close

Enter

Log in using OpenID

9 Şubat - 13 Şubat 2015

embedDownload
9Şubat13Şubat2015
GLOBALPİYASALARDAGEÇTİĞİMİZHAFTANINÖZETİVEGELECEKHAFTA...
GeçtiğimizhaftaglobalpiyasalarüzerindeetkiliolanenönemliverikuşkusuzABD’denaçıklananTarımDışıİstihdamverisi
oldu.GeçtiğimizaylardaolduğugibibuaydabeklentiüzerindekalantarımdışısektörlerdekiistihdamoranıABDDoları’nın
güçlenmesinenedenoldu.
ABDtarafındanaçıklanandiğerverileregözattığımızdaÇekirdekTÜFE,ISMİmalatEndeksi,FabrikaSiparişleriveADPÖzel
SektörİstihdamDeğişimiverileribeklentilerikarşılayamadıveABDekonomisineilişkinsoruişaretlerioluşmasınanedenoldu.
BeklentiüzerindegelenHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvuruları,TarımDışıİstihdamOranıveOrtalamaSaatlikKazançlarverileri
iseABDDolarınınhaftanınsonişlemgünündegüçkazanmasınısağladı.
Avrupa’dan açıklanan verilere baktığımızda İmalat ve Hizmet PMI verilerinin ön planda olduğu bir haftayı geride bıraktık.
İmalatPMIverilerindeİspanya,İtalyaveİngilterebeklentiüzerindekalırken,FransaveAlmanya’dabeklentialtındakaldı.Euro
BölgesigenelinikapsayanİmalatPMIverisiisebeklentidegeldi.GenelanlamdabeklentiüzerindekalanHizmetPMIverileri
iseAvrupahizmetsektörüaçısındanolumlukarşılandı.EuroBölgesiÜFE’siveAlmanyaSanayiÜretimibeklentialtındakalan
verilerolurken,EuroBölgesiPerakendeSatışlarveAlmanyaFabrikaSiparişleriverileribeklentideniyigeldi.
AsyatarafındangelenverilerebaktığımızdaİmalatPMIverileriningenelolarakgeçtiğimizayınüzerindegeldiğinigördük.Çin
HSBCHizmetPMIisebeklentialtındakaldı.AvustralyaPerakendeSatışlarverisibeklentiyikarşılayamazken,HIAYeniKonut
Satışları verisi beklenti üzerinde daralma gösterdi. Avustralya Merkez Bankası’nın sürpriz faiz indirimi ve Çin Merkez
Bankası’nınMevduatMunzamKarşılıkOranlarınıdüşürmesiAsya’dadalikiditeninartacağınaişaretetti.
Türkiye’dengelenverilerarasındaenönemlisibeklentiüzerindekalanTÜFEverisioldu.Beklendiğikadarazalmayaşanması
halindeMerkezBankası’nınfaizindiriminegideceğibeklentisiolanTÜFEbeklentidenazgerileyinceTCMBfaizkararını24
Şubat’takiPPK’yabıraktığınıaçıkladı.AncakHükümetkanadındanfaizlerinbiranevvelindirilmesitalebiyinelenmeyedevam
edildi.
9Şubat13Şubat2015
ABD
ABDtarafındangeçtiğimizhaftaöneçıkanverilerebaktığımızda;Haftanınilkişlemgününde
verilerin beklentileri karşılayamadığını takip ettik. Beklentinin %0,1 düzeyinde olduğu
ÇekirdekPCEFiyatListesi%0,0seviyesindeaçıklandı.Beklentinineksi%0,2olduğuKişisel
Gider dördüncü çeyreğin genelinde süren alım hızına ara vermesiyle eksi %0,3 oranında
gerçekleşti.GeçenaydabeklentilerikarşılayamayanÜretimPMI53,9düzeyindeydi.Veride
açıklanmasıbeklenenise54,1idi.Beklentialtındakalanbirdiğerönemliveriisebeklentinin
54,9 düzeyinde olduğu Tedarik Yönetim Enstitüsü İmalat Endeksi oldu. ISM Endeksi 53,5
düzeyindeaçıklandı.
S&P
DOW
NASDAQ
%3.03
2055,47
%3.84
17824,29
%2.36
Aralık ayında %3,4 gerileyen Fabrika Siparişleri’nde %2,2 gerileme beklenmekteydi. Tarım
4744,4
Dışı İstihdam’ın öncüsü niteliğinde olan Özel Sektör İstihdamı üst üste beşinci ayda da
200.000 kişinin üzerinde artış göstererek 213.000 kişi açıklandı. Beklentilerin altında kalan veride açıklanması beklenen
225.000kişiseviyesindeydi.OcakayınaaitHizmetlerPMIdabeklentilerikarşılayamayarak54,2oldu.Verinin54,3düzeyinde
açıklanacağıöngörülüyordu.TedarikYönetimEnstitüsüİmalatDışıEndeksise51,6oldu.ISMİmalatDışıEndeksiisebeklenti
üzerinde56,7düzeyindegeldi.
Haftalık İşsizlik Maaşı Başvuruları beklentiden iyi 278.000 kişi açıklandı. Beklenti ise 290.000 kişiydi. Ticaret Dengesi de
beklentiden kötü geldi. Beklentinin 38milyar Amerikan Doları düzeyinde olduğu veri 46milyar 56milyon Amerikan Doları
düzeyindeaçıklandı.
