close

Enter

Log in using OpenID

(22 eyl\374l.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Uslu’ya ‘Eczacý sermayenin
ikinci saldýrý kölesi olmayacak'
AK Parti
Çorum
Milletvekili
TBMM Ýdare
Amiri Salim
Uslu'nun
Twitter
hesabýn
ikinci kez
çalýndý.
* HABERÝ
4’DE
Salim Uslu
Eczacýlar Odasý
Baþkaný Ecz.
Süleyman Koca,
genel kurulda yaptýðý
konuþmasýnda,
"Ýnsan nesli
tükenmedikçe, insan
saðlýðýna verilen
önem artarak devam
edecek, insan
saðlýðýna önem
verildikçe eczacýlýk
gündemde kalmaya,
güncelliðini ve
saygýnlýðýný korumaya
devam edecektir."
dedi.
* HABERÝ 3’DE
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Bahabey Caddesi üzerinde yapýmý
devam eden Buket Tower inþaatý
birinci etap çalýþmalarý tüm hýzýyla
devam ediyor.
* HABERÝ 2’DE
Doðu Türkistanlýlar
Derneði Genel Baþkaný
ve Dünya Uygur
Türkleri Kongresi 2.
Baþkaný Seyit Tümtürk,
Doðu Türkistan'da
Neler Oluyor? konulu
konferansýnda,
dünyanýn en aðýr
zulmünün tüm
dünyanýn suskun
bakýþlarý arasýnda Doðu
Türkistan'da
yaþandýðýný söyledi.
* HABERÝ 10-11’DE
Cengiz Atlas, 'Muhalefet partili
belediyeler cezalandýrýlýyor mu?'
CHP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas,
ÝÞKUR tarafýndan
yürütülen Toplum
Yararýna Çalýþma
Programý (TYÇP)
kapsamýnda
belediyelere
personel
alýmýnda
ayrýmcýlýk
yapýldýðýný iddia
etti.
* HABERÝ 4’DE
Cengiz Atlas
Karakeçili Cami
camaati kan baðýþladý
* HABERÝ 6’DA
Karakeçili Camii cemaati kan baðýþý kampanyasýna destek
* HABERÝ 7’DE
Turgut Ýlgü
Arazi kavgasý, 1 ölü
Çorum'da,
arazi
anlaþmazlýðý
nedeniyle
çýktýðý öne
sürülen
kavgada
silahla
baþýndan
vurulan kiþi,
kaldýrýldýðý
hastanede
yaþamýný
yitirdi.
Ali Çoðal
* HABERÝ 5’DE
Avukatlarýn hayali gerçek oldu
Baro, hizmet
binasýna kavuþtu
Türkiye Barolar
Birliði (TBB)
Çorum Barosu
Hizmet Binasý
önceki gün
düzenlenen
törenle açýldý.
‘Avukat Evi’
olarak da
isimlendirilen
bina, Adalet
Sarayý arkasý
Damat Þükrü 3.
Sokak numara
5’te hizmete
sunuldu.
* HABERÝ 12’DE
Önceki gece saat 22.30 sularýnda yaþandý.
Önce çarptý, sonra refüje çýktý
Gazi Caddesi’nde maddi hasarlý
trafik kazasý meydana geldi.
* HABERÝ 5’DE
Kazada hayvan yüklü týr kamyona çarptý.
Kaza oldu, ortalýk karýþtý
Çorum Barosu Hizmet Binasý, Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu’nun da katýldýðý törenle
‘Acýlarýndan ders alan
Çorum, Türkiye’ye örnek’
Türkiye Barolar
Birliði (TBB)
Baþkaný Av. Prof.
Dr. Metin Feyzioðlu,
Çorum’un
Türkiye’nin kalbi
olduðunu söyledi.
Çorum Barosu
Hizmet Binasý
açýlýþýnda konuþan
Metin Feyzioðlu,
“Acýlarýndan ders
alan Çorum,
edindiði tecrübe ile
Türkiye’nin örnek
almasý gereken bir
yer” dedi.
Derindere’den elektrikli minibüs
Çorumlu’nun projesini Bakan Iþýk test etti
* HABERÝ 9’DA
* SAYFA 9’DA
Mustafa Yaman
Buket Tower’de
bir ilk
‘Dünyanýn en büyük zulmü
Doðu Türkistan’da yaþanýyor’
Seyit Tümtürk
Ýçiþleri
Bakanlýðý’nýn
son
kararnamesi
ile Balýkesir’e
atanan
Kýrklareli
Valisi
Mustafa
Yaman’ýn
adý spor
tesislerine
verildi.
Eczacýlar Odasý'nda gerçekleþtirilen mali genel kurula Oda Baþkaný Ecz. Süleyman Koca baþkanlýk
ÇORUM
22 EYLÜL 2014 PAZARTESÝ
Kýrklareli onu
çok sevdi
Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz, Birlik Baþkaný Feyzioðlu’na teþekkür etti.
* HABERÝ 12’DE
Erzurum'dan Ýstanbul'a
büyükbaþ kurbanlýk götüren týr
kamyonla çarpýþtý.
* HABERÝ 5’DE
Kamyonun altýna giren sürücü aðýr yaralandý.
Motosiklet kamyonun altýna girdi
Çorum'un Osmancýk Ýlçesi'nde
kamyonetin altýna giren
motosikletin sürücüsü aðýr
yaralandý.
* HABERÝ 5’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
Buket Tower’de bir ilk
B
ahabey Caddesi
üzerinde yapýmý
devam eden Buket
Tower inþaatý birinci
etap çalýþmalarý tüm
hýzýyla devam ediyor.
Buket Tower
Denetim Sorumlusu
Ýnþaat Mühendisi Turgut
Ýlgü, geçtiðimiz
günlerde bodrum kat
perdeleri su izolasyonu
çalýþmalarýyla alakalý
bir uygulama
yapýldýðýný, bu
uygulamada daha önce
Çorum’da hiç
kullanýlmayan bir ürün
Turgut Ýlgü
garantisidir. Ýnþaat
birden çok kalýp
sistemiyle devam ediyor
ve olabilecek en kýsa
zamanda bitirilerek
teslim edilecek. Ýkinci
etap proje
çalýþmalarýnda da sona
yaklaþýldý. Yakýn
zamanda orada da ayný
hýzla inþaat devame
edecek.” dedi.
Sucu, Platin Saðlýk
Koleji’ne Müdür oldu
Buket Tower inþaatý birinci etap çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor.
C
kullanýldýðýný, süper
elastik ve ek yeri
sorunu olmayan çok
özel bir ürünün üretici
fabrikanýn temsilcileri
tarafýndan uygulandýðýný
bildirdi.
Ýlgü, yaptýðý
açýkmlamada, kullanýlan
ürünün tam amacýna
hizmet eden kaliteli ve
özel bir ürün olduðunu,
suyla yoðun þekilde
muhatap olabilecek bu
tür yerlerde
kullanýlmasýnýn tavsiye
edildiðini ifade etti.
Ýnþaatýn ikinci
etabýnda da benzer
þekilde kaliteli ve özel
ürünlerin kullanýlacaðýna
olan inançlarýnýn tam
olduðunu vurgulayan
Ýlgü, “Þu ana kadar
yapýlanlar, iþçilik ve
malzeme kalitesi
gösterilen özen bunun
umhuriyet
Anadolu Lisesi
Müdürü iken
görevinden ayrýlan
Vural Sucu, Platin
Eðitim Hizmetleri
A.Þ'nin kurucusu
olduðu Özel Platin
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde
Okul Müdürü olarak
göreve baþladý.
Özel Platin Saðlýk
Kolejinde göreve
baþlayan Sucu, “1985
yýlýnda Çorum Atatürk
Lisesi’nde Biyoloji
öðretmeni olarak
baþladýðým
öðretmenlik
kariyerime ayný okulda
Müdür Yardýmcýsý ve
Müdür Baþyardýmcýsý
olarak devam ettikten
sonra 1997 yýlýnda
Çorum Fen Lisesi
Kurucu Müdürü olarak
Vural Sucu, Özel Platin Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde
Okul Müdürü olarak göreve baþladý.
14 yýl çalýþtým.
Cumhuriyet Lisesi’nde
Müdür olarak görevli
iken Platin Eðitim
Kurumlarý Kurucusu
Haydar Bey’den gelen
teklifle Özel Platin
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi’nde
yönetici olarak
görevime baþladým.
Yýllarýn verdiði
tecrübe ve
birikimlerimi topluma
kaliteli bir saðlýk
personeli olmanýn
yanýnda kültürel ve
sosyal olarak
donanýmlý gençler
kazandýrmak için
kullanacaðým. Bu
amaçla öðrencilerimizi
okulumuz bünyesinde
gerçekleþtirilen sanat,
spor ve kültürel
Haber Merkezi
faaliyetlere her
anlamda aktif kýlmak,
baþarýya ulaþtýrmak
öncelikli hedefimdir.”
diye konuþtu.
(Haber Merkezi)
Ç
Ýnþaatýn bodrum kat perdeleri su izolasyonu çalýþmalarýyla
alakalý yeni bir uygulama yapýldý.
Enerji kesintisi
orum merkeze baðlý köylerde ve Osmancýk ilçesinde yapýlacak bakým onarým ve þebeke yenileme çalýþmalarýndan
dolayý enerji kesintisi yapýlacaðý bildirildi.
Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü’nden yapýlan açýklamaya göre, yarýn (23 Eylül Salý) 09.00-16.00 saatleri arasýnda Çorum merkeze baðlý Ovakarapýnar, Üyük, Uðrak, Güveçli ve Boðabaðý Köyleri, Arzu Gýda, Emrah Tavukculuk, Haslet Gýda, Feraset Besiçilik, Ovakarapýnar Köyü Içme suyu, Yeni Ceylan Tavuk Çiftliði, Özejder Gýda, Ikram Tavuk, Botas Pýg Istasyoný
Karapýnar tesislerine; 08.00-14.00 saatleri arasýnda Osmancýk
ilçesi Cumhuriyet mahallesine baðlý Yaþar Okuyan caddesi, Na-
Vural Sucu, daha önce Cumhuriyet Lisesi’nde Müdür olarak görev yapýyordu.
* Yaprak Döner * Tavuk Döner * Lahmacun * Kiremitte Köfte * Kiremitte
Güveç * Kiremitte Kavurma * Kiremitte Et Söte * Çorba * Kahvaltý
Sabah 06.00 Gece 24.00’e kadar açýðýz.
Tüm ürünlerimiz kýrmýzý ve beyaz et iþletmemize aittir.
ÖZKAYA LAHMACUN
YAPRAK DÖNER
Hürriyet Meydaný No: 10 (Saat Kulesi Karþýsý) Tel: 210 12 00
Fiyatlarýmýz:
Bütün Tavuk: 5.25 TL, Tavuk But: 6.00 TL, Tavuk Baget: 6.50 TL,
Tavuk Kanat: 9.50 TL Dana Kýyma: 21.50 TL,
Dana Köftelik Kýyma: 22.90 TL, Dana Lop Et: 30.00 TL,
Dana Týranç: 33.00 TL, Kuzu But: 24.90 TL, Kuzu Kol: 23.90 TL,
Kuzu Gerdan: 21.00 TL, Kuzu Pirzola: 25.00 TL,
Dana Ciðer: 15.00 TL, Dana Böbrek: 6.50 TL, Dana Yürek: 7.00 TL
ÖZKAYA ETCÝ
Hürriyet 4. Sok. No: 3 (Kadifeler Elektrik Karþýsý) Tel: 666 07 66
mýk Kemal caddesi, Ömer Derindere Bulvarýnýn bir kýsmý, Sümbül sokak, Lise çýkmazý sokak, Lojmanlar sokak, Þair kadriya
sokak, Ulubatlý Hasan sokak, Yeni mahalleye baðlý Þehit Ahmet
Balcý sokak ile Ulu mezarlýk sokaklarýna; 24 Eylül Çarþam ba
günü de 08.00-14.00 Osmancýk ilçesi Esentepe mahallesine
baðlý Daniþment Gazi caddesi bir kýsmý, Destan sokak, Manas
sokak, Nenehatun sokak, Þengüller sokak, Þirinevler sokak,
Þenyurt mahallesine baðlý Tubalar sokak, Beltirler sokak, Þehit
Er Fuat Düþünceli sokak, Papatya sokak, Nergis sokak, Selin sokak, Gelincik sokak, Soyanlar sokaklarýna programlý olarak
elektrik verilemeyecek. (Haber Merkezi)
PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
3
‘Eczacý sermayenin kölesi olmayacak'
M. ALÝ CEYLAN
E
czacýlar Odasý Baþkaný
Ecz. Süleyman Koca,
genel kurulda yaptýðý
konuþmasýnda, "Ýnsan nesli
tükenmedikçe, insan
saðlýðýna verilen önem
artarak devam edecek, insan
saðlýðýna önem verildikçe
eczacýlýk gündemde kalmaya,
güncelliðini ve saygýnlýðýný
korumaya devam edecektir."
dedi.
Önceki gün saat
13.00'de Eczacýlar Odasý'nda
gerçekleþtirilen genel kurula
Oda Baþkaný Ecz. Süleyman
Koca baþkanlýk; Sönmez
Çalýþkan, Ýsmail Çaðlý,
Gökhan Ünaldý ve Funda
Çetintürk Kartal da divan
üyeliði yaptý.
Konuþmasýna
katýlýmcýlarý selamlayarak
baþlayan Oda Baþkaný
Süleyman Koca, "Geleneksel
yolculuðumuzun
duraklarýndan birisi olan,
yasa gereði düzenlemekte
olduðumuz mali genel
kurulumuzun sene-i
devriyesinde sizlerle beraber
olmaktan, geçmiþ bir yýlýn
muhasebesini alnýmýzýn aký
ile sizlerle paylaþmaktan ve
Çorum Eczacý Odasý yönetim
kurulu baþkaný olarak sizlere
hitap etmekten onur
duyuyorum. Bir meslek
örgütü olarak dayanýþma
duygularýmýzý güçlendiren,
birlik ve beraberlik
içerisinde, yan yana, omuz
omuza mücadele veren siz
deðerli üyelerimizin
meslektaþý olmaktan gurur
duyuyorum." dedi.
Dünyada ve Türkiye'de
yaþanan deðiþim sürecinde
eczacýlarýn ciddi problemler
yaþamaya baþladýðýna dikkat
çeken Koca, eczacýlarýn
ekonomik olarak yýkým
sürecine girdiðini, ekonomik
büyümeyi unuttuklarýný,
yerini korumayý kar olarak
görmeye baþladýklarýný
söyledi.
Koca konuþmasýný þu
ifadelerle sürdürdü; "Kendi
yerini de muhafaza
edemeyenler ya iflas etmekte,
ya da küresel sermayenin
kucaðýna itilmeye
çalýþýlmaktadýr.
Yasamýzdaki
deðiþiklikler, yasaya uygun
hale getirilmeye çalýþýlan
yeni yönetmelik, sut
deðiþiklikleri, yeni
mevzuatlar, meslektaþlarýmýzý
epeyce meþgul ederken, ilaç
fiyat farklarý, fiyat
düþüþlerinden kaynaklanan
stok zararlarý, kamu kurum
ýskontolarý, muayene ücretleri
hala canýmýzý yakmaya
devam etmektedir.
Zamanýmýzýn büyük bir
kýsmýný hastalarýmýza
mevzuatý ve muayene
ücretlerini anlatmakla
geçiriyoruz. Devlet ile
hastalarýmýz arasýnda saðlýk
elçisi olan meslektaþlarýmýz,
muayene ücretlerini devlet
adýna tahsil ettiklerini, ilaç
fiyat farklarýnýn devletin bir
politikasý olduðunu
anlatmaktan yoruldular. Hala
ilaç katký paylarýnýn
eczacýlarýmýzýn hesabýna
düzgün yatýrýlmadýðý
ortadadýr. Yeni uygulamaya
konulan ilaçta taban fiyat
uygulamasý geliþen olaylarýn
tuzu biberi olmuþtur.
Veteriner ilaçlarda
veterinerler, tarým ilaçlarýnda
ziraat mühendisleri bir gece
de çýkarýlan yasa
deðiþiklikleri ile ekmeðimizi
bölmüþler, bununla da
yetinmeyerek ilaç adý taþýyan
her türlü emtianýn gerçek ve
yetkili uzmaný olan eczacýnýn
Eczacýlar Odasý'nda gerçekleþtirilen mali genel kurula Oda Baþkaný Ecz. Süleyman Koca baþkanlýk etti.
Eczacýlar sorunlarýný gündeme getirdi.
elinden tamamýyla almaya
çalýþmaktadýrlar.
Çok uluslu ilaç tekelleri
ülkemizde de faaliyetlerini
artýrmýþlar, her ülkede deðiþik
stratejileri olduðu gibi
ülkemiz eczacýlarýný da nasýl
elde edip memurlaþtýrýrýz ve
köleleþtiririz düþüncesi içine
girmiþlerdir. Kapitalist
sistemin figüranlarý eczacýyla
beraber ülkemiz öz
kaynaklarýný da sömürmeye
niyetlenmiþlerdir.
Ayrýca toplum saðlýðýný
tehdit eden sahte saðlýk
ürünlerinin reklamlarýna ve
satýþýna maalesef engel
olunamamaktadýr. Eczacýlýk
fakülteleri ve kontenjanlarý
sýnýrlandýrýlamamakta eczacý
istihdamý gereði kadar
yapýlamamaktadýr.
'Yapacak çok iþimiz,
yürüyecek çok yolumuz var'
Bu dönemde
eczanelerin sýnýrlandýrýlmasý,
reçete baþý sabit ücret,
medikal ürünlerin eczane geri
ödeme listesine alýnmasý,
fesih ve para cezalarýnýn
hafifletilmesi, itiraz
komisyonlarýnýn
güçlendirilmesi gibi
düzenlemeler lehimize olsa
da eczanelerimizdeki irtifa
kaybýný önleyememektedir.
Ýnsan nesli tükenmediði
sürece, insan saðlýðýna
verilen önem artarak devam
edecektir. Ýnsan saðlýðýna
önem verildikçe eczacýlýk
gündemde kalmaya,
güncelliðini ve saygýnlýðýný
korumaya devam edecektir.
O zaman, insanlýk tarihi
boyunca yapacak çok iþimiz,
yürüyecek çok yolumuz var
demektir.
Dünyamýzda büyük bir
küresel savaþ yaþanýyor.
Irak'ta, Suriye'de, Arakan'da,
Mýsýr'da, Bosna Hersek'te,
Doðu Türkistan'da,
Ukrayna'da, Filistin'de
emperyalist güçlerin
körüklediði savaþlarda
vahþice cinayetler iþleniyor.
Bir saðlýk çalýþaný olarak
insana ve insan saðlýðýna
önem veriyoruz. Bizim iþimiz
insaný yaþatmaktýr. Ýnsaný ve
dolayýsýyla insanlýðý öldüren
her türlü fiili ve zihniyeti
þiddetle lanetliyorum.
Kardeþliðin, huzurun ve
barýþýn hâkim olduðu adaletin
tecelli ettiði özgür bir
dünyanýn özlemi
içerisindeyiz. Biliyorum, bu
konuda hepimizin içi sýzlýyor.
Ýnsan olan herkesin yaþanan
vahþete duyarsýz kalmasý
imkansýzdýr. Hitabýma konu
olmasý, insanlýðýný kaybeden,
vahþete seyirci kalan
kitlelerin arasýnda yer
almamam gerektiðine
inancýmdandýr.
Odamýz yönetim kurulu
ve örgütümüz kurtlar
sofrasýndan pay almaya, yeni
kazanýmlar elde etmeye,
kazanýmlarýmýzý
kaybetmemeye, doymak
bilmeyen küresel vahþi
kapitalizm ile mücadele
etmeye, bütün zorluklara
raðmen üyelerimizin verdiði
güç sayesinde tüm
problemlerin üstesinden
gelmeye, mesleðimizin
saygýnlýðýný korumaya ve
devamlýlýðýný saðlamaya
çalýþacaktýr.
'Eczacý hiçbir zaman
sermayenin kölesi
olmayacak'
Þu iyi bilinmelidir ki;
eczacý eczanenin sahip ve
mesul müdürüdür. Eczacý
evrensel saðlýk hakkýnýn
yýlmaz bir savunucusu ve ilaç
hizmeti üreten bir saðlýk
çalýþaný olarak, kendisini ve
çýkar deðil, hak temelli saðlýk
hizmetini geleceðe layýkýyla
taþýyacaktýr. Eczacý hiçbir
zaman sermayenin kölesi
olmayacak, kendi örgütü ile
hareket ettiði sürece
özgürlüðünü asla
kaybetmeyecektir. Bizleri
okyanuslar üstünde tutup
yüzmemizi saðlayacak,
batmamýza engel olacak tek
güç, birlikte oluþturacaðýmýz
ortak aklýmýzdýr ve bu güç
bizde vardýr.
Eczacýlýk mesleðine
katký saðlayan, zamanýný
geceli gündüzlü fedakârca
harcayan, meslek için bu
örgüte omuz veren,
komisyonlarda görev alan,
üreten, paylaþan, tüm
meslektaþlarýmýza, yönetim
kurulu üyelerimize,
denetleme kurulu
üyelerimize, haysiyet divaný
üyelerimize, büyük kongre
delegelerimize, tüm
temsilciliklerime, odamýz
kurulduðundan bu yana
görev yapmýþ yöneticilere,
odamýz personeline ve beþ
dönem odamýzýn yönetim
kurulu baþkanlýðýný yaptýktan
sonra, Yüksek Haysiyet
Divaný Üyesi olarak seçilip
odamýzý en iyi þekilde
ülkemiz genelinde temsil
eden Sayýn Þefkat Güler
Hanýmefendiye, ve bizleri
kamuoyuna gereði yansýtan
tüm basýnýmýza teþekkürü
borç biliyorum.
2014 olaðan mali genel
kurulumuzun baþarýlý bir
þekilde geçmesini diler,
saygýlar sunarým."
4
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
Uslu’ya ikinci saldýrý
Hayrettin
Karaman
A
K Parti Çorum
Milletvekili
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'nun Twitter
hesabýn ikinci kez
çalýndý.
Uslu, yaptýðý
açýklamada, "salimuslu
adý ile kullandýðým
Twitter hesabým bir
kýsým namertler
tarafýndan (19.09.2014
tarihi itibariyle) ele
geçirilmiþtir.
Asýl amaçlarý
yalan haberler yayarak
ülkemizde kaos ortamý
yaratmak, acýmýza bile
saygý göstermeden ve
utanmadan fýrsatçýlýk
yapmaktýr.
Siber Ergenekon
adlý illegal yapýnýn
kimlere uþaklýk
yaptýðýný, bu hýrsýzlarýn
neden benim hesabýmý
çaldýklarýný ve
yüreksizliklerini çok
iyi biliyorum.
Siber hýrsýzlarý
yüreklendiren ve
koruyan Anayasa
Mahkemesi kararý orta
AK Parti Çorum Milletvekili Cahit Baðcý,
Prof. Dr. Beþir Atalay'ý genel merkezdeki makamýnda ziyaret etti.
Beþir Atalay’ý ziyaret etti
A
K Parti Çorum Milletvekili ve
TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi Cahit Baðcý
AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý
ve Tanýtým Medya Baþkaný Prof.
Dr. Beþir Atalay'ý genel
merkezdeki makamýnda ziyaret
etti. Atalay ve Baðcý, yaklaþýk 20
milyon kiþiyi ilgilendiren torba
yasanýn ekonomik ve sosyal
yaþama getirdiði yenilikler, çözüm
süreci ve bölgesel konular ve
ülkemizin karþý karþýya olduðu
tehditler üzerinde bir süre
görüþtüler. Milletvekili Baðcý,
Atalay’a yeni görevinde baþarý
dileklerini ileterek, "Sayýn
Bakaným. 12 yýldýr AK Parti
hükümetlerindeki son derece
önemli görevleriniz ve saðlanan
reformlarýn ülkemizin
demokratikleþmesi ve
kalkýnmasýndaki katkýsýnda
kuþkusuz büyük emeðiniz var.
Yeni dönemde Yeni Türkiye'nin
inþaasýnda deneyiminiz ve
katkýnýzla partimiz daha da
güçlenecekdir. Yeni dönemde
partimize katkýlarýnýzdan son
derece mutlu olacaðýz.” dedi.
Haber Merkezi
Hedef kutuplaþma
deðil birlikte
yaþama
Salim Uslu
yerde dururken,
AYM'nin benim kiþisel
hak ve özgürlüðümü
güvence altýna alýp
almayacaðýný da merak
ediyorum.
Gururla temsil
ettiðim Çorumlu
hemþehrilerime ve aziz
milletime,
kuruluþundan beri
katký verdiðim AK
Parti saflarýnda
hizmete ve
mücadeleye devam
edeceðimi, yargý
nezdinde gereken
hukuki süreçleri
baþlattýðýmý
kamuoyuna saygý ile
duyururum.”
ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)
Cengiz Atlas, 'Muhalefet partili
belediyeler cezalandýrýlýyor mu?'
EMRE KUT
C
HP Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas,
ÝÞKUR tarafýndan
yürütülen Toplum
Yararýna Çalýþma
Programý (TYÇP)
kapsamýnda
belediyelere personel
alýmýnda ayrýmcýlýk
yapýldýðýný iddia etti.
Konuyla ilgili
olarak önceki gün parti
binasýnda basýn
toplantýsý düzenleyen
Cengiz Atlas, "Daha
az sayýda personel
hakký tanýnan
muhalefet partili
belediyeler
cezalandýrýlýyor mu?"
diye sordu.
TYÇP
kapsamýnda
Çorum'daki
uygulamalarý eleþtiren
Atlas, AK Partili
belediyelere daha
yüksek sayýda personel
hakký tanýndýðýný
kaydetti.
Atlas, bazý parti
yöneticilerinin de hazýr
bulunduðu toplantýda
þunlarý söyledi:
"Ýktidar partisi,
Toplum Yararýna
Çalýþma Programý'nda
kendisine ait
belediyelere yüzde bin
beþ yüz personel
saðlýyor. Þimdi size
Çorum'daki
belediyelere verilen
personel sayýlarýný
açýklýyorum. Alaca 48,
Aþdaðul 1, Bayat 31,
Boðazkale 23,
Cengiz Atlas, önceki gün parti binasýnda basýn toplantýsý düzenledi.
Dodurga 24, Düvenci
10, Ýskilip 42, Kargý
28, Laçin 5, Mecitözü
5, Oðuzlar 4, Ortaköy
20, Osmancýk 40,
Sungurlu 8, Uðurludað
23. Geçtiðimiz yýl
Oðuzlar belediyesine
20 personel hakký
tanýnýrken bu yýl ise 4
personel verilmiþ.
Aldýðýmýz bilgilere
göre söz konusu kadro
sayýlarý AK Parti
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu tarafýndan
belirlenmiþ. Mevcut
iktidarýn il baþkanýna,
milletvekillerine
sesleniyor ve bu
yanlýþtan acilen ve
süratle vazgeçmelerini
söylüyorum. Çorum'un
huzura, barýþa,
kardeþliðe ihtiyacý
var."
‘Çiftçinin sorunlarýna duyarlý olun’
Yangýný körükleyenler, ateþe benzin
dökenler baþka maksatla, ülkede huzur, barýþ ve
ortak ahlak çerçevesinde insanca bir hayatý arzu
edenler de baþka maksatla 'kutuplaþma'dan,
bunun toplum hayatýna ve ülkeye verdiði,
vereceði zararlardan söz ediyorlar. Bazýlarý çare
üzerinde de duruyor, bir kýsmý kutuplardan
birini suçlayarak, fedâkârlýðýda yine onlardan
bekleyerek çözüm, bir kýsmý ise ortada durarak,
olmasý gereken ile olabileceði birbirinden
ayýrarak çözüm tekliflerinde bulunuyor, yol
gösteriyorlar.
Kutuplaþmadan samimi olarak rahatsýzlýk
duyan ve makul bir çare bulma peþinde koþan
düþünür ve yazarlardan, son günlerde konu ile
ilgili önemli yazýlar kaleme aldýlar. Bunlardan
iki alýntý yaparak kendi görüþümü ekleyeceðim:
'Þöyle bir bakýn:
Bugün Türkiye, tüm aktörleriyle,
siyasetçisi ve aktivistiyle, gazetecisiyle,
dindarýyla, genciyle, diðer toplumsal
unsurlarýyla boðucu bir siyasete, siyasi
kutuplaþmaya esir düþmüþ halde. Hiçbir oyuncu
bu ortamdan çýkýþ arayan, zorlayan ipucu
vermiyor, umut ýþýðý sunmuyor.
Çýkýþý, rakibin maðlubiyeti, ezilmesi,
geriye itilmesi olarak sanma dalgasý, daha
doðrusu körlüðü her yere hakim.
Basýn malum, yazarlar keskin, gençler
öfkeli...
Öfke ve kutuplaþma aç bir kurt gibi önüne
çýkan her þeyi silip sürüpüyor, yiyip bitiriyor.
Türkiye'nin siyasi sorunlarý, anayasa
meselesi, ekonomi, dýþ politika, ÝÞID yanýnda
önemli meselelerden birisi budur.
Öfkeyi dindirmek, kutuplaþmayý azaltmak,
uçaðýn burnunu tekrar yukarý çevirmek, baþta
hükümet tüm aktörlerin ilk hedeflerinden birisi
olmalýdýr.' (Ali Bayramoðlu, 13 Eylül)
'Önümüzdeki mesele artýk bu.
Ýki mekândaki iki insan tipi de bize ait.
Ahlaki üstünlük kimde olursa olsun, kendilerini
bir diðerinden ne kadar farklý hissetseler de
onlar bizim insanlarýmýz. Kamusal alanda
birarada yaþama zorluðumuz ortak ahlaký henüz
üretememiþ ve henüz bir toplum
olamamýþlýðýmýzdan. Haliyle siyasetin, sivil
toplumun sosyolojiyi rahatlatacak önlemler
almasý gerekiyor.
Bunu muhalefetten ve 'laik' ulusalcýlardan
beklemek çok anlamlý deðil. Zira, durumu
kabul etmelerinin yenilgiyi de kabul etmek
anlamýna geleceðini zannediyorlar. Yani
normalleþme, bu kesimler için nihai yenilgi
demek. Kutuplaþmadan þikâyet edecekler, ama
asla normalleþmeyi arzulamayacaklar.
Hükümet ve STK'lar psikiyatristler ile
çalýþmalý ve bu travmayý ciddiye almalý. Asla
bu depresyonu tahrik edecek yanlýþlar
yapýlmamalý.
Kimsenin kaybetmediðini, herkesin
kazandýðýný anlatmak durumundayýz.' ( Markar
Esayan (14 Eylül).
Ýkinci yazýda 'suyu getiren ile testiyi kýran
ayrýldýðý ve yine de çözümün suyu
getirenlerden beklendiði görülüyor ki ben de
ayný tespit ve çareyi benimsiyorum. Zaten
birinci yazý da sonuç itibariyle 'tüm aktörlerden'
farký ile çarede birleþiyor.
Kutuplaþmanýn aktörlerinden medet
ummak mümkün deðildir, ama barýþ, huzur ve
dayanýþmaya dayalý bir toplumsal birliktelikten
yana olanlarýn tahriklere kapýlmadan yollarýna
devam etmeleri tek çare gibi gözüküyor.
A
K Parti Sungurlu
Ýlçe Baþkaný
Ýlyas Özkan ve
Yönetim Kurulu
üyeleri, Sungurlu
Ziraat Odasý Baþkaný
Dursun Karslý’yý
makamýnda ziyaret
etti.
Ziyaretle ilgili
bir açýklama yapan
Ýlçe Baþkaný Özkan,
STK'larýn toplumsal
dinamiðimizin ve
demokrasimizin,
toplumsal
barýþýmýzýn,
kalkýnmamýzýn,
uzlaþma
kültürümüzün en
temel öðelerinden biri
olduðunu belirtti.
STK
ziyaretlerimiz
kapsamýnda sayýn
oda baþkanýmýzý ve
mesai arkadaþlarýný
ziyaret ettik diyen
Özkan, "Ýktidarýmýzýn
temsilcisi olarak,
bütün üreticilerimize,
B
Ak Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýlyas Özkan ve Yönetim Kurulu
üyeleri, Sungurlu Ziraat Odasý Baþkaný Dursun Karslý’yý makamýnda ziyaret etti.
çiftçilerimize hizmet
noktasýnda Ziraat
Odamýzla ele ele
vererek sorunlarý
beraberce
aþacaklarýný ve bu
kapsamda her türlü
hizmete hazýrýz" dedi.
Sungurlu Ziraat
Odasý Baþkaný
Dursun Karslý da
ziyaretten duyduðu
memnuniyeti
belirterek Ýlçe Baþkan
ve yönetim kurulu
arkadaþlarýna
teþekkür etti.
Karslý ilçe
teþkilatýndan
çiftçimizin
sorunlarýna duyarlý
olmalarýný umut
ettiklerini, ortak
paydanýn Sungurlu
olduðunu ve ilçemiz
tarýmýna ivme
kazandýrýlmasý
noktasýnda sulu
tarýmýn önemini
belirterek birlik
beraberlik vurgusu
yaptý.(ÝHA)
ir süredir tedavi gören
Hacý Mustafa Uslu (89)
geçtiðimiz perþembe gecesi
vefat etti.
Ýskilip Esnaf ve
Sanatkarlarý Kredi Kefalet
Kooperatif Baþkaný Ýsmet
Uslu'nun babasý Hacý Mustafa
Uslu'nun cenazesi geçtiðimiz
Cuma günü Çarþý Ulu
Camii’nde öðle namazýna
mütakip kýlýnan cenaze
namazýndan sonra Hacýkarani
Mezarlýðý'nda topraða verildi.
Cenazeye Ýskilip
Kaymakamý Þuayib Gürsoy,
Belediye Baþkaný Recep
Çatma, Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Odalarý Birliði
(ÇESOB) Baþkaný Yalçýn
Kýlýç, ilçelerin oda baþkanlarý,
sivil toplum örgüt baskanlarý
ve çok sayýda vatandaþ katýldý.
Hakimiyet merhuma
Allah'tan rahmet yakýnlarýna
ve sevenlerine baþsaðlýðý diler.
Haber Merkezi
Arazi kavgasý,1 ölü
PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Ç
orum'da, arazi
anlaþmazlýðý
nedeniyle çýktýðý öne
sürülen kavgada
silahla baþýndan
vurulan kiþi,
kaldýrýldýðý hastanede
yaþamýný yitirdi.
Merkeze baðlý
Ahmetoðlan köyünden
kavga ihbarý alan Ýl
Jandarma
Komutanlýðý'na baðlý
ekipler, köye kýsa
sürede ulaþtý. Ekipler,
Ali Çoðal'ý (54)
baþýndan tabancayla
vurulmuþ halde buldu.
Köye çaðrýlan
ambulansla Hitit
Üniversitesi Çorum
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesine kaldýrýlan
Çoðal, yapýlan
müdahaleye raðmen
kurtarýlamadý. Çoðal'ýn
cenazesi, otopsi için
Adli Týp Kurumu
Ankara Grup
Baþkanlýðý morguna
gönderildi.
Jandarma ekipleri,
görgü tanýklarýnýn
ifadesi doðrultusunda,
zanlýnýn S.U. (56)
olduðunu belirledi.
Çoðal ile S.U. arasýnda
arazi anlaþmazlýðý
nedeniyle husumet
bulunduðu ve ikilinin
daha önce de birçok
kez tartýþtýðý iddia
edildi.
Kaçan zanlýnýn
yakalanmasý için
çalýþma baþlatýldý.
(A.A.)
5
Gazi Caddesi’nde maddi hasarlý trafik kazasý meydana geldi.
Önce çarptý, sonra refüje çýktý
YÜKSEL BASAR
G
azi Caddesi’nde
maddi hasarlý
trafik kazasý
meydana geldi.
Önceki gece
saat 22.30 sularýnda
meydana gelen trafik
kazasýnda yaralanan
olmazken, maddi
hasar meydana geldi.
Edinilen
bilgilere göre,
hastane kavþaðýndan
Gazi Caddesi
istikametine
seyreden bir
otomobil Gençlik ve
Spor Hizmetleri
Müdürlüðü binasý
önünde park halinde
bulunan baþka bir
otomobile çarptý.
Çarpmanýn etkisiyle
Ali Çoðal
Olay Merkeze baðlý Ahmetoðlan köyünde meydana geldi.
Motosiklet kamyonun altýna girdi
Ç
orum'un
Osmancýk
ilçesinde kamyonetin
altýna giren
motosikletin sürücüsü
aðýr yaralandý.
Ýlçe merkezinde
meydana gelen
kazada, 36 yaþýndaki
Süleyman Ceylan
yönetimindeki 19 UH
908 plakalý
kamyonetle, 35
yaþýndaki Abdullah
Alkýz yönetimindeki
19 HA 954 plakalý
motosiklet kavþakta
çarpýþtý. Çarpýþmanýn
etkisiyle motosiklet
kamyonetin altýna
girdi. Kaský olmayan
sürücü Alkýz,
kamyonetin altýnda
bir süre sürüklendi.
Vücudunda kýrýklar
oluþan Abdullah
Alkýz, aðýr yaralý
olarak kamyonetin
altýndan çýkarýlarak
hastaneye kaldýrýlarak
tedavi altýna alýndý.
Polis kazayla
ilgili soruþturma
baþlattý. (DHA)
Önceki gece saat 22.30 sularýnda yaþandý.
refüjün üzerine çýkan
otomobil yaklaþýk 10
metre sürüklenerek
karþý þerite geçti.
Ýhbar üzerine olay
yerine çok sayýda
trafik ekibi sevk
edildi. Kaza
nedeniyle trafiðe
kapanan yol kýsa
süre sonra açýldý.
Polis kazayla
ilgili soruþturma
baþlattý.
yönetimindeki 19 EL
744 plakalý kamyona
çarptý. Çarpmanýn
etkisiyle TIR'ýn ön
kýsmý hasar gördü.
TIR'da bulunan
kurbanlýklarýn sahibi
55 yaþýndaki Memet
Turan Daþdemir hafif
þekilde yaralandý. Daha
sonra büyükbaþ
hayvanlarý kontrol
etmek için TIR'ýn
dorsesinin arka
kapaðýný açýnca
kurbanlýklardan biri
aþaðýya atlayýp kaçtý.
Kazayý izleyen
kalabalýk vatandaþlar
arasýnda kurbanlýk
boðanýn kaçmasý panik
ve korkulu anlarýn
yaþanmasýna neden
oldu. Polis ve
çevredekilerin yardýmý
ile kaçan boða
güçlükle yakalandý.
Kazayla ilgili
soruþturma sürüyor.
(DHA)
Kaza oldu, ortalýk karýþtý
Ç
orum'un Osmancýk
Ýlçesi'nde,
Erzurum'dan Ýstanbul'a
büyükbaþ kurbanlýk
götüren Sematullah
Alkan yönetimindeki
38 BK 025 plakalý
TIR, kýrmýzý ýþýkta
duramayýnca önündeki
Osman Danýþkan
Kamyonun altýna giren sürücü aðýr yaralandý.
Kaza ilçe merkezinde meydana gelen
Genelevde kalp kirizinden öldü
Ç
orum'da bir kiþi
genelevde kalp krizi
geçirerek öldü.
E.Y, (54) adlý kiþi aniden
fenalaþtý. 112 acil servis
ambulansý ile hastaneye
sevkedilen E.Y., hayatýný
kaybetti.
Cumhuriyet Savcýsý olay
yerinde inceleme yaparken,
ceset otopsi yapýlmak üzere
Hitit Üniversitesi Çorum
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi
morguna kaldýrýldý.
Olayla ilgili soruþturma
baþlatýlýrken, polis ilgililerin
ifadesine baþvurdu. (DHA)
Kazada hayvan yüklü týr kamyona çarptý.
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:2705)
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
YENÝ ADRESÝMÝZ VE YENÝ SHOWROOM’UMUZLA
TÜM ÇORUM HALKININ HÝZMETÝNDEYÝZ
Çevre yolu Bulvarý üzeri No: 83 Çorum Tel: 777 09 07 - 777 09 08
6
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
Karakeçili Cami camaati kan baðýþladý
MURAT ÇETÝN
K
arakeçili Camii
cemaati, Türk
Kýzýlayý'nýn Çorum'da
baþlattýðý kan baðýþý
kampanyasýna destek
verdi.
Türk Kýzýlayý
Çorum Kan Baðýþý
Merkezi geçtiðmiiz hafta
Cuma Namazý'nýn
ardýndan cami önünde
baðýþ standý açtý.
Kýzýlay Çorum
Þubesi'nin gezici kan
baðýþý otobüsünde
gerçekleþen etkinliðe
cami cemaati yoðun ilgi
gösterdi.
Kýzýlay Ekip
Doktoru Senem Biçer ile
Kýzýlay saðlýk
görevlilerinin görev
aldýðý etkinlikte,
Karakeçili Camii din
görevlileri ile birlikte çok
sayýda kiþi kan baðýþýnda
bulundu.
Son zamanlarda kan
baðýþýnýn azaldýðýna
dikkat çeken Kýzýlay
Ekip Doktoru Senem
Biçer, herkesi duyarlý
olmaya davet etti.
Ýhtiyaç sahipleri için
kan baðýþýnýn önemine
deðinen Dr. Biçer,
herkesin her an kana
ihtiyacý olabileceðini
hatýrlatarak,
"Bilmediðiniz
tanýmadýðýnýz bir insanýn
hayatýný kurtarýyorsunuz.
On dakikada alýnan 1
ünite kan 3 hayat
kurtarmak demek." dedi.
Karakeçili Camii
Müezzini Halil Ýbrahim
Akman ise, Kýzýlay'ýn
gezici baðýþ otobüsünün
belli aralýklarla cami
önünde konaklayarak
cemaatten kan baðýþý
aldýðýný belirterek,
"Uzmanlarýn da
söylediði gibi herkesin
her an kana ihtiyacý
olabilir. Biz her 3 ayda
bir kan baðýþýnda
bulunuyoruz. Her ne
kadar insanlýk vazifemiz
olsa da muhtaç birisine,
tanýmadýðýmýz birisine
yardýmcý olduðumuzu
bilmek, manevi
atmosferde
rahatlamamýzý saðlýyor."
diye konuþtu.
Cuma namazýnýn
ardýndan baþlayan kan
baðýþý gün boyu devam
etti.
Karakeçili Camii cemaati kan baðýþý kampanyasýna destek verdi.
Geçtiðmiiz hafta Cuma Namazý'nýn ardýndan cami önünde baðýþ standý açtý.
O
Hacý adaylarý Beylerçelebi (Ulucamii) önünde önünde yapýlan dualarla uðurlandý.
smancýk’ta 10. Hac
Kafilesi önceki
gün Ýkindi Namazý
sonrasý Beylerçelebi
(Ulucamii) önünde
önünde yapýlan
dualarla uðurlandý.
Yapýlan törende
Osmancýk Müftü Vekili
Vaiz Ali Mustafa
Yýldýrým, kutsal
topraklara giden hacý
adaylarýnaonhitaben bir
konuþma yaptý.
Yýldýrým,
konuþmasýnda, "Her
inanan insan o kutsal
beldelere gitmenin,
oralara varmanýn aþkýný
hep içinde taþýr. Çünkü
o beldeler, yeryüzünde
rabbimizin en mübarek
saydýðý, en mukaddes
kýldýðý, kutsadýðý,
yücelttiði, ayetlerinin
olduðu, peygamberlerin
ve son peygamber Hz.
Muhammed’in (sav)
makamý ve mekanýnýn
olduðu yerdir. Allah
resulünün doðup
büyüdüðü, yürüdüðü,
vahyin indiði, yaþadýðý,
sevindiði, üzüldüðü,
velhasýl hayatýný
yaþadýðý ayak izlerinin
olduðu, o kutsal
beldelere yolculuktur.
Bu yolculuk, Ýslamýn 5
temel esasýndan biri
olan, Hac ibadetinin
yapýldýðý tek ve yegane
mekan olan
Beytullah’a, Arafat’a,
Mina’ya ve
Müzdelife’ye yapýlan
bir yolculuktur"
ifadelerine yer verdi.
Uðurlama
programý esnasýnda
bazý hacý adayý
yakýnlarý duygulanarak
gözyaþý döktü.
(Osmancýk)
Tören esnasýnda bazý hacý adayý yakýnlarý duygulanarak gözyaþý döktü.
Osmancýk Pirinç Festivali baþlýyor
O
Haziran ayýndan bugüne
neredeyse tüm dünya IÞÝD
vakýasý ile gündem belirliyor. TV
programlarýnda uzman
analistlerin(!) Ortadoðu, Ýslam
dünyasý ve bilhassa IÞÝD üzerine
tutarlý-tutarsýz yorumlarýndan,
engin tespitlerinden geçilmiyor.
Küreselleþen dünyada deðiþen
dengeler, ülkesel ve bölgesel
menfaatler, petrol ve yer altý
zenginlikleri, ekonomik dengeler
ve Batý merkezli politikalardan
hareketle izah edilmeye çalýþýlan
NATO ve BM ile iliþkiler,
Siyonizm'in ve emperyalizmin
iþgal politikalarý, Arap Baharý,
þiddet ve IÞÝD gibi konularda
maalesef çoðunlukla sonuçlar ve
algýlar üzerinden
deðerlendirmeler yapýlýyor.
Sorunlarýn Kaynaðý
Algýlardaki IÞÝD mi, Yoksa
Gerçeklerdeki Ortadoðu mu?
Osmancýk’ta kutsal yolculuk
smancýk'ta her yýl coþku ile kutlanan
Pirinç, Kültür ve Sanat Festivali 24 Eylül
Çarþamba günü kortej yürüyüþü ve mehter
gösterisi ile baþlayacak.
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza
Karataþ, ilçenin geçmiþinde panayýr olarak
büyük yer tutan etkinliklerin 9 yýldýr festival
düzeyinde gerçekleþtirildiðini söyledi.
Festival etkinliklerinin bölge halkýndan
yoðun ilgi gördüðüne dikkat çeken Karataþ
Özgür-Der
Çorum Þube Bþk.
KÝM
TERÖRÝST?
Kýzýlay TIR'ý
geliyor
Bu arada Kýzýlay
Kan Baðýþ Týrý 18-20
Ekim tarihleri arasýnda
Çorum'a gelecek.
Kýzýlay'ýn kan baðýþý
kampanyalarý için
kiraladýðý týr, Hürriyet
Meydaný'nda
baðýþçýlardan kan alacak.
BÜLENT
GÖKGÖZ
"Ýlçemiz köklü bir tarihe ve kültüre sahip,
turizm potansiyeli yüksek bir þehirdir. Bunun
yaný sýra ilçemizin adýyla dünyaca ün yapmýþ
pirincimiz ilçemizin marka deðerini daha da
yükseltmektedir. Ýlçenin geçmiþinde de
panayýr etkinlikleri olarak önemli bir yer
tutan etkinlikler 9 yýldýr festival olarak
kutlanmaktadýr. Osmancýk Pirinç Kültür ve
Sanat Festivalinin amacý pirincimizi tanýtarak
marka deðerini daha da yükseltmektir. Ayrýca
ilçemizin kültür ve tarihini ön plana çýkarak
turizme canlýlýk kazandýrmaktýr." dedi.
Festivalin Çarþamba günü saat 15.00'de
kortej yürüyüþü ve mehter gösterisi ile
baþlayacaðýný ifade eden Karataþ, 26 Eylül
Cuma günü festival konserinin gerçekleþtirileceðini belirtti.
Karataþ, festival etkinliklerinin 27 Eylül
Cumartesi günü baþpehlivanlarýn katýlacaðý
Yaðlý Güreþ Müsabakalarý ile sona ereceðini
kaydetti.
Özellikle Batý medyasýnýn
öncülüðünü yaptýðý ve
Türkiye'deki yeminli muhaliflere
ait medya organlarýnýn da
propagandaya katýldýðý IÞÝD
paranoyasý, aslýnda Ortadoðu'nun
ve Ýslam dünyasýnýn iradesinin,
özgürlük ve hak taleplerinin
perdelenmeye çalýþýldýðý bir
araca dönüþmüþ durumda. IÞÝD
konusu, Batý için Ýslamofobi'nin
yükselmesi ve Müslümanlar
üzerindeki baskýnýn arttýrýlmasý
ve kimi haklarýn sýnýrlandýrýlmasý
için mümbit bir imkân sunmakta.
Göçmen politikalarýndan
baþörtüsü yasaðýna, minare ve
cami yasaðýndan, camilere
saldýrýlara, peçe yasaðýndan
sünnet meselesine dek Batý
dünyasýnýn Müslümanlara
yönelik bakýþý gittikçe 'dýþlamaya
ve þiddete' dönüþüyor.
Ayný zamanda Batý için yeni
Haçlý Seferlerinin
baþlatýlabilmesi için de bir sebep
olarak kamuoyuna lanse ediliyor.
Oysa Batý'nýn Ýslam dünyasýna
müdahalesi 100 yýlý aþkýn bir
zamandýr var ve sebebi Ýslam
dünyasýný köleleþtirme ve
sömürme. Batý dünyasýnýn bahse
konu sömürü vesayetini
sürdürmeye çalýþtýðý ve yerel
diktatörlüklerine baþkaldýrý
anlamýna gelen Arap
Baharý/Ortadoðu Ýntifadalarýnýn
þiddetle bastýrýlma çabalarý veya
çözümde ayak sürümeler, þiddeti
besledi.
