close

Enter

Log in using OpenID

23 GAZETE_Layout 1

embedDownload
T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
23 Mart 2015
PAZARTESİ
Sayı : 29304
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLAR KURULU KARARI
Karar Sayısı : 2015/7438
Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokulların
kurulması ile bazı fakültelerin kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli Kararın
yürürlüğe konulması; Millî Eğitim Bakanlığının teklif yazıları üzerine, 28/3/1983 tarihli ve
2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 16/3/2015 tarihinde
kararlaştırılmıştır.
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI
Ahmet DAVUTOĞLU
Başbakan
B. ARINÇ
Başbakan Yardımcısı
A. BABACAN
Başbakan Yardımcısı
Y. AKDOĞAN
Başbakan Yardımcısı
N. AVCI
Başbakan Yardımcısı V.
K. İPEK
Adalet Bakanı
A. İSLAM
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı
V. BOZKIR
Avrupa Birliği Bakanı
F. IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı
F. ÇELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
İ. GÜLLÜCE
Çevre ve Şehircilik Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Dışişleri Bakanı V.
N. ZEYBEKCİ
Ekonomi Bakanı
T. YILDIZ
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
A. Ç. KILIÇ
Gençlik ve Spor Bakanı
M. M. EKER
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı
N. CANİKLİ
Gümrük ve Ticaret Bakanı
S. ÖZTÜRK
İçişleri Bakanı
C. YILMAZ
Kalkınma Bakanı
Ö. ÇELİK
Kültür ve Turizm Bakanı
M. ŞİMŞEK
Maliye Bakanı
N. AVCI
Millî Eğitim Bakanı
M. MÜEZZİNOĞLU
Sağlık Bakanı
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İ. YILMAZ
Millî Savunma Bakanı
V. EROĞLU
Orman ve Su İşleri Bakanı
F. BİLGİN
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı
İçindekiler 48. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
YÖNETMELİKLER
Cumhuriyet Üniversitesinden:
CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV
YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 1/7/2012 tarihli ve 28340 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhuriyet
Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 16 ncı maddesinin birinci
fıkrasının (b) ve (ç) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“b) I, II ve III. dönemlerde bir ders veya ders kurulundaki teorik derslerin %20’sinden
fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci, o ders veya ders kurulu ve dönem sonu final
sınavına alınmaz ve sınavdan F1 (0) almış kabul edilir.”
“ç) Stajlardaki (4. ve 5. sınıf) teorik derslerin %20’sinden fazlasına mazeretsiz olarak
katılmayan öğrenci başarısız sayılarak staj sınavına alınmaz ve staj tekrarı yapar. Stajlardaki
(4. ve 5. sınıf) klinik uygulamalarda (pratiklerde) mazeretli veya mazeretsiz olarak devamsızlık
süresi o staj döneminde %20’yi aşanlar ile devamsızlık süresi %20’nin altında olsa bile mesai
saatleri dışında telafi yapmayan öğrenciler başarısız sayılarak staj tekrarı yaparlar. Staj bütünleme sınavları için mazeret sınavı açılmaz. Stajlarda teorik ve pratik derslerde devamsızlık ayrı
ayrı hesaplanır, öğrenci herhangi birinden yukarıda tanımlanan sınırları aştığı takdirde staj tekrarı yapar.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
1/7/2012
28340
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
19/8/2014
29093
—— • ——
İstanbul Bilim Üniversitesinden:
İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ORGAN, DOKU VE HÜCRE NAKLİ
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve
Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, İstanbul Bilim Üniversitesine bağlı olarak kurulan,
İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezinin
amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) GMP (Good Manufacturing Practices): İyi üretim uygulamaları standartizasyonunu,
b) Merkez: İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,
ç) Rektör : İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Bilim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversitenin ilgili bölüm ve anabilim dallarının iş
birliği ile her türlü hücre, doku ve organ nakli uygulamalarını uluslararası kalite ve standartlarda
doğru ve güvenilir biçimde sürekli ve mümkün olan en kısa zamanda yapmak, ilgili kanun
hükümleri çerçevesinde kadavradan elde edilecek tüm insan dokularını işleyip ihtiyacı olan
hastalara tedavi amaçlı kullanmak, hastalara transfer edilecek her türlü hücre ve dokunun dünyaca kabul edilen GMP koşullarında üretimini ve hastaya uygulanmasını sağlamak, toplumun
her kesiminde hücre, doku, organ nakli ve organ bağışı ile beyin ölümü konularında bilinçlendirmeyi sağlamak, hücre, doku ve organ nakli konularında tüm kurumlarla iş birliği yapmak,
hücre, doku ve organ nakli konularında yeni teknikler geliştirmek, bilimsel araştırma ve projeler
yapmak.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurt içinde ve yurt dışında hücre, doku ve organ nakli uygulamalarıyla ilgili her konuda araştırma, inceleme yapmak ve yapılmakta olan bu gibi çalışmalara katılmak ve desteklemek.
b) Hücre, doku ve organ nakli uygulamaları konusunda ulusal ve uluslararası düzeyde
kurslar, seminerler, konferanslar, kongreler, sempozyumlar ve benzeri faaliyetler düzenlemek.
c) Hücre, doku ve organ nakli konularında çalışma yürüten ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ağı oluşturmak.
ç) Hücre, doku ve organ nakli uygulamalarıyla ilgili bütün kurum ve kuruluşların çalışmalarına katkıda bulunmak, ihtiyaç ve talepleri yönünde inceleme ve araştırma yapmak,
proje hazırlamak.
d) Araştırma ve uygulama için gerekli laboratuvarları kurmak ve bu laboratuvarların
uluslararası akreditasyonlarının yapılması için gerekli çalışmaları yapmak.
e) Hücre ve doku nakline yönelik gerekli olan kök hücre laboratuvarlarını GMP koşullarına uygun hazırlamak; hücre, doku üretimini ve transferini GMP koşullarında tamamlamak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin kadrolu öğretim üyeleri arasından üç yıllık süre için görevlendirilir. Görev süresi dolan Müdür tekrar görevlendirilebilir.
Müdür çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere en çok iki müdür yardımcısı görevlendirebilir. Müdür, bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekalet eder.
Göreve vekalet altı aydan uzun sürerse yeni Müdür görevlendirilir.
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdür, Rektöre karşı birinci derecede sorumludur. Müdürün görevleri
şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
ç) Faaliyet grupları arasında koordinasyonu sağlamak.
d) Faaliyet gruplarının çalışmalarının düzenli ve uyumlu bir şekilde yürütülmesini sağlamak.
e) Merkeze bağlı tüm idari, teknik ve araştırmacı personelin yönetim, denetim ve genel
gözetimini yapmak, hizmetlerin istihdamı, çalışma düzeni, nöbet, kıyafet, disiplin ve başarı
durumlarının değerlendirilmesini sağlamak.
f) Her akademik yıl sonunda Merkezin yıllık faaliyetlerini bir rapor halinde Rektöre
sunmak.
g) Bu Yönetmelik gereğince Müdüre verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Rektör tarafından görevlendirilen sekiz
üye olmak üzere toplam dokuz üyeden oluşur. Yönetim Kurulunda görevlendirilecek öğretim
üyeleri; Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalından,
Dahili Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Anabilim Dalı Nefroloji Bilim Dalından, Dahili
Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalından, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Genel
Cerrahi Anabilim Dalından, Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp Damar Cerrahisi Anabilim
Dalından, Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalından en az birer
kişi, Tıp Fakültesinden en az altı üye olmak üzere sekiz üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üç yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu en az ayda bir kez olmak üzere bilirkişilik hizmetlerinin süreç ve yoğunluğuna göre ve Müdürün gerekli gördüğü
hallerde toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Müdürün gündeme aldığı konularda karar almak.
ç) Hücre, doku ve organ nakli uygulamalarının tamamı Yönetim Kurulunun mesuliyetinde olup bilimsel ve etik yönden değerlendirme ve onay verme hususlarında bağımsızdır.
d) Bu Yönetmelik gereğince verilen diğer görevleri yerine getirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Bilim Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——
İstanbul Medipol Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 22/10/2013 tarihli ve 28799 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 31 inci maddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
“(4) Her ders için öğrencilere verilecek başarı notlarını gösterir harfli başarı notu ve
karşılık gelen başarı katsayısı ile puan karşılıkları ve dereceleri aşağıdaki gibidir:
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
22/10/2013
28799
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
15/2/2015
29268
—— • ——
İstanbul Medipol Üniversitesinden:
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS EĞİTİM
VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 8/2/2015 tarihli ve 29261 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İstanbul
Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 28 inci maddesinin
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Sınıf geçme sistemi uygulanan birimler hariç olmak üzere, sınavlarda yüz tam puan
üzerinden alınan puanlar, aşağıdaki tabloda gösterildiği gibi dörtlük başarı katsayısına ve harfli
başarı notuna dönüştürülür.
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
8/2/2015
29261
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
23 Mart 2015
PAZARTESİ
Sayı : 29304
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
İpsala Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/19
Karar No : 2013/124
Mahkememizin 2013/19 Esas, 2013/124 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, TCK. 62 CMK 231, 231/7,
231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL
SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair sanık Ioakeeım ve Olga oğlu,
1980 Tsalka doğumlu, Yunanistan uyruklu ILIAS NTIANTIAEV’ın yokluğunda verilen karar,
sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın tüm aramalara rağmen bulunamamış ve
karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın
Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine,
2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün
içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa
geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği,
itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
1162
—————

Esas No : 2013/19
Karar No : 2013/124
Mahkememizin 2013/19 Esas, 2013/124 sayılı kararı ile 5607 Sayılı Yasaya Muhalefet
suçundan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/1-1. cümle, TCK. 62 CMK 231, 231/7,
231/8 maddeleri gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, 5 YIL
SÜREYLE DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULMASINA, dair sanık Athanasıos ve Arkaterına
oğlu, 1965 Tsalka doğumlu, Yunanistan uyruklu THEOFYLAKTOS KORELIDIS’ın yokluğunda
verilen karar, sanığın yabancı uyruklu olmasından ve bu sebeple kararın tüm aramalara rağmen
bulunamamış ve karar tebliğ edilememiştir.
