close

Enter

Log in using OpenID

(20 a\360ustos.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Çorumlu araþtýrmacýya göre,
siyaset çok hareketlenecek
Siyasi ve
Ekonomik
Araþtýrmalar
Laboratuvarý’nda Araþtýrmacý
olarak görev
yapan Çorumlu
Ali Can Gözcü,
cumhurbaþkanlýðý seçim
süreci,
baþkanlýk
sistemi ve
bundan sonraki
Ali Can Gözcü
siyasi
geliþmelerle ilgili analiz yaptý.
* HABERÝ 6’DA
Çin ve Dubai’ye baklava
Türkiye'nin
leblebi üretimi
konusunda en
meþhur ili
konumundaki
Çorum'da bir
firma, Çin ve
Dubai'ye, 2 yýl
dondurulmuþ
olarak
muhafaza
edilebilen
bademli
baklava
ihracatý
yapýyor.
* HABERÝ
7’DE
Aile Çiftliði
Bölge Çalýþtayý
Çorum’da
Uluslararasý
Aile Çiftçiliði
Bölge Çalýþtayý
düzenlenecek.
Çalýþtaya bölge
iller Ankara,
Bolu, Çankýrý,
Çorum,
Amasya,
Eskiþehir,
Kýrýkkale,
Kýrþehir ve
Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ
Yozgat
illerinden
katýlým olacak.
* HABERÝ 2’DE
Çorum'da bir firma, Çin ve Dubai'ye baklava ihracatý yapýyor.
20 AÐUSTOS 2014 ÇARÞAMBA
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
(Ç.HAK:2326)
ÇORUM
‘Hitit daha da büyüyecek’
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'yu
ziyaret ederek Üniversite ile ilgili
genel bir deðerlendirmede bulundu.
Kültür Park'taki
önemli eksiklik
HABER YORUM
Mustafa Demirer
Merkezde en önemli piknik ve
dinlenme alanlarýndan birisi olan
Kültür Park'ta uzun süredir var
olan bazý eksiklikler insanlarý zor
durumda býrakýyor.
* SAYFA 4’DE
* HABERÝ 7’DE
MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin, dün parti merkezinde düzenlediði toplantýda gündemi deðerlendirHitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Milletvekili Salim Uslu’yu ziyaret etti.
Çorum’da asayiþ olaylarý
Sahte altýn satmaktan yakalandýlar
***
Hastane dönüþü kaza, 6 yaralý
***
Ýki otomobil çarpýþtý, 7 yaralý
***
Traktör devrildi, 1 ölü
***
Elektrik direði yýkýldý
***
Fýrtýna totemleri söktü
* HABERLERÝ 6’DA
Teminat
bedeli tepkisi
Elektrik, su
ve doðalgaz
aboneliklerinde
tüketicilerden alýnan
teminat
bedelinin
kaldýrýlmasý
isteniyor.
Konuyla ilgili
eleþtirilerini
Servet Aksoy
dile getiren
Servet Aksoy isimli vatandaþ,
“Aradan geçen zamanla adeta
pula dönüþen bu bedellerin
iadesinde tüketici açýsýndan
büyük haksýzlýk yaþanýyor”
dedi.
* HABERÝ 11’DE
MHP 2015 seçimlerine
iddialý hazýrlanýyor
MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin, dün parti binasýnda düzenlediði
basýn toplantýsýnda Diyarbakýr’da yaþanan bölücü hadiseler,
cumhurbaþkanlýðý seçim sonuçlarý, 2015 seçimlerini deðerlendirerek
teþkilatýn faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi. Çetin, referandum ile
cumhurbaþkanlýðý seçim sonuçlarýný karþýlaþtýrarak, Errdoðan’ýn baþarýsýz
olduðunu savundu.
* HABERÝ 2’DE
“Yaz Kuran Kurslarý’nda Daha Fazlasýný Öðreniyorum” projesi kurslarý daha
eðlenceli hale geldi. Projelerin öðrencilere olumlu yansýmalarý var.
Sosyal etkinlikler
çocuklarý camiye baðlýyor
Çorum Ýl Müftülüðü tarafýndan
hayata geçirilen “Yaz Kuran
Kurslarý’nda Daha Fazlasýný
Öðreniyorum” projesi kurslarý
daha eðlenceli hale getirdi.
* HABERÝ 8’DE
Atlas, Kýlýçdaroðlu’nu
destekleyen grupta
Cumhuriyet Halk
Partisi (CHP) Ýl
Baþkanlarý’ndan
78’i, olaðanüstü
kurultayda Genel
Baþkan Kemal
Kýlýçdaroðlu’nu
destekleyecekleri
ni açýkladý. Ortak
bildiriye imza
atan CHP Çorum
Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas da, kurultay
öncesi
destekleyeceði
ismi beyan etmiþ
oldu.
CHP’li 78 Ýl Baþkaný’nýn imzasýný taþýyan ortak bildiriye imza atan Cengiz Atlas, safýný belli
* HABERÝ 10’DA
Faytonlara reflektör ve sinyalizasyon
Çorum'da gezi amaçlý kullanýlan faytonlara Emniyet Müdürlüðünce reflektör ve
sinyalizasyon takýldýðý bildirildi.
* HABERÝ 8’DE
Osmancýk'ta yaþayan kadýnlar en önemli tüketim maddeleri
arasýnda yer alan geleneksel tarhana yapýmýna baþladýlar.
Imece usulü
tarhanalar hazýr
Osmancýk'ta yaþayan kadýnlar
en önemli tüketim maddeleri
arasýnda yer alan geleneksel
tarhana yapýmýna baþladýlar.
* HABERÝ 14’DE
2
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
MHP’ye göre Erdoðan
seçimde baþarýsýz oldu
Mustafa Demirer
gun oylamanýn 2010 yýlýnda
yapýlan anayasa deðiþikliði referandumu olduðunu belirtmek isteriz.
M
HP Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin, dün
parti binasýnda düzenlediði
basýn toplantýsýnda Diyarbakýr’da yaþanan bölücü hadiseler, cumhurbaþkanlýðý seçim sonuçlarý, 2015 seçimlerini deðerlendirerek teþkilatýn faaliyetleri hakkýnda bilgiler verdi.
Sözlerine Diyarbakýr
Lice'de meydana gelen utanç
verici hadise ile baþlamak istediðini belirten Çetin, "Sizlerin de bildiði üzere 15
aðustos 1984 tarihinde eli
MHP Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin
kanlý bölücü terör örgütü
PKK'nýn ilk saldýrýsýný düzenleyen ve bu olayda bir askerimizi þehit eden, akabinde de onlarca askerimizi þehit olarak vatan topraðýna düþüren Mahsum Korkmaz adlý teröristin
Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde, yani vatan topraklarýmýzda, heykelinin dikilerek
kutlamayla bu heykelin açýldýðýný gördük. Bu görüntülerde görünmeyen þey
ise devletimizin güvenlik kuvvetleri idi.
Mevcut iktidarýn eli kanlý teröristlere yýllardýr vermiþ olduðu tavizlerin
bir sonucu olarak devletimizin düþmüþ olduðu bu acziyet hepimizi derinden
yaralamýþtýr. O þehidimizin babasýnýn 'oðluma ben ne derim' sözü ise millet
olarak yüreðimizde kapanmayacak bir yara açmýþtýr.
Bu sabah itibari ile mahkeme kararý ile söz konusu heykelin kaldýrýldýðýný öðrenmiþ olsak da bölücü zihniyetin bundan sonra ne gibi faaliyetleri için
cesaret kazandýðýný milletimizin takdirine býrakýyoruz.
Milliyetçi Hareket Partisi olarak sadece bu heykelin yýkýlmasýnýn deðil,
bu heykeli dikenin de, diktirenin de ve buna göz yumanýn da yýkýlmasýnýn takipçisi olacaðýz." Dedi.
Ýhsanoðlu'na teþekkür etti
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerini deðerlendiren Çetin, 10 Aðustos sonuçlarýnýn ülkeye hayýrlar getirmesi umduklarýný ifade etti. Bu seçimde tarihimizde ilk kez cumhura baþkanlýk seçimi yapýldýðýný hatýrlatan Çetin, "Temennimiz odur ki cumhurbaþkaný olarak seçilen Recep Tayyip Erdoðan, siyasi parti kimliðini bir kenara koyarak, baþbakanlýðý dönemindeki ayrýþtýrýcý söylemlerini bir kenara býrakacak, yetmiþ milyonun cumhurbaþkaný olacaðý sözünü
çiðnemeyecektir.
Bu seçimde Milliyetçi Hareket Partisi olarak desteklemiþ olduðumuz
Sayýn Ekmeleddin Ýhsanoðlu Bey ise Türk siyasetine katmýþ olduðu güzellikler için teþekkürü bir borç biliriz. Bütün seçim süreci boyunca beyefendiliði,
nezaketi ve engin hoþgörüsü adayýmýzýn kalitesini bir kez daha ispatlamýþtýr.
Yýllardýr kutuplaþtýrýlan, her geçen gün nefret söylemi artan ülkemizde
toplumsal uzlaþýyý saðlamak adýna cumhurbaþkanlýðý seçimleri için çatý aday
projesinin mimarý olarak büyük bir fedakarlýk gösteren baþta Genel Baþkanýmýz Sayýn Dr. Devlet Bahçeli'ye ve Sayýn Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nu destekleyen diðer parti liderlerine de ayrýca teþekkür ediyoruz." Diye konuþtu.
MHP yerelde seçimi irdeledi
Seçim sonuçlarý üzerine il ve merkez ilçe yönetiminin birlikte sandýk ve
okul bazýnda detaylý bir inceleme yaptýðýný belirten Çetin, þu görüþlere yer
verdi; "Öncelikle bu seçimin sonuçlarý itibari ile diðer seçim sonuçlarý ile kýyaslanmasý çok mümkün deðildir. Pek çok araþtýrmacýnýn da bu konuda hem
fikir olduðunu ve cumhurbaþkanlýðý seçimi ile kýyaslanmasý gereken en uy-
‘Erdoðan baþarýsýz oldu’
Öncelikle Türkiye genelinde referandum sonuçlarý ile
cumhurbaþkanlýðý seçimi sonuçlarýný kýyaslayacak olursak
Recep Tayyip Erdoðan'ý destekleyenlerin sayýsýnda bir düþüþ olduðu görülmektedir. Oy
sayýsý itibari ile gerçekleþen
bu düþüþ oy oranýna da yansýmýz ve referandum da ortaya
çýkan % 57'lik oranýn bu seçimde gerisinde kalýnmýþtýr.
‘Sonucu sandýða gitmeyenler belirledi’
Cumhurbaþkanlýðý seçimleri ile
ilgili en dikkat çekici veri ise oy kullanmayan 15.467.709 vatandaþýmýz
olmuþtur. Bu seçimle ilgili net bir þekilde söylenebilir ki :bu seçimin kaderini oy kullanmayan vatandaþlarýmýz
belirlemiþtir.
‘Çorum’da da benzer tablo var’
Çorum genelinde ve merkez ilçe
bazýnda da durum deðerlendirildiðinMHP Merkez Ýlçe Baþkaný Av. Bekir Çetin, dün parti merkezinde düzenlediði toplantýda gündemi deðerlendirdi.
de Türkiye genelindeki tablonun benBaþlamýþ olduðumuz çalýþmalarýmýzda seçim gününe dek ilimizde adým
zerinin þehrimizde de yaþandýðý görülecektir.
atýlmadýk sokak, ziyaret edilmedik köy, derdini dinlemediðimiz tek bir vatan'Ümitsizliðe gerek yok'
daþýmýzý dahi býrakmamak bu çalýþmalardaki temel prensibimiz olacaktýr.
Kazananýn 21.000.000 oy aldýðý, sandýða gitmeyen vatandaþ sayýsýnýn
Teþkilat olarak göreve baþladýðýmýz andan itibaren hep söylediðimiz
ise 15 milyon olduðu bir seçimde eski baþbakanýn almýþ aldýðý yüzde 51'lik
üzere parti teþkilatýmýza üye kayýtlarýmýz her geçen gün artarak devam etoy oraný hiç kimseyi yanýltmamalý, teþkilatlarýmýzý ümitsizliðe sevk etmememektedir. Buradan þu davetimizi de siz deðerli basýn mensuplarý vasýtasýyla
lidir.
deðerli hemþerilerimize iletmek istiyorum ; "bu vatanýn ay yýldýzlý bayraðýBu seçim süreciyle ilgili konuþulmasý gereken daha pek çok husus bumýz altýndaki birlik ve beraberliðine inanan, kendisini büyük Türk milletinin
lunmaktadýr.
bir ferdi olarak gören her vatandaþýmýzý Milliyetçi Hareket Partisi'ne üye olmaya ve aktif olarak görev almaya davet ediyoruz.
Çok ciddi bir maddi finansman gerektiren seçim sürecinde, daha yeni
bir yönetim olmamýza raðmen birlik ve beraberliðin en güzel örneklerini gösAyrýca þehrimizde adým atýlmadýk sokak býrakmayacaðýz sözümüzü yeteren, maddi ve manevi hiç bir fedakarlýktan kaçýnmayan baþta il baþkanýmýz
rine getirmemize vesile olacak mahalle ve köy teþkilatlarýmýzýn kuruluþ faaliyetlerini de baþlatmýþ bulunuyoruz. Bununla ilgili görevlendirilen yönetim
Sayýn Vahit Demiran Bey olmak üzere bütün yönetim kurulu üyelerimize, bükurulu üyelerimiz çalýþmalarýna baþlamýþlardýr ve eylül baþýndan itibaren il
tün teþkilat mensuplarýmýza minnet ve þükranlarýmý sunarak bu seçimle ilgili
ve ilçe teþkilatlarýmýz yanýnda mahalle ve köy teþkilatlarýmýz da aktif olarak
sözlerimi sonlandýrmak istiyorum.
sahada olacaktýr.
Yönetim olarak görevimize baþlayalý henüz bir buçuk ay gibi kýsa bir
Adý gönül seferberliði olan bir harekette küslüðe kýrgýnlýða yer bulunsüre geçmesine raðmen sokaklardan, hemþerilerimizden gelen yoðun tevecmaz.
Partimizin kapýsý bütün dava arkadaþlarýmýza, hemþerilerimize açýktýr.
cüh çalýþma azmimizi ve þevkimizi kuvvetlendirmektedir.
Bu gönül seferberliði hareketinde "ben de varým" diyen bütün hemþerilerimiBu göreve geldiðimizde dediðimiz gibi bizler yeni bir gönül seferberlizi de mahalle ve köy teþkilatlanmamýzda göreve davet ediyoruz.
ði hareketi baþlatmýþ bulunmaktayýz. Düzenlemiþ olduðumuz programlarda,
Biz Türk milliyetçileri, Türk milletinin geleceðini siyaset ilizyonistleriyapmýþ olduðumuz faaliyetlerde sloganýmýzýn laf olsun diye ortaya çýkmadýnin eline býrakmamaya, son nefesimize kadar milletimizin huzuru, birliði ve
ðýný, hemþerilerimizin yüreklerini ortaya koyarak seferberliðimize iþtirak etdirliði için çalýþmaya kararlýyýz.
tiklerini görmek Allah'ýn izniyle bu yolda muvaffak olacaðýmýza olan inancýBu mücadelemizde bütün dava arkadaþlarýmýza, yönetim kurullarýmýza,
mýzý da perçinlemektedir.
mahalle ve köy teþkilatlarýmýza yüce Allah'tan muvaffakiyetler diliyor, hepiMHP 2015 için iddialý
nizi saygýyla selamlýyorum.
Bu vesileyle buradan þunu ilan etmek istiyorum. Milliyetçi Hareket ParAllah hepimizin yar ve yardýmcýmýz olsun"
tisi Çorum teþkilatý olarak 2015 yýlýnda yapýlacak genel seçimlerin çalýþmalarýna bugün itibari ile baþlýyoruz.
Çorum’da Aile Çiftliði
Bölge Çalýþtayý
Gülesin Aðbal Demirer
Ç
orum’da
Uluslararasý Aile
Çiftçiliði Bölge
Çalýþtayý
düzenlenecek.
1-2 Eylül 2014
tarihinde
düzenlenecek çalýþtay
Hititlerin Baþkenti
Prof. Dr. Orhan Özçatalbaþ
Çorum’da
gerçekleþtirilecek.
Çalýþtaya bölge
iller Ankara, Bolu,
Çankýrý, Çorum,
Amasya, Eskiþehir,
Kýrýkkale, Kýrþehir ve
Yozgat illerinden
katýlým olacak.
Gýda, Tarým ve
Hayvancýlýk Bakaný
Mehdi Eker’in Onursal
Baþkan olacaðý
çalýþtayýn Bilim
Kurulu Baþkaný
Akdeniz Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Öðretim Üyesi
hemþehrimiz Prof. Dr.
Orhan Özçatalbaþ,
Düzenleme Kurulu
Baþkanlýðýný Gýda,
Tarým ve Hayvancýlýk
Ýl Müdürü Elfaz Ermiþ
üstlenecek.
Anitta Otel’de
düzenlenecek
çalýþtayda bölgesel
örgütlenme, finansal
destekler, pazarlama,
ürün, deðerlendirme,
deðer zincir, kadýn
iþgücü, çocuk iþçiliði,
kayýt altýna alma,
eðitim-yayým ve
danýþmanlýk hizmetleri
nde düzenlenecek.
tarihi
Çalýþtay 1-2 Eylül 2014
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
3
4
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
Kültür Park'taki önemli eksiklik
Parktaki mescide girdiðinizde
ibadethane olarak kullanýlacaðý
sadece seccadelerden anlaþýlýyor.
HABER
YORUM
Çorum’un bahar ve yaz aylarýnda en yoðun ziyaret
edilen dinlenme alaný Kültür Park’ta bazý eksiklikler
dikkat çekiyor.
Mustafa Demirer
Çeþmelerin bilhassa bayanlar için
abdest alýnabilecek durumu yok.
orum ölçeðindeki
Ç
Anadolu þehirlerinde
park ve bahçeler sosyal
ihtiyaçlarýn
giderilmesinde önemli
bir yer tutuyor.
Çorum Belediyesi
þehrin çeþitli
bölgelerinde çok sayýda
modern parký
Çorumlu'nun istifadesine
sundu. Vatandaþ
modernize edilen
parklardan ziyadesiyle
memnun olmakla
beraber, bazý
noksanlýklar yapýlan
hizmeti, güzellikleri
perdeliyor.
Merkezde en
önemli piknik ve
dinlenme alanlarýndan
birisi olan Kültür
Park'tan okur þikayetleri
gelmeye baþladý.
Söz konusu parkýn
bahar ve yaz aylarýnda
hafta sonu tamamen,
hafta içinde önemli bir
bölümünün kullanýldýðýný
belirten okurlar, burada
bulunan üç adet küçük
çeþmenin namaz
ibadetini yerine getirmek
isteyenler için elveriþsiz
kaldýðýný, özellikle
bayanlarýn abdest almak
için korunaklý bir
lavaboya ihtiyaç
duyduðuna dikkat
çekiyorlar.
Parka kondurulan
konteynýr tuvaletlerin
yetersizliðine dikkat
çeken okurlar, çok geniþ
bir alana yayýlan, onlarca
kamelya ve nizami
yürüyüþ yolunun yer
aldýðý parka modern bir
tuvalet yapýlmasý
gerektiðini dile getirdiler.
Kültür Park'a dört
kiþinin ayný anda zor
girebildiði ve mescit
olduðu sadece
seccadalerden anlaþýlan
bir odanýn ibadet mekaný
olarak kullanýldýðýný
hatýrlatan okurlar, Çorum
Belediyesi'nin bayanlarýn
da kullanabileceði
muntazam bir abdest
alma alaný, tuvalet ve
mescit için de bir
düzenleme yapmasýný
istiyorlar.
Enerji kesintisi
Enise Aðbal
Ç
alýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü, Çorum merkez DM-12/1A’nýn Sungurlu Fideri ve Osmancýk ilçesi Osmancýk eski 3/0 ENH’da yapýlacak bakým onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý
bölgelerde enerji kesintisi yapýlacaðýný bildirdi.
Ýl Koordinatörlüðü’nden verilen bilgiye
göre, yarýn (21 Aðustos Perþembe) 09.0016.00 saatleri arasýnda Sýrýklý, Kýnýk, Tatar,
Tarhan, Tarhan Kozlusu, Sarimbey, Çayhatap,
Sarýþeyh, Babaoðlu, K. Gülücek, B. Gülücek,
Boðazönü, Balým Sultan, Arpaöz, B. Divan,
Göcenovacýðý, Çakýr, Teyfikiye, Koyunoðlu,
Seyfe, Büðüroðlu, Yenihayat, Ertuðrul, Evci
Kuzkýþla, Evciyenikýþla, Evciþortakýþla, Çaðþak, Hamdiköy, Sorsavuþ, Sazdeðirmeni, Karabayýr, Kýnýk Deliler, Kireçocaðý, Delibekir, Eski Karadona, Mecidiye Kavak, Çayseki, Gökdere, Kiranlýk, Deniz ve Yeni Karadona köyleri, Abdullah Kavukçu Ve Kavukçu, Þimþekler Ýnþaat Kum Eleme Tesisi, Ýsmet Tavukçuluk, Avrasya Kiremit Sanayi, Aktaþ Un Gýda, Eser Þirket, Organize Sanayi Ýçme Ve
Kullanma Su Tesisi, Yusuf Balcý Akaryakýt Ýstasyonu,
Koçak Tavukçuluk, Sefa Tavuk Çiftliði, Servet Görücü Tavuk Çiftliði, Damla Oil Akaryakýt, TP Petrol Daðýtým Akaryakýt Ýstasyonu, Gýr-Yak Yakýt, Kurt Makine Sanayi, Eskizara Sanayi, Pýnar Tavukçuluk, Çorum
Yenes Tavuk Çiftliði, Servet Tavukçuluk, Besel Tavukçuluk, Dörtler Tavukçuluk, Mekan Tavukçuluk,
Kalaycýoðlu Gýda Pazarlama, Hamza Ýbis Ve Oðullarý, Aydoðanlar Uluslar Arasý Nakliyat, Ýdeal Tavukçuluk, Karsa Tavukçuluk Uður Hayvancýlýk, Pýnar Tavukçuluk, Ali Bektaþ Tarýmsal Sulama Tesisi, Abdullah Çelikara, Murat Altunel, Çorum Yýldýrým Tavukçuluk, Afacan Akaryakýt, Pýnar Tavukçuluk, Mustafa
Karahan, Mislerovacýðý Köyü Ýçme Suyu Tesisi,
Kç.Gülücek Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Bek Tarým Turizm Ýnþaat, Aselin Su Sanayi, Selamý Biçer Tarýmsal
Sulama, Ankara Yolu Turkcell Ýletiþim Hizmetleri,
Turkcell B.Gülücek Ýstasyonu, Ankara Yolu Vodafone
Telekominikasyon, Hikmet Ko-
ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý öncülüðünde Suriye'nin Türkiye
sýnýrýna yakýnýna 10 bin Suriyelinin barýnacaðý konteyner kent yapýlýyor.
ÝHH’dan Suriye’ye
prefabrik þehir
Ý
HH Ýnsani Yardým
Vakfý öncülüðünde
Suriye'nin Türkiye
sýnýrýna yakýnýna 10 bin
Suriyelinin barýnacaðý
konteyner kent
yapýlýyor.
Suriye'de 4 yýldýr
devam eden iç
çatýþmalar nedeniyle 7
milyon kiþi mülteci
durumuna düþerken, 3
milyonu aþkýn kiþi
ülkesini terk etti.
Çatýþmalarýn
baþladýðý günden bu
yana bölgede yardým
faaliyetlerinde bulunan
ÝHH, Türkiye sýnýrýna
yakýn bölgelerde açtýðý
çadýr ve konteynýr
kentlerle mültecilere
sahip çýkýyor.
ÝHH Ýnsani Yardým
Vakfý Kilis Ofisi, Halep
ve çevresindeki
çatýþmalardan kaçan
Suriyelileri, Esselame
dýþýndaki yeni
kurduklarý kamplara
yönlendiriyor. Bu
kapsamda Siccu ve
Þemmarin bölgelerine
kurulan kamplara
çatýþmadan kaçanlar
alýnýyor.
kamp daha inþa
ediliyor. 10 bin kiþinin
barýnacaðý kamp
bugüne kadar Suriye'de
yapýlmýþ en büyük
proje. Yaklaþýk 95
dönüm alana kurulacak
konteyner kentte
yemekhane, saðlýk
ocaðý, cami ve sosyal
tesisler de yer alacak.
Çalýþma
kapsamýnda 300
konteynerin
yerleþtirildiði kampta
çalýþmalar bir ay sonra
tamamlanacak. Geçen
yýl bir ilk
gerçekleþtirilerek 700
konteynerden oluþan
kamp Þemmarin
bölgesine kurulmuþtu.
ÝHH'nýn
çalýþmalarý hakkýnda
bilgi veren ÝHH Ýnsani
Yardým Vakfý Kilis
Koordinatörü Erhan
Yemelek, Baþbakanlýk
Afet ve Acil Durum
Yönetimi
Baþkanlýðý'nýn
Türkiye'de kurduðu
kamplarýn benzerini,
Suriye tarafýna biraz
daha düþük
standartlarda
oluþturmaya
çalýþtýklarýný kaydetti.
Suriyelilerin
sorunlarýný en aza
indirmeye gayret
ettiklerini ifade eden
Yemelek, Esselame
bölgesindeki kamplara
3 yýldýr hizmet
verdiklerini söyledi.
Düzensiz çadýr
yapýlanmasýndan dolayý
konteyner kent yapma
kararý aldýklarýný
hatýrlatan
Yemelek,"Hava
þartlarýnýn uygun
olmadýðý dönemlerde
büyük sýkýntý oluyor.
Çadýrdaki insanlarý
konteynerlere
aktardýðýmýz taktirde
Esselame bölgesini
daha düzenli ve tertipli
hale getireceðiz.
Ýnþallah bundan sonra
sýnýr ötesinde yaþam
daha güzel olacak''
þeklinde konuþtu.
Yemelek,
Esselame bölgesindeki
sýðýnmacý sayýsýnýn ise
40 bini aþtýðýný
sözlerine ekledi.
BAÞSAÐLIÐI
(Haber Merkezi)
Ýþyeri komþumuz, deðerli aðabeyimiz Sayýn
Opr. Dr.
Erdal ORHANOÐLU
kaybetmiþ olmanýn üzüntüsü içindeyiz.
Ailesinin acýsýný paylaþýr, merhuma Allah’tan rahmet,
tüm sevenlerine sabýr ve baþsaðlýðý dileriz.
Suriye’de 3 milyonu aþkýn kiþi ülkesini terk etti.
