close

Enter

Log in using OpenID

(7 kas\375m.qxd) - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Bozuk alkolmetre hayatýný kararttý
‘Ömrümde bir damla
bile alkol içmedim’
45 yýlýk Çorumlu otobüs
þoförü Cavit Çýtak, bozuk
olduðunu iddia ettiði
alkolmetre yüzünden
ehliyetini kaptýrdý. Ayrýca
729 TL para cezasýna da
çarptýrýlan Çýtak,
"Ömrümde deðil bir
damla içki içmek,
kokusunu bile içime
çekmedim. Adýmý
sarhoþa çýkardýklarýna
mý, aylardýr iþsiz
kaldýðýma mý yanayým
bilmiyorum." dedi.
45 yýlýk Çorumlu otobüs þoförü Cavit Çýtak, þikayetini dile
Dünyanýn en iyi
projesi Çorum’da
TTNET'in, 35 yaþ üstü
yetiþkinleri internet okuryazarý
haline getirmeyi hedefleyen
"Ýnternetle Hayat Kolay" projesi,
Global Sabre ödülüne
Türkiye'den layýk görülen tek
proje oldu.
* HABERÝ 3’DE
* HABERÝ 3’DE
Kadýn Doðum’da
örnek baþarý
Saðlýk Bakanlýðý Türkiye'de genelinde
tüm kadýn hastalýklarý ve doðum
kliniklerince gerçekleþtirilen doðumlarýn
istatistiklerini inceledi. Çorum, baþarýlý
klinikler arasýnda yer aldý. Türkiye'de
2014 yýlýnýn ilk 6 ayýnda Ýlk Sezaryen
Oraný'nýn yüzde 26,9 olduðu
belirlenirken, Çorum'da bu oran yüzde
14.2 olarak tespit edildi. Ayrýca 2011
yýlýnda Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa
Küresel Sezaryen Oraný'ný yüzde 23
olarak saptadý.
* HABERÝ 5’DE
Milletvekili Murat Yýldýrým’a göre;
ÇORUM
7 KASIM 2014 CUMA
Günlük Siyasi Gazete
Ümit Görkem
Eðitim yatýrýmlarýnda
durumumuz iyi
Fiyatý : 40 Kuruþ
Murat Yýldýrým
AK Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve
Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým son 12 yýl
içerisinde Çorum'da eðitim alanýnda önemli
yapýsal deðiþiklikler gerçekleþtirildiðini
belirterek, yapýlan yatýrýmlara iliþkin ayrýntýlý
açýklamalarda bulundu.
* HABERÝ 2’DE
Robot teknolojileri
için önemli adým
Reha Metin Alkan
* HABERÝ 4’DE
Hitit Üniversitesi tarafýndan uygulanan Endüstriyel Robot Programlama Projesi Anitta Otel'de gerçekleþtirildi.
Sarýaslan’lardan Muharrem Ayý geleneði
Çorum’un renkleri
ayný sofrada buluþtu
Ünal Yem
Limited Þirketi
Yönetim
Kurulu
Baþkaný
Haydar
Sarýaslan ve
oðullarý
tarafýndan
organize
edilen ‘Aþure
Yemeði’ dün
gerçekleþti.
* HABERÝ 6’DA
Mescid-i Aksa
eylemi bugün
* HABERÝ 4’DE
* SAYFA 12’DE
Uslu ve Baðcý’ya sitem
Genel Yayýn Sorumlusu
Mehmet Kaba, AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu ile TBMM Plan ve
Bütçe Komisyonu Üyesi
Ekonomi Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý Cahit Baðcý'ya
Ýskilip'ten mesaj gönderdi.
* HABERÝ 6’DA
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Reha Metin Alkan, üniversite
sanayi iþbirliðinin baðlarda
buluþup güveç yemeyle
mümkün
olmadýðýný,
somut adýmlar
atarak
teknokentte ve
üniversite
laboratuvarýnda
iþbirliði
yapýlmasý için
adým attýklarýný
söyledi.
Cahit Baðcý
Ýskilipliyiz.com internet sitesi
Hitit Üniversitesi tarafýndan
uygulanan Endüstriyel Robot
Programlama Projesi Anitta Otel'de
gerçekleþtirildi. Çorum Sanayisi'nin
robot teknolojileri ile tanýþmasýnda
önemli bir görev üstlenen Hitit
Üniversitesi, bu alanda üniversitesanayi iþbirliðinin önemli bir adýmýný
daha somutlaþtýrdý.
Üniversite-Sanayi iþbirliði
baðda güveç yemekle olmaz
Salim Uslu
Muharrem Ayý nedeniyle düzenlenen yemek, Çorum’un farklý renklerini ayný sofrada
Çorum Valiliðince,
il genelinde
sorunsuz bir kýþ
geçirilmesi
hedefiyle
baþlatýlan
çalýþmalar
kapsamýnda Ýl
Özel Ýdaresi
bünyesindeki kýþa
hazýrlýk
çalýþmalarý da
tamamlandý.
* HABERÝ 4’DE
Ömer Arslan
* HABERÝ
10’DA
Akþemsettin Camii tezyinatý devam
Çorum Belediye
Baþkaný
Muzaffer Külcü
önceki gün
Akþemsettin
Camii Yaptýrma
ve Yaþatma
Derneði’ni ziyaret
etti. Devam eden
tezyinat
çalýþmalarýný
yerinde inceleyen
Baþkan Külcü,
beraberindeki
heyetle birlikte
caminin
bölümlerini gezdi.
* HABERÝ 10’DA
Özel Ýdare’de
kýþ hazýrlýðý
Sabah namazýna koþalým
manevi bereketle coþalým
Ulu Cami'de Sabah Namazý
buluþmalarý her cumartesi
olduðu gibi yarýn da devam
edecek. Gençler baþta olmak
üzere, çocuklar ve kadýnlarýn da
beklendiði sabah namazý
buluþmalarý, rahmet pýnarlarýnýn
cennet ýrmaklarý gibi çaðladýðý
zaman dilimlerine dönüþüyor.
Baþkan Külcü, beraberindeki heyetle birlikte tezyinat çalýþmalarýný inceledi.
* HABERÝ 7’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMA 7 KASIM 2014
Milletvekili Murat Yýldýrým’a göre;
Eðitim yatýrýmlarýnda
durumumuz iyi
AK
Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým son 12 yýl içerisinde Çorum'da eðitim alanýnda önemli yapýsal deðiþiklikler gerçekleþtirildiðini belirterek, yapýlan yatýrýmlara iliþkin ayrýntýlý
açýklamalarda bulundu.
2002 yýlý sonu itibariyle Çorum'da 4070 adet olan derslik sayýsýnýn son 12 yýl içerisinde 1064 dersliðin yapýmý ile
5134'e ulaþtýðýný vurgulayan Yýldýrým, teklif öðretime göre,
bir dersliðin en fazla 30 öðrenciden oluþmasý durumunda ilköðretimde derslik ihtiyacý bulunmadýðýný, ortaöðretim de
ise 380 dersliðe ihtiyaç bulunduðunu belirterek, bu ihtiyacýnda giderilmesi için hýzla yatýrýmlarýn sürdüðünü söyledi.
Derslik ve öðretmen baþýna düþen öðrenci sayýlarýnda
önemli atýlýmlar gerçekleþtirildiðini kaydeden Yýldýrým;
"2002-2003 eðitim öðretim döneminde Çorum'da okul baþý-
timde 21, ortaöðretimde 25, genel ortaöðretimde 25, mesleki ve teknik ortaöðretimde 26 olarak þekillenmiþtir. 20022003 eðitim öðretim yýlýnda öðretmen baþýna düþen öðrenci
sayýsý ilköðretimde 23, ortaöðretimde 15, genel öðretimde
19, mesleki ve teknik ortaöðretimde 11 iken, 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda ilköðretimde 21, ortaokulda 15, ortaöðretimde 13, genel öðretimde 14, mesleki ve teknik ortaöðretimde 12 olarak þekillenmiþtir. Aradaki geliþme rakamlarla
açýkça görülmektedir" dedi.
Okul ve kurum sayýsýnda da son 12 yýlda önemli yatýrýmlara dikkat çeken Yýldýrým; "2002-2003 döneminde ilimizdeki anaokulu sayýsý 4 iken, yaptýðýmýz yeni 14 anaokulu ile bu sayýsý 18'e çýkarttýk. Ýmam Hatip Ortaokulu biz gelmeden yok iken 12 yeni Ýmam Hatip Ortaokulu açtýk. Yeni 2
Ýmam Hatip Lisesi ile sayýmýzý 5'den 7'e çýkarttýk. Anadolu
Lisesi sayýmýzý 4'ten 18'e çýkarttýk. Anadolu Öðretmen
Lisesi sayýmýzý 1'den 7'e çýkarttýk. Güzel Sanatlar ve
Spor Lisesi sayýmýzý birden
ikiye çýkarttýk. Rehberlik
araþtýrma merkezi sayýmýzý
birden ikiye çýkarttýk. Bilim
ve Sanat Merkezi olmayan ilimize bir adet bilim ve sanat
merkezi kazandýrdýk. Ýlk ve
orta öðretimde yeni 7 pansiyon yaparak sayýsý 30'dan 37'e
çýkarttýk. Bu rakamlara göre
orta öðretimde okullaþma oraný 2013 yýlýnda %5,89 iken
2014 yýlý itibariyle 3-5 yaþ
Milletvekili Yýldýrým, Milli Eðitim Müdürlüðü yatýrýmlarýnda
arasýnda %30,03'e, 4-5 yaþ
iyi durumda olduðumuzu açýkladý.
grubunda %40,37'ye ve 5 yaþta
%51,80'e yükseltilmiþtir" dedi. Çorum'da son 12 yýlda eðina düþen öðrenci sayýsý ilköðretimde 139, ortaöðretimde
tim alt yapýsýnýn Türkiye ortalamalarý ile eþdeðer þekilde ge327, genel öðretimde 536, mesleki ve teknik öðretimde 184
liþtiðini kaydeden Yýldýrým, "hiçbir ilden rakamsal olarak ekiken 2013-2014 eðitim öðretim yýlýnda ilkokulda 112, ortasikliðimiz olmadýðý gibi birçok alanda fazlalýklarýmýzda buokulda 222, ortaöðretimde 308, genel öðretimde 408, meslelunmaktadýr. Eðitim'de alt yapý itibariyle yaptýðýmýz atýlýmlaki ve teknik öðretimde 255 olarak þekillenmiþtir. Buna göre
rýn her bir yanda adeta mantar gibi yükselen binalardan da
2002-2003 eðitim öðretim yýlýnda Çorum ilinde derslik baþýgörülebilmektedir" dedi.
na düþen öðrenci sayýsý ilköðretimde 26, ortaöðretimde 26,
genel ortaöðretimde 31, mesleki ve teknik ortaöðretimde
Yýldýrým, 2013-2014 döneminde eðitime kazandýrýlan
18'dir. 2013-2014 eðitim öðretim yýlý itibariyle ise ilköðrebazý binalarýn görüntülerini paylaþtý. (Haber Merkezi)
Türkiye-Filistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný ve Çorum
Milletvekili Murat Yýldýrým, Mardin’de gündemi deðerlendirdi.
‘Mescid-i Aksa’da
inancýmýz aþaðýlandý’
T
ürkiye-Filistin Parlamentolararasý
Dostluk Grubu Baþkaný
ve Çorum Milletvekili
Murat Yýldýrým, Ýsrail
askerlerinin Mescid-i
Aksa’ya yönelik baskýnlarýyla ilgili, “Oradaki
Müslümanlar gerçekten
çok ciddi sýkýntýlara maruz kalýrken inancýmýz
da tahkir ediliyor” dedi.
Artuklu Ýlçe Baþkaný Avukat Olcay Sekizkardeþ tarafýndan teþkilatlanmasý çalýþmasý
tamamlanan AK Parti
Artuklu Ýlçe Teþkilatý’nýn yeni hizmet binasý
törenle açýldý.
Yaklaþan kongre
takvimi öncesi teþkilatlanma çalýþmalarýnda
bulunmak üzere Mardin’de bulunan TürkiyeFilistin Parlamentolararasý Dostluk Grubu Baþkaný ve AK Parti bölge
Koordinatörü Çorum
Milletvekili Murat Yýldýrým tarafýndan gerçekleþtirilen açýlýþa Ýl Baþkaný Ýbrahim Fide, Ýl
Kadýn Kollarý Baþkaný
Zeynep Alkýþ, ilçe baþkanlarý ve partili yöneticilerle birlikte partili
üyeler katýldý.
MÜSÝAD’ýn yemeðine katýldýlar
M
MÜSÝAD Genel Merkezi tarafýndan MÜSÝAD üyesi
milletvekillerine yemek düzenlendi.
TEÞEKKÜR
(Ç.HAK:3193)
Deðerli zamanlarýný ayýrarak Osmancýk ilçesi Yazý Mahallesi
Orgeneral Ahmet Çörekçi Caddesi No: 60 adresindeki
muayenehanemin açýlýsýna bizzat katýlan;
Çorum CHP milletvekili Sn Tufan Köse'ye
Osmancýk Kaymakamý Sn Sezgin Üçüncü'ye
Osmancýk Belediye Baþkaný Sn Hamza Karataþ'a
Osmancýk Ýlçe Emniyet Müdürü Sn Uður Çalýþkan'a
Ýlçe Garnizon ve Jandarma Komutaný Sn Üstð. Ýrfan Kýymaz'a
AK Parti Ýlçe Baþkaný Sn Oðuzhan Kaya’ya
CHP Ýlçe Baþkaný Sn Yunus Özbek’e
MHP Ýlçe Baþkaný Sn Musa Kara’ya
OSMÝAD Baþkaný Sn Sakin Bilge'ye
Asya Ulusoy Tesisleri Sahiplerinden Aytaç Baba'ya
Metro Ganita Tesisi Sahiplerinden Emrah Tüysüz'e
Programlarýnda ki yoðunluk nedeniyle açýlýþa bizzat katýlamayýp
mesaj ve çiçek yollayan;
Çorum eski Valisi Sn Sabri Baþköy'e
Çorum Ak Parti milletvekilleri Sn Salim Uslu'ya
ve Sn Dr. Cahit Baðcý'ya
Kocaeli Ak Parti milletvekilleri Sn Ýlyas Þeker ve Sn Zeki Aygün'e
Kocaeli CHP milletvekili Sn Haydar Akar'a
Kocaeli MHP milletvekili Sn Lütfü Türkkan'a
Trabzon CHP milletvekili Sn Volkan Canalioðlu'na
Çorum Belediye Baþkaný Sn Muzaffer Külcü'ye
Çorum Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Turgay Happani'ye
Ayrýca açýlýþ sýrasýnda bizleri yalnýz býrakmayan
meslektaþlarýma, ilçe esnafýna, dost ve arkadaþlarýma teþekkür
ederim.
Diþ Hekimi Ýlter Eroðlu
“YAPILAN HÝZMETLERDEN RAHATSIZ OLANLAR
VAR”
Türkiye’nin önemli bir süreçten geçtiðini
belirten AK Parti Bölge
Koordinatörü Çorum
Milletvekili Murat Yýldýrým, “AK Parti’nin kuruluþundan bu yana Türkiye’de önemli ilkler yaþandý. Ýnsan haklarý alanýnda, faili meçhullerin
aydýnlatýlmasý noktasýnda, hukukun üstünlüðü
noktasýnda yer altý ve
yer üstündeki imar noktasýnda önemli mesafeler kat edildi. Yalnýz bu
alanlarda deðil, sosyal
adalet noktasýnda önemli atýlýmlar söz konusudur. Duble yollardaki
hizmetler, 5 yýldýzlý hastanelerimiz ama daha da
önemlisi yeni eðitim sistemiyle okullarýmýzda
seçmeli derslerde çocuklarýmýza Kur’an-ý
(Ç.HAK:2502)
Milletvekili Murat Yýldýrým ile MÜSÝAD Baþkaný Rumi Beriroðlu yemeðe katýldý.
ÜSÝAD
Genel
Merkezi tarafýndan MÜSÝAD üyesi
milletvekillerine yönelik istiþare yemeði ve
toplantýsý düzenlendi.
Toplantýya AK
Parti Teþkilat Baþkan
Yardýmcýsý ve Çorum
Milletvekili Murat Yýldýrým ile MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu ile birlikte katýldý. Milletvekili
Murat Yýldýrým burada
yaptýðý
konuþmada
gündeme iliþkin açýklamada bulundu.
Türkiye’nin geliþmesi ve büyümesinde
iþ adamlarýnýn ve giriþimcilerin
önemine
dikkat çeken Yýldýrým,
MÜSÝAD’ýn iþ adamlarýnýn yeni yatýrýmlara
yönelmesi, yeni pazarlar
keþfetmesindeki
önemine iþaret etti.
Türkiye’de siyaset dünyasýnýn olduðu
gibi iþ dünyasýnýn da
paralel bir çete tarafýndan deforme edilmeye
çalýþýldýðýný kaydeden
Yýldýrým; “Bu noktada
MÜSÝAD gibi kuruluþlarýmýza büyük roller
düþmektedir. Ýþ adamlarýmýz özgür iradeleri
ile yatýrým yapmalýdýrlar. Hiçbir baskýnýn altýnda
kalmamalýdýr.
Kendilerine destek vermeyen, himmette bulunmayan iþ adamlarýna karþý her türlü
komployu yürüten paralel yapýya karþý mücadele her þekilde sürecektir. Bu noktada MÜSÝAD ve tüm iþ adamý
derneklerimiz de gerekli hassasiyeti göstermelidir” dedi.
Milletvekilleri
olarak MÜSÝAD ve
tüm iþ dünyasýný temsil
eden kuruluþlarýn yanýnda olduklarýný kaydeden Yýldýrým; “Bir
ülkede yatýrým olmadan
kalkýnma olmaz. Yatýrým için giriþimcilerin
önemi büyüktür. Yatýrýmcýlarýmýz Ýslam hak
ve adaleti ekseninde,
bizim geleneklerimizden beslenen bir duruþla yarýna bakmalýdýrlar.
Ýþçisinin alýn teri kurumadan hakkýný gerektiði gibi vermelidirler”
dedi.(ÝHA)
Kerim ve Peygamber
Efendimizin hayatý ders
olarak okutulmaya baþlandý. Tabi bütün bunlarý
yaparken, bu milletin
inancýna ne kadar önem
verdiðimizi de göstermiþ olduk. Bizler bunlarý yaparken bütün bunlardan rahatsýz olanlarýn
Türkiye’nin üzerinde
farklý oyunlar oynamaya
çalýþýyorlar” dedi.
“MESCÝD-Ý AKSA'DA ÝNANCIMIZ
TAHKÝR EDÝLÝYOR”
Gezi olaylarýnda
bir çiçeði, bir böceði bahane ederek AK Parti iktidarýný yýkmaya yönelik
bir darbe giriþiminin yaþandýðýný hatýrlatan Yýldýrým, sözlerini þöyle
sürdürdü:
“Hatýrlarsanýz, Ýstanbul valisi deðiþsin,
Ýzmir valisi deðiþsin,
sanki Türkiye bir müstemleke, emir eder gibi
bir ruhla bir platform ortaya çýkýyor ve daha da
öteye gidiyor ve diyor
ki: ‘Siz, üçüncü köprüyü
yapmayacaksýnýz, kanal
Ýstanbul’u yapmayacaksýnýz, üçüncü hava limanýný yapmayacaksýnýz.’
Yani Türkiye enerji koridoru olmasýn’ diyorlardý yani Türkiye yeni büyük Türkiye olmasýn,
eski Türkiye kalsýn istiyorlardý. Milletten desteðini arkasýna almýþ
Cumhurbaþkanýmýz eli-
nin tersiyle bütün bunlarý itti. Bunlar muvaffak
olamayýnca 17-25 Aralýk operasyonu tertiplendi, yargý darbesi denendi
oda tutmadý. Yapýlan seçimlerde elde edilen baþarýnýn ardýndan bu defa
da gerçekten bütün Türkiye’yi üzen 6-7 Ekim
olaylarýný baþ gösterdi.
Bu olaylarda bu bölgede
ölen 37 vatandaþýmýz
hepsi de Kürt kökenli
vatandaþlarýmýz. Ölen
de Kürt’tü, Öldüren de
Kürt’tü. Bu aslýnda bir
kaos ortamý yaratmaya
yönelikti. Burada neyi
bahane ettiler, Kobani’yi bahane ettiler. Allah aþkýna soruyorum
IÞÝD’in Ýsrail’e yönelik
bugüne kadar bir tehdidini bir söylemini duydunuz mu? Ya da Ýsrail’in IÞÝD ile ilgili söylediði bir tek cümle duydunuz mu? Bugün o katil Ýsrail’in askerleri, bizim ilk kýblemiz olan
Mescid-i Aksa’ya girdi
ve daha önce yakýp,
2007 yýlýnda Türkiye tarafýndan restore edilen
minberi tekrar yakmak,
yýkmak istiyorlar. Asker
postallarý altýnda kalan
Kur’an-ý Kerimler yerlere atýlýyor, yakýlýyor.
Burada inancýmýz tahkir
ediliyor.”
AK Parti Ýl Baþkaný Ýbrahim Fide ise Mardin’in Büyükþehir statüsüne kavuþmasýyla bir-
likte feshedilen eski
merkez ilçe teþkilatýnýn
yerine kurulan Artuklu
Ýlçe Baþkanlýðýnýn çok
kýsa sürede hazýrlanýp,
iyi bir þekilde dekore
edildiðini belirterek,
emeði geçen herkese teþekkür ettiðini söyledi.
“AMACIMIZ
ULAÞILABÝLÝR OLMAKTIR”
Teþkilatlanmadan
sorumlu Genel Baþkan
Yardýmcýsý Süleyman
Soylu tarafýndan 9 Temmuz 2014 tarihinde kurucu baþkan olarak atandýktan sonra çalýþmalara
baþladýðýný belirten Artuklu Ýlçe Baþkaný Olacay Sekizkardeþ, “Sayýn
Genel Baþkan Yardýmcýmýz Süleyman Soylu’nun talimatlarý doðrultusunda; Artuklu ilçe
baþkanlýðýnýn fiziksel
anlamda özerkliðe kavuþmasý için ayrý özerk
bir binaya taþýnmasý talimatý almýþtýk. Bu talimat
doðrultusunda, hem il
baþkanlýðýmýza, hem kurumlarýmýza hem de vatandaþlarýmýza hýzlý bir
þekilde ulaþýlabilirliði
saðlama adýna merkezi
bir yer olan ilçe baþkanlýðýmýza taþýnma iþlemimizi yaptýk ve bugün de
siz deðerli katýlýmcýlarýn
uðurlu elleriyle binamýzý
hizmete açtýk” dedi.(ÝHA)
Milletvekili Yýldýrým, Mardin’de partisinin çalýþmalarýna katýldý.
CUMA 7 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Bozuk alkolmetre hayatýný kararttý
3
‘Ömrümde bir damla
bile alkol içmedim’
EROL TAÞKAN
4
olabilme ihtimali dile getirip, kendileri üzerinde de denenmesini önerdiler, Tüm ýsrarlara raðmen görevli polisler cihazý tekrar denemedi. Bana 729 TL para cezasý yazdýlar ve ehliyetime 6 aylýðýna el koydular. Ben evraký imzalamadým ve hemen firmam ile görüþtüm. Firmamýn
yönlendirmesi ile hastanede doktor raporu olmadan imza atmayacaðýmý bildirdim.
Bunun üzerine otobüsü yedek þoförümüzle yola çýkardýk, fakat bu arada ikinci þoförümüz için de alkol muayenesi istememize raðmen, polisler gerek görmedi. Öncelikle bizim firmamýzda hiçbir þoförün alkollü olmasýna ihtimal yok, çünkü yola çýkmadan firma tarafýndan
tüm þoförler için alkol testi yapýlýp tutanak tutulur.
Otobüsü gönderdikten sonra, polis otosuyla birlikte
Emirdað Devlet Hastanesi'ni gittik, oradaki cihazý da üfledim sonuç sýfýr çýktý, fakat cihaz belge veremediði için
nöbetçi doktor kan tahlili yaptýrdý ve tahlil sonucum 2,4
promil çýktý. Ben soncu aldýktan sonra ekibi tekrar aradým, gelip beni almalarýný istedim, onlar bana taksiye bin
gel, parasýný biz veririz dediler fakat ben kabul etmedim.
Gelip beni aldýlar ve Bölge Trafik Müdürlüðü'ne
gittim, evraklarý gösterip ehliyetimi istediðimde, ancak
mahkeme kararý ile verebileceklerini belirterek, benden
özür dilediler.
Tüm bu yaþadýklarým sonucunda, ehliyetim alýndýðý için iþimden çýkmak zorunda kaldým. 28 Aðustos'ta
Çorum Sulh ve Ceza Mahkemesi aracýlýðý ile Emirdað
Sulh ve Ceza Mahkemesi'ne müracaatta bulundum. 28
Aðustos'tan beri hiçbir cevap alamadým.
Çok ciddi maðduriyetler yaþýyorum. Birinci maðduriyetim maddi bakýmdan.
Tek geçim kaynaðý maaþý
olan bir insan olarak, hiçbir
borcumu ödeyemez hale
düþtüm. Benim için bundan
daha aðýr olaný, ömründe
bir damla içki bile içmeyen
birisi olarak, adým ayyaþa,
sarhoþa çýktý. Ben bunu asla hazmedemiyorum, tüm
huzurum ve aile düzenim
daðýldý.
Ben 45 yýllýk meslek
hayatýmda iþime aþýk bir insan olarak çalýþtým. Allah'a
þükür çevremde iþime gösterdiðimi özen ve titizlikle
tanýnan bir üne sahibim.
Bozuk bir cihaz ve kuru
inat yüzünden tüm mesleki
itibarýmý da yok ettiler. Yýllarca yurt dýþýna çalýþtým,
hiçbir ülkede böyle bir muameleyle karþýlaþmadým.
Ýnsanýn kendi memleketinde baþýna bu iþlerin gelmesi, haklý olduðu halde derdini anlatamamasý içler acý45 yýlýk Çorumlu otobüs þoförü Cavit Çýtak, þikayetini dile getirdi.
sý bir durum."
5 yýlýk Çorumlu otobüs þoförü Cavit Çýtak, bozuk olduðunu iddia ettiði alkolmetre yüzünden ehliyetini
kaptýrdý. Ayrýca 729 TL para cezasýna da çarptýrýlan Çýtak, "Ömrümde deðil bir damla içki içmek, kokusunu bile içime çekmedim. Adýmý sarhoþa çýkardýklarýna mý, aylardýr iþsiz kaldýðýma mý yanayým bilmiyorum." dedi.
Bir otobüs firmasýnda þoför olarak çalýþan Cavit Çýtak, Afyon Emirdað'da baþýna gelen talihsiz olayda maðdur olduðunu, hastane raporu olmasýna karþýn haksýz yere ehliyetine el konularak, iþsiz býrakýldýðýný, 28 Aðustos'tan beri müracaat ettiði mahkemeden hiçbir ses seda
çýkmadýðýný söyledi.
Çýtak, baþýna gelen olayý þöyle anlattý, "26 Aðustos
2014 tarihinde Ýzmir-Çorum seferini yaparken, bayan
yolcularýmýzdan birisi çocuðunun tuvalet ihtiyacý olduðunu söyledi. Emirdað Gömü'de gece saat 03,00'te uygun yer ararken, trafik ekiplerini görünce, onlarýn yaný
daha güvenli olur diye otobüsü durdurdum. Bayan çocuðunu tuvalet ihtiyacýný giderene kadar ben ve 8-10 yolcu
aþaðý indik ve sigara içtik. Polislere de selam verdim ve
kýsa bir sohbetimiz oldu, onlar benden su istediler, ben
de muavinden su gönderdim. Yolcumuz iþi bittiðinde
tam gidecekken, polisler aracýn içerisinden bana alkolmetre uzattý. Ben ömrümde içki içmemiþ bin insan olarak gönül rahatlýðý ile cihaza üfledim, 29 promil alkollü
sonucu çýktý. Ben hemen itiraz ettim, cihazýn bozuk olabileceðini söyledim ve tekrar üflemek istedim, fakat polisler kabul etmedi. Yolcularýn tümü indi, benim yol boyunca çok iyi araç kullandýðýmý belirterek, cihazýn bozuk
T
Dünyanýn en iyi
projesi Çorum’da
TNET'in, 35 yaþ üstü yetiþkinleri internet okuryazarý haline getirmeyi hedefleyen "Ýnternetle Hayat
Kolay" projesi, Global Sabre ödülüne Türkiye'den layýk görülen tek proje oldu.
TTNET'ten yapýlan açýklamaya göre, TTNET,
ülke kalkýnmasýna destek olmak amacýyla hayata geçirdiði ve kalkýnmada öncelikli 20 ilde 35 yaþ üstü yetiþkinleri internet okuryazarý haline getirmeyi hedefleyen projesi Ýnternetle Hayat Kolay ile Global Sabre
ödülünü kazandý. Ýnternetle Hayat Kolay, bu ödülle
dünyanýn en iyi 50 projesi arasýna Türkiye'den seçilen
tek proje oldu.
TTNET'in, Birleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý (UNDP) ve Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim
Derneði iþ birliðiyle hayata geçirdiði "Ýnternetle Hayat Kolay" sosyal sorumluluk projesiyle, kalkýnmada
öncelikli 20 ilde, daha önce internetin sunduðu olanaklardan faydalanmamýþ 35 yaþ üstü, çoðu kadýn
yaklaþýk 30 bin kiþiye internet öðretilmesi hedefleniyor.
Gönüllü 123 gencin görev aldýðý projede katýlýmcýlara internetin güvenli kullanýmý, e-posta kullanýmý,
e-devlet uygulamalarý, görüntülü haberleþme, online
bankacýlýk ve sosyal medyanýn bilinçli kullanýmý gibi
konularda eðitimler veriliyor. Proje kalkýnmada öncelikli ve internet penetrasyonu düþük olan Amasya Artvin, Bartýn, Batman, Bayburt, Bingöl, Çanakkale, Çorum, Erzincan, Erzurum, Hakkari, Kahramanmaraþ,
Karaman, Manisa, Mardin, Mersin, Ordu, Þanlýurfa,
Þýrnak ve Yozgat illerinde gerçekleþtiriliyor. (AA)
Çocuða çarptý
A
laca’da sürücü 4 yaþýndaki çocuða çarptý. Abdullah g. aracýyla Yýldýzhan Mahallesi’nde seyrederken, 4 yaþýndaki Y.E.D. isimli çocuða çarptý. Aðýr yaralanan çocuk ilçede yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Hitit Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne sevk edildi. Ýfadesi alýnan sürücü daha sonra serbest býrakýldý. (Haber
Merkezi)
Çorum’un Osmancýk ilçesinde kontrolden çýkan otomobilin çeltik tarlasýna uçmasý sonucu 3 kiþi yaralandý.
Ç
Otomobil tarlaya
uçtu, 3 yaralý
orum’un
Osmancýk
ilçesinde kontrolden
çýkan otomobilin çeltik
tarlasýna uçmasý
sonucu 3 kiþi
yaralandý.
Kaza, Ardýç köyü
yakýnlarýnda meydana
geldi. Edinilen bilgilere
göre, Giresun’dan
Ýstanbul’a giden Ahmet
Harþit (61)
yönetimindeki 34 FBB
28 yönetimindeki
otomobil, Ardýç köyü
yakýnlarýnda
sürücüsünün
direksiyon
hakimiyetini
kaybetmesi sonucu
kontrolden çýktý. Orta
refüje çarptýktan sonra
savrulan otomobil, yol
kenarýndaki tarlaya
uçtu. Kazada sürücü
Ahmet Harþit ile
Kaza, Ardýç köyü yakýnlarýnda meydana geldi.
otomobilde bulunan eþi
Gönül Harþit (57) ile
Fatma Aydýn (75)
yaralandý. Olay yerinde
ilk müdahaleleri
yapýlan yaralýlar
ambulansla Osmancýk
Ýlçe Devlet
Hastanesi’ne kaldýrýldý.
Yaralýlardan Gönül
Harþit buradaki ilk
müdahalenin ardýndan
Çorum Hitit
Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi’ne
sevk edildi.
Yaralýlardan Fatma
Aydýn’ýn ise Ýstanbul
Eyüp Belediye Baþkaný
Remzu Aydýn’ýn annesi
olduðu öðrenildi.
Kazayla ilgili
soruþturma
sürüyor.(ÝHA)
Naci Alan Ortaköy’de topraða verildi
V
efat eden Anayurt Gazetesi Genel
duðunu dile getiren Efe, "Usta gazeteciydi. Samimi, insancýl, her zaYayýn Yönetmeni Naci Alan, son
man saðduyulu bir dosttu" ifadesini
yolculuðuna uðurlandý.
kullandý.
Geçtiðimiz salý günü yaþamýný yitiTuncay Alan ise babasýnýn, þaren Alan için Anayurt gazetesi önünde
kacý ve gülmeyi seven biri olduðudüzenlenen törene eþi Peyman, oðlu Tunnu belirterek, 6 yýldýr yaþadýðý racay Alan ve aile yakýnlarýnýn yaný sýra
hatsýzlýðý belli etmeden çalýþmaya
mesai arkadaþlarý, Basýn Ýlan Kurumu
devam ettiðini söyledi. Alan, babaGenel Müdürü Mehmet Atalay ile gazetesýnýn son güne kadar iþinin baþýnda
ci dostlarý katýldý.
olduðunu, Anayurt gazetesinin
onun ikinci, hatta zaman zaman zaGazetenin yazarlarýndan M. Yahya
man birinci evladý olduðunu anlattý.
