close

Enter

Log in using OpenID

2015-2019 STRATEJİK PLANI - Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü

embedDownload
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
2015-2019
STRATEJİK PLANI
SAMSUN 2015
1
Aytekin GİRGİN
İl Millî Eğitim Müdürü
Aydın PEKER
İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı
Kenan KANTARCI Stratejik Plan Koordinatörü
Kazım AYGÜN Stratejik Plan Ekibi
Selma BAHADIR Stratejik Plan Ekibi
Salih NURDAĞ Stratejik Plan Ekibi
İbrahim TÖKEL Stratejik Plan Ekibi
Funda YÜKSEL Stratejik Plan Ekibi
Mustafa YALÇIN İstatistik ve Veri Analizi
……………….
Grafik Tasarım
2
İÇİNDEKİLER
İçindekiler
Sayın Valimiz İbrahim Şahin’in Ön sözü
İl Millî Eğitim Müdürümüz Sayın Aytekin GİRGİN’in Sunuş yazısı
Stratejik Planlama Üst Kurulu
3
6
7
9
Giriş
10
Kısaltmalar
1.BÖLÜM HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
12
Stratejik planlama süreci
2.BÖLÜM DURUM ANALİZİ
14
Tarihi gelişim
17
Tablolar
Samsun'un Siyasi Tarihi
Samsun'un Eğitim Tarihi
Yasal yükümlülükler
Faaliyet alanı ve hizmetler
Paydaş analizi
Kurum içi analiz
İnsan kaynakları
Fiziksel kaynaklar
Teknolojik kaynaklar
Finansal kaynaklar
Okullaşma oranları
Çevre analizi (PEST)
GZFT Analizi (Kurum İçi ve Kurum Dışı Analiz)
11
13
16
17
20
24
29
35
36
46
49
54
55
56
60
3.BÖLÜM GELECEĞE BAKIŞ
65
Misyonumuz, Vizyonumuz Ve Temel Değerlerimiz
71
Temalar, Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler, Performans Göstergeleri, Politika Ve
Stratejiler,
Tema 1 Eğitim ve Öğretime Erişimin Artırılması
Tema 2 Eğitim ve Öğretimde Kalitenin Artırılması
Tema 3 Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi
4.BÖLÜM MALİYETLENDİRME
5. BÖLÜM İZLEME VE DEĞERLENDİRME
70
72
74
80
89
98
100
3
4
5
6
Sayın Valimizin ön sözü
7
SUNUŞ
İnsanlar bilerek veya bilmeyerek hayatlarını daima planlayarak sürdürebilirler. En temel
davranışlarımız bile bir planlama meselesidir. Durum böyleyken en hayati kurum ve kuruluşların
önlerini görmek, daha verimli hizmetler sunabilmek için orta ve uzun vadeli planlar yapması elzemdir.
Bununla beraber 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile her devlet kurumu ve
eğitim örgütleri için stratejik planlama zorunlu hale gelmiştir.
Eğitimde “planlama” kavramını, en genel anlamıyla rasyonel ve sistematik çözümleme tekniği;
eğitimi, öğrencilerin ve toplumun ihtiyaçlarını karşılamada ve amaçlarını gerçekleştirmede daha etkili
ve verimli kılmak olarak tanımlayabiliriz.
Günümüz dünyasında eğitim, sürekli “değişim” kavramıyla beraber anılmaktadır. Bilginin,
tekniğin ve iletişim teknolojilerinin baş döndürücü hızı bizleri ister istemez değişime zorlamaktadır. Bu
sebeple eğitim dünyamızın da sürekli bir değişim içinde olması kaçınılmaz olacaktır. Bununla beraber
insandaki değişmeyen özü yani “değerler” sistematiğini de unutmamamız gerekmektedir. Değer
anlayışından yoksun bir bilgi- teknoloji algılamasının insanlığı felakete sürüklemesi kaçınılmazdır.
2015-2019 stratejik planının bir özelliği de belirlenen temaların, Bakanlığımız stratejik planı
temalarıyla aynı olmasıdır. “Eğitime erişim”, “Eğitimde kalite”, “Kurumsal kapasitenin artırılması”
olarak tanımlanan üç ana tema bakanlığımız tarafından belirlenmiş ve stratejik planımız ona göre
hazırlanmıştır. Böylece bu üç ana tema etrafında tüm bağlı kurumların aynı hedefe kilitlenmesi ve aynı
amaç doğrultusunda yerel imkân ve şartlar çerçevesinde planlama yapması sağlanmış olacaktır.
Samsun’umuzun 5 yıllık eğitim stratejilerini geliştirmeye çalıştığımız bu planlanmanın ilimiz ve
ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ederim.
Aytekin GİRGİN
İl Milli Eğitim Müdürü
8
STRATEJİK PLANLAMA ÜST KURULU
Kurul Başkanı Aytekin GİRGİN
Kurul Üyesi Selim ÇAKIR
Kurul Üyesi Aydın PEKER
Kurul Üyesi Hasan YETİK
Kurul Üyesi Celalettin SULA
Kurul Üyesi Mehmet DEĞERMENCİ
Kurul Üyesi Hanife ÖZTÜRK ERDİN
Kurul Üyesi Erdal AKSOY
Kurul Üyesi İrfan YÜKSEL
Kurul Üyesi Osman CENGİZ
Kurul Üyesi Ali SEZEK
Kurul Üyesi Sebahattin GÖKTÜRK
Kurul Üyesi Mehmet KILIÇASLAN
Kurul Üyesi Orhan DEMİRCİOĞLU
Kurul Üyesi Mehmet Raci EVREN
Kurul Üyesi Ali DOĞAN
Kurul Üyesi Gündüz ÖLMEZ
Kurul Üyesi Kenan KANTARCI
Kurul Üyesi Kazım AYGÜN
İl Millî Eğitim Müdürü
Maarif Müfettişleri Baş.
Millî Eğitim Müdür Yrd.
Millî Eğitim Müdür Yrd.
Millî Eğitim Müdür Yrd.
Millî Eğitim Müdür Yrd.
Millî Eğitim Müdür Yrd.
Millî Eğitim Müdür Yrd.
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Şube Müdürü
Sivil Savunma Uzmanı
SP İl Koordinatörü
SP Üyesi
……………[email protected]
………………@meb.gov.tr
………………@meb.gov.tr
………………@meb.gov.tr
………………@meb.gov.tr
………………@meb.gov.tr
………………@meb.gov.tr
………………@meb.gov.tr
………………@meb.gov.tr
………………[email protected]
………………[email protected]
………………@meb.gov.tr
………………@meb.gov.tr
………………@meb.gov.tr
………………[email protected]
………………@meb.gov.tr
[email protected]
[email protected]
[email protected]
STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA EKİBİ
Aydın PEKER
Kenan KANTARCI
Kazım AYGÜN
İbrahim TÖKEL
Salih NURDAĞ
Selma BAHADIR
Funda YÜKSEL
Seyit Ahmet COMART
Nurdane BİLGİLİ
Sündüz ÖNAL
Abdullah ŞİMŞEK
Seyfeddin ARSLAN
Mehmet YILMAZ
Hüseyin AKÇAY
Hülya KANSIZ
Hacı Murat TOZLU
Hilal KARAGÖL
Kadir YAMAK
Lale KARADUMAN
Özlem SOYLU DEMİREL
Leyla SÖYLEYİCİ
Necla KAYA
Hayriye ULUS
Nuran ÇOLAK
Selçuk TURAN
İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı
Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
Stratejik Plan Koordinasyon Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Stratejik Planlama Ekibi
Başkan
Koordinatör
Üye
Üye
Üye
Üye
Üye
Şef
Şef
Şef
Şef
Şef
Şef
Şef
Şef
Şef
Şef
Şef
Şef
Şef
Şef
Şef
Şef
Şef
BT Temsilcisi
GİRİŞ
Bu plan; 26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”, 2013 tarihli
Milli Eğitim Müdürlükleri AR-GE Birimleri yönergesi doğrultusunda hazırlanan Samsun İl Millî Eğitim
Müdürlüğünün 2015–2019 yıllarını kapsayan ikinci stratejik planıdır. Bu stratejik plan, İl Millî Eğitim
Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Stratejik Planlama Ekibi tarafından hazırlanmıştır.
Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü’nün 2015–2019 Stratejik Planı hazırlanırken basta Avrupa
Yüksek Eğitim Reformu çerçevesinde “1998 Lizbon”, “1999 Bologna Deklarasyonu”, TÜBİTAK’IN
“Ulusal Vizyon 2003–2023 Strateji Belgesi”, “Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planı”, “Devlet Planlama
Teşkilatı Uzun Vadeli Strateji Planı”, “X. Beş Yıllık Kalkınma Planı”, “Samsun İl Gelişme Planı” ve ildeki
diğer planlardaki öncelikler dikkate alınmış; tüm paydaşların potansiyelleri göz önünde
bulundurularak stratejiler belirlenmiş, hedefler konulmuştur. Bu strateji ve hedefler, somut faaliyet ve
projelerle desteklenerek gerçekçi, şeffaf ve hesap verebilir bir temel üzerine kurulmuştur.
Stratejik plan hazırlıkları çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyetler şu şekilde sıralanabilir;
 2013/26 sayılı Genelge sayılı Genelge” ile MEB’de stratejik planlama çalışmaları
başlatılmıştır.
 Stratejik plan hazırlık programını da kapsayacak şekilde planlama ile ilgili tüm iş ve işlemleri
yürütmek amacıyla her birimden bir personelin katılımı ile “MEM Stratejik Planlama Ekibi”
oluşturulmuştur.
 MEM Stratejik Planlama Ekibine yönelik “Bilgilendirme Toplantısı” yapılmıştır.
 Birim amirlerine yönelik olarak üst düzey bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.
 MEM Stratejik Planlama Ekibine “Stratejik Planlama ve Yönetim Seminerleri”
düzenlenmiştir.
 Müdürlüğümüz stratejik planlama sürecinin etkinliğini artırmak amacıyla üst yöneticileri
kapsayan “Stratejik Planlama Çalışması” yapılmıştır.
 “Müdürlüğümüz Stratejik Plan Hazırlık Programı” hazırlanmıştır.
 Müdürlüğümüz web sayfası stratejik planlama ile ilgi bilgi ve doküman ve örnek
uygulamaların paylaşılacağı şekilde yeniden düzenlenmiştir.
 Müdürlüğümüzü paydaşları belirlenerek paydaş anketleri düzenlenmiş ve sonuç raporu
hazırlanmıştır.
Stratejik Plan Hazırlama Ekibi
TABLOLAR
Tablo 1: Müstakil Sancaklardaki İdadiler
Tablo 2: Cumhuriyetin İlk Yıllarında (1923–1924 Eğitim-Öğretim Yılı) Türkiye’deki Toplam Okul,
Öğrenci Ve Öğretmen Durumu
Tablo 3: Paydaş Analiz Tablosu
Tablo 4: İl Millî Eğitim Müdürlerimiz
Tablo 5: Okul Öncesi eğitim Verileri
Tablo 6: Temel Eğitim Verileri
Tablo 7: Birleştirilmiş Sınıflı Okul/Öğrenci sayıları
Tablo 8: Ortaöğretim Verileri
Tablo 9: Mesleki ve Teknik / Din Öğretim Verileri
Tablo 10: Genel Ortaöğretim Verileri
Tablo 11: Temel Eğitimden Mezun Olup Ortaöğretimde Yerleşme Durumu
Tablo 12: Ortaöğretimden Mezun Öğrenci analizi
Tablo 13: 2013-2014 TEOG Sınav Analizi
Tablo 14: 2013-2014 YGS Sınav Analizi
Tablo 15: 2013-2014 LYS Sınav Analizi 1
Tablo 16: 2013-2014 LYS Sınav Analizi 2
Tablo 17: 2013-2014 LYS Sınav Analizi 3
Tablo 18: 2013-2014 LYS Sınav Analizi 4
Tablo 19: Çağ Nüfusu ve Demografik Durum
Tablo 20: Okul Öncesi Kurumlarda Okul, derslik, Şube ve Öğretmen Başına Düşen Öğrenci sayısı
Tablo 21: Temel Eğitim Kurumlarında Okul, Derslik, Şube ve Öğretmen Başına Düşen Öğr. Say.
Tablo 22: Ortaöğretim Kurumlarında Okul, Derslik, Şube ve Öğretmen Başına Düşen Öğr. Say.
Tablo 23: Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü GİH Norma Esas Boş Dolu Kadrolar
Tablo 24: Samsun İl İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü GİH Norma Esas Boş Dolu Kadrolar
Tablo 25: Samsun Maarif Müfettişleri Norm Esas Kadroları
Tablo 26: 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Yönetici Durumu
Tablo 27: 2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Personel Durumu
Tablo 28: 2014 Yılı İlçeler Bazında Şef, Memur, yardımcı Personel tablosu
Tablo 29: 2014 Yılı Samsun İli Öğretmen Sayısı
Tablo 30: Özel Eğitim Öğretim Kurumları Bilgisi
Tablo 31: Özel Öğretim Kurumları İlçe Dağılımları
Tablo 32: Resmi Eğitim Öğretim Kurumları İlçe Dağılımları
Tablo 33: 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Verileri
Tablo 34: Pansiyonlu Okulların Kapasite Kullanım Oranları
Tablo 35: 2013-2014 YBO Kapasiteleri ve Öğrenci sayıları
Tablo 36: Temel Eğitim ve Ortaöğretimde Taşımalı Eğitim Durumu
Tablo 37: 2013-2014 Fatih Projesi Kapsamında Yapılanlar
Tablo 38: Temel Eğitim ve Ortaöğretimde ADSL Bağlantı Durumu
Tablo 39: 2015-2019 Stratejik Plan Tahmini Kaynak Tablosu
Tablo 40: Okul Öncesi Okullaşma Oranı
Tablo 41: İlkokul/Ortaokul/İlköğretim Okullaşma Oranı
Tablo 42: Ortaöğretim Okullaşma Oranı
Tablo 43: Ortaöğretim Okullaşma Oranı
Tablo 44: Devamsızlık Durumu
21
22
35
36
37
37
37
37
38
38
38
39
40
41
41
42
42
43
44
45
45
45
46
46
46
47
47
48
48
49
49
50
51
52
52
53
54
54
55
56
56
56
57
57
Tablo 45: Ortaöğretim Kayıtlılık Durumu
Tablo 46: 2014 Yılı Okumaz-Yazmaz Durumu
Tablo 47: 2014 Yılı Halk Eğitim Merkezleri Kursları
Tablo 48: 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Halk Eğitim Merkezleri Kurs İstatistiki Bilgiler
Tablo 49: Halk Eğitim Merkezleri Öğrencilere Yönelik Kurslar
KISALTMALAR
AB
AR-GE
BT
DPT
DYNED
F1
GZFT
İHL
LYS
MEB
MEM
MTE
PEST
PG
SAM
SBS
SH
STK
TBMM
TEOG
TKY
TOWS
TÜBİTAK
VHKİ
YGS
YBO
YSÖP
Avrupa Birliği
Araştırma Geliştirme
Bilişim Teknolojileri
Devlet Planlama Teşkilatı
Dynamic Education
Faaliyet 1
Güçlü-Zayıf-Fırsat-Tehdit
İmam Hatip Lisesi
Lisans Yerleştirme Sınavı
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Eğitim Müdürlüğü
Meslekî Teknik Eğitim
Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik
Performans Göstergesi
Stratejik Amaç
Seviye Belirleme Sınavı
Stratejik Hedef
Sivil Toplum Kuruluşları
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavı
Toplam Kalite Yönetimi
Threads, Opportunities, Weakness, Strengts
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni
Yüksek Öğretime Geçiş Sınavı
Yatılı Bölge Okulları
Yetiştirici Sınıf Öğretim Programı
57
58
58
59
59
1.BÖLÜM
HAZIRLIK
ÇALIŞMALARI
STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9. maddesi, 26.05.2006 tarihli ve 26179
sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin
Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ve Millî Eğitim Bakanlığının 2013/26 sayılı genelgesi
doğrultusunda 16.09.2013 tarih oluru ile İl Millî Eğitim Müdürlüğü bünyesinde Stratejik Plan
Hazırlama Ekibi kurulmuştur. Kurulan Stratejik Plan Hazırlama Ekibi uzman kişilerce eğitime
alınmıştır.
Kurumun 5 yıllık planlamasında ve ulaşılmak istenen hedeflerin belirlenmesinde paydaşların
memnuniyet anketlerine verdikleri yanıtlar, dile getirilen şikâyet, öneri ve ihtiyaçlar dikkate alınmıştır.
Kurumumuzda bütün çalışmalar bilgi toplumunun ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde planlı
çalışma sistemi ile gerçekleştirilmektedir. "Kurum Gelişim Modelini" benimseyen kurumumuz, kurum
toplumunun bütününü gelişim sürecine katmaktadır.
 Planlı Kurum Gelişim Süreci ile Kurumumuz;
 Daha etkin ve verimli kurum olmayı,
 Kurumda karar verici süreci geliştirmeyi,
 İşbirliğini geliştirmeyi,
 Personel gelişimini desteklemeyi,
 Ekip çalışmalarını geliştirmeyi,
 Kurum paydaşlarının beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamayı amaçlamaktadır.
Kurumun mevcut durum analizinden yola çıkılarak uzun vadeli planlaması yapılmış; bu süreçte veli,
öğretmen ve öğrenci görüşleri anket yoluyla toplanmış; elde edilen sonuçlar stratejik amaç olarak
belirlenmiştir.
Kurumun mevcut durum analizi yapılırken paydaş görüşleri anket yoluyla toplanmakta elde edilen
sonuçlar Kalite Geliştirme ve Kalite Kurulunca görüşülmektedir. Kurum yaşantısına ilişkin her türlü
durum sistematik bir yapı içinde ele alınıp değerlendirilir. Kurumumuzdaki süreçlerin birçoğunun
performansı izlenmektedir. Süreç performans göstergelerine göre ve paydaşlarımızın istek ve
beklentileri dikkate alınarak gerekli görülen iyileştirmeler yapılmaktadır. Kurumumuzda bütün
süreçler öz değerlendirme (EFQM) standartları doğrultusunda anketler ile ölçülmekte ve iyileştirilmeye
açık alanlar belirlenmektedir. Paydaşlarımızın memnuniyeti, çalışmalarımızı yürütürken önemli bir
veri kaynağıdır. Onların memnuniyet ölçüleri çalışmalarımıza ışık tutar.
Kurumun uzun dönemli planlaması ve yıllık planı oluşturulurken mevcut durum analizi olarak
SWOT Analizi kullanılmaktadır. Stratejik amaçların ve hedeflerin belirlenmesinde;
 Kurumumuzun hangi kuvvetli yönü kurumumuza hangi avantajları kazandırır?
 Hangi fırsatlar kurumumuzun hangi güçlüklerin üstesinden gelmesini sağlar?
 Hangi kuvvetli yönler kurumumuzda hangi problemleri çözmemizi sağlar? Sorularına cevaplar
aranmıştır.
Kurumumuzun uzun vadeli planlaması yapılırken mevcut kurumsal performansın araştırma ve
inceleme faaliyetleri, bakanlık planlamaları, yakın çevrenin ekonomik ve demografik göstergeleri,
eğitimde ve bilimde yaşanan gelişmeler dikkate alınmıştır.
Günümüzün gelişen kalite ve yönetim anlayışı doğrultusunda kurumumuzda "Toplam Kalite
Yönetimi" felsefesi benimsenmiştir.
Kurumumuzda tüm çalışmalar Toplam Kalite Yönetimi felsefesine uygun olarak sürdürülmektedir.
Toplam Kalite Yönetimi, kurumun fiziki ve insan kaynaklarını geliştirerek etkin ve verimli bir hizmet
vermeyi amaçlayan sistematik bir süreçtir. Hizmet üretme ve verme süreçlerinde verimlilik hızını
artırmaya yönelik olarak teknolojinin izlenmesi ve bu alandaki değişimlerin kurum yaşantısına
kazandırılması ile ilgili çalışmalar yapılmaktadır.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre “ Kamu idareleri; kalkınma planları,
programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve
vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden
belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak
amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar.
14
Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile
program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile
performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar.
Stratejik plan hazırlamakla yükümlü olacak kamu idarelerinin ve stratejik planlama sürecine ilişkin
takvimin tespitine, stratejik planların kalkınma planı ve programlarla ilişkilendirilmesine yönelik usul
ve esasların belirlenmesine Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı yetkilidir.
Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve
hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin
stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede
yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye
Bakanlığı yetkilidir.
Maliye Bakanlığı, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve ilgili kamu idaresi tarafından birlikte
tespit edilecek olan performans göstergeleri, kuruluşların bütçelerinde yer alır. Performans denetimleri
bu göstergeler çerçevesinde gerçekleştirilir.” denilmektedir.
5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 60 ıncı maddesi ile 22/12/2005 tarihli ve
5436 sayılı Kanunun 15’inci maddesine dayanılarak “Strateji Geliştirme Birimlerinin Çalışma Usul
ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğe göre Strateji geliştirme
birimlerinin fonksiyonları şunlardır;
a) Stratejik yönetim ve planlama.
Misyon belirleme.
Kurumsal ve bireysel hedefler oluşturma.
Veri-analiz ve araştırma-geliştirme.
b) Performans ve kalite ölçütleri geliştirme.
c) Yönetim bilgi sistemi.
d) Malî hizmetler.
Bütçe ve performans programı.
Muhasebe, kesin hesap ve raporlama.
İç kontrol.
Kalkınma planları ve yıllık programlar ile diğer ilgili programlar dikkate alınarak hazırlanacak olan
Stratejik Planlar DPT ve diğer ilgili kurumların öngörülen süreçlerinden geçerek yürürlüğe girecektir.
Bu amaçla DPT tarafından, 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 9 uncu maddesine
dayanılarak hazırlanmış olan “Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar
Hakkında Yönetmelik” göre; stratejik planlama çalışmalarının kapsamdaki tüm kamu idarelerine
yaygınlaştırılması, aşamalı bir geçiş takvimi dâhilinde yürütülecektir. Kamu idareleri ilk stratejik
planlarını geçiş takvimine uygun olarak en geç 31.12.2014 tarihine kadar hazırlamakla yükümlüdür.
Kamu idareleri hazırlık döneminde kaydettikleri gelişmeye bağlı olarak, geçiş takviminden belirtilen
tarihten önce de ilk stratejik planlarını hazırlayabilirler.
15
2. BÖLÜM
DURUM ANALİZİ
16
2.1. TARİHİ GELİŞİM
2.1.1. Samsun'un Siyasi Tarihi
Önceleri "Samsun" adının Yunanca "Amisos" kelimesinden geldiği düşünülüyordu. Sonradan bu
kelimenin Yunancadan değil de "Palaskça"dan geldiği ortaya çıkmıştır. Bu da Samsun adının Anadolu
kaynaklı bir kelime olduğunu açıklamaktadır. 1
Bugün kullandığımız şekliyle "Samsun" adının ortaya çıkışı 12. ve 13. yüzyıllardaki Türk
egemenliğinde olmuştur. Aynı dönemde Batı kaynaklarında da "Sampson" şeklinde geçmeye başladığı
görülmektedir. Bu iki kullanım veya söyleniş şekillerinin "Amisos" tan geldiğine şüphe yoktur. 2
Eski Samsun’dan Bir Görünüm
Selçuklular Döneminde Samsun: 1071 Malazgirt Zaferinden sonra Anadolu'ya gelen Türkler,
şehri kuşatmışlarsa da alamamışlardır. Türkler, Selçuklu hükümdarlarından II. Kılıçaslan’ın saltanatı
döneminde "Amisos" olarak adlandırılan Samsun'un yanında "Müslüman Samsun"u kurmuşlardır. Bu
tarihten sonra "Amisos", Arap kaynaklarında "Samsun" ve Batı kaynaklarında da "Sampson" olarak
anılacaktır.
Dördüncü Haçlı Seferi'nin sonucunda İstanbul'un Latinler tarafından (1204) işgal edilmesiyle
Samsun; oluşan İznik Rum İmparatorluğu'nun egemenlik alanına girmiş olsa da daha sonra
Cenevizlilerin eline geçmiştir.
Osmanlılar Döneminde Samsun: Şehir, II. Murat döneminde, 1425 yılında Osmanlı topraklarına
katıldı. Ancak Cenevizliler, kuşatma ve savaş sonucunda Osmanlılara yenilip şehri terk ederlerken
bölgeyi tamamıyla yakmışlar ve taş üstünde taş bırakmamışlardır. Buranın yakılması sonucunda şehir
günlerce dumanlarla kaplı kalmış ve Müslüman Türkler beldeye birkaç gün girememişlerdir. Bu
duruma üzülen Türkler, kentin bu bölgesini bundan sonra "Kara Samsun" olarak adlandırmışlardır.
Günümüz Samsun şehrinde "Kalemkaya" diye bilinen duvar da aslında bu şehir kalesinin bir
parçasıdır. 3
Bu yangın ve fetihten sonra, şehrin ağırlık merkezi "Müslüman Samsun" olmuş ve "Canik
Sancağı" adı altında Sivas eyaletine bağlanarak Osmanlı yönetim örgütüne katılmıştır. Osmanlı yönetim
1 Altaylı Alim, Samsun Tarihi, 1967, s., 56.
2 Darkot Besim, Samsun, c.X. s., 173.
3 Darkot age, c. X, s., 175; M.Adil Samsun'un İktisadi İstatistiği, İst. 1928, s. 11, 12.
17
örgütünde ilk defa Sivas'a daha sonraki yıllarda Trabzon'a (1760) ve tekrar Sivas'a (1779)
bağlanmıştır.
I. Meşrutiyet döneminde Canik, doğrudan merkeze bağlı "Mutasarrıflık" yönetim birimine
çevrilmiş, II. Meşrutiyet'te de tekrar Trabzon eyaletine bağlı bir sancağa dönüştürülmüştür.
Canik Sancağı 16. yüzyılda 7 kaza ve 1 nahiyeden meydana gelmiş olup bunlar; Samsun, Kavak,
Ünye, Çarşamba, Satılmış, Terme ve Bafra ilçeleriyle Alaçam nahiyesidir. 4
II. Meşrutiyetten sonraki yeniden yapılanmada şehir, bağımsız mutasarrıflık haline getirilmiştir.
Emin Paşa'nın Samsun Mutasarrıflığına atanmasıyla paşaya saygının bir ifadesi olarak Canik
Sancağı'nın bağımsız mutasarrıflık halinde yönetilmesi 1927 yılına kadar devam etmiştir.
Cenevizlilerin şehri terk ederken yakmaları, 1870 yılındaki büyük yangın, Karadeniz'de yabancı
gemilere ticaret yapma izninin verilmemesi ve bu denizin sürekli olarak Osmanlılar ile Ruslar arasında
egemenlik mücadele alanı halinde olması, Samsun'un ekonomisini olumsuz yönde etkilemiştir.
1883 yılında yapılmış Havza-Samsun şosesi (yolu), göç yoluyla Müslümanların iki katı olacak
şekilde, özellikle Ermeni ve Rum nüfusunun artmasına neden olmuştur. Bu artış, kısmen de olsa şehrin
ekonomisine canlılık getirmiştir. Ancak Trablusgarp, Balkan ve Birinci Dünya Savaşları, ülkenin genelini
olduğu gibi Samsun'u da olumsuz yönde etkilemiştir.
Osmanlı döneminde şehir adı olarak "Samsun", sancak adı olarak da "Canik" kullanılmıştır. 5
Eski Samsun’dan Bir Görünüm
Mustafa Kemal Atatürk ve Samsun: Osmanlı İmparatorluğu, I. Dünya Savaşı ve ardından
imzalanan Mondros Mütarekesi'yle yolun sonuna gelmiş; imparatorluğun pek çok bölgesi işgal
edilmiştir. Bu kara tablo içinde, İzmir'in işgalinin ertesi günü (15 Mayıs 1919) "9. Ordu Müfettişi"
göreviyle İstanbul'dan ayrılan Mustafa Kemal, 19 Mayıs 1919 Pazartesi günü saat 08.00'de Merkez
İskele'den karaya çıkarak Samsun'a ve Millî Kurtuluş Hareketine ilk adımını atmıştır.
4
5
Baykara Tuncer, Anadolu'nun Tarihi Coğrafyasına Giriş 1 "Anadolu'nun İdariTaksimatı" Ank. 1988, s., 117
Evliya Çelebi, Seyahatname, Dersaadet 1314, c. II. s., 77.
18
İlk Adımın Atıldığı Tütün İskelesi
Samsun, millî mücadele meşalesinin tutuşturulduğu yer olmuş, "Yeni Türk Devleti'nin Aydınlık
Güneşi" burada doğmuştur. Mıntıka Palas'ta bir süre dinlenen Atatürk, resmî makamları ziyaret
etmiştir. 25 Mayıs 1919 günü Samsun'dan hareket etmiş, Kavak ve Havza İlçelerinde halkla görüşmüş
ve onlara "Hiçbir zaman ümitsiz olmayacağız, çalışacağız ve memleketi kurtaracağız" demiştir.
Havza'yı Amasya, Tokat, Sivas ve Erzurum ziyaretleri izlemiş; millî mücadele azmi iyice
ateşlenmiştir. İstanbul'un işgalinden sonra, Osmanlı Hükümeti bağımsızlığını kaybedince Ankara'da
Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış; Sakarya, Kocatepe ve Dumlupınar destanlarını İzmir'in kurtuluşu
izlemiştir.
Cumhuriyetin ilanından sonra "Cumhurbaşkanı" seçilen Atatürk, 20 Eylül 1924'te Hamidiye
Zırhlısı'yla Samsun'a teşrif etmiş; aynı günün akşamı onuruna verilen yemekte duygularını şu sözlerle
ifade etmiştir:
"Ben Samsun'u ve Samsun halkını gördüğüm zaman, memleket ve millete ait bütün düşünce ve
kararlarımın yerine getirilebileceğine bir defa daha kuvvetle inandım. Samsunluların hal ve
durumlarında gördüğüm, gözlerinden okuduğum vatanseverlik ve fedakârlık; ümit ve tasavvurlarımı
olumlu bir inanca götürmeye yetmiştir."
Atatürk, ertesi gün Samsun Çarşamba demiryolu temel atma törenine
katılmıştır.
16 Eylül 1928 tarihinde şehrimize
üçüncü defa gelmiş ve bu ziyaretinde
"Harf Devrimi" üzerinde durmuştur.
Atatürk 22 Kasım 1930'da yaptığı
son ziyareti karayolu ile yapmış; Samsun
ve
çevresinde
incelemelerde
bulunmuştur.
19 Mayıs milletimizin gönlünde ve
Türk tarihinde çok özel bir yere sahiptir.
Bandırma Vapuru
Millî mücadelenin başlangıç tarihi olan 19
Mayıs; her yıl "Atatürk'ü Anma ve Gençlik
ve Spor Bayramı" olarak bütün yurtta büyük bir coşku ile kutlanmaktadır. Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da
ayak bastığı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun şehri Cumhuriyet Türkiye'sinin gelişen
kentlerinden birisi olmaya devam etmektedir.
Samsun halkı Ata'sına karşı şükran ve minnet duygularını her bayramda daha da coşkulu bir
biçimde dile getirmektedir.
19
Samsun'dan Bir Görünüm
2.1.2. Samsun'un Eğitim Tarihi
Canik Sancağı'ndaki Eğitim-Öğretim Kurumları: Canik Sancağı, Osmanlı topraklarına katılmadan
önceki dönemlerde bir ara Hıristiyanların kültür ve eğitim merkezlerinden birisi olmuştur. Bölge,
Müslümanların eline geçtikten sonra ve özellikle Osmanlıların yönetimindeyken eğitim-öğretim de belli
bir geleneğin devamı şeklinde olmuştur. Bilindiği gibi bu gelenek klasik medrese eğitimidir.
Medreseler, Temel Eğitim in birinci basamağından yükseköğretimin son basamağına kadar olan
eğitim-öğretimi kapsar. Bunlar, Klasik Dönemin her tür ve düzeydeki örgün eğitim kurumları olup o
günün şartlarında alternatifleri yoktur. Ancak 18. yüzyıldan itibaren Osmanlı Devleti'ndeki yenileşme
hareketleri döneminde gerek program gerek şekil ve gerekse içerik yönünden medreselere karşı
alternatif eğitim-öğretim kurumları ortaya çıkmıştır. Daha çok Batı standartlarına göre kurulup faaliyet
gösteren bu okullar, önceleri devletin başkenti İstanbul'da, daha sonra da taşra kentlerinde yayılmaya
başlamışlardır.
Canik Sancağında Bulunan Temel Eğitim Kurumları: Bilindiği gibi Osmanlılar da Temel Eğitim in
birinci kademesi, önceleri Sıbyan Mektepleri adı altında örgütlenmişken yenileşme hareketlerinden
sonra Sıbyan Mektepleri'nin yanında "İptidailer" de kurulmaya başlanmıştır.
Osmanlı'nın kuruluş ve yükseliş döneminde diğer kurumlarda olduğu gibi Sıbyan
Mektepleri'nde de kaliteye önem verilmiştir. Fakat sonraları diğer kurumlarda olduğu gibi Sıbyan
Mektepleri'nde de yozlaşma başlamış ve gittikçe fonksiyonlarını yitirmişlerdir. Tanzimat'tan sonraki
gelişmelerde ise Temel Eğitim in çağdaşlaştırılması amacıyla "İptidailerin" kurulduğunu görüyoruz.
İptidailerdeki eğitim-öğretim "Usul-i Cedide"(Yeni Usul) adı altında yürütülmüştür. 19. yüzyıla kadar
Temel Eğitim kurumu görevini yerine getirmiş Sıbyan Mektepleri çoğu kez bir caminin veya mescidin
yanı başında inşa edilmiş bir odadan ibaretti. Amaçları, Müslüman çocuklara okuma- yazma öğretmek,
Kuran-ı Kerim'i ezberletmek, dinî bilgiler vermek ve kısmen de matematik kavratmak olan sıbyan
mekteplerinin sayılarını verirken normal mekânların dışında camilerin ve mescitlerin eklentileri gibi
gözüken ama aynı görevi yerine getiren yerleri de hesap etmek gerekir.
Sıbyan mektepleri ve iptidailerle ilgili sağlıklı resmî bilgilerimiz 19. yüzyılda devlet tarafından
çıkarılmaya başlanan Salnamelere dayanmaktadır.
Canik Sancağı'nda Bulunan Rüştiyeler (Ortaokullar): Rüştiyeler Tanzimat arifesinde II. Mahmut
döneminde sıbyan mekteplerine yönelik yapılması düşünülen ıslah çalışmaları sonucu açılmıştır.1845
yılında toplanan Muvakkat Maarif Meclisi tarafından rüştiyeler, Darülfünun'a öğrenci yetiştiren okullar
olarak kabul edilmiştir.
1869 Nizamnamesi yeni hükümler getirdikten sonradır ki rüştiyeler hızla bütün illerde
açılmaya başlanmıştır.
1869 Trabzon Vilayeti Salnamesi'ne göre Samsun'un merkezinde 43 öğrencisi bulunan 1 rüştiye
varken bu sayı 1871'de Samsun (Merkez) dâhil olmak üzere Çarşamba, Bafra ve Ünye'de birer olmak
20
üzere toplam 4 rüştiyeye çıkmıştır. 1876 yılında Osmanlı Devleti'nin sınırları içinde bulunan rüştiye
sayısı 384 olup bunların 6'sı 207 öğrencisi ile Samsun'da eğitim ve öğretim vermekteydi.
İdadiler: Tanzimat Devri'nin sonlarına doğru rüştiyelerin üzerinde yüksekokullara öğrenci
yetiştiren bir okulun bulunmayışı sıkıntı yaratmıştır. Bu maksatla, 1868 yılında Galatasaray Sultanisi
açılmıştır. Hem eğitim-öğretimin gelişmesi hem de farklı din ve ırktan çocukların eğitim göreceği bu
okulların sağlayacağı siyasi fayda düşünülerek 1869 Maarif Nizamnamesi'nde idadi mekteplerinin
ihdasının lüzumlu olduğu belirtilmiştir. Söz konusu nizamnamede bu konularla ilgili şu hususlara yer
verilmektedir:
İdadi okulları, rüştiyelerden mezun olan müslim ve gayrimüslim çocuklarının bir arada eğitimöğretim gördükleri yerdir.
Bin haneden fazla ve bulundukları yerin önemine göre seçilecek her kasabada birer idadi okulu
açılacaktır.
İdadilerin yapım masrafları, öğretmen ve hademe maaşları ve diğer giderleri Vilayet Maarif
İdaresi Sandığından karşılanacaktır.
Her idadinin muavinleriyle beraber altı öğretmeni bulunacaktır.
Her idadinin yıllık tahsisatı, personel giderleriyle birlikte 80,000 kuruş olacaktır.
İdadilerin öğretim süresi üç yıl olup şu dersler okutulacaktır: Türkçe, Kitabet ve İnşa, Fransızca,
Kavanin-î Osmaniye, Mantık, İlm-î Servet-î Milel, Coğrafya, Tarih-î Umumi, İlm-î Mevalid, Cebir, Hesap
ve Defter Tutma, Hendese ve İlm-î Mesaha, Hikmet-îTabiiyye, Kimya ve Resim.
1869 yılında kurulması öngörülen; ancak 1873'te açılabilmiş olan idadilerin, 1906 yılında askerî
ve özel idadiler dâhil olmak üzere ülke genelinde toplam sayıları 109'a çıkmış olup bu tarihe kadar
Samsun' da (Canik) açılmış yalnız 1 idadi vardır.
Samsun'da Cumhuriyet Öncesi Temel Eğitim: 15. yüzyılın birinci yarısında bütünüyle Osmanlı
Devleti'nin egemenliğine girmiş bulunan Samsun'daki eğitim- öğretim her yönüyle Osmanlı
(Müslüman-Türk) geleneğinin etkisinde gelişmiştir. Zaman yönünden gerilere gidildikçe eğitimöğretimin nicelik ve niteliği hakkında bilgimiz azalsa bile yine de son yüzyıllarla ilgili yeterince bilgiye
ulaşılabilmektedir.
Samsun'da Cumhuriyet Öncesi Ortaöğretim: 1872 tarihli Trabzon Vilayeti Salnamesi'ne göre
Samsun'un merkezinde 1 adet rüştiye mektebi (ortaokul) vardır.
1903 tarihli Maarif Salnamesi'ne göre ise biri kız olmak üzere 2 adet rüştiye mektebi
bulunmaktadır. Yine aynı tarihli salnameye göre bir de idadi bulunmaktadır. Ayrıca bu tarihlerde yine
Samsun'un merkezinde özel 1 idadi bulunmaktadır.
1905–1906 eğitim-öğretim yılında ülke genelinde 109 adet idadi mektebi (okulu) bulunmakta
olup biri özel olmak üzere ikisi Samsun'un merkezindedir.
Merkez ve Vilayet Maarif Teşkilatı: 1869 tarihli Maarif-î Umumîye ve 1870 tarihli İdare-i
Umumiye Vilâyet Nizamnamelerinin yapılmasını gerektirdiği Maarif Müdürlükleri ve Maarif Meclisleri
teşkilatına 1881 yılına kadar başlanılamamıştır. Maarif Nezareti'nden bu işe dair yapılan 25 Recep
1299 (Miladi 1881) tarihli resmî bir ilanda, "Her tarafça emr-i maarifin intişar ve terakkisi evlâd-î
ahalinin teshil-i hüsn-i talim ve terbiyeleri maksadı hayır mirsadına bu kerre dahi devletçe bir büyük
fedakârlık icrasile vilâyât-i şahaneye birer maarif müdürü ve maiyetlerine birer de müfettiş tayin
olunmuş ve peyderpey tâyin edilmekte bulunmuş olduğu bildirilmiştir. 27 Rebiyülevvel 1299 tarihine
rastlayan 4 Şubat 1882'de vilâyâta birer Maarif Müdürü ve maiyetlerine de müfettişler tayini karargir
21
olmağla..." Sivas ve Van Maarif Müdürlerine ilk tayinler yapılmıştır. Bu sırada Maarif Müdürlerinin
reisliği altında vilayet merkezlerinde birer de Maarif Meclisi teşkil edilmiştir.
1896 tarihinde Samsun'da 'Maarif-i Millîye' örgütü kurulmuştur. Maarif-i Millîye örgütü
müdürlüğüne ise Ali Bey getirilmiştir.
1910 yılında Samsun bağımsız mutasarrıflık haline getirilmiş ve Samsun'da Maarif Müdürlüğü
ilk defa oluşturulmuştur. Samsun' un ilk Maarif Müdürlüğü'ne ise Alâattin Bey getirilmiştir.
vardır.
1923–1924 eğitim-öğretim yılında Samsun'da toplam 68 okul, 160 öğretmen ve 4.471 öğrenci
