close

Enter

Log in using OpenID

˙ŝ2 0 1 4 - 1 2 - 0 1 ( 1 ) - Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü

embedDownload
Bakanlığımız 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planında yer alan eğitimlerle
ilgili ayrıntılı bilgiler her eğitim başlığının en sağında yer alan iletişim
bilgilerinden alınabilir.
İLETİŞİM
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI
Mithatpaşa Cad. No: 3
Sıhhiye / ANKARA
Telefon: 0.312.585 15 83
Fax: 0.312.585 16 65 – 66
e-posta: [email protected]
T.C. SAÖLIK BAKANLıöı
_ SAölIKHİZMETLERİ
GEl\"EL ML"DÜRLUÖÜ. Eö1TtM VE
sERT!FİKASYON HİZMETLERİ DAİR£
BAşKANUCn
27.lı.2{l14 16:j8 99910406/771.' 2014-'403.178
4
T.C.
1111L11111L111111111111111111111111L1111L11
{I(lOO6~M26ı
SAGLlK BAKANLlGI
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Sayı
Konu
99910406/771
2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı
MÜSTEŞARLıK MAKAMıNA
i
Bakanlığımız Hizmet .İçi Eğitim Yönetmeliği geregı, merkez ve taşra teşkilatında
görev yapan personelin yetiştirilmelerini sağlamak, verimliliğini artırmak ve daha ileriki
görevlere hazırlamak amacıyla hazırlanan 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı, 29 Eylül 2014
Pazartesi günü Eğitim Kurulu toplantısında görüşülmüştür.
Uygun görüldüğü takdirde; ekte sunulan Bakanlığımız 2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim
Planının uygulamaya konulmasını tensiplerinize arz ederim.
i
Prof. Dr. Doğan UNAL
Genel Müdür V.
Uygun görüşle arz ederim .
...1...12014
Prof. Dr. İrfan ŞENCAN
Müsteşar Yardımcısı
OLUR
.. .1.. .12014
ProfDr. Eyüp GÜMÜŞ
Müsteşar
EKLER:
1. Eğitim Kurulu Kararı
2.2015 Yılı Hizmet İçi Eğitim Planı
Eğitim ve Sertifikasyon Hizmetlerİ Daire Başkanlığı.
Mithatpaşa Cad. No:3 Sıhhiye / ANKARA
A.¥tıh bilgi için: Tel: 0.312.5851583 e-posta: [email protected]
Bu belge 5070 sayılı elektronik İmza kanuna göre güvenli elektronik İmza ile imzalanmıstır.
Evrakın elektronik imzalı suretine http://e-belge.saglik.gov.tr
adresinden 8ıea62ed~6d92-4737-a568-a85758ece9f9 kodu ile erişebilirsiniz.
İÇİNDEKİLER
SIRA NO
BİRİM / KURUM ADI
SAYFA NO
1
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
2
DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
2
3
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
2
4
HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ
2
5
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3
6
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
3
7
SAĞLIK BİLGİ SİSTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
5
8
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
7
9
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
8
10
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
10
11
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
10
12
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
12
13
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
31
14
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
33
15
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
39
T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
2015 YILI HİZMET İÇİ EĞİTİM PLANI
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SIRA
NO
1
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
Eğitim ve Projeler
Daire Başkanlığı
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
Acil Sağlık Hizmetleri Eğitici Eğitimi
2
Eğitim ve Projeler
Daire Başkanlığı
Ambulans Sürüş Teknikleri Eğitici Eğitimi
3
Eğitim ve Projeler
Daire Başkanlığı
İlk Yardım Eğitici Eğitmeni Eğitimi
4
Eğitim ve Projeler
Daire Başkanlığı
İlkyardım Eğitici Eğitimi
5
112 Acil Sağlık
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
6
112 Acil Sağlık
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
EĞİTİMİN AMACI
Sağlık kurum ve kuruluşlarında acil sağlık hizmetleri ile
ilgili çalışan veya çalışacak olan hekim, hemşire, tekniker,
teknisyenler (sağlık personeli) eğitilerek, acil sağlık
hizmetlerinin ülke sathında eşit, kaliteli sunulmasını
sağlamak, eğitimlerin etkinliğinin ve sürekliliğinin
sağlanması amacı ile eğitimci yetiştirmek.
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
Doktor, Hemşire, Acil Tıp Teknisyeni, Acil Tıp
Teknikeri, Sağlık Memuru vb.(Merkez Taşra 112
çalışanları)
Bu sertifika programının amacı; ambulans kazalarının
önlenmesi, ambulans çalışanlarının güvenliğinin sağlanması
ile kaliteli ve etkin bir hizmet sunumunun sağlanması için
sağlık kurum ve kuruluşlarında Acil sağlık hizmetleri ile
Doktor, Acil Tıp Teknisyeni, Acil Tıp Teknikeri vb.
ilgili çalışan veya çalışacak Hekim, Paramedik, Acil Tıp
Teknisyenleri ve Şoförlerin Ambulans Sürüş Teknikleri ile (112 Çalışanları )
ilgili bilgi ve becerilerinin artırılmasını sağlayacak
eğiticilerin yetiştirilmesidir.
İlkyardım eğitmeni yetiştirmek amacı ile yapılan eğitimdir
İlkyardım eğitimi vermek amacı ile eğitimci yetiştirmek
KATILIMCI
SAYISI
21 Bölge Eğitim
Merkezi* ve Bağlı
İller
01 Ocak-31 Aralık 2015
5
4x24=96
3x24=72
İlk Yardım Eğitmenleri
Ankara
01 Ocak-31 Aralık 2015
5
2x20=40
Doktor, Hemşire, Teknisyen,Tekniker vb.
Ankara
01 Ocak-31 Aralık 2015
5
4x20=80
Çalışan Güvenliği Eğitimi
112 Acil Sağlık Çalışanlarının saha da yaşadığı risklerin
azaltılması
7
112 Acil Sağlık
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
8
112 Acil Sağlık
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
Zülfinaz KURT
4305720
1X35=35
Daire Başkanı DrMalik TürkayESİN
Ahmet Haki Türkdemir 585 25 95
[email protected] , Fahri Arıca
[email protected], Mevlüt Mavi
[email protected]
6X30=180
Daire Başkanı DrMalik TürkayESİN
Ahmet Haki Türkdemir 585 25 95
[email protected] , Fahri Arıca
[email protected], Mevlüt Mavi
[email protected]
6X30=180
Daire Başkanı DrMalik TürkayESİN
Ahmet Haki Türkdemir 585 25 95
[email protected] , Fahri Arıca
[email protected], Mevlüt Mavi
[email protected]
1
35x5=175
Daire Başkanı Dr.Malik Türkay ESİN
[email protected] .com ,Ahmet Haki
Türkdemir [email protected] ,
Fahri Arıca [email protected], Mevlüt
Mavi [email protected]
Temmuz
4
2X81=162
Daire Başkanı Dr. Malik Türkay ESİN
Dr.İlker ÜNSAL
Kasım
1
1X81=81
Daire Başkanı Dr.Malik Türkay ESİN Şule
Şenol, [email protected]
Ankara
Haziran
Doktor, Paramedik ve ATT, ve Yardımcı Sağlık
Personeli
Ankara,Diyarbakır,İs
tanbul,İzmir,Antalya,
Trabzon,Erzurum
Temmuz, Ağustos,
Eylül, Ekim Kasım,
Aralık
Performans ve Kalite Yönetimi Eğitimi
112 Acil Sağlık Çalışanlarının ülke genelinde
standardisazyonunun sağlanması ve kalitenin artırılması
İl Sağlık Müdür Yardımcısı Başhekim ve Şube
Müdürü
Ankara,Diyarbakır,İs
tanbul,İzmir,Antalya,
Trabzon,Erzurum
Temmuz, Ağustos,
Eylül, Ekim Kasım,
Aralık
ÇYOS ( Çalışanlara Yönelik Otomasyon Sistemi)
Eğitimi
Yazılım Sistemi kullanıcılarının uygulama becerileri
geliştirilmesi
Komuta Kontrol Merkezinde çalışan Doktor,
Paramedik ve ATT, Hemşire, Sağlık Memurları ile
Ebeler
Ankara
Aralık
Hava Ambulans Yönetim, Kontrol ve Denetmenliği
Eğitimi
Hava Ambulans vakalarının yönetimi, hakedişlerinin
hazırlanması ve takibi
17 bölgenin ilgili Başhekim veya yardımcıları,
Danışman Hekimler
Antalya
Deniz Ambulans Yönetim, Kontrol ve Denetmenliği
Eğitimi
Deniz Ambulans vakalarının yönetimi, hakedişlerinin
hazırlanması ve takibi
Deniz Ambulansı Bulunan İl ilgili Başhekim ve
yardımcıları, Danışman Hekimler
Ankara
1
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
İmmihan TURAN
434 45 33
[email protected]
5
Sistem Yönetimi Eğitimi
10
SÜRE
(GÜN)
01 Ocak-31 Aralık 2015
Başhekim ve Başhekim yardımcıları, Acil Sağlık Şube
Müdürleri, Sorumlu Müdür Yardımcıları
112 Acil Sağlık
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
112 Acil Sağlık
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
21 Bölge Eğitim
Merkezi* ve Bağlı
İller
Hastane Öncesi Acil Sağlık Hizmetleri Sistemlerinin
Yönetim Bilgisi Aktarılacak
9
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
5
3
1
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Antalya
Mayıs
5
59
İlknur DEMİRTAŞ
TEL: 3411055/2075
TEL: 05057756979
[email protected]
DENETİM HİZMETLERİ BAŞKANLIĞI
1
1)Yeni Denetim Yöntem ve Teknikleri,
2)Düzenlilik Denetimi,
3)Performans Denetimi,
4)Malpraktis,
Denetim Hizmetleri
5)İnceleme ve Soruşturmada Karşılaşılan Sorunlar ve Mesleki Beceri ve Yeterliliğin Arttırılması
Başkanlığı
Çözüm Önerileri,
6)EBYS ve Otomasyon Uygulamaları,
7)İletişim Becerileri ve Teknikleri Konularında Hizmet
İçi Eğitim verilecektir.
Denetim Hizmetleri Başkanlığı Personeline
DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Genel Müdürlüğümüz personeline sağlıklı iletişim
becerilerini kazandırmak ve daha sağlıklı iletişim
kurmalarını sağlamak.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
Ocak
1
40
1
Eğitim Hizmetleri
Daire Başkanlığı
2
Eğitim Hizmetleri AB Müktesebatına Uyum Kapsamında Yürütülen
Daire Başkanlığı Mevzuat Uyum Çalışmaları
Genel Müdürlük personelinin AB Müktesebatına uyum
konusunda bilgi düzeyinin artırılması sağlamak.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
Şubat
1
40
3
Eğitim Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Personelin sağlıklı yaşam ve beslenme konusunda bilgi
edinmesini sağlamak.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
Mart
1
40
4
Soft-Power (Uluslararası ilişkilerde, ekonomik ve
Eğitim Hizmetleri askeri gücün dışında; eğitim, sağlık, insan gücü gibi
Daire Başkanlığı kavramların da bir güç ve dış politika unsuru olarak
kullanılması.)
Uluslararası ilişkilerde, sağlığın ne kadar önemli bir role
sahip olduğu konusunda personeli bilgilendirmek.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
Nisan
1
40
5
Eğitim Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi
Personelin resmi yazışma kuralları konusunda bilgi sahibi
olmasını ve uygulamasını sağlamak.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
Mayıs
1
40
6
Eğitim Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Proje Yönetimi Eğitimi
Personelin Proje Yönetimi Eğitimi konusunda
bilgilenmesini sağlamak.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
Eylül
1
40
7
Eğitim Hizmetleri Problem Çözme Teknikleri ve Çatışma Yönetimi
Daire Başkanlığı Eğitimi
Personelin problem çözme teknikleri ve çatışma yönetimi
konusunda bilgilendirmek ve bu teknikleri uygulamasını
sağlamak.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
Ekim
1
40
8
Eğitim Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde Sağlık Eğitimi
Personelin Türkiye-Avrupa Birliği İlişkilerinde sağlık
boyutu ile ilgili bilgi edinmesini sağlamak.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
Kasım
1
40
9
Eğitim Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Sağlıkta Dönüşüm Programı
Personelin sağlıkta dönüşüm programı hakkında
bilgilenmesini sağlamak.
Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
Aralık
1
40
Antalya
Şubat
Mart
Eylül
Ekim
Kasım
5
125x2=250
Sağlıklı İletişim ve Empati Eğitimi
Sağlıklı Yaşam ve Beslenme Eğitimi
H. Karataş
[email protected]
Tel No:585 66 89
H. Karataş
[email protected]
Tel No:585 66 89
H. Karataş
[email protected]
Tel No:585 66 89
H. Karataş
[email protected]
Tel No:585 66 89
H. Karataş
[email protected]
Tel No:585 66 89
H. Karataş
[email protected]
Tel No:585 66 89
H. Karataş
[email protected]
Tel No:585 66 89
H. Karataş
[email protected]
Tel No:585 66 89
H. Karataş
[email protected]
Tel No:585 66 89
HUKUK MÜŞÂVİRLİĞİ
1
659 sayılı KHK ile getirilen sistem uyarınca sâdece
Bakanlığımızı ilgilendiren idarî dâvâlar değil adlî dâvâlar ile
icrâ tâkipleri de bundan böyle Bakanlığımız Hukuk
Müşâvirliği bünyesinde görev yapan hukuk müşâvirleri ve
Bakanlığımızca yürütülen dava takipleri, icra takipleri
il sağlık müdürlükleri bünyesinde görev yapan
gibi muhakemat iş ve işlemleri ile yeni hukukî
Hukuk Müşavirliği
avukatlarımız tarafından görülecektir. Sistemin işleyşinde
gelişmeler konusunda hukuk müşâviri ve avukatların ve
karşılaşılan problemler, yeni hukûkî gelişmeler gibi
hukuk müşavirliği çalışanlarının hizmet içi eğitimi
konularda konunun uzmanlarınca (üniversite hocaları, yargı
mensupları gibi) hukuk müşâviri ve avukatların ve hukuk
müşavirliği çalışanlarının hizmet içi eğitime tâbi tutulması
amaçlanmakdadır.
1)I. Hukuk Müşâviri
2) Hukuk Müşâviri
3) Avukat
4) Memur
2
Recep Aydın GÜLEÇ
Hukuk Müşaviri
4585184
[email protected]
SIRA
NO
2
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
Hukuk Müşavirliği Sağlık Hukuku Hizmet İçi Eğitimi
EĞİTİMİN AMACI
Bakanlığımızca yürütülen sağlıkta dönüşüm programlarının
bir sonucu olarak, sağlık hizmetlerinde ve dolayısıyla sağlık
hukukunda bir gelişme yaşanmaktadır. Sağlık kurum ve
kuruluşlarının afiliye kullanımı, sağlık turizmi, e-sağlık gibi
yeni konular yanında, Bakanlığımızca sürdürüle gelen
hizmetleri düzenleyen kurallar bakımından da değişiklikler
sözkonusudur. Bu eğitim ile, bu alandaki hukukî
gelişmelerin Bakanlığımız bünyesinde görev yapan
hukukçular ve Bakanlığımız birimlerinden ilgili personele
aktarılması için bu eğitim plânlanmıştır.
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Antalya
Eylül
Ekim
Kasım
5
300
Recep Aydın GÜLEÇ
Hukuk Müşaviri
4585184
[email protected]
1) I. Hukuk Müşâviri
2) Hukuk Müşâviri
3) Avukat
4) Bakanlığın diğer birimlerinden katılacak görevliler
SAĞLIĞIN GELİŞTİRİLMESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
SGGM
Kişisel Gelişim Eğitimleri
Personelin zaman kavramı ve yönetimi konusunda bilgi
sahibi olmasını ve zamanını etkin kullanmayı öğrenmesini
sağlamak.
2
SGGM
Stres ve Stresle Başa Çıkma Eğitimi
İş verimini artırmak.
Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı
Yalova
Şubat
2
2x25=50
3
SGGM
Halkla İlişkiler ve İletişim Teknikleri Eğitimi
Personelin iş deneyimi ve iletişim becerilerini artırmak.
Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı
Yalova
Mart-Nisan
3
4x25=100
Laborant, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı
Antalya
Ocak
3
20
Laborant Taner ÜNAL
585 2982
[email protected]
SABİM
258 50 66
SABİM 258 50 66
Laborant Taner ÜNAL
585 2982
[email protected]
V.H.K.İ Efsun YİĞİT AKTUĞ
585 2850
[email protected]
4
SGGM
Sağlık İletişimi Kapasite Geliştirme ve Yaygınlaştırma
Personelin bilgi ve becerisini artırmak.
Eğitimi
Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı
Ankara
Mayıs
3
15
5
SGGM
Resmi Yazışma Kuralları Eğitimi
Resmi yazışma yapabilecek bilgi ve becerileri kazanmak.
Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı
Nevşehir
Şubat
2
15
Proje Yazımı Eğitimi
Avrupa Birliği 7. Çerçeve Programı'ndan finanse edilen ARGE projeleri; Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) projeleri;
Ulusal Ajans'ın finanse ettiği eğitim projeleri (Leonardo,
Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı
Socrates, Erasmus); Bölge Kalkınma Ajanslarının finanse
ettiği projeler; diğer AB kaynaklarından finanse edilen
projeler hakkında bilgilendirme amaçlanmıştır.
Hatay
Nisan
5
10
Sosyolog Mustafa ERATA
585 2857
[email protected]
Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı
Antalya
Şubat
5
10
Şef Metin ŞEREF
585 2813
[email protected]
6
SGGM
7
SGGM
Dünya Bankası Satın Alma Eğitimi
Dünya Bankası'ndan finanse edilen projelerle ilgili Satın
Alma Usulleri; Danışman Alımları; Hizmet Alımları; Tek
Kaynak Kuralı; Ulusal ve Uluslararası Düzeyde İhaleler;
harcamaların izlenmesi ve değerlendirilmesine ilişkin
bilgilendirme amaçlanmıştır.
8
SGGM
Microsoft Office Programları Eğitimi
Personelin bilgi ve becerisini artırmak.
Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı
Nevşehir
Mayıs
3
20
9
SGGM
Kamu İhale Kanunu ile 5018 Kamu Mali Yön. Ve
Kont. Eğitimi
İş verimini artırmak.
Şef, V.H.K.İ, Memur, Daire Başkanı
Afyon
Haziran
3
10
V.H.K.İ Efsun YİĞİT AKTUĞ
585 2850
[email protected]
Şef Metin ŞEREF
585 2813
[email protected]
SAĞLIK ARAŞTIRMALARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
Sağlık İstatistikleri
İleri Veri Analiz Teknikleri (SPSS) Eğitimi
Daire Başkanlığı
SPSS bilgisinin verilmesi ve mevcut verilerin analiz
edilerek, yorumlanması becerisinin kazandırılması.
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
Mart
8
7
Selen Begüm UZUN
585 69 03
[email protected]
2
Sağlık İstatistikleri
Küresel Hastalık Yükü Eğitimi
Daire Başkanlığı
Ülkelerin sağlık profilindeki değişimleri gözler önüne seren
Küresel Hastalık Yükü Çalışması 2010-2013 metolojisinin Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
açıklanması, uluslararası alanda yayınlanan güncel bilgilerin Personeli
katılımcılarla paylaşılması.
Ankara
Ocak
5
7
Gökalp K. YENTÜR
585 69 04
[email protected]
3
Sağlık İstatistikleri
Birim Maliyet Eğitimi
Daire Başkanlığı
Hastanelerde birim maliyeti yöntemi ve hesaplamalarının
(gerçekleştirilen çalışma üzerinden) anlatılması,
bilgilendirilmenin sağlanması.
Ankara
Nisan
5
7
Zafer KARACA
585 69 33
[email protected]
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Personeli
3
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
4
Eğitim Proje ve ArGe Daire
İletişim Becerileri Eğitimi (Kişisel Gelişim)
Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarında çalışan
personele yönelik etkin kişilerarası iletişim yönetimi
İletişim Sanatı ile ilgili temel kavramların öğretilmesidir.
Doktor, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Müdür, Mdr.
Yrd., Şef, VKHİ, Psikolog v.b.
unvanlar
Uzaktan Eğitim
Ocak
60
1919
5
Eğitim Proje ve ArGe Daire
Halk Sağlığı Konularında Uzaktan Eğitim Programı
Başkanlığı
Sağlık personelinin çalışmalarında verimliliğin arttırılması,
bilimsel ve mesleki gelişim olanaklarının güçlendirilmesi ,
Sağlık personelinin eğitimi ile halk sağlığının korunması,
sağlık göstergelerinin iyileştirme ve geliştirmeye yönelik
katkı sağlanmasıdır.
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde görev alan hekim
ve diğer sağlık personeli (ebe, hemşire, diyetisyen,
psikolog, sosyal çalışmacı vb.)
Uzaktan Eğitim
Nisan
180
3000
6
Eğitim Proje ve ArGe Daire
İl Sağlık Müdürleri Yönetim Eğitimi Programı
Başkanlığı
İl sağlık müdürlerinin sağlık yönetimi
alanında mesleki bilgilerinin geliştirilmesi, verimliliklerinin
81 il kapsamında görev yapan il sağlık müdürleri
artırılması, kaynakların daha etkin ve verimli kullanılır hale
getirilmesine katkı sağlanmasıdır.
Uzaktan Eğitim
Mart
150
81
7
Eğitim Proje ve ArGe Daire
Temel Yönetim Becerileri Eğitimi
Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı kurum ve kuruluşlarında görev yapan
ekip lideri, kurum liderinin geliştirilebilir yönleriyle ilgili
temel yönetim bilgileri hakkında farkındalık oluşturulması
Uzaktan Eğitim
Mayıs
60
1000
8
Eğitim Proje ve ArGe Daire
Proje ve Performans Yönetimi Eğitimi
Başkanlığı
Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında çalışanlarında
kurum içi proje yönetiminin önemi,faydaları, proje
Doktor, Ebe, Hemşire, Sağlık
yöneticisinde ve ekip üyelerinde bulunması gereken
Memuru, Müdür, Mdr. Yrd., Şef,VKHİ, Psikolog
özellikler ile bir projenin sonlandırılmasında zamanın doğru v.b.Unvanlar
ve etkili kullanımı konusunda farkındalık oluşturulmasıdır.
Uzaktan Eğitim
Mart
60
1000
9
Eğitim Proje ve ArGe Daire
Acil Tıp Teknisyenleri Temel Eğitim Programı
Başkanlığı
Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından
belirlenen ihtiyaçlar doğrultusunda personelin mesleki bilgi Acil Tıp Teknisyenleri
ve farkındalığının artırılmasıdır.
Uzaktan Eğitim
Haziran
90
2000
10
Eğitim Proje ve ArGe Daire
Ar-Ge ve Proje Kaynakları Eğitimi
Başkanlığı
Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı Ar-Ge sorumlularına ArGe ve Proje Kaynakları (KAMAG Projeleri (1007) ve
TÜBITAK 1003, Kalkınma Ajansı, UA gibi) hakkında
bilgilendirme yapılması ve farkındalık yaratma
Ankara
Nisan
2
100
Nezaket TOSUN
0312585 69 10
[email protected]
11
Eğitim Proje ve ArAr-Ge Faaliyetleri (TÜBİTAK Kaynaklı ve 2013/1
Ge Daire
Sayılı Genelge Kapsamındaki Projeler)
Başkanlığı
TÜBİTAK tarafından ve Bakanlığımız tarafından
desteklenen ve Bakanlığımızın müşteri kurum olduğu
Genel Müdürler, Kurum Başkanları Daire Başkanları,
KAMAG Projeleri (1007) ve TÜBITAK 1003 Programları Birim Amirleri
hakkında bilgilendirme ve farkındalık yaratma
Ankara
Şubat
1
25
Nezaket TOSUN
0312585 69 10
[email protected]
12
Sağlık Teknolojisi
Değerlendirme
Daire Başkanlığı
Meta analiz Eğitimi
Sağlık teknolojisi değerlendirme metodolojisine yönelik
bir eğitimdir. STD sürecinde sistematik tarama ve
değerlendirmelerde önemli bir yere sahip olduğundan
anılan eğitimin alınması ve bu alana yönelik gelişmelerin
takip edilmesi önem taşımaktadır.
20
Olgun ŞENER
Mustafa KILIÇ
585 68 57- 61
[email protected]
[email protected]
Çoklu Kriter Karar Analizi Eğitimi
Sağlık teknolojisi değerlendirme metodolojisine yönelik
bir eğitimdir. STD sürecinde önemli bir yere sahip olan
eğitimin alınması ve bu alana yönelik gelişmelerin takip
edilmesi önem taşımaktadır.
20
Aslıhan BEYAN
Gürhan CEBE
Baki TOPALLAR
585 68 62
[email protected]
[email protected]
[email protected]
13
Sağlık Teknolojisi
Değerlendirme
Daire Başkanlığı
Doktor, Ebe, Hemşire, Sağlık
Memuru, Müdür, Mdr.Yrd., Şef, VKHİ, Psikolog vb.
Unvanlar
Daire Başkanları, Sağlık Müdürleri, Sağlık müdür
Yardımcıları, Şube Müdürleri, Doktorlar, Ar-Ge
Birimi çalışanları-Ebe, Hemşire, Sağlık memuru,
memur, Teknik personel
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Personeli
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Personeli
4
Ankara
Ankara
Ekim
Mayıs
5
5
Ayşe Gül KARAKOÇ
0312 5856906
[email protected]
Şenay Sare TURASAN BAYRAM
0312 585 6907
[email protected]
Fatih KARAKAŞ
0312 5856894
[email protected]
Semra ÖZBALCI
0312 5856909
[email protected]
Nesibe ÜZEL
0312 5856921
[email protected]
Fevzi KARTAL
0312 5856895
[email protected]
Osman ÇELİK
0312 585 69 13
[email protected]
Bestami ÇİFTÇİ
0312 585 69 00
[email protected]
Halil İbrahim ÇOLAK
0312 585 68 93
[email protected]
SIRA
NO
14
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
Sağlık araştırmaları ile sağlık teknolojisi değerlendirme
sürecinde, istatistiki kavramlar, değerlendirmeler ve
yorumlar ile sıklıkla karşılaşılmaktadır. Özellikle
Sağlık Teknolojisi
biyoistatistik alanına giren hususlarda temel bilgileirn
Biyoistatistik Yazılım Programı Temel Eğitimi (SPSS,
Değerlendirme
kazanılması bu süreçte önem taşımaktadır. Bu nedenle,
E STAD, RAW vs.)
Daire Başkanlığı
anılan hususlardaki eğitimlerle Daire Başkanlığı
çalışanlarının donanımlarının arttırılması ve Bakanlığıımız
insan kaynaklarının niteliğinin arttırılması
hedeflenmektedir.
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
Mayıs
SÜRE
(GÜN)
5
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
20
Ali Rıza DEMİRBAŞ
Elife DİLMAÇ
585 68 55
[email protected]
[email protected] b
İlker SABUNCUOĞLU
Zeynep YILMAZ
Adile ACAR
585 68 56 [email protected]
[email protected]
[email protected]
İleri Düzey Excel Eğitimi
Sağlık araştırmaları ile sağlık teknolojisi değerlendirme
sürecinde, modelleme yöntemleri önemli bir konudur.
Özellikle Sağlık teknolojisi değerlendirme sürecinde
kullanılacak modelin tespiti, model oluşturma, kullanılan
modelin analizinde MS Office Excel sıklıkla
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
kullanılmaktadır. Anılan programın ileri düzey kullanımı,
Personeli
makrolarla çalışma gibi hususlarda ileri düzey eğitimlerle
Daire Başkanlığı çalışanlarının donanımlarının arttırılması
ve Bakanlığıımız insan kaynaklarının niteliğinin arttırılması
hedeflenmektedir.
Ankara
Nisan
5
20
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
Çalışan sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili temel kavramları,
işyeri güvenliğini ve
iş güvenliğini tehdit edici unsurları, meslek hastalıklarını,
kaza ve yaralanmaları, yangını, iş
kazalarında yapılacak hukuki işlemleri ve iş güvenliği
mevzuatı hakkında çalışanların bilgi düzeyini artırmak.
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
Kasım
3
25X 3=75
Kişisel Gelişim (Problem Çözme Becerileri, Takım
Çalışması) Eğitimi
Personelin takım çalışması, problem çözme becerileri,
konularında birbirleriyle olan işbirliğinin ve bilgi
becerisinin artırılması.
