close

Enter

Log in using OpenID

Teklif Mektubu ve Teknik Dosyalar

embedDownload
T.C
BARTIN iı, ÖZEL iDARESi
Plan Proje inşaat ve Yatırım Müdürlüğü
TEKLiF MEKTUBU
TARiH 14.07.2014
SAYı 59
TEKLIF
IAdl Soyadı/Tıcaret
SAHIBININ
Unvanı
Tebligat Adresi
Bağlı Olduğu Vergi Dairesi
Vergi Numarası
T.C.Kimlik
Numarası
Telefon No
Faks No
E-Mail
Ellibaş OrtaokuluHidrolorve KuyudakiSantnfüj PompaDeğişimı işi Ile Ilgılı. cinsi.mıktarıve özellıkleriyazılımalve alım/hizmet
alım/yapımişi 4734sayılıkamuihale kanunununilgili 22/dmaddeleri gereğisöz konusuişı KDVhariç KaçTL.denverebileceğinizi
/yapabileceğinizi16/07/2014tarihi saat 14.00.. ~ kadar iı Özel idaresiPlan Projeinşaatve YatırımMüdürlüğüneKapalızarfla birlikteteslim
edilmesiricaolunur.
,
#
_.
P
SNO
1
MiKTARl
CiNSi
Ellibaş Ortaokulu Hidrofor ve Kuyudaki Santrifüj
Pompa Değişimi işi i
4
ve Y~;~
GLU
ı.v
Müdürü
Bırım Fiatı
Tutarı
1 adet
Not.Teknik Şartname ( 5 sayfa)
.....TL.'na
Teklif konusu
işin tamamını
KDV.harıç
(rakamla).
TL.'na (Yazıyla) bedel karşılığında. teklıfin teyidıne
rnuteakıp. belırtılen ış günü ıçerısınde teslım etmeye / yapmaya ve Idarenızın çıkarlarına aykırı hıçbır eylem ve oluşum içınde
olmayacağımızı kabul ve taahhüt edıyoruz
TEKLiF VERMEYE YETKiLi
Kişi/FiRMA
ADI SOYADI.KAŞE·iMZA
TEYIT EDENIN
Adı Soyadı
Unvanı
imzası
TARiH
Irtıbat telefonu
-
Teyıdı yapılan Mal Alımı / Hızmet Alımı / yapım işinin teyit
günü ıçerısınde teslımı
tarıhınden ıtıbaren ( .......... )
yapılacaktır
=
=
=
0378228 50 22-23
ihale
Makamı
iş GRUPLARININ MAliYETTEKi ORANLARI
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
Sayfa: 1
işin Adı: ELliBAŞ ORTAOKULU HiDROFOR VE KUYUDAKi SANTRiFÜJ POMPA DEGiŞiMI iŞi
\
Tutarı
No \ iş Grubunun Adı
Ana Grup
!
93,4537
1 Mekanik Tesisat
~
i 2 Elektrik Tesisatı
!--!
(%)
100,0000
i
!
Yüzdesi
6,5463
GENEL TOPLAM
100,00--
İhale
Makamı
iş
KALEMLERi
PURSANT AJLARI (YÜZDELERi)
(Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göredir)
işin Adı: ELLIBAŞ ORTAOKULU HiDROFOR VE KUYUDAKi SANTRiFÜJ POMPA DEGiŞIMi
i i
imalatınCinsi
PozNo
Tesısat
.
