close

Enter

Log in using OpenID

Dosyayi indirmek icin Tiklayiniz

embedDownload
KAPAK
KAP
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
EKİM 2014
MALİ MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002 Tarihli ve
2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
Karar yayımlandı.
Özet
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
2014/6815 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988
(2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989
(2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların
tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013
tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede
2
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 16007 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
2014/6833 sayılı Terörün Sona Erdirilmesi ve Toplumsal Bütünleşmenin
Güçlendirilmesine Dair Kanun Kapsamında Yürütülecek Çalışmalara İlişkin
Esasların Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
2014/6815 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988
(2011) ve 1989 (2011) Sayılı Kararlarıyla Listelenen Kişi, Kuruluş veya
Organizasyonların Tasarrufunda Bulunan Malvarlığının Dondurulması
Hakkındaki 30/9/2013 Tarihli ve 2013/5428 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararının
Eki (1) Sayılı Listede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989
(2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların
tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması hakkındaki 30/9/2013
tarihli ve 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki (1) sayılı Listede
değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye
Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 16007 sayılı yazısı üzerine, 6415 sayılı
Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 24/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
3
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (İhracat: 2014/5)yayımlandı.
Özet
ADDE 1 – 20/12/2006 tarihli ve 26382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 3 üncü maddesinin birinci
fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir.
“öö) Yetkilendirilmiş Yükümlü Sertifikası: Gümrük mevzuatının öngördüğü
basitleştirilmiş uygulamalardan ve/veya emniyet ve güvenlik kontrollerine
ilişkin kolaylaştırmalardan yararlanmak üzere yetkilendirilen kişiler adına
düzenlenen sertifikayı,”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 7 nci maddesinin beşinci ve sekizinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(5) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında yurt içinden temin edilen eşyanın
belge
süresi
içerisinde
işlem
görmüş
ürün
olarak
ihracının
gerçekleştirilmemesi halinde, bu Tebliğin 45 inci maddesinde belirtilen 4458
sayılı Gümrük Kanununun 238 inci maddesi hükmü uygulanmaz.”
“(8) Belge kapsamında katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi
çerçevesindeki alımlar, bu Tebliğ ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği
hükümlerine istinaden yapılır. Bu kapsamda, katma değer vergisinde tecilterkin sistemine istinaden yurt içinden eşya alımından önce eşdeğer eşyadan
elde edilen işlem görmüş ürünün ihracı halinde, buna tekabül eden eşya belge
süresi sonuna kadar katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi çerçevesinde
yurt içinden temin edilebilir. Tecil-terkin uygulaması kapsamında belgede
belirtilen miktardan fazla yurt içinden eşya alınamaz ve bu kapsamda bir
miktar aşımı olması halinde bu aşım revize işlemine konu edilemez.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi
4
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası veya A sınıfı onaylanmış kişi statü
belgesi sahibi firmaların dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni
kapsamında yapacakları ithalatta, bu ithalattan doğan verginin %1’inin,”
MADDE 4 – Aynı Tebliğin 22 nci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Dahilde işleme izin belgesi kapsamında ilk ithalatın yapıldığı tarih esas
alınmak suretiyle belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır. Belge kapsamında hiç
ithalat yapılmaması halinde de belge süresi azami 3 (üç) ay uzatılır.”
MADDE 5 – Aynı Tebliğin 38 inci maddesinin yedinci, sekizinci, onuncu ve
onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki
onüçüncü fıkra eklenmiştir.
“(7) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde düzenlenmiş dahilde işleme izin
belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen eşya, asıl işlem görmüş
ürün ve/veya ithal edildiği şekliyle belge/izin süresi içerisinde, ticaret politikası
önlemlerinin uygulanması, eşyanın gümrük idaresince yerinde tespiti (eşyanın
muayenesine ilişkin gümrük mevzuatı hükümleri saklı kalmak kaydıyla,
yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası ile A ve B sınıfı onaylanmış kişi statüsü
belgesine sahip firmaların eşyaları hariç olmak üzere), eşyanın ithali için
öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler ve standardizasyon mevzuatı
dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen ödenmesi gereken vergilerin
tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun 114 üncü maddesinin birinci
fıkrası ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir. Bu
durumda serbest dolaşıma giren eşyaya tekabül eden ihracatın gerçekleşmesi
aranmaz.
(8) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ithal edilen
eşyanın veya asıl işlem görmüş ürünün, gümrük mevzuatı çerçevesinde
belge/izin süresi içerisinde gümrük idaresi gözetiminde imhası, gümrüğe terk
edilmesi veya mahrecine iadesi hallerinde, bu eşyaya tekabül eden ihracatın
5
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
gerçekleştirilmesi aranmaz.”
“(10) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihracı
taahhüt edilen işlem görmüş ürünün, başka bir belgenin ithalat bölümünde
belirtilen eşya arasında yer alması şartıyla süresi geçerli belge sahibi
firmaya/firmalara yurt içinde teslimi halinde, her bir belgenin/iznin taahhüt
kapatma müracaatının bu Tebliğin 37 nci maddesinde belirtilen süreler
içerisinde yapılması kaydıyla, dahilde işleme izin belgelerinin kapatma işlemi
aynı anda veya ihracatı gerçekleştiren firmaların belgelerinin kapatılmasını
müteakip yurt içinde teslimi yapan firmanın belgesinin/izninin kapatılması
suretiyle sonuçlandırılır. İthal lisansı (kota) ve/veya gözetim belgesi gerektiği
halde ibraz edilmemesi, varsa ödenmesi gereken telafi edici verginin
ödenmemesi veya eksik ihracat gerçekleştirilmesi halinde, tüm mali ve hukuki
sorumluluk ithalatı yapan firmaya aittir. Bu durumda, ithalatı yapan firma için
bu Tebliğin 32, 33 ve 45 inci maddesi hükümleri çerçevesinde işlem yapılır.
Dahilde işleme izin belgesi sahibi firmalar, katma değer vergisinde tecil-terkin
sistemi çerçevesinde yurt içinden temin ettiği malları kullanarak ürettiği
malları dahilde işleme izin belgesi sahibi alıcılara katma değer vergisinde tecilterkin sistemi çerçevesinde yurt içinde teslim edebilir.
(11) İhracat taahhüdü kapatılan dahilde işleme izin belgelerinin/dahilde
işleme izinlerinin taahhüt kapatma işlemleri, Bakanlığın (İhracat Genel
Müdürlüğü)/Gümrük ve Ticaret Bakanlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü)
uygun görüşüne istinaden kamu kurum ve kuruluşları ile ihracatçı birlikleri
genel sekreterliklerince yapılan maddi hatadan dolayı veya belge/izin
kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün herhangi bir sebeple geri
getirilmesinden dolayı geri alınabilir. Bu çerçevede, taahhüt kapatma işlemi
geri alınan belge/izin kapsamında maddi hatanın giderilmesini veya geri gelen
eşyaya ilişkin olarak bu Tebliğin 42 nci maddesinde belirtilen işlemlerin
tekemmül ettirilmesini müteakip taahhüt hesabı yeniden kapatılır. Ayrıca,
maddi hatanın giderilmesini müteakip ortaya çıkan yeni durumla sınırlı kalmak
kaydıyla
Bakanlığın
(İhracat
6
Genel
Müdürlüğü)/Gümrük
ve
Ticaret
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Bakanlığının (Gümrükler Genel Müdürlüğü) uygun görüşüne istinaden yeni
işlemler de tekemmül ettirilebilir.”
“(13) Şartlı muafiyet sistemi çerçevesinde, dahilde işleme izin belgesi/dahilde
işleme izni kapsamında ihraç edilen asıl işlem görmüş ürünün, herhangi bir
sebeple belge/izin süresi içerisinde geri getirilmesi halinde, geri gelen asıl
işlem görmüş ürün belge/izin süresi içerisinde ticaret politikası önlemlerinin
uygulanması, eşyanın ithali için öngörülen dış ticarette teknik düzenlemeler
ve standardizasyon mevzuatı dahil diğer işlemlerin tamamlanması ve kanunen
ödenmesi gereken vergilerin tahsili kaydıyla 4458 sayılı Gümrük Kanununun
170 inci maddesi ile 207 nci maddesi hükmüne göre serbest dolaşıma girebilir.
Bu durumda serbest dolaşıma giren ithal eşyaya tekabül eden ihracatın
gerçekleşmesi aranmaz.”
MADDE 6 – Aynı Tebliğin 39 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(2) İhracatçı birlikleri genel sekreterliklerince, ek-5 ve ek-6’da yer alan ihracat
ve ithalat listeleri ilgili gümrük müdürlüklerine taahhüt kapatma yazısı ekinde
gönderilir. Belge kapsamında yurt içi alım yapılması halinde, kapatma işlemi
ilgili kurum ve kuruluşa da bildirilir.”
MADDE 7 – Aynı Tebliğin 42 nci maddesinin birinci ve üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında ihraç edilen
işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple belge/izin süresi içerisinde geri
getirilmesi halinde, ihracat rejimi ve gümrük mevzuatı çerçevesinde ve süresi
geçerli belge/izin kapsamında ihracat nedeniyle varsa yararlanılan hak ve
menfaatin bu Tebliğin 8 inci maddesi hükmüne göre teminatının alındığının
tevsiki kaydıyla, ilgili gümrük idaresince bu ürünün ithalatına ve ihracatına
müsaade edilir. Bu durum, ihracat taahhüdünün kapatılması sırasında
değerlendirilmek üzere ilgili ihracatçı birlikleri genel sekreterliğine/gümrük
idaresine bildirilir. Bu çerçevede yapılacak taahhüt kapatma işlemi, bu
kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate
7
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat
taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri ile
tekemmül ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde
işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin
gümrük beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide
yoksa taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir.”
“(3) İhracat taahhüdü kapatılmış dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme
izni kapsamında ihraç edilen işlem görmüş ürünün, herhangi bir sebeple geri
getirilmesi ve belge/izin sahibi firma tarafından yeniden ihracatının yapılmak
istenmemesi halinde, bu durum taahhüt kapatma işleminin yeniden
tekemmül
ettirilmesini
teminen
ilgili
ihracatçı
birlikleri
genel
sekreterliğine/gümrük idaresine bildirilir. Taahhüt kapatma işleminin yeniden
tekemmül ettirilmesi aşamasında, bu madde çerçevesinde, ilgili dahilde
işleme izin belgesi/dahilde işleme izni taahhüt kapatma işleminin ihracatçı
birlikleri genel sekreterliğince/gümrük idaresince geri alınması ve yapılan
değerlendirme sonucunda, varsa bu ürünün elde edilmesinde kullanılan
eşyanın ithalatında alınmayan verginin bu Tebliğin 45 inci maddesi
çerçevesinde geri alındığının ve ihracat nedeniyle yararlanılan hak ve
menfaatlerin iade edildiğinin tevsiki kaydıyla, gümrük idaresince işlem görmüş
ürünün ithalatına müsaade edilir. Bu çerçevede, yapılacak taahhüt kapatma
işlemi, bu kapsamdaki geri gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi dikkate
alınmaksızın ilgili dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin ihracat
taahhüdüne sayılma koşullarına sahip mevcut gümrük beyannameleri (geri
gelen eşyaya ilişkin gümrük beyannamesi ihracat taahhüdünden çıkarılarak ilk
kapatma işlemine esas teşkil eden gümrük beyannameleri) ile tekemmül
ettirilir. Taahhüt hesabının kapatılması esnasında, ilgili dahilde işleme izin
belgesi/dahilde işleme izni kapsamında geri gelen eşyaya ilişkin gümrük
beyannamesi dikkate alınmadığı durumda uygulanacak bir müeyyide yoksa
taahhüt kapatma işlemi müeyyide uygulanmaksızın tekemmül ettirilir.”
8
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
MADDE 8 – Aynı Tebliğin 45 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki üçüncü fıkra eklenmiştir.
“(1) Dahilde işleme tedbirlerini, dahilde işleme rejiminde ve belgede/izinde
belirtilen esas ve şartlara uygun olarak yerine getirmeyenlerden;
a) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve Türkiye Gümrük Bölgesi
dışına veya serbest bölgelere ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyanın ithali
esnasında alınmayan vergi,
b) Şartlı muafiyet sistemi kapsamında ithal edilen ve serbest bölgelere
gerçekleştirilen ihracata konu eşyanın en geç belge/izin süresi bitiminden
itibaren 3 (üç) ay içerisinde; serbest bölgelerden başka bir ülkeye satışının
yapılmaması, Yatırım Teşvik Belgesi veya bir başka belge/izin kapsamında
Türkiye Gümrük Bölgesine ithalatının yapılmaması, serbest bölgelerde
bulunan tesislerin yapımında kullanılmaması, serbest bölgelerde bulunan
tesislerde makine-teçhizat, demirbaşa kayıtlı eşya veya bunların parçası olarak
kullanılmaması, serbest bölgelerde yerleşik gemi inşa faaliyetinde bulunan
firmalara gemi inşasında kullanılmak üzere tesliminin yapılmaması, serbest
bölgelerden gümrüksüz satış mağazalarına satışının yapılmaması veya serbest
bölgelerden kara, deniz ve hava taşıtlarına kumanya olarak tesliminin
yapılmaması durumunda, bu kapsamdaki ithalat esnasında alınmayan vergi,
c) Belge/izin kapsamında izin verilen miktarın üzerinde ithalat yapılması
halinde, bu kısma tekabül eden ithalattan doğan vergi,
ç) Belge kapsamında ithal edilen eşyanın tamamı ihraç edilen işlem görmüş
ürünün elde edilmesinde kullanılmış olsa dahi döviz kullanım oranının
otomotiv sektöründe düzenlenen belgeler için %65’i, deri ve deri mamulleri
ile çimento, cam, toprak ve seramik ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler
için %60’ı, tekstil ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %65’i,
konfeksiyon ve orman ürünleri sektöründe düzenlenen belgeler için %70’i,
bunun dışında kalan sektörler için %80’i, ikincil işlem görmüş tarım ürünü
taahhüdü içeren belgeler için %100’ü geçmesi halinde, bu oranı aşan kısma
9
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,
d) Belge/izin kapsamında ithal edilen işletme malzemesinin CIF ithal tutarının,
gerçekleşen FOB ihraç tutarının %2 (doğal taşlar ile kıymetli maden ve taş
ihraç taahhüdü içeren belgelerde %10)’sinden fazla olması halinde, bu oranı
aşan kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,
e) Belge/izin kapsamında ithal edilen değişmemiş eşyanın CIF ithal tutarının,
gerçekleşen FOB ihraç tutarının %1’inden fazla olması halinde, bu oranı aşan
kısma tekabül eden ithalatla ilgili alınmayan vergi,
f) Geri ödeme sistemi çerçevesindeki belge/izin kapsamında A.TR dolaşım
belgesi eşliğinde Avrupa Topluluğuna üye ülkelere veya menşe ispat belgeleri
eşliğinde
Avrupa
Topluluğuna
üye
ülkelere,
Pan-Avrupa
Menşe
Kümülasyonuna taraf ülkelere, Pan-Avrupa-Akdeniz Menşe Kümülasyonuna
taraf ülkelere veya Serbest Ticaret Anlaşması imzalanmış bir ülkeye işlem
görmüş ürün olarak ihraç edilmek üzere ithal edilen ancak süresi içerisinde
ihracatı gerçekleştirilmeyen eşyaya ilişkin alınmayan vergi,
g) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin iptal edilmesi halinde,
belge/izin kapsamında varsa alınmayan vergi,
ğ) Dahilde işleme izin belgesinin/dahilde işleme izninin resen kapatılması
halinde, belge/izin kapsamında varsa alınmayan vergi,
ithal tarihi itibarıyla 4458 sayılı Gümrük Kanunu ile 6183 sayılı Amme
Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre tahsil edilir.
Ayrıca, ithal edilen ve süresi içerisinde ihracı gerçekleştirilmeyen eşya için
4458 sayılı Kanunun 238 inci maddesi hükmü çerçevesinde müeyyide
uygulanır. Dahilde işleme izin belgesinin ihracat taahhüdünün müeyyideli
olarak kapatılmasına ilişkin yazıda, bu maddenin hangi fıkrası ve bendine
istinaden müeyyide uygulanacağına ilişkin bilgiye, ayrıca tespit edilmesi
halinde müeyyide uygulanması öngörülen ithal eşyasının, ithal edildiği şekliyle
ve/veya işlem görmüş ürün olarak ihraç edildiğine, serbest dolaşıma
sokulduğuna, gümrük gözetiminde imha edildiğine, gümrüğe terk edildiğine
10
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
ya da mahrece iade edildiğine yönelik bilgiye de yer verilir.”
“(3) Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni kapsamında Türkiye
gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin bitimini takiben 1 (bir)
ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi, ihracı veya gümrükçe
onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde, bu işlemler
belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı Gümrük Kanununun
241 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde usulsüzlük cezasının iki katı
para cezası tahsil edilir. Dahilde işleme izin belgesi/dahilde işleme izni
kapsamında Türkiye gümrük bölgesine getirilen eşyanın belge/izin süresinin
bitimini takiben 2 (iki) ay içerisinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi,
ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması
halinde, bu işlemler belge/izin kapsamında değerlendirilir ancak 4458 sayılı
Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin dördüncü fıkrası çerçevesinde
usulsüzlük cezasının dört katı para cezası tahsil edilir.”
MADDE 9 – Aynı Tebliğin 48 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(2) Bu Tebliğde gümrük beyannamesi aslının arandığı durumlarda, ilgili
gümrük beyannamesi aslı aranmaksızın elektronik ortamda yer alan bilgiler,
dahilde işleme izin belgesi ile ilgili işlemlerde esas alınır. Ayrıca, bu Tebliğde
beyanname aslı üzerine meşruhat düşülmesi gerektiği belirtilen durumlarda,
meşruhat, ilgili kurum tarafından elektronik ortamda düşülür.”
MADDE 10 – Aynı Tebliğin 49 uncu maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Bakanlık, gümrük mevzuatı hükümleri çerçevesinde yetkilendirilmiş
yükümlü sertifikası veya onaylanmış kişi statü belgesine sahip kişiler için,
dahilde işleme rejimi hükümlerinin kolaylaştırılması amacıyla, genelge ve
talimat ile düzenleme yapmaya yetkilidir.”
MADDE 11 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
“Resen kapatmalara ilişkin geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 24 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
11
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
düzenlenen ve süresi içerisinde taahhüt kapatma müracaatı yapılmaması
nedeniyle resen kapatılan dahilde işleme izin belgeleri ile ilgili olarak belge
sahibi firmalarca, resen kapatmanın geri alınmasını teminen, bu maddenin
yürürlüğe giriş tarihinden itibaren 3 (üç) ay içerisinde bu Tebliğ eki ek-3’te
belirtilen bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerine müracaat edilmesi ve belge süresi içerisindeki ihracatın
tevsik edilmesi durumunda, uygun görülen müracaatlar Bakanlığa (İhracat
Genel Müdürlüğü) intikal ettirilir. Bakanlıkça resen kapatma işleminin geri
alınmasının uygun görüldüğünün İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine
bildirilmesi halinde, İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerince resen kapatma
işlemi geri alınır ve aynı gün belge sahibi firma tarafından elektronik ortamda
taahhüt hesabının kapatılmasına ilişkin müracaat yapılır. Bu geri alma işlemi
İhracatçı Birlikleri Genel
Sekreterliklerince Bakanlığa (İhracat Genel
Müdürlüğü), Gümrük ve Ticaret Bakanlığına (Gümrükler Genel Müdürlüğü),
DİR
Otomasyon
Sisteminde
düşümü
yapılmış
ithalata
ait
gümrük
beyannamesinin tescil edildiği gümrük idaresine ve ilgili vergi dairesine yazılı
olarak duyurulur.
(2) Resen kapatma işleminin geri alınmasından önce dahilde işleme izin
belgesi kapsamında uygulanan müeyyidenin tamamı veya bir kısmı tahsil
edilmişse, resen kapatma işlemi geri alınan belgenin taahhüt hesabının
kapatılmasını müteakip, müeyyidenin tahsil edilmiş olan kısmı ilgili belge
sahibi firmaya iade edilmez. Bu husus hem resen kapatma işleminin geri
alındığının ilgili birimlere bildirilmesine ilişkin yazıda hem de taahhüt
hesabının kapatılmasına ilişkin yazıda belirtilir.
Belgeden belgeye teslime ilişkin geçici uygulama
GEÇİCİ MADDE 25 – (1) Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce
düzenlenen dahilde işleme izin belgeleri kapsamında, dahilde işleme izin
belgesi sahibi bir firma tarafından katma değer vergisinde tecil-terkin sistemi
çerçevesinde alım yapılmışsa, bu alıma konu eşyadan elde edilen işlem
görmüş ürünün yine bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar başka bir
12
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
belgeye tesliminin yapılması halinde, ilgili teslim faturası birinci belgenin
ihracatı kapsamında değerlendirilir.”
MADDE 12 – Aynı Tebliğin ek 1’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 13 – Aynı Tebliğin ek 2’si ekteki şekilde ek 2/A ve ek 2/B olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 14 – Aynı Tebliğin ek 3’ü ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 15 – Aynı Tebliğin ek 5’i ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 16 – Aynı Tebliğin ek 6’sı ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 17 – Bu Tebliğin;
a) 2 nci maddesi ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 7 nci
maddesinin sekizinci fıkrasında yapılan değişiklik ile yine bu Tebliğin 5 inci
maddesi ile Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nin 38 inci
maddesinin onuncu fıkrasında yapılan değişiklik 1/5/2014 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 9 uncu ve 14 üncü maddeleri 1/11/2014 tarihinde,
c) Diğer maddeleri ise yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 18 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız
Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200)
Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 2)’nde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim
Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200) Hakkında
13
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tebliğ-Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 2)’nin ekinde yer alan
Standardın 1 inci dipnotu, dipnot sıralaması muhafaza edilmek suretiyle
Tebliğ metninden çıkarılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız
Denetim Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200)
Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 2)’nde Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 1)yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 13/10/2013 tarihli ve 28794 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bağımsız Denetçinin Genel Amaçları ve Bağımsız Denetimin Bağımsız Denetim
Standartlarına Uygun Olarak Yürütülmesi Standardı (BDS 200) Hakkında
Tebliğ-Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 2)’nin ekinde yer alan
Standardın 1 inci dipnotu, dipnot sıralaması muhafaza edilmek suretiyle
Tebliğ metninden çıkarılmıştır.
MADDE 2 – Bu Tebliğ, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
14
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması
(BDS 210) Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 3)’nde
Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 2)yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 14/11/2013 tarihli ve 28821 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bağımsız Denetim Sözleşmesinin Şartları Üzerinde Anlaşmaya Varılması (BDS
210) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 3)’nin ekinde
yer alan Standardın Ek 1 kısmındaki 1 inci dipnot aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“1Bu örnek, geçerli finansal raporlama çerçevesinin Türkiye Muhasebe
Standartları (TMS) olduğu, 6102 sayılı TTK uyarınca yapılacak denetimlere
ilişkin hazırlanmış olup, diğer amaçlarla yapılacak bağımsız denetimlerde bu
sözleşmenin duruma göre uyarlanması gerekebilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa
Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 27)’de Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Tebliğ (Sıra No: 3)yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 20/2/2014 tarihli ve 28919 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Özel Hususlar-Topluluk Finansal Tablolarının Bağımsız Denetimi (Topluluğa
Bağlı Birim Denetçilerinin Çalışmaları Dâhil) (BDS 600) Hakkında Tebliğ-Türkiye
Denetim Standartları Tebliği (No: 27)’nin ekinde yer alan Standardın 22 nci
dipnotu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
15
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
“22SBDS 2400, “Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan Standardın 23 üncü dipnotu
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“23SBDS 2410, “Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal
Tablolarının Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız
Denetimi”
MADDE 3 – Bu Tebliğ, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
Ara Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının
Bağımsız Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi
(SBDS 2410) Hakkında Tebliğ - Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No:
38)’nde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ (Sıra No: 4)yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 10/7/2014 tarihli ve 29056 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ara
Dönem Finansal Bilgilerin, İşletmenin Yıllık Finansal Tablolarının Bağımsız
Denetimini Yürüten Denetçi Tarafından Sınırlı Bağımsız Denetimi (SBDS 2410)
Hakkında Tebliğ-Türkiye Denetim Standartları Tebliği (No: 38)’nin ekinde yer
alan Standardın 3 no’lu paragrafındaki “SBDS 2400 “Finansal Tabloların Sınırlı
Bağımsız Denetimi”ne” ibaresi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“SBDS 2400 “Tarihi Finansal Tabloların Sınırlı Bağımsız Denetimi”ne”
MADDE 2 – Bu Tebliğ, 1/1/2014 tarihinden sonra başlayan hesap
dönemlerinde geçerli olmak üzere, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim
Standartları Kurumu Başkanı yürütür.
16
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
2.10.2014/ 29137 R.G.
Konu
2014/6809 sayılı Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye
Cumhuriyeti’nin Birliğin Fiscalis 2020 Programına Katılımına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 16 Temmuz 2014 tarihinde Ankara’da
imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği Arasında Türkiye
Cumhuriyeti’nin
Birliğin
Fiscalis
2020
Programına
Katılımına
İlişkin
Anlaşma”sının onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 13/9/2014 tarihli ve
6895390 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
2.10.2014/ 29137 R.G.
Konu
2014/6798 sayılı Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi Belgesinin Kabul
Edilmesi Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Karara ekli “Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi Belgesi”nin kabul
edilmesi; Milli Savunma Bakanlığının 15/7/2014 tarihli ve 1674 sayılı yazısı
üzerine, 1738 sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanununun 8 inci
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
17
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
2.10.2014/ 29137 R.G.
Konu
2014/6800 sayılı Bazı Maddelerin 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin
Murakabesi Hakkında Kanun Hükümlerine Tabi Tutulması Hakkında
Karar
yayımlandı.
Özet
Karara ekli listede yer alan maddelerin 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin
Murakabesi Hakkında Kanun hükümlerine tabi tutulması; Sağlık Bakanlığının
15/9/2014 tarihli ve 110512 sayılı yazısı üzerine, adı geçen Kanunun 19 uncu
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
2.10.2014/ 29137 R.G.
Konu
2014/6814 sayılı Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve
Usullerde Değişiklik Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Tarih - Sayı
2.10.2014/ 29137 R.G.
Konu
2014/6799 sayılı Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Karara ekli “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik”in yürürlüğe konulması; Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının 4/9/2014 tarihli ve 4680 sayılı yazısı üzerine, 657 sayılı Devlet
Memurları Kanununun 211 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 15/9/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
18
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
2.10.2014/ 29137 R.G.
Konu
Yapı Malzemeleri Yönetmeliği (305/2011/AB)’nde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Tarih - Sayı
2.10.2014/ 29137 R.G.
Konu
Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu
kurum ve kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî
burslu statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim
Bakanlığınca sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci
statüsünde ön lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim
seviyelerine hazırlık amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencilerin yurt dışındaki
öğrenimlerine ilişkin esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarının öğretim elemanı ile kamu kurum ve
kuruluşlarının yetişmiş insan kaynağı ihtiyacını karşılamak üzere resmî burslu
statüde lisans ve lisansüstü öğrenim görmek amacıyla Millî Eğitim Bakanlığınca
sınavla yurt dışına gönderilenler ile kendi hesaplarına özel öğrenci statüsünde ön
lisans, lisans ve lisansüstü öğrenim gören ya da bu öğrenim seviyelerine hazırlık
amacıyla dil öğrenimi gören Türk öğrencileri kapsar.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
19
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
2.10.2014/ 29137 R.G.
Konu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
21/5/2013 tarihli ve 28653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
2.10.2014/ 29137 R.G.
Konu
Makaron Üretimi ve Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
21/5/2013 tarihli ve 28653 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Bilgisayar Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Tarih - Sayı
2.10.2014/ 29137 R.G.
Konu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair yayımlandı.
Özet
14/2/2005 tarihli ve 25727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Mühendis ve
Mimar Odaları Birliği Metalurji Mühendisleri Odası Ana Yönetmeliğinin adı “Türk
Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Metalurji ve Malzeme Mühendisleri Odası Ana
Yönetmeliği” olarak değiştirilmiştir. Ayrıca Yönetmeliğin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
20
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
2.10.2014/ 29137 R.G.
Konu
Tozla Mücadele ile İlgili Uygulamalara İlişkin Tebliğyayımlandı.
Özet
Tebliğin amacı; pnömokonyoz yönünden değerlendirme yapacak okuyucuların
eğitimleri, sayısı, okuyucuların pnömokonyoz değerlendirmedeki süreçleri ve
buna
bağlı
işveren
yükümlülükleri
ile
pnömokonyoz
yönünden
değerlendirilecek akciğer radyografileri ile ilgili usul ve esasları belirlemektir.
5/11/2013 tarihli ve 28812 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Tozla Mücadele
Yönetmeliği kapsamındaki işyerlerine uygulanır.
20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 30 uncu
maddesi, 9/1/1985 tarihli ve 3146 sayılı Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 34 üncü maddesi ile
Tozla Mücadele Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
2.10.2014/ 29137 Mükerrer R.G.
