close

Enter

Log in using OpenID

Büfelere "alkol ve sigara satışı yapmayın" yazılı not

embedDownload
Haftalýk Siyasi Yerel Haber Gazetesi
“Mali Destek Programý”
Bilgilendirme toplantýsý
Ortaca’da
nGüney Ege
FÝYATI: KDV DAHÝL 25 krþ.
YIL: 22 SAYI: 3441 20 ÞUBAT 2015 CUMA
Ortaca’da Bitki Koruma
Eðitimleri tamamlandý
Kalkýnma Ajansý
(GEKA) 24 Þubat
2015 Cumartesi
günü bilgilendirme
toplantýsý yapacak.
Ortaca kent Konseyi toplantý salonunda
yapýlacak olan bilgilendirme toplantýsý,
10.00-12.00 saatleri arasýnda
gerçekleþtirilecek. Katýlýmcýlara program
ve proje hakkýnda bilgi verilecek.
EGE HABER,
iPad-iPhone’da
EGE HABER Gazetesi artýk,
Baþbakanlýk Basýn Yayýn ve
Enformasyon Genel Müdürlüðü’nün
(BYEGM) “Anadolu’nun Sesi” olarak
iPad-iPhone uygulamasýnda takip
edilebiliyor.
ORTACA, ÖZGECAN
ÝÇÝN AYAKTAYDI
nOrtaca Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk
Müdürlüðü’nün , 19 Ocak tarihinde
baþlatýlan “Bitki Koruma Ürünü Uygulama
Belgesi Eðitimleri” sona erdi.
Ortaca Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü’nün , 19 Ocak tarihinde baþlatýlan “Bitki Koruma Ürünü
Uygulama Belgesi Eðitimleri” sona erdi. Teknik personeller tarafýndan verilen Eðitimlere ilçe genelinde bin 69
üreticinin katýldýðý bildirildi.
Doðru teþhis, uygun ilaçlama
Ortaca Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Okan
Bilgiç, duyarlýlýk göstererek kurslara katýlan üreticilere
teþekkkür etti. Kursa katýlan tüm üreticilerin baþvurularýnýn alýnarak belgelerin düzenlenmesi iþlemi için çalýþmalar baþlatýldýðýný söyledi.
Eðitim çalýþmalarýnda üreticilere; “doðru zamanda,
doðru teþhis konularak, uygun ilçalarla ve usulüne uygun
ilaç atma” metodlarý ile ilaçlama öncesi ve sonrasýnda
dikkat edilmesi gereken uygulamalar anlatýlarak ayrýntýlý
bilgiler verildi.
Talep gelirse yeni kurs açýlacak
Ortaca Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü’
nden yapýlan açýklamaya göre, Bitki Koruma Ürünü
Uygulama Belgesi olmayan üreticiler reçete alamadýklarý
gibi, ilaçlama yapamayacaklar ve ürün satýþýnda farklý
sýkýntýlarla karþýlacaklar. Düzenlenen kurslara katýlamayan üreticilerden talep gelmesi halinde 2015 yýlýnýn
Temmuz ayý içinde yeniden kurs açýlacak.
Ortaca’da, Mersin'in Tarsus ilçesinde vahþice
öldürülen Özgecan Aslan için eylem yapýldý.
Ortaca’da, Mersin'in Tarsus ilçesinde vahþice
öldürülen Özgecan Aslan için eylem yapýldý.
Ortaca Kent Konseyi tarafýndan yapýlan çaðrý
ile Cumhuriyet meydanýnda toplanan vatandaþlar
Cumhuriyet caddesinde bir süre yürüdükten sonra
ÇKS müracaatlarý için son tarih 30
Haziran 2015
Diðer taraftan, 2015 yýlý Çiftçi Kayýt Sistemi kayýt/
güncelleme iþlemi yaptýracak olan üreticilerimiz bu
iþlemler için 30 Haziran 2015 tarihine kadar baþvuruda
bulunabilecekleri duyuruldu.
Ayrýca ürün deðiþikliði iþlemlerini de (mücbir sebepler
hariç) 15 Temmuz-15 Aðustos tarihleri arasýnda Ýlçe
Müdürlüklerine baþvurarak yapabilecekleri bildirildi.
-Soner Aydýn
Atatürk anýtý önünde 1 dakikalýk saygý duruþunda
bulundular.
Eyleme katýlanlar yürüyüþ sýrasýnda sýk sýk,
“‘Hepimiz Özgecanýz’, ‘Yasta deðil isyandayýz’,
‘Seyirci kalma destek ol’, ‘Susma sustukça sýra
sana gelecek’, ‘Emeðime, bedenime dokunma’,
‘Kadýn, yaþam özgürlük’ ve ‘katillere inat, bu
hayat bizim’, Bir kadýna tekme atmak sadece
karnýndaki bebeðin hakkýdýr” sloganlarý attýlar.
Ortaca Kent Konseyi Genel Sekreteri Nilgün
Þahin, ”bugün, aylarca tecavüze uðrayýp kendi
annnesine bile sesini duyuramamýþ evlatlarýmýzýn,
defalarca eþleri tarafýndan býçaklanan kadýnlarýmýzýn tacize, istirmara uðrayan çocuklarýmýzýn ve
vahþice canýna kýyýlan canýmýz Özgecanlarýmýzýn
isyaný, çýðlýðý olmaya geldik. bugün burada olmamýzýn en önemli sebebi biriken iç kanamamýzdýr.
Nefessiz kaldýk, içimiz kanadý, karalar baðladýk.
Çýðlýðýmýzýn amacý; çocuklarýmýzýn yüzüne
baktýðýmýzda gözlerinde korkuyu, endiþeyi ve
cinneti görmeme çabasýdýr” dedi.
Ortaca kent Konseyi adýna basýn açýklamasý
yapan Psikolog Gül Hýnçal “Kadýn düþmaný katiller Özgecan’ýmýzý elimizden aldý” diye haykýrdý.
Bu kaçýncý kadýn ölümü? Diye seslenen
Hýnçal, “Bu kaçýncý kadýn ölümü? Bu ülkede her
Büfelere "alkol ve sigara satýþý yapmayýn" yazýlý not býrakýldý
n Ortaca'daki bazý büfelere
üzerinde "Lütfen dükkanýnýzda
alkol ve sigara satmaktan
vazgeçin" yazýlý Kuran-ý Kerim
meali CD býrakýldý
Ortaca ilçesindeki bazý büfelere
üzerinde "Lütfen dükkanýnýzda alkol
ve sigara satmaktan vazgeçin.
Çünkü bu size ve çevrenize çok
zararlýdýr ve günahtýr. Allah size
bunun hesabýný mutlaka sorar, para
kazanamam diye korkmayýn.
Çünkü helal yolu tutarsanýz Allah
iþlerinizde bereket verir. Saygýlarla"
yazýlý Kuran-ý Kerim meali CD
býrakýldýðý iddia edildi.
Dalyan Mahallesi'ndeki büfe
iþletmecisi Gültekin Yaman, yaptýðý
açýklamada, akþam saatlerinde
dergileri toplarken üzerinde not yazýlý
CD bulduðunu söyledi.
CD’yi ve üzerindeki notu görünce
þaþkýnlýk ve tedirginlik yaþadýðýný
ifade eden Yaman, "CD zarfýnýn arka
yüzüne tükenmez kalemle, içki ve
sigara satmamam için uyarý notu
vardý. Güvenlik kamerasý
görüntülerini inceledim. Herhangi bir
kiþiyi belirleyemedim" dedi.
Yaman, Yasal sýnýrlar
çerçevesinde satýþ
yaptýðýný ve yapmaya
devam edeceðini belirtti.
Notun tehdit
içermediði için de
þikayetçi olmadýðýný
anlatan Yaman, kendisi
haricinde Dalyan'da 2
büfeye daha ayný CD'den
býrakýldýðýný kaydetti.
-EGE HABER
gün ortalama üç kadýn öldürülüyor ve bir kadýna
tecavüz ediliyor. Geri kalmýþ ve ilkel toplumlarda
tecavüz sayýsýnýn çok olduðunu biliyoruz. O ülkelerin arasýna girmek istemiyoruz. Ama ne yazýk
ki son yýllarda ülkemizde kadýn cinayetlerinde yüzde bin 400 artýþ olmuþtur. Kadýný mal, meta olarak
gören, feodal düþünceler taþýyan, kadýna þiddeti
hak gören bu anlayýþlar yýkýlmalýdýr. Bu yýkým
olmadýkça Özgecanlara saldýrýlar bitmez.
Toplumun içinden çýkan aydýnlar olarak hepimize
sorumluluk düþmektedir. Feodalizmin bu düþünce
yapýsýný hayatýmýzdan çýkarmak zorundayýz. Sokak
ortasýnda vurulan, býçaklanan, kurþuna dizilen kadýnlarýn haklarýný her yerde Bu gün sadece Özgecan’a yapýlanlara öfkelenmiyoruz. Biz bu gün
Türkiye’nin çaðdaþ ve laik yapýsýna ve Atatürk
devrimlerine karsý yapýlan saldýrýlara öfkeleniyor
ve direniyoruz” diye konuþtu.
Gülender Kan’da eyleme katýldý
Eyleme destek veren Kadýn Cinayetlerini
Durduracaðýz Platformu üyesi ve geçen yýl kýzý
öldürülen Gülender Kan ise þunlarý kaydetti:
"Kýzým Sedef Berberoðlu’da 13 Eylül 2014'te
boþanmak istediði kocasý tarafýndan öldürüldü.
Türkiye'de sadece geçtiðimiz yýl 247 kadýn öldürülmüþ. Bunlar da sevgilisi, kocasý ya da abisi tarafýndan erkek þiddetine maruz kalarak öldürülmüþlerdir. Kadýn cinayetlerinin nitelikli suçlar
arasýna alýnmasýný istiyoruz." -Ömer Kundakçý
2
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
20 ÞUBAT 2015 CUMA
Köyceðiz Çocuk ve Yýldýzlar Ligi Satranç turnuvasý sona erdi
“Þampiyon Ortaca Belediyespor”
YOLCU’YA GENEL
BAÞKAN DESTEÐÝ
nCHP Muðla Milletvekili aday adayý Ömür
Yolcu, aday adaylýk baþvurusunu CHP Genel
Merkezine yaptý.
Ömür Yolcu, resmi aday adaylýk baþvurusunun
ardýndan Muðla genelinde yürüttüðü seçim çalýþmalarýna
daha da aðýrlýk vereceðini söyledi.
