close

Enter

Log in using OpenID

YURDUSAR Tarım Makinaları Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim

embedDownload
Ġmalatçı Firma
YURDUSAR
Tarım Makinaları Turizm Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi
5’li SIRAARASI ÇAPA MAKİNASI
3’LÜ-4’LÜ-5’Lİ-6’LI-7’Lİ
TANITIM VE KULLANMA KLAVUZU
Fabrika:Menderes-Ġzmir Karayolu No:150
p.k. 6-35471 Menderes / ĠZMĠR/TÜRKĠYE
Tel:(232) 781 15 77 – 78 – 79 – 81
Faks:(232) 781 15 80
http://www.yurdusar.com.tr
e-mail:[email protected]
Y55 SIRAARASI ÇAPA MAKİNASI
SIRA
no
GRUP NO
MİKTAR (Ad.)
GRUP ADI
3’lü 4’lü 5’li 6’lı 7’li
1
Y10
Askı
1
1
1
1
1
2
Y12
Şanzıman
1
1
1
1
1
3
Y13
Şasi
1
1
1
1
1
4
Y14
Ünite
3
1
4
5
6
7
GİRİŞ
BU EL KĠTABI MAKĠNANIZI UYGUN ġEKĠLDE KULLANMANIZA YARDIMCI OLMAK
ĠÇĠN HAZIRLANMIġTIR. BU KĠTAP SAYESĠNDE TOPRAK FREZESĠNĠN KENDĠSĠNE
ÖZGÜN KAREKTERĠSTĠK DAVRANIġLARINI ANLAYIP DAHA ĠYĠ ĠġLEMLERĠ
GERÇEKLEġTĠRME ĠMKÂNINA SAHĠP OLACAKSINIZ.
AVRUPA BĠRLĠĞĠ STANDARDI CE,
TÜRK STANDARDI TSE VE TSEK’ LĠ OLAN MAKĠNEMĠZ MODERN TESĠSLERĠMĠZDE
YURDUSAR’ IN TOPLAM KALĠTE ĠLKELERĠNE UYGUN OLARAK ÜRETĠLMĠġTĠR.
MAKĠNEMĠZĠN VERĠMLĠ ġEKĠLDE KULLANMANIZDA SĠZE YARDIMCI OLABĠLMEK
AMACIYLA BU KILAVUZ TAKDĠM EDĠLMĠġTĠR.
MAKĠNEMĠZĠ KULLANMAYA BAġLAMADAN ÖNCE BU KILAVUZUN TAMAMINI
DĠKKATLE OKUMANIZI VE BĠR BAġVURU KAYNAĞI OLARAK SAKLAMANIZI
ÖNEMLE TAVSĠYE EDERĠZ.
COMMUNATES EUROPEAN (CE)
AVRUPA TOPLULUĞU AVRUPA GÜVENLĠK TALĠMATLARINA
VE BUNUNLA ĠLGĠLĠ
YENĠ AVRUPA NORMLARINA (EN) UYGUNLUK
ĠġARETĠDĠR.ÜYE ÜLKELERDE
HALKIN CAN GÜVENLĠĞĠNĠN, SAĞLANDIĞINI
BELĠRTMEKTEDĠR.
YURDUSAR ÜRÜNLERĠ EN 292-1 VE EN 292-2 AVRUPA NORMLARI KALĠTE
BELGESĠNE SAHĠPTĠR.
GARANTİLİ TÜM BIÇAKLAR.
TSE
T S 7622
GARANTİ ÇAPA MAKİNELERİ.
TSE
TSEK
T S 6736
GARANTİLİ TOPRAK FREZE MAKİNELERİ.
2
1 – TESLİME HAZIRLAMA
EECEK HUSUSLAR:
A-NAKLĠYE SIRASINDA DĠKKAT EDĠLECEK HUSUSLAR:
İndirme/Bindirme kuralları: Makinalarımız ağır olduğu için indirme ve bindirme işlemi yükleyici tarafından yapılmalıdır. Makine uygun şekilde kaldırma noktalarından bağlanmalıdır. Makinamızı teslim alırken; şaft ve bıçaklarını kontrol ediniz.
Nakliye kuralları: Makinalar taşıyıcıda üst üste konmamalı iyice sabitlenmelidir.
B- MAKİNANIN TRAKTÖRE BAĞLANMASI:
B-MAKĠNANIN TRAKTÖRE BAĞLANMASI:
3’lü sıraarası çapa makinası en az 55 BG ( beygir gücünde ) ve 540 devir/dakika kuyruk mili
devrine sahip bir traktör ile kullanılabilir. Traktörün hidrolik sistemi ile 3 nokta sisteminin yan gergileri çalışır durumda olmalıdır.
Makinayı traktöre bağlarken şunlara dikkat etmelisiniz:
a- Makine üzerinde bulunan yük kavramalı şaftı, traktör ile makine arasındaki mesafeye göre gerekiyorsa kısaltarak, otomatik tork kafa traktör tarafına gelecek şekilde takınız ve tork kafayı ( otomatik )
ilk kullanım için kesinlikle yağlamayınız.
b- Traktör hidrolik kollarının yan gergilerini, makinanın sağ ve sola hareketlerini önleyecek şekilde
boşluğunu alarak gerginleştiriniz.
3
UYARILAR

