close

Enter

Log in using OpenID

12 Temmuz 2014 Cumartesi - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Cumhurbaþkanlýðý Seçimi sürecini deðerlendiren Külcü:
‘Çankaya çýkmazýný milletçe aþacaðýz’
Cumhurbaþka
nlýðý Seçimi
süreciyle ilgili
açýklamalarda
bulunan
Belediye
Baþkaný
Muzaffer
Külcü,
“Çankaya
çýkmazýný
milletçe
aþacaðýz”
dedi.
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþkan Külcü’yü ziyaret etti.
Ýþbirliðine devam kararý aldýlar
* HABERÝ 7’DE
* HABERÝ 10’DA
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, STK’larýn toplumsal hayattaki yeri ve önemine dikkat çekti.
ÇORUM
12 TEMMUZ 2014 CUMARTESÝ
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Sýcaklýk bugün
tavan yapacak
Aþýrý sýcaklar kavurmaya devam ediyor. Ülkemizde hafta
sonu sýcaklýk artarak devam edecek.
* HABERÝ 7’DE
‘Seçimi Çorum için
fýrsata çevirmeliyiz’
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý
(TSO) Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
seçim süreçlerinin, illerin taleplerini
ve sorunlarýný gündeme getirmek ve
yetkililere birinci elden aktarmak
adýna önem taþýdýðýný söyledi.
Osmancýk’ýn Ýnal köyü myakýnlarýnda yangýn çýktý.
Yangýný yol
iþçileri söndürdü
Osmancýk’ýn Ýnal köyü
myakýnlarýnda yol kenarýnda
çýkan yangýný o sýrada
güzergahtan geçen Karayollarý
71. Þube Þefliði’ne baðlý iþçiler
söndürdü.
* HABERÝ 16’DA
* HABERÝ 3’DE
Çetin Baþaranhýncal
Ramazan Ayý’nda
iyilik seferberliði
Deniz Feneri’nden Çorum’a
4.4 milyon liralýk yardým
Deniz Feneri Derneði’nin son 5
yýlda Çorum’a 4 milyon 434 bin
283 TL’lik ayni ve nakdi yardým
saðladýðý açýklandý.
‘Yüzyýlýn Ýyilik Hareketi’
sloganýyla hayýr faaliyetlerini
sürdüren Deniz Feneri
Derneði, Çorum’da yaþayan 11
bin kiþiye yardým eli uzattý.
* HABERÝ 11’DE
Deniz Feneri Derneði Ankara Þubesi Koordinatörü
Hamit Kunt, Çorumlu gönüllülere teþekkür etti.
Filistin halký için el açan cemaat., Ýsrail'e lanet yaðdýrdý.
‘Filistin Ümmet’in ortak davasýdýr’
Katil Ýsrail'in saldýrýlarý sonucu þehit düþen Filistinliler için gýyabi cenaze
namazý kýlýndý. Cuma Namazý'ndan sonra kýlýnan cenaze namazýnda,
dünyanýn gözü önünde þehit edilen masum Filistin halký için el açan
cemaat., Ýsrail'e lanet yaðdýrdý. Namazdan sonra da Hürriyet Meydaný'nda
düzenlenen protesto eyleminde bir araya gelen Çorumlular, basýn
açýklamalarý ve dualarla Filistinli Müslümanlar'ýn yanýnda yer aldýklarýný,
Filistin'in Ümmet'in ortak davasý olduðunu haykýrdý.
* HABERÝ 5’DE
Osmancýk'ta tali yoldan ana yola çýkan motosiklet
sipariþ daðýtan araca çarptý.
Önce çarptý,
sonra kaçtý
Osmancýk'ta tali yoldan ana yola
çýkan motosiklet sipariþ daðýtan
araca çarptý.
* HABERÝ 3’DE
Elvan Salbaþ okul arsasý baðýþladý
Eðitime %100
destek
kampanyasý
kapsamýnda;
mülkiyeti
hayýrsever
Elvan Salbaþ’a
ait Çorum’un
Alaca ilçesinde
bulunan
10,009 m² arsa
okul yapýlmasý
maksadý ile
baðýþlandý.
* HABERÝ 2’DE
Cezaevi önünde
silahlý saldýrý
Vali Sabri Baþköy, Ýþadamý Elvan Salbaþ'ýn þahsýnda Salbaþ ailesine teþekkür plaketi verdi.
Protokolde Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de hazýr
Çorum'da 21 yaþýndaki C. K.,
cezaevi önünde uðradýðý silahlý
saldýrý sonucu yaralandý.
* HABERÝ 3’DE
2
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
Elvan Salbaþ okul arsasý baðýþladý
Eðitime %100
destek kampanyasý
kapsamýnda; mülkiyeti
hayýrsever Elvan
Salbaþ’a ait Çorum’un
Alaca ilçesinde bulunan
10,009 m² arsa, Ýl Milli
Eðitim Müdürlüðüne
okul yapýlmasý (her türlü
okul) maksadý ile
baðýþlandý.
Ýhtiyaç duyulduðu
zaman okul yapýlarak
eðitim öðretim
hizmetinde kullanýlmak
üzere baðýþlanan arsaya,
hayýrsever iþadamý
Elvan Salbaþ'ýn isteði
doðrultusunda
‘Memnune-Rýfat
Salbaþ’ ismi verilecek.
Bu kapsamda Çorum
Valiliði ve Elvan Salbaþ
arasýnda Valilik
Makamý’nda protokol
imzalandý. imza törenine
Elvan Salbaþ'ýn yaný sýra
Ýl Özel Ýdare Genel
Sekreteri Ömer Arslan
ve Ýl Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali
Büyük de katýldý.
Hayýrsever iþ
adamý Elvan Salbaþ ise
okula “Memnune-Rýfat
Salbaþ” isminin
verilmesini istediklerini
belirterek "Ýnþallah daha
çok okul yapýlmasýna
katký saðlarýz. Kýsa
zamanda arsa üzerinde
Çorum eðitimine katký
saðlayacak bir okulun
yükselmesini
arzuluyoruz" dedi.
Ýþadamý Elvan
Salbaþ'ýn þahsýnda
Salbaþ ailesine teþekkür
plaketi veren Vali
Baþköy; hayýrseverden
önümüzdeki birkaç ay
içerisinde 30 dönüm
daha arsayý hibe olarak
verme sözünü
aldýklarýný ifade etti ve
protokolü imzalanan
arsanýn üzerine inþaa
edilecek okulun
Çorum’a ve Alaca’ya
hayýrlý, uðurlu olmasýný
diledi.
Vali Baþköy; diðer
hayýrseverlerden de
‘arsa baðýþlama’ veya
mevcut arsa üzerine
‘okul yapma’ hususunda
destek beklediklerini
belirterek, istedikleri
takdirde yapacaklarý
baðýþlar dolayýsýyla aile
isimlerinin okullara
verileceðini söyledi.
Haber Merkezi
Vali Sabri Baþköy ile hayýrsever Elvan Salbaþ, protokoleimza attý.
Çocuk nüfus oranýmýz % 21, genç %15
TÜÝK Türkiye ile bölge illerin
nüfus istatistiklerini açýkladý.
TÜÝK verilerine göre, Samsun’da 2013 yýlýnda toplam nüfus
içindeki çocuk nüfus oraný %22,0
iken genç nüfus oraný %16,3, Tokat’ta 2013 yýlýnda toplam nüfus
içindeki çocuk nüfus oraný % 22,2
iken genç nüfus oraný %16,5, Çorum’da 2013 yýlýnda toplam nüfus
içindeki çocuk nüfus oraný % 21,2
iken genç nüfus oraný %15,2,
Amasya’da 2013 yýlýnda toplam
nüfus içindeki çocuk nüfus oraný %
20,3 iken genç nüfus oraný %15,0
olarak açýklandý.
Gençlere yapýlacak yatýrýmlar
yarýnlara yapýlacak yatýrýmlardýr
Ülkemizin geleceði olarak
gördüðümüz gençlerimiz, yarýnlarýmýzýn en büyük güvencesidir. Onlarýn bedensel ve ruhsal yönden saðlýklý bireyler olmalarý için yapýlan
her bir yatýrým, ülkemizin geleceði
için yapýlmýþ yatýrýmlardýr.
Bu nedenle etkin ve uygulanabilir gençlik politikalarýnýn üretilmesi ve gençlerin karþýlaþtýklarý sorunlarýn çözümüne yönelik adýmlar
atýlmasý büyük önem arz etmektedir. Bu yönde atýlacak ilk ve en
önemli adým ülkemizdeki gençlerin
bugünkü durumlarýna iliþkin istatistiklere sahip olmaktýr.
Birleþmiþ Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafýndan, her yýl 11
Temmuz Dünya Nüfus Günü’nde,
nüfusun önemli konularýný ele alan
bir tema belirlenmekte ve bu temaya iliþkin farkýndalýk yaratmaya yönelik çalýþmalar yapýlmaktadýr.
UNFPA, 2014 yýlý temasýný “Gençlere yapýlacak yatýrýmlar yarýnlara
yapýlacak yatýrýmlardýr” olarak belirlemiþtir.
Avrupa’da en genç nüfusa sahip ülke Türkiye
Türkiye nüfusu giderek yaþlanmakta olan bir nüfus yapýsýna sahip olmakla birlikte, Avrupa ülkeleri ile karþýlaþtýrýldýðýnda genç bir
nüfusa sahiptir. Türkiye nüfusunun
%41,1’ini çocuklar ve gençler oluþturmaktadýr. Avrupa Birliði üyesi
ülkeler ile kýyaslandýðýnda, Türkiye
%16,6 ile en fazla genç nüfusa sahip iken, Ýspanya ve Ýtalya %9,9 ile
en az genç nüfusa sahiptir. Yýllar
içinde ülkemizin yaþ yapýsýndaki
deðiþimi görebilmek için 2000 ve
2013 yýlý yaþ piramitleri incelendiðinde,15-24 yaþ grubunun toplam
nüfus içindeki oranýnda 2,8 puanlýk
bir azalma olduðu görülmektedir.
Adrese Dayalý Nüfus Kayýt
Sistemi (ADNKS) 2013 verilerine
göre; çocuk nüfus olarak tanýmlanan “0-14” yaþ grubunun toplam
nüfus içindeki payýnýn %24,6, genç
nüfus olarak tanýmlanan “15-24”
yaþ grubunun ise %16,6 olduðu görülmektedir. Genç nüfusun en çok
olduðu ilk üç il sýrasýyla Ýstanbul,
Ankara ve Ýzmir olup en az olduðu
ilk üç il ise Bayburt, Ardahan ve
Tunceli’dir.
TÜÝK tarafýndan ADNKS
2012 yýlý sonuçlarý temel alýnarak
üretilen nüfus projeksiyonlarýna göre 2023 yýlýnda çocuk nüfusun toplam nüfus içindeki payýnýn %21,2,
genç nüfusun ise %15,1 olacaðý öngörülmektedir. Projeksiyon sonuçlarýna göre 2023 yýlýnda genç nüfusun en fazla ve en az olduðu il sýralamasýnýn deðiþmeyeceði tahmin
edilmektedir.
Yükseköðretimde net okullaþma oraný 2012/’13 öðretim yýlýnda
%38,5’e yükseldi
Ortaöðretimde net okullaþma
oraný 2012/’13 öðretim yýlýnda
%70,1 iken, 2013/’14 öðretim yýlýnda 6,6 puan artarak %76,7’e ulaþtý.
Türkiye’de 2012/’13 öðretim
yýlýnda yükseköðretim kurumlarýndan herhangi birine kayýt yaptýran
öðrencilerin %51,1’i genç erkek
nüfus iken %48,9’u genç kadýn nüfus oldu.
Üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerin %2’si sanatla ilgili
bölümleri seçti
Türkiye’de 2012/’13 öðretim
yýlýnda, üniversitelerin sanatla ilgili
bölümlerini tercih eden öðrencilerin
%16,2’si uygulamalý sanatlar,
%16,1’i müzik, %14,7’si iç mimarlýk, %11,8’i sahne ve görüntü sanatlarý bölümlerini seçti.
Ayný öðretim döneminde üniversiteye yeni kayýt yaptýran öðrencilerin %2,6’sý ise beden eðitimi ve
spor bölümlerini tercih etti.
Ülkemizde gençlerin üniversite tercihleri genel olarak mühendislik, týp, fen bilimleri ve sosyal bilimler alanlarýnda yoðunlaþmaktadýr. Sanat ve spor bölümleri ise yaratýcýlýk ve özel yetenek gerektirdiðinden bu bölümlere kayýt yaptýran
öðrenci sayýsý görece daha az olmaktadýr.
Sanat ve spor alanlarýnda yetenekli gençlerin desteklenmesi ülkemizin geleceði açýsýndan önemli bir
yatýrým olacaktýr.
Genç iþsizlik oraný %18,7 oldu
Türkiye genelinde iþsizlik oraný 2013 yýlýnda %9,7 oldu. 15-24
yaþ grubunu içeren genç iþsizlik
oraný ise 2012 yýlýnda %17,5 iken
2013 yýlýnda %18,7 olarak gerçekleþti. Genç iþsizlik oranýnýn erkeklerde %17, kadýnlarda ise %21,9 olduðu görüldü.
Tarým dýþý iþsizlik oraný Türkiye genelinde 2013 yýlýnda %12 oldu. Tarým dýþý genç iþsizlik oraný,
2012 yýlýnda %20,9 iken, 1,1 puanlýk bir artýþla 2013 yýlýnda %22’ye
yükseldi. Tarým dýþý genç iþsizlik
oraný erkeklerde %19, kadýnlarda
ise %28,4 oldu.
Yükseköðretim mezunu gençlerin iþsizlik oraný %29,3 oldu
Yükseköðretim mezunu gençlerin iþsizlik oraný 2013 yýlýnda
%29,3 olup bu oran lise ve dengi
meslek okul mezunu gençlerde
%20,2 oldu. Yükseköðretim mezunu genç erkeklerin iþsizlik oraný
%23,4 iken, genç kadýnlarda ise bu
oranýn %34,4 olduðu görüldü.
Gençlerin %47,8’i hizmet sektöründe istihdam edildi
Sektöre göre istihdam edilenlerin oraný incelendiðinde, Türkiye
genelinde 2013 yýlýnda hizmet sektöründe istihdam edilenlerin oraný
%50, sanayi sektöründe istihdam
edilenlerin oraný %26,4, tarým sektöründe istihdam edilenlerin oraný
ise %23,6 oldu.
Sektöre göre istihdam edilen
gençlerin oraný incelendiðinde ise,
gençlerin %47,8’inin hizmet sektöründe, %31,5’inin sanayi sektöründe, %20,7’sinin ise tarým sektöründe istihdam edildiði görüldü.
Gençlerde internet kullaným
oraný %68,7
Gençlerin (16-24 yaþ grubu)
2013 yýlýnda internet kullaným oraný %68,7’dir. Bu oran genç erkeklerde %80,1 iken, genç kadýnlarda
%57,5’tir. Ayný yaþ grubundaki
gençlerin bilgisayar kullaným oraný
%70,6’dýr. Genç erkeklerde bu oran
%82 iken, genç kadýnlarda
%59,5’tir.
Gençlerin %83,9’u gelecekten
umutlu olduðunu söyledi
Genç (18-24 yaþ grubu) erkeklerin %83,4’ü gelecekten umutlu
olduðunu söylerken, genç kadýnlarýn %84,4’ü gelecekten umutlu olduðunu belirtti. Umutlu olduðunu
beyan eden gençlerin en yüksek
oranda olduðu il %93,9 ile Kýrýkkale iken en düþük oranda olduðu il
%65,5 ile Yalova oldu.
Gençlerin %65,1’i mutlu olduðunu beyan etti
Türkiye genelinde 2013 yýlýnda mutlu olduðunu belirten genç
(18-24 yaþ grubu) erkeklerin oraný
%60,9 iken, genç kadýnlarýn oraný
%69,2 oldu.
Gençlere göre en önemli mutluluk kaynaðý saðlýk oldu
Gençlere (18-24 yaþ grubu),
onlarý hayatta en çok neyin mutlu
ettiði sorulduðunda, %50,3’ü saðlýklý olmanýn mutlu ettiðini belirtti.
Gençlerin %19,7’si ise kendilerini
hayatta en çok sevginin mutlu ettiðini ifade etti.
etti
Gençleri en çok aileleri mutlu
Gençlere (18-24 yaþ grubu),
hayatta onlarý en çok kimin mutlu
ettiði sorulduðunda, %72,8’i ailelerinin mutlu ettiðini belirtti. Kendilerini en fazla anne veya babalarýnýn
mutlu ettiðini ifade eden gençlerin
oraný ise %10,6 oldu
Gençlerin boy ortalamalarý
168,2 cm, kilo ortalamalarý ise 63,2
kg’dir
Genç (15-24 yaþ grubu) erkeklerin 2012 yýlýnda boy ortalamalarý
173,5 cm iken kilo ortalamalarý
68,4 kg’dir. Ayný yaþ grubundaki
genç kadýnlarýn boy ortalamalarý ise
162,8 cm iken kilo ortalamalarý
58,1 kg’dir.
Genç nüfusun boy ve kilo ortalamalarý, 2010, 2012
Gençlerin %14,8’i fazla kilolu, %3,8’i ise obezdir
Gençlerin (15-24 yaþ grubu)
vücut kitle indekslerine göre
%69,2’sinin kilosunun normal deðerlerde olduðu görülmektedir.
Gençlerin %14,8’i fazla kilolu,
%3,8’i obez ve %12,2 ise düþük kiloludur.
Vali Sabri Baþköy, Ýþadamý Elvan Salbaþ'ýn þahsýnda Salbaþ ailesine teþekkür plaketi verdi. Protokolde Ýl Özel Ýdare
Genel Sekreteri Ömer Arslan ve Ýl Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük de hazýr bulundu.
Altýna yatýrým caiz mi?
Diyanet
Baþkanlýðý hangi
hallerde altýna yatýrýmýn
caiz olduðunu detaylý
bir þekilde açýkladý.
Ramazan ayýnda
hangi davranýþlarýn
dinen uygun olmadýðý
daha çok merak edilir.
Yatýrým da bunlardan
farklý deðil. Ýþte bu
doðrultuda Türkiye
Cumhuriyeti Diyanet
iþleri Baþkanlýðý’na çok
merak edilen “Altýna
yatýrým yapmak caiz
midir?” sorusu soruldu.
Diyanet Ýþleri
Baþkanlýðý “Altýna
yatýrým yapmak haram
deðildir,” dedi.
Nedenlerini ise
þöyle açýkladý:
“ Kural olarak
bedeli peþin olarak
ödenerek ve herhangi
bir faiz uygulanmadan,
bir kuruluþtan altýn
veya döviz alým-satýmý
yapmak caizdir.”