Yolcu, “þimdi önümüzde ön seçim süreci var, partili
arkadaþlarýmýza yapacaðýmýz ziyaretlerimizde projelerimizi
anlatýp destek isteyeceðiz. Tüm arkadaþlarýmýza baþarýlar
diliyorum” dedi.
Genel baþkan desteði
Yolcu’yu baþvurusu sonrasýnda ilk tebrik edenlerin
arasýnda EÐÝTÝM-SEN eski Genel Baþkaný Yýldýrým
Kaya yer aldý. Kaya, “üstlendiði görevi baþarýyla yerine
getireceðine inandýðým Ömür Yolcu’ya baþarýlar
diliyorum. Þimdiden hayýrlý olsun” dileklerini iletti.
Son baþvuru 24 Þubat
7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleþecek genel
seçimlerde CHP’den milletvekili aday adayý olmak için
baþvurular 17-24 Þubat arasýnda parti genel merkezine
yapýlacak.
-Soner Aydýn
TSF ve Muðla Gençlik
Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü
2014-2015 faaliyet programýnda
yer alan Çocuk Satranç Ligi ve
Yýldýzlar Satranç Ligleri, il
genelinde Fethiye, Köyceðiz,
Marmaris, Muðla Merkez, Milas ve
Bodrum'da sona erdi.
Köyceðiz Atatürk
Ortaokulu'nda yapýlan turnuvada
derece yapan takým ve sporculara
madalya kupalarý düzenlenen
törenle verildi.
Köyceðiz Çocuk Satranç
Ligi'nde, Ortaca Belediyespor
kulübü takýmý 8 puanla birinci,
Turkuaz takým 6 puanla ikinci, Mavi
takým 4 puanla üçüncü oldu.
Yýldýzlar liginde ise, Ortaca
Belediyespor kulübü takýmý 8
puanla birinci, Menekþeler takýmý 6
puanla ikinci, Futbolcular takýmý 4
puanla üçüncü oldu.
Ortaca Belediyespor satranç
antrenörü Hasan Güneþ, 5 takýmlý
Köyceðiz Çocuk Liginden Ortaca
Belediyespor’un þampiyonlukla
döndüðünü söyledi.
1-6 Mayýs tarihlerinde
düzenlenecek olan Türkiye Çocuk
Ligi Satranç Þampiyonasý ve
Yýldýzlar Ligi Satranç
Þampiyonasý'nda Muðla’yý temsil
etme hakkýný elde ettiklerini ifade
eden Güneþ, bu þampiyonada da ,
Çocuk liginde, Yunus Mermer,
Bengi Hafýzoðlu (milli sporcu),
Mehmet Korkmaz Ekingen,
Gülenay Güneþ, Nafiz Ediz Ýlhan
yarýþacak, Yýldýzlar Satranç
Ligi'nde de Abdullah Doðukan
Dere, Naci Özbek, Ýsa Özgür,
Ferat Caner Hafýzoðlu, Þükrü Ersin
Yýlmaz ve Semiha Gülçin Geyik
yarýþacaklar” diye konuþtu.
Ortaca Belediyespor satranç
antrenörü Hasan Güneþ, "Ortaca
Belediyespor kulübü ilimizi en iyi
þekilde temsil edecekler. Ortaca
Belediye baþkaný Hasan
Karaçelik'e, Kulüp Baþkaný Metin
Yýldýrým'a, yönetimine
desteklerinden dolayý teþekkür
ediyoruz" dedi.
-Soner Aydýn
17 ÝLÝN KROSÇULARI
ORTACA’DA YARIÞTI
nTürkiye Okullar Arasý Kros Grup
Biriciliði müsabakalarý 17 ilin
katýlýmýyla, Ortaca'da yapýldý.
Dereceye giren sporcularýn kupa ve
madalyalarý düzenlenen törenle
verildi.
Haftalýk Siyasi Süreli Yerel Haber Gazetesi
YIL: 22 SAYI: 3441 20 ÞUBAT 2015 CUMA
Yayýn sahibi:
kartim ltd.þti adýna Serpil Karaçelik
Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Tuncay Karaçelik
Sayfa editörü: Soner Aydýn
Muhabir: Ömer Kundakçý
Ýdare ve yönetim yeri: Beþköprü mah. 116.sk. No:14/1
Ýrtibat büro: Beþköprü mah. 1 no.lu belediye iþhaný
B:203 ORTACA
Baský: Kartim Matbaa-Meral (Doðan) Kurt Adres:
Beþköprü mah. Giysi Pazar Yeri No: 11 Ortaca/Muðla
e-mail: [email protected]
[email protected]
www.ortacahaber.com
Türkiye Okullar Arasý Kros Grup Biriciliði
müsabakalarý 17 ilin katýlýmýyla, Ortaca'da
yapýldý. Dereceye giren sporcularýn kupa ve
madalyalarý düzenlenen törenle verildi.
Ortaca Ahmet Ateþ Stadý ile Kemaliye
Mahallesi arasýnda 4 kategoride 500
sporcunun katýldýðý yarýþlarda, yýldýz kýzlar
kategorisinde yarýþan sporcular 2 bin metre,
yýldýz erkekler ve genç kýzlar kategorisinde
yarýþan sporcular 3 bin metre, genç erkekler ise
5 bin metre koþtu.
2 bin metrede kýz ve erkek öðrencilerin
yarýþtýðý koþularda, sýcak havanýn da etkisiyle
bazý sporcular bitiþ çizgisine vardýktan sonra
rahatsýzlanarak uzun süre yerden kalkamadý.
Rahatsýzlanan sporculara ilk müdahale,
öðretmenler ve saðlýk görevlileri tarafýndan
yapýldý.
HaberMerkezi Tel/fax : 282 8645-0530.923 8381
- Gazetemiz Basýn Ahlak Yasasýna Uyar.
- Gazetemize gönderilen yazý ve fotoðraflar yayýnlansýn
veya yayýnlanmasýn iade edilemez.
- Yazýlarýn sorumluluðu yazarýna aittir.
- Gazetemizin ilk yayýn tarihi 31 Aðustos 1993
ÝLAN REKLAM ABONE TARÝFESÝ
- Özel ilanlarda (Kongre, Tüzük, Zayi, Teþekkür vs)
Muðla Ýl gazeteleri fiyat tarifesi uygulanýr.
- RESMÝ ÝLAN/MAHKEME ÝLANI st/cm 8,90 TL
- Fiyatlara KDV Dahil Deðildir.
Müsabaka direktörü Ýzmir Atletizm
Hakemleri Derneði Asbaþkaný Ahmet Toyer,
yaptýðý açýklamada, grupta en iyi dereceye
sahip takýmlarýn Türkiye Þampiyonasýna
katýlacaðýný söyledi.
Toyer, ferdi sporcu olarak da takýmlarý finale
katýlma hakkýný kazanamayan ama ilk 3'e giren
sporcularýn da yapýlacak olan final
müsabakalarýna katýlacaðýný bildirdi.
Kros ve yol yarýþlarý için ideal bir havanýn
olduðunu belirten Toyer, "Yarýþlar çok güzel bir
ortamda yapýldý. Yarýþmalarda herhangi
bir aksilik, sorun olmadý. Emeði geçen
herkese teþekkür ederim" dedi.
Yarýþmada, yýldýz kýzlar kategorisinde,
Isparta Yahya Kemal Beyatlý Ortaokulu
birinci, Eskiþehir Þehit Ali Gaffar Okkan
Ortaokulu ikinci, Konya Karatay
Saraçoðlu Toki Mustafa Çetin Ortaokulu
üçüncü, Ýstanbul Sultanbeyli Namýk
Kemal Ortaokulu takým halince dördüncü
oldu.
Yýldýz erkekler kategorisinde ,
Kütahya Atakent Ortaokulu birinci,
Manisa Taytan Ortaokulu ikinci Ýzmir Kozaðaç
Ortaokulu üçüncü, Isparta ÝMKB Ortaokulu
dördüncü oldu.
Genç kýzlar kategorisinde ise birinciliði
Eskiþehir Özel Atayurt Lisesi, ikinciliði Kütahya
A.S.E. Spor Lisesi, üçüncülüðü de Antalya
Muratpaþa Spor Lisesi, dördüncülüðü Aydýn
Ýncirliova Spor Lisesi elde etti.
Genç erkekler kategorisinde de, birinciliði
Ýstanbul Orhangazi Anadolu Ýmam Hatip Lisesi,
ikinciliði Eskiþehir Sivrihisar Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi, üçüncülüðü Konya Ereðli
Atatürk Anadolu Lisesi, dördüncülüðü Kütahya
A.S.E. Spor Lisesi kazandý.
Sporcularýjn hedefi Türkiye
þampiyonasý ve olimpiyatlar
3 bin metre genç kýzlarda birincilik alan
Pýnar Demirtaþ “ülkemi ve okulumu en iyi
þekilde yurt dýþýnda temsil etmek istiyorum.
Arkadaþlarým da çok iyi koþtular. Çok iyi bir
duygu, daha iyi dereceler almayý ümit
ediyorum” dedi.
5 bin metre genç erkekler birincisi Ramazan
Barbaros ise hedefinin öncelikle 30 Martta
yapýlacak olan Okullar Türkiye þampiyonasý
olduðunu söyledi.Barbaros, “önümüzde
olimpiyatlar var, ardýndan 2016’da okullar pist
yarýþlarý var onlara hazýrlanýyorum” diye
konuþtu.
-Ömer Kundakçý
3
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
20 ÞUBAT 2015 CUMA
“Sevdam Alabora” dizisinin set GEKA’dan “Geleceði
Ýnþa Etmek” projesi
ekibi kaza yaptý, 1 kiþi öldü
eðitimi...
Ortaca Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü’nün, Güney
Ege Kalkýnma Ajansý
(GEKA) Teknik Destek
Programý kapsamýnda
hazýrladýðý “Geleceði Ýnþa
Etmek” projesinin
eðitimleri Özalphan Oteli
toplantý salonunda yapýldý.
Ortaca Ýlçe Milli Eðitim
Müdürlüðü’nün, Güney Ege
Edinilen bilgiye göre; Köyceðiz-Muðla
karayolu Toparlar mahallesi mevkisinde
Mustafa Kazýk (64) idaresindeki 48 K
2416 plakalý motosiklete ayný yönde giden
Nihan Özler (35) idaresindeki 48 NC 299
plakalý cip çarptý.
Yaklaþýk 40 metre sürüklenen
motosiklet sürücüsü Kazýk olay yerinde
yaþamýný yitirdi. Savcýlýðýn olay yerinde
yaptýðý incelemenin ardýndan Mustafa
Kazýk’ýn cenazesi Köyceðiz Devlet
Hastanesi morguna kaldýrýldý.
