close

Enter

Log in using OpenID

(5 eyl\374l.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
TTNET’ten
Çorum’a
özel proje
Bölgenin en büyüðü Çorum’da
Erka Ofis Kýrtasiye açýldý
* HABERÝ 11’DE
* HABERÝ 2’DE
Konak Yapý’nýn
lüks konut
projeleri arasýnda
yer alan ve 2012
yýlýnda inþaasýna
baþlanan Adalet
Haným Sitesi
tamamlandý.
Buharaevler
Mahallesi 5.
Cadde ile Biþkek
Caddesi’nin
kesiþtiði alanda
Haþim Cýbýr
inþaa edilen
Adalet Haným Sitesi’ndeki daireler
konut sahiplerine teslim edildi.
Adalet Haným Sitesi tamamlandý.
5 EYLÜL 2014 CUMA
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Çorum’un Ücretsiz
Ýlan Sitesi
Emlak-Oto-Alýþveriþ
Bostancý, ‘Millet iradesini
paralele teslim edemezdik’
AK Parti Grup Baþkanvekili Naci
Bostan, 62.
Hükümetin
programý üzerine
yaptýðý
konuþmada, “Halkýn
iradesini açýk aleni
süreçlerle sana
emanet etmiþler,
sen bunu paralele
teslim edemezsin.”
dedi.
Naci Bostancý
* HABERÝ 10’DA
www.corumpazar.com
ÇORUM
(Ç.HAK:2555)
Cevdet ve Soner Üstünel, Erka Ofis-Kýrtasiye’nin alanýnda bölgenin en büyük maðazasý olduðunu vurguladýlar.
TTNET, Birleþmiþ
Milletler Kalkýnma
Programý (UNDP)
ve Habitat
Kalkýnma ve
Yönetiþim
Derneði’nin
desteðini yanýna
alarak 'Ýnternetle
Hayat Kolay'
sosyal sorumluluk
projesini
kalkýnmada
öncelikli 20 ile
yayarak geniþletti.
Projede Çorum da
yer aldý.
‘Çorum’da yaþam Adalet
Haným Sitesi’yle deðiþiyor’
Emniyet’ten
öðrencilere dost eli
Çorum Emniyet Müdürlüðünce
baþlatýlan "Ýlk Adýmda Dost Eli"
projesi kapsamýnda Hitit
Üniversitesine kayýt yaptýrmaya
gelen öðrenci ve velilere, polis
ekipleri tarafýndan güvenlik ve
kentin yaþam alanlarý hakkýnda
bilgiler verilip leblebi ikram
ediliyor.
* HABERÝ 9’DA
* HABERÝ 6’DA
Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a iade-i ziyarette
‘Acil sorunlarýn tümüne çözüm getirdik’
Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti
Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a iade-i ziyarette bulundu.
* HABERÝ 5’DE
Dodurgalý maden þehitlerinin eþlerine kredi desteði veril-
Halk ozanlarýna destek
Olayda kullanýlan suç aletleri ele geçirildi.
Cinayet þüphelileri
yakalandý
Çorum’da meydana gelen
cinayetle ilgili 8 þüpheli göz
altýna alýndý.
* HABERÝ 4’DE
Ýl Genel Meclisi,
aldýðý yeni bir
kararla Çorum’da
bulunan aþýk ve
ozanlarla ilgili farklý
bir çalýþma
yapmayý planlýyor.
Konuyla ilgili
açýklama yapan Ýl
Genel Meclis
Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya,
Ýl Genel Meclisi, aldýðý yeni bir kararla Çorum’da bulunan aþýk ve ozanlarla ilgili farklý bir çalýþma yapmayý planlýyor.
“Deðerlerimize
sahip çýkmak için
aþýk ve ozanlarýmýzý halkýmýzla buluþturmayý hedefliyoruz.” dedi.
* HABERÝ 4’DE
Turizme ödenek geldi
* SAYFA 12’DE
AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM
Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi
Cahit Baðcý,
Çorum Özel
Ýdaresi,
Osmancýk,
Boðazkale ve
Milletvekili Baðcý, belediye baþkanlarý ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý ile
Bayat
Belediyelerinin
her birine 100 bin TL turizm alt yapý desteði ayrýldýðýný açýkladý.
* HABERÝ 7’DE
Maden þehitlerinin
ailelerine kredi
Manisa'nýn Soma ilçesinde
yaþanan maden kazasýnda
hayatýný kaybeden madencilerin
ailelerine 4'er bin TL'lik kredi
verildi.
* HABERÝ 16’DA
MHP mahallelerde
teþkilatlanýyor
MHP
Mahalle
Teþkilatlardan
Sorumlu
Baþkaný
Kemal
Kýroðlu,
MHP Ýl
Teþkilatý
olarak 2015 seçimlerine start
verdiklerini söyledi.
* HABERÝ 17’DE
www.corumhakimiyet.net
CUMA 5 EYLÜL 2014
(Ç.HAK:2578)
2
TTNET’ten Çorum’a özel proje
T
TNET, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý
(UNDP) ve Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim
Derneði’nin desteðini yanýna alarak 'Ýnternetle Hayat
Kolay' sosyal sorumluluk projesini kalkýnmada
öncelikli 20 ile yayarak geniþletti. Projeyle internetin
sunduðu olanaklardan faydalanmamýþ 35 yaþ üstü,
çoðu kadýn yaklaþýk 30 bin kiþiye internet
öðretilecek.
TTNET, 'Ýnternetle Hayat Kolay' sosyal
sorumluluk projesinin yeni dönemini, iþbirliði
yaptýðý Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý
(UNDP) ve Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði
ile birlikte tanýttý. TTNET’in bilgiye eriþimde
herkesin eþit imkâna sahip olmasýna katkýda
bulunma vizyonuyla baþlattýðý proje, yeni döneminde
UNDP ve Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði
iþbirliðiyle kalkýnmada öncelikli 20 ilde hayata
geçiyor.
Katýlýmcýlara internetin güvenli kullanýmý, eposta kullanýmý, e-devlet uygulamalarý tanýtýmý,
görüntülü haberleþme, online bankacýlýk ve sosyal
medyanýn bilinçli kullanýmý gibi konularda 2 günlük
eðitimlerin verildiði projede 123 gönüllü genç görev
alýyor.
Amasya, Artvin, Bartýn, Batman, Bayburt,
Bingöl, Çanakkale, Çorum, Erzincan, Erzurum,
Hakkari, Kahramanmaraþ, Karaman, Manisa,
Mardin, Mersin, Ordu, Þanlýurfa, Þýrnak ve Yozgat
illerinde hayata geçecek projenin tanýtým
toplantýsýnda konuþan TTNET Genel Müdürü
Abdullah Orkun Kaya, “Türkiye’nin lider internet
þirketi olarak hayata geçirdiðimiz Ýnternetle Hayat
Kolay projesi ile bilgiye eriþimin önündeki engelleri
ortadan kaldýrmayý ve ülke kalkýnmasýna destek
olmayý hedefliyoruz. Proje ortaklarýmýzla birlikte 3
yýlda yaklaþýk 30 bin kiþiye “Ýnternetle Hayat Kolay”
dedirtmeyi istiyoruz. Ülkemizin kalkýnmasýna destek
olmak amacýyla dijital ekosistemimizi geniþletmek
ve geliþtirmek için yaptýðýmýz çalýþmalarý artýrarak
sürdürmek arzusundayýz” dedi.
Birleþmiþ Milletler Türkiye Mukim
Koordinatörü Kamal Malhotra ise toplantýda yaptýðý
konuþmada “Birleþmiþ Milletler bu yüzyýlýn baþýnda
“Kalkýnma Ýçin Bilgi ve Ýletiþim Teknolojileri”ni
küresel bir öncelik olarak belirlemiþtir. Birleþmiþ
Milletler Kalkýnma Programý (UNDP) Habitat
Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði ve TTNET
iþbirliðiyle Türkiye’nin her yerinde herkes için BT
olanaklarý yaratarak sayýsal uçurumu kapatmayý ve
nüfusun en çok mahrum býrakýlmýþ ve kenara itilmiþ
kesimlerini küresel bilgi toplumunun nimetlerinden
faydalandýrmayý amaçlamaktadýr. Hedefimiz BT’nin
imkânlarýndan yararlanarak herkes için daha güçlü,
daha adil ve daha müreffeh bir geleceðe sýçrama
yapmaktýr” dedi.
Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Onursal Baþkaný Sezai Hazýr da bir konuþma yaptý.
Hazýr, "Biliþim teknolojilerinin etkin kullanýmý
bilgiye eriþim, etkileþim ve katýlým açýsýndan sosyal
kalkýnmada bizim önceliklendirdiðimiz bir alan.
Uzun zamandýr uluslararasý çok paydaþlý
ortaklýklarla bu alanda yürüttüðümüz programýmýzýn
en yeni projesi TTNET ve UNDP ile uygulamaya
baþladýðýmýz Ýnternetle Hayat Kolay. Bu proje için
eðittiðimiz genç gönüllülerimizin vereceði
eðitimlerle sürdürülebilir sosyal kalkýnmaya katký
saðlamaya devam ediyoruz” dedi.(ÝHA)
TTNET, 'Ýnternetle Hayat Kolay' sosyal sorumluluk projesinin yeni dönemini, iþbirliði yaptýðý Birleþmiþ Milletler
Kalkýnma Programý (UNDP) ve Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði ile birlikte tanýttý.
CUMA 5 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
3
TEÞEKKÜR
‘Çorum’da Deðiþimin Baþladýðý Yer’ sloganýyla inþaa ettiðimiz Adalet Haným Sitesi’ni
tamamlamýþ bulunuyoruz. Konut sahiplerine dairelerini teslim etmenin mutluluðunu yaþýyoruz.
Projemizin hayata geçmesinde katkýsý bulunan ve bizlere yol arkadaþlýðý yapan,
KNN Mühendislik
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
KNN Mühendislik
Çorum Ýlk Yapý Denetim
Karabeyoðlu Hazýr Beton
Çakýr Hafriyat
Anadolu Toprak Sanayii
Ýntegral Mühendislik
Ergün Elektrik
Doðu Mobilya
Anýzlar Ahþap
Tepe Orman Ürünleri
Musaoðullarý Mermer
Çakýr Yapý
A Plus Mimarlýk
Bayrak Ticaret
Kaþýkçý Yapý Malzemeleri
Duranlar Yapý Market
Bilge Ýnþaat Malzemeleri
Þenöz Metal
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
Kaya Paslanmaz
Modeko Mobilya
Karadeniz Kereste
Ýpek Mobilya
Ýstanbulluoðlu Arçelik Bayii
Modlife Aydýnlatma Sistemleri
Doðan Dýþ Cephe Yalýtým
Özyüce Pen
Özaydýn Cam
Baki Cam
Kardeþler Asansör
Kozkent Spor Malzemeleri
Joy ve Star Havuz
Naturel Ajans ve Ceren Ajans
Nil Dekorasyon
Peyzaj Mimarý Fatih Akgümüþ
Ýç Mimar Gülþah Mavi Teker
Çorumlu gayrimenkul danýþmanlarý
Kalýpçýsýndan demircisine, duvarcýsýndan sývacýsýna, alçýcýsýndan fayanscýsýna, boyacýsýndan
yalýtýmcýsýna, çatýcýsýndan olukcusuna, elektrikcisinden sucusuna kadar emeði geçen ve daha
ismini sayamadýðýmýz tüm çözüm ortaklarýmýza teþekkürü bir borç biliriz.
Ayrýca
’ne
’ne
’ne
’ye
ve Konak Yapý Ailesi’nden Süleyman Cýbýr, Mustafa Cýbýr, Canan Çuha, Esra Kantar,
Ömer Cýbýr, Ömer Yolcu, Sabire Delice, Bahri Eryýlmaz ve Orhan Karaman’a da
þükranlarýmýzý sunarýz.
Konak Yapý’yý tercih eden kýymetli daire sahiplerine de gösterdikleri teveccüh nedeniyle
teþekkür ederiz.
Çorum Belediyesi
Tapu Müdürlüðü
Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü
ÇorumGaz A.Þ.
(Ç.HAK:2577)
Yönetim Kurulu Baþkaný
Haþim Cýbýr
www.corumhakimiyet.net
CUMA 5 EYLÜL 2014
‘Ýþ kazalarý engelli sayýsýný artýrýyor’
EROL TAÞKAN
ekleyen Cevizci, bu konuda
iþ güvenliði ile ilgili
ile ve Engelliler
bilinçlendirme çalýþmalarýnýn
Komisyonu Baþkaný
ilgili kurumlar tarafýndan
Ünal Cevizci,
sürdürüldüðünü anlattý.
Çorum'da engelli
Ýþ kazalarýnýn türlerini
vatandaþlarýn sayýlarýnýn artýþ
ve sektörlerini sýralayan
nedenlerinden birisinin de iþ
Cevizci, tarým kazalarý, trafik
kazalarý olduðunu açýkladý.
kazalarý, yangýnlar, ateþli
Ýl Genel Meclisi
silahlar olduðunu söyledi.
toplantýsýnda, konuyla ilgili
Trafik kazalarýnda basit
araþtýrma raporunu paylaþan
dikkatsizlikler nedeniyle çok
Cevizci, ilgili kurum ve
Ünal Cevizci
sayýda insanýn hayatýný
kuruluþlarla yaptýklarý
kaybettiðini, yaralý
görüþmeleri aktardý.
kurtulanlarýn büyük bir bölümünün ise
2012 yýlýnda 484 iþ kazasýnýn
engelli olarak hayatýna devam etmek
yaþandýðýný bildiren Ünal Cevizci, bu
zorunda kaldýðýný altýný çizen Cevizci,
sayýnýn 2013 yýlýnda 564'e, 2014 yýlýnda
tüm bu risklerden korunmanýn en
ise 546'ya ulaþtýðýný dile getirdi. Ýþ
önemli yolunun tedbir ve dikkat
kazalarýnýn ölümüne sebep olduðu insan
olduðunu hatýrlattý.
sayýsýnýn 29 olduðunu da sözlerine
A
Duran Durmuþ
Hayýrlýsý be gülüm…
'Ölünün arkasýndan konuþulmaz…'
Ýl Genel Meclisi, aldýðý yeni bir kararla Çorum’da bulunan aþýk ve
ozanlarla ilgili farklý bir çalýþma yapmayý planlýyor.
Meclis aþýk ve ozanlar için
KARAHACÝP’te yaþanan saðlýk özel program yapacak
problemleri araþtýrýlacak Ý
EROL TAÞKAN
Ý
l Genel Meclisi, Karahacip’te yaþanan
saðlýk sorunlarýný araþtýracak.
Karahacip’te son günlerde yoðun
olarak yaþanan karýn aðrýsý, mide
bulantýsý ve ishal vakalarýnýn artýþ
gösterdiðini ifade eden meclis üyeleri,
Çevre ve Saðlýk Komisyonu tarafýndan
konunun araþtýrýlmasýný istedi.
Bölge sakinleri ile yapýlacak
görüþmeler ve su analizlerinin ardýndan
hazýrlanacak raporun, bölge sakinlerinin
yaþadýðý saðlýk problemlerine çözüm
bulmasý ve dikkatlerin yaþanan
sorunlara çekilmesinin hedeflendði
vurgulandý.
l Genel Meclisi, aldýðý yeni bir
kararla Çorum’da bulunan aþýk ve
ozanlarla ilgili farklý bir çalýþma
yapmayý planlýyor. Konuyla ilgili
açýklama yapan Ýl Genel Meclis
Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya,
“Deðerlerimize sahip çýkmak için
aþýk ve ozanlarýmýzý halkýmýzla
buluþturmayý hedefliyoruz.” dedi.
Meclis toplantýsýnda, ayný
konuyla ilgili verilen önergeyi de
oylatarak Eðitim ve Kültür
Komisyonu’na havale eden Kaya,
aþýk ve ozanlarýn halk tarafýndan ne
kadar tanýndýðý ve sahip çýkmak için
neler yapýldýðý yönünde de araþtýrma
yapacaklarýný, ortaya çýkan veriler
ýþýðýnda da özel bir proje ile aþýk ve
ozanlarla ilgili program düzenlemeyi
tasarladýklarýný aktardý.
Ýl Genel Meclisi, Karahacip’te yaþanan saðlýk sorunlarýný araþtýracak. Konu dün meclis gündemine taþýndý.
Yazarlara yazým ve yayým desteði
K
ültür ve Turizm Bakanlýðý'nca, Türk edebiyatýnýn geliþtirilmesine yönelik olarak hazýrlanan ve 25 Aralýk
2013 tarihli ve 28862 sayýlý Resmî Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe giren "Edebiyat Eserlerinin Desteklenmesi
Hakkýnda Yönetmelik" kapsamýnda, 2014 yýlýndan itibaren Bakanlýk bütçesinden destek verilmeye baþlandý.. Bu
kapsamda 2015 yýlý baþvurularý da 1 Eylül ile 15 Ekim
2014 tarihleri arasýnda bakanlýða yapýlabiliyor.
Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, yazarlara yazým ve yayýn desteði için þu bilgiler verildi;
Destek baþvurusu için;
http://ekygm.gov.tr/edebiyatdestek/portal/ adresinden sisteme üye olunduktan sonra verilecek e-posta adresine gelen kullanýcý adý ve þifre ile tekrar ayný sisteme giriþ yapýlacaktýr. Sistem üzerinde baþvuru ekranýný doldurup kaydettikten sonra ekranýn en altýnda yer alan word
belgesine týklanarak Proje Baþvuru Formunun çýktýsý alýnacak, proje özeti ve özgeçmiþ sisteme yüklenecek, baþvuru formunun çýktýsý imzalanarak ekinde istenilen belgelerle birlikte en geç 15 Ekim 2014 tarihine kadar Bakanlýðýmýz Kütüphaneler ve Yayýmlar Genel Müdürlüðüne
ulaþtýrýlacaktýr. Bu tarihten sonra yapýlan baþvurular geçersiz sayýlarak, kargodan kaynaklanan gecikmeler de
dikkate alýnmayacaktýr.
Yazým desteði için:
* Yazarýn Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olmasý,
* Üretilecek eserin dilinin Türkçe olmasý,
* Üretilecek eserin edebiyat üretimini artýrmasý ve
edebiyata yeni boyutlar kazandýrmasý,
* Üretilecek eserin özgünlük taþýmasý,
* Projenin, baþvuru öncesinde veya proje uygulama
süresince herhangi bir fondan destek almamýþ olmasý gerekmektedir.
* Yazar, ayný destek dönemi içerisinde yalnýzca bir
proje ile yazým desteði baþvurusunda bulunabilir. Yazým
desteðinden iki defa faydalanmýþ yazar, bir daha yazým
desteði baþvurusunda bulunamaz.
Yayým desteði için:
* Eserin yazým desteðinden faydalanmak suretiyle
üretilmiþ olmasý,
* Eserin daha önce basýlý olarak yayýmlanmamýþ olmasý,
* Yazara daha önce yayým desteði saðlanmamýþ olmasý gerekmektedir.
Baþvurular, Kurul tarafýndan yýlda en az iki kez olmak üzere yapýlacak toplantýlarda deðerlendirilip karar tarihinden sonraki 15 gün içerisinde sonuçlar açýklanacaktýr.
Yazým Desteði
* Destek konusu eserin kapsamý ve nitelikleri dikkate alýnarak, 276.000 gösterge rakamýnýn memur aylýk
katsayýsý ile çarpýmýndan elde edilecek miktarý geçmemek
üzere Yazým desteði; 65.000 gösterge rakamýnýn memur
aylýk katsayýsý ile çarpýmýndan elde edilecek miktarý geçmemek üzere ise Yayým desteði Kurul tarafýndan belirlenmektedir.
* Yazým desteði tutarýnýn %50'si destek sözleþmesinin imzalanmasýndan sonra, %50'si ise proje neticesinde
üretilecek eserin kabulüne iliþkin Kurul kararýndan sonra,
Yayým desteði tutarý ise, destek sözleþmesinin imzalanmasýndan sonra ilgililere ödenmektedir.
Bu proje; Türk edebiyatýnýn geliþimine katký saðlayacak nitelikteki özgün edebiyat eserlerini üretecek veya
bunlarý yayýmlatacak yazarlara saðlanacak maddi destek
projesi olup proje kapsamýnda destek almak isteyen yazarlarýmýz 0312 309 90 50 (10 Hat) (4064-4119-41204121-4122-4127) nolu telefonlardan detaylý bilgi alabileceklerdir.
Destek baþvurularý; T.C. Kültür ve Turizm Bakanlýðý Kütüphaneler ve Yayýmlar Genel Müdürlüðü, Edebiyat
Üretimini Teþvik Þubesi (Fevzi Paþa Mah. Cumhuriyet
Bulvarý No:4 B Blok 06030 Ulus/ANKARA) adresine yapýlacak olup genelde Türk Edebiyatý özelde Çorum Edebiyatýna hizmet eden yazarlarýmýzý projeden faydalanmaya çaðýrýyoruz."
Cinayet Kamyonet bisikletliye çarptý
þüphelileri Ç
yakalandý
HURÞÝT BOZKURT
Ç
orum’da meydana gelen cinayetle ilgili 8
þüpheli göz altýna alýndý. Çomar Barajý’nda
2 Eylül 2014 Salý günü saat 16.00 sýralarýnda
iki grup arasýnda çýkan silahlý çatýþmada
Mehmet Avcý (25) adlý genç hayatýný kaybetti.
Emniyet Müdürlüðü’nden yapýlan açýklamada,
olayýn þüphelileri M.A.,M.Ç,E.Y, Y.S.C.Ç. ile
F.K., B.U, E.D. arasýnda menfaat
çatýþmasýndan kaynaklanan husumet
bulunduðu belirtildi. Her iki grubun barajda
buluþtuktan sonra aralarýnda çýkan çatýþmada
Mehmet A.’nýn hayatýný kaybettiði
hatýrlatýlarak, olay sonrasý kaçan þüphelilerin
tamamýnýn suç aletleri 2 adet tabanca, 6 adet av
tüfeði ve çok sayýda mermi ile yakalandýðý
bildirildi.
orum’un
Osmancýk
ilçesinde
kamyonetin
bisiklete çarpmasý
sonucu meydana
gelen trafik
kazasýnda 1 kiþi
yaralandý.
Edinilen bilgiye
göre, Ýstanbul’dan
Aðrý’ya gitmekte
olan Bünyamin Çelik
(44) yönetimindeki
74 BM 293 plakalý
kamyonet Kamil
kavþaðýna geldiði
sýrada bisikletiyle
karþýdan karþýya
geçmeye çalýþan
Mustafa Gürsoy’a
çarptý. Çarpmanýn
etkisiyle yola
Öteki
4
savrulan Gürsoy
yaralandý. Olay
yerinde ilk
müdahalesi yapýlan
Gürsoy, ambulansla
Osmancýk Devlet
Hastanesi’ne
kaldýrýlarak tedavi
altýna alýndý.
Kazayla ilgili
soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
Kaynaðýný hep merak ettiðim
cümle…
…………..
Okul yýllarýnda Tarih öðretmenimiz
bu konuda benden çok çekmiþti…
………….
Bir gün arkadaþlardan çokbilmiþi, bir
derste Viyana savaþýnda neden niçin
yenildiðimiz ile ilgili peþ peþe sorular
sormuþ;
Öðretmen de; " Ölünün ardýndan çok
konuþmayalým" demiþti…
………….
Ben de, 'ölünün ardýndan
konuþulmayacaksa Tarih dersi niye var?'
'Siz niye varsýnýz?' diye tepki
vermiþtim…
………….
Tabi o günden sonra Tarihçinin bana
bakýþý deðiþti…
Sanki 'Tarih'in yönünü deðiþtiren
adammýþým gibi bakýyordu bana…
Rahat ders anlatamaz olmuþtu…
………….
Göz göze gelmiyordu…
…………
Ýkinci öðretim yýlýnda tercihini baþka
sýnýftan yana kullanýnca bizim derslere
gelmedi…
Dolayýsýyla benden kurtulmuþtu…
Ama yine de beni okul koridorlarýnda
gördüðü zaman mahcubiyet hissine
bürünürdü…
……………
Ýþte o zaman ettiðim lafýn önemini
anlamýþtým…
……………
Okul deyince aklýma geldi.
Ýleri zekâlýnýn biri okulun erkekler
tuvaletine "seni seviyorum Ayfer"
yazmýþtý…
…………..
Ben de o yazýnýn hemen altýna;'Ayfer
bu yazýyý asla okuyamayacak, zaten Ayfer
bu yazýyý okursa Ayfer Ayfer deðildir,
büyük bir problem vardýr' diye cevap
yazmýþtým…
…………….
Benim cevaben yazdýklarým o kiþiye
dokunmuþ olacak ki, ne ara girdiyse kýzlar
tuvaletine girmiþ ayný þeyleri (Seni
seviyorum Ayfer) yazmýþ…
…………..
Okulda sorulan bir sürü karmaþýk
sorular cevabýný buldu ama bu sorunun
cevabýný benden baþka bilen yoktu…
…………….
Olayý kýzlardan duyunca ben de kara
tahtaya "Hayýrlýsý be gülüm" yazmýþtým…
…………..
E yapacak baþka bir þey yoktu, ama
onlar için problem zordu…
Not: Hani bir söz vardýr;
Aklýnýza gelen güzel þeyleri
dillendirin…
Bakarsýnýz;
Yol olur…
Niyet olur…
Hallolur…
Belli mi olur…
Ýþ kazasý
K
argý’da meydana gelen iþ
kazasýnda bir kiþi yaralandý.
Bahçelievler Mahallesi
Susam Sokak’da bir iþyerinde
kazayla yaralanan O.A. isimli
genç, ilçede yapýlan ilk
tedavisinin ardýndan Hitit
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi’ne sevk edildi.
Trafik kazasýnda 1 kiþi yaralandý.
Haber Merkezi
CUMA 5 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
SÜLEYMAN KOCA
‘Acil sorunlarýn tümüne
çözüm getirdik’
EROL TAÞKAN
E
czacýlar Odasý
Baþkaný Süleyman
Koca ve yönetim
kurulu üyeleri, AK Parti
Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan'a iade-i ziyarette
bulundu. Ziyarette
konuþan Ceylan,
Çorum'un tüm acil
sorunlarýna çözüm
getirdiklerini belirterek,
STK'larýn sorunlar
konusundaki tespit ve
taleplerinin kendileri
için de yol gösterici
olduðunu söyledi.
Çorum'un belli
baþlý sorunlarý içerisinde
doðalgaz, üniversite,
yollar, havaalaný ve
demiryolu olduðunu ve
bunlarýn tümünün
çözüme ulaþtýrýldýðýný
dile getiren Ceylan,
Eczacýlar Odasý Baþkaný Süleyman Koca ve yönetim kurulu üyeleri, AK Parti Ýl
Baþkaný Ahmet Sami Ceylan'a iade-i ziyarette bulundu.
sýranýn otoyolda
olduðuna iþaret etti.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti aktaran
Ahmet Sami Ceylan,
tüm STK'larla uyum
içinde çalýþmaya
önemsediklerini,
Eczacýlarla da ayný
uyumla çalýþarak,
mesleki sorunlarýn
çözümü için yanlarýnda
olduðunu vurguladý.
Yeni kabine ile
ilgili hayýrlý olsun
dileklerini aktaran
Eczacýlar Odasý Baþkaný
Süleyman Koca, il
bazýndaki çalýþmalarla
ilgili de baþarý dileklerini
ifade ettiði sohbette,
hastane yatýrýmýnýn
kendilerini de mutlu
ettiðini, eczacýlar olarak
saðlýk merkezi
bulunmayan yerlere ilaç
ulaþtýrmaya devam
ettiklerini hatýrlattý.