Ortadoðu Halklarý 100
Yýldýr Terör Yaþýyorlar
Ýngilizlerin baþýnda
bulunduðu iþgal ülkeleri SykesPicot ile Türkiye'nin de dâhil
olduðu Ortadoðu coðrafyasýný
cetvelle çizip iþbirlikçi
yöneticilerini uydurulmuþ
kahramanlýk hikâyeleri ile
baþlarýna kurtarýcý diye vasi
kýldýklarýndan beri kan, gözyaþý,
acý, sürgün, iþkence, yoksulluk
ve yolsuzluk bu coðrafyadan hiç
eksik olmadý. Üstelik tüm
bunlarý demokrasi, insan haklarý,
eþitlik, özgürlük, yönetime
katýlabilme, seçme-seçilme
haklarý maskesiyle icra ettiler.
Çok geriye gitmeden 2010
yýlýnýn sonlarýnda baþlayan ve
artýk halklarýn korku duvarlarýný
aþarak talep ettikleri özgülüklere
karþý Batý dünyasýnýn ve
diktatörlerin tavrý ne oldu?
Özgürlük taleplerine karþý
halkýný kimyasal, scud ve varil
bombalý saldýrýlarla katletmesine
ve Batý'nýn kýrmýzýçizgileri
defalarca aþýlmasýna raðmen
Esed'e karþý bir koalisyon hiç
oluþturulmadý ve hava saldýrýsý
da hiç gerçekleþtirilmedi!
Býrakýn hava operasyonunu
insani yardým amaçlý uçuþa
yasak bölge bile kabul edilmedi.
Muhaliflere sözde yardým ile
ayak sürülerek geçirilen
Suriye'de 4.yýlýnda 200 binden
fazla insan can verdi, milyonlar
mülteci oldu, yüz binler kayýp ve
iþkence de, tecavüz altýnda can
vermeye devam ediyor!
Þiddet, Acý ve Gözyaþý
IÞÝD'i Besledi. IÞÝD Sebep
Deðil, Sonuçtur!
Peki, þimdi kim terörist?
Halkýný katleden Esed ve ona
destek veren Rusya, Ýran ve Batý
dünyasý mý yoksa muhalif
Osmancýk'ta her yýl coþku ile kutlanan Pirinç, Kültür ve Sanat Festivali 24 Eylül Çarþamba günü baþlýyor.
direniþçiler mi? Burada IÞÝD'in
savaþ ve Ýslam hukukunu
çiðneyen ölçüsüzlüklerini elbette
savunacak deðiliz. Ancak varil
bombalarýyla insanlarý ve
kentleri paramparça etmek mi
daha vahþi yoksa boðaz kesmek
mi diye insan sormadan
edemiyor!
Mesela Hiroþima'da bir saat
içinde 60 bin kiþi öldüren ABD
mi terörist yoksa yýllarca Rambo
filmlerinde 'vahþi' algýsý
oluþturulan, vatanlarýný ve
haklarýný savunan Vietkonglar
veya kafa derisi yüzen
Kýzýlderililer mi daha vahþi?
Yoksa 4 asýr boyunca
Kýzýlderilileri katleden Amerika
mý?
Mýsýr'da darbeciler bir
gecede þehit Esma gibi binlerce
insani, üstelik meþru ve haklý
taleplerinden ötürü katlederken
Batý dünyasý ve yerel iþbirlikçi
baþta Suud ve Körfez emirlikleri
darbeye darbe bile demedi ve
aksine Sisi'ye kredi musluklarýný
sonuna kadar açtýlar. ABD'nin
askeri yardýmlarý da devam etti.
Þimdi Mýsýr'da Ýhvan terörist ilan
edildi. Sormak gerekmez mi kim
terörist? Ýhvan mý, yoksa
insanlarý katleden Sisi ve
destekçileri mi?
Ýþgalci Ýsrail geçtiðimiz
haftalarda Gazze'de 2 binden
fazla insaný katletti, Batý dünyasý
ve Körfez ülkeleri seyretti ve
destekledi. Ýsrail'in meþru
müdafaa hakký var dediler!
Tarihi katliamlarla dolu bir
iþgalci çete mi terörist yoksa
halkýný, haklarýný ve vatanýný
savunan Hamas mý? Fosfor
bombalarý, çivili bombalar,
ÝHA'lar ile çoluk çocuk okulhastane-gazeteci ayýrt etmeden
katletmek mi daha vahþi yoksa
imkânsýzlýklar içinde askeri
noktalarý hedef alan mücadele
mi?
Irak'ý iþgal edip bugüne dek
1,5 milyon insanýn ölmesine
IÞÝD mi yol açtý yoksa ABD'nin
iþgal ve sömürü politikalarý mý?
Ýran'ýn mezhepçi ve Maliki'yi
destekleyen politikalarý neden
bugün ABD ile Ýran'ýn Irak'ta
IÞÝD'e karþý operasyonda
müttefik olduklarýný da izah
ediyor olsa gerek!
IÞÝD'in Ölçüsüzlüklerini
Eleþtirmek, Esed-Sisi-MalikiABD-Ýran-Suud-Ýsrail
Zulümlerini Örtmemeli!
IÞÝD, Ýran ve ABD'nin
desteklediði Maliki diktatörüne
karþý baþkaldýran, onurlarýný,
haklarýný, kimliklerini,
özgürlükleri, yönetime katýlma
haklarýný talep eden Sünni
aþiretlerin küçük ama etkin bir
grubudur.
Ýþte Ortadoðu yukarda kýsa
örneklerle izah etmeye
çalýþtýðýmýz acýlarý yüz yýldýr
yaþýyor. IÞÝD, hem Suriye hem
de Irak'ta halklardan,
mazlumlardan yana taraf
olmayanlarýn, ayak sürüyenlerin
ürettiði bir sorundur. Dolayýsýyla
çözüm de yine bu sorunlarýn
üzerine gitmekle gerçekleþebilir
ancak.
Türkiye'ye sýðýnan eski Irak
Cumhurbaþkaný Yardýmcýsý Tarýk
Haþimi'nin iþaret ettiði nokta
önemli ve altý çizilmeli:
"Nuri el-Maliki'nin, Sünni
Araplarýn ayaklanmalarýna
nesnel olarak yaklaþmayýp
kuvvet kullanma yoluna
gitmesiyle, 8 ay sonra bugün
bunun, maliyeti yüksek, fayda
saðlamayan hatta daha fazla Þii
ve Sünni'nin ölmesi ve Sünni
Araplarý barýþçýl ve mutedil
siyasetten þiddet ve taassuba
yönelten bir silah olduðu ortaya
çýktý" (Star Gazetesi, Açýk Görüþ
21 Eylül 2014)
Son olarak Musul'da rehin
alýnan insanlarýn serbest
býrakýlmasý da Türkiye'nin dýþ
politikasýnýn tutarlýlýðýný bir kez
daha ispatlamýþ oldu. ABD ve
Ýngiliz rehineleri öldürülürken
Türkiye'nin rehineleri serbest
kaldý. Çünkü dýþ politikamýz
mazlum halklarýn taleplerini
gözeten ve onlara kucak açan bir
eksene oturdu.
PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Kýrklareli onu çok sevdi
Ý
çiþleri
Bakanlýðý’nýn son
kararnamesi ile
Balýkesir’e atanan
Kýrklareli Valisi
Mustafa Yaman’ýn
adý spor tesislerine
verildi.
Yaman’ýn ismi
verildi.
Kýrklareli’nde
yaptýðý çalýþmalarla
vatandaþýn takdirini
toplayan, bürokratik
çevrede ‘Yaman Vali’
olarak anýlan Vali
Mustafa Yaman’a
sosyal medyadan da
sevgi mesajlarý
veriliyor. Vali Yaman,
önümüzdeki günlerde
Kýrklareli’nden
uðurlanacak.
Kýrklareli
Gençlik Hizmetleri Ýl
Müdürlüðü’nün Ýl
Özel Ýdaresi
desteðiyle yaptýðý
spor tesisi törenle
hizmete açýldý. Tesise
Vali Mustafa
Haber Merkezi
Vali Mustafa Yaman
Prof. Dr. Özçatalbaþ eðitim verecek
A
uluslararasý proje hazýrlama eðitimi düzenlendi.
Söz konusu eðitim ile ilgi alanlarýna göre AB ve ÝPARD Projeleri TÜBÝTAK KOSGEB,Tarým Bakanlýðý, Kalkýnma Ajanslarý, Üniversite Araþtýrma
Fonlarý ve Orman ve Su Bakanlýðý Prodjeleri katýlýmcýlarýn ulusal ve uluslararasý
olmak üzere proje hazýrlama becerisine
kavuþturulmasý amaçlanýyor.
Kursa 11 farklý þehirden 7 farklý
üniversiteden (Akdeniz, Aksaray, Çukurova, Dicle, Harran, Korkut Ata, Mustafa Kemal, Üniversiteleri) olmak üzere 13
Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ
kurumdan katýlým olacak. Kursiyerlerin
%28’i öðretim üyesi,
%12’si doktoralý, %60’ý ise
doktora öðrencisi.
Kurs eðitim grubunda
3 üniversiteden 5 öðretim
üyesi bulunuyor. Prof. Dr.
Gamze Saner, Ege Üniversitesi, Prof. Dr. Vedat Ceyhan Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Prof. Dr. Ýbrahim
Yýlmaz, Akdeniz Üniversitesi, Prof. Dr. Ýsmet Boz
Ondokuz Mayýs Üniversitesi, Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ Akdeniz Üniversitesi.
Düzenleme Kurulu
Baþkanlýðýný hemþehrimiz
Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ’ýn üstlendiði eðitimin
açýlýþý önceki gün gerçekleþtirildi. Haber Merkezi
TÜBÝTAK Proje Eðitimi Etkinliklerini Destekleme Programý kapsamýnda eðitim verilecek.
kdeniz Üniversitesi Öðritim Üyesi
hemþehrimiz Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ, TÜBÝTAK Proje Eðitimi Etkinliklerini Destekleme Programý kapsamýnda eðitim verecek.
Akdeniz Üniversitesi ile TÜBÝTAK
Proje Eðitimi Etkinliklerini Destekleme
Programý kapsamýnda; 20-22 Eylül 2014
tarihleri arasýnda Akdeniz Üniversitesi’nde Tarým Ekonomisi, Bitkisel Üretim
ve Beþeri Bilimler alanýnda çalýþan ve
Tarým Ekonomisi alanýnda proje hazýrlamak isteyen öðretim üyelerine, doktora
yeterliliðini almýþ veya tezinin son aþamasýndaki doktora öðrencilerine ve diðer
araþtýrmacýlara yönelik olarak Ulusal ve
Balýk çeþitleri balýkçýlarýn tezgahlarýnda satýlmaya baþladý.
Balýkçý tezgahlarý þenlendi
ÖZGÜR ARZOÐLU
B
üyük balýkçý teknelerinin 15 Eylül'den itibaren balýk avlamaya baþlamasýyla Çorum’da hizmet veren balýkçýlara bol
miktarda mevsim balýklarý gelmeye baþladý.
Balýkçýlarýn tezgahlarýnda satýlmaya baþlanan Karadeniz hamsisi 10
TL, barbun 25 TL, mezgit
10 TL, istavrit 6 TL, palamut 350-400 gr 8 TL,
750-800 gr 10 TL, deniz
levrek 30 TL, havuz levrek 20 TL, somon alaska
25 TL, somon havuz 15
TL, cinekop orta 20 TL ve
cinekop iri 30 TL’den satýlýyor.
Mevsim balýklarýndan olan mavruþgil, köte
ve lüfer henüz tezgahlara
gelmezken bir süre daha
kendilerini özletebilir.
Balýkçýlara bol miktarda mevsim balýklarý gelmeye baþladý.
‘Gaziler için ne yapýlsa azdýr’
Ç
Genç Barýþ Ýnisiyatifi Derneði yöneticileri Stratejik Düþünce
Enstitüsü (SDE) Baþkaný Prof. Dr. Birol Akgün’ü ziyaret etti.
GBÝ’den SDE’ye ziyaret
G
enç Barýþ Ýnisiyatifi Derneði
Çorum Ýl Koordinatörü Faruk
Ardoðan, Türkiye'nin önemli
düþünce kuruluþlarýndan olan
Stratejik Düþünce Enstitüsü (SDE)
Baþkaný Prof. Dr. Birol Akgün ile
Orta Doðu, Filistin ve güncel
konular üzerine söyleþi yaptý.
Görüþmede GBÝ Ankara Ýl
Koordinatörü Ahmet Cahit
Sarýcalar ileYürütme Kurulu Üyesi
Bahadýr Nesil hazýr bulundu.
Stratejik Düþünce Enstitüsü
Ankara merkez binasýnda
gerçekleþen görüþme oldukça
samimi bir ortamda gerçekleþti.
Akgün'e öncelikle dernek
çalýþmalarý hakkýnda bilgi verildi.
Derneðin çalýþmalarýný öðrenerek
dergiyi inceleyen Akgün, gençliðin
dünya meselelerine uzak kaldýðý
bugünlerde, derneðin dünya ve
Türkiye’de yaþanan önemli
geliþmelere gösterdiði ilgiyi takdir
ettiðini belirtti.
Tanýtýmdan sonra
gerçekleþtirilen söyleþide, Akgün'e
dünya ve özellikle Orta Doðu'da
yaþanan geliþmeler hakkýnda
sorular yöneltildi. Akgün,
konuþmasýnda özetle günümüzde
küresel sistemin 2. Dünya
Savaþý'ndan sonra kurulduðunu,
Batý'nýn sömürgeci anlayýþýný
sürdürerek, Asya, Latin Amerika,
Afrika gibi kýtalarý çýkarlarý için
sömürdüðünü söyledi. Son yýllarda
bu denklemin deðiþmeye
baþladýðýný, özellikle Asya'da
ekonomik büyümenin çok büyük
olduðunu kaydeden Akgün, Batý
dýþý ülkelerin tekrardan kendi
deðerlerini ortaya çýkarmaya
baþladýðýný, bunlarý küresel sisteme
entegre ederek, söz sahibi olmaya
baþladýðýný ifade etti. Yeni
denklemde Türkiye'nin çok önemli
bir yerinin olduðunu aktaran
Akgün, ülke ekonomisi, tarihi,
hafýzasý, dinamikliði ile yeni
denklemin en önemli parçalarýndan
birisini oluþturduðunu ve kendi
kabuðuna çekilmiþ bir Türkiye'nin
artýk düþünülemeyeceðini kaydetti.
Filistin meselesine de deðinen
Akgün, yaþanang eliþmelerin
sadece Filistinliler ile Ýsrailliler
arasýnda olmadýðýný, bu sorunun
tüm dünyanýn sorunu olduðunu ve
vicdanlarý yaraladýðýný dile getirdi.
Akgün, SDE tarafýndan her ay
çýkartýlan Stratejik Düþünce
Dergisi’nin son sayýsýný, misafirlere
verdi. Ardoðan, Akgün'e
teþekkürlerinin ileterek, SDE'nin
Türkiye için önemli bir kuruluþ
olduðunu belirtti.
Haber Merkezi
Karadeniz hasmimi kilogramý 10 liradan satýlýyor.
orum Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin,
19 Eylül Gaziler Günü
münasebetiyle
Muharip Gaziler
Derneði'ni ziyaret
ederek, dernek baþkaný
Muharrem Gül ile
görüþtü.
Ziyarette; Mithat
Gamsýz, Mustafa
Kýnay, Ahmet Yaðlý,
Cemal Atak ve Behçet
Boran'dan oluþan
yönetim kurulu da
hazýr bulundu.
Vatan uðruna
þehit olan ve þehit
olmayý göze alan
gazilerin sayesinde
Türkiye'nin günümüze
kadar geldiðini belirten
Þahin, Gül'ün ve
yönetim kurulunun
Gaziler Günü'nü
kutladý. Her zaman
þehit yakýnlarý ve
gazilerin yanýnda
olduklarýný dile getiren
Þahin, "Bu topraklar,
þehitlerimizin kaný ve
gazilerimizin
gösterdiði
mücadelelerle vatan
oldu. Þehit yakýnlarý ve
gaziler için ne yapýlsa
azdýr" dedi.
Dernek baþkaný
Muharrem Gül, sivil
toplum kuruluþlarý
arasýnda ilk defa bir
sivil toplum
kuruluþunun
kendilerini ziyaret
ettiðini vurgulayarak,
Þoförler ve
Nakliyeciler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin'e
teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
Çorum Þoförler ve Nakliyeciler Odasý Baþkaný Tahsin Þahin, Muharip Gaziler
Derneði'ni ziyaret ederek, dernek baþkaný Muharrem Gül ile görüþtü.
8
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
Erken emeklilik geliyor
T
orba tasarý ile çalýþan annelere, borçlu Bað-Kur'lulara, madencilere
ve gurbetçilere erken emeklilik imkaný getiriyor.
Prim günü eksiði nedeniyle emekli olamayanlara iyi haber geldi.
Bakan Çelik, 'Görevimiz bu soruna çare bulmak. Kurumlar arasýnda
konuþuyoruz' dedi. Emeklilik için yýl ve yaþ þartlarýný tamamlamýþ ancak
prim günü eksiði olanlarýn yüzünü güldürecek açýklama geldi. Çalýþma ve
Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, emeklilikle ilgili kendilerinden çok
fazla talepte bulunulduðunu belirterek, "Bir kiþi 60-65 yaþýný doldurmuþ,
çalýþma imkaný yok ama emekliliðine de belirli bir süre kalmýþ ise bu bizim
toplumumuzda sorun.
Buna çare bulmamýz gerekiyor. Bizim görevimiz buna çare bulmak"
dedi. Konunun masada tartýþýldýðýný anlatan Çelik, "Ama kurumlar arasýnda
uzlaþý saðlanmadan olmaz. Bu iþlerin tümünün mali boyutlarý var.
Bunlarý konuþmadan rastgele beyanda bulunmayý ben öteden beri
doðru bulmuyorum. Bu önemli bir problemdir. Bunun için bunlar kurumlar
arasýnda konuþtuðumuz konular" þeklinde konuþtu.
Torba yasa ile SSK'lýlara tanýnan doðum borçlanmasý hakký
geniþletiliyor. Artýk Bað-Kur'lu ve memur kadýnlar da doðum borçlanmasý yapabilecek. Doðum borçlanmasý yapýlabilecek çocuk sayýsý da
2'den 3'e çýkarýlýyor. Böylece çalýþan anneler emeklilik için 6 yýl
kazanabilecek. Yaþý ve yýlýný tamamlamýþ bir anne 3 çocuk borçlanarak 6 yýl erken emekli olabilecek.
YAPILANDIRMA YOLU
Çok sayýda Bað-Kur'lu yapýlandýrma düzenlemesi sayesinde
emekli olabilecek. Torba yasa kapsamýnda getirilen imkan doðrultusunda borcunu yapýlandýran Bað-Kur'lular, bu þekilde günleri tamamlanýyorsa emeklilik iþlemlerini baþlatacak. Yaklaþýk 1.3 milyon BaðKur'luya borçlarýný yapýlandýrma fýrsatý veren yasayla, son 5 yýlýnda iþçi
olarak çalýþanlara iþçi statüsünde emeklilik yolu açýlýyor. Bu kapsamdaki
yaklaþýk 70 bin Bað- Kur'lunun emekliliðinin önündeki engel de kalkacak.(Haber7)
Viþne vücudu
güçlendiriyor
TEOG
nakilleri için
13 bin 130
kontenjan
N
T
EOG sonuçlarýna göre yapýlacak nakil
iþlemlerinde ortaöðretim kurumlarýnda oluþan
boþ kontenjan sayýsý 13 bin 130 olarak belirlendi.
Milli Eðitim Bakanlýðý, ortaöðretim
kurumlarýnda bu hafta oluþan boþ kontenjanlarý
açýkladý. Bakanlýktan yapýlan açýklamaya göre,
Türkiye genelinde boþalan kontenjan sayýsý 13 bin
130 olarak belirlendi.
Buna göre, Ýstanbul'da 2 bin 237, Ankara'da
bin 244, Ýzmir'de 478 olmak üzere Türkiye
geneline 13 bin 130 boþ kontenjan
bulunuyor.(AA)
Kurban derisi ile ilgili
yeni düzenleme
T
ÜRK Hava Kurumu’nu, kurban
derisi toplamada tek yetkili
olmaktan çýkaran hükümet, baþta cemaat
olmak üzere bazý kurumlarýn bu
piyasadan yararlanmamasý için yeniden
düzenleme yapýyor.
Hükümet, geçen yýl 2860 sayýlý
Yardým Toplama Kanunu’nda yapýlan
deðiþiklikle dernek ve vakýflara da
kurban derisi toplama izni getirdi. Ancak
izin verilen derneklerin kurban derisi
toplamasý gerekirken geçen yýl çok
sayýda kuruluþun kaçak olarak piyasadan
yararlandýðý belirlendi. Hükümetin,
“Paralel örgüt” iddiasýyla baþta yargý ve
emniyet olmak üzere cemaat
yapýlanmasýna karþý baþlattýðý giriþim
kurban derisi toplanmasýndaki tartýþmayý
yeniden gündeme getirdi. Geçen yýl
cemaate yakýn bazý kurluþlarýn kurban
derisi toplama konusunda önemli gelir
elde ettikleri iddiasý bulunuyor.
uh Naci Yazgan Üniversitesi
Saðlýk Bilimleri Fakültesi
Beslenme ve Diyetetik Bölüm
Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç,
viþnenin içeriðinde, vitamin, mineral
ve meyveye antioksidan özelliði
veren "antosiyanin" maddesi
bulunduðunu belirtti.
Ýçeriðindeki A, E ve C
vitaminlerinin yaný sýra bol miktarda
antioksidan madde içeren viþnenin
özellikle sonbahar döneminde
tüketilmesi gerektiðini vurgulayan
Ýnanç, þunlarý kaydetti:
"Viþne, içindeki potasyum,
kalsiyum ve fosfor sayesinde ateþli
hastalýklara karþý bir kalkan
oluþturuyor. Yapýlan araþtýrmalara
göre, viþne suyu, antioksidan
özellikleriyle dikkat çeken üzüm
suyu ve bitter çikolata gibi bilinen
ürünleri geride býrakýyor. Viþne ve
viþne suyu ayrýca, nefes alýp verirken
bedene alýnan toksit maddelerden
arýnmak için önemlidir."
Ýnanç, belirlenen en yüksek
antioksidan özelliðe sahip 50 besin
arasýnda 14. sýrada yer alan viþnenin
suyunun tüketiminin, bahar
aylarýnda düþen direnci arttýracaðýný
ifade etti.
Viþne suyunun ayrýca çeþitli
mikrop ve toksinlere karþý vücudu
koruyucu etkiye sahip olduðunu
aktaran Ýnanç, "Mucize meyve viþne,
ödemin atýlmasýný, mide ve
karaciðerin düzenli çalýþmasýný da
saðlýyor" ifadelerini kullandý.(AA)
GENELGE HAZIRLANIYOR
Hükümet bu yýl kurban derisi
toplanmasýnda THK’yý yeniden etkin
kýlacak düzenlemeler yapmaya
hazýrlanýyor. Yeni bir yasal deðiþiklik
için zamanýn yeterli olmadýðý dikkate
alýnarak genelge yoluya konuya
müdahale edilmesi planlandý. (Hürriyet)
ALES baþvurularý bugün baþlýyor
A
kademik Personel ve Lisansüstü
Eðitimi Giriþ Sýnavý (ALES)
sonbahar dönemi baþvurularý, 22 Eylül
Pazartesi günü baþlayacak.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer
alan duyuruya göre, ALES Sonbahar
Dönemi Sýnavý, 23 Kasým'da yapýlacak.
Sýnava baþvurular, 22 Eylül-1 Ekim'de
alýnacak.
Yükseköðretim kurumlarýnda
öðretim görevlisi, okutman, araþtýrma
görevlisi, uzman, çevirici ve eðitim
öðretim planlamacýsý kadrolarýna açýktan
veya öðretim elemaný dýþýndaki
kadrolardan naklen atanabilmek ve
Türkiye'de bir lisansüstü eðitimi
programýnda öðrenim görmek için
ALES'e girmek gerekiyor.
Güzel sanatlar fakülteleri ile
konservatuvarlara alýnacak yüksek lisans,
doktora ve sanatta yeterlik
öðrencilerinden, ALES’e girmiþ olma
koþulu aranmayacak. Ancak, güzel
sanatlar fakülteleri ile konservatuvarlardaki doktora programlarýna
baþvurularda üniversite veya yüksek
teknoloji enstitüsü senatolarýnca ALES
puan þartý getirilecek.
Yükseköðretim kurumlarýnýn
öðretim elemaný ihtiyacýnýn karþýlanmasý
amacýyla veya kamu kurum ve kuruluþlar
adýna lisansüstü öðrenimi görmek üzere
yurt dýþýna gönderilecek adaylarýn
seçiminde de bu sýnavýn sonuçlarý
kullanýlacak. Bu yolla yurt dýþýnda
lisansüstü öðrenim görmek isteyen
adaylarýn bu sýnava girmeleri gerekiyor.