Efe, Alan'ýn sevgi dolu temiz yüreði, her
Naci
Alan
Dua edilmesinin ardýndan Peyzaman gülümseyen gözleriyle, bilgili ve
man ve Tuncay Alan, taziyeleri kabul etti.
iyimser bir insan olduðunu söyledi.
Alan'ýn naaþý, memleketi Ortaköy’de topraða
Alan'ýn, iyi bir dost, deðerli, iyi bir insan olverildi.(AA
4
www.corumhakimiyet.net
CUMA 7 KASIM 2014
Özel Ýdare’de kýþ hazýrlýðý
Ç
orum Valiliðince, il
genelinde sorunsuz
bir kýþ geçirilmesi hedefiyle baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda Ýl Özel
Ýdaresi bünyesindeki kýþa hazýrlýk çalýþmalarý
da tamamlandý.
Konuyla ilgili yazýlý bir açýklamada bulunan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan 2012 yýlýnda kurulan "Karla Mücadele
Koordinasyon Merkezi
ve Alo Kar Hattý"nýn bu
yýl da kýþ mevsimi boyunca 7 gün 24 saat hizmet vermeye devam
edeceðini kaydetti.
Genel
Sekreter
Ömer Arslan, "Kar yaðýþý nedeniyle kapanan
yollarýn ve diðer kýþ koþullarý nedeniyle oluþan
maðduriyetlerin
acil
Ömer Arslan
çaðrý ile "0 364 222 1
222" numaralý telefona
bildirilmesi ile merkezden uydu aracýlýðýyla takip edilen karla mücadele araç ve ekipler çaðrýnýn geldiði bölgeye en
kýsa sürede ulaþacak ve
vatandaþlarýmýza hizmet
verecektir."dedi.
Kar mücadelesinde
görev yapacak araçlar
ile personelin belirlendi-
ðini ve karla mücadelede görev alacak araçlarla ilgi bakým onarým çalýþmalarýnýn devam ettiðini belirten Genel Sekreter Ömer Arslan, açýklamasýnýn devamýnda
"Araçlar için gerekli kar
lastikleri, zincir, çekme
halatý vb. ekipmanlar temin edildi. Ýl Özel Ýdaresi makine parkýnda bulunan 27 Greyder, 4 Kar
Býçaklý Kamyon ve 1
Kar Makinesi karla mücadele çalýþmalarýnda
kullanýlacak. Yine 4 Dozer, 5 Lastik Tekerlekli
Yükleyici, 5 Kanal Kazýcý -Yükleyici ile de ihtiyaç duyulduðu takdirde çalýþmalara destek
verilecek. Bu þekilde
toplam 46 araç ile personel taþýmasýnda kullanýlacak servis araçlarý
karla mücadele için hazýr duruma getirildi.
Savunurken
itiraf etmiþ
Ýl Özel Ýdaresi bünyesindeki kýþa hazýrlýk çalýþmalarý da tamamlandý.
Ayrýca Destek Hizmetleri Müdürlüðünce
kýþ aylarýnda yapýlacak
kar mücadelesi için de
hazýrlýklar tamamlandý.
Kar mücadelesi çalýþmalarýnýn aksamadan
yürütülmesini saðlamak
amacýyla kar lastiði,
greyder býçaðý, patinaj
zinciri ve antifiriz alýndý.
Geçmiþ yýllarda olduðu gibi ekipler, Ýl
Özel Ýdaresi sorumluluk
alanýnda bulunan köy
yollarýnýn yaný sýra acil
durumlarda vatandaþlarýn ihtiyaç duyduðu her
noktada hizmet verecek.
Karla mücadelede deneyimli Ýl Özel Ýdaresi personeli, bu kýþ mevsiminde de ayný sorumluluk
ve görev bilinciyle çalýþarak vatandaþlarýn hizmetinde olacak." ifadelerine yer verdi.
(Haber Merkezi)
Uslu ve Baðcý’ya
sitem dolu açýklama
Ý
skilipliyiz.com
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer
Arslan, Dodurga ilçesi Mehmet Dede Tekkesi köyünde incelemelerde bulundu.
Mehmet Dede Tekkesi
köyünde inceleme
Ý
l Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim
Kaya ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ömer Arslan, Dodurga ilçesi Mehmet
Dede Tekkesi köyünde incelemelerde
bulundu.
Ýnceleme ziyaretinde Dodurga Ýl
Genel Meclis Üyeleri Mehmet Tatlýsu ve
Mustafa Çatar ile Mehmet Dede Tekkesi
Köy Muhtarý Ali Üremiþ de yer aldý.
Ziyarette Mehmet Dede Tekkesi
köyüne ve Mehmet Dede Türbesine iki
ayrý güzergâhta ulaþýmý saðlayan yolda
ve köyün diðer alt yapýlarýyla ilgili olarak incelemeler gerçekleþtirildi.
Mehmet Dede Türbesinde geçtiðimiz yýllarda Ýl Özel Ýdaresi'nin desteðiyle restorasyon ve bakým çalýþmalarý yapýlmýþtý. (Haber Merkezi)
Köyün alt yapýlarýyla ilgili olarak incelemeler gerçekleþtirildi.
Kýlýç’tan sicil belgesi uyarýsý
Ç
orum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Birliðe
üye imalat yapan iþletmeleri Sanayi Sicil Belgesi konusunda uyardý.
Kýlýç, "Bilindiði
üzere 6948 sayýlý Sanayi
Sicil Kanunu'nun 1.
maddesine göre, bir
maddenin vasýf, þekil,
hassa veya terkibini,
makine, cihaz, tezgah,
alet veya diðer vasýta veya kuvvetlerin yardýmý
ile veya el emeði ile kýsmen veya tamamen deðiþtirerek imalat yapan
iþletmeler Sanayi Sicil
Kanunu'nun 2. maddesine göre Sanayi Sicil Belgesi almak zorundadýr"
diyerek, Sanayi Sicil
Belgesi almayanlar hakkýnda ayný kanunun 9.
maddesi gereðince idari
para cezasý uygulanacaðýný kaydetti.
ÇESOB Baþkaný
Kýlýç, iþletmelerin sanayi siciline kayýtlý olabilmeleri için 2 Aðustos
Yalçýn Kýlýç
2013 tarih ve 28726 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan 6495 sayýlý
Kanun'un 2. maddesi ile
'Faaliyette olup olmadýðýna bakýlmaksýzýn, sanayi iþletmelerinden sanayi siciline kayýt olmayanlardan 31 Aralýk
2014 tarihine kadar kayýt iþlemlerini tamamlayanlar hakkýnda bu kanunun 9'uncu maddesi
gereði iþletmesini sanayi
siciline tescil ettirmeyenler için öngörülen
idari para cezasý uygulanmaz' hükmünün getirildiðini dile getirdi.
Yine 25 Ekim
2014 tarih ve 29156 sayýlý Resmi Gazete'de yayýmlanan Sanayi Sicil
Tebliði (SGM 2014/11)
ile sanayi sicili kaydý
için iþyerinde 10 kiþiden
az iþçi çalýþtýran iþletmelerden (mikro iþletme)
kapasite raporu isteme
zorunluluðunun kalktýðýný ifade eden Yalçýn
Kýlýç, "Bu tür iþletmelerden kapasite raporu istenmeyecek, firma beyaný esas ve yeterli olacaktýr.
Ýmalat yapmakta
olup, Sanayi Sicil Belgesi almasý gereken
mikro, küçük, orta ve
büyük iþletmelerin maðdur duruma düþmemeleri ve idari para cezasýna
muhatap olmamalarý
için, 31 Aralýk 2014 tarihinde sona erecek olan
2 aylýk süre içerisinde
sanayi sicil kaydýný yaptýrmalarý önem arz etmektedir" dedi. (Haber
Merkezi)
Hayrettin
Karaman
internet sitesi Genel
Yayýn Sorumlusu
Mehmet Kaba, AK Parti
Çorum Milletvekili
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu ile TBMM
Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi
Ekonomi Ýþleri Baþkan
Yardýmcýsý Cahit
Baðcý'ya Ýskilip'ten
mesaj gönderdi.
‘Ýktidar
milletvekillerine
Ýskilipliler'in açýk
duyurusudur’ baþlýklý
mesajda, Milletvekili
Salim Uslu'nun daha
henüz aday iken
Karayollarý Genel
Müdürü ile Ýskilip'e
yaptýðý inceleme
gezisinde ilçe yol aðý ile
ilgili sarf ettiði sözler
hatýrlatýlýrken,
Milletvekili Cahit
Baðcý'dan da bütçeden
Ýskilip'in yatýrýmlarýna
pay ayýrmasý talep
edildi.
Ýþte o mektuptan
bir kesit;
“AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM
Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi Cahit
Baðcý´nýn Ýskilip´e
yapýlan yatýrýmlar
hakkýnda yaptýðý
açýklamalar gündem
oluþturdu.
Çorum Milletvekili
ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu Milletvekili
olmadan önce seçim
çalýþmalarýný Ýskilip´ten
baþlatmýþ ilçemize
gelirken beraberinde
Karayollarý Genel
müdürünüde getirmiþti.
Kendilerine AKP Ýlçe
binasýnda þu soruyu
sormuþtuk. Daha önceki
seçimlerde Çorum
ilçeleri arasýnda en çok
oyu veren Ýskilip, yol
yapýmý konusuna
gelince geri plana atýldý.
Yeni dönemde
milletvekili adayý olarak
bu konu hakkýnda neler
düþünüyorsunuz?
Salim Uslu
Cahit Baðcý
O zamanki AKP
Çorum Milletvekili
Adayý Salim Uslu
cevabý ise, “Seçim
çalýþmalarýna Bugün
Ýskilip'e ilk defa gelerek
baþladým ve Karayollarý
Genel Müdürü ile
geliyorum. Eðer bir
milletvekili adayý daha
milletvekili olmadan,
Karayollarý Genel
Müdürü'nü alýp buraya
getiriyorsa, Ýskilip'i
anlamýþ demektir.
Ýskilip'i anlayacaðýz,
Ýskilip'i bileceðiz.
Karayollarý Genel
Müdürü bugün Ýskilip'i
ziyaret ettiðinde gerekli
yol çalýþmalarýnýn
incelemelerini yaparak
neler yapýlabileceðimizi
yerinde tespit edeceðiz,
demiþti bundan tam 4
yýl önce. 4 yýl sonra AK
Parti Çorum
Milletvekili TBMM AB
Uyum Komisyon Üyesi
Cahit Baðcý gazetelere
ve sosyal paylaþým
sitelerine düþen
demecinde Ýskilip´e
yapýlan yatýrýmlarýn
takipcisiyim” dedi.
Bir iskilipli olarak
Belediye Baþkaný
Recep Çatma´nýn ne
söylediðini ya da
söylemediði bizleri
fazla ilgilendirmiyor,
elbette bir belediye
baþkaný olarak seçildiði
yerdeki insanlara
hizmet getirmek için
elinden gelen çabayý
sarf edecek. Ýlçe halký
zaten baþkandan bunu
talep ediyor, peki yýllar
önce Ýskilip´i
ziyaretinde ilçemizin
yol problemlerini
bildiði için Karayollarý
Genel Müdürü'nü
getiren deðerli
milletvekilimiz Salim
Uslu'nun, o zamanki
açýklamalarýna karþýn
Ýskilip-Çankýrý, ÇorumÝskilip ve Ýskilip-Tosya
yollarýnýn durumu
ortada. Bu yollarýmýz
yapýldý mý, yapýlmadý
mý? Deðerli
milletvekilimizin yýllar
önceki ziyaretinden
sonra Ýskilip´te yollar
konusunda hangi
deðiþiklikler oldu?
Alaca, Sungurlu ve
Osmancýk'a Fen Lisesi
açýlýrken, Ýskilip´e
Sosyal Bilimler Lisesi
bile çok görüldü.
Ýskilip'i hak ettiði
yatýrýma kavuþturun.
Bunun vebali vardýr ve
yapýlanlarla
yapýlmayanlarý tarih
kaydetmektedir. Simdi
laf zamaný degil icraat
zamaný.
2015 yýlýnýn devlet
yatýrýmlarýnýn bütçeleri
hazýrlanýyor. Sayýn
Baðcý hazýr elinizde
Ýskilip'in ihtiyaç listesi
varken bütçeye aldýrýn
da biz Ýskilipliler AK
Parti'ye verdiðimiz
oylarýn karþýlýðýný
aldýðýmýzý
söyleyebilelim. Bol
keseden atmanýn
zamaný deðil.
Yapýlanlara teþekkür
etmesini de biliriz.
Vebal, seçilmiþ
vekillerimizin
omuzlarýndadýr.”
Mescid-i Aksa eylemi bugün
Ý
srail’in Müslümanlarýn
ilk kýblesi Mescidi Aksa’ya yönelik saldýrýlarý
Çorum’da protesto edilecek.
Çorum ÝHH, Özgür
Der, Ýlke Der, Eðitim Bir
Sen ve Büro Memur
Sen’in destek verdiði eylem, bugün Cuma Namazý sonrasý PTT önünde
gerçekleþtirilecek.
Yapýlan açýklamada,
“ Küresel emperyalizmin
ileri karakolu iþgalci Ýsrail, son günlerde hukuksuzluklarýna yenilerini
eklediði ve Müslümanlarýn ilk kýblesi Mescid-i
Aksa'yý hedef alan yok
etme politikalarýna hýz
vermiþ durumda.
Ýþgal altýndaki Filistin topraklarýnda direniþi
omuzlayan kardeþlerimizin çaðrýsý ile, katil Ýsra-
il'e karþý Mescid-i Aksa
ve Kudüs'ü sahiplenmek
için Cuma Namazýnýn ardýndan saat 12:30'da Hürriyet Meydaný, Çorum
Merkez PTT Önünde buluþuyoruz. Siyonist Ýsrail'i telin etmek ve Peygamberlerimizin mirasý
ilk
kýblemize,
Kudüs'ümüze sahip çýkmak
için seni de bekliyoruz”
Denildi. Haber Merkezi
Sayýn Ýhsan Yýlmaz, Yeni Þafak'ta ve bazý
televizyonlarda da söz konusu edilen bir
konuþmasý üzerine yazdýðým bir yazýdan dolayý
rahatsýz olmuþ, benden, yazdýðý cevabý köþemde
yayýnlamamý istiyor. Ama ayný zamanda sosyal
ve diðer medyaya da vermiþ, yazýsý ve savunmasý
yayýnlandý, bu sebeple köþemde tamamýný
yayýnlamama gerek kalmadý, ama tartýþma
konusu olan kýsýmlarýný ele alarak bir cevap
vermemi de hak ediyor.
Yeni Þafak'taki haberin Ýhsan Bey ile ilgili
kýsmý þöyle idi:
'Fatih Üniversitesi öðretim görevlisi Ýhsan
Yýlmaz, ABD'de Türkiye'yi ve Ak Parti'yi
kötüledi. Ak Parti'yi Ýslamcý olmakla suçlayan
Yýlmaz iktidar partisinin Türkiye'de alkolü
yasakladýðýný dile getirdi. Ýmam hatipleþme
sürecinden de bahseden Yýlmaz Türkiye'nin yeni
bir Ýran olma yolunda hýzla ilerlediðini ifade etti.'
Ben bu haberi yazýma aldým, ama
arkasýndan da hemen þu notu koydum:
'Bu bir haber; doðru, yalan ve yanlýþ olma
ihtimali var. Eðer haber doðru ise cemaatin derhal
bir açýklama yaparak 'Bu konuþmaya
katýlmadýklarýný, kendilerinin de Türkiye'nin
sahih Ýslamlaþma yolunda ilerlemesinden ve
Ýmam Hatip okullarýnýn önündeki engellerin
kaldýrýlmasýndan memnun olduklarýný, kendi
üniversitelerinde öðretim üyesi olan bu kiþi
hakkýnda soruþturma açýlacaðýný, bu sözleri
söylediyse hakkýnda gereken iþlemin
yapýlacaðýný' kamu oyuna duyurmasý ve gerekeni
yapmasý zaruridir. Haber asýlsýz ise bunu ileri
sürmeleri ve bu defa Yeni Þafak'ýn belgelerle
haberini doðrulamasý veya bunu yapamazsa,
haberin asýlsýz olduðunu tespit ederse düzeltme
ve özür yayýnlamasý gerekir.'
Ben 'bu haber doðru, filan þahýs bunu
yapmýþ ve onun imanýndan þüphe edilir'
demediðime göre, böyle demiþim gibi
savunmalar yapmayý, maðduru oynamayý,
Ýslam'da bunun yeri var mý diye sormayý Ýhsan
Bey'e yakýþtýramam, ama kendisi yakýþtýrmýþ, ne
diyeyim!
'Olayýn ilk anýndan itibaren haberi sosyal
medyada tekzip ettim. Onlarý da
araþtýrmamýþsýnýz, sormamýþsýnýz...' diyor.
Tekzibinizi ve sonradan bana gönderdiðiniz
yazýyý, bir gün sonra okudum, vardýðým sonuç
'gazetemde yazýlanlarýn asýlsýz olmadýðý'dýr. Daha
önce araþtýrma yapmadým; çünkü hüküm
vermeden 'doðru ise, yalan ise...' diyerek
araþtýrmayý sahiplerine býraktým. Yazýmýn devamý
belli bir þahsý hedef almayan genel bir yorumdur.
Þimdi gelelim Sayýn Yýlmaz'ýn
konuþmasýna. Kendi beyanýna göre konuþmasýnda ve bana gelen yazýsýnda- þunlarý
söylemiþ:
'Erdoðan, dinde de bu yasak var deyip
gereksizce kutuplaþtýrdý diyorum. Koskoca
baþbakan, 'dinin yasakladýðý' lafýný kullanýnca, bu
ülkede siz ve ben bundan rahatsýz olmasak da
(çünkü alkol evet haramdýr), bu ülkede milyonlar
rahatsýz olur, ülke gerilir, iç barýþ zarar görür. Bu
düzenlemeyi seküler bir dille anlatmak çok kolay
iken, baþbakan, kendi tabanýna oynayýp, ülkeyi
din üzerinden germemeliydi diye düþünüyorum.
Bunun imanýmla ne ilgisi var? Erdoðan'ýn
konuþmasý burada: 'Ýki tane ayyaþýn yaptýðý yasa
muteber de dinin emrettiðinin neden reddedilmesi
gerekiyor' dedi'
'Ýmam Hatip açýlmasýna deðil, devlet eli ile
insanlarýn istekleri raðmýna buraya kayýt
ettirilmesine itiraz ediyorum. Konuþmamý
yaptýðým zamanda bu problem yaþanmýþtý, bunu
zikrediyorum. Yeni Ýmam Hatipler talep ve
ihtiyaç varsa açýlýr ancak, zaten kurulu baþka
okulu, velilerin rýzasý olmadan bir gecede Ýmam
Hatip'e çevirirse devlet, bu bazý insanlara din
adýna eziyet etmek olur ve sevdirmek yerine
nefret ettirirsiniz.'
''Türkiye Ýranlaþýyor' diye bir sözüm olmadý,
orasý gibi otoriterleþiyor ama henüz o aþamada
deðil diyorum.'
'Ýnsanlarýn Ýslamileþmesine bir mümin
olarak karþý olmam düþünülemez. Ancak, bunun
devlet eli ile yapýlmasýnýn, aynen Ýran'daki gibi
insanlarý mürailiðe, ikiyüzlülüðe sevk edeceðini
savunuyorum. Bu alan sivil topluma, cemaatlere
vs. býrakýlmalý.'
'Ýslamcýlýk'tan ben sizin gibi Ýslamlaþmayý
anlamýyorum. Bence Ýslamcýlýk, Ýslam'ýn siyasete
alet edilmesidir.'
'Orada Türkiye'de neden bu noktaya geldi
onu izah etmeye çalýþýyorum.'
Yukarýya aldýðým satýrlarda Sayýn Yýlmaz,
konuþmasýný yorumlayarak ve yumuþatarak
açýklamýþtýr. Ve bu ifadeler, Yeni Þafak'ýn
yazdýklarýnýn tamamýný ihtiva ediyor. Yani Sayýn
Yýlmaz, 'Türkiye'nin kötü bir noktaya geldiðini'
söylüyor ve bunun sebepleri arasýnda 'baþbakanýn
içki yasaðý ile ilgili konuþmasýný, Türkiye'nin Ýran
gibi otoriteleþmekte olduðunu, Ýmam Hatip
Okullarýna zorla öðrenci kaydedilmesini, bazý
orta okullarýn Ýmam Hatip okuluna çevrilmesini,
devlet eliyle Ýslamlaþma yapýlmasýný, dinin
siyasete alet edilmesini' sayýyor.
ABD'de bunlarý söyleyerek kendince
ülkesini kötüleyen ve iktidarý þikayet eden bir kiþi
ile karþý karþýyayýz. Hem söylenenler ya asýlsýz ya
çarpýtýlmýþ, hem de bu aðýz dindarlarýn aðzý deðil.
Þimdi ben yine Cemaati temsil eden bir
þahýstan veya kuruluþtan yukarýda (yazýmýn baþ
tarafýnda) yazdýðým açýklamayý yapmasýný
bekliyorum.
Kadýn Doðum’da örnek baþarý
CUMA 7 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
5
S
aðlýk Bakanlýðý Türkiye'de genelinde
talýklarý ve Doðum Kliniðinde gerçekleþtitüm kadýn hastalýklarý ve doðum klirildiði görülmektedir. Yine 2012, 2013 ve
niklerince gerçekleþtirilen doðumlarýn is2014 yýllarýnda gerçekleþtirilen doðumlarýn
tatistiklerini inceledi.
ilk sezaryen oranlarý dikkate alýndýðýnda,
Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðinde orTürkiye'de 2014 yýlýnýn ilk 6 ayýnda
talama yüzde 14, Çorum ilçeleri de dahil
Ýlk Sezaryen Oraný'nýn yüzde 26,9 olduðu
tüm kamu hastanelerinde ortalama yüzde15,
belirlenirken, Çorum'da bu oran yüzde
ancak özel hastanelerde ise bu oranýn ortala14.2 olarak tespit edildi. Ayrýca 2011 yýma yüzde 50 civarýnda olduðu görülmektelýnda Dünya Saðlýk Örgütü Avrupa Küredir. Dünya Saðlýk Örgütünün önerisi ise ilk
sel Sezaryen Oraný'ný yüzde 23 olarak
sezeryan oranýnýn yüzde 15'in altýnda olmasaptadý.
sý yönündedir. Hastanemiz Kadýn HastalýkSaðlýk Bakanlýðý ilk sezaryen oraný
larý ve Doðum Kliniðinin performansý hem
yüzde 14.2 olan Hitit Üniversitesi Çorum
dünya hem ülkemizin doðum istatistikleri
Ümit Görkem
Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Hasitibarýyla takdir edilecek düzeye ulaþmýþtýr.
talýklarý ve Doðum Kliniði'ne bir teþekkür
Saðlýk
Bakanlýðý'nca teþekkür belgesi ile takdir
yazýsý gönderdi.
toplayan Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Kliniðimiz ayKonuya iliþkin açýklama yapan Hitit Üniversitesi
rýca Çorum ve çevre illerdeki hem kamu hem de özel
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi, Kadýn Hastahastanelerin hasta sevklerini toplayan bir merkez halilýklarý ve Doðum Klinik Þefi, Yrd. Doç. Dr. Ümit Görne gelmiþ durumdadýr. Bu yoðun çalýþma temposunu
kem, þöyle dedi; "Son 3 yýlýn Çorum'da tüm kamu ve
son birkaç ay içinde hizmet vermeye baþlayan tüp beözel hastaneleri kapsayan istatistikler incelendiðinde
bek ünitesi ve jinekolojik onkoloji bölümleri ile daha
2012, 2013 ve 2014 yýllarýnda ilimizde gerçekleþtirilen
da artýrmýþ durumdadýr" dedi. (Haber Merkezi)
doðumlarýn yaklaþýk yarýsýnýn hastanemiz Kadýn Has-
Ý
HH Ýnsani Yardým Vakfý, UCM Savcýlýðýnýn Ýsrail'in Mavi
Marmara'ya yaptýðý saldýrýyla 'Savaþ suçu' iþlediðini tespit
ettiði raporu kamuoyuyla paylaþtý. Ancak mahkeme yargýlama yapma yetkisi olmadýðýný belirterek topu yine taca attý.
ÝHH Baþkaný Bülent Yýldýrým, Ýsrail'in bu sabah Mescid-i Aksa'ya düzenlediði baskýnda Kur'an-ý Kerim'leri yaktýðý anýn fotoðraflarýný da paylaþarak, Ýsrail Konsolosu'nun
derhal ülkesine gönderilmesi çaðrýsý yaptý.
10 kiþinin þehit olduðu, 56'sý aðýr çok sayýda kiþinin de
yaralandýðý Ýsrail'in Akdeniz'in uluslararasý sularýnda Gazze'ye insani yardým taþýyan Mavi Marmara gemisine düzenlediði saldýrýyla ilgili baþlatýlan hukuk sürecinde önemli bir
geliþme yaþandý.
Uluslararasý Ceza Mahkemesi (UCM), Mavi Marmara
maðdurlarý ve Komor Devleti avukatlarýnýn yaptýðý dava
baþvurusunu kabul etmiþ, dosya UCM savcýlýðý tarafýndan
incelenmeye baþlanmýþtý. Dosya ile ilgili incelemesini bitiren savcýlýk Ýsrail'in 'savaþ suçu iþlediðini' tespit etti.
Süreçle ilgili geliþmeler ve bundan sonra çizilecek yol
haritasý için ÝHH Genel Merkezi'nde Mavi Marmara maðdurlarýnýn katýlýmýyla bir basýn toplantýsý düzenlendi.
Toplantýda söz alan ÝHH Baþkaný Av. Fehmi Bülent
Yýldýrým, konuþmasýna Ýsrail askerlerinin abluka altýna altýna
aldýðý Mescid-i Aksa'ya dün sabah yaptýðý baskýnla baþladý.
Mescid'in içine giren Ýsrail askerlerinin Kuran'ý Kerim'leri yerlere atýp, mihrabý çiðnediðini anlatan Yýldýrým,
þöyle devam etti:
"Mescid-i Aksa'ya yapýlan saldýrýlarýn tek sorumlusu
Ýsrail deðil, Ýsrail'e göz yuman ülkeler de bu suça ortaktýr. Ýsrail'in Türkiye'ye konsolos göndermesi, doðru deðil. Bizim
kutsalýmýza el uzatýyorlar, Kuran'ýmýzý yerlere fýrlatýyorlar ve
ellerini kollarýný sallayarak bu ülkeye girip çýkýyorlar '
kiyormuþ' diyerek UCM'ye tepki gösterdi.
Yýldýrým ayrýca UCM'nin Türkiye'den Mavi Marmara'ya iliþkin belge istediðini ancak gönderilmediðini vurgulayarak "Sayýn Cumhurbaþkaný ve Baþbakan'ýn hassasiyetine
raðmen bu belgeyi göndermeyenler kimler?" diye sordu.
Uluslararasý Ceza Mahkemesi hükmetti
Ýsrail askerî güçleri; Gazze' ye insani yardým götürmek
amacýyla yola çýkan ve sadece yardým gönüllüleri ile insani
yardým malzemesi taþýyan "Mavi Marmara ve Gazze Özgürlük Filosu"na, 31.05.2010 günü tüm dünyanýn gözleri önünde, vahþice saldýrmýþtýr. Gemilere silahlý ve fiilî saldýrýda bulunulmuþ, bu müdahale esnasýnda ve devam eden süreçte on
insani yardým gönüllüsü hayatýný kaybetmiþ, 56' sý aðýr yaralý olmak üzere, onlarca insan yaralanmýþ, yaralý insanlara kelepçeler takýlarak günlerce hücrelerde alýkonulmuþ, kendilerine insanlýk onuruna yakýþmayan þekilde kötü muamelede
bulunulmuþ ve eþyalarý gasp edilmiþtir.
Ýsrail'li yönetici ve askerlerinin faili olduklarý bu suçlar,
ulusal ve uluslararasý düzeyde tüm hukuk mercilerine taþýnmýþ ve sorumlularýn cezalandýrýlmalarý istenmiþtir. Bu kapsamda 14.05.2013 tarihinde Roma Sözleþmesine taraf olan
ve Mavi Marmara gemisinin bayrak devleti olan Komor
Devleti adýna, Hollanda-Lahey' de bulunan Uluslararasý Ceza Mahkemesi (UCM)' ne baþvurulmuþtur.
UCM Savcýlýðý, bu deliller ýþýðýnda aþaðýdaki tespitlerde bulunmuþtur:
Ýsrail askerleri, 31.05.2010 günü Mavi Marmara ve diðer gemilerdeki eylemleri ile "kasten öldürme, kasten yaralama ve insan onuruna aykýrý davranýþ" suçlarýyla "savaþ suçu" iþlemiþtir.
Ýsrail' in Gazze üzerindeki etkin kontrolü devam ettiði
için Ýsrail Gazze' de iþgalci statüsündedir.
'Kuran'a yapýlan bu hakaret ne Tevrat'a ne de Ýncil'e yaGazze Özgürlük Filosunda yer alan tüm katýlýmcýlar,
pýlýr'
uluslararasý hukukta korunan siviller statüsünde olup Ýsrail
askerleri, yolcularýn sivil olduðunu bildiði halde, saldýrýyý
'Türkiye'nin bir an önce devreye girerek, Siyonizm'in
gerçekleþtirmiþtir.
dünyaya bela olduðunu BM'ye anlatmasý gerekiyor. Ýslam dünyasý, neden bir araya gelmiUCM Savcýlýðý bu tespitleri sýralarken Ýsyorsunuz? Kur'an-ý Kerim'in ayaklar altýna
rail' in meþru müdafaa tezlerini tartýþmaya dealýnmasý, zannetmeyin ki bilinçsizce yapýlýðer bulmadýðýna deðinmiþ ve "hayatýný kaybeyor. Ýsrail, tüm bunlarý bilinçli olarak yapýyor.
denlerin otopsi raporlarý deðerlendirildiðinde;
Vallahi billahi, Kur'an'a yapýlan bu hakaret, ne
baþtan, ayaklardan, boyundan defalarca vurulÝncil'e ne de Tevrat'a yapýlýr. Buna izin verduklarýný ve en az 5 kiþinin bitiþik atýþ mesafemezler.
sinden vurularak öldürüldüðünü" belirtmiþtir.
Bunlar Müslümanlara diyor ki; siz köleNeticede; "Mavi Marmara ve Gazze Özsiniz, sizin sesiniz çýkmaz. Ama bu oyun bogürlük Filosu" na yapýlan saldýrýda, Roma Sözzulacak, stratejik ittifak var. Ýsrail, Türkiye'siz
leþmesi kapsamýnda yer alan savaþ suçlarýnýn
yapamaz. Ýsrail, bir annenin karnýnda çocuðuiþlendiði; ancak bu suçlarda maðdur olan ve
na göbek baðýyla baðlý olduðu gibi Türkiye'ye
ölen sayýsýnýn UCM' nin yargý yetkisine girebaðlýdýr. Ama Ýsrail, Türkiye'yi kaybedecek.
cek oranda yoðun olmadýðý ("GRAVITY" ilkeÝsrail diyor ya, 'Türkiye üzerinden doðalgaz
si) gerekçesiyle soruþturma yetkisinin bulunçýkaracaðýz', o doðalgaz parasý sizin baþýnýza
madýðýna karar verilmiþtir. UCM, kendisinin
Bülent Yýldýrým
çalýnsýn. Mescid-i Aksa saldýrý altýndayken seshem suçlarý tespit edip hem de yargýlamama kasiz kalmamýz imkansýz."
rarý ile maðdurlarýn kendi ülkelerinde yürütülen yürütülmesi
gereken yargýlamalarý da adres göstermiþtir. Böylelikle TürÝsrail'in savaþ suçu iþlediði tescillendi
kiye'de yürüyen ceza ve tazminat davalarýnýn yerindeliði,
UCM'nin yarýn resmi olarak açýklayacaðý mahkeme
haklýlýðý bir kez de Uluslararasý Ceza Mahkemesince tescilkararýna deðinen Yýldýrým, "Uluslararasý Af Örgütü, Ýsrail'in
lenmiþtir.
son Gazze katliamýnda savaþ suçu iþlediðini tespit etti. Mavi
Burada, Ýsrail' in Özgürlük Filosuna yapmýþ olduðu salMarmara saldýrýsýndan sonra Avrupa Parlamentosu'ndan bir
dýrýnýn savaþ suçu olarak nitelendirilmesi, haklýlýðýmýzýn ve
heyet bizi ziyaret etti ve bize dedi ki; Siz haklýsýnýz, ancak
yaþadýðýmýz maðduriyetlerin tespiti açýsýndan son derece
karþýnýzdaki Ýsrail" dedi.
önemlidir. UCM, Ýsrail' in savaþ suçu iþlediðini tescil etmiþÝsrail'in Mavi Marmara'da yolcularýn sivil olduðunu
tir. 60 sayfayý bulan gerekçeli kararýn içeriðine bakýldýðýnda
bildiði halde saldýrýyý gerçekleþtirdiðini kaydeden Yýldýrým,
Ýsrail' in yapmýþ olduðu haksýz ve hukuksuz eylemler sýraUCM Savcýlýðýnýn deliller ýþýðýnda yaptýðý tespitleri þöyle sýraladý:
lanmýþ, savaþ suçunun unsurlarý tartýþýlmýþ ve maðdurlarýn
haklýlýðý ortaya konulmuþtur. Ancak evrensel vicdanýn temÝsrail askerleri, 31.05.2010 günü Mavi Marmara ve disilcisi olarak yola çýkan insani yardým gönüllülerinden 10 kiðer gemilerdeki eylemleri ile "kasten öldürme, kasten yaralama ve insan onuruna aykýrý davranýþ" suçlarýyla "savaþ suþinin ölümü, 56 kiþinin aðýr yaralanmasý ve 100'lerce kiþiye
çu" iþlemiþtir.
karþý yapýlan iþkence ve onur kýrýcý kötü muameleler, UCM
tarafýndan yerel bir olay gibi deðerlendirilmiþ gravity-yoÝsrail' in Gazze üzerindeki etkin kontrolü devam ettiði
için Ýsrail Gazze' de iþgalci statüsündedir.