İl Millî Eğitim Müdürlüğünün Hizmet Verdiği Binalar:
Millî Eğitim Müdürlüğü 1982 yılına kadar halen Bölge İdare Mahkemesince kullanılan Valilik
binasında hizmet vermiştir.
1982–1984 yıllarında İl Daimi Encümen Binasının bulunduğu binada; 1985–1996 yılları
arasında da bugünkü Samsun Vergi Dairesi Başkanlığının bulunduğu binada hizmet vermiştir.
Eski Milli Eğitim Müdürlüğü Binası
Yeni Milli Eğitim Müdürlüğü Binası
1996 yılından itibaren de yeni Valilik binasının yapılmasıyla Valilik binasının üçüncü katının
tamamında, dördüncü ve beşinci katlarının belli bölümlerinde hizmet vermektedir.
22
19 Mayıs Törenlerinden Bir Görünüm
İlk Adımın Atıldığı Tütün İskelesi
23
2.2. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER
• MEVZUAT ANALİZİ
Oluşturulan ekip üyeleriyle yapılan stratejik planlama bilgilendirme toplantısında Stratejik Planla ilgili
düzeyleri sorularak eksik alanları ortaya konulmuştur. Özellikle stratejik planlama kavramlarına ve
süreç konularında eksikleri tespit edilmiştir. Stratejik planlama çalışma grubu öncelikle planlama
çalışmalarında kendilerine yol gösterecek bilgi eksikliğini gidermek amacıyla eğitim faaliyetleri
organize edilmiştir. Daha önce bu çalışmalara katılmamış arkadaşlar olmak üzere tüm çalışma grubuna
aşağıdaki dokümanlar çıkartılarak incelenmesi sağlanmıştır.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Kamu Kuruluşları İçin Stratejik Plânlama Kılavuzu‐DPT
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
AB Büyüme Stratejisi
Avrupa’da Eğitime Dayalı Temel Veriler
Bilgi Toplumu Stratejisi
Bilgi Toplumu Strateji Eylem Planı
10. Ulusal Kalkınma Planı
Orta Vadeli Program
Türkiye İşgücü Piyasası Raporu
Avrupa’da Öğretmen Eğitiminde Kalite Güvencesi
Eğitimde İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
Mesleki ve Teknik Eğitim Eylem Planı
Hayat Boyu Öğrenme Stratejisi
TÜBİTAK VİZYON: 2023 Eğitim ve İnsan Kaynakları Raporu
MEB Çalışma Programı
Kalkınma Planı ve Eğitim Özel İhtisas Komisyon Raporu
Orta Vadeli Program
AB Müktesebatına Uyum Programı
MEB Sürekli Kurum Geliştirme Projesi, TÜSSİDE Sonuç Raporu
Bilgi Toplumu Stratejisi
Millî Eğitim Strateji Belgesi
MEB Stratejik Plan Hazırlık Programı
MEB Stratejik Plan Durum Analizi Raporu
Hükümet Programı
60. ve 61. Hükümet Eylem Planı
MEB Bütçe Raporu
Millî eğitim ile ilgili mevzuat
Eğitimde Stratejik Planlama/Ercan TÜRK-Nezir ÜNSAL
Nurettin KONAKLI ile MEB’in Stratejik Plan Hazırlama/Mehmet Akif Sözer-Nilgün Aksan
Millî Eğitim Bakanlığı Stratejik Planlama Sürecinde Bir Değerlendirme Aracı Olarak
Mükemmellik Modeli
MEB 2015 – 2019 Stratejik Plan Hazırlık Programı/Fatih İŞLEK
Ayrıca stratejik planlama hazırlık çalışmalarında Millî Eğitim Müdürlüğümüzün malî kaynakları
da göz önünde bulundurularak kontrollü bir süreç yönetimi sağlanmıştır. Bu kapsamda Kurum
bünyesinde bulunan özelliklede çalışma grubunun içinde yer alan kişilere.
MEB’in stratejik planla ilgili düzenleyeceği hizmetiçi faaliyetler çıkartılarak özellikle il MEM
Strateji Plan Koordinasyon Ekibi başta olmak üzere çalışma grubunda bulunan personelin
çalışmalarda alacakları uygun hizmetiçi programlarına katılımı sağlanmıştır.
Azınlık Okulları Türkçe ve Kültür Dersleri Öğretmenleri Hakkında Kanun
Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu
Çocuk Koruma Kanunu
Devlet İhale Kanunu
24
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Devlet Memurları Kanunu
Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun
Elektronik İmza Kanunu
Temel Eğitim ve Eğitim Kanunu
Temel Eğitim ve Eğitim Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu,
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.03.1988 Tarihli ve 3418
Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması
Hakkında Kanun
Temel Eğitim ve Orta Öğretimde Parasız Yatılı veya Burslu Öğrenci Okutma ve Bunlara
Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun
İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla
Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun
İş Kanunu
Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun
Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu
Kamu İhale Kanunu
Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu
Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Bağlı Okulların Millî Eğitim Bakanlığına Devredilmesi ile Bazı
Kanunlarda ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu
Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Memurlar ile Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanun
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerine Bir Derece Verilmesi Hakkında Kanun
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun
Meslekî Eğitim Kanunu
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Yüksek ve Orta Dereceli Okullar Öğretmenleri ile İlkokul
Öğretmenlerinin Haftalık Ders Saatleri ile Ek Ders Ücretleri Hakkında Kanun
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun
Millî Eğitim Temel Kanunu
Okul Pansiyonları Kanunu
Öğrencilerle İlgili Bazı Basılı Evrakın Millî Eğitim Bakanlığınca Hazırlanması, Bastırılması ve
Satılması Hakkında Kanun
Öğretmen ve Eğitim Uzmanı Yetiştiren Yüksek Öğretim Kurumlarında Parasız Yatılı veya Burslu
Öğrenci Okutma ve Bunlara Yapılacak Sosyal Yardımlara İlişkin Kanun
Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun
Özel Öğretim Kurumları Kanunu
Sendikalar Kanunu
Tevhid-i Tedrisat Kanunu
Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun
Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu(1)(2)
Türkiye'de Öğrenim Gören Yabancı Uyruklu Öğrencilere İlişkin Kanun
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun
Yabancı Dil Eğitimi ve Öğretimi Kanunu
Yatılı Bölge ve Özel Eğitime Muhtaç Çocuklara Mahsus Okullarda Döner Sermaye Kurulmasına
Dair Kanun
Yükseköğretim Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Temel Eğitim ve Eğitim Kanunu,
Millî Eğitim Temel Kanunu, Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanunu, Millî Eğitim Bakanlığının
Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun ile 24.3.1988 Tarihli ve 3418 Sayılı Kanunda Değişiklik
Yapılması ve Bazı Kâğıt ve İşlemlerden Eğitime Katkı Payı Alınması Hakkında Kanun ile Millî
Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
25
BAKANLAR KURULU KARARLARI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Onuncu Kalkınma Planı Stratejisi Hakkında Karar
Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller
Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca Yapılacak Norm Kadro Çalışmalarında Uyulacak Usul ve Esaslar
Kurumların Eleman Yetiştirmek Üzere Açtıkları Meslekî Okullarda Görev Alacak Yönetici ve
Öğretmenlere Uygulanacak Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Esaslar
Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında, İngilizce Dil Öğreticiliği ve Bilgisayar Öğreticiliği
Görevlerinde Kısmi Zamanlı Geçici Personel İstihdamı ile Bu Personele Ödenecek Ücretlere
İlişkin Karar
Millî Eğitim Bakanlığı Taşra Teşkilatında Öğretmen İhtiyacının Karşılanması Bakımından
Alanlar Bazında Öğretici Görevinde Kısmi Zamanlı Geçici Personel İstihdamı İle Bu Personele
Ödenecek Ücretlere İlişkin Karar
Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar
Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Bazı Okullarda Görevlendirilecek Yabancı Uyruklu Öğretmenlerin
Sözleşmeli Çalıştırılmaları Hakkında Esaslar
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar
Bu bölümde Türk Milli Eğitim Sisteminin mevzuattan kaynaklanan görev ve sorumlulukları 3
temel başlıkta incelenmiştir.
1-Temel Yasal Yükümlülükler,
2-Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler,
3-Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler,
Ayrıca Bakanlığımızın tüm mevzuatı gözden geçirilerek yasal yükümlülükler listesi
oluşturulmuştur. Yasal yükümlülükler ve mevzuat analizinin çıktıları daha sonraki aşamada MEB’in
faaliyet alanlarının belirlenmesine ve misyonunun oluşturulmasına yardımcı olacaktır.
1- Temel Yasal Yükümlülükler
Milli Eğitim Bakanlığının yasal çerçevesini belirleyen temel mevzuat, Anayasa ve kurumumuzun
tabi olduğu uluslararası anlaşmalar ile yerine getirmekle yükümlü olduğu sorumluluklar irdelenmiştir.
a-Anayasa: T.C. Anayasasının Üçüncü Bölüm ve 42. Maddesine göre eğitim ilgili temel hak ve
ödevler, hükme bağlanmıştır. ’Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz. Öğrenim
hakkının kapsamı kanunla tespit edilir ve düzenlenir. Eğitim ve öğretim, Atatürk ilkeleri ve inkılapları
doğrultusunda, çağdaş bilim ve eğitim esaslarına göre, devletin gözetim ve denetimi altında yapılır. Bu
esaslara aykırı eğitim ve öğretim yerleri açılamaz. Eğitim ve öğretim hürriyeti, Anayasaya sadakat
borcunu ortadan kaldırmaz. İlköğretim, kız ve erkek bütün vatandaşlar için zorunludur ve devlet
okullarında parasızdır. Özel ilk ve orta dereceli okulların bağlı olduğu esaslar, devlet okulları ile
erişilmek istenen seviyeye uygun olarak, kanunla düzenlenir. Devlet, maddi imkânlardan yoksun
başarılı öğrencilerin, öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli
yardımları yapar. Devlet, durumları sebebiyle özel eğitime ihtiyacı olanları topluma yararlı kılacak
tedbirleri alır. Eğitim ve öğretim kurumlarında sadece eğitim, öğretim, araştırma ve inceleme ile ilgili
faaliyetler yürütülür. Bu faaliyetler her ne suretle olursa olsun engellenemez. Türkçeden başka hiçbir
dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.
Eğitim ve öğretim kurumlarında okutulacak yabancı diller ile yabancı dille eğitim ve öğretim yapan
okulların tabi olacağı esaslar kanunla düzenlenir. Milletlerarası antlaşma hükümleri saklıdır’’ olarak
tanımlanmıştır.
b-Eğitimde AB ve Uluslararası Yükümlülükler,
MEB’in eğitimin uluslararası boyutuyla özel olarak ilgili iki birimi bulunmaktadır. Bunlar;
Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile Ortaöğretim Genel Müdürlüğü’dür. Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nün görevleri; 14.09.2011 tarih ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı'nın
Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK’nın 26. maddesinde belirtilmiştir. Türkiye’de eğitimin Avrupa ve
uluslararası boyutuna bakılacak olursa, Avrupa ülkelerinde çalışan ve yaşayan Türk vatandaşlarının ve
aile bireylerinin eğitimiyle ilgilidir. Türkiye’de yaşayan ve çalışan Avrupalıların eğitimi de bununla
birlikte ele alınmaktadır. AB üyesi veya aday ülkelerde yaşayan ve yaşadıkları ülke vatandaşı olan Türk
kökenli insanlardır. Aynı şekilde Türk vatandaşı olan gayrimüslim azınlıkların eğitimi söz konusudur.
26
Uluslararası ve ikili anlaşmalarla bu insanların eğitimiyle ilgili gelişmeler sağlanmıştır. Türkiye eğitim
ve kültür alanlarında AB’nin politikalarının hedef ve önceliklerini paylaşmaktadır. Eğitim Öğretim 2020
ile ortaya konulan hedefler Türkiye'nin de AB'ye uyum çerçevesinde hedefleri olmaktadır. Ülkemiz,
Eğitim ve Öğretim 2010 Çalışma Programı ve stratejik çerçeve "Eğitim Öğretim 2020", Bologna süreci
ve Birlik programlarının uygulanmasındaki etkinliğini, geliştirme çabasını devam ettirme yönünde
kararlı adımlarla ilerlemektedir. Öte yandan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları bünyesinde
yürütülen 2007-2013 yılları arasını kapsayan Hayat boyu Öğrenme (LLP-Lifelong Learning
Programme) ve Gençlik (Youth in Action) Programları AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri (Norveç, İzlanda
ve Lihtenştayn) ve Aday Ülkelerin (Türkiye) katılımıyla gerçekleştirilmektedir. Genel ve mesleki
eğitimin yanı sıra eğitimle ilgili tüm alt program ve faaliyetleri bütüncül bir yaklaşımla tek bir
programda toplayan Hayat boyu Öğrenme Programı'nın genel hedefleri, ülkemizin eğitim ve öğretim
hedefleriyle de örtüşmekte olup ülkemiz bu programa tam üye olarak katılım göstermektedir.
Uluslararası boyutta ise; yıllardan beri hem Türk vatandaşları başka ülkelerde öğrenim görmekte ve
öğretmen olarak çalışmakta hem de yabancılar Türkiye’de öğrenim görmekte ve öğretmen olarak
çalışmaktadırlar.
2- Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnameler
Milli Eğitim Bakanlığının örgüt yapısını kapsamlı bir biçimde ele alan ve değiştiren yasa 2011
yılında çıkarılan 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname'dir. Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin amacı; Anayasa, 430 sayılı Tevhidi Tedrisat
Kanunu, 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu ile kalkınma plan ve programları doğrultusunda millî
eğitim hizmetlerini yürütmek üzere, Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, görev, yetki ve sorumluluklarını
düzenlemektir Bu yasaya göre Milli Eğitim Bakanlığı ‘merkez örgütü’, ‘taşra örgütü’, ‘yurtdışı örgütü’ ve
‘hizmet birimleri’ olmak üzere dört bölümden oluşturulmuştur. 652 sayılı KHK ile Milli Eğitim
Bakanlığının örgütsel yapısında bir değişim süreci başlatılmıştır. Öncelikle merkez örgütü düzeyinde
gerçekleştirilen değişim süreci, taşra örgütlerini de içerisine alacak şekilde genişletilmekte, ortaya
konulan hedefler doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığının örgütsel pozisyonunu yeniden
konumlandırmaktadır. Bakanlık merkez örgütü; Bakanlık Makamı, Talim ve Terbiye Kurulu, hizmet
birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı birimlerden oluşur. Taşra örgütü olarak; her ilde
ve ilçede bir milli eğitim müdürlüğü bulunur. Yasayla, Bakanlık yurtdışı teşkilatı kurmaya yetkili
kılınmıştır. Bu yapılanma temellerini Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı ve 15. Milli Eğitim Şurasında;
Milli Eğitim Bakanlığı’nda hizmet esasına göre bir yapılanmaya gidilmesi, Bakanlık merkez teşkilatının
daha ziyade makro düzeyde stratejik planlama, müfredat programı belirleme ve koordinasyon işleriyle
uğraşması, bu tür üst düzey konuların dışındaki yetki ve sorumlulukların Bakanlık taşra birimlerine ve
yerel yönetimlere devrinin gerçekleştirilmesi çalışmalarından almaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında 652 sayılı Kanun Hükmünde
Kararnameye Göre Millî Eğitim Bakanlığının Görevleri Şunlardır:
Okul öncesi, ilk ve orta öğretim çağındaki öğrencileri bedenî, zihnî, ahlakî, manevî, sosyal ve
kültürel nitelikler yönünden geliştiren ve insan haklarına dayalı toplum yapısının ve küresel düzeyde
rekabet gücüne sahip ekonomik sistemin gerektirdiği bilgi ve becerilerle donatarak geleceğe hazırlayan
eğitim ve öğretim programlarını tasarlamak, uygulamak, güncellemek; öğretmen ve öğrencilerin eğitim
ve öğretim hizmetlerini bu çerçevede yürütmek ve denetlemek.
Eğitim ve öğretimin her kademesi için ulusal politika ve stratejileri belirlemek, uygulamak,
uygulanmasını izlemek ve denetlemek, ortaya çıkan yeni hizmet modellerine göre güncelleyerek
geliştirmek.
Eğitim sistemini yeniliklere açık, dinamik, ekonomik ve toplumsal gelişimin gerekleriyle uyumlu
biçimde güncel teknik ve modeller ışığında tasarlamak ve geliştirmek.
Eğitime erişimi kolaylaştıran, her vatandaşın eğitim fırsat ve imkânlarından eşit derecede
yararlanabilmesini teminat altına alan politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak, uygulanmasını
izlemek ve koordine etmek.
Kız öğrencilerin, özürlülerin ve toplumun özel ilgi bekleyen diğer kesimlerinin eğitime
katılımını yaygınlaştıracak politika ve stratejiler geliştirmek, uygulamak ve uygulanmasını koordine
etmek.
Özel yetenek sahibi kişilerin bu niteliklerini koruyucu ve geliştirici özel eğitim ve öğretim
programlarını tasarlamak, uygulamak ve uygulanmasını koordine etmek.
Yükseköğretim kurumları dışındaki eğitim ve öğretim kurumlarını açmak, açılmasına izin
vermek ve denetlemek.
27
Yurtdışında çalışan veya ikamet eden Türk vatandaşlarının eğitim ve öğretim alanındaki ihtiyaç
ve sorunlarına yönelik çalışmaları ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek.
Yükseköğretim dışında kalan ve diğer kurum ve kuruluşlarca açılan örgün ve yaygın eğitim ve
öğretim kurumlarının denklik derecelerini belirlemek, program ve düzenlemelerini hazırlamak.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı ortaöğretim kurumlarının program ve denklik derecelerinin
belirlenmesi ile yönetmeliklerinin hazırlanmasında işbirliğinde bulunmak.
Yükseköğretimin millî eğitim politikası bütünlüğü içinde yürütülmesini sağlamak için,
4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Bakanlığa verilmiş olan görev ve
sorumlulukları yerine getirmek.
Mevzuatla Bakanlığa verilen diğer görev ve hizmetleri yapmak.
Bazı Önemli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnameler
1869 yılında Maarif-i Umûmiye Nizamnâmesi ile Maarif Nazırlığı(Nezareti) kurularak eğitim
siteminde köklü bir değişikliğe gidilerek Milli Eğitim Bakanlığının temelleri atılmış oldu. Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından 3 Mart 1924 tarih ve 430 Kanun Numarası ile kabul edilmiş olan ve ülkedeki
bütün eğitim kurumlarının Maarif Vekâlet’ine (Milli Eğitim Bakanlığı’na) bağlanmasını ve bir sistem
haline getirilmesini sağlayan yasadır. 2 Mart 1989’da 356 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile
gençlik ve spor hizmetleri, Millî Eğitim hizmetlerinden ayrılmıştır. Millî Eğitim Bakanlığının örgüt
yapısını düzenleyen yasa; 30/04/1992 tarihli ve 3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve
Görevleri Hakkında Kanundur.“29.06.1930 tarihli ve 1532 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1702
sayılı İlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun ile 19/01/1943 tarihli ve
5308 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4357 sayılı İlkokul Öğretmenlerinin Kadrolarına, Terfi, Taltif
ve Cezalandırılmalarına ve Bu Öğretmenler İçin Teşkil Edilecek Sağlık ve İçtimai Yardım Sandığı ile Yapı
Sandığına ve Öğretmenlerin Alacaklarına Dair Kanun, disiplin hükümleri halen uygulanan
kanunlardır”.1961 yılında çıkarılan 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu; ilköğretim için ayrı olarak
çıkarılan ilk yasa olması bakımından önemlidir.19.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu
10-28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilat Kanunu ile de yükseköğretim
kurumlarının teşkilatlanmasıyla ilgili esaslar belirlenmiştir. Türkiye’de zorunlu eğitimin 8 yıldan 12
yıla çıkarılmasını ve eğitim sisteminin 4+4+4 şeklinde kademelendirilmesini öngören İlköğretim ve
Eğitim Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi 11 Mart 2012’de kabul
edildi. 6287 No’lu bu kanun, 11 Nisan 2012’de Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Yönetmelik, Yönerge ve Genelgeler:
Bakanlığımızda çalışma yapılan alana ilişkin ayrıntılı bilgilerin verilebilmesi ve çalışmalarda
ahengin yakalanabilmesi amacıyla çok sayıda yönetmelik, yönerge ve genelge çıkarılmaktadır(Ek4 de
ayrıntılı liste yer almaktadır). Zaman zaman Organizasyon yapımızı etkileyebilecek şekilde çalışma
ekip, kurul veya birimleri bile Yönerge ve Genelge ile kurulabilmektedir. Örneğin; Özü itibariyle ortak
paydası büyük olan faaliyet ve projelerde tekrarların önlenmesi, insan ve madde kaynağının etkin ve
verimli kullanılması, uzmanlık, tecrübe ve birikimin yerinde kullanılması için çalışmaların tek elden
aynı ekip tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla, AR-GE birimi yönergesi 25.06.2010 tarihinde İl
milli eğitim müdürlükleri strateji geliştirme hizmetleri şubelerine bağlı olarak çalışan AR-GE birimleri
kurulmuştur.
28
2.3. FAALİYET ALANLARI VE HİZMETLER
1
2
3
4
5
SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT ŞEMASI
Özel Büro
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
• Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Kalem iş ve işlemlerini yürütmek
Eğitim Denetmenleri Başkanlığı
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
• Öğretim programlarının uygulamalarını izlemek ve rehberlik faaliyeti yürütmek
• Öğretim materyalleri ile ilgili süreç ve uygulamaları izlemek ve değerlendirmek
• Sistem boyutunda eğitim ve öğretim süreçleri ile uygulamaları izlemek ve değerlendirmek
• Eğitim-öğretim ve yönetim faaliyetlerinin denetim ve değerlendirme çalışmalarını yapmak.
• İzleme ve değerlendirme raporları hazırlayarak ilgili birimlerle paylaşmak
• İl/ilçe milli eğitim müdürlükleriyle eğitim kurumlarının teftiş, denetim, rehberlik, işbaşında
yetiştirme ve değerlendirme hizmetlerini yürütmek
• İl Milli Eğitim Müdürü hariç yönetici, öğretmen ve diğer memurların denetim ve rehberlik
hizmetlerini yürütmek
• İnceleme, soruşturma veya ön inceleme raporlarıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek
• Öğretmen ve yöneticilerin uyum eğitimi ve gelişimlerine yönelik çalışmalar yapmak.
• Eğitim-Öğretim ve yönetim süreçlerinin geliştirilmesinde rehberlik çalışmaları yapmak
• Eğitim-Öğretim ve yönetim alanlarını geliştirici araştırma ve çalışmalar yapmak
Temel Eğitim Şube Müdürlüğü
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• Okulöncesi, ilkokul ve ortaokul
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
• Okul öncesi eğitimi yaygınlaştıracak ve geliştirecek çalışmalar yapmak,
• Temel Eğitim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini koordine etmek.
• İl Milli Eğitim danışma komisyonu
• Eğitim Öğretim hizmetlerinde ortak görevler
Ortaöğretim Şube Müdürlüğü
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• Anadolu liseleri, fen liseleri, güzel sanatlar lisesi, spor lisesi ve sosyal bilimler lisesi
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
• Yükseköğretimle ilgili Bakanlıkça verilen görevleri yerine getirmek,
• Yükseköğretime giriş sınavları konusunda ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak.
• İl Milli Eğitim Komisyonu
• Eğitim Öğretim hizmetlerinde ortak görevler
Mesleki ve Teknik Eğitim Şube Müdürlüğü
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• Ticaret meslek lisesi, çok programlı lise, kız meslek lisesi, teknik endüstri meslek lisesi sağlık
meslek lisesi, tarım meslek lisesi, turizm ve otelcilik meslek lisesi
29
6
7
8
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
• Mesleki ve teknik eğitim-istihdam ilişkisini yerelde sağlamak ve geliştirmek,
• 5.6.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamında çıraklık eğitimi ile ilgili iş
ve işlemleri yapmak,
• Meslekî ve teknik eğitimin yerel ihtiyaçlara uygunluğunu sağlamak.
• İl İstihdam ve mesleki eğitim kurulu
• Eğitim Öğretim hizmetlerinde ortak görevler
Din Öğretimi Şube Müdürlüğü
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• İmam Hatip Lisesi
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
• Din kültürü ve ahlak bilgisi eğitim programlarının uygulanmasını sağlamak,
• Seçmeli din eğitimi derslerini takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
• Din eğitiminde kullanılan ders kitabı ve materyallerin teminini koordine etmek.
• Eğitim Öğretim hizmetlerinde ortak görevler
Özel Eğitim ve Rehberlik Şube Müdürlüğü
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• RAM, Özel eğitim veren bütün devlet okulları
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
• Bakanlık tarafından oluşturulan özel eğitim ve rehberlik politikalarını uygulamak,
• Resmi eğitim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin yaygınlaşmasını ve gelişmesini sağlayıcı
çalışmalar yapmak,
• Özel eğitim programlarının uygulanma süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
• Bilim sanat merkezleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Rehberlik ve araştırma merkezlerinin nitelikli hizmet vermesini sağlamak,
• Rehberlik ve araştırma merkezlerinin ölçme araçlarını sağlamak,
• Mobil rehberlik hizmetlerinin uygulanmasını sağlamak,
• Madde bağımlılığı, şiddet ve benzeri konularda toplum temelli destek sağlamak,
• Engelli öğrencilerin eğitim hizmetleri ile ilgili çalışmalar yapmak,
• Rehberlik ve kaynaştırma uygulamalarının yürütülmesini sağlamak,
• Rehberlik servislerinin kurulmasına ve etkin çalışmasına yönelik tedbirler almak,
• Özel yetenekli bireylerin tespit edilmesini ve özel eğitime erişimlerini sağlamak,
• Özel yetenekli bireylerin eğitici eğitimlerini planlamak ve uygulamak,
• Özel yetenekli birey eğitimine ilişkin araştırma, geliştirme ve planlama çalışmaları yapmak
• Eğitim Öğretim hizmetlerinde ortak görevler
Hayat Boyu Öğrenme Şube Müdürlüğü
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• Halk Eğitimi Merkezi, Mesleki Eğitim Merkezi, Olgunlaşma Enstitüleri
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel
faaliyetler ve bu faaliyetler için yapılanlar
• Örgün eğitim alamayan bireylerin bilgi ve becerilerini geliştirici tedbirler almak,
• Hayat boyu öğrenmenin imkân, fırsat, kapsam ve yöntemlerini geliştirmek,
• Yetişkinlere yönelik yaygın meslekî eğitim verilmesini sağlamak,
• Öğrenme fırsat ve imkânlarını destekleyici çalışmalar yapmak,
• Beceri ve hobi kursları ile kültürel faaliyetlerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Çocuk, genç ve aileler ile ilgili eğitim ve sosyo-kültürel etkinlikler yapmak,
30
9
10
• Açık öğretim sistemi ile ilgili uygulamaları yürütmek,
• Edinilen bilgilerin denkliğine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Mesleki Yeterlilik Kurumuyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek.
• Eğitim Öğretim hizmetlerinde ortak görevler
Özel Öğretim Kurumları Şube Müdürlüğü
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• Özel İlkokullar, Özel Ortaokullar, Özel Anaokulları, Özel Liseler, MTSK, Özel Öğretim
rehabilitasyon Merkezleri, dershaneler, etüt merkezleri ve diğer muhtelif kurslar.
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
• Özel öğretim kurumlarıyla ilgili Bakanlık politika ve stratejilerini uygulamak,
• Özel öğretim kurumlarınca yürütülen özel eğitimin gelişmesini sağlayıcı çalışmalar yapmak,
• Engellilerin özel eğitim giderleriyle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında yer alan
kurumların açılış, kapanış, devir, nakil ve diğer iş ve işlemlerini yürütmek,
• Özel yurtlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Özel öğretim kurumlarındaki öğrencilerin sınav, ücret, burs, diploma, disiplin ve benzeri iş
ve işlemlerini yürütmek,
• Azınlık okulları, yabancı okullar ve milletlerarası okullara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Özel okulların arsa tahsisi ile teşvik ve vergi muafiyetiyle ilgili iş ve işlemlerini yürütmek,
• Kursiyerlerin sınav, ücret, sertifika ve benzeri iş ve işlemlerini yürütmek,
• Özel öğretim kurumlarını ve özel yurtları denetlemek, sonuçları raporlamak ve
değerlendirmek,
• Özel öğretim kurumlarında öğretim materyallerinin kullanımıyla ilgili süreçleri izlemek,
değerlendirmek,
• Özel eğitim ve özel öğretim süreçlerini izlemek ve değerlendirmek,
• Öğrencilerin daha fazla başarı sağlamalarına ilişkin faaliyetler yürütmek.
• Özel Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursları iş ve işlemleri yürütmek.
Bilgi İşlem ve Eğitim Teknolojileri Şube Müdürlüğü
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel faaliyetler
ve bu faaliyetler için yapılanlar
• Ölçme ve değerlendirme iş ve işlemlerini birimlerle işbirliği içerisinde yürütmek,
• Sınavların uygulanması ile ilgili organizasyonu yapmak ve sınav güvenliğini sağlamak,
• Sınav komisyonunun sekretarya hizmetlerini yürütmek,
• Öğretim programlarını teknik yönden izlemek ve sonuçlarını değerlendirmek,
• Eğitim faaliyetlerinin iyileştirilmesine yönelik teknik çözümlere ve yerel ihtiyaçlara dayalı
uygulama projeleri geliştirmek ve yürütmek,
• Yenilikçi eğitim ve teknoloji destekli eğitim uygulamaları için yenilikçi çözümler hedefleyen
proje ve araştırmalarda birimlere ve resmi ve özel kurumlara ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
• İlgili birimler ile işbirliği içinde proje ve araştırma sonuçlarının yeni uygulamalara yön
vererek sürdürülebilir iş süreçlerine dönüşümünü sağlamak,
• Eğitim araç ve ortam standartlarının uygunluk testlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Uzaktan eğitim ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Eğitim bilişim ağını işletmek ve geliştirmek, erişim ve paylaşım yetkilerini yönetmek,
• Tedarikçilerin eğitim materyalleri ve e-içerik projelerini incelemek ve değerlendirmek,
• Eğitim teknolojileriyle ilgili bütçe ve yatırım planlamalarını yapmak,
• Bilişime ilişkin Bakanlık ve diğer birim projelerine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Kamu bilişim standartlarına uygun çözümler üretmek,
• Haberleşme, veri ve bilgi güvenliğini sağlamak,
31
11
12
• Eğitim bilişim ağının kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak,
• Bilişim hizmetlerine ve internet sayfalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Elektronik imza ve elektronik belge uygulamalarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Bilgi işlem ve otomasyon ihtiyacının karşılanmasına destek sağlamak ve işletimini yapmak,
• İstatistikî verilerin saklanmasına ilişkin teknik iş ve işlemleri yürütmek,
• Çağrı sistemleri kurulmasına ve işletilmesine ilişkin iş ve işlemleri yürütmek.
Strateji Geliştirme Şube Müdürlüğü
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel
faaliyetler ve bu faaliyetler için yapılanlar
• İl/ilçe düzeyinde iş takvimini hazırlamak,
• İl/ilçe stratejik planlarını hazırlamak, geliştirmek ve uygulanmasını sağlamak,
• Hükümet programlarına dayalı eylem planı ile ilgili işleri yürütmek,
• Kalkınma planları ve yılı programları ile ilgili işlemleri yürütmek,
• Faaliyetlerin stratejik plan, bütçe ve performans programına uygunluğunu sağlamak,
• Hizmetlerin etkililiği ile vatandaş ve çalışan memnuniyetine ilişkin çalışmalar yapmak,
• Bütçe ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Ayrıntılı harcama programını hazırlamak,
• Nakit ödemelerin planlamasını yapmak, ödemeleri izlemek,
• Malî durum ve beklentiler raporunu hazırlamak,
• Kamu zararı ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Yatırımlarla ilgili ihtiyaç analizlerini yapmak, verileri hazırlamak,
• Performans programıyla ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Okul aile birlikleri ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Eğitim Kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını tespit etmek,
• İstatistikî verileri ilgili birimlerle işbirliği içinde ulusal ve uluslararası standartlara uygun ve
eksiksiz toplamak, güncelleştirmek, analiz etmek ve yayınlamak,
• Eğitim kurumları, yönetici, öğretmen ve çalışanlar için belirlenen performans ölçütlerinin
uygulanmasını izlemek, yerel ihtiyaçlara göre performans ölçütleri geliştirmek ve
uygulamak,
• İlgili birimlerle koordinasyon sağlayarak vatandaş odaklı yönetimin oluşturulması, idarenin
geliştirilmesi, yönetim kalitesinin artırılması, hizmet standartlarının belirlenmesi, iş ve karar
süreçlerinin oluşturulması ile bürokrasi ve kırtasiyeciliğin azaltılmasına ilişkin araştırma
geliştirme faaliyetleri yürütmek,
• Eğitime ilişkin araştırma, geliştirme, stratejik planlama ve kalite geliştirme faaliyetleri
yürütmek,
• Eğitime ilişkin projeler hazırlamak, uygulamak,
• İlçe millî eğitim müdürlükleri ile eğitim kurumlarının proje hazırlama ve yürütme
kapasitesini geliştirici çalışmalar yapmak,
• Araştırma ve uygulama projelerinde finansal ve malî yönetimi izlemek, raporlamak.
Hukuk Şube Müdürlüğü
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel
faaliyetler ve bu faaliyetler için yapılanlar
• Malî, hukukî ve fikrî haklar konusundaki uyuşmazlıklara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Adlî ve idarî davalar ile tahkim yargılaması ve icra işlemlerinde Valiliği veya Kaymakamlığı
temsil etmek,
• Dava ve icra işlemlerini yürütmek, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri almak,