Konu
1071 sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinin Gerektiği Takdirde Sınır Ötesi Harekât
ve Müdahalede Bulunmak Üzere Yabancı Ülkelere Gönderilmesi ve Aynı
Amaçlara Yönelik Olmak Üzere Yabancı Silahlı Kuvvetlerin Türkiye’de
Bulunması, Bu Kuvvetlerin Hükümetin Belirleyeceği Esaslara Göre
Kullanılması ile Risk ve Tehditlerin Giderilmesi İçin Her Türlü Tedbirin
Alınması ve Bunlara İmkân Sağlayacak Düzenlemelerin Hükümet Tarafından
Belirlenecek Esaslara Göre Yapılması İçin Anayasanın 92’nci Maddesi
Uyarınca Hükümete Bir Yıl Süreyle İzin Verilmesine Dair Karar yayımlandı.
21
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Özet
Tarih - Sayı
3.10.2014/ 29138 R.G.
Konu
2014/6794 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Pakistan İslam
Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı Personeli
ile Pakistan Hava Kuvvetleri Personeline Verilecek Simülatör Eğitimlerine
İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Mayıs 2014 tarihinde imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile
Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükûmeti Arasında Türk Hava Kuvvetleri
Komutanlığı Personeli ile Pakistan Hava Kuvvetleri Personeline Verilecek
Simülatör Eğitimlerine İlişkin Protokol”ün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının
5/9/2014 tarihli ve 6826963 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244
sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
3.10.2014/ 29138 R.G.
Konu
2014/6784 sayılı Belediyeler ve İl Özel İdarelerinin Genel Bütçe Vergi
Gelirleri Payından Yapılacak Aydınlatma Gideri Kesintilerine İlişkin Karar
yayımlandı.
Özet
Kesinti oranları
MADDE 1 – (1) Belediyelerin genel bütçe vergi gelirleri payından yapılacak
22
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
aydınlatma gideri kesintisi, büyükşehir belediyelerinin sınırları içinde
aydınlatma giderlerinin yüzde yirmisi, diğer belediyeler ve mücavir alanlarında
yüzde onu olarak uygulanır. Bu sınırlar dışında ise aydınlatma giderlerinin
yüzde yirmisi ilgili il özel idaresi payından kesinti yapılmak suretiyle karşılanır.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Karar 1/11/2014 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
3.10.2014/ 29138 R.G.
Konu
Su Ürünleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 10/3/1995 tarihli ve 22223 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Su
Ürünleri Yönetmeliğinin 13 üncü maddesinin (B) bendine aşağıdaki alt bent
eklenmiştir.
“ç) Bakanlıkça belirlenen balıkçı gemilerinin faaliyetlerinin izlenebilmesi ve
kayıtlarının tutulabilmesi amacıyla Bakanlıkça istenen gemi izleme ve kayıt
cihazlarının bulundurulması ve işler vaziyette tutulması zorunludur. Buna
ilişkin usul ve esaslar tebliğ ile belirlenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
yürütür.
23
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
3.10.2014/ 29138 R.G.
Konu
Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Kültür Yayınları Yönetmeliğiyayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Millî Eğitim Bakanlığının kuruluş, amaç ve görevleri
doğrultusunda yayımlanacak ders kitapları hariç, her türlü basılı yayın ile basılı
olmayan bilim, sanat ve kültür eserleri, CD, DVD, e-kitap ve benzeri manyetik
depolama üniteleri ve Bakanlık internet sitelerinde hizmete sunulan
elektronik yayının seçimini, incelenmesini ve bu işlemlerin yapılabilmesi için
Bakanlık bünyesinde yayın kurullarının oluşturulmasını, bu kurulların çalışma
usul ve esasları ile görev ve yetkilerini ve basım-yayım-yayın, hizmet alımına
ilişkin diğer usul ve esaslarını düzenlemektir.
Bu Yönetmelik, 14/6/1973 tarihli ve 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu,
5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, 25/8/2011
tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile 23/8/2006 tarihli ve 2006/10932 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarınca
Ödenecek Telif ve İşlenme Ücretleri Hakkında Yönetmelik hükümlerine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
3.10.2014/ 29138 R.G.
Konu
Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, kuruluşlar tarafından finansal tüketicilere sunulan
ürün veya hizmetlere ilişkin olarak faiz veya kâr payı dışında alınacak her türlü
ücret, komisyon ve masraf türleri ile bunlara ilişkin usûl ve esasları
24
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
belirlemektir.
Bu Yönetmelik, 7/11/2013 tarihli ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması
Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinin üçüncü fıkrasına dayanılarak
hazırlanmıştır.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
3.10.2014/ 29138 R.G.
Konu
Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 116)yayımlandı.
Özet
6/3/2012 tarihli ve 28225 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gümrük Genel
Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 90)’nin bazı maddelerinin değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
3.10.2014/ 29138 R.G.
Konu
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğyayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 6/1/2005 tarihli ve 25692 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Elektronik İmza ile İlgili Süreçlere ve Teknik Kriterlere İlişkin Tebliğe aşağıdaki
geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 4 – 15/9/2014 tarihinden önce üretilmiş, 6 ncı maddede
yer alan kriterleri karşılamayan ve geçerlilik süresi sona ermemiş olan
nitelikli elektronik sertifikalar 31/12/2014 tarihine kadar kullanılabilir.”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu Başkanı
yürütür.
25
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
3.10.2014/ 29138 R.G.
Konu
Makaron Üretim Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul
ve Esaslara Dair Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 24/9/2014
Tarihli ve 8266 Sayılı Kararıyayımlandı.
Özet
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu; 28/7/2010 tarihli ve 27655 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan 8/7/2010 tarihli ve 5756 sayılı Makaron Üretim
Tesislerinin Kurulum ve İşleyişine İlişkin Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair
Kurul Kararının 26/9/2014 tarihi itibarıyla yürürlükten kaldırılmasını ve bu
Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını karar altına almıştır.
Tarih - Sayı
8.10.2014/ 29139 Mükerrer R.G.
Konu
2014/6840 sayılı Orta Vadeli Program (2015-2017)’ın Kabul Edilmesi
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Planda, kamu gelir politikasına ilişkin olarak belirlenen ilke ve hedefler aşağıda
gibi belirtilmiştir.
–
Vergi kanunları ile uygulamalarında istikrar ve sadeliği sağlamaya
yönelik çalışmalara devam edilecektir. Vergiye gönüllü uyumun
artırılmasına ve vergi tabanının genişletilmesine yönelik çalışmalara
devam edilecektir.
–
Gelir dağılımının iyileştirilmesine ve sürdürebilir kalkınmaya katkı
sağlanmasına
yönelik
çalışmalarda,
vergilemede
şeffaflık
ve
öngörülebilirlik esas alınacaktır.
–
Elektronik ticarette vergi kaybının önlenmesine yönelik gerekli hukuki
ve idari düzenlemelere yönelik çalışmalar devam edecektir.
–
Cari açığı ve dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik olarak ihracatta katma
değeri yüksek markalı ürün ile hizmetlerin üretim ve pazarlaması, ithal
26
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
edilen ara malları ile yatırım mallarının yurtiçinde üretiminin
desteklenmesi çalışmalarına devam edilecektir. Uluslararası alanda
rekabet gücünün artırılması amacıyla sınai mülkiyet haklarının
ticarileştirilmesine yönelik teşvik tedbirlerine ilişkin çalışmalar
sürdürülecektir.
–
Orta ve yüksek teknoloji ürünlerinin yurtiçindeki üretim kapasitesi ile
ihracat içindeki payının artırılmasına yönelik çalışmalara devam
edilecektir.
–
Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesine, yatırım, istihdam ve ihracatın
artırılmasına, sanayide yüksek katma değerli ürünler geliştirmek
suretiyle ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet gücünün
yükseltilmesine
ve
ülkeye
giren
doğrudan
yabancı
sermaye
yatırımlarının artırılmasına yönelik vergi politikası uygulamalarına
devam edilecektir.
–
Yatırım ortamıyla ilgili işlem maliyetlerinin azaltılması amacıyla damga
vergisi ve harç uygulamalarının gözden geçirilmesi çalışmalarına
devam edilecektir.
–
Tarımda katma değeri yüksek, sanayi girdisi olarak kullanılan ürünlerin
üretiminin artırılması teşvik edilecek, tarımda ölçek ekonomisi ve
tarım
üretiminin
desteklenmesine
yönelik
vergi
politikaları
geliştirilecektir.
–
Ekonominin dinamizm kaynağı olan KOBİ’lerin optimal işletme
büyüklüğüne ulaştırılması, finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması
ve ucuzlatılması ile Ar-Ge kapasitelerinin artırılmasına yönelik
çalışmalar sürdürülecektir.
–
Enerji tüketiminde tasarrufun sağlanması amacıyla konut ve
işyerlerinde enerji tasarrufuna ilişkin harcamalar ile enerji verimliliği
çerçevesinde enerji tasarrufu sağlayıcı araçların vergisel yönden teşviki
sağlanacaktır.
–
Enerji kaynaklarının çeşitliliği ile yenilenebilir enerji kaynaklarının
yatırım
ve
üretiminin
27
artırılmasına
ilişkin
vergisel
teşvik
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
mekanizmalarının
KASIM 2014
geliştirilmesine
yönelik
çalışmalara
devam
edilecektir.
–
Haksız rekabetin önlenmesi, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması,
ekonomide rekabet gücünün ve kamu gelirlerinin artırılması amacıyla
kayıt dışılıkla mücadeleye kararlılıkla devam edilecektir. Bu kapsamda;
denetim daha etkin hale getirilecek, idarenin uygulama kapasitesi ve
bilişim altyapısı geliştirilecek, kaçakçılıkla mücadelede kurumlar arası
işbirliği ile veri paylaşımı artırılacak ve toplumsal farkındalık
yaygınlaştırılacaktır. “Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Stratejisi Eylem
Planı” çerçevesinde yapılmakta olan kayıt dışılıkla mücadeleye
toplumun
tüm
kesimlerinin
katılımının
sağlanmasına
yönelik
çalışmalara devam edilecektir.
–
İmalat sanayinin rekabet gücünün artırılması ve dünya ticaretinden
daha fazla pay alması için istihdam, enerji ve hammadde girdi
maliyetlerini azaltacak, hammadde güvenliğini sağlayacak, istihdam
kalitesini yükseltecek vergi politikaları geliştirilecektir.
–
İstisna, muafiyet ve indirimler nedeniyle oluşan vergi harcamalarının
mali etkilerinin analiz edilmesi, etkin olmayan düzenlemelerin
kaldırılması veya revize edilmesi, sisteme dahil edilmesi öngörülen
istisna, muafiyet ve indirimlere ilişkin kriterlerin belirlenmesi ve
uygulama sonuçlarının düzenli bir şekilde değerlendirilmesi ile vergi
harcamaları konusunda kamuoyunun sürekli olarak bilgilendirilmesi
çalışmalarına devam edilecektir.
–
İşgücü piyasasında başta kadınlar olmak üzere gençler ile dezavantajlı
grupların
istihdamının
artırılması,
işletmelerin
ilave
istihdam
oluşturması ve kayıt dışı istihdamın engellenmesi için gerekli vergisel
düzenlemeler tespit edilecek ve gerekli kanuni düzenlemelerin yazımı
çalışmalarına devam edilecektir.
–
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı kapsamında, vergisel
düzenlemelerle rekabet gücü artırılarak finansal işlemlerin ülkemizde
yapılmasının sağlanmasına, finansal kurum ve yatırımcılar için
28
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
belirsizliği giderici ve uygulamada uzmanlaşmayı sağlayıcı tedbirler
alınmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Özel sektörün
finansmanında sermaye piyasalarının kullanılmasının teşvik edilmesi
kapsamında halka açık olmayan şirketlerin sermaye piyasasına açılması
sağlanarak
sermayenin
tabana
yayılmasına
yönelik
çalışma
yapılacaktır.
–
Tasarım kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik desteklerin artırılması
ve ilgili mevzuatın bu doğrultuda geliştirilmesine yönelik tedbirlerin
alınması için yapılan çalışmalara devam edilecektir.
–
Vergisel araçlarla yurtiçi tasarrufların artırılması ve özendirilmesi için
mevcut düzenlemeler gözden geçirilecek ve gerekli mevzuat
çalışmaları yapılacaktır.
–
Yerel yönetimlerin mali imkanlarını güçlendirmek için kentsel rantların
değerlendirilmesi ve emlak vergisi dahil olmak üzere öz gelirlerinin
artırılması ve bu gelirlerin genel vergi sistemi ile uyumunu sağlayacak
mevzuat düzenlemelerinin yapılması çalışmalarına devam edilecektir.
–
Üretim faktörlerinin etkin dağılımının sağlanmasında vergi politikası
etkili şekilde kullanılacaktır.
–
Vergi mevzuatına yönelik düzenlemelerde toplumun ve ilgili tarafların
katkılarının daha etkin bir şekilde alınacağı bir sistem oluşturulacaktır.
–
-Avrupa Birliği'ne katılım sürecinde müktesebata uyum çalışmalarına
devam edilecektir
29
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
9.10.2014/ 29140 R.G.
Konu
2014/6828 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Sondaj Makine ve Malzemesinin Hibe Edilmesine Dair
Anlaşmayayımlandı.
Özet
12 Ağustos 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sondaj Makine ve
Malzemesinin Hibe Edilmesine Dair Anlaşma”nın yürürlüğe girmesi; Dışişleri
Bakanlığının 13/9/2014 tarihli ve 6903110 sayılı yazısı üzerine, 28/3/2002
tarihli ve 4749 sayılı Kanunun 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
22/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
9.10.2014/ 29140 R.G.
Konu
2014/6831 sayılı Polis Akademisi Başkanlığına Bağlı Olarak Kurulan İstanbul
Etiler Polis Meslek Yüksek Okulunun Kapatılması Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
Polis Akademisi Başkanlığına bağlı olarak kurulan İstanbul Etiler Polis Meslek
Yüksek Okulunun kapatılması; İçişleri Bakanlığının 10/9/2014 tarihli ve 115967
sayılı yazısı üzerine, 25/4/2001 tarihli ve 4652 sayılı Kanunun 10 uncu
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
30
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
10.10.2014/ 29141 R.G.
Konu
2014/6826 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Guyana Kooperatif
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport
Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın
Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
18 Temmuz 2014 tarihinde İstanbul’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Guyana Kooperatif Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik,
Hizmet
ve
Hususi
Pasaport
Hamilleri
İçin
Vizelerin
Karşılıklı
Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının
13/9/2014 tarihli ve 6881792 sayılı yazısı üzerine, 4/4/2013 tarihli ve 6458
sayılı Kanunun 18 inci maddesi ile 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3
üncü
maddesine
göre,
Bakanlar Kurulu’nca
22/9/2014
tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
10.10.2014/ 29141 R.G.
Konu
2014/6827 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Karadağ Hükümeti
Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti
ve Sırbistan ve Karadağ Arasında Akdedilen İkili Anlaşmaların Halefiyeti
Hakkında Protokolün Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Haziran 2014 tarihinde Podgoritsa’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Karadağ Hükümeti Arasında Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya
Sosyalist Federal Cumhuriyeti ve Sırbistan ve Karadağ Arasında Akdedilen İkili
Anlaşmaların
Halefiyeti
Hakkında
Protokolӟn
onaylanması;
Dışişleri
Bakanlığının 8/9/2014 tarihli ve 6847227 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 22/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
31
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
10.10.2014/ 29141 R.G.
Konu
2014/6830 sayılı Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker Acil Durum Planlama
Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
26 Eylül 2003 tarihinde Burgaz’da imzalanan ve 9/11/2010 tarihli ve 6067
sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Güneydoğu Avrupa Sivil-Asker
Acil Durum Planlama Konseyi Kurulması Hakkında Anlaşma”nın onaylanması;
Dışişleri Bakanlığının 8/9/2014 tarihli ve 6829273 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 22/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
10.10.2014/ 29141 R.G.
Konu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 2/10/2014 Tarihli ve 6037
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Kurul Başkanlığının 1/10/2014 tarihli gündem yazısı ekinde gönderilen
29/9/2014 tarih ve 43890421-101.01.05[91-1]-27566 sayılı yazı ve eklerinin
incelenmesi sonucunda;
Albaraka Türk Katılım Bankası A.Ş.’ye, sermaye piyasası mevzuatından
kaynaklanan yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, 5411 sayılı
Bankacılık Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (l) bendi ile
geçici 3 üncü maddesi uyarınca, “Daha önce ihraç edilmiş olan
sermaye piyasası araçlarının aracılık maksadıyla alım-satımının
yürütülmesi işlemleri” konusunda faaliyet izni verilmesine
karar verilmiştir.
32
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
10.10.2014/ 29141 R.G.
Konu
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 18/9/2014
Tarihli ve 75935942-050.01.04-[01/30] Sayılı Kararıyayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Bağımsız Denetime Tabi Olacak Şirketlerin Belirlenmesine Dair Bakanlar
Kurulu Kararına İlişkin Usul ve Esasların 5 inci maddesinin birinci ve ikinci
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:
“MADDE 5 - (1) Şirketlerin denetime tabi olup olmadığının belirlenmesinde
tek başına veya bağlı ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte aktif toplamına, yıllık
net satış hasılatına ve çalışan sayısına ilişkin genel ölçütler aşağıdaki gibi
belirlenmiştir:
Aktif toplamı : 75 milyon TL ve üzeri
Yıllık net satış hasılatı : 150 milyon TL ve üzeri
Çalışan sayısı : 250 çalışan ve üzeri
(2) Bakanlar Kurulu Kararına göre şirketlerin denetime tabi olması için
yukarıda belirtilen üç ölçütten ikisini üst üste iki hesap dönemi sağlaması
gerekir. Birbirini takip eden hesap dönemlerinde sağlanan iki ölçütün aynı
ölçütler olması şart değildir. Aşağıdaki tabloda örnek bir şirket için hesap
dönemleri itibarıyla ölçütlerin sağlanması ve denetime tabi olma durumu
gösterilmiştir:
33
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
Hesap
dönemleri
1/1-31/12
20X1
1/1-31/12
20X2
1/1-31/12
20X3
1/1-31/12
*
20X4
1/1-31/12
20X5
1/1-31/12
20X6
KASIM 2014
Bilanço
aktif
toplamı
75milyon
TL veya
üzeri
midir?
Evet
Yıllık net
satış
hasılatı
150milyon
TL veya
üzeri
midir?
Hayır
Çalışan
sayısı 250
veya üzeri
midir?
Kriterlerden
en az ikisini
sağlıyor
mu?
Hayır
Sağlamıyor
Evet
Evet
Hayır
Sağlıyor
Evet
Hayır
Evet
Sağlıyor
Hayır
Hayır
Evet
Sağlamıyor
Referans
yıl
Referans
yıl
Tabi
değildir
Tabidir
Hayır
Hayır
Evet
Sağlamıyor
Tabidir
Evet
Hayır
Evet
Sağlıyor
Tabi
değildir
Denetime
tabi
midir?
* 31/12/20X4 tarihinde sona eren hesap döneminde ölçütlerden en az ikisinin
sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalınmadığı varsayılmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Usul ve Esasların 10 uncu maddesinin birinci ve ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 10 - (1) Denetime tabi şirketler, tek başına veya bağlı ortaklıkları ve
iştirakleriyle birlikte 5 inci maddede belirtilen ölçütlerden en az ikisine ait
sınırların iki hesap döneminde art arda altında kalması durumunda, müteakip
hesap döneminden itibaren denetimin kapsamından çıkar. Birbirini takip eden
hesap dönemlerinde sınırların altında kalınan iki ölçütün aynı olması şart
değildir. Aşağıdaki tabloda örnek bir şirket için hesap dönemleri itibarıyla
ölçütlerin
sağlanması
ve
denetimin
gösterilmiştir:
34
kapsamından
çıkma
durumu
MALİ BÜLTEN
Hesap
dönemleri
1/1-31/12
20X1
1/1-31/12
20X2
1/1-31/12
20X3
1/1-31/12
*
20X4
1/1-31/12
20X5
1/1-31/12
20X6
SAYI : 116
KASIM 2014
Bilanço
aktif
toplamı 75
milyon TL
veya üzeri
midir?
Evet
Yıllık net
satış hasılatı
150 milyon
TL veya
üzeri midir?
Çalışan
sayısı 250
veya üzeri
midir?
Kriterlerden
en az ikisini
sağlıyor
mu?
Denetime
tabi midir?
Hayır
Evet
Sağlıyor
Referans yıl
Evet
Evet
Hayır
Sağlıyor
Referans yıl
Evet
Hayır
Evet
Sağlıyor
Tabidir
Hayır
Hayır
Evet
Sağlamıyor
Tabidir
Hayır
Evet
Hayır
Sağlamıyor
Tabidir
Evet
Hayır
Evet
Sağlıyor
Tabi
değildir
* 31/12/20X4 tarihinde sona eren hesap döneminde ölçütlerden en az ikisinin
sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla altında kalınmadığı varsayılmıştır.
(2) Denetime tabi şirketler, 7 nci madde çerçevesinde tek başına veya bağlı
ortaklıkları ve iştirakleriyle birlikte, bir hesap döneminde 5 inci maddede
belirtilen ölçütlerden en az ikisinin sınırlarının yüzde yirmi veya daha fazla
altında kalması durumunda, müteakip hesap döneminden itibaren denetim
kapsamından çıkar.”
MADDE 3 – Aynı Usul ve Esasların 11 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir:
“MADDE 11 – (1) Denetime tabi olan şirketler, daha sonraki hesap
dönemlerinde denetim kapsamında olup olmadıklarını değerlendirirken, aktif
toplamının ve yıllık net satış hasılatının hesabında varsa TMS’ye uygun olarak
hazırladıkları finansal tablolarda yer alan tutarları esas alır. TMS’yi uygulayan
şirketler açısından, bağlı ortaklık ve iştirak kavramları 6102 sayılı Kanun ve
TMS’deki anlamlarıyla dikkate alınır. Bu durumda, ölçütler belirlenirken bağlı
ortaklıkların tam konsolidasyon yöntemine, iştiraklerin ise özkaynak
35
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
yöntemine göre konsolide edildikleri finansal tablolar kullanılır. TMS’ye uygun
olarak hazırlanmış finansal tabloların bulunmaması durumunda ise, kendileri
ile bağlı ortaklıkları ve iştiraklerinin vergi mevzuatı çerçevesinde kamu
idarelerine sunulmak üzere hazırladıkları bilanço ve gelir tablolarındaki son iki
hesap dönemine ilişkin tutarlar dikkate alınarak 7 ve 9 uncu madde hükümleri
uygulanır. Ortalama çalışan sayısının hesabında 8 inci madde hükümleri
uygulanır.”
MADDE 4 – Bu Usul ve Esaslar 1/1/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Usul ve Esaslar hükümlerini Kurum Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
11.10.2014/ 29142 R.G.
Konu
2014/6792 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Anonim Şirketinin
Esas Mukavelesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Karara
ekli
“Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası
Esas Mukavelesinde
Değişiklik
konulması;
Banka
anılan
Anonim
Şirketinin
İlişkin
Karar”ın
yürürlüğe
Kararına
dayanan
Başbakan
Yapılmasına
Genel Kurul
Yardımcılığının 30/4/2014 tarihli ve 1448 sayılı yazısı üzerine, 14/1/1970
tarihli ve 1211 sayılı Kanunun 16 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
15/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
11.10.2014/ 29142 R.G.
Konu
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sigorta Acenteleri Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin üçüncü fıkrası
36
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra
eklenmiştir.
“(4) 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu
uyarınca sigorta acenteliği yapma yetkisi tanınan finansal kiralama ve
finansman şirketleri sigorta acenteliği faaliyetinde bulunabilmelerini teminen
bu Yönetmelikte 5 inci maddenin birinci, dördüncü fıkraları, 7, 8, 9, 12 nci
madde hükümleri ve 18 inci maddenin üçüncü fıkrası hariç olmak üzere
aranan şartları yerine getirmek suretiyle Levhaya kaydedilir. Bu kurumlar
iştigal konularına giren işlere ilişkin sigorta sözleşmelerinin yapılmasına
aracılık dışında sigortacılık işlemleriyle iştigal edemez. Bu kurumlar uygunluk
belgesi başvurusunda ek 2, ek 4, ek 6, ek 7, ek 8 ve ek 9’u doldurarak teslim
eder.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 18 – (1) Sigorta şirketleri ve acentelerin hesap ve kayıt düzenlerini
üçer aylık dönemler itibariyle mutabakat çalışmasına uygun olacak şekilde
oluşturmaları ve en geç ilgili dönemi takiben bir ay içinde mutabakat
sağlamaları gereklidir.
(2) Acenteler, aracılık ettikleri prim tutarları ve tahakkuk eden komisyonu
çalıştıkları şirketler bazında takip eder. Sigorta şirketleri, ilgili acentenin
ulaşabileceği şekilde, acentelerin düzenlediği poliçelerle ilgili olarak prim,
hasar ve Müsteşarlıkça uygun görülecek diğer bilgilere ilişkin altyapıyı kurar.
(3) Acenteler hesaplarını ve mali tablolarını Müsteşarlıkça belirlenecek usul ve
esaslara uygun olarak tutmak zorundadır.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin geçici 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin finansal kiralama ve finansman
şirketleri, acentelik sözleşmesi, teknik personel, yardımcı teknik personel ve
37
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
müdürle ilgili hükümlerine 30/4/2015 tarihine kadar, diğer hükümlerine
22/10/2014 tarihine kadar uyum sağlanır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğe ekte yer alan EK-9 eklenmiştir.
MADDE 6 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu
Bakan yürütür.
Tarih - Sayı
11.10.2014/ 29142 R.G.
Konu
2015-2017 Dönemi Yatırım Programı Hazırlıkları ile İlgili Kalkınma Bakanlığı
Genelgesi yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 12/5/2011 tarihli ve 27932 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2011/5)’in 1 inci
maddesinin birinci fıkrasındaki tabloda yer alan 1604.31.00.00.00 ve
1604.32.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P.) havyar ve
havyar
yerine
kullanılan
ürünlere
ilişkin
satırlar
aşağıdaki
şekilde
değiştirilmiştir.
“ 1604.31.00.00.00
1604.32.00.00.00
Havyar
Havyar yerine kullanılan ürünler
500.000
20.000
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
11.10.2014/ 29142 R.G.
Konu
2015-2017 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberiyayımlandı.
Özet
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek
üzere Orta Vadeli Program (2015-2017) Bakanlar Kurulu tarafından, Orta
Vadeli Program esas alınarak hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) ise
38
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Yüksek Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiştir.
2015-2017 döneminde ekonomi politikasının temel amacı bir yandan
enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam etmek, diğer yandan cari işlemler
açığını tedricen düşürerek büyümeyi artırmak olarak belirlenmiştir. Aynı
dönemde maliye politikasının temel önceliklerini ise ekonomik istikrarın
desteklenmesi, yurtiçi tasarrufların artırılması, kamu kesimi borçlanma gereği ile
faiz dışı harcamaların kontrol altında tutulması ve kamu gelirlerinin kalitesinin
artırılması oluşturmaktadır.
Kamu kaynaklarının kullanımında, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali
Planda belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek, kamu
idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde kullanması teşvik edilecektir. Mevcut harcama programları
gözden geçirilerek verimsiz harcamalar tasfiye edilecektir.
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum
düzeyinin artırılması sağlanacak, kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı
nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik
planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek ve kurum
bütçelerinin; harcama politika ve öncelikleriyle ilişkisini güçlendirmek ve çok yıllı
bütçeleme anlayışının kamu idareleri tarafından daha fazla benimsenmesini
sağlamak amacıyla Program Bazlı Performans Bütçelemeye geçilecektir.
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Orta Vadeli Program ve Orta
Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım
Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro
politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler,
ödenek teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme
anlayışını esas alarak 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini
sunacaklardır.
2015-2017 yılları bütçe hazırlık çalışmalarına katılan kamu idareleri ile
personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşen görevi
en iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini
39
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
önemle arz ve rica ederim.
Tarih - Sayı
11.10.2014/ 29142 R.G.
Konu
2015-2017 Dönemi Bütçe Çağrısı ve Eki Bütçe Hazırlama Rehberiyayımlandı.
Özet
Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı hazırlık çalışmalarını yönlendirmek üzere
Orta Vadeli Program (2015-2017) Bakanlar Kurulu tarafından, Orta Vadeli
Program esas alınarak hazırlanan Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017) ise Yüksek
Planlama Kurulu tarafından kabul edilmiştir.
2015-2017 döneminde ekonomi politikasının temel amacı bir yandan enflasyonla
mücadeleye kararlılıkla devam etmek, diğer yandan cari işlemler açığını tedricen
düşürerek büyümeyi artırmak olarak belirlenmiştir. Aynı dönemde maliye
politikasının temel önceliklerini ise ekonomik istikrarın desteklenmesi, yurtiçi
tasarrufların artırılması, kamu kesimi borçlanma gereği ile faiz dışı harcamaların
kontrol
altında
tutulması
ve
kamu
gelirlerinin
kalitesinin
artırılması
oluşturmaktadır.
Kamu kaynaklarının kullanımında, Orta Vadeli Program ve Orta Vadeli Mali
Planda belirlenen politika ve öncelikler doğrultusunda hareket edilecek, kamu
idarelerinin kendilerine tahsis edilen ödenekleri aşmadan etkili, ekonomik ve
verimli bir şekilde kullanması teşvik edilecektir. Mevcut harcama programları
gözden geçirilerek verimsiz harcamalar tasfiye edilecektir.