MAKĠNENĠN ÇALIġTIĞI SIRADA MAKĠNE ĠLE ÇEKĠCĠ ARASINDA OLUP ÖNDEN
ĠLERLEMEYĠNĠZ.

MAKĠNENĠN ÇALIġTIĞI SIRADA ÜZERĠNE BĠNMEYĠNĠZ. KAZA TEHLĠKESĠ VARDIR.

YAPILACAK TÜM BAKIMLARI VE TAMĠRATLARI ÖZEL ARAÇLARI TEMĠN EDEREK
YAPMAK, GELEBĠLECEK HERHANGĠ BĠR KAZAYI ÖNLEYECEKTĠR.

GÜVENLĠĞĠNĠZ ĠÇĠN ĠLGĠLĠ TALĠMATLARI OKUYUNUZ.

MAKĠNEYE YAKLAġIP HERHANGĠ BĠR BAKIM YAPMADAN ÖNCE, MOTORU
SÖNDÜRÜP ANAHTARLARI ÇEKĠCĠNĠN HAREKET DÜĞMESĠNDEN ALINIZ.

GECE ÇALIġMASI DURUMLARINDA VEYA GÖRÜġ KISITLI OLDUĞUNDA MAKĠNENĠN
ÇALIġMA BÖLÜMÜNÜ IġIKLANDIRINIZ.

ĠġE BAġLAMADAN ÖNCE HAREKET VERĠCĠ EKSENĠN ÇEKĠCĠ VE DE MAKĠNEYE
DOĞRU ġEKĠLDE SABĠTLEġTĠRĠLMĠġ OLDUĞUNU KONTROL EDĠNĠZ.

HAREKET VERĠCĠ EKSEN HĠÇBĠR ZAMAN BĠR DESTEK VEYA BĠR KALDIRIM OLARAK
TARAFINIZDAN KULLANILMAMALI.

