close

Enter

Log in using OpenID

8 mart.qxd - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
(Ç.HAK:520)
ÝSKENDER LAHMACUN
8 MART 2014 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Alo Paket
213 32 42
Gazi Cad. No: 13/B
ÇORUM
(Ç.HAK:514)
n
Çorum’a tam donanýmlý 8 ambulans
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan
Çorum'a tahsis edilen 8 adet tam
donanýmlý ambulansýn teslimi,
Göðüs Hastalýklarý Hastanesi’nde
düzenlenen törenle gerçekleþtirildi.
Yeni ambulanslarla birlikte
Çorum’un ambulans sayýsý 58’e
yükseldi.
MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Küçük Sanayi Sitesi esnafýný ziyaret etti.
* HABERÝ 3’DE
Ankara’ya ‘Çorumlular
Refakatçi Evi’ açacak
MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, tedavi
nedeniyle Ankara’ya giden Çorumlular’ýn yaþadýðý
konaklama problemini çözüm getirdiðini ifade ettiði
refekatçi evi projesini kamuoyuna açýkladý.
Hastane bahçesine sýralanan tam donanýmlý ambulanslar, düzenlenen törenle teslim edildi.
Hasan Paþa’nýn
Torunu’na imzalý kitap
* HABERÝ 5’DE
Alaca hastanesine kavuþtu
Saðlýk
Bakanlýðý
tarafýndan
Çorum’un
Alaca
ilçesine
yaptýrýlan 100
yataklý devlet
hastanesi
düzenlenen
törenle
hizmete
açýldý.
Bursa Gemlik’te oturan Yedi
Sekiz Hasan Paþa’nýn 3. kuþak
torunlarýndan Canan Pekyönder,
folklor çalýþmasý için geldiði
Çorum’da Hakimiyet’i ziyaret
ederek, Hasan Paþa hakkýndaki
ilk derli toplu eseri hazýrlayan
Ethem Erkoç’la görüþtü.
* HABERÝ 2’DE
Alaca 100 Yataklý Devlet Hastanesi’nin açýlýþ töreni Avrupa Birliði Bakaný Meclüt Çavuþoðlu’nun da katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
* HABERÝ
4’DE
‘Bizim yol yürüyüþümüzü herkes biliyor’
* HABERÝ 12’DE
Nuhut, dünki ziyaret turunda ONKOSAV’ý ziyaret etti.
‘Ýnsan odaklý çalýþan her
kurumun yanýndayýz’
ONKOSAV’ý ziyaret eden CHP Belediye Baþkan Adayý
Kenan Nuhut, insan odaklý çalýþan her kurumun
yanýnda olacaklarýný söyledi.
* HABERÝ 5’DE
Yýldýrým Beyazýt ÝHO’dan ödül töreni
Kuran sevinci
Meclis Üyeleri, veda konuþmalarýnýn ardýndan helalleþerek
Ýl Genel Meclisi Üyeleri’nden veda
Yýldýrým Beyazýt
Ýmam Hatip
Ortaokulu (ÝHO)
tarafýndan
düzenlenen ‘Artýk
Kuran
Okuyabiliyorum!’
adlý programdün
gerçekleþti Çorum
Anadolu Ýmam
Hatip Lisesi
Kuran-ý Kerim okumayý öðrenen 5. Sýnýf öðrencileri ödüllendirildi.
Konferans
Salonu’nda gerçekleþen programda 2013-2014 Eðitim
Öðretim Yýlý’nda Kuran-ý Kerim okumayý öðrenen 5.
Sýnýf öðrencileri ödüllendirildi.
Meclis’te
duygusal final
Çorum Ýl Özel Ýdaresi Ýl Genel
Meclisi, ‘Mart Ayý Toplantýlarý’
dün sona erdi.
Ayný zamanda 30 Mart Mahalli
Ýdareler Seçimi öncesindeki son
toplantý olan oturumda yapýlan
veda konuþmalarý nedeniyle
duygusal anlar yaþandý.
* HABERÝ 10’DA
AK Parti Belediye Baþkan Adayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, pazar esnafýnýn sofrasýna misafir oldu.
* HABERÝ 11’DE
2
CUMARTESÝ 8 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Gazi 3. Sokak Eðridere gibi oluyor
G
eçtiðimiz yýl Eylül
ayý baþýnda bu
köþede bir probleme
dikkat çekip çevre
sakinleri ile esnafýn
talebini aktarmýþýz.
Hatýrlarsak, eski
Belediye Baþkaný Arif
Ersoy döneminde
Eðridere ve Uður
Mumcu Caddesi araç
trafiðine kapatýldý,
tamamýyla yayalaþtýrýldý.
Yine eski baþkan Turan
Atlamaz ile mevcut
baþkan Muzaffer Külcü
döneminde her iki
alanda bakým, onarým ve
kapsamlý tadilatlar
yapýldý.
Ýþte Eðridere ve
Uður Mumcu
Caddesi'nde gördükleri
modern yayalaþtýrma
çalýþmalarýna imrenen
Azapahmet Sokak ile
Gazi Caddesi arasýnda
kalan Gazi Sokak
sakinleri, 2013 yýlýnda
benzer bir istekte
bulunmuþ, biz de bu
talepleri 'Eðridere gibi
olsa' baþlýðýnda bu
köþeye taþýmýþtýk.
Velhasýl belediye
yönetimi çevre
sakinlerinin isteðini
yerinde ve uygun
görmüþ olmalý ki, Gazi
3. Sokak'ta çalýþmalar
baþladý. Bahse konu
sokak Eðridere gibi araç
giriþ-çýkýþýndan, parktan
kurtarýlarak
yayalaþtýrýlýyor.
Muhtemelen
ýþýklandýrýlacak. Böylece
hem yayalar hem esnaf
nezih bir ortama
kavuþacak hem de
bilhassa geceleri
karanlýðýn, mezbeleliðin
neden oldu nahoþ
olaylar sona erecek.
ÝHH teþkilatlarý istiþare etti
Ý
Hasan Paþa’nýn
Torunu’na imzalý kitap
B
Gülesin Aðbal Demirer
ursa Gemlik’te oturan Yedi Sekiz Hasan Paþa’nýn 3. kuþak torunlarýndan Canan Pekyönder,
folklor çalýþmasý için geldiði Çorum’da Hakimiyet’i
ziyaret ederek, Hasan Paþa hakkýndaki ilk derli toplu eseri hazýrlayan Ethem Erkoç’la görüþtü.
10 yýldýr Anadolu’da Geleneksel Beylik Düðünlerini canlandýrma çalýþmasý yaptýðýný söyleyen
Canan Tekyönder, büyük dedesi Yedi-Sekiz Hasan
Paþa’nýn hayatýný anlatan kitabýn yazarý Ethem Erkoç ile gazetemiz Hakimiyet’te tanýþtý. Görüþme sýrasýnda Erkoç, kitabýný imzalayarak Canan Tekyönder’e hediye etti. Tekyönder de kitabýn kendisi için
büyük önem taþýdýðýný söyleyerek teþekkür etti.
Tekyönder, “Soyumuz-Boyumuz” ismini taþýyacak kitabý kapsamýnda Çorum’da Oðuz boylarýnýn geleneksel elbiseler, yemekler, türküler, gelenek
göreneklerini araþtýrmak için tekrar Çorum’a geleceðini sözlerine ekledi.
Çorum’dan da geçmiþti
SP'nin Genel Baþkanlýðý’na 2010
yýlýnda aday olan Erol Özavcý,
D
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a
destek vermek için kendi aracýyla Kocaeli Dilovasý'ndan çýktýðý Türkiye turunu Van'ýn Erciþ ilçesinde tamamladý.
Eski DSP'li Erol Özavcý, hedefinin siyasi deðil, gönül hareketi olduðunu söyledi. Erciþ’e geliþinde AK Parti
Erciþ ilçe teþkilatýný ziyaret eden ve yapýlan seçim programýna da katýlan
Özavcý, Türkiye'yi yaklaþýk 12 yýldýr
yöneten bir AK Parti ve halkýn her defasýnda artarak desteðini alan bir Baþbakanýn olduðunu söyledi. Amacýný
yerine getirmenin mutluðunu yaþadýðýný da anlatan Azavcý, “Yolculuðum esnasýnda Adapazarý, Bolu, Malatya, Çorum, Erzincan Erzurum, Aðrý üzerinden Van’a ulaþtým. Buradan da Ankara’ya geçeceðim. Hepimizin bildiði gibi son 10 yýldýr her alanda yeniliðin ve
geliþimin fazlasýyla yaþandýðý ülkemiz,
ayný zamanda özellikle Ortadoðu ülkelerine ve dünyanýn birçok kesiminde
sýkýntý ve savaþlarla boðuþan mazlum
Müslüman halklara umut ve model olmuþtur. Türkiye'nin son yýllarda ortaya
koyduðu siyasi istikrar ve ekonomik
geliþmeler, her dönemde olduðu gibi
maalesef yine bazý odaklarý fazlasýyla
rahatsýz etmiþtir. Halkýmýzýn büyük çoðunluðunun desteðiyle iþ baþýna gelen
AK Parti hükümeti, baþarýlý icraatlarýyla dost ülke ve halklarýn takdirini ve
sevgisini kazandýðý gibi, Türkiye üzerinde bölücü planlar kurmaktan vazgeçmeyen dýþ mihraklarýn da hedefi
haline gelmiþtir. Ýþin daha ilginç tarafý,
hükümete yolun baþýnda destek veren
bazý hareket ve gruplarýn, bugün gelinen noktada sergilediði hasmane tutum
ve söylemleri, hayret ve ibretle izlemekteyiz. Vatanýný ve milletini seven
herkes gibi beni de en fazla yaralayan
konu, alýþýk olduðumuz dýþ mihraklarýn oyunlarý deðil, içimizden birilerinin
hükümete ve ülkemizin geleceðine yönelik düþmanca politikalarýdýr. Türkiye
üzerinde oynanmak istenen bu akýl almaz senaryolara karþý, ben de bireysel
olarak tepkimi göstermek istiyorum.
Hem ülkemize ve bu milletin baðrýndan kopan bir hükümete karþý haksýzca
ve kabul edilemez bir þekilde karalama
kampanyasý baþlatan gruplara karþý bir
duruþ sergilemek, hem de ülkemizi her
alanda yeniliklerle tanýþtýran hüküme-
Baþbakan’a destek için yola çýkan 2010 DSP Genel Baþkan
Adayý Erol Avcý, Türkiye turunda Çorum’dan da geçti.
tin ve Baþbakanýmýzýn yanýnda olduðumu göstermek için Dilovasý'ndan
Van'a kadar olan yolculuðumu tamamlamanýn mutluluðunu yaþýyorum. Bu
yolculuðum asla siyasi deðil, bir gönül
hareketidir. Türkiye'yi yaklaþýk 12 yýldýr yöneten bir AK Parti ve halkýmýzýn
her defasýnda artarak desteðini alan bir
Baþbakanýmýz var. Türk milleti Baþbakaný baðrýna basýyor, yaptýðý hizmetleri takdir ediyor ve her seçimde daha
fazla destek veriyorsa, bize de Baþbakanýmýza destek vermek düþer. Bu ülke hepimizin. Gidecek baþka yerimiz
yok. Olan bitenleri seyretmek yerine,
birer vatandaþ olarak bizler de gücümüz yettiði kadar elimizi taþýn altýna
koymalýyýz. Halkýn oylarýyla Türkiye'yi yöneten bir parti ve onun genel
baþkaný, Türkiye'yi yýllardýr çeþitli tuzaklar içine çekmeyi hedefleyen iç ve
dýþ düþmanlarýn insafýna býrakýlamaz.
Gün birlik ve Baþbakanýmýza sahip
çýkma günüdür. AK Parti Hükümeti'nin her baþarýlý icraatý, o partiye gönül verenler kadar oy vermeyenlerin
de yaþam kalitesini yükseltecektir. Benim böyle bir yolculuðu yapmamdaki
amaç bu ülkenin Baþbakanýnýn yalnýz
olmadýðýný dosta düþmana
göstermekti. Ben sessiz çoðunluklarýn da artýk oynanan
tüm oyunlara ses çýkaracaðýna ve tepki göstereceðine
inanýyorum. Yolculuðum esnasýnda güzergahým üzerinde
bulunan þehirlerde basýn toplantýlarý düzenleyip, vatanýný
ve milletini seven tüm vatandaþlarýmýzý Baþbakan Erdoðan'a destek olmaya davet ettim. Öyle inanýyorum ki; tarih boyunca vatanýnýn bir karýþ topraðý için dahi canýný bile seve seve feda etmekten
çekinmeyen aziz milletim,
benim bu gönül hareketime
destek verecektir, Sayýn Baþbakanýmýzýn yanýnda olduðunu bir kez daha dosta ve düþmana ilan edecektir” dedi.(ÝHA)
Enise Aðbal
HH Ýnsani Yardým
Vakfý Ýl teþkilatlarý istiþare toplantýsý 1-2
Mart’ta Hatay’ýn Reyhanlý ilçesinde yapýldý.
Toplantýya Çorum’dan
ÝHH Ýl Temsilcisi Selim
Özkabakçý da katýldý.
Toplantý birinci gün
Reyhanlý’da ikinci gün
Kilis’te gerçekleþtirildi.
Toplantýnýn ardýndan, ÝHH Reyhanlý Suriye Koordinasyon Merkezi ile Reyhanlý'da bulunan yetimhane ve hastane ziyaretleri gerçekleþtirdiklerini belirten
Selim Özkabakçý, þunlarý kaydetti:
“Programýn ikinci
günü Kilis'e geçilerek,
Çadýr kent ve ÝHH Kilis
Suriye Koordinasyon
Ofisi ziyaret edildi.
Reyhanlý’da bulunan
Suriye Koordine Merkezi Sorumlusu Muhammed Yorgancýoðlu
yaptýðý
konuþmada,
ÝHH'nýn mideye hitap
eden deðil akla ve kalbe
hitap eden bir vakýf olduðunu söyledi. Suriye
çalýþmalarý hakkýnda
bilgi verdi. Yorgancýoðlu özetle þunlarý söyledi:
‘ÝHH Suriye Ýntifadasýnýn ilk gününden itibaren Suriye halkýna
yardým etmeye baþlamýþtýr’
15 Mart 2011'de
baþlayan Suriye intifada
sürecinin ilk 3 aylýk döneminde yardým çalýþmalarý, rejim tarafýndan
silahsýz gösterilerde her
gün ortalama 30-40 kiþinin katledilmesinin dýþ
dünyaya duyurulmasýyla baþladý. Küçük yaka
kameralarýyla çekilen
Cuma namazý çýkýþlý
gösterileri ve katliam
görüntülerini dünyaya
ulaþtý. ÝHH olarak bizde
ayný dönemde Suriye'den Türkiye'ye gelen
insanlara yardýmla çalýþmalarýmýza baþladýk.
Mülteci akýnýnýn
baþlamasý ve çadýr kentler kurulmasýyla, çadýr
kentlere kumanya göndermeye baþladýk. Suriye'den Türkiye'ye gelen
650 aileyi kayýt yaparak
arþiv oluþturduk. Çoðunluðu evlere yerleþen
bu ailelerin durumu çadýr kentte kalan ailelerin
durumundan daha kötüydü. Bir evde 10-15
ailenin kaldýðýna þahit
olduk. Ailelerin bu bölgelere gelmeleriyle ev
kiralarý en az üç katý arttý.
2012
Ramazan
ayýnda muhalifler Reyhanlý Cilvegözü sýnýr
kapýsýnýn karþýsýndaki
Babul Hava sýnýr kapýsýný ele geçirdikten sonra,
bir araba dolusu gýdayla
Suriye tarafýna geçerek
gýda yardýmýný ulaþtýrdýk. Böylece Suriye içerisindeki yardým çalýþ-
form oluþturduk. Suriye'nin hemen hemen her
bölgesinde bu sistemle
çalýþýyoruz.
ÝHH’nýn Suriye
yardým faaliyetlerinin
þu andaki durumu
ÝHH istiþare toplantýsý Hatay’ýn Reyhanlý ilçesinde yapýldý.
Þu anda Suriye'nin
% 70'i muhaliflerin elinde ve biz bu bölgelerde
yardým faaliyetlerimizi
gerçekleþtiriyoruz. Þu
anda Ýdlib, Suriye'nin
nefes borusu konumunda olduðundan, yardýmlar bu eyalet üzerinden
diðer bölgelere ulaþtýrýlýyor. Þam'ýn güneyi hariç genel olarak Suriye’nin birçok bölgesine
yardým ulaþýyor.”
Yetim çalýþmalarý
Toplantýya katýlan il temsilcileri, Rabia iþareti ile poz verdi.
malarýmýz baþlamýþ oldu. Selamün aleyküm
kelimesinin ne anlama
geldiðini ve ne büyük
deðer taþýdýðýný Suriye'de öðrendik. Ýlk yardýmýmýzý Ýdlip bölgesine götürdük.
‘Suriye Ýntifadasýna dair kara propaganda
yardýmlarý olumsuz etkilemiþtir’
2013 Ramazan ve
Kurban bayramý arasýnda yardýmlar tamamen
kesildi. Sebebi ise, Türkiye'deki insanlarýn Suriye konusunda zihinlerinin kirletilmesiydi.
Amerikan oyunu, Ýsrail
oyunu vs. söylemlerle,
Suriye halký bu katliamlar ve kýyýmlar karþýsýnda yalnýzlaþtýrýldý.
Daha sonra ÝHH
baþkaný Bülent Yýldýrýmýn yardým kampanyasý
açýklamalarý ve insanlarýn gerçeði görmesi ile
birlikte yardýmlar arttý.
Sivillerin öldürüldüðü-
nü, bebeklerin katledildiðini gören Türkiye
halký, Suriyeli kardeþlerine sahip çýktý.
‘Suriye halký için
çok öneme sahip olan
yardým çalýþmalarýmýz
devam edecek’
Suriye çalýþmalarýmýz hýzla devam ediyor.
Suriye'de ÝHH'nýn önemini yaþadýðýmýz bir
olayla anlatmak istiyorum. Ýngiltere'den gelen
bir yardým kuruluþu bize mesafeli davrandý ve
bizimle çalýþmak istemedi. Bu yardým kuruluþu daha sonra Katar'a
gidiyor ve oradaki yetkililerle görüþüyor. Suriye konusunda ÝHH'yla
çalýþýyor musunuz diye
sorulunca hayýr cevabýný alan Katar'lý yetkililer, cevaben o zaman siz
Suriye'ye yardým yapmýyorsunuz diyorlar. Bu
yardým kuruluþu þimdi
bizimle çalýþýyor. Bunun yanýnda Reyhanlý
ofisimizde 14 Yabancý
yardým kuruluþumuza
da yer verdik ve onlarla
da müþterek çalýþmalarýmýz devam ediyor.
Suriye çalýþmalarýmýzda, Ýlk önce Suriye
içerisinde yerel yardým
derneklerinin kurulmasýný saðladýk. Suriye'de
60’ýn üzerinde yerel
yardým derneði ile çalýþýyoruz. Bu derneklerin
% 70'i ÝHH'nýn yoðun
tavsiyeleri neticesi oluþturuldu. Kendilerine
yardým derneði kurulmazsa çalýþmayacaðýmýzý belirttik ve ýsrarlarýmýz sonucu bu yardým
dernekleri kuruldu.
Yardým dernekleri
kurulmasý çalýþmalarýna
sahil bölgesinde baþladýk bu bölgede Türkmenler yoðun olarak
bulunuyor, Lecne adýný
verdiðimiz, çeþitli yardým kuruluþlarýný bir
araya getiren bir plat-
ÝHH Yetim Birimi
Baþkaný Murat Yýlmaz
ÝHH’nýn yetim çalýþmalarý konusunda kýsa bir
bilgilendirme konuþmasý yaptý. Ýslam Ýþbirliði
Teþkilatýna her yýl Ramazanýn 15’inin Yetimler Günü olarak kabul
edilmesini saðladýklarýný belirten Yýlmaz, yetim çalýþmalarý nasýl yapýlmasý konusunda bilgilendirme yaptýktan
sonra; illerin yetim çalýþmalarý hakkýnda istatistiki deðerlendirme
yaptý.
2 Mart Cumartesi
günü toplantýnýn bitmesini müteakip, Reyhanlý
Ýlçesinde bulunan ÝHH
Suriye Koordinasyon
Merkezi ile Yetimhane
ve Hastane, toplantýya
katýlan ÝHH Ýl Temsilcilerince ziyaret edilerek
incelemelerde bulunuldu.
3 Mart Pazar günü
ise, ÝHH Ýl Temsilcileri
Kilis’e geçerek, ÝHH
Kilis Suriye Koordinasyon Merkezi ile Kilis’te
bulunan Çadýr Kentler
ve ÝHH Yardým Deposunu ziyaret ettiler ve incelemelerde bulundular.
Akabinde
Kilis
ÝHH Yardým Derneðinin
açýlýþý yapýldý ve program sona erdi.
CUMARTESÝ 8 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
3
Çorum’a tam donanýmlý 8 ambulans
Erol Taþkan
aðlýk Bakanlýðý taSrafýndan
Çorum'a
tahsis edilen 8 adet
tam donanýmlý ambu-
lansýn teslim töreni
gerçekleþtirildi.
Göðüs Hastanesi'nde düzenlenen törene Vali Sabri Baþ-
köy, Saðlýk Bakan
Yardýmcýsý Agah Kafkas, AK Parti Çorum
Milletvekilleri Cahit
Baðcý, Murat Yýldý-
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Çorum’a tahsis edilen ambulanslarý teslim etti.
AK Parti Çorum eski Milletvekili Ali Yüksel
Kavuþtu da törene katýlarak, anahtar teslimi yaptý.
rým, Emniyet Müdürü
Halil Ýbrahim Bolat,
Kamu
Hastaneleri
Birliði Genel Sekreteri Turgay Happani, Ýl
Saðlýk Müdürü Ýsmail
Yücel, saðlýk personeli, bürokratlar ve
davetliler katýldý.
Ýlçelere daðýlýmý
yapýlan ambulanslarýn
anahtarlarý
saðlýk
ekiplerine protokol
üyeleri tarafýndan teslim edildi.
Törende Saðlýk
Müdürü Ýsmail Yücel,
Milletvekili Murat
Yýldýrým ve Saðlýk
Bakan
Yardýmcýsý
Agah Kafkas birer konuþma yaparak, ambulanslarýn hayýrlý olmasý temennisinde
bulundu.
50 adet tam donanýmlý ambulansa
sahip olan Çorum
Acil Saðlýk Hizmetleri'nin ambulans sayýsý,
yeni teslim edilen ambulanslarla birlikte
58'e yükseldi.
Törenin ardýndan
ambulanslar þehir turu
attýktan sonra, ilçelere
ulaþmak üzere yola
çýktý.
‘Hizmetler katlanarak büyüyor’
AK
Parti Çorum
Milletvekili
Murat Yýldýrým, AK
Parti dönemiyle birlikte tüm hizmetlerin katlanarak büyüdüðünü
söyledi.
8 adet ambulansýn
teslim töreninde, eski
günleri hatýrlatan Yýldýrým, “Eskiden 1 ambulans için dev törenler
düzenlenirken, þimdi
milletimiz de biz de bu
tür hizmetleri rutin olarak görmeye baþladýk.”
dedi.
Hastanelerin birleþtirileceði kararýna,
hastaneler kapanýyor
diyerek tepki gösterildiðini söyleyen Yýldýrým, gelinen noktanýn
bu söylemler ýþýðýnda
çok iyi deðerlendirilmesi gerektiðine iþaret
etti.
Seçimlere yönelik
mesaj veren Yýldýrým,
bu seçimlerin sýradan
bir seçim olmadýðýnýn
farkýnda olunmasý gerektiðini, huzurun ve
güvenin devamý için
doðru adýmýn atýlmasý
gerektiðini anlattý.
‘Bu millet liderlerini
kimseye vermeyecek’
S
aðlýk Bakan Yardýmcýsý hemþehrimiz Agah Kafkas,
isim olduðunu vurgulayan Kafkas, zinde güçlerin Türki30 Mart yerel seçimlerine iliþkin verdiði mesajda,
ye'nin geliþimi ve refahýnýn önünü kesmeye çalýþtýðýný, anyýllarca bu milletin liderlerinin baþýna iþ getirildiðini ancak milletin sahip çýkmasýyla ellerinin boþ kaldýðýný söylelatarak, "Bu millet bundan böyle liderlerini kimselere
di.
vermeyecek, sahip çýkmaya devam edecek." dedi.
"Bu milletin kararýna ne zaman saygý duyulmuþsa,
Göðüs Hastanesi'nde düzenlenen 8 adet ambulanmilletin huzurunun ve refahýnýn yükseldiði dönemler yasýn teslim töreninde konuþan Saðlýk Bakan Yardýmcýsý
þanmýþtýr. Millet bu ülkenin adam gibi yönetilmeye devam
Agah Kafkas, AK Parti iktidarý ile birlikte, milletin haetmesini istiyor. Ýsteyenin istediði gibi kýyafet giydiði bu
yallerinin gerçekleþtiðini, gelecek adýna milletin elindeözgürlük ortamlarýndan birileri rahatsýzlýk duyuyor. Elinki fýrsatý çok iyi deðerlendireceðine asla þüphesinin olden liderleri alýnan bu millet, artýk liderlerini kimseye vermadýðýný ifade etti.
meyecek." diyen Agah Kafkas, 30 Mart seçimlerinde herkesin eline kaðýt kalemi alýp, kime gidip ikna edebileceðiÇorum'a yapýlan saðlýk yatýrýmlarýnýn kendilerinin
ni listelemesi gerektiðini, bir fazla oy alabilmenin hesabývazifesi olduðuna inandýklarýný aktara Kafkas, "Allah
Agah Kafkas
ný yapmasý gerektiðini hatýrlattý.
bize fýrsat verdi, biz de bu hizmetlere vesile olmanýn onurunu yaþýyoruz." diye konuþtu.
Çorum'un AK Parti'yi, AK Parti'nin de Çorum'u anladýðýnýn altýný çizen Kafkas, hiç bir zaman Çorumlu'ya yanlýþlarýnýn olmadýðýný,
Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Türk siyasetini temize çeken
eski ezberlerin bozulup, hizmet kalitesinin arttýðýný sözlerine ekledi.
‘27 bin acil vakaya müdahale edildi’
Ý
Murat Yýldýrým
Kavuþtu’ya özel ilgi
S
aðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, bir
dönem birlikte milletvekilliði yaptýðý Ali Yüksel
Kavuþtu’ya özel ilgi gösterdi.
Milletvekilliði döneminde de her zaman
Ali Yüksel Kavuþtu’ya
karþý özel bir ihtimamla
muamelede
bulunan
Kafkas’la Ali Yüksel
Kavuþtu’nun dostluklarýnýn eski günlerdeki gibi
devam ettiði görüldü.
Siyasi hayatýn fýrtýnalý günlerine raðmen,
Kafkas ve Kavuþtu arasýndaki samimiyetin halen devam ediyor olmasý,
karþýlýklý sevgi ve saygýnýn gücü olarak deðerlendirildi.
Hastane bahçesine sýralanan tam donanýmlý ambulanslar, düzenlenen törenle teslim edildi.
Agah Kafkas, Ali Yüksel Kavuþtu ile yakýndan ilgilendi.
l Saðlýk Müdürü Ýsmail Yücel, 2013 yýlý içerisinde 27
50 adet tam donanýmlý Acil Yardým Ambulansý ile hizbin acil vakaya müdahale edildiðini açýkladýðý ambumet vermekte iken Saðlýk Bakanlýðýmýzca ilimize yeni
lans teslim töreninde, yeni ambulanslarla birlikte Çotahsis edilen 8 adet tam donanýmlý Acil Yardým Amburum'un tam donanýmlý 58 ambulansýnýn olduðunu kaylansý ile bu sayý 58'e ulaþmýþtýr.
detti.
Bu ambulanslarýmýzdan; 3 tanesi kar paletli 1 tane2003 yýlý içerisinde 6 istasyonla ulaþýlan vaka sayýsi Obez Hasta Ambulansý, 1 Tanesi de 4 Yataklý Ambusýnýn 3 bin 150 olduðunun altýný çizen Yücel, 2013 yýlans olarak hizmet vermektedir.
lýnda 22 istasyonla birlikte 27 bin vakaya müdahale
Bakanlýðýmýzca acil vakaya ulaþma oraný kentsel ve
edebilen bir yapýya ulaþtýklarýný söyledi.
kýrsal bölgelerde %90 olarak hedeflenmekte olup; Bugün
Çorum'daki saðlýk hizmetlerine yönelik yapýlan
itibariyle ilimizde ilk 10 dakikada kentsel vakaya ulaþým
desteklerden dolayý Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kaforanýmýz % 97,Kýrsal vakalarda ise Ýlk 30 dakikada ulakas'a teþekkür eden Yücel, törende yaptýðý konuþmasýnþým oranýmýz % 92 olup bakanlýðýmýz hedeflerinin üzeda þunlarý ifade etti; "Trafik kazasý, yaralanma ve acil
rinde gerçekleþmiþtir.
Ýsmail
Yücel
hastalýk gibi insan hayatýný doðrudan tehdit eden bir çok
Ýlimizde Acil vaka sayýlarý; halkýmýzýn acil saðlýk
olayda, acil týbbi yardýmýn yerinde ve en kýsa sürede
hizmetleri hakkýnda farkýndalýðýnýn oluþmasý, 112 istasbaþlatýlmasý, hasta ya da yaralýnýn uygun ekipman ve personel yardýyonu, ambulans ve personel sayýsýnýn artmasý sayesinde her geçen
mýyla tedavi kurumlarýna taþýnmasý, tedavi kurumlarýnda bekletilmegün artmaktadýr.
den gereken müdahalenin yapýlmasý, hayat kurtarma zincirinin vazgeÝl genelinde 2003 yýlýnda 6 istasyonla 3 bin 150 vakaya ulaþýlýrçilmez halkalarýndandýr.
ken 2013 yýl sonu itibariyle toplam 22 istasyonla 27 bin vakaya ulaþýGeliþmiþ ülkelerde; yüzyýldan fazla bir geçmiþe sahip olan acil
larak gerekli acil müdahale yapýlmýþtýr. 2013 yýlý içerisinde 21 hastasaðlýk hizmetlerinin önemi ülkemizde son yýllarda anlaþýlmýþ, bu konýn nakli helikopter ambulans ile 3 hastanýn nakli ise uçak ambulans
nuda Bakanlýðýmýzca önemli çalýþmalar baþlatýlmýþ ve devam ettirilile gerçekleþtirilmiþtir.
mektedir.
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan her yýl belli sayýda Acil Yardým AmSaðlýk Müdürlüðümüze baðlý olarak yürütülen 112 Acil Saðlýk
bulansý ilimize tahsis edilmektedir. Yeni gelen ambulanslarýn ilimizHizmetleri; Ýl saðlýk Müdürlüðü, Kamu hastaneler Birliði Genel Sekdeki daðýlýmý konusunda istasyonlarýn vaka sayýlarý, ilçelerin merkereterliði ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü dahil olmak üzere toplamda 342
ze uzaklýklarý, kurumlarýn mevcut ambulans sayýlarý ve kilometreleri
Doktor, Paramedik ATT Saðlýk Memuru, Hemþire ile yürütülmektegöz önünde bulundurulmaktadýr.
dir.
8 adet tam donanýmlý ambulansýn ilimize kazandýrýlmasýndaki
Ýlimizde acil saðlýk hizmetleri Komuta Kontrol Merkezi koordikatkýlarýndan dolayý Saðlýk Bakan Yardýmcýmýz Sayýn Agah Kafkas'a
nasyonunda il merkezinde 5, ilçelerde 19 olmak üzere toplam 24 Acil
þükranlarýmýzý sunar, ambulanslarýmýzýn hayýrlara vesile olmasýný diSaðlýk Hizmetleri Ýstasyonuyla verilmektedir. Ýl genelinde toplamda
lerim."
4
CUMARTESÝ 8 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Alaca hastanesine kavuþtu
S
aðlýk Bakanlýðý tarafýndan
Çorum’un
Alaca ilçesine yaptýrýlan
100 yataklý devlet hastanesi düzenlenen törenle
hizmete açýldý.
Açýlýþa katýlan Avrupa Birliði Bakaný Mevlüt Çavuþoðlu, milletin
30 Mart’ta kasetçilere,
þantajcýlara en güzel cevabý sandýkta vereceðini
belirterek, “Biz milletimizin dýþýnda hiçbir gücü
tanýmýyoruz diyeceðiz.
Allah’ýn izniyle bütün bu
hedefleri milletimizle
birlikte aþacaðýz. Darbecilere en büyük darbeyi
biz sandýkta vuracaðýz”
dedi.
ruz. Çorumlular dürüst,
kahraman, çalýþkan insanlardýr. Alaca’ya suyu
getirirseniz
pancarýn,
buðdayýn daha fazlasýný
üretir” diye konuþtu.
Güçlü Türkiye’nin
artýk ülkenin her yerinde
yatýrým yaptýðýný dile getiren Bakan Çavuþoðlu,
“Yollar, otobanlar, adliyeler, yüksekokullarý yapýyoruz. Okullarýmýzý
bilgisayarlarla donatýyoruz. Türkiye’nin ambulans helikopterleri var.
Kendi savaþ gemilerini,
uçaðýný üreten, insansýz
hava aracý üreten Türkiye’nin tabii ki uçak ambulanslarý,
helikopter
Meclüt Çavuþoðlu
Çorum ve Alaca’nýn Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan’ý hiçbir
zaman yalnýz býrakmadýðýný dile getiren Bakan
Mevlüt Çavuþoðlu, Baþbakan Erdoðan’ýnda Çorum’a ve Alaca’ya ayrý
bir önem verdiðini belirtti.
Çorum’un son 11
yýlda hak ettiði hizmetleri almaya baþladýðýný dile
getiren Bakan Çavuþoðlu, “Unutulmuþ bir Çorum vardý. Ama bugün
Çorum’un üniversitesi
var. Þehir hastanemiz
oluyor. Alaca’nýn 100 yataklý çok özel hastanesi
var. En büyük sulama
projesini Alaca’ya yapýyoruz. Yaklaþýk 120 bin
hektarlýk alaný sulayacak
projeyi hayata geçiriyo-
ambulanslarý
olacak.
Türk bayraðý artýk saygýn
bir þekilde dünyanýn her
yerinde
dalgalanýyor.
Dünyanýn neresinde bir
vatandaþýmýz, soydaþýmýz varsa gittik orada onlarý yalnýz býrakmadýk.
Artýk boðazýn altýndan
tüp geçitler, hava alanlarý, köprüler yapýlýyor.
Dünyada hiç kimsenin
hayal edemediði projeler
yapýyoruz” ifadelerini
kullandý.
Yapýlan hizmetlerden birilerinin rahatsýz
olduðunu ve rahat durmadýðýný dile getiren Çavuþoðlu, “Sizlerin dualarýyla milletimizin desteðiyle hiçbir zaman baskýlara boyun eðmedik. Milletimizin baþýný öne eð-
dirmedik. Milletimizin
üstünde hiçbir gücü tanýmadýk. Bugün oynanan
oyunlarý milletimiz biliyor. Bugün Baþbakanýmýza karþý, AK Parti’ye karþý ve Türkiye’ye karþý oynanan oyunu milletimiz
gördü. Ýnþallah 30 martta
çok çalýþkan Eyvaz baþkanýmýzý tekrar seçeceðiz. Eyvaz baþkanda daima hizmet, daima millet
diyor. Durmak yok diyor.
Alacalýlar onu seviyor
çünkü çalýþkan insan. 5
yýlda burada çok güzel
hizmetleri milletvekilleri,
bakan
yardýmcýmýzýn
desteðiyle getirmiþsiniz”
diye konuþtu.