Bigpara’nýn
sorusuna cevap olarak
Diyanet, bankalarla
iþlemlerin de nasýl dine
uygun
yapýlabileceðinin yanýtý
verdi:
“Buna göre
bankalarýnýn satýþa
sunduðu altýný o günkü
altýn kuru üzerinden
satýn almak suretiyle
paranýn altýna
endekslenmesinden
sonra bu altýnýn
bankaya emanet olarak
býrakýlmasý, daha sonra
istenildiði vakit yeni
kur üzerinden tekrar
bankaya satýlmasý
caizdir.”
VADELÝ
ÝÞLEMLER DÝNEN
UYGUN DEÐÝL
“Altýn, TL, döviz
vd. paralarý alýpsatmada vazgeçilmez
temel iki kuraldan birisi
alýnan ve satýlan para
cinsi mallarýn farklý
olmasý, diðeri ise
yapýlan iþlemin
veresiye ve vadeli
olmamasýdýr,” diyen
Diyanet detaylý bilgiler
verdi:
“Buna göre alýnan
ve satýlan para cinsi
mallarýn bedeli peþin
(elden ele) taraflarca
birbirine takdim
edilirse, yapýlan iþlem
sahih olur. On-line satýþ
iþleminde bedeller
karþýlýklý hesaplara
otomatik geçiyorsa bu
da caizdir. Ancak ilgili
kuruluþ, bu iþlemi
kaydi olarak yaptýðý
gibi, emanet býrakan
kiþinin her istediði anda
bu altýnlarý fiziki olarak
kasadan çýkartýp
müþteriye teslim
edebilmelidir. Aksi
takdirde bu iþlem sanal
bir alýþ veriþ olacaðý
için caiz
olmaz.”(Yaygýn medya)
Diyanet Baþkanlýðý hangi hallerde altýna yatýrýmýn
caiz olduðunu detaylý bir þekilde açýkladý.
Yangýný yol
iþçileri söndürdü
CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
Osmancýk’ýn Ýnal
köyü myakýnlarýnda
yol kenarýnda çýkan
yangýný o sýrada güzergahtan geçen Karayollarý 71. Þube
Þefliði’ne baðlý iþçiler
söndürdü.
Ýnal
köyünün
çam ormanlýklarýna
yakýn bir alanda henüz bilinmeyen nedenle yangýn çýktý.
Yangýna karayollarý
iþçileri küreklerle müdahale etti. Yangýn özverili bir çalýþma sonunda çamlýk alana
sýçramadan söndürül-
dü.
Ýzmaritten çýktýðý
tahmin edilen yangýna
iþçiler küreklerle müdahale etti. Ýþçiler
muhtemel faciayý önleyerek ormaný yanmaktan son anda kurtardý.
Osmancýk’ýn Ýnal köyü myakýnlarýnda yangýn çýktý.
Yetkililer havalarýn çok sýcak olmasýnýn orman yangýnlarýný körüklediðini belirterek, vatandaþlarýn
orman içlerinde, ormanlýk alanlarda, yol
kenarlarýnda ve piknik yaparlarken çok
dikkatli olmalarýný istediler.
1 çam aðacýnýn 1
günde 14 insanýn veya
canlýnýn oksijen ihtiyacýný karþýladýðýný
belirten yetkililer, tüm
vatandaþlarýmýz orman yangýnlarýna karþý hassasiyet göstermelerinin bir vatandaþlýk görevi olduðu
hatýrlattýlar. Yangýn
ihbarlarýnýn Alo 17,
155 Polis Ýmdat veya
156 Jandarma’ya ya-
‘Tedbir almasaydýk
76 il susuz kalýrdý’
Orman ve Su Ýþleri
Bakaný Veysel Eroðlu,
Türkiye'de yaðýþlarda
yüzde 25 azalma olduðunu belirterek, "Eðer
bizim yaptýðýmýz tesisler
olmasaydý aþaðý yukarý
þu anda 76 þehir susuz
kalacaktý. Ama Allah'a
þükür biz onlarýn barajlarý, arýtma tesislerini
yaptýk. 'A' ve 'B' planlarýný devreye aldýk" dedi.
Kozcaðýz Beldesi'ndeki açýlýþ ve temel
atma töreni öncesi Bartýn Valisi Seyfettin Azizoðlu'nu makamýnda ziyaret eden Orman ve Su
Ýþleri Bakaný Veysel
Eroðlu, basýn mensuplarýnýn kuraklýkla ilgili sorularýný cevaplandýrdý.
Bakan Eroðlu, kuraklýkla ilgili bütün þehirlerde
gerekli önlemleri aldýklarýný, Avrupa'nýn en büyüðü Ýstanbul'da bile su
sýkýntýsý çektirmeyeceklerini belirtti. Bunu söylemelerine raðmen, "Ýstanbul'da barajlarda su
bitiyor" diye haberler
yapýldýðýna iþaret eden
Bakan Eroðlu, þöyle konuþtu:
"Þu anda Ýstanbul'a
kaç yerden dev boru hatlarýyla su geliyor? Bir
Osmancýk'ta tali yoldan ana yola çýkan motosiklet sipariþ daðýtan araca çarptý.
Önce çarptý, sonra kaçtý
Osmancýk'ta tali yoldan ana yola çýkan
motosiklet sipariþ daðýtan araca çarptý.
Kazada otomobil orta refüje çarparak dururken, motosiklet sürücüsü olay yerinden kaçtý. Olay, Koyunbaba Mahallesi Burhan Uludað
Caddesi üzerinde meydana geldi.
Otomobilde hasar oluþurken, çarpýþmanýn
etkisiyle motosikletin parçalarý asfalta düþtü.
Osmancýk'ta motosiklet sürücülerinin çoðaldýðýný hatýrlatan vatandaþlar motosiklet ve
elektrikli bisikletlerin ne zaman nerden çýkacaklarýnýn belli olmadýðýný, her an faciaya davetiye çýkardýklarýný belirtiyorlar. Osmancýk
Kýzýlýrmak’ta serinliyorlar
Ramazan ayýnda
sýcaktan bunalan vatandaþlar serinlemek
için Kýzýlýrmak nehrine giriyor. Nehirde
yüzen vatandaþlar serin sularda hem günün yorgunluðunu
hem de stresini atarak serinlemeye çalýþýyor. Ellerine misina
alanlar balýk tutmayý
da ihmal etmiyor.
Kýzýlýrmak nehrinin çok derin olduðunu dile getiren vatandaþlar, iyi yüzme
bilmeyenlerin nehre
girmemelerini hatta
yaklaþmamalarýný
Ramazan ayýnda sýcaktan bunalan vatandaþlar serinlemek için Kýzýlýrmak nehrine giriyor.
tavsiye ederek, serinleme macerasýnýn
her an bir faciaya dönüþebileceðine dik-
kat çekiyorlar.
Osmancýk
Duruþmadan çýkýp açýklama yaptýlar
Orman ve Su Ýþleri Bakaný Veysel Eroðlu, Bartýn’da bir dizi açýklamalarda bulundu.
Melen'den geliyor. Aþaðý
tün kritik illerin durumuyapýyoruz. Hakikaten
yukarý günde 670 bin
nu masaya yatýrdýklarýný,
Türkiye'de yaðýþlarda
metreküp geliyor. 670
Þanlýurfa'dan Ýstanbul'a,
azalma var. Yaðýþ daðýlýbin metreküp su demek
Çankýrý, Çorum'dan tumýnda bir azalma var.
günde 3.5-4 milyon nütun Ýzmir'e kadar bütün
Yüzde 25 bir azalma var.
fusa yetecek su demekþehirlerin durumunu her
Eðer bizim yaptýðýmýz
tir. Ýkinci bir hat Sakaray takip ettiklerini belirtesisler olmasaydý aþaðý
ya'dan geliyor. O da 860
terek, þöyle dedi;
yukarý þu anda 76 þehir
bin metreküp. O da 6
"Bizim yaptýðýmýz
susuz kalacaktý. Ama Almilyon nüfusa denk geliçalýþmalar hep ileriye
lah'a þükür biz onlarýn
yor. Yeþilçay'dan gelidönüktür. Günübirlik çabarajlarý, arýtma tesisleyor, Istranca'dan geliyor
lýþma yapmýyoruz. Niterini yaptýk. 'A' ve 'B'
onlarý hesap etmiyorlar.
kim bugün temelini ataplanlarýný devreye aldýk.
Bize sorsalar daha iyi
caðýmýz Kozcaðýz Barajý
Sulama barajlarýna geolacak. Yani bazýlarý su
da 2045-2050 yýlýna kalince yaklaþýk yüzde 55
kesilsin falan diye mi ardar
bu
bölgenin
su
ihticivarýnda suyumuz var
zu ediyor? Ama biz de
yacýný karþýlayacak. Biz,
zaten. Onlarý da çiftçileinadýna su vereceðiz. Þu
'1-2
yýl
suyu
varmýþ'
burimizle birlikte görüþüanda herhangi bir sýkýntý
nu kabul etmiyoruz, 30
rek kullanacaðýz."
yok."
yýl
sonrasýnýn
hesabýný
Bakan Eroðlu, bü(Bartýn-DHA)
Cezaevi önünde silahlý saldýrý
Çorum'da 21 yaþýndaki C.
K., cezaevi önünde uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaralandý.
Olay dün Çorum L Tipi Kapalý Cezaevi önünde meydana
geldi. Ýþlediði bir suçtan dolayý
tutuklu bulunduðu cezaevinden
izinli olarak dýþarý çýkan C. K.,
bugün izin bitimi tekrar cezaevine dönüþ yaptýðý sýrada iki kiþinin silahlý saldýrýsýna uðradý.
Sýrtýna isabet eden kurþunla
yaralanan C. K., bölgeye sevk
edilen ambulansla Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. C. K.’nýn
saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Olayý gerçekleþtirdikten
sonra kayýplara karýþan þüpheliler E.E., ve B.Ö.'nün yakalanmasý için polis, geniþ çaplý soruþturma baþlattý.
(DHA)
Sigara paketleri kararacak
Saðlýk Bakanlýðý
sigara paketlerinde radikal deðiþiklikler yapmaya hazýrlanýyor.
Saðlýk Bakanlýðý’nýn 2014-2018 yýllarýnda uygulayacaðý Tütünle Mücadele Strateji
Belgesi’ne göre sigara
paketlerinde radikal deðiþiklik yapýlacak.
Önümüzdeki 3 yýl
içinde sigara paketleri
markalar dikkat çekmeyecek biçimde yeniden
dizayn edilecek ve “ka-
3
Saðlýk Bakanlýðý sigara paketlerinde radikal deðiþiklikler
yapmaya hazýrlanýyor.
ra kutu” görünümünde
olacak. Habertürk'ün
haberine göre; Markalar, özellikle çocuklarýn
göremeyeceði biçimde
basýlacak. Türkiye’de
sigara içme oranýnýn
yüzde 27’ye düþmesinin
ardýndan harekete geçen
Saðlýk Bakanlýðý, “Ulusal Tütün Kontrol Programý ve Eylem Planý
(2014-2018)” hazýrladý.
Planda önemli deðiþikliklere yer verildi.
Çorum'da 1 Mayýs
2011 günü yürüyüþ yaparak ellerinde Mahir
Çayan, Ýbrahim Kaypakkaya ve Deniz Gezmiþ'in posterlerini taþýdýklarý ve terör örgütü
propagandasý yaptýklarý
iddiasýyla tutuksuz yargýlanan 16 sanýk Aðýr
Ceza Mahkemesi'nde
hakim karþýsýna çýktý.
Sanýklar suçlamalarý kabul etmeyerek demokratik haklarýný kullandýklarýný söyledi.
Çorum'da 2011 yýlýndaki 1 Mayýs Emek
ve Dayanýþma günü kutlamalarýna katýlan 16 kiþi terör örgütü propagandasý yaptýklarý iddiasýyla
gözaltýna alýndý. Özel
yetkili Ankara 11'inci
Aðýr Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargýlanan 16 kiþi, bu mahkemelerin kapatýlmasý üzerine dosyalarý Çorum
Aðýr Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Duruþmaya tutuksuz yargýlanan HDP Ýl Baþkaný Abdulkadir Yýldýz, Pir Sultan Abdal Derneði Baþkaný Halil Top ve diðer
sanýklar katýldý. Duruþ-
Çorum Pir Sultan Abdal Derneði Baþkaný Halil
Top, “izler halký savunmaya devam edeceðiz" dedi.
ma sýrasýnda adliye içinmürgeye karþý çýkanlarý
lendi
de ve çevresinde geniþ
ve halkýn haklarýný savuDuruþma sonrasý
güvenlik önlemi alýndý.
nanlarý ceza mahkemeÇorum Pir Sultan Abdal
leri aracýlýðý ile sindirme
Derneði Baþkaný Halil
Cumhuriyet savcýTop,
adliye önünde bir
ve
yok
etme
politikasý
sý olaydan sonra hazýrlabasýn açýklamasý yaptý.
uygulanýr. Bizim burada
dýðý iddianamede sanýkTop, "Meyve veren aðaç
yargýlanmamýzýn tek selarýn yürüyüþ sýrasýnda
taþlanýr. Geçen yýl Hazibebi de bizim sosyalist
Mahir Çayan, Ýbrahim
ran ayýnda, yaþanan Geolmamýz. Ezilen halkýn
Kaypakkaya ve Deniz
zi olaylarý sürecinde Çohaklarýný savunmamýzGezmiþ'in posterlerini
rum'da yaklaþýk 20 bin
dýr.
Bizi
engellemek
istaþýdýklarý, DHKP-C tekiþi öfkeyle sokaklara
teyen sömürücü sýnýf,
çýktý. Halkýn öfkesinin
rör örgütü adýna propabizi onlarca yýllýk ceza
odaðý AKP faþizmiydi.
ganda yaptýklarý gerektehdidi
ile
yargýlamaktaAKP'yi teþhir etmek ve
çesiyle 15 ile 80 yýl arahesap sormak içindi. Bidýr.
Bizler
halký
savunsýnda deðiþen hapis cezim piþmanlýk duyduðumaya devam edeceðiz"
zasý istedi. Duruþma da
muz hiçbir eylemimiz
dedi.
savunma yapan HDP
olmamýþtýr" diye konuþÇorum Ýl Baþkaný AbDuruþma eksikle- tu. (DHA)
dulkadir Yýldýz, "Sörin giderilmesi için erte-
ÝFTAR’DA
AÇIÐIZ
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
4
Yumurtacýlar ÝÞÝD’i
atlatýp Irak’a girdiler
CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
Türk yumurta
üreticileri IÞÝD yüzünden
girmedikleri Irak'a yeni
yollar bularak girmeyi
baþardý.
Türkiye'nin
yumurtada en büyük
ihracat pazarý olan Irak'ta
ÝÞÝD saldýrýlarý nedeniyle
durma noktasýna gelen
ihracat tekrar baþladý.
Irak'ta IÞÝD
saldýrýlarý nedeniyle
durma noktasýna gelen
yumurta ihracatý, yeni
nakliye yollarý
bulunmasýyla rahat nefes
aldý.
FÝYATLAR
EYLÜLE DOÐRU
YENÝDEN
YÜKSELECEK
Irak'a yeteri kadar
ürün gitmemesi nedeniyle
iç piyasada gerileyen
fiyatlarýn ise Eylül ayýna
doðru tekrar
yükselebileceði
belirtiliyor.
Ege Su Ürünleri ve
Hayvansal Mamuller
Ýhracatçýlarý Birliði
Yönetim Kurulu Baþkan
Yardýmcýsý Bedri Girit,
AA muhabirine yaptýðý
açýklamada sektörün
yýllýk 400 milyon dolarlýk
ihracatýnýn 372 milyon
dolarýnýn Irak'a
yapýldýðýný, toplam
üretimin ise yüzde
27'sinin bu pazarda
tüketildiðini ifade etti.
Irak pazarý sayesinde
kanatlý eti ve yumurta
sektöründe yeni yatýrýmlar
yapýldýðýný anlatan Girit,
bu pazarda yaþanan bir
sorunun sektörü doðrudan
etkilediðini ifade etti.
Irak Þam Ýslam
Devleti (IÞÝD) örgütünün
saldýrýlarý sonrasý Irak'ýn
kuzeyi ile güneyi
arasýndaki baðlantýlarýn
koptuðunu dile getiren
Girit, Türkiye'den yola
çýkan týrlarýn güneye
inememesi nedeniyle çok
sayýda þirketin sýkýntýya
girdiðini kaydetti.
YENÝ GÝRÝÞ
YOLLARI BULUNDU
Alternatif pazar
bulunmamasýndan
sektörün bir süre
paniklediðini anlatan
Girit, þöyle konuþtu:
"Ancak yumurta en
temel tüketim ürünü.
Eninde sonunda bir yol
bulacaðýný düþünüyorduk.
Türk yumurta üreticileri IÞÝD yüzünden girmedikleri Irak'a yeni yollar bularak girmeyi baþardý.
Raf ömrü uzun olan diðer
gýda ürünleri Ýran
üzerinden güneye
girebiliyor. Ancak
yumurtanýn ömrü 30 gün.
Bunun 1 haftasý yolda
geçerse satýþa sunulacak
vakit kalmýyordu. Sonuç
olarak yeni giriþ yollarý
bulundu. Ancak güvenlik
sorunlarýnýn devam
etmesi nedeniyle ek
maliyetler oluþtu. 4 bin
dolara hallettiðimiz bir
nakliye iþini bugün 8 bin
dolara çözebiliyoruz.
Öyle veya böyle yumurta
sevkýyatý devam ediyor."
Yumurta
üreticilerinin de Irak
pazarýndaki sýkýntý
nedeniyle kesim dönemi
yaklaþan yumurtalýk
piliçleri kesime
gönderdiðini, üretimin bir
miktar gerilediðini
anlatan Girit, Irak
pazarýnda kademeli olarak
iyileþme beklediklerini
söyledi.
Girit, atlatýlan bu
kriz tehlikesi sayesinde
sektörün alternatif
pazarlarýn önemini
kavradýðýna da dikkati
çekerek Suudi Arabistan,
Dubai, Azerbaycan gibi
ülkelerde daha aktif bir
pazarlama yapýlacaðýný
ifade etti.
-Ramazan'da fiyatlar
düþtü
Kanatlý Tanýtým
Grubu (KTG) Baþkan
Yardýmcýsý Derya Pala,
Irak'taki geliþmelerin iç
piyasada da fiyatlarý
düþürdüðüne dikkati
çekti.
Yaþanan sorun
öncesi yumurtanýn
üreticiden çýkýþ fiyatýnýn
düþtüðünü belirten Pala,
"Genelde ramazan ayýnda
fiyatý yükselen yumurtada
bu yýl düþüþ yaþandý. Yaz
aylarýnda tüketimin düþük
gerçekleþmesi nedeniyle
bu fiyat seyrinin okullarýn
açýlacaðý eylül ayýna
SP Merkez Ýlçe yönetiminden
köy ziyaretleri
Enise Aðbal
Tedavileri yapýlan yaban hayvanlarýnýn rehabilitasyon merkezine gönderilmesi gerekiyor.
Yaralý yaban hayvanlarýnýn geleceði
rehabilitasyon merkezine baðlý
OMÜ Veteriner
Fakültesi Cerrahi
Anabilim Dalý
klniklerine yaralý olarak
getirilen yaban
hayvanlarýn tedavileri
yapýldýktan sonra
rehabilitasyon merkezi
olmadýðý için doðal
ortamýna býrakýldýðý
belirtildi Doç. Dr.