Haftanın son işlem gününde öne çıkan verilere baktığımızda; Ortalama Saatlik Kazançlar beklentinin üzerinde geldi.
Beklentinin%0,3düzeyindeolduğuveri%0,5seviyesindeaçıklandı.İşgücünekatılımoranının%62,9oranınaçıktığıİstihdam
verisinde İşsizlik Oranı %5,7 düzeyine çıktı. Ayın en önemli verilerinden olan Tarım Dışı İstihdam ise beklenti üzerinde
257.000kişioldu.Beklenti234.000kişiaçıklanacağıyönündeydi.TarımDışıİstihdamverisiböylelikleson17yılınensert3
aylıkyükselişinikaydetmişoldu.OrtalamasaatlikücretlerdedeKasım2008’denbuyanaenbüyükartışıgerçekleştirmişoldu.
Ekonominingüçlendiğineişaretedenbuverilerharcamalarınartacağıvebüyümeyekatkısağlayacağıbeklentisioluşturdu.
İstihdamdakiartışınistikrarkazanmasıFEDyetkilerininfaizoranınıarttırmalarıkonusundaellerinigüçlendiriyor.
9Şubat13Şubat2015
ABD
Kanada’dan ise öne çıkan verilerin başında, beklentilerin altında açıklanan IVEY PMI vardı. Beklentinin 54,0 seviyesinde
olduğuveri45,4düzeyindeaçıklandı.TicaretDengesi’ndeisebeklentieksi1milyarKanadaDolarıaçıklanacağıyönündeydi.
Ticaret açığı beklentinin altında 650 milyon Kanada Doları oldu. Haftanın son işlem gününde Kanada’dan takip ettiğimiz
önemli veriler beklentinin üzerindeydi. Beklentinin %5,0 oranında olduğu Yapı Ruhsatları %7,7 düzeyinde gerçekleşirken,
beklentinin%6,7oranındaolduğuİşsizlikOranı%6,6düzeyinegeriledi.
Geçtiğimiz hafta ABD’den öne çıkan verilerin yanında önemli gelişmelerde takip edildi. ABD’de petrol çalışanlarının
sürdürdüğügrevsonrasıbirpetrolrafinerisiüretimearaverdi.Grevhaberleriylebirliktepetrolfiyatlarındayukarıyönlüeğilim
görüldü. FED yetkililerinin açıklamalarının da ön planda olduğu geçtiğimiz hafta; Minneapolis FED Başkanı Narayana
Kocherlakota,2015’tefaizinartırılmamasıgerektiğini,enflasyonun%2’yeçıkmasınınyıllaralacağınıveyetkilerinpiyasalardaki
güvenilirliğiyitirdiklerinibelirtti.St.LouisFEDBaşkanıJamesBullardise’’sabırlı’’olunacağıifadesininkaldırılmasıgerektiğini
savundu.ClevelandFEDBaşkanıLorettaMester,faizlerinyakındaarttırılmasınıgerektiğinisavunurken,BostonFEDBaşkanı
EricRosengrenise,faizlerinartırılmasıhususundasabırlıolunmasıgerektiğinibelirtti.BeklentininüzerindeaçıklananTarım
Dışı İstihdam verisinin ardından konuşma yapan Atlanta FED Başkanı Dennis Lochart ise, ‘’ Zayıf enflasyona neden
olduğunudüşündüğümüzvegeçiciolduklarınainandığımızfaktörlerinkaybolduğunugörmemizlazım.Enflasyonoranlarının
yükselmesigerekiyor.Bubanaönemlikararlarıetkileyecekgörünümeilişkinözgüvenverecektir.’’dedi.
9Şubat13Şubat2015
AVRUPA
Avrupa’nın ekonomik gelişme bakımından yoğun bir hafta geçirdiği söylenebilir. Öncelikle
%1.42
dünyagenelindeolduğugibiAvrupaBölgesi’ndendeİmalatveHizmetPMIrakamlarınıtakip
ettik.HaftanınilkişlemgünüAvrupaiçinİmalatPMIgünüydü.ISMİmalatEndeksiİspanya’da
10846,39
54.7,İtalya’da49.9,İngiltere’deise53.0düzeyindebeklentilerdendahaolumlugeldi.Endeks
Fransa’da 49.2, Almanya’da ise 50.9 düzeyinde açıklanarak beklentilerin gerisinde kaldı.
%1.54
EuroBölgesigenelindekiİmalatPMIEndeksiise51.0ilebeklentidegeldi.Haftaortasındaise
6853,44
HizmetPMIEndeksleriaçıklandı.HizmetPMI’largenelanlamdaülkelerdebeklenilendenve
bir önceki aydan daha yüksek açıklandı. İspanya’da 56.7, İtalya’da 51.2 seviyesinde geldi.
%1.88
Avrupa’nın lokomotifi olarak görülen Almanya’da da beklenti üzerinde 54.0 seviyesinde
4691,03
olduğu duyuruldu. Euro Bölgesi genelinde beklentiler 52.3 seviyesindeyken Ocak ayına ait
rakam52.7seviyesindeydi.Avrupa’nınbirbaşkaönemliekonomisiolanİngiltere’dedeyine
öngörülenden yüksek seviyede açıklandı ve 57.2 düzeyinde geldi. Ocak ayına ait PMI endekslerinin genel olarak olumlu
gelmesiEuroBölgesi’ninmoralkazanmasınasebepoldu.