Kamu idarelerinin faaliyetlerinin, iç kontrol ve iç denetim standartlarına uyum
düzeyinin artırılması sağlanacak, kamu mali yönetiminin insan kaynakları altyapısı
nitelik ve nicelik olarak güçlendirilecektir. Kamu kurum ve kuruluşlarının stratejik
planlarının Kalkınma Planında yer alan politikalarla uyumu gözetilecek ve kurum
bütçelerinin; harcama politika ve öncelikleriyle ilişkisini güçlendirmek ve çok yıllı
bütçeleme anlayışının kamu idareleri tarafından daha fazla benimsenmesini
sağlamak amacıyla Program Bazlı Performans Bütçelemeye geçilecektir.
40
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idareleri, Orta Vadeli Program ve Orta
Vadeli Mali Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi ile Yatırım
Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberinde yer alan makro
politikalar, hedef ve gösterge niteliğindeki temel ekonomik büyüklükler, ödenek
teklif tavanları, genel ilkeler ve standartlar ile çok yıllı bütçeleme anlayışını esas
alarak 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ilişkin bütçe tekliflerini sunacaklardır.
2015-2017 yılları bütçe hazırlık çalışmalarına katılan kamu idareleri ile
personeline, yoğun emek ve mesai isteyen bu süreçte üzerlerine düşen görevi en
iyi şekilde yerine getirecekleri inancıyla başarılar diler, bilgi ve gereğini önemle
arz ve rica ederim.
Tarih - Sayı
11.10.2014/ 29142 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/9/2014 Tarihli ve 2014/98 Sayılı
Kararıyayımlandı.
Özet
KONU : Maliye Hazinesine ait Aksaray taşınmazı.
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 11/9/2014 tarih ve 6329 sayılı yazısına
istinaden;
1. Kurulumuzun 1/6/2010 tarih ve 2010/31 sayılı Kararıyla özelleştirme kapsam
ve programa alınan Maliye Hazinesine ait Aksaray ili, Merkez ilçesi, Taşpazar
Mahallesi, 3950 ada 8 numaralı 33.911,00 m2 yüzölçümlü taşınmazın ifrazından
oluşan 23.111,00 m2 yüzölçümlü 12 numaralı parselin özelleştirme kapsam ve
programdan çıkarılmasına ve eski statüsüne (Maliye Hazinesi) iadesine,
2. Maliye Hazinesine ait Aksaray ili, Merkez ilçesi, Taşpazar Mahallesi 3950 ada
14 numaralı 24.101,00 m2 yüzölçümlü parselin özelleştirme kapsam ve pro
3. Özelleştirme işlemlerinin 31/12/2020 tarihine kadar tamamlanmasına
karar verilmiştir.
41
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
11.10.2014/ 29142 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/9/2014 Tarihli ve 2014/100 Sayılı Kararı
Kararı yayımlandı.
Özet
KONU : Samsun ili, Bafra ilçesi, Hacınabi Mahallesi,
199 ada, 68 no.lu parseldeki 12.629,32 m2
yüzölçümlü gayrimenkul.
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 5/9/2014 tarihli ve 6203 sayılı yazısına
istinaden tta Gayrimenkul A.Ş. adına kayıtlı; Samsun ili, Bafra ilçesi, Hacınabi
Mahallesi, 199 ada, 68 no.lu parseldeki 12.629,32 m2 yüzölçümlü ticaret,
konut ve yol alanı imarlı gayrimenkulün üzerindeki bina ile birlikte “satış”
yöntemiyle
özelleştirilmesi
amacıyla
yapılan
ihale
sonucunda
İhale
Komisyonunca;
1-
“Satışa
konu
varlığın
özelleştirme
ihalesinde
7.600.000
(Yedimilyonaltıyüzbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Bahar
Medikal Tıbbi Malzeme ve İnşaat Taahhüt Ticaret Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Bahar Medikal Tıbbi Malzeme ve İnşaat Taahhüt
Ticaret Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” şeklinde verilen kararın onaylanmasına,
2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar
gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdare’nin yetkili kılınmasına
42
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
11.10.2014/ 29142 R.G.
Konu
Orta Vadeli Mali Plan (2015-2017)’ın Kabulüne Dair 2/10/2014 Tarihli ve
2014/28 Sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı yayımlandı.
Özet
2015-2017 dönemi Orta Vadeli Mali Planı, Orta Vadeli Programla uyumlu
olmak üzere gelecek üç yıla ilişkin merkezi yönetim bütçesi toplam gelir ve
gider tahminleriyle birlikte hedef açık ve borçlanma durumu ile kamu
idarelerinin ödenek teklif tavanlarını içerecek şekilde Maliye Bakanlığı
tarafından
hazırlanarak
Yüksek
Planlama
Kurulu
tarafından
karara
bağlanmıştır.
2015-2017 döneminde ekonomi politikasının temel amacı enflasyonla
mücadeleye kararlılıkla devam etmek ve cari işlemler açığını tedricen
düşürerek büyümeyi artırmak olarak belirlenmiştir. Bu amaca yönelik olarak,
para ve maliye politikalarında sıkı duruş devam ettirilecek, gelir politikasıyla
da bu duruş desteklenecek ve özellikle yapısal reformlara hız verilecektir.
Mali Plan döneminde maliye politikası bu amaç ve önceliklerle uyumlu olarak
ekonomik istikrarın desteklenmesi, yurtiçi tasarrufların artırılarak cari açığın
kontrol altında tutulması, enflasyonla mücadele edilmesi ve büyüme
potansiyelinin yukarı çekilmesine yardımcı olacak şekilde uygulanacaktır.
2015-2017 döneminde kamu kesimi borçlanma gereğinin ve faiz dışı
harcamaların kontrol altında tutulması suretiyle mali disiplin sürdürülecek,
kamu maliyesi alanında elde edilen kazanımların gelecek dönemde de
korunması sağlanacaktır.
Orta Vadeli Mali Plana dayalı olarak hazırlanacak 2015-2017 yılları merkezi
yönetim
bütçesi,
kaynakların
belirlenmiş
temel
politika
öncelikleri
doğrultusunda tahsisini ve kamu harcamalarının etkililiğinin artırılmasını
43
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
amaçlamaktadır.
Bu kapsamda, 2015-2017 döneminde yapısal reformların mali disiplini
destekleyici bir araç olarak kullanılmasına devam edilecektir. Mevcut harcama
programları gözden geçirilerek verimsiz harcamalar tasfiye edilecek ve bu
yolla oluşturulacak mali alan özellikle büyümeyi destekleyecek kamu altyapı
yatırımlarında, teşviklerde,
eğitim alanında ve AR-GE desteklerinde
kullanılacak şekilde önceliklendirilecektir.
2015-2017 dönemi merkezi yönetim bütçesinin hazırlığına esas teşkil edecek
temel makroekonomik göstergeler, gelir ve gider tahminleri, hedef bütçe açığı
ve açık finansmanı ile genel ve özel bütçeli idarelerin ödenek teklif tavanlarına
Mali Planın izleyen bölümlerinde yer verilmiştir. Kamu idareleri, Orta Vadeli
Program ile Orta Vadeli Mali Planda yer alan politika önceliklerini,
makroekonomik göstergeleri ve ödenek tavanlarını esas almak suretiyle, çok
yıllı bütçeleme anlayışına uygun olarak kendi kurumsal önceliklerini
belirleyecek ve 2015, 2016 ve 2017 yılları için bütçe tekliflerini sunacaklardır.
Tarih - Sayı
12.10.2014/ 29142 R.G.
Konu
Gümrük Genel Tebliği (Tarife-Sınıflandırma Kararları) (Seri No: 17)
yayımlandı.
Özet
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, Türk Gümrük Tarife Cetvelinin yeknesak
olarak uygulanmasını sağlamak amacıyla, Dünya Gümrük Örgütü Armonize
Sistem Komitesince alınan sınıflandırma kararlarının duyurulmasıdır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, Dünya Gümrük Örgütü Armonize Sistem Komitesinin
52 ve 53 üncü dönem toplantısında alınan sınıflandırma kararlarını ve eki INN
ürünleri sınıflandırma listelerini kapsar.
44
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük
Kanununun 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ve 3/6/2011 tarihli
ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğin uygulanmasında;
a) Alt pozisyon: Pozisyon numarasından sonra gelmek üzere iki rakamın
eklenmesiyle ve kendinden önce gelen dört rakamla birlikte oluşan altı
basamaklı sayı gruplarını,
b) Genel Yorum Kuralları (GYK): Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan
Tarifenin Yorumu ile İlgili Genel Kuralları,
c) International Non-Proprietary Name (INN): Eczacılık Ürünlerine İlişkin
Uluslararası Tescil Edilmemiş İsmi,
ç) Tarife pozisyonu: Türk Gümrük Tarife Cetvelinde fasıla ilişkin ilk iki
rakamdan sonra gelen iki rakamla birlikte dörtlü rakamlarla ifade edilen sayı
gruplarını,
d) Türk Gümrük Tarife Cetveli: Bakanlar Kurulunca kabul edilen Türk Gümrük
Tarife Cetvelini,
ifade eder.
Genel açıklamalar
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ eki Sınıflandırma Kararlarına uymayan Bağlayıcı
Tarife Bilgileri, 4458 sayılı Gümrük Kanununun 9 uncu maddesi uyarınca, bu
Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçerliliğini kaybeder.
Yürürlük
MADDE 6 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
45
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Yürütme
MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
14. 10.2014/ 29145 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 30/9/2014 Tarihli ve 2014/97 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
KONU : İmar Planı.
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın 5/9/2014 tarih ve 6202 sayılı yazısına
istinaden;
1- Sümer Holding A.Ş. mülkiyetinde bulunan, Ankara İli, Çankaya İlçesi,
Çukurambar Mahallesi, 16124 ada, 2, 3, 4 numaralı ve 16125 ada, 2 ve 3
numaralı parsellere yönelik “Kentsel Servis Alanı” ve “Konut Alanı” (Emsal: 2,5
ve Hmax: Serbest) kullanım kararları getirilmesine ilişkin Kurulumuzun
8/2/2011 tarih ve 2011/08 sayılı Kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli nazım
imar planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin
yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay 6. Dairesinin 2012/248
Esasında açılan davada 26/9/2013 tarihli karar ile dava konusu işlemin
yürütülmesinin durdurulmasına karar verildiğinden, Mahkeme kararlarının
gereklerinin yerine getirilmesini teminen Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
tarafından hazırlanan Ankara İli, Çankaya İlçesi, Çukurambar Mahallesi, 16124
ada, 2, 3, 4 numaralı ve 16125 ada, 2 ve 3 numaralı parsellere yönelik “Ticaret
Alanı” ve “Konut Alanı” (Emsal: 2,49 ve Hmax: Serbest) kullanım kararları
getirilmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli nazım imar planı değişikliği ve 1/1.000
ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteakip,
bilgi ve gereği için Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Çankaya Belediye
46
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Başkanlığı’na gönderilmesine,
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
15. 10.2014/ 29146 R.G.
Konu
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Rapor Değerlendirme Komisyonlarının Oluşturulması ile Çalışma Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmeliğin 4 üncü maddesinden sonra gelmek üzere
aşağıdaki 4/A maddesi eklenmiştir.
“Vergi Müfettişlerince düzenlenen raporların değerlendirilmesinde uygulama
birliğinin sağlanması için rapor değerlendirme komisyonlarının oluşturulması
MADDE 4/A – (1) Vergi incelemelerinde etkinlik, verimlilik, koordinasyon ve
uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aynı konu, sektör veya mükellef
grubuna yönelik olarak yapılan incelemeler neticesinde Vergi Müfettişleri
tarafından düzenlenen vergi inceleme raporlarını değerlendirmek üzere,
Başkan tarafından belirlenen, meslekte on yılını tamamlamış Vergi
Müfettişleri arasından görevlendirilecek en az üç asil ve yeterli sayıda yedek
üyeden müteşekkil rapor değerlendirme komisyonları oluşturulabilir.
(2) İhtiyaca göre oluşturulacak rapor değerlendirme komisyonu sayısı ile bu
komisyonlar tarafından değerlendirilecek raporlara ilişkin konu, sektör veya
mükellef grupları Başkanlık tarafından belirlenir.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
47
MALİ BÜLTEN
Tarih - Sayı
15. 10.2014/ 29146 R.G.
Konu
Vergi
Denetim Kurulu
SAYI : 116
KASIM 2014
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Vergi Denetim Kurulu Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasında yer
alan “işbölümünün sağlanması” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile
işgücünün verimli kullanılması” ibaresi ve “Grup Başkanlıkları kurulabilir”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya kaldırılabilir” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(4) Vergi Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başkanlıkça belirlenen yerlerde
yapılır.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (b) ve (c)
bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) Yazılı sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını
doldurmamış olmak.
c) Aşağıda yer verilen eğitim şartlarını taşımak;
1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme,
iktisadi ve idari bilimler fakülteleri ile bunlara denkliği yetkili makamlarca
kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş olmak veya,
2) En az dört yıllık lisans eğitimi veren mühendislik fakültelerinin lisans
bölümleri ile Eğitim, Fen ve Edebiyat Fakültelerinin Matematik, İstatistik, Fizik,
Kimya, Biyoloji, Fen Bilimleri ile Fen ve Teknoloji bölümlerinden ya da bunlara
48
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
denkliği yetkili makamlarca kabul edilen dört yıllık fakültelerden birini bitirmiş
olmak.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve ikinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkralar
eklenmiştir.
“(2) Başkanlıkça, giriş sınavı duyurusunda, mezun olunan fakültelere,
bölümlere ve KPSS (A) puan türlerine ilişkin belirleme yapılmışsa, sadece
belirlenen fakülteler ve bölümlerden mezun olan ve istenen puan türünden
yeterli puanı alan adaylar başvuru yapabilirler.”
“(3) Sınava girmek isteyenler Başkanlığa, şekli Bakanlıkça belirlenen esaslar
çerçevesinde Başkanlıkça hazırlanan Sınav Başvuru Formu ile müracaat
ederler. Elektronik ortamdaki veya postadaki gecikmelerden dolayı
zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.
(4) Yazılı sınavın bu Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrası
gereğince yapılması halinde sınavın başvurusuna ilişkin hususlar protokolde
yer alır.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 14 – (1) Başkanlık, giriş sınavının yazılı bölümünün tamamının veya
bir kısmının başka kurum veya kuruluşlar tarafından yapılmasına karar
verebilir.
(2) Başkanlık, giriş sınavı duyurusunda belirtmek şartıyla giriş sınavının yazılı
bölümünü, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde
belirtilen farklı fakülteler ve bölümler için ayrı ayrı veya birlikte yapabileceği
gibi imzalanacak bir protokolle başka kurum veya kuruluşlara da yaptırabilir.
(3) Yazılı sınavın imzalanacak bir protokolle başka kurum veya kuruluşlara
yaptırılması halinde sınavın usulü, sınav konuları, sınav tarihi ve yeri ile sınava
ilişkin diğer hususlar protokolde yer alır.
49
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
(4) Vergi müfettiş yardımcılığı giriş sınav soruları aşağıda belirtilen konu
gruplarından hazırlanır. Başkanlık, yabancı dil konusunu sınav konularından
hariç tutabilir.
a) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (1)
numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar aşağıdaki
konulardan sorumlu tutulur:
1) Maliye: Maliye Teorisi ve Maliye Politikası, Vergi Teorisi ve Türk Vergi
Sistemi, Kamu Maliyesi.
2) İktisat: Mikro ve Makro İktisat, İktisadi Düşünceler Tarihi, Para Teorisi ve
Politikası, Türkiye Ekonomisi, Uluslararası İktisat ve İktisadi Kuruluşlar.
3) Hukuk: Anayasa Hukuku, İdare Hukukunun Genel Esasları ve İdari Yargı,
Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemeleri Usulünün Genel Esasları, Medeni Hukuk
(Aile Hukuku ve Miras Hukuku hariç), Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku (Deniz
Ticareti ve Sigorta Hukuku hariç).
4) Muhasebe: Genel Muhasebe, Şirketler Muhasebesi, Maliyet Muhasebesi,
Mali Tablolar Analizi.
5) Yabancı Dil: İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.
b) Bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinin (2)
numaralı alt bendinde belirtilen okullardan mezun olanlar aşağıdaki
konulardan sorumlu tutulur:
1) Fakültelerin ilgili bölümleri müfredatı dikkate alınarak belirlenen alan
bilgisi,
2) Yabancı Dil; İngilizce, Fransızca veya Almanca dillerinden birisi.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 15 inci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 15 – (1) Yazılı sınav, 100 tam puan üzerinden değerlendirilir ve en
yüksek puandan başlamak üzere sıralanarak Sınav Kurulunca imzalanan bir
tutanağa bağlanır.
50
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
(2) Yazılı sınavdan başarılı sayılmak için sınav gruplarının her birinden alınan
notun 50’den, bu notların ortalamasının da 65’den aşağı olmaması gerekir.
(3) Yazılı sınav sonucunda başarılı olan adaylardan, en yüksek puan alan
adaydan başlamak üzere, atama yapılacak kadro sayısının iki katı kadar aday
sözlü sınava çağrılır. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sözlü sınava
çağrılır. Yazılı sınavdan en az 65 puan almış olmak, sözlü sınava çağrılmayan
diğer adaylar için müktesep hak teşkil etmez.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 16 – (1) Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylara, sözlü sınavın
yerine ve tarihine ilişkin listeler, uygun yerlere asılmak ve Başkanlık internet
sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
15. 10.2014/ 29146 R.G.
Konu
KEK Eşbaşkanlıkları ile İlgili 2014/17 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
yayımlandı.
Özet
Ülkemizin bazı ülkelerle imzaladığı ticari, ekonomik ve sınai işbirliği
anlaşmalarının öngörmüş olduğu ikili ticari ve ekonomik konuların en üst ve
kapsamlı düzeyde ele alındığı bir platform olan Karma Ekonomik Komisyon
(KEK) toplantılarının düzenlenmesinde uyulacak esaslar aşağıdaki şekilde
belirlenmiştir.
1. Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına katılacak heyet başkanları
belirlenirken mütekabiliyet ilkesinden hareket edilecek ve diğer devlet heyet
başkanının görevi ve hiyerarşik düzeyi hakkında Dışişleri Bakanlığınca
sunulacak bilgiler esas alınacaktır. Bu şekilde karşı taraf heyet başkanının
51
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Bakan düzeyinde olması halinde, Türk heyetinin başkanlığı da bir Bakan
tarafından üstlenilecek, farklı durumlarda ise eşit düzeyde temsil ilkesi
uygulanacaktır.
2. Bakan düzeyinde yapılacak Karma Ekonomik Komisyon toplantılarına
başkanlık edecek Bakanlar ekli listede belirtilmiştir. Listede yer almayan
ülkelerle
Bakan
Toplantılarına
düzeyinde
hangi
yapılacak
Hükümet
Üyesinin
Karma
Ekonomik
başkanlık
edeceği
Komisyon
Ekonomi
Bakanlığının önerisi üzerine Başbakanlık tarafından belirlenerek bir genelge ile
duyurulacaktır.
3. Karma Ekonomik Komisyon toplantılarının tüm hazırlık, müzakere ve izleme
çalışmaları Ekonomi Bakanlığı tarafından yürütülecek, toplantı tarihleri bu
Bakanlıkça belirlenecek ve muhatap ülke ile bu konudaki eşgüdüm Dışişleri
Bakanlığı kanalıyla sağlanacaktır.
4. KEK toplantılarında görüşülecek ticari ve ekonomik konular, Ekonomi
Bakanlığının koordinasyonunda ilgili diğer Bakanlıklar, kamu ve özel sektör
kuruluşları
arasında
yapılacak
görüşmeler
sonucunda
belirlenecek,
müzakereler bu çerçevede oluşturulacak gündem ve belirlenecek strateji
doğrultusunda bütünlük içerisinde yürütülecektir. Böylece bir ülke ile bu
konudaki ilişkilerimizin tek elden izlenmesi ve geliştirilmesi sağlanacaktır.
5. İlgili Bakanlık ve kuruluşlarımız, diğer ülkelerdeki muhatapları ile ticari ve
ekonomik konulardaki görüşme ve toplantılarını, Ekonomi Bakanlığı ile
koordinasyon sağlayarak yapacaklar ve müzakere gücümüzün artırılması
amacıyla, bu tür faaliyetlerin ilgili ülke ile gerçekleştirilecek Karma Ekonomik
Komisyon toplantıları ile eş zamanlı olarak yapılmasına özen göstereceklerdir.
2011/10, 2012/11, 2013/1, 2013/16 ve 2014/3 sayılı genelgeler yürürlükten
kaldırılmıştır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
52
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
15. 10.2014/ 29146 R.G.
Konu
İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2014/32)
yayımlandı.
Özet
Yasal dayanak ve başvuru
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî
Gazete’de
yayımlanan
İthalatta
Haksız
Rekabetin
Önlenmesi
Hakkında
Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılan damping soruşturması
başvurusu ile bu başvuruya ilişkin olarak söz konusu mevzuat kapsamında yapılan
değerlendirmenin sonuçlarını içermektedir.
(2) Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Polinas Plastik Sanayi
ve Ticaret Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruda, Çin Halk Cumhuriyeti
(ÇHC), Hindistan, Mısır Arap Cumhuriyeti (Mısır) ve Suudi Arabistan Krallığı (Suudi
Arabistan) menşeli “BOPP Filmler”in Türkiye’ye dampingli fiyatlarla ihraç edildiği
ve bu durumun yerli üretim dalında zarara neden olduğu iddiasıyla, anılan ülke
menşeli söz konusu ürün ithalatına karşı önlem alınması talep edilmektedir.
Başvuru konusu ürün
MADDE 2 – (1) Başvuru konusu ürün, “3920.20.21.00.19 – Diğerleri” gümrük
tarife istatistik pozisyonu (GTİP) altında kayıtlı “BOPP Film”dir.
(2) Bahse konu GTİP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) Başvuru konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife
53
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ
hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
Karar ve işlemler
MADDE 6 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; başvurunun yeterli bilgi, belge ve
delilleri içerdiği anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme
Kurulunca, ÇHC, Hindistan, Mısır ve Suudi Arabistan menşeli söz konusu ürün için,
Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde damping soruşturması açılmasına
karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)
tarafından yürütülecektir.
Tarih - Sayı
15. 10.2014/ 29146 R.G.
Konu
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 10/10/2014 Tarihli ve 6046
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Kurul Başkanlığının 1/10/2014 ve 9/10/2014 tarihli gündem yazıları ekinde
gönderilen 1/10/2014 tarih ve 43890421-101.01.01[141]-27877 sayılı yazı ve
ekleri ile 9/10/2014 tarih ve 43890421-101.01.01[141]-28298 sayılı yazı ve ekleri
incelenmiştir.
Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin
Yönetmeliğin (Yönetmelik) 4 üncü maddesi kapsamında alınan bilgi ve
belgeler ve söz konusu bilgi ve belgelere yönelik aynı maddenin ikinci
fıkrasında verilen yetki çerçevesinde, 5411 sayılı Bankacılık Kanununun
(Kanun) 7 nci ve 8 inci maddeleri kapsamında yapılan inceleme ve
değerlendirme neticesinde, Kanunun 6 ncı maddesi ve Yönetmeliğin 8 inci
maddesinin (7) numaralı fıkrası uyarınca hakim kurucu ortak T.C. Ziraat
Bankası A.Ş. ile diğer kurucu ortaklar Ziraat Sigorta A.Ş., Ziraat Hayat ve
Emeklilik A.Ş., Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve Ziraat Teknoloji A.Ş.
tarafından Türkiye’de 300 milyon ABD doları karşılığı Türk Lirası sermayeli
54
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
katılım bankasıkurulmasına izin verilmesine
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
16. 10.2014/ 29147 R.G.
Konu
2014/6836 sayılı 8/1/2002 Tarihli ve 4736 Sayılı Kanunun 1 inci Maddesinin
Birinci Fıkrası Hükmünden Muaf Tutulacakların Tespitine Dair 28/1/2002
Tarihli ve 2002/3654 Sayılı Kararnamenin Eki Kararda Değişiklik Yapılmasına
İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 28/1/2002 tarihli ve 2002/3654 sayılı Kararnamenin eki Karara
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 49 – Sigarayı bırakma tedavisi alan hastalar; sayıları
300.000’i geçmemek şartıyla herhangi bir sosyal güvencesi olup
olmadığına bakılmaksızın, Sağlık Bakanlığınca temin edilerek birinci,
ikinci ve üçüncü basamak sağlık kurum ve kuruluşlarına dağıtımı
yapılacak olan Nikotin Replasman preparatları ile Bupropion HCI ve
Vareniklin içerikli ilaçlardan tütün bağımlılığı tedavi ve eğitim birimleri
vasıtasıyla yararlanmada, 8/1/2002 tarihli ve 4736 sayılı Kanunun 1
inci maddesinin birinci fıkrası hükmünden muaftır.”
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
16. 10.2014/ 29147 R.G.
Konu
2014/6849 sayılı Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı
Depoculuk Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda
55
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Muhafaza Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin
Karar yayımlandı.
Özet
Karara ekli “Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza
Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar”ın
yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 24/9/2014
tarihli ve 12893 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
16.10.2014/ 29147 R.G.
Konu
2014/6852 sayılı Vadeli İthalatta Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu
Kesintilerinin Takip ve Tahsili Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Karara ekli “Tarımsal Ürünlerin 5300 Sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk
Kanunu Çerçevesinde Lisans Alarak Faaliyet Gösteren Depolarda Muhafaza
Edilmesi Halinde Kira Destekleme Ödemesi Yapılmasına İlişkin Karar”ın
yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 24/9/2014
tarihli ve 12893 sayılı yazısı üzerine, 5488 sayılı Tarım Kanununun 19 uncu
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
16. 10.2014/ 29147 R.G.
Konu
2014/6817 sayılı Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 29/1/1993 tarihli ve 93/4074 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında
Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.
56
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
16. 10.2014/ 29147 R.G.
Konu
İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2014/9) yayımlandı.
Özet
Kapsam
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 8/7/2014 tarihli ve 29054 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2014/6 sayılı Tebliğ ile
başlatılan ve 10/5/2004 tarihli ve 2004/7305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalatta Korunma Önlemleri Hakkında Karar ve 8/6/2004
tarihli ve 25486 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Korunma
Önlemleri Yönetmeliği çerçevesinde yürütülen soruşturma sonucunda alınan
kararı içermektedir.
Soruşturma
MADDE 2 – (1) Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülerek tamamlanan soruşturma sonucunda ulaşılan bilgi ve bulguları
içeren özet sonuç raporu Bakanlığa ait Ticaret Politikası Savunma Araçları
(www.tpsa.gov.tr) internet sayfasının Korunma Önlemleri bölümünde yer
almaktadır.
Karar
MADDE 3 – (1) İthalatta Korunma Önlemlerini Değerlendirme Kurulu, aşağıda
GTİP’i ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatında uygulanan korunma önleminin 3
(üç) yıl süreyle uzatılmasına, ek mali yükümlülüğün aşağıdaki tabloda
57
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
belirtilen oranlarda belirlenmesine, Dünya Ticaret Örgütü Korunma Önlemleri
Anlaşması’nın 9.1 maddesi gereğince gelişmekte olan ülkelere muafiyet
tanınmasına ve önlemin istihsali hususunda Bakanlar Kurulu’na öneride
bulunulmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar vermiştir.
G.T.İ.P.
Eşya Tanımı
1 inci
Dönem
(8/11/20147/11/2015)
(Gümrük
Kıymeti %)
3907.60.20.00.00
78 ml/g
veya daha
fazla
viskozitesi
olanlar
6,75
2 nci
Dönem
8/11/20157/11/2016)
(Gümrük
Kıymeti %)
3 üncü
Dönem
8/11/20167/11/2017)
(Gümrük
Kıymeti %)
6,65
6,55
Yürürlük
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 5 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
16. 10.2014/ 29147 R.G.
Konu
2014/6817 sayılı Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Korteks Mensucat San. ve Tic. A.Ş. (Korteks) adına Suni ve
Sentetik İplik Üreticileri Birliğince yapılan ve diğer yerli üreticiler SASA
Polyester Sanayi A.Ş., Sifaş Sentetik İplik Fabrikaları A.Ş. ve Polyteks Tekstil
Sanayi Araştırma ve Eğitim A.Ş. tarafından da desteklenen başvuru üzerine,
Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Hindistan Cumhuriyeti (Hindistan) ve Malezya
menşeli poliester iplikler için 26/4/2013 tarihli ve 28629 sayılı Resmî
58
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ
(Tebliğ No: 2013/8) ile başlatılan ve Ekonomi Bakanlığı (Bakanlık) İthalat Genel
Müdürlüğü (Genel Müdürlük) tarafından yürütülen damping soruşturması
tamamlanmıştır.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Karar ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi
Hakkında Mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütülen damping soruşturması
sonuçlarını içermektedir.
Yerli üretim dalı
MADDE 3 – (1) Yönetmeliğin 18 ve 20 nci maddeleri çerçevesinde yapılan
inceleme sonucunda, soruşturma konusu üründe 2012 yılında toplam Türkiye
üretiminin %82’sinin başvuru sahibi Korteks firması tarafından, geri kalan
kısmının ise başvuruya destek veren yukarıda adı geçen firmalar tarafından
gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Bu tespit neticesinde, Korteks firmasının tek
başına yerli üretim dalını temsil niteliğini haiz olduğu anlaşıldığından adı
geçen firma bu Tebliğin ilgili bölümlerinde “yerli üretim dalı” (YÜD) olarak
anılacaktır.