Iş Grubu: Ana G rup> Me kanik
iki pompalı düşey milli santrifüj pompalı hidrofor (1-10 m3/h, 30-60
107-631
1
mSS)
Demontaj, Iki pompalı düşey milli santrifüj pompalı hidrofor (1-10 m3/h,
107-631/0
2
30-60 mSS)
, 3
Dikişli galvanizli boru (1 1/2")
~01-207
~ 4
6
Adet
m
~1 0-627
Küresel vana, prinç pres, tefton contalı (çap: 40 mm)
Adet
1217-114
Santrifüj pompa, 1S00d/d'ya kadar (S.1-1Om3/h, 20.1-30 mSS)
Demontaj, Santrifüj pompa, 1S00d/d'ya kadar (S.1-10 m3/h, 20.1-30
mSS)
Adet
15
i
Adet
17-114/0
L
Iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı
EI ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt,
14.001
1
kum ve benzeri zeminler)
i 2
Sert PVC içme su borusu (yapıştırma muftu, çap: 40 mm, 10 atü)
204-104
Adet
mL
m
3
1704-101
Sıva üstü sac tablo-O,OS-O,
10 m2 (0,10 m2 dahil)
Adet
4
1713-101
Seçici Pako şalter-tablo üstü-2x16 A'e kadar
Adet
!
5
718-201
Kuru tip Termik Kontaktör-3x10 A'e kadar
Adet
!
6
719-401
Şamandıralı şalter-mekanik kontaklı kontaktörsüz 6 A'e kadar
Adet
7
724-406
Anahtarlı otomatik sigorta (3 kA)-3x16 A'e kadar
Adet
8
1727-511
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x6 rnrn"
m
Sayfa: 1
İhale
Makamı
TEKNiK ŞARTNAME (iş Kalemleri)
işin Adı: ELLIBAŞ ORTAOKULU HiDROFOR VE KUYUDAKI SANTRIFÜJ POMPA DEGIŞIMI iŞi
Sayfa: 1
iş Grubu· Ana Grup>Elektrik Tesisatı
i
No
s.
i
1
14001
POZ
No
i EI ile yumuşak
imalatın Cinsi
i
Birim
i
Miktarı
ıpursantaj
(%)
2
toprak kazılması (gevşek ve bitkisel toprak, gevşek silt,
m3
kum ve benzeri zeminler)
Teknik Tarifi: Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde
serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması bunların düzeltilmesi için her türlü
malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, (taşımalar hariç) 1 m3 fiyatı:
ÖLÇÜ :Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.
NOT: 1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı(makinenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın
sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması için (koruma
ve SiT alanları vb.) yapı denetim elemanı tarafından, yerinde yapılacak tespit ve teknik gerekçeleri belirtmek ve idarenin onayının
alınmasından sonra el ile kazı birim fiyatı uygulanır.
2) Kazı miktarı toplamı 10.000 m3ü aştığı takdirde, 10.000 m3 Ü aşan miktar için,kazı ne ile yapılmış olursa olsun "makine ile kazı
birim fiyatı", ilk 10.000 m3 Ü için ise (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır.
a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m3 den az olduğu takdirde, kazının; el ile yapılan miktarı için "el ile kazı birim fiyatı", makine ile
yapılan miktarı için ise "makine ile kazı birim fivatı" uvaulanır.
m
Sert PVC içme su borusu (yapıştırma mutlu, çap: 40 mm, 10 atü)
204-104
3
Teknik Tarifi: TS EN 150 1452-1,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun işyerinde temini ve yapıştırma muflu olarak
yerine montaiı
Adet
Sıva üstü sac tablo-O,05-0,10 m2 (0,10 m2 dahil)
704-101
!
Teknik Tarifi: Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo
tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve yale
anahtarla açılabilerı kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler
bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları
bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit
edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin
bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir. Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak
tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır. Tablodaki cihazlara
kumanda için üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespit edilir durumda olacaktır. iç kapak söküldüğünde tablo
içindeki bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerine her cihaz için etiketler bulunacaktır. Yukarıda
adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden birbirinden ayrılması mümkün olacaktır. Tablonun üzerindeki cihazlar
yerleştirilmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak idareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki
faz hatları için gerekli sayıda TS 6429'a uygun olarak gri, siyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara,
açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bir kat sülyen ve iki kat mat tabanca
boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine nakli ve
montajı. Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi.