(Ç.HAK:2437)
Suriye’deki en
büyük proje
ÝHH tarafýndan
þimdi de Halep'in Azez
ilçesine baðlý Siccu
köyünde bin
konteynerden oluþan bir
paran Besi Ahýrý, Seyfe Köyü Içme Suyu
Tesisi, Tukcell Organize Sanayi Baz Ýstasyonu, Hasan Koparan Mandýra, Sedat Yýldýz At Besicisi, Çakýr Harfiyat Kum Eleme, Hayrettin Hadýk, Fazlý Kýlýçarslan, Sarimbey Köyü Ýçme suyu Tesisi, Ýdeal Tavukçuluk, Kýnýkdeller Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Çorum Belediyesi Ýçme Suyu Arýtma
Tesisi, Mislerovacýðý Köyü Vodafone,
Mustafa Tuð, BÝM Kadýkýrý Yolu Üzeri,
Çakýr Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Erol Onay,
Ömer Arlý, T Küçük Gülecek Köyü, Çorum Belediyesi Hatap Barajý, Alaca Yolu Hatap Barajý Ýçme Suyu Pompa Ýstasyonu, Kadýkýrý Köyü Ýçme Suyu Tesisi, Kýlýçören Ve Grup Köyler Ýçme
Suyu, Ayhan Dadaþ, Ali Karagöz,
Çalýþkan Tavukçuluk, Atakon Toprak Sanayi, Faruk Ceylan, Çakýr Ýnþaat, Boðazönü Köyü Vodafone Telekomünikasyon, Mustafa Karakaþ,
Yeþiller Canlý Hayvan tesislerine;
09.00-14.00 saatleri arasýnda da Kamil köyü
merkez mahallesi, Kamil köyü çaylý mahallesi, Kuzhayat köyü, Avlaðý köyü merkez mahallesi ve Araplý
Mahallesi, Turkcell Avlaðý vericisi, Hanefi köyü merkez Mahallesi ve Gökçeli Mahallesi, Konaca köyü
merkez Mahallesi ve Savaþtepe, çerçili diðer mahalleleri, Alibey köyü, Kuz köy, Karalargüney köyü merkez mahalle ve Ahlatlý, Güney, Karacakaya mahalleleri, Aþýkbükü köyü merkez mahalle ve Esenli, Ýshaklý
Mahallesi, Aþaðý zeytin köyü, Yukarý zeytin köyü ve
Cevizli, Muhasebe, Karargah, Yanalak Mahallesi, Pelitçik köyü, Aydýn köyü ve Seki mahallesi, Ýnal köyü,
Baltacý Mehmet paþa köyü ve Güney, Kuz, Yanankýþla, Ayvalýdere, Bekirçavuþlar, Göçükbaþý Mahallesi,
Yasiyen köyü Ahýrçayý, Süleymandemir, Yanankýþla,
Hasançavuþlar, Kayalýdere, Haliller, Hamitler, Yedioluk, Ahlatlý, Dilimhisar Mahallesi, Sarýalan köyü
merkez mahalle ve Zeyneller Mahallesi, Gülermak
Aðýr Sanayi, Kamil Yolu Üzeri Segment Fabrikasý,
Þaban Köse, Osmancýk FM tesislerine programlý ola-
’nu
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Yönetici ve Çalýþanlarý
ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
5
Sahte altýn satmaktan yakalandýlar
S
amsun’un Çarþamba
ilçesinde kuyumcuya
sahte altýn satmak isteyen 2 kiþi polis tarafýndan yakalandý.
Edinilen bilgilere
göre Samsun Çarþamba
Ýlçe Emniyet Müdürlüðü
asayiþ þube polisleri ilçenin doðu yakasýnda bir
kuyumcuya bilezik olarak sahte altýn satýlmak
istendiði istihbari bilgisini aldý. Kuyumcuya giden polisler biri erkek
K.D. ile diðeri bayan
S.Y.’i göz altýna aldý. Soruþturmayý yoðunlaþtýran
Çarþamba polisi özel bir
otomobille kaçan gruba
Sahte altýn satmak isteyen 2 kiþi polis tarafýndan yakalandý.
dahil iki kiþi daha olduðunu tespit etti. Çevre il-
lere bilgi verildikten sonra polis diðer iki kiþiyi de
aramaya baþladý. Çarþamba’da savcýlýk tara-
fýndan mahkemeye sevk
edilen iki kiþi denetimli
serbestlikle serbest býrakýldý.
Bu arada K.D. ile
S.Y. diðer iki arkadaþý ile
görüþmek için Çorum’a
geldi. Çorum'da haklarýnda ayný suçtan arama
kararý bulunan diðer iki
arkadaþlarýyla buluþtu.
Burada dört kiþi tekrar
polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Çorum Adliyesi'nde mahkemeye sevk
edilen 4 kiþi de nitelikli
dolandýrýcýlýk suçlamasýyla mahkeme tarafýndan tutuklandý.
(CÝHAN)
Hastane dönüþü kaza, 6 yaralý
S
amsun'da hastaneden
kontrolden dönen 13
aylýk bebek ile ailesinin
bulunduðu otomobilin
bir baþka otomobil ile
çarpýþtýðý kazada 6 kiþi
yaralandý.
Kaza, SamsunAnkara Karayolu
Güngendaðý mevkisinde
meydana geldi. Edinilen
Samsun'da hastaneden kontrolden dönen araç kaza yaptý.
bilgiye göre, Çorum'da
yaþayan Metin ailesi,
Samsun Ondokuz Mayýs
Üniversitesi (OMÜ) Týp
Fakültesi Hastanesi'nde
2 ay önce ameliyat olan
13 aylýk oðlu Yusuf’u
kontrol ettirmek için bu
sabah Samsun'a geldi.
Týp Fakültesi
Hastanesi'ndeki
kontrolün ardýndan
Çorum'a dönen ailenin
içinde bulunduðu, baba
Rýza Metin (31)
idaresindeki 19 PD 724
plakalý otomobil, ayýn
yönde seyir eden Erkan
Aktaþ’ýn (35) kullandýðý
05 DR 323 plakalý
otomobil ile çarpýþtý.
Çarpýþma sonucu
her iki otomobilin de
takla attýðý kazada,
otomobil sürücüsü Rýza
Metin, eþi Songül Metin
(26) ve 13 aylýk oðlu
Yusuf Metin ile diðer
aracýn sürücüsü Erkan
Aktaþ ve yanýnda
bulunan Ýbrahim Çýnar
(35) ve Murat Kara (34)
yaralandý. Yaralýlar,
ambulanslarla Samsun
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi ile Gazi
Devlet Hastanesi'ne
kaldýrýlarak tedavi altýna
alýndý.
Kazayla ilgili
soruþturma devam
ediyor.(ÝHA)
Kuvvetli fýrtýna nedeniyle hastane bahçesinde bulunan
“Osmancýk Devlet Hastanesi” yazýlý dev totem yýkýldý.
Fýrtýna totemleri söktü
Ç
orum’un Osmancýk ilçesinde bu
gece etkili olan kuvvetli fýrtýna ve
saðanak yaðýþ hayatý olumsuz etkiledi.
Önceki gece ilçede gece geç saatlerde sabah saatlerine kadar belirli
aralýklarla devam eden aþýrý yaðýþ nedeniyle D-100 Karayolunda ulaþým
bir süre aksadý.
Sel sularý nedeniyle trafiðe kapanan D-100 karayolunu tekrar ulaþýma açmak için Osmancýk Bölge Trafik Müdürlüðü ve karayollarý ekipleri
büyük çaba gösterdi. Greyderler ve
yol süpürme araçlarý ile temizlenen
yolda trafik akýþý bir süre sonra normale döndü.
Öte yandan, aþýrý yaðýþ ve þiddetli fýrtýna þehir içinde de olumsuzlarýn yaþanmasýna sebep oldu. Bu yýl
hizmete açýlan Ýlçe Devlet Hastanesi
binasý da þiddetli fýrtýna ve aþýrý yaðýþtan etkilendi.
Kuvvetli fýrtýna nedeniyle hastane bahçesinde bulunan “Osmancýk
Devlet Hastanesi” yazýlý dev totem
yýkýldý. Hastanenin ayrýca aþýrý yaðýþtan dolayý çatýsý da aktý. (ÝHA)
Kuvvetli saðanak yaðýþ ve fýrtýna aydýnlatma direðini yýktý.
Ýki otomobil çarpýþtý, 7 yaralý Elektrik direði yýkýldý
Ç
orum’un Osmancýk ilçesinde iki
otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana
gelen trafik kazasýnda 7 kiþi yaralandý.
Kaza, Osmancýk-Merzifon karayolunun
2. Kilometresinde meydana geldi. Edinilen
bilgilere göre, Ýstanbul’dan Erzurum’a giden
Zekai Yýlmaz (39) yönetimindeki 34 VE 8906
plakalý otomobil Çorum yolu kavþaðýnda Fahri
Çelik yönetimindeki 19 HN 079 plakalý
otomobille çarpýþtý. Çarpmanýn etkisiyle
etkisiyle kontrolden çýkan otomobil refüje
çarparak takla attý.
Kazada sürücü Zekai Yýlmaz ile birlikte
ayný araçta bulunan Hatice (68), Fatma (40),
Zehra (14), Elanur (12), Medine (6) ve Firdevs
Sena Yýlmaz (1) yaralandý. Yaralýlar olay
yerinde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan
ambulanslarla Osmancýk Devlet Hastanesine
kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.
Kaza ile ilgili baþlatýlan soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
K
Hurþit Bozkurt
uvvetli saðanak yaðýþ ve fýrtýna aydýnlatma direðini yýktý.
Önceki gün Çorum’da meydana
gelen þiddetli yaðýþ ve rüzgar Küçük Sa-
nayi Sitesi’nde orta refüjü aydýnlatan bir
elektrik direðini yýktý. Fýrtýna nedeniyle
kentin bazý noktalarýnda aðaçlarýn dallarý koptu, otomobillerin kaportasýnda zedelenmelere yol açtý.
Traktör devrildi, 1 ölü
Ç
Trafik kazasýnda 7 kiþi yaralandý.
orum’un Sungurlu ilçesinde kontrolden çýkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 1 kiþi hayatýný kaybetti.
Edinilen bilgilere göre, Yozgat’ýn Yerköy ilçesine baðlý Kayadibi
köyünden Sungurlu’ya gelen Ýhsan
Polat (71) yönetimindeki traktör sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çýkarak
devrildi. Devrilen traktörün altýnda
kalan talihsiz sürücü olay yerinde hayatýný kaybetti.
Polat’ýn cesedi Cumhuriyet
Savcýsýnýn olay yerinde yaptýðý incelemenin ardýndan Sungurlu Devlet
Hastanesi morguna kaldýrýldý.
Kaza ile ilgili soruþturma sürüyor.(ÝHA)
Otobüs kazasý,
34 yaralý
K
Ankara Yolu 3. km ÇORUM Tel: (0364) 333 10 50 (pbx)
(Ç.HAK:3185)
astamonu’nun Tosya ilçesinde, bir
otobüs yoldan çýkarak istinat
duvarýna çarpýnca 34 kiþi yaralandý.
Ýstanbul istikametinden Sivas’a
giden Ali Köse’nin kullandýðý 59 LT 262
plakalý otobüs gece saat 03.30
sýralarýnda Tosya Çorum kavþaðýnda
bilinmeyen bir nedenle yoldan çýkarak
istinat duvarýna çarptý. Kazada, 34 yolcu
yaralanarak ambulanslarla Tosya Devlet
Hastanesine kaldýrýldý.
Saðlýk durumu aðýr olan 7 kiþi,
Kastamonu Münif Ýslamoðlu Devlet
Hastanesine sevk edildi. Emniyet
güçleri trafik kazasýyla ilgili soruþturma
baþlattý.(ÝHA)
6
S
Siyasetin gündemi Anayasa
ve baþkanlýk sistemi olacak
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
iyasi ve Ekonomik Araþtýrmalar Laboratuvarý’nda Araþtýrmacý olarak
1982 Anayasasý, darbelerle dolu Türk siyasi tarihinde, 1980 dargörev yapan Çorumlu Ali Can Gözcü, cumhurbaþkanlýðý seçim sürebesi etkili bir Anayasa olmakla birlikte, o dönemde asker tarafýndan seci, baþkanlýk sistemi ve bundan sonraki siyasi geliþmelerle ilgili analiz
çilen cumhurbaþkanýnýn hep asker kökenli olacaðý düþüncesinden de
yaptý.
etkilenerek þekillenmiþ ve cumhurbaþkanýna olaðanüstü yetkiler tanýnmýþtýr. Parlamento tarafýndan görevine hiçbir þekilde son verilemeyeGözcü, Milliyet’te yer alan deðerlendirme yazýsýnda, cumhurbaþkcek olan cumhurbaþkaný, yürütmenin sorumsuz kanadýný oluþturur. Yitanlýðý seçimlerinden sonra sivil anayasa tartýþmalarýnýn yeniden baþladýne 61’den farklý olarak meclis üyesi olmayan kiþilerin de cumhurbaþðýný hatýrlattý, baþkanlýk sistemi için zemin oluþturulduðunu belirtti. Araþkaný seçilebilmesi hükmü getirilmiþtir.
týrmacýya göre, önümüzdeki dönemTürk siyaseti açýsýndan daha hareketli geçecek.
Türkiye’de bu durumun en yakýn örneði, Anayasa Mahkemesi
Baþkaný olan Ahmet Necdet Sezer’i Cumhurbaþkaný seçilmesi olmuþTürkiye Cumhuriyeti’ni ve ulusu temsil etmesi açýsýndan, cumhuritur. Yürütme ve Yargý ile ilgili olarak da yetkileri 1961 Anayasasýna göyetin ilanýndan bugüne kadar cumhurbaþkanlýðý makamý büyük bir önere oldukça geniþtir. Öyle ki “yarý baþkanlýk sisteminin uygulandýðý
me sahip olmuþtur. Türkiye’nin siyasi tarihine bakýldýðýnda oldukça deFransa’da bile cumhurbaþkanýna bu kadar yetkiler tanýnmamýþtýr.” (Ay,
ðiþken bir süreçle karþýlaþýrýz. 1921, 1924, 1961 ve 1982 Anayasalarý, bu
2004). Cumhurbaþkanýnýn resen imzaladýðý kararlar ve emirler aleyhiAnayasalarýn getirdikleri ve götürdüklerinin yaný sýra, yaþanýlan askeri
ne Anayasa Mahkemesi dahil, yargý mercilerine baþvurulmaz ibaresi 82
müdahaleler ve toplumsal hareketler, Türk siyasal hayatý içerisinde bir
Anayasasýnda yer almýþtýr. Tüm bu süreçler, artan yetkiler görev sürebütüne dair önemli unsurlarý oluþturmuþtur. Cumhurbaþkaný devletin baleri konusundaki deðiþiklikler sonrasýnda 2007 yýlýnda yapýlan kanun
þý olma vasfýyla önemini sürekli olarak korumuþ, önceleri yetkileri sýnýrdeðiþikliði ile birlikte halk ilk kez Cumhurbaþkanýný seçmiþtir.
Ali Can Gözcü
lý iken, deðiþiklikler ile birlikte artýk daha çok yetkiyi elinde bulunduran
bir güç odaðý haline gelmiþ/getirilmiþtir.
Peki þimdi ne olacak?
2007 yýlýnda yapýlan kanun deðiþikliði ile birlikte halk ilk kez Cumhurbaþkanýný
AK Parti hükümeti ile birlikte daha sýk gündeme getirilen baþkanlýk sistemine gidoðrudan kendisi seçmiþtir. Ýlk kez halk tarafýndan seçilen Cumhurbaþkaný Recep Tayden adýmlarýn artýk daha çok zeminden güç alarak yapýlandýrýldýðýný söylemek yanlýþ
yip Erdoðan ile birlikte nelerin deðiþeceði ve Türk siyasal hayatýnýn nasýl bir yapýya
olmayacaktýr. Cumhurbaþkaný seçilen Recep Tayyip Erdoðan’ýn, 2010’lu yýllarda gerbürüneceði kamuoyunda tartýþýlýr hale gelmiþtir. Yazýda deðiþen Anayasalarda, deðiþen
çekleþtirdiði konuþmalarda, halk iradesi ile veya parlamento kararý ile baþkanlýk sisteyetkiler ve gücü tek bir adamda toplayan Türkiye’nin siyasal hayatýna iliþkin nelerin
mine geçilebileceði ve baþkanlýk sisteminden yana olduðu söylemleri sonrasýndaki tardeðiþebileceði üzerinde durulmuþtur.
týþmalarý Türkiye geride býrakmýþtýr. Bu konuda birçok akademik çalýþma yapýlmýþ uygulanabilecek yöntemler üzerinden tartýþmalar gerçekleþtirilmiþtir. Anayasa uzlaþma
Kimi yazarlara göre Anayasamýz sistemi parlamenter sistem olarak tanýmlamýþ
komisyonunun uzlaþamamasý, Anayasa’nýn Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinden sonraya
olsa bile, çeþitli hükümleri ile cumhurbaþkanýna verdiði yetkiler açýsýndan saf bir parbýrakýlmasý bilinçli bir tercihtir. Cumhurbaþkanlýðý seçim sonuçlarýnýn yeni anayasa,
lamenter sistem olmadýðý ileri sürülmüþtür. 1921 Anayasasý, 1923 yýlýnda yapýlan debaþkanlýk sistemi gibi konularla ilgili son derece önemli ipuçlarý barýndýrdýðýný da düðiþikliklerle parlamenter sistem içerisinde, devletin þekli cumhuriyet denmiþ ve cumþünürsek önümüzdeki yýllarýn siyaseten daha hareketli geçeceðini kolaylýkla söyleyehurbaþkanýnýn seçimi hükmü baðlanmýþtýr (Özbudun, 2013). 1924 Anayasasý’nýn 7.
biliriz.
Maddesinde ‘yürütme yetkisini cumhurbaþkaný ve bakanlar kurulu eliyle kullanýlýr’
ibaresine yer verilmiþtir. 1924 Anayasasý ve yaþanýlan süreç içerisinde CumhurbaþkanSeçilmiþ cumhurbaþkanýnýn Anayasa’ya uygun, halk iradesinin yansýmasý olarak
larý deðiþmiþ siyasal hayat 60 darbesini yemiþtir. Darbe sonrasýnda yeni bir Anayasa
eþitlikçi ve özgürlükçü bir yaklaþýmla, siyasi uzlaþý kültürü içerisinde, güçler dengesihazýrlanmýþtýr.
ni saðlayarak hükümet ve diðer partiler ile birlikte, Türkiye Cumhuriyetinin refahýna
ve kalkýnmasýna yönelik olarak, görevini icra etmesini temenni ediyorum.
Ýlk kez halk seçti
1961 Anayasasý ile birlikte cumhurbaþkanýnýn yetkileri ve sorumsuzluðu yeniden
düzenlenmiþ, Cumhurbaþkaný temsili hale getirilmiþtir. Anayasanýn 97. ve 98. maddelerinde, Cumhurbaþkanýnýn görevleriyle ilgili iþlemlerden sorumlu olmadýðý, tüm kararlarýnýn, baþbakan ve bakanlar kurulunca imzalandýðý ve sorumluluðunda onlara ait
olduðu belirtilmiþtir. “1961 Anayasasý 1924 Anayasasýndan farklý olarak yasama, yürütme ve yargý güçlerini farklý organlara vererek ve cumhurbaþkanýnýn tarafsýzlýðý ve
sorumsuzluðu konusunda getirdiði hükümlerle gerçek bir parlamenter sistem oluþturmuþtur.” (Ay, 2004).
Ali Can Gözcü hakkýnda...
20 Mayýs 1991 yýlý Çorum doðumlu olan Ali Can Gözcü ilk, orta ve lise öðrenimini Çorum’da tamamladý. 2013 yýlýnda Hitit Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi Bölümü’nden mezun oldu. Ayný yýl yatay geçiþ ile ayrýldýðý Atýlým Üniversitesi’nde ayný alanda yüksek lisans hayatýna baþladý. Þu an Atýlým Üniversitesi Siyasi
ve Ekonomik Araþtýrmalar Laboratuvarý’nda Araþtýrmacý olarak çalýþmaktadýr.
(Milliyet)
Y
yüksek sýcaklýklarý ise þöyle:
Ankara: Parçalý ve çok bulutlu, aralýklý saðanak ve yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý 18/30
Ýstanbul: Parçalý ve çok bulutlu
22/30
Ýzmir: Parçalý ve az bulutlu 22/32
Adana: Parçalý ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, kuzey kesimleri saðanak ve
yer yer gök gürültülü saðanak yaðýþlý 25/34
Antalya: Parçalý, iç ve batý kesimleri kesimleri yer yer
çok bulutlu, iç kesimleri ve batý kýyýlarý saðanak ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 25/31
Samsun: Parçalý ve
çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralýklý saðanak
ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý
24/27
Trabzon: Parçalý ve çok bulutlu, yer
yer kuvvetli olmak üzere aralýklý saðanak
ve gök gürültülü saðanak yaðýþlý 25/29
Erzurum: Parçalý, zamanla çok bulutlu; saðanak ve gök gürültülü saðanak
yaðýþlý 17/29
Diyarbakýr: Az bulutlu ve açýk
22/40(ÝHA)
VM ve zincir maðazalar dahil perakende ticareti düzenleyen kanun tasarýsý TBMM'ye sevk edildi.
Gümrük Bakaný Hayati Yazýcý, alýþveriþ merkezleri zincir maðazalar gibi organize iþletmeler ile esnaf iþletmeleri gibi geleneksel iþletmelerin ticaretini düzenleyen perakende ticareti kanun tasarýsýnýn TBMM'ye sevk edildiðini açýkladý.
Perakende sektörünün düzenlenmesi amacýyla daha önce üç kez taslak hazýrlandý; ancak hiçbiri yasalaþmadý. Düzenlediði basýn toplantýsýnda gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Yazýcý, Türkiye'de 1,8 milyon kiþi ile çalýþan nüfusun
yüzde 16'sýnýn perakende sektöründe istihdam edildiðini, son 10 yýlda sektörün
yýllýk yüzde 5,7'lik ortalama büyüme hýzý
ile en hýzlý geliþen sektörlerden biri olduðunu belirterek, "Bu geliþmeler, sektörde
yönlendirici ve destekleyici bir düzenleme ihtiyacýný ortaya çýkarmýþtýr" dedi.
Çorum Genç Müstakil Sanayici ve Ýþ Adamlarý
Derneði yönetimi Vali Baþköy’ü ziyaret etti.
Genç MÜSÝAD’ýn nezaket ziyareti
Ç
orum Genç Müstakil Sanayici
ve Ýþ Adamlarý Derneði
(MÜSÝAD) Baþkaný Alper Týðlý,
Baþkan Yardýmcýlarý Fatih Yiðit ve
Yusuf Kürkçü, Yönetim Kurulu
Üyeleri Ömer Küçükaltan, Kübra
Müge Daldal ve Cihat Olur’dan
oluþan heyet Vali Sabri Baþköy’ü
ziyaret etti.
Çorum Genç MÜSÝAD Baþkaný
Alper Týðlý, derneðin Çorum’daki
þubeleþme çalýþmalarý ve hedefleri
hakkýnda Vali Baþköy’e bilgi verdi.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren Vali
Baþköy, Genç MÜSÝAD üyelerine
çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Haber Merkezi
SEKTÖRÜN CÝROSU 100
MÝLYAR DOLARA ULAÞTI
Tüm Alýþveriþ Merkezleri ve Pera-
Tasarýya göre, büyükþehirlerde,
AVM yapý ruhsatý, çalýþma ruhsatý gibi
izinleri Büyükþehir Belediyeleri verecek.
Yapý ruhsatý verilirken, ticaret ve sanayi
odasý ile esnaf ve sanatkar birliðinin görüþü alýnacak.
AVM, büyük maðaza, zincir maðaza ve diðer ticari iþletmeler müþterileri
için otopark oluþturmakla yükümlü olacak. AVM'lerde, acil týbbi müdahale ünitesi, ibadet yeri, bebek bakým odasý, çocuk oyun alaný gibi ortak kullaným alanlarý oluþturulacak.
- Demesin arkadaþ. Adamýn morali
bozuluyor öyle laflarý duydukça. Zaten
þurada yaþayacaðýmýz ne ki? Ölümden
söz etme, Hacý Yahya'lar misali.
- Olur tamam da bir dakika telefon
çalýyor aha;
- Alo, Mersin'den arýyorum sizi.
…………….mýsýnýz?
- Evet evet benim.
- Arkadaþýnýz Ýrfan Çaðlar vefat
etti. Çarþamba günü baba topraðý
Çorum'a getirilecek.
………………..
Haydaaa! Duymazcalýktan
görmezcelikten gel bakalým gelebilirsen.
Ýrfan çocukluk, gençlik arkadaþýmdý
benim. Bir gövdeden fýþkýran dallar
misali birlikte büyüyüp yaþlandýk
onunla. Ýki ailenin ortak varlýðý iki çocuðu
gibi. Þu an 98 yaþýnda olan anacýðý her
buluþtukça bana:
-"Hacý Mýstýðým vallahi seni
Ýrfan'ým kadar seviyorum." derdi..
Yüz yaþýna yaklaþmýþ anacýðýn bak
sen þu kara yazgýsýna. Hadi gel
kahrolma.
Diyorsun, deme yanýp kahrolma,
ne kaldý ki þunun þurasýnda! Yarýn sen
de varacaksýn yanlarýna tekrar hep
birlikte olacaksýnýz! Cennette hem de
Azize Anam cennette hep birlikte
inþallah..
……………………
Biz orta okul lise yýllarýnda 8
kiþilik GAMSIZLAR GURUBU'yduk.
Haftanýn çoðu geceleri birimizin evinde
toplanýp ders çalýþýyor yerine göre
eðleniyorduk. Hepimiz liseden sonra
Üniversiteli olduk makamlar edindik.
Derken Alaca Çopraþýk'tan Fizikci
Binbaþý Necip Kaplan'ýmIýzý kaybettik
apansýzýn. Beþ altý yýl sonra bir Kurban
Bayramý Konya'da çöken bir
apartmanýn enkazýnda Hakim Muzaffer
Piþirici'yi yitirdik. Þimdi de Banka
müdürlüðünden emekli Ýrfan
Çaðlar'ý…Gurup dýþýndan yine çok
seviþtiðimiz Mustafa Koçak, Afif
Yüncü, Ömer Baþýbüyük, daha birkaç
ay önce pek muzip ve þakacý sevgili
Aziz
Çýtak'ý kaybettik. Heeey gidi hey!
kendeciler Federasyonu'na göre, toplam
perakende pazarý 2013 yýlýnda 215 milyar dolar oldu; toplam maðaza sayýsý 78
bine ulaþtý ve yüzde 13 büyüme ile sektörün cirosu 100 milyar dolar oldu. Bu
yýl sektör cirosunun yüzde 15 büyüme ile
115 milyar dolara çýkmasý bekleniyor.
Tasarý, AVM, büyük ve zincir maðazalar, bayi iþletmeler, özel yetkili iþletmelerin yaný sýra esnaf ve sanatkar iþletmelerini, oto galerileri ve emlak þirketlerini de düzenleme kapsamýna alýyor.
"Ömür dediðin nedir ki? Doðumdan
mezara bir yürüyüþtür" diyor bir
düþünür.
- Hepsi beni býrakýp gitti!
AVM Yasasý geliyor
A
Gidiyoruz
A Dostlar
Ak saçlý iki büklüm, Azize anam
ben varým, bak yanýndayým aha.