1 - 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. ve devamı maddeleri gereğince iş bu kararın
Resmi Gazete’de ilanen Tebliğine,
2 - İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı tebliğden itibaren 7 gün
içerisinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine verilecek bir beyanın tutanağa
geçirilmesi yoluyla Edirne Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yoluna başvurabileceği,
itiraz edilmediği takdirde kararın kesinleşmiş sayılacağı ilan olunur.
1163
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Reyhanlı 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Zafer ve Amel oğlu 1986 İdlip D.lu Suriye
Ülkesi Nüfusuna kayıtlı olup halen aynı adreste ikamet eden ZAHİR EL ŞAB hakkında 5607
Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 20/01/2015 tarih ve 2013/498 Esas, 2015/108 Karar sayılı ilamı sanık hakkında
5607 S. Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu 3/18. Maddesi uyarınca neticeten 2 YIL 6 ay hapis ve 80 TL
adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış 7201
sayılı Yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S.
CMUK’nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
1352
—— • ——
Kemer 2. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No
: 2013/218
Karar No
: 2013/107
Davacı
: K.H.
Mağdur Sanık : ARTUR VOLOBOEV, İgor ve Margarita oğlu, 13/10/1984 Kırgızistan
doğumlu, Adresi Meçhul
Suç
: Hakaret,
Karar Tarihi : 25/11/2013
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizce yapılan yargılama sonucunda
hakaret suçundan şikayet yokluğu nedeniyle düşme kararı verilmiş olup, sanık bulunamadığından
7201 sayılı Yasanın 28 ve devamı maddeleri gereğince ilan suretiyle tebliğine, yayın tarihinden
itibaren 15 gün içerisinde kanun yoluna başvurulmadığı takdirde kesinleşmiş sayılacağı ilan
olunur.
1353
—— •• ——
Silifke (Kapatılan) 1. Sulh Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2011/632
Karar No : 2014/486
Silahla kasten yaralama suçundan sanık Enver ÇOBAN hakkında mahkememizde açılan
Kamu davasının yargılaması sonucunda;
Mahkememizin yukarıda Esas ve Karar numarası yazılı 09/02/2015 tarihli ilamı ile sanık
Enver ÇOBAN’ın müşteki Mustafa ÇELİK’e karşı Silahla Kasten Yaralama suçundan Hükmün
Açıklanmasının Geri Bırakılması, sanık Enver ÇOBAN’ın müşteki Cenk PAMUK’a karşı Kasten
Yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, sanık Enver ÇOBAN’ın müşteki
Süleyman BALCI’ya karşı kasten yaralama suçundan Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması,
sanık Enver ÇOBAN’ın müşteki Yaşar GÖBEKCİ’ye karşı Kasten Yaralama suçundan DÜŞME
kararı verilmiş olup, verilen karar dosyada sanığın açık adresi bulunmadığından sanığa tebliğ
edilememiş olduğundan;
1 - 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Resmi
Gazete’de ilanen tebliğine,
2 - Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilan
olunur.
1351
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNUN 16/1. MADDESİ UYARINCA AÇIK
ARTIRMA SURETİYLE SATIŞA ÇIKARILACAK ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli en az 29,70 TL ile en çok 232.408,52 TL arasında değişen;
31/03/2015 günü saat 16.00' ya kadar yatırılması gereken güvence tutarı da en az 2,97 TL, en çok
23.240,85 TL arasında olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa esas bedeli ve
güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen 32 Kalem muhtelif eşya (Kol Saati, Dikiz
Aynası, Makaron, Sigara Filtresi vs.); açık artırma suretiyle, Bahçekapı Mah. Okul Sok. No: 7
Şaşmaz/Ankara adresindeki ihale salonunda 01/04/2015 tarihinde saat 09:30' da satışa
sunulacaktır. Satışa sunulan eşya hakkında daha detaylı bilgiye www.gumruk.gov.tr ve
www.tasis.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (312) (243 13 04, (05), (06), (07) dahili 116-131153-162 numaralı telefonlardan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. uyruklu ise kimlik
numarası yabancı uyruklu ise pasaport numarası ve ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik
numarası ve işyeri merkezi beyanı veya adres beyanı, güvencenin yatırıldığına ilişkin belge, vekil
olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği, tüzel kişiler adına
katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya vekaletname kartı,
elektronik posta adresinin satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık Artırma Yöntemiyle Eşya Satış Şartnamesi ve ekleri 10,00 TL bedel karşılığı
Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Bölge Müdürlüğünden alınabilir.
İlan olunur.
2527/1-1
—— • ——
5607 SAYILI KAÇAKÇILIKLA MÜCADELE KANUNU İLE TASFİYE YÖNETMELİĞİNİN
60. MADDESİ UYARINCA BEKLETİLMEYECEK EŞYA KAPSAMINDA
TASFİYELİK HALE GELEN ARAÇ/EŞYA SATILACAKTIR
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Bursa
Tasfiye İşletme Müdürlüğünden:
1 - Satışa esas bedeli 86.467,50.- TL olan 23/03/2015 günü saat 16.00’a kadar yatırılması
gereken güvence tutarı da 8.646,75.- TL olan, cinsi, miktarı, bulunduğu yeri, özellikleri, satışa
esas bedeli ve güvence tutarı ayrı ayrı şartname eki listede gösterilen Dökme Çay cinsi 1 grup
eşya açık artırma suretiyle, Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu – Fethiye Mahallesi
Ata Bulvarı No:105 Nilüfer/BURSA adresindeki ihale salonunda 24/03/2015 günü saat 10.00’da
satışa sunulacaktır. Satışa sunulan eşya/araç ve söz konusu ihale hakkında ayrıntılı bilgiye
www.gbt.gov.tr internet adreslerimiz ile (0) (224) (243 43 30) numaralı telefondan ulaşılabilir.
2 - Kimliklerini belirlemeye yarayan belge, gerçek kişilerin T.C. kimlik numarası ve
ikametgâh beyanı, tüzel kişilerin vergi kimlik numarası ve işyeri merkezi beyanı, güvencenin
yatırıldığına ilişkin belge, vekil olarak katılanlar için vekâletname aslı veya noter onaylı örneği,
Tüzel kişiler adına katılacaklardan, yetki belgesinin aslı veya noter onaylı örneğinin veya
Vekâletname kartının satış günü ihale salonunda ibraz edilmesi gerekir.
3 - Bu ilanda bulunmayan hususlarda şartname ve eki listelerde belirtilen hükümler
geçerlidir. Açık artırma yöntemi ile eşya satış şartnamesi ve ekleri 10,00 TL (KDV dâhil) bedel
karşılığı Bursa Tasfiye İşletme Müdürlüğü ile Uludağ Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünden
alınabilir.
İlan olunur.
2327/1-1
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
YAP İŞLET DEVRET MODELİ TRAFİK KONTROL SİSTEMLERİ YAPTIRILACAKTIR
Edirne Belediye Başkanlığından:
1 - Tasarruf Hakkı Edirne Belediyesine ait “Edirne Belediyesi mücavir alan içerisinde
kalan karayollarında can ve mal güvenliğini sağlamak, düzenli ve güvenli trafik akışını temin
etmek üzere kullanılacak Trafik Elektronik Denetleme Sistemleri, 7 noktada iki yönlü 14 (on dört)
adet hız ihlal sistemi, 5 (beş) noktada kırmızı ışık ihlal sistemi kurulması 2 (iki) noktada PTS
modernizasyonu, 3 noktada; 9 sabit ve 2 hareketli kamera ile MOBESE' nin güçlendirilmesi ve
halen 58 noktada çalışmakta olan MOBESE sisteminde kullanılan 29 adet G.SHDSL hatların İl
Emniyet Müdürlüğüne ait fiber optik hatlara bağlanarak 111 adet sabit, 9 adet hareketli kamera ile
güçlendirilerek asayiş, trafik ve kamu güvenliğinin sağlanması ve trafik ihlallerin tespitine
yönelik olarak kurulum sonrası Emniyet Genel Müdürlüğü Birimine teslimi, bakım - onarımı,
işbu ilanın 1. a maddesinde belirtilen hasılat paylaşımı karşılığında 5 (beş) yıl süre ile işletilmesi
işi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35 - a maddesine göre Kapalı Teklif (Eksiltme) Usulü ile
ihale edilecektir.
1. a) İhale; Edirne İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince imzalanıp onaylanan aylık trafik
ihlalleri listesindeki, trafik idari para cezaları toplamının %30’u oranındaki tutarı olan hizmet
kullanım bedeli payı üzerinden hasılat paylaşımı esasına göre yapılacak olup, isteklinin teklif
bedeli belediyeye aktarılacak aylık %30'luk hasılat payı %100 olarak kabul edilerek KDV (Katma
Değer Vergisi) Dahil %50'yi geçmemek şartıyla, en düşük oranı (payı) teklif eden istekliye ihale
edilir. Bu oran sözleşme sonuna kadar devam edecektir.
1. b) TEDES Projesinde Sözleşme Süresi İçerisinde yapılacak ödemeler; Sözleşmenin
imza tarihinde yürürlükte olan mevzuat hükümlerince izin verilen a) Kırmızı ışık ihlal sistemi
kurulan 5 noktada bu sistem vasıtası ile kesilen kırmızı ışık ihlal cezalarının (Bu noktalarda
kırmızı ışık ihlali dışında ki cezalar hariç), b) Hız ihlal sistemi kurulacak 7 noktada iki yönlü 14
adet sistem vasıtası ile kesilecek olan hız ihlali cezalarının 1. a maddesinde belirlenen kısmı
ödeme kapsam dahilinde olacaktır (a ve b noktaları dışında
kurulacak ihlal noktaları gelir
paylaşımına dahil edilmeyecektir.)
