close

Enter

Log in using OpenID

2013-2014 Yaz okulu Betonarme Bina Tasarımı Dersi Proje Föyü

embedDownload
T.C.
BALIKESĠR ÜNĠVERSĠTESĠ
MÜHENDĠSLĠK-MĠMARLIK FAKÜLTESĠ
ĠNġAAT MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ YAPI ANABĠLĠM DALI
2013-2014 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU DÖNEMĠ
BETONARME BĠNA TASARIMI FÖYÜ
Adı
Soyadı
L K J I H G F E D C B A
Öğrenci No :
A
Malzeme
0,1,3,5
2,4,6
7,8,9
C20/ S420a
C30 S420a
C25/ S420a
Deprem
Bölgesi
III
II
I
Yerel Zemin
Sınıfı
Z1
Z2
Z3
X1 = 400 + B+10(A+H) cm
X2 = 350 + 3(A+B+F) cm
X3 = 220 + 10A+H cm
Dolgu Duvar
Cinsi
TUĞLA
GAZBETON
BĠMS BLOK
DiĢli DöĢeme Dolgu
Cinsi
ASMOLEN
GAZBETON
BOġ
B1 = 100 + I(A+H) cm
B2 = 110 + I(A+B) cm
B3 = 120 + I(A+5) cm
Y1 = 400 + 2AB cm
Y2 = 350 + 5(A+B) cm
Y3 = 350 + 4(A+B+H) cm
Yapının kullanım amacı : Konut
Kat yüksekliği : 290 + 2A cm
Sıva+kaplama = 100 + 10A kg/m2
hd (Don Derinliği)  60 cm
Zemin Emniyet Gerilmesi = (15+0.1A) t/m2
Çatı: AhĢap Oturtma Çatı
Kat Sayısı: Zemin kat + 3 normal kat
Temel Derinliği: Yapı Yüksekliği / 6
Hareketli Yük = 200 + 10B kg/m2
Not: Merdiven sahanlığı ve balkonlarda hareketli yük 350 kg/m2
Betonarme Bina Tasarımı Sayfa No: 1
A. PROJENĠN TESLĠM TARĠHLERĠ:
BETONARME BĠNA TASARIMI DERSĠ KONTROL ÇĠZELGESĠ
Kontrol Tarihi
Kontrol Konusu
Zemin kat tavanı diĢli döĢeme ve kiriĢli döĢeme hesapları. 1/50 ölçekli kalıp ve
I
26.06.2014
donatı planlarının çizilmesi.
2-2 ile D-D aksların düĢey yüklere göre kesit tesirleri hesabı.
II
03.07.2014
(1.4 G + 1.6 Q), (1.0 G + 1.0 Q), (0.9 G)
III
10.07.2014
Binanın yatay yüklere göre Üç Boyutlu Muto Metodu ile kesit tesirleri hesabı.
IV
17.07.2014
Zemin kat, 2-2 ile D-D aks kiriĢlerinin betonarme hesapları.
Çözülen akslarının kesiĢtikleri noktadaki kolon ile bu kolonun altına yapılacak
V
24.07.2014
tekil temelin betonarme hesaplarının yapılması.
VI
06.08.2014
Projenin teslim edilmesi (saat:15.00’a kadar)
Not: Proje notu ile yıl içi vize notu toplamının aritmetik ortalaması yılsonu vize notu olarak kabul edilecektir.
Ayrıca yıl içi proje çalıĢmaları final sınavlarında da dikkate alınacaktır. Çizimler AutoCAD ile yapılabilir. El ile
çizimler ise Rapido ile yapılacak, yazılar Ģablon ile yazılacaktır.
Bölümler
B. PROJENĠN YAPILMASINDA ĠZLENECEK YOL:
1. Öğrenciler, her proje kontrolünde, proje föyünün ilk sayfasını ve ölçekli kalıp planını (zemin kat tavanı)
mutlaka yanlarında bulunduracaklardır.
2. Her öğrenci proje kontrollerinin % 60’ına katılmak zorundadır. Bu Ģartı sağlamayanlar veya proje tesliminin
toplamı en az 50/100 olmayan öğrenciler yılsonu sınavına girme hakkı alamazlar.
3. Hesaplar A4 normundaki kâğıtlara temiz olacak şekilde mürekkepli kalemle yazılacaktır.
4. Projenin teslimi sırasında öğrenciden gerekli açıklamalar beklenecektir.
5. Projenin zamanında ve yeterli düzeyde yapılmıĢ olması sınava giriĢ hakkını almada aranan koĢuldur.
C. PROJENĠN BÖLÜMLERĠ ĠLE ĠLGĠLĠ AÇIKLAMALAR:
BÖLÜM I: Zemin kat tavanı döĢemelerinin bir bölümü diĢli döĢeme, bir bölümü kiriĢli döĢeme olarak
çözülecektir. DöĢeme yükü hesaplanırken üst kaplama ve sıva düĢünülecektir. Zemin kat tavanı diĢli ve kiriĢli
döĢeme kalıp ve donatı planı 1/50 ölçeğinde, döĢemeyi oluĢturan nervürlerin açılımları ise 1/20 ölçeğinde rapido
veya çizici (plotter) ile yapılacaktır. Demirlerin kısmi ve toplam boyları ile çap ve aralıkları üzerine yazılacaktır.