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
Eylül
2
25
Makale Yazma Teknikleri Eğitimi
Bilimsel dergilere makale yazan personelin makele yazımı
konusunda bilgi beceri düzeylerini geliştirmek
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
Ekim
1
20
Uz.Dr.Levent EKER
[email protected]
03125856852
Araştırma Ve
Sağlık Sistemleri
Geliştirme
Daire
Başakanlığı
Saha Araştırmaları Yönetimi Eğitimi
Saha araştırmaları konusunda personelin bilgi beceri
düzeylerini geliştirmek
Sağlık Araştırmaları Genel Müdürlüğü
Personeli
Ankara
Ağustos
1
20
Uz.Dr.Bekir KAPLAN
[email protected]
03125856866
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Red Hat System Admin I / Sertifikalı Eğitim
(Yapılacak Olan Sınav Geçilirse)
Red Hat System Admin II / Sertifikalı Eğitim
(Yapılacak Olan Sınav Geçilirse)
Red Hat System Admin III / Sertifikalı Eğitim
(Yapılacak Olan Sınav Geçilirse)
İstanbul
Temmuz
4 gün
4
İstanbul
Temmuz
4 gün
4
İstanbul
Ağustos
4 gün
4
4
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
RHCE Rapid Track with RHCSA & RHCE Exams /
Sertifikalı Eğitim (Yapılacak Olan Sınav Geçilirse)
İstanbul
Ağustos
5 gün
4
Bünyamin KUZU
Tel : (0312) 585-2361
5
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
LPI Linux Essentials ve LPIC-1
Ankara
Ağustos
6 gün
4
Ülker ÖZEREN
Tel : (0312) 585-2361
6
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Kurumsal Mail Sunucu Yönetimi
Ankara
Ağustos
6 gün
4
Ülker ÖZEREN
Tel : (0312) 585-2361
15
Sağlık Teknolojisi
Değerlendirme
Daire Başkanlığı
16
Yönetim Destek
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
17
18
19
Yönetim Destek
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
Araştırma Ve
Sağlık Sistemleri
Geliştirme
Daire
Başakanlığı
Aysel ÇAVDAR
5856800
[email protected]
Ayhan ÇETİN5856917
[email protected]
SAĞLIK BİLGİ SİTEMLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
2
3
1-)Bakanlığımız bünyesinde bulunan Red Hat sunucular
için: Kurumun ihitiyaçlarını analiz ederek bilgisayar
sistemlerini tasarlamak, kurmak, desteklemek, geliştirmek,
sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak.
2-)Sistem
ve iletişim altyapısını kurmak veya geliştirmek amacıyla
kurum ihtiyaçlarının analizini yapmak.
Bu analizin sonucu olarak sistem mimarisinin
tasarlanmasını sağlamak.
Bu mimariyi oluşturan, gerekli donanım ve yazılımların
belirlenmesini, kurulumunu ve konfigürasyonlarının
Linuz OS-Kurulum,bakım,konfigurasyon yapmak ve
sunucuların 7/24 çalışır halde olmasını sağlamak
Mühendis / Tekniker
Personeli-Merkez Teşkilat)
Mühendis / Tekniker
Personeli-Merkez Teşkilat)
Exchange server-Kurulum,bakım,konfigurasyon yapmak ve Mühendis / Tekniker
sunucuların 7/24 çalışır halde olmasını sağlamak
(SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat)
5
(SBSGM
(SBSGM
Bünyamin KUZU
Tel : (0312) 585-2361
Bünyamin KUZU
Tel : (0312) 585-2361
Bünyamin KUZU
Tel : (0312) 585-2361
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
7
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
CEH(?)
Bilgi güvenliği
Mühendis / Tekniker
(SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat)
Ankara
Ağustos
6 gün
4
Ülker ÖZEREN
Tel : (0312) 585-2361
8
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
ORACLE DBA
Oracle Veri Tabanı-Kurulum,bakım,konfigurasyon yapmak Mühendis / Tekniker
ve sunucuların 7/24 çalışır halde olmasını sağlamak
(SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat)
Ankara
Eylül
20 gün
4
Ülker ÖZEREN
Tel : (0312) 585-2361
9
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
ORACLE DBA
Oracle Veri Tabanı-Kurulum,bakım,konfigurasyon yapmak Mühendis / Tekniker
ve sunucuların 7/24 çalışır halde olmasını sağlamak
(SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat)
Ankara
Ekim
20 gün
4
Ülker ÖZEREN
Tel : (0312) 585-2361
10
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
MCSE
Ankara
Kasım
20 gün
4
Ülker ÖZEREN
Tel : (0312) 585-2361
11
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Windows Server 2012 Eğitimi (MCSA)
Ankara
Eylül
6 gün
4
Ülker ÖZEREN
Tel : (0312) 585-2361
Ankara
Eylül
6 gün
4
Ankara
Ekim
7 gün
4
Ocak
5 gün
8
Şubat
5 gün
8
Mart
5 gün
8
Nisan
5 gün
8
Mayıs
5 gün
8
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
İstanbul
Haziran
5 gün
8
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
İstanbul
Ankara
Mart
5 gün
8
Mart
5 gün
8
Nisan
5 gün
8
12
13
14
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
Pardus İşletim Sistemi ve Libre Office Eğitimi
Hosting Barındırma Eğitim
Veri Ambarı Tasarımı ve Uygulaması
EĞİTİMİN AMACI
Microsoft Sistem Uzmanlığı Kurulum, bakım,
konfigurasyon yapmak ve sunucuların 7/24 çalışır halde
olmasını sağlamak
Microsoft Sistem Uzmanlığı-Kurulum, bakım,
konfigurasyon yapmak ve sunucuların 7/24 çalışır halde
olmasını sağlamak
Pardus-Açık kaynak işletim sistemleri kurulum,
konfigurasyon ve kullanımı
Hosting Panel- Kurulumu, Konfigürasyon, Yönetim,
Güvenlik, Yedek alma gibi konularda yetkinlik
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
Mühendis / Tekniker
Personeli-Merkez Teşkilat)
Mühendis / Tekniker
Personeli-Merkez Teşkilat)
(SBSGM
(SBSGM
Mühendis / Tekniker
(SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat)
Mühendis / Tekniker
(SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat)
Veri Ambarı tasarımı ve uygulamalarının yapılması
Veritabanı Yöneticisi, Veri Ambarı Uzmanı,Birim
Sorumlusu (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat)
Ankara
Windows Server işletim sisteminin yönetimsel olarak
öğrenilmesi
SQL Server kullanmakta olan veritabanı yöneticilerine
Oracle bilgileri vermek
SQL Server Kullanarak Data Model ve Raporlama
Oluşturmak
Sistem Yöenticisi, Veritabanı Yöneticisi, Birim
Sorumlusu (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat)
Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu (SBSGM
Personeli-Merkez Teşkilat)
Veritabanı Yöneticisi, İş Zekası Uzmanı, Birim
Sorumlusu (SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat)
Ankara
İstanbul
İstanbul
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
SQL Server Kullanarak Data Model ve Raporlama
Oluşturmak
18
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
ORACLE DATABASE 11G: ADMINISTRATION
WORKSHOP I DBA RELEASE 2
Veritabanı yöneticisi, Birim Sorumlusu
Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu
Personeli-Merkez Teşkilat)
(SBSGM
19
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
ORACLE DATABASE 11G: ADMINISTRATION
WORKSHOP II DBA RELEASE 2
Veritabanı yöneticisi, İş Zekası Uzmanı,Birim Sorumlusu
Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu
Personeli-Merkez Teşkilat)
(SBSGM
Oracle Database 11g: Performance Tuning DBA
Veri tabanı Performans iyileştirme.
Oracle Database 12c: Data Guard Administration
Data Guard Yönetimi.
15
16
17
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Windows Server 2012 Yönetimi
SQL Server Kullanıcıları İçin Oracle
Oracle Database 12c: New Features for Administrators Veri Tabanı 12c Yeni Özellikler.
Oracle Database 12c: SQL Tuning for Developers
ORACLE DATABASE 11g: INTRODUCTION to
SQL
Oracle Database 11g: Program with PL/SQL
Oracle Database 11g: Advanced PL/SQL
Redhat Linux Eğitimi
System Center Configuration Manager 2012
Sql sorgu iyileştirme.
SQL
PL/SQL
Advanced PL/SQL
Linux
SCCM Yönetimi
Proje Geliştirme ve Hitap teknik destek eğitim programı. Kamu
Kamu çalışanlarına ait sicil özet bilgilerinin eksiksiz
Uygulama Daire çalışanlarına personel hareketlerinin SGK ya aktarıldığı
düzenlenmesi sağlanacaktır.
Başkanlığı
sistem hakkında bilgilendirme yapılacaktır.
Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu (SBSGM
Personeli-Merkez Teşkilat)
Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu (SBSGM
Personeli-Merkez Teşkilat)
Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu (SBSGM
Personeli-Merkez Teşkilat)
Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu (SBSGM
Personeli-Merkez Teşkilat)
Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu (SBSGM
Personeli-Merkez Teşkilat)
Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu (SBSGM
Personeli-Merkez Teşkilat)
Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu (SBSGM
Personeli-Merkez Teşkilat)
Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu (SBSGM
Personeli- Merkez Teşkilat
Birim Sorumlusu
(SBSGM
Personeli-Merkez Teşkilat)
V.H.K.İ , Memur , Tekniker, Teknisyen
Personeli-Merkez Teşkilat)
6
(SBSGM
Ankara
Ankara
Ankara
Tamer ERDOĞAN
Tel : (0312) 585-2361
Tamer ERDOĞAN
Tel : (0312) 585-2361
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
Nisan
5 gün
8
Ankara
Mayıs
5 gün
8
Ankara
Mayıs
5 gün
8
Haziran
5 gün
8
Temmuz
5 gün
8
Temmuz
5 gün
1
[email protected]
Ekim
1 gün
2X5=10
0312 408 39 00
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
SIRA
NO
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
Proje Geliştirme ve
Uygulama Daire Elektronik Belge Yönetim Sistemi kullanıcı eğitimi.
Başkanlığı
Standart ve
Akreditasyon Daire
Başkanlığı
Standart ve
Akreditasyon Daire
Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sistem Yönetimi
Daire Başkanlığı
Yönetim Destek
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
Yönetim Destek
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EBYS'nin yaygınlaştırılması çalışmasında Taşra
teşkilatlarında görevli katılımcıları, uygulamayı kullanabilir Merkez ve Taşra Teşkilatından Muhtelif Personel
seviyeye ulaştırmak.
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
* 43 Kamu Hastane
Birliği Genel
Sekreterliği
* 39 İl Halk Sağlığı
Müdürlüğü
* 36 İl Sağlık
Müdürlüğü
Ocak
3 gün
(43+39+36)X3
=354
Evren ÖZTÜRK
Tel: 0 312 585 24 07
[email protected]
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
Bilgi Güvenliği Farkındalığını artırmak
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Çalışanlarının Tamamı (Merkez Teşkilat)
Ankara
Kasım
1gün
5x40=200
Bilgi Güvenliği Farkındalık Eğitimi
Bilgi Güvenliği Farkındalığını artırmak
Merkez ve Taşra Teşkilatından Muhtelif Personel
Ankara
Mart
2 gün
200
Rapor,e-posta ve resmi yazışma kursu
İşlerin daha verimli ve en az hatayla yürümesini sağlamak
Ankara
Kasım
1 gün
5x40=200
Kurum içi iletişimi geliştirmeye yönelik eğitim
Kurum içi iletişimi arttırmak ve koordineli çalışmak.
Ankara
Eylül
1 gün
5x40=200
Dil Eğitimi
İngilizce-Okuma ve konuşma
Dil Eğitimi
İngilizce-Okuma ve konuşma
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Çalışanlarının Tamamı (Merkez Teşkilat)
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Çalışanlarının Tamamı (Merkez Teşkilat)
Mühendis / Tekniker
(SBSGM
Personeli-Merkez Teşkilat)
Mühendis / Tekniker
(SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat)
Veritabanı Yöneticisi, Birim Sorumlusu (SBSGM
Personeli-Merkez Teşkilat)
DİLEK KARAKAYA
5852444
[email protected]
DİLEK KARAKAYA
5852444
[email protected]
Dr. Üstün YILDIZ
Dr. Üstün YILDIZ
Tamer ERDOĞAN
Tel : (0312) 585-2361
Tamer ERDOĞAN
Tel : (0312) 585-2361
Alper ÖZCAN
Tel:408 39 00
Ankara
Ağustos
10 gün
4
Ankara
Eylül
10 gün
4
Ankara
İstanbul
Mart
5 gün
4
Ankara
Eylül
7 gün
4
Tamer ERDOĞAN
Tel : (0312) 585-2361
Proje Yönetimi Eğitimi
Proje Yönetimi
4734 KİK Kanunu 4735 İhale Kanunu Eğitimi/
Mevzuat Değişiklikleri, Emsal Kurul Kararları ve
Danıştay İçtihatları Çerçevesinde
KİK-Mal ve hizmet alımı İhalelerinde görev alan personelin
Mühendis / Tekniker
kanun,mevzuat gibi kritik konular hakkında yapılan işe
(SBSGM Personeli-Merkez Teşkilat)
hakimiyeti
İç Kontrol ve Süreç Yönetimi Eğitimi
GM Süreç yönetimini en etkili şekilde gerçekleştirmek
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Çalışanlarının Tamamı (Merkez Teşkilat)
Ankara
Nisan
1 gün
5X25=125
Kader Kaya
Tel: 585 19 20
Kişisel Gelişim Eğitimleri
Ekip Çalışması, Toplantı Yönetimi, İletişim, Sunum
Teknikleri konularında bilgi düzeyini artırmak.
Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü
Çalışanlarının Tamamı (Merkez Teşkilat)
Ankara
Nisan
5 gün
5X15= 75
Kader Kaya
Tel: 585 19 20
Sosyal Çalışmacı
Ankara
Ekim
5
100
Dilek TÜRKMEN
03123243328
[email protected]
Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire, Sağlık Memuru
Antalya
Nisan
5
50
Gamze SAÇAKLI
03123246895
[email protected]
Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire,
Memuru
Antalya
Aralık
5
50
Gamze SAÇAKLI
03123246895
[email protected]
Sosyal Çalışmacı, Psikolog, Hemşire, Sağlık Memuru
Antalya
Mart
5
70
Gamze SAÇAKLI
03123246895
[email protected]
Psikolog, Sosyal Çalışmacı
Antalya
Kasım
5
20
Gamze SAÇAKLI
03123246895
[email protected]
Tıbbi Laboratuvar Uzmanları
Ankara
Haziran
2
100
Esin GÜNGÖR- Serap YILMAZ
03123246389/152
[email protected]
SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
2
3
4
5
6
Hasta Hakları ve
Tıbbi Sosyal
Hizmetler Daire
Başkanlığı
Hasta Hakları ve
Tıbbi Sosyal
Hizmetler Daire
Başkanlığı
Hasta Hakları ve
Tıbbi Sosyal
Hizmetler Daire
Başkanlığı
Hasta Hakları ve
Tıbbi Sosyal
Hizmetler Daire
Başkanlığı
Hasta Hakları ve
Tıbbi Sosyal
Hizmetler Daire
Başkanlığı
Tıbbi Laboratuvar
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Eğitimi
Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak
Personelin Sertifikalı Eğitim Programı
Madde Bağımlılığı Tedavisinde Görev Alacak
Personelin Sertifikalı Eğitim Programı
Madde Bağımlılığında Yapılandırılmış Psiko-sosyal
Müdahale Eğitimi
Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulamalarını mikro düzeyde
yapılandırmak üzere hastanedeki sosyal çalışmacılara
eğitim düzenlenmesi.
Tedavi Merkezlerinde verilen hizmetin kalitesinin
arttırılarak hizmette standardizasyonun sağlanması ve
merkezlerde çalışan personelin madde bağımlılığı
konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması
Tedavi Merkezlerinde verilen hizmetin kalitesinin
arttırılarak hizmette standardizasyonun sağlanması ve
merkezlerde çalışan personelin madde bağımlılığı
konusunda bilgi düzeylerinin arttırılması
Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde görev yapan
personelin psiko-sosyal tedavi konusunda eğitilmesi
Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezlerinde çalışan psikolog
Alkol Madde Bağımlılığında Bilişsel Davranışçı Terapi ve sosyal çalışmacıların Bilişsel Davranışçı Terapi
konusunda eğitilmesi
Uygulamaları Programı
Tıbbi Laboratuvarlar Denetçi Eğitimi
Denetimde Standardizasyonun Sağlanması
7
Sağlık
SIRA
NO
7
8
9
10
11
12
13
14
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
Tıbbi Laboratuvar
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
Eğitim ve
Sertifikasyon
Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Eğitim ve
Sertifikasyon
Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Eğitim ve
Sertifikasyon
Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Eğitim ve
Sertifikasyon
Hizmetleri
Daire Başkanlığı
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Ankara
Kasım
2
100
Esin GÜNGÖR- Serap YILMAZ
03123246389/152
[email protected]
Tıbbi Laboratuvarlar Yönetmeliği Eğitimi
Yönetmelikte yapılan değişiklikler konusunda
bilgilendirilmesi (Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu'nun
talep etmesi halinde yapılacaktır)
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü; Kurumsal Yapısı,
Vizyonu ve Misyonu
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Bakanlığın sağlık
politika ve hedefleri doğrultusunda kurumsal yapı, vizyon
ve misyonunu kazandırmak
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yöneticileri
Ankara
Mart
1
50
21. Yüzyıl parametreleri ve yeni insan tipolojileri
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü emrinde çalışan
yöneticilerin 21. yy. perspektifinde farklı bakış açıları
kazandırmak
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Yöneticileri
Ankara
Şubat
1
50
Etkili Sunum Teknikleri
Verilen hizmetler ve yapılan işlerle ilgili etkili sunum
becerileri kazandırmak
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli
Ankara
Kasım
1
2X50=100
Sağlık Uzman Yardımcılığı Eğitimi
Sağlık Uzman Yardımcılarının görevi ile ilgili bilgi, beceri ve
donanıma sahip olmalarını sağlamak
Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlarında
Göreve Yeni Başlayan Sağlık Uzman Yardımcıları
Ankara
Ocak-Aralık
100
197
Eğitim ve
Sertifikasyon
Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Sağlık Hizmetlerini Düzenleme, Denetleme ve
Değerlendirmede (Özyönetimsel Gelişim) Stratejik
Ekip Yönetimi ve İletişim Becerileri
Kendini, ilişkilerini ve süreçlerini yönetebilen, karar ve
sorumluluk alabilen bir kurum olabilmek, sağlık
hizmetlerinin gelecek perspektifini geliştirmek, proje,
durum ve sistem yönetimi farkındalığını kazandırmak.
Sağlıklı bir ekip çalışması için gerekli iletişim becerilerini
kazandırmak.
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Personeli
Ankara
Ekim
2
2X50=100
Eğitim ve
Sertifikasyon
Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Aday Memur Eğitimi
Bakanlık Merkez Teşkilatı ve Bağlı Kuruluşlarda
Çalışan Personel
Ankara
Göreve yeni başlayan aday memurların devlet
memurluğuna uyum sağlamalarına yardımcı olmak
Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekretelikleri
Ocak
Mehmet Çimen
0.312.585 15 83
[email protected]
100
40
Haziran
100
SAĞLIK YATIRIMLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
2
3
Personelin Proje Yönetimi konusunda bilgilenmesini
sağlamak ve bu bilgilerin offset projelerinde kullanılmasını Genel Müdürlük Personeli
sağlamak.
Ankara
Eylül
5
2x10=20
İdris BEDİR
[email protected] (0312) 585 65 29
Ziya Gökalp Caddesi No:40 Kat: 4
Kızılay / ANKARA
Yatırım Modelleri TSE EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Kalite Yönetim
Daire Başkanlığı Sistemi, Denetçi, Baş Denetçi Eğitimi (Sertifakalı)
Tıbbi cihazların tasarım ve geliştirme, üretim, tesis ve
hizmeti ile ilgili hizmetlerin tasarım, geliştirme ve
sağlanması için kullanılabilecek bir kalite yönetim
sistemimin TS EN ISO 13485 Standardına göre
tanımlanması konusunda personelin elde edeceği bilgileri
offset uygulamalarında kullanmasını sağlamak.
Genel Müdürlük Personeli
Ankara
Haziran
3
2x10=20
İdris BEDİR
[email protected] (0312) 585 65 29
Ziya Gökalp Caddesi No:40 Kat: 4
Kızılay / ANKARA
Sağlık Teknolojisi Değerlendirme Sürecinde
Yatırım Modelleri
Modelleme Yöntemleri, Model Oluşturma ve
Daire Başkanlığı
Değerlendirme
Sağlık teknolojisi değerlendirme sürecinde, modelleme
yöntemleri önemli bir konudur. Değerlendırme sürecinde
kullanlacak modelin tespiti, model oluşturma, kullanılan
modelin analizi hususlarında konu odaklı ve uygulamalı
ileri düzey eğitimlerle Daire Başkanlığı çalışanlarının
donanımlarının artırılmasını ve bu bilgilerin offset
uygulamalarında kullanılmasını sağlamak.
Genel Müdürlük Personeli
Ankara
Kasım
5
2x10=20
İdris BEDİR
[email protected] (0312) 585 65 29
Ziya Gökalp Caddesi No:40 Kat: 4
Kızılay / ANKARA
Yatırım Modelleri
Daire Başkanlığı
Proje Yönetimi Eğitimi
8
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
4
ISO 14971 Standardlarına göre tanımlanmasını,
ürün/proseste çıkabilecek olası arızaların ve ilgili sebeplerin
ele alınması ve çözünlenmesi ile ürün/prosesin özellikle
kalite, emniyet ve güvenirliğini sağlamaya yönelik olarak
Yatırım Modelleri ISO 14971 Tıbbi Cihazlara Risk Yönetimin Uygulaması
kritik durumlarını ve zayıf noktalarının FMEA Tıbbi
Genel Müdürlük Personeli
Daire Başkanlığı (Sertifakalı)
Cihazlarda Hata Türleri ve Etki Analizi, CE ve Teknik
Dosya Inceleme Standartlarına göre belirlenmesi
konusunda yetiştirilmek ve bu bilgilerin offset
uygulamalarında kullanılmasını sağlamak.
Ankara
Mart
2
2x10=20
İdris BEDİR
[email protected] (0312) 585 65 29
Ziya Gökalp Caddesi No:40 Kat: 4
Kızılay / ANKARA
5
Personelin, TS EN ISO/IEC 17065 Uygunluk
değerlendirilmesi-Ürün, proses ve hizmet belgelendirmesi
Yatırım Modelleri TS EN ISO/IEC 17065 Ürün Belgelendirme Standardı
yapan kuruluşlar için şartlar standardı konusunda elde
Daire Başkanlığı Eğitimi (Sertifakalı)
edeceği bilgileri offset uygulamalarında kullanmasını
sağlamak.
Genel Müdürlük Personeli
Ankara
Mayıs
1
10X2=20
İdris BEDİR
[email protected] (0312) 585 65 29
Ziya Gökalp Caddesi No:40 Kat: 4
Kızılay / ANKARA
6
Yatırım Modelleri
Daire Başkanlığı
Temel Yönetim Becerileri Eğitimi (Uzaktan Eğitim)
Personelin; yönetsel bilgi, beceri ve donanım açısından
bulundukları durumdan daha ileri bir seviyeye çıkmalarını
ve bu bilgileri offset uygulamalarında kullanmasını
sağlamak.
Genel Müdürlük Personeli
Ankara
Ekim
1
10X2=20
7
Yatırım Modelleri
Daire Başkanlığı
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Kamu ihale mevzuatı ve uygulamaları konusunda
personelin bilgilendirilmesini sağlamak.
Genel Müdürlük Personeli
Yalova
Şubat
5
2x10=20
8
Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Outdoor Eğitimi
İnsanların belirlediği hedefleri yaşayarak öğrenmesinin
sağlanması.
Genel Müdürlük Personeli
İzmir/Urla
Eylül
5
2x15=30
9
Kişisel Gelişim Eğitimleri (Yaşam Koçluğu, Mobing,
İş ve sosyal hayatta daha verimli ve başarılı olmanın
Destek Hizmetleri İş ve İnsan İlişkileri,Zaman Yönetimi),
yollarının öğrenilmesi. Sağlık Bakanlığı Teşkilatı hakkında Genel Müdürlük Personeli
Daire Başkanlığı 663 Sayılı K.H.K. ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı
bilgi verilmesi.
Kuruluşların Teşkilat yapısı
Antalya
Ekim
5
2x15=30
Recep.Atasoy
[email protected]
03125856465
10
İnşaat Uygulama
Daire Başkanlığı,
Proje ve Emlak
Yönetimi Daire
Başkanlığı, Plan ve Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Bütçre Daire
Başkanlığı, Kamu
Özel İşbirliği Daire
Başkanlığı
Antalya
Kasım
5
2x100=200
Recep.Atasoy
[email protected]
03125856465
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN AMACI
Kamu ihale mevzuatı ve uygulamaları konusunda
personelin bilgilendirilmesini sağlamak.
Genel Müdürlük Personeli
İdris BEDİR
[email protected] (0312) 585 65 29
Ziya Gökalp Caddesi No:40 Kat: 4
Kızılay / ANKARA
İdris BEDİR
[email protected] (0312) 585 65 29
Ziya Gökalp Caddesi No:40 Kat: 4
Kızılay / ANKARA
Recep.Atasoy
[email protected]
03125856465
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
1
2
3
4
İç Kontrol ve
Analiz Daire
Başkanlığı
İç Kontrol ve
Analiz Daire
Başkanlığı
İç Kontrol ve
Analiz Daire
Başkanlığı
Döner Sermaye
Daire Başkanlığı
İç kontrol Sisteminin İzlenmesi Eğitimi
İç Kontrol Sistemi hakkında personelde farkındalık
yaratmak ve Sistemin izlenmesi
Daire Bşk, Uzman, Memur, Sağlık Memuru, V.H.K.İ
(Merkez Teşkilatı Personeli)
Bolu
Mayıs
5 Gün
50
Performans bütçe ile iç kontrol sisteminin uyum ve
değerlendirilmesi
Performan bütçe ile iç kontrol sistemi hakkında personelin Daire Bşk, Uzman, Memur, Sağlık Memuru, V.H.K.İ
eğitilmesi
(Merkez Teşkilatı Personeli)
Afyon
Mart
5 gün
50
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrol Eğitimi
Taşra birimlerinde farkındalık yaratmak amacıyla
Daire Bşk, Uzman, Memur, Sağlık Memuru, V.H.K.İ
(Merkez ve Taşra Teşkilatı Personeli)
Antalya
Mart
5 Gün
260
Analitik Bütçe ve Muhasebe Uygulamaları, 2016 Yılı
Analitik Bütçe Hazırlık Çalışmaları ile İl Sağlık
Müdürlükleri Değerlendirme ve İlgili Mevzuat Eğitimi
Strateji Geliştirme Başkanı, Başkan Yardımcısı, Daire
Başkanı, Mali Hizmetler Uzmanı, Mali Hizmetler
İl Sağlık Müdürlüklerinin 2016–2017–2018 yılları Döner
Uzman Yardımcısı, Araştırmacı, Uzman, Sağlık
Sermaye Bütçesinin hazırlanması ile Tek Düzen Muhasebe
Memuru, V.H.K.İ. , Danışman, İl Sağlık Müdürlüğü
Programı ve muhasebe uygulamalarına yönelik ilgili
Gerçekleştirme Görevlisi, Yönetim Hizmetleri Şube
personelin bilinçlendirilmesi
Müdürü, Teknisyen(Merkez ve Taşra Teşkilatı
Personeli)
Afyonkarahisar
Eylül
3 Gün
200
9
Tülay ÇECE
0.312.5737144
[email protected]
Tülay ÇECE
0.312.5737144
[email protected]
Tülay ÇECE
0.312.5737144
[email protected]
Mustafa AKTAŞ
03125737124
[email protected]
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
1
* Dış paydaşlardan gelen talepler.
Strateji Geliştirme Gemi Sağlık Resmi,Ceza ve İcra Uygulamaları Eğitimi * Görev değişiklikleri
Daire Başkanlığı 1-2
* HSSBS üzerinde yapılan yenilik ve kolaylıklar
* Yenilikler için personelin görüş ve önerilerin alınması
2
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Tabip,Yardımcı Sağlık Personeli,Mali Hiz.
Uzman/Yrd.,Birim/Ünite Sorumluları,Memur
Antalya
Şubat
Nisan
3
2X70=140
Şükran YİĞİT
0212 293 3674
[email protected]
Mali Hzmetler Uzmanlığı yönetmeliği gereği, Mali
Hizmetler Uzm. ve Yrd. yönelik 3 yılda en az 120 saat
Mali Hizmetler Uzm. / Mali Hizm. Uzm. Yrd.
eğitim verilmesi gerekliliği nedeniyle eğitim planlanmıştır.
Antalya
İstanbul
Şubat
Mart
15
7
Şükran YİĞİT
0212 293 3674
[email protected]
3
Türk Boğazları Ve
Giriş Noktalarında Halk Sağlığı Çekirdek Kapasiteler
Sağlık Denetimleri
Eğitimi 1-2
Daire Başkanlığı
UST gereği giriş noktalarında halk sağlığı çekirdek
kapasitelerin oluşturulması gerekmektedir. Bu kapasitelerin
en önemli bileşenlerinden birisi de "giriş noktalarında
Tabip, Yardımcı Sağlık Personeli/, Memur
eğitimli personel" sağlanmasıdır. Bu amaçla eğitimli
personelin artırılması hedeflenmektedir.
Antalya
Edirne
Mayıs
Kasım
4
2X60=120
Şükran YİĞİT
0212 293 3674
[email protected]
4
Türk Boğazları Ve
Sağlık Denetleme Merkezleri İş ve İşlemlerinin
Sağlık Denetimleri
Standardizasyonu Eğitimi 1-2
Daire Başkanlığı
Farklı bölgelerde bulunan SDM'nin yaptıkları iş ve
işlemlerde uygulama birliğinin sağlanması.