1. c) Sözleşme süresi içinde ve sözleşme sonunda, Edirne İl Emniyet Müdürlüğünden
İdareye aktarılan ceza gelirlerinin 1. a maddesinde belirlenen oranlanan kısmından yükleniciye
ödenecek bedele KDV dahildir. Sözleşme süresi içinde ve sonunda yükleniciye KDV dahil
yapılan ödemeler tahmini bedeli karşılamadığı takdirde yüklenici, İdareden herhangi bir hak ve
alacak talep edemez. Sözleşme nedeniyle yapmış olduğu tüm imalatlar ve sistemler ile İdareye
teslim edilen malzeme ve donanımlar (hafif ticari araç, binek araç ve sepetli araç hariç) şartsız ve
bedelsiz olarak idareye bırakılacak ve herhangi bir hak ve alacak talep edilmeyecektir.
1. ç) İhale esasen 1. a maddesinde belirlenen oranlar üzerinden hasılat paylaşımına ilişkin
olduğundan yüklenici tarafından gelire ortak olabilmek amacıyla yapılacak teknik şartnamede ve
tüm diğer şartnamelerde niteliği belirlenen tüm imalatlar ve sistemler ile İdareye teslim edilen
malzeme ve donanımların kurulum, bakım, onarım ve işletme maliyetleri riski yükleniciye aittir.
1. d) Yüklenici, hız ihlal noktalarındaki hız limitlerinde yetkili kamu kurum ve kuruluşları
tarafından değişiklik yapılması halinde bu değişiklik den ötürü herhangi bir hak talebinde
bulunamaz.
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
2. 2. a) TAHMİN EDİLEN BEDEL: 17.158.910,00 TL (On yedi milyon Yüz elli sekiz
bin Dokuz yüz on Türk Lirası) (Tahmini yatırım maliyetidir)
2. b) Geçici teminat tahmin edilen bedelin % 3’ü olan 514.767,30 TL (Beş yüz on dört bin
Yedi yüz altmış yedi Türk Lirası Otuz Kuruş)’dan az olamaz.
3. Şartname ve ekleri her gün mesai saatlerinde Mali Hizmetler Müdürlüğü Destek
Hizmetleri Biriminde ücretsiz görülebilir veya 1.000,00 TL tutarında makbuz karşılığı temin
edilebilir.
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
A) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun; Türkiye’de tebligat için adres, varsa
irtibat için telefon ve faks numarası ile e-posta adresi bildirimini içerir Adres Beyanı,
B) Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi veya Meslek Odası Belgesi (2015 yılı Vizeli)
C) İmza sirküleri,
1 - Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza beyannamesi
2 - Tüzel kişi olması halinde ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevleri belirtilen son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza
sirküleri (Türkiye’de şubesi bulunmayan yabancı tüzel kişilerinin bu tüzel kişiliğin
bulunduğu Türk konsolosluğunca veya Türk Dışişleri Bakanlığı’nca onaylanmış olması gerekir.)
İstekliler adına vekaleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin
vekaletnameleri ile vekaleten iştirak edenin noter tasdikli imza beyannamelerini vermesi
D) Vergi borcu bulunmadığına dair ilgili Vergi Dairesinden, ihale ilan tarihinden sonra
alınmış belge,
E) Sosyal Güvenlik Kurumu prim borcu bulunmadığına dair ilgili Sosyal Güvenlik
Kurumu İl Müdürlüğünden, ihale ilan tarihinden sonra alınmış belge,
F) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun; isteklinin tahmin edilen bedelin %
10'undan az olmamak üzere bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya
da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösteren banka referans mektubu sunması
zorunludur. Banka referans mektubunun ilk ilan tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur.
Yukarıdaki kriter, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans
mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir. İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı
tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir.
G) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun belirtilen teklif mektubu,
H) Şekli ve içeriği şartname ekindeki örneğe uygun; Bu Şartnamenin 4. Maddesinin (a)
bendinde belirlenen geçici teminata ilişkin bilgilere uygun süresiz geçici teminat mektubu veya
geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Saymanlık ya da Muhasebe Müdürlüklerine
yatırıldığını gösteren makbuzlar,
İ) İhale dokümanının İdareden satın alındığına dair makbuzun aslı,
J) İstekli tarafından;
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosunun veya
b) Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin
parasal tutarını gösteren ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturaların, birinin
sunulması yeterlidir.
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
Taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal
tutarının hesabında, yurt içinde ve yurt dışında gerçekleştirilen işlerden elde edilen gelirlerin
toplamı dikkate alınır.
Toplam cironun en az 3.000.000,00 TL (Üç milyon Türk Lirası) olması, taahhüt altında
devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise
2.000.000,00 TL (iki milyon Türk Lirası)’den az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi
birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait gelir
tablosunu sunmayanlar, iki önceki yılın gelir tablosunu sunabilirler. Bu gelir tablosunun yeterlik
kriterini sağlayamaması halinde, iki önceki yılın ve üç önceki yılın gelir tabloları sunulabilir. Bu
durumda, gelir tabloları sunulan yılların parasal tutarları üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp
sağlanmadığına bakılır.
Gelir tablosunun, yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi
dairesince onaylı olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen gelir tablosunun o ülke
mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeyi düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış
olması gereklidir.
İş ortaklığı olarak ihaleye katılan isteklilerde; iş hacmine ilişkin kriterlerin, her bir ortak
tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında sağlanması zorunludur.
K) İsteklilerin ortak girişim olması halinde şartnameye ekli örneğine uygun olarak iş
ortaklığı beyannamesi.
İhaleye katılan istekli Ortak girişim ise İhale İlanının 4. Maddesinde yer alan “A,B,C,D,E, J
(her bir ortak tarafından iş ortaklığındaki hissesi oranında İş Hacmi) bentlerinde yer alan belgelerin
her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur. Ortak girişimlerde fiyat teklif mektubu pilot ve diğer
ortakların her biri tarafından imzalanır.)
L) İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir
sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve aşağıda benzer iş tanımına uygun olarak;
a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan iş
deneyimini gösteren belgeleri veya
b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme
bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru
son on beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan deneyimini gösteren belgeleri, sunması
zorunludur.
Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir:
Kamu veya özel sektöre tek sözleşme kapsamında taahhüt edilen en az bir ilçe veya il
merkezinde aşağıda belirtilen işleri birlikte veya ayrı yapılması;
i. KGYS (Kamu Güvenlik Yönetim Sistemi),
ii. EDS (Elektronik Denetleme Sistemi),
iii. TEDES (Trafik Elektronik Denetleme Sistemi),
iv. Fiber optik altyapı uygulanması
işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
M) Kayıtlar, sabit kameralardan H.264 formatında en düşük 1920x1080 çözünürlükte
saniyede en az 12.5 resim (12.5 fps) olarak yapılacaktır. Hareketli kameralardan en düşük
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
1920x1080 çözünürlükte saniyede en az 12.5 resim (12.5 fps) olarak yapılacaktır. Firmalar bu
işlev için gerekli ölçekteki dijital kayıt cihazlarını tekliflerinde belirteceklerdir.
N) Teklif verecek firmalar teknik şartname maddelerini kabul ettiklerine dair cevaplarını
teklifle birlikte vereceklerdir. Şartname maddelerine verilen cevaplar kesin ve net olmalı
açıklamalar ise açık ve anlaşılır olmalıdır. Firmalarca verilen çözüm önerileri ve bütün ürün
teknik dokümanları (bilgi, belge ve broşürler) teklifle birlikte verilecek ve ürün dokümanlarında
şartname madde numaraları belirtilerek, hangi maddeye hangi ürün teklif edildiği katalog
üzerinde gösterilecektir. Teklif edilen ürün ve çözümlerin teknik şartnameye uygunluğu ihale
komisyonu tarafından incelenecektir. Uygun olmayan ürün içeren teklifler değerlendirmeye
alınmayacaktır.
O) Teklif edilecek sistemde kullanılacak tüm cihaz ve donanımların satış, kurulum,
işletim ve bakımları için Türkiye’de bulunan üretici firmadan (Eğer üretici firma Türkiye’de
değilse yurtdışındaki üreticiden veya üretici firmanın onay vermiş olduğu ana dağıtıcıdan) alınmış
yetki belgeleri teklifle beraber teslim edilecektir.
P) Teklif edilecek ürünlerle ilgili olarak; ürün imalatçısı firma (lar) en az ISO 9001 serisi
kalite onay belgesine sahip olacak ve firmalar kalite onay belgesinin onaylı kopyasını ihale
dokümanında sunacaktır.
Q) Sistem bünyesinde kullanılacak her türlü muhafaza (housing) en az IP 65 koruma
standardına sahip olacaktır. Akredite test laboratuvarlarından alınmış test sonuçları ihale
dokümanında sunulacaktır.
R) Sistemler, EN 50293 (Electromagnetic compatibility - Road traffic signal systems Product Standard), EN 55022, EN 60950 - 1 ve EN 61000 standartlarının en son versiyonlarına
sahip olacaktır. EN 61000 standardı serisinden sistem ve cihazlar için gerekli olan bölümlere sahip
olacaktır, ancak her şart altında en az EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61000-4-1 EN 61000-4-2,
EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, standartlarına sahip olacaktır. Bu
standartlarla ilgili Akredite test laboratuvarından alınmış test sonuçları ihale dokümanında
sunulacaktır.
S) 3D Doppler kaynağı; ETSI 300 440 - 1 ve ETSI 330 440 - 2 [Electromagnetic
compatibility and Radio spectrum Matters (ERM)] standartlarına sahip olacaktır. Sistem EN 62311
[Assessment of electronic and electrical equipment related to human exposure
restrictions for electromagnetic fields (0 Hz - 300 GHz)] standardına sahip olacaktır.
Standartların en son versiyonları referans alınarak akredite test laboratuvarından alınmış test
sonuçları ihale dokümanında sunulacaktır.
T) Sistem muhafazası en az IP 65 koruma standardına sahip olacak, akredite test
laboratuvarlarından alınmış bu standarda sahip olduğunu gösterir belgeler ihale dokümanında
sunulacaktır.
U) Kullanılacak kayıt cihazlarının kurulum, işletim ve bakımı için üretici firmadan yada
Türkiye distribütöründen alınmış yetki ve garanti belgeleri teklifle birlikte teslim edilecektir.