BÝZ KASETLE
GELMEDÝK MÝLLETÝN ÝNANCIYLA, MÝLLETÝN SEVGÝSÝYLE,
MÝLLETÝN ÝRADESÝYLE GELDÝK VE ASLA
BU ÝRADEYÝ KASETLERE VE KASETÇÝLERE TESLÝM ETMEYECEÐÝZ
AK Parti Çorum
milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu,
Gezi olaylarý ve devamýnda devam eden kaset,
þantaj, tehdit gibi bir kýsým yapay ve suni olaylara asla itibar etmeyeceklerini belirterek, “Çünkü
bunlar geçmiþte de yaþandý. CHP genel baþkanýný kasetle götürdüler,
yeni genel baþkaný kasetle getirdiler. MHP’de seçim öncesi kaset oyunlarý
oynadýlar. Bu kaset oyunlarýna, tezgahlarýna biz
çok alýþkýnýz. Biz kasetle
gelmedik milletin inancýyla, milletin sevgisiyle,
milletin iradesiyle geldik
ve asla bu iradeyi kasetlere ve kasetçilere teslim
etmeyeceðiz” dedi.
Alaca Devlet Hastanesi’nin hizmete girmesiyle artýk ilçe halkýnýn
tedavi olmak amacýyla
Çorum’a veya çevre illere gitmekten kurtulacalaðýný dile getiren milletvekili Salim Uslu, Alaca’ya
yapýlan hizmetlerin hastaneyle sýnýrlý kalmaya-
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas, Bakan ve beraberindekilerle birlikte hastaneyi gezdi.
Hastane yetkilileri hastanede yer alan bölümler hakkýnda bilgi verdi.
Hayrettin
Karaman
Fitne ve mümin
davranýþý (2)
Alaca 100 Yataklý Devlet Hastanesi’nin açýlýþ töreni Avrupa Birliði Bakaný Meclüt Çavuþoðlu’nun da katýlýmýyla gerçekleþtirildi.
caðýný dile getirdi.
Hastanenin ardýndan sosyal hizmetler
merkezinin açýlacaðýný
dile getiren Uslu, yapýlan
çevre yollarýnýn bitmek
üzere olduðunu ifade
ederek, “Beton sati kaplama ihaleleri önümüzdeki günlerde tamamlanmýþ
olacak. Yine çok sýk kazalarýn olduðu Zile-Yozgat yolu baðlantýsýnda
týrýmlarýnýn hýzlanmýþ olmasý, kalkýnmanýn hýzlanmýþ olmasý aslýnda istikrarlý bir Türkiye ile
mümkün olduðunu söyledi.
Hükümete boyun
eðdiremeyenlerin Türkiye’nin önünü kesmeye
çalýþanlarýn bir olduðunu
dile getiren Uslu, istikrarýmýz bozulsun diye uðraþtýklarýný kaydetti.
Agah Kafkas
köprülü kavþak yapýlacak. Ayrýca neredeyse yýlan hikayesine dönen doðalgaz ile ilgili süreci
hýzlandýrmýþ bulunuyoruz. Proje ihalesi yapýldý.
7 ay içinde proje tamamlanacak. Bizde konforlu
bir yakýt ve yaþam imkanýna kavuþmuþ olacaðýz.
TOKÝ’de kura çekiliþleri
yapýldý. Þimdi talep var
ikinci etabý tamamlamýþ
olacaðýz. Yine DSÝ’nin
12 milyon TL harcayarak
yapmýþ olduðu Alaca
Koçhisar su isale hattý ve
arýtma tesisimiz kýsa zamanda hizmete girmiþ
olacak. Bütün bunlardan
sonra AK Parti hükümeti
döneminde Alaca’ya yapýlan yatýrýmlarýn toplamý
764 milyon 420 bin 216
TL’dir. Koçhisar sulama
tesisimiz biterse 12 kilometre uzunluðunda 16 kilometre geniþliðinde sulu
tarým yapma imkanýmýz
olacak. Yüksekokul, saðlýk meslek yüksekokulu
yeni bölümlerle beraber
yaklaþýk 8-9 bölüm öðrencilerin gelmesiyle birlikte Alaca’da eðitim alanýnda ciddi bir hamle yapýlmýþ olacak” diye konuþtu.
Uslu, gerek Alaca’nýn, gerek Çorum’un
gerekse Türkiye’deki ya-
Açýlýþ törenine katýlan Alacalýlar, Bakan Çavuþoðlu ve beraberindekileri coþkuyla karþýladý.
“Kimler bunlar” diye soran Uslu, “ABD,
Avrupa’da çeþitli devletler, içeride CHP’si, içeride bir kýsým düþünce
dünyasýnýn insanlarý yani
adýna ne derseniz deyin
ben buradan adýný söylemek istemiyorum ama
saðcýsý solcusu, hatta teröristi hatta dindar geçineni hepsi beraber oldular Tayyip Erdoðan liderimizin kellesini istiyorlar. Bunlar kelle avcýlarý
gibi geçmiþte rahmetli
Erbakan Hoca’ya baþbakanlýðý sýrasýnda ‘beceremiyorsun, çek git’ diyen
bunlar. Yine merhum
Ecevit iktidardayken mecalsiz hale düþüren ayakta duramýyor diyen, rapor
alan yine bunlardý. Þimdi
ayný çevreler Recep Tayyip Erdoðan’ýn bu kadar
büyük ve güçlü bir þekilde hem de 7 kez 3 genel
seçim, 2 mahalli seçim, 2
de referandumla, yüzde
50 ile iktidar olmasýný,
birinci parti olmasýný asla
kabul edemiyorlar. Hazmedemiyorlar. Bunun
içinde önünü kesmeye
çalýþýyorlar. Deðerli arkadaþlar bu yatýrýmlar merkezi hükümette buradaki
yerel yönetimlerin uyumlu, ahenkli çalýþmasýyla
mümkün olabilmiþtir.
Bakýn þu alacanýn aldýðý
hizmetleri baþka ilçeler
alamadýlar. Niçin biliyor
musunuz? Mesela Mecitözü belediyesi doðalgazla ilgili iþbirliði yapmadýðý için, TOKÝ konusunda
ihtiyaç duyulan yerden
yer vermediði için orada
bu hizmetler yapýlamadý.
Ama belediye ile yerel
yönetimle merkezi hükümet ayný partiden, ayný
anlayýþtan, ayný heyecandan olunca hizmetler ardý
ardýna gelmeye baþladý.
Bu güne kadar olduðu gibi bundan sonra da Alaca’nýn yanlýþ yapmayacaðýný, yeniden Muhammet
Eyvaz’a görev vereceðini
düþünüyor, inanýyorum
ve sizlere güveniyorum.
Bu seçimler sadece maz-
bata prosedürünü yerine
getirilmesinden ibarettir,
sandýða gideceðiz oyumuzu vereceðiz. Muhammet Eyvaz kardeþimize yeniden mazbatasýný vereceðiz” ifadelerini
kullandý.
Yerel seçimlerin
adeta bir referanduma
dönüþtüðünü anlatan Uslu, “30 Mart’ta biz yeniden referandum yapaca-
Recep Tayyip Erdoðan’dan sonra siyasetin de ölçüsünün deðiþtiðini belirten Kafkas,
“Her alanda misliyle hizmet yaptýk. Yollarý görüyoruz duble yollardan
geldik. Cumhuriyet tarihinde yapýlan yolun üç
katýný yaptýk. Bu rakamý
hayatýn bütün alanýna yayabiliriz.
Türkiye’de
Salim Uslu
ðýz. Tayyip Erdoðan liderliðinde bir Türkiye mi
istiyoruz? yoksa geçmiþ
yýllarda olduðu gibi sandalye kavgasý veren, benlik kavgasý veren, egosunu tatmin etmek isteyen
insanlara ve siyasi hareketlere ufuksuz birbirinin
ayýbýný ve defosunu arayan kýsýr çekiþmeleri mi
görmek istiyoruz? Bunun
oylamasýný yapacaðýz.
Eðer kýsýr çekiþmelerin
partisi olalým, kýsýr çekiþmelerin Türkiye’si olalým
diyorsak biz o yarýþta olmayýz. Biz bu anlayýþta
olmayýz. O politikayý sürdürmeyiz, millette o politikayý artýk elinin tersiyle
itti ve çöp kutusuna attý.
Biz güçlü, geliþmiþ, saygýn ve oyun kurucu Türkiye istiyoruz diyenler
AK Parti’yi 30 Mart’ta
yeniden iktidar yapacaktýr. Etrafýmýzda oynanan
bunca oyunlara karþý
Türkiye’nin dimdik ve istikrarlý bir þekilde ayakta
durmasýný saðlayacaklar.
Ukrayna’da yaþananlar
bize geçtiðimiz MayýsHaziran ayýnda sahneye
konulan oyunlarla daha
sonra yaþanan bu kaset,
þantaj ve çeþitli tezgahlarla aynýsýný teþkil ediyor. Orda da benzer durumlar oldu ve sonuçta
Rusya Kýrým’ý iþgal eder
oldu. Kýrým’da bizim
soydaþlarýmýz, Tatar kardeþlerimiz var. Onlarýn
egemenliðini ellerinden
alýr oldu. O nedenle biz
gezi ve devamýnda devam eden kaset, þantaj,
tehdit gibi bir kýsým yapay olaylara suni olaylara
asla ve asla itibar etmeyeceðiz” diye konuþtu.
TÜRK MÝLLETÝ
RECEP TAYYÝP ERDOÐAN ÝLE TÜRK SÝYASETÝNÝ TEMÝZE
ÇEKTÝ
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agah Kafkas ise,
Türk milletinin Recep
Tayyip Erdoðan ile Türk
siyasetini temize çektiðini, siyasetin ölçüsünü deðiþtirdiðini söyledi.
2002 yýlýnda 600 tane
ambulans vardý. Bunlarýn
markalarý,
modelleri
farklýydý. Ancak bir tek
ortak özellikleri vardý.
Tekerlekleri kabaktý. Mazot depolarý da boþtu.
Mazot koyacak paran
varsa senide taþýrlardý.
Allah’a þükürler olsun ki
bugün 3 bin 600 ambulansýmýz var. Yarýn Alaca’mýza yeni bir ambulans daha veriyoruz. Hava ambulansýmýz var.
Uçak, helikopter, kar paleti ambulansýmýz var.
Dünyada en büyük medikal saðlýk kurtarma ekibine sahibiz. Eskiden devlet depremin altýnda kalýyordu. Þimdi Van’da bütün Dünyaya örnek oldu”
diye konuþtu.
Alaca Belediye
Baþkaný Muhammet Eyvaz da, her alanda olduðu
gibi saðlýk alanýnda da
Alaca’nýn hastaneyle birlikte büyük bir atýlým gerçekleþtirdiðini belirtti.
Eyvaz, “Geçtiðimiz
seçimlerde projelerimizi
oluþtururken ekip ruhuyla çalýþtýk. Bugün burada
100 yataklý hastanemizin
açýlýþýný yapýyoruz. Bu
ekibin sadece hastanede
deðil, yüksekokulda, TOKÝ’de, arýtma tesisinde,
Koçhisar barajýnda, çevre
yolunun
yapýmýnda
emekleri var. Hastanenin
yapým süreci içinde bizlere büyük destekler veren sayýn bakanlarýmýza,
milletvekillerimize ve
partililerimize teþekkür
ediyorum” dedi.
Yapýlan konuþmalarýn ardýndan açýlýþa geçildi. Alaca Devlet Hastanesi’nin açlýþýný Bakan
Mevlüt Çavuþoðlu diðer
protokol üyeleri birlikte
kesti. Bakan Çavuþoðlu
ve beraberindekiler daha
sonra hastaneyi gezdi.(ÝHA)
Fitne kavramý Kur'an'daki anlamlarýyla
hadislerde de geniþ ölçüde geçmektedir Hadislerde
ayrýca 'Deccâl fitnesi', 'Mesih fitnesi' þeklindeki
deyimlerle kýyamet alâmetleri diye bilinen
geliþmelere de fitne denildiði görülür. Hadislerde
fitne 'dinî ve siyasî sebeplerle ortaya çýkan sosyal
kargaþa, anarþi, iç savaþ' anlamýnda da yaygýn
olarak geçmekte; Ýslâm'ýn ilk asýrlarýndan itibaren
vuku bulan dinî ve siyasî çalkantýlarý, sosyal
huzursuzluklarý haber veren bir konumda da
kullanýlmaktadýr. Bu hadislerde fitne genellikle
Ýslâm ümmetinin birlik ve bütünlüðünü tahrip eden
bir komployu veya her türlü yýkýcý faaliyetleri ifade
eder. Bunlarýn birinde Hz. Peygamber 'Birtakým
fitnelerin yaðmur selleri gibi evlerinizin arasýndan
aktýðýný görüyorum' buyurmuþtur (Buhârî, 'Fiten',
4). Hadis bilginleri burada özellikle Hz. Osman'ýn
þehid edilmesiyle baþlayýp sonraki dönemlerde
devam eden kargaþa ve iç savaþlara iþaret edildiðini
belirtirler. Ebû Hüreyre'nin rivayet ettiði bir hadiste
'Zaman yaklaþacak, ameller azalacak, aç gözlülük
yayýlacak, fitneler açýða çýkacak ve adam öldürme
olaylarý artacak' denilmiþtir (Buhârî, 'Ýlim', 24,
'Fiten', 5). Ayrýca Buhârî, zamanla insanlar arasýnda
bilgi ve dindarlýk farklarý kalkýp herkesin cehalette
ve dinî konulardaki gevþeklikte birbirine
benzemeleri, amellerin azalmasý, fitnenin
çoðalmasý, öldürme olaylarýnýn artmasý, can
güvenliðinin ortadan kalkmasý gibi olumsuz
geliþmelerin vuku bulacaðýný haber veren hadisleri
'Fitnelerin Zuhuru' baþlýðýný taþýyan babda toplamak
suretiyle fitne kavramýnýn kapsamýný dinî, ahlâkî,
ilmî ve sosyal çöküþ anlamlarýný kapsayacak þekilde
geniþ tutmuþtur (bk. Buhârî, 'Fiten', 5). 'Yakýnda
fitneler meydana gelecektir. O sýralarda oturan
ayakta durandan, ayaktaki yürüyenden, yürüyen de
koþandan hayýrlýdýr' (Buhârî, 'Fiten', 9, 'Menâkýb'
25; Müslim, 'Fiten', 10, 12-13) anlamýndaki
ifadelerle baþlayan hadiste de genellikle ilk iki
asýrdaki kargaþa ve iç savaþlara iþaret edildiði
düþünülür.
Ýslâm âlimleri genellikle Hz. Osman'ýn
öldürülmesiyle (35/656) doruk noktasýna ulaþan
kanlý siyasî buhraný ilk fitne sayarlar ve bu olayý
ayrýca 'büyük fitne' diye de adlandýrýrlar.
Fitne kavramýnýn tarih boyunca
Müslümanlarýn ruhunda ürkütücü tesirler
uyandýrmasýnda ilk dönem Müslümanlarý arasýnda
ortaya çýkan üzücü olaylarýn özellikle ilk iki asýrda
yaþanan siyasî çalkantýlarýn býraktýðý derin izlerin
payý büyüktür. Onlar, fitnenin Kur'an'daki aðýrlýklý
mânasýný da dikkate alarak, bu çalkantýlarýn vuku
bulduðu zamanlarý dine, Ýslâm cemaatine ve meþrû
idareye baðlýlýklarý konusunda denendikleri ve bu
baðlýlýklarýný ispat etmek durumuyla karþý karþýya
bulunduklarý dönemler olarak düþünmüþlerdir. Hz.
Osman'ýn öldürülmesiyle baþlayýp Cemel Vak'asý
(36/656), Sýffîn Savaþý (37/657), bu savaþtan sonra
baþlayýp uzun yýllar devam eden Hâricî
ayaklanmalarý, Emevî iktidarýna karþý ayaklanan
Abdullah b. Zübeyr'in Hicaz'daki hâkimiyetine son
vermek üzere Yezîd b. Muâviye'nin gönderdiði
ordunun Medine yakýnýndaki Harre'de
Medineliler'le savaþarak þehri yaðmalamasý
(63/683), ayný maksatla Abdülmelik b. Mervan
tarafýndan gönderilen Haccâc b. Yûsuf
kumandasýndaki ordunun altý ay kadar süren Mekke
muhasarasý ve iþgali ile Abdullah b. Zübeyr'in
öldürülmesi (73/692) gibi kanlý olaylar ve iç
savaþlar Ýslâm toplumunun karþýlaþtýðý ilk fitne
hareketleri olarak tarihe geçmiþtir. Özellikle Hz.
Osman'ýn þehid edilmesi olayý Müslümanlarýn dinî
ve siyasî kamplara bölünmesine yol açan, daha
sonra Sünnî-Þiî ihtilâfýnýn kökleþmesiyle gelecek
kuþaklarý derinden etkileyecek olan fitnelerin
baþlangýcý sayýlýr.
Konumuz olan âyetin 'Fitne, öldürmekten daha
kötüdür' cümlesinde geçen fitne kelimesinin,
hadislerde geçen 'siyasî ve sosyal karýþýklýklar'
anlamýyla ilgisi olmayýp, tefsirlerde kýsaca 'Allah'a
ortak koþma; müþriklerin Müslümanlara
uyguladýklarý, inkâr ve þirke döndürmeyi
amaçlayan, daha genel olarak onlarýn imanlarýný
tehlikeye sokan maddî ve mânevî baskýlar, Ýslâm ve
Müslümanlar aleyhindeki tertipler ve
propagandalar' þeklinde açýklanmýþtýr. Âyete göre
bir Müslümanýn böyle bir tehlike sonucu imanýný
kaybetmesi, muhtemelen mâsum birini
öldürmesinden daha büyük bir suçtur (veya
kendisinin Müslüman olarak öldürülmesinden daha
kötüdür). Mekke döneminde müþrikler tarafýndan
yoðun baskýlarla, zulüm ve hakaretlerle uygulanan
bu fitne faaliyetleri hicretten sonra da bilhassa
Medine dýþýndaki Müslüman kabilelere yönelik
olarak sürdürülmüþ; henüz Müslümanlýðý yeterince
benliklerine sindirememiþ olan bu kesimlerden bir
kýsmýnýn putperestliðe dönmelerine bile yol
açýlmýþtýr (bk. Nisâ 4/91; Taberî, V, 201-202).
Ayrýca bu þekildeki bir inkâr tehlikesi yalnýz ilk
dönemlerde olmuþ bitmiþ bir durum olmayýp
sonraki zamanlarda benzer durumlar yaþandýðý gibi,
günümüz dünyasýnda da Müslümanlar dinleri, inanç
ve ahlâklarý konusunda zaman zaman son derece
aðýr imtihanlar yaþamakta, çok yönlü ve çok çeþitli
yýkýcý faaliyetlerle karþý karþýya kalabilmektedirler.
Bu sebeple Kur'ân-ý Kerîm'in, söz konusu fitneler
karþýsýnda mutlaka tedbirli olmayý ve olabildiðince
bu tür geliþmelerle mücadele etmeyi amaçlayan
uyarýsýnýn önemi devam etmektedir.
Hadislerde geçen 'fitne zamanýnda susmak,
pasif kalmak, bir köþeye çekilmek' gibi davranýþlar
genel geçer bir kural olmayýp þahýslarýn özel
durumlarý, müminleri birbirine düþüren sebep
konusunda 'kimin haklý, kimin haksýz olduðunun'
bilinememesi, düzeltme teþebbüsünün daha büyük
zarar doðurma ihtimalinin kuvvetli olmasý gibi
hallere mahsustur. Asýl kural ise müminin, haklýnýn
yanýnda yer almasý, iyi ve meþru olaný
gerçekleþtirme, kötü ve gayrimeþru olaný engelleme
vazifesini ifa etmesidir.
CUMARTESÝ 8 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Kýlýçcýoðlu'nu mezarý
baþýnda andýlar
Ç
orum eski Belediye Baþkaný Dr.
Turhan Kýlýçcýoðlu,
ölümünün 20. yýlýnda Ulu Mezar'daki
kabri baþýnda dualarla anýldý.
Cumhuriyet
Halk Partisi'nden
Çorum
Belediye
Baþkaný olarak görev
yapan ve 1994 yýlýnda hayatýný kaybeden
Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu, ölümünün 20.
yýlýnda dün Ulu Mezar'daki kabri baþýn-
CHP yöneticileri Kýlýçcýoðlu’nu vefatýnýn 20. yýlýnda kabri baþýnda andý.
da anýldý. Anma törenine CHP Çorum es-
ki Milletvekili Feridun Ayvazoðlu, CHP
Ýl Baþkaný Cengiz
Atlas, CHP Belediye
Baþkan adayý Kenan
Nuhut, partili eski
yöneticiler ve partililer katýldý.
Turhan Kýlýçcýoðlu'un
Çorum'u
önemli bir noktaya
getirdiðini söyleyen
CHP Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, Kýlýçcýoðlu'un belediyecilikle
anýlan efsane bir baþkan olduðunu söyledi.
CHP Belediye
Baþkan adayý Kenan
Nuhut ise, merhum
5
MHP Belediye Baþkan Adayý Ercan Daþdan, Küçük Sanayi Sitesi esnafýný ziyaret etti.
Ankara’ya Çorumlular
OSB esnafýndan destek istedi Refakatçý Evi açacak
C
Enise Aðbal
HP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, Ýl Baþkaný Cengiz Atlas, parti yöneticileri, Belediye
Meclis Üyesi Adaylarý ile birlikte Organize Sanayi
Bölgesi'ni ziyaret ederek, fabrika sahipleri ve çalýþanlar
ile tek tek görüþerek projelerinden bahsetti.
Kapýlarýn herkese tamamen açýldýðý, Cumartesi ve
Pazar günleri de çalýþan bir belediyecilik anlayýþý ile
çalýþacaklarýný ifade eden Nuhut, belediyenin herkese
yardýmcý olacaðý bir kurum olacaðýný söyledi. Kendisinin halk ile birlikte 31 Mart sabahý Belediye’ye girmek
istediðini ve Belediye’yi halkla birlikte yönetmek istediðini vurguladý.
Çorum'un hak etmediði bir konumda olduðunu
kaydeden CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut,
Çorum'u bir dünya þehri yaparak marka kent haline getirmek istediklerini söyleyerek, Çorum'u marka kent
yapabilmek için OSB'de hizmet veren iþ adamlarý ile
çalýþanlardan destek istedi.
Enise Aðbal
M
CHP MÝlletvekili Adayý Kenan Nuhut, ziyaretlerini OSB’de sürdürdü.
‘Ýnsan odaklý çalýþan
her kurumun yanýndayýz’
Enise Aðbal
HP Belediye BaþC
kan Adayý Kenan
Nuhut, Ýl Baþkaný
Cengiz Atlas ve Belediye Meclis Üyesi
Adaylarý ile birlikte
ONKO-SAV Derneði’ni ziyaret etti.
CHP heyeti, ONKO-SAV Baþkaný Þaban Onar’a yapýlan
ziyarette dernek yöneticilerinin istek ve
þikâyetlerini dinledi.
Dernek yöneticileri,
Nuhut’tan baþkan seçilmesi durumunda
meþakkatli olan kan-
Nuhut, dünki ziyaret turunda ONKOSAV’ý ziyaret etti.
ser hastalýðýna yakalanmýþ hastalar için il-
gi beklediklerini dile
getirdiler.
GDO'lu yiyecekler nedeniyle kanser
hastalýðýnýn yaygýnlaþtýðýný belirten CHP
Belediye
Baþkan
Adayý Kenan Nuhut,
belediyenin halkýna
her türlü sosyal yardýmlarda bulunmasý
gerektiðini belirtti.
Planladýklarý projeler
arasýnda yapýlacak
parklarda da, Kadeþ
Tema Parký'nda da
herkesin istifade edebileceði alanlar olacaðýný söyleyen Nuhut,
insan odaklý ve kamu
yararýna çalýþan derneklerin yanýnda her
zaman belediyeyi bulacaklarýnýn sözünü
Nuhut, Umut Radyo’da projelerini anlattý
Enise Aðbal
C
HP
Belediye
Baþkan Adayý
Kenan Nuhut, Umut
Radyo'da Meltem Çýnar'ýn konuðu oldu.
Programda projeleri hakkýnda bilgi-
ler veren Nuhut, vatandaþýn kendilerine
duyduðu güveni hissettiklerini ve bunun
sandýða da yansýyacaðýný dile getirdi.
Göreve gelmeleri durumunda STK'larla
birlikte toplumun her
kesimi ile birlikte el
ele vereceklerini ve
yeni bir Çorum yaratacaklarýný söyledi.
Meltem Çýnar’ýn
bir sorusu üzerine
Arasta projesinden
CHP Belediye Baþkan Adayý Kenan Nuhut, konuk olduðu Umut Radyo’da projelerini paylaþtý.
bahseden
Nuhut,
“Biz yýkmaya deðil,
yapmaya
geldik.
Arasta ile ilgili restorasyon projesi geliþtirdik. Projemizle birlikte
Arastamýz,
üzüm salkýmlarýnýn
altýnda çay içtiðimiz
bir yer haline gelecek.” dedi.
Çorum'un merkezinde olan tarihi
Kale'yi de tarihi dokusunu korumak kaydýyla, ailecek gidilecek tarihi ortamlarda
misafirlerin aðýrlanabileceði nezih bir mekan haline getireceklerini dile getiren Nuhut, “Tarihi dokuyu
teknoloji ile birleþti-
rip, kentimizi modernleþtireceðiz. Bu
yöndeki çalýþmalarýmýz 31 Mart'tan sonra
da hemen baþlayacak.” diye konuþtu.
Kadeþ
(Tema
Park), Çomar Barajý,
yaþlýlar, kadýnlar ve
gençler için gerçekleþtirmeyi planladýklarý projelerini açýklayan Nuhut, “Bilgi birikimimi, þeffaflýðýmý, dürüstlüðümü
Çorum ile buluþturmak istiyorum. Çorum'un çehresini deðiþtirip marka kent
yapmak istiyorum.
Çünkü ben bunu Çorum’a borçluyum”
dedi.
HP Belediye
Baþkan Adayý
Ercan Daþdan, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ziyaret ettiði Küçük Sanayi Sitesi’nde yeni bir
projesini açýkladý.
Daþdan, Ankara’da
hastasý olan tüm
Çorumlular’ýn ücretsiz yararlanabileceði Çorumlular
Refaketçi Evi projesini, esnafla paylaþtý.
Beraberinde Ýl
Baþkaný Ýsmail Lek,
Belediye Meclis
Üyeleri ve parti yöneticileri ile birlikte
KSS esnafýyla görüþen Daþdan, Ankara’da hastasý olan
bir esnafla yaptýðý
sohbet sýrasýnda,
Ankara’da hayata
geçireceklerini yeni
bir projeden bahsetti.
Daþdan, Belediye Baþkaný olmasý
halinde, Ankara'da
hastasý olan Çorumlular’ýn kalacak yer
problemine çözüm
bulma
amacýyla
planladýklarý ‘Çorumlular Refakatçý
Evi’ projesini KSS
esnafýyla paylaþtý.
Daþdan, projeyle Ankara’da hastasý
olan hasta yakýnlarýnýn otel, misafirhane
gibi kalacak yer aramalarýna gerek kalmadan, ücretsiz konaklayabileceklerini
söyledi.
Hastasý olan bir esnafýn promlemlerini dinleyen Daþdan, Ankara’da açmayý planladýklarý Refakatçi Evi ile ilgili projesini paylaþtý.
Daþdan, genç-yaþlý demeksizin projelerini anlatýyor.
Esnaftan destek isteyen Daþdan, Ankara’da oluþturacaðýný ifade ettiði refakatçi evi
projesinden tüm Çorumlular’ýn ücretsiz yararlanacaðýný söyledi.
6
CUMARTESÝ 8 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Sungurlu’ya 1.5 milyarlýk yatýrým
AK
Parti Çorum Milletvekili
ve
TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, seçim çalýþmalarý çerçevesinde Çorum'un Sungurlu Ýlçesi'nde bir dizi ziyaret gerçekleþtirdi. Ýlk olarak Sungurlu Belediyesi'ni
ziyaret eden Salim Uslu,
daha sonra AK Parti Kadýn
Kollarý seçim bürosunu ziyaret etti.
BAÞBAKANIN
KELLESÝNÝ ÝSTÝYORLAR
Ýlçe Baþkaný Mustafa
Þen’de, “Güzel bir seçim
atmosferi içerisinde hep
birlikte dökmeden, kýrmadan bir seçim kampanyasý
götürmeye çalýþýyoruz.
Halkýmýza gerekli açýklamalarý yapýyoruz ve oylarýný talep ediyoruz. Her
hangi bir kýrgýnlýða mahal
vermeden çalýþýyoruz. Küçük bir ilçede yaþýyoruz.
Nede olsa hepimiz arkadaþýz, seçim sonunda yine
yüz yüze bakacaðýz” ifadelerini kullandý.
Burada bir süre partiMHP’LÝLERLE
li bayanlarla sohbet eden
KAYMAKAMLIK
Uslu, “Bu seçimlerde hepiÖNÜNDE KARÞILAÞAK Parti Çorum Milletvekili Salim Uslu,
miz canla, baþla çalýþmak
TILAR
zorundayýz. Bu seçim önceki seçimden daha farklý. ÞuAK Parti Çorum
anda 3 genel seçimle, 2 yeMilletvekili Salim Uslu
rel seçimde ve 2 referandum
ve beraberindeki heyet
da kazanmýþ bir parti var.
Muhsin Yazýcýoðlu Cad8.’ye giriyoruz. Bugüne kadesi Ziraat Bankasý karþýdar seçim sandýðýnda bizi
sýnda bulunan seçim büyenemeyeceðini anlayanlar,
rosuna gittikleri sýrada estürlü oyunlar, iftira ve monnaf ve oda ziyaretleri yatajlarda medet umar oldular.
pan Milliyetçi Hareket
Bu seçimde sadece sandýkta
Partisi (MHP) Sungurlu
kimin çýkacaðýndan ziyade
Belediye Baþkaný Abdulbizden Genel Baþkanýmýzýz
kadir Þahiner ve berabeolan Recep Tayip Erdorindeki Ýl Genel ve Beleðan'ýn kellesini istiyorlar.
diye Meclisi Üyeleriyle
Geçmiþte bu oyunu Erbakan
Kaymakamlýk önünde
Hoca’ya yaptýlar. Becerekarþýlaþtý. Birbirleriyle tomediniz çekin gidin diyenkalaþan partililer birbirleler Erbakan Hoca’nýn cenarine baþarýlar diledi.
Uslu, Sungurlu Belediyesi’ne ziyaret etti.
zesinden sonra çok büyük
11 YILDA 1,5
devlet adamýydý diye ikiMÝLYAR TL YATIRIM YAPILDI
yüzlü bir tavýr içerisine girdiler. Yine rahmetli Ecevit’e yardým almadan
Daha sonra Muhsin Yazýcýoðlu Caddesi'nde bulunan AK Parti Ýlayakta bile duramýyor diyenler vefat ettiðinde büyük devlet adamýný
çe Seçim Bürosunu ziyaret eden Salim Uslu, burada vatandaþlara Sunkaybettik demeye baþladýlar. Yani kendilerince böyle önemli devlet
gurlu'ya yapýlan yatýrýmlarý anlattý.
adamlarýný karalama yoluna gidiyorlar. Biz bu seçimde yaptýðýmýz hizSungurlu’nun 11 yýlda 1,5 Milyar TL yatýrým aldýðýný söyleyen
metler yerine Türkiye’nin gücüne inananlar olarak Türkiye’nin geleceUslu, “Sungurlu daha büyük yatýrýmlar almaya devam edecek. Sungurðini kurtarmaya çalýþacaðýz” dedi.
lu en çok hizmet alan ilçelerimizin baþýnda geliyor. Devlet Hastanesi,
Sandýktan çýkamayanlar bizi kasetle götürmeye çalýþýyorlar diyen
Adalet Sarayý, Doðalgaz, Doðalgaz Genel Hat Ýstasyonumuz, TOKÝ
Salim Uslu, “Aslýnda bu kiþiler milletin iradesini çalmaya çalýþýyor.
Konutlarý, Ýçme Suyu, Okul yatýrýmlarý, Delice-Sungurlu bölünmüþ yoSandýkta alamadýklarý imtiyazý, hilelerle almaya çalýþýyorlar. Bizde hýrlu, Sungurlu-Alaca yolu þuan da devam ediyor. Toplum yararýna çalýþsýzlýk olmaz. Varsa yapan cezasýný çeker, Türkiye bir hukuk devletidir.
Bizde sadece hýrsýzlýk ithamý ve iddiasý var. Geçmiþte onlarda hýrsýzlýk
malarda 278 arkadaþýmýz istifade etti. Evde bakým yardýmlarý, aylýk
olduðu yargý kararlarýyla tespit edildi. Hak-Ýþ Baþkaný iken CHP Genel
ödemeler, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý yardýmlarý, Aþaðý
Baþkaný Deniz Baykal’a gittim. Deniz Baykal’ýn basýn müþaviri Baki
Fýndýklý Köyü sulama çalýþmalarý, Gençlik Merkezi, Hayvancýlýk desÖzilhan bana bir kitap verdi. Ne bu kitap diye sorduðumda bu kitap
teklemeleri, Kadastro çalýþmalarý, Arifegazili içme suyu olmak üzere
Mustafa Sarýgül’ün yediði nanelerin kitabýdýr. Aldýðý, yaptýðý, götürdü58. ve 60. hükümet döneminde 188 milyon TL’lik, bu hükümet döneðü ne varsa burada. Mesele Berlin’de neden tutuklandý. Kime þantaj
minde bitirilen yatýrýmlarýmýz 958 milyon TL, yine bu hükümet döneyapmýþta tutuklanmýþ. Ama zaman geçti Baykal kasetle götürüldü, Kýminde devam eden yatýrýmlar ise 274 milyon TL. Yine bu hükümet dölýçdaroðlu kasetle geldi ve bu sefer Sarýgül oraya geldi. Eðer biri ben
neminde baþlatýlan çalýþmalar 34 milyon TL olmak üzere 11 yýlda baþMüslüman’ým deyipti Sarýgül’ü destekliyorsa o adamýn aklýyla bir solayan, bitirilen devam eden 1 milyar 455 milyon 567 Lira” dedi.
runu vardýr” diye konuþtu.
CHP’YE NEZAKET ZÝYARETÝ
Milletvekil Uslu, esnaf ziyaretleri sonrasýnda Prof. Dr. Necmettin
Erbakan Caddesi'nde bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) seçim
bürosunu ziyaret etti. Ziyarette Uslu'yu CHP Ýlçe Baþkaný Mustafa Þen,
Belediye Baþkan Adayý Cemil Çobaner, Ýl Genel ve Belediye Meclisi
üyeleri karþýladý.
Seçim bürosunda CHP'lilerle tek tek tokalaþan Milletvekili Uslu,
Sungurlu'da seçimin barýþ, kardeþlik, saygý ortamýnda geçmesi temennisinde bulunarak, “Bizler ayný coðrafyanýn insanlarýyýz. Ayný türküleri dinleyip, ayný þeylerden heyecan duyuyoruz. Seçimlerin tatlý bir yarýþ olduðunu düþünüyorum. Cemil beyde projelerini ortaya koyacak,
Selahaddin beyde projelerini ortaya koyacak. Bizler aslýnda ne Cemil
beyin þahsýna, nede Selahaddin beyin þahsýna oy vereceðiz. Bizler ortaya koyduklarý projelere oy vereceðiz. Bunun ötesinde atýflarda bulunmak abartmaktan baþka bir þey deðildir” dedi.
Bu ziyaretten dolayý Ak Partililere teþekkür eden CHP Sungurlu
F TÝPÝ VE AÇIK CEZAEVÝ’NE YER TAHSÝSÝ YAPILDI
Bundan sonrasý için Sungurlu’ya Meslek Yüksek Okulumuz var.