Ölçü: iç kapak alanı, onaylı projedeki değerle karşılaştırıldıktan sonra bu alanın rn=sınegöre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her
türlü ufak malzeme, bova, baölantı, montai dahildir. Tablo üzerindeki siaorta salter v.b. ile topraklama tesisatı bedeli ayrıca ödenir.
4
i
5
i
L
i
i
6
Teknik Tarifi: Uzerinde termik koruyucu rölesi bulunan kontaktör temin ve montajı. AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus
tablo arkasına monte edilen tipten, koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile
kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montajı, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dahil.
Ölçü Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır.
Adet
Şamandıralı şalter-mekanik kontaktı kontaktörsüz 6 A'e kadar
719-401
Teknik Tarifi: Mekanik kentaklı kontaktörsüz tip: (Ölçü: Adet)
r
8
i
Adet
Seçici Pako şalter-tablo üstü-2x16 A'e kadar
713-101
Teknik Tarifi: Tablo üstü montajına mahsus, sac veya plastik kapaklı, döner gÖbekli,projesinde gösterilen sayıda pozisyonlu,
kontakların açılıp kapanması dönme ile ve yaylı olarak sağlanan pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin
temini, montair, her nevi malzeme ve iseilik dahil.
Adet
Kuru tip Termik Kontaktör-3x10 A'e kadar
718-201
Adet
Anahtarlıotomatik
sigorta (3 kA)-3x16 A'e kadar
724-406
Teknik Tarifi: Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli, 2 ve 4 kutupluları nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B
veya C eğrisi, otomatik siaortanın temin ve montaiı, her nev'i malzeme ve işçilik dahil
m
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x6 mm'
727-511
Teknik Tarifi: Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine, bina dışında
kanallar içine döşenmek üzere yer altı kablosunun işyerinde temini, geçit ve güvenlik boruları, her nevi malzeme kroşe ve işçilik
dahil.
TESisAT MAHAL liSTESi
Sayfa: 1
işin Adı: ELliBAŞ ORTAOKULU HIDROFOR VE KUYUDAKI SANTRiFÜJ POMPA DEGiŞiMi iŞi
Iş Grubu: Ana Grup>Mekanık Tesisat
-~-
ci
o:ı::
_J
Sıra
No
Poz No
Imalatlar
-c
i
-c
:iE
::ı
::ıo:ı::
i
::ıc/)
::ı
>::ı
~
::ı
c/)
+
-
+
-
-
+
-
+
-
+
-
+
c/)
o
Q..-
W:iE
0(.)
i--
Birim
1
107-631
2
107-631/0
Iki pompalı düşey milli santrifüj pompalı hidrofor Adet
(1-10 m'/h, 30-60 mSS)
Demontaj, Iki pompalı düşey milli santrifüj
Adet
pornpalı hidrofor (HO m'/h, 30-60 mss)
3
201-207
Dikişli galvanizli boru (1 1/2")
4
210-627
5
217-114
6
217-114/0
m
Küresel vana, prinç pres, teflon contalı (çap: 40 Adet
mm)
Santrifüj pompa, 1500 d/d'ya kadar (5.1-10
Adet
m'/h, 20.1-30 mSS)
Demontaj, Santrifüj pompa, 1500 d/d'ya kadar Adet
(5.1-10 m'/h, 20.1-30 mSS)
rJ)
Sayfa: 1"
işin Adı: ELliBAŞ ORTAOKULU
0NARJ1ı4J.
iş Grubu· Ana Grup>Elektrik Tesisatı
nı
ci
Sıra
No
Poz No
imalatlar
<ı:
...J
<ı:
i
<ı:
~
f---
c:
15
i
'iii
~
'(o
E
rn
ci.