Jandarma tarfýndan gözaltýna alýnan cip
sürücüsü Özler ise ifadesi alýnmak üzere
Köyceðiz Jandarma komutanlýðýna
götürüldü.
Kaza yapan cipin ATV’de yayýnlanan
ve bazý bölümlerinin çekimlerinin Köyceðiz
ilçesinde yapýldýðý Sevdam Alabora
dizisinin set ekibine ait olduðu öðrenildi.
-Ömer Kundakçý
ORTACA DEVLET
HASTANESÝNDE TATBÝKAT
nOrtaca Devlet Hastanesinde
yangýn tatbikatý ile birlikte hasta
kurtarma operasyonu yapýldý.
Ortaca Devlet Hastanesinde yangýn
tatbikatý ile birlikte hasta kurtarma
operasyonu yapýldý.
Tatbikatta hastane afet baþkaný ve
hastane Baþhekimi Uz. Dr Yavuz Okulu,
Büyükþehir
Belediyesi
Heyelan
Çalýþmalarý
Sürüyor
Kalkýnma Ajansý (GEKA) Teknik
Destek Programý kapsamýnda
hazýrladýðý “Geleceði Ýnþa Etmek”
projesinin eðitimleri Özalphan Oteli
toplantý salonunda yapýldý.
Ýlçede görev yapan okul müdür ve
müdür yardýmcýlarýnýn etkili iletiþim
teknikleri ve beden dilini etkin ve
doðru kullanma yollarýnýn verildiði
eðitimler 2 grup olarak Gazi
Üniversitesi Öðretim Görevlisi
Yardýmcý Doç. Dr. Arýl Cansel
tarafýndan verildi.
Ortaca Ýlçe Milli Eðitim Müdürü
söndürme, kurtarma, koruma ve ilk yardým
ekipleri görev aldý.
Senaryo gereði çýkarýlan yangýný servis
katýnda ilk gören personelin uyarmasý ve
anons yapýldýktan sonra görevleri baþýna
gelen ekipler zarar gören temsili hastayý
acil servise getirerek müdahalesini
saðladýlar.
Ortaca Devlet Hastanesi sivil savunma
birimi sorumlusu ve personel þefi Bekir
Türköz görevli personele, yangýn
tatbikatlarý ve hasta kurtarma
operasyonuyla ile ilgili bilgiler verdi.
Bekir Türköz, kurumdaki tüm
personele belirli aralýklarla eðitim amaçlý
tatbikatlarýn yaptýrýldýðýný söyledi.
Türköz, “amacýmýz personelin her
zaman hazýr olmasý, bilgili olmasý,
bilgilerinin güncellenmesi. Çýkabilecek her
türlü olumsuzluða karþý personelimiz ilk
müdahaleyi yaparken daha bilinçli
davranýyor. Bu sayede hastane personeli
olarak meydana gelebilecek olaylarda
hastalarýmýzý daha güvenli tahliye
edebilecek þekilde hazýrlýklý oluyoruz” dedi.
-Ömer Kundakçý
Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri
Dairesi Baþkanlýðý ekipleri, heyelan nedeniyle kapanan ve zarar gören yollarda bakým
ve onarým çalýþmalarýný sürdürüyor.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri
Dairesi Baþkanlýðý Yol Yapým Bakým Þube
Müdürlüðü, Muðla ili genelinde hafta
boyunca etkili olan þiddetli yaðýþlardan
dolayý meydan gelen göçük ve toprak
kaymalarýndan zarar gören yollarýn bakým
ve onarýmý için çalýþmalara devam ediyor.
Ekipler Ula-Arýcýlar, Seydikemer-ArsaÇatak, Dalaman-Elcik mevkilerinde heyelan nedeniyle zarar gören ve kapanan yol-
Ýsmet Hasgül deðiþen dünyaya uyum
saðlayabilmek için, çaðýn gerektirdiði
her türlü beceri ve yeniliðe sahip
olmasý gereken kurumlarýn baþýnda
okullarýn geldiðini söyledi.
Okul yönetiminin, okulu çaða
hazýrlamada en önemli unsur
olduðunu kaydeden Ýsmet Hasgül,
beceri ve yeniliðe sahip olan
okullarda eðitim gören öðrencilerin
ise geleceðe yön verebilecek,
toplumu daha ileri düzeye
taþýyabilecek bireyler olarak kabul
edildiðini vurguladý. Pprojenin hem
kiþisel hem de mesleki geliþime ciddi
katký saðlayacaðýný ifade etti.
-Soner Aydýn
Yolcu’ya Fethiye’den destek
nCumhuriyet Halk Partisi
Muðla Milletvekili aday
adayý Ömür Yolcu
çalýþmalar kapsamýnda
CHP Fethiye Ýlçe Örgütü
Kadýn Kollarýnýn
düzenlediði toplantýya
katýldý.
Cumhuriyet Halk Partisi Muðla
Milletvekili aday adayý Ömür Yolcu
çalýþmalar kapsamýnda CHP Fethiye
Ýlçe Örgütü Kadýn Kollarýnýn
düzenlediði toplantýya katýldý.
Yolcu: “yolun açýk olsun mesajý
beklerken, sarý zarfý aldým. 29 yýldýr
çalýþtýðým eðitim hayatým boyunca
öðrencilerimin baþarýsý dýþýnda hiç
ödülüm yoktu, bu zarfý da ödül olarak
larý ulaþýma açmak için özverili bir çalýþma
yürütüyor.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Fen Ýþleri
Dairesi Baþkaný Hida Kýlýç çalýþmalar ile
ilgili yaptýðý açýklamada, Muðla ilinde mevsim þartlarýndan dolayý bu tür heyelan ve
göçük olaylarýnýn sýklýkla yaþandýðýný belirtti.
Kýlýç; “Ekiplerimiz meydana gelen bu tür
olaylarda vatandaþlarýmýzýn zarar görmemesi için mesai saati gözetmeden 7/24 hizmet anlayýþý ile çalýþmaktadýr. Vatandaþlarýmýzýn güvenli bir þekilde seyahat
etmeleri için çalýþmalarýmýz tüm hýzýyla
devam ediyor.” dedi. -Soner Aydýn
aldým ve ayrýldým” dedi.
Fethiye kadýn kollarý baþkaný Neþe
Çaðlar ise, bu tür uygulamalara karþý
daima dik duracaklarýný ve destek
vereceklerini ifade etti.
Herkesin sesi olmaya söz
veriyorum
Toplantýda yapacaðý çalýþmalarý
anlatan ve örgütün taleplerini dinleyen
Ömür Yolcu, AKP’yi yýkmanýn yolu
kendini solda hisseden Atatürk
ilkelerine baðlý, Cumhuriyetin temel
deðerlerine sahip, demokrasi ve insan
haklarý konusunda düþüncesi olan
herkesle iþ birliði yapmalýyýz
ifadelerini kullandý.
Hakkýnda açýlan soruþturmaya da
deðinen Milletvekili aday adayý Ömür
Yolcu, dilekçesini ve istifasýna
vermesine raðmen soruþturmanýn
açýldýðýný söyledi.
Ömür Yolcu “Ben, kurumumdan
‘eðitim emekçisi olarak bizleri temsil
edersin, yolun açýk olsun’ demelerini
beklerken sarý bir zarfla karþýlaþtým.
29 yýldýr çalýþtýðým eðitim hayatým
boyunca öðrencilerimin baþarýsý
dýþýnda hiç ödülüm yoktu, bu zarfý da
ödül olarak aldým ve ayrýldým. Bu
bana çalýþmalarýmda daha da güç
verdi. Ben iþçisinden iþsizine,
emeklisinden gencine kadar herkesin
sesi olmaya söz veriyorum. Açlýk
sýnýrýnýn altýnda, yoksulluk sýnýrýnýn
üstünde diyerek asgari ücret maaþý
belirlerim diyemem. Biz ücretli
çalýþanýn Türkiye’nin sosyal
þartlarýndan nasýl yararlanabildiðinin
hesabýný yapmak zorundayýz. Ýleri
derecede iþsizlik ve gelir daðýlýmý
problemimiz var, bunun üzerinde kafa
yorup çözümler bulmamýz gerekiyor.
Bunu da parlemento çatýsý altýnda
yapacaðýmýzý düþünüyorum”
Fethiye Kadýn Kollarý Baþkaný
Neþe Çaðlar, “CHP Fethiye Kadýn
Kollarý olarak amacýmýz CHP’yi
iktidar yapmak ve bunun için var
gücümüzle çalýþýyoruz. Aday
adayýmýza çýktýklarý bu zorlu yolda
baþarýlar diliyoruz. Açýlan soruþturma
ne adayýmýzý ne de partililerimizi
yýldýramaz. Bu tür uygulamalara karþý
daima dik duracaðýz ve destek
vereceðiz” dedi.-Soner Aydýn
4
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
20 ÞUBAT 2015 CUMA
Eðitim-Sen’den “Ýþ
Býrakma
ve
Boykot”
MUÐLA 2 SEKTÖRDE
TÜGÝAD Türkiye'nin yatýrým haritasýný
çýkarttý 2014 yýlýnda en çok yatýrým çeken iller
ve sektörler belli oldu
ÝLK 5’E GÝRDÝ
Muðla ve Ege için
düþündürücü sonuçlar
Muðla Hizmet ve Madencilikte ilk 5
içinde yer aldý. Madencilikte Muðla
dýþýnda 3 Ege ili daha (Afyon, Denizli,
Burdur) ilk beþte yer aldý. Ege’nin tüm
daðlarýnýn maden ocaklarý açýlarak delik
deþik edilmesi, orman ve sit alanlarýnýn
talaný bir kez daha rakamlara dökülmüþ
oldu.
ele alýndýðýnda Ýstanbul, 2014 yýlýnda
yatýrým yeri tercihinde yüzde 12,8 ile en
çok yatýrým yapýlan ile olurken yüzde 5,4
ile Bursa yatýrýmcýlarýn ikinci tercihi oldu.
Bursa'yý yüzde 4,6 ile Ýzmir ve 4,1 ile
Ankara izlerken, Konya 3,9 ile 5. sýrada
yer aldý. Belgelerin yüzde 2,9'unu alan
Diyarbakýr da ilk 10'a girmeyi baþardý.
TÜGÝAD tarafýndan yapýlan
araþtýrmanýn bir diðer kriteri de yatýrým
miktarý oldu.
Yatýrýmlarýn deðeri olarak yapýlan
sýralama çok daha farklý. Ýlk sýrayý koruyan
Ýstanbul belge sayýsý bakýmýndan yüzde
12,8 pay alýrken yatýrým miktarý
bakýmýndan payýný yüzde 14'e yükseltiyor.