Bununla ilgili yeni yerleþke yapýlmasý. Þuanda projeler bitirildi. Anadolu Öðretmen Lisesi binasý ihalesi bu ay sonunda yapýlacak.Bin kiþi kapasiteli F Tipi ve 400 kapasiteli Açýk Cezaevi’nin yer tahsisi tamamlandý.24 bin metrekare inþaat alanýna sahip ve proje çalýþmalarý devam ediyor. Sungurlu Barajý yani Kýrankýþla Projesi 31 bin 750 hektar arazi sulanmasýný hedefliyoruz. Beklide buradan içme suyu temine edeceðiz.
Sungurlu ilçemizden geçen derelerin ýslah çalýþmalarý yapýldý ve çalýþmalar devam ediyor. TOKÝ burada 300 kiþilik yurt planladý. Ulu Cami
restorasyonumuz yine planlarýmýz içerisinde” dedi.
Daha uzun vadede ise buradan bir demiryolu geçirmek için projelerimiz var. Burada eðer bir finansman temin edersek Ankara-Samsun
hattý Allah’ýn izniyle Çelikli’den itibaren Sungurlu üzerinden geçerek,
Samsun’a ulaþmýþ olacak. Buda uzun vadeli hedeflerimiz içerisinde”
diye konuþtu.(ÝHA)
Sungurlu’da kutladýlar
Parti Çorum Sungurlu Kadýn Kollarý tarafýndan 8
AK
Mart Dünya Kadýnlar Günü münasebetiyle bir
program düzenlendi.
Özgür Çarþý Düðün Salonu’nda düzenlenen programa Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya, Ak
Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý, Ak Parti Ýl Kadýn Kollarý
Baþkaný Arife Betül Gülgün, Sungurlu Ýlçe Kadýn Kollarý
Baþkaný Havva Özata ve çok sayýda kadýn katýldý.
AK Parti Çorum Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, 17
Aralýk süreci hakkýnda açýklamalarda bulunarak, bu süreçle birlikte bir takým kirli senaryolarýn hayata geçirilerek geliþen ve büyüyen Türkiye’nin önünü kesmeye çalýþtýklarýný
söyledi.
“AK Parti iktidarýna neden operasyon yapýlýyor biliAK PArti Sungurlu Kadýn Kollarý tarafýndan 8 Mart Dünya Kadýnlar Gfünü toplantýsý yapýldý.
yor musunuz?” diye sorun Ceylan, “Baþörtülü bacýlarýmýn
üniversiteye baþörtüsüyle rahat girdikleri için yapýyorlar.
IMF’ye olan borcumuzu ödediðimiz için bunu yapýyorlar.
Þuan da hiç kimseye muhtaç olmadýðýmýz için bizlere bunu yapýyorlar. Bu zaman kadar gündemi hep dýþarýdan belirlenen bir ülkeydik. Þimdi gündemi biz belirliyoruz. Þuanda Sungurlulu kardeþlerim ne derse Ankara’da ki kardeþlerimiz de ayný sesle, ayný kulakla duyuyor. Onun için tek
dertleri Recep Tayyip Erdoðan’sýz bir siyaset düþünüyorlar” dedi.
Bu seçimin sadece AK Parti’nin seçimi olmadýðýnýn
altýný çizen Ceylan, “Bu seçim bundan sonra Türkiye böyle mi devam edecek, yoksa eski 2000’li yýllara mý dönecek.
Seçimin önemi burada arz ediyor. Emin olun yarýnlar bugünlerden daha iyi olacak. Sandýktan daha iyi, daha güçlü
çýkacaðýz. Bu millet ne Menderes’in baþýna geleni, ne de
Rahmetli Özal’ýn baþýna geleni Recep Tayyip Erdoðan’ýn
AK Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami Ceylan, katýldýðý toplantýda,
baþýna gelmesine izin vermez” diye konuþtu.
Türkiye gündemi ve seçime iliþkin mesajlar verdi.
AK Parti’nin yaptýðý tüm hizmetlerde insaný merkeze aldýðýný dile getiren Ceylan, “'Ýnsaný yaþat ki devlet yadikleri günden itibaren Sungurlu tarihinde yapýlmadýk hizmetlere imza atþasýn' düsturuyla yola çýktýk. Bugüne kadar kimseyi ötekileþtirmedik.
týk diyerek, “Yaptýðýmýz iþlerle de bir çoðunda ilklere imza attýk. Siz abKimseye ayrým yapmadýk. Ne aldatan olduk, ne aldanan. Ýlçeleriyle, köylalarýmýzýn, bacýlarýmýzýn, kardeþlerimizin kadýnlar gününü kutluyorum.
leriyle Çorum’u bir bütün olarak görüyoruz. Biz milletten aldýðýmýz emaSadece 8 Mart deðil, her gün sizin gününüz. Sizler iyi ki varsýnýz” diye
nete halel getirmedik. Çorum’u ilçeleriyle birlikte daha güzel yarýnlara takonuþtu.
þýmak için bugüne kadar olduðu gibi, bundan sonra da var gücümüzle çaAK Parti Çorum Kadýn Kollarý Baþkaný Arife Betül Gülgün ise,
lýþacaðýz” ifadelerini kullandý.
“Böyle bir davanýn bir neferi olduðum için Allah’ýma binlerce kez þükür
AK Parti Sungurlu Ýlçe Baþkaný Muammer Çuhacý ise sadece bir
ediyorum. Biz öyle bir liderim arkasýnda yürüyoruz ki gecesi dua, gündügün deðil tüm günlerim kadýnlar günü olduðunu belirterek, tüm kadýnlazü hizmet. Aklýnda tek bir þey var, oda mazlumlarýn bu memlekette zafer
rýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü’nü kutladý.
kazanmasýný saðlamak” diye konuþtu.(ÝHA)
Sungurlu Belediye Baþkaný Selahaddin Uzunkaya ise göreve gel-
AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým, Gölbaþýn’da yaþayan Çorumlular’la bir araya geldi.
Gölbaþý’nda Çorumlu seçmenlerle bir araya gelen
AK Parti Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým;
‘Paralelciler siyonizme
hizmet ediyor’
AK
Parti Teþkilat Baþkan Yardýmcýsý ve
Çorum Milletvekili
Murat Yýldýrým, 30
Mart Yerel Seçim
çalýþmalarý kapsamýnda AK Parti
Genel Merkezi'nin
görevlendirmesi
dolayýsýyla Ankara'da çalýþmalarýný
sürdürüyor.
Yýldýrým, çalýþmalar çerçevesinde
önceki akþam Gölbaþý'nda Çorumlular ile bir araya geldi. AK Parti Gölbaþý Belediye Baþkan
Adayý Fatih Duruay, Ýlçe Baþkaný
Osman Karaaslan
ile birlikte çoðunluðu Bayatlýlar'dan
oluþan bir grup seçmenle buluþan Yýldýrým, son günlerde
Türkiye'de neler
yaþandýðýný anlattý.
Türkiye'nin bir
dönem IMF'nin kapýsýnda 1 Milyar
dolar için kýlýktan
kýlýða sokulduðuna
dikkat çeken Milletvekili Yýldýrým;
"Bugün AK Parti
iktidarý ile IMF'ye
borç ödendi. Yeni
borç
alýnmadý.
1947'de CHP döneminde baþlayan 60
yýlý aþkýn bir süredir devam eden
IMF ile iliþkiler artýk borçlu iliþkisinin yerine alacaklý
iliþkisine döndü.
Türkiye ilk defa
IMF'ye borç verir
konuma geldi" dedi.
Türkiye'nin
son 40 yýlýný terör
belasýyla geçirdiðini kaydeden Yýldýrým ; "Baþbakanýmýz elimizi taþýn
altýna koþacaðý ve
oy da kaybetsek bu
terör belasýný bitireceðiz, dedi. Azmetti. Ve son bir yýlý aþkýn bir süredir
ülkemiz de bir tek
gencimiz terör belasýndan dolayý yaþamýný yitirmiyor.
Analar aðlamýyor.
Yýllarca bu ülkenin
kaynaklarýný teröre
akýtmasýndan dolayý yollar yapýlmadý,
barajlar yapýlmadý,
köprüler yapýlma-
Genel Merkez tarafýndan görevlendirilen Yýldýrým, toplantýlarýný sürdürüyor.
Düzenlenen toplantýlarda, seçimin önemine dikkat çeken Yýldýrým, paralel yapýlanmaya yüklendi.
Murat Yýldýrým, Gölbaþý Belediye Meclis üyesi adaylarý ile bir araya geldi.
dý. Ama bugün geçmiþte teröre akan
paralar millete dönüyor" dedi
Milletin gözlerinin önündeki hizmetlerin yolsuzluk
iddialarý ile gölgelenmeye çalýþýldýðýný kaydeden Yýldýrým; "Paralel yapý
yýllarca Cumhurbaþkanýný, Baþbakaný, Bakanlarý,
milletvekillerini
gizli gizli dinlemiþ.
Ülkemizin mahrem
bilgilerini götürüp
yurtdýþýnda pazarlamýþ. Mavi Marmara'da otoriteye
boyun eðilmesi gerekir diyen insanlarýn elinde bu bilgi
ve belgeler Ýsrail'e
gitmiþtir. Hizmet
hizmet diyen paralel yapý yýllarca siyonizme hizmet etmiþ. Ama benim
Anadolu halkým
yýllarca bunlara
inandýlar.
Ýslam
adýna inandýlar. Bu
adamlar bu inanca
bile ihanet etmiþler.
O yüzden bizler cemaatin tabaný ile
tavanýný ayýrýyoruz.
Samimi duygularla
hizmet
peþinde
olanlarla, devleti
pazarlayanlarý, ülkeyi satanlarý, ihanet içinde olanlarý
ayýrýyoruz" dedi
30 Mart'ýn bir
yerel seçim olmasýna raðmen ülkenin
ve milletin Ýstiklal
mücadelesi haline
geldiðini kaydeden
Yýldýrým; "Milletimizi sahte kasetlerle, montajlý görüntülerle, gizli dinleme ve þantajlarla
boyun eðdirmeye
ve siyaseti dizayn
etmeye çalýþanlara
30 Mart'ta Anadolu
halký yeniden Anadolu ihtilali iye karþýlýk verecektir" diye konuþtu.
Belediye Meclis üyesi adaylarý
ile toplantý
Yýldýrým programýn ardýndan AK
Parti Ýlçe Seçim
Koordinasyon
Merkezi'nde Gölbaþý Belediye Meclis üyesi adaylarý
ile bir araya geldi.
Yýldýrým, meclis
üyesi adaylarýna
gecesini gündüzüne katýp çalmadýk
kapý býrakmamalarý
tavsiyesinde bulundu. Yýldýrým; "Milletimizin elini, sýkýn, gözünün içine
bakýn. Bizim veremeyeceðimiz hesabýmýz yoktur" dedi.
zi)
(Haber Merke-
CUMARTESÝ 8 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
7
SP Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk’tan MÜSÝAD’a ziyaret
‘Çorumlular AK Parti
belediyeciliðinde aradýðýný bulamadý’
S
aadet Partisi Belediye Baþkan Adayý
Adnan Cýdýk, MÜSÝAD'ý ziyaret etti. Çorumlu'nun Milli Görüþ
Belediyeciliði'ni özlediðini söyleyen Cýdýk,
"Çorumlular AK Parti
belediyeciliðinde umduðunu bulamadý." dedi.
MÜSÝAD Baþkaný Avukat Rami Bekiroðlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan
karþýlanan Cýdýk, meclis adaylarý ile birlikte
gerçekleþtirdiði ziyarette, belediyecilik hizmetlerine bakýþ açýsýný
ve projelerini paylaþtý.
MÜSÝAD'ýn Çorum için önemli bir kazaným olduðuna inandýklarýnýn altýný çizen
Adnan Cýdýk, göreve
geldiklerinde her zaman MÜSÝAD'ýn hizmetinde olacaklarýnýn
sözünü verdi.
"Belediyede baþlayan tüm çalýþmalarý
devam ettireceðiz. Soru iþareti olan noktala-
SP Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, ziyaret ettiði
MÜSÝAD yöneticilerine, projeleri hakkýnda bilgi verdi.
rý çözeceðiz." diyen
Cýdýk, Devane bölgesine yapýlan TOKÝ konutlarýnýn 6 katlý olmasý gerektiðine inandýðýný ifade etti. Akþemseddin Camii'nin çevresinde yükselen binalar nedeniyle silüetinin
boðulduðunu dile getiren Cýdýk, Hýdýrlýk
meydaný ile ilgili Arif
Ersoy'un
baþlattýðý
projeyi devam ettireceklerini aktardý.
Ýþçisi ve personeli
ile barýþýk olan bir yönetim sergileyeceklerini de ifade eden Cýdýk,
göreve geldiklerinde
þehrin üst yapýsýnýn yanýsýra, alt yapýsýný da
ihmal etmeyeceklerini
söyledi.
MÜSÝAD'ýn kuruluþ çalýþmalarý ve
hedefleri hakkýnda misafirlerini bilgilendiren
MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu,
ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
aktardýðý konuþmasýnda, Adnan Cýdýk ve
ekibine baþarý diledi.
Helalleþip veda ettiler
Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, son meclis toplantýsýnýn ardýndan, meclis üyeleri ile vedalaþtý.
2
Mustafa Demirer
009 Yýlýnýn Mart ayýnda
göreve baþlayan Ýskilip
Belediye Meclisi'nin son toplantýsý dün gerçekleþtirildi.
Belediye Baþkaný Numan Sezer'in saat 13.00'te Seyirtepe
Sosyal Tesislerinde meclis
üyelerine yemek ikramýndan
sonra toplanan mecliste, gündemdeki maddeler görüþülerek karara baðlandý.
5 yýlý deðerlendirdi
Belediye Baþkaný Numan Sezer, çalýþma arkadaþlarýna sunum eþliðinde 5 Yýllýk
hizmetlerini anlattý. Ýlgiyle takip edilen meclise çok sayýda
basýn mensubu ve Ýskilipli iþtirak etti.
Teþekkür plaketi
Ýki saati bulan detaylý bilgilendirmenin ardýndan Belediye Baþkaný Numan Sezer
tüm meclis üyelerine "2009 2014 yýllarý arasýnda Ýskilip
Belediyesi Meclis Üyesi olarak yaptýðýnýz faydalý çalýþmalarýnýzdan dolayý þahsým
ve Ýskilip halký adýna teþekkür
eder, saygýlar sunarým." yazýlý
teþekkür plaketi takdim etti.
Baþkan ve Meclis üyeleri
birbirlerine haklarýný helal ettiklerini söyledikten sonra
toplantý sona erdi.
Ýskilip Ulu Camii
SP'den ÇESOB'a ziyaret ibadete açýldý
S
aadet Partisi (SP)
Belediye Baþkan
Adayý Adnan Cýdýk ve
Saadet Partisi yöneticileri, Çorum Esnaf ve
Sanatkarlar Odalarý
Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç'ý ziyaret etti.
SP Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, hizmet için yola
çýktýklarýný belirterek,
þöyle dedi; "Çorum'un
ekonomisi iyi oldukça,
gelir gideri iyi oldukça
Çorum halkýda iyi olur
ve bizlerde iyi oluruz.
Sizin baþlatmýþ olduðunuz Ahi Evran Projesi'nin eksiklerini tamamlayarak size destek vereceðiz. Esnafýmýzýn sorunlarý çok.
Bu arada yeni oda baþkanlarýný da kutluyorum. Aþaðý sanayimizin yollarý bozuk, alt
yapý maalesef kötü durumda, bunlar yapýlmalý. Kaldýrýlacak ya
da kaldýrýlmayacak konusunda bir netlik getirilmeli. Esnafýmýza bu
þekilde zulüm edilmemeli. Esnafýmýz bu
zulmü hak etmiyor. Bu
sorun bir an önce çö-
Meclis üyesi adaylarý ile birlikte MÜSÝAD yönetimini ziyaret eden Cýdýk, MÜSÝAD’ýn
çalýþmalarýný her zaman destekleyeceklerinin sözünü verdi.
zülmelidir. Bizim kendi projelerimizdeki ise
Ankara yoluna taþýmaktýr. KSS, aþaðý sanayi ve organize sanayimizdeki bütün esnafýmýz tedirgin durumda. Bu seçimde hakemler sizlersiniz. Oylarýnýz sizin oylarýnýz.
Bizde bu oylarýnýza talibiz." dedi.
ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç ise, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
belediye baþkanlýðýna
hangi partinin adayý
gelirse gelsin bu zamana kadar ayrým yapmadýklarýný, bundan sonrada yapmayacaklarýný
söyledi. Kýlýç, belediye
baþkanlýðýna gelecek
kiþinin de Çorumun insaný olduðunu belirterek, þöyle konuþtu:
"Belediye ile siyaseti
karýþtýrmamalýyýz. Ýnsanlar oylarýný verirken hizmet verebilecek
insanlara bakýyor artýk.
Dün hastane temel atma
törenindeydim.
Burada Saðlýk Bakan
Yardýmcýsý Agah Kafkas'a da teþekkür etmek gerek. Böyle gü-
Ý
SP Belediye Baþkan Adayý Adnan Cýdýk, ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç’ý ziyaret etti.
zel bir yatýrýmdan dolayý. Bu zamana kadar
belediye baþkanýmýza
hiçbir saygýsýzlýðým olmadý. 52 bin üyeye sa-
hibiz. Ahi Evran Proje'miz gerçekleþtiðinde
Çorum'umuza havaalaný da gelir, demir
yolu da gelir. Esnafý-
mýz artýk 100 metre
karelik alanlara sýðmaz
hale gelmiþ durumda.
Gittikçe büyüyoruz. "
Kendisi hasta, karýsý
yatalak ama rapor alamýyor
Gülesin Aðbal Demirer
54
yaþýndaymýþ ama daha yaþlý gösteriyor.
Saçlar, diþler çoktan gitmiþ.
Kalp hastalýðý nedeniyle üç
ayda bir engellilik maaþý
alan Ramazan Kocabaþ
elinde bir kâðýtla Hakimiyet’e çýkageldi. Kendisi 7
kiþilik bir ailenin reisi. Ýki
büyük çocuðu evlenmiþ.
Onlar zaten kendi dertlerinde. Askerden gelen oðlu iþ
arýyor. Ýki küçük çocuðu
var, ilkokula gidiyor. Karýsý
Sünbül Kocabaþ, en son þeker hastalýðýndan dolayý
ayaðýndan ameliyat olmuþ.
Tansiyon hastasý ve halihazýrda yatalak. “Ev kiramýzý
ödeyemedik, komþular da
olmasa...” diyor susuyor.
Ancak asýl derdi, yüzde 54
engelli raporu bulunan yatalak eþi için geçen süreçte rahatsýzlýðý ilerlediði için yeniden rapor alabilmek. Böylece evde bakým ücreti alabilecek ve geçim derdini biraz olsun hafifletecek. Ancak yetkililerin rapor süresi
bitmeden yeni rapor vermediklerini söyleyen Kocabaþ,
“Ýnsani bir durum var ortada. Eþim þu anda daha aðýr
hasta. Hiç yataktan kalkamýyor. Yetkililer de yeni rapor vermiyorlar, 6 ay sonrasýna atýyorlar. Ama biz çok
zor durumdayýz.” diye konuþuyor.
Ramazan Koçbaþ
Mustafa
Demirer
skilip Belediyesi'nin Ulu Camii’de baþlattýðý bakým, tadilat ve onarým iþleri tamamlandý.
35 kiþilik ekip
tarafýndan 24 saat
aralýksýz devam eden
çalýþma kapsamýnda
iç kýsýmda ahþap
doðramalar deðiþti.
Son cemaat bölümünün tabanlarýna rabýta uygulandý. Kelebek kapýlar yeniden
yapýldý. Tüm merdiven basamaklarýna
yeni ahþap malzeme
uygulandý. Merdiven
korkuluklarý yapýldý.
Ayakkabýlýklar yeniden dizayn edildi.
Geçmiþte yaðlý boya
ile boyanan minber
raspalanarak ahþap
koruyucu uygulandý.
Minberin yapýsý aslýna döndürüldü. Ses
sistemi tamamen deðiþtirilerek, dört adet
büyük ekran televizyon kuruldu.
Ýç mekanda bozulan alanlar onarýlarak caminin tamamý boyandý. Yeni
avizeler takýldý ve
T
Belediye tarafýndan yapýlan onarýmý tamamlanan Ýskilip Ulu Cami ibadete açýldý.
Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer, yapýlan çalýþmalarý yerinde inceledi.
halýlarýn tamamý deðiþtirildi. Isýtma sistemi baðýmsýz hale
getirildi.
Ýskilip Belediye
Baþkaný Numan Sezer, belediye meclis
üyeleri, din adamlarý
ve cami cemaati ile
birlikte camide yapýlan çalýþmalarý inceledi.
Sezer, “Bir haftadýr ecdat yadigarý
camimizin geçmiþten gelen görkemli
yapýsýna kavuþturulmasý ve cami cemaatinin rahatlýkla iba-
det edebilmesi için
çaba sarf ettik. Camimizin
yeniden
ibadete açýlmasýnýn
mutluluðunu yaþýyoruz. Cenab-ý Allah'tan hayýrlara vesile olmasýný diliyorum” dedi.
Merhum liderin adý tarihi
camide yaþayacak
ürk siyasi tarihinin önemli liderlerinden, milli görüþ ideolojisinin temsilcisi, çeþitli hükümetlerde baþbakan yardýmcýlýðý ve
Baþbakanlýk görevlerinde bulunan
merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ýn ismi Ýskilip'te tarihi bir camiye verildi.
Ýskilip Belediye Meclisi’nin
6 Mart 2014 günü gerçekleþtirilen
Meclis toplantýsýnda konuyu Genel Kurul’a taþýyan Belediye Baþkaný Numan Sezer, Kýzýlcabayýr
köyünden alýnarak Edremit'e götürülen ve 10 yýl aradan sonra ait olduðu Ýskilip'e getirilen 85 yýllýk ahþap geçme tekniði ile çivi kullanýlmadan yapýlan camiye, Türk siyasi
hayatýnda önemli yeri olan Prof.
Dr. Necmettin Erbakan'ýn isminin
verilmesini istedi. Belediye Baþkaný Numan Sezer'in sunduðu teklif,
Ýskilip Belediye Meclisinde oy
çokluðu ile kabul edilerek karara
baðlandý.
Prof. Dr. Necmettin Erbakan
Cami Ýskilip'e giriþ noktalarýndan
biri olan Hacýpiri Mahallesi Beþevler mevkii karþýsýna Ýskilip Belediyesi Restorasyon ustalarý tarafýndan kuruluyor.
(Haber Merkezi)
Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ýn ismi, Ýskilip’te tarihi bir camiye verildi.
8
‘Kadýnlar her alanda olmalý’
CUMARTESÝ 8 MART 2014
V
Mustafa Demirer
ali Sabri Baþköy, 8
Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle mesaj yayýnladý.
Evrensel
insan
haklarýnýn vazgeçilmez
ve ayrýlmaz parçasý olan
kadýn haklarýnýn saðlanmasý yolunda yapýlan
çalýþmalarýn simgesi
olan 8 Mart'ýn, tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de ‘Dünya Kadýnlar Günü’ olarak kutlandýðýný hatýrlatan Baþ-
köy, geliþen dünyada
kadýnlarýn toplum hayatýndaki öneminin gün
geçtikçe arttýðýný ve daha iyi anlaþýldýðýný bildirdi. Baþköy, mesajýnda þöyle dedi; “Bir toplumun geliþme düzeyi;
kadýnlarýn saygýnlýðý,
üretim ve yönetimdeki
yerlerinin kýymetinin bilinmesi ile ölçülmektedir.
Kadýnlarýmýz, bir
anne olarak kültürlü ve
saðlýklý nesiller yetiþtirme ve bu nesillerden
Vali Sabri Baþköy
oluþan geliþmiþ, saðlýklý
ve güçlü bir toplum inþa
etmek gibi ulvi bir görev üstlenmekte ve içinde bulunduðu topluma
faydalý olmaya çalýþmaktadýr. Bu husus göz
önüne alýndýðýnda aile
kurumunun temel taþý‚
deðerlerimizin temsilcisi‚ taþýyýcýsý ve koruyucusu olan kadýnlarýn‚
hayatýn bütün alanlarýna
etkin bir þekilde katýlmalarýna imkan saðlayacak þartlarý hazýrlamak‚ her tür ayrýmcýlýða
karþý mücadele etmek‚
yalnýzca kadýnlarýmýzýn
deðil, tüm toplumun sorumluluðudur.
Dünden bugüne
toplumsal hayatýmýzýn,
millet ve devlet yapýmýzýn odaðýnda yer alan,
her þartta fedakârlýklarýný esirgemeyen kadýnlarýmýzýn; bilimde, kültürde, sanatta, sporda, iþ
yaþamýnda, kýsacasý hayatýn kendi fýtratlarýna
uygun her alanýnda daha
etkin olmalarý dileðiyle,
8 Mart Dünya Kadýnlar
Günü'nü kutluyorum.
‘Güçlü kadýn aileyi de toplumu da büyütür’
Enise Aðbal
AK
Parti Çorum
Milletvekili ve
TBMM Plan ve Bütçe
Komisyonu Üyesi Cahit
Baðcý, 8 Mart Dünya
Kadýnlar Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda, “Huzurlu, mutlu ve
saðlýklý bir toplumun temel taþlarý olan, varlýklarýyla hayatýn her alanýnda fedakârlýðý, üretkenliði ve duyarlýlýðý
temsil eden kadýnlarýmýzýn Dünya Kadýnlar Günü’nü kutluyorum.” dedi.
Günümüz toplumlarýnda kadýnlarýn iki temel sorunla karþý karþýya kaldýðýna dikkat çeken Baðcý, “Kadýna yönelik cinsiyet ayýrýmcýlýðý bu sorunlardan birisi
ve en önemlisidir. Cinsiyet ayýrýmcýlýðý, kadýna
yöneliktir ve evrensel
bir sorundur. Bir diðer
sorun ise kadýna yönelik
þiddettir. Her iki sorunun da ortadan kaldýrýlarak kadýnýn toplumsal
ve ekonomik yaþamýn
her alanýnda katýlýmýnýn
ve istihdamýný artýrýlmasý AK Parti hükümetlerinin öncelikli politikalarý arasýnda sürekli yer
almýþtýr. Son 10 yýlda
yapýlan hukuki düzenlemeler bu alandaki boþluklarý doldurmakla birlikte yaptýrýmlarýn da
caydýrýcý yönü güçlenmiþtir.” diye konuþtu.
AK Parti hükümetinin kadýnlara yönelik
hizmetlerinden de bahseden Baðcý, þunlarý
kaydetti: “AK Parti hükümetleri olarak; þiddete uðrayan kadýn ve çocuklara danýþmanlýk
hizmeti veren ALO 183
hattýný açtýk. Ülke genelinde 24 saat bir telefonla þiddet gören kadýnýmýzý devlet korumasý altýna aldýk. Þiddete uðrayan kadýnlara hizmet
vermek amacýyla nüfusu 50 bini geçen belediyelere sýðýnma evi açma
yükümlülüðü getirdik.
Kadýna karþý þiddetin
önlenmesiyle ilgili Av-
rupa Konseyi Sözleþmesi'ni, 24 Kasým 2011 tarihinde onaylayarak bu
sözleþmeyi meclisinden
geçiren ilk ülke olduk.
Geçtiðimiz sene 8
Mart 2012 tarihinde, Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin Önlenmesi Kanunu'nu çýkardýk. Daha önce 4
maddelik olarak düzenlenen bu kanunu 25
maddelik bir temel kanun haline getirdik. Ýlk
baþta þiddete maruz kadýnlarýmýz olmak üzere
ailenin diðer üyeleriyle
ilgili, koruma, önleme,
kolluk hizmetleri ve
yargýlama
süreçleri
dâhil her þeyi bu kanunla, ihtiyaca cevap verecek hale getirdik.
Ýstihdamda ciddi
bir sorun haline gelen
kadýnlarýn iþ gücüne katýlýmlarýný artýrdýk. Kadýnlarýmýzýn iþ gücüne
katýlma oranýný yüzde
23'ten yüzde 28'e çýkardýk ve bakýma muhtaç
engelli çocuðu bulunan
annelere, 5 yýla kadar
erken emekli olma
imkâný saðladýk.
Ancak, ne tür hukuki düzenleme yapýlýrsa yapýlsýn soruna kalýcý
çözüm üretilebilmesinin
en temel koþulu; kime
uygulanýrsa uygulansýn
her türlü ayrýmcýlýk ve
þiddetin yanlýþ olduðunun bireylerde evrensel
bir ilke olarak yerleþmesini saðlamaktýr. Bunun
için de büyüklere, eðitimcilere, din adamlarýna, basýn yayýn kuruluþlarýna ve anne babalara
büyük görev düþmektedir.
Ülkemizde kadýna
yönelik her tür ve tarzdaki ayrýmcýlýk ve þiddete karþý yapýlmasý gereken en önemli eylem
biçimi birlikte hareket
etmektir. Ayrýmcýlýk yapan ve þiddet uygulayanlar unutmasýnlar ki,
onlarý da bir ana doðurdu ve yetiþtirdi. Kadýnlarýmýz hem ana hem de
eþtir. Bu önemli olguyu
akýldan çýkarmadýðýmýz
Cahit Baðcý
sürece bu alandaki sorunlar ve eþitsizlikler
azalarak ortadan kalkacaktýr. Kadýn güçlü olursa aileyi de toplumu da
büyütür, güçlendirir ve
yüceltir.
Dünya Kadýnlar
Günü vesilesi ile ülkemizde ve dünyada ayrýmsýz, eþit ve þiddetin
olmadýðý; kadýn erkek
birlikte, mutlu yuvalarýn
tesisine katký saðlamasýný diliyor, tüm kadýnlarýmýzýn Dünya Kadýnlar
Günü’nü kutluyorum.”
‘Kadýnlar ülkemizi daha da güçlendirecek’
Enise Aðbal
AK
Parti Ýl Baþkaný Ahmet Sami
Ceylan, 8 Mart Dünya
Kadýnlar Günü nedeniyle yayýmladýðý mesajýnda tüm kadýnlarý kutladý.
“Yaþamýmýzýn doðumundan ölümüne her
anýnda
varlýklarýyla
onurlandýðýmýz, ihtiyacýmýz olduðunda desteklerini esirgemeyen, eðiten, yetiþtiren, bizi biz
yapma yolunda yüreklerindeki sevgi ve þefkati,
karþýlýksýz veren fedakâr
kadýnlarýmýzýn Dünya
Kadýnlar Günü’nü kutluyorum.” diyen Ceylan, mesajýný þöyle sürdürdü: “Hayatýmýzýn ya-
rýsý hatta çok daha fazlasýný oluþturan, Türkiye
Cumhuriyetimizin odak
noktasýnda yer alan kadýnlarýmýz üstlendikleri
misyonu yaþatma görevini ülkemizin yaþadýðý
problemlerin birinci derecede muhatabý olmalarýna raðmen hiçbir fedakârlýktan kaçýnmadan
yerine getirmiþ, modern
ve çaðdaþ Türkiye'nin
oluþmasýnda söz sahibi
olmuþlardýr.
Bizim medeniyetimiz kadýna anneye büyük deðer veren hatta
kadýna hakanýn yanýnda
yer veren bir medeniyettir. Böyle bir medeniyetten beslenen toplumu-
muz için AK Parti hükümetleri olarak iktidara
geldiðimiz günden itibaren kadýnlarýmýz için
birçok yasal düzenleme
yaptýk.
Anayasa deðiþikli-
veren bir medeniyettir.
Böyle bir kökten
gelen, böyle bir medeniyetten beslenen bir
toplumda bugün kadýnlarýn içinde bulunduklarý hal gerçekten bizim için çok acýdýr. Biz
ülkemizi ve milletimize bunun yakýþmadýðýný düþünüyor ve toplumda kadýna bakýþýn
ve kadýn algýsýnýn medeniyetimizle örtüþerek yeniden ortaya konulmasý gerektiðini düþünüyoruz.
Siyasetçilerden, iþ
dünyasýna, yöneticilerden sokaktaki vatandaþa kadar herkesin üstüne düþen görevler olduðuna inanýyor ve
herkesin sorumluluðunu yeterince getirmesi
gerektiðini ifade ediyoruz.
Bu anlamda kamuda çalýþan kadýnlarýn sorunlarýnýn çözümü ve yaþadýðý sýkýntý-
larýn giderilmesi içinde
idarecileri ve hükümeti
uyarýyoruz.
Kadýn kamu çalýþanlarý özelliklede saðlýk alanýnda hizmet veren kadýnlarýmýz en
fazla þiddete ve mobbinge uðrayan , ötekileþtirmeyle karþý karþýya kalanlardýr.
Doðum ve süt izni
ile ilgili düzenlemelerin bile uzunca bir süredir vaat olarak kaldýðý, Kreþ ve lojman gibi
eksikliklerin giderilmediði kadýn çalýþanlarýn güvenliðinin saðlanamadýðý bir ortamda
çalýþan kadýnlarýn yüzünün gülmesi mümkün deðildir.
Hamile iken hasta
yakýnlarý tarafýndan
þiddete uðrayan ama
hizmete devam diyen
kadýn doktorumuzun,
Çalýþma hayatýnýn 3,5
yýlýný nöbet tutarak geçiren hemþirenin Zorlu
Ahmet Sami Ceylan
ði ile kadýnlara pozitif
ayrýmcýlýk getirdik, nüfusu elli bin geçen belediyelere kadýn sýðýnma
evi açma zorunluluðu
getirdik, ailenin korunmasý ve kadýna karþý þiddetin önlenmesi kanununu çýkarttýk, hamile
ve doðum yapan memur
hanýmlara nöbet ve gece
vardiyasý muafiyeti getirdik, baðýmsýz çalýþan
kadýnlar için ilk defa sigorta kapsamýnda emzirme ödeneði getirdik,
gebelik halinde on altý
haftalýk iþ görmezlik
ödeneði analýk yardýmý
olarak ödenmeye baþlandý, aile danýþma merkezlerinin sayýsýný artýr-
dýk, kadýnlarýmýzýn evde
ticari amaçla ürettikleri
ürünler vergiden muaf
tutuldu, binlerce kadýnýmýza mikrokredi projesi
çerçevesinde kredi verdik, tarýmsal faaliyette
bulunan tüm kadýnlarýmýza sigorta hakký getirdik, kadýnlarýmýzýn her
kademede siyasette temsili % 100'den daha fazla artýrdýk.
Kadýnlarýmýzýn
toplumsal ekonomik ve
siyasal yaþamda daha
fazla rol üstlendiklerinde üretici güçleriyle ülkemizi her bakýmdan
daha fazla güçlendireceklerine inanýyoruz.”
‘Kadýna hak ettiði deðer verilmeli’
T
Mustafa Demirer
ürk Saðlýk Sen Þube Baþkan Yardýmcýsý Banu Gündemir, 8
Mart Dünya Kadýnlar
Günü'nü kadýna yönelik mobbing, þiddet ve
cinayetlerin artarak
sürdüðü bir ortamda
karþýladýklarýný söyledi.
Böyle bir ortamýn
olmasý, kadýna yönelik
þiddette alýnan önlemlerin ve yapýlan yasal
düzenlemelerin yetersiz kaldýðýnýn da göstergesi olduðunu belirten Gündemir, Türkiye
neredeyse her yeni güne dört bir tarafýndan
kadýnlarýn feryadý ile
baþladýðýný belirterek,
açýklamasýnda þu görüþlere yer verdi;
Halbuki
bizim
medeniyetimiz annenin ayaklarýnýn altýna
cenneti koyan, ülke yönetiminde Hakanýn yanýnda Hatuna da yer
þartlara raðmen hizmet
üretmeye çalýþan ebelerin, attlerin ve tüm
kadýn saðlýk çalýþanlarýnýn, ailesi ve iþi arasýnda adete mekik dokuyan tüm kadýn çalýþanlarýn cefakarlýklarýnýn karþýlýðýnda tabiri
caizse onlar için bir
adým bile atýlmadýðýný
görmek üzüntü vericidir.