Tabip ,Yardımcı Sağlık Personeli/ ,Memur
Antalya
Şubat
Nisan
4
2X60=120
Şükran YİĞİT
0212 293 3674
[email protected]
5
Türk Boğazları Ve
Sağlık Denetimleri Denizde Can ve Mal Güvenliği Eğitimi
Daire Başkanlığı
Deniz üzerinde görev yapan personelin can, mal ve iş
sağlığı güvenli konularında bilinç düzeyini artırarak
kazaların oluşmasını önlemek.
Tabip,Kaptan,Gemi Adamı, Yard. Sağlık
Personeli,Teknisyen
İstanbul Çanakkale
Mayıs
Haziran
2
100
Şükran YİĞİT
0212 293 3674
[email protected]
6
Türk Boğazları Ve
Sağlık Denetimleri Kara Hudut Kapıları Sağlık İşlemleri Eğitimi
Daire Başkanlığı
Kara Hudut Kapılarında sağlık açısından alınacak önlemler
ve yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili bilinç düzeyini Tabip,Yardımcı Sağlık Personeli,Memur
artırarak gerekli birimlerle koordinasyonları sağlamak.
Antalya
Ocak
3
30
Şükran YİĞİT
0212 293 3674
[email protected]
Üst Yöneticiler , Avukat , İç Denetçi, Birim
Sorumlusu , Baştabip , Tabip ,Yardımcı Sağlık
Personeli , Mali hizmetler Uzmanı , Memur
Antalya
Mayıs
1
50
Şükran YİĞİT
0212 293 3674
[email protected]
Tabip , Yardımcı Sağlık Personeli
Antalya
Ekim
Aralık
3
2X50=100
Şükran YİĞİT
0212 293 3674
[email protected]
Tabip , Yardımcı Sağlık Personeli , Memur
İstanbul
Nisan
2
25
Şükran YİĞİT
0212 293 3674
[email protected]
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilileri
Antalya
Ekim
3
20
Şükran YİĞİT
0212 293 3674
[email protected]
Mali Hizmetler Uzmanı Eğitimi
7
Hukuk Müşavirliği Kurumun Temel Mevzuatlarına ilişkin Eğitim
8
Sağlık Hizmetleri
Daire Bşk.
Seyahat Sağlığı Eğitimi 1-2
Gemi Sağlık Resmi Kanunu gereği idari yaptırım
uygulamalarında görülen eksiklilerin tespiti, yürürlükteki
temel mevzuata ilişkin bilgilendirmelerin yapılarak uygun
stratejilerin belirlenmesi ve uygulama birliğinin sağlanması
hedeflenmiştir.
Personeli Seyahat Sağlığı ile ilgili güncel gelişmeler
konusunda bilgilendirmek ve birimde göreve yeni başlayan
personelleri eğitmek
9
Sağlık Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Çagrı Merkezi Etkin İletişim Eğitimi
Yurtdışına Seyahat Eden Vatandaşlarımızın sağlık
sorunlarında tıbbi danışma hizmeti alabilmeleri için Tele
Sağlık Merkezi Baştabipliği bünyesinde Seyahat Sağlığı
Danışma Hizmeti veren ayrı bir çalışma birimi ve çağrı
merkezi kurulmuştur. Bu birimde yeni çalışmaya başlayan
personele ve Tele Sağlık Merkezinde çalışan personele
yenileme eğitimi olarak "Çağrı Merkezi Etkin İletişim
Eğitimi " gerekmektedir.
10
Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi Eğitimi
Genel Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerinde harcama ve
taşınır kayıtları ile ilgili yaşanılan sorunların minimize
edilmesi ve proğramda yapılan değişikliklerin anlatılması
amaçlanmıştır.
10
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi
Genel Müdürlüğümüzde yapılmakta olan mal, hizmet ve
yapım ihale işlemlerinin değişen mevzuatlar çerçevesinde
daha iyi anlaşılabilmesi, çalışmalar sırasında olası
sorunların en aza indirilmesi, kamu kaynaklarının daha
etkin ve verimli olarak kullanılmasını sağlamak için ihale
süreçlerinde görev yapmakta olan personelin eğitim
ihtiyacının karşılanması amaçlanmıştır.
Üst Yönetim , Avukat, İç Denetçi,Birim Sorumlusu ,
Yardımcı Sağlık Personeli , Mühendis , Tekniker ,
Teknisyen ,Tabip,Mali Hiz. Uzmanı, Memur , Kaptan
, Bilgisayar işletmeni.
İstanbul
Ocak
3
60
Şükran YİĞİT
0212 293 3674
[email protected]
Üst Yönetim , Avukat, İç Denetçi,Birim Sorumlusu ,
Tabip, Mühendis , Tekniker , Şef, Teknisyen , Mali
Hiz. Uzm., Memur , Kaptan , Bilgisayar işlet. Yard.
Sağlık Personeli
Antalya
Ekim
3
60
Şükran YİĞİT
0212 293 3674
[email protected]
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
11
Destek Hizmetleri
Daire Başkanlığı
12
Destek Hizmetleri
Daire
Başkanlığı/İnsan
Kaynakları Daire
Başkanlığı
Harcama Belgerinin Düzenlenmesi Eğitimi
5018 sayılı Kamu Mali Kontrol Kanunu çerçevesinde
Harcama Belgerinin Düzenlenmesi, Harcama - Ödeme
Süreçlerinin İncelenmesi ve Düzenlenmesi.Kanundaki son
değişiklikler ile uygulamalarda yaşanan sıkıntıların
giderilmesi amaçlanmıştır.
13
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Kamu Personeli Özlük Hakları ve Sosyal Güvenlik
Mevzuat Değişiklikleri Eğitimi
"666 sayılı Kamu Görevlilerinin Mali Haklarının
Düzenlenmesi Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde
Daire Başkanı -Birim sorumlusu- Şef - Veri Haz. ve
Kaararnamelerde değişiklik yapılmasına dair KHK "gereği
Kontrol İşletmeni - Bilgisayar İşletmeni- Memur
ücret ödemelerinde ve personel atamalarında yürütülen iş
ve işlemlerle ilgili eğitim yapılması amaçlanmıştır.
Antalya
Mayıs
3
30
Şükran YİĞİT
0212 293 3674
[email protected]
14
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Performans Kriterlerini ve Değerlendirme Ölçütlerini
Belirleme Eğitimi
Çalışan personelin iş ve işlemlerini yaparken ortaya
koydukları çalışma performanslarını belirlemek için
Daire Başkanı -Birim sorumlusu- Şef - Veri Haz. ve
kriterleri oluşturmak aynı zamanda değerlendirmenin nasıl
Kontrol İşletmeni - Bilgisayar İşletmeni- Memur
yapılacağı ve ölçütlerin belirlenmesine dair eğitim
amaçlanmıştır.
Muğla
Aralık
3
30
Şükran YİĞİT
0212 293 3674
[email protected]
TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU
1
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
ISO 9001:2008 Kalite Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
2
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
3
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
ISO 9001:2008 Kalite Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
kapsamında bilgilendirmek.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Ankara
ŞUBAT
2
80
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
ISO 9001:2008 İç Tetkikçi Eğitimi
ISO 9001:2008 İç Tetkikçi Eğitimi kapsamında
bilgilendirmek.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Ankara
MART
2
80
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
Süreç Yönetimi ve İyileştirme Eğitimi
Süreç Yönetiminin tanımlanmasını sağlamak.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Ankara
NİSAN
2
80
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
11
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
4
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Problem Çözme ve Risk Yönetimi
Çalışan personelin kişisel becerilerini geliştirerek verimliliği
arttırmak.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Ankara
NİSAN
2
100
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
5
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Proje Yönetimi
Çalışan personelin kişisel becerilerini geliştirerek verimliliği
arttırmak.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Ankara
MAYIS
1
100
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
6
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Doğru Nefes Alma Teknikleri, Ekip Çalışması ve
Motivasyon Eğitimi, Hitabet ve Diksiyon
Daire Başkanlığında görev alan personelin stres yönetimi
yapabilmesi, yaşam kalitesini artırabilmesi ve daha verimli
çalışabilmesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Ankara
EKİM
4
140
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
7
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Toplam Kalite Yönetimi
Kalite Yönetim Sisteminin uygulanması ve etkin hale
getirilmesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Ankara
OCAK
3
80
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
8
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Kurum Kültürü Eğitimi
Kurum hedefleri ortak inanç ve değerleri misyon ve
vizyonun öğrenilmesi çalışanlar arasında birlik ve
beraberliğin ve motivasyonunun artırılması
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
İstanbul
MAYIS
3
80
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
9
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Zaman Yönetimi Eğitimi
Personelin zaman yönetimi konusunda yetkinlir kazanarak
verimliliğinin ve etkinliğinin artırılması
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Urfa
EYLÜL
3
80
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
12
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
10
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Kurumsal İletişim Eğitimi
Kurumun amaç ve hedeflerine ulaşması, işleyişini sağlaması
için kurumu oluşturan bölüm ve ögeler arasında eşgüdümü,
bilgi akışını, motivasyonu, bütünleşmeyi, değerlendirmeyi,
eğitimi, karar almayı ve denetimi diğer yandan ise dış hedef
kitleyle etkileşimi sağlayarak kurumun itibarını yönetmek
adına belli kurallar içinde gerçekleşen iletişim süreci
hakkında personelin bilgi edinmesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Gaziantep
EYLÜL
3
80
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
11
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Sunum Teknikleri Eğitimi
Personelin bilgi ve tecrübelerini etkileyici, anlaşılır ve
kalıcı şekilde aktarabilme becerilerini geliştirmek , etkin bir
sunuş için hem içerik hem tarz olarak nasıl hazırlanacağı
konusunda bilgi edinmelerini sağlamak
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Ankara
NİSAN
2
80
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
12
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Stres ve Stres Yönetimi Eğitimi ve mobing
İş hayatında karşılaşılan stresin olumsuz etkilerini kontrol
altında tutmaya yardımcı olacak teknikler ve alıştırmalar
ile, Personele stresle baş edebilmeleri için gerekli
becerileri kazandırmak
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
İzmir
MAYIS
3
80
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
13
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Protokol Yönetimi Eğitim Semineri
Kurumumuz Kurum Bşk.Yrd. Ve Daire Başkanları ile ilgili
protokol yönetimi eğitim verilmesi
Kurum Başkan Yardımcıları ve Daire Başkanları
Ankara
ŞUBAT
2
50
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
14
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Resmi Yazışma Kuralları, Dosyalama ve Arşiv
Hizmetleri Eğitim Semineri
Kurum Personelinin resmi yazışmalar konusunda daha
verimli ve daha etkin çalışma yapabilmesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Antalya
NİSAN
3
100
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
15
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Etkili Konuşma ve İletişim
Başkanlığımız personeli için etkili konuşma eğitimin
verilmesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Afyon
NİSAN
3
80
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
13
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
16
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
İnsan Kaynakları performans yönetimi semineri
Kurum personelimizin performansının artırılması
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Antalya
ŞUBAT
3
100
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
17
DESTEK VE
LABAROTUVAR
25 mayıs 2010 tarihli ve 27591 Resmi gazetede yayınlanan
HİZMETLERİ Kadın Erkek Fırsat Eşitliği ile Elektronik İmzalı Belge
başbakanlık genelgesi kapsamında personeli
Mevzuatı ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Etik
BAŞKAN
bilgilendirilmek Kurmumuz personelinin mevzuat
mevzuatı Eğitimi
YARDIMCILIĞI
açısından bilgi seviyesinin yükseltilmesi
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Antalya
MAYIS
3
160
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
18
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Çalışma alanına giren konularla ilgili istatistiksel veri
hazırlamak ve yazışmalarda bilgi düzeyini arttırmak
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Ankara
OCAK
30
100
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
19
DESTEK VE
LABAROTUVAR
Bütçe Uygulamaları ve Takibi ,Merkezi Yönetim
HİZMETLERİ
Harcama Belgeleri Yönetmeliği , Kamu Zararı , 6245
BAŞKAN
Harcirah Kanunu Eğitimi
YARDIMCILIĞI
Bütçe Birimi
Kurumumuza ait Bütçeyle ilgili aktarımlar ,takip
vb.İşlemler, Harcama işlemleriyle ilgili tüm iş ve işlemler ,
Kurumumuzdan kaynaklanabilecek kamu zararlarının en
aza indirilmesini sağlamak , Geçici ve Sürekli Görev
Yollukları hesaplama bilgilerinin güncellenmesi
VHKİ, Bilgisayar İşletmeni, Memur, Hemşire, Ebe,
Sağlık Memuru, Mutemet
Nevşehir
EKİM
3
60
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
20
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Bütçe ve Satınalma
Birimi
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 Sayılı Kamu
İhale Sözleşmeleri Kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale
Kanunu
Kurumumuza ait tüm satın alma ödemeleri ve taşınır
satışıları Bütçe birimimiz tarafından yapılmakta olup KİK
'in en iyi şekilde benimsenerek ödemelerde kolaylık
sağlanması
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Antalya
ŞUBAT
3
60
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
21
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Mutemetlik ve
Tahakkuk birimi
Say 2000i Programı
Maaş veri girişlerinin etkin yapılabilme becerisinin
kazandırılması.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Ankara
EYLÜL
2
20
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
Uzaktan İleri excel ve word Eğitimi
14
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Sistemin Daha etkin kullanılması.
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Ankara
KASIM
2
20
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
Esnek Çalışma modelinin kavranması
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Daire Başkanları
Birim Sorumluları
Sinop
EYLÜL
2
80
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
22
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
Kamu Hesapları Bilgi Sistemi (KBS) personel modülü
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Mutemetlik ve
Tahakkuk birimi
23
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
24
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
İş sağlığı ve İş güvenliği bilgilendirme semineri Eğitimi
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Personeli iş sağlığı ve güvenliği konusunda risk
değerlendirmesi yapabilecek düzeye ulaştırmak
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Ankara
MAYIS
2
50
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
25
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
İleri sürüş teknikleri, trafik kuralları, hakla ilişkiler, acil
BAŞKAN
yardım, psikoanaliz, protokol kuralları,Eğitimi
YARDIMCILIĞI
İnsan Kaynakları
Daire Başkanlığı
Şoförlerin görev bilincini ve verimliliğini artırmak
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Şoförleri
Ankara
ŞUBAT
2
15
Dr. Mehmet BAŞ (Daire Başkanı)
2183550
[email protected]
26
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
Laboratuvar Güvenliği, Laboratuvar Kazalarında ilk
yardım
Laboratuvar çalışanlarının güvenlik kurallarını öğrenmesini
ve güvenli çalışma tekniklerini uygulamasını sağlamak.
Olası bir laboratuvar kazasında ilk müdahale/ilk yardım
kurallarının öğrenilmesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personel
Mühendis, Doktor, Veteriner Hekim, Eczacı,
Kimyager, Biyolog, Teknisyen, Tekniker
Ankara
OCAK
2
140
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
27
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
Farmakoloji lab: Biyolojik testler (İn vivo- in vitro
deneyler, Tıbbı Cihazlarda Güvenlik Değerlendirme
testleri, LAL Testi)
Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Daire Başkanlığı
çalışmalarını dünyada kabul görmüş standartlara getirmek,
analizlerin hassas, güvenilir ve hızlı bir şekilde yapabilmek,
referans laboratuvar özelliklerine uygun analiz kapasitesini
artırmak
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personel
Doktor, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog,
Teknisyen, Tekniker
Ankara
ŞUBAT
5
20
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
Esnek Çalışma ile ilgili eğitim
15
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
28
DESTEK VE
LABAROTUVAR
Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Daire Başkanlığ
HİZMETLERİ
Kozmetik ürünlerin güvenlik değerlendirme testleri (in çalışmalarını dünyada kabul görmüş standartlara getirmek,
BAŞKAN
vivo testlere alternatif olan in vitro testler) ve
analizlerin hassas, güvenilir ve hızlı bir şekilde yapabilmek,
YARDIMCILIĞI
mikrobiyolojik tesler
referans laboratuvar özelliklerine uygun analiz kapasitesini
Analiz ve Kontrol
artırmak
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personel
Doktor, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog,
Teknisyen, Tekniker
Ankara
ŞUBAT
5
10
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
29
DESTEK VE
LABAROTUVAR
ilaçlar, kozmetikler, mamalarda yapılan Mikrobiyolojik
Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Daire Başkanlığ
HİZMETLERİ
testler
Mikrobiyal Kontaminasyon çalışmalarını dünyada kabul görmüş standartlara getirmek,
BAŞKAN
Testi, Sterilite Testi (Avrupa Farmakopesi (EP),
analizlerin hassas, güvenilir ve hızlı bir şekilde yapabilmek,
YARDIMCILIĞI
Amerikan Farmakopesi (USP) ve ISO Standartlarına referans laboratuvar özelliklerine uygun analiz kapasitesini
Analiz ve Kontrol
göre )
artırmak
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
Tıbbi Cihaz Lab. çalışanları Biyolog, Teknisyen,
Tekniker
Ankara
ŞUBAT
5
12
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
30
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
Kromatografik Yöntemlerde kullanılan kolonlara ait
teknik bilgi Eğitimi
Daire Başkanlığı laboratuvarlarında kullanılan kolonların
bakımları, temizlikleri ve kullanımları ile ilgili teknik eğitim
alınması
Tıbbi Cihaz Lab. çalışanları (eczacı, kimyager,
mühendis, biyolog, teknisyen)
ANKARA
ŞUBAT
1
30
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
31
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar ile ilgili Kalite
Yönetim Sistemi Eğitimi
Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Daire Başkanlığ
çalışmalarını dünyada kabul görmüş standartlara getirmek,
analizlerin hassas, güvenilir ve hızlı bir şekilde yapabilmek,
referans laboratuvar özelliklerine uygun analiz kapasitesini
artırmak
Tıbbi Cihaz Lab. Personeli
Ankara
MART
3
11
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
32
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
Genel Metroloji Eğitimi
Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Daire Başkanlığ
çalışmalarını dünyada kabul görmüş standartlara getirmek,
analizlerin hassas, güvenilir ve hızlı bir şekilde yapabilmek,
referans laboratuvar özelliklerine uygun analiz kapasitesini
artırmak
Tıbbi Cihaz Lab.Personeli Laboratuvar çalışanları
(eczacı, kimyager, mühendis, biyolog, teknisyen)
Ankara
MART
2
60
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
16
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
33
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
Akreditasyon ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardı
Eğitimi
Analiz ve Kontrol Laboratuvarı Daire Başkanlığ
çalışmalarını dünyada kabul görmüş standartlara getirmek,
analizlerin hassas, güvenilir ve hızlı bir şekilde yapabilmek,
referans laboratuvar özelliklerine uygun analiz kapasitesini
artırmak
Laboratuvar çalışanları (eczacı, kimyager, mühendis,
biyolog, teknisyen)
Ankara
MART
2
60
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
34
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
TS EN ISO/IEC 17025'e ait İç Denetçi Eğitimi
Personel altyapısının güçlendirilmesi
Tıbbi Cihaz Lab.Personeli Laboratuvar çalışanları
(eczacı, kimyager, mühendis, biyolog, teknisyen)
Ankara
MART
1
20
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
35
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
Farmakope Eğitimi
Farmakopenin(Av.Farmakopesi) tanımı ve kapsadığı
alanlarda güncel kullanımını Eczacılık açısından önemini
anlatmak
Eczacılık Fakülteleri (Ankara’da bulunan)
ANKARA
MART
1
500
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
36
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
Farmakope Eğitimi
Farmakopenin (Av.Farmakopesi) tanımı ve kapsadığı
alanlarda güncel kullanımı açısından önemini anlatmak
Temsil edildiğimiz uzman/çalışma grupları
Ankara
NİSAN
1
15
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
37
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
Farmakope Eğitimi
Farmakopenin (Av.Farmakopesi) tanımı ve kapsadığı
alanlarda güncel kullanımı açısından önemini paydaşımız
olan Kuruma anlatmak
Tıbbi Cihaz Lab.Personeli Gıda, Tarım ve
Hayvancılık Bakanlığı(Gıda ve Kontrol Genel
Müdürlüğü)
Ankara
NİSAN
1
20
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
17
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
38
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
Enstrümental Analiz Yöntemleri eğitimi
Daire Başkanlığı laboratuvarlarında kullanılan enstrumantal
analiz yöntemleri hakkında teknolojik gelişmeler ışığında
eğitim alınması
Tıbbi Cihaz Lab. çalışanları (eczacı, kimyager,
mühendis, biyolog, teknisyen)
ANKARA
NİSAN
5
30
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
39
DESTEK VE
LABAROTUVAR
TIBBİ CİHAZ LABORATUVARLARI
HİZMETLERİ
UYGULAMALI EĞİTİMLER 1
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI Kalp Stentleri ile ilgili standart deneyler ve uygulamalar
Eğitimi
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
Analizlerin laboratuvarımızda uygulanabilmesi amaçlı
Tıbbi Cihaz Lab. Personeli
Ankara
NİSAN
10
10
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
40
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
TIBBİ CİHAZ LABORATUVARLARI
UYGULAMALI EĞİTİMLER 2
İmplant Malzeme ile ilgili standart deneyler ve
uygulamaları
Analizlerin laboratuvarımızda uygulanabilmesi amaçlı
Tıbbi Cihaz Lab. Personeli
Ankara
MAYIS
10
10
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
41
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
TIBBİ CİHAZ LABORATUVARLARI
UYGULAMALI EĞİTİMLER 3
Diyaliz Filtreleri ile ilgili standart deneyler ve
uygulamaları
Analizlerin laboratuvarımızda uygulanabilmesi amaçlı
Tıbbi Cihaz Lab. Personeli
Ankara
HAZİRAN
10
10
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
42
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
TIBBİ CİHAZ LABORATUVARLARI
UYGULAMALI EĞİTİMLER 4
Lensler ile ilgili standart deneyler ve uygulamaları
Eğitimi
Analizlerin laboratuvarımızda uygulanabilmesi amaçlı
Tıbbi Cihaz Lab. Personeli
Ankara
TEMMUZ
10
10
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
18
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
43
DESTEK VE
LABAROTUVAR
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Analiz ve Kontrol
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
TIBBİ CİHAZ LABORATUVARLARI
UYGULAMALI EĞİTİMLER 5
AAS' (Atomik Absorbsiyon Cihazı) de Pb için
Uygulamalı Eğitimi
Kalite Akreditasyon çalışmaları kullanımı amaçlı
Tıbbi Cihaz Lab. Personeli
Ankara
EYLÜL
10
10
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
44
DESTEK VE
LABAROTUVAR
UYGULAMALI TEKNİK EĞİTİM (Yerinde)
İlaç Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Laboratuvar Daire
HİZMETLERİ
HS/GC MS MS (Gaz Kromotografisi) , LC/MS MS,
Başkanlığı çalışmalarını dünyada kabul görmüş
BAŞKAN
LC/QTOF (Liktit, Kütle Kromotografisi) , PCR
standartlara getirmek, analizlerin hassas, güvenilir ve hızlı
YARDIMCILIĞI
(Polymerase chain reaction) sistemleri ile ilgili teknik ve bir şekilde yapabilmek, referans laboratuvar özelliklerine
Analiz ve Kontrol
mesleki Eğitimi
uygun analiz kapasitesini artırmak
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
Tıbbi Cihaz Lab.Personeli Kimya Mühendis, Eczacı,
Biyolog, Kimyager, Teknisyen, Tekniker
Ankara
EKİM
5
20
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
45
DESTEK VE
LABAROTUVAR
Biyolojik ürünler, total ve serbest sakkarit miktar
Laboratuvar çalışmalarını dünyada kabul görmüş
HİZMETLERİ
tayini (HPLC:High-performance liquid
standartlara getirmek, analizlerin hassas, güvenilir ve hızlı
BAŞKAN
chromatography), jel görüntüleme metotları(western
bir şekilde yapabilmek, referans laboratuvar özelliklerine
YARDIMCILIĞI
blot, SDS page:Sodium dodecyl sulfate polyacrylamide
uygun analiz kapasitesini artırmak
Analiz ve Kontrol
gel electrophoresis ), fosfat tayini testleri Eğitimi
Laboratuvar Daire
Başkanlığı
Tıbbi Cihaz Lab.Personel
Mühendis, Doktor,
Veteriner Hekim, Eczacı, Kimyager, Biyolog,
Teknisyen, Tekniker
Ankara
EKİM
5
16
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
46
UYGULAMALI TEKNİK EĞİTİM (Yerinde)
DESTEK VE
1) Tüm analiz yöntemleri ve HS/GC:Headspace Gas
LABAROTUVAR
Chromatography/ Mass Spectrometry, AAS:atomik
HİZMETLERİ
absorpsiyon spektroskopisi,ICP-MS:Inductively
BAŞKAN
coupled plasma mass spectrometry,UV VIS
YARDIMCILIĞI
SPEKTROFOTOMETRE:Ultraviole Visible
Analiz ve Kontrol
Spektrofotometre, HPLC:High-performance liquid
Laboratuvar Daire
chromatography,
Başkanlığı
2) Kolon bakım ve kullanımı Eğitimi
İlaç Biyolojik ve Tıbbi Ürünler Laboratuvar Daire
Başkanlığı bünyesinde sıklıkla kullanılan bu cihazlarla ilgili
analistlerin bilgi edinmesi, bilgilerini güncellemesi ve
çalışmalarını dünyada kabul görmüş standartlara getirmek,
analizlerin hassas, güvenilir ve hızlı bir şekilde yapabilmek,
referans laboratuvar özelliklerine uygun analiz kapasitesini
artırmak
Tıbbi Cihaz Lab Personel
Kimya Mühendis,
Eczacı, Kimyager, Teknisyen, Tekniker
Ankara
KASIM
5
70
Uzm. Ecz. Ayşegül DEMİRTAŞ
Tel:0 505 6787989
[email protected]
47
EKONOMİK
DEĞERLENDİR
MELER DAİRE
BAŞKANLIĞI
Bilimsel Araştırma Yöntemleri Eğitimi
Personeli Bilimsel araştırma yöntemlerini konusunda
eğitmek
Ekenok Değerlendirme Başkanlığı Doktor,Biyolog,
Hemşire, , Eczacı, VHKİ v.b.
Ankara
ŞUBAT
3
20
48
EKONOMİK
DEĞERLENDİR
MELER DAİRE
BAŞKANLIĞI
Araştırma Projesi Hazırlama Eğitimi
Proje hazırlama konusunda personelin eğitilmesini
sağlamak
Doktor,Biyolog, Hemşire, , Eczacı, VHKİ v.s
Ankara
ŞUBAT
3
20
49
EKONOMİK
DEĞERLENDİR
MELER DAİRE
BAŞKANLIĞI
Araştırma süreci ve arastırma düzenleri Eğitimi
Araştırma sürecinde personelin yol haritası belirleyebilmesi
hususunda eğitimini sağlamak
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Doktor,Biyolog, Hemşire, , Eczacı, VHKİ v.s
Ankara
NİSAN
3
20
19
Dr. Akif AKBULAT
312-218-36-66
[email protected]
Dr. Akif AKBULAT
312-218-36-66
[email protected]
Dr. Akif AKBULAT
312-218-36-66
[email protected]
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
50
EKONOMİK
DEĞERLENDİR
MELER DAİRE
BAŞKANLIĞI
Bilimsel araştırmada çözümleme Eğitimi
Personelin Bilimsel araiştırmada çözümleme yapabilmesi
için eğitimini sağlamak
Doktor,Biyolog, Hemşire, , Eczacı, VHKİ v.s
Ankara
MAYIS
3
20
51
EKONOMİK
DEĞERLENDİR
MELER DAİRE
BAŞKANLIĞI
Dünyada Sağlık Teknolojileri Ddeğerlendirme
Uygulamaları Eğitimi
Sağlık Teknolojileri Değerlendirmelerinin dünya çapında
karşılaştırılarak personelin bilinçlendirilmesi
Doktor,Biyolog, Hemşire, , Eczacı, VHKİ v.s
Ankara
OCAK
3
20
52
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İlaç Denetim Daire
Başkanlığı
İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Eğitimi (1) Eğitimi
GMP denetimi yapan Sağlık Denetçilerinin ve teknik
personelin bilgi güncellemesi
Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığında Çalışan
Sağlık Denetçileri
Eczacı
Kimyager
Antalya
MART
5
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
53
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İlaç Denetim Daire
Başkanlığı
İyi İmalat Uygulamaları (GMP) Eğitimi (2) Eğitimi
GMP denetimi yapan Sağlık Denetçilerinin bilgi
güncellemesi
Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığında Çalışan
Sağlık Denetçileri
Antalya
EKİM
5
40
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
54
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İlaç Denetim Daire
Başkanlığı
Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi
GMP denetimi yapan Sağlık Denetçilerini Kalite Yönetim
Sistemi hakkında bilgilendirmek
Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığında Çalışan
Sağlık Denetçileri, Eczacı, Kimyager
Ankara
OCAK
3
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
55
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İlaç Denetim Daire
Başkanlığı
Biyoteknolojik, Biyolojik, kök hücre ve aşı ürünleri
üretim teknolojileri eğitimi
GMP denetimi yapan Sağlık Denetçilerinin bilgi
güncellemesi
Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığında Çalışan
Sağlık Denetçileri
Ankara
ŞUBAT
3
40
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
56
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İlaç Denetim Daire
Başkanlığı
İyi Klinik Uygulamaları (GCP)/İyi Laboratuvar
Uygulamaları (GLP) Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Sağlık Denetçileri, Eczacı, Kimyager, Biyolog, Ürün
Denetmen Yard.