• Hizmet satın alma yoluyla yaptırılan dava ve icra takiplerini izlemek ve denetlemek,
• Soruşturma ve inceleme raporlarına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
32
13
14
• Disiplin kuruluna girecek dosyaların iş ve işlemlerini yapmak,
• Adlî ve idarî makamlardan gelen ön inceleme iş ve işlemlerini yürütmek,
• İdarî, adlî ve icra davalarıyla ilgili yazışmaları yapmak,
• İdarî ve adlî itirazlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Mevzuatı takip etmek, uygulanmasını gözetmek,
• Mevzuat ve hukuki konularda birimlere görüş bildirmek.
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 1
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel
faaliyetler ve bu faaliyetler için yapılanlar
• Norm kadro iş ve işlemlerini yürütmek,
• İnsan kaynaklarıyla ilgili kısa, orta ve uzun vadeli planlamalar yapmak,
• Yöneticilerin, öğretmenlerin ve diğer personelin atama, yer değiştirme, askerlik, alan
değişikliği ve benzeri iş ve işlemlerini yapmak,
• Öğretmen yeterliliklerine ilişkin Bakanlığa geri bildirim ve önerilerde bulunmak,
İnsan Kaynakları Şube Müdürlüğü 2
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel
faaliyetler ve bu faaliyetler için yapılanlar
• İl/ilçe özlük dosyalarının muhafazasını sağlamak,
• Özlük ve emeklilik iş ve işlemlerini yürütmek,
• Disiplin ve ödül işlemlerinin uygulamalarını yapmak,
• Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması işlemlerini yürütmek,
• Yöneticilik formasyonunun gelişmesini sağlayıcı faaliyetler yürütmek,
• Personelin eğitimlerine ilişkin iş ve işlemleri yapmak,
• Aday öğretmenlerin uyum ve adaylık eğitimi programlarını uygulamak,
• Öğretmen yeterliliği ve iş başarımı düzeyini iyileştirici hizmet içi eğitimler yapmak,
• Öğretmenlerin hizmet içi eğitimlerine yönelik ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek,
• Öğretmenlerin meslekî gelişimiyle ilgili araştırma ve projeler yapmak ve uygulamak,
• Öğretmenlerin meslekî gelişimine yönelik yerel düzeyde etkinlikler düzenlemek,
• Personelin pasaport ve yurt dışı iş ve işlemlerini yürütmek,
• Sendika ve konfederasyonların il temsilcilikleriyle iletişim sağlamak,
• 25.6.2001 tarihli ve 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu kapsamındaki
görevleri yürütmek.
Destek Şube Müdürlüğü
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel
faaliyetler ve bu faaliyetler için yapılanlar
• Yayın faaliyetlerini yürütmek,
• Ders araç ve gereçleri ile donatım ihtiyaçlarını temin etmek,
• Ücretsiz Ders Kitabı Temini Projesini yürütmek,
• Taşınır ve taşınmazlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Depo iş ve işlemlerini yürütmek,
• Lojmanlar ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Yemekhane iş ve işlemlerini yürütmek,
• Öğretmenevleri ve sosyal tesislerle ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Döner sermaye iş ve işlemlerini yürütmek,
33
15
• Temizlik, güvenlik, ısınma, aydınlatma, onarım ve taşıma gibi işlemleri yürütmek,
• Satın alma iş ve işlemlerini yürütmek,
• Tahakkuk işlemlerine esas olan onayları almak ve ilgili diğer işlemleri yürütmek,
• Genel evrak ve arşiv hizmetlerini yürütmek.
İnşaat Emlak Şube Müdürlüğü
• Kapsadığı Okul ve Kurumlar:
• Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Bütün okul ve Kurumlar
• Temel işlevleri, görevleri, misyonu veya Gelişim Alanları:
• Temel görevleri-misyonu gerçekleştirmek / gelişim alanları için yürüttüğü Temel
faaliyetler ve bu faaliyetler için yapılanlar
• Yapım programları ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek,
• Eğitim kurumu bina veya eklentileri ile derslik ihtiyaçlarını önceliklere göre karşılamak,
• Onaylanan yapım programlarının ve ek programların uygulanmasına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
• Halk katkısı ile yapılacak eğitim yapılarına ilişkin iş ve işlemlere ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
• Yatırım programı yapı yatırımlarının ihale öncesi hazırlıklarına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
• İhale edilen yatırımları izlemek, planlanan süre içerisinde hizmete sunulmalarını sağlamak,
• Onarımlara ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Yapılan ihalelere ait projelerin ödeneğe esas dosyalarının hazırlanmasına ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
• Projelere göre idarî ve teknik ihale şartnamelerinin hazırlanmasına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
• Hak edişlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Eğitim kurumlarının Toplu Konut İdaresi Başkanlığı veya inşaat işleri ile ilgili diğer kamu
kurum ve kuruluşlarına yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Yapıların mimarî ve mühendislik projelerinin yapılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Özel projeleri incelemek ve görüş bildirmek,
• Hazine mülkiyetinde olanlar dâhil, her türlü okul ve bina kiralamalarına ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
• Bakanlık binalarının eğitim kurumu olarak kiralanmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Kamu kuruluşlarına tahsisli taşınmazların tahsisi veya devri işlemlerine ilişkin iş ve işlemleri
yürütmek,
• Eğitim kurumlarının kamu-özel ortaklığı modeliyle yapımına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Bakanlıkça yapımına karar verilen eğitim öğretim tesislerinin belirli süre ve bedel üzerinden
kiralama karşılığı yaptırılmasıyla ilgili işlemlere ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Eğitim kurumlarındaki eğitim öğretim hizmet alanları dışındaki hizmet ve alanların işletme
devri karşılığında eğitim öğretim tesislerinin sözleşme ile gerçek veya özel hukuk tüzel
kişilerine yenilettirilmesi veya yeniden yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Eğitim kurumlarının depreme karşı tahkiklerini yapmak ve yaptırmak, güçlendirilecek
eğitim kurumlarını tespit etmek ve Bakanlığa bildirmek,
• Taşınabilir okulların yaptırılmasına ilişkin iş ve işlemleri yürütmek,
• Eğitim kurumlarına ilişkin kamulaştırma iş ve işlemlerinin yürütülmesine ilişkin iş ve
işlemleri yürütmek,
• Bakanlığa gerektiğinde kamulaştırma teklifi sunmak
34
2.4. PAYDAŞ ANALİZİ
Paydaş Analizi; Stratejik planı hazırlarken dikkate aldığımız önemli bir husus da paydaş analizidir.
Paydaş analizi yapılırken katılımcılık ilkesi esas alınarak öncelikle müdürlüğümüzün etkileşim içinde bulunduğu
paydaşları belirleyerek söz konusu paydaşların görüş ve önerilerini aldık.
Paydaşlar, Millî Eğitim Müdürlüğümüzün sağladığı imkân ve hizmetlerden yararlanan, faaliyetlerinden
doğrudan ve dolaylı bir şeklide etkilenen veya İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzü etkileyen kişi, grup ve kurumlardır.
Paydaşlar, temel olarak iç ve dış paydaşlar şeklinde ikili bir sınıflandırmaya tâbi tutulmuştur. İç Paydaşlar:
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen, kuruluş içindeki kişi, grup veya kurumlardır. Dış Paydaşlar:
Kuruluştan etkilenen veya kuruluşu etkileyen, kuruluş dışındaki kişi, grup veya kurumlardır. Dış paydaşları temel
ortak ve stratejik ortak olarak ayırmakta fayda vardır.
Temel Ortak: Millî Eğitim Müdürlüğü'nün faaliyetlerini yürütürken hiçbir zaman ayrılamayacağı, iş birliği
yapmak zorunda olduğu paydaşlarıdır. Stratejik Ortak: Millî Eğitim Müdürlüğü'nün vizyonuna ulaşabilmesi için
gönüllü olarak iş birliği yaptığı paydaşlarıdır.
Tablo 3
PAYDAŞLAR
Milli Eğitim Bakanlığı
Samsun Valiliği
İlçe Kaymakamlıkları
İl İlçe MEM Üst Yöneticileri
İlçe MEM
İl, İlçe MEM Çalışanları
Okul Müdürlükleri
Tüm Okul Yöneticileri
Maarif Müfettişleri
Öğretmenler
Öğrenci Velileri
Okul Aile Birliği
Özel Eğitim Ve Öğretim Kurumları
Öğrenciler
Açık Ortaokul ve Açık Lise Öğrencileri
Ondokuzmayıs Üniversitesi
Başarı Üniversitesi
Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü
İl Dernekler Müdürlüğü
OKA (Orta Karadeniz Kalkınma A.)
TÜBİTAK
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü
İŞ-KUR
Yatırım İzleme koordinasyon Başkanlığı
Diğer personel (uzman, öğretmen, teknik
STK’lar
Samsun Valiliği İl Planlama ve
Koordinasyon Müdürlüğü
Müftülük
Eğitim İş Kolu Sendikaları
Yerel ve ulusal basın
Hayırseverler
PAYDAŞ ANALİZİ
PAYDAŞ TÜRÜ
İP: İç Paydaş
DP: Dış Paydaş
YP: Yararlanıcı Paydaş
DP
DP
DP
İP
DP
İP
DP
İP
İP
İP
YP
DP
DP
İP
YP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
İP
DP
DP
DP
DP
DP
DP
PAYDAŞ NİTELİĞİ
TO: Temel Ortak
SO: Stratejik Ortak
TP
TP
TP
TP
TP
SO
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
TP
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
SO
TP
SO
SO
SO
SO
SO
SO
ÖNCELİĞİ
A:Birlikte Çalış (Güçlü/Önemli)
B: Çıkarlarını Gözet (Zayıf/Önemli)
C:Bilgilendir(Güçlü/Önemsiz)
D: İzle(Zayıf/Önemsiz)
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A-C
A
A
A
D
A-B
A-B
B
B
B
B
D
B
B
D
D
B
D
A
A
A
B.D
A.C
A-C
B-D
B-D
A-C
35
2.5. KURUM İÇİ ANALİZ
Tablo 4
MÜDÜRLERİMİZ
1. Ahmet ÇAKIROĞLU
2. Hasan Basri ÖZGEN
3. Orhan TÜRKER
4. Sezai YAKICI
5. Ali ÇAKIR
6. İrfan YAYLA
7. Özcan TEKİNER
8. Özden ÖZDEMİR
9. Hüseyin ABRAZ
10. Metin SARAÇOĞLU
11. Özcan TEKİNER
12. Nevzat BULUT
13. Ömer ALBAYRAK
14. Bünyamin İNAN
15. Muharrem AYKAN
16. Cevdet AYDIN
17. Nevzat İSPİRLİ
18. Tahsin NAS
19. Hülya ERTÜRK KOÇ
20. Dr Mustafa CORA
21. Aytekin GİRGİN
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLERİMİZ
BAŞLAMA VE AYRILMA TARİHLERİ
15.03.1965 – 27.09.1966
20.03.1968 – 03.08.1972
03.08.1972 – 07.04.1977
07.04.1977 – 27.02.1978
21.03.1978 – 06.11.1978
11.12.1978 – 07.01.1980
07.01.1979 – 20.11.1980
20.11.1980 – 27.02.1983
27.02.1983 – 02.05.1984
25.06.1984 – 10.02.1986
10.02.1986 – 08.08.1995
08.08.1995 – 05.04.2000
30.09.1997 – 21.12.1998
16.11.2000 – 20.01.2003
20.01.2003 – 21.07.2003
21.07.2003 – 20.06.2006
11.07.2006 – 20.11.2008
21.11.2008 – 09.06.2009
10.06.2009 – 25.01.2012
27.01.2012 - 27.01.2014
27.01.2014-…./…./………..
36
MEVCUT DURUM ANALİZİ
Bu bölümde ilimizdeki mevcut durum Eylül 2014 tarihi itibariyle ortaya konmuştur. Mevcut
durumun doğru belirlenmesi stratejik amaç ve hedef koymada bizlere ışık tutacaktır. Mevcut durum
analizi İnsan kaynakları, fiziksel kaynaklar, Teknolojik Kaynaklar, Finansal kaynaklar başlıklarında
incelenmiştir.
Tablo 5
OKUL ÖNCESİ EĞİTİM VERİLERİ
Okul Sayısı
Dönemi
Toplam
Öğretim Şekli
Normal İkili
Derslik
Sayısı
ÖĞRETMEN SAYISI
ÖĞRENCİ SAYISI
BAY BAYAN TOPLAM ERKEK
KIZ
2009-2010
34
34
1.061
25
958
983
11.851 11.500
2010-2011
40
40
1.117
20
997
1.017 11.899 11.374
2011-2012
43
43
1.166
32
734
966
10.827 10.078
2012-2013
47
47
927
47 1.042
1.089 10.025 9.175
2013-2014
47
47
931
60 1102
1162
8.862 8.177
İlimizde okul öncesi 47 Anaokulu,480 anasınıfı, 931 derslik,1162 öğretmen ve 17039 öğrenci
bulunmaktadır.
Tablo 6
TOPLAM
23.351
23.273
20.905
19.200
17.039
TEMEL EĞİTİM VERİLERİ
Okul Sayısı
Derslik
Öğretim Şekli
Sayısı
Toplam
Normal İkili
Dönemi
ÖĞRETMEN SAYISI
BAY
ÖĞRENCİ SAYISI
BAYAN TOPLAM ERKEK
KIZ
TOPLAM
2009-2010
901
784 117 6.430 4.640 4.238 8.878 89.455 85.383 174.838
2010-2011
856
749 107 6.401 4.609 4.279 8.888 87.760 84.070 171.830
2011-2012
763
668
95 6.251 4.544 4.337 8.881 83.969 80.027 163.996
2012-2013
958
813 145 6.334 4.709 4.734 9.443 84.900 80.729 165.629
2013-2014
947
808 139 6.514 4.733 4.848 9.581 82.822 78.375 161.197
İlimizde Temel Eğitim Kapsamında 947 okul 6514 derslik 9581 öğretmen ve 161197 öğrenci
bulunmaktadır
Tablo 7
BİRLEŞTİRİLMİŞ SINIFLI OKUL/ÖĞRENCİ SAYILARI
DÖNEMİ
OKUL SAYISI
ERKEK
2009-2010
483
6.664
2010-2011
454
6.369
2011-2012
380
5.600
2012-2013
350
4.498
2013-2014
293
3.712
293 OKUL VE 7414 ÖĞRENCİ BULUNMAKTADIR
Tablo 8
Dönemi
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
KIZ
6.656
6.227
5.509
4.438
3.702
TOPLAM
13.320
12.596
11.109
8.936
7.414
ORTAÖĞRETİM EĞİTİM VERİLERİ
Okul Sayısı
Toplam
118
130
133
143
155
Öğretim Şekli
Normal İkili
102
16
113
17
121
12
129
14
148
7
Derslik
Sayısı
2.078
2.161
2.205
2.420
2.637
ÖĞRETMEN SAYISI
BAY
2.455
2.706
2.872
3.020
3.129
BAYAN
1.590
1.760
1.864
2.051
2.234
TOPLAM
4.045
4.466
4.736
5.071
5.363
ÖĞRENCİ SAYISI
ERKEK
KIZ
34.458 30.713
37.718 33.165
34.894 32.844
36.040 34.383
36.082 35.194
TOPLAM
65.171
70.883
67.738
70.423
71.276
37
Tablo 9
Dönemi
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Tablo 10
MESLEKİ VE TEKNİK/ DİN ÖĞRETİMİ EĞİTİM VERİLERİ
Okul Sayısı
Toplam
54
59
58
65
81
Öğretim Şekli
ÖĞRETMEN SAYISI
Derslik
Sayısı
Normal İkili
BAY BAYAN
50
4
901 1.121
667
53
6
897 1.297
809
54
4
925 1.400
856
58
7
1.101 1.614 1.057
75
6
1.375 1.778 1.227
Toplam
ERKEK
17.816
19.665
18.611
20.716
23.036
GENEL ORTAÖĞRETİM EĞİTİM VERİLERİ
Okul Sayısı
Dönemi
TOPLAM
1.788
2.106
2.256
2.671
3.005
ÖĞRENCİ SAYISI
Öğretim Şekli
ÖĞRETMEN SAYISI
Derslik
Sayısı
KIZ
TOPLAM
12.841 30.657
14.172 33.837
14.533 33.144
16.399 37.115
19.405 42.441
ÖĞRENCİ SAYISI
Normal
İkili
BAY
BAYAN
TOPLAM
ERKEK
KIZ
TOPLAM
2002-2003
44
-
-
845
-
-
1.521
16.056
14.586
30.642
2003-2004
45
40
5
954
-
-
1.577
16.355
15.553
31.908
2004-2005
49
37
12
887
-
-
1.818
16.129
15.424
31.553
2005-2006
56
43
13
843
1.087
911
1.998
16.658
16.558
33.216
2006-2007
58
44
14
1.018
1.057
923
1.980
16.582
16.768
33.350
2007-2008
58
45
13
992
1.259
916
2.175
15.059
15.831
30.890
2008-2009
63
48
15
1.087
1.301
915
2.216
15.794
17.323
33.117
2009-2010
64
52
12
1.177
1.334
923
2.257
16.642
17.872
34.514
2010-2011
71
60
11
1.264
1.409
951
2.360
18.053
18.993
37.046
2011-2012
75
67
8
1.280
1.472
1.008
2.480
16.283
18.311
34.594
2012-2013
78
71
7
1.319
1.406
994
2.400
15.324
17.984
33.308
2013-2014
74
73
1
1.262
1.351
1.007
2.358
13.046
15.789
28.835
Tablo 11 TEMEL EĞİTİMDEN MEZUN OLUP ORTAÖĞRETİMDE YERLEŞME
DURUMU
SN
İLÇE
SAMSUN
1 ALAÇAM
2 ASARCIK
3 ATAKUM
4 AYVACIK
5 BAFRA
6 CANİK
7 ÇARŞAMBA
8 HAVZA
9 İLKADIM
10 KAVAK
11 LÂDİK
12 ONDOKUZMAYIS
13 SALIPAZARI
14 TEKKEKÖY
15 TERME
16 VEZİRKÖPRÜ
17 YAKAKENT
Mezun
Öğrenci
Sayısı
21482
523
465
2021
453
2320
1503
2459
758
5129
362
246
390
401
824
1252
2203
173
Fen
Liseleri
666
22
0
83
5
107
17
83
29
105
9
21
11
16
11
82
60
5
Mesleki
Çok
Sosyal
Anadolu
Anadolu ve Teknik
Programlı
Bilimler
İmam hatip
AÇIK LİSE
Liseleri Anadolu
Anadolu
Lisesi
Liseleri
Liseleri
Liseleri
97
7267
8082
4076
1215
79
4
177
150
94
69
7
1
140
62
62
200
0
16
870
803
219
28
2
1
105
47
190
105
0
3
969
834
399
7
1
4
334
727
392
10
19
10
724
855
682
104
1
4
201
363
154
3
4
23
1904
2207
780
96
14
0
93
85
36
139
0
2
89
63
43
28
0
2
156
70
98
50
3
2
105
153
94
31
0
1
270
319
218
5
0
22
369
517
200
59
3
2
707
778
405
226
25
0
54
49
10
55
0
38
Alaçam
Kavak
Ladik
Havza
Yakakent
Vezirköprü
Atakum
Terme
Bafra
Salıpazarı
Asarcık
İlkadım
Tekkeköy
Çarşamba
Ayvacık
Ondokuzmayıs
Canik
13206 12632
342
337
512
444
173
287
70
663
172
279
64
667
1782
1546
112
68
695
1829
97
3899
332
1574
87
235
517
673
1796
101
26%
1043
108
39%
18
62
60
103
32
158
588
108
23%
50%
24%
38%
16%
319
21%
12
517
35%
29
83
156
18%
23%
2%
43%
409
2
1009
1528
51
75
175
26%
16%
14%
48%
34%
8%
47
14%
45
10%
110
7%
16
7
36
84
9%
6%
11%
5%
12%
6
10%
3%
9%
168
176
3
233
37
13
11
33
490 4% 4833
38%
1%
47%
32
9%
141
13
3%
161
4
4
2
24
36
25
2%
3%
4%
2%
4%
80
130
41
218
734
217
1
1%
18
1%
11%
36
2%
523
6%
13
3%
221
6%
25
18
610
23
36
245 6% 1487
12% 5 2% 93
16%
7%
5
2
6%
1%
30
88
Mezuna Göre Toplam
Yerleşen
Ön Lisans Sınavsız
Sınavlı-Sınavsız Toplam
Yerleşen %
Sınavlı-Sınavsız Toplam
Yerleşen
15.09.2014
Sınavla Yerleşen %
Sınavla Yerleşen
Açık Öğretim Fak.%
Açık Öğretim Fakültesi
Önlisans Sınavlı %
3300
3880
321
Ön Lisans Sınavlı
2013 Yılı Sınava giren
Öğrenci Sayısı
Samsun
Lisansa Yerleşen %
Lisans'a Yerleşen Öğrenci
Sayısı
ORTAÖĞRETİMDEN MEZUN ÖĞRENCİ ANALİZİ
2013 Yılı Mezun Sayısı
Tablo 12
42%
2046 6879 54% 52%
77 218 65% 64%
36%
141
47%
243
47%
64%
33%
32%
34%
23%
53%
38%
29%
34%
36%
56%
43%
28
108
63% 62%
0
41
64% 59%
49
153
163
349
27
21
472
73
225
10
15
0
179
302
371
977
380
959
50
57
64% 62%
68% 59%
56% 56%
63% 55%
56% 55%
53% 52%
50% 52%
84% 51%
1959 50% 50%
166
748
40
103
221
52% 50%
49% 48%
48% 46%
66% 44%
43% 43%
39
Tablo 13
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
İlçe
16
17
ERKE
KIZ
K
SAMSUN
1091
0
1055
0
İlkadım
2611
2563
187
202
Atakum
Bafra
19 Mayıs
Terme
Ladik
Yakakent
ORTALAMA I.Dönem
1042
1181
645
120
82
976
1143
TOPLA
M
21460
2018
5174
2324
389
616
1261
90
172
126
246
Çarşamba
1151
1103
2254
Alaçam
290
237
527
Havza
Tekkeköy
Salıpazarı
Canik
Vezirköpr
14 ü
15
2013-2014 TEOG SINAV ANALİZİ
ÖĞRENCİ SAYISI
Kavak
Ayvacık
Asarcık
381
437
205
752
375
390
194
399
1521
234
474
1087
240
220
236
827
769
1110
240
756
225
2197
460
461
OKU
L
ORT.
61,9
0
72,9
9
64,7
5
63,8
3
61,2
1
65,5
0
61,9
1
59,9
7
59,0
2
58,6
4
60,3
4
57,3
4
56,3
1
56,9
7
55,7
7
57,5
4
52,0
1
56,9
6
ORTA
K
Fark
SINAV %
ORT.
53,51 14%
62,52
14%
57,94
10%
55,66
13%
53,31
13%
53,90
18%
54,33
12%
50,86
15%
51,63
12%
51,07
13%
49,89
17%
50,11
13%
48,53
14%
48,75
15%
46,80
16%
48,12
16%
44,81
13%
42,91
25%
İlç
e
Sır
a
1
2
3
6
5
4
9
7
8
11
10
13
12
15
14
16
17
01.09.2014
ORTALAMA II. Dönem
ÖĞRENCİ SAYISI
ERKE
K
KIZ
TOP.
10997 10528
21525
2602
2533
5135
185
204
1044
1190
651
120
84
977
1130
2021
2320
389
602
1253
89
173
126
246
1252
1199
2451
288
238
526
379
434
204
780
376
390
195
399
1511
193
410
1101
237
218
236
824
731
1094
217
755
226
2195
455
462
OKUL
ORT.
64,21
ORTAK
SINAV
ORT.
57,11
71,88
66,26
65,98
59,25
67,66
57,37
62,18
56,75
67,25
60,92
64,87
57,84
64,21
57,26
61,81
56,11
63,57
54,43
59,95
52,43
58,93
50,41
54,24
49,09
61,43
54,91
60,83
54,28
59,35
51,56
60,81
50,07
60,23
47,83
Fark
%
11%
-8%
-9%
10%
11%
15%
11%
-9%
-9%
10%
14%
11%
11%
14%
14%
18%
-9%
20%
İlç
e
Sır
a
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Fark
6,7
%
6,0
%
5,1
%
6,5
%
8,5
%
6,4
%
5,4
%
11,6
%
8,7
%
7,5
%
9,1
%
8,3
%
8,0
%
5,8
%
7,7
%
4,1
%
9,5
%
11,5
%
40
Tablo 14
İLÇE
Ladik
Atakum
Canik
Bafra
İlkadım
Yakakent
Kavak
Çarşamba
Vezirköpr
ü
Ondokuz
mayıs
Asarcık
Havza
Tekkeköy
Ayvacık
Terme
Salıpazarı
Alaçam
SAMSUN
201
0
308
141
4
446
170
8
346
5
64
142
142
5
609
218
78
464
236
64
678
56
225
116
00
2013-2014 YGS SINAV ANALİZİ
ÖĞRENCİ
201
1
270
139
6
423
185
7
419
2
61
171
145
7
548
215
74
463
262
67
683
75
247
124
61
201
2
292
190
2
402
176
9
427
5
77
170
147
3
654
216
87
482
294
74
670
68
231
132
30
Tablo 15
İLÇE ADI
Atakum
İlkadım
Bafra
Canik
Çarşamba
Ladik
Vezirköprü
Ondokuzmayıs
Kavak
Havza
Tekkeköy
Asarcık
Terme
Ayvacık
Alaçam
Salıpazarı
Yakakent
SAMSUN
201
3
276
173
3
517
178
0
379
1
69
164
151
0
662
232
110
466
298
83
659
101
329
127
80
2010
YGS
201
ORTALA
4
MA
20
10
SN
2011
YGS
ORTALA
MA
20
11
SN
3
246,188
3
252
172
4
563
180
5
423
4
94
140
157
8
258,621
226,087
10
197
237,840
8
724
127
438
334
158
694
148
270
134
80
248,677
278,233
248,277
243,828
245,227
240,812
212,103
220,232
218,804
189,394
196,332
221,011
197,474
231,580
238,479
2
1
4
6
5
7
14
12
13
17
16
11
15
9
233,607
249,782
4
227,044
6
225,743
251,657
224,902
1
8
207,517
12
230,572
5
196,664
14
210,415
208,438
194,994
170,446
203,884
193,586
207,840
9
10
15
17
13
16
11
222,578
S.GİREN
MF-1
MF-2
MF-3
MF-4
2275
222
213
213
216
1287
1007
382
861
179
332
156
97
206
147
68
304
84
127
29
58
7599
240
212
212
191
221
193
190
201
174
181
175
176
174
182
155
183
213
234
200
204
178
208
179
176
188
155
172
158
160
173
164
136
172
203
234
199
203
177
206
179
175
187
154
173
157
160
175
162
135
172
203
236
205
206
184
214
186
183
194
165
175
167
168
171
173
145
177
207
MF
SN
ORT.
236
216
217,052
227,130
203,064
194,615
204,638
218,587
195,458
201,165
184,334
169,954
190,423
167,290
190,461
214,078
204
206
182
213
184
181
193
162
175
164
166
173
170
143
176
207
S.GİREN
1
1160
4
438
2
5
8
3
7
9
6
2805
1155
975
183
394
124
85
16 221
11 209
15 85
14 344
12 87
13 104
17 80
2
233,822
1
4
224,457
1
4
230,993
2
224,42
7
6
10 79
8528
234,48
213,69
216,87
6
5
3
9
226,262
212,20
8
199,089
10
195,42
196,01
182,091
170,430
187,941
159,390
188,13
12
11
15
16
14
17
13
12
5
11
10
15
16
14
17
13
2013-2014 LYS SINAV ANALİZİ 1
2013 LYS
20
14
SN
1
223,047
214,508
7
2014
YGS
ORTALA
MA
20
13
SN
244,707
228,400
2
15.09.2014
2012
2013
YGS
2012
YGS
ORTALA SN ORTALA
MA
MA
201,395
210,933
211,814
2014 LYS
3
7
9
8
226,520
222,684
221,176
208,238
207,589
204,899
201,432
198,939
195,553
195,062
191,979
185,391
184,667
183,746
179,205
213,553
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
15.09.2014
MF-1
MF-2
MF-3 MF-4
MF
SN
ORT.
219
207
206
211
242
219
204
204
203
193
186
187
185
177
179
170
167
170
163
157
213
234
206
192
191
183
177
175
170
165
167
166
154
150
148
144
137
201
233
237
190
197
204
190
181
176
174
168
164
168
165
153
149
147
143
136
200
212
211
196
193
185
180
178
175
171
172
162
158
159
153
147
206
236
1
196
4
210
195
190
183
179
176
2
3
5
6
7
8
9
172
10
159
13
171
170
156
156
151
144
205
11
12
14
15
16
17
41
Tablo 16
İlçe
Tekkeköy
Vezirköprü
Alaçam
Kavak
Havza
Yakakent
Asarcık
Çarşamba
Ayvacık
İlkadım
Atakum
Salıpazarı
Bafra
Ladik
Ondokuzmayıs
Terme
Canik
SAMSUN
Tablo 17
İlçe
Ladik
Atakum
İlkadım
Canik
Bafra
Vezirköprü
Kavak
Çarşamba
Ondokuzmayıs
Alaçam
Asarcık
Yakakent
Terme
Ayvacık
Havza
Salıpazarı
Tekkeköy
SAMSUN
2013-2014 LYS SINAV ANALİZİ 2
2013 LYS
MEZUN S.GİREN TS-1 TS-2
299
667
238
155
468
77
89
1411
66
3970
1605
68
1764
286
211
672
391
12437
147
332
127
97
206
58
68
861
84
2275
1287
29
1007
179
156
304
382
7599
206
222
223
218
203
212
225
204
203
199
197
175
200
199
202
183
206
187 201
TS
TS
SN S.GİREN TS-1 TS-2
SN
ORTALAMA
ORTALAMA
201
216
216
212
198
205
221
198
198
191
188
170
192
190
193
177
198
6
3
2
4
10
5
1
8
9
13
15
17
12
14
11
16
7
194
209
394
85
85
221
79
104
975
87
2805
1160
80
1155
183
124
344
438
8528
2013-2014 LYS SINAV ANALİZİ 3
TM-1
219
227
209
204
206
198
203
183
198
181
167
185
192
163
201
138
172
204
197
209
209
205
193
199
216
192
193
184
180
166
184
182
185
171
191
2013 LYS
TM-2
220
226
210
205
207
204
208
187
200
187
172
188
195
169
209
143
173
206
TM-3
224
226
212
207
211
212
215
193
204
198
180
193
202
178
200
152
177
209
15.09.2014
2014 LYS
TM
ORT.
221
226
210
205
208
205
209
188
201
189
173
189
196
170
202
144
174
207
SN
2
1
3
6
5
7
4
13
9
12
15
11
10
16
8
17
14
TM-1
219
219
208
204
204
193
193
187
181
177
178
175
178
174
170
167
169
201
205
203
203
203
202
198
193
192
192
189
185
184
181
180
182
179
173
213
212
211
210
210
207
202
202
199
200
197
191
194
193
191
187
187
188 199
2014 LYS
TM-2
221
216
208
205
202
197
197
188
182
181
181
181
181
179
174
172
170
201
TM-3
225
215
210
208
204
204
203
192
186
190
189
191
186
187
181
181
175
204
209
208
207
207
206
202
197
197
196
195
191
187
187
187
186
183
180
194
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
15.09.2014
TM
ORT.
222
217
209
206
203
198
198
189
183
183
183
183
182
180
175
173
172
202
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
42
Tablo 18
İlçe
Ladik
Atakum
Canik
Çarşamba
Havza
İlkadım
Bafra
Terme
Kavak
Ondokuzmayıs
Asarcık
Tekkeköy
Yakakent
Salıpazarı
Vezirköprü
Alaçam
Ayvacık
SAMSUN
2013-2014 LYS SINAV ANALİZİ 4
2013 LYS
342
311
335
354
316
297
341
331
343
340
296
DİL
ORT.
319
284
314
334
287
270
325
303
321
308
264
334
253
300
234
DİL-1
DİL-2
DİL-3
297
308
331
301
261
297
317
263
249
311
280
304
282
239
272
219
277
315
279
310
330
281
266
321
297
317
302
258
293
230
292
321
312
296
SN
4
11
5
1
10
12
2
8
3
7
13
6
9
14
15.09.2014
2014 LYS
DİL-1
DİL-2
DİL-3
335
333
326
321
300
306
308
302
311
306
305
296
287
291
252
DİL
ORT.
321
304
301
300
283
281
280
278
277
273
267
258
258
247
213
264
280
312
285
311
281
282
284
269
261
257
259
250
248
237
229
234
212
180
318
299
296
296
279
276
274
273
270
266
260
251
251
239
206
SN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
43
NÜFUS
YILLAR BAZINDA SAMSUN NÜFUSU
1 270 000
1 260 000
1 250 000
1 240 000
1 230 000
1 220 000
1 210 000
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Samsun 1 228 959 1 233 677 1 250 076 1 252 693 1 251 729 1 251 722 1.261.810
Tablo 19
İlçe Adı
ALAÇAM
ASARCIK
ATAKUM
AYVACIK
BAFRA
CANİK
ÇARŞAMBA
HAVZA
İLKADIM
KAVAK
LADİK
ONDOKUZMA
YIS
SALIPAZARI
ÇAĞ NÜFUSU VE DEMOGRAFİK DURUMU İLÇELER BAZINDA
ADNKS GÖRE İL İLÇELERİN ÇAĞ NÜFUSLARI
2012
1014
1020
2279
3378
1856
2930
14629
4617
12524
1320
5540
6245
1792
12927
744
553
926
810
YAKAKENT
350
TOPLAM
3512
5427
2182
VEZİRKÖPRÜ
DEĞİŞİM %
OKULÖNC İLKÖĞRET ORTAÖĞRET OKULÖNC İLKÖĞRET ORTAÖĞRET OKULÖNC İLKÖĞRET ORTAÖĞRET
ESİ (3-5
İM
İM
ESİ (3-5
İM
İM
ESİ
İM
İM
Yaş)
(6-13 Yaş) (14-17 Yaş)
Yaş)
(6-13 Yaş) (14-17 Yaş) (3-5 Yaş) (6-13 Yaş) (14-17 Yaş)
TEKKEKÖY
TERME
2013
2810
5919
1582
8772
16668
1158
54196 156094
3.187
1.880
-7%
-6%
1%
2.743
12.323
1342
6263
-7%
4.665
2305
2779
-5%
6770
10248
2871
-6%
15.274
18358
1780
2.129
5.713
10335
35588
954
3.332
8125
16905
5674
950
3440
1.234
5.345
6.025
1.644
19711
12.831
1748
951
1193
1615
747
537
774
3455
2.168
716
315
5246
8668
88329
2.772
5.596
1.489
8.521
-6%
5%
16.323
10.068
17.651
10.106
-4%
2.198
1.391
0%
5.419
35.201
1.661
2.750
2.598
6.291
8.560
16.022
1.113
53.221 152.646
6.918
3.322
19.711
1.136
1.696
-4%
1%
-8%
-1%
-3%
3%
1.650
-4%
8.771
-5%
3.460
5.250
665
88.163
-1%
-1%
-10%
-2%
-6%
4%
-6%
5%
-3%
-3%
-4%
-1%
-5%
4%
-2%
-4%
-1%
2%
-3%
0%
-7%
-5%
-7%
2%
-4%
0%
-2%
-4%
-4%
-2%
-3%
0%
0%
1%
-7%
0%
44
Tablo 20 OKUL ÖNCESİ KURUMLARINDA OKUL DERSLİK ŞUBE VE
ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI 01.09.2014
OKUL ÖNCESİ
OKUL BAŞINA DERSLİK BAŞINA ŞUBE BAŞINA
DÜŞEN ÖĞRENCİ DÜŞEN ÖĞRENCİ DÜŞEN ÖĞRENCİ
SAYISI
SAYISI
SAYISI
(1)
(2)
(3)
83
23
19
DÖNEM
2009-2010
2010-2011
2011-2012
88
20
20
-
20
16
89
2012-2013
22
87
2013-2014
ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN
ÖĞRENCİ SAYISI
(4)
20
20
19
20
18
19
18
15
Tablo 21 İLKOKUL VE ORTAOKUL KURUMLARINDA OKUL DERSLİK ŞUBE
VE ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI 01.09.2014
DÖNEM
2008-2009
OKUL
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(1)
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
186
194
201
215
İLKÖĞRETİM
DERSLİK
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(2)
ŞUBE
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(3)
28
27
27
26
20
20
19
19
İLKOKUL
26
17
25
17
121
122
ÖĞRETMEN
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(4)
21
20
19
18
OKUL
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(1)
16
15
290
272
ORTAOKUL
DERSLİK
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(2)
ŞUBE
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(3)
ÖĞRETMEN
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(4)
ORTAOKUL
26
25
25
24
17
16
Tablo 22 ORTAÖĞRETİM KURUMLARINDA OKUL DERSLİK ŞUBE VE
ÖĞRETMEN BAŞINA DÜŞEN ÖĞRENCİ SAYILARI 01.09.2014
DÖNEM
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
OKUL
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(1)
539
522
461
438
454
GENEL ORTAÖĞRETİM
DERSLİK
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(2)
29
29
27
26
27
ŞUBE
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(3)
24
26
24
22
22
ÖĞRETMEN
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(4)
15
16
14
14
14
OKUL
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(1)
568
574
571
346
316
MESLEKİ VE TEKNİK
DERSLİK
BAŞINA
DÜŞEN
ÖĞRENCİ
SAYISI
(2)
34
38
36
33
27
ŞUBE
BAŞINA
ÖĞRETMEN
DÜŞEN BAŞINA DÜŞEN
ÖĞRENCİ ÖĞRENCİ SAYISI
SAYISI
(4)
(3)
25
27
24
24
23
17
16
15
14
12
45
2.5.1. İNSAN KAYNAKLARI
Tablo 23 SAMSUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜRÜLÜĞÜ GİH NORMA ESAS BOŞ /
DOLU KADROLAR
İLİ
SAMSUN
SAMSUN
SAMSUN
KADRO ÜNVANI
NORM
Millî Eğitim Müdürü
1
Müdür Yardımcısı
Şube Müdürü
6
9
KADROLU
GÖREVLENDİRME
1
TOPLAM
0
0
9
1
6
0
6
9
Tablo 24
SAMSUN İL / İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GİH NORMA
ESAS BOŞ / DOLU KADROLAR
İLÇE
NORM
ALAÇAM
ASARCIK
ATAKUM
AYVACIK
BAFRA
CANİK
ÇARŞAMBA
HAVZA
İLKADIM
KAVAK
LÂDİK
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ONDOKUZMAYIS
SALIPAZARI
TEKKEKÖY
TERME
VEZİRKÖPRÜ
YAKAKENT
Tablo 25
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRÜ
MEVCUT
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
1
1
0
1
0
1
1
GÖREVLENDİRME
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
0
TOPLAM
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
İLÇE MİLLÎ EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRÜ
NORM
2
1
2
1
3
2
4
2
4
2
2
2
2
2
3
2
1
MEVCUT
1
1
2
1
3
2
2
2
4
1
0
0
1
2
2
2
0
GÖREVLENDİRME
1
0
1
0
1
0
2
0
1
1
2
2
1
0
1
0
1
TOPLAM
2
1
3
1
4
2
4
2
5
2
2
2
2
2
3
2
1
SAMSUN MAARİF MÜFETTİŞLERİ NORMA ESAS KADROLAR
SAMSUN
Maarif Müfettiş Sayısı
Norm
53
Mevcut
51
İhtiyaç
2
NOT: Maarif Müfettişleri Başkanlığı Yönetmeliğinin 51. Maddesi gereğince illerin müfettiş ihtiyacı en
çok; birinci ve ikinci hizmet bölgelerinde 90, üçüncü hizmet bölgesinde 80, dördüncü ve beşinci hizmet
bölgelerinde 70 öğretmene bir müfettiş görevlendirilecek şekilde belirlenir. Buna göre yeterli müfettiş
sayısına ulaşılıncaya kadar, illerde bulunması gereken müfettiş sayısı her yıl atama ve yer değiştirme
döneminden önce makam onayı ile belirlenir.
46
Tablo 26
İLÇE ADI
ALAÇAM
ASARCIK
ATAKUM
AYVACIK
BAFRA
BÜYÜKŞEHİR
EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÖNETİCİ DURUMU
MÜDÜR
18
13
41
13
63
1
18
11
41
13
62
1
24
23
HAVZA
33
32
İLKADIM
KAVAK
LADİK
ONDOKUZMAYIS
SALIPAZARI
TEKKEKÖY
TERME
VEZİRKÖPRÜ
YAKAKENT
TOPLAM
MÜDÜR YARDIMCISI
Norm Mevcut İhtiyaç Fazla Norm Mevcut İhtiyaç Fazla Norm Mevcut İhtiyaç Fazla
CANİK
ÇARŞAMBA
MÜDÜR BAŞYARDIMCISI
54
74
13
11
16
12
26
38
49
9
508
54
74
11
10
16
12
26
36
47
8
495
0
-
3
5
0
2
25
28
0
3
0
-
10
10
0
0
76
73
3
0
-
14
15
-
4
6
2
0
1
0
1
0
1
0
2
1
0
0
0
2
2
1
13
-
2
2
0
2
2
0
-
13
15
-
29
29
-
4
3
-
8
3
1
1
3
6
8
2
113
8
3
2
2
4
7
8
4
125
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
38
37
0
50
50
17
0
0
2
2
14
20
16
38
58
73
10
850
4
0
6
18
1
0
92
0
20
2
1
172
1
0
96
2
173
1
0
2
1
1
0
14
103
0
1
1
106
2
0
16
14
1
0
0
15
20
2
2
0
1
20
1
17
0
40
0
57
2
62
11
825
40
7
4
0
0
1
0
0
2
2
1
0
0
1
1
2
1
0
1
15
Tablo 27 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PERSONEL DURUMU
EĞİTİM ÖĞRETİM DIŞI PERSONEL DURUMU
OLMASI GEREKLİ
PERSONEL GÖREV VE ÜNVANI
MEVCUT DURUM
NORM
TEKNİK HİZMETLER SINIFI
109
67
SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI
29
15
YARDIMCI HİZMETLER SINIFI
734
519
TOPLAM
872
601
DİĞER STATÜLER
TÜRÜ
GEÇİCİ PERSONEL (657 4/C)
SÜREKLİ İŞÇİ
HİZMET SATIN ALIM YOLU İLE
ÇALIŞTIRILAN PERSONEL SAYISI
DERS KARŞILIĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN
TEMİZLİK
121
MEVCUT
208
539
ŞÖFÖR
896
İHTİYAÇ
42
14
215
271
GÜVENLİK
47
1
1
4
3
16
1
1
1
ÇARŞAM
BA
1
90
2
56
1
LÂDİK
12
8
15
ONDOKU
ZMAYIS
SALIPAZ
ARI
TEKKEK
ÖY
6
1
1
1
15
Tablo 29
Okul Öncesi
Sınıf Öğretmeni
Toplam
30
2
16
1
6
1
49
1
2
1
9
31
8
1
1
48
17
1
5
1
28
1
2
27
28
12
3
14
2
1
7
2
3
16
2
13
1
18
21
22
37
9
1
1
1
2
11
16
11
13
4
23
3
1
5
3
6
2
3
11
2
1
3
88
1
1
1
1
2
2
2
32
9
10
1
1
4
7
1
16
2
2
4
3
4
1
1
4
9
2
3
1
3
1
1
5
2
5
2
1
1
1
1
1
2
9
1
5
2
2
1
2
7
4
4
1
20
22
23
5
27
41
0
36
5
1
10
87
13
1
7
6
69
31
8
55
3
30
6
47
7
2
2
8
1
11
3
15
3
44
15
0
3
4
18
87
20
21
11
Genel Toplam
9
1
1
1
8
2
3
5
2
9
8
5
14
2
2
4
1
1
1
1
12
3
Veteriner Hekim
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni
1
Temizlik İşçisi
Teknisyen(THS)
13
Teknisyen(Özelleştirme)
Teknisyen Yardımcısı
2
44
21
4
Tekniker(THS)
Tekniker (Özelleştirme)
1
20
Şoför(İşçi)
Şoför(GİH)
13
Hemşire
3
4
13
47
4
28
79
58
93
19
2014 ÖĞRETMEN SAYILARI
2014-2015
Branş Öğretmeni
Özel Eğitim
37
14
1
17
Şef Vekili
Şef (Özelleştirme)
Sayman(Döner Sermaye)
1
2
11
Şef
Mimar
Sürekli İşçi
Memur
Mühendis
Hizmetli(Döner Sermaye)
1
Kaloriferci
Hizmetli
1
1
Hizmetli (Şehit Yakını - Gazi)
Geçici Personel(657 S.K. 4/C)
8
1
Elektrikçi
Düz İşçi
1
Daktiloğraf
13
2
Bekçi(YHS)
2
Aşçı(YHS)
Bilgisayar İşletmeni
23
1
Avukat
56
51
9
CANİK
YAKAKE
NT
2
20
8
BÜYÜKŞE
HİR
VEZİRKÖ
PRÜ
2
36
5
BAFRA
TERME
25
2
3
AYVACIK
KAVAK