ðunluk unsuru bakýmýndan bu davaya bakamayacaðýna karar
vermiþtir. Halbuki, Mavi Marmara olayý; Mescid-i Aksa,
Gazze Özgürlük Filosunda yer alan tüm katýlýmcýlar,
Gazze' de yaþanýlan dram ve Filistin davasýndan baðýmsýz
uluslararasý hukukta korunan siviller statüsünde olup Ýsrail
askerleri, yolcularýn sivil olduðunu bildiði halde, saldýrýyý
düþünülemez.
gerçekleþtirmiþtir.
Öte yandan kararýn detaylarýna bakýldýðýnda asýl baðlaUCM Savcýlýðý bu tespitleri sýralarken Ýsrail' in meþru
yýcý olan Birleþmiþ Milletler Ýnsan Haklarý Konseyi raporumüdafaa tezlerini tartýþmaya deðer bulmadýðýna deðinmiþ ve
na karþý, Ýsrail'in hukuki sorumluluktan kurtulmak için oluþ"hayatýný kaybedenlerin otopsi raporlarý deðerlendirildiðinturduðu bir tezgah olan Palmer Paneli'nin hukuk mücadelede; baþtan, ayaklardan, boyundan defalarca vurulduklarýný
sine nasýl bir zarar verdiði de bir kez daha ortaya çýkmýþtýr.
ve en az 5 kiþinin bitiþik atýþ mesafesinden vurularak öldüTarafgir, planlý, siyasi bir oluþumla sonuçsuz ve rapor haline
rüldüðünü" belirtmiþtir.
bile dönüþmeyen Palmer Paneli'nin nakýs raporu bütün bu
Neticede; "Mavi Marmara ve Gazze Özgürlük Filosu"
özelliklerine raðmen Türkiye'nin devlet olarak bu panele tana yapýlan saldýrýda, Roma Sözleþmesi kapsamýnda yer alan
raf
olmasý nedeniyle bu kararda da kullanýlmýþtýr. Ayrýca
savaþ suçlarýnýn iþlendiði; ancak bu suçlarda maðdur olan ve
Türkiye'nin UCM'nin bu soruþturmasý sürecinde UCM'nin
ölen sayýsýnýn UCM'nin yargý yetkisine girecek oranda yotaleplerini cevapsýz býrakmasý da gözden kaçmayan önemli
ðun olmadýðý ("GRAVITY" ilkesi) gerekçesiyle soruþturma
bir husustur.
yetkisinin bulunmadýðýna karar verilmiþtir. UCM, kendisinin
hem suçlarý tespit edip hem de yargýlamama kararý ile maðSonuç olarak, UCM, her ne kadar doðru ve yerinde tesdurlarýn kendi ülkelerinde yürütülen yürütülmesi gereken
pitlerde bulunmuþ ve Ýsrail' in suçlarýný ve haksýzlýðýný tescilyargýlamalarý da adres göstermiþtir. Böylelikle Türkiye'de
lemiþse de bu yargýlamayý yapma cesaretinde bulunamamýþ
yürüyen ceza ve tazminat davalarýnýn yerindeliði, haklýlýðý
ve varoluþ sebebinin sorgulanmasýna neden olmuþtur. Kobir kez de Uluslararasý Ceza Mahkemesince tescillenmiþtir."
mor Birliði Devleti'nin avukatlarý tarafýndan bu karara itiraz
UCM'nin tüm bunlarý kabul ettiðini belirten Yýldýrým,
edilecek olup bu temyiz süreci UCM tarihinde ilk kez ger"Ama bu savaþta sadece 10 kiþi ölmüþ, 56 kiþi aðýr yaralançekleþecek bir süreç olacaktýr. Tarafýmýzca da Mahkemenin
mýþ, sayýda çok fazla olmadýðý için bu benim alaným deðil divereceði nihai kararýn takipçisi olunacaktýr. (Haber Merkezi)
yor. UCM'nin bu davaya bakmasý için 100 kiþi ölmesi gere-
Suriye'de 2011 yýlýnda Esed rejimi tarafýndan baþlayan ve yaklaþýk 4 yýldýr süren katliamlar devam ediyor.
Suriye yardým bekliyor
S
uriye'de 2011 yýlýnda Esed rejimi tarafýndan baþlayan ve yaklaþýk 4 yýldýr süren katliamlar devam ediyor.
ÝHH Temsilcisi Selim Özkabakçý'nýn verdiði bilgiye göre, olaylar baþlamadan önce 20 milyon civarýnda
bir nüfusa sahip olan ülkede bugün yaklaþýk 10 milyon
kiþi acil insani yardýma ihtiyaç duyuyor. Bu süreçte 6,5
milyon Suriyeli evini terk etmek zorunda kalýrken, bunlardan 3 milyonu kurtuluþu komþu ülkelere kaçmakta
buldu.
Ülke dýþýna çýkmak zorunda kalan Suriyelilerin
dörtte üçünü kadýn ve çocuklar oluþturuyor. 1 milyondan fazla çocuk ülkelerinden ve evlerinden uzakta, zor
þartlar altýnda hayatlarýný devam ettirmeye çalýþýyor.
Suriye'de soðuk hava koþullarý nedeniyle sýkýntýlar
giderek büyüyor. Savaþ ve yokluðun vurduðu Suriye
halký, þimdi de kýþ aylarýnýn soðuðuyla mücadele etmek
zorunda.
ACÝL ÝHTÝYAÇLAR
Bu nedenle Suriyeli mültecilerin koþullarýnýn iyileþtirilmesi için acil önlemler alýnmasý gerekiyor. Mülteci sayýsý her geçen gün hýzla artarken, yetersiz kalan
kamplarda gýda ve diðer ihtiyaçlar da maalesef yeterince karþýlanamýyor. En fazla ihtiyaç duyulan temel gýda
malzemeleri; 'un, þeker,pirinç, bulgur ve yað'
Havalarýn soðumaya baþlamasýndan en çok etkile-
nenler ise çocuklar ve yaþlýlar. Kýþýn gelmesi ile naylon
çadýrlarda yaþayan mülteciler arasýnda salgýn hastalýklarýn baþ göstermesi an meselesi. Mülteciler için acil olarak gýda, battaniye ve çocuklar için kýþlýk mont, çizme
ihtiyacýnýn karþýlanmasý gerekiyor. Kýþ yardýmlarý kapsamýndaki en acil ihtiyaçlar ise, 'Çadýr, Battaniye, elektrikli ýsýtýcý, kadýn ve çocuk iç çamaþýr seti, kadýn ve çocuklar için içlik, kaban, Mont, ayakkabý, bot, þapka, bere, eldiven ve çorap.
Suriye'deki olaylarýn baþlamasýndan bu yana Suriye halkýnýn ihtiyaçlarýný karþýlamak için pek çok alanda
yardýmlar ulaþtýran ÝHH, þimdi de yaklaþan kýþ mevsimi
ile aðýrlaþacak hava koþullarýnda hayatta kalma mücadelesi verecek Suriye halkýna el uzatmak için duyarlý
Çorum halký yardýma çaðrýldý.
KAMPANYAYA DESTEK OLMAK ÝÇÝN:
Eþref Hoca Caddesindeki Çorum ÝHH Ýnsani Yardým Derneði merkezine gelerek elden nakdi baðýþta bulunabilirsiniz, telefonlarýmýz: 0364 224 26 20 - 0538
877 76 55.
Baðýþýnýzý 'Suriye' yazýp 3072'ye SMS atarak 5 TL
baðýþta bulunabilirsiniz.
Baðýþýnýzý banka hesap numaralarýna havale ile
gönderebilirsiniz.
Baðýþýnýzý posta çeki hesabýna havale ile gönderebilirsiniz. (Haber Merkezi)
Kadýnlara özel konferans
lke-Der & Çorum
ÝHH iþbirliðinde
Ýkadýnlara
özel
Hatice Dilek Öztürk
konferans
düzenlenecek.
Konferansý Psikolog
ve Gýda Mühendisi
Hatice Dilek Öztürk
sunacak.
9 Kasým Pazar
günü saat 12.30’da
ÝHH/Ýlke-Der
konferans salonunda
düzenlenecek
konferansta modern
toplumda Müslüman
hanýmlarýn ve
gençlerin sorunlarý,
þahsiyet oluþumunun
önündeki engeller ve
bu engellerin
çözümleri
konuþulacak. (Haber
Merkezi)
BAÞSAÐLIÐI
Ýnþaat Mühendisleri Odasý Çorum Temsilcisi Ýnþaat Mühendisi
Turan Damar, Ýnþaat Mühendisi Nebahat Damar Merde,
Hakim Ahmet Damar ve Turgay Damar’ýn babasý,
Çorum eþrafýndan inþaat ustasý
Hüseyin Damar
’ýn
vefatýndan dolayý üzüntümüz büyüktür. Merhuma Cenab-ý
Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve tüm sevenlerine sabýr ve
baþsaðlýðý dileriz.
(Ç.HAK:3198)
Ýsrail savaþ suçu iþledi, ama...
Mustafa Yiðittaþçý
Ali Osman Yiðittaþçý
6
www.corumhakimiyet.net
CUMA 7 KASIM 2014
Üniversite-Sanayi iþbirliði
baðda güveç yemekle olmaz
EROL TAÞKAN
dýr. Çünkü ERPE-METEG Projesi,
mesleki ve teknik eðitimin geniþleme
itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reeksenini, iþgücü piyasalarýnýn gerektirha Metin Alkan, üniversite sanayi iþdiði teknolojik bilgi, inovatif düþünce
birliðinin baðlarda buluþup güveç yemeyve uygulanabilir projeler sistematiði
le mümkün olmadýðýný, somut adýmlar
içinde gören ve bu doðrultuda endüstriatarak teknokentte ve üniversite laboratuyel robot programla eðitimlerini yaygýnvarýnda iþbirliði yapýlmasý için adým attýklaþtýrmayý öngören kapsamlý bir projelarýný söyledi.
dir.
Endüstriyel Robot Programlama EðiMesleki ve teknik eðitim kurumlatimi ile Mesleki ve Teknik Eðitim Güçlenrýnýn eðitim kalitesinin arttýrýlmasý, eðidirilmesi Projesi'nin açýlýþ töreninde konutim ve iþ iþgücü piyasasý arasýndaki baþan Prof. Dr. Alkan, "Büyümek istiyorsak,
marka olmak zorundayýz Bu þehir sanayi
ðýn güçlendirilmesi ve bu baðlamda beReha Metin Alkan
olarak büyük potansiyele sahip. Üniversiteþeri sermayeye yapýlan yatýrýmý güçlenSanayi iþbirliðini bir tekerleme olarak ifade etmekten
dirmeyi hedefleyen bu proje, somut çýktýlarý itibarýyçýkarmanýn yanýsýra, üniversite-sanayi iþbirliðinin
la da dinamik, kendini yenileyen, teknolojik geliþmebaðlarda bir araya gelip güveç yemek olmayacaðýný
leri yakalamaya ve kendi eðitim müfredatýna dahil etkabul etmemiz gerekir." dedi.
meye çalýþan tutumuyla takdire þayandýr.
Her türlü iþ birliði ve birlikte adým atmak konuProjenin baþarýlý bir þekilde tamamlanmasýyla
sunda her zaman hazýr olduklarýnýn mesajýný da veren
birlikte Hitit Üniversitesi bünyesindeki 4 adet Meslek
Rektör Alkan, konuþmasýný þöyle devam ettirdi; "
Yüksekokulun kapasiteleri geliþtirilecek, programlarý
Deðiþmeyen tek þey deðiþimdir. Bilim ve teknoiyileþtirilecek ve toplamda 18 öðretim elemanýnýn
loji dünyasýndaki hýzlý deðiþim, bu deðiþime ayak uymesleki yeterliliði artýrýlmýþ olacaktýr. Proje kapsaduramayan tüm sektörler için bir tehdit oluþturmaktamýnda,
müfredat geliþtirme çalýþmalarý yapýlacak
dýr. Çünkü rekabet edebilirliðin en önemli ayaklarýnolan Endüstriyel Robot Programlama dersi, Hitit ünidan biri geliþmiþ teknolojiden yararlanabilme yeteneversitesi bünyesindeki 4 Meslek Yüksekokulunun
ðidir. Edinilen teknolojik bilgiyi özümseyerek günlük
müfredatlarýna dahil edilecek olup, bu derslere yönehayatta kullanýlabilir hale getirebilen ve ileri teknoloji aygýtlarýný kullanabilen kurumlar ise rekabet edebilik Türkçe'ye uyarlanmýþ Endüstriyel Robot Proglirliðin en güçlü noktasýnda yer almaktadýrlar.
ramlama öðrenme materyalleri gerek basýlý olarak geSanayileþmede teknoloji kullanýmýnýn kýsa varekse dijital ortamda interaktif web portalý kanalýyla
dede iþgücü istihdamýnda daralmaya yol açacaðý ürkullanýma açýk tutulacaktýr
kütücü gelebilir. Ama uzun vadede teknoloji kullanýProjenin en önemli katma deðer unsurlarý; mesmýn yaygýnlaþmasý, nitelikli elemana olan talebi daha
leki ve teknik eðitim kurumlarýna, iþgücü çevreleribir artýracaktýr. Kaldý ki bugün bile nitelikli eleman
nin
gereksinimlerine
odaklý eðitimler geliþtirme noktabiri ile kastedilen þey, alanýnýn gerektirdiði kuramtasýnda baþarýlý örnekçe teþkil edecek olmasý ve Ünisal bilgilerle donanýmlý ve teknolojik aygýtlarý kullaversite-Sanayi
iþbirliðine
getireceði ivme olarak ifade
nabilme becerisine sahip birey demektir.
edilebilir. Bunun yaný sýra, mesleki ve teknik öðretim
Dolayýsýyla baþýný kuma gömmek gerçekleri dekurumlarýnýn
müfredatlarýný
deðiþen teknolojik koðiþtirmez. Eðitim kurumlarý da kaçýnýlmaz olarak iþ
þullara göre güncelleme yeteneði kazandýrmasý ve bigücü piyasasýnýn gereksinimlerine göre kendilerini
reysel bazda tekno giriþimcilik ruhunu geliþtirmesigüncellemek zorundadýr.
dir."
Bu projeyi önemli kýlan en önemli nokta burasý-
H
Tarým’da destek tebliði yayýnlandý
K
ýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý
Kapsamýnda Tarýma
Dayalý Ekonomik Yatýrýmlarýn Desteklenmesi
Hakkýnda Teblið, 26
Ekim 2014 tarihli Resmi Gazetede yayýnlandý.
Ekonomik yatýrýmlar destekleme programý kapsamýnda;
Tarýmsal ürünlerin
iþlenmesi, depolanmasý
ve paketlenmesine yönelik yeni tesislerin yapýmý,
Tarýmsal ürünlerin
iþlenmesi, depolanmasý
ve paketlenmesine yönelik mevcut faal olan
veya olmayan tesislerin
kapasite artýrýmý ve teknoloji yenilenmesi,
Tarýmsal ürünlerin
iþlenmesi, depolanmasý
ve paketlenmesine yönelik kýsmen yapýlmýþ
yatýrýmlarýn tamamlanmasý,
Alternatif enerji
kaynaklarý kullanan yeni seralarýn yapýmý,
Hitit’ten robot teknolojileri
eðitim ile ilgili önemli adým
EROL TAÞKAN
H
itit Üniversitesi tarafýndan uygulanan
Endüstriyel
Robot
Programlama Projesi
Anitta Otel'de gerçekleþtirildi. Çorum Sanayisi'nin robot teknolojileri ile tanýþmasýnda
önemli bir görev üstlenen Hitit Üniversitesi,
bu alanda üniversite-sanayi iþbirliðinin önemli
bir adýmýný daha somutlaþtýrdý.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal baþta
olmak üzere sektör temsilcilerinin ve STK'larýn
da büyük ilgi gösterdiði
projede, sektöre robot
programlama konusunda teknik eleman yetiþtirme amacý güdülürken, Hitit Üniversitesi
bünyesinde mesleki ve
teknik eðitimin de bu
alanda güçlendirilmesi
hedefleniyor.
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali
Büyük, TSO Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal,
MYD Müdürü Prof. Dr.
Menderes
Suiçmez,
STK temsilcileri ve makine sektöründen çok
Proje Hitit Üniversitesi öncülüðünde hazýrlanýyor.
sayýda davetlinin yer aldýðý açýlýþ toplantýsýnda,
Proje
Koordinatörü
Mehmet Aydýnkal, proje hakkýnda bilgi verdi.
Aydýnkal, 12 ay
sürecek ve AB tarafýndan desteklenen proje
kapsamýnda 45 kursiyere endüstriyel robot
programlama ile ilgili
eðitim kursu düzenleneceðini
duyururken,
MYO bünyesinde konuyla ilgili ders okutulmasý yönünde de adýmlar atýlacaðýný sözlerine
ekledi. OSB tarafýndan
da desteklenen projenin
uygulama
sahasýnýn
ECE Gurup tesislerinde
hayata geçirileceðini
ifade eden Aydýnkal,
eðitim projesinin yurt
dýþý eðitimleri ve fuar
gezileri ile de destekleneceðini kaydetti.
Daha sonra kürsüye gelen Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, yapýlan çalýþmalar ve ulaþýlmasý arzu edilen hedefler hakkýndaki görüþlerini paylaþarak,
"Üniversite sadece öðrenci yetiþtiren bir kurum olmaktan çýkýp,
toplumun tüm katmanlarý ile omuz omuza ve-
rebilen bir kurum olmalýdýr, Hitit Üniversitesi
olarak bizler de bu yönde adýmlar atmak istiyoruz, zira bu þehrin sanayi olarak büyük bir
potansiyele sahip." dedi.
Açýlýþ konuþmalarýndan sonra, Mehmet
Aydýnkal'ýn moderatörlüðünde gerçekleþtirilen, MYO Müdürü
Prof. Dr. Menderes Suiçmez, Yrd. Doç. Dr.
Serkan Diþlitaþ ve Öðretim Görevlisi Cihat
Savsar'ýn panelist olarak görev aldýðý proje
bilgilendirme oturumu
gerçekleþtirildi.
Anadolu Kültür Kulübü aþure ikram etti
itit Üniversitesi
H
Anadolu Kültür
Kulübü öðrencileri
Teblið kapsamýnda
bulunan konularla ilgili
tarýmsal faaliyetlere yönelik yapýlmýþ veya yapýlacak tesislerde kullanýlmak üzere; alternatif
enerji kaynaklarýndan
jeotermal ve biyogazdan ýsý veya elektrik
üreten tesisler ile güneþ
ve rüzgar enerjisinden
elektrik üreten tesislerin
yapýmý,
Tarýmsal üretime
yönelik modern sabit
yatýrýmlar,
Hayvansal orjinli
gübre iþlenmesi, paketlenmesi ve depolanmasý, hibe desteði kapsamýnda deðerlendirilecek.
2014/43 Sayýlý teblið gereðince hibe programýndan yararlanmak
isteyen yatýrýmcýlarýn
tebliðde belirtilen usul
ve esaslara göre hazýrlanan yatýrým baþvurularýný; elektronik ortamda
www.tarim.gov.tr internet adresinden ilgili
alanlara veri giriþlerini
eksiksiz olarak 24 Aralýk 2014 tarihine kadar
yapmalarý gerektiði belirtildi.
Tüm Sanayici ve Ýþ
Adamlarý
Derneði’nin
(TÜMSÝAD)
katkýlarýyla Kuzey
Kampüsü ve
Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler
Fakültesi’nde
Muharrem ayý
vesilesi ile aþure
ikramýnda bulundu.
Hitit
Hitit Üniversitesi Anadolu Kültür Kulübü öðrencileri ile TÜMSÝAD aþure ikram etti.
Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan
ve TÜMSÝAD
Yönetim Kurulu
Üyelerinin de
katýldýðý etkinliðe,
öðrenciler yoðun
ilgi gösterdi.
Etkinlikte yaklaþýk 2
bin kiþiye aþure
ikramý yapýldý.
Haber Merkezi
Üniversite Öðrenci Konseyi belirlendi
(Haber Merkezi)
Gençlerden Mescid-i
Aksa eylemine destek
Ç
orum Kent Konseyi
Gençlik Meclisi Baþkaný Burak Köse ve Yönetim Kurulu üyeleri, Ýstanbul'da Filistin'e destek
ve Mescid-i Aksa saldýrýlarýný kýnamak için yapýlan eylemlere katýldýlar.
Konuyla ilgili açýklama yapan Burak Köse,
“Katil ve Siyonist Ýsrail'in, Filistin'deki zulmüne
hangi þehirde olursak olalým sessiz kalmayacaðýz.
Filistin baþta olmak üzere
tüm Müslüman alemine
ve þehitlerimize hesap günü gelince bedel ödeyeceðimize dair söz veriyoruz” dedi.
(Haber Merkezi)
Hitit Üniversitesi tarafýndan uygulanan Endüstriyel Robot Programlama Projesi Anitta Otel'de gerçekleþtirildi.
Çorum Kent Konseyi Gençlik Meclisi Ýstanbul7da düzenlenen eyleme destek verdi.
Y
ükseköðretim Kurumlarý Öðrenci Konseyleri ve Yükseköðretim
Kurumlarý Ulusal Öðrenci
Konseyi Yönetmeliðinin
15. 16. Maddelerinde belirtilen Konsey Baþkaný ve
ilgili kurullar Rektörlük
Konferans Salonu’nda yapýlan seçimle belli oldu.
Proje bazlý adaylýk,
þeffaf ve profesyonel bir
seçim süreciyle 22-24
Ekim 2014 tarihleri arasýnda yapýlan Öðrenci Temsilcileri seçiminde üniversitenin
Bölüm/Program/Ana Bilim Dalý Öðrenci Temsilcileri; 28
Ekim 2014 tarihinde yapýlan seçim ile bu temsilciler
arasýndan Fakülte/Enstitü/Yüksekokul/Meslek
Yüksekokulu
Öðrenci
Konsey Baþkaný ve ilgili kurullar Rektörlük Konferans Salonu’nda yapýlan seçimle belli oldu.
Temsilcileri ve 5 Kasým
2014 Çarþamba günü yapýlan seçimlerle de üniversite Öðrenci Konsey Baþkaný ile Öðrenci Konseyi
Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu belirlendi.
Öðrenci
Konsey
Baþkaný ve ilgili kurullarýn
seçimleri öncesinde açýlýþ
konuþmasý yapan Rektör
Yardýmcýsý Prof. Dr. Mustafa Býyýk, YÖK’ün ilgili
yönetmeliði kapsamýnda
centilmen ve demokratik
bir ortamda öðrenci konseyi seçimlerinin gerçekleþtirildiðini belirterek, sürece katký saðlayan herkese
teþekkür etti.
Üniversitede yapýlan
þeffaf seçimlerin sonucunda Konsey Baþkaný Sosyal
Bilimler Meslek Yüksekokulu Muhasebe ve Vergi
Uygulamalarý Programý
öðrencisi Rýdvan Yýlmaz
oldu.
1993 Çorum merkez
doðumlu Konsey Baþkaný
Rýdvan Yýlmaz, Mehmet
Akif Ersoy Ýlköðretim ve
Fatih Lisesi’nden mezun
oldu. Konsey Baþkaný olarak seçilmesinin ardýndan
yaptýðý konuþmasýnda tüm
öðrenci arkadaþlarýna eþit
mesafede yaklaþacaðýný
belirten Yýlmaz, “Hep birlikte yürütülen çalýþmalarla Hitit Üniversitesi isminin marka deðeri daha da
artacaktýr” dedi. Yýlmaz,
bu görev bilinci ile öðrenci arkadaþlarýnýn daima
yanýnda olacaðýný belirtere,k kendisine destek olanlara teþekkür etti. Rektör
Prof. Dr. Reha Metin Alkan da, yönetmelik gereði
görevini yerine getirecek
olan konsey baþkanýnýn,
üniversite senato toplantýlarýnda yer alarak öðrenci
taleplerinin/sorunlarýný
doðrudan idareye ileterek
en kýsa sürede çözüme kavuþturulmasý ve daha da
önemlisi ileriye dönük yapýlan çalýþmalarda karar
mekanizmalarýnda öðrencilerin de yer almalarýný
saðlayacaðýný kaydetti.Ha-
ber Merkezi
www.corumhakimiyet.net
Sabah namazýna koþalým
manevi bereketle coþalým
EROL TAÞKAN
U
lu Cami'de Sabah Namazý buluþmalarý her cumartesi olduðu gibi yarýn da devam edecek. Gençler baþta olmak üzere, çocuklar ve kadýnlarýn da beklendiði sabah namazý buluþmalarý, rahmet pýnarlarýnýn
cennet ýrmaklarý gibi çaðladýðý zaman dilimlerine dönüþüyor.
Camide buluþup, rahmete ortak olup, hissemize düþeni kazanmak için
sabah namazýna davet var. Allah'ýn emrince 5 vakit Müslümanlar camiye davet edilirken, bu davete toplumun daha çok dikkatini çekip, rahmet kapýsý camilerin ve namazýn önemine vurgu yapmak için baþlatýlan cami daveti, Çorumlular'ýn gönlünde taht kurdu.
Kul olarak vazifeli olduklarý namazý, cemaat bereketi ile taçlandýrýp
kulluk vazifelerini yerine getirmek için camiye akýn eden Çorumlular, gençlerin ve çocuklarýn yediveren gülleri gibi nakþettiði safta omuz omuza namaz kýlýyor.
Müftülüðün baþlattýðý ve çok sayýda STK'nýn içinde yer aldýðý Ýnsani
Deðerler Platformu tarafýndan da yoðun bir karþýlýk gören cami buluþmasýnda, cami çýkýþýnda kurulan ikram sofrasý da ayrý bir güzellik sunuyor.
Gençleri yok saymayýp, onlarýn geleceði ve huzuru için çareyi namazda ve vami buluþmalarýnda görenlerin seferber olduðu bu kutlu buluþma,
Çorum'un dört bir yanýndan koþup gelen gençlerle nurlanýyor.
Allah'ýn evinde Allah için buluþmanýn hazzýný yüreklerinin en derin
noktasýnda hisseden gençler ve çocuklar, Kabe'nin etrafýný tavaf eden hacýlar
gibi Beytullah'ta bir araya geliyor.
Toplumun geleceði olan evlatlarýmýzý ve gençlerimizi, ailelerimizi ve
bizzat kendimizi bu davetin birinci dereceden muhatabý kabul edip, davete
icabet edelim. Güç verelim ki güç bulalým. Duaya amin diyelim ki, sabi sübyanýn dualarý eþliðinde, bizim dualarýmýz da makbuller arasýndaki yerini alsýn.
CUMA 7 KASIM 2014
7
Seher vaktinde açýlan eller arasýna el verelim, aminlere dil verip, yüreklerimizi rahmet çeþmelerinin altýna tutarak, kalplerimizdeki manevi hastalýklarýn þifasýný dileyelim.
Dünyanýn dört bir yanýnda mazlum olan Müslümanlar için yakaran
gözyaþlarýna nefesimizi katýp, yürekten bir amin çekerek kurtuluþ dileyelim.
Cennet memleketimize kasteden düþmanlara fýrsat vermemesi için yakaralým Yüce Yaradanýmýz'a.
O mübarek çatý altýnda birlik ve dirliðimizin örneðini sergileyip, omuz
omuza durduðumuz, ismini dahi bilmediðimiz kardeþlerimiz için duacý olup,
derdine derman dileyelim, dileyelim ki gökte ve yerde bulunan melekler de
bizim derdimizin dermanýný dilesin Mevlamýz'dan.
"Keþke gitseydim" diyenlerden olmamak için, bu cennet sofrasýndan
mahrum kalýp ta can tende iken fýrsatý deðerlendiremeyenlerden olmamak
için, bu rahmet fýrtýnasýnýn içindeki yerimizi alalým.
Denetimli Serbestlik
hakkýnda bilgi aldýlar
EROL TAÞKAN
di.
l Genel Meclis Üyeleri, Denetimli Serbestlik faaliyetleri hakkýnda
bilgi aldý.
Ýlk olarak Aile ve
Engelliler Komisyon
Baþkaný Ünal Cevizci,
komisyon raporunu sunarken, Denetimli Serbestlik Müdürü Soydan
Çetinkaya da, kurumun
çalýþma prensipleri hakkýnda meclise bilgi ver-
Kasým ayýnýn dördüncü toplantýsý için bir
araya gelen meclis üyeleri, Özel Ýdare Tarýmsal
Hizmetler
Müdürlüðü'nün 2015 bütçesini
onayladý.
Tarýmsal Hizmetler
Þube Müdürü Hasan
Özüdoðru, 3 milyon 7
bin TL olan bütçenin alt
kalemleri konusunda,
meclise bilgi verdi.
Ý
Soydan Çetinkaya
Ünal Cevizci
Hasan Özüdoðru
‘Yeni bir kazaným daha saðladýk’
E
ðitim-Bir-Sen Üniversite Temsilcisi Mehmet Erol Çallý için 731,48.-TL); araþtýrma görevlisi, öðretim görevlisi,
maz, Eðitim-Bir-Sen’in toplu sözleþme masasýna taþýdýokutman, uzman, çevirici, eðitim ve öðretim planlamacýðý, toplu sözleþme müzakerelerinde gerekliliðini kabul ettirlarý kadrosunda bulunanlara yüzde 115’i oranýnda (2014
diði ve hazýrladýðý “Öðretim Elemanlarýnýn Mali Haklarý”
yýlý için 841,20.-TL) her ay yükseköðretim tazminatý öderaporunu YÖK Baþkaný ile birlikte kamuoyuna deklare ettinecektir. Bu tazminata hak kazanýlmasý ve ödenmesinde
ði akademisyene zam teklifinin Meclis Genel Kurulu’ndan
aylýklara iliþkin hükümler uygulanacaktýr.” dedi.
geçerek yasalaþtýðýný belirterek, “Eðitim-Bir-Sen, böylece
Öðretim elemanlarýnýn yurt içinde veya yurt dýþýnda
akademik personele zam konusunda da yeni bir kazaným dasonuçlandýrdýklarý proje, araþtýrma, yayýn, tasarým, sergi,
ha saðlanmýþ oldu.” dedi.
patent ile çalýþmalarýna yapýlan atýflar, bilim kurulu buluÜniversitelerde görev yapan öðretim üyeleri ile araþtýrnan uluslararasý düzeydeki toplantýlarda teblið sunma ve
ma görevlisi, öðretim görevlisi, okutmanlar, uzmanlar, çevialmýþ olduðu akademik ödülleri esas alýnarak yüz puan
rici, eðitim ve öðretim planlamacýlarýna yeni mali haklar geüzerinden yýllýk akademik teþvik puaný hesaplanacaðýný
tiren Yükseköðretim Personel Kanununda Deðiþiklik Yapýlbelirten Çalmaz, “Akademik teþvik puaný 30 ve üzerinde
masýna Dair Kanun Tasarýsýnýn, TBMM Genel Kurulu'nda
olanlardan (en yüksek brüt devlet memuru aylýðýnýn) prokabul edilerek kanunlaþtýðýný söyleyen Çalmaz, konuyla ilfesörler için %100’üne, doçentlere %90’ýna, yardýmcý doMehmet Erol Çalmaz
gili bir açýklama yaptý.
çentlere %80’ine, araþtýrma görevlilerine, öðretim görevlilerine, okutmanlara, uzmanlara, çeviricilere ve eðitim-öðretim planlaÇalmaz, “Söz konusu kanunla öðretim elemanlarý yönünden “yükmacýlarýna %70’ine, aldýklarý akademik teþvik puanýnýn yüze bölünmesi
seköðretim tazminatý” ve “akademik teþvik ödeneði” adý altýnda iki farksuretiyle bulunacak oranýn uygulanmasý suretiyle hesaplanan tutarda aylý ödeme kalemi getirilmektedir. Öðretim elemanlarýnýn mali durumlarýlýk akademik teþvik ödeneði verilecektir.” diye konuþtu.
nýn düzeltilmesi için yetkili sendika olarak Eðitim-Bir-Sen’in toplu sözleþme masasýna taþýdýðý, çerçevesinin çizilmesi noktasýnda rapor hazýrlaÇalmaz, açýklamasýna þunlarý da ekledi; “Eðitim-Bir-Sen olarak
dýðý, YÖK Baþkaný ile birlikte kamuoyuna deklare ettiði, Çalýþma ve
2014-2015 yýllarýný kapsayan 2. Dönem Toplu Sözleþme görüþmeleri esSosyal Güvenlik Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý yetkilileriyle defaatle gönasýnda, öðretim elemanlarý yönünden üniversite ödeneði oranlarýnda
rüþmeler yaptýðý ve KPDK’da baþat konu saydýðý akademisyene zam ko2014 yýlý için 100 puan, 2015 yýlý için de 100 puan olmak üzere artýþ saðnusu son olarak Baþbakan’a sunulmuþtu. Önceki haftalarda Eðitim-Birlanmasýný talep etmiþtik. 2014 yýlý katsayý rakamlarý çerçevesinde talep
Sen Genel Yönetim Kurulu üyelerinin, Meclis Plan ve Bütçe Komisyoedilen 100 puanlýk artýþ, Bakanlar Kurulu tasarýsýnda getirilen yükseköðnu üyeleriyle de görüþerek ve toplantýya katýlarak, tasarýnýn kapsamýnýn
retim tazminatýyla ayný tutardadýr, yani 731,48.-TL’ye karþýlýk gelmekgeniþletilmesini saðlamýþtý. Zam konusu Meclis Genel Kurulu’nda görütedir. Bu çerçevede Eðitim-Bir-Sen’in toplu sözleþme görüþmelerinde
þülerek kanunlaþtý. Buna göre, devlet memurlarý kanununa tabi en yükdile getirdiði talep, söz konusu kanunla karþýlanmýþ oldu. Eðitim-Birsek devlet memuru, ek gösterge dâhil brüt aylýk tutarýnýn profesör, doSen olarak, akademisyenlere zam konusunda emeði geçen herkese teçent ve yardýmcý doçent kadrosunda bulunanlara yüzde 100’ü (2014 yýþekkür ediyor, bir kazanýma daha imza atmýþ olmanýn mutluluðunu ya-
CHP Ýl Genel Meclis üyesi Satýlmýþ Kökcü, Laçin’nin Narlý Köyü
Büyükoluk Mevkii’nde tarihi kalýntý bulunduðunu bildirdi.
