablo 47: Meslek Gurubuna Ait Okul Türleri
OKUL TÜRÜ
2011-2012
2012-2013
ORAN(%)
Kamu
Kamu
Kamu
Sayı
ÖS
Sayı
ÖS
Sayı
ÖS
Çok Proğramlı Lise
2
1718
4
1994
200
116,07
Teknik Lise ve Endüstri Meslek
Lisesi
Turizm Otelcilik Meslek lisesi
10
13000
10
15228
100
117,14
1
1096
1
372
100
33,94
Ticaret Meslek lisesi
5
4375
5
4718
100
107,84
Sağlık Meslek lisesi
5
1248
5
1341
100
107,45
Kız teknik ve Meslek lisesi
6
8657
13
12430
216,67
143,58
Denizcilik Lisesi
1
508
1
483
100
95,08
İmam Hatip Lisesi
9
4332
10
7950
111,11
183,52
TOPLAM
39
34934
49
44516
125,64
127,43
Tablo 47’de görüldüğü gibi 2011-2012 eğitim öğretim yılında 2 Çok Programlı lise,10 Teknik
ve Endüstri meslek lisesi,1 Turizm Otelcilik ve Meslek lisesi ,5 Ticaret Meslek Lisesi,5 Sağlık Meslek
Lisesi,6 Kız Teknik ve Meslek lisesi ,1 Denizcilik lisesi,9 İmam Hatip lisesi olmak üzere Toplam
34934 öğrenci eğitim görmüştür.
2012-2013 eğitim öğretim yılında 4 Çok Programlı lise,10 Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi,1
Turizm Otelcilik ve Meslek lisesi, 5 Ticaret Meslek Lisesi,5 Sağlık Meslek lisesi,13 Kız Teknik ve
Meslek Lisesi, 1 Denizcilik lisesi,10 İmam Hatip lisesi olmak özere Toplam 44516 öğrenci eğitim
görmektedir.
Not: Meslek Lisesine dönüştürülen okullardaki genel lise öğrenci sayıları sayısal verilere dâhil
edilmiştir.
6.1.4.7. İnşaat ve Emlak Hizmetleri
Eğitim hizmetlerinde hedeflenen amaçlara ulaşmak için çeşitli kaynaklar kullanılır. Bunların
başında hiç şüphesiz derslikler, laboratuvarlarda, atölyelerde sosyal donatı alanları gelmektedir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 70
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 47: 2010-2013 İtibariyle Derslik İhtiyacı ve Karşılama
Değişkenler
2010 Yılı İtibariyle
2011 Yatırım
Hayırsever
Hayırsever
İş
Derslik
İş
Derslik
İş
Derslik
İş
Derslik
İş
Derslik
Kamu
Derslik
Eğitim
Kurumu
Toplam
Hayırsever
Kamu
İş
Spor
Salonu
Lojman
2013 Yatırım
Mevcut
Derslik
Çağ Nüf.
Göre
Derslik
İhtiyaç
Derslik
Kamu
Temel
Eğitim
Orta
Öğretim
Pansiyon
2012 Yatırım
7.734
10.149
2.415
31
292
10
76
17
202
5
57
20
199
5
52
1.917
3.782
1.865
-
-
3
68
5
74
1
12
1
16
3
64
-
-
-
1
0
-
-
1
0
-
-
1
0
-
-
-
-
-
1
0
-
-
-
-
-
-
1
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
1
0
-
-
-
-
-
-
9.651
13.931
4.280
33
292
13
144
24
276
7
69
23
215
8
116
Not: 2013 Yatırım Bilgilerinde 12.12.2013 tarihi itibariyle biten işler baz alınmıştır.
Tablo 47’de görüldüğü gibi 2011 yılında kamu ve hayırsever yatırımları kapsamında 46 yapım
(436 derslik ) işi, 2012 yılında ise kamu ve hayırsever yatırımları kapsamında 31 yapım (345 derslik)
işi, 12.12.2013 tarihi itibariyle 2013 yılında ise kamu ve hayırsever yatırımları kapsamında 31 yapım
(331 derslik) işi tamamlanmıştır.
Tablo 48: 2013 Derslik Yatırım Programı
Eğitim
Kademesi
2012 Yılı İtibariyle
Planlanan Yıllar
2013
2014
2015
2016
Temel
Eğitim
Orta
Öğretim
Pansiyon
8.358
Çağ
Nüf.
Göre
Derslik
10.084
2.345
3.968
1.623
8
224
0
0
0
753
0
751
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Spor
Salonu
Lojman
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
10.703
14.052
3.349
98
1.227
0
241
0
1.003
0
997
Mevcut
Derslik
Eğitim
Kurumu
Toplam
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
İhtiyaç
Derslik
İş
Derslik
İş
Derslik
İş
Derslik
İş
Derslik
1.726
89
1.003
0
241
0
250
0
246
Sayfa 71
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 48’de görüldüğü 31.12.2012 tarihli TÜİK verilerine göre Hatay İli genelinde 2015-2016
öğretim yılında çağ nüfusuna göre yatırım planlamaları yapılmaktadır. 2013 yılında 98 adet (1.227
derslik) yapım işi planlanmış olup, söz konusu yapım işleri İhale/Sözleşme aşamasındadır. Ayrıca
yapım ve onarımlara ait ihale ve denetim işleri İl Özel İdaresince yürütülmektedir.
Tablo 49: Küçük ve Büyük Onarım Verileri
İş
Sayısı
70
1.157.464,14
295
56
1.752.701,84
392
62
3.866.586,08
Orta Öğretim Kurumları
50
41
1.851.652,25
47
36
1.842.227,44
59
41
2.743.519,85
Eğitim Kurumları
18
6
284.980,31
12
5
190.216,00
7
1
55.460,00
Toplam
418
117
3.294.096,70
354
97
3.785.145,28
458
104
6.665.565,93
Maliyet
Başvuru
Sayısı
350
Maliyet
İş
Sayısı
Temel Eğitim Kurumları
Kurum Türü
Maliyet
Başvuru
Sayısı
Onarım İşleri-2013
İş
Sayısı
Onarım İşleri-2012
Başvuru
Sayısı
Onarım İşleri-2011
Not: Onarım bilgileri 12.12.2013 tarihi itibariyle hazırlanmış olup, maliyet olarak KDV dahil
sözleşme bedelleri baz alınmıştır.
Tablo 49’da görüldüğü gibi 2011 yılında MEBBİS sistemi üzerinden 418 onarım başvurusu
yapılmış olup, bu onarımlar bütçe imkânları ve öncelik sırasına göre değerlendirilmiş,3.294.096,70-TL
harcama yapılarak 117 onarım işi tamamlanmıştır.
2012 yılında MEBBİS sistemi üzerinden 354 onarım başvurusu yapılmış olup, bu onarımlar
bütçe imkânları ve öncelik sırasına göre değerlendirilmiş,3.785.145,28-TL harcama yapılarak 97
onarım işi tamamlanmıştır. 12.12.2013 tarihi itibariyle 2013 yılında 458 onarım başvurusu yapılmış ve
104 onarım işi planlamaya alınmış olup, bu onarımlar bütçe imkânları ve öncelik sırasına göre
değerlendirilmiştir.
Tablo 50: Eğitim Kurumlarının Depreme Karşı Tahkik Verileri
Binanın Durumu
Adet
Alan M2
Acil Yıkım Tehlikeli Binalar
142
27.679
1.Öncelikle Güçlendirilmesi Gerekli Binalar
133
177.508
2.Öncelikler Güçlendirilmesi Gerekli Binalar
463
561.690
Ekonomik Ömrünü Tamamlamış, Az Katlı Binalar. Deprem
Yönünden Az Riskli
454
92.499
Yönetmeliklere Uygun Hazır Beton Sonrası Binalar
269
419.895
Tescilli Binalar
10
19.349
1.471
1.298.620
TOPLAM
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 72
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Tablo 50’de görüldüğü gibi İlimizin 1.derecede deprem kuşağında olması nedeniyle eğitim
binalarımızın fiziki yapılarının güvenli ve dayanaklı hale getirilebilmesi için binalarla ilgili yapılan
deprem güçlendirme çalışmalarının analizi yapılmaktadır. Söz konusu deprem tahkik işlemleri İl Özel
İdaresi tarafından yürütülmekte olup, tahkik çalışmaları devam etmektedir.
5.2. Çevre Analizi
Dünya’daki Eğitim Gelişmeleri İncelemesi:
Dünyada yaşanan hızlı gelişme ve değişmeler, iletişim teknolojilerinin artan bir hızda egemen
olması, nüfusun farklılaşması ve artması, yaşam biçimlerinin değişmesi ve çok uluslu şirketlerin dünya
çapında etkin olmaya çalışması eğitimde büyük değişikliklere neden olmuştur.
PİSA, TIMSS, Uluslararası Eğitim Programları ve öğrenci değişimleri eğitimi değişmeye,
gelişmeye zorlamaktadır. Bu programlar aracılığı ile eğitim kurumları ve eğitim kurumlarında söz
sahibi olanlar, eğitimde ulaşılan yeri değerlendirmekte, yeni eğilimler konusunda bilgi sahibi
olmaktadır.
Geçmişin ezberi ve bilgiyi amaçlayan eğitim sistemi artık hayal gücünü geliştirmeyi, kendini
gerçekleştirme, araştırma becerisi ve eleştirel yaklaşımla soru sorabilme becerisini kazandırmayı
amaçlamaktadır. Dünya genelinde yaşlanan nüfus gelecekte temel hizmetleri bile yürütemeyecek
duruma gelecektir. Bu bakımdan genç nüfusun eğitilmesi kadar yaşlı nüfusun da eğitilmesi
gerekmektedir. “Hayat Boyu Öğrenme” kavramı eğitime gittikçe daha fazla girecektir.
Türk Milli Eğitiminin Amaçları
Türk eğitim sisteminin kendisinden beklenilen işlevleri mükemmel biçimde yerine getirebilmesi için
birbiriyle ilişkili aşağıdaki dört temel amacı gerçekleştirmesi öngörülmektedir:

Türk eğitim sistemi ve yönetiminin ülkemizin insan kaynaklarının en etkin biçimde
gelişmesini destekleyecek yapı ve işleyişe kavuşturulması. Türk eğitim sistemi ve yönetimine
ilişkin düzenlemeler, bireysel ve kurumsal öğrenmenin önündeki tüm engellerin kaldırılarak
öğrenmenin teşvik edilmesinde odaklanmalıdır.

Eğitim fırsat ve imkânlarının herkes için erişilebilir kılınması. Her ne sebeple olursa olsun,
hiç kimse yetenek ve yeterlilikleriyle ulaşabileceği yaşam standartlarının altında bir yaşam
sürdürmek zorunda bırakılmamalıdır. Bunun için kamu tarafından sunulan eğitim fırsatlarının
herkesin erişebileceği yaygınlıkta ve miktarda olması önemli görülmektedir.

Kaliteli eğitim fırsat ve imkânlarının yaygınlaştırılması. Her Türk vatandaşının AB
ülkelerindeki yaşıtlarıyla eşit şartlarda rekabet etmeleri fırsatını sağlayacak kaliteli eğitim
alma hakkının verilmesi gerektiği düşünülmektedir. Bu bağlamda sunulan eğitim fırsatlarının
kalitesinin yükseltilmesi ve kaliteli eğitime talebin artırılması gerekli görülmektedir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 73
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ

Eğitimde kalite güvence sisteminin oluşturulması. Eğitim sistemleri; eğitimin yasayla
tanımlanmış ekonomik, sosyal ve kültürel amaçlarını gerçekleştireceği hususunda topluma ve
çıktılarını kullanacak kesimlere güven vermelidir. Eğitim alan birey ise sistemin kendisini
yetenekleri, yeterlilikleri ve çevre koşulları içerisinde en yüksek yaşam kalitesine
hazırlayacağına inanmalıdır. Ayrıca sistemin onayladığı diplomalar/sertifikalar, bu belgelere
sahip bireyleri işe alacak veya onlara iş yaptıracak olanlara, o bireyin yeterlilikleri hakkında
doğru ve eksiksiz fikir vermelidir. Bunların sağlanabilmesi için eğitimde kalite güvence
sisteminin oluşturulması gerekli görülmektedir.
Sözü edilen hedeflere ulaşılabilmesi için;

Açık sistem olmanın tüm özelliklerini taşıyan eğitime ilişkin düzenlemelerin toplumun tüm
kesimlerinin katkı ve katılımına açık bir yaklaşımla şekillendirilmesi,

Kamu kaynaklarından eğitime ayrılan kaynakların çeşitlendirilerek artırılması,

Özel sektör ile gönüllü kişi, kurum ve kuruluşların eğitime yatırım yapmalarının veya destek
sağlamalarının teşvik edilmesi
büyük önem arz etmektedir.
5.2.1.
PEST analizi
5.2.1.1.Politik Faktörler

AB Müktesebatına uyum çalışmaları alanında eğitime büyük önem verilmesi ve bu nedenle
köklü değişiklikler yapılması

MEB yasa, yönetmelik ve mevzuat değişiklikleri

4+4+4 kademeli zorunlu eğitim sisteminin tesis edilmesi ve müfredatın bu doğrultuda
yenilenmesi

Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme
yaklaşımının uygulanması

eğitim yatırımlarına ayrılan payın yetersizliği.

Ücretsiz ders kitabı dağıtımı uygulaması.

5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunuyla Stratejik Yönetim anlayışının
gelişmesi
5.2.1.2.Ekonomik Faktörler

Turizme kaynaklık edecek tarihi ve doğal mirasa sahip olması

İlimizdeki hayırseverlerin eğitime desteği
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 74
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ

Mesleki Eğitim mezunlarının vasıflı elaman olarak iş gücü piyasasına yeteri kadar
katılamaması

Dünya Bankası ve AB eğitim projelerinin eğitime önemli oranda ekonomik destek
sağlaması/sağlayacak olması.

İlimizin Turizm potansiyelinin yüksek olması

Hatay’ın eğitim alanındaki kamu yatırımlarının yetersiz olması.

İş gücü piyasası ile uyum.
5.2.1.3.Sosyo-kültürel Faktörler

Medyanın olumsuz etkileri

Toplumun eğitimden beklentilerinin akademik başarıya odaklı olmasının eğitime olumsuz
etkisi

Kırsal kesimlerde çocukların eğitimi konusunda ihtiyaç hissedilmemesi.