V) 3516 sayılı Ölçü ve Ayarlar Kanunu’nun ilgili maddelerinin gereği olarak teklif
edilecek sistemler tip onay belgesine sahip olacaktır. Tip onay belgesinin yurt içinden temin
edilememesi durumunda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görüş ve direktiflerine
uyulacaktır. Bununla beraber ihale dokümanında sunulacak belgeler;
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
a.) Cihaz ve sistemlerin - Avrupa Birliği bünyesinde kullanılıyor olması şartı ile kullanıldığı ülkede geçerli olan tip onay belgesine sahip olacak ve tip onay belgesi ilgili EGM
birimlerine teslim edilecektir.
b.) Cihaz ve sistemlerin yurtiçinde üretilmesi, yurtdışından temin edilen cihazların
yurtiçinden temin edilecek cihaz ve yazılımlar ile entegre edilmesi, sistemlerin ölçüm birimlerinin
yurtdışından temin edilmesi gibi durumlarda; hız ölçüm sistemi ile ilgili birimin aşağıdaki
belirtilen belgeler de istenilen, belirtilen ve tavsiye edilen şartlara uygun ve/veya sahip olduklarını
gösterir, akredite laboratuvarlardan temin edilmiş raporlar ilgili EGM birimlerine teslim
edilecektir.
- OIML Recomendation R91 / Edition 1990 (E),
- OIML General Requirements for Electronic Measuring Instruments Doc. 11 Edition
2004,
c.)Tespit edilen hız ihlalleri hakkında, hukuki olarak her türden itiraza engel olacak
şekilde hukuki ve teknik her türlü belge, rapor vs. temin edilerek ilgili EGM birimlerine
verilecektir. Zaman içerisinde EGM birimlerince gerek görülebilecek test raporları, bilgi ve
belgeler de temin edilerek EGM birimlerine verilecektir. Sistemler, Alçak Gerilim yönetmeliğine
(LVD) uygun olacaktır (Low Voltage Directive (LVD) 2006/95/EC). Akredite test
laboratuvarlarından alınmış test sonuçları ihale dokümanında sunulacaktır.
5. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 29. Maddesi gereği Belediye Encümeni ihaleyi yapıp
yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.
6. İdareye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İdarenin
a) Adresi
: Edirne Belediye Başkanlığı Babademirtaş Mahallesi
Mimar Sinan Caddesi No: 1 Edirne
b) Telefon ve faks numarası : 0 284 212 09 07 - 0 284 225 19 78
0 284 212 09 07 - 0 284 214 23 73
c) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
7. İhale konusu alım alt yüklenicilere açıktır. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere
yaptırılamaz.
8. Tekliflerin dili Türkçedir.
9. Fiyat farkı hesaplanmayacaktır.
10. Başvuru dosyası idareye verildikten sonra son müracaat tarihinden önce olsa dahi
dosya içerisindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde
yapılacak müracaatlar değerlendirmeye alınmayacaktır.
11. Telgraf veya Faksla yapılacak müracaatlar ve/veya postada meydana gelebilecek
gecikmeler kabul edilmeyecektir.
12. Teklifler 14 Nisan 2015 Salı günü ihale saatine kadar Edirne Belediye Başkanlığı
İhale Komisyonu Başkanlığına (Encümen Başkanlığına) verilecektir. Teklifler iadeli taahhütlü
olarak da gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale ilanında belirtilen saate kadar
komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Komisyon
Başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
13. İhale 14 Nisan 2015 Salı günü saat 14.00’de Belediye Encümen Salonunda
yapılacaktır.
İlan olunur.
2462/1-1
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
ELEKTRONİK KAMYON KANTARI TESİSİ SATIN ALINACAKTIR
T.Ş.F.A.Ş. Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Müdürlüğünden:
Fabrikalarımız ihtiyacı, 16 Adet Elektronik Kamyon Kantarı Tesisi (Çukursuz Tip, Alt
Yapı İnşaatı işi Dahil) Açık İhale Usulü ile satın alınacaktır.
İhale kayıt numarası
: 2015/32165
1 - İdarenin
a) Adresi
: T.Ş.F.A.Ş./Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası
b) Telefon ve faks numarası : Tel:0 312 293 44 00/2855 - Faks:0 312 244 82 86
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) Adı, niteliği, türü ve miktarı : Elektronik Kamyon Kantarı Tesisi (60 Ton 3x16 m TSEN45501) 16 Adet
b) Teslim Yeri
: Bor Şeker Fabrikası, Merkez kantarı 60 Tonluk
(Fabrika merkezi) 2 Adet,
: Burdur Şeker Fabrikası, Malzeme Kantarı 60 Tonluk
(Fabrika Merkezi) 1 Adet
: Malatya Şeker Fabrikası, Malzeme Kantarı 60 Tonluk
(Fabrika Merkezi) 1 Adet
: Afyon Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton
(Fabrika Merkezi) 2 Adet
: Burdur Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton
(Fabrika Merkezi) 2 Adet
: Çorum Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton
(Fabrika Merkezi) 2 Adet
: Elbistan Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton
(Fabrika Merkezi) 1 Adet
: Eskişehir Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton
(Fabrika Merkezi) 2 Adet
: Kastamonu Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton
(Fabrika Merkezi) 1 Adet
: Kırşehir Şeker Fabrikası, Merkez Kantarı 60 Ton
(Fabrika Merkezi) 2 Adet
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Toplantı Salonu
Etimesgut/ANKARA
b) Son teklif verme
(İhale) tarih ve saati
: 02/04/2015 Perşembe günü, Saat: 14.30
4 - İhale; şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı; Elektromekanik Aygıtlar Fabrikası Etimesgut/ANKARA adresinde
görülebilir ve 236,00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler, 02/04/2015 Perşembe günü, saat 14.30’e kadar Elektromekanik Aygıtlar
Fabrikası Etimesgut/ANKARA Haberleşme Servisi’ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmelerden İdare sorumlu tutulmayacaktır)
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat teklif esasına göre hazırlayacaklardır. İhale sonucu,
üzerine ihale yapılan istekliyle iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Bu şarta uymayan isteklilerin teklifleri değerlendirmeye
alınmayacaktır.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 30 (Otuz) takvim
günü olmalıdır.
10 - İş bu şartname konusu mal alımı, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç
4734 ve 4735 sayılı Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
2430/1-1
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
TOHUMLUK KRAFT TORBA SATIN ALINACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünden:
Genel Müdürlüğümüze bağlı Tarım İşletmelerinin üretimi olan tohumlukların
ambalajlanmasında kullanılmak üzere toplam 5.321.000 Adet buğday ve arpa tohumluğu kraft
torbası satın alınacaktır.
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 150,00 TL
karşılığında temin edilebilir.
İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, isteklilerce teklif tutarının en az %3’ü oranında
geçici teminat verilecektir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 06.04.2015 Pazartesi günü saat 14.30’a
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır.
Geciken teklifler dikkate alınmaz.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TİGEM Alım - Satım ve İhale yönetmeliği esaslarında yapılacaktır.
Adres: TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sok. No: 62 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: (312) 417 84 70 (5 Hat)
Fax:(312) 425 59 55
2531/1-1
—————
AHŞAP PALET SATIN ALINACAKTIR
Genel Müdürlüğümüze bağlı İşletmelerimizde kullanılmak üzere ihtiyacı olan ve aşağıda
miktarları belirtilen ahşap paletler satın alınacaktır.
Teslim Yeri
Altınova Tarım İşletmesi
Müdürlüğü
Ceylanpınar Tarım İşletmesi
Müdürlüğü
Gözlü Tarım İşletmesi
Müdürlüğü
Malya Tarım İşletmesi
Müdürlüğü
Polatlı Tarım İşletmesi
Müdürlüğü
Miktarı
(Adet)
15.000
30.000
30.000
8.500
8.000
6.000
Termin
Miktarı
(Adet)
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
7.500
4.500
4.000
4.000
4.000
3.000
3.000
Teslim Tarihi
01-30 Haziran 2015
01-30 Temmuz 2015
20 Mayıs-20 Haziran 2015
20 Haziran-20 Temmuz 2015
20 Temmuz -20 Ağustos 2015
20 Ağustos -20 Eylül 2015
01-30 Haziran 2015
01-30 Temmuz 2015
01-30 Haziran 2015
01-30 Temmuz 2015
01-30 Haziran 2015
01-30 Temmuz 2015
Konu ile ilgili Şartname Genel Müdürlüğümüz Ticaret Daire Başkanlığı’ndan 100,00 TL
karşılığında temin edilebilir.
İhale kapalı zarf usulü ile yapılacak olup, istekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az
olmamak üzere geçici teminat verecektir.
Teklif mektuplarının kapalı zarf içerisinde en geç 03/04/2015 Cuma günü saat 15.00’e
kadar TİGEM Genel Evrak Servisi’ne teslim edilmiş olması gerekmektedir.
İhale aynı gün ve saatte TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’ nde yapılacaktır.
Geciken teklifler dikkate alınmaz.
Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, ihale TİGEM ALIM-SATIM ve İHALE YÖNETMELİĞİ esaslarında yapılmaktadır.
ADRES:
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Karanfil Sokak No: 62
Bakanlıklar/ANKARA
Tlf.: (0.312) 417 84 70 (5 Hat)
Fax: (0.312) 425 59 55
2532/1-1
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
ÇİFT CİDARLI KEPEK KARIŞTIRMA KAZANI ALIMI YAPILACAKTIR
Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası A.Ş. Genel Müdürlüğünden:
1 - Tübitak Projesinde kullanılmak üzere 1 Adet Çift Cidarlı Kepek Karıştırma Kazanı
alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.
2 - Çift Cidarlı Kepek Karıştırma Kazanı Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız
Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 02.04.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız
Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66
Faks: 397 33 71 - 74
2453/1-1
—————
GLÜTENSİZ HAMUR KARIŞTIRICI VE DOLUM ÜNİTESİ ALIMI YAPILACAKTIR
1 - Fabrikamızda kullanılmak üzere 1 Adet Glütensiz Hamur Karıştırıcı ve Dolum Ünitesi
alımı, teklif alma usulüyle alınacaktır.