Soruşturma ve zarar inceleme dönemleri
MADDE 4 – (1) Damping belirlemesi için 1/1/2012–31/12/2012 tarihleri arası
soruşturma dönemi (SD) olarak kabul edilmiştir. Zarar belirlemelerinde ise
veri toplama ve analiz için 1/1/2010 - 31/12/2012 arasındaki dönem esas
alınmıştır.
. Damping marjları
MADDE 17 – (1) Yönetmeliğin 11 inci maddesi hükmü çerçevesinde damping
59
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
marjları, normal değer ile ihraç fiyatlarının ağırlıklı ortalamalarının
karşılaştırılması suretiyle hesaplanmıştır. Damping marjının belirlenmesinde
kullanılan yöntem ile yapılan hesaplamalar, firma özel bildirimlerinde ayrıntılı
olarak gösterilmiştir. İşbirliğine gelmeyen veya işbirliğine gelmemiş kabul
edilen firmalar için damping marjı tespiti Yönetmeliğin 26 ncı maddesi
hükmüne göre yapılmıştır.
(2) ÇHC’den işbirliğine geldiği kabul edilmekle birlikte örneklem dışında kalan
firmalar için damping marjı, örnekleme dahil firmaların damping marjlarının
ağırlıklı ortalaması alınarak hesaplanmıştır.
(3) Buna göre, soru formuna cevap veren üretici/ihracatçı firmalar ile
işbirliğinde bulunmayan diğer firmalar için CIF bedelin yüzdesi olarak
hesaplanan damping marjları aşağıda yer almaktadır.
CIF Değerin
Yüzdesi olarak
Damping Marjı
Ülke/ Firma
MALEZYA
Recron (Malaysia) SDN. Bhd.
Malezya’da yerleşik diğer firmalar
8,89
9,52
HİNDİSTAN
Reliance Industries Limited
Alok Industries Ltd.
Wellknown Polyesters Ltd.
Hindistan’da yerleşik diğer firmalar
9,95
11,90
14,28
17,38
ÇHC
Fujian Billion Polymerization Fiber Technology Industrial Co.
38,42
Jiangsu Hengli Chemical Fibre Co.,Ltd.
Tongkun Group Co., Ltd.
Tongxiang Zhongchi Chemical Fiber Co., Ltd.
Jiangsu Deli Chemical Fibre Co.,Ltd.
Jiangsu Shenghong Science and Technology Co., Ltd.
Jiangsu Zhonglu Technology Development Co., Ltd.
Tongxiang Zhongchen Chemical Fiber Co., Ltd.
Tongxiang Zhongxin Chemical Fiber Co., Ltd.
Zhejiang Guxiandao Polyester Dope Dyed Yarn Co., Ltd.
Tongkun Group Zhejiang Hengsheng Chemical Fibre Co., Ltd.
Tongkun Group Zhejiang Heng Tong Chemical Fibre Co., Ltd.
Zhejiang Rongxiang Chemical Fibre Co., Ltd.
ÇHC’de yerleşik diğer firmalar
30,15
31,72
38,47
Ltd.
Karar
60
33,77
48,88
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
MADDE 29 – (1) Yürütülen soruşturma sonucunda dampingin, yerli üretim
dalında zararın ve her ikisi arasında illiyet bağının mevcut olduğu tespit
edilmiştir.
(2) Bu çerçevede, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı
ve Ekonomi Bakanı’nın onayı ile aşağıda GTP’si, eşya tanımı, menşei ve
üretici/ihracatçı firma ticaret unvanı belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında
tabloda belirtilen tutarlarda dampinge karşı kesin önlem yürürlüğe
konulmuştur.
GTP
Eşyanın Tanımı
Menşe Ülke
Malezya
Hindistan
5402.47
Diğerleri,
poliesterlerden
Çin Halk
Cumhuriye
ti
61
Firmalar
Recron
(Malaysia) SDN.
Bhd.
Diğerleri
Reliance
Industries
Limited
Alok Industries
Ltd.
Wellknown
Polyesters Ltd.
Diğerleri
Fujian
Billion
Polymerization
Fiber Technology
Industrial
Co.
Ltd.
Jiangsu
Hengli
Chemical Fibre
Co.,Ltd.
Tongkun Group
Co., Ltd.
Tongxiang
Zhongchi
Chemical Fiber
Co., Ltd.
Jiangsu
Deli
Chemical Fibre
Co.,Ltd.
Jiangsu
Shenghong
Science
and
Technology Co.,
Ltd.
Jiangsu Zhonglu
Technology
Development
Co., Ltd.
Dampinge Karşı
Önlem
(ABD
Doları/KG)
0,15
0,17
0,15
0,17
0,15
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tongxiang
Zhongchen
Chemical Fiber
Co., Ltd.
Tongxiang
Zhongxin
Chemical Fiber
Co., Ltd.
Zhejiang
Guxiandao
Polyester Dope
Dyed Yarn Co.,
Ltd.
Tongkun Group
Zhejiang
Hengsheng
Chemical Fibre
Co., Ltd.
Tongkun Group
Zhejiang Heng
Tong Chemical
Fibre Co., Ltd.
Zhejiang
Rongxiang
Chemical Fibre
Co., Ltd.
Diğerleri
0,17
Uygulama
MADDE 30 – (1) Gümrük idareleri, Karar maddesinde gümrük tarife pozisyon
numarası, tanımı, menşe ülkesi ve üretici/ihracatçı firma ticaret unvanı
belirtilen eşyanın, diğer mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla, serbest
dolaşıma giriş rejimi kapsamındaki ithalatında, Tebliğin 29 uncu maddesinde
bulunan tabloda gösterilen tutarlarda dampinge karşı kesin önlemi tahsil
ederler.
Tarih - Sayı
16. 10.2014/ 29147 R.G.
Konu
2014/6817 sayılı Türk Öğrencilerin Yabancı Ülkelerde Öğrenimleri Hakkında
Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
3065 sayılı Katma Değer Vergisi (KDV) Kanununun ilgili maddelerinin verdiği
yetki çerçevesinde 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazete’de
62
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
yayımlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde, bu Tebliğin
yayımını izleyen aybaşından itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki
düzenlemelerin yapılmasına gerek duyulmuştur.
1. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.3.3.1.1.) bölümünün birinci
paragrafı ile (I/C-2.1.3.4.3.2.) bölümünün üçüncü paragrafında yer alan
“(7/10)” ibareleri “(5/10)” olarak değiştirilmiştir.
2. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (I/C-2.1.5.2.1.) bölümünün birinci paragrafı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mükellefler, tevkifat uygulamasından kaynaklanan iade alacaklarının,
Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünde belirtilen borçlara mahsubunu talep
edebilirler.”
3. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-2.3.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer
alan “vergi inceleme raporuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM
raporuna” ibaresi; ikinci cümlesinde yer alan “vergi inceleme raporu”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporu” ibaresi eklenmiştir.
4. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-5.11.) bölümünün birinci paragrafında
yer alan,
“- Yüklenilen KDV listesi
- İadesi Talep Edilen KDV Hesaplama Tablosu”
ifadeleri alt çizgileri ile birlikte Tebliğ metninden çıkarılmıştır.
5. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-8.13.) bölümünün birinci paragrafının
ikinci alt çizgisinde ifade edilen “noterce” ibaresi kaldırılmıştır.
6. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/A-9.1.) bölümünün altıncı paragrafının
birinci cümlesinde yer alan “3065 sayılı Kanunun geçici 17 nci maddesi
kapsamında temin ettiği mallar” ibaresi “yurtiçi ve yurtdışından KDV
ödemeksizin temin ettiği mallar” şeklinde değiştirilmiştir.
7. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-1.2.) bölümünün beşinci paragrafı
aşğıdaki şekilde değiştirilmiştir.
63
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
“Araçların tadil, onarım ve bakımını istisna kapsamında yaptırmak isteyen
mükellefler tarafından tadil, onarım ve bakım yapılacak araçlar için hazırlanan
proje kapsamındaki hizmetlere ilişkin liste elektronik ortamda sisteme girilir.
Birden fazla araç için tadil, onarım ve bakım yaptıracak mükelleflerin takvim
yılı aşılmamak kaydıyla kendilerince belirlenen bir dönemdeki istisna
kapsamındaki hizmet alımları için tek bir proje hazırlayarak elektronik
ortamda sisteme girmeleri de mümkündür. Mükellefler bu hizmetlere ilişkin
listeyi elektronik ortamda sisteme girdikten sonra vergi dairesine istisna
belgesi almak için başvuruda bulunurlar.”
8. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-1.5.2.), (II/B-1.5.3.1.1.), (II/B1.5.3.1.2.1.),
(II/B-1.5.3.1.2.2.)
ve
(II/B-1.5.3.2.)
bölümlerinin
son
paragraflarının ilk cümlesinde yer alan “vergi inceleme raporuna” ibaresinden
sonra gelmek üzere “veya YMM raporuna” ibaresi; ikinci cümlesinde yer alan
“vergi inceleme raporu” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporu”
ibaresi eklenmiştir.
9. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-2.2.) bölümünün altıncı paragrafının
(a) bendinde yer alan “(II/B-1.2.1.)” ibaresi “(II/B-2.1.)” olarak değiştirilmiştir.
10. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-2.4.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer
alan “vergi inceleme raporuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM
raporuna” ibaresi; ikinci cümlesinde yer alan “vergi inceleme raporu”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporu” ibaresi eklenmiştir.
11. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-3.1.1.) bölümünün birinci
paragrafında yer alan “(13/1) inci maddesi hükmünde” ibaresi “muhtelif
maddelerinde” şekilde değiştirilmiş olup, aynı bölümün beşinci paragrafı
Tebliğ metninden çıkarılmıştır.
12. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-4.4.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer
alan “vergi inceleme raporuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM
raporuna” ibaresi; ikinci cümlesinde yer alan “vergi inceleme raporu”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporu” ibaresi eklenmiştir.
64
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
13. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.2.) bölümünün üçüncü paragrafı
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İstisna belgesi, KDV mükellefine verilir. Vergi dairesi tarafından istisna belgesi
talep eden Devlet üniversiteleri ve hastaneleri, belediyeler ve benzerinin
başvuru anında KDV mükellefiyetinin bulunması durumunda bunlar adına,
mükellefiyetinin bulunmaması halinde ise varsa KDV mükellefi iktisadi
işletmesine istisna belgesi verilir. Bu şekilde yatırım teşvik belgesi kapsamında
alınan makine ve teçhizatın Devlet üniversiteleri ve hastaneleri, belediyeler ve
benzerinin veya iktisadi işletmesinin bilanço veya aktifine kaydedilmesi ve bu
durumun satın almanın gerçekleştiği döneme ilişkin KDV beyannamesi verme
süresi içinde vergi dairesine bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde “indirim
hakkı tanınan işlemlerde kullanma şartı” yerine getirilmemiş olacağından,
verginin alıcıdan aranması gerekir. Satıcının istisnalı işlem beyanı ve iade
talebi ise genel hükümlere göre yerine getirilir.”
14. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-5.6.) bölümünün üçüncü
paragrafında yer alan “(II/B-1.5.4.)” ibaresi, “(II/B-5.4.)” olarak değiştirilmiştir.
15. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-6.4.2.) bölümünün ilk cümlesinde yer
alan “vergi inceleme raporuna” ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM
raporuna” ibaresi; ikinci cümlesinde yer alan “vergi inceleme raporu”
ibaresinden sonra gelmek üzere “veya YMM raporu” ibaresi eklenmiştir.
16. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/B-7.2.1.) bölümünün ikinci paragrafı ile
(II/B-7.2.2.) bölümünün beşinci paragrafında yer alan “mühür” ibareleri
“kaşe” olarak değiştirilmiştir.
17. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/E-2.) bölüm başlığında yer alan “Bağlı”
ibaresinden sonra gelmek üzere “Program,” ibaresi, aynı bölümün birinci
paragrafında yer alan “bağlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “program,”
ibaresi, (II/E-2.1.) bölümünün birinci paragrafının üçüncü alt çizgisinde yer
alan “bağlı” ibaresinden sonra gelmek üzere “program,” ibaresi eklenmiştir.
18. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.7.3.) bölümü aşağıdaki şekilde
65
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
değiştirilmiştir.
“6552 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi ile 3065 sayılı Kanunun (17/4-g)
maddesinde 11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklik
yapılmıştır. Yapılan değişiklikle kıymetli taşların (elmas, pırlanta, yakut,
zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012 tarihli ve 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu borsalarda işlem görmek üzere
ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri arasında el değiştirmesi KDV’den istisna
tutulmuştur.
Söz konusu istisna, kıymetli taşların Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar
Piyasasında işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa içinde veya
ilgili mevzuatına göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında
borsa dışında el değiştirmesini kapsamaktadır.
Bu taşların, yukarıda belirtilenler dışındaki teslim, ithal ve el değiştirmeleri
11/9/2014 tarihinden itibaren KDV istisnası kapsamına girmediğinden genel
hükümlere göre KDV’ye tabidir.”
19. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.16.) bölümünün üçüncü
paragrafının ikinci alt çizgisinde yer alan “indirilecek KDV hesaplarından
çıkarılarak” ibaresi Tebliğ metninden çıkarılmıştır.
20. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.) bölümünün sonuna başlığıyla
birlikte aşağıdaki metin eklenmiştir.
“4.23. Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Sitelerine Tanınan İstisna
3065 sayılı Kanunun (17/4-k) maddesine göre; organize sanayi bölgeleri ile
küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla oluşturulan iktisadi işletmelerin
arsa ve işyeri teslimleri KDV’den istisnadır.
Organize sanayi bölgesi veya küçük sanayi sitelerinin kurulması amacıyla,
müteşebbis heyet, kooperatif veya diğer isimler altında iktisadi işletmeler
oluşturulmaktadır. Bu organizasyonlar, arsayı temin etme, altyapıyı
tamamlama, işyerlerini inşa etme gibi hizmetlerin tamamını veya bir kısmını
66
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
yürütmek üzere kurulmaktadır.
Sözü edilen organizasyonların sadece arsa teslimleri ile işyeri teslimleri istisna
kapsamına alınmıştır. Bu organizasyonların yapacakları her türlü hizmetler ile
arsa ve işyeri dışındaki teslimlerinin yanı sıra bölge ve site dışındaki arsa ve
işyeri teslimleri de genel hükümler çerçevesinde KDV’ye tabi olacaktır. Ayrıca
bunlara yapılan mal ve hizmet satışlarında genel hükümler çerçevesinde vergi
uygulanacağı tabiidir.”
21. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/G) bölümünün sonuna başlığıyla
birlikte aşağıdaki metin eklenmiştir.
“7. Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumuna Devir ve Teslimi ile Bu
Taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu Tarafından Devir ve Teslimleri
3065 sayılı Kanunun geçici 33 üncü maddesinde;
“31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası
Kanununun geçici 41 inci maddesi kapsamında taşınmazların Sosyal Güvenlik
Kurumuna devir ve teslimi ile bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu
tarafından (müzayede mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi
31/12/2023 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesnadır.
Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından 30 uncu maddenin
birinci fıkrasının (a) bendi hükmü uygulanmaz. Maliye Bakanlığı, istisnaya
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yetkilidir.”
hükmü yer almaktadır.
Buna göre,11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı
Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 41 inci maddesi
kapsamında taşınmazların;
- Sosyal Güvenlik Kurumuna devir ve teslimi,
- Bu taşınmazların Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından (müzayede
mahallerinde yapılan satışlar dâhil) devir ve teslimi
31/12/2023 tarihine kadar KDV’den istisnadır.
67
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Bu kapsamda vergiden istisna edilen işlemler bakımından Kanunun (30/a)
maddesi hükmü uygulanmayacağından, söz konusu işlemler nedeniyle
yüklenilen ve daha önce indirim hesaplarına dahil edilmiş olan KDV
tutarlarının, indirim hesaplarından çıkarılmak suretiyle düzeltilmesine gerek
yoktur. Bu işlemler nedeniyle yüklenilen ve indirim yoluyla telafi edilemeyen
verginin iadesinin talep edilmesi mümkün değildir.”
22. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/A-4) bölümünün sonuna başlığıyla
birlikte aşağıdaki metin eklenmiştir.
“4.8. Kıymetli Taş Teslimleri
3065 sayılı Kanunun 6552 sayılı Kanunla değişik (17/4-g) maddesi ile kıymetli
taşların (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci) 6/12/2012
tarihli ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununa göre Türkiye’de kurulu
borsalarda işlem görmek üzere ithali, borsaya teslimi ve borsa üyeleri
arasında el değiştirmesi KDV’den istisna tutulmuştur. Kıymetli taşların bu
durumlar dışındaki teslimlerinde ise genel hükümlere göre KDV uygulanır.
Buna göre, kıymetli taşların KDV istisnası kapsamına giren ilgili mevzuatına
göre borsaya bildirilmek kaydıyla borsa üyeleri arasında borsa dışındaki
teslimlerinde Kanunun (23/f) maddesinin verdiği yetki çerçevesinde özel
matrah şekli uygulanması uygun görülmüştür.
İstisna kapsamına alınan kıymetli taşları ihtiva eden veya bu taşlardan
yapılmış eşya teslimlerinde KDV matrahı, teslim bedelinden kıymetli taş bedeli
düşüldükten sonra kalan tutar olarak tespit edilecektir. Kıymetli taş bedeli
olarak Borsa İstanbul Elmas ve Kıymetli Taşlar Piyasasında oluşan fiyat esas
alınır.
Düzenlenecek faturada, eşyanın KDV hariç satış bedeli ile kıymetli taşın cins,
adet, kırat ve bedeli ayrıca yer alacaktır.”
23. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/B-3.2.2.) bölümünün birinci paragrafı
ile ikinci paragrafının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Mükellefler, indirimli orana tabi işlemlerden doğan iade alacaklarının,
68
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tebliğin (IV/A-2.1.1.) bölümünde belirtilen borçlara mahsubunu talep
edebilirler. Ayrıca mükelleflerin iade alacaklarının, (%51) veya daha fazla
hissesi kamuya ait kuruluşlardan temin ettikleri elektrik ve doğalgaz
borçlarına mahsubu da mümkündür.”
“Faaliyetleri indirimli oranda KDV’ye tabi işlemlerden oluşan kollektif şirketler
ile adi ortaklıklar adına ortaya çıkan KDV iade alacakları, söz konusu şirket
ortaklarının yukarıda belirtilen borçlarına (elektrik ve doğalgaz borçları hariç)
da mahsup edilebilecektir.”
24. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (III/C-4.2.) bölümünün birinci paragrafının
son cümlesinde yer alan “indirilebilir KDV hesabından çıkartılarak,” ibaresi
“KDV beyannamesinin” şeklinde değiştirilmiştir.
25. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.2.) bölümünün ikinci paragrafının
(b) bendinde yer alan “iade hakkı doğuran işlemin gerçekleştiği döneme
ilişkin” ibaresi “İade hakkı doğuran işlemle ilgili olan” şeklinde değiştirilmiştir.
26. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.3.) bölümünün üçüncü
paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Bu durumda ihracatçının genel giderler ve ATİK nedeniyle yüklendiği KDV için
iade talebinde bulunabileceği KDV tutarı, ihracat bedeli ile ihraç kaydıyla
teslim bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle
bulunacak tutarı aşamaz.”
27. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-1.5.) bölümünün ikinci paragrafında
yer alan “KDV ödemeksizin” ibaresinden sonra gelmek üzere “yurtiçi ve
yurtdışından” ibaresi eklenmiş, üçüncü paragrafının üçüncü cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Bu durumda iade edilecek KDV tutarı, ihracat bedeli ile DİİB kapsamında KDV
ödemeksizin yurtiçi ve yurtdışından temin edilen girdilerin bedeli arasındaki
farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunacak tutarı aşamaz.”
28. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/A-7.2.) bölümünün ikinci paragrafı
69
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
kaldırılmıştır.
29. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/D-1.) bölümünün son paragrafında yer
alan “KDV tutarlarını” ibaresinden sonra gelmek üzere “en erken” ibaresi
eklenmiştir.
30. KDV Genel Uygulama Tebliğinin (IV/E-5.) bölümünün dördüncü
paragrafının ikinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“İşlemin tarafları, ilgililer ve mükellefler delillerini işlem ve belge ile ilgili
olmak kaydıyla yazı ile ileri sürebilir.”
Tebliğ olunur.
Tarih - Sayı
17.10.2014/ 29148 R.G.
Konu
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne
Görev Verilmesine İlişkin 26/4/2011 Tarihli ve 2011/1795 Sayılı Bakanlar
Kurulu Kararının Eki Kararda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – Bazı yolcu trenlerinin işletilmesi ve Van Gölü Feribot
İşletmeciliğinin yapılması için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları
İşletmesi Genel Müdürlüğüne görev verilmesi hakkındaki 26/4/2011 tarihli ve
2011/1795 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki Kararın ek 1 inci maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“EK MADDE 1 – (1) Bu Karar kapsamındaki görevlendirme ve görev
zararı uygulaması, 24/4/2013 tarihli ve 6461 sayılı Türkiye Demiryolu
Ulaştırmasının Serbestleştirilmesi Hakkında Kanun uyarınca TCDD’nin
bağlı ortaklığı statüsünde kurulacak olan Türkiye Cumhuriyeti Devlet
Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketi ile TCDD arasındaki devir
işlemlerinin tamamlandığı tarihte ve her durumda Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları Taşımacılık Anonim Şirketinin ticaret siciline
70
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
kaydolmasından itibaren birinci yılın sonunda sona erer. Devir
işlemlerinin tamamlandığı tarih Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığınca Hazine Müsteşarlığına resmi yazı ile bildirilir.”
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
17.10.2014/ 29148 R.G.
Konu
2014/6841 sayılı Yüksek Planlama Kurulunun 26/9/2014 Tarihli ve 2014/26
Sayılı Raporu ile Bakanlar Kurulu’na Sunulan Ekli “2015 Yılı Programı” ile
“2015 Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair
Karar”ın Kabulü Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Yüksek Planlama Kurulunun 26/9/2014 tarihli ve 2014/26 sayılı Raporu ile
Bakanlar Kurulu’na sunulan ekli “2015 Yılı Programı” ile “2015 Yılı Programının
Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar”ın kabulü; 641 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 32 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
17.10.2014/ 29148 R.G.
Konu
2014/6842 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve Bağlı Ortaklıklarının 2015
Yılına Ait Genel Yatırım ve Finansman Programı Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Kamu iktisadi teşebbüsleri ve bağlı ortaklıklarının 2015 yılına ait Genel Yatırım
ve Finansman Programının ekli Kararda belirtildiği şekilde tespiti; Başbakan
Yardımcılığının 23/9/2014 tarihli ve 29690 sayılı yazısı üzerine, 233 sayılı
Kanun Hükmünde Kararnamenin 29 uncu maddesine göre, Bakanlar
71
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
17.10.2014/ 29148 R.G.
Konu
2014/6850 sayılı Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak Tespiti ile
Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Kapsamından Çıkarılması
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
1- Karara Ekli (I) sayılı listede belirtilen yerleşim birimlerinin “Uygulama Alanı”
olarak tespiti,
2- Ekli (II) sayılı listede yer alan yerleşim birimlerinin aynı listede gösterilen
Bakanlar Kurulu kararları kapsamından çıkarılması;
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 16/9/2014 tarihli ve 12618 sayılı yazısı
üzerine, 22/11/1984 tarihli ve 3083 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
17.10.2014/ 29148 R.G.
Konu
2014/6862 sayılı Bazı Anlaşmaların Yürürlük Tarihlerinin Tespit Edilmesi
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Ekli listede imza yeri ve tarihleri ile adları yazılı anlaşmaların yürürlüğe girdiği
tarihlerin aynı listede belirtildiği şekilde tespit edilmesi; Dışişleri Bakanlığının
72
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
anılan listede tarih ve sayıları belirtilen yazıları üzerine, 31/5/1963 tarihli ve
244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 1/10/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
17.10.2014/ 29148 R.G.
Konu
2014/6881
sayılı
Sıvılaştırılmış
Petrol
Gazının
Aerosol
Üretiminde
Kullanılmış Olduğunun Tespiti Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi
Tutarının Belirlenmesine Dair Karar yayımlandı.
Özet
Sıvılaştırılmış Petrol Gazının Aerosol Üretiminde Kullanılmış Olduğunun Tespiti
Halinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair Karar
MADDE 1- 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A)
cetvelindeki vergi tutarı uygulanarak teslim edilen 2711.19.00.00.11 G.T.İ.P
numaralı "Sıvılaştırılmış Petrol Gazı (L.P.G.) Diğerleri" isimli malın vergi tutarı,
bu malın imalatçılar tarafından aerosol üretiminde kullanılmış olduğunun
tespiti halinde sıfır olarak uygulanır.
Bu mala daha önce uygulanan vergi tutarı için 4760 sayılı Kanunun 12 nci
maddesinin (4) numaralı fıkrası hükmü uygulanır.
MADDE 2- 5/2/2010 tarihli ve 2010/135 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan "Aerosol Üretiminde Kullanılacak Sıvılaştırılmış Petrol Gazı
Teslimlerinde Uygulanacak Özel Tüketim Vergisi Tutarının Belirlenmesine Dair
Karar" yürürlükten kaldırılmıştır.
73
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
MADDE 3- Bu Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Maliye
Bakanlığınca tespit edilir.
MADDE 4- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5- Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
17.10.2014/ 29148 R.G.
Konu
Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan Led Diyotlu Baskılı Devre
Kartlarının İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ
yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, 8/9/2014 tarihli ve 2014/6778 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile yürürlüğe konulan Arka Işık Ünitelerinin İmalinde Kullanılan LED Diyotlu
Baskılı Devre Kartlarının İthalatında İlave Tarife Kontenjanı Uygulanması
Hakkında Karar uyarınca, arka ışık ünitelerinin imalinde kullanılan LED diyotlu
baskılı devre kartlarının ithalatında açılan tarife kontenjanının dağıtım
yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esaslarının düzenlenmesidir.
Bu Tebliğde yer almayan hususlarda diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
18.10.2014/ 29149 R.G.
Konu
2014/6884 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlandı.
74
MALİ BÜLTEN
Özet
SAYI : 116
KASIM 2014
Karara ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi
Bakanlığının 10/10/2014 tarihli ve 66472 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930
tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2
nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458
sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976
sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
18.10.2014/ 29149 R.G.
Konu
2014/6885 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek Karar yayımlandı.
Özet
Karara ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi
Bakanlığının 10/10/2014 tarihli ve 66473 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930
tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2
nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458
sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976
sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı Listede yer alan ve ekli
tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen eşyalara
ilişkin gümrük vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
75
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
18.10.2014/ 29149 R.G.
Konu
2014/6889 sayılı 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin
Uygulanması
Hakkında
Kararda
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Karar
yayımlandı.
Özet
Karara ekli “İthalat Rejimi Kararına Ek Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi
Bakanlığının 10/10/2014 tarihli ve 66473 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930
tarihli ve 1567 sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2
nci, 6/5/1986 tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458
sayılı Kanunun 16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976
sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR
MADDE 1 – 20/12/1995 tarihli ve 95/7606 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İthalat Rejimi Kararının eki II sayılı Listede yer alan ve ekli
tabloda gümrük tarife istatistik pozisyonu (G.T.İ.P) ve ismi belirtilen eşyalara
ilişkin gümrük vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
76
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
18.10.2014/ 29149 R.G.
Konu
Deniz Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, deniz araçları için işletmecilerinin veya
donatanlarının yaptırmak zorunda oldukları mali sorumluluk sigortasına ilişkin
tarife ve talimatı belirlemektir.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2007 tarihli ve 5684 sayılı Sigortacılık Kanununun 12
77
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
nci maddesi ile Deniz Yolu ile Yapılacak Düzenli Seferlere Dair Yönetmeliğin 12 nci
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Teminat tutarları
MADDE 3 – (1) Yolcuların gemi kazası sonucu ölmesi veya yaralanması ya da
eşyalarının hasara uğraması durumlarına ilişkin asgari teminat tutarları aşağıdaki
tabloda belirlenmiştir.
(2) Aşağıda belirtilen kaza başına maddi teminat tutarı ile ölüm, sakatlık ve tedavi
giderleri teminat tutarları, hem yolcu hem de üçüncü şahıslara verilen zararlar için
uygulanır.
Asgari Teminatlar (¹)(²)
A. Maddi Teminat
Bagaj
Başına
a) Yolcu sayısı
12’den fazla
olan deniz
araçları
b) Yolcu sayısı
12 veya
12’den az olan
deniz araçları
2.250
SDR
Araç
Başına
B. Ölüm, Sakatlık ve
Tedavi
Giderleri Teminatı
Kaza Başına
Kişi Başına
(³)
Kaza
Başına
Yolcu/Araç
Yolcu
Kapasitesi
Kapasitesi
12.700 SDR
X
250.000 SDR
X
2.250/12.700
250.000
SDR
SDR
Yolcu
Yolcu
Kapasitesi
Kapasitesi
250.000 TL
X
X
250.000
2.500 TL
TL
(¹) SDR: Uluslararası Para fonu (IMF) tarafından 1969 yılında meydana getirilmiş
uluslararası bir rezerv birimi olan Özel Çekme Hakkı anlamına gelmektedir.
(²) Yolcu Kapasitesi: Deniz aracının ruhsatında belirtilen yolcu kapasitesi anlamına
gelmektedir. İlgili ruhsatta yaz ve kış için farklı yolcu sayıları belirtilmiş ise,
bunlardan büyük olan dikkate alınır.