Ankara
ŞUBAT
5
20
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
57
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İlaç Denetim Daire
Başkanlığı
BY/BE Çalışmalarında Validasyon/İstatistiksel Analiz
Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığında Çalışan
Sağlık Denetçileri, Eczacı, Kimyager, Biyolog, Ürün
Denetmen Yard.
Ankara
ŞUBAT
5
20
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
58
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
İlaç Denetim Daire
Başkanlığı
İyi Dağıtım Uygulamaları (GDP) Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Denetim Hizmetleri Başkan Yardımcılığında Çalışan
Eczacı, Kimyager, Biyolog, Ürün Denetmen Yard.
Ankara
OCAK
5
50
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
20
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Dr. Akif AKBULAT
312-218-36-66
[email protected]
Dr. Akif AKBULAT
312-218-36-66
[email protected]
SIRA
NO
59
60
61
62
63
64
65
66
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
Tıbbi Cihazların Biyouyumluluk Testleri ve
YARDIMCILIĞI
Standartlarının Belirlenmesi Eğitimi
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
Tıbbi Cihazlarda Malzeme Özelliği Eğitimi
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
EN ISO 22442 Tıbbi Cihazların Üretiminde Kullanılan
YARDIMCILIĞI
Hayvan Dokuları ve Türevleri Standart Serisi Eğitimi
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
Tıbbi Cihazlara CE İliştirlmesi Eğitimi
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
Tıbbi Cihazlarda Kullanım Klavuzu Eğitimi
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
Tıbbi Cihazların Klinik Araştırmaları Eğitimi
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
EN ISO 11607-1 Tıbbi Cihazların Ambalajlanması
YARDIMCILIĞI
Eğitimi
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
Tıbbi Cihazların Hijyen ve Mikrobiyolojisi Eğitimi
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
OCAK
3
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Antalya
ŞUBAT
5
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Antalya
MART
5
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Antalya
NİSAN
5
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Antalya
MAYIS
5
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
NİSAN
1
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
MAYIS
1
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
HAZİRAN
1
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
21
SIRA
NO
67
68
69
70
71
72
73
74
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Kardiyovasküler Stent Uygulamaları Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
KASIM
2
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
EN ISO-60601-1 Elektirikli Tıbbi Donanım
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Antalya
EKİM
5
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
EN 14644 Temiz Odalar ve Bu Odalarda Birlikte
Kontrol Edilen Ortamlar Standart Serisi Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Antalya
KASIM
5
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Tıbbi Cihazlarda Sterilizasyon Validasyon Metodları
Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Antalya
ARALIK
5
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
OEM-OBL (Original equipment manufacturer- Own
brand labelling) Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
KASIM
1
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Seri/Lot/Barkod Numaraları Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
ARALIK
1
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Tıbbi Cihazla Etiketleme Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
OCAK
1
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Serbest Bölge Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
NİSAN
1
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
22
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Tıbbi Cihaz Yönetmeliği Ekleri Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
MAYIS
2
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Özel üretim Tıbbi Cihazlar Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
HAZİRAN
2
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Tıbbi Cihazlarda Sistem-İşlem paketleri Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
EKİM
1
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
TİTUBB Sistemi, Ürün Kayıt Süreci Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
KASIM
1
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Tıbbi Cihaz Sınıflandırma Kuralları Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
EKİM
2
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
Denetmen Davranışları ve Müzakere Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Antalya
ARALIK
3
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
81
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI 13485 Tıbbi cihazlarda kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Ankara
EKİM
5
60
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
82
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Kozmetik Denetim
Daire Başkanlığı
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı Denetim
Elemanları
Ankara
EKİM
2
40
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
SIRA
NO
75
76
77
78
79
80
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Tıbbi Cihaz
Denetim Daire
Başkanlığı
Kozmetik Ürünlerin Formülasyonu ve Üretim
Teknolojisi
23
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
83
DENETİM
HİZMETLERİ
Kozmetik Ürün Bilgi Dosyası ve Kozmetik Ürünlerde
BAŞKAN
Güvenlik Değerlendirilmesi
YARDIMCILIĞI
Kozmetik Denetim
Daire Başkanlığı
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı Denetim
Elemanları
Antalya
EKİM
5
40
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
84
DENETİM
HİZMETLERİ
Kozmetik Üretim Yeri İyi İmalat Uygulamaları (GMP)
BAŞKAN
Eğitimi
YARDIMCILIĞI
Kozmetik Denetim
Daire Başkanlığı
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı Denetim
Elemanları
Antalya
KASIM
5
40
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
85
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Kozmetik Denetim
Daire Başkanlığı
Piyasa Gözetim ve Denetimi Mevzuat Uygulamaları
Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı Denetim
Elemanları
Ankara
EYLÜL
1
40
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
86
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Kozmetik Denetim
Daire Başkanlığı
Kozmetik Ürünlerde Kalite Kontrol Testleri Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı Denetim
Elemanları
Antalya
NİSAN
3
40
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
87
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Kozmetik Denetim
Daire Başkanlığı
Denetmen Davranışları ve Müzakere Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı Denetim
Elemanları
Antalya
MAYIS
3
40
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
88
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Kozmetik Denetim
Daire Başkanlığı
Takviye Edici Gıdaların İzin İşlemleri, Etiketlenmesi,
Piyasaya Arz Süreci Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı Denetim
Elemanları
Ankara
MAYIS
1
10
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
89
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Kozmetik Denetim
Daire Başkanlığı
İnternet Siteleri Tarama Eğitimi (Sağlık beyanı
mevzuatı açısından sakıncalı internet sitelerine işlem
yapılması.) Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı Denetim
Elemanları
Ankara
MAYIS
1
10
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
24
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
90
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Kozmetik Denetim
Daire Başkanlığı
Sağlık beyanıyla ilgili yasal mevzuatın ve idari
yaptırımların uygulanması hakkında bilgilendirme
Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı Denetim
Elemanları
Ankara
MART
1
10
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
91
DENETİM
HİZMETLERİ
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Kozmetik Denetim
Daire Başkanlığı
Sağlık beyanı yönünden Avrupa Birliği
mevzuatı,Bitkisel Droglar,Bitkisel Çaylar ve diğer
takviye edici gıdalar hakkında genel bilgilendirme
Eğitimi
Denetim yapan personelin bilgi düzeyini arttırmak
Kozmetik Denetim Daire Başkanlığı Denetim
Elemanları
Ankara
MART
1
10
Zenciye KILIÇ KOÇAK
312-2183712
Eğitim Uzman
[email protected]
92
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Eczaneler ve Ecza
Depoları Ruhsat
Daire Başkanlığı
Eczacılar ve Eczanelerin tabi olduğu mevzuatlar
hakkında hukuk Eğitimi
Birime konu ile ilgili ulaşan evrakların daha hızlı ve doğru
bir şekilde değerlendirilmesini sağlamak.
Daire Başkanlığı çalışanları (eczacı, kimyager,
biyolog, doktor. vb.)
Afyon
NİSAN
2
20
Uzm. Ecz. Fatma BEKAR(Daire Başkanı)
218 31 37 [email protected]
93
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Eczaneler ve Ecza
Depoları Ruhsat
Daire Başkanlığı
Mahkeme kararlarının anlaşılmasına yönelik hukuk
Eğitimi
Birime konu ile ilgili ulaşan evrakların daha etkin bir
şekilde değerlendirilmesini sağlamak.
Daire Başkanlığı çalışanları (eczacı, kimyager,
biyolog, doktor. vb.)
Ankara
HAZİRAN
2
20
Uzm. Ecz. Fatma BEKAR(Daire Başkanı)
218 31 37 [email protected]
94
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Eczaneler ve Ecza
Depoları Ruhsat
Daire Başkanlığı
AB Ülkelerindeki toptan ilaç satışı ve kontrolleri
Eğitimi
AB Ülkelerindeki toptan ilaç satışı ve kontrolleri hakkında
güncel bilgi sahibi olmak.
Daire Başkanlığı çalışanları (eczacı, kimyager,
biyolog, doktor. vb.)
Konya
EYLÜL
3
20
Uzm. Ecz. Fatma BEKAR(Daire Başkanı)
218 31 37 [email protected]
95
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Eczaneler ve Ecza
Depoları Ruhsat
Daire Başkanlığı
Gümrüklerden Kaçak İlaç giriş-çıkışı ile ilgili Eğitimi
Gümrüklerde yapılan uygulamalar ile ilgili detaylı bilgi
sahibi olmak ve karşılıklı istişarede bulunmak.
Daire Başkanlığı çalışanları (eczacı, kimyager,
biyolog, doktor. vb.)
İstanbul
TEMMUZ
3
20
Uzm. Ecz. Fatma BEKAR(Daire Başkanı)
218 31 37 [email protected]
25
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
96
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Eczaneler ve Ecza
Depoları Ruhsat
Daire Başkanlığı
Sahte ilaçla mücadelede Ulusal ve Uluslararası
uygulamalar ile ilgili Eğitim
Sahte ilaçla daha etkin mücadele edebilmek.
Daire Başkanlığı çalışanları (eczacı, kimyager,
biyolog, doktor. vb.)
Ankara
EKİM
2
20
Uzm. Ecz. Fatma BEKAR(Daire Başkanı)
218 31 37 [email protected]
97
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
Sahte-Kaçak ilaçlarla ilgili mevzuat çalışmaları Eğitimi
YARDIMCILIĞI
Eczaneler ve Ecza
Depoları Ruhsat
Daire Başkanlığı
Sahte-Kaçak ilaç ile ilgili mevzuat oluşturulması.
Daire Başkanlığı çalışanları (eczacı, kimyager,
biyolog, doktor. vb.)
Ankara
MART
5
20
Uzm. Ecz. Fatma BEKAR(Daire Başkanı)
218 31 37 [email protected]
98
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Eczaneler ve Ecza
Depoları Ruhsat
Daire Başkanlığı
Soğuk zincir ürünlerin nakledilmesi konusuunda
Eğitimi
Soğuk zincir ürünlerin hangi koşularda nakledilmesi
gerektiği, nakliyat sırasında kullanılan materyaller ve
tutulması gereken kayıtlar hakkında bilgi edinmek.
Daire Başkanlığı çalışanları (eczacı, kimyager,
biyolog, doktor. vb.)
Kırıkkale
ŞUBAT
2
20
Uzm. Ecz. Fatma BEKAR(Daire Başkanı)
218 31 37 [email protected]
99
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Risk Yönetimi
Daire Başkanlığı
BM 1961, 1971 ve 1988 Sözleşmelerinin ülkemizde
uygulamaları ve BM sözleşmelerine dair kılavuzların
incelenmesi
Uluslararası gelişmelerin takibi, ülkemizdeki durumun
değerlendirilmesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Doktor, Eczacı, Kimyager, v.b.
Afyon
ŞUBAT
3
15
N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU
(Daire Başkanı) 2183316
[email protected]
100
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Risk Yönetimi
Daire Başkanlığı
BM 1961, 1971 ve 1988 Sözleşmeleri gereğince
hazırlanması gereken uluslararası formlara dair
istatistiki verilerin toplanması Eğitimi
Söz konusu sözleşmeler gereğince istenen istatistiki
verilerin hazırlanma usullerinin değerlendirilmesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Doktor, Eczacı, Kimyager, v.b.
Antalya
MAYIS
2
15
N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU
(Daire Başkanı) 2183316
[email protected]
101
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Risk Yönetimi
Daire Başkanlığı
Kırmızı ve Yeşil reçeteli ilaçların elektronik reçete
uygulamaları Eğitimi
Kırmızı ve Yeşil reçeteli ilaçların suistimalinin önlenmesi ve
yeni ilçaların sisteme entegresi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Doktor, Eczacı, Kimyager, v.b.
Ankara
MART
1
15
N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU
(Daire Başkanı) 2183316
[email protected]
26
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
102
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Risk Yönetimi
Daire Başkanlığı
Kontrole tabi maddeler ve kaçakçılık konularının
hukuki mevzuatı Eğitimi
İlgili konuların yürürlükteki tüm mevzuatının
değerlendirilmesi
Doktor, Eczacı, Kimyager, v.b.
İzmir
EKİM
4
15
N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU
(Daire Başkanı) 2183316
[email protected]
103
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Risk Yönetimi
Daire Başkanlığı
Kontrole tabi maddelere İlişkin gümrük işlemleri ,
serbest bölge işlemleri hakkında Eğitimi
Gümrük işlemlerinin nasıl yürütüldüğü ve Serbest Bölge
işlemlerinin nasıl yürütüldüğü hakkında personelin
bilgilendirilmesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Doktor, Eczacı, Kimyager, v.b.
İstanbul
NİSAN
3
15
N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU
(Daire Başkanı) 2183316
[email protected]
104
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Risk Yönetimi
Daire Başkanlığı
Biyobenzer ilaçlarların güvenliliği hakkında Eğitimi
Piyasaya yeni çıkan biyobenzer ilaçların güvenliliğinin
değerlendirilmesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Doktor, Eczacı, Kimyager, v.b.
Afyon
MART
3
15
N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU
(Daire Başkanı) 2183316
[email protected]
105
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Risk Yönetimi
Daire Başkanlığı
Yetim ilaçların güvenliliği takibi ve değerlendirilmesi
hakkında Eğitim
Yetim ilaçların güvenliliği ve takibinin sağlanması,
değerlendirilmesi
Doktor, Eczacı, Kimyager, v.b.
Antalya
HAZİRAN
3
15
N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU
(Daire Başkanı) 2183316
[email protected]
106
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Risk Yönetimi
Daire Başkanlığı
Farmakogenetik ve kişiselleştirilmiş tıp alanında
farmakovijilans Eğitimi
Farmakogenetik ve kişiselleştirilmiş tıp alanında eksiklerin
tamamlanması
Doktor, Eczacı, Kimyager, v.b.
Nevşehir
MAYIS
3
15
N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU
(Daire Başkanı) 2183316
[email protected]
107
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Risk Yönetimi
Daire Başkanlığı
Bitkisel ürünler ve gıda takviyesi ürünler alanında
farmakovijilans Eğitimii
Bitkisel ürünler ve gıda takviyesi ürünlerin güvenliliğinin
değerlendirilmesi konusundaki eksiklerin giderilmesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Doktor, Eczacı, Kimyager, v.b.
İzmir
ARALIK
3
15
N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU
(Daire Başkanı) 2183316
[email protected]
108
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Risk Yönetimi
Daire Başkanlığı
Sinyal analizi Eğitimi
Advers etki veri tabanından sinyal analizi yaparak
bilinmeyen güvenlik problemlerinin erken tespitinin
sağlanması
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Doktor, Eczacı, Kimyager, v.b.
İstanbul
NİSAN
2
15
N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU
(Daire Başkanı) 2183316
[email protected]
27
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
109
İLAÇ VE
ECZACILIK
KURUM
BAŞKAN
YARDIMCILIĞI
Risk Yönetimi
Daire Başkanlığı
Yeni mevzuat yazım Eğitimi
Yeni oluşturulacak olan mevzuatların uygun şekilde
yazılması için personelin bilgilendirilmesi
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli
Doktor, Eczacı, Kimyager, v.b.
Mardin
HAZİRAN
3
25
N. Demet AYDINKARAHALİLOĞLU
(Daire Başkanı) 2183316
[email protected]
110
HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ
Fikri Mülkiyet Hukuku Eğitimi
Fikri ve sınai hakların korunması ve kapsamı hakkında bilgi
edinilmesi
Tıbbi cihaz Denetim Dairesi denetim Elemanları
Hukuk Müşaviri/Avukat
Ankara
MAYIS
2
10
111
HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ
Güncel Mevzuat ve Muhakemat Hizmetleri Eğitimi
Mevzuat değişikliklerinin uygulamadaki yansımalarının
değerlendirilmesi
Hukuk Müşaviri/Avukat
Antalya
NİSAN
5
10
112
HUKUK
MÜŞAVİRLİĞİ
İlaç Hukuku Eğitimi
İlaç hukuku ve mevzuatının değerlendirilmesi ve
Kurumumuz uygulamaları
Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Personeli Hukuk
Müşaviri/Avukat
Afyon
MART
2
10
113
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Yönetici ve personele iç kontrol eğitimi (İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı)
Birim sorumluları, İç Kontrol Çalışma Ekibinde yer alan
personel ve Daire Başkanlıklarından en az 5 personel
Birim sorumluları, İç Kontrol Çalışma Ekibinde yer
alan personel ve Daire Başkanlıklarından en az 5
personel
Ankara
OCAK
5
150
Soner YEŞİLIRMAK Strateji Geliştirme
Daire Başkanı 312-2183000
soner.yesilı[email protected]
114
Strateji Geliştirme Yönetici ve personele Stratejik Plan eğitimi (İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı)
Daire Başkanlığı
Birim sorumluları, İç Kontrol Çalışma Ekibinde yer alan
personel ve Daire Başkanlıklarından en az 5 personel
Birim sorumluları, İç Kontrol Çalışma Ekibinde yer
alan personel ve Daire Başkanlıklarından en az 5
personel
Ankara
OCAK
5
150
Soner YEŞİLIRMAK Strateji Geliştirme
Daire Başkanı 312-2183000
soner.yesilı[email protected]
115
İd. Ve Mali İşl.
Dai Bşk.
Arşiv ve dosyalama mevzuatı eğitimi (İç Kontrol
Standartlarına Uyum Eylem Planı)
Genel evrak personeline ve daire başkanlıklarının evrak
sorumlularına
Genel evrak personeline ve daire başkanlıklarının
evrak sorumlularına
Ankara
OCAK
1
30
116
İnsan kayn. Dai.
Bşk.
Liderlik ve etik yönetimi (İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı)
Daire başkanı ve Birim Sorumluları
Daire başkanı ve Birim Sorumluları
Ankara
MART
1
30
117
İnsan kayn. Dai.
Bşk.
Etik eğitimi (İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem
Planı) Eğitimi
Daire başkanı ve görevlendirilen personel
Daire başkanı ve görevlendirilen personel
Ankara
EYLÜL
1
150
118
Bilg. Sis. Dai.Bşk.
Veri güvenliği eğitimi (İç Kontrol Standartlarına Uyum
Eylem Planı) Eğitimi
Daire başkanlıklarından görevlendirilen personel
Daire başkanlıklarından görevlendirilen personel
Ankara
EKİM
1
30
119
İnsan kayn. Dai.
Bşk.
İnsan kaynakları eğitimi (İç Kontrol Standartlarına
Uyum Eylem Planı)
İnsan Kaynakları personeli
İnsan Kaynakları personeli
Ankara
EKİM
3
20
120
Bilg. Sis. Dai.Bşk.
İletişim ağlarının etkin bir şekilde kullanımı eğitimi (İç
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı)
Daire başkanı ve görevlendirilen personel
Daire başkanı ve görevlendirilen personel
Ankara
KASIM
1
30
121
Tıbbi Cihaz
Sektörel
Hizmetler Dairesi,
Tıbbi Cihaz
Onaylanmış
Kuruluş ve Klinik
Araştırmalar
Dairesi,Tıbbi
Cihaz Kayıt ve
Koordinasyon
Dairesi
Tıbbi Cihaz Mevzuatı Eğitimi
Tıbbi Cihazlarla ilgilimevzuatlara hakim olmak
Daire BaşkanlığıPersoneli(Dr,Memur,
Mühendis,Biyoloğ,Ecz, KimyagerYardımcı Sağlık
Personeli …)
28
İzmir
EKİM
3
95
Av. Tülay GÜLER
0 312 218 34 62
[email protected]
Av. Tülay GÜLER
0 312 218 34 62
[email protected]
Av. Tülay GÜLER
0 312 218 34 62
[email protected]
Soner YEŞİLIRMAK Strateji Geliştirme
Daire Başkanı 312-2183000
soner.yesilı[email protected]
Soner YEŞİLIRMAK Strateji Geliştirme
Daire Başkanı 312-2183000
soner.yesilı[email protected]
Soner YEŞİLIRMAK Strateji Geliştirme
Daire Başkanı 312-2183000
soner.yesilı[email protected]
Soner YEŞİLIRMAK Strateji Geliştirme
Daire Başkanı 312-2183000
soner.yesilı[email protected]
Soner YEŞİLIRMAK Strateji Geliştirme
Daire Başkanı 312-2183000
soner.yesilı[email protected]
Soner YEŞİLIRMAK Strateji Geliştirme
Daire Başkanı 312-2183000
soner.yesilı[email protected]
Müh. Ersen ÜNSAL
0312 218 30 58
[email protected]
Dt.Memnune
BOŞGELMEZ
03122183058
memnune. boşgelmez @titck.gov.tr
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
122
Tıbbi Cihaz
Sektörel
Hizmetler Dairesi,
Tıbbi Cihaz
Onaylanmış
Kuruluş ve Klinik
Araştırmalar
Dairesi,Tıbbi
Cihaz Kayıt ve
Koordinasyon
Dairesi
123
Tıbbi Cihaz
Sektörel
Hizmetler Dairesi,
Tıbbi Cihaz
Onaylanmış
Kuruluş ve Klinik
Araştırmalar
Dairesi,Tıbbi
Cihaz Kayıt ve
Koordinasyon
Dairesi
124
Tıbbi Cihaz
Sektörel
Hizmetler Dairesi,
Tıbbi Cihaz
Onaylanmış
Kuruluş ve Klinik
Araştırmalar
Dairesi,Tıbbi
Cihaz Kayıt ve
Koordinasyon
Dairesi
125
Tıbbi Cihaz
Sektörel
Hizmetler Dairesi,
Tıbbi Cihaz
Onaylanmış
Kuruluş ve Klinik
Araştırmalar
Dairesi,Tıbbi
Cihaz Kayıt ve
Koordinasyon
Dairesi
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
Yeni Tıbbi Cihaz Direktifleri Eğitimi
ISO 14971 Tıbbi Cihazların Risk Yönetimi Eğitimi
TS EN ISO 13485 Tıbbi Cihazlar KaliteYönetim
Sistemi Eğitimi
İyi Üretim Uygulamaları (GMP) Eğitimi
EĞİTİMİN AMACI
Tıbbi Cihazlarla ilgilimevzuatlara hakim olmak
Tibbî Cihazlar Ve Aksesuarlari İle İlgili Tehlikeleri
Tanimlamayabileceği, Risklerini Tahmin Ve Kontrol
Edebileceği, Bu Kontrollerin Etkinliği İzlenebileceği
Prosedürler hakkında bilgi sahibi olmak
TS EN ISO 13485 Standardı tıbbi cihazlarda faaliyet
gösteren kuruluşlardaki kalite sistemi şartlarını öğrenmek
Tıbbi cihazların güvenilir koşullarda ve sistemlerde
üretilmesi ve ürünün güvenilirliği artırmak amacıyla
hazırlanan önlemler dizisini kavramak
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
Daire BaşkanlığıPersoneli(Dr,Memur,
Mühendis,Biyoloğ,Ecz, KimyagerYardımcı Sağlık
Personeli …)
Daire Başkanlığı Personeli(Dr,Memur,
Mühendis,Biyoloğ,Ecz, KimyagerYardımcı Sağlık
Personeli …)
Daire BaşkanlığıPersoneli(Dr,Memur,
Mühendis,Biyoloğ,Ecz, KimyagerYardımcı Sağlık
Personeli …)
Daire BaşkanlığıPersoneli(Dr,Memur,
Mühendis,Biyoloğ,Ecz, KimyagerYardımcı Sağlık
Personeli …)
29
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
İzmir
Ankara
Ankara
Ankara
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
EKİM
MAYIS
TEMMUZ
NİSAN
SÜRE
(GÜN)
1
2
7
2
KATILIMCI
SAYISI
95
71
45
60
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Müh. Ersen ÜNSAL
0312 218 30 58
[email protected]
Dt.Memnune
BOŞGELMEZ
03122183058
memnune. boşgelmez @titck.gov.tr
Müh. Ersen ÜNSAL
0312 218 30 58
[email protected]
Dt.Memnune
BOŞGELMEZ
03122183058
memnune. boşgelmez @titck.gov.tr
Müh. Ersen ÜNSAL
0312 218 30 58
[email protected]
Dt.Memnune
BOŞGELMEZ
03122183058
memnune. boşgelmez @titck.gov.tr
Müh. Ersen ÜNSAL
0312 218 30 58
[email protected]
Dt.Memnune
BOŞGELMEZ
03122183058
memnune. boşgelmez @titck.gov.tr
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
126
Tıbbi Cihaz
Sektörel
Hizmetler Dairesi,
Tıbbi Cihaz
Onaylanmış
Kuruluş ve Klinik
Araştırmalar
Dairesi,Tıbbi
Cihaz Kayıt ve
Koordinasyon
Dairesi
127
Tıbbi Cihaz
Sektörel
Hizmetler Dairesi,
Tıbbi Cihaz
Onaylanmış
Kuruluş ve Klinik
Araştırmalar
Dairesi,Tıbbi
Cihaz Kayıt ve
Koordinasyon
Dairesi
128
Tıbbi Cihaz
Sektörel
Hizmetler Dairesi,
Tıbbi Cihaz
Onaylanmış
Kuruluş ve Klinik
Araştırmalar
Dairesi,Tıbbi
Cihaz Kayıt ve
Koordinasyon
Dairesi
129
Tıbbi Cihaz
Sektörel
Hizmetler Dairesi,
Tıbbi ürün içeren tıbbi cihazlarda Avrupa Tıbbi
Tıbbi Cihaz
Ürünler Değerlendirme Ajansı (EMEA)’nın tıbbi
Onaylanmış
Kuruluş ve Klinik ürünün klinik fayda/risk profiline ilişkin değerlendirme
prosedürü Eğitimin (EMEA)’dan gelecek uzman
Araştırmalar
tarafından verilmesi
Dairesi,Tıbbi
Cihaz Kayıt ve
Koordinasyon
Dairesi
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
Sınır ürünlerin ayrımı ve Sınıflandırma Eğitimi
Klinik Değerlendirme Eğitimi
TS-EN-ISO 17021:2012 Sertifikalı Eğitim
EĞİTİMİN AMACI
Bu konudaki bilgi ve birikiminin artırılması
Bu konudaki bilgi ve birikiminin artırılması
Onaylanmış Kuruluşların Akreditasyonu ve atanmalarında
ve denetimlerinde kullanılan standart olması sebebiyle bu
standart hakkında bilgi birikiminin artırılması
Tıbbi ürün içeren tıbbi cihazlarda yürütülen uygunluk
değerlendirme prosedürü hakkında bilgi birikimi ve
yetkinliğin attırılması
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
Daire BaşkanlığıPersoneli(Dr,Memur,
Mühendis,Biyoloğ,Ecz, KimyagerYardımcı Sağlık
Personeli …)
Daire BaşkanlığıPersoneli(Dr,Memur,
Mühendis,Biyoloğ,Ecz, KimyagerYardımcı Sağlık
Personeli …)
Onaylanmış Kuruluş Personeli (Biyomedikal
Müh.,Tıbbi Teknolog, Biyolog)
Daire BaşkanlığıPersoneli(Dr,Memur,
Mühendis,Biyoloğ,Ecz, KimyagerYardımcı Sağlık
Personeli …)
YÖNETİM HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
30
Ankara
Ankara
Ankara
Ankara
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
NİSAN
AĞUSTOS
AĞUSTOS
KASIM
SÜRE
(GÜN)
2
2
3
1
KATILIMCI
SAYISI
95
45
6
95
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Müh. Ersen ÜNSAL
0312 218 30 58
[email protected]
Dt.Memnune
BOŞGELMEZ
03122183058
memnune. boşgelmez @titck.gov.tr
Müh. Ersen ÜNSAL
0312 218 30 58
[email protected]
Dt.Memnune
BOŞGELMEZ
03122183058
memnune. boşgelmez @titck.gov.tr
Müh. Ersen ÜNSAL
0312 218 30 58
[email protected]
Dt.Memnune
BOŞGELMEZ
03122183058
memnune. boşgelmez @titck.gov.tr
Müh. Ersen ÜNSAL
0312 218 30 58
[email protected]
Dt.Memnune
BOŞGELMEZ
03122183058
memnune. boşgelmez @titck.gov.tr
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
1
Sınav ve
Eğitim
Hizmetleri
Daire
Başkanlığı
Etkili İletişim Teknikleri
Kurumda bilgi alışverişini üst seviyeye
çıkararak personel arasında tutum ortaklığı
oluşturabilmek
YHGM personeli
Ankara
Ocak
1X3
3X50=150
Hasan İNAK
0(312) 585 18 18
[email protected]
2
Sınav ve
Eğitim
Hizmetleri
Daire
Başkanlığı
3
4
5
6
7
8
9
Sınav ve
Eğitim
Hizmetleri
Daire
Başkanlığı
İdarî İşler
Daire
Başkanlığı
İdarî İşler
Daire
Başkanlığı
Sınav ve
Eğitim
Hizmetleri
Daire
Başkanlığı
İdarî İşler
Daire
Başkanlığı
YHGM ilgili
daire
başkanlıkları
YHGM ilgili
daire
başkanlıkları
Mobbing Hakkında Bilgilendirme Eğitimi
Olası psikolojik baskılar hakkında personeli
bilgilendirerek korumak
YHGM personeli
Ankara
Ocak
1X4
4X50=250
Fatma KORKMAZ
0(312) 585 16 91
[email protected]
Sevgi AYAZ
0(312) 585 18 75
[email protected]
Proje Hazırlama Teknikleri
Personele proje hazırlama basamaklarını
kavratarak kurumsal verimliliği arttırmak
YHGM personeli
Ankara
Şubat
5
20
Hasan İNAK
0(312) 585 18 18
[email protected]
Trafik Kuralları, İlk Yardım, İleri Sürüş
Teknikleri, Protokol Davranışı, Halkla
İlişkiler.