Sosyal aktivitelerin yapılacağı yeterli mekan olmaması

Çok Kültürlülük ve hoşgörü ikliminin hakim olması

Kız çocuklarının okullaşmasında duyarlılığın yüksek olması

Köklü bir tarih ve kültürel mirasa sahip olması

Çevre duyarlılığı ve projeleri

Sosyal destek projeleri

Suriye’de yaşanan iç savaştan kaçan sığınmacılardan kaynaklanan olumsuzluklar.
5.2.1.4.Teknolojik Faktörler

Fatih Projesinin yaygınlaştırılması

Eğitimde teknolojik alt yapı ve E- Okul uygulamaları

E-devlet uygulamaları

Hatay MEM BİLSİS modülünün bulunması yazışma ve iletişim sağlaması

Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi

Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve paylaşım olanakları

Toplumun teknolojideki olumsuz gelişmelerin etkisinde kalması

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun sağlanması

Bilgi teknolojilerindeki hızlı değişim
5.2.2. Üst politika belgelerinin analizi

10. Kalkınma Planı Ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu

Yıllık Program

Orta Vadeli Program, Orta Vadeli Mali Plan
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 75
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ

AB Müktesebatına Uyum Programı

61. Hükümet Programı

61. Hükümet Programı Eylem Planı

TÜBİTAK Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu

MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi Sonuç Raporu

Bilgi Toplumu Stratejisi

Mesleki ve Teknik Eğitim Eylem Planı

Milli Eğitim Strateji Belgesi

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu

Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi

Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzu

Milli Eğitim ile İlgili Mevzuat

18. Millî Eğitim Şûrası Kararları

Diğer Bakanlıkların, Kurum ve Kuruluşların Stratejik Planları

Milli Eğitim Bakanlığı 2010 – 2014 Stratejik Planı
Yukarıda belirtilen üst politika belgeleri müdürlüğümüz hizmet alanlarına giren konulara göre analiz
edilmiştir.
Üst politika belgelerinde yer alan eğitim öğretim ile ilgili ortak hükümler.
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
Üst politika belgesi
Okulda temel insani, ahlaki, sosyal, kültürel ve demokratik
değerleri geliştirmeye dönük uygulamalara ağırlık verilmeli,
demokratik bir okul kültürü ve sınıf atmosferi oluşturmak için
18. Milli Eğitim Şurası
öğretmen ve öğrencilerde kültürel farklılıklara karşı duyarlılık
geliştirilmelidir.
Okullara, yerel yönetim ve toplum katkılarının arttırılmasına
yönelik düzenlemeler yapılmalıdır.
18. Milli Eğitim Şurası
Ortaöğretime geçişte öğrencilerin ilgi ve yetenekleri dikkate
alınarak rehberlik ve yöneltme esas alınmalı, SBS bir plan
dâhilinde sadece özelliği olan ortaöğretim kurumlarını
kapsayacak şekilde düzenlenmeli, diğer ortaöğretim kurumları
18. Milli Eğitim Şurası
ile yüksek öğretime öğrenci yerleştirmede okul başarısı ve süreç
değerlendirmeye yönelik yaklaşımlar esas alınmalıdır.
Sosyal, sportif, bilimsel ve sanatsal etkinlikler okul
ortamlarında artırılmalı ve geliştirilmelidir.
18. Milli Eğitim Şurası
Üst düzeyde sportif başarıya ulaşmak için yetenekli öğrenciler
erken yaşta tespit edilerek bu öğrencilere ait bilgiler
oluşturulacak merkezî bilgi sistemine işlenip takip edilmeli,
18. Milli Eğitim Şurası
il/ilçelerde bu sporcularla ilgili ortak eğitim planları
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 76
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
hazırlanmalıdır.
Tüm eğitim-öğretim kademelerinde değerler eğitimine yönelik,
STK’larla iş birliği yapılarak alan öğretmenlerinin ortak
18. Milli Eğitim Şurası
kullanabileceği program ve materyal geliştirilmelidir.
Öğrencilerin akademik başarıları yanında değerlerin
oluşumunda önemli yeri olan duygusal, sosyal ve ruhsal zekâ
18. Milli Eğitim Şurası
gelişimlerine yönelik de yatırım yapılmalıdır.
Okul öncesi öğretim sürecinden başlayarak ilköğretim ve
ortaöğretim düzeyinde yer alan tüm programların söz konusu
(Bilişsel ve Duyuşsal Beceriler) becerileri geliştirmek üzere
hedefleri, konuları, öğretme- öğrenme etkinlikleri,
Vizyon 2023 Eğitim Ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu Ve
Strateji Belgesi
değerlendirme etkinlikleri ile planlanması ve uygulanması
Bilişsel ve Duyuşsal Becerileri geliştirilmesi için gerekli okul ve
öğrenme ortamlarının, örtük programları içeren yaşam
alanlarının ve yönetim sistemlerinin düzenlenmesi
Vizyon 2023 Eğitim Ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu Ve
Strateji Belgesi
OECD ve AB ortalamalarına göre düşük olan nüfusun eğitim
düzeyinin ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması ve
yükseköğretime erişimde sağlanan gelişmeler sonucunda
10. Kalkınma Planı
artması.
Bölgeler ve okul türleri arasındaki başarı düzeyi farklılıklarının
10. Kalkınma Planı
azaltılması
Öğrenme ortamlarının niteliğinin eşitlik ve hakkaniyet
çerçevesinde artırılması
10. Kalkınma Planı
Derslik başına düşen öğrenci sayısını 30 ve altına düşürmek.
10. Kalkınma Planı
Mevsimlik gezici tarım işçilerinin çocuklarının eğitime devamı
konusunda yapılan çalışmalar tamamlanacaktır.
61. Hükümet Programı
Eğitimde fırsat eşitliği derinleştirilecek ve çocukların geleceğe
hazırlanmaları için daha iyi bir ortam sunulacaktır.
61. Hükümet Programı
Geçmiş dönemlerde yapılan iyileştirmelere, geliştirmelere
devam edilecek eğitimde kaliteye daha fazla önem verilecektir.
61. Hükümet Programı
Okul öncesinden, üniversiteye uzanan eğitim basamaklarında
milli değerlerimiz ve uluslararası standartlar esas alınarak
eğitim sistemimiz tamamen gözden geçirilecek ve kaliteyi
61. Hükümet Programı
merkeze alan bir dönüşüm programı uygulanacaktır.
Temel Eğitim Başta Olmak Üzere Eğitimin Tüm
Kademelerinde Okullaşma Oranlarında Artış Sağlanması
HBÖ Strateji Belgesi
Okul Öncesi Eğitim Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
Üst politika belgesi
Okul öncesi eğitimin yaygınlaşması, 4-5 yaş brüt okullaşma
oranının2018’de %70’e çıkarılması (s.26-108; s.34 Tablo:2;)
Okul öncesi eğitimi kısıtlı olan hane ve bölgelerin erişimini
destekleyecek şekilde yaygınlaştırmak (s.34; )
10. Kalkınma planı
10. Kalkınma planı
Okul öncesi eğitimde okullaşma oranlarını artırmak. (S.18)
61. Hükümet Programı
2023 vizyonu doğrultusunda okul öncesinden başlayarak
61. Hükümet Programı
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 77
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
eğitimin her kademesinde öğrencileri uluslararası arenada söz
sahibi olacak şekilde yetiştirmek. (s.19)
Okul öncesinden üniversiteye uzanan eğitim basamaklarında
milli değerlerimiz ve uluslararası standartlar esas alınarak
eğitim sistemimiz tamamen gözden geçirilecek ve kaliteyi
61. Hükümet Programı
merkeze alan bir dönüşüm programı uygulanacak. (s.19)
Okul öncesi eğitime önümüzdeki dönemde daha geniş kitlelerin
erişimi sağlanacak. (s. 19)
61. Hükümet Programı