Yükseköðretim Kurulu tarafýndan
izin verilen yükseköðretim
kurumlarýndaki öðretmenlik sertifika
programlarýna öðrenci seçme ve
yerleþtirme iþlemlerinde de ALES
sonuçlarý kullanýlacak.
Sýnava, bir lisans programýndan
mezun olabilecek durumda bulunanlar,
lisans programýný bitirenler ile denklik
belgesi almýþ olmak kaydýyla yurt
dýþýnda lisans eðitimi görmüþ olanlar
baþvurabilecek. ALES'e yabancý
uyruklular da girebilecek.
Sýnava baþvurmak isteyen adaylar,
kýlavuz ile aday baþvuru formuna
baþvuru tarihleri içinde ÖSYM'nin
http://www.osym.gov.tr internet
adresinden ulaþabilecek. Kýlavuzun
daðýtýmý yapýlmayacak. Kýlavuzda,
baþvuru, sýnav, deðerlendirme ile ilgili
ayrýntýlý bilgiler yer alacak. Sýnava
baþvuracak adaylarýn bu kýlavuzu
dikkatle incelemeleri gerekiyor.(AA)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
9
Derindere’den
elektrikli
minibüs
Çorumlu’nun projesini Bakan Iþýk test etti
Derindere Motorlu
Araçlar (DMA) ile Ýstanbul Teknik Üniversitesi
(ÝTÜ) iþbirliðinde geliþtirilen yüzde 100 elektrik
enerjisiyle çalýþan yerli
minibüs geçtiðimiz Perþembe günü düzenlenen
törenle test edildi.
ÝTÜ Ayazaða Yerleþkesinde düzenlenen törene
katýlan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakaný Fikri
Iþýk, ÝTÜ ARI Teknokent
bünyesinde DMA tarafýndan üretilen elektrikli minibüsü test etti.
Çorumlu Derindere Ailesi’nin sahibi olduðu
DMA firmasý tarafýndan geliþtirilen elektrik enerjisiyle çalýþan yerli minibüs, yapýlan testleri baþarýyla geçti.
Daha önce geliþtirdiði elektrikli otomobil projesiyle adýndan söz ettiren DMA firmasý, elektrikli minibüs çalýþmasýyla da dikkatleri üzerine çekti.
Bir þarjla 400 kilometre mesafeyi katedebilen
elektrikli minibüsün ÝTÜ yerleþkesi içindeki ring servislerinde kullanýlarak hem bir ilke imza atýlacak hem
de öncü rol üstlenilecek.
BAKAN IÞIK DÝREKSÝYONA GEÇTÝ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk,
ÝTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca’yý da yanýna
alarak elektrikli minibüsün direksiyonuna geçti.
Türkiye’nin bir tam dolum þarjla en uzun mesa-
feyi kat edebilen elektrikli
minibüsünü test eden Bakan Iþýk, yerleþke içinde
keyifli bir tura çýktý.
Rektörlük binasýndan
hareket eden Iþýk, araçla
teknokent binasýna geçti.
Yaðmur yaðýþý altýnda gerçekleþtirilen test sürüþünde, araç tam not aldý.
Iþýk, daha sonra aracýn yapýldýðý Ar-Ge merkezini gezerek, DMA Yönetim Kurulu Baþkaný Önder Yol’dan bilgi aldý.
IÞIK: ‘YARIÞIN DIÞINDA KALMAMALIYIZ’
Düzenlenen törende konuþan Bakan Fikri Iþýk,
araçla yaptýðý kýsa yolculuðun ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. Elektrikli araçlarýn dünyada her geçen gün geliþen ve geleceðin teknolojisi
olarak görülen bir konu olduðunu belirten Fikri Iþýk,
“Bu noktada bütün ülkelerin çok ciddi gayreti var.
Türkiye olarak biz bu yarýþýn dýþýnda kalmak istemiyoruz” dedi.
Bakan Iþýk, üniversitelerin bu konuya yoðunlaþmasýnýn ayrý bir önem taþýdýðýný ifade etti. Elektrikli
araç konusunun Türkiye’de yeni ve çok hýzlý geliþen
bir alan olduðuna dikkat çeken Iþýk, gelecek 3-4 altýn
yýlýn iyi deðerlendirilmesi gerektiðini vurguladý. Iþýk,
“Hedefimiz 2020’den önce bir Türk markasýný baþta
Türkiye’nin sonrada dünyanýn yollarýna çýkarmak” diye konuþtu.
RE
TEK ÞARJLA 400 KÝLOMET-
Edinilen bilgilere göre aracýn
üretimiyle ilgili proje toplamda 3 ay
sürdü. Þu anda prototip olan minibüs, gerekli testler tamamlandýktan
sonra ÝTÜ merkez yerleþkesindeki
ring seferlerinde kullanýlmaya baþlanacak. Bu sayede ÝTÜ Yeþil Kampüs
projesinin en önemli parçalarýndan
biri olarak, yerleþke içindeki karbon
salýnýmýnýn azaltýlmasýna yönelik
büyük bir adým atýlmýþ olacak. Aracýn tam dolum þarj süresi 2 saat. Tam
dolu aküyle, 350-400 km arasý mesafe katedebiliyor. Toplam yolcu kapasitesi ise 22 kiþi olarak dikkat çekiyor.
Çorumlu DMA firmasýnýn geliþtirdiði elektrikli minibüsü Bakan Fikri Iþýk test etti.
Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Ýkinci el otomobil ve ticari araç piyasasýnýn Çorum'daki kalbi olan Açýk Oto Pazarý, bu hafta da ikinci el
satýcý ve alýcýlarýný bir araya getirdi.
Pazarda satýþa sunulan ikinci el otomobil, ticari araç
ve motosikletlerin fiyatlarý þu þekilde:
Markasý
OTOMOBÝL
Modeli
Chevrolet Captiva 2.0 D 2008
Fiat Doblo 1.3 Multijet
2005
Fiat Doblo 1.3 Multijet Dyn2010
Fiat Palio 1.4 Weekend
2000
Ford Focus 1.6 TDCi Trend 2011
Ford Mondeo 1.6 Selective 2010
Ford T. Connect 1.8 TDCi 2012
Honda Jazz 1.4 Elite
2003
Hyundai Elantra 1.8 GT
1996
Opel Astra 1.6 GL
1998
Opel Astra 1.3 CDTI Enjoy 2007
Opel Combo 1.3 CDTi
2007
Opel Vectra 2.0 GLS
1998
Peugeot 307 1.4 HDi XR 2005
Peugeot Partner 1.6 HDi Pr 2010
Renault 12 STW
1988
Renault 19 1.6 Alize
1999
Renault Broadway RN
1997
Renault Clio 1.5 DCi Authe 2003
Renault Kangoo 1.5 DCI 2004
Renault Kangoo 1.5 DCI M2006
Renault Megane 2.0 RXT 2000
Renault Symbol 1.2 Expres 2011
Renault Toros STW 1.4
1996
Fiyatý (TL)
55 bin
18 bin
30 bin
12 bin
32 bin
49 bin
36 bin
22 bin
11 bin
14 bin 500
31 bin
24 bin
17 bin
24 bin
31 bin
4 bin
15 bin 500
10 bin
16 bin 500
15 bin 500
23 bin
18 bin 500
29 bin 500
7 bin 500
Tofaþ Doðan SLX
1993
Tofaþ Þahin
1994
Toyota Corolla 1.6 GL
1993
Toyota Corolla 1.6 XLÝ
1997
Toyota Corolla 1.6 Terra 2001
Toyota Corolla 1.6 Com.Ex 2011
Volkswagen Jetta 1.6 Prime 2008
Volkswagen Caddy 1.9 TDI 2010
Volkswagen Golf 1.8
1994
Volkswagen Passat 1.8 T 1999
Volkswagen Passat 1.6 FSi 2006
Volkswagen Passat 1.6 Trnd2009
7 bin 500
6 bin
15 bin
16 bin
21 bin
51 bin
37 bin 500
36 bin
14 bin
24 bin
36 bin 500
50 bin
Markasý
Fiyatý (TL)
TÝCARÝ ARAÇ
Modeli
Ford Transit 12+1
1998
8 bin
Ford Transit 120 V
2000
12 bin
Ford Transit 14+1
2001
17 bin 500
Ford Transit Jumbo
2006
42 bin
Ford Transit Jumbo
2012
68 bin
Hyundai H100
1998
9 bin 500
Hyundai Starex
2003
12 bin
Kia Hi Besta
1997
6 bin 500
Kia Pregio
2000
10 bin
Volkswagen LT
2003
27 bin 500
VW Transporter Cityvan 2006
38 bin
VW Transporter
2009
42 bin
VW Volt 14+1
2001
20 bin
NOT: Alýcý ve satýcýlara fikir vermesi amacýyla hazýrladýðýmýz listemiz, her hafta güncellenmektedir.
Listemizde yer alan fiyatlar, satýcýlar tarafýndan verilen rakamlar olup pazarlýk oraný dahildir.
10 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
22 EYLÜL 2014
‘Dünyanýn en büyük zulmü
Doðu Türkistan’da yaþanýyor’
D
oðu Türkistanlýlar
Derneði Genel
Baþkaný ve Dünya
Uygur Türkleri Kongresi
2. Baþkaný Seyit
Tümtürk, Doðu
Türkistan'da Neler
Oluyor? konulu konferansýnda, dünyanýn en
aðýr zulmünün tüm
dünyanýn suskun
bakýþlarý arasýnda Doðu
Türkistan'da yaþandýðýný
söyledi. Sadece
Ramazan Bayramý'nýn
ilk gününde yaklaþýk 5
bin Doðu Türkistanlý
Müslüman Türk'ün
katledildiðini aktaran
Tümtürk, "Müslüman
Türk kardeþlerimizin
dualarýnda bile yeni yeni
yer almaya baþlayan bu
millet, kardeþlerimizin
duasýnda yerini alýp,
destek görmeyi bekliyor." dedi.
Turgut Özal Ýþ
Merkezi'nde Alperen
Ocaklarý, Çorum
Belediyesi ve Dil ve
Edebiyat Derneði
tarafýndan ortaklaþa
düzenlenen konferansta,
Doðu Türkistan'da
yaþananlarý tüm ayrýntýlarý ile gözler önüne
seren Seyit Tümtürk,
konuþmasýnda yaþanan
süreci, Doðu
Türkistanlýlar'ýn
Türkiye'den ve Türk
Milleti'nden beklentilerini sýraladý.
Çin'in 65 yýldýr
sürdürdüðü sistemli
asimilasyonu, zulmü ve
soykýrýmý belgeleriyle
ortaya koyan Tümtürk,
"1949'dan beri sürdürülen en
aðýr zulme ve soykýrýma raðmen, Doðu Türkistan halký hiç
bir zaman dininden ve kimliðinden vazgeçmemiþ, özgürlük mücadelesinde 250'inin
üzerinde ayaklanmalarla adeta
ölüme meydan okumuþtur.
Doðu Türkistan halký, baðýmsýzlýðýný kazanacaðý güne kadar
da mücadelesinden
vazgeçmeyecektir." diye konuþtu.
Çin'in uyguladýðýný sistemli karartma ve dünya gündeminden gizleme çabalarýnýn son
yýllarda kýrýlmaya baþlandýðýný,
buna raðmen tüm dünyanýn
Doðu Türkistan'ý Çin'in insafýna
býrakmamasý gerektiðine iþaret
etti.
Filistin baþta olmak üzere
dünyanýn dört bir yanýnda
Müslümanlar'a yönelik saldýrý
ve katliamlarýn kendilerini çok
üzdüðünü, hepsinin mücadelesini kendi mücadeleleri saydýklarýnýn altýný çizen Tümtürk,
Doðu Türkistan'ýn bir kaç yýla
kadar Türkiye'nin gündeminde
olmadýðýný, Doðu Türkistan'ýn
gördüðü iþkence ve zulmün
dünyanýn hiç bir yerinde
yaþananlarla kýyas götürmeyecek kadar aðýr ve þiddetli
olduðunu vurguladý.
Türkiye'nin ortaya serdiði
tavrýn kendileri için gurur ve
umut kaynaðý olduðunu belirtmekle birlikte, daha güçlü bir
tavýr beklediklerini de ifade
eden Tümtürk, Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip Erdoðan'ýn
baþbakanlýðý, Baþbakan Ahmet
Davutoðolu'nun da Dýþiþleri
Baþkanlýðý döneminde yapýlan
Urumçi ziyaretlerinin Doðu
Türkistan Halký'ný büyük bir
mutluluðu boðduðunu aktardý.
Türkiye'ye her zaman
minnet duyduklarýný da
söyleyen Seyit Tümtürk, konuþmasýnda þunlarý ifade etti,
"Kalben ve ruhen kalbimiz her
zaman Ankara ile birlikte atýyor. Türk Milleti ilk kez Ýslam'la
bu topraklarda tanýþmýþtýr. 30
milyon Müslüman Türk, bu
coðrafyada 65 yýldýr iþgal ve
asimilasyona maruz kalýyor.
Çin'in tüm enerji ihtiyacýnýn
yarýsýndan çoðu, bu mümbit
topraklardan karþýlanýyor.
Tarým ve ziraat bakýmýndan da
dünyanýn en zengin topraklarý
arasýnda yer alan vatanýmýz,
ayrýca kültür ve medeniyet
yataðýdýr. Çin bu zenginlikleri
sömürmenin yanýsýra, bu milletin evlatlarýný adeta dünyadan
silebilmek için her türlü adýmý
gözünü kýrpmadan atýyor.
1,5 asýn öncesinde Erekna
Beyliði'nden yola çýkan hac
kafileleri, Anadolu'nun
Fransýzlar tarafýndan iþgal
edildiðini görünce, yolculuklarýný yarýda býrakýp,
Fransýzlara karþý Anadolu
insanýn yanýnda yer alýp
savaþmýþ ve hepsi de þehit
düþmüþtür. Anadolu ve Doðu
Türkistan arasýndaki bað tarihin
hiç bir döneminde
kesilmemiþtir. Tarih boyunca
kurduðumuz devletler, Rusya,
Çin ve Ýngiltere'nin iþbirliði ile
yýkýlmýþ.
Doðu Türkistan'la ilgili
önemli bir yanlýþ algý mevcuttur ki, o da Doðu Türkistan'ýn
mücadeleyi kaybettiði
yönündedir. Biz bunu asla
kabul etmiyoruz. 46 nükleer
deneme yapýlan topraklarýmýz,
Çin tarafýndan diðer devletlere
açýlsa da, her türlü sistemli
taarruzlarýný sürdürseler de, bu
millet mücadelesinden asla
vazgeçmeyecektir.
Kimileri tarafýndan Doðu
Türkistanlýlar'ýn mücadele vermediði ileri sürülür. 250'nin
üzerinde çok büyük ayaklanmalarla Çin'e karþý konulmuþtur: üstelik hiç bir silahý olmamasýna raðmen bunu yapan
milletin bu mücadelesi, Çin'in
kapalý bir kominist yönetim
sergilemesi ve sistemli karartmalarý ile dünyadan gizlenmiþtir.
Ancak son yýllarda bu
yaþananlar dünyanýn gündemine girmiþ ve yaþanan dram
dünyaya açýk olarak duyurulmuþtur.
Þehirde tek çocuk, kýrsalda iki çocuk kotasý uygulayan
Çin, dünyanýn hiç bir yerinde
görülmeyen bir vahþete daha
imza atarak, kadýnlarý anne
olma hakkýnda mahrum
býrakýp, ikinci çocuðuna halime
kalan kadýnlarý doðumuna bir
kaç gün kala bile kürtaj
yaparak, milyonlarca çocuðun
yaþama hakkýný henüz anne
karnýnda ellerinden almýþtýr.
Allah Hazreti Ýbrahim'i
nasýl ki ateþten korudu, bu milleti de tüm bu zulme karþý
koruyor. Doðu Türkistan,
Ýslam'ýn ipine sarýlarak ve milli
deðerlerine baðlý kalarak ayakta
durmaktadýr. Kýyamete kadar
da bu deðerlerle var olacaktýr.
Çin hastanelerinde kasýtlý
olarak Doðu Türkistanlýlar'a
çaðýn vebasý olarak Aids
bulaþtýrýlmaktadýr. Seyahat
hakký olmayan ve yurt dýþýndan
da giriþlerin çok sýký olduðu
ülkemizde, tek eþlilik esastýr ve
herkes gayri meþru iliþkiden
dinin emri olarak sakýnýr, buna
raðmen Aids virüsünün Çin'in
2,5 katý olduðunun tek izahý,
hastanelerde kasýtlý olarak
bulaþtýrýlan virüslerdir.
Doðu Türkistan'da
Müslüman'ým ve Türk'üm
demenin karþýlýðý ölümdür.
Ekmelettin Ýslamoðlu'nun
7 yýldýr genel sekreterliðini
yaptýðý Ýslam Ýþ Birliði
Teþkilatý, Doðu Türkistan'da
oruç tutmanýn yasaklanmasýna
karþý tek bir kelime bile etmedi.
Kardeþlerimiz olan Türk
Cumhuriyetleri de tek kelime
edemedi. Allah yokluðunu vermesin, hiç deðilse Türkiye
Cumhuriyeti devleti yaþananlara açýk olarak katliam dedi de
gönlümüze su serpti.
11 Eylül'de ABD ile
pazarlýða giren Çin kendi
açýsýndan tarihi bir fýrsat
yakaladý. Doðu Türkistan'ýn
tümünü terörist ilan etti ve
Doðu Türkistan'ýn büyük bir
açýk hava hapishanesine
dönüþtürdü.
Türki Cumhuriyetleri'nin
baðýmsýzlýðýna biz kendi
baðýmsýzlýðýmýz kadar
sevinirken, malesef onlardan
ayný karþýlýðý göremedik.
Þangay Ýþbirliði Örgütü ile bizi
nefes alamaz hale getirdiler.
Hicret eden kardeþlerimizi,
Çin'in rüþvetleri karþýlýðý Çin'e
öleceklerini bile bile teslim
ettiler. Ancak bizim sitemimiz
oradaki yaþayan kardeþlerimize
deðil, Rus kalýntýsý kominist
yöneticileredir.
Namuslu
kýzlarýmýzý ailelerinden
koparýp, iþ ve meslek
edindirme bahaneleri ile
Çin'in iç bölgelerine
götürüp, köle gibi fabrikalarda çalýþtýrdýlar.
Pek çoðunu sonradan
iþsiz býrakýp, ailelerine
de dönmelerine musade
etmeden fuhuþ bataklýðýna zorluyorlar.
6-7 yaþýndaki 2
milyon 360 bin çocuðumuzu bizlerden koparýp,
çift dilli eðitim adý altýnda yine Çin'in iç bölgelerine götürüp,
köleleþtirmek ve beyinlerini yýkayýp, milletine
ihanet edecek gençler
olarak yetiþtirmek istiyorlar. Henüz bu çalýþmanýn bizim ülkemize
yansýyacak olumsuz
boyutunu tam olarak
hesap dahi edemez
durumdayýz.
Filistin bizim
kardeþimiz. Gazze bizin
Kabe'den önceki kýblemiz. Filistin'e gösterilen
destekle iftihar ederken,
niye Doðu Türkistan'a
da gösterilmiyor diye
sormadan edemiyoruz.
Niçin ayný ton ve
gerçeklikte Doðu
Türkistan'a da sahip
çýkýlmýyor. Filistin'e
sahip çýkmak Ýslam
kardeþliði adýna bir kez
farz ise, bize de Ýslam
kardeþliði ve akrabalýk
baðý adýna sahip çýkmak
iki kez farz olmalý diye
düþünüyoruz.
Son birkaç yýla kadar
kardeþlerimizin dualarýnda bile
yer bulamýyorduk. Onca yazýþmalardan sonra camilerimizde
Doðu Türkistan lafý geçmeye
baþladý.
Dünyada orucun yasaklandýðý baþka bir ülke daha
yok. Sadece buradan bile bizim
üzerimizdeki þiddet ve
soykýrýmýn boyutu anlaþýlabilir.
Doðu Türkistan Çin'in insafýna
terkedilmemeli. Oruç yasaklandý da Diyanet Ýþleri 'Neden'
sorusunu bile soramadý.
Biz Türkiye Çin'le savaþ
yapsýn, iþbirliði yapmasýn,
ulusal çýkarlarýný gözetmeyip
askýya alsýn demiyoruz. Ancak
tüm bu iliþkilerin yanýsýra,
Doðu Türkistan meselesini göz
ardý etmeyip, daha büyük adýmlarla, bu maðdur insanlarýn
yanýnda yer alsýn diye bekliyoruz.
Sayýn Davutoðlu'nun
2010'da diret olarak uçaðý ile
Urumçi'ye gelmesinin gerek
bizim üzerimde, gerekse Çin'in
üresinde nasýl bir etki yaptýðýný
söylemeye bile gerek yok. Türk
Milleti'ne müteþekkiriz.
Türkiye, 1955'te Çin'le Doðu
Türkistan'ýn imzaladýðý Özerklik Anayasasý'nýn uygulanmasýný isteyebilir. Dini yasaklarýn kaldýrýlmasýný þark koþabilir. Üniversiteler Doðu
Türkistan kürsüleri kurabilir.
THY direkt olarak Urumçi'ye
sefer baþlatabilir. TÝKA'nýn hiç
bir çalýþmasýnda Doðu
Türkistan olmadýðý gibi, dergilerinde bile bizim ismimize yer
vermiyor. Rabia hanýmýn
Türkiye'ye olan yasaðýnýn kalkmasýný istemekle birlikte,
Mesut Yýlmaz hükümeti
tarafýndan alýnan 98'e 36 nolu
ihanet genelgesi ile bu ülkede
10 yýl boyunca Doðu Türkistan
lafýný etmek bile yasaklandý,
ama her þeye raðmen bu millet
Doðu Türkistan'ý unutmadý.
Yapýlan en önemli iyiliklerden
birisi de bu hükümet tarafýndan
bu ihanet önergesinin çöpe atýlmasý oldu."
DUALAR DOÐU
MAZLUM KARD
‘Türkiye her
daim güçlü
olmalý’
‘Doðu Türkistan
Ç
orum Alperen Ocaklarý Baþkaný Fatih Yücel,
Doðu Türkistan'ýn ülkünün doruk noktasý ve
sevda olduðunu söyledi.
Turgut Özal Ýþ Merkezi'nde düzenlenen konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan Yücel, dünyanýn
tüm yaþanan zulme karþý neden saðýr kaldýðýný sorgularken, hürriyet güneþinin elbet doðacaðýna inandýklarýný vurguladý.
Yücel konuþmasýnda þunlarý ifade etti, "Doðu
Türkistan, bizim GÖK yüzümüzdür, sevdamýzdýr.
Milli ülkümüzün doruk noktasýdýr.
Komünist Çin, Temmuz 2009'da Uygur Özerk
Bölgesi'nin baþkenti Urumçi'de iki Uygur
Türk'ünün öldürülmesini protesto etmek isteyen
Uygur Türkleri'ne katliam yaptý. Olaylar neticesinde 1000'den fazla Uygur Türk'ü hayatýný kaybetti.
Asrýn kokuþmuþartýðý, baskýcý ve þovenist Çin diktatörlüðü, Uygur Türkleri'nin namaz kýlmalarýný,
oruç tutmalarýný, baþörtülü ve sakallý olarak otobüse binmelenni, Kur'an-ý Kerim okumalarýný ve
okutmalarýný kýsaca Uygur Türk'ünün tüm mukaddesatýný yasaklamýþtýr. Bu öyle bir nefret halini almýþtýr ki bir ramazan günü oruç tuttuðu anlaþýlan
genç, önce hýrpalanmýþ, sonra zorla orucu bozdurulmuþ. Ramazan ayýnda binlerce Uygur Türk'ünün
katledilmesi de bunun bir göstergesi deðil midir?
Toplu namaz kýlanlar kurþuna dizecek kadar vahþileþmiþ, ölüm saçan bir Mangus var karþýmýzda.
Urumçi sokaklarýný kan gölüne döndüren, Uygur
Türkleri'nin evlerini, dükkânlarýný, araçlarýný yakan, yaðmalayan bir canavar. Hür dünya neden saðýr? Bu doðuþtan bir saðýrlýk deðil. Sözde birleþmiþ
milletler, demokrat Avrupa parlamentosu, aðýt yakan insan haklarý dernekleri nerede? Söz konusu
Müslüman söz konusu Türk ise saðýr oluyorlar. Peki Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý, Dünya Müslüman Alimler Birliði nerede? Bu teþkilatlar da küresel devletlerin politik etki alanýnda olduklarý için uluslar arasý arenada hiçbir etkiye sahip deðildir. Doðu Türkistan'da, Kerkük'te, Gazze'de hürriyet güneþi ebed
için elbet doðacaktýr. Bu onurlu baþkaldýrýþ, Doðu
Türkistan'dan Gazze'ye, Kerkük'ten Kafkaslara bir
müjdedir. Bu çile ve sancý, zalimi alkýþlayan dünyaya inat imanýn þahlanýþý ve hürriyet doðumunun
habercisidir. Doðu Türkistan, bizim davamýzdýr.