Maddi teminat limiti ve muafiyet
MADDE 4 – (1) Yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçlarında, maddi teminatın
azami limitinde Türk Ticaret Kanununun 1263 üncü maddesinde belirtilen limitler
dikkate alınır.
(2) Maddi teminatlar için teminatın yüzde onunu geçmemek üzere sigortacı ile
78
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
sigorta ettiren arasında serbestçe belirlenen bir muafiyet konulabilir.
Primlerin belirlenmesi
MADDE 5 – (1) Sigorta primleri, bu Tebliğ hükümleri dikkate alınarak Türkiye’de su
araçları sorumluluk branşında ruhsatı olan sigorta şirketlerince serbestçe belirlenir.
Geçerli sigorta sözleşmeleri
MADDE 6 – (1) Türkiye’de faaliyet gösteren sigorta şirketlerince düzenlenen
poliçeler geçerli kabul edilir. Yabancı bir kulüp veya sigortacı tarafından
düzenlenen poliçelerin geçerli kabul edilebilmesi için; Bayrak Devleti Uygulamaları
Kapsamındaki İdari İşlemlerde Muteber Kabul Edilebilecek P&I Kulüpleri ve Sigorta
Şirketlerine Dair Yönerge kapsamında Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığınca ilan edilmiş “Muteber P&I Kulüpleri ve Sigorta Şirketleri Listesi”nde
bulunan kulüpler veya sigortacılar tarafından düzenlenmesi ve bu Tebliğdeki
limitlere uygun olması gerekir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 7 – (1) 19/7/2014 tarihli ve 29065 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Deniz
Araçları Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği yürürlükten
kaldırılmıştır.
Yürürlük
MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ, yolcu sayısı 12’den fazla olan deniz araçları için yayımı
tarihinde; yolcu sayısı 12 veya 12’den az olan deniz araçları için 30 Mart 2015
tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
(³) Poliçe düzenlenirken teminat tutarlarının hesaplanmasında, yolcu taşıyan
gemiler için yolcu kapasitesi, araç taşıyan gemiler için araç kapasitesi, hem araç
hem yolcu taşıyan gemiler için ise teminat tutarı yüksek olan dikkate alınır.
79
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
18.10.2014/ 29149 R.G.
Konu
Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsünün Geri Alınmasına İlişkin Tebliğ (Ürün
Güvenliği ve Denetimi: 2014/29)yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 25/3/2006 tarihli ve 26119 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Uluslararası Gözetim Şirketi Statüsüne İlişkin Dış Ticarette Standardizasyon
Tebliği (Tebliğ No: 2006/21) hükümlerine aykırı davranan aşağıda unvan ve adresi
belirtilen şirketin “Uluslararası Gözetim Şirketi” statüsü, 28/1/2013 tarihli ve
2013/4284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Teknik
Düzenlemeler Rejimi Kararının 14 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi
uyarınca geri alınmıştır.
“
Firma Unvanı
CCI ULUSLARARASI GÖZETİM
HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Adresi
BARBAROS BULVARI NO: 18 YILDIZ
APT. KAT:4 D.9
BALMUMCU-BEŞİKTAŞ İSTANBUL
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 15 gün sonra yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür
Tarih - Sayı
18.10.2014/ 29149 R.G.
Konu
Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (No: 2014/47)
yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı; hızlı dondurulmuş gıdaların tekniğine uygun ve hijyenik
şekilde üretilmesi, muhafazası, depolanması, taşınması ve pazarlanması
aşamalarında taşıması gereken özelliklerini belirlemektir.MADDE 3 – (1) Bu
Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
80
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
18.10.2014/ 29149 R.G.
Konu
Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (No: 2014/47)
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde re’sen yapılan incelemenin
sonuçlarını içermektedir.
İnceleme konusu ürün
MADDE 2 – (1) İnceleme konusu ürün, 5201 gümrük tarife pozisyonu (GTP)
altında sınıflandırılan karde edilmemiş veya penyelenmemiş pamuktur.
(2) Bahse konu GTP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) İnceleme konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife
pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ
hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
…
Karar ve işlemler
MADDE 5 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; dampingli ithalat ve bu ithalattan
kaynaklanan zararın varlığı konusunda damping soruşturması açılmasını haklı
kılacak yeterlilikte bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından,
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ABD menşeli söz konusu
ürün için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde re’sen bir damping
81
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)
tarafından yürütülecektir.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul
edilir.
Tarih - Sayı
18.10.2014/ 29149 R.G.
Konu
Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdalar Tebliği (No: 2014/47)
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğ, 14/6/1989 tarihli ve 3577 sayılı İthalatta Haksız
Rekabetin Önlenmesi Hakkında Kanun, 20/10/1999 tarihli ve 99/13482 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İthalatta Haksız Rekabetin
Önlenmesi Hakkında Karar (Karar) ve 30/10/1999 tarihli ve 23861 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi Hakkında
Yönetmelikten (Yönetmelik) oluşan ithalatta haksız rekabetin önlenmesi
hakkında mevzuat hükümleri çerçevesinde re’sen yapılan incelemenin
sonuçlarını içermektedir.
İnceleme konusu ürün
MADDE 2 – (1) İnceleme konusu ürün, 5201 gümrük tarife pozisyonu (GTP)
altında sınıflandırılan karde edilmemiş veya penyelenmemiş pamuktur.
(2) Bahse konu GTP, bilgi amaçlı verilmiş olup, bağlayıcı mahiyette değildir.
(3) İnceleme konusu ürünün Türk Gümrük Tarife Cetvelinde yer alan tarife
pozisyonunda ve/veya eşya tanımında yapılacak değişiklikler bu Tebliğ
hükümlerinin uygulanmasına halel getirmez.
…
82
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Karar ve işlemler
MADDE 5 – (1) Yapılan inceleme sonucunda; dampingli ithalat ve bu ithalattan
kaynaklanan zararın varlığı konusunda damping soruşturması açılmasını haklı
kılacak yeterlilikte bilgi, belge ve delillerin mevcut olduğu anlaşıldığından,
İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, ABD menşeli söz konusu
ürün için, Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde re’sen bir damping
soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
(2) Soruşturma, Ekonomi Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü (Genel Müdürlük)
tarafından yürütülecektir.
Soruşturmanın başlangıç tarihi
MADDE 11 – (1) Soruşturma, bu Tebliğin yayımı tarihinde başlamış kabul
edilir.
Tarih - Sayı
18.10.2014/ 29149 R.G.
Konu
Türk Gıda Kodeksi Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Depolanması, Muhafazası ve
Taşınması
Sırasında
Sıcaklığın
İzlenmesi
Hakkında
Tebliğ
(No:
2014/48)yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı; hızlı dondurulmuş gıdaların depolanması, muhafazası ve
taşınması sırasında sıcaklığın izlenmesi ile ilgili kuralları belirlemektir.
83
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
18.10.2014/ 29149 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/10/2014 Tarihli ve 2014/ÖİB-K-66
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nca;
1. tta Gayrimenkul A.Ş.’ye ait, Gaziantep ili, Şehitkamil ilçesi,
Güvenevler Mahallesindeki Konut alanı imarlı olan; Elekçayırı mevkii,
2608 ada, 5139 no.lu parseldeki 597,04 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün
5588/7463 (447,04 m2) oranındaki hisse ile 2608 ada, 5140 no.lu
parseldeki 191,30 m2 yüzölçümlü gayrimenkulün 1491/1913 (149,10
m2) oranındaki hissesinin mevcut imar durumları ile üzerindeki
binalarla birlikte bir bütün halinde 4046 sayılı Kanun hükümleri
çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle
özelleştirilmesini teminen İhale İlanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen
hususlar
dikkate
alınarak
yapılan
ihalesi
sonucunda
İhale
Komisyonunca;
“Satışa
konu
taşınmazın
özelleştirme
ihalesinde
1.010.000
(Birmilyononbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren İhsan
BAŞTÜRK-Mehmet TOSUN-Mehmet Veysi AKAN Ortak Girişim
Grubu’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, İhsan BAŞTÜRKMehmet TOSUN-Mehmet Veysi AKAN Ortak Girişim Grubu’nun
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri
yerine
getirmemesi
halinde
teminatının
İdare
lehine
irat
kaydedilmesine, 1.000.000.- (Birmilyon) Türk Lirası bedelle ikinci teklifi
veren İsmet DÜNDAR’a İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
İsmet DÜNDAR’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine
84
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
irat kaydedilmesine ve ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın
onaylanmasına,
2. İş bu Karar gereğinin ve satışa konu varlığın devir işlemlerinin İhale
Şartnamesindeki hükümler doğrultusunda yerine getirilmesine
Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 13/1/1998 tarih, 98/03 sayılı Kararına
istinaden karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
18.10.2014/ 29149 R.G.
Konu
Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Borsalar sermaye piyasası mevzuatı dışında kalan bir mevzuattan
kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan faaliyetlerde
bulunmak için Kuruldan izin alırlar ve esas sözleşmelerinde, söz konusu
faaliyetlerden süreklilik arz edecek olanlara açıkça yer verecek değişiklikleri
yaparak, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alırlar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(1) TCMB, Kurul tarafından Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a),
(b) ve (c) bentleri kapsamında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmak
üzere faaliyet izni verilmiş olan yatırım kuruluşları ile diğer yetkili kurum ve
otoriteler tarafından kuruluşuna veya faaliyetine izin verilenlerden Kurulca
uygun görülenler borsalara üye olabilirler.”
“(3) Borsaların yönetim kurulları tarafından piyasa, pazar, platform ve sistem
85
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
bazında borsaya üye olmaksızın işlem yapma yetkisi verilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Borsalarda olağandışı olumsuz gelişmelerin olması halinde, ilgili
borsalarda işlemlerin geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir. Borsalarda
işlemlerin beş işlem gününe kadar geçici olarak durdurulmasına karar almak
yönetim kuruluna aittir. Bu durum derhâl Kurula bildirilir ve kamuya açıklanır.
(4) Yönetim kurulunun talebi üzerine borsalarda işlemlerin beş işlem
gününden fazla durdurulmasına karar almak Kurulun yetkisindedir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
19.10.2014/ 29150R.G.
Konu
Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim
Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 19/7/2013 tarihli ve 28712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş, Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“(3) Borsalar sermaye piyasası mevzuatı dışında kalan bir mevzuattan
kaynaklanan veya herhangi bir mevzuattan kaynaklanmayan faaliyetlerde
bulunmak için Kuruldan izin alırlar ve esas sözleşmelerinde, söz konusu
faaliyetlerden süreklilik arz edecek olanlara açıkça yer verecek değişiklikleri
yaparak, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alırlar.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
86
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
“(1) TCMB, Kurul tarafından Kanunun 37 nci maddesinin birinci fıkrasının (a),
(b) ve (c) bentleri kapsamında yatırım hizmetleri ve faaliyetlerinde bulunmak
üzere faaliyet izni verilmiş olan yatırım kuruluşları ile diğer yetkili kurum ve
otoriteler tarafından kuruluşuna veya faaliyetine izin verilenlerden Kurulca
uygun görülenler borsalara üye olabilirler.”
“(3) Borsaların yönetim kurulları tarafından piyasa, pazar, platform ve sistem
bazında borsaya üye olmaksızın işlem yapma yetkisi verilebilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğinin 30 uncu maddesinin üçüncü ve dördüncü
fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Borsalarda olağandışı olumsuz gelişmelerin olması halinde, ilgili
borsalarda işlemlerin geçici olarak durdurulmasına karar verilebilir. Borsalarda
işlemlerin beş işlem gününe kadar geçici olarak durdurulmasına karar almak
yönetim kuruluna aittir. Bu durum derhâl Kurula bildirilir ve kamuya açıklanır.
(4) Yönetim kurulunun talebi üzerine borsalarda işlemlerin beş işlem
gününden fazla durdurulmasına karar almak Kurulun yetkisindedir.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sermaye Piyasası Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
19.10.2014/ 29150R.G.
Konu
Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, sermaye piyasası araçlarının ve Sermaye Piyasası
Kurulu tarafından uygun görülen diğer sözleşmelerin, belgelerin ve
kıymetlerin Borsa İstanbul Anonim Şirketi bünyesinde güvenilir, şeffaf, etkin,
istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesine ilişkin usul ve esasları
87
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
19.10.2014/ 29150 R.G.
Konu
Borsa İstanbul A.Ş. Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar ile İlgili Borsacılık
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, kıymetli madenler ile kıymetli taşların güvenilir,
şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesini sağlamak
üzere oluşturulacak piyasalara, pazarlara, platformlara ve sistemlere ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
19.10.2014/ 29150 R.G.
Konu
2014/6883 Geçici Koruma Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, kıymetli madenler ile kıymetli taşların güvenilir,
şeffaf, etkin, istikrarlı, adil ve rekabetçi bir ortamda işlem görmesini sağlamak
üzere oluşturulacak piyasalara, pazarlara, platformlara ve sistemlere ilişkin
usul ve esasları düzenlemektir.
88
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
21.10.2014/ 29152 R.G.
Konu
14/6887 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğal Gaz İletim
Anonim Şirketi Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan
Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine
İlişkin Hükümetlerarası Anlaşmanın Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The
Trans Anatolian Gas Pipeline Company B. V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz
Boru Hattı Sistemi Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin Değişikliğin
Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
10/9/2014 tarihli ve 6553 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile TANAP Doğal Gaz İletim Anonim Şirketi Arasında
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Hükümetlerarası
Anlaşmanın Eki Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve The Trans Anatolian Gas
Pipeline Company B. V. Arasında Trans-Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemi
Hakkında Ev Sahibi Hükümet Anlaşmasına İlişkin Değişiklik”in onaylanması;
Dışişleri Bakanlığının 30/9/2014 tarihli ve 6980512 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
21.10.2014/ 29152 R.G.
Konu
2014/6888 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin
Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
26 Mayıs 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan ve 10/9/2014 tarihli ve 6554
sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
89
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Hükümeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Trans Anadolu
Doğal Gaz Boru Hattı Sistemine İlişkin Mutabakat Zaptı”nın onaylanması;
Dışişleri Bakanlığının 30/9/2014 tarihli ve 6979030 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
21.10.2014/ 29152 R.G.
Konu
Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 22/6/2012 tarihli ve 28331 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Gümrük ve Ticaret Konseyi Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin ikinci fıkrasının
(b) bendinin (2) numaralı alt bendi ile (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş;
aynı maddenin üçüncü ve dördüncü fıkraları yürürlükten kaldırılmıştır.
“2) Sivil toplum kuruluşları: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye
Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar
Kredi ve Kooperatifler Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB), Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM), Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD), Tüm Sanayici ve İş Adamları Derneği
(TÜMSİAD), Türkiye Milli Kooperatifler Birliği (TÜRKİYE-KOOP), Türkiye
Bankalar Birliği (TBB), Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), Türkiye Serbest
Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği
(TÜRMOB), Tüketici Dernekleri Federasyonu (TÜDEF), Tüketici Örgütleri
Federasyonu (TÖF), Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Genç
İşadamları Derneği (TÜGİAD), Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON),
Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, Uluslararası Nakliyeciler Derneği
(UND), Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği (UTİKAD)
başkanları ile Gümrük Müşavirleri Derneklerinin tümünü temsilen bir Başkan
ve Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin tümünü temsilen bir Başkan.”
90
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
“c) Seçilmiş üyeler: Bakan tarafından, gümrük veya ticaret alanlarında
tecrübeye sahip toplam sekiz üye seçilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (ç), (d) ve (e)
bentleri yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Genel Kurul, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Genel Kurul
çalışmaları ve tartışmalarında ileri sürülen görüşler, toplantı tutanağıyla tespit
olunur. Toplantı tutanaklarının birer örneği, Sekreterya tarafından tüm
üyelere gönderilir. Toplantılara gündeme göre Bakanlık birimlerinden
belirlenecek yetkililer ile Başkanın davetiyle kamu veya özel sektörden kişiler
de katılabilir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 9 – (1) İcra Kurulu, Konseyin yürütme organıdır. Konsey amaçlarını
gerçekleştirmek, çalışmalarını yönetmek ve koordine etmek üzere üyeler
arasından yedi kişilik bir İcra Kurulu oluşturulur. İcra Kurulu Başkanı, İcra
Kurulu üyeleri arasında görev bölümü yapar.
(2) İcra Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Konseyin çalışma programını hazırlamak ve uygulamaya koymak.
b) Komisyon raporlarını incelemek, görüşmek ve gerektiğinde Genel Kurula
sunmak.
c) Konsey çalışmaları ve görevleri doğrultusunda ilgili Bakanlık ve diğer kurum
ve kuruluşlarla ilişkileri yürütmek.
ç) Görüş ve önerilerini Genel Kurula sunmak.
d) İhtiyaç duyulan konularda komisyonlar kurulmasını önermek ve
komisyonların çalışmalarına nezaret etmek.
91
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
e) Komisyon üyelerini seçmek.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının son
cümlesinde yer alan “Başkan” ibaresi “İcra Kurulu Başkanı” olarak değiştirilmiş
ve aynı maddenin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“e) İcra Kurulu başkan ve üyelerini seçmek.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk
cümlesinde yer alan “Genel Kurulun” ibaresi “Başkanın” olarak ve aynı fıkrada
yer alan “Genel Kurul” ibaresi “İcra Kurulu” olarak değiştirilmiştir.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
21.10.2014/ 29152 R.G.
Konu
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Hizmetlerinin Tanımı ve Bu Hizmetlere
Atanacak Personel Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
92
MALİ BÜLTEN
Özet
SAYI : 116
KASIM 2014
20/10/2009 tarihli ve 27382 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye
Radyo-Televizyon Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında Yönetmeliğin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
21.10.2014/ 29152 R.G.
Konu
Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı ile yürürlüğe konulan Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife
Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, Etilen Glikol ithalatında
açılan tarife kontenjanının
Tarife kontenjanı başvuruları ve dağıtımı
MADDE 3 – (1) Etilen Glikol (Etandiol) İthalatında Tarife Kontenjanı
Uygulanması Hakkında Karar uyarınca, 2905.31.00.00.00 gümrük tarife
istatistik pozisyonlu (G.T.İ.P) Etilen Glikol ithalatında açılan 230.000 tonluk
tarife kontenjanının 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Etilen Glikol İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin
Tebliğ ile dağıtılan 200.000 ton sonrası kalan (bakiye) 30.000 tonun dağıtımı,
tarife kontenjanı konusu etilen glikol maddesini üretiminde hammadde olarak
kullanan sanayicilere yapılır.
(2) Tarife kontenjanından faydalanabilmek için, sanayicilerin bu Tebliğin
yayımı tarihinden itibaren on gün içerisinde, ek-1’de belirtilen belge ve
bilgileri tam ve eksiksiz olarak düzenleyerek Ekonomi Bakanlığına (İthalat
Genel
Müdürlüğü)
müracaat
etmeleri
gerekli
olup
başvuruların
değerlendirilmesinde, Ekonomi Bakanlığı genel evrak kayıt tarihi ve kayıt
numarası esas alınacaktır. Ancak 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî
93
MALİ BÜLTEN
Gazete’de
SAYI : 116
yayımlanan
Etilen
Glikol
KASIM 2014
İthalatında
Tarife
Kontenjanı
Uygulanmasına İlişkin Tebliğ çerçevesinde Ekonomi Bakanlığına (İthalat Genel
Müdürlüğü) müracaat eden sanayicilerin ek-1’de yer alan (ek-1/A hariç) bilgi
ve belgeleri ibraz etmeleri zorunlu değildir.
(3) Başvurulara ilişkin olarak ihtiyaç duyulması halinde Ekonomi Bakanlığınca
(İthalat Genel Müdürlüğü) ek-1’de yer alan belge ve bilgiler ile ilgili olarak
firmadan ve/veya bu belgeleri düzenleyen kişi, kurum ve kuruluşlardan ek
veya açıklayıcı belge ve bilgi talep edilebilir.
(4) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam
tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha
düşük olması durumunda talepler tam olarak karşılanır.
(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam
tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla
olması durumunda ise dağıtım, geçerli başvuru sayısı, toplam talep miktarı,
üretim kapasitesi, üretim miktarı, tüketim miktarı, satın alımlar ve/veya
ithalat performansı çerçevesinde gerçekleştirilir.
(6) Dağıtılan toplam tarife kontenjanı miktarının, açılan tarife kontenjanı
miktarından daha düşük olması halinde, artan miktarın dağıtımı Ekonomi
Bakanlığınca çıkarılacak yeni bir tebliğ ile yapılabilir.
Tarih - Sayı
21.10.2014/ 29152 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/10/2014 Tarihli ve 2014/101 Sayılı Kararı
yayımlandı.
94
MALİ BÜLTEN
Özet
SAYI : 116
KASIM 2014
KONU : İstanbul ili, Sarıyer ilçesi, İstinye Mahallesi,
İstinye Caddesi Mevkii, 365 ada, 8 no.lu parseldeki
369,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/8/2014 tarihli ve 5724 sayılı yazısına
istinaden tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı, İstanbul ili, Sarıyer ilçesi,
İstinye Mahallesi, İstinye Caddesi Mevkii, 365 ada, 8 no.lu parseldeki 369,49 m2
yüzölçümlü taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış”
yöntemiyle ve “Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi amacıyla
Kuruluş tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;
1-
“Satışa
konu
varlığın
özelleştirme
ihalesinde
2.550.000.-
TL
(İkimilyonbeşyüzellibintürklirası) bedelle en yüksek teklifi veren Tatar İstanbul
Otelcilik A.Ş.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Tatar İstanbul
Otelcilik
A.Ş.’nin
sözleşmeyi
imzalamaktan
imtina
etmesi
veya
diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat
kaydedilmesine ve 2.500.000.- TL (İkimilyonbeşyüzbintürklirası) bedelle ikinci en
yüksek teklifi veren Ertay Mühendislik ve İnş. San. Tic. A.Ş.’ye İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Ertay Mühendislik ve İnş. San. Tic. A.Ş.’nin sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve ihalenin
iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,
2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin
yerine getirilmesi hususlarında Kuruluş’un yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
21.10.2014/ 29152 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 13/10/2014 Tarihli ve 2014/103 Sayılı Kararı
yayımlandı.
95
MALİ BÜLTEN
Özet
SAYI : 116
KASIM 2014
KONU : Konya ili, Karatay ilçesi, Çatalhöyük Mahallesi,
5593 ada, 176 no.lu parseldeki 60.279,49 m2 yüzölçümlü taşınmaz
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 19/8/2014 tarihli ve 5723 sayılı yazısına
istinaden tta Gayrimenkul A.Ş. (Kuruluş) adına kayıtlı, Konya ili, Karatay ilçesi,
Çatalhöyük Mahallesi, 5593 ada, 176 no.lu parseldeki 60.279,49 m2 yüzölçümlü
taşınmazın 4046 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemiyle ve
“Pazarlık Usulü” uygulanmak suretiyle özelleştirilmesi amacıyla Kuruluş
tarafından yapılan ihale sonucunda İhale Komisyonunca;
1-
“Satışa
konu
varlığın
özelleştirme
ihalesinde
2.470.000.-
TL
(İkimilyondörtyüzyetmişbintürklirası) bedelle en yüksek teklifi veren Zentar Tarım
Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Zentar
Tarım Ürünleri San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi
veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş
lehine irat kaydedilmesine ve 2.440.000.- TL (İkimilyondörtyüzkırkbintürklirası)
bedelle ikinci en yüksek teklifi veren Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnş. Tar.
Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’ye İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Konfor Gayrimenkul Müşavirlik İnş. Tar. Hayv. Oto. San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin
sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine
getirmemesi halinde, geçici teminatının Kuruluş lehine irat kaydedilmesine ve
ihalenin iptaline” ilişkin verilen kararın onaylanmasına,
2- Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar gereklerinin
yerine getirilmesi hususlarında Kuruluş’un yetkili kılınmasına
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
22.10.2014/ 29153 R.G.
Konu
2014/6883 sayılı Geçici Koruma Yönetmeliği yayımlandı.
96
MALİ BÜLTEN
Özet
SAYI : 116
KASIM 2014
Karara ekli “Geçici Koruma Yönetmeliği”nin yürürlüğe konulması; İçişleri
Bakanlığının 13/8/2014 tarihli ve 8027 sayılı yazısı üzerine, 4/4/2013 tarihli ve
6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanununun 91 inci maddesine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
22.10.2014/ 29153 R.G.
Konu
Şeker
Kotalarının
Düzenlenmesine
İlişkin
Yönetmelikte
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Kurum, tatlılık vermek amacıyla kullanılan, tatlılık derecesi yüksek, sakarin,
aspartam gibi yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar ile şekerin yerine kullanılan ve
şeker piyasasını etkileyen diğer şeker alternatifi tatlandırıcıları piyasada
izleyebilir ve kontrol edebilir, numune alabilir.
Kurum görevlerini yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi
şirketler ve bünyesindeki fabrikalar ile piyasada mal veya hizmet üreten,
pazarlayan ve satan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların her türlü birliklerinden
isteyebilir. Bunlar, istenen bilgileri Kurumun belirleyeceği süre içinde vermek
zorundadır.
Bu maddenin uygulanmasında noksan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge
verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç
verilmemesi veya yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması
durumunda Kurulca şirketlere Şeker Kanununun 11 inci maddesinin altıncı
fıkrasında belirlenen ceza hükmü uygulanır. Kota tahsis edilmemiş olan
şirketler ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan gerçek ve
tüzel kişilere ve bunların her türlü birliklerine bu hüküm uygulanmasında, ilgili
pazarlama yılında Şeker Kurulu tarafından en az kota tahsis edilmiş olan
97
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
şirketin A kotası dikkate alınır.
Şirketler Kurulun kurmuş olduğu ölçüm sistemlerini etkileyecek yeni bir hat
tesis edemezler.
Şirketlerden tutulması talep edilen her türlü defter, belge ve kayıtların,
Kurumun belirlediği şekilde tanzim edilerek, belirlenen dönemlerde Kuruma
bildirilmesi zorunludur.
Şeker depolarının ve stoklarının Kurulca belirlenen süre içerisinde Kuruma
bildirilmemesi ya da eksik ya da yanlış bildirilmesi durumunda, bildirilmeyen
veya eksik ya da yanlış bildirilen miktar için Şeker Kanununun 11 inci
maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ceza uygulanır.
Şirketlerin A ve B kotası dışında üretim yapıp yapmadığının tespitinde, üretim
miktarı, hammadde, yardımcı malzeme, enerji sarfiyatı, yan ürünler, işçi sayısı
ve maaş bordrosu gibi üretilen şeker miktarı ile ilgili verilerden yararlanılır.
Sevk irsaliyesi, ilgili mevzuatına uygun ve eksiksiz olarak doldurularak, bu
bilgiler Kurulun belirleyeceği usul ve esaslarda düzenli olarak Kuruma bildirilir.
Sevk irsaliyesi üzerinde ilgili mevzuatı gereğince bulunması gereken
unsurlardan herhangi birisinin eksik olduğunun tespiti halinde bu fiili işleyen
gerçek ve tüzel kişiler hakkında Şeker Kanununun 11 inci maddesinin altıncı
fıkrasında belirlenen ceza uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
22.10.2014/ 29153 R.G.
Konu
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Yapılmasına İlişkin Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 10/3/2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin
98
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
yedinci ve sekizinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(7) Mal veya hizmet alımı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun
taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dâhil olmak üzere,
kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet alımları ile nakit
çekimlerinde taksitlendirme süresi dokuz ayı geçemez. Kuyumla ilgili
harcamalarda bu süre dört ayı geçemez. Kredi kartlarıyla gerçekleştirilecek
telekomünikasyonla ilgili harcamalarda ve yemek, gıda, akaryakıt ile hediye
kart, hediye çeki ve benzeri şekillerde herhangi somut bir mal veya hizmeti
içermeyen ürünlerin alımlarında taksit uygulanamaz.”
“(8) Yedinci fıkranın ikinci ve üçüncü cümlesi kurumsal kredi kartları hakkında
uygulanmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme
Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
22.10.2014/ 29153 R.G.
Konu
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 26/7/2014 tarihli ve 29072 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
99
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları
Yönetmeliğinin 11 inci maddesinin beşinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“c) Velisinin yazılı talebi veya sağlık raporu doğrultusunda ilkokula kaydı bir yıl
ertelenen çocuklar okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikle kaydedilir.”
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
24.10.2014/ 29155 R.G.
Konu
2014/6865 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Gambiya Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor
Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
11 Şubat 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan Karara ekli “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Gambiya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kültür,
Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşması”nın
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve 6898611 sayılı yazısı
üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
24.10.2014/ 29155 R.G.