Dilinden düþürmediðin o Mevlan böyle
yazmýþ yazýyý neylersin? Tamam þimdi
ayrýlýk zamaný tamam da, kavuþmak da
var yarýn unutma. On yýllar önce otuzlu
yaþlarda yüzbaþý oðlunu verdin kara
topraða ardýndan kocaný…
Kuvvetli yaðýþ uyarýsý
apýlan son deðerlendirmelere göre,
yurt genelinin parçalý yer yer çok bulutlu, Marmara' nýn doðusu, Konya, Karaman ve Aksaray il merkezleri dýþýnda Ýç
Anadolu, Karadeniz, Doðu Anadolu'nun
kuzeyi, Göller Yöresi ile Kütahya, Uþak
ve Denizli'nin doðu kesimleri, Afyonkarahisar, Antalya'nýn iç ve batý kesimleri,
Adana, Osmaniye, Kahramanmaraþ, Kilis,
Gaziantep'in kuzey ve batý kesimleri
ile Malatya çevrelerinin saðanak
ve yer yer gök gürültülü saðanak
yaðýþlý geçeceði tahmin ediliyor. Yaðýþlarýn; Orta ve Doðu
Karadeniz kýyýlarý, Sinop,
Kastamonu ve Çankýrý'nýn
doðu, Çorum ve Amasya'nýn
kuzey kesimlerinde yerel
olarak kuvvetli olmasý bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüðü'nden alýnan tahminlere
göre, hava sýcaklýðýnýn batý kesimlerde 2 ila 5 derece artacaðý, doðu kesimlerse ise 1 ila 3 derece azalacaðý tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey
yönlerden, Akdeniz kýyýlarý ile doðu ve
güneydoðu kesimlerde güney ve güneybatý yönlerden hafif ara sýra orta kuvvette,
Marmara bölgesi, Ege kýyýlarý, Güneydoðu Anadolu, Doðu Anadolu'nun güneyi ile
yaðýþ alan yerlerde yaðýþ anýnda yer yer
kuvvetlice (30-50 km/saat), akþam saatlerine kadar Ege kýyýlarýnda kuvvetli olarak
(40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Bazý
illerde beklenen hava durumuyla günün en
Mustafa
ÖZÇATALBAÞ
Gamsýzlar Gurubu'muzdan geriye;
Hacý Mýstýk(Özçatalbaþ), Ümit Hayretçi,
Yalçýn Erel, Ertan Tanyel, Metin
Öztürk (Çerkes) kaldýk.
Köyün çeþmeleri kurudu
Alaca'nýn Çevreci köyünde çeþmeler kurudu.
Enise Aðbal
Y
ýl boyunca devam eden kuraklýk
içme suyu kaynaklarýný olumsuz
etkiledi.
Alaca'nýn Çevreci köyünde su
ihtiyacýnýn karþýlandýðý iki çeþme
kurudu. Yedek su deposundan
saðlýksýz olduðu gerekçesiyle su
alýnamýyor.
Çevreci Köyü Muhtar Azasý
Sýtký Dokgöz, köyde içme suyu
ihtiyacýný karþýladýklarý iki ayrý
çeþmenin kuruduðunu söyledi.
Çeþmelerden yaklaþýk 25
gündür düzenli olarak akmadýðýný
vurgulayan Dokgöz, köyde bulunan
yedek depodan da saðlýksýz olduðu
gerekçesiyle su alýnamadýðýný ifade
etti.
Dokgöz, yetkililerden köyün su
problemine çare bulmalarýný istedi.
Çoðumuz 70'in üstünde.
Anlayacaðýnýz doðumla baþlayan
yürüyüþün finalinde hazana eren
yapraklar misali bir bir dökülüyoruz
bizler de.. Gidiyoruz be dostlar………
Ayný mazbut ahlakta yaþamamýza
birbirimizin çok etkisi olduðundan
birbirimize minnettardýk. Paylaþtýk,
yardýmlaþtýk uzun yýllar pek çok þeyi.
Yaþýtlarýmýz ve çevreden hayli aferinler
aldýk. Baki kalan þu gökkubbede hoþ
bir seda býrakanlardan olmaya gayret
ettik. Gidenlere rahmet ola. Cennette
tekrar buluþmak ümidiyle dostlar, tekrar
buluþmak ümidiyle…
ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Çorum’dan Çin ve
Dubai’ye baklava
T
Çorum'da bir firma, Çin ve Dubai'ye baklava ihracatý yapýyor.
Firma tatlý ve pastacýlýk sektöründe faaliyet gösteriyor.
Cevher, ilk yýllarda Þanlýurfa, Gaziantep, Samsun ve
Ýstanbul'a tatlý gönderdiklerini belirtti.
ürkiye'nin leblebi
üretimi konusunda en
meþhur ili konumundaki
Çorum'da bir firma, Çin
ve Dubai'ye, 2 yýl
dondurulmuþ olarak
muhafaza edilebilen
bademli baklava ihracatý
yapýyor.
Ýlde 1969 yýlýnda
babalarýnýn açtýðý
iþkembe lokantasýný
büyük bir restorana
dönüþtüren iki kardeþ,
2007 yýlýnda sektörlerini
deðiþtirerek, sütlü ve
þerbetli tatlý konsepti
üzerine iþletmeler açtý.
Firmanýn
sahiplerinden Uður
Cevher, yaptýðý
açýklamada, kardeþi
Timur ile babalarýndan
devraldýklarý lokantayý
büyütüp geliþtirerek
restorana
dönüþtürdüklerini
söyledi. 2002 yýlýnda
restorana gelenlere tatlý
da ikram etmeye karar
verdiklerini belirten
Cevher, bu konuda
kentteki bir tatlýcýyla
görüþtükleri ve tatlýcýya
"restoranda stant aç,
kendi tatlýný sat"
önerisinde bulunduklarýný
kaydetti.
Cevher, tatlýcý ile
anlaþamayýnca bu iþi
kendileri yapmaya karar
verdiklerini belirterek,
"Tatlý ustasý transfer
ederek restoranda kendi
tatlýmýzý üretmeye
baþladýk. Üretim ve
satýþlarýmýz iyi gitti. Daha
sonra pasta üretimine de
baþladýk" dedi.
Tatlý ve pastacýlýk
sektöründe faaliyet
gösteren birçok firma ile
görüþtüklerini bildiren
Cevher, 2005 yýlýnda
þirket kurduklarýný
söyledi. Satýþlarýn
oldukça iyi durumda
olduðunu vurgulayan
Cevher, ilk yýllarda
Þanlýurfa, Gaziantep,
Samsun ve Ýstanbul'a tatlý
gönderdiklerine dikkati
çekti.(AA)
Havuzlar kuþlara yaradý
Ç
orum Belediyesi,
süs havuzlarýnýn
sadece süs olmadýðýný
bildirdi.
Belediye Basýn
Birimi’nden yapýlan
açýklamaya göre,
Çorum son yýllarýn en
sýcak yazlarýndan birini
yaþýyor. Sýcaktan
bunalan insanlar bir
þekilde serinlemenin
yolunu buluyor ama
hayvanlar insanlar kadar
þanslý deðil. Hem
insanlar hem de
hayvanlar için hayat
kaynaðý olan suya
ulaþmak doðadaki diðer
canlýlar için o kadar
kolay deðil.
Çorum Belediyesi
tarafýndan þehrin dört
bir yanýna yapýlan 32
kavþakta yapmýþ olduðu
süs havuzlarý kavurucu
sýcaklarda kuþlarýn
imdadýna yetiþti. Saat
Kulesi, Yazý Çarþý,
Namazgâh, Ulucami
Milönü, Akþemseddin,
Tuzcular, Pirbaba,
Altýnpark, Çiftlik
Mezarlýðý ve Fatih
Caddesi Kavþaðý'na
yapýlan süs
havuzlarýnda kuþlar ve
sokak hayvanlarý suya
ulaþma imkâný buldu.
Belediye Basýn
Birimi’nden yapýlan
açýklamada, “Görsel
amaçlý yapýlan süs
havuzlarýnýn böyle
hayýrlý bir sonuca
dönüþmesi insanlarý
duygulandýrýyor.
Özellikle Saat Kulesi
yanýndaki havuzda
kuþlarýn su ile dansýný
seyreden vatandaþlar,
belediyenin yapmýþ
olduðu bu hizmetin ne
kadar isabetli olduðunu
söylüyor.” ifadelerine
yer verildi.
Hizmetler için
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü ve
ekibine teþekkür eden
Çorumlular süs
havuzlarýnýn akþam
saatlerindeki renk
þöleninin de büyüleyici
olduðuna dikkat
çekiyor.” denildi.
(Haber Merkezi)
Çorum son yýllarýn en sýcak yazlarýndan birini yaþýyor.
Sýcaktan bunalan kuþlar havuzlarda serinliyor.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Milletvekili Salim Uslu’yu ziyaret etti.
‘Hitit daha da büyüyecek’
H
Enise Aðbal
itit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan,
Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu'yu ziyaret
ederek Üniversite ile ilgili genel
bir deðerlendirmede bulundu.
Alkan, Kasým ayýnda
gerçekleþtirilmesi planlanan
‘Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska
Türkleri’ isimli uluslararasý
sempozyumu ile ilgili hazýrlýklar
hakkýnda bilgiler vererek, Uslu ile
çalýþmalarý deðerlendirdi.
Hitit Üniversitesi öðrenci
kapasitesinin 15 bine ulaþtýðýný ve
en çok tercih edilebilir
üniversiteler arasýnda yer
aldýklarýný da belirten Rektör
Alkan, “Alt yapýmýzýn
tamamlanmasýyla da daha da
büyüyeceðiz” dedi.
Kuzey Kampüsü ihalesinin
tamamlandýðýný da sözlerine
ekleyen Alkan, “Hitit Üniversitesi
olarak gerek eðitim/öðretim,
gerek bilimsel çalýþmalar ve
gerekse fiziksel alt yapý
noktasýnda çok önemli geliþmeler
kat ettik. Kuzey Kampüsümüzün
ihalesi tamamlandý ve temel atma
noktasýna geldik. Üniversitemizde
yaptýðýmýz tüm çalýþmalarda her
zaman destekçimiz oldunuz.
Katkýlarýnýzdan dolayý teþekkür
ediyorum" dedi.
Çorum Milletvekilleri ve
TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu
ise, yapýlan bilgilendirilme
toplantýsýndan dolayý
memnuniyetini dile getirerek,
"Üniversitemizde her geçen yýl
öðrenci sayýsýnýn artmasý ve tercih
edilebilir üniversiteler arasýnda
yer almamýz son derece önemli.
Ýlimiz ve üniversitemiz için önem
arz eden Kuzey Kampüsümüzün
ihalesinin tamamlanmasýyla hýzla
çalýþmalar baþlayacak ve
üniversitemiz daha da büyüyecek.
Çorum ailesi olarak koordineli ve
ekip çalýþmasýnýn meyvelerini hep
birlikte alýyoruz. Ýlimize ve
bölgemize hayýrlý ve uðurlu olsun.
Ahýska Türkleri için hazýrlanan
‘Sürgünün 70. Yýlýnda Ahýska
Türkleri’ uluslararasý sempozyum
için gerekli katkýyý saðlayacaðýz.”
dedi.
Uslu, yapýlan toplantýda
hazýrlanan uluslararasý ‘Sürgünün
70. Yýlýnda Ahýska Türkleri’
sempozyumu ile ilgili
görüþmelerde bulundu.
Yenidoðan’da asfalt çalýþmasý
Ç
orum Belediyesi
Fen Ýþleri
Müdürlüðü'ne baðlý
asfalt ekipleri
çalýþmalarýný
sürdürüyor. Yaz
aylarýnda yeni asfalt
döken, var olan
asfaltlarýn ise bakým
ve onarýmýný bitirmeyi
hedefleyen belediye
ekipleri mesaiye
devam ediyor. Mimar
Sinan Mahallesi ile
hemen yaný baþýndaki
Gülabibey
Mahallesi'nde iþ
makinalarýnýn sesi
yükseliyor.
Çorum Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü'ne
baðlý asfalt ekipleri asfalt çalýþmalarýný sürdürüyor.
Yenidoðan
Caddesi yenileniyor
Belediye Basýn
Birimi’nden yapýlan
açýklamaya göre,
Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi'nin hemen
karþýsýnda yer alan
Yenidoðan Caddesi
trafiðin yoðun olduðu
bir bölge. Cadde,
Cemilbey Caddesi'ni
Fevzi Çakmak
Caddesi'ne baðlamasý
nedeniyle de
sürücülerin sýk sýk
kullandýðý bir nokta.
280 metre
uzunluðundaki
caddede yoðun
kullaným nedeniyle
aþýnmalar oluþtu.
Belediye ekipleri bu
bölgeyi hemen
bakýma aldý, kazý
çalýþmasý baþladý. 50
cm derinliðinde, 8.5
metre geniþliðindeki
kazý çalýþmasý þuan
devam ediyor. Kazý
çalýþmalarýnýn
ardýndan Yenidoðan
Cadde'si asfalt serimi
için uygun hale
getirilecek sonra da
600 ton asfalt serimi
yapýlacak. Bölge
sakinleri
çalýþmalardan,
belediyenin
hizmetlerinden
memnun. Gülabibey
Mahallesi Muhtarý
Hikmet Durgun
halkýn düþüncelerine
Gülabibey Mahallesi’nin farklý sokaklarýnda alt yapý çalýþmasý yapýlýyor.
tercüman oldu.
"Belediyenin
hizmetlerinden
fazlasýyla
memnunuz." diyen
Durgun, Yenidoðan
Caddesi'nin asfaltýnýn
sýkýntýlý olduðunu, o
yüzden belediyenin de
çalýþmalarýna hemen
baþladýðýný anlattý.
Gülabibey'in ara
sokaklarý da
yenileniyor
Gülabibey
Mahallesi'nin farklý
noktalarýnda belediye
ekiplerini görmek
mümkün. Yenidoðan
6. Sokak'ta da asfalt
mesaisi devam ediyor.
230 metre
uzunluðundaki
sokakta aþýnmaya
baðlý yenileme
çalýþmalarý sürüyor.
50 cm derinliðinde,
7.5 metre
geniþliðindeki
Yenidoðan 6. Sokak'ta
kazý çalýþmasý
yapýlýyor. Ardýndan
mekanik serim
yapýlacak, en sonunda
ise ekipler sokaða 420
ton sýcak asfalt serimi
yapacak.
Karafakioðlu 4.
ve 5. Sokaklarda da
çalýþma var
Yenidoðan
Caddesi'ne baðlantýsý
bulunan Karafakioðlu
4. Sokak'ta Çorum
Belediyesi'nin baþka
bir ekibi yenileme
çalýþmasý yapýyor.
Sokak 280 metre
uzunluðunda, 6 metre
geniþliðinde. 50 cm
derinliðindeki kazý
çalýþmasýnýn ardýndan
Karafakioðlu 4.
Sokak'a 410 ton sýcak
asfalt dökülecek.
Karafakioðlu 5.
Sokak'ta ta yenileme
çalýþmasý sürüyor. 250
metre uzunluðunda, 6
metre geniþliðindeki
sokakta yine 50 cm
derinliðinde kazý
çalýþmasý devam
ediyor. 370 ton asfalt
serimi yapýlacak olan
Karafakioðlu 5. Sokak
sakinleri
çalýþmalardan
memnun.
Mimar-Sinan 11.
Cadde asfaltlanýyor
Bir süredir asfalt
serimi için
çalýþmalarýn devam
ettiði noktalardan biri
de Mimar-Sinan
Mahallesi 11. Cadde.
Çorum Sanayi
Giriþinin bulunduðu
11. Cadde'de
silindirler aralýksýz
çalýþýyor. 2 bin ton
asfalt serimi yapan
belediye ekipleri hem
bölge sakinlerini hem
de sanayi esnafýnýn
takdirini topladý.
(Haber Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
Sosyal etkinlikler çocuklarý camiye baðlýyor
Ç
Mehmet Aþýk
orum Ýl Müftülüðü tarafýndan hayata geçirilen “Yaz Kuran Kurslarý’nda Daha Fazlasýný Öðreniyorum” projesi kurslarý
daha eðlenceli hale getirdi.
Proje ile birlikte
kurslara katýlan öðrenciler
dini bilgilerin yaný sýra hem
Kur’an-ý Kerim okumayý
öðreniyor hem de kurslar
sonunda düzenlen sportif
faaliyetlerle de spor yapýyor. Bu tür etkinlikler öðrencilerin kurslara olan ilgisini de her geçen yýl artýrýyor.
Sportif faaliyetlerin
yaný sýra diðer kültürel ve
sosyal programlarla da
unutulmaya yüz tutan geleneksel çocuk oyunlarý da
öðrencilerine öðretilerek
yaþatýlýyor.
Ýl Müftüsü Mehmet
Aþýk, “Yaz Kuran Kurslarý’nda Daha Fazlasýný Öðreniyorum” projesinin üç
yýldýr yürütüldüðünü belirterek, proje ile birlikte öðrencilerin kurslara ilgisinin
arttýðýný söyledi.
Aþýk, kurslara katýlan
çocuklarýn sadece camilere
gelerek dini bilgiler, namaz
sureleri ve Kur’an öðrenmekle kalmayýp bunun dýþýnda sosyal, kültürel ve
sportif faaliyetlerde yer aldýðýný belirtti.
Geçtiðimiz yýllarda
kurslar kapsamýnda çocuklara ebru, hat sanatý eðitimi
verildiðini anlatan Aþýk,
sosyal alanlarý bulunan tüm
camilerde öðle namazýna
kadar yaz kursu, öðle namazýndan sonra da sosyal,
kültürel ve sportif faaliyetleri gerçekleþtirdiklerini
belirtti.
Proje kapsamýnda
camiler arasý futbol turnuvalarý düzenlediklerini kaydeden Aþýk, “Gençlik ve
Spor Ýl Müdürlüðümüzle
ortaklaþa düzenlediðimiz
turnuvaya tüm camilerimiz
katýldýlar. Turnuvada dereceye giren takýmlardaki öðrencilerimizi ödüllendirdik.
Badminton turnuvalarý düzenledik. Bu yýl Ramazan
ayýnýn yaz kuran kurslarýnýn içinde yer almasý nedeniyle sportif faaliyetlerde
geçmiþ yýllara nazaran çok
aktif rol oynayamadýk.
Tüm camilerdeki din görevlilerimiz arzu eden öðrencilerimizi yine Gençlik
ve Spor Ýl Müdürlüðü’nün
faaliyetlerine yönlendirdi.
Ayrýca camilerimizin kütüphanelerinde kitap okuma faaliyetleri yapýyoruz.
Ayrýca unutulmaya yüz tutmuþ mahalli oyunlarý öðrencilerimize öðretiyoruz.
Bir takým eðlenceler düzenliyoruz. Halkýmýz tarafýndan da bu etkinlikler büyük ilgi görüyor.
Etkinlikler öðrenciler
arasýnda büyük ilgi ve alaka görüyor. Dini eðitimin
yaný sýra düzenlenen sosyal
aktiviteler çocuklarýmýzý
daha çok camiye
baðlýyor”(ÝHA)
Çocuklar hem Kur’an
öðreniyor hem de sosyal
faaliyetler yapýyor.
Müftü Mehmet Aþýk, “Sosyal faaliyetler çocuklarý daha çok camiye baðlýyor” dedi.
Faytonlara reflektör
ve sinyalizasyon
Ç
orum'da gezi
amaçlý kullanýlan
faytonlara Emniyet
Müdürlüðünce
reflektör ve
sinyalizasyon takýldýðý
bildirildi.
Kent merkezinde
gezi amaçlý kullanýlan
faytonlarýn trafikte
seyir halinde güvenliði
tehlikeye
düþürmemeleri için
Emniyet Müdürlüðü
tarafýndan çalýþma
baþlatýldý.
Çalýþma
kapsamýnda faytonlara,
trafikteki araçlarýn
özellikle gece
saatlerinde faytonlarý
fark etmeleri ve
dönüþlerinde
yönlerinin belirtilmesi
amacýyla reflektör ve
sinyalizasyon
malzemelerinin
takýlmasý saðlandý.
Öte yandan, 2014
yýlýnýn Emniyet Genel
Müdürlüðü tarafýndan
"hýz ve emniyet
kemeri" yýlý ilan
edilmesi nedeniyle
kentte yol
uygulamalarýna aðýrlýk
verildi. Þehiriçi Trafik
Denetleme Þube
Müdürlüðü ekiplerince
belirlenen bölgelerde,
radarla hýz
denetimlerinin
gerçekleþtirildiði,
sürücülerin emniyet
kemeri duyarlýlýðýný
artýrmak için
kontrollerin devam
ettiði bildirildi. (AA)
Kent merkezinde gezi amaçlý kullanýlan faytonlara reflektör ve sinyalizasyon takýldý.
Kýzýltepe’den
Eðlenceli
oyunlar
çocuklarý
mutlu ediyor.
Dolu hasarlarýný Ailece
Otomotiv’le giderin
Ç
Enise Aðbal
orum'da hizmet veren Ailece Otomotiv, önceki
gün þehri etkileyen dolu yaðýþýnda araçlarý hasar
gören vatandaþlarý çözüme davet etti.
Küçük Sanayi Sitesi 39. Sokak numara 4’te
hizmet veren Hasan-Hüseyin Kurt kardeþlerin sahibi
olduðu Ailece Otomotiv, dolu hasarý ile oluþan
göçükler için sayýsý ne kadar olursa olsun boyasýný
bozmadan düzeltme garantisi veriyor.
Ailece Otomotiv’in boyasýz göçük düzeltme
konusunda uzmanlaþtýðýný, dolu hasarý konusunda da
Türkiye'nin çeþitli yerlerinde hizmet verdiðini
belirten Kurt kardeþler, “Dolu hasarý, otomobilinizin
baþýna gelebilecek en büyük felaketlerden biridir.
Dolu, birdenbire oluþan bir hava faaliyetidir. Dolu
yaðýþýna önlem alabilmek için þansa ihtiyacýnýz
vardýr. Bazen dolu yaðýþýndan kaçabilmek imkansýz
olabilmektedir. Ciddi bir dolu yaðýþý ile birlikte ne
yazýk ki araçlarýnýzda oluþabilecek ezik ve göçük
sayýsý ne yazýk ki yüzlerce olabiliyor.
Eskiden bu hasarlarýn onarýmý mümkün olamýyordu. Oluþan hasarýn giderilmesi için otomobilinizi
hasarla bölümleri deðiþtiriliyor ve aracýnýzý orijinalliði bozuluyordu. Þimdi ise Ailece Otomotiv dolu
hasarý ile oluþan göçükler için sayýsý ne kadar olursa
olsun boyasýný bozmadan düzeltebilmektedir.” dediler.
hizmet teþekkürü
B
ahçelievler
Mahallesi Muhtarý
Hasan Kýzýltepe,
mahallesinde devam
eden belediye
hizmetlerinden dolayý
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü ve
ekibine teþekkür etti.
Bahçelievler
Mahallesi Muhtarlýðýna
seçildiði yaklaþýk 5,5
aylýk süre içerisinde
Bahar Caddesi ve Bahar
Sokaklar ile Ýpekli
Caddesi ve Ýpekli
sokaklarýn
asfaltlandýðýný, sýk sýk
kazalarýn meydana
geldiði Mehmet Akif
Ersoy Caddesine hýz
kesici kasis yapýldýðýný,
bazý cadde ve
sokaklarda ise yaya
kaldýrýmlarýn komple
yenilendiðini hatýrlatan
Hasan Kýzýltepe,
mahallesinde yapýlan
hizmetlerden dolayý
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü baþta
olmak üzere, belediye
baþkan yardýmcýlarý ve
belediyenin ilgili
müdürlük çalýþanlarýna
teþekkür etti.
Bahçelievler
Mahallesinde tespit
ettikleri diðer bazý
eksiklikleri de bir
dilekçeyle belediyeye
bildirdiðini anlatan
Kýzýltepe, bu
eksikliklerin de kýsa
zaman içerisinde
giderileceðine olan
inancýný dile getirdi.
Hasan Kýzýltepe, þu
anda mahallesinde park
sorunlarýnýn
bulunduðunu, mevcut
Beyaz Parkýn yeniden
düzenlenerek daha güzel
ve modern bir hale
getirilmesini
istediklerini
vurgulayarak,
mahallenin gecekondu
semtlerinde de park ve
yeþil alan sorunu
bulunduðunu, bu
sorunlarýn da en kýsa
zamanda giderilmesini
temenni ettiklerini
sözlerine ekledi.
(Haber Merkezi)
Bahçelievler Mahallesi Muhtarý Hasan Kýzýltepe, Baþkan Külcü’ye teþekkür etti.
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
9
Suça sürüklenen çocuk sayýsý arttý
T
ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK),
"Güvenlik Birimine Gelen veya
Getirilen Çocuklar, 2013" istatistiklerini
yayýmladý.
Buna göre, geçen yýl güvenlik
birimlerine gelen veya getirilen çocuk
sayýsý, bir önceki yýla göre yüzde 11,6
arttý ve 273 bin 571 olarak kayýtlara
geçti.
Söz konusu çocuklarýn yüzde
57,9'unun 15-17 yaþ grubunda, yüzde
25'inin 12-14 yaþ grubunda, yüzde
17,1'inin ise 11 yaþýn altýnda olduðu
görüldü.
Geçen yýl güvenlik birimine gelen
veya getirilen çocuklarýn yüzde 68,6'sý
erkek, yüzde 31,4'ü ise kýz çocuklardan
oluþtu.
SUÇA SÜRÜKLENEN
ÇOCUK SAYÝSÝ YÜZDE 14,5
ARTTÝ
Kanunlarda suç olarak tanýmlanan
bir fiili iþlediði iddiasýyla güvenlik
birimlerine gelen 115 bin 439 çocuðun
yüzde 88,7'sini erkek, yüzde 11,3'ünü
kýz çocuklar oluþturdu. Suça sürüklenen
çocuk sayýsýnýn 2013'te yüzde 14,5
arttýðý görüldü.
Hakkýnda kayýp müracaatý yapýlýp
daha sonra bulunan çocuk sayýsý ayný
dönemde yüzde 30, maðdur çocuk
sayýsý ise yüzde 8,8 artýþ gösterdi.
Çocuklarýn yüzde 44,5'inin
maðduriyet, yüzde 42,2'sinin suça
sürüklenme, yüzde 5,9'unun kayýp
(bulunan), yüzde 3,1'inin bilgisine
baþvurma ve yüzde 4,2'sinin de diðer
nedenlerden dolayý güvenlik
birimlerine geldiði veya getirildiði
tespit edildi.
ÇOCUKLAR EN ÇOK
YARALAMA OLAYLARÝNA
KARÝÞTÝ
Suça sürüklenme ile güvenlik
birimlerine getirilen 115 bin 439
çocuktan 42 bin 540'ý yaralama suçu ile
isnat edildi. Bu suçu 33 bin 38 çocuk ile
hýrsýzlýk, 10 bin 504 çocuk ile de
uyuþturucu veya uyarýcý madde
kullanmak, satmak veya satýn almak
suçu izledi. Ayrýca, 4 bin 269 çocuk
mala zarar verme, 4 bin 20 çocuk ise
tehdit gerekçesiyle suçlandý.
ADLI BIRIMLERE 103 BIN
278 ÇOCUK SEVK EDILDI
Geçen yýl adli birimlere 103 bin
278 çocuk sevk edildi. Güvenlik
birimlerine gelen veya getirilen
çocuklarýn yüzde 54,8'i ailesine teslim
edilirken, yüzde 37,8'i adli birimlere
sevk edildi. Sosyal kuruma teslim
edilen çocuk oraný ise yüzde 3 oldu.
Geliþ nedeni suça sürüklenme
olarak deðerlendirildiðinde, çocuklarýn
yüzde 85,2'si adli birimlere sevk
edilirken, yüzde 13,5'i ailesine teslim
edildi. Maðdur olarak gelen çocuklarýn
yüzde 87,8'i ailesine, yüzde 3,3'ü
yakýnlarýna ya da akrabasýna, yüzde
2,3'ü sosyal kurumlara, yüzde 2,9'u da
adli birimlere gönderildi.