Nisbet: "Rehabilite
edilmeden doðal
ortamlarýna býrakýlan
hayvanlarýn yaþama
þanslarý.
Ondokuz Mayýs
Üniversitesi (OMÜ)
Veteriner Fakültesi
Cerrahi Anabilim Dalý
kliniklerine yaralý olarak
getirilen yaban
hayvanlarýn tedavileri
yapýldýktan sonra
rehabilitasyon merkezi
olmadýðý için doðal
ortamýna býrakýldýðý
belirtildi.
OMÜ Veteriner
Fakültesi Cerrahi
Anabilim Dalý Öðretim
Üyesi Doç. Dr. Özlem
Nisbet, AA muhabirine
yaptýðý açýklamada,
tedavilerini
gerçekleþtirdikleri yaralý
yaban hayvanlarýnýn
doðal ortamlarýna
alýþabilmeleri için
gerekli olan
rehabilitasyon
merkezinin bir an önce
kurulmasýnýn önem
taþýdýðýný vurguladý.
"Rehabilitasyon
merkezi olmadýðý için
rehabilite edilmeden
doðal ortamlarýna
býrakýlan hayvanlarýn
yaþama þanslarý
azalýyor" diyen Nisbet,
Samsun'un yaný sýra,
Amasya, Ordu, Sinop,
Kastamonu, Çorum ve
Tokat gibi çevre illerde
doðada çeþitli nedenlerle
yaralanan yaban
hayvanlarýnýn, tedavi
için kendilerine
getirildiðini söyledi.
Tedavileri yapýlan
yaralý yaban
hayvanlarýnýn doðal
ortamlarýna tekrar
alýþabilmeleri için bir
rehabilitasyon merkezi
gerektiðinin altýný çizen
Nisbet, þunlarý dile
getirdi:
"Ancak böyle bir
ortam olmadýðý için
hayvanlarýn iyileþme
süreçleri tamamen
bitmeden, bakýlacak yer
olmadýðý için erkenden
doðaya salýnýyor ya da
biraz uyum
saðlayabilmeleri için
hayvan barýnaklarýna,
hayvanat bahçelerine
býrakýlýyorlar. Belirli bir
zaman sonra da doðaya
salýnýyorlar ancak bu
hayvanlar doðaya birden
uyum saðlayamýyor ve
hayatta kalma þanslarý
azalýyor. Bu nedenle
Samsun'da yaban
hayvanlarýnýn
tedavilerinin ardýndan
bakýmlarýnýn yapýlacaðý
bir rehabilitasyon
merkezine acilen ihtiyaç
var."
OMÜ Veteriner
Fakültesi ile Milli
Parklar Müdürlüðünce
rehabilitasyon merkezi
kurulmasý için yürütülen
çalýþmalarýn
hýzlandýrýlmasý
gerektiðini söyleyen
Nisbet, þöyle devam
etti:
"Ormanlýk ve
daðlýk alanlarda yaþayan
þahin, doðan, atmaca,
baykuþ ve puhu ile
pelikan, leylek gibi
kuþlarýn yaný sýra
karaca, tilki ve kurt gibi
hayvanlar Avcýlar
tarafýndan ya da çeþitli
nedenlerle yaralanýyor.
Yaralý yaban hayvanlarý
tedavi için fakültemize
getiriliyor. Burada
tedavileri, ameliyatlarý
yapýlýyor ancak tekrar
yaban hayatýna uyum
süreçleri için bir
rehabilitasyon
merkezine acil ihtiyaç
duyuyoruz. Yaban
hayvanlarýnýn doðal
ortamlarýna uyum
süreçlerini
rehabilitasyon
merkezinde, stressiz ve
doðal ortamda
geçirmeleri önem
taþýyor."
Doç. Dr. Nisbet,
fakültenin kliniðinde
tedavileri tamamlanan
baykuþ, leylek ve
karacanýn doðaya uyum
saðlayamayacaklarý için
klinikte tutuklarýný, söz
konusu yaban
hayvanlarýný kýsýtlý
imkanlarla rehabilite
etmeye çalýþtýklarýný
ifade etti (A.A.)
Saadet
Partisi
(SP) Merkez Ýlçe Yönetimi, Ramazan’ýn baþlamasýyla birlikte baþta
Türkler, Düvenci, Ovasaray, Konaklý olmak
üzere 20 büyük köyü
ziyaret etti. Merkez Ýlçe
Yönetimi,
kurduðu
ekiplerle yürüttüðü çalýþmalarýna Ramazan
sonunda kadar devam
edecek.
Ziyaretlerle ilgili
bilgi veren Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz,
“Halkýmýz bu ziyaretleri her ne kadar Cumhur
seçimi için sansa da hatiplerimiz Ramazan-ý
Þeriflerini kutlamak ve
hâl hatýr sormak için
geldiklerini anlatmýþlardýr.
Ekonomiden
sosyal hayata ve teröre
kadar bir çok konu hakkýnda önemli açýklamalar yapan arkadaþlarýmýz halkýmýzýn tüm
gerçeklerin dýþýnda bu
dönemde Cumhur seçimine odaklandýðýný yaþanan olaylarýn bunun
sonuçlarý
olduðuna
inandýrýldýðýný tespit etmiþlerdir.
Vatandaþlarýmýz
malum kamplaþtýrmalarýn etkisiyle ekiplerimize sýk sýk kimi desteklediklerini sormuþlardýr. Hatiplerimiz önde görülen iki adayýn
da ayný düþünce ve idoolojiyi paylaþtýðýný, Ekmeleddin Bey’in en
önemli dönemde Ýslam
Birliðinin baþýna Tayyip Bey tarafýndan geçirildiðini ve mesai arkadaþlarý olduklarýný,
Ýslam Birliðinin bu ikili
sayesinde mevcut sýnýrlý gücünü de kaybettiði-
Saadet Partisi Merkez Ýlçe Baþkaný Orhan Sakýnmaz
ni, yine yabancýlarýn isteði sonucu meydana
geldiðine dikkat çekmiþlerdir. Cumhur seçiminde ne hikmetse halk
seçecek diye partilerin
seçtiði 3 ismin aday
olabildiðini, bunun adýnýn halk seçimi deðil
parti seçimi olduðu anlatmýþtýr. Tayyip Bey’in
yetki istiyorum demesinin hiç de doðru olmadýðý, çünkü Tayyip
Bey’deki yetkinin Sultan Süleyman’da bile
olmadýðý
gerçeðine
vurgu yapýlmýþtýr. Demokrasi halkýn seçimi
olmasýna raðmen Türkiye’de Erbakan Hocamýzýn deyimi ile demokrasi deðil demokratürün dikte edildiðini,
bunun anlamýnýn ise
halkýn kendi kendini
yönetiyor sanmasý olduðuna dikkat çekilmiþtir.
Önce ahlâk ve
maneviyat diyen Milli
Görüþ’ün bir zaruret olduðunun altý çizilmiþ,
yaþanan kadýna þiddet,
çocuða þiddet, yolsuzluk, boþanmalar, uyuþturucu bataðýnýn bu za-
rureti gösterdiði anlatýlmýþtýr. Partimizin dünya üzerinde yaþanan
zulümlere dikkat çekmek için Ýstanbul Ayasofya meydanýnda büyük bir miting tertiplediði ve bu mitingin 13
Haziran Pazar günü
gerçekleþtirileceði duyurularak vatandaþlarýmýz davet edilmiþtir.
Halkýn kendi gündemine sahip çýkmamasý sonucu yapay gündemlerin takipçisi olduðu, gerilim ve kutuplaþtýrmalarýn sonucunda faturanýn kendilerine çýkarýlacaðý konusunda uyarýlmýþlardýr. Mübarek
günlerin hatýrýna vatandaþlarýmýzdan dua istenmiþ, helallik alýnarak el sýkýþýlarak çalýþma yapýlan köylerden
geç vakitlerde sonuç raporlarý tutularak ayrýlýnmýþtýr.
Saadet Partimiz
bu çalýþmalarýyla gizlenen gerçekleri mutlaka
yerine ulaþtýracak, yapay gündemleri bozacak
kutuplaþmalarý
sonlandýracaktýr.”
Çalýþýrken yaralandý
Sungurlu’da kamyondan buðday boþaltan genç yaralandý.
Örnekevler Mahallesi Ankara-Samsun Caddesi’nde kamyondan buðdaylarý helezon yardýmýy-
la boþaltan H.G. dikkatsizlik sonucu sað ayaðýný helezona kaptýrdý. Yaralý genç hastanede tedavi
altýna alýndý.
www.corumhakimiyet.net
Hayrettin
Karaman
Bir ziyaretin ardýndan:
Muhabbet Bilmecesi
Yanýndaki Yemen'de Yemen'deki
yanýnda
Huzurunu lütfeyle ömrümün her
anýnda
Dünya oyun eðlence, aramýza
girmesin
Bir serabýn ne olur þerefinde þanýnda
Ezelî mayan sevgi sen O'nun
habîbisin
Sevgisiz ruhlar hasta sen bunun
tabîbisin
Al kalbimi eline yeniden yapýlandýr
O benim deðil artýk sen onun
sahibisin
Kullara sesleniyor Yücelerin Yücesi
'Seviyorsanýz beni' gündüzü ve
gecesi
'Sevgilimin peþine düþün de gelin
bana'
Böyle çözülmüþ iþte muhabbet
bilmecesi
Þu ilâhî lutfa bak: Sevmek sevilmek
için
Bize bir yol göstermiþ ve adýna
demiþ din
Bu yolun kýlavuzu hem sevmiþ hem
sevilmiþ
Onda fani olursan þifa buluyor derdin
Bu ilâhî sevgiye kavuþmanýn tek
yolu
Allah'ýn sevgilisi ve onun en has kulu
Muhabbetin hasýlý Muhammed'e
uymaktýr
Tek onu izleyelim býrakýn saðý solu
Kâinata muhabbet o kaynaktan
yayýldý
O sevgiyi bulanlar gafletinden ayýldý
Bütün sevgiler O'ndan, O'na raci
olmalý
Bu sevgide piþenler kâmil insan
sayýldý
II
Bütün güzelliklerin temelinde o
sevgi
Bütün âþýklarýnýn emelinde o sevgi
Gönüllerden fýþkýran gözden dökülen
yaþta
Nakkaþýn ve hattatýn var elinde o
sevgi
Hassân diyor 'sözlerim onunla güzel
oldu'
Fuzuli sudan ilham alýp yola koyuldu
Sonsuzluk kervanýnýn peþinde seken
þair
Ve Ravza'da can veren Sudanlý onu
buldu
Hâkanî'nin Hilye'si ruhlara zinet oldu
Bûsýrî'nin Bürde'si ümmete nimet
oldu
Süleyman Çelebi'nin Vesîletü'nnecât'ý
Þiir dalýnda zirve, irfan ve hikmet
oldu
Zî-selem yârânýný anýp göz yaþý
döken
Yaþa baþa bakmadan aþk ile yola
düþen
Kervancýya 'hýzlan ki sabrým
kalmadý' diyen
Ve Arif almýþ ilham hû çeken
güvercinden
Yaman dede 'Dahîlek Ya Resul' deyip
yandý
Bu aþkýn ateþine bilmem nasýl
dayandý
'Aðlatma yak' diyordu, 'sönmesin aþk
ateþim'
Yaman dedenin aþký böylesine
yamandý
Rabbim ona sevginden bir nasip
diliyoruz
Dilekçe vermek için Ravza'ya
geliyoruz
Dilekçeye bir paraf alýyoruz da
ondan
Kabulü için bunu vesile biliyoruz
Yemen'de orda burada, nerede
olursak biz
Ezelî muhabbetten bir nasibe talibiz
Bizi ayýrma senden, bizi bize
býrakma
Sevgilin önümüzde arzederiz halimiz
H. Karaman
2014 Ramazaný, Medine
CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
5
‘Filistin yine kan aðlýyor’
ÝHH Çorum Temsilcisi
Selim Özkabakçý, Hürriyet
Meydaný'nda düzenlenen
protesto eyleminde, Filistin
topraklarýnda masum insanlarýn kan aðladýðýný, yaþanan
zulmün karþýsýnda sessiz kalan Ýslam aleminin durumunun Ýsrail'in zulmü kadar acý
verici olduðunu söyledi.
Kaçýrýlan Ýsrailli üç illegal yerleþimci gencin, faili
meçhul bir cinayete kurban
gitmesinin ardýndan, Ýsrail
iþgal rejiminin, boþ bir alanda bulunan cesetlerin sorumluluðunu alelacele, Filistinli Hamas'a atarak, Filistin halkýnýn üzerine bombalar yaðdýrmaya baþladýðýný
belirten Kabakçý,
Hamas yönetiminin bu
olayla hiçbir þekilde alakalarýnýn olmadýðýný ifade etmesine ve hiçbir Filistinli grubun bu saldýrýyý üstlenmemesine raðmen, Ýsrail iþgal
rejimi olaylarý saptýrarak bildik katliam politikasýna baþladýðýný dile getirdi.
Çok sayýda vatandaþýn
katýldýðý protesto eyleminde
basýn açýklamasý yapan Özkabakçý, þunlarý söyledi; "
Yahudi yerleþimcilerin 17
yaþýndaki Muhammed Ebu
Hudyar'ý kaçýrýp, benzin
içirdikten sonra diri diri yakmasýný unutturmak isteyen
Siyonistler, bölgedeki gerilimi kendileri için avantaja
dönüþtürmeye çabalýyor.
Siyonist Ýþgal rejiminin en bildik taktiði, dikkatleri baþka yöne çekip, olaylarý "terör" meselesi gibi
yansýtmak ve yaptýðý katliamlarý terörle mücadele gibi
göstermektir. Türkiye'de ki
bir kýsým medya bile gerçeði
bilmesine raðmen Siyonist
Ýsrail'in yalanýna inanmýþ gibi gözükerek saldýrý haberini
Allahtan korkmadan "Teröristler Ýsrail'e saldýrdý" þeklinde verdi. Onlarý da kýnýyor ve Allah'a havale ediyoruz.
Gazze, hali hazýrda
uzun zamandýr dünyanýn en
büyük açýk hava hapishanesi
konumundadýr. Son zamanlarda ise Mýsýr'da meydana
gelen askeri darbenin ardýndan, Gazze'nin dünyaya açýlan kapýsý olan tünellerin büyük bir kýsmý kapatýldý. Gazze iyice bir çýkmazýn içerisine girdi. Bunun üzerine bir
de Ýsrail iþgal rejiminin Gazze'ye yönelik askeri operasyona baþlamasý, zaten büyük
bir dramýn yaþandýðý Gazze'yi, Ramazan ayý içerisinde daha da zor þartlara sevk
etti. Operasyonun ilk günlerinde askeri alanlarý vuran
Ýsrail iþgal güçleri son birkaç gündür sivil hedefleri,
evleri ve camileri de vurmaya baþladý. Yapýlan bombalamalarda onlarca kiþi hayatýný kaybetti, yüzlerce de yaralý var. Tüm bunlar yaþanýrken ambargo altýndaki Gazze'de, sadece zorunlu insani
ihtiyaç maddeleri deðil, ayný
zamanda ilaç sýkýntýsý da
tekrardan baþ gösterdi. Ýnsanlar açlýk ile mücadele etmeye çalýþýyor. Gazze halký
iftar ve sahurda yiyecek yemek bulmanýn derdine düþmüþ durumda.
Kendisine hiçbir yaptýrým uygulanamayan, Amerika'nýn þýmarýk çocuðu Siyonist Ýsrail, dünyanýn bu
sessizliðinden de güç alarak
mübarek Ramazan ayý içerisinde bir yanda Gazze halkýna bombalar yaðdýrýyor,
öbür yanda Kudüs'teki imha
operasyonlarýna devam ediyor.
Biz biliyoruz ki Siyo-
nist Ýsrail'in parasýnýn çoðu
Türkiye'de yaþayan Siyonist
kökenli insanlarýndýr. Bu nedenle bu Siyonistler Ýsrail'deki gücünü kullanýp bu
saldýrýnýn durmasýna katký
saðlamalýdýr. Bu saldýrý sadece Ýsrail'deki Siyonistlere
zarar vermez, ayný zamanda
Türkiye'de bulunan Siyonist
kökenlilere de zarar verir.
Siyonist firmalarýn ürünlerini boykot ediyoruz. Türkiye'deki Siyonist firmalarýn
hepsi biliniyor. Türkiye'de
olup da MOSSAD'a vergi
veren firmalarda biliniyor.
Gazze'deki saldýrýlar nedeniyle aðýr yaralý kardeþlerimiz var. Bu yaralýlarý tedavi
için Gazze'den dýþarý çýkarmak zorundayýz. Gazze'de
Ameliyat malzemeleri bitmek üzere, ayrýca ilaç ihtiyacý vardýr. Bir an önce Refah kapýsýnýn insani yardýmlara açýlmasý için elden gelen bütün çabalarýn gösterilmesi gerekiyor.
Duyarlý bütün sivil
toplum ve yardým kuruluþlarýný Gazze için düzenlenecek büyük bir yardým kampanyasýnda birleþmeye çaðýrýyoruz. Bu yardýmlarý Gazze'ye kadar ulaþtýralým. Ýster
deniz yoluyla, ister karadan
Gazze'ye ulaþtýralým. Gazze'yi yalnýz býrakamayýz,
çünkü Gazze Müslümanlarýn onurudur. Ramazan ayýnda bile Ýslam beldelerinde
gözyaþý, kan ve acý var. Filistin, Suriye, Mýsýr, Doðu
Türkistan, Afrika, Irak daha
birçok Müslüman Coðrafya
ayný zulmü yaþýyor. Ýslam
dünyasý ise buralara sahip
çýkýp korumak yerine, sessizliðini koruyor. Tüm bu
yaþanan vahþet karþýsýnda,
baþta Türkiye olmak üzere,
Ýslam dünyasýný harekete
geçmeye ve yaptýrým uygulamaya çaðýrýyoruz.
Saldýrýlarýn durdurulmasý konusunda uluslararasý
bir baský oluþturulmasýný talep ediyoruz. Bizler Çorum'da bulunan Müslümanlar olarak tüm mazlumlarýn
yanýnda olduðumuzu bir kez
daha haykýrýyoruz. Katil Siyonist Ýsrail'i ve onun iþbirlikçilerini de lanetliyoruz."
Filistin’de yaþanan zulme tepki için toplandýlar
ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, baszýn açýklamasý yaptý.
‘Filistin Ümmet’in
ortak davasýdýr’
Erol Taþkan
Katil Ýsrail'in saldýrýlarý sonucu þehit düþen Filistinliler için gýyabi cenaze namazý kýlýndý. Cuma Namazý'ndan sonra kýlýnan cenaze namazýnda, dünyanýn gözü
önünde þehit edilen masum Filistin halký için el açan cemaat., Ýsrail'e lanet yaðdýrdý. Namazdan sonra da Hürriyet Meydaný'nda düzenlenen protesto eyleminde bir araya gelen Çorumlular, basýn açýklamalarý ve dualarla Filistinli Müslümanlar'ýn yanýnda yer aldýklarýný, Filistin'in Ümmet'in ortak davasý olduðunu haykýrdý.