Hizmetlerinin ve
gösterdikleri
fedakârlýklarýn karþýlýklarýný gereði kadar alamamalarý kahredicidir.
Kamuda çalýþan kadýnlarýn sorunlarýna çözüm bulmak ve taleplerini yerine getirmek
bir mecburiyettir. Kamuda görevli kadýn çalýþanlarýn sesine mutlaka kulak verilmelidir.
Aðýr iþ yükünden kurtarýlmalýlar, aile ve sosyal hayatlarýna çalýþma
þartlarýnýn olumlu katký yapacaðý düzenle-
Banu Gündemir
meler hayata geçirilmelidir.
Medeniyetimizin
ve kültürümüzün kodlarýndan gelen bir anlayýþla, kadýna gereken
deðerin verildiði; þiddetin, ölümlerin, ötekileþtirmelerin ve mobbingin son bulduðu 8
Mart'larda buluþmak
temennisiyle tüm kadýnlarýmýzýn 8 Mart
Dünya Kadýnlar Günü
Kutlu olsun."
www.corumhakimiyet.net
Polis eþleri 8 Mart’ý kutladý
Gülesin Aðbal
Demirer
E
mniyet Müdürlüðü
mensuplarýnýn eþlerinin düzenlediði 8
Mart Dünya Kadýnlar
Günü nedeniyle bugün
Dalgýçlar Otel teras salonunda kahvaltý gerçekleþtirildi. Kahvaltýnýn davetlileri arasýnda
Vali Sabri Baþköy’ün
eþi Fatma Baþköy de
vardý.
Kahvaltýda bir konuþma yapan Ýl Emniyet Müdürü Halil Ýbrahim Doðan’ýn eþi Gülcan Doðan Atatürk’ün
kadýnlarý yücelten sözlerinden örnekler vererek, günümüzde kadýnýn hâlâ hakettiði deðeri göremediðini, kimi
zaman þiddet, kimi zaman taciz, kimi zaman
da cinayet gibi isten-
Polis eþleri Dalgýçlar Otel düzenledikleri programda
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü’nü kutladý.
meyen kötü olaylara
döneminde kýz çocukni bulduðunu, Cennetin
maruz kaldýðýný söyleannelerin ayaðý altýna
larýnýn utanýlacak bir
di.
serildiðini söyledi.
durum gibi görüldüðünü
ve
diri
diri
topraða
Vali Sabri BaþKahvaltýnýn sogömüldüðünü hatýrlaköy’ün eþi Fatma Baþnunda Fatma Baþköy
tarak, Ýslâmiyet’le birköy ise, Ýslâmiyet gelve Gülcan Doðan’a çilikte
kadýnlarýn
deðerimeden önce cahiliye
çek verildi.
Rektör de kutladý
H
itit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, tüm kadýnlarýn 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü’nü
kutladý.
Alkan, 8 Mart Dünya Kadýnlar
Günü mesajýnda, “Varlýklarýyla hayatýn her alanýnda fedakârlýðý, üretkenliði ve duyarlýlýðý temsil eden kadýnlarýmýz, hayatýmýzýn odaðýnda yer ala-
rak toplumun inþasýnda ve geleceðimizin þekillendirilmesinde büyük
önem arz etmektedirler.
Bu bilinçten hareketle üzerine
düþen tüm sorumluluklarý üstlenerek
zarafetin, sevginin ve çalýþkanlýðýn
sembolü olan kadýnlarýmýzýn ‘Dünya
Kadýnlar Günü’nü en içten duygularýmla kutlar saðlýk, esenlik ve mutluluklar dilerim.” dedi.
Reha Metin Alkan
‘Kadýnlar için etkin
mücadele verilmeli’
Enise Aðbal
maktadýr. Bu toplumsal soruna
kalýcý çözüm için okul öncesi
Mart Kadýnlar Günü nedeniyle
eðitimden baþlayarak çocuklarýn
yazýlý basýn açýklamasý yapan
küçük yaþtan itibaren bilgilendirÇorum Barosu Kadýn Haklarý Komesi ve bilinçlendirmesi için
misyonu Baþkaný Av. Neslihan
uzun soluklu çalýþma yapýlmaBoyabatlý, kadýnlarýn; yoksulluk,
sýnda yarar vardýr. Evlilik yaþý 18
eþitsizlik ve sosyal adaletsizlikten
yaþýn doldurulmasý koþuluna
erkeklerden daha çok etkilendiðini
baðlanmalý; TCK’da cinsel istissöyledi.
mar maðduru çocuk yaþý 15 yaþHalen tüm toplumlarda katan 18 yaþa çýkarýlmalý, çocuða
dýnlarýn daha az eðitim aldýðýný,
karþý iþlenen suçlara verilecek
okuma yazma öðrenmelerinin encezalarda haksýz tahrik indirimi
Av.
Neslihan
Boyabatlý
gellendiðini, yoksulluða mahkum
yapýlmamalýdýr. Çocuk gelinler sobýrakýldýðýný, ayný iþi yaptýklarý halde daha az
runu her yönüyle ele alýnmalý, kýz çocuklarýn
para kazandýklarýný dile getiren Av. Boyabatlý,
eðitimi, okula devamlarý, istihdama katýlýmlakadýnlarýn görünmeyen ev içi emeklerinin
rý desteklenmeli, ülkemizde sürdürülebilir
karþýlýksýz ve sosyal güvencesiz kaldýðýný vurkalkýnmanýn etkin bireyleri haline gelmeleri
gulayarak þunlarý söyledi:
saðlanmalýdýr.
“Dünyada özel mülkiyetin sadece % 1'i
Gerçek demokrasinin temel kriteri olan
kadýnlara aittir. Pek çok erkek, ailenin finankadýn erkek eþitliðinin yaþama geçirilmesi gesal kaynaklarýný kontrol altýnda tutmakta, karekirken; kadýn sorunlarýnýn görmezden gedýnýn ne kadar para harcayacaðýna karar verlinmesine, kadýn sorunlarýn çözümü için kumektedir. Dünya üzerinde çok az kadýn kendi
rulmuþ olan kurumlarýn, Türkiye Büyük Milkiþisel ihtiyaçlarýnýn tamamýný karþýlayacak
let Meclisi Kadýn Erkek Fýrsat Eþitliði Komiskadar para kazanabilmektedir. Kadýnlar, dünyonu'nun (KEFEK) kaldýrýlmasýna yönelik
ya nüfusunun % 50’sini, yeryüzündeki topgiriþimlere son verilmelidir.
lam iþgücünün üçte ikisini oluþturur. Ancak
Bu güzel dünyada yalnýz yaþamýyoruz.
kadýnlar dünya gelirinin % 10’unu almakta ve
Kadýnlarýmýzý anladýðýmýz, saygý duyduðudünyanýn tüm mal varlýðýnýn % 1’ine sahip
muz, yaþam ve özgürlük hakký baþta olmak
bulunmaktadýr. Yaþamýn bütün alanlarýnda çalýþma alanýnda, istihdamda, karar alma mekaüzere saðlýk, eðitim, yiyecek, barýnma ve topnizmalarýnda, politikada kadýnlar nüfus oralumsal hizmetler de içinde olmak üzere saðlýnýnda temsil edilmemektedir. Bugün yeryüðýna ve esenliðine uygun bir yaþam düzeyine
zünde her üç kadýndan biri þiddetin deðiþik
kavuþma, mal ve mülk edinme, çalýþma, iþini
biçimlerine, ekonomik, sosyal, psikolojik, fiseçme özgürlüðüne saygý duyulduðu ölçüde
ziksel þiddet ve tacizlere maruz kalmaya demutlu bir dünya kurmuþ oluruz. Ülkemizin ve
vam etmektedir. Kadýna yönelik ayrýmcýlýk ve
dünyamýzýn daha eþitlikçi, daha yaþanabilir
bunun uzantýsý þiddet bir insan haklarý ihlalihale gelmesi için erkeklerle yan yana çalýþmadir, münferit deðil, sistematiktir. Bu nedenle,
yý hedefleyen biz kadýnlar; eþitliði, özgürlüðü,
engellenmesi de ancak sistemli ve etkin bir
hakça bir yaþamý, onurlu çalýþmayý, eðitim,
mücadele ile gerçekleþebilir.
saðlýk ve sosyal güvenlik hakkýndan eþit bir
Çocuk gelinler sorunu, yoksulluk, ataerþekilde yararlanmayý savunmaya devam edekil zihniyet, çok çocuklu aile yapýsý, kadýnýn
ceðiz.
eðitimsizliði, kadýnýn statüsünün düþüklüðü,
toplumsal cinsiyet ayrýmcýlýðý gibi çok yönlü
Birlik, dayanýþma ve mücadele günü
nedenlerden kaynaklanmaktadýr. Çocuk geolan 8 Mart’ta; bütün dünya ve ülkemiz kalin, çocuk anne olgusunu beraberinde getirdýnlarýnýn Dünya Kadýnlar Günü’nü kutluyor;
mekte, erken yaþta evlilikler kýz çocuklarýnýn
kadýnlarýn birey ve vatandaþ olarak haklarýnýn
cinsel saðlýk ve üreme saðlýðý haklarýný ihlal
korunmasý yolunda yürüme azminde olduðuetmekte ve anne-bebek ölümlerine yol açmuzu basýna ve kamuoyuna duyuruyoruz.”
8
www.corumhakimiyet.net
‘Kadýnlarýmýz hayatý
kolaylaþtýrýyor’
Ç
Çalýþan kadýnlara
8 Mart hediyesi
T
Enise Aðbal
ÜM BEL-SEN Çorum Þube Yönetimi, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü
nedeniyle yaptýðý iþyeri ziyaretlerinde,
kadýn üyelerini kutlayarak, çeþitli hediyeler verdi.
Günün anlam ve önemini belirten
bir konuþma yapan TÜM BEL-SEN
Çorum Þubesi Kadýn Sekreteri Hülya
Aykut, þunlarý söyledi: “8 Mart her
renkten, coðrafyadan, dilden, kültürden
kadýnlarýn barýþ, emek, eþitlik ve demokrasi taleplerini farklý coðrafyalarda,
alanlarda dile getirdiði simgesel günlerden biridir. 8 Mart; dünyanýn pek çok
ülkesinde olduðu gibi ülkemizde de kadýnlarýn hak ve eþitlik isteklerini dile getirdikleri, kadýn olmaktan dolayý yaþadýklarý sorunlara dikkat çektikleri, her
türlü baský ve sömürüye karþý bir araya
geldikleri gündür.
Kadýnlarýn bedenleri üzerindeki
denetimini arttýran erkek egemenliðine
itirazýmýz var. “Üç çocuk, üç de yetmez
beþ çocuk” diyerek kaç çocuk doðuracaðýmýza karar verilmek istenmektedir.
Her seferinde; kürtaj hakkýmýzý elimizden almak isteyen politikalar gündeme
getirilmektedir. Kadýnlar sadece geleneksel aile içerisinde anneler, eþler ya
da çocuklar olarak tanýmlanmaktadýr.
Ýradeleri yok sayýlmaktadýr; hayatlarýna
müdahale edilmektedir. Çünkü erkek
egemen kapitalist düzen içerisinde; kadýnlar sermayeye ucuz iþ gücü tedarikçisi, sosyal devletin yükümlülüklerinin
taþýyýcýsý olarak görülüyor. Bu yüzden;
daha fazla çocuk çaðrýlarý yapýlmaktadýr. Çocuk, hasta ve yaþlý bakýmý gibi iþlerin ev içinde karþýlýksýz yapýlmasý için
esnek çalýþma biçimleri gündeme gelmektedir. Bu çürümüþ düzeni reddediyor; bedenlerimiz bizimdir diyoruz.
‘Emeðimiz, bedenimiz, kimliðimiz bizimdir’
Biz kadýnlar; kadýnýn çalýþma yaþamýndan dýþlandýðý, düþük ücretle ve
kölece koþullarda kayýt dýþý çalýþýlmaya
mahkûm edildiði, namus, töre adý altýnda þiddete uðrayýp, öldürüldüðü, savaþýn sonuçlarýnýn kadýnlara acý ve gözyaþý olarak yansýdýðý koþullarýn ortadan
kalmasý ve kadýnlara güvenceli iþ, güvenli yaþam saðlanmasýný istiyoruz.
Kadýnlarýn kadýn olmaktan kaynaklý yaþadýðý sorunlara karþý bir araya
gelinen, 8 Mart'ýn tüm kadýnlar için resmi tatil ilan edilmesini istiyoruz.
Biz kadýnlar emeðimize, bedenimize, kimliðimize sahip çýkmanýn mücadelesini veriyoruz. Biz kadýnlar kendi
irademizle bütün bir dünyayý yeni baþtan kurmaya giriþtik. Bizimle yürümek
isteyen herkesle birlikte sesleniyoruz:
emeðimiz, bedenimiz, kimliðimiz bizimdir.”
orum Ticaret Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ, kadýnlarýn yaþama bakýþlarýndaki hassasiyet, saðduyu ve
zekalarýnýn hayatý her zaman kolaylaþtýrdýðýný söyledi.
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir mesaj yayýnlayan Ticaret Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ, kadýn-erkek eþitliðinin çaðdaþ
toplumlar için vazgeçilmez
bir unsur olduðunu belirtti.
Kadýnlar, eþ ve anne
Ali Bektaþ
olmanýn gerektirdiði sorumluluklarý fedakârca yerine getirmelerinin yanýnda, yaþamýn her alanýnda
baþarýlý çalýþmalara imza
attýðýný dile getiren Bektaþ, “Onlarýn yaþama bakýþlarýndaki hassasiyet,
saðduyu ve zekâlarý, hayatý her zaman kolaylaþtýrmaktadýr. Tüm kadýnlarýmýzýn ve kadýn üyelerimizin 8 Mart Dünya Kadýnlar Gününü kutluyorum"
dedi.(ÝHA)
‘Kadýnlarýmýza
minnet borçluyuz’
Enise Aðbal
geçmektedir. Türk aile yapýsýnda saygý, sevgi ve payeker Ýþ Sendikasý Çolaþmanýn çocuklarýmýz üzerum Þube Baþkaný Serinde de þüphesiz büyük etfer Kahraman, yayýmlakileri vardýr. Yani bir evde
dýðý kutlama mesajý ile 8
aile içi þiddet varsa, o evde
Mart Kadýnlar Günü’nü
yüksek ihtimalle çocuklar
kutladý.
da þiddet görmektedir. ÖrKadýnýn, insanlýk
nek vermek gerekirse
tarihi boyunca, yeryüzünABD'de yapýlmýþ olan bir
de hayatýn sürekliliðinin
araþtýrma eþlerine þiddet
vazgeçilemez ana unsuruygulayan erkeklerin yüzde
larýndan biri olduðunu
50'sinin ayný zamanda çobelirten Kahraman, mecuklarýna da þiddet uygulasajýnda þunlarý dile getirdýðýný ortaya koymaktadýr.
Sefer Kahraman
di; “Kadýn, günlük hayatýn
Sevgiden, saygýdan ve
devamýnda çok büyük sopaylaþmadan
yoksun toplumlarýn çorumluluklar üstlenmesine karþýn, son
cuklar üzerinde mutsuzluk ve psikolojik
yüzyýla gelinceye kadar tüm toplumlartravmalar yarattýðý ne kadar bilinen bir
da ekonomik, sosyal, siyasal, kültürel
gerçek olsa da kadýna yönelik fiziksel
tüm yapýlarda erkekler egemen olmuþ,
ve cinsel þiddet ile kötü muameleyi önkadýnlar toplumsal yaþamda hak ettiklelemeye yönelik kapsamlý tedbirlerin alýri yeri alamamýþlardýr. Bu eþitsizliðin
narak uygulamaya konulmasý da toportadan kaldýrýlmasý yönünde büyük bir
lumsal bir görevimiz olmalýdýr.
mücadelenin baþlangýcý olarak her yýl
kutlanmakta olan 8 Mart Dünya KadýnTürk kadýný asli görevi olan analýk
lar Günü, bütün kadýnlarýn toplumda lasorumluluðunu her zaman yerine getiryýk olduklarý saygýn yeri almasý, her
miþ ve bu görevinde asla taviz vermealanda hak ettikleri gerçek statüye kamiþtir. Bu anlamda da kadýnlarýmýza
vuþmalarý, haklarýna sahip çýkmalarý ve
minnet ve þükran borçlu olduðumuzu
sorunlarýna çözüm bulunmasý bakýmýnasla unutmamalýyýz. Toplum olarak çok
dan önemlidir.
þey borçlu olduðumuz kadýnlarýmýzýn
siyasi hayatta da yeterince etkin olarak
Bugün kadýna yönelik þiddetin sakatýlýmlarýný saðlayacak pozitif ortamdece Türk toplumunun içinde yaþanan
larýn saðlanmasý önemli bir gerçektir.
bir sorun deðil, küreselleþmiþ bir konu
Hayatýmýzýn her alanýnda büyük görev
olduðu gerçektir. Her gün farklý kesimve sorumluluk alan ve almaya devam
lerden bir kadýn maðdurun hikayesine
eden sevginin ve saygýnýn en yücesini
þahit olduðumuz ülkemizde ise bu yüz
hak eden kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya
karasý, iç acýtan olaylarýn önüne geçmeKadýnlar Günü'nü kutluyor, minnet ve
nin yolu toplumun farkýnda lýðýný arttýþükranlarýmý sunuyorum.”
rarak bilgi paylaþýmýnda bulunmaktan
Þ
‘Kadýnlar yarýnýn mimarý’
Enise Aðbal
vurgulayarak, önleyici
çalýþmalara ve rehabilite
l Saðlýk Müdürü Dr. Ýsedici aile ruh saðlýðý polimail Yücel, 8 Mart
tika ve uygulamalarýna
Dünya Kadýnlar Günü
saðlýk, eðitim ve sosyal
nedeniyle gönderdiði mehizmetlere daha fazla yer
sajýnda, “Ýnsan hayatýnýn
vermeli, bu alanda hizkutsallýðýndan ödün vermet veren meslek menmeksizin sonsuz sabýr,
suplarý desteklenmeli, ayözveri ve sevgi ile meslerýca "Kadýna Þiddet Soruðini icra eden tüm bayan
nu"nun çözümlenmesi
saðlýk çalýþanlarýnýn ve
amacýyla gerekli desteðin
yarýnlarýmýzýn mimarý
alýnmasý noktasýnda çatüm kadýnlarýmýzýn 8
lýþmalara hýz verilmelidir.
Mart Dünya Kadýnlar
Dr. Ýsmail Yücel
Günü’nü kutluyor, saðlýkMilli Mücadelemizlý, mutlu ve huzurlu bir toplum diliyode cephede savaþan erkeðine mermi
rum.” dedi.
taþýyan Türk Kadýný, Cumhuriyetin
kurulmasýyla birlikte sosyal ve kültü“Geçmiþten günümüze birçok
rel alanlarda, eðitimde, hukukta, siyazorluðun üstesinden gelmiþ, yaþamýn
sette ve diðer birçok alanda erkeklerle
her alanýnda etkin görev almýþ kadýneþit haklara sahip olmuþtur.Cumhurilarýmýz, toplumun temelinin aileye, aiyetimizin yükselmesinde, demokrasilenin temelinin ise kadýnlarýn varlýðýmizin geliþmesinde ve kültürümüzün
na baðlý olduðunu unutmamalýdýr.” diçaðdaþ uygarlýk düzeyinin üzerine çýyen Yücel, mesajýný þöyle sürdürdü:
karýlmasýnda eðitimli, çalýþkan, özgür
“Ailenin temel taþý olan kadýnlarýmýz,
düþünceli ve erdemli Türk Kadýnýna
huzurlu, mutlu ve geleceðinden emin
büyük görevler düþmektedir.
fertler yetiþtirmek için olaðan üstü
gayret göstermektedir. Dolayýsýyla kaTürkiye Cumhuriyeti'nin teminadýnýn olmadýðý ya da ihmal edildiði
tý olan kadýnlarýmýza karþý sorumlutoplumlarýn saðlýklý olmasý ve geliþme
luklarýmýzý yerine getirmek ve sorungöstermesi mümkün deðildir.
larýna çareler üretmek görevlerimiz
arasýndadýr.
Kadýn saðlýðýna gereken önem
verilmelidir. Son yýllarda artmakta
Toplumun temel taþý deðerli anolan meme kanseri konusunda da kanelerimize, ablalarýmýza, kardeþleridýnlarýmýza erken teþhisin önemini
mize saygýlarýmý sunuyorum.”
Ý
Belediye Ýþ Sendikasý Çorum Þube Baþkaný Mehmet Þen, Merzifon Belediyesi’nde
çalýþan bayanlarýn 8 Mart Kadýnlar Günü’nü karanfil hediye ederek kutladý.
Belediye-Ýþ’ten
karanfilli kutlama
B
Enise Aðbal
elediye-Ýþ Sendikasý Çorum Þubesi,
düzenlediði etkilnlikle sendikaya
baðlý Merzifon Belediyesi’nde çalýþan
bayan iþçilerin 8 Mart Kadýnlar Günü’nü kutladý.
Düzenlenen yemek organizasyonunda bir araya gelen kadýnlarý kutlayan
Belediye-Ýþ Sendikasý Çorum Þube
Baþkaný Mehmet Þen, kadýnlara karanfil verdi.
Yemekte bir konuþma yapan Þen,
“Ülkemizin, çaðdaþ toplumlar düzeyine
çýkabilmesinin önceliklerinden birisi,
hiç kuþkusuz toplumsal, siyasi, sosyal,
ekonomik ve kültürel alanlarda, kadýn
ve erkeðin aldýklarý sorumluluklarýn ve
kazandýklarý kimliklerin eþitliðe dayanarak oluþmasýdýr. Ancak böyle toplumlarda ailenin bütünlüðü, çocuklarýnýn
saðlýklý eðitilmeleri, toplumsal baðlarýn
sýký olmasý, sorunlarýn diyalogla çözülmesi, kadýn ve erkeðin hayatý birlikte
omuzlamalarý ile mümkün olacaktýr.
Günümüzde geliþmiþ toplumlar kadýnlarýmýza gerekli önemi ve desteði göstermiþ yaþamýn her alanýnda söz sahibi
olabilmesi için yasalar dahil tüm kural-
larý ona göre düzenlemeye baþlamýþlardýr. Ülkemizde ise yaþanan geliþmeler
kadýn haklarý konusunda daha yapacak
çok þeylerimizin olduðunu göstermektedir.
Günümüzde ne yazýk ki; her üç
kadýndan biri þiddetin deðiþik biçimlerine uðruyor. Gerek ev içinde gerekse kamusal alanda kadýna karþý þiddet ortadan kaldýrýlmamýþtýr. Ülkemizde de kadýna yönelik þiddet , taciz , tecavüz ve
kadýn cinayetleri oraný yükselmiþ, Neredeyse her gün bir kadýn cinayeti ,taciz
ve tecavüz haberleri ile güne baþlamaktayýz.
Gerek iþ hayatýnda, gerek politikada ve gerekse sosyal hayatýmýzda kadýnlarýmýza daha fazla ihtiyaç duyulduðu
bir gerçektir. Bunun için ülkeyi yönetenlere ve bizlere de önemli sorumluluklar düþmektedir.
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü tüm
dünyada kadýnlarýn eþitlik, özgürlük ve
daha huzurlu yaþam özlemlerini ve isteklerini dile getirdikleri, birlik ve beraberlik günüdür. 8 Mart Dünya Emekçi
Kadýnlar Günü'nü kutluyor, saygýlarýmý
sunuyorum.” ifadelerin yer verdi.
Kadýnlara özel ‘Biz Kadýnlar’
A
Enise Aðbal
ile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü
nedeniyle ‘Biz Kadýnlar’ adlý söyleþi ve
CUMARTESÝ 8 MART 2014
eðlence programý düzenleyecek.
Müzik ziyafetiyle renklendirilecek
program, bugün saat 10.30’da Devlet
Tiyatro Salonu’nda baþlayacak.
‘Geliþmiþlik, kadýna verilen
önemle doðru orantýlýdýr’
Enise Aðbal
ra yönelik ayrýmcýlýk, istismar, saldýrý, þiddet, taciz, cinayet, mobbing olaylarý maalesef sýklýkla yaþanmaktadýr. Törelere
baðlýlýk adýna kadýný katleden, tecavüz
eden, kadýný ömür boyu baský altýna alan
tiyle yaptýðý açýklamada, ülkelerin geliþuygulamalara duyarsýz kalamayýz. Kadýna
miþlik düzeyleri ile kadýna ve kadýn haklayönelik hayatýn her alanýnda gösterilen þidrýna verilen önem arasýnda doðru bir orandet bir seviyesizlik göstertý olduðunu söyledi.
gesidir. Kamuda kadýna yö8 Mart’ýn, kadýn haklarýnelik mobbing þikayetleri
na dikkat çekilmesi bakýmýnhâlâ devam etmektedir.
dan önemli olduðunu söyleyen
Toplumun önemli gündem
Býçak, açýklamasýnda þu görüþmaddelerinden biri de kalere yer verdi:
dýn haklarý olmalý, þiddet
“New York'taki tekstil iþgören kadýnlar için sosyal
çisi kadýnlarýn baþlattýðý hak
devlet mekanizmalarý çalýþarama mücadelesi 200 yýldýr
týrýlarak caydýrýcý önlemler
devam etmektedir. Halen dünalýnmalýdýr.
Ýbrahim Býçak
yanýn birçok ülkesinde kadýnla-
emokrat Eðitimciler Sendikasý (DES)
D
Sungurlu Ýlçe Baþkaný Ýbrahim Býçak,
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü münasebe-
9
Kadýn Giriþimciler’den
kamu spotu
Griþimci Kadýnlar Kamu Spotu için kameralar karþýsýna geçti.
Ç
orum Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde faaliyet gösteren TOBB Ýl
Kadýn Giriþimciler Kurulu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü için bir kamu spotu
hazýrladý.
Kurul üyelerinin sloganlarýndan
oluþan 8 Mart Kadýnlar Günü Kamu
Spotu, Kadýn Giriþimciler Kurulu’nun
TSO’da gerçekleþtireceði etkinlikte kamuoyunun ilgisine sunulacak.
Bugün saat 13.00’te açýlýþ konuþmalarý ile baþlayacak etkinlikte, kurul
Ý
üyeleri tarafýndan hazýrlanan kamu spotu izletilecek. Etkinlikte ayrýca, örnek
kadýn giriþimcilere plaket verilecek.
Programda ayrýca ‘Günümüzde iþletmelerin çalýþan kadýnlara bakýþ açýsý’
konulu bir konferans düzenlenecek.
Konferansa konuþmacý olarak Hitit Üniversitesi Öðretim Görevlisi Menekþe
Þahin, Akademisyen – Ýç Mimar Nursema Öztürk Özüner ve Kayseri Kadýn
Giriþimciler Ýcra Kurulu Baþkaný Dr.
Sema Karaoðlu katýlacak.
'Kadýnlar için hepimiz
mücadele vermeliyiz'
þçi Partisi(ÝP) Öncü Kadýn Baþkaný
Aynur Türkmen, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle basýn toplantýsý
yaptý.
Partililerin de katýldýðý toplantýda
konuþan ÝP Öncü Kadýn Baþkaný Aynur
Türkmen, bütün milletin ve özellikle kadýnlarýn 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar
Günü'nü kutlayarak, günümüzde sadece
kadýnlarýn deðil tüm Türkiye'nin tehdit
altýnda olduðunu savundu. Türkmen,
Cumhuriyet'in kadýna özgürlük verdiðini vurgulayarak, "90 yýl önce ülkemizde
ve dünya da toplumsal hayatta kadýnýn
konumuna göre deðerlendirildiðinde
mecliste kadýn vekil sayýsý %5 iken 90
yýl sonra %7 olmasý üzücü ayrýca da düþündürücü tablodur.21. yüzyýl da hala
kadýn cinayetlerini, kadýna uygulanan
þiddeti, kadýný korumak için çaba gösterilmesini, çocuk gelinleri kýsaca kadýn
üzerinden yapýlan sömürüyü konuþuyorsak ve bu toplum gündemini oluþturabiliyorsa bunlara çözüm ararken yapýlan hatalarý da öz eleþtirel baðlamda deðerlendirip bulunacak çözümlerde ikililerin bu hatalardan ders almasý, çözümler üretmesini istemek ve bunun takipçisi olmak, hesabýný sormak bu toplumda
yaþayan herkesin görevi olmalýdýr. Çözümün tek baþýna kadýn üzerinden yapýlacak düzenlemelerde olmadýðý tüm toplum katmanlarýný ilgilendiren, sosyal
yaþamý, eðitimi, adaleti düzenleyen toplum kurallarýnýn da çaðdaþ, demokratik
insan haklarý evrensel kurallarýna uygun
olmasý gerektiðini hepimizin bilmesi ve
bunun mücadelesini vermesi gerekmektedir." diye konuþtu.
ATTDER kadýnlarý kutladý
Enise Aðbal
çiþtiriliyor.
cil Týp Teknisyenleri
Kesin olan þudur ki; kaDerneði (ATTDER) Ýl
dýn erkek eþittir. Bizler sahada
Baþkaný Osman Tök, 8 Mart
çalýþan, saðlýk müdahalesine
Kadýnlar Günü’nü kutladý.
ihtiyaç duyan herkese hizmet
götürmeye çalýþan, 112 persoATTDER Ýl Yönetimi
olarak, 8 Mart Kadýnlar Günelleri olarak þunu çok net
nü’nün, kadýnlarýn; eþitlik,
görmekteyiz: 100 kg’lýk hasbaðýmsýzlýk, özgürlük, politayý 2 erkek de alýyor; o gün
tik ve ekonomik haksýzlýklanöbetçi olan 2 bayan da. Bu
rýn giderilmesi, cinsel ayrýmsadece kýsa bir örnekti. Kacýlýðýn sona erdirilmesi, kadýnlarýmýzýn yapamayacaðý,
dýnlara uygulanan her türlü
eksik kalmalarý gereken hiç
þiddetin önlenmesi, saygýn
bir durum söz konusu deðilOsman Tök
yaþam ve insan onuruna yadir. Zira bizler Kurtuluþ Savaraþýr çalýþma koþullarýnýn
þý’ný Nene Hatun, Þerife Bacý, Kara Fatma,
saðlanmasý yolunda verdikleri mücadeleKlavýz Hatice ve Naciye Haným ve daha isnin simgesi olduðuna inandýklarýný söylemini sayamadýðým bir çok anamýz sayesinyen Tök, açýklamasýnda þu ifadelere yer
de bu ülkeyi düþmanlardan temizleyebilverdi:
dik. Peygamber Efendimiz (s.a.v.) “Cennet
“Geleneksel rolleri nedeniyle ne eviannelerin ayaklarý altýndadýr” diye buyurne ne de iþine ait olamayan Türk kadýnlarýmuþtur. Her kadýnýn bir anne adayý olduðunýn % 39’u tokatlanma, itilme, yumrukla
nu unutmamak gerekir.
vurulma, boðazýnýn sýkýlmasý, bir yerinin
Bu süreçte istatistikî verilerden yararyakýlmasý, silah býçak gibi aletlerle tehdit
edilme ya da bunlarýn kullanýlmasý sonucu
lanarak ortaya belli tablo çýkarmak, mevfiziksel þiddete uðruyor. Baþka bir ifadeyle
cut hal ve durumu ortaya koymak, gerekli,
her 10 kadýndan 4'ü eþi veya birlikte olduyararlý ve önemli bir çaba olsa da bunun
ðu kiþi tarafýndan fiziksel þiddete maruz
ötesinde kadýnlarýn toplumsal hayata tam
kalýyor. Kadýnlarýn % 44'ü de duygusal þidve eþit katýlýmýnýn önündeki engeller nasýl
det görüyor. Kadýnlarýn % 23'ü eþlerinin ya
aþýlabilir sorusuna ortak bir cevap bulunada birlikte olduðu kiþilerin kendisinin çarak, çözümü hususunda çaba gösterilmesi
lýþmasýna engel ya da iþten ayrýlmasýna negerekiyor.
den olduðunu belirtiyor
ATTDER Ýl Baþkaný olarak yönetim
Ortaya çýkan tablo yürekleri daðlýyor.
adýna bütün kadýnlarýmýzýn 8 Mart Dünya
Her yýl, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü gelEmekçi Kadýnlar Günü’nü kutluyorum.
diðinde bu ve buna benzer veriler ortaya
Mutlu, huzurlu, saðlýklý, toplumda hakettiçýkarýlýyor. Çalýþma hayatý ve sosyal yaði saygýnlýðý ve eþitliði gören ve de þiddeþamdaki kadýn profili gözler önüne serilitin hiç bir türlüsüne maruz kalmayacak þeyor. Siyasetten sanata, eðitime, medyaya
kilde bir ömür diliyor sevgi ve saygýlarýmý
kadýnlarýn katýlýmlarýnýn ne kadar az oldusunuyorum.”
ðuna vurgu yapýlýyor, gündem böylece ge-
A
10 CUMARTESÝ 8 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Ýl Genel Meclisi Üyeleri’nden veda
Meclis’te duygusal final
Ç
Recep Mebet
orum Ýl Özel Ýdaresi Ýl
Genel Meclisi, ‘Mart
Ayý Toplantýlarý’ dün sona
erdi.
Ayný zamanda 30 Mart
Mahalli Ýdareler Seçimi öncesindeki son toplantý olan
oturumda yapýlan veda konuþmalarý nedeniyle duygusal anlar yaþandý.
Meclis Baþkaný Mustafa Eker’in yönetiminde gerçekleþen toplantýya katip
üyeler Yurdanur Özzehinli
ve Recep Öztürk ile Ýl Genel
Meclisi Üyeleri katýldý.
Ýl Genel Meclisi, yerel seçim öncesi son kez toplandý.
EKER: ‘GAYEMÝZ
ÇORUM’A HÝZMET OLDU’
Geçtiðimiz günlerde
Aile ve Sosyal Politikalar
Müdürü Ali Dinçer tarafýndan da kamuoyuyla
paylaþýlan projenin içeriðinden bahseden Yaþar
Aðzýkara, görme engellilerin sesli komut yardýmýyla fiziki engelleri aþmasý ve sosyal hayatta kolayca iþlerini görmesini
saðlayan internet ve navigasyon ile bluetooth teknolojisini bir araya getiren
Türk mühendislerince tasarlanan sistemin Ankara ve
Ýstanbul’un ardýndan Çorum’da da hayata geçeceðini söyledi.
Doktor raporuna göre yüzde 80’den fazla görme kusuru bulunan kiþilerin bu sistemden yararlanmasýnýn planlandýðýný anlatan Aðzýkara, konuyla ilgili olarak görüþtükleri bazý kamu kurum ve kuruluþlarý ile sivil toplum kuruluþlarýnýn verdiði bilgileri de paylaþtý.
Meclis Üyeleri’nin
bilgisine sunulan rapor,
yapýlan görüþmelerin ardýndan oylanarak kabul
edildi.
Ýl Genel Meclisi Salonu’nda düzenlenen toplantýnýn açýþ konuþmasýný yapan
Mustafa Eker, Meclis’in 5
yýllýk çalýþma dönemini deðerlendirerek üyelerden helallik diledi.
“Siyasi görüþlerimiz
‘Mart Ayý Toplantýlarý’ da dün gerçekleþen oturumla sona erdi.
farklý olsa da ortak gayemiz
Çorum’a hizmet oldu” diyen
Eker, bulunduðu makamda
Ýl Genel Meclisi Üyeleri’ni
onurlu bir þekilde temsil ettiðini söyledi.
ÇORUM TARIMIEker, “Yürüttüðüm göNA 5 YILDA 405 MÝLrev süresince millete ve
YON TL DESTEK
memleketimize hizmet etmeye çalýþtým. Kiþisel menÝl Genel Meclisi Tafaatler peþinde olmadým. Barým ve Hayvancýlýk Koþýmýzý öne eðdirecek hiçbir
misyonu Üyesi Ýbrahim
yaklaþým içinde olmadým.
