close

Enter

Log in using OpenID

T.C. Resmî Gazete

embedDownload
T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
29 Haziran 2014
PAZAR
Sayı : 29045
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
T.C.
BAŞBAKANLIK
69471265-305-5196
27 Haziran 2014
CUMHURBAŞKANLIĞI YÜCE KATINA
Görüşmelerde bulunmak üzere; 29 Haziran 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesini yüksek tasviplerine saygıyla arz ederim.
Recep Tayyip ERDOĞAN
Başbakan
—————
T.C.
CUMHURBAŞKANLIĞI
68244839-140.03-168-355
27 Haziran 2014
BAŞBAKANLIĞA
İLGİ : 27/6/2014 tarihli ve 69471265-305-5196 sayılı yazınız.
Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Haziran 2014 tarihinde Almanya Federal Cumhuriyeti’ne
gidecek olan Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’in dönüşüne kadar Başbakan Yardımcılığına,
Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın vekâlet etmesi uygundur.
Bilgilerini rica ederim.
Abdullah GÜL
CUMHURBAŞKANI
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 104. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
YÖNETMELİKLER
İstanbul Gelişim Üniversitesinden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT POLİTİKALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına ve organlarının görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amacına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma
Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Senato: İstanbul Gelişim Üniversitesi Senatosunu,
d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı, iktisat politikaları alanında bilimsel araştırma ve çalışmalar yapmaktır.
(2) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İktisat politikaları konusunda teorik ve pratik inceleme ve araştırma çalışmaları yapmak.
b) İktisat politikaları eğitim, öğretimi ve uygulamalarının geliştirilmesine yardımcı olmak.
c) Türkiye’de iktisat politikaları ile ilgili konularda, araştırma, proje ve istişare taleplerini karşılamak.
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
ç) İktisat politikaları alanında bilimsel seminerler, konferanslar ve kongreler tertip etmek ve bu gibi faaliyetlere iştirak etmek, yayınlarda bulunmak, çalışma alanlarına giren işlerde
diğer yerli ve yabancı kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine göre
kurslar düzenlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 6 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 7 – (1) Merkez Müdürü, Rektör tarafından, Üniversite öğretim elemanları
arasından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulu üyeleri arasından en fazla iki kişiyi Müdür yardımcısı
olarak seçerek Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün verdiği işleri
yapar ve Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda Müdüre vekalet eder.
Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak
ve bu kurulların başkanı olarak toplantıları yönetmek.
c) Merkezi amaçları doğrultusunda yönetmek.
ç) Faaliyet raporu ve çalışma planını hazırlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak
üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir. Görev süresi
dolan üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyelerin yerine, aynı usulle
yenileri görevlendirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyet alanları kapsamındaki çalışmalarını planlamak ve yürütmek.
b) Yıllık faaliyet raporlarını ve çalışma programlarını Rektörlüğe sunmak.
c) İlgili mevzuat hükümlerine göre Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yapmak.
Danışma Kurulu
MADDE 11 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, iktisadi konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından
belirlenen bir tarihte toplanır.
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirerek değerlendirmeler yapmak, istişari nitelikte
görüş ve tavsiyelerde bulunmak.
b) Yıllık faaliyet raporlarını, çalışma programlarını değerlendirmek ve incelemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü
yürütür.
—— • ——
İstanbul Gelişim Üniversitesinden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL ÇALIŞMALARI
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Çalışmaları
Araştırma ve Uygulama Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (İSTMER): İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; İstanbul ili ile ilgili konularda araştırma, uygulama
yapmak ve yaptırmak, sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İstanbul hakkında günümüze kadar bilinenleri disiplinler arası çalışmalarla doğru ve
güvenilir bir şekilde ortaya koymak; bunun için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
b) İstanbul konusundaki belgeleri ve kaynakları araştırmak, incelemek ve yayınlamak.
c) Çalışma alanı çerçevesinde bulunan araştırma, rapor, yayın, belge, film, fotoğraf ve
benzerlerinden oluşan bir kitaplık, koleksiyon ve arşiv oluşturmak.
ç) İstanbul konusunda araştırma yapmak isteyenlere destek sağlamak.
d) İstanbul ile ilgili çalışma yapan kurumlar ve kuruluşlar arasında iletişim ve işbirliği
sağlamak, danışmanlık yapmak.
e) Merkez çalışmaları hakkında seminer, panel, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek.
f) Yapılan araştırmaların sonuçlarına dayalı önerilerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yapar.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe taslağını Rektöre sunmak.
e) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört
üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Gerekli görülen hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve
ilgili konularda kararlar almak.
b) Çeşitli çalışma alanlarında komisyonlar oluşturmak, bunların yöneticilerini belirlemek, komisyonlar tarafından hazırlanan raporları incelemek ve değerlendirmek.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
ç) Müdür tarafından önerilen diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
d) Bir sonraki yılın bütçe taslağını hazırlamak.
e) İlgili mevzuat hükümleri ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, İstanbul ile ilgili herhangi
bir konuda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu
üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından
belirlenen bir tarihte toplanır.
(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda
bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü
yürütür.
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
İstanbul Gelişim Üniversitesinden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ KAMUOYU VE TOPLUM
ARAŞTIRMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Kamuoyu ve
Toplum Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Kamuoyu ve Toplum
Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim
organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Proje grupları: Merkezin proje gruplarını,
e) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Toplumun gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sosyal bilimler alanlarındaki her tür
bilginin üretilmesi, edinilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bilgilerin toplumun tüm kesimlerine iletilmesini sağlamak.
b) Doğrudan ya da dolaylı biçimde sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapan bilim insanlarının ve eğitim-öğretim aşamasındaki öğrencilerin kamuoyu ve toplum araştırmaları konusunda yetişmesi, yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için zemin hazırlamak.
c) Sosyal bilimler alanında eğitim kalitesinin artırılması için uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak.
ç) Araştırma alanlarında ulusal/uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
Faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için;
a) Demografi çalışmaları,
b) Toplumsal kalkınma,
c) Sağlık sosyolojisi/antropolojisi,
ç) Siyaset sosyolojisi,
d) Kadın çalışmaları, kız çocuklarının eğitimi,
e) Yaşam tarzları, sosyal-kültürel eğilimler,
f) Refahı artırma çalışmaları,
g) Yaşlılar, ergenler, özürlüler gibi özel gruplar,
ğ) Sokak çocukları, aile içi şiddete maruz kalan çocuklar,
h) İnsan hakları ve vatandaşlık bilinci ile ilgili araştırmalar ve farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik uygulamalar,
ı) Üniversite yerleşkesine komşu olan bölgelerde olası sorunların tespiti ve iyileştirme
çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
i) Kadınların çalışma hayatına katılmaları, okuryazarlıklarının artırılması
alanlarında disiplinler arası bir anlayışla araştırmalar/çalışmalar yapar.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine Üniversitenin öğretim üyeleri arasından en çok iki kişi
Müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya
başkanlık etmek.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
d) Danışma Kurulunu olağan veya gerekli gördüğü veya Danışma Kurulu üyelerinin
yarıdan bir fazlasının talebi halinde olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek.
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak.
f) Merkezin, Merkeze bağlı proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkili biçimde çalışmasını sağlamak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak
üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma
Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Bu tutanakların birer kopyası Rektörlüğe gönderilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür adaylarını Rektörlüğe önermek.
b) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak, Merkezin yıllık
faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak.
c) Araştırma, yayın, öğretim ve çalışma alanlarına ilişkin diğer konularda karar almak.
ç) Merkez bünyesinde bilimsel proje gruplarını kurmak.
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plân ve programını hazırlamak ve Rektöre
sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin amacı ile ilgili
konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu
üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından
belirlenen bir tarihte toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan uzun vadeli bilimsel ve idari plânları değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna öneride bulunmak.
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
c) Bilgi ve deneyimleri ile Merkez faaliyetlerini desteklemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
İstanbul Gelişim Üniversitesinden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SİYASAL VE SOSYAL ARAŞTIRMALAR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) İGÜ: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
c) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
ç) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
d) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; siyasal ve sosyal kavramların ve süreçlerinin verimli
olarak uygulanması, yürütülmesi ve sağlanacak toplumsal faydanın artırılması için gerekli akademik desteği sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5 inci maddesinde belirtilen amaçlar çerçevesinde aşağıdaki çalışmalarda bulunur:
a) Siyasal ve sosyal olgular ve meselelerle ilgili kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarını bir araya getirerek bilgi alışverişini sağlamak üzere kurslar, ulusal ve uluslararası konferanslar, seminerler, kongreler ve sempozyumlar düzenlemek.
b) Siyasal ve sosyal konulara yönelik akademik ve toplumsal nitelikli çalışmalar yapmak.
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
c) Talep doğrultusunda kamu ve özel sektörün karşılaştıkları problemlerin çözümüne
yönelik araştırma, inceleme, fizibilite ve benzeri çalışmalar yapmak.
ç) Siyasal ve sosyal konular hakkında bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak, ulusal
ve uluslararası projeler geliştirmek ve araştırmalar yapmak.
d) Çalışmalarını yürütmek amacıyla, kamu ve özel sektör ile sivil toplum örgütleri üyelerinden oluşacak çalışma grupları kurmak ve bunların çalışmalarına destek vermek.
e) Merkezin çalışma alanına giren lisans ve yüksek lisans programlarındaki öğrencilere
öğrendiklerini uygulama ve pratik imkanları sağlamak.
f) Merkezin amacına uygun diğer çalışmaları yapmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Merkez Müdürü
MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıllığına görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.
(2) Merkez Müdürü, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Merkez Müdür
yardımcısı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdür yardımcıları
Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar.
Merkez Müdürünün görevleri
MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyon ve denetimi sağlamak.