SP’DEN TÜRK EÐÝTÝM SEN’E DESTEK SÖZÜ
‘Ýþi ehlinden alýp cahile verdiler’
EROL TAÞKAN
M
illi Eðitim
Bakanlýðý tarafýndan
yapýlan müdür
atamalarýyla ilgili
uygulamaya tepki
gösteren Türk Eðitim Sen
Çorum Þubesi, destek
ziyaretlerine önceki gün
Saadet Partisi ile devam
etti. SP Ýl Baþkaný Faruk
Cýdýk, her türlü desteði
vereceklerini belirterek,
"Ýþi ehlinden alýp cahile
veriyorlar." dedi.
Türk Eðitim sen
Çorum Þube Baþkaný
Selim aydýn ve sendika
yöneticileri, siyasi parti
ziyaretleri kapsamýnda
Saadet Partisi Çorum Ýl
Baþkaný Faruk Cýdýk'ý
ziyaret ederek,
uygulamadan duyduklarý
rahatsýzlýðý belirti.
Konu hakkýnda
destek beklediklerinin
altýný çizen
Aydýn, "Canýmýz
yandý,
uygulamalar
okullarda kaosa
neden oldu.
Deðerlendirmeler
hakkaniyet
ölçüsü yerine
zulüm üzerine
kuruldu." diye
Türk Eðitim Sen Çorum Þubesi, destek ziyaretlerine Saadet Partisi ile devam etti.
konuþtu.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti aktaran SP
Ýl Baþkaný Faruk Cýdýk,
konudan haberdar
olduklarýný ve Türk
Eðitim Sen'in
çalýþmalarýný takdirle
izlediklerini söyledi.
25 yýlýný vererek bir
okula müdür olmuþ
insanlarýn görevden el
çektirilerek, baskýyla
sýnava tabi tutulmasýný
kabul edemeyeceklerini
ifade eden Cýdýk, "Ýþi
ehlinden alýp cahillere
verilme noktasýnda
çalýþmalar var, bu konuda
her desteðe hazýrýz." dedi.
(Ç.HAK:2533)
5
6
www.corumhakimiyet.net
CUMA 5 EYLÜL 2014
‘Millet iradesini paralele
teslim edemezdik’
AK
Parti Grup Baþkanvekili Naci Bostancý, 62. Hükümetin programý üzerine yaptýðý konuþmada, paralel yapýya iliþkin, "Paralel konusu çok
speküle ediliyor. Diyorsunuz ki, dün yanýndaydýnýz. Evet yanýndaydýk.
Bugün de siz yanýndasýnýz. Ýkisi arasýnda fark sivil toplum, örgütlü toplumdur. Sivil
toplumun parçasý olduðu için destekledik. O zaman siyasetin üzerinde vesayet kuralým
demiyorlardý. Ama siyasete ortak olmak ve iddialarda bulununca, iþte biz o noktada itiraz ettik. Halkýn iradesini açýk aleni süreçlerle sana emanet etmiþler, sen bunu teslim
edemezsin. Millet iradesini teslim edemezsiniz" dedi.
TBMM Baþkanvekili Sadýk Yakut'un yönettiði Genel Kurul'da AK Parti adýna
konuþan AK Parti Grup Baþkanvekili hemþehrimiz Naci Bostancý, 62. Hükümetin
Programý'na iliþkin görüþlerini aktardý. Grup Baþkanvekili seçildikten sonra ilk konuþmasýný yapan Bostancý ilk olarak CHP'li Milletvekillerinin eleþtirilerine yönelik cevap
verdi. Muhalefete bakarak, "Bataklýk anlatan þair gibisiniz" diyen Bostancý, þunlarý
kaydetti:
"Hükümet kötü, ben biraz daha iyisini yapacaðým, iddiasý yanlýþtýr. Bu hükümet
halkýn beklentisinin karþýlayacak ve halkýn destek verdiði hükümettir. Sizin ne
dediðiniz önemli deðil, halkýn ne dediði önemli. Siz halkýn dünyasýna karþýlýk verecek
politikalar üretebiliyor musunuz? O zaman baþarýlý olursunuz. AK Partinin baþarýsýnýn
arkasýnda bu var. Bu halkýn dertlerine karþýlýk olduðu için baþarýlýdýr.
Türkiye evet yeni bir Türkiye oluyor. Bu söz çok kullanýlýyor, biliyorsunuz. Eðer
yeni kelimesinin içini dolduramazsanýz, çok sefil bir kelime olur. Dünyanýn ölçekleri
deðiþiyor. Eskiden insanlar ayný köyden evlenirdi. Hayatýn ölçekleri deðiþiyor. Daha
düne kadar Türkiye'deki insanlarýn ufku daðlarý aþamazdý. AK Parti bu ufku açtý.
Anadolu'nun esnaf ve çiftçileri Avrupa'ya dünyaya açýlýyor. Lütfen AK Partiyi
eleþtirirken, arkasýndaki sosyal ve ekonomik gerçeði görün.
Bugün Türkiye'deki insanlarýn kaderi, Balkanlarla Avrupa ile ortaktýr. Bunu inkar
edemezsiniz. Geçmiþe baðlý, geleceðe
açýk olacaksýnýz. Ancak öyle yapabilirseniz, bir ülkeyi kudretli bir ülke
yaparsýnýz. Ben isterim ki muhalefet
bizden bir adým öteye gitsin, daha iyi
önerilerde bulunsun, halký yakalasýn ve
iktidar olsun. Ben de gelip elinizi
öpeyim. Karþýlýðý olmayan gerçekliði
olmayan sözlerle iktidar olunmuyor.
Herkes CHP'ye akýl veriyor. Acaba
AK Parti Grup Baþkanvekili Naci Bostancý
diyorum, herkes akýl verirken neyi
göremiyorlar ki akýl veriyorlar. Bu çok
önemli. Ortada demek ki bir problem
var. Bunu görüyorum.
Bu hükümet programýnda en önemli nokta Çözüm Sürecidir. Bu Cumhuriyetin en
önemli projesidir. Bu Meclis sürecin dýþýnda dediniz. Ama komisyon kurduk, ben
baþkanýydým, siz yoktunuz, gelmediniz. Meclis'e bilgi verilmiyor deniyor. Veriliyor
arkadaþlar, kaç defa bakanlar bilgi verdi. Her yerde konuþuluyor, her þey konuþuluyor.
Önemli olan konuþmak deðil, yapmak. inþallah yapacaðýz, bu ülkenin birlik ve
kardeþliði saðlayacaðýz.
Paralel konusu çok speküle ediliyor. Diyorsunuz ki, dün yanýndaydýnýz. Evet
yanýndaydýk. Bugün de siz yanýndasýnýz. Ýkisi arasýnda fark sivil toplum, örgütlü
toplumdur. Sivil toplumun parçasý olduðu için destekledik. O zaman siyasetin üzerinde
vesayet kuralým demiyorlardý. Ama siyasete ortak olmak ve iddialarda bulununca, iþte
biz o noktada itiraz ettik. Halkýn iradesini açýk aleni süreçlerle sana emanet etmiþler,
sen bunu teslim edemezsin. Millet iradesini teslim edemezsiniz."(ANKA)
ÝHH’dan yetim kampanyasý
MUSTAFA
DEMÝRER
Ý
Hemþehrimizden
önemli uyarý
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
O
!
smancýk
Derneði
Baþkaný ÇESÝAD
Sosyal Kollar
Sorumlusu Serdar
Gürsoy, önemli
kavþaklar ile þehir
giriþlerine radar
kurulmasýný
önerisinde bulundu.
Ýþte o öneri;
"Sevgili
Serdar Gürsoy
Çorumlular; son
günlerde artan
kazalar sebebi ile bir harekete öncülük etmek
istedim. Araçlar uzun yolda giderken sürekli
gaza basmaktan süratlerini þehir içi
geçiþlerinde düþürmüyorlar. Örneðin
Çanakkale Biga'da þehir giriþlerine sabit ve
kameralý radar taklarý kuruldu. 2 yýldýr
kazalarda yüzde 80 azalma olduðu bildiriliyor.
70 km olan þehir içi geçiþ limiti, durma
mesafesini 15-20 metreye indiriyor. Buda
kazalarda önemli bir kurtarýcý rol oynuyor. Ýlk
kurulduðunda bana 56 km/h hýz sebebi ile ceza
gelmiþti. Ýl Trafik Komisyonu daha sonra hýz
limitini 70 km/h e çýkardý. Bu uygulama çok
yoðun trafiðe sahip Gerede-Kurþunlu-IlgazTosya-Osmancýk -Merzifon -Havza -Samsun
gibi E-80 karayolu üstündeki ilçe ve il
geçiþlerinde, Ankara-Samsun karayolu
üstündeki þehir giriþi ve kavþaklara zorunlu
uygulanmalý. Bildiðim kadarýyla sabit kameralý
radarlar bu güzergahlarda pek yok. Twitter
üzerinden Baþbakan Davutoðlu'na bu konudaki
önerimi bildirdim. Bugün benim bir yakýným
yarýn sizin bir yakýnýnýz yaralanýp sakat
kalabilir, ölebilir de Allah korusun. Bu konuda
kamuoyu desteði istiyorum. Biz birlik
beraberlik içinde olmazsak, sesimizi
duyurmazsak hiç bir þey yaptýramayýz. Allah
rýzasý için yapýlacak iþlerde öncü olmaya her
zaman hazýrým. Bunu olabildiðince paylaþýp
duyuralým. Buradan saygýdeðer Çorum
Milletvekillerimiz TBMM Ýdari Amiri Salim
Uslu ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi
Cahit Baðcý sesleniyorum, lütfen talebimizi
gerekli mercilere ulaþtýrýnýz. Kaç can daha
yanmasý gerekiyor uygulamanýn yapýlmasý
için? Sosyal medya üzerinden önerimi gören
Sayýn Salim Uslu'nun danýþmanlarý hemen beni
arayarak bu konuda yardýmcý olmak adýna
notlarýný aldýklarýný, konuyu Salim Uslu Bey'e
ileteceklerini, geçmiþ olsun dileklerini ilettiler.
Duyarlýlýðýnýza teþekkür ederim, saygýlarýmla"
HH aracýlýðýyla
Kurban
Bayramý'nda
yetimlerin yüzünü
güldürebilirsiniz.
Çorum ÝHH'dan
yapýlan açýklamada,
"Her bayram olduðu
gibi bu bayramda da
yetimlerimizi maddi
olarak destekleyebilir,
onlara bayramlýk
giysiler hediye
edebilirsiniz. Bir
çocuðun bayramlýk
giysi bedeli 80 lira."
Denildi.
ÝHH Ýnsani
Yardým Vakfý, yaklaþan
Kurban Bayramý için
gerekli tüm
hazýrlýklarýný
tamamlýyor. vakýf bu
yýl Kurban için
belirlediði 93 ülke ve
bölgede yetimleri de
unutmayarak, bayramý
mutlu karþýlamalarýna
vesile olacak.
2014 yýlý Kurban
Bayramý'nda bölgelere
gidecek ekiplerin her
yýl olduðu gibi yine
önceliði yetimler
olacak. Vakýf yetim
çocuklarýn bayrama
mutlu girmeleri ve bir
nebze olsun
yetimliklerini
unutmalarý için dünya
genelinde binlerce
yetimin bayrama yeni
kýyafetlerle girmelerini
hedefliyor.
ÝHH Ýnsani
Yardým Vakfý, savaþ,
iþgal ve doðal afet gibi
nedenlerle yetim
kalmýþ çocuklara
destek olmaya devam
ediyor. Yaklaþan
Bayram nedeniyle
dünyanýn farklý
bölgelerine gidecek
olan ÝHH, bu
bölgelerde yetimlerin
baþýný okþayarak,
yalnýzlýklarýna ortak
olacak. Dünyanýn pek
çok yerinde yetimleri
giydirecek olan
ekipler, onlarýn Kurban
Bayramý'na mutlu
girmelerine vesile
olacak.
Dünyanýn çeþitli
bölgelerinde þu ana
kadar 46 bini aþkýn
yetimin elinden tutan
vakýf ihtiyaç duyulan
bölgelere yetimhaneler
inþa ederek, yetimlerin
barýnma ve eðitim
masraflarýný da
üstleniyor. Kurban
dolayýsýyla yola
çýkacak olan ekipler
Etiyopya ve Patani'de
inþasý tamamlanan
yetimhanelerinin
açýlýþýna katýlacak.
10 BÝN YETÝM
GÝYDÝRÝLECEK
Bu kapsamda
Kurban bayramýnda
Suriye dâhil
Türkiye'de 5000;
Sudan, Makedonya,
Arnavutluk, Sri Lanka,
Somali, Etiyopya,
Tacikistan'da da 5000
olmak üzere toplam
10.000 yetimin
giydirilmesi
planlanýyor.
Baðýþlarla yetim
giydirme projesine
destek olanibilir,
80TL'lik bir baðýþla bir
yetime bayramlýk
elbise hediye edilebilir.
ÝHH aracýlýðýyla Kurban Bayramý'nda
Hayrettin
Karaman
Erkekler plajý
Gazetemizin üç Eylül tarihli
nüshasýnda deðerli yazarlarýmýz Hilal
Kaplan ve Özlem Albayrak'ýn yazýlarýný
okuyunca bir daha 'Ýyi ki, kýzlarýmýzý da
okutmuþuz, bir elmanýn ikinci yarýsýný
çürütmemiþiz, nüfusumuzun yarýsýný cahil
býrakmamýþýz' diye düþündüm ve
þükrettim.
Sayýn Albayrak'ýn 'Bir Kamusal Alan
Tartýþmasý: Kadýnlar Plajý' baþlýklý yazýsý
bana erkekler plajý konusunu/ihtiyacýný
hatýrlattý.
Yazýda 'kamusal alan' gerekçesi ile tek
tipliliðin dayatýlmasý konusu güzelce
iþlenmiþ. Ben de erkekler plajý ihtiyacýna
demokrasi ve haklar açýsýndan ziyade fýkýh
(islâmî davranýþ kurallarý) açýsýndan
bakmak istiyorum.
Bilindiði gibi vücudun bazý yerlerini
uygun giysilerle kapatma (tesettür) vazifesi
hem kadýn hem de erkek müminlere aittir.
Kapatýlmasý farz, açýlmasý caiz olan yerler
ayrýlmýþ/belirlenmiþ olmakla beraber
açýlmasý caiz olan kýsmýn de tesettür
hikmetine uygun olmasý gerekir. Kadýnýn
yüzünü açmasý caizdir diye boyanmasý,
kokulanmasý, dikkatleri üzerine çekecek bir
þekil verilmesi de caiz olmaz. Erkeklerin
baþlarýný açmalarý caizdir diye süslenmesi
de caiz olmaz.
Peygamberimiz (s.a.) çocuklarýmýza
ata binmeyi, atýcýlýðý, yüzmeyi öðretmemizi
tavsiye buyuruyor. Batý'da kaç göç
olmadýðý için küçükten büyüðe her yaþtaki
kýzlar, kadýnlar ve erkekler ayný gölde,
havuzda, kýyýda, plajda yüzmeyi öðreniyor
ve yüzüyorlar.
Müslümanlar ise namahrem olanlarla
ayný mekanda kýsmen de olsa soyunup
suya giremeyecekleri için yüzme
nimetinden mahrum oluyor veya günah
iþleme ihtimaline raðmen karma plajlara
gidiyorlar.
Eðer insan haklarýna dayalý
demokrasilerde din hürriyeti de varsa bu
hürriyetin, 'kiþinin inancýna göre yaþama
hakkýný' da içermesi gerekir. Baþkalarýnýn
hak ve özgürlüklerine açýk ve kesin zarar
söz konusu olmadýkça belli inanç
sahiplerine, imanlarýna uygun yaþama
alanlarý açmak demokrat yönetimlerin
vazifesi olmalýdýr.
Dinine göre yaþamaya çalýþan bir
Müslümanýn demokrat bir ülkede, 'bütün
plajlar haremlik selamlýk olacak' diye
dayatmasý nasýl kurallara uygun deðilse,
laikçilerin 'bütün kýyýlar ve plajlar karma
olacak' diye dayatmalarý da hukuka aykýrý
olmalýdýr.
Bir Müslüman erkek gözünü
haramdan sakýnmasý ve kaçýrmasý ile de
yükümlüdür. Vücudunun kapanmasý
gereken yerlerini açan bir kadýn günah
iþlediði gibi, bu yerlere bakan erkek de
günah iþlemiþ olur. Buna göre bir karma
plaja, kýyýya veya havuza giden erkek ya
gözlerini kapatacak -ki, bu olamaz- veya
istemeyerek de olsa devamlý gözüne çýplak
vücutlar çarpacak ve bundan dolayý
rahatsýzlýk duyacaktýr. Dindar kadýnlara ve
erkeklere eziyet etmek, onlarý ya günah
iþlemeye veya nimetlerden mahrum
olmaya zorlamak laik demokrasilerde
serbest midir?
Deðilse 'kamusal alan' vb.
saçmalamalarý bir yana býrakýp insafa
gelmek gerekiyor.
Diyanet’ten burs baþvurusu
D
ENERJÝ KESÝNTÝSÝ
iyanet Vakfý'nýn burs baþvurularý ekimde
alýnacak. Burs verdiði öðrenci sayýsýný her yýl
artýran Türkiye Diyanet Vakfýnýn (TDV), geçen
sene 15 bin 526 öðrenciye 7 milyon 21 bin 750 lira burs
verdi. Bu seneki burs baþvurularý ise ekimde alýnacak.
Vakýf, üniversitelerde öðrenim gören baþarýlý
öðrencilere özel destek baþarý bursu ve eðitim yardýmý
yapacak.
TDV Genel Müdür Yardýmcýsý Mustafa Tutkun,
yaptýðý açýklamada, vakfýn kurulduðu günden beri
eðitime büyük önem verdiðini söyledi.
Vakýf olarak milli ve manevi
deðerlerle sahip gençlerin yetiþmesi
için çalýþtýklarýný belirten Tutkun,
"Üniversite öðrencileri, rahat þekilde
öðrenimlerini tamamlamalarý için
maddi kaynaða ihtiyaç duyuyor. Vakýf
olarak 2013-2014 eðitim döneminde
15 bin 526 öðrenciye 7 milyon 21 bin
750 lira burs verdik. Her yýl burs
verdiðimiz öðrenci sayýsý artýyor"
dedi.
Tutkun, vatandaþlarýn
destekleriyle her yýl binlerce öðrencinin yüzünün
güldüðünü dile getirerek, "Bugüne kadar 220 bin
öðrencimize milletimizin destekleriyle 44 milyon 347
bin lira eðitim ve burs yardýmý yaptýk. Bu yýl da
üniversite öðrencilerine burs ve eðitim yardýmý
yapacaðýz" ifadelerini kullandý.
BURS BAÞVURULARI EKÝM’DE
Burs duyurularýnýn bu ay içinde
"www.diyanetvakfi.org.tr" adresinden yapýlacaðýný,
ekim ayýnda ise müracaatlarýn alýnacakaðýný kaydeden
Tutkun, baþvurularýn internet üzerinden gerçekleþeceði
bilgisini verdi.
Gerçekten ihtiyacý olan öðrencilere burslarýn
verilmesi konusunda titiz þekilde çalýþma yapýldýðýný
vurgulayan Tutkun, üniversiteye yeni kayýt yaptýranlar
arasýnda ilahiyatýn yaný sýra hukuk, týp, mimarlýk ve
mühendislik fakülteleri
öðrencilerinin de burslara
baþvurabileceðini anlattý.
ÖZEL DESTEK BAÞARI
BURSU
Vakfýn ayrýca baþarýlý 266
öðrenciye 2 yýldýr 300 lira özel destek
baþarý bursu verdiðine dikkati çeken
Tutkun, þunlarý kaydetti:
"Bu burstan yararlanacak
öðrencilerimizi, gelecekte
kurumumuz ya da benzer
kurumlarýmýzda kariyer yapabilecek kiþilerden
seçiyoruz. Burs süresince öðrencilerimizin genel baþarý
durumlarýný takip ediyoruz. Kendini geliþtiren, yeniliðe
açýk, bilgili, manevi yönden donanýmlý bu
kardeþlerimizi yetiþmiþ insan kaynaðý olarak
kurumlarýmýza kazandýrmak için çalýþýyoruz."(Yaygýn
basýn)
ENÝSE AÐBAL
Ç
orum ili Merkez Uðurludað fiderinde yapýlacak yatýrým çalýþmalarý nedeniyle 4 gün belirli aralýklarla
enerji kesintisi yapýlacak.
Çalýk YEDAÞ Ýl Koordinatörlüðü’nden verilen bilgiye göre, çalýþmalar çerçevesinde yarýn (6 Eylül Cumartesi) 08.30-17.30 saatleri arasýnda merkez Altýnbaþ
köyü, Ayd. Petrol Ýskilip Yolu, Çorum Belediyesi Ýçme
Suyu Tesislerine;
7 Eylül Pazar günü 08.30-17.30 saatleri arasýnda
merkez Altýnbaþ Köyü ve Çanakcý köyü, Çukurören köyü, Ýsmail köyü, Çanakcý baðlarý, Ayd. Petrol Ýskilip Yolu, Çorum Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Özuslu Tavukçuluk, Tarýmsal Sulama (R.Murat TEMÝZ) tesislerine;
8-9 Eylül tarihlerinde 08.30-17.30 merkez Karapürçek, Aksungur, Memiþler, Kozanoðlu, Güzelyurt, Arzumpýnar, Altýnbaþ, A.Saraylý, Y.Saraylý, Oymaaðaç, Altýnbaþ Baðlarý, Saraylý Baðlarý, Akyazý Baðlarý, Morsümbül köyleri ve Seydim Gölet Mahallesi, Çorum Belediyesi Ýçme Suyu Tesisi, Ali-Nesimi Bolat Besi Çiftliði, Kip Tavukçuluk Sanayi, Özuslu Tavukçuluk, Kip Tavukçuluk Gýda, Ekmekcioðullarý Gýda, Layýk Tavukçuluk, Çorum Belediyesi Týbbii Ayrýþtýrma Tesisi, Haster
Kýlýçarslan Dalgýçlar Yapý, Ayd. Petrol Ýskilip Yolu, Tarýmsal Sulama (R.Murat Temiz) tesislerine programlý
olarak elektrik verilemeyecek.
Turizme ödenek geldi
CUMA 5 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
ENÝSE AÐBAL
AK
Parti Çorum
Milletvekili
TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi Cahit
Baðcý, Çorum Özel
Ýdaresi, Osmancýk,
Boðazkale ve Bayat
Belediyelerinin her birine
100 bin TL turizm alt
yapý desteði ayrýldýðýný
açýkladý.
Temmuz ayýnda ilçe
belediye baþkanlarý ile
birlikte Kültür ve Turizm
Bakan Yardýmcýsý
Abdurrahman Arýcý ile
görüþerek ilçelerin
Milletvekili Baðcý, belediye baþkanlarý ile birlikte Kültür ve Turizm Bakan
Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý ile görüþmüþtü.
turizm alt yapý yatýrýmlarý
için destek talebinde
bulunan Baðcý, güzel
haberi verdi.
OSMANCIK
KALESÝ’NÝN
RESTORASYONUND
A KULLANILACAK
Osmancýk Belediye
Baþkaný Hamza Karataþ,
Osmancýk Belediyesi’ne
verilecek 100 Bin TL
turizm alt yapý ve çevre
düzenlemesi desteðinin
Kandiber Kalesi için
kullanýlacaðýný belirtti.
Restorasyon ihalesinin 9
Eylül'de yapýlacaðýný
kaydeden Karataþ, Kültür
ve Turizm Bakan
Yardýmcýsý Abdurrahman
Arýcý ve Milletvekili
Baðcý'ya desteklerinden
dolayý teþekkür etti.
‘Zabýtaya yýpranma payý verilmeli’
ENÝSE AÐBAL
çe sayýlan zabýta memuru bu koþullar altýnda görev yaptýðý sýrada ateþli silahlarla deem-Bir-Sen Çorum Þube Baþkaný Burlici, kesici aletlerle saldýrýya uðramakta, döhan Þahin, Zabýtalar Haftasý’nýn bu yýl
vülmekte, tehdit edilmektedir. Buna raðmen
da çözümlenememiþ sorunlarla baþladýðýný
görevini yerine getirmeye çalýþan zabýtalasöyledi.
rýn halen yýpranma paylarý yoktur. Yetkili
Zabýta teþkilatýnýn kuruluþunun 188.
sendika olarak yýllardan beri üzerinde ýsraryýlý münasebetiyle basýn açýklamasý yapan
la durduðumuz yýpranma payý uygulamasý,
Þahin, zabýta çalýþanlarýnýn yetkili sendikaemsal deðer taþýmayan baþka meslek dallasý olarak bütün zabýtalarýn haftalarýný kutlarý yüzünden, canýný diþine takan zabýtalara
dý, sorunlarýnýn bugüne kadar olduðu gibi
da verilmemektedir. Bu adaletsizliðin acilen
bundan sonra da takipçileri olduklarýný dile
çözüme kavuþturulmasý gerekmektedir.
getirdi.
Zabýtalar bir meslek grubu mensubu
Þahin açýklamasýnda; “188. yýlýný kutsayýlmamalarýna
raðmen oldukça yoðun bir
Burhan Þahin
layan Zabýta Teþkilatý ne yazýk ki halen kuiþ temposu ile çalýþmaktadýrlar. Bir zabýta
rumsallaþamadý, zabýta çalýþanlarýna özelçalýþanýnýn bilmek zorunda olduðu yönetlikle Anadolu'da halen Belediye Baþkanýnýn ‘emir eri’
melik sayýsý 200'ün üzerinde, bilmek durumunda oldugibi davranýlmakta ve meslek grubu olarak sayýlmayan
ðu kanun maddesi ise 20'nin üzerindedir. Bilmemek zazabýtalardan halen 200'ün üzerinde yönetmelik ve
býtanýn sorumluluðunu gidermemektedir. Herhangi bir
20'den fazla kanun maddesini bilmesi bekleniyor. Can
bakanlýk çalýþaný, sadece kendi bakanlýðýna dair mevzugüvenlikleri olmadan her türlü riske açýk bir çalýþma sisattan sorumlu tutulurken, zabýtalarýn bir hukukçudan datemleri bulunan zabýtalara hak ettikleri ‘yýpranma paylaha fazla bir mevzuatla karþý karþýya býrakýlmasý da darý’ da bütün vaatlere raðmen bir türlü verilmedi.
ðýnýklýðýn bir baþka yorumudur.
‘YIPRANMA PAYI ADALETSÝZLÝÐÝ ÇÖZÜLÖte yandan özellikle Anadolu’daki belediyelerin
MELÝ’
hemen hemen tamamýnda bütün angarya iþler zabýtalar
Zabýta Teþkilatý ülkemizin en uzun süredir var olan
tarafýndan görülmektedir.
kurumlarýndan biridir. Zabýta belediyeciliðin zor ve meBizler Bem-Bir-Sen olarak zabýta teþkilatýnýn bir
þakkatli tarafýdýr. Zabýta bir belediye baþkanýnýn elidir,
an önce meslek grubu sayýlmasý, yýpranma paylarýnýn
gözüdür, dilidir.
verilmesi, derece-kadro ilerleme durumlarýnýn mevzuZabýta çalýþanlarýnýn problemlerinin baþýnda can
ata uygun hale getirilmesi, can güvenliklerinin saðlangüvenliklerinin olmayýþý gelmektedir. Bununla birlikte
masý ve iþ tanýmlarýnýn belirlenmesi için gerek hükümet
kentlerin düzeninden, kentlilerin saðlýðýndan, yaþamýnnezdinde gerekse belediyeler nezdindeki giriþimlerimizi
dan sorumlu tutulan zabýta çalýþanlarý görev yaptýklarý
eksiltmeden devam ettirmekteyiz.
süre içerisinde can güvenlikleri olmadan her türlü riski
Bu duygu ve düþüncelerle Zabýta Teþkilatýnýn kubarýndýran bir çalýþma ortamýnda görev yapmaktadýrlar.
ruluþunun 188. yýlýný ve tüm zabýta çalýþanlarýmýzýn hafEvlerine ekmek götürme çabasý içindeki zabýta
talarýný tebrik ediyor, gelecekte sorunlarýndan arýndýrýlmemuru, gecekondu ve seyyar satýcýnýn ve hatta normal
mýþ bir teþkilat yapýsýna hep birlikte kavuþmamýzý ümid
esnafýn bile açýk hedefi halindedir. Can güvenlikleri hiediyoruz.” þeklinde konuþtu.