Güvenlik birimlerine gelen veya
getirilen çocuklarýn yüzde 24,4'ünün
baðýmlýlýk yapan madde kullandýðý
belirlendi. Bu çocuklarýn 32 bin
849'unun sigara, 4 bin 439'unun esrar, 3
bin 46'sýnýn sigara ve esrar, 2 bin
970'inin ise sigara ve alkol kullandýðý
tespit edildi.(Yaygýn basýn)
Bu proje kanser
hastalarýna umut olacak
T
ürkiye, geliþmiþ ülkelerde uygulanan
kök hücre çalýþmalarýný tamamladý.
TÜRKKÖK projesini bu ay sonunda
baþlatýyor.
Ýstanbul, Ankara, Ýzmir, Bursa, Antalya, Düzce, Adana, Eskiþehir, Gaziantep, Samsun, Kayseri ve Erzurum olmak
üzere 12 ilde Kýzýlay ile birlikte baðýþ
merkezleri kuran Bakanlýk, ilk etapta
Türk Kýzýlayý’nýn gönüllü kan baðýþçýlarý
olan 350 bin kiþiden yararlanmayý planlýyor. 16-20 milyon TL’yi bulan sistemle
verici bankasý oluþtururken ASELSAN
sistemin yazýlýmlarýný yaptý.
YÝLDA 3 BIN 500 NAKIL YAPÝLABILECEK
Proje kapsamýnda Türk Kýzýlayý kaný alacak, 250 TL’lik bir testle doku tipini belirleyecek. Bu veriler bilgi bankasýnda depolanacak.
Toplanan kanlarýn, altyapýya sahip
laboratuvarlarda doku tiplemesi yapýlacak. Bu bilgiler daha sonra veri tabanýna
aktarýlacak. Sistemle birlikte yýllýk en az
3 bin 500 nakil yapýlabilecek. Saðlýk Bakanlýðý Organ, Doku Nakli ve Diyaliz
Hizmetleri Daire Baþkaný Arif Kapuaðasý, “Ýlk etapta Türk Kýzýlayý’nýn 350-400
bin gönüllü vericile-
ri kullanýlacak. Gönüllü vericilerin yarýsýna bile ulaþabilsek bizim için yeterli
olacak.
Þu an 703 hastamýz kemik iliði nakli bekliyor. Bekleme listeleri oluþturulacak. Kim hangi merkezde kemik iliði
bekliyorsa bu online sistemden görülebilecek” dedi.
HAFTADA ÜÇ GÜN CIHAZA
GIRECEKLER
Uygun bir hasta bulunduðunda baðýþçý hemen davet edilecek. Aferez cihazýna baðlanan baðýþçýya bir ilaç verilecek. Ýlaç, kemik iliðinde bulunan kök
hücrelerin kana karýþmasýný saðlayacak.
Aferez cihazý ise kaný alarak kök hücreleri filtreleme iþlemiyle ayýracak. Kök hücreler toplanacak. Kemik iliði bekleyen
hastaya nakledilecek. Bu yeni, saf ve temiz hücreler hastanýn kemik iliðine yerleþecek ve tedavi baþlayacak. Baðýþçýnýn
konaklama, yol ve yemek gibi birçok
masrafý ise SGK tarafýndan karþýlanacak.
EN GELIÞMIÞ CIHAZ TÜRKIYE’DE
Öte yandan Saðlýk Bakanlýðý dünyanýn en geliþmiþ aferez cihazlarýný kullanacak. Dünyadaki cihazlar sistemdeki
kayýtlý kök hücrenin hangi hastaya yaradýðýný göstermek için binlerce hasta ismi
çýkarýyor. Hekimler bu binlerce isim arasýndan bazý testler yaparak eleye eleye
tek isme kadar indiriyor. Ancak Türkiye,
sahip olduðu geliþmiþ cihaz sayesinde
hastaya nokta atýþý yapabiliyor. Böylece
Türkiye hem zamandan hem de
test maliyetinden kurtuluyor.(Star)
Maliye ve SGK hacizleri durdurdu
20
milyon kiþinin beklediði torba
tasarýnýn yasalaþmasýnýn Ekim'e
kalmasý tedirgin ederken; Maliye ve
SGK da hacizleri durdurdu.
Meclis'in tatile girmesiyle yaklaþýk
20 milyon kiþiyi ilgilendiren vergi ve
prim affý 2 ay daha gecikecek.
Bu gecikme emlak
vergisinden Bað- Kur'a kadar
birçok kalemde borcu olanlarý
tedirgin ederken; Maliye ve Sosyal
Güvenlik Kurumu (SGK), yaklaþýk
100 milyar liralýk alacaðý
üzerindeki hacizleri yasa çýkýncaya
durdurdu.
TARÝH DEÐÝÞECEK MÝ?
Torba yasa tasarýsýnda, 30 Nisan
2014'e kadar olan borçlarýn
yapýlandýrýlmasý öngörülüyor. Bu tarihin
deðiþip deðiþmeyeceði merak ediliyor.
Yüzlerce mükellef, 'sonraki tarihleri de
Maliye, vergi borcu olanlara
gönderilen haciz mektuplarýný iptal
ederken, vergi dairelerini de torba
yasayý beklemeleri konusunda
uyardý. Vergi daireleri, geçtiðimiz
aylarda trafik cezasýndan motorlu
taþýt vergisine kadar geçmiþte borcu
olanlarý belirleyerek haciz mektubu
göndermiþti. Mektuplarda,
ödenmeyen borçlarýn takibi sýrasýnda
haciz yaþanmamasý için ilgili vergi
dairelerine baþvuru yapýlmasý çaðrýsý
yapýldý. Bu konudaki þikayetlerin artmasý
üzerine mektuplarýn gönderimi de
ebzelerin duygular üzerindeki
etkilerini inceleyen
araþtýrmacýlar yiyeceklerin
insanlarýn duygularý üzerinde
etkili olduðunu tespit etti.
Toplam 6 bölümden oluþan
torba yasa tasarýsýnýn ilk 5
bölümünün görüþmeleri tamamlandý.
Kanunun görüþmelerine 1 Ekim'de
açýlacak yeni yasama döneminde
devam edilecek. Torba tasarý,
Soma'daki maden kazasýnda yaþamýný
yitirenlerin ailelerine yardýma iliþkin
maddeler ve kamu alacaklarýnýn
yeniden yapýlandýrýlmasý dahil birçok
konuda düzenlemeleri içeriyor. Yasa
tasarýsýnda ayrýca taþeron iþçilerin
özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi, kadýn
çalýþanlarýn doðum borçlanmasýnýn 3
çocuða çýkmasý gibi düzenlemeler de var.
kapsayabilir' beklentisi ile vergi
borçlarýný ödemeyi beklemeye aldý.
Gelen yoðun talepler nedeniyle bu
tarihin ileri bir tarihe kaydýrýlmasý
Brokoli
mutlu
ediyor
S
ÝÞ DÜNYASI DA BEKLÝYOR
Meclis'e Haziran'da sunulan ve
yaklaþýk 40 gün komisyon görüþmeleri
süren tasarýnýn 126 maddesi tamamlandý.
Ancak geri kalan 22 maddenin
görüþmeleri 1 Ekim tarihine kaldý.
Oda ve borsa baþkanlarý, "Tasarýnýn
büyük bölümü zaten kabul edildi.
Sayýn Cumhurbaþkaný'nýn yemin
töreni sonrasý Meclis hemen
toplanmalý ve yasayý çýkarmalý"
çaðrýsý yaptý.
5 BÖLÜM TAMAMLANDI
MEKTUPLAR ÝPTAL
EDÝLDÝ
Otago Üniversitesi'nden
Tamlin Conner "Elde ettiðimiz
bulgular vücuda alýnan
yiyeceklerin mutluluðun yanýnda
Sigara ömürden
8 yýl çalýyor
gündemde. Maliye, bu konudaki talepleri
dikkate alarak teknik çalýþma baþlattý.
durduruldu.
(Takvim)
Bir milyon kiþi
karantinada
D
ünya Saðlýk Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Fadela
Chaib açýkladý.
Dünya Saðlýk Örgütü Sözcüsü Fadela Chaib,
DSÖ'nün Ebola salgýnýnýn görüldüðü ülkelerdeki
ilgili kuruluþlar ile iþbirliði yaparak hastalarýn virüsü baþka bölgelere taþýmamasýný saðlamaya çalýþtýðýný belirtti. Bu ülkelerdeki hükümetlerin salgýnýn
yaygýn olarak görüldüðü yerlerde karantina alanlarý oluþturduðunu ifade eden Chaib, böylece insanlarýn ülkenin baþka bölgelerine seyahat etmelerinin
engellendiðini kaydetti.
çeþitli etkileri de olduðunu
gösteriyor" dedi
Araþtýrma sonuçlarýna göre
brokoli tüketenlerin kendilerini
daha mutlu hissettikleri gözlendi.
Yeþil sebzelerde bolca bulunan C
vitamininin insaný mutlu
hissettiren dopamin hormonunun
salgýlanmasýný tetiklediði
düþünülüyor. (Yaygýn basýn)
S
igara baðýmlýlarýnýn, içmeyenlere göre
ortalama 8 yýl daha az yaþadýðý tespit
edildi.Belçika Kamu Saðlýðý Bilim
Enstitüsü'nde görevli Herman Van Oyen
tarafýndan yapýlan araþtýrmada, sigara içen
kadýnlarýn içmeyenlere oranla ortalama 8 yýl
2 ay, erkeklerin ise 7 yýl 10 ay daha az
yaþadýðý gözlemlendi.
Sigarayý býrakmýþ kiþilerin içmeyenlere
Ancak karantinada tutulan insanlarýn yiyecek
ve temiz su gibi temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý
gerektiðine iþaret eden Chaib, DSÖ'nün, Birleþmiþ
Milletler (BM), özellikle de Dünya Gýda Programý
(WFP) ile birlikte çalýþarak bu insanlarýn ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için çaba sarf ettiðini belirtti.
Chaib, "Dünya Gýda Programý, Gine, Liberya ve
Sierra Leone'deki karantina bölgelerinde tutulan
bir milyon kiþiye yiyecek daðýtýmý yapacak" dedi.
göre hayatlarýndan 2 buçuk yýlý kaybettikleri
sonucu çýkan araþtýrmada, sigara içenlerin
yaþam kalitesinin de önemli ölçüde düþtüðü
görüldü.
Araþtýrmanýn yayýmlandýðý Le Parisien
gazetesine konuþan madde baðýmlýlýðý
uzmaný Dr. Muriel Anguenot-Fiol, kalp
yetersizliðine ve beyin damarlarýnda
sorunlara neden olan sigaranýn, insaný
yaþlýlýkta birçok iþi yapamaz hâle getirdiðine
dikkat çekti. (Yaygýn basýn)
10 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
20 AÐUSTOS 2014
Hitit Dersaneleri’nde
yeni sezon baþladý
Serhan Akýn Ak
Recep Mebet
Hitit Dersaneleri, 2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý’ný açtý.
Lise son sýnýf öðrencilerine yönelik üniversite hazýrlýk kurslarý baþladý.
Dersanenin eðitim kadrosunda alanýnda tecrübeli isimler yer alýyor.
Serhan Akýn Ak, “12. sýnýflarda sýnýrlý kontenjanlarýmýz için kayýtlar sürüyor” dedi.
Hitit Dersaneleri, yeni sezona yeniliklerle ‘merhaba’ diyor.
H
itit Dersaneleri,
2014-2015 Eðitim
Öðretim Yýlý’ný açtý.
Yeni sezon
çalýþmalarý hakkýnda
bilgi veren Hitit
Dersaneleri Müdürü
Serhan Akýn Ak, lise
son sýnýf öðrencilerine
yönelik üniversite
hazýrlýk derslerinin
baþladýðýný açýkladý.
2014 ÖSYS
sonuçlarýna göre büyük
bir baþarý elde
ettiklerinin altýný çizen
Serhan Akýn Ak, yeni
sezona da iddialý
girdiklerini söyledi.
Yeni dönem
kayýtlarýnýn devam
ettiðini hatýrlatan Ak,
“12. sýnýflarda sýnýrlý
kontenjanlarýmýz için
kayýtlar sürüyor” dedi.
Açýklamasýnda
mezun öðrencilere de
seslenen Ak, “Eðitim
kadromuzu görmeden
ve ücretsiz tanýtým
derslerimize girmeden
karar vermeyin” diye
konuþtu.
“Baþarmak doðru
yerde baþlamaktýr”
sloganýyla çalýþmalarýný
sürdürdüklerini anlatan
Ak, þöyle konuþtu:
“Bire bir etüdler, 3
ayrý rehber öðretmen
gözetiminde çalýþmalar,
baþarý deðerlendirme
sýnavlarý, farklý
yayýnlardan deneme
sýnavlarý, hikayeli
anlatýmla hýzlý öðrenme
tekniði ile
öðrencilerimizi hayalini
kurduklarý
yükseköðretim
kurumlarýna
hazýrlýyoruz.
Mezun gruplar için
09.00-19.00 saatleri
arasýnda tam gün
eðitim imkaný
sunuyoruz. Güçlü
kadromuz ve eðitim
fýrsatlarýmýz hakkýnda
detaylý bilgi almak
isteyen tüm
öðrencilerimizi
velileriyle birlikte Hitit
Dersaneleri’ne davet
ediyoruz.”
Dersane Müdürü Ak, 2014 ÖSYS sonuçlarýna göre büyük bir baþarý elde ettiklerinin altýný çizdi.
Atlas, Kýlýçdaroðlu’nu
CHP’li 78 Ýl Baþkaný’nýn imzasýný taþýyan ortak bildiriye imza atan Cengiz Atlas, safýný belli etti.
destekleyen grupta
C
Recep Mebet
umhuriyet Halk
Partisi (CHP)
Çorum Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas, 5-6
Eylül 2014 tarihlerinde yapýlacak olaðanüstü kurultayda
Genel Baþkan Kemal
Kýlýçdaroðlu’nu destekleyeceðini açýkladý.
CHP’li 78 Ýl
Baþkaný’nýn imzasýný taþýyan ortak
bildiriye imza atan
Cengiz Atlas, kurultay öncesi safýný
belli etmiþ oldu.
CHP’li il baþkanlarý olaðanüstü
Açýklamayý CHP Ýstanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý yaptý.
kurultayý görüþmek
üzere Ankara’da bir
il baþkanlarýmýz bu toplantýya katýldýlar. Ya da vekaaraya geldi. Toplantý sonrasýnda yapýlan ortak basýn
let vererek alýnan kararýn altýnda imzalarý olduklarýaçýklamasýnda, "Partimizi iktidara, ülkemizi gelecený beyan ettiler” açýklamasýný yaptý.
ðe taþýyacaðýna inandýðýmýz Genel Baþkanýmýza bu
‘ÇAÐRIYI TAKDÝRLE KARÞILIYORUZ’
kurultayda desteðimiz tamdýr. Sayýn Genel BaþkanýYapýlan açýklamada ayrýca, “Ýl baþkanlarý olamýza baþarýlar diliyoruz” dendi.
rak, Genel Baþkanýmýz’ýn seçimlerden sonra olaða3 ÝL BAÞKANI DESTEK VERMEDÝ
nüstü kurultay çaðrýsýný takdirle karþýlýyoruz. Bu
Hazýrlanan ortak metne Düzce, Yalova ve Iskurultaydan partimizin birlik beraberlikle daha da
parta il baþkanlarýnýn imza atmadýðý görüldü.
güçlenerek çýkacaðýna inanýyoruz. Sayýn Kemal KýCHP Ýl Baþkanlarý adýna açýklamayý CHP Ýslýçdaroðlu'nun özgürlük demokrasi, evrensel hukuk,
tanbul Ýl Baþkaný Oðuz Kaan Salýcý yaptý. Olaðatemel insan haklarý, barýþ ve Cumhuriyetimizin tenüstü kurultayda Kýlýçdaroðlu'nu destekleyeceklerimel deðerleri için vermiþ olduðu mücadeleyi desni deklare eden Salýcý, “Demokrasiyi yeþertmek, batekliyoruz” ifadeleri yer aldý.
rýþý saðlamak, Türkiye'nin önünü açmak adýna bir
‘DESTEÐÝMÝZ TAM’
kurultay daha gerçekleþtireceðiz. 7 saat süren bir
“Partimizi iktidara, ülkemizi geleceðe taþýyatoplantýdan sonra kararlar aldýk. Bu kararlarý metne
caðýna inandýðýmýz Genel Baþkanýmýz’a bu kuruldöktük. Aldýðýmýz kararlar þu þekilde: Toplantýya
tayda
desteðimiz tam ve baþarýlar diliyoruz” ifadekatýlamayan bu metne imza koymayan Düzce, Yalolerine de açýklamada yer verildi.
va ve Isparta il baþkanlarýmýzdýr. Onun dýþýnda tüm
Orman Mühendisleri Odasý’ndan kurs fýrsatý
Sertifikalý proje eðitimi
baþvurularýnda son günler
O
Recep Mebet
rman
Mühendisleri
Odasý (OMO) Ýl TemÝsmail H. Öztürk
silciliði, 29-31 Aðustos
2014 tarihlerinde Çorum’da ‘Sertifikalý Proje Eðitimleri’ kursu düzenleyecek.
Netcad Kampüs iþbirliðiyle düzenlenecek kurs
hakkýnda açýklama yapan OMO Çorum Temsilcisi
Orman Mühendisi Ýsmail Hüsamettin Öztürk, kayýtlarýn devam ettiðini söyledi.
‘Ormancýlýk Uygulama, Rehabilitasyon ve Yol
Aðlarýnýn Projelendirilmesi Sertifikalý Eðitim Programý’ndan bahseden Ýsmail Hüsamettin Öztürk, kursa
katýlanlara Netcad tarafýndan sertifika verileceðini
kaydetti.
Kurs programý içeriðinden de bahseden Öztürk,
“Orman içerikli projelerin gerektirdiði harita, projeksiyon parametreleri, GPS verilerinin projeye aktarýlmasý, 3 ve 6 derece dönüþümleri, arazi modelinin 2B
ve 3B oluþturulmasý, eþyükseklik eðrileri ve þev iþlemleri, analizler (rölyef, yükseklik, eðim, baký haritalarý), kesit, profil alýmlarý, kübaj hesaplamalarý ve
raporlarýn hazýrlanmasý, þeflik, bölme/bölmecik, sý-
‘Sertifikalý Proje Eðitimleri’, 29-31 Aðustos’ta
nýrlarýný diðer yapýlarý, eðimleri, bakýlarý, mescere sýnýrý ve taramalarýný yönetmelik ve standartlara uygun
olarak hazýrlama, lejand oluþturma, mevzuata uygun
orman kadastrosu ve 2B standart çýktý hazýrlama, raporlama, yönetmeliklere uygun paftalama ve çýktý iþlemleri, projelerin 3D sunumu ve google earth’e aktarým iþlemleri düzenlenen eðitimlerde ele alýnacak
belli baþlý konular.” dedi. Katýlým ücreti düþük tutulan
kursla ilgili detaylý bilginin OMO Çorum Temsilcili-
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
11
Teminat bedeli tepkisi
E
Recep Mebet
lektrik, su ve doðalgaz
aboneliklerinde tüketicilerden alýnan teminat bedelinin kaldýrýlmasý isteniyor.
Konuyla ilgili eleþtirilerini dile getiren Servet Aksoy
isimli vatandaþ, “Aradan geçen zamanla adeta pula dönüþen bu bedellerin iadesinde tüketici açýsýndan büyük
haksýzlýk yaþanýyor” dedi.
Niçin tahsil edildiðine
anlam veremediði teminat
bedellerinin nerede kullanýldýðý konusunda da tüketicilerin yeterince bilgilendirilmediðini savunan Aksoy, “Aboneleri maðdur eden bu uygulamaya son verilmesini istiyorum” diye konuþtu.
Vatandaþýn binbir güçlükle kazandýðý paranýn ‘teminat bedeli’ adýyla elinden
alýndýðýný belirten Aksoy,
Servet Aksoy, teminat uygulamasýný eleþtirdi.
tahsil edilen bedelin ilerleyen yýllarda çok komik rakamlara dönüþtüðüne iþaret
etti.
Bazý kurumlarýnsa teminat bedelini iade etmekten adeta imtina ettiðini dile
getiren Aksoy, ödenen bedelin günümüz ekonomik
koþullarý dikkate alýnarak
iade edilmesi gerektiðini
kaydetti.
“Devlet bu konudaki
hukuksuzluða dur demeli”
diyen Aksoy, yetkililere
seslenerek teminat bedeli
tahsilatý ve geri ödemeler
konusunda yaþanan problemin acilen çözülmesini istedi.
Tüketici dernekleri ve
tüm sivil toplum kuruluþlarýný bu konuda harekete
geçmeye davet eden Aksoy,
Çorumlu tüketicilere de
haklarýný sonuna kadar aramalarýný önerdi.
Aybike’de umre
Aybike Turizm Seyahat Acentasý, 2014 yýlý umre organizasyonu kayýtlarýna devam ediyor.
kayýtlarý sürüyor
Recep Mebet
Elektrik, su ve doðalgaz aboneliklerinde tüketicilerden alýnan teminat bedelinin kaldýrýlmasý isteniyor.
Furkan ve Muhammed
Emin Marým sünnet oldu
M
üstakil Sanayici ve
Ýþadamlarý Derneði
(MÜSÝAD) Çorum Þubesi
Müdürü Necdet Marým’ýn
torunlarý Emir Furkan ve
Muhammed Emin Marým
kardeþler sünnet oldu.
Kader-Murat Marým çiftinin
oðullarý, Nergiz-Necdet Marým
çiftinin torunlarý Emir Furkan ve
Muhammed Emin önceki gün
düzenlenen sünnet töreni ile
erkekliðe ilk adýmýný attý.
Afra Düðün Salonu’nda
düzenlenen sünnet düðününe
MÜSÝAD Þube Baþkaný Rumi
Bekiroðlu, bazý daire müdürleri,
sivil toplum kuruluþu temsilcileri,
Marým Ailesi ve çok sayýda
davetli katýldý.
Çocuk gezdirme ile baþlayan
program, müzikli eðlenceler ve
yemek ikramýnýn ardýndan sona
erdi.
HAKÝMÝYET, Marým
Ailesi’ni tebrik eder yavrularý
Emir Furkan ve Muhammed
Emin’e saðlýk ve mutluluk dolu
bir ömür diler.
Aybike Turizm
Seyahat
Acentasý,
2014 yýlý umre organizasyonu kayýtlarýna
devam ediyor.
Aybike Turizm
Hac-Umre
Koordinatörü Yasir
Küçük, “Her bütçeye
uygun umre
programlarýmýzla
Çorumlular’ýn
hizmetindeyiz” dedi.
Çorum’dan
kutsal topraklara
doðrudan umre ve
hac organizasyonu
yapan tek þirket
olduklarýnýn altýný
çizen Yasir Küçük,
profesyonel bir
ekiple hizmet
verdiklerinin altýný
çizdi.
Umre
organizasyonlarý
hakkýnda bilgi veren
Yasir Küçük,
gerçekleþtirdikleri
turlarda ekonomik,
normal ve otel tipi
konaklama imkaný
baþta olmak üzere 38
farklý seçenek
sunduklarýný söyledi.
“Dua, dostluk ve
hizmetinize talibiz”
sloganý ile 1993
yýlýndan beri hac ve
umre
organizasyonlarý
düzenlediklerini
vurgulayan Küçük,
þöyle konuþtu:
“Çorumlu hacý
adaylarý ve
umrecilerin deðiþmez
adresi olarak 2014
yýlý umre sezonu
kayýtlarýmýzý
sürdürüyoruz.
Deneyimli
kadromuzla, hac
sezonunda olduðu
gibi umre sezonunda
da Çorum halkýnýn
hizmetindeyiz.
Ýsteyen herkesin
umreye gidebilmesi
için çok cazip fiyat
ve ödeme seçenekleri
hazýrladýk. Üstelik
Küçük, profesyonel bir ekiple hizmet verdiklerinin altýný çizdi.
Sonbahar dönemi umre organizasyonlarý hakkýnda bilgiler verildi.
bazý kredi kartlarýna
vade farksýz taksit
imkaný da saðlýyoruz.
MANEVÝ
ZÝYAFET
8, 15, 20 ve 28
gün seçenekleriyle
düzenlediðimiz
programa katýlanlar
için sohbet ve ilahi
dinletileri eþliðinde
manevi bir ziyafet
sunuyoruz.
Umre
kafilelerimiz
Mekke’de Arafat,
Mina, Müzdelife,
Cennet-ül Mualla,
Nur ve Sevr Daðý,
Cin Mescidi, Hira
Maðarasý gibi yerleri
ziyaret edecekler.
Medine’de ise
Harem-i Þerif, Uhud
Þehidliði, Kuba
Mescidi, Kýbleteyn
Mescidi, Yedi
Mescidler, Cennet-ül
Baki Kabristaný,
Bilal-i Habeþi
Mescidi,
Resulullah’ýn diþinin
þehit olduðu maðara,
Osmanlý Tren
Ýstasyonu ve hurma
bahçeleri gezilecek.
Ayrýca Cirane ve
Hudeybiye
ziyaretlerini de tüm
umrecilerimize
ücretsiz olarak
sunacaðýz.
Umreye gitmek
isteyenlerin
yoðunluktan
etkilenmemeleri için
þimdiden
rezervasyon
yaptýrmalarýný
öneriyoruz.
Acentamýza
gösterdikleri ilgi
nedeniyle tüm Çorum
halkýna teþekkür
ediyor, 2014 hac ve
umre sezonunun
hayýrlara vesile
olmasýný diliyoruz.
Umre
organizasyonlarýmýz
hakkýnda detaylý bilgi
almak ve kayýt
yaptýrmak isteyen
herkesi Osmancýk
Caddesi Ulucamii
karþýsý numara
17/1’deki büromuza
bekliyoruz.”
Ýlk tercih amcaoðlu
Kader-Murat Marým çiftinin oðullarý, Nergiz-Necdet Marým çiftinin torunlarý Emir Furkan ve Muhammed Emin sünnet oldu.
Uçak fiyatlarýnda tavan yükseldi
U
laþtýrma Bakanlýðý havayolu
ulaþýmýnda tavan fiyatýný 299
liradan 309 liraya yükseltti.
Ulaþtýrma, Denizcilik ve
Haberleþme Bakaný Lütfi Elvan,
Aralýk 2013'ten beri 299 lira
olarak uygulanan iç hat uçuþ bileti
tavan fiyatýnýn 309 lira olarak
revize edildiðini açýkladý.
Elvan, yazýlý açýklamasýnda,
Ýstanbul'da havayolu firmasý
temsilcileriyle bir araya geldiðini
belirterek, yeni tavan fiyatýn 309
lira olarak uygulanmasý
konusunda havayolu þirketlerinin
mutabakata vardýklarýný bildirdi.
Geçen beþ ayda kurda
meydana gelen yükselme ve
maliyetlerdeki artýþ nedeniyle 10
liralýk artýþa gidildiðini kaydeden
Elvan, "Tavan bilet fiyat
uygulamasý, önümüzdeki
dönemde olaðanüstü bir durum
olmamasý halinde bu þekilde
devam edecek" ifadesini
A
kraba evliliði yapan
kadýnlarýn yüzde 19.2'si
amcasýnýn oðluyla evli.