MAKĠNENĠN HAREKET NOKTALARINDAN ELLERĠNĠZĠ UZAK TUTUNUZ.
 MAKĠNENĠN ÇEKME KISMI, BU ĠKAZ MAKĠNE KISMINA YERLEġTĠRĠLMĠġTĠR.
4
MAKĠNEMĠZĠ TRAKTÖRE TAKARKEN; MAKĠNENĠN VE ġANZIMANDAN ÇIKAN ġAFT
MĠLĠNĠN YER DÜZLEMĠNE PARALEL OLMASINA DĠKKAT EDĠNĠZ. (RESĠM-1)
5
2 – KULLANMA/TANITIM/AÇIKLAMA
YURDUSAR FREZELĠ ARA ÇAPALAMA MAKĠNASI, traktörün kuyruk milinden tahrik edilen
asma tip, üç,dört,beĢ,altı ve yedi sıralı, çapa bitkilerinin sıra aralarını çapalayan bir makinadır.
Makina baĢlıca üç nokta askı düzenine bağlanmıĢ askı kiriĢi, üç adet freze ünitesi ve
traktörün kuyruk milinden alınan hareketi freze ünitesine ileten transmisyon sisteminden
oluĢmuĢtur. Askı kiriĢi üç nokta askı düzenine dört adet cıvata ile bağlanmıĢtır. Askı kiriĢinin
yerden yüksekliği bu kiriĢe kelepçe ile bağlanmıĢ iki adet mesnet tekerleği vasıtasıyla kademesiz
olarak ayarlanabilmektedir.
Freze ünitesi, bir adet kaz ayağı tipindeki çapalama organından, altı köĢe ana diĢli kutusu
miline yataklandırılmıĢ döküm ana gövde ve bu gövde içindeki diĢli - zincir sisteminden, ana
gövdeye flanĢ ve cıvata ile bağlanmıĢ freze bıçaklarından, freze bıçaklarının iĢ derinliğini
sınırlayan derinlik tahdit pabucundan ve freze bıçaklarını üstten ve yandan örten sac muhafazadan
meydana gelmiĢtir. Derinlik tahdit pabucu üç kademe halinde ayarlanabilmektedir. Freze ünitesi
önündeki kazayağı uç demirinin iĢ derinliği bir sıkma cıvata yardımıyla kademesiz olarak
ayarlanabilir. Sac muhafazanın sağ ve sol yan kapak sacına cıvata ile konumu beĢ kademe halinde
değiĢtirilebilen bitki muhafaza sacı bağlanmıĢtır.
Normal olarak 65 - 70 cm. sıra aralığında ekilmiĢ pamuk, mısır ve benzeri çapa bitkilerinin
ara çapa iĢlerini yapmak üzere imal edilmiĢ olan bu makinada, bir flanĢa dört freze bıçağı isabet
edecek Ģekilde 16 bıçak bağlanmıĢtır. Freze bıçaklarının üniteye takılıĢ Ģekli Ģekil 1’de
gösterilmiĢtir. ġekilden anlaĢılacağı üzere, freze ünitesinin iĢ geniĢliği 40 cm. olup, 65 / 70 cm.
sıra arlığında uygun bir çapalama yapabilir. Yandaki bıçaklar sökülmek suretiyle daha dar sıra
arlığında da çapalama yapmak mümkündür.
Traktörün kuyruk milinden alınan hareket, bir kardan mili vasıtasıyla askı kiriĢine kelepçe
ile bağlanmıĢ olan ana diĢli kutusuna yataklandırılmıĢ yekpare altı köĢe mil üzerinden dönü
hareketi, freze ünitesinin döküm ana gövdesi içine yerleĢtirilmiĢ diĢli - zincir sistemi vasıtasıyla
freze bıçaklarına iletilmektedir.
Frezeli ara çapa makinasının üç nokta askı düzeni, mesnet tekerlekleri ve freze bıçakları
muhafazası sarıya, diğer aksamları yeĢile boyanmıĢtır. Makinanın üzerimde firmanın etiketi
mevcuttur.
DİKKAT: Makinamızın dişli kutularına 50 saat çalışacak şekilde yağ konmuştur.