Narlý’da tarihi kalýntý
C
HP Ýl Genel Meclis üyesi
Satýlmýþ Kökcü, Laçin’nin Narlý
Köyü Büyükoluk Mevkii’nde tarihi
kalýntý bulunduðunu bildirdi.
Sondaj çalýþmalarý sýrasýnda,
mermerden yapýlma sütun baþlýðý
bulunduðunu anlatan Kökcü, tarihi
kalýntýnýn çýktýðý noktada, kilise
olabileceði düþüncesinin yaygýn
olduðunu belirterek, Turizm
Komisyonu’nun araþtýrma
yapmasýný istedi.
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil
Ýbrahim Kaya, yazýlý önergenin ilgili
komisyona havale edilmesini meclis
üyelerinin oyuna sunarak,
komisyona havale etti.
Ýl Genel Meclis Baþkaný Halil Ýbrahim Kaya, yazýlý önergenin ilgili komisyona havale
edilmesini meclis üyelerinin oyuna sunarak, komisyona havale etti.
8
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 6 KASIM 2014
Kýrsal nüfusun iþ saðlýðý ve güvenliði açýsýndan
durumu, sorunlar ve çözüm önerileri 2
A
B-15 ülkelerinde tarým, avcýlýk, ormancýlýk alanýnda
2000 yýlýnda ölümle sonuçlanan kaza oraný 100.000
çalýþanda 12.6'dýr. Ölümle sonuçlanmayan ancak 3 günden fazla iþe devam etmeyi engelleyen kaza oraný ise
100.000 çalýþanda 6.000'dir. Bu oranlar bazý endüstri dallarýndan yüksektir. Yine AB-15'de 1994-2002 yýllarýna ait
istatistiki verilere göre tarým ve balýkçýlýk sektöründe çalýþanlarýn %1.2'sinin iþ kazasýndan, %3.2'sinin meslek
hastalýðýndan kaynaklanan ve uzun süreden beri devam
eden saðlýk problemi veya sakatlýðý bulunmaktadýr (Anonim (c), 2009)
Türkiye'de 2006 yýlýnda kayýtlara geçen ve yasal iþlemleri tamamlanan iþ kazasý sayýsý 79.027'dir. Bu kazalarýn 674'ü tarým, hayvancýlýk, ormancýlýk, avcýlýk ve su
ürünleri meslek grubunda meydana gelmiþtir. Tespit edilen meslek hastalýðý kayýt sistemindeki açýklayýcý bilgi
yetersizliði nedeniyle de olmamýþtýr. Sektörde iþ kazasý
sonucu ayakta geçen geçici iþ göremezlik süresi 13.515
gün, hastanede yatakta geçen geçici iþ göremezlik süresi
628 gündür (Anonim, 2007). Ýþ kazalarý ve meslek hastalýklarý ile ilgili veriler Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan temin edilebilmektedir. Geliþmiþ ülkelerde iþ saðlýðý ve güvenliðine iliþkin alýnan onca tedbire raðmen sektörle ilgili rakamlarýn diðer pek çok sektörün üzerinde olmasýna
karþýn Türkiye'ye ait rakamlarýn bu kadar düþük olmasý,
ülkemizde Sosyal Güvenlik Kurumu'na kayýtlý ve tarým
sektöründe çalýþanlarýn sayýsýnýn azlýðýna ve kazalarýn tümünün bildirilmediðine ve meslek hastalýklarýnýn teþhis
edilmemesine baðlanabilir. Bu faktörler göz önüne alýndýðýnda Türkiye ile ilgili verilerin tam olarak gerçek rakamlarý içermediði söylenebilir.
Çalýþma koþullarý ile ilgili 3. Avrupa anketi 2000'e
göre; AB-15 ülkelerinde tarým ve balýkçýlýk sektöründe
çalýþanlarýn %40'ý iþ dolayýsýyla saðlýklarýnýn risk altýnda
olduðunu hissetmektedirler (Anonim (c), 2009). Çalýþma
esnasýnda yaþanýlan risk algýsý, bireyin sürekli stres altýnda kalmasýna yol açabilir (Keser, 2006). Çalýþanlarýn sürekli stres altýnda olmasý ise bir taraftan strese baðlý saðlýk problemlerinin ortaya çýkmasýna neden olurken, diðer
taraftan çalýþanýn motivasyonunu kaybetmesine, çabuk
yorulmasýna ve dikkatinin daðýlmasýna neden olmakta ve
iþ kazasýna uðrama ihtimalini artýrmaktadýr.
AB-15 ülkelerinde tarým ve balýkçýlýk sektöründe
çalýþanlarýn %15'i zamanlarýnýn yarýsýnda veya daha fazlasýnda tehlikeli cisimlerle çalýþmaktadýrlar ve bu oran sadece inþaat sektöründe daha yüksektir. Yine çalýþanlarýn
%30'u sektördeki risklerle ilgili olarak çok iyi bilgilendirildiklerini ifade etmiþlerdir. Bu oran bütün diðer sektörlerin altýndadýr (Anonim (c), 2009). Çalýþanlarýn karþý
karþýya olduklarý risklerle ve bu risklere karþý nasýl korunabilecekleri ile ilgili bilgi sahibi olmalarý meydana gelebilecek kazalarýn ve rahatsýzlýklarýn asgariye indirilmesi
açýsýndan büyük önem taþýmaktadýr.
AB-15 ülkelerinde tarým ve balýkçýlýk sektöründe
çalýþanlarýn %20'den fazlasý zamanlarýnýn en az yarýsýnda
gürültüye maruz kalmaktadýr (Anonim (d), 2009). Gürültülü ortamlarda çalýþanlarýn fiziksel saðlýk problemlerinin
yaný sýra ruhsal sýkýntýlar yaþadýklarý, daha yoðun kýzgýnlýk hali içine girdikleri ve bu davranýþlarýn iþ yaþamý dýþýna da taþýndýðý bilinmektedir (Keser, 2006).
Ayný ülkelerde çalýþanlarýn yaklaþýk %30'u çalýþma
zamanlarýnýn en az yarýsýnda titreþime, %60'ý zahmetli,
acý verici pozisyonlara maruz kalmaktadýrlar. Yaklaþýk
%50'si çalýþma zamanlarýnýn en az yarýsýnda aðýr yük taþýmakta, %50'den fazlasý tekrarlayan el hareketleri yapmaktadýrlar (Anonim (d), 2009).
Tarým ve inþaat sektöründe çalýþanlar bel rahatsýz-
lýklarý ile ilgili en fazla riske sahip
kündür. Bu konuda yeterli çalýþmaolan çalýþanlardýr. Tarým, ormancýlýk,
larýn yapýlabilmesi için gerekli kaybalýkçýlýk sektörleri üst kol ve bacaknaklar ayrýlmalý, iþ saðlýðý ve güvenlarla ilgili hastalýklar konusunda en
liði ile ilgili kurallara uyulmasý saðbüyük risk taþýyan sektörlerdir (Anolanmalý, tarýmsal üretimde bazý kimnim (e), 2009).
yasal maddelerin kullanýmý yasaklanmalý, kullanýmýna izin verilen
Yakýn bir araþtýrmada elde edikimyasallarýn ise kullanýmý minilen bulgulara göre AB'de çalýþanlarýn
mum düzeye indirilmeye çalýþýlmalý,
%16'sý riskli ürünlere elle dokunmakkimyasallarý kullananlar eðitilmeli,
ta ve %22'si toksik buhara maruz kalkoruyucu araç ve gereçlerin kullanýmaktadýr. Tehlikeli maddelere maruz
mý yaygýnlaþtýrýlmalýdýr.
kalmaktan kaynaklanan hastalýklarýn
maliyeti çok yüksektir. Örneðin; mesÜlkemizde bu sektörde çalýleki cilt hastalýklarýnýn maliyeti AB'de
þanlara yönelik iþ saðlýðý ve güvenliyýlda 600 milyon avrodur. Sadece
ði ile ilgili bazý kararlar Ýyi Tarým
2000 yýlýnda AB15'te 3 milyon iþgüUygulamalarý'nda (ÝTU) yer almaknü kaybý ile sonuçlanmýþtýr (Anonim
tadýr. ÝTU yönetmeliðine baðlý ola(g), 2009).
rak hazýrlanan eylem planýnda yer
alan 14 ana baþlýðýn biri (12.) Ýþçi
Tüm dünyada binlerce kimyasal
Orhan ÖZÇATALBAÞ
Saðlýðý, Güvenliði ve Haklarý baþlýmadde tarýmsal üretimde kullanýldýðý
Akdeniz Üniversitesi, Ziraat
ðýný taþýmaktadýr. Bu baþlýk altýnda
gibi yeni kimyasallar da kullanýma
Fakültesi, Tarým Ekonomisi Bölümü
risk deðerlendirmesi, eðitim, kurusunulmaya devam etmektedir. Kimluþ ve ekipmanlar, pestisit kullanýmý,
yasal maddelerin kullanýmý iþ saðlýðý
hijyen (saðlýk) ve haklar-gönenç kove güvenliði açýsýndan kaza ve hastanularýnda uyulmasý zorunlu 7 madde ile uyulmasý tavsiye
lýlara yakalanma riskini artýrmaktadýr. Özellikle ekonoedilen 8 madde bulunmaktadýr. Bunlarýn dýþýnda da yine
misi tarýma dayalý, gelir düzeyi ve eðitim seviyesi düþük
eylem planýnda yer alan toprak iþleme, organik gübre veolan, ücretsiz aile iþgücü kullanýmýnýn yaygýn olduðu az
ya kompost kullanýmý, kimyasallarýn seçimi, koruyucu
geliþmiþ ülkelerde pestisitlerden kaynaklanan hastalýklar
giysiler ve ekipmanlar, pestisitlerin depolanmasý, derim
ve ölümler geliþmiþ ülkelere göre daha ciddi boyutlardakonularýnda uyulmasý zorunlu olan veya tavsiye edilen
dýr. Çocuklar da, yetiþkinlere göre bu durumdan daha fazmaddelerin de iþ saðlýðý ve güvenliði ile yakýndan iliþkisi
la etkilenmektedirler.
bulunmaktadýr. Ýþ saðlýðý ve güvenliði konusunun ÝTU
Tarým sektöründe çocuk iþçiliði dünyanýn tüm böliçinde yer almasý sevindirici bir geliþmedir. Ancak
gelerinde görülmektedir. Örneðin, ABD cari nüfus araþÝTU'yu benimseyen ve ÝTU kapsamýnda üretim yapan katýrmasý verilerine göre, 1996 yýlýnda tarým alanýnda yaþlayýtlý iþletme sayýsý oldukça azdýr ve ÝTU'da yer alan iþ
rý 15-17 arasýnda deðiþen tahmini 300.000 çalýþanýn
saðlýðý ve güvenliði önlemleri yetersiz düzeydedir.
%75'i ücretli tarým iþçisi, %15'i baðýmsýz çalýþan ve
ÝTU'nun yaygýnlaþtýrýlmasý yönünde yapýlan çalýþmalara
%10'u ücretsiz aile iþçisi olarak görev yapmaktaydý
hýz kazandýrýlmasý, daha çok çalýþanýn bu konuda bilgi sa(Hurst, 2010). Tarým sektörü ABD'de 100.000 kiþi baþýna
hibi olmasýný, bilinçlenmesini saðlayacaktýr. ÝTU'da yer
en çok ölüm görülen sektörlerden biridir. Çiftliklerde yaalan güvenlik önlemlerinin artýrýlmasý, eksiklerin giderilþayan 19 yaþ altýndaki 2.000.000 çocuktan her yýl
mesi yönünde yapýlacak çalýþmalar, ÝTU'yu uygulayan iþ100.000 kadarý üretim ve çiftlikte yapýlan iþlerle baðlanletmeleri diðer iþletmelerden çok daha avantajlý konuma
týlý bir sebepten ötürü kazaya uðramaktadýr. (Uyan, 2008)
geçirecek, iþletmelerin çekiciliðini artýracaktýr.
Uluslararasý Sosyal Güvenlik Kuruluþu (ISSA) da
Tarým sektöründe çalýþanlar çalýþma koþullarýnýn
tarýmda ölen çocuklarýn 3'te 2'sinin 5 yaþýn altýnda olduolumsuz olmasýndan ve gelirlerinin düþük olmasýndan
ðunu ve en büyük ölüm sebebinin de araçlar olduðunu
dolayý çocuklarýnýn farklý mesleklere sahip olmasýný istebelirtmektedir. Sektörde çocuklarda ölümle sonuçlanan
mektedirler. Ayný sebeplerden dolayý çocuklar da baþka
kazalarýn diðer sebepleri ise, makine ve aksamlarý, suda
mesleklere yönelmektedirler ve zorunlu kaldýklarýnda aiboðulma, nefes yollarýnýn kapanmasý sonucu boðulma ve
lenin iþini devralmaktadýrlar. Ýþ saðlýðý ve güvenliði kohayvanlarla temastýr. Aileler ve çocuklar tarafýndan risknusunda yapýlacak çalýþmalar koþullarý iyileþtirerek, bilerin idrak edilememesi, yetersiz eðitim ve denetim, güreylerin gönüllü olarak bu alanda çalýþmasýna önemli katvenlik önlemleri alýnmamýþ oyun alanlarý kazaya sebebiký saðlayacaktýr.
yet veren etkenlerdir (Anonim(d),2009).
Ayrýca çocuk iþçiler konusu da önemli bir alandýr.
SONUÇ
Çünkü çocuk iþçilerin vücutlarý hala büyümekte, zihinleYukarýdaki açýklamalarda da ortaya koyulduðu gibi
ri ve kiþilikleri geliþmektedir, ayrýca henüz deneyimsiztarým sektörü iþ saðlýðý ve güvenliði açýsýndan acil önlemdirler ve tüm bu sebeplerden dolayý daha büyük bir risk
lerin alýnmasý gerektiði bir sektördür. Geliþmiþ ülkelerde
altýndadýrlar. Bu nedenle, iþyerinde saðlýk ve güvenliðin
alýnan önlemler çalýþanlarýn koþullarýnýn iyileþmesini
korunmasýna yönelik tedbirlerin olmamasý ya da yetersiz
saðlamakla birlikte, yine de sektörü en fazla risk taþýyan
olmasýnýn çocuk iþçiler üzerindeki etkisi çok daha yýkýcý
sektörler arasýnda yer almaktan kurtarmaya yetmemiþtir.
ve uzun süreli olabilmektedir. Çocuklarýn yaþadýðý duyÜlkemizde ise bu konuda tarým sektörüne yönelik önlemgusal ve psikolojik sorunlar, öðrenme problemleri, bunlaler yok denecek kadar azdýr. Üstelik bu sektörde yer alanrýn ilintili olduðu sosyal ve çevresel risk faktörleri, eðitilarýn sayýsý geliþmiþ ülkelerin oldukça üzerindedir. Sektömin reddedilmesi ve tüm bunlarýn topluma ve ülkelere
re yönelik atýlmasý gereken en büyük adým; iþ, sosyal gümaliyeti göz önünde bulundurulmalýdýr. Gelecekte saðvenlik ve iþ saðlýðý ve güvenliði ile ilgili mevzuatlarda
lýklý bir nesile sahip olmanýn yolu, tüm sektörlerde çocuk
deðiþikliðe gidilerek, tarým sektöründeki iþletmelerin ve
çalýþmasýnýn tamamen ortadan kaldýrýlmasýndan geçmekiþletmelerde çalýþan herkesin kapsama alýnmasýdýr.
tedir. Geleceðin güvencesi olarak düþünülen çocuklarýn
Ýþ kazasý ve meslek hastalýklarýný önlemek mümçalýþma hayatýnda yer almasý ve risklerden zarar görmesi,
kendimiz için saðlýksýz bir gelecek yaratmak anlamýna
gelmektedir ki bu büyük bir toplumsal sorundur. Dünya
Saðlýk Örgütü'nün saðlýðý sadece bir hastalýk ya da zafiyetin bulunmayýþý olarak deðil kiþinin fiziksel, zihinsel ve
sosyal anlamda tamamen iyi durumda olmasý olarak tanýmladýðý unutulmamalýdýr. (Hurst, 2010)
Sonuç olarak tüm dünyada olduðu gibi Türkiye'de
de iþ saðlýðý ve güvenliði bakýmýndan tarým sektöründe
çalýþan kýrsal nüfusun önemli sorunlarý bulunmaktadýr.
Geliþmiþ ülkelerde iþ saðlýðý ve güvenliði konusu oldukça geliþmiþtir ancak, geliþmekte olan ülkeler için ayný
þeyleri söylemek mümkün deðildir. Ülkemizde kýsa ve
orta vadede iþ saðlýðý ve güvenliði konusu daha fazla tartýþýlmaya adaydýr. Özellikle ÝTU konusundaki çalýþmalar
bu sürecin üretici lehine geliþmeler saðlamasýna yardýmcý olacaktýr.
KAYNAKÇA
Anonim, 2006. Sosyal Sigortalar ve Genel Saðlýk
Sigortasý Kanunu
Anonim, 2007. Ýstatistik Yýllýðý 2007, Sosyal Güvenlik Kurumu.
Anonim (a) 2009. Global Employment Trends January 2009, International Labour Organization, Ýsviçre.
Anonim(b), 2009. Rules of the Game, International
Labour Office, Ýsviçre
Anonim(c), 2009. Occupational Safety and Health
Administration, http://osha.europa.eu/en/sector/agriculture 03.11.2009
Anonim(d), 2009. Occupational Safety and Health
Administration, http://osha.europa.eu/en/sector/agriculture/facts_figures/children 03.11.2009
Anonim(e),2009. Occupational Safety and Health
Administration, http://osha.europa.eu/en/sector/agriculture/index_html/msds 03.11.2009
Anonim(f), 2009. Occupational Safety and Health
Administration, http://osha.europa.eu/en/sector/agriculture/index_html/workplace 03.11.2009
Anonim(g), 2009. Occupational Safety and Health
Administration, http://osha.europa.eu/en/sector/agriculture/index_html/ds 03.11.2009
Hurst,P., 2010. Tehlikeli Çocuk Ýþçiliði, http://osha.europa.eu/fop/turkey/tr/publications/oshayayin/cv_a_4_cocuk_isciligi.pdf
(17.01.2010)
Keser, Aþkýn, 2006. Çalýþma Yaþamýnda Motivasyon, Alfa Yayýncýlýk, Bursa.
Mashburn, D., Monaghan, P., Harder, A., Israel, G.,
Irany, T., 2009. Lessons Learned from a Camp Health Aide Safety Program for Farm Workers, Association for International Agricultural and Extension Education, Proceedings of the 25. Annual Meeting, Puerto Rico
Thirion, A., Macias, E.F., Hurley, J., Vermeylen, G.,
2007. Fourth Eoropean Working Conditions Survey, Ýrlanda.
Uyan, M.K. 2008. Tarýmsal Makinalarýn Kullanýmýnda Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði, http://www.isveguvenlik.com/diger-sektorler/ttarimsal-makinalarin-kullanimda-isci-sagligi-ve-is-guvenligi.html (14.11.2008)
(*) Bu bildiri Türkiye 9.Tarým Ekonomisi Kongresi Bildiri Kitabýnda (22-24 Eylül 2010, Þanlýurfa) yayýnlanmýþtýr.
(Son)
Pastýrma sýcaklarý
baþýnýzý aðrýtmasýn
K
Bedelli askerlik
için kesin karar
G
enelkurmay Baþkanlýðý’nýn
Baþbakan Ahmet Davutoðlu'na verdiði brifing sonrasý bedelli
askerlik düþüncesinin rafa kalktýðý
ifade edildi.
Baþbakan Davutoðlu’na önceki gün Genelkurmay Karargâhý’nda sunulan brifingin ayrýntýlarýna ulaþýldý.
Brifingde gündeme gelen konular þöyle sýralandý:
BEDELLÝ ASKERLÝK
Genelkurmay, askerlik sürelerinin kýsaltýlmasýnýn ardýndan,
özellikle 6 ay kýsa dönem askerlik
yükümlülerinin iç güvenliðe katkýsýnýn çok sýnýrlý olduðunu belirtti.
Bedelli askerlik uygulamalarýnýn
mali imkânlarý yetersiz kesimlerde
yarattýðý rahatsýzlýða ve bölgesel
geliþmelerin ortaya çýkardýðý güvenlik risklerine iþaret edildi. Karargâhýn olumsuz bakýþý karþýsýnda,
bedelli askerlik uygulamasý düþüncesinin kesinlikle rafa kaldýrýldýðý
ifade edildi.
SINIRLARA RADAR
Genelkurmay Plan ve Prensipler Baþkanlýðý, 2033 yýlýna kadar uygulamaya geçecek 27 modernizasyon projesi hakkýnda bilgi
verdi. Öncelikli proje olarak sýnýr
güvenliði üzerinde duruldu. Birinci
adým olarak Suriye ve Irak, ardýndan Ýran sýnýrý kalekol, sabit radar,
gözetleme ve acil alarm sistemleriyle donatýlacak.
YASAL GÜVENCE
Genelkurmay, terörle mücadele operasyonlarýnda görev alan
personelin yasal güvenceye kavuþturulmasý beklentisini 2 yýl önce
hükümete bildirmiþti. Bu beklenti
yinelendi. Askeri personelin sivil
mahkemede yargýlanmamasý, eðer
yargýlanacaksa da, orgeneraller
için Baþbakan, jandarma personeli
için Ýçiþleri Bakaný, diðer askeri
personel için Milli Savunma Bakaný izninin þart koþulmasý talep edildi.(Habertrük)
ýþ mevsiminin etkisini yavaþ yavaþ artýrdýðý düþünülürken, hava sýcaklýklarý yeniden deðiþkenlik göstermeye baþladý.
Memorial Þiþli Hastanesi Nöroloji Bölümü’nden Uz. Dr. Abdullah Özkardeþ, hava deðiþimlerinin baþ aðrýsý üzerindeki etkilerini
anlattý.
Havadaki basýnç deðiþikliði baþ aðrýsýný
tetikliyor
Hava þartlarý, baþ aðrýsýný ve migreni tetikleyen çevresel faktörden en önemlisi olarak
öne çýkmaktadýr. Basýnç, ýsý, nem ve rüzgar gibi tek bir hava özelliðinin ani deðiþimi veya
bu özelliklerinden birkaçýnýn birlikte ani deðiþimi aðrýyý baþlatabilir. Hava basýncýnda ani
düþme, bulutlarýn kalýnlaþmasý, nem artýþý, ýsýdaki deðiþimler ve rüzgarýn þiddetlenmesi, diðer hava özelliklerinden daha çok migren
ataklarýný tetiklemekte ve var olan aðrýyý kötüleþtirmektedir. Aksine yüksek hava basýncý ile
birlikte olan kuru bir hava ve parlak güneþ ýþýðý baþ aðrýsýný yatýþtýrabilmektedir.
RÜZGAR VE HAVASIZ ORTAMLARA DÝKKAT
Sýcak, ýlýk, çok kuru dað ve çöl rüzgarlarý, aðýz ve burun boþluðundaki ýslak yüzeyleri
kurutup, hava yollarýný uyardýðý için baþ aðrýsýna neden olabilmektedir. Atmosfere eklenen
ozon, karbonmonoksit ve diðer kimyasal maddelerle de baþ aðrýsý daha þiddetli bir hal alýr.
Ilýk ve sakin günlerde, kirlilikler havada toplanýr ve hareketsiz bulutlarda asýlý kalýr. Kimyasal maddeler baþ aðrýsýný direkt olarak tetikleyebilir veya karbonmonoksitin yaptýðý gibi,
kandaki oksijeni azaltarak dolaylý olarak baþ
aðrýsýna yol açabilir. Beynin düþük oksijen seviyesini hissetmesi ile kan desteðini devam ettirebilmek için kan damarlarýnda geniþleme
baþlar. Bu geniþleme ile beyinde basýnç artar
ve baþ aðrýsý oluþur.
Halk arasýnda aðrýyan eklemlerin, yaðmurun geliþine iþaret ettiðine inanýlýr. Aile büyüklerini dizlerini ovuþturup bir yandan da
“Dizlerim aðrýyor kesin yaðmur yaðacak” derken gözlemlemek mümkündür ki bu durum
aslýnda týbbi bir gerçeði iþaret etmektedir. Hava durumu, pek çok týbbi sorunu tetikleyebilir,
yakýnmalarý kötüleþtirebilir hatta bazý hastalarda ölüm riskini bile artýrabilir. Hava deðiþiklikleri astým, diyabet, kalp, artrit ve migren
hastalarýný etkileyebilmektedir.
HAYAT TEMPONUZU YAVAÞLATIN
Havadaki ani deðiþimlerin yaný sýra baþ
aðrýsýný tetikleyen baþka önemli faktörler de
bulunmaktadýr. Modern hayatýn temel bileþenleri haline gelen agresif kariyer planlarý, aþýrý
hýrs, telaþ ve günlük koþturmaca bunun bir boyutunu; alkol, nikotin ve kafein gibi maddelerin aþýrý tüketimi de bir diðer boyutunu oluþturmaktadýr. En yaygýn saðlýk problemlerinden biri olan baþ aðrýsý, kiþilerin sosyal hayatlarýný ve iþlerini de ciddi anlamda etkilemektedir.
Baþ aðrýlarý þu þekilde gruplandýrýlýr:
Gerilim tipi baþ aðrýsý: En yaygýn tiptir
ve esas olarak stres, yorgunluk, depresyon ve
sýkýntýlar nedeniyle oluþur.
Sinüs baþ aðrýsý: Sinüs enfeksiyonlarý neden olur.
Göze baðlý baþ aðrýsý: Uzun bir süre bir
þeye odaklanma sonucu oluþur.
Sekonder baþ aðrýsý: Baþka bir hastalýða
baðlý meydana gelir ( Örneðin tümörler)
Nevralji: Sinirlerin irritasyonu ile olan
baþ aðrýsý.
Aþýrý madde kullanýmýna baðlý baþ aðrýsý:
Alkol, nikotin ve kahve sýklýkla aðrýya yol
açar.
DOKTOR KONTROLÜNDE ÝLAÇ
Baþ aðrýsýndan yakýnan hastalarýn çoðu
reçetesiz satýlan aðrý kesicilere kolayca ulaþmakta ve doktora danýþmaksýzýn kendi kendini tedavi etmektedir. Baþ aðrýlarý önemsiz bir
durum olarak algýlanmamalýdýr. Doktor kontrolünde alýnmayan ilaçlar bir süre sonra etkisini tamamen kaybedecektir. Üstelik alýnan
ilaçlarla sürekli bastýrýlan baþ aðrýsýnýn çok
ciddi bir hastalýðýn ikaz bulgusu olabileceði de
unutulmamalýdýr.(Haber7)
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 6 KASIM 2014
9
Prof.Dr. Cüneyt Turan (Nöroþirurjiyen), 27 Temmuz 2014 ,Ýstanbul
"Bitki" ve "aðaç" kelimelerinin tekrar sayýsý ayný, 26.
"Ceza" kelimesi 117 kere yer alýrken, Kuran'ýn
temel prensiplerden olan "affetmek" ifadesi bu sayýnýn tam 2 katý kadar yani 234 kere tekrarlanýyor.
"De" kelimelerini saydýðýmýzda çýkan sonuç
332. "Dediler" kelimesini saydýðýmýzda da ayný rakamý görüyoruz.
"Dünya" kelimesi ve "ahiret" kelimesinin tekrarlanýþ sayýlarý da ayný, 115.
"Þeytan" kelimesi 88 kere geçiyor, "Melek" kelimesinin tekrar sayýsý da 88.
"Ýman" (tamlama almadan) kelimesi Kur'an boyunca 25 kere tekrarlanýr, "küfür" kelimesi de...
"Zekat" kelimesi 32 kere tekrarlanýrken, "bereket" kelimesinin tekrarlanýþ sayýsý da 32.
"Rahmet" kelimesi 79, "hidayet" kelimesi de 79
kere tekrarlanýr.
"Ýyiler (ebrar)" 6 kere, "facirler" ise tam yarýsý
kadar yani 3 kere geçer.
"Yaz-sýcak" kelimeleri ile "Kýþ-soðuk" kelimelerinin geçiþ sayýlarý da ayný, 5.
"Sizi (insaný) yarattý" ifadesi ve "kulluk" kelimesinin geçiþ sayýlarý da ayný, 16.
Þarap (hýmr)" ve "sarhoþluk (sekere)" kelimeleri
de ayný sayýda tekrarlanýr, 6.
"Zenginlik" 26 ve "fakirlik" ise yarýsý kadar, 13
kere geçer.
"Ýnsan" 65 kere geçer; insanýn yaratýlýþ safhalarýnýn sayýsýnýn toplamý da aynýdýr; insan-toprak-nutfeembriyo-bir çiðnemlik et-kemik…
Efendi efendi kendine gel bilim dünyasý;
Fen'den Matematiðe, Týp'tan Kimya'ya, Uzay bilminden astronomiye Kuran-ý Kerim'i kaynak gösteriyor,
bazý kendini Deist, Ateist diye yorumlayan akýldan,
izan'dan bihaber, fukara zihniyetlerin neredeyse çoban, okumamýþ(cahil) diye adlandýrma cüretinde bulunduðu Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimizin
hadislerini incelemeye deðer bulup Týp dünyasýna sayýsýz veriler kazandýrýyor ancak din kisvesi altýna bürünmüþ ucube zihniyetler, bazý zaviye, tekke, tarikat
ve dahil cemaatler cihad adý altýnda safsatalarla
mü'min, mü'mine olduðunu zannediyor. Horward,
Ottawa ve Leicester Üniversiteleri kayýp gezegen Sirius'u tarif eden Kuran-ý Kerimdeki Necm 9 ve 49.
Ayetlerini iþaret ederek kaynak gösteriyor, peki ya
NASA?... Uzaya fýrlattýðý uzay mekiðinin arkasýndan
devasa alevler çýkýyor, menziline ulaþana kadar her-
Bilim ile Din Baðý! 2
hangi bir ikmal yapmaksýzýn nasýl gidebildiði düþünüldüðünde devasa yakýt tankýnýn olabilme ihtimali
üzerinde dururuz deðil mi, ama doðrusu þu; uzay mekiðinin yakýt tanký sigara paketi büyüklüðünde ve sýkýþtýrýlmýþ gaz halindedir, pekâla NASA bunu nasýl
keþfetmiþ, elbette ki 14 asýr öncesinden çaða ýþýk tutan Kuran-ý Kerim ile… Space uzay sitesi: "Gökyüzü
konuþuyor" baþlýðý altýnda bir makale yayýnladý. Vircinya Üniversitesi öðretim üyelerinden Prof. Dr.
Mark Vaitel, kainatýn yaratýlýþýnýn ilk aþamasý sýrasýnda var olan gazýn birden bire sýkýþmasý sonucu ses titreþimlerini çýkardýðýný öne sürmüþtür. Kuran-ý Kerim
gök yüzünün ilk yaratýlýþýndan bahsederken bu keþif
hakkýnda bize þöyle anlatmaktadýr; "Sonra duman halinde olan göðe yöneldi, ona ve yer küreye isteyerek
veya istemeyerek, gelin, dedi, ikisi de isteyerek geldik
dediler. (Fussilet: 11). Bu Ayeti Kerime gökyüzünün
konuþtuðunu ve sakin ses titreþimini çýkardýðýný ve
yaratýcýsý olan Cenab-ý Zülcelal'i Velikram (c.c.)'ne
itaat ettiðini teyit etmektedir. Esasen Kuran-ý Kerim
anlaþýlmak istendiði sürece görünen o ki gayr-ý Müslim'lerin anlayarak bilimde çýðýr açabilmesine vesile
olabiliyor. Dinini an'anevi deðer yargýlarýyla yaþayan,
tabiri câizse körü körüne cemaatlere, þeyh'lere biat
eden toplumlar ancak saçla, sakalla, sarýkla, cübbe ve
çarþafla uðraþýr, bir arpa boyu kadar yol alamaz. Televizyon ekranlarýnda, isimlerinin önünde yer alan Profesör ünvanýna sahip ilim adamlarý yakýn tarihi anlatamazken ne hikmetse adeta Peygamber efendimiz ile
ayný dönem yaþamýþçasýna izleyenleri hipnoz etmiþ
þekilde anlatýmlarda bulunuyor, bunun karþýsýnda
kimse burada riya, mübalaða var demiyor…
Efenim, bilgilerinize naçizane araþtýrmalarým ve
evveliyatýna dayalý yoðun tespitlerim sonucunda arz
etmeye çalýþtýðým makalem içerisindeki, bilimsel olgularý okuduðunuzda inanýyorum ki Kuran-ý Kerim,
sadece duvarlarda asýlý duran, cenazelerde, mevlit'lerde okunmak içün ele alýnan, birilerinin yozlaþtýrarak,
korkutarak toplumdan uzaklaþtýrýp kendi tekelleri
doðrultusunda fetva mekanizmasý olarak kullandýðý
vasýta kitap sýfatýnda olmadýðýný görecektir, bilakis
yer küreden gök kubbeye kadar bilmin ve ilmin keþfettikçe detayýna ulaþamayacaðý tarifsiz dahiyane
Hakk kitaptýr. Cenab-ý Zülcelal'i Velikram ile bütünleþmek, ona yakýn olmak, hakikate ulaþmak isteniyorsa evvela ilk emir "Oku'makla" baþlanacaktýr, "çünkü
bilim insaný din'e, din ise Allah'a yaklaþtýrýr."…
zançlarýna kullanan kullara yapmakla meydana çýkar.