DAX
FTSE
CAC40
EuroBölgesi’ndeÜreticiFiyatEndeksibeklentilerinaltındagelerekgerilemeyedevametti.2014yılınınAralıkayınaaitüretici
fiyat endeksinde aylık bazda %1 gerileme olduğu görüldü. Yıllık bazda ise ÜFE’nin %2.7 oranında azaldığı görüldü.
GeçtiğimizhaftalardadaTüketiciFiyatEndeksi’nin%0’ınaltındageldiğinigörmüştük.ÜFEileberaberbölgedekideflasyonist
tehlikeninartabileceğinigörmüşolduk.YineEuroBölgesigenelindeAralıkayınaaitPerakendeSatışlaraçıklandı.Veriyeaylık
bazdabaktığımızda%0.3oranındakiartışilebeklentilerikarşıladığınıancakbiröncekiayıngerisindekaldığınıgörmekteyiz.
2014yılıitibariyledeAvrupagenelindePerakendeSatışlarınbiröncekiyılagöre%2.8oranındayükseldiğiduyuruldu.Aynı
günİngiltere’denYapıPMIendeksinitakipettik.Ocakayınaaitveribeklentivebiröncekiaydandahayüksekgeldive59.1
seviyesinde açıklandı. 2014 Ekim ayından bu yana kademeli olarak geri çekilen Yapı PMI verisi bu ay olumlu gelerek bu
seyrinesonvermişoldu.
Perşembe günü Avrupa’da önemli gelişmeleri takip ettik. Öncelikle Almanya’da Aralık ayına ait Perakende Siparişleri
açıklandı. Veri %4.2 oranında yükselerek beklentiden ve bir önceki aydan oldukça iyi geldi. İngiltere’de ise İngiltere’nin en
büyük mortgage kredi vereni olan Halifax İskoç Bankası’nın açıkladığı Konut Fiyat Endeksi duyuruldu. Ocak ayına ait
beklentilerin %0.1 oranında artış yönünde olduğu veri, daha olumlu gelerek %2 oranında yükseldi. Yıllık bazdaki artış ise
%8.5olarakduyuruldu.
9Şubat13Şubat2015
AVRUPA
İngiltere’deParaPolitikasıKomitesiŞubatayıtoplantısınıgerçekleştirdi.Komite,8Ocaktarihindeyapılanbiröncekitoplantıda
parasal genişleme tutarı ve faiz oranı sabit bırakılmıştı. Bu toplantıda da aynı karar alındı ve Parasal Genişleme Miktarı
375milyar Sterlin olarak sabit bırakılırken, gösterge faizleri de rekor düşük seviye olan %0.5 oranında kaldı. Daha önceki
bültenlerimizde de aktardığımız üzere İngiltere, piyasalara 2012 Temmuz ayından bu yana piyasa 375milyar Sterlin para
aktarmaktadır.Bununlabirlikte2009Martayındanbuyanada%0.5oranındarekordüşükfaizuygulamasınısürdürmektedir.
HaftanınsonişgünüAvrupaaçısındançokdahareketligeçmezkenAlmanyaveİspanya’danSanayiÜretimini,İngiltere’den
de Ticaret Dengesini takip ettik. Almanya’da Sanayi Üretimi beklentileri karşılayamasa da bir önceki ay ile aynı seviyede
kalarak%0.1oranındaarttı.İspanya’daisehembeklentilerikarşılayamadıhemdebiröncekiaydandahaolumsuzgelerek
%0.9 seviyesinde geriledi. İngiltere’de Ticaret Dengesi Aralık ayında kötü görünümünü arttırdı ve bir önceki aydan daha
olumsuzgelerek10milyar150milyonSterlinaçıkverdi.
Hafta içerisinde ortaya çıkan bir başka önemli gelişme ise Yunanistan ile Avrupa Merkez Bankası(ECB) arasında yaşandı.
Çarşamba günü Mario Draghi ve Yunanistan Maliye Bakanı Yanis Varoufakis'ın görüşmesinin ardından bir toplantı yapan
ECB, toplantıdan bir kaç saat sonra Yunanistan'ın hali hazırdaki kurtarma planına bağlılığına ilişkin endişeleri gerekçe
göstererek likiditeye ulaşımını kesti ve ülke tahvillerini teminat olarak görmediğini açıkladı. Yunanistan'da yeni kurulan
hükümetin seçim vaatleri arasında hali hazırdaki borçlar üzerinden iyileştirmeye gidileceği yer alıyordu. Ancak bu karar ile
birlikte;2010'danbuyanagüvenilirolmayanteminatlarakarşıECBfonlarınaerişebilenYunanistanbankalarının,artıkkendi
merkezbankalarınadahayüksekfaizlerilebaşvuruyapmalarıgerekebilir.AyrıcaUluslararasıkrediderecelendirmekuruluşu
Standard & Poor's Yunanistan'ın kredi notunu B'den B-'ye düşürdü. S&P, yeni hükümetin yapacağı anlaşmanın
zamanlamasına ve başarısına ilişkin belirsizliklerin, kredi çıkışını artırdığını ve yatırımları sınırlayarak vergi konusundaki
bağlılığıazalttığınıbelirtti.