Türkiye'de kadýnlarýn ilk bebeðe
sahip olma yaþý ise 21 olarak
belirlendi.Saðlýk Bakanlýðý'nýn 9
bin 290 kadýnla yüz yüze
görüþülerek yaptýrdýðý Kadýn
Saðlýðý Araþtýrmasýndan çarpýcý
sonuçlar çýktý.
81 ilde yapýlan araþtýrmada,
kadýnlarýn yüzde 18'inin akraba
evliliði gerçekleþtirdiði
belirlendi. Akraba evliliði
yapanlarýn da yüzde 19.2'sinin
amcasýnýn oðluyla evli olduðu
tespit edildi. Türkiye'de
kadýnlarýn ilk bebeðe sahip olma
yaþý ise 21 olarak belirlendi. 19
yaþ ve altýnda evlenenlerin oraný
yüzde 50.6, 20-29 yaþýnda
evlenenlerin oraný yüzde 46.6, 29
yaþ ve üzerinde evlenenlerin
oraný yüzde 2.6 olarak
kaydedildi. Görüþülen kiþilerin
sigara alýþkanlýklarý
incelendiðinde yüzde 81.2'si hiç
kullanmayan, yüzde 16.9'u halen
sigara kullanan, yüzde 2.6'sýnýn
ise daha önce sigara alýþkanlýðý
olup býraktýðý tespit edildi.
KÜRTAJ EÐÝTÝMSÝZ ÝÞÝ
Gebelik öyküsü yaþamýþ
kadýnlarýn ilk gebelik yaþlarýnýn
ortalama 21 olduðu tespit edildi.
Düþük ve kürtaj oranlarýna
bakýldýðýnda kadýnlarýn yüzde
26'sý en az bir kez düþük, yüzde
18.9'u en az bir kez isteyerek
kürtaj yaptýrdýðýný belirtti. Üç ve
daha fazla kürtajý bulunanlar
yüzde 71.2'lik bir oranla 50 yaþ
üzerindeki kadýnlardan oluþtu.
Kürtaj sayýsý en yüksek oranlarda
ilköðretim mezunlarýnda görüldü.
Kadýnlarda en çok görülen kronik
hastalýklar içerisinde ise ilk sýrada
yüzde 14.6 ile kardiyovasküler
hastalýklar yer aldý. En yoðun
rastlanan hastalýklarýn
hipertansiyon (%9.7), kalp
(%3.7) ve kolesterol (%1.04)
olduðu ifade edildi.(Türkiye)
12 ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Sosyal yardýmda yeni kriter;
kimine klima, kimine kömür
H
ýzla büyüyen sosyal
yardýmlara yeni kriterler
getiriliyor. Artýk bölgesine göre
klima daðýtýmý dahi yapýlacak.
Türkiye’de 10 milyar lirayý
aþan sosyal yardýmlarla ilgili
kriterleri baþtan aþaðý deðiþtirmek
için harekete geçiliyor.
Sosyal yardýmlardan
yararlanan 43 bin kiþiyle yüz yüze
görüþmelerin yapýldýðý çalýþma
kapsamýnda ailelerin maaþ miktarý,
tüketim biçimleri, çocuk sayýsý,
araç sahipliði, eðitim durumu gibi
kriterler incelendi. Çalýþmada
evlerdeki klima sahipliðine
varýncaya kadar, tek tek sosyal
yardým kriterleriyle ilgili analizler
yapýldý.
24 FARKLI BÖLGE
SAPTANDI
Yýlbaþýnda Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý’na sunulan,
TÜBÝTAK ve TÜÝK’in desteðiyle
yürütülen çalýþmalar kapsamýnda
ilk olarak yoksul ailelere verilecek
yardým kriterleriyle ilgili
saptamalar yapýldý.
KLÝMA ZARURÝ ÝHTÝYAÇ
Hürriyet'in haberine göre;
Ýstanbul’daki yaþam standardýyla
Hakkari’de koþullarýn farký göz
önüne alýnarak buna göre kapsamlý
bir yöntem geliþtirildi. Örneðin
Erzurum’daki klima sahipliðinin
lüks olduðu ancak Hatay’daki
klima kullanýmýnýn ise zaruri
ihtiyaca girdiði belirlendi.
2009 yýlýnda baþlayan
çalýþmalar kapsamýnda ülke
çapýnda 12 kent, 12 köy bölgesi
belirlendi. Bu bölgelere dönük
farklý deðiþkenler saptandý.
Yaklaþýk beþ yýl süren çalýþma
yýlbaþýnda Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðý’na sunuldu.
Proje kapsamýnda eðitim durumu,
þehir ve köy yaþamý farký, tüketim
alýþkanlýklarý, çocuk sayýsý, eðitim
durumu, araba, ev, tarla, harcama
gibi kriterler yeniden incelendi.
10 milyar liraya ulaþan sosyal
yardýmlarla ilgili sosyal yardým
alanlarýn belirlenmesinde ve Genel
Saðlýk Sigortasý (GSS) gelir testi
Erken yaþta
Spor öncesi ve
sonrasý 1 fincan
antibiyotik riskli
S
pordan önce içilen kahve daha çok kalori yakmanýzý
saðlarken spordan sonra içilen kahve kaybettiðiniz
gücü geri kazandýrýyor.
Z
ararlý bakteriler için kullanýlan antibiyotikler
yararlý olanlarý da yok ediyor
Kanada'nýn British Columbia Üniversitesi
bilim insanlarýnýn yaptýðý bir araþtýrmaya göre,
zararlý bakteriler için kullanýlan antibiyotikler
yararlý olanlarý da yok ediyor.
Araþtýrmayý yapan ekibin baþý medikal
genetik uzmaný Profesör Kelly McNagny,
antibiyotiklerin iyi ya da kötü bakteriler arasýnda
ayýrým yapmadan hepsini etkisiz hale getirdiðini
belirterek, bu durumun vücudu savunmasýz
býraktýðýný kaydetti.
Yeni doðmuþ fareler üzerinde "vankomisin"
ve "streptomisin" türü antibiyotikleri deneyen
McNagny ve ekibi, streptomisin uygulanan
farelerde, ilerleyen aþamalarda aþýrý duyarlýlýk
pnömonisi geliþtiðini, uygulanmayan farede ise bir
deðiþim yaþanmadýðýný saptadý. Aþýrý duyarlýlýk
pnömonisinin çoðunlukla tarým ve hayvancýlýkla
uðraþanlarda yaþanan bir akciðer sorunu olduðunu
aktaran Kelly McNagny, her antibiyotiðin uzun
vadede baðýrsaklardaki ekosistemi etkileyeceðini
savundu.
McNagny, antibiyotiklerin hayat kurtarýcý
ilaçlar olduðunu ancak bu ilaçlarýn yine de fazla
reçetelendirilmesi taraftarý olmadýðýný söyledi.
McNagny, "Eðer insanlara bir antibiyotik dersi
verilecekse iþe probiyotiklerin faydalarý ve
kullanýmý ile baþlanmalýdýr" tavsiyesinde bulundu.
Araþtýrma'nýn sonuçlarý Journal of Allergy and
Clinical Immunology isimli
bilimsel dergide
yayýmlandý.
(Yaygýn basýn)
Kahve içmenin sayýsýz faydalarý olduðu biliniyor.
Yapýlan son araþtýrmalarda, kahvenin kilo kaybýnda da
etkili bir içecek olduðu ortaya çýktý. Spordan hem önce
hem sonra içilen kahvenin bu konuda oldukça etkili olduðu söyleniyor.
Kahve kan dolaþýmýnýn daha iyi olmasýný saðlar
MEB’den okullara
ergenlik uyarýsý
M
EB, bu yýl ilk kez ortaokula baþlayacak
öðrencilere uygulanacak uyum eðitimi için
illere gönderdiði yazýda, ergenlik uyarýsýnda
bulundu.
Milli Eðitim Bakanlýðý (MEB), bu yýl ilk kez
ortaokula baþlayacak öðrencilere uygulanacak
uyum eðitimi için illere gönderdiði yazýda, ergenlik
uyarýsýnda bulundu.
MEB, "uyum programýna" iliþkin valiliklere
yazý gönderdi.
Sadece okul öncesi ve ilkokula baþlayan deðil,
ortaokula baþlayan öðrencilerin de yeni bir okul ve
öðrenme ortamýyla karþýlaþtýðýna dikkat çekilen
yazýda, bu nedenle, 2014-2015 eðitim öðretim
yýlýndan itibaren 5. sýnýf öðrencileri için de uyum
programýnýn uygulanmasýnýn planlandýðý ifade
edildi.
UYUM PROGRAMI ÖNEMLÝ
Altýn fiyatlarýnda düþüþ
J
eopolitik gerginliðin bir nebze gerilemesiyle, altýn
fiyatlarý yeniden düþüþ trendine girecek, ons fiyatýnýn
1.280 dolara inmesi bekleniyor
Ukrayna-Rusya arasýndaki jeopolitik gerginliðin
azalmasýyla düþüþe geçen altýnýn ons fiyatý yeni haftada
1.300 dolar sýnýrýnda iþlem görmeye baþladý. Ancak
analistler jeopolitik risklerin azalmasý ve ABD
ekonomisinde verilerin iyi gelmeye devam etmesi
durumunda altýnýn düþüþ trendine girebileceðini ve
1.280 dolara inebileceðini belirtiyor.
Garanti Bankasý Altýn ve Para Piyasalarý Uzmaný
Alper Kalyoncu altýnýn gramýnýn 90 TL'nin altýna
gerilemesinin beklendiðini ve 85 TL'lere doðru alým
gelebileceðini söyledi. (Yaygýn basýn)
yaptýracak hedef kitlenin gelir testi
iþlemlerinde kullanýlmak üzere bir
formül seti geliþtirildi. Bu
çerçevede kýrla kent arasýndaki
ayrýmý içeren, bölgeler arasý
farklýlýklarý gözeten, somut
göstergelere dayanan ve yüksek
güvenilirlik düzeyine sahip
puanlama modelleri oluþturuldu.
Yazýda, ortaokul döneminde çocuðun, artýk
çocukluk döneminden çýkarak ergenlik dönemine
girmeye baþlamasý, okul ve çevre deðiþikliði,
derslerdeki akademik içerik ve düzeyinin
farklýlaþmasý, farklý ve çok sayýda ders çeþidi ve
öðretmenle karþýlaþýlacak olmasý nedeniyle bu
uyum programýnýn önem taþýdýðý belirtildi.
Bu baðlamda, 2014-2015 eðitim öðretim
yýlýnda; okul öncesi, ilkokul 1. sýnýf, ortaokul ve
imam hatip ortaokullarýnýn birinci sýnýfýna
baþlayacak öðrencilerin uyum programýnýn, 8-12
Eylül'de uygulanacaðý kaydedildi.
Söz konusu uygulama kapsamýnda; okulun
çevre ve fiziki koþullarý, öðrencilerin geliþim
düzeyleri dikkate alýnarak öðrencinin okulu
tanýmasýný ve uyumunu kolaylaþtýracak okul uyum
programýnýn okul öncesi öðrencileri için okul
öncesi öðretmenleri; ilkokul 1. sýnýf öðrencileri için
sýnýf zümre öðretmenler kurulu; ortaokul 5. sýnýf
öðrencileri için ise okul müdürlüðünce branþ
öðretmenlerinden oluþturulan komisyon tarafýndan
T
1-5 Eylül'de hazýrlanarak uyum haftasýnda
uygulanmasý istendi.
Yazýda, program kapsamýnda öðrencilerle okul
yöneticilerinin, öðretmenlerin ve okul personelinin
tanýþtýrýlmasý; müdür, müdür yardýmcýlarý,
öðretmenler ve diðer okul personelinin odalarý,
rehberlik birimleri, güvenlik görevlisi odasý gibi
okulun idari birimleri ile okul kütüphanesi,
bilgisayar sýnýflarý, laboratuvar, konferans ve spor
salonu ile kantin gibi mekanlarýn gezdirilmesi
istendi.
VELÝLERE DE UYARI
Okul çevresi, okuldaki hizmetler, mevzuat ve
kurallar, okulun sosyal, kültürel ve sportif
faaliyetleri, okulda ve çevresinde doðacak
ihtiyaçlarýný nasýl giderecekleri hakkýnda bilgi
verilmesinin önerildiði yazýda, öðrencilerin ve
velilerin birbiriyle tanýþýp kaynaþmalarýný
saðlayacak etkinlikler yapýlmasýnýn uygun olacaðý
belirtildi.
Velilerin çocuklarýn eðitimi konusunda daha
duyarlý olmalarýný saðlamak amacýyla okul, öðrenci
ve veli iliþkisinin önemi, öðrencilerde oluþabilecek
kaygýlarda alýnacak tedbirler gibi konularda rehber
öðretmenler tarafýndan bilgilendirme yapýlmasýnýn
tavsiye edilen yazýda, ortaokul 5. sýnýf
öðrencilerine, seçmeli derslerle ilgili detaylý bilgi
verilmesi, öðrencilere yaka kartý takýlarak onlara
okul ortamýnda yönetici, öðretmen ve diðer
personel tarafýndan isimleriyle hitap edilmesinin
saðlanmasý istendi.
Yazýda, okul öncesi ve 1. sýnýf
öðrencilerimizin okula uyumlarýný
kolaylaþtýrabilmek için uygun ve gerekli görülen
zaman ve þartlarda velilerin sýnýf ortamýna
alýnmalarý, okul rehber öðretmenlerinin uyum
haftasý sürecine aktif olarak katýlýmlarýnýn
saðlanmasýnýn uygun olacaðý deðerlendirildi.
Daha iyi bir spor için kaslarýnýza daha çok oksijen
gitmesi gerekir. Ýþte kahve bunu saðlýyor. Japonya’da
yapýlan araþtýrmalarda aþýrý kahve tüketmeyen kiþilerde,
kahve içildikten sonraki 75 dakika boyunca kan dolaþýmýnýn yüzde 30 daha hýzlý olduðu tespit edilmiþtir.
Yapýlan araþtýrmalarda, kafein maddesinin kaslarý
koruduðu da ortaya çýkmýþtýr. Vücudun yaþlanmayla kas
gücünü kaybetmesi kahve içenlerde daha yavaþ gerçekleþiyor.
Spor sonrasý kahve kaslar için yakýt görevi görür
ve bir sonra egzersiz için daha güçlü olmanýzý saðlar.
SPORDAN ÖNCE VE SONRA KAHVE
MOLASI
Spor yapmadan 30-35 dakika önce içilen kahve
yað yakýmýna destek veriyor ve egzersizde daha çok kalori yakmanýzý saðlýyor. Üstelik bir fincan þekeriz kahvede sadece 1 kalori var.
Spor sonrasý kahve ise kaslar için yakýt görevi görür ve bir sonra egzersiz için daha güçlü olmanýzý saðlar.
Yoðun egzersizlerden önce içilen 2-3 bardak þekersiz kahvenin, spor aðrýlarýný azalttýðý ve aðrýlarý önlediði de biliniyor.
Kahveden tam anlamýyla fayda saðlamak için aþaðýdaki önerilere göz atýn...
- Kahve tüketiminde aþýrýya kaçmak yarar deðil
zarar verir. Kilonuza göre içebileceðiniz kahve miktarý
kilo baþýna 6 mg.dýr.
- Kahveyi her gün ayný saatte içmek kahvenin yarattýðý dehidrasyonun ortadan kalkmasýna sebep oluyor.
- Kahvenizi saðlýklý besinle birleþtirin. Kahve kremasý ve þeker kullanmak yerine, tarçýn ve badem sütü
ekleyebilirsiniz.
- Yatmadan en az 6 saat önce kahve tüketimini bitirin. Kahvenin geç saatlerde tüketilmesi uykusuzluk sorunu
yaratabilir.
(Haber Merkezi)
Tapu bilgilerine kolayca
ulaþýlabilecek
apu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBÝS) Projesi kapsamýnda
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü ve Türksat iþbirliði ile tapu bilgilerinin e-Devlet Kapýsý üzerinden vatandaþlara sunulmasý
çalýþmalarý sonuçlandýrýldý.
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðýndan yapýlan yazýlý açýklamaya
göre, söz konusu proje kapsamýnda e-Devlet þifresi, mobil veya
elektronik imzaya sahip tüm vatandaþlar "www.turkiye.gov.tr" internet adresinden kendilerine ait taþýnmazlarýn bilgilerine ulaþabilecek.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü ve Türksat iþbirliði ile
yürütülen hizmetten faydalanmak isteyen vatandaþlarýn tapu mü-
dürlüklerine baþvuruda bulunarak TAKBÝS sisteminde kimlik bilgilerinin giriþini saðlamalarý gerekiyor.
Tapu iþlemlerinin eksiksiz gerçekleþtirilmesi için toplumsal
duyarlýlýðýn arttýrýlmasý amacýyla 444 TAPU Hizmet Hattý uygulamasýnýn da sürdüðünün belirtildiði açýklamada, bölge müdürlüklerinde hizmet takip masasý uygulamalarý ile etik dýþý davranýþlarýn
önüne geçilmesi ve vatandaþ memnuniyetinin arttýrýlmasý için anketler yapýldýðý ifade edildi.
Bu kapsamda geçen yýl 150 bin vatandaþa uygulanan anketlere göre, memnuniyet oranlarýnýn ilk yýllara göre ciddi oranda artarak yüzde 97'ye ulaþtýðý kaydedildi.(Yaygýn basýn)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
Takvim Yapraðý
Seyredilmesi
Gereken Ýnsan…6
GÜNLÜK
Abdulkadir OZULU
20
2014
AÐUSTOS
Kim gülerek günah iþlerse,
aðlayarak Cehenneme
gider. Abdullah Müzenî
"Rahmetullahi aleyh"
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
04.11
05.47
12.51
16.36
19.42
21.10
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
Siyasetname’den seçmeler 2
S
Bu faslýn hikâyesi:
“Ýþittim ki, hükümdarlardan biri, aðýr iþitiyordu. Þöyle düþündü. Tercümanlýk ediyorlar.
Görevliler söz sýrasýnda ona doðruyu söylemiyorlar. Anlatýlaný tam olarak bilmeyince iþe uygun olmayan bir þey emrediyor. Buyurdu: “Zulme uðrayanlarýn kýrmýzý elbise giymeleri gerekir;
baþka hiç kimse kýrmýzý elbise giymesin. Böylelikle ben zulme uðrayanlarý tanýyayým.”
Padiþah bir file biner ve ovada dururdu. Kýrmýzý elbiselilerin toplanmasýný emrederdi. Sonra
kimsenin bulunmadýðý bir yerde dururdu. Onlarý
huzuruna birer birer getirtir, baðýra baðýra konuþmalarýný ister ve onlarý dinler, gerekeni yapar,
yaptýrýrdý. Böylelikle hiçbir þey ona gizli kalmazdý. Büyüklerin ve padiþahlarýn göstermiþ olduklarý bütün bu ve buna benzer ihtiyat tedbirle-
ri öteki dünya ve yapýlan iþten kurtuluþ içindir.
Zira bu dünya fani, bütün halk burada iðretidir.”
Padiþah her zaman memurlarýn ahvalinden
gafil olmamalýdýr. Onlarýn gidiþ ve siyretleri hakkýnda daima bilgi sahibi olmalýdýr. Onlardan bir
zulüm ve hýyanet vuku bulursa asla vazifede tutmamalýdýr; onu azletmesi, suçuna uygun ceza
vermesi gerekir ki, ötekiler ibret alsýnlar. Hiç
kimse siyaset korkusu ile padiþaha karþý düþünmeye cesaret etmesin.
Padiþah herhangi bir kimseye büyük bir
makam verirse, gizlice birini, bilmeyeceði þekilde, onun üzerine faaliyetlerini ve iþlerini
bildirmesi için müfettiþ yapmalýdýr.
Aristoteles Melik Ýskender’e þöyle dedi:
“ Kalemleri senin memleketinde geçerli
olan kimseleri incittiðin zaman ona (onlara)
tekrar vazife verme. Zira o, gizlice düþmanla
bir olur seni helak etmeye kalkar.”
Melik Perviz þöyle dedi:
Melikler dört grup insanýn günahýný görmemezlikten gelmemelidir. Birincisi onun
memleketine kastetmek günahýný iþleyenler,
Ýkincisi, haremine kastetmek günahýný iþleyenler Üçüncüsü, sýrlarýný tutmayanlar, Dördüncüsü dilleri melik ile gönülleri ise melikin düþmanlarý ile beraber olup siyaset güdenlerdir. Melik iþlerde uyanýk olursa, hiçbir þey ona gizli kalmaz.
(Son)
NÖBETÇÝ ECZANELER
YASEMÝN
BÝLGÝN
G.BEY MH.CEMÝLBEY
1.SK.3/A Y.GÖÐÜS
H.H.POL.KARÞISI 224 50 20
EÞREF HOCA CAD.NO: 4/A
GAZÝ SAÐLIK OCAÐI
KARÞISI
(sürecek)
Kaynak: Siyaset-name. Yazan Nizamü’lMülk, Çev. Prof. Dr. M. Altay Köymen. Kültür
Bakanlýðý Yayýnlarý. !000 temel eser dizisi. 1990
METEOROLOJÝ
223 03 00
Cep telefonlarýný ilk çaldýðýnda açmayýn
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
D
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
KUNDUZHAN
ÞENYURT
221-7455
ULUKAVAK
Melikþah’a sunulan bir siyaset kitabý
iyasetname adlý kitabýn 50 fasýl olduðunu ve
her bir fasýlda devlet iþlerinin görülmesinde
yöneticilerin sorumluluklarýna dair bir konu iþlenmiþ bulunduðunu önceki yazýmýzda belirtmiþtik. Kitabýn üçüncü faslý; zamanýn padiþahýnýn
haftada iki gün mezalim’e oturarak (halkýn
þikâyetlerini) dinleyerek, haklýyý haksýzdan ayýrmaktan, adalet daðýtmaktan halkýn sözünü
(þikâyetlerini) vasýtasýz, kendi kulaðý ile iþitmekten baþka çaresi olmadýðýna ve yazýlý þikâyetleri
bizzat kendisinin almasýna ve icap eden yazýl cevaplarý vermesine dairdir. Böyle yapýlýnca padiþahýn bu tutumu memlekete yayýlýr ve kötülük
yapmak niyetinde olanlarýn ve halka haksýzlýk
yapmak isteyen devlet adamlarýnýn yanlýþ davranýþa cüretleri kalmaz. Bütün zalimler korkar ve
hiç kimse cezalandýrýlma korkusuyla zulüm ve
yaðmaya cesaret edemez.
aþta Merhum Nazif ve Sela- Tefekkür
hattin Çebiler, Fakazlýlar, Dünyamýz
Ýbrahimler, Ýzzetler, Ziyalar, Osmanlar, Saliher ve Ömerlerin kalemleri cihadý manevinin yorulmaz ve þaþmaz talebeleri olacaktý.
Ýkinci bir Sav hükmüne geçen Ýnebolu, Selahattin Çelebinin Ýstanbul dan aydýðý teksir
makinesi ile "Bin kalemli Nur- Raþit Yücel
cu" iltifatýna sahip olacaktý..
rasityü[email protected]
Ýnebolu hala böyle bir güzel corumhakimiyet. net
belde dir..
O zamanda baþlayan bu Nur kervanýnýn yolcularý günden güne artmaktadýr.
Kaç defa çorbalarýný içtik…
Dört-beþ katlý hizmet binalarýnda dersler
dinledik…
Nice, merhum Seyfettinler gibi masum ve
güzel yüzlü talebeler yetiþti..
Halada yetiþmektedir..
Ye yetiþecektir…
Denizli ve Afyon zýndanlarýn da hicranlý
günler geçiren kahraman nur talebeleri üzülmeyiniz…
Nurlar aleme kendini ilan etmektedir…
Kin ve düþmanlýklar kendine baþka kýlýflar
geçirse de..
Ruhun þad olsun üstadým..
B
Hicri Kamerî:24 ÞEVVÂL: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:7 Aðustos 1430 Hýzýr:107
13
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
VEFAT EDENLER
1-Dodurga, Akkaya Köyü' nden gelme, Çimento
Fabrikasý' ndan emekli Çöplük Esnafýndan Ahmet
AKÇAN' ýn annesi, Taksici Esnafýndan Mehmet
YAZICI ve Þoför Esnafýndan Ahmet MESCÝ' nin
kayýnvalidesi; Þerife AKÇAN.
2-Sorkoðlan Köyü' nden gelme, Ali YILMAZ' ýn
eþi, Çelik Kapý Esnafýndan Ali Rýza YILMAZ' ýn annesi, Devlet Hastanesi' nden emekli; Döndü YILMAZ.
3-Bekdaþoðlu Köyü' nden gelme, Aþýr TÜFEKÇÝ' nin kýzý; Zöhre ALABAY.
4-Ahmet KUTSAL, Gülay CEYLAN ve Nuray KILIÇARSLAN' ýn babasý; Dursun KUTSAL.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
r. Demirhan, telefon ilk çaldýðýnda açýlmamasý
gerektiði tavsiyesinde bulundu.
Çukurova Üniversitesi'nde (ÇÜ) yapýlan araþtýrmada, elektronik aletlerin yaydýðý manyetik alanýn,
anne karnýndaki bebeðin etrafýndaki sývýdan alýnan
hücrelerdeki kromozomlarda bozulmaya neden olduðu belirlendi.
ÇÜ'den yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Týp Fakültesi Týbbi Biyoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi
Prof. Dr. Osman Demirhan baþkanlýðýnda, cep telefonu, kablosuz internet aðý, dizüstü ve tablet bilgisayarlardan yayýlan elektromanyetik dalgalarýn insan saðlýðý üzerindeki olumsuz etkilerini ortaya koymak için
yapýlan bilimsel çalýþma sonuçlandý.
Anne karnýndaki bebeðin sývýsýndan alýnan hücre örnekleri üzerinde çalýþan uzmanlar, çalýþmada manyetik alana maruz kalan kültürlerde yeni oluþan kromozomlarda hasar
tespit etti.
Prof. Dr. Demirhan, manyetik alanlarýn özellikle
cep telefonlarýnda daha yaygýn olduðunu, bu telefonlara insanlarýn sürekli maruz kalma olasýlýðýnýn da
yüksek olduðunu belirterek, "10 yýldan fazla cep telefonu kullanmak veya manyetik alana maruz kalmak
kanseri tetikliyor, arttýrýyor ve uyarýyor" ifadesini kullandý.
2.8813
2.8817
ANNE KARNINDAKÝ BEBEÐÝN ETRAFINDAKÝ SIVI ÜZERÝNDE DENEY
Ýnsanlarýn günlük yaþantýsýnýn manyetik alanlar
içerisinde geçtiðine dikkati çeken Demirhan, bu alanlarýn insana etkilerini araþtýrma amaçlý yaptýklarý çalýþmanýn sonuçlandýðýný kaydetti.
Çalýþmada anne karnýndaki bebeðin etrafýndaki
sývýyý kullandýklarýný bildiren Demirhan, deneylerini
insan üzerinde yapma olasýlýklarý olmadýðý için bebeðin etrafýndaki sývý içerisindeki hücreleri kültür ortamýna aldýklarýný, bu ortamlardaki hücreleri manyetik alana maruz tutarak deðerlendirme yaptýklarýný aktardý.