B
Akýncýlar Derneði, baðýmlýlýða dikkat çekti
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
orum Akýncýlar Derneði Eðitim Baþkaný Necmettin
Seven gençlerde madde baðýmlýlýðýna dikkat çekeÇ
rek, baðýmlýlýða karþý bir an önce önlem alýnmasý gerek-
tiðini söyledi.
Seven, alkol kullanýmý oranlarýnýn geçmiþ yýllara
göre gerileme gösterirken madde baðýmlýlýðýnýn hýzla
arttýðýnýn gözlendiðini ifade ederek, “Madde baðýmlýlýðý
söz konusu olduðunda söz konusu olan aslýnda bireylerin ve toplumlarýn saðlýðý,
refahý, moral deðerleri ve
bilinçleridir. Türkiye’de
ve dünyada uyuþturucu ve
uyarýcý maddelerin kullanýmý ve buna baðlý hastalýk, ölüm ve madde kullanýmýna baðlý iþlenen suç
sayýsý hýzla bir þekilde artmakta, sigara, alkol ve yasadýþý maddelere baþlama
yaþý ise gittikçe düþmektedir. Özellikle eðitim hayatýndan kopmuþ, aile
baðlarý parçalanmýþ ahlaki ve manevi tahribata sürüklenen gençlik ya da sokakta
yaþayan çocuklarda risk daha da artmaktadýr. Bizim
2012 verilerine göre yapacaðýmýz istatistiki bilgilere göre vahim olan tablo 2014 yýlýnda tavan yapmýþtýr.” dedi.
Seven, TUBÝM 2012 raporuna göre Türkiye’de
madde kullanýmýnýn, genç yetiþkinlerde (15-34) genel
nüfusa göre daha yaygýn olduðunu, esrarýn da, gençler
arasýnda en yaygýn kullanýlan yasadýþý madde olduðunu
hatýrlatarak, “Ayný yýllarda Ýzmir, Ýstanbul, Ankara, Bursa ve Mersin’deki üniversitelerde yapýlan kapsamlý bir
diðer çalýþmada esrar kullanýmý yüzde 5.9, extaci yüzde
1.7, uçucu madde yüzde 0.6, kokain yüzde 0.4 ve eroin
yüzde 0.2 olarak bulunmuþtur. Son yýllarda gazeteler, televizyon kanallarý, ‘sentetik esrar’ baðýmlýlýðý nedeniyle
ciddi saðlýk sorunlarýyla karþý karþýya kalan, hatta ne yazýk ki hayatýný kaybeden çocuklarýmýzýn ve gençlerimizin haberleriyle doludur. Sentetik esrar, birçok bitki türü
ile kimyasalýn karýþtýrýlarak laboratuvar ortamýnda iþlenmiþ halidir. Bu kapsamda deðinilmesi gereken ‘bonzai’
kokainden daha aðýr bir maddedir. Bonzai’nin içeriðindeki maddeler kýsmen tespit edilebilmiþtir. Bonzai içeriðindeki maddeler daha güçlü baðýmlýlýða neden olabilmekte, ciddi saðlýk sorunlarýna hatta ölüme yol açabilmektedir.” þeklinde devam etti.
Madde baðýmlýlýðýndan kurtuluþun formülünün
gençlerin ahlakve maneviyat parolasýyla yeni bir atýlýma
yönelmelerini saðlamak olduðunu dile getiren Seven,
7
“Kur’an bilincini ve Rasul sevgisini gençliðimize aþýlamalýyýz. Tarihiyle barýþýk bir nesil yetiþtirmek uygulanacak metot olarak ön görülmekdedir.” dedi.
Þenyurt Sokaklar asfaltlandý
Çorum Belediyesi asfalt yenileme çalýþmalarýný sürdürüyor.
Y
az mevsiminde planlanan asfalt çalýþmalarýný
tamamlayamaya çalýþan Çorum Belediyesi
Fen Ýþleri Müdürlüðü ekiplerinin Þenyurt
Sokaklarý asfaltladýðý bildirildi.
Belediye Basýn Birimi'nden yapýlan açýklamada, þehrin pek çok noktasýnda yeni asfaltlama yapan,
eskiyen asfaltlarý yenilenen ekiplerin Bahçelievler ve
Gülabibey Mahallesi'nde vatandaþýn alt yapý hizmetlerini sürdürdüðü ifade edildi.
Belediye'den yapýlan açýklamada þu bilgiler verildi; "Belediye ekiplerinin asfalt serimi yaptýðý yerlerin baþýnda Bahçelievler Mahallesi Þenyurt 4. Sokak var. Aþýnan asfaltý yenileyen ekiplerin aralýksýz
çalýþtýðý sokak 195 metre uzunluðunda. 285 ton asfalt serimi yapýlan sokakta vatandaþlar belediyenin
çalýþmalarýndan bir hayli memnun. Þenyurt 4. Sokak'ýn Þenyurt 7. Sokak ile baðlantýsý var. 7. Sokak'ta da bir baþka belediye ekibi asfalt serimi için kazý
çalýþmasý yapýyor. Bu sokaðýn uzunluðu 135 metre
ve kazý çalýþmalarýnýn ardýndan buraya da 185 ton asfalt serimi yapýlacak. Ýki noktada çalýþmalarýný sürdüren ekipler kýsa bir sürede Þenyurt 2. Sokak'ýn asfaltýný da yenilecek. 200 metre uzunluðundaki Þenyurt 2. Sokak'a 265 ton asfalt seriminin yapýlmasý
planlanýyor. Asfaltý aþýnan bir baþka yer ise Þenyurt
5. Sokak. 135 metre uzunluðundaki sokaða 185 ton
asfalt serimi yapýlacak. Böylelikle Çorum Belediyesi Fen Ýþleri ekipleri Þenyurt 2., 4., 5., ve 7. sokaklar
için tam 920 ton asfalt serimi yapmýþ olacak.
YENÝDOÐAN CADDESÝ YENÝLENDÝ
Hasan Paþa Devlet Hastanesi'nin hemen karþýsýnda yer alan Yenidoðan Caddesi de asfaltlanan yerlerden. Trafiðin yoðun olduðu cadde, Cemilbey Caddesi'ni Fevzi Çakmak Caddesi'ne baðlamasý nedeniyle de sürücülerin sýk sýk kullandýðý bir nokta. 280
metre uzunluðundaki caddede yoðun kullaným nedeniyle aþýnmalar oluþtu. Belediye ekipleri aþýnan asfaltý kazýdý, bugün de 600 ton yeni asfalt serimi yapýlýyor."
ÝÇÝN
ZAHÝR: HER ÞEY VATANDAÞIN RAHATI
Fen Ýþlerinden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Alper Zahir, Çorum'un pek çok noktasýnda yeni asfalt
yapýldýðýný belirterek, "Pek çok noktada da aþýnan asfaltlarý yeniliyoruz." dedi. Hiç bir ayrým yapmadan
herkese eþit hizmet götürdüklerine vurgu yapan Zahir, "Bizim için insan önceliklidir, insana hizmet
esastýr." dedi. (Haber Merkezi)
Engelli öðrenciler Avþa
Þenlikleri’ne uðurlandý
EROL TAÞKAN
B
elediye Engelli
Eðitim Merkezi
ve çeþitli engelli
okullarýnda eðitim
gören 9 öðrenci
aileleriyle birlikte 2.
Avþa Engelliler
Þenliði'ne uðurlandý.
Belediye Sosyal
Yardým Ýþleri Müdürü
Cengiz Özkader,
Zihinsel ve Spastik
Engelli Öðrencileri
Koruma Derneði
Baþkaný Dr. Neslihan
Hüsülüoðullarý,
Anadolu Ýþ Okulu
Müdürü Selami Bolat
ve ailelerin katýldýðý
uðurlama töreninde,
engelli öðrenciler
büyük bir heyecanla
ailelerine veda etti.
9 engelli öðrenci
ve 7 refakatçi aileden
oluþan 16 kiþilik
heyet, 4-9 Eylül
tarihleri arasýnda
Balýkesir Avþa'da
yapýlacak 2. Avþa
Engelliler Þenliði'nde
gönüllerince eðlenme
fýrsatý bulacak.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü'nün
destekleriyle her yýl
düzenlenen þenlik ve
festivallere engelli
öðrencilerin katýlma
þansý yakaladýðýný
hatýrlatan Dr. Neslihan
Hüsülüoðullarý,
engelli öðrencilerin ve
ailelerinin minnettar
olduðunu dile
getirerek, Baþkan
Külcü ve ekibine
teþekkür ettiðini
vurguladý.
9 öðrenci aileleriyle birlikte 2. Avþa Engelliler Þenliði'ne uðurlandý.
8
www.corumhakimiyet.net
CUMA 5 EYLÜL 2014
Ýç Anadolu saðlýk
hizmetlerinden memnun
M
anisa, Uþak,
Kütahya,
Afyonkarahisar, Isparta
ve Kahramanmaraþ'ta
memnuniyet yüzde
86'nýn, Aydýn, Denizli ve
Burdur'da ise yüzde
76'nýn üzerinde oldu.
Saðlýk Bakanlýðý
Türkiye Kamu
Hastaneleri Kurumu
tarafýndan hazýrlanan
kamu hastane birlikleriyle ilgili çalýþmaya
göre, saðlýk hizmetlerinden memnuniyet
düzeyi son 10 yýlda arttý.
Memnuniyet oraný
2004'de yüzde 46,9 iken,
bu oran 2005'de yüzde
55,3, 2006'da yüzde
52,3, 2007'de yüzde
66,5, 2008'de yüzde
63,4, 2009'da yüzde
65,1, 2010'da yüzde
73,1, 2011'de yüzde
75,9, 2012'de yüzde
74,8, 2013'de ise yüzde
74,7 oldu.
Ýller arasýnda en
yüksek memnuniyet
düzeyine yüzde 89,1
oranýyla Isparta sahip
olurken, en düþük mem-
nuniyet oraný yüzde 54,6
ile Hakkari'de gerçekleþti.
MEMNUNÝYET
HARÝTASI
Saðlýk Bakanlýðýnýn
çalýþmasýnda, "Saðlýk
Hizmetlerinden
Memnuniyet Düzeyi
Haritasý" da yer aldý.
Buna göre saðlýk
hizmetinden memnuniyet
oraný en yüksek iller Ege
ve Akdeniz bölgelerinde
yoðunlaþtý.
Manisa,
Uþak, Kütahya,
Afyonkarahisar, Isparta
ve Kahramanmaraþ'ta
memnuniyet oraný yüzde
86'nýn üzerindeyken bu
oran Aydýn, Denizli ve
Burdur'da yüzde 76-85
arasýnda oldu.
Bununla birlikte
Ege ve Akdeniz
Bölgesinin denize kýyýsý
olan illerinde memnuniyet oraný daha düþük
gerçekleþti.
Ýzmir, Muðla,
Antalya, Mersin, Adana
ve Hatay'da saðlýk
hizmetlerinden memnuniyet oraný yüzde 6675 oranýnda oldu.
Marmara
Bölgesinin büyük
bölümünde memnuniyet
oraný yüzde 76-85
oranýnda olmasýna
karþýn, Ýstanbul ve
Kocaeli'de bu oran yüzde
66-75 düzeyinde seyretti.
Ýç Anadolu Bölgesi
de saðlýk hizmetinden
memnuniyet oranýnýn
yüksek olduðu bölgeler
arasýnda yer aldý.
Kýrýkkale, Kýrþehir
ve Nevþehir'de memnuniyet oraný yüzde
86'nýn üstündeyken
Ankara dýþýndaki diðer
illerde yüzde 76-85
oranýnda oldu. Saðlýk
hizmetlerinden memnuniyet düzeyi yüzde 6675 oranýndaki Ankara,
bölgede en düþük yüzdeye sahip il oldu.
Bayramý öncesi görüþmelerde bulunduk.
Türkiye'deki hayvan varlýðýnýn yarýsýndan
fazlasý bu bölgede zaten. Yapýlan görüþmeler
neticesinde hayvan sayýsýnda bir sýkýntýmýzýn
bulunmadýðýný tespit ettik" dedi.
Tunç, tüm üreticilerin Kurban Bayramý
için hazýrlýðýný tamamladýðýný ve tüm ülkeye
yetecek kadar hayvana sahip olduklarýný
aktardý.
Hayvan sayýsýnda bir sorun
bulunmadýðýný vurgulayan Tunç, "Tüm
besicimiz Kurban Bayramýna hazýr. Hayvan
sayýsýnda en ufak bir sýkýntý bulunmuyor çok
þükür. Hayvanlarýmýzýn saðlýk konusundaki
gerekli iþlemleri de tamam. Bayrama 10 gün
kala büyükþehirlere hayvanlarý sevk etmeye
baþlayacaðýz. Üreticimizin elinde herkese
yetecek kadar kurban var" diye konuþtu.
‘ZAM DEÐÝL ARTIÞ’
Özel okullara ek süre
M
illi Eðitim Bakaný Avcý, "Özel okul
için verilecek eðitim öðretim
desteðinde ek baþvurular, 8-18 Eylül'de
alýnacak" dedi.
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, özel
okula devam edecek öðrencilere
verilecek eðitim öðretim desteðinde 70
bine yakýn boþ kontenjan için ek
baþvurularýn 8-18 Eylül'de alýnacaðýný
bildirdi.
Avcý, TRT Haber"de yayýmlanan "3
Gün" programýna katýlarak gündeme
iliþkin sorularý yanýtladý.
Özel okullara devam edecek 250
bin öðrenci için eðitim öðretim desteði
kontenjaný verildiðini anýmsatan Avcý, bu
destek için 180 bin 637 baþvuru geldiðini
ve baþvurularýn sonuçlandýðýný belirtti.
Okul öncesi özel kurumlara gidecek
öðrencilere 2 bin 500, özel ilkokullara
gideceklere 3 bin, özel ortaokul ve
liselere gideceklere yýllýk 3 bin 500 lira
eðitim öðretim desteði verileceðini dile
getiren Avcý, "Burada ek baþvuru imkaný
var. 'Buraya ben müracaat edemedim,
geç kaldým, sonradan haberim oldu'
diyenler için söylüyorum. 8-18 Eylül
arasýnda biz ek müracaatlar alacaðýz.
Çünkü hala 70 bin imkanýmýz var. 19
Eylül'de biz kimler bu ek müracaatlarýn
içinde desteðe hak kazandýlar onu ilan
edeceðiz. 20-25 Eylül arasýnda
tercihlerini yapacaklar" açýklamasýnda
bulundu.(AA)
Saðlýk hizmetlerinden memnuniyet
oraný Doðu ve
Güneydoðu Anadolu'ya
gittikçe daha düþük
düzeyde oldu.
Memnuniyet oraný
yüzde 54-65 arasýnda
D
Kurban fiyatlarý artacak
ürkiye Kýrmýzý Et Üreticileri Merkez
Birliði Baþkaný Bülent Tunç, yaptýðý
açýklamada, yem fiyatlarý baþta olmak üzere
maliyetlerde önemli artýþlar olduðunu
söyledi.
Geçtiðimiz hafta sonu Doðu ve
Güneydoðu Bölgesi'ndeki üreticilerle bir
araya geldiklerini belirten Tunç, "Kurban
EN DÜÞÜK
DÜZEY
seyreden Van, Aðrý, Muþ,
Hakkari, Þýrnak ve
Tunceli en düþük düzeye
sahip iller olurken,
Ardahan, Iðdýr, Erzincan,
Bingöl, Diyarbakýr,
Batman, Mardin ve
Adýyaman'da da oran
yüzde 66-75 arasýnda
gerçekleþti.
Söz konusu bölgelerdeki diðer illerde ise
saðlýk hizmetlerinden
memnuniyet oraný yüzde
76-85 oranýnda
oldu.(AA)
Hareketsiz yaþam
can alýyor
Kurban Bayramý'na bir ay
kala Türkiye genelinde kurbanlýk fiyatlarýnda yüzde 17
oranýnda artýþ bekleniyor.
T
Karadeniz
Bölgesinde de saðlýk
hizmetlerinden memnuniyet yüksek düzeyde
seyretti.
Memnuniyet oraný
yüzde 86'nýn üzerinde
olan Amasya, Giresun ve
Rize en yüksek düzeye
sahip iller olurken, diðer
þehirlerde bu oran yüzde
76-85 oranýnda oldu.
Bölgede memnuniyet düzeyi en
düþük iller ise oranýn
yüzde 66-75 düzeyinde
seyrettiði Düzce ve
Zonguldak oldu.
Bülent Tunç, tüm dünya genelinde
kuraklýk hakim olduðunu, bu nedenle yem
fiyatlarýnýn arttýðýný dile getirdi.
Yem fiyatlarýnýn son 2 yýlda büyük artýþ
gösterdiðine dikkati çeken Tunç, "Maliyetler
konusunda tüm dünyada sorunlar var. Dünya
genelinde bir kuraklý var ve bu da yem
fiyatlarýný oldukça etkiledi. Son yýllarda yem
girdileri baþta olmak üzere maliyetlerde artýþ
var. Bundan dolayý kurbanlýk hayvan
fiyatlarýnda geçen seneye göre yüzde 17'lik
bir artýþ söz konusu" ifadelerini kullandý.
Tunç, 4 yýldýr fiyatlarý sabit tutmaya
çalýþtýklarýna vurgu yaparak, þöyle devam
etti:
"Bu yýl fiyatlarda bir artýþ olacak ama
bu asla zam deðil. Olmasý gereken bir durum
çünkü 4 yýldýr herhangi bir fiyat artýþý
olmuyordu. Maliyetlerdeki artýþ yüksek
boyutlara ulaþtýðý için kurbanlýk fiyatlarýnda
da bir artýþ olacak. Geçen seneye oranla
yüzde 17 oranýnda bir artýþ olacak. Dünya
genelinde yem fiyatlarý artýyor. Sadece
Türkiye'de olan bir durum deðil. Maalesef
böyle bir durum söz konusu. Son 4 yýldýr
baskýlanan bir fiyat vardý, sabit tutmaya
çalýþýyorduk ancak bu yýl yüzde 17'lik bir
artýþ olacak. Bu durumda kurbanlýk
fiyatlarýnda böyle bir artýþ olmasý çok
tartýþýlacak bir konu deðil." (AA)
ünyada her yýl 3,2 milyon kiþi,
fiziksel hareketsizlik nedeniyle
yaþamýný yitiriyor.Hacettepe
Üniversitesi (HÜ) Halk Saðlýðý
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hilal
Özcebe, her yýl 3-9 Eylül tarihlerinin
Halk Saðlýðý Haftasý olarak
kutlandýðýný söyledi.
Bu yýlýn temasý olarak büro
çalýþanlarýnýn hareketsiz yaþamýna
dikkat çekildiðini ifade eden Özcebe,
son yýllarda hareketsizliðin saðlýk
açýsýndan çok büyük tehdit olduðunu
vurguladý.
Özcebe, yetersiz fiziksel
aktivitenin birçok hastalýðýn
geliþmesinde etkisinin bulunduðunu,
bu nedenle önemli bir halk saðlýðý
sorunu olarak görüldüðünü
vurgulayarak, "Dünyada her üç
eriþkinden birinin yeterince hareket
etmediði ve her yýl 3,2 milyon
insanýn fiziksel hareketsizlik
nedeniyle öldüðü bilinmektedir"
dedi.
Özcebe, fiziksel hareketsizliðin,
kalp ve damar hastalýklarý, kanserler
ve þeker hastalýðý gibi bulaþýcý
olmayan hastalýklara baðlý olarak
hem ölümlere hem de yaþam
kalitesinin düþmesine yol açtýðýnýn
altýný çizdi.
HAREKETSÝZ
NÜFUS ARTIYOR
Özcebe de Türkiye'de pek çok
kiþinin büro tipi yerlerde çalýþtýðýný,
buna baðlý olarak hareketsizliðin
arttýðýný belirtti.
Türkiye'de 2002 yýlýnda yüzde
42,1 olan hizmet sektörünün toplam
istihdam içindeki payýnýn 2012
yýlýnda yüzde 49,4'e yükseldiðini
dile getiren Özcebe, toplam
istihdamýn yaklaþýk yarýsýný
hizmet sektörünün
oluþturduðunu
bildirdi. Özcebe,
büro
çalýþmalarýnýn
istihdam içindeki
payýnýn yüzde
8,4'e yükseldiðini
belirterek, bunun hareketsiz yaþayan
nüfusun giderek arttýðýnýn göstergesi
olduðunu söyledi.
Büro çalýþanlarýnda hareketsiz
yaþamýn yaný sýra çalýþma
pozisyonuna baðlý olarak boyun,
omuz, bel, diz, el bileði ve parmak
kas ve eklemlerinde yakýnmalar
ortaya çýktýðýný anlatan Özcebe,
þunlarý kaydetti:
"Hareketsiz kalma ve ayný
hareketleri yapma saðlýk sorunlarýnýn
ortaya çýkmasýna neden olmaktadýr.
Büro çalýþanlarýnýn günlük
egzersizlerini yapmasýnýn yaný sýra
gün boyunca bazý hareketleri
yapmasý bu tür saðlýk sorunlarýnýn
görülmesini önleyecektir."
MERDÝVEN
KALORÝ YAKIYOR
Spor Bilimleri Fakültesi
Öðretim Üyesi Yardýmcý Doçent
Nazan Koþar, büro çalýþanlarýnýn her
saat baþý egzersiz için birkaç
dakikasýný ayýrmasý önerisinde
bulundu.
Ýþ yerinde görüþmelerin telefon
yerine kiþinin yanýna gidilerek
yapýlmasý tavsiyesinde bulunan
Koþar, "Ýþ yerinde asansör yerine
merdiven kullanýlmalý, çay/kahve
molasý yerine yürüyüþ molasý
verilmeli, sandalyede otururken kas
kuvvetlendirme veya germe
egzersizleri yapýlmalý, bilgisayar
önünde otururken omuzlar öne ve
arkaya doðru daireler çizilerek
hareket ettirilmeli, öðle yemeðinden
önce 10-15 dakikalýk tempolu bir
yürüyüþ yapýlmalý ve sohbet ederken
oturmak yerine ayakta durulmalý"
diye konuþtu.
Koþar, asansöre
binmek yerine
merdiven çýkýlarak 5
kat daha fazla
kalori
Cadde ve sokaklara
650 milyon lira
www.corumhakimiyet.net
CUMA 5 EYLÜL 2014
C
adde ve sokak aydýnlatmasý
ile trafik sinyalizasyonu için
650 milyon lira harcandý.
Genel aydýnlatma için bu yýl
Enerji Ýþleri Genel Müdürlüðüne
1 milyar 220 milyon 750 bin lira
ödenek tahsis edildi. Yýlýn ilk
yarýsýnda cadde ve sokak
aydýnlatmasý ile trafik
sinyalizasyonu için 650 milyon
lira harcandý.
Kamunun genel kullanýmýna
yönelik cadde ve sokak
aydýnlatmasý ile trafik
sinyalizasyonuna ait elektrik
tüketim bedelleri Hazine
Müsteþarlýðý bütçesine konulan
ödenekten karþýlanýrken, 30
Mart 2013'te yürürlüðe giren
6446 sayýlý Elektrik Piyasasý
Kanunu ile bu alanda yeni bir
düzenlemeye gidildi.
Düzenlemeyle, 31 Aralýk
2015'e kadar, genel aydýnlatma
kapsamýnda aydýnlatýlan
yerlerde gerçekleþen aydýnlatma
giderlerinin Enerji ve Tabii
Kaynaklar Bakanlýðý bütçesine
konulacak ödenekten ve ilgili
belediyeler ile il özel
idarelerinin genel bütçe vergi
gelirleri payýndan karþýlanmasý
kararlaþtýrýldý. Bakanlar
Kuruluna bu süreyi 2 yýla kadar
da uzatma yetkisi verildi.
Belediyelerin genel bütçe
vergi gelirleri payýndan
yapýlacak kesinti, büyükþehir
belediyeleri ve mücavir
alanlarýndaki belediyelerde
aydýnlatma giderlerinin yüzde
10'u, diðer belediyelerde yüzde
5'i olarak belirlendi. Bu sýnýrlar
dýþýnda aydýnlatma giderlerinin
yüzde 10'unun ilgili il özel
idaresi payýndan kesinti
yapýlmak suretiyle karþýlanmasý
hüküm altýna alýndý. Bakanlar
Kurulu, bu oranlarý 2 katýna
kadar artýrmaya yetkili kýlýndý.
Bu kapsamda, Bakanlýðýn
Enerji Ýþleri Genel Müdürlüðü
bütçesine bu yýl tüketim, mal ve
malzeme alýmlarýna yönelik
olarak 1 milyar 220 milyon 750
bin lira ödenek tahsis edildi.
Kamunun genel kullanýmýna
yönelik cadde ve sokak
aydýnlatmasý ile trafik
sinyalizasyonuna ait elektrik
tüketim bedelleri için söz
konusu ödenekten yýlýn ilk
yarýsýnda 649 milyon 20 bin 787
liralýk harcama yapýldý. Yýlýn ilk
yarýsýnda ve ödeneðin yüzde
53,17'si kullanýldý.(AA)
Emniyet’ten
öðrencilere dost eli
Lise nakil iþlemleri
nasýl yapýlacak?
Ç
L
iselerde eðitim dönemi baþlamadan öðrencileri
liseler arasý nakil iþlemleri heyecaný sardý. E-Okul
ile lise boþ kontenjan sorgulamak mümkün iken, TEOG
sýnavý sonrasý 9.sýnýflar ve dönem baþlamadan önce 10.
11. ve 12. sýnýflar lise nakil iþlemleri için hangi lisede ne
kadar boþ kontenjan olduðunu öðrenmek için E-Okul
sisteminden faydalanabiliyorlar.
E-Okul öðrencilere sunduðu boþ kontenjan
sorgulama sayfasý ile öðrenci veya velilerin liseyi
belirtmesi sonrasý o lisede boþ kontenjan olup
olmadýðýný ekrana getiriyor. Kullanýmý oldukça basit
olan bu sistem ayrýca liseye yeni baþlayacak öðrenciler
için de liselerde eðitim öðretim dönemi baþlamadan son
nakil iþlemlerini düþünmek için bir bilgi alma þansý
sunuyor.
NAKÝL KONTENJANLARI ÝNTERNETTEN
ÖÐRENÝLEBÝLECEK
Nakil iþlemlerine iliþkin ilk baþvurular, 25-28
Aðustos'ta alýnacak ve sonuçlar 29 Aðustos saat
19.00'da ilan edilecek.
Eylül sonuna kadar haftalýk periyotlarla
gerçekleþtirilecek nakiller, okullarýn ilan edilen boþ
kontenjanlarý için yapýlacak. Öðrenciler, her bir nakil
talebinde tek okul tercihinde bulunacak.
Baþka bir resmi veya özel okula nakil talebinde
bulunan öðrencilerden boþalacak kontenjanlar bir
sonraki haftanýn boþ kontenjan listesinde yer alacak.
Nakil talebi gerçekleþenler ve boþ kalan kontenjanlar eokul sisteminden ilan edilecek.
26 Eylül'den sonra yapýlacak nakil baþvurularý,
ortaöðretim kurumlarý arasýnda nakil esaslarýna göre
taban puanlar esas alýnarak gerçekleþtirilecek. Nakil
kontenjanlarý ile iþlemleri ve ilgili bütün duyurular Milli
Eðitim Bakanlýðýnýn "e-okul.meb.gov.tr" adresinden
ilgililerin ve kamuoyunun bilgisine sunulacak.
Milli Eðitim Bakanlýðý, velilere nakiller için 5 hafta
süre tanýdý. Veliler, bu süre içinde evlerine en yakýn
okullarý tek tek dolaþýp boþkontenjanlarýný takip edecek,
kontenjan açýlýnca nakil isteyecek.