9Şubat13Şubat2015
ASYA
Asya tarafından geçtiğimiz hafta açıklanan verilere baktığımızda, haftanın ilk günü takip
ettiğimizİmalatPMIrakamlarıkarışıkgeldi.AvustralyaİmalatPMI49.0seviyesinde,Japonya
İmalatPMI52.2düzeyinde,ÇinİmalatPMIise49.7seviyesindeaçıklandı.50’ninüzerindebir
rakam gelmesi halinde ekonomideki genişlemeyi gösteren veri geçtiğimiz ay, Avustralya’da
46.9,Japonya’da52.1veÇin’de49.8seviyesindegerçekleşmişti.
Nikkei
%0,14
17649
HangSeng %0,70
24679,39
Avustralya Merkez Bankası(RBA) sürpriz bir kararla faiz oranını 0.25 baz puan indirerek
%2.25 seviyesine çekti. RBA’nın faiz kararında küresel politika yapıcıların genişlemeye
Shangai %4,19
gitmesininAvustralya’nınparabiriminideğerlendireceğitehdidietkilioldu.Avustralya’datakip
ettiğimiz diğer önemli verilerden Ticaret Dengesi ve Yapım İzni beklentiden iyi geldi. Ticaret
3075,91
Dengesi 436Milyon AUD açık verirken, Yapı İzinleri %3.3 seviyesinde daralma gösterdi.
TicaretDengesi’nde775MilyonAUDaçıkverilmesibeklenirken,Yapımİzni’nde%5.0düzeyindedaralmabekleniyordu.
Çin’deizlediğimizHSBCHizmetPMIdaralmagösterirkenveÇinMerkezBankası(PBOC)MevduatMunzamKarşılığıOranını
indirdi.ÇinHSBCHizmetPMIgeçtiğimizayınaltında51.8seviyesindegeldi.ÇinMerkezBankası%20.50düzeyindebulunan
MevduatMunzamKarşılığıOranını%19.50düzeyineçekti.
9Şubat13Şubat2015
ASYA
Avustralya’daaçıklananPerakendeSatışlarkarışıkgelirken,HIAYeniEvSatışlarıdaralmagösterdi.PerakendeSatışlaraylık
bazda%0.2seviyesinde,yıllıkbazdaise%1.5düzeyindeartışgösterdi.Beklentiaylıkbazda%0.4seviyesinde,yıllıkbazda
ise%1.0düzeyindeartışolmasıyönündeydi.Biröncekiveride%2.2seviyesindebüyümegösterenHIAYeniEvSatışlarıise
%1.9seviyesindedaralmagösterdi.
Asya’nınbirdiğerönemliekonomisiYeniZelanda’daaçıklananverilerebaktığımızda,İstihdamOranlarıkarışıkgeldi.İstihdam
Değişikliği %1.2 seviyesinde gelirken, İşsizlik Oranı ise %5.7 düzeyinde geldi. İstihdam Değişikliği’nin %0.8 seviyesinde,
İşsizlik Oranı’nın ise %5.3 düzeyinde gelmesi bekleniyordu. %5.0 seviyesinde daralma beklenen Yapım İzni ise %3.3
düzeyindedaralmagösterdi.
9Şubat13Şubat2015
TÜRKİYE
GeçtiğimizhaftaTürkiye’deaçıklananveriakışınabaktığımızdailkolarakgeçtiğimizayaoranladaralanHSBCİmalatSanayi
PMI Endeksi dikkatimizi çekiyor. Haftanın ilk günü açıklanan bu veride Ocak ayında imalat sanayi satın alma endeksi bir
önceki aya göre geriledi (Aralık ayı – 51.4) ve 49.8 seviyesine indi. Bu seviyenin 50’nin altına inmesi üretimde ve yeni
siparişlerde daralmayı işaret ediyor. Ayrıca, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın Ocak ayı dış ticaret verileri de daralmayı
destekleyecekşekildebiröncekiseneninverilerineoranladüşüşgösterdi.Türkiye’ninOcakayında10.80MilyarDolarihracat
yaptığınıgördük.TakipettiğimizbirdiğerönemliverideenflasyondakideğişimigösterenTÜFEoldu.TÜFEyıllık%8.17’den
%7.24’egerilerken,aylıkbazdadeğerlendirildiğindeAralıkayındaki%0.44düşüştensonraOcakayında%1.10artışgösterdi.
Bununa birlikte Üretici Fiyat Endeksi verileri yıllık %3.28 ile bir önceki yıla göre düşüş gösterirken, aylık bazda %0.33 arttı.
HazineMüsteşarlığı’ncaaçıklananOcak2015nakitdengesi3.38milyarTLfazlaverdi.
AçıklananTÜFEverilerindensonra,MerkezBankasıenflasyonlailgilideğerlendirmesini24Şubat’takiParaPolitikasıKurulu
Toplantısındayapacağınıduyurdu.BunakarşılıkhükümetkanadındanMerkezBankasınaPPKtoplantısınınacilenyapılması
ve faiz oranlarının düşürülmesi yönünde yoğun talep olduğu görüldü. Merkez Bankası’na yönelik bu eleştiriler sonrasında
dolar/tlkurundahızlıyükselişolduvekur2.48seviyesinigörerekyenibirrekoraimzaattı.
