close

Enter

Log in using OpenID

GÜVENLİK BİLGİ FORMU BLUESTEAM P 11

embedDownload
Mart 2008
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ekim 2014
BLUESTEAM P 11
1/4
102
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmış, Çevre
ve Orman Bakanlığı'nın 26/12/2008 tarih ve 27092 sayılı yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
Hazırlama Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
GBF No
:
:
:
:
:
1. KİMYASAL MADDE VEYA ÜRÜNÜN VE FİRMANIN TANITIMI
1.1 Madde veya Ürünün Tanıtılması
Ürün Adı
: BLUESTEAM P 11
Kimyasal Adı
: Organik kimyasallar karışımı
CAS No
:
EINECS No
:
Kullanım Alanları
: Kazan suyu korozyon ve kışır inhibitörü
1.2 Firmanın Tanıtılması
Firmanın Adı
: Gündem Kimyasal Ürünleri Paz. Havuzculuk Trz.İnş.Tic.Ltd.Şti.
Altıayak mah. Ayanoğlu cad. Varsak Sanayi Çalış Sitesi No:66 Daire:9
Adresi
. VARSAK/ ANTALYA
Telefon
. 0242 326 64 46
Faks
. 0242 326 64 47
E-Posta
: [email protected]
Acil Durum Tlf
: Ulusal Zehir Merkezi "UZEM" :114
2. KİMYASAL BİLEŞİMİ HAKKINDA BİLGİ
Madde Adı
Sodyum Poliakrilat
Ağırlıkça %
Su
%90-97
% 3-10
CAS No
EC No
9003-04-7 011-002-00-6
7732-18-5
Tehlike
İşareti
Tehlike
İfadeleri
R35
C
Güvenlik
İfadeleri
S26 S37/39
S45
231-791-2
3. TEHLİKE TANIMI
Tehlike Sembolleri
C: Korrozif
En Önemli Tehlike: Gözleri ve deriyi tahriş eder. Solunum yollarını tahriş eder.
4. İLKYARDIM ÖNLEMLERİ
Teneffüs edilirse:Hastayı açık havaya çıkarın. Nefes almıyorsa suni teneffüs yaptırın. Güçlükle
soluyorsa oksijen verin. Derhal doktor çağırın.
Cilde temas ederse : Mümkün oldukça çabuk kirlenen alanı ılık ve nazik akan suyla en az 15
dakika yıkayın. Kirlenen elbise ve ayakkabıları akan su altında çıkarın.
Gözle temas ederse : Derhal kirlenen gözü , ılık ve nazik akan suyla en az 15 dakika yıkayın.
Yutulursa :Kusturmayın. Bilinç yerinde değilse ağızdan hiçbirşey vermeyin. Nefes almıyorsa
eğitilmiş personel tarafından suni teneffüs yaptırılmalıdır. Bilinci yerindeyse derhal bol su içirin..
Hemen doktor çağırın
Mart 2008
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ekim 2014
BLUESTEAM P 11
2/4
102
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmış, Çevre
ve Orman Bakanlığı'nın 26/12/2008 tarih ve 27092 sayılı yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
Hazırlama Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
GBF No
:
:
:
:
:
5. YANGINLA MÜCADELE
Uygun Yangın Söndürme Maddeleri ve Araçları : Herhangi bir yangın söndürücü
Kullanılmaması gereken yangın söndürücüler :
Spesifik tehlikeleri : Yanıcı değildir.
Spesifik metodlar :
Tehlikeli Yanma Ürünleri :
Yangınla mücadelede koruyucu teçhizat : Çevresindeki diğer kimyasallara uygun.
6. KAZA SONUCU YAYILMAYA KARŞI TEDBİRLER
Kişisel önlemler :Yeterli koruyucu elbise giyinin. Madde temasını engelleyin. Kapalı mekanlara
temiz hava sağlayın.
Çevresel önlemler : Temizlik tamamlanıncaya kadar alana girişi yasaklayın. Kimyasal maddelerin
su kanallarına ve atık kanallarına girmesini engelleyin. Fazla miktarda döküldüğünde daha sonra
bertaraf etmek yada geri kazanmak için dökülen yerin çevresini toprakla çevirin. Az miktarda
döküldüğünde bol miktarda suyla yıkayın.
Sızıntılar durumunda temizleme yöntemleri :7. KULLANMA VE DEPOLAMA
Kullanma : Gözler, vücut ve giysilerle temasından sakının. Asitlerden uzak tutun. Baret, kauçuk
eldiven ve kimyasal emniyet gözlüğü giyiniz
Teknik önlemler : Veri mevcut değil.
Depolama : Kuru, serin ve iyi havalandırılmış yerlerde depolayın. Kapların ağzını sıkı kapatın.
Donmasını engelleyin.
Ambalaj malzemesi : Plastik – Metal malzeme kullanmayın.
Diğer önlemler : Boşaltılan konteynırlarda ürün artıkları bulunur. Bu yüzden konteynır boş olsa dahi
dikkatli olmak gerekir.
8. MARUZ KALMA / KİŞİSEL KORUNMA
Mühendislik Koruyucu Önlemler : İyi bir havalandırma önerilmesine karşın özel havalandırma gerekmez.
Kişisel Korunma Donanımları
Solunum : Tam yüz korumalı toz maskesi
El : Nitril kauçuk eldiven
Göz :Gözlük veya koruyucu maske
Giysi : Üygun koruyucu giysi
Endüstriyel Hijyen : Madde ile çalıştıktan sonra ellerinizi ve yüzünüzü yıkayınız.
Mart 2008
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ekim 2014
BLUESTEAM P 11
3/4
102
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmış, Çevre