3
4
5
ATAKUM
İLKADIM
10
3
1
1
ASARCIK
HAVZA
5
Araştırmacı(Özelleştirme)
ALAÇAM
3
2
Araştırmacı(6191)
Genel
Toplam
Ambar Memuru
İLÇE
Memur (Şehit Yakını - Gazi)
Tablo 28 2014 YILI İLÇELER BAZINDA MEM' E BAĞLI ŞEF, MEMUR,
YARDIMCI HİZMETLİ, SÖZLEŞMELİ ÇALIŞANLARIN NORM, MEVCUT VE
İHTİYAÇ TABLOSU 01.01.2015
Norm
890
3594
10761
349
15549
ÖĞRETMEN SAYISI
Mevcut
İhtiyaç
9863
898
934
3729
161
14687
-
188
1086
48
2.5.2. FİZİKSEL KAYNAKLAR
Tablo 30
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI BİLGİLERİ
OKUL DERSLİK ÖĞRETMEN ERKEK
SAYISI SAYISI
SAYISI
SAYISI
14
45
44
274
OKUL TÜRLERİ
ÖZEL ANAOKULU
ÖZEL ANASINIFI
10
ÖZEL İLKÖĞRETİM OKULU
ÖZEL ÖZEL EĞİTİM VEREN
OKUL
ÖZEL LİSELER
21
165
TOPLAM
126
291
224
498
11
206
338
1680
1580
3260
12
112
245
856
702
1558
2
25
19
27
22
49
ÖZEL EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI İLÇE DAĞILIMLARI
ÖĞRENCİ
ÖĞRETMEN
122 7
84
105 1162 6
73
123 1093 9
Bafra
3
9
1
2
1
33
2
18
37
196
2
14
8
212
2
31
4
17 16 240 2
7
3
66
4
56
59
478
3
15
49
362
10 77
205 1074
OKUL
29 8
OKUL
35 28 272 6
OKUL
DERSLİK
ÖĞRENCİ
ÖĞRETMEN
Ortaöğretim
9
OKUL
DERSLİK
ÖĞRENCİ
ÖĞRETMEN
Ortaokul
Atakum
İLÇE
DERSLİK
ÖĞRENCİ
ÖĞRETMEN
İlkokul
DERSLİK
ÖĞRENCİ
Anasınıfı SAYISI
OKUL
ÖĞRETMEN
Anaokulu
DERSLİK
Tablo 31
24
KIZ
Alaçam
Asarcık
Ayvacık
Canik
Çarşamba
Havza
İlkadım
Kavak
6
31
1
4
13 63
1
14
12
210
1
12
12
119
134 170 1211
44
Ladik
Ondokuzmayıs
Salıpazarı
Tekkeköy
Terme
Vezirköprü
Yakakent
Genel Toplam
16 61 50 543 10 42 25 284 14 172 213 2046 12 114 192 1786 21 211 406 2329
49
RESMİ EĞİTİM ÖĞRETİM KURUMLARI İLÇE DAĞILIMLARI
17
240
İlkadım
Kavak
Ladik
19 mayıs
Salıpazarı
Tekkeköy
Terme
Vezirköpr
ü
Yakakent
Genel
Toplam
1
4
5
ÖĞRENCİ
10
Havza
ÖĞRETMEN
2
Çarşamba
24
DERSLİK
483
16
OKUL
33
3
ÖĞRENCİ
19
Canik
ÖĞRETMEN
4
Bafra
5
DERSLİK
683
1
OKUL
41
Ayvacık
ÖĞRENCİ
18
4
ÖĞRETMEN
4
3
DERSLİK
Atakum
1
OKUL
6
Asarcık
ÖĞRETMEN
5
96
9
15
14
167
31
105
112
1590
10
120
116
1842
4
71
112
1446
24
79
92
1106
26
258
380
6879
20
155
495
6878
15
270
638
7596
89
1230
63
359
476
8247
37
348
596
8576
16
334
662
8948
10
3
1593
411
514
9164
35
364
554
9628
12
236
562
8812
1886
8
24
884
5
105
2
33
34
26
74
23
300
61
5
22
42
575
1
4
7
84
1
1
1
1
1
4
5
4
4
5
10
84
55
29
43
3
4
65
50
69
28
14
6
4
7
13
74
27
7
90
83
24
27
90
95
7
96
10
155
31
13
8
24
3
332
9
5
68
28
6
47
0
30
7
69
0
460
116
9
8
1061
7
4
20
6
289
3199
19
104
384
21
5
15
10
5
40
22
21
109
2
1
45
19
9
9
Ortaöğretim
DERSLİK
1
Ortaokul
OKUL
ÖĞRETMEN
Alaçam
İLÇE
İlkokul
ÖĞRENCİ
DERSLİK
Anasınıfı
OKUL
Anaokulu
ÖĞRENCİ
Tablo 32
59
33
48
39
80
36
34
9
3
65
122
298
178
562
51
59
323
14
107
35
562
28
79
1558
13
2
84
4
1288
3
38
5
599
87
20
32
8
63
6
87
93
332
156
111
9
63
46
1455
1627
6330
2736
1823
5
1081
848
8
9
15
19
19
8
5
90
1366
11
221
190
3043
19
438
396
8705
34
74
140
33
348
1
70
240
37
440
1
1262
4295
545
7740
8
8
111
103
122
179
389
78
36
80
358
174
101
2
85
45
1533
1691
5853
2834
1281
62
144
1472
69
217
3166
225
410
66
23
272
5
48
28
5
82
274
7
79
275
53
477
5
1464
2
3
6
9
2
3
5
29
28
128
127
594
43
45
151
9
60
2493
1922
3
866
91
1533
46
942
89
1143
128
260
4925
600
2
32
13
5
192
3049
2035
136
7995
7
198
916
170
11
13
47
812
87
4714
8673
49
242
8
225
37
498
8
3823
385
6894
7
50
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VERİLERİ
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI VERİLERİ
Bafra
Canik
Çarşamba
Havza
İlkadım
Kavak
Ladik
Ondokuzm
ayıs
Salıpazarı
Tekkeköy
Terme
Vezirköprü
Yakakent
Genel
toplam
7
3
2
1
9
1
1
46
41
55
29
45
3
2
90
4
7
32
32
8
14
24
29
19
276
2
12
24
1
79 120
6
1
1
70 111
11
15
28
6
48
0
31
35
10
5
12
14
16
44
45
89
10
93 116
1
2
177
7
142
4
183
3
521
408
0
143
200
48 122
93
65 377 513
40 312 344
80 411 514
36 178 156
38 618
117
8
3
46
9
51
59
63
13
438 396
2
136
6
126
2
304
3
429
5
870
5
65 365 461
0
3
4
794
54
432
14 107
645
28 221 190
194
695
171
3
155
170
39
848
20
74
90
70
32 140 240
8
33
37
545
111
82
9
103
80
26 228 618
39 362 604
16 134 370
35 364 554
19 179 174
22 404
106
1
5
45
8
78
11
62
144
69
217
8
19
36
66
85
79
23 272 275
34 225 410
5
48
53
29 286 496
7
1
7
884
147
2
146
4
316
6
471
4
867
3
600
817
43
ÖĞRENCİ
363
8
ÖĞRETMEN
18
95 129
4
1
1
22
87
ÖĞRENCİ
23
65
ÖĞRETMEN
1
33
DERSLİK
Ayvacık
418
DERSLİK
33 342 485
25
184
2
153
3
797
1
169
1
878
8
597
2
962
8
283
4
192
30
128
1
OKUL
218
3
22
10 120 116
Ortaöğretim
ÖĞRENCİ
16
169
1
26
ÖĞRETMEN
30
1
3
1
159
0
145
5
804
1
162
7
844
3
654
0
916
4
273
6
187
13
108
1
DERSLİK
31 105 112
OKUL
263
Ortaokul
ÖĞRENCİ
20
Atakum
Asarcık
ÖĞRETMEN
20
DERSLİK
ÖĞRETMEN
9
OKUL
DERSLİK
1
Alaçam
ÖĞRENCİ
ANASINIFI
İLÇE
İlkokul
ANAOKULU
OKUL ÖNCESİ
2013-2014 TOPLAM
DAĞILIM
4
71
112
144
6
46
316
371
5141
24 404 808
880
7
96
113
5
210
7
2700
2
2
29
49
3
28
47
6
128 198
9
127 192
2
43
18 334 693
12 236 562
34 671
172
4
5
105
91
2
33
3
5
45
87
60
89
46
170
11 136 225
13 128 260
2
32
37
15 263 536
5
7
3
812
916
899
2
304
9
881
2
249
3
202
97
866
153
3
114
3
942
203
5
382
3
492
5
385
712
76
OKUL
Tablo 33
44
61
129
65
129
65
103
20
14
29
31
53
67
181
16
114
9
227
275
117
6
246
243
109
0
199
2
105
0
178
6
190
7
435
7
644
517
180
222
238
185
408
583
899
125
101
27
575
228
200
369
216
633
4218
4597
2800
0
1698
5
2943
7
8584
6232
0
3371
3465
4413
3862
8889
116
6
1352
7
2401
6
165
72
2495
12
794
141
1685
51
PANSİYONLU OKULLARIN KAPASİTE VE KAPASİTE
KULLANIM ORANLARI
OKUL SAYISI
KULLANIM KAPASİTESİ
(1)
PANSİYON KAPASİTESİ
(2)
ORANI %
(1/2)
TOPLAM
ORANI %
(1/2)
PANSİYON KAPASİTESİ
(2)
OKUL SAYISI
KULLANIM KAPASİTESİ
(1)
MESLEKİ ve TEKNİK
ÖZEL EĞİTİM ve
EĞİTİMİ GENEL
REHBERLİK
MÜDÜRLÜĞÜ
HİZ.GEN.MÜDÜRLÜĞÜ
ORANI %
(1/2)
Dönem
OKUL SAYISI
KULLANIM KAPASİTESİ
(1)
PANSİYON KAPASİTESİ
(2)
ORANI %
(1/2)
OKUL SAYISI
KULLANIM KAPASİTESİ
(1)
PANSİYON KAPASİTESİ
(2)
ORANI %
(1/2)
OKUL SAYISI
KULLANIM KAPASİTESİ
(1)
PANSİYON KAPASİTESİ
(2)
TEMEL EĞİTİM
ORTAÖĞRETİM
DİN ÖĞRETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
OKUL SAYISI
KULLANIM KAPASİTESİ
(1)
PANSİYON KAPASİTESİ
(2)
ORANI %
(1/2)
Tablo 34
200918 4141 5100 81% 13 1839 2106 87% 8 1024 1030 99% 9 798 1186 67% 2
2010
105
105 100% 50 7907 9527 83%
201115 2934 3600 82% 16 2236 2534 88% 8 998 1003 100% 9 981 1126 87% 2
2012
63
100 63% 50 7212 8363 86%
201017 3917 4870 80% 14 2059 2293 90% 8 1016 1022 99% 9 936 1216 77% 2
2011
201215 2965 3566 83% 17 1672 2626 64% 8 798 1003 79% 10 770 1006 76% 2
2013
201314 2339 3422 68% 18 2295 2914 79% 8 798 1003 79% 10 1092 1334 82,% 2
2014
Tablo 35
1
2
S.
No
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
TOPLAM
OKULUN ADI
ASARCIK
Asarcık YBO
AYVACIK
BAFRA
BAFRA
ÇARŞAMBA
HAVZA
HAVZA
HAVZA
ATAKUM
KAVAK
SALIPAZARI
TEKKEKÖY
VEZİRKÖPR
Ü
VEZİRKÖPR
Ü
YAKAKENT
41
32
100 84% 50 8012 9501 84%
100 41% 52 6246 8301 75%
135 23% 52 6556 8808 74%
2013–2014 YBO (YATILI BÖLGE OKULLARININ)
KAPASİTELERİ VE ÖĞRENCİ SAYILARI
İLÇE ADI
ALAÇAM
84
Gökçün 75. Yıl YBO
Kız
88
98
Mustafa Üstündağ YBO
160
Gülören Osman Yeniay YBO
150
Aktekke YBO
İMKB Ş. Erol Haspulat YBO
Çakıralan YBO
Makbule Yusuf Ölçer YBO
Vakıfbank Atatürk YBO
19 Mayıs İş. E. İÖO
141
90
120
-
25
Atatürk YBO
174
Gazi YBO
200
Bereket YBO
Gelemen YBO
Vezirköprü YBO
Yakakent Liman YBO
128
72
96
64
160
6
KAPASİTE
ERKEK
TOPLAM
TOPLAM
BARINAN
Doluluk
Oranı
160
258
320
251
97%
120
160
-
104
150
110
120
135
35
258
128
72
300
168
64
2084
208
141
104
300
200
240
135
60
432
256
144
500
264
128
3690
207
319
140
99%
99%
99%
104
100%
239
99%
300
198
100%
99%
135
100%
250
97%
57
432
141
496
264
128
3661
95%
100%
97%
99%
100%
100%
99%
52
Tablo 36 TEMEL EĞİTİM VE ORTAÖĞRETİMDE TAŞIMALI EĞİTİM DURUMU
Toplam Öğrenci Sayısı
28549
Taşınan Yerleşim Birimi Sayısı
1706
Taşıma Merkezi Sayısı
Yıllık Taşıma
Maliyeti TL
28.151.427,00
Yıllık Yemek
Maliyeti TL
11.505.965,08
Toplam Maliyet
39.657.392,08
318
53
2.5.3. TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
ALAÇAM
ASARCIK
ATAKUM
AYVACIK
BAFRA
CANİK
ÇARŞAMBA
HAVZA
İLKADIM
KAVAK
LADİK
ONDOKUZMAYIS
SALIPAZARI
TEKKEKÖY
TERME
VEZİRKÖPRÜ
YAKAKENT
TOPLAM
332 44
84
2021 176
2159 264
765 101
2297 205
490 80
5083 481
131 22
409 56
21
89
12
158 25
859 95
1195 128
213 38
16.285 1748
ÇOK AMAÇLI YAZICI
PROJEKSİYON SAYISI
AKILLI TAHTA
SAYISI
MESLEKİ ve
TEKNİK
ORTAÖĞRETİM
TABLET BİLGİSAYAR
SAYISI
ÇOK AMAÇLI YAZICI
PROJEKSİYON SAYISI
AKILLI TAHTA
SAYISI
GENEL
ORTAÖĞRETİM
TABLET BİLGİSAYAR
SAYISI
ÇOK AMAÇLI YAZICI
PROJEKSİYON SAYISI
AKILLI TAHTA
SAYISI
ORTAOKUL
TABLET BİLGİSAYAR
SAYISI
PROJEKSİYON SAYISI
AKILLI TAHTA
SAYISI
İlçe Adı
İLKOKUL
ÇOK AMAÇLI YAZICI
2013-2014 FATİH PROJESİ KAPSAMINDA VERİLEN
TABLET BİLGİSAYAR
SAYISI
Tablo 37
2
1
7
9
3
7
3
19
1
2
1
1
3
6
5
2
72
Tablo 38 TEMEL EĞİTİM VE ORTAÖĞRETİMDE ADSL BAĞLANTISI
BULUNAN RESMÎ OKUL SAYILARI
TEMEL EĞİTİM (RESMİ)
ORTAÖĞRETİM(RESMİ)
ADSL
BAĞLANTISI
OLAN OKUL
SAYISI
VSAT UYDU
BAĞLANTISI
OLAN OKUL
SAYISI
İNTERNET
BAĞLANTISI
OLMAYAN OKUL
SAYISI
TOPLAM OKUL
SAYISI
133
-
-
133
763
-
763
54
2.5.4. FİNANSAL KAYNAKLAR
FİNANSMAN KAYNAKLARI
GENEL BÜTÇE (Temel maaşlar, ek dersler, yolluklar, mahkeme masrafları, emekli kesenekleri,
tüketim malzemeleri, telefon, kırtasiye)
KANTİN - OTOPARK - SPOR SAHA VE SALONLARI GELİRLERİNDEN SAMSUN MİLLÎ EĞİTİM
MÜDÜRLÜĞÜ PAYI
BAĞIŞLAR Eğitime % 100 destek kampanyası çerçevesinde ilimizdeki hayırseverlerin bağışları
Tablo 39
2015-2019 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI BÜTÇE
KAYNAK TABLOSU
KAYNAKLAR
Genel Bütçe Yatırım
Genel Bütçe Donatım
Eğitime %100 Destek
Kapsamında yapılan
yardımlar
Taşımalı Eğitim Bütçesi
Sıcak yemek bütçesi
Araç Bakım Onarım Ve
yakıt
Kantin Gelirleri
Bütçe Dışı Fonlar Projeler
TOPLAM
2014-2015
Gerçekleşen
2015-2016
Tahmini B.
2016-2017
Tahmini B.
2017-2018
Tahmini B.
2018-2019
Tahmini B.
52.037.239,63
57.240.962
62.965.058
69.261.563
76.187.719
10.000.000
11.000.000
11.500.000
12.000.000
12.500.000
23.067.938,08
25.374.731
27.912.204
30.703.424
33.773.766
2.000.000
58.597.360,30
68.000
157.532
500.000
146.428.070,01
2.200.000
64.457.096
74800
2.420.000
70.902.805
82280
2.662.000
77.993.085
90.508
2.982.200
85.792.393
99.558
173285
190.613
209.674
230.641
161.070.874
176.572.960
193.570.254
212.266.277
550.000
600.000
650.000
700.000
55
2.5.5. OKULLAŞMA ORANLARI
Tablo 40
OKULÖNCESİ OKULLAŞMA ORANI
OKUL ÖNCESİ (3-4-5 YAŞ) OKULLAŞMA ORANLAR
İL SIRASI
ERKEK %
KIZ %
SAMSUN %
19
38,99
38,25
38,63
20
39,20
37,7
38,47
49
32,50
31,66
32,09
OKUL ÖNCESİ (4-5 YAŞ) OKULLAŞMA
İL SIRASI
ERKEK %
KIZ %
SAMSUN %
16
55,95
55,26
55,61
23
55,48
53,43
54,48
50
44,06
42,41
43,25
OKUL ÖNCESİ (5 YAŞ) OKULLAŞMA
İL SIRASI
ERKEK %
KIZ %
SAMSUN %
13
87,19
86,78
86,99
31
69,6
65,75
67,73
38
49,77
46,02
47,93
YILI
2011-2012
2012-2013
2013-2014
YILI
2011-2012
2012-2013
2013-2014
YILI
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Tablo 41
TÜRKİYE %
65,69
55,35
42,54
İLKOKUL OKULLAŞMA
ERKEK %
KIZ %
SAMSUN %
99,84
99,88
99,86
100
100
1000
ORTAOKUL OKULLAŞMA
İL SIRASI
ERKEK %
KIZ %
SAMSUN %
7
96,47
96,11
96,3
43
97,24
96,90
97,07
İLKÖĞRETİM OKULLAŞMA
İL SIRASI
ERKEK %
KIZ %
SAMSUN %
20
99,2
98,73
98,97
11
99,52
99,07
99,3
16
99,43
99,14
99,29
7
99,72
99,38
99,55
İLİMİZ İLKOKUL OKULLAŞMA ORANINDA TÜRKİYE 1. Sİ
İL SIRASI
1
1
YILI
2012-2013
2013-2014
YILI
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
Tablo 42
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
TÜRKİYE %
44,04
44,04
37,46
İLKOKUL/ORTAOKUL/İLKÖĞRETİM OKULLAŞMA ORANI
YILI
2012-2013
2013-2014
DÖNEM
TÜRKİYE %
30,87
30,93
27.71
K
37,16
37,93
38,70
39,70
44,87
TÜRKİYE %
98,86
99,57
TÜRKİYE %
93,09
94,52
TÜRKİYE %
98,17
98,41
98,67
98,8
ORTAÖĞRETİM OKULLAŞMA ORANI
ÖRGÜN EĞİTİM - OKULLAŞMA ORANLARI
GENEL ORTAÖĞRETİM
NET
E
33,21
33,63
33,14
32,72
36,45
İL
SIRALAMASI
T
K
35,15
39
26,19
35,75
37
27,91
35,89
34
30,20
36,15
35
33,89
40,59
55
36,93
MESLEKİ VE TEKNİK
ORTAÖĞRETİM
NET
İL
SIRALAMASI
E
T
30,74 30,50
48
35,57 31,79
50
36,86 33,57
50
41,01 37,50
50
44,42 40,74
35
K
63,34
65,85
68,90
73,58
81,80*
ORTAÖĞRETİM
NET
E
67,91
69,20
70,00
73,73
80,87
İL
SIRALAMASI
T
65,65
48
67,55
48
69,46
50
73,66
48
81,33
42
56
Tablo 43
ORTAÖĞRETİM OKULLAŞMA GENEL TABLO
YILI
İL SIRASI
ERKEK %
KIZ %
SAMSUN %
TÜRKİYE %
2009-2010
48
67,91
63,34
65,65
64,75
2010-2011
48
69,2
65,85
67,55
66,07
2011-2012
50
70
68,90
69,46
67,37
2012-2013
48
73,73
73,58
73,66
70,06
2013-2014
42
80,87
81,80 *
81.33
76,65
• 2013-2014 Eğitim Öğretim Döneminde Kız Öğrenci Okullaşma Oranı Erkek Öğrenci Okullaşma
Oranında Öne Geçmiştir
• İlimiz ortaokul okullaşma oranında her yıl artış görülmektedir.
Tablo 44
DEVAMSIZLIK DURUMU
İLÇE
İlk
okul
Asarcık
122
Alaçam
Atakum
Ayvacık
160
5-10 Gün
Orta
Ortaokul
öğretim
402
123
409
430
775
2227
2302
330
201
232
Çarşamba
902
1413
Havza
380
598
202
3762
10
410
1059
4279
334
591
3198
88
340
2122
1132
12
42
739
92
271
119
838
372
İlkadım
2129
3590
4998
586
2343
Ladik
50
116
380
22
71
Kavak
143
19 Mayıs
258
Tekkeköy
40
Salıpazarı
57
Terme
688
Yakakent
24
Vezirköprü
SAMSUN
410
7757
218
221
198
284
302
276
306
537
45
155
16
147
664
1013
369
83
181
3
985
12767
1287
119
90
16
125
18237 2804
20 Gün Üstü
Orta
İlk
Ortaokul
Ortaokul Ortaöğretim
öğretim okul
712
703
1550
11-20 Gün
294
144
1066
803
82
202
Bafra
Canik
İlk
okul
Mazeretsiz Devamsızlık Gün Sayısı
136
289
209
1485
1152
112
407
231
25
44
9
56
173
282
30
834
592
61
67
115
8
9
0
1
2
8
5
56
6
18
313
27
6
77
980
110
24
31
3
26
5
4
5
45
4
45
33
225
76
3
44
106
160
7
140
0
0
8038
8
25
1463
885
3
16
106
427
887
4
27
3
902
Top
1475
487
99
Orta
öğretim
72
157
236
Ortaokul
21
8
47
28732 887
3470
2
0
0
Hiç Gelmeyen
160
9240
194
İlk
okul
1
2
29
0
1
5
10
57
0
7
25
1
2
35
21
18
0
0
0
2825
21
227
1
53
1
0
28
37
6
0
52
33
68
13
78
139
92
7
243
7
3
2
69
54
45
71
84
176
322
488
1037
0
0
Tablo 45
ORTAÖĞRETİME KAYITLILIK DURUMU
Ortaokul Mezun Öğrencilerin Ortaöğretim Kurumlarına Kayıt Yüzdesi
DÖNEM
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
Ortaöğretime kayıt
yaptıran öğrenci sayısı
(1)
E
K
T
9172 8306 17478
9366 8595 17961
9462 8799 18261
10300 9700 20000
9925 9437 19362
Bir önceki yıl ortaokul
mezun olan öğrenci
sayısı (2)
E
K
T
11679 10961 22640
11679 10893 22571
11380 10742 22122
11114 10780 21894
10816 10463 21279
E
78,53%
80,20%
83,15%
92,68%
91.76%
Oran
%
(1/2)
K
75,78%
78,90%
81,91%
89,98%
90,19%
T
77,20%
79,58%
82,55%
91,35%
90,99%
57
Tablo 46
S.NO İLÇELER
2014 YILI OKUMAZ – YAZMAZ VERİLERİ
31.12.2013
1
ALAÇAM
2
ASARCIK
3
ATAKUM
4
AYVACIK
5
BAFRA
6
CANİK
7
ÇARŞAMBA
8
HAVZA
9
İLKADIM
10 KAVAK
11 LÂDİK
12 ONDOKUZMAYIS
13 SALIPAZARI
14 TEKKEKÖY
15 TERME
16 VEZİRKÖPRÜ
17 YAKAKENT
SAMSUN
Tablo 47
Sıra
İlçe Adı
No
01.01.2014-07.07.2014
TUİK İlimiz
Tarihleri Arası Sertifika
TUİK Verileri Okumaz6+ Nüfus
Alanların Sayı ve
Yazmaz Sayı ve Oranları
Verileri
Oranları
26422
15885
136423
20081
132380
84393
124412
39603
285260
19164
16156
22555
18164
45783
68160
90530
8433
1.153.804
3,18%
2,63%
0,96%
7,54%
4,40%
3,45%
4,62%
3,28%
2,54%
2,86%
2,60%
0,97%
1,00%
3,37%
2,75%
4,13%
0,66%
3,09%
841
418
1310
1515
5831
2909
5746
1300
7232
549
420
218
182
1545
1875
3735
56
35.682
9,87%
1,67%
0,92%
0,07%
3,41%
1,13%
18,88%
0,62%
1,34%
0,36%
1,19%
4,59%
3,85%
1,29%
0,43%
1,04%
0,00%
4,53%
83
7
12
1
199
33
1085
8
97
2
5
10
7
20
8
39
1616
Okur-Yazar Yapılması
Gerekenlerin Sayı ve
Oranları
2,87%
2,59%
0,95%
7,54%
4,25%
3,41%
3,75%
3,26%
2,50%
2,85%
2,57%
0,92%
0,96%
3,33%
2,74%
4,08%
0,66%
2,95%
2014 YILI HALK EĞİTİM MERKEZLERİ KURSLARI
Genel kurslar
2012-2013
(Eğitim -Öğretim
Yılı)
2013 – 2014
(Eğitim –
Öğretim Yılı)
(01.09.201307.07.2014)
Mesleki ve teknik kurslar
2012-2013
(Eğitim Öğretim Yılı)
758
411
1298
1514
5632
2876
4661
1292
7135
547
415
208
175
1525
1867
3696
56
34.066
Okuma yazma kursları
2013 – 2014
2013 – 2014
(Eğitim –
(Eğitim –
2012-2013
Öğretim Yılı) (Eğitim -Öğretim Öğretim Yılı)
Yılı)
(01.09.2013(01.09.201307.07.2014)
07.07.2014)
Kayıtlı
Kayıtlı
Kayıtlı
Kayıtlı
Kayıtlı
Kayıtlı
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kurs
Kursiyer
Kursiyer
Kursiyer
Kursiyer
Kursiyer
Kursiyer
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
Sayısı
1 Alaçam
352 7449 178 3.636 74
2 Asarcık
83 1792 97 1.773 29
3 Atakum
572 10693 1.026 18.365 280
4 Ayvacık
57 1207 42
720
47
5 Bafra
323 5090 253 4.101 301
6 Canik
300 5587 445 7.317 179
7 Çarşamba
802 14142 386 6.882 134
8 Havza
212 3668 217 4.030 77
9 İlkadım
1114 19647 1.121 20.756 638
10 Kavak
233 3418 168 2.201 53
11 Lâdik
190 3017 144 2.340 68
12 Ondokuzmayıs 329 6801 388 6.468 132
13 Salıpazarı
168 4206 36
839
28
14 Tekkeköy
263 4677 248 4.494 153
15 Terme
551 10808 172 3.383 143
16 Vezirköprü
812 14762 669 12.348 203
17 Yakakent
90 1349 86 1.486 29
SAMSUN
6451 118313 5676 101.139 2568
1217
474
4909
680
4861
2977
2067
1461
10520
897
1130
2342
514
2665
2361
3120
431
42626
77
21
339
29
341
199
172
132
803
66
47
121
49
156
155
180
40
2927
1.375
464
7.647
423
7.367
3.035
3.324
3.297
16.085
1.345
1.093
2.111
1.190
2.916
3.006
3.362
741
58.781
19
20
22
40
62
43
99
30
51
3
5
21
5
3
32
16
10
481
183
111
46
679
511
184
1241
320
427
4
19
158
55
29
301
152
233
4653
32
525
4
28
25
61
5
6
102 1.708
27
111
88 1.210
29
316
45
340
4
12
4
8
20
26
10
32
3
32
15
43
20
168
1
1
434 4627
58
Tablo 48
2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI HALK EĞİTİM MERKEZLERİ
KURS İSTATİSTİKÎ BİLGİLERİ
(01.09.2013 – 07.07.2014)
KURS TÜRÜ
Genel Kurslar
Mesleki ve Teknik
Kurslar
Okuma Yazma
Kursları
SAMSUN
Tablo 49
KURSLAR
İL / İLÇE
SAMSUN
Alaçam
Asarcık
Atakum
Ayvacık
Bafra
Canik
Çarşamba
Havza
İlkadım
Kavak
Lâdik
Ondokuzmayıs
Salıpazarı
Tekkeköy
Terme
Vezirköprü
Yakakent
KURUM
SAYISI
17
17
17
KATILAN KURSİYER
BELGE ALAN KURSİYER SAYISI
SAYISI
TOPLAM ERKEK KADIN TOPLAM ERKEK
KADIN
5.676 101.139 50.189 50.950 31.779
14.954
16.825
2.927 58.781 23.420 35.361 51.271
20.308
30.963
KURS
SAYISI
434
9.037
4.627
1.572
3.055
164.547 75.181 89.366
4.442
87.492
1.469
36.731
2.973
50.761
HALK EĞİTİM MERKEZLERİ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK
(2013 - 2014 eğitim öğretim yılı)
Açılan Kurs Sayısı
3.076
119
77
169
11
82
324
125
210
560
76
109
336
25
144
89
558
62
Toplam Kursiyer
50.289
2.547
1.483
3.103
276
1.495
5.517
2.352
4.006
8.058
743
1.598
2.301
621
2.755
1.906
10.392
1.136
Erkek Kursiyer
25.074
1.467
698
1.720
148
704
2.555
1.183
1.992
4.571
292
995
1.145
293
1.329
845
4.604
533
Kadın Kursiyer
25.215
1.080
785
1.383
128
791
2.962
1.169
2.014
3.487
451
603
1.156
328
1.426
1.061
5.788
603
59
2.6. ÇEVRE ANALİZİ (PEST)
SAMSUN İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PEST ANALİZİ
POLİTİK / YASAL FAKTÖRLER
EKONOMİK FAKTÖRLER
İlgili Mevzuat Kalkınma Planları,
MEB Strateji Belgesi,
19. Millî Eğitim Şurası
İş Kanunları
Çevresel Düzenlemeler
Politik İstikrar
Kamu ve Özel Kuruluşların Destekleri
Uluslararası İlişkiler
SOSYAL / KÜLTÜREL FAKTÖRLER
10. Kalkınma Planı
Orta Vadeli Program
Küreselleşme
Bölgesel Ekonomik Durum
Ticari Döngüler
Enflasyon ve Değişim Oranları
İstihdam Politikaları
Enerji ve Maliyet
TEKNOLOJİK FAKTÖRLER
10. Kalkınma Planı
Orta Vadeli Program
Toplumdaki Etkili Değerler
Eğitimde Fırsat Eşitliği
Çevreye Duyarlılık
Tüketici Eğilimleri
Sağlık Bilinci
Nüfus Artış Oranı
Gelir Dağılımındaki Farklılık
Güvenlik Konusundaki Hassasiyet
10. Kalkınma Planı
Orta Vadeli Program
Millî Eğitim Temel Kanunu
TÜBİTAK
Vizyon 2023
Eğitimde İnsan Kaynakları Raporu
ARGE Çalışmaları
Bilişim Teknolojileri
Bilgi Toplumu Stratejileri
Teknoloji Transferi Teknolojik Gelişme Hızı
Enerji Kaynakları ve Kullanılabilirlik
Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğünün etkinlik alanında başarılı ya da başarısız olmasını
etkileyen iç ve dış faktörlerin etkisini ölçmek için yapılan PEST analizinde ulusal ve uluslararası eğitim
konularında yaşanan gelişmeler, kalkınma planları; Millî Eğitim Bakanlığı, Büyükşehir Belediyesi
planlarında ve programlarında yer alan amaç, ilke ve politikalar dikkate alınmıştır.
Paydaşlar ile birlikte hazırlanan analizde makro düzeyde çevresel faktörler incelenmiş, mikro
düzeydeki çevresel faktörlerle PEST faktörleri SWOT analiziyle birlikte değerlendirilmiştir.
PEST dokümanında yer alan başlıklardan Kurumun gelişimine katkı sağlayacak olanlar fırsat
olarak kurumun gelişimini etkileyecek değişkenler ise tehdit olarak algılanmış ve strateji oluşturmaya
katkı sağlayacak veriler elde edilmiştir.
PEST ANALİZİ
(POLİTİK-EKONOMİK-SOSYAL-TEKNOLOJİK GELİŞMELER)
2.5.PEST ANALİZİ
YÖNTEM
Müdürlüğümüz için PEST Analizi yapılırken; Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik yönden
çevre faktörlerinin incelenerek önemli ve hemen harekete geçirilmesi gerekenler tespit edilmek
suretiyle çalışmalar yapılandırılmıştır. Bu yapılandırmayla birlikte analiz sonuçlarının üst belgelerle
ilişkilendirilmesi yapılmıştır. Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planlama çalışmaları, nihai
hâlini alana kadar Stratejik Planlama Ekibi, değerlendirmelerine devam edecektir. Süreç tüm
yöneticiler, çalışanlar ve diğer paydaşlarımızın katılımına açıktır.
2.5.1.POLİTİK EĞİLİMLER
Kalkınmanın amacı toplumun refahını artırmak, hayat standardını yükseltmek, temel hak ve
özgürlükler zemininde adil, güvenli ve huzurlu bir yaşam ortamı tesis etmektir. Bu çerçevede, insan için
ve insanla beraber kalkınma yaklaşımının hayata geçirilmesi ve refahın toplumun tüm kesimlerine
60
yaygınlaştırılması temel önceliktir. Gerek gerçekleştirilme sürecinde gerekse sonuçları itibarıyla
kapsayıcı bir kalkınma anlayışı esastır. İnsanı odak alan bu anlayış kalkınma sürecine herkesin ve her
yörenin katılımını azami düzeye çıkarmayı, kalkınmanın sonuçlarından herkesin daha adil bir şekilde
pay almasını hedeflemektedir.
Nitelikli birey ve güçlü toplum için daha etkin bir kamu yönetimine ve güçlü bir adalet sistemine
ihtiyaç bulunmaktadır. Bu çerçevede, tüm vatandaşların haklarını koruyan, ekonomi için belirsizlikleri
azaltan ve öngörülebilirliği artıran bir adalet sisteminin tesis edilmesi; bilgi ve iletişim teknolojilerinin
getirdiği fırsatları azami ölçüde kullanan; karar alma ve uygulama süreçlerinde esnek, katılımcı, şeffaf
ve yeterli kurumsal kapasiteye sahip bir kamu yönetimi ve güçlü bir sivil toplumun varlığı önceliklidir.
Büyümenin nimetlerinin toplumun tüm kesimlerine adil bir şekilde yansıtılması çerçevesinde
toplumun en kırılgan kesimlerinin güçlendirilmesi ve toplumun farklı kesimleri arasında dayanışma
bağlarının geliştirilmesi önem arz etmektedir. Kamu tarafından sunulan hizmetlere erişim
güçlendirilerek fırsat eşitliğinin sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, yoksulluğun azaltılması
sağlanırken, sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesi de mümkün olacaktır. Türkiye,
sürdürülebilir kalkınma sürecinde toplumun bütün kesimleri için eşit fırsatlar yaratmış; temel hakları
koruyarak kültürel çeşitliliğine önem vermiş; demokratik, bütünleştirici, sağlıklı, güvenli ve adil bir
toplum yapılanmasını teşvik eden politika ve yaklaşımları hayata geçirmiş; sosyal hakkaniyetin ve
içermenin sağlanması hedefine yönelik önemli mesafeler kat etmiştir.
Öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına yönelik
odaklanmalar yoğunlaştırılmaktadır. 10 Kalkınma programının 137. maddesi Kalkınma Bakanlığının
10. Kalkınma planında; Eğitimde fırsat eşitliğinin artırılması ve hizmet sunumunun iyileştirilmesi
kapsamında ücretsiz ders kitabı temini, şartlı eğitim yardımları, taşımalı eğitim gibi uygulamalar
gerçekleştirilmiş, öğretmenlerin istihdamında ve hizmet içi eğitimlerinde artış sağlanmış, eğitime
ayrılan kamu kaynağı artırılmış, FATİH Projesi başlatılmış, 12 yıllık kademeli zorunlu eğitim sistemi
tesis edilmiş ve müfredat bu doğrultuda yenilenmiştir. Eğitimde beşeri ve fiziki altyapı iyileştirilmiş,
başta kız çocuklarının okullaşması olmak üzere eğitimin tüm kademelerinde okullaşma oranlarında
artış sağlanmıştır. Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 2. ve 23. maddeleri, Milli Eğitim Strateji Belgesi’nin
eğitim sistemine ilişkin ara hedefleri bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.
Erken eğitimin çocukların gelişimi ve örgün eğitimdeki başarıları üzerindeki önemli
etkilerinin uluslararası farkındalığında artış yaşanmaktadır. 10 Kalkınma Planı’nın 138.Maddesi
2006-2007 eğitim öğretim yılında brüt okullaşma oranı okul öncesi eğitimde 4-5 yaş için yüzde 24,
ilköğretimde yüzde 96,3 ve ortaöğretimde yüzde 86,6 iken, 2012-2013 eğitim öğretim yılında okul
öncesi eğitimde yüzde 44, ilköğretimde yüzde 107,6 ve ortaöğretimde yüzde 96,8 olarak
gerçekleşmiştir. Eğitimin çıktılarını ve dolayısıyla sistemin performansını değerlendiren uluslararası
araştırmalarda elde edilen ortalama puanlarda kısmi iyileşme sağlanmıştır. ile Orta Vadeli Program’ın
eğitim politikalarına ait 1. madde, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 20. ve 22. maddeleri, 13. Milli Eğitim
Şurası’nın 36., 37., 42., 43. ve 45. maddeleri, Milli Eğitim Strateji Belgesi’nin okul öncesi eğitime ilişkin
ara hedefleri bu eğilim sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.
Toplum, eğitime ve öğretime erişebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aşan beklentilere
sahiptir 10. Kalkınma Planı’nın 141 maddesinde Eğitime erişim başta olmak üzere kaydedilen
iyileşmelere rağmen, eğitim kalitesinin yükseltilmesi, bölgeler ve okul türleri arasındaki başarı düzeyi
farklılıklarının azaltılması ihtiyacı önemini korumaktadır. Bu kapsamda öğrenme ortamlarının
niteliğinin eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde artırılması, öğretmen yetiştirme ve geliştirme sisteminin
yeterlilikleri esas alan bir şekilde yeniden yapılandırılması, kariyer gelişim ve performans
değerlendirme sisteminin oluşturulması, izleme ve değerlendirme faaliyetlerinde etkinlik sağlanması,
akademik personelin nicelik ve niteliğinin artırılması, bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata
entegrasyonunun sağlanması, okul öncesi eğitimin yaygınlaştırılması ve eğitim ile istihdam ilişkisinin
güçlendirilmesine yönelik mekanizmaların etkinliğinin artırılması ihtiyacı devam etmektedir.
Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 22. ve 28. maddeleri, 13. Milli Eğitim Şurası’nın 15. ve 16.
maddeleri, Milli Eğitim Strateji Belgesi’nin ilköğretime ve orta öğretime ilişkin ara hedefleri bu eğilim
sonucu oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.
Mesleki eğitime doğru yönelim artmaktadır. 10. Kalkınma Planı’nın 140. Maddesi . Nüfusun
eğitim düzeyi yükselmekle birlikte OECD ve AB ortalamalarına göre düşük kalmaya devam etmiştir.
Ortaöğretimin zorunlu eğitim kapsamına alınması ve yükseköğretime erişimde sağlanan gelişmeler
sonucunda nüfusun eğitim düzeyinin artması öngörülmektedir. Diğer yandan, eğitim sistemi, işgücü
61
piyasasının ihtiyaçlarını karşılamada yetersiz kalmış ve eğitimli genç bireylerin işsizlik oranlarında
sağlanan düşüş sınırlı düzeyde gerçekleşmiştir.
Orta Vadeli Program’ın insan kaynaklarını geliştirmeye yönelik politikalarına ait 2., 3., 4., 5. ve 6.
maddeleri, Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 14. maddesi, 13. Milli Eğitim Şurası’nın 9., 11. ve 12.
maddeleri, Milli Eğitim Strateji Belgesi’nin orta öğretime ilişkin ara hedefleri bu eğilim sonucu oluşan
ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.
Politik Faktörler
Eğitimin merkezi yönetim anlayışından yerinden yönetim anlayışına doğru kayması
Türkiye’nin Avrupa Birliğine tam üyelik süreci ve eğitim alanında Avrupa Birliği Müktesebatına
uyum çalışmaları
MEB yasa, yönetmelik ve mevzuat değişiklikleri
Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanılması
Öğrencilerin değişik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma
4+4+4 kademeli zorunlu eğitim sisteminin tesis edilmesi ve müfredatın bu doğrultuda
yenilenmesi
Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme
yaklaşımının uygulanması
2.5.2.EKONOMİ EĞİLİMLERİ
Yükseköğretime geçiş sistemi, öğrencilerin ilgi ve yeteneklerini dikkate alan etkin rehberlik ve
yönlendirme hizmetleri desteğiyle, süreç odaklı bir değerlendirme yapısına kavuşturulacaktır.
Sisteminin performansının değerlendirilmesine imkân tanıyacak şekilde öğrenci kazanımlarının
izlenebilmesini teminen, sınıf temelli başarı düzeyleri, yeterlilikleri ve standartları belirlenecek, ulusal
düzeyde çoklu değerlendirme ve denetleme mekanizması geliştirilecektir.
Öğretmenlik mesleği daha cazip hale getirilecek; öğretmen yetiştiren fakülteler ile okullar
arasındaki etkileşim güçlendirilecek; öğretmen yetiştirme ve geliştirme sistemi, öğretmen ve öğrenci
yeterliliklerini esas alan, kişisel ve mesleki gelişimi sürekli teşvik eden, kariyer gelişimi ve performansa
dayanan bir yapıda düzenlenecektir.
Öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde ve okullarda uzun süreli çalışması özendirilecektir.
Okul idarelerinin bütçeleme süreçlerinde yetki ve sorumlulukları artırılacaktır.
Kalabalık ve birleştirilmiş sınıf ile ikili eğitim uygulamaları azaltılacak, öğrenci pansiyonları
yaygınlaştırılacaktır.
Eğitimde alternatif finansman modelleri geliştirilecek, özel sektörün eğitim kurumu açması, özel
kesim ve meslek örgütlerinin mesleki eğitim sürecine idari ve mali yönden aktif katılımı
özendirilecektir.
Örgün ve yaygın eğitim kurumlarında bilgi ve iletişim teknolojisi altyapısı geliştirilecek, öğrenci
ve öğretmenlerin bu teknolojileri kullanma yetkinlikleri artırılacaktır. FATİH Projesi tamamlanacak ve
teknolojinin eğitime entegrasyonu konusunda nitel ve nicel göstergeler geliştirilerek etki
değerlendirmesi yapılacaktır.
Eğitim sistemi ile işgücü piyasası arasındaki uyum; hayat boyu öğrenme perspektifinden
hareketle iş yaşamının gerektirdiği beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, girişimcilik kültürünün
benimsenmesi, mesleki ve teknik eğitimde okul-işletme ilişkisinin orta ve uzun vadeli sektör
projeksiyonlarını dikkate alacak biçimde güçlendirilmesi yoluyla artırılacaktır.
Ekonomik Faktörler
Turizme kaynaklık edecek tarihi ve doğal mirasa sahip olması
İlimizde ki hayırseverlerin eğitime desteği
Organize tarım işletmelerinin oluşumunun yetersiz olması
İlimizin coğrafi konum olarak stratejik bir yerde bulunması
İlimizin kalkınmada öncelikli ve yatırımlara teşvik edilen iller kapsamında bulunması
Hizmet sektöründeki eksiklikler
AB eğitim projelerinin eğitime önemli oranda ekonomik destek sağlaması
2.5.3.SOSYAL EĞİLİMLER
Eğitim sisteminde, bireylerin kişilik ve kabiliyetlerini geliştiren, hayat boyu öğrenme yaklaşımı
çerçevesinde işgücü piyasasıyla uyumunu güçlendiren, fırsat eşitliğine dayalı, kalite odaklı dönüşüm
sürdürülecektir.
62
Okul türlerinin azaltıldığı, programlar arası esnek geçişlerin olduğu, öğrencilerin ruhsal ve
fiziksel gelişimleri ile becerilerini artırmaya yönelik sportif, sanatsal ve kültürel aktivitelerin daha fazla
yer aldığı, bilgi ve iletişim teknolojilerine entegre olmuş bir müfredatın bulunduğu, sınav odaklı
olmayan, bireysel farklılıkları gözeten bir dönüşüm programı uygulanacaktır.
Öğrencilerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan okul öncesi eğitim,
imkânları kısıtlı hane ve bölgelerin erişimini destekleyecek şekilde yaygınlaştırılacaktır.
İlk ve orta öğretimde başta engelliler ve kız çocukları olmak üzere tüm çocukların okula erişimi
sağlanacak, sınıf tekrarı ve okul terki azaltılacaktır.
Özel eğitime gereksinim duyan engellilerin ve özel yetenekli bireylerin, bütünleştirme eğitimi
doğrultusunda, uygun ortamlarda eğitimlerinin sağlanması amacıyla beşeri ve fiziki altyapı
güçlendirilecektir.
Yabancı dil eğitimine erken yaşlarda başlanacak, bireylerin en az bir yabancı dili iyi derecede
öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacaktır.
Sosyal Faktörler
Medyanın olumsuz etkileri ile kültürel değerlerdeki çatışmanın artması