9Şubat13Şubat2015
ÖnümüzdekiHaftaNeleriTakipEdeceğiz?
Pazartesigünü01:50’deJaponya’danaçıklanacakCariDengeverisiilehaftayabaşlayacağız.02:15’teAvustralyaMerkez
Bankası Başkanı Stevens’ın konuşması takip edilecek. 09:00’da açıklanacak Almanya Ticaret Dengesi verisinin ardından
10:00’da Türkiye Sanayi Üretim verisi izlenecek. ABD tarafından açıklanması beklenen önemli bir verinin olmadığı günün
devamında23:00’deFOMCüyesiPowell’ınkonuşmasıizlenecek.
Salıgününe01:50’deaçıklanacakJaponyaSanayiÜretimverisiilemerhabadiyeceğiz.02:30’daiseAvustralya’danNABİş
Dünyası Güven Endeksi izlenecek. 03:30’da Çin’den gelecek Üretici ve Tüketici Fiyat Endeksleri ise emtia ve para
birimlerindedalgalanmanınartmasınanedenolabilir.11:30’daİngiltereİmalatveSanayiÜretimi,15:20’deiseFED’inFOMC
üyelerindenLacker’ınkonuşmasıtakipedilecek.
Çarşamba günü 01:30’da Avustralya’dan açıklanacak Westpack Tüketici Güven Endeksi izlenecek. 02:30’da ise yine
Avustralya’danaçıklanacakKonutKredileriverisitakipedilecek.SabahsaatlerindegelecekÇinYeniKredilerverisiisebize
Çinekonomisininbüyümesineilişkinyenifikirlerverebilir.
Perşembe günü 01:50’de Japonya’dan gelecek Makine Siparişleri verisi ile başlayacak. 02:00’deki Avustralya Enflasyon
Beklentileri verisini takiben 02:30’da Avustralya İşsizlik Oranı izlenecek. 09:00’da Almanya Nihai TÜFE, 12:00’de ise Euro
BölgesiSanayiÜretimiaçıklanacak.12:30’daaçıklanacakİngiltereMerkezBankasıEnflasyonRaporu’nunhemenardından
BOEBaşkanıCarney’ninkonuşmasıizlenecek.15:30’daiseABDPerakendeSatışlarveHaftalıkİşsizlikMaaşıBaşvuruları
piyasa katılımcıları tarafından yakından izlenecek. Günün son önemli verisinin 17:00’de ABD’den gelecek İşletme Stokları
verisiolmasıbekleniyor.
Cumagünü00:30’daAvustralyaMerkezBankasıBaşkanı’nınkonuşmasıilegünebaşlayacağız.09:00’daiseAlmanya2014
son çeyrek öncü büyüme verisi izlenecek. 12:00’de açıklanacak Euro Bölgesi 2014 son çeyrek öncü büyüme verisiyle
beraber gelecek Ticaret Dengesi verisi de yakından izlenecek. 15:30’da ise ABD’den İhracat Fiyatları, Kanada’dan İmalat
Satışları verileri takip edilecek. Haftanın son önemli verisinin ise 17:00’de gelecek Michigan Üniversitesi Tüketici Güven
Endeksiolmasıbekleniyor.
9Şubat13Şubat2015
EURUSD
Geçtiğimiz hafta Almanya ve Euro Bölgesi’nde karışık gelen PMI rakamları sonrası paritede gözle görülen bir hareketlilik
olmadı.ABD’debeklentideniyigelenöncüISMİmalatEndeksisonrasıiseparitedeyükselişgörüldü.ÇarşambagünküADP
Özel Sektör İstihdam verisinin beklenti altında kalması sonrası ise paritede sınırlı hareketlilik oldu. Almanya Fabrika
Siparişleri’nin beklentinin çok üzerinde gelmesi sonrası ise Euro, Dolar karşısında değer kazandı. Piyasaların merakla
beklediği ABD Tarım Dışı İstihdam’ın beklentinin oldukça üzerinde açıklanması ve bir önceki verinin yukarı yönlü revize
edilmesisonrası,parite1.1452seviyesinden1.1351seviyesinekadardüştü.Devamındatoparlanmagayretigörülsedegeri
çekilmedevamettivehaftaaçıldığıgibi1.1310desteğininhemenüzerindekapandı.