Ne ibadetin ve ibadethanenin, ne de beþeri iliþkilerdeki ahlakýn edep ve hayasý bulunmaz, sözlerdeki inanýþ
þekli öz ile bütünleþmeyeceðinden riyâ noktasýnda eksik imanla yaþam ideam edilmeye çalýþýlýr. Ýslam toplumlarý sömürülmeye müsait toplum olurken, yukarýda bilgilerinize arz ettiðim "gayr-ý Müslim batý dünyasýnýn Kuran-ý Kerim'i yaþam ve teklonoji hamlesinde
yol gösterici kaynak kitabý kabul ettiði sürece" bizler,
Bilim+Din, eþittir Allah'ý bulmamýz mümkün olamaz.
Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimizin ayakta
bevl (idrar) yapmama tavsiyelerini batý Týp dünyasý
kayda deðer bulup üzerinde klinik ve vaka araþtýrmalarý yaptýðýnda Prostat büyümesinin, CA'nýn en büyük
müsebbibi olduðunu keþfediyor, keza ayakta su içmenin zararlarýna vurgu yapan ayný peygamberin buradaki ifade ettiði zararýn ne olduðunu araþtýrdýklarýnda
þu anda týbbi olarak onu kaleme almaya kalksam sayfalarca bedenimize zararlý açýklayacaðým bilimsel hususlarý yine dinimizle uzaktan yakýndan alakasý olmayan, ancak Kitabullahý ve Hz.Muhammed Mustafa
(s.a.v)'mi kaynak olarak alan gayr-ý Müslim bilim camiasý ortaya koyuyor. Deðil midir ki her iki cihan serveri Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v.) efendimiz "Ýlim
Çin'de de olsa gidin alýn ve öðrenin" - "Korkutmayýn,
ürkütmeyin, zorlaþtýrmayýn, sevdirin" - "Ben var olan
güzel ahlaký tamamlamaya geldim.", buna benzer sahih onlarca Hadis-i Þerif'i örnek yazabilirim. Kardeþlerim, 13 yaþýndaki bilme ve ilme aç yeðenim Ahmet
Bircis Aydýn kalkýp; Bilim Ýnsaný Din'e, Din ise Allah'a yaklaþtýrýr ! diyebilme donanýmýna, idrak-i meal'ine ulaþmýþsa, toplumun üstünkörü inanýþýnýn mazereti olabilir mi? Yalnýzca Cenab-ý Zülcelal'i Velikram (c.c.)'nün hikmetine sual olunmaz, kendisine sorgulanmadan tam bir teslimiyet ile tevekkül edilir, ancak Kuran-ý Kerim'in içeriðinin þüphe zanný ile deðil,
bilakis anlatmak istediðinin sorgusu yapýlmadan
þeyh'lere, tarikatlere teslim olup kurtuluþu aramanýn
sorgusu yapýlmayacaðý düþünülüyorsa iþte gaflette
delalette burada baþlar… Býrakýn Allah'ýn cennetini
kazanarak mücadele yapmayý, cehenneminden korkarak kýl yumaðý haline dönüp cübbelere sarýklara bürünmeyi, ya da namahremmiþ diye çarþaflara girmeyi?... Evvela Hak-Hukuk-Nizam-Ýntizam nedir, Allah-ý Zülcelal Kuran-ý Kerim'de ne diyor onlarý görev
edinin ki elin gayr-ý Müslim eþref-i mahluk'u uzaya
çýkarken vay be demeyin…
Üstünkörü bir inanýþýn yansýmalarý ancak cehalet, kavga, saldýrý, terörizm, boyun eðme, biat etme,
teslimiyeti Hakk'a deðil, bilakis Hakk'ý dünyevi ka-
Unutmayýn ki saðlýklý doðan her beden 100 milyar Nöron hücresi ile doðar, trilyonlarca baðlantý aðýna sahip olur, kendini geliþtirdikçe 100 milyar Nöron'lar trilyonlara, baðlantý aðlarý ise katrilyonlara ula-
Üstünkörü Ýnanmak!
Mavi Marmara
için skandal karar
U
luslararasý Ceza
Mahkemesi, savaþ suçunu
makul bulmakla birlikte, suçun
mahkemenin görev alanýna
girecek aðýrlýkta olmadýðýna
hükmetti.
Reuters'ýn özel haberine
göre, Uluslararasý Ceza
Mahkemesi (UCM) savcýlarý
Ýsrail'in Gazze'ye yardým
götüren Mavi Marmara
gemisine yönelik saldýrýsýný
kovuþturmaya gerek olmadýðýna
karar verdi.
Saldýrýda yakýnlarýný
kaybedenlerin baþvurusunda,
Ýsrail'in savaþ suçu iþlediði
savunulmuþ ve Ýsrail Baþbakaný,
Milli Savunma Bakaný, Deniz
Kuvvetleri Komutaný ve
Genelkurmay Baþkaný baþta
olmak üzere sorumlularýn
yargýlanmasý talep edilmiþti.
Baþvuruyu inceleyen
savcýlar, Ýsrail askerlerinin savaþ
suçu iþlediði suçlamasýnýn
makul gerekçelere dayandýðýna,
ancak söz konusu suçun
mahkemenin görev alanýna
girecek aðýrlýkta olmadýðýna
hükmetti.(Haber7)
Türkiye’ye ucuz
gaz müjdesi
I
rak gazý 2017 yýlýnda
Türkiye'ye gelmesi bekleniyor.
Yýllýk 30 milyar metreküp gazla
Türkiye'nin enerji faturasý yarý
yarýya düþecek.
Türkiye enerjide alanýnda
önemli anlaþmalara imza
atarken, ucuz Erbil gazý için
süreç netleþti. Irak Kürt
yönetimi, yapýlan anlaþma
gereðince Erbil doðalgazýný
Türkiye'ye yüzde 50 daha ucuza
verecek.
2017 yýlýnda Türkiye'ye
gelmesi beklenen doðalgazýn
kapasite artýþýnýn yaný sýra
öngörülen tarihten önce gelmesi
bekleniyor. Bölgesel Kürt
Yönetimi Ýmar ve Kalkýnma
Bakaný Derbas Resul, Türkiye
ile 50 yýllýk gaz ve petrol
anlaþmasý yapýldýðýný belirterek,
"Tüm süreçler Irak Anayasasý'na
uygun olarak iþliyor. 2017 yýlýna
kadar gazýn getirilmesi
öngörülüyor. Bizim iç
tüketimimizde fazlalýk
olduðunda bunu Türkiye'ye
verebiliriz" dedi. Doðalgaz
fiyatýnýnTürkiye'nin bugün ithal
ettiði rakamlardan yaklaþýk
yüzde 50 oranýnda daha ucuz
olmasý bekleniyor. Yetkililer, gaz
anlaþmasýndaki fiyatýn
Türkiye'nin Azerbaycan, Ýran,
Rusya'dan aldýðý gaz fiyatýndan
düþük olduðunu belirtiyor.
Anlaþma kapsamýnda, iç
tüketimin yüzde 40'ýna denk
gelen 20- 30 milyar metreküplük
doðalgaz Türkiye'ye gelecek.
Kuzey Irak gazý öncelikle iç
piyasada kullanýlacak.
Yüz Milyar Nöron hücresi!
þýr, netice de Bilim insaný Din'e, Din ise Allah'a yaklaþtýrýr. Þeriatmýþ, Emevinin kanlý kurucusu Muaviye
bin Ebu Sufyan'ýn uygulamalarýnýn örneðiymiþ, softa,
molla, eþkýya, terör, dünyevi ve nefsi çýkarlar uðruna
susmakmýþ olmaz.
Müslüman zekidir, çeviktir, haksýzlýða susmaz,
eþkýyalýk yapmaz, Allah'ý da bilir Kuran-ý da, doðruyu
ayýrt ettiði gibi tam bir kadercilik yerine yarýn Cenabý Zülcelal'i Velikram'ýn huzurunda yevmil mahþerde;
Yarabbi sen isteseydin beni günahlardan nehy'edebilirdin demeyelim diye irade-i cüzziyenin idraký içerisinde olur. Günümüzde hepimizin acý bir þekilde tanýk olduðu insanlýk katliamýna, þuurlu Ýslam topluluðu olunmuþ olsaydý asla þahit olmazdýk, çünkü bilinirdi ki Ýslam dünyasý þuurlu, zulme karþý kavimdir dolayýsýyla bu onlarýn yok oluþu olurdu.
Maksadým savaþ tamtamlarý çalarcasýna galeyan
yazýlarý yazmak deðil bilakis haksýzlýkta birlik olunmanýn davetidir, birlikten kuvvet doðar kuvvet!…
Gösteriþ, riya içerisinde, þuurundan mahrum inançla
gidilen Hac ve Umre'nin Kudüs'te bulunan HaKotel
HaMa'araviye gitmekten farký yoktur, ancak Yahudi
ve Hristiyan dünyasýnýn esaretine kölelik içün biat etmiþ Araplara para kazandýrmýþ olursunuz. "Bana bir
harf öðretenin 40 yýl kölesi olurum." diyen büyük
alim Hz.Ali (r.a.)'nin sözü nerede, ya yukarýda kaleme
aldýðým Peygamber efendimizin 14 asýr önce Hidyorafi, Oþinografi ve Harita bilmi olmadan Arap yarýmadasýndan iþaret ettiði, Çin?...
Bilim Ýslam Alemine Hakim Olmalý!
Hey gidi dünya hey, yazýkki keþke þeytanýn vesvesesidir lakin sözde Ýslam topluluðunun da en çok
yaþadýðý ve telaffuz ettiði husustur… Þuur ver Ya
Rabbi, "bilmin tüm Ýslam alemine hakim olmasý"
niyâz'ý ile yazýmý burada noktalýyor, surç-i lisaným olmuþsa engin teveccühünüze sýðýnarak tüm kalbimle
sevgi ve hürmetlerimi bildiriyorum. Makalemde emeði olan, canlý kaynaðým, bilmi ve ilmine tam bir teslimiyet içerisinde güvendiðim, tecrübelerinden, leb-i
derya bilgi, birikimlerinden istifade ettiðim, yolumun
ýþýðý, babam ve hocam, saygýdeðer meslektaþým
Prof.Dr.Ýsmail Hakký Aydýn'a en derin hürmetlerimi
ve baðlýlýðýmý bildirir, sevgili torunlarý, benim de kýymetli yeðenim Ahmet Bircis Aydýn'a da makalemin
ana konu baþlýðýna ýþýk olan sözü için de teþekkür
eder, baþarýsýnýn, bilminin daim olmasýný dileyerek
gözlerinden öperim.
Yararlanýlan Kaynak: Prof.Dr.Ýsmail Hakký Aydýn (Nöroþirurjiyen)
Öðretmenlere ders
ücreti müjdesi
M
illi Eðitim Bakanlýðý dershanelerin
kapanma sürecinde öðrencilerin ek ders
ihtiyacýný ücretsiz karþýlýyor.
Türkiye genelinde 2.5, Ýstanbul’da 1
milyon öðrenci kurs talep etti ve 100 bin
öðretmen görevlendirildi.
Milli Eðitim Bakanlýðý, dershanelerin
kapanma sürecine girmesiyle ortaya çýkan
takviye ders ihtiyacýný karþýlamak için
ortaokul, liselerde eðitim gören ve mezun
çocuklarý kapsayan bir genelge yayýnladý.
Genelge doðrultusunda eðitime devam eden
çocuklar okullarýnda, mezun olanlar içinse
halk eðitim merkezlerinde takviye kurslarý
açýldý. Okul öncesi ve ilkokul öðrencileri ise
takviye dersleri çocuk kulüplerinde alabilecek.
AVCI: DERS SAATÝ ÜCRETÝ
ARTACAK
Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý, okullarda açýlan takviye kurslarýna 2 milyon 5 bin
öðrencinin müracaat ettiðini bildirdi. Avcý,
100 bine yakýn öðretmen tarafýndan verildiðini kaydetti. Bakan Avcý, "Öðretmenlerimizin
bu kurslara gösterdikleri ilgiye müteþekkiriz.
Ama ücretleri yeterli bulmuyoruz. Bu nedenle Maliye Bakanlýðý ile görüþtük. Ders saati
olarak 9 lira 45 kuruþ ödeniyor. Biz onu hiç
olmazsa 2 katýna çýkarýlmasýný talep ettik.
Öðretmenlerimizin fedakarlýðýna biz de
küçük de olsa bir katkýda bulunmak için böyle
bir düzenleme yapacaðýz" þeklinde konuþtu.
EN ÇOK MATEMATÝK TALEP
EDÝLDÝ
Bu yýl sadece Ýstanbul'da 1 milyon
öðrenci kurs talep etti. Toplamda 21 bin 382
kurs açýlýrken, ilk sýrayý 3 bin 883 kursla
matematik aldý. Bakanlýk bünyesindeki Halk
Eðitim Merkezlerinde 21 bin 382 kurs açýldý.
1 milyon öðrenciden 196 bin 821'i matematik,
120 bin 819'u Ýngilizce, 110 bin 470'i Türkçe,
70 bin 356'sý Sosyal Bilgiler, 60 bin 388'i ise
Fen dersini istedi.(Haber7)
Akaryakýt fiyatlarý
Avrupa ayarýnda olacak
A
karyakýta getirilecek yeni düzenleme ile fiyatlar Ýngiltere, Fransa, Almanya ve Ýtalya'daki piyasa oranlarýna
göre ayarlanacak.
Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu
Baþkaný (EPDK) Mustafa Yýlmaz, akaryakýt fiyat oluþumunda belirledikleri yeni metodolojiye iliþkin, daðýtým þirketleri
ve bayilerin bundan sonra akaryakýt fiyatlarý ve kar marjlarýný Avrupa'daki serbest piyasayý baz alarak oluþturmalarý
gerekeceðini belirtti.
ALMANYA VE ÝNGÝLTERE'YE GÖRE AYARLANACAK
Yýlmaz, yaptýðý açýklamada, akaryakýt fiyat oluþumuna dair alýnan karar
sayesinde, hem tüketici hem de daðýtým
þirketleri ve bayiler açýsýndan daha sað-
lýklý bir piyasanýn oluþacaðýný dile getirerek, yerli ve yabancý daðýtým þirketi ve
bayilerin bir yere yatýrým yaparken kar
marjlarý ve satýþ fiyatlarýný Ýngiltere,
Fransa, Almanya ve Ýtalya'daki piyasa
oranlarýna göre ayarlamalarý gerektiðini
ifade etti.
''BÝZE TEÞEKKÜR EDECEKLER''
Akaryakýt sektöründe piyasanýn
önünü görememesinden kaynaklý yapýsal
problemlerin önüne geçmek için bu düzenlemeyi yaptýklarýný anlatan Yýlmaz,
"Sektör lehine alýnan bu karar sayesinde
önümüzdeki yýllarda daðýtým þirketleri ve
bayiler bu düzenlemeyi daha iyi yorumlayacak ve bize teþekkür edecekler" dedi.(Haber7)
10 CUMA
www.corumhakimiyet.net
7 KASIM 2014
Sarýaslan’lardan Muharrem Ayý geleneði
Çorum’un renkleri Ünal
Yem’in sofrasýnda buluþtu
Din görevlilerinin Kuran ve mevlid okuduðu programda duayý Dede Arif Sarýaslan yaptý.
Haydar Sarýaslan ve oðullarý tarafýndan organize edilen ‘Aþure Yemeði’ dün gerçekleþti.
Yemeðe katýlan protokol mensuplarý, yapýlan duaya eþlik ettiler.
Mevlid-i þerifle baþlayan program dualarla sona erdi.
Ýkramlar öncesinde sunulan Kuran ziyafetinin ardýndan dualar edildi.
Aþure
yemeðinde
yapýlan
dualarda
birlik ve
beraberlik
mesajlarý
verildi.
RECEP MEBET
Ünal Yem
Limited Þirketi
Yönetim Kurulu
Baþkaný Haydar
Sarýaslan ve oðullarý
tarafýndan organize
edilen ‘Aþure
Yemeði’ dün
gerçekleþti.
Muharrem Ayý
nedeniyle
düzenlenen
geleneksel yemeðe,
Muharrem ve Murat
Sarýaslan kardeþler
evsahipliði yaptý.
Alis Eðlence
Merkezi’nde
düzenlenen yemeðe
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül,
Çorum Ticaret ve
Sanayi Odasý
Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal,
Çorum Ticaret
Borsasý Baþkaný Ali
Bektaþ, bazý daire
müdürleri, siyasi
parti ve sivil toplum
kuruluþu temsilcileri,
sanayici ve
iþadamlarý, Ünal
Yem yönetici ve
çalýþanlarý ile çok
sayýda davetli katýldý.
Kuran-ý Kerim
tilaveti ve mevlid-i
þerif okunmasýyla
baþlayan programa
katýlan Esnafevler
Camii Ýmam Hatibi
Nihat Seven ve
Müezzin Mesut
Þentürk ilahi ve
kasideler seslendirdi.
Dede Arif
Sarýaslan’ýn yaptýðý
duanýn ardýndan
katýlýmcýlara aþure
aþý ve yemek ikram
edildi. Program,
yapýlan ikramlarýn
ardýndan sona erdi.
Muharrem Ayý nedeniyle düzenlenen geleneksel yemeðe, Muharrem ve Murat Sarýaslan kardeþler evsahipliði yaptý.
Alis Eðlence Merkezi’nde düzenlenen yemeðe Çorum’un farklý kesimlerinden çok sayýda davetli katýldý.
Akþemsettin Camii
tezyinatý sürüyor
RECEP MEBET
Çorum
Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü
önceki gün Akþemsettin
Camii Yaptýrma ve Yaþatma Derneði’ni ziyaret etti.
Devam eden tezyinat
çalýþmalarýný yerinde inceleyen Baþkan Külcü,
beraberindeki heyetle birlikte caminin bölümlerini
gezdi.
Akþemsettin Camii
Derneði Baþkaný Celal
Alegöz’ün ev sahipliðindeki ziyarette yüklenici
firma temsilcileri ile bazý
dernek yöneticileri de hazýr bulundu.
Ýncelemeler sýrasýnda Dernek yöneticileri ve
yüklenici firma yetkililerinden bilgi alan Muzaffer Külcü, inþaa çalýþmalarýnýn hýz kesmeden devam edeceðini kaydetti.
Dernek Baþkaný Celal Alegöz, Baþkan Külcü’ye bilgiler verdi.
HAYIRSEVERLERE ÇAÐRI
Akþemsettin Camii
Yaptýrma ve Yaþatma
Derneði Baþkaný Celal
Alegöz, Türkiye Diyanet
Vakfý ve hayýrseverlerin
katkýlarý ile yapýmýna
Külcü, beraberindeki heyetle cami inþaatýný gezdi.
baþlanan caminin Çorum
Belediyesi tarafýndan tamamlanacaðýný hatýrlattý.
Alegöz, “Taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi için hayýrseverlerin desteðini bekliyoruz” dedi.
‘Meydan
Camii’
adýyla yapýmýna baþlanan
ve ‘Akþemsettin Camii’
adýný alan mâbedin inþaa
çalýþmalarý hakkýnda bilgiler veren Celal Alegöz,
cenaze namazý alaný düzenlemesi ile abdesthane
ve tuvaletlerin yapýmýnýn
ardýndan tezyinat çalýþmalarýna geçildiðini söyCaminin bölümlerini gezen Külcü, yetkililerden bilgi aldý.
ledi.
Cami içi ve dýþýndaki çalýþmalarýn hýzla devam ettiðini anlatan Alegöz, açýklamalarýný þöyle
sürdürdü:
“Çorumlu hayýrseverlerin desteði ile camimizin inþaasýnda önemli
bir aþamaya geldik. Gövde, kubbe ve minarelerin
inþaasýnýn ardýndan iç dekorasyon çalýþmalarýna
baþladýk. Geçmiþte yapýlan taþ iþçiliðinden kaynaklanan borcun ödenmesi için hayýrseverlerin
desteðini bekliyoruz.
Akþemsettin Camii
inþaatýna baðýþta bulunmak isteyenler Farabi
Caddesi’ndeki camii inþaatý altýnda bulunan Dernek Büromuza baþvurabilir, 224 98 06, 0537 471
Baþkan Külcü, devam eden tezyinat çalýþmalarýný inceledi.
50 47 ve 0542 487 72 47
Bugüne kadar Akþemsettin Camii inþaatýna
numaralý telefonlarýmýzdan detaylý bilgi alabilirler.
katkýda bulunan ve yardýmlarýný esirgemeyen haNakdi yardým dýþýnda inþaat malzemesi olayýrseverlere teþekkür ediyor, baðýþlarýnýn devamýrak ayni yardýmda bulunmak isteyenlerin öncelikný bekliyoruz.”
le Derneðimizle irtibata geçmelerini rica ediyoruz.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 7 KASIM 2014
11
Ovasaraylý gençler
askere uðurlandý
RECEP MEBET
Ovasaray Köyü Derneði, Köy Muhtarlýðýyla ortak etkinlik düzenledi.
Askere gidecek gençlere Ýkinci Bahar Lokantasý’nda veda yemeði verildi.
1994/4 tertip er olarak askere gidecek 9 genç için Ovasaray’da merasim düzenlendi.
Anadolu’nun
kültürel deðerleri
arasýnda yer alan asker
uðurlama geleneði
Çorum’da tüm canlýlýðý
ile yaþatýlýyor.
Ovasaray Köyü
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði
tarafýndan düzenlenen
asker uðurlama
merasimi geçtiðimiz
günlerde yapýldý.
Köy muhtarlýðýnýn
katkýlarýyla organize
edilen program
çerçevesinde 1994/4
tertip er olarak askere
gidecek 9 genç için
Ovasaray’da merasim
düzenlendi.
Geçtiðimiz Pazar
günü öðle namazýný
müteakiben cami
önünde toplanan
gençler, Türk
bayraklarýyla köyü
dolaþarak helallik
istediler.
Kabir
ziyaretlerinde de
bulunan gençler,
Dörtlüle Çeþmesi’nde
dua ettiler. Çorum
Belediyesi Mezarlýklar
Müdürü Haþim Avcý’nýn
yaptýðý duanýn ardýndan
yakýnlarý ile vedalaþan
gençler, duygusal anlar
yaþadýlar.
Asker uðurlama
programý dahilinde
ayrýca geçtiðimiz
Pazartesi günü Ýkinci
Bahar Lokantasý’nda
veda yemeði verildi.
Ovasaray Köyü
Muhtarý Ýrfan Berçin,
Belediye Birim Müdürü
Haþim Avcý, Ovasaray
Derneði Baþkaný Orhan
Çýtak ve bazý
iþadamlarýnýn da
katýldýðý yemeðin
ardýndan hatýra fotoðrafý
çektiren mehmetçikler
dualarla birliklerine
uðurlandýlar.
Binyapý çalýþanlarýna
iþ güvenliði semineri
Anadolu’nun kültürel deðerleri arasýnda yer alan asker uðurlama geleneði Çorum’da tüm canlýlýðý ile yaþatýlýyor.
‘Çorum’dan dünyaya
hayýr köprüsü kurduk’
RECEP MEBET
Deniz Feneri
Derneði Çorum
gönüllüleri, Vali
Yardýmcýsý Adem
Saçan’ý
makamýnda ziyaret
ettiler.
Geçtiðimiz
Salý günü
gerçekleþen
ziyarete Deniz
Feneri Derneði
Gönüllü
Koordinatörü
Yasemin Eyvazlý
ile Seyhan Eren,
Arife Sevgülü,
Þahinur Divarcý,
Nermin Düvenci
ve Hülya Çýtak
katýldý.
‘Yüzyýlýn Ýyilik
Hareketi’ sloganýyla
faaliyet gösteren
Deniz Feneri
Derneði’nin
Çorum’daki yardým
çalýþmalarý hakkýnda
bilgiler veren Yasemin
Eyvazlý, hayýrseverler
ile ihtiyaç sahipleri
arasýnda köprü
Eyvazlý, hayýrseverler ile ihtiyaç sahipleri arasýnda köprü oluþturduklarýný söyledi.
oluþturduklarýný
kaydetti. Eyvazlý, ‘Su
Hayattýr’ sloganýyla
baþlattýklarý kampanya
ile Afrika baþta olmak
üzere dünyanýn dört
bir yanýnda su sýkýntýsý
yaþayan insanlara
yardým ulaþtýrdýklarýný
açýkladý.
Çorum Vali
Yardýmcýlýðý görevine
atanan Adem Saçan’ý
tebrik eden Eyvazlý,
‘hayýrlý olsun’
dileklerini ileterek
baþarýlar diledi.
Ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getiren Vali
Yardýmcýsý Saçan ise
Sosyal Yardýmlaþma
ve Dayanýþma Vakfý
aracýlýðýyla
Çorum’daki ihtiyaç
sahiplerine yardým eli
uzattýklarýný belirterek
sivil toplum
kuruluþlarýnýn bu
alandaki çalýþmalarýný
takdirle
karþýladýklarýný ifade
etti.
RECEP MEBET
Binyapý Yapý Malzemeleri çalýþanlarýna iþ saðlýðý ve güvenliði semineri verildi.
Düzenlenen seminerde konuyla ilgili açýklamalarda bulunuldu.
Binyapý Yapý Malzemeleri çalýþanlarýna
yönelik olarak düzenlenen ‘Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði’ semineri önceki
akþam gerçekleþti.
Ýþgüsa Ýþ Güvenliði
Uzmaný Ýsmail Görücü’nün eðitimci olarak
görev aldýðý seminere
Binyapý yetkililerinden
Orbay Güloðlu ve Mustafa Yaþar da katýldý.
Karakeçili Mahallesi Karakeçili Sokak eski
Kültür Sitesi arkasý numara 49’da gerçekleþen
seminerde konuþan Ýsmail Görücü, slayt gösterisi eþliðindeki sunumunda iþ güvenliði ve
saðlýðý konusunda bilgiler verdi.
Programla
ilgili
açýklama yapan Orbay
Güloðlu ise iþ güvenliðine büyük önem verdiklerini belirterek çalýþanlarýný bu hususta bilgilendirip saha uygulamalarýný da itinayla gerçekleþtirdiklerini kaydetti.
Eðitim semineri,
yapýlan konuþma ve sunumlarýn ardýndan sorucevap bölümüyle sona
erdi.
Deniz Feneri Derneði Çorum gönüllüleri, Vali Yardýmcýsý Adem Saçan’ý makamýnda ziyaret ettiler.
Nesibhan Sinanoðlu hayatýný kaybetti
RECEP MEBET
Ýstanbul 29 Mayýs Üniversitesi Uluslararasý
Ýslam ve Din Bilimleri Fakültesi Dekaný hemþehrimiz
Prof. Dr. Mustafa Sinanoðlu’nun annesi Nesibhan
Sinanoðlu (84) vefat etti.
Prof. Dr. Ahmet Lütfi Kazancý’nýn damadý
Mustafa Sinanoðlu ile Ýþ Bankasý çalýþanlarýndan
Hamit Sinanoðlu’nun annesi Nesibhan Sinanoðlu,
geçirdiði rahatsýzlýk sonucu yaþamýný yitirdi.
Merhumenin cenazesi dün ikindi namazýný
müteakiben Ulucamii’de kýlýnan cenaze namazýnýn
ardýndan Hýdýrlýk Mezarlýðý’nda topraða verildi.
HAKÝMÝYET, Nesibhan Sinanoðlu’na Allah'tan
rahmet, kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
12 CUMA 7 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
BENÝM YERÝME SENÝ GÖTÜRÜR
Hoca Nasreddin ölüm döþeðindeymiþ. Karýsýný çaðýrmýþ.
- Haným en güzel elbiselerini giy, iyice kokular sürün, tak
takýþtýr yanýma gel otur.
- Ayol hoca delirdin mi sen. Bu durumdayken ben nasýl
süslenirim?
- Ýyi ya Azrail gelince belki beðenip benim yerime seni götürür.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 6 KASIM 2014
Yüzleþmek
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:14 MUHARREM: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:25 Teþrin-i Evvel1430 Hýzýr:186
2014
7
KASIM
Anayasa'nýn halk oyu ile kabûlü
(1982) - Hýzýr (Yaz) günleri sonu Gümrü'nün fethi (1920)
.:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.41
06.09
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.31 AKÞAM 16.41
14.14 YATSI
18.02
Cuma namazýndan sonra, Ýhlâs ve
iki Kul eûzüyü 7 defa okuyaný,
Allahü teâlâ, öbür Cumaya kadar
kötülüklerden korur. Hadîs-i þerîf
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝLTELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
NÖBETÇÝ ECZANELER
BÝLGE ECZANESÝ
BÝLGE KAKAÇ
BAHABEY CAD. NO:34/A AK BANK YANI
212 05 55
OYA ECZANESÝ
OYA MALATYALI
GAZÝ CAD. 53/A VERGÝ DAÝRESÝ
KARÞISI
213 88 16
"Ýnsan yaptýklarýndan ibarettir" Yüzleþmek, üstlenmekten ötedir.
Jean Paul Sartre
Maðdur olanlara sizce adaletin anlamý
Serbest Kürsü
nedir diye sorabilmektir.
Ýnsana, kendimize duyduðumuz
Özgür Karakaya
saygýnýn gereðidir yüzleþmek. BireyNasýl bir toplumda yaþamak [email protected]
sel ya da toplumsal hatalarla yüz yüze
diðimiz ve nasýl bir ortak gelecek kurgelmektir. Hatanýn üzerinde düþünmak isteðini de içinde barýndýrýr.
mektir.
Çaðdaþ, demokratik deðerlerle birarada olabilÖzeleþtiri ve deðiþim zincirinin de ilk halkasýdýr.
mek icin geçmiþle yüzleþmek gereklidir.
Kendi kendine hesap sorma eylemidir.
Bunun yapýlmasý için de geçmiþin tüm yönleriyKorkulara da meydan okumaktýr. Olaylarýn farle açýða çýkartýlmasý ve barýþ içinde bir arada yaþankýna vararak iyice anlayabilmektir.Ýnsanýn dönüp kenmasý içinde gereklidir.
dine bakabilmesidir.
Yüzleþme, gurur kýrýcý bir mesele gibi algýlanaGeçmiþe dönüp onu sorgulama ve tekrar gözden
bilmektedir . Oysa ki, vicdanlarýn diliyle gerçekleþen
geçirmektir. Geleceði ön görüp "nereye gidiyoruz?"
bir süreçtir.
diye durup düþünebilmektir.
Üzücü olaylarýn tekrar etmesine de engel olmakKiþinin, siyasal gücün, ideolojik topluluðun ya
týr. Hatýrlamak ve onlardan bugünümüz ve yarýnlar
da bütün bir toplumun kendine ayna tutmasýdýr.
icin ders çýkarabilmektir.
O aynada gördüðü suretten korkmadan, aynayý
Yýldönümleri de sadece kutlamak deðildir. Takda karartmadan kendisi olarak hata payýyla cesaretle
keyi de önüne koyup düþünmek icindir. Sorunlarýn
karþý karþýya durabilmektir.
halýnýn altýna süpürmekten de vazgeçmektir. Zihniyet
deðiþikliðini de beraberinde getirmektedir.
Sonrasýnda atýlacak adýmda hata veya suç payýný
kabul ederek özür dileyebilmektir.Ýnsanýn kendisini
Hafýzamýza kazýnan resmi tarih yalanlarýný geçyaþadýklarýný tüm yönleriyle tarafsýz bir þekilde ele
miþimizden temizlemek icin de yüzleþmek gereklidir.
alabilmesidir.
Ýnsanlara zülmü çaðrýþtýracak isim ve kavramlar
Yüzleþme, yurttaþlar ve halklar arasýnda güvenin
da okul kitaplarýndan, mekanlardan da kaldýrýlmalýdýr.
inþa edilmesi icin gereklidir. Ýnkarla güven inþa edileHatýrlanmalýdýr ki, yüzleþme toplumsal bir külmez.
tür olarak geliþtiði oranda bireysel kazaným olarak kiÖnemli olanda vatandaþlarýn ve uluslarýn birbirþiye de yansýyacaktýr.
lerine olan güvenin kurulmasýdýr.
Baðýþýklýk sistemi
için yeþil tüyo
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Günübirlik konuþtuðunuz komþular sizler
ile beraber gittiler.
Ayný binada oturan insanlar biribirileri ile
hiç tanýþmadan ve selam ver- Tefekkür
meden hayat geçiriyorlar.
Dünyamýz
Artýk öyle mahalle bahçesinden su çekmek gibi zahmetler yok.
Çeþmeler evlere geldi nine.
Mutfakta, tuvalette, banyoda devamlý çeþmeler var.
Raþit Yücel
rasityü[email protected]
Gece artýk yatsýdan sonra
corumhakimiyet. net
vurup kafayý yatmak yok.
Elektrik var elektrik.
Her taraf ýþýl ýþýl.
Öyle odun ve tezek kullanmalar bitti.
Borular ile ocaklara gaz geliyor gaz.
Ne tandýr ne de ateþ ocaklarý…
Artýk evlerde ekmek ve çörek yapma devri
kapandý.
Ekmekleri fýrýnlardan ve marketlerden alýyoruz.