Toplumun eğitimden beklentilerinin akademik başarıya odaklı olmasının eğitime olumsuz etkisi
İl genel nüfusunun çoğunluğunun İl merkezinde yaşaması
Sosyal aktivitelerin yapılacağı yeterli mekân olmaması
Birçok geleneksel ve sosyal yapının etkisinin azalması
2.5.4.BİLGİ VE TEKNOLOJİK EĞİLİMLER
Eğitim konusunda Hükümetin başarısızlığı 2009 PISA sonuçlarında da görülebilmektedir.
Türkiye, katılan 65 ülke arasından Okuma Becerileri Alanında 39'uncu, Fen Okur Yazarlığı Alanında
42'nci ve Matematik Alanında da 41'inci olabilmiştir. Türkiye, 2009 PISA verilerine göre birçok ülkenin
gerisinde kalmıştır. Kamuoyunda 4+4+4 olarak bilinen yasa, Türk Eğitim Sistemi'ni baştan sona
değiştiren nitelikte bir yasadır.
Türkiye'de son on yılda seksenin üzerinde yeni üniversite açılmıştır. Ancak üniversiteleşmeye
yönelik ülkemizdeki bu gelişim sadece niceliksel kalmakta, açılan üniversitelerin pek çoğu tabela
üniversitesi olmaktan öteye gidememektedir. Nitekim YÖK verilerine göre 170 üniversitenin, acil
olarak 30 bin akademisyene ihtiyacı bulunmaktadır. En çok eksiklik ise tıp, hukuk ve sosyal bilimler
alanlarında olup, yeni üniversite açmak için öğretim üyesi yetiştirme sistemi, ihtiyacı karşılamaktan
uzaktır. Yine, vakıf üniversitelerinin kurulması için objektif kriter ve standart bulunmamaktadır. Son
dönemde pek çok vakıf üniversitesinin kurulmasında bunun etkisi büyüktür.
Öğretmen açığı ve atanamayan öğretmenler maalesef kanayan bir yara olarak ülkemizin önemli
bir sorunu olmaya devam etmektedir. Bugün ülkemizde yaklaşık 270 bin öğretmen atama
beklemektedir. Bakanlığın ihtiyacı ise yaklaşık 130 bindir. Bu alanda AB ve OECD ülkelerindeki
seviyeye ulaşılarak öğretmen başına düşen öğrenci sayısının 16'ya indirebilmesi için 220 bin
öğretmenin daha istihdam edilmesi gerekmektedir. Ülkemizde ilk ve ortaöğretimde öğretmen başına
22 öğrenci düşerken Macaristan'da 11, Yunanistan'da 11, Slovakya'da 19, Portekiz'de 11 öğrenci
düşmektedir.
Son yıllarda Türkiye'den yurt dışına ciddi anlamda bir beyin göçü olduğuna, devlet burslarıyla
veya kendi imkânlarıyla giden gençlerimizin birçoğunun geri dönmediğine tanık olmaktayız. Yabancı
ülkelerin çalışma şartlarının daha iyi olmasının da etkisiyle geri dönmeyen öğrencilerimizi kazanmak
için bir takım tedbirler ya da özendirici politikalar uygulamak gerekmektedir. Ülkemizin ihtiyacı,
tersine beyin göçünün yaratılmasıdır. Bugün gelişmiş ülkelerin yarattıkları ekonomik mucizelerin
altında; hem kendi ülkelerinin insan kaynaklarını çok iyi biçimde kullanmaları, hem de başka
ülkelerden eğitime gelmiş insanları ülkelerinde tutarak onların bilgi ve birikimlerinden daha iyi
yararlanmaları yatmaktadır. Çin ve Hindistan gibi ülkeler ise yurtdışına okumaya giden öğrencilerinin
eğitim dönemlerinin sonunda tekrar ülkelerine geri dönmelerini sağlamak için çok ciddi ve özendirici
politikalar uygulamaktadırlar.
AB Müktesebatına Uyum Programı bilgi teknolojilerine yönelik amaçları bu eğilim sonucu
oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.
Teknolojinin gelişmesiyle yeni öğrenme ve etkileşim olanakları artmaktadır. Orta Vadeli
Program’ın bilim ve teknolojiye yönelik politikalarına ait 9. maddesi, Bilgi Toplumu Stratejisi’nin insan
kaynakları ve yetkinlik gelişimi ile odaklı yetkinliği bölümlerinde belirtilen eylemler bu eğilim sonucu
oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.
63
Teknoloji, kullanım amacına göre tehditler içermektedir. Bilgi Toplumu Stratejisi’nin insan
kaynakları ve yetkinlik gelişimi ile odaklı yetkinliği bölümlerinde belirtilen eylemler bu eğilim sonucu
oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.
Bilgi, insan yaşamını değerli kılan bir etken olmaktadır. TUBİTAK Vizyon 2023-Eğitimde
İnsan Kaynakları Raporu’nun insan kaynakları ve içlendirmeye yönelik hedef ve stratejileri, Orta Vadeli
Program’ın bilim ve teknolojiye yönelik politikalarına ait 5. ve 8. maddeleri bu eğilim sonucu oluşan
ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.
İnternet kullanımı sonucunda meydana gelen değişimler ve gelişimler hız
kazanmaktadır. Bilgi Toplumu Stratejisi’nin insan kaynakları ve yetkinlik gelişimi ile odaklı yetkinliği
bölümlerinde belirtilen eylemler, 13. Milli Eğitim Şurası’nın 24. maddesi bu eğilim sonucu oluşan
ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.
Eğitim ve öğretim konusunda yapılan araştırmalarla uluslararası düzeyde yapılarak,
yeni yöntem ve teknikler oluşturulmaktadır. Milli Eğitim Temel Kanunu’nun 13. maddesi, Orta
Vadeli Program’ın bilim ve teknolojiye yönelik politikalarına ait 5. ve 8. maddeleri bu eğilim sonucu
oluşan ihtiyaçları karşılamayı amaçlamaktadır.
Teknolojik Faktörler
Fatih Projesinin yaygınlaştırılması
Eğitimde teknolojik alt yapı ve E- Okul uygulamaları
Bilginin hızlı üretimi, erişilebilirlik ve kullanılabilirliğinin gelişmesi
Teknolojinin kullanım amacına yönelik tehditler
Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve paylaşım olanakları
Toplumun teknolojideki olumsuz gelişmelerin etkisinde kalması
Bilgi ve iletişim teknolojilerinin müfredata entegrasyonunun sağlanması
Sonuç olarak; Düşünme, algılama ve problem çözme yeteneği gelişmiş, demokratik değerleri ve
milli kültürü özümsemiş, paylaşıma ve iletişime açık, sanat ve estetik duyguları güçlü, özgüven ve
sorumluluk duygusu ile girişimcilik ve yenilikçilik özelliklerine sahip, bilim ve teknoloji kullanımına ve
üretimine yatkın, bilgi toplumunun gerektirdiği temel bilgi ve becerilerle donanmış, üretken ve mutlu
bireylerin yetişmesi eğitim sisteminin temel amacıdır. Kalkınma programında hedeflenen sayılar şu
şekildedir.
10.Kalkınma Programı Eğitim Hedef Tablosu
64
2.7. GZFT ANALİZİ (Kurum İçi ve Kurum Dışı Analiz)
KURUM İÇİ ANALİZ-GÜÇLÜ ZAYIF YÖNLER (GZ)
GÜÇLÜ YÖNLER
• Yaygın bilişim teknoloji ağının olması ve etkin kullanımı.
• Eğitim teknolojilerinden yararlanma oranının artması.
• İstihdam ve işgücü piyasasında artış olması.
• Okul türlerinin çeşitliliğinin olması.
• Ulusal ve uluslar arası proje deneyimi.
• Sektörle işbirliği protokollerinin olması
• Özel idare katkısının fazla olması,
• Hayırsever katkıları,
• Tercihli okullara puanla ve yetenek sınavları ile kalifiye öğrenci alınması,
• Sınıf mevcudunun tercihli liselerde normal olması
• Tercihli liselerden üniversiteyi kazananların sayısının fazla olması
• Tercihli liselerde eğitim öğretimin tekli yapılması
• Yetki devrinin yapılması
• ARGE çalışmalarının yapılması
• Teknolojik donanımın iyi olması
• Web sayfasının sürekli güncellenmesi
• Güvenilir kurum olması
• Zamanın etkin kullanılması
• Hayat boyu öğrenme imkânlarının giderek yaygınlaşması
• Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği protokolü yapılması
• Yaygın bilişim teknoloji ağının olması ve etkin kullanımı
• Modüler program türlerinin çeşitli olması
• Eğitim teknolojilerinden yararlanma oranının artması
• Şeffaf bir yönetim anlayışı
• Teknoloji ve yenilikçiliğe açık personel ve yönetim kadrosunun olması
• Sürekli istatistik ve brifing yapılarak problemler azaltılması.
• Evraklar gününde yazılmaktadır
• Deneyimli ve uyumlu arkadaşlarla birlikte işbirliği içinde çalışılması
• Öğretmen ihtiyaçlarını belirlemek ve bunu en iyi şekilde karşılamaya çalışmak
• Samsun İl Mili Eğitim Müdürlüğü Merkez birimi olarak 3 avukat kadrosunun bulunması,
• Hukuk biriminin kurumda kurulması, kurum açısından adaletin tecellisi bakımından çok
faydalı olması,
• Samsun İl Mili Eğitim Müdürlüğü hukuk biriminden tüm personelinin faydalanabilmeleri,
aradıkları hukuki soruların cevaplarını alabilmeleri,
• Şimdiye kadar yapılan hizmetlerin kusursuz yapılmaya çalışılması
• Dosyalama ve arşivleme sisteminin bu aşamaya göre iyi olduğu,
• Hukuk birimi personelinin tecrübeli olması,
• İlimizde her tür ve derecede engelliler için eğitim seçeneği bulunması,
• Rehber öğretmen sayılarının yüksek oluşu,
• Özel eğitim ve rehberlik alanında sahip olunan birikim ve tecrübe,
• İmam hatip okullarına veli ve öğrenci talebinin yüksek olması,
• Sivil savunma planlarının güncel tutulması,
• Teknolojinin takip edilmesi ve kullanılması,
• Atıl malzemelerin geri dönüşümünün sağlanarak okul ihtiyaçlarının giderilmesi,
• İlimizde bulunan döner sermaye işletmelerine donatım ihtiyaçlarının yaptırılarak
bölümlerde eğitim gören öğrencilere alanlarında pratik yapma imkânının sağlanması ve
okullara maddi destek sağlanması,
• Eğitime %100 destek kampanyasında gösterilen başarı,
• Çalışma disiplinin sağlıklı olması,
• Eğitim düzeyinin yüksek olması,
65
• Eğitim faaliyetlerinde devamlılığın olması,
• Denetim sisteminin düzgün işleyişi,
• Tecrübeli denetmen sayısının fazla olması,
• Kurum içi yatay ve dikey iletişimin güçlü olması,
• İl düzeyinde başarıyı arttırıcı çalışmaların yapılması,
• Bütün personellere yönelik seminerler düzenlenmesi,
• Rehberlik ve denetim hizmetlerinin rehberlik yönünden güçlü olması,
• Eğitimin kalitesinin arttırılması için projelerin üretilmesi ve takibinin yapılması,
• Bakanlık ve ilimiz projelerinin uygulanmasında başarının yüksek olması,
• Yerel projelerin hazırlanıp uygulanması,
• Okul öncesi eğitimdeki okullaşma oranının yüksek olması,
• Öğretmenlerin sürekli hizmet içi eğitime alınması,
• Mahallindeki hizmet içi eğitim kurslarının çeşitli ve verimli olması,
• Teknoloji ve yeniliğe açık liderlerin bulunması,
• Dinamik bir eğitim yöneticisi kadrosunun bulunması,
• Samsun'un birçok projede pilot il olması,
• Ortaklık kültürünün güçlü olması, eğitim araç ve gereçlerinin paylaşılabilmesi,
• Atıl malzemelerinin geri dönüşümünün sağlanarak okul ihtiyaçlarının giderilmesi,
• Meslekî Teknik Eğitim okul ve kurumlarının teknolojik donanımlarının iyi olması,
• Okul türlerinin zenginliği,
• 5 Adet Rehberlik Araştırma Merkezi'ne sahip olması,
• Çağdaş ve şeffaf bir yönetim ve hizmet anlayışının benimsenmesi,
• Eğitim teknolojisinin en uzak köylere kadar ulaşmış olması,
• Meslekî eğitimde okul-sanayi işbirliğinin olması,
ZAYIF YÖNLER
• Okullarımızda laboratuar malzemelerinin güncel olmaması.
• Meslek liselerinin öğrenci sayısının fazla olması nedeniyle okulların fiziki yapısının yetersiz
olması.
• Eğitim personelinin hizmet içi etkinlikleriyle yetiştirilmemesi
• Mesleki teknik eğitimin toplumda yeterince tanınmaması.
• Mesleki eğitim öğrencilerine girişimcilik kültürünün yeterince kazandırılamaması.
• Bazı ilçelerimizde temel ve ortaöğretimde derslik ihtiyacı olması
• İmar planlarında kamulaştırma gerektiren okul alanlarının temininde güçlük çekilmesi
• Tercihli liselerde Anadolu liselerinin pansiyonlu açılması,
• İletişimsizlik,
• Karar sürecine katılma olanağı verilmemesi,
• Yetki ve sorumluluğun hiyerarşik pozisyona ve birimlere göre dağıtılmaması,
• Sosyal ve kültürel faaliyetlerin olmaması
• Yaygın eğitim okul kurumlarının fiziki yapısının yetersiz olması
• Yaygın eğitim kurumlarındaki eğitimci bilgisinin yetersiz olması
• Bölümümüzden hizmet alanların sayısı fazla olduğundan bölüm çalışanları olarak bazen
iletişimde küçük problemler olmaktadır.
• Öğretmenlerin silsileyle değil de doğrudan müdürlüğümüze gelmeleri ya da aramaları
• İlçelerimizle iletişim kurmada aksaklıklar
• İşe tam anlamıyla hakim olan eleman eksikliği,
• Personelin istikrarsız çalışması,
• Uygun donanımlı hizmetiçi yerlerinin olmaması,
• Birimler arası koordinasyon ve işbirliğinin az olması,
• Bölümlerin iş ve işleyişinin tam olarak tanımlanmaması,
• Yapılan eğitimlerin artışının sağlanmaması,
• Bölümler arası sık sık rotasyon yapılması,
• Taşıma Merkezi bazı ilkokul, Ortaokul ve liselerde yemekhane olmaması,
• Yatılı Bölge Ortaokullarının pansiyonlarının tam kapasite ile kullanılmaması,
66
•
•
•
•
•
İmam Hatip okullarının okul ve derslik ihtiyacı,
Sivil savunma planlarında yer alan görevli personelin atama ve yer değiştirmesi,
Kaynaştırma eğitimi konusunda sınıf öğretmenlerinin yetersizliği,
Özel eğitim öğretmenlerinin yetersizliği,
Samsun İl Mili Eğitim Müdürlüğü personeli tarafından hukukun öneminin kavranılmamış
olması,
• Hukuk birimi için gerekli levazımların temininde güçlük çekilmesi,
• Adli ve idari davalar için gerekli evrakların hukuk birimine geç ulaştırılması,
• Adli birimlerce ön/özet savunmaların yetersiz ve eksik yapılması, evrakların tam olarak
hukuk birimine teslim edilmemesi veya eksik teslim edilmesi,
• Teknik donanım olarak yeterli hassasiyetin hukuk birimine gösterilmemiş olması,
• Bakanlık Hukuk Müşavirliği ile her ab bağlantı kurulamaması,
• Görev alanlarının çok geniş olmasına karşılık denetmen sayısının az olması,
• Görev alanlarına yeni dahil edilen lise ve dengi okullarla il ilçe milli eğitim müdürlüklerinin
denetim konusunda hizmet içi eğitime ihtiyaç bulunması,
• Her branştan yeterince denetmen bulunmaması,
• Denetim ve rehberlikte sürekliliğin zaafa uğraması,
• Bazı denetmenler tarafından insan odaklı durusal yaklaşımın sergilenmeyişi.
• Okul-veli işbirliğinin istenilen düzeyde olmaması,
• Kırsal kesimde ve taşıma merkezli okullarda öğretmen lojmanı ihtiyacının olması,
• Taşıma merkezli okullarda yemekhane olmaması,
• Öğretmen ve personelin çalıştığı bölgede ikamet etmemesi,
• İl genelinde ücretli ve vekil öğretmen görevlendirmesinin fazla olması,
• Mevcut imar planlarında kamulaştırma gerektiren okul alanlarının temininde güçlükler
yaşanması,
• Matematik ve fen bilimleri başarısının düşük olması,
• Zümrelerin etkili ve verimli çalışmaması,
• Ortaöğretim kurumlarında proje kültürünün istenilen düzeyde olmaması,
• Özel eğitim öğretmeni ve rehber öğretmen ihtiyacı,
• Ortaöğretim öğrencilerinin barınacağı resmi yurtların eksikliği,
• Okul ve kurumlarda Toplam Kalite Yönetimi anlayışının yeterince benimsenmemesi,
• Okullardaki sosyal, kültürel faaliyetler için kullanılacak mevcut alanların tam zamanlı ve
işlevsel olarak kullanılmaması,
• Okullarda sunulan eğitim hizmetlerinin niteliğinin aynı düzeyde olmaması,
• Öğrencilerin ilgi ve yetenekleri doğrultusunda yönlendirilememesi,
• Okul-aile birliklerinin etkin olarak çalışmaması.
KURUM DIŞI ANALİZ-FIRSAT VE TEHDİTLER (FT)
FIRSATLAR
• Yeni meslek alan dalların ortaya çıkması
• İşletmeler ve esnaf kuruluşlarından eğitim personelinin gelişimi için yararlanabilmesi
• Sağlık hizmetleri alanın iş alanlarının yüksek olması
• Sektörün nitelikli insan gücüne olan ihtiyacı
• Genç nüfusun varlığı
• Eğitim kampusu çalışmaları
• Tercihli okullara puan ve yetenek sınavları dikkate alınarak öğrenci alınması,
• MEB personelinin görevde yükselme unvan değişikliği ve yer değiştirme suretiyle atanması
hakkında yönetmeliğin yayımlanması
• Bilgi edinme hakkı
• Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve bilgi paylaşımlarının olması
• Etkin ekip çalışmaları için çalışanların gönüllü olması
• Diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılabilmesi
• Ülkemizde genç nüfusun fazla olması
• Doküman yönetim sisteminin varlığı ve iş akışını hızlandırması.
67
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Yetki devri ile iş çeşitliliğimiz biraz azalma göstermiştir.(evrak takibi açısından)
Bakanlığın MEBBİS ekranında norm, mevcut ihtiyaç, fazlalık modülleri
Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğünde Hukuk biriminin kurulması adaletin tecellisi
bakımından iyi bir fırsattır.
Hukuk birimi adil ve şeffaf çalıştığından davalı ve davacı tarafların dosyalarını takip
edebilmeleri ve içinden evrak temin edebilmeleri iyi bir fırsattır.
Özel eğitim ve rehberlik konusundaki birikim ve tecrübe,
Sivil toplum örgütleri ve derneklerin İmam hatiplere ilgi ve desteği,
İl afet ve acil durum müdürlüğünün yardım ve desteği,
Okul aile birlikleri katkıları,
Eğitime %100 destek kampanyası,
İşyerimizin diğer kurumlar ve valilik ile aynı binada ve merkezi yerde yer alması,
Eğitim verecek personelin kurumumuzda yeterli olarak bulunması,
İlimizde bulunan üniversitelerin bize sağlayacağı fayda,
Eğitim ve yönetim alanındaki gelişmelerden ve değişikliklerden pilot uygulamalarla öncelikli
olarak faydalanılması,
İlimizde yüksek öğretim kurumlarının bulunması,
Özel öğretim kurumlarının fazla olması,
Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileşim fırsatlarının varlığı,
Örgüt içerisinde personelin hizmet içi ihtiyacını giderecek personelin bulunması.
Özel idarenin eğitime ayırdığı payın arttırılması,
Bakanlığımızın pilot uygulamalarda ilimizi tercih etmesi,
Köklü bir üniversitenin bulunması,
Samsun'un stratejik konumunun getirdiği avantajlar,
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın merkezinin Samsun olması,
Samsun'da AB Bilgi Merkezi'nin olmasının sağladığı proje fırsatları,
Yerel yönetimlerle ve sivil toplum örgütleri ile etkili iletişim kurularak ortak proje üretilmesi
Yerel medyanın eğitime desteği,
Sosyal, kültürel, sportif ve bilimsel etkinliklerde diğer kamu kurum ve kuruluşlarının
imkânlarından yararlanılması,
Üst düzey yöneticilerin eğitime olan ilgi ve desteği,
Samsun'un kültürel zenginliği ve ilk adım şehri olması,
TEHDİTLER
• Okulların Sanayi Kesiminden Uzak Bir Yerde Olması
• İlimizin sosyal durumu meslek lisesi kavramının cazibe olarak görülmediği
• Meslek lise mezunlarının istihdamının takip edilememesi
• Mesleki ve teknik eğitime yönlendirmenin yeterince yapılamayışı
• Bazı bölgelerde okul yapımı için arsa bulunamaması
• İmar planlarında hissedar sayılarının fazla olması
• İlimizin kuzey Anadolu fay hattı üzerinde olması
• Ortaöğretim okul pansiyonlarına ortak kullanım esasları düzenlenmesi
• Personelin yetersiz kalması
• Sosyal faaliyet yapılacak alan olmaması
• Göç sorunu nedeniyle bölgesel nüfus artışındaki okumaz yazmaz oranlarının sağlıklı tespit
edilememesi
• Hayat boyu öğrenmeye katılımın yetersiz oluşu
• Hayat boyu öğrenme faaliyetleri kapsamında kamu ve sivil toplum kurum ve kuruluşları
arasındaki koordinasyon eksiği
• Atama dönemlerinde (başvuru-onay) öğretmenlerin sürekli müdürlüğümüze
yönlendirilmesi
• İlçelerimizin yanlış/eksik bilgi ve belgelerle işlem yapması
• Zamanında bilgi alamamak
68
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Normların yanlış hesaplanması sonucu fazla öğretmen atanması
Aynı öğretmenlerin sürekli daireyi arayarak işleri aksatacak şekilde dilekçe vermeleri
Bölümlerin birbiri ile çatışması iş verimini etkilemesi,
Bilgisayarların ve teknolojik cihazların iş harici kullanılması,
İletişim ve işbirliğinin yetersizliği,
Bakanlıktan istenen ödeneklerin yeterli gelmemesi,
İmam Hatip okullarına aşrı talep ve yoğunluğa göre derslik ihtiyacının karşılanamaması,
Sığınak olarak yapılan yerlerin değiştirilerek başka amaçlarla kullanılması,
Yeni sınav sisteminin başarı konusunda baskı oluşturması ve bu nedenle özel eğitime
muhtaç öğrencilerin ihmal edilme ihtimali,
Bölümün yeni kurulması nedeniyle bölüm için gerekli programların olmaması (icra
programı, hukuk programı gibi…)
Dava sayısının çok ve çeşitli olması, yetişmiş sekreterya personelinin yetersiz olması,
Açılan davalarla ilgili evrak temininde zorluk bulunması,
İdari işlemlerin ilgililere tebliği hususunda idarelerin gereken önlemleri almamaları,
İlçelerdeki hukuki işlemlerin takibi hususunda yeterli avukat kadrosunun verilmemesi,
Uzak ve ulaşımı zor merkezlerde okul ve kurumların bulunması,
Denetmenlere ulaşım için araç tahsis edilememesi,
Okul ve kurumlar arasındaki sosyal, ekonomik farklılıklar,
Özel öğretim kurumlarının mevzuatından kaynaklanan sorunlar.
Meslekî eğitim mezunlarının istihdam sorunu,
Değişim ve gelişime direnen yönetici ve öğretmenlerin varlığı,
İlçelerde görev yapan öğretmenlerin il merkezine gidiş geliş yapması,
Köyden kente göç nedeniyle şehir merkezlerinde yaşanan yoğunluk,
Yerleşim birimleri arasındaki farklılıklar,
Her şeyi devletten bekleme yaklaşımı,
Okul çevrelerinde öğrencilerin gelişimini olumsuz etkileyen mekânların bulunması,
İlimizin geniş bir kırsal kesime ve dağınık bir yerleşim yapısına sahip olması,
Memur ve yardımcı hizmetli yetersizliği,
Toplumun eğitim öğretime, öğretim odaklı bakması,
Risk altındaki çocukların sayısının artışı,
Medyanın yayın anlayışında eğitsel açıdan yeterince sorumlu davranmaması,
Öğretmen açığının kırsal kesimde giderilememesi,
69
3. BÖLÜM
GELECEĞE YÖNELİM
70
MİSYONUMUZ, VİZYONUMUZ
ve
TEMEL DEĞERLERİMİZ
MİSYONUMUZ
Uygun eğitim öğretim ortamını oluşturarak millîmanevî değerlere sahip; Atatürk ilke ve inkılâplarına
bağlı; özgüvenli, demokrat, insan haklarına saygılı;
bilgiyi sorgulayan, kullanan ve paylaşabilen mutlu
bireyler yetiştirmektir.
VİZYONUMUZ
Eğitimde Marka Şehir Olmak.
TEMEL DEĞERLERİMİZ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Cumhuriyete ve demokratik değerlere bağlılık
İnsan haklarına saygılı olmak
Toplumsal sorumluluk bilincinde olmak
Katılımcı, hoşgörülü, şeffaf ve yapıcı olmak
İlkeli ve güvenilir olmak
Kendisi ve çevresiyle barışık olmak
Ulusal ve evrensel değerleri benimsemek ve bunları davranış haline getirmek
Çevreyi ve doğayı korumak
Bireysel gelişimi desteklemek
Değişim ve gelişime açık olmak
Bilimsel düşünmeyi yaygınlaştırmak
Çalışana değer vermek
Hizmeti zamanında yapmak
Türkçeyi doğru ve düzgün kullanmak
Doğru işleri yapmak
71
TEMALAR STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, FAALİYETLER,
PERFORMANS GÖSTERGELERİ, POLİTİKA VE STRATEJİLER
Bu plan Samsun İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün 2015–2019 stratejik planı olarak Avrupa
Yüksek Eğitim Reformu çerçevesinde 1998 Lizbon, 1999 Bologna Deklarasyonu, Devlet
Planlama Teşkilatı Uzun Vadeli Stratejik Planı, X. Beş Yıllık Kalkınma Planı, paydaş analizleri ve
memnuniyet araştırmaları, Milli Eğitim Bakanlığı Taslak planı, kurumumuzun iç ve dış
değerlendirmeleri (GZFT) dikkate alınarak, üst yönetimin kararlı ve etkin katılımı ile gerçek bir
temel üzerine kurulmuştur.
Bu planda tüm paydaşların değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak stratejiler
belirlenmiş, hedefler konulmuş, bu strateji ve hedefler, somut faaliyet ve projelerle
desteklenmiştir. Bütçeleme çalışmaları doğrudan ilgili birimlerce gerçekleştirilmiştir. Bu
çalışmalardan elde edilen veriler ile beş yıllık orta vadede stratejik plan hedef ve öncelikleri
belirlenmiş, temalar oluşturulmuştur.
Bu temalara göre stratejik amaçlar, hedefler belirlenmiş, performans göstergeleri
oluşturulmuş hedeflere ulaştıracak faaliyetler ve bunları gerçekleştirmek için gereken
politikalar ve stratejiler saptanmıştır.
TEMALAR
1. TEMA
EĞİTİM VE ÖĞRETİME ERİŞİMİN ARTTIRILMASI
2. TEMA
EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE KALİTENİN ARTIRILMASI
3. TEMA
KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ
72
2015-2019 STRATEJİK PLAN GENEL TABLOSU
Stratejik Amaç 1.
Bireylerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan ve her bireyin en
temel hakkı olan eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak.
Stratejik Hedef 1.1.
Örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde başta dezavantajlı bireyler olmak üzere
tüm bireylerin Plan dönemi sonuna kadar eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve
tamamlama oranlarını artırmak.
Stratejik Amaç 2.
Eğitim Öğretim süreçlerinde; yetkin, girişimci, yenilikçi yaratıcı ve evrensel ölçütlerde
bilgi, beceri, tutum ve davranışlar kazandırılan, iletişime açık, özgüveni ve sorumluluk bilinci
yüksek, sağlıklı bireyler yetiştirmek.
Stratejik Hedef 2.1.
Plan dönemi sonuna kadar, ulusal ve uluslararası alanda öğrenci başarısını artırmak.
Stratejik Hedef 2.2.
Her kademeden bireyleri bir üst öğrenime hazırlarken, Özel ve kamu kurumlarındaki
meslek örgütleri ile işbirliği yapıp, yetkinlikte ulusal ve uluslararası akreditasyonu
gerçekleştiren mesleki-teknik eğitimden mezun olanların istihdam oranını artırmak.
Stratejik Hedef 2.3.
Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanarak öğrencilerin yabancı dilleri öğrenme
yeterliliklerinin geliştirilmesine olanak sağlamak ve öğretmen ve öğrencilerin uluslararası
projelere katılımının teşvik edilerek hareketlilik düzeyinin yükseltilmek.
Stratejik Amaç 3.
Kurumun, beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlayıp, yönetim ve organizasyon
süreçlerini geliştirerek, enformasyon kullanımını artırıp ‘kurumsal kapasitesini’ geliştirmek.
Stratejik Hedef 3.1.
Kurumsal hizmetlerin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve
niteliğini geliştirmek.
Stratejik Hedef 3.2.
Fiziki ve mali alt yapı kaynaklarını plan dönemi sonuna kadar her yıl düzenli olarak
artırmak.
Stratejik Hedef 3.3.
Yönetim ve organizasyon yapısının dönüşümünü tamamlayarak plan dönemi sonuna
kadar yaygınlaştırılmasını sağlamak.
Stratejik Hedef 3.4.
Enformasyon teknolojilerinin kullanım oranlarını her yıl artırmak.
73
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI
..:TEMA 1:..
“EĞİTİM VE ÖĞRETİME
ERİŞİMİN
ARTTIRILMASI”
74
STRATEJİK AMAÇ 1
Bireylerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı sağlayan ve her bireyin en temel
hakkı olan eğitim ve öğretime adil şartlar altında erişmesini sağlamak.
STRATEJİK HEDEF 1
Örgün ve yaygın eğitimin tüm kademelerinde başta dezavantajlı bireyler olmak üzere tüm
bireylerin Plan dönemi sonuna kadar eğitim ve öğretimin her tür ve kademesinde katılım ve
tamamlama oranlarını artırmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ
Önceki Yıllar
2012
2013
2013
2014
Gösterge
2011
2012
Okul Öncesi
Net (3-5 y.)
Eğitimde
Net (4-5 y.)
Okullaşma Oranı
Net (5 yaş)
%
İlkokulda Okullaşma Oranı Net
%
38,63
55,61
38,47
54,48
-
-
İlkokul birinci sınıf öğrencilerinden
en az bir yıl okul öncesi eğitim
almış olanların oranı (%)
86,99
Ortaokulda Okullaşma Oranı Net
%
Temel Eğitim de Okullaşma Oranı
99,29
Net %
Ortaöğretimde Okullaşma Oranı
69,46
Net %
Orta öğretim içinde Din Öğretimi
Oranı %
Orta öğretim içinde Mesleki ve
37,96
Teknik Eğitim oranı %
Özel Öğretimde Okul Öncesi
827
Eğitimde öğrenci Sayısı
Özel Öğretimde İlkokulda Öğrenci
1942
Sayısı
Özel Öğretimde Ortaokulda
1717
Öğrenci Sayısı
Özel Öğretimde Genel
1738
Ortaöğretimde Öğr. Sayısı
Özel Öğretimde Mesleki
Ortaöğretimde Öğr. Sayısı
Özel Öğretimdeki öğrenci
sayısının tüm okullardaki öğrenci
2,2
sayısına oranı %
Özel eğitim alan öğrenci sayısı
237
Hayat Boyu Öğrenmeye katılım
oranı %
İlkokul devam oranı %
Ortaokula devam oranı %
Genel Ortaöğretime devam oranı %
Genel Ortaöğretimde terk oranı %
Genel Ortaöğretimde sınıf tekrarı oranı %
Mesleki ve Teknik Ortaöğretime devam oranı
%
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde terk oranı
%
Mesleki ve Teknik Ortaöğretimde sınıf
tekrarı oranı %
Din öğretime (Ortaöğretimde) devam oranı
%
Din öğretiminde (Ortaöğretimde) terk oranı
%
67,73
-
99,29
73,66
Hedefler
2016
2017
2017
2018
2014
2015
2015
2016
32,09
43,25
40
60
45
65
50
70
55
75
99,86
100
100
100
100
100
100
100
100
47,93
80
96,30
97,07
81,33
89
99,55
85
100
100
90
100
100
2018
2019
60
80
95
100
100
100
100
100
100
100
-
47,47
23
50,50
27
51,21
32
52,76
35
54,29
37
55,71
57,24
944
645
773
927
1111
1333
1600
3343
4011
4813
5575
2313
2660
3192
3830
1689
2920
3504
4204
1815
116
1,8
2323
445
2,8
2787
533
3
639
3,3
4596
5044
767
3,5
5514
6052
919
3,7
40
6616
7262
1101
4
512
704
1000
1500
2000
2500
3000
96,86
96,30
98
2
3
100
97,07
99
1
2
100
100
100
0
1
100
100
100
0
0
100
100
100
0
0
100
100
100
0
0
100
100
100
0
0
3,63
3,12
-
76,12
9,20
-
8,2
9
10
11
12
13
82,98
84,45
86,32
87,21
88,05
88,96
8,87
9,19
7,52
6,12
6,80
5,50
97,5
8,54
3,90
99
8
2,45
99
7
3,01
99
6
1,85
99
5
1,32
99
4
75
Ortaöğretimde Din öğretimi sınıf tekrarı
oranı %
Ortaokul
Açık öğretimde Kayıt
Genel Lise
Sayısı
Mesleki Lise
İlkokulda devamsızlık oranı (10 gün ve
üzeri) %
Ortaokulda devamsızlık oranı (10 gün ve
üzeri) %
Ortaöğretimde devamsızlık oranı (10 gün ve
üzeri) %
-
-
11,29
4635
17117
5581
10
9
8
7
5
5
5
4
3.5
3
2.5
2
2
1
1
1
1
1
1
5
5
4
3.5
3
2.5
?
?
?
2
Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Aileden sonra en önemli eğitim kurumu tartışmasız okuldur. Okul, aile gibi doğal bir kurum olmaktan öte
belirli amaçlar gerçekleştirmek üzere meydana getirilmiş sosyal bir teşekküldür. Çocuğun birçok rolleri ve
alışkanlıkları ailede kazanmasına karşın, gelişiminin tümünü bu çevrede tamamlayamaz. Çünkü çocuk aile
çevresinden sonra çeşitli çevrelere girer ve bundan sonraki gelişimini aileyle birlikte bu farklı ortamlarda
sürdürür.
Çocuğun bedeni, zihni ve duygusal yönlerden belli bir olgunluğa ulaşması ailede gerçekleşir. Okul ise,
öğretim faaliyetleri içinde yer alan karakter formasyonu ve vatandaşlık eğitimi ile aile eğitiminin bir
tamamlayıcısı ve devamı niteliğindedir. Ayrıca okul aileden kaynaklanan çeşitli eksiklik ve yanlışlıkları da
düzeltmekle sorumludur bu nedenle okul ve öğretmenin sorumlulukları da bu anlamda oldukça önemlidir.
Bireylerin eğitim ve öğretime katılması ve tamamlaması sosyal ve ekonomik kalkınmanın
sürdürülebilmesinde önemli bir etken olarak görülmektedir. Bu nedenle eğitim ve öğretime katılımın
artırılması ve eğitim hizmetinin Bütün bireylere adil şartlarda sunulması hedeflenmektedir.
Mevcut durum:
Okul öncesinde(36-72 ayda) il genelinde 2013-2014 öğretim yılında çağ nüfusunun %47'inin okullaştığı;
Türkiye ortalamasının (%30.41, %43.18) oldukça üzerinde olduğu; İlköğretimde Samsun ili okullaşma
oranının 2013-2014 eğitim öğretim yılında %99,55 oranıyla Türkiye ortalamasının (%98.80) üstünde olduğu,
Ortaöğretimde son on yıla ait net okullaşma eğilimi incelendiğinde hem kız hem erkek öğrenciler için artış
görülmektedir. 2013-2014 öğretim yılında %81,33 olan net okullaşma oranı Türkiye ortalamasının (%70.06)
oldukça üzerinde olduğu ancak ortaöğretiminde zorunlu eğitim kapsamında olduğu da dikkate alındığında
Samsun ilinin bu oranının daha da yükseltilebileceği ifade edilebilir.
Son üç yılın verileri değerlendirildiğinde açılan okuma yazma ve genel kursların sayısının yıllar itibariyle
azaldığı, mesleki ve teknik kursların sayısının arttığı; 2012-2013 eğitim öğretim yılında belge alan kursiyer
oranının önceki yıllara göre arttığı; anlaşılmıştır.
2013-2014 öğretim yılında açılan kurslara katılım Hayat Boyu Öğrenme açısından ülke ortalamasının
üstünde olduğu (il ortalaması %8,2)
İlköğretimde (ilkokul-ortaokul) il genelinde 2013-2014 öğretim yılında 10-20 gün devamsızlık yapan
öğrenci oranının (%2) olduğu,
İlimizde ilköğretimde sınıf tekrarı yapan öğrencilerin oranının Türkiye ortalaması olan (%1.9) oranından
ve ortaöğretimde sınıf tekrarı yapan öğrencilerin oranının Türkiye ortalaması olan (%12.5) oranından düşük
olduğu; 2012-2013 eğitim-öğretim yılında 12 yıllık zorunlu öğretimden dolayı tüm öğrencilerin okullara
kayıtlarının yapılmasından ve çevresel faktörlerden kaynaklanan sebeplerle sınıf tekrarı oranının yüksek
olduğu; bu konuda gerekli rehberlik hizmetlerinin sunulduğu; anlaşılmıştır.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Örgün öğretimin her kademesinde okullaşma oranlarının ve hayat boyu öğrenmeye katılımın artması,
devamsızlığın ve okul terklerinin azalması, özellikle kız öğrenciler ve engelliler olmak üzere özel politika
gerektiren grupların eğitime erişim olanaklarının artması, özel öğretim kurumlarının payının artması
hedeflenmektedir.
76
TOWS MATRİSİ VE STRATEJİ OLUŞTURMA
TOWS MATRİSİ
GF STRATEJİLERİ
FIRSATLAR
 Eğitime erişim konusunda
politika
yapıcıların
ve
uygulayıcıların istekli olması
 Ülke genelindeki teknoloji
kullanma eğilimindeki artış
 Yurtiçi ve yurtdışı kaynaklı
projelerin
başarıyla
yürütülmesi ve proje yapma
kapasitesinin artması
 Genel bütçeden eğitime ayrılan
payın yüksek olması
 Özel öğretim kurumlarının
eğitimdeki paylarının artmış
olması
TEHDİTLER
 İlin coğrafi yapısı ve ulaşım
engelleri
 Bazı
bölgelerde
kız
çocuklarının
okula
gönderilmemesi
 Bölgesel
kalkınma
farklılıklarının
erişime
olumsuz etkisi
 Kurumlar arası iletişim ve
koordinasyon eksikliği
GÜÇLÜ YÖNLER