ç) Bir önceki yıla ait yıllık faaliyet raporunu hazırlayarak Yönetim Kuruluna sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Merkez Müdür Yardımcısı ve
Merkezin amacı ile ilgili Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilecek beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulunun görev süresi üç yıldır. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan Yönetim Kurulu üyesinin yerine, kalan süreyi
tamamlamak üzere aynı birimden ve aynı yöntemle yeni bir üye görevlendirilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetlerini gözden geçirmek, Merkezin çalışma alanını ilgilendiren konularda kararlar almak.
b) Merkez Müdürünün her faaliyet dönemi sonunda hazırlayacağı faaliyet raporunun
düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, Yönetim Kuruluna sunulan raporu değerlendirmek.
c) Bir sonraki döneme ilişkin çalışma programını hazırlamak.
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
ç) Yurtiçi ve yurtdışı kuruluşlarla yapılacak işbirliği, anlaşma ve protokollerin esaslarını
tespit etmek.
d) Merkez faaliyetlerinin yürütülmesi için Danışma Kurulunun katkısı ile proje grupları
oluşturmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin amacı ile ilgili
konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu
üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından
belirlenen bir tarihte toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık çalışma planı ile ilgili görüş bildirmek.
b) Siyasal ve sosyal olgu ve meseleler hakkında Merkezin amaçları ve çalışma alanları
konusunda önerilerde bulunmak.
c) Proje grupları tarafından yürütülen çalışmaları değerlendirmek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü
yürütür.
—— • ——
İstanbul Gelişim Üniversitesinden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL SORUMLULUK
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına,
yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 13
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (SOMER): İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve
Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; sosyal sorumluluk ile ilgili konularda araştırma, uygulama yapmak ve yaptırmak, sonuçlarını kamuoyuna duyurmaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Sosyal sorumluluk hakkında günümüze kadar bilinenleri disiplinler arası çalışmalarla
doğru ve güvenilir bir şekilde ortaya koymak; bunun için ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak.
b) Sosyal sorumluluk konusundaki belgeleri ve kaynakları araştırmak, incelemek ve
yayınlamak.
c) Çalışma alanı çerçevesinde bulunan araştırma, rapor, yayın, belge, film, fotoğraf ve
benzerlerinden oluşan bir kitaplık, koleksiyon ve arşiv oluşturmak.
ç) Sosyal sorumluluk konusunda araştırma yapmak isteyenlere destek sağlamak.
d) Sosyal sorumluluk ile ilgili çalışma yapan kurumlar ve kuruluşlar arasında iletişim
ve işbirliği sağlamak, danışmanlık yapmak.
e) Merkez çalışmaları hakkında seminer, panel, konferans ve benzeri toplantılar düzenlemek.
f) Yapılan araştırmaların sonuçlarına dayalı önerilerde bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl
için görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür tekrar aynı yöntemle görevlendirilebilir.
(2) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yapar.
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Yönetim Kurulunun aldığı kararları uygulamak.
ç) Her yılın sonunda Rektöre Merkezin çalışmaları ile ilgili rapor vermek.
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçe taslağını Rektöre sunmak.
e) Yönetim Kurulunu ve Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Üniversite Yönetim Kurulu tarafından
Üniversitenin öğretim elemanları arasından seçilen ve Rektör tarafından görevlendirilen dört
üye ile birlikte toplam beş üyeden oluşur.
(2) Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi üç yıldır. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(3) Yönetim Kurulu, Müdürün başkanlığında olağan olarak ayda bir kez toplanır. Yönetim
Kurulu gerekli görülen hallerde olağanüstü olarak Müdürün çağrısı ile daha sık toplanabilir.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin araştırma, uygulama ve eğitim programı ile çalışma planını hazırlamak ve
ilgili konularda kararlar almak.
b) Merkezin çalışma alanlarında komisyonlar oluşturmak, bunlara yönetici belirlemek,
komisyonlar tarafından hazırlanan raporları incelemek ve değerlendirmek.
c) Merkezin yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak.
ç) Müdür tarafından önerilen diğer konuları görüşüp karara bağlamak.
d) Bir sonraki yılın bütçe taslağını hazırlamak.
e) 2547 sayılı Kanun ile verilen diğer görevleri yapmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin amacı ile ilgili
bir konuda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu
üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunca gerekli görülen hallerde Müdür tarafından
belirlenen bir tarihte toplanır.
(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda
bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü
yürütür.
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
İstanbul Gelişim Üniversitesinden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE VE YABANCI DİL
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil
Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, bunların görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (TÖMER): İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama
ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet: İstanbul Gelişim Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
e) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
f) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; yükseköğretim kurumlarında öğrenim görmek için
yurtdışından gelecek yabancı uyruklu öğrencilere Türkçe öğretmek, yabancılara Türkçe öğretmek amacıyla Türkiye'den yurt dışına gidecek öğretim elemanlarının yetiştirilmesini sağlamak,
ihtiyaç duyulan yabancı dillerde kurslar düzenlemek, gerekli dokümantasyon ve materyal çalışmaları yapmak, ilgili ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak ortak
proje faaliyetleri yürütmek ve oluşturulan bilgi birikiminin ulusal ve uluslararası alanda çeşitli
etkinliklerle paylaşılmasını sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Yurtiçinde ve yurtdışında Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, dil öğretme faaliyetlerine destek olmak üzere Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak ve bu amaçla ilgili mevzuat
hükümlerine göre şubeler açmak.
b) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi konusunda uygulamalar ve araştırmalar yaparak
programlar hazırlayıp yöntemler geliştirmek, bu konu ile ilgili yurtiçindeki ve yurtdışındaki
çeşitli kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak.
c) Uluslararası ikili anlaşmalar çerçevesinde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile özel
sektör kuruluşları ve Türkiye’deki üniversitelerin ilgili birimleri ile Türkçe ve yabancı dillerin
öğretimi konusunda çalışmalar yaparak ortak eğitim-öğretim, araştırma, uygulama ve yayın
faaliyetlerinde bulunmak.
Sayfa : 16
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
ç) Türkçe ve yabancı dillerin öğretimi ile ilgili araştırma ve uygulamaları teşvik etmek,
yapılan araştırmaları duyurmak için seminer, kurs ve toplantılar düzenlemek.
d) Türkçeyi ve yabancı dilleri öğretmek, yabancılara Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmak amacıyla yurtiçi ve yurtdışında geziler düzenlemek, öğretim elemanlarına ve öğrencilere
ödüller vermek, dil öğrenimini teşvik etmek amacıyla kursiyerlere burs vermek.
e) Türkçe ve yabancı dil öğretimine yönelik öğretim araçlarını hazırlamak; kitap, dergi,
bülten, rapor, proje, broşür yayınlamak, bu amaçla yurtiçi ve yurtdışındaki çeşitli fuarlara katılarak tanıtım masaları açmak.
f) Türkçe ve yabancı dil öğretimi konusundaki gelişmeleri yakından izlemek amacıyla
yurtiçinde ve yurtdışında çeşitli seminer, çalıştay ve benzeri etkinlikler düzenlemek ve bu tür
çalışmalara katılmak.
g) Yurtdışındaki üniversitelerin Türkoloji bölümü öğrencilerine ve Türkiye'deki üniversitelerin Türk Dili, dil bilim ve yabancı diller son sınıf öğrencilerine ve mezunlarına mesleki
tecrübeye yönelik uygulama programları düzenlemek, gerektiğinde bu çalışmalarla ilgili sertifikalar vermek.
ğ) Türkçe ve yabancı dil öğretimini yaygınlaştırmak için uzaktan eğitim programlarını
ve sınavlarını hazırlamak, bunları yurtiçinde ve yurtdışında uygulamak, yurtdışındaki çeşitli
üniversite ve dil merkezleriyle işbirliği yaparak öğrenci ve öğretim elemanı değişimini ve eğitim araçlarının paylaşımını sağlamak.
h) Türkçe ve yabancı dil öğretiminin verimli hale getirilmesi için bu dillerin öğretimi
arasında karşılaştırmalı çalışmalar yapmak.
ı) Yurtdışında yaşayan ve/veya Türkiye’ye dönen Türk çocuklarına ve yetişkinlere Türkçe
öğretmek.
i) Yurtdışında yaşayan Türk çocuklarının ve yetişkinlerin içinde yaşadıkları topluma
uyum sağlayabilmeleri, okullarında ve işlerinde başarılı olabilmeleri için onlara yaşadıkları ülkenin dilini öğretmek.
j) Bilimsel çalışmaları desteklemek; kurum ve kuruluşların isteklerini karşılamak amacıyla
çeşitli dillerde çeviriler yapmak.
k) Kurum ve kuruluşların istekleri doğrultusunda dil sınavları düzenlemek.
l) İlk ve ortaöğretim düzeyindeki öğrencilerin yabancı dillerini geliştirmeye yönelik
sosyal ve kültürel destekli kurslar açmak.
m) Türkçe ve yabancı dil öğretimiyle ilgili projeler geliştirmek, bu alanda hazırlanan
ulusal ve uluslararası projelere ortaklık etmek.
n) TÖMER'de Türkçe öğrenen yabancı uyruklu öğrencilerin Türk öğrencilerle tanışıp
kaynaşmalarını sağlamak amacıyla sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlemek, koro, konuşma
kulübü, gösteri gibi çeşitli çalışma grupları oluşturmak.
o) Üniversite ve Merkez ile ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirici tanıtım faaliyetlerinde
bulunmak veya Üniversitenin bu tür faaliyetlerine katkıda bulunmak.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim üyeleri arasından üç
yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir.
(2) Müdürün görevleri; Merkezi temsil etmek, Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna
başkanlık etmek ve bu kurullarda alınan kararları uygulamak, TÖMER'in merkez ve şubelerindeki işler ile her düzeydeki personelin görev ve sorumlulukları üzerinde genel gözetim ve
denetim görevini yapmak, TÖMER'in araştırma ve uygulama faaliyetleri için ortaya çıkan ihtiyaçlarını ve bunlarla ilgili önerilerini Rektöre iletmektir.
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
(3) Müdür; Merkezin temsil edilmesinden, öğretim kapasitesinin verimli bir şekilde
kullanılmasından ve geliştirilmesinden, eğitim-öğretim, araştırma, uygulama, yayın faaliyetleri
ve sınavların düzenli bir şekilde yürütülmesinden, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin
yapılmasından ve sonuçlarının alınmasından Rektöre karşı birinci derecede sorumludur.
Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak
üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Müdür gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
(3) Müdür, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişiyi Müdür yardımcısı olarak
görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdür yardımcıları Müdürün verdiği işleri
yapar.
(4) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetleri ile ilgili karar almak, bu faaliyetlere ilişkin esasları belirlemek.
b) Merkezi ilgilendiren düzenleyici işlemleri hazırlamak.
c) Merkezin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak.
ç) Merkezde öğretilen dillerin kurslarının türü, süreleri ve içerikleri, bu kurslara ait dönemler, düzeyler, kurlar, kurların haftalık ders saati ağırlıkları, kurslara ait kayıt koşulları, kurslarda kullanılacak materyallerin hazırlanması ve seçimi, kurs dönemlerinin sonlarında veya
bağımsızca uygulanacak sınavların türü, içerikleri ve uygulanma süreçleri, kurslarda görev alacak okutmanların seçimi, bu okutmanların eğitimi ve kurslara hazırlanması gibi eğitimsel konulara ilişkin esasları belirlemek.
d) Merkezde görev yapacak aday öğretim elemanlarının yetiştirilmesine ilişkin ilkeleri
belirlemek.
e) Merkezde görev yapan öğretim elemanlarının hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek.
f) Merkezde eğitim, araştırma ve yayım çalışmaları için geçici çalışma grupları, eğitim
koordinatörlüklerini oluşturmak.
g) TÖMER şubelerinde uygulanacak ücretlere ilişkin Rektöre önerilerde bulunmak.
ğ) Yeni şubeler açılması, mevcut şubelerden gerekli görülenlerin kapatılması konusunda
Rektöre önerilerde bulunmak.
h) İlgili mevzuat hükümlerine göre şubeler oluşturulmasına ve işleyişine ilişkin esasları
belirlemek, hazırlamak ve hazırlanan esasları Üniversite Yönetim Kuruluna sunmak.
Danışma Kurulu ve görevleri
MADDE 10 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, ilgili konularda çalışmalar
yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu üyeliğine Üniversite
dışından ve içinden üye seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından
belirlenen bir tarihte toplanır.
(3) Danışma Kurulunun görevi; Merkezin çalışmaları hakkında önerilerde ve katkılarda
bulunmaktır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü
yürütür.
Sayfa : 18
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
İstanbul Gelişim Üniversitesinden:
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ YENİ NESİL GİRİŞİMCİLİK VE
İNOVASYON UYGULAMA VE ARAŞTIRMA
MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına,
yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Nesil Girişimcilik
ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez: İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: İstanbul Gelişim Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; Üniversite ile iş dünyasının işbirliğini geliştirerek
toplumsal gelişmeye katkıda bulunmak üzere, öğretim elemanları, öğrenciler ve girişimci özelliklerine sahip kişilerin yenilikçilik ve yaratıcılık ile ilgili fikirlerini hayata geçirebilmeleri için
ihtiyaç duyulan girişimcilik konularında, küresel yaklaşımlar izlenerek bilgi ve becerilerinin
geliştirilmesini ve çeşitlenmesini sağlamak, yenilikçi ve katılımcı projeler üreten bir yapı oluşturmak, bu yapı içerisinde akademisyen, öğrenci ve uygulamacıların yetiştirilmesi ve disiplinler
arası çalışmalar ile yayınlar ve projeler üretilmesine olanak sağlamaktır.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Türkiye’de girişimciliğin gelişmesi için gerekli koşulları, ilkeleri incelemek, bu konudaki sorunları belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek.
b) Türkiye’de girişimcilik ve inovasyon gelişimi ile ilgili ihtisas kitaplığı, arşivi ve vaka
veri tabanı oluşturmak.
c) Girişimcilik ve inovasyon konularında çalışan yurt içi ve yurt dışı kuruluşlarla akademik işbirliği yapmak.
ç) Girişimcilik alanında yaratıcı ve yenilikçi uygulama ve araştırma çalışmaları ile yayınlar yapmak.
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
d) Girişimci adaylarına eğitim ve danışmanlık desteği sağlayarak, bilgi ve beceri düzeylerini yükselterek başarılı olmalarına katkıda bulunup, girişimciliğin geliştirilmesini sağlamak
amacıyla incelemeler yapmak, öneriler geliştirmek ve ilgili kuruluşlarla çözümler üretmek.
e) Öğrencileri, akademik personeli ve girişimcileri, girişimcilik konusunda teşvik etmek
ve başarılı işletmeler kurmalarını sağlamak için gerekli becerilerle donatmak için çalışmalar
yapmak.
f) Girişim hareketlerinin başlangıcı, yönetimi, büyütülmesi, cesaretlendirilmesi ve anlaşılmasını sağlamak, yerel ve bölgesel kuruluşlarla işbirliği yapmak suretiyle girişimciliği geliştirici önerileri derlemek, yerel düzeyde uygun model ve programlar oluşturarak birlikte bu
programları gerçekleştirmek.
g) Akademik çevreler, iş dünyası ve idari kurumları bir araya getirerek, girişimcilik alanında profesyonel hizmetlerin koordinesini yapmak; akademik çevreler ve iş dünyası için eğitim hizmetleri ve sertifika programları düzenlemek.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri
Merkezin yönetim organları
MADDE 7 – (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
c) Danışma Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür; Üniversitede tam zamanlı görev yapan öğretim elemanları
arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesi ve geliştirilmesinden
Rektöre karşı sorumludur.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek.
b) Yönetim Kuruluna ve Danışma Kuruluna başkanlık etmek.
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak.
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
d) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve
toplantılara başkanlık etmek.
e) Yurt içi ve yurt dışında benzer faaliyetlerde bulunan kuruluşlarla iş birliği yapmak.
f) Gerektiğinde Danışma Kurulunu toplantıya çağırmak; bu toplantıların gündemini hazırlamak ve toplantılara başkanlık etmek.
g) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait yıllık çalışma programını
hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür ile Üniversitede görev yapan öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilen dört öğretim elemanı olmak
üzere toplam beş kişiden oluşur. Süresi biten üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu en az ayda bir defa toplanır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin çalışma programını hazırlamak ve yürütmek.
b) Merkezin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.
c) Merkez bünyesinde kurulacak bilimsel çalışma gruplarında görevlendirilecek öğretim
elemanlarının seçimini yapmak ve görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak.
ç) Araştırma ve uygulama projeleri, kurs ve benzeri eğitim önerilerini bilimsel çalışma
kurullarının da katkıları ile değerlendirmek, görevlendirilecek kişi, kuruluş ve Üniversite birimlerini belirlemek.
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
d) Üniversite dışı ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokol taslaklarını hazırlamak ve Rektörlüğe sunmak.
e) Merkezde görevlendirilecek idari ve teknik personelin seçimini yaparak Rektörün
onayına sunmak.
Danışma Kurulu
MADDE 12 – (1) Danışma Kurulu; Müdürün başkanlığında, Merkezin amacı ile ilgili
konularda çalışmalar yapmış ya da yapmakta olan en fazla on kişiden oluşur. Danışma Kurulu
üyeleri, Müdürün teklifi üzerine Rektör tarafından üç yıl için görevlendirilir. Danışma Kurulu
üyeliğine Üniversite dışından ve içinden üye seçilebilir.
(2) Danışma Kurulu, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde Müdür tarafından
belirlenen bir tarihte toplanır.
Danışma Kurulunun görevleri
MADDE 13 – (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak.
b) İlgili kurum ve kuruluşlarla işbirliğini sağlamaya yönelik çalışmalar yapmak ve girişimcilik alanında önerilerde bulunmak.
c) Girişim kültürünün yaygınlaşması için sektör temsilcileri ile girişimcilerin buluşmasını sağlamak.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Gelişim Üniversitesi Rektörü
yürütür.
—— • ——
TEBLİĞ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:
İŞKOLU TESPİT KARARI
Karar No.
İşyeri
: 2014/53
: Ankyra Org. Tur. Sağ. Rek. İnş. Yemek Ürt. Bilg. Tem. Gıda
İlaçlama Taah. Tic. Ltd. Şti.
Kızılırmak Mah. 1450 Sok. No: 9/33
Çukurambar-Çankaya/ANKARA
SGK Sicil No. : 1172372.034
Tespiti İsteyen : Genel-İş Sendikası
İnceleme
: Ankyra Org. Tur. Sağ. Rek. İnş. Yemek Ürt. Bilg. Tem. Gıda İlaçlama Taah. Tic. Ltd. Şti.’de Bakanlığımızca yapılan incelemede; merkezi Kızılırmak Mah.
1450 Sok. No: 9/33 Çukurambar-Çankaya/ANKARA adresinde bulunan işyerinde satın alma,
personel, ihale ve muhasebe gibi ofis işlerin yapıldığı, şirketin hizmet alım sözleşmesi ile Yukarı
Mah. Belediye Cad. No: 6 Kartal/İSTANBUL adresinde bulunan Kartal Belediye Başkanlığına
ait tüm Müdürlükler ve Müdürlüklere bağlı birimlerde ihtiyaç duyulan alanlarda çalıştırılmak
üzere işçi temini işinin yapıldığı, bu nedenle yapılan işlerin İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra
numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkolunda,
Karar: Ankyra Org. Tur. Sağ. Rek. İnş. Yemek Ürt. Bilg. Tem. Gıda İlaçlama Taah.
Tic. Ltd. Şti. işyerinde yürütülen işlerin niteliği itibariyle İşkolları Yönetmeliğinin 10 sıra numaralı “Ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar” işkoluna girdiğine ve yapılan bu tespitin Resmî
Gazete’de yayımlanmasına 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun 5 inci
maddesi gereğince karar verilmiştir.