Türkiye'nin dört bir yanýnda düzenlenen protesto
Filistin’de þehit düþen müslümanlar için dua edildi.
ÝHH yetimler için
bayramlýk hediye edecek
Erol Taþkan
Filistin halký için el açan cemaat., Ýsrail'e lanet yaðdýrdý.
Eyleme çok sayýda STK destek verdi.
eylemlerini, Çorum'da da Filistin Halkýyla Dayanýþma
Platformu düzenledi. Çorum ÝHH, Çorum Ýlkeder, Çorum Özgürder, Çorum Eðitim Bir Sen tarafýndan oluþturulan platformun protesto eylemine Ýlim Yayma Cemiyeti, Ensar Vakfý, Çaðrý Vakfý, E-Kader, Nur-Der, Çorim-Der, Anadolu Gençlik Derneði de destek verdi.
Mustafa Aybaba ve Selim Özkabakçý'nýn basýn
açýklamasý yaptýðý buluþmada, ayrýca Dünya Yetim Günü nedeniyle düzenlenecek olan çalýþmalar hakkýnda
kamuoyuna bilgi verilerek, yapýlacak yetim çalýþmalarýnda Çorumlular'dan destek istendi.
ÝHH Çorum Temsilcisi Selim Özkabakçý, geçen
yýl alýnan bir kararla her yýl Ramazan ayýnýn 15'inin
Dünya Yetim Günü olarak kutlanmaya baþlandýðýný
açýkladý. Geçen yýl 400 yetim giydirdiklerini hatýrlatan
Özkabakçý, bu yýl yapýlacak çalýþmalarla daha çok yetim çocuðun bayram hediyesi ile sevindirilmesinin hedeflendiðini söyledi.
Cumartesi günü (bugün) yetim çocuklardýn buluþacaðý bir iftar programý düzenleyeceklerini de duyuran Özkabakçý, Hürriyet Meydaný'nda düzenlenen basýn açýklamasýnýn ardýndan yaptýðý konuya iliþkin duyuruda þunlarý kaydetti, "9 - 11 Aralýk 2013 tarihlerinde Gine'nin baþkentinde düzenlenen Dýþiþleri Bakanlarý Konseyi 40. Oturumunda ÝHH'nýn Dünya Yetimler
Günü teklifini görüþen ÝÝT, Ýslam Ýþbirliði teþkilatý, her
yýl Ramazan ayýnýn 15. gününü Ýslam âleminde Dünya Yetimler Günü olarak idrak edilmesini karara baðladý. ÝÝT, bu kararýný bünyesinde bulunan bütün sivil
toplum kuruluþlarýna ve hayýr kuruluþlarýna iletti, onlara Dünya Yetimler Günü'nde uluslararasý kamuoyunu yetim gerçeði konusunda bilinçlendirmek üzere harekete geçmeleri ve bu günde yetimlere yönelik her
türlü sosyal projeyi baþlatmalarý çaðrýsýnda bulundu.
Dünya Yetimler Günü, özelde Ýslam dünyasýný
genelde ise tüm dünya halklarýný yetim bir Peygamberin (sav) emanetleri olan minik yavrulara sahip çýkmaya davet ediyor.
Çocuklarý çok seven ve onlara hayatýnýn her döneminde güvenen, sevgi ve þefkatini esirgemeyen,
Peygamberimiz (sav) "Kendi yetimini veya baþkasýna
ait bir yetimi himaye eden kimse ile ben (þehadet parmaðý ile orta parmaðýný bir araya getirerek) cennette
bu kadar yakýn olacaðýz" buyurmuþlar ve bizlere yeryüzünün bütün yetimlerini iþaret etmiþlerdir. Bizde
Çorum ÝHH (Çorum Ýnsan Hak ve Hürriyetleri Ýnsani
Yardým Derneði) olarak yetimlerimizin dünya yetimler gününü kutluyoruz. Bu çerçevede dünya yetimler
gününde bir dizi etkinlik yapýyoruz.
Bu gün burada yetim temalý bir fotoðraf sergisi
açtýk. Amacýmýz bizlere emanet olan yetimlerimize sahip çýkmak, onlara destek olmaktýr. Sizlerin desteði ile
her yýl Çorum'daki Yetimlerimizi bayramlýk kýyafet ve
ayakkabý ile sevindiriyoruz. Geçen Ramazan 400 yetimi destekledik bu sene çalýþmalarýmýz hala devam ediyor.
Yarýn yetimler günü münasebetiyle Çorum
ÝHH'mýzýn Eþref Hoca caddesindeki yeni ofisinde çocuklara dönük programýmýz var konuya duyarlý
STK'larý ve sizleri buradan davet ediyorum.
Bugün saat:18.00 de Çorum ÝHH Ofisimizin
önündeki parkta Resulümüzün bizlere emaneti olan
yetimlerimizle bir araya gelip iftar yapacaðýz.
Programýmýz 18.00 de baþlayacak, Ýftar öncesi
18.00 - 20.15 arasý çocuklarýmýzýn etkinlikleri olacak.
Çocuklarýmýzýn dilinden Kur'an-ý Kerim tilaveti, Þiirler, Ýlahiler okunacak. Yetimlerimize hediyeler verilecek. Sonrasýnda yetimlerimiz ve aileleriyle birlikte siz
deðerli kardeþlerimizin de katýlýmýyla iftar yapacaðýz."
6
‘Filistin’in sesi
soluðu olalým’
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
Gülesin Aðbal Demirer
ce havadan, karadan ve denizden kuþatma
altýndadýr. Bu haliyle dünyanýn en büyük
Çorum Alperen Ocaklarý Ýl Baþkaný
açýk cezaevine dönüþtürülmüþtür. Siyonist
Fatih Yücel, Filistin halkýný acýmasýzca katablukadan ötürü olaðan hayatýn dahi son
leden Ýsrail’e lanet okudu.
derece aðýr þartlarda sürdürüldüðü bölge,
“Zulme karþý Filistinli kardeþlerimizin
Ýsrail’in hunharca saldýrýlarýna karþý savunsesi soluðu olmak vazifesi uluslararasý topmasýz durumdadýr.
luma terk edilmemeli, tüm ümmetçe üstleGlobal aktörler Gazze’nin ahvalinden
nilmelidir” diyen Yücel, “Yeryüzünün görde, siyonistlerin zalim saldýrýlarýndan da hadüðü en büyük ve organize terör örgütü
berdardýr. Son saldýrýlar sonucu paramparça
olan Ýsrail devleti, günlerdir Gazzeli kardeþedilen bebeklerin cansýz bedenleri fotoðraflerimizin üstüne bomba yaðdýrmaktadýr. Bilarla dünyanýn dört bir yanýna daðýlarak viclindiði gibi geçtiðimiz Haziran ayý ortasýndan sahiplerinin uykularýný kaçýrmýþtýr. Buda Batý Þeria’da kaybolan üç Yahudi daha
na raðmen uluslararasý güç odaklarý, siyosonra ölü bulunmuþ ve bu geliþme de Ýsranist zulmünü bir kenara býrakarak Ýsrail’e
il’in bir süredir devam eden ateþkesi ihlal
füze attýðý bahanesiyle Hamas’ý kýnamak
Fatih Yücel
için sýraya dizilmiþlerdir.
ederek baþlattýðý kalleþ saldýrýlarýnýn bahanesi olarak sunulmuþtur. Siyonist çete son dört günde dokFilistin’in uðradýðý zulme karþý kýnama bildirilerinsana yakýn kardeþimizi katletmiþ, yüzlercesini yaraladen baþka bir þey yapmayan BM gibi uluslararasý kuruluþlar çifte standart uygulamaktadýr. Dolayýsýyla zulme
mýþ, elli kadar evi de yerle bir etmiþtir.
karþý Filistinli kardeþlerimizin sesi soluðu olmak vazifeBu katliamýn, siyonistlerin mazlum Filistin halkýna
si uluslararasý topluma terk edilmemeli, tüm ümmetçe
yönelik ilk saldýrýsý olmadýðý herkesin malumudur. Þehir
üstlenilmelidir. Katledilen kardeþlerimize Allah'tan rahdahi denemeyecek kadar küçük bir alana bir buçuk milmet diliyoruz. Ya Rabbi kahhar isminle zalimleri kahru
yon insanýn mahkum edildiði Gazze þeridi, Siyonistlerperiþan eyle.
‘Ýsrail iþgal ettiði topraklardan
sökülüp atýlacak’
Enise Aðbal
li yaralanmýþtýr. Elli kadar mesken tamamen
yýkýlmýþtýr. Ýki bin kadar konut aðýr hasar alAnadolu Gençlik Derneði (AGD) Çomýþtýr. Faþist Ýsrail özellikle iftar ve sahur sarum Þube Baþkaný Bekir Uyanýk, Ýsrail’in Fiatlerinde saldýrýlar düzenlemektedir.
listin halkýna yaþattýðý zulme dikkat çekerek,
“Faþist Ýsrail'in, üç Yahudi gencin kaybolmasýKarþýmýzda, Ramazan ayýný cehenneme
ný bahane ederek baþlattýðý saldýrýlar, bu genççevirmekten haz alan, kadýn ve çocuk öldürlerin cesetlerine ulaþýldýktan sonra daha da artmekten haz alan, aþaðýlýk bir zihniyet vardýr.
tý.” dedi.
Saldýrýlarda meskenlerin yaný sýra mabetler ve
saðlýk merkezleri de vurulmuþtur. Mabetlere
“Birleþmiþ Milletler, ABD ve baþta Ýnyapýlan saldýrýlar, Siyonist Ýsrail'in kendinden
giltere olmak üzere, Avrupa Birliði ülkeleri tebaþka kutsalýnýn olmadýðýnýn göstergesidir.
rörist Ýsrail'in saldýrýlarýný bir savunma hakký
Saðlýk merkezlerine düzenlenen saldýrýlar, Siolarak nitelendiriyorlar.” diyen Uyanýk, bu üç
yonist Ýsrail'in düþük yoðunlukta bir soykýrým
gencin kaybolmasýndan da, öldürülmesinden
yaptýðýnýn göstergesidir.
de Ýsrail istihbaratýnýn sorumlu olduðunu söyBekir Uyanýk
ledi.
‘Ýsrail insanlýk suçu iþliyor’
Ýsrail’in daha fazla Müslüman kaný dökebilmek için
Filistinli Müslümanlarýn acil gýda ve ilaç yardýmýna
her türlü aþaðýlýk davranýþý yapabilecek bir karakterde olduihtiyaçlarý vardýr. Aðýr yaralýlar için saðlýk tertibatý yetersizðunu ifade eden Uyanýk, açýklamasýnýn devamýnda þunlarý
dir. Ýsrail saldýrýlarda fosfor bombasý kullanmaktadýr. Siyosöyledi: “Ýsrail, bu gençlerin öldürülmesini tüm dünyaya
nist Ýsrail'in tüm yaptýklarý insanlýk suçudur.
‘HAMAS’ýn iþi’ þeklinde pazarlayarak saldýrýya uðramýþlýk
Öte yandan basýnda Türkiye üzerinden, Mersin ve
bahanesiyle Filistin halkýna karþý giriþeceði katliamý meþruDörtyol Limanlarýndan Ýsrail jetlerine yakýt gittiðine dair
laþtýrmak istemiþtir. Birleþmiþ Milletler, ABD ve AB ülkehaberler yer almaktadýr. Bu kabul edilebilir deðildir. Malatleri Siyonist Ýsrail'in yetmiþ yýldýr oynadýðý bu oyunun zaya Kürecik'teki füze kalkaný, Gaziantep, Adana ve Kahraten doðal aktörleridir.
manmaraþ'taki patriot rampalarý Ýsrail'i koruma amaçlýdýr.
Yetmiþ yýldýr Ýsrail'in her türlü katliamýna ortak olan,
Bu da kabul edilebilir deðildir.
destek veren ve arka çýkan Birleþmiþ Milletlerden,
Filistin meselesinde tarafsýz olmak elbette kabul ediABD'den ve Avrupa ülkelerinden bu yeni saldýrýlar için bir
lemez. Ancak, ekranlarda Filistin'e sahip çýkýyor gözüküp,
tepki beklemek ancak taþeron siyasi anlayýþlarýn bir umudiðer taraftan Ýsrail ile her türlü stratejik ortaklýðý sürdürdudur.
mek asla kabul edilemez.
Irkçý emperyalizmin vicdaný yoktur. Irkçý emperyalizTekrar tekrar söylüyoruz: Afganistan'dan Libya'ya,
min adalet anlayýþý yoktur. Onlar, Siyonist Ýsrail'e karþý,
Pakistan'dan Sudan'a Ýslam coðrafyasýndaki kaosun sebebi
meþru müdafaa hakkýný kullanan Müslüman Filistin halkýSiyonizm'dir. 28 Þubat Postmodern Darbesinin, 11 Eylül
ný kýnarlar. Siyonist Ýsrail'in saldýrýlarýnda savunmasýz çoÝkiz Kuleler Saldýrýlarýnýn ve Mýsýr'daki darbenin ardýnda
cuk ve kadýn yüzlerce Müslüman'ýn öldürülmesinden esef
Siyonizm vardýr. Bugün, Suriye'de ve Irak'ta yaþanan savaduyduklarýný söyleyip geçerler. Bu tavýrlarýnýn Siyonist Ýsþýn tetikleyicisi Siyonist Ýsrail'dir. Yaþadýðýmýz coðrafyada
rail'e "sen bildiðini okumaya devam et" demek olduðunu
yeni yeni devletçilerin kurulmasýný planlayan Siyonist Ýsratüm dünya bilmektedir.
il'dir. Birleþmiþ Milletler, ABD ve Avrupa Birliði Ýsrail'in
Yahudi gençlere ait cesetlere ulaþýlmasýnýn hemen arhizmetindedir. Türkiye'nin ABD, AB ve Ýsrail ile stratejik
dýndan, Ýsrailli Siyonist fanatikler tarafýndan on altý yaþýnortaklýðý kendi ayaðýna sýkmasýdýr.
daki Filistinli bir genç kaçýrýlmýþ ve canlý canlý yakýlarak þeMilletimiz bu gidiþatýn farkýna varmalýdýr. Kahrolsun
hit edilmiþtir. Batý, bu olay karþýsýnda, Filistin halkýnýn bir
Ýsrail demekle Ýsrail kahrolmaz. Ýsrail ancak güçten anlar.
savunma hakkýndan zaten söz edecekte deðildir.
Tüm dünyanýn baþýnda bir musibet olan Ýsrail, iþgal ettiði
‘Siyonist Ýsrail, her Ramazan ayýný Müslümanlar için topraklardan sökülüp atýlacaktýr. Bunun yolu Ýslam Birlikan gölüne dönüþtürmeyi rutine baðlamýþtýr’
ði'dir. Türkiye'nin yeri Avrupa Birliði deðil Ýslam Birliði'dir.
Doðu Kudüs, Batý Þeria ve Gazze'ye, karadan, denizÝsrail küstahlýðýnýn, Ýsrail þýmarýklýðýnýn, Ýsrail aþaðýlýk davden ve havadan yapýlan son Siyonist saldýrýlarda, yaklaþýk
ranýþlarýnýn karþýlýðýný er geç bulacaktýr.”
yüz kadar Müslüman þehit edilmiþtir. Üç yüz kadar Filistin-
Kaymakam vatandaþla iftar yaptý
Çorum’un Uðurludað ilçe kaymakamý Hasan
Gümüþçüoðlu, Aydýnlý ailesinin iftar konuðu oldu.
Kaymakam, eþi Nagihan Gümüþçüoðlu ile beraber vatandaþý ziyaret etti.
Çorum’un Uðurludað
ilçe kaymakamý Hasan Gümüþçüoðlu, Aydýnlý ailesinin
iftar konuðu oldu.
Eþi Nagihan Gümüþçüoðlu ile beraber ilçeye baðlý
Karaevliya köyüne giderek
burada Haydar Aydýnlý adlý
vatandaþýn evini ziyaret Gümüþçüoðlu, aile birlikte iftar
yaptý.
Aile fertleriyle tek tek
sohbet ederek onlarla yakýndan ilgilenen Kaymakam Gümüþçüoðlu, Aydýnlý ailesinin
çocuklarýnýn eðitimleri noktasýnda elinden gelen her türlü
yardýmý yapmaya hazýr olduðunu belirtti.
Ramazan ayýnýn birlik
beraberlik ve kardeþlik duygularýnýn en yoðun olarak yaþandýðý bir ay olduðunu belirten Gümüþçüoðlu ”Onbir ayýn
sultaný olan Ramazan ayý bu
tür birlikteliðin oluþmasýna
vesile oluyor. Bu tür birliktelikler insanlar arasý kaynaþmanýn saðlanmasý ve sosyal
iliþkilerin kuvvetlendirilmesi
açýsýndan önemlidir. Ramazan
ayý içerisinde bizlere ulaþma
imkaný bulamayan yardýma
muhtaç insanlarýmýz inþallah
yoktur. Bizlerin bilmediði
kimsesiz kalmýþ, yardýma
muhtaç kimseleri mutlaka
bizlere bildirin. Ramazan ayý
içerisinde onlarý da güldürmeye çalýþalým hep beraber inþallah” dedi.
Çorum Belediyesi tarafýndan kurulan Ramazan Çadýrý'nda dün akþam düzenlenen iftarý Hatap Un verdi
Ýftarý Hatap Un verdi
Yüksel Basar
Hayýrsever
vatandaþlarýn
katkýlarý ile Çorum
Belediyesi
tarafýndan kurulan
Ramazan Çadýrý'nda
dün akþam
düzenlenen iftarý
Hatap Un verdi.
Ramazan
Çadýrý dar gelirlinin,
ekonomik durumu
elveriþli
olmayanlarýn, yolda
kalmýþlarýn,
öðrencilerin,
Çorum'da misafir
ettiðimiz
Ýftar çadýrýnda davetlilere her akþam zengin bir mönü ikram ediliyor.
mültecilerin
imdadýna yetiþiyor.
Ýftar çadýrýnda
davetlilere her
akþam zengin bir
mönü ikram
ediliyor.
Geleneklerimiz
in, örf ve
adetlerimizin hayat
bulduðu iftar
sofralarý birlik,
beraberlik ve
kardeþlik
duygularýnýn
geliþmesine vesile
oluyor.
Ýnsanlar ayný
sofrada oturup hem
iftar açýyor hem
sohbet etme fýrsatý
Geleneklerimiz, örf ve adetlerimiz hayat buluyor.
buluyor.
Ýftar yemeðinin
mönüsü her zaman
olduðu gibi zengin
oluyor. Ýftar
Çadýrýnda her gün
bin kiþiye iftar
veriliyor.