Veri tabanı varlığı

MEB insan kaynakları
potansiyelinin eğitim seviyesini
yüksek olması.

Öğretim materyalleri ve
eğitim araçlarının öğrencilere
ücretsiz olarak dağıtılması

Özel politika gerektiren
gruplarla ilgili farkındalığın
olması

Eğitime erişimde farklı
yöntemlerin geliştiriliyor olması
( eba, uzem vb.)
GF STRATEJİLERİ

Örgün öğretim çağındaki
bireylere ulaşmanın kolay olması
sonucu örgün öğretim dışında
kalanların tespit ve yayının
yapılması
GT STRATEJİLERİ
ZT STRATEJİLERİ

Kız çocukların okullaşma  Yurtiçi ve yurtdışı nüfus hareketliliği
oranını arttırmak için üretilmiş
eğitim ve öğretimle fırsat eşitsizliğini
özel politikaların kullanılması
azaltması

Eğitim ve öğretimde farklı
yöntemleri kullanarak bölgesel
farklılıklardan doğan erişime
olumsuz etkiyi kaldırma
TEDBİRLER AMAÇ 1; HEDEF 1
Sıra
1
2
3
4
5
6
ZAYIF YÖNLER

Veri tabanının ihtiyaçları
karşılamadaki yetersizliği (e-okul,
e-yaygın vb.)

Hedef
kitlenin
iletişim
kanalları hakkında farkındalık
bilincinin yetersizliği

Eğitime erişmede hedef
kitlenin farkındalık düzeyinin
düşük olması

Eğitimde sunulan fırsatların
ihtiyacı karşılamadaki eksikliği

Eğitim erişime yollarında
farkındalık
çalışmalarının
yetersizliği
ZF STRATEJİLERİ

Eğitime erişimde fırsat
eşitsizliğini ortadan kaldırmak
amacıyla
ülke
genelinde
teknolojik
imkanlardan
yararlanma

Eğitime erişme yollarında
farkındalığı arttırmak için yurtiçi
ve yurtdışı kaynaklı projeler
yapmak

Eğitime ayrılan bütçenin
eğitim ihtiyaçları tespit edilerek
önceliklendirme ile harcanması
Strateji
Özel okul desteği konusunda tereddütleri ortadan kaldırmak ve iş birliğini
artırmak için sektör temsilcileri ile düzenli bilgilendirme toplantıları yapılacaktır.
Taşımalı eğitim uygulamasında yerel yönetimlerin de rol almasını sağlayacak bir
yapı kurularak bu alandaki iş birliği artırılacaktır.
Ekonomik dezavantajı bulunan öğrencilere yönelik şartlı nakit desteği yeterli
düzeye çıkarılacaktır.
Yetişkinlerin eğitime erişim imkânlarından faydalanması için farkındalık
oluşturma çalışmaları yapılacaktır.
Okullaşma oranlarında düşük olan bölgelere ve ailelere yönelik bilgilendirme
çalışmaları yapılacaktır.
Okullaşma oranlarının artırılması konusunda yönetici ve öğretmenlere yönelik
bilgilendirici toplantılar yapmak.
Sorumlu Birim
Özel Öğretim
Destek Hizmetleri
II
Eğitim Bölümleri
Hayat Boyu
Öğrenme
Temel Eğitim
Ortaö
Strateji Geliştirme
77
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
Devam ve erişim konusunda il durum raporları hazırlanarak analiz edilecektir.
Toplumun mesleki ve teknik eğitime yönelik algısının olumlu yönde değiştirilmesi
için kampanyalar (radyo ve televizyon programları, kamu spotları, yarışmalar vb.)
düzenlenecek ve sosyal medyanın etkin bir biçimde kullanılması sağlanacaktır.
Okulların faaliyetleri ve çalışmaları toplumla paylaşılarak İmam hatip okullarına
yönelik farkındalık arttırılacaktır.
Burs ve pansiyon imkânlarının öğrenciler tarafından bilinirliği sağlanacaktır.
Özel okul yapılacak eğitim yatırımcılarına yönelik okul arsası tahsisi, kullanım
hakkı ve satış gibi konularda yeni ve kolaylaştırıcı düzenlemeler yapılacaktır.
Örgün öğretim imkânından yararlanamamış veya yarıda bırakmak zorunda
kalmış bireylere uzaktan öğretim ve yüz yüze eğitim imkânlarıyla öğrenimlerini
tamamlamalarını sağlamak ve nitelikli hizmet sunmak yoluyla aktif öğrenci
sayısını ve erişimi artırmak
Ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terkini azaltmak amacıyla
"Ortaöğretime Uyum Projesi" yaygınlaştırılarak uygulanacaktır.
Mesleki ve teknik ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki
konusunda okulların mevcut durum analizleri gerçekleştirilecektir.
MTE ortaöğretim okullarında devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki sebepleri ile
ilgili araştırma yapılacaktır. Araştırma sonuçları değerlendirilerek gerekli
tedbirler alınacaktır.
Mesleki ve teknik ortaöğretimde devamsızlık, sınıf tekrarı ve okul terki
oranlarının düşürülmesi için okullara mevcut durumları ile ilgili bilgilendirme
yazıları gönderilecektir.
Din Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı okullarda okul terkleri, devamsızlık ve
sınıf tekrarlarının sebepleri hakkında araştırma yapılacaktır.
Anadolu İmam Hatip Liselerinde okula yeni kayıt yapan öğrencilere bir program
dâhilinde okula uyum çalışması yapılacaktır.
Okula devam sorunu olan öğrencilere ve ailelere kişisel ve sosyal rehberlik
çalışmaları yapılacaktır.
STRATEJİLER
M.T.E
Din Öğretimi
Özel Öğretim
İnşaat Emlak
Özel Öğretim
H.B.Ö
Orta Öğretim
M.T.E.
M.T.E.
M.T.E.
Din Öğretimi
Din Öğretimi
Eğitim Bölümleri
Strateji 1.1.1. Örgün öğretim dışında kalan öğrencilerin tespitini yapılması
Strateji 1.1.2. Örgün öğretim dışında kalanların tespiti amacıyla eğitim öğretim yılı başında izleme komitesini
oluştur
Strateji 1.1.3. Özel politika gerektiren grupları belirlenmesi
Strateji 1.1.4. Eğitim ve öğretimde farklı yöntemleri kullanarak bölgesel farklılıklardan doğan erişime olumsuz
etkiyi kaldır
Strateji 1.1.5. Hayat boyu rehberlik ve danışmanlık sistemini geliştir
Strateji 1.1.6. Hedef kitleyi sunulan öğrenme fırsatlarından haberdar ederek bilişim teknolojilerini amaca
uygun kullanılmasını sağla
Strateji 1.1.7. Mezun izleme sistemini geliştir
FAALİYETLER
1.
2.
TÜİK kayıtlarına göre okullar açıldıktan 20 gün sonra kayıt olmayan tüm öğrencilerin listesini çıkarılması,
E-Okul yetkililerinin TÜİK verileriyle okula kayıt olan öğrencileri karşılaştırarak kayıt olmayan öğrencilerin
listesinin oluşturulup ilgili birimlere gönderilmesi
3. İl ve ilçelerde kayıt izleme komisyonu oluşturulması
4. Gruplarla ilgili saha araştırmasının yapılması
5. Bölgesel farklılıkları ortadan kaldırmak için il düzeyinde problemlerin belirlenerek önceliklendirilmesi
amacıyla tüm tarafların katılımının sağlandığı bir çalıştayın yapılarak sonuç raporunun hazırlanması
6. 25-64 yaş aralığındaki yetişkin nüfusun eğitime erişim imkânlarının fırsatlarından faydalanması için
farkındalık oluşturma seminerlerinin yapılması
7. İletişim teknolojilerini aktif kullanımını sağlamak için web portallarını oluşturmak (ör. Hayat boyu öğrenme
web portalı, mesbil)
8. FATİH Projesi ile ilkokul, ortaokul, mesleki ve teknik Anadolu liseleri ile Anadolu liselerinde bilişim
altyapısının fırsat eşitliğine imkân sağlayacak şekilde oluşturulması.
9. FATİH Projesi ile eğitimde e-içerik ve görsel materyallerin ders sürecinde erişimine imkan sağlanması
10. Hayat boyu rehberlik ve danışmanlık konusunda eğiticilerin eğitimi konusunda hizmet içi eğitim
programların yapılması
78
11. İllerde Hayat Boyu Rehberlik ve Danışmanlık sisteminin uygulanabilmesi için kurumsal kapasitenin
geliştirilmesi
12. Hedef kitlede farklı öğrenme fırsatlar ve bilişim teknolojileri hakkında medya ve sosyal ağlar kullanarak
farkındalık oluşturulması
13. Mezun izleme ile ilgili olarak ilgili web portalları oluşturularak etkin bir şekilde kullanılması
14. Hayırsever, stk vb. kişilerle görüşmeler yapılarak onlara arsa temini yapılarak okul ve derslik yapımının
teşvik edilmesi
15. Özel okul desteği kapsamında özel sektör temsilcileri ile bilgilendirme toplantıları yapılması
16. AB fonlarından ve diğer hibe fonlarından daha çok okulun sağlanmasına yönelik proje eğitimlerinin
verilmesi
17. Yazılı ve görsel medyanın Fatih projesi ile entegrasyonu sağlanıp eğitim amaçlı kullanılması
18. Taşımalı eğitimde yerel yönetimlerin katılımının artırılması sağlanacak
19. Özel eğitimi destekleyecek hayırsever, stk, hibe fonları vb. kurum ve kuruluşlarla özel eğitimde fiziki mekân
sayısı artırılması ve özel eğitimci sayısının artırılması
20. Hayırsever, stk vb. kişilerle görüşmeler yapılarak yurt, pansiyon açılmaları teşvik edilmesi
21. Bir üst öğrenime geçişteki Rehberlik ve yönlendirme faaliyetlerinin sayısının artırılması
22. İhtiyaç sahibi öğrencilere şartlı nakit desteğinin yeterli düzeye çıkarılması
23. Örgün eğitimden ayrılarak yaygın eğitime kazandırılan çocukların devamlarının izlenmesi ve yeniden örgün
eğitime kazandırılması
24. Çalışan çocukların ilgili yasalar çerçevesinde diğer bakanlıklarla işbirliği içinde eğitime yönlendirilmesinin
sağlanması
25. Özel sektörün talep ettiği nitelikli ara eleman ihtiyacının sağlanarak iş istihdamının artırılması
26. Bakanlığın açacağı yurt ve pansiyonlarla öğrencilerin barınma ve yemek hizmetlerinin karşılanma oranının
artırarak öğrenciler arasındaki sosyoekonomik farklılıkları azaltılması
27. Diğer kamu ve kuruluşları ile işbirliği yapılarak Mülteci çocukların eğitime dâhil olmasının hızlandırılması
79
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI
..:TEMA 2:..
“EĞİTİM VE ÖĞRETİMDE
KALİTENİN ARTIRILMASI”
80
STRATEJİK AMAÇ 2
Eğitim Öğretim süreçlerinde; yetkin, girişimci, yenilikçi yaratıcı ve evrensel ölçütlerde bilgi,
beceri, tutum ve davranışlar kazandırılan, iletişime açık, özgüveni ve sorumluluk bilinci yüksek,
sağlıklı bireyler yetiştirmek.
STRATEJİK HEDEF 2.1
Plan dönemi sonuna kadar, ulusal ve uluslararası alanda öğrenci başarısını artırmak.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Performans Göstergesi
Eğitim
kademelerinde
gerçekleştirilen
sanatsal,
bilimsel, kültürel
ve sportif
faaliyetlere
katılan öğrenci
oranı %
İlkokul
Ortaokul
Ortaöğretim
TEOG yerleştirmeye esas puan il
ortalaması
Yükseköğretime giriş
LYS
sınavlarına ilişkin il
YGS
ortalaması
2011
2012
20
20
17,4
312,42
(SBS)
Önceki Yıllar
2012
2013
2013
2014
20
20
20
20
298,25
(OYP)
299,16
(YEP)
17,8
18
2014
2015
2015
2016
Hedefler
2016
2017
2017
2018
2018
2019
22
24
26
28
30
+%10
+%10
+%10
+%10
+%10
22
18,5
24
19
26
19,5
28
20
30
20
Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Halen okula gitmekte olan 15 yaşındaki öğrencilerle yapılan uluslararası bir öğrenim değerlendirmesi
(OECD, PISA 2009), 15 yaşındaki ortalama bir Türk öğrencinin OECD üyesi ortalama bir öğrenciden matematik,
okuma ve fen becerilerinde 1 eğitim yılı geride olduğunu göstermektedir (OECD 2010a). Türkiye’deki 15
yaşındaki öğrencilerin neredeyse yarısı en düşük yeterlilik seviyesinde ya da altında yer almaktayken, bu oran
ortalama bir OECD ülkesinde yüzde 20’dir (Şekil YÖ2). Yeterlilik seviyeleri Türkiye’de bölgelere göre
değişmektedir ve en düşük seviyedeki öğrencilerin Doğu bölgelerinde yaşadığı görülmektedir. Bununla
beraber, kız öğrenciler 15 yaşına kadar okulda kalabilirse, ortalama olarak erkek öğrencilerle aynı veya daha
yüksek seviyede başarı göstermektedirler.
Orta öğrenim giriş sınavlarındaki başarı bu okullara girişte ağırlıklı bir rol oynadığı için, bazı öğrenciler
yaklaşık 10 yaşından itibaren özel ders almaya başlamaktadır. Özel ders alma olanağı da ailelerin gelirlerine
bağlı olduğu için, en iyi öğretim veren okullara kayıt yaptırma oranı ile gelir ve zenginlik yakından ilişkilidir. Bu
durum öğrencilerin eğitim sistemine dahil olduklarında içinde bulundukları mevcut eşitsizlik seviyesini daha
da yukarı çeker. Orta öğretime yüksek rekabetin olduğu sınavlarla girilen eğitim sistemlerinde, yüksek kalitede
eğitim sunan okul sayısının az olması, bir ülkenin ortalama eğitim performansında düşüşe neden olduğu gibi,
eğitimde eşitsizliği artırmaktadır.
Ülkemizde özellikle son 10 yılda okullaşma oranları hedeflenen düzeylere yaklaşmıştır. Bu nedenle eğitim
ve öğretime erişimin adil şartlar altında sağlanmasının yanı sıra eğitim ve öğretimin kalitesinin artırılması da
öncelikli alanlardan birisi haline gelmiştir.
Nitelikli bireylerin yetiştirilmesine imkân sağlayacak kaliteli bir eğitim sistemi; bireylerin
potansiyellerinin açığa çıkarılmasına ortam sağlayarak hem bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerini
desteklemeli hem de akademik başarı düzeylerini artırmalıdır.
Bu kapsamda kaliteli bir eğitim için Bütün bireylerin bedensel, ruhsal ve zihinsel gelişimlerine yönelik
faaliyetlere katılım oranlarının ve öğrencilerin akademik başarı düzeylerinin artırılması hedeflenmektedir.
Mevcut Durum
LYS, YGS ve TEOG gibi genel değerlendirme sınavlarında diğer iller sıralamasında ilk 20 içinde olmak
şeklinde hedef belirlenmiştir. Bu amaçla, her okulun akademik başarısının takip edileceği ve okul-veli
iletişiminin artırılarak öğrenciye katkı yapılacak faaliyetlere (sınav teknikleri hakkında öğrenci ve velilere bilgi
verilmesi, öğrenci ve velileri bilgilendirici programlar düzenlenmesi, deneme sınavları yapılması, gibi)
gerçekleştirilmiştir.
İlimizde ortaöğretim kurumları sınavları (TEOG) 2014 yılında 57 net ortalaması olduğu;.
2014 yılı YGS il ortalamasının 213,533 olduğu; Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu anlaşılmaktadır.
İl genelinde 2013-2014 öğretim yılında (20000) öğrencinin sosyal, kültürel, sportif etkinliklere katıldığı;
81
sosyal, kültürel, sportif etkinliklere katılım oranı ilçeler bazında değerlendirildiğinde son üç yılda en yüksek
katılımın merkez ilçerde gerçekleştiği; ancak il genelinde faaliyetlere katılan öğrenci sayısı açısından
değerlendirildiğinde ilin belirlediği stratejik hedefe uygun katılımın sağlandığı; anlaşılmıştır.
Teknolojinin öğretim sürecine entegrasyonu amacıyla İlimizde FATİH Projesi kapsamında bugüne kadar;
16.285 adet tablet bilgisayar seti, 1748 adet etkileşimli tahta, 72 adet çok fonksiyonlu yazıcı dağıtımı
gerçekleştirilmiştir. Projenin birinci fazında hedeflenen 72 okulun tamamında yerel alan ağı altyapı kurulum
çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır.
FATİH Projesi kapsamında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bünyesinde 1 adet Uzaktan Eğitim Merkezi
(UZEM) kurulmuştur. Düzenlenen 230 hizmet içi eğitim faaliyeti ile 4321 öğretmene proje kapsamında eğitim
verilmiştir.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Potansiyelinin farkında, ruhen ve bedenen sağlıklı, iletişim becerileri yüksek ve akademik yönden başarılı
bireylerin yetiştirilmesini sağlamak.
TOWS MATRİSİ VE STRATEJİ OLUŞTURMA
TOWS MATRİSİ
GF STRATEJİLERİ
ZF STRATEJİLERİ
GT STRATEJİLERİ
ZT STRATEJİLERİ
GÜÇLÜ YÖNLER

Ölçme değerlendirme sistemi
ile
öğrencinin
kazanım-başarı
oranlarının takibi.