Her türlü emperyalizme karþý çýkan anlayýþýmýz,
emperyalizmini alkýþlayacak deðildir. Doðu Türkistan, hem Türk Dünyasý'nýn, hem de Ýslam Dünyasý'nýn bölünmez bir parçasýdýr."
B
elediye Baþkan Yardýmcýsý ve DED
Çorum Þube Baþkaný
Doðu Türkistan baþta olmak üzere tüm
mazlumlarýn kurtuluþu için
zaman güçlü olmasý gerektiðini ifade etti.
Doðu Türkistan konferansýnýn kapanýþ
konuþmasýný yapan Candan, hamasetle alý
nacak bir yol olmadýðýný, zulüm gören
insanlarýn yardýmýna koþabilmenin güçlü bir
Türkiye'den geçtiðini bildirdiði sözlerinde,
yakýn gelecekte çok daha güzel geliþmeler
yaþanacaðýna ve Doðu Türkistan baþta
olmak üzere yaþanan tüm vahþetin son bula
caðýna inandýðýný kaydetti.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
11
R DOÐU TÜRKÝSTANLI
M KARDEÞLERÝMÝZ ÝÇÝN
kiye her
güçlü
lý’
kan Yardýmcýsý ve DED
e Baþkaný Turhan Candan,
baþta olmak üzere tüm
tuluþu için Türkiye'nin her
masý gerektiðini ifade etti.
stan konferansýnýn kapanýþ
an Candan, hamasetle alýmadýðýný, zulüm gören
mýna koþabilmenin güçlü bir
iðini bildirdiði sözlerinde,
çok daha güzel geliþmeler
Doðu Türkistan baþta
anan tüm vahþetin son bulaý kaydetti.
EROL TAÞKAN
Ç
orum Alperen
Ocaklarý, Çorum
Belediyesi ve Dil ve
Edebiyat Derneði tarafýndan ortaklaþa düzenlenen
Doðu Türkistan’da Neler
Oluyor?’ ve Güneþin
DoðduðuYerde
Kardeþlerimiz Kan
Aðlýyor’ baþlýklý konferans, Turgut Özal
Konferans Salonu’nda
gerçekleþtirildi.
Doðu Türkistanlýlar
Derneði Genel Baþkaný
ve Dünya Uygur Türkleri
Kongresi 2. Baþkaný
Seyit Tümtürk’ün konuþmacý olarak katýldýðý
konferansta, Doðu
Türkistan’da yaþanan
zulmün boyutu gözler önüne serilirken, salonda yer alan izleyiciler, vahþet görüntülerini ve
anlatýlanlarý büyük bir üzüntüyle
takip etti.
Doðu Türkistan’da yaþanan
dramýn son bulmasý için duaya
ihtiyaçlarýnýn bulunduðunu
aktaran Türmtürk, en
azýndan Müslüman
kardeþlerininin
dualarýnda yer almak ve
bununla da kalmayýp,
Çin malýný almamaktan
baþlayan desteklerde
destek görmek istediklerini aktardý.
Çorum Alperen
Ocaklarý Baþkaný Fatih
Yücel ve Belediye
Baþkaný Yardýmcýsý
DED Çorum Þube
Baþkaný Turhan
Candan’ýn da birer
konuþma yaptýðý programda, daha sýk
tekrarlanmasý ve
yaþananlarýn toplumun
tüm kesimlerine aktarýlmaya devam etmesi
dileðiyle son bulurken, Candan
Seyit Tümtürk’e teþekkür plaketi
ve Saat kulesi maketi hediye etti.
Alperenler’den hatýra fotoðrafý
A
lperen Ocaklarý yöneticileri, tüm izleyicilerden tebrik aldýklarý konferans sonrasýnda, Doðu Türkistanlýlar Derneði Genel
Baþkaný ve Dünya Uygur Türkleri Kongresi
2. Baþkaný Seyit Tümtürk ile birlikte hatýra
fotoðrafý çekindi. Ocak Baþkaný Fatih Yücel
ve yönetim kurulu üyeleri, konferans
katýlýmý ve yaptýðý anlamlý konuþmalarý için
12 PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Avukatlarýn hayali
gerçeðe dönüþtü
Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim
aramýzda bulunamamalarý nedeniyle
Özyýlmaz, yýllardýr avukatlarýn
üzüntülerini dile getiren, ancak mesaj ve
hayallerini süsleyen hizmet binasý
çelenk göndererek mutluluðumuzu
fikrinin Türkiye Barolar Birliði
gönüllerinde yaþayan tüm Baro
(TBB)’nin desteðiyle gerçeðe
Baþkanlarýmýza ayrýca teþekkürlerimi
dönüþtüðünü söyledi.
sunuyorum. Çorum Barosu’nun
kullanýmýna tahsis edilen bu binamýzýn
Çorum Barosu Hizmet Binasý açýlýþ
alýnma kararýný alan önceki Birlik
töreninde konuþan Ýbrahim Özyýlmaz,
Baþkanýmýz Av. Vedat Ahsen Coþar ve
‘Avukat Evi’ olarak nitelendirdiði tesisin
yönetim kurulu üyelerine ayrýca ve bir
Barolar Birliði’nin yüz aký bir eser
kez daha teþekkür ediyorum.
olduðunu vurguladý.
Baþta Türkiye Barolar Birliði ve
Hizmet binasýnýn meslek
Av. Ýbrahim Özyýlmaz sayýn Baþkaný olmak üzere tüm
mensuplarýnýn tüm ihtiyaçlarýný
Barolarýmýz ve Baro Baþkanlarý,
karþýlayacak þekilde dizayn edildiðini
haksýzlýða, hukuksuzluða ve adaletsizliðe karþý
belirten Özyýlmaz, “Bu sýcacýk yuvada, aile
duruþlarý ile toplumun pek çok kesiminin saygýnlýðýný
bireylerimizle, eþimiz ve çocuklarýmýzla birlikte biraz
kazanýyorlar, bu özelliði ile de böylesine çalýþma
daha kaynaþacak birlik, beraberlik ve dayanýþma
ortamlarýný fazlasýyla hak ediyorlar.
duygularýný en yüksek seviyede yaþayacaðýz” diye
konuþtu.
‘TBB’NÝN YÜZAKI BÝR ESER’
Avukat Evi’nin hayata geçmesinde emeði
Barolarýn itibarýyla, TBB’nin itibarýnýn birbiriyle
geçenlere de teþekkür eden Baro Baþkaný Av.
orantýlý olduðunu düþünüyoruz.Böylesine güzel bir
Özyýlmaz, konuþmasýnda þu ifadelere yer verdi:
tesis Çorum Barosu’nun olduðu kadar öncelikle
Barolar Birliðimiz’in de yüz aký.
“Bugün içimize sýðmayan bir sevinç, gurur ve
mutluluk içerisinde Türkiye Barolar Birliði (TBB)
Kamu kurumu niteliðinde bir meslek örgütü olan
Çorum Barosu Hizmet Binasý’ný açmýþ bulunuyoruz.
Baromuz’un bu nezih mekanda yer almasý çok önemli
bir olgu. Açýlýþýný yaptýðýmýz tesiste, Baromuz’un adli
Ben ve Çorum Barosu mensubu pek çok
yardým faaliyetleri ve CMK uygulamasý ile ilgili
meslektaþým Baromuzun yaptýðý faaliyetleri daha
çalýþmalarý rahatlýkla yapýlabileceði gibi
rahat þekilde yürütebileceðimiz bir tesisin, bir binanýn
meslektaþlarýmýzýn tüm taleplerinin karþýlanabileceði
hayalini kurduk yýllarca. Çorum Barosu Yönetim
þekilde dizayn edilmiþ ve pek çok ihtiyaca cevap
Kurulu ve Çorum Barosu mensubu tüm
verecek nitelikte.
meslektaþlarým bugün, büyük bir hayalimizin
gerçekleþmesinin mutluluðunu yaþýyoruz.
Bugüne deðin ancak hayalini kurabildiðimiz bir
Avukat Evi'nin artýk sahibi bulunmaktayýz. Avukatlar
Binamýzýn inþasý süresince bizlerden gerek
mesleki bilinç ve sorumluluðu en yüksek meslek
maddi ve gerekse manevi desteklerini esirgemeyen,
mensuplarý. Bu bilinç içerisinde istifademize sunulan
özellikle bu tesisi satýn alarak Baromuza tahsis eden
ve sadece Çorum Barosu mensubu deðil tüm avukat
Türkiye Barolar Birliði Baþkaný ve Yönetim
arkadaþlarýmýza kapýsý açýk olacak bu sýcacýk yuvada,
Kurulu’na huzurunuzda teþekkür etmeyi bir borç
aile bireylerimizle, eþimiz ve çocuklarýmýzla birlikte
biliyorum. Baþta Birlik Baþkanýmýz Av. Profesör
biraz daha kaynaþacak birlik, beraberlik ve
Doktor Metin Feyzioðlu olmak üzere, Birlik Baþ
dayanýþma duygularýný en yüksek seviyede
Hukuk Danýþmaný Av. Zafer Köken’in de bu özel ve
yaþayacaðýz.
güzel günümüzde aramýzda bulunmasý bizler için
ayrýca bir mutluluk kaynaðý oldu. Bu mutluluðumuzu
Bu duygu ve düþüncelerle TBB Çorum Barosu,
bizimle paylaþmak üzere davetimize icabetle
Hizmet Binasý’nýn ülkemize, þehrimize ve camiamýza
aramýzda bulunan Amasya, Kýrýkkale, Samsun, Tokat
hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum.”
ve Sinop Barosu Baþkanlarýmýza ve deðerli üyelerine,
‘Acýlarýndan ders alan Çorum, Türkiye’ye örnek’
Türkiye Barolar Birliði (TBB) Baþkaný Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu, Çorum’un Türkiye’nin kalbi olduðunu söyledi.
Çorum Barosu Hizmet Binasý açýlýþýnda konuþan Metin Feyzioðlu, “Acýlarýndan ders alan Çorum, edindiði tecrübe
ile Türkiye’nin örnek almasý gereken bir
yer” dedi.
TBB yönetimi olarak görev sürelerinin sonuna kadar Türkiye'de tesisi olmayan baro býrakmama hedefinde olduklarýný belirten Feyzioðlu, birliðin tüm kaynaklarýný avukatlarýn hizmetine sunacaklarýný kaydetti.
rýmýzýn malý, namusu, þöhreti, þaný, þerefi
vardýr. Attýðýmýz her adým insanlarýn hayatýný etkiler. ve bizim hukukun üstünlüðünü talep etmemiz, kitaba göre ne karar
verilecekse o kararýn verilmesi gerekir diye ýsrar etmemiz, tanýdýðý olan deðil, haklý olanýn kazanmasý için mücadele etmemiz ve bunu dile getirmemiz bir siyasi
söylem deðil, hukukun üstünlüðü siyasetinin söylemidir. Eðer siyaset yapýyorsak
yaptýðýmýz siyaset budur ve yapmaya devam edeceðiz.”
Av. Prof. Dr. Metin Feyzioðlu
‘AVUKATLAR OLMAZSA OLMAZ’
Avukatlarýn, yargýnýn kurucu unsuru olduðunu
ancak bunu herkese yeteri kadar anlatamadýklarýný ifade eden TBB Baþkaný Feyzioðlu, “Bir sistemde savcýlar, yurttaþlarý soruþturur ve haklarýnda dava açar. Yargýçlar, haklarýnda dava açýlan kiþilerin haklý mý, haksýz mý, suçlu mu, suçsuz mu olduðunu tespit eder ve
kanunu uygular. Ayný sistemde yurttaþý temsil eden tek
bir makam vardýr, o da avukatlýk makamýdýr. Ýþte yargýnýn kurucu unsuru olmanýn arkasýndaki sebep, bizim
bu muhakeme üçlüsünde yurttaþý ve yurttaþlardan oluþan milleti temsil ediyor olmamýzdýr. Bu açýdan avukatlar, yargýnýn olmazsa olmazýdýr.” diye konuþtu.
Avukatlarýn hak ettiði konuma gelmeleri için katetmeleri gereken uzun bir mesafe olduðunu savunan
Feyzioðlu, “Sistemin bu þekilde iþlemesi gerekirken
iþin neresindeyiz derseniz, daha yola yeni çýktýk demek zorundayým. Katedecek epey bir mesafe var. Toplumun bireyleri zaman içerisinde avukatýn vazgeçilmez önemini anlamaya baþlamýþtýr ve bugün milyonlarca insan 'iyi ki avukatlar var, iyi ki barolar var' demektedir. Ben bu noktaya geldiðimiz için tüm hak savaþçýsý meslektaþlarýma en içten teþekkürlerimi sunuyorum” dedi.
Hukukun üstünlüðünü saðlamanýn, tüm vatandaþlarý eþit yurttaþlýk paydasýnda buluþturarak, üstünlerin deðil, hukukun üstünlüðünü egemen kýlmanýn,
bölünmez bütünlüðün vazgeçilmez þartý olduðunu anlatan Feyzioðlu, konuþmasýný þöyle sürdürdü:
‘TÜRKÝYE MOZAÝK DEÐÝL, MERMER’
“Biz farklýlýklarýmýzý ayrýþtýðýmýz noktalarý öne
çýkararak, deðil, benzeþmelerimizi, ortak ülkümüzü,
ortak geçmiþimizi öne çýkararak, altýný çizerek büyük
harflerle yazarak beraberliðimizi korumak zorundayýz. Biz niçin ayrý olduðumuzu deðil, ezelden beri birlikte olduðumuzu ve sonsuzluðu da birlikte akmaya
kararlý olduðumuzu öne çýkarmak zorundayýz.
Türkiye bir mozaik deðildir. Türkiye herkese eþit
yurttaþlýk saðlayan, Atatürk milliyetçiliðinin etrafýnda
kenetlenmiþ, sapasaðlam, tek parça bir mermerdir.
Mozaikler tek tek sökülürken, mermerler dimdik, taþ
gibi durur.
Bu noktada da hukukun üstünlüðünü saðlamak
her yurttaþýmýzý eþit yurttaþlýk paydasýnda buluþturarak üstünlerin deðil, hukukun üstünlüðünü egemen
kýlmak, vatanýyla, milletiyle, bölünmez bütünlüðün
vazgeçilmez þartýdýr. Yaptýðýmýz faaliyet, yargý faaliyeti bu ülkenin birliðinin, bütünlüðünün, dirliðinin ve
geleceðinin teminatýdýr. Bizim elimizde yurttaþlarýmýzýn caný vardýr. Bizim elimizde bize emanet yurttaþla-
‘TORBA YASA, ANAYASAYA
AYKIRI’
Konuþmasýnýn ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný da cevaplayan TBB Baþkaný Metin Feyzioðlu,
kamuoyunda ‘Torba Yasa’ olarak bilinen 6111 sayýlý
kanunun içeriðiyle ilgili soru üzerine, ‘Bir kere torba
yasa, yasa yapma tekniðine aykýrý. Milletvekillerinin
teklifleriyle hiçbir planlama olmadan, ilgili kurumlarýn, sivil toplum örgütlerinin, meslek örgütlerinin bilgilerine sunulmadan böyle gece yarýsý bir þeyler yapýlýyor, çýkýyor. Elbette bu anayasaya aykýrýdýr. Tahmin
ediyorum ki Anayasa Mahkemesince iptal edilecektir
ve öncelikle tabi yürürlüðünün durdurulmasý zorunludur’ dedi.
‘BÝZ DEÐÝL ONLAR DÜÞÜNSÜN’
Gazetecilerin Barolar Birliði ile hükûmet arasýndaki iliþkilere dair tespit ve geleceðe iliþkin sorularýný
cevaplayan Feyzioðlu, “Bizim kimseyle iliþkimiz gerilmez. Biz doðru olduðunu düþündüðümüzü söylemeye devam ederiz, kararlýlýkla söyleriz. Bizimle iliþkisini germek isteyen buyursun gelsin ama biz düþündüðümüzü söylemeye devam ederiz. Kendileri de söylediklerimizin haklý olduðunu, doðru olduðunu eminim
düþündüklerinde göreceklerdir.” diye konuþtu.
‘REHÝNELERÝN GETÝRÝLMESÝ GURUR
TABLOSU DEÐÝL’
IÞÝD tarafýndan rehin alýnan Musul Baþkonsolosluðu'nda görevli 49 personelin Türkiye’ye getirilmesine iliþkin soruyu cevaplayan TBB Baþkaný Metin Feyzioðlu, yaþananlarýn gurur tablosu olarak deðerlendirilemeyeceðini söyledi.
Feyzioðlu, “Biz IÞÝD'in bu þekilde güçlenmesinden kimler sorumludur merak ediyoruz ama ayný zamanda merak ettiðimiz bir husus var. Eðer Neçirvan
Barzani'nin kamuoyuna beyanatý doðruysa sorumlularýn ortaya çýkmasý lazým. Neçirvan Barzani, 'IÞÝD,
Musul'u almak üzere, biz þehri tahliye ediyoruz, sizi
de kaçýralým, kurtaralým' dedi. Þimdi bu beyan eðer
doðruysa konsolosluðumuzun tahliye edilmemesinin
sorumlusu konsolos olamaz, Dýþiþleri Bakanlýðý'dýr.
Çünkü bir konsolosluðun tahliye edilmemesine sadece
ve sadece Dýþiþleri Bakanlýðý karar verir.” dedi.
Metin Feyzioðlu, “Rehinelerimizin kurtarýlmasýndan elbette son derece mutluyuz, elbette þükürler
olsun ama Türkiye Cumhuriyeti gibi 'Ortadoðu'da
benden habersiz kuþ bile uçmaz' diyen bir geçmiþten,
bugün konsolosluðumuzun iþgal edileceðinin haberini
alamayan, alsa bile gereðini yapamayan bir duruma
düþmek bir gurur tablosu deðildir maalesef” diye konuþtu.
Gazetecilerin sorularýný cevapladýktan sonra açýlýþ kokteyline katýlan Feyzioðlu, ilerleyen saatlerde
Çorum’dan ayrýldý.
Çorum Barosu Hizmet Binasý, Barolar Birliði Baþkaný Metin Feyzioðlu’nun da katýldýðý törenle açýldý.
Çorum Barosu
‘Avukat Evi’ açýldý
RECEP MEBET
Türkiye Barolar Birliði (TBB)
Çorum Barosu Hizmet Binasý önceki gün düzenlenen törenle açýldý.
Ulukavak Mahallesi Damat
Þükrü 3. Sokak (Adalet Sarayý arkasý) numara 5’te gerçekleþen açýlýþa CHP Çorum Milletvekili Av. Tufan Köse, Çorum eski Milletvekili
Av. Feridun Ayvazoðlu, Vali Yardýmcýsý Fikret Zaman, Cumhuriyet
Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül,
Adli Yargý Adalet Komisyonu Baþkaný Halil Yüksel, TBB Baþkaný Av.
Prof. Dr. Metin Feyzioðlu, Baþ Hukuk Danýþmaný Av.Zafer Köken,
Çorum Barosu Baþkaný Av. Ýbrahim
Baro Baþkaný Ýbrahim Özyýlmaz, Birlik Baþkaný Feyzioðlu’na teþekkür etti.
Özyýlmaz, CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Sosyal
Güvenlik Kurumu Müdürü Duran Cesur, Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Ticaret Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum Esnaf ve Sanatkârlarý
Odalarý Birliði Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler
Odasý Baþkaný Muzaffer
Yýldýrým, bazý siyasi parti
ve sivil toplum kuruluþu
temsilcileri, yargý menÇorum Barosu Hizmet Binasý’ndaki toplantý salonunda konuþmalar yapýldý.
suplarý ve avukatlar ile
çok sayýda davetli katýldý.
Açýlýþ kurdelesinin
kesilmesinin ardýndan
hizmet binasýna geçen davetliler arasýnda Amasya,
Kýrýkkale, Samsun, Tokat
ve Sinop Barosu baþkanlarý da yer aldý.
Çorum Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av.
Hakan Ünal’ýn sunuculuðunu yaptýðý tören saygý
duruþunda bulunulmasý
ve Ýstiklâl Marþý’nýn
okunmasýyla baþladý.
TBB Baþkaný Feyzioðlu, törene katýlan protokol üyeleri ve Baro Baþkanlarýyla fotoðraf çektirdi.
Açýþ konuþmasýný
Baro Baþkaný Av. Ýbrahim
Özyýlmaz’ýn yaptýðý törende kürsüye gelen Birlik Baþkaný Av. Prof. Dr.
Metin Feyzioðlu da katýlýmcýlara hitaben bir konuþma yaptý.
Plaket takdimiyle
devam eden tören günün
anýsýna fotoðraf çekimi ve
kokteylin ardýndan sona
erdi.
Çorum Barosu Yönetimi de Metin Feyzioðlu ile hatýra fotoðrafý çektirdi.
Çorum Barosu Hizmet Binasý, Ulukavak Mahallesi Damat Þükrü 3. Sokak (Adalet Sarayý arkasý)’ta açýldý.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:27 ZÝL-KA’DE: 1435
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:9 Eylül 1430 Hýzýr:140
2014
22
EYLÜL
Hasislerin en kötüsü (kesmesi vâcip
olduðu hâlde) kurban kesmeyendir.
Hadîs-i þerîf
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.47
06.14
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.42 AKÞAM 18.58
16.10 YATSI
20.18
Güneþ, Terazi (Mîzân) Burcu'nda Cengiz Daðcý'nýn vefâtý (2011) - Yavuz
Sultan Selim Hân'ýn vefâtý (1520) Ýtfâiye Haftasý
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
234-7979
234-9063
212-4455
Serdengeçti… 1
Þehitler ve Gaziler Haftasý 1
Þehitler ve gaziler bir milletin en
* Kendi yaþam ve inanç tarzýný baþkaönemli deðerleridir. Bugün bayraðýmýz
larýna zorla kabul ettirme isteði,
gönlerde dalgalanýyorsa, minarelerden
* Baðýmsýzlýðýn elde edilmesi amacý.
ezan okunabiliyorsa bunun temelinde en
Ayrýca; gelecekte muhtemel savaþlarýn su
önemli pay þehit ve gazilerimize aittir. Bu
yüzünden çýkacaðý ve en riskli bölgenin ise
nedenle þehit ve gazilerimizin kadri kýyOrtadoðu olduðu, bazý ülkelerin devletleri
metini topyekün olarak bilmek zorundayýz.
kontrol için enerjiyi, insanlarý kontrol için
Özellikle son yýllarda gereken maddi maise, suyu kullanacaðý gibi hususlarý sayabinevi deðerin daha farklý bir þekilde verilliriz.
meye çalýþýldýðýný yakýn zamanda hakkýn
Bu amaca ulaþabilmek için, devletler
rahmetine kavuþan Osmancýklý Mehmet
silahlanma yarýþýna girmiþlerdir. Yaþlý dünUSLU (karaco) dedemizden dinlemiþtim.
Mahir ODABAÞI
yamýz, M. Ö. 3600 yýlýndan günümüze
Canlý tarih olan gazilerimizin özellikle
Milli Eðitim Müdürlüðü
kadar ortalama 15.000 defa savaþ yaþamýþ,
Sivil Savunma Uzmaný
genç nesillere buluþturulmalarý önem arz
ancak 292 yýlýný savaþsýz geçirebilmiþtir.
etmektedir. Maalesef bu nokta da birazcýk
Bu savaþlarda yaklaþýk dört milyar insan
eksiðimiz var.
ölmüþtür. Abdülkerim Saltuk Buðra Han'dan bu yana
Ýnsanlar ve toplumlar arasýndaki çatýþmalarýn, ilk Türk Milletinin savaþlarda verdiði þehit miktarý 125
insanlarýn ortaya çýkýþý ile baþladýðý ve en ilkel þartlar- milyondur. 1945 yýlýndan 2007 yýlýna kadar 200' ün
dan günümüzün en modern imkânlarýna kadar her tür- üzerinde savaþa tanýk olduk ve 25 milyonu aþan insalü vasýtayý kullanarak geliþtiði, bundan sonra da ayný nýn ölümünü ibretle izledik. Bombalarýn gölgesinde,
hýzla geliþmeye devam edeceði bilinmektedir. Top- mermilerin hedefinde, babalarýnýn kucaðýnda tir tir titlumlarýn bünyeleri deðiþtikçe istek ve ihtiyaçlarý art- reyen o masum küçük yavrularýn;
mýþ, dolaysýyla kiþiler ve toplumlar arasýnda anlaþ''Gitme hep yanýmda kal,
mazlýklar meydana gelmeye baþlamýþ, bunlarýn çözüMermiler gelirken koynuna al,
mü için çoðu kez savaþlara baþvurulmuþtur. Savaþlar
insanlarýn kendi kendilerine yol açtýklarý en büyük feSeninle bombalar vermez zarar,
laketlerden biridir. Savaþýn galibi olmaz. Kazananda
Ölmekten deðil, seni kaybetmekten korkuyorum
kaybedende büyük zararlara, maddi ve manevi kayýp- babam! ''
lara uðrar. Çünkü savaþlarda ölüm vardýr, yaralanma
Diye haykýran o küçük yavrularýn gözyaþlarýna
vardýr, gözyaþý vardýr, ailelerin parçalanmasý vardýr.