Spor eğitimini okul öncesine yaygınlaştıracak ve çocuklarımızın
eğitim alırken farklı spor branşlarıyla uğraşmasını
sağlayacağız. 4-8 yaş arası çocukları yetenek taramasından
61. Hükümet Programı
geçirerek uygun spor dallarına yönlendireceğiz. (s.24)
Bu eylem planı sonucunda, 3-5 yaş okul öncesi eğitim sistemi
2020 yılında öğretmen ve dershane başına 23,8 öğrenci ile %67
TÜBİTAK 2023 Stratejisi
okullaşma oranına ulaşmış olacaktır. (s. 68)
Bağımsız anaokullarının sayısı artırılarak anasınıfları
kaldırılmalı veya ilköğretim okullarında anasınıfının kullanım
alanları ve diğer bölümler bu yaş grubu özelliklerine göre
18. Milli Eğitim Şurası
düzenlenmelidir.
Okul öncesi eğitimin altyapısı iyileştirilecek.
TR63 Bölge Planı
Özel sektörün okul öncesi eğitim yatırımları özendirilecektir.
TR63 Bölge Planı
Okul öncesi öğretimde toplumsal farkındalığı arttırıcı
TR63 Bölge Planı
faaliyetler gerçekleştirilecektir.
Temel Eğitim Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
Üst politika belgesi
Eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda yapılan mesleki
çalışmalar iyi bir planlama ile etkin bir şekilde
değerlendirilmeli, öğretmenlerin eğitim teknolojilerini
kullanarak internet üzerinden interaktif yöntemlerle hizmet içi
18. Milli Eğitim Şurası
eğitim almaları sağlanmalı ve öğretmenlerin kendi
gelişimlerinden sorumlu olacakları okul temelli bir sistem
geliştirilmelidir.
Öğretmenlerin değişen ve gelişen bilgi teknolojilerini takip
edebilmeleri için gerekli tedbirler alınmalı, ihtiyaç analizine
dayalı olarak il/ilçe/okul bazında hizmet içi eğitim etkinlikleri
düzenlenmeli, ayrıca birleştirilmiş sınıf okutacak öğretmenlerin
18. Milli Eğitim Şurası
“birleştirilmiş sınıf öğretimi ve yönetimi” konusunda hizmet içi
eğitim almaları sağlanmalıdır
İlköğretimde net okullaşma oranının % 100 e çıkartılması
Vizyon 2023 Eğitim Ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
Strateji Belgesi
Ortaöğretim Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 78
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
Üst politika belgesi
Okul ve pansiyonlarda aile ortamının sıcaklık ve rahatlığını
hissettirecek ortamlar oluşturulmalıdır. Pansiyonlu okulların
personel norm kadro durumları ihtiyaca uygun
18. Milli Eğitim Şurası
düzenlenmelidir.
Ortaöğretime erişimde güçlük yaşayan çocukların erişimlerini
kolaylaştırmak için mevcut pansiyonların kapasiteleri
artırılmalı, kapanma durumunda olan yatılı ilköğretim bölge
okulların (YİBO) dan uygun olanların ortaöğretim
18. Milli Eğitim Şurası
pansiyonlarına dönüşümü sağlanmalı ve kız çocuklarının
erişiminin sağlanması için gerekli tedbirler alınmalıdır.
Kız öğrencilerin ortaöğretime devamlarına ilişkin teşvikler
artırılarak sürdürülmeli, bu konuda 1739 sayılı Yasanın 15.
18. Milli Eğitim Şurası
maddesi daha etkin hâle getirilmelidir.
Ortaöğretime erişimle ilgili daha sağlıklı politikalar
geliştirebilmek için öğrencilerin devamsızlık ve terk nedenleri
tespit edilerek öğrenciyi sistem içinde tutacak tedbirler
alınmalı, okula devamı, okulu bitirmeyi, okuldan ayrılmayı,
mezunları izlemeyi ve değerlendirmeyi sağlayacak sistem
18. Milli Eğitim Şurası
kurulmalı, ortaöğretim kurumlarını erken bitirme imkânı
sağlayan düzenlemelere yer verilmeli, ilköğretimden mezun
olanların e-okul üzerinden takibi yapılmalıdır.
Liselerde modüler ve kredili sistem uygulamasına geçmek
Vizyon 2023 Eğitim Ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
Strateji Belgesi
Lise öğrencilerine mezuniyet öncesinde en az bir yabancı dili
öğretmek ve bilgisayar kullanımı ile bilgiye ulaşma konularında
beceri kazandırmak.
Orta öğretimde net okullaşma oranının % 100 e yükseltilmesi
Vizyon 2023 Eğitim Ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
Strateji Belgesi
Vizyon 2023 Eğitim Ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
Strateji Belgesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
Üst politika belgesi
Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında; okul, alan ve
bölümler işgücü piyasası, ihtiyaç analizi sonuçları ve bölgesel
ihtiyaçlara göre sektöre yakın mekânlarda, mesleki eğitim
kampüsleri şeklinde açılmalı, okulların yönetimi ayrı ayrı
18. Milli Eğitim Şurası
olmalı, yemekhane, kantin, laboratuvar, atölye, sosyal tesisler,
kütüphane vb. fiziki yapılar daha verimli ve etkili biçimde
kullanılmalıdır.
Mesleki ve teknik ortaöğretim öğrencileri için ÖSS akademik ve
mesleki alanda yapılmalı, öğrenciler alanı ile ilgili
yükseköğretim kurumlarına yerleştirilirken sonuçlar birlikte
18. Milli Eğitim Şurası
değerlendirilmeli, mezunların kendi alanlarındaki
yükseköğretim programları yeniden belirlenerek yüksek
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 79
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
öğretime geçişte ek puan verilmelidir
Uzaktan eğitim araçlarını mesleki eğitim ve gelişme amacıyla
Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
kullanmak.
Strateji Belgesi
Orta öğretimdeki meslek eğitimi boyutunda modüler eğitim
Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
sistemine bir an önce geçilmesi.
Strateji Belgesi
Ortaöğretimde meslek eğitimi alan kişilere diploma yerine
Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
sertifika verilmesi sistemine (Alan/Dal)geçilmesi.
Strateji Belgesi
Bölgesel ve yerel düzeyde sanayinin(ekonominin) ihtiyaç
duyduğu ara kademe elemanların ihtiyaç tespitinin yapılması ve
Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
ortaöğretimde hazırlanacak olan programların bu yönde
Strateji Belgesi
düzenlenmesi.
Sanayi sektörünün orta öğretim boyutundaki meslek eğitimine
katkısını artırıcı tedbirler alınması, eğitim-sanayi-istihdam
Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
Strateji Belgesi
ilişkisinin artırılması.
İstihdam ve meslek edinmeyi esnekleştirerek genel lise
Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
mezunlarına meslek kazandıracak kurumsallaşma sağlanmalı,
Strateji Belgesi
Eğitim sistemi, işgücü piyasasının ihtiyaçlarını karşılayacak
10. Kalkınma planı
duruma getirilmesi.
Eğitim ile istihdam ilişkisinin güçlendirilmesi
Mesleklerin standartları belirlenerek mesleki eğitim-istihdam
ilişkisi güçlendirilecektir.
Özel sektörün organize sanayi bölgelerinde mesleki ve teknik
eğitim veren okul ve kurumları açması desteklenecektir.
10. Kalkınma planı
61. Hükümet Programı
61. Hükümet Programı
Sadece teknik olarak değil, hoşgörü kültürü, iletişim becerisi ve
ortak iş yapma anlayışı güçlü kuşaklar yetiştirilmesi
61. Hükümet Programı
hedeflenmektedir.
Bireylere işgücü piyasasının talepleriyle uyumlu temel ve
mesleki beceriler kazandırılacak, iş-aile yaşamı uyumlu hale
getirilecek ve aktif işgücü politikaları etki analizlerine dayalı
Orta Vadeli Program (2014-2016)
olarak uygulanacaktır.
Meslekî ve Teknik Eğitime Erişim Kaynaklarının Nitelikleri
Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi Ve Eylem Planı
