close

Enter

Log in using OpenID

Teklif Mektubu ve Teknik Şartname

embedDownload
T.C
BARTIN
ıı. ÖZEL iDARESi
PLAN PROJE YATIRIM VE iNŞAAT MÜDÜRLÜGÜ
TARiH:
TEKliF
23/01/2015
MEKTUBU
SAYı:
TEKliF SAHiBiNiN
Adı SoyadilTicaret Ünvanı
Tebligat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Vergi Numarası
T.C Kimlik Numarası
Telefon No
Faks No
E-Mail
......................................................
Akpınar ilkokulu Su Deposu Yenilenmesi işi 4734 sayılı kamu ihale kanununun ilgili 22/d maddeleri gereği söz konusu işi KDV
hariç Kaç TL.den verebileceğinizi /yapabileceğinizi 26/01/2015 tarihi saat :15.00 e kadar iı Özel idaresi Plan Proje inşaat ve
Yatırım Müdürlüğüne Kapalı zarfla birlikte teslim edilmesi rica olunur.
~~~
~"L
P
SNO
CiNSi,
1
czsıuoı
MiKTARl
Akpınar ilkokulu Su Deposu Yenilenmesi işi
BiRiM_!'iYATI
.....................
GLU
m ve inşaat Müd
TUTARı
. ... . ..
EK:
Teknik_§_artname
_(4- SC!Yfaı
Teklif zarfları açılırken isteyen istekliler saat
de Plan Proje Yatırım ve inşaat Müdürlüğünde
bulunabilirler.
ts-ıs'
TOPLAM
Teklif
konusu
işin
tamamını
KDV.hariç
. YTL.'na
(rakamla),..
. YTL.'na
(Yazıyla)
bedel
karşılığında,teklifin
teyidine
müteakip,belirtilen iş günü içerisinde teslim etmeye/yapmaya ve idarenizin çıkarlarına aykırı hiçbir eylem ve oluşum içinde
olmayacağımızı kabul ve taahhüt ediyoruz
TEKliF VERMEYE YETKili
Kişi/FiRMA
ADI SOYADI-KAŞE-iMZA
TEYIT EDENIN
Adı Soyadı
Ünvanı
imzası
TARiH
Teyidi yapılan Mal Alımı/Hizmet Alımı/yapım işinin
teyit tarihinden itibaren (
) iş günü içerisinde teslimi
yapılacaktır.
İhale
Makamı
iş GRUPLARININ MALiYETTEKi ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
Sayfa: 1
işin Adı: AKPıNAR ıLKOKULU SU DEPOSU YENILENMESi IŞI
No
i iş Grubunun
Adı
Tutarı
Ana Grup
Yüzdesi
(%)
100,0000
1 Mekanik Tesisatı
100,0000
GENEL TOPLAM
100,00--
Oska/017-~1
İhale
Makamı
iş KALEMLERi
PURSANT AJLARI (YÜZDELERi)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
işin Adı: AKPıNAR ıLKOKULU SU DEPOSU YENILENMESIIŞI
S.
No
PozNo
imalatın Cinsi
Sayfa: 1
Birim
iş Grubu: Ana Gru_Q>Mekanik Tesisatı
1
105-605
Prizmatik Modüller Paslanmaz Çelik Su Deposu 6,25 m"
2
~01-207/A
Dikişli galvanizli boru (1 1/2") (Bina içinde vidalı, %30)
3
~10-627
4
~SB.134
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 40 mm)
Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi
Teesisat Malzemelerinin K~nakla Sökülmesi
Miktarı
purs~ntajJ
(0,,)
Adet
m
Adet
kg
Oska!012-T
İhale
Makamı
TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: AKPıNAR ıLKOKULU SU DEPOSU YENILENMESI iŞı
iş Grubu: Ana Grup>Mekanik Tesisatı
~~ i
1
Poz No
105-605
J
imalatın Cinsi
Prizmatik Modüller Paslanmaz Çelik Su Deposu 6,25 m3
Sayf~: 1
L
Birimi
Miktarı
iPursa~taj
("lı)
Adet
Teknik Tarifi: Tamamı AISI 304 paslanmaz çelikten üretilmiş, tüm iç, dış malzemeleri, gergi çubukları, cıvataları, ayağı, menhol,
havalık ve bağlantı ağızları paslanmaz malzemeden, üzerindeki armatürleri paslanmaz veya pirinç malzemeden mamul,
mukavemet hesapları ve projeleri idarece onaylanmış, tüm parçaları fabrika şartlarında soğuk şekillendirme, bükme veya kıvım a
metodu ile üretilmiş olup; Imalatında ve montaj mahallinde hiçbir kaynak işlemi gerektirmeden siliken ve epidiem kauçuk contal r
kullanılarak cıvatalar ile birleştirilen, deponun tabanında taban malzemesiyle irtibatı kesecek PVC veya pollettlen diyaframı
olan,Türk Standardları Uygunluk Belgesi'ne sahip modüler su deposunun işyerinde temini ve tesisata bağlanarak yerine montajı.