Sürücü personelin görev bilinci ve
verimliliklerini artırmak
Bakanlık Merkez Teşkilatında görevli
sürücüler
Ankara
Şubat/Mart
3
2x40=80
Çalışan Sağlığı ve Güvenliği Bilgilendirme
Eğitimi
Personeli genel iş güvenliği kuralları
hakkında bilgilendirmek
YHGM teknik personeli ve sürücüler
Ankara
Mart/Nisan
2
2x40=80
Arşiv Kayıt Sistemi ve Standart Dosya
Planı
Personeli arşiv kayıt sitemi, ayıklama- imha
ve standart dosya planı hakkında
bilgilendirmek
Bakanlık arşiv birim sorumluları
İzmir/ Urla
Nisan
2
40
Sivil Savunma ve Yangın Eğitimi
Olası doğal afet ve yangınlara karşı can ve
mal güvenliğini en aza indirmek
YHGM Birim sorumlusu, tekniker,
teknisyen
Ankara
Nisan
3
40
Yönetim Becerileri (İletişim, Motivasyon,
Verimlilik, İtibar Yönetimi, zaman
Yönetimi, Mobbing)
Modern yönetim yaklaşımları çerçevesinde
lider yöneticilik bilgi ve becerilerini
kazandırmak
İl müdür yardımcıları/Yönetim Hiz.Şube
Müdürleri
İzmir/ Urla
Mayıs
3
81
Yönetim Becerileri (İletişim, Motivasyon,
Verimlilik, İtibar Yönetimi, zaman
Yönetimi, Mobbing)
Personelin modern yönetim yaklaşımları
hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,
verimlilikleri artırmak
İl – İlçe sağlık müdürlükleri yönetim
Hiz.şube müdürleri
31
İzmir/ Urla
Mayıs
3
100
Ömer GÜNGÖR
0(312) 585 20 66
[email protected]
Faruk Ahmet KOCAOĞLU
0(312) 398 01 75
[email protected]
.tr
İbrahim SERTKAYA
0(312) 585 18 26
[email protected]
Uğur KESER
0(312) 585 20 45
[email protected]
Bayram KOÇ
0(312) 585 17 26
[email protected]
Fatma KORKMAZ
0(312) 585 16 91
[email protected]
Sevgi AYAZ
0(312) 585 18 75
[email protected]
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
10
İnsan Kay. Pol.
ve Per. Ölç.
Gel. Daire
Başkanlığı
Ek Ödeme Mevzuatı ve Uygulamaları
Personelin ek ödeme mevzuatı ve
uygulamaları konusundaki bilgilerini
yenilemek
İl Sağlık Müdürlükleri Ek ödeme Şb.
Müd. ve Mutemetler
İzmir/ Urla
Mayıs
3
3X81=243
Meral ILGAR
0(312) 585 17 73
[email protected]
11
YHGM ilgili
daire
başkanlıkları
İletişim, Motivasyon ve Verimlilik
Semineri (İletişim, Motivasyon,
Verimlilik, İtibar Yönetimi, zaman
Yönetimi, Mobbing)
Personeli bilinçlendirerek verimliliklerini
artırmak
YHGM Bakanlık özel kalem, Müsteşarlık
ve Basın müşavirliği personeli
İzmir/ Urla
Mayıs
5
2x120=240
Hasan İNAK
0(312) 585 18 18
[email protected]
Bayram KOÇ
0(312) 585 17 26
12
Sınav ve
Eğitim
Hizmetleri
Daire
Başkanlığı
Elektronik Bilgi Güvenliği Eğitimi
Elekronik bilgi güvenliği konusunda
personeli bilgilendirmek
YHGM personeli
Ankara
Haziran
1X4
4X50=250
Hasan İNAK
0(312) 585 18 18
[email protected]
13
Sınav ve
Eğitim
Hizmetleri
Daire
Başkanlığı
İdarî İşler
Daire
Başkanlığı
Yönetim Becerileri - Protokol ve Davranış
Kuralları
Hizmet kalitesi ve verimliliği artırmak
İdarî personel
İzmir/ Urla
Temmuz
5
40
Murat İNEZ
0(312) 585 16 65
[email protected]
Tevabil BİLGİLİ
0(312) 585 20 84
[email protected]
14
Sınav ve
Eğitim
Hizmetleri
Daire
Başkanlığı
İdarî İşler
Daire
Başkanlığı
Taşınır Ve Taşınmaz Mal Mevzuatı
Personeli, kamu kurumlarında taşınır ve
taşınmazların kullanımı hakkında
bilgilendirmek
YHGM, Bakanlık özel Kalem,
Müsteşarlık ve Basın Müşavirliği
personeli
İzmir/ Urla
Eylül
2
50
Hasan İNAK
0(312) 585 18 18
[email protected]
Personel İstihdam Mevzuatları
Personelin atama ve yer değiştirme
mevzuatları hakkındaki bilgilerini
güncellemek
İl Sağlık müdürlükleri Yönetim Hiz.
Şubesinde görevli ikişer personel
İzmir/ Urla
Eylül
3
2x90=180
Celal COŞKUN
0(312)585 17 14
[email protected]
İsa UYAR
0(312)585 17 20
[email protected]
İç kontrol Eylem Planı Standartları – İç
Kontrol Ve Ön Mali Kontrol Eğitimi
Personeli, iç kontrol ve ön malî kontrol
mevzuatı ve uygulamaları hakkında
bilgilendirmek
YHGM personeli
Ankara
Ekim
2
50
Hasan İNAK
0(312) 585 18 18
[email protected]
Atama Daire Başkanlığı
15
16
Sınav ve
Eğitim
Hizmetleri
Daire
Başkanlığı
İdarî İşler
Daire
Başkanlığı
32
SIRA
NO
17
18
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
Sınav ve
Eğitim
Hizmetleri
Daire
Başkanlığı
Sınav ve
Eğitim
Hizmetleri
Daire
Başkanlığı
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Yöneticilik Ve Liderlik
Personeli çağdaş yönetim uygulamaları
hakkında bilgilendirmek
YHGM İdarî Personeli (Birim
Sorumluları ve Araştırmacılar)
Ankara
Kasım
1
40
Ertuğrul GÖKTAŞ
0(312) 585 17 43
[email protected]
EBYS-ÇKYS-İKYS
Personeli, elektronik belge ve dijital bilgi
kayıt sistemleri hakkındaki bilgilerini
güncellemek
YHGM personeli
Ankara
Kasım - Aralık
1
4x30=120
Orhan ALTUNEL
0(312) 585 21 03
[email protected]
Diş Hekimi
(Taşra Teşkilatı)
Ankara
Haziran
5
140
Dt.Vahide Yücesoy 7051570
[email protected]
Diş Klinik Yardımcısı/ Hemşire/ sağlık Teknikeri/
teknisyeni/ Röntgen Teknikeri/ Teknisyeni
(Taşra Teşkilatı)
Ankara
Eylül,
Ekim
Kasım
5
Genel sekreter, Başhekim, Başhekim yardımcısı, İdariMali Başkan, Müdür/ Müdür yardımcısı
(Taşra Teşkilatı)
Ankara
Aralık,Ocak,
Şubat
5
Hemşire,sağlık Memuru İstatikçi,Bilgisayar İşletmeni,
VHKİ,Memur
(Taşra Teşkilatı)
Ankara
Mart,Nisan
5
Diş Hekimi
(Taşra Teşkilatı)
Ankara
TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU
1
Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
2
Ağız ve Diş Sağlığı
Diş Hekimlerini asiste eden klinik içi ve dışı yardımcı sağlık
Hizmetleri Daire Diş hekimliği Yardımcı Personelinin Klinik İçi Eğitimi
personelinin bilgi ve becerisinin artırılması
Başkanlığı
3
Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Birimlerinde Yönetim ve
İdari Personel Eğitimi
4
Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
İstatistiki ve Veri Girişi TSİM Modülü Eğitimi
Veri girişinin doğru ve eksiksiz yapılmasını sağlayarak
doğru istatiski veriler elde etmek
5
Ağız ve Diş Sağlığı
Hizmetleri Daire
Başkanlığı
Diş Hekimliğinde Ergonomik Çalışma Eğitimi
Diş Hekimlerinin stresle başedebilme yeteneğinin artırılması
Genel Anestezi Altında Diş Tedavileri Eğitimi
6
Bilgi İşlem ve
Sağlık bilgi
Sistemleri Daire
Başkanlığı
EBYS Eğitimi
7
Denetim Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Sağlık Denetçilerini Mevzuat ve Kişisel Gelişim
Konularında Bilgilendirme Eğitimi
8
Denetim Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Yeni Denetim Modelleri Kapsamında Sağlık
Denetçilerinin Mesleki Kariyer Gelişimi Eğitimi
9
DönerSermaye
Bütçe Muhasebe
İşlemleri Daire
Başkanlığı
Bütçe ve Ek Bütçe İşlemleri Eğitimi
Diş Hekimlerinin Genel Anestezi, Cerrahi, Periodontoloji,
Protez vb. alanlarda bilgi ve becerilerinin artırılması
İdari Personelin bilgi ve birikiminin artırılması
EBYS Kullanımı ile ilgili olarak kullanmaya başlayacak
olan illere gerekli yönetici ve kullanıcı eğitimlerini vermek.
VHKİ
Tıbbi Sekreterler
Bilgi işlem ve İstatistik Personeli
Sözleşmeli Uzmanlar
(Taşra Teşkilatı)
Günümüz şartlarına bağlı olarak sürekli değişen ve gelişen
Başdenetçiler, Denetçiler, Denetçi Yardımcıları, İdari
mevzuat karşısında etkin ve verimli bir denetim modeli için
Personel
sağlık denetçilerinin bireysel gelişimi ve bilgi düzeylerinin
(Merkez Teşkilatı)
artırılması
Sağlık hizmetlerinin etkili ve kaliteli sunumunu sağlamak
Başdenetçiler, Denetçiler, Denetçi Yardımcıları, İdari
ve çalışanlara rehberlik etmek amacıyla yeni denetim
Personel
tekniklerinin ortaya konulması ve sağlık denetçilerinin
(Merkez Teşkilatı)
kariyer gelişiminin sağlanması
Kamu Hastane Birliklerinde Muhasebe Hizmetlerinin
Yürütülmesinde karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları
hakkında bilgilendirme.
Kamu Hastane Birliklerinin 2015 Yılı ek bütçeleri ve 2016
yılı bütçesinin hazırlanmasında uygulanacak esaslar
hakkında bilgilendirme
Uzman (Muhasebe,Bütçe)
(Taşra Teşkilatı)
33
3*130= 400
Dt.Esra Güven GÜRLEYE
[email protected]
Dt. Pelin Pınar EZBER
7051549-7051567
3*130= 400
Dt.Serkan Kuran 7051543
[email protected]
2*130= 260
Dt.Levent Gençer 7051550
[email protected]
İstanbul
Bursa
İzmir
Antalya
Ankara
Bartın
Trabzon
Erzurum
Van
Kayseri
Gaziantep
Nisan
,Mayıs,
Haziran
Mayıs
Eylül
Temmuz
Aralık
Ocak
Haziran
Nisan
Ekim
Mart
Şubat
Kasım
Antalya
Mayıs
7
100
TALİP BAHADIR (0312)3411066
05322236284
[email protected] r
İzmir
Eylül
7
100
TALİP BAHADIR (0312)3411066
05322236284
[email protected] r
Afyon
Eylül
5
3*300=1000
Dt.Bilkay Balaban 7051572
[email protected]
3
30*11=330
HÜLYA AHISHA
[email protected]
0312 705 20 32
5
100
Celal ÇAVDAR
Tıbbi Sekreter
705 13 90
[email protected]
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
Ek Ödeme Takip Sisteminin Tanıtımı Eğitimi
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’na bağlı
sağlık tesislerinde ek ödeme hesaplamalarının doğru bir
şekilde yapılması
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Hakan YURTTAŞ
10
11
12
13
14
15
16
17
18
Ek Ödeme Daire
Başkanlığı
Finansal Analiz
Daire Başkanlığı
Finansal Analiz
Daire Başkanlığı
Hasta , Çalışan
Hakları ve
Güvenliği Daire
Başkanlığı
Hasta , Çalışan
Hakları ve
Güvenliği Daire
Başkanlığı
Hasta , Çalışan
Hakları ve
Güvenliği Daire
Başkanlığı
Hasta , Çalışan
Hakları ve
Güvenliği Daire
Başkanlığı
Hasta , Çalışan
Hakları ve
Güvenliği Daire
Başkanlığı
Hasta , Çalışan
Hakları ve
Güvenliği Daire
Başkanlığı
20
Hasta , Çalışan
Hakları ve
Güvenliği Daire
Başkanlığı
21
Hasta , Çalışan
Hakları ve
Güvenliği Daire
Başkanlığı
Bilgisayar İşletmeni,
VHKİ,Memur
(Taşra Teşkilatı)
Faturalandırmaİşlemleri Ve
Maliyet Analizi Eğitimi
Faturlandırma ve Medula Sistemi hakkında Genel
Sekreterliklere ve Faturalandırma Birim sorumlularına
eğitim verilerek, yapılan veya yapılması muhtemel hataları
azaltmak, kurumlara ait gelirlerin takibi ve gelirlerin
yükseltilmesi için alınacak tedbirleri belirlemek. Maliyet
Analizi konusunda eğitim verilerek işlemlerin maliyetinin
hesaplanmasında yapılan hataların değerlendirilmesi ve
maliyet yükselten giderlerin azaltılması için değerlendirme
yapılması
Uzman (Finansal analiz)
(Taşra Teşkilatı)
Finansal Analiz Değerlendirmesi Ve Sosyal Güvenlik
Uygulamaları Eğitimi
Genel Sekreterliklerin mali yapıları hakkındaki
değerlendirilmelerine yönelik farkındalik sağlamak. Mali
tabloların yorumlanarak otokontrollerini sağlamak. Sosyal
Güvenlik Uygulamaları ve SUT hakkında bilgi verilerek
yapılan hataların en aza indirilmesi.
Genel Sekreterlikler Bünyesinde Mali Hizmetler
Başkanları ve Tüm Eğitim ve Araştırma Hastaneleri
Yöneticileri (İdari Mali İşler müdürleri)
(Taşra Teşkilatı)
Özürlülük Ölçütü Sınıflandırması ve Özürlülere
Yeni Yönetmeliğe göre Engelli Sağlık Kurulu Raporlarının
Verilecek Sağlık Kurulu Raporları Hakkında
hazırlanması
Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Uygulama Eğitimi
0312 705 14 69
Bolu
5
100
e-posta:
[email protected]
Mardin
İzmir
Sağlık Kurullarına katılan tüm hekimler, Hastane
Yöneticileri
(Taşra Teşkilatı)
Ankara - İstanbul
Çocuklar ve Gençler İçin Özel Gereksinim Raporu
Hakında Yönetmelik Uygulama Eğitimi
Çocuklar ve gençler için yeni Yönetmeliğe göre rapor
hazırlanması
Sağlık Kurullarına katılan tüm hekimler, Hastane
Yöneticileri
(Taşra Teşkilatı)
Ankara - İstanbul
Engellilere Yönelik Sağlık Hizmet Sunumu Eğitimi
Engellilere sunulan sağlık hizmetinin kalitesini artırıp,
sıkıntıları en aza indirmek
Hekim ve Yardımcı Sağlık Personeli
(Taşra Teşkilatı)
Ankara - İstanbul
Hasta Hakları Eğitimleri
Hasta hakları uygulamalarının geliştirilmesi, sağlık
personelinin Hasta Hakları Uygulamaları ile ilgili temel
bilgi ve becerilerin arttırılması, hasta-sağlık çalışanı
arasındaki iletişim becerilerinin geliştirilmesi
II. Tıbbi Sosyal Hizmet Veri Tabanı Uygulamaları
Eğitimi
Mart
Hasta Hakları Alanında Çalışan tüm sağlık personeline İstanbul,Ankara,
(Taşra Teşkilatı)
Antalya,Mardin
250
Aysel ŞEN
705 14 17
[email protected]
Taner KAYGUSUZ
705 13 36
[email protected]
5
250
Aysel ŞEN
705 14 17
[email protected]
Taner KAYGUSUZ
705 13 36
[email protected]
2 gün
650*3=2000
2 gün
3*650=200
2
2*250=500
Mart-Nisan-MayısHaziran
2
4*400=1600
Sultan AYTAÇ
[email protected]
705 19 74
Nisan
5
Eylül
Ocak - Şubat - Mart
ŞUBAT
Mayıs
Eylül
Müberra YEŞİLYURT - 705 19 75
[email protected]
Müberra YEŞİLYURT - 705 19 75
[email protected]
Müberra YEŞİLYURT - 705 19 75
mu[email protected]
Tıbbi sosyal hizmet birimlerinde faaliyet verilerinin
etkli,hızlı ve net bir veri tabanına kayıt edilmesi
Tıbbi sosyal hizmetler birim sorumluları
(Taşra Teşkilatı)
Ankara-İstanbul
Haziran
1
200
Meral KÖK CAN -705 19 94
[email protected]
Yabancı Uyruklu, Mülteci, Sığınmacı Hastalarla Tıbbi
Sosyal Hizmet Müdahaleleri Eğitimi
Yabancı uyruklu, mülteci ve sığınmacı hastaların tıbbi
sosyal hizmet müdahelesinden sağlık hizmetini ve
psikososyal hizmet müdahalesini etkin bir şekilde
yararlanmaları sağlanması
Tıbbi sosyal hizmetler birim sorumluları
(Taşra Teşkilatı)
Ankara-İstanbul
Haziran
2
500
Meral KÖK CAN -705 19 94
[email protected]
İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi
6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında Genel
Sekreterliklerde görevlendirilen iş güvenliği uzmanlarıyla
işleyişe yönelik sorunları tespit ederek, gidermeye yönelik
çalışmalar planlamak
Genel Sekreterlikte Çalışan Hakları ve Güvenliği
kapsamında görev yapan İş Güvenliği Uzmanları
(Taşra Teşkilatı)
Çalışan Hakları ve Güvenliği kapsamında eğitim
Çalışan Hakları ve Güvenliği birimlerinin iş akışına yönelik
düzenlemeler yapılması
Yardımcı sağlık personeli,Uzman,Memur
(Taşra Teşkilatı)
34
Ankara-İstanbul
Mart- Nisan
1
2*50=100
Merve GİRAY 705 23 00
[email protected]
Cebrail DOĞAN
Merve GİRAY 705 23 00
[email protected]
Ankara
Mart- Nisan
2
2*50=100
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Aralık
3
250
OĞUZHAN KAYA
7051708
[email protected]
22
Hastane Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Sağlık Turizmi - Turistin Sağlığı Kapsamındaki
Hastaların Koordinasyonu Eğitimi
Genel Sekreterlikler ve Sağlık Tesislerimiz
bünyesindeki ilgili personelin (UHKB-UHB) katılacağı
eğitimde, görev ve yetki ve sorumlulukları kapsamında
yürütülecek iş ve işlemlerine yönelik uygulamada birliğin
sağlanması, sağlık turizminde finansal süreçlere ilişkin
bilgilerin aktarımı.
23
Hizmet Alımları
Ve Tedarik
Yönetimi Daire
Başkanlığı
Kamu Hastaneleri Birliklerinde Satın Alma
Uygulamaları Eğitimi
Satın Alma Uygulamaları hakkında güncel bilgi ve beceri
kazandırmak
Uzman, Memur, VHKİ
(Taşra Teşkilatı)
Antalya Afyon
Ankara
Mart
Ekim
5
2*300=600
Nuh DÖNMEZ
0312 705 13 72
[email protected]
24
Hizmet Alımları ve
Tedarik Yönetimi
Daire Başkanlığı
Kamu Hastaneleri Birliklerinde Satın Alma
Uygulamaları Temel Eğitimi
Satın Alma Uygulamaları hakkında güncel bilgi ve beceri
kazandırmak
Kamu Hastaneleri Birlikleri ile bağlı Sağlık
Tesislerinde Satın Alma konusunda görev yapan
personeller
Antalya, Afyon,
Ankara
Şubat
3
4*250=1000
Nuh DÖNMEZ
0312 705 13 68
[email protected]
25
İstatistik, Analiz ve
TSİM gibi web uygulamalarının kullanımı ve istatistiki
Raporlama Daire
bilgi yönetimi için personel eğitimi.
Başkanlığı
1) Veri toplama ve analizi konusunda standardizasyonunu
sağlamak
2) Veri kalitesini artırmak ve kullanıcı hatalarını en aza
indirmek
VHKİ
Tıbbi Sekreterler
Bilgi işlem ve İstatistik Personeli
Sözleşme Uzmanlar
(Taşra Teşkilatı)
Ankara
Mart
2
150
Mehmet KARADOĞAN
705 14 58
[email protected]
Microsoft Office Programları Eğitimi
Personelin bilgi ve becerisini artırmak
Daire Başkanı, Hemşire,V.H.K.İ, Memur,Teknisyen
(Merkez Teşkilatı)
Ankara
Ocak
1
15
FATMA ADAK 0 312 7051534
[email protected]
Toplantı ve ZamanYönetimi Eğitimi
Personelin Bilgi ve Becerisini Artırmak ,Zamanı Verimli
Kullanma Becerisi Kazanılmasını Sağlamak
Daire Başkanı, Hemşire,V.H.K.İ, Memur,Teknisyen
(Merkez Teşkilatı)
Ankara
Şubat
1
15
FATMA ADAK 0 312 7051534
[email protected]
Stres ve Stresle Başa ÇıkmaYöntemleri Eğitimi
İş Verimini Artırmak,Stresle Başedebilme Becerisini
Artırmak
Daire Başkanı, Hemşire,V.H.K.İ, Memur,Teknisyen
(Merkez Teşkilatı)
Ankara
Mart
1
15
FATMA ADAK 0 312 7051534
[email protected]
Tıbbi Atık Hizmetlerinin Etkin Olarak Yürütülmesini
Sağlamak
Sağlık Otelciliği Müdürleri,Tıbbi Atık Birim
Sorumluları
(Taşra Teşkilatı)
Ankara,İstanbul,
Şanlıurfa,Trabzon,
İzmir,Antalya
Erzurum
Mart,Nisan,MayısHazir
an,Eylül, Ekim,Kasım
1
7*200=1400
FATMA ADAK 0 312 7051534
[email protected]
Sağlık Tesisiyle ilgili Giriş Kaydı VerilerininHızlı,Doğru ve Hastane Yöneticileri (Sağlık Otelciliği Müdürleri,İdari
Ankara,İstanbul,
Mart,Nisan,Mayıs,Hazir
Bilgi Güvenliği Temeline Dayanarak Yerine Getirilmesini
Mali İşler Müdürleri)
Şanlıurfa,Trabzon,İz
an,Eylül,Ekim,Kasım
Sağlamak
(Taşra Teşkilatı)
mir,Antalya Erzurum
1
7*100=700
FATMA ADAK 0 312 7051534
[email protected]
Ankara,İstanbul,
Mart,Nisan,Mayıs,Hazir
Şanlıurfa,Trabzon,İz
an,Eylül,Ekim,Kasım
mir,Antalya Erzurum
1
7*200=1400
FATMA ADAK 0 312 7051534
[email protected]
1
7*100=700
FATMA ADAK 0 312 7051534
[email protected]
1
7*100=700
FATMA ADAK 0 312 7051534
[email protected]
1
7*100=700
FATMA ADAK 0 312 7051534
[email protected]
5
130
Uzm. Dr. Hüseyin Murat Merci
MAHMUTOĞLU
705 15 84
[email protected]
26
27
28
Sağlık Bakım Ve
Hasta Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Sağlık Bakım Ve
Hasta Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Sağlık Bakım Ve
Hasta Hizmetleri
Daire Başkanlığı
29
Sağlık Bakım Ve
Hasta Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Tıbbi Atık Yönetmeliği Eğitimi
30
Sağlık Bakım Ve
Hasta Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Hasta Kabul ve Bilgi İşlem Hizmetleri Eğitimi
31
Sağlık Bakım Ve
Hasta Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Hasta Karşılama ve Yönlendirme Hizmetleri Eğitimi
32
Sağlık Bakım Ve
Hasta Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Özel Güvenlik Hizmetleri Eğitimi
33
Sağlık Bakım Ve
Hasta Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Yemekhane Standartları Eğitimi
34
Sağlık Bakım Ve
Hasta Hizmetleri
Daire Başkanlığı
Yönetim ve Yönetişim Eğitimi
35
Sağlık Tesisleri Acil
Sağlık Hizmetleri
Daire Başkanlığı
KBRN Eğitimi
Sağlık tesisine başvuran hasta,hasta yakını ve personelin
doğru iletişim yöntemi ile karşılanması ve yönlendirilmesi
1)Uluslararası Hasta Birimi (UHB) Sorumluları(Sağlık
Tesisi)
2)Uluslararsı Hasta Koordinasyon Birimi Sorumluları
Ankara
(UHKB-Genel Sekreterlikler)
3)Tercümanlar (UHB) veya ilgili diğer personel.
(Taşra Teşkilatı)
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
Sağlık Otelciliği Müdürleri ,VHKİ.
(Taşra Teşkilatı)
Ssğlık Otelciliği Müdürleri,İdari ve Mli İşler Müdürleri
Ankara,İstanbul,
,Güvenlik Amir ve güvenlik personeli ,Sivil Savunma
Mart,Nisan,Mayıs,Hazir
Şanlıurfa,Trabzon,İz
Amiri
an,Eylül,Ekim,Kasım
mir,Antalya Erzurum
(Taşra Teşkilatı)
Ankara,İstanbul,Şanlı
Yataklı Sağlık Tesisleri Tarafından Verilmekte Olan
Sağlık Otelciliği Müdürleri, İdari ve Mali İşler
urfa,Trabzon,
Mart,Nisan,Mayıs,Hazir
Yemek Hizmetlerinin İhtiyaç ve Beklentilere Uygun Olarak
Müdürleri
İzmir,Antalya
an,Eylül,Ekim,Kasım
Sunumunu Sağlamak.
(Taşra Teşkilatı)
Erzurum
Ankara,İstanbul,
Personelin Bilgi ve Becerisini artırmak,Farkındalık
Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürleri
Şanlıurfa,Trabzon Mart,Nisan,Mayıs,Hazir
oluşmasını sağlamak
(Taşra Teşkilatı)
,İzmir,Antalya
an,Eylül,Ekim,Kasım
Erzurum
Acil durumlarda müdahale,koruyucu ve önleyici
faaliyetlerde bulunma
KBRN konusunda referans hastaneleri belirlemek ve eğitici
eğitimi düzenlemek
Hekim ve yardımcı sağlık Personeli
(Taşra Teşkilatı)
35
Ankara
Nisan
SIRA
NO
36
37
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
Stok Takip ve
Analiz Daire
Başkanlığı
Stok Takip ve
Analiz Daire
Başkanlığı
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Teknoloji Yönetimi Eğitimi
Sağlık Tesislerinde yer alan Biyomedikal teknoloji
yönetiminin sürdürülebilirliğinin sağlanması.
Uzmanlar, Biyomedikal Teknik Hizmet Personeli
(Taşra Teşkilatı)
Ankara
Mayıs
3
120
CANER N. OKU, 0312 705 1807,
[email protected]
Taşınır ve Stok Yönetimi Eğitimi
Sağlık tesislerinde yer alan taşınır ve stok yönetim
faaliyetlerinin geliştirilmesi
İl Konsolideler,Uzmanlar
(Taşra Teşkilatı)
Ankara
Kasım
3
180
CANER N. OKU, 0312 705 1807,
[email protected]
Anıl Önen
(312) 715 17 68
[email protected]
38
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
İç Kontrol Sisteminin Oluşturulması ve İzlenmesi
Eğitimi
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu gereği
Kurumda İç Kontrol Sistemi kurulması ve izlenmesi
TKHK Personeli (Daire Başkanı, Uzman, Bil. işi,,
VHKİ, Araştırmacı, vb.) (Merkez Teşkilatı)
İzmir
Haziran
5
30
39
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Risk Analizi ve Yönetimi Eğitimi
Kurumun icra ettiği bütün faaliyetlerine yönelik risk analizi
ve sürekli denetim ile ilgili çalışmaların yürütülmesine
ilişkin usul ve esasları belirlemeye yönelik bilgilendirme
amaçlanmıştır.
TKHK Personeli (Daire Başkanı, Uzman, Bil. işi,,
VHKİ, Araştırmacı, vb.) Merkez Teşkilatı
İzmir
Kasım
2
30
40
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Proje Hazırlama ve Yönetimi Eğitimi
Proje çalışmalarında kullanılmak üzere Başkanlık
çalışanlarının bilgilendirilmesini sağlayabilme
TKHK Personeli (Daire Başkanı, Uzman, Bil. işi,,
VHKİ, Araştırmacı, vb.) Merkez Teşkilatı
İstanbul
Ağustos
2
30
41
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Bütçe ve Bütçe Süreci Eğitimi
Kurum bütçe işlemlerine bakan personelin bütçe
konusunda bilgilendirilmesini sağlayabilme
TKHK Personeli ve Genel Sekreterlik Mali Hizmet
Biriminde Çalışanlar (Daire Başkanı, Uzman, VHKİ,
vb.) Merkez Teşkilatı
Antalya
Eylül
3
200
42
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Bütçelerde Etkinliğin ve Verimliliğin Artırılmasına
Yönelik Eğitim Hizmeti
Antalya
Kasım
2
100
43
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Kişisel Gelişim ve Oryantasyon Eğitimi
Bolu
Haziran
3
50
44
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Sağlık Kurumlarında Fırsat ve Tehdit Algılamalarına
Yönelik Eğitim
Afyonkarahisar
Mart
2
100
45
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Stratejik Plan Değerlendirme ve Revizyon Eğitimi
Paydaşların katılımı ile Kurumumuz 2013-2017 yıllarını
kapsayan Stratejik Planı İle ilgili değerlendirme ve Kamu
Hastane Birlikleri'nin amaç ve hedeflerine yönelik
bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır.