Yatýrýmlarýn sektörel daðýlýmý
Enerji
Hizmet sektöründe de ilk 5’de yer alan
Muðla’da Turizm sektörünün 6 ay ve
düþük ücretle personel çalýþtýrmasýnýn
Türkiye ekonomisi içindeki hacmi ortaya
çýkmýþ oldu.
“Sonuçlarý herkesin iyi
okumasý gerekiyor”
Türkiye'nin yatýrým haritasýný açýklayan
Türkiye Genç Ýþadamlarý Derneði
(TÜGÝAD) Baþkaný Ali Yücelen, teþvik
sisteminin az geliþmiþ iller için yeterli
olmadýðýný vurguladý. “Yeni bir destek ve
büyüme modeli lazým” dedi.
Türkiye'nin rekabet haritasýný
hazýrlayan TÜGÝAD bu kez de 2014 yýlý
yatýrýmlarýný analiz etti. Ýl ve sektör
bazýnda yatýrýmlarý sýnýflandýran TÜGÝAD
uzmanlarý 2014 yýlýnda Ekonomi
Bakanlýðý tarafýndan düzenlenen yatýrým
teþvik belgeleri üzerinden analizler
yaparak ilginç sonuçlara ulaþtý.
Türkiye'nin yatýrým haritasý sonuçlarýný
açýklayan TÜGÝAD Baþkaný Ali
Yücelen; "Aslýnda devletimizin elinde çok
deðerli bilgiler var. Yeter ki bunlarý
iþlemeyi bilelim. Saðlýklý bir sanayi
envanterimiz yok. Ölçümleyemediðimiz
sürece yönetemeyiz. Sonuçlarý herkesin iyi
okumasý gerekiyor." dedi.
5 ANA SEKTÖR
Analizlerin amacýnýn coðrafi bazda
2014 yýlýnda yatýrýmlarýn nasýl daðýldýðý
tespit etmek, yatýrým yeri tercihinde
yatýrýmcýlarýn hangi illeri cazip bulduklarýný
belirlemek olduðunu dile getiren Yücelen;
analizlerde enerji, hizmetler, imalat,
madencilik, tarým olmak üzere ekonomik
faaliyetlerin 5 ana sektör altýnda
tanýmlandýðýný belirtti. Ýstanbul özellikle
hizmet sektöründe aðýrlýklý yatýrým
çekerken; hem yatýrým miktarý hem de
yatýrým adedi bakýmýndan en gözde il oldu.
Türkiye'nin en çok yatýrým
çeken ili Ýstanbul
Yatýrým teþvik belge sayýsý olarak
EGE
HABER
Araþtýrmanýn sektörel boyutuna göre
özellikle enerji yatýrýmlarýnda 2014 yýlýnda
yatýrým miktarý olarak en büyük yatýrýmlarý
kendine çekmeyi baþaran il %25 ile
Manisa oldu. Manisa'yý %10 ile
Erzincan. %9 ile Siirt, %5,85 Ýzmir,
%5,64 Kahramanmaraþ takip etti.
Hizmetler’de Muðla 5.Sýrada
Hizmetler sektöründe en fazla yatýrýmýn
(hem adet hem de yatýrým miktarý olarak)
Ýstanbul’a yapýldýðý dikkat çekiyor. Yatýrým
miktarý olarak ele alýndýðýnda Ýstanbul’un
%27’lik payý dikkat çekicidir. Zira Ýstanbul
baþka hiçbir sektörde bu miktarda yatýrýmý
kendine çekememiþtir. Bu yönüyle
Ýstanbul’un üretimden ziyade hizmetler
sektörüne kaydýðý anlaþýlmaktadýr.
Hizmetler sektöründe ön plana çýkan diðer
dört il %7,4 Antalya, %5,1 Ýzmir, %4,4
Ankara ve %4,0 Muðla oldu.
Ýmalat
Ýmalatta yatýrýmcýlarýn %12.5’i
Ýstanbul’u tercih ederken yatýrým miktarý
olarak bakýldýðýnda Ýstanbul 3. sýraya
gerilemektedir. Bunun anlamý: Ýstanbul
kendisine büyük imalat yatýrýmlarýný
çekmekte zorlanýyor. Dikkat çeken 2 il:
Gaziantep ve Konya’dýr. Diðer þehirleri
geride býrakan Gaziantep ve Konya
Türkiye’nin üretim üssü haline gelme
noktasýnda birbirleri ile yarýþmaktadýrlar.
Yatýrým miktarý olarak ele alýndýðýnda
2014 yýlýnda Tekirdað ve Sakarya’nýn az
sayýda ancak büyük yatýrýmlarý kendine
çektiði, Gaziantep’in ise hem fazla sayýda
hem de hacim olarak büyük yatýrýmlara ev
sahipliði yaptýðý anlaþýlmaktadýr.
Madencilik’te 5 ilin 4’ü Egeli
Madencilik yatýrýmlarýnda yatýrýmcýnýn
2014 tercihinde ilk üç il Afyon, Denizli ve
%6,0 ile Sivas olurken onlarý %6,0’la
Burdur, %5,4 ile Muðla takip etti.
Tarým
Tarým yatýrýmlarýnda yatýrýmcýlarýn
%10’una yakýný Diyarbakýr’ý yatýrým yeri
olarak tercih etmiþ ve bu þekilde
Diyarbakýr birinci il konumuna gelmiþtir.
Diyarbakýr’ý %7,4 ile Afyon, %7,4 ile
Antalya, %5,3 ile Konya, %5,3 ile
Þanlýurfa takip etmektedir.
-Tuncay Karaçelik
bayinizde & internette
ortacahaber.com
Eðitim-Sen, “Laik, Bilimsel, Anadilinde Eðitim ve Demokratik
Yaþam Ýçin” “Ýþ Býrakma ve Boykot” eylemi yaptý.
Eðitim-Sen, “Laik, Bilimsel, Anadilinde Eðitim ve Demokratik Yaþam Ýçin” “Ýþ Býrakma ve Boykot” eylemi
yaptý.
Ortaca Cumhuriyet meydanýnda
yapýlan eyleme CHP, HDP parti temsilcileri, bazý STK’lar ve vatandaþlar da
destek verdi.
Eðitim-Sen adýna basýn açýklamasýný
yapan Ortaca ilçe temsilcisi Nuri
Demir, Eðitim sistemi ve okullarýn
tamamen siyasi iktidarýn denetimine
girmesine ve egemen ideolojiye teslim
edilmesine asla izin vermeyeceklerini
göstermek için ülke çapýnda “Laik
Bilimsel Anadilinde Eðitim ve
Demokratik Yaþam Ýçin” iþ býrakma ve
boykot eylemi düzenlediklerini söyledi.
Eðitim-Sen Ortaca ilçe temsilcisi
Nuri Demir basýn açýklamasýnda þu
görüþlere yer verdi.
“Türkiye Metal Sanayicileri
Sendikasý’nýn (MESS) dayatmalarýna
ve sarý sendikacýlýða karþý, insanca ve
onurlu bir yaþam ve gelecek için mücadele eden Birleþik Metal-Ýþ öncülüðündeki metal iþçileri, 29 Ocak 2015 tarihinde 10 kentte ve 22 fabrikada coþkuyla
greve baþlamýþken emekçilere olan düþmanlýðý sistematik hale getiren AKP
Hükümeti, grevi yasaklama kararý
almýþtýr.
Eðitim Sen olarak metal iþçilerine
yönelmiþ bu keyfiliðin, anti demokratik
uygulamanýn bütün emekçileri ilgilendirdiðinin bilincindeyiz. Bu karar, AKP’
nin demokrasi anlayýþýnýn da sýnýrlarýnýn
göstermesi bakýmýndan önemlidir.
Anayasal bir hakkýn kullanýlmasýnýn
böylesine pervasýzca engellenmesine
karþý Birleþik Metal-Ýþ Sendikasý’nýn ve
metal iþçilerinin yanýnda olacaðýmýzý
duyuruyoruz. AKP hükümetini hemen
her alanda kendisini gösteren yasakçý
ve baskýcý anlayýþýndan vazgeçmeye,
iþçilerin-emekçilerin en temel haklarýna
yönelik saldýrýlarýna derhal son vermeye
davet ediyoruz. Bu anlamda metal
iþçilerinin onurlu direniþini selamlýyoruz.
Türkiye`de eðitim sistemi ve
toplumsal yaþamýn siyasi iktidarýn
siyasal-ideolojik hedefleri doðrultusunda tekçi, baskýcý ve dayatmacý bir
þekilde düzenlenmektedir. Eðitimin
bütün kademelerinde pedagoji bilimi-ne
tamamen aykýrý, bilim düþmaný politika
ve uygulamalar artmýþtýr. Okulöncesinden üniversitelere kadar eðitim sistemi
büyük oranda dini kural ve referanslara
göre biçimlendirilmektedir.
Siyasi iktidar, eðitim sistemini bilimsel ve demokratik deðerleri temel almak yerine, farklý din, mezhep ve kimlikleri yok sayan ayrýmcý politikalarý
hayata geçirmektedir. AKP, çok inançlý,
çok dilli, çok kültürlü Türkiye toplumunu
özellikle inanç ve kimlik farklýlýklarý
üzerinden kutuplaþtýrmayý ve çatýþma
alanlarý yaratarak, baskýcý, otoriter
iktidarýný pekiþtirmeyi hedeflemektedir.
Eðitimde 4+4+4 dayatmasý, zorunlu ve "zorunlu seçmeli" din dersleri
uygulamasý, TEOG, YGS ve LYS`de
öðrencilere din sorularý sorulmasý,
öðrencileri imam hatiplere yönlendir-me
uygulamalarý, normal ortaokullar içinde
imam hatip sýnýflarýnýn açýlmasý, reþit
olmayan kýz çocuklarýnýn baþýnýn
kapatýlmasý, öðretmen atamalarýndaki
branþ daðýlýmý, okullara mescit
açýlmasýnýn zorunlu tutulmasý; karma
eðitimi kaldýrma giriþimleri, artan siyasi
kadrolaþma uygulamalarý ve son olarak
19. Milli Eðitim Þurasýnda alýnan
kararlar gibi birçok konu baþlýðýnda,
eðitimin dini kurallara göre düzenlenmesi
uygulamalarý hýzla artmaktadýr.