Zemin katın üstündeki kat döĢemeleri hepsi kiriĢli döĢeme olup çözülmeyecek, çatı katı döĢemesinde yalnızca
çatı yükleri hesaplanacaktır. Normal kat döĢeme yükü hesaplanırken üst kaplama ve sıva düĢünülecektir.
KiriĢli DöĢeme hesap sırası:
a) DöĢeme kalınlığı, narinlik Ģartı kontrol edilerek seçilecektir.
b) DöĢeme sabit yükü hesap edilecektir.
c) DöĢemelerin sürekli olduğu gözönünde tutulacaktır.
d) DöĢeme momentlerinin hesabı için gerekli katsayılar TS 500’den alınacaktır.
e) Donatı hesabı yapılacak, kalıp planları 1/50 ölçeğinde çizilecek ve döĢeme donatıları gösterilecektir.
Demirlerin kısmi ve toplam boyları ile çap ve aralıkları üzerine yazılacaktır.
BÖLÜM II: 2-2 ile D-D aks çerçevelerinin zemin kat tavanına ait sürekli kiriĢlerinin düĢey yüklere göre statik
hesabı yapılacaktır.
a) Önce döĢemelerden gelen yükler hesaplanacaktır.
b) Duvar yükü olarak kapı ve pencere boĢluğu düĢünülmeden, binayı çevreleyen dıĢ kiriĢler ile merdiven
dairesindeki kiriĢlerin üstünde 20 cm, iç kiriĢlerde ise 13.5 cm geniĢliğinde dolgu duvar alınacaktır.
c) KiriĢ zati ağırlığı hesaplanacaktır.
d) Hesaplanan düĢey yüklere göre kat çerçevelerin statik hesapları, en az bir tanesi elle ve bütün adımlarıyla
gösterilmek Ģartıyla, SAP 2000 bilgisayar programı ile yapılabilir. Ancak bunun için, el ile yapılan
çözüm ile bilgisayar çözümünün uyumlu olduğu gösterilmelidir.
Betonarme Bina Tasarımı Sayfa No: 2
e) Mesnet ve açıklık momentlerinin max. ve min. değerleri en elveriĢsiz yükleme durumu gözönüne alınarak
bulunacaktır.
f) Çerçeveye ait kolonların boyutları takribi olarak tayin edilecektir.
g) Herbir kolona tekabül eden yük alanı gözönüne alınarak kolon yükleri hesaplanacaktır. Bu hesapta
tahmini kolon zati ağırlıkları da gözönünde tutulacaktır.
h) Kolon takribi boyutları eksenel basınç halindeki beton gerilmesi ile bulunabilir.
BÖLÜM III:
a) x-x ve y-y doğrultusu boyunca etkiyen ve her kata gelen EĢdeğer Deprem Kuvvetleri Deprem
Yönetmeliğine uygun olarak hesaplanacaktır. Daha sonra D (MUTO) Metodu ile M, V ve N diyagramları
elde edilecektir.
b.) Yapı ağırlığı hesaplanırken merdivenler de dikkate alınacaktır. Merdivenlerin çatı katına çıkmadığı kabul
edilecektir.
c.) Çatıda bina cephesinden itibaren 50 cm geniĢliğinde saçak düĢünülecektir.
d.) Çatıda hareketli yük düĢünülmeyecektir.
BÖLÜM IV:
a) DüĢey ve yatay yüklerden dolayı çerçeve kiriĢlerindeki kesit tesirlerinin süperpozisyonu yapılacaktır.
i) Mesnet momentlerinin (Md) mutlak değer itibarı ile max. ve min. değerleri düĢey ve yatay tesirler
dikkate alınarak hesaplanacak, mesnet momentlerinin tashihleri yapılacak ve diyagramları çizilecektir.
ii) Açıklık momentlerinin maksimum değerlerinin yatay tesirlerle değiĢmediği kabul edilecek ve bu
kabule göre hesaplanacaktır.
iii) Her bir çerçeve kiriĢinin, açıklığının sol ve sağ yan kenarları için kesme kuvvetinin (Vd)max diyagramı
düĢey ile yatay tesirler gözönüne alınarak hesaplanacak ve diyagramları çizilecektir.
b) Çerçeve kiriĢlerinin mesnet ve açıklıklarında betonarme hesabı yapılacaktır.
c) Çerçeve kiriĢleri gusesiz yapılacak ve ekonomik bir kesit düĢünülecektir.
d) Kesit hesaplarında demirlerin kaç sıra olduğu düĢünülecektir.
e) Çerçeve kiriĢlerinin donatı resimleri 1/20 ölçeğinde çizilecektir. Kısmi ve toplam boyları ile çap ve adetleri
yazılacaktır.