Ýftar
programlarýna
Belediye Baþkan
Yardýmcýlarý Alper
Zahir, Zeki Gül,
Turhan Candan ve
Ahmet Yabacýoðlu
dönüþümlü olarak
katýlýyor.
Ramazan
Çadýrý'nda Grup
Sada ilahiler
Ýnsanlar ayný sofrada oturup hem iftar açýyor hem sohbet etme fýrsatý buluyor.
seslendiriyor.
CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
7
Ýþbirliðine devam
kararý aldýlar
Hitit Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Belediye
Baþkaný Muzaffer Külcü’yü makamýnda ziyaret etti. Ziyarette üniversiteye iliþkin genel deðerlendirmeler yapýldý.
Rektör Alkan, bilhassa master planý tamamlanýp artýk inþaat
aþamasýna geçilen Kuzey Kampüs çalýþmalarý
ile oldukça karmaþýk bir
mülkiyet yapýsýna sahip
Güney Kampüs alanýnýn
oluþturulmasýndaki destek ve çalýþmalardan dolayý Baþkan Külcü’ye teþekkür etti.
Günümüz dünyasýnda teknolojideki geliþmelerle birlikte siyasî,
ekonomik ve sosyal konularda hýzlý bir deðiþim
ve dönüþüm yaþandýðýný
ve bu deðiþim rüzgarýnda Türkiye’nin muasýr
medeniyetler seviyesine
yükseltilmesinde belediyelere önemli bir görev
düþtüðünü belirten Rektör, Çorum Belediyesi’nin de Çorumve ülkemizin geliþmesine daha
fazla katkýda bulunmak
adýna giriþimci ve modern teknolojileri takip
eden bir yerel yönetim
anlayýþýyla çalýþmalar
yaptýðýný ifade etti.
Üniversitenin de
tüm paydaþlarýndan aldýðý desteklerle belirlemiþ
olduðu evrensel hedeflere ulaþma gayretinde olduðunu belirten Rektör
Alkan, “Bundan sonraki
yapacaðýmýz çalýþmalarýmýza vereceðiniz desteklerin daha da artarak
devam edeceðine olan
inancým tamdýr” dedi.
Üniversitenin bir
dünya üniversitesi olma
vizyonu ile çýktýðý bu
yolda ciddi mesafeler
kaydettiðini, daha iyi
noktalara gelmesi için
her konuda her türlü des-
teði verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini belirten Baþkan
Külcü, üniversiteye yapýlan yatýrýmýn Çorum’un ve ülkenin geleceðine yapýlan yatýrým
olduðunu ifade etti. Külcü, “Bizler el ele vererek
üniversitemizin ve þehrimizin geliþimi için çalýþacaðýz. Sorunlarý hep
birlikte çözeceðiz. Üniversitemizin ve þehrimizin geleceðini hep birlikte inþa edeceðiz” dedi.
Üniversitenin yaptýðý baþarýlý çalýþmalar ve
almýþ olduðu desteklerle
Çorum’a büyük bir katma deðer saðladýðýný belirten Külcü, “Çorum
Belediyesi olarak baþta
kampüs yeri olmak üzere üniversitemizin ve öðrencilerimizin ihtiyaç ve
talepleri hususunda bugüne kadar gösterdiðimiz hassasiyet bundan
sonra da artarak devam
edecektir” dedi.
Külcü, Belediye ve
üniversite iþ birliðinde
verdiði önemden dolayý
Rektör’e teþekkür etti.
Haber Merkezi
Sýcaklýk bugün
tavan yapacak
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Baþkan Külcü’yü ziyaret etti.
Meteoroloji'den
kritik uyarý
Aþýrý sýcaklar kavurmaya devam ediyor. Ülkemizde hafta
sonu sýcaklýk artarak
devam edecek.
Meteoroloji yetkilileri ise yaþanabilecek olumsuzluklara
karþý uyarýyor. Açýklama þöyle:
"Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sýcaklýklarý-
nýn bugün ve yarýn
artmaya devam edeceði bekleniyor.
Yurdumuzun güneydoðu ve iç bölgelerinde (Güneydoðu
Anadolu Bölgesi, Doðu Anadolu’nun batýsý, Ýç Anadolu, Ýç Ege,
Karadeniz ve Akdeniz’in iç kesimleri ile
Marmara’nýn doðusunda) hava sýcaklýðýnýn mevsim normallerinin 4 ila 7 derece
üzerinde seyredeceði,
kýyý kesimlerde (Karadeniz,
Marmara,
Ege ve Akdeniz'in kýyý kesimleri) ise normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredeceði, ancak yüksek
nem oraný sebebiyle
sýcaklýðýn daha yüksek hissedileceði tahmin edilmektedir.
Yüksek sýcaklýklarýn yol açabileceði
olumsuzluklara karþý
(ýsý/güneþ çarpmasý ve
diðer saðlýk problem-
leri) vatandaþlarýmýzýn ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olmalarý, özellikle saat 1016 saatleri arasýnda
güneþ altýnda kalýnmamasý ve koruyucu
tedbirlerin alýnmasý
tavsiye edilmektedir."
Çorum'da ise bugün sýcaklýk 38 dereceyi bulacak. Pazar
gününden itibaren sýcaklýkta bir kaç derece
düþüþ bekleniyor.
Engelli Eðitim
Merkezi’ne ziyaret
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret etti.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Çorum Belediyesi tarafýndan engelli vatandaþlara yönelik meslek edindirme ve beceri kazandýrma amacýyla kurulan Engelli Eðitim Merkezi'ni ziyaret
ederek, burada yaz
kurslarýna katýlan engellilerle sohbet etti.
Bilgisayar, seramik, çini, müzik, masa
tenisi, nakýþ ve spor
gibi yaz kurslarýna katýlan engellilerle kurslar hakkýnda sohbet
eden Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
engellilerin eðitimine
ve onlarýn sosyal hayata katýlýmlarýný çok
önemsediklerini söyledi.
Çorum Belediyesi Engelli Eðitim Merkezi'nin kurulmasýndan kýsa bir süre geçmesine raðmen önemli çalýþmalara imza attýðýný dile getiren Baþkan Külcü, yaz kursunda yapýlan çalýþmalarý çok önemsediklerini, yaz kurslarýnýn engelli vatandaþlarý sosyal hayata daha
uyumlu hale getirdiðinin altýný çizdi. Külcü,
"Engelli Eðitim Merkezi'nde eðitim döneminde
verdiðimiz
kurslar ve yaz dönemi
kurslarý ile engelli bireylerin eve baðýmlýlýðý azalýyor. Engelli
kardeþlerimizin sosyalleþme olanaklarýna
ciddi katkýlar saðlýyoruz." dedi.
Engelli vatandaþlar Külcü'ye sevgi
gösterisinde bulundu.
(Haber Merkezi)
Külcü, yaz kurslarýna katýlan engellilerle sohbet etti.
Baþkan Külcü, yaz kursunda yapýlan çalýþmalarý önemsediklerini belirtti.
Engelli vatandaþlar Külcü'ye sevgi gösterisinde bulundu.
Sünnet Þöleni için
kayýtlar baþlýyor
Cumhurbaþkaný adaylarý kesinleþti
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaþkaný adaylýklarýna itirazlarý karara baðlayarak, kesin aday listesini açýkladý.
Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaþkaný
adaylýklarýna itirazlarý karara baðlayarak, kesin
aday listesini açýkladý.
Resmi Gazete'de yayýmlanan karara göre, ilk
oylamasýnýn 10 Aðustos 2014 pazar günü, ilk oylamada geçerli oylarýn salt çoðunluðu saðlanamadýðý
takdirde ikinci oylamanýn 24 Aðustos 2014 pazar
günü yapýlacak cumhurbaþkaný seçimi nedeniyle
aday gösterilenlere iliþkin itiraz, YSK tarafýndan
karara baðlandý.
Kararda, kesin aday listesinin, Ekmeleddin
Mehmet Ýhsanoðlu, Recep Tayyip Erdoðan ve Selahattin Demirtaþ'tan oluþtuðu kaydedildi.(AA)
Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen geleneksel
Sünnet Þöleni için
kayýtlar baþlýyor. 14
Temmuz Pazartesi
gününden itibaren
çocuklarýný sünnet ettirmek isteyen aileler
Kentli Servisi'ne baþvurarak kayýtlarýný
yaptýrabilecek.
Belediye Baþkan
Yardýmcýsý Zeki Gül,
Aðustos ayý içerisinde yapacaklarý geleneksel sünnet þöleni
için 5 yaþýn üzerindeki çocuklarýn aileleriyle birlikte müracaat etmeleri gerektiðini söyledi.
Bu yýl da 500
çocuðu sünnet ettirmeyi hedeflediklerini
söyleyen Gül, "Maddi durumu iyi olmayan ailelere yönelik
düzenlediðimiz geleneksel sünnet þöleninde bu yýl da 500
yavrumuzu sünnet ettireceðiz. 5 yaþýný
doldurmuþ çocuklar
kayýtlarýný yaptýrabilecekler. Pazartesi
gününden itibaren
Bu yýl 500 çocuk sünnet olacak.
sünnet kayýtlarýný almaya baþlayacaðýz"
dedi.
(Haber Merkezi)
8
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
15
RAMAZAN
R amazan
Hoþ geldin ya þehri
'Rabbim! (Onlar hakkýnda) adaletinle hükmünü
ver. Bizim Rabbimiz Rahmân'dýr. Sizin
anlattýklarýnýza karþý yardýmý umulandýr.'
(Enbiyâ/112)
Dört Halife'nin Son Günleri
Hz. Osman’ýn görevine devam
edeceðini ýsrarla vurgulamasý,
isyancýlarýn sertleþmesine sebep
oluyordu. Kendisini korumasý için
kimsenin kýlýca sarýlmamamasýný
istemesi de iþlerini kolaylaþtýrýyordu.
Hz. Osman, kendisini korumak
isteyenlere þöyle diyordu:
Ýmsak
03.17
Ýftar
20.21
Nerde o eski Ramazanlar!
Hz. Osman'ýn
Son Günleri 4
Kuþatma Baþlýyor:
'Allah zerre kadar
zulmetmez ve eðer bir
iyilik olursa onu kat kat
artýrýr, ayrýca kendi
tarafýndan da büyük bir
mükâfat verir.'
(Nisan/40)
4
kendisinin donattýðýný, Hz. Peygamber
(sav)’inr iki kýzýný da kendisiyle
evlendirdiðini, Hûdeybiye gününde
Resulullah (sav)’in sað elini “Bu
Osman’ýn elidir” diyerek sol elinin
üstüne koyup kendisi adýna biat
aldýðýný hatýrlattý. Bunlara itiraz eden
olmadý ama bu sözlerden etkilenip de
insafa gelen de olmadý. Hz. Osman,
iþin vahametinin iyice farkýna vardý.
“Sizlerle savaþmak için kimseye
Yine bir gün evinin damýna çýkýp
emir vermedim, vermem. Benim için
asilere sesleniyordu:
kimsenin kanýnýn
dökülmesini istemem.
“Ey insanlar, beni
Ethem ERKOÇ öldürmek istediðinizi
Böyle bir fitne kapýsýnýn
ethemerkoç@corumhakimiyet. net biliyorum. Ama yine de
açýlmasýna razý olmam.
Þayet sizinle savaþacak
olsaydým bölge
valilerine haber
gönderirdim. Üzerinize
ordular salar, hepinizi
yok ederdim”
Hz. Ali, Hz.
Osman’dan özel izin
istedi. Oðullarýyla
birlikte korumak için müsaade talep
etti. Ona da “Allah adýna yemin ederim
ki benim için bir ustura çiziði kadar
kan akýtýlmasýna razý deðilim” diyerek
kabul etmedi.
Muhalifler, Hz. Osman’ýn evini
kuþatmaya baþladýlar. Eve giren çýkan
herkes, onlarýn konrolündeydi.
Kuþatmanýn ilk on gününde Hz.
Osman’ýn mescide gidip cemaate
namaz kýldýrmasýna engel
olunuyorlardý. Fakat etrafýndan halkýn
toplanmasýnada izin vermiyorlardý.
Hatta camide halifeyi sýkýþtýrdýklarý,
hýrpaladýklarý bile oluyordu.
Bir defasýnda Halife kendine
gelince Sa’d b. Ebu Vakkas, Zeyd b.
Sabit, Ebu Hureyre v Hz. Hüseyin onu
evine götürdüler ve kendisini korumak
istediler. Hz. Osman, izin vermedi.
Biraz sonra Hz. Ali, Talha ve Zübeyir
geçmiþ olsun ziyaretine geldiler.
Onlarýn da koruma tekliflerini kabul
etmedi.
Hz. Osman, defalarca evinin
önüne çýkýp isyancýlarla konuþtu.
Onlara Rume kuyusunu satýn alýp
müslümanlara vakfettiðini, Mescide
ilave yapmak için yanýndaki arsayý alýp
Mescide katarak geniþlettiðini, Tebük
ordusunun büyük bir kýsmýný
size soruyorum; beni
niçin öldürmek
istiyorsunuz? Halbuki
ben, Resul-i Ekrem’in
þöyle buyurduðunu
iþittim: Bir müslüman,
ancak üç sebepten biri
için öldürülür. Evliyken
zina eden adam,
recmedilerek öldürülür.
Haksýz yere adam öldüren, kýsas
yoluyla katledilir. Ýslama girdikten
sonra dinden dönen de öldürülür.
Allah’a yemin ederim ki ne cahiliyye
döneminde ne de müslüman iken zina
etmedim. Hiç kimseyi öldürmedim.
Dinimden de dönmedim. Beni ne diye
öldüreceksiniz?”
Dinleyenlerden hiç kimse bunlara
itiraz etmiyordu. Ama pek çok
haksýzlýk yapýldýðýný ya da yapýlmasýna
göz yumduðunu, zulme rýza
gösterdiðini söyleyerek kýsasen
öldürüleceðini söylüyorlardý.
Medineliler ise, Halife’nin
öldürülebileceðine hiç ihtimal
vermiyorlardý. Bu nedenle
muhasaranýn ilk günlerinden itibaren
evlerine kapandýlar, mecbur
kalmadýkça sokaða çýkmadýlar. Þehirde
sayýlarý artmýþ olan köleler ve iþsiz
güçsüz bedevilerde isyancýlara katýlmýþ
durumdaydýlar. Ashap, sessiz ve
tepkisizdi. Hz. Aiþe’de bu karýþýk
ortamda “Ben, hacca niyet ettim.
Medine’yi terk etmek üzereyim” deyip
olaylardan uzak durmayý tercih etmiþti.
Hz. Osman’ýn akrabasý olarak meþhur
olan Þam Valisi Muaviye de sessiz ve
tepkisizdi. Halifeyi desteklemek için
bir ordu çýkarmayý hiç düþünmedi.
(Sürecek)
Dokuz da bir, otuz da
- Latife mi edersin bey, kim ayýnýn
devamlý akan taþ oluklarýna testi sallar
su soðuturlardý. Testi soðutma iþi evcil
aðzýna elini sokar?
Mustafa
ÖZÇATALBAÞ
yani boþtaki biz çocuklarýn göreviydi.
- Onu da sen sorup bulacan.
Ýkindi sonu testisini kapan gelir, aðzýna
Deyip savmýþ baþýndan. Çingene sora
kadar su dolu oluða yerleþtirirken bi
sora Ulu Camii, berisindeki berber Polat
kavgadýr baþlardý!
Murtaza'ya getirmiþ ayýyý.
- Niye?
- Oynamýyo ayým, çürük diþi varmýþ
Devamlý suyun aktýðý kalýn borunun
çekiver dayým.
yakýnýna testiyi sen koyacan ben
Koca uzun boylu, karakter olarak
koyacan meselesi. Neyseki iþ uzamadan,
hayli ciddi Murtaza;
beride çul yün yýkayan bir teyze, yahut
- Ulan kafmý buluyon benimle
oracýktan geçmekte olan bir emminin
çingene, berberin ayý diþi çektiði nerde
arabuluculuðuyla sorun halledilirdi.
görülmüþ?
Ýkindi esintisi, þarýýl þarýl su sesi,
Çingene bir elindeki dümbelekle
beri gölcükte yüzüþen kaz ördek gýygaklarý, ayak
asayý yere býrakýp ayaðýna kapanmýþ;
altýnda dolaþan horoz tavuk gýdaklarý, kýzlý erkekli
- Ocaðýna düþtüm aga, bu benim ekmek kapým,
oynaþan çocuklarýn þen kahkahalarýyla bir gönül
para kazanamasam çoluk çocuða nasý varým. Senin de
þarkýsý, bir þiir misali akardý zaman. Hey gidi
vardýr avrat kýzan anla beni.
hey…Niçe sonra tek kat evlerin gerisinden görülen
ufuklar kýzarýp, vakit daraldý mý, koltuk altlarýnda
Deyince yüreði yufkalaþmýþ;
bostan, kavunlarla babalar sökün ederdi çarþý
-Eh napalým deneyelim bir bari. Ya ayý diþi çeken
yolundan. Koca mendiller içinde buðulanan yumurta
diye nam salarýz memlekete, ya da eðlence oluruz
susam kokan sýcak Ramazan pideleri iþtahlarý
erene yetene…
kabartýp çileden çýkarsa da yüzlerde gülücük gönülAyýyý dükkan önüne yatýrýp iki ayaðýný
lerde huþu coþku hiç eksilmezdi… Derkeeeeeeeen;
baðlamýþlar. Devlet hastanesinden biraz eter getirip
Þýrraaaak Paaaaaaaaaat....Güüüüüüüüümmmm!
koklat- mýþlar. Birazdan hayvan gözlerini yumunca
Merkez Ulucami minaresinden fiþek, ardýndan
berber, ilaçlý kerpeteni sokmuþ ayýnýn avurduna, tekrar
Kale'den top atýþý. Testisini kapan evlerine koþardý..
tekrar asýlmýþ. Bereket niçe sonra birinciyi çekip
almýþ, kan ter içinde kalmýþ. "Ya Allah " deyip
- Ýftaaaaaaar!
ikinciye zorlatýnca ilacýn tesiri geçmiþ olacakki
- Ýftar oldu lan.
açmýþ gözlerini ayý! Bakmýþ ki sahibinin kucaðýnda
- Duyduk herhal. Dur þu iftarlýk kutumdan bi
baþý, aðzý kanlar içinde. Yanýyor mu yanýyor caný!
kaðýtlý þeker vereyim sana, sevap olsun bana..
Silkinmiþ homurdanarak çözmüþ baðlarýný fýrlamýþ
- Tamam Allah kabul etsin oðlum.
ardýna bakmadan. Kaçýþ o kaçýþ. Günlerce bakmadýðý
yer kalmamýþ çingenenin hiç bir iz bulamamýþ!
- Bu gün kaç orucun oldu la?
Çaresiz aðlayarak memleketine geri dönmüþ. Derler
- Üçbuçuk..
ki; zavallý ayý aðzýnda kerpetenle belki doðaya, belki
- Buçuk ne lan çingene misin sen?
de enfeksiyon kapýp kara topraða…
- Küçüðüm ben, peki senin seninkisi kaç?