Ýktidarýn eðitimi tamamen dini
kurallara göre düzenlemek hedefiyle
19. Milli Eðitim Þurasý`nda aldýðý
kararlar, eðitim sisteminin ve ülkenin
nereye götürülmek istendiðini açýkça
göstermektedir. AKP`nin tüm topluma
yönelik zorla "tek din, tek dil, tek
mezhep" dayatmasý, toplumun farklý
kesimlerine yönelik ayrýmcý, dýþlayýcý ve
farklý inanç ve kimlikleri aþaðýlamaya
dayanan uygulamalarýn artmasýna
neden olmuþtur.
Türkiye`de eðitim kurumlarý, AKP`
nin mezhepçi, ayrýmcý ve otoriter uygulamalarý ile gerçek iþlevlerinden hýzla
uzaklaþtýrýlýrken, iç güvenlik paketi gibi
faþizan özellikler gösteren düzenlemelerle laik, bilimsel eðitime ve demokratik
yaþam anlayýþýna karþý siyasal iktidar
resmen savaþ ilan etmiþtir.
Laik olmayan bir eðitim sisteminin
demokratik ve bilimsel olmasý, demokrasi, eþitlik ve özgürlük mücadelesine
hizmet etmesi, bireylerin inançlarýný
hiçbir baský altýnda kalmadan gerçek
anlamda özgürce yaþamasý mümkün
deðildir. Gerçek anlamda eþit, özgür ve
laik bir eðitim ancak demokrasinin,
eþitliðin, hak ve özgürlükler alanýnýn
geniþlemesi ve bütün yurttaþlarýn eþit
haklar temelinde bir arada yaþamasý ile
mümkündür.
Hiçbir toplum birbirinin ayný
düþünen, ayný inancý paylaþan, ayný
deðerleri benimsemiþ insanlardan
oluþmadýðýna göre, tüm düþünce, inanç
ve deðerler karþýsýnda tarafsýz olmasý
gereken bir devletin, sadece belli bir
inanç sisteminin kural ve ibadetini
okullarda öðretmesi kabul edilemez.
Devlet, kiþisel bir alan olan inanç
alanýndan elini çekmeli, siyasi iktidar
inanç alanýný kendi çýkarlarý için istismar
etmekten derhal vazgeçmelidir.
Katýlýmlarýndan ve desteklerinden dolayý
tüm emek dostlarýna teþekkür ediyor;
Çocuklarýmýza onurlu bir gelecek
býrakmak için önümüzdeki günlerde de
sizlerle birlikte yürüyüþümüzü
sürdürmek istiyoruz”
-Tuncay Karaçelik
5
TARIM
ÝÞÇÝLERÝ
SÝYAH
GÝYDÝ
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
20 ÞUBAT 2015 CUMA
HAMDÝ
TOPÇUOÐLU
[email protected]
ÖZGECANLAR ÝÇÝN BÝR
ÝSYAN YAZISI
nMersin'in Tarsus ilçesinde
öldürülen Özgecan Aslan
cinayeti ve kadýna yönelik
þiddeti protesto etmek için
bir çiftlikte çalýþan tarým
iþçileri mesailerine siyah
elbise giyerek baþladýlar.
Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen Özgecan Aslan cinayeti ve kadýna
yönelik þiddeti protesto etmek için bir
çiftlikte çalýþan tarým iþçileri mesailerine siyah elbise giyerek baþladýlar.
Ortaca Eskiköy mahallesindeki
çiftlik sahibi Dr.Mesut Özcan, yaptýðý
açýklamada, yaþananlara tepki göstermek amacýyla çiftlikte çalýþan iþçilerle siyah elbise giyerek çalýþtýklarýný
söyledi.
Özgecan'ýn öldürülmesine duyduklarý üzüntüyü ifade edebilmek, bir
farkýndalýk yaratabilmek ve insanlara
bir mesaj vermek istediklerini ifade
eden Özcan, "Türkiye Cumhuriyeti
olarak biz dünyanýn en büyük ailesiyiz. Dolayýsýyla örf ve adetlerimize
sahip çýkýp kendi çocuklarýmýza çok
iyi bakabilmeliyiz" diye konuþtu.
Özcan, kadýnlarýn insanlara
Allah'ýn emaneti olduðunu, emanete
çok iyi bakmasý gerektiðini vurguladý.
Kadýnlarýn karanlýk bir sokakta,
erkekler gibi endiþe ve þüphe duymadan yürümesi gerektiðini belirten
Özcan'ýn eþi Selin Özcan, "Çünkü biz
kadýnýz ve bir suçumuz yok. Erkeklerin yaþadýðý o özgüveni biz de hissetmek istiyoruz" dedi.
Tarlada nar budamasý yapan
iþçilerden 20 yaþýndaki Sema Özcan
ise þunlarý kaydetti: "Ben de 20 yaþýndayým. Demek ki ben de baþka bir
yere okumaya gitsem baþýma böyle
bir olay gelebilirmiþ. Özgecan adýna
çok üzüldüm. Böyle insanlarýn býrakýn
müebbet hapsi, idam edilmesi gerektiðini düþünüyorum. Türkiye'de bu gibi insanlar da var demek ki. Bence
bunlarýn yok edilmesi gerekiyor. Bunlar var olduðu sürece daha bir sürü
20 yaþýndaki kýzýn baþýna neler gelecek kim bilir?"
Ýþçiler tarlada gün boyunca siyah
elbiselerle çalýþtý.-Ömer Kundakçý
Türkan Daðdelen’den Nihat
Doðan Hakkýnda Suç Duyurusu
Türkan Daðdelen Nihat Doðan hakkýnda
“Suça Azmettirmek”ten Ýstanbul Cumhuriyet
Baþsavcýlýðý’na suç duyurusunda bulundu.
n
Hayvan haklarý savunucusu Türkan Daðdelen, Özgecan Aslan’ýn
vahþice katledilmesinden sonra attýðý twettle büyük tepki toplayan þarkýcý
Nihat Doðan hakkýnda suç duyurusunda bulundu.
“Nihat Doðan attýðý twitle topluma kötü örnek olmuþ ve huzurunu
bozmuþtur. Nihat Doðan’ýn twiti þiddet içermektedir ve suça meyilli kiþileri
tetiklemekten baþka bir þey deðildir.” diyen Daðdelen, Nihat Doðan hakkýnda
soruþturma açýlmasýný, soruþturma boyunca televizyon ve raydo
kanallarýndan men edilmesini talep etti.
HAYTAP Muðla temsilcisi Türkan Daðdelen’in Cumhuriyet Savcýlýðýna
verdiði dilekçede þöyle denmekte:
ORTACA CUMHURIYET BAS SAVCILIGINA,
ISTANBUL AVRUPA YAKASI CUMHURÝYET BAÞ
SAVCILIÐÝNA, gönderilmek üzere
SUÇ TARÝHÝ VE YERÝ : Sosyal paylaþým sitesi twitter
MÜÞTEKÝ : Türkan DAÐDELEN TC NO: --------, HAYDOST
(Hayvan Dostlar Dernegi) Yön.Kur.Baþ. HAYTAP (Hayvan Haklari
Federasyonu) Muðla tem..
ADRES : Beþköprü Mah. 116.Sok. No: 01 Ortaca/Muðla
ÞÜPHELÝ : Þarkýcý Nihat DOÐAN
ADRES : Ýstanbul
SUÇ :Sosyal paylaþým sitesi TWÝTTER üzerinden “Siz- de mi-ni ete-ði
gi-yip so-yu-nup la-ik sis-te-min ah-lak-sýz-laþ-týr-dý-ðý sa-pýk-larta-ra-fýn-dan ta-ci-ze uð-ra-yýn-ca da bas bas ba-ðýr-ma-ya-cak-sý-n”
diyerek toplumda infial yaratmak, huzur bozmak, suça ve þiddete meyilli
kiþileri tetiklemek, azmettirmek.
AÇIKLAMA : Günümüzde þiddet ve cinsel istismar nerede ise ilk
okullara kadar inmiþtir. Çok üzücüdür ama, ördeklere, damacanalara,
kedilere, köpeklere, eþeklere tecavüz edilen bir ülkede yaþýyoruz. Toplum
olarak artýk tecavüz ve cinayet haberi almadan bir günümüz geçmez oldu.
Birkaç gün önce Mersin’de, Özgecan ASLAN isimli bir genç kýzýn,
müþteri olarak,bindiði dolmuþ þoförü tarafýndan tecavüz edilip vahþice
öldürülmesi ürkütücü olduðu gibi, bir o kadarda düþündürücüdür.
Þarkýcý Nihat DOÐAN in ,insanýn akýl saðlýðýný zorlayan twitti kabul
edilemez. Mesleði ne olursa olsun, medyatik ve sürekli göz önünde bulunan,
topluma mal olmuþ olan kiþilerin yaptýklarý, söyledikleri, davranýþlarý,
insanlara iyi, yapýcý, eðitici örnekler teþkil etmelidir.
Ne yazýk ki þarkýcý Nihat DOÐAN attýðý twitle topluma kötü örnek
olmuþ ve huzurunu bozmuþtur. Nihat DOAÐAN in twiti þiddet içermektedir
ve suça meyilli kiþileri tetiklemekten baþka bir þey deðildir.
Özgecan ASLAN a yapýlan, Nihat DOAÐAN in annesine, ablasýna,
eþine veya bir akrabasýna yapýlsaydý, yine ayný twitti paylaþýrmýydý acaba?
Sayýn hakimlerimize,savcýlarýmýza ve devlet büyüklerimize soruyorum;
Yazýn ülkemize gelen, sahillerimizi dolduran, binlerce yabancý misafirlere
“kýsa, dar, dekolte” giyiniyorlar diye topluca tecavüz mü edelim?
SONUÇ VE ÝSTEM : Yüksek makamýnýzdan, yukarýda saydýðým tüm
bu nedenlerden dolayý, þarkýcý Nihat DOÐAN hakkýnda soruþturma
açýlmasýný, soruþturma boyunca televizyon ve raydo kanallarýndan men
edilmesini talep ederim.
Gereðinin yapýlmasýný saygýlarýmla emir ve müsadelerinize sunarým.
Türkan DAÐDELEN18-þubat-2015
Aysel’di onun adý.
Bataklý Dam’ýn Kýzý’ ydý. Bir Muhsin Ertuðrul
filminin baþrolündeydi. Çalýþtýðý evin beyinden hamile
kalmýþtý. Gençliði, sanki tek baþýna peydahlamýþ gibi
çocuðu için sýkýntýlara katlanmakla geçmiþti.
O, Asiye’ ydi.
Vasýf Öngören’ in kalemine dolanmýþtý önce.
Sonra Atýf Yýlmaz filmiyle çýkmýþtý karþýmýza. Erkek
egemen toplumun sömürü araçlarýndandý.
Çarpýklýðýn, adaletsizliðin, cinsel-sýnýfsal sömürünün
aynadaki yansýmasýydý.