Not:
- Depo üzerinde bulunan paslanmaz veya kromajlı pirinç malzemeden mamul armatürler, paslanmaz depo ayağı, seviye flatörü,
giriş-çıkış küresel vanaları, küresel blöf vanası, hava tahliye nefesiik aparatı, depo taşma ağzı ve borusu, seviye göstergesi,
vanaları ve boşaltma musluğu, üst ve alt menhol bakım kapağı, depo tırmanma merdiveni fiyata dahildir.
- Ara değerlere ait birim fiyatlar enterpolasyonla bulunur.
- D~o sac kalınlıklarına ilişkin Çizelge Sıhhi tesisat genel açıklamanlar bölümünde verilmiştir.
2
201-207/A
Dikişli galvanizli boru (1 1/2") (Bina içinde vidalı, %30)
m
Teknik Tarifi: 89/106/EEC Yapı Malzemeleri Yönetmeliğine, 97/23/EEC Basınçlı Kaplar Yönetmeliğine uygun CE sertifikalı, çelik
boruların işyerinde temini, projesine uygun olarak kesilmesi, bağlantılarının yapılması için vida üzerine sürülen (sülyen, grafit vb.
malzeme ve işçilik dahil, fitings ve tespit malzemeleri hariç) (ünitelerin kurulacağı arsa sınırları içindeki işlere münhasır olmak
üzere) (Borularda sülyen ve boya bedeli hariç).
3
210-627
Küresel vana, prinç pres, teflon cantalı (çap: 40 mm)
Adet
Teknik Tarifi: 97/23/AT Basınçlı Ekipmanlar Yönetmeliğine uygun, su, hava ve buhar tesisatında pirinçten kesici elemanlı, pik
karbonlu çelik veya paslanmaz çelikten, vidalı veya flanşlı, geçişe bir küre ile kumanda edilen, elle açılıp kapama düzenli küresel
vanaların işyerinde temini ve yerine montajı.
4
Not:TS 3148 f~2 de belirtilen LObqyutlarının kısa öl.ç_üleri
kullanıld.!,ğ_ında
birim flratlar ?35 eksiltilerek ödenecektir.
Kalorifer Kazanı-Yakıt Tankı Kondens Deposu Boyler Hidrofor gibi
MSB.134
Teesisat Malzemelerinin Kaynakla Sökülmesi
kg
Teknik Tarifi: TARiFI: Bina giriş kotu alanındaki (bodrum kat) kazan dairelerinde buluna kalorifer kazanı, yakıt tankı, boyler, su
tasfiye cihazı gibi parçalanmadan dışarı çıkartılması mümkün olmayan tesisat malzemelerinin kaynakla parçalanarak dışarı
çıkartılması için; işçilik, her türlü malzeme ve zayiatı, alet ve edavat giderleri, iş yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşımalar,
boşaltma, sökülen malzemenin istifi, müteahhit karı ve
genel giderler dahil 1 Kg fiyatıdır. Teshin merkezi ve servis binası benzeri zemin kat kotunda bulunan ve tesisat malzemelerinin
parçalanmadan çıkartılabileceği binalarda bu poz uygulanmaz. Sökümden çıkan malzeme idareye aittir.
Ö~O: Sökülen tesisat malzemesi ağırlığı tartılarak tutanağı geçirilir.
Oska!OI2-w!
cı
O
~
""
u)
O
(J)
w
ı(J)
'::i
...J
«
:ı::::
«
:E
ı-
«
(J)
,-
(J)
'Ci),
IIfIJ~VH
nSOd30 ns
W 'Ci)
ı-
UJ
~
IOVlVHVIfIJ
Z
UJ
:::>
ai
UJ ..::;
co
:::> en
....
o
.iii
(l)
:::> f:::> ~c
:::ı::: co
O ~(l)
_J
co
:;::::;
co
._roE
:::ı::: c
««
00
::ı
'c .Q
CC ::ı
.5
.J!!'
...
(.!)
._tb>
ro
iii
ro
c,
co
....
O
c/5Z
:ı
(5
.o
"o
:El
~
lij6
2:(')
o
~=
~~
LO
O
O
'f
LO
O
~
~
ı::
O
~
:ı
~
s
cl. ı::
W'C
cı~
if) Q)
ı::
Q)
E
Q)
-gL::!
o ro
~~
~ro
ı::
if)
<ii
~.~
cl.
.;;:: fo- ._
~
o-
-Q)
ı::
~;g~
.ı, ol
roro
>
~~~
ro~CIl
'§_
ı::
~*ai
a.c.ö
O
Q..
~
~
~
~
~
~LO
O
Eiı::
2
ı::
'\::(\i
N
ı::
E
~E
z
ro
ro
.:s:.
....
CJ
co
:Q-
~
o- @_
N
O
:2:
ı::
o
;s
o::: ~
::ı
ö:
ci
ro
~
Q..
«
Z
o
Q)
.:s:.
«
"ot
"o
ol
"o
Q)
cı
+
Q)
o
:ı
CIL
O
+
E
"o
cl.
ci)
:::ı:::
i~ «
Q)
if)
z
UJ
>-
_J
+
:ı
_J
ci)
+
c """":S
~:ı;ıro
~:ı:~
._ w ro
,3 E ..Q>,~
ro O ro
if)
Q) ~
~E
~a:ı~
"ot
"c)i
r-;
N
ci
O
~
CIL
N
~
N
(')
"ot
N
'f
(')
~
al
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
1 592 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content