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
Sayfa : 21
Sayfa : 22
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
Sayfa : 24
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
Sayfa : 26
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
Sayfa : 50
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Sayfa : 52
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Sayfa : 54
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
29 Haziran 2014
PAZAR
Sayı : 29045
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No : 2013/1660
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ahmet ve Hatice oğlu 1964 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan BAHRİ MUHAMET hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı
açılan kamu davasında mahkememizin 17/04/2014 tarih ve 2013/1660 esas, 2014/619 karar sayılı
ilamı ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54.
maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
4982
—————
Esas No : 2013/1348
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Morad ve Delafroz oğlu 26/12/1984 D.lu
AHVAZ/İRAN Nüf. kayıtlı olan KAVEH ARZANI BIRGANI hakkında Kaçakçılık suçundan
dolayı açılan kamu davasında mahkememizin 20/01/2014 tarih ve 2013/1348 esas, 2014/88 karar
sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına ve
sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine
karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
4983
—————

Esas No : 2013/1648
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Remzn ve Seene oğlu 1994 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan TARK TAYFUR hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 17/04/2014 tarih ve 2013/1648 esas, 2014/623 karar sayılı ilamı
ile sanığın beraatine ve sanıkta yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi
gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK’un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
4984
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
Bala Asliye Ceza Mahkemesi Hakimliğinden:
Bala Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/120 Esas ve 2014/55 karar sayılı ilamıyla OSMAN
ve HATİCE oğlu 1995 D.lu SURİYE uyruklu olan İSAM EL ALİ hakkında 5607 sayılı
YASAYA MUHALEFET suçundan dolayı açılan kamu davasında sanık hakkında 5607 sayılı
Kanun 3/1-5 maddesi uyarınca neticeten 3 ay 10 gün hapis ve 40,00-TL adli para cezası ile
cezalandırılmasına, hükmolunan hapis ve adli para cezası yönünden 5271 sayılı CMK M. 231/5-6
gereğince hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve el konulan kaçak eşyanın müsaderesine
karar verilmiştir.
Gerekçeli karar, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşıldığından 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S.
CMUK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı ilanen tebliğ olunur.
5476
—————
Bala Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/123 Esas ve 2013/253 karar sayılı ilamıyla
KAMİL ve NEBİHE ZEKERİYA oğlu 1982 HALEP D.lu SURİYE uyruklu olan DIYAUDDİN
MUSİLLİ hakkında 5607 sayılı YASAYA MUHALEFET suçundan dolayı açılan kamu
davasında sanık hakkında 5607 sayılı Kanun 3/1-5 maddesi uyarınca neticeten 4.200,00-TL adli
para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Gerekçeli karar, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşıldığından 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 310. maddesi
gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı kesinleşmiş olunacağı ilanen
tebliğ olunur.
5477
—————
Bala Asliye Ceza Mahkemesi’nin 2013/122 Esas ve 2013/252 karar sayılı ilamıyla ABDİ
ve CEMİLE oğlu 1976 AZEZ D.lu SURİYE uyruklu olan MUHAMMED ÖKKEŞ hakkında 5607
sayılı YASAYA MUHALEFET suçundan dolayı açılan kamu davasında sanık hakkında 5607
sayılı Kanun 3/1-5 maddesi uyarınca neticeten 4.200,00-TL adli para cezası ile cezalandırılmasına
karar verilmiştir.
Gerekçeli karar, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşıldığından 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S.
CMUK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
taktirde kesinleşmiş olunacağı ilanen tebliğ olunur.
5478
—————
Bala Asliye Ceza Mahkemesinin 2013/121 Esas ve 2013/251 karar sayılı ilamıyla NURİ
ve HANİFE SEYDO oğlu 1987 HALEP D.lu SURİYE uyruklu olan ŞEVKET YUSUF hakkında
5607 sayılı YASAYA MUHALEFET suçundan dolayı açılan kamu davasında sanık hakkında
5607 sayılı Kanun 3/1-5 maddesi uyarınca neticeten 4.200,00-TL adli para cezası ile
cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Gerekçeli karar, sanığın adresi belli olmadığından tebliğ edilemediği anlaşıldığından 7201
sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 S.
CMUK.nun 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı ilanen tebliğ olunur.
5479
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TTK İHTİYACI OLAN 13 KALEM ALSZ YERALTI ELEKTRİK KABLOLARI
ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 3/G MADDESİ KAPSAMINDA
AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası
: 2014/72192
1 - İdarenin
a) Adresi
: Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü Satın
Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Telefon ve faks numarası
: Tel: 0-372-259 47 94 - 84
Fax: 0-372-251 19 00 - 253 12 73
c) Elektronik posta adresi (varsa) : [email protected]
2 - İhale konusu işin nev’i
a) Niteliği, türü ve miktarı
Malzemenin Cinsi:
2x1,5 mm² telefon kablosu MGM-110
1.000 metre
2x2x1,5 mm² telefon kablosu MGM-110
3.000 metre
10x2x1,5 mm² telefon kablosu MGM-110
b) Teslim yeri
Miktarı:
500 metre
2x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken
uyarı kablosu MGM-110
3.000 metre
4x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken
uyarı kablosu MGM-110
13.000 metre
7x1,5 mm² (mavi) tek kat çelik zırhlı erken
uyarı kablosu MGM-110
16.000 metre
2x4 mm² Ocakiçi Aydınlatma kablosu
MGM-109
11.250 metre
3 x4 mm² Uzaktan Kumanda Kablosu
MGM-112 Tip: 63
1.000 metre
3x50 mm² 0,6/1 Kv. Tip: 1013 güç kablosu
MGM-109
3.500 metre
3x70 mm² 0,6/1 Kv. Tip: 1013 güç kablosu
MGM-109
500 metre
3x95 mm² 0,6/1 Kv. Tip: 1013 güç kablosu
MGM-109
3.000 metre
3x70 mm² 1,9/3.3 Kv. Tip: 3013 güç
kablosu MGM-109
2.500 metre
3x16+16+16 mm² Tip: 7 konveyör kablosu
MGM-115
9.000 metre
: TTK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Makine ve İkmal Daire
Başkanlığı Muayene ve Tesellüm İşleri Şube Müdürlüğü
Tesellüm Şefliği ambarıdır.
Sayfa : 70
c) Teslim süresi
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
: Firmalar siparişi takiben zırhsız lastik kabloları 90
takvim gününde diğer malzemeleri 60 takvim gününde
teslim edeceklerdir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: TTK Satın Alma Daire Başkanlığı ZONGULDAK
b) Tarihi ve saati
: 21.07.2014 Pazartesi – saat 15:00
c) Dosya no
: 1415042
4 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler ve yeterlik kriterleri
4.1 - İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında
sunmaları gerekir:
a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile
elektronik posta adresi,
b) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası
belgesi;
1) Gerçek kişi olması halinde, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış,
Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu
Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilanın yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel
kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları
ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi
veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) İhale İdari şartnamesinin 9 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde
sayılan durumlar da olunmadığına ilişkin, ihale tarihinden önceki üç ay içinde alınmış belgeler ile
buna ilişkin yazılı taahhütname,
e) Şekli ve içeriği Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
f) İhale İdari şartnamesinde belirlenen geçici teminat,
g) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin
noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
h) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen iş
ortaklığı beyannamesi
j) İsteklilerin alt yüklenicilere yaptırmayı düşündükleri işlere ait önerileri ve işlerin listesi,
k) İhale dokümanının satın alındığına dair belge, İsteklinin ortak girişim olması halinde
(b), (c) ve (d) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2 - Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin aranacak belgeler ve bu belgelerin taşıması
gereken kriterler.
4.3 - Teklif edilen kablo tipi için ALSZ Test Sertifikası ve (teklif yılı için geçerli) imal
lisansı.
4.3.2 - Teklif edilen kablolar, kabul tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl süre ile garantili
olacaktır.
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
4.3.3 - Kısmi teslimat yapılabilecektir. Teslim edilen bir parti mal için yapılan muayene
yalnız o parti mal için geçerlidir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklifin belirlenmesi:
5.1 - En düşük fiyat esasına göre belirlenecektir. Tekliflerin eşit olması durumunda erken
teslim süresi esas alınacaktır.
5.2 - İstekliler tekliflerini Türk Lirası olarak vereceklerdir.
6 - İhale, İdari Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
7 - İhale dökümanı TTK Satın Alma Dairesi Başkanlığı Bülent Ecevit Caddesi No: 2
Zonguldak ve TTK Ankara Misafirhanesi 7. Cadde (Aşkaabat Cd.) 19. Sokak No 22 Bahçelievler/
Ankara görülebilir ve şartnameler 100,00 TL. karşılığı aynı adreslerden temin edilebilir.
“İhale dokümanı kargo yoluyla da satın alınması mümkündür. Kargo yoluyla ihale
dokümanı almak isteyenler, Kargo masrafı kendilerine ait olmak üzere 100,00 TL. İhale
dokümanını Vakıflar Bankası Zonguldak Şubesindeki TR910001 5001 58007292564228 no’lu
hesabımıza yatıracaklardır. Kargo yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, İhale dokümanı
bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresinde belirtildiği ihale
dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale
tarihinden sonra en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanının kargo yoluyla
gönderilmesi halinde, kargonun ulaşmamasından veya geç ulaşmasından yada dokümanın eksik
olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. İhaleye teklif verecek olanların
ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler en geç 21.07.2014 Pazartesi – saat 15:00’e kadar Türkiye Taşkömürü
Kurumu Genel Müdürlüğü Satın Alma Dairesi Başkanlığına elden teslim edilebileceği gibi iadelitaahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Ancak postada doğabilecek gecikmeden idaremiz
sorumlu değildir.
9 - İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu,
ihale üzerine bırakılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen
birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme
imzalanacaktır. İhale konusu işe ilişkin kısmi teklif verilebilecektir.
10 - İstekliler teklif edilen bedelin %3’den az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
oranda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin %3’ünden az oranda geçici teminat
veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılacaktır.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren en az 120 takvim günü
olmalıdır.
12 - Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13 - Bu ihale ile ilgili olarak ceza ve halelerden yasaklama hükümleri için aşağıdaki
maddeler uygulanır.
13.1.1 - İsteklilere uygulanacak cezai müeyyide ve ihalelerden yasaklama işlemlerinde
4734 sayılı Kanun ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
13.1.2 - Sözleşmenin uygulanması safhasında yasak fiil ve davranışlar ile ihalelerden
yasaklama işlemleri Kurumumuz Mal, Hizmet Alımları ve Yapım işleri ile ilgili
Yönetmeliğimizin 15/A ve 15/B maddelerinde yer alan hükümler uygulanır.