Sultan Gelin’di o.
Cahit Atay anlatmýþtý onu bize. En yüksek parayý
veren zengin bir köylünün oðlu Osman’la
evlendirilmiþti. Ama Osman kalp hastasýydý. Osman,
ölünce bu kez de Osman’ýn 4-5 yaþlarýndaki kardeþi
Veli’yle evlendirilmiþti. Veli büyüyüp delikanlý olunca:
“Sana eþim diyemem. Sen bana ablalýk, analýk ettin.”
demiþti. Kayýnpederi, karýsýnýn karnýndaki bebeði,
Sultan’a yeni eþ adayý olarak sunarken Sultan hangi
yazgýyý yaþadýðýnýn bilincinde bile deðildi.
Keþanlý Ali’nin Zilhasý, Deniz Küstü’nün Zühre
Paþalý’sý, Ateþten Gömlek’in Aliye’siydi onlar.
Berdeldiler. Kiminin adý gazetelere E.E. ,kiminin
M.Ç. olarak düþmüþtü. Merdiven boþluðuna
kendilerini asmadan ya da bir fincan zehir içmeden
önce, karþýlarýna yüreklerinin saðdýðý acýnýn hikmetini
soran Allah kulu çýkmamýþtý.
Hayallerini 78 yaþýnda bir (yazar!) alýp giderken
on dördünde B.Ç. olmuþlardý.
Bir baþka gün Pippa Bacca olmuþ, gelinlikle
yollara düþüp bizlere barýþ mesajý vermek
istemiþlerdi.
Onlar bu güzel dünyayý fotoðraflarken Ýstanbul
surlarýnda baþý taþla ezilen Sarai Siera’ydýlar.
Çünkü onlar: "Müslüman ülke,tecavüz...
fýrsatçýlýðýna soyunmayýn, Amerika'da her iki
dakikada bir kadýn tecavüze uðruyor. Þimdi çenenizi
kapatýn" diyenlerin gazeteci olduðu,
Çünkü onlar “Siz de mini eteði giyip soyunup laik
sistemin ahlaksýzlaþtýrdýðý sapýklar tarafýndan tacize
uðrayýnca da bas bas baðýrmayacaksýn” diyenlerin
þarkýcý geçindiði,
Çünkü onlar 'Hamileler sokaða çýkmasýn'
“Çalýþan kadýn ben kocama muhtaç deðilim deyip
yuvasýný daðýtýyor” “ kadýnýn ekonomik hürriyeti’ gibi
aldatmaca”
“ 6 yaþýndaki çocukla nikahlanabilir"
"Annen de olsa, diz kapaðýnýn üstü tahrik eder."
diyen sözüm ona din adamlarýnýn baþ tacý edildiði,
Çünkü onlar "Kadýnsa o da iffetli olacak.
Mahrem namahrem bilecek. Herkesin içerisinde
kahkaha atmayacak, bütün hareketlerinde cazibedar
olmayacak" diyen bir baþbakan yardýmcýsýnýn,
Çünkü onlar “Kadýn ile erkeði eþit konuma
getiremezsiniz, o fýtrata terstir." diyen bir
cumhurbaþkanýnýn yönettiði bir ülkenin kurbanlarýdýr.
Bu topraklar, iþgal altýnda kocalarýný, babalarýný,
oðullarýný kýlýçtan geçirip kendilerine sahip olmak
isteyen iþgalcilere karþý dünyanýn ilk kadýn direniþini
gerçekleþtiren kadýnlarýn yurdudur.
Bunca hemcinsinin yüzü suyu hürmetine ayaða
kal artýk ey Anadolu kadýný! Sana giydirilen hizmetçi
ruhundan kurtul artýk!
Adamlýk taslamayýn, adam olun yeter
Mersin'in Tarsus ilçesinde öldürülen
Özgecan Aslan cinayetini ve kadýna
yönelik þiddeti protesto etmek için
Dalaman'da protesto yürüyüþü
düzenlendi.
Dalaman Belediyesi hizmet binasý
önünden baþlayan protesto yürüyüþü,
sloganlar eþliðinde Cumhuriyet
meydanýna kadar devam etti.
Toplanan grup adýna CHP Dalaman
Kadýn kollarý baþkaný Gülay
Sönmez basýn açýklamasý
yaptý.
Gülay Sönmez
açýklamasýnda, cinayeti ve
kadýna yönelik þiddeti kýnadý,
“Azýcýk adam olun yeter”
diye tepki gösterdi.
Sönmez; “Sevdiðiniz kadýn
için dünyayý yýkmanýza gerek
yok; Onun dünyasýný baþýna
yýkmayýn yeter. Sevdiðiniz
kadýna umut vermenize gerek yok; Sizinle
kurduðu hayallerini boþa çýkarmayýn
yeter. Sevdiðiniz kadýna kendinizi
ýspatlamanýza gerek yok; Size olan sonsuz
güvenini ihmal etmeyin yeter. Sevdiðiniz
kadýný göklere çýkarmanýza gerek yok;
Ona sýmsýký sarýlýp sadakat gösterin yeter.
Sevdiðiniz kadýný övmenize gerek yok;
Yalanlarýnýzla onu kandýrmayýn yeter.
Sevdiðiniz kadýna servet vaad etmenize
gerek yok; Ona ihanet edip hayatýný
cehenneme çevirmeyin yeter. Sevdiðiniz
kadýna adamlýk taslamanýza gerek yok;
Azýcýk siz adam olun yeter. Yeter ki adam
olun yeter. Ýnsanlýða saygýnýz olsun bu
bize yeter'' dedi.
-Tuncay Karaçelik
6
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
20 ÞUBAT 2015 CUMA
Bodrumlu Minik Basketbolcular
Muðla’yý temsil edecek
Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu Küçük Erkekler
Basketbol Takýmý, geçtiðimiz günlerde düzenlenen
organizasyonda Muðla Ýl Þampiyonu oldu.
Küçük basketbolcular, 17-19 Mart’ta Antalya veya
Kütahya’da yapýlacak olan Bölgelerarasý Basketbol
Þampiyonasý’nda Muðla’yý temsil edecek.
Windsurf Yarýyýl Kupasý
sona erdi
Türkiye Yelken Federasyonu tarafýndan Bodrum
Belediyesinin katkýlarýyla düzenlenen Windsurf Türkiye
Yarýyýl Kupasý, düzenlenen ödül töreni ile sona erdi.
Bodrum’un Gümbet Mahallesi'nde gerçekleþen
Windsurf Türkiye Yarýyýl Kupasý, renkli görüntülere
sahne oldu. Bodrum Gümbet Koyu açýklarýnda Adaboðazý ile Bodrum arasýnda kurulan parkurda gerçekleþen
yarýþlar genellikle sert havada gerçekleþti. Fýrtýna nedeniyle Cuma günkü yarýþlarýn iptal edildiði organizasyon,
Cumartesi akþamüzeri düzenlenen ödül töreni ile sona
erdi. Yarýþmaya, 3 kategoride 63 sporcu katýldý.
Gümbet Baba Otel'de düzenlenen ödül törenine
Türkiye Yelken Federasyonu Baþkaný Serhat Belli,
Bodrum Belediyesi Meclis Üyeleri; Güneri Günaydýn
ile Niyazi Atare, Bodrum Belediyesi Kültür ve Sosyal
Ýþler Müdürü Gülizar Akbay, Bodrum Belediyesi Kültür
ve Sosyal Ýþler Koordinatörü Mehmet Kocair baþta
olmak üzere sporcular ve kulüp yöneticileri katýldý.
Ortaca
Belediye
3 puaný,
3 golle
aldý
Ortaca Belediyespor
ORTACA BLD.SPOR
DALYANSPOR
Muðla Süper Amatör liginin lideri Ortaca Belediyespor
ile Ortaca Belediyespor U14 takýmlarý galibiyet serilerini
sürdürüyor.
Muðla Süper Amatör liginin lideri Ortaca Belediyespor,
Ahmet Ateþ stadýnda Dalyanspor ile oynadýðý maçtan 3-0
galip ayrýldý. Ortaca Belediyespor, ilk maçta deplasmanda
2-1 yenildiði Dalyanspor’u Aykut Taþkýn, Semihcan ve
Ekrem'in (kk) attýðý gollerle 3-0 yendi.
3-0
Dalyanspor
Ortaca Bld.spor U14: 3 Marmarisspor U14: 1
Bodrum Boat Show'da
Bu yýl 8.’si gerçekleþen “CNR Avrasya Boat Show
Uluslararasý Deniz Araçlarý Ekipmanlarý ve Aksesuarlarý Fuarý”, 14-24 Þubat 2015 tarihleri arasýnda CNR
EXPO Ýstanbul'da ziyaretçilere kapýlarýný açtý. Yüzlerce
firmanýn stant açtýðý fuarda, Bodrum Ticaret Odasý
tarafýndan hazýrlanan ve yaklaþýk 5 yüz metrekare alana
sahip Bodrum standý, ziyaretçi akýnýna uðradý.
Bir motor yat, bir yelkenli ve Bodrum Belediyesi
tarafýndan yaptýrýlan gulet maketinin sergilendiði
Bodrum standýnda 14 Þubat akþamüzeri bir kokteyl
düzenlendi.
CNR Avrasya Boat Show'da milyon dolarlýk mega
yatlar, tekne ve yelkenlilerin yaný sýra tekne aksesuarlarý
ve yapým malzemeleri, marina donanýmlarý, su sporlarý
donanýmlarý, deniz giyim ve aksesuarlarý gibi ürünler
de sergileniyor. Dünyada karada yapýlan ikinci en
büyük Boat Show olan CNR Avrasya Boat Show'da
küçük, orta ve mega sýnýfýnda 400 yat, tekne ve yelkenli
sergileniyor ve tüm ürünlerin deðeri yaklaþýk 250 milyon
Euro’yu buluyor. Bine yakýn markanýn katýldýðý fuarýn
sektörde 1 milyar Dolar düzeyinde iþ hacmi yaratmasý
bekleniyor.
85 bin metrekare alanda düzenlenen CNR Avrasya
Boat Show’a AB ülkeleri, BDT Ülkeleri (Rusya,
Azerbaycan, Beyaz Rusya vb.), BAE (Birleþik Arap
Emirlikleri), Ýngiltere gibi ülkelerden önemli alýcýlar
geliyor. Fuara özellikle de Orta Doðu, Körfez ve Kuzey
Afrika ülkelerinden yoðun ziyaretçi bekleniyor. Fuarda
sergilenen yeni modellerin Türkiye ve dünya
lansmanlarýnýn da yapýlacaðý fuar, 22 Þubat'a kadar saat
11.00 ile 20.00 arasýnda, 22 Þubat'ta ise saat 11.00 ile
19.00 saatleri arasýnda ziyaret edilebilecek.