6
KULLANILAN ALANLAR
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Sıraya ekili pancar ve benzeri bitkilerin aralarını çapalamada kullanılır.
Çapalama işçiliğinden %70 - 80 tasarruf sağlar.
Tarlayı yabancı otlardan korur.
Toprağın tavını kaçırmaz, su ihtiyacını geciktirerek sulamadan tasarruf sağlar.
Toprağı incelterek ve kabartarak toprağın havalanmasını ve güneşlenmesini sağlar.
Toprağın çatlamasını önler gübrenin toprağa daha iyi nüfuz etmesini sağlar. Bütün bunların
sonucu olarak verimi artırır..
3 ) ŞAFTIN MAKİNA VE TRAKTÖRE TAKILMASI
a. Şaft takarken şaft çatallarından erkeğini makinaya; diğeri traktöre takılacaktır. Bu işlemi
yaparken her iki uçta bulunan çatalların biri birine paralel ve aynı düzlemde olmasına
dikkat ediniz.
7
b. Makina traktöre takılı iken düz bir yerde oturmasına dikkat ederek şaft ara boşluğunun en
az 5 cm. en fazla 10 cm. olmasına dikkat ediniz. ( Traktörünüze uygun olmayan şaftı en
yakın Yurdusar bayiinden değiştirebilirsiniz. ) Ara boşluğu 5 cm.’den az olursa makina
çalışırken şaft sıkışmasından dolayı makinaya ve traktörünüzün kuyruk miline hasar
verdirebilirsiniz. ( Bu tip arızalar garanti kapsamının dışındadır.)
c. Makinamız traktörün üç nokta askı düzenine bağlanacaktır. Makinamızı traktöre bağlarken
düz bir yerde durmalı, ünite baskı kolları ( yaylı baskı düzenekleri ) aynı seviyeye
getirilmelidir. Bundan sonra makinanın yere paralel durması için üst askı kolu ve yan
kollardan ayar yapınız.
d. Makina üzerindeki gresörlükleri işe girmeden yağlayınız. Bu işlemi günde iki kez tekrar
ediniz. Ayrıca makinadaki vida ve cıvataları kontrol ederek işe giriniz. 10 - 15 dakikalık
çalışmadan sonra makinayı durdurarak hidrolik kolları vasıtası ile kaldırıp bütün
cıvatalarını kuvvetlice sıkınız.
e. Zincir dişli ( Ünite ) ve şanzuman kutusundaki yağları 50 saatlik çalışmadan sonra
boşaltarak yerine; Şanzuman kutusuna ve her üniteye 1,5 litre mazot koyup makinayı
yerden az kaldırarak 5 dakika boşta çalıştırınız.( Bu işlemden amaç şanzuman ve ünite
kutularının temizlenmeleridir.)Sonra mazotu boşaltarak Şanzumana ve her ünite kutusuna
1,5 litre - 140 numara valvalin koyarak işe giriniz.
f. Bıçak cıvatalarını bir saatlik çalışma sonunda kontrol ederek sıkınız, kırılmış bıçak varsa
değiştiriniz. Kırılmış bıçaklar vuruntulu çalışma yapacağından zincire aşırı yüklenme olur.
Bıçak kırılmalarını önlemek için aşırı taşlı topraklarda çalışmaktan kaçınınız.
ÖNEMLİ NOT: Makinanın hidrolik kolları ve şaft ayarı her marka ve Traktöre göre yeniden
şaft kotrolu yaparak ara boşluğu en az 5 cm. en fazla 10 cm. olmalıdır. ( Resim: 2 ) Makina