Demirhan, þu bilgileri verdi:
"Anne karnýndaki bebeðin etrafýndaki sývý içerisindeki hücreleri, önce normal kültür ortamýna aldýk. Daha sonra ise bu hücreleri kültür
ortamýnda 900 ve bin 800 megahertzlik olmak üzere
iki grupta çalýþmamýzý gerçekleþtirdik. Her gurubu da
kendi içerisinde 3, 6 ve 12 saat olmak üzere 3’er
gruplara ayýrdýk. Manyetik alana maruz býraktýðýmýz
kültürlerin 12 gün boyunca kontrolünü yaptýk. Çalýþmamýzýn sonucunda, yeni oluþan kromozomlarda bozulmalar tespit ettik."
Demirhan, kromozomlarda ortaya çýkan bozulmalarýn gen yoluyla nesilden nesile de geçebildiðine
dikkati çekti.
2.1623
2.1627
Gram
ALIÞ
90,22
SATIÞ
90.26
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6973
20 AÐUSTOS 2014
ÇARÞAMBA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 ÇARÞAMBA
www.corumhakimiyet.net
20 AÐUSTOS 2014
Imece usulü tarhanalar hazýr
O
Enise Aðbal
smancýk'ta yaþayan kadýnlar en önemli tüketim
maddeleri arasýnda yer alan geleneksel tarhana yapýmýna baþladýlar.
Osmancýk'ýn Esentepe Mahallesi'nde yaþayan kadýnlar kýþýn en özel yiyeceklerinden biri olan tarhanayý
imece usulü ile üreterek hem iþi kolaylaþtýrýyorlar hem
de komþular arasýndaki iliþkilerin geliþmesine katkýda
bulunuyorlar.
Sahip olduðu besin deðerleriyle þifa kaynaðý olan
tarhananýn yapýmý için gerekli olan biber, soðan, domates, süzme yoðurt, tarhana otu, nane gibi malzemeleri
köylerden ya da ilçe yerli ürün pazarýndan temin ettiklerini söyleyen kadýnlar belirli aþamalardan geçirdikleri bu
malzemelere tuz ve un ilave ederek geniþçe bir kapta yoðurduklarýný ve hamur elde ettiklerini söylediler. Ekmek
hamuru kývamýndaki bu hamurun üzerine un serptikten
sonra üzerine bir bezle örtüp bir gece beklediklerini söyleyen kadýnlar ekþi tarhana sevenlerin tarhana hamurunu
birkaç gün bekletebileceklerini belirttiler.
Tarhana hamurunun taþmamasý için kabýn geniþ olmasýnýn önemine dikkat çeken kadýnlar ertesi gün hamurun tamamýný küçük bezeler halinde, unlanmýþ bir çarþafa sererek gün ýþýðýnda kurumaya býraktýklarýný, hafif kuruyan hamurlarý zaman zaman çevirerek parçalara böldüklerini kaydettiler.
Ne çok sert ne de çok yumuþak olan tarhanalarýn
kuruma iþleminin ardýndan ovma ve eleme iþlemlerine
geçen kadýnlar, geniþ tepsilere pay ettikleri tarhanalarýn
üzerilerini bir bezle örterek evlerinin bir köþesinde yaklaþýk 1 hafta kadar iyice kurumaya býraktýklarýný, bu bekleme aþamasýnda tarhanalarýn günde bir kaç kez arada
karýþtýrýlmasý gerektiðini aksi takdirde iyice kurumayan
tarhananýn kurtlanabileceðini vurguladýlar.
Tarhana yapýmýnýn zahmetli bir iþ olduðunu söyleyen kadýnlar, bütün bir günün tarhanaya ayrýlmasý ve sürekli kontrol edip, evirip çevirmek gerektiðini söylediler.
Osmancýklý kadýnlar tamamen organik olarak hazýrladýklarý tarhanayla hem ev ekonomisine katký saðladýklarýný hem de sofralarýnýn lezzetini arttýrmanýn mutluluðunu çekilen tüm zahmete deðdiðini anlattýlar.
Mahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný
Baba
sözler 12
* Ey oðul;
Ýstediðim gibi yaþarým deme hakkýn
var lakin kaynaklarý istediðim gibi
harcarým deme hakkýn yok. Çünkü dünya
da yalnýz baþýna deðilsin. Sende herkes
gibi sadece birisin.
* Ey oðul;
Yapacaklarýný yaz ki unutmayasýn.
Yazdýklarýný da yap ki boþuna kâðýtta
kalmasýn.
* Ey oðul;
Osmancýk'ta yaþayan kadýnlar en
önemli tüketim maddeleri arasýnda
yer alan geleneksel tarhana
yapýmýna baþladýlar.
Kadýn eli deðince...
Eskiden akrabalarý ziyaret edebilmek
için erinilmez köylerden köylere,
þehirlerden þehirlere gidilirdi. Ya þimdi
ayný þehirde ayný mahallede ve hatta ayný
apartmanda yaþayýp birinci derece
akrabalarýmýzýn bile kapýsýný çalamýyoruz.
Sen akrabalarýný unutmayanlardan ol oðul.
* Ey oðul;
Önceden vefa vardý özümüzde. Lakin
zamanýmýzda sade adý dolaþýyor
sözümüzde. Sen vefasýz olma.
* Ey oðul;
Tanýmadýðýn biri hakkýnda hüküm
verirken hüsnü zanný, su izana tercih et.
Kaybetsen de mutlak kazanýrsýn. Nasýl olsa
yevmü kýyamette maskeler düþmeyecek
mi?
* Ey oðul;
Sultan Aslan
O
Gölbel Göletinde balýklandýrma çalýþmalarý yapýldý.
8 bin yavru sazan
Gölbel’e býrakýldý
G
Enise Aðbal
ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca yürütülen
Göletlerin Balýklandýrýlmasý Programý çerçevesinde
Gölbel Göletinde balýklandýrma çalýþmalarý yapýldý.
Bakanlýk tarafýndan programlanan faaliyetler çerçevesinde, göl ve göletlerde balýklandýrma çalýþmalarý
devam ediyor. Program çerçevesinde 8 bin adet yavru
sazan Gölbel Göleti’ne býrakýldý.
Osmancýk Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, 2014 yýlý balýklandýrma programý çerçevesinde Akdeniz Su Ürünleri
Araþtýrma Enstitüsünde üretilen ve ilçeye tahsis edilen 8
bin adet yavru sazan balýðý, teknik elemanlar tarafýndan
12 Aðustos 2014 tarihinde ilçe sýnýrlarý içerisinde bulunan Gölbel Göleti’ne býrakýldý.
Açýklamanýn devamýnda, “Ýlçemizde yapýlan bu çalýþmalarla göletlerimiz de balýk popülasyonlarýnýn desteklenmesi, göl ekosisteminin canlý tutulmasý ve yöre
halkýnýn iç su balýkçýlýðýndan daha çok istifade etmesi
hedefleniyor. Balýklandýrma faaliyetleri yöre halký tarafýndan da ilgi ve memnuniyetle karþýlanýyor. Ýlçemizdeki göletlerde daha önceki yýllarda da balýklandýrma çalýþmasý yapýldýðýndan göletlerde ekosistem canlýlýðýný sürdürmekte olduðu gözlemlenmekte ve bu çalýþmalar neticesinde balýk stoklarýnýn daha da artacaðý planlanmaktadýr." denildi.
Enise Aðbal
smancýk'a baðlý
Kumbaba
köyünün bayan
muhtarý Sultan Aslan,
köyünü güzelleþtirmek
için kollarý sývadý. 50
yaþýndaki Aslan,
muhtarlýk yaptýðý
köyünde, sorunlarýn
çözümü için büyük
çaba gösteriyor.
Osmancýk'ýn ilk
ve tek kadýn muhtarý
olma özelliði de
taþýyan Aslan yaptýðý
baþarýlý
çalýþmalarýndan dolayý
hem köy sakinleri hem
de ildeki tüm kamu
kurumlarýndan takdir
topluyor. Ayrýca diðer
köy muhtarlarýna da
örnek oluyor.
Göreve geldiði
günden itibaren tek
amacýnýn hizmet
olduðunu, muhtar
olduðu günden bu yana
köyün eksikliklerini
gidermek için çaba
gösterdiðini kaydeden
Aslan, “Köyümüzün
bir takým çevresel
sorunlarý vardý. Bu
sorunlarý tespit edip
çözümlemeye baþladýk.
Çevre temizliði
konusundaki sýkýntýlarý
her hanenin önüne
aldýðýmýz çöp bidonlarý
ile giderdik. Çöp
Osmancýk'a baðlý Kumbaba köyünün bayan muhtarý
Sultan Aslan, köyünü güzelleþtiriyor.
bidonu olmayan hane
kalmadý. Köyümüzde
tehlike arz eden metruk
kullanýlmayan 5 adet
ev tespit ettik. Ýl Özel
Ýdare’ye durumu arz
edip, ev sahiplerine
ulaþarak yýkým
konusunda anlaþtýk.
Evler ev sahiplerinin
iþbirliði yaptýklarý
uzmanlar tarafýndan
kontrollü bir þekilde
yýkýldý. Bozuk olan köy
yollarýmýzýn onarýmý,
köy mezarlýðýmýzýn
temizliði ve çevre
düzenlemesi gibi
birçok konuda ilgililere
müracaat ederek
onlarýnda onayý ve
desteði ile çalýþmalara
baþladýk, birçoðunu
sonlandýrdýk.” dedi.
Eski okul yeni
düðün salonu
Köyünü
güzelleþtirmek için
seçim meydanýnda
verdiði sözleri tek tek
yerine getiren Aslan,
2012 yýlýnda taþýmalý
eðitim sistemine
geçilmesi ile kapatýlan
köy okullarý binasýnýn
çürümemesi için ilgili
kurumlarla irtibata
geçtiklerini söyledi.
Çürümeye yüz
tutmuþ okul binasýnýn
sosyal ve kültürel
aktivitelerle
deðerlendirilmesi
konusunda köy halký
ile birlikte harekete
geçtiklerini belirten
Aslan, þunlarý söyledi;
“Okul binamýz
kullanýlmadýðý için
zamanla metruk bir
görüntü halini almýþtý.
Gerekli
baþvurularýmýzýn
ardýndan binanýn
bakým onarým ve
boyama iþlemini köy
halkýmýzla birlikte
yaptýk. 7 den 70'e
imece usulü tüm
köylülerimiz ile birlikte
ellimizden geleni
yaparak kullanýlmayan
okul binamýzý tamir
ettik, boyadýk,
bahçesini temizledik.
Bahçesini parke taþlarý
ile döþemek istiyoruz.
Bunun için gerekli,
olan giriþimlerimizi
yaptýk. Kullanýlmayan
köy okul binamýzýn
bahçesini düðünler ve
Çörekçi ailesinden Koyunbaba
Vakfý’na giyim yardýmý
O
smancýk'ýn tanýnmýþ ailelerinden
Çörekçi ailesi Koyunbaba
Vakfý'na giyim yardýmýnda bulundu.
Osmancýk esnaf eþrafýndan,
emekli okul müdürü merhum Mahmut
Çörekçi adýna ailesi tarafýndan
Koyunbaba Eðitim ve Kültür Vakfý'na
250 adet giyim yardýmýnda
bulunulduðu öðrenildi.
Koyunbaba Eðitim ve Kültür
Vakfý Emrullah Koçak 1995 yýlýnda
kurulan vakfýn alan el ile veren el
arasýnda köprü olduðunu belirterek
giyim desteðinde bulunan Çörekçi
ailesine teþekkür etti.
8 bin yavru sazan gölete býrakýldý.
deðiþik sosyal
aktiviteler için
kullanmayý
düþünüyoruz. Yine
bakýmýný yapýp, onarýp
boyadýðýmýz okul
binamýzý da sosyal ve
kültürel faaliyetler
yapmak için kullanýma
açmayý düþünüyoruz.
Köyümüzü
güzelleþtirmek ve
modern bir hale
getirmek için elimden
gelenin fazlasýný
yapmaya her zaman
hazýrým. Köyümüzle
ilgili tüm sorunlarý en
kýsa zamanda çözüme
kavuþturacaðýz.
Köyümüze bir kadýn
elinin deðmesi
gerekiyordu.
Köyümüz için
yapmayý
düþündüðümüz tüm
projelerde ve
çalýþmalarda bizleri
yönlendiren ve destek
olan tüm
bürokratlarýmýza ve her
zaman yanýmda olan
Kumbaba köyü
halkýma teþekkür
ediyorum.”
Koçak yapýlan giyim yardýmý ile
ilgili olarak yaptýðý açýklamada,
"Geçirdiði trafik kazasý sonrasý 7
Temmuz 2007 vefat eden merhum
Mahmut Çörekçi adýna ailesi tarafýndan
Vakfýmýza 250 adet giyim yardýmýnda
bulunulmuþtur. Yapýlan giyim yardýmý
vakfýmýz tarafýndan tespit edilen ilçe
merkezinde ve köylerde bulunan ihtiyaç
sahibi ailelere teslim edilmiþtir.
Vakfýmýza nakdi ve ayni yardýmda
bulunan tüm hayýrseverlere ve giyim
yardýmýnda bulunan Çörekçi ailesine
teþekkür ederiz.” dedi.
Emrullah Koçak
(Haber Merkezi)
Yarým asýrlýk ömrümde insanlar
tanýdým sofradaki pasta için 'lütfen önce
siz' dedi. Yine insanlar tanýdým ayný pasta
için 'kesinlikle biz' dedi ve hepsini yedi.
Sen sen ol gerektiðinde 'lütfen önce siz '
demesini becerebil oðul. Unutma ki hiçbir
pasta bedende baki kalmaz. Ahirde def-i
hacet yoluyla def olur ve hatta ölçüsüz
yersen ishal yapar da gece yataðýnda mýþýl
mýþýl uyutmaz.
* Ey oðul;
Deðerleri hep koru. Lakin deðerleri
korumaya çalýþýrken 'diðerleri' de koru. Örf
ve adetlerde orta yolu tercih et ki, âdetimiz
deyip çevreyi rahatsýz etmeyesin.
* Ey oðul;
Hoþgörüyü kaybeden toplumlarýn
çocuklarý, gelecek için kavga sofrasýna
kaþýklarýný þimdiden hazýrlarlar. Sen
hoþgörünü her daim muhafaza etmeye
çalýþ ki barýþ ola.
* Ey oðul;
Saðdan-soldan, yukarýdan-aþaðýdan,
güzel bulduðun her þeyi al Yaradan
kýzmaz. Lakin bazen rahatsýz olur bizim
cahil Müslüman. Sende de onu takma.
* Ey oðul;
Bazen AYNI görüþten olan
arkadaþlarýmdan çok AYRI görüþte olan
arkadaþlarýmý seviyorum. Kýrmýzý
çizgilerini aþmadýðý müddetçe sende
sevmesini bil.
* Ey oðul;
Hoþgörü limanýnýn kapýsýna zincir
vurma ki, ihtiyaç halinde gemiler yanaþýp
güvenle demir atabilsin.
* Ey oðul;
Diyorum ki: bu dünyanýn vardýr birde
ahiri. Sende diyorsun ki: takma kafana
hallederiz heri. Ama oðul
halledilemeyecek iþler vardýr unutma.
* Ey oðul;
Seni yakinen tanýyanlar zaten sever.
Önemli olan tanýma fýrsatý bulamayanlara
sevilebileceðini gösterebilmendir.
Bununda kestirme yolu ön yargý
zincirlerini kýrýp hoþgörü penceresinden
bakýp 'babasý þu' dur o halde 'bebesi de bu'
dur dememendir.
ÖÐRETMENÝME VEFA- 14:
Kendisinden hayat adýna çok þeyler
öðrendiðimiz Osmancýk ÝHL (1981)
emekli öðretmeni- müdürü Mustafa
BALCI hocamýzý saygýyla yâd ediyor,
hayýrlý ömürler diliyorum. (yazara öneri eleþtiri: 536 5681141)
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
‘Rotasyona zemin hazýrlayanlar
timsah gözyaþý döküyor’
T
Enise Aðbal
OÇ BÝR-SEN Çorum Þube Baþkaný
Yusuf Þahinbaþ, “Zorunlu rotasyona zemin
hazýrlayanlar
bugün
timsah gözyaþý döküyorlar” dedi.
Sendika olarak,
Orman Genel Müdürlüðü’nün, sosyal taraflarýn
görüþ ve önerilerini dikkate almadan çýkardýðý
Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði'nin asla
günün koþullarýna uygun olmadýðýný ve bir an
önce deðiþtirilmesi gerektiðini aylardýr alanlardan haykýrdýklarýný
belirten Þahinbaþ, Orman Genel Müdürlüðü
personeline bugün uygulanan atama ve yer
deðiþtirme yönetmeliklerinin çalýþanlarý maðdur ettiðini vurguladý.
Þahinbaþ, “Maðdur
olan çalýþanlarýmýzýn
vebali de OGM'nin önceki yýllarda uyguladýðý
atama ve yer deðiþtirme
yönetmeliklerinin hepsine dava açarak, söz
konusu yönetmeliklerin
bugünkü haliyle yayým-
TOÇ BÝR-SEN Çorum Þube Baþkaný Yusuf Þahinbaþ
lanmasýna sebep olanlarýn, yani Gezi olaylarýnda 3 aðaçla bir milletin
sözde uyanýþýný bekleyenler ve bugüne kadar
çalýþanlarýmýzýn hiçbir
sorununun çözümü için
çalýþmayarak "çamur at,
tutmazsa izi kalsýn" felsefesi ile hareket edenlerindir. Bunlarýn iþ bilmezliði ve aymazlýðý,
bugün yüzlerce orman
çalýþanýmýzý ve ailelerini
çok zor bir duruma itmiþtir. Daha önceki yýl-
larda kurum tarafýndan
uygulanan yönetmelikleri, sýrf "iþ yapýyor, çalýþýyor" gibi gözükmek
için sonuçlarýný düþünmeden kurumlarla çatýþarak mahkemeye taþýyan, sadece üyelerinin
deðil tüm çalýþanlarýn
hayatlarýný tepe takla
eden oda yönetimleri ve
sendikalar bugün timsah
gözyaþlarý dökmektedir.
Þimdi soruyoruz;
dün Orman Genel Müdürlüðü Personelinin
Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði Resmi
Gazete'de yayýmlandýðýnda dönemin genel
müdürünü arayýp teþekkür eden iþ bilmezler,
bugün ne deðiþti de timsah gözyaþý döküp, güya rotasyona karþý platform oluþturuyorsunuz?
Dün mü aklýnýz baþýnýz
da deðildi, yoksa bugün
mü? Yoksa bunca orman çalýþanýnýn yerleriyle yurtlarýyla oynadýðýnýzý sonradan mý fark
ettiniz?
Söz konusu yönetmeliklerin bugünkü haliyle uygulanmasýna sebep olanlarýn, timsah
gözyaþý döküp sonra kapalý kapýlar arkasýnda
sevinenleri, çalýþanlarýmýzýn ve kamuoyunun
takdirlerine býrakýyoruz.
Orman Genel Müdürlüðü'nü ise bir kez daha
acilen yapýlan atamalarý
gözden geçirmeye, yüzlerce çalýþanýmýzýn aile
düzenlerini periþan edecek yönetmeliði çalýþanlarýmýzý maðdur etmeyecek þekilde yeniden
düzenlemeye çaðýrýyoruz.” diye konuþtu.
Gül’den rotasyon tepkisi
Gülesin Aðbal Demirer
Yapýlan atamalarda uzmanlýk tamamen göz ardý edilmekte (Araþtýrma, Silviürk Tarým Orman Sen Ýl Temsilcisi Necati
kültür, Amenajman, Kadastro, Koruma
Gül, Orman Genel Müdürlüðünde, rotasvb.) ve farklý alanlara atama yapýlarak kuyon uygulamasý adý altýnda yapýlan tayinlerin
rumsal hafýza yok edilmektedir.
kýyýma dönüþtüðünü, bahse konu kurumun,
hukuksuz uygulamalarýn merkezi, kanun ve
Orman Genel Müdürlüðü; Meslek
kural tanýmayan idarecilerin idare ettiði ve çaörgütlerimizin Danýþtay'da açtýðý iptal dalýþanlarýna zulmeden bir kurum haline geldiðivalarý sonucunda yürürlükleri durdurulan
ni iddia etti.
atama yönetmeliklerinden kaçýnmak için,
yönetmelikle yapýlmasý gereken "ilk defa
Ýþte o açýklama; "Orman Genel Müdürlüiþletme müdürü yardýmcýlýðý, iþletme müðünde; 13/10/2013 tarihli Resmi Gazete'de
dürlüðü, bölge müdür yardýmcýlýðý ve
yayýmlanan ancak Orman Mühendisleri Odabölge müdürlüðüne yapýlacak atamalarý",
sý ve Ormancýlýk Alanýnda Faaliyet Gösteren
657 sayýlý Devlet Memurlarý Kanuna ayÖrgütlü Sendikalarca yürütmenin durdurulNecati Gül
kýrý olarak yürürlüðe koyduðu 3/1/2014 tamasý ve iptali istemli, Danýþtay'da davasý derih ve 7 nolu Bakanlýk oluru ile yapmaya baþlamýþtýr.
vam eden; "Orman Genel Müdürlüðü Personelinin Atama ve Yer Deðiþtirme Esaslarýna Ýliþkin Yönetmelik''''
Meslek örgütlerimiz; hukuka aykýrýlýðý açýk olan bu
hükümlerine dayanarak, zorunlu rotasyon uygulamasý
olurun da iptali için Danýþtay 2 inci Dairesinde dava açadý altýnda hukuka aykýrý atamalarla adeta kýyým yapýlmýþ ve davada verilen 17/6/2014 tarih ve E:2014/1289
makta, binlerce çalýþan ve aileleri sürgün edilerek maðsayýlý kararda, "Kamu görevlilerinin atanma ve görevde
dur edilmektedir. Atamalarý yapan yöneticiler durumu
yükselmelerine iliþkin koþullarýn kariyer ve liyakat ilkeizah edememekte, yapýlan iþlem için sadece; "Bakan'ýn
leri ile yürütülen kamu hizmetinin niteliði, görevin önem
talimatý" diyebilmektedirler.
ve özelliðinin birlikte deðerlendirilerek üst hukuk kurallarýna uygun olarak objektif koþullara baðlanmasý ve geOrman Genel Müdürlüðü; gerçekleþtirdiði atamanel düzenleyici iþlem olan yönetmeliklerle düzenlenmelarda ehliyet, liyakat, mesleki deneyim ve hakkaniyet ilsi gerekmekte olup, yönetmelik ile düzenlenesi gereken
kelerini ihlal etmekte, hukuka aykýrýlýðý açýkça belli olan
personele iliþkin esaslarýn yönerge ve olurla düzenlenyönetmeliðin ortaya koyduðu hükümlere dahi uyulmamesine olanak bulunmamaktadýr.” denilerek 3/1/2014
maktadýr.
tarihli ve 7 nolu Bakanlýk olurunun yürütmesi durdurulÞöyle ki;
muþtur.
Hukuksuzluk örneði olan yönetmelik hükümlerine
Hukuken yok hükmünde olan bu Bakanlýk oluru ve
göre, atama baþvurularý Ocak ve Aðustos aylarýnda yabu olurun Ýçinde yer alan diðer Bakanlýk oluruna dayapýlmasý gerekirken buna uyulmamýþ, baþvurularýn önce
narak; ilk defa iþletme müdürü yardýmcýlýðý, iþletme mü23/05/2014, daha sonra 30/05/2014 ve en son
dürlüðü, bölge müdür yardýmcýlýðý ve bölge müdürlüðü06/06/2014 tarihine kadar yapýlmasý istenilmiþ ve böylene yapýlan yandaþ atamalarý derhal iptal edilmeli, hukukce, yönetmeliðin süre kýsýtý ihlal edilmiþtir.
suz düzenlemeyi çýkaranlar ile bu olura dayanarak atama
Rotasyon belli gruplara uygulanmýþ, kanunen
yapan ilgililer hakkýnda soruþturma baþlatýlmalý, bu atakapsam dýþý kalmasý gereken Orman Mühendisleri Odamalar nedeniyle uðratýlan Devlet zararlarý sorumlularsý ve sendika yöneticileri ile temsilcileri de kapsama dadan tazmin edilmelidir.
hil edilmiþtir. Ayrýca özellikle platformumuza üye kuruOrman ve Su Ýþleri Bakaný Sayýn Prof. Dr. Veysel
luþlarýn üyelerinin yapmýþ olduklarý tercihler dikkate
Eroðlu göreve geldiðinden buyana uyguladýðý politikaalýnmamýþ, tercih etmedikleri yerlere adeta sürgün edillar, ormancýlarýn aleyhine tabloyu çok aðýrlaþtýrmýþ ve
miþ, tercih ettikleri yerlere ise daha düþük puanlý yanormancýlýk kamuoyunda ormancýlarý sevmeyen ve üvey
daþlar atanmýþtýr.
evlat muamelesi yapan Bakan olarak algýlanmasýna seYönetmenliðe göre atamalarýn öncelikle 4'üncü ve
bep olmuþtur. Ormancýlar yersiz yurtsuz býrakýlmýþ, or3'üncü bölgelerden baþlayarak yapýlmasý gerekirken;
manlarýn aleyhine, Anayasaya aykýrý birçok mevzuat çýyandaþ sendikanýn baskýsýyla bu kural ihlal edilmiþ,
karýlmýþ, çalýþanlarýn huzuru bozulmuþ, meslek örgütleonurlu duruþ sergileyen kýdemli personel 4'üncü bölgeri ve bazý sendikalar hedef alýnmýþtýr.
ye atanýrken, yeni iþletme müdürü olan bazý yandaþlar
himaye edilerek 1 'inci bölgeye atanmýþtýr.
Tüm bu olup bitenler karþýsýnda Sayýn Bakan'a soruyoruz;
Bazý çalýþanlar rotasyon kapsamýnda olmadýklarý
halde, demokratik haklarýný kullanýrlarken onurlu duruþ
Bakanlýðýnýza baðlý diðer baðlý kuruluþ genel mügöstererek yandaþ sendikaya üye olmadýklarý için rotasdürlüklerinde, Orman Genel Müdürlüðüne benzer rotasyon uygulamasý adý altýnda keyfi atamalara tabi tutulyon uygulamasý var mýdýr?
muþlardýr. Orman idaresince; bu þekilde haksýzlýða uðraOGM’de liyakatsiz ve yeterli bilgiye sahip bulunyan meslektaþlarýmýzýn itirazlarýna karþýn "gidin hakkýmayan personel yöneticilerince hazýrlanan mevzuat yünýzý mahkemelerde arayýn' biçiminde fütursuzca cevapzünden yýpranmanýz ve ormancýlýk meslek kamuoyunda
lar verilmekte, meslektaþlarýmýz ve ailelerine zulüm yairtifa kaybetmeniz sizi rahatsýz etmiyor mu?
pýlmaktadýr.