-o
c:
nı
N -
O
l-
rn"'"
Birim :ı.:: ii
1
14001
2
204-104
Ei ile yumuşak toprak kazılması (gevşek ve
bitkisel toprak, gevşek silt. kum ve benzerı
zeminler)
Sert PVC ıçme su borusu (yapıştırma mutlu,
çap 40 mm, 10 atü)
3
704-101
Sıva üstü sac tablo-0,05-0, 10 m' (0,10 m' dahil) Adet
m'
+
m
+
+
+
+
+
+
+
4
713-101
Seçicı Pako şalter-tablo üstü-2x16 A'e kadar
Adet
5
718-201
Kuru tip Termik Kontaktör-3x10 A'e kadar
Adet
6
719-401
Adet
7
724-406
Şamandıralı şalter-mekanik kontaklı
kontaktörsüz 6 A'e kadar
Anahtarlı otomatık sigorta (3 kA)-3x16 A'e
kadar
_--
8
727-511
1 kV yeraltı kablosu (NYY)-3x6 mm'
Adet
m
L
Okul binası arka tarafında bulunan keson kuyu içerisine konulacak motopomp grubu için kazan dairesi
mahaline kazan pano yanına 1 adet pano konulacak olup içerisine 4,5,7 sıra nolu imalatıardan 1 er adet
konulacaktır.
Kazan dairesi mahalinden bina köşesine kadar duvardan kroşe ile kablo götürülecek (10 mt.), bina dışında ise
30x30 cm derinlik ve genişliğinde toprakta kazı yapılarak (20 rnt.), 40 mm çapında muhafaza borusu
içerisinden besleme kablosu çekilecektir.
Konulacak motopomp için kazan dairesinde mevcut tali pano yanına 3 sıra nolu panodan 1 adet pano tesis
J
edilecektir.
GENEL HUSUSLAR
Elektrik imalatlarının tamamı Çevre ve Şehireilik Bakanlığının Elektrik işleri Genel Teknik Şartnamesine uygun imal ve ikmal edilecektir Pozların teknik tarifi ilgili inşaat, Proje,
Tesis, Tesisat ve analiz birım fıyat tarifieri ve Özel poz fiyat tarifieri gibi olacaktır
Yapılan tesisatlar yürürlükteki Elektrik Kuvvetli Akım Tesisler Yönetmeliği, Elektrik iç Tesisler Yönetmeliği, Elektrik Tesislerinde Topraklamalar Yönetmeliği ve Bınaların
yangından korunması hakkındaki yönetmeliklere uygun olacaktır Teknik Şartnamesine uygun tüm sistemlerde ve tesisatlarda TSE veya CE belgesi aranacaktır,
ilgili Elektrik tesisatının yapımı esnasında kullanılacak olan her türlü malzemenin gerekli TSE, ve/veya TSEK,
ıso
gibi Uluslararası belgelere sahip olması yanısıra, daha
önceden kalitelerini, güvenirliliklerini ispatlamış marka ve yapıda olması gereklidir.
imalatıar; onaylı ataşman ve detaylara göre ve şartname ile verilen hususlar ıle mahallıstesine bağlı olarak yürütülecektir
Ataşman, detaylar ve şartnamede belirtilmeyen teknik hususlar, eksiklikler ve yapılması teknik zorunluluk gerektiren işler, idarenin önereceği şekilde ve işin tekniğine uygun
olarak proje kapsamında yapılacaktır
Kullanılacak bütün yerli ve ithal malzemenin menşei idareye önceden bildırilecek ve idarenın onayı alınacaktır
Yüklenicı firma şantiyede gereklı emniyet tedbirlerını alacak, iş güvenliği ıçin uygun uyarı levhalarını asacak, işçi sağlığı ve iş güvenlıği tuzuqüne uygun olarak düzenleyecektir.
İhale
Makamı
TEKNiK ŞART~AN}E (i~ ~Iemleri)
l--t LO ( '1Jir p:e_ Pc'-"'VoVV
~şinAdı: ELliBAŞ ORTAOKULU Gt~~RIMI-z..