Çýrakoðlu, Çorum’da taKimseye kýrgýn deðilim” derým yapan çiftçilere sunudi.
lan desteklerle ilgili hazýrlanan rapor hakkýnda bilSiyasette daima yasakgiler verdi.
lara karþý özgürlükleri saMeclis Üyeleri, veda konuþmalarýnýn ardýndan helalleþerek ayrýldýlar.
vunduðunu anlatan Meclis
Üreticilere 30 ayrý kaBaþkaný Eker, Çorum’da yaþalemde devlet desteði sunulduðunu anlatan Ýbrahim Çýrakoðlu, mazottan
yan herkesin insan hak ve hürriyetlerinden sonuna kadar istifade etmesi
gübreye, toprak analizinden yem bitkilerine, sertifikalý fidan ve tohumgerektiði inancýnda olduðunu kaydetti.
dan hayvansal desteklere, Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifleri’nden arýcýlýða, tarýmsal danýþmanlýktan kuraklýk afet desteklemesine kadar pek çok
“Mirasýmýz tertemiz bir dönem” diyen Eker, bu mirasýn doðru bir
alanda çiftçilere önemli imkanlar saðlandýðýný kaydetti.
þekilde anlaþýlýp yapýlan hizmetlerin hayýrla anýlacaðýna inandýðýný ifade
etti. Eker, Meclis üyelerinin alkýþlarý eþliðinde konuþmasýný tamamladý.
Kýrsal Kalkýnma Ajansý ve IPARD Projeleri kapsamýnda sunulan
VEDA KONUÞMALARI ve SON MESAJLAR
desteklerden Çorumlu çiftçilerin de aktif bir þekilde yararlandýðýný belirten Çýrakoðlu, Ziraat Bankasý, Tarým Kredi Kooperatifleri ile Tarým ve
Ýl Genel Meclisi AK Parti Grup Baþkanvekili Nurettin Karaca, CHP
Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme Kurumu tarafýndan verilen desteklerden
Grup Baþkanvekili Haydar Erdem ve MHP Grup Baþkanvekili Celal
Güngör de gündem dýþý söz alarak birer veda konuþmasý yaptýlar.
de bahsetti.
5 yýllýk görev sürelerini deðerlendiren Nurettin Karaca, Haydar Er2008-2013 yýllarý arasýnda Çorum’a toplam 404 milyon 984 bin
dem ve Celal Güngör, birlik ve beraberlik mesajlarý vererek Meclis çatý276 TL’lik tarýmsal destek verildiðini belirten Çýrakoðlu, TKDK’nýn ise
sý altýnda kurduklarý dostluklarýn süreceðini vurguladýlar.
21 milyon 209 bin 976 TL’lik proje desteði saðladýðýný kaydetti.
Kurtuluþ Savaþý’nda Türk kadýnýnýn gayretlerinden bahseden AK
Tarýmsal desteklerden faydalanma koþullarýna da deðinen ÇýrakoðParti Ýl Genel Meclisi Üyesi Yurdanur Özzehinli, kadýna yönelik þiddetin
lu, gýda, hayvansal ve bitkisel üretim alanlarýnda ise 21 milyon 727 bin
önlenmesi gerektiðinin altýný çizerek tüm hanýmlarýn Dünya Kadýnlar
37 TL’lik makina ekipman desteði yapýldýðýna iþaret etti.
Günü’nü kutladý.
CHP Ýl Genel Meclisi Üyesi Hasan Yýldýrým ise, Çorum Belediyesi
eski Baþkaný Turhan Kýlýçcýoðlu’nun dün ölüm yýldönümü olduðunu hatýrlatarak, “Merhum Baþkanýmýz’ý bu vesile ile bir kez daha rahmetle anýyoruz” dedi.
GÖREN GÖZ PROJESÝ ENGELLERÝ KALDIRACAK
Ýl Genel Meclisi Eðitim Kültür ve Sosyal Hizmetler Komisyonu
Sözcüsü Yaþar Aðzýkara, ‘Gören Göz Projesi’ hakkýnda hazýrlanan raporla ilgili bilgiler verdi.
Nurettin Karaca
Haydar Erdem
Meclis Üyeleri’nin bilgisine sunulan rapor, yapýlan görüþmelerin
ardýndan oylanarak kabul edildi.
Gençlik ve Spor Komisyonu tarafýndan hazýrlanmasý kararlaþtýrýlan
ve gündeme alýnan Gençlik ve Spor Bakanlýðý’nýn gençlere yönelik projelerini konu alan araþtýrma raporu, verilen sürede tamamlanamadýðý için
görüþülemedi.
Ýl Genel Meclisi toplantýlarý, 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak yerel seçimin ardýndan belirlenecek yeni üyelerle devam edecek.
Celal Güngör
Yaþar Aðzýkara
Ýbrahim Çýrakoðlu
Büro Memur-Sen
kadýnlarý unutmadý
Büro Memurlarý Sendikasý Çorum Þubesi, ‘8 Mart Dünya Kadýnlar Günü’nü kutladý.
B
Recep Mebet
üro Memurlarý
Sendikasý (Büro
Memur-Sen) Çorum
Þubesi, ‘8 Mart Dünya Kadýnlar Günü’nü
kutladý.
Defterdarlýk binasýndaki Büro Memur-Sen Ýþyeri Temsilciliði’nde dün düzenlenen
kutlama
programýna
Þube
Baþkaný
Erdoðan
Cengiz ve yönetim
kurulu üyeleri ile
sendika üyesi bayanlar katýldý.
Dünya Kadýnlar
Günü’nün tarihçesinden bahseden Büro
Memur-Sen
Þube
Baþkaný Cengiz, kadýnlarýn aile ve toplumsal hayattaki yeri
ve önemine dikkat
çekti.
Kadýn ve erkeðin birbirini tamamlayan iki asli parça
olduðunu vurgulayan
Erdoðan Cengiz, her
iki cinsin de aile ve
toplumun temel taþý
olduðunu söyledi.
Büro MemurSen Þube Baþkaný
Cengiz, “Dünya Kadýnlar Günü’nün asýl
amacý, kadýnlarýn hayatýn her anýnda karþýlaþtýklarý sorunlarýn
çözümü ile ilgili olarak neler yapýlabileceðinin topluca tartýþýlmasýdýr.”dedi.
Çalýþma hayatýndaki kadýnlarýn yaþadýðý problemlere de
deðinen Cengiz, Büro Memur-Sen’in bu
alanda hayata geçirdiði uygulamalarý anlattý.
Konuþmasýnýn
ardýndan
sendika
üyelerine ve Defterdarlýk’ta görev yapan
bayanlara karanfil
daðýtan Cengiz, Büro
Memur-Sen yönetimiyle birlikte Dünya
Kadýnlar Günü’nü
kutladý.
Erdoðan Cengiz, Büro Memur-Sen’in kadýn kollarý üyelerine çiçek verdi.
650. ÜYE SEVÝNCÝ
B
Mehmet Gökçe, Büro Memur-Sen Ailesi’ne katýldý.
üro Memur-Sen,
Çorum’daki üye
sayýsýný 650’ye çýkardý.
Defterdarlýk çalýþanlarýndan Mehmet
Gökçe dün düzenlenen programla Büro
Memur-Sen Ailesi’ne
katýldý.
Þube Baþkaný Erdoðan Cengiz ve yönetim kurulu üyelerinin hazýr bulunduðu
programda sendika
formunu imzalayan
Mehmet Gökçe, Büro
Memur-Sen’in
650’nci üyesi oldu.
CUMARTESÝ 8 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
11
Yýldýrým Beyazýt ÝHO’dan ödül töreni
Öðrencilerin Kuran sevinci
Hulusi Ayaröz
Y
Kuran-ý Kerim okumayý öðrenen 5. Sýnýf öðrencileri ödüllendirildi.
Öðrenciler seslendirdikleri ilahilerle dinleyenleri mest ettiler.
TÝ
Düzenlenen programda sahne alan koro, ‘Esma-ül Hüsna’yý okudu.
Beðeni toplayan program, öðrencilerin yaptýðý hatmi þerif duasýyla sona erdi.
Recep Mebet
ýldýrým
Beyazýt
Ýmam Hatip Ortaokulu (ÝHO) tarafýndan
düzenlenen ‘Artýk Kuran Okuyabiliyorum!’
adlý programdün gerçekleþti
Çorum Anadolu
Ýmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleþen
programda
2013-2014 Eðitim Öðretim Yýlý’nda Kuran-ý
Kerim okumayý öðrenen
5. Sýnýf öðrencileri
ödüllendirildi.
Kuran sevincinin
yaþandýðý
programa
Müftü Yardýmcýlarý Tahir Kýlýç ve Abdullah
Pamuklu, Milli Eðitim
Þube Müdürü Gazi Yýldýrým, bazý okul müdürleri ve öðretmenler ile
çok sayýda öðrenci velisi katýldý.
Öðrencilerin hazýrlayýp sunduðu program,
saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklâl Marþý’nýn okunmasýyla baþladý.
KURAN ZÝYAFE-
Muhammed Demirci, Melih Erdem
Alabaþ ve Emir Yahya
Eryücel’in Kuran-ý Kerim tilavetinin ardýndan
programýn açýþ konuþmasýný Okul Müdürü
Hulusi Ayaröz yaptý.
Kuran ziyafetinin
sunulduðu programda
emeði geçen öðretmenlere teþekkür eden Hulusi Ayaröz, Ýslâm dininin
yüce kitabý Kuran-ý Kerim’i okumayý öðrenen
tüm öðrencilerini kutlayarak baþarýlarýnýn devamýný diledi.
Yapýlan konuþmalardan sonra sahneye
gelen Tuðba Erci ‘Akan
Sular Durulur mu?’,
Melike Kýr ‘Þehit Tahtýnda’, Besra Özdemir
‘Gül Ahmedim’, Þüheda
Koç ‘Bilali Habeþi’ adlý
ilahileri seslendirdi.
Dinleyenleri mest
eden ilahilerin ardýndan
kürsüye gelen Merve Fidan isimli öðrenci,
‘Ýmam Hatipli Olmak’
Çorum Anadolu Ýmam Hatip Lisesi Konferans Salonu’nda gerçekleþen programa ilgi büyüktü.
konulu bir konuþma
yaptý.
Öðrencilerden oluþan koronun okuduðu
‘Esma-ül Hüsna’ ile devam eden program, öð-
rencilerin yaptýðý hatmi
þerif duasýyla sona erdi.
Programýn sonunda sahneye davet edilen
5. Sýnýf öðrencilerine
‘Kuran Okuma Belgesi’
ve Kuran-ý Kerim hediye edildi.
Hediyelerini protokol mensuplarýnýn elinden alan öðrenciler, sevinçlerini aileriyle pay-
laþtýlar. Törende ayrýca
Çorum Anadolu ÝHL
Müdürü Hüseyin Kýr tarafýndan
programda
emeði geçen öðretmen
ve öðrencilere karanfil
hediye edildi.
Öðrenci velilerinin
büyük ilgi gösterdiði
programýn bitiminde
günün anýsýna hatýra fotoðrafý da çektirildi.
MNS’den hediye kampanyasý
Recep Mebet
M
NS Mobilya Çorum Maðazasý, hediye kampanyasý
baþlattý.
Kampanya hakkýnda bilgi veren Maðaza Müdürü
Kemal Ýnciler, MNS Ev Concept’ten belirlenen limitlerin üzerinde alýþveriþ yapan tüm müþterilerine ‘Led Televizyon’ hediye ettiklerini söyledi.
Kampanyanýn 31 Mart 2014 tarihine kadar süreceðini hatýrlatan Kemal Ýnciler, hediye televizyonlarýn 56
ve 102 ekran arasýnda deðiþtiðini kaydetti.
Düzenledikleri kampanya ile birlikte 2014 mobilya
koleksiyonunu da müþterilerinin beðenisine sunduklarýný anlatan Ýnciler, “Yatak odasýndan yemek odasýna,
oturma grubundan koltuk takýmlarýna, duvar ünitelerinden aksesuarlara kadar pek çok kaliteli ürünü cazip fiyat
ve ödeme seçenekleriyle müþtelerimize sunuyoruz” dedi.
Maðaza Müdürü Ýnciler, kampanya hakkýnda detaylý bilgi edinmek ve zengin ürün yelpazelerini yakýndan görmek isteyen herkesi Uður Mumcu Caddesi numara 16/A’da hizmet veren MNS Ev Concept’e davet etti.
MNS Mobilya, hediye kampanyasý baþlattý.
Maðaza Müdürü Kemal Ýnciler, kampanya hakkýnda bilgi verdi.
Yeni ürünlerin müþterilerin beðenisine sunulduðu belirtildi.
12 CUMARTESÝ 8 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Bizim yol yürüyüþümüzü
herkes biliyor’
B
Muzaffer Külcü, OSB’de bulunan fabrikalarý ziyaret etti.
Külcü, “Bir daha Çorum diyerek, hemþehrilerimizden
5 yýl da hizmet yetkisi istiyoruz.” dedi.
elediye Baþkaný Muzaffer Külcü, seçim
çalýþmalarýn Organize
Sanayi Bölgesi'nde devam etti. Yaðmaksan, Arsan Makine, Yetsan, Duduoðlu Makine, Alapala
Makine, Eker Makine ve
Uður Grup firmalarýný ziyaret eden Külcü, yönetici ve çalýþanlarla sohbet
etti.
Uður Grup'ta iþçilere yönelik anlattýðý
hikâye ile rakiplerine
göndermede bulunan
Baþkan Külcü, kendilerinin 5 yýl boyunca nasýl
çalýþtýðýný artýk Çorum
halkýnýn bildiðini ve 30
Mart'ta da oylarýný bu çalýþmalara bakarak kullanacaklarýna inandýðýný
söyledi.
Çorum'da hiç kimsenin hayal edemediði iþleri yapmanýn kendilerine nasip olduðunu ifade
eden Külcü, “Allah
imkân verdi, fýrsat verdi.
Milletimiz destek verdi,
teveccüh gösterdi. Biz de
alnýmýzýn akýyla bu iþleri
yaptýk ve beþ yýlý tamamladýk. 30 Mart'ta sandýk
önünüze gelecek inþallah. Bir daha Çorum diyoruz. Sizden beklentimiz temennimiz bu. Sizler arif insanlarsýnýz,
uzun uzun sözlerle sizleri yormaya gerek yok.
Gereðini yaparsýnýz inþallah." dedi.
Külcü’nün OSB iþçileri ile paylaþtýðý
hikâye ise þöyle:
“Ýhtiyar bir amca,
bir köyde köþenin baþýnda otururken birisi gelmiþ. Amca ben filanca
köye gideceðim ve oraya
ne kadar zamanda gidebilirim diye sormuþ. Yaþlý adam cevap vermemiþ.
Genç adam bir daha sormuþ, amca filan köye ne
kadar zamanda gidebilirim diye. Yaþlý adam yine
cevap vermemiþ. Üçüncüsünde tekrar sormuþ ve
yine cevap alamamýþ.
Üçüncüsünde de cevap
alamayan adam baþlamýþ
yürümeye. Genç adam
giderken,
arkasýndan
yaþlý amca seslenmiþ.
"Sen yarým saat yahut
yirmi dakikada o köye
varýrsýn" deyince adam
geriye dönüp demiþ ki:
Amca sana üç defa sordum, üç kez sormama
raðmen cevap alamadým.
Neden arkamdan seslendin diye sormuþ.
Yaþlý adam ne demiþ biliyor musunuz?
Yavrum ben senin yol
yürüyüþünü bilmiyordum ki. Þöyle baktým yol
gidiþine, sen bu hýzla
oraya yarým saat yirmi
dakikada varýrsýn.”
AK Parti Belediye Baþkan Adayý Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, pazar esnafýnýn sofrasýna misafir oldu.
Külcü, Cuma Pazarý’nda
eçim çalýþmalaS
rýný hýzlandýran
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
Cuma pazarý esnafýný ziyaret etti. Külcü, ziyareti sýrasýnda
alýþveriþ yapmayý da
ihmâl etmedi.
Yapýlan açýklamaya göre, beraberinde AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný
Mustafa Köse, Merkez Ýlçe yöneticileri,
Belediye
Meclis
üyesi adaylarý ve
partililerle birlikte
Cuma pazarýndaki
pazarcý esnafýný ziyaret eden Baþkan
Külcü, pazar alýþveriþi için gelen vatandaþlarla da sohbet
etti.
Külcü’yle çay
içip sohbet eden pazar esnafý, seçim çalýþmalarýnda Külcü’ye baþarý dilediler.
Muzaffer Külcü, pazar ziyaretinde esnaftan destek istedi.
Belediye çalýþmalarýný aksatmýyor
Muzaffer Külcü, OSB çalýþanlarý ile ziyaret hatýrasý için fotoðraf çekindi.
Hemcinslerini karanfille kutladý
B
elediye Baþkaný Muzaffer Külcü’nün eþi Hatice Külcü, Hitit
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde hastalarý ziyaret
ederek karanfil hediye etti.
Beraberinde Baþkan Yardýmcýlarý Turhan Candan'ýn eþi Havva
Candan, Zeki Gül'ün eþi Halime Gül ve Belediye Meclis üyesi kadýn adaylarýn da hazýr bulunduðu ziyarette, Kadýn Doðum Servisi ve
Cerrahi bölümünde yatan kadýn hastalara karanfil daðýtan Hatice
Külcü, "Kadýnlarýmýz tüm dünyada olduðu gibi ülkemizde de 8
Mart'ta eþitlik isteklerini daha yüksek sesle dile getiriyorlar. Biz de
o seslere seyirci kalmayýp Çorum Belediyesi olarak kadýnlarýmýzý
unutmadýk. Onlarýn her zaman her koþulda yanlarýnda olduðumuzu
bir kez daha gösterdik." dedi.
Hitit Üniversitesi Araþtýrma ve Eðitim Hastanesi'nde yatan kadýn hastalar da kendileriyle ilgilenen Hatice Külcü'ye teþekkür ettiler.
(Haber Merkezi)
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, çalýþmalar esnasýnda Belediye’deki
iþlerini de yakýndan
takip ediyor. Pazarcý
esnafý ile sohbet ettiði sýrada Belediye
Meclis kararlarýný
imzalayan Baþkan
Külcü, yoðun bir
tempoda çalýþmalarýný sürdürüyor.
Çocuklar ve
yaþlýlarla fotoðraf
çektirdi
Seçim çalýþmalarý sýrasýnda Bele-
A
M
A
L
T
U
KAnalarýmýz, bacýlaraýmçoýzk, daha
Hatice Külcü, hastanede yatan bayan hastalarý
ziyaret ederek, karanfil verdi.
yarýsý, hatt
hayatýmýzdeýnðerlerimizi ifade eüdneyna
fazla ýmýzýn 8 Mart D m.
kadýnlarr Günü’nü kutluyoru
Kadýnla
e
p
e
t
l
ý
z
ý
K
n
a
s
HaBahçelievler Mahaýllesi
y
Muhtar Ada
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle hastane ziyareti yapan Hatice
Külcü, hastalarýn yanýsýra saðlýk çalýþaný bayanlarý da unutmadý.
diye Baþkaný Muzaffer
Külcü'ye
özellikle çocuklarýn
ve yaþlýlarýn ilgisi
yoðun oldu. Cuma
pazarýnda seçim çalýþmalarý esnasýnda
da çocuklarýn yoðun
ilgisiyle karþýlaþan
Baþkan Külcü, fotoðraf çektirme isteklerini de kýrmadý.
zi)
(Haber Merke-
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 8 MART 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:7 Cemâzil-Evvel: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:23 Þubat 1429 Kasým:121
2014
8
MART
Dostla münakaþa dostluðu
azaltýr, düþmanla münakaþa
düþmanlýðý arttýrýr. Hüseyin
Hilmi bin Sa'îd
"Rahmetullahi aleyh"
Ýlimizde
namaz
vakitleri
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
04.35
06.00
11.59
15.08
17.45
19.03
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Alo Trafik
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
153
112
110
155
154
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
BAHABEY
221-2182
YAVRUTURNA
224-4214
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-7733
ATA
224-0550
213-6060 - 224-9757
GÜLABÝBEY
HAYAT
221-6047
BAHABEY
221-0171
KALE
225-0014
MÝMARSÝNAN
234-7979
BAÐCILAR
234-9063
YAVRUTURNA
212-4455
BAHAR
221-2008
212-3232 - 213-4242
YAVRUTURNA
ABDALATA
268-9383
AKKENT
214-5494
BÜYÜKDÜVENCÝ
248-6213
ÝKBAL
278-5757
KONAKLI
237-8767
226-3434 - 227-7080
HÝTÝTEVLER
BUHARA
226-9350 - 227-2712 - 227-1717
HÝTÝTEVLER
227-7781
BUHARA
227-1414
226-6770 - 227-2225 - 226-8007
GAZÝ
GAZÝ
226-4454 - 227-1977 - 226-6780 227-4488
KUNDUZHAN
225-0871 - 213-2888 - 225-0871
ÞENYURT
221-7455
ULUKAVAK
226-7273 - 227-6090 - 227-2228
ULUKAVAK 227-7515 - 226-6333 - 226-3939 - 227-6575
HACIBEY
243-2124
HAMAMLIÇAY
251-2092
SEYDÝM
298-8002
AKKENT
214-5494
VEFAT
EDENLER
1- Alpagut Kömür Ýþletmesinden emekli
Hurþit KILIÇ' ýn kayýnvalidesi; Emine TEPEKESÝCÝ.
2-Sungurlu Yorgalý Köyü' nden gelme,
Toprak Mahsulleri Ofisi çalýþaný Fevzi KILIÇGÝL' in babasý; Mehmet KILIÇGÝL.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Bir Annenin Gözyaþlarý 4
Geçen Yüzyýlda Sinema
Ne zaman televizyon açýp, kanallara baksam, bir
dilen filmler arasýndadýr. Televizyon kanallarýnýn sayýsýKemal Sunal filmine rastlýyorum. Kumandayý elimden DEÐÝNMELER nýn artmasý nedeniyle seyredilecek film, dizi, belgesel ve
býrakýp, onu izliyorum. Daha çok 1970'li, 1980'li yýllara
eðlence programý gibi seçeneklerin çoðalmasýna karþýn
ait olduðunu sandýðým bu filmlerdeki sinema üslubu, kohemen her akþam bir kanal onun filmlerinden birini izlenuyu iþleme tekniði ve oyuncularýn kamera karþýsýndaki
yiciye sunuyor.
tavýrlarý ile sosyal iliþkileri, hepsi yaþamýn doðal akýþýný
O filmlerin daima beðeniyle izlendiði belirtiliyor
veriyor. Ya da bana öyle geliyor. Geleneksel tiyatromumedyada.
zun ortaoyunu, meddah ve Karagöz- Hacivat birikiminin
Sekseniki filmde oynadýðýný öðrendiðimiz usta
belli ölçülerde bu filmlere yansýdýðýný düþünerek, yirmi
oyuncunun hangi filmini izlersek izleyelim, hayatýn içine
birinci yüzyýl öncesinde tecrübe ettiðimiz günlere o bederinlemesine dalýyoruz. Yerine göre komik, yerine göre
yaz perdenin kurmaca dünyasýndan bakma imkaný buludramatik bakýþýn öne geçtiði filmlerde Kemal Sunal oyun
Þahin ERTÜRK
yorum bazen gülerek, bazen hüzünlenerek, bazen de dütarzýyla tematik unsurlarý temsil etmede baþarýlý oluyor.
þüncelere dalarak.
Bu filmlerin yönetmen ve senaristlerinin hakkýný da teslim
Bizim kuþak dýþ dünyayý sadece okuyarak deðil, yakýnýmýzdaederek konuyu düþünmeye devam edelim.
ki sinemalarda izlediðimiz daha çok yerli filmlerin sunularýyla tanýFilmlerin öyküleri ilk bakýþta yalýndýr. Hayatýmýz kadar sadema fýrsatý bulmuþtu. Bu nedenle sinema bizim için çok þey ifade
dir. Dahasý gerçeðini aratmayacak kadar yaþamýn nabzýný tutan bir
eder olmuþtu. O devirlerde sinemaya gitmek, bir bakýma farklý bir
tematik dokusu vardýr. Filmlerin çoðunda, geçen yüz yýlýn son çeydünyanýn kapýsýndan içeri girmek gibiydi. Ya da tatile çýkmaya benreðinde milletimizin geçirdiði bütün sosyal deðiþimlerin izdüþümziyordu iki - üç saatliðine de olsa. Arkadaþ grubuyla sokak oyunlerini oyuncularýn þahsýnda yaþanýrken görüyoruz kurmacanýn imlarýnýn dýþýnda yeni bir eðlenceye dalmayý andýrýyordu hatta. Sinekanlarý baðlamýnda.
ma, yerine göre yeni bir duruþ, yeni bir söz, yeni bir bakýþ, yeni bir
espriydi, arkadaþ ortamýna gelen taze bir havaydý.
Edebiyatýmýzda 1950 sonrasýnda öne çýkan akýmlar, dönemler
ve gruplar Yeþilçam üzerinde özellikle üslup ve tematik yöneliþ ba*
kýmýndan etkili olmuþtur.
Tartýþýlan bir konu var sinemada öteden beri.
Edebiyatýmýzda köy hayatýný her haliyle merkeze alan roman
Film, oyuncusuyla mý anýlmalý, yoksa yönetmeniyle mi?
anlayýþý vardý bir dönem. Sonrasýnda, sinemamýzda da Kemal SuKarar vermek güç.
nal'ýn oynadýðý filmlerde köyden þehre göçün hayata yansýma biÇünkü, her iki taraftan da film dediðimiz esere kendi damgaçimlerini konu alan temalar iþlenmeye baþlandý. Þehirde iþ edinmesýný vuran, her haliyle kendi imzasýný atan hem yönetmenler bulunye uðraþan, kendisine sosyal çevre arayan kiþi, ekonomik ve kiþisel
makta, hem de sinema oyuncularý.
sorunlarla baþ etmeye çalýþýrken, diðer yandan çocuklarýný da yeni
ortama göre yetiþtirme gayretindedir.
Mesela Kemal Sunal.
Bu filmler geçen asrýn son çeyreðinin sinema estetiði çerçeÇok baþarýlý bir oyuncuydu kuþkusuz.
vesindeki deðerlendirmesidir.
Bir çok isim daha sayýlabilir ama biz bu yazýmýzda Kemal SuTürk sinemasý da deðiþiyor. Yeni konular, yeni yönetmenler,
nal ile ilgili kanaatlerimizi aktarmakla yetinelim.
yeni oyuncular ve yeni üsluplar.. Edebiyatýmýzla müziðimizin geliYirminci yüz yýlýn son çeyreðinde Türk sinemasýnda etkili
þimi sinemamýzdaki geliþimi hýzlandýrýcý etkiye sahip.
isimlerinden biridir o. Bu gün onun oynadýðý filmler en fazla seyre-
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü
''Kadýn erkeðin esiri deðil, kederlerinin ve sevinçlerinin
tam anlamýyla ortaðýdýr'' (M.Gandhi) Öyleyse bu ortaklýkta
sevgi, saygý, hoþgörü esas olmalý. Zaman zaman basýndan
üzülerek izlediðimiz zalimane davranýþlar eþler arasýnda asla yaþanmamalýdýr. Yaþandýðýnda bunun en büyük bedelini
kadýn öder, çocuklar öder velhasýl toplum öder. Bu baðlamda bir düþünür derki;
''Havayý geldiði gibi, rüzgârý estiði gibi, kadýnlarda olduðu gibi kabul edilmeli''
Bu baðlamda tüm annelerimizin, bacýlarýmýzýn kadýnlar
gününü en kalbi dileklerimle tebrik ediyor, saðlýk sýhhat ve
afiyetler diliyorum.
Seda arkadaþlarý ile buluþur. Onlar bir
daire kiralamýþlar, neþe içinde hayatlarýný
yaþýyorlardý.
Ýçeri girdiði zaman arka- Tefekkür
daþlarý sigaralarýný yakmýþ- Dünyamýz
lar içeri dumandan görünmüyordu.
Okul baþlamýþtý aylar ve
günler geçiyordu.
Ekrem bey yine taahhüt
ettiði bursu annesine veriyor,
böylece Hatice haným kýzýnýn
masraflarýný karþýlýyordu.
Seda beraber kaldýðý ar- Raþit Yücel
kadaþlarýnýn taþkýn hareketlerasityü[email protected]
rine artýk zor tahammül edi- corumhakimiyet. net
yordu.
Arkadaþlarý erkek arkadaþlarýný eve getiriyorlar, geliþi güzel hareketler yapýyorlar
ve geç saatlerde eve geliþleri sedanýn dengesini bozuyordu.
Sýnýf arkadaþý Nuray ise Seda ile arkadaþlýk kurdu. Sevecen ve samimi bir kýzdý .
Baþörtülü olduðu halde tutum ve davranýþlarýný seda beðeniyordu.
Bir gün dershaneye davet etti sedayý.
Seda ortamlarýný beðendi.
Birkaç ay bu dostluk devam etmiþti.
Artýk evdeki tutum ve davranýþlar çekilmez hale gelince Seda kendi dünyasýnda
bir karar verdi .
"Nuray ben de sizin ile kalabilir miyim?"
(Sürecek)
NÖBETÇÝ ECZANELER
Ýslam tarihine baktýðýmýzda çocuklarýn, yaþ*
lýlarýn, kadýnlarýn ayrý bir yerinin olduðunu görüyoruz. Öyle ki; savaþlarda bile bu sayýlan gruDünyada günler, haftalar paylaþýlmýþ
ba dokunulmamasý tavsiye ediliyor. Ecdadýmýz
Herkes kendine düþen bir hisse almýþ
Çanakkale savaþýnda, yaralanan bir düþman asSözde kutlanmýþ, özde içi boþ kalmýþ
kerinin cebinden çýkardýðý fotoðrafa hasretle
8 Mart bir gün sana yetmez kadýn
baktýðýný görünce, yanýna yaklaþýyor ve resmin
Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn
kim olduðunu sorduðunda tek baþýna yaþayan
Mahir ODABAÞI
Milli Eðitim Müdürlüðü
yaþlý annem deyince elindeki son yiyeceðini ona
Sivil Savunma Uzmaný
Ana olarak, eþ olarak aðlayan kadýn
veriyor. Bu davranýþa hayretle bakan askere '
Bir hiç uðruna harcanan yine kadýn
dini dili ne olursa olsun anneannedir. Ben ölürÇözülebilir mi derdin adým adým?
sem geride kimsem yok, ama sen ölürsen yaþlý annen var' di8 Mart bir gün sana yetmez kadýn
ye tarihi bir ders veriyor.
Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn
Günümüzün modern dünyasýný baktýðýmýzda; þiddet gören kadýnlar, savaþlarda aðlayan kadýnlar, doðal afetlerde yiAilenin ve toplumun temeli kadýn,
ne en çok sýkýntýyý çeken kadýnlar. Özellikle olasý doðal afetAllah katýnda her daim yücedir adýn
lere, yangýnlara karþý kadýnlarýn eðitimini önemsemek zoBuna raðmen arka planda sen kaldýn
rundayýz.
8 Mart bir gün sana yetmez kadýn
Bir milletin zirveye çýkmasýnda da, hezimete uðramaÖze dönmeyince derdin bitmez kadýn
sýnda da kadýnýn rolü büyüktür. Kadýn dünyaya getirdikleri
çocuklarý sevgiyle büyütüp adam ettiklerinden eðitim kaynaðý; onlarý her türlü sýkýntýya ve kedere dayandýrdýklarýndan
sabýr kaynaðý; iþlerini en güzel ve doðru þekilde yapmalarý
için örnek olduklarýndan ve öðüt verdiklerinden dürüstlük
kaynaðý; dertlilere, hastalara yardýma koþtuklarýndan merhamet ve ümit kaynaðýdýr. Kadýn her þeyden önce gelecek nesillerin þekillenmesinde en önemli mihenk taþýdýr. Bu taþa
gereken deðerin verilmesi ve her þeyden önemlisi sorunlu
deðil, sorumluluðunun farkýnda olacak bir neslin yetiþmesi
için saðlam zemine oturmasý elzemdir.
13
CUMARTESÝ
ÞAHÝN
M.SÝNAN MAH. 5.CAD. CUMA PAZARI KARÞISI
234 73 00
HABOÐLU
ÇORUM DEVLET HAST.
YANI - DOÐUM EVÝ
KARÞISI 221 44 47
ZÜLAL
EÞREF HOCA CAD. NO:21/4
23 NÝSAN ÝLKOKULU
KARÞISI 227 76 78
OYA
GAZÝ CAD. NO:53/A (
VERGÝ DAÝRESÝ
KARÞISI) 213 88 16
METEOROLOJÝ
3.0565
3.0580
2.2022
Kime iyilik edeyim diye sordu bir Sahabi
Annene, annene diye söyledi üç kez Nebi
Kadýna hak, hukuk asrý saadette verildi
Ýnsanlýk bunu iþine geldiði gibi çevirdi
8 Mart bir gün sana yetmez kadýn
Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn
Bir yandan kadýnlar günü kutlanýr
Diðer yandan yine þiddet uygulanýr
Kimi ölür, kimi aðýr yaralý kalýr
8 Mart bir gün sana yetmez kadýn
Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn
2.2030
Gram
ALIÞ
93,5668
SATIÞ
94.5119
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6837
8 MART 2014
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
MAHÝR ne söylerse doðru söyler
Kýrýlýr kadýna kalkan o hain eller
Ah bunu bir anlayabilse dinleyenler
8 Mart bir gün sana yetmez kadýn
Öze dönmeyince derdin bitmez kadýn
(Mahir Odabaþý-2012)
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Tel+Fax: 213 68 04 - Cep: 0 532 334 04 91
Sancaktar Ýþ Merkezi (zemin kat) ÇORUM
e-mail: [email protected] com
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ 8 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Yeni bir yaðýþlý hava geliyor
M
Prof. Dr. Alaattin Karaca
Mehmet Akif Ersoy
Prof. Karaca
‘Mehmet Akif
Ersoy’u anlatacak
K
aramanoðlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekaný hemþehrimiz Prof. Dr. Alaattin Karaca, Çorum'da 'Mehmet Akif Ersoy' konferansý verecek.
Hitit Söyleþi Günleri kapsamýnda düzenlenen konferans 12 Mart Çarþamba günü saat 14.00'de Devlet Tiyatro Salonu'nda gerçekleþtirilecek. Konferansa tüm
Çorumlular davetli.
eteoroloji Genel Müdürlüðünden yapýlan açýklamaya göre, Türkiye, Mart ayýyla birlikte geçtiðimiz hafta sonundan itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ýlýk ve yaðýþlý hava kütlelerinin etkisinde
kalmaya devam ediyor.
Yaðýþlý havanýn etkili olmaya devam ettiði Türkiye yeni bir yaðýþlý havanýn etkisine girecek.
Güneydoðu Anadolu'nun doðusu ile Doðu Anadolu'nun güneydoðusu dýþýnda kalan yurt genelinde
bugün yaðýþ bekleniyor. Yaðýþlarýn genellikle yaðmur ve saðanak, Doðu Anadolu'nun kuzeydoðusunda karla karýþýk yaðmur ve kar þeklinde olmasý tahmin ediliyor.
Yarýn Trakya ile Doðu Anadolu'nun kuzeydoðusu ve Artvin dýþýnda kalan yurt genelinde yaðýþ
bekleniyor. Yaðýþlar Orta Karadeniz, Ýç Anadolu'nun
doðusu, Doðu Akdeniz, Güneydoðu Anadolu'nun batýsý ile Malatya ve Elazýð çevrelerinde kuvvetli olmak üzere yaðmur ve saðanak, Doðu Anadolu ile
Batý Karadeniz'in yüksek kesimlerinde karla karýþýk
yaðmur þeklinde olacak. Rüzgar, Marmara ile Kuzey
Ege'de kuzeydoðu yönünden (Poyrazdan) kuvvetli
ve kýsa süreli fýrtýna þeklinde esecek.