İlan olunur.
5558/1-1
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
MUHTELİF MALZEMELER SATIN ALINACAKTIR
Burdur Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız güneş enerjisi sisteminde kullanılmak üzere muhtelif malzeme temini ihalesi
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası
: 2014/72780
1 - İdarenin
a) Adresi
: Şeker Fabrikası Müdürlüğü-Şekerevleri Mah. Yunus
Emre Cad. Kapı No:2 15220 BURDUR
b) Telefon ve faks numarası : 0 248 233 19 35 – 0 248 233 12 67
2 - İhale konusu malın
a) Adı
: Fabrikamız güneş enerjisi sisteminde kullanılmak üzere
muhtelif malzeme temini
b) Niteliği ve miktarı
: Aşağıda yazılı malzemeler şartname ve sözleşmede
belirtilen şartlar dahilinde Fabrikamıza teslim edilmek
üzere satın alınacaktır.
ADI
KAPALI GENLEŞME
DEPOSU
SİRKÜLASYON POMPASI
ÇİFT SERPATİNLİ BOYLER
5000 LT
HAVA TÜPÜ (ÇELİK) 3 LT
ÇIKISLAR
OTOMATİK HAVA
PÜRJÖRÜ
SU TESİSATI EMNİYET
VENTİLİ
SU TESİSATI EMNİYET
VENTİLİ
MİNİ KÜRESEL VANA
MİNİ KÜRESEL VANA
DİRSEK 90' Ø 168,3X7,1
EŞİT TEE Ø 88,9 X5,4
EKS.REDÜKSİYON Ø 88,9
XØ76,1X5,1
DÜZ FLANŞ
KÖŞE REKOR
NİPEL
MANŞON
WAFER TİP KELEBEK
VANA
WAFER TİP KELEBEK
VANA
WAFER TİP KELEBEK
VANA
ÇELİK BORU
DİKİŞSİZ ÇELİK ÇEKME
BORU
EVSAFI
ÖLÇÜSÜ
MİKTARI
500 LT
ADET
1
Ø =7,2 M3/H HM=30 mss
ADET
1
5000 LT
ADET
5
3 LT. ÇIKIŞLAR 1/2 " DİŞLİ
ADET
12
1/2 " DİŞLİ
ADET
12
ADET
1
ADET
1
ADET
ADET
ADET
ADET
120
10
20
16
ADET
20
ADET
20
ADET
ADET
ADET
120
200
120
DN 80 PN 16
ADET
6
DN 65 PN 16
ADET
10
DN 50 PN 16
ADET
10
Ø 168,3 X5 TS EN 10217-1
NİSAN 2003
METRE
204
Ø 108 X10-S335JR
METRE
36
ANMA ÇAPI :3/4 AÇMA
BASINCI 2,5 BAR
ANMA ÇAPI :11/2 AÇMA
BASINCI 3 BAR
3/4 " PN 10 PİRİNÇ
1/2 " PN 10 PİRİNÇ
DIN 2605 P235 (ST37)
DIN 2615 P235 (ST37)
P235 (ST37) KAYNAK
AĞIZLI
DN 50 PN10 EN 1092 S 235
(ST37)
3/4 " SARI
3/4" SARI
3/4 " SİYAH
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 73
3 - İhale Konusu malın teslim yeri
: Burdur Şeker Fabrikası
4 - İhale dokümanın görülmesi ve temini:
a) İhale dokümanının görüleceği yer
: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi
b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer
: Burdur Şeker Fabrikası Ticaret Servisi
c) İhale dokümanının satış bedeli (KDV dahil) : 30,00 TL
5 - İhaleye ilişkin bilgiler ile son teklif verme tarih ve saati
a) Tekliflerin sunulacağı adres
: Burdur Şeker Fabrikası Haberleşme
Şefliği
b) İhalenin yapılacağı adres
: Burdur Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
c) İhale (son teklif verme) tarihi
: 14/07/2014
d) İhale (son teklif verme) saati
: Saat 14.30
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir. Bu ihalede malzemenin tamamı için teklif verilecektir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü olmalıdır.
8 - Mezkur mal alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu
ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp
yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
5561/1-1
—— • ——
TAŞINMAZ SATIŞI YAPILACAKTIR
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait ve aşağıda özellikleri belirtilen taşınmazın satışı işinin ihalesi
yapılacaktır.
1) Encümen Kayıt No
: 1169
2) Taşınmaza Dair Bilgiler:
a) İli
: İstanbul
b) İlçesi
: Tuzla
c) Cinsi
: Arsa
d) Pafta No
: 1
e) Ada No
: --f) Parsel No
: 652
g) Yüzölçümü
: 521,84 m²
h) Satılacak Hisse Oranı
: Tamamı
i) Halihazır
: Boş
j) İmar Durumu
: Konut Alanı
k) Vakfiyesi Olup Olmadığı : Yok
ı) Adres (Cadde-Sokak-No) : Merkez Mah. Gülbeyaz Sok.
3) Muhammen Bedeli
: 1.565.520.-TL
4) Geçici Teminatı
: 46.965,60 TL
6) İhale Tarihi ve Saati
: 16 Temmuz 2014 – 13:00
7) İhalenin Yapılacağı Yer
: İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Encümen
Salonu Saraçhane/İstanbul
8) İhale Usulü
: Fonlar İhale Yönetmeliğinin 38. maddesine istinaden
Açık Teklif Usulü
9) İhale Şartnamesi
: Mesken Müdürlüğü’nden satın alınabilir ya da aynı
yerde ücretsiz görülebilir.
Fuatpaşa Cad. No: 26 Mercan/İSTANBUL
Tel: 0212 455 33 30 Fax: 0212 449 51 07
10) Şartname Bedeli
: 600.-TL
Sayfa : 74
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
11) İhaleye katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
a) Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah belgesi yada T.C. Kimlik Numaralarını ihtiva eden
“Nüfus Cüzdanı”,
“Sürücü Belgesi” veya “Pasaport” ibrâzı (Gerçek kişiler)
b) 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nda belirtilen Geçici Teminat
c) Vekâleten katılınması halinde Noter tasdikli Vekâletname
d) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde
düzenlenmiş noter tasdikli imza sirküleri (Tüzel Kişiler)
e) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi
Odasından, ihale tarihi itibariyle son bir yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı
olduğuna dair belge (Tüzel Kişiler)
f) Yabancı istekliler için Türkiye’de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları
taşımak ve Türkiye’de tebligat için adres beyanı
g) Ortak katılım olması halinde Ortaklık Beyannamesi
h) Gayrimenkul satın alınmasına ilişkin Ticaret Sicilinden alınmış Yetki Belgesi (Tüzel
Kişiler)
ı) Yabancı isteklilerin sunacakları yurtdışında düzenlenmiş her türlü belgenin Türkiye
Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostil şerhini havi olması gerekmektedir.
12) Nüfus Cüzdan sureti ve ikametgâh getirmeyen gerçek kişiler, kimlik paylaşım sistemi
kayıtlarının teyidi için ihale saatinden önce Encümen Müdürlüğü’ne (İstanbul Büyükşehir
Belediye Başkanlığı Kemalpaşa Mah. Şehzadebaşı Cad. No: 25 34134 Fatih/İSTANBUL)
başvurmaları gerekmektedir.
13) İhaleye katılmak isteyenlerin, ihale saatinden önce ihale şartnamesini incelemeleri ve
tekliflerini de şartnamede belirtilen şartlar çerçevesinde vermeleri gerekmektedir.
İlan olunur.
5557/1-1
—— •• ——
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Adalet Bakanlığından:
Van 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 1970/382 Esas, 1975/242 Karar sayılı dosyasının
zayi olduğu anlaşıldığından, 4473 sayılı Yangın, Yersarsıntısı, Seylap veya Heyelan Sebebiyle
Mahkeme ve Adliye Dairelerinde Ziyaa Uğrayan Dosyalar Hakkında Yapılacak Muamelelere
Dair Kanun hükümlerinin söz konusu dosya için uygulanmasına ve anılan Kanun hükümleri
gereğince işlem yapılmasına karar verildiği ilan olunur.
—— • ——
5577/1-1
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No : 5055
Karar Tarihi : 11/06/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 11/06/2014 tarihli toplantısında; TEİAŞ tarafından
önerilen Primer Frekans Kontrol Birim Hizmet Bedelinin 2014 yılı 3. çeyreği için 6,31 TL/MWh
olarak onaylanmasına,
karar verilmiştir.
5669/1-1
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 75
Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemize 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve
Atanma Yönetmeliği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri
uyarınca aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara Profesör ve Doçent alınacaktır. İlgililerin;
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımaları,
b) 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 25. ve 26. maddelerinde belirtilen şartları
taşımaları
Gerekmektedir.
PROFESÖRLÜK kadrosuna başvuracak adayların;
1. 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma
Yönetmeliği’nde belirtilmiş olan Profesör olarak atanma şartlarını sağlamaları,
2. Başvuru dilekçeleri ile birlikte özgeçmişlerini,
3. Birisi başlıca araştırma eseri olmak üzere gösterecekleri bilimsel yayınlarını, doçentlik
belgesini, kongre ve konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini,
yönetimlerinde devam eden ya da tamamlanan doktora ve yüksek lisans tezlerini, üniversite veya
yüksek teknoloji enstitülerine katkılarını kapsayan eserlerinin belirtildiği yayın listesini içeren 6
(altı) takım dosya ile birlikte Turgut Özal Üniversitesi Rektörlüğü’ne şahsen başvurmaları
gerekmektedir.
DOÇENTLİK kadrosuna başvuracak adayların;
1. Başvurdukları bölümü belirten dilekçelerine özgeçmiş,
2. İki adet fotoğraf,
3. Nüfus cüzdanı örneği,
4. Lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgesi,
5. Yayın listesi, bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan özgeçmiş ile eserlerini 4 adet
Dosya ve CD ortamında hazırlayarak Üniversitemiz Personel Dairesi Başkanlığına şahsen
müracaat etmeleri gerekmektedir.