Geliştirilecektir.
(2013-2017)
Meslekî ve Teknik Eğitimde Meslekî Rehberlik ve Kariyer
Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi Ve Eylem Planı
Gelişimi Güçlendirilecektir.
(2013-2017)
Meslekî ve Teknik Eğitimde Kalite Güvence Sistemi
Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi Ve Eylem Planı
Kurulacaktır.
(2013-2017)
Meslekî ve Teknik Eğitim Okul ve Kurum Öğrencileri ve
Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi Ve Eylem Planı
Mezunlarının İş Piyasasına Geçişleri Desteklenecektir.
MTE Okul ve Kurum Öğrenci ve Mezunlarının Ulusal ve
(2013-2017)
Meslekî ve Teknik Eğitim Strateji Belgesi Ve Eylem Planı
Uluslararası Hareketliliği Etkinleştirilecektir.
TR63 bölgesinde kurulu sanayi alt yapısı ve potansiyelini
(2013-2017)
TR63 Bölge Planı
geliştirme alanları başta olmak üzere nitelikli işgücünün temini
için mesleki eğitimin işlevselliği attırılacaktır.
Din Öğretimi Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 80
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
Üst politika belgesi
Değerler eğitimi konusunda önemli işlev gören “din kültürü ve
ahlak bilgisi” dersi çoğulcu bir anlayışla tüm öğretim
18. Milli Eğitim Şurası
kurumlarında daha etkin olarak okutulmalıdır.
Özel Eğitim Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
Üst politika belgesi
Bilim ve sanat merkezlerine atanacak öğretmenler ile özel
eğitim gerektiren öğrencilerin yetiştirilmesinde görev alacak
öğretmenler, özel eğitim ve üstün zekâlılar stratejileri
konusunda yeterli düzeyde eğitimden geçirilmeli ve bu eğitim,
18. Milli Eğitim Şurası
eğitim bilimleri ile özel eğitim bölümü öğretim elemanları
tarafından verilmelidir.
Her ilde engelli öğrencilere yönelik ihtiyaca göre eğitim verecek
okullar yaygınlaştırılmalı, öğrencilerin okullara erişimini
kolaylaştıracak önlemler alınmalı, taşımalı sistem bunlara da
18. Milli Eğitim Şurası
uygulanmalı ve öğle yemekleri okulda verilmelidir.
Üstün yetenekli ve/veya üstün zekâlı çocuklarımızın yetenek ve
istidatlarına göre programlanmış ve planlanmış özel eğitim
18. Milli Eğitim Şurası
okulları açılmalıdır.
Spor tesisleri; okulların birbirine yakınlığı göz önünde
bulundurularak ortak kullanıma ve engelli öğrencilerin
faydalanmasına imkân verecek şekilde standartlara uygun,
18. Milli Eğitim Şurası
planlanmalı, mevcut tesisler iyileştirilmeli ve özel sektör spor
tesisi yapması konusunda teşvik edilmelidir.
Yönlendirme hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi
için öğrenciler ve ailelerine; yetenek, ilgi ve mesleki doyum
arasındaki ilişki konusunda farkındalık kazandırılmalı,
18. Milli Eğitim Şurası
ailelerin ve tüm öğretmenlerin yöneltme sürecine aktif
katılımları sağlanmalıdır.
Yönlendirme süreçlerinde, gözlem sonuçlarıyla birlikte çeşitli
performans değerlendirme araçları ve yetenek testleri dâhil
olmak üzere psikolojik ölçme araçlarından etkin bir şekilde
18. Milli Eğitim Şurası
yararlanılmalıdır.
Öğrencileri yönlendirmede, izleme çalışması yapmak ve
yönlendirme süreçlerinden doğabilecek hataları en aza
indirmek amacıyla yönlendirildiği kurumda öğrencinin
18. Milli Eğitim Şurası
performansı izlenmelidir.
Aile yapısının güçlendirilmesine yönelik olarak psikolojik
danışma ve rehberlik hizmetleri, aile eğitimleri ile desteklenmeli
18. Milli Eğitim Şurası
ve sunulan hizmetlerde medya desteği sağlanmalıdır.
Risk altında ve dezavantajlı konumda olan çocukların tespiti
yapılarak bu çocuklara yönelik eğitim çalışmaları artırılmalı;
terör, göç, madde bağımlılığı, parçalanmış aileler, iletişim
18. Milli Eğitim Şurası
araçlarını kötüye kullananlar vb. risk faktörleri göz önünde
bulundurularak önleyici rehberlik çalışmalarına ağırlık
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 81
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
verilmeli, bu konuda bölgenin ve yörenin özelliğine uygun
olarak disiplinler arası ekip çalışmaları mülki amirlerin
koordinesinde hayata geçirilmelidir.
Sokakta yaşayan, çalıştırılan, mevsimlik işçi olarak çalışan vb.
sebeplerle okul dışında olan çocuklara yönelik psikolojik
danışma ve rehberlik hizmet modelleri geliştirilmeli ve bu
18. Milli Eğitim Şurası
çocukların ortaöğretime erişimini sağlayacak yeni düzenlemeler
yapılmalıdır.
Üstün yetenekli çocukların tespit edilmesine ve eğitimine daha
fazla önem verilecektir.
61. Hükümet Programı
Hayat Boyu Öğrenme Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
Üst Politika Belgesi
Toplumda hayat boyu öğrenme kapsamında; sanat eğitimi ile
sportif nitelikli bilgi ve becerileri kazandırmak amacıyla halk
eğitim merkezlerinde daha fazla kurs açılmalıdır. Halk eğitim
18. Milli Eğitim Şurası
merkezleri altyapı ve öğretmen açısından güçlendirilerek bu
kurslara kaynak ayrılmalıdır.
Okuma – yazma seferberliğinin başlatılarak , okuma yazma
Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
bilen nüfus oranını % 100 e yükseltilmesi
Strateji Belgesi
Eğitimli genç bireylerin işsizlik oranlarının düşürülmesi.
10. Kalkınma Planı
Bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle
10. Kalkınma Planı
donanmış, üretken ve mutlu bireylerin yetişmesi.
Kamu-özel sektör ve üniversite işbirliği ile beş yıl süresince her
yıl 200 bin kişi olmak üzere toplam 1 milyon işsiz eğitilerek işe
61. Hükümet Programı
yerleştirilecektir.
Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren,
hayat boyu öğrenme yaklaşımı çerçevesinde işgücü piyasasıyla
uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı
Orta Vadeli Program (2014-2016)
dönüşüm sürdürülecektir.
Tüm Bireylere Okuma Yazma Becerisi Kazandırılarak
HBÖ Strateji Belgesi
Okuryazar Oranında Artış Sağlanması
Hayat Boyu Öğrenmeye Katılım Sürecinde Dezavantajlı
HBÖ Strateji Belgesi
Bireylere Özel Önem Verilmesi
Hayat Boyu Öğrenme Kapsamında Mesleki Rehberlik
HBÖ Strateji Belgesi
Hizmetlerinin Güçlendirilmesi
Yaşlıların Sosyal ve Ekonomik Hayata Etkin Katılımlarını
Artırmak Üzere Hayat Boyu Öğrenme Faaliyetlerinin
HBÖ Strateji Belgesi
Desteklenmesi
Özel Öğretim Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
Üst politika belgesi
Eğitimde niteliğin artırılması amacıyla özel okullar teşvik
edilerek sayıları artırılmalı, teşvik kapsamında çocuklarını özel
18. Milli Eğitim Şurası
okullara gönderen ailelere resmî okullardaki bir öğrenci
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 82
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
maliyetinin yarısı kadar destek verilmeli ve bu yolla devletin
eğitim harcamaları azaltılmalıdır.
Maarif Müfettişleri Başkanlığı Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
Üst politika belgesi
Eğitim çalışanlarına branşında rehberlik ve teftiş esas alınmalı,
eğitim müfettişleri kendi aralarında uzmanlaşmış ekiplere
ayrılmalı, iş disiplini ve verimlilik gereği eğitim müfettiş
yardımcısı, eğitim müfettişi, eğitim başmüfettişi şeklinde