2 - Glütensiz Hamur Karıştırıcı ve Dolum Ünitesi Şartnamesi bedelsiz olarak fabrikamız
Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’nden temin edilebilir.
3 - Teklifler en geç 02.04.2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar Fabrikamız
Muhasebe, Ticaret ve Pazarlama Müdürlüğü’ne verilmiş olması gerekmektedir.
4 - Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.
ADRES: ANKARA HALK EKMEK VE UN FABRİKASI A.Ş.
Anadolu Bulvarı No: 13 Macunköy - Yenimahalle/ANKARA
Tel: 397 33 65 - 66
Faks: 397 33 71 - 74
2454/1-1
—— • ——
AFYON MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN İHTİYACI OLAN 2 ADET
TEK BIÇAKLI LPG’Lİ VE 2 ADET ÇİFT BIÇAKLI LPG’Lİ FORKLİFT’İN
3 YIL SÜREYLE KİRALANMASI İŞİ İHALESİ KAPALI ZARFLA
TEKLİF ALINMAK SURETİ İLE YAPILACAKTIR
Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Faaliyet Alanı Koordinatörlüğünden:
1 - Türk Kızılayı Afyon Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğü’nün ihtiyacı olan 2 adet tek
bıçaklı lpg’li ve 2 adet çift bıçaklı lpg’li forklift’in 3 yıl süreyle kiralanması işi ihalesi kapalı
zarfla teklif alınmak sureti ile yapılacaktır.
2 - Firmalar teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler "İstasyon Mah. Türk Kızılayı Cad. No:6 Etimesgut/ANKARA"
adresindeki Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüzden, 100,00 TL + KDV karşılığında temin edilebilir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr ve www.kizilaymadensuyu.com.tr
adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların tekliflerini en geç 20 Nisan 2015 saat 12:00’a kadar Faaliyet Alanı
Koordinatörlüğümüz Lojistik Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - İhale Zarfı 20 Nisan 2015 saat 14:00’ da Faaliyet Alanı Koordinatörlüğümüz Toplantı
Salonunda açılacaktır.
6 - Postada veya Kargoda meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - E-mail veya Faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
2460/1-1
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
Construction of Regional Industrial Collaboration in Cotton Fibre Manufacturing
Publication reference: EuropeAid/136935/ID/WKS/TR
Ministry of Science, Industry and Technology, DG for European Union and Foreign
Affairs, Directorate of EU Financial Programmes (MoSIT/DoEUFP) intends to award a works
contract for the “Construction of Regional Industrial Collaboration in Cotton Fibre
Manufacturing” in Diyarbakır/TURKEY with financial assistance from the Multi-annual
operational programme "Regional Competitiveness" for Community assistance from the
Instrument of Pre-Accession Assistance (IPA) for the Regional Development Component in
Turkey. The works will comprise building of a fibre lab building of approximately 850 m2,
warehouse of approximately 720 m2 and roads of approximately 2200 m2. The Works Contract
will be based on the FIDIC Conditions of Contract for Construction (Red Book - First Edition
1999). The period of implementation of the works contract will be 12 months from the
commencement date until the provisional acceptance. Defects Notification Period will be 12
months following the taking over of the works. The tender dossier is available on the EuropeAid
and
MoSIT/DoEUFP
websites:
https://webgate.ec.europa.eu/
europeaid/onlineservices/index.cfm?do=publi.welcome and http://ipa.sanayi.gov.tr.
The deadline for submission of tender is 01.06.2015 at 12:00 noon (Local Time-Turkey).
Possible additional information or clarifications/questions shall be published on the EuropeAid
website: https://webgate.ec.europa.eu/europeaid/online-services/index.cfm? do=publi.welcome
and on MoSIT/DoEUFP website: https://ipa.sanayi.gov.tr.
2535/1-1
—— • ——
ARAÇ SATILACAKTIR
Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığından:
1 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı envanterinde kayıtlı bulunan 2 adet araç (1 adet
Toyota Avensis, 1 adet Mercedes Vito) 08 Nisan 2015 Çarşamba günü saat: 14.30’da kapalı teklif
açık arttırma usulüyle ayrı ayrı ihale edilerek satılacaktır.
2 - İstekliler şartnameye göre hazırlayacakları kapalı zarf teklif mektuplarını, ihale gün ve
saatine kadar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33 Opera/ANKARA)
İhale ve Kontrat Yönetim Müdürlüğüne vereceklerdir.
3 - İstekliler araçlara ait her bir şartnameyi 20,00.-TL karşılığında yukarıda belirtilen
adresten temin edebilirler.
4 - Satılık araçlar Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı (Atatürk Bulvarı No: 33
Opera/ANKARA) Destek Hizmetleri Müdürlüğünde görülebilir.
5 - Türk Hava Kurumu Genel Başkanlığı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa tabi değildir.
Bilgi Tel: (0 312) 303 73 78 - 79 - 80
2455/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Ahi Evran Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Kanunun 23, 25 ve 26.
Maddelerine dayanılarak hazırlanan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yayınlanan Ahi
Evran Üniversitesi Akademik Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi asgari
şartlarına (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.
Maddesi hükümleri uyarınca devlet hizmetine girmede aranan şartlara haiz Öğretim Üyeleri
(Yardımcı Doçent) alınacaktır.
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:
- Adayın başvurduğu kadroya ait anabilim dalı, kadro derecesi ve tüm iletişim bilgilerini
içeren dilekçe (Yardımcı Doçent kadrosuna başvuracaklar yabancı dilini belirtmelidir.)
- Özgeçmiş
- 2 adet fotoğraf
- Nüfus cüzdanı sureti
- Askerlik durum belgesi
- Diplomalarının tastikli sureti (lisans, yüksek lisans ve doktora)
- Kamu hizmetinde bulunanlar için hizmet belgesi
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
- Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltilmelerde Değerlendirme
Kapsamına alınacak faaliyetler ve puanlama sisteminde (Bakınız: http://pdb.ahievran.edu.tr/) yer
alan formata uygun olarak hazırlanmış, (Profesör kadrosuna başvuracaklar için biri başlıca
araştırma eserini içeren) yayın listesi(bütün yayın dosyaları CD formatında da hazırlanacaktır),
bilimsel yayınları, yurtiçi ve yurtdışı kongre ve konferans bildirileri, yayın atıflarına ilişkin
belgeler, eğitim-öğretim faaliyetleri, yönettiği doktora ve yüksek lisans çalışmaları ve diğer
bilgileri içeren dosyalar
- Adaylar yukarıdaki belgeleri içeren 4 (dört) adet dosya teslim edeceklerdir.
NOT:
- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin
onaylanmış olması gerekmektedir.
- Yardımcı Doçent kadrolarına başvuran tüm adaylar 2547 sayılı Kanunun 23/b-2
maddesinde belirtilen yabancı dil sınavına tabi tutulacak olup sınav tarihi daha sonra
duyurulacaktır.
- İlgili kadroya başvuran adayların başvuruları, Ahi Evran Üniversitesi Akademik
Yükseltme, Atama Kriterleri ve Puanlama İlkeleri Yönergesi gereğince, Akademik
Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenerek yayın dosyaları asgari koşulları karşılamaları
halinde kabul edilecektir.
- Tıp Fakültesi kadrolarına başvuruda bulunacak adaylardan, halen Sağlık Bakanlığında
görev yapanların mecburi hizmet yükümlülüklerinin olmadığını veya mecburi hizmet
yükümlülüğü olanların bu yükümlülüklerinin son başvuru tarihinden itibaren 2 ay içerisinde
biteceğini belgelendirmeleri zorunludur
Başvuru Süresi: Başvurular ilanın yayın tarihi itibariyle 15. günün mesai bitimine kadar
Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına şahsen yapılacaktır. Posta ile yapılan başvurular ve eksik
belgeli dosyalar kabul edilmeyecektir.
MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ
BÖLÜM/ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI
Makine Mühendisliği/Mekanik
Yardımcı Doçent
Makine Mühendisliği/Mekanik
Yardımcı Doçent
TIP FAKÜLTESİ
BÖLÜM/ANABİLİM DALI
KADRO UNVANI
DRC.
3
3
ADET
1
1
DRC.
ADET
Temel Tıp Bilimleri/Tıp
Eğitimi
Yardımcı Doçent
4
1
Temel Tıp Bilimleri/Tıp
Tarihi ve Etik
Yardımcı Doçent
4
1
EĞİTİM FAKÜLTESİ
BÖLÜM/ANABİLİM DALI
Eğitim Bilimleri/Eğitimde
Ölçme ve Değerlendirme
Eğitim Bilimleri/Eğitimde
Ölçme ve Değerlendirme
KADRO UNVANI
Yardımcı Doçent
DRC.
3
ADET
1
Yardımcı Doçent
3
1
ARANAN ŞARTLAR
ARANAN ŞARTLAR
Tıp doktoru olmak ve
ilgili alanda çalışmaları
olmak.
Tıp doktoru olmak ve
ilgili alanda çalışmaları
olmak.
ARANAN ŞARTLAR
2459/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 20
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
Gazi Üniversitesi Rektörlüğünden:
Ankara 14.İdare Mahkemesinin 04/04/2014 tarih 2013/866 Esas No ve 2014/371 numaralı
Kararı uyarınca;
Üniversitemiz Polatlı Fen Edebiyat Fakültesine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve
657 Sayılı DMK 48. Maddesi hükümleri dahilinde Öğretim Üyesi alınacaktır.
GENEL AÇIKLAMALAR
1 - Başvuru süresi ilanın Resmi Gazete’de yayın tarihi itibariyle 15 (Onbeş) gündür.
2 - Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adayların 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun
5772 sayılı Kanunla değişik 23, 25. ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış
olmaları gerekir.
3 - Eksik belge ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
4 - Yardımcı Doçent kadrolarına Profesör ve Doçentler müracaat edemez.
5 - 28/06/2008 tarihli ve 26920 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda değişiklik yapılmasına dair 5772 sayılı kanun uyarınca
Üniversitemiz Senatosunca belirlenen ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Genel Kulunca
19/03/2014 tarihli toplantısında uygun bulunan Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri
Yönergesine uygun olmayan başvurular kabul edilmeyecektir.