Ekonominin çökmesi nedeniyle fakirlik vardýr. Ma- Türk Milleti olarak ortak olduk. Þanlý tarihimizde olsum çocuklarýn, analarýn, babalarýn ahý vardýr. Vardýr! duðu gibi, þimdi de lokmalar boðazýmýza týkandý. NeVardýr! Hep vardýr! Bunlarýn bilinmesine raðmen, ma- ticede dünyanýn hangi bölgesinde yaþarsa yaþasýn anadýr, babadýr, masum çocuktur, dini, ýrký, milleti fark etalesef yine de savaþlara devam edilmektedir.
mez. Allah yar ve yardýmcýlarý olsun diye dua ettik ve
O halde savaþ nedir?
ediyoruz. Fert olarak baþka da yapabileceðimiz fazla
Savaþ: Barýþ yoluyla halledilemeyen sorunlarýn bir þey yok zaten.
bir devlet veya devletler grubunun, diðer devlet veya
Bu vesile ile þehit ve gaziler haftasýný en kalbi didevletler grubu ile hiçbir sýnýrlama olmadan gücünü leklerimle tebrik ediyorum. Þehitlerimizi ve hakkýn
kullanmasýdýr.
rahmetine kavuþmuþ gazilerimizi rahmetle yâd ederSavaþlarýn baþlýca nedenlerini, þöyle sýralayabi- ken, hayatta olan gazilerimize ise saðlýk sýhhat ve afetliriz;
lerden uzak afiyetler diliyorum.
* Daha zengin olma, daha büyük toprak edin*
me isteði,
BÝR SORU: Dünyanýn 42 þehir ve beldesinde þe* Aðýr coðrafi þartlarýn etkisi altýnda, göç etme hitliði olan tek hangisidir? (EYÝKRÜT)
zorunluluðunun doðuþu,
Daha küçük yaþlarda ..
Eline bir küçük kitap vermiþTefekkür
lerdi..
Kitabýn adý,"küçük Sözler" . Dünyamýz
adý þöyle idi:
Ama manasý çok ehemmiyetli …
Eve geldiðinde annesine:
"Anne bak Ahmet abi bana
bir kitap verdi" demiþti..
Aysel haným kitabý aldý eline
Raþit Yücel
ve kitabýn yazarýný görünce irkildi.
Hemen Ahmed'in annesine
rasityü[email protected]
corumhakimiyet. net
koþtu…
"Bak Hayriye haným þu
Amet’in yaptýðýna"
"Ne yapmýþ ki Ahmet Aysel haným?"
"Yasak kitabý çocuðun eline vermiþ oku diye"
"Ah Aysel haným bu bizim oðlana son günlerde bir þeyler oldu. Bu kadar dersin arasýnda namaz
kýlmaða baþladý, onlarýn dersleri oluyor, onlara gidiyor, bu kitaplarý okuyor. Valla bende þaþýrýp kaldým."
"Neyse Hayriye haným, ben ona karýþmam o
sizin sorununuz, fakat benim çocuðumun kafasýný
karýþtýrmasýn, kitabý da iade ediyorum. Benim çocuðumun istikbalini karatmaða hakký yok."
Ahmet ise bu yolun genç yaþta kara sevdalýsý
olmuþtu..
Akþam eve geldiðinde ilk azarý annesinden
iþitti.
"Bak oðlum kendin okuduðun gibi birde Aysel
hanýmýn oðluna kitap vermiþsin. Benim derdim bana yetiyor, birde komþularý bana musallat etme"
"Ya anne bu kitaplar yasak deðil ki,kitapçýlarda satýlýyor,bunlar gençleri kötü alýþkanlýklardan
koruyor,derslerine daha iyi çalýþmasýna vesile oluyor"
(Sürecek)
METEOROLOJÝ
Kansere karþý en güçlü koruyucu…
Uzmanlar, brokolinin kansere karþý en güçlü koruyucu olduðunu söylüyor.
Diyette düzenli brokoli tüketiminin kanser, diyabet,
kalp hastalýðý, yüksek tansiyon, yüksek kolesterol gibi rahatsýzlýklarý azaltmaya ve önlemeye yardýmcý olduðunu belirten Uzman Diyetisyen Þebnem Kandýralý, “1 bardak çið
brokoli günlük C vitamini ihtiyacýnýn yüzde 153’ini, folat
ihtiyacýnýn yüzde 14’ünü, A vitamini ihtiyacýnýn yüzde
11’ini ve diyet lifi ihtiyacýnýn da yüzde 9’unu karþýlar” dedi.
ÇOK GÜÇLÜ BÝR ANTÝ OKSÝDANDIR
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
MÝMARSÝNAN
BAÐCILAR
YAVRUTURNA
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
Diyetisyen Þebnem Kandýralý, K vitamininin kanýn
pýhtýlaþmasý için gerekli birçok proteinin çalýþmasý için gerekli olduðunu belirterek þunlarý söyledi;
“C vitamini: Vücudun doku ve kemik yapýsýnda olan
kolajenin yapýmý için gereklidir. Yaralarýn iyileþmesini saðlar. Çok güçlü bir antioksidandýr ve serbest radikal hasarýna
karþý vücudu korur.
Lif: Yüksek lif içeren diyetler saðlýklý bir sindirim sistemi oluþturur. Ayný zamanda kolesterolün düþürülmesine
de yardýmcýdýr.
Potasyum: Sinirlerin iletimi ve kalbin kasýlma fonksiyonlarý için gerekli bir mineral ve elektrolittir.
Folat: Vücutta yeni hücrelerin üretimi ve korunmasý
için gereklidir.
Lutein: Yaþa baðlý makula dejenerasyonu ve katarakt oluþum riskini yavaþlatabilir.
YOR
13
HER AY EN AZ ÜÇ KEZ TÜKETMEK GEREKÝ-
Kanser riskini azaltýr: Her ay 3 kez brokoli tüketimi
mesane kanserine yakalanma riskini yüzde 40 azaltmaktadýr. Brokoli bitkisinin bileþikleri vücudu havadan kaynaklý
kirleticilerin etkisinden arýndýrýr. Yapýlan bir çalýþmada ½
bardak brokoli filizi içeren içecek tüketimi yüksek oranda
benzen ve akroleynin vücuttan atýlmasýný saðlamýþtýr. Bunlar insanlar için kansorejen ve akciðeri tahriþ edici maddelerdir. Brokoli içindeki mirosinaz enzimi kanser oluþum riskini azaltýr. Bu enzim brokolide bulunan kükürt içeren bileþikleri (glukosinolatlar) izotiyosiyanatlara çevirir, bunlarda
kanser karþýtý olarak görev yaparlar.
2.8597
2.8602
BUHARDA HAFÝF PÝÞÝRMEK VE ÇÝÐ TÜKETMEK FAYDALIDIR
Bu sebzeden en iyi faydayý almak istiyorsanýz buharda hafif piþirin. Maksimum fayda için çið olarak da tüketilebilir. Brokoliyi aþýrý piþirir veya kaynatýr iseniz besin öðesi kayýplarý %60’lara kadar çýkacaktýr. Koyu yeþil ve mor
brokoliler daha fazla saðlýk faydasý için tercih edilebilir.
Brokoli sevmiyorsanýz karnabahar, lahana, kale ( kývýrcýk
lahana ) veya brüksel lahanasý
deneyin. Brokoli saplarý da 1 orta boy havuç
ve 1 elma eþliðinde
kolay ve besleyici
bir içecek olarak
tercih edilebilir.”
EKLEM RAHATSIZLIKLARINI GÝDERÝR, CÝLDÝ UV IÞINLARINDAN KORUR
2.2225
2.2233
Gram
ALIÞ
87,39
SATIÞ
87.42
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7001
22 EYLÜL 2014
PAZARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Osteoartiriti önler: Brokoli içerdiði sulforaphen adlý bileþik sayesinde eklem rahatsýzlýklarýna
karþý savaþýr. Bu bileþik iltihaplanmaya sebep olan
enzimleri yok ederek kýkýrdaðýn yapýsýný korur.
Cildi UV ýþýðýn etkilerine karþý korur: Brokoli cilt
kanserini önlemeye yardýmcýdýr. Bu özelliðinden
brokoliyi yiyerek deðil cilde doðrudan uygulayarak faydalanabiliriz. Yapýlan çalýþmalarda ultraviyole radyasyonun zararlý etkileri cilde brokoli ekstresi uygulandýðýnda azaltýlmýþtýr.
Diyabetle oluþan kalp hasarýný önler: Brokoli tüketimi kalp kan damarlarýný koruyucu etki
gösteren enzimlerin üretimini saðlayýp, bu enzimlere zarar veren moleküllerin etkisini azaltýr.
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
NÖBETÇÝ ECZANELER
ÞAMLIOÐLU
ÇORUM DEVLET
HAST. YANI - DOÐUM
EVÝ KARÞISI 221 95 90
GAZÝ
ÇORUM ÖZEL
HASTANESÝ - ÝKRAM
OPET BENZÝNLÝK ALTI
227 78 00
VEFAT EDENLER
1- Leblebici esnafýndan Hüseyin ve Turebi Çoðal’ýn babalarý Ali Çoðal.
2- Eskice Köyü’nden gelme Elvan Aydoðan.
3- Karadona Köyü’nden Hüseyin Arslan’ýn oðlu
Zeynel Arslan.
4- Sarkoðlan Köyü’nden Cemal Alaattin Uslu.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PAZARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
22 EYLÜL 2014
Muhtarlarla istiþare yaptý
Ç
orum'un Sungurlu
Belediye Baþkaný
Abdulkadir Þahiner
mahalle muhtarlarýyla
istiþare toplantýsýný
yaptý.
Baþkan Þahiner
Baþkanlýðýnda
Belediye meclis
salonunda ikincisi
yapýlan toplantýya
Baþkan yardýmcýsý
Bahri Sezen ve
mahalle muhtarlarý
katýldý.
Baþkan Þahiner,
"Göreve baþlarken
'ilçemizi beraber
yöneteceðiz' demiþtik.
Bu sözümüzü
tutuyoruz ve yapýlan
ve de yapýlacak
hizmetlerde
muhtarlarýmýz ile
halkýmýzýn
düþüncelerini alýyoruz.
Her sorunu istiþare
neticesinde en kýsa
zamanda çözeceðiz”
dedi.
Þahiner toplantýda
mahalle muhtarlarýna
ayrý ayrý söz vererek
isteklerini baþkan
yardýmcýsýna not
aldýrdý. Belediyenin
tüm imkanlarýnýn
muhtarlarýn ve
mahallelerin
Çorum'un Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir
Þahiner mahalle muhtarlarýyla istiþare toplantýsýný yaptý.
hizmetinde olacaðýný
hatýrlatan Baþkan
Þahiner,
"Muhtarlarýmýza ayrým
yapmadan, her
mahalleye eþit hizmeti
götürme gayreti içinde
olduðumuzu belirttik"
dedi.
Belediye
kaynaklarýný önceden
hizmet almamýþ yada
eksik hizmet almýþ
yerlerden baþlattýk
diyen Þahiner,
"Göreve geldiðimiz
günden beri
yaptýklarýmýzý ve
yapacaklarýmýzý
sizlerle burada
paylaþmaktan
mutluluk duyuyorum"
dedi.
Ýlçe muhtarlarý da,
ikincisi yapýlan
toplantýdan duyduklarý
memnuniyeti
belirterek Baþkan
Þahiner'e teþekkür
ettiler.(ÝHA)
Ýlçe muhtarlarý, ikincisi yapýlan toplantýdan duyduklarý memnuniyeti belirterek Baþkan Þahiner'e teþekkür ettiler
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
Çorum’dan kutsal topraklara giden ikinci kafile de geçtiðimiz günlerde dualarla uðurlandý.
Diyanet’in hac
kafilesi uðurlandý
MURAT ÇETÝN
Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý organizasyonuyla hacca
gidecek olan Çorum
kafileleri
uðurlanmaya devam ediyor.
2014 Yýlý Hac
Sezonu’nda Çorum’dan
kutsal
topraklara giden
ikinci kafile de
geçtiðimiz günlerde dualarla uðurlandý.
Çorum BeleHacý adaylarý, uðurlamaya gelen yakýnlarýyla vedalaþtýlar.
diyesi Þehirlerarasý
Otobüs Terminahelalleþen hacý adaylarý, kutsal yolculuða attýklarý
li'nde gerçekleþen uðurlama programýna Müftülük
ilk adýmýn sevincini aileleri ve akrabalarý ile payHac ve Umre Þube Müdürü M. Vehbi Köklükaya,
laþtý.
bazý din görevlileri, hacý adaylarý ve yakýnlarý ile
Söylenen ilahiler ve okunan dualarla uðurlaçok sayýda vatandaþ katýldý.
nan hacý adaylarý, otobüsle Ankara'ya hareket ettiHüzün ve sevincin bir arada yaþandýðý progler.
ramda heyecanlý olduklarý gözlenen hacý adaylarý,
Kafilenin Ankara'dan havayoluyla Cidde'ye
kendilerini uðurlamak üzere gelen yakýnlarý ile vegittiðini belirten yetkililer, ibadetlerini yerine getidalaþtý.
recek Çorumlu hacýlarýn 12 Ekim 2014 tarihinden
Otobüs Terminali'ni dolduran yakýnlarý ile
itibaren yurda döneceðini kaydettiler.
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
Gazi Caddesi’nde kaza
Gazi Caddesi’nde iki otomobil çarpýþtý.
MURAT ÇETÝN
Gazi Caddesi ile Albayrak Caddesi’nin kesiþtiði
noktada 2 otomobil çarpýþtý.
Dün saat 16.30 sýralarýnda yaþanan trafik
kazasýnda Albayrak Caddesi’nden gelen otomobille
Gazi Caddesi’nde seyreden otomobil birbirine girdi.
Yaþanan trafik kazasýnda araçlarda maddi hasar oluþtu.
Kazada ölen ya da yaralanan olmazken her iki
araçta da maddi hasar oluþtu. Trafik akýþýnýn bir süre
aksamasýna neden olan kaza ile ilgili rapor tutuldu.
Öte yandan Karakeçili Mahallesi Azap Ahmet
Sokak giriþinde kaldýrýma çýkan bir aracýn da bir
iþyerinin vitrinine çarparak hasara neden olduðu
bildirildi.
Burak Artar sünnet oldu
Halk Bankasý Çorum
Þubesi Yönetmeni Ayhan
Artar’ýn oðlu Burak Artar
sünnet oldu.
Münevver-Ayhan Artar çiftinin oðlu Burak önceki gün düzenlenen sünnet
töreni ile erkekliðe ilk adýmýný attý.
Tuna Düðün Salonu’nda düzenlenen sünnet
mevlidine Halk Bankasý
Çorum Þube Müdürü Cemal Kaçay, bazý daire müdürleri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri, Artar Ailesi
ve davetliler katýldý.
Programda sahne alan
semazen Yunus ve Fethullah Bursa’nýn sema gösterisi büyük beðeni topladý.
Çocuk gezdirme ile
baþlayan program, yapýlan
Münevver-Ayhan Artar çiftinin oðlu Burak erkekliðe ilk adýmýný attý.
ikramlarýn ardýndan dua ile
rik eder oðullarý Burak’a saðlýk ve mutluluk dolu bir
sona erdi.
HAKÝMÝYET, Münevver-Ayhan Artar çiftini teb- ömür diler. (Recep Mebet)
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
15
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
Mansiyon Ödülleri
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
Ýsmail EKER
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Bakým hizmet alýmý
(Çocuk evleri) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Gazi Cad.
Valilik Ek binasý Kat:8 /
Çorum
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Zabýtaya destek personel
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
24 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
25 adet semt parký aydýnlatýlmasý yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
Spor Genel MüdürlüðüTesisler Dairesi
Baþkanlýðý
Çorum Merkez Atletizm
Pisti yapým iþi.
Yer: Örnek Mah. Oruç
Reis Cad. No: 13 Kat: 8
Altýndað/Ankara
Saat: 11.00
***
29 EYLÜL
Atýl Uzelgün Huzurevi
Müdürlüðü
2015 mali yýlý 12 aylýk
14+1 kiþilik þoförlü araç
kiralama hizmet alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
Ýçiþleri Bakanlýðý
Jandarma Genel
Komutanlýðý
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðý Merkez
Þehit JÜçvþ Cemalettin
Erdoðmuþ Lojmaný
bakým ve onarým inþaatý
yapým iþi.
Yer: Çorum Jandarma
Komutanlýðý Ýhale
Komisyon Baþkanlýðý
Saat: 10.00
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman
Çavuþ Cad. No: 30
adresinde bulunan tek
katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
8 EKÝM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Müdürlüðü
Bakým hizmeti alýmý iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 14.00
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
70.000
ðitim Sen Çorum
E
Þube Baþkaný
Mehmet Öztürk ve
sendika üyeleri, 24
Eylül Çarþamba günü
gerçekleþtirecekleri
grevle ilgili bildiri
daðýttý. Geçtiðimiz
Cumartesi günü
yapýlan etkinlikte
Cumartesi Pazarý’nda
pazar esnafýna ve
vatandaþa bildiri
daðýtan Öztürk ve
üyeler, eðitim öðretim
süreçlerinde
yaþanýlan
sýkýntýlarýnýn sona
ermesi, TEOG
maðduriyetlerin
ortadan kaldýrýlmasý,
kamusal, nitelikli,
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Engelsiz Yaþam Bakým
Rehabilitasyon ve Aile
Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü
Temizlik ve kalorifer
yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Engelsiz Yaþam
Bakým Rehabilitasyon ve
Aile Danýþma Maerkezi
Müdürlüðü / Çorum
Saat: 10.00
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken vasfýndaki taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
16 EKÝM
Çorum Sosyal Güvenlik
Ýl Müdürlüðü
Çorum Sosyal Güvenlik
Geçtiðimiz Cumartesi günü yapýlan etkinlikte sorunlarý dile getirdi.
parasýz, bilimsel ve
laik eðitim talebi,
yönetici kýyýmý,
üniversitedeki
baskýlar ve
öðretmenlerin
rotasyonuna DUR
demek için
yapacaklarý greve
tüm Çorum halkýný
davet ettiler. (Haber
Merkezi)
Çekildiði Yer
.......................................................................................
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
23 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Eðitim Sen bildiri daðýttý
Eðitim Sen Çorum Þube Baþkaný Mehmet Öztürk ve sendika üyeleri bildiri daðýttý.
Ýl Müdürlüðü silahsýz
01/01/2015 ile31/12/2017
tarihleri arasý (3 yýl) 36 ay
süreli 11 kiþi özel güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Gülabibey Mah.
Cengiz Topel Cad. No:
120 Çorum
Saat: 10.00
***
27 EKÝM
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
19 TD 212 plakalý, 2012
model Volkswagen marka
Jetta 1.2 TSÝ 105PS
CMFRT MAN tipli,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
***
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930
Ada No, l Parsel No,
714,99 m2, arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
‘Okul güvenliði saðlanmalý’
E
ðitim Ýþ Sendikasý Þube Baþkaný Ýlhan Yaþar,
okullarda güvenliðin asðlanmasýnýn gereklililðine dikkat çekti.
Yeni eðitim ve öðretim yýlýnýn Doðu ve Güneydoðu'da terör örgütünün, ‘eðitimde itaatsizlik
eylemi’ talimatý nedeniyle sýkýntýlý baþladýðýný belirten Yaþar, yaptýðý açýklamada þu görüþler yer
verdi;
“Terör örgütünün haftalardýr yaptýðý "okullarý
boykot edin" çaðrýsýna paralel olarak, Kürtçe eðitim vereceði iddia edilen okullar açýlmýþ, bu okullarýn mühürlenmesi üzerine de terör örgütü üyeleri
devlet okullarýný yakmaya baþlamýþtýr. Yaþananlar,
barýþ veya açýlým olarak sunulmaya çalýþýlan sürecin aslýnda bölünme yaratacaðýný gözler önüne sermiþtir.
"Ana dilde eðitim istiyoruz" gerekçesiyle okul
yakan, öðrencilerin ve öðretmenlerin hayatýna kasteden bu saldýrýlarý kýnýyoruz. Bu tür saldýrýlar bölgede yaþayan vatandaþlarýmýzýn en temel hakký
olan eðitim hakkýna karþý bir tecavüzdür.
Eðitim öðretim yýlý öncesinde çocuklarý okula
göndermeme mesajý içeren "boykot" çaðrýsýna
bölge halký uymayýnca þiddete baþvuran ve okullarý yakan terör örgütü bu yolla bölgede korku salmayý ve eðitim-öðretimi kesintiye uðratmayý amaçlamaktadýr. Böylece bölgedeki hâkimiyetini kurmak
ve güçlendirmek istemekte, bölge insanýný kendi
devleti ve terör örgütü arasýnda seçim yapma zorunluluðuna itmektedir.
Siyasal iktidar ise okullara kadar inen bu terör
olaylarý karþýsýndaki teslimiyetçi bir tavýr takýnmaktadýr. Öðrencilerimizin ve ülkemizin her tarafýnda, eðitimin ýþýðýný taþýyan öðretmenlerimizin
korunmasý, devletin baþlýca görevi olmalýdýr. Onlarýn terörün hedefi olmasý asla kabul edilemez. Hükümeti, okullarýmýza, öðrenci ve öðretmenlerimize
yönelik bu saldýrýlara karþý acil önlem almaya çaðýrýyoruz.
Öte yandan bir sendikanýn da desteðini alarak
açýlmaya çalýþýlan Kürtçe okullarla yapýlmak istenilen; Türkiye Cumhuriyeti'nin üniter yapýsýný ortadan kaldýrýlarak yerine, demokratikleþme söylemleri ve "yerinden yönetim" masallarýyla sunulan ancak bölünmenin ta kendisi olan "özerklik ve
federasyonun" getirilmesi çabalarýdýr. Bugünlerde
sýklýkla dile getirilmeye baþlanýlan ve "Ýmralý mutabakatý" adý verilen bir anlaþmada þayet Kürtçe
okullarýn açýlmasýný içeren bir madde de bulunuyorsa siyasi iktidar asla ödeyemeyeceði bir vebalin
altýna girmiþ olacaktýr.
Bazý sendikalar tarafýndan demokrasinin olmazsa olmazý olarak sunulan anadilde eðitim, emperyalizmin etnik ve mezhepsel bölünme planlarý
çerçevesinde ulusal devletin parçalanmasý amacýyla kullanýlmaktadýr. Irk, etnik köken, dil, kültür,
din, cinsiyet ve diðer nedenlerle hiçbir ayrým yapmaksýzýn tüm insanlarýn eþitliðine inanan EðitimÝþ, Türkiye'deki farklý etnik kökenlerin anadilini
öðrenme hakký olmasý ve devletin de bunun için
gerekli koþullarý saðlamasý gerektiðini savunmaktadýr. Ancak, anadilde eðitim üniter yapýyý bölecektir.
Toplumsal yýkým projesini, toplumsal barýþ ve
huzur projesi olarak halka yutturmaya çalýþan siyasi iktidarý eðitim çalýþanlarýna ve okullara yönelen
tehditlere karþý tedbirler almasý konusunda uyarýyoruz. Laik, demokratik, üniter, tam baðýmsýz Türkiye Cumhuriyeti hayalimizi rafa kaldýrmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.
Ýktidarýn, eðitimden Atatürk ve ulusal deðerleri çýkarmak, diðer yandan da eðitimi özelleþtirmekpiyasalaþtýrmak için olanca gücüyle çalýþmalarýna
karþý, çocuklarýmýzýn parasýz ve kamusal eðitim
görme hakkýný savunmak için, yönetici kýyýmýna,
rotasyon tehdidine, TEOG kargaþasýna karþý 24
Eylül Çarþamba günü iþ býrakýyoruz.”
Haber Merkezi
16 PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Belediyespor hayal
kýrýklýðý yaþattý!..
Yýldýzlar 1. Güreþ Ligi Final
Grubunda mücadele eden Çorum
Belediyespor iki galibiyet ve iki
maðlubiyet alarak Türkiye altýncýsý
olarak büyük bir hayal kýrýklýðý
yaþattý.
A
Gençlikspor ligde kalmayý baþardý
Çorum Gençlikspor Yýldýz Güreþ takýmý Ankara’da klasman maçlarýnda baþarýlý olarak ligde kalmayý baþardý
Yýldýzlar 1. Güreþ Ligi Klasman Grubunda mücadele eden
Çorum Gençlikspor yaþý küçük sporculardan kurulu
kadrosuyla yaptýðý üç maçtan ikisini kazanarak önümüzdeki
yýlda 1. ligde mücadele etmeye hak kazandý.