Hey gidi hey!
- Dokuz. Babam diyo ki, dokuz da bir otuz da.
Sýcak Ramazan günleri
Artýk tutma..
Evet o eski ramazanlarda þimdilerde olduðu
- Olur mu lan öyle haydi haydi kaytarma.
gibi hanelerde makine, hele de buzdolabý nerdeee?
Yan yana kapýlardan girerler muratlarýna ererler
O onbir ayýn sultaný sýmsýcak yaz günlerine
Komþu çocuklarý….
geldiðinde iftarda soðuk su içmek isteyen ya bahçe
kuyularýna, ya da bizim Devane Kümbetinin
ARKASI YARIN
CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
9
TESK’in gözü Torba’da
Türkiye Esnaf ve
Sanatkarlar
Konfederasyonu
(TESK) Genel
Baþkaný Bendevi
Palandöken, vergi ve
sosyal güvenlik prim
borçlarýnýn
yapýlandýrýlmasýný
saðlayacak torba yasa
kapsamýnda
emeklilerden kesilen
yüzde 15’lik payýn
dýþýndaki taleplerinin
tamamýnýn
karþýlandýðýný açýkladý.
TESK’in
Amasya’da
düzenlediði toplantý
Ankara, Bartýn,
Çankýrý, Çorum,
Karabük, Kastamonu,
Kýrýkkale, Kýrþehir,
Nevþehir, Samsun,
Sinop, Tokat ve
Yozgat’tan birlik
baþkanlarýnýn
katýlýmýyla Grand
Otoman Salonlarý’nda
düzenlediði Karadeniz
Bölgesi iftar
yemeðinde yaptýðý
konuþmada þu an
Baþbakanlýk’ta
bekleyen ve
TBMM’ye gelmesi
öngörülen torba
yasaya deðinen
Bendevi Palandöken,
“Torba yasada birçok
esnaf ve
zanaatkarýmýzýn
yapýlandýrmayla ilgili
çalýþmalarý devam
ediyor. Orada sadece
sizi çok ilgilendiren
emeklilerden kesilen
yüzde 15’lik payýn
hala devam etmesi.
Ancak bir kanun
deðiþikliðiyle mümkün
olacak. Dolayýsýyla bu
meselenin dýþýnda
taleplerimizin tamamý
karþýlanmýþ vaziyette.
Önemli bir þekilde de
genel kurula
komisyondan
indirilecek. Sadece
torba yasayla sosyal
güvenlik primi deðil,
borçlarýmýzýn, vergi
borçlarýmýzýn da tekrar
Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK)
Genel Baþkaný Bendevi Palandöken, Amasya’da konuþtu.
Palandöken, toplantýya geliþinde çiçekle karþýlandý.
TESK’in toplantýsýna Çorum’dan da katýlým oldu.
yapýlandýrmayla
birlikte esnafýn rahat
nefes alacaðý bir ortam
saðlanacak” dedi.
Türk
ekonomisinin giderek
güçlendiðine deðinen
Palandöken, “Artýk
Türkiye eski Türkiye
deðil. Türkiye artýk
gerçekten de hak ettiði
noktaya taþýnabilecek
ve artýk býrakýn o
noktalara
taþýnýlmasýný, artýk
Avrupa Birliði
sürecinde bile çok
önemli bir noktada
olan ülkemizin
üzerinde kem gözler
var. Bizi birbirimize
düþürmek isteyen
insanlar var. Bugün
Avrupa Birliði Karma
Ýstiþare Komitesi’nin
baþkanlýðýný bu dönem
ben yapýyorum. Yani
artýk Türk esnaf ve
zanaatkarý Avrupa’da
da var. Sadece
Almanya’da 60 bin
iþyerimiz var.
Dolayýsýyla artýk
Grundig fabrikasýnýn
sahiplerisiniz. Belki de
sizin çýraklarýnýz. Ýþte
düþünün Türkiye
nereden nereye geldi”
diye konuþtu.
Yemeðe TESK
yöneticilerinin yaný
sýra Amasya Valisi
Ýbrahim Halil
Çomaktekin, Amasya
Belediye Baþkaný
Cafer Özdemir,
Amasya Üniversitesi
Rektörü Prof. Dr.
Metin Orbay, Ýl
Jandarma Komutaný
Ünsal Aðaoðlu,
Defterdar Hanefi
Eraslan ile Müftü
Ýsmail Ýpek de katýldý.
Vali Çomaktekin,
Palandöken’e günün
anýsýna Amasya Saat
Kulesi maketini hediye
etti. Palandöken,
Amasya Esnaf Odalarý
Birliði Baþkaný Ýsa
Köse ile beraber
yaklaþýk 20 yýlý aþkýn
süredir birlik
baþkanlýðý yapan
Hatay Karaman’a
hizmeti anýsýna plaket
verdi.
ONKOSAV’a destek sözü
Gülesin Aðbal
Demirer
Çorum Onkoloji
Hastalarý
Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði
(ONKO-SAV)
Yönetim Kurulu
Belediye Baþkaný
Recep Çatma'yý
makamýnda ziyaret
etti.
Onkosav
Derneði Baþkan
Yardýmcýsý Birgül
Harzadýn, Belediye
Baþkaný Recep
Çatma'ya hayýrlý
olsun ziyaretinde
bulunarak,
çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi.
Belediye
Baþkaný Recep
Çatma, ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti dile
getirerek, Onkosav'ýn
çalýþmalarýný takdirle
takip ettiklerini ve
belediye olarak
üzerlerine düþen her
türlü desteði
vereceklerini
kaydetti.
Çorum Onkoloji Hastalarý Yardýmlaþma ve
Dayanýþma Derneði Baþkan Çatma’yý ziyaret etti.
Belediye Baþkaný Recep Çatma, derneðe destek sözü verdi.
Çorum Emniyet Müdürü Salih Erkan Tarancý, polislerle birlikte iftar yaptý.
Emniyet Müdürü polislerle iftar açtý
Çorum Emniyet
Müdürü Salih Erkan
Tarancý, polislerle
birlikte iftar yaptý.
Çorum ÝHA
Muhabiri Muttalip
Yalçýn imzalý
haberde, Ýl Emniyet
Müdürlüðü’ne atanalý
kýsa bir süre olmasýna
raðmen halkla iyi bir
iletiþim kurarak
gönlünü kazandýðý
belirtilen Emniyet
Müdürü Salih Erkan
Tarancý,’nýn farklý bir
yönetici profili çizdiði
ifade edildi.
Zaman zaman
gece denetimlerinde
vatandaþlarla bir
araya gelen Tarancý,
bu kez kendi
meslektaþlarýný yalnýz
býrakmadý. Akþam
saatlerinde Çarþý Polis
Merkezi’ni sürpriz bir
ziyaret gerçekleþtiren
Tarancý, burada
görevli polis
memurlarýyla birlikte
iftar yaptý.
Ýftar sonrasý
teþkilat mensuplarý ile
sohbet eden Tarancý,
Çorum’un huzur ve
asayiþ kenti
olmasýnda verdikleri
katký ve özverili
çalýþmalarýndan
dolayý meslektaþlarýna
teþekkür etti.
Çarþý Polis Merkezi’ne sürpriz bir ziyaret gerçekleþtiren
Tarancý, burada görevli polis memurlarýyla birlikte iftar yaptý.
Tarancý, iftar sonrasý teþkilat mensuplarý ile sohbet etti.
Çorum’da 58 ton fýstýk üretildi
Türkiye’de
Antep patentli fýstýk,
en fazla Þanlýurfa’da
üretildi.
Türkiye Ýstatistik
Kurumu (TÜÝK)
Diyarbakýr Bölge
Müdürü M. Salih
Uras, Türkiye’de
“Antep fýstýðý”
üretiminin en fazla
olduðu ilin Þanlýurfa
olduðunu söyledi.
Uras’ýn verdiði
bilgilere göre,
Türkiye’de 2013
yýlýnda 88 bin 600 ton
Antep fýstýðý üretildi.
Geçtiðimiz yýl 30 bin
574 ton üretim yapan
Þanlýurfa, Türkiye’nin
Antep fýstýðý
ihtiyacýnýn yüzde
34,5’ini karþýladý.
Þanlýurfa’yý 18 bin
831 ton üretimiyle
Siirt, 9 bin 936 ton ile
Gaziantep, 8 bin 460
ile Adýyaman takip
etti. Diðer iller ise
þöyle:
"5 bin 245 ile
Kahramanmaraþ, 3
bin 115 ile Kilis, bin
978 ile Diyarbakýr,
bin 677 ile Manisa,
bin 661 ile Mardin,
bin 310 ile Mersin,
bin 255 ile Ýzmir, 783
ile Çanakkale, 735 ile
Denizli, 652 ile
Batman, 469 ile
Aydýn, 351 ile
Karaman, 291 ile
Kütahya, 223 ile
Sivas, 218 ile
Malatya, 147 ile
Muðla, 136 ile
Balýkesir, 90 ile Uþak,
76 ile Konya, 58 ile
Çorum, 55 ile Elazýð,
52 ile Hakkari, 30 ile
Eskiþehir, 29 ile
Þýrnak, 28 ile Bitlis,
26 ile Karabük, 22 ile
Tunceli, 20 ile
Antalya, 19 ile
Ankara, 16 ile Bursa,
8 ile Isparta, 7 ile
Burdur, 5 ile Afyon ve
1 ton ile Erzincan ve
Nevþehir." (ÝHA)
M. Salih Uras
Türkiye Ýstatistik Kurumu illerin fýstýk üretemini açýkladý.
10 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
12 TEMMUZ 2014
Belediye’den STK’lara iftar
Recep Mebet
Murat Küyük
Ýsmail Þanal
Çorum Belediyesi,
Sivil Toplum
Kuruluþlarý (STK)’na
yönelik iftar programý
düzenledi.
Önceki akþam
Anitta Otel’de
gerçekleþen programa
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
Baþkan Yardýmcýlarý
Zeki Gül, Turhan
Candan ve Ahmet
Yabacýoðlu, AK Parti
Merkez Ýlçe Baþkaný
Mustafa Köse ve
Yönetim Kurulu
Üyeleri ile 60’a yakýn
STK’nýn baþkaný ve
temsilcileri katýldý.
Sunuculuðunu
Abdulkerim Tiryaki’nin
üstlendiði program
Emre Camii Müezzini
Murat Küyük’ün
Kuran-ý Kerim
tilavetiyle baþladý.
Fatih Sultan
Mehmet Camii
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü, STK’larýn toplumsal hayattaki yeri ve önemine dikkat çekti.
deðerlendirmelerde
STK yöneticilerine
çekti.
Müezzini Ýsmail
bulunan Muzaffer
hitap ederek Ramazan-ý
Þanal’ýn yaptýðý duanýn
Ýftar programý
Þerifleri’ni tebrik etti.
ardýndan kürsüye gelen
Külcü, STK’larýn
yapýlan ikramlar ve
Belediye Baþkaný
toplumsal hayattaki
Ülke ve dünya
sunumlarýn ardýndan
Külcü, yemeðe katýlan
yeri ve önemine dikkat
gündemine dair
sona erdi.
‘Çankaya çýkmazýný
milletçe aþacaðýz’
Cumhurbaþkanlýðý Seçimi sürecini deðerlendiren Külcü:
Belediye Baþkaný Külcü, STK temsilcileriyle iftar sofrasýnda bir araya geldi.
Recep Mebet
Düzenlenen programa 60’a yakýn STK’nýn yönetici ve temsilcisi katýldý.
Kuran-ý Kerim tilavetiyle baþlayan programa katýlanlara ikramlarda bulunuldu.
Düzenlenen program yapýlan dua ile sona erdi.
Cumhurbaþkanlýðý
Seçimi süreciyle ilgili
açýklamalarda bulunan
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü,
“Çankaya çýkmazýný
milletçe aþacaðýz” dedi.
Çorum’daki bazý
Sivil Toplum Kuruluþu
(STK) yöneticileriyle
iftar yemeðinde bir araya
gelen Muzaffer Külcü,
ülke ve dünya gündemini
deðerlendirdi.
Anitta Otel’de
düzenlenen programda
katýlýmcýlara hitap eden
Baþkan Külcü, Baþbakan
Recep Tayyip Erdoðan’ýn
Cumhurbaþkanlýðý
Seçimi’nden de zaferle
çýkacaðýna yürekten
inandýðýný söyledi.
Türkiye’nin kritik
bir süreçten daha
geçtiðini anlatan Külcü,
yerel seçimlerin ardýndan
zorlu bir sýnava daha
hazýrlandýklarýný kaydetti.
CHP ve MHP
iþbirliðinde
Cumhurbaþkaný adayý
gösterilen Prof. Dr.
Ekmeleddin Ýhsanoðlu’nu
eleþtiren Külcü,
“Kamuoyuna dayatýlan
çatý adayýnýn millet
nezdinde karþýlýðý yok”
diye konuþtu.
Gezi Parký
eylemleriyle baþlayan
sürecin karanlýk
odaklarca devam
ettirilmeye çalýþýldýðýna
iþaret eden Külcü,
konuþmasýný þöyle
sürdürdü:
“Milletimiz yerel
seçimlerde oyunu bozdu,
yine bozacak. Milletle
çýktýðýmýz bu yolda
hepbirlikte yürümeye
devam edeceðiz.
Bugüne kadar
yapýlamaz denilen pek
çok iþi yaptýk. Bu baþarý
hepimizin. Geçmiþimizle
yüzleþerek yeni bir
Türkiye inþaa ediyoruz.
Son 10 yýlda alýnan
mesafe kolay kat
edilmedi. Sorunlarýn
üstesinden birlikte geldik.
Türkiye çok kritik bir
süreçten daha geçiyor.
Her Cumhurbaþkanlýðý
seçiminde bu ülkede kriz
çýktý. Çankaya o nedenle
çýkmaz sokak oldu. 10
Aðustos’ta o çýkmaz
sokaðý milletçe aþacaðýz.
Vesayetin sona
erdirilmesi açýsýndan bu
seçim büyük önem
taþýyor.
Kamuoyuna
dayatýlan çatý adayýnýn
millet nezdinde karþýlýðý
yok. Dertleri bu ülkeye
Cumhurbaþkaný seçmek
deðil, Tayyip Erdoðan’ý
seçtirmemek. Ancak
millet tüm oyunlarý
bozuyor ve 2002’den beri
hep Tayyip Erdoðan
kazanýyor. Bu millet
hassasiyetlerinden dolayý
Tayyip Erdoðan’ý seviyor.
8 seçimlik baþarýnýn
kaynaðý bu. Üstelik
birþeyin aslý varken
taklidi onun yerini
tutmaz.
10 Aðustos’ta
inþaallah sandýktan
Baþbakanýmýz Recep
Tayyip Erdoðan çýkacak.
Birkez daha bizlere
büyük bir sorumluluk
düþüyor. Sivil toplum
kuruluþlarýnýn varlýðýný
önemsiyoruz. Seçimle
birlikte yeni Türkiye’nin
kuruluþ manifestosunu
yayýmlamýþ olacaðýz.
Cumhurla devlet
arasýndaki tüm engeller
ortadan kalkmýþ olacak.
Ramazan Ayý’nýn
Çorum ve Ýslâm âlemi
için birlik ve beraberlik
getirmesi, hayýrlara vesile
olmasýný diliyorum.”
Belediye Baþkaný Külcü, programa katýlan STK temsilcilerini selamladý.
Programda Cumhurbaþkanlýðý Seçimi ile ilgili mesajlar verildi.
STK temsilcileri, yapýlan sunumlarý dikkatle takip etti.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
11
Ramazan Ayý’nda iyilik seferberliði
Deniz Feneri’nden Çorum’a 4.4 milyon liralýk yardým
Recep Mebet
Deniz Feneri Derneði’nin son 5 yýlda Çorum’a 4 milyon 434 bin 283
TL’lik ayni ve nakdi yardým saðladýðý açýklandý.
‘Yüzyýlýn Ýyilik Hareketi’ sloganýyla hayýr faaliyetlerini sürdüren
Deniz Feneri Derneði, Çorum’da yaþayan 11 bin kiþiye yardým eli uzattý.
Dün gazetemizi ziyaret eden Deniz Feneri Derneði Ankara Þubesi
Koordinatörü Hamit Kunt, Ramazan Ayý nedeniyle baþlattýklarý yardým
projeleri hakkýnda da bilgiler verdi.
Deniz Feneri Derneði Çorum Gönüllü Koordinatörü Yasemin Eyvazlý ve eþi Hayrettin Eyvazlý’nýn da hazýr bulunduðu ziyarette konuþan Hamit Kunt, “Yoksullar 11 aydýr, bereket ayý Ramazan’ýn yolunu gözlüyorlar” dedi.
“Müslümanlar, Allah’ýn kendilerine verdiði rýzýklarý, sevabý katlansýn diye en çok bu ayda infak ediyorlar” diyen Kunt, “Deniz Feneri’nin
projelerini destekleyerek yolunuzu gözleyen yoksullara ulaþabilirsiniz”
diye konuþtu.
Gazi Caddesi PTT Merkez Müdürlüðü yanýndaki baðýþ irtibat noktasýný da ziyaret eden Kunt, “Çorumlu gönüllülerimizden Allah razý olsun”
diyerek teþekkürlerini ifade etti.
Çorum Belediyesi baþta olmak üzere bazý kurum ve kuruluþlara da
ziyaretlerde bulunan Kunt, yaptýðý açýklamada þu bilgilere yer verdi:
“Sosyal yardýmlaþma ve dayanýþma duygularýnýn zirveye ulaþtýðý
Ramazan Ayý’nda, ‘iyilik’ için yine kollarý sývadýk. Hayýrseverlerin baðýþlarýný Türkiye ve dünyanýn dört bir yanýndaki ihtiyaç sahiplerine ulaþtýrýyoruz.
‘Paylaþýn bereketlensin’ sloganýyla, dünyanýn dört bir yanýndaki
ihtiyaç sahipleri için yardým seferberliði baþlattýk. Ramazan Ayý boyunca binlerce ihtiyaç sahibine yardým eli uzatmayý hedefliyoruz.
‘ÝYÝLÝÐÝN KARÞILIÐI SADECE ÝYÝLÝKTÝR’
“Deniz Feneri’mizin ilk ýþýklarý
1996 yýlýnýn mübarek Ramazan
ayýnda gülümsedi yoksullara, yetim
ve öksüzlere. Engelliler, dullar, yaþlýlar ve kimsesizler o ýþýkla kendilerini daha iyi, daha güçlü hissettiler
ve hayata tutundular. Deniz Feneri
iyilik hareketinin destek verdiði ilk
yoksul çocuklar, bu yýl liseyi bitirip
üniversiteli oldular.