TEOG yerleþtirmelerinde bazý öðrencilerin evlerine
150 kilometreyi aþan uzaklýkta, tercih etmedikleri
okullara kaydedilmesi skandalýnýn ardýndan Milli
Eðitim Bakanlýðý velilere nakiller için 5 hafta süre
tanýdý. Veliler, bu süre içinde evlerine en yakýn okullarýn
boþ kontenjanlarýný takip edecek. Okul okul gezecek
olan veliler, açýk kontenjan bulunan okullara nakil
isteyecek. En yüksek puandan baþlayarak yerleþtirme
iþlemi gerçekleþtirilecek.(Haber7)
Çay için, ömrünüz uzasýn
B
ilim insanlarý; düzenli olarak çay
içmenin kalp hastalýklarý dýþýndaki
nedenlerden ölme riskini yüzde 24
oranýnda azalttýðýný ortaya çýkardý.
Paris IPC Önleyici Týp Merkezi’ne
baþvuran 18-95 yaþ arasý 131 bin 401
kiþinin kayýtlarýný inceleyen uzmanlar,
çok fazla kahve içmenin ise erken ölüm
riskini artýrdýðýný tespit etti.
Ekibin baþýnda bulunan Profesör
Nicolas Danchin, Ýngiliz Daily Mail
gazetesine yaptýðý açýklamada, çayýn
saðlýk üzerindeki olumlu etkisinin içerdiði
antioksidan maddelere baðlý olduðunu
9
orum Emniyet Müdürlüðünce baþlatýlan
"Ýlk Adýmda Dost Eli" projesi
kapsamýnda Hitit Üniversitesine kayýt
yaptýrmaya gelen öðrenci ve velilere, polis
ekipleri tarafýndan güvenlik ve kentin yaþam
alanlarý hakkýnda bilgiler verilip leblebi
ikram ediliyor.
Çorum Belediyesi Þehirlerarasý Otobüs
Terminalinde oluþturulan birimde karþýlanan
öðrenciler, Toplum Destekli Polislik Þube
Müdürlüðü ekipleri tarafýndan kayýt
yaptýrýlacak fakülte ve yüksekokul
binalarýna yönlendirilirken, kentteki ulaþým
araçlarý ve diðer yaþam alanlarý hakkýnda
öðrencilere bilgi veriliyor.
Hitit Üniversitesi Rektörlüðünde ise
polis ekipleri tarafýndan öðrenci ve ailelerle
birebir görüþmeler yapýlarak, güvenlik,
asayiþ ve terör konularýnda uyarýlarda
bulunuluyor. Kentin kültürel ve tarihi
özelliklerini de anlatan polis ekipleri, yeni
bir kentte yaþamaya baþlayacak öðrencilere
çeþitli yönlendirmeler gerçekleþtiriyor.
Ayrýca kayýt noktalarýnda polisler
tarafýndan kentin meþhur kuru yemiþi
leblebi, polis logolu özel paketlerle ikram
ediliyor. Aile ve öðrencilere, Emniyet
Müdürlüðü tarafýndan "Ýlk Adýmda Dost
Eli" temasýyla hazýrlatýlan, içerisinde çeþitli
bilgilerin yer aldýðý broþürler daðýtýlýyor.
Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan
Tarancý, yaptýðý açýklamada, gençlere
yönelik çalýþmalarý önemli bulduklarýný
belirtti.
Yürütülen proje ile öðrenci ve velilerle
birebir görüþmeler yapýldýðýný ifade eden
Tarancý, "Gençlerimizin her türlü tehlikeden
uzak tutulmasý adýna gerçekleþtirdiðimiz bu
çalýþmalarýmýz devam edecek" dedi.
Tarancý, yürütülen projenin
üniversiteye kayýt tarihinin son günü olan 5
Eylül Cuma gününe kadar süreceðini
bildirdi.
VELÝLER DE MEMNUN
Öðrenci velilerinden Selma Berke,
"Çok güzel bir uygulama. Ýnsanlar dikkatli
olmalarý konusunda uyarýlýyor. Bu da bizleri
mutlu ediyor" ifadesini kullandý.
Halil Erozgun ise "Polislerin bizleri
karþýlamasýndan memnun olduk. Okul giriþ
ve çýkýþlarýnda da bu þekilde uygulamalarýn
devam etmesini diliyoruz. Polis bizim
dostumuz. Polisle iç içeyiz. Polis olmayýnca
olaylar fazlalaþýyor. Bu þekilde bir
uygulamada da polisimizi görmek bizleri
mutlu etti" diye konuþtu.(AA)
AA ile Türk Kýzýlayý
iþbirliði yaptý
A
A, Kýzýlay'ýn yaptýðý yardýmlarý
dünyaya çeþitli dillerde duyuracak. Kýzýlay da dünyanýn neresine giderse gitsin AA ekibini de götürecek.
Anadolu Ajansý (AA) Yönetim
Kurulu Baþkaný ve Genel Müdürü Kemal Öztürk, "Türk Kýzýlayý dünyanýn
neresine giderse gitsin, Anadolu Ajansý, Kýzýlay'ýn yaptýðý yardýmlarý dünyaya çeþitli
dillerde duyuracak. Yine Kýzýlay, dünyanýn neresine giderse gitsin yanýnda AA ekibini götürerek,
oradaki mazlum ve maðdurlara yapýlan Türkiye
yardýmlarýný duyuracak" dedi.
Öztürk ile Türk Kýzýlayý Genel Baþkaný Ahmet Lütfi Akar, iki kurum arasýnda afet hali ve
acil durumlarda kamuoyunu hýzlý ve saðlýklý bilgilendirmek amacýyla imzalanan, ancak süresi
dolan iþbirliði protokolünü yeniledi.
Genel Müdür Öztürk, kurumlar arasýndaki
iþbirliði ve koordinasyona çok önem verdiklerini
söyledi.
"Çünkü yurt dýþýnda hepimizin bir þekilde
yardýma ihtiyacý oluyor" ifadelerini kullanan Öztürk, TÝKA, AFAD ve Türk Kýzýlayý ile iþbirliðine yönelik önemli þeyler yaptýklarýný kaydetti.
Protokole iliþkin bilgi veren Öztürk, þöyle
konuþtu:
"Türk Kýzýlayýnýn dünyanýn çeþitli yerlerinde yapýlacak operasyonlar, yardým çalýþmalarýný
birlikte haberleþtirmek, dünyaya duyurmak, AA
ekiplerinin oraya sevkýyatý, oradaki ikamesi, yardýmlarý konusunda daha önceden imzaladýðýmýz
bir anlaþma. Süresi dolmuþtu. Onu yeniliyoruz.
Böylece Türk Kýzýlayý, dünyanýn
neresine giderse gitsin, Anadolu Ajansý, Kýzýlay'ýn yaptýðý yardýmlarý dünyaya çeþitli dillerde
duyuracak. Yine Kýzýlay, dünyanýn neresine giderse gitsin yanýnda AA ekibini götürerek, oradaki mazlum ve maðdurlara yapýlan Türkiye yardýmlarýný duyuracak."
BÝZ DE GURUR DUYUYORUZ
Akar da AA'nýn milli haber kuruluþu olduðunu belirterek, "Özellikle baþýna siz geldikten
sonra kazandýðý ivmeyi de takdirle izliyoruz. Biz
de çok gurur duyuyoruz. Her yerde Anadolu
Ajansý, referans Anadolu Ajansý. Herhalde bu arada AA'yý referans gösteren kurum, kiþi, kaynak
sayýsý milyonu, milyon katý aþmýþtýr" diye konuþtu.
Bir sivil toplum kuruluþu olarak millet, devlet adýna AA'yý tebrik ettiðini vurgulayan Akar,
Ajansýn yaptýðý hizmetlerden çok memnun olduklarýný bildirdi.
"Kurumun çehresini deðiþtirdiniz, klasik
devlet yüzünden, daha sýcak bir çehreye kavuþturdunuz. Bu bakýmdan halkýmýz da memnun biz de
memnunuz" ifadelerini kullanan Akar, AA ile
Türk Kýzýlayý arasýndaki iliþkilerin iyi olmasýndan
mutluluk duyduðunu kaydetti.(AA)
10 CUMA
www.corumhakimiyet.net
5 EYLÜL 2014
Adalet Haným Sitesi tamam
‘Çorum’da yaþam Adalet Haným Sitesi’yle deðiþiyor’
RECEP MEBET
Haþim Cýbýr,
Konak Yapý’nýn lüks konut
projeleri arasýnda yer alan ve 2012 projenin detaylarýný anlattý.
yýlýnda inþaasýna baþlanan Adalet
Haným Sitesi tamamlandý.
Buharaevler Mahallesi 5.
Cadde ile Biþkek Caddesi’nin
kesiþtiði alanda inþaa edilen Adalet
Haným Sitesi’ndeki daireler konut
sahiplerine teslim edildi.
Yapý kullanma izin belgelerini
alan daire sahipleri, geçtiðimiz Salý
akþamý düzenlenen tanýþma
toplantýsýnda bir araya geldiler.
Konak Yapý yetkililerinin de hazýr
bulunduðu toplantýda site yönetimi
için seçim yapýldý.
Toplantýda konuþan site sakinleri, dairelerine
kavuþmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade ederek
projede emeði geçenlere teþekkür ettiler.
DEÐÝÞÝMÝN BAÞLADIÐI YER
Konak Yapý Limited Þirketi Yönetim Kurulu
Baþkaný Haþim Cýbýr, “Çorum’da yaþam, Adalet
Haným Sitesi’yle deðiþiyor” dedi.
Adalet Haným Sitesi’nin, Türkiye’nin eþsiz içerik
ve kültürlerinden esinlenerek þehirle bütünleþtirilmiþ
bir þekilde tasarlandýðýný anlatan Haþim Cýbýr,
“Benzersiz bir konut projesini Çorum’da hayata
geçirmenin mutluluðunu yaþýyoruz” diye konuþtu.
Dairelerini teslim alan konut sahiplerine ‘hayýrlý
olsun’ dileklerini ileten Cýbýr, Adalet Haným Sitesi
hakkýnda þu bilgileri verdi:
‘YÜZLERCE AÝLEYÝ EV SAHÝBÝ YAPTIK’
“Herkesin hayalinde bir ideal yaþam alaný vardýr
düþüncesiyle 1998 yýlýnda Ankara’nýn Keçiören
ilçesinde baþladýðýmýz ticari hayatýmýza; 2006
yýlýndan itibaren Çorum'da devam etme kararý aldýk.
Müþterilerimizin beklentileriyle uyumlu,
yaþadýðýmýz çevreye karþý duyarlý, yaþam kalitesinin,
konforun ve insan hayatýnýn öneminin ön planda
olduðu projeler üretmek; satýþ yapmaktan ziyade,
hizmet kalitesi ve sürekliliðini saðlamak misyonuyla
þekillendirdiðimiz þirket politikamýzý bu deðerlere
baðlý kalarak yerine getirmeye çalýþmaktayýz.
Kurumsallaþmanýn temelinde güçlü bir ekibin
olduðu, güçlü bir ekibin ise projelerin en temel taþý
olduðu gerçeðinden yola çýkarak; tasarýmýndan, ürün
teslimine kadarki süreci, konusunda uzman kadrolarla
yöneterek, 2006-2011 yýllarý arasýnda 20'ye yakýn
projeyle yüzlerce ailenin ev sahibi olmasýna vesile
olduk.
2011 yýlý, Site ve Toplu Konut çalýþmalarýna
yoðunlaþtýðýmýz bir yýl oldu. Teknolojiyi, geleceðin
mimarisini, deðiþen ihtiyaçlarý göz önünde
bulundurarak, sektörün gerektirdiði yenilikleri takip
ederek, yeni yaþam tarzlarýna hitap edecek alanlar
inþa etmek hedefine odaklandýk. Bu hedefteki en
önemli güç kaynaklarýmýz ise konusunda uzman
çözüm ortaklarýmýz, yetkin kadromuz ve önceki
projelerimizden aldýðýmýz olumlu geri bildirimler
oldu. Adalet Haným Sitesi tüm bu altyapýyla
þekillendirdiðimiz büyük bir proje.
2012 yýlýnda inþaasýna
baþladýðýmýz Adalet Haným
Sitesi’nin tanýtýmýný,
kamuoyunda ‘Deprem Dede’
olarak anýlan Kandilli
Rasathanesi Onursal Baþkaný
merhum Prof Dr. Ahmet Mete
Iþýkara’nýn katýlýmýyla
gerçekleþtirdiðimiz kokteylle
yapmýþtýk.
Tasarýmýyla, mimarisiyle,
çevre düzeniyle, temel
ihtiyaçlarý en konforlu þekilde
sunmasýyla, günümüz sosyal
yaþamýna katacaðý artý deðerle
inþaa edildi. Adalet Haným
Sitesi þehir hayatýnýn içinde,
doðayla baþ baþa, huzurun ve güvenin hüküm sürdüðü
bir mekanda ailenizle ve komþularýnýzla birlikte güzel
zamanlar paylaþabileceðiniz, geçmiþin özlemle yad
edilen komþuluk iliþkilerini modem ortamlarda
yaþatabileceðiniz, çocuklarýnýzýn yaþýtlarýyla
gönüllerince vakit geçirebileceði, yýllar sonra
anlatacak ‘benim çocukluðumda’ anýlarýný
hafýzalarýna kaydedecekleri bir yaþam alaný.
Konak Yapý’nýn lüks konut projeleri arasýnda yer alan ve 2012
yýlýnda inþaasýna baþlanan Adalet
Haným Sitesi tamamlandý.
SÜRDÜRÜLEBÝLÝR YAÞAM ALANLARI
Adalet Haným Sitesi adýný verdiðimiz bu proje,
Çorum'un yaþam anlayýþýna kattýðý artý deðerle,
geleneksel yaþam alanlarý anlayýþýnýn modern
mekanlarla bütünleþtiði, þehrin kültür zenginliðini
doðayla baþ baþa bir alanda ve sosyal alanlarla
zenginleþtirilmiþ olarak bir arada sunuyor.
Bloklarýn yerleþimi özel yaþam alanlarýnda ferah
bir görüþ açýsýný, sosyal alanlara ve þehir manzarasýna
hakim bir görüþ açýsýyla sunmakta, ayný zamanda
teknik manada modernleþtirilmiþ proje detaylarýyla
konut sakinlerini evin içinde bile doðayla
buluþturuyor.
Verimli enerji tüketimi noktasýndaki hassasiyet,
proje aþamasýndan itibaren planlandý, ýsý yalýtýmlarý
çevresel faktörleri en aza indirgeyecek þekilde hayata
geçirildi. Merkezi ýsýtma sistemiyle ýsýtýlan sitede,
enerjiden en verimli þekilde yararlanýlmasý için
gerekli yalýtým materyalleri azami ölçüde kullanýldý.
Bloklarý çevresel etkenlerden korumaya yönelik
paratoner sistemleri, þehir suyu arýtma sistemleri,
bahçe sulama sistemleri, çevre aydýnlatmalarý ile
maksimum verimlilik saðlanmaya çalýþýldý.
Adalet Haným Sitesi, yeþil alanlarýn çevrelediði,
merkeze oranla rakým seviyesinin daha yüksek olmasý
ve yerleþim yerlerinin yoðun olmamasý sebebiyle
çevresel kirlilik faktörlerinden uzak, orman
esintilerinin hakim olduðu bir havaya sahip.
Yepyeni bir yaþam konsepti oluþturmak amacýyla
tasarlanan Adalet Haným Sitesi'nde huzurun, doðanýn,
yaþamýn keyfini sürebileceðiniz balkonlar
vazgeçilmez. Tertemiz havayý içinize çekmek,
manzaranýn keyfini çýkarmak, rahat ve konforu
hissetmek için bir adým atmanýz yeterli.
'YEÞÝLE ÖNEM VERDÝK'
Adalet Haným Sitesinin inþa edildiði 7 bin
metrekarelik arazinin yalnýzca % 40'lýk bölümü
binalara ayrýldý. Böylece geri kalan % 60'lýk bölgede,
ruhen ve fiziken site sakinlerinin bireysel ve sosyal
Haþim Cýbýr, “Çorum’da yaþam, Adalet Haným Sitesi’yle deðiþiyor” dedi.
ihtiyaçlarýný karþýlamasý için gerekli faaliyet alanlarý
oluþturduk.
Mimari konsepte paralel olarak tasarlanan peyzaj
ve sosyal alanlarda þehrin iklimine uygun bitki
seçimleriyle ekolojik bir ortam oluþturuldu.
Site sakinlerimizin temel ihtiyacý olan saðlýklý
yaþam gereksinimini karþýlayacak komplekslerle, bu
alanlara ulaþým kolaylaþtýrýldý.
‘YENÝ MODERN YAÞAM MERKEZÝ’
Binalarýn tasarýmýnda ve inþasýnda çevreci,
sosyal sorumluluk sahibi, saðlýklý ve memnuniyet
duygusu oluþturacak derecede kaliteli yaþam
oluþturma hedefini site sakinlerimiz için öngördük.
Tasarým aþamasýnda alýnan önlemler, çevreci
malzeme seçimi ve atýk yönetimi sistemleri sayesinde
daha doðacý anlayýþý benimsedik.
Kaynaklarýn kullanýmýnýn aza indirgenmesi
amaçlý merkezi doðalgaz sistemini kullanarak, düþük
maliyetli enerji elde ederken, hem doðal kaynaklarý
hem ekonomik kaynaklarý daha optimum kullanmayý
amaçladýk.
Depo ve hidrofor sistemiyle kesintisiz, merkezi
su arýtma sistemiyle dahi saðlýklý su kullanýmý
saðlamayý hedefledik.
200 ARAÇLIK KAPALI ve AÇIK OTOPARK
Site sakinlerimizin ve ziyaretçilerinizin park
sorunu yaþamamasý için kapalý ve açýk olmak üzere
200 araçlýk alaný, otopark olarak projemize dahil ettik.
Araçlarýnýzýn güvenliði ve gözünüzün arkada
kalmamasý için 7/24 kayýt yapan kamera sistemleri
kurduk.
A-B-C bloklarda aracýnýzý park edip, asansörle
doðrudan dairenizin bulunduðu kata ulaþabilirsiniz.
aydýnlatma sistemi, sinyalizasyonlu-kumandalý kapalý
yer altý otoparký, açýk otopark, her blokta hidrofor-su
deposu, jeneratör, site sakinlerinin internet üzerinden
de 24 saat izleyebileceði otoparkta-çocuk oyun
alanlarýnda ve tüm açýk alanlardaki güvenlik
kameralarý, site giriþinde güvenlik noktasý tarafýndan
karþýlama ve yönlendirme, alýþveriþ merkezi, kuaför
ya da temel ihtiyaçlar için tasarlanmýþ iþyerleri
Sitemizde yer alan önemli detaylar.
Dairelerimizde kullandýðýmýz modern ve kaliteli
dekorasyon ürünleri, mutfak- kiler-banyo dolaplarý,
granit ýslak zeminler, banyoda jakuzi, klima altyapýsý,
katlar arasý ýsý ve ses izolasyonu, dýþ cephe
mantolama sistemi, her odada digital yayýn, kablo tv,
lig tv için uygun altyapý, parmak izi sistemli, 14 kilitli
ve intercomlu çelik kapýlar, oymalý MDF lake oda
kapýlarý, güvenlik noktasýyla baðlantýlý alarm
sistemleri, A-B-C bloklarda kapalý otoparka kadar
inen tam otomatik asansör, paratoner sistemi, yangýn
basýnç fanlarý, yangýn duman dedektörü, doðalgaz
kaçaðý algýlama sistemi, oda tabanlarýndan geçip
kalorifer peteklerine ulaþan ýsýtma sistemi, banyoda
havlupan, dýþ cephe doðramalarý PVC ýsýcam
malzemeleri de dikkat çekiyor.
Adalet Haným Sitesi ve diðer konut projelerimiz
hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenleri Gazi Caddesi
numara 25’deki ofisimize ve www.konak-yapi.com
internet sitemize bekliyoruz.”
ALIÞVERÝÞ MEKANLARI UNUTULMADI
Modern hayatýn gereksinimlerini ayný çatý
altýnda buluþturduk.
Toplam alaný 1.200 metrekare olan
dükkanlarýmýzda site sakinlerinin ihtiyaçlarýný
karþýlayacak tarzda alýþveriþ mekanlarý oluþturduk.
Þehrin gürültüsüne karýþmadan temel
ihtiyaçlarýnýzý kolaylýkla temin edebileceðiniz
alýþveriþ mekanlarýný projemize dahil ettik.
'TÜM AYRINTILARI DÜÞÜNDÜK'
Daire sahipleri, geçtiðimiz
Salý akþamý düzenlenen tanýþma
toplantýsýnda bir araya geldiler.
Konak Yapý yetkililerinin de hazýr
bulunduðu toplantýda site yönetimi için seçim yapýldý.
Yapý kullanma izin belgeleri verilen konut sahipleri dairelerini teslim aldý.
Projemiz; Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý'nýn
teknik þartnamelerine uygun, yapý denetim firmasý
denetiminde, mühendis þantiye þeflerimiz
kontrolünde, kalite normlarýna uygun önde gelen
yerli-ithal marka ve modellerden oluþan malzemelerle
inþaa edildi.
Þehrin içinde doðayla baþ baþa modern mimari,
yeþil alanlarla ve þehir manzarasýyla bütünleþen dýþ
çevre, 7 bin metrekare toplam alan, 4 bin metrekare
yeþil alan, 6 katlý 4 bloktan oluþan sitede 45'i 4+1,
42'si de 3+1 olmak üzere 87 lüks daire, 6 adet iþyeri,
çocuk havuzu ve süs havuzu, çocuk oyun alanlarý, çok
amaçlý spor sahasý, kýþ bahçeleri yürüyüþ alanlarý,
kafeterya ve fitness salonu, merkezi ýsýtma sistemi ve
payölçer, bahçe sulama sistemi, çevre tanzimi
projesine uygun yollarda ve yeþil alanlarda genel
Sitede yer altý otoparký da yer alýyor.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 5 EYLÜL 2014
11
‘Hep birlikte Çorum
için çalýþacaðýz’
HALÝL ÝBRAHÝM KAYA
Ç
ESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, Ýl
Genel Meclisi
Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya'yý ziyaret ederek,
görevinde üstün baþarýlar
diledi.
ÇESOB Baþkan
Vekili Recep Gür ve
ÇESOB Genel Sekreteri
Yakup Arslan'ýn da hazýr
bulunduðu ziyarette
konuþan Birlik Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, þahsý ve
kurumu adýna Ýl Genel
Meclisi Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya'ya
görevinde baþarýlar
diledi.
Çorum esnaf ve
sanatkarlarý olarak
kendisini hizmete adamýþ
bu güzide kurumun her
zaman yanýnda
olacaklarýný ifade eden
Kýlýç, esnaf ve
sanatkarlardan gelecek
olan taleplerin de Ýl
Genel Meclisi tarafýndan
karþýlanacaðýndan
þüphesinin
bulunmadýðýný kaydetti.
Ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getiren
Ýl Genel Meclisi Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya ise,
ÇESOB Baþkaný Yalçýn
Kýlýç'a ziyaretinden
dolayý teþekkür ederek,
hep beraber Çorum için
çalýþacaklarýný söyledi.
Görevde
bulunacaklarý 5 yýllýk
süre içerisinde hizmete
odaklanacaklarýný
belirten ve kendilerine
güvenenleri
asla mahcup
etmeyeceklerini
vurgulayan Kaya, meclis
olarak ÇESOB'la birlik
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ýl Genel Meclisi
Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya'yý ziyaret etti.
ve beraberlik içerisinde
çalýþacaklarýný ifade etti.
Ýl Genel Meclisi
olarak adil ve eþit hizmet
götürme gayreti
içerisinde olduklarýný
anlatan Halil Ýbrahim
Kaya, "Bu makamlara
yarýn kalkacakmýþ gibi
oturuyoruz. Bu bir
bayrak yarýþý ve bu
bayraðý en iyi þekilde
taþýma gayreti
içerisindeyiz.
Demokrasilerde herkes
seçilerek gelir. Seçilen
kiþilerde kendilerini
seçen insanlara hizmet
için seçiliyor. Seçmenin
karþýsýna yüzümüzün ak
çýkmasý için bizlerde
elimizden geldiði þekilde
hizmet için çaba
gösteriyoruz" dedi.
ÇESOB Yönetimi
ile her zaman gurur
duyduðunu aktaran Ýl
Genel Meclisi Baþkaný
Halil Ýbrahim Kaya son
olarak Ýl Genel Meclisi
yapýsý hakkýnda
misafirlerine bilgi
verirken, ÇESOB
Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a da
yeni döneminde baþarýlar
diledi. (Haber Merkezi)
Emniyet ve askeriyede sivil
memurlar sendikalý olabilecek
ENÝSE AÐBAL
T
ürk Büro Sen Çorum Þube Baþkaný Sami Çam,
emniyet ve askeri iþyerlerinde çalýþan sivil memurlarýn
sendikalara üye olmalarý konusunda hiçbir engel kalmadýðýný söyledi.
Çam, dün sendika yöneticilerinin de katýlýmýyla
yaptýðý basýn açýklamasýnda,
"Türk Büro Sen olarak iþ kolumuza baðlanan Emniyet
ve askeri iþyerlerinde çalýþan sivil memurlarý sendikamýz çatýsý altýnda, beraberce
sendikal mücadele yapmaya
ve Türk Büro Sen ailesi içerisinde, bu ailenin mutlu bir
bireyi olmaya davet ediyoruz." dedi.
YENÝ ÜYELERE ROZET TAKILDI
Ayrýca basýn açýklamasý sýrasýnda Türk Büro Sen'e
yeni katýlan Emniyet mensubu sivil memur üyeleri Halil
Kaçay ve Doðan Uçar'a rozet takýldý.
'SÝVÝL MEMURUN TEK SÖZCÜSÜ VE TEK
ADRESÝYÝZ'
Resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren ve
çýkartýlan yönetmeliðe göre Emniyet hizmetleri sýnýfýnda
çalýþanlarý 68 Kurum kod ile diðer Askeri iþyerleri ise
58.59.60.61.62.63.64 ve 65 kurum kodlarý ile Büro Ýþ koluna baðlý olarak sendikalara üye olma noktasýnda herhangi bir engel kalmadýðýný belirten Çam, açýklamasýnda
þunlarý söyledi;
"Bir hak arama aracý olan sendikalarýn varlýðýna,
bugün dünden daha çok ihtiyaç olduðu bir gerçektir. Bir
yandan aldýðý düþük ücretle ailesinin hayatýný idame ettirmekte zorlanan kamu çalýþanlarý, diðer yandan yöneticilerin ayrýmcý ve baskýcý tutumuna maruz kalmaktadýr.
En tabi hakký evrensel insan hakký olan teþkilatlanmasý
önündeki engeller devam etmektedir. Kamu çalýþanlarýna gelecekte esnek çalýþma modelinin getirilmesi, sözleþmeli istihdamýn yaygýnlaþtýrýlmasý, çaðýmýzýn modern
köleliði dediðimiz taþeronlaþmanýn had safhaya ulaþmasý ve dahasý devlet memurlarýnýn tek güvencesi olan iþ
güvencesinin kaldýrýlmaya çalýþýlmasý. Tüm bunlarý birlikte deðerlendirdiðimizde sendikalara ne kadar ihtiyaç
olduðu anlaþýlacaktýr.