Balkanlar’dan soðuk hava
Türkiye, Pazartesi günü yurdu etkileyen yaðýþlý
havaya ilave olarak Balkanlar üzerinden gelen soðuk
havanýn da etkisine girecek. Bütün yurtta yaðýþ beklenirken, yaðýþlarýn Marmara'nýn kuzey ve doðusu ile
Doðu Akdeniz, Güneydoðu Anadolu ve Doðu Anadolu'nun güneyinde kuvvetli olmak üzere genellikle
yaðmur ve saðanak, Trakya, Marmara'nýn güneyi,
Batý Karadeniz'in iç kesimleri, Ýç Ege, Göller bölgesi, Doðu Anadolu'nun kuzey ve doðusunda karla karýþýk yaðmur, yüksek kesimlerinde kar þeklinde olacaðý tahmin ediliyor.
Serin ve yaðýþlý hava gelecek hafta sonuna kadar yurdun kuzey, iç ve doðu bölgelerinde etkili olmaya devam edecek.
Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sýcaklýðý, hafta sonunda kuzeybatý kesimlerden baþlayarak gelecek hafta yurt genelinde 4 ila 8 derece azalacak, mevsim normalleri civarý ve yer yer altýnda
seyredecek.(AA)
Sungurlu MYO köy çocuklarýný sevindirdi
S
‘Kur’an Þairi Mehmet
Akif Ersoy’
Ö
zgür-Der Çorum Þubesi, ‘Kur’an Þairi Mehmet
Akif Ersoy’ adlý bir konferans düzenleyecek.
Araþtýrmacý yazar ve þair Metin Önal Mengüþoðlu’nun konuþmacý olarak katýlacaðý konferans, yarýn
saat 13.30’da dernek merkezinde yapýlacak.
Hitit Üniversitesi’nde
görevlendirme
H
itit Uygarlýðý
Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi
Müdürlüðü’ne atama
yapýldý.
Edinilen bilgiye
göre Hitit Üniversitesi Hitit Uygarlýðý Uygulama ve Araþtýrma
Merkezi Müdürlüðü’ne Fen Edebiyat
Fakültesi Öðretim
Üyesi Doç. Dr. Ýlknur
Taþ atandý.
A
Doç. Dr. Ýlknur Taþ
ungurlu
Meslek
Yüksekokulu Çocuk Geliþimi Programý
öðrencileri Sungurlu Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü iþbirliðiyle köy
okullarýnda etkinlik düzenledi.
Etkinlik kapsamýnda Sungurlu MYO
Çocuk Geliþimi Programý öðrencilerinin ilk ziyareti Arýcý Köyü Ýlkokulu’na oldu. Ýkinci ziyaret ise Ýkizli Köyü
Þehit Hacý Ömer Kanat
Ýlkokulu’na yapýldý. Ziyaretlere
Sungurlu
MYO Müdürü Yrd.
Doç. Dr. Kubilay Karacif ile Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Kerim Aktaþ da katýldý. Öðr. Gör.
Kerim Aktaþ koordinatörlüðünde Çocuk Geliþimi Programý öðrencileri kendi yaptýklarý
okul öncesi eðitim ma-
teryallerini
(eðitici
oyuncaklar, ritim aletleri, kuklalar) gittikleri
okullardaki ana sýnýfý
öðrencilerine daðýttýlar.
Ayrýca öðrenciler yarýþmalar, müzik eþliðinde
oyunlar, yüz boyama
çalýþmalarý gibi aktiviteler gerçekleþtirdiler.
Etkinlik sonrasýn-
da Arýcý Köyü Ýlkokulu
Müdürü Ertuðrul Bostancý ve Ýkizli Köyü Þehit Hacý Ömer Kanat Ýlkokulu Müdürü Ýsa Koþaloðlu, okullarýndaki
ana sýnýflarýnýn bu tür
eðitici oyun materyallerine çok ihtiyacý olduðunu, bu nedenle getirilen materyallerin çok
iþe yarayacaðýný, ayrýca
çocuklarýn yapýlan etkinliklerde çok eðlendiklerini
belirterek,
Sungurlu MYO’na ve
özellikle Çocuk Geliþimi Programý akademik
personeli ve öðrencilerine teþekkür ettiler.(Haber Merkezi)
Hitit Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü
öðrencileri Baþarsoft firmasý temsilcileriyle bir araya geldi.
Haritacýlar Baþarsoft
firmasýyla buluþtu
H
itit Üniversitesi Harita ve Kadastro
bölümü öðrencileri BAÞARSOFT
firmasý yetkilileriyle buluþtu.
Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Harita ve Kadastro Programý öðretim elemanlarý, öðrencileri iþ hayatýna
girmeden önce bilgilendirmek ve kendilerine yön çizmelerine yardýmcý olmak
amacýyla, çeþitli alanlarda uzmanlaþmýþ,
sektöründe öncü firmalarý öðrencilerle
bir araya getiriyor.
Meslek Yüksekokulu Konferans
Salonu’nda gerçekleþtirilen son programýn konuðu, 1997 yýlýnda kurulmuþ
olan ve dünya çapýnda kullanýlan Google Maps’in harita saðlayýcýsý ve Pitney
Bowes firmasý ürünlerinin Türkiye yetkili distribütörlüðünü elinde bulunduran, ülke çapýnda coðrafi bilgi sistemleri konusunda öncü BAÞARSOFT firmasý oldu.
Meslek Yüksekokulu Harita ve
Kadastro Programý öðretim görevlileri
ve öðrencilerinin izlediði konferansta
konuþan firma yetkilileri Arda Can Kocaoðlu, Kadriye Toy, Cihat Duman fir-
Dernekler güçbirliði yaptý
M
imar Sinan Ve
Gülabibey Mahalleleri Sivil Toplum
Birliði basýn toplantýsý
düzenledi.
Ovasaraylýlar dernek binasýnda düzenlenen toplantýya Çalýca
Köyü
Yardýmlaþma
Derneði Baþkaný Feyzullah Bozdað, Karahacipliler Yardýmlaþma
Derneði Baþkaný Ýsmail
Aktaþ, Gülabibey Sosyal Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Yunus Erdal, Ovasaraylýlar Yardýmlaþma Derneði Baþkaný Orhan Çýtak ve
Çorum Obasý Yörükleri
Sosyal Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði
Baþkaný Orhan Avcý ile
dernek üyeleri katýldý.
Birlik adýna konuþan Çorum Obasý Yörükleri Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma
Hititsiad’dan Borsa’ya ziyaret
H
5 dernek yöneticisi bir araya gelerek Mimar Sinan
ve Gülabibey STK Birliði’ni oluþturdu.
Derneði Baþkaný Orhan
Avcý, derneklerin müþterek isteklerini duyurmak amacýyla biraraya
geldiklerini söyledi.
Avcý, amaçlarýnýn hiç
bir kiþi veya kurumu
karalamak olmadýðýný
belirterek, baþlýklar halinde isteklerini sýrala-
dý.
Sorunlarýn çözümü için yöneticilerin sivil toplum kuruluþlarý
ile iþbirliði yapmasý gerektiðini vurgulayan
Avcý, Küçük Sanayi Sitesi'ne yol, Ortaköy yolu, imar düzenlemeleri,
yeþil alan, Kuru köprü
Deresi, Cuma Pazarý,
alt ve üst geçitler, yaya
kaldýrýmlarý, eðitim,
piknik ve oyun alanlarý
ve banka-bankamatik
hizmetleri gibi konularda gerekli gördükleri
çalýþmalarý aktardý.
itit Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði
Baþkaný Ahmet Benli ve yönetim
kurulu üyeleri, Çorum Ticaret Borsasý’na iade-i ziyarette bulundu.
Ziyarette Hititsiad Baþkaný Ahmet
Benli, derneklerinin yaptýðý faaliyetler,
Ticaret Borsasý Ali Bektaþ ise, borsanýn
74 avcýya 32 bin 900 TL ceza
Türkü
söylemiyor O
diye dövdü
lkollü genç türkü söylemiyor diye kardeþini dövdü.
Gülabibey Mahallesi Ata Caddesi Lozanevleri’nde oturan E.B. isimli genç, kardeþi Z.B.’den türkü
söylemesini istedi. Bunun üzerine çýkan tartýþmada alkollü genç kýzkardeþini dövdü.Z.B. abisinden þikâyetçi
olurken, gnecin 291 promil alkollü olduðu belirlendi.
Geri
manevrada
çarptý
Bahabey Caddesi’nde geri manevra yapan araç
genç kýza çarptý.
Ö.C.K. aracýyla geri geri giderken, yolun karþýsýna geçmek isteyen F.Ö.S. isimli genç kýza çraptý. Yaralý kýz hastanede tedavi altýna alýndý.
manýn kuruluþu ve bugünkü konumuna
geliþi hakkýnda bilgileri içeren kýsa bir
sunum yaptý. Coðrafi Bilgi Sistemi
(CBS) konusunda BAÞARSOFT firmasýnýn distribütörü olduðu MapINFO
Professional, Encom Discover & 3D,
Vertical Mapper, MapBasic, MapXtreme programlarýnýn tanýtýmý ve bu konuda özel þirket ve kamu kurumlarýyla yapýlan projeler hakkýnda bilgiler verilerek mesleðin deðiþimi ve geliþimi anlatýldý.
Firma yetkilileri konuþmalarýnda,
iþ hayatýnda Coðrafi Bilgi Sistemlerinin
bugün olduðu gibi gelecekte de öneminin ve uygulama alanlarýnýn artacaðýný
belirterek, öðrencilere CBS yazýlýmlarýna yönelmelerinin mesleklerinde baþarýlý olmanýn kapýlarýný açacaðýný vurguladýlar.
Etkinlik, soru cevap bölümünün
ardýndan yapýlan çekiliþle 2 öðrenci ücretsiz Mapinfo Professional, 1 öðrenci
de Encom Discover & 3D eðitimi alma
hakký kazandýlar.(Haber Merkezi)
rman ve Su Ýþleri 11. Bölge Müpersonelle sürdürdüðünü ifade eden
dürü Emin Karaman, 17 AðusKaraman, “Yapýlan denetimlerde setos 2013 tarihinde baþlayan 2013zon içersinde Amasya’da 585 avcý
2014 av sezonunun, 2 Mart 2014’te
kontrol edilmiþ ve usulsüz avlanan
sona erdiðini söyledi.
73 kiþiye 37 bin 486 TL para cezasý
kesilmiþtir. Çorum’da bin 224 avcý
2014-2015 av sezonunun aðuskontrol edilmiþ ve usulsüz avlanan
tos ayýnda baþlayacaðýný belirten
74 kiþiye 32 bin 900 TL, Ordu’da
Bölge Müdürü Emin Karaman,
650 avcýdan 54 kiþiye 36 bin 448
“Samsun, Ordu, Amasya, Çorum ve
TL, Samsun’da bin 140 avcýdan 114
Tokat illerini kapsayan Orman ve Su
kiþiye 64 bin 572 TL ve Tokat’ta da
Ýþleri Bakanlýðý, Doða Koruma ve
804
avcý kontrol edilmiþ ve usulsüz
Milli Parklar 11. Bölge Müdürlüðüavlanan 214 kiþiye 143 bin 452 TL
müz sýnýrlarý içersinde, 17 Aðustos
Emin
Karaman
olmak
üzere toplam 529 kiþiye 314
tarihinde býldýrcýn ve üveyik avýyla
bin 858 TL idari para cezasý kesilbaþlayan 2013 - 2014 av sezonunda
miþtir. Yapýlan bu kontroller sýrasýnda ayrýca 68
ayrýca keklik türleri, yaban ördekleri, sakarca kahayvana, 99 tüfeðe ve 57 diðer araç ve gereçlere
zý, kaya güvercini, karatavuk, çulluk gibi kuþ türel konulmuþtur” diye konuþtu.
lerinin yaný sýra tavþan, tilki, sansar, yaban domuzu ve çakal gibi memeli türler avlattýrýlmýþ olup
2013 yýlý içersinde yapýlan kurslar hakkýnda
da bilgi veren Karaman, “11. Bölge Müdürlüðüav sezonu 2 Mart Pazar günü itibariyle sona ermüz Ýl Þube Müdürlüklerince 2013 yýlýnda topmiþtir. 2014 - 2015 av sezonu aðustos ayý içersinlam 44 avcý eðitim kursu açýlmýþ olup, bu kurslade baþlayacak olup bu zamana kadar yaban hayra bin 402 kiþi katýlmýþtýr. 2013 yýlýnda toplam 5
vanlarýnýn üreme dönemi olduðundan avcýlarýmýbin 625 avlanma izin kartý satýlarak 380 bin 835
zýn av yapmamalarý, yaban hayatýný rahatsýz etTL gelir elde edilmiþtir. Av turizmi kapsamýnda
memeleri ve desteklemeleri gerekmektedir” dedi.
avlanan 193 yabancý avcýdan 51 bin 815 TL gelir
529 KÝÞÝYE 314 BÝN TL CEZA KESÝLDÝ elde edilmiþtir. Doðadaki yaban hayvanlarýný desteklemek amacýyla 14 ton yemleme yapýlmýþtýr”
Av koruma ve kontrol çalýþmalarýný bölge
þeklinde konuþtu.(ÝHA)
müdürlüklerine baðlý illerde toplam 14 ekip ve 70
iþleyiþiyle çalýþmalarý hakkýnda bilgi
verdi.
Çorum ortak paydasýnýn ön plana
çýkarýldýðý ziyarette, kent ekonomisinin
daha iyi seviyelere getirilmesi, ildeki istihdamýn artýrýlmasý için görüþ alýþ-veriþinde bulunuldu.(ÝHA)
Pýnar Koleji Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi öðrencileri,
Yeþilay haftasý nedeniyle madde baðýmlýlýðýna dikkat çekti.
Madde baðýmlýlýðýna
dikkat çektiler
P
Enise Aðbal
ýnar Koleji Anadolu Saðlýk
Meslek Lisesi öðrencileri, 1-7
Mart Yeþilay Haftasý nedeniyle
bir program düzenledi. Okul konferans salonunda düzenlenen
programa okul idaresi ve çok sayýda katýldý.
Sigara, alkol ve uyuþturucu
baðýmlýlýðýyla ilgili farkýndalýk
amaçlayan programda öðrenciler,
sergiledikleri tiyatro oyunuyla da
toplumsal mesajlar verdiler. Günün anlam ve önemini belirten
konuþmalar, þiirler ve videolar izleyenler tarafýndan beðeniyle karþýlandý.
Madde baðýmlýlýðýnýn çok
küçük yaþlara kadar yayýldýðý günümüzde gençlere sigara, alkol
ve uyuþturucunun zararlarý ve
bunlardan nasýl uzak duracaklarý
anlatýldý.
Program, þarkýlar ve dans eþliðinde sona erdi.
CUMARTESÝ 8 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Osmancýk’a kapalý pazar sözü
Enise Aðbal
AK Parti Osmancýk Belediye Baþkan
Adayý Hamza Karataþ,
Perþembe Pazarý’ný ziyaret ederek esnaftan ve
vatandaþlardan destek
istedi.
30 Mart’ta gerçekleþtirilecek yerel seçimlerde belediye baþkaný
seçilmesi durumunda ilçe ekonomisinin geliþmesine katký saðlayacak
projeleri hayata geçireceðini açýklayan Karataþ, pazarcý esnafýnýn ve
vatandaþlarýn kapalý pazar talebini de en kýsa
zamanda gerçekleþtire-
AK Parti Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Hamza Karataþ,
Perþembe Pazarý’ný ziyaret ederek esnaf ve vatandaþlarla görüþtü.
ceðini söyledi.
görüyor. Ayrýca ilçede
hem ilçe halký tarafýnyetiþtirilen yerel ürünledan hem de bölge esnafý
Karataþ, “Osmanrin pazara sunulmasý
tarafýndan
yoðun
ilgi
cýk’ýn Perþembe Pazarý
açýsýndan da önem taþýyor. Dolayýsý ile ilçe için
önemli bir ticaret hacmine sahip. Ýlçemizin
en fazla ilgi gören pazarý olmasýna raðmen yeterli kapalý alaný bulunmamasý nedeniyle bir
takým sýkýntýlar yaþanýyor. Yazýn aþýrý sýcak hava, kýþýn kar ve yaðmur
hem esnafýmýzý hem de
vatandaþlarýmýzý maðdur ediyor. Perþembe
Pazarý için büyük bir
kapalý pazar projesi hazýrladýk. Bu projenin hayata geçirilmesi ile hem
esnafýmýz hem de vatandaþlarýmýz rahat edecek.” diye konuþtu.
‘Sanayicinin önünü açacaðýz’
C
Enise Aðbal
HP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður, Belediye Meclis Adaylarý ve
parti üyeleri ile birlikte
seçim çalýþmalarýný sürdürüyor.
Ýlçede
bulunan
tuðla ve kiremit fabrikalarýný ziyaret eden
Uður, tuðla ve kiremit
sanayinin Osmancýk
ekonomisine
büyük
katký saðladýðýný belirtti. Üretim esnasýnda iþçilerle de görüþen Uður,
‘CHP Varsa Herkes Ýçin
Var’ þiarýyla yola çýktýklarýný söyledi. Osmancýk'ta tuðla, kiremit, tekstil ve pirinç
üretimi yapan birçok
sanayi kuruluþu olduðunu belirten CHP adayý Uður, sanayici ve
iþadamlarýnýn daha ra-
hat yatýrým yapabilmeleri için gerekli olan
tüm imkânlarý saðlayacaklarýný ifade etti.
Osmancýk'a Organize Sanayi Bölgesi kurulmasýnýn projeleri
arasýnda yer aldýðýný
belirten Uður, “Sanayici ve iþadamlarýmýzýn
daha rahat yatýrým yapmalarýna imkân saðlayacak her türlü kolaylýðý, hep birlikte tesis
edeceðiz. Sanayici ve
iþadamlarýmýzýn sorunlarýný birlikte çözeceðiz. Sanayicinin önünü
açacaðýz. Güçlü kadromuz ile önceliðimiz
fabrika sahipleri ile
yaptýðýmýz bire bir görüþmeler sonrasýnda ortak sorunlarý olan Osmancýk'a Organize Sanayi Bölgesi kurulmasýný hýzlandýrmaktýr.
CHP OSmancýk Belediye Baþkan Adayý Alaattin Uður, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.
Üretim yapan tüm fabrikalarýmýzýn tek bölgede toplamak için gerekli alt yapý çalýþmalarýný
baþlatarak en kýsa zaman da hayata geçireceðiz” diye konuþtu.
‘Ýstihdamý artýracaðýz’
Sanayide yaþanan
sorunlarýný çözüme kavuþturacaklarýný belirten Uður, “Sanayici ve
iþadamlarýmýzýn Avrupa Birliði Hibe Destek
alýmlarýndan yaralanmasý ve üretimin arttýrýlmasý
saðlanacak.
Üreticilerimiz aldýklarý
hibe desteði ile iþ sahalarýný geliþtirerek daha
çok kiþiye istihdam
saðlayacaklar. Bu sayede Osmancýk'ta iþsizliðinde bir nebze önüne
geçilmiþ olacak” dedi.
Yazýcý’dan siyasi partilere ziyaret
O
smancýk Belediye
Baþkaný Bekir Yazýcý, 30 Mart yerel seçimlerine sayýlý günler
kala, siyasi partilerin
ilçe seçim bürolarýný
ziyaret ederek ilçe baþkanlarý ve belediye
baþkan adaylarýna baþarýlar diledi.
Baþkan Bekir Yazýcý, Belediye Meclis
üyeleri ile birlikte AK
Parti, CHP ve MHP ilçe seçim bürolarýný zi-
yaret etti. Ýlçe baþkanlarý ve belediye baþkan
adaylarý ile bir araya
gelen Baþkan Yazýcý,
partilere seçim kampanyasý çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi.
Baþkan Yazýcý ve
beraberindeki heyet,
ziyaretlerin sonunda
baþkan adaylarýna çiçek vererek fotoðraf
çekindi.
(Haber Merkezi)
Osmancýk Belediye Baþkaný Bekir Yazýcý, siyasi partileri ziyaret
ederek seçim kampanyalarýnda baþarý diledi.
Osmancýk 300 ünite kan topladý
O
(Ç.HAK:520)
smancýk'ta Kýzýlay tarafýndan kurulan kan
toplama aracýna vatandaþlar
yoðun ilgi gösterdi. Ýki gün
boyunca kan toplama iþlemi
gerçekleþtiren Kýzýlay görevlileri, yaklaþýk 300 ünite
kan topladý.
Osmancýk Belediye
Baþkanlýðý önünde, Çorum
Kan Merkezi ve Osmancýk
Kýzýlay Þubesi tarafýndan
kurulan kan toplama aracýnda görevliler, hummalý bir
çalýþma gerçekleþtirdi. Ýki
gün boyunca kan toplama
iþlemi gerçekleþtiren görev-
liler vatandaþlarýn yoðun ilgisi ile karþýlaþtý.
Osmancýklýlar’ýn ilgisinden dolayý memnuniyetini dile getiren Kýzýlay Osmancýk Þube Baþkaný Erdal
Karataþ, “Çorum Kýzýlay
Kan Merkezi ekibi ile yapýlan Osmancýk kan baðýþý
kampanyasýnda ilk gün 140
ünite, 2. gün ise 160 ünite
olmak üzere toplam 300
ünite kan baðýþý yapýldý. Bu
baþarý ekip baþarýsýdýr, hepimizin baþarýsýdýr. Kan veren
duyarlý vatandaþlarýmýza teþekkür ederim.” dedi.
15
MHP Osmancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar Kurþun, projelerini seçime
15 gün kala açýklayacaðýný duyurdu.
14 Mart’ta projelerini açýklayacak
M
HP Osmancýk
Belediye Baþkan Adayý Haydar
Kurþun projelerini
seçime 15 gün kala
açýklayacak.
Osmancýk'ýn
geleceðiyle ilgili
önemli açýklamalar
yapmaya hazýrlanan
Haydar Kurþun, 14
Mart 2014 Cuma
günü saat 19.30'da
Belediye
Kültür
Merkezinde üniversiteli gençlerin düzenlediði ‘Genç Bakýþ’ programýnda
projelerini açýklayacak.
Tüm projelerin-
de Osmancýklý’nýn
yaþamýný kolaylaþtýrmayý amaçladýklarýný belirten Kurþun, sinevizyon eþliðinde projelerimizi
tek tek açýklayaca-
ðýz. Osmancýk haritasý üzerinde projenin yerini, maliyetini ve finansman
kaynaklarýný halkýmýzla paylaþacaðýz.
Program canlý ola-
rak internetten de
tüm dünyaya yayýnlanacaktýr. Tüm halkýmýzý davete diyorum.”
‘Hastane açýlýþýný þova çevirdiler’
M
HP Osmancýk Belediye Baþkan
anlasýn. Açýlýþa gelen herkesi AK ParAdayý Haydar Kurþun, Osmanti seçmeni olarak görmeleri ve bu þecýk’a yapýlan 100 yataklý devlet hastakilde hitap etmeleri yakýþýk almayan
nesi açýlýþýnýn siyasi þova dönüþtürüldübir durumdur. Orada AK Parti Osmanðünü söyledi.
cýk Belediye Baþkan Adayýnýn reklamýnýn yapýlmasý ise sýnýrlarý aþan bir
Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan Osdurum olmuþtur.
mancýk'a yaptýrýlan 100 yataklý Osmancýk Devlet Hastanesi'nin açýlýþý dün gerBinlerce vatandaþýmýzýn bulunçekleþtirildi. Esentepe Mahallesi Ömer
duðu açýlýþta, kürsüye çýkarak konuþan
Derindere Bulvarý adresinde bulunan ve
siyasilerimiz ve bürokratlarýmýz da
hasta kabulüne baþlanan yeni hastane,
orada bulunanlarýn AK Parti seçmeni
Saðlýk Bakan Yardýmcýsý Agâh Kafolmadýðýný, konuþmalarýna yapýlan ilkas’ýn katýlýmý ile gerçekleþtirildi.
gisizlikten ve alkýþýn azlýðýndan eminim ki anlamýþlardýr.
Haydar Kurþun
Açýlýþ töreninin AK Parti'nin þovuna dönüþtürüldüðünü ileri süren ve beraSayýn Murat Yýldýrým bu seçimde
berindeki heyetle birlikte töreni terk eden MHP Osoylarýný % 70’den % 80'lere çýkaracaklarýný söyledi.
mancýk Belediye Baþkan Adayý Haydar Kurþun,
Sayýn Yýldýrým’a cevabým þudur: 30 Mart’ta halkýþöyle konuþtu; “Osmancýk için sevindirici tören simýz buna karar verecektir. Hastanemizin açýlýþýna
yasi þova dönüþtü. Açýlýþ siyasete alet edildiði ve
katýlan kalabalýk topluluðu AK Parti seçmeni sanaAK Parti’nin þovuna dönüþtürüldüðü için töreni terk
rak yanýlgýya düþen Sayýn Vekillerimiz ve bürokratettik. Kimsenin burada þov yapma hakký yoktur. Oslarýmýz, hastaneyi alet ederek yaptýðýnýz siyasi þov,
mancýk Devlet Hastanesi siyasete alet edilmemeli.
yanlýþ yaptýðýnýzýn açýk göstergesidir.”
Biz parti olarak hastanemize en baþýnda olduBaðcý’ya teþekkür etti
ðu gibi þimdi de sahip çýkýyoruz. Yaptýðýmýz tüm ziOsmancýk Devlet Hastanesi’nin hayýrlý olmasý
yaretlerde vatandaþlarýmýza ve partililerimize hastadileðinde bulunan MHP Osmancýk Belediye Baþnemizin açýlýþýna davet ettik. Binlerce partilimiz bukan Adayý Haydar Kurþun, AK Parti Çorum Milletgünkü açýlýþa katýlarak hastanesine sahip çýkmýþtýr.
vekili Cahit Baðcý'ya teþekkür etti.
Bugün burada bulunan binlerce vatandaþ hastanesiKurþun, Baðcý'nýn törende bulunan tüm siyasi
ne sahip çýkmak için el birliði, gönül birliði yapmak
parti Osmancýk Belediye Baþkan adaylarýný selamüzere bir araya geldi. A partisinin, B partisinin seçlamasýný siyasi nezaket olarak deðerlendirdi.
meni olarak gelmedi. Burada bulunan ve kürsüye çý(Haber Merkezi)
karak konuþan siyasiler de, bürokratlar da bunu iyi
Çalýþkan mazbatasýný aldý
smancýk Esnaf ve Sanatkarlar
O
Oda Baþkanlýðý görevine seçilen
Bayram Çalýþkan mazbatasýný aldý.
25 Þubat 2014 Salý günü Osmancýk Belediye Kültür Merkezi'nde
yapýlan Osmancýk Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Olaðan Genel Kurul toplantýsýnda yapýlan seçimle göreve gelen
Bayram Çalýþkan mazbatasýný Osmancýk Ýlçe Seçim Kurulu'ndan aldý.
Bayram Çalýþkan ve Yönetim
Kurulu’na mazbatasý Ýlçe Seçim Kurulu Müdürü Recep Akdere verdi.
(Haber Merkezi)
16 CUMARTESÝ 8 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Salim Uslu Kadýnlar Günü’nü kutladý
Enise Aðbal
Hükümetimiz döneminde yapýlan bazý çalýþmalar; Ailenin Korunmasý ve Kadýna Karþý Þiddetin
Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare AmiÖnlenmesine Dair Kanunu 8 Mart 2012 tarihinde
ri Salim Uslu, 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü’nü kutladý.
çýkarttýk. Aile Mahkemelerini kurduk ve Ailenin
Korunmasýna Dair 4320 Sayýlý Kanunu etkin hale
Kutlama mesajýnda AK Parti iktidarý ile birlikte
getirdik. 12 Eylül 2010 referandumunda muhalefet
kadýnlara saðlanan haklardan da bahseden Uslu, þunlarý kaydetti: “Dünya Kadýnlar Günü, bütün dünyada
partileri ‘hayýr’ oyu kullanýrken AK Parti olarak kaolduðu gibi ülkemizde de, kadýn sorunlarýnýn gündedýnlara pozitif ayrýmcýlýk öngören Anayasa deðiþikme getirilmesi, tartýþýlmasý ve bu sorunlara çözüm
liðini getirdik ve toplum ‘evet’ dedi. 2003'te yürüraranmasý için bir zemin saðlamaktadýr. Yeni Türkilüðe giren 4857 Sayýlý Ýþ Kanunumuz, iþçi-iþveren
ye’nin kurulmasýnda, yarýna inanç ve güvenle bakýliliþkilerinde cinsiyet ayrýmý ve diðer ayrýmcýlýklarý
masýnda, Türk kadýný geçmiþte olduðu gibi günümüzortadan kaldýran bir felsefeyle hazýrlanmýþtýr. Hamide de önemli bir misyon üstlenmiþtir. Kadýn; annedir,
Salim Uslu
lelik ya da doðum ve süt izinleri nedeniyle iþ akdi
eþtir, eðitmendir. Ancak bütün bu rollerinin ötesinde,
feshedilemez.
Yine Ýþ Kanunuyla; kadýnlarýmýzýn doðum izni 16
duygularý, düþünceleri, ümitleri, hayalleriyle kadýn, bir bireydir.
haftaya kadar uzatýlarak, doðum nedeniyle çalýþýlamayan günleKadýnlarýn haklarýna geçmiþten bu yana önem vermiþ olan
ri
borçlanma
imkâný
getirildi. Özürlü çocuðu olan annelere 5 yýl
ülkemizde kadýn-erkek fýrsat eþitliðinin pekiþtirilmesi ve kadýn
erken emekli olma imkânýný getirdik.
haklarýnýn geliþtirilmesi konusunda atýlan adýmlar, ülkemizin
Bu vesile ile Kadýnlar Günü’nü kutlar, kendi deðerlerimize
uluslararasý insan haklarý standartlarýna eriþmesini saðlamýþtýr.
uygun olarak evrensel yeni ve ileri haklar elde etmenizi dileBu özelliðiyle de bölgemizdeki birçok ülkeye örnek teþkil ederim.”
bilecek niteliklere sahip olmamýza da imkân tanýmýþtýr.
AK
‘Kadýnlarýn hayatýmýzdaki önemi unutulmamalý’
Ç
orum Hitit Üniversitesi Karadeniz Arkeolojisini
ðe karþý bir nevi ekonomik garantisidir. Yasalarda,
Araþtýrma, Uygulama ve Araþtýrma Merkezi
taraflarýn isteði üzerine boþanmanýn olduðu ve çoMüdürü Yrd. Doç. Dr. Esra Keskin, “Geleceðin aycuklardan birinin kadýna verildiðine dair madde
dýnlýk ve güzel olabilmesi kadýnlarýmýzýn hayatýmýzbulunmaktadýr. Boþanma halinde veya kocasý öldüdaki yeri ve önemi hiçbir zaman unutulmasý gerekðünde kadýna kocasýnýn malýnýn yarýsý verilmektemektedir” dedi.
dir” dedi.
8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir
Bu kurallara benzer uygulamalarýn Hun, Uymesaj yayýnlayan Karadeniz Arkeolojisini Araþtýrgur ve Oðuz Boylarýnda da görüldüðünü dile getima, Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Yrd.
ren Keskin, Türk toplumunda kadýna büyük deðer
Doç. Dr. Esra Keskin, Karadeniz kadýnýn çalýþkan,
verildiðini, kraliçeyi temsil eden Hatunun, Hakaneþinin yanýnda duran, vefakâr bir kadýn olarak tanýnla eþit haklara sahip olduðunun unutulmamasý gedýðýný söyledi.
rektiðini belirtti.
Yrd.
Doç.
Dr.
Esra
Keskin
Karadeniz Bölgesinde yaþayan uygarlýklara
Ýslam dininde de kadýna çok önem verildiðini
bakýldýðýnda tarihi çaðlar boyunca kadýnlarýn büyük önem verilvurgulayan Keskin, “Ýslamiyet’ten önce kýz çocuklarý diri diri
diðinin görüldüðünü dile getiren Yrd. Doç. Dr. Keskin, Anadogömülüyor, ölüme mahkum ediliyordu. Peygamber efendimiz
lu’nun ilk merkezi devletini kuran Hitit’lere bakýldýðýnda,
(S.A.V) zamanýnda bu olaylar sona ermiþtir. Peygamber efendi“Kral” ve “Kraliçe”nin devlet yönetiminde eþit haklara sahip olmizin eþi Hz. Ayþe, kýzý Hz. Fatma, kadýn evliyalardan Hz. Raduðunun çivi yazýlý tabletlerden bilindiðini belirtti.
bia’nn varlýðý Ýslam dininde kadýna verilen önemin yansýmalarýdýr. Bugünkü modern Türkiye’nin kurulmasý sýrasýnda yapýlmýþ
Hititlerde kadýnlarýn hükümdar öldükten sonra yerine geolan büyük mücadelede kadýnlarýmýz unutulmamalýdýr. Kurtuçen “Büyük Kral”ýn yanýnda, yaþamý boyunca egemenlik yetkiluþ Savaþý sýrasýnda diþiyle týrnaðý ile mücadele eden Türk kadýlerini uygulamaya devam ettiðini dile getiren Keskin, “Hitit kraný tüm Dünyaya örnek olmuþtur. Cumhuriyetimizin kurucusu
liçeleri resmi tören ve dini bayramlarda baþ yönetici olan kralýn
Ulu Önder Atatürk ise Dünyada birçok ülkeden daha önce Tük
yanýndadýr. Toprak baðýþý tabletlerinde kral ve kraliçenin ortak
kadýnlarýna sosyal hak ve özgürlüklerini saðlayan kanunlarý çýkmühürleri basýlýdýr. Egemen büyük kraliçe din ve devlet sorunmasýný saðlamýþtýr. Bu yönüyle Türkiye Dünyaya örneklik yaplarýnda baðýmsýz olarak karar alma, emir verme ve bunlarý uymýþ büyük bir devlet olduðunu da göstermiþtir. Kadýnýn, günügulama yetkilerine sahiptir. Hitit kadýný sosyal iþlevlerinde de
müzde geçmiþte olduðu kadar haklara sahip olamadýðýn ve ezilyönetici konumunda karþýmýza çýkar. Hitit toplumunun yapýsýný
diðini söyleyen Keskin bu vesile ile geçmiþi hatýrlayarak hafýzaoluþturan halk kadýnlarýnýn yaþantýsýna ait ayrýntýlar tam olarak
larýmýzý tazelememiz gerekmektedir, geleceðin aydýnlýk ve gübilinmemesine raðmen geleneklere baðlý kalýnarak kadýnlara bir
zel olabilmesi kadýnlarýmýzýn hayatýmýzdaki yeri ve önemi hiçdizi haklar verildiði bir düzenleme söz konusudur. Evlenirken
bir zaman unutulmasý gerekmektedir” diye konuþtu.
erkek kadýnýn ailesine baþlýk ödemekte buna mukabil kadýn kendi þahsi malý olan çeyizini getirmektedir. Bu çeyiz kadýnýn erke(ÝHA)
Özel eðitim ve rehber öðretmenlere eðitim
l Sosyal Etüt ve ProÝKoordinasyon
je Müdürlüðü Proje
Merkezi (ÇOPKOME), Çorum’da görev yapan
Özel Eðitim ve Rehber Öðretmenlerine
yönelik 3 günlük Proje Döngü Yönetimi
Eðitimi düzenledi.
4-6 Mart 2014 tarihlerinde Valilik Kriz
Merkezi’nde düzenlenen teorik eðitimin iki
günlük bölümünde Ýl
Sosyal Etüt ve Proje
Müdürlüðü personellerinden Proje Uzmanlarý Mehmed Çakýþ ve Erdem Önal
eðitim için görev aldýlar.
Proje Döngü Yönetimi
Eðitiminin
üçüncü gününde ise
katýlýmcýlara, Hitit
Üniversitesi Proje Koordinasyon Merkezi
Sorumlu Mehmet Aydýnkal tarafýndan Uygulamalý Proje Yazma
Eðitimi verildi.