Konu
2014/6874 sayılı Uygulama Alanı İlan Edilen Iğdır İlinde Bağımsız Köy
Kurulması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu
100
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Kanunu uyarınca uygulama alanı ilan edilen Iğdır İli, Karakoyunlu İlçesi,
Taşburun Bucağı, Aşağı Alican Köyüne bağlı Orta Alican bağlısının ana köyden
ayrılarak Orta Alican adıyla bağımsız köy olması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığının 22/9/2014 tarihli ve 12795 sayılı yazısı üzerine, adı geçen
Kanunun 14 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
2014/6869 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve Resmi Pasaport Hamilleri İçin
Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair Anlaşmanın Onaylanması
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
29 Ağustos 2014 tarihinde Windhoek’da imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Namibya Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hizmet ve
Resmi Pasaport Hamilleri İçin Vizelerin Karşılıklı Olarak Kaldırılmasına Dair
Anlaşma”nın onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve 6919575
sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi
ile 4/4/2013 tarihli ve 6458 sayılı Kanunun 18 inci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
2014/6870 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında 2014-2016 Yılları İçin Kültürel Miras İşbirliği Uygulama
101
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Programının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
9 Haziran 2014 tarihinde Ankara’da imzalanan Karara ekli “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında 20142016 Yılları İçin Kültürel Miras İşbirliği Uygulama Programı”nın onaylanması;
Dışişleri Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve 6920509 sayılı yazısı üzerine,
31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
2014/6871 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim, Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve
Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
10 Mayıs 2011 tarihinde İstanbul’da imzalanan ve 26/2/2013 tarihli ve 6441
sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan Karara ekli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti ile Sudan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Askeri Alanda Eğitim,
Teknik ve Bilimsel İş Birliği Çerçeve Anlaşması”nın onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve 6898919 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
2014/6873 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve
Kurumsal Yapılanma Bileşeni-Kısım 2 Çerçevesinde 2011 Türkiye Ulusal
102
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Programına Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu
Arasındaki Finansman Anlaşmasına Ek ile İlişik Notaların Onaylanması
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti adına 25 Temmuz 2014 tarihinde imzalanan
ekli “Katılım Öncesi Yardım Aracı-Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal
Yapılanma Bileşeni-Kısım 2 Çerçevesinde 2011 Türkiye Ulusal Programına
Yönelik Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Avrupa Komisyonu Arasındaki
Finansman Anlaşmasına Ek” ile ilişik notaların onaylanması; Dışişleri
Bakanlığının 13/9/2014 tarihli ve 6869798 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine göre, Bakanlar
Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
2014/6866 sayılı Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşmeye Katılmamız
Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
1/7/2014 tarihli ve 6549 sayılı Kanunla katılmamız uygun bulunan ekli
“Vatansız Kişilerin Statüsüne İlişkin Sözleşme”ye katılmamız; Dışişleri
Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve 6902090 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963
tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
103
MALİ BÜLTEN
Konu
SAYI : 116
KASIM 2014
2014/6876 sayılı Çanakkale İlinde Tesis Edilecek Üçpınar Rüzgâr Enerjisi
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından
Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Çanakkale İlinde tesis edilecek Üçpınar Rüzgâr Enerjisi Santralinin yapımı
amacıyla bazı taşınmazların Maliye Bakanlığı tarafından acele kamulaştırılması
hakkındaki 5/5/2014 tarihli ve 2014/6306 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının eki
listede değişiklik yapılmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; anılan
Bakanlığın 12/9/2014 tarihli ve 34525 sayılı yazısı üzerine, 2942 sayılı
Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği Taşıyan Gıda
Bileşenleri
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
29/12/2011 tarihli ve 28157 3 üncü mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Türk Gıda Kodeksi Aroma Vericiler ve Aroma Verme Özelliği
Taşıyan Gıda Bileşenleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
104
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
Türk Gıda Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif
Maddelerin Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
4/5/2012 tarihli ve 28282 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Gıda
Kodeksi Hayvansal Gıdalarda Bulunabilecek Farmakolojik Aktif Maddelerin
Sınıflandırılması ve Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliğinin bazı maddeleri
değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 6/6/2003 tarihli ve 25130 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Alkol
ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmeliğin 13 üncü maddesinin son fıkrasından sonra gelmek üzere
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Alkollü içkiler; Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil
köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’likler ve
bira hariç, cam malzemeden yapılmış ambalaj ile iç piyasaya arz edilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 10 – Cam haricinde ambalaj ile üretilmiş alkollü içkilerin; Açık
Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini
barlarda tüketime sunulacak 5 cl’likler ve bira hariç, 1/4/2015 tarihinden
itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar tarafından teslimi,
1/5/2015 tarihinden itibaren toptan satıcılar tarafından teslimi, 1/9/2015
105
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
tarihinden itibaren ise perakende satıcıları veya açık alkollü içki satıcıları
tarafından satışı yapılamaz.”
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme
Kurumu Başkanı yürütür
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 4/3/2009 tarihli ve 27159 Mükerrer sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin eki Ek-8’de yer
alan Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 38 inci maddesinin beşinci fıkrası
yürürlükten kaldırılmış, aynı maddenin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki
şekilde değiştirilmiş ve aynı maddenin sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.
“Kontrol teşkilatı, yüklenici veya alt yüklenici tarafından istihdam edilen
işçilerin ücretlerinin tam ve zamanında ödenip ödenmediğini her ay resen
kontrol etmekle ayrıca bu konuda kendisine ulaşan başvuruları (talep ve
ihbarları) ivedilikle değerlendirmekle yükümlüdür.”
“İdare tarafından gerek resen gerekse de başvuru üzerine bordroların ve/veya
ücret ödemesini gösterir diğer bilgi ve belgelerin (yüklenici veya alt
yüklenicinin kayıtları, puantaj, hesap pusulaları gibi) incelenmesi neticesinde
ücret ve/veya yan ödemelerin eksik ödendiğinin veya ödenmediğinin tespit
edilmesi halinde bu durumun yüklenici tarafından bordroya bağlanması
sağlanır ve bu bordrolar hakediş raporu ile birlikte ödeme yerine gönderilir.
Aynı zamanda, ücret ve/veya yan ödemelerin, ödenmeyen kısmı yüklenicinin
hakedişinden kesilir ve tabi olunan mali mevzuat hükümleri çerçevesinde
idare tarafından doğrudan işçinin banka hesabına yatırılır. Bu husus ayrıca bir
106
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
tutanağa da bağlanır.”
“Kontrol teşkilatı, ihale konusu iş kapsamında istihdam edilen işçilerin
hak ettikleri yıllık ücretli izinlerini 4857 sayılı İş Kanununa uygun bir
şekilde kullanıp kullanmadıklarını kontrol etmekle yükümlüdür. Bunun
için yüklenici tarafından en fazla üç ayda bir izin kayıt belgesinin bir
örneğinin kontrol teşkilatına verilmesi gerekmektedir. Kontrol
teşkilatınca
yapılan
inceleme
neticesinde,
yıllık
ücretli
izni
kullandırılmayan veya eksik kullandırılan bir işçinin tespiti halinde, bu
iznin 4857 sayılı Kanuna uygun bir şekilde ilgili yıl içerisinde
kullandırılması sağlanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik 11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
Askerî Yargıtay İçtüzüğünde Değişiklik Yapılmasına Dair İçtüzük yayımlandı.
Özet
29/7/1990 tarihli ve 20589 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Askerî Yargıtay
İçtüzüğünün bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu İçtüzük yayımı tarihinde yürürlüğe girer. .
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
Sanayi Sicil Tebliği (SGM 2014/11) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 17/4/1957 tarihli ve 6948 sayılı Sanayi Sicil
Kanunu kapsamındaki işletmelerin sanayi siciline kaydına ilişkin usul ve
esasları belirlemektir.
107
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 6948 sayılı Sanayi Sicil Kanununun 1 inci, 2 nci, 3
üncü, 4 üncü ve 5 inci maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğde geçen;
a) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,
b) İl Müdürlüğü: Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünü,
c) İşletme: Kanunun 1 inci maddesi kapsamında sayılan sanayi işletmesini,
ç) Kanun: 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununu,
d) Mikro, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletme: 19/10/2005 tarihli ve
2005/9617 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Küçük ve Orta
Ölçekli
İşletmelerin
Tanımı,
Nitelikleri
ve Sınıflandırılması
Hakkında
Yönetmeliğin 5 inci maddesinde sınıflandırılan işletmeyi,
ifade eder.
İlk kayıt müracaatı
MADDE 4 – (1) Üretime geçen veya üretimde bulunan bir işletmenin sanayi
siciline kaydedilmesi için, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası Sanayi Sicil
Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru yapılması gerekmektedir.
(2) Başvuruda bulunan işletme, içeriği Bakanlık tarafından belirlenen
beyannameyi, müracaat tarihinden bir önceki yılda faaliyette bulunmuş ise
yıllık işletme cetvelini ve anket formunu elektronik ortamda doğru ve eksiksiz
olarak doldurur.
(3) Küçük, orta ve büyük işletmelerin makine ve tesisat, üretim kapasitesi ve
tüketim kapasitesi bilgileri kapasite raporu esas alınarak elektronik ortamda
eksiksiz olarak beyannameye doldurulur. Müracaatın sonuçlandırılması için
kapasite raporu ile Ticaret Sicil veya Esnaf Sicil Gazetesi nüshaları bir dilekçe
ekinde ilgili İl Müdürlüğüne verilir. Kamu kuruluşları, kapasite raporu yerine
108
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
elektronik ortamda vermiş oldukları bilgilerin beyanını onaylı olarak İl
Müdürlüğüne teslim eder.
(4) Mikro işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinin makine ve tesisat,
üretim kapasitesi ve tüketim kapasitesi bilgileri varsa kapasite raporları esas
alınarak elektronik ortamda eksiksiz olarak beyannameye doldurulur. Mikro
işletme vasıflarını taşıyan sanayi işletmelerinden kapasite raporu olmayanlar
için firma beyanı esas alınır. Kapasite raporu nüshası, kapasite raporu yoksa
ekspertiz raporu nüshası veya onaylı firma beyanı ile Ticaret Sicil
Gazetesi/Esnaf Sicil Gazetesi (adi ortaklıklarda her ortak için) nüshası veya
gazetelerde yer alan bilgileri ibraz eden belge, bir dilekçe ekinde ilgili İl
Müdürlüğüne verilir.
(5) Elektronik ortamda yapılan müracaat, İl Müdürlüğü tarafından ilgili
mevzuat hükümleri ve ürün sınıflaması çerçevesinde incelenir. İl Müdürlüğüne
teslim edilen ilgili belgeler ve elektronik kayıt kontrol edilerek uygun bulunan
müracaat onaylanır. Kaydı uygun bulunmayan müracaat ile eksik ya da hatalı
müracaat gerekçesi belirtilerek reddedilir, yazılı olarak ve elektronik ortamda
işletmeye bildirilir.
(6) İl Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, ürün ve üretim teknolojisi veya
işletmenin hukuki durumu ile ilgili ilave belge ve bilgi isteyebilir, üretim
yerinde inceleme yapabilir.
(7) Bakanlık gerekli gördüğü takdirde, elektronik ortamda hazırlanan Sanayi
Sicil Belgesi, beyanname, yıllık işletme cetveli ve anket içerik ve formatında
değişiklik yapabilir veya yeniden düzenleyebilir.
(8) Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde,
taahhütlü posta, kargo ve kurye firmaları yoluyla ya da yazılı olarak yapılan
müracaatların Sanayi Sicil Bilgi Sistemine elektronik ortamda giriş işlemleri İl
Müdürlüğü tarafından yapılır.
İşletmelerin sanayi siciline kaydedilmesi
MADDE 5 – (1) Kayıt işlemleri üretim yerinin bulunduğu ilin İl Müdürlüğü
109
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
sorumluluğunda yürütülür. Bir işletmenin sanayi siciline kaydında Kanunun 1
inci maddesinde yapılan tanım ve bu Tebliğin 12 nci maddesinde belirtilen
ürün sınıflaması esas alınır.
(2) Kanunun 2 nci maddesinde belirtilen faaliyete başlama tarihinin
tespitinde, Sanayi Sicil Bilgi Sistemi şirket kimlik bilgisi bölümünde yer alan ve
işletme tarafından beyan edilen üretime başlama tarihi esas alınır. İl
Müdürlüğü gerekli gördüğü takdirde, beyan edilen üretime başlama tarihini
tevsik eden ilave belge isteyebilir.
(3) Bir işletmenin birden fazla üretim yerinin olması halinde her üretim yeri
ayrı ayrı sanayi siciline kaydedilir.
(4) Bir işletmenin üretim yaptığı yerin yetersiz olmasından dolayı, üretim
yerine bitişik ikinci bir üretim yerinde aynı üretimin yapılması durumunda,
ikinci üretim yerine ait kapı numarası da Sanayi Sicil Belgesinde belirtilir.
Sanayi sicil belgesi düzenlenmesi ve sanayi sicil belgesi tarihi
MADDE 6 – (1) Sanayi siciline kayıt için yapılan müracaatın uygun bulunması
halinde içeriği ve formatı Bakanlık tarafından hazırlanan Sanayi Sicil Belgesi İl
Müdürlüğü tarafından bir nüsha olarak düzenlenir.
(2) Düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi bir yazı ekinde işletmeye posta ile
gönderilir veya yetkili kişiye elden teslim edilir.
(3) Sanayi Sicil Belgesi tarihi, kayıt için elektronik ortamda veya zorunlu
hallerde İl Müdürlüğüne yapılan müracaat tarihidir.
(4) Unvan, fiili üretim yeri adresi ve ürün değişikliği veya ürün ilavesinde
Sanayi Sicil Belgesi tarihinde değişiklik yapılmaz.
Sanayi sicil belgesi değişikliği
MADDE 7 – (1) Sanayi siciline kayıtlı olan işletmelerin fiili üretim yeri adresi
değişikliği, ürün değişikliği veya ürün ilavesi ile unvan değişikliği
müracaatlarında Sanayi Sicil Belgesi değişikliği yapılır.
(2) İşletme ile ilgili değişiklik işlemleri elektronik ortamda işletme tarafından
110
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
gerçekleştirilir. Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu
hallerde değişiklik işlemleri İl Müdürlüğü tarafından yapılır.
(3) Değişiklik işlemi ile ilgili müracaat evrakı ve Sanayi Sicil Belgesi aslı veya
Sanayi Sicil Belgesi kayıp ise gazete zayi ilanı dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne
verilir.
(4) Fiili adres değişikliği olmayan durumlarda, ilgili idareden alınacak yazı bir
dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne verilir.
(5) Yapılan değişikliklerin İl Müdürlüğü tarafından uygun bulunması halinde,
aynı numara ve tarihli yeni belge düzenlenir.
İşletme nevi değişikliği
MADDE 8 – (1) Nevi değişikliğinde eski unvanlı kayıt iptal edilir.
(2) Yeni unvanlı işletmenin kaydı bu Tebliğin 4, 5 ve 6 ncı maddeleri
çerçevesinde yapılır.
Sanayi sicil belgesi vizesi
MADDE 9 – (1) Sanayi Sicil Belgesi veriliş tarihi itibariyle iki yılda bir vize
yapılır. Vizenin düzenli yapılması esastır. Vize süresi ile ilgili olarak işletmeler
elektronik posta yolu ile bilgilendirilir.
(2) Süresinde vize müracaatı gerçekleştirmeyen işletmelerin vize işlemleri, en
son müracaat tarihi esas alınarak ve Sanayi Sicil Belgesinde bu tarih
belirtilerek gerçekleştirilir. Bir sonraki vize döneminde ise birinci fıkra
kapsamında işlem yapılır. Geriye dönük vize işlemi yapılmaz.
(3) Vize için, bir dilekçe ekinde Sanayi Sicil Belgesi aslı ile birlikte üretim
yerinin bulunduğu ilin İl Müdürlüğüne müracaat edilir.
(4) Vize işlemi sırasında, işletme veya zorunlu hallerde İl Müdürlüğü
tarafından elektronik ortamda işletmenin tüm bilgileri güncellenir. İl
Müdürlükleri tarafından Sanayi Sicil Belgesi üzerindeki unvan, nevi, adres ve
ürün bilgileri, en son yıla ait yıllık işletme cetvelinde yer alan bilgiler ile
karşılaştırılır. Bilgilerin farklı olması halinde bu Tebliğin 7 nci ve 8 inci
111
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
maddeleri kapsamında işlem yapılır.
(5) Vize işlemi sırasında, İl Müdürlüğü tarafından gerekli görüldüğü takdirde
kontrol amaçlı ilave bilgi ve belge istenebilir.
Sanayi sicil belgesi ve kayıt iptali
MADDE 10 – (1) İşletme üretim faaliyetine son vermediği sürece Sanayi Sicil
Belgesi geçerlidir.
(2) İşletmenin üretim faaliyetini tamamen sonlandırması halinde, işletme
tarafından Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda veya Sanayi
Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde posta yoluyla ya da
yazılı olarak İl Müdürlüğüne kayıt iptali müracaatı yapılır. İptal işleminin
tamamlanabilmesi için Sanayi Sicil Belgesi aslı, şayet Sanayi Sicil Belgesi kayıp
ise gazete zayi ilanı bir dilekçe ekinde İl Müdürlüğüne verilir.
(3) İki yıl üst üste yıllık işletme cetvelinin verilmemesi halinde, işletmenin faal
olup olmadığı konusunda üretim yerinde İl Müdürlüğü tarafından denetim
yapılır. İşletme belirtilen adreste üretim faaliyetinde bulunmuyor ve yeni
adresine hiçbir şekilde ulaşılamıyor ise bu durum İl Müdürlüğü tarafından
yerinde bir tutanak ile tespit edilir.
(4) İkinci ve üçüncü fıkralarda belirtilen durumlarda, faal olmayan işletmenin
elektronik ortamdaki kaydı, gerekçesi belirtilerek iptal edilir. Sanayi sicil
kaydının iptaline ilişkin ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilir. Kayıt bilgileri
elektronik ortamda muhafaza edilir.
(5) Sanayi sicil kaydı iptal edilen işletmenin unvanı ve Sanayi Sicil Belgesi
numarası İl Müdürlüğü web sayfasında yayımlanır.
İKİNCİ BÖLÜM
Uygulama ve Değerlendirme ile İlgili Diğer Hususlar
Yıllık işletme cetveli verilmesi
MADDE 11– (1) Yıllık işletme cetveli, e-Devlet kapısı veya Bakanlık web sayfası
Sanayi Sicil Bilgi Sistemi üzerinden elektronik ortamda verilir.
112
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
(2) İşletme tarafından elektronik ortamda verilen yıllık işletme cetveli bilgileri
İl Müdürlüğü tarafından incelenir ve onaylanır.
(3) Sanayi Sicil Bilgi Sisteminden kaynaklanabilecek zorunlu hallerde,
taahhütlü posta, kargo ve kurye firmaları yoluyla ya da yazılı olarak gönderilen
yıllık işletme cetvellerinin Sanayi Sicil Bilgi Sistemine girişi İl Müdürlüğü
tarafından yapılır.
Ürün sınıflaması
MADDE 12 – (1) Ürün sınıflamasında, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
Avrupa Birliği Sanayi Ürünleri Listesine uygun olarak hazırlanan Türkiye Sanayi
Ürünleri Listesi esas alınır.
(2) Ürün birimi olarak Türkiye Sanayi Ürünleri Listesindeki ürün kodu birimleri
esas alınır.
Aynı adreste birden fazla işletmenin faaliyeti
MADDE 13 – (1) Aynı adreste faaliyette bulunan birden fazla işletmenin sanayi
siciline kaydında aşağıdaki hususlar aranır.
a) İşletmelerin üretim faaliyetlerinin farklı olması,
b) Kullandıkları fiziki alanın görülebilir şekilde bölünmüş olması ve ortak
makine ve teçhizatın olmaması,
c) Her türlü Oda ve Sosyal Güvenlik Kurumu işyeri kayıtlarının yapılmış olması,
ç) Sosyal Güvenlik Kurumu bildirimlerine göre ortak personel kullanılmaması,
d) İşletmelerin ayrı ayrı kapasite raporuna sahip olması.
(2) Sanayi sicil işlemlerinde kapasite raporu düzenlenmesi zorunlu olmayan
mikro ölçekli işletme vasfındaki sanayi işletmelerinin kapasite bilgilerinin
belirlenmesinde işletme beyanı esas alınır.
(3) İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından birinci fıkrada belirtilen hususların
yerine getirilip getirilmediği yerinde incelenir ve bir tespit tutanağı hazırlanır.
Tespit tutanağı sonucuna göre işlem yapılır.
113
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Üretime başlamadan önce yapılan müracaatlar
MADDE 14 – (1) Hammadde temin edemediğinden üretim faaliyetine
başlayamayan işletmelerin müracaatlarında, işyerinin İl Müdürlüğü yetkilileri
tarafından yerinde incelenerek; yatırımın büyük ölçüde tamamlanmış olması,
yerli makine ve teçhizatın monte edilmiş olması, ithal makinelerin geri
dönülmez şekilde akreditiflerinin açılmış olduğunun belgelendirilmesi halinde,
düzenlenecek rapora istinaden ilgili yerlere ibraz edilmek üzere, işletmenin
üretime başladığında sanayi siciline kaydedileceğine dair yazı düzenlenir.
(2) Birinci fıkra kapsamında işlem yapılan işletmelerin üretim faaliyetine geçip
geçmedikleri takip edilir. Üretim faaliyetine geçilmiş ise, Sanayi Sicil Belgesi
düzenlenir ve ilgili kurum ve kuruluşlara bilgi verilir.
Yürürlükten kaldırılan tebliğ
MADDE 15 – (1) 12/1/2008 tarihli ve 26754 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
(SGM 2008/2) sayılı Sanayi Sicil Tebliği yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış
Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-07)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ (MHG/2014-23) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 24/1/2014 tarihli ve 28892 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış
Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (MHG/2014-07)’in 1 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 1 – (1) Avrupa Komisyonu tarafından 2179 kimlik kayıt numarası
114
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
tahsis edilen ve Zorlu Center Levazım Mahallesi Koru Sokak No: 2 Teras Evler
Kat: 3 Daire: 11 Beşiktaş/İSTANBUL adresinde bulunan Kalitest Belgelendirme
ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi, 10/7/2013 tarihli ve 28703 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Yapı Malzemeleri Yönetmeliği çerçevesinde ek-1’de yer
alan kapsamda performansın değişmezliğinin değerlendirmesi ve doğrulaması
faaliyetini yürütmek üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmış
kuruluş olarak görevlendirilmiştir.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğe aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Kalitest Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited
Şirketi’nin onaylanmış kuruluş statüsü; akreditasyon belgelerinin geçerlilik
süresi ve Onaylanmış Kuruluş bildirim prosedürüne bağlı olarak 9/6/2014 ile
8/7/2014 tarihleri arasında ve 9/10/2014 tarihinden bu maddenin yayım
tarihine kadar kaldırılmıştır.”
MADDE 3 – Aynı Tebliğin ekinde yer alan ek-1, ekteki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Tebliğ hükümlerini Çevre ve Şehircilik Bakanı yürütür..
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
Kamu İhale Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 22/8/2009 tarihli ve 27327 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Kamu İhale Genel Tebliğinin 78.25 inci maddesinin son cümlesi aşağıdaki
şekilde değiştirilmiştir.
“Ayrıca idareler ve yükleniciler, işçilerin yıllık ücretli izin haklarını kullanmasına
ilişkin
olarak
4857
sayılı
Kanunun
ilgili
hükümlerinde
öngörülen
yükümlülüklere uymak zorundadır.”
MADDE 2 – Aynı Tebliğin 78.30 uncu maddesinin birinci fıkrasının (ç)
bendinde yer alan “kıdem ve ihbar tazminatları,” ibaresi yürürlükten
115
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
kaldırılmıştır.
MADDE 3 – Bu Tebliğ 11/9/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere
yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Tebliğ hükümlerini Kamu İhale Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
Alkollü İçki Üretiminde Kullanılacak Ambalaj Materyali ile İlgili Tütün ve
Alkol Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/9/2014 Tarihli ve 8251 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurulu;
A- Alkollü içkilerde kullanılacak ambalaj materyali konulu 21/1/2012 tarihli ve
28180 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 4/1/2012 tarihli ve 6683 sayılı Kurul
Kararı ve bu Kurul Kararında değişiklik yapılmasına dair 27/12/2012 tarihli ve
28510 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 19/12/2012 tarihli ve 7137 sayılı
Kurul Kararının iptalini,
B- Bu Kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasını,
Karar altına almıştır.
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
116
MALİ BÜLTEN
Konu
SAYI : 116
KASIM 2014
2014/6867 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Azerbaycan Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında İşbirliği Protokolünün
Onaylanması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
25 Ekim 2011 tarihinde imzalanan ve 7/5/2014 tarihli ve 6543 sayılı Kanunla
onaylanması uygun bulunan Karara ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve
Azerbaycan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Basın ve Enformasyon Alanlarında
İşbirliği Protokolü”nün onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve
6898870 sayılı yazısı üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü
maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
ylem Planı (2014-2016)”nın kabulüne, karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
26.10.2014/ 29157 R.G.
Konu
Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı
(2014-2016) ile İlgili Yüksek Planlama Kurulunun 26/8/2014 Tarihli ve 2014/24
Sayılı Kararı yayımlandı.
Özet
Yüksek Planlama Kurulunca;
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının 29/4/2013 tarihli ve 1541 sayılı,
19/6/2013 tarihli ve 2250 sayılı, 23/8/2013 tarihli ve 3112 sayılı, 1/11/2013 tarihli
ve 3586 sayılı, 28/3/2014 tarihli ve 16700 sayılı, 6/6/2014 tarihli ve 26364 sayılı
yazıları ile Kalkınma Bakanlığının 8/7/2014 tarihli ve 3591 sayılı yazısı dikkate
alınarak; Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı koordinatörlüğünde ilgili
bütün kurum ve kuruluşlar ile sosyal tarafların görüşleri alınarak hazırlanan ekli
“Ulusal Akıllı Ulaşım Sistemleri Strateji Belgesi (2014-2023) ve Eki Eylem Planı
(2014-2016)”nın kabulüne, karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
26.10.2014/ 29157 R.G.
117
MALİ BÜLTEN
Konu
SAYI : 116
KASIM 2014
A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi’nin Onaylanmış
Kuruluş Olarak Görevlendirilmesine Dair Tebliğ (SGM: 2014/36) yayımlandı.
Özet
Avrupa Komisyonu tarafından 2557 kimlik kayıt numarası tahsis edilmiş olan
A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi Alemdağ Caddesi
Çamlık Mahallesi Akınalp Sokak No: 2/3 Çekmeköy/İSTANBUL adresinde
faaliyet göstermektedir.
(2) A1 Belgelendirme ve Muayene Hizmetleri Limited Şirketi, 31/1/2007 tarihli
ve
26420
sayılı
Resmî
Gazete’de
yayımlanan
(95/16/AT)
Asansör
Yönetmeliğinde yer alan;
a) AT Tip İncelemesi Modül B (EK V/B),
b) Asansörün Son Muayenesi (EK VI),
c) Birim Doğrulaması Modül G (EK X),
ç) Asansörler İçin Ürün Kalite Güvencesi Modül E (EK XII),
d) Tam Kalite Güvencesi Modül H (EK XIII),
e) İmalat Kalite Güvencesi Modül D (EK XIV),
kapsamında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış
kuruluş olarak görevlendirilmiştir.
Yürürlük
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
yürütür.
118
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
26.10.2014/ 29157 R.G.
Konu
Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma
Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2014/43)
yayımlandı.
Özet
Bu Tebliğin amacı; doğal kaynaklar ve çevrenin korunmasını dikkate alarak,
kırsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, tarımsal üretim ve tarıma dayalı
sanayi entegrasyonunun sağlanması için küçük ve orta ölçekli işletmelerin
desteklenmesi, tarımsal pazarlama altyapısının geliştirilmesi, gıda güvenliğinin
güçlendirilmesi, kırsal alanda alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması,
yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve
kırsal toplumda belirli bir kapasitenin oluşturulmasına ilişkin usul ve esasları
belirlemektir.
Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler
MADDE 18 – (1) 16 ve 17 nci maddelerde açıklanan proje giderlerine uygun
olmayan ve hibe desteği kapsamı dışında kalan giderler şunlardır:
a) Her türlü borçlanma giderleri.
b) Faizler.
c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler.
ç) Kira giderleri.
d) Kur farkı giderleri.
e) Arazi, arsa ve bina alım bedelleri.
f) Bina yakıt, su, elektrik ve apartman aidat giderleri.
g) Ayrı faturalandırılmış nakliye, montaj giderleri.
ğ) Bankacılık giderleri.
h) Denetim giderleri.
119
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
ı) KDV de dahil iade alınan veya alınacak vergiler.
i) İkinci el mal alım giderleri.
j) Proje yönetim ve danışmanlık giderleri.
k) Makine tamir ve parça alım giderleri.
(2) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili
yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı herhangi bir
sorumluluk ve yükümlülük üstlenilmez.
(3) Bakanlık tarafından yayımlanan satın alma kitabında belirtilen usul ve
esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen, belgelendirilmeyen ve ibraz
edilmeyen her türlü satın alma giderleri, hibeye esas gider kapsamında olsa
dahi hibe desteğinden karşılanmaz.
Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
26.10.2014/ 29157 R.G.
Konu
Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 36) yayımlandı.
Özet
6. ÖTV İADESİ TALEBİ
6.1. İade Talep Edebilecekler
Bu uygulama kapsamındaki ÖTV iadesini, sadece aerosol üreticileri talep
edebilir. Ancak üreticiler tarafından bu Tebliğin 5.2. bölümünde yer alan
açıklamalara istinaden doğrudan ithal edilen L.P.G. nin ÖTV’ye tabi aerosol
üretiminde kullanılması, Özel Tüketim Vergisi Kanununun 2 nci maddesinin (3)
numaralı fıkrasının (a) bendi uyarınca teslim sayılmadığından, bu kapsamdaki
kullanımlar için iade talep edilmesi mümkün değildir.