-Tuncay Karaçelik
Ortaca Belediyespor U14
Ortaca Belediyespor U14 takýmý ise, Ahmet
Ateþ stadýnda Marmarisspor'u konuk etti.
Karþýlaþmanýn tamamýnda rakibine karþý
üstün oynayan Ortaca belediyespor U14 takýmý
maçtan 3-1'lik skorla galip ayrýldý.
Marmarisspor’un acý günü
Marmarisspor antrenörü Görkem Murat
Dinç’in Sakarya’da yaþayan amcasý Osman
Dinç vefat etti.
Marmarisspor antrenörü Görkem Murat
Dinç amcasýnýn vefat haberini, Ortaca
Belediyespor-Marmarisspor karþýlaþmasýndan 5
dakika önce aldý. Oyuncularýný sahada yalnýz
býrakmayan Dinç, karþýlaþmanýn hemen
ardýndan amcasýnýn cenaze töreni için
Sakarya’ya gitti.
Ortaca Belediyespor antrenörü Levent
Þenol, “deðerli hocamýzýn acýsýný paylaþýyoruz.
Osman Dinç’e allahtan rahmet, yakýnlarýna ve
spor camiasýna baþsaðlýðý diliyoruz” dedi.
-Ömer Kundakçý
7
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
20 ÞUBAT 2015 CUMA
BHH'den bir grup:
'Haziran-HDP ittifaký'nýn inþasý
için mücadeleyi önemsiyoruz
Birleþik Haziran Hareketi'nden bir grup, AKP’ye karþý direniþ koalisyonu
kurulmasýnýn önemine dikkat çekti
n
Sevgililer Günü en çok
çiçekçileri sevindirdi.
Bu yýlki Sevgililer Günü'nde de ilgi odaðý yine
çiçekçiler oldu. Sevdiðine hediye almak isteyenler
çiçekçilere akýn etti. Yoðun talebe cevap vermekte
zorlanan çiçekçiler, normal günlere oranla satýþlarýný
4-5 kat arttýrdý.
Vatandaþlar daha çok gülü tercih ederken, papatya,
nergis ve orkide en fazla satýlan çiçekler arasýnda yer
aldý.
Birleþik Haziran Hareketi (BHH) Yürütme
Kurulu tarafýndan baþlatýlan "seçim" gündemli tartýþmaya iliþkin ilk katký ve öneri metni yayýmlandý.
Ýlk katký metni BHH içinde yer alan Can Atalay, Kamil Kartal, Barýþ Atay, Deniz Yýldýrým ve
Evren Haspolat'ýn imzasýný taþýyor.
Birleþik Haziran Hareketi Yürütme Kurulu'nun
"Seçim, Haziran ve Ýlkeler" açýklamasý ile baþlayan, 28 Þubat 2015 tarihine kadar sürdürülecek
tartýþmalara iliþkin yayýmlanan metinde þu ifadelere yer verildi:
“SEÇÝMLER HALA ÖNEMLÝ
BÝR MECRA'
“Haziran 2015 seçimleri, Türkiye'nin ve
Ortadoðu'nun tarihsel bir dönemeçten geçtiði
koþullarda gerçekleþiyor. Haziran seçimleri
sonucunda teþekkül edecek yeni TBMM'nin
bileþimi ve kurulacak yeni hükümet, Türkiye'nin
yakýn ve orta vadede geleceðinin þekillendirilmesinde gerekli olan siyasal ve yasal düzenlemelerin
kaynaðý olacak.
“Bu anlamýyla Türkiye'ye dair iddia sahibi
olduðunu bütün siyasal toplumsal güçler açýsýndan
seçimler hala önemli bir siyasal mecra olarak
önümüzde durmaktadýr.
AKP’NÝN HEDEFÝ
“Haziran seçimleri AKP açýsýndan ise, daha
özel bir önem kazanmýþtýr. Haziran seçimleri AKP
ve sandýkta geriletebilecek, sosyal demokratlarýn,
Kürtlerin ve Alevilerin, sol, sosyalist güç ve çevrelerin, aydýn ve sanatçýlarýn, iþçi sýnýfý örgütlerinin,
demokratik kuruluþ ve sivil inisiyatif zeminlerinin
geniþ bir ‘direniþ koalisyonu’ için yan yana
gelmesine ihtiyaç var.
“CHP-HAZÝRAN-HDP’NÝN
BÝRLÝKTELÝÐÝ ÖNEMLÝ”
ve Erdoðan açýsýndan bir yanýyla bir ‘referandum’
özelliði taþýrken, diðer yandan ise, uzun bir süredir
iþletmeye çalýþtýðý, kuvvetler ayrýlýðýna dayalý
parlamenter sistem yerine, baský ve devlet terörü
yasalarý ile tahkim edilmiþ ‘fiili baþkanlýk
sisteminin’ yasal dayanaklarýnýn da saðlanacaðý
bir parlamento çoðunluðu elde etmeyi murat
etmektedir.
“DÝRENÝÞ KOALÝSYONU”
“Ezilenlerin, yoksullarýn, emekçiler ve
dýþlananlarýn kurtuluþunun sandýk vasýtasýyla
gerçekleþemeyeceði ne kadar açýksa, bugün bütün bir topluma azgýnca saldýran AKP iktidarýnýn,
etkili bir sokak siyasetinin de desteðiyle sandýkta
da geriletilmesinin önemi de o kadar açýktýr.
“Buradan hareketle, Türkiye ve Ortadoðu'nun
üzerine kabus gibi çöken AKP iktidarýný sokakta
Sosyal Yardýmlar
Devam Ediyor...
“AKP iktidarýnýn sokakta geriletilebilmesi için
gerekli olan direniþ koalisyonunda Türkiye'deki
önemli siyasal ve toplumsal temsiliyete sahip olan
CHP-Haziran-HDP'nin yan yana durmasý
önemlidir.
“Bu yanyanalýðýn önemini hep aklýmýzda
tutarak, Haziran 2015 seçimlerinde AKP'nin
temsil gücünü azaltmak, yüzde on seçim barajýný
hükümsüzleþtirmek, demokratik toplumsal
muhalefetin parlamentoda temsili güçlendirmek
için de "Haziran - HDP ittifakýný" inþa etmek için
mücadeleyi önemsiyoruz.
“Haziran, AKP'yi hem sokakta hem de sandýkta geriletecek, böylesi geniþ bir direniþ koalisyonunun inþa edilmesi ve AKP iktidarýnýn yerine
özgürlükçü, eþitlikçi, kamucu ve laiklikten yana
bütün güçlerin yan yana gelmesiyle oluþturulacak
bir ‘deðiþim’ koalisyonunun kurulmasýnýn aktif
kurucusu olmak üzere inisiyatif almalýdýr.”
Kaynak: Bianet
Büyükþehir’den Evde Hasta Bakýmý ve
Cenaze Hizmetleri Ýçin Yeni Araçlar
n Muðla Büyükþehir Belediyesi, Saðlýk ve Sosyal Hizmetler Dairesi
Baþkanlýðý bünyesinde kullanýlmak üzere 3 Hasta Nakil Ambulansý, 2
Cenaze Nakil aracý alarak araç filosunu güçlendirdi.
n Muðla Büyükþehir Belediyesi
yaptýðý sosyal yardýmlar ile ihtiyaç
sahibi vatandaþlarýn yanýnda olmaya
devam ediyor.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal
Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý, Muðla ili genelinde
yaþayan yoksul, kimsesiz, evsiz, engelli ve ihtiyaç
sahibi vatandaþlar için sosyal yardým çalýþmalarýna
devam ediyor. Bu çalýþmalar kapsamýnda sosyal
yardým deðerlendirme kurulunun ARALIK 2014 ve
OCAK 2015 tarihleri arasýnda tespit ettiði 31
ihtiyaç sahibi aileye ulaþýldý. Bunun yanýnda maddi
sorunlarla karþýlaþan öðrencilere kýrtasiye
yardýmlarý, doðal afetler sonucunda maðdur olan
vatandaþlarýn ihtiyaçlarýnýn giderilmesine yönelik
çalýþmalarda yapýlýyor.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal
Hizmetler Dairesi Baþkaný Hacý Koç yapýlan
yardýmlar ile ilgili yaptýðý açýklamada, sosyal
belediyecilik anlayýþý kapsamýnda ihtiyaç sahibi
vatandaþlar için hassasiyetle projeler üretildiðini ve
bu projeleri çaðdaþ yöntemlerle hayata geçirildiðini
belirtti. Hacý Koç; “Türkiye'nin en genç Büyükþehir
Belediyelerinden olmamýza raðmen sosyal
hizmetler alanýnda vatandaþlarýmýzýn sorunlarýnýn
çözümü için etkin ve özverili bir çalýþma
yürütmekteyiz. Sosyal yardým inceleme kurulumuz
vatandaþlardan gelen yardým taleplerini
deðerlendirerek en kýsa zamanda geri dönüþ
yapýyor. Sosyal belediyecilik anlayýþý ile hareket
ederek herzaman vatandaþlarýmýzýn yanýnda olup
hizmet etmeye devam edeceðiz.”dedi.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve
Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý, 1
Aðustos 2014 tarihinde baþlatmýþ olduðu
Evde Hasta Bakým Hizmetinde kullanýlmak
üzere 3 Hasta Nakil Ambulansýný ve
Büyükþehir Belediyesi’nin hizmetlerinden
olan Cenaze Nakil Hizmetlerinde kullanýlmak
üzere de 2 cenaze nakil aracýný bünyesine
kattý.
Araçlarýn tanýtýmýnda konuþan Muðla
Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve Sosyal
Hizmetler Daire Baþkaný Hacý Koç, alýnan
yeni araçlarýn Muðla ili genelinde
kullanýlacaðýný, yeni alýnan araçlar sayesinde
vatandaþlardan büyük destek gören evde
hasta bakým hizmetinde hastalarýn daha kolay
nakledileceðini söyledi. Hacý Koç; “Muðla
Büyükþehir Belediyesi olarak baþlatmýþ
olduðumuz Evde Hasta Bakým Hizmeti’nin bir
parçasý olan hasta nakil hizmetleri için 3 hasta
nakil ambulansýmýz araç filomuza katýldý.
Devlet Malzeme Ofisi’nden temin edilen son
teknoloji ile donatýlmýþ bu araçlar Menteþe,
Ortaca ve Fethiye ilçelerimizde görev
yapacak. Vatandaþlarýmýzdan çok talep
aldýðýmýz diðer bir hizmetimiz cenaze nakilleri
için de iki yeni aracýmýz devreye girdi.” dedi.