Eðitim sonrasýnda Özel Eðitim ve
Rehber Öðretmenlerine katýlým belgesi verilirken, Ýl Sosyal Etüt
ve Proje Müdürü Esat
Kolbaþý, yaptýðý konuþmada;
Çorum
merkez ve ilçelerin
proje yazma kapasitelerini
geliþtirmeyi
amaçladýklarýný, bu
tür eðitimlerle proje
yazmaya ilginin artacaðýna inandýklarýný
ve açýklanan hibe çaðrýlarýndan daha çok
pay almayý hedeflediklerini ifade ederek
tüm katýlýmcýlara teþekkür etti.
Özel Eðitim ve
Rehber Öðretmenleri
de; aldýklarý eðitimden son derece memnun olduklarýný belirterek, eðitimi düzenleyen ve emeði geçen
yetkililere teþekkür ettiler.
(Haber Merkezi)
‘Anne Baba Eðitimi Projesi’ baþladý
Enise Aðbal
M
imar Sinan Ortaokulu Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan Aile
Okulu & Anne Baba Eðitimi Projesi
baþladý. 6 hafta devam edecek olan
seminerlerin ilki Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Psikoloðu Elvan Þarlý tarafýndan
verildi.
Seminer; Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Þube Müdürlerinden Þule Toksoy, Cengiz Kýlýnç ve velilerin yoðun
katýlýmý ile gerçekleþtirildi.
Seminerin açýþ konuþmasýný yapan Okul Müdürü Ayhan Geylani, veli eðitimine yönelik olan bu projenin
amacýnýn okulda kullanýlan dilin, evde karþýlýk bulmasý amacýyla yapýldýðýný söyledi.
Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi Psikoloðu Elvan Þarlý, velilerini ‘Çocuklarda Ýnternet ve Teknoloji Baðýmlýlýðý’ konusunda bilgilendirdi. Þarlý, internet ve
teknolojinin zararlarý, internet baðýmlýlýðýný önlemek, doðru kullanýmý saðlamak ve öðrencilerin bu konuda sürekli denetim altýnda tutulmalarý konusunda velileri uyardý.
Anne Baba Eðitimi Projesi, 13
Mart Perþembe günü Rehberlik ve
Araþtýrma Merkezi Rehber Öðretmeni Kürþat Deðirmenci’nin ‘Kelimelerin Çocuk Eðitimindeki Rolü’ konulu
semineri ile devam edecek.
Baþkaný Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya, Ýskilip MYO öðrencilerini ziyaret etti.
YÖK Baþkaný Ýskilip’i gezdi
Enise Aðbal
ükseköðretim
Y
Kurulu (YÖK)
Baþkaný Prof. Dr.
Gökhan Çetinsaya,
Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu’nu ziyaret etti.
Hitit Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda
düzenlenen ‘Meslek
Yüksekokullarýnda
Kalite: Mevcut Durum, Sorunlar ve
Çözüm Önerileri’
konulu konferans
için Çorum’a gelen
YÖK Baþkaný Çatinsaya, Ýskilip’e de
ziyarette bulundu.
Ýskilip’in tarihi
ve turistik yerlerini
gezen Çetinsaya’ya,
Ýskilip MYO Müdürü Doç. Dr.,YÖK Baþkaný
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya’ya ziyaret anýsýna hediye verdi.
Ýskilip MYO Müdürü Doç. Dr. Muammmer Cengil ve
öðretim görevlileri
eþlik etti. Çetinsaya;
Þeyh Yavsi Camii,
Bedri Rahmi Eyüpoðlu Sürekli Sergi
Salonu, Ýskilip Kalesi, Ýskilipli Atýf
Hoca Külliyesi, Tarihi Arastalar ve
Metin Alkan Halk
Eðitim Merkezi’ni
gezdi.
Ýskilip turunun
ardýndan MYO’ya
geçen Çetinsaya, Ýskilip Kaymakamý
Þuayib Gürsoy’un
da katýlýmýyla okulun atölyelerine gezerek öðretim görevlilerinden bilgi
aldý. Öðrencilerle de
sohbet eden Çetinsaya, ebru atölyesinde ebru yapmayý
da ihmal etmedi.
Bekir Aksoy’da
tatbikat heyecaný
bal
Enise Að-
B
ekir Aksoy
Ýlkokulu,
okul
idaresi,
personel ve öðrencilerin katýlýmýyla tahliye
tatbikatý gerçekleþtirdi.
Sivil Savunma ve Deprem Haftasý nedeniyle yapýlan
tatbikatta, hazýrlanan senaryonun baþarýyla
gerçekleþtirilmesiyle sona erdi.
Tatbikatýn,
deprem öncesi,
deprem aný ve
sonrasýnda alýnacak tedbirlerin gözden geçirilmesi, eksik
bilgilerin
tamamlanmasý
amacýyla yapýldýðý belirtildi.
Öðrenciler tatbikat kurallarýna harfiyyen uydu.
Bekir Aksoy Ýlkokulu, Sivil Savunma ve Deprem Haftasý’ný tatbikatla kutladý.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 8 MART 2014
Okullu Yýldýzlar Futbol ikinci tur heyecaný sürüyor
Okullu Yýldýzlar
Futbol ikinci tur grup
maçlarýnda mücadele
sürüyor. Dört grupta 12
takýmýn mücadele ettiði
ikinci tur gruplarýnda
dün ikinci maçlar sonunda 23 Nisan Ortaokulu ve Bayat Mehmet
23 Nisan : 4- Karþýyaka Ortaokulu: 0
SAHA : 1. Nolu Sentetik.
HAKEM : Emre Alagöz .
23 NÝSAN ORTAOKULU : Berk,
Melih, H, Yusuf, Y. Emre, Mehmet, Alican, Enes, Oðuzhan, Furkan, Emirhan,
Hakan, Ýskender, Yavuz, Mehmetcan,
Eren, Fatih.
KARÞIYAKA ORTAOKULU :
Akif Ersoy ikinci maçlarýnýda kazanarak yarý
finale yükselmeyi garantilediler. Diðer iki
yarý finalist takým ise
pazartesi günü oynana-
cak son maçlardan sonra belli olacak. Sungurlu Sedat Melahta Baran
Ortaokulu ile Mimar
Sinan Ortaokulu, Toki
Þehit Þükrü Özyol Or-
taokulu - Osmancýk
Atatürk Ortaokulu maçlarýný kazanan takýmlar
yarý finale yükselen son
iki takým olacaklar.
Kulüplü Genç Kýzlar Basketbol’da
mücadele baþladý
HE Kültürspor B: 27 - Basketbol Akademi A:9
SALON : Atatürk
HAKEMLER : Furkan
Dursun Uðral .
BASKETBOL AKADEMÝ A:
Alagöz,
HE KÜLTÜRSPOR B : Zeynep,
Havvanur, Edanur, Sevcan, Göksu, Büþra, Buse, Ýremnur, Hazal.
Buðra, Günay, Ali, Ozan, Eren Çöplü,
Eren Can Kurt, C. Can, Necdet, Aytuð,
Sezgin, Hürol, Sadýk Can, Gürdal..
GOLLER : 3. ve 25. dakikalarda
Enes, 26. dak. Oðuzhan, 28. dak. Emirhan (23 Nisan Ortaokulu).
17
Büþra, Nisanur, Zeynep, Bilge, Melike,
Zehra, Büþra Sakarya, Busenur, Feyzanur, Zeynep Akaydýn.
PERÝYOTLAR : 8-0, 7-0, 2-0, 109.
Bayat Mehmet Akif Ersoy ikinci galibiyetini alarak yarý final biletini almaya baþardý
Bayat Mehmet Akif: 4 - Sungurlu Kaledere YBO: 0
TOKÝ
Þ. Özyol : 2 - Cumhuriyet Ortaokulu:2
SAHA :
1. Nolu Sentetik.
HAKEM : Mahmut Selçok .
TOKÝ ÞEHÝT ÞÜKRÜ ÖZYOL
ORTAOKULU : Özgür, Berkay, Emir-
han, Metehan, Mustafa, Anýl, Berkant,
Ýsmail, Mert, Furkan, Ali, Buðra, Metehan, Aykut, Enes .
CUMHURÝYET ORTAOKULU :
Berat, Rýdvan, Sefa, Batuhan, Ýbrahim,
Doðukan, Emre, Ömer. Engin, Enes,
Tayyip, Celal, Berat, Nuri, Emrah, Onur.
GOLLER : 18. dak. Emirhan, 32.
dak. Ýsmail (TOKÝ Þehit Þükrü Özyol
Ortaokulu), 22. dak. Emre, 23. dak. Batuhan (Sakarya Ortaokulu).
NOT: Penaltý atýþlarý sonunda rakibine 6-4 üstünlük saðlayan TOKÝ Þehit
Þükrü Özyol yarý finale çýkma umudunu
son maça taþýdý.
SAHA : 1. Nolu Sentetik.
HAKEM : Emre Alagöz .
BAYAT MEHMET AKÝF ERSOY ORTAOKULU : Yaþar, Eyüphan,
Mert Fatih, Murat, Mesut, Tunahan, Ali
Ýhsan, Yusuf, Mehmet, Emre, Hasan,
Furkan, Berke .
SUNGURLU KALEDERE YBO :
Salim, Osman, Ýsmail, Umut, Nail, Ýlber,
Soner, Mehmet, Yusuf, Hasan.
GOLLER : 9. dak. Tunahan, 16.
dak. Yusuf, 24. ve 29. dakikalarda Mesut
(Bayat Mehmet Akif Ersoy).
HE Kültürspor B takýmý ilk maçýnda Basketbol Akademi önünde farklý galip geldi
HE Kültürspor A: 55 - Gençlikspor : 43
SALON : Atatürk
HAKEMLER : Ýbrahim
Dursun Uðral .
Coþkun,
HE KÜLTÜRSPOR A : Damla,
Ayça, Amine, Betül, Büþra, Leyla,
Gamze, Ferdanes, Azra, Yeþim.
GENÇLÝKSPOR: Tugçe, Fatma.,
Cansu, Sevgi, Ýpek, Ýrem, Eda, Ezgi,
Hasret.
PERÝYOTLAR : 14-21, 14-12, 173, 14-3
Mimar Sinan, Dr. Sadýk Ahmet önünde penaltýlarda avantaj saðladý umudunu son maça býraktý
Mimar
Sinan: 3 - Dr. Sadýk Ahmet: 3
SAHA :
1. Nolu Sentetik.
HAKEM : Mahmut Selçok .
MÝMAR SÝNAN ORTAOKULU :
Onur, Harun, Dilaver, Ömer, Sezer, Burak, Enes, Fatih, Doðan, Engincan,
Ömer, Alperen.
DR. SADIK AHMET ORTA-
TOKi Þehit Þükrü Özyol penaltýlarda da avantaj saðladý umudunu son maça taþýdý
OKULU : Yasin, Ali, Deniz Çakmak,
Akýn, Ufukhan, Turgay, Deniz Mert,
Mahir, Onat, Mert, Muharrem, Deniz
Caner, Kazým, Doðukan, Gökhan
GOLLER : 2. dak. Enes, 16. dak.
Burak, 38. (penaltýdan) dakikada Fatih
(Mimar Sinan Ortaokulu), 15. dak. Ali,
22. ve 23. dakikalarda Deniz Mert (Dr.
Sadýk Ahmet Ortaokulu).
NOT: Penaltý atýþlarý sonunda rakibine 6-4 üstünlük saðlayan Mimar Sinan
Ortaokulu avantajlý konuma geçti.
HE Kültürspor B takýmý, Gençlikspor önünde ikinci yarýdaki oyunu ile maçý kazandý
Allah’ýn sonsuz rahmet okyanusundan
Mevlana denizine inen hikmet damlalarý 35
Akla göre ateþ yakýcýdýr. Ama nakil, vahiy ateþin
Allah’ýn emri ile hareket ettiðini bildiriyor. Biz de bunu
ve bunun gibi binlerce olayý görüyor ve duyuyoruz. Anlatýlmak istenen iþ budur. Mesnevi þarihi-büyük alim Tahirül Mevlevi böyle olaylarý görüp seyrettiðini anlatýyor.
Hakký Bilal, rahmetullahi aleyh’den dinlemiþtim.
Hocasý Arif Efendiyi (alim zahit, hafýz, müttaki bir kiþi
imiþ) ziyarete gitmiþ. Odasýnýn bir köþesinde bir tabakta
süt var. Kedi gitti yalaktaki sütü içmeye baþladý. O anda
bir fare peyda oldu. O da gitti, ayný tabaktan kedi ile beraber süt içmeye baþladýlar, demiþti. Ýki zýt (su-ateþ gibi)
kedi ve fare aklen bir arada nasýl beraber olur. Ama oluyor. Bu eðitimle belki mümkün olabilir ama, normalde
olmaz. Bunun ötesinde baþka sebep var. Bu benzeri
olaylarda faili hakiki Hz. Allah’týr. Bunu anlatmak istiyoruz. Hz. Ali R.A. buyurur ki, Nahcisi belaða-Hz.
Ali’nin R.A. konuþmalarýný ihtiva eden deðerli bir eser.
Ben bir cilt olduðunu biliyorum. Öðrendiðime göre, 12
cilt imiþ. Hz. Ali dahi bir alimdir. R.SAV. “Ben ilmin
þehriyim. Ali kapýsýdýr. Ýlim þehrine girmek isteyen Ali
kapýsýndan geçmelidir” gibi muazzam bir sözü Hz. Ali
için kullanmýþ ve onun ilmini anlatmak istemiþtir.
“Akýl, dünya iþlerinin hallinde en etkin vasýtadýr.
Akýl atýna binip onu iyi kullanan mutlu olur, deðilse, düþer ve parçalanýr” buyuruyor. Hz. Ali’ye bir gün bir haným geliyor. Çocuðum dama çýkmýþ, damýn ucuna -saçaða- kadar gitmiþ. Onu oradan indirecek bir vasýta bulamadým. Aklýma sen geldin, imdat, diyor. Çocuk su çörtenine tutunmuþ, düþecek ve ölecek. Þahý velayet, velilerin baþý, Haydar-ý Kerrar Allah’ýn Aslaný Hz. Ali olaya
da müdahil oluyor. “Cins cinsin mýknatýsýdýr. Yani cins
cinse karþý cazibelidir. Düþmek üzere olan çocuðun yaþýnda birini bulun, dama çýkarýn. Onu gören çocuk arkadaþýna karþý geri gidecektir.” Çörtendeki düþmek üzere
olan çocuk, damdaki çocuðu görünce, ona doðru yöneliyor ve kurtuluyor.
Hz. Ali R.A.e sormuþlar. Harp sanatýný akýlla yönettin. Akýlla ilim deryasý oldun. Ýbadetlerde akýl ve mantýk
ölçüleri var mýdýr?
Cevaben; Dünya iþleri akýlla yönetilir. Ýbadetleri
Allah ve Resulü belirler. Ýbadetlerin, dini emir ve vahiy-
lerin akli yorumu olabilir ama esas hikmetini Alrayý koyduðun yeri görmüþlerdir. Þeytan dünlah belirler. Örneðin; Akþam namazýnýn farzý üç
yanýn tamamý para olsa, bir rekat namaza derekattýr. Niye dört deðil? Sabahýn farzý ikidir. Niðiþmez, yani razý olmaz. Tek parayý bulduralým
ye üç deðil? R.SAV.e bir sahabi gelip, “Gündüz
da bu namazý terk ettirelim, engelleyelim diye
tarlada olduðumdan öðle ve ikindi namazlarým
sana paranýn yerini hatýrlattý. Allah murat etkazaya kalýyor, onlarý kýlmasam da, akþam nameseydi þeytan yine bulduramazdý” buyurdu.
mazýnýn rekatýna eklesem. 3 deðil de 13 rekat
Ve yine adamýn birisi üstü toprak dam
kýlsam” diyor. R.SAV. “Olmaz” diyor. “Efenolan bir evde yaþýyor. Birkaç kez yataðýnda indim, 3 yerine 13 rekat kýlýyorum, neden olmusan menisine benzer bir sývý görüyor. Hanýmý
yor?” Efendimiz, “Aklýna göre deðil, emredileson derece namuslu birisi. Hanýmý ile istiþare
ne göre yapmalýsýn. Peki sana böyle mi emredilediyor, nedenini bilemiyorlar. Ýmamý Azam’a
di”. “Evet.” “Bana Cebrail bizzat fiilen gösterdi. Fikrettin ÇIPLAK gelip soruyorlar. Ýmamý Azam evinin yapýsý naOna da Allah öðretti. Sallu re eytumüni kema
sýl, dam mý, aðaç mý, taþ mý diyor. Adam üstü
Emekli Din
usalli…Namazý benden gördüðünüz gibi kýlýtopraklý dam deyince; bak bakalým damda yaGörevlisi
nýz” buyurdu.
rasa kuþunun yuvasý var mý, diyor. Bakýyorlar
Hz. Ali; “Ýbadetler akýlla olsaydý, ayaða giki, damda yarasa yuvasý var. Yarasanýn sidiði,
yilen mesin altýna mes edilirdi. Çünkü kirlenen mesin alaynen insan menisine benzer imiþ. Ýmamý Azam bunu
týdýr. Sonra gusül de öyledir. Meni bedenin en temiz
bildiði için olayý çözmüþtür. Bunlar akýlla ve düþünerek
maddesi, idrar da en pis maddesidir. Eðer temizlik akla
olan iþlerdir. Demek ki Müslümanýn en saðlam delili vagöre yapýlsaydý, idrar yapýnca gusül, gusül gerektiðinde
hiy ve ona dayalý akýldýr. Unutmamalýdýr ki, dünya iþlede abdest alýnýrdý. Demek ki, bu iþler akýlla deðil, nakilri ile ilgili konularýn, problemlerin çözümünde en iyi
ledir” demiþtir.
rehber, yol gösterici aklýmýzdýr.
Akýl çok önemlidir. Ama vahyin gerisinde bir
Manevi konularda akýl yetersizdir. Vahye ihtiyaç
Ýmam-ý Azam; Bizim mezhep imamýmýzdýr. Hz. Ali’nin
vardýr. Müslümanýn itikadý budur. Þunu hiçbir zaman
yolunu takip eder. Verdiði hükümlerde, önce Kur’an,
hatýrdan çýkarmamalýdýr ki; Mevlana’nýn ifadesi ile;
sonra saðlam sünnet, hadislere sonra sahabilerin sahih
“Dini konularda (helal-haram-ibadet) hususunda þeytan
görüþlerine yani Ýmama dayanýr. Zayýt hadislere aklýný
zehrini akýl balýna katarak sunar. Aklýn ermediði yerde
tercih ederek fetva vermiþtir. Halk dini konularý sorduknakile-vahye Kur’an’a, Ýslama bakmalýyýz. Dünya selarý gibi, günlük meseleleri sorunlarýnýn çözümünü de
bepler dünyasýdýr. Her iþ sebep-sonuç esasýna dayanýr
Hz. Ýmama sorarlarmýþ. Bir gün yaþlý birisi, Ýmamý Azaama sebepleri yaratan da Allah’týr. Buna ‘müsebbibül
ma (büyük önder) bir problemini getiriyor. “Ya imam,
esbab’ sebeplerin sebebi, Allah’ýn mucizesi-keramet…
ben evimin bir köþesine biriktirdiðim paramý saklamýþBunlarýn ötesinde ulu Allah bazen sebepleri ortadan kaltým. Bir türlü bulamýyorum. Çare…” demiþ, Hz. Ýmam
dýrarak ol dediðini direkt yaratýr. Örnek; Bir çocuðun
adamýn güvenine bakýyor ve düþünüyor, diyor ki; “Bu
dünyaya gelmesi için iki bedenin suyuna ihtiyaç vardýr.
gece yatsý namazýndan sonra yatma ve hiç ara vermeden
Ama Hz. Ýsa babasýz yaratýlmýþ, su da (meni) söz konusadece abdeste çýk. Sabah namazýna kadar... Namaz kýl,
su olmamýþtýr. Genelde bir saatlik bebek konuþamaz
hiç ara verme. Sabah namazýný kýlýnca bana gel, haber
ama Hz. Ýsa, “Benim anam afivdir, temizdir. Ben bir
ver” diyor ve öyle yapýyor. Sabaha yakýn namazda, papeygamberim” diye konuþmuþ, yani Allah sebepleri orrayý koyduðu yeri hatýrlýyor. Sabah kaçarak Hz. Ýmama
tadan kaldýrarak konuþturmuþtur. Ýþte bu gibi olaylarda
geliyor ve “Nereden bildin benim namazda paranýn yeaklýn sýnýrý son bulur ve beþikte Ýsa’ya “Ben Allah’ýn kurini hatýrlayacaðýmý?” ifadesini kullanýyor.
luyum. Gale inni abdullah” dedirtir. (Meryem 30. Ayet)
Ýmamý Azam adama, “Cinler ve þeytanlar senin paBu konuda dini ve din dýþý birçok olaylar vuku bul-
maktadýr. Bunlarýn hepsi Allah’ýn emri ve yüce kudreti
ile olmaktadýr. Son bir olay anlatarak konuyu daha da
açýk hale getirelim. Yaratmak, yoktan var etmek, Allah’a
mahsustur. Yok etmek de, Allah’a mahsustur. Bu akýl ermez olaylarýn sebep ve hikmetlerini de bilen Allah’týr.
Dünya yaratýlalýdan beri, sebeplerini bilemediðimiz
olaylar asýrlar boyu insanlarýn zihnini hep meþgul etmiþtir. Aklýnýn ermediði iþlerle meþgul olanlar, sapýtmýþ. Allah’a teslim olanlar kurtulmuþtur. R.SAV.e birisi kaderden sormuþ, Efendimiz “Kader bir okyanustur. Ne kadar
usta yüzücü olursan ol, sakýn girme, boðulursunuz. Kaderini bilmen bilmemenden daha hayýrlýdýr. Herkes kaderini okuyabilseydi, hayat olmazdý” buyurmuþtur.
Hz. Musa A.S. Ulu Allah’a bir meselenin sebep ve
hikmetini soruyor. (Mesnevi 13 cilt sh.775) Dedi ki;
“Yarabbi halký yaratýyor, sonra zamaný gelince yok ediyor. Sonra yenilerini yaratýyorsun. Sebep ve hikmet nedir.” Ulu Allah, “Ya Musa, bunun sebep ve hikmetini biliyorsun, ama bizim sýrlarýmýzý öðrenmek istiyorsun.”
(Sureyi kehifde Hýzýr ile Hz. Musa’nýn serüvenlerini
okusun.)
“Ya Musa, sualinin cevabýný öðrenmek için topraða
tohum ek, sebebini öðrenirsin” buyuruyor. Hz. Musa
çiftçinin yaptýðý gibi yaptý. Ekti, yetiþtirdi ve biçti. Sapý
samaný denesinden ayýrdý. Ambarýna koydu. Kendisine
vahiy geldi. “Ya Musa, ektin, biçtin, yerine koydun. Bunu yapmaya da devam ediyorsun. Neden bunu devamlý
yapýyorsun? Neden samaný daneden ayýrýyorsun?”
“Yarabbi, yaþamak için bunu devamlý yapmak gerek. Samaný samanlýða, deneyi ambara koymak gerek”
dedi. “Ýþte ya Musa, sen insan olarak kârý, zarardan ayýrýyor, iyiyi kötüyü seçiyor herþey nereye layýksa oraya
koyuyorsun.. Ben de senin buðdayý samandan ayýrdýðýn
gibi kullarýmýn imam-kafir günah-sevap, iyi-kötü olanlarýný ayýrmak, iyiyi cennete, kötüyü cehenneme koymak için itaat edeni ödüllendiriyor, isyan edeni de cezasýz býrakmýyorum” buyurmuþtur.
Dünyanýn ahvali budur. Takdir Allah’a aittir. Gayret, çalýþma, rýzaya erme, cennete girme kullara aittir.
Aklýmýzý hayra kullanýp, mutlu olmanýn tadýný çýkarmalý, en büyük nimet olan aklýn kýymetini bilmeliyiz.
(Sürecek)
18 CUMARTESÝ 8 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Çorumspor bugün Tosya
Belediyespor önünde
‘Bu takým
ligde kalacak’
Çorum Belediyespor 21. hafta maçýnda bugün
saat 13.30’da 1 nolu sentetik çim sahada Tosya
Belediyespor ile karþýlaþacak. Kýrmýzý Siyahlý
takýmda hafta içinde göreve baþlayan yeni teknik
adam Cemil Kaya yönetiminde ilk maçýna
çýkacak olan Çorumspor tüm hesaplarý galibiyet
üzerine yapýyor.
B
ölgesel Amatör Lig
6. grupta düþme hattýndan kurtulmak isteyen
Çorumspor 21. hafta
maçýnda bugün evinde
Tosya Belediyespor ile
karþýlaþacak. Ligde bugüne kadar evinde oynadýðý maçlarda üç puan
sevinci yaþayamayan
Çorumspor bugün saat
Ýskilip, Aksaray’da puan arayacak
Ý
skilip Belediyespor ligin 21. hafta maçýnda yarýn Aksaray Belediyespor deplasmanýnda puan arayacak. Ligin son haftalarý yaklaþtýkça ligde kalma için Çorumspor ile nefes bir yarýþ içindeki Ýskilip Belediyespor yarýn
Aksaray Belediyespor deplasmanýnda oynayacaðý maçta puan mücadelesi verecek.
Geçtiðimiz hafta Nevþehir Gençlikspor deplasmanýnda kaybedilen puanlarýn ardýndan bu haftada deplasmana çýkacak olan Ýskilip Belediyespor’da yine en büyük sorun maddi kriz. Futbolcularýn ekonomik sýkýntý
nedeniyle moralsiz olmasýna karþýn hafta boyunca çalýþmalarýný sürdürdüler.
Aksaray Belediyespor ise grubun rahat takýmlarýndan ve son haftalarda çýkýþ içerisinde. Yarýn saat
13.30’da baþlayacak maçta Ýskilip Belediyespor’da sakat Emre ile kýrmýzý kart cezalýsý Muhammed forma giyemeyecek.
Aksaray-Ýskilip maçýný
Hüseyin Kurt yönetecek
B
Hüseyin Kurt
ölgesel Amatör Lig 6.
gruptaki temsilcilerimizden Ýskilip Belediyespor’un yarýn deplasmanda
oynayacaðý Aksaray Belediyespor maçýný Çanakkale bölgesi hakemlerinden
Hüseyin Kurt yönetecek.
MHK’den yapýlan
açýklamaya göre maçýn
yardýmcý hakemleride ayný ilden Emre Yýlmaz ve
Ünal Ürkmez. Maçýn dördüncü hakemi ise Oðuz
Lütfi Ardahan.
Aksaray Belediyespor ile Ýskilip Belediyespor yarýn saat
13.30’da Aksaray Atatürk Stadý’nda karþýlaþacak. Mavi
beyazlýlar rakibi önünde alacaðý puan yada puanlarla ligde
kalma yolunda avantaj yakalamak amacýnda.
‘Çok zor þartlarda puan arayacaðýz’
Ý
skilip Belediyespor
Teknik Direktörü Nihat
Armutçu, çok büyük sýkýntýlar yaþadýklarýný buna raðmen ayakta kalarak
mücadelelerine devam
ettiklerini ve Aksaray
Çanakkale Þehitleri
Masa Tenisi turnuvasý
Ç
anakkala Þehitleri Anma Masa Tenisi turnuvasý düzenlendi. Masa Tenisi Ýl Temsilcisi Cemalettin Hoþgör’ün verdiði bilgiye göre bugün yapýlacak olan turnuvada yýldýzlar ve vetaranlar kategorilerinde müsabakalar yapýlacak.
Bugün saat 10.00’da Atatürk Spor Salonu’nda baþlayacak olan turnuvada yýldýzlar kategorisinde 1999 ve daha küçük doðumlular kýz erkek kategorilerinde mücadele edecek.
Veteranlar turnuvasýnda ise A ve B olmak
üzere iki ayrý kategoride yapýlacaðýný belirten Ýl
Temsilcisi Cemalettin Hoþgör erkeklerde yaþ kategorisine göre iki grup halinde yapýlacak olan turnuvada bayanlarda ise yaþ sýnýrý olmadan tek kategoride müsabakalar yapýlacaðýný söyledi.
Hoþgör, bugün yapýlacak yarýþmalarda lisans
zorunluluðu olmadýðýný belirterek masa tenisi sever tüm Çorumlularý turnuvaya davet etti.
erkez Hakem Kurulu 3. Lig 2.
grupta haftanýn en zorlu
maçýnda Erzurum Büyükþehir Belediyespor
ile Manavgat Evrense-
Özcan Genel
Gökhan Yumlu
Nihat Armutçu
neceðimize inanýyorum.
Tüm planlarýmýz puan
üzerine ve bunuda baþardýðýmýz takdirde bizi sevenleri mutlu edeceðimizi biliyoruz’ dedi.
Basar ve Selçok’a KarasuEskiþehir Saðlýk maçýnda
Genel ve Yumlu’ya
Erzurum’da görev
M
maçýnada puan için gideceklerini söyledi.
Hafta içinde futbolcularýn alacaklarý konusunda büyük sýkýntýlar
yaþadýklarýný belirten Armutçu bunlarý aþmak için
yoðun çaba içinde olduklarýný diðer yandan da takýmý fiziksel olarak maça
hazýrlamaya çalýþtýklarýný
söyledi. Rakibin ikinci
yarýda yükselen bir form
grafiði olduðunu belirten
Armutçu ‘Oldukça zor
bir maç olacaðýný biliyoruz. Futbolcu arkadaþlar
tüm olumsuzluklara raðmen yüreklerini ortaya
koyarak mücadele edeceklerdir.
Geçtiðimiz hafta
yaþadýðýmýz þanssýzlýklarý bu maçta yaþamadýðýmýz takdirde puanla dö-
Cemalettin Hoþgör
kispor takýmlarý arasýndaki karþýlaþmanýn iki
yardýmcý hakemini Çorum’dan atadý.
Grupta þampiyonluk mücadelesi veren iki
takým Erzurum B. Þehir
ile Manavga Evrensekispor arasýndaki maçý
Ordu bölgesi hakemlerinden Murat Kaya yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Çorum’dan Özcan Genel ve Gökhan
Yumlu yapacak. Maçýn
dördüncü hakemi ise
Ordu’dan Ufuk Tombul.
Maçýn gözlemcisi ise
Muhammet Fatih Atalay.
Ç
orum Bölgesel Yardýmcý hakemleri Yüksel Basar
ve Mahmut Selçok’a Karasu-Eskiþehir Saðlýkspor
maçýnda görev. Futbol Federasyonu Merkez Hakem
Komitesi’nden yapýlan açýklamaya göre BAL 9. grupta
yarýn Kocaali Ýlçe sahasýnda Karasuspor ile Eskiþehir
Sðlýkspor takýmlarý arasýnda oynanacak maçý Ordu bölgesi hakemlerinden Tolga Akköse yönetecek. Yardýmcýlýklarýný ise Çorum’dan Yüksel Basar ve Mahmut Selçok yapacak. Maçýn dördüncü hakemi de Ordu’dan Or-
Yüksel Basar
Mahmut Selçok
13.30’da 1 nolu sentetik
çim sahada oynanacak
maçta Tosya Belediyespor’u yenerek buna son
vermek istiyor.
Geçtiðimiz hafta
evinde Aksaray Belediyespor’a 4-1 maðlup
olan ve hafta içinde ikinci yarýda takým çalýþtýran
Hasan Atalay ile yollarýný ayýran Çorumspor’da
göreve eski kaptanlardan Cemil Kaya getirilmiþti. Takýmý ile ilk maçýna çýkacak olan Kaya
yönetimindeki Çorumspor evinde oynayacaðý
maçý kazanarak sýralamada rakibinin üzerine
çýkmak amacýnda.
Tosya Belediyespor ise grubun rahat takýmlarýndan. Ayný ilin
takýmý olan Kastamonuspor ile arasýndaki puan farkýný açarak ligde
kalmayý garantileyen
Tosya takýmý ligi üst sýralarda
tamamlamak
amacýnda. Çorumspor
açýsýndan büyük önem
taþýyan maçta Tosya Belediyespor önünde alacaðý üç puanla rakibi Ýskilip Belediyespor’un
önüne geçmek amacýnda.
Ç
orumspor’da hafta içinde göreve baþlayan Cemil Kaya, takýmý tanýdýðýný
bu futbolcularýn ligde kalacaðýna inandýðýný söyledi. Kaya takýmla bir antrenman
yaptýðýný ancak bu çalýþmada futbolcularýn
gösterdiði performansýn kendisini son derece umutlandýrdýðýný belirterek ‘Futbolculuk inançla ve hýrsla olur. Ben futbolcularýmdan tekmeye kafa uzatmalarýný istiyorum.
Yaptýðýmýz çift kalede futbolcularýmda bunu gördüm ve buda benim umudumu
tabiki artýrýyor. Çift kalede gördüðümün
takýmýn bu noktaya nasýl geldiðini anlamaya çalýþýyorum. Kýsa sürede fiziksel olarak
yapacaðýmýz fazla bir þey yok ancak psikolojik olarak futbolcularýmýzý en üst seviyeye getirmek için mücadele vereceðiz. Sahada mücadele ettikleri takdirde toplayacaðýmýz
puanlarla bulunduðumuz
orumspor’un bugün
yerden kurtulacaðýmýza inasahasýnda oynayacaðý
nýyorum.
Tosya Belediyespor maÇorumspor kesinlikle
çýný Rize bölgesi hakembulunduðu bu yerleri haketlerinden Hasan Hacý Salimiyor. Sezon sonunda bunu
hoðlu yönetecek.
ispatlayacaðýmýza inanýyoFutbol Federasyoruz. Ýnþallah sezon snunda
nu Merkez Hakem KuruÇorumspor ligde kalacak ve
lundan yapýlan açýklamayaþamaya devam edecektir.
ya göre HacýsalihoðTabiki bugün sahamýzda
lu’nun yardýmcýlýklarýnýoynayacaðýmýz maçta her
da ayný ilden Fevzi Uzun
zaman takýmlarýnýn yanýnda
ve Kadir Uzun yapacak.
olan taraftarlarýmýzýda yine
Maçýn dördüncü hakemi
tribünde görmek ve takýmlarýna destek vermelerini isise Gökhan Mamuþ.
Çorumspor-Tosya maçýnýn
hakemi Rize’den
Ç
Hasan Hacýsalihoðlu
Halk Saðlýðý’ndan
Eðer’e Pedometre
Ç
orum Halk Saðlýðý Müdürlüðü ‘Saðlýklý Yaþam ve
Hareket Yýlý’ etkinlikleri kapsamýnda Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim Eðer’e pedometre
(Adýmsayar) hediye edildi.
Halk Saðlýðý Müdür vekili Dr. Hüseyin Engin Deðirmenci ve Müdür Yardýmcýsý Uzm. Dr. Özlem Terzi,
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü HaþimEðer’i makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette konuþan Halk Saðlýðý
Müdür vekili Engin Deðirmenci obeziteyle mücadelenin en önemli safhasýnda düzenli fiziksel aktivite olduðunu ve bu konuda en büyük desteði Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü’nden alacaklarýný söyledi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer’de merkez ve ilçelerde yapýlan sportif müsabakalar ve turnuvalarda çocuklarýn ve gençlerin fiziksel aktiviteye yönlendirildiðini bunun artarak devam edeceðini
söyledi. Ziyaret sonunda Haþim Eðer’e pedometre
(adým sayar) hediye edildi.
Gençler Yüzme’de mücadele
edecek okullar belli oldu
11-13 Mart tarihlerinde Çorum Olimpik Yüzme
Havuzu’nda yapýlacak olan grup birinciliðinde dokuz kýz
on üç erkek takýmý mücadele edecek. Çorum’u kýzlarda
Anadolu Öðretmen Lisesi temsil edecek.
Ç
orum ilk kez Okullar
grup birinciliði müsabakalarýa ev sahipliði yapacak. 11-13 Mart tarihlerinde Çorum Olimpik
Yüzme Havuzu’nda yapýlacak olan Gençler grup
birinciliðinde dokuz kýz
13 erkek okul takýmý mücadele edecek.