6.2. ÖTV İadesi Talep Edilecek L.P.G. nin İmalatta Kullanılma Süresi
Kararname kapsamında satın alınan L.P.G. nin satın alma tarihini, ithal edilen
L.P.G. nin ise ithal tarihini takip eden aybaşından itibaren 12 ay içinde aerosol
120
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
üreticilerince imalatta kullanılması gerekmektedir.
6.3. İadesi Talep Edilebilecek Vergi Tutarı
Aerosol üreticileri, Kararname kapsamında imalatta kullandıkları L.P.G. için
ödenen ÖTV tutarının iadesini talep edebilirler.
6.4. İade Talep Edilecek Vergi Dairesi ve Süresi
Kararname kapsamındaki L.P.G. nin satın alma veya ithal tarihini takip eden
aybaşından itibaren 12 ay içerisinde ÖTV’ye tabi olmayan aerosol imalinde
kullanılması halinde aynı süre içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin
bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı bulunulan
vergi dairesinden iade talebinde bulunulabilir. Ancak 12 nci ay içerisindeki
kullanımlara ilişkin iade talepleri, bu ayı takip eden ay sonuna kadar
yapılabilir.
Kararname kapsamındaki L.P.G. nin satın alma tarihini takip eden aybaşından
itibaren 12 ay içerisinde ÖTV’ye tabi olan aerosol imalinde kullanılması
halinde ise üretilen aerosolün vergisinin beyan dönemini takip eden
aybaşından itibaren 3 ay içerisinde KDV (KDV mükellefiyetinin bulunmaması
halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden bağlı olunan vergi dairesinden
iade talebinde bulunulabilir.
Bu süreler geçtikten sonra iade talep edilmesi mümkün değildir. Bu talepler
yukarıdaki süreler göz önünde bulundurularak söz konusu malın ÖTV’ye tabi
olmayan aerosol üretiminde kullanımında bu kullanımı takip eden, ÖTV’ye
tabi olan aerosol üretiminde kullanımında ise üretilen aerosolün beyan
dönemini takip eden aybaşından itibaren en az birer aylık dönemler itibariyle
yapılabilir.
Örnek 1: Aerosol üreticisi (A) tarafından 1/11/2014 tarihinde ÖTV’ye tabi
olmayan aerosol üretiminde kullanılmak üzere ithal edilen 1.000 kg L.P.G. nin
500 kg’lik kısmı 2014 yılı Aralık ayı, kalan 500 kg’lik kısmı ise 2015 yılı Kasım
ayı içerisinde bu malın imalatında kullanılmıştır. Buna göre, 2014 yılı Aralık
ayında imalatta kullanılan 500 kg L.P.G. için 1/1/2015 tarihinden 30/11/2015
121
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
tarihine kadar iade talep edilebilir. 2015 yılı Kasım ayı içerisindeki imalat bu
Tebliğin
6.2.
bölümünde
belirtilen
sürenin
son
ayı
içerisinde
gerçekleştirildiğinden, bu imalata ilişkin iade talebi ise 31/12/2015 tarihine
kadar yapılabilir.
Örnek 2: Aerosol üreticisi (B) tarafından 1/11/2014 tarihinde ÖTV’ye tabi olan
aerosol üretiminde kullanılmak üzere yurt içinden ÖTV’si ödenerek satın
alınan 2.000 kg L.P.G. nin 1.000 kg’lik kısmı 2014 yılı Aralık ayı, kalan 1.000
kg’lik kısmı ise 2015 yılının Şubat ayı içerisinde bu malın imalatında
kullanılmıştır. Aralık ayında imal edilen aerosol 10/1/2015 tarihinde, Şubat
ayında imal edilen aerosol ise 25/3/2015 tarihinde teslim edilerek bu
teslimlere ilişkin ÖTV de (IV) sayılı liste ÖTV beyannamesi ile beyan edilerek
ödenmiştir. Buna göre, 2015 yılı Ocak ayında teslim edilen aerosolün
imalatına ilişkin olarak bu malın vergisinin beyan dönemini takip eden aybaşı
olan 1/3/2015 tarihinden 31/5/2015 tarihine kadar; Mart ayında teslim edilen
aerosolün imalatına ilişkin olarak ise bu malın vergisinin beyan dönemini takip
eden aybaşı olan 1/5/2015 tarihinden 31/7/2015 tarihine kadar iade talep
edilebilir.
7. İADE UYGULAMASI
Bu Tebliğ kapsamındaki ÖTV iade talepleri aşağıda yapılan açıklamalar
çerçevesinde yerine getirilir.
7.1. Mahsuben İade Talepleri
Mahsuben iade, mükellefin kendisinin, ortaklık payı ile orantılı olmak üzere
adi, kollektif ve komandit şirketlerde ortakların (komandit şirketlerde sadece
komandite ortakların) ithalat sırasında uygulananlar dâhil, vergi borçları ve
ferileri ile Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) olan borçları (sosyal sigorta primi,
işsizlik sigortası primi ve idari para cezası borçları ile bunların ferileri) için
yapılabilir.
7.1.1. Mahsup Dilekçesi
İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin KDV (KDV
122
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden
bağlı olduğu vergi dairesine verilecek bir standart iade talep dilekçesi ile
elektronik ortamda yapılır.
7.1.2. Mahsup Dilekçesine Eklenecek Belgeler
İade taleplerinde dilekçe ekine aşağıdaki belgeler eklenir:
i. İadeye konu ÖTV’leri içeren L.P.G. alımlarına ilişkin fatura ve benzeri
belgelerin listesi. (İadeye konu L.P.G. nin dağıtıcılarca rafinericilerden ÖTV
ödenmek suretiyle satın alınarak aerosol üreticisine teslim edilmiş olması
halinde “2014/6881 Sayılı Kararname Kapsamında Teslim Edilmiş Olup Teslim
Bedeline Dahil Edilen ÖTV Tutarı …. TL’dir.” şerhini içeren faturaların listesi.)
ii. İmal edilen aerosolde ne kadar iadeye konu L.P.G. kullanılması gerektiğine
ve zayi miktarına ilişkin ilgili kuruluşlardan alınan ekspertiz raporları. (Bu
raporların sanayi odası bulunan illerde sanayi odalarından, sanayi odası
bulunmayan illerde sanayi ve ticaret odalarından alınması gerekmektedir.
Ancak 18/5/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile
Odalar ve Borsalar Kanununun 5 inci maddesinin (7) numaralı fıkrasında
yapılan sanayici tanımı gereği sanayi odasına kaydolma zorunluluğu
bulunmayan 10 işçiye kadar işçi çalıştıran imalatçılarca söz konusu raporların
sanayi ve ticaret odalarının ayrı ayrı bulunduğu illerde ticaret odalarından
alınması mümkündür.)
iii. Ekspertiz raporlarına göre imalatta kullanılan miktarın uygunluğuna dair
hesaplamaları içeren tablo.
iv. ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade
talepleri için imalatta kullanılmak üzere temin edilen L.P.G. nin iade talep
edilen döneme ilişkin dönem başı stoku, dönem içi alışları, imalatta kullanılan
miktarları ile dönem sonu stoklarını gösterir tablo.
v. ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade
talepleri için imal edilen aerosolün iade talep edilen döneme ilişkin dönem
başı stoku, dönem içi imalat, dönem içi satış ve dönem sonu stok bilgilerini
123
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
gösterir tablo.
vi. ÖTV’ye tabi olan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade
talepleri için imalatta kullanılan L.P.G. nin satın alma ve imalatta kullanma
tarihleri ile kullanım miktarlarını gösterir tablo.
vii. ÖTV’ye tabi olan aerosol üretiminde L.P.G. kullanımından kaynaklı iade
talepleri için imal edilen aerosolün satış faturaları listesi.
7.1.3. Mahsup Taleplerinin Yerine Getirilmesi
İade
talepleri
bu
Tebliğin
7.1.2.
bölümünde
belirtilen
belgeler
tamamlanmadıkça hüküm ifade etmez.
Mahsuben iade talepleri, vergi inceleme raporu dışında diğer belgelerin
tamamlanması ve mahsuba konu ÖTV tutarının ödendiğine dair; dağıtıcılar
tarafından ithal edilerek teslim edilen L.P.G. için dağıtıcının, rafinericilerden
ÖTV ödenerek satın alınıp teslim edilen L.P.G. için rafinericinin bağlı olduğu
vergi dairesinden teyit alınması, üreticilerce doğrudan ithal edilerek ÖTV’ye
tabi olmayan aerosol üretiminde kullanılan L.P.G. içinse üreticinin vergi
dairesince yapılacak kontrol üzerine yerine getirilir. Ayrıca bu taleplerin
tamamı vergi incelemesine sevk edilir.
Vergi inceleme raporunda iadeye engel bir durumun tespit edilmiş olması
halinde rapora göre işlem tesis edilir.
7.1.4. Belge Eksikliği ya da Belgelerin Muhteviyatındaki Eksiklikler Nedeniyle
Yapılamayan Mahsup İşlemleri
Vergi borçlarına (ithalde alınanlar hariç) mahsup taleplerinde vergi daireleri,
mahsup talep dilekçesi ve eklerini inceleyerek belge ya da belgelerdeki
muhteviyat eksikliklerini tespit eder ve bu eksiklikleri mükellefe yazı ile
bildirir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde eksikliklerini tamamlayan
mükelleflerin mahsup talepleri, mahsup dilekçesinin vergi dairesine verildiği
tarih itibariyle yerine getirilir.
30 günlük ek süreden sonra eksikliklerini tamamlayan mükelleflerin mahsup
124
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
talepleri, eksikliklerin tamamlandığı tarih itibariyle yerine getirilir ve borcun
vadesinden mahsup tarihine kadar geçen süre için gecikme zammı uygulanır.
7.2. Nakden İade Talepleri
7.2.1. Nakden İade Dilekçesi
İade talebi, internet vergi dairesi üzerinden mükellefin KDV (KDV
mükellefiyetinin bulunmaması halinde Gelir veya Kurumlar Vergisi) yönünden
bağlı olduğu vergi dairesine verilecek bir standart iade talep dilekçesi ile
elektronik ortamda yapılır.
7.2.2. Nakden İade Talebinin Yerine Getirilmesi
Nakden
iade
taleplerinin
tamamı
vergi
inceleme
raporuna
göre
sonuçlandırılır.
Ancak iade talep tutarı kadar teminat verilmesi halinde iade talebi, bu Tebliğin
7.1.2. bölümünde belirtilen belgelerin tamamlanması ve iadeye konu ÖTV
tutarının ödendiğine dair; dağıtıcılar tarafından ithal edilerek teslim edilen
L.P.G. için dağıtıcının, rafinericilerden ÖTV ödenerek satın alınıp teslim edilen
L.P.G. için rafinericinin bağlı olduğu vergi dairesinden teyit alınması,
üreticilerce doğrudan ithal edilerek ÖTV’ye tabi olmayan aerosol üretiminde
kullanılan L.P.G. içinse üreticinin vergi dairesince yapılacak kontrol üzerine
vergi inceleme raporunun sonucu beklenmeksizin 5 iş günü içerisinde
gerçekleştirilir.
Teminat olarak Özel Tüketim Vergisi Kanununun 12 nci maddesinin (4)
numaralı fıkrası uyarınca banka teminat mektubu veya nakit Türk Lirası
verilmesi uygun görülmüştür. Şu kadar ki; banka teminat mektuplarının
paraya çevrilmeleri konusunda hiç bir sınırlayıcı şart taşımamaları ve
19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu hükümlerine göre
faaliyette bulunan bankalar tarafından bu Tebliğ ekinde EK:4 olarak yer alan
“Kesin ve Süresiz Teminat Mektubu Örneği”ne uygun düzenlenmiş olmaları
gerekir.
Banka teminat mektubu karşılığında yapılan iade taleplerinde, teminat
125
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
mektuplarının teyidi yapılmadan iade talebi sonuçlandırılmaz.
Teminat çözümü işlemi, vergi inceleme raporuna göre gerçekleştirilir. İlgili
vergi dairesince teminat mektuplarının çözümü sırasında teminat mektubu,
uygun bir yerine “ÖTV iadesi dolayısıyla alınan bu teminat mektubunun vergi
dairemizde olan işlemi sona ermiştir.” şerhi düşülmek, tarih yazılmak ve
mühür tatbiki suretiyle imzalanır. Bu şerhi gören bankalar, vergi dairesinden
ayrıca bir teyit almaksızın gerekli işlemi yaparlar.
7.3. Mahsup Sonrası Alacağın Nakden İadesi
İade hakkı sahipleri, iade alacaklarının yukarıda belirtilen şekillerde
mahsubundan sonra kalan kısmının nakden iadesini talep ederlerse bu
Tebliğin 7.2. bölümündeki açıklamalara göre işlem yapılır.
7.4. Kamuya Ait Kuruluşların İade Talepleri
Genel ve özel bütçeli idareler, il özel idareleri, belediyeler ve sermayesinin %
51’i veya daha fazlası bunlara ait olan kuruluşlar ile özelleştirme kapsam ve
programına alınmış olup hisselerinin yarısından fazlası yukarıda sayılan
kuruluşlara ait olanların iade talepleri, dilekçe ekinde iade için gerekli diğer
belgelerin eksiksiz ibrazı üzerine vergi inceleme raporu aranmadan yerine
getirilir.
7.5. İadeye İlişkin Diğer Hususlar
Bu Tebliğde vergi inceleme raporu ifadesi, vergi incelemesine yetkili olanlarca
düzenlenmiş raporu ifade eder.
Bu Tebliğin 7.1.1. ve 7.2.1. bölümlerinde belirtilen dilekçelerin ekine
eklenmesi gereken ve Tebliğin 7.1.2. bölümünde belirtilen liste ve tablolar ile
Gelir İdaresi Başkanlığınca istenebilecek diğer liste ve tabloların adı geçen
Başkanlıkça gerekli görülmesi halinde “www.gib.gov.tr” adresinde hizmet
veren internet vergi dairesi üzerinden gönderilmesi zorunluluğu getirilebilir.
Bu durumda söz konusu dilekçe ile liste ve tabloların gönderilmesi amacıyla
kullanıcı kodu ve kişisel şifre alınması gerekmektedir. Kullanıcı kodu ve kişisel
şifre alınabilmesi için 1 Seri No.lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği ekindeki
126
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
EK:15 ve EK:16 İnternet Hizmetleri Kullanım Başvuru Formunun, otomasyonlu
vergi dairelerinden temin edilerek veya Gelir İdaresi Başkanlığının
“www.gib.gov.tr” adresindeki İnternet Vergi Dairesi/Kurumlar-Gelir Vergi
Dairesinden döküm alınarak düzenlenmesi ve ÖTV yönünden bağlı olunan
vergi dairesine verilmesi gerekmektedir. Bu başvuru üzerine mükelleflere
kullanıcı kodu ve kişisel şifre verilecektir.
8. SORUMLULUK
Kararname kapsamında teslim edilen L.P.G., bu Tebliğde tanımlanan aerosol
üretimi dışında kullanılamaz, satılamaz veya devredilemez.
Bu Tebliğde açıklanan usul ve esaslara uymayan üreticiler veya dağıtıcılar
hakkında 213 sayılı Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca özel usulsüzlük
cezası uygulanır.
Kararname kapsamında teslim alınan L.P.G. nin, bu Tebliğde belirlenen usul ve
esaslara uygun olarak üretimde kullanılmadığına dair yetkili makamlarca
tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle yanıltıcı belge
düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda tespitte
bulunulması halinde, üreticiler vergi incelemesine sevk edilir ve bunların
L.P.G. satın alma izin belgesine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda
herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin
gecikme zammı, gecikme faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el
konulan L.P.G. satın alma izin belgesi iade edilir veya yenisi verilebilir. Ancak
söz konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu
maddesinde sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu
raporu düzenlenmesi halinde el konulan L.P.G. satın alma izin belgeleri iade
edilmez veya yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise
üreticilere yeni L.P.G. satın alma izin belgesi verilmez.
Kararname kapsamında teslim edilmesi gereken L.P.G. nin, bu Tebliğde
belirlenen usul ve esaslara uygun olarak teslim edilmediğine dair yetkili
makamlarca tespitte bulunulması ya da sahte veya muhteviyatı itibariyle
127
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
yanıltıcı belge düzenlediğine ilişkin herhangi bir vergi inceleme raporunda
tespitte bulunulması halinde, dağıtıcılar vergi incelemesine sevk edilir ve
bunların dağıtım izin belgesine el konulur. Yapılan vergi incelemesi sonucunda
herhangi bir vergi tarh edilmemesi veya tarh edilen vergi ile bu vergiye ilişkin
gecikme zammı, gecikme faizi ve uygulanan cezaların ödenmesi halinde, el
konulan dağıtım izin belgesi iade edilir veya yenisi verilebilir. Ancak söz
konusu incelemeler sonucunda Vergi Usul Kanununun 359 uncu maddesinde
sayılan suçların işlendiğine ilişkin görüşleri içeren vergi suçu raporu
düzenlenmesi halinde el konulan dağıtım izin belgeleri iade edilmez veya
yenisi düzenlenmez. Bu suçların kesinleşmesi halinde ise dağıtıcılara yeni
dağıtım izin belgesi verilmez.
Tarih - Sayı
28.10.2014/ 29158 R.G.
Konu
Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, insan sağlığına yönelik geleneksel ve tamamlayıcı tıp
uygulama yöntemlerini belirlemek, bu yöntemleri uygulayacak kişilerin eğitimi
ve yetkilendirilmeleri ile bu yöntemlerin uygulanacağı sağlık kuruluşlarının
çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
28.10.2014/ 29158 R.G.
Konu
Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 19/3/2013 tarihli ve 28592 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasının (a)
bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
128
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin geçici birinci maddesinde yer alan “1/1/2015”
ibaresi “1/1/2016” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü
yürütür.
Tarih - Sayı
28.10.2014/ 29158 R.G.
Konu
2014/6872 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti
Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolünün Onaylanması Hakkında Karar
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
1 Nisan 2014 tarihinde imzalanan ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile
Kuveyt Devleti Hükümeti Arasında Arşiv Alanında İşbirliği Protokolü”nün
onaylanması; Dışişleri Bakanlığının 17/9/2014 tarihli ve 6898540 sayılı yazısı
üzerine, 31/5/1963 tarihli ve 244 sayılı Kanunun 3 üncü ve 5 inci maddelerine
göre, Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
28.10.2014/ 29158 R.G.
Konu
Acil Durumlarda Koordinasyon ile İlgili 2014/18 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
yayımlandı.
Özet
5902 sayılı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri
Hakkında Kanun ve anılan Kanun çerçevesinde yürürlüğe konulan mevzuat
uyarınca afet ve acil durumlar ile sivil savunmaya ilişkin hizmetlerin
koordinasyonunda Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı görevlendirilmiştir.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının görev alanına giren koordinasyon
hizmetlerinden ayrı olarak, Başbakanlık Müsteşarı veya görevlendireceği
129
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Müsteşar Yardımcısının üst koordinasyonunda,
a) Yurt içinde kamu düzenini ve güvenliğini ciddî şekilde bozucu nitelikte
olayların yol açtığı acil durumlarda koordinasyon İçişleri Bakanlığı,
b) Yurt dışında millî güvenliğimize, millî hak ve menfaatlerimize zarar verecek
ciddî gelişmelerin yol açtığı acil durumlarda koordinasyon Dışişleri Bakanlığı,
c)
Diğer
acil
durum
hallerinde
koordinasyon
Başbakan
tarafından
görevlendirilecek bakanlık veya kurum,
tarafından sağlanacaktır.
Yukarıda belirtilen durumlarda oluşturulacak koordinasyon merkezleri,
Başbakanın talimatıyla, koordinasyondan sorumlu bakanlık/kurum veya
gerektiğinde Başbakanlıkta faaliyet gösterecektir.
Koordinasyondan sorumlu bakanlıklar/kurumlar, koordinasyon merkezlerini
her an faaliyete geçirilebilecek şekilde güvenli ve kesintisiz haberleşme
sistemleri ile donatacak ve gerekli personel ve fizikî imkânları sağlayacaktır.
Koordinasyon
yöneticileri
merkezleri;
veya
ilgili
bakanlık
yetkilendirecekleri
müsteşarları/kurumların
yardımcılarının
üst
başkanlığında,
Başbakanlığın görevlendireceği bakanlık veya kurumların karar almaya yetkili
temsilcilerinden oluşacaktır.
Koordinasyondan sorumlu bakanlıklar/kurumlar ile ilgili diğer kurumlar, acil
durumla ilgili olarak Başbakanlık Müsteşarlığına gerekli bilgi/belge akışını
sağlayacaktır.
Kamu
kurum
ve
kuruluşları
tarafından,
koordinasyondan
sorumlu
bakanlıklar/kurumlara gerekli bilgi/belge akışı, her türlü teknik ve lojistik
destek ile personel desteği sağlanacaktır.
Bilgilerini ve gereğini rica ederim.
130
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
28.10.2014/ 29158 R.G.
Konu
Sektörel Dış Ticaret Şirketi Statüsü Verilmesine İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 95/7623 sayılı İhracat Rejimi Kararı’nın 3 üncü maddesinin (k) bendine
istinaden yürürlüğe konulan “İhracat 2004/4 sayılı Sektörel Dış Ticaret Şirketi
Statüsüne İlişkin Tebliğ” uyarınca, aşağıda unvanı ve adresi belirtilen şirkete
“Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilmiştir.
FİRMA ADI:
MODA GAZİANTEP HAZIR
GİYİM DIŞ TİCARET A.Ş.
ADRES:
İncirli Pınar Mah. 36016.
Cad. 9/2
Şehitkamil/GAZİANTEP
TEL:
0 342 220 30 30
0 342 220
30 30
FAKS:
0 342 231 10 41
0 342 231 10
41
MADDE 2 – Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Karar hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.
Tarih - Sayı
28.10.2014/ 29159 R.G.
Konu
Ulusal Meslek Standartlarına Dair Tebliğ (No: 2014/7) yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, bu Tebliğin eklerini oluşturan üç meslek
standardının yürürlüğe konulmasını sağlamaktır.
Dayanak
MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 21/9/2006 tarihli ve 5544 sayılı Meslekî Yeterlilik
Kurumu Kanununun 21 inci maddesi ile 5/10/2007 tarihli ve 26664 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Ulusal Meslek Standartlarının Hazırlanması
Hakkında Yönetmeliğin 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Yürürlük
MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
131
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Yürütme
MADDE 4 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Meslekî Yeterlilik Kurumu Başkanı
yürütür.
E K L E R :
Ek-1 Tehlikeli Madde Taşımacılığı Şoförü ( Seviye 3) Ulusal Meslek
Standardı
Ek-2 Dansçı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı
Ek-3 Opera Şarkıcısı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı
Tarih - Sayı
30.10.2014/ 29160 R.G.
Konu
6556 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında
Sosyal
Güvenlik
Anlaşmasının
Onaylanmasının
Uygun
Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 1 Ağustos 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ve Kore Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal
Güvenlik Anlaşması”nın onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
30.10.2014/ 29160 R.G.
Konu
6557 sayılı Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü
ile Kore Cumhuriyeti Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği Mutabakat
Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 3 Eylül 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ile Kore Cumhuriyeti
Ulusal Polis Teşkilatı Arasında Polis İşbirliği Mutabakat Zaptı”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
132
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
30.10.2014/ 29160 R.G.
Konu
6558 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü
Avrupa Bölge Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması (2012-2013)’nın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Türkiye Cumhuriyeti adına 11 Eylül 2012 tarihinde imzalanan
“Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge
Ofisi Arasında İki Yıllık İşbirliği Anlaşması (2012-2013)”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
30.10.2014/ 29160 R.G.
Konu
6559 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokolün Onaylanmasının
Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 11 Şubat 2013 tarihinde Sana’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık
Alanında İşbirliğine Dair Ek Protokol”ün onaylanması uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
133
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
30.10.2014/ 29160 R.G.
Konu
6560 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti
Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşmanın
Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 6 Aralık 2012 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türkiye
Cumhuriyeti Hükümeti ile Cibuti Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp
Bilimleri Alanlarında İşbirliğine Dair Anlaşma”nın onaylanması uygun
bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
Tarih - Sayı
30.10.2014/ 29160 R.G.
Konu
6561 sayılı Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti
Hükümeti Arasında Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin
Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) 17 Haziran 2013 tarihinde Kopenhag’da imzalanan “Dünya
Sağlık Örgütü Avrupa Bölge Ofisi ve Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında
Türkiye’de Bir DSÖ Ülke Ofisi Kurulmasına İlişkin Anlaşma”nın onaylanması
uygun bulunmuştur.
MADDE 2 – (1) Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
134
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
30.10.2014/ 29160 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/10/2014 Tarihli ve 2014/107 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
KONU : İstanbul ili, Üsküdar ilçesi Çengelköy Mahallesi,
1002 ada, 11 no.lu parseldeki gayrimenkulün özelleştirilmesi
Kurulumuzca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının (İdare) 17/9/2014 tarih ve 6515 sayılı
yazısına istinaden;
Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş.’ye ait iken İdarece tta Gayrimenkul A.Ş.’ye
devrine karar verilen; İstanbul ili, Üsküdar ilçesi, Çengelköy Mahallesi, Çaprazlı
mevkii, 1002 ada, 11 no.lu parseldeki 925,00 m2 yüzölçümlü konut, yol ve
park alanı imarlı gayrimenkulün, 4046 sayılı Kanun, İhale İlan Metni ve İhale
Şartnamesi hükümleri çerçevesinde “Satış” yöntemi ve “Pazarlık Usulü”
uygulanmak suretiyle özelleştirilmesini teminen yapılan ihalesi sonucunda
İhale Komisyonunca;
1.
“Satışa
konu
varlığın
özelleştirme
ihalesinde
2.165.000
(İkimilyonyüzaltmışbeşbin) Türk Lirası bedelle en yüksek teklifi veren Sirkeci
İplik Tekstil Petrol Ürünleri Transmarin Turizm İnşaat Ticaret A.Ş.’ye İhale
Şartnamesi çerçevesinde satılmasına, Sirkeci İplik Tekstil Petrol Ürünleri
Transmarin Turizm İnşaat Ticaret A.Ş.’nin sözleşmeyi imzalamaktan imtina
etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde teminatının
İdare lehine irat kaydedilmesine, 2.045.000 (İkimilyonkırkbeşbin) Türk Lirası
bedelle ikinci teklifi veren Aykut MUŞ- Zafer MUŞ OGG’ye İhale Şartnamesi
çerçevesinde satılmasına, Aykut MUŞ- Zafer MUŞ OGG’nin sözleşmeyi
imzalamaktan imtina etmesi veya diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi
halinde,
teminatının
İdare
lehine
irat
kaydedilmesine,
1.985.000
(Birmilyondokuzyüzseksenbeşbin) Türk Lirası bedelle üçüncü teklifi veren
135
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Mustafa HACIOSMANOĞLU’na İhale Şartnamesi çerçevesinde satılmasına,
Mustafa HACIOSMANOĞLU’nun sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya
diğer yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine, 1.900.000 (Birmilyondokuzyüzbin) Türk Lirası bedelle
dördüncü teklifi veren İlami AYAZ’a İhale Şartnamesi çerçevesinde
satılmasına, İlami AYAZ’ın sözleşmeyi imzalamaktan imtina etmesi veya diğer
yükümlülükleri yerine getirmemesi halinde, teminatının İdare lehine irat
kaydedilmesine
ve
ihalenin
iptal
edilmesine”
dair
verilen
kararın
onaylanmasına,
2. Bu karar çerçevesinde, satış sözleşmesinin imzalanması ve karar
gereklerinin yerine getirilmesi hususlarında İdarenin yetkili kılınmasına,
karar verilmiştir.
Tarih - Sayı
31.10.2014/ 29161 R.G.
Konu
2014/6910 sayılı Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen
Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası
Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Karara ekli “Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu
Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans
Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan
Yardımcılığının 2/10/2014 tarihli ve 30903 sayılı yazısı üzerine, 6305 sayılı Afet
Sigortaları Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
136
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
31.10.2014/ 29161 R.G.
Konu
2014/6911 sayılı Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi
Uygulanmasına İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Karara ekli “Polietilen Tereftalat (PET) İthalatında Korunma Önlemi
Uygulanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Ekonomi Bakanlığının
2/10/2014 tarihli ve 65663 sayılı yazısı üzerine, 20/2/1930 tarihli ve 1567
sayılı Kanunun 1 inci, 14/5/1964 tarihli ve 474 sayılı Kanunun 2 nci, 6/5/1986
tarihli ve 3283 sayılı Kanunun 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Kanunun
16 ncı, 22 nci ve 55 inci maddeleri, 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayılı Kanun ile
26/1/1995 tarihli ve 4067 sayılı Kanun hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca
13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
137
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
31.10.2014/ 29161 R.G.
Konu
2014/6910 sayılı Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen
Zorunlu Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası
Reasürans Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar yayımlandı.
Özet
Karara ekli “Doğal Afet Sigortaları Kurumu Tarafından Üstlenilen Zorunlu
Deprem Sigortası Riskleri İçin Devlet Tarafından Hasar Fazlası Reasürans
Desteği Sağlanmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Başbakan
Yardımcılığının 2/10/2014 tarihli ve 30903 sayılı yazısı üzerine, 6305 sayılı Afet
Sigortaları Kanununun 8 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
13/10/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
31.10.2014/ 29161 R.G.
Konu
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 27/10/2014 Tarihli ve 2014/108 Sayılı Kararı
yayımlandı.