M.E.B.
bünyesindeki
ortaöğretim veri bilgileri tutulmakta
ve
bu
verilerin
yıllara
göre
dağılımlarının yapılabilmesi.

Yapısal
açıdan
ülke
genelindeki
tüm
ortaokullara
ulaşılarak organizasyon gücüne sahip
olma.

Yüksek lisans ve doktora
düzeyinde
ölçme
değerlendirme
uzmanlarına sahip olma.
GF STRATEJİLERİ
 Ortak sınavlardan elde edilen
istatistikî verilerin analiz edilmesi.
 PİSA
ve
TİMMS
gibi
sınav
faaliyetlerinin uluslararası takvime
göre uygulanması.
 Gerçekleştirilen sınav uygulamaları
hakkında akademik nitelikli proje ve
araştırma faaliyetlerinin paydaşların
da katılımıyla gerçekleştirilmesi.
ZAYIF YÖNLER

Kazanım-başarı
oranı
çalışması 8. Sınıf dışındakilere
uygulanmaması.

Ölçme
değerlendirme
sisteminin yöntem teknoloji ve
paylaşım ayaklarının istenilen
yeterlilikte olmaması.

Ölçme
tekniklerinden
sadece çoktan seçmeli sistemin
kullanılması.
FIRSATLAR
ZF STRATEJİLERİ
 Üniversitelerle yapılabilecek
 Ortak sınavların ortaokullardaki
işbirlikleri
tüm
sınıf
kademelerine
 Ulusal ve uluslararası ölçme
uygulanması.
 Yapılacak teknoloji yatırımları
değerlendirme kuruluşları
ile açık uçlu soru ölçme
ile işbirlikleri ve yapılacak
değerlendirme tekniğinin ortak
protokoller.
 Ulaştırma, Denizcilik ve
sınavlarda hayata geçirilmesi.
Haberleşme
Bakanlığı
Teknik ve iletişim altyapı
donanımının yeterliliği.
TEHDİTLER
GT STRATEJİLERİ
ZT STRATEJİLERİ
 Bireysel
hatalar
ölçme  Ölçme değerlendirme uzmanları  Çoktan seçmeli ölçme teknikleri
değerlendirme
sistemine
yardımı ile sınav görevlilerine
dışında bireysel hataları en aza
zarar verebilir.
rehberlik
edecek
eğitimlerin
indirecek ölçme tekniklerinin
 Organizasyonun
ülke
yapılması.
uygulanması.
genelinde
uygulanıyor  İnsani öğeleri de bünyesinde ihtiva
eden
ölçme
tekniklerinin
olması.
 Sistemin büyük ve salt
geliştirilmesi ve kullanılması.
verilerden
oluşmasından
dolayı
insan
ilişkilerini
sistem içinde görünmez hale
getirmesi.
TEDBİR AMAÇ 2; HEDEF 1
Sıra
1
Strateji
Öğrenci akademik başarısını destekleyici kurs programları açılacaktır.
(Akademik başarıyı arttırmaya ve öğrencilerin bilişsel eksikliklerini
gidermeye yönelik kurslar açılması)
Sorumlu Birim
H.B.Ö.
Eğitim Bölümleri
82
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Öğrenci ve velilerin bilinçlendirilmesine yönelik rehberlik çalışmaları
artırılarak, öğrencilerin erken dönemde ilgi ve kabiliyetleri doğrultusunda
yönlendirmesi etkin olarak sağlanacaktır.
Her düzey eğitim kademesinde gerçekleştirilen sosyal, sanatsal ve sportif
faaliyetlerin sayısı artırılacak.
Kişisel gelişim ve mesleki ve teknik eğitim kurs programlarının ve belgelerin
uluslararası geçerliğine ve akreditasyonuna yönelik çalışmalar yapılacaktır
EBA’nın etkin kullanılması için öğretmenlere yönelik hizmetiçi eğitim
çalışmaları yapılacaktır.
Etkin bir ölçme-değerlendirme sistemi oluşturulması çalışmalarına önem ve
öncelik verilmesine devam edilecektir.
Mesleki ve teknik okullarına gelen öğrencilerin mevcut durumları tespit
edilerek temel kazanımlarla ilgili eksiklikleri destekleyici eğitim yoluyla
giderilmesi için çalışmalar düzenlenecektir.
Plan dönemi sonuna kadar okul sağlığı ile ilgili tüm taraflarda farkındalık
oluşturma çalışmaları yapılacaktır.
Akademik başarıyı arttırmaya ve öğrencilerin bilişsel eksikliklerini
gidermeye yönelik kurslar açılması
Akran koçluğu ve öğretmen koçluğu sistemini oluşturup, okullarımızda
yaygınlaştırılması.
Her öğrencinin en az bir sanat veya spor dalında performans yapabilme
becerisi kazandırılacak şekilde yönlendirme çalışmaları yapmak
Öğrencilerin bireysel yeteneklerine göre yöneleceği bir rehberlik sistemi
oluşturulacaktır.
Öğretmenlerin mesleki gelişimlerinin sağlanmasına yönelik ilgili paydaşlarla
işbirliğine gidilecektir.(Üniversite, STK, vb).
Eğitimin tüm kademelerinde görevli öğretmen, koordinatör öğretmen,
yönetici ve maarif müfettişlerinin özel yetenekli bireylerin eğitimi ve öğretimi
konularında bilgilerinin arttırılması ve becerilerinin geliştirilmesi*
Ortaöğretim düzeyindeki özel yetenekli öğrencilere yönelik mentorlük
uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması. *
Tüm paydaşların özel yetenekli bireylerin eğitimi konusunda bilgi ve
becerileri geliştirilecektir.*
HBÖ Koordinasyon ve Bilgi Birimleri başta olmak üzere tüm yaygın eğitim
kurumlarında hayat boyu rehberlik hizmeti alt yapısını oluşturmak
STRATEJİLER
1.
Eğitim Bölümleri
Eğitim Bölümleri
H.B.Ö.
İnsan Kaynakları
Strateji Geliştirme
Maarif Müfettişleri
M.T.E.
Eğitim Bölümleri
Eğitim Bölümleri
Eğitim Bölümleri
Eğitim Bölümleri
Eğitim Bölümleri
Eğitim Bölümleri
İnsan Kaynakları
Eğitim Bölümleri
İnsan Kaynakları
Ortaöğretim
Eğitim Bölümleri
H.B.Ö.
Ölçme değerlendirme sistemi sonucunda oluşturulan istatistiki verilerden yola çıkarak müfredat ve içerik
taraması yapılarak eksiklerin tespiti ve rehabilite çalışmaları
2. Değerlendirme safhasında öngörülemeyen teknik sorunların ortaya çıkması.
3. Olası sorunlarla ilgili Ar-Ge çalışmaları yaparak ulusal ve uluslararası desteklerle teknik alt yapının
güçlendirilmesi.
FAALİYETLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Proje yarışmalarına etkin katılımın teşvik edilmesi
Rehberlik faaliyetlerinin artırılması
Yönlendirme ve tanıtım çalışmaları
AR-GE çalışmalarına destek verilmesi
Sosyal ve kültürel faaliyetlerin teşvik edilmesi
Fiziki yapılarda yapım aşamasında teknoloji ve kaliteye dikkat edilmesi
FATİH Projesi ile bilişim teknolojileri altyapısının öğretmenler tarafından kullanılabilmesi amacıyla,
hizmetiçi eğitim çalışmaları yoluyla öğretmenlerin bilgi ve becerilerinin artırılmasının sağlanması
8. FATİH Projesi ile okullarımızdaki internet erişimi ve ağ altyapısının güncelleştirilerek, güvenli, kararlı
ve standart bir hale getirilmesi yoluyla bilişim altyapısının kalitesinin artırılması
9. FATİH Projesi ile sağlanacak e-içeriklerin(Eğitim Bilişim Ağı-EBA) ders kazanımlarına uygun hale
getirilerek, dersin görsel kalıcılığının arttırılması
83
STRATEJİK HEDEF 2.2
Her kademeden bireyleri bir üst öğrenime hazırlarken, Özel ve kamu kurumlarındaki meslek
örgütleri ile işbirliği yapıp, yetkinlikte ulusal ve uluslararası akreditasyonu gerçekleştiren meslekiteknik eğitimden mezun olanların istihdam oranını artırmak.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Performans Göstergesi
Mesleki ve Teknik Eğitim
kurumlarının mesleki eğitim
alanında hazırladığı AB proje
sayısı
İl istihdam kurullarında alınan
kararların uygulanma oranı %
Açılan meslek edindirme kurs
sayısı
Meslek edindirme kurslarına
katılan öğrenci/kursiyer sayısı
Alanında istihdam edilen
öğrencilerin, toplam mezun
öğrenci sayısına oranı %
Temel ve mesleki beceriler
kapsamında açılan
programlara katılan birey
sayısındaki artış oranı %
2011
2012
Önceki Yıllar
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
91,0
92,0
93,0
94,0
95,0
29526
38747
26527
30000
33,6
37,1
20,0
24
1,25
-
0,78
-
0,96
512
1,37
550
Hedefler
2016
2017
2017
2018
2018
2019
96,0
97,0
97,0
33000
36000
39000
42000
28
32
36
40
1,88
600
2,27
650
2,51
700
2,94
750
Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Hızla değişen bilgi, teknoloji ve üretim yöntemleri ile iş hayatındaki gelişmelere paralel olarak dinamik bir
yapı sergileyen iş gücü piyasasının taleplerine uygun bilgi, beceri, tutum ve davranışa sahip bireylerin
yetişmesine imkân sağlayan bir eğitim sisteminin önemi Bütün dünyada giderek artmaktadır. Özellikle genç bir
nüfusa sahip Ülkemiz için yeni becerilerin edinilmesi, yaratıcılığın, yenilikçiliğin ve girişimciliğin
desteklenmesi; meslekler arası geçişin sağlanması ve yeni mesleğe uyum sağlama yeteneğinin kazandırılması
ekonomik ve sosyal yapının güçlendirilmesinde önemli rol oynamaktadır.
Bu kapsamda işgücü piyasasının talep ettiği beceriler ile uyumlu ve hayat boyu öğrenme felsefesine sahip
bireyler yetiştirerek istihdam edilebilirliği artırmak hedeflenmiştir.
Mevcut Durum
2013-20114 öğretim yılında meslekî teknik ortaöğretim kurumlarından mezun olan ……. öğrenciden
yükseköğretime katılan öğrenci sayısının …… olduğu …….. öğrencinin alanında istihdam edildiği, alanında
istihdam edilen ve yükseköğretime katılan öğrencilerin toplam oranının (% ……) olduğu;
İl genelinde, 2013-2014 öğretim yılında ortaöğretimde okullaşma oranı %81,33 olarak gerçekleşmiş olup,
bunun %50,50 si mesleki ve teknik eğitime (imam hatip lisesi dahil),olduğu görülmektedir;
İlimizde mesleki ve teknik eğitim okullaşma oranının MEB Stratejik Plânında belirlenen hedefin ve
(%50.86) olan Türkiye ortalamasına yakın olduğu; bununla birlikte mesleki ve teknik eğitim okullaşma
oranının il genelinde ilin belirlediği Stratejik hedefin altında bulunduğu görülmektedir.
Mesleki ve teknik eğitime yönlendirme çalışmaları kapsamında; ortaöğretim kurumlarına ziyaretler
düzenlendiği; öğrenci ve velilerin yapılan toplantılarda bilgilendirildiği; genel ortaöğretim ve meslek ve teknik
eğitime bağlı okullarda kariyer günleri, LYS ve YGS sınav sistemiyle ilgili bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
Ekonomiye iş gücü duyarlılığının ve girişimciliğin artırılması için yeni modül ve dallar açarak plan dönemi
sonuna kadar meslek ve gelir getirici kurslara katılanların sayısını arttığı görülmüştür. Fertlerin yaşam
kalitesini yükseltmek üzere sosyal ve kültürel alanlarda açılan kurs sayısını plan dönemi sonuna kadar % 20
artırmak. Hayat boyu öğrenim stratejisi gereği bölgesel, ekonomik ve sosyal duyarlılıkları dikkate almak üzere
paydaşlarla iş birliğini sürekli geliştirmek. Hayat boyu öğrenim anlayışının toplumsal yaygınlığını sağlamak
üzere düzenlenen kurs dışı etkinliklerin türünü plan dönemi sonuna kadar % 20 artırmak. İlköğretim son sınıf
öğrencilerinden başlamak üzere hayat boyu öğrenim kapsamında, tüm toplumda girişimcilik ruhunun
geliştirilmesini sağlamak üzere etkinlikler düzenlenmiştir.
2013-2014 öğretim yılında (5676) genel kurs, (2927) mesleki ve teknik kurs, (434) okuma yazma kursu
olmak üzere toplamda (9037) kurs açıldığı; bu kurslara (89366)'sı kadın, (75181)'i erkek olmak üzere
toplamda (164547)kursiyerin katıldığı; kursların sonunda belge alan kursiyer oranının toplamda (%53,17)
olduğu;
Son üç yılın verileri değerlendirildiğinde açılan okuma yazma ve genel kursların sayısının yıllar itibariyle
azaldığı, mesleki ve teknik kursların sayısının arttığı; 2013-2014 eğitim öğretim yılında belge alan kursiyer
84
oranının önceki yıllara göre artış sağlanmıştır.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Eğitim ve istihdam ilişkisi güçlendirilerek iş piyasasını talep ettiği beceriler ile uyumlu, yenilikçi, yaratıcı
ve girişimci bireyler ve önceki öğrenmelerin tanındığı bir sistem.
TOWS MATRİSİ VE STRATEJİ OLUŞTURMA
TOWS MATRİSİ
GF STRATEJİLERİ
ZF STRATEJİLERİ
GT STRATEJİLERİ
ZT STRATEJİLERİ
FIRSATLAR
 Hükümetin mesleki- teknik eğitime
verdiği önem.
 Sanayici ve iş adamlarının meslekiteknik eğitime destekleri.
 Üniversitelerin varlığı.
TEHDİTLER
 Bölge bazlı istihdam alanlarının
yetersizliği.
 Toplumda mesleki-teknik eğitimin
olumsuz imajı.
 Mesleki-teknik
eğitime
çağın
gerektirdiği
donanımları
kullanmak için yeterli bütçe
imkanların sunulamaması.
GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
 Deneyimli yönetim kadrosuna  Bölge şartlarını gözetmeden
sahip olması.
açılan bölümler.
 Sanayici ve iş adamları ile  Uygulamaya
dönük
yapılan protokoller.
çalışmaların yetersizliği.
 Çağın gerektirdiği yöntem ve
tekniklerde M.E.B.’nın yetersiz
kalması.
 M.E.B.’nın üst öğretime geçişte
yeterli
rehberlik
hizmeti
sunmaması.
 İş güvenliği konusunda yeterli
risk
analizlerinin
yapılmaması.
GF STRATEJİLERİ
ZF STRATEJİLERİ
 Yükseköğretim
kurumu
ile  Çağın üretim teknik ve
işbirliği yapılarak üniversitelerin
yöntemlerine uygun eğitim
kontenjanlarının artırılması
verilmesini sanayi kuruluşları
 Sanayi ve iş adamları odaları ile
ile işbirliği yapılması.
protokol yapılarak istihdamın  Üniversiteler ile tanıtım ve
işbirliği yapılarak ortaöğretim
arttırılması
 Mesleki- teknik eğitim veren
kurumlarında
yönlendirme
okulların
AB
standartlarına
faaliyetlerinin yapılması.
getirilmesi için bütçeye ödenek
konması
GT STRATEJİLERİ
ZT STRATEJİLERİ
 Mesleki eğitime talebin artması  Sanayi bölgesi olmayan küçük
için
istihdam
oranının
ilçelerdeki mesleki eğitim
arttırılarak tedbirler alınması.
öğrencilerinin
pansiyonlar
 Bölgelerin ihtiyacı olan meslek
yapılarak sanayi bölgesi olan
dallarında sanayi odaları ile
ilçelere kaydırılması.
işbirliği olarak meslek liselerinde
ilgili bölümlerin açılması.
TEDBİRLER AMAÇ 2; HEDEF 2
Sıra
1
2
3
4
5
6
Strateji
Meslek dersi öğretmenlerinin işgücü piyasası ihtiyaçlarını takip etmeleri ve
bilgilendirilmelerini sağlamak sektör ile işbirliği yapılarak hizmetiçi eğitimler
verilmesi sağlanacaktır.
Mesleki Teknik Eğitim tanıtım faaliyetlerin artırmak için yerel, ulusal ve
uluslararası mesleki eğitim fuarları, sergiler düzenlenecektir.
Mesleki Teknik Eğitim okulları ile KOBİ’ler ve büyük ölçekli firmaların iş
birliğinin kapsamını genişletmek amacıyla gerek akademik gerekse
endüstriyel Ar‐Ge açısından Mesleki Teknik Eğitim okullarının araştırma,
laboratuar ve üretim alt yapısının ilgili taraflarca etkin bir şekilde
kullanılması sağlanacaktır
Bireyin kişisel ve mesleki gelişim veya istihdam amacıyla gereksinim
duyduğu rehberlik sisteminin içinde hayat boyu rehberlik yaklaşımının
geliştirilmesi sağlanacaktır.
İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapılarak öğrencileri mesleklere yönelik
bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır.
Mesleki ve teknik eğitimde okul-sektör iş birliğinde çalışmalar yapılmasına
Sorumlu Birim
M.T.E.
H.B.Ö.
M.T.E.
Strateji Geliştirme
M.T.E.
Strateji Geliştirme
H.B.Ö.
H.B.Ö.
M.TE.
M.TE.
85
7
devam edilecektir.
İş yeri eğitimlerinin etkinliği ve verimliliği artırılacaktır.
M.TE.
STRATEJİLER
1.
2.
3.
4.
Örgün öğretim dışında uzaktan eğitim gibi alternatif üst öğrenim modellerine katılımı arttırmak için
yapılacak uygulamalar.
Sanayici ve iş adamları tarafından mezunların yeterlilik düzeylerinin düşük bulunması.
Sanayici ve iş adamları ile eğitim politikalarının beraber üretilmesi.
Amaç ve hedeflere ulaşmak için mevcut yöntem ve tekniklerin dışına çıkarılarak; simülasyon, modelleme,
uygulamalı eğitimler ve benzeri alternatif metotların kullanılması.
FAALİYETLER
1.
2.
3.
4.
Mesleki ve Teknik Eğitim teşvikin artırılması
Meslek Odaları ve sanayicilerle istihdama yönelik toplantılar yapılması
Staj çalışmalarının verimli hale getirilmesi,
HBÖ katılımın artırılması
STRATEJİK HEDEF 2.3
Eğitimde yenilikçi yaklaşımlar kullanarak öğrencilerin yabancı dilleri öğrenme yeterliliklerinin
geliştirilmesine olanak sağlamak ve öğretmen ve öğrencilerin uluslararası projelere katılımının
teşvik edilerek hareketlilik düzeyinin yükseltilmek.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Performans Göstergesi
TEOG sınavında yabancı dil dersi net
sayıları
LYS’ deki yabancı dil sınavında başarı
ortalaması %
Uluslararası hareketlilik
programlarına/projelerine katılan
öğretmen sayısı
Uluslararası hareketlilik
programlarına/projelerine katılan
öğrenci sayısı
DyNED yabancı dil programının
uygulandığı okulların genel okullara
oranı %
DyNED yabancı dil programının
uygulandığı öğrencilerin toplam
öğrencilere oranı %
DyNED yabancı dil programına katılan
öğretmenlerin toplam öğretmenlere
oranı %
2011
2012
-
Önceki Yıllar
2012
2013
2013
2014
-
10
2014
2015
2015
2016
Hedefler
2016
2017
2017
2018
11
12
13
14
2018
2019
15
+%10
38,16
30,84
26,48
+%10
+%10
+%10
+%10
55
251
276
300
350
400
450
500
70
398
326
400
450
500
550
600
-
-
20
70
70
70
70
70
-
-
20
70
70
70
70
70
2
2
2
7
7
7
7
7
Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Küreselleşme ile birlikte eğitim ve iş hayatı için hareketlilik ön plana çıkan konuların başında gelmektedir.
Bu bağlamda eğitim ve öğretim sisteminin talep eden bireylerin hareketliliğini destekleyecek şekilde
planlanması gerekmektedir.
Hareketliliği destekleyen en önemli unsurların başında ise bireylerin yabancı dil becerisine sahip olması
gelmektedir. Bu doğrultuda AB ülkeleri başta olmak üzere Bütün dünyada bireylerin en az bir yabancı dili iyi
derecede öğrenmesi konusu bir zorunluluk olarak kabul edilmektedir.
Bu kapsamda yenilikçi yaklaşımlar kullanılarak bireylerin yabancı dil yeterliliğini ve uluslararası
öğrenci/öğretmen hareketliliğini artırmak hedeflenmektedir.
Mevcut Durum
İl Müdürlüğü tarafından 2012-2014 yılında 7 adet EDES (Engellilere Destek Programı) proje
uygulanmıştır. 2012-2014 yıllarında Bölgesel Kalkınma Ajansı desteği ile 3 adet teknik destek ve 1 adet hibe
projesi yürütülmüştür.
Erasmus + (LDV+Comenius) kapsamında 2011/2014 yıllarında 4 adet proje il milli eğitim müdürlüğünce
yürütülmüş ve devam ettirilmektedir.
86
2014 yılında İl geneli STK’lar ve diğer kamu kuruluşları ile işbirliği içinde yerel ve 4 adet proje
yürütülmektedir.
DyNED yabancı dil programı 2014 çalışmaları kapsamında 17 ilçemizden 1 şube müdürü ve 1 öğretmen
temsilci olarak seçilmiş okullardan ise 1 idareci ve birer öğretmen belirlenerek okul sistemi yapılandırmalarına
başlanılmıştır. Bu kapsamda 17 ilçemizden öğretmenlere tanıtım ve bilgilendirme toplantıları yapılmıştır.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (sonuç)
En az bir yabancı dili iyi derecede öğrenmiş bireyler yetiştirerek mesleki yeteneklerini uluslararası
düzeyde ifade eden bir toplum oluşturmak
Hareketlilik programlarına katılarak mesleki bilgisi, görgüsü ve kültürüne katkı sağlamış bireyler
sayesinde her konuda uluslararası arenada mücadele edebilmek.
TOWS MATRİSİ VE STRATEJİ OLUŞTURMA
TOWS MATRİSİ
GF STRATEJİLERİ
ZF STRATEJİLERİ
GT STRATEJİLERİ
ZT STRATEJİLERİ
GÜÇLÜ YÖNLER

Yabancı dil bilen personel
sayısının yeterli olması.

Genç bir nüfusa sahip
olması.

Ar-Ge birimlerinde eğitimli
personelin olması.

Okullarda
yabancı
dil
öğretiminin
alt
sınıflarda
yaygınlaştırılması.
FIRSATLAR
GF STRATEJİLERİ

Ülkemizin
turizm 
Ülkemizin AB’ye girme
açısından zenginliklere sahip hedefi yabancı dil bilen insan
olması.
sayısının
ortalamasına
sebep

Hareketlilikle
gelen olacaktır.

AB
fonlarının
yeterli
öğrencilerin varlığı.

Hareketliliğe
fırsat olması genç nüfusumuzun daha
sağlayacak yeterli fonlara(AB) fazla hareketlenmesine olanak
sağlayacaktır.
sahip olma.
Ar-Ge birimlerinde eğitimli

Ülkemizin AB’ye girişi 
personelin
teknolojiyi
hedef olarak görmesi.

Son yıllarda teknolojik kullanabilmesi proje artırımını
alt
yapı
donanımının sağlayacaktır.
seviyesinin yükselmesi.
TEHDİTLER
GT STRATEJİLERİ
 Toplumun özellikle kız

Ar-Ge birimindeki eğitimli
öğrencileri yurt dışına
personeller
velileri
göndermeye istekli olmaması.
bilgilendirebilir.
 Gelişmiş ülkelerin Türkiye ile

Yabancı
dil standarttı
ortak proje yapmaya
yükseltilerek gelişmiş ülkeler
yanaşmaması.
ikna edilebilir, vize kaldırılabilir.

Yapılacak ek protokollerle
 Seyahat ücretlerinin yüksek
konaklama ve bilet ücretleri en
olması.
 Bazı ülkelerin ülkemize vize
düşük seviyeye çekilebilir.
uygulaması.
TEDBİRLER AMAÇ 2; HEDEF 3
Sıra
1
2
3
ZAYIF YÖNLER

Ar-Ge
birimlerindeki
personel yetersizliği.

Projelerden yararlanan üst
düzey yöneticilerin öğrencilerden
fazla olması.

Proje
dönütlerinin
çoğunlukla hayata geçirilememesi.

Uzun
süreli
projelerin
yapılamaması.

Öğrenilen
yabancı
dilin
geliştirilmesi
için
uygulama
alanlarının olmaması.
ZF STRATEJİLERİ

Yetişkin
olan
Ar-Ge
personelinin daha çok eğitim
vermesini
sağlayarak
eğitimli
personel sayısı artırılır.

AB fonları daha fazla
kullanılarak daha fazla öğrencinin
hareketliliği sağlanır.

Teknoloji kullanılarak proje
dönütlerinin
yaygınlaştırılması
sağlanır.

Projelerde
yer
alan
öğrencilerin turizm faaliyetlerinde
yer alması sağlanır.
ZT STRATEJİLERİ

Uluslararası
projelerde
gönderilecek
kız
öğrenciler
azaltılabilir.

Seyahat ücretlerinin fazla
olduğu ülkelere değil daha uygun
ülkeler tercih edilebilir.