Eskiden hani sizler bað ve bahçelerde çalýþýp, gelirken çýlý-çýrpý getirirdiniz.
Þimdi her þey büyük marketlerden alýnýyor.
Bakkal
Ahmet Aða, Bakkal Hüseyin efendiler tarihe karýþmak üzere.
(Sürecek)
astalýklarýn arttýðý, vücut direncinin düþtüðü kýþ aylarýnda baðýþýklýk sistemini güçlendirmek için
saðlýklý beslenmek çok önemlidir.
Vitamin deposu olan kýþ sebzeleri, hastalýklardan korunmak için
uygun piþirme þartlarýnda hazýrlanmalý ve doðru miktarda tüketilmelidir.
Memorial Hizmet Hastanesi
Beslenme ve Diyet Bölümü’nden
Dyt. Aysu Aydýn, kýþ sebzelerinin
yararlarý hakkýnda bilgi verdi.
C vitamini vücuttan zararlý
maddelerin atýlmasýný saðlayarak
savunma sistemini güçlendirmektedir. Yeþilbiber, maydanoz, tere, roka, karnabahar, ýspanak, kuþburnu
gibi besinler bol miktarda C vitamini içermektedir. Ispanak, içerdiði C,
E ve B grubu vitaminler ve demir,
magnezyum, fosfor, iyot mineralleri sayesinde baðýþýklýðý kuvvetlendirmekte ve soðuk algýnlýðýna karþý
korumaktadýr. Kýþlýk sebzelerden
pýrasa C, K, B vitaminlerini, potasyum, kalsiyum, manganez, kükürt,
bakýr, iyot minerallerini içermektedir. Baðýrsaklarý yumuþatmakta ve
kabýzlýðý gidermektedir. Ayný zamanda vücut direncini artýran pýrasanýn, böbrek taþlarýnýn oluþumunu
engelleyici ve kanserden koruyucu
özellikleri vardýr. Maydanoz bir
provitamin A (Beta karoten) kaynaðýdýr. Bu özelliði ile görme gücü,
kýlcal damar sisteminin, adrenal bezin ve tiroid bezinin fonksiyonlarý
üzerinde etkilidir. Yapraklarýnda
uçucu yaðlar, flavonoidler, protein,
klorofil ve glikozit, köklerinde ise
uçucu yað, þeker, müsilaj ve glikozit vardýr. Yapraklar vitamin( A,C,K
), demir, potasyum, kükürt, kalsiyum, magnezyum yönünden zengindir. Bir tutam maydanoz günlük
C vitamini ihtiyacýnýn çoðunu karþýlamaktadýr.
KEREVÝZ TANSÝYONA
ÝYÝ GELÝYOR
A, B, C vitaminlerinden zen-
METEOROLOJÝ
gin, fosfor, çinko, bakýr, selenyum
minerallerini içeren kereviz, baðýþýklýðý kuvvetlendirmekte ve gaz gidermede etkili olmaktadýr. Böbrek
kumunun ve taþlarýnýn düþmesine
yardýmcý olmaktadýr. Antioksidan
etkisi olan kerevizin içerisindeki
“fitalid” adlý madde, kandaki stres
hormonunu azaltýcý etkisi ile hipertansiyonu ve kolesterolü dengelemektedir.
LAHANA DÝRENÇ ARTIRIYOR
B, C, E vitaminlerinden ve potasyum, kalsiyum, kükürt, demir,
bakýr, magnezyum gibi minerallerden zengin bir besin olan lahana vücut direncini artýrýr. Ýdrar söktürücü
ve içerdiði yüksek posa sayesinde
kabýzlýðý giderici etkisi vardýr. Antioksidan özelliði sayesinde baðýrsak
kanserine karþý koruyucu etkisi olmaktadýr.
KARNABAHAR ENFEKSÝYONDAN KORUYOR
C vitamini ve manganez kaynaðý olan karnabahar ise bu etkisinden dolayý iyi bir antioksidandýr.
Kanser ve kalp hastalýklarý riskini
azaltmaya yardýmcý olan karnabahar antibakteriyel özelliðinden ve
enfeksiyonlara karþý etkin olmasýndan dolayý idrar yolu enfeksiyonlarýna iyi gelmektedir.
Brokoli kansere karþý koruyucu özelliðe sahip
Beta karoten içeriði yüksek
olan brokoli, bu etkisinden dolayý
yemek borusu, mide ve baðýrsak
kanseri tehlikesini azatlýðý bilinmektedir. B1, C vitaminlerinden
zengin ve kalsiyum, kükürt, potasyum, selenyum minerallerini içermektedir. Kansere karþý koruyucu
etkisi bulunmaktadýr. Brokoli lif
oraný yüksek bir besindir.
2.8019
2.8037
SARIMSAÐIN FAYDASI
Sebze yemeklerine tat veren
sarýmsak saðlýklý beslenmede
önemli bir yere sahiptir. Sarýmsaðýn
yapýsýnda bol miktarda su, kükürt
bileþikleri, protein, lif ve serbest
amino asitler bulunmaktadýr. Sarýmsak ayrýca yüksek miktarda saponin, fosfor, potasyum, kükürt, çinko, orta miktarda selenyum, A ve C
vitaminleri ile az miktarda da kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir,
manganez ve B kompleks vitaminlerini içermektedir.
Sarýmsaðýn en önemli biyokimyasal özelliklerinden biri antioksidan potansiyelidir. Çið sarýmsakta antioksidan potansiyeli vardýr
ancak yüksek dozlarý kalp, karaciðer ve böbreðe toksik etkiler gösterebilmektedir. Ayrýca sarýmsakta
bulunan flavonoidler de antioksidan
etkilerine katkýda bulunabilmektedir. Bu mekanizmalar, sarýmsaðýn
ateroskleroz ve hipertansiyon tedavisi ile koruyucu önlem rollerini
açýklayýcý olabilmektedir. Sarýmsak
baðýþýklýk sisteminin baskýlanmasýný önleyerek, kansere karþý yararlý
olabilmektedir.(Haber7)
2.2365
2.2374
Gram
ALIÞ
82,36
SATIÞ
82.41
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 7037
6 KASIM 2014
PERÞEMBE
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
VEFAT EDENLER
1-Dut Köyü' nden gelme, Haydar, Hüseyin ve Hakan SÖNMEZ' in babasý, Cennet SÖNMEZ' in eþi, Salih
ve Hatice SÖNMEZ' in kardeþi, Ýsviçre' den emekli; Ali
SÖNMEZ.
2-Gökgözler Köyü' nden, Memduh GÖKKAYA ve
Mehmet ÞENEL' in kayýnvalidesi, Merhum Mustafa ÝNDERE' nin eþi; Fatma ÝNDERE.
3-Kadýkýrý Köyü' nden gelme, Gümrük Memuru
Celal, Saðlýk Müdürlüðü' nden emekli Bekir ve Osman
ÖZDEMÝR' in babasý, Mustafa YILDIRIM ve Ahmet
ÞENER' in kayýnpederi; Ömer ÖZDEMÝR.
4-Osman, Cemal ve Merhum Haþim DEMÝRTEN'
in kardeþi, Gazi, Ahmet ve Adem DEMÝRTEN' in babasý; Beþir DEMÝRTEN.
5-Prof. Dr. Mustafa SÝNANOÐLU ve Ýþ Bankasý
çalýþaný Hamid SÝNANOÐLU' nun annesi; Nesibhan SÝNANOÐLU.
6-Mustafa, Hüseyin ve Ahmet YÜKSEL ile Emine
SOLMAZ' ýn kardeþi, Ali SOLMAZ' ýn kayýnbiladeri,
Milönü Caddesi Esnaflarýndan Diþçi; Ali YÜKSEL .
Geçmiþe Mektup2
H
YEÞÝLLERÝ BOL BOL
TÜKETÝN
13
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMA
www.corumhakimiyet.net
7 KASIM 2014
‘Zamlar enflasyon
altýnda kaldý’
M
emur maaþlarýna 2014 yýlý için yapýlan 123 TL'lik maaþ zammýnýn enflasyonun altýnda kaldýðý için memur ve
emeklilerinin maðdur olduðunu belirten
Demokrat Eðitimciler Sendikasý (DES) Ýl
Basýn ve Sosyal Ýþler Sekreteri Gazi Gevþek, memurlar arasýndaki ücret uçurumunun da her geçen gün arttýðýndan þikâyet
ederek, çözüm istedi.
TOPLU SÖZLEÞME MUTABAKAT METNÝ BAHANESÝ GERÇEKÇÝ
DEÐÝL
laþýk 1 milyon 300 bin memura 450 TL'lik
denge tazminatýný kararlaþtýrmýþ ve 2009
itibarýyla tamamlanmasý hedeflenmiþti ve
136 TL'si verilmiþti. Kalan 314 TL'yi ödeme taahhüdünden vazgeçerek önümüze
'kamuda ücret dengesi" adýyla yeni bir ek
ödeme planý getirilmiþti. Yetki Bakanlar
Kurulu'na verilerek süre 2011 yýlýna kadar
uzatýlmýþtý. Fakat bu düzenlemeyle deðil
'eþit iþe eþit ücret' verilmesi kamuda ki
yüksek maaþ alan ve ücret dengesizliðine
mesnet teþkil eden bazý memurlara ek ödeme yapabilmenin ve ücret uçurumunu daha da derinleþtirmenin zemini hazýrlandý.
2014 yýlý için memurlara maaþ zamGazi Gevþek
mý olarak ödenen 123 liralýk maaþ zammýADALET, ÞEFFAFLIK VE EÞÝTLÝK
nýn daha yýlýn ilk yarýsýnda açýklanan enflasyon rakamÝSTÝYORUZ!
larýnýn altýnda kaldýðýný dile getiren Gazi Gevþek, bazý
hükümet temsilcilerinin '2014 yýlý zamlarýnýn toplu
Birçok kamu kurumu ve üst kurul bu yasayý delsözleþmeyle belirlendiðini ve memura enflasyon farký
di. Buna mukabil birçok kamu görevlisi yüksek ücret
verilmesinin mümkün olmayacaðý' yönündeki açýklaveren kamu kurumlarýna geçmek için siyasi ve bürokmalarýný kabul etmelerinin mümkün olmadýðýný söyleratik merkezleri nasýlda aþýndýrdýðý malumdur. Bu uydi. Gazi Gevþek açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi:
gulama milyonlarca memuru ve aile fertlerini üzen,
MEMURLAR ARASINDA ZAM ADALET- onurunu inciten, adaletten ve eþitlikten yoksun bir uygulamadýr. Bu nedenle kamudaki ücret adaletsizliðini
SÝZLÝÐÝ YAPILIYOR
önümüzdeki genel seçimleri kadar düzeltmenizi ve
"Kimi yetkili aðýzlar memura enflasyon farký veadil, hakkaniyetli bir ücret politikasý oluþturmanýzý
rilmesinin mümkün olmayacaðýný söylemektedir. Fabekliyoruz.
kat Toplu sözleþme mutabakatý dýþýnda baþta üst düzey
MAAÞ FARKI YASAL DEÐÝL!
bürokratlar olmak üzere, hâkim ve savcýlara, akademisyenlere zamlar yapýlmýþ ve bu zamlar yapýlýrken
Anayasamýzýn 128'inci maddesinde; kamu hizToplu Sözleþme mutabakatýnýn dýþýna alenen çýkýlmýþmetlerinin gerektirdiði asli ve sürekli görevlerin metýr.
murlar ve diðer kamu görevlileri eliyle gördürüleceði,
MÝLLETVEKÝLLERÝNE YAPILAN ZAM DA memurlar ve diðer kamu görevlerini aylýk ve diðer özlük iþlerinin kanunla düzenleneceði, 55'nci maddesinMUTABAKATA UYMUYOR!
de; çalýþanlarýn yaptýklarý iþe uygun adaletli bir ücret
Dahasý 2015 yýlý için memur ve emeklilerine yüzelde etmeleri ve diðer sosyal yardýmlarýndan yararlande 3+3 maaþ zammý öngörülürken milletvekillerinin
malarý için Devlet'in gerekli tedbirleri alacaðý hükme
emekli aylýklarýna yüzde 9,5 maaþlarýna da yüzde 7
baðlanmýþtýr.
oranýnda zam yapýlmýþtýr. Dolayýsýyla bu adaletsizliði,
Öte yandan, Anayasanýn 10. maddesindeki "Kamaðduriyeti gidermek ve 2014 ve 2015 yýllarýnýn mamu önünde eþitlik ilkesi" hukuksal durumlarý ayný
aþ kayýplarýný kurtarmak için memur ve emeklilerimiolanlar için söz konusudur. Bu ilke ile eylemli deðil
ze ek zam yapýlmasý zorunlu hale gelmiþtir.
eþitlik ön görülmüþtür. Eþitlik ilkesinin amaTÜRKÝYE'NÝN BÜYÜME ORANINDAN DA hukuksal
cý, ayný durumda bulunan kiþilerin yasalar karþýsýnda
PAY ÝSTÝYORUZ
ayný iþleme baðlý tutunmalarýný saðlamak. Ayrým yapýlMaaþ zamlarýný aþan yüksek enflasyon nedeniyle
mamasý ve ayrýcalýk tanýnmasýný önlemektir.
memur ve dar gelirlilerin satýn alma güçleri belirgin bir
BEYAZ MEMURLARIN KURUMLARI!
þekilde azalmýþtýr. Tüm kamu çalýþanlarýna ve emekliDevlet memurlarýnýn hak ve sorumluluklarý, aylerine 2014 enflasyon farký kadar 'ek zam' ödenmesi,
lýklarý, ödenekleri ve diðer özlük haklarý 657 sayýlý
fazla çalýþma ücreti, yol ücretleri ve kadroya geçiþler
Devlet Memurlarý Kanunu ile düzenlenmiþtir. Bu itinedeniyle oluþan ekonomik kayýplarýn karþýlanmasý,
barla, Hazine ve Dýþ Ticaret Müsteþarlýklarý, Sanayi ve
adaletsiz performans sistemi uygulamasýna son verilTicaret, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik, Saðlýk, Enerji,
mesini istiyoruz. Memurlara reel enflasyon oranýnda
Ulaþtýrma, Dýþiþleri ve Maliye Bakanlýðý gibi bazý bazam yapýlmasýný ve Türkiye'nin büyüme oranýndan da
kanlýklara ve Baþbakanlýða baðlý; Merkez Bankasý,
pay verilmesini istiyoruz.
ÖÝB, RTÜK, TRT, SPK, BOTAÞ, TOKÝ ve Üst KuruAYNI ÝÞÝ YAPAN MEMURLAR ARASINDA luþlar gibi birçok kamu kurum ve kuruluþunda çalýþan
kamu görevlilerine, diðer kamu çalýþanlarýna nazaran 2
ÝKÝ KATA VARAN ÜCRET FARKI VAR!
kata varan oranlarda ücretler ödenmekte, genel ödemeBu talebimize ek olarak kamu çalýþanlarý arasýnda
lere ilave olarak çeþitli adlarla ek ve yan ödemeler yaiþ verimi ve iþ barýþýný zedeleyen dahasý kamu hizmetpýlmaktadýr.
lerinin kalitesinde ciddi zafiyetlere neden olan, sosyal
EÐÝTÝMCÝLER MAÐDUR!
hastalýklara zemin hazýrlayan diðer bir hususta; meDevletimizin vazgeçilmez ve asli görevlerini ifa
murlar arasýndaki maaþ farký, ücret adaletsizliði ve geemek için görev yapmakta olan, 657 sayýlý yasa ve illir uçurumudur. Ayný eðitimi almýþ, ayný niteliklere sagili mevzuat gereði yapýlanlar haricinde herhangi bir
hip ve hemen hemen ayný iþi yapan farklý devlet kuadla ek ve yan ödeme, ikramiye ve döner sermaye alrumlarýnda çalýþan memurlar arasýnda 2 kata varan
mayan eðitim iþkolu çalýþanlarý baþta olmak üzere biroranlarda ücret dengesizlikleri bulunmaktadýr.
çok kamu görevlisi maðdur durumdadýr.
Anayasamýzýn amir hükümleri uyarýnca, memurMEMURUN DA ZENCÝSÝ VAR!
larýn kahir ekseriyetinin aleyhine olan maaþ adaletsizKamuda 'Beyaz memurlar' ve 'Zenci Memurlar'
liðini saðlayan ücret politikalarýnýn son bulmasý ve anýayýrýmýna devam edildiðinin bu en bariz örnekleri sizlan kamu kurum ve kuruluþlarýnda çalýþan personele
lerin bilgilerine özellikle sunmak istiyor ve bu adalether ay yapýlan ek ödemelerin en yüksek tutarý üzerinsizliðe hakkaniyetli bir þekilde son verilmesini talep
den bu maðdur kesimlere de aylýk ek ödeme yapýlmaediyoruz.
sýný istiyoruz.” (Haber Merkezi)
2006 yýlýnda 'eþit iþe eþit ücret' politikasýyla yak-
TÜMSÝAD Naycý’yý kutladý
T
TÜMSÝAD Çorum Þubesi Yönetim Kurulu Baþkaný
Abdurrahman Kýlýç, Naycý’ya hayýrlý olsun dileklerini iletti.
TÜMSÝAD yönetimi nezaket ziyaretinde bulundu.
ÜMSÝAD Çorum Þubesi Yönetim Kurulu
Baþkaný Abdurrahman
Kýlýç, bazý yönetim kurulu
üyeleri ile birlikte Yüksek
Öðrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu (KYK) Hitit Kýz
Öðrenci Yurdu Müdürü
Ahmet Emin Naycý'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sosyal devlet
anlayýþý doðrultusunda
geleceði emanet edeceðimiz gençlere saðladýðý
imkanlarýn kalitesinin sürekli aarttýðýný, kredi-burs,
barýnma, beslenme hizmetleri ile yüksek öðrenime katký saðladýðýný belirten Kýlýç, resmi kurumlarýn ve sivil toplumun iþbirliði yapmalarýnýn sevindirici olduðunu ifa etti.
Kýlýç, Naycý'ya yeni görevinde baþarýlar diledi.
KYK Hitit Kýz Öðrenci Yurdu Müdürü Ahmet Emin Naycý ise,faaliyetlerini yakýndan takip
ettikleri TÜMSÝAD'ýn ziyaretinden
duyduðu
memnuniyeti dile getirdi.
(Haber Merkezi)
Çorum Belediyesi, Muharrem ayý nedeniyle 15.000 paket aþure daðýttý.
Belediye'den aþure ikramý
orum
Belediyesi,
Ç
Muharrem ayý
nedeniyle 15 bin
paket aþure ikram
etti.
Aþure daðýtýmý
Belediye yaný
(Küçük Park),
Hürriyet Parký,
Milönü (Eti Lisesi
Yaný), Pir-i Baba
Çamlýðý karþýsý,
Özdoðanlar
Sinemasý yaný,
Huzur Cami yaný
(Göðüs Hastalýklarý
Hastanesi karþýsý)
ve Yazýçarþý
Kavþaðý, Çarþamba
Pazarý giriþi olmak
üzere 8 farklý
noktada
gerçekleþtirildi.
Belediye
yanýnda açýlan
stantta vatandaþa
aþure ikramý yapan
Baþkan Yardýmcýsý
Zeki Gül, her yýl
Muharrem Ayý'nda
belediyenin aþure
ikramýnda
bulunduðunu
belirterek, "Cenab-ý
Allah tekrar tekrar
mübarek günlere
kavuþmayý nasip
etsin. Allah, Hz.
Hüseyin
efendimizin
þehitliðe nail olduðu
gibi hepimize öyle
güzel bir ölüm
nasip etsin." dedi.
Aþure daðýtýmý 8 farklý noktada gerçekleþtirildi.
Kadýn Meclisi ilk
toplantýsýný yaptý
Ç
orum Kent
Konseyi Kadýn
Meclisi, genel kurul
sonrasý ilk toplantýsýný
Kadýn Kültür ve Sanat
Merkezi'nde yaptý.
Kadýn Meclisi Baþkaný
Þahiste Uçar
baþkanlýðýnda yapýlan
toplantýda çalýþma
komisyonlarý da
belirlendi.
6 komisyonun
belirlendiði toplantýda
ayrýca yýl içerisinde
gerçekleþtirilecek olan
toplantý ve çalýþma
takvimi de belirlendi.
Yapýlan
deðerlendirmede kültür
ve sanat komisyonuna
Güleser Kýrýþ, Nurten
Gezer ve Gülen Erdine,
bilim ve eðitim
komisyonuna Özlem
Sir Gavaz, Þahiste
Çorum Kent Konseyi Kadýn Meclisi, genel kurul sonrasý
ilk toplantýsýný Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde yaptý.
Uçar, Ýstihdam ve
kadýn emeði
komisyonuna Feyza
Aþkýn, Yasemin
Eyvazlý ve Leyla
Çenesiz, Basýn ve
halkla iliþkiler
komisyonuna Nuran
Hakyemez ve Neslihan
Hüsüllüoðullarý, Kadýn
haklarý komisyonuna
Melike Sancak, Selime
Ergüven ve Zehra
Yýldýrým, Aileyi
güçlendirme ve
bilinçlendirme
komisyonuna Nuran
Akça, Zeliha Uzun ve
Selime Ergüven
seçildi. (Haber
Merkezi)
Kadýnlara organ baðýþý semineri
3
-9 Kasým Organ
Baðýþý Haftasý
nedeniyle Çorum
Belediyesi Kadýn
Kültür ve Sanat
Merkezi'nde organ
baðýþý ve hasta haklarý
konulu seminer verildi.
Ýl Saðlýk Müdür
Yardýmcýsý Dr. Funda
Karan ve Kamu Saðlýk
Hizmetleri Þube
Müdürü Dr. Sevda
Sungur, “Organ nakli,
vücutta görevini
Çorum Belediyesi Kadýn Kültür ve Sanat Merkezi'nde
organ baðýþý ve hasta haklarý konulu seminer verildi.
yapamayan bir organýn
verilmesi ve bunu
yapabileceklerinin de
yerine, canlý bir
belgelendirmesidir.”
altýný çizdi.
vericiden veya ölüden
dedi.
Hasta Haklarý Ýl
alýnan saðlam ve ayný
Dr. Sevda Sungur,
koordinatörlüðü
görevi üstlenecek bir
organ baðýþýnda
personelinden Yasin
organýn nakledilmesi
bulunmak isteyen
Özkan ise hasta
iþlemidir. Organ baðýþý
vatandaþlarýn Ýl Saðlýk
haklarýnýn en temel
ise bir kiþinin hayatta
Müdürlüðü, Ýl Halk
insan haklarýndan
iken hür iradesi ile
Saðlýðý Müdürlüðü,
olduðuna deðinip,
týbben yaþamý sona
Ýlçe Saðlýk
hastalarýn sahip olduðu
erdikten sonra doku ve
Müdürlükleri, il ve
haklar konusunda
organlarýnýn baþka
ilçelerde bulunan
seminere katýlan
hastalarýn tedavisi için
hastaneler, Aile Saðlýðý
kadýnlarý bilgilendirdi.
kullanýlmasý izin
(Haber Merkezi)
Merkezlerine baðýþ
Bir tepki de AGD’den
www.corumhakimiyet.net
Ý
srail’in Mescid-i Aksa’ya yaptýðý çirkin saldýrýlara bir
yanýn barýþ ve huzura kavuþmasý mümkün deðildir. Böleleþtiri de Anadolu Gençlik Derneði’nden geldi. Dergedeki etnik kavgalarýn, mezhep savaþlarýnýn ve de tüm
nek Baþkaný Bekir Uyanýk, “Ýslam coðrafyasýndaki terör
terör olaylarýnýn kýþkýrtýcýsý Ýsrail'dir.
olaylarýnýn her birinde parmaðý olan iþgalci Ýsrail, MüslüÝlk kýblemiz olan Mescid-i Aksa'nýn iþgali kabul
manlarý kýþkýrtmaya yönelik aþaðýlýk davranýþlarýna deedilemez. Ýsra ve Mirac'ýn þehri Kudüs'ün iþgali kabul
vam ediyor.” dedi.
edilemez. Etrafý bereketlendirilmiþ ve mübarek kýlýnmýþ
Filistin topraklarýnýn iþgali kabul edilemez. Bizim için
Ýsrail’in saldýrýlarýný kýnayan Uyanýk, “Maalesef
mübarek kýlýnmýþ topraklarda, mübarek kýlýnmýþ bir þeuluslararasý camiada devlet vasfý taþýyan ve gerçekte bir
hirde ve mübarek kýlýnmýþ bir mabette küstah Ýsrail'in
terör örgütü gibi davranan Ýsrail'in silahlý unsurlarý ayaksilahlý unsurlarýnýn kanlý ve kirli postallarý ile dolaþmasý
larýndaki kirli postallarla Mescid-i Aksa'ya girdiler. Ayný
en aþaðýlýk bir davranýþtýr. Bir ýrkýn üstünlüðünü ve sekirli postallarla Kýble Camii'nin içinde terör estiren bu siçilmiþliðini iddia eden Siyonizm'in insanlýða getireceði
lahlý unsurlar camide bulunan Kur'an-ý Kerimleri yerlere
ancak ve ancak köle düzenidir.
attýlar, üzerlerinde gezindiler. Cami içindeki Müslüman‘Zafer inananlarýndýr ve zafer yakýndýr’
Bekir Uyanýk
larý tartakladýlar. Dýþarýda olaylarý protesto eden MüslüBölgeye barýþ ve huzurun gelmesinin tek yolu Kumanlarýn üzerine ses bombasý, gaz bombasý ve plastik mermi ile saldüs'ün tekrar Müslümanlarca idare olunmasýndan geçmektedir. Hazdýrdýlar. Çýkan çatýþmada birçok kardeþimiz yaralandý.
reti Davut'un Kudüs'e hâkimiyeti insanlýða saadet getirmiþtir. HazreTerör örgütü Ýsrail'in yaklaþýk bir haftadýr Mescid-i Aksa ile ilti Süleyman'ýn Kudüs'e hâkimiyeti insanlýða saadet getirmiþtir. Hazreti Ömer Kudüs'ü fethetmiþ ve oradaki tüm insanlarýn can ve mal
gili kýþkýrtmaya yönelik yaklaþýmlarýnýn Filistin'de kan dökmeye yöemniyeti saðlamýþ, bölgeye huzur ve saadet getirmiþtir. Sultan Selanelik bir çaba olduðu aþikârdýr. Ýsrail küstahca tüm kutsal deðerlerihaddin Kudüs'ü yeniden fethetmiþ ve ayný þekilde oradaki tüm insanmize saldýrarak Filistinli Müslümanlarý çileden çýkarmaktadýr. Terör
larýn her türlü hakkýný teminat altýna almýþtýr.
örgütü Ýsrail'in ve ayný örgütün silahlý unsurlarýnýn bu çirkeflileri kaOysa ayný Kudüs Haçlý ordularýnca iþgal edildiðinde sapkýn Hýbul edilebilir deðildir.
ristiyanlar þehirde Müslüman ve Yahudi katliamý yapmýþlardýr. Ayný
Ýsrail sadece Müslümanlar için deðil, insanlýktan nasibini almýþ
þekilde Kudüs Siyonist Yahudilerin eline geçtiðinde ise onlarda Müsherkes için bir beladýr. Bu belanýn ortaya çýkmasýnýn arkasýndaki saplüman ve Hýristiyan katliamý yapmýþlardýr. Çünkü ne Evangelist Hýkýn düþünce olan Siyonizm tüm insanlýk için 7/24 problem üretmekristiyanlýk ne de Siyonizme dayanan Yahudilik insanlýða saadet getitedir.
rebilir. Sapmýþlarla ve lanetlenmiþlerle beraber yürümenin insanlýða
‘Siyonist Ýsrail'in bu küstahca davranýþlarýnýn kaynaðý Batý'dan bir faydasý yoktur.
Bu açýklama ile Mescid-i Aksa’nýn kandillerinde yakýlmak üzealdýðý cesarettir’
re bir miktar zeytinyaðýný Kudüs'e göndermiþ oluyoruz. Bu açýklama
Birleþmiþ Milletler, NATO, ABD ve Avrupa Birliði Ýsrail'in her
ile tüm dünyaya Kudüs'ün sahipsiz olmadýðýný beyan etmiþ oluyoruz.
sapkýnlýðýna el altýndan ya da açýktan deste olmaktadýr. Ýslam coðrafBu açýklama ile tüm dünyaya Filistin halkýnýn sahipsiz olmadýðýný
yasýnýn parçalanmýþlýðý, baþta Türkiye olmak üzere Ýslam Ülkelerinbeyan etmiþ oluyoruz. Bu açýklama ile terör örgütü Ýsrail'e "çok yadeki hükümetlerin Batý ile olan iliþkileri Ýsrail'i cesaretlendirmektekýnda nasýl bir inkýlâba uðrayýp devrileceðini" bir kez daha hayýrmýþ
dir.
oluyoruz.
Þunu tüm dünya bilmeli ki Müslümanlarýn Yahudi düþmanlýðý
Terör örgütü Ýsrail'in Kudüs'ten ve iþgal ettiði topraklardan söyoktur. Ancak iþgalci Ýsrail'in varlýðý ve sapkýn Siyonizm düþüncesi
külüp atýlacaðý günler çok yakýndýr. Zafer inananlarýndýr ve zafer yakabul edilemez. Terör örgütü Ýsrail var olduðu müddetçe bu coðrafkýndýr.” diye konuþtu. (Haber Merkezi)
YEDAÞ’ýn baþarý hikâyesini anlattý
CUMA 7 KASIM 2014
15
Özel Pýnar Koleji ilkokul, ortaokul, Anadolu Lisesi ve Anadolu Saðlýk Meslek
Lisesi kýsýmlarýnda okul temsilcisi seçimleri yapýldý.
Pýnar’da kýyasýya
seçim heyecaný
Ö
zel Pýnar Koleji ilkokul,
ortaokul, Anadolu Lisesi ve
Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi
kýsýmlarýnda okul temsilcisi seçimleri
yapýldý.
Her sýnýfýn kendi temsilcisinin
belirlediði ön seçimin ardýndan okul
temsilciliði için öðrenciler kýyasýya
yarýþa girdi. Okulun panolarýna
kendilerini ve vaatlerini anlatan
afiþler asan aday öðrenciler bir hafta
boyunca sýnýflarý ziyaret ederek
öðrencilere konuþmalar yaptý.
Öðrenciler okulun konferans
salonuna giderek burada kurulan
sandýklarda oylarýný kullandýlar.
Adaylar salona giriþlerinde
tezahüratlarla karþýlandýlar.
Arkadaþlarýndan oluþan kurulun
yanýna giden öðrenciler burada boþ
pusulalarýný alýp oylarýný kullandýlar.
Okuldaki seçimin
tamamlanmasýnýn ardýndan,
öðretmenlerin de eþlik ettiði sayýmýn
sonunda ilkokulda kullanýlan oylarýn
büyük bir kýsmýný alan 2. sýnýf
öðrencisi Ege Aksoy, ortaokulda 8.
sýnýf öðrencisi Alkým Çiçek, Anadolu
Lisesinde 10. sýnýf öðrencisi
Þeymanur Kýnay, Anadolu Saðlýk
Meslek Lisesinde 10. sýnýf öðrencisi
Yiðiter Yýldýrým okul temsilcisi oldu.
Rehber Öðretmen Murat
Akdað, bu seçimlerle öðrencilerde
demokrasi kültürünün oluþmasý,
seçme, seçilme ve oy kullanma
kültürünün kazandýrýlmasý, katýlýmcý
olma, iletiþim kurabilme, demokratik
liderliði benimseyebilme ve
kamuoyu oluþturabilme becerilerinin
kazandýrýlmasýnýn amaçlandýðýný
belirtti. (Haber Merkezi)
S
AP Forum 2014'de YEDAÞ'ýn
YEDAÞ'ýn Türteknolojik dönüþümdeki baþarý
kiye'de GIS (Coðrafi
hikayesini anlatan YEDAÞ Genel
Bilgi
Sistemi),
Müdürü Nurettin Türkoðlu, SAP'in
OSOS, IS-U, Talepüst düzey yöneticilerinin katýlýmýyTahmin
yazýlýmý,
la 'kurumsal iþ süreçlerini mükemEnerji Analizörleri,
melleþtirmek' amacýyla protokol
Hukuk/Ýcra Takip
imzaladý.
Yönetimi Sistemlerini SAP sistemine enMerkezi Almanya'da bulunan
tegre edip, en üst düiþ yazýlýmlarý firmasý SAP, Türkizeyde kullanabilen
ye'nin en geniþ katýlýmlý teknoloji
ilk ve tek elektrik dakonferanslarýndan SAP Forum
ðýtým þirketi olduðu2014, bu yýl "Basit Düþün, Fark
na dikkat çeken GeYarat" temasýyla Ýstanbul'da gernel Müdür Türkoðlu,
çekleþtirdi. Tüm sektörlerden yö"Þirketimiz geçen
neticilerin yer aldýðý 19'uncu SAP
yýl, SAP tarafýndan
Forum Ýstanbul'a oturum konuðu
'En Baþarýlý ve Kapolarak katýlan ve YEDAÞ'ýn teknoYEDAÞ Genel Müdürü Nurettin Türkoðlu, kurumun baþarý hikayesini özetledi. samlý SAP Projesi
lojik dönüþümdeki baþarý hikayesiÖdülü'nü aldý. Biz 4
ni anlatan YEDAÞ Genel Müdürü
yaþýnda bir þirket olarak, kýsa sürede bu SAP sistemini tüm modülleriyNurettin Türkoðlu, SAP Üst Yönetim ve Yönetim Kurulu Üyesi ve SAP
le kullanýyoruz. Geliþen teknolojiyi yakýndan takip etmek ve sistemine
Global Müþteri Operasyonu Baþkaný Robert Enslin ile SAP Türkiye
entegre etmek, her elektrik daðýtým þirketinin olmazsa olmazlarý olmaGenel Müdürü Zeynep Keskin'in katýlýmýyla düzenlenen imza töreninlýdýr. Sürdürülebilir baþarýyý, tüm paydaþ firmalarýmýzla ve çalýþanlarýde 'kurumsal iþ süreçlerini mükemmelleþtirmek' amacýyla protokol immýzla yakalamak için vizyonumuzun gereðini yapýyoruz ve baþarýmýzýn
zaladý.
anahtarý olarak görüyoruz" dedi.