EURUSDparitesineteknikolarakbaktığımızda;Haftaya1.1310desteğininhemenüzerindenaçılarakbaşlayanparite,yukarı
yönlü hareketlilikle 1.1490 seviyesinin üzerinde 1.1533’e kadar yükseldi. 1.1490 seviyesi üzeri kalıcılık sağlanamaması ile
geriçekilenparite,sonrasında1.1310desteğiile1.1490direnciarasındahareketetti.Haftayıdaaçılıştaolduğugibi1.1310
desteğininhemenüzerinde1.1313seviyesindenkapattı.1.1310desteğiüzerikalıcılıkdevamettiğisüreceizleyeceğimizilk
dirençler 1.1380 ve önemli 1.1440 seviyelerinde bulunmakta. Toparlanma adına ilk olarak 1.1440 seviyesi üzeri kalıcılık
gerektiğinihatırlatalım.Sağlanmasıdurumundaiseilk1.1490-1.1555-1.1595ve1.1665dirençleriniizliyorolacağız.1.1740’ın
isediğerönemlidirencimizolduğunubelirtmekisteriz.Aşağıyönlühareketlilikve1.1310seviyesininaltınainilmesidurumunda
ise ilk olarak 1.1265 ve kritik 1.1220 desteklerini izliyor olacağız. 1.1220 seviyesi altı fiyatlama halinde aşağı yönlü
hareketliliğinhızkazanabileceğinivebudurumdadatakipedeceğimizilkdesteklerin1.1150-1.1080-1.1010vekritik1.0900
seviyesindeolduğunubelirtelim.
9Şubat13Şubat2015
GBPUSD
Haftanın ilk işlem gününde GBPUSD paritesi İngiltere’den gelen olumlu verilerin etkisiyle 1.5130 seviyesine doğru yükseliş
kaydetti.Paritede,haftanınilerleyengünlerindeİngiltere’denolumluaçıklananverilererağmen1.4975desteğinedoğrugeri
çekilmeler gözlense de işlemlerine 1.5280 direncine doğru seyrini sürdürdü. Geçtiğimiz hafta İngiltere Merkez Bankası’nın
değişikliğe gitmediği faiz oranı kararı ve parasal genişleme miktarı sonrası paritede önemli 1.5330 seviyesinin üzerinde
hareketlilikgözlendi.HaftanınsonişlemgününegelindiğindeABD’denaçıklananTarımDışıİstihdamverisisonraaşağıyönlü
fiyatlanmalarınolduğuGBPUSDparitesindehaftalıkkapanış1.5220seviyesininüzerindegerçekleşti.
Pariteyi etkileyebilecek önümüzdeki hafta İngiltere’den açıklanacak öne çıkan verilere bakarsak; Aylık ve yıllık bazda
açıklanacakEndüstriyelÜretimileyineaylıkveyıllıkbazdaaçıklanacakolanİmalatÜretimiverilerinitakipedeceğiz.
GBPUSDparitesineteknikaçıdanbakacakolursak;HaftanınsonişlemgünüABD’denbeklentilerinüzerindegelenTarımDışı
İstihdam verisiyle geri çekilmelerin gözlendiği GBPUSD paritesinde, bu seyrin devamı halinde ilk destekler 1.5220-1.51801.5130-1.5050ve1.4975seviyelerindebulunmakta.1.4880iseönemlidestekkonumunda.Sterlinlehineişlemlerinoluşması
halinde ise 1.5280-önemli1.5330-1.5390-1.5445 ve 1.5500 direnç seviyelerini takip edeceğiz. 1.5580’in ise kritik direnç
konumundaolduğunu,toparlanmaadınailketaptabuseviyeüzerikalıcılıkgerektiğinibelirtmekisteriz.
9Şubat13Şubat2015
USDJPY
116.50desteğininüzerindeaçılışınıgerçekleştirenUSDJPYparitesinde,haftanıngenelindeişlemleryatayşekildedevametti.
Haftanın son işlem gününe kadar önemli 118.10 seviyesinin altında işlemlerin devam ettiği paritede, ABD’den açıklanan
TarımDışıİstihdamverisiilegüçlüyükselişlergözlendi.119.15direncininüzerindefiyatlanmalarınolduğuhaftanınsonişlem
günündeUSDJPYparitesikapanışınıhafifgeriçekilmelerle119.15direncininaltındagerçekleştirdi.
USDJPY paritesine teknik açıdan bakacak olursak; 119.15 direncinin altında haftalık kapanışını gerçekleştiren USDJPY
paritesinde, bu seviyenin altındaki hareketliliğin devamında ilk destekler 118.50-önemli 118.10-117.50-116.50 ve 116.00
seviyelerinde bulunmakta. 115.50 ise kritik desteğimiz. Dolar lehine fiyatlanmaların oluşmasıyla ve 119.15 seviyesinin
üzerindeki işlemlerde ise 119.90-120.60-121.30-122.00-122.75 ve önemli 123.30 direnç seviyelerini takip edeceğiz.
124.20’ninisekritikdirençkonumundaolduğunubelirtmekisteriz.
9Şubat13Şubat2015
S&P500
SP500YakınVadeliKontrat'ıngeçtiğimizhaftaya150günlükhareketliortalamanınüzerinde1990seviyesindebaşladı.Daha
öncekihaftaverdiğikayıplardansonraçoğunlukladestekgöreviniyerinegetirdiğinigördüğümüzhareketliortalamaüzerinde
yükselenkontrat,haftaboyuncayükselerekkritik2044seviyesiniüzerinekadaryükseldi.CumagünüABD'dekiTarımDışı
İstihdamverisininbeklentilerdendahaolumlugelmesisonrasında2060direncitestedildiancakbuseviyeüzerindetutunma
gerçekleşmedi. Yine de haftayı kritik 2044 desteği üzerinde kapattı. Önümüzdeki hafta; ABD'de açıklanacak Michigan
HassasiyetivePerakendeSatışlar,endeksüzerindeetkiliolabilir.