çalışırken ve sıra başlarında dönerken makinayı yerden 20 cm.’den fazla kaldırmayınız Şaft
arızası yapabilir veya şaft milini kesebilir. ( Bu tip arızalar garanti kapsamının dışındadır. )
Hidrolik yeterli derece de çalışmıyorsa kuyruk milini durdurarak dönüş yapınız.
g. Makinanın derinlik ayarını taşıyıcı tekerleklerden yapınız. Tekerleği yukarı çekiniz ve
yerden 8 cm. yukarıda sabitleyiniz. Makinayı hidrolik kolları ile yukarı kaldırarak tüm
ünitelerin aynı hizaya gelmesini sağlayınız. Diğer tüm ayarlar tarlada çalışabilecek şekilde
yapılmıştır.
8
4- KULLANIM SIRASINDA İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINA TEHLİKELİ VEYA
ZARARLI OLABİLECEK DURUMLARA İLİŞKİN UYARILAR:
9
Genel Güvenlik Tedbirleri:
( Bu kurallar kullanmakta olduğunuz tarım makinası ile birlikte diğer bazı tarım makinaları için de
verilmiştir. )
10
TRAFİK
◘ Makinanızı, traktöre takıp trafiğe çıktığınızda başta aydınlatma ve gerekli koruma düzenekleri olmak üzere trafik kurallarına uyunuz, emniyet tedbirlerini alınız. Emniyetli kullanım ve kazalardan korunma talimatlarına tam olarak uyunuz.
◘ Karayolunda seyrederken makinanın diğer sürücüler tarafından görülmesini sağlayan
aydınlatma donanımları ( stop lambaları, kedi gözleri vb.) daima temiz durumda bulundurulmalıdır.
◘ Molalarda makine genel bir kontrolden ( gevşemiş somunlar, çeki oku, emniyet pimi vs.)
geçirilmelidir.
KIYAFET
◘ Uygun iş elbiseleri kullanınız. Dalgalanan giyim eşyalarını kesinlikle kullanmayınız. Bunlar dönen ve hareket halinde olan makine tarafından kapılabilirler.
11
5 – TEKNİK BİLGİLER VE ÖZELLİKLER
12
PARÇA LİSTESİ
5’LĠ SIRAARASI ÇAPA MAKĠNASI
SIRA NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
PARÇA KOD NO
PARÇA ADI
35 Y12 0152 000
35 Y12 0155 063
35 Y12 0155 063
35 Y12 0157 000
19 095 0003 008
19 055 0100 010
19 100 0062 011
19 300 0322 008
35 Y12 0153 000
19 100 0062 008
35 Y12 0156 000
19 471 0040 004
19 040 0080 010
35 Y12 0157 000
19 001 SM10 30A
35 Y12 0190 000
35 Y12 0191 000
55 Y10 0101 001
55 Y10 0112 001
19 001 0266 011
19 039 0050 011
19 032 0050 011
35 Y10 0039 001
55 Y13 0101 001
55 Y13 0104 001
55 Y13 0107 001
55 Y13 0148 091
55 Y13 0185 001
19 001 0267 011
19 039 0050 011
19 002 0209 011
19 040 0050 011
55 Y13 0147 001
19 057 0318 011
19 003 0102 011
55 Y13 0115 000
55 Y13 0117 000
55 Y13 0131 091
55 Y13 0144 000
55 Y13 0139 091
55 Y13 0138 000
19 090 0004 008
19 080 0516 011
55 Y13 0145 001
ġANZUMAN KUTUSU
AYNA DĠġLĠ Z-24
MAHRUTĠ DĠġLĠ Z-15
Z=24 AYNA DĠġLĠKOVANI
100X3X472 DELĠK SEKMANI
55X100X10 YAĞ KEÇESĠ
6211 SABĠT BĠLYALI RULMAN
30208 KONĠK RULMAN
MAHRUTĠ KOVANI
6208 SABĠT BĠLYALI RULMAN
AYAR RAYNASI ( 0,5 MM.)
40 X 4 X 471 ÖZEL SEKMAN
40X80X10 YAĞ KEÇESĠ