TKHK Personeli ve Genel Sekreterlik Mali Hizmet
Biriminde Çalışanlar (Daire Başkanı, Uzman, VHKİ,
vb.) Merkez Teşkilatı
Antalya
Nisan
3
200
47
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Mali Mevzuat Eğitimi
Kurumumuz harcama birimlerinde görev yapan personelin
mali mevzuat konularında bilgi düzeylerini arttırmak
amaçlanmıştır.
TKHK Personeli ve Genel Sekreterlik Mali Hizmet
Biriminde Çalışanlar (Daire Başkanı, Uzman, VHKİ,
vb.) Merkez Teşkilatı
Antalya
Mayıs
5
200
48
Strateji Geliştirme
Daire Başkanlığı
Yönetim Bilgi Sistemi Eğitimi
Bilginin sistematik bir şekilde elde edilmesi,
değerlendirilmesi, analiz edilmesi ve gerekli kullanıcıya
zamanında, doğru, güncel ve minimumu belirsizlik içererek
aktarımının nasıl sağlanacağı ile ilgili olarak bilgilendirme
amaçlanmıştır.
TKHK Personeli (Daire Başkanı, Uzman, Bil. işi,,
VHKİ, Araştırmacı, vb.) Merkez Teşkilatı
İstanbul
Eylül
2
50
Proje Yönetimi Eğitimi
Katılımcıların projelerin yürütülmesi, sürdürülmesi ve etkin
bir şekilde sonuçlandırılması konularında bilgi sahibi
olmaları
TKHK Personeli (Daire Başkanı, Uzman, Bil. işl,
VHKİ, Araştırmacı, vb.) Merkez Teşkilatı
Afyon
Mart
3
60
HÜLYA ÖZTAN 705 18 40
[email protected]
Yurt Dışı Hasta
Takip Sistemi
Değerlendirme
Eğitimi
Katılımcıların sistemi
etkin bir şekilde kullanabilmeleri
Ankara
Şubat
2
70
HÜLYA ÖZTAN 705 18 40
[email protected]
49
50
Uluslararası İlişkiler
ve
Proje Yönetimi
Daire Başkanlığı
Uluslararası İlişkiler
ve
Proje Yönetimi
Daire Başkanlığı
Kaynakların etkin kullanımının sağlanması, işlemlerin
TKHK Personeli ve Genel Sekreterlik Mali Hizmet
zamanında ve hatasız yürütülmesinin temini, Merkezi
Biriminde Çalışanlar (Daire Başkanı, Uzman, VHKİ,
Yönetim Bütçesi ve Analitik Bütçe Sınıflandırma
vb.) Merkez Teşkilatı
konularının irdelenmesi amaçlanmıştır.
Kurumsal motivasyonun sağlanması, Kurumumuz
TKHK Personeli ve Genel Sekreterlik Mali Hizmet
çalışanlarının etkili, verimli, güçlü kılınması amacına
Biriminde Çalışanlar (Daire Başkanı, Uzman, VHKİ,
yönelik olarak yaratıcı düşünme becerisinin kazandırılması
vb.) Merkez Teşkilatı
amaçlanmıştır.
Stratejik hedef ve amaçlara yönelik olarak Dünyada ve
TKHK Personeli ve Genel Sekreterlik Mali Hizmet
Ülkemizdeki sağlık alanındaki gelişmelerin
Biriminde Çalışanlar (Daire Başkanı, Uzman, VHKİ,
değerlendirilerek alternatif analizlerin yapılmasını öğretmek
vb.) Merkez Teşkilatı
amaçlanmıştır.
Yurt Dışı Hasta
Birim Sorumluları
(Taşra Teşkilatı)
36
Anıl Önen
(312) 715 17 68
[email protected]
Anıl Önen
(312) 715 17 68
[email protected]
Anıl Önen
(312) 715 17 68
[email protected]
Anıl Önen
(312) 715 17 68
[email protected]
Anıl Önen
(312) 715 17 68
[email protected]
Anıl Önen
(312) 715 17 68
[email protected]
Anıl Önen
(312) 715 17 68
[email protected]
Anıl Önen
(312) 715 17 68
[email protected]
Anıl Önen
(312) 715 17 68
[email protected]
SIRA
NO
51
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
Verimlilik ve Kalite
Yönetimi D.B.
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
Karne Gösterge Kartları Eğitimi
EĞİTİMİN AMACI
Katılımcıların karne gösterge kartları konusunda
bilgilenmeleri
52
Verimlilik ve Kalite
Yönetimi D.B.
Birlik Gözlemcileri Yerinde Değerlendirme Eğitimi
Katılımcıların sağlık tesislerinin değerlendirilmesinde
bakılacak hususlar hakkında bilgilenmeleri
53
Verimlilik ve Kalite
Yönetimi D.B.
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi
Katılımcıların eğitim sonunda EBYS' ni kullanabilmesi
54
Verimlilik ve Kalite
Yönetimi D.B.
Excel Eğitimi
Katılımcıların eğitim sonunda temel excel uygulamalarını
kullanabilmesi
55
Verimlilik ve Kalite
Yönetimi D.B.
SPSS Eğitimi
Katılımcıların eğitim sonunda SPSS' de temel istatistik
uygulamalarını gerçekleştirmesi ve yorumlaması
56
57
58
59
60
Verimlilik ve Kalite
Yönetimi D.B.
Emeklilik ve Sicil
İşlemleri Daire
Başkanlığı
Müşterek Sağlık
Hizmetleri Daire
Bşk.
Müşterek Sağlık
Hizmetleri Daire
Bşk.
Müşterek Sağlık
Hizmetleri Daire
Bşk.
Verimlilik Karnesi Eğitimi
1-Emeklilik,
2-Tescil,
3-Fiili Hizmet,
4-Hizmet birleştirme ve borçlanma,
5-Asalet,
6-Askerlik,
7-Muvafakat,
8-HİTAP,
9-Ücretsiz izin işlemleri eğitimi
Katılımcıların karne kriterleri ve doğru veri girişi
konusunda bilgilenmeleri
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
Doktor, hemşire, ebe, radyoloji teknikeri, bilgisayar
mühendisi, memur
(Merkez Teşkilatı)
Doktor, hemşire, sağlık yöneticisi
(Taşra Teşkilatı)
Doktor, hemşire, ebe, radyoloji teknikeri, bilgisayar
mühendisi,memur
(Merkez Teşkilatı)
Doktor, hemşire, ebe, radyoloji teknikeri, bilgisayar
mühendisi, memur
(Merkez Teşkilatı)
Doktor, hemşire, ebe, radyoloji teknikeri, bilgisayar
mühendisi, memur
(Merkez Teşkilatı)
Kamu Hastane Birlikleri Verimlilik Birimi Sorumluları
(Taşra Teşkilatı)
Genel Sekreterliklerde görevli personelin bilgi ve
becerisinin artırılması, iş ve işlemlerin süresi içerisinde
yapılması, ÇKYS üzerinde veri girişlerinin doğru ve
eksiksiz tamamlanmasının sağlanması
37
Ankara
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
Ocak
SÜRE
(GÜN)
5
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Mustafa GÖREN
mustafa.gö[email protected] Tel:705 1525
Ayşe KELEŞ
[email protected]
Tel:705 1520
17
150
Mustafa ORUÇ
[email protected]
Tel:705 1602
Namık ÖZBEK
Tel:705 1415
[email protected]
Mustafa CIVDI
[email protected]
Tel:705 1418
Ankara
Şubat
15
Ankara
Ocak
1
17
Ayşe KELEŞ
[email protected]
Tel:705 1520
Ankara
Mart
10
17
Ayşe KELEŞ
[email protected]
Tel:705 1521
Ankara
Nisan
10
17
Ayşe KELEŞ
[email protected]
Tel:705 1522
Ankara
Mayıs
5
88
Mustafa GÖREN
mustafa.gö[email protected] Tel:705 1525
Ayşe KELEŞ
[email protected]
Tel:705 1520
Ankara
Nisan
3
88
Özgür KAVAL [email protected]
İbrahim KOÇUBOĞA
[email protected]
Sebahattin ENGÜR
[email protected]
Suat ZEYDAN
[email protected]
7051745
Pratisyen Hekim
(Taşra Teşkilatı)
Ankara
Mart-Ekim
2
2*44=88
Yasemin Fidan
[email protected]
Tel:03127051574
Hemşire
(Taşra Teşkilatı)
Ankara, İstanbul
Ocak-Nisan-EylülAralık
5
4*25=100
Salih AKYÜZ [email protected]
Tel: (0312)7051587
Uzman hekim
(Taşra Teşkilatı)
Ankara,
İstanbul
Ocak/Haziran
2*20=40
Salih AKYÜZ [email protected]
Tel:
(0312)7051587
V.H.K.İ.
Bilgisayar İşletmeni
Memur
Uzman
(Taşra Teşkilatı)
Hekimlerin Evde Sağlık Hizmetleri alanında bilgi seviyesini
Hastaneler bünyesinde Evde Sağlık Birimlerinde çalışan
arttırmak ve güncellemek, ülke genelinde teşhis, tedavi ve
personel eğitimi
uygulama birliği sağlama eğitimi
Eğitime katılacak hemşirelere kemoterapi ve palyatif
Palyatif Bakım Merkezlerinde çalışacak hemşire eğitimi bakıma yönelik bilgi beceri ve deneyimlerini arttırma ve
güçlendirme eğitimi
Eğitime katılacak hekimlere kemoterapi ve palyatif bakıma
Palyatif Bakım Merkezlerinde çalışacak hekim eğitimi yönelik bilgi beceri ve deneyimlerini arttırma ve
güçlendirme eğitimi
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
5 gün
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Tıbbi Hizmet Başkanları
(Taşra Teşkilatı)
Ankara
Ocak/Haziran
1
2*87=174
Salih AKYÜZ [email protected]
Tel: (0312)705158
Uzman
(Taşra Teşkilatı)
Ankara
Nisan/
Eylül/
Aralık
1
3*70=210
Salih AKYÜZ [email protected]
Tel: (0312)705158
Ankara, İstanbul,
Antalya, Bursa,Bolu,
Trabzon, Erzurum,
İzmir, Diyarbakır,
Samsun, Elazığ
Nisan
Mayıs
Ekim
Kasım
2 gün
11*40=440
Salih AKYÜZ [email protected]
Tel: (0312)705158
Psk. Nevin DERMAN
[email protected] Tlf:
03127051560
Psikiyatri Uzmanı, Hemşire, Sosyal Çalışmacı,
Psikolog için Bağımlılığın tanı, tedavi ve yönetimi
konularında Eğitim ile,Diğer yardımcı sağlık personeli
(Temel Düzeyde Hastaya Yaklaşım Bilgilendirme
Eğitimi)
(Taşra Teşkilatı)
Ankara,
İstanbul,
İzmir
Şubat/Mayıs/Eylül/Ekim
/Kasım/
2
5 x 36= 180
Nevin DERMAN
[email protected] Tel:
(0312)7051560
Psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire ve diğer yardımcı
sağlık personeli
(Taşra Teşkilatı)
Ankara,
İstanbul,
İzmir
Nisan/Eylül/
Aralık
2
3 x28= 84
Didem YAZICI
didem.yazıcı@saglik.gov.tr Tel:
(0312)7051528
Bağımlılık yapıcı maddelerin tanınması, tanı amaçlı numune Hekim,psikolog, sosyal çalışmacı, hemşire ve yardımcı
alımı, saklanması, konfirmasyonu ile kullanıcılara verilecek sağlık personeli. (Taşra Teşkilatı)
psikoeğitim konusunda eğitim.
Ankara,
İstanbul,
İzmir
Nisan/Eylül/
Aralık
2
3*133=399
Nevin DERMAN
[email protected] Tel:
(0312)7051560
Yalova Antalya
Ankara
Kızılcahamam
Kastamonu
Eylül-Ekim
5
35x2=70
Ahmet Hikmet ALGAN
0312 416 82 10-416 82 90
[email protected]
Ankara, Muğla,
Antalya, Mardin
Nisan Ekim
1
120x2=240
Av. Cahid DOĞAN
0 312 565 50 98
Hukuk Müşaviri
Ankara
Nisan
2
50
Ergüder Cem MAVİŞ
0 312 565 51 36
[email protected]
Antalya
Mart
4
200
Satılmış ARDIÇ
0 312 565 56 65
[email protected]
Erzurum
Nisan
6
200
Mehmet SUSAM
0 312 565 56 42
[email protected]
EĞİTİMİN AMACI
Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülen
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri, Çocuk İzlem merkezleri,
AMATEM, Evde Sağlık,Palyatif Bakım hizmetleri, Acil
Sağlık hizmetleri vb işler ile ilgili genel bilgilendirme
toplantısı düzenlemek, katılımcıları bu konularda
bilinçlendirme eğitimi
Müşterek Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığınca yürütülen
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri, Çocuk İzlem merkezleri,
AMATEM, Evde Sağlık, Palyatif Bakım hizmetleri, Acil
Sağlık hizmetleri vb işler ile ilgili genel bilgilendirme
toplantısı düzenlemek, katılımcıları bu konularda
bilinçlendirme eğitimi
61
Müşterek Sağlık
Hizmetleri Daire
Bşk.
Daire Başkanlığınca yürütülen hizmetlerin
Bilgilendirme Eğitimi
62
Müşterek Sağlık
Hizmetleri Daire
Bşk.
Daire Başkanlığınca yürütülen hizmetlerin
Bilgilendirme Eğitimi
63
Müşterek Sağlık
Hizmetleri Daire
Bşk
64
Müşterek Sağlık
Hizmetleri Daire
Bşk
65
Müşterek Sağlık
Hizmetleri Daire
Bşk.
ÇİM (Çocuk İzlem Merkezleri) çalışanları eğitimi
66
Müşterek Sağlık
Hizmetleri Daire
Bşk.
Denetimli Serbestlik eğitimi
1
İnceleme ve Soruşturma Teknikleri ile Genel Mevzuat
Denetim Hizmetleri Değerlendirilmesi, EBYS Kullanımı, Yazışma Teknik
Daire Başkanlığı ve Kuralları İle İlgili Konuların Değerlendirilmesi
Eğitimi
2
Hukuk Müşavirliği Hukuk Hizmetleri Değerlendirme Toplantısı ve Eğitimi Bilgi düzeyinin artırılması ve işlemlerde ortak hareket etme Hukuk Müşavirleri ve Avukatlar
Toplum Ruh Sağlığı Hizmetleri Çalışan Eğitimi
AMATEM (Alkol Madde Tedavi Merkezleri)
çalışanları eğitimi
Psikiyatri Uzmanı, Hemşire, Sosyal
Çalışmacı,Psikolog için Hasta Bakım Planları ve
Toplum Ruh sağlığı Hizmetlerinin mevcut işleyişi ile ve TRSM lerin iç işleyişi, karşılaşılan sorunlar vb.ile
nükslerin ve komorbid durumların tanınması ve önlenmesi
Diğer yardımcı sağlık personeli (Temel Düzeyde
ile ilgili TRSm çalışanlarını bilgilendirme eğitimi
Hastaya Yaklaşım Bilgilendirme Eğitimi) (Taşra
Teşkilatı)
AMATEM lerin mevcut işleyişi, hem yeni hem de eski
personele standardize edilmiş, komorbid durumların
tanınması, eş bağımlılığı, öfke kontrolü gibi eğitimler,
konferans ve seminer verilmesi.
Çocuk İzlem merkezlerinin mevcut işleyişi, hem yeni hem
de eski personele çocuk ruh sağlığı, krize müdahale ve
çocuk gelişim, aile dinamiği ve post travmatik stres
bozukluğu alanlarında eğitim verilmesi
TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU
Başkanlığımızca yürütülen denetim
hizmetlernin etkinliğini arttırmak
3
Strateji Geliştirme
Stratejik Planın uygulama sonuçlarının izlenmesi ve
Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Sistemi Eğitimi
Daire Başkanlığı
değerlendirmesinin yapılmasını sağlayabilme
4
Strateji Geliştirme
Kamu İhale Eğitimi
Daire Başkanlığı
5
Strateji Geliştirme
Etkin Bütçe Kullanımı Eğitimi
Daire Başkanlığı
Sağlık Başdenetçisi Sağlık Denetçisi ve İdari Personel
THSK Daire Başkanları
THSK Stratejik Planlama Ekibi
( Doktor, hemşire, diyetisyen, psikolog, veteriner,
tıbbi teknolog, mühendis, biyolog, kimyager, teknisyen
vb.)
Halk sağlığı müdürlüğü destek hizmetleri birim
sorumlularının ve destek hizmetleri ihale işlemlerine bakan Halk Sağlığı Müdürleri
personelin ihale konularında bilgilendirilmesini
sağlayabilme
Halk sağlığı müdürlüğü destek hizmetleri birim
sorumlularının ve destek hizmetleri bütçe işlemlerine
Halk Sağlığı Müdürlükleri bünyesinde bütçe işlerinden
bakan personelin bütçe konularında bilgilendirilmesini
görevli Müdür Yardımcısı ve Şube Müdürleri
sağlayabilme
38
SIRA
NO
6
7
8
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Strateji Geliştirme
İç Kontrol Süreç Yönetimi Eğitimi
Daire Başkanlığı
Kurumda kurulması amaçlanan iç kontrol sistemi'ne
yönelik süreçlerin yönetimine ilişkin bilgilendirme
sağlayabilme
THSK SGDB İç Kontrol Birimi Çalışanları, Kurum İç
Kontrol Ekibi
(Doktor, hemşire, sağlık memuru, şef, bilgisayar
işletmeni, VHKİ, mühendis, psikolog, diyetisyen, tıbbi
teknolog, programcı, biyilog, kimyager, teknisyen,
sosyal çalışmacı, araştırmacı vb.)
Ankara
Mayıs
3
70
İlknur ÖĞÜTMEN / Derya CIVDI
0 312 565 50 27
[email protected]
[email protected]
Strateji Geliştirme
İç Kontrol Risk Yönetimi Eğitimi
Daire Başkanlığı
Kurumda kurulması amaçlanan İç Kontrol Sistemi'ne
yönelik risklerin yönetimine ilişkin bilgilendirme
sağlayabilme
THSK SGDB İç Kontrol Birimi Çalışanları, Kurum İç
Kontrol Ekibi
(Doktor, hemşire, sağlık memuru, şef, bilgisayar
işletmeni, VHKİ, mühendis, psikolog, diyetisyen, tıbbi
teknolog, programcı, biyilog, kimyager, teknisyen,
sosyal çalışmacı, araştırmacı vb.)
Ankara
Haziran
3
70
İlknur ÖĞÜTMEN / Derya CIVDI
0 312 565 50 27
[email protected]
[email protected]
Strateji Geliştirme
Avrupa Birliği Proje Kaynakları Eğitimi
Daire Başkanlığı
Merkez teşkilat / AB ile ilgili çalışmaları yürüten Daire
Başkanlıklarında ilgili çalışmaları yürüten teknik
Kurum Başkanlığımız tarafından AB fonlarından daha fazla
personel (doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru, sosyal
yararlanılabilmesi için farklı başlıklar altında ve farklı
çalışmacı, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen,
kurallara sahip AB fon kaynakları hakkında bilgi sahibi
mühendis, sosyolog, kimyager, biyolog, teknisyen,
olunmasının sağlanabilmesi
teknolog, laborant, eczacı, diş hekimi, veteriner,
uzman.....vs)
Ankara
Nisan
5
40
Betül Bora HASDEMİR
0 312 565 50 20
[email protected]
Ankara
Mayıs
5
40
Betül Bora HASDEMİR
0 312 565 50 20
[email protected]
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
9
Strateji Geliştirme
Avrupa Birliği Proje Süreçleri Eğitimi
Daire Başkanlığı
Kendine has yöntemleri olan AB projelendirme süreçleri
hakkında ilgili personelin bilgilendirilmesi
Merkez teşkilat / AB ile ilgili çalışmaları yürüten Daire
Başkanlıklarında ilgili çalışmaları yürüten teknik
personel (doktor, hemşire, ebe, sağlık memuru, sosyal
çalışmacı, psikolog, çocuk gelişim uzmanı, diyetisyen,
mühendis, sosyolog, kimyager, biyolog, teknisyen,
teknolog, laborant, eczacı, diş hekimi, veteriner,
uzman.....vs)
10
Strateji Geliştirme
Halk Sağlığı Müdürlerine Yönelik Farkındalık Eğitimi
Daire Başkanlığı
Mali mevzuata yönelik yönetici farkındalığının artırılması
Halk Sağlığı Müdürleri
Antalya
Mayıs (1. grup)
Ekim (2. grup)
3
50x2=100
Mehmet Yavuz GÜR
0 312 565 62 41
[email protected]
Aile Hekimliği İzleme-Değerlendirme Eğitimi
Denetim yöntem ve teknikleri konusunda bilgi sahibi
olmak, değerlendirmelerde standardizasyonu sağlamak
Doktor, Hemşire, Ebe, Sağ, Memuru
Ankara
Ocak, Şubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Eylül,
Ekim, Kasım, Aralık
5
25x9=225
Hülya ANBARYAPAN
0.312.565 58 32
[email protected]
Veri Madenciliği Eğitimi
Birinci basamak sağlık hizmetleri alanında kullanılan
verilerini analizinin doğru yapılmasını sağlamak
Doktor, Hem, Ebe, Sağ. Memuru. VHKİ, Memur,
Sosyal Çalışmacı, Tıb.Tek. Arşt., Bilg. İşlt
Ankara
Şubat
5
10
Yeliz BULUT
0.312.565 58 89
[email protected]
Aile Hekimliği Uygulaması ve Mevzuat Eğitimi
Aile hekimliği uygulama mevzuatı konusunda bilgi sahibi
olmak. Uygulama kaynaklı sorunlara çözüm istendiğinde
doğru bilgiyi sunabilmek
Doktor, Hem, Ebe, Sağ. Memuru. VHKİ, Memur,
Sosyal Çalışmacı, Tıb.Tek. Arşt., Bilg. İşlt
Ankara
Mart
1
50
Pembegül TATLISU BADEM
0.312. 565 59 10
[email protected]
Aile Sağlığı Elemanlarının Eğitimlerini Geliştirme
Eğitici Eğitimi
Aile sağlığı elemanlarının eğitimlerinde eğitimci olabilmek
için gerekli bilgi ve beceriyi kazandırmak
Hekim, Hemşire, Ebe, Sağ. Memuru. Sosyal
Çalışmacı, Tıbbi Teknolog Araştırmacı
Ankara
Mart- Nisan -Mayıs
8
20x8=160
Zeynep KÖSEOĞLU
0.312. 565 58 92
[email protected]
1. Aşama Uyum Eğitimi Eğitici Eğitimi
Aile hekimliği uygulamasında, 1. aşama uyum eğitimlerinde
eğitimci olabilmek için gerekli bilgi ve beceriyi
Hekim
kazandırmak
Ankara
Mart
3
20x4=80
Zeynep KÖSEOĞLU
0.312. 565 58 92
[email protected]
Elektronik Eğitim Hazırlama Eğitimi
Eğitimlerde kullanılacak yada elektronik ortamda
yayımlanacak eğitim materyallerini flash vb programlar ile
hazırlanmasını sağlamak
Ankara
Eylül
5
15x2=30
Zeynep KÖSEOĞLU
0.312. 565 58 92
[email protected]
11
12
13
14
15
16
Birinci Basamak
Sağlık Hizmetleri
Başkan
Yardımcılığı
Birinci Basamak
Sağlık Hizmetleri
Başkan
Yardımcılığı
Birinci Basamak
Sağlık Hizmetleri
Başkan
Yardımcılığı
Birinci Basamak
Sağlık Hizmetleri
Başkan
Yardımcılığı
Birinci Basamak
Sağlık Hizmetleri
Başkan
Yardımcılığı
Birinci Basamak
Sağlık Hizmetleri
Başkan
Yardımcılığı
Doktor, Hem, Ebe, Sağ. Memuru. VHKİ, Memur,
Sosyal Çalışmacı, Tıb.Tek. Arşt., Bilg. İşlt
39
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
17
Birinci Basamak
Sağlık Hizmetleri
Aile Hekimliği 1. Aşama Uyum Eğitimi
Başkan
Yardımcılığı
Aile hekimliği tıp disiplininin ve birinci basamakta aile
hekimliği uygulamasının temel özelliklerini kavramaları, bu
özelliklere uygun tutum geliştirmeleri, kendi öğrenme
Hekim
gereksinimlerini tanımlayabilmeleri, var olan bilgilerini
tazelemeleri ve hekimlik uygulamalarında kullanabilecekleri
yeni beceriler kazanmalarını sağlamaktır
Ankara
Mart- Kasım
10
55x11=605
Zeynep KÖSEOĞLU
0.312. 565 58 92
[email protected]
18
Birinci Basamak
Sağlık Hizmetleri
Görsel Eğitim Materyali Planlama-Pazarlama Eğitimi
Başkan
Yardımcılığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu bünyesinde bulunan
birimlerde çalışan ilgili personelin halk eğitimi materyali
tasarlama, içerik oluşturma, planlama konusularında
bilgilendirilmelerini sağlayarak , kurum dışında yapılmış
görsel materyalin gerektiğinde değerlendirilmesi,
incelenmesi ve teknik geri-bildirimde bulunabilmesi için
gereken bilgi ve beceri ile donatılmasını sağlamak.
Doktor, Hem, Ebe, Sağ. Memuru. VHKİ, Memur,
Sosyal Çalışmacı, Tıb.Tek. Arşt., Bilg. İşlt
Ankara
Eylül
15
15x2=30
Zeynep KÖSEOĞLU
0.312. 565 58 92
[email protected]
19
Birinci Basamak
Sağlık Hizmetleri
Veri Analiz Yöntemleri (SPSS) Eğitimi
Başkan
Yardımcılığı
Yapılan çalışmalarda elde edilen verilerin analiz
edilmesine,yorumlanmasına yönelik beceri kazandırmak.
Doktor, Hem, Ebe, Sağ. Memuru. VHKİ, Memur,
Sosyal Çalışmacı, Tıb.Tek. Arşt., Bilg. İşlt
Ankara
Mayıs
2
15x3=45
Zeynep KÖSEOĞLU
0.312. 565 58 92
[email protected]
Doktor,Biyolog,Hemşire,
Sağlık memuru
Ankara
Kasım
10
30
Dr.Osman Erkan SAY
0 312 565 56 69
[email protected]
Antalya
Nisan
3
250
Dr.Osman Erkan SAY
0 312 565 56 69
[email protected]
Ankara, Antalya
Nisan-Mayıs
5
125x2=250
Dr. Ahmet ÖZLÜ
Daire Başkanı
0312 565 53 47
[email protected]
Ankara, Edirne,
İzmir, Antalya,
Şanlıurfa, Samsun
Eylül-Ekim-Kasım
3
25 x 14 = 360
Mehmet Yumrutaş
0 312 565 56 84
[email protected]
Ankara, Edirne,
Aydın, Mersin,
Şanlıurfa, Hatay
Ekim-Kasım-Aralık
3
25 x 15 = 375
Mehmet Yumrutaş
0 312 565 56 84
[email protected]
Ankara
Nisan
5
30
Cerinaz METİN
0 312 565 54 94
[email protected]
20
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Aşı ve Stok Yönetimi Lojistik Eğitimi Danışmanlık ve
Programları Başkan Hizmet Alımı Eğitimi
Yardımcılığı
Aşı ve ilaç deposunda görev yapacak personele lojistik
yönetimi konusunda beceri kazandırmayı sağlamak.
21
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Soğuk Zincir Kalite ve Güvenlik Modülü Hizmet Alımı
Programları Başkan Eğitimi
Yardımcılığı
Eğitime katılacak personele aşı ve antiserum ile ilaç ve
malzeme tedariki, depolanması ve dağıtımı konusunda bilgi
kazandırmak
Doktor, Biyolog, Hemşire, Sağlık memuru
Eğitime katılacak personele aşı, antiserum, ilaç ve
malzemelerin stok durumunun takip yöntemi konusunda
bilgi kazandırmak
22
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Genişletilmiş Bağışıklama Programı Modülü Hizmet
Programları Başkan Alımı Eğitimi
Yardımcılığı
Personelin son güncel bilimsel ve teknik gelişmeleri
aktarmak amacıyla modül eğitimine ihtiyaç duyulmuştur.