BÖLÜM V:
Çözümü yapılan proje, “TS 6164 Betonarme Projelerin Çizim ve Tanzimi Kuralları”’na uygun olacak Ģekilde
hazırlanacaktır.
Çözümü istenen aks çerçevelerinin kesiĢtikleri noktadaki zemin kat kolonu ile aynı kolonun altına yapılacak
tekil temelin betonarme hesapları yapılacak ve donatı resimleri çizilecektir. Hesapta çözülen aks çerçevelerinin
kesiĢtikleri noktadaki kolondan gelen kesit tesirleri düĢünülecektir. Temelde M, V değerleri hesap edilecek ve bu
tesirlere göre betonarme hesabı yapılacaktır. Temel kalıp planı 1/50 ölçeğinde, temel detayları 1/20 ölçeğinde
çizilecek, donatı açılımları da yapılacaktır. Kolonlara simetrik donatı konulacaktır. Kolon aplikasyonu planı 1/20
ölçeğinde çizilecektir. Kolon-kiriĢ birleĢim detayı da çizilecektir.
BÖLÜM VI:
a) Bilgisayarda yapılan bütün çözümlere ait “DATA” ve “SONUÇ” dosyaları, EXCEL tabloları, çizimler ve
metin kısımları proje ile birlikte CD’ye kayıtlı olarak teslim edilecektir. Ayrıca hesap ve çıktılar
ciltlenmiş (spiral cilt olabilir) olarak teslim edilecek, içindekiler sayfası da bulunacaktır.
b.) Çizimlerin ozalit çıktıları katlanmış olarak teslim edilecektir.
c.) Projeyi belirtilen sürede teslim etmeyenler veya Projesi geri çevrilenler Final sınavına giremezler.
Betonarme Bina Tasarımı Sayfa No: 3
D. KAYNAK YAYINLAR ve GEREKLĠ YÖNETMELĠKLER:
1. Saylan, ġ., (1993), “Betonarme”.
2. Berktay, Ġ., (2003), “Betonarme I TaĢıma Gücü ve Kesit Hesapları”, Maya Basın Yayın.
3. Celep, Z., Kumbasar , N., (2005), “Betonarme Yapılar” Beta Yayınevi.
4. Celep, Z., Kumbasar , N., (1998), “TaĢıma Gücü Ġlkeleri ile Betonarme Kesit Tabloları”.
5. Ersoy, U., (1987), “Betonarme I”, Doğan Ofset.
6. Ersoy, U., (1995), “Betonarme II”, Evrim Yayınevi.
7. Ersoy, U., Özcebe, G. (2001), Betonarme , Evrim yayınevi, Ġstanbul.
8. Aka, Ġ., Keskinel, F., Çılı, F., Çelik, O., C., (2001), “Betonarme”, Birsen Yayınevi.
9. Aka, Ġ., Keskinel, F., Arda, T., S., (1983), “Betonarme Yapı Elemanları”, Birsen Yayınevi.
10. Doğangün, A., (2005), “Betonarme Yapıların Hesap ve Tasarımı”, Birsen Yayınevi.
11. Atımtay, E., (2001), Betonarme Sistemlerin Tasarımı, Cilt I, ve II, ODTÜ, Ankara.
12. Atımtay, E., (2000), Açıklamalar ve Örneklerle Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkında Yönetmelik,
Cilt I, ve II, ODTÜ, Ankara.
13. Köseoğlu, S., (1992), “Merdivenler”.
14. Köseoğlu, S., (1987), “Temeller-Temel Bilgiler”.
15. Köseoğlu, S., (1986), “Temeller-Yüzeysel Temeller”.
16. TS 498 (1987), “Yapı Elemanlarının Boyutlandırılmasında Alınacak Yüklerin Hesap Değerleri”.
17. TS 500 (2000), “Betonarme Yapıların Tasarım ve Yapım Kuralları”.
18. “Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik”, 2007.
19. TS ISO 9194 (1997), Yapıların Projelendirilme Esasları-TaĢıyıcı Olan ve Olmayan Elemanlar-DepolanmıĢ
malzemeler-Yoğunluk, TSE.
20. TS 6164 (1988), Betonarme Projelerin Çizim ve Tanzimi Kuralları.
Yrd. Doç. Dr. Altuğ YAVAġ
Yrd. Doç. Dr. Arın YILMAZ
Yrd. Doç. Dr. Fehmi ÇĠVĠCĠ
Yrd. Doç. Dr. Hasan ELÇĠ
Yrd. Doç. Dr. Mehmet TERZĠ
Betonarme Bina Tasarımı Sayfa No: 4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
350 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content