18. Milli Eğitim Şurası
kariyerlendirilmeli, her yıl yerine üç yılda bir teftiş esas
alınmalıdır.
Okullarda çalışan rehber öğretmen/psikolojik danışmanlar ile
rehberlik ve araştırma merkezlerinde çalışan personel, alandan
mezun müfettişler tarafından denetlenmeli, bu amaçla
18. Milli Eğitim Şurası
müfettişlik alanında uzmanlaşma sağlanmalıdır.
İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinde etkinlik sağlanması
10. Kalkınma Planı
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
e-Okul sisteminde adrese dayalı öğrenci kayıtlarının aksayan
yönleri iyileştirilmelidir.
Devlet okullarının iki-yönlü uydu anteni ve ilgili bileşenlerle
Üst politika belgesi
18. Milli Eğitim Şurası
Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
donatılması; kablosuz okulların oluşturulması
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun
sağlanması
Strateji Belgesi
10. Kalkınma Planı
10. Kalkınma Planı
Fatih projesi tamamlanacak.
2023 yılında bütün okullarda her türlü bilgi teknolojisinin
yaygın ve eksiksiz olarak kullanıldığı eğitim ortamları
oluşturmuş olacak ve kesintisiz bir elektronik iletişim ortamı
61. Hükümet Programı
sağlanacaktır.
FATİH Projesi ile eğitim ve öğretim teknolojilerinde çağın
gerektirdiği teknolojik gelişmelere uygun yeni bir uygulamaya
61. Hükümet Programı
geçilecektir.
Strateji Geliştirme Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
Üst politika belgesi
Öğrencilerin beslenme ihtiyaçlarının karşılandığı yiyecek ve
içecek hizmeti veren ortamların sağlık ve hijyen şartları
18. Milli Eğitim Şurası
iyileştirilmeli ve standartları geliştirilmelidir.
“Sanat İnsanı Yetiştirme Projesi” ve “Değerler ve Eğitimi
Projesi” hazırlanarak uygulamaya konulmalıdır.
Öğretmenlerin kendi çalışmalarını sergileyebileceği ve diğer
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
18. Milli Eğitim Şurası
Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
Sayfa 83
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
meslektaşları ile paylaşabileceği sanal ortamları geliştirme
Kariyer gelişim ve performans değerlendirme sisteminin
oluşturulması
Strateji Belgesi
10. Kalkınma Planı
İnsan Kaynakları Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
Üst politika belgesi
Hizmet içi eğitim programlarında ders verecek personel, en az
yüksek lisans düzeyinde eğitim almış olmalı, ancak mesleki ve
teknik eğitimde verilecek kurslarda usta öğretici ve
18. Milli Eğitim Şurası
uzmanlardan da yararlanılmalıdır.
Güncel ve etkinliği bilimsel verilerle desteklenen yaklaşımlara
göre öğretim materyallerinin hazırlanmasına ağırlık verilmeli,
bu kapsamda öğretmenlere materyal geliştirme ve sınıflara
18. Milli Eğitim Şurası
uyarlama ile ilgili yeterlikler kazandırılmalıdır.
Okullarda kültürel yönden ortak kültür çevresinde
bütünleşmenin sağlanması için okul müdürlerinin kültürel
18. Milli Eğitim Şurası
liderlikle ilgili yeterliliklere sahip olmaları sağlanmalıdır.
Okul yöneticileri yeterliliklerinin geliştirilmesi için, beş yılda bir
yönetim, bilişim, iletişim, liderlik, toplantı ve zaman yönetimi
vb. konulardan hizmet içi eğitim seminerlerine alınmalıdır.
18. Milli Eğitim Şurası
Program ve eğitimler, uygulamaya dönük ve sorun çözmeye
odaklı tasarlanmalıdır.
Sanat eğitimi öğretmenlerinin niteliklerinin artırılması
amacıyla, periyodik olarak hizmet içi eğitim faaliyetlerine
18. Milli Eğitim Şurası
alınmaları sağlanmalıdır.
Madde bağımlılığı ve denetimli serbestlik gibi özel bilgi, beceri
ve uygulama gerektiren konularda destek sağlayacak personel
yetiştirilmeli, bu konuda hizmet veren ilgili kurum ve
18. Milli Eğitim Şurası
kuruluşlarla iş birliği sağlanmalıdır.
Okul yöneticisi ve öğretmenlere yönelik olarak yeterli ve ortak
bir rehberlik anlayışı tesis etmek amacı ile psikolojik danışma
ve rehberlik alanındaki yeni model ve yaklaşımlara uygun
18. Milli Eğitim Şurası
hizmet içi eğitimlere ağırlık verilmelidir.
Öğretim elemanları, eğiticiler, yöneticiler, öğretmenler ve tüm
okul personeli için düzenlenen hizmet içi mesleki gelişim
programlarının Bilişsel ve Duyuşsal Becerilerİ geliştirmek ve
Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
Strateji Belgesi
öğretmek üzere sürekli yenilenmesi
Her öğretmenin en az iki yılda bir hizmet içi eğitim
çalışmalarına katılmasını sağlama
Öğretmenlerin alanları ile ilgili olarak düzenlenen konferans,
kongre ve sempozyumlara katılmalarını sağlama
Öğretmen yetiştirme ve geliştirme sisteminin yeterlilikleri esas
alan bir şekilde yeniden yapılandırılması
Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
Strateji Belgesi
Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
Strateji Belgesi
10. Kalkınma Planı
İnsan kaynaklarının niteliğinin dünya ile rekabet edebilecek
standartlara yükseltmek amacıyla başlatılan yeniliklere devam
61. Hükümet Programı
edilecek ve beşeri sermayeye yatırımlar sürecektir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 84
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
Destek Hizmetleri Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
Eğitim ortamları, dünyada ve Türkiye’de kabul gören “hayat
boyu öğrenme stratejisi” dikkate alınarak tasarlanmalıdır.
Sınıflarda klasik sıra düzeninden esnek ve modüler bir yerleşim
düzenine geçilmelidir.
Üst politika belgesi
18. Milli Eğitim Şurası
18. Milli Eğitim Şurası
Ortaöğretim kurumu bulunmayan yerleşim birimlerindeki
öğrenciler taşımalı ilköğretim uygulaması ile koordineli bir
biçimde ortaöğretim kurumlarına taşınmalı, bu öğrencilere öğle
yemeği verilmeli, yerel yönetimler öğrencilerin taşınması
18. Milli Eğitim Şurası
konusunda destek vermeli ve bu hususlar ile ilgili yasal
düzenlemeler yapılmalıdır.
Okullara beden eğitimi ile spor etkinlikleri derslerinde
kullanılmak üzere gerekli ders araç-gereç dağıtımının, eğitimöğretim yılı başında yapılmasına yönelik düzenlemeler
18. Milli Eğitim Şurası
yapılmalıdır.
Rehberlik ve psikolojik danışma servisleri psikolojik danışma,
ölçme ve değerlendirme ile yönlendirme hizmetlerini yerine
getirebilmesi için donatım ve araç-gereç yönünden
18. Milli Eğitim Şurası
güçlendirilmelidir.
Bilişsel ve Duyuşsal becerilerin kazanılması için gerekli
bilgi/öğretim teknolojilerinin, öğretim materyallerinin
geliştirilmesi
Vizyon 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Sonuç Raporu ve
Strateji Belgesi
Öğretmenlerimize ve çocuklarımıza yönelik olarak okullarda
akıllı derslikler oluşturulacak ve diğer tamamlayıcı altyapı ve
61. Hükümet Programı
araçlar geliştirilerek eğitimin kalitesi artırılacaktır.
Eğitim Kurumlarının Fiziki Altyapısının Niteliğinin İhtiyaçlara
Uygun Hale Getirilmesi
HBÖ Strateji Belgesi
İnşaat ve Emlak Hizmetleri Üst Politika Belgeleri İncelemesi
Belgede Belirtilen Amaç, Öngörü, Eylem.
Üst politika belgesi
Okullar yapılırken daha verimli kullanılabilmesi için
kullanıcıların fikirleri mutlaka alınmalı; akademik, sosyal ve