23
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Temel Sıtma Eğitimi
Programları Başkan
Yardımcılığı
Sıtma hastalığı ile ilgili farkındalıkları arttırmak. Sıtma kanı Doktor, Hemşire, Ebe, Sağlık memuru, Laboratuvar
alma ve yayma hazırlama becerilerini kazandırmak.
teknisyeni
24
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Leishmaniasis Mücadelesi Eğitimi
Programları Başkan
Yardımcılığı
Personel leishmaniasis hizmetlerinin yürütülmesi, sürveyans
Doktor, Hemşire, Ebe, Sağlık memuru, aboratuvar
çalışmaları, vektör mücadelesi, tanı ve tedavi yaklaşımları
teknisyeni
konularında bilgi sahibi olmalarını sağlamak
25
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
İhbar Bildirim Sistemleri Eğitici Eğitimi
Programları Başkan
Yardımcılığı
İhbar bildirim sistemleri eğitici eğitim ile ilgili sağlık
personelinin bilgi birikiminin artırılmasını sağlamak
Doktor, Biyolog, Hemşire, Sağlık memuru
Doktor, hemşire,
sağlık memuru
40
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
26
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
İhbar Bildirim Sistemleri Eğitimi
Programları Başkan
Yardımcılığı
İhbar bildirim sistemleri eğitici eğitim ile ilgili sağlık
personelinin bilgi birikiminin artırılmasını sağlamak
Doktor, hemşire,
sağlık memuru
Ankara
Mayıs
3
6x30=180
Cerinaz METİN
0 312 565 54 94
[email protected]
27
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Lejyonella Sürveyansı Eğitici Eğitimi
Programları Başkan
Yardımcılığı
Lejyonella sürveyansı eğitici eğitim ile ilgili sağlık
personelinin bilgi birikiminin artırılmasını sağlamak
Doktor, hemşire,
sağlık memuru
Antalya
Nisan
5
20
Cerinaz METİN
0 312 565 54 94
[email protected]
28
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Lejyonella Sürveyansı Eğitimi
Programları Başkan
Yardımcılığı
Lejyonella sürveyansı eğitici eğitim ile ilgili sağlık
personelinin bilgi birikiminin artırılmasını sağlamak
Doktor, hemşire,
sağlık memuru
Antalya
Mayıs
2
5x30=150
Cerinaz METİN
0 312 565 54 94
[email protected]
29
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar Danışman Eğitimi
Programları Başkan
Yardımcılığı
Cinsel yolla bulaşan hastalıklar danışman eğitimi ile ilgili
sağlık personelinin bilgi birikiminin artırılmasını sağlamak
Doktor, hemşire,
sağlık memuru
Ankara
Mayıs
3
4x20=80
Cerinaz METİN
0 312 565 54 94
[email protected]
30
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Sentinel İnfluenza Sürveyans Eğitimi
Programları Başkan
Yardımcılığı
Sentinel influenza sürveyans eğitimi ile sağlık çalışanlarının
Doktor, hemşire,
bilgi düzeyinin artırılarak İnfluenza sürveyansının
sağlık memuru
güçlendirilmesini sağlamak
Bolu
Eylül
3
5x44=220
Cerinaz METİN
0 312 565 54 94
[email protected]
31
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Temel Epidemiyoloji Eğitimi 1
Programları Başkan
Yardımcılığı
Toplum sağlığı merkezleri çalışanlarının temel
epidemiyoloji konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak
Doktor, hemşire,
sağlık memuru
Ankara
Şubat
5
40
Uzm.Dr.Feyminaz TEMEL
0 312 565 5000/2540
[email protected]
32
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Temel Epidemiyoloji Eğitimi 2
Programları Başkan
Yardımcılığı
Toplum sağlığı merkezleri çalışanlarının temel
epidemiyoloji konusunda bilgilendirilmelerini sağlamak
Doktor, hemşire,
sağlık memuru
Ankara
Nisan
5
40
Uzm.Dr.Feyminaz TEMEL
0 312 565 5000/2540
[email protected]
33
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Uygulamalı Epidemiyoloji Eğitimi 4
Programları Başkan
Yardımcılığı
İl halk sağlığı müdürlükleri çalışanlarının temel
epidemiyoloji, istatistik ve salgın konusunda
bilgilendirilmelerini sağlamak
Doktor, hemşire,
sağlık memuru
Ankara
Aralık
10
40
Uzm.Dr.Feyminaz TEMEL
0 312 565 5000/2540
[email protected]
34
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Laboratuvar Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi
Programları Başkan
Yardımcılığı
Mikrobiyolji laboratuvariarın'da kalite yönetim sisteminin
farkındalığının oluşturulmasını sağlamak
Biyolog, Lab.Tekn.
Ankara
Ekim-Kasım
3
21x2=42
Uzm. Dr. Demet Yumuşak
03125655542
[email protected]
41
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
35
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Antitüberküloz İlaç Direnci Sürveyansı Uygulamalı
Programları Başkan Eğitimi
Yardımcılığı
Bulaşıcı hastalıklar sürveyans sistemi kapsamındaki
tüberküloz laboratuvarlarımn insan kaynağının
geliştirilmesini sağlamak
Biyolog, Lab.Tekn.
Ankara
Mart-Mayıs-Eylül-Ekim
5
20x4=80
Mik. Uzm. Ahmet Arslantürk
03125655621
[email protected]
36
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Bağırsak Parazitleri Eğitimi
Programları Başkan
Yardımcılığı
HSL çalışanlarının bağırsak parazitleri konusunda
bilgilendirilmesini sağlamak
Mik.Uzm, Biyolog
Ankara
Ekim
5
22
Dr Phd.Selma USLUCA
0 312 565 54 50
selma [email protected]
37
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Uygulamalı Antimikrobiyal Duyarlılık Testleri Eğitimi
Programları Başkan
Yardımcılığı
Antimikrobiyal Duyarlılık Testlerinin standartizasyonunun
Mikrobiyoloji Uzmanları
sağlanması
Ankara
Mayıs
5
22
Uzm. Dr. Hüsniye Şimşek
0 312 565 54 57
[email protected] com
38
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Patolojik Fungal Etkenlerin Tanımlanması Uygulamalı
Programları Başkan Eğitimi
Yardımcılığı
Mikrobiyolji laboratuvar'larında Mikolojinin farkındalığını
artırmak
Mikrobiyoloji Uzmanları
Ankara
Haziran
5
22
Uzm. Dr. Nilgün Karabıçak
0 312 565 55 04
[email protected]
39
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Enterik Bakteriyel Patojenlerin Tanımlanması
Programları Başkan Uygulamalı Eğitimi
Yardımcılığı
Bildirimi zorunlu gıda ve su kaynaklı hastalıklar ile ilgili
Tanı Tekniklerinin Geliştirilmesi ve Laboratuvarlararası
Standardizasyonunun sağlanması
Mikrobiyoloji Uzmanları
Ankara
Kasım
10
42
Uzm. Dr. Belkıs Levent
0 312 565 55 38
[email protected]
40
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Moleküler Kursu
Programları Başkan
Yardımcılığı
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında moleküler yöntemlerin
farkındalığını sağlamak
Mikrobiyoloji Uzmanları
Ankara
Haziran
5
22
Mik. Uzm. Dilek Güldemir
0 312 565 54 49
[email protected]
41
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Legionella Türlerinin Tanımlanması ve
Programları Başkan Laboratuvarlarası Standardizasyon Eğitimi
Yardımcılığı
Legionella laboratuvar tanı kapasitesinin artırılması ve
laboratuvarlararası standardizasyonun sağlanması
Mikrobiyoloji Uzmanları ve Biyolog
Ankara
Şubat
5
20
Uzm.Dr. Selin NAR ÖTGÜN
0 312 565 55 05
[email protected]
42
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Legionella Spesifik Laboratuvar Eğitimi
Programları Başkan
Yardımcılığı
Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Legionella tanı
kapasitesinin artırılması için bire bir uygulamalı laboratuvar Mikrobiyoloji Uzmanları ve Biyologlar
eğitimi
Ankara
Mart-Nisan
10
6x2=12
Uzm.Dr. Selin NAR ÖTGÜN
0 312 565 55 05
[email protected]
43
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Aşı ile Önlenebilir İnvaziv Bakteriyel Hastalıkların
Programları Başkan Laboratuvar Tanısı Eğitimi
Yardımcılığı
Farkındalığın artırılması, laboratuvarlararası
mikrobiyolojik tanı standardizasyonunun sağlanması
Ankara
Ekim
5
22
Uzm.Dr. Selin NAR ÖTGÜN
0 312 565 55 05
[email protected]
Mikrobiyoloji Uzmanları
42
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
44
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Difteri ve Boğmacanın Laboratuvar Tanısı Eğitimi
Programları Başkan
Yardımcılığı
Farkındalığın artırılması, laboratuvarlararası
mikrobiyolojik tanı standardizasyonunun sağlanması
Mikrobiyoloji Uzmanları
Ankara
Aralık
5
22
Uzm.Dr. Selin NAR ÖTGÜN
0 312 565 55 05
[email protected]
45
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Arbovirüsler ve Viral Zoonotik Hastalıklar Farkındalık
Programları Başkan Eğitimi
Yardımcılığı
Halk sağlığı laboratuarlarında çalışan uzman doktor, devlet
ve eğitim araştırma hastaneleri ve üniveriste hastanelerinin
Mikrobiyoloji Uzmanları
enfeksiyon ve klinik mikrobiyoloji uzmanlarına tanınısal
algoritma ve labratuar tanı ile ilgili bilgilendirme sağlamak
Ankara
Nisan
5
22
Uzm. Dr. Dilek Menemenlioğlu
0 312 565 55 47
[email protected]
46
Bulaşıcı Hastalıklar
Hekimlere Yönelik Verem Savaşı Sertifikalı Eğitim
Kontrol
Programı
Programları Başkan
(Sertifikalı Eğitim)
Yardımcılığı
Verem ile mücadeleye bütünlüklü bir bakış açısı
kazandırma yanında hekimlere; tüberkülozdan şüphelenme,
tanı, doğrudan gözetimli tedavi, tedavinin takibi, temaslı
Hekim
muayenesi, korunma ve danışmanlık eğitimi gibi konularda
kaliteli ve yeterli sağlık hizmeti sunmalarını sağlamak
Ankara, İstanbul,
İzmir
Nisan, Mayıs,
Eylül,
Ekim, Kasım
6
35x6=210
Zeliha ÖZDEMİR
0 312 565 56 88
[email protected]
47
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Elektronik Tüberküloz Yönetim Sistemi (ETYS)
Programları Başkan Eğitici Eğitimi
Yardımcılığı
ETYS kullanan kalifiye personelin eğitim hizmetlerini
verebilecek şekilde eğiticilerin bilgilendirilmesi, ETYS
içinde yer alan sürekli güncellenen modüllerin doğru
şekilde kullanılarak eksiksiz veri girişinin yapılmasını
sağlamak
Ankara, İstanbul,
İzmir,
Yalova, Antalya
Ekim,
Kasım
2
40x5=200
Zeliha ÖZDEMİR
0 312 565 56 88
[email protected]
48
Bulaşıcı Hastalıklar
Kontrol
Yardımcı Sağlık Personeli Verem Savaş Eğitimi
Programları Başkan
Yardımcılığı
Verem savaşı dispanserlerinde görev yapan hemşire, sağlık
memuru ve ebelerin mesleki bilgilerini arttırarak, kaliteli ve Hemşire, sağlık memuru ve ebe
yeterli sağlık hizmeti sunmalarını sağlamak
Ankara
Nisan, Mayıs, Eylül,
Ekim
3
50x4=200
Zeliha ÖZDEMİR
0 312 565 56 88
[email protected]
49
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Çocuk Acil Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Çocuklara sunulan sağlık hizmetlerinde iyileştirmeler
yapmak ve çocuk ölümlerini azaltmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Ankara
Mayıs, Kasım
2
25x2 =50
Nuran ŞAHİN
0 312 565 60 85
[email protected]
50
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Çocuk Yoğun Bakımı Temel Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Çocuklara sunulan sağlık hizmetlerinde iyileştirmeler
yapmak ve çocuk ölümlerini azaltmak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Ankara
Mayıs, Kasım
2
25x2 =50
Nuran ŞAHİN
0 312 565 60 85
[email protected]
51
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Yenidoğan Yoğun Bakım Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Bu eğitimi alan uzmanların kurulacak yenidoğan yoğun
bakım merkezlerinde görev yapması ve il düzeyinde
yenidoğana doğru ve etkili müdahale olanaklarının
geliştirilmesi hedeflenmek
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı
Ankara
Haziran, Ekim
2
25x2 =50
Tülay ÖNAL
0 312 565 60 74
[email protected]
52
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Yenidoğan Canlandırma Uygulayıcı Eğitimleri (NRP)
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Yenidoğan ölümlerinin önlenmesi, yenidoğana optimal
yaklaşım ve etkin resüsitasyonun sağlanması
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Anestezi Uzmanı,
Pratisyen Hekim, Ebe, Hemşire, Anestezi Teknisyeni,
ATT, Paramedik, Sağlık Memuru
81 İl
01 Ocak-31 Aralık
3
20 x200=4000
Mehtap İBİŞ
[email protected]
0 312 565 6075
53
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Neonatal Resüsitasyon Programı
Programlar Ve
(NRP) Eğitici Eğitimleri
Kanser Başkan
Yardımcılığı
NRP eğitimlerinde görev alacak eğitimci yetiştirilmesini
sağlamak
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Anestezi Uzmanı,
Pratisyen Hekim, Ebe, Hemşire, Anestezi Teknisyeni,
ATT, Paramedik, Sağlık Memuru
Ankara
Mart, Haziran
2
15 x2=30
Mehtap İBİŞ
[email protected]
0 312 565 6076
Tüberküloz İl Koordinatörü, uzman hekim, hekim,
eczacı, hemşire, sağlık memuru, ebe, çevre sağlık
teknisyeni, röntgen teknisyeni, laboratuvar teknisyeni,
ayniyat saymanı, şef, VHKİ
43
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
81 İl
01 Ocak-31 Aralık
2
20x200=4000
Mehtap İBİŞ
[email protected]
0 312 565 6077
Ankara
Mayıs,Haziran, Eylül,
Ekim
2
25x4=100
Şirin AYDIN
0312 565 60 86
[email protected]
54
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Temel Yenidoğan Bakımı Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Ülke genelinde temel yenidoğan bakımında
standardizasyonu sağlamak amacı ile yenidoğana yönelik
yürütülen pek çok programı bütünlük içinde sunmak ve
sağlık personelinin bu konuda bilgi ve becerisini artırmak
Ebe, hemşire
55
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Temel Yenidoğan Bakımı Eğitici Eğitimleri
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Temel yenidoğan bakım eğitimlerinde görev alacak
eğitimcilerin yetiştirilmesini sağlamak
NRP eğitimcisi olan; Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Uzmanı, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı,
Anestezi Uzmanı, Pratisyen Hekim, Ebe, Hemşire,
Anestezi Teknisyeni, ATT, Paramedik, Sağlık
Memuru
56
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Çocuk Hakları Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Sağlık çalışanlarını Çocuk Hakları konusunda
bilgilendirmek
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Anestezi Uzmanı,
Pratisyen Hekim, Ebe, Hemşire, Anestezi Teknisyeni,
ATT, Paramedik, Sağlık Memuru
Gaziantep, İstanbul,
İzmir, Diyarbakır
Nisan, Haziran,Eylül,
Kasım
2
25x4=100
Aslı COŞKUN
0 312 565 60 70
[email protected]
57
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Ergen Sağlığını Geliştirme Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Sağlık çalışanlarını ergen sağlığı konusunda bilgilendirmek
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Anestezi Uzmanı,
Pratisyen Hekim, Ebe, Hemşire, Anestezi Teknisyeni,
ATT, Paramedik, Sağlık Memuru
Ankara
Mayıs, Eylül, Ekim,
Kasım
5
20x4=80
Aslı COŞKUN
0 312 565 60 70
[email protected]
58
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Anne Sütü ve Emzirme Eğitici Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Sağlık çalışanlarını anne sütü ve emzirme konusunda
bilgilendirmek
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Anestezi Uzmanı,
Pratisyen Hekim, Ebe, Hemşire, Anestezi Teknisyeni,
ATT, Paramedik, Sağlık Memuru
Ankara
Mayıs, Ekim
3
25x2=50
59
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Ulusal Değerlendirmeci Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Bebek dostu hastanelerinin değerlendirilmesi konusunda
bilgilendirmek
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Anestezi Uzmanı,
Pratisyen Hekim, Ebe, Hemşire, Anestezi Teknisyeni,
ATT, Paramedik, Sağlık Memuru
Ankara
Mayıs
2
25
60
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Çocuk Çağında Ev Kazalarının Önlenmesi Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Çocuk, ergen yaralanma ve beraberinde gelen sakatlık ile
ölümleri asgariye indirmek
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Kadın
Hastalıkları ve Doğum Uzmanı, Anestezi Uzmanı,
Pratisyen Hekim, Ebe, Hemşire, Anestezi Teknisyeni,
ATT, Paramedik, Sağlık Memuru
Ankara
Nisan, Haziran, Eylül,
Ekim
2
25x4=100
61
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Üreme Sağlığı İleri Eğitim Becerileri Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Üreme sağlığı konusunda ilin ihtiyaçlarına uygun hizmet içi Doktor, Ebe, Hemşire,
eğitim programı geliştirme becerisi kazandırmak
Tıp.Tek
Ankara/İstanbul/
Burs/İzmir
Mart
Kasım
5
20x2=40
62
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Üreme Sağlığı İzleme ve Değerlendirme Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Üreme sağlığı hizmeti sunan sağlık personelinin
standartlara uygun, nitelikli hizmet sunup sunmadığını ve
Doktor Ebe, Hemşire,
üreme sağlığı hizmet içi eğitimlerin nitelikli ve standartlara
Tıp.Tek
uygun yapılıp yapılmadığını izlemek, değerlendirmek ve
eğitimciler koçluk yapma bilgi ve becerisi kazandırmak
63
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Acil Obstetrik Bakım Klinisyen Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Anne ölümlerini önlemek için, önlenebilir nedenlerle
meydana gelen anne ölümlerinin analiz edilerek acil
obstetrik bakım ve yönetimi konusunda bilgi ve beceri
kazandırmak
Doktor
44
Melek KILIÇ
0 312 565 60 77
[email protected]
Sema BAŞOL
0 312 565 6098
se[email protected]
Hemşire Bediha ÖKSÜZ
0 312 565 6046
[email protected]
Ankara/İstanbul/
Burs/İzmir
Mart
Kasım
5
Ankara
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
3
3
3
3
3
3
3
3
20x2=40
50x2=100
50x2=100
50
50x2=100
50
50x2=100
50x2=100
50
Hemşire Akile UZUNLAR
0 312 565 6052
[email protected]
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Gebe Bilgilendirme Sınıfı Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Tüm gebelerin doğum öncesi ve doğum sonrası
dönmelerde normal doğum eylemi, ağrı yönetimi ve yeni
rollerini benimsemeleri konularında bilgi ve beceri
kazandırmak
Doktor, Ebe, Hemşire
65
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Kanser Kayıtçılığı Değerlendirme Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Ülkemizde yürütülmekte olan kanser kayıtçılığında kalite
konusunda eğitim verilmesi, kanser kayıtçılığı konusunda
çalışan uzman ve personelin görüşlerinin alınması
Kanser Şube Müdürü, Kayıt Merkezi Sorumlu
Hekimi, Halk Sağlığı Uzmanı, Epidemiyolog, Tıbbi
Teknolog, Ebe, Hemşire, Sağlık Memuru, Tıbbi
Sekreter
66
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar 1-7 Nisan Kanser Haftası Nedeniyle Uluslar Arası
Programlar Ve
Katılımlı Kanser Kayıtçılığı ve Tarama Eğitimleri
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Hafta nedeni ile kanser taramaları, önleme, erken teşhis,
tedavi, kanser kayıtçılığı ve palyatif bakım konularında
sağlık personeline bilgi ve beceri kazandırmak
İl Yöneticileri, Doktor, Tıbbi Teknolog, Ebe, Hemşire
ve Sağlık Memuru, Onkoloji Uzmanı, İl Kanser
Sorumlusu, Kanser Kayıt Elemanı
67
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Kanser Kayıtçılığı
Programlar Ve
SEER Evreleme Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Kanser kayıtçılığında kullanılan SEER özet evreleme
konusunda bilgi ve beceri kazandırmak
Doktor, Tıbbi Teknolog, Ebe, Hemşire, Sağlık
Memuru, Tıbbi Sekreter
68
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve CanReg Bilgisayar Programı Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Kanser kayıtlarında geliştirilen Can-Reg Bilgisayar
Doktor, Tıbbi Teknolog, Ebe, Hemşire, Sağlık
Programı kullanımı konusunda bilgi ve beceri kazandırmak Memuru, Tıbbi Sekreter
69
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Temel Kanser Kayıtçılık Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Aktif Kanser Kayıtçılığı yapan illerde göreve başlayan
sağlık personeline temel bilgileri aktarmak, kayıtçığın
prensiplerini öğretmek, temel kayıtçılık bilgi ve becerisini
kazandırmak
Doktor, Tıbbi Teknolog, Ebe, Hemşire, Sağlık
Memuru, Tıbbi Sekreter
70
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Meme Kanseri Teşhis Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Meme kanserinin erken teşhis, tarama ve tedavi ilkeleri
konusunda bilgi ve beceri kazandırmak
Radyoloji Uzmanı, Genel Cerrahi Uzmanı, Onkoloji
Uzmanı
71
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Serviks Kanseri Teşhis Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Serviks kanserinin erken teşhis, tarama ve tedavi ilkeleri,
HPV tarama testleri konusunda katılımcılara bilgi vermek
ve kolposkopi kullanımı ile ilgili beceri kazandırmak
Kadın Doğum Uzmanı, Patoloji Uzmanı,
Mikrobiyoloji Uzmanı
Ankara
Mayıs
Ekim
Kasım
8
30x3=90
72
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Kolorektal Kanser Teşhis Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Kolorektal kanserin belirti, bulgu, tarama yöntemleri ve
tedavisi konusunda katılımcılara bilgi vermek
Genel Cerrahi Uzmanı, Gastroentoroloji Uzmanı, Aile
Hekimi, KETEM Hekimi
Ankara
Haziran
Ekim
Aralık
3
40x3=120
73
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Mamografi Okuma ve Trukat Biyopsi Alma Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Meme kanserinde erken teşhis ve tarama ilkeleri, meme
kanserinde görüntüleme, mamografi okuma ve trukat
biyopsi alma konularında bilgi ve beceri kazandırmak
74
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Kanser Hastaları Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Kanserli hasta ve hasta yakınlarını alanında uzman hekimler
Kanser Hastaları, Hasta Yakınları, Doktor, Ebe,
ile bir araya getirerek kanser hakkında merak edilen
Hemşire
konularda bilgilendirmek
64
Radyoloji Uzmanı
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Hemşire Burcu YAŞAR
0312 565 60 44
[email protected]
Samsun
Antalya
Erzurum
Nisan
Haziran
Eylül
3
3
3
20
20
20
Edirne/ Antalya
Mart-Ağustos
2
50x2=100
Ankara
Nisan
3
500
Dr. Güledal BOZTAŞ
0 312 565 60 15
[email protected]
Erzurum,Trabzon,
Eskişehir
Mayıs,Eylül,Ekim
3
50x3=150
Fatma KAYA
0 312 565 60 14
[email protected]
İzmir
Nisan,Kasım
3
50x2=100
Bursa,Samsun,
Gaziantep
Ankara
Ankara
Gaziantep,Trabzon,
Bursa
Mayıs,Eylül,
Ekim
Nisan
Haziran
Kasım
Mayıs
Eylül
Aralık
Nisan
Haziran
Ağustos
Ebe Kamile AYDEMİR ERKEÇ
0 312 565 6045
[email protected]
Dr. S.Hatice TURAN
0 312 565 60 33
[email protected]
Dr. S.Hatice TURAN
0 312 565 60 33
[email protected]
4
50x3=150
Dr. Güledal BOZTAŞ
0 312 565 60 15
[email protected]
8
40x3=120
Fatma KAYA
0 312 565 60 14
[email protected]
Dr. S.Hatice TURAN
0 312 565 60 33
[email protected]
8
40x3=120
Dr. Güledal BOZTAŞ
0 312 565 60 15
[email protected]
1
100x3=300
Fatma KAYA
0 312 565 60 14
[email protected]
45
Dr. S.Hatice TURAN
0 312 565 60 33
[email protected]
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
75
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
37. Kıtalararası Avrasya Maratonu Etkinlikleri
çerçevesinde meme kanserine karşı farkındalık sağlanması
76
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Eğitim Becerileri Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
Genel Cerrahi Uzmanı, Radyoloji Uzmanı, KETEM
Hekimi
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
Dr. Güledal BOZTAŞ
0 312 565 60 15
[email protected]
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, eFatma ADRESİ
KAYA
POSTA
0 312 565 60 14
[email protected]
İstanbul
Kasım
2
200
Kanser Tarama ve Kayıtçılık ile ilgili görev yapan
Pratisyen Hekim, Ebe/Hemşire,Tıbbi Teknolog, Sağlık
personelleri eğitim becerileri konusunda bilgilendirilmek ve
Memuru
beceri kazandırmak
Ankara
Mayıs
Haziran
Kasım
Aralık
5
40x4=160
77
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Mamografi Çekim Teknikleri ve İletişim Becerileri
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Başkanlığımızca KETEM’lerde (Kanser Erken Teşhis,
Tarama ve Eğitim Merkezleri) tarama hizmetlerinin daha
verimli yürütülebilmesini sağlamak için röntgen
teknisyenlerine mamografi çekim teknikleri konusunda
bilgi ve beceri kazandırmak
Röntgen Teknisyeni
Ankara
Eylül
Kasım
3
30x2=60
Dr. Güledal BOZTAŞ
0 312 565 60 15
[email protected]
78
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Prevantif Onkoloji Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
KETEM hekim ve hemşirelerinin hitap ettikleri il
popülasyonunda kanserden korunma bilinçlendirme ve
erken tanı, tarama çalışmaları konusunda bilgilerinin
artırılarak daha güncel bilgiler ışığında hizmet vermelerini
sağlamak
KETEM Hekimi,
Ankara
Aralık
3
100
Fatma KAYA
0 312 565 60 14
[email protected]
79
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Obezite,Sağlıklı Beslenme ve Fiziksel Aktivite eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Obezite,sağlıklı beslenme ve fiziksel aktivite konusunda
bilgilenmelerini sağlamak
Uzm.Doktor, Doktor, Diyetisyen, Hemşire, Ebe
Ankara
Ekim
3
100
Uzm.Dr.Sabahattin KOCADAĞ
0 312 565 61 38
[email protected]
80
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Çocukla Adli Görüşmeci Sertifikalı Eğitim Programı
Kanser Başkan (Sertifikalı eğitim)
Yardımcılığı
İstismara uğrayan çocuklarla yapılacak adli görüşmenin
çocuğu (0- 18 yaş ) en az travmaya uğratacak şekilde
Çocuk Gelişimi Uzmanı, hekim, psikolojik danışman,
yapılandırılması, görüşmenin ikincil bir travma
sosyal çalışmacı, hemşire ve psikolog
oluşturmasının önlenmesi için bu konuda nitelikli, bilgili ve
yeterli personel yetiştirilmesini sağlamak
Ankara
Şubat, Temmuz ve
Ekim
22
25x3=75
Alev ÜSTÜNDAĞ
0 312 565 61 28
[email protected]
81
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar 0-6 Yaş Çocuğun Psikososyal Gelişimini Destekleme
Programlar Ve
(ÇPGD) Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Birinci basamak sağlık hizmetlerinde çocuğun ruhsal ve
sosyal gelişimini izleme ve destekleme amacıyla gebelik
dönemini içerecek şekilde anne, baba ve çocuğun
Çocuk Gelişimi Uzmanı, hekim, psikolojik danışman,
biyopsikososyal bakış açısı ile değerlendirme, izleme ve
sosyal çalışmacı, hemşire ve psikolog
desteklemenin sağlanması için bu konuda nitelikli, bilgili ve
yeterli personel yetiştirilmesi ve sertifikalandırılmasıdır.
Ankara
Nisan ve Ağustos
3
35x2=70
Alev ÜSTÜNDAĞ
0 312 565 61 28
[email protected]
82
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Afet ve Afet Sonrası Psikososyal Destek Hizmetleri
Programlar Ve
eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
83
84
Afet ve afet sonrası psikososyal destek hizmetleri
konusunda bilgi sahibi olmalarını sağlamak
Ebe/Hemşire
Dr. S.Hatice TURAN
0 312 565 60 33
[email protected]
Selma EREN ŞAKAR
0 312 565 61 23
[email protected]
Hekim, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, TRSM Çalışanları
Ankara
Ocak Mayıs Ekim
3
40x3=120
Emrah SONGUR
0 312 565 61 34
[email protected]
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Mesleki Beceri Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Toplum ruh sağlığı merkezlerindeki personelin toplum
temelli konsunda bilgi ve becerilerini arttırma ve
sertifikalandırılmasını sağlamak
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Dumansız Hava Sahası Denetim Sistemi Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
4207 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen denetimlerin
Hekim, Sağlık Memuru
etkinliğini artırmak
Hekim, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Hemşire
46
Ankara(2), Adana,
İzmir, Diyarbakır,
Samsun, İstanbul,
Nisan
Ocak-Mayıs
Şubat-Ekim
Mart-Kasım
6
5x2=10
5x2=10
5x2=10
150
120x2=240
120x2=240
120x2=240
Antalya
Şubat-Mart
5
131x2=162
Esra AKÇAY
0 312 565 61 26
[email protected]
Selda AKYOL GÜMÜŞ
0 312 565 61 54
[email protected]
Serkan BARSBAY
0 312 565 61 17
[email protected]
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
85
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Uçucu Madde Denetim Sistemi Denetçi Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
İllerde uçucu madde denetimlerinde görev yapan tüm
denetim ekiplerinin konu ile ilgili bilgilerini artırmak ve eşit Hekim, sağlık memuru, çevre sağlığı teknisyeni
standartlara sahip olmasını sağlamak
Ankara
Mart-Nisan
4
50x2=100
Peyman ALTAN
0 312 565 61 14
[email protected]
86
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Madde Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Yaklaşımlar
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Madde bağımlılığını önlemek ve bağımlılıkla mücadele
çalışmalarında sağlık personelinin bilgisini artırmak
Hekim, psikolog,hemşire, sağlık memuru
Antalya
Eylül-Ekim
3
60x2=120
Peyman ALTAN
0 312 565 61 14
[email protected]
87
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Sigara Bırakma Danışma Hattı Operatör Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Operatörlerin bilgi birikimini artırmak ve eşit standartlara
sahip olmasını sağlamak.