MAHRUTĠ KOVAN CONTASI
M10X30 CĠVATA
5/8'' UNF KÖR TAPA
5/8'' UNF DELĠKLĠ TAPA
SEMER
BAĞLANTI TAKOZU
CĠVATA M16 X 60
FĠBERLĠ SOMUN M16
SOMUN M16
ALT ASKI PĠMĠ
ġASĠ 2000 KOMPLE
ġASĠ 2400 KOMPLE
ġASĠ 3000 KOMPLE
ġANZUMAN BAĞLANTISI
TAKOZ PABUCU
CĠVATA M16 X 65
FĠBERLĠ SOMUN M16
CĠVATA UNF 1/2'' X 2'' 1/2''
SOMUN UNF 1/2''
KORUMA SACI
YAYLI RONDELA 3/8''
CĠVATA UNC 3/8'' X 3/4''
ġASĠ TEKERLEĞĠ KOMPLE
TEKERLEK ÜST BAĞLANTI KOMPLE
DĠNGĠL TAKIMI KOMPLE
TEKERLEK PLASTĠK YATAĞI
TEKERLEK KOMPLE
TEKERLEK DIġ TOZLUĞU
GUPĠLYA 5 X 60
GRESÖRLÜK UNF 5/16''
TEKERLEK PABUCU
MAK.BOYL.
13
MAK.KUL
ADED
1
1
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
8
1
1
1
2
10
4
2
2
1
1
1
1
1
2
2
2
2
2
4
4
1
2
2
4
2
2
2
4
2
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
19 001 0265 011
19 032 0050 011
55 Y14 0155 000
55 Y14 0156 001
55 Y14 0159 001
55 Y14 0160 001
19 003 0052 011
55 Y14 0161 001
19 034 0020 011
55 Y14 0162 001
19 002 0163 001
19 033 0040 011
55 Y14 0103 011
55 Y14 0108 011
19 100 0062 010
19 002 0111 011
55 Y14 0181 000
19 065 0318 000
19 033 0030 011
19 003 0180 011
19 034 0040 011
19 065 0716 000
55 Y14 0173 000
55 Y14 0173 001
55 Y14 0175 000
55 Y14 0110 000
55 Y14 0111 000
55 Y14 0112 001
19 002 0103 011
19 002 0102 011
19 057 0318 011
19 075 0006 000
19 075 0007 000
55 Y14 0115 011
19 065 0518 000
19 003 0102 011
55 Y14 0116 001
19 002 0154 011
19 040 0040 011
55 Y14 0119 001
55 Y14 0120 000
55 Y14 0121 000
55 Y14 0184 001
19 001 0267 011
19 039 0050 011
55 Y14 0185 001
55 Y14 0186 001
55 Y14 0187 011
19 067 0003 011
19 090 0003 011
55 Y14 0123 001
19 002 0304 011
19 033 0070 011
CĠVATA M16 X 55
SOMUN M16
BÜYÜK KABĠN KOMPLE
ÜST BÜYÜK KABĠN KOMPLE
SAĞ KABĠN KOMPLE
SOL KABĠN KOMPLE
CĠVATA UNC 5/16'' X 3/4''
YAN SAC
SOMUN UNC 5/16''
BÜYÜK KABĠN SALLAMA SACI
CĠVATA UNF 7/16'' X 3'' 1/2''
SOMUN UNF 7/16''
SAĞ KAPAK KOMPLE
SOL KAPAK KOMPLE
SABĠT BĠLYALI RULMAN
CĠVATA UNF 3/8'' X 3''
BORU
BAKIR RONDELA 3/8''
SOMUN UNF 3/8''
CĠVATA UNC 7/16'' X 2'' 7/8''
SOMUN UNC 7/16''
BAKIR RONDELA 7/16'
ZĠNCĠR DĠġLĠ Z=12 (36 LIK)
ZĠNCĠR DĠġLĠ Z=12 (41 LĠK)
ĠTHAL ZĠNCĠR 52 BAKLA
GERDĠRME KIZAĞI
MANTAR CONTA
KIRLANGIÇ KOMPLE
CĠVATA UNF 3/8'' X 1''
CĠVATA UNF 3/8'' X 3/4''
YAYLI RONDELA 3/8''
YAĞ KEÇESĠ 50 X 90 X 10
YAĞ KEÇESĠ 55 X 90 X 10
DELĠKLĠ TAPA UNF 5/8''
BAKIR RONDELA 5/8''
CĠVATA UNC 3/8'' X 3/4''
FLANġ KOMPLE
CĠVATA UNF 7/16'' X 1'' 1/4''
FĠBERLĠ SOMUN UNF 7/16''
TOZLUK
ÖZEL CĠVATA UNC 3/4'' X 8''
ÖZEL FĠBERLĠ SOMUN UNC 3/4''
ÜNĠTE TAKOZU KOMPLE
CĠVATA M16 X 65
FĠBERLĠ SOMUN M16
TAKOZ PABUCU
MODEL
TAKOZ PĠMĠ
FĠRKETE ÇAP 3 MM
GUPĠLYA 3 X 20
BAYRAK
CĠVATA UNF 5/8'' X 1'' 1/4''
SOMUN UNF 5/8''
14
4
4
5
5
5
5
60
10
60
10
10
10
5
5
20