Yukarıda belirtilen şartları taşıyan adayların;
1) Adaylar, ilan edilen kadrolardan ancak birine başvurabilirler. Birden fazla kadroya
başvuruda bulunan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.
2) Başvuruların, ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılması
gerekmektedir.
3) Başvurular ilgili birime şahsen veya posta ile yapılacak, süresi içinde yapılmayan
başvurular ve eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Posta ile yapılacak başvuruların son
başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir. (Postadaki gecikmelerden
Üniversitemiz sorumlu değildir.)
TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ KADRO İLANI
Birimi
Bölümü
Anabilim/Bilim Dalı
Unvanı
Adet
Profesör
1
Profesör
1
Gastroenteroloji Bilim Dalı
Profesör
1
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon
Doçent
1
Kadın Hastalıkları ve Doğum
Doçent
1
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dahili
Tıp
Tıp Bilimleri
Fakültesi
Cerrahi Tıp
Bilimleri
Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı
ve Hastalıkları
Açıklama
5672/1-1
Sayfa : 76
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
4708 sayılı Yapı Denetim Hakkında Kanuna dayalı olarak çıkarılan Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 16. maddesinin 1. Fıkrasında “Yapı denetim kuruluşu, faaliyetine
devam ettiği sürece 12’nci maddenin birinci fıkrasının (ç) bendinde sayılan çekirdek personeli
istihdam etmek zorundadır. .... Bu durum üç ay içerisinde düzeltilmez ise, kuruluşun belgesi
geçici olarak geri alınır.” hükmü gereğince eksik çekirdek personeli istihdam etmeyen;
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 2149 dosya nolu GAMA TEKNİK Yapı Denetim Ltd. Şti.
ve 2111 dosya nolu ALG Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Ankara ilinde faaliyet gösteren 2112 dosya nolu YAPI-TEK Yapı Denetim Ltd. Şti. ve
366 dosya nolu TERCİH Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Van ilinde faaliyet gösteren 1713 dosya nolu PERA Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Hakkari ilinde faaliyet gösteren 1377 dosya nolu CAN VE YUSUF Yapı Denetim Ltd.
Şti.,
Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 830 dosya nolu MATAY Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Gaziantep ilinde faaliyet gösteren 427 dosya nolu YENİ İLKE Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Bursa ilinde faaliyet gösteren 235 dosya nolu B.Y.M BURSA Yapı Denetim Merkezi Tic.
A.Ş. ve 115 dosya nolu BİRİM Yapı Denetim Ltd. Şti.’lerine ait Yapı Denetim İzin Belgeleri
Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarih ve 5038 sayılı Olur'u ile geçici olarak geri alınmıştır.
İlgililere duyurulur.
5580/1/1-1
—————
Ticaret sicil kaydı silinmiş olan veya şirket unvan ve amaç maddesini değiştirmesi
nedeniyle tasfiyesine karar verilen aşağıdaki kuruluşların 18.06.2014 tarih ve 5040 sayılı Makam
Olur’una istinaden,
Kırşehir ilinde faaliyet gösteren 1131 dosya nolu SEKA Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 78 dosya nolu SAHRA Yapı Denetim Ltd. Şti.,
İstanbul ilinde faaliyet gösteren 494 dosya nolu ÇAĞ Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Batman ilinde faaliyet gösteren 1059 dosya nolu FEM Yapı Denetim Ltd. Şti.,
Ordu ilinde faaliyet gösteren 982 dosya nolu KUZEY-GÜNEY Yapı Denetim Ltd.
Şti.’lerinin Yapı Denetim Sistemi üzerinden tasfiye işlemi yapılarak, Yapı Denetim İzin Belgeleri
iptal edilmiştir.
İlgililere duyurulur.
5580/2/1-1
—————
Derya Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Buca İlçesi, 467 ada, 90 parsel üzerindeki 228604 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin 1. paragrafı, (b) ve (c) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 12771 Ticaret Sicil No ile Aydın Ticaret Odasına kayıtlı
451 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Derya Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanları Ülkü KAYAALP’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5436, Oda
Sicil No:9174) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 29.06.2011 tarihli ve 27979
sayılı, 26.09.2013 tarihli ve 28777 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici
olarak durdurulan, 451 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Derya Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 77
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 451 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5059 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
5581/1/1-1
—————
Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Aliağa İlçesi, 389 ada, 12 parsel üzerindeki 719740 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 125914 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 555 nolu
Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları
Osman KINACI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6434, Oda Sicil
No:24219), Ahmet Erdal BALKANLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:13191, Oda Sicil No:14702), Rıdvan BAŞOĞLU (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:6136, Oda Sicil No:10019), Yıldırım TOKAT (Makine Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:9596, Oda Sicil No:5033), Mehmet POLAT (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:11596, Oda Sicil No:3762) ve Birinci
Gürcan TURNA’nın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:14940) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Başarır Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 27.02.2014 tarihli ve 28926
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5058 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
5581/2/1-1
—————
Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Bayraklı İlçesi, 26M-IIA pafta, 25902 ada, 6 parsel üzerindeki 578660 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (e) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 111989 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret
Odasına kayıtlı 408 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan SEZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:2137, Oda Sicil No:19722) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 3 (üç) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5060 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/3/1-1
—————
Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, 344 ada, 8 parsel üzerindeki 579609 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre
Sayfa : 78
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
denetlemediği anlaşılan 111989 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 408 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan
SEZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2137, Oda Sicil
No:19722) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici
olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 12.06.2008 tarihli ve 1797 sayılı,
18.06.2014 tarihli ve 5060 sayılı Makam Olurları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak
durdurulan, 408 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı
Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer
alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve
izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 408 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli
ve 5061 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
5581/4/1-1
—————
Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, 612 parsel üzerindeki 255679 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 111989 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 408 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Hasan
SEZER’in (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2137, Oda Sicil
No:19722) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Sezer Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 18.06.2014 tarihli ve 5061
sayılı Makam Oluru ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5062 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/5/1-1
—————
Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İzmir İli, Urla İlçesi, 975 ada, 84 parsel üzerindeki 538349 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı
Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 136441 Ticaret Sicil No ile İzmir Ticaret Odasına kayıtlı 806 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nuri
Atilla EMİRBAYER (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5568, Oda Sicil
No:7285), Mustafa Edip Erdal YAPAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:11349, Oda Sicil No:67614), Nurdan ERMİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:12467, Oda Sicil No:9739), Mustafa BÖREKÇİ (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:4065, Oda Sicil No:2616), Ahmet KAPTAN (Elektrik Mühendisi, Proje ve
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 79
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4190, Oda Sicil No:7432), Behiye ALTUĞ (İnşaat Mühendisi,
Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14351, Oda Sicil No:29423), Ömür YÜKSEL(İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:69245) ve Gül Sultan TÜMER (ALTÜRK)’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:53499) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları aynı Kanun ve ilgili mevzuatta öngörülen hükümlere göre
denetlemediğinden ötürü, 05.03.2014 tarihli ve 28932 sayılı, 07.05.2014 tarihli ve 28993 sayılı
Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan, 806 nolu yapı
denetim izin belgesine sahip Alaş Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin
durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa
durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça
iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ
gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 806 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5063 sayılı
Oluru ile uygun görülmüştür
İlgililere duyurulur.
5581/6/1-1
—————
Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Alanya İlçesi, 762 ada, 6 parsel üzerindeki 556611 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanı Selçuk SARIMEHMETOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:7420, Oda Sicil No:19818) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 07.05.2014 tarihli ve 28993
sayılı Resmi Gazete ilanı iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5064 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/7/1-1
—————
Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Alanya İlçesi, 762 ada, 7 parsel üzerindeki 556606 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara
göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı
568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim
elemanı Selçuk SARIMEHMETOĞLU’nun (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:7420, Oda Sicil No:19818) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1
(bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa
Sayfa : 80
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren
başlatılması,
Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi, 07.05.2014 tarihli ve 28993
sayılı Resmi Gazete ilanı iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının tekerrüre
esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline
konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması halinde,
verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı
Denetimi Hakkında Kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde,
yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5065 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/8/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ve CRE Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 251 ada, 7 parsel üzerindeki 235882 YİBF nolu yapıyı, 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına
kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa KOTANAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:6107, Oda Sicil No:25522), Yalçın KUM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:8747, Oda Sicil No:14168), Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6846, Oda Sicil No:19204) ve Bekir
BUDAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62704) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6846, Oda Sicil No:19204), Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:217, Oda Sicil No:19442), Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15012, Oda Sicil No:27115), Ayhan
DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13124, Oda Sicil
No:40208), Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14417, Oda Sicil
No:7389), Ali BUCAK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:798, Oda
Sicil No:25419), Taşmehmet ÇELİK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6570, Oda Sicil No:6320), İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:63586), Bora AYGÜN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:31561), Özkan
SAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84996) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 81
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5067 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/9/1-1
—————
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti. ve CRE Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin
denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya ili, Kemer ilçesi, 251 ada, 6 parsel üzerindeki 235867 YİBF nolu yapıyı, 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c), (d), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 49525-47337 Ticaret Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına
kayıtlı 534 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.