1992 yýlýnda bu yana Türk memur hareketi içinde
ve sendikacýlýkta yeni bir çýðýr açan Türk Büro Sen, kamu çalýþanlarýnýn hak ve menfaatlerini korunmasý, geliþtirilmesi noktasýnda birçok baþarýlar elde eden, kamu çalýþanlarýnýn adýna kazanýmlara imza atan Ýlkeli ve kararlý
sendikacýlýðýn adresi olarak, Türkiye'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bir bütün olduðunu vurgulayan, 'Bizim Ýlkemiz Önce Ülkemiz' þiarýný benimseyen, 'Türkiye Sevdamýz Ekmek Ýçin Kavgamýz' anlayýþýyla bugünlere gelmiþ, ilkelerinden ve sevdasýndan asla taviz vermemiþ,
ilklerin sendikasý olmayý baþarmýþ, bugün 460 bin üyeye
sahip, Türk memurunun güvenini kazanmýþ, etkili, etkin
büyük bir ailedir.
Bugün gelinen noktada Emniyet teþkilatýnda ve askeri iþyerlerinde çalýþan sivil memurlarýmýzýn sorunlarý
gün geçtikçe büyümüþ ve yýðýnlarla ifade edilir hâl almýþtýr. Sivil memurlar bir kýsým düzenlemelerde emniyet
mensubu ve asker sayýlmýþ, bir kýsým düzenlemelerde ise
normal devlet memuru olarak iþlem görmüþtür. Bu ikilem sorunlarýn büyümesinde en büyük rol oynamýþtýr.
Çorum merkez ve ilçelerinde çalýþan sivil memur
arkadaþlarýmýz da bu özelde ve genelde yaþanan sorunlardan kendilerine düþen paylarýný almýþlardýr. Ýþte bu
noktada Türk Büro Sen ilimizde sivil memurlarýnýn tek
sözcüsü ve tek adresi olacaktýr."
Sivil memurlar için taleplerini de sýralayan Çam;
"Teknik hizmetler sýnýfýnda çalýþan personelin veya
diðer personelin kadro unvaný karþýlýðýnda çalýþtýrýlmasý,
Teknik personelin maçlara görevlendirilmemesi, Zorunluluktan kaynaklanan görevlendirmeye Ýhtiyaç var ise
bunun karþýlý olan ücretlerinin ödenmesi.
Yýllýk izinlerini kullanýlmasý önündeki kýsmi engellemelerin kaldýrýlmasý. Personelin ne zaman izin kullanacaðýnýn amirin veya komutanýn belirlediði tarih deðil izin
kullanacak personelin ihtiyaç duyduðu sürede kullanýlmalýdýr.
Yardýmcý hizmetler sýnýfýnda çalýþanlarýn Genel
Ýdari Hizmetler sýnýfýna geçirilmesi. Kamuda uzun bir
süredir yardýmcý hizmetler sýnýfýna kadro tahsis edilmemektedir. Gelecekte de kadro açýlmasý düþünülmemektedir bu sebepten kurumlarýn içerisinde mevcut hali ile yardýmcý hizmetler sýnýfýnda bulunan çalýþanlarýn sýnavsýz
Genel Ýdari hizmetler sýnýfýna geçirilmesi gerekmektedir.
657 sayýlý devlet memurlarý kanunun 232 ve 233
maddelerin kaldýrýlmasý ve diðer kamu çalýþanlarý ile ayný statüye getirilmesi.
Tüm kazançlarýnýn emekli keseneðine dâhil edilmesi, kamu çalýþanlarýnýn önünde büyük bir sorun olan,
emekli olmalarýna engel olan emekli keseneklerine tüm
ödemelerin dahil edilmesi sorunudur. Emekli olacak olan
personel maaþlarýnda emekli olduðu zaman %50'nin üzerinde düþüþ olmaktadýr. Bu sebeple sayýlarý yüzbinleri
bulan kamu çalýþaný emekli olamamaktadýr.
Yýpranma payýnýn sivil memurlarda verilmesi; Emniyet ve Askeri iþyerlerinde çalýþanlarýn yýpranma verilmektedirler ancak sivil memurlara bu hak verilmemektedir. Ayný iþyerinde bezer iþleri yapan sivil memurlara da
yýpranma verilmelidir.
Yapýlan sosyal yardýmlarýn (Giyim, ayakkabý vs. )
güncellenmesi ve oranlarýnýn artýrýlmasý; Yaptýðý iþin mahiyeti gereði kendilerine yapýlan giyim, ayakkabý, yaðmurluk vs. yardýmlarýn güncellenmesi veya nakdi olarak
yapýlan yardýmlarýn oranlarýnýn artýrýlmasý gerekmektedir.
Görevde Yükselme Sýnavlarýnýn düzenli olarak yapýlmasý ve objektif kriterlerin getirilmesi,
Geçici görevlendirmelerde keyfiliðin önüne geçilmesi ve gönüllük esasýna göre yapýlmasý,
Resmi görevlilerin ast üst iliþkisi arasýndaki yapýyý
sivil memurlar üzerinde baský unsuru olmasýndan çýkarýlmasý,
Türk Büro Sen olarak dün olduðu gibi bugün de sivil memur arkadaþlarýmýzýn hak mücadelesinde hep yanýnda olacaðýmýzýn bilinmesini isteriz." diye konuþtu.
Abdullah Sarsýn vefat etti
Yukarý Saraylý Köyü’nden gelme Abdullah Sarsýn
(71) dün hayatýný kaybetti.
Hasan, Zeki, Mürsel, Mustafa ve Ömer Sarsýn’ýn
babasý Abdullah Sarsýn, geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi.
Merhumun cenazesi bugün öðle namazýný müteakiben Abdibey Camii’nde kýlýnacak cenaze namazýnýn
ardýndan Çiftlik Mezarlýðý’nda topraða verilecek.
HAKÝMÝYET, Abdullah Sarsýn’a Allah'tan rahmet,
kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Cevdet ve Soner Üstünel, Erka Ofis-Kýrtasiye’nin alanýnda bölgenin en büyük maðazasý olduðunu vurguladýlar.
Bölgenin en büyüðü Çorum’da
Erka Ofis Kýrtasiye açýldý
RECEP MEBET
Erka OfisKýrtasiye, Yavruturna
Mahallesi Kavukçu
Sokak Ýkinci Bahar
Lokantasý yaný
numara 3’te hizmete
girdi.
‘Sektörde Yarým
Asýr’ sloganýyla
faaliyet gösteren Erka
Ofis-Kýrtasiye,
bölgenin en büyük
kýrtasiye marketini
Çorum’da hizmete
sundu.
1965 yýlýndan
beri kýrtasiye
sektöründe faaliyet
gösteren Üstünel
Ailesi, 3. kuþak
nesliyle hizmet
yelpazesine yeni bir
halka ekledi.
3 katlý toplam
600 metrekare hizmet
alanýna sahip Erka
Ofis-Kýrtasiye, 20142015 Eðitim Öðretim
Yýlý öncesinde
faaliyet göstermeye
baþladý.
Hizmetleri
hakkýnda bilgi veren
firma yetkilileri
Cevdet ve Soner
Üstünel, “Zengin
ürün çeþidi ve uygun
fiyatlarýmýzla
iddialýyýz”
açýklamasýnda
bulundular.
Farklý maðaza
konsepti ve
güleryüzlü hizmet
anlayýþýyla dikkat
çeken Erka’da,
kýrtasiye ve ofis
malzemeleri satýþý
baþta olmak üzere
dijital baský ve
kopyalama hizmeti de
verildiðini belirten
Cevdet Üstünel,
“Yardýmcý kaynak ve
kültür kitaplarý
alanýnda da Çorum’da
öncü olmayý
hedefliyoruz” dedi.
Açýlýþa
kampanyalarýn devam
ettiðini vurgulayan
Soner Üstünel ise,
okul alýþveriþine
hazýrlanan öðrenci
velilerine seslenerek,
“Erka OfisKýrtasiye’ye
uðramadan karar
vermeyin” diye
konuþtu.
2014-2015
Eðitim Öðretim
Yýlý’nýn hayýrlýuðurlu olmasýný
dileyen Üstünel, tüm
Çorum halkýný
Kavukçu Sokak
Ýkinci Bahar
Lokantasý yanýnda
hizmete giren Erka
Ofis-Kýrtasiye’ye
davet etti.
Erka Ofis-Kýrtasiye, 2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý öncesinde hizmete açýldý.
Okul alýþveriþine hazýrlanan velilere zengin bir ürün yelpazesi sunuluyor.
Firma, dijital baský ve kopyalama hizmeti de veriyor.
Erka Ofis-Kýrtasiye, Kavukçu Sokak Ýkinci Bahar Lokantasý yanýnda hizmete girdi.
12 CUMA 5 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
www.corumhakimiyet.net
CUMA 5 EYLÜL 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:10 ZÝL-KA’DE: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:23 Aðustos 1430 Hýzýr:123
2014
5
EYLÜL
Nefsine uyan periþan olmuþtur.
Artýk, yatýp kalkarken onun yoldaþý
þeytandýr. Ahmed Yesevî
"Rahmetullahi aleyh"
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.34
06.04
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
12.46 AKÞAM 19.16
16.22 YATSI
20.39
Mutfakta yemek hazýrlarken, lavabonun deliðini týkayýp,
sabunlu ýlýk suyla doldurun. Yemeði hazýrladýðýnýz sýrada,
kirlenen kaplarý sabunlu su dolu lavaboya býrakýn. Yemeði
ocaða koyduðunuz zaman, kirlenen kaplar da temizlenmiþ
olur. Daha sonra bulaþýklarý yýkamak zor gelmez.
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
G
Mevlevilikte Gülbanglar
ül sesi, bülbül þakýmasý
ayrýntýlýdýr. Hizmeti tamamlayýp
HAFTALIK
anlamýna gelen gülbanglar,
kapýdan geçerken þu gülbang
herkesin rahat anlayabileceði dua
çekilir:
ve niyaz metinleridir.
"Vakt-i þerif hayr ola, þerler def
Gülbanglarda yapýlan iþin hayýrlý
ola. Karýndaþýmýzýn niyazý kabul,
ve uðurlu olmasý veya giriþilen iþte
hizmeti makbul ola. Âþiyân-ý
saðlýk, esenlik, baþarý, huzur ve
fukarada feyz ve safasý müzdad ola.
saadet temenni edilir.
Dem-i Hz. Mevlana Hû diyelim
Mevlevilikte mutfakta
hûûû!"
yemeðin piþirilmesinden
Ethem ERKOÇ
Ehlullah'ýn kabirlerini ziyarette
yenilmesine kadar pek çok
þu gülbang okunur:
aþamada gülbang olduðu gibi
"Ervah-ý Tayyibeleri þâd ve
aþure, seyahat, þeb-i arûs, zifaf, cenaze ve
handan ve berekât-ý ruhaniyyet-i âliyyeleri
kabir ziyaretinde okunan gülbanglar da
ihsan ola. Dem-i Hz. Mevlana Hü diyelim
vardýr.
hûûû"
Mevlevilikte mutfak önemlidir. Hz.
Zifaf gülbangý þöyledir:
Mevlana'nýn aþçýsý Ateþbâz'ý Veli'nin de
"Geceler hayrola. Hayýrlar feth ola.
yeridir. Çiðler orada piþer, hamlar orada
Þerler def ola. Derviþ… biraderin izdivacý
olgunlaþýr. Onun için burada yapýlan her iþin
mübarek, beyinlerinde hüsn-i muaþeret ve
bir adabý ve merasimi vardýr. Yemek piþince
zindegâni müyesser ve netice-i hasene hâsýl
kazancý dede gelir, niyaz ederek yemeðin
ola. Dem-i Hz. Mevlana. Hû diyelim hûûû"
kapaðýný açar. Canlar da yemek kabýný yere
Mevlevilikte en önemli tören, Þeb-i
indirirler. Kazancý Dede þu kýsa gülbangý
Arüs'dur. Onda pek çok dua ve niyaz vardýr.
çeker:
Bunlarýn
çoðu, Mevlana'nýn Farsça
"Tabhý þirin ola. Hak berekatýn vere.
beyitlerinden oluþur. Ama orada çekilen þu
Yiyenlere nur-ý iman ola. Dem-i Hz.
gülbang, zikre deðer:
Mevlana, sýrr-ý Ateþbaz-ý Veli, Kerem-i Ýmam
"Vakt-i þerif hayr ola. Hayýrlar feth ola.
Ali, Hu diyelim. Hûûû": Yemek vakti gelince
Þerler def ola. Leyle-i Arüs-ý Rabbani, vuslatsofra hazýrlanýr. Vazifeli derviþ
ý
halvetseray-ý
Sübhani hakk-ý akdes-i
"Hûû…Somata (sofraya) sâlâ" diyerek
Hüdavendigaride an be an vesile-i i'tila-yý
canlarý yemeðe davet eder. Yemekten sonra
makam ve füyuzat-ý ruhaniyyet-i aliyyeleri
þeyh ya da aþçýbaþý, Mevlana'nýn "Yola
cümle perveraný hakkýnda þâmil ü âmm ola.
düþmüþ sufileriz biz Hakk'ýn sofrasýna
Dem-i Hz. Mevlana, sýrr-ý þems-i Tebrizi,
oturmuþ, nimetlerini yiyenleriz biz Ya Rabbi
kerem-i imam Ali. Hu diyelim hûûû"
þu kâseyi, þu sofrayý, þu nimeti ebedi kýl"
anlamýndaki beytini okur.
Halvetiye, Kadiriye, Rufaiyye gibi
tarikatlar da benzer gülbanglar vardýr.
Sonra salat ü selam ve Fatiha okunur.
Halvetiliðin
bir kolu olan Cerrahiyyede
Ardýndan da þu gülbang çekilir
"Nân-ý merdân, nimet-i Yezdan, berekat-ý yemek gülbangý þöyledir:
"Allah Allah, Eyvallah. Bu gitti ganisi
Halilür-rahman. Elhamdülillah, eþgele. Hak berekatýný vere. Artsýn eksilmesin,
þükrülillah. Hak berekatýn vere, yiyenlere
taþsýn
dökülmesin. Nimet nür, sofra zuhur.
nur-ý iman ola. Erenlerin hân-ý keremleri nân
Nimet Nebiden, sofra Ali'den.
u nimetleri müzdât, sahibü'l hayrat-ý
güzeþteganýn ervah-ý þerifeleri þâd u handan,
"Dem-i embiyâ, sýrr-ý evliya, üçler,
bâkileri selâmette ola. Demler safâlar ziyade
yediler, kýrklar, aþk-ý Mevlâ, nur-ý kerem-i
ola. Dem-i Hz. Mevlana, sýrr-ý Âteþbâz-ý veli,
Ýmam Ali, gülbang-ý Muhammedi, pirimiz
kerem-i Ýmam Ali, Hû diyelim. Hûûû"
Sultan Nureddin-i Cerrahi, Kerem-i Mevla,
Ya Allah Hûûû"
Bayram yemeklerinde gülbanglar, daha
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
NÖBETÇÝ ECZANELER
KULE
GÖKMEN
ÇORUM DEVLET HAST.
YANI - DOÐUM EVÝ
KARÞISI 223 13 08
PAZARTESÝ PAZARI ÝÇÝ ÝLÝM YAYMA CEMÝYETÝ
KARÞISI 777 04 77
Sýla-i Rahim 2
Okuyorum, okuyorum..
Bursa’ya yerleþme
Tefekkür
isteðimi duyan dostlarým:
Dünyamýz
"Yalnýz Bursa da ne
yapacaksýn? ne olur gitme
piþman olursun" demiþlerdi..
Ben de:
"Benim orada yüzlerce
kardeþlerim var, hiç endiþe
etmeyin" demiþtim.
Raþit Yücel
Öyle de oldu..
rasityü[email protected]
Birçok gönül ve hizmet
corumhakimiyet. net
insanlarý ile bir ve beraberiz..
Bir çoðu daha önce tanýdýðým aþina
simalar idi..
Bizim vataný aslimiz ahiret alemidir..
"Ben gurbette deðil, gurbet benim
içimde" demiþti þair..
Asýl gurbet imandan yoksun sinelerde
yaþanýr..
Kendisine yabancýdýr,
Baþkalarýna yabancýdýr,
Kâinata yabancýdýr..
Yüzde doksan dokuz sevdikleri ahirette
olan bizlerin yaþadýðý ortamlar ve hayatlar
gurbet deðil midir?
"Sýla-i rahim" hem sevinçlidir hem de
ayrýlýklarý hüzünlüdür..
Yeter ki günüller de gurbetler yaþanmasýn.
Gerisi hiçte önemli deðildir..
Þimdi Bursa’dayýz…
(Son)
METEOROLOJÝ
Size en kolay diyeti seçin
üm diyetlerin aslýnda benzer sonuçlar verdiði; kilo verT
mek isteyenlerin kendilerine en kolay gelen diyet yolunu seçmeleri gerektiði kaydedildi.
Amerikan Týp Derneði dergisinde yayýmlanan araþtýrma, 48 ayrý deneyden alýnan sonuçlarý kapsýyor.
Araþtýrmayý yürüten Kanadalý ekip, bir diyete baðlý
kalmanýn, diyetin kendisinden daha önemli olduðu sonucuna vardý.
Obezite uzmanlarý tüm diyetlerin kalori miktarýný
benzer düzeye düþürmesinin, bu sonucu açýkladýðýný kaydediyor.
Diyetler düzenli olarak moda oluyor ve sonra gözden
düþüyor. Þu sýralarda düþük karbonhidrat ve düþük yað diyetlerinin yararlarý tartýþýlýyor. Ontario'daki McMaster
Üniversitesi ile Toronto Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'nden bilim insanlarý, yüksek kilolu olup diyet yapan
7.286 kiþiden alýnan verileri inceledi.
Ýncelenen diyetler arasýnda Atkins, South Beach, Zone, Biggest Loser, Jenny Craig, Nutrisystem, Volumetrics,
Weight Watchers, Ornish ve Rosemary
Conley adlarýyla bilinen rejimler
bulunuyordu.
12 aylýk bir süre ardýndan düþük karbonhidrat ve
düþük yað diyetleri yapanlar, ortalama 7,3 kg. kaybetti. Ýlk altý ayda düþük karbonhidrat diyeti yapanlarýn
kilo kaybý, biraz daha yüksek oldu.
Raporda, "Diyetler
arasýndaki fark az ve kilo kaybetmek isteyen kiþiler açýsýndan önemsiz. Bulgularýmýz diyetisyenler ve toplum tarafýndan olumlu görülmeli; zira diyet alanýnda herkese uyabilen tek bir kalýp yok. Birçok farklý diyetin, önemli oranda kilo kaybý saðlayabildiði görülüyor. Dolayýsýyla diyet
yapanlar, en çok kilo kaybý saðlayan yöntemler arasýnda,
kendileri açýsýndan en az zorluk yarataný seçebilir." denildi.
Ancak söz konusu çalýþmada , diyetlere göre deðiþebilen kolesterol düzeyi gibi, daha geniþ çaplý saðlýk sorunlarý incelenmedi.
Obezite konusunda hükümete danýþmanlýk yapan,
Oxford Üniversitesi'nden Prof. Susan Jebb, diyetlerin aslýnda birbirlerine, göründüklerinden daha fazla benzediðini kaydederek günlük kalori miktarýnýn 1500'e düþürülmesi, belirli yemek saatlerine baðlý kalýnmasý, bisküvi, pasta
ve çikolata gibi besinlerden uzak durulmasý konularýnda
birleþtiklerini söyledi.
Prof. Jebb, "mesele diyete baðlý kalýnmasý. Diyete ne
kadar süreyle, ne derecede baðlý kaldýðýnýz
önem taþýyor." dedi ve insanlarýn yaþam
tarzlarýna uyumlu diyetler uygulamasýný önerdi.
Vejateryenlerin yüksek proteinli, düþük karbonhidratlý diyetlere uymalarýnýn sorunlu olacaðý; tek baþýna yaþayan insanlarýn, tüm aileye yemek
hazýrlamak zorunda olan
kiþilere kýyasla, çorba diyetini daha kolay bulabileceði
belirtiliyor.(BBC)
2.8076
2.8077
2.1526
2.1531
Gram
ALIÞ
87,81
87.86
Yýl:24 Sayý: 6987
5 EYLÜL 2014
CUMA
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Enise AÐBAL
VEFAT EDENLER
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
SATIÞ
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Düzeltmen
1-Paþaköy' den gelme, Þükrü ÖZER' in eþi,
Devlet Hastanesi Morg Görevlisi Mustafa ÖZER ve
Avukat Yaþar ÖZER' in annesi; Emine ÖZER.
2-Þekerbey Köyü' nden gelme, Abdullah TAÞDAN' ýn eþi, Sorkoðlan Köyü' nden gelme Bakkal
Ali YILMAZ' ýn kýz Kardeþi, Dilek ve Canan TAÞDAN' ýn annesi, Rýza BENLÝ' nin kayýnvalidesi,
Hülya, Ayla, Leyla ve Arap Ali YILMAZ' ýn halasý;
Belgüzar TAÞDAN.
3-Kýnýk Köyü' nden gelme, Osman GEVHER'
in aðabeyi, Yaþar GEVHER' in babasý, Atak GEVHER' in amcasý; Arif GEVHER .
4-Küçükpalabýyýk Köyü' nden gelme, Pazarcý
Esnafýndan Ýsmail AVCI' nýn oðlu, Burhan, Murat,
Tuncay ve Orhan AVCI' nýn kardeþi; Mehmet AVCI.
5-Osmaniye Köyü' nden gelme, Köy Hizmetleri' nden emekli Muzaffer DEMÝRBAÞ' ýn annesi, Yaþar DEMÝRCÝ' nin ablasý; Elmas DEMÝRBAÞ.
13
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMA
www.corumhakimiyet.net
5 EYLÜL 2014
Kargý’ya yeni
hayvan pazarý
K
Kartaþ mevkii’ne yapýlacak olan yeni hayvan pazarý önemli bir ihtiyacý karþýlayacak.
argý Belediyesi
tarafýndan 3 bin
metrekare
büyüklüðünde yeni
hayvan pazarýnýn
yapýmýna baþlandý.
Kartaþ mevkii’ne
yapýlacak olan yeni
hayvan pazarýnda
otopark ve kapalý alan
içerisinde sosyal
tesislerde yer alacak.
Çalýþmalarý
yerinde inceleyen
Belediye Meclis Üyesi
Nevzat Kuzu yeni
yapýlacak olan hayvan
pazarý hakkýnda bilgiler
verdi. Hayvancýlýðýn
yoðun olarak yapýldýðý
Kartaþ mevkii’ne yapýlacak
olan yeni hayvan pazarýnda
otopark ve kapalý alan
içerisinde sosyal tesislerde yer
alacak.
Kargý Belediyesi tarafýndan 3 bin metrekare büyüklüðünde yeni hayvan pazarýnýn yapýmýna baþlandý.
Kargý’da hayvan
pazarýnýn olmamasýnýn
büyük bir eksiklik
olduðunu belirten Kuzu,
"Besicilerimiz ve
kasaplarýmýz hayvan
almak ve satmak için
sürekli çevre il ve
ilçelere gidiyorlardý.
Buda kasap ve
besicilerimiz için maddi
ve manevi külfet
anlamýna geliyordu.
Belediye baþkanýmýz
Zeki Þen’in talimatýyla
yeni bir hayvan pazarý
kurulmasý için
ekiplerimiz çalýþmalara
baþladý. Yeni yapýlacak
olan pazarýnýn faaliyete
geçmesiyle artýk her
hafta ilçemizde hayvan
pazarý kurulacak.
Çalýþmalarýmýzý 10 gün
içerisinde
tamamlayacaðýz’’ diye
konuþtu.
1.000 büyükbaþ ve
1.000 küçükbaþ olmak
üzere toplamda 2 bin
hayvan kapasiteli yeni
hayvan pazarýnda
kafeterya, oturma
yerleri ve otoparkta yer
alacak.(ÝHA)
Bayat’ta tapu sevinci
ENÝSE AÐBAL
B
Akýl Oyunlarý
eðitimi verilecek
Ýskilip Kültür Turizm Doða Sporlarý ve Arama Kurtarma Derneði etkinlik düzenliyor.
ENÝSE AÐBAL
A
ltýn Hamle Gençlik ve Spor
Kulübü bünyesinde
düzenlenecek Zeka ve Akýl Oyunlarý
Eðitmen Eðitimleri Kursu kayýtlarý
baþladý.
13-14 Eylül tarihlerinde Altýn
Hamle Gençlik ve Spor Kulübü’nde
verilecek eðitim kursu için son kayýt
tarihinin 8 Eylül Pazartesi olduðu
bildirildi.
Kimler Katýlabilir?
Zeka ve Akýl Oyunlarý Eðitmen
Eðitimleri Kursu’na her branþtan
anaokulu, ilkokul, ortaokul lise
öðretmenleri katýlabilecek.
SÜLEYMAN DEMÝREL
ÜNÝVERSÝTESÝ LÝDERLÝK
KARÝYER EÐÝTÝM ARAÞTIRMA
MERKEZÝ ONAYLI ZEKA VE
AKIL OYUNLARI EÐÝTMEN
YETÝÞTÝRME SERTÝFÝKASI
KURSU
13-14 Eylül 2014 Tarihleri
arasýnda Süleyman Demirel
Üniversitesi Liderlik Kariyer Eðitim
Araþtýrma Merkezi ve Altýn Hamle
Gençlik ve Spor Kulübü iþbirliði ile
gerçekleþtirilecek olan Zeka ve Akýl
Oyunlarý Eðitmenliði Eðitim
Sertifikasý programý kayýtlarý
alýnmaya baþlandý.
Çorum’da ilk defa açýlacak
olan Zeka ve Akýl oyunlarý
Eðitmenliði Eðitim Sertifikasý
programý Milli Eðitim Bakanlýðý
Talim ve Terbiye Kurulu tarafýndan
okullarda seçme ders olarak
okutulmasý sonucunda eðitmen
bulma sýkýntýsýný gidermek amacýyla
13-14 Eylül 2014 tarihleri arasýnda
Üniversite Onaylý Zeka ve Akýl
oyunlarý Eðitmenliði Eðitimi
Sertifikasý programý
gerçekleþtirilecek.
Zeka ve Akýl Oyunlarý
Eðitmenliði Eðitimi Sertifikasý
programýndan Anaokulu, Ýlkokul,
Ortaokul ve Lise öðretmenleri
yararlanabilecek. Eðitim süresi 40
saat olup, eðitim sonunda sertifikayý
almaya hak kazanlara yapacaklarý
eðitimlerde kullanmak üzere Zeka
ve Akýl oyunlarýna iliþkin
materyallerde daðýtýlacak.
Eðitimlerde zeka ve akýl
oyunlarýnýn uygulamasýnda
zenginlik katacak sýra dýþý düþünme
becerisi etkinliklerine de yer
verilecek ve örnek etkinlikler
paylaþýlacak.
Eðitim sonrasýnda eðitim alan
ayat Belediyesi
adýna tapulu olup
1990 yýlýndan bugüne
kadar deðiþik
tarihlerde encümen
kararýyla satýþý yapýlýp
bir türlü tapuda devri
yapýlamayan
gayrimenkullerin
tapularý verilmeye
baþlandý.
Ýlk tapuyu
vermenin sevincini
yaþadýklarýný ifade
eden Belediye
Baþkaný Ekrem Ünlü,
“Belediye
baþkanlýðýmýzca
yapýlan yoðun
giriþimler ve
çalýþmalar neticesinde
vatandaþlarýmýzýn
maðduriyetini
gidermiþ olmaktan
mutluluk duyuyoruz.”
dedi.
Verdikleri sözleri
yerine getirmekten
mutluluk duyduklarýný
belirten Baþkan Ünlü,
“Daha önceki
senelerde olduðu gibi
verdiðimiz sözleri bir
bir yerine getireceðiz
ve Bayatlý
hemþehrilerimizin
tüm sorunlarýný
çözmek için bundan
sonra da azami gayret
sarfedeceðiz.”diye
konuþtu.
Baþkan Ünlü,
yeni tapularýn hayýrlý
uðurlu olmasýný
diledi.
Muhtarlara brifing
ENÝSE AÐBAL
HÝZMET
smancýk Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ, mahalle
muhtarlarý ile bir toplantý düzenleyerek belediye çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
Baþkan Karataþ, belediye
meclisinde düzenlenen toplantýda
mahalle muhtarlarý ile bir araya
geldi. Belediye çalýþmalarý hakkýnda muhtarlarý bilgilendiren
Karataþ, muhtarlarýn taleplerini
de dinledi.