Iş Grubu: Ana Grup>Elektrik Tesisatı
y~,,~
s.
nı
() J i
t\):;..-,
0{-e""J")) VV'I'ii
U
Sayfa: 1
Pursantaj
imalatın Cinsi
No
EI ile yumuşak
toprak
kazılması
(gevşek
(%)
ve bitkisel
toprak,
gevşek
silt,
mL
kum ve benzeri zeminler)
Teknik Tarifi: Kazının yapılması, taşıtlara yükleme ve boşaltılması veya 4 metreye kadar atılması, depo, imla veya sedde yerinde
serilmesi, imalat veya inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması bunların düzeltilmesi için her türlü
malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve karı dahil, (taşımalar hariç) 1 mJ fiyatı:
ÖLÇÜ .Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.
NOT '1) Makine ile kazı yapılmasının mümkün olmadığı(makınenin giremediği, girmesine müsaade edilmeyen veya ulaşımın
sağlanamadığı iş mahallerinde) veya makineli kazı yapılması halinde telafisi mümkün olmayan zararların oluşmaması ıçin (koruma
ve SiT alanları vb.) yapı denetim elemanıtarafından,
yerinde yapılacak tespıt ve teknik gerekçelerı belirtmek ve ıdarenin onayının
alınmasından sonra el ile kazı birım fiyatı uygulanır
2) Kazı mıktarı toplamı 10.000 m'ü aştığı takdirde, 10.000 mL Ü aşan mıktar ıçin.kazı ne ıle yapılmış olursa olsun "makine ile kazı
bırım fiyatı" ilk 10.000 mL Ü içın ıse (a) fıkrasındaki hüküm uygulanır
a) Kazı miktarı toplamı 10.000 m? den az olduğu takdirde, kazının: el ile yapılan miktarı ıçın "el ıle kazı birım fıyatı. makine ile
apılan miktarı içın ise "makine ıle kazı bırım fiyatı" uygulanır
14001
2
204-104
Sert PVC içme su borusu
(yapıştırma
muflu,
çap: 40 mm, 10 atü)
Teknik Tarıfi TS EN iSO 1452-1 ,2'ye uygun sert PVC plastik içme suyu borusunun
yerıne montajı
m
işyerinde temıni ve yapıştırma muflu olarak
~--=-~~~-~--------------------------------------------------~
3
i
704-101
Sıva üstü sac tablo-O,05-0,10
m2 (0,10
m2 dahil)
Adet
Teknik Tarifi: Pano yapılması gerek görülmeyen yerlerde kullanılmak üzere, en az 1 mm kalınlığında DKP, sacdan sıva üstü tablo
!
tesis edilecektir. Tablo üç kısımdan müteşekkil olacaktır. Kilitlenebilir bir kapağı, köşebent veya profil iskeletli sac kutu ve ya le
anahtarla açılabilen kilidi, tablo üzerine konulacak cihazları taşıyan şasi üzerinde tablodaki cihazlara kumanda için gerekli delikler
bulunan iç kapak, sac kutu kaynaklı olarak yapılacak ve üzerinde şasinin kolayca takılıp çıkarılmasını sağlayacak irtibat imkanları
bulunacaktır. Kutunun projesine göre çeşitli iletkenlerin gireceği tarafta bir açıklık bulunacak ve bu açıklık kutuya vidalı olarak tespit
edilen bir sac kapakla kapatılacaktır. Kablo girişleri için gerekli delikler kapak üzerinde açılacak ve delik ağızlarına iletken izolesinin
bozulmaması için bakalit veya plastik rakor monte edilecektir, Şasi köşebent veya kıvrılarak profil verilmiş DKP, sacdan yapılacak
tablo üzerine konulacak. Bütün cihazları, klemensleri v.b. malzemeyi üzerine tespit etmek mümkün olacaktır Tablodaki cihazlara