Vize uygulaması olmayan
ülkelere projeler yapılabilir.
Strateji
Yabancı dil öğretiminde, yenilikçi yaklaşımların (ITEC) tanıtılıp
yaygınlaştırılması amacıyla seminer ve çalıştaylar düzenlenecektir.
Yabancı dil eğitimi alan bireylerin, teorik bilgilerini uygulamada kullanıp
geliştirebilmeleri amacıyla, sektör ve ilgili kurumlarla işbirliği yapılacaktır.
Uluslararası öğrenci hareketliliği artırılıp öğrencilerin yabancı dil eğitimine
katkı sağlanarak kariyer gelişimi desteklenecektir.
Sorumlu Birim
Eğitim Birimleri
Strateji Geliştirme
M.T.E.
Strateji Geliştirme
Eğitim Birimleri
87
4
5
6
7
Yabancı dil eğitiminin erken yaşlarda başlatılması yolu ile öğrencilerin en az
bir yabancı dili öğrenmesini sağlayacak düzenlemeler (araştırmalar, etkin
öğretim teknikleri vb.) yapılacaktır.
Uluslararası proje uygulaması teşvik edilerek, hareketlilik ve etkileşim
artırılacaktır.
Yabancı dil eğitimini destekleyen tüm projelerin ve hareketliliklerin
tanıtımını yaparak öğretmen ve öğrencinin motivasyonu sağlanacaktır.
Erasmus + (Leonarda do Vinci, Comenıus ve benzeri) projelerle öğrenci
haraketliliği(mobility) teşvik edilecektir.
STRATEJİLER
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Eğitim Birimleri
Strateji Geliştirme
Strateji Geliştirme
Strateji Geliştirme
Özel sektör ile meslek liseleri arasında ortak projelerin yaygınlaştırılması.
İl milli eğitim müdürlüğü ar-ge birimindeki yetişmiş personelin topluma danışmanlık hizmeti yapması.
Temel eğitim 2. Kademe öğrencilerinin dil becerilerinin yeterli düzeyde olmaması ve yaş olarak küçük
olmalarının hareketliliğe engel teşkil etmesi
Temel eğitim 2. Kademe öğrencilerinin proje kapsamına velileri ile birlikte dâhil edilmesi.
Okul Aile Birliği ve ya sponsorlar vasıtası ile sosyo-ekonomik düzeyi düşük ailelere –öğrencilere yardımcı
olunması.
AB protokolleri dâhilinde akreditasyon yapılarak öğrenci değişim programlarına destek olunması.
Öğrenci velilerinin projeye uygun mesleklerden seçilerek projeye dâhil edilmesi.
FAALİYETLER
1.
2.
Proje çalışmalarının desteklenmesi
Yabancı dil eğitimi konusunda eğiticilerin hizmetiçi eğitimlerle desteklenmesi
88
T.C.
SAMSUN VALİLİĞİ
İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI
..: TEMA 3 :..
“KURUMSAL
KAPASİTENİN
GELİŞTİRİLMESİ”
89
STRATEJİK AMAÇ 3
Kurumun, beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlayıp, yönetim ve organizasyon süreçlerini
geliştirerek, enformasyon kullanımını artırıp ‘kurumsal kapasitesini’ geliştirmek.
STRATEJİK HEDEF 3.1
Kurumsal hizmetlerin etkin sunumunu sağlamak üzere insan kaynaklarının yapısını ve niteliğini geliştirmek.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Gösterge
Yüksek lisans yapan personel sayısı
Yüksek lisans yapan personel sayısının
tüm personel sayısına oranı %
Doktora yapan personel sayısı
Doktora yapan personel sayısının tüm
personel sayısına oranı %
Hizmet içi eğitim gerçekleştirilen alan
sayısı
Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan
personel sayısı
Her yıl en az bir hizmet içi eğitime katılan
personel sayısının tüm personel sayısına
oranı %
Genel idare hizmetleri sınıfına atanan
personel sayısının ihtiyaç duyulan
personel sayısına oranı %
Eğitim öğretim hizmetleri sınıfına atanan
personel sayısının ihtiyaç duyulan
personel sayısına oranı %
Gerçekleştirilen insan kaynakları
planlamasına uygun olarak yer değişikliği
yapılan personel sayısı
2011
2012
-
Önceki Yıllar
2012
2013
-
2013
2014
464
2014
2015
500
2015
2016
550
-
25
30
35
-
2,8
3,0
3,37
Hedefler
2016
2017
600
2017
2018
650
2018
2019
700
40
45
50
3,68
3,98
4,29
-
0,15
0,18
0,21
0,24
0,27
0,30
-
6379
2218
2500
2750
3000
3250
3500
-
-
9,95
15
18
21
24
27
51
2
10
25
30
35
40
50
3298
2734
2910
2700
2650
2600
2550
2500
13
-
13
39
7
13
10
15
10
16,8
10
18,3
10
19,9
10
21
Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Öğretmenlerin kalitesi büyük oranda öğretme pratiklerine bağlıdır. Bir başka deyişle, öğretmenin
planlama, bilgiyi aktarma, sınıf yönetimi ve öğrenciyle etkileşim derecesi öğrenme başarısında temel rol
oynamaktadır. Bu bağlamda öğretmen verimliliği, bir öğretmenin, öğrencilerinin sürekli başarı kazanmalarını
sağlama kapasitesi olarak tanımlanır.
Doğru tasarlandığı ve uygulandığı takdirde, yeni öğretmen politikaları öğretimin ve öğrenimin kalitesini
arttırmaya yardımcı olacaktır. Yine de, seçeneklerin barındırdığı riskler büyüktür, çünkü yapılacak değişiklikler
mevcut durumun pek çok yönü açısından zorluk yaratacaktır.
Örgütlerin görev alanına giren konularda, faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütebilmesi ve nitelikli ürün ve
hizmet üretebilmesi için güçlü bir insan kaynağına sahip olması gerekmektedir. Bu bağlamda Millî Eğitim
Bakanlığı’nın beşeri altyapısının güçlendirilmesi hedeflenmektedir.
Mevcut durum 3.1
2014 yılı verilerine göre Müdürlüğümüz bünyesinde 16574 personel bulunmaktadır. 14687 öğretmen
kadrosuna karşılık 495 müdür, 125 müdür başyardımcısı ve 825 müdür yardımcısı eğitim öğretim hizmeti
vermektedir. 519 hizmetli ve 539 sürekli işçi olmak üzere okul, kurum ve müdürlüklerde toplam 1058 hizmet
elemanı görev yapmaktadır.
Son üç yıl itibariyle 2013-2014 öğretim yılında hizmetiçi eğitim alan öğretmen sayısında artış olduğu
görülmektedir. Çeşitli konularda kullanımı konularında eğitimler (kurs/seminer) düzenlenmiştir.
Doktora yapanlara oranla yüksek lisans yapanların sayısının daha fazla olduğu görülmekle birlikte genel
itibariyle lisansüstü eğitim yapan öğretmenlerin daha az sayıda olduğu görülmektedir. 2013-2014 yılında il
genelinde lisansüstü eğitim yapma oranının (%2,8) olarak gerçekleştiği, bu oranın Türkiye oranının (%5,85)
altında kaldığı görülmektedir
Okullarımızda Millî Eğitim Bakanlığında Bağlı Eğitim Kurumu Yöneticilerinin Görevlendirilmelerine İlişkin
Yönetmeliğin ilgili şartlarını taşıyanlar 4 yıllığına yönetici olarak görevlendirilmekte olup görev süresi
dolanların yeniden dört yıllığına görevi uzatılmakta veya şartları taşıyan yeni adaylar yöneticilik için
görevlendirilmektedir.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün insan kaynaklarının doğru planlaması yaparak daha fazla verimin elde
edilmesini sağlamak, atama ve yer değiştirmelerin ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirmek.
90
TOWS MATRİSİ VE STRATEJİ OLUŞTURMA
TOWS MATRİSİ
GF STRATEJİLERİ Fırsatlardan
yararlanmak için güçlü yönlerini
kullan
ZF STRATEJİLERİ zayıflarını
yenmek için fırsatlarını kullan
GT STRATEJİLERİ tehditleri
uzaklaştırmak için güçlü yönlerini
kullan
ZT STRATEJİLERİ zayıf yönlerin ve
tehditlerin etkilerin en aza indir
veya alandan çekil
GÜÇLÜ YÖNLER
 Bakanlık
birimlerinin
görev tanımlarının ve iş
analizlerinin
yapılmış
olması
 Yönetici atama konusunda
çağdaş bir yönetmeliğe
kavuşulmuş olması
 Uluslar arası çalışmaların
taşra
personeli
ile
paylaşılıyor olması
ZAYIF YÖNLER
 Faaliyetlerin izleme ve değerlendirme
çalışmalarının yeterli olmayışı
 Bazı bölgelerde isteğe bağlı yer
değişikliğin sık olması
 Hizmetiçi eğitimlerin içeriklerinin
nitelik ve nicelik olarak yeterli
olmaması
 Uluslar arası kuruluşlarla yapılan
ortak faaliyetlerin az olması
 Diğer personele (hizmetli, memur
vb.) göre hizmet içi eğitimin olması
FIRSATLAR
GF STRATEJİLERİ
ZT STRATEJİLERİ
 Üyesi bulunduğumuz uluslar arası  Yönetici
atama  Uluslar arası ilişkileri kullanarak
kurumların
eğitim
öğretim
yönetmeliğinin gücü ile
hizmet içi eğitimin nitelik ve
alanındaki
çalışmalarına
kariyer
yönetimi
niceliğinin artırılması
birimlerimizin aktif katılımları
desteklenecektir.
 Personelin
kariyer
yönetimi
konusunda
sivil
toplum
kuruluşlarından destek alabiliyor
olması
TEHDİTLER
GT STRATEJİLERİ
ZT STRATEJİLERİ
 Bazı bölgelerde isteğe bağlı yer
 Uzman kuruluşlardan bilişim desteği
değişikliğinin sık olması
alınarak öğretmen dışı personali
 Ücret
politikasının
günün
hizmetiçi
eğitim
kursları
şartlarına uygun olmaması
düzenlenecektir
 Yerel
yönetimlere
bütçenin
aktarılmaması
TEDBİRLER AMAÇ 3; HEDEF 1
sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Strateji
Hizmet içi eğitim faaliyetleri, bu faaliyetlere yönelik yapılacak ihtiyaç, etkinlik
ve fayda-maliyet analizleri doğrultusunda planlanacaktır.
Eğitim içeriğinin nitelik açısından geliştirilmesi, daha fazla HİE faaliyeti
teklifinin yapılması, eğitim kalitesinin arttırılması, hizmet sunan personelin
eğitimi sağlanacaktır. Bu alanda üniversitelerle işbirliği yapılacaktır.
Özel yeteneklilerin eğitimini, çeşitli eğitim modellerinde etkili ve verimli
şekilde planlayacak ve yürütecek personel yetiştirilecektir. Tüm paydaşların
özel yetenekli bireylerin eğitimi konusunda bilgi ve becerilerini geliştirmesi
sağlanacaktır.
Kurum dışı eğitim olanakları geliştirilerek personelin bu eğitimlere katılımı
teşvik edilecektir.
Yer değiştirmek isteyen öğretmen sayısını en aza indirmek için özendirici
tedbirler alınacaktır.
Tüm eğitim kurumlarının yöneticilerinin görevlendirmelerinin belirlenen
esaslar doğrultusunda yapılması sağlanacaktır.
Yöneticilere uygulanacak hizmetiçi eğitim programları ile hizmet kalitesinin
artırılması sağlanacaktır.
Okullardaki destek personeli ihtiyacı giderilecektir.
Personelin çalışma motivasyonunu ve iş tatminini artırmaya yönelik tedbirler
alınacaktır.
STRATEJİLER
Sorumlu Birim
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Eğitim Birimleri
H.B.Ö.
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları
Strateji 3.1.1. Uluslar arası finans kaynaklarından sağlanan hibelerin yeterince uygun organize edilmesiyle
hedeflere ulaşılması sağlanacak stratejiler belirlenmelidir.
FAALİYETLER
1.
Hizmetiçi eğitim faaliyetleri ile beşeri kaynakların desteklenmesi
91
2.
Fizibilite çalışmaları yapılarak yatırım ve okul inşalarının doğru ve zamanında yapılmasının
sağlanması
3. Mali disiplin sağlanarak okullardaki tasarruf tedbirlerinin etkin uygulanması
4. AB hibe projelerinden etkin biçimde istifade edilmesi için AR-GE faaliyetlerine destek verilmesi
STRATEJİK HEDEF 3.2
Fiziki ve mali alt yapı kaynaklarını plan dönemi sonuna kadar her yıl düzenli olarak artırmak.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Gösterge
Alınan hibe tutarı Milyon TL
Fiziki imkânları iyileştirilen
ve alt yapı eksiklikleri
giderilen eğitim tesisi sayısı
Fiziki imkânların
iyileştirilmesi ve alt yapı
eksikliklerinin giderilmesine
yönelik yapılan harcama
tutarı
Bütçeden ayrılan ödeneklerin
okulların ihtiyaçlarını
karşılama oranı %
Yapılan derslik sayısı
Yapılan eğitim tesisi sayısı
Donatımı yapılan eğitim tesisi
sayısı
Birimlere ait ihtiyaçların
karşılanma oranı
(gönderilen/talep)
Deprem güçlendirmesi
yapılan okul sayısı
Özel öğrenci yurtlarına
barınan öğrenci sayısı
Dağıtımı yapılan akıllı tahta
sayısı
Dağıtımı yapılan tablet sayısı
2011
2012
1.350
Önceki Yıllar
2012
2013
13.350
2013
2014
--
2014
2015
5.000
2015
2016
5.000
5.067
5.577
3.350
10.000
45
40
30
50
87
150
108
150
Hedefler
2016
2017
5.000
2017
2018
5.000
2018
2019
5.000
9.000
8.000
7.000
6.000
50
50
50
50
150
150
150
150
268
19
443
30
160
7
250
10
250
10
250
10
250
10
250
10
% 45
% 40
% 30
% 50
% 50
% 50
% 50
% 50
5480
5650
5767
6018
6275
6559
6844
7145
-
931
15354
30000
60000
100000
120000
153836
10
1
10
10
3
1748
18
-
1748
10
5
2500
10
5
4000
10
5
5500
10
5
7000
10
5
8288
Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
İl geneli okul ve kurumların fiziki ortamlarının iyileştirilerek ihtiyaca cevap verecek düzeye getirilmesi,
alternatif finansal kaynaklarla eğitimin desteklenmesi, kaynak kullanımında etkinliğin ve verimliliğin
sağlanması amaçlanmıştır.
Mevcut Durum 3.2
Bakanlığımızda Bilişim Teknolojileri sınıfları yerine "Fırsatları Artırma Teknolojiyi İyileştirme Hareketi
(FATİH) Projesi" başlatılmıştır. İlimizde de 16285 adet tablet bilgisayar seti 1748 adet etkileşimli tahta, 72
adet çok fonksiyonlu yazıcı dağıtımı gerçekleştirilmiştir. Projenin birinci fazında hedeflenen 72 okulun
tamamında yerel alan ağı altyapı kurulum çalışmaları başarıyla tamamlanmıştır
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Fiziki kapasitenin geliştirilmesi, sosyal, sportif ve kültürel alanlar oluşturulması yoluyla kullanıcı
memnuniyetinin artırılması. Müdürlüğe ayrılan ödeneklerin etkin, ekonomik ve verimli kullanılması. Hayır
severlerin eğitime katkısının artırılması. Özel eğitime gereksinim duyan bireylerin eğitim ortamlarından daha
rahat faydalanmasını sağlayacak fiziki düzenlemelerin yapılması.
TOWS MATRİSİ VE STRATEJİ OLUŞTURMA
TOWS MATRİSİ
GF STRATEJİLERİ Fırsatlardan
yararlanmak için güçlü yönlerini
kullan
ZF STRATEJİLERİ zayıflarını
yenmek için fırsatlarını kullan
GT STRATEJİLERİ tehditleri
uzaklaştırmak için güçlü yönlerini
kullan
GÜÇLÜ YÖNLER
ZAYIF YÖNLER
 Mesleki teknik eğitimin  e-yatırım modülünde yeterli personel
3308 sayılı yasa ile
sayısının azlığı ve veri girişinin
sağlanan gelirlerle de
gerçekçi olmayışı
 Taşra teşkilatı tarafından e-yatırım
finanse ediliyor olması
 Bakanlığa bağlı pek çok
modülünün etkin kullanılmaması
kurumda
depreme  Kamulaştırma, deprem güçlendirme
dayanıklılık
konusunda
tahsisine yönelik nakdi ve fiziki
92
ZT STRATEJİLERİ zayıf yönlerin
ve tehditlerin etkilerin en aza
indir veya alandan çekil
teknik çalışma yapılmış
durumlarla
ilgili
izleme
ve
olması
değerlendirme durumunun olmaması
 Bakanlığımızca taşradan  Mesleki ve teknik eğitim okul, kurum
kurumlarından
gelen
ve
pansiyonlarının
ve
eğitim
döner
sermaye
ortamlarının standartlarının ve iş
gelirlerinden
katkı
güvenliği esaslarının belirlenmemiş
sağlanabiliyor olması
olması
 Eğitim
kampusu  Okul ve kurumların ders ve laboratuar
araç ve gereçleri, her türlü donatım
uygulamasının başlatılıyor
malzemesi ihtiyaçlarının teknolojik
olması
gelişmelere uygun olarak zamanında
karşılanamaması
GF STRATEJİLERİ
ZT STRATEJİLERİ
 Uluslar
arası
finans  STK ların desteği ile mesleki eğitim
kaynaklarından sağlanan
ortamlarının iş güvenliği esaslarının
hibeler ile 3308 sayılı yasa
belirlenmesi konusu desteklenecektir
ile
sağlanan
gelirler
desteklenecektir.
FIRSATLAR
 Uluslar
arası
finans
kaynaklarından eğitime katkı
sağlanabiliyor olması
 Eğitime
destek
konusunda
bağışçılardan ve STK lardan katkı
alınıyor olması
 İş sağlığı ve güvenliği konusunda
çağdaş
bir
yasaya
sahip
olunması, çalışma ve sosyal
güvenlik bakanlığı ile işbirliği
içinde çalışma imkânı olması
TEHDİTLER
GT STRATEJİLERİ
ZT STRATEJİLERİ
 Fiziki alt yapının çağdaş olarak  Eğitim
kampüsü  Okul ve kurumların ders, laboratuar
nitelenecek
unsurlarının
uygulamaları ile devletin
alt yapıları bakanlık tarafından
bakanlık dışından yeterince
fiziki alt yapıları çağdaş
gelişmeleri sağlanarak bakanlık dışı
desteklenmiyor olması
gereksinimlere
göre
unsurların desteği sağlanacaktır.
 Ekonomik
gelişmelerin
oluşturulacaktır.
bakanlığımız
bütçesinde
yaratacağı olumsuz etki
TEDBİRLER AMAÇ 3; HEDEF 2
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
Strateji
Okullaşma ve sınıf mevcutları ile ilgili hedefler doğrultusunda oluşacak fiziki
mekân ihtiyacını plan dönemi sonuna kadar karşılanması sağlanacaktır.
Derslik ihtiyacının kısa vade de giderilebilmesi ve fiziki eğitim şartlarının
iyileştirilmesi için Eğitim Kampusu projelerinin hayata geçirilmesi
sağlanacaktır.
Ulusal ve uluslararası alternatif finansman kaynakları geliştirilecek ve bu yolla
elde edilen kaynağın daha etkili ve verimli kullanılması sağlanacaktır.
Okul ve kurumlarımızın ders ve laboratuar araç-gereçleri, makine-teçhizat
dâhil her türlü donatım malzemesi ihtiyaçlarını, öğretim programlarına ve
teknolojik gelişmelere uygun olarak zamanında karşılanması sağlanacaktır.
Okulların yapım ve donatımına yönelik hayırsever vatandaşları teşvik edecek
kampanyalar düzenlenecektir.
Özel öğrenci yurt hizmetlerinin kalitesi artırılacaktır.
Mülkiyeti gerçek veya özel hukuk tüzel kişiliklere ait imar planında okul alanı
olarak ayrılmış arsaların kamulaştırılmasına çalışılacaktır.
Mevcut ve yeni açılacak MTE okul ve pansiyonlarının eğitim ortamları;
standart fiziki mekân, sosyal mekân, donatım ve iş güvenliği esasları
çerçevesinde oluşturulacaktır.
STRATEJİLER
Sorumlu Birim
İnşaat Emlak
İnşaat Emlak
Strateji Geliştirme
Destek Hizmetleri
Eğitim Birimleri
İnşaat Emlak
Destek Hizmetleri
Özel Öğretim
Maarif Müfettişleri
İnşaat Emlak
İnsan Kaynakları
M.T.E.
İnşaat Emlak
Strateji 3.2.1. Fiziki alt yapının geliştirilmesi konusunda toplumsal istekliliğin olmaması
FAALİYETLER
1.
Hayırsever desteğinin sağlanması için gerekli girişimlerin yapılması
93
2.
3.
4.
5.
6.
Meslek Odalarının, ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitime katkı sağlamasının öneminin fark ettirilmesi
Yatırımların planlanması aşamasında öğrenci yoğunluğunun dikkate alınarak planlama çalışmalarına
özen gösterilmesi
Meslek liselerinde mesleki gerekliliklere uygun atölye ve bölümlerin planlamaya dahil edilmesi
Büyükşehir belediyesi ile yasal sorumluluklar çerçevesinde işbirliğinin artırılması ve yerel
belediyelerin eğitime katkı paylarının artırılması konusunda teşvik edilmesi
Okul arsalarının hazineye ait yerlerden çıkarılarak yatırıma hazır hale getirilmesi
STRATEJİK HEDEF 3.3
Yönetim ve organizasyon yapısının dönüşümünü tamamlayarak plan dönemi sonuna kadar
yaygınlaştırılmasını sağlamak
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Gösterge
Görüşleri alınan paydaş sayısı
Görüşlere cevap verilen
paydaş sayısı
Stratejik planda yer alan
hedeflere ulaşma konusunda
birimlerin performanslarını
ortaya koyan izleme
raporlarının sayısı
Rehberlik ve denetimi yapılan
kurum sayısı
Rehberlik ve denetim sonrası
zayıf yönü ortaya çıkan
kurum sayısı
Zayıf yönü ortaya çıkan
kurumlardan iyileştirilmesi
yapılmış kurum sayısı
Gerçekleştirilen yetki devri
sayısı
Yurt dışında görevlendirilen
öğretmen sayısı
MTSK alanında hizmetiçi
eğitime alınan personel sayısı
Burs alan öğrenci sayısı
Sosyal ortaklarla yapılan
protokol sayısı
AB’ye uyum sürecinde
gerçekleştirilen proje sayısı
Uygulanan ulusal ve
uluslararası proje sayısı
2011
2012
-
Önceki Yıllar
2012
2013
-
2013
2014
1700
2014
2015
2000
2015
2016
2250
7
8
8
13
1161
1223
1179
580
610
-
-
-
580
-
-
610
14
2017
2018
2750
2018
2019
3000
13
13
13
13
659
642
626
700
750
587
550
500
450
420
400
25
26
27
28
29
30
200
587
14
300
550
14
500
500
14
650
450
14
800
420
14
1000
400
14
2174
2250
2500
2750
3000
3250
2
4
10
15
20
25
30
2580
13
20
13
2016
2017
2500
-
2239
-
Hedefler
20
2795
11
11
3000
13
13
3300
15
15
3600
17
17
3900
19
19
4200
21
21
Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Kurumsal yapı ve yönetim organizasyonları incelendiğinde paylaşımcı ve risk alabilen modellerin ön plana
çıktığı görülmektedir. Müdürlüğümüz ve bağlı okul ve kurumlarda güncel bir yapıya ulaştırılması ve
organizasyonun oluşturulması gerekmektedir.
Mevcut Durum
Okullar Hayat Olsun projesi kapsamında; projenin tanıtımı için toplantıların düzenlenmiştir. Okullar Hayat
Olsun Projesinin dönüşen ve sürekli değişen dünyada eğitimin öncelikle niteliğinin ve niceliğinin artırılması
için okullarda bir durum tespiti yapıldığı, var olan kaynakların etkin, verimli ve işlevsel olarak kullanımını
sağlayacak düzenlemeler yoluna gidilmiştir.
Stratejik Plan çalışmaları kapsamında iç ve dış paydaşların görüşlerini alabilmek için anketler
düzenlenmiştir.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun getirmiş olduğu çağdaş yönetim anlayışının
bileşenlerinden olan “çoğulculuk, katılımcılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, sistem odaklı denetim” ilkeleriyle
Milli Eğitim Bakanlığının yönetim yapısının bütünleştirilerek kurumsal idarenin geliştirilmesi
hedeflenmektedir.
94
TOWS MATRİSİ VE STRATEJİ OLUŞTURMA
GF STRATEJİLERİ
Fırsatlardan yararlanmak
için güçlü yönlerini kullan
ZF STRATEJİLERİ
zayıflarını yenmek için
fırsatlarını kullan
GT STRATEJİLERİ
tehditleri uzaklaştırmak
için güçlü yönlerini kullan
ZT STRATEJİLERİ zayıf
yönlerin ve tehditlerin
etkilerin en aza indir veya
alandan çekil
TOWS MATRİSİ
GÜÇLÜ YÖNLER
 Kurumsal hizmetlerde hizmet
standartlarının
belirlenmiş
olması
 Eğitim sisteminde ihtiyaçlar
doğrultusunda
mevzuatın
sürekli güncellenmesi
 Temel
eğitim
kurumları
standart izleme araçlarındaki
asgari
yeterliliklerinin
belirlenmiş olması
ZAYIF YÖNLER
 Kurumsal performansın izlenmesine
dönük kalite standartlarının yeterli
olmaması
 Stratejik planlamanın birimler arasında
sistemsel izleme ve değerlendirmesine
ait yapının olmaması
 Yurt dışında yaşayan vatandaşların
yaşadığı ülkelerdeki ihtiyaçlarının yeterli
düzeyde tespit edilememesi
 Uluslar arası düzeyde tamamlanmış
projelerin etkinlik ve verimliliğini ölçen
çalışmaların olmaması
 Öğretim programları, mesleki kurs
programları ve hayat boyu öğrenmeye
katılım oranının düşük olması
FIRSATLAR
GF STRATEJİLERİ
ZT STRATEJİLERİ
 Uluslar arası işbirliklerinden  Uluslar arası işbirlikleri ile personelin
sağlanan
kaynakları
etkinlik ve verimliliğinin ölçülmesini
oluşturulmuş
hizmet
sağlanacaktır
standarlarını destekler nitelikte
kullanım sağlanacaktır
TEHDİTLER
GT STRATEJİLERİ
ZT STRATEJİLERİ
 İnsan
kaynaklarının  Sürekli güncellenen mevzuatta  SP izleme ve değerlendirme alt yapısı ile
gelişimine ilişkin mali
dış kaynaklardan personel
insan kaynaklarının dış unsurlardan
kaynağın yetersizliği
alımını
değerlendirilmesi
yeterince beslenmesi ile birlikte
sağlanacaktır
çalışılacak
TEDBİRLER AMAÇ 3; HEDEF 3
Sıra
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Strateji
Bürokrasiyi azaltmak için yetki devri yapılacaktır.
Müdürlüğümüz personeli ve hizmet sunmakla sorumlu olduğu vatandaşlar kamu
hizmet standartları hususunda bilgilendirilecektir.
Müdürlüğümüze bağlı okul ve kurumların hizmet ve kalite standartları
belirlenerek, kalite yönetim sisteminin kurulması sağlanacaktır.
Müdürlüğümüz Stratejik Planında belirlenen hedef ve göstergeler ile performans
programı kapsamında belirlenen faaliyet-proje, hedefler, performans hedefleri ve
performans göstergelerine dayalı geliştirilecek izleme sistemi ile birimlerin
performansları izlenecektir.
Diğer Kamu Kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirilecektir.
Kurumsal hizmetlerin kalite standartları belirlenerek ölçülebilirlik sağlanacaktır.
İhtiyaç duyulan konularda yapılacak araştırmalar planlanarak uygulanacak,
değerlendirilecek ve sonuç raporları hazırlanacaktır. Müdürlüğümüz düzeyinde
ve okullarda yapılan araştırma ve sosyal izin talepleri değerlendirilecek ve
sonuçlandırılacaktır.
Kurumsal ve idari kapasitenin geliştirebilmesi için düzenli bir şekilde ihtiyaç
analizi yapılacaktır. Anket hazırlama, veri toplama ve analiz yapma konusunda
uzun vadeli bir planlama yapılacaktır.
Eğitimin kalitesinin artırılması ve AB'ye üyelik bakımından ülkemizin "Eğitim ve
Öğretim 2020" hedeflerine ulaşmasına katkı sağlaması amacıyla IPA-II
döneminde Bakanlığımızın ilgili tahsisattan maksimum düzeyde faydalanmasını
temin edecek proje tekliflerinin gerçekleştirilmesi katkı sağlanacaktır.
AB'ye üyelik bakımından ülkemizin eğitim ve öğretim 2020 çalışmalarına
Bakanlığımız personelinin aktif katkı ve katılımları sağlanarak hareketlilik düzeyi
artırılmasına katkı sağlanacaktır.
Trafik ve sürücü eğitimlerinde denetimlerin artırılarak kalitenin yükseltilmesi
Sorumlu Birim
Özel Büro
Strateji Geliştirme
Strateji Geliştirme
Strateji Geliştirme
Özel Büro
Strateji Geliştirme
Bütün Birimler
Strateji Geliştirme
Strateji Geliştirme
Bütün Birimler
Maarif Müfettişleri
95
12
13
sağlanacaktır.
Projelerin, teklifi, yazımı, yürütülmesi ve sürdürülebilirliği başta olmak üzere
tüm süreçlerin etkin yönetimi sağlanacaktır. Tamamlanmış projelerin etkinliğini
ölçen çalışmalar yapılacak ve projelerin sürdürülebilirliği için ilgili birimleri
harekete geçilecektir. İhtiyaç alanlarına göre en uygun projelerin belirlenmesi ve
uygulamaya konulması sağlanacaktır. Biten projelerin iyi uygulamalarının
yaygınlaştırılması ve sürdürülebilirliği adına gereken çalışmalar yapılacak ve
proje süreçleri en iyi şekilde izlenerek projelerden maksimum fayda sağlanması
gerçekleştirilecektir.
Özel sektörün eğitim öğretim hizmetlerine yatırımının ve desteğinin
yükseltilmesi amacıyla katılımcılık ve işbirliği faaliyetleri artırılacaktır.
STRATEJİLER
Strateji Geliştirme
İnşaat Emlak
Strateji 3.3.1. Sorunların aşılmasında sürekli ve etkili bir personel eğitim politikası oluşturulmalıdır.
FAALİYETLER
1- Hizmetiçi eğitimlerle yöneticilerin kendilerini geliştirme fırsatları bulması
2- Etkin bir paydaş analizi ve değerlendirmesi yapılması
3- Kurum içi ve kurum dışı görüşlerin dikkate alınarak yerel çözümler ve politikalar üretilmesi
STRATEJİK HEDEF 3.4
Enformasyon teknolojilerinin kullanım oranlarını her yıl artırmak.
PERFORMANS GÖSTERGESİ
Gösterge
Resmi e-posta ortamlarının
kapasitesi
Doküman yönetim sistemine
entegre olan kurum sayısı
DYS kullanan ilçe sayısının
toplam ilçe sayısına oranı
VPN
hizmetini
kullanan
kullanıcı sayısı
E-Okul Yönetim Bilgi Sistemine
giriş yapan kullanıcı sayısı
Mevcut aktif çalışan bir sistem
odası ve yedeklemek amaçlı
kullanılan sistem odası sayısı
2011
2012
-
Önceki Yıllar
2012
2013
2013
2014
2014
2015
2015
2016
-
18
18
18
-
1183
4000
Hedefler
2016
2017
2017
2018
2018
2019
8000
12000
16000
18348
18
18
18
-
100
100
100
100
100
100
-
19142
19500
19700
20000
22000
20500
-
21
1
22
1
22
1
23
1
24
1
25
1
Hedefin ne olduğu ve neden gereksinim duyulduğu?
Her geçen gün artan enformasyon teknolojilerinin imkân ve fırsatlarından İl Müdürlüğümüzün azami
düzeyde istifade etmesini sağlamak.
Hedefin mevcut durumu?
896 okul ve kurumuza internet adresi (www.meb.k12.tr), yine 662 adet okula/kuruma “…[email protected]”
uzantılı, ücretsiz e-posta adresi verilmiştir. Her kurumumuzda resmi internet adresi ve posta bulunmaktadır.
2014 itibari ile Müdürlüğümüz DYS elektronik dokuman yönetim sistemine geçmiştir. 2014 yıl sonu itibari
ile de 17 ilçemiz DYS sistemine aktif olarak katılmaktadır.
Neyin elde edilmesinin umulduğu? (Sonuç)
Hizmet memnuniyetinin artırılması, Bürokrasinin azaltılması, Okul ve kurumların teknolojik altyapısının
tamamlanması, Hızlı ve güvenilir veri akışının sağlanması
TOWS MATRİSİ VE STRATEJİ OLUŞTURMA
TOWS MATRİSİ
GF STRATEJİLERİ Fırsatlardan
yararlanmak için güçlü yönlerini
kullan
ZF STRATEJİLERİ zayıflarını
yenmek için fırsatlarını kullan
GT STRATEJİLERİ tehditleri
uzaklaştırmak için güçlü yönlerini
kullan
ZT STRATEJİLERİ zayıf yönlerin
GÜÇLÜ YÖNLER
 Milli eğitim bakanlığı WEB
sitesinin yenilenmiş olması
 DYS nin 81 il MEM de
kullanılabiliyor olması
 147 alo çağrı merkezinin
kurulmuş olması
 EBA ve FATİH projelerinin
verilerinin
ve
ZAYIF YÖNLER
 e-devlet
uygulamasının
yaygınlaştırılamaması
 Teknolojik sistem ihtiyaçlarına
mevcut yapının cevap vermemesi
 Modüllerin
altında
bulunan
panellerin ergonomik ve hızlı işlem
yapma olanağı sağlamaması
 DYS kullanıcı ara yüzünün diğer ofis
96
ve tehditlerin etkilerin en aza indir
veya alandan çekil
uygulamalarının bulunduğu
programlarıyla uyumsuzluğu
bir veri merkezi bulunması
 Bilgi işlem güvenlik alt yapısının
yetersizliği
FIRSATLAR
GF STRATEJİLERİ
ZT STRATEJİLERİ
 Uzman kuruluşlardan bilişim  Ulaştırma
Bakanlığının  Uzman kuruluşlardan alınan destek
desteği alınabiliyor olması
destekleri ile EBA ve Fatih
ile bilişim güvenlik alt yapısı
 Fatih
projesinin
projelerinin desteklenmeleri
güçlendirilecektir
uygulanmasında
Denizcilik
sağlanacaktır
Ulaştırma
ve
Haberleşme
Bakanlığınca
alt
yapının
sağlanıyor olması
TEHDİTLER
GT STRATEJİLERİ
ZT STRATEJİLERİ
 Bilişim
sistemlerinin
kötü  DYS sistemi yaygınlaştırılarak  DYS ara yüzünün diğer ofis
niyetli kullanılma ihtimalinin
dış
kaynakları
bilişim
uygulamaları
ile
uyumunu
olması
sistemlerinin kötü kullanımı
sağlayacak çalışmalar sağlanarak
engellenecektir
dış kaynakları bilişim sistemlerinin
kötü kullanımı azaltılacaktır
TEDBİRLER AMAÇ 3; HEDEF 4
Sıra
1
2
3
4
5
Strateji
Tüm kurumlarda teknolojik gelişmeler doğrultusunda internet hızının
artırılması sağlanacaktır.
Personelin teknolojik okuryazarlık düzeyi arttırılacaktır.
Vatandaşların hizmetlere doğru yerden eksiksiz belgelerle başvurmasının
sağlanması, ortak hizmetlerin tüm birimlerde aynı şekilde sunulmasının
sağlanması, gereksiz yazışmaların kaldırılması, başvurularda istenen belgelerin
azaltılması, hizmetlerin elektronik ortama aktarılması, vatandaşlara
başvurularının sonuçlanma süresinin bildirilmesi amacıyla düzenlemeler
yapılacaktır.
e-Okul Yönetim Bilgi Sistemi ve Veli Bilgilendirme Sisteminin teknolojik mimari
yazılım alt yapı çalışmaları paydaşlara duyurulacaktır.
Müdürlüğümüz ağ iletişim alt yapısının iyileştirilmesi
6
Veri tabanı güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Mevcut sistem odalarının işlevselliği artırılarak hem hızlı hem de güvenli veri
toplama işlemleri gerçekleştirilecektir.
7
STRATEJİLER
Strateji 3.4.1. Amaç ve hedeflere ulaşmak için işbirlikleri geliştirilmelidir.
Strateji 3.4.2. Diğer bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşları ile ilişkiler geliştirilmelidir.
Sorumlu Birim
Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri
İnsan Kaynakları
Bütün Birimler
Bütün Birimler
Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri
Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri
Bilgi İşlem ve Eğitim
Teknolojileri
FAALİYETLER
1234-
Etkin bilgi paylaşım sistemlerinin kullanılması
Kurum içi mail/sms ve diğer teknoloji ağlarının oluşturulması
DYS nin etkin kullanımı
FATİH Projesi ile okul /kurumlarımız ile Bakanlığımız arasında güvenli bir iletişim ve veri paylaşımı
ortamının sağlanarak kurumun kapasitesinin arttırılması
5- FATİH Projesi ile sağlanacak bilişim altyapısı ile okul/kurumların uzun vadede bilişim kapasitelerinin
geliştirilmesi
6- FATİH Projesi ile öğretmen ve öğrencilere verilen/verilecek tablet bilgisayarlar ile bilgiye erişim ve
depolama kapasitesinin arttırılması
97
4.BÖLÜM
MALİYETLENDİRME
98
2015-2019 İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI BÜTÇE
KAYNAK TABLOSU
KAYNAKLAR
Genel Bütçe Yatırım
Genel Bütçe Donatım
Eğitime %100 Destek
Kapsamında yapılan
yardımlar
Taşımalı Eğitim Bütçesi
Sıcak yemek bütçesi
Araç Bakım Onarım Ve
yakıt
Kantin Gelirleri
Bütçe Dışı Fonlar Projeler
TOPLAM
2014-2015
Gerçekleşen
2015-2016
Tahmini B.
2016-2017
Tahmini B.
2017-2018
Tahmini B.
2018-2019
Tahmini B.
52.037.239,63
57.240.962
62.965.058
69.261.563
76.187.719
10.000.000
11.000.000
11.500.000
12.000.000
12.500.000
23.067.938,08
25.374.731
27.912.204
30.703.424
33.773.766
2.000.000
58.597.360,30
68.000
157.532
500.000
146.428.070,01
2.200.000
64.457.096
74800
2.420.000
70.902.805
173285
550.000
82280
2.662.000
77.993.085
90.508
190.613
600.000
161.070.874 176.572.960
2.982.200
85.792.393
99.558
209.674
230.641
193.570.254
212.266.277
650.000
700.000
Stratejik Amaçlara Göre Maliyet Dağılım Tablosu
SAM
1
2
3
Stratejik Amaç
Bireylerin sosyal, zihinsel, duygusal ve fiziksel gelişimine katkı
sağlayan ve her bireyin en temel hakkı olan eğitim ve öğretime
adil şartlar altında erişmesini sağlamak.
Ödenek (TL)
Eğitim Öğretim süreçlerinde; yetkin, girişimci, yenilikçi yaratıcı
ve evrensel ölçütlerde bilgi, beceri, tutum ve davranışlar
kazandırılan, iletişime açık, özgüveni ve sorumluluk bilinci
yüksek, sağlıklı bireyler yetiştirmek.
Kurumun, beşeri, fiziki ve mali altyapı süreçlerini tamamlayıp,
yönetim ve organizasyon süreçlerini geliştirerek, enformasyon
kullanımını artırıp ‘kurumsal kapasitesini’ geliştirmek.
Bakanlık Tarafından Gönderilen Ödenek Toplamı
99
5.BÖLÜM
İZLEME
VE
DEĞERLENDİRME
100
5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
5.1. Plan Gelişiminin İzlenmesi
İl Millî Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planı, 2015–2019 yıllarını kapsayan bir dönem İçin hazırlanmıştır.
Planın başarıya ulaşması için bu dönemler içinde yıllık iki kez Gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu
değerlendirme, faaliyet alanları çerçevesinde, Müdürlüğün birimlerinin hazırlayacağı 6 aylık faaliyet raporlarıyla
yapılacaktır. İlerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu raporlar, faaliyetlerin sürekli
geliştirilmesi için plana ışık tutacaktır.
5.2. Performans Değerlendirmesi
Performansın izlenmesi, izleme faaliyetinin temelidir. Bunun için performans göstergeleri ile ilgili veriler
düzenli olarak bir veri tabanı halinde SGB istatistik bölümümüzde toplanmakta ve SPE tarafından
değerlendirilmektedir.
• Stratejik planın gözden geçirilmesi,
• Performans değerlendirilmesi ve ölçümü,
• Sonuçların izlenmesi,
• Sürekliliğin sağlanması,
Planın başarıya ulaşması için bu dönemler içinde bu dört unsurun gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu
değerlendirme, faaliyet alanları çerçevesinde müdürlüğün birimlerinin hazırlayacağı 6 aylık faaliyet raporlarıyla
yapılacaktır.
İlerleme sağlanan ve sağlanamayan alanların ortaya konulacağı bu raporlar faaliyetlerin sürekli
geliştirilmesi için plana ışık tutacaktır.
Stratejik planın ilgili Birim Amiri tarafından takip edilmesi gereklilikten öte bir zorunluluk taşımaktadır.
Millî Eğitim Bakanlığı 2015-2019 Stratejik Planı İzleme ve Değerlendirme Modeli’nin çerçevesini;
1. MEB 2015-2019 Stratejik Planı ve performans programlarında yer alan performans göstergelerinin
gerçekleşme durumlarının tespit edilmesi,
2. Performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının hedeflerle kıyaslanması,
3. Sonuçların raporlanması ve paydaşlarla paylaşımı,
4. Gerekli tedbirlerin alınması
süreçleri oluşturmaktadır.
MEM 2015-2019 Stratejik Planı’nda yer alan performans göstergelerinin gerçekleşme durumlarının
tespiti yılda iki kez yapılacaktır. Göstergelerin gerçekleşme durumları hakkında hazırlanan rapor üst yönetici ve
Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimine sunulacak ve böylelikle göstergelerdeki yıllık hedeflere ulaşılmasını
sağlamak üzere gerekli görülebilecek tedbirlerin alınması sağlanacaktır.
Yılın tamamını kapsayan ikinci izleme dâhilinde yıl sonu gerçekleşme durumları, varsa gösterge
hedeflerinden sapmalar ve bunların nedenleri üst yönetici başkanlığında harcama birim yöneticilerince
değerlendirilerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır. Ayrıca, stratejik planın yıllık izleme ve değerlendirme
raporu hazırlanarak Yatırım İzleme ve Koordinasyon Birimi ile paylaşılacaktır.
Ayrıca, Okul/Kurum/Bakanlık düzeyinde stratejik hedeflerin gerçekleşme yüzdesi İl Stratejik Plan Kurulu
tarafından takip edilecektir.
İzleme
Değerlendirme
Dönemi
Birinci
İzlemeDeğerlendirme
Dönemi
İkinci
İzlemeDeğerlendirme
Dönemi
Gerçekleştirilme
Zamanı
İzleme Değerlendirme Dönemi
Süreç Açıklaması
Her
Temmuz
içerisinde
Göstergelerin
gerçekleşme
durumları
hakkında hazırlanan raporun üst yöneticiye
sunulması
yılın
ayı
İzleyen yılın Şubat ayı
sonuna kadar
Üst yönetici başkanlığında gösterge
hedeflerinden sapmaların ve sapma
nedenlerin
değerlendirilerek
gerekli
tedbirlerin alınması
Zaman Kapsamı
Ocak-Temmuz
dönemi
Tüm yıl
101
102
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
6
File Size
4 563 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content