Teknikaçıdanbakacakolursak;Haftayıpozitifseyirilekritik2044desteğiüzerindekapatankontratta,işlemlerinyukarıyönlü
devametmesihalindeilkolarakgeçenhaftatestedilen2060direncinitakipedeceğiz.Dahayukarıdada2074-2090ve2103
dirençleribulunmaktadır.2044kritikdesteğiüzerindetutundukçaalımiştahınındevamedebileceğinibelirtmekisteriz.Negatif
hareketlerin oluşması ve 2044 desteğinin kırılması halinde ise 2034-2022-2011-2001 ve kritik 1980 desteklerini takip
edeceğiz. İşlemlerin halen uzun vadeli yükseliş kanalında devam ettiğini gördüğümüz SP500 Yakın Vadeli Kontratta, 150
günlükhareketliortalamanınyakınındaki1980desteğininkırılmasıdurumundageriçekilmeninhızkazanabileceğinibelirtmek
isteriz.
9Şubat13Şubat2015
ALTIN
Geçtiğimizhaftaya1284direnciaşağısındabaşlayanALTIN,dahaöncekihaftaitibariyleoluşmayabaşlayansıkışmabölgesi
içerisindehareketetti.Haftaortasındaisesıkışmabölgesininaltseviyesiolankritik1255desteğinitestettivegenelolarak
1277-1255 seviyeleri arasında dalgalandı. Haftanın son işlem gününde ise ABD'den gelen Tarım Dışı İstiham'ın
beklentilerdenolumlugelmesi,istihdamrakamlarınıniyileşmeyedevametmesiyleveDolarEndeksi'ndekigüçlenmeylebirlikte
ALTIN'ın sert düşerek kritik 1255 desteğini kırdığını ve haftayı da 1233 desteğinin hemen üzerinde kapattığını gördük.
Önümüzdeki hafta ALTIN'daki geri çekilmenin devam etmesi halinde 1222-1216-1207 ve kritik 1196 desteklerini takip
edeceğiz. 1196 desteği aşağısında da satış baskısının artabileceğini düşünüyoruz. Olası pozitif hareketlerde ise ilk olarak
kritik 1255 direncini izliyor olacağız. 1255 geçilemediği sürece geri çekilmenin devam edebileceğini belirtmek isteriz. 1255
üzerikalıcılıksağlanmasıhalindeiseyukarıhareketindevamıgelebilir.Budurumda1277-1284ve1294dirençleriniizlemeyi
sürdüreceğiz.1300/1303bandıisebirsonrakiönemlidirençkonumunda.
9Şubat13Şubat2015
BRENT
BRENTPetroldehaftaboyuönemligelişmelerebaktığımızda,ABD’depetrolçalışanlarının1Şubat’taaldığıgrevkararınınbu
haftada devam etmesi sonrası Brent Petrol 58.96 seviyesine kadar çıktı. ABD’de ham petrol stoklarının 30 yılın en yüksek
seviyesine çıkması sonrası ise gerileyerek 53.10 desteğine doğru geri çekilmeler gözlendi. Dünya’nın en büyük petrol
ihracatçısıSuudiArabistanise,Asya’yayapılacakMartayıpetrolsatışlarıiçinfiyatlarıdüşürdü.
BRENT haftaya 52.20 seviyesinin üzerinde başladı ve yukarı yönlü hareketlilikle 58.80 direncini test etti. 58.80 seviyesinin
geçilememesiyle geri çekilerek 53.60 desteğine kadar düştü. 53.60 desteğinin çalışmasıyla pozitif hareketlilik görüldü ve
haftayıda58.10desteğininhemenüzerindekapattı.58.10desteğiüzerifiyatlamadevamettiğisüreceilktakipedeceğimiz
dirençler, 58.80 ve kritik 59.40 seviyelerinde bulunmakta. 59.40 seviyesi üzeri kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü
hareketliliğinartabileceğinivebudurumdadaizleyeceğimizdiğerdirençlerin59.90-60.50-61.10-61.80-62.40-63.00-63.70ve
64.40seviyelerindeolduğunubelirtelim.Geriçekilmedeve58.10seviyesininaltındaiseilkolarak57.50-57.00-56.20vekritik
55.50destekleritakipedilebilir.55.50altıkalıcılıkdurumundageriçekilmeninhızkazanabileceğinivebudurumdada54.6054.00-53.60-53.10-52.70ve52.10desteklerinitakipedeceğimizihatırlatalım.
9Şubat13Şubat2015
USDTRY
Haftaya 2.4440 direnci altında başlayan USDTRY kurunda hafta başında Türk Lirası lehine hareketler görüldü. Salı günü
açıklananTÜFE'dekibeklentiüzerigerçekleşmeninfaizindirimiihtimalini24Şubat'abırakmasıyla2.3940seviyesinekadar
gerileyenUSDTRY'deÇarşambagünüTMSF'ninBankasya'yatedbiruygulamasıkararınınardındanTL'degüçkaybıgörüldü
vekur2.4680direncinitestetti.BudenemeninardındantekrarTLlehinehareketliliklerigörülmesinerağmenCumagünüABD
İstihdam Piyasası verilerinin beklentiden iyi gelmesiyle USDTRY kritik 2.4770 seviyesini de geçerek zirve noktasını 2.4800
seviyesinetaşıdığınıgördük.