A
nkara’da yapýlan Yýldýzlar Güreþ Ligi müsabakalarýnda Çorum Gençlikspor takýmý Klasman grubu maçlarýnda iki galibiyet ve bir maðlubiyet alarak
ligde kalmayý baþardý. Oldukça dar ve
küçük yaþtaki isimlerden kurulu kadrosuyla Gençlikspor yýldýz takýmýnýn gösterdiði performans büyük takdir topladý.
Cuma günü Ankara Yaþar Doðu
Spor Salonu’nda yapýlan Klasman Grubu maçlarýnda Çorum Gençlikspor kafilesi Baþkan Ýbrahim Baþbölük ve antrenörler Hakký Ceylan ile Hasan Demirer
yönetiminde mücadele etti. Takýmda
Uður Doðan, Yahya Akkaya, Hasan Ali
Kanderun, Zekeriya Sinan Ýpek, Ferhat
Öztemez, Arif Eryücel, sefa Oypan, Ýsa
Arslan, Murat Kalender, Çaðrý Kýrbýyýk,
Samet Can Ergani, Ýlhan Uslu ve Müca-
hit Aykaç’dan oluþan kadrosuyla mücadele etti.
Gençlikspor ilk maçýnda Kocaeli
Büyükþehir Belediyespor ile karþýlaþtý ve
11 sýklette yapýlan müsabakalar sonunda
rakibine 7-4 üstünlük saðlayan temsilcimiz ikinci tura yükseldi. Ýkinci turda ilk
turu bay geçen Beþiktaþ takýmýna ayný
skorla yenilen Gençlikspor ligde kalma
adýna büyük önem taþýyan maçta Kayseri Þekerspor önünde aldýðý 7-4’lük galibiyetle büyük bir baþarýya imza attý.
Yaþý küçük olmasýna raðmen ilk
grup maçlarýndan buyana devamlý yükselen bir performans gösteren Çorum
Gençlikspor yýldýz güreþ takýmý bu sonuçlarla ligde kalmayý baþardý. Önümüzdeki yýlda 1. ligde mücadele etmeye hak
kazandý.
nkara’da yapýlan Yýldýzlar Güreþ Ligi Final Grubunda mücadele eden Çorum Belediyespor hayal kýrýklýðý yarattý. Belediyespor yýldýz güreþ takýmý altýncý olarak þampiyonayý tamamladý. Ankara Yaþar Doðu Spor
Salonu’nda yapýlan Final Grubu müsabakalarýnda ilk tur
maçýnda Bursa Büþükþehir Belediyespor’a 7-4 yenilen
Çorum Belediyespor Mersin Büyükþehir Belediyespor’u
yendi son maçýnda ise rakibine yenilince Türkiye altýncýsý oldu ve büyük bir hayal kýrýklýðý yaþattý.
Güreþ Ýl Temsilcisi Hüseyin Teke’nin kafile baþkanlýðýnda Ankara’ya giden Belediyesporda antrenörler
Hüseyin Karakuþ ve Ruþen Çetin ile birlikte sporcular
Muhammet Çaðlar, Engin Çetin, Musa Þahin, Bayram
Doðan, Ahmet Çýnar, Emrah Sarýtaþ, Özgür Yiðit, Sefa
Öztürk, Mimar Sinan Ýþler, Hüseyin Kutlar ve Bekir Eryücel mücadele etti.
U 19 Erzurum’da ilk yarýda
kaçýrdý ikinci yarýda yedi:1-0
U
19 Geliþim Liginde Çorum
Belediyespor, Erzurum Büyükþehir
Belediyespor deplasmanýnda ilk yarýda
dört beþ pozisyondan yararlanamadýðý
maçta ikinci yarýda yediði tek golle 1-0
maðlup ayrýldý.
Erzurum Ilýca sahasýnda oynanan
maçta Çorum Belediyespor C. Ertuðrul,
Abdulkerim, Dinçer, Murat, Fatih,
Deniz, Burak Yýldýrým, Þakir,
Abdurrahman (Serkan), Burak Saltýk
(Alperen), ve Volkan tertibiyle mücadele
Rakibi önünde ilk yarýda girdiði net
dört pozisyonda kaleci ve direkleri
geçemeyen Çorum Belediyespor devreyi
0-0 berabere tamamladý. Ýkinci yarýda ev
sahibi takýmýn oyunu kontrolünü eline
almasýyla oldukça bunalan Çorum
Belediyespor kalesinde yaþanan
tehlikeler 76. dakikada sonuç verdi ve
Erzurum BÞ tek golle maçý 1-0
kazanarak üç puanýn sahibi oldu.
SAHA: 2 nolu Sentetik.
HAKEMLER: Yüksel Basar, Kadir
Berkay Damar, Vuslat Ay .
1907 GENÇLÝKSPOR : Berk, Asrýn, Enes, Baran, Gürkan, Mert, Emrah,
samet, Ferdi, Emrah, R. Enes, Doðukan,
Emrecan, Ahmet, Aþkýn, Emre, Selman.
MÝMAR SÝNAN GENÇLÝKSPOR
: Abdurrahman, Reþit, Dilaver, Orhan,
Enes Kaan, Soner, Sýddýk, Ömer, Abdussamet, Furkan, Burak, Enes Turan, Eren,
Ýbrahim.
GOLLER: 8. ve 11. dakikalarda
Burak, 13. dak. Abdussamet, 37. dak.
Furkan, 47. dak. Enes Kaan (Mimar Sinan Gençlikspor
HE Kültürspor: 3 - Sungurluspor: 6
SAHA: 2 nolu Sentetik.
HAKEMLER: Erdoðan Yandým,
Berkant Arman, Harun Tecimer.
HE KÜLTÜRSPOR : Ömer, Anýl,
Ýskender, Melih, Furkan, Ömer Faruk,
Batuhan, Mesut, Eray, Yunus Emre, Osman, Tahsin, Berke, Mert, Mehmet, Ahmet .
SUNGURLUSPOR : Mikail, Bu-
rak, Bayram, Berat, Serkan, Seyit, Bekir,
Ýbrahim, Alihan, Serkan, Taha, Berat,
Onur, Muhammet, Alperen, Berk .
GOLLER: 4. dak. Bekir, 46. ve 69.
dakikalarda Seyit, 51. ve 71. dakikalarda
Y. Berat , 66. dak. Berat (Sungurluspor),
15. dak. Yunus Emre, 24. dak. Mesut, 30.
(penaltýdan) dak. Batuhan (HE Kültürspor).
SAHA: 2 nolu Sentetik.
HAKEMLER: Ömür Soytemiz,
Tahsin Samet Avcý, Hacire Aykut .
GENÇLERBÝRLÝÐÝ : Melih, Serhat, Yunus, Batuhan, Doðukan, Kerep,
Serdar, Hüseyin, Yavuz.
ALACA BELEDÝYESPOR : Fýrat,
Mustafa, Yunus, Gökhan, Cemal, Mustafa, Ahmet, Okan, Ahmet Durmuþ, Mehmet, Eren, Cankar, Yusuf, Enes, Kadir .
GOLLER: 20. dak. Okan, 45. ve
55. dakikalarda Gökhan (Alaca Belediyespor), 40. dak. Yavuz (Gençlerbirliði).
Gençlerbirliði: 1 - Alaca Belediye: 3
U 17 liginde Gençlerbirliði ilk maçýnda usatma dakikalarýnda berabere kaldý
U 17’de mücadele iki maçla baþladý
Gençler, Özel Ýdare’ye
uzatmada vuruldu: 1-1
SAHA: 1 nolu Sentetik.
HAKEMLER: Ahmet Ecevit, Mehmet Tuðluk, Arslan Iðnak.
GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Muzaffer,
Enes, Ahmetcan, Muhammet, Batuhan,
Furkan, Hamza, Cafer., Alper, Adem,
Mücahit, Serdar, Veli, Yavuz, M. Akif,
Ömer, Ömer Faruk.
ÝLÖZEL ÝDARESPOR : Onur, Ýsa,
Nafican, Furkan, Oðuzhanr, Ogun, Tunahan, Ahmet Can, Fahri, brahim, Burak, Bedirhan, Emre, Ömer, Tuðrul,
Mert, Bilgehan.
GOLLER: 36. dak. Cafer (Gençlerbirliði), 90+4. dak.
Osmancýk, Ýskilip yeniþemedi: 1-1
SAHA: 1 nolu Sentetik.
HAKEMLER: Gökhan
Yumlu,
Mehmet Tuðluk, Abdulselam Koçak.
OSMANCIKSPOR: Dursun, Fýrat
Eren, Hasan Hüseyin (Cengiz), Emre
(Recep), Hakan Aksu (Hakan Boyacý),
Mustafa, Gürkan, Mehmet Can, Yasin,
Mücahit, Sefa (Kürþat).
ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR: Mehmet
(Veli), Ender, Özcan, Ahmet, Salih, Osman, Okan (Mehmet), Fatih (Mustafa),
Berkay, Onur, Gökhan (Mücahit).
GOLLER: 30. dak. Onur (Ýskilipgücüspor), 47. dak. Mustafa (Osmancýkspor),
oleybol Ýl Temsilciliðinde bir deðiþim daha. Recep Öztuna’nýn istifasýnýn ardýndan bu göreve Mahmut Uysal atandý.
Celal Pekcan’ýn vefatýnýn ardýndan Voleybol
Ýl Temsilciliði görevine
atanan Ýrfan Kýlýçaslan
kýsa bir süre görev deðiþikliði yapýlarak bu göreve Recep Öztuna atanmýþtý.
Yaklaþýk iki yýldýr
bu görevi yürüten Recep
Öztuna geçtiðimiz hafta
içinde bu görevinden istifa etti. Bu istifanýn ardýndan Türkiye Voleybol Federasyonu yeni il temsilcisi olarak Çorum Ulusal
Mahmut Uysal
hakemlerinden Mahmut
Uysal’ý atadý.
etti.
Çimentospor: 1 - Ýskilipgücüspor: 0 1907 Gençlikspor: 0 - Mimar Sinan: 5
ÝSKÝLÝPGÜCÜSPOR : Oðuzhan,
Taner, Ömer, Tarýk, Alpay, Hakan, Samet, Mehmet, Hasan, Hüseyin, Batuhan,
Yalçýn, Yusuf.
GOLLER: 8. ve 11. dakikalarda
Burak, 13. dak. Abdussamet, 37. dak.
Furkan, 47. dak. Enes Kaan (Mimar Sinan Gençlikspor
V
Çorum Belediyespor Geliþim Ligi U 19 kategorisinde
Erzurum BÞ deplasmanýnda ilk yarýda dört net pozisyondan
yararlanamadýðý maçta ikinci yarýda yediði tek golle haftayý
puansýs kapattý.
U 15 Liginde mücadele beþ maçla baþladý
SAHA: 2 nolu Sentetik.
HAKEMLER: Fatih Derviþoðlu,
Onur Alagöz, Müjde Arça .
ÇÝMENTOSPOR : Ahmet, Savaþ,
Mehmet, Elvan, Mahmut, Umut, Recep,
Arda Çevik, Muratcan, Arda Doðan,
Berkay, M. Akif, Ömer, Kaan, Muhammet, Adem, Burak, Arda.
Voleybol Ýl Temsilcisi
Mahmut Uysal oldu
Alaca Belediyespor sahaya eksik çýkan rakibi önünde 3-1 galip gelirken zorlandý
Taner Adýkdý ve Sami Öncel’a Yozgat’ta görev
Öncel ve Adýkdý’ya
Yozgat’ta görev
Ç
orum Hentbol Klasman hakemleri Sami Öncel ve
Taner Adýkdý’ya Bölgesel Lig maçlarýnda görev.
Hentbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya
göre 22-26 Eylül tarihleri arasýnda Yozgat’ta yapýlacak
bayan-erkek bölgesel lig 1. tur müsabakalarýnda Federasyon Temsilcisi olarak Yozgat’tan Ahmet Baþkan,
gözlemci olarak Ankara’dan Nihat Dehneliler görev yapacak. Bu grup müsabakalarýnda Çorum’dan sami Öncel ve Taner Adýkdý ile birlikte Sivas’tan Okan Kaya ve
Kaan Küçükyazýcýlar hakem ikilisi görev yapacak,
Öte yandan 23-26 Eylül tarihlerinde ilimizde yapýlacak olan bayanlar bölgesel 1. tur müsabakalarýnda ise
Federasyon gözlemcisi olarak Tokat’tan Ali Özer görev
yaparken hakem ikilisi olarakta Tokat’tan Ömer Turan
ile Fatih Kurnaz düdük çalacaklar.
Kahvaltýdan önce
spor yapýn
“The Journal of Physiology” dergisinde yayýmlanan bir araþtýrmaya göre çok yaðlý ve kalorisi bol yiyecekler yeseniz bile, sabahlarý aç karnýna yapýlan
spor, yediklerinizin etkisini önemli ölçüde azaltýyor.
Belçikalý bilim adamlarý bu araþtýrma için 28
saðlýklý ve aktif genç adamla anlaþtý ve onlara yüzde
50’si yaðlý ve normalde tükettiklerinden yüzde 30 daha fazla kalori içeren kötü bir beslenme biçimi uyguladý. Adamlarýn bir kýsmýna be deneme sýrasýnda spor
yaptýrýlmadý. Geri kalanlar ise iki ayrý spor grubuna
ayrýldý. Her iki gruba da çok yorucu olan ayný spor
porgmý uygulandý. Adamlar haftanýn dört günü sabahlarý aðýr yoðun bir tempoda koþturulup, bisiklet sürdürüldü.
Ýki seans 90’ar dakika sürerken diðer iki seans
bier saat sürdü. Ýki grubun da tam olarak eþit miktarda
enerji tüketmeleri için tüm spor faaliyetleri gözetim
altýnda tutuldu. Ancak sabah rutinleri arasýnda bir fark
vardý. Gruplardan biri spor yapmadan önce aðýr, karbohidrat açýsýndan zengin bir kahvalatý yaptý. Ýkinci
grup ise yemeden önce spor yaptý ve spor sýrasýnda sadece su içti. Spordan sonra birinci grupla ayný miktarda kalori içeren bir kahvaltý yaptý.
Deneme altý hafta sürdü. Sonunda spor yapmayan gruptakilerin birkaç beden artýþ göstermiþ olmasý
kimseyi þaþýrtmadý. Herbiri en az 3 kilodan fazla aldý.
Ayný zamanda insüline karþý direnç geliþtirdiler ve
kaslarý artýk insüline tepki göstermez hale gelip, kan
dolaþým sistemine þeker çekemez hale geldiler. Kaslar
arasýna daha fazla yað toplamaya baþladýlar. Spor yapmadan önce kahvaltý yapan grup da kilo aldý ama bu
miktar hiç spor yapmayanlarýn yarýsý kadar oldu. Onlar da spor yapmayanlar gibi insüline karþý daha çok
direnç gösterip kaslarý arasýnda yað topladýlar.
Sadece kahvaltýdan önce spor yapan grup neredeyse hiç kilo almadý ve insüline karþý direnç geliþtirmedi. Yedikleri gýdadan vücuda giren yaðý da daha iyi
yaktýklarý gözlendi. Böylece, kahvaltýdan önce spor
yapmanýn yaðlý ve yüksek kalorili gýdanýn istenmeyen
sonuçlarýna karþý etkili olduðu kanýtlanmýþ oldu.
www.corumhakimiyet.net
PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
Ulukavak bir puana sevindi
0-0
BAL’daki temsilcimiz Ulukavakspor sezonun sahasýnda oynadýðý ilk maçýnda
Sinopspor önünde golsüz berabere kalarak ikinci maçýndan da bir puanla ayrýldý.
Konuk takýmýn hücumda daha etkili olduðu maçta Ulukavakspor kontrataklarla etkili
olduðu maçta final paslarýnda baþarýlý olamayýnca karþýlaþma golsüz beraberlikle sona
erdi. Ulukavakspor’da lisansý çýkartýlamayan iki yabancý futbolcunun eksikliði bu
maçtada büyük oranda hissedildi.
SAHA: 1 Nolu Sen-
tetik Çim.
HAKEMLER:
Celil
Demircan, Sezgin Þahbaz, Kadir Çakýr.
ULUKAVAKSPOR: Mahmut, Recep,
Arif, Fethi (Ümit), Tuncay (Yusuf Cihan), Fatih,
Sedat, Emre, Mehmet,
Yusuf, Ahmet (Oðuzhan).
SÝNOPSPOR: Atay,
Bünyamin, Metin, Burhan,
Bekir,
Ýlhami
(Okan), Uður (Þener),
Serkan (Yunus), Hasan,
Harun, Oktay.
Ulukavakspor rakibi önünde savunmadaki baþarýsýný hücumda gösterelmedi
B
AL’daki temsilcimiz
Ulukavakspor sezonun sahasýnda oynadýðý
ilk maçýnda Sinopspor
ile 0-0 berabere kalarak
ikinci maçýndan da bir
puanla ayrýldý. 1 nolu dýþ
sahada oynanan maçta
Ulukavakspor
rakibi
önünde kalesinde tehlikeler yaþasada hücumda
da gol pozisyonlarý bul-
du ancak son vuruþlarda
baþarýlý olamayan iki takým golsüz beraberlikle
ayrýldýlar.
Ulukavakspor ile
Sinopspor arasýndaki
maçýn bir bölümünü
Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý, Gençlik
Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürü Haþim Eðer,
ASKF Baþkaný Sefer
Kurtaran ile Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan Kýlýç,
Onursal Baþkan Sait Kömürcü, Þoförler Odasý
Baþkaný Tahsin Þahin
ile yaklaþýk beþ yüz kadar taraftar izledi.
Sezonun ilk maçýnda Karabük’ten bir puanla dönerek moral bulan
Ulukavakspor sahasýndaki ilk maçý kazanarak
Taraftara
teþekkür
Çorum Belediyespor’lu futbolcular zorlu Zonguldak deplasmanýnda kendilerini maç boyunca yalnýz býrakmayan 40 kadar taraftarlarýna teþekkür etti. Zorlu maçta kendilerine ayrýlan bölümde takýmlarýna destek veren
taraftarlar hakemin bitiþ düdüðünün ardýndan futbolcularý tribüne çaðýrarak onlarý alkýþlarla soyunma odasýna gönderdiler. Futbolcularda kendilerine destek veren taraftarlara teþekkür ettiler.
çýkýþýný sürdürmek amacýydaydý. Ýlk maçta evinde Yeni Amasyaspor’a
maðlup olan Sinopspor
ise bu kaybý Ulukavakspor karþýsýnda telafi etmek istiyordu.
Maçýn ilk dakikalarý kontrollü oynayan iki
takým arasýndaki mücadelede sonraki bölümde
konuk Sinopspor daha
çok topab sahip olurken
girdiði pozisyonlardan
yararlanamadý. Ulukavakspor orta saha ve hücumda üretken olamazken forvet mevkiindeki
eksiklik bu maçta iyice
ortaya çýktý.
Ýkinci yarýda Ulukavakspor üzerine gelen
rakip savunma arkasýna
atýlan toplarla pozisyonlar buldu ancak final
paslarýnda baþarýlý olamayýnca öne geçme fýrsatlarýndan yararlanamadý. Son dakikalarda konuk takým galibiyet için
baský kurarken temsilcimiz Ulukavakspor beraberliði korumak adýna
oyunu yavaþlattý ve kontorolü rakibine býrakmadý.
Maçýn genelinde iki
takýmýnda hücum elemanlarý vuruþlarýnda baþarýlý olamayýnca takýmlar sahadan golsüz beraberlik ve birer puanla ayrýldýlar.
MAÇTAN DAKÝKALAR:
15. dakikada konuk
Sinopspor’un kazandýðý
serbest vuruþu Bekir kullandý sert vuruþunda top
önce direðe sonra kaleci
Mahmut’a çarparak kornere gitti ve Ulukavakspor kalesi mutlak bir
golden kurtuldu.
26. dakikada geliþen Ulukavakspor ata-
Ç
orum Belediyespor’un Zonguldak Kömürspor ile
oynadýðý maçýn bitiminden sonra futbolcular arasýnda kýsa süreli bir arbede yaþandý. Özellikle maçýn uzatma dakikalarýnda Belediyespor ceza sahasý içinde
Eray’ýn topsuz alanda rakibine yaptýðý hareket nedeniyle baþlayan gerilim kýsa sürede arbedeye dönüþtü. Ýki takým kenar yönetimlerinin devreye girmesiyle futbolcular arasýndaki gerilim fazla büyümeden önlendi.
Bu arbede sýrasýnda Zonguldak formasý giyen Kenan Aþkan hem kendi takým arkadaþlarýný hemde Belediyespor’da forma giyen tanýdýðý isimlere sakinleþtirerek olaylarýn büyümenesine çalýþtý.
Ulukavakspor’un sahasýndaki ilk maçýna davetlilerin ilgiside hayli yüksek oldu
ðýnda orta sahadan atýlan
uzun topla sol kanattan
Fatih hareketlendi ortadaki Ahmet’e çýkardý bu
futbolcu topun geliþine
sert vurdu top yandan az
farkla auta gitti.
32. dakikada sað
kanattan geliþen Ulukavakspor ataðýnda ceza
sahasýna yapýlan ortada
Ahmet kafayý vurdu kaleci son anda köþeden
kornere çeldi.
Maçýn ilk yarýsýnda
iki takýmýnda çabasý sonuç vermedi ve devre
golsüz beraberlikle sona
erdi.
48. dakikada sol kanattan geliþen Sinopspor
ataðýnda Metin’in ceza
sahasýna yaptýðý ortada
bom boþ durumda Hasan
yükseldi kafayý vurdu
top Ulukavakspor kale
direðinin dibinden auta
gitti.
52. dakikada sað
kanattan konuk Sinopspor’un kazandýðý faul
atýþýnda Serkan kullandý
alta pas üzerinde seken
topa kaleci Mahmut son
anda sahip olarak gole
izin vermedi.
56. dakikada ani
geliþen Ulukavakspor
ataðýnda Arif’in savunma arksaýna attýðý topla
Ahmet hareketlendi ceza
sahasýna girdi solda
bomboþ durumdaki arkadaþýna çýkarmak yerine kaleye vurdu araya
giren savunmaya çarpan
top kornere gitti.
72. dakikada Ulukavakspor kalesi mutlak
bir golden kurtuldu. Savunmanýn arkasýna atýlan utun sonla Þener hareketlendi kalesinden ayrýlan kaleci Mahmut’un
üzerinden aþýrttý aðlara
gitmekte olan topa Yusuf
son anda çizgi üzerinden
çýkartarak kalesinde gole
izin vermedi.
Maçýn son bölümlerinde iki takýmýnda
kontrolsüz mücadelesinden gol çýkmayýnca takýmlar sahadan golsüz
beraberlikle ayrýlarak birer puanýn sahibi oldular,
Fatih’e
nazar deðdi
Þahiner’den Kýspet
S
Maç sonunda arbede
17
ungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
çeþitli baþarýlara imza atan
Sungurlulu milli güreþçiler
Ahmet Çaylan ve Nurullah
Durak’a kispet hediye etti.
Ýki güreþçiyi makamýnda
aðýrlayan Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner,
“Baþarýlarýnýz bizlere övünç
verecektir. Sýrtýnýz yere gelmesin” dedi.
Yaðlý güreþlerde son
zamanlarda kispet sýkýntýsý
çektiklerini söyleyen milli
güreþçiler, “Baþkanýmýzýn
bu duyarlý davranýþýndan dolayý kendisine çok teþekkür
ediyoruz. Belediye Baþkaný
olmadan öncede ilçemizdeki
sporcu kardeþlerimize büyük
destekler veriyordu. Baþkanlýðý döneminde de görüldüðü
destekleri devam ediyor.
Bizler Kýrkpýnar da küçük
orta küçük boyda güreþler
yaptýk, dereceler aldýk. Ýnþallah Baþkanýmýzýn bize hediye ettiði kispetlerle de katýlacaðýmýz tüm güreþlerde
Sungurlumuzu en güzel þekilde temsil etmeye çalýþacaðýz “þeklinde konuþtular.
Baþkan Þahiner, “Sun-
gurlu Belediyesi olarak, Ata
sporumuz güreþe sahip çýkabilme adýna, bizler güreþçilerimize imkanlarýmýz ölçüsünde destek vermeye devam edeceðiz” ifadelerini
kullandý.
Ziyaretin
sonunda
Baþkan güreþçilere kispetlerini vererek birlikte hatýra
fotoðrafý çektirdiler.
Baþkan Kadir Þahiner kýspet hediye ettiði pehlivanlarla birlikte
A
yvalýkgücüspor formasýný giyen Fatih Bolat’a nazar
deðdi. Ýki sezondur Ayvalýkgücüspor’da gösterdiði performansla tüm dikkatleri üzerine
çeken Fatih Bolat cumartesi günü Anadolu Üsküdar takýmý ile
deplasmanda oynanan maçýn 30.
dakikasýnda rakih kalece ile
girdiði bir mücadele sonunda sakatlandý
ve
oyundan çýktý.