Deniz Feneri’nin kendilerine
umut ýþýðý olduðu ve kurtardýðý mazlum ve maðdurlarýn sayýlarý milyonlarý geçti. Yüce Kitabýmýz Kur’an-ý
Kerim’de, ‘Kim bir caný kurtarýrsa
tüm insanlýðý kurtarmýþ gibidir’ buyuruluyor. (Maide, 32)
Sizin gibi yüzbinlerce iyi yürekli hayýrseverlerimiz sayesinde
ülkemizde ve dünyanýn dört bir
Deniz Feneri Derneði Ankara Þubesi Koordinatörü Hamit Kunt, Çorumlu gönüllülere teþekkür etti.
yanýnda milyonlarca ‘can’ yalnýz olmadýðýný, en zor zamanlama muhtaç hasta, engelli ve yaþlýlarýmýzýn sofralarýna ulaþtýrýyoruz. Harýnda kardeþlerinin yardým elinin üzerlerinde olduðunu hissetti.
yýrseverler 5 kiþilik bir aileye 40 TL karþýlýðýnda sýcak yemek ikram edebilirler.
Deniz Feneri, bugüne kadar dünyanýn 55 ülkesinde ve ülkemizin neredeyse her karýþ topraðýnda ihtiyacý olan gönlü kýrýk insanlaMisafirhane
ra iyilik ýþýðýný ulaþtýrýrken, onlara, Hz. Âdem’den ötürü eþ ya da ÝsYakýnlarýnýn tedavisi için Ýstanbul ve Ankara’ya gelen; kalacak yerlam’dan dolayý kardeþ olduðumuzu tekrar tekrar hissettirdi.
leri olmadýðýndan hastane bahçelerinde ya da parklarda geceyi geçirmek
Biz bu Ramazanda 19. Ýyilik yaþýmýza bastýk. Ýyi ki siz hayýrsezorunda kalan ihtiyaç sahiplerine Deniz Feneri misafirhaneleri kapýlarýný
verlerimiz varsýnýz. Ýyi ki Deniz Feneri var. Ramazan’ýn rahmet ikaçýyor. Ýstanbul ve Ankara’da bulunan misafirhanelerimizde barýnma, yeliminde size ve sevdiklerinize saðlýklý uzun ömürler, iþlerinizde bemek ve temizlik hizmetleri sunuluyor.
reket, evlerinizde huzur, hayýrlarla dolu bir ramazan geçirmenizi diBaðýþçýlarýmýz bir hasta yakýnýnýn 1 günlük konaklama ve yemek ihliyoruz.
tiyacýný 40 TL ile karþýlayabilir.
2014 YILI RAMAZAN KAMPANYASI
Hamit Kunt, Ramazan Ayý nedeniyle baþlattýklarý yardým projelerini anlattý.
Deniz Feneri, kurulduðu günden bu yana olduðu gibi bu Ramazan da ulaþtýracaðý yardýmlarla binlerce ihtiyaç sahibi aileyi ve
sunduðu birbirinden farklý Ramazan projeleri ile hayýrseverleri mutlu edecek.
Deniz Feneri yurtiçinde, ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan’dan 2
hafta önce Ramazan gýda kolisi ulaþtýrmaya baþladý.
Deniz Feneri 19 yýl önce çýktýðý iyilik yolculuðuna samimiyet,
iyi niyet ve kararlýlýkla devam ediyor.
Deniz Feneri’nin bu Ramazan hayýrseverler ve ihtiyaç sahipleri arasýnda köprü olabilmek adýna sunduðu Ramazan Projeleri þöyle;
Bir Kumanya da Sen Baðýþla
Ramazan bereketini, gýda kolileri ile yoksul sofralarýna taþýmak isteyen hayýrseverler, içinde kuru gýda ve kahvaltýlýk malzeme
bulunan 60 TL’lik paket ile 30 TL’lik temizlik kolilerinden baðýþlayabilirler.
Çocuk Kolisi
Bu Ramazan boyunca içinde çikolata, bisküvi, kraker, kitap,
oyuncak gibi çocuklarýn sevdiði malzemeleri içeren özel çocuk kolileri ile 5 bin çocuk sevinecek.
Bayramlýk
Deniz Feneri, Fildiþi’ndeki Müslümanlar’a Kuran-ý Kerim ulaþtýrmýþtý.
Hayýrseverler Deniz Feneri’nin Bayramlýk Projesine 100 TL
katkýda bulunarak bayram öncesinde yoksul ya da yetim çocuðu sevindirebilir, ona bayram günü arkadaþlarý gibi yepyeni kýyafetler giymenin sevincini yaþatabilirler.
Deniz Feneri bu Ramazan binlerce ihtiyaç sahine ayakkabýdan eteðe, pantolondan iç çamaþýrýna kadar bayramlýk giysi
ulaþtýracak.
Yetim ve Öksüzlere Bayram Harçlýðý
Öksüz ve yetim çocuklar,
Deniz Feneri’nin kendilerine
ulaþtýracaðý 100 TL bayram
harçlýðýyla mutluluktan uçacak.
Gelemeyene Gidiyoruz/
Sýcak Yemek
Yetimler için hazýrlanan projenin de destek beklediði ifade edildi.
Bu sýcacýk projeyle Ramazan ayýnda her gün iftar
vaktinde binlerce kiþilik yemeði, Ankara ve Ýstanbul’da gönüllülerimiz aracýlýðýyla; yemek piþiremeyecek kadar yardý-
Deniz Feneri Derneði yetkilileri dün gazetemizi ziyaret ederek yardým faaliyetleri hakkýnda bilgi verdiler.
Adak, Akika, Þükür Kurbaný
Deniz Feneri hayýrseverlerin adak, akika ve þükür kurbanlarýný keserek, ihtiyaç sahibi, dul, yetim, öksüz, fakir ve muhtaç ailelere daðýtýyor.
Adak kurban bedeli: yurt içi 510 TL, yurt dýþý 240 TL.
Dünya’da Ramazan
Deniz Feneri yardýmlarýnýzý bu yýl yine uzak diyarlara ulaþtýracak.
Suriye, Fildiþi, Bosna Hersek baþta olmak üzere pek çok ülkeye Ramazan
yardýmlarýný ulaþtýrarak kardeþlik baðlarýný pekiþtirecek.
ÖNEMLÝ HATIRLATMALAR
Baðýþ Yap Vergiden Düþ
Vergi mükellefi iseniz Deniz Feneri’ne yapacaðýnýz gýda, giysi, temizlik malzemesi ve yakacak baðýþlarýnýzý ‘Gýda Bankacýlýðý’ kapsamýnda vergiden düþebilirsiniz.
Kumanyalarýnýzý Birlikte Daðýtalým
Bu Ramazan yoksul aileler için hazýrladýðýnýz gýda kolilerinizi birlikte daðýtalým. Kolileri siz hazýrlayýn, istediðiniz ilden, istediðiniz ihtiyaç
sahibi aileyi size biz haber verelim.
Fitre ve Zekâtlarýnýzý Vermeyi Unutmayýn
Gelin fitre ve zekâtlarýnýzý bu Ramazan ihtiyaç sahibi dul, yetim ve
yoksul ailelere birlikte ulaþtýralým.
Ramazan ayý baðýþlarý hakkýnda detaylý bilgi almak isteyenler 527
30 30 numaralý çaðrý merkezimizi arayabilir veya www.denizfeneri.org.tr
internet adresimizi ziyaret edebilirler.”
Gazi Caddesi’nde kaza
Recep Mebet
Yeniyol
Mahallesi Gazi
Caddesi’nde dün
meydana gelen
trafik kazasýnda
iki araç birbirine
girdi.
Belediye
istikametinden
Hürriyet
Meydaný’na
doðru seyreden
DU SN 1919
palakalý araç ile
19 TF 042 plakalý
otomobil çarpýþtý.
Yaya
geçidinde
yaþanan
duraklama
nedeniyle
meydana gelen
kazada her iki
araçta da hafif
hasar oluþtu.
Kaza sonrasý
kýsa süreli þok
yaþayan sürücüler
arasýnda çýkan
tartýþma,
çevredeki
vatandaþlarýn
araya girmesiyle
tatlýya
baðlanýrken trafik
akýþý bir müddet
aksadý.
Sürücüler arasýnda çýkan tartýþma, vatandaþlarýn araya girmesiyle büyümeden son buldu.
Gazi Caddesi’nde meydana gelen trafik kazasýnda iki araç birbirine girdi.
12 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
12 TEMMUZ 2014
Basýn Ýþ Kanunu deðiþiyor
Baþbakan Yardýmcýsý
konu, sadece çalýþanlarý deðil"
Arýnç, "212 sayýlý Basýn Ýþ
dedi.
Kanunu'nda kapsamlý bir
‘Gazetecilik tarifi’
deðiþiklik
yapacaðýz.
Zaman zaman Türkiye ile
Paydaþlarýn
iþtirakiyle
ilgili raporlarda "Türkiye'de basýn
Basýn Ýþ Kanunu'nda yapýlözgürlüðü
yok"
denilerek
masý gereken hususlarý bir
Türkiye'nin özgürlük olmayan bir
mutabakat çerçevesinde
ülke olarak tanýtýldýðýný belirten
gündeme getireceðiz" dedi.
Arýnç, þunlarý söyledi:
Baþbakan Yardýmcýsý
"Bir bakan olarak deðil ama
Bülent Arýnç, TBMM
Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý
Adalet
Komisyonu'nda
olarak bundan utanç duymamýz
kabul edilen ve internet
lazým. Nasýl böyle raporlar tanzsitelerini Basýn Kanunu
im edilebilir, gerçekten durum bu
kapsamýna alan tasarýnýn
mudur, gerçek durum bu deðilse
görüþmelerinde yaptýðý
niçin böyle raporlarda 'þu kadar
açýklamada, alt komisyon
gazeteci tutuklu, cezaevinde veya
Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç
çalýþmalarýnýn ardýndan
hükümlüdür' deniliyor.
mükemmele yakýn bir
Araþtýrma
sonuçlarýndan
birisi, gazeteciliðin ne
metin otaya çýktýðýný kaydetti.
olduðu konusunda düðümleniyor. Bir insana mesleðini
Haklý olan eleþtirilerin alt komisyon raporunda
sorarsanýz, 'bakkalým, kasabým, taksi þoförüyüm' diyeyer bulduðunu ifade eden Arýnç, "(Sýkýþýk zamanda
bilir. Aynen bunun gibi birileri de 'gazeteciyim' diyor.
niye geldi?) denilebilir. Geçmiþi iki yýl öncesine dayGazetecinin hangi suçu iþlediði için cezaevinde
alýdýr. Hz. Peygamber 'kýyametin kopacaðýný bilseniz
olduðuna baktýðýnýzda, banka soyma teþebbüsünden
elinizdeki fidaný dikin' buyuruyor. 'Torba yasa vardýr, o
veya öldürmek fiilinden dolayý cezaevinde olduðunu
vardýr, bu vardýr, arkasý sonrasý tatildir' denilebilir.
görüyorsunuz; bölücü veya baþka terör örgütüyle
Tasarýyý Genel Kurul'a sevk edecek hale getirebilirsek
doðrudan eylem birliði içinde patlayýcý sakladýðýný
bakarsýnýz görüþebiliriz ya da Ekim ayýna kalýr" dedi.
veya bir baþka yere naklettiðini görüyorsunuz.
Tasarýyla, internet haber sitelerine Basýn Kanunu
'Gazetecilik' sýfatý bu kadarý ucuz mu? Biz kime
içinde yer bulmak istediklerini belirten Arýnç, "Bütün
'gazeteci' diyeceðiz? Herkes 'ben gazeteciyim' dediði
internet haber sitelerini bu kanun kapsamýna alýnacaðý
zaman gazeteci mi olacak? Bunun bir sýnýrý yok mu?
öngörülseydi, özgürlük ortamýnýn tartýþýldýðý
Türkiye'de 60, 70, 80'li yýllarda öyle müteahhitler türeTürkiye'de belki aleyhte bir puan olacaktý. Girmek
di ki Manisa'nýn en kýymetli müteahhidi ayakkabý
isteyenler beyannamesini vererek girecek ve bazý haktamirciliðinden gelmiþti. Küçük bir sermaye ele geçirlardan yararlanacak, girmek istemeyenler bugünkü gibi
di ve adý müteahhide çýktý. Sonradan Yalova'daki
yayýnlarýna devam edecek. Bundan daha seçenekli,
depremde evleri üst üste yýðýlan Veli Göçer'ler gibi
özgürlükçü tutum düþünülemez" diye konuþtu.
bunlarýn da yaptýklarý sorunlu olmaya baþladý. Bir
Basýn Ýþ Kanunu'nda kapsamlý bir deðiþiklik
insana niçin, nasýl, neyi baþardýðý için 'müteahhit' diyeyapacaklarýný söyleyen Arýnç, "Paydaþlarýn iþtirakiyle
ceðiz? Bir meslek kriterimiz yok. Basýn kartý sahibi 14
Basýn Ýþ Kanunu'nda yapýlmasý gereken hususlarý bir
bin arkadaþýmýz var. Bir insanýn 'gazeteciyim' demesi
mutabakat çerçevesinde gündeme getireceðiz" dedi.
için basýn kartý sahibi olmasýna gerek yok. Onun ayrý
þartlarý var. Nefret kusan insanlar var. Belli amaçlarla
‘Patronlarýn olumsuz tutum ve davranýþlarý’
çýkan 500, 600 tirajlý gazeteler var. Sadece Türkiye
Tasarýnýn kabul edilmesinin ardýndan Arýnç, basýn
Cumhuriyeti'ne düþmanlýk yapmak için attýðý baþlýklarsektöründe sýkýntýlarýnýn çok büyük olduðunu kaydetti.
la sadece propaganda yapan deðil, 'öldür' diye emreBunlarýn giderilmesinin, hem basýnda çalýþanden, þiddeti gösteren ama 'gazeteciyim' diyen insanlar
larýný hem de basýnla ilgili özgürlük alanlarýný doðruvar. Olumsuz noktalardan hareketle bir tarife gitmemez
dan ilgilendirdiðini ifade eden Arýnç, basýnda çalýþanlazým. Kim gazetecidir? Kendisine 'gazeteciyim' demelarla ilgili fiili hizmet zamlarýnýn 2012 yýlýnda geri
sine raðmen gerçekten gazeteci sýfatýný taþýmaya layýk
getirildiðini anýmsattý. Ancak bunun meseleyi
mýdýr, kriterlere sahip midir?
çözmediðinin altýný çizen Arýnç, bunun çok büyük
Mesele en son 49 kiþi içeride tutuklu veya hükümparçanýn küçük bir kýsmý olduðunu söyledi.
lüdür. Bu sýfatý taþýyan veya taþýmasý gerekenleri
Medya sektöründe özellikle patronlarýn olumsuz
dikkate aldýðýmýzda bunun 5'i geçmeyeceðini
tutum ve davranýþlarý sebebiyle basýn çalýþanlarýnýn
görürsünüz. Gazetecilik mesleðini ve sýfatýný gerçekten
hiçbir güvencesinin olmadýðýný dile getiren Baþbakan
taþýmaya layýk olmak için hangi kriterlere ve ölçülere
Yardýmcýsý Arýnç, "Çok düþük ücretlerle çalýþýyorlar,
sahip olmak gerektiðini bulmalýyýz."
her an kapý önüne konulma tehdidi var. Kýdem tazmiMHP Ýstanbul Milletvekili Murat Baþesgioðlu,
natlarý yok, grev yapmaya kalkanlar da hiçbir hak elde
basýn çalýþanlarýnýn durumunun kritik olduðunu, çalýþedemiyorlar. Bunun doðrudan hükümetle olan kýsmý
ma þartlarýnýn ve iþ güvencelerinin korunmasý gerekçok azdýr ama medya patronlarýyla iliþkili yönleri çok
tiðini kaydetti.
fazladýr. Bu konuda çalýþan sendikalarýn da çok fazla
Çalýþma hukukunda "teþmil" diye bir yöntem
etkilerinin olmadýðýný düþünüyorum" ifadelerini kulolduðunu belirten Baþesgioðlu, "Eðer siyasi irade basýn
landý.
çalýþanlarýný koruma konusunda bu karalýlýðýný devam
Basýn Ýþ Kanunu ve diðer kanunlarda güncel
ettirecekse, Anadolu Ajansý'nda (AA) yapýlan toplu
olarak ne yapýlmasý gerektiðini üç büyük þehirde çalýþsözleþmeyi bütün basýn kuruluþlarýna teþmil ettiðiniz
taylar yapýlarak ortaya koyacaklarýný yineleyen Arýnç,
zaman baþka hiçbir þeye gerek yok. Hepsi AA'da
"Hangi bakan arkadaþýmýz bu konuda o zaman görev
çalýþan kardeþimiz kadar güvenceye sahip olur" dedi.
baþýnda olur bilemem ama bunun mutlaka yapýlmasý
(Haber Merkezi)
lazým. Çünkü bu Türkiye'yi doðrudan ilgilendiren bir
‘Baþbakan istifa etmeli’
Enise Aðbal
Cumhurbaþkanlýðý Seçim Yasasý'nýn
11.maddesindeki diðer kamu görevlileri
arasýnda Baþbakan'ýn olduðunun kabulü kaçýnýlmazdýr. Cumhurbaþkanlýðý Seçim Kanunu Anayasa'nýn 128/1 deki "diðer kamu
görevlileri" tanýmýný yok sayamayacaðýna
göre, Yüksek Seçim Kurulu yasada açýkça
Baþbakan'dan bahsedilmediði gerekçesi ile
baþbakanýn istifasýnýn gerekmediði yönündeki açýklamasý ile açýkça hataya düþmüþtür. YSK'nun bu açýklamasý açýkça bir anayasa ihlali olup yok sayýlmalý ve Cumhurbaþkanlýðýna aday gösterilen baþbakanýn
adaylýðýnýn kesinleþtiði 8 temmuz 2014 tarihinde derhal istifa etmesi gerekir.
Atatürkçü Düþünce Derneði (ADD)
Çorum Þube Baþkaný Uður Demirer, Cumhurbaþkanlýðýna aday olan Baþbakan Recep
Tayyip Erdoðan’ýn görevini býrakmasý gerektiðini söyledi.