THY VE TURKCELL GÝBÝ DEV ÞÝRKETLER KATILDI
Toplam 11 salonda gün boyu süren paralel sunum ve oturumlarla
devam eden SAP Forum'da, insan kaynaklarý, satýþ, pazarlama, tedarik,
satýn alma, eðitim gibi konularda çözümler tanýtýldý. Toplantýya Abdi Ýbrahim, Arçelik, Bursa Gaz, Carrefoursa, Doðan Holding, Enerjisa, IBM,
Panasonic, Turkcell, Türk Hava Yollarý, Vakýfbank ve Zorlu Grubu gibi
kuruluþlarýn üst düzey yöneticileri katýldý. YEDAÞ Genel Müdürü Türkoðlu, þirketlerinde yaþanan teknolojik dönüþümün, þirketin hedefleriyle ayný paralelde olduðunu belirterek, "2019 yýlýnda kurumsal ve operasyonel mükemmellik alanýnda Avrupa'nýn ilk 10 þirketi arasýnda olmayý hedefliyoruz. Bu vizyonla harekete geçerek, 2011 yýlýndan itibaren gerçekleþtirdiðimiz 300 milyon TL'lik teknolojik yatýrým bütçesiyle
daðýtým þebekesini yenileme çalýþmalarý devam ediyor. Yatýrým dönemi
sonunda Avrupa'daki elektrik daðýtým þirketleriyle ayný teknolojiye sahip bir daðýtým þebekesini sorumluluk bölgemizde kullanýyor olacaðýz"
dedi.
KURUMSAL VÝZYONUMUZ BAÞARIMIZIN ANAHTARI
BAÞARIMIZ VE KALÝTEMÝZ ÖDÜLLERE LAYIK GÖRÜLÜYOR
Genel Müdür Türkoðlu, "Elektrik daðýtýmý þirketi olarak rekabetçi
bir pazarda olmamasýna raðmen, müþteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz. Toplam Kalite Yönetim anlayýþýný rehber edinmiþ, iþ süreçlerinin her alanýnda kaliteyi özümsemiþ bir þirket olarak, paydaþlarýmýzý da
bu süreçlere dahil ediyoruz. YEDAÞ'ýn mükemmellikteki baþarýsý Avrupa'nýn da dikkatini çekiyor. Ýleri düzeyde SmartGrid kullanýcýsý sýnýfýnda yer alan YEDAÞ, Akýllý Þebeke Projesi için Amerikan Ticaret ve
Kalkýnma Ajansý (USTDA)'dan 555.000 Dolar destek almaya hak kazandý. Hemen ardýndan Business Initiative Directions (BID) tarafýndan
her yýl verilen Uluslararasý Kalite Ödülleri'nde Avrupa'nýn zirvesine çýkarak, Kalite Platin Tacý Ödülü'ne layýk görüldük ve bu ödülü alan ilk
ve tek elektrik daðýtým þirketi olduk. Baþarýmýzýn ardýnda üst yönetimin,
þirket çalýþanlarýmýzýn ve paydaþlarýmýzýn büyük katkýsý var" þeklinde
konuþtu. (Haber Merkezi)
Zaferin 100. yýlýna özel yarýþma
T
Serkan Kaymaz
ürk Eðitim-Sen
Genel Merkezi
tarafýndan Çanakkale
Zaferi'nin 100. yýlý
nedeniyle resim ve þiir
yazma yarýþmasý
düzenlendi.
Yarýþma hakkýnda
bilgi veren Türk
Eðitim-Sen Çorum
Þube Sekreteri Serkan
Kaymaz, “Tarihi ve
kültürel deðerlerimize
sahip çýkarak milli
birlik ve
beraberliðimizi
saðlamak,
geleceðimizin
mirasçýlarý
gençlerimize Türk
tarihinin tanýtýlmasýný
saðlamak, Çanakkale
þehitlerimizin
fedakârlýklarý
hususunda farkýndalýk
oluþturulmak, tarih
bilinci ile birlikte
deðerlerimizi kuþaktan
kuþaða aktarýlmasýný
saðlamak ve resim
sanatýyla ilgilenen
üyelerimizi teþvik
ederek eserlerini
tanýtmak, Türk resim
sanatýna katkýda
bulunmaktýr.
Kamuoyunun
bildiði gibi; Türk
Eðitim-Sen; Türk
Edebiyatý'na her zaman
hizmet etmeyi ideal
edinmiþ üyelerimizin
kalem ürünlerinin
kamuya yansýmasýna
destek olmak, yeni
eserlerin
kazandýrýlmasýna katký
saðlamak, þiirin insan
duygu ve düþüncelerini
Türk Eðitim-Sen Genel Merkezi tarafýndan Çanakkale Zaferi'nin
100. yýlý nedeniyle resim ve þiir yazma yarýþmasý düzenlendi.
yansýtýp
zenginleþtirmedeki
iþlevini sergilemek
adýna teþvikçi olmak
gibi amaçlarý her
zaman bünyesinde
bulunduran bir
sendikadýr.
Yarýþmamýza
dereceye girenlere ayrý
ayrý dallarda
ödüllerimiz þunlardýr:
Birincilere altýþar
cumhuriyet altýný,
ikincilere dörter
cumhuriyet altýný,
üçüncülere ise ikiþer
cumhuriyet altýný
verilecektir. Yüz yýllýk
destan Çanakkale Þiir
ve Resim Yarýþmasýna
katýlmak isteyenler;
Türk Eðitim Sen
Çorum Þubesine
gelerek teferruatlý
bilgileri ve diðer
þartlarý öðrenebilirler.”
dedi. (Haber Merkezi)
Programda, Kýzýlay'ýn tarihçesi, faaliyet alanlarý, insanlara
yardýmlarý ve gelir kaynaklarý hakkýnda öðrencilere bilgi verildi.
Platin Saðlýk’ta
Kýzýlay programý
P
latin Saðlýk Koleji,
bir gün felakete uðrar29 Ekim - 4 Kasým
sak, Kýzýlay bizim de
Kýzýlay Haftasý nedeyardýmýmýza koþar.
niyle programý düzenleYurt içinde ya da yurt
di. Meslek dersi öðretdýþýnda deprem, sel
menlerinden Gülben
baskýný, savaþ olur olÇakýr tarafýndan hazýrmaz tüm insanlara Kýlanan program konfezýlay depolarýný açar,
rans salonunda gerçekfelaket bölgesine çaleþtirildi.
dýr, battaniye, giyecek, yiyecek, kan ve
Programda, Kýzýilaç gönderir. Bu yarlay'ýn tarihçesi, faaliyet
dýmlarýn daðýtýmýný
alanlarý, insanlara yarsaðlar. Bizler de budýmlarý ve gelir kaynakGülben Çakýr
nun bilincinde olmalý ve
larý hakkýnda öðrencilere
Kýzýlay’a
yardým
etmeliyiz, elimizbilgi verildi.
den geldiði kadar katkýda bulunmaKýzýlay çalýþmalarý hakkýnda
lýyýz.” dedi. (Haber Merkezi)
bilgiler veren Gülben Çakýr, “Biz de
Platin Saðlýk Koleji, 29 Ekim - 4 Kasým Kýzýlay
Haftasý nedeniyle programý düzenledi.
Ýþ ve meslek
danýþmanlarýndan tüyolar
ayat Anadolu Lisesi’nde düzenlenen
B
Kariyer Günleri’nin 4.’sü gerçekleþtirildi.
Kariyer Günleri kapsamýnda daha
önce Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Hitit Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof.
Dr. Mehmet Evkuran, Prof. Dr. Gülen
Elmas Arslan, Yrd. Doç. Dr. Yakup Çoþtu ve Yrd. Doç. Dr. Özlem Sir Gavaz’ý
konuk eden okul, son programýnda ÝÞKUR bünyesinde çalýþan iþ ve meslek
danýþmanlarýný konuk etti. Ýþ ve meslek
danýþmanlarý öðrencilere iþ bulma ve iþ
görüþmelerinde etkili olmak adýna CV
hazýrlama ve mülakat teknikleri hakkýnda bilgiler verdi.
Bayat Anadolu Lisesi Müdürü Tarýk Nakcý, “Hýzla rekabet ortamýnýn arttýðý günümüzde iþ yaþantýsýna atýlacak
gençlerin mülakat tekniklerini ve CV hazýrlama konularýnda yeterlilik seviyelerinin artmasý gerektiðini belirterek biz de
bu amaçla iþ ve meslek danýþmanlarýný
konuk ederek öðrencilerimize CV hazýrlamanýn inceliklerini aktardýk.” dedi.
(Haber Merkezi)
16 CUMA 7 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Pancar üreticilerinin
sorunlarý Uslu’da
A
laca Ziraat Odasý
Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Yönetim Kurulu
Üyesi Celalettin Salýn,
Oda Genel Sekreteri ve
AK Parti Belediye
Meclis Üyesi Dursun
Kaya ile birlikte Hac
görevinden dönen Çorum
Milletvekili
TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu’yu ziyaret et-
ti.
Ziyarette ayrýca
pancar hasat sezonu olmasý nedeniyle pancar
üreticilerinin sorunlarýný dile getiren Baþkan
Ýlhan Yýlmaz, Ziraat
Odasý tarafýndan gerçekleþtirilen çalýþmalar
hakkýnda da bilgiler
verdi. Yýlmaz, “Alacalýlar ve Alacalý üreticilerimiz adýna yapýlan
bütün yatýrýmlar için
teþekkürlerimizi bir
borç biliyoruz.” dedi.
Uslu’da ziyaretten
dolayý memnuniyetini
dile getirip, teþekkür
etti. (Haber Merkezi)
Kýrým Derneði Vali’yi ziyaret etti
Alaca Ziraat Odasý n Çorum Milletvekili TBMM Ýdari Amiri Salim Uslu’yu ziyaret etti.
K
ýrým Derneði Sungurlu Þubesi yönetim kurulu üyeleri Çorum Valisi Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret
etti.
Kýrým Derneði
Sungurlu Þubesi Baþkaný Adil Uzar ve yönetim
kurulu üyeleri bugün
Çorum Valisi Ahmet
Kara'ya hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyarette Kýrým
Derneði Sungurlu Þubesi Baþkaný Adil Uzar
dernek faaliyetleri hakkýnda Vali Ahmet Kara'ya bilgi verdi. Vali
Ahmet Kara'da ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, derneðin Sungurlu da yapýlanmasýný takdir ettiðini
söyledi.
Derneðin en üst
köþesinde onursal üye
olarak adýnýn yazýlmasýndan mutlu olacaðýný
ifade eden Vali Kara,
devlet, millet il, ilce yararýna olacak her tür aktivitede derneðin faaliyetlerinden haberdar
edildiði sürece mutlaka
katýlacaðýný ifade etti.(ÝHA)
Kýrým Derneði Sungurlu Þubesi yönetim kurulu üyeleri
Çorum Valisi Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti.
Uslu’ya ziyaretler sürüyor
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu'ya ziyaretler devam ediyor.
Ç
orum Milletvekili
ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu'ya ziyaretler devam ediyor.
Uslu'yu Türkiye
Büyük Millet Meclisindeki makamýnda ziyaret eden; Çorum Memur-Sen Ýl Temsilcisi
Ahmet Saatcý, Toç- Bir
Sen Þube Baþkaný Arzu
Özkader, Bayýndýr Sen Þube Baþkaný Elvan Yalçýn, Kültür -Sen
Þube Baþkaný Adem
Akçay, Ensar Vakfý Çorum Þube Baþkaný Halil
Ýbrahim Aþðýn, Aile
Sosyal Politikalar Ýl
Müdürü Ali Dinçer,
KYK Çorum Akþemseddin Erkek Öðrenci
Yurdu Müdürü Erol
Kavuncu, Bayat Toyhane Köyü Dernek Baþkaný Ahmet Ýmal, Ahmet Deli Duman, Prof.
Dr. Oktay Banlý, Operatör Doktor Ziya Boyacýoðlu Hac ibadetini
hayýrlayarak bir süre
sohbet ettiler.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu ziyaretleri nedeniyle misafirlerine teþekkür etti.
(Haber Merkezi)
Ziyaretler Uslu’nunTürkiye Büyük Millet Meclisindeki makamýnda gerçekleþtirildi.
Salim Uslu, ziyaretleri nedeniyle misafirlerine teþekkür etti.
Sungurlu Köylere Hizmet
Götürme Birliði toplandý
Ç
Vali Kara, derneðin faaliyetlerinden haberdar
edildiði sürece mutlaka katýlacaðýný ifade etti
Borsa’dan Baro ziyareti
Ç
Çorum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum Barosu’nu ziyaret etti.
Baro Baþkaný Altan Akpýnar da, ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirerek, borsa yöneticilerine teþekkür ett
orum Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, Çorum Barosu’nu
ziyaret etti.
Ticaret Borsasý Genel Sekreteri Funda Ertekin ve borsa yönetim
kurulu üyelerinin hazýr
bulunduðu ziyarette baþkan Ali Bektaþ, geçtiðimiz ay gerçekleþtirilen
genel kurulda Baro Baþkanlýðýna seçilen Av. Altan Akpýnar ve yönetim
kurulu üyelerine baþarýlar diledi.
Türkiye’de herkesin adalete ihtiyacýnýn
olduðunu dile getiren
Beþkan, adaletin olmadýðý yerde ne barýþtan nede
toplumsal huzurdan söz
edilemeyeceðini söyledi.
Bektaþ, adaletin tesisi
noktasýnda avukatlara
büyük görevler düþtüðünü, bu noktada avukatlarýn sorumluluðunun büyük olduðunu dile getirdi.
Ticaret Borsasý
olarak Baro’nun her zaman yanýnda olduklarýný
dile getiren Bektaþ, Akpýnar ve yönetim kurulu
üyelerine çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi.
Baro Baþkaný Altan Akpýnar da, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, borsa
yöneticilerine teþekkür
etti.(ÝHA)
Çorum'un Sungurlu ilçesi Köylere Hizmet Götürme
Birliði, Kasým ayý olaðan meclis toplantýsý yapýldý.
orum'un Sungurlu ilçesi
Köylere Hizmet Götürme Birliði, Kasým ayý olaðan
meclis toplantýsý yapýldý.
Ýlçe Özel Ýdare toplantý
salonunda düzenlenen toplantýya Kaymakam Osman
Beyazyýldýz baþkanlýk ederken, toplantýya il genel meclis üyeleri ve muhtarlar katýldý.
Toplantýda Birliðin
2015 yýlý gelir gider bütçesi,
bütçe kararnamesi, yatýrým
planý ve çalýþma programý
görüþülürken, Gülderesi,
Güloluk, Kýzýlcakýþla, Çadýrhöyük, köylerinin Köylere Hizmet Götürme Birliðine
üyeliðinin katýlýmý ve birliðin hizmetinde bulunan minibüsün satýþý konularý görüþülerek sona erdi.(ÝHA)
Ýskilip, Bursa AS TV’de
1
Kasým
2014
Cumartesi günü
Ýskilip'i görüntüleyen ve Belediye
Baþkaný
Recep
Çatma ile Ýskilipli
Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi'nde röportaj gerçekleþtiren '2023
BURSA' Prodüksiyon ekibinin hazýrladýðý televizyon
programý 8 Kasým
2014 Cumartesi akþamý saat 21.30'da
Bursa AS TV ekranýnda olacak.
Programýn
tekrarý yine ayný
kanalda 11 Kasým
2014 Salý günü
gündüz kuþaðýnda
saat 12.00'de yayýnlanacak. (Haber
Merkezi)
Bursa AS TV 1 Kasým 2014 Cumartesi günü Ýskilip'i görüntülemiþti.
www.corumhakimiyet.net
CUMA 7 KASIM 2014
‘YÖK eðitimin önünde engel’
ükseköðretim Kurulu (YÖK)’nun 33. kuruluþ yýldönümü
Y
münasebetiyle basýn açýklamasý yapan Eðitim-Ýþ Þube
Baþkaný Ýlhan Yaþar, YÖK’ün eðitim önünde engel olduðunu
belirterek, ‘YÖK kaldýrýlmalýdýr.” dedi.
Yaþar, açýklamasýnda; “12 Eylül darbesinin ardýndan
üniversiteleri zapturapt altýna almak için kurulan YÖK, 33
yýldan bu yana bilimsel, özerk üniversitenin önündeki en büyük engel olmuþtur.
YÖK, bugüne kadarki uygulamalarý ile üniversitelerde
bilimselliði ve bilimsel yaklaþýmlarý kurumsal kimliðe kavuþturmamýþ, gerçeði ve gerçeði arayaný engelleme ve denetim
altýna alma kurumu haline gelmiþtir.
Özerkliði tamamen ortadan kaldýrýlan üniversiteler, son
33 yýlda farklý düþüncelerin sorgulandýðý ve üretildiði yerler
olmaktan çýkmýþ daha çok benimsenmiþ fikirlerin kabul edildiði ve öðretildiði ileri liseler düzeyinde kalmýþlardýr.
AKP hükümeti döneminde üniversiteler tamamen piyasa dinamiklerine teslim edilmek istenmiþ, yükseköðretim de dahil olmak üzere
eðitim hizmetlerinin ticarileþtirilmesi, üretilen bilginin metalaþtýrýlmasý,
muhafazakârlaþma ve kadrolaþma, üniversite yönetimlerinin otoriterleþtirilmesi yönündeki politikalarda artýþ olmuþtur. Üniversitelerde de
emekçiler güvencesizliðe, düþük ücretlere, kötü çalýþma koþullarýna
mahkûm edilmeye çalýþýlmýþ ve siyasal iktidara yönelik her türlü muhalefet, devletin en sert þiddet araçlarýyla baský altýna alýnmak istenmiþtir.
AKP, kontrolüne aldýðý YÖK'ün kurumsal yapýsýnýn saðladýðý baskýcý imkânlarý sonuna kadar kullanmýþtýr. Devletin muhalif tüm kesimlere karþý þiddet araçlarýný sýnýrsýzca kullandýðý bir dönemde üniversiteler YÖK, rektörlükler ve polis eliyle zapturapt altýna alýnmak istenmiþ
ve soruþturma, sürgün, iþten çýkarma, psikolojik baský, kadro vermeme
gibi uygulamalarýn sayýsýnda artýþ yaþanmýþtýr. Bilim insanlarýnýn, insan
toplum doða yararýna çalýþmalar yapmasý ve bunu toplumla paylaþmalarý her fýrsatta engellenmiþtir. Üniversiteler sermayenin arka bahçesi haline gelirken, üniversite öðrencileri de kaðýt parçasýna dönüþen diplomalarý ile
sermayenin ucuz iþ gücü olarak güvencesiz çalýþmaya,
iþsizliðe sürüklenerek, geleceksizleþtirilmektedir.
AKP, muhalefetteyken eleþtirdiði, kaldýrýlmasý gerektiðini savunduðu YÖK'ü kendi iktidarý döneminde
baðrýna basmýþtýr. 12 Eylül'le hesaplaþmak gibi bir iddiayla yola çýktýklarýný söyleyenlerin 12 Eylül'ün en antidemokratik kurumu olan YÖK'ü kaldýrýlmasýna hiç deðinmemeleri oldukça manidardýr.
Üniversiteler; özgür düþünceyle "gerçeðin" arandýðý, sorgulamanýn, tartýþmanýn, eleþtirici düþünmenin
öðretildiði, bilimsel düþüncenin yani aklýn dogmaya üstünlüðünün ortaya konduðu, topluma da bu becerileri kazandýrmaya çalýþan eðitim kurumlarýdýr.
Üniversiteler; bilim aracýlýðýyla dünyaya, yeniliðe kapý açan, her
türlü fikrin tartýþýlabildiði, yaratýcýlýðýn gerçekleþtirildiði, unvan ve makamlarýn fazlasýyla önem taþýmadýðý, hiyerarþinin bulunmadýðý, bilimsel özgürlüðün ve bilgi birikiminin oluþtuðu ortamlardýr.
Bu nedenle, üniversitelerin halkýmýzýn ve Cumhuriyetimizin beklentilerine yanýt verebilmesi için hem mali yönden, hem de bilimsel
yönden özerk olmasý gerekmektedir. Hiçbir iktidar, üniversiteleri kendi
siyasi emellerine alet edememelidir.
Eðitim-Ýþ olarak, 12 Eylül faþizminin ürünü olan YÖK'ün kaldýrýlmasýný istiyoruz. YÖK düzenine karþý, üniversitelerin özerkliðini,
parasýz, eþit, bilimsel ve demokratik eðitimi savunuyor, AKP ve
YÖK'ün baþýnda bulunanlarý uyarýyoruz: Artýk, özerk üniversite, parasýz eðitim isteyen öðrencilerin, üniversitelerin ve bilimin yakasýndan
düþün diyoruz.” diye konuþtu. (Haber Merkezi)
‘YÖK kapatýlsýn’
E
Seminerin bu haftaki konusu 'Nazým Hikmet ve Þiiri' oldu.
Þiirlerle Nazým Hikmet
T
ürkiye Dil ve
Edebiyat Derneði
Osmancýk Þubesi'nin
haftalýk olarak
düzenlemiþ olduðu
Düþünce
Seminerlerinin bu
haftaki konusu 'Nazým
Hikmet ve Þiiri' oldu.
Semineri Çorum
Anadolu Ýmam Hatip
Lisesi Müdürü
Hüseyin Kýr verdi.
Derneðin çok
amaçlý salonunda
gerçekleþtirilen
seminere Türk þiirinin
geliþme sürecini
anlatarak baþlayan
Hüseyin Kýr, daha
sonra Nazým Hikmet'in
hayatý ve edebi kiþiliði
ile ilgili bilgiler verdi.
Necip Fazýl Kýsakürek
ile Nazým Hikmet'in
arkadaþlýðýndan
bahsederek iki þair
arasýnda geçen
hatýralar hakkýnda da
bilgi veren Hüseyin
Kýr, Nazým Hikmet'in
þiirlerinden örnekler
okudu.
Daha sonra soru
ve cevap þeklinde
ilerleyen seminer,
þairlerimizi, düþünce
adamlarýmýzý iyi
okumamýz, bilgiye
hâkim olarak hareket
etmemiz gerektiði
üzerinde durularak
sona erdi. (Haber
Merkezi)
Ecz. Bekir Sami Ünsal, Sungurlu Ýlçe Halk Kütüphanesi’ni
ziyaret ederek okurlarýyla buluþtu ve kitaplarýný imzaladý.
Çorumlu þair
kitaplarýný baðýþladý
Ç
orumlu þair Ecz. Bekir Sami Ünsal,
Sungurlu Ýlçe Halk Kütüphanesi’ni
ziyaret ederek okurlarýyla buluþtu ve
kitaplarýný imzaladý.
Ýlçe Kütüphanesi Müdürü H. Ali
Binici ve kütüphane personeline son
yayýnladýðý ‘Bizim Sevdamýz’ adlý þiir
kitabýný imzalayarak armaðan eden
Ünsal, þiirlerinin yer almýþ olduðu diðer
eserleri ise okurlarýn istifadesi için
Sungurlu Ýlçe Halk Kütüphanesine
baðýþladý.
Türk insanýnýn, maalesef
günümüzde çoðunlukla görselliðe
yöneldiðini ve çok az kitap okuduðu
görüþünü dile getiren Ünsal, kelime ve
bilgi daðarcýðýnýn kitap okuma ile doðru
orantýlý olduðunu ve öðrenme ve
kavrama kabiliyetinin ve kendini
geliþtirmenin en çok bu sayede mümkün
olabildiðinin altýný çizdi. (Haber
Merkezi)
ðitim Sen Çorum Þubesi Yürütme Kurulu tarafýndan yapýlan açýklamada,
“33 yýl önce 12 Eylül cuntasýnýn üniversiteler üzerindeki hayallerini dahi aþan politikalar, bugün gerçek oldu!
6 Kasým 1981 tarihinde kurulan ve yükseköðretimi
otoriter-piyasacý-muhafazakar bir iliþkiler sistemine
dönüþtürmesindeki hüneriyle tüm siyasal iktidarlarýn
göz bebeði olan YÖK, bugün ise AKP'nin "Yeni Türkiye" projesinin "gönüllü
kullarýný" yaratma hedefiyle
yoluna devam ediyor.” denildi.
Kuruluþunun 33. yýldönümü nedeniyle yapýlan
açýklamada YÖK’ün kapatýlmasý gerektiðini savunan
Eðitim Sen Çorum Þubesi
Yürütme Kurulu, þu açýklamayý yaptý:
“33. yýlý biterken kaldýrýlmasý yönündeki toplumsal mutabakata raðmen
koruyanlar özgür ve eleþtirel düþünceyi, disiplin mekanizmalarýyla, güvencesiz
istihdamla, iþten atma yöntemiyle, kadrolaþmayla ortadan kaldýranlar, üniversiteleri hizaya getirmek için
ellerinden geleni yapýyor.
AKP`ye ve YÖK`e gönüllü
kulluk etmeyen, aykýrý ses
çýkaran herkes, aklýn ve
mantýðýn sýnýrlarýný zorlayan hukuksuz, haksýz soruþturma ve disiplin cezalarýna,
sürgünlere maruz kalýyor.
Çünkü sorgulamak, eleþtirmek, muktedirlerden farklý
düþünmek ve bu düþünceyi
ifade etmek, hakikati çarpýtmayý görev edinenlerin toplumu yönetme mekanizmalarýný paramparça eden bir
güce sahiptir. Bu nedenledir
ki üniversitelerdeki muhalif
her ses susturulmakta, eleþtirel düþünce ve ifade özgürlüðü yok edilmek istenmektedir. Disiplin yönetmelikleri ile muhalif öðretim
elemanlarýnýn susturulmasý
için adeta engizisyon mahkemeleri kurulmakta, güvencesiz istihdam ise giyotine, yani iþten atma uygulamalarýna giden yolu açmaktadýr.
Öðrenciler ise bu süreçten payýna düþeni fazlasýyla almaktadýr. Öðrenciler,
paran kadar eðitim mantýðýný dayatan politikalara; ‘kýzlý erkekli…’ diye baþlayan
cümlelerin ardýndan gelen
yasakçý ve ayrýmcý uygulamalara; soruþturmalara ve
eðitim hakkýnýn engellenmesine yönelik cezalara;
polis, Özel Güvenlik Birimi
baskýsý ve eli satýrlý çetelerin
saldýrýlarýna her geçen gün
daha fazla maruz kalmaktadýr.
Üzülerek belirtmek
gerekir ki üniversitelerin
getirildiði durumda eleþtirel, muhalif ve bilimsel faaliyet yürütmek artýk
imkânsýz hale gelmiþtir. Hükümet, YÖK ve yandaþ üniversite yönetimleri bugün,
‘Alo Fatih’ ifadesini emir
addedip, toplumun yalansýz,
dolansýz bilgi edinme hakkýný gasp edecek gazetecileri, Soma ve Ermenek katliamlarýnýn ardýndaki ‘kâr
hýrsý’na teslim olan mühendisleri, hukuku yok sayarak,
hükümetin talimatlarý doðrultusunda karar veren hakimleri, toplum saðlýðýný
deðil, sermayenin çýkarlarýný gözetecek doktorlarý,
muktedirlerin hakikat olarak sunduðunu kabul eden,
sorgulamayan sosyolog ve
siyaset bilimcileri yetiþtirme gayretine girmiþlerdir.
Bu nedenledir ki rant- yaðma ve talan politikalarýna
karþý gelen, iþ güvencesi isteyen, "üniversite ticarethane deðildir" diyen, "hünkarýn" üniversitedeki gölgesi
olan rektörlerin "ben yaptým
oldu" tavýrlarýna karþý gelen,
kýsaca insan-toplum-doða
yararýna üniversite mücadelesi yürüten üniversite bileþenleri türlü baskýya maruz
kalmaktadýr.
Kaldý ki birçok üniversitede akademisyen kýyýmý yapýlýrken, üniversiteler
taþeronlaþmaya mahkûm
edilmiþken, idari ve teknik
personel özlük ve sosyal
haklarý gasp edilip angarya
iþlere zorlanýrken, performans denetimi adý altýnda
esnek ve güvencesiz istihdam temel istihdam biçimi
haline getirilirken, üniversitenin üniversite olmaktan
çýkarýldýðýný görmek zor deðildir!
Dolayýsýyla insan-toplum-doða yararýna üniversite mücadelesini sadece 6
Kasým'a indirgemeden, sürekli ve daha güçlü bir mücadeleye dönüþtürmenin
önemi her geçen gün artmaktadýr. Bu nedenle üniversitenin her bileþeninin
dini, siyasi ve iktisadi yolla
baskýlanamayacaðý; özgürlükçü, eþitlikçi ve demokratik ortamda bilim, felsefe ve
sanat üretebileceði ve yine
tüm bileþenlerin katýlýmýyla
demokratik eþitlikçi özyönetimin hayata geçirilebileceði üniversiteleri var etmenin derdiyle mücadelemizi
sürdürüyoruz. Üniversiteleri üniversite olmaktan çýkaran her türlü politikaya karþýya direnebilmek ve çözüm
üretebilmek için tüm üniversite bileþenlerini örgütlenmeye davet ediyoruz.”
(Haber Merkezi)
17
Çorum Yorgancýlar, Çeyizciler ve Perdeciler Odasý'nýn düzenlediði Emlakçýlýk
Kursunun sertifika töreni önceki akþam gerçekleþtirildi.
Emlakçýlýk kursunu
bitirenlere sertifika
EMRE KUT
orum Yorgancýlar, Çeyizciler ve
ÇPerdeciler
Odasý'nýn düzenlediði
Emlakçýlýk Kursunun sertifika töreni
önceki akþam gerçekleþtirildi.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði (ÇESOB) Konferans
Salonu'nda düzenlenen törene ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Çorum
Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Tuncay Yýlmaz, Yorgancýlar, Çeyizciler
ve Perdeciler Odasý Baþkaný Erdoðan
Çerikçi ve kursiyerler katýldý.
Törende, 120 Saatlik ders programý sonunda yapýlan sýnavda baþarýlý olan 32 kursiyerin sertifikalarý verildi. Tören bitiminde davetlilere ikramda bulunuldu.
Alaca Ýlçe Jandarma Komutaný Üsteðmen Kurtuluþ Dönük
ve çalýþma arkadaþlarý, Alaca Engelliler Derneði’ni ziyaret ettiler.
Alaca Engelliler
Derneði’ne ziyaret
A
laca Ýlçe Jandarma Komutaný
Üsteðmen Kurtuluþ Dönük ve
çalýþma arkadaþlarý, Alaca Engelliler
Derneði’ni ziyaret ettiler.
Dernek lokalini ve tamir atelyesini gezen Dönük ve beraberindekiler, dernek üyeleriyle de sohbet ettiler.
Ziyareti deðerlendiren Dernek
Baþkaný Ahmet Görür, “Derneðimizin faaliyetlerinden etkilendiklerini
belirten misafirlerimiz her türlü yardýma hazýr olduklarýný belirttiler. Biz
de kendilerine teþekkür ediyoruz.”
dedi. (Haber Merkezi)
A
Yücel, açýklamasýnda,
''Gücünü sendikacýlýða deðil
iktidarla iþbirliðine baðladýðý için, bu gücü yitirme korkusuyla artýk alenen suç iþlemeye baþlamýþtýr. Þimdi
de Þanlýurfa'da Eðitim Bir
Sen Birecik Ýlçe temsilcisi
tarafýndan hazýrlandýðý iddia edilen fiþleme ile ilgili
skandal belge ortaya çýktý.
Sözlü sýnav komisyonuna
ulaþtýrýldýðý belirtilen fiþleme belgesinde sözlü sýnava
girecek 64 kiþinin isimlerinin karþýsýnda görev yeri,
alaný, sendikal bilgileri, siyasi görüþleri, çok çirkin ifadelerle karalama niteliðinde karakter
özellikleri yer alýyor.'' ifadelerine yer verdi. (Haber Merkezi)
Fiþleme iddiasýnda
bulundu
ktif Eðitimciler Sendikasý Çorum Temsilcisi
Adem Yücel, fiþlendikleri
iddiasýnda bulundu.
Yeni okul müdürlerinin belirlenmesi amacýyla
yapýlan mülakatlarda, yandaþ sendika ile MEB arasýndaki iþbirliði yapýldýðýný
ileri süren Yücey, geçmiþte, hükümetin ve MEB'in
de kendisine yandaþ olmayanlara yönelik fiþlemeler
yaptýðýnýn ortaya çýktýðýný
öne sürdü. Yandaþ sendikanýn hukuku hiçe sayarak, payandalýk ettiði iktidarýn izinden yürüdüðünü
savunan Yücel, özellikle sendikalarýna
üye olan adaylara aðýr ifadeler kullanýldýðý iddiasýnda bulundu.
18 PERÞEMBE 6 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
Ulukavakspor yönetiminden
Belediyespor’a baklava jesti
Ç
orum Belediyespor’a Ulukavakspor Yönetiminden
baklava jesti. Çorum’u futbolda temsil eden iki takýmýmýz Çorum Belediyespor ile Ulukavakspor dün 1
nolu sentetik çim sahada hafta sonu maçlarýnýn hazýrlýklarýný sürdürdüler.