Özet
Konu : - Konya İli, Yunak İlçesi, Merkez/Selçuk Mah. (412 ada 12 no’lu parsel)
İmar Planı Değişikliği
- Konya İli, Yunak İlçesi, Merkez/Selçuk Mah. (12 ada 1 no’lu parsel)
İmar Planı Değişikliği
Özelleştirme Yüksek Kurulunca;
Özelleştirme İdaresi Başkanlığının 17/9/2014 tarih ve 6510 sayılı yazısına
istinaden;
1- Özelleştirme kapsam ve programında bulunan, mülkiyeti Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. adına kayıtlı,
• Konya İli, Yunak İlçesi, Merkez/Selçuk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
138
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
6.963,00 m2 yüzölçümlü 412 ada, 12 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı”
(ayrık nizam 3 kat, TAKS:0.30, KAKS:0.90) ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine
ilişkin Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar
Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin,
• Konya İli, Yunak İlçesi, Merkez/Selçuk Mahallesi sınırları içerisinde yer alan
3.194,00 m2 yüzölçümlü 12 ada, 1 no’lu parsele “Gelişme Konut Alanı” (ayrık
nizam 2 kat, TAKS:0.40, KAKS:0.80) ve “Yol” fonksiyonu önerilmesine ilişkin
Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı
Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğinin,
onaylanmasına,
2- Onaylanan imar planlarının Resmî Gazete’de yayımlanmasını
139
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATINDA
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2007/1)’de Değişiklik
Yapılmasına Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 11/7/2007 tarihli ve 26579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sigorta Branşlarına İlişkin Tebliğin (Tebliğ No: 2007/1) Ek I’inde yer alan
Sigorta Branşları Listesinin “I. HAYAT DIŞI GRUBU” altında yer alan “A. Sigorta
Branşları ve Bu Branşlar Altında Yapılabilecek Ödemeler” bölümünün 15 inci
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“15.Kefalet
a) Doğrudan Kefalet
b) Dolaylı Kefalet”
MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Hazine Müsteşarlığının bağlı olduğu Bakan
yürütür.
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğyayımlandı.
Özet
24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
MADDE 27 – Bu Tebliğin;
a) 12 nci maddenin (a) ile (b) bendi ve 13 üncü maddenin (a) ile (d)
140
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
bendi 30/8/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 7 ila10 uncu maddeleri ve 16 ila 26 ncı maddeleri 1/10/2014
tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 28 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğyayımlandı.
Özet
24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
MADDE 27 – Bu Tebliğin;
a) 12 nci maddenin (a) ile (b) bendi ve 13 üncü maddenin (a) ile (d)
bendi 30/8/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,
b) 7 ila10 uncu maddeleri ve 16 ila 26 ncı maddeleri 1/10/2014
tarihinde,
c) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,
yürürlüğe girer.
MADDE 28 – Bu Tebliğ hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı yürütür.
141
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
Tarih - Sayı
9.10.2014/ 29140 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/80) yayımlandı.
Özet
İşyeri : Coko Werk Plastik San. Ltd. Şti.
KASIM 2014
ÇOSB Gaffar Okkan Cad. Zafer Sok. No: 11 Çerkezköy/TEKİRDAĞ
SGK Sicil No. : 1039662.059
Tespiti İsteyen : Çelik-İş Sendikası
İnceleme : Coko Werk Plastik San. Ltd. Şti.’nde Bakanlığımızca yapılan
incelemede; işyerinin idari bölümü, üretim bölümü (enjeksiyon, montaj ve
boyahane), kalite kontrol bölümü, lojistik bölümü olmak üzere dört ana
bölümden oluştuğu, işyerinde buzdolabı, çamaşır makinası, bulaşık makinası
gibi plastikten beyaz eşya yan bağlantı ürünlerin (alt gövde, su girişi plastiği,
su şalteri, plastik çerçeve, sansör koruyucu, çamaşır makinası ön ve arka
kapak çerçevesi, alt taban plastiği, plastik kapı kolu, kapak vb.) imalatı
yapıldığı, bu nedenle işyerinde yapılan işlerin niteliği itibariyle İşkolları
Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik, plastik ve ilaç”
işkolunda yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar : Coko Werk Plastik San. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği
itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 04 sıra numaralı “Petrol, kimya, lastik,
plastik ve ilaç” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî Gazete’de
yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5
inci maddesi uyarınca karar verilmiştir.
142
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
14. 10.2014/ 29145 R.G.
Konu
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğyayımlandı.
Özet
24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Tebliğ hükümleri yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
15. 10.2014/ 29146 R.G.
Konu
Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 16/12/2011 tarihli ve 28144 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Millî Savunma Bakanlığı Askerî İş Müfettişleri Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun
91 inci, 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık
Sigortası Kanununun 59 uncu ve 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve
Güvenliği Kanununun 24 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (f) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Teftiş esnasında 4857 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun, 6331 sayılı Kanun ve
toplu iş sözleşmesi ile ilgili mevzuat hükümlerinin doğru uygulanması için ilgili
personeli bilgilendirmek,”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin dokuzuncu fıkrasının
birinci cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
143
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
“Giriş sınavlarının geçerlilik süresi bir yıldır.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı yürütür
Tarih - Sayı
22 . 10.2014/ 29153 R.G.
Konu
Sosyal Güvenlik Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ yayımlandı.
Özet
24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sosyal Güvenlik
Kurumu Sağlık Uygulama Tebliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
MADDE 6 – Bu Tebliğin;
a) 4 üncü maddesi 14/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde,
b) 3 üncü maddesi yayımı tarihinde,
c) Diğer maddeleri 1/10/2014 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı
tarihinde,
yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
22 . 10.2014/ 29153 R.G.
Konu
Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 1/10/2010 tarihli ve 27716 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Sosyal Güvenlik Kurumu Taşra Teşkilatı Kuruluş ve Çalışma Usul ve Esasları
Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (i) ve (j) bentleri
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, (j) bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (k)
144
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
bendi eklenmiş ve diğer bentler buna göre teselsül ettirilmiştir.
“i) Sağlık hizmet sunucularının sözleşme şartlarına uyup uymadıklarına ilişkin
kontrol, tespit ve inceleme işlemlerini yürütmek. Bu bent kapsamında
yapılacak kontrol, tespit ve inceleme işlemleriyle ilgili ortaya çıkacak
ihtilafların çözümü konusunda Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün
uygun görüşünü almak ve bu görüş doğrultusunda işlem tesis etmek.”
“j) Hizmet ve ürün satın alınan kişi, kurum ve kuruluşlarla yapılan
sözleşmelerin
yürütülmesi,
bunların
feshine
ilişkin
işlemlerin
gerçekleştirilmesi, sözleşmeden doğan ödemelerin yapılmasına ilişkin
işlemleri yürütmek. Bu bent kapsamında ortaya çıkacak genel sağlık sigortası
uygulamalarına yönelik ihtilafların çözümü konusunda, Genel Sağlık Sigortası
Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak.”
“k) Genel sağlık sigortası uygulamalarına ait iş ve işlemlerin yürütümünde,
Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan düzenleme ile
verilen görüş ve talimatlar doğrultusunda işlem tesis etmek.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasına (f)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (g) bendi eklenmiş ve diğer bentler
buna göre teselsül ettirilmiştir.
“g) Genel sağlık sigortası işlemlerinin yürütümüne ait Kurum uygulamalarını
değiştirecek nitelikte olan iş ve işlemler hakkında uygulama birliğini sağlamak
amacıyla Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünün uygun görüşünü almak
ve söz konusu genel müdürlük tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen
görüş ve talimatlar doğrultusunda işlem tesis etmek.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“f) Merkez teşkilatı ve diğer il müdürlükleri ile koordinasyon ve işbirliğinde
bulunmak. Merkez teşkilatının görev alanına giren konulara ilişkin iş ve
işlemleri, merkez teşkilatı tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve
talimatlar doğrultusunda yürütmek.”
145
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci fıkrasına (ğ)
bendinden sonra gelmek üzere aşağıdaki (h) bendi eklenmiş ve diğer bent
buna göre teselsül ettirilmiştir.
“h) Merkez teşkilatının görev alanına giren konulara ilişkin iş ve işlemleri,
merkez teşkilatı tarafından yapılan düzenlemeler ile verilen görüş ve
talimatlar doğrultusunda yürütmek.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 66 ncı maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“MADDE 66 – (1) Sağlık Kurulunun oluşturulması ve kapatılması, Emeklilik
Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teklifi ve Yönetim Kurulu kararı ile
gerçekleşir.
(2) Sağlık Kurulu; kurulu bulunduğu il müdürlüğü ile görev alanına giren diğer
il müdürlükleri ve bağlı sosyal güvenlik merkezlerinden gelen, 5510 sayılı
Kanunun ilgili maddeleriyle ilişkili sağlık kurulu raporları ile bunların kontrol
muayene raporlarını inceleyip, değerlendirerek karara bağlar.
(3) Sağlık Kurulunun çalışma usul ve esasları Emeklilik Hizmetleri Genel
Müdürlüğü tarafından belirlenir.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmelikte geçen “sosyal güvenlik kontrol memuru”
ibareleri “sosyal güvenlik denetmeni”, “sosyal güvenlik kontrol memurları”
ibaresi
“sosyal
memurundan”
güvenlik
ibaresi
denetmenleri”,
“sosyal
güvenlik
“sosyal
güvenlik
kontrol
denetmeninden”
olarak
değiştirilmiştir.
MADDE 7 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 8 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı
yürütür.
146
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
28. 10.2014/ 29159 R.G.
Konu
İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/81) yayımlandı.
Özet
İşyeri : Beltur Tur. Taş. Oto. Gıda Ürün. Tem. Hiz. İlt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
Halkalı İstasyon Mah. 1421 Sk. Divan Residence F1 Blok D:1
Küçükçekmece/İSTANBUL
SGK Sicil No. : 1083880.080
Tespiti İsteyen : T. Sağlık-İş Sendikası
İnceleme : Beltur Tur. Taş. Oto. Gıda Ür. Tem. Hiz. İlt. San. ve Dış Tic. Ltd.
Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; hizmet alım sözleşmesi ile Sağlık
Bakanlığı Osmaniye Kadirli Devlet Hastanesi işyerinde veri giriş işinin yapıldığı,
bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliği’nin 10 sıra numaralı “Ticaret,
büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda, yer aldığı tespit edilmiştir.
Karar: Beltur Tur. Taş. Oto. Gıda Ür. Tem. Hiz. İlt. San. ve Dış Tic. Ltd. Şti.
işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra
numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan
bu tespitin Resmî Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş
Sözleşmesi Kanununun 5 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.
147
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
DİĞER MEVZUATTA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
Tarih - Sayı
1.10.2014/29136 R.G.
Konu
Bazı acele kamulaştırma kararları yayımlandı.
Özet
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
2014/6782 sayılı Balıkesir İlinde Tesis Edilecek Kavaklı Rüzgâr Enerjisi
Santralinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6783 sayılı 154 kV Tek Devre 1272 MCM İletkenli ~36,5 km, 99
Adet Direkli, Söke-Akbük Enerji İletim Hattı Yapım İşinde Sözleşme
Bedelinin %39,95’i Kadar İş Artışına İzin Verilmesine İlişkin Karar
–
2014/6786 sayılı Bazı İllerde İnşa Edilecek Hidroelektrik, Rüzgâr
Enerjisi ve Doğalgaz Kombine Çevrim Santrallerinin Yapımı Amacıyla
Bazı Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
2014/6788 sayılı Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Kadrolarda
Düzenleme Yapılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolardan; ekli (3) sayılı
cetvellerde yer alan dolu kadroların dereceleri ve ekli (4) sayılı cetvellerde yer
alan boş kadroların sınıf, unvan ve dereceleri aynı cetvellerde gösterildiği
şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – (1) Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
148
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 Mükerrer R.G.
Konu
Bazı Spor Federasyonlarına İlişkin Ana Statüler yayımlandı.
Özet
Bu Ana Statüler aşağıdaki gibidir.
–
Türkiye Badminton Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Basketbol Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Binicilik Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Boks Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Cimnastik Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Dağcılık Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Golf Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Güreş Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Hentbol Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Herkes İçin Spor Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye İzcilik Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Judo Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Kano Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Kürek Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Muaythai Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Okul Sporları Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Oryantiring Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Ragbi Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Satranç Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Sutopu Federasyonu Ana Statüsü
149
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
–
Türkiye Vücut Geliştirme ve Fitness Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Wushu Federasyonu Ana Statüsü
–
Türkiye Yüzme Federasyonu Ana Statüsü
Tarih - Sayı
1.10.2014/ 29136 R.G.
Konu
Bazı acele kamulaştırma ve tahsis kararları yayımlandı.
Özet
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
2014/6789 sayılı Sakarya İli, Hendek İlçesi, Kemaliye Mahallesinde İlan
Edilen Riskli Alan Sınırları İçerisinde Bulunan Bazı Taşınmazların
Hendek Belediye Başkanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar
–
2014/6790 sayılı Giresun İli, Merkez İlçe, Kale Mahallesinde Bulunan
ve 21/10/2013 Tarihli ve 2013/5511 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
İlan Edilen Riskli Alan Sınırları İçerisinde Kalan Mülkiyeti Hazineye Ait
Taşınmazın Sağlık Bakanlığı (Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı)’na
Olan Tahsisinin Kaldırılarak, Tapu Kütüğünde Yer Alan Şerh, Beyan ve
Belirtmelere Uyulmak Kaydıyla, 6306 Sayılı Afet Riski Altındaki
Alanların
Dönüştürülmesi
Hakkında
Kanun
Amaçlarında
Değerlendirilmek Üzere Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Tahsis Edilmesi
Hakkında Karar
150
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
Tarih - Sayı
3.10.2014/ 29138 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
KASIM 2014
Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Atılım Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–
Düzce Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Gaziantep Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Gediz Üniversitesi Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Gediz Üniversitesi Önlisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Koç Üniversitesi Sağlık Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Koç Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
Tarih - Sayı
8.10.2014/ 29139R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Gümüşhane Üniversitesi Eğitim Teknolojileri Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
151
MALİ BÜLTEN
–
SAYI : 116
KASIM 2014
Namık Kemal Üniversitesi Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Çocuk Eğitimi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Ordu Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Ana Yönetmeliği
–
Selahaddin Eyyubi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
Tarih - Sayı
9.10.2014/ 29140 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Erzurum Teknik Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Fırat Üniversitesi Pazarlama ve Nöropazarlama Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
10.10.2014/ 29141 R.G.
Konu
Erciyes Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Erciyes Üniversitesi İlaç Uygulama ve Araştırma
Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına ve yönetim
organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
152
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
Tarih - Sayı
12.10.2014/ 29142R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
KASIM 2014
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Anadolu Üniversitesi Yurt Dışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Hacettepe Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği, Meslek Hastalıkları
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
–
Hacettepe Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
12.10.2014/ 29143R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı Bütçe, Muhasebe
Uygulamaları ile İç Denetime İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Yönetmelik
–
Bartın Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Kadir Has Üniversitesi Türkiye Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
153
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
Tarih - Sayı
13.10.2014/ 29144 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
KASIM 2014
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi
Yönetmeliği
–
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Turgut Özal Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
16.10.2014/ 29147R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Atılım Üniversitesi Öğrenci Kayıt, Kabul Önlisans ve Lisans EğitimÖğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik
–
Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim
ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
— Yalova Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Yalova Üniversitesi Önlisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
154
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
16. 10.2014/ 29147 R.G.
Konu
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 25/6/2012 tarihli ve 28334 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Uzmanlığı Yönetmeliğinin 6 ncı maddesinin
birinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“Uzman yardımcılığı giriş sınavı yazılı ve sözlü veya İdarece uygun görülmesi
halinde yalnızca sözlü sınavdan oluşur.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan
“başvuru süresinin bitiminden en az otuz gün önce” ibaresinden sonra gelmek
üzere, “Resmî Gazete’de,” ibaresi eklenmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“c) Giriş sınavının yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş
yaşını doldurmamış olmak.”
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Özelleştirme İdaresi Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
16.10.2014/ 29147 R.G.
Konu
Bazı Acele Kamulaştırma Kararları yayımlandı.
– Özet
–
Bu Kararlar aşağıdaki gibidir.
–
2014/6820 sayılı Bazı İllerde Kurulacak Hidroelektrik ve Rüzgâr
Enerjisi Santralleri ile Enerji Nakil Hatlarının Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Maliye Bakanlığı Tarafından Acele Kamulaştırılması
Hakkında Karar7
155
MALİ BÜLTEN
–
SAYI : 116
KASIM 2014
2014/6846 sayılı Sakarya İli, Erenler ve Arifiye İlçelerinde Tesis
Edilecek Doğalgaz Dağıtım Sisteminin Yapımı Amacıyla Bazı
Taşınmazların Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Tarafından Acele
Kamulaştırılması Hakkındaki 2/9/2013 Tarihli ve 2013/5347 Sayılı
Bakanlar Kurulu Kararının Eki Listenin Değiştirilmesi Hakkında Karar
–
2014/6847 2014 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “Aşağı Fırat II.
Merhale Projesi (GAP)” Kapsamındaki Mardin Depolaması İnşaatı
İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
–
2014/6850 sayılı Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak
Tespiti ile Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Kapsamından
Çıkarılması Hakkında Karar
–
2014/6850 aayılı Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Olarak
Tespiti ile Bazı Yerleşim Birimlerinin Uygulama Alanı Kapsamından
Çıkarılması Hakkında Karar
–
2014/6847 sayılı 2014 Yılı Yatırım Programında Yer Alan “Aşağı Fırat
II. Merhale Projesi (GAP)” Kapsamındaki Mardin Depolaması İnşaatı
İşinin Yapımı Amacıyla Bazı Taşınmazların Devlet Su İşleri Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar
Tarih - Sayı
17.10.2014/ 29148 R.G.
Konu
Ekonomi Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği
Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet
gerekleri ve personel planlaması esas alınarak, Ekonomi Bakanlığında 657
sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak görev yapan personelin görevde
yükselme ve unvan değişikliklerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
156
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
17.10.2014/ 29148 R.G.
Konu
Astsubay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 28/12/1998 tarihli ve 23567 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Astsubay Sicil Yönetmeliğinin 53 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki
“kararname” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (a)
bendindeki “Bakanlık onayı” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı
birlikte yürütür.
Tarih - Sayı
17.10.2014/ 29148 R.G.
Konu
Subay Sicil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 27/12/1998 tarihli ve 23566 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Subay Sicil Yönetmeliğinin 74 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki
“kararname” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 105 inci maddesinin birinci fıkrasındaki “teklifi
üzerine” ibaresinden sonra gelmek üzere “, mensubu oldukları kuvvet
komutanlıklarında, Jandarma Genel Komutanlığında veya Sahil Güvenlik
Komutanlığında ve” ibaresi eklenmiş, aynı maddenin üçüncü fıkrasındaki
“kararname” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 114 üncü maddesinin birinci fıkrasındaki
157
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
“kararname” ibaresi “onay” şeklinde değiştirilmiştir.
MADDE 4 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 5 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı
birlikte yürütür.
Tarih - Sayı
17.10.2014/ 29148 R.G.
Konu
2014/6835 sayılı 380 kV Erzin DGKÇS-İsdemir TM Enerji İletim Hattı Projesi
Kapsamında Bazı Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel
Müdürlüğü Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “380 kV Erzin
DGKÇS-İsdemir TM Enerji İletim Hattı Projesi” kapsamında ekli haritada
gösterilen güzergâha isabet eden taşınmazlarda direk yerlerinin mülkiyet
şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle adı
geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması; Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlığının 24/9/2014 tarihli ve 1546 sayılı yazısı üzerine, 2942
sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca
30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
18.10.2014/ 29149 R.G.
Konu
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Kadrosunun 2’den 4’e
Çıkarılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
1 – Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı kadrosunun 2’den
4’e çıkarılması 3046 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin (i) bendi gereğince
uygun görülmüştür.
2 – Bu Kararı İçişleri Bakanı yürütür.
158
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
Tarih - Sayı
18.10.2014/ 29149 Mükerrer R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
KASIM 2014
Kadir Has Üniversitesi Yaz Öğretimi Yönetmeliğinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Mevlana Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
19.10.2014/ 29150 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Acıbadem Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
–
Doğuş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
–
Fırat Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Diş Hekimliği Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
159
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
20.10.2014/ 29151R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Celal Bayar Üniversitesi Çift Diplomaya Yönelik Uluslararası Ortak
Programlar Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
–
Dumlupınar Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
İstanbul Şehir Üniversitesi Satın Alma ve İhale Yönetmeliği
–
Mersin Üniversitesi Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Pamukkale Üniversitesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
22.10.2014/ 29153 R.G.
Konu
Gelir
İdaresi
Başkanlığı
Gelir
Uzmanlığı
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
MADDE 1 – 1/4/2002 tarihli ve 24713 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Şeker Kotalarının Düzenlenmesine İlişkin Yönetmeliğin 8 inci maddesine
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.
“Kurum, tatlılık vermek amacıyla kullanılan, tatlılık derecesi yüksek, sakarin,
aspartam gibi yüksek yoğunluklu tatlandırıcılar ile şekerin yerine kullanılan ve
şeker piyasasını etkileyen diğer şeker alternatifi tatlandırıcıları piyasada
izleyebilir ve kontrol edebilir, numune alabilir.
Kurum görevlerini yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgi ve belgeyi
şirketler ve bünyesindeki fabrikalar ile piyasada mal veya hizmet üreten,
160
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
pazarlayan ve satan gerçek ve tüzel kişiler ile bunların her türlü birliklerinden
isteyebilir. Bunlar, istenen bilgileri Kurumun belirleyeceği süre içinde vermek
zorundadır.
Bu maddenin uygulanmasında noksan, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge
verilmesi ya da bilgi veya belgenin belirlenen süre içinde ya da hiç
verilmemesi veya yerinde incelemenin engellenmesi ya da zorlaştırılması
durumunda Kurulca şirketlere Şeker Kanununun 11 inci maddesinin altıncı
fıkrasında belirlenen ceza hükmü uygulanır. Kota tahsis edilmemiş olan
şirketler ile piyasada mal veya hizmet üreten, pazarlayan ve satan gerçek ve
tüzel kişilere ve bunların her türlü birliklerine bu hüküm uygulanmasında, ilgili
pazarlama yılında Şeker Kurulu tarafından en az kota tahsis edilmiş olan
şirketin A kotası dikkate alınır.
Şirketler Kurulun kurmuş olduğu ölçüm sistemlerini etkileyecek yeni bir hat
tesis edemezler.
Şirketlerden tutulması talep edilen her türlü defter, belge ve kayıtların,
Kurumun belirlediği şekilde tanzim edilerek, belirlenen dönemlerde Kuruma
bildirilmesi zorunludur.
Şeker depolarının ve stoklarının Kurulca belirlenen süre içerisinde Kuruma
bildirilmemesi ya da eksik ya da yanlış bildirilmesi durumunda, bildirilmeyen
veya eksik ya da yanlış bildirilen miktar için Şeker Kanununun 11 inci
maddesinin altıncı fıkrasında belirlenen ceza uygulanır.
Şirketlerin A ve B kotası dışında üretim yapıp yapmadığının tespitinde, üretim
miktarı, hammadde, yardımcı malzeme, enerji sarfiyatı, yan ürünler, işçi sayısı
ve maaş bordrosu gibi üretilen şeker miktarı ile ilgili verilerden yararlanılır.
Sevk irsaliyesi, ilgili mevzuatına uygun ve eksiksiz olarak doldurularak, bu
bilgiler Kurulun belirleyeceği usul ve esaslarda düzenli olarak Kuruma bildirilir.
Sevk irsaliyesi üzerinde ilgili mevzuatı gereğince bulunması gereken
unsurlardan herhangi birisinin eksik olduğunun tespiti halinde bu fiili işleyen
gerçek ve tüzel kişiler hakkında Şeker Kanununun 11 inci maddesinin altıncı
161
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
fıkrasında belirlenen ceza uygulanır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Şeker Kurumu Başkanı yürütür.
Tarih - Sayı
21.10.2014/ 29152 R.G.
Konu
2014/6854 sayılı İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne Bağlı Olarak
Finans Enstitüsü Kurulması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Finans Enstitüsü
kurulması; Millî Eğitim Bakanlığının 26/8/2014 tarihli ve 3557777 sayılı yazısı
üzerine, 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
17.10.2014/ 29148 R.G.
Konu
Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
18/12/2005 tarihli ve 26027 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Subay ve
Astsubay Atama Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
162
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
21.10.2014/ 29152 R.G.
Konu
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen
Personel
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmelik
yayımlandı.
Özet
24/9/2008 tarihli ve 27007 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye RadyoTelevizyon Kurumunda Memur Statüsünde İstihdam Edilen Personel
Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
21.10.2014/ 29152 R.G.
Konu
Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Hukuk Müşavirliği ve
Avukatlık Sınav ve Atama Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu
Yönetmeliğin
amacı,
Devlet
Hava
Meydanları
İşletmesi
Genel
Müdürlüğüne ilk defa atanacak hukuk müşavirleri ve avukatların mesleğe
alınma ve atanmalarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
163
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
21.10.2014/ 29152 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
MEF Üniversitesi Lisans ve Önlisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği
–
MEF Üniversitesi İngilizce Hazırlık Programı Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği
Tarih - Sayı
21.10.2014/ 29152 Mükerrer R.G.
Konu
Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmeliğin amacı; Kastamonu Üniversitesi Ortadoğu Araştırmaları
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçları, faaliyet alanları, organları, bu
organların görevleri ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
22.10.2014/ 29153 R.G.
Konu
Gelir
İdaresi
Başkanlığı
Gelir
Uzmanlığı
Yönetmeliğinde
Değişiklik
Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
26/12/2009 tarihli ve 27444 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir İdaresi
Başkanlığı Gelir Uzmanlığı Yönetmeliğinin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
164
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
22.10.2014/ 29153 R.G.
Konu
Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik yayımlandı.
Özet
11/10/2012 tarihli ve 28438 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Karadeniz
Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin bazı
maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
23.10.2014/ 29154 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Süleyman
Demirel
Liderlik
Araştırma
ve
Uygulama
Merkezi
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Süleyman Demirel Üniversitesi Pomza Araştırma ve Uygulama
Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Süleyman Demirel Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
165
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
24.10.2014/ 29155 R.G.
Konu
Kalkınma Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına
Gönderilmesi
Hakkında
Yönetmelikte
Değişiklik
Yapılmasına
Dair
Yönetmelik yayımlandı.
Özet
8/8/2012 tarihli ve 28378 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma
Bakanlığı Personelinin Yetiştirilmesi Amacıyla Yurt Dışına Gönderilmesi
Hakkında Yönetmeliğin bazı maddeleri değiştirilmiştir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
24.10.2014/ 29155 R.G.
Konu
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal, Ekonomik ve Politik
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği yayımlandı.
Özet
Karamanoğlu
Mehmetbey
Üniversitesi
Sosyal,
Ekonomik
ve
Politik
Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin kuruluş, yönetim ve çalışma
şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana
166
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest
Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
Tarih - Sayı
25.10.2014/ 29156 R.G.
Konu
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği tarafından çıkarılan Yönetmelikler
yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Disiplin Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İçmimarlar Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Ana
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Şehir Plancıları Odası Serbest
Şehircilik Hizmetleri, Büro Tescil, Mesleki Denetim ve En Az Ücret
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
167
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
KASIM 2014
Tarih - Sayı
26.10.2014/ 29157 R.G.
Konu
2014/6875 sayılı 380 kV Bağıştaş Trafo Merkezi Projesi Kapsamında Bazı
Taşınmazların Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü
Tarafından Acele Kamulaştırılması Hakkında Karar yayımlandı.
Özet
Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğüne ait “380 kV Bağıştaş
Trafo Merkezi Projesi” kapsamında ekli haritada gösterilen sahaya isabet eden
taşınmazların adı geçen Genel Müdürlük tarafından acele kamulaştırılması;
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının 11/9/2014 tarihli ve 1488 sayılı yazısı
üzerine, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesine göre,
Bakanlar Kurulu’nca 30/9/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.
Tarih - Sayı
26.10.2014/ 29157 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
Çankaya Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–
Gazi Üniversitesi Geriatrik Bilimler Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik
–
Üsküdar Üniversitesi Türk Dünyası Felsefe Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Üsküdar Üniversitesi Postkolonyal Çalışmalar Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
–
Yıldız
Teknik
Üniversitesi
Önlisans
ve
Lisans
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
168
Eğitim-Öğretim
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
Tarih - Sayı
27.10.2014/ 29158 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
–
KASIM 2014
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Tasarım, Mimarlık ve Kent
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
–
Selçuk Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Hazırlık
Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği
–
Trakya Üniversitesi Risk Yönetimi ve Kurumsal Sürdürülebilirlik
Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
Tarih - Sayı
28.10.2014/ 29159 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
* Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Deprem Araştırma Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
* Kastamonu Üniversitesi Tarih ve Arkeoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi
Yönetmeliği
169
MALİ BÜLTEN
SAYI : 116
Tarih - Sayı
30.10.2014/ 29160 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
KASIM 2014
* Sabancı Üniversitesi Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
* Sabancı Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği
Tarih - Sayı
31 .10.2014/ 29161 R.G.
Konu
Bazı Üniversitelere İlişkin Yönetmelikler yayımlandı.
Özet
Bu Yönetmelikler aşağıdaki gibidir.
* Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıpta Uzmanlık ve Yandal Uzmanlık
Öğrencileri Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına
Dair Yönetmelik
* Turgut Özal Üniversitesi Küresel ve Bölgesel Araştırmalar Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
170
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
63
File Size
2 293 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content