ve Orman Bakanlığı'nın 26/12/2008 tarih ve 27092 sayılı yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
Hazırlama Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
GBF No
:
:
:
:
:
9. FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
Görününm
Renk
Koku
Kaynama noktası
pH (%1’lik çöz. 20⁰C)
Yoğunluk
Suda çözünürlük
Parlama noktası
Patlayıcılık özellikleri
Oksitleme özellikleri
Buhar basıncı
Donma noktası
Molekül ağırlığı
: Sıvı
: Beyazımsı
: Kendine özgü
: 105⁰C
: 10-11
: 1.2 g/cm3
: Her oranda çözünür.
: : : : : : -
10. STABİLİTE VE REAKTİVİTE
Stabilite : Normal kullanım ve depolama koşullarında stabildir.
Reaktivite : Asitlerle reaktif
Kaçınılması gereken durumlar : Buharını solumayınız.
Kaçınılması gereken maddeler : Asitler - nitro bileşikler - halojenler - asid anhidridler – metaller
Tehlikeli bozunma ürünleri : 11. TOKSİKOLOJİK BİLGİLER
Akut toksisite : Solunum : Burun ve boğazda öksürüğe , solunum zorluğuna ve solunum yollarında şişliğe neden olarak tahriş
eder. Mukoza zarında tahrişe neden olur.
Cilt Teması : Tahriş
Göz Teması :Tahriş
Yutma : Bulantı , kusma (Akut oral LD50 = 5 g/kg)
Kronik zehirlik : Yok
Kanserojen etki : Bu ürünün uluslararası kanser araştırma ajansına göre kanserojen etkisi yoktur.
12. EKOLOJİK BİLGİLER
Ekotoksisite : Bilgi yok
Diğer Bilgiler : Sulara, atıksulara karışmasına izin vermeyin.
Mart 2008
1
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
Ekim 2014
BLUESTEAM P 11
4/4
102
91/155/EEC ve Güvenlik Bilgi Formu Hazırlama Usul ve Esasları'na (11/03/2002-24692) göre hazırlanmış, Çevre
ve Orman Bakanlığı'nın 26/12/2008 tarih ve 27092 sayılı yönetmeliğine göre düzenlenmiştir.
Hazırlama Tarihi
Revizyon No
Revizyon Tarihi
Sayfa No
GBF No
:
:
:
:
:
13. DOĞADA UZAKLAŞTIRMA / BERTARAF ETME
İlave Bilgiler : Bertaraf prosedürüne uymak için işle ilgili merkezi ve yerel otoritelerin önerilerini sorun.
Reaksiyona girmesinde sakınca bulunan maddeler içeren atıklara karışmaması için dikkat edin. Öncelikle
korunma giysilerinizi kullanınız. Çizme, eldiven, önlük ve bir oksijen maskesi, eğer ufak bir sızıntı söz konusu
ise normal bir maske yeterli gelebilir. Daima koruyucu bir gözlük takılması şarttır. Dökülenleri ve sızıntıları
kesinlikle kanalizasyona dökmeyiniz. Bu tür vakalarda mutlaka kurallara uyulmalıdır. Bu tür ürünler çevre
bakanlığının uyguladığı kurallara göre bertaraf edilmelidir. Boşaltılan tanklarda arda kalan üründen oluşan
gazlar bulunabilir. Bunlarda kurallara göre bertaraf edilmelidir.
14. TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
KARA TAŞIMACILIĞI (ADR/RID)
UN NO
: 1814
TEHLİKE SINIFI
.8
AMBALAJ GRUBU
. II
UYGUN TAŞIMA ADI . Sodyum Poliakrilat Çözeltisi
HAVA TAŞIMACILIĞI (IMDG)
UN NO
: 1814
TEHLİKE SINIFI
.8
AMBALAJ GRUBU
. II
UYGUN TAŞIMA ADI . Sodyum Poliakrilat Çözeltisi
DENİZ TAŞIMACILIĞI (İCAO-Tİ ve İATA–DGR)
UN NO
: 1814
TEHLİKE SINIFI
.8
AMBALAJ GRUBU
. II
UYGUN TAŞIMA ADI . Sodyum Poliakrilat Çözeltisi
15. MEVZUAT BİLGİLERİ
EEC Sınıflaması :
RİSK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:
R35 : Ciddi yanıklara neden olur.
GÜVENLİK İBARELERİ VE AÇIKLAMALARI:
S26: Göz ile temasında derhal bol su ile yıkayın ve doktora başvurun.
S37/39:Uygun eldiven ile göz/yüz koruyucu kullan
S45: Herhangi bir kaza durumunda, derhal sağlık birimine başvurunuz.
16. DİĞER BİLGİLER
Bu Güvenlik Bilgi Formunda verilen bilgiler güvenilir bilgilerdir ve tek tek bileşenler ile ilgili bilinenlerden
derlenmiştir. . Ancak, yazılanlar bizim bugünkü bilgilerimize dayanır ve ürünü güvenlik şartları açısından
inceler. Maddenin özelliklerine dair bir garanti vermez. Buradaki veriler ürün yalnızca uygun uygulamalar için
kullanıldığında geçerlidir. Ürün diğer uygulamalara uygun olarak satılmamaktadır. Böyle durumlarda bu
listede bahsedilmemiş risklere neden olabilir.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Maddeler Direktifi (67/548/EEC)'ye uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Tehlikeli Preparatlar Direktifi (88/379/EEC)'ye uygun olarak hazırlanmıştır.
Bu Güvenlik Bilgi Formu, Güvenlik Bilgi Formları Direktifi (2001/58EC)'ye uygun olarak hazırlanmıştır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
379 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content