YARDIMCI DOÇENT kadrolarına başvuracak adayların başvuru dilekçesi ekinde;
(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan dilekçe),
- Özgeçmiş,
- Yayın Listesi
- (2) iki adet fotoğraf,
- Nüfus cüzdanı sureti,
- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora belgesi (yurtdışında alınan diplomaların Y.Ö.K Bşk.’ca
verilen denklik belgesi) (Onaylı)
- Varsa Yabancı Dil Belgesi
- Akademik Yükseltilme ve Atanma Kriterleri Yönergesine uygunluk beyan formu.
(http://personel.gazi.edu.tr adresinde bulunan form)
- Herhangi bir kamu kuruluşunda çalışanlar (daha önce çalışıp ayrılsalar dahi) çalıştığı
kurumdan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini sunmaları zorunludur.
Adayların ayrıca özgeçmiş, yayın listesi, doçentlik belgesi, bilimsel çalışma ve
yayınlarının tamamını kapsayan 4 (dört) adet dosyayı ilgili Birimin Dekanlık/Müdürlüğüne
şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.
BAŞVURU TARİHLERİ
Başlangıç Tarihi : 23.03.2015
Bitiş Tarihi
: 06.04.2015
Birim
Polatlı Fen
Edebiyat
Fakültesi
Bölüm
Fizik
ABD
Unvan
Yardımcı
Doçent
Derece
1
Adet
Açıklama
1
Kuantum bilgi
teorileri üzerine
çalışmaları olmak.
2433/1-1
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 61 pafta, 1465 ada, 12 parsel üzerindeki 633239 YİBF
nolu yapının denetimini üstlenen 863 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-3 Yapı
Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve Uygulama Denetçisi, Mimar Yasemin ARTAR tarafından
Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesi’nin 12.02.2015 tarih ve
E.2015/10 sayılı kararı ile dava konusu işlemin “yürütülmesinin durdurulmasına”
hükmedildiğinden, 13.09.2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ilanı ile Yasemin ARTAR
(Denetçi No: 5776, Oda Sicil No: 21979) hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin
yürütmesi, 13.03.2015 tarihli ve 7409 sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
2492/1-1
—————
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, 1260 ada, 28 parsel üzerindeki 263462 YİBF nolu inşaatın
denetimini üstlenen Ömürhan (Eski unvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin Proje ve
Uygulama Denetçisi, Makine Mühendisi Cengiz ERGİN (Denetçi No: 9667, Oda Sicil No: 6193)
tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada, Ankara 10. İdare Mahkemesinin 12.02.2015
tarihli ve E.2014/1632 sayılı kararı ile ‘‘dava konusu işlemin yürütülmesinin durdurulmasına’’
hükmedildiğinden, 17.05.2014 tarihli ve 29003 sayılı Resmî Gazete ilanı ile Cengiz ERGİN
hakkında tesis edilmiş olan geçici durdurma işleminin yürütülmesi 13.03.2015 tarihli ve 7411
sayılı Makam Olur’u ile durdurulmuştur.
İlgililere duyurulur.
2493/1-1
—————
PMD Yapı Denetim A.Ş.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Bergama İlçesi, 66 ada, 13 parsel üzerindeki 577740 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 105523-MERKEZ Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı
157 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip PMD Yapı Denetim A.Ş. ile sorumlu denetim
elemanları Türkulu AKTAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
10676, Oda Sicil No: 5483) ve Ali KARAN’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:37263) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7256 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/1/1-1
—————
Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Güzelbahçe İlçesi, 580 ada, 1 parsel üzerindeki 527932 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (d) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı
555 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanı Rıdvan BAŞOĞLU’nun (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6136, Oda
Sicil No:10019) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7255 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/2/1-1
—————
Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Konak İlçesi, 6608 ada, 16 parsel üzerindeki 714437 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (f) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 93746 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 57
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Rehber Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Erol ÇAĞLAR (Makina Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13326,
Oda Sicil No:11856) ve Abdullah TAŞDELEN’in (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:20354, Oda Sicil No:23743) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7253 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/3/1-1
—————
Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Sakarya İli, Karasu İlçesi, 20L.2C pafta, 681 ada, 1 parsel üzerindeki 554356 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile 9. Maddesinde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 18866-26601 Ticaret Sicil No ile Sakarya Ticaret
Odasına kayıtlı 854 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanı Nihat TOKSÖZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
11030, Oda Sicil No:16519), Mehmet Hayır ŞEHİT (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 15076, Oda Sicil No: 49987), Zekeriya KÖROĞLU (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 8439, Oda Sicil No: 16065) ve Mehmet YEŞİL’in (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 6997, Oda Sicil No: 17829) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Ada Detay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 18.08.2012 tarihli ve
28388 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7234 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/4/1-1
—————
Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 29L1D pafta, 693 ada, 16 parsel üzerindeki 256063 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 1911 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret
Odasına kayıtlı 465 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanı Yüksel ÇETİNKALE (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:4495, Oda Sicil No:4952), Şaban Haluk UZEL (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:3580, Oda Sicil No:5673), İbrahim YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:3521, Oda Sicil No:30024), Halil GÜVENÇ (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:10721, Oda Sicil No:23370), Hüseyin İBAOĞLU (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4514, Oda Sicil No:23188), Aytaç CAN (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:80152), Hayrettin KARA (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:83684) ve Barış ACAR’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:71585) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Teknik El Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve
28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7254 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/5/1-1
—————
Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Süleymanpaşa İlçesi, 85 pafta, 3037 ada, 343 parsel üzerindeki 944861 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. Maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 862169 Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret
Odasına kayıtlı 594 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Mertoğlu Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Mehmet Ali ŞAHİNCİ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 14675, Oda Sicil No: 21948), Nurseven ÖZGÜR (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 20794, Oda Sicil No: 45842), Ali Galip BÜYÜKTORTOP
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11441, Oda Sicil No:8422) ve Bilge Kağan
CUMUR’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:60788) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7241
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/6/1-1
—————
Şena-2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Ergene İlçesi, Ulaş Beldesi, 132 ada, 4 parsel üzerindeki 849050 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 2445 Ticaret Sicil No ile Çerkezköy Ticaret Odasına kayıtlı
683 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-2 Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 03.04.2013 tarih ve 28607 sayılı,
03.08.2014 tarih ve 29077 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan, 683 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Şena-2 Yapı Denetim Ltd.
Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 683 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7263 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/7/1-1
—————
Denetim sorumluluğunu 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 3. maddesinin 5.
fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 12. maddesinin (c) fıkrasındaki hükümlere
göre yerine getirmediği anlaşılan Deniz DAĞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:62222) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, durdurma kararının Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.03.2015
tarihli ve 7240 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/8/1-1
—————
Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki 684961 YİBF nolu
(A Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g)
fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12910 Ticaret Sicil No
ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çalış-kan Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları
Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda
Sicil No:12927), Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996,
Oda Sicil No:10432), Kamil AKSÜS (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11852)
ve Ersan SARAÇ’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84396) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 02.12.2013 tarih ve 28839 sayılı,
19.02.2015 tarih ve 29272 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan, 876 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Çalış-kan Yapı Denetim Ltd.
Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
erdirilerek, 876 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7245 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/9/1-1
—————
Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki 684983 YİBF nolu
(E Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g)
fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12910 Ticaret Sicil No
ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalış-kan Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları
Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda
Sicil No:12927) ve Osman YILMAZ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
12996, Oda Sicil No:10432) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2015 tarihli ve 7245
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7251 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/10/1-1
—————
Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki 684977 YİBF nolu
(D Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g)
fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12910 Ticaret Sicil No
ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalış-kan Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları
Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda
Sicil No:12927), Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996,
Oda Sicil No:10432), Ahmet KARAOĞLU (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:81295) ve Ersan SARAÇ’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84396)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2015 tarihli ve 7245
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7249 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/11/1-1
—————
Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki 684970 YİBF nolu
(C Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g)
fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12910 Ticaret Sicil No
ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalış-kan Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları
Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda
Sicil No:12927), Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996,
Oda Sicil No:10432) ve Ersan SARAÇ’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:84396) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2015 tarihli ve 7245
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7248 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/12/1-1
—————
Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki 684991 YİBF nolu (F
Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g)
fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12910 Ticaret Sicil No
ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalış-kan Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları
Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda
Sicil No:12927) ve Osman YILMAZ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
12996, Oda Sicil No:10432) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2015 tarihli ve 7245
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7252 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/13/1-1
—————
Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Efeler İlçesi, 19J-IV pafta, 2462 ada, 14 parsel üzerindeki 684965 YİBF nolu
(B Blok) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c), (d) ve (g)
fıkraları ile 3. maddesinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12910 Ticaret Sicil No
ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 876 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Çalış-kan Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Osman YILMAZ (Şirket Müdürü, Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996, Oda Sicil No:10432), sorumlu denetim elemanları
Selahattin ÇELEBİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13442, Oda
Sicil No:12927), Osman YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12996,
Oda Sicil No:10432), Kamil AKSÜS (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:11852)
ve Ersan SARAÇ’ın (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84396) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Çalış-kan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2015 tarihli ve 7245
sayılı Makam Olur’u ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7247 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/14/1-1
—————
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti. ve Gözle Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Aydın İli, Efeler İlçesi, 19 K IV pafta, 1941 ada, 14 parsel üzerindeki 901075 YİBF nolu
yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ve 3. maddesi ile
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 4. fıkrasının (b) bendi ve 6. maddesinin
3. fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 9146 Ticaret Sicil No ile Aydın
Ticaret Odasına kayıtlı 196 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözlem Yapı Denetim Tic.
Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Mehmet Yalçın YAŞAN (Şirket Müdürü, Mimar, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 447, Oda Sicil No:7033), Orhan ARSLAN (Şirket Müdürü,
Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2457, Oda Sicil No:13352) ve
Soner ÇETİN’in (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:889, Oda Sicil No:10220) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve
(g) fıkraları ve 3. maddesi ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. ve 13.