Bu haksýz ve hukuksuz personel atamalarý ile kuOrman Genel Müdürlüðünün geçmiþ yönetimleri,
rallara uyulmadan düzenlenen hukuk dýþý atama ve yer
ormanlarýn yangýnlardan olumsuz etkilenmemesi için,
deðiþtirme
mevzuatýnýn gerçek uzmanlarýn görüþlerini
orman yangým mevsiminde tüm izinler dahi yazýlý emir
alarak yeniden deðerlendirmeyi düþünmüyor musunuz?
ile durdururlar iken, günümüzün yöneticileri, yangýnlar
Buradan basýn aracýlýðý ile tüm çalýþanlarýmýza ve
açýsýndan en kritik günlere girdiðimiz bu dönemde meskamuoyuna ifade etmek isteriz ki; Ormancýlýk Meslek
lektaþlarýmýzýn yangýn tecrübesi olup olmadýðýna bakve Emek örgütleri Platformu olarak, hukuka aykýrý þekilmaksýzýn atamalar yapmakta, ormanlarýn geleceðini tehde kýyýma uðrayan meslektaþlarýmýzýn her zaman yanýnlikeye sokmakta ve adeta yangýnýn üzerine körükle gitdayýz ve yanýnda olmaya devam edeceðiz. Hukuki zemektedirler. Böylece Orman idaresinin yöneticileri, kýminde haklarýný sonuna kadar savunacaðýz. Bu zulmü
yým derecesine varan bu atamalarý ile orman yangýnlarý
yapanlar ve çalýþanlarýna yapýlmasýný reva görenlerle her
açýsýndan çok büyük risk üstlenmekte ve yangýnlarýn çýplatformda mücadele edeceðimizi bir kez daha ifade edikýþ nedenlerini kamuoyuna açýklayamayacak biçimde
yoruz."
vebal altýnda kalmaktadýrlar.
T
15
Valilik vatandaþýn
talebini uygun bulmadý
Cemilbey Caddesi sakinlerinin talepleri uygun bulunmadý.
C
Enise Aðbal
emilbey Caddesi
sakinlerinin,
refüjlerdeki demirler
ile yaya geçitlerinin
yetersiz kalmasý ve
var olan yaya
geçitlerinin
kapatýlmasý sorunlarý
ile ilgili Valilik’ten
açýklama yapýldý.
Vatandaþýn
taleplerine olumlu
cevap vermeyen
açýklamada þunlar
kaydedildi;
“18.08.2014
tarihinde yerel
basýnýmýzda yer alan
Mimar Sinan
Mahallesi Cemilbey
Caddesi orta
refüjünde bulunan
ferforjelerin
sökülerek geçit
açýlmasý istekleri
Valiliðimizce
incelenmiþ olup,
burada bulunan
ferforjelerin
kaldýrýlarak yaya
geçidi açýlmasý için
2011 yýlý içerisinde
de giriþimde
bulunulduðu, ancak
bu uygulamanýn
trafik akýþýnda
olumsuzluklara
sebebiyet
vereceðinden uygun
görülmediði
anlaþýlmýþtýr.
Yerinde yapýlan
incelemede yaya
geçidi açýlmasý
istenilen mevkiinin
etrafýnda 69 ve 57
metre önce ve sonra
2 adet yaya
geçidinin mevcut
olduðu görülmüþtür.
Kamuoyuna
duyurulur.”
Çorum Valiliði
basýna yansýyan haberler
üzerine açýklama yaptý.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
5. KARÝKATÜR YARIÞMASI
KATKILARIYLA
KONU: Sosyal Medya
Çaðýmýzýn teknolojik geliþmeleri ýþýðýnda literatürümüze giren 'Sosyal Medya', internet üzerinden
karþýlýklý ve eþ zamanlý bilgi paylaþýmýna imkân saðlayan iletiþim sistemidir.
Gazete, dergi, radyo ve televizyon gibi geleneksel medyadan bazý farklýlýklar gösteren sosyal medya,
internet eriþimi sayesinde giderek yaygýnlaþýyor.
Zaman ve mekân sýnýrlamasý olmadan haber paylaþýmýnýn, yorum ve tartýþmanýn esas olduðu bir
insanî iletiþim þekli olan sosyal medya, bu açýdan insan hayatýnýn vazgeçilmezleri arasýna girmeye baþladý.
Bu yýl 5.'sini düzenlediðimiz geleneksel karikatür yarýþmamýzla dünya çapýnda büyük bir haberleþme akýmý oluþturan 'Sosyal Medya' olgusuna dikkat çekmeyi istedik.
Konuyu mizah penceresinden yansýtmak isteyen tüm karikatüristlerin eserlerini bekliyoruz.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
* Yarýþma amatör, profesyonel tüm karikatürcülere
açýktýr.
* Çizim tekniði serbesttir. Karikatürler bilgisayar çýktýsý
olarak gönderilecekse orijinal imzalý(ýslak imza) olmasý
gerekmektedir.
* Karikatür boylarý en az A4 (21x29.7 cm) en fazla A3
(29.7x42 cm) olmalý herhangi bir zemine yapýþtýrýlmamalýdýr.
* Gönderilecek karikatürler daha önce hiçbir ulusal ve
uluslararasý yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Seçici
kurulun ayný ya da benzer saydýðý veya baþka bir
karikatürcüye ait olduðunu bildiði karikatürler deðerlendirilmeyecektir. Her tür olasý tartýþmalar, çalýntýlýk ve
benzer iddialarýnýn sorumlusu katýlýmcý olacaktýr.
* Yarýþmacýlar karikatürlerinin arkasýna ad-soyad,
adres, tel ve e-posta bilgilerini yazmalýdýrlar. Özellikle
genç çizerler doðum tarihlerini de eklemelidirler.
* Yarýþmacýlar en fazla 5 adet karikatür gönderebilirler.
* Karikatürler en geç 26/09/2014 tarihine kadar belirtilen adrese gönderilmelidir.
* Sonuçlar tüm katýlýmcýlara iletilecek ve yarýþmacýlarýn
e-postalarýna gönderilecektir.
* Ödül alan ve sergilenmeye deðer bulunan eserler bir
albümde toplanacak, karikatürü bu çalýþmada yayýnlananlara albüm gönderilecektir.
* Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ücretleri
karþýlanacak olup, ödüller imza karþýlýðýnda sergi
açýlýþýnda verilecektir.
* Ödül töreni sergi ile birlikte yapýlacaktýr. Sergi
açýlýþýna katýlmayanlarýn ödülleri verilmeyecektir.
* Katýlýmcý ödül alsýn veya almasýn karikatürlerin her
türlü kullaným haklarýný Çorum Gazeteciler Cemiyeti'ne
devreder.
* Yarýþmaya gönderilen karikatürler hiçbir þekilde iade
edilemez.
* Yarýþmaya gönderilen eserler hiçbir din, ýrk, mezhep
ve zümreyi rencide edici olmamalýdýr.
* Yarýþmada ayný sanatçýnýn birden fazla eseri ödül
alýrsa, büyük ödül sanatçýya verilecek, diðer ödüller için
seçici kurul tekrar deðerlendirme yapacaktýr.
* Çalýþmalarýný yarýþmaya gönderen tüm katýlýmcýlar
yukarýdaki þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Sanatçýlarýmýza baþarýlar dileriz
ÖDÜLLER:
SEÇÝCÝ KURUL:
ALÝ ÞUR (Karikatürist)
ALTAN ÖZESKÝCÝ
(Karikatürcüler Derneði Çorum Temsilcisi)
ERDOÐAN ORUÇ (Karikatürist)
KADÝR YÜKTAÞIR (Karikatürist)
KORAY ÞENYUVA (Harita Mühendisi)
NÝLGÜN ÇEVÝK (Çorum Belediyesi Danýþmaný)
SADIK ÖRGEL (Gazeteci)
YILMAZ BAÞ (Karikatürist)
Birincilik
Ýkincilik
Üçüncülük
1. Mansiyon
2. Mansiyon
3. Mansiyon
:
:
:
:
:
:
2.000 TL
1.500 TL
1.000 TL
500 TL
500 TL
500 TL
- Gençlik Ödülü - 5 Adet (18 yaþýndan küçük çizerlere)
Plaket ve Karikatür Albüm Seti
Not: Özel ödüllerde plaketler Çorum Gazeteciler Cemiyeti,
Karikatür Albüm Seti ise Karikatürcüler Derneði Çorum
Temsilciliði tarafýndan verilecektir.
SON KATILIM TARÝHÝ: 26.09.2014
ADRES: Çorum Gazeteciler Cemiyeti Gazi Cad. Hamoðlu Ýþhaný No:3/109 -ÇORUM
Ýletiþim: 0364 224 24 00 - Web: www.cgcd.org
16 ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
Ortaköy’e destek sözü
K
Enise Aðbal
eçiören Belediye
Baþkaný Mustafa
Ak’ý makamýnda ziyaret
eden Ortaköy Belediye
Baþkaný Taner Ýsbir,
belediyecilik konusunda
bilgi alýþverþinde
bulundu.
Samimi bir havada
geçen görüþmede Ýsbir, 2.
dönem Belediye Baþkaný
seçilen AK’ýn
belediyecilikte çýðýr açan
iþler gerçekleþtirdiðini
ifade ederek, “Keçiören
bizim aðabey
belediyemizdir.
Belediyecilikte
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Keçiören
Belediye Baþkaný Mustafa Ak’ý makamýnda ziyaret etti.
tecrübelerinizden
yararlanmak istiyoruz.”
dedi.
Ýsbir’i mesleðinin
erbabý olarak gördüðünü
söyleyen Keçiören
Belediye Baþkaný
Mustafa Ak ise, “Ortaköy
AK belediyecilikle daha
önce tanýþmamýþ, bu
dönem tanýþmýþtýr. Taner
Baþkanýmýza
imkânlarýmýz ölçüsünde
hizmette destek
vereceðiz. En kýsa sürede
de Ortaköy’e gelerek
kendisini ziyaret
edeceðim.” diye konuþtu.
Selcan ile Ahmet Serhat evlendi
Ç
orum Cezaevi Ýnfaz Korum Memuru Ahmet
Serhat Süer ile ögretmen Selcan Ercan hafta
sonu düzenlenen düðün töreni ile dünya evine
girdiler.
Gazeteci Erol Süer'in yeðeni olan Ahmet
Serhat Süer, öðretmen eþi Selcan Ercan’la hayatýný
birleþtirdi. Albayrak Züccaciye sahibi Seydi-Sultan
Süer'in oðlu Ahmet Serhat Süer ile Valilik’te
çalýsan Memduh-Nurten Ercan'ýn öðretmen olan
kýzlarý Selcan evlendi.
Geçtiðimiz Cumartesi günü Afra Düðün
Salonu’nda düzenlenen törene Süer ve Ercan
aileleri ile davetliler katýldý.
HAKÝMÝYET, Selcan ve Ahmet Serhat çiftini
kutlar ömür boyu mutluluklar diler.
Çorum Cezaevi Ýnfaz Korum Memuru Ahmet
Serhat Süer ile ögretmen Selcan Ercan evlendi.
(Haber Merkezi)
Þoförsüz araçlar trafiðe çýkýyor
Ý
ngiliz hükümetinin bazý düzenlemeler yaptýðý belirtiliyor.
Ýngiliz hükümeti, þoförsüz
arabalarýn gelecek yýl trafiðe çýkabilmesi için bazý tedbirler ve
düzenlemeler hazýrlýyor.
Halihazýrda, bu tür þoförsüz
arabalar yalnýzca trafiðe kapalý
yollarda kullanýlabiliyor.
Ýngiltere Ulaþým Bakanlýðý
daha önce þoförsüz arabalarýn
trafiðe açýk yollarda 2013 yýlý sonunda test sürüþü yapabileceði
sözünü vermiþti.
Geçen Aralýk ayýnda açýkla-
ma yapan Hazine, bir kasaba ya
da kentin þoförsüz araçlarýn test
sürüþü yapmasýna elveriþli hale
gelmesinin 10 milyon Pound
(yaklaþýk 35 milyon TL) ödenek
gerektirdiðini belirtmiþti.
ÝNGÝLTERE "ÖNCÜ" OLMAK ÝSTÝYOR
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de
deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde
çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
Hükümet, Ýngiltere'nin
bu tür bir teknolojide öncü
rol üstlenmesini istiyor. Ýngiltere'nin Ýþ Dünyasýndan
Sorumlu Bakaný Vince
Cable'ýn test sürüþleri için
gerekli düzenleme ve tedbirleri açýklayacaðý belirtiliyor.
Ýngiltere Maliye Bakaný George Osborne, "2013
Ulusal Altyapý Planý"ný
açýklarken, þoförsüz araçlara dair amacýný þu ifadelerle
dile getirmiþti:
"Araba þirketlerine verilen tavsiyelere göre, Ýngiltere þoförsüz araçlarýn geliþtirilmesi ve test edilmesi
için en uygun yer."
Ýngiliz mühendisler bir
süredir þoförsüz araçlarý deniyor ve geliþtirmeye çalýþýyor. Ancak hukuki mevzuat
ve sigortaya dair çekinceler
nedeniyle bu tür araçlar yalnýzca trafiðe kapalý yollarda
kullanýlabiliyor.
www.corumhakimiyet.net
Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu, Genel Baþkan
Nuri Kolaylý baþkanlýðýnda Ankara'da toplandý.
Gazeteciler Konfederasyonu
yönetimi Ankara’da toplandý
T
ürk Basýnýn en üst kuruluþu olan
Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu, Genel Baþkan Nuri
Kolaylý baþkanlýðýnda Ankara'da olaðan toplantýsýný gerçekleþtirdi. Toplantýda birçok önemli gündem maddesi tartýþýlarak karara baðlandý.
GK Yönetim Kurulu Toplantýsý'na Marmara Gazeteciler Federasyonu ve Gazeteciler Konfederasyonu Genel Baþkaný Nuri Kolaylý, Genel Baþkan Vekili (Doðu Anadolu
Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný) Feridun Fazýl Özsöy, Genel
Baþkan Yardýmcýlarý Sefa Özdemir,
(Akdeniz Gazeteciler Federasyonu
Genel Baþkaný) Mevlüt Yeni, (Ýç
Anadolu Gazeteciler Federasyonu
Genel Baþkaný) Adem Alemdar,
(Medya Ýhtisas Gazetecileri Federasyonu Genel Baþkaný) Kenan Macit,
Sayman (Karadeniz Gazeteciler Federasyonu Genel Baþkaný) Turgut
Özdemir, Genel Sekreter Ergun Ata,
Genel Koordinatörler Rýza Özel, Celal Çevirgen, Bülent Öztürk, Yönetim Kurulu Üyeleri (Güney Doðu
Anadolu Gazeteciler Federasyonu
Genel Baþkaný) Talat Akay, Ahmet
Yetiþen, Ýhsan Tunçoðlu, Mehmet
Çelik, Osman Hakan Kiracý, Cengiz
Selci, Mehmet Ergün, Ali Cihangir
ve Denetim Kurulu Üyesi Sinan
Tunç katýldý.
Yoðun bir gündem maddesiyle
toplanan Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu, özellikle Türk
basýnýnýn yeniden yapýlanmasý konusunda baþlatýlan 'kanun tasarýsý ' taslaðý çalýþmalarý hakkýnda deðerlendirmelerde bulundu.
Medyanýn, kendi otokontrolünü
saðlamasý ve bu alanda yaþatýlan
olumsuzluklarýn ortadan kaldýrýlmasý
için, basýnýn özgürlük hakkýna dokunmadan yasalarda gerekli düzenlemelerin yapýlmasý gerektiðini söyleyen Gazeteciler Konfederasyonu
Genel Baþkaný Nuru Kolaylý "Bu konuda tüm federasyon baþkanlarýmýz,
cemiyet baþkanlarýmýz ve delegelerimizle yoðun bir paylaþým ortamý sürdürüyoruz. Amacýmýz, basýn kuruluþlarýnýn ve çalýþanlarýnýn haklarýnýn
korunmasý ve basýna yönelik seviyesiz giriþimlerin yasalarla önlenmesidir. En kýsa zamanda hazýrlattýðýmýz
yasa taslaðýný ilgili kuruluþlara ulaþtýracaðýz ve takipçisi olacaðýz" dedi.
Toplantýda, Gazeteciler Konfederasyonu'nun önümüzdeki dönemde gerçekleþtireceði kýsa ve uzun vadeli hedeflerine iliþkin detaylar da
görüþüldü.
Ýkinci Baþkanlar Kurulu Toplantýsý'nýn, Siirt'te yapýlan ilk toplantýda olduðu gibi yine geniþ bir katýlýmla yapýlmasý kararlaþtýrýlan GK
Yönetim Kurulu'nda, 75 ilde teþkilatlanan Gazeteciler Konfederasyonu'nda teþkilatlanmanýn son birkaç
ilde de tamamlanarak yýlsonuna kadar tüm Türkiye'yi kapsamasý hedefi
konuldu.
Avrupa Birliði Projeleri ile Yerel Basýný Güçlendirme çalýþmalarýnýn tartýþýlarak belli bir takvime baðlandýðý Gazeteciler Konfederasyonu
Yönetim Kurulu Toplantýsýnda, bir
sonraki yönetim kurulu toplantýsýnýn
bir ay içerisinde yapýlarak, çalýþmalarýn deðerlendirilmesine karar verildi.
(Haber Merkezi)
Federasyon yönetimi yoðun bir gündem maddesiyle toplandý.
‘Ýnsanlýk bizi göreve çaðýrýyor’
H
Enise Aðbal
alklarýn Demokratik Partisi Çorum Kadýn Meclisi
adýna açýklama yapan Ýl Eþbaþkaný Ülkü
Gençaslan, Irak ve Suriye’de katliama uðrayan
halklarýn yardým beklediðini belirterek, HDP’nin
Türkiye genelinde baþlattýðý yardým kampanyasýna
destek istedi.
Çorum HDP Ýl Kadýn Meclisi olarak baþlattýklarý
yardým kampanyasýna Çorum halkýnýn duyarsýz
kalmayacaðýna inandýklarýný ifade eden Gençaslan,
yardýmlarýn çocuk mamasý, çocuk bezi, kuru gýda,
kadýn pedi, battaniye vs. acil ihtiyaçlar olduðunu ve
para yardýmýnýn kabul edilmeyeceðini belirterek,
“Ýnsanlýk hepimizi göreve çaðýrýyor.” dedi.
Gençaslan, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý
kaydetti; “Irak Kürdistan’ýnýn Þengal bölgesinde
baþtaEzidi Kürtler olmak üzere Süryaniler, Türkmenler
ve Sünni Araplara karþý acýmazsýz bir þekilde saldýran
katil IÞÝD çeteleri binlerce insaný vahþi iþkencelerdengeçirip çoluk, çocuk, kadýn ve yaþlý demeden bir
çoðunu da katletmiþtir. Bu katliamlar hala devam
etmektedir. Bu katil sürülerinin katliamýndan kurtulmak
için þehir ve köylerini terk etmek zorunda kalan
milyonlarca insan daðlara sýðýnmak zorunda kalmýþtýr.
Ýslamiyet adýna cihat yaptýklarýný iddia eden IÞÝD
katilleri, sýrf inançlarýndan dolayý insanlarýn kafalarýný
diri diri kesip bu vahþete ait resim ve videolarý dünya
kamuoyuna servis etmektedirler. Bu katliamlarda iki
bine yakýn genç kadýn savaþ ganimeti olarak gasp edilip
köle pazarlarýnda satýlmýþlardýr. Dünya emperyalist
sisteminin maþasý olup ABD, Katar, Suudi Arabistan,
Ýsrail ve Türkiye’deki AK Parti iktidarýndan destek
gören bu çete, esir olarak götürmüþ olduðu kadýnlarý
Ýslam adýna savaþ ganimeti olarak görmekte, kadýnlara
tecavüz etmekte esir pazarlarýnda satmaktadýr.
En kahredici olan konu ise, yüzde doksan
dokuzunun Müslüman olduðu belirtilen Türkiye'de
IÞÝD vahþeti karþýsýnda takýnýlan tutumdur. Ülkemizde
ayakkabý ile camiye girilmesine karþý en aþýrý tepkiyi
gösteren geniþ kesimler, IÞÝD'in diri diri insan kafasý
kesmesi karþýsýnda insanlýk vicdanýna yakýþmayan bir
sessizlik içine gömülmüþlerdir. Her türlü katliam ve
tecavüzü Ýslam adýna gerçekleþtirdiðini iddia eden IÞÝD'
i bugün kýnamayanlar, yarýn Ýslam dininin vahþetle
anýlmasýnýn vebalini de boyunlarýnda bir ahlaksýzlýk
vesikasý olarak taþýyacaklardýr.
Bilindiði gibi bir taraftan Ýsrail bir taraftan IÞÝD
Ortadoðu’yu kan gölüne çevirmiþ durumdadýrlar.
IÞÝD’in katliamlarýndan canýný kurtarmak için daðlara
sýðýnarak mülteci durumunda kalan bu insanlar
günlerce daðlarda aç, susuz, uykusuz ve çaresiz bir
þekilde kendilerine ulaþtýrýlacak yardýmlarý
beklemektedirler. IÞÝD’in katliamýndan kaçan ve
imkanlarý olan insanlarýn bir kýsmý Kürdistan Özerk
yönetimine sýðýnýrken göçün bir ucu Türkiye’ye
ulaþmýþtýr.”
www.corumhakimiyet.net
ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
17
8 il Çorum’da eðitim görüyor
Ç
Samsun’da keyifli bir gün
Çorum Atýl Üzelgün Huzurevi’nde kalan yaþlýlar Samsun’u gezdi.
Ç
Enise Aðbal
orum Atýl Üzelgün Huzurevi’nde kalan yaþlýlar
Samsun’u gezdi.
Huzurevi Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen
gezide Hayvanat Bahçesi, Yabancýlar Çarþýsý ve
Bandýrma Vapuru’nu gezen huzurevi sakinlerinin
mutluluðu görülmeye deðerdi.
Samsun Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü’ne baðlý Yaþar Doðu Erkek ve Kýz Yetiþtirme
Yurdu’nu da ziyaret eden yaþlýlar, düzenlenen gezi
için kurum personeli ve Kuruluþ Müdürü Abdulhaluk Longa’ya teþekkür ettiler.
Enise Aðbal
orum, Mardin, Þanlýurfa, Osmaniye, Siirt, Hatay, Mersin ve Sinop Aile ve
Sosyal Politikalar Ýl Müdürlükleri ve baðlý kuruluþlarýnda görevli Kalite Yönetim
Temsilcileri ve Kuruluþ Kalite Yönetim Sorumlularý ve
Sistem Ýç Tetkikinde görev
alabilecek yeterlilikte meslek elemanlarýnýn katýldýðý
Kalite Yönetim Sistemi Bölgesel Eðitimi Çorum’da gerçekleþtiriliyor. Geçtiðimiz
Pazartesi günü baþlayan eðitimler yarýn sona erecek.
8 ilden görevlilerin katýlýmýyla Anvatar Otel’de
düzenlenen hizmet içi eðitimin açýlýþýnda bir konuþma
yapan Çorum Aile ve Sosyal
Politikalar Müdürü Ali Dinçer, “Toplam Kalite Yöne-
Kalite Yönetim Temsilcileri Çorum’da eðitim alýyor.
tim Sistemi konulu hizmet
içi eðitim seminerinin ilimizde gerçekleþtiriliyor olmasýnýn mutluluðunu yaþadýðýmýzý belirtmek isterim.
Bu organizasyonu planlayan
Bakanlýðýmýz yöneticilerine
teþekkürlerimi sunuyorum.
Katýlýmcýlarýn Çorum'u daha
iyi tanýmalarý için tarihi ve
turistik yerlerimize gezi dü-
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik. Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
22 AÐUSTOS
Toprak Mahsulleri Ofisi
Çorum Þube Müdürlüðü
Toprak Mahsulleri Ofisi
Çorum Þube Müdürlüðü
ve baðlý iþyerlerinde
bulunan hurda polietilen
ve hurda polipropilen
çuvallarýnýn satýþý iþi.
Yer: TMO Çorum Þube
Müdürlüðü
Saat: 14.30
***
28 AÐUSTOS
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili Ýskilip ilçesi
Çukurköy köyünde
bulunan 5 adet tarla
vasfýndaki taþýnmazýn
muhtelif yer ve deðerlerde
satýþý iþi.
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
29 AÐUSTOS
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
34 DU 0591 plakalý 2013
model Renault marka
Fluence tipli siyah renkli
aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
3 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
4 adet park yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
4 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TH 148 plakalý, 2008
model mavi renkli TT 50
tip New Holland marka
zirai traktör satýþý iþi.
Muhammen bedel: 23.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum ili merkez ilçe
3757 ada no, 167 parsel
no, Ulukavak Mahallesi
Mahalle/Mevkii tek katlý
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
9 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 KY 874 plakalý, 1999
model Fiat marka, Doðan
1.6 tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30*14.40
***
10 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Gülabibey
Mah. Tüpcüler sitesinde
bulunan 3 adet taþýnmazýn
muhtelif deðerlerde satýþý
iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
11 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 TC 448 plakalý 2006
model Renault marka
master van tipli aracýn
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
12 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 ES 421 plakalý 2011
model Peugeot marka
Auto tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman
Çavuþ Cad. No: 30
adresinde bulunan tek
katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Metin Çelikel ve Konya Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdür Yardýmcýsý Mustafa
Uzun koordinesinde verilen
eðitimde Kalite Yönetim
Sistemi Temel Eðitimi ve
Dokümantasyon Eðitimi, Ýç
Tetkik Eðitimi ve Sistem
Kullanma, Sistem Sorgulama ve Revizyon Çalýþtayý
yapýldý.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
KATILIM ÞARTLARI:
Yaþlýlar, düzenlenen gezi için kurum personeli ve Kuruluþ Müdürü Abdulhaluk Longa’ya teþekkür ettiler.
zenleyeceðiz. Bu eðitimin
sonunda umarým misafirperverliðimizden memnun olarak ayrýlýrsýnýz.” dedi.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Sistem Danýþmanlarý Samsun Çocuk
Evleri Koordinasyon Merkezi Müdürü Ali Define,
Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
18 ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
Alaca Belediyespor’dan
Þampiyonlara altýn ödülü
O
Alaca Belediyespor Baþkaný Yusuf Büküþ Türkiye Türkiye
Þampiyonasýnda madalya kazanan sporcularý kabul etti ve
altýnla ödüllendirdi
rdu’da devam eden
Türkiye Kick Boks
Þampiyonasý’nda iki altýn bir bronz madalya
kazanan Alaca Belediyespor sporcularý kulüp
baþkaný Yusuf Büküþ tarafýndan ödüllendirildi.
Türkiye Kick Boks
Þampiyonasý’nda Çorum’dan 50 sporcu mücadele ederken yýldýz
Güreþ’de temsilciler hafta
sonu Afyon’da buluþuyor
G
üreþ Federasyonu Baþkaný Hamza Yerlikaya bu hafta sonu Güreþ
kulüplerini Afyon’da bir araya getirecek. Hem istiþare toplantýsý yapýlacak
hemde liglerin kura çekimi yapýlacak.
Federasyon 2014 yýlý faaliyet
programýnda yer alan büyük erkekler
serbest ve grekoromen, Süper Lig ve
2. lig kulüplerinin 2013-2014 sezonu
deðerlendirme ve 2014-2015 sezonu
istiþare toplantýsý 22-24 Aðustos tarih-
leri arasýnda Afyon Oruçoðlu Termal
Otel’de yapýlacak.
Toplantýya 2. Güreþ Ligi’nde serbest ve grekoromende Sungurlu Tevfik Odabaþýspor, 1. Lig Serbest stilde
ise Çorum Belediyespor kulübü mücadele edecek. Toplantýya Çorum Belediye güreþleri nedeniyle katýlým olmazken Sungurlu Tevfik Odabaþýspor’dan ise bir temsilci katýlacak.
kýzlarda 37 Kg’da Zeynep Beyza Çoban, genç
bayanlarda Leyla Lamia
Avni Türkiye þampiyonu olurken yýldýz erkekler kategorisinde ise
Furkan Buyrukçu sýkletinde üçüncü olarak
bronz madalyanýn sahibi
oldular.