kültürel alt yapısı olmayan binalar okul olarak açılmamalı,
illerdeki her eğitim bölgesinde bölge okullarının ortak
18. Milli Eğitim Şurası
kullanımına elverişli en az birer adet spor salonu, yüzme
havuzu, tiyatro, gösteri ve etkinlik salonu inşa edilmelidir.
Okul binalarının tasarlanmasında teknolojik ve bilişim altyapı
göz önünde bulundurulmalı, mesleki ve teknik ortaöğretim
kurumlarında atölyeler modüler sisteme uygun hâle
18. Milli Eğitim Şurası
getirilmelidir.
Okul binaları ihalesine okulların donanımları dâhil edilmeli,
kurucu müdürlerin malzeme temininde zorluklarla
18. Milli Eğitim Şurası
karşılaşmalarının önüne geçilmelidir.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 85
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
5.3. GZFT Analizi
1.1.4.
GZFT Analizi Süreci
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü GZFT çalışmaları çoğulcu ve katılımcı bir anlayışla
yapılmıştır. Paydaş analizi çalışmaları kapsamında paydaşlarımızla yapılan görüşme, anket ve
toplantılar sonucunda elde edilen veriler değerlendirilerek müdürlüğümüzün güçlü yönleri, zayıf
yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir.
1.1.5.
GZFT Analizinde Paydaş Görüşleri
Müdürlüğümüz Paydaş analizi kapsamında yapılan Görüşme ve anket sonuçlarına Paydaş analizi
kısmında yer verilmiştir. Paydaş analizi yapılırken öncelikle Tüm ilçelerimizden Hatay İl Milli Eğitim
Müdürlüğünün güçlü ve zayıf yönlerini belirlemek devamında öğretmen, öğrenci, veli ve
yöneticilerden görüş almak için toplanan 1.657 adet doküman nitel araştırma yöntemlerinden içerik
analizi ile analiz edilmiş sonuçlar GZFT analizine yansıtılmıştır.
Kurum içinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik planlama ekibinde görev yapan personelimiz ile
toplantılar yapılmış bu toplantılarda beyin fırtınası etkinlikleri düzenlenerek elde edilen verilerin
analizi yapılarak Müdürlüğümüz güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsat ve tehditleri belirlenmiştir.
Kurum olarak mevcut durumumuzu belirleyerek nitelikli amaç belirlemek ve uygulama
çalışmaları yapmak için ilimizde yer alan İl Sağlık Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, Sosyal
Güvenlik Kurumu, Çalışma ve İş Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu Hatay Bölge Müdürlüğü, Bilim
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı,
Mustafa Kemal Üniversitesi ile görüşme yapılmış ve veriler analiz edilerek GZFT analizine
yansıtılmıştır.
Tüm bu analizler yapıldıktan sonra elde edilen GZFT ifadeler İl MEM stratejik planlama ekibi
tarafından gurup çalışmaları yoluyla puanlanarak önceliklendirilmiş ve aşağıdaki bulgulara
ulaşılmıştır.
1.1.6.
Güçlü Yönler
Güçlü Yönlerimiz
1- İlimizde eğitimde kalitenin arttırılmasına yönelik araştırma geliştirme faaliyetlerinin
234567-
yürütülmesi
Kurumun kendini yenileyen, teknolojik gelişmelere açık, çözüm odaklı ve uyum içinde
çalışan personel gurubuna sahip olması
Bürokratik işlemleri en aza indirmek, zaman tasarrufu ve israfı önlemek için iş ve
işlemlerin evraksız olarak elektronik ortamda başlatılması ve bitirilmesine imkân
verecek güvenli bir teknolojik altyapının kurulmuş olması (BİLSİS)
Kurum karar alma sürecinde paydaşların fikrini alması
Temel eğitimde okullaşma oranının yüksek olması
Teknoloji kullanımı ve bilgiye dayalı eğitimlerin personel ihtiyacına göre yürütülmesi
Öğrenci disiplin olaylarının az olması
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öncelik Puanı
6,67
6,50
5,83
4,33
4,17
3,17
2,50
Sayfa 86
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
1.1.7.
Zayıf Yönler
Zayıf Yönlerimiz
1- Süreç yönetimi ve nitelikli kurumsal ve bireysel performans değerlendirmesi
sisteminin kurulamamış olması.
2- Eğitim-öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırmaların azlığı.
3- Kitlesel başarının, yüksek öğretim ve orta öğretime geçiş sınavlarında düşük
Öncelik Puanı
13,17
13,02
olması.
4- Öğretim programlarının uygulanmasındaki eksiklikler.
12,00
5- Ödül ve ceza sisteminin yeterli ve yerinde kullanılmaması.
6- Derslik başına düşen öğrenci sayısının fazla olması, derslik sayılarının yetersiz
11,33
11,50
olması.
7- Bölümler arası koordinasyon eksikliği.
11,33
8- Ortaöğretimde okul terklerinin fazla olması.
9- Öğretmenlerimizin kazanım odaklı sistemden uzak eski klasik yöntemle ders
10,67
10,67
işleme alışkanlığı.
10- Kurumların donatım ihtiyaçlarının zamanında, eşit, dengeli ve planlı bir şekilde
karşılanamaması.
11- Personelin sorumluluk almaktan kaçınması.
10,33
12- Kurum içinde informal ilişkilerin hakim olması.
13- İlimiz bünyesinde özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik özel ve resmi
10,00
10,17
10,17
okulların sayısının yetersiz olması.
14- Okul/Kurumlarımızın yerel, ulusal ve uluslararası projelerden yeterince
yararlanmaması.
15- İlimizdeki hizmet içi eğitim faaliyetlerinin nitelik ve nicelik olarak yetersiz
olması.
16- Kurumlarda denetim yetersizliği.
9,67
17- Özel eğitim programlarının uygulanmasındaki eksiklikler.
18- Mesleki eğitimde kurs çeşidi ve kurs sayılarının az olması.
19- Sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere yeterince katılım olmaması.
7,50
1.1.8.
10-
8,00
7,83
6,67
6,00
Fırsatlar
Fırsatlarımız
1- Hayırseverlerin eğitime desteği.
2- Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim fırsatları ile bilginin hızlı
3456789-
8,17
üretilmesi; bilgiye erişilebilirliğin artması.
Eğitimde kaliteyi artırmaya yönelik politika çalışmalarının olması.
İlimizde kültürler zenginlik ve insanlar arası hoşgörünün varlığı.
AB, UNİCEF projelerinin sağladığı olanaklar.
Sosyo-ekonomik düzeyin il genelinde yüksek olması.
İklim, coğrafi ve sosyal yapının eğitim öğretim için uygunluğu.
Okul aile birliklerinin eğitime desteği.
Sivil toplum kuruluşlarının, derneklerin ve yerel yönetimlerin eğitime destek
vermesi.
İlimizde sanayii sektörünün gelişmiş olması ve iş kollarının çeşitliliği,
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Öncelik Puanı
8,00
7,50
7,00
6,17
5,83
5,50
5,00
3,67
3,50
2,83
Sayfa 87
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
1.1.1.
Tehditler
Tehditlerimiz
123456789-
Öncelik Puanı
Mali kaynakların yetersiz oluşu.
10,00
Kırsal kesimde öğretmen değişiminin çok hızlı olması.
9,83
İlçeler arasında sosyal ve ekonomik farklılıkların olması.
8,50
Eğitimin önemi konusunda toplumsal bilincin yetersiz olması.
8,33
Ödeneklerin zamanında gönderilmemesi.
6,67
Köylerden kente göçün fazla olması.
6,67
İmar planında eğitim tesisi olarak ayrılan arsaların sorunlu ve yetersiz olması.
6,50
Suriye sığınmacılarının eğitim sorunları.
5,33
Görsel ve yazılı basının eğitim çağı çocukların ve gençlerin üzerinde olumsuz
etkilerinin olması.
10- Deprem bölgesinde bulunuyor olmamız.
11- Doğal afetlere karşı altyapının yetersiz olması.
4,83
4,67
2,17
5.4. Gelişim Alanları
5.4.1.
Temel Eğitim