Çorum’u Anadolu
Öðretmen Lisesi kýz takýmýnýn temsil edeceði grup
birinciliðinde Ankara Özel
Evrensel Koleji, Bursa
Ahmet Erdem Anadolu
Lisesi, Eskiþehir Kýlýçoðlu
Anadolu Liisesi, Ýstanbul
Özel Enka Lisesi, Ýstanbul
Fenerbahçe Kulübü Anadolu Lisesi, Kýrýkkale Fen
Lisesi, Malatya Kernek
Anadolu Lisesi, Trabzon
Fatih Sultan Mehmet Anadolu Lisesi okullarý mücadele edecek.
Genç erkeklerde ise
Adana Çukurova Özel
Baþkent Okullarý, Ankara
Özel Evrensel Koleji,
Çankýrý Süleyman Demirel Fen Lisesi, Eskiþehir
Özel Atayurt Koleji, Ýstanbul Özel Enka Lisesi, Ýstanbul Fenerbahçe Anadolu Lisesi, Kastamonu
Mustafa Kaya Anadolu
Lisesi, Kýrýkkale Merkez
Endüstri Meslek Lisesi,
Kocaeli Özel Doðan Koleji, Kocaeli Ýzmit Gazi
Anadolu Lisesi, Samsun
Atakum Uður Akademik
Anadolu Lisesi, Samsun
Anadolu Lisesi ve Trabzon Fatih Sultan Mehmet
Lisesi okullarý yer alacaklar.
Üç gün sürecek grup
birinciliðinin teknik toplantýsý 10 Mart pazartesi
günü saat 17.00’de Anitta
Çorum Beden Eðitimi
Öðretmenleri Dernekleþti
Ç
orum Beden Eðitimi Öðretmenleri Derneði
kulübü resmen kuruldu.
Geçtiðimiz ay içinde
bir araya gelen Beden
Eðitimi Öðretmenleri
belirledikleri geçici
yönetim kurulu kuruluþ iþlemlerini tamamladý.
Çorum Beden Eðitimi Öðretmenleri Spor Kulübü ve Derneði’nde Geçici Yönetim
Kurulu Baki Aygün’ün baþkanlýðýnda oluþtu. Üye olarakta Turgut Yýldýrým, Altan Çoban, Mehmet Ali Kurt,
Ýrfan Kýlýçarslan, Ahmet Koltaþ ve Zafer Kýroðlu’ndan
oluþtu.
Geçici Baþkan Baki Aygün derneðe üye kayýtlarýnýn baþladýðýný ve en kýsa sürede yönetim kurulunu belirlemek için ilk genel kurulu yapacaklarýný tüm Beden
Eðitimi Öðretmenlerini üye olmaya davet etti.
Ertem’e bir maç ceza
Ç
orumspor eski teknik direktörlerinden halen Manavgat Evrensekispor’u çalýþtýran Ahmet Kazým
Ahmet Kazým Ertem
Ertem’e bir maç soyunma odasý ve
ve yedek kulübesine girme yasaðý
verildi.
Darýca Gençlerbirliði maçýnda
müsabaka hakemine yönelik hareketleri nedeniyle bir maç ceza alan
Ahmet Kazým Ertem’e ayrýca 1500
lira para cezasý verildi.
Kurul ayrýca Çorum Belediyespor’u 4-0 yendiði maçta Elibol Sandýklýspor taraftarlarýnýn neden olduðu çirkin ve kötü tezahüratýn bu sezon ikinci kez gerçekleþmesinden
dolayý 10.500 lira ceza verdi. Kurul
ayný suçtan dolayý Ünyespor ve Sakaryaspor’a da 10.500 lira Çýksalýnspor’a ise 5.250 lira pera cezasý
CUMARTESÝ 8 MART 2014
www.corumhakimiyet.net
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum il, Ýskilip ilçe, 64
ada no, 17 parsel no,
Bahabey Mahallesi’nde
1.256.00 m2 yüzölçüme
sahip bahçe vasfýnda
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 5.024.00
Yer: Ýskilip Sulh Hukuk
Mahkemesi (Satýþ
Memurluðu’nun þerhi)
Saat: 10.00-10.10
***
Çorum Emniyet Müdürlüðü
Ýl Emniyet Müdürlüðü
hizmet otolarýnýn 2014 yýlý
Zorunlu Mali Trafik
Sigortalarýnýn yaptýrýlmasý
iþi.
Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü
3. kat Lojistik Þube
Müdürlüðü Satýnalma Büro
Amirliði
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesinde 22858635852
nolu vergi mükellefiyim. Kullanmakta olduðum Beko 100 TR MFAK 90500551 marka
model ve sicil nolu ödeme kaydedici cihazýma
ait ruhsatý kaybettim.
Hükümsüzdür.
Ýçerisinde süt hayvaný bulunan halen
faal durumda olan Devren Satýlýk
veya Kiralýk Büyükbaþ Hayvan Çiftliði
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere mobilya
imalat iþinden anlayan usta ve kalfa
elemanlar alýnacaktýr.
Okan Mobilya
Adres: K.S.Sitesi 9. Cad. No: 20
Tel: 0 532 564 56 28
Büyükbaþ hayvan çiftliðinde
çalýþacak Bakýcý Aile Alýnacaktýr.
Maaþ+Sigorta+Kalacak Ev
Mür. Tel: 0 544 505 02 78
Eleman Aranýyor SATILIK
DÜKKAN
Depomuzda görevlendirilmek üzere
askerliðini yapmýþ ve ehliyeti olan depocu
alýnacaktýr.
Ýrtibat Tel: 212 63 62
Adres: Osmancýk Cad. No: 21
(Ulucami Karþýsý)
Karakuþ Kuruyemiþ
(Hüseyin Karakuþ)
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
PAPSÝ PÝZZA
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
BAKICI AÝLE
ARANIYOR
(Ç.HAK:566)
YÝTÝK
(Ç.HAK:542)
Çorum Emniyet
Müdürlüðünden almýþ
olduðum B sýnýfý sürücü
belgemi kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:565)
0 542 339 19 20
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
ACÝL
BAKICI AÝLE
Eleman Aranýyor ARANIYOR
Emrah YARIMCA
PLAYCÝTY
Bahçelievler Mah. 2.
Sok. No: 2/A ÇORUM
Osman BÝCÝL
Ýsmail oðlu 01.01.1983
Çorum Doðumlu
Merkez Paþaköy’de çiftlikte çalýþtýrýlmak
üzere büyükbaþ hayvanlara bakacak bakýcý
aile aranýyor.
Sigorta+Maaþ+Kalacak Yer
Mür. Tel: 0 535 304 00 55
0 535 369 59 62-0 538 833 88 95
Küçük Sanayi Sitesi 31. Sok.
No: 6’da 461 m2 dükkan satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 241 83 63
Lise mezunu, tercihen 30-40 yaþlarý
arasýnda bayan büro elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
BAYAN ELEMAN
ARANIYOR
Logo kullanabilen, ön
muhasebeden anlayan bayan
eleman alýnacaktýr.
Müracaat Tel: 0 532 498 76 48
Çaðdaþ Ýnþaat
Adres: Osmancýk Cad. No: 14/2 (Ulucami
Karþýsý)
Tel: 0 537 864 24 45
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:561)
KÝRALIK veya
SATILIK DÜKKAN
Ýnþaat sektöründe tecrübeli bay satýþ ve
pazarlama elemaný alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Karaalemdar A.Þ.
Adres: Gülabibey Mah. 2. Harmanlar Sok.
No: 3
(Eski Ýtfaiye civarý)
DEVREN SATILIK
BÝLGÝSAYAR KURSU
14 ADET KURS ONAYI ALINMIÞ SERTÝFÝKA KURS PROGRAMI
22 ADET BÝLGÝSAYAR
1 ADET AKILLI TAHTA
1 ADET PROJEKSÝYON
1 ADET BÜYÜK FOTOKOPÝ MAKÝNASI
2 ADET LAZER YAZICI
1 ADET BÜYÜK LAZER YAZICI
1 ADET KATI YAKIT KAT KALORÝFERÝ
BÜRO MASA VE KOLTUKLARI
BULUNAN BÝLGÝSAYAR KURSU DEVAM EDEN KURSÝYERLERÝ
ÝLE BÝRLÝKTE UYGUN FÝYATA DEVREDÝLECEKTÝR.
ÝNTERNET CAFE OLMAYA UYGUNDUR.
(Ç.HAK:474)
ÝRTÝBAT TEL: 0 532 693 62 44
Eleman Aranýyor
Küçük Sanayi Sitesi 45. Sk. No: 2
Haytek Makina
234 88 89-0 549 232 48 60
ÝNÞAAT
MÜHENDÝSÝ
ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere Ýnþaat
Mühendisi aranýyor.
Mür. Tel:
0 545 595 92 95-0 541 227 40 97
Akþemseddin Caddesi’nde bulunan
500 m2 dükkan kiralýk veya satýlýktýr.
(Yurt Yapý karþýsý)
Tel: 0 544 858 12 64
ELEMAN
ARANIYOR
Firmamýz bünyesinde sürekli
çalýþtýrýlmak üzere 30 yaþýný
aþmamýþ kaynakçý eleman aranýyor.
Mür. Tel:
0 535 866 21 69
KÝRALIK ARAÇ
ARANIYOR
Þirketimizin Çorum Þubesinde kiralýk
çalýþtýrýlmak üzere K1 veya K1* Belgeli 2009
model ve üzeri Panelvan tipi araç
aranmaktadýr.
Müracaatlarýn 0362 435 79 90 numaralý
telefona yapýlmasý rica olunur.
Firmamýz bünyesinde çalýþtýrýlmak üzere CNC
Dik Ýþlem Operatörü (fonuc kontrol ünitesine)
hakim konusunda tecrübeli Operatör alýnacaktýr.
Ayrýca kaynak konusunda deneyimi olan (Teknik
Resim’e göre) çalýþabilecek kaynakçý alýnacaktýr.
Dolgun ücret+SSK+Servis
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
SATILIK DÜKKAN
Yeni Adliye arkasýnda 100 m2,
20 metre yola cepheli, içinde
kiracýsý bulunan dükkan
satýlýktýr.
Not: Takas olunur.
Mür. Tel: 0 532 465 66 76
(Ç.HAK:569)
Bayan Eleman
Aranýyor
(Ç.HAK:477)
Kale Mahallesi Hamit
Duran Caddesi No: 6
adresinde bulunan 3 katlý
binanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
250.000.00
Yer: Çorum Adliye Sarayý
Saat: 14.30-14.40
***
Devren Satýlýk veya Kiralýk
Büyükbaþ Hayvan Çiftliði
Mür. Tel:
Daðýtým
Elemaný
Aranýyor
4 NÝSAN
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
Tel: 234 88 89 - Cep: 0 549 232 48 60
(Ç.HAK:435)
Çorum Emniyet Müdürlüðü
Binevler Polis Lojmaný B
ve C Blok muhtelif onarýmý
yapým iþi.
Yer: Ýl Emniyet Müdürlüðü
Hizmet Binasý
Saat: 14.00
***
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Oðuzlar ilçesi,
Karadonlu Mah. Karadonlu
mevkii, 407 ada, 34
parsel’de 3 katlý betonarme
karkas olarak inþa edilmiþ
binanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
136.000,00
Yer: Ýskilip Belediyesi
Kesici takým, elmas uç satýþý yapan
firmamýza aþaðýda belirtilen özellikler dikkate
alýnarak Satýþ Personeli alýnacaktýr.
* Üniversite mezunu Makine Mühendisi ,
makine Teknik Öðretmen veya makina
Teknikeri düzeyinde arkadaþlar alýnacaktýr
* Çorum bölgesinde ikamet eden Ýnsan
iliþkilerinde baþarýlý, prezantabl
* Aktif araç kullanabilen,
* Ms office programlarýna hakim ,
* Teknolojiyi seven, kendini geliþtirebilen,
takým çalýþmasýna yatkýn,
* Min.1-3 yýl talaþlý imalat deneyimi olan,
* Cnc torna ve cnc iþleme merkezinde
müþteriyi yönlendirebilecek,
* Askerlik hizmetini tamamlamýþ olmalarý
gerekmektedir.
Ýlgilenen arkadaþlarýn þahsen müracaat
etmeleri gerekmektedir.
(Ç.HAK:503)
17 MART
Çorum Özel Ýdaresi Plan
Proje Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Madeni yað alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 14.00
***
Çorum il, merkez ilçe, Sapa
köyü Killik mevkiinde
muhtelif yer ve fiyatlarla
satýlmasýna karar verilen 16
adet taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 09.30-12.02
Takým arkadaþlarý arýyoruz
(Ç.HAK:383)
Bina tadilat yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 10.00
***
Çorum Ýlinde Yapýlacak
TSE Araç Kontrol Merkezi
Binasý Ýnþaatý ile Altyapý ve
Çevre Düzenlemesi Ýþi
yapým iþi.
31 MART
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Çorum Merkez Gülabibey
Mah. ada 2926, parsel 1’de
kayýtlý arsanýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
420.000,00
Yer: Çorum Adalet Sarayý
Ýhale Salonu
Saat: 10.30-10.40
***
16 MAYIS
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
SATILIK
DÜKKAN
Üç katlý toplam 210 m2 merkezde
bulunan iþyerimiz sahibinden satýlýktýr.
Adres: Yeniyol Mah. Eski Saray Sokak
3/D ÇORUM
Tel: 0 532 635 23 13
ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
(Ç.HAK:550)
Çorum Belediye Baþkanlýðý
T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
(TOKÝ)
Çorum L Tipi Kapalý ve
Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Tavuk eti alýmý iþi.
Yer: Çorum L Tipi Kapalý
ve Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu
Toplantý Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum il, merkez ilçe, 2884
ada no, 13 parsel no, 3010
sayfa, 31 ciltte Çoraklýk
Mahalle/Mevkii, 1 baðýmsýz
bölümün satýþý iþi.
Muhammen bedel:
65.000,00
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
Döþeme Ustalarý, Kaynakçý ile
çay ve temizlik iþlerine bakacak
emekli bay eleman alýnacaktýr.
Zevk Oto Dizayn
Küçük Sanayi Sitesi 6. Cad. No: 9
Tel: 234 92 08
DEVREN ELEMAN ARANIYOR
SATILIK
YAÐLAMA
YIKAMA
Baþar Nakliyat Ambarýnda çalýþtýrýlmak
üzere þoför ve daðýtým elemaný
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
0 545 443 08 75
(Ç.HAK:551)
Hava fotoðrafý hizmet alýmý
iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 14.00
***
Ýl Emniyet Müdürlüðü Özel
Harekat Þube Müdürlüðü
ile Çevik Kuvvet
personeline iaþe ve
kumanya alýmý iþi.
Yer: Çepni Mahallesi Ýnönü
Caddesi No: 28 Çorum
Saat: 11.00
***
Çorum il, merkez ilçe,
Tepecik Mahallesinde 721
ada, 5 parselde 425,70 m2
yüzölçümlü arsa üzerindeki
bahçeli iki katlý kavgir ev
vasfýnda taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
130.000,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Çorum merkez Çomar
Mahallesi Çomar mevkiinde
bulunan tarla vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
555.520.00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 10.00-10.10
***
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
5 MAYIS
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:515)
14 MART
Çorum Belediye Baþkanlýðý
24 MART
Çorum Emniyet Müdürlüðü
(Ç.HAK:555)
Çorum ile merkez ilçe, Ýlice
Mahallesi, Yukarý Ýlice
mevkii, 95 ada, 8 parsel
nolu meyveli bað
niteliðinde 4.286,00 m2
yüzölçümlü taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
236.952,00
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.30-10.40
***
Çorum ili, merkez ilçe,
Gülabibey Mahallesi, 2945
ada, 81 parselde 368,31 m2
yüzölçümlü arsa vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
50.090,16
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
(Ç.HAK:530)
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
(Ç.HAK:560)
Çorum ili, Uðurludað ilçesi,
Yüzgeç Mahallesi, Baþkýþla
mevkii, 237 ada, 8 parsel
nolu taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
152.096,03
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.10-14.20
***
27 MART
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
10 NÝSAN
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum ili, Ýskilip ilçesi, 13
ada no, 3 parsel nolu, Yeni
ve Alibey
Mahalle/Mevkiinde bulunan
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
67.216,00
Yer: Ýskilip Belediyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.20-10.30
***
(Ç.HAK:537)
Renkli karo kauçuk
kaplama yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat Ýhale
Odasý
Saat: 14.00
***
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
19 UF 918 plakalý, 2012
model Ford marka, beyaz
renkli aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 40.000
Yer: Kargý Hükümet Konaðý
önü
Saat: 10.00-10.10
***
19 LN 217 plakalý, 2001
model, BMC marka
kamyonun satýþý iþi.
Muhammen bedel: 35.000
Yer: Çepni Mah. Ýskilip
Cad. No: 75 Kültür
Otoparký
Saat: 14.00-14.10
***
22 NÝSAN
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
(Ç.HAK:518)
21 MART
Çorum Belediye Baþkanlýðý
26 MART
T.C. Kargý Ýcra Dairesi
8 NÝSAN
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
Müzayede Salonu
Saatg: 13.50-14.00
***
(Ç.HAK:564)
Çorum il, merkez ilçe, 2366
Ada no, 316 Parsel no,
Ulukavak Mah.
Mahalle/Mevkii, 3. katta
dairenin satýþý iþi.
Muhammen bedel: 100.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
Çorum il, merkez ilçe,
Ulukavak Mahallesinde
3231 ada, 5 parselde 714,43
m2 yüzölçümlü arsa
vasfýndaki taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
285.772,00
Yer: Adalet Sarayý Mezat
Salonu
Saat: 11.00-11.10
***
Oðuzlar Erenler köyüne
içme suyu tesisi yapým iþi.
Yer: Mimar Sinan Mah.
Ýnönü Cad. No: 167 Çorum
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:554)
13 MART
T.C. Çorum 4. Ýcra Dairesi
20 MART
T.C. Çorum 2. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
25 MART
Çorum Ýl Özel ÝdaresiSu ve
Kanal Hizmetleri
Müdürlüðü
Çorum Bayat ilçesi 56 ada,
100 parsel, üzerinde 82 m2
kargir kümes ve 75 m2 tek
katlý kargir ev bulunan
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 5.186,00
Yer: Bayat Hükümet
Konaðý
Saat: 12.00-12.10
***
(Ç.HAK:463)
19 EY 568 plakalý, 1992
model Renault marka, L
423 tipli, bordo renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 6.500
Yer: Mimar Sinan Mah.
Galericiler Sitesi 8. Sokak
No: 10 Çorum
Saat: 15.00-15.10
***
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Bahabey Mahallesi 574 ada,
253 parsel nolu taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
37.456,10
Yer: Ýskilip Sulh Hukuk
Mahkemesi (Satýþ
Memurluðu)
Saat: 10.00-10.10
***
T.C. Bayat Ýcra Dairesi
(Ç.HAK:426)
12 MART
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
18 MART
T.C. Ýskilip (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Yer: T.C. Baþbakanlýk Toplu
Konut Ýdaresi Baþkanlýðý
Bilkent Plaza Bl
Blok Bilkent
Çankaya/Ankara
Saat: 14:00
***
(Ç.HAK:545)
19 DK 263 plakalý, 2004
model, Ford marka, Transit
tipli, beyaz renkli dizel
kamyonetin satýþý iþi.
Muhammen bedel: 16.000
Yer: Çorum Adliyesi Mezat
Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
Saat: 10.00
***
(Ç.HAK:562)
11 MART
T.C. Çorum 2. Ýcra Dairesi
19
Adres: Hýdýrlýk Cad. No: 66
(Tarým Ýl Müd. Loj. Karþýsý
Duranlar AVM yaný)
CUMARTESÝ 8 MART 2014
Yeni bir çýkýþ yine Ünye ile baþlasýn
Çorum Belediyespor kötü gidiþe son vermek ve Ünyespor maçýyla ilk yarýdaki gibi bir çýkýþ yakalamak
amacýnda. Yarýn saat 13.30’da Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda baþlayacak maçta Belediyespor’da
sakat Buðra, Akif, Mehmet ve Emre forma giyemeyecek.
L
igin ikinci yarýsýnda
büyük bir düþüþ gösteren ve zirveden uzaklaþan Çorum Belediyespor
ligin ilk yarýsýnda Ünyes-
por deplasmanýnda aldýðý
galibiyetle yakaladýðý çýkýþý ikinci yarýda da yakalamak amacýnda.
Geçtiðimiz hafta
Buðra ve Akif’den
rahatlatan haber
Ç
orum Belediyespor’un sakat futbolcularý Buðra ve
Akif’den rahatlatan haber geldi. Dün Gençlerbirliði
doktoruna muayene olmak için Ankara’ya giden iki futbolcudan Buðra’nýn önümüzdeki hafta Akif’in ise bir
hafta daha dinlendikten sonra çalýþmalara baþlayacaklarý açýklandý.
Bilek kýkýrdaklarýnda zedelenme tesbit edilen Buðra’ya iðne yapýldýðý ve bu hafta sonuna kadar dinleneceði önümüzdeki hafta baþýndan itibaren ise çalýþmalara
baþlayacaðý belirtildi.
Sað diz ön baðlarýnda zorlamaya baðlý aðrý olan
Mehmet Akif’e ise doktorun bir hafta daha dinlenme
verdiði açýklandý. Mehmet Akif’in bir hafta daha dinlendikten sonra çalýþmalara baþlayacaðý açýklandý.
Elibol Sandýklýspor deplasmanýnda aldýðý 4-0’lýk
maðlubiyetin ardýndan
hafta içinde Teknik Heyet deðiþikliðine giden
Çorum Belediyespor’da
Hakký Öztabað yönetiminde üç gündür sürdürdüðü hazýrlýklarýný tamamladý. Dün yaptýðý
çalýþmanýn ardýndan lojmanda kampa giren Belediyespor bugün yapacaðý ter idmanýnýn ardýndan Ünyespor maçý kadrosu açýklanacak ve bu
kadro lojmanda kampa
devam edecek.
Çorum Belediyespor’da sakatlýklarý bulunan A. Buðra, M. Akif,
Mehmet ve Emre yarýnki
Ünyespor maçýnda forma giyemeyecek. Grupta
zirveden kopmamak ve
yeni bir çýkýþ yakalamak
isteyen kýrmýzý siyahlý takýmda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapýlýyor.
Ligin ilk yarýsýnda
Ünyespor maçýný deplasmanda kazandýktan sonra 11 maçlýk bir yenilmezlik serisi yakalayan
ve bu seride topladýðý puanlarla zirveye ortak olan
Çorum
Belediyespor
özellikle ikinci yarýda iki
deplasman ve bir iç saha
maðlubiyetiyle büyük
düþüþ yaþadý. Kýrmýzý Siyahlý takým yeni teknik
heyet ile Ünyespor karþý-
sýnda yeni bir seri yakalamak amacýnda.
Konuk Ünyespor
ise þampiyonluk hedefi
ile baþladýðý sezonda
dördüncü Teknik Direktör ile ligde kalma mücadelesi veriyor. Puan sýralamasýnda düþme hattýnda bulunan Ünyespor
Çorum Belediyespor muhtemel onbiri
Çaðrýcan
Osman Ýmam Nedim Yakup
Ender Furkan Oðuzhan Murathan
Emir
Murat
3. Lig 2. Grup haftanýn maçlarý ve hakemleri
Yarýn
Çorum Belediye - Ünyespor: Tolga Kadaz (Manisa).
Sancaktepe Bel-Elazýð Bele; Ali Terzioðlu (Balýkesir)
Batman P-Bb Nilüfer: H. Ýbrahim Yýldýrým (Trabzon)
Orhangazispor-Düzyurtspor: Yiðit Aslan (Ýzmir).
Balçova Bel- Maltepespor: Emrah Yýlmaz (Balýkesir),
Sakaryaspor-Elibol Sandýklý: Salih Salar (Ankara).
Darýca Gençler-Çýksalýn: M. Gökhan Düz (Kayseri).
Erzurum BÞ- Manavgat: Murat Kaya (Ordu).
Hacettepe 68 Yeni Aksaray: Cihan Ataþ (Ýstanbul)
Tolga Kadaz ilk kez
Çorum’da düdük çalacak
Ç
orum
Belediyespor’un yarýn sahasýnda oynayacaðý Ünyespor
maçýný Manisa Bölgesi
hakemlerinden Tolga Ka-
Ünyespor puana geliyor
Ünyespor fahri baþkaný Ömer Zorlu Çorum’a puan için gideceklerini söyledi. Yeþil
beyazlý takýmda sakat Ömer Altýnay dýþýnda eksik futbolcu bulunmuyor. Bugün
yapacaðý ter idmaný ardýndan Ünyespor’a Çorum’a hareket edecek.
Ü
nyespor’da Kulüp Baþkanlýðý görevini fahri olarak yürüten Ömer Zorlu, “Çorum Belediyespor
maçý bizim için çok önemli en azýndan
Batman maçýnýn telafisi olur diye düþünüyoruz. Ben kesinlikle puan ve puanlarla döneceðimize inanýyorum”
sözleri ile baþladýðý açýklamasýnda þunlarý kaydetti:
‘Takýmýn Çorum Belediyespor
maçýna hazýrlandýðýný söyleyen Zorlu,”Çorum Belediyespor maçý bizim
için çok önemli en azýndan Batman
Petrolspor maçýnýn telafisi olur diye
düþünüyoruz. Ben kesinlikle puan ve
puanlarla döneceðimize inanýyorum.
Takým çok hýrslý ama maalesef bir sürü
ekonomik sýkýntýlarýmýz var. Bunlarýn
üstesinden gelmeye çalýþýyoruz. Bir
taraftan puan mücadelesi bir taraftan
sýkýntýlarýn üstesinden gelmeye çalýþýyoruz’ dedi.
Gecenin Halil Efendi Sosyal Tesislerinde yapýlacaðýný ve Nadide Sultan’ýn sahne alacaðýný belirten
Ömer Zorlu sözlerini þu þekilde sürdürdü: “ Gecede
para falan toplamýyoruz. Sadece bilet ücretleri bize
destek olacak. Bilet ücretlerini 1000 TL olarak belirledik. Ünyespor severler hem güzel bir
gece geçirip hem de Ünyespor’a destek
olacaklar. Hedef 400 kiþi. Ünyespor’u seven 400 kiþi çýkacaktýr. Bir kiþiden 10 bin
lira, 20 bin lira istemektense genele yayarak kimseyi üzmeden, yormadan Ünyespor’u hedefe ulaþtýrmaya çalýþýyoruz.
Ünye içinde ve Ünye dýþýnda herkesin
buna destek vermesini bekliyoruz” dedi.
Çorum Belediyespor maçýndan puan kazanmak isteyen yeþil-beyazlý takým
dün Ünye Þehir Stadý’nda bu maçýn son
provasýný yaptý. Sakatlýðý bulunan Ömer
Altýnay dýþýnda tam kadro çift kale maça
çýkan Ünyespor’da futbolcular istekli ve
arzulu bir görüntü çizdiler. Çorum Belediyespor maçýnýn provasýný yapan yeþilbeyazlýlar bugün Ünye Þehir Stadý’nda
son çalýþmasýný yaptýktan sonra Cumartesi sabah yapacaðý ter antrenmanýnýn ardýndan saat 13.00’te karayolu ile Çorum’a hareket edecek.
Musa Kaya’dan
5 bin lira prim
Ç
orumspor’un bugün oynayacaðý Tosya Belediyesor
maçýna iþadamý Musa Tuna beþ bin lira galibiyet
primi verecek.
Ligin ilk yarýsýnda da Çorumspor’a prim sözü veren aslen Sivaslý olan Çorum’dan evli Musa Tuna, Çorumspor’un bu zor durumdan kurtulmasý için tüm Çorumlulara görev düþtüðünü belirterek ‘Ben Sivaslýyým
ancak buranýn ekmeðini yiyorum ve kendimi Çorumspor’a yakýn hissediyorum. Bunun içinde kulübe destek
veriyorum, tüm Çorumlularýnda budüþüncede olmasý
gerektiðine inanýyorum.
Gücüm oranýnda kulübe destek vermeye çalýþýyorum. Çorumspor’un içinde bulunduðu durum beni üzüyor ve bu zor günleri aþmasý içinde bugün oynanacak
Tosya Belediyespor maçýnda alýnacak galibiyete 5 bin
lira prim vereceðimi futbolculara açýkladým’ dedi.
son 10 maçýnda bir galibiyet, bir beraberlik alýrken sekiz maçýndan puansýz ayrýldý. Yeþil Beyazlýlar Çorum Belediyespor karþýsýnda alacaðý
puan yada puanlarla tehlikeli bölgeden uzaklaþmak amacýnda.
Aslen Sivaslý Musa Tuna galibiyete beþ bin lira verecek
Yönetici Güngör Atak’da Musa Tuna’nýn her zaman yanlarýnda olduðunu bu desteðin örnek olmasýný
diledi. Atak, ayrýca bugün Tosya Belediyespor ile oynanacak maçta tüm Çorumspor taraftarlarýný 1 nolu sentetik çim sahada takýmlarýna destek vermeye davet etti.
daz yönetecek.
MHK’den yapýlan
açýklamaya göre Ünyespor maçýný yönetecek
Tolga Kadaz ilk kez Çorum’da düdük çalacak.
Bundan önce 2010 yýlýnda Çorum’a dördüncü
hakem olarak gelen Tolga Kadaz geçtiðimiz sezon kýrmýzý siyahlý takýmýn Isparta Emrespor ile
deplasmanda 2-2 berabere kaldýðý maçta görev
yaptý.
Kadaz’ýn yardýmcýlýklarýný ise yine Manisa’dan Semih Uðurdur,
Cem Yoldaþ, Mehmet Þipal ve Recep Kaya yapacak. Maçýn gözlemcisi
ise Recep Kaya.
‘Futbolcularýn performansý
galibiyetin habercisi gibi’
Çorum Belediyespor Teknik Direktörü Hakký Öztabað futbolcularla iki gün
antrenmana çýktýðýný ancak gördüðü performansýn kendisini çok mutlu ettiðini
belirterek ‘Takým içindeki psikolojik sorunlarý çözdüðümüz takdirde ligde büyük
bir çýkýþa geçeceðimize inanýyorum’ dedi.
Ç
orum Belediyespor’un yeni Teknik Direktörü Hakký
Öztabað dört günlük bir çalýþma sonunda çýkacaklarý Ünyespor maçýndan galibiyetle ayrýlacaklarýna inandýklarýný bu inancý futbolcularýnýn gösterdiði performanstan aldýðýný söyledi.
Teknik adamlar için sezon baþý veya devre arasý takýmý tanýma imkaný bulabilecekleri ortamda göreve baþlamanan önemli olduðunu hele hele dört günlük süre
içinde maça çýkmanýn çok zor olduðunu belirten Öztabað ‘Ýki antrenmana çýktýk bu çalýþmalardaki görüntü
beni son derece mutlu etti.
Futbolcularý tanýma konusunda gerek antrenör arkadaþlar gerekse kaptanlarýmýzdan büyük yardým gördüm. Çok iyi bir kadro olduðunu biliyordum iki günlük
çalýþma sýrasýnda bunu bir kez daha gördüm. Bu iyi kadronun bulunduðu yeri haketmediðini düþünüyorum.
Bu noktaya gelinmesinde en büyük etkenin takým
içindeki bazý psikolojik sorunlar olduðunu biliyoruz.
Bunlarýn çözümü içinde gerek antrenmanlarda uyguladýðýmýz prgramlar gerekse yaptýðýmýz toplantýlarla iyi bir
düzeye geldiðimize inanýyorum,
Ýlk maçýmýzda evimizde oynayacaðýmýz Ünyespor
maçýný kazanarak hem takým içindeki sýkýntýlarýn çözümüne katkýda bulunmak hemde yeni bir baþlangýç yapmak istiyoruz. Futbolcularýmýzýn gösterdiði performans
bizleri son derece umutlandýrýyor. Bugün yapacaðýmýz
ter idmaný ile maçýn hazýrlýklarýný tamamlayacaðýz tüm
planlarýmýzý iyi futbol ve üç puan üzerine yapýyoruz’ dedi.
Osmancýk ÝBD 3. lig
kapýsýný araladý: 3-1
Ünye’de dün baþlayan Bayanlar Bölgesel Voleybol Final Grubu ilk maçýnda
Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor, Tokat Gençlikspor’u 3-1 yenerek iyi
baþlangýç yaptý. ÝBD bugün saat 14.00’de Samsun Spor Lisesi yarýn saat 13.00’de
ise Rize Gençlikspor maçlarýný kazanarak Osmancýk’tan lige yükselen ilk takým
olmayý hedefliyor.
HAKEMLER: Özgür Þahin, Aysun Kasal.
OSMANCIK ÝSMAÝL BURAK DERÝNDERESPOR: Gülsüm, Gökçe, Buket, Beyza, Tuðçe, Aysun,
Sevgi, Sevdanur, Nurseda, Sinem, Melek, Merve.
TOKAT GENÇLÝKSPOR: Kübra, Cahide, Burcu,
Aycan, Elif, Gözde, Merve, Nurgül, Cansu, Melike.
SETLER: 1. Set: 25-18, 3. Set: 25-22, 4. Set: 2515 (Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor), 2. Set: 2516 (Tokat Gençlikspor).
Ü
Tolga Kadaz
Kamp
Anitta’da
Ertan DERÝNDERE / ÜNYE’den bildiriyor
nye’de dün baþlayan Bayanlar Voleybol Bölgesel
Lig Final Grubunda temsilcimiz Osmancýk Ýsmail
Burak Derinderespor ilk maçýnda Tokat Gençlikspor’u
3-1 yenerek 3. ligin kapýsýný araladý.
Tokat grubundan birinci olarak çýkan ve final grubunda mücadele etmeye hak kazanan Osmancýk Ýsmail
Burak Derinderespor dün ilk maçýnda Tokat Gençliks-
por ile karþýlaþtý. Rakibi önünde ilk seti 25-18’lik skorla alan temsilcimiz ikinci sette savunmada çok hata yapýnca bu seti 25-16 kaybetti.
Üçüncü set ise büyük bir mücadeleye sahne oldu.
Maçý almak isteyen iki takýmýn zorlu mücadelesinden
temsilcimiz 25-22’lik skorla galip ayrýlarak 2-1 öne
geçti. Dördüncü sette ise rakibinin maça ortak olmasýna izin vermeyen Osmancýk Ýsmail Budak Derindere
seti 25-15 maçýda 3-1 kazanarak final grubuna galibiyetle baþladý.
Grupta dün oynanan diðer maçta Samsun Spor Lisesi, Rize Gençlikspor’u 3-0 yenmeyi baþardý. Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor bugün saat 14.00’de
Samsun Spor Lisesi ile karþýlaþacak. Bu maçý kazanmasý halinde 3. lige yükselmeyi büyük oranda garantileyecek. Yarýn son maçta ise saat 13.00’de Rize Gençlikspor ile karþýlaþacak Osmancýk Ýsmail Burak Derinderespor 3. lige yükselerek dönmeyi amaçlýyor.
Ç
orum Belediyespor
yarýn oynayacaðý Ünyespor maçý için bu akþam Anitta Otel’de kampa
girecek. Hafta içinde Teknik Heyet deðiþikliðinin
ardýndan göreve baþlayan
Hakký Öztabað bu hafta
takýmýn maça motivesini
artýrmak için kampýn
Anitta Otel’de yapýlmasýný önerdi.
Yönetim tarafýndan
bu istek kabul edildi. Kýrmýzý Siyahlý takým bugün
yapacaðý ter idmanýnýn
ardýndan açýklanacak 18
kiþilik maç kadrosu Anitta Otel’de kampa girecek
maç saatini bekleyecek.
Osmancýk Ýsmail Burak Derindere voleybol takýmý final grubundaki ilk maçýný kazanarak 3. lig hedefine yaklaþtý
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
5
File Size
17 794 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content