kumanda ıçin üzerinde delikler bulunan iç kapak şasi üzerine kolayca tespıt edilir durumda olacaktır. Iç kapak söküldüğünde tablo
ıçindekı bütün bağlantılar ve cihazlar meydana çıkacak, ayrıca bu kapak üzerıne her ci haz ıçın etiketler bulunacaktır. Yukarıda
adları verilen üç kısmın tablo yerinden sökülmeden bırbırinden ayrılması mümkün olacaktır Tablonun üzerindeki cihazlar
yerleştirılmesine ait projeler tip projelere göre hazırlanacak ıdareye onatılacak bundan sonra imalata geçilecektir. Tablo üzerindeki
faz hatları için gerekli sayıda TS 6429'a uygun olarak gri, sıyah ve kahverengi renklerle boyalı yanmayan tipte klamens veya bara,
açık mavi boyalı nötr ve yeşil/sarı boyalı topraklama baraları bulunacak, bütün demir kısımlar bır kat sülyen ve iki kat mat tabanca
boyası ile boyanacak ve tablo kapağı bükülgen iletkenle ana gövdeye bağlanıp topraklanacaktır. Tablonun temini, işyerine nakli ve
rnontajı Her nevi malzeme, klemensler ve işçilik dahil işler halde teslimi
Ölçü iç kapak alanı, onaylı projedeki değerle karşılaştırıldıktan sonra bu alanın rn=sine göre ödeme yapılacaktır. Bu bedele her
L-ntürıü
ufak malzeme, boya, bağlantı, montaj dahildır. Tablo üzerındekı sıgorta şalter v.o ıle topraklama tesısatı bedeli a rıca ödenir.
i
4
713-101
Seçici
Pako
şalter-tablo
üstü-2x16
A'e kadar
Adet
Teknık Tarifi. Tablo üstü rnontajına mahsus, sac veya plastik kapaklı, döner göbekli, projesınde gösterilen sayıda pozisyonlu,
kontakların açılıp kapanması dönme ile ve yaylı olarak sağlanan pako şalter pozisyon kadranı ve kumanda kol veya düğmesinin
temini, montajı, her nevi malzeme ve işçilik dahil.
5
Kuru tip Termik
Kontaktör-3x10
A'e kadar
Adet
Teknik Tarifi Uzerinde termik koruyucu rölesi bulunan kontaktör temin ve montajı. AC3 sınıfı, sık sık açılıp kapanmaya mahsus
tablo arkasına monte edilen tipten. koruyucu röleleri bulunmayan tablo ön yüzünde monte edilecek ayrı kumanda düğmeleri ile
kuru tip üç fazlı kontaktör temin ve montaj i, yardımcı kontaklar her nevi malzeme ve işçilik dahil.
Ölçü Monte edilmiş kontaktör adedi sayılır.
!
!
718-201
6
719-401
Şamandıralı
şalter-mekanik
Teknık Tarifi: Mekanik kontaklı kontaktörsüz
i
7
724-406
Anahtarlıotomatik
sigorta
kontaklı
kontaktörsüz 6 A'e kadar
tip (Ölçü Adet)
(3 kA)-3x16
A'e kadar
Teknik Tarifi. Aynı zamanda anahtar vazifesi gören 3 kA kesme kapasiteli. 2 ve 4 kutupluları
i--__ -'-vf!ja C eğrisı, otomatik sigortanın temin ve montaF, her nev'i malzeme ve işçilik dahıl
8
727-511
1 kV yeraltı
kablosu
Adet
(NYY)-3x6
mm'
Adet
nötr ve faz kesme özelliğine haiz, B
m
Teknik Tarıfi Bina içinden sıva üstünde, konsollar veya kroşeler üzerinden duvara, tavana veya kanallar içine. bina dışında
kanallar ıçıne döşenmek üzere yer altı kablosunun ışyerınde temını, geçıt ve güvenlik borulan. her nevı malzeme kroşe ve işçilık
dahil
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
383 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content