Kýrmýzý Siyahlý takým bu hafta maçýnýn sentetik
çim sahada olmasý nedeniyle antrenman yaptýðý 1 nolu
sahaya Ulukavakspor Baþkaný Ömer Farum Durukan ve
Yönetim Kurulu üyeleri tam kadro geldiler. Belediyes-
por antrenmanýnýn bitiminden sonra Baþkan Ömer Faruk Durukan kaptanlar Nedim ve Buðra’ya elleriyle tatlý ikram etti ve hafta sonu oynayacaklarý Tuzlaspor maçýnda baþarýlar diledi.
Kaptan Nedim Köseoðlu’da bu baklava ikramýndan dolayý Ulukavakspor Yönetimine teþekkür etti ve
onlarada Yeni Amasyaspor maçýnda baþarýlar dileðinde
bulundu. Çorum’un iki temsilcisinin bu güzel jest ile bir
araya gelmesi futbol birlikteliði adýna son derece güzel
bir geliþme olarak deðerlendirildi.
Üni-Lig’de gruplar belli oldu
Ankara’da yapýlan toplantýya Hitit Üniversitesi BESYO Müdürü Doç. Dr. Faruk Yamaner de katýldý
19 Kasým’da baþlayacak erkekler Üni-Lig Hentbol müsabakalarýnda Hitit Üniversitesi
altý takýmlý D grubunda, 26 Kasým’da baþlayacak bayanlarda ise A grubunda dört
takýmla mücadele edecek. Voleybol’da ise Hitit Ünversitesi erkeklerde D grubunda beþ
takýmlý, bayanlarda ise dört takýmlý D grubunda yer alýrken müsabakalar 26 Kasým
çarþamba günü oynanacak maçlarla baþlayacak.
Ü
ni-Lig Hentbol ve
Voleybolda Hitit
Üniversitesi bay ve
bayan takýmlarý
mücadele edecek.
Geçtiðimiz günlerde
Ankara’da yapýlan
teknik toplantýya Hitit
Üniversitesi BESYO
Tuzla’da moraller yerinde
P
azar günü sahasýnda Çorum Belediyespor’u konuk
edecek olan Tuzlaspor maçýn hazýrlýklarýný yoðun
tempoda sürdürüyor.
Tuzla Belediyespor sahasýndaki antrenmanda Teknik Heyet futbolculara aðýrlýk ve çabukluk hareketleri
yaptýrýrken son bölümde ise taktiksel çift kale maç yaptýrdý. Çift kale sýrasýnda Teknik Heyetin futbolculara
uyarýlarda bulunmasý dikkat çekti.
Öte yandan Tuzlaspor’un dün yapýlan çalýþmasýný
kulüp baykaný Ahmet Çabuk ziyaret etti. Antrenmaný bir
süre saha kenarýndan izleyen baþkan Çabuk daha sonra
Teknik Heyet ile çalýþmalar ve takýmýn durumu hakkýnda bilgiler aldý.
Tuzlaspor Baþkaný Ahmet Çabuk daha sonra futbolculara bir konuþma yaparak moral verdi. Ligde hedefe ulaþacak güçte olduklarýný belirten Çabuk, Çorum
Belediyespor maçýný kazanmalarý halinde büyük avantaj
yakalayacaklarýný belirterek futbolculardan maça çok
iyi konsantre olmalarýný istedi. Çabuk, ligin uzun bir
maraton olduðunu iniþler çýkýþlar olabileceðini belirterek önemli olanýn sezon sonunda mutlu sona ulaþmak
olduðunu söyledi ve baþarýlarak antrenmandan ayrýldý.
Müdürü Doç. Dr. Faruk
Yamaner de katýldý.
Bu yýl ilk kez
hentbol branþýnda
mücadele edecek olan
Hitit Üniversitesi
Hentbol takýmý
erkeklerde altý
bayanlarda ise dört
takýmlý grupta
bulunuyor. Erkeklerde
Hitit Üniversitesi ile
birlikte Aðrý Ýbrahim
Çeçen Üniversitesi, 19
Mayýs Üniversitesi,
Erzurum Atatürk
Üniversitesi, Kastamonu
Üniversitesi ve Sivas
Cumhuriyet Üniversitesi
takýmlarý bulunuyor.
Hitit Üniversitesi
grubundaki ilk devre
maçlarýnýn tamamýný
deplasmanda
oynayacak. Ýlk hafta
Sivas Cumhuriyet ikinci
hafta Kastamonu
Üniversitesi üçüncü
hafta Samsun 19 Mayýs
Üniversitesi dördüncü
hafta Erzurum Atatürk
Üniversitesi son hafta
ise Aðrý Ýbrahim Çeçen
Üniversitesi
deplasmanlarýnda
mücadele edecek.
Bayanlarda ise
Hitit Üniversitesi,
Nevþehir Hacý Bektaþ
Veli Üniversitesi, Isparta
Süleyman Demirel
Üniversitesi ve Ankara
ODTÜ takýmlarý
bulunuyor. Hitit
Üniversitesi ilk hafta
Nevþehir deplasmanýna
giderken ikinci hafta
Isparta Süleyman
Demirel Üniversitesi’ni
konuk edecek. Son hafta
ise Ankara ODTÜ
takýmýnýn konuðu
olacak.
Üni-Lig hentbolda
müsabakalarýda
erkeklerde mücadele 19
Kasým bayanlarda ise 26
Kasým’da baþlayacak.
Müsabakalarýn kesin
tarih ve saatleri
önümüzdeki günlerde
netlik kazanacak.
Erdin ve Kuþ’lu milli takým Rusya yolcusu
Voleybol 26 Kasým’da
baþlayacak
Üni-Lig Voleybol
branþýnda müsabakalar
26 Kasým çarþamba
günü oynanacak
maçlarlabaþlayacak.
Voleybol branþýnda
erkekler altý grupta 32
takým bayanlar ise 6
grupta 29 takým
mücadele edecek.
Hitit Üniversitesi
bayan takýmý Karabük
Üniversitesi, Samsun 19
Mayýs Üniversitesi ve
Sinop Üniversitesi ile
mücadele edecek. Erkek
takýmý ise Ankara Orta
Doðu Teknik
Üniversitesi, Antalya
Akdeniz Üniversitesi,
Kýrþehir Ahi Evran
Üniversitesi ve Nevþehir
Hacý Bektaþ Veli
Üniversitesi ile
mücadele edecek.
Grup maçlarý
sonunda birinci olan
takýmlar direk play-offa
yükselirken en iyi
ikincilerden iki takým
toplam sekiz takým final
grubunda mücadele
edecek. En iyi ikinciler
belirlenirken en az
takýmlý gruplar dikkate
Turgay Görkem’e
1. ligde görev
H
Tuzlaspor Teknik Heyeti çalýþmayý izlerken
Ý
A
Rusya’da 7-9 Kasým tarihlerinde yapýlacak olan Milletler Kupasý Güreþ
turnuvasýnda serbest stilde Fatih Erdin ve grekoromen stilde Emrah Kuþ’un
mücadele edeceði milli takým hazýrlýklarýný tamamladý.
Milli güreþçiler, 7-9
Kasým tarihleri arasýnda Rusya’da düzenle-
Ýskilipspor’dan Murat’a
geçmiþ olsun ziyareti
skilipspor Yönetimi ve futbolcularý Ýskilipgücüspor maçýnda omzundan sakatlanarak hastaneye kaldýrýlan Murat
Kayýlý’yý ziyaret ettiler.
Pazar günü Ýskilip’de oynanan Ýskilipspor- Ýskilipgücüspor maçýnýn 75. dakikasýnda omzundan sakatlanarak oyundan çýkan ve önce Ýskilip Atýf Hoca Devlet Hastanesi7ne ordan da Hitit Üniversi-
tesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’ne
sevk edilen Murat Kayýlý’ya omzunda
hafif kýrýk ve lif kopmasý nedeniyle operasyon yapýldý.
Baþarýlý bir ameliyat geçiren Murat
Kayýlý’yý hastanede ziyaret eden Ýskilipspor Yönetimi ve futbolcularý geçmiþ olsun dileklerinde bulundular ve onu yalnýz býrakmadýlar. Murat Kayýlý’nýn altý
necek olan Milletler Kupasý’nda boy gösterecek.
Serbest ve grekoromen
stilde mücadele eden ayyýldýzlýlar, bu yýl içerisinde yapýlan Avrupa ve
Dünya Þampiyonalarý ile
uluslararasý özel turnuvalarda 25 altýn, 26 gümüþ ve 33 bronz madalya olmak üzere toplam
84 madalya kazandý.
Milliler, Moskova’da 79 Kasým tarihlerinde organize edilecek olan turnuvada kürsüde yer alabilmek için ter dökecek.
Dünya Þampiyonasý'nda baþarýlý bir grafik
çizdiklerini söyleyen
Türkiye Güreþ Federasyonu Baþkaný Hamza
Yerlikaya,
Rusya’da
genç aðýrlýklý bir kadro
ile madalya mücadelesi
vereceklerini belirterek,
milli güreþçilere baþarýlar diledi.
Milletler Kupasý’nda ay-yýldýzlý mayoyu giyecek sporcular ise
þu þekilde: “Barýþ Kaya
(57 kilo), Ayhan Karakuþ
(59 kilo), Recep Topal
(61 kilo), Abdi Zurnacý
(61 kilo), Selahattin Kýlýçsallayan (65 kilo),
Cengiz Aslan (66 kilo),
Servet Coþkun (70 kilo),
Yunus Özel (71 kilo),
Yunus Emre Baþar (71
kilo), Batuhan Demirci
(74 kilo), Emrah Kuþ (75
kilo), Burhan Akbudak
(80 kilo), Aslan Atem
(80 kilo), Kansu Ýldem
(84 kilo), Fatih Erdin (86
kilo), Abdulkadir Özmen
Ýskilipspor yönetim ve futbolcular Murat Kayýlý’ya geçmiþ olsun ziyaretinde görülüyor
(Ç.HAK:959)
ÝRTÝBAT
0 544
445 45 88
(86 kilo), Fatih Yaþarlý
(96 kilo), Süleyman Demirci (98 kilo), Yunus
Emre Dede (120 kilo),
Atilla Güzel (130 kilo).”
entbol
Klasman
Gözlemcisi Turgay
Görkem’e erkekler 1. liginde görev. Hentbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu’ndan yapýlan açýklamaya göre Erkekler 1. liginde 9 Kasým
pazar günü saat 12.00’de
Trabzon 19 Mayýs Spor
Salonu’nda Akçaabat Tütünspor ile Çukobirlikspor takýmlarý arasýnda
oynanacak maçý Sivas
bölgesi hakemlerinden
Mahmut Boyraz ile Ebubekir Boyraz yönetecek.
Maçýn gözlemcisi ile Çorum’dan Turgay Görkem.
Turgay Görkem
Ýbrahim Ethem kadro dýþý
Ý
ki sezon önce Çorum
Belediyespor formasý
giyen bu sezon baþýnda
da kýrmýzý siyahlý takýma transferi gündemde
olan Ýbrahim Ethem Sevinç Kayseri Þekerspor’da kadro dýþý býrakýldý. Teknik kadronun
raporu doðrultusunda
kaleci Sertaç Güzel ile
defans oyuncusu Ýbrahim Ethem Sevinç yönetim kararý ile süresiz
kadro dýþý býrakýldý.
Bu sezon ligde istediði sonuçlarý alamayan ve 10. hafta sonunda topladýðý 4 puan ile
son sýraya demir atan
Kayseri Þekerspor, sert
tedbirlere baþvurmaya
baþladý. Bu sezon çok
þeyler beklenen ancak
bir türlü istenileni veremeyen kaleci Sertaç
Güzel ile tecrübeli
oyuncu Ýbrahim Ethem
Sevinç, formsuzluklarý
nedeniyle süresiz olarak
kadro dýþý barakýldý.
Teknik direktör Tugay
Aydemir'in yönetime
verdiði raporun ardýndan böyle bir karar alýndýðý ve kararýn oyunculara bildirildiði öðrenildi. Ýki oyuncu A Takým
çalýþmalarýna alýnmazken, altyapý takýmlarý ile
antrenmanlara devam
ediyor. Pazar günü Büyükþehir Belediye Vanspor ile karþýlaþacak olan
Kayseri Þekerspor, bu
maçýn
hazýrlýklarýný
Köksal Demirok Tesisleri'nde aralýksýz olarak
sürdürüyor. Cezalý olan
Burak Öztürk'ün yaný
sýra sakatlýklarý devam
eden Ýsmail Bulut ile
Yasin Sarý, bu önemli
maçta oynayamayacak.
CUMA 7 KASIM 2014
www.corumhakimiyet.net
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. Çorum 2. Ýcra
27 KASIM
Hitit Üniversitesi Ýdari ve
Mali Ýþler Daire
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesinde 5960559424 nolu vergi
mükellefiyim. 7301-7550 arasý 5 cilt faturamý kaybettim. Hükümsüzdür.
16 ARALIK
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
524 ada no, 27 parsel no,
Bahçelievler
Mahalle/Mevkii, 3
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
140.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Semra DEMÝR
Ýbrahim kýzý 10/8/1984 Çorum Çamlýca Köyü
Doðumlu
(Ç.HAK:3084)
(Ç.HAK:3199)
YÝTÝK
(Ç.HAK:3200)
YÝTÝK
Arda ÞEKER
Aþýr oðlu 01.08.1990 Çorum Doðumlu
T.C.No:41005033310
(Ç.HAK:3196)
Çorum ili, merkez ilçe,
2530 ada no, 870 parsel
no, Yavruturna Mahallesi,
Sülüklü Mavkii, cilt no
74, sayfa no 7253, 1 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel: 65.000
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.10
Bahabey Caddesinde Pafta: 19.L.I.D,
Ada: 2030, Parsel: 7, m2 1285,14, 4 kata
ruhsatlý arsa kat karþýlýðý verilecektir.
0 543 520 07 09
0 535 694 70 92
SATILIK
* Sanayi sitesinde 461 m2-246 m2, 2 adet
dükkan.
* Ankara yolu 7. km. Volkswagen karþýsýnda
2523 m2 sanayi arsasý.
* Kýzýlýrmak üzerinde kum eleme tesisi,
konkosör tesisi, hazýr sýva harcý tesisi ve
beton santrali ruhsatý ve ekipmanlarýyla
birlikte satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 234 49 21
Kiralýk
S Plaka
Sahibinden öðrenci paketli Transit 16+1
Jumbo tek teker minibüs 2011 model
Mür. Tel: 0 535 653 64 64
Bayan Eleman
Aranýyor
Hüseyin Karakuþ Kuruyemiþte çalýþtýrýlmak
üzere ÖN MUHASEBE (ticari paket, ofis,
LKS) programlarýný bilen deneyimli BAYAN
eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:3201)
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
5 OCAK 2015
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:3100)
SATILIK ARAÇLAR SATILIK LÜKS
* 2000 model Transporter 2.5
TDÝ City Wan 4+1 hususi.
* 2005 model Peugeot 307
X5 dizel.
0 533 736 87 87
Eleman Aranýyor
Makina imalat sektöründe çalýþtýrýlmak
üzere KAYNAKÇI-TORNACI-TEKNÝK
RESSAM elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Basermak Ltd. Þti.
Adres: Organize San. Böl. 4. Cad. No: 13
Tel: 250 11 11
DAÝRELER
3. Stad Sokak’ta 120 m2 yeni 2 adet
daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
Çalýþma Arkadaþlarý
Arýyoruz
Çorum Teknik Çelik Döküm
’de çalýþtýrýlmak üzere,
Tornacý, Borvekci, CNC Operatörü, Kaynakcý, Kalýpcý,
Meydancý, Vasýflý ve Vasýfsýz elemanlar alýnacaktýr.
Askerliðini yapmýþ tercihimizdir.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Adres: Organize Sanayi Bölgesi 3. Cad. No: 30 ÇORUM
Mür. Tel: 254 92 03
Eleman KÝRALIK
Kat Karþýlýðý Bayan
Kýymetli Arsa Aranýyor
DÜKKAN
Nurten BOZKURT
Muharrem kýzý 3/9/1990 Çorum Sýrýklý Köyü
Doðumlu
T.C.No:23269622776
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
19 AN 872 plakalý, 1997
model Mercedes marka,
mavi, mor, lila renkli açýk
kasa kamyonun satýþý iþi.
Muhammen bedel: 30.000
Yer: Kaynar Otopark ve
Yediemin Deposu
Saat: 14.00-14.10
***
(Ç.HAK:2702)
Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-20162017 mali yýllarý 36 aylýk
silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü (Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110)
Saat: 10.00
***
25 ARALIK
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:3139)
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl
Müdürlüðü/Valilik Ek
Binasý 8. kat
Saat: 15.00
***
26 KASIM
Çorum Sevgi Evleri
Çocuk Yuvasý ve Kýz
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
merkez ilçe, 199 parsel
no, Çoraköz Mevkii Tatar
köyü merkez/ Çorum
7.800 m2
mahalle/mevkinde tarýma
uygun taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
8.240,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 369 parsel
no, Avlandere Mevkiinde
tarýma elveriþli taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
27.900,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.20-15.30
***
Kiremit imalatý yapan
fabrikamýzda görevlendirilmek
üzere, askerliðini yapmýþ, 4
yýllýk iþletme fakültesi mezunu,
tecrübeli, muhasebe personeli
alýnacaktýr.
Baþvurularýn 0 532 465 55 41
nolu telefona yapýlmasý rica
olunur.
Adres: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 78/D
Tel: 202 00 14
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere ön
muhasebeden anlayan Bayan eleman
alýnacaktýr.
Müracaat Adresi: Kale Mah. Cengiz Topel
Caddesi No: 48/A
Mür. Tel: 0 532 441 07 21
Küçük Sanayi Sitesi 29. Sok. No: 1’de
bulunan 40 m2 iþyeri kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 532 244 11 87
(Ç.HAK:2645)
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
2015-2016-2017 Mali
Yýllarý Ziyaretçi Danýþma
Yönlendirme-Teknisyen
Yardýmcýsý-Kalorifer
Yakma hizmet alýmý iþi.
Yer: Üçtutlar Mah. Çomar
Baðlarý Küme Evleri
No:3 Çorum
Saat: 10.00
***
Ortaköy ilçe, 90 ada No,
159 Parsel No, Suyolu
Mahallesi, Ölükçül
köyünde bahçe vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
22.171,05
2. Taþýnmaz: Çorum il,
Ortaköy ilçe, 53 Ada No,
36 Parsel No, Suyolu
Mahalle/Mevkii, 1/2
hisseli arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.30
***
Muhasebe
Personeli
Alýnacaktýr
ELEMANLAR Halý Yýkamaya
ALINACAKTIR Ortak Aranýyor
Elektrikçi Ustasý, Kalfasý, Çýrak
ile 18-25 yaþ arasý vasýfsýz
elemanlar alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 536 479 53 13
(Ç.HAK:3170)
Temizlik ve Teknisyen
Yardýmcýsý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürlüðü
(Üçtutlar Mah. Üçtutlar
Cad. No: 57 Çorum)
Saat: 14.30
***
Kamile-Hacý Ahmet
Akdað Huzurevi Yaþlý
Bakým ve Rehabilitasyon
Merkezi Müdürlüðü
15 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
22 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
Küçük Sanayi Sitesi
Sanayi Cad. No: 193
226 99 55-0 541 959 41 30
Bayan Eleman
Satýlýk
Kýymetli Mülk Aranýyor
Akbank aralýðýnda 180 m2 müstakil
2 katlý 8 kata imarlý iþyeri satýlýk
veya kiralýktýr.
Mür. Tel: 0 541 346 18 90
BAYAN ELEMAN ARANIYOR
Doðan Av Pazarý’nda çalýþtýrýlmak üzere
yemek ve temizlik iþlerine bakabilecek
bayan eleman alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur
Adres: Çepni Mah. Taþhan Cad. No: 34/A
(Esnaf Kefalet Koop. Karþýsý)
Tel: 0 544 508 29 59
Lise mezunu, tercihen 30-40 yaþlarý
arasýnda bayan büro elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
(Ç.HAK:3182)
14 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Yemek hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý Ýhale Odasý
Kat 5
Saat: 11.00
***
Çorum il, merkez ilçe,
3095 ada no, Ulukavak
Mahallesi
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
Çaðdaþ Ýnþaat
Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami
Karþýsý)
Tel: 0 537 864 24 45
SATILIK VÝLLA
(Ç.HAK:3171)
Ziyaretçi danýþma ve
yönlendirme hizmet alýmý
iþi.
Yer: Atýl Uzelgün
Huzurevi Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon MErkezi
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
24 KASIM
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
1 ARALIK
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
(Ç.HAK:3181)
13 KASIM
Atýl Uzelgün Huzurevi
Yaþlý Bakým ve
Rehabilitasyon Merkezi
Müdürlüðü
2015 ve 2016 yýllarý için
özel güvenlik personeli
(20 kiþi) hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
(Ç.HAK:3104)
Çorum il, merkez ilçe,
Gülabibey Mah. 2930
Ada No, l Parsel No,
714,99 m2, arsa
niteliðinde taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
318.816,00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Müzayede Salonu
Saat: 11.00-11.05
***
20 KASIM
Çorum Halk Saðlýðý
Müdürlüðü
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
(Ç.HAK:3034)
12 KASIM
T.C. Çorum 1. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-20162017 mali yýllarý 36 aylýk
silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü (Mimar Sinan
Mah. 8. Cad. No: 5
Çorum)
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3180)
Silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal
Politikalar Ýl Müdürlüðü
Valilik Ek Binasý 8. kat
Saat: 10.00
***
Çorum Sevgi Evleri
Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1708 ada no,
5 parsel no, Ulukavak
Mahallesi’nde 6 baðýmsýz
bölümlü dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
70.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 1505 ada no,
10 parsel no, Çepni Mah.
Mahalle/Mevkiinde
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
110.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.20-10.25
***
(Ç.HAK:3197)
Ýç Su Ekosistemleri
Biyolojik Çeþitlilik
Envanter ve Ýzleme iþi
hizmet alýmý
Yer: Çorum Ýl Özel
Ýdaresi Konferans Salonu
Saat: 10.30
***
10 KASIM
Çorum Özel Ýdaresi Çevre
17 KASIM
Koruma ve Kontrol
Müdürlüðü
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
Çorum ilinin Karasal ve
Malzemesiz genel
temizlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Hitit Üniversitesi
Ýdari ve Mali Ýþler Daire
Baþkanlýðý Rektörlük
Binasý 2. Kat Ýhale Salonu
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:3172)
05 EY 223 223 plakalý
2011 model Ford marka,
beyaz renkli aracýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
100.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
(Ç.HAK:3168)
Silahsýz özel güvenlik
hizmet alýmý iþi.
Yer: Sosyal Hizmet
Merkezi Müdürlüðü
Saat: 14.30
***
Baþkanlýðý
(Ç.HAK:3083)
Dairesi
(Ç.HAK:3194)
7 KASIM
Aile ve Sosyal Politikalar
Ýl Müdürlüðü
19
Orta Ilýca’da 1000 m2, 3 katlý
tribleks, havuzu, kuyusu,
doðalgazý bulunan Villa
sahibinden satýlýktýr.
0 532 346 18 70
Mehmetoðullarý Turizm
Yapý prim sözünü tuttu
U
lukavakspor’a Fatsa
Belediyespor
deplasmanýndaki maç
öncesi 200’er lira prim
açýklayan
Mehmetoðullarý Turizm
Yapý sahibi Mevlüt
Demirparmak dün
yapýlan antrenman
öncesinde bu sözünü
yerine getirdi.
Siyah beyazlý
takýmýn dünki
antrenmanýný ziyaret
eden Mevlüt
Demirparmak Fatsa
Belediyespor
deplasmanýnda alýnan
galibiyet nedeniyle
verdiði sözü tuttu ve
toplam 4200 lira parayý
kaptan Bülent’e verdi.
Prim teslim
törenine katýlan
Ulukavakspor Baþkaný
Ömer Faruk Durukan,
takýmý motive etmeye
yönelik bu jestinden
dolayý Mevlüt
Deliparmak’a teþekkür
Tuncay yeniden
Milli Takým’da
etti ve bu tür desteklerin
artmasý dileðinde
bulundu.
Mevlüt
Demirparmak’ta kaptan
Bülent’e parayý teslim
ettikten sonra pazar
günü oynayacaklarý
Amasyaspor maçýnda
baþarýlar diledi ve
‘Kaptan sizden Yeni
Amasyaspor maçýný
istiyorum’ dedi. Kaptan
Bülent’de prim için
teþekkür etti ve Yeni
Amasyaspor maçýnda da
ellerinden gelen
mücadeleyi
vereceklerini söyledi.
T
uncay Kýlýç yeniden milli takýma davet edildi. Çorumspor’daki performansýnýn ardýndan milli takýma ordan da Göztepe’ye
transfer olan ve deðiþik kategorilerde bir çok kez milli formayý giyen Tuncay Kýlýç geçen yýl takýmýnda fazla forma þasý bulamamasý nedeniyle milli takýma davet edilmemiþti.
Bu sezon baþýnda kiralýk olarak Batman Petrolspor’a transfer
olan takýmýnda forma giymeyi baþaran Tuncay Kýlýç 13-17 Kasým
tarihleri arasýnda Antalya’da düzenlenecek dörtlü turnuvanýn kadrosuna Teknik Direktör Mehmet Hacýoðlu tarafýndan çaðrýldý. 22
futbolcunun çaðrýldýðý U 18 milli takýmýnýn mücadele edeceði turnuvada Hollanda, Almanya ve Çem Cumhuriyeti takýmlarý mücadele edecek.
Emirhan Spor Kompleksinde oynanacak maçlarda milli takým 13 Kasým’da Çek Cumhuriyeti ile 15 Kasým’da Hollanda ise
17 Kasým pazartesi ise Almanya milli takýmlarý ile karþýlaþacak.
Milli takým 10 Kasým pazartesi günü saat 15.00’de Antalya Tne
Sense Deluxe Otel’de toplanacak.
PERÞEMBE 6 KASIM 2014
Mevlüt Demirparmak Ulukavakspor’a verdiði prim sözünü yerine getirdi
‘Orda olmazsan formayý giyemezsin’
Kadroda revizyon sinyali
Ç
orum Belediyespor
pazar günü
Tuzlaspor
deplasmanýnda
oynayacaðý maçýn taktik
provasýný dün 1 nolu
sentetik çim sahada
yaptý. Teknik Direktör
Yavuz Ýncedal
yönetiminde yapýlan
çalýþmaya tüm
futbolcular katýldýlar.
Adelesindeki aðrý
Tuzlaspor maçý provasýnda Teknik Direktör Yavuz Ýncedal
geçen haftanýn sakat isimlerinden Osman ve cezalýsý Akýn’a
onbirde forma verirken hücum hattýnda ise deðiþiklik
yapmamasý dikkat çekti.
nedeniyle Mehmet Akif
takýmdan ayrý olarak
düz koþu yaptý.
Çalýþma öncesinde
futbolcularla kýsa bir
toplantý yapan Ýncedal,
Tuzla taktiðini anlattý ve
uyarýlarda bulundu.
Ardýndan ýsýnma
hareketleri ile baþlayan
çalýþma daha sonra üç
grup halinde kontrol pas
ile devam etti. Ardýndan
ise ilk yarýsýnda karma
ikinci yarýsýnda ise
Tuzlaspor maçýnýn
onbirini belirlemeye
yönelik çift kale maç
yaptýran Ýncedal devre
arasý ve maç sýrasýnda
sert uyarýlarda bulundu.
Çift kalenin ikinci
yarýsýnda Tuzlaspor
maçýnda oynatmayý
düþündüðü takýmda
deðiþiklikler yapan
Ýncedal savunmanýn
saðýnda Osman göbekte
Ýmam ve Akýn sol
kanatta ise Eray’a forma
verdi. Orta sahada ise
Nedim, Okan, Furkan’a
forma veren Ýncedal
forvette ise Ali Kireþ,
Çaðlar ve Murathan’a
þans verdi.
Çift kalenin ikinci
yarýsýnda Tuzla maçýnda
oynayacak futbolcularýn
bulunduðu takýmýn
hücumda yaptýðý güzel
organizeler ve atýlan
goller seyir zevki verdi.
Özellikle son haftalarda
beklenen performanstan
uzak bir görüntü veren
Murathan’ýn kanattan
yaptýðý iþler zorlu Tuzla
maçý öncesinde büyük
moral verdi.
Çorum
Belediyespor, Tuzlaspor
maçýnýn hazýrlýklarýný
bugün yine 1 nolu
sentetik çim sahada
yapacaðý antrenmanla
tamamlayacak.
Son antrenman
Mimar Sinan’da
Ç
orum Belediyespor Tuzlaspor maçýnýn son çalýþmasýný bugün yapacak. Kýrmýzý Siyahlý takým Tuzlaspor
maçýnýn hazýrlýklarýný bugün saat 13.30’da Mimar Sinan
sahasýnda yapacaðý antrenmanla tamamlayacak. Bu çalýþmanýn ardýndan açýklanacak maç kadrosu gece yarýsýnda Ýstanbul’a hareket edecek.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal dünki çift kale sýrasýnda futbolculara
gerek çift kale gerekse devre arasýnda uyarýlarda bulundu. Ýncedal bir
pozisyonda hücumda kanat oyuncusunun arka direðe gitmemesi
üzerine yaptýðý uyarýda ‘O pozisyonda orda olmazsan forma
giyemezsin’ demesi dikkat çekti.
Ç
orum Belediyespor Teknik Direktörü dünki çift kale sýrasýnda istedikleri yapmayan futbolculara sert uyarýlarda
bulundu.
Zaman zaman saha kenarýndan futbolculara uyarýlarda bulunan Ýncedal
devre arasýnda ise ikinci bir toplantý yaparak taktiksel uyarýlarda bulundu. Özellikle hücuma çýkarken top kaptýrýlmasý
ve kanatlarýn hücumda çoðalmamasýna
sert tepki gösteren Ýncedal bir pozisyon
sýrasýnda ‘O pozisyonda arka direkte olmazsan formayý giyemezsin’ diyerek
tepkisini dile getirdi.
Çift kalenin ikinci yarýsýnda hücumda olumlu iþler yapan takýma bu kez
övgüler dizen Ýncedal, futbolculardan saha içinde birbirlerini motive etmelerini
ve maça konsantre olmalarýný istedi.
‘Taraftar tek giriþden alýnacak’
Pazar günü Ulukavakspor’un Yeni Amasyaspor ile oynayacaðý maça tüm taraftarlar Spor Salonu
arkasýndaki potalarýn bulunduðu bölümdeki kapýdan alýnacak. Ulukavakspor Basýn Sözcüsü Necati
Çatal, Emniyet’in gerekli tedbirleri alacaðýný bu zorlu maçta Çorumlu futbol severlerin desteklerini
beklediklerini açýkladý.
Mustafa Aydýn’la ilk kez
Çorum Belediyespor’un pazar günü Tuzlaspor
ile oynayacaðý zorlu maçý Konya bölgesi
hakemi Mustafa Aydýn yönetecek.
Ç
orum Belediyespor’un pazar günü Tuzlaspor
ile oynayacaðý maçý Konya bölgesi hakemlerinden Mustafa Aydýn yönetecek. Merkez Hakem
Kurulundan yapýlan açýklamaya göre pazar günü
saat 13.30’da Tuzla Belediye sahasýnda oynanacak
Tuzlaspor - Çorum Belediyespor maçýnda düdük
çalacak Mustafa Aydýn ilk kez Çorum takýmlarýnýn
maçýný yönetecek. Maçýn yardýmcý hakemleri ise
Ankara’dan Barýþ Bakýrcýoðlu ve Konya’dan Ýsmail Yýlmaz. Maçýn dördüncü hakemide Konya’dan
Tamer Tekbaþ.
U
lukavakspor Basýn
Sözcüsü Necati Çatal, pazar günü oynayacaklarý Yeni Amasyaspor
maçýný kazanmak istediklerini bunun içinde gerekli tüm mücadeleyi vereceklerini söyledi.
Ligde son iki maçta
aldýklarý galibiyetin takýma büyük moral olduðunu belirten Çatal, bu moralle grup lideri önüne
moralli çýkacaklarýný ve
kazanmak için müadele
edeceklerini söyledi. Bu
zorlu maçta taraftar desteðinin çok önemli olduðunu belirten Çatal, tüm
Çorumlu futbol severleri
pazar günü 1 nolu sahaya
gelerek takýmlarýna des-
tek vermelerini istedi.
Çatal, maçýn Dr
Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda oynanmasý için
Yeni Amasyaspor’un talepte bulunduðunu ancak
sezon baþýndan buyana
sentetik sahada antrenman yapan takým olarak
bunu kabul etmediklerini
söyledi. Karþýlaþmaya
Yeni Amasyaspor’un ligdeki konumu nedeniyle
konuk takým taraftarlarýnýn büyük ilgi göstermesinin beklendiðini belirten Çatal ‘Emniyet yetkililerimiz ile gerekli görüþmeleri yaptýk.
Maç günü 1 nolu
sentetik çim sahasý kenarlarýna araç parkýna izin
verilmeyecek. Sahaya giriþ için tek olarak potalarýn bulunduðu bölümden
seyirciler alýnacak. Tek
kapýdan giriþ olacak. Yeni
Amasyaspor taraftarlarýna tribün yetersizliði nedeniyle fazla seyirci getirilmemesi için uyarýda
bulunuldu.
Karþýlaþmanýn centilmence geçmesi ve iki
komþu kentin takýmýnýn
futbolun içinde mücadele
etmesini diliyoruz. Onlar
þampiyonluk mücadelesi
veriyor bizde çýkýþýmýzý
sürdürmek istiyoruz. Ýyi
oynayanýn kazanmasýni
diliyor ve Çorumlu futbol
severleri maça bekliyoruz’ dedi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
21
File Size
14 891 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content