Şti. ile sorumlu denetim elemanları Mustafa KOTANAK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:6107, Oda Sicil No:25522), Yalçın KUM (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:8747, Oda Sicil No:14168), Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6846, Oda Sicil No:19204) ve Bekir
BUDAK’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:62704) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Söz konusu yapıyı, 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c)
fıkrasında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 53907-56182 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 762 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip CRE Yapı Denetim
Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Rasim Yılmaz İNCEKARA (Elektrik Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:6846, Oda Sicil No:19204), Seyfi ÇELİK (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:217, Oda Sicil No:19442), Mehmet Faruk ÖZBİLGİ (İnşaat
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:15012, Oda Sicil No:27115), Ayhan
DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:13124, Oda Sicil
No:40208), Vecdi ZİHİN (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:14417, Oda Sicil
No:7389), Ali BUCAK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:798, Oda
Sicil No:25419), Taşmehmet ÇELİK (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:6570, Oda Sicil No:6320), İbrahim KÖKEN (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil
No:63586), Bora AYGÜN (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:31561), Özkan
SAY’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:84996) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
Astan (Eski Ünvanı Özgü) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
17.07.2013 tarihli ve 28710 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5066 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/10/1-1
—————
Nokta Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, 244DT4A pafta, 1354 ada, 8 parsel üzerindeki 280922
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarındaki hükümlerde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 626306 Ticaret Sicil
No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 694 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nokta Yapı
Sayfa : 82
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Sırriye Çiğdem GİRİT (Mimar, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 9914, Oda Sicil No:14376) ve Altan KOCAALP’in (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2413, Oda Sicil No:7942) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5042
sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/11/1-1
—————
Nokta Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Bahçelievler İlçesi, 244DS3b pafta, 1607 ada, 3 parsel üzerindeki 513378
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g)
fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 626306 Ticaret Sicil No ile
İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 694 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nokta Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Sırriye Çiğdem GİRİT (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 9914, Oda Sicil No:14376), Altan KOCAALP (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 2413, Oda Sicil No:7942) ve Murat BECERİK’in (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:58509) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 11.07.2013 tarih ve 5842 sayılı ve
18.06.2014 tarihli ve 5042 sayılı Makam Oluru ile denetim faaliyeti 2 defa geçici olarak
durdurulmuş olan, 694 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Nokta Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 694 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5043 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/12/1-1
—————
Yıldız Yapı Denetimi Ltd. Şti. ve Bal Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim
sorumluluğunda bulunan;
İstanbul İli, Beyoğlu İlçesi, 346 ada, 3 (sonrasında 15) nolu parsel üzerindeki yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkralarındaki hükümlerde
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 566897/514479 Ticaret Sicil No ile İstanbul
Ticaret Odasına kayıtlı 486 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldız Yapı Denetimi Ltd.
Şti. ile sorumlu denetim elemanları Nurten ÇELİK (DENİZER) (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:9690, Oda Sicil No: 10715) ve Necmettin Kürşat BOYACIOĞLU’nun
(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67025) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun
8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetim sorumluluğunu üstlendiği inşaatı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
2.maddesinin (c), (g) ve (h) fıkralarındaki hükümlere göre yerine getirmediği anlaşılan 648217
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 83
Ticaret Sicil No ile İstanbul Ticaret Odasına kayıtlı 808 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Bal Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Fedai ERGÜVEN (Makine
Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 10281, Oda Sicil No:6430), Emine Belgin
BERKSOY (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15553, Oda Sicil No: 13999),
Ferudun DÜNDAR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 15919, Oda
Sicil No: 5755), Mahmut KAMAR (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 9147, Oda Sicil No: 11922), Yaşar Serdar YILDIZ (Elektrik Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 21931, Oda Sicil No: 9099), Erhan ŞİMŞEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No: 59668), Asım AKSOY(İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
74724), Emir KORKUT (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 67444), Hakan
KÖMEK (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 32928) ve Tansu IŞIK’ın (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 58767) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatı 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü 06.10.2009 tarih ve 27368 sayılı
ve 21.07.2011 tarihli ve 28001 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti 2 defa geçici
olarak durdurulmuş olan, 486 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Yıldız Yapı Denetimi Ltd.
Şti.’nin aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 486 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5044 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/13/1-1
—————
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan;
Antalya İli, Kepez İlçesi, Kepez Belediyesi 426 ada 17 parsel üzerindeki, 591629 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c), (d) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ömürhan (Eski
Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanı Ömer KOCADAĞ’ın
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5688, Oda Sicil No:38632) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak
durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve
durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5057sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/14/1-1
Sayfa : 84
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Belediyesi 5514 ada 25 parsel üzerindeki (A
Blok) 256148 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a),
(c), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret
Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Süheyla
BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11271, Oda Sicil No:
3551), Ali YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5458, Oda Sicil No:
10482), Gülcan AY (AKKAYA) (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12445,
Oda Sicil No: 36251), Cengiz ERGİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 9667, Oda Sicil No: 6193), Ali YAPAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
67536) Sinan AYAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 14305), Akif Emin
ERCİYES (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 65345), Esra EDİS (Elektrik
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31510) ve İsmail YILDIZ’ın (Kontrol Elemanı,
Elektrik Mühendisi, Oda Sicil No:41200) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5054 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/15/1-1
—————
Ömürhan (Eski Ünvanı: Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda
bulunan;
Antalya İli, Muratpaşa İlçesi, Muratpaşa Belediyesi 5514 ada 25 parsel üzerindeki (B
Blok) 256150 YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a),
(c), (e) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 45465-47654 Ticaret
Sicil No ile Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 461 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Süheyla
BÜYÜKYILDIRIM (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 11271, Oda Sicil No:
3551), Ali YÜKSEL (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5458, Oda Sicil No:
10482), Gülcan AY (AKKAYA) (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 12445,
Oda Sicil No: 36251), Cengiz ERGİN (Makine Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No: 9667, Oda Sicil No: 6193), Ali YAPAR (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:
67536) Sinan AYAN (Makine Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 14305) ve Esra
EDİS’in (Elektrik Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 31510) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9 (dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 85
Ömürhan (Eski Ünvanı Olimpos) Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin yapı denetim izin belgesi
27.02.2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan
geçici durdurma kararının tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim
kayıtlarına işlenmesi, belge iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin
uygulamasının kaldırılması halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas
sayılması, bu durumda 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2.
fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın,
belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5055 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/16/1-1
—————
Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çorlu İlçesi, F19C12A1B pafta, 2592 ada, 6 parsel üzerindeki 799067 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 8638 Ticaret Sicil No ile Çorlu Ticaret Odasına
kayıtlı 559 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Asıl Yapı Denetim Ltd. Şti. ile sorumlu
denetim elemanları Avidan YILMAZ (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 13388,
Odası Sicil No: 36066), Şenyıl SAKALLI (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No: 12072, Oda Sicil No: 32053), Mazhar VARDARLI (İnşaat Mühendisi, Uygulama
Denetçisi, Denetçi No: 12984, Oda Sicil No: 28095) ve Tayfun BAHAR’ın (İnşaat Mühendisi,
Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:63109) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi
gereğince, 6 (altı) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5056 sayılı Oluru ile uygun
görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/17/1-1
—————
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, 30L2A pafta, 354 Ada, 2 parsel üzerindeki 118089 ve
250722 YİBF nolu (yapı tektir) yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun
2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 266751165837 Ticaret Sicil No ile Ankara Ticaret Odasına kayıtlı 167 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine
sahip Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti. ile sorumlu denetim elemanları Şakir SEZEN (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:3189, Oda Sicil No: 23896) ve Başak
TANATABEY’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 61670), denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Özel Girişim Yapı Denetim Ltd.Şti. nin yapı denetim izin belgesi 10.07.2013 tarihli ve
28703 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5053 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/18/1-1
Sayfa : 86
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğünden:
Sağlam Mühendislik Yapı Denetim A.Ş. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Muratlı İlçesi, 30.L.1.C pafta, 163 ada, 23 parsel üzerindeki 868579 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 4927 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret
Odasına kayıtlı 87 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sağlam Mühendislik Yapı Denetim
A.Ş. ile sorumlu denetim elemanları Hüseyin Enis MALKARA (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:1506, Oda Sicil No: 6919), İsmail AYAN (İnşaat Mühendisi, Proje ve
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:4938,Oda Sicil No: 22539), Şefik EKER (İnşaat Mühendisi,
Uygulama Denetçisi, Denetçi No:1547, Oda Sicil No: 29930) ve Ahmet KURT’un (İnşaat
Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No: 11769) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı,
01.11.2013 tarih ve 28808 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak
durdurulan 87 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Sağlam Mühendislik Yapı Denetim A.Ş.
’nin, aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 87 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, bu hususun 1.
maddedeki durdurma kararı ile birlikte Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi Bakanlık Makamının
18.06.2014 tarihli ve 5052 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/19/1-1
—————
Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti. ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Çerkezköy İlçesi, F19B25B2D pafta, 602 Ada, 13 parsel üzerindeki 557229
YİBF nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g)
fıkralarında öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 10461 Ticaret Sicil No ile Çorlu
Ticaret Odasına kayıtlı 754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Ertas Yapıt Yapı Denetim
Ltd. Şti. ile sorumlu denetim elemanları Korkmaz AKGÜL (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:6459, Oda Sicil No: 5889), Ömer Faruk YANAR (İnşaat Mühendisi, Proje
ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:5002, Oda Sicil No: 7446), Burhan Cavit MARANGOZ
(İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:2050, Oda Sicil No: 9039), Vedat
GÜNBEY (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:8146, Oda Sicil No: 10921) ve
Uğur YAVÇINBAŞ’ın (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:65885) denetim
faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması,
kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma
süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 27.02.2014 tarih ve 28926 sayılı,
06.04.2014 tarih ve 28964 sayılı Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak
durdurulan 754 nolu yapı denetim izin belgesine sahip Ertas Yapıt Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin,
aynı Kanunun “Denetim faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8.
maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 87
faaliyetine son verilir ve izin belgesi Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858
sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona
erdirilerek, 754 nolu Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, Bakanlık
Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5050 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/20/1-1
—————
Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti ’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Antalya İli, Alanya İlçesi, Cikcilli Belediyesi, 527 Ada, 1 parsel üzerindeki 511110 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (a),(d) ve (e)
fıkralarındaki öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 48901-51085 Ticaret Sicil No ile
Antalya Ticaret Odasına kayıtlı 568 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Sefa Yapı Denetim
Ltd. Şti ile sorumlu denetim elemanları Ayhan DOLMA (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:13124, Oda Sicil No:40208) ve Selçuk SARIMEHMETOĞLU’nun (İnşaat
Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:7420, Oda Sicil No:19818) denetim faaliyetlerinin,
aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun
Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Sefa Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 07.05.2014 tarihli ve 28993
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5049 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/21/1-1
—————
Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Tekirdağ İli, Şarköy İlçesi, 26.30.C pafta, 464 ada, 128 parsel üzerindeki 850890 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2.maddesinin (c) ve (g) fıkralarında
öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 6881 Ticaret Sicil No ile Tekirdağ Ticaret
Odasına kayıtlı 892 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti. ile
sorumlu denetim elemanları Yakup ESAT (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi
No:15863, Oda Sicil No: 8113), Selma ERDOĞAN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:4866, Oda Sicil No: 56715) ve Mümin DEMİRTAŞ’ın (İnşaat Teknik Öğretmeni,
Yardımcı Kontrol Eleman, TC No: 24059504920)denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8.
maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan
tarihinden itibaren başlatılması,
Denetimini üstlendiği inşaatları 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun ve ilgili
mevzuatta öngörülen hükümlere göre denetlemediğinden ötürü, 24.10.2013 tarih ve 28801 sayılı,
Resmi Gazete ilanları ile denetim faaliyeti iki defa geçici olarak durdurulan 892 nolu yapı
denetim izin belgesine sahip Akyıldız Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin, aynı Kanunun “Denetim
faaliyetinin durdurulması ve izin belgesinin iptali” başlıklı 8. maddesinde yer alan “...Faaliyeti üç
defa durdurulan yapı denetim kuruluşunun denetim faaliyetine son verilir ve izin belgesi
Bakanlıkça iptal edilir.” hükmü ve 26.02.2011 tarihli 27858 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan
Sayfa : 88
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
Tebliğ gereğince denetim faaliyetlerinin tamamen sona erdirilerek, 892 nolu Yapı Denetim İzin
Belgesinin Bakanlığımızca iptal edilmesi, bu hususun 1. maddedeki durdurma kararı ile birlikte
Resmi Gazete’de ilan ettirilmesi, Bakanlık Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5051 sayılı Oluru ile
uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/22/1-1
—————
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Ceyhan İlçesi, 624 Ada, 6 parsel üzerindeki 656523 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a), (c) ve (g) fıkraları ile Yapı Denetim
Uygulama Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası, 2. fıkrasının a, b ve d bendleri, 5. maddesinin
4. Fıkrasının (l) bendi, 6. maddesinin 1., 3. ve 4. fıkralarında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi
Azime GEDİK (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387)
sorumlu denetim elemanları Lamih YAZAR (İnşaat Mühendisi, Proje ve Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:9000, Oda Sicil No:12158), İhsan NAZİK (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi,
Denetçi No:9796, Oda Sicil No:12924) ve Emine BEYKONT’un (İnşaat Mühendisi, Kontrol
Elemanı, Oda Sicil No:82138) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 9
(dokuz) ay süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin
Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden
itibaren başlatılması,
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve
28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’deilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5048 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/23/1-1
—————
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Ceyhan İlçesi, 606 Ada, 9 Parsel üzerindeki 760014 YİBF nolu yapıyı 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (a) fıkrası Yapı Denetim Uygulama
Yönetmeliğinin 5. maddesinin 1. fıkrası ile 2. fıkrasının (a), (b) ve (d) bendlerinde öngörülen
esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı
614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı
veya yetkilisi Azime GEDİK’in (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda
Sicil No:12387) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile
geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade
edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve
28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 89
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5047 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/24/1-1
—————
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Çukurova İlçesi, 21 İ II pafta, 7779 ada, 35 parsel üzerindeki 711293 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 6. maddesinin 3. ve 4. fıkraları ve 15. maddesinin 1.
fıkrasının (a) bendinde öngörülen esaslara göre denetlemediği anlaşılan 50065 Ticaret Sicil No ile
Adana Ticaret Odasına kayıtlı 614 nolu Yapı Denetim İzin Belgesine sahip Gedikcan Yapı
Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi Azime GEDİK (Mimar, Proje ve Uygulama
Denetçisi, Denetçi No:12405, Oda Sicil No:12387) sorumlu denetim elemanları Vahdet İNCE
(İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No:16956, Oda Sicil No:20059) ve Fuat
İŞLEK’in (İnşaat Mühendisi, Kontrol Elemanı, Oda Sicil No:74275) denetim faaliyetlerinin, aynı
Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı
Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi
Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Gedikcan Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 13.03.2014 tarihli ve
28940 sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5046 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/25/1-1
—————
Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin denetim sorumluluğunda bulunan;
Adana İli, Yüreğir İlçesi, 18 S IV pafta, 11089 Ada, 34 Parsel üzerindeki 766355 YİBF
nolu yapıyı 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 2. maddesinin (c) ve (g) fıkraları ile
Yapı Denetim Uygulama Yönetmeliğinin 15. maddesinin (a) fıkrasında öngörülen esaslara göre
denetlemediği anlaşılan 50146 Ticaret Sicil No ile Adana Ticaret Odasına kayıtlı 691 nolu Yapı
Denetim İzin Belgesine sahip Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti. ile kuruluş ortağı veya yetkilisi İsak
ÇETİN (İnşaat Mühendisi, Uygulama Denetçisi, Denetçi No: 4804, Oda Sicil No:20516) sorumlu
denetim elemanı Üzeyir DEMİRBAŞ’ın (Mimar, Proje ve Uygulama Denetçisi, Denetçi No:
14993, Oda Sicil No:9535) denetim faaliyetlerinin, aynı Kanunun 8. maddesi gereğince, 1 (bir) yıl
süre ile geçici olarak durdurulması, kuruluşun Yapı Denetim İzin Belgesinin Bakanlığa geçici
olarak iade edilmesi ve durdurma süresinin Resmi Gazete’de ilan tarihinden itibaren başlatılması,
Anahtar Yapı Denetim Ltd. Şti.’nin yapı denetim izin belgesi 01.08.2013 tarihli ve 28725
sayılı Resmi Gazete ilanı ile iptal edildiği için, uygulanacak olan geçici durdurma kararının
tekerrüre esas sayılmak üzere Bakanlık nezdinde tutulan yapı denetim kayıtlarına işlenmesi, belge
iptaline konu olan geçici faaliyet durdurma cezalarından birinin uygulamasının kaldırılması
halinde, verilen diğer geçici durdurma kararlarının tekerrüre esas sayılması, bu durumda 4708
sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun 8.maddesinin 2. fıkrasındaki hükmün yeniden oluşması
halinde, yeniden Resmi Gazete’de ilanı yapılmaksızın, belge iptalinin devam ettirilmesi, Bakanlık
Makamının 18.06.2014 tarihli ve 5045 sayılı Oluru ile uygun görülmüştür.
İlgililere duyurulur.
5581/26/1-1
Sayfa : 90
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
Kültür ve Turizm Bakanlığından:
İZMİR II NUMARALI KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR
TOPLANTI TARİHİ VE NO : 09.05.2014-158
KARAR TARİHİ VE NO :
09.05.2014-3832
45.02/157
Toplantı Yeri
İZMİR
Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Kemaliye/Asar Mahallesinde bulunan, tapunun 247 ada, l
parselinde kayıtlı taşınmaz içerisinde kalan, Manisa Müze Müdürlüğünce yapılan tespitlerde T3
olarak adlandırılan ve hakkında alınmış 12.09.2013 tarihli ve 2770 sayılı Kurul kararı bulunan 2.
Tümülüsün tesciline ilişkin Kurul Müdürlüğü uzmanlarınca hazırlanan 07.05.2014 tarihli ve 576
sayı ile kayıtlı uzman raporu okundu, işlem dosyası incelendi, yapılan görüşmeler sonucunda;
Manisa ili, Alaşehir ilçesi, Kemaliye/Asar Mahallesinde bulunan, tapunun 247 ada, l
parselinde kayıtlı taşınmaz içerisinde kalan, Manisa Müze Müdürlüğünce yapılan tespitlerde T3
olarak adlandırılan Tümülüsün, kararımız eki 1/2000 ölçekli kadastral haritada sınırları
gösterildiği biçimde, 2863 sayılı Kanun kapsamında I. (birinci) Derece Arkeolojik Sit olarak
tescil edilmesine ve ekli tescil fişinin uygun olduğuna, karar verildi
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 91
5579/1-1
Sayfa : 92
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 93
Sayfa : 94
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 95
Sayfa : 96
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 97
Sayfa : 98
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 99
Sayfa : 100
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 101
Sayfa : 102
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 103
Sayfa : 104
RESMÎ GAZETE
29 Haziran 2014 – Sayı : 29045
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ
— Başbakan Yardımcısı Emrullah İŞLER’e, Başbakan Yardımcısı Beşir ATALAY’ın
Vekâlet Etmesine Dair Tezkere
YÖNETMELİKLER
— İstanbul Gelişim Üniversitesi İktisat Politikaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Gelişim Üniversitesi İstanbul Çalışmaları Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Gelişim Üniversitesi Kamuoyu ve Toplum Araştırmaları Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Gelişim Üniversitesi Siyasal ve Sosyal Araştırmalar Uygulama ve
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Sorumluluk Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Gelişim Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma
Merkezi Yönetmeliği
— İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Nesil Girişimcilik ve İnovasyon Uygulama
ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği
TEBLİĞ
— İşkolu Tespit Kararı (No: 2014/53)
Sayfa
1
2
4
7
10
12
15
18
20
YARGI BÖLÜMÜ
YÜKSEK SEÇİM KURULU KARARLARI
— Yüksek Seçim Kurulunun 20/6/2014 Tarihli ve 3002 Sayılı Kararı
— Yüksek Seçim Kurulunun 21/6/2014 Tarihli ve 3006 Sayılı Kararı ve Eki
Cumhurbaşkanı Seçiminde Gümrük Kapılarında Görev Yapacak Geçici
Gümrük Kapısı Seçim Kurulları ve Sandık Kurullarının Görev ve Yetkileri ile
Gümrük Kapılarındaki Oy Verme İşlemlerine İlişkin Genelge
— Yüksek Seçim Kurulunun 25/6/2014 Tarihli ve 3060 Sayılı Kararı ve Eki
Cumhurbaşkanlığı Seçiminde İl, İlçe ve Geçici İlçe Seçim Kurullarının Görev
ve Yetkilerini Gösterir Genelge
NOT:
21
30
58
28/6/2014 tarihli ve 29044 mükerrer sayılı Resmî Gazete’de, Bakanlar
Kurulu Kararı ile Anadolu Üniversitesine Ait Yönetmelik yayımlanmıştır.
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin
Günlük Değerleri
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]ov.tr
67
69
74
95
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 40 Kr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
15
File Size
11 763 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content