5
5
15
87
5
5
5
5
5
5
5
5
5
15
75
84
10
10
5
5
11
10
200
200
6
5
5
5
10
10
5
5
10
5
5
10
20
20
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
55 Y14 0124 011
19 039 0040 011
55 Y14 0126 011
55 Y14 0127 011
55 Y14 0129 011
19 090 0003 011
55 Y14 0130 011
55 Y14 0131 011
55 Y14 0134 000
55 Y14 0138 001
55 Y14 0139 001
55 Y14 0141 091
55 Y14 0144 000
19 002 0105 008
19 033 0030 008
19 002 0205 011
19 033 0050 011
55 Y14 0145 001
55 Y14 0146 001
55 Y14 0147 001
55 Y14 0151 011
55 Y14 0152 011
55 Y14 0153 011
55 Y14 0154 001
ÖZEL CĠVATA M14 X 2 X 130
FĠBERLĠ SOMUN M14 X 2
VĠDALI MĠL
SOMUNLU ÇANAK KOMPLE
PĠM
GUPĠLYA 3 X 20
YAY
YAY BORUSU KOMPLE
SEVĠYE KOLU KOMPLE
SAĞ YAPRAK
SOL YAPRAK
KAZAYAĞI KOMPLE
PATLATMA AYAĞI
CĠVATA UNF 3/8'' X 1'' 1/2''
SOMUN UNF 3/8''
CĠVATA 1/2'' X 1'' 1/2''
SOMUN UNF 1/2''
SAĞ ÇAPA BIÇAĞI
SOL ÇAPA BIÇAĞI
MAKARA KOMPLE
MĠL 2000 (AA41-1040)
MĠL 2400 (AA41-1040)
MĠL 3000 (AA41-1040)
AA41 ÇELĠK DÖKÜM BĠLEZĠK
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
10
10
10
10
40
40
10
1
1
1
2
PERİYODİK BAKIM BİLGİLERİ,UYULMASI GEREKEN GENEL KURALLAR,PERİYODİK BAKIMIN
YAPILACAĞI ZAMAN ARALIKLARI,BAKIMIN KİM TARAFINDAN YAPILACAĞI:
Makine için, günlük bakım ile hasat sonu bakımı yanında en önemli bakım, ilk 50 saatlik
çalışmadan sonra yapılacak bakımdır.
Bakım:
*Makina ile çalışmaya başlamadan önce gresörlüklerimize her gün yağ basınız.
*Makinada bulunan şaft ve ıstavrozların az miktarda yağlanmasını sağlayınız.
*İş bitiminde makina üzerindeki cıvata ve somunları kontrol ederek gevşemiş olanları sıkınız
ayrıca gresörlüklere tekrar yağ basınız.
*Makinamızı basınçlı su ile komple yıkayarak çamur, kir, toz ve yağlardan temizleyip kurutunuz.
*Makinamızı güneş, yağmur ve kardan koruyunuz.
*Mümkünse kapalı bir yerde bulundurunuz yada üzerini örtünüz.
KULLANIM ÖMRÜ:
F- KULLANIM ÖMRÜ:
Makinalarımızın kullanım ömrü 10 yıldır.
15
6- ONARIM
A – ONARIM İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
A- ONARIM İLE İLGİLİ UYULMASI GEREKEN KURALLAR:
Makinalarımızın onarımında orijinal yedek parçalarını fabrikamızdan temin ediniz.
B- TÜKETİCİNİN YAPACAĞI ONARIMLAR:
B- TÜKETİCİNİN YAPACAĞI ONARIMLAR:
İhtiyaç halinde yetkili servislerimizle irtibat kurunuz.
C- SERVİS VE YEDEK PARÇA İLE İMALATÇI FİRMA:
YURDUSAR TARIM MAKİNALARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Fabrika: Menderes - İzmir Yolu Üzeri No:150 PK 6 Menderes / İZMİR / TÜRKİYE
Telefon: ( 232 ) 781 15 75 / 4 HAT
●
Fax: ( 232 ) 781 15 80
http:// www.yurdusartarim.com.tr
e-mail: [email protected]
16
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
22
File Size
1 093 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content