Toplantýda söz alan mahalle
muhtarlarý kendi mahalleri için
yatýrým taleplerini iletirken Baþkan Karataþ, muhtarlarýn dile getirdiði konularý not alarak, acil
konular için ilgili birimlere talimat verdi.
Ýlçedeki 18 Mahalleye eþit
bir þekilde hizmet götürmeye çalýþtýklarýný ifade eden Karataþ,
“Ýlçemizin yerleþimi çok geniþ
bir alana daðýlmýþ. Çok uzak mahallerimiz var. Haliyle hizmet
alaný geniþledikçe hizmet götürmek de zorlaþýyor. Ancak biz Osmancýk'ý yakýn ve uzak mahalleri
ile bütün bir hizmet alaný olarak
deðerlendirip proje geliþtiriyoruz. Ýlçemizin her noktasýna eþit
bir þekilde hizmet götürmeye çalýþýyoruz. Elbette bazý yatýrýmlarda öncelikler belirlenmesi gerekiyor. Sýcak asfalt çalýþmalarýnda
en çok kullanýlan caddelere öncelik vermek suretiyle çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Fakat çevre
temizliði gibi konularda da ilçemizin her noktasý eþit hizmet al-
O
HER MAHALLEYE EÞÝT
Tapuda devri yapýlamayan gayrimenkullerin tapularý verilmeye baþlandý.
Baþkan Ünlü, Verdikleri sözleri yerine getirmekten mutluluk duyduklarýný belirtti.
Ýskilip’te yaz þenliði
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
Osmancýk Belediye
Baþkaný Hamza
Karataþ, mahalle
muhtarlarý ile bir
toplantý düzenledi.
mak durumundadýr." dedi.
Mahalle muhtarlarý ile sýk
sýk bir araya gelerek istiþare yapmaya devam edeceklerini belir-
Ý
ten Baþkan Karataþ, yapýlan çalýþmalar ve projeler hakkýnda da
muhtarlarý bilgilendirdi.
skilip Kültür Turizm Doða
Sporlarý ve Arama Kurtarma
Derneði (ÝSDAK) bu yýl ilk
kez 'ÝSDAK Ýskilip Yaylalarý
1. Yaz Þenliði' düzenliyor. Etkinlik kapsamýnda Türkiye'de
bulunan 18 Kültür yolundan
ikisinin Çorum ve Ýskilip'te
bulunmasý ülke geneline tanýtýlmasý açýsýndan önem taþýyor.
Etkinlik kapsamýnda 6 Eylül 2014
cumartesi günü þehir parkýnda toplanacak gruplar, Akpýnar köyünden yürüyüþe baþlayacak, Sakaröküz, Kral Yolu,
Saklý Bahçe ve Yalak Yaylasý'nda mola
vererek kamp kuracak. Gece kamp ateþi ve çeþitli müzik etkinliklerinin yer
alacaðý program pazar sabahý Ayrangölü
ile Sorkun köyünde son bulacak. Etkin-
lik kapsamýnda 1. gün 8.7 km, ikinci
gün ise 9.8 km yol kat edilecek.
Konklara Ýskilip Dolmasý ikramýnda bulunulacak.
Kültür ve Turizm Bakanlýðý,
Ýl Özel Ýdaresi, Ýskilip Kaymakamlýðý, Ýskilip Belediyesi'nin de desteklediði etkinlik
2 gün sürecek.
ÝSDAK'tan yapýlan açýklamada,
bölge coðrafyasýnýn ulusal boyut kazandýrýlmasý ve Kýzýlýrmak Havzasý Gastronomi Yürüyüþ güzergahlarýnýn canlandýrýlmasý, ayrýca ilçede bulunan gençlerin bu tür aktivitelere yönlendirilmesi
ile doða ve saðlýk kavramlarýnýn aþýlanmasýnýn hedeflendiði bildirildi. Etkinliðe Çeþitli doða dostu kulüplerin katýlacaðý bildirildi.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 5 EYLÜL 2014
15
Ýlk yerli gözlem uydusu açýldý
T
ürkiye’nin ilk yerli gözlem uydusu RASAT'ýn görüntülerinin son kullanýcýya ulaþmasýný saðlayan
Gezgin Portalý, TÜBÝTAK Uzay Enstitüsü ODTÜ
Yerleþkesi’nde yapýlan törenle açýldý.
TÜBÝTAK Uzay Teknolojileri Araþtýrma Enstitüsü
(TÜBÝTAK UZAY) tarafýndan yerli olarak tasarlanýp
üretilen RASAT uydusu, uzayda 3. yýlýný doldurdu. Rasat Uydusunun görüntülerinin kullanýlacaðý www.gezgin.gov.tr portalý, kamu kuruluþlarý ve üniversitelerin
hizmetine sunuldu. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný
Fikri Iþýk, Rasat Uydusu 3. Yýl Kutlamasý ve Gezgin
Geoportalý açýlýþ toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, “Rasat, yörüngesinde 16 bin 480 tur atarak toplam 6 milyon
kilometrekare alaný görüntülemiþ oldu. Elde ettiði görüntülerle Türkiye’yi iki defa tamamen kapsadýðý ve
3’üncü kapsama dönemi içinde olduðunu gösteriyor”
dedi.
Bakan Iþýk, “Ýlk milli uydumuz Rasat’ýn 3. yýlýný
doldurmasý ve Gezgin’in açýlýþý sebebiyle düzenlenen
programda sizlerle birlikte olmaktan dolayý mutluyum.
Bugün büyük umut ve heyecanla uzaya gönderdiðimiz
ilk milli yer gözlem uydumuz Rasat’ýn uzaydaki 3’üncü
yýlý. 17 aðustos 2011 yýlýnda uzaya fýrlatýlan Rasat, 3 yýldýr yörüngesinde baþarýyla hizmet vermeye devam ediyor” dedi. Bakan Iþýk konuþmasýný þöyle sürdürdü:
“Tabularýmýz ve Önyargýlarýmýz Kýrýldý”
Rasat’ýn tamamen yerli uydu ve yerli üretim olmasýnýn ayrý bir sembolik önemi olduðunu belirten Bakan
Iþýk, “Böylece bir anlamda tabularýmýz ve önyargýlarýmýz kýrýldý. Türkiye’nin de en geliþmiþ teknolojik ürünleri yapabileceðine dair özgüven ve cesaretimiz arttý. Bu
arada artýk Göktürk 2’den de daha geniþ çok daha yüksek çözünürlüklü yeni bir uyduya baþladýðýmýzý özellikle ifade etmek istiyorum. Bu projenin baþlangýç olarak
ileri nesil uzay teknolojilerini Türkiye’de geliþtirilmesine imkân saðlamasý en büyük temennimizdir. Çünkü
uzay endüstrisi alanýnda dünyada büyük bir rekabet yaþanmakta. Dünyanýn gittikçe küçüldüðü her yerin adeta
Biri Bizi Gözetliyor evi gibi gözetlendiði bir dönemde
bilgi, biliþim, izlemede önemli hale geldi” þeklinde konuþtu.
Iþýk, RASAT ve GÖKTÜRK 2'deki yerli üretim
teknolojinin ekonomi ve endüstriye büyük bir güç katacaðýný ve ivme kazandýracaðýný bildirerek, Bakanlýk olarak yerli, teknolojik ve temiz üretim olmak üzere üç ana
hedeflerinin olduðunu anlattý.
"Türkiye uzayda 1. lige taþýndý"
TÜBÝTAK Baþkaný Prof. Dr. Yücel Altunbaþak,
dünya devletlerinin uzay serüveninin 1950'li yýllarda
baþladýðýný, Türkiye'nin ise bu yarýþa 2001'de girdiðini
söyledi. Altunbaþak, 50 yýl geç kalýnmasýna raðmen þu
ana kadar çok büyük atýlým yapýldýðýný belirterek, "Türkiye uzay konusunda 1. lige taþýndý" dedi.
2001'de BÝLSAT, 2011'de RASAT ve 2012'de
GÖKTÜRK-2 uydusunun fýrlatýldýðýný hatýrlatan Altunbaþak, Türkiye'nin yer gözlem uydularýyla ilgili hiçbir
problemi kalmadýðýný anlattý. Altunbaþak, 1 ay içinde
Türkiye'nin ilk yerli haberleþme uydusu projesini baþlatacaklarýný açýkladý.
RASAT’ýn Türkiye Haritasý Ýnternette
TÜBÝTAK UZAY, Kalkýnma Bakanlýðý desteði ile
baþlattýðý Geoportal Projesi kapsamýnda gözlem uydularýndan elde edilen görüntülerin internet ortamýnda paylaþýlabilmesi için GEZGÝN portalý geliþtirildi. RASAT
uydusundan indirilen ham görüntüler geometrik ve radyometrik düzeltmelerin ardýndan koordinatlandýrma iþlemleri yapýlarak güncel görüntüler GEZGÝN portalýna
aktarýlýyor.
Kamu kuruluþlarý ve üniversiteler gov.tr, edu.tr,
pol.tr, tsk.tr, k12.tr, bel.tr uzantýlý e-posta adresleri ile
GEZGÝN portaline üye olabiliyor ve 18 Aðustos 2014
tarihinden itibaren www.gezgin.gov.tr adresinden tüm
görüntülere ücretsiz olarak ulaþabiliyorlar.
Kamu Kurumu ve Üniversite RASAT Görüntülerini Kullanýyor
RASAT’tan elde edilen görüntüler haritacýlýk, afet
izleme, tarým, çevre, þehircilik ve planlama çalýþmalarýnda kullanýlýyor. Daha önce yabancý uydulardan alýnan
uydu görüntülerinin RASAT ile yerli olarak karþýlanmasý amacýyla TÜBÝTAK UZAY, kamu kurumlarý, üniversiteler ve özel sektör ile çalýþmalar yapýyor. Baþbakanlýk
Afet ve Acil Durum Yönetimi Baþkanlýðý, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklýðý, Maden Tetkik ve Arama Kurumu olmak üzere çok sayýda kamu kurum ve kuruluþuna
uydu görüntüsü saðlanýyor. Düzenli olarak görüntü saðlanan bu kurumlarýn yaný sýra farklý kamu kurumu ve
üniversite ile onlarca özel sektör kuruluþunun da uydu
görüntüsü talepleri karþýlandý.
Kamu kuruluþlarý ve üniversiteler, GEZGÝN Portalý'na üye olabilecek ve "www.gezgin.gov.tr" adresinden
tüm görüntülere ücretsiz ulaþabilecek.
Yerli Uzay Projelerinin Mihenk taþý: RASAT
2011’de uzaya gönderilen RASAT, Türkiye’nin
uzay projeleri için bir mihenk taþý oldu. Uydunun sistem
mühendisliði ve sistem tasarýmý yurtdýþýndan herhangi
bir destek alýnmadan TÜBÝTAK UZAY mühendisleri
tarafýndan gerçekleþtirildi. Uyduda, yerli olarak tasarlanan ve üretilen BiLGE isimli uydu görev bilgisayarý, TREKS isimli X-Bant haberleþme sistemi ile GEZGÝN
isimli gerçek zamanlý görüntü iþleme modülleri kullanýlýyor. 7,5 metre siyah beyaz, 15 metre renkli görüntüleme yeteneðine sahip RASAT, 93 kg aðýrlýðýnda ve hiçbir kýsýtlama olmaksýzýn dünyanýn her yerinden görüntü
alabiliyor. Alýnan görüntüler RASAT, çektiði görüntüleri TÜBÝTAK UZAY’ýn Ankara’daki yer istasyonuna iletiyor. Milli uydunun çektiði görüntülerle Türkiye’nin iki
boyutlu uydu görüntü veri tabaný oluþturuldu. Güncelliðin saðlanmasý amacýyla çekilen yeni görüntülerle veri
tabaný her geçen gün daha da zengin hale getiriliyor.
Yeryüzünden 700 kilometre yükseklikte bulunan uydu,
dünya çevresini 98 dakikada turluyor.
RASAT uydusunun tasarým ömrü 3 yýl olarak belirlenmiþti. 17 Aðustos 2014 tarihi itibariyle yörüngesinde 3. yýlýný dolduran RASAT tüm hedeflerine baþarýyla
ulaþtý ve yörüngesinde görevlerini baþarý ile devam ettiriyor. RASAT 3 yýl boyunca yörüngesinde 16480 tur attý ve toplam 6 milyon km2 alan görüntüledi. RASAT uydusu 1000 yakýn görüntüleme görevini baþarý ile gerçekleþtirdi. Haber Merkezi
Bu hastalýk mükemmeliyetçi
kadýnlara özel
F
ibromiyalji Sendromu’nun (FMS), mükemmelliyetçi, hassas veya çok stresli kadýnlarda görüldüðü öðrenildi.
Özel Adana Avrupa Hospital Fizik Tedavi
Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Vildan Özdoðan,
FMS’nin, en sýk genç-orta yaþ bayanlarda görüldüðünü belirterek, "Bu hastalarýn çevresindeki insanlardan aþýrý beklentileri vardýr.
Her þey zamanýnda ve mükemmel olmalýdýr. Günlük hayatta her zaman karþýlaþýlabilecek ufak tefek sorunlar bile böyle kiþiler için
çok büyük sorun ve stres haline gelebilir. Fibromiyaljinin nedeni kesin olarak bilinmemektedir. Stres, kaygý, depresyon, dinlendirmeyen
uyku ve bazý romatizmal ve hormonal hastalýklarla iliþkili olabileceði düþünülmektedir” dedi.
AÐRI, ANA BELÝRTÝDÝR
Özdoðan,"3 aydan uzun süren yaygýn vücut
aðrýsý. Aðrý ana belirtidir. Kaslarda ve eklemlerde hissedilen aðrý günden güne, haftadan haftaya
deðiþebilir. Aðrýnýn yeri vücudun farklý yerlerinde dolaþma eðilimi gösterse de en sýk boyun, bel,
kollar, göðüs, kalça ve bacaklarda hissedilir. Vücudun deðiþik bölgelerinde 18 hassas noktadan
(boyun, omuz, diz, dirsek veya kalçalarda) en az
11 tanesinin varlýðýnýn hissedilmesi de en önemli unsurdur."
PANÝK ATAK SIKLIÐI ARTAR
Özdoðan, FMS’de sýklýkla görülen belirtileri ise þöyle sýraladý:
“Dinlendirmeyen uyku: Geceleri sýk olarak
uyanýrlar ve uyku kaliteleri düþüktür.
ISVEA’da sektörün deneyimli ismi Yakup Fýrat Genel Müdür Yardýmcýsý
olurken, Nazan Karabay Dinçer Pazarlama Müdürlüðüne getirildi.
ISVEA yönetiminde
yeni isimler
E
CE Holding’in bünyesinde
bulunan ünlü Ýtalyan markasý
ISVEA’da sektörün deneyimli
ismi Yakup Fýrat Genel Müdür
Yardýmcýsý olurken, Nazan
Karabay Dinçer Pazarlama
Müdürlüðüne getirildi.
Yakup Fýrat kimdir?
ECE Holding bünyesinde
þimdiye kadar farklý görevlerde
hizmet veren Yakup Fýrat,
Hacettepe Üniversitesi Ýktisadi
ve Ýdari Bilimler Fakültesi’nde
Ekonomi eðitimi aldý. Satýþ
teþkilatýnda Bölge Satýþ
Sorumlusu olarak baþladýðý iþ
hayatýna; 16 yýl görev aldýðý
ECE’de sýrasýyla Satýþ
Yöneticisi, Satýþ Müdürü
ardýndan Pazarlama ve Satýþ
Koordinatörü olarak devam etti.
Yakup Fýrat, ECE Holding’in
2013 yýlýnda Ýtalya’dan satýn
aldýðý yeni markasý ISVEA’dan
Sorumlu Genel Müdür
Yardýmcýsý olarak görev yapacak.
Nazan Karabay Dinçer
kimdir?
Ýstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlýk Fakültesi ve Newport
Üniversitesi Ýþletme Yüksek
Lisans mezunu olan Nazan
Karabay Dinçer, profesyonel iþ
hayatýna inþaat sektörü ile
baþladý. Silkar Madencilik ve
Granitaþ A.Þ. ’te Pazarlama
Müdürlüðü yapan Dinçer; Ýtalyan
markasý ISVEA’da Pazarlama
Müdürü olarak görev yapacak.
(Haber Merkezi)
Bektaþ, Pakistan’a gitti
Ç
orum Ticaret Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ,
Pakistan’ýn Karaçi þehrinde
düzenlenen ECO CCI 13.
Genel Kurul, 19. Yürütme
Kurulu ve Komite
Toplantýlarýna katýldý.
Ýktisadi, teknik ve kültürel
iþbirliðini desteklemek
amacýyla Ýran, Pakistan ve
Türkiye arasýnda 1985 yýlýnda
Kalkýnma Ýçin Bölgesel
Ýþbirliði Örgütü'nün devamý
olarak kurulan kurul, 1992
yýlýnda Afganistan,
Azerbaycan, Kazakistan,
Kýrgýzistan, Tacikistan,
Türkmenistan ve
Özbekistan'ýn katýlýmýyla
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Pakistan’ýn
Karaçi þehrinde düzenlenen toplantýya katýldý.
geniþledi.
TOBB Baþkaný Rifat
Hisarcýklýoðlu’nun da katýldýðý
ECO CCI 13. Genel Kurula
Türkiye’den Bektaþ’ýn yaný
sýra bazý borsa baþkanlarýda
katýldý. TOBB, heyetinin hafta
sonu yurda döneceði bildirildi.
Hibe desteði
alacaklar belirlendi
ENÝSE AÐBAL
K
ýrsal kalkýnma
yatýrýmlarýnýn
desteklenmesi programý makine
ve ekipman alýmlarýnýn
desteklenmesi kapsamýnda;
Çorum’a tahsis edilen ek bütçe
neticesinde hibe desteði almaya
hak kazanan yatýrýmcýlar
belirlendi.
Hibe desteði almaya hak
kazanan yatýrýmcýlara ait liste
Çorum Gýda Tarým ve
Hayvancýlýk Müdürlüðü
http://corum.tarim.gov.tr
internet adresinde
yayýnlanýrken, Ýl ve Ýlçe
Müdürlükleri ilan panolarýnda
askýya çýkarýldý.
Listede ismi yer alan
yatýrýmcýlarýn en geç 17 Eylül
Çarþamba gününe kadar Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk Ýl
Müdürlüðü ile hibe sözleþmesi
imzalamalarý gerektiði belirtildi.
Torba Yasa’yý bekleyenlere müjde!
AK
Yorgunluk: Özellikle sabahlarý yataktan kalkamayacak kadar yoðun olabilen ve yorulmasýný
gerektiren faaliyetlerde bulunmadýðý halde izahý
zor olan yorgunluk görülebilir. Gerilim veya
migren tipi baþ aðrýsý, baþta sersemlik hissi olabilir. Birçok hasta fibromiyalji tanýsý almadan önce
migren tanýsý alabilmektedir. Eller, kollar, ayaklar, bacaklar veya yüzde hissizlik veya karýncalanma hissedilebilir.
Soðuða tahammülsüzlük: Özellikle el ve
ayaklarda aþýrý üþümeler olabilir.
Psikolojik sorunlar: Fibromiyalji tanýsý olan
hastalarda depresyon, panik atak gibi hastalýklarýn sýklýðý artmýþtýr. Unutkanlýk ve konsantrasyon
eksikliði. Unutkanlýk genellikle yakýn geçmiþe
aittir. Örneðin evden bir þey almak için çýkan bir
kiþi evden çýktýktan sonra ne alacaðýný unutup
eve dönebilir. Konsantrasyon güçlüðü, okuduklarý bir yazýyý anlamalarýný zorlaþtýrýr." (ÝHA)
Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Parti Sözcüsü
Beþir Atalay, Parti Genel Merkezi'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda, dün toplanan Merkez Yürütme
Kurulu'nda (MYK) alýnan kararlarla
ilgili bilgi verdi.
"TORBA YASA EN GEÇ
9 EYLÜL'DE TAMAMLANSIN"
Atalay, TBMM'nin daha önce
7 Eylül'de Torba Yasayý görüþmek
için toplantýya çaðrýldýðýný ancak
CHP'nin olaðanüstü kongresi nedeniyle tarihin 8 Eylül'e çekildiðini
ifade etti.
Meclisin kýsa bir tatil yaptýðýný, Torba Yasa sonrasý biraz daha tatil zamaný olacaðýný kaydeden Atalay, "1 Ekim'de Meclis normal toplantýsýna baþlýyor, yeni yasama yýlý
toplantýsýna. Ama peþinden kurban
bayramý tatili var, zaten orada bölünmeler var. Yani þöyle böyle Ekimin 12'sine kadar Parlamento'da
çok hýzlý bir çalýþma olamayacak.
Dolayýsýyla bizim düþüncemiz, planýmýz þu anda 8'inde 9'unda en geç
Meclis'te Torba Yasa tamamlansýn,
ondan sonra da milletvekillerimiz
tatile girmiþ olsunlar ve bu tatillerini kurban bayramýyla birleþtirmiþ
olsunlar" dedi.
ÖÐRETMEN VE MADENCÝLERLE ÝLGÝLÝ DÜZENLEME
Torba Yasa Tasarýsý'nýn bir an
önce yürürlüðe girmesi konusunda
toplumsal bir beklenti olduðunu,
dolayýsýyla bunun bir an önce çýkarýlmasý gerektiðini dile getiren Ata-
lay, söz konusu yasanýn kapsamý
içinde 40 bin öðretmen atamasýyla
ilgili kadro tahsisinin yaný sýra madencilerle ilgili düzenlemeler bulunduðunu söyledi.
"TOPLUMSAL BEKLENTÝYÝ KARÞILAMAK ÝSTÝYORUZ"
Torba Yasa'nýn çýkarýlmasý konusunda muhalefete de görev düþtüðünü ifade eden Atalay, siyaset kurumunun toplumsal beklentileri gidermek, karþýlamak, talepleri dinlemek ve yerine getirmek durumunda
olduðunu vurguladý.
16 CUMA 5 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Maden þehitlerinin
ailelerine kredi
ENÝSE AÐBAL
þehitlerinin eþleri Ayþe
Çatar, Esin Uzar, Nebiler
Yýldýrým ve Miyase
Erol'a banka dekontlarý
teslim edildi.
Çorum Orman
Ýþletme Müdürü Orhan
Çatalçam ve þehit
ailelerinin hazýr
bulunduðu teslim
törenine katýlan Amasya
Orman Bölge Müdürü
M
anisa'nýn Soma
ilçesinde
yaþanan maden
kazasýnda hayatýný
kaybeden madencilerin
ailelerine 4'er bin TL'lik
kredi verildi.
Dün Orman Ýþletme
Müdürlüðü'nde
düzenlenen programda
Dodurgalý maden
Yaþar Sarý, banka
dekontlarýný þehit
eþlerine teslim ederken,
4 bin TL'lik kredilerin 29
Aðustos 2014 tarihinde
banka hesaplarýna
yatýrýldýðýný söyledi.
Amasya Orman
Bölge Müdürü Sarý,
maden þehitlerine
rahmet ve ailelerine
sabýr dilediði
konuþmasýnda; "13
Mayýs 2014 gününde
Manisa ili Soma ilçesi
Eynez Maden Ocaðý'nda
oluþan kaza sonucunda
301 madencimiz þehit
olmuþtur. Þehit
ailelerimize birçok kamu
kuruluþunca yardýmlar
gerçekleþtirilmiþtir. 301
madencimizin þehit
olduðu Ýþletme
Müdürlüðümüzün
sýnýrlarý içerisinde kalan
Dodurga ilçemizde
olmasý nedeniyle Orman
Genel Müdürlüðümüzce
maden þehitlerimizin
ailelerine yardým etmek
amacýyla dört þehit
ailemize 4 bin TL hibe
olarak hesaplarýna
yatýrýlmýþtýr." dedi.
Banka dekontlarýný
teslim alan þehit aileleri,
yapýlan yardýmlar için
teþekkür ettiler.
ORKÖY
DESTEKLERÝNÝ
ANLATTI
Dodurgalý maden þehitlerinin eþlerine kredi desteði verildi.
Teslim töreninde
ORKÖY ile ilgili bilgi
veren Þube Müdürü
Ýsmail Bakýrcýoðlu ise
Çorum merkez, Ýskilip
ve Kargý Orman Ýþletme
Müdürlüklerine baðlý
110 orman köyünde
yaþayan 248 aileye
sosyal ve ekonomik
nitelikli, 910 bin 320 TL
deðerinde süt sýðýrý ve
süt koyunu kredileri ve
216 bin 400 TL
deðerinde enerji kredisi
verildiðini kaydetti.
Huzurevi sakinlerine
beslenme eðitimi
Halk Saðlýðý Müdürlüðü Obezite Birimi personeli beslenme eðitimi verdi.
ENÝSE AÐBAL
alk Saðlýðý
HMüdürlüðü
Obezite Birimi
personeli Diyetisyen
Melike Ünal, Atýl
Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon
Merkezi’nde kalan
yaþlýlara beslenme
eðitim verdi.
3-9 Eylül Halk
Saðlýðý Haftasý’nýn
ikinci gününde
Toplum Saðlýðý
Merkezi tarafýndan
Atýl Uzelgün
Huzurevi ziyaret
edildi. Ziyarete
Toplum Saðlýðý
Merkezi hekimi ve
personeli de katýdý.
Huzurevi
sakinlerine
beslenme eðitimi
veren Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Obezite
Birimi personeli
Diyetisyen Melike
Ünal, günlük
beslenmede tuz
kullanýmýna dikkat
etmelerini, diyabet
hastalarýnýn tatlý
tüketimini
kýsýtlamalarýný ve su
içmenin faydalarýný
anlattý. Sohbet
tadýndan verilen
eðitimde, yaþlýlarýn
sorularý da
cevaplandýrýldý.
Ziyaret sonunda
yaþlýlara saðlýk
personeli tarafýndan
karanfil daðýtýldý.
Etkinlik Atýl Uzelgün Huzurevi Yaþlý Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi’nde düzenlendi.
Dün Orman Ýþletme Müdürlüðü'nde düzenlenen program düzenlendi.
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ
“VI. EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
“VI. EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI YARIÞMASI”
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelleklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti
Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
KATILIM ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr. Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý
deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20
cm, uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder.
Ödül alan katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý
geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý
olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr.
(Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu
zarfýn üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek
ve aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
ÝLETÝÞÝM :
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
Yarýþma Koordinatörü- Bülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir. Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda
imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi
bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda
fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip
olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr.
Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul
edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Naci AYGÜN
: Gazeteci
Ercan AYANCI
: Fotoðraf Sanatçýsý
Mustafa DEMÝRER
: Gazeteci
Ýsmail DÖLARSLAN
: Grafik Tasarýmcý
Salih KARSLIOÐLU
: Ýletiþimci
Mehtap ÖKMEN
: Öðretmen - Ýletiþimci
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
Ýhsan ÞAHÝN: Fotoðraf Sanatçýsý
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL HABER FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
Çorum Gazeteciler Cemiyeti olarak daha önceki yýllarda "En Güzel Haber Fotoðrafý" ve "En Güzel Çorum Fotoðrafý" konularýnda düzenlemiþ olduðumuz yarýþmalara gösterilen ilgi bizi memnun etti. Her geçen gün fotoðraf sanatýna
halkýmýzýn ilgisinin arttýðýný gözlemlemekteyiz. Bu sene de
yapacaðýmýz fotoðraf yarýþmasýný da yine önceki yýllarda olduðu gibi ayný baþlýklarda, iki kategoride yapmaya karar verdik.
Bu iki yarýþma için iki ayrý seçici kurul oluþturduk.