Danışma Hattı Operatörleri
Tekirdağ
Mayıs
1
25x4=100
Şengül SEVİM
0 312 565 61 20
[email protected]
88
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Programlar Ve Tütün İhbar Hattı Operatör Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Operatörlerin bilgi birikimini artırmak ve eşit standartlara
sahip olmasını sağlamak
İhbar Hattı Operatörleri
Ankara
Ocak
1
30
Şengül SEVİM
0 312 565 61 20
[email protected]
89
Bulaşıcı Olmayan
Hastalıklar Alkol Bağımlılığını Önlemeye Yönelik Yaklaşımlar
Programlar Ve
Eğitimi
Kanser Başkan
Yardımcılığı
Alkol bağımlılığını önlemek ve bağımlılıkla mücadele
çalışmalarında sağlık personelinin bilgisini artırmak
Hekim, psikolog,hemşire, sağlık memuru
Ankara/Antalya
Aralık
3
100x2=200
Evin ARAS KILINÇ
0 312 565 61 16
[email protected]
90
Tüketici Ve Çalışan
İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri veren personelin tam
Güvenliği Başkan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Bilgilendirme Eğitimi
bilgiye sahip olmasını sağlamak
Yardımcılığı
İşyeri hekimi,iş güvenliği uzmanı, çalışan sağlığı şube
müdürü
Ankara
Mart
2
120
Dr.Rahime KAÇMAZ
0312 565 50 42
[email protected]
91
Tüketici Ve Çalışan İşyeri Hekimleri ve İş Güvenliği Uzmanlarına, Risk
Güvenliği Başkan Analizi, Acil Eylem Planları ve Sektörlerine Göre
Yardımcılığı
Periyodik Sağlık Muayeneleri Hakkında Eğitim
Mesleki olarak bilgilendirme sağlamak
işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı
Ankara
Haziran
2
120
Dr.Rahime KAÇMAZ
0312 565 50 42
[email protected]
92
Tüketici Ve Çalışan Toplum Sağlığı Merkezlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Güvenliği Başkan Hizmetlerinin Yürütülmesi Usul ve Esasları Hakkında
Yardımcılığı
Eğitim
Çalışan sağlığı şube müdürlerinin toplum sağlığı
merkezlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin
yürütülmesinin usul ve esasları hakkında
bilgilendirilmelerini sağlamak
Çalışan sağlığı şube müdürü
Ankara
Ekim
2
120
Dr.Rahime KAÇMAZ
0312 565 50 42
[email protected]
93
Tüketici Ve Çalışan
Güvenliği Başkan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitici Eğitimi
Yardımcılığı
Ankara, İstanbul,
İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verme konusunda bilgi sahibi İşyeri hekimi,İş güvenliği uzmanı, Çalışan sağlığı şube
İzmir, Adana,
olmalarını sağlamak
müdürü
Trabzon, Diyarbakır,
Erzurum
Mart, Nisan Mayıs,
Haziran, Eylül, Ekim,
Kasım
5
30x7=210
Dr.Rahime KAÇMAZ
0312 565 50 42
[email protected]
Kimyager,Tekniker,Mühendis, Biyolog,Hemşire,
Veteriner Hekim, Memur,Hayvan
Bakıcısı,VHKİ,İşci,Hizmetli, Lab.Teknisyeni,Sağlık
Teknikeri,Sağlık Memuru, Ayniyat Saymanı, Elektrik
Teknikeri
94
Tüketici Ve Çalışan
Güvenliği Başkan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi
Yardımcılığı
İş sağlığı ve güvenliği konusunda bilgi sahibi olmalarını
sağlamak
95
Tüketici Ve Çalışan
Güvenliği Başkan Meslek Hastalığı Farkındalık Eğitimi
Yardımcılığı
Meslek Hastalığı tanısı koymakla yetkili hastanelerin 8
ana bilim dalının(Nöroloji, Dahiliye, Dermatoloji,
Meslek hastalıkları konusunda sağlık hizmeti sunucularının Göğüs hastalıklareı, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon,
farkındalığının artırılması
Göz Hastalıkları, Biyokimya, Halk Sağlığı) öğretim
üyeleri ve Halk Sağlığı Müdürlüklerine bağlı işyeri
hekimleri
47
Ilgım MENGÜ
0312 5655429
[email protected]
Ankara
Şubat
Mart
Nisan
2x3=6
80x3=240
Ankara
Şubat, Mart
6
120x2=240
Fatih KAZANCI
Dr. Emel CERRAH
0312 5655391
[email protected]
Hülya TOPCU ÇAĞLAR
0 312 565 53 91
[email protected]
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Ankara
Nisan, Mayıs, Haziran
5
100x3=300
Hülya TOPCU ÇAĞLAR
0 312 565 53 91
[email protected]
Ekim, Kasım, Aralık
10
400x3=1200
Hülya TOPCU ÇAĞLAR
0 312 565 53 91
[email protected]
Ankara
Ekim
3
20
Mehmet TAŞTEKİN
0 312 565 54 69
[email protected] thsk .gov.tr
Afyon
Şubat
3
180
Zinnet OGUZ
0312 5655222
[email protected]
Çevre sağlığı şube müdürü, Biyolog, Mühendis,
Doktor, Çevre sağlığı teknisyeni, Hemşire, Tıbbi
teknolog
Urfa
Nisan
5
420
M.Devriş TAMKOÇ
0312 5655216
[email protected]
Çevre sağlığı şube müdürü, Biyolog, Mühendis,
Doktor, Çevre sağlığı teknisyeni, Hemşire, Tıbbi
teknolog
Antalya
Mayıs
5
180
Zinnet OGUZ
0312 5655222
[email protected]
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
96
Tüketici Ve Çalışan
Güvenliği Başkan Meslek Hastalığı Farkındalık Eğitimi
Yardımcılığı
Meslek hastalıkları konusunda sağlık hizmeti sunucularının Taşra teşkilatı halk sağlığı müdürlükleri iş yeri
farkındalığının artırılması
hekimleri
97
Tüketici Ve Çalışan
Güvenliği Başkan Meslek Hastalığı Farkındalık Eğitimi
Yardımcılığı
Kimyager, Tekniker, Mühendis, Biyolog, Hemşire,
Meslek hastalıkları konusunda sağlık hizmeti sunucularının Veteriner Hekim, Memur, Hayvan Bakıcısı, V.h.k.i,
farkındalığının artırılması
İşci, Hizmetli, Lab.Teknisyeni, Sağlık Teknikeri,
Sağlık Memuru, Ayniyat Saymanı, Elektrik Teknikeri
98
Tüketici Ve Çalışan
Vücut Dışı Tıbbi Tanı Ürünleri Tanıtım Eğitimi
Güvenliği Başkan
Yardımcılığı
99
100
101
Tüketici Ve Çalışan
Coğrafik Bilgi Sistemi Entegrasyonunda El Terminali
Güvenliği Başkan
Kullanımı Eğitimi
Yardımcılığı
Kullanıcıların ürünleri doğru kullanmalarını
ve değerlendirmelerini sağlamak
Laboratuvar personeli Uzman Doktor,
Biyolog,Teknisyen, Tekniker
Belirlenen koordinat dışında numune alımı engellenmesi ve
doğru yerden numune alımının sağlanması numune alımına
ilişkin veri depolanması amacıyla su numunesi alımı,
Çevre sağlığı şube müdürü, Biyolog, Mühendis,
numunelerin laboratuvara bildirimi, su kaynağı, su deposu Doktor, Çevre sağlığı teknisyeni, Hemşire, Tıbbi
ve şebeke hattının düzenli takibinin sağlanması için el
teknolog
terminalli kullanımı konusunda ilgili personelin bilgi sahibi
olmasını sağlamak
İdari ve teknik kapasitenin geliştirilmesi, biyosidal ürünler
Tüketici Ve Çalışan
Biyosidal Ürünlerin Piyasa Gözetimi Denetimine Temel doküman, dosya, iş akış yönetimi ve piyasa gözetimi ve
Güvenliği Başkan
Yaklaşım Eğitimi
denetimi yazılımı kapsamında personelin bilgi sahibi
Yardımcılığı
olmasını sağlamak
81 ilin içme kullanma suyu, ambalajlı sular, havuz suyu,
Tüketici Ve Çalışan
yüzme suyu ve kaplıca suyu kalitesi izlemi ve denetimi
Güvenliği Başkan Su Güvenliği İl Değerlendirmesi ve Mevzuat Eğitimi
çalışmalarının değerlendirililerek uygulamada görülen
Yardımcılığı
aksaklıkların giderilmesi
102
Tüketici Ve Çalışan
Kabonmonoksit Zehirlenmelerinin Önlenmesi Projesi
Güvenliği Başkan
Değerlendirme Eğitimi
Yardımcılığı
Karbonmonoksit zehirlenmelerinin önlenmesi projesinin
değerlendirilmesi ve karbonmonoksit zehirlenmelerinde
kullanılan afiş, broşür, kamu spotlarının revize edilmesi,
illerde bu konuda yapılan çalışmaların değerlendirilmesi
Çevre sağlığı şube müdürü, Biyolog, Mühendis,
Doktor, Çevre sağlığı teknisyeni, Hemşire, Tıbbi
teknolog
Bursa
Eylül
3
180
Ahmet CERAN
0312 5655220
[email protected]
103
Tüketici Ve Çalışan
Güvenliği Başkan Su Güvenliği İl Değerlendirmesi ve Mevzuat Eğitimi
Yardımcılığı
81 ilin içme kullanma suyu, ambalajlı sular, havuz suyu,
yüzme suyu ve kaplıca suyu kalitesi izlemi ve denetimi
çalışmalarının değerlendirililerek uygulamada görülen
aksaklıkların giderilmesi
Çevre sağlığı şube müdürü, Biyolog, Mühendis,
Doktor, Çevre sağlığı teknisyeni, Hemşire, Tıbbi
teknolog
Antalya
Ekim
5
180
Zinnet OGUZ
0312 5655222
[email protected]
104
Tüketici Ve Çalışan
Biyosidal Ürün Güvenliği Konusunda İdari ve Teknik
Güvenliği Başkan
Kapasitenin Geliştirilmesi Eğitimi
Yardımcılığı
Biyosidal ürün üretim yerlerinin denetimi,
biyosidal uygulayıcılarının kontrolü gibi hususlarda çevre
sağlığı çalışanlarının bilgilendirilerek idari ve teknik
kapasitenin geliştirilmesi, piyasada bulunan ürünlerin
kontrolü amacıyla piyasa gözetimi denetimi eğitimi,
biyosidal ürünler doküman, dosya, iş akış yönetimi ve
piyasa gözetimi ve denetimi yazılımı kapsamında bilgi
sahibi olmasını sağlamak
Çevre sağlığı şube müdürü, Biyolog, Mühendis,
Doktor, Çevre sağlığı teknisyeni, Hemşire, Tıbbi
teknolog
Bolu
Kasım
5
180
Kim. Müh. Saadet.ODACI
0312 565 52 19
[email protected]
105
Tüketici Ve Çalışan
İşçi Sağlığına Yönelik Klinik Numunelerde
Güvenliği Başkan
Organik Madde Analizleri Eğitimi
Yardımcılığı
Katılımcılara, analizleri yapabilme yetkinliğinin
kazandırılması
Biokimya Uzmanı, Kimyager, Mühendis, Biyolog
Ankara
Mayıs - Kasım
5
11x2=22
Zir.Yük.Müh.Osman AYKUT
0312-565 54 77
[email protected]
106
Tüketici Ve Çalışan
Güvenliği Başkan Proje Eğitimi
Yardımcılığı
Ankara
Kasım
5
15
Esra TİRYAKİOĞLU
esra.tiryakioğ[email protected]
0312 565 51 35
Toksik
Proje yapma ve uygulama yeteneğinin kazandırılması
Uzman Doktor, Doktor, Biyolog, Mühendis,
Kimyager
48
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Ankara
Ocak
5
15
Kim.Müh.Belkıs ÖZÇALIK
0312 565 55 36
[email protected]
İzmir
Ekim
5
15
Kim.Müh.Belkıs ÖZÇALIK
0312 565 55 36
[email protected]
Uzm.Doktor,Doktor,Biyolog, Gıda.Müh.Lab.Tek.
Antalya, Diyarbakır,
Erzurum, Bursa,
İzmir,İstanbul 1
Nolu, Samsun,
Ankara,Adana
Ocak, Şubat, Mart,
Nisan, Mayıs,Haziran,
Eylül, Ekim,Kasım
5
15x9=135
Kim.Müh.Belkıs ÖZÇALIK
0312 565 55 36
[email protected]
Biyolok,Müh.Kimyager, Tekniker,Teknisyen
Antalya, Diyarbakır,
Erzurum,
Bursa,Adana,İzmir,İs
tanbul 1 Nolu,
Samsun, Ankara
Ocak,Şubat,Mart,
Nisan,Mayıs,Haziran,
Eylül ,Ekim,Kasım
3
16x9=144
Kim.Müh.Belkıs ÖZÇALIK
0312 565 55 36
[email protected]
Biyolog,Mühendis,Kimyager
Gaziantep,Konya,
Afyonkarahisar,Van
Haziran,Eylül, Ekim,
Kasım
3
15x4=60
Kim.Müh.Belkıs ÖZÇALIK
0312 565 55 36
[email protected]r
Mühendis,Kimyager,
Tekniker,Teknisyen
Antalya, Diyarbakır,
Erzurum, Bursa,
İzmir,İstanbul 1
Nolu, Samsun,
Ankara,Adana
Ocak,Şubat,Mart,
Nisan,Mayıs,Haziran,
Eylül, Ekim,Kasım
2
14x9=126
Kim.Müh.Belkıs ÖZÇALIK
0312 565 55 36
[email protected]
Ankara
Eylül
5
20
Dr.Phd.Selma USLUCA
0 312 565 55 40
[email protected]
Ankara
Eylül
5
10
Dr.Phd.Selma USLUCA
0 312 565 55 40
[email protected]
Ankara
Mart, Mayıs, Eylül,
Ekim
5
10x4=40
Ahmet ASLANTÜRK
0 312 565 56 21
[email protected]
Ankara
Haziran
5
10
Dilek GÜLDENİZ
0 312 565 54 49
[email protected]
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
Yetişkin eğitimine uygun interaktif eğitim teknikleri
kullanarak eğitim planlanması ve uygulanması
Doktor,Biyolog,Mühendis, Kimyager
HSL Çalışan personelin eğitim eksikliğinin giderilmesi
personel performansının artırılması
Uzman Doktor, Doktor, Biyolog, Mühendis,
Kimyager
107
Tüketici Ve Çalışan
Güvenliği Başkan HSL Eğitici Eğitimi
Yardımcılığı
108
Tüketici Ve Çalışan
Güvenliği Başkan Atık Yönetimi Eğitimi
Yardımcılığı
109
Tüketici Ve Çalışan L1 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Kendileriyle
Güvenliği Başkan İlişkili L2 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvar Personeli
Yardımcılığı
eğitimi
110
Tüketici Ve Çalışan L1 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Kendileriyle
Güvenliği Başkan İlişkili L2 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvar Personeli
Yardımcılığı
eğitimi
111
Tüketici Ve Çalışan L1 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Kendileriyle
Güvenliği Başkan İlişkili L2 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvar Personeli
Yardımcılığı
eğitimi
112
Tüketici Ve Çalışan L1 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvarlarının Kendileriyle
Güvenliği Başkan İlişkili L2 Tipi Halk Sağlığı Laboratuvar Personeli
Yardımcılığı
eğitimi
113
Tüketici Ve Çalışan
Güvenliği Başkan Kan Parazitleri Eğitimi
Yardımcılığı
114
Tüketici Ve Çalışan
Bildirimi Zorunlu Paraziter Hastalıklarının Uygulama
Güvenliği Başkan
Laboratuvar Eğitimi
Yardımcılığı
115
Antitüberküloz İlaç Direnci Sürveyansı Uygulamalı
Tüketici Ve Çalışan
Eğitimi
Güvenliği Başkan
Yardımcılığı
116
Tüketici Ve Çalışan
Güvenliği Başkan Moleküler Mikrobiyoloji Eğitimi
Yardımcılığı
117
Tüketici Ve Çalışan
Çeker ocaklar ve çeker ocak performans testlerinin nasıl
Güvenliği Başkan TS EN 14175 Standardı: Çeker Ocak Standart Eğitimi
yapıldığı hakkında bilgi sahibi olmak
Yardımcılığı
Sağlık Fizikçisi, Teknisyen, Tekniker
Ankara
Mayıs
5
5
Azer Sibel ÖZNUR
0 312 565 52 44
[email protected]
118
Tüketici Ve Çalışan
TS EN ISO/IEC 17020 Standardı Eğtimi (Sertifikalı
Güvenliği Başkan
Eğitim)
Yardımcılığı
Sağlık Fizikçisi, Teknisyen, Tekniker
Ankara
Şubat
5
5
Azer Sibel ÖZNUR
0 312 565 52 44
[email protected]
Mikrobiyoloji Modül Eğitimi (L 2 tipi HSL Çalışanı)
personel eğitim eksikliğinin giderilmesi personel
performansının artırılması
Kalite Modül Eğitimi (L 2 tipi HSL Çalışanı) personel
eğitim eksikliğinin giderilmesi personel performansının
artırılması
Metod Validasyonu ve Ölçüm Belirsizliği Modül Eğitimi
(L 2 tipi HSL Çalışanı)personel eğitim eksikliğinin
giderilmesipersonel performansının artırılması
Kimya Modül Eğitimi (L2 tipi HSLçalışanı) personel
eğitim eksikliğinin giderilmesi personel performansının
artırılması
HSL Çalışan personelin eğitim eksikliğinin giderilmesi
personel performansının artırılması
Biyolog, Tekniker ve Teknisyen
HSL Çalışan personelin eğitim eksikliğinin giderilmesi
personel performansının artırılması
Mik. Uzm.
Bulaşıcı hastalıklar sürveyans sistemi kapsamındaki
tüberküloz laboratuvarlarımn insan kaynağının
geliştirilmesini sağlamak
Mik. Uzm.Biyolog,Tekniker ve Teknisyen
Mikrobiyoloji laboratuvarlarında moleküler yöntemlerin
farkındalığını sağlamak
Mik.Uzm., Biyolog
TS EN ISO/IEC 17020 Standardı hakkında bilgi sahibi
olmak
49
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
119
Tüketici Ve Çalışan
EN ISO 14644 Temiz Odalar ve Bu Odalarla Birlikte
Güvenliği Başkan
Kontrol Edilen Ortamlar Eğitimi
Yardımcılığı
Temiz odalar ve temiz oda kapsamına giren ortamların
kontrolünün nasıl yapıldığı yapılması gerek
ölçümler/testler, limit sınır değerler hakkında bilgi sahibi
olmak
Sağlık Fizikçisi, Teknisyen, Tekniker
Ankara
Mart
5
5
Azer Sibel ÖZNUR
0 312 565 52 44
[email protected]
120
Tüketici Ve Çalışan
TS EN 1822 Hava Filtreleri - Yüksek Verimli (HEPA
Güvenliği Başkan
ve ULPA) Eğitimi
Yardımcılığı
Biyogüvenlik kabinlerinde ve ameliyethane, P3
laboratuvarlarında kullanılan HEPA ve ULPA filtreler
hakkında bilgi sahibi olmak
Sağlık Fizikçisi, Teknisyen, Tekniker
Ankara
Nisan
5
5
Azer Sibel ÖZNUR
0 312 565 52 44
[email protected]
121
Tüketici Ve Çalışan
Güvenliği Başkan TSE EN ISO/IEC 17025 Eğitimi
Yardımcılığı
TSE EN ISO/IEC 17025 standardı hakkında
bilgilendirmek
THSK İlgili Personeli
Ankara
Mart
2
20x2=40
Tüketici Ve Çalışan
Güvenliği Başkan Genel Metroloji ve Kalibrasyon Eğitimi
Yardımcılığı
Genel Metroloji ve Kalibrasyon hakkında bilgilendirmek
THSK Personeli
Ankara
Mayıs
2
20x2=40
122
Hayrünnisa SOLMAZ
0 312 565 55 43
[email protected]
123
Destek Hizmetleri
Başkan
Atama ve Nakil Yönetmeliği, ÇKYS Eğitimi
Yardımcılığı
ÇKYS programının etkin şekilde kullanımını sağlamak
Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, Birim Sorumlusu
Ankara
Eylül, Ekim
5
81x3=243
Ercan SAPMAZ
0 312 5655050
[email protected]
124
Destek Hizmetleri
Temel Bilgisayar Eğitimi, (Word, Excel, Powerpoint,
Başkan
Macro,)
Yardımcılığı
Personeli Bilgi Becerisi Artırarak, Hizmetin Kalitesini
Arttırmak
Doktor, Hemşire, Ebe, Sağ.Mem., Soyal Çalışmacı,
Tıb.Tek., Arşt., Bilg.İşlt., Memur, Kim.Müh, İnşaat
Mühendisi, İstatistikçi, Programcı, Bil.Müh. Biyolog,
Kimyager, VHKİ, Tekniker, İşçi,
Ankara
Haziran Temmuz
Ağustos Eylül Ekim
5
20x12=240
Cengiz IŞILDAR
0 312 565 52 94
[email protected]
125
Destek Hizmetleri
Başkan
Macro Eğitimi
Yardımcılığı
Personeli Bilgi Becerisi Artırarak, Hizmetin Kalitesini
Arttırmak
Doktor, Hemşire, Memur, Kim.Müh, İnşaat
Mühendisi, İstatistikçi, Programcı, Bil.Müh. Biyolog,
Kimyager, VHKİ, Tekniker, İşçi,
Ankara
Eylül Ekim Kasım
Aralık
20
20x2=40
126
Destek Hizmetleri
Başkan
Yardımcılığı
Personeli Bilgi Becerisi Artırarak, Hizmetin Kalitesini
Arttırmak
EBYS Kullanıcıları
Ankara
Kasım
1
20x8=160
127
Destek Hizmetleri
Döner Sermayeli İşletmelerde
Bütçe Muhasebe Ve Ek
Başkan
Ödeme Uygulamaları Eğitimi
Yardımcılığı
Döner sermayeli işletmelerimizde bütçe hazırlık ve
uygulama süreçlerinde yaşanan aksaklık ve hataların
değerlendirilmesi, bütçenin etkin ve verimli kullanılması,
Muhasebe işlemlerinde uygulamanın bütünleştirilmesi ile
bütçe muhasebe ve ek ödeme işlemlerinde uygulamaların
yönlendirilmesi
Mali İş ve İşlemlerden sorumlu birim sorumluluları ve
şube müdürleri
Ankara
Ekim
5
180
Perihan GENÇTÜRK
0 312 565 51 37
[email protected]
128
Destek Hizmetleri
Başkan
Etkili İletişim Becerileri
Yardımcılığı
Etkin iletişim için gerekli olan kendini ifade etme, dinleme
ve empati kurma gibi becerilerin kazandırılması, kişisel
farkındalığın artırılması, mesajların etkin iletilmesi, iletişim
kopukluklarının azaltılmasını sağlamak
Doktor, Hemşire, Ebe, Sağ.Mem., Soyal Çalışmacı,
Tıb.Tek., Arşt., Bilg.İşlt., Memur, Kim.Müh, İnşaat
Mühendisi, İstatistikçi, Programcı, Bil.Müh. Biyolog,
Kimyager, VHKİ, Tekniker, İşçi,
Ankara
Mart
1
200
Sabahaddin SARI
0312 565 62 91
[email protected]
129
Destek Hizmetleri
Başkan
Stres ve Sresle Başa Çıkma Yöntemleri
Yardımcılığı
Stresle başa çıkma yöntemlerini bilmek, herhangi bir
problemi olduğunda problemi tanıyabilmek sorunlara
çözüm geliştirebilmek
Doktor, Hemşire, Ebe, Sağ.Mem., Soyal Çalışmacı,
Tıb.Tek., Arşt., Bilg.İşlt., Memur, Kim.Müh, İnşaat
Mühendisi, İstatistikçi, Programcı, Bil.Müh. Biyolog,
Kimyager, VHKİ, Tekniker, İşçi,
Ankara
Nisan
1
200
Sabahaddin SARI
0312 565 62 91
[email protected]
Doktor, Çevre Mühendisi, Diş Tabibi,Veteriner
Hekim, Diyetisyen, Psikolog, Sosyolog, Araştırmacı,
Kurum politika ve stratejilerine uygun çalışma yapması için Şube Müdürü, İstatistikçi, Kimyager, Sosyal Hizmet
kişisel gelişim sağlamış, asgari genel bilgilerle donatılmış, Uzmanı, Tıbbi Teknolog, Hemşire, Ebe, Sağlık
motive edilmiş personeller oluşumuna katkı sağlamak
Memuru, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Tıbbi Sekreter,
Memur, VHKİ, Ayniyat Saymanı, Birim Sorumlusu,
Çocuk Gelişimcisi, Şef
Ankara
Kasım/Aralık
1
27x3=81
Sabahaddin SARI
0312 565 62 91
[email protected]
130
Elektronik Belge Yönetim Sistemi Eğitimi (EBYS)
Destek Hizmetleri
Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğiticilerinin Eğitiminin
Başkan
Değerlendirilmesi 2
Yardımcılığı
50
Cengiz IŞILDAR
0 312 565 52 94
[email protected]
SIRA
NO
DAİRE
BAŞKANLIĞI
ADI
EĞİTİMİN KONUSU/ADI
EĞİTİMİN AMACI
131
Destek Hizmetleri
Başkan
Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğiticilerinin Eğitimi 2
Yardımcılığı
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu merkez ve taşra teşkilatında
görev yapan personelin iletişim, stresle başa çıkabilme
becerilerinin geliştirilmesi, sağlık hizmetleri kalitesinin
arttırılması ve kurumsal aidiyet duygusunun geliştirilmesini
sağlamak, mevcut ve göreve yeni başlayacak sağlık
personelinin; yeni teşkilat ve hizmet yapısına uyumu
hızlandırmak ve hizmetlerin daha etkin şekilde
yürütülmesini sağlamak
132
Destek Hizmetleri
Başkan
Uyum Eğitimi (Oryantasyon Eğitimi)
Yardımcılığı
Sağlık hizmetleri kalitesinin arttırılması ve kurumsal aidiyet
duygusunun geliştirilmesini sağlamak, mevcut ve göreve
yeni başlayacak sağlık personelinin; yeni teşkilat ve hizmet
yapısına uyumu hızlandırmak ve hizmetlerin daha etkin
şekilde yürütülmesini sağlamak
EĞİTİM VERİLECEK PERSONELİN
UNVANI/STATÜSÜ
Doktor, Çevre Mühendisi, Diş Tabibi,Veteriner
Hekim, Diyetisyen, Psikolog, Sosyolog, Araştırmacı,
Şube Müdürü, İstatistikçi, Kimyager, Sosyal Hizmet
Uzmanı, Tıbbi Teknolog, Hemşire, Ebe, Sağlık
Memuru, Çevre Sağlığı Teknisyeni, Tıbbi Sekreter,
Memur, VHKİ, Ayniyat Saymanı, Birim Sorumlusu,
Çocuk Gelişimcisi, Şef
Doktor, Hemşire, Ebe, Sağ.Mem., Soyal Çalışmacı,
Tıb.Tek., Arşt., Bilg.İşlt., Memur, Kim.Müh, İnşaat
Mühendisi, İstatistikçi, Programcı, Bil.Müh. Biyolog,
Kimyager, VHKİ, Tekniker, İşçi,
51
EĞİTİMİN
YAPILACAĞI İL
EĞİTİMİN
VERİLECEĞİ
AY/AYLAR
SÜRE
(GÜN)
KATILIMCI
SAYISI
EĞİTİM SORUMLUSU
ADI, SOYADI, TELEFONU, ePOSTA ADRESİ
Ankara
Mart/Nisan
3
170
Sabahaddin SARI
0312 565 62 91
[email protected]
Ankara
Ocak, Şubat, Mart,
Nisan, Mayıs, Haziran,
Temmuz, Ağustos,
Eylül, Ekim, Kasım,
Aralık
13
5x80=400
Sabahaddin SARI
0312 565 62 91
[email protected]
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
212
File Size
1 127 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content