Ýlk müdahelenin ardýndan
kontrol edilen
Fatih Bolat’ýn
adelesinde zedelenme olduðu
tesbit edildi ve
bir hafta istirahat
verildi. Maçta
Ayvalýkgücüspor son dakikada
yediði golle deplasmandan 1-0
maðlup ayrýldý.
18 PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Savunma döktürdü,
forvet döküldü: 0-0
Ç
orum Belediyespor,
Zonguldak Kömürspor deplasmanýn orta saha ve savunmasýnýn baþarýlý futbolu ile bir puanla dönerken kýrmýzý siyahlý takým 36 dakika 10
kiþi oynamasý nedeniyle
oldukça baský yedi.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, hafta içindeki taktik çalýþmada yaptýðý çalýþmalardakinden
farklý olarak sað kanatta
yine Osman’la baþlarken
savunma bloðunu aynen
kurdu. Rakibin etkili olduðu sol kanat için Osman’a forma veren Ýncedal Akýn’ý yine savunmanýn göbeðinde oynattý.
Maçýn ilk dakikalarýnda taraftarlarýnýn da
verdiði destekle baskýlý
baþlayan Zonguldakspor
topa daha çok sahip olmasýna karþýn Belediyespor savunmasý bu baskýda rakibe pozisyon vermedi. Ýlerleyen dakikalarda dengeyi kuran Belediyespor topa sahip olmaya baþladý. Ýki takýmýnda kontrolü oynadýðý
maçýn ilk yarýsýnda takýmlar net pozisyonlar
bulamadý.
Ýkinci yarýya bu sezon beklenen performansýndan uzak bir görüntü
veren Murathan’ýn yerine Ender’i alarak baþlayan Blediyespor’da 56.
dakikada Osman’ýn ikinci sarý karttan kýrmýzý
kart görerek takýmýný 10
kiþi býrakmasýndan sonra
maçýn rengi deðiþti. Çorum Belediyespor daha
çok savunmaya çekilince
ev sahibi takým baskýsý
arttý. Bu bölümde Belediyespor’un kontratak silahlarý Buðra, Turgay ve
Kývanç çok kötü bir günlerinde olmasý nedeniyle
topa sahip olamayan kýrmýzý siyahlý takým rakibin sol kanattan geliþtirdiði ataklarda zaman zaman zorlandý. Ortalarda
Akýn, Ýmam ve onlarýn
arasýnda forma giyen Nedim rakibe pozisyon vermezken kaleci Fatih de
vurulan kafalarda toplara
sahip olarak kýrmýzý siyahlý takýmýn zorlu deplasmandan bir puanla
dönmesinde etken oldular. Sol kanatta görev yapan Sefa da baþarýlý futbolu ile göz doldururken
bu sezon ilk kez doksan
dakika oyunda kalan
Oðuzhan orta sahada tek
baþýna takýmýný ayakta
tutmaya çalýþtý.
Karþýlaþmayý 5000
civarýnda Zonguldakspor
taraftarý ile Çorum’dan
giden 40 kadar Belediyespor taraftarý izledi.
Karþýlaþmayý Belediyespor Baþkaný Zeki Gül ve
Yönetim Kurulu üyeleri
Mustafa Özbayram ile
Fatih Özcan da izlediler.
Maçýn Ýstanbul bölgesi
genç hakemleri yönetimleri ile beðeni topladýlar.
Bu sezon oynadýðý üç
resmi maçýndan da galibiyetle ayrýlan Zonguldak deplasmanýnda kýr-
ZONGULDAK KÖMÜR
Ömer ............................4
Mehmet ........................5
Rýdvan ..........................4
Suat...............................7
Okan.............................4
Serkan ..........................5
Onur .............................6
Burak............................5
Mert..............................4
Berkan ..........................4
(68. dak. Arda ...............)
Hüseyin ........................4
(88. dak. Kemal ............)
(Çorum
Belediyespor), Okan, Kemal (Zonguldak Kömürspor).
KIRMIZI KART: 56. dak. Osman (Çorum Belediye)
HAKEMLER : Emre Türkmen, Oktay Öngel,
Abdurrahman Duman.
HARUN AKKAYA / Zonguldak
mýzý siyahlý takým birde
son 36 dakikayý 10 kiþi
oynamasýna raðmen savunma ve orta sahadaki
mücadelesi ile alkýþý hak
etti. Hücumda ise kýrmýzý
siyahlý takýmda forma giyen futbolcular beklentilerin çok uzaðýnda kalýnca karþýlaþmadan takýmlar birer puanla ayrýldýlar.
MAÇTAN DAKÝKALAR:
12. dakikada sol kanattan geliþen Zonguldakspor ataðýnda Osman’ýn rakibine yaptýðý
faul sonrasýnda ev sahibi
takýmýn kullandýðý faul
‘Ýnanýrsanýz
baþarýrsýnýz’
orum Belediyespor Teknik Direktörü Yavuz Ýncedal, Zonguldak Kömürspor maçýnda inanýlmaz bir heyecan
yaþadý. Tecrübeli teknik adam maç boyunca bu sezonki en hareketli doksan dakikasýný yaþadý. Maç boyunca futbolcularýna taktik vermek için zaman zaman
kendine ayrýlan alanýn dýþýna çýkan Ýncedal maçýn bitiminde ise futbolcularýný tek
Belediyespor’da kaptan Nedim rakip ataklarýnda daha çok
savunmada kalarak
yaptýðý hamlelerle gol
izni vermedi ve savunma yönünde baþarýlý
bir performans ortaya
koydu
STAT : Kara Elmaz.
SARI KART: Osman, Buðra, Fatih
Murathan ilk onbirde sahaya çýktýðý Zonguldak deplasmanýnda eski performansýný
aratýr bir futbol ortaya koyunca ikinci yarýda yerini Ender’e býraktý
Ç
ÇORUM BELEDÝYE
Fatih..............................7
Osman Bodur...............3
Nedim...........................6
Ýmam ............................6
Sefa Akýn......................6
Akýn..............................6
Oðuzhan Yalçýn............5
Murathan......................3
(46. dak. Ender ...........3)
Buðra............................4
(61. dk. Eray ...............4)
Kývanç ..........................5
Turgay ..........................3
(78. dak. Çaðlar ..........3)
tek kutlayarak soyunma odasýna gönderdi.
Tecrübeli teknik adam savunmada
baþarýlý bir futbol ortaya koyan Ýmam’ý
tebrik ederken ‘Ýnanýrsanýz böyle baþarýrsýnýz yeterki siz isteyin’ diyerek ortaya
koyduklarý performans nedeniyle kutladý.
atýþýnda Burak’ýn orta þut
karýþýmý vuruþunda top
kaleci Fatih’in hamlesine
raðmen üstten az farkla
auta gitti.
20. dakikada geliþen Çorum Belediyespor
ataðýnda sað kanattan kazanýlan faul atýþýnda Turgay’ýn penaltý noktasýna
ortaladýðý topa Kývanç
yükseldi zamanlamayý
iyi yapamayýnca boþ pozisyonda vuramadý ve
top yandan auta gitti.
26. dakikada ev sahibi takým etkili geldi.
Sol kanattan Suat etkili
geldi yan çizgiden ceza
sahasýna girdi yayýn üzerinde Onur’a çýkardý bu
futbolcuda Akýn’a geçti
sert vurdu kaleci Fatih
topa köþede sahip oldu.
29. dakikada yine
sol kanattan yine Suat etkili geldi ortaya çýkardýðý
topa Onur sert vurdu top
yandan az farkla auta gitti.
35. dakikada Kývanç’a yapýlan faul sonrasýnda kazanýlan serbest
vuruþta Turgay yaklaþýk
25 metreden sert vurdu
top yandan auta gitti.
36. dakikada orta
alandan Belediyespor ceza sahasýna yapýlan ortada kaleci Fatih altý pasta
yumrukladýðý top kýsa
düþtü ceza sahasý dýþýnda
bom boþ durumda topu
önünde bulan Mert çok
kötü vurdu ve topu üstten
farklý þekilde auta gönderdi.
41. dakikada yine
sol kanattan geliþen ev
sahibi takým ataðýnda
Osman’ýn rakibine yaptýðý fal sonrasýnda kazanýlan serbest atýþta Burak’ýn ortasýnda Okan
kafa yerine elini kullanýnca hem sarý kart gördü
hemde takýmýný mutlak
bir pozisyonda etti.
Ýlk yarýda takýmlarýn çabasý sonuç vermeyince devre golsüz beraberlikle sona erdi.
58. dakikada ilk yarýdan sarý kartý bulunan
Osman rakibini arkadan
çekince maçýn hakemi
ikinci sarý kart ve ardýndan kýrmýzý kartýný göstererek oyun dýþýnda býraktý ve Belediyespor 10 kiþi kaldý.
60. dakikada sað
kanattan Burak’ýn ortasýnda Onur topun geliþine sert vurdu top Belediyespor yan direðine çarparak auta gitti ve kýrmýzý siyahlý takýmýn kalesi
mutlak bir golden kurtuldu.
69. dakikada ani geliþen Çorum Belediyespor kontrataðýnda ceza
yayý üzerinde Kývanç,
Ender duvar pasý sonun-
da Ender sert vurdu top
üstten auta gitti.
74. dakikada sol kanattan geliþen Zonguldakspor
ataðýnda
Onur’un ortasýnda arka
direkte Arda bom boþ durumda kafayý vurdu top
yandan auta gitti.
78. dakikada ani geliþen Belediyespor ataðýnda kýrmýzý siyahlý takým ceza yayý üzerinde
faul atýþý kazandý. Organize yapýlan bu vuruþta
Nedim istediði gibi sert
kullanamayýnca kaleci
Ömer köþede sahip oldu.
82. dakikada ev sahibi takýmýn kazandýðý
korner atýþýnda penaltý
noktasý üzerinde Arda
yükseldi kafayý vurdu
kaleci Fatih direk dibinde
topa sahip olarak rakibine gol izni vermedi.
87. dakikada ani geliþen
Zonguldakspor
kontrataðýnda Mert ceza
sahasý içinde topla buluþtuðu anda topuk pasýyla
Batuhan’a çýkardý bu futbolcu bom boþ durumda
topla buluþmak üzereyken Eray kayarak araya
girdi ve kalesini mutlak
bir golden kurtardý.
Maçýn uzatma dakikalarýnda sað kanattan
geliþen atak sýrasýnda Belediyespor’da Eray topsuz alanda rakibine yaptýðý hareket tribünlerde
büyük tepki gördü. Ma-
Oðuzhan orta sahada yalnýz kalmasýna raðmen mücadelesi ile alkýþ aldý
çýn hakemleri pozisyonu
görmüþ olsa kýrkýzý kart
penaltý olacak bu anda
hakemlerin göremeyeceði bölümde olmasý kýrmýTEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
zý siyahlý takým adýna büApt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
yük bir þanstý. Eray’ýn
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
yaptýðý bu hareketin açýklamasý olmasa gerek. Tek
teselli maçýn yardýmcý
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
hakeminin pozisyonu
Zonguldak Kömür-Çorum Belediye : 0-0
görmemesi oldu.
Sebat Ptoje Akçaabat- Bursa Nilüfer : 1-4
90+3. Dakikada sol
Kýrýkhanspor - Batman Petrolspor
: 1-1
kanattan geliþen ev sahiNiðde Belediye- Çatalcaspor
: 2-0
bi
takým
ataðýnda
Darýca Gençlerbirliði-Kýzýlcabölükspor
: 3-1
Onur’un ortasýnda arka
direkte Mert kalabalýk
Ýstanbulspor - Tutap Þekerspor
: 3-0
savunma arasýnda topla
Tire 1922spor - Gaziosmanpaþa
: 2-0
buluþtu ve sert vurdu top
Adliyespor - Tuzlaspor
: 3-1
yan aðlarda kaldý maçta
baþladýðý gibi golsüz beraberlikle sona erdi.
TURKUAZ
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Grupta Puan Durumu
Zonguldak masrafý
Paþa Ýskender’den
Ç
orum
Belediyespor’un cumartesi günü oynadýðý Zonguldak
Kömürspor maçýnýn masraflarýný Paþa Ýskender
sahibi Mehmet Ali Yýldýrým üstlendi.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Zonguldak Kömürspor ile oynadýðý maçýn masraflarýný üstlenen
Mehmet Ali Yýldýrým,
Çorum’u temsil eden Belediyespor takýmýna güçleri oranýnda katký vermek istediklerini belirterek alýnan beraberlikten
dolayý futbolcularý kutladý.
Belediyespor Mali
As Baþkaný ve Basýn
Sözcüsü Mustafa Özbayram ise kulüp olarak her
türlü katkýyý ihtiyaçlarý
olduðunu belirterek Zonguldak deplasman mas-
raflarýný karþýlaþan Paþa
Ýskender sahibi Mehmet
Ali Yýldýrým’a teþekkür
etti ve bu katkýlarýn artmasýný diledi.
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Tire 1922
2 Kýrýkhanspor
3 Darýca Gençler
4 Zonguldakspor
5 Manavgatspor
6 Ýstanbulspor
7 Adliyespor
8 Niðde Belediye
9 Tuzlaspor
10 Bursa Nilüfer
11 Çorum Belediye
12 Kýzýlcabölük
13 Gaziosmanpaþa
14 Batman Petrol
15 Akçaabat FK
16 Çatalcaspor
17 Bozüyükspor
18
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
2
2
2
2
2
2
2
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
0
0
0
0
0
2
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
0
1
1
2
2
2
3
3
3
11
6
4
2
9
5
5
4
6
5
3
3
1
3
1
1
0
0
2
1
1
0
3
2
3
2
5
1
3
3
4
8
6
6
9
10
Gelecek hafta maç programý:
28 Eylül Pazar :
Çorum Belediyespor - Tire 1922spor.
Batman Petrol - Manavgatspor.
Bursa Nilüfer - Zonguldak Kömürspor.
Tutap Þekerspor - Adliyespor.
Kýçýlcabölükspor-Sebat Proje.
Gaziosmanpaþa - Kýrýkhanspor.
Tuzlaspor - Niðde Belediyespor.
Çatalcaspor - Darýca Gençlerbirliði.
9
7
7
7
6
6
6
6
6
5
4
4
1
1
1
0
0
0
PAZARTESÝ 22 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
SAHÝBÝNDEN KÝRALIK
ALIÞVERÝÞ MERKEZÝ
ELEMANLAR ARIYOR
HAKÝKÝ KARS
DANASI KURBANLIK
BULUNUR
3 kat toplam 840 m2
Çepni Mah. Aynalý Sok. No: 7 (Eski Bað-Kur Karþýsý)
YAKAMOZ TURÞULARI
KALAYCIOÐLU GIDA PAZ. SAN. VE TÝC. A.Þ.
BAY- BAYAN
ÖN MUHASEBE ve OPERASYON
ELEMANLARI ALINACAKTIR
Bayan Satýþ
Danýþmanlarý
Alýnacaktýr
Mobilya sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere 18-35 yaþ arasý tecrübeli
bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
rica olunur.
Fabrikamýzýn ön muhasebe ve operasyon
departmanlarýnda çalýþtýrýlmak üzere,
* Tercihen Logo ya da benzeri muhasebe paket
programýnda en az bir yýl tecrübeli,
* Bay eleman için Askerlikle iliþiði olmayan,
* Bay eleman için B sýnýfý ehliyeti olan,
* Uzun vadeli çalýþmayý hedefleyen,
* 30 yaþýný aþmamýþ,
Bay - Bayan elemanlar alýnacaktýr.
SATILIK BÜYÜKBAÞ ve
KÜÇÜKBAÞ KURBANLIKLAR
Veteriner kontrolünde kesim ve
parçalama bize aittir.
Adres: Çiftliðimiz Çorum Hayvan
Pazarý yanýndadýr.
Çalýþma Arkadaþlarý
Arýyoruz
Çorum Teknik Çelik Döküm
’de çalýþtýrýlmak üzere,
* Tornacý, Borvekci, CNS Operatörü, Beden Ýþçisi
(Ç.HAK:2709)
(Ç.HAK:2589)
elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30
ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
MUTLU PETROL-TÜRKÝYE PETROLLERÝ
Ankara Asfaltý 1.Km (Cýtroen Karþýsý)
0 364 254 00 50 - Çorum
Mür. Tel: 201 00 98
0 543 211 98 61
(Ç.HAK:2708)
0 542 513 36 10
0 541 426 64 58
Nil Su Arýtma Sistemleri Pazarlama A.Þ.
WATERLÝFE : LÝBELLE
Ýrtibat Tel: 0364 213 77 25 0364 225 62 00
Tel: 0364 234 73 38
Ankara Yolu Yaydiðin Köyü
sýnýrlarý içerisinde 20 dönüm
tarla sahibinden satýlýktýr.
Parsel: 86/111
Çorum Belediye Baþkanlýðý arkasýnda
Gündoðdu Sürücü Kursu’nun çýkmýþ
olduðu daireler iþyerine kiralýktýr.
Adres: Yazýçarþý mevkii
Çorum Sürücü Kursu -Anatolia
ULUÇINAR ÖZEL EÐÝTÝM VE
REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ
Merkezimizde çalýþtýrýlmak üzere; Zihinsel
Engelliler ve Ýþitme Engelliler Öðretmeni
aramaktayýz. (Öðretmenler Sertifikalý veya
Alan Mezunu olabilir)
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
ÝÞYERÝNE KÝRALIK
DAÝRELER
BAY ve BAYAN EKÝP
ARKADAÞLARI ARIYORUZ
Mücaatlarýn þahsen ve cv ile
yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2658)
(Ç.HAK:2625)
SATILIK TARLA
Akaryakýt istasyonumuzda çalýþtýrýlmak üzere
Bay-Bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
PARKOMAT GÖREVLÝSÝ
BAY-BAYAN
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
ÖÐRETMEN
ARANMAKTADIR
(Ç.HAK:2654)
MARKET ELEMANI
ARANIYOR
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 532 506 34 66
(Ç.HAK:2664)
0 533 771 08 18
Adres: K.S.S. 33. Sok. No: 5
Tel: 234 91 45
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
Satýþ ve Pazarlama konusunda deneyimli, Diksiyonu
düzgün, Ýkili ilþkilerde iletiþimi iyi olan, Ekip çalýþmasýna
uyumlu, Kariyer ve baþarý hedefleri olan ÇALIÞMA
ARKADAÞLARI ARIYORUZ.
Ayrýca BAYAN SEKRETER alýnacaktýr
Müracatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur..
Adres: Çepni mh. Osmancýk cd. Ulu cami karþýsý
Karakuþ Leblebi üstü kat 2
Daðýtým Personeli
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
(Ç.HAK:2655)
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
(Ç.HAK:2642)
(Ç.HAK:2634)
SATILIK LÜKS
DAÝRELER
ELEMAN
ARANIYOR
PAPSÝ PÝZZA
(Ç.HAK:2690)
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
0 532 418 02 00
Kasiyer
En az lise mezunu Bayan
(Ç.HAK:2702)
(Ç.HAK:2700)
* Küçük Sanayi Sitesinde 246 m2 ve
461 m2 iki ayrý dükkan sahibinden
satýlýktýr.
* Ankara Yolu 10. km’de anayola
cephesi bulunan 2460 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 273 29 23
ÞAHÝN KASABI
Tel: 0 533 343 70 91 Seydim Köyü
YILMAZLAR CANLI HAYVANCILIK
FATÝH YILMAZ
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
KAYNAKÇILAR alýnacaktýr.
Müracaatlar þahsen yapýlacaktýr.
Ücretsiz kesim-parçalama
(Ç.HAK:2683)
SATILIK DÜKKAN
ve ARSA
Ýmaj Kalýp
Adres: K.S.S. 89. Sk. No: 3
0 532 366 11 60
Mür. Tel: 0 544 778 03 00
SATILIK
KURBANLIKLAR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
Bayan Aþcý, tecrübesi olan Tornacý
ve Frezi elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:2696)
(Ç.HAK:2645)
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:2707)
KÝRALIK
DÜKKAN
(Ç.HAK:1740)
(Ç.HAK:2695)
no:12
(Emniyet Sarayý Yaný)
Tel : 0364 254 95 37 (Pbx)
(Ç.HAK:2374)
(Ç.HAK:2643)
Müracaatlarýn aþaðýdaki adrese þahsen yapýlmasý
rica olunur.
SMMM - BÜLENT GÝRGÝN
Adres: Çepni Mah. Benderli Ýþ Merkezi Kat:2
213 24 35
0 532 712 58 61
0 537 867 98 46
SATILIK ÝÞYERÝ
Ankara Yolu 7. Km. anayola 100 m
mesafeli 4000 m2 1200 m2 kapalý
alaný, trafosu ve idare binasý olan
iþyeri satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 648 68 82
SAHÝBÝNDEN SATILIK
* 1200 m2 tam inþaat alanlý
* 4 kata ruhsatlý
* Saat Kulesine 400 m
* Belediye Kültür Evi (Velipaþa Konaðýna) 50 m
* Milönü Caddesine 29 m
* Arka yola 18 m cepheli
* 259 ada 5 parseldeki mülk 1500 m2 alýnabilecek
eski ev yerleri
TARLA
* Yaydiðin 153 ada 11 ve 12 parsel toplam
47 dönüm
* Yol cephesi 61 m
* Küçük Sanayi Sitesi sýnýrýnda ve imar sýnýrýnda
* Ankara Yoluna 1700 m
* Cemilbey Caddesine 1800 m
* Saat Kulesine 5 km. mesafede
TARLA
* Yaydiðin 161 ada 3 parselde
* 40 dönüm
* 245 metre yol cepheli
* Cemilbey Caddesine 500 metre
* Ankara Yoluna 5 km
* Saat Kulesine 5 km mesafede
Ýrtibat Tel: 0 532 742 41 48
(Ç.HAK:2607)
Mür. Tel: 0 532 686 58 54
Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü)
(Ç.HAK:2675)
* Kesim hanemiz mevcuttur
* Veteriner hekim kontrolünde
* Hijyenik þartlarda kurbanlýk
* Kesimi yapýlýr.
(Ç.HAK:2542)
(Ç.HAK:2311)
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
19
Savunma döktürdü,
forvet döküldü: 0-0
Çorum Belediyespor Zonguldak Kömürspor deplasmanýnda bir saatlik bölümde
rakibi ile baþa baþ bir oyun ortaya koydu. 56. dakikada Osman’ýn kýrmýza kart
görmesiyle 10 kiþi kalan kýrmýzý siyahlýlar son yarým saatte oldukça zorlandý.
Belediyespor’da kanatlar ve forvet maçta hiç bir varlýk gösteremezken savunma ve
orta sahada görev yapanlar ise mücadeleleri ile zorlu maçtan bir puanla
dönülmesinde en büyük katkýyý verdiler,
Maçýn haberi ve
fotolarý 18.
sayfamýzda
bulabilirsiniz
Ulukavakspor tek
puana sevindi: 0-0
BAL’daki
temsilcimiz
Ulukavakspor
sahasýnda oynadýðý
ilk maçta Sinopspor
ile golsüz berabere
kalýrken bir puana
sevinen taraf oldu.
Maçýn haberi ve
fotolarý 17.
sayfamýzda
bulabilirsiniz
Kupa
mesaisi
bugün
Ç
orum Belediyespor
yarýn sahasýnda
oynayacaðý Türkiye
Kupasý 2. tur maçýnda
Manisaspor ile
oynayacaðý karþýlamanýn
hazýrlýðýný bugün
yapacak.
Cumartesi günü
Zonguldak Kömürspor
ile deplasmanda oynadýðý
maçýn ardýndan Çorum’a
dönen kýrmýzý siyahlý
takým dünü dinlenerek
geçirdi. Türkiye Kupasý
maçýnda yarýn saat
15.00’de Dr. Turhan
Kýlýçcýoðlu Stadý’nda
PTT 1. lig takýmý
Manisaspor ile
karþýlaþacak olan Çorum
Belediyespor bugün
yapacaðý çalýþma ile bu
karþýlaþmanýn
hazýrlýklarýný
tamamlayacak.
GEM
mutlu,
Belediye
üzgün
Ankara’da yapýlan
Yýldýzlar 1. Güreþ
Ligi Klasman ve
Final Grubu
maçlarýnda
temsilcilerimizden
Gençlikspor ligde
kalmayý baþararak
mutlu oldu.
Madalya için
mindere çýkan
Belediyespor ise
altýncýlýkta kaldý ve
üzdü.
Haberi 16. sayfada
Amatör futbol U 15 ve
U 17 ile
baþladý
Çorum Amatör
futbolunda sezon
hafta sonu U 17
liginde iki, U 15
liginde ise
oynanan beþ maçla
baþladý.
ERROR: typecheck
OFFENDING COMMAND: setcolorspace
STACK:
{}
/Function
0.0
0.0
-1
1
0
0.0
-null-null-null-dictionaryfalse
[/Separation (All)[/DeviceGray ]{-dictionary- --begin-- domainClip
applyInterpFunc --end-- }]
[/Separation (All)[/DeviceGray ]{-dictionary- --begin-- domainClip
applyInterpFunc --end-- }]
-savelevel-savelevel-savelevel-
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
16 859 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content