Gazetecilik, zaten fotoðraf sanatý ile iç içe olan bir meslektir. Bu nedenle özellikle ilimizde gazetecilik mesleðine ve
fotoðraf sanatýna ilgi çekerek geliþmesine katký saðlamak, ayrýca gazete çalýþanlarýný motive etmek, ayný zamanda çalýþýrken olaylara ve çevreye farklý açýlardan bakma, ayrýntýyý ve estetiði görme becerisi, bir haberi en güzel bir þekilde anlatabilme özelliði kazandýrmak amacýndayýz.
"En Güzel Çorum Fotoðrafý" yarýþmasýyla Çorum'un
tarihi, kültürü, doðasý, ekonomisi, renkleri, dokusu, insaný vs.
KATILIM ÞARTLARI:
Þevket ERZEN
Çorum Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný
YARIÞMA ÞARTLARI:
1-Yarýþma, jüri üyeleri ve birinci derece yakýnlarý dýþýnda bütün amatör
ve profesyonel fotoðraf sanatçýlarýna açýktýr.
2-Yarýþmaya gönderilecek fotoðraflar Çorum il sýnýrlarý içerisinde çekilmiþ olmalýdýr.
3-Yarýþmaya gönderilen fotoðraflar daha önce herhangi bir yarýþmada
ödül almamýþ olmalýdýr. Ödül almýþ fotoðraflarýn kadraj veya enstantene
farklýlýðýyla tekrar katýldýðý tespit edilirse eser yarýþma dýþý býrakýlýr.
Ödül almýþ ise ödülü geri alýnýr. Bu durum diðer sýralamalarý deðiþtirmez.
4-Her katýlýmcý en fazla 5 eser ile yarýþmaya katýlabilir.
5-Bir yarýþmacýnýn birden fazla eserinin ödül almasý durumunda büyük
ödül geçerli olacaktýr.
6-Fotoðraflar JPEG formatýnda, 300piksel/inç, kýsa kenarý en az 20 cm,
uzun kenarý en çok 45 cm ve yüksel sýkýþtýrma kalitesinde olmalýdýr.
7-Katýlýmcý, yarýþmaya gönderdiði eserin tamamen kendisine ait olduðunu ve bütün izinlerinin alýndýðýný kabul, beyan ve taahhüt eder. Ödül alan
katýlýmcýlardan bu beyan ve kabulleri dýþýnda hareket ettiði anlaþýlanlardan elde ettikleri ödül, ünvan ve her türlü kazanýmlarý geri alýnýr.
ESERLERÝN GÖNDERÝLMESÝ:
1-Fotoðraflar aþaðýda tanýmlanan özelliklerde, CD/DVD ye kayýtlý olarak dijital ortamda gönderilecektir.
2-CD/DVD üzerine sadece katýlýmcýnýn belirleyeceði 6 rakanlý rumuz
yazýlacaktýr.
3-Fotoðraf adý olarak 6 rakamlý rumuz ve sýra numarasý yazýlacaktýr. (Örnek 123456-1 123456-2 .......123456-5)
4-Þartnamenin son sayfasýnda bulunan katýlým formu eksiksiz doldurulacak ve CD/DVD ile birlikte bir zarf içerisine konulacaktýr. Bu zarfýn
üzerine sadece 6 rakamlý rumuz yazýlacaktýr.
5-Hazýrlanan zarf postada zarar görmeyecek biçimde paketlenecek ve
aþaðýdaki adrese posta/kargo ile veya elden teslim edilecektir. Posta/kargo da meydana gelebilecek geçikmelerden veya zarardan Çorum Gazeteciler Cemiyeti sorumlu olmayacaktýr.
2-Belirlenen ödüller dýþýnda istek olursa özel ödüller de verilebilecektir.
Özel ödüller ayrýca belirlenecektir.
3-Yarýþmada ödül kazananlarýn ulaþým ve konaklama ücretleri karþýlanacak olup, ödül törenine katýlýmý þarttýr. Ödüller, sergi açýlýþýnda imza karþýlýðý teslim edilecektir.
4-Gönderilen CD/DVD'ler katýlýmcýlara geri gönderilmeyecektir.
5-Ödül, Mansiyon ve Sergilemeye seçilen eserler Çorum Gazeteciler
Cemiyeti arþivinde kalacaktýr. Cemiyet ve Çorum Belediyesi kendi bünyesinde hazýrlayacaðý her türlü basýlý yayýn ve internet ortamýnda fotoðrafçýnýn ismini açýk olarak belirterek kullaným hakkýna sahip olacaktýr.
6-Katýlýmcýlar formu imzalayarak bütün þartlarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýmzasýz katýlým formu ile gönderilen fotoðraflar yarýþmaya kabul edilmeyecektir.
SEÇÝCÝ KURUL:
Þükrü AÐBAL
: Fotoðraf Sanatçýsý
Abdurrahman Antakyalý : Depo Photos Genel Yayýn Yönetmeni.
Þener BAYKAN
: Fotoðrafçý
Emre BOSTANCIOÐLU
: Fotoðraf Sanatçýsý.
: Hitit Üniversitesi Halkla Ýliþkiler
Ýsmail EKER
Koordinatörü
Mustafa ERCAN
: Belediye Kültür ve Sosyal Ýþler
Müdürü
Hasan KAHRAMAN
: Fotoðraf Sanatçýsý
Latif KAVUKÇU
: Sanayici Ýþadamý - Fotoðraf Sanatçýsý
Rýza ÖZEL
: Türkiye Foto Muhabirleri Derneði Bþk.
Bülent ÖZKALELÝ
: ÝHA Bölge Müdürü
(Ýsimler soyadý sýrasýna göre yazýlmýþtýr)
ÇORUM GAZETECÝLER CEMÝYETÝ GELENEKSEL FOTOÐRAF
YARIÞMASI KATILIM FORMU
“EN GÜZEL ÇORUM FOTOÐRAFI”
Rumuz:............................................
Sýra No
DÝÐER HUSUSLAR:
1-Gönderilen eserler Çorum Gazeteciler Cemiyeti'nde kalacak ve gerek
görüldüðünde eser sahibinin ismiyle sergilenebilecek ve yayýnlanabilecektir.
YARIÞMA TAKVÝMÝ:
Son Katýlým
: 11.10.2014
Seçici Kurul Deðerlendirmesi : 18.10.2014
Sonuçlarýn Açýklanmasý
: 20.10.2014
ÖDÜLER
1. 2.000 TL
2. 1.500 TL
2. 1.000 TL
KATKILARIYLA
yönlerinden güzelliklerinin ortaya çýkarýlarak paylaþýlmasýný
saðlamak bizi mutlu edecektir. Ýlimiz, Unesco Dünya Kültür
Mirasý listesinde yer alan Hattuþa, çeþitli flora ve faunasýyla
yaylalarý, sulak alanlarý ve geçmiþten günümüze miras el sanatlarý ve sanatkârlarýyla bölge insanýmýz, sürekli geliþen,
dünyaya açýlmýþ sanayi kuruluþlarýmýz vs. çok sayýda unsurlarýyla her biri ayrý ayrý kayda deðer görülmektedir. Gönderilecek fotoðraflarýn, sanatsal açýdan deðer taþýmasý ve Çorum
için arþiv oluþturabilecek özelliklerde olmasý yönleriyle de deðerlendirilecektir.
Her yýl olduðu gibi bu sene de yarýþmalarýmýza sponsor
olan Çorum Belediyesi'ne de teþekkürlerimizi bir borç biliyorum.
Tüm katýlýmcýlara baþarýlar diliyorum.
Mansiyon Ödülleri
1.Mansiyon 500 TL
2.Mansiyon 500 TL
3.Mansiyon 500 TL
ÝLETÝÞÝM
: Yarýþma KoordinatörüBülent ÖZKALELÝ
Katýlým Adresi : Gazi Caddesi Hamoðlu
Ýþhaný Kat:4 No:109 - ÇORUM
Tel
: 0364 225 17 35
e-mail
: [email protected]
12345-
Fotoðrafýn Adý
Çekildiði Yer
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................
Adý Soyadý
E-Posta
:.......................................................................
:.......................................................................
........................................................................
Cep Telefonu :.......................................................................
Posta Adresi :.......................................................................
Gönderilen Fotoðraf Sayýsý :.................................................
Yarýþma Þartnamesini okudum ve tüm koþullarý kabul ediyorum.
Tarih
Ýmza
Lütfen eksiksiz doldurunuz. Katýlým formunu fotokopi ile
çoðaltabilirsiniz.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 5 EYLÜL 2014
MHP mahallelerde teþkilatlanýyor
17
GÜLESÝN AÐBAL DEMÝRER
M
Büro Memurlarý Sendikasý (Büro Memur-Sen) Adliye Sarayý önünde basýn açýklamasý yaptý.
'En düþük ücreti Adliye
çalýþanlarý alýyor'
B
üro Memurlarý Sendikasý (Büro Memur-Sen)
Adliye Sarayý önünde basýn açýklamasý yaptý.
Büro Memur Sen Þube Baþkaný Erdoðan
Cengiz, Adalet Bakanlýðý'na çaðrýda bulunarak, adalet
çalýþanlarýnýn maaþ ve özlük haklarý konusunda
iyileþtirme yapýlmasýný istedi.
Olaðan dýþý iþ yüküne raðmen, adliye çalýþanlarýnýn en düþük ücreti alan memur sýnýfýnda yer
aldýðýný belirten Cengiz, þöyle dedi; "Sendikamýzýn
örgütlenme alaný içerisinde bulunan Adalet Bakanlýðý,
adliyeler ve baðlý kuruluþlarda çalýþan kamu
görevlileri, en maðdur kesimin baþýnda gelmektedir.
Her geçen gün mahkemelerin iþ yükü fazlalaþmakta
fakat çalýþanlarýn ücretlerinde iyileþtirme olmamaktadýr. Adalet çalýþanlarýnýn almýþ olduðu ücretler bu
anlamda daha çok erimiþ, kamu çalýþanlarýna ek ödeme
almayanlara yönelik yapýlan iyileþtirilmelerden de ne
hikmetse mahrum býrakýlmýþlardýr. Adalet çalýþanlarý
adeta unutulmuþtur. Diðer kamu çalýþanlarý arasýnda
maaþ yönünden adaletsizlikler mevcuttur. Adalet
Bakanlýðý yetkililerini, bu adaletsizliðe bir an önce son
vermeye davet ediyoruz. Adliye çalýþanlarýnýn çalýþma
koþullarýnýn düzeltilmesi, ücretlerinin iyileþtirilmesi
gerekmektedir" dedi.
Cengiz konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Gerek
Yargýtay, Danýþtay, Hakimler Ve Savcýlar Yüksek
Kurulu, Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu
gerekse adliyenin baþka birimlerinde çalýþan personeller, mesai saatleri içerisinde iþlerini bitirememektedirler. Bu nedenle, olaðan dýþý iþ yükü karþýsýnda,
yoðun bir þekilde geç vakitlere kadar ve hafta sonlarý da
dahil çalýþmaktadýrlar. Mahkemelerdeki dosya sayýlarý,
savcýlýklarda alýnan ifadeler ve yazýþmalar, suçüstü ve
otopsi nöbetleri, keþif iþlemleri, icra dairelerindeki
dosya sayýlarý, yýllýk iþlem gören dosya sayýlarý gibi
bunca iþ yükü karþýsýnda ödüllendirilme, maaþ ve özlük
haklarýnda iyileþtirilme beklentisi içerisinde olan adalet
çalýþanlarý, torba yasayla verilen, iþ yoðunluðu diðer
mahkemelere göre fazla olan mahkemelerdeki toplam
personel sayýsýnýn yüzde 10'unu geçmemesi düþünülen
fazla çalýþma ücretiyle ilgili madde yüzünden hayal
kýrýklýðý yaþamamýþtýr. Büro Memur-Sen olarak, bütün
zorluklara raðmen fedakarca çalýþan adalet çalýþanlarýnýn, 18 aydýr alamadýðý fazla çalýþma ücretlerinin
verilmesi için gerekli çalýþmalarýn baþlatýlmasýný,
adalet çalýþanlarýnýn yaþadýðý hayal kýrýklýðýnýn biran
önce son bulmasýný istiyoruz. Büro memur-sen olarak,
adalet bakanlýðýný uyarýyoruz. Taleplerimize kulaklarýný týkamayýn. Þunda kimsenin zerre kadar þüphesi
olmasýn. Sendikamýz adalet çalýþanlarýnýn taleplerinin
yýlmaz takipçisi ve savunucusu olacaktýr."
T
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
8 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Ziyaretçi danýþma
yönlendirme ile veri
iþletim ve otomasyon
hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
9 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Temizlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Plan Proje Yatýrým ve
Ýnþaat Müdürlüðü
Çorum Ýl Jandarma
Komutanlýðýna baðlý
merkez Cemalettin
Erdoðmuþ Lojmaný ile
Uðurludað Ýlçe Jandarma
Komutanlýðý J. Uzm. Erb.
Mustafa Yýldýz Lojman
binalarý mantolama
yapýmý iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 KY 874 plakalý, 1999
model Fiat marka, Doðan
1.6 tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30*14.40
***
10 EYLÜL
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
Destek Hizmetleri
Müdürlüðü
Çorum Ýl Özel Ýdaresi
45900 kg kaloriferlik ithal
kömür (portakal) ve
12400 kg kaloriferlik ithal
kömür (fýndýk) satýn alýmý
iþi.
Yer: Ýl Özel Ýdaresi
Destek Hizmetleri
Müdürlüðü Ýhale Odasý
Saat: 14.00
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Gülabibey
Mah. Tüpcüler sitesinde
bulunan 3 adet taþýnmazýn
muhtelif deðerlerde satýþý
iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
11 EYLÜL
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
19 TC 448 plakalý 2006
model Renault marka
master van tipli aracýn
satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
12 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Binevler Camii
abdesthanesi onarým
yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 11.00
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 ES 421 plakalý 2011
model Peugeot marka
Auto tipli aracýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
15 EYLÜL
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Adnan Menderes Parký
yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
16 EYLÜL
Türkiye diyabette
alarm veriyor
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum Merkez Ulukavak
Mahallesi 16 derslikli
Ömer Kömürcü Ýmam
Hatip Ortaokulu yapým
iþi.
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
18 EYLÜL
Kamu Hastane Birliði
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye
Kamu Hastaneleri
Kurumu
2014-2015 yýlý 63 kalem
týbbi sarf malzeme alýmý
iþi.
Yer: Çorum Göðüs
Hastalýklarý Hastanesi
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
23 EYLÜL
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Bakým hizmet alýmý
(Çocuk evleri) hizmet
alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Gazi Cad.
Valilik Ek binasý Kat:8 /
Çorum
Saat: 10.00
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Zabýtaya destek personel
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Kat 5 Ýhale
Odasý
Saat: 15.00
***
24 EYLÜL
Spor Genel MüdürlüðüTesisler Dairesi
Baþkanlýðý
Çorum Merkez Atletizm
Pisti yapým iþi.
Yer: Örnek Mah. Oruç
Reis Cad. No: 13 Kat: 8
Altýndað/Ankara
Saat: 11.00
***
4 EKÝM
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesi Karaman
Çavuþ Cad. No: 30
adresinde bulunan tek
katlý taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 85.400
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
13 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesi, ada
3309, parsel 6, cilt 88,
sayfa 8615, 2. kat 4 nolu
baðýmsýz bölümde kayýtlý
olan 63/350 arsa paylý,
ana gayrimenkulü arsa
vasfýnda olan kömürlük
eklentili mesken
vasfýndaki taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 90.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
14 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il merkez ilçe,
1683 ada no, 5 parsel, 19
nolu baðýmsýz bölümdeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 68.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
ürkiye'nin, Avrupa ülkeleri arasýnda diyabetin (þeker
hastalýðý) en sýk görüldüðü ülke olduðu belirtildi.Uluslararasý Diyabet Federasyonu (IDF) tarafýndan yayýmlanan
"6. Diyabet Atlasý"nda, Türkiye'de diyabet sýklýðýna iliþkin
verilere yer verildi.
Dünya diyabet nüfusunun yaklaþýk yarýsýnýn Çin,
Hindistan ve ABD'de yaþadýðý belirtilen atlastaki 2035 yýlý
tahminlerine göre, Türkiye'nin de diyabetin en çok görüleceði ilk 10 ülke arasýna gireceði ifade ediliyor.
Türkiye'nin, ayrýca Avrupa'da diyabetin en sýk görüldüðü ülke olarak gösterildiði Diyabet Atlasý'nda, Türkiye'yi
Rusya, Almanya, Ýspanya, Slovenya, Çek Cumhuriyeti,
Avusturya, Danimarka, Macaristan ve Ýsviçre takip ediyor.
OBEZÝTE RÝSKÝ ARTIRIYOR
Atlasta, diyabette en önemli risk faktörü olarak obeziteye iþaret edilirken, Türkiye'deki obezite oranlarýnda görülen artýþa dikkat çekiliyor. Saðlýk Bakanlýðýnca yürütülen
ve 2014 yýlýnda yayýmlanan "Türkiye Çocukluk Çaðý Þiþmanlýk Araþtýrmasý-2013 Raporu" sonuçlarýnýn da yer aldýðý atlasta, Türkiye'de 7-8 yaþ grubu kýz çocuklarýnýn yüzde
21.6'sýnýn, erkek çocuklarýnýn da yüzde 23.3'ünün kilolu
veya obez olduðunun saptandýðýna deðinilerek, bunun gelecekte diyabet riski yaratabileceði vurgulanýyor.
DÝYABETLÝ HASTA SAYISI 7 MÝLYONDAN
FAZLA
(Ç.HAK:2573)
EMRE KUT
HP Mahalle Teþkilatlardan Sorumlu
Baþkaný Kemal Kýroðlu,
MHP Ýl Teþkilatý olarak
2015 seçimlerine start
verdiklerini söyledi.
MHP’nin mahalleler düzeyinde teþkilatlandýðýný belirten Kýroðlu,
“Güzel ülkemizde yapýlmaya çalýþýlan bölücü
hainler ve onlara güç katan mihraklarla mücadele
edeceðimiz yerde sen, ben diye birbirimize hakaretler
yapmak yerine gelin hep beraber bu kutlu yolda birlik
dirlik ile güzel ülkemize sahip çýkalým. “Ben de eskiden
ülkücüydüm” diyen arkadaþlarýma ve geleceðimiz olan
genç kardeþlerimize sesleniyoruz; Önce mahallemize
sonra sokaklarýmýza daha önemlisi vatanýmýza sahip çýkmaya ve bu yolda bizlere destek vermeye, mücadelemize destek vermeye çaðýrýyorum.
Eðer bir nebze olsun mazisine saygýsý kalmýþsa,
kollarýnda bir ülküdaþý can vermiþse, bir tek dahi olsa ülkücü þehidin ismi hafýzasýnda kalmýþsa, bir tek gün dahi
olsa ülkü ocaklarýna yolu düþmüþse; bu kardeþlerimizi
tekrar yuvalarýna dönmelerini, yeni oluþacak mahalle
teþkilatlarýmýza destek vermelerini ve MHP'ye üye olmalarýný ve her bir kiþinin 9 üye getirmeleri yeniden Çorum'u Bozkurtlar yuvasý olduðunun herkesin dosta düþmana göstermesini bekliyoruz.
Bu vesileyle bizlere destek veren tüm gönüldaþlarýmýza sonsuz teþekkürlerimizi sunuyoruz. Hepsinden Allah razý olsun.” diye konuþtu.
Olaðanüstü Genel Kurul
Çorum Eðitim Sevenler Derneði Baþkanýn istifa
etmesi nedeniyle Olaðanüstü Genel Kurulu yapýlacaktýr. Yönetim Kurulu seçiminin yapýlacaðý Genel Kurul
22 Eylül pazartesi günü saat 20.00'de Dernek Merkezinde yapýlacaktýr. Çoðunluk saðlanamadýðý takdirde
bir sonraki toplantý bir hafta sonra ayný yer ve saatte yapýlacaktýr. Tüm üyelere ilanen duyurulur.
GÜNDEM:
1.
2.
3.
4.
5.
Açýlýþ ve Yoklama.
Divan Heyetinin Teþekkülü.
Yönetim Kurulu seçimi.
Dilek ve Temenniler.
Kapanýþ.
Yönetim Kurulu
(Ç.HAK:2572)
Saðlýk Bakanlýðýnca yapýlan Hane Halký Araþtýrmasý'nda, 18 yaþ ve üzeri kiþilerde beyana dayalý olarak diyabet sýklýðýnýn yüzde 4.75 olarak
bulunduðu ifade edilen atlasta, TÜRKÝYE ÞEKER FABRÝKALARI A.Þ.
diyabet sýklýðýnýn kadýnlarda erÇorum Þeker Fabrikasý
keklere oranla daha fazla görüldüðünün altý çiziliyor. Diyabet
sýklýðýnda en yüksek oranýn doðu, en düþük oranýn ise kuzey Fabrikamýz 2014-2015 yýlý pancar kampanyasý 17.09.2014 tarihinde baþlayacak
bölgelerde yer alan illerde görül- olup, 2013-2014 yýlý kampanyasýnda çalýþýp iþ akitleri askýda olan geçici iþçilerimdüðüne iþaret ediliyor.
izin tümü (Ziraat Bölge Þeflikleri dahil) 08.09.2014 tarihinde iþe baþlayacaklardýr.
Diyabetin Türkiye'de bek- Ýþe baþlayacak iþçilerimizin Cumhuriyet savcýlýklarýndan aldýklarý yeni tarihli sabýlenenden de hýzlý þekilde arttýðý- ka kayýt belgeleri ile birlikte iþe baþlayacaklarý tarihte fabrikada iþbaþý yapmýþ
nýn ve 20 yýl sonrasý için öngörü- olmalarý gerekmektedir. Kampanya bitiminde, 08.09.2014 tarihinden sonra iþe
len rakamlara þimdiden ulaþtýðý- gelenler de dahil olmak üzere bütün geçici iþçilerin iþ akitleri ayný tarihte askýya
nýn ortaya konulduðu belirtilen alýnacaktýr.
atlasta, geçen yýl Türkiye'de tespit edilen diyabetli hasta sayýsý- Ýþe baþlamalarý gereken kanuni süre içerisinde iþbaþý yapmayan iþçiler, iþ akitlerini tek taraflý fesh etmiþ sayýlacaktýr.
(Basýn: 877) www.bik.gov.tr
nýn 7 milyondan fazla olduðuna
ÝLAN
dikkat çekiliyor.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
18 CUMA 5 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
Müsiad’da ilk þampiyon Hýþýroðlu
M
ÜSÝAD
Çorum
Þubesi tarafýndan
bu yýl ilk kez düzenlenen
futbol turnuvasýnýn final
maçýnda Þamlýoðlu Kuyumculuk’u
maðlup
eden Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmý þampiyon oldu. Haziran ayýnda baþlayan turnuvada 16 takým mücadele etti. Grup
ve yarý final maçlarý sonunda finale yükselen
MÜSÝAD tarafýndan bu yýl ilk kez düzenlenen futbol turnuvasýnda þampiyonluðu
Hýþýroðlu Kuruyemiþ kazandý. 16 takýmýn mücadele ettiði turnuvanýn final
maçýnda Þamlýoðlu’nu nefes kesen mücadele sonunda 5-4 yenen Hýþýroðlu
Kuruyemiþ turnuvanýn ilk þampiyonu oldu.
Hýþýroðlu Kuruyemiþ ile
Þamlýoðlu Kuyumculuk
takýmlarý arasýnda þampiyonluk maçý oynandý.
Býyýkoðlu Spor
Tesisleri’ndeki karþýlaþmayý Vali Sabri Baþköy,
Ýl Emniyet Müdürü Salih
Erkan Tarancý, Gençlik
ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer, MÜSÝAD
Baþkaný Rumi Bekiroðlu, Memur Sen Ýl Baþkaný Ahmet Saatçi, MÜSÝ-
AD Yönetim Kurulu
Üyeleri, turnuvada mücadele eden bazý takýmlarýn oyuncularý izledi.
Kýran kýrana mücadeleye sahne olan final
maçýnda Þamlýoðlu Ku-
Budakaido Hakem Komitesi belirlendi
MÜSÝAD’ýn ilk turnuvasý kupa törenine katýlan protokol üyeleri toplu halde bir arada görülüyorlar
W
ushu Budakaido hakem kursu sonuçlarý açýklandý.
Kursa katýlan tüm kursiyerler baþarýlý olurken, Ýl
Hakem Komitesi’de oluþturuldu.
Wubhu Ýl Temsilcisi Bekir Bolat 19-20 Temmuz
tarihleri arasýnda ilimizde açýlan Budakaido Hakem
Kursu’na katýlan 28 erkek ile 13 bayan hakemin kursta
baþarýlý olarak aday hakem olmaya hak kazandýklarýný
söyledi.
yumculuk’u 5-4 maðlup
eden Hýþýroðlu Kuruyemiþ turnuvanýn þampiyonu oldu. Maçýn ardýndan
düzenlenen kupa töreninde Hýþýroðlu Kuruyeþim’un birincilik kupasýný Vali Sabri Baþköy,
Þamlýoðlu Kuyumculuk’un kupasýný Ýl Emniyet Müdürü Salih Erkan
Tarancý, üçüncü olan
Arar Makine’nin kupasýný MÜSÝAD Yönetim
Kurulu üyesi Adnan Týðlý, dördüncü olan Doðu
Mobilya’nýn kupasýný ise
Memur Sen Ýl Baþkaný
Ahmet Saatçi ve en centilmen takýmý seçilen
YAMAPA’ya plaketini
Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer verdi.
Turnuvada gol kralý
seçilen Hýþýroðlu Kuruyemiþ’ten Ýsmail Koçak’a MÜSÝAD Baþkaný
Bu yýl ilk kez düzenlenen MÜSÝAD turnuvasýnda þampiyonluðu kazanan Hýþýroðlu
Kuruyemiþ’in kupasýný Vali Sabri Baþköy verdi
Rumi Bekiroðlu tarafýndan madalya verilirken,
maçýn hakemi Ersoy Aksoy’a Emniyet Müdürü
Tarancý tarafýndan teþekkür plaketi verildi.
MÜSÝAD Baþkaný
Rumi Bekiroðlu, bu yýl
ilki gerçekleþtirilen turnuvanýn sorunsuz ve
centilmence tamamlandýðý belirterek, turnuvada mücadelede eden takýmlara ve düzenlenmesinde emeðe geçenlere
teþekkür etti. Bekiroðlu,
turnuvanýn geleneksel
hale getirileceðini sözlerine ekledi.
Turnuvanýn gol krallýðýný kazanan Hýþýroðlu’ndan Ýsmail
Koçak’ýn kupasýný MÜSÝAD Baþkaný Rumi Bekiroðlu verdi
Kursta baþarýlý olan hakemlerin belgelerinin kendilerine daðýtýldýðýný belirten Bolat, yeni hakemlerin ardýndan Ýl Hakem Komitesi’ninde oluþturulduðunu söyledi. Ýl Hakem Komitesi Baþkanlýðýna Yaþar Eker getirilirken Baþkan Yardýmcýlýðýna Ramazan Yiðitoðlu, sekreter Gülay Özken seçilirken üye olarak Halil Ýbrahim
Deðencili ve Feyzullah Kocamaz yedek üye olarakta Ýsmail Bekmezci ve Makbule Doðan seçildiler.,
Turnuvada þampiyon olan Hýþýroðlu Kuruyemiþ takýmý kupa törenine katýlan davetliler ile birlikte toplu halde
Alemdaroðlu taraftar desteði bekliyor
S
ezonun ilk maçýnda
pazar günü sahasýnda
Gaziosmanpaþaspor’u konuk edecek olan
Akçaabat Sebatspor tüm
Görkemspor’un fikstür çekimi bugün
Budakaido aday hakem olmaya hak kazanan kursiyerlerden bir bölümü Ýl Hakem Komitesi ile birlikte toplu halde
Bayanlar Bölgesel Hentbol Liginde mücadele edecek Gençlik Görkemspor’un kura çekimi bugün
yapýlacak. Kulüp Baþkaný Tuncay Yýlmaz, yýldýz bir kadro ile mücadele edecekleri ligde üç yýl sonrahedefe
ulaþmayý amaçladýklarýný belirterek ‘Sponsor bulmamýz halinde bu süre sonunda Süper Lig’de mücadele
eden bir takým olacaðýmýza inanýyorum’ dedi.