Okul-veli-öğrenci ilişkilerinde iletişim

Derslerde kazanım odaklı sistemden uzak eski klasik yöntemle ders işlenmesi

İkili eğitim uygulaması

Ortaöğretime Sınava dayalı geçişler

Temel eğitimde ders saati fazlalığı sonucunda öğrencilerin sosyal-kültürel ve sportif
etkinliklere ayırdığı zaman

Öğrencileri okul ortamından uzaklaştıran dijital eğlence ve oyun alanları

Okullarda hijyen

Okullarda öğrencileri hayata hazırlanmak için değil tamamen sınav hazırlık için eğitimi

Ortaokul son sınıf öğrencilere yönlendirme

Değerler eğitimi

Okul Öncesi Derslik İhtiyacı

Sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanları

4+4+4 sisteminde dönüşüm yapılan okullar

Okullarda şiddet
5.4.2.
Ortaöğretim
 Okul yönetiminin sosyal kültürel ve sanatsal, sportif faaliyetlere ayırdığı zaman
 Taşımalı eğitim
 Okul terklerinin oranında artış
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 88
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ
 Kırsal kesimden gelen öğrencilerimizin barınması
 4+4+4 zorunlu eğitimden dolayı ortaöğretimde okulların fiziki durumu
 Derslik ihtiyacı
 Sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanları
 Okullarda şiddet
 Okulların fiziki alt yapıları
5.4.3.
Mesleki ve Teknik Eğitim

Okul terki ve sınıf tekrarı oranları

Derslik ihtiyacı

Alan, dal ve mesleklerin tanıtımının ve yönlendirme

İşgücü piyasasına uyum

İlimizde meslek lisesine derslik

Okul başarıları

Mezun öğrenci yönlendirme ve takip sistemleri

Sosyal, kültürel ve sportif etkinlik alanları

Okullarda şiddet

Okulların fiziki alt yapıları
5.4.4.

Din Öğretimi
Değerler eğitimi konusunda önemli işlev gören “din kültürü ve ahlak bilgisi” dersi çoğulcu bir
anlayışla tüm öğretim kurumlarında daha etkin olarak okutulması
5.4.5.

Özel Öğretim
Öğrenci yurtları özel muhtelif kurslar ve dershaneler
5.4.6.
Özel Eğitim ve Rehberlik

Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin, aile ve diğer paydaş eğitimleri

Özel eğitim öğretmeni ihtiyacının alan dışı öğretmenlerden karşılanması

Okulların fiziki alt yapıları

Bilim ve sanat merkezlerine atanacak öğretmenlerin seçimi ve hizmet içinde yetiştirilmesi
5.4.7.
Hayat Boyu Öğrenme ve Bilgi Toplumu

Hayat boyu öğrenme kurumlarınca vatandaşlara açılan kurslar

Hizmet binalarının fiziki ortamları

Hayat boyu öğrenme kurumlarını çağın gerekliliği doğrultusunda yapılanmaları
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 89
2015-2019 STRATEJİK PLAN DURUM ANALİZİ

Hayat boyu öğrenme faaliyetlerine katılanlara rehberlik

Özel sektör , STK ve yerel yönetimler ile olan işbirliğinin ve koordinasyon

Okuma yazma oranının %100 e yükseltilmesi
5.4.8.
Strateji Geliştirme

Kurumlarda stratejik yönetim anlayışı

Okulların sağlık ve hijyen şartları iyileştirilme konusunda standartların geliştirilmesi.

eğitiminde asgari bir kalite standardının sağlanabilmesi

okulların fiziksel yapı ve donanımları ile insan kaynakları bakımından mevcut durumlarını
gösteren envanterlerin çıkarılması

tüm okulların en yüksek kalite standardı hedeflemesi için orta vadeli bir eylem planı
hazırlanarak hayata geçirilmesi

Kariyer gelişim ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması
5.4.9.
Denetim ve Rehberlik

Eğitim çalışanlarına branşında rehberlik ve teftişinin esas alınması

İzleme ve değerlendirme faaliyetlerinde etkinlik sağlanması

Eğitim Yönetimi ve Denetimi alanında uzmanlaşma
5.4.10. İnsan Kaynakları
 Öğretmenlerin hizmet içi eğitim faaliyetleri
 Öğretmenlerde mesleki gelişim
 İl genelinde etkili ve dengeli bir personel dağılımının yapılması
5.4.11. Destek Hizmetleri

Eğitim Kurumlarının Fiziki Altyapısının Niteliğinin İhtiyaçlara Uygun Hale Getirilmesi
5.4.12.
Bilgi İşlem Ve Eğitim Teknolojileri

e-Okul sisteminde adrese dayalı öğrenci kayıtlarının aksayan yönleri

Fatih projesi tamamlanması
5.4.13. İnşaat Hizmetleri

Okul binalarının tasarlanmasında teknolojik ve bilişim altyapı göz önünde bulundurulma

Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında atölyeler modüler sisteme uygun hâle getirilme

Hayırseverlerle ilişkiler.
Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü
Sayfa 90
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
3 055 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content