Alaca Belediyespor
sporcularý antrenörleri
Emrah Yýlmaz ile birlikte kulüp baþkaný Yusuf
Büküþ’ü makamýnda ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda sporcularýnýn elde
ettiði baþarýdan duyduðu
memnuniyeti dile getiren Kulüp Baþkaný Yusuf Büküþ her zaman
sporun ve sporcunun yanýnda olmaya devam
edeceklerini söyledi.
Ziyaret sonunda
kulüp baþkaný Yusuf Büküþ baþarýlý sporcularý
altýnla ödüllendirdi. Mazereti olduðu için ziyarete katýlamayan Zeynep
Beyza Çoban adýna ödülünü takým arkadaþý Fatih Gün aldý.
Alaca Belediyespor Baþkaný Yusuf Büküþ madalya kazanan sporcular ve antrenörleriyle toplu halde görülüyor
Okullara malzeme ve
bahçe düzenlemesi talebi
Adýkdý’ya milli görev
Gençlikspor ve HE Kültürspor Hentbol antrenörü
Tanýr Adýkdý 20-26 Aðustos tarihlerinde Rize’de
yapýlacak U 15 bayan milli takým kampýna misafir
antrenör olarak davet edildi.
Taner Adýkdý
entbol’da ilk milli takým antrenörü Taner Adýkdý oldu. Ço-
H
rum hentbolünün yetiþtirdiði baþarýlý sporculardan Taner Adýkdý daha
sonra hakem olarak hizmet verdiði
Hentbol branþýnda antrenör olarakta
zirveye yükseldi.
Taner Adýkdý 20-26 Aðustos
tarihleri arasýnda Rize’de yapýlacak
15 Yaþ bayan milli takým kampýnda
misafir antrenör olarak görev yapacak. Hentbol Federasyonu’ndan yapýlan açýklamaya göre bugün baþlayýp 26 Aðustos salý günü sona erecek olan U 15 bayan hentbol milli
takým kadrosunda Türkiye’nin deðiþik illerinden 55 sporcu katýlacak.
Kampta Koordinatör olarak
Rize’den Fevzi Nebioðlu görev yaparken dört asýl antrenör olarak 20
misafir antrenör olarak görev yapacak. Taner Adýkdý milli takýmda gö-
rev yapan ilk hentbol antrenörü olacak.
Hentbol ailesinden kutlama
Taner Adýkdý’nýn U 15 yaþ bayan hentbol milli takým kampýnda
antrenör olarak görevlendirilmesini
Çorum hentbol ailesi kutladý. Hentbol Ýl Temsilcisi Turgay Görkem, Ýl
Hakem Kurulu Baþkaný Sami Öncel
ve Kurul üyesi Ömür Soytemiz tarafýndan ortak yapýlan açýklamada
þu görüþlere yer verildi ‘Hentbol
branþýnda yetiþen vefakar, cefakar
spon insaný Taner Adýkdý’nýn Rize’de yapýlacak milli takým kampýnda görevlendirilmesinden büyük
mutluluk duyduk. Hentbol aþýðý, çalýþkan insan Taner Adýkdý’yý Hentbol Çorum ailesi olarak tebrik eder
baþarýlar dileriz’.
Vali’den kombine desteði
Çorum Beden eðitimi Öðretmenleri Derneði ve Spor Kulübü Yönetimi Özel Ýdare
Sekreteri Ömer Arslan’ý ziyaretinde okullara spor malzemesi ve bahçe düzenlemesi
desteði istediler. Arslan, resmi yazýþma sonunda malzeme desteði verilebileceðini
söyledi. Yönetim Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ü ziyaretinde Okul Spor
faaliyetlerinde yaþanan sorunlarý içeren bir dosya sundu.
Ç
orum Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði Yönetim Kurulu Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri
Ömer Arslan ve daha sonrada Milli
Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük’ü
ziyaret ettiler.
Baþkan Baki Aygün ve Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Ali
Kurt, Ertan Yýldýrým, Altan Çoban
ve Hasan Olgun ilk olarak Ýl Özel
Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan’ý ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda
Baþkan Baki Aygün, dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi ve
daha sonrada iki taleplerini iletti.
Aygün, Okul’larda spor kolu
parasýnda sýkýntý yaþandýðýný bir
çok okulun malzeme sorunu ile karþý karþýya olduðunu belirterek, Özel
Ýdare bütçesinden amatör spor kulüplerine yapýlan yardýmýn bir benzerininde Okullar için yapýlmasýný
talep etti.
Ýkinci taleplerinin ise 23 Nisan ve Anadolu Lisesi bahçelerinde
yapýlan düzenleme ile oluþturulan
oyun alanlarýnýn diðer okullarda da
uygulanmasý olduðunu belirten Aygün, Çorum’da sporun geliþimi ve
gençliðin daha saðlýklý ortamlarda
spor yapmalarý için tüm birimlerin
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük
üzerine düþeni yapmasý gerektiðini
sözlerine ekledi,
Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri
Ömer Arslan’da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Arslan, malzeme desteði için resmi bir
yazýþma sonunda olabileceðini söyledi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl
Müdürlüðü ile Milli Eðitim Müdürlüðü’nün talepleri sonunda Ýl Genel
Meclisi’nden önümüzdeki yýl bütçesine ödenek konulmasý halinde
yeni yýlda malzeme desteðinin olabileceðini belirtti,
Okul bahçelerini düzenleme
konusunda bir beþ yýllýk bir takvim
belirlediklerini belirten Arslan, kademeli olarak her yýl 2-3 okul bahçesinde bu düzenlemenin olacaðýný
söyledi.
Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði Yönetimi dün sabahta Milli Eðitim Müdürü Seyit
Ali Büyük’ü ziyaret etti. Asaleten
bu göreve baþlayan Büyük’ü hayýrlý olmasý dileðinde bulunan Dernek
Yönetimi ayrýca geçtiðimiz yýllarda
Okul Spor faaliyetlerinde yaþanan
sorunlarýn bulunduðu bir dosya
sundu.
Milli Eðitim Müdürü Seyit
Ali Büyük’te Dernek Baþkan ve
Yönetimini kutladý ziyaretten dolayý teþekkür etti. Büyük, sorunlarýn
çözümü konusunda el birliðiyle çalýþarak üstesinden geleceklerini belirtti.
Z
onguldakspor’un her zaman yanýnda olan Vali Ali
Kaban’ýn kulübe desteði devam ediyor. Vali Kaban
kombine bilet alarak kýrmýzý-lacivertle ekibe destek oldu.
Göreve geldiði günden itibaren her zaman Zonguldakspor’un yanýnda olan ve büyük destek veren Vali Ali
Kaban, yeni sezon öncesi de kýrmýzý-lacivertli temsilcimizi yalnýz býrakmadý.Kaban, Kulüp Baþkaný Süleyman
Caner’den kombine bilet alarak kýrmýzý-lacivertle ekibe
destek oldu.
Vali Kaban’a desteklerinden dolayý teþekkür eden
Zonguldakspor Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi,” Geçen sezon takýmýmýzýn þampiyonluðunda büyük pay sahibi olan Sayýn Valimiz Ali Kaban, kombine biletini almýþtýr, Kendisine
þükranlarýmýzý sunuyoruz. Sayýn Valimizin desteði ile
yeni sezonda da hedefimize ulaþacaðýmýza inancýmýz
tamdýr” diye konuþtu.
Darýca, Maraþ’ý 2-1 yendi
Y
eni sezon hazýrlýklarý Bolu'da sürdüren Darýca
Gençlerbirliði, kamptaki 3. hazýrlýk maçýnda Kahramanmaraþ Belediyespor’u 2-1 yendi.
Futbol Þube Sorumlusu Recep Yýlmaz ve Sportif
Direktör Ýlter Kasap çocuklarý ile birlikte maçý izlediler.
Maça Darýca Gençlerbirliði Ersin, Ceyhun, Bülent,
Ferhat, Mustafa, H.Ýbrahim, Tuncay, Adem, Erhan, Yu-
suf, Ahmet onbiri ile sahaya çýkacak olan temsilcimizde
Keçiörengücü kadrosuna göre sadece bir deðiþiklik
mevcut. Ankara Takýmýna karþý forma giyen Sadi Karaduman'ýn yerine son transfer Mustafa Olcaytu defans
bloðunda stoper olarak görev aldý,
Ýlk yarýyý 1-0 maðlup kapatan Darýca ikinci yarýda
bulduðu gollerle rakibini 2-1 yenmeyi baþardý.
Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneðispor yönetimi Özel Ýdare Sekreteri Ömer Arslan’ý ziyaretinde toplu halde
Zonguldak aradýðý golcüyü buldu
Ç
orum Belediyespor’un grubunda
mücadele edecek olan Zonguldakspor, geçen sene grupta gol kralý olan
Eren Üntürk ile sezon baþýnda yeniden
anlaþmýþtý. Nevþehir kamapýnda hiç birlenmedik þekilde takýmdan ayrýlan
Eren’in yerine golcü bir futbolcu arayýþýna giren teknik direktör Cahit Terzi, aradýðý golcüyü Kartalspor’da buldu.
Geçen sene de bu futbolcuyu almak
için büyük uðraþ gösteren Terzi’in Emrah Bedir aþký geçen 1 sene zarfýnda bitmedi. Eren’in ayrýlmasý üzerine harekete geçen Cahit terzi, geçen sene maddi
konuda anlaþamadýðý oyuncuyu Zonguldak’a getirmek için büyük uðraþ veriyor. Yönetim kuruluna bu futbolcunun
alýnmasý konusunda rapor sunan Terzi,
yeni sezonda Emrah Bedir’i kadrosunda
görmeyi çok istiyor. Yönetim kurulu Bedir’in transferi ile yakýndan ilgilenirken
konunun hafta içi netlik kazanacaðý belirtildi. 1988 doðumlu olan Emrah Bedir
kariyerinde Denizlispor,Adana Demirspor, Adýyamanspor, Adanaspor, Altay,
Kýzýlcahamamspor, Denizli Büyükþehir
Belediye ve Kartalspor gibi takýmlarda
forma giydi.
Emrah Bedir
ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
www.corumhakimiyet.net
ELEMANLAR
ARANIYOR
Erka Ofis Kýrtasiye
Çalýþma
Arkadaþlarý Arýyor…
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Müracaat Adresi: Erka Kaðýt Kýrtasiye
Çepni Mah. Ýnönü Cad. No:138
Ankara Yolu-Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Karþýsý
Tel: 333 0 777
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
SAHÝBÝNDEN KOMPLE
KÝRALIK BÝNA
ELEMANLAR ARIYOR
Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde
(Selimiye Cami Yaný’nda) yurt, pansiyon,
dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait
2000 m2
bahçesi
olan 325 m2
3 adet
dükkaný
bulunan 8
daire
merkezi
ýsýtma
sistemi
mevcut bina
sahibinden
kiralýktýr.
T.C. ÇORUM 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ
Sayý: 2014/53 Esas
Çorum 2. Asliye Hukuk Mahkemesinin tarih sayý: 2014
/53 esas 2014/131 sayýlý kararý ile; davanýn kabulü ile,
Çorum ili, Merkez Ýlçesi, GÜVEÇLÝ Köyü, cilt: 93, Hane;19, BSN:74'denüfusa kayýtlý Ýlyas ve Sevgül kýzý,
29/10/1988 Çorum doðumlu (TC Kimlik No:
35584211818) Döndü Delice'nin 'DÖNDÜ' olan isminin
'SAHRA' olarak düzeltilmesine, nüfusa bu þekilde tesciline, karar verilmiþtir. Ýlan olunur. 19/08/2014
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de (Basýn: 839) www.bik.gov.tr
(Ç.HAK:2416)
(Ç.HAK:2374)
Gazi Caddesine yakýn halen faal
durumda bulunan iþyeri devren satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 377 13 27
(Ç.HAK:1933)
(Ç.HAK:2406)
DEVREN SATILIK
BAYAN GÝYÝM
MAÐAZASI
(Ç.HAK:2427)
Tel: 225 66 96
Ilýca Cad. Lise 1. Sok. No:1/1 Çorum
Merkez"
Hitit Petrol
Adres: Çepni Mah. Çevreyolu Bulvarý
No: 207 Ýskilip Kavþaðý Yaný
Tel: 224 18 05
(Ç.HAK:2311)
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
(Ç.HAK:2417)
Fabrikamýzýn makine bölümünde
çalýþtýrýlmak üzere deneyimli
Cnc Freze Torna Operatörleri Alýnacaktýr.
ALTUNAN MAKÝNA&DÖKÜM
Ankara yolu 8. Km.
0 537 273 34 35
Satýlýk Ýþyeri ELEMAN ARANIYOR
Depo
Çorum Ticaret Borsasý’nda
ön cephe 250 tonluk yeri iyi
iþyeri depo satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 550 46 38
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
Satýlýk Villa
Arsasý
Çavdar Sitesi karþýsýnda villa arsasý
Ada: 3036, Parsel 16, 856 m2
Fiyatý: 280.000 TL
0 543 564 37 50
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
Daha önce pazarlama sektöründe
çalýþmýþ, diksiyonu düzgün, ikna kabiliyeti
yüksek bay-bayan çalýþma arkadaþlarý
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 535 500 98 56
Adres: Kulaksýz 1. Sok. Hanýmeli Apt.
No: 66/1
Kursumuzda çalýþtýrýlmak üzere bay-bayan
direksiyon usta öðreticileri alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Gökkuþaðý Sürücü Kursu
Adres: Gazi Cad. Mahmut Akaydýn Ýþ Merkezi
Kat: 6 (Finansbank üzeri)
Tel: 213 11 22
(Ç.HAK:2431)
(Ç.HAK:2438)
Sýnýf Öðretmenleri, Fen
Bilgisi, Matematik ve Müzik
Öðretmenleri alýnacaktýr.
Akaryakýt istasyonumuzda pompacý olarak
çalýþtýrýlmak üzere bay eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2409)
"Öðrenci Geliþim Etüt Eðitim Merkezi
(ÖGEM)
ÝLETÝÞÝM :
0 537 352 87 01
ÇAÐIL MAKÝNA A.Þ.
Adres: Ankara yolu 5. Km. ÇORUM
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
doðalgaz ve su tesisatý ustalarý
alýnacaktýr.
Öz Yýldýz Isý Mühendislik
Gülabibey Mah. Cemilbey Cad.
No: 119/22 ÇORUM
Tel: 0 532 498 76 48
DEVREN
ELEMAN ARANIYOR SATILIK DÜKKAN SATILIK
PERDE
(Ç.HAK:2439)
(Ç.HAK:2291)
(Ç.HAK:2389)
0 535 663 33 35
* Çýraklar alýnacaktýr.
Ýsteklilerin aþaðýda verilen adrese þahsen
müracaat etmeleri rica olunur.
(Çýraklar velileri ile)
(Ç.HAK:2319)
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
Bahçelievler 1. Sk.
Kýz Meslek Lisesi Karþýsý
Fiyatý: 13.000 TL
ve
Kursumuzda yemek
ve çay iþlerine
bakacak bayan
eleman alýnacaktýr.
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
DEVREN SATILIK
MARKET
* Askerliðini yapmýþ olmak
* Sigara kullanmamak,
* En fazla 35 yaþýnda olmak.
(Ç.HAK:2338)
BAYAN
ELEMAN
ARANIYOR
Gerekli þartlar;
(Ç.HAK:2414)
(Ç.HAK:2442)
0 532 440 18 27
* Makina Teknik Ressamlarý,
* Elektrik Teknisyenleri,
* EML Mezunu teknik
elemanlar,
* Kaynakçýlar.
MAÐAZASI
Yeniyol Mah. Eskisaray Sokak No: 3/D
(Taç Perde’nin olduðu yer)
DEVREN SATILIK
LOKANTA
Aþaðý Sanayi’de devren satýlýk lokanta.
(Ç.HAK:2436)
Gýda Toptancýlar
Sitesi’nde 900 m2
kapalý alan 100 m2
açýk yükleme rampa
alaný olan depo
sahibinden kiralýktýr.
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2433)
KÝRALIK
DEPO
(Ç.HAK:1740)
(Ç.HAK:2441)
(Ç.HAK:1863)
Mür. Tel:
0 533 330
65 55
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
1999 model Kia Pregio
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 545 547 84 80
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Þeker Fabrikasý’nda kampanya döneminde
çalýþacak bay elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
(Ç.HAK:2420)
Mas Grup Tekstil
Üçtutlar Mah. 1. Fatih Sk. Kat: 2-3-4
ÇORUM
Tel: 777 05 25 - 0 543 914 87 85
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Yakýnda hizmete girecek olan
Erka Ofis Kýrtasiye’de çalýþmak
üzere en az lise mezunu
tercihen kýrtasiye tecrübesi olan
Bay ve Bayan Çalýþma
Arkadaþlarý Arýyoruz.
(Ç.HAK:2358)
(Ç.HAK:2328)
Mas Grup Tekstil Fabrikasýnda
çalýþtýrýlmak üzere MAKÝNACILAR,
OVERLOKCULAR, ARA ve SON
ÜTÜCÜLER, KALÝTE
KONTROLCULAR ve vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Not: Usta makinacýya 1.000 ve 1100 TL
arasý ücret
SSK+Yemek+Servis+Dolgun ücret
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
19
Tel: 0364 226 66 76
Yazý Çarþý Mevkii Anatolia
Cavcav hastalandý
görüþme ertelendi
Dün yapýlmasý planlanan görüþme Ýlhan Cavcav’ýn ranatsýzlanarak Ýstanbul’a
gitmesi üzerine iptal edildi. Mali As Baþkan Mustafa Özbayram, telefon gelir
gelmez görüþmeye giderek forvet transferine noktayý koyacaklarýný söyledi.
Ç
orum Belediyespor’un forvet transferinde günlerdir beklenen geliþme dün yine olmadý. Gençlerbirliði baþkaný Ýlhan Cavcav’ýn rahatsýzlanarak Ýstanbul’a gitmesi üzerine görüþme iptal edildi,
Ýþadamý Uður Barlýk ile bugün Ankara’da görüþmeye gidecek olan Çorum Belediyespor Mali As
Baþkaný Mustafa Özbayra, Baþkan Cavcav’ýn rahatsýzlýðý nedeniyle ertelenen görüþmenin gelecek telefonla heran olabileceðini söyledi.
Ýstanbul’da tedavisi süren Cavcav’ýn Ankara’ya geldiði anda görüþmeye gideceklerini ve forvet
transferi konusunda son noktayý koyacaklarýný belirten Özbayram, tercihlerinin Berat Tosun’u bu görüþ-
Dolu’dan kaçýþ!...
Mustafa Özbayram
Ç
orum Belediyespor’un önceki
akþam yaptýðý antrenmaný
dolu vurdu. Saat 18.00’de
baþlayan antrenmanýn ilk yarým
saatlik bölümünün ardýndan önce
dolu ardýndan da yoðun yaðmur
yaðýþý nedeniyle Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal çalýþmayý bitirdi.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn
akþam yapýlan antrenmanda
ýsýnma hareketlerinin ardýndan
topla isabetli pas çalýþmasý
yaptýran Teknik Direktör Ýncedal
daha sonra kanatlardan yerden
yayýn üzerine pas çýkarttýrdý ve
forvet ile orta saha oyuncularýna
ise gol vuruþu yaptýrdý.
Bu çalýþma sýrasýnda aniden
baþlayan dolu yaðýþý üzerine
kýrmýzý siyahlý futbolcularýn bir
bölümü koþarak otobüse bir
bölümü ise yedek kulübelerine
sýðýndýlar. Dolunun bir ara
durmasýnýn ardýndan yeniden
sahaya dönen futbolcular ardýndan
yaðmur yaðýþýnýn hýzlanmasý
üzerine tekrar otobüse giderek
çalýþmayý tamamladýlar.
Bu da dolu pozu
ÇARÞAMBA 20 AÐUSTOS 2014
Çorum Belediyespor seyretti,
Sefer’i Hacettepe kaptý
Geçen sezon Osmancýk Belediyespor U 19 ve büyükler kategorilerindeki
performansý ile büyük beðeni toplayan Sefer Kanýtemiz, Çorum
Belediyespor’un gönülsüz durmasý üzerine Hacettepe ile anlaþtý. Genç
futbolcu bu sezonki performansý ile tüm spor camiasýnýn büyük
beðenisini kazanmýþtý.
O
smancýk Belediyespor’un genç yýldýzý Sefer
Kanýtemiz Hacettepe’ye transfer oldu.
Geçtiðimiz yýl Osmancýk Belediyespor U 19 ve
1. Amatör Küme Büyükler ligi takýmýnda forma
giyen Sefer Kanýtemiz tüm Çorum futbol
camiasýnýn büyük beðenisini kazanmýþtý.
Genç futbolcuyu Çorum Belediyespor’un
almasý beklentisi yüksek olmasýna karþýn
yetenekli isme profesyonel takým yetkilileri ilgi
göstermedi. Akademi Ligi için düþünülen Sefa
Kanýtemiz kýrmýzý siyahlý kulübün ilgisizliði
karþýsýnda Gençlerbirliði’nin alt yapýsý
konumundaki Hacettepespor ile anlaþtý.
Sefa Kanýtemiz’in gerekli evraklarýnýn
Osmancýk Belediyespor tarafýndan verildiði ve
önümüzdeki günlerde lisansýnýn çýkartýlacaðý
öðrenildi. Çorum Belediyespor Çorum’un
yetenekli isimlerini elinden kaçýrmaya devam
etti.
Ýlk hafta programý açýklandý
Çorum Belediyespor’un Kýzýlcabölükspor ile deplasmanda oynayacaðý maç pazar
günü saat 16.30’da Denizli Doðan Seyfi Atlý Stad’ýnda oynanacak.
F
Yardýmcý antrenör Zakir Ardahanlý ve futbolcu Ender Acar yaðan dolularla poz verdiler
utbol Federasyonu 3.
ligde ilk hafta maç
programýný açýkladý.
Buna göre Çorum
Belediyespor’un ilk
haftada Kýzýlcabölükspor
ile deplasmanda
oynayacaðý maç pazar
günü saat 16.30’da
Denizli Doðan Seyfi Atlý
Stadý’nda oynanacak.
Federasyon’dan
yapýlan açýklamaya göre
3. lig 1. grupta tüm
maçlar pazar günü
oynanacak. Federasyon
hava sýcaklýklarý ve
günlerin uzamasý
nedeniyle maçlarýn
baþlama saatlerini
bölgesel olarak
düzenledi.
Batuhan resmen Fenerbahçe’de
Çorumspor’dan Batuhan Çimen evraklarýný gönderdi ve
Fenerbahçe’ye lisansý çýkacak. Ýl Özel Ýdarespor’dan afican
Yardýmcý, Burak Çamlýbel, Gaffar Okan Þimþek, Semih
Barýndýk ve Onur Tekin bugün Fenerbahçe antrenmanýna
çýkacaklar. Performanslarýna göre bu futbolcularda sarý
lacivertli formayý giyecek.
Ç
orum futbol alt yapýsýndan yetiþen
genç yetenek Batuhan
Çimen resmen Fenerbahçeli oldu.
1998 Çorum doðumlu Batuhan Çimen
2008 yýlýnda ilk olarak
Hitit Gençlikspor’da lisans çýktý. Bir yýl sonra
ise PTT Gençlikspor’a
geçen Batuhan Çimen
iki yýl sarý siyahlý kulüpte forma giydikten sonra Çorumspor alt yapýsý-
Fenerbahçe antrenmanlarýna katýlacak olan Özel Ýdareli futbolcular
Buna göre 3. lig 1.
grupta ilk haftada
oynanacak Kýrýkhanspor
- Tutap Þekerspor ve
Sebat Proje Trabzon
Akçaabat Gaziosmanpaþa maçlarý
saat 16.00’da Adliyespor
- Niðde Belediyespor,
Manavgatspor Tuzlaspor, Ýstanbulshor Çatalcaspor, Zonguldak
Kömürspor - Batman
Petrolspor ve Darýca
Gençlerbirliði - Bursa
Nilüferspor maçlarý saat
16.30’da baþlayacak.
Tire 1922spor ile
Bozüyükspor arasýndaki
maçýn baþlama saati ise
saat 17.00 olarak
açýklandý.
Sefer Kanýtemiz
Osman Kaç bugün
ameliyat oluyor
Ç
Osman Kaç
orum Belediyespor
kalecisi Osman Kaç
bugün Kayseri’de ameliyat olacak.
Uzun süredir ayak
bileðindeki aðrýdan sýkýntý çeken Osman Kaç,
ameliyat olmaya karar
verdi. Kayseri’de Prof.
Dr. Sinan Karaoðlu tarafýndan ameliyat edilecek olan Osman Kaç’ýn
üç dört hafta dinlenmenin ardýndan düz koþularla çalýþmalara baþla-
Onur Aksar’a güven
Ç
Menajer Ýrfan Bolat Batuhan Çimen ile birlikte
na geçti ve üç yýldýrda
bu kulübün alt yapýlarýnda forma giyiyor.
Bu sezon baþýnda
menejer Ýrfan Bolat aracýlýðýyla Fenerbahçe
seçmelerine giden burada göz dolduran Batuhan daha sonra alt yapý
sorumlusu Þenol Çorlu
tarafýndan takýmla antrenmanlara davet edilmiþti,
Takýmla çýktýðý antrenmanlarda beðenilen
Batuhan Çimen’in evraklarý Fenerbahçe tarafýndan istendi ve genç
futbolcu evraklarýný ala-
rak resmen Fenerbahçeli olmak üzere Ýstanbul’a gönderdi.
Öte yandan Ýl Özel
Ýdarespor alt yapýsýnýn
baþarýlý isimlerinden beþide Fenerbahçe ile antrenmana davet edildiler. Nafican Yardýmcý,
Burak Çamlýbel, Gaffar
Okan Þimþek, Semih
Barýndýk ve Onur Tekin
bugün Ýstanbul’da Fenerbançe antrenmanýna
çýkacaklar. Genç futbolcularýn çalýþmalardaki
performanslarýna göre
Fenerbahçe’ye transferlerine karar verilecek.
Onur Aksar
orum Belediyespor’la antrenmanlara
çýkan Onur Aksar’a teknik heyetten
güvenoyu.
Çorumspor’da gösterdiði performansýn
ardýndan geçen sezon baþýnda Adanaspor’a
imza atan ardýndan Orhangazispor’da kiralýk
olarak forma giyen Onur Aksar yeni sezon
için Çorum Belediyespor kampýna sonradan
katýlmýþ ve Teknik Heyetin onayýna sunulmuþtu.
Genç futbolcu gerek Nevþehir kampýnda forma giydiði hazýrlýk maçlarýndaki performansý ile göz dolduran Onur Aksar
Çorum’daki çalýþmalarda da takýmla birlikte
çalýþýyor. Antrenman eksiði olan Onur
Aksar’a özel bir program dahilinde hazýrlamaya çalýþan Teknik Direktör Yavuz Ýncedal,
genç futbolcu ile ilgili görüþünün olumlu
olduðunu söyledi. Ýncedal, olumlu yönde
geliþme gördüðünü son kararýný önümüzdeki
günlerde vereceðini belirtti.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
13 629 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content