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 16015-Merkez Ticaret Sicil No ile
Aydın Ticaret Odasına kayıtlı 1970 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gözle Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Tuğrul ÖZEN (Şirket Müdürü, İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:22074, Oda Sicil No:18775) ve Kamuran CİRİT’in (Şirket
Müdürü, İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:7121) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gözlem Yapı Denetim Tic. Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 26.09.2013 tarihli ve
28777 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7261 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/15/1-1
—————
Onay Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Kırıkkale İli, Yahşihan İlçesi, 363 ada, 6 parsel üzerindeki 994068 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 220796 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 562 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Onay Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi
Murat İhsan AKYÜREK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:54266), sorumlu
denetim elemanları Turhan ÖZTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
12708, Oda Sicil No: 16172) ve Mehmet Emin YAĞBASA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:79769) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7262 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/16/1-1
—————
Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Seyhan İlçesi, 16 GI pafta, 636 ada, 1 parsel üzerindeki 514538 YİBF nolu
yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası, Yapı Denetimi
Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 6. fıkrası, 7. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 40736 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 91
nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Güney Toroslar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Yüksel KAPLAN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:20043, Oda Sicil No:60202), sorumlu denetim elemanları Şenay ARTUKER (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13801, Oda Sicil No:36518) ve Zeki
EMİROĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19375) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 13.03.2015
tarihli ve 7239 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/17/1-1
—————
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Ceyhan İlçesi, 619 ada, 18 parsel üzerindeki 717853 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrası,2. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15. maddesinin 1.
fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile
Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK ’in (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve
28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7238 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/18/1-1
—————
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Ceyhan İlçesi, 619 ada, 18 parsel üzerindeki 717857 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrası ile Yapı Denetimi Uygulama
Yönetmeliği’nin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının (a) ve (b) bentleri, 15. maddesinin 1.
fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile
Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve
28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7237 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/19/1-1
—————
Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Takip Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Merkez ilçesi, 225 ada, 1 parsel üzerindeki 762309 YİBF nolu (A Blok)
yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22806 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret
Odasına kayıtlı 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Necdet BALÇIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:10574, Oda Sicil No:10409), Mehmet Ali AKTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13170, Oda Sicil No:17398), Furkan CEYHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:88994) ve Mehmet ÜNAL’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:81808) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d)
ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 27019 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret
Odasına kayıtlı 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Fahrettin KÜÇÜKKAPLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7947, Oda Sicil No:3778), Tolga AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17499, Oda Sicil No:46774), Fehmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:67975) ve Vahit ŞATAFLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:63751) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşların Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7257 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/20/1-1
—————
Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Takip Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Merkez ilçesi, 225 ada, 1 parsel üzerindeki 762315 YİBF nolu (B Blok)
yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22806 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret
Odasına kayıtlı 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Necdet BALÇIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:10574, Oda Sicil No:10409), Mehmet Ali AKTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13170, Oda Sicil No:17398), Furkan CEYHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:88994) ve Fehmi YILMAZ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:67975) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d)
ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 27019 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Odasına kayıtlı 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Fahrettin KÜÇÜKKAPLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7947, Oda Sicil No:3778), Tolga AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17499, Oda Sicil No:46774), Fehmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:67975) ve Vahit ŞATAFLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:63751) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 27.02.2013 tarih ve 1337 sayılı,
13.03.2015 tarihli ve 7257 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan, 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7258 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/21/1-1
—————
Takip Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Denizli İli, Merkez İlçesi, 225 ada, 1 parsel üzerindeki 762319 YİBF nolu (C Blok)
yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 27019 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret
Odasına kayıtlı 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Fahrettin KÜÇÜKKAPLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7947, Oda Sicil No:3778), Tolga AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17499, Oda Sicil No:46774), Fehmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:67975) ve Vahit ŞATAFLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:63751) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 13.03.2015 tarih ve 7257 sayılı,
13.03.2015 tarih ve 7258 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan, 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd.
Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7259 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/22/1-1
—————
Birlik Yapı Denetim Ltd. Şti. ve Takip Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
Denizli ili, Merkez ilçesi, 225 ada, 1 parsel üzerindeki 762325 YİBF nolu (D Blok)
yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d) ve (g) fıkralarında
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 22806 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret
Odasına kayıtlı 446 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Necdet BALÇIK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:10574, Oda Sicil No:10409), Mehmet Ali AKTÜRK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:13170, Oda Sicil No:17398), Furkan CEYHAN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:88994) ve Cihan KAN’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:19103)
denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d)
ve (g) fıkraları ile Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 23. maddesinin 12. fıkrasında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 27019 Ticaret Sicil No ile Denizli Ticaret
Odasına kayıtlı 1568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Takip Yapı Denetim Ltd.Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Fahrettin KÜÇÜKKAPLAN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:7947, Oda Sicil No:3778), Tolga AY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:17499, Oda Sicil No:46774), Fehmi YILMAZ (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı,
Oda Sicil No:67975) ve Vahit ŞATAFLI (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:63751) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Birlik Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2015 tarihli ve 7258
sayılı Makam Oluru ile, Takip Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2015
tarihli ve 7259 sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma
kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına
işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının
kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu
durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün
yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam
ettirilmesi, Bakanlık Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7260 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
—————
2496/23/1-1
09.06.2012 tarihli 28318 sayılı, 09.08.2012 tarihli 28379 tarihli ve 02.02.2013 tarihli
28547 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyetleri üç defa geçici olarak durdurulan,
21.02.2013 tarihli ve 28566 sayılı Resmi Gazete ilanı ile de 539 nolu yapı denetim izin belgesi
iptal edilen Adavizyon Yapı Denetim Ltd.Şti. tarafından Bakanlığımız aleyhine açılan davada
Ankara 1. İdare Mahkemesinin 18.09.2014 tarihli ve E.2013/914-K.2014/1492 sayılı kararı ile
Adavizyon Yapı Denetim Ltd. Şti. hakkında tesis edilen geçici faaliyet durdurma işlemlerinden
bir tanesinin iptal edilmesine hükmedildiğinden, bu işleme istinaden 4708 sayılı Yapı Denetimi
Hakkında Kanunun 8. maddesi doğrultusunda Adavizyon Yapı Denetim Ltd.Şti. hakkında
uygulanan 539 nolu yapı denetim izin belgesinin iptali işleminin iptal edilmesi Bakanlık
Makamının 13.03.2015 tarihli ve 7264 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
2496/24/1-1
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
Kurulun 15.01.2015 tarihli ve 5428/19 sayılı Kararı ile; 17.11.2005 tarihli ve MYĞ/57922/14944 sayılı Madeni Yağ Lisansı ile “Dökümcüler Sitesi 106/1 Sokak No: 14 Işıkkent Bornova İZMİR” adresinde faaliyet gösteren Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi’nde; 11/02/2013 tarihinde yapılan denetimde alınan numunelerin EGE - PAL
Müdürlüğünce yapılan analizlere göre tesisteki sırasıyla 2, 5 ve 6 nolu tanklardan alınan
(E13021805), (E13021806), (E13021807) nolu numunelerin bitkisel yağ, mineral yağ ve geri
kazanım solventi karışımı olduğu, 35 HA 1494 plakalı tankerden alınan (E13021808) nolu
numunenin bitkisel yağ ve mineral yağ karışımı olduğu, böylece, lisans sahibinin mevcut madeni
yağ lisansı ile üretebileceği maddelerin dışında, farklı kimyasal özelliklere sahip maddeler
üreterek madeni yağ lisansının kendisine verdiği hakların dışında faaliyet gösterdiği ve bu
durumun 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 23 ve 24 üncü maddelerine aykırılık teşkil ettiği
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, adı geçen tüzel kişi hakkında ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu
hazırlanmasına gerek olmaksızın soruşturmaya Akarsu Teknik Kimya Madeni Yağ İnşaat Sanayi
ve Ticaret Limited Şirketi’nin yazılı savunmasının alınarak başlanmasına karar verilmiştir.
Anılan Kurul Kararı uyarınca yapacağınız yazılı savunmanın, tebliğ tarihinden itibaren 15
gün içerisinde Kurumumuza gönderilmesi hususu, 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen
tebliğ olunur.