USDTRY kurunu teknik olarak incelediğimiz zaman; Hafta başında 2.4440 seviyesinin geçilemeyerek Türk Lirası lehine
hareketler görüldüğünü; fakat 2.3940 seviyesinde bulunan destekten aşağıya gidilemediği ve iç piyasalarda yaşanan
gelişmelerlebirliktetekraralıcılıseyregeçildiğigözlemlendi.Dolarlehinehareketlenmeilebirlikteilkolarak2.4680direncinin
denendiğinifakatüzerindekalıcılıksağlanamayarakhafifgeriçekilmelerinoluştuğunuizledik.TarımDışıİstihdamveİşsizlik
oranlarındaki olumlu sonuçlarla birlikte tekrar alıcılı işlemlerle harekete geçen kurda 2.4800 seviyesinde yeni bir zirve
kaydedildi.Yenizirveningörülmesindensonrageriçekilerek2.4680desteğiüzerindefiyatlanmayabaşlayanUSDTRY'debu
hareketliliğin devam etmesi ve 2.4680 seviyesi altında kalıcılık sağlanması halinde ilk olarak 2.4610 ve 2.4530; bu
seviyelerdendedahaaşağıdaoluşabilecekfiyatlamalarda2.4440ve2.4330destekseviyeleriniizleyeceğiz.2.4680destek
seviyesinden güç toplayarak tekrar alıcılı seyre geçilmesi halinde ise takip edeceğimiz dirençler kritik 2.4770 ve 2.4850
seviyelerindebulunmaktaolup;buseviyelerindeüzerindekifiyatlamalarda2.4940direncinebakıyorolacağız.
9Şubat13Şubat2015
EURTRY
GeçtiğimizhaftaiçerisindeAvrupatarafındaaçıklananPMIvePerakendeSatışlar,EURTRYkuruadınatakipettiğimizönemli
verilerdenbiriydi.AvrupaBölgesiPMIverilerininvePerakendeSatışlarınolumlugelmesiylekurdaEUROlehinehareketlilikler
gördük.ÇarşambagünüTürkiye’deyaşanangelişmelerindeetkisiyleTürkLirası’ndadeğerkayıplarınınoluşmasıEURTRY
kurunda daha hızlı yükselişleri beraberinde getirdi. Alıcılı hareketlerle 2.81 seviyesine kadar yükselen kurda haftanın son
işlemgünündedebuseviyenintestedildiğinigördük.
EURTRYkurunateknikolarakbakıldığında;haftaya2.7590desteğiüzerindebaşlayankurdakritik2.7400desteğinedoğru
çekilmelergözlenirkenÇarşambagünügerçekleşensertalışlarla2.8100direncinintestedildiğiniizledik.Buseviyeüzerinde
kalıcılık sağlanamamasıyla geri çekilmeler oluşan EURTRY’de haftanın son işlem gününde de oluşan yükselişlerle 2.8100
seviyesinedoğruhareketliliklerkaydedildi.Alıcılıhareketlilikle2.8100seviyesiningeçilmesiveüzerindekalıcılıksağlanması
durumundailkolarak2.8170,2.8250vebuseviyelerindeüzerindefiyatlamalardakritik2.8300dirençseviyeleriniizleyeceğiz.
2.8100seviyesialtındaoluşabilecektepkisatışlarıdurumundada2.8000,2.7880ve2.7800takipedeceğimizdesteklerdir.
9Şubat13Şubat2015
VİOP30
Önceki hafta 110.775 seviyesinden kapanış yapan VİOP30 Şubat Vadeli Kontratı'nda bu hafta kapanışı ise 105.500'den
gerçekleşti. Satıcılı seyrin hakim olduğu bir hafta geçiren kontratta haftalık farkın 5275 puan ekside olduğunu görmekteyiz.
Haftaiçindetepkialımlarıylabirlikteönemli112.450direncinedoğruhareketlilikgörülsedeçabalarınsonuçveremediğinive
bu seviyelerden hızlı geri çekilmelerin oluştuğunu görüyoruz. Haftanın son gününde ise 105.000 önemli desteğine doğru
yaşanan satışlar sonrası haftalık kapanış 105.500 seviyesinden gerçekleşti. Önümüzdeki hafta da satıcılı seyrin devam
etmesiveönemli105.000desteğialtıhareketlilikteilkolarak104.100ve103.300destekseviyelerinitakipedeceğiz.103.300
önemlidesteğialtıkalıcılıkhalindegeriçekilmeninhızlanabileceğinibelirtmekisteriz.Budurumda102.600-102.000-101.300100.300 ve 99.400 destekleri izlenebilir. 98.800 ise kritik destek konumunda. 105.000 önemli desteğinin korunması ile
oluşabilecek yukarı hareketlilik durumunda ise 105.950 ve 106.250 ilk izleyeceğimiz dirençler. Kritik 107.000 seviyesinin
geçilmesi ve üzerinde kalıcılık sağlanması halinde de takip edeceğimiz ilk dirençler 107.850 ve 108.800 seviyelerinde
bulunuyor. Kontratta daha da yukarıda fiyatlamaların görülmesi halinde ise 109.400 ve önemli 110.000 dirençlerini
izleyeceğiz.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
2 358 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content