Ç
orum Hentbolü 1.
ligdeki
mücadelesinde sahipsiz
kalýnca yeni bir
yapýlanma ile Bölgesel
Lig’de heyecana
baþlayacak. Gençlik
Görkemspor yýldýzlar
kategorisinde oluþturduðu
bir kadro ile Bölgesel
Lig’de mücadele etmeye
hazýrlanýyor.
Gençlik
Görkemspor Baþkaný
Tuncay Görkem, 2009
yýlýnda baþlattýklarý
çalýþmalar doðrultusunda
okullar bazýnda kurduklarý
takýmlardan seçilen
isimlerden bir kadro
oluþturduklarýný belirterek
‘Bu kadromuzdaki
sporcularýmýz geçtiðimiz
yýllarda Ýl karmalarý
kategorisindeki baþarýlarý
ile dikkat çektiler.
Bu yýl Bölgesel
Ligde mücadeleye
baþlayacak olan
takýmýmýz üç yýl sonrasýna
göre hazýrlanmaktadýr.
Yýldýz sporcularýmýz
bölgesel ligde elde
edecekleri tecrübe ile üç
yýl içinde çokdaha iyi
yerlere geleceklerdir. Bu
sporcularýmýzla birlikte
2004-2005
doðumlulardan otuz kiþilir
bir alt yapýda sporcular
çalýþmalarýný
sürdürüyorlar.
Yaptýðýmýz bu
çalýþmalar sonucunda
eðer sponsor bulmamýz
halinde hedefimiz
Çorum’u Süper Lig’de
temsil etmektir. Sportif
alandaki bu
çalýþmalarýmýzýn yanýnda
öðrencilerimizin sanatsal
ve kültürel alandada
geliþimleri içinde
çalýþmalarýmýz sürüyor.
Yeni Öðretim yýlý içinde
tümn öðretmenlerimize ve
öðrencilerimize hayýrlý
Gençlik Görkemspor Hentbol takýmý bu yýl Bölgesel Ligde Çorum’u temsil edecek. Grubu bugün belirlenecek
olmasýný diliyorum’ dedi.
Fikstür çekimi
bugün
Hentbol
Federasyonu’ndan yapýlan
açýklamaya göre 14
takýmýn baþvurduðu
bayanlar bölgesel ligi
gruplarý ve fikstürü bugün
saat 11.00’de Hentbol
Federasyonu Konferans
Salonu’nda çekilecek.
Kura çekimine
Çorum Görkemspor ile
birlikte Ordu
Gençlerbirliði, Mardin
1947 Saðlýkspor, Tokat
Mehmet Akif Ýlkokulu,
Ankara Metrapolspor,
Siirt Kurtalan Ekspresi
Gençlikspor, Kayseri
Gönülgücüspor, Ankara
Türközüspor, Kocaeli
Gençlikspor, Amasya
Belediyespor, Lüleburgaz
Gençlikspor, Elazýð
Sosyal Yardýmlaþma ve
Giresun Derili Çok
Programlý kulüpleri
katýlacak.
Yarýn çekilecek kura
çekimi sonunda bölgesel
olarak oluþturulacak
gruplarýn ardýndan fikstür
için kura çekimi
yapýlacak. Müsabakalarýn
baþlayacaðý tarihte bu
toplantýda belirlenecek.
hesaplarýný
galibiyet
üzerine yapýyor. Kýrmýzý
Beyazlýlar yeni sezonda
þampiyonluk müadelesihde evinde puan kaybýna tahammülleri olmadýðýný belirten Teknik
Direktör Ayhan Alemda-
roðlu taraftar desteðine
çok büyük ihtiyaçlarý olduðunu söyledi.
Sebatspor’un taraftarý ile birlikte hedefe
ulaþabileceðini belirterek ‘Sahada mücadele
edecek 11 futbolcu tribünde 12. kuvvetin desteðini arkasýna alýrsa baþarý gelir. Yeni sezonda
tüm kesimlerin desteðini
beklediklerini belirten
Alemdaroðlu ‘Hiç ayrým
yapmýyorum simitçisinden en yüksekteki iþadamýna bürokratýna kadar
herkesin takýmlarýna sahip çýkmasýný istiyorum.
Akçaabat’ýn tanýtýmýnda takýmýn önemini
herkes iyi biliyor. Tanýtým için futbol birinci
konumdaki bir spor dalý.
Bireysel sporlarla da bu
iþler olmuyor. Her þey
futbola endeksli. Ýyi bir
kadro oluþturuldu ve hedefe ulaþmak istiyoruz.
Bunun içinde ilçenin takýmýna sahip çýkmasý
gerekiyor. Futbolcularýmýz sahada mücadele
ederken tribünde onlara
destek vermek gerekiyor. Onlarýn desteði ile
sezona galibiyetle baþlayacaðýmýza inanýyorum’
dedi.
Tuzla Malatya’dan Can’ý kiraladý
Ç
orum Belediyespor’un grubunda mücadele edecek
olan Tuzlaspor Yeni Malatyaspor'da genç oyuncu
Can Doruk Çaðlar'ý kiraladý..
Hollanda ekini WV-Venlo takýmýnýn da formasýný
giyen genç orta saha oyuncunun kamp çalýþmalarýnda
ortaya koyduðu performanstan memnun kalan teknik
direktör Mustafa Uður'un, oyuncunun futbol oynayabileceði bir takýma kiralanmasý yönünde yönetime bir rapor sunduðu kaydedildi.
Bu rapor doðrultusunda genç oyuncuyu kiralama
kararý alan yönetimin, Spor Toto 3. Lig takýmlarýndan
Tuzlaspor ile anlaþmaya vardýðý ve Çaðlar'ýn 1 yýllýðýna
kiralandýðý bildirildi.
CUMA 5 EYLÜL 2014
www.corumhakimiyet.net
ELEMANLAR ARIYOR
ELEMANLAR ARANIYOR
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
Deneyimli Kaynakçýlar,
Makina Ressamý,
Deneyimli Makine Boyacýsý
LKS programý kullanabilen Muhasebe elemaný
Diksiyonu düzgün Sekreter alýnacaktýr.
(ÞU AN BANKA ÞUBESÝ KÝRACI)
30 KASIM 2014 DE BOÞALACAKTIR
BÜTÜN BANKALARIN TOPLANDIÐI
ÝNÖNÜ CAD. ÜZERÝNDE
Baþvurularýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
131 M2 TABANDA 4 KATLI
DOLGUN ÜCRETLE ÇALIÞACAK
BÝNANIN TAMAMI
KÝRAYA VERÝLECEKTÝR
(Ç.HAK:2543)
ÝLGÝLENENLERÝN ÖNCELÝK
(Ç.HAK:2504)
(Ç.HAK:2447)
ADRES: ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ
12. CADDE NO : 6
TEL : 0364 254 91 02
MERKEZÝ YERDE
KÝRALIK
ÝÞYERÝ BÝNASI
Þirketimiz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere
ARAR MAKÝNA SAN ve TÝC A.Þ
ORG SAN BÖL 16.CAD NO 13
ÇORUM
TEL : 0 364 666 16 66 ( PBX )
FAX 0 364 666 16 69
CEP TEL : 0 533 926 7757
ASKERLÝÐÝNÝ YAPMIÞ VEYA EN AZ 18 AY
TECÝLLÝ OLMAK
ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ MEZUNU
OLMAK TERCÝH NEDENÝDÝR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDÝR.
BAYAN ELEMANLAR
ALINACAKTIR
ALMAK ÝÇÝN(0 364 225 33 81)
TELEFONA MÜRACATLARI.
KÝRALIK
VÝLLA
Fatih Caddesi’nde
Kiralýk Ýþyeri SATILIK BAÐ Satýlýk
Dükkan
(Ç.HAK:2570)
Mür. Tel: 0 532 686 58 54
Yer: Köprüalan Köyü (Gürcü)
CNC TORNA VE CNC FREZE
OPERATÖRLERÝ,
KALÝTE KONTROL ELEMANI
ANKARA
YOLU’NDA
KÝRALIK
ÝÞYERÝ
3.600 M2 Toplam alanda 1.500 M2
Kapalý alaný olan
Bakýmlý, Fabrika ve Depo olmaya
müsait mülk
Ankara yolu 5 Km Kaleli Best Oil
yaný Toyota Plaza karþýsýnda
Mür. Tel:0364 254 98 50-51-52-53
(Ç.HAK:2557)
* Kesim hanemiz mevcuttur
* Veteriner hekim kontrolünde
* Hijyenik þartlarda kurbanlýk
* Kesimi yapýlýr.
FÝRMAMIZIN ÜRETÝM VE KALÝTE
KONTROL BÖLÜMÜNDE DOLGUN
ÜCRETLE GÖREVLENDÝRÝLMEK ÜZERE;
(Ç.HAK:2509)
HAKÝKÝ KARS
DANASI KURBANLIK
BULUNUR
(Ç.HAK:2542)
(Ç.HAK:2311)
MAKÝNA ÝMALAT sektöründe istihdam
edilmek üzere kendine güvenen, iþ yapabilme
becerisine sahip, VASIFSIZ gençlere
(Tercihen askerliðini yapmýþ) KAYNAKÇILIK
eðitimi verilerek,
çalýþtýrýlmak üzere iþ garantili olarak
yetiþtirilecektir.
Ýlgililerin þahsen baþvurmalarý rica
olunur.(Kýsa özgeçmiþ ile)
ADRES:
Küçük Sanayi Sitesi 37. sokak No 3-A
ÇORUM
TEL: 230 1202
CEP: 532 453 4296
* KAYNAKÇI
* BOYACI
* TAÞLAMACILAR Alýnacaktýr.
Binevler Çavdar Sitesi’nde
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
(Ç.HAK:1589)
% 50 indirim
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
(Ç.HAK:2568)
Karabekir Döküm
Ankara Yolu 7. Km. ÇORUM
Tel: 0 545 595 90 00
YENÝ OSMANCIK YOLU (ÝSTANBUL YOLU)’NA 600 METRE CEPHELÝ
NÝZAMÝYE GÝRÝÞLÝ (OTOMATÝK KAPI)
(Ç.HAK:2374)
(Ç.HAK:2554)
Gýda sevkiyatýnda çalýþtýrýlmak üzere E sýnýfý
ehliyete ve SRC belgesine sahip 25-35 yaþlarý
arasýnda tecrübeli þoför alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Gýda Toptancýlar
Sitesi 2. Blok No: 18-20
Tel: 225 02 82
(Ç.HAK:1933)
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
ELEMAN ARANIYOR
Baþar Ambarýnda çalýþtýrýlmak üzere
daðýtým ve yükleme yapacak ehliyetli
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66 (Tarým Ýl
Müd. Lojmanlarý Karþýsý) ÇORUM
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere en az lise
mezunu bayan eleman alýnacaktýr.
Çorum Sigorta Aracýlýk Hizmetleri
HDI Sigorta Acenteliði
Ýnönü Cad. No: 42/1 ÇORUM
SAHÝBÝNDEN SATILIK
MANTAR ÇÝFTLÝÐÝ ve DAÝRE
Ýskilip Yolu üzeri 10. Km.’de bulunan
13.150 m2 bakýmlý faal mantar çiftliði,
Üçtutlar Mahallesi 6. Sk. No: 3/32
Azizenver Apt’da güney doðu cepheli
229 m2’lik daire satýlýktýr.
0 532 245 89 62
Daðýtým Personeli
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde görevlendirilmek
üzere Daðýtým Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109 ÇORUM
(Ç.HAK:2565)
Adres: Ulukavak Mah. Çatalhavuz
1. Sok. Adalet Ýþ Merkezi No: 4-6
Tel: 227 77 75
ELEMAN ARANIYOR
Sürücü Kursumuzda
görevlendirilmek üzere çay ve
temizlik iþlerine bakacak bay eleman
alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2567)
Water Life
Adres: Çöplü Mah. Osmancýk Cad. 17/3-4
(Karakuþ Leblebi üstü)
Mür. Tel: 0 533 290 65 66
Avukatlýk Bürosunda çalýþtýrýlmak
üzere diksiyonu düzgün, bilgisayar
kullanabilen, lise mezunu bay-bayan
elemanlar alýnacaktýr.
Gazi Sürücü Kursu
Gazi Cad. No: 7 Kat: 2
Tel: 224 51 41
Satýlýk Daire
(Ç.HAK:2551)
(Ç.HAK:2507)
Firmamýzda pazarlama departmanýnda çalýþtýrýlmak
üzere 22-35 yaþ arasý diksiyonu düzgün, iletiþimi kuvvetli,
bakýmlý bay-bayan elemanlar alýnacaktýr.
Maaþ+SSK+Servis
Teknik servis konusunda çalýþacak B sürücü belgesine
sahip bay eleman alýnacaktýr. Ayrýca çalýþtýrýlmak üzere
çay ve yemek iþine bakacak bayan aþçý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Eleman
ÞOFÖR ARANIYOR Bayan
Alýnacaktýr
(Ç.HAK:2459)
(Ç.HAK:2501)
ÇÝÐDEM
(Ç.HAK:2506)
(Ç.HAK:2563)
Doðanlar Av Malzemeleri ve Tarým
Aletleri San. Tic. Ltd. Þti.
224 74 52-0 544 508 29 59
Devren Satýlýk SATILIK DÜKKAN
Dondurmacý
Dükkaný
Fevzi Çakmak üzeri (Rüstem Eren
Parký Karþýsý’nda)
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
Küçük Sanayi Sitesinde 140 m2
dükkan sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 533 493 62 40
Büro iþlerinde çalýþtýrýlmak üzere BAYAN eleman
alýnacaktýr.
Döküm sektöründe yetiþtirilmek üzere vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Üçtutlar Mah. Varinli Cad. Burak Apt.
Kat: 2’de Nasip Ekmek Fýrýnýnýn
karþýsý park yönünde 2+1 kombili,
mantolamalý daire satýlýktýr.
Fiyatý: 85.000 TL pazarlýklý
0 533 698 23 00
ELEMAN ARANIYOR
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere makinistlik
yapabilecek tecrübeli torna ustasý, MYO makine
bölümü mezunu ve elektrikçi kalfasý, askerliðini
yapmýþ tecrübeli çalýþma arkadaþlarý aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen adresimize yapýlmasý rica
olunur.
(Ç.HAK:2574)
Mür. Tel:
0 533 330
65 55
Ýþyerimizde çalýþtýrýlmak üzere çapa
motoru, hýzar motoru, su motoru,
sulama malzemeleri sektöründe
deneyimli eleman alýnacaktýr.
(Ç.HAK:2550)
(Ç.HAK:1863)
Osmancýk Caddesi No: 173 adresinde
(Selimiye Cami Yaný’nda) yurt, pansiyon,
dersane, özel okul, kreþ yapýmýna müsait
2000 m2
bahçesi
olan 325 m2
3 adet
dükkaný
bulunan 8
daire
merkezi
ýsýtma
sistemi
mevcut bina
sahibinden
kiralýktýr.
Tel: 0 535 401 27 95
ELEMANLAR
ALINACAKTIR
ELEMAN ARANIYOR ELEMANLAR ALINACAKTIR ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:2472)
SAHÝBÝNDEN KOMPLE
KÝRALIK BÝNA
(Ç.HAK:2569)
0 364 225 02 61
SAHRA GÝYÝM
Yeniyol Mah. Sel Sokak No: 27/A
(Mevlana Katlý Otopark Karþýsý)
Aþçýlar Baðlarý Fuar Alaný
karþýsýnda yolu, suyu, elektriði ve
ruhsatlý evi bulunan bað parseli
sahibinden acele satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 537 833 09 09
(Ç.HAK:2470)
(Ç.HAK:2576)
(Ç.HAK:2546)
Maðazamýzda çalýþtýrýlmak üzere tecrübeli
bayan satýþ elemaný alýnacaktýr.
Maaþ+Yemek+Sigorta
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Fatih Caddesi BÝM Maðazasý yaný
336 m2 yola cephesi 20 metre olan
dükkan sahibinden kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 432 39 64
19
GÜÇ GIDA
Ankara Yolu 6. Km.
Tel: 0 364 235 04 36
Tutap Þekerspor - Çorum Belediyespor
Türkiye Kupasý 1. tur kuralarý çekildi. Çorum Belediyespor ilk tur maçýnda ayný grupta mücadele ettiði Tutap
Þekerspor ile karþýlaþacak. Maçýn 10 Eylül çarþamba günü Polatlý Ýlçe sahasýnda oynanmasý bekleniyor.
T
ürkiye Kupasý'nýn 1. Tur Kura Çekimi TFF'in Ýstinye'deki merkezinde yapýldý. Çorum Belediyespor ilk
turda Tutap Þekerspor ile deplasmanda karþýlaþacak.
Türkiye Kupasý ön eleme turu maçlarýnda tur atlayan amatör kulüpler ile Spor Toto 3. Lig kulüplerinin
oynayacaðý müsabakalara iliþkin kura çekimine TFF
Profesyonel Kurul Baþkaný ve Ýcra Kurulu Üyesi Arif
Koþar, TASKK Baþkaný ve TFF Yönetim Kurulu üyesi
Ali Düþmez, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaþ ile 3.
Lig kulüplerini temsilen Ýstanbul'dan bazý kulüp baþkanlarý da katýldý.
Çekilen kura sonucunda Çorum Belediyespor 1.
tur maçýnda ayný grupta mücadele ettiði Tutap Þekerspor ile eþleþti. Maç programý açýklanmamakla birlikte
karþýlaþmanýn 10 Eylül çarþamba günü Polatlý Ýlçe sahasýnda oynanmasý bekleniyor.
CUMA 5 EYLÜL 2014
Kaptanlar güveniyor
Ç
orum Belediyespor’da kaptanlar
takýmlarýna güveniyor ve Çorum’un desteðini bekliyorlar.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn yeni sezondaki ilk üç kaptaný Nedim. A. Buðra ve Mehmet Akif yeni sezonun ilk
hafta maçý öncesinde camiaya umut
dolu mesajlar verdiler.
Yeni sezon hazýrlýklarýný uzun
süredir sürdürdüklerini belirten tecrübeli kaptanlar Çorum’u bu sezon layýk
olduðu üst lige taþýmak için takým olarak çok iyi bir uyum içinde olduklarýný söylediler.
Kaptan Nedim, geçtiðimiz sezonki kadronun eksik bölgelerine yapýlan takviyelerle iyi bir ekip olduklarýna inandýklarýný belirterek ‘Yönetimimiz sezona en iyi þekilde hazýrlan-
mamýz için gerekli tüm alt yapýyý
oluþturdular.
Teknik Heyetimiz bizleri hem fiziksel hemde taktiksel olarak lige büyük oranda hazýrladý. Arkadaþlar olarak çok iyi bir uyum dönemi geçiriyoruz. Yaptýðýmýz bu çalýþmalar sonucunda hafta sonu ligin ilk maçýna çýkacaðýz. Sezonun ilk maçý hemde deplasmanda oynamak tabiki zor olacak.
Ancak biz takým olarak hedefe ulaþmak adýna elimizden gelen mücadeleyi vereceðiz.
Takým olarak isteðimiz Çorum’un bu kadroya güvenmesi ve
maçlarda tribündeki yerlerini alarak
bizlere sahip çýkmasý destek vermesi.
Onlarýn vereceði destekle sezon sonunda mutlu sona hep birlikte ulaþacaðýmýza inanýyoruz’ dedi.
GOL ÇALIÞTILAR
‘Tek sýkýntýmýz yol’
Pazar günü Denizli’de Kýzýlcabölükspor, çarþamba günüde
Polatlý’da Þekerspor’la oynayacaklarý iki maçýda kazanacaklarýna
inandýðýný belirten Teknik Direktör Yavuz Ýncedal ‘Tek sýkýntýmýz
dört günde gideceðimiz yol’ dedi.
Ç
orum Belediyespor
Teknik Direktörü
Yavuz Ýncedal, lig ve
Türkiye Kupasý’nda dört
günde iki zorlu maç
oynayacaklarýný tek
dezavantajlarýnýn iki
uzak deplasmana gidecek
olmalarýný gösterdi.
Ýncedal, kendi
gruplarýnda mücadele
eden iki takýmla biri
ligde birisi kupada iki
maç yapacaklarýný
belirterek ‘Pazar günü
Denizli’de
Ç
Kýzýlcabölükspor
maçýnýn hazýrlýklarýný
tamamlayacak Çorum
Belediyespor otelde maç
saatini bekleyecek.
Çorum Belediyespor
Dedeman’da kalacak
orum
Belediyespor’un
kalacaðý otel deðiþti.
Daha önce Nort Point
Otel olarak açýklanan
Denizli’de kalýnacak
olan Dedeman oldu.
Kýrmýzý Siyahlý
takýmýn pazar günü
Kýzýlcabölükspo r ile
oynayacaðý maç için
bugün 19 kiþilik kadro
öðlen saatlerinde yola
çýkacak. Kafile gece
saatlerinde Denizli’de
Dedeman Otel’e
yerleþecek. Yarýn
yapacaðý ter idmaný ile
Kýzýlcabölükspor ile
oynayýp döndükten sonra
bu kez Ankara Polatlý’ya
giderek Türkiye Kupasý
maçýna çýkacaðýz.
Ýki kulvarda da
baþarýlý olmak istiyoruz
ve bunu baþaracak
güçteyiz. Bizi sýkýntýya
sokan tek konu ise dört
günde gideceðimiz uzun
yol mesafeleri. Geniþ bir
kadromuz var ve bu
zorlu dönemde geniþ
kadromuzu kullanarak
istediðimiz sonuçlarý
alarak ayrýlacaðýmýza
inanýyorum’ dedi.
Kýrmýzý Siyahlý takým dün yaptýðý haftanýn son çalýþmasýnda
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal yaklaþýk iki saat süreyle
deðiþik þekillerde gol vuruþu yaptýrdý.
P
azar günü sezonun ilk
maçýnda deplasmanda
Kýzýlcabölükspor ile karþýlaþacak olan Çorum Belediyespor dün yaptýðý
gol çalýþmasý ile hazýrlýklarýný tamamladý.
Kýrmýzý Siyahlý takýmýn dün Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal yönetiminde Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda yapýlan
çalýþmaya tüm futbolcular katýldýlar. Isýnma hareketlerinin ardýndan karný
aðrýyan Sefa Karaahmetoðlu çalýþmayý yarýda býraktý.
Dar alanda pas çalýþmasý ile baþlayan antrenmanda daha sonra ceza yayý üzerinden hareketli toplara gol vuruþu
yaptýran Ýncedal daha
‘Bu kararý alana teþekkür ediyorum!’
U
Ulukavak Mahallesi Muhtarý Hanefi Özdemir, yönetim bilgisi
dýþýnda bireysel olarak alýnan kararlara imza atmadýðý için bir
kiþinin aldýðý kararla ihraç edildiðinin açýklandýðýný söyledi.
lukavak Mahallesi
Muhtarý Hanefi Özdemir, Ulukavakspor
Yönetimi’nden
ihraç
edilmesi konusunda yaptýðý açýklamada ‘Ferdi
Bayraklý Klasman’da ilk düdüðü
Adliye-Niðde maçýnda çalacak
Ç
Ulusal hakem triomuz sezonun ilk maçýna çýkacak
orum’un bu sezon
Ulusal hakemliðe
yükselen ismi Celal Bayraklý bu kategorideki ilk
düdüðü Adliyespor Niðde Belediyespor maçýnda çalacak.
Futbol Federasyonu
Merkez Hakem Komitesi’nden yapýlan açýklamaya göre pazar günü saat 16.30’da Baðlum Belediye Stadý’nda 3. Lig 1.
grupta oynanacak Adliyespor - Niðde Belediyespor maçýnda Celal
Baþraklý düdük çalarkan
yardýmcý hakemlerde ilimizden Özcan Genel ve
Gökhan Yumlu. Maçýn
dördüncü hakemide ilimiz Bölgesel Hakemi
Mehmet Ali Cýrýl
olarak hareket eden isimlerle bir arada olmam zaten söz konusu olamazdý
bu açýklamayý yapan kiþiye teþekkür ederim dedi.
Hanefi Özdemir,
dün gazetemizde Ulukavakspor Baþkaný Ýlhan
Kýlýç’ýn yaptýðý yönetimden ihraç edildiði yönündeki açýklamasýna sert
tepki gösterdi. Özdemir
‘Yönetimin oluþmasýnda
Hanefi Özdemir
kulübün kapanmamasýndaki katkýmý tüm kamuoyu biliyor.
Yönetim oluþtuktan
sonra takýmý lige hazýrlama çalýþmalarýnda bazý
isimler tek baþýna hareket ederek yanlýþlar yapmaya baþladýlar. Karar
defteri bakkal dükkaný
gibi kullanýlmaya baþladýðý anda ben getirdikleri
kararlarý imzalamayacaðýmý söyledim. Bunun
üzerine yönetim içindeki
ayný isimler böyle bir
açýklama yapmýþlar.
Yanlýþ hiç bir olayýn
içinde olmadým olamamda. Ben Ulukavaklýyým
ve Ulukavakspor taraftarýyým, Ancak yanlýþ yapan yönetimin içinde veya yanýnda olmam söz
konusu olamaz. Kamuoyunun yanlýþ bilgilenmemesi adýna böyle bir
açýklama yapmak zorunda kaldým’ dedi.
sonra kanatlardan yapýlan
ortalara yine durdurup
gol vuruþu yaptýrdý. Gol
çalýþmasý sýrasýnda isabetli vuruþ yapan futbolcularý öven Ýncedal, vuruþlarýnda isabet saðlayamayan futbolculara ise
uyarýlarda bulundu ve
dikkatli olmalarýný istedi.
Yaklaþýk bir saat boyunca gol vuruþu yaptýran Ýncedal’ýn pazar günki maçý kazanmak istediðini bu çalýþma ile gösterdi. Kýrmýzý Siyahlý takým
bu antrenmanla Kýzýlcabölükspor hazýrlýklarýný
tamamladý.
Çalýþmanýn son bölümünde ceza yayý üzerinde frikik
atýþý çalýþmasý yaptýran antrenör Rýfký Ekenler futbolculara yapmalarý gerekenleri uygulamalý olarak gösterdi
Yönetim’den yakýn
oldu. Baþkan Zeki Gül ile
ilgi
birlikte yönetim kurulu
üyeleri Mustafa ÖzbayÇorum Belediyesram, Fatih Özcan, Sinan
por’un dün yaptýðý haftaÖzdilli ve Genel Kaptan
nýn son çalýþmasýna yöneHamit Iþýk çalýþmazý izleticilerin ilgiside yüksek
diler,
Kýzýlcabölük maçýný Ali
Þansalan yönetecek
Ç
orum
Belediyespor’un sezonun ilk
maçýnda pazar günü
deplasmanda oynayacaðý Kýzýlcabölükspor maçýný Çanakkale Bölgesi
hakemlerinden Ali Þansalan yönetecek.
Merkez
Hakem
Komitesi’nden yapýlan
açýklamaya göre 2013
Ocak ayýnda Çorumspor’un Orhangazispor
ile deplasmanda oynadýðý ve 2-0 kaybettiði maçta düdük çalan Ali Þansalan ikinci kez Çorum
takýmýnýn maçýnda görev yapacak.
Ayný maçta yardýmcý hakem olarak görev
yapan Barýþ Baydemir
bu maçtada görevli. Diðer yardýmcý hakem Çanakkale’den Ünal Ürkmez, dördüncü hakemde
ayný ilden Özgür Erdoðan.
Çorum Belediyespor’un Kýzýlcabölükspor ile oynayacaðý
maçý yönetecek Çanakkale’den Ali Þansalan,
Orhangazispor maçýnýn serenomisinde
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
14
File Size
15 464 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content