Muðla Büyükþehir Belediye Baþkaný
Dr.Osman Gürün, araçlarýn tanýtýmýnda
yaptýðý konuþmada, vatandaþlarýn en acýlý, en
sýkýntýlý zamanlarýnda yanlarýnda olmanýn ve
acýlarýný en aza indirmek için gerekli
hizmetleri vermenin önemli olduðunu söyledi.
Baþkan Gürün; “Büyükþehir Belediyemizin
araç filosuna Evde Hasta Bakým Hizmeti’nde
kullanýlmak üzere 3 hasta nakil ambulansý,
cenaze hizmetlerimizde kullanýlmak üzere de
2 cenaze nakil aracý kattýk. Bu araçlarýmýza
hiç ihtiyaç duyulmamasýný temenni ediyorum
ama hastalýkta, ölümde hayatýn bir gerçeði.
Bu nedenle vatandaþlarýmýzýn en acýlý, en
sýkýntýlý zamanlarýnda yanlarýnda olmak ve
acýlarýný paylaþmak için gerekli hizmetleri
vermek zorundayýz. Yaptýðýmýz bu hizmetleri
ilçe belediyelerimizle birlikte koordine
ediyoruz. Yaz mevsimine kadar hizmetlerimizi
en üst seviyeye çýkararak Büyükþehir
Belediyesi’nin hizmet alanlarýný daha da
geniþleteceðiz.” dedi.
Muðla Büyükþehir Belediyesi Saðlýk ve
Sosyal Hizmetler Dairesi Baþkanlýðý
bünyesinde kullanýlmak üzere alýnan 3 Hasta
Nakil Ambulansý acil týbbi müdahale
gerektirmeyen hastalarýn evden hastaneye,
ilçe hastanesinden il merkezindeki
hastanelere nakil hizmetlerinde kullanýlacak.
Yataða baðýmlý, ulaþýmda güçlük çeken, yaþlý,
engelli hastalarýn nakli için kullanýlacak bu
araçlar, ana sedye, vakum
sedye, kombinasyon sedye,
portatif vakum aspiratörü,
oksijen sistemi, tansiyon aleti,
þiþme atel kiti, canlandýrma
ünitesi, defibrilatör cihazý, temel
týbbi malzeme çantasý gibi
teknik özelliklere sahip ve iki
hasta nakline elveriþli þekilde
tasarlandý. Yeni alýnan Cenaze
nakil araçlarý da ayný anda 4
cenaze taþýyabilecek
kapasitede ve il dýþýna da
hizmet verebilecek.
-Soner Aydýn
8
haftalýk siyasi yerel haber gazetesi
20 ÞUBAT 2015 CUMA
Öztaþ Anadolu Lisesi Badminton’da Ýl Birincisi KIÞ TURÝZMÝ SPORLA
CANLANACAK
n Dalaman Öztaþ Anadolu Lisesi Genç
Kýzlar badminton takýmý Muðla Liseler arasý
müsabakalarýnda Ýl birincisi oldu.
Muðla Ýlinde liseler arasý badminton müsabakalarýnda
dereceye giren Öztaþ Anadolu Lisesi takýmý ve
öðretmenleri Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Süleyman Gümüþ
ve Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek ’i makamýnda
ziyaret ettiler.
Ziyarette Dalaman Kaymakamý Yýlmaz Þimþek
öðrenciler ile bir süre sohbet ettikten sonra, kendileri ile
gurur duyduðunu, Ýzmir de yapýlacak olan Ýller arasý
müsabakada da ayný baþarýyý beklediðini söyledi ve bu
baþarýda baþta öðrencilerimiz olmak üzere emeði geçen
herkese teþekkür etti.
9-12 Þubat tarihlerinde Muðla da yapýlan liseler arasý
badminton müsabakalarýnda Öztaþ Anadolu Lisesi takýmý,
Genç Kýzlar grubunda takým halinde Ýl birinciliði, Genç
Bekir
Çeker
Kýzlar ferdi sýralamada ise Ýl 1. 2. ve 3. lük derecelerini
kazanmýþlardý. Yine Genç Erkeklerde Ýl ikinciliðini Öztaþ
Anadolu Lisesi takýmý kazanmýþtý.
17- 19 Mart 2015 tarihlerinde Ýzmir de yapýlacak olan
Þampiyonada, Öztaþ Anadolu Lisesi takýmý, Muðla Ýlini
temsilen badminton müsabakalarýna katýlacak.
MUÐLA’YA 4 YIL ARADAN
SONRA ÝLK KAR!
Kent merkezinde 4 yýl aradan sonra dün gece baþlayan ve ORTACA VE
aralýklarla devam eden kar yaðýþý vatandaþlarý þaþkýna çevirdi. KÖYCEÐÝZ’DE
Hava sýcaklýðýnýn uzun yýllardan
sonra sýfýrýn altýnda 4 dereceye kadar
düþtüðü Muðla’da gece baþlayan ve
aralýklarla devam eden kar yaðýþýndan
sonra kar kalýnlýðý kent merkezinde 5,
yüksek kesimlerde ise 15
santimetreye ulaþtý.
Büyükþehir ve Menteþe
Belediyesi ekipleri, þehir içi ulaþýmýnýn
aksamamasý için çalýþma baþlattý.
Sabah saatlerinde yollarda meydana
gelen buzlanma nedeniyle çok sayýda
sürücü yolda kaldý, maddi hasarlý
kazalar meydana geldi.
ULAÞIM ZAMAN
ZAMAN AKSADI
Araçlarýnda zincir ve kar lastiði
bulunmayan sürücüler nedeniyle
ulaþýmda zaman zaman aksamalar
yaþandý.
Buzlanma ve kar nedeniyle yolda
kalan araçlar polis ve vatandaþlarýn
yardýmýyla kurtarýldý.
Belediye ekipleri, buzlanma
yaþanan noktalara tuz dökerek
sürücülere yardým ediyor.
Ortaca ve Köyceðiz’de de
Çarþamba günü öðle ve akþam
saatlerinde zaman zaman görülen kar
serpintisi beklentiye yol açtý. Yýllardýr
kar yaðýþý görülmeyen bölgede baþta
çocuklar olmak üzere heyecan yarattý
ama yaðýþ gerçekleþmedi olmadý.
T.C. ORTACA 1. ÝCRA DAÝRESÝ
2011/1560 ESAS DÜZELTME ÝLANI
04/03/2015 Tarihinde birinci ihalesi 23/03/2015 tarihinde ikinci ilahesi
gerçekleþtirilecek olan 48 RL 850 Plakalý aracýn satýþ yeri Muðla Ýli. Dalaman
Ýlçesi, Dalaman Oto Kurtarma Yed-i Emin Deposu olarak deðiþtirilmiþtir.
Hasan AYKUT
Ýcra Müdür Yardýmcýsý-174817
UYAP Biliþim Sisteminde yer alan bu dokümana http://
vatandas.uyap.gov.tr adresinden VxagZPp - /6hZizV – Povh1NS Ý5GIOO=kodu ile eriþebilirsiniz.
RESMÝ ÝLANLAR www.ilan.gov.tr.’de
Basýn No: 28537
n Muðla genelinde yapýlan 25 ten fazla spor tesislerinin bir çoðu
tamamlanýrken bir çoðuda bitme aþamasýna geldi.
n Özellikle Merkezde yapýlan Yüzme Havuzu ve Spor Salonu Ýlçelere yapýlan
salonlar ve Uzun süredir atýl vaziyette bulunan Futbol sahalarýnýn modern
kolaylýk tesislere kavuþturulmasý ile Muðla Kýþ Turizminde adý geçen önemli
illerin tahtýna göz dikti.
Fethiye’de yapýlan 2500 kiþilik Spor Salonu, Seydikemer’de yapýlan 500 Kiþilik salon, ve hali hazýrda var olan salonla, Fethiye
bölgesi Ilýman iklimi ile özellikle Avrupa da
ki önemli Basketbol ve Voleybol takýmlarý
için bir cazibe merkezi olmaya aday. Yine
Marmaris ve Bodrum’da Mevcut var olan
salonlarýn yaný sýra yapýmýna baþlanan 1000
er kiþilik son derece modern ve içinde antrenman salonlarý da barýndýran salonlarýnda bitmesi ile Dünyanýn gözde yaz Turizmi cazibe
Merkezlerimiz, Kýþ Aylarýnda da Özellikle
Kuzey Avrupa Ülkelerinin kamp merkezi
olmaya aday hale getirilecek.
Hedeflerinin Muðla Gençliðinin spor
yapmasý, Muðlalýlarýn spor yapmasý olduðunu
söyleyen Muðla Gençlik Hizmetleri ve Spor
Ýl Müdürü Bekir Çeker, biz yapýlan bu
tesislerle Muðla’nýn uzun yýllardýr konuþulan
önemli bir konusunda yani Alternatif turizme
yeni bir soluk getireceðimize inanýyoruz dedi.
Muðla Ýl Merkezi Menteþe’de var olan
ama uzun yýllardýr atýl durumda olan yada
son derece kötü durumda hizmet veren binalarýn bulunduðu futbol sahalarýný da revize
ederek, adeta baþtan yaptýklarýný belirten
Muðla Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü
Bekir Çeker, Ortaköy’de 3 Düðerek’te 1,
Merkezde 1 olmak üzere 5 saha ve son
olarak Kötekliye yapýlan Sentetik Yüzeyli
Çim saha ile Merkezde toplam 6 sahaya
kavuþulduðunu söyledi.
Bu rakamla bir çok sportif etkinlik ve
organizasyona ev sahipliði yapmaya aday
olduklarýný belirten Bekir Çeker gelinen
noktada adý spor Turizmi ile alýnan illere bir
alternatif daha ortaya koyduðumuza
inanýyorum dedi. Ýl genelinde; 1 Stadyum,
8 Spor Salonu, 5 Gençlik Merkezi, 1 Yüzme
Havuzu, 3 Sentetik Yüzeyli Futbol Sahasý, 4
Futbol Sahasý Soyunma Odasý, 2 Tribün Yapýmý gerçekleþtirdiklerini yada çalýþmalarýnýn
devam ettiðini belirten Çeker, 2015-2016
sezonunda ben Muðla genelinde yýlda
bölgesel-ulusal ve Uluslar arasý 200 den fazla
organizasyonda 50 binden fazla sporcu antrenör, idareci ve spor tutkunun aðýrlayacaðýmýzý tahmin ediyoruz dedi.
-Tuncay Karaçelik
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
1 392 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content