2495/1/1-1
—————
Kurulun; 25/12/2014 tarihli ve 5388 - 65 sayılı Kurul Kararı ile “Karabük Yolu
25.Km.(Pafta: 6 Ada:- -Parsel:799) Gerede/BOLU” adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumdan
05/10/2010 tarihli ve BAY/939 - 82/28365 sayılı akaryakıt bayilik (istasyonlu) lisansı alan Güzel
Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin;
a) Bu lisansı 20/02/2014 tarihinde sona ermesine rağmen, Akdağlı Petrol Ürünleri Turizm
Taşımacılık İnşaat Gıda Ticaret Limited Şirketi’ne, lisansının sona erme tarihinden sonra yüksek
miktarda akaryakıt satışı yapmak ve bu suretle lisans almaksızın dağıtıcı faaliyeti göstermek
suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi ve
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 5 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkrası hükmüne;
b) Otomasyon verilerinin incelenmesi sonucunda da, lisansının sonlandırılmasından önce
11/03/2013 - 19/02/2014 tarihleri arasında otomasyon sisteminin arızalı olmasına rağmen faaliyet
göstermek suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci
fıkrası ile 1240 sayılı Petrol Piyasasında Dağıtıcı Lisansı Sahiplerinin Bayi Denetim Sistemine
İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kurul Kararı’nın 5 inci maddesinin (14) numaralı bendine;
aykırı hareket ettiği;
c) Yazılı savunmasında öne sürülen hususların yapılan fiili haklı gösterecek gerekçeler
olamayacağı;
anlaşıldığından, Güzel Avrasya Turizm Seyahat ve Petrol Ürünleri Sanayi ve Ticaret
Limited Şirketi hakkında lisans almaksızın dağıtıcı faaliyeti göstermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı
Petrol Piyasası Kanunu’nun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt
bendi ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014 Yılında Uygulanacak Para
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 1.039.300,-TL; yine otomasyon sistemi arızalı
olmasına rağmen faaliyet göstermesi ile ilgili olarak 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 19
uncu maddesinin yedinci fıkrası ve Petrol Piyasası Kanununun 19 uncu Maddesi Uyarınca 2014
Yılında Uygulanacak Para Cezaları Hakkında Tebliğ gereğince belirlenen 72.751.-TL olmak
üzere toplam 1.112.051.-TL tutarında idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 1.112.051.-TL tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği,
yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi
nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292 2300 32
numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca Petrol Piyasası Kanunun 21 inci maddesinin üçüncü
fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde, Kurul Kararı
aleyhine İdare Mahkemesi’nde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari para
cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2495/2/1-1
—————
Kurul’un 04.12.2014 tarihli ve 5347 - 212 sayılı kararı ile Merzifon Samsun Çevre Yolu
1. Km No: 128 Merzifon/Amasya" adresinde faaliyet göstermek üzere Kurumumuzdan 21.06.2012
tarihli ve LPG - BAY/941 - 54/12862 numaralı LPG otogaz bayilik lisansı alan MERZİFON
PETROL NAKLİYE VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’ne ait, LPG otogaz
istasyonunda 12.03.2014 tarihinde yapılan denetimde LPG Yetkili Personel belgesi olmayan
personel çalıştırdığının tespit edilmesi sebebiyle 76.142,-TL idari para cezası uygulanmasına
karar verilmiştir.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca 76.142,-TL tutarındaki idari para cezasının 5326 sayılı
Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin 6 ncı fıkrası ve ilgili mevzuatlar gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde T.C. Vakıflar Bankası Ankara Bahçelievler
Şubesi nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR06 0001 5001 5800 7292
2300 41 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG)
Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18 inci
maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde,
Kurul Kararı aleyhine İdare Mahkemelerinde dava açma hakkınızın saklı olduğu, söz konusu idari
para cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen
Kurum hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme
talebinde bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması
halinde söz konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında
Kanun hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu 7201
sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2495/3/1-1
—————
Kurul’un 17/04/2014 tarihli ve 4976/74 sayılı kararı ile 08.10.2012 tarihli ve BAY/939 82/31619 sayılı bayilik lisansı sahibi Öz Eda Nur Petrol ve Petrol Ürünleri Akaryakıt Madeni Yağ
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
İnşaat Nakliyat İthalat ve İhracat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin TÜBİTAK MAM’da
yapılan analizi neticesinde düzenlenen 17 - 22/05/2013 tarihli ve 5177 sayılı analiz raporundan
numunelerin yağ ve solvent olduğunun anlaşılması sebebiyle sahibi bulunduğu istasyonda
14.05.2013 tarihi itibariyle tağşiş ve/veya hile amacıyla akaryakıta katılabilecek ürün bulundurmak
suretiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin ikinci fıkrasının (b) bendi ile
Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği’nin 38 inci maddesinin (e) bendine aykırı hareket ettiği
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda
Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı
savunmanızın alınmasına karar verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi, aksi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2495/4/1-1
—————
Kurul’un 08/01/2015 tarih ve 5414 - 20 sayılı Kararı ile, DAĞ/2552 - 4/27680 sayılı dağıtıcı
lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret Limited
Şirketi’nin, lisans başvurusunda belirtilen adresteki değişikliği Kuruma bildirme yükümlülüğünü
yerine getirmemesinin 5015 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci ve ikinci fıkraları ile Petrol
Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 18 inci maddesinin birinci ve ikinci fıkralarına ve sahibi olduğu
dağıtıcı lisansının Genel Hükümler” başlıklı Birinci Bölümünün “Bildirimler” başlıklı 15 inci
maddesine aykırı olması sebebiyle ilgili tüzel kişi hakkında 5015 sayılı Kanunun 6455 sayılı
Kanunla değişik 19 uncu maddesinin yedinci fıkrası hükmü gereğince belirlenen 70.000, -TL.
tutarında idari para cezası uygulanmasını kararlaştırmıştır.
Söz konusu Kurul Kararı uyarınca, 70.000, -TL. tutarındaki idari para cezasının 5326
sayılı Kabahatler Kanununun 17 nci maddesinin altıncı fıkrası ve ilgili mevzuat gereği, yazımızın
tebellüğ edildiği tarihi izleyen 60 gün içerisinde Vakıflar Bankası Bahçelievler Şubesi (Şube
Kodu: 14) nezdinde açılan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na ait TR55 0001 5001 5800 7292
2300 32 numaralı hesaba yatırılabileceği ve ayrıca 5015 sayılı Kanunun 21 inci maddesinin
üçüncü fıkrası uyarınca Kararın yazılı bildirim tarihinden itibaren 60 gün içerisinde Kurul Kararı
aleyhine yetkili idare mahkemesinde dava açma hakkının saklı olduğu, söz konusu idari para
cezasının yazımızın tebellüğ edildiği tarihi izleyen 30 gün içerisinde yukarıda kaydedilen Kurum
hesabına yatırılması halinde %25’lik indirimden yararlanılacağı veya taksitlendirme talebinde
bulunulabileceği, tebliğ tarihini takip eden 60 günlük süre içerisinde yatırılmaması halinde söz
konusu idari para cezasının, 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun
hükümlerine göre ilgili vergi dairesi aracılığı ile tahsil edileceğinin bilinmesi hususu,
7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2495/5/1-1
—————
Kurul’un 04/12/2014 tarih ve 5347/128 sayılı Kararı ile DAĞ/2552 - 4/27680 sayılı
dağıtıcı lisansı sahibi Raman Akaryakıt Dağıtım Nakliyat Petrol Ürünleri Sanayi İç ve Dış Ticaret
Limited Şirketi’nin, 23.01.2013 tarihli denetimde tespit edildiği üzere, BAY/939 - 82/27984
numaralı bayilik lisansı sahibi Dedem Petrol Tarım Turizm Nakliyat Hayvancılık Sanayi ve
Ticaret Limited Şirketi’nin Afyonkarahisar - Kütahya Karayolu 40.Km (Pafta No. J24 - C - 21d ,
Ada No: 101, Parsel No: 53) İhsaniye/Afyonkarahisar adresinde kurulu akaryakıt istasyonundaki
otomasyon sistemini sağlıklı çalıştırmaması ve mevcut otomasyon sisteminin arızasını süresi
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
içinde gidermemesi suretiyle, 1240 sayılı Kurul Kararının 4 üncü ve 5 inci maddesi hükümleri ile
5015 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 6 ncı fıkrası hükümlerine aykırı hareket ettiği,
değerlendirildiğinden, Petrol Piyasasında Yapılacak Denetimler ile Ön Araştırma ve
Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi
uyarınca, ön araştırma prosedürüne ve soruşturma raporu düzenlenmesine gerek olmaksızın
soruşturmaya söz konusu tüzel kişinin doğrudan yazılı savunmasının alınarak başlanması için
Denetim Dairesi Başkanlığının yetkilendirilmesine karar verilmiştir.
Söz konusu savunmanın tebliğ tarihini izleyen 15 (on beş) gün içerisinde Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’na gönderilmesi, aksi takdirde savunmanın dikkate alınmayacağı, 7201 sayılı
Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ edilir.
2495/6/1-1
—————
Kurul’un 03/02/2015 tarihli ve 5460/42 sayılı kararı ile 09.07.2013 tarihli ve BAY/939 82/32923 sayılı bayilik lisansı sahibi Sakpet Petrol Ürünleri Ticaret ve Sanayi Limited Şirketi’nin,
a) 02.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere Akköprü Petrol Akaryakıt
Ürünleri Taşımacılık Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi adına 02.09.2013 tarih ve 0193286 nolu
fatura edilmiş akaryakıtı almak suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği, dolayısıyla söz
konusu fiilin 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı
maddenin ikinci fıkrasının (a) bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin
(c) ve (d) bentlerine aykırılık teşkil ettiği,
b) 02.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine
müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2 nci
fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı 5 inci
maddesinin (14) üncü bendine aykırı hareket ettiği,
c) 13.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere, otomasyon sistemi,
dağıtıcısı tarafından gönderilen faturalar ve istasyonunun ödeme kaydedici cihaz mali hafıza
raporlarından anlaşıldığı üzere istasyonunda menşei belli olmayan akaryakıt bulundurması ve
Güzpet Akaryakıt İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi adına fatura edilmiş akaryakıtı almak
suretiyle dağıtıcısı dışında akaryakıt ikmal ettiği dolayısıyla söz konusu fiilin 5015 sayılı Petrol
Piyasası Kanununun 8 inci maddesinin birinci fıkrası yanında aynı maddenin ikinci fıkrasının (a)
bendi ile Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 38 inci maddesinin (c) ve (d) bentlerine aykırılık
teşkil ettiği,
d) 13.09.2013 tarihinde yapılan denetimde tespit edildiği üzere otomasyon sistemine
müdahale etmesi sebebiyle 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanununun 4 üncü maddesinin 1 inci ve 2
nci fıkraları ile 6 Temmuz 2007 tarihli ve 26574 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe
giren 1240 sayılı Kurul Kararının “İstasyon Otomasyon Sistemine İlişkin Usul ve Esaslar”
başlıklı 5 inci maddesinin (14) üncü bendine aykırı hareket ettiği, değerlendirildiğinden, Petrol
Piyasasında Yapılacak Denetimler İle ön Araştırma ve Soruşturmalarda Takip Edilecek Usul ve
Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 25 inci maddesi uyarınca yazılı savunmanızın alınmasına karar
verilmiştir.
Söz konusu savunma yazısının tebliğ tarihini izleyen 15 gün içerisinde Kurumumuza
gönderilmesi, asdi taktirde süresi içerisinde gönderilmeyen savunmanın dikkate alınmayacağı
hususu 7201 sayılı Tebligat Yasası uyarınca ilanen tebliğ olunur.
2495/7/1-1
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
23 Mart 2015 – Sayı : 29304
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
BAKANLAR KURULU KARARI
2015/7438 Bazı Yükseköğretim Kurumlarına Bağlı Olarak Fakülte, Enstitü ve
Yüksekokulların Kurulması ile Bazı Fakültelerin Kapatılması ve
Adlarının Değiştirilmesi Hakkında Karar
YÖNETMELİKLER
— Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Bilim Üniversitesi Organ, Doku ve Hücre Nakli Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Medipol Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— İstanbul Medipol Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
1
3
3
5
6
7
9
18
39
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
4 839 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content