Yasal düzenlemeler gereði Baþbakan
Erdoðan’ýn derhal istifa etmesini isteyen
Demirer, þöyle dedi;
“Cumhurbaþkanlýðý Seçim Kanunu'nun 11.Maddesi'ne göre; “Cumhurbaþkaný adayý gösterilen hâkimler ve savcýlar,
yüksek yargý organlarý mensuplarý, yüksek
Uður Demirer
öðretim kurumlarýndaki öðretim elemanlarý,
Yükseköðretim Kurulu, Radyo ve Televizyon Üst Kuru‘Siyasi ahlak gereði Baþbakan derhal istifa etmelilu üyeleri, kamu kurumu ve kuruluþlarýnýn memur statüdir’
sündeki görevlileri ile yaptýklarý hizmet bakýmýndan iþçi
Cumhurbaþkanlýðýna þu ana kadar gösterilen aday
niteliði taþýmayan diðer kamu görevlileri, belediye baþsayýsý üçtür. Ýlk kez halk karþýsýna çýkacak olan adaylar
kanlarý ve subaylar ile astsubaylar, siyasi partilerin il ve
arasýnda eþit olanaklarla bir yarýþýn olmasý siyasi ahlak
ilçe yönetim kurulu baþkan ve üyeleri ile belediye meclisi üyeleri, il genel meclisi üyeleri, kamu kurumu niteligereðidir. Cumhurbaþkanlýðýna aday olan baþbakan istiðindeki meslek kuruluþlarý ile sendikalar, kamu bankalafa etmeyerek bu yarýþta kamu gücünü kullanmayý dürý ile üst birliklerin ve bunlarýn üst kuruluþlarýnýn ve kaþünmektedir. Bir taraftan devletin tüm olanaklarýný ve
týldýklarý teþebbüs veya ortaklýklarýn yönetim ve denetim
maddi kaynaklarýný kullanarak açýlýþlar yapmaya devam
kurullarýnda görev alanlar, aday listesinin kesinleþtiði taedecek, bir taraftan da bu açýlýþlarda Cumhurbaþkanlýðý
rih itibarýyla görevlerinden ayrýlmýþ sayýlýr.Bu durum
adaylýk propagandasýný yapacaktýr. Bu tavýr siyasi ahlak
Yüksek Seçim Kurulunca aday gösterilenin baðlý bulunile baðdaþmadýðý gibi halkýn parasý ile siyasi bir çalýþma
duðu bakanlýða veya kuruma derhal bildirilir."
yapýlmasý hukukende suç oluþturacaktýr. Baþbakanýn,
Yasada geçen "diðer kamu görevlileri" tabiri, Anadevletin maddi olanaklarýný, korumalarýný, polislerini,
yasa'nýn 128/1 maddesinde de kullanýlmýþ ve bu madde
valilerini, kaymakamlarýný, belediye baþkanlarýný kullakapsamýnda bu tabirden kastedilenin ne olduðu hukuknarak seçim gezileri yapmasý siyasi ahlaksýzlýk olacaktýr.
çular tarafýndan daha önce ele alýnmýþtýr.
Burada yasal bir hakkýn kullanýldýðý, devletin devamlýlýAnayasa'nýn 128/ 1 Maddesinde geçen "diðer kamu
ðý gibi ahlaki temelden yoksun gerekçelerin ortaya kogörevlilerini" hukukçular þöyle gruplamaktadýr;
nulmasý baþbakanýn ahlaki çöküntüsünü kurtaramaya- Statüter konumdaki görevliler (silahlý kuvvetler
caktýr. Bir tarafta devletin maddi olanaklarýný kendi siyapersoneli, hakimler ve savcýlar, üniversite akademik persi çalýþmasýna seferber edecek bir Cumhurbaþkaný adayý
soneli)
olan baþbakan olacaktýr, diðer tarafta ise seçim çalýþma- Siyasi nitelikteki görevliler(Cumhurbaþkaný, Baþsýný yürütecek güçlü maddi kaynaklara sahip olmayan
bakan, bakanlar ve mahalli idarelerin seçimle gelen göadaylar. Bu haksýzlýktýr, adaletsizliktir. Her konuþmasýnrevlileri)
da uðradýðý haksýzlýklarý allayýp pullayýp anlatan, adalet
- Kadro karþýlýðý sözleþmeli çalýþanlar
üstüne nutuklar çeken Cumhurbaþkanlýðý adayý Baþba- Ýdari sözleþme ile istihdam edilen sözleþmeli ve
kan'ýn hem ahlaken hem de adaletsizliði ortadan kaldýrgeçici personel
mak adýna, adaylýðýnýn kesinleþtiði tarihte derhal istifa
Anayasanýn 128/1 de tanýmlanan diðer kamu göetmesi gerekir.”
revlileri arasýnda BAÞBAKAN da sayýldýðýna göre,
Alacalýlar Ramazan
Sokaðý’nda eðleniyor
Alaca Belediyesi tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen Ramazan Sokaðý etkinlikleri devam ediyor.
Hurþit Bozkurt
Alaca
Belediyesi tarafýndan
geleneksel olarak
düzenlenen Ramazan
Sokaðý etkinlikleri
devam ediyor.
Hafta sonlarý
Best Organizasyon
tarafýndan hazýrlanan
ekipler, iftar
sonrasýnda Ýmam
Hatip Lisesi
bahçesini dolduran
vatandaþlara
gösteriler sunuyor.
Gösteriler
vatandaþlarýn büyük
ilgisini çekerken,
özellikle geçtiðimiz
hafta yapýlan ateþ baz
ve Hacivat karagöz
oyunlarý gibi
mizahsen oyunlar
ilgi odaðý oldu.
Ramazan Sokaðý'nda
ayrýca çocuklara
sürpriz hediyeler de
daðýtýlýrken,
stantlarda da mýsýr,
hat sanatý, resim
sanatý gibi etkinlikler
icra ediliyor.
Gençlerden
mest eden konser
Akor Müzik
tarafýndan Pazartesi
gününden Perþembe
gününe kadar her
akþam Ramazan
Sokaðý'nda müzik
ziyafeti sunuluyor.
Her akþam saat
23.00-00.30'a kadar
halk müziði dinletisi
sunan Akor Müzik'te
gitarda Mithat
Arslan, Orgda Fatih
Öztürk, sazda Hakan
yer alýyor.
Ýftar sonrasýnda Ýmam Hatip Lisesi bahçesini vatandaþlarla doldu.
Akor Müzik tarafýndan müzik ziyafeti sunuluyor.
Stantlarda hat ve resim sanatý gibi etkinlikler icra ediliyor.
Ramazan Sokaðý'nda ayrýca çocuklara sürpriz hediyeler de daðýtýlýyor.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:15 RAMAZÂN: 1435
Hicri Þemsi:1392 Rûmi:29 Haziran 1430 Hýzýr:68
12
2014
TEMMUZ
Þüphesiz Allahü teâlâ,
Ramazan orucunu farz kýldý.
Ben de size Teravihi sünnet
kýldým. Hadîs-i þerîf
Ýlimizde
namaz
vakitleri
03.17
05.13
12.53
16.49
20.21
22.06
ÝMSAK
GÜNEÞ
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
AKÞAM
YATSI
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
94
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
Pedipol Çocuk Saðlýk Merkezi
AÝLE SAÐLIÐI MERKEZLERÝ
BAHABEY
YAVRUTURNA
HAYAT
BAHABEY
ATA
GÜLABÝBEY
HAYAT
BAHABEY
KALE
MÝMARSÝNAN
BAÐCILAR
YAVRUTURNA
BAHAR
YAVRUTURNA
ABDALATA
223 03 00
224 44
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
221 66 66
221 96 96
221-2182
224-4214
221-6047
221-7733
224-0550
213-6060 - 224-9757
221-6047
221-0171
225-0014
234-7979
234-9063
212-4455
221-2008
212-3232 - 213-4242
268-9383
NÖBETÇÝ ECZANELER
CUMARTESÝ
ÜNALDI
ÝPEKLÝ LOZAN
BUHARA EVLER
MAH. BUHARA
EVLER CAD. 227 43 83
BAHABEY CAD.
NO:156/34- BAÐLARA
GÝDEN YOL ÜZERÝ
225 03 49
ERAY
BÜYÜK ECZANESÝ
ÝNÖNÜ CAD. NO: 26/E
( EMNÝYET SARAYI
YANI ) 213 72 74
ÇORUM DEVLET HAST.
YANI - DOÐUM EVÝ
KARÞISI 221 96 00
PAZAR
MACÝTOÐLU
ALBAYRAK
BAHÇELÝEVLER MAH
LOZAN KAVÞAÐI-ÝPEK
TAKSÝ ÇAPRAZI 221 44 08
U.KAVAK SAÐLIK
OCAÐI YANI-ÝLÝM
YAYMA CEMÝYETÝ
KARÞISI 227 77 62
VEFAT EDENLER
1-Seyfe Köyü' nden gelme, Cengiz ÞAHÝN' in babasý; Mehmet ÞAHÝN.
2-Eymir Köyü' nden gelme, Süleyman, Necati, Nurettin ve
Ali ÇAKMAK' ýn babasý, Satý ÇAKMAK' ýn eþi; Hasan ÇAKMAK.
3-Þükrü ve Yeter KÖSEOÐLU' nun oðlu, Bahtiyar KÖSEOÐLU' nun aðabeyi, Almanya' da ikamet eden; Sadýk KÖSEOÐLU.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Namaz oruç
gibi ibadetlerin
Veysel Uysal
yerine getirilmesi
[email protected] hotmail.com
konusunda insanlarý
ibadetlerden
alýkoyan ve
tembelliðe sevk
eden iki büyük
engel vardýr. Birisi
þeytan diðeri ise
12
insanýn kendi
nefsidir.
Peygamberimiz: "Þeytan insaný
Allah'a secde ederken gördüðünde hemen
bir kenara çekilerek eyvahlar olsun. Adem
oðlu secde ile emrolununca hemen secde etti
ve ona cennet vad olundu. Ben ise secde ile
emrolundum isyan ettim bana ise ateþ hak
oldu der." (Müslim) buyurmuþtur.
Bazý insanlarýmýz vardýr ki namaza
durduðunda bedeni namaz kýlar ama aklen
ve fikren dünyevi meþgaleler peþindedir.
Çoðu zaman kaçýncý rekatta olduðunu,
Fatiha'dan sonra hangi sureleri okuduðunu
sorsanýz bilmez bile. Bu kendimizi tam
olarak namaza verip huþuyu yakalayamadýðýmýzdan dolayý kaynaklanýr.
Peygamberimiz: " Þeytan namazda
yanýmýza gelerek o ana kadar hiç aklýnýzda
olmayan þeyleri, þunu hatýrla, bunu hatýrla
þeklinde vesvese vererek bir çok þeyleri
hatýrlatýr. Hatta insana kaçýncý rekatta
olduðunu bile unutturur." (Buhari - Müslim)
Þeytanýn namazda Müslüman'lara
vermiþ olduðu vesveselerden bazýlarý
þöyledir: Bir kimse namaz kýlmak istediðin
de, daha vakit var ne acele ediyorsun? Þu
anda önemli iþlerin var veya misafirin var
daha kýlarsýn. Veyahutta sen daha gençsin
hele bir hayatýný yaþa bu yaþta namazmý
olurmuþ! Þeytan bu tür soru ve vesveselerle
kandýrmaya ve namazdan alýkoymaya
çalýþýr. Kendisi baþarýlý olamazsa bu seferde
þeytan kontrolü altýna altýðý insan
þeytanlardan birini devreye sokarak benzer
sorularla kandýrmaya, Allah'a imandan ve
ibadetlerden alýkoymaya çalýþýrken,
haramlar konusunda da bir seferden veya bir
kadehten bir þey olmaz gibi sözleri
söylettirmek suretiyle aracý kýldýðý kiþi ile
Allah'a ibadetten alýkoymaya çalýþtýðý gibi
yoldan da çýkarmaya çalýþýr.
"De ki:insanlarýn kalplerine vesvese
sokan [insan Allah'ý andýðýnda] pusuya
çekilen cin ve insan þeytanýn þerrinden
insanlarýn Rabbine , insanlarýn Melikine
[mutlak sahip ve hakimine] . insanlarýn
Ýlahýna sýðýnýrým." Mealinde ki Nâs suresi
nazil olduðunda ashap, Peygamberimize ey
Allah'ýn Resulü insanlardan da mý þeytanlar
var dediklerinde, Peygamberimiz þeytanýn
tamamen kontrolü altýna alarak insanlarý
kandýrmak için aracý olarak kullandýðý
insanlar vardýr. Onlar þeytanlardan daha
etkili ve tehlikelidirler. Þeytanlar sadece
vesvese verir. O þeytanýn kontrolü altýna
aldýðý insanlar ise birebir söylemleri ve
fiilleri ile insanlarý daha kolay kandýrma
konusunda daha etkili olurlar ve içki, kumar,
zina gibi haramlarla insanlarý yoldan
çýkarýrlar” buyurmuþtur. "Ey iman edenler!
Ýçki, kumar, dikili taþlar (putlar), fal ve þans
oklarý birer þeytan iþi pisliktir; bunlardan
uzak durun ki kurtuluþa eresiniz. Þeytan içki
ve kumar yoluyla ancak aranýza düþmanlýk
ve kin sokmak; sizi, Allah'ý anmaktan ve
namazdan
VAHYÝN IÞIÐINDA alýkoymak ister.
Artýk (bunlardan)
vazgeçtiniz deðil
mi?" (Mâide 9-91)
Þeytan bir
Müslüman'ýn
namaz kýlmasýna
engel olamazsa o
kimseye namazda
musallat olarak
saða bak, sola bak
der sonra da namazýn bozuldu diye vesvese
verir. Bu namazdan çýkarmaya kadar
gidebilir veya çabuk kýlýnmasýný parmaklar
ile oynanmasýný ve çýtlatýlmasýný telkin eder.
Þeytan dar gelirli insanlara da çalýþmakta
ibadettir. Býrak namaz kýlmayý, namaz sana
göre deðil. Hali vakti yerinde olanlar
kýlsýnlar sen çoluðun, çocuðun için daha
çok rýzýk kazanmaya bak. Ýlerde kýlarsýn
veya Allah sana ne vermiþki, ne diye namaz
kýlacaksýn gibi vesveseler vererek ayný
zamanda isyana sevk eder. Hastalara giderek
hastaya zorluk yoktur, namazý iyileþince
kýlarsýn der. Bazen de onun zafiyetinden
yararlanarak hastayý isyan ettirerek küfre
bile götürebilir.
Mümin’in Miracý
namaz
Þeytanýn bu tür vesveselerinden
kurtulabilmek için neler yapmak gerekir?
Öncelikle þunu bilmeliyiz ki þeytan ve
dostlarý her an pusuya yatarak avýný
bekleyen avcýlar gibidirler. Her fýrsatý
bulduklarýnda gereklerini yaparlar. Onun
için þeytanýn bu tür hile, tuzak ve
desiselerini bilip ona göre konumlanmak
gerekir. Her þeyden önce þeytan ve
yarýmcýlarýndan korunabilmek için Allah'a
sýðýnmak gerekir. Bu ayný zamanda Allah'ýn
bir emridir. Hani merhum milli þairimiz
M.A Ersoy "Saye sarýl hikmete ram ol. Yol
varsa budur bilmiyorum baþka çýkar yol."
diyor ya. Besmele çektiðimizde Felak Nâs
Fatiha ve daha bir çok sure ve ayetleri
okuduðumuz zaman Rabbimize sýðýnmýyor
muyuz? Kur'an-ý Kerim'de þeytanýn hilesi
zayýftýr." (Nisâ 76) Bu durumlarda
yapýlacak þey þeytanýn vesveselerine iltifat
etmemek ve sýðýnýlmasý gereken yüce
kudrete sýðýnýp teslim olmaktýr.
Peygamberimiz "Birinizin ayaðý takýlýp
yere düþerse þeytana lanet okumasýn çünkü
þeytan kendisinin ciddiye alýndýðýný düþünür
ve sevinir. Bu durumda Bismillah deyin ki
þeytan küçülerek kaybolup gitsin" Namazda
iken, bizlerin beþeriyetinden kaynaklanan
bazý olumsuz þeyler vardýr ki elimizde
olmadan namaz kýlarken Rabbimizle
bizlerin arasýna perde olmak isterler. Ashap
tarafýndan, Hz. Ömer'e namazda yanýldýnýz
ve 4 rekatlý namazý 3 rekat kýldýrdýnýz
denildiðinde "Iraða asker gönderiyordum. "
der. Hiçbir meþakkat ve sýkýntýnýn olmadýðý
an kýlýnan namazlarla, sýkýntýlý anlarda
kýlýnan namazlar elbette ki ayný olmaz.
"Sizin dostunuz (veliniz) ancak Allah'týr,
Resulüdür, iman edenlerdir; onlar ki Allah'ýn
emirlerine boyun eðerek namazý kýlar, zekâtý
verirler." (Mâide 55)
Ey Rabbimiz bizleri nefsimizin her türlü
þerlerinden,þeytanýn vesvese ve
tuzaklarýndan koru.Yanlýþlardan
kötülüklerden, günahlardan ve haramlardan
da bizleri koru. Namazlarýmýzý ve
oruçlarýmýzý amacýna uygun bir þekilde
yerine getiren kullardan eyle.
13
Ýþte Ramazan… 5
Hasta ve yolcular için bu ibadet ruhsatlandýrýlmýþtýr.
Ama "ben hastayým veya ben
seferiyim" diye kimse bunu açýktan
yeyip içemez.
Kimin ne maksat ile bu halleri
yaptýðýný bilemez.
Dinimiz nezaket ve nezahet dinidir.
Edeptir ,
Terbiyedir,
Güler yüzlülüktür.
Raþit Yücel
Dolayýsý ile Ramazan bir kazanç ve ibadet ayýdýr.
rasityü[email protected]
Bir çok Müslüman bu ayda beþ corumhakimiyet. net
vakit namaza baþlar.
Ýçki ve kötü alýþkanlýklarýný bu ayda terk eder.
Ramazan þeytanlarýn baðlandýðý bir aydýr.
Aslýnda ramazan vücüda bir idman ayýdýr.
Nefsin maðlup edildiði ve þeytanýn nakavnt edildiði bir aydýr.
Nefsi terbiye eden yegane ibadet oruçtur.
Ne kadar azap çektirilse yine nankör nefis ýslah
olmaz.
Ancak açlýk ile ýslahý nefis eder.
Oruç ehli imana bir ceza ve ýzdýrap deðildir.
Týbben bir tedavi þeklidir.
Oruç hikmet ve maslahatlar ile doludur.
Ne mutlu bu ayý dolu dolu geçirene…
Yazýklar olsun bu aya muhalefet edip günahlara
girenlere…
Ýþte þu an oruçluyuz.
Size bi sataþan olursa:
" Ben oruçluyum" deyip onun yanýndan ayrýlmanýzdýr.
Hepimize mübarek olsun,
Ýslam Dünyasýna mübarek olsun.
Bitsin artýk kýrgýnlýklar.
Savaþlar sona ersin,
Anneler ve çocuklar aðlamasýn.
Sulh ve sükun olsun.
Bütün nevm itap hevaya tabi olanlara olsun.
Selam ve selamet hüdaya tabi olanlarýn üzerine
olsun.
(Son)
Tefekkür
Dünyamýz
METEOROLOJÝ
2.8963
2.8869
2.1223
2.1228
Gram
ALIÞ
91,18
SATIÞ
91.23
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:24 Sayý: 6944
12 TEMMUZ 2014
CUMARTESÝ
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Gülabibey Mah. Milönü Cad. Sancaktar
Ýþ Merkezi No:1/c, 19100 Çorum
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 CUMARTESÝ
www.corumhakimiyet.net
Köse, Bakan’a sordu
12 TEMMUZ 2014
Gülesin AÐbal Demirer
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse,
Ýçiþleri Bakaný Efkan
Ala tarafýndan cevaplandýrýlmasý için soru
önergesi gönderdi.
Köse, önergesinde;
“Muhtarlarýn ödenek ve
sosyal güvencelerine
iliþkin maddenin 2013
yýlýnda TBMM'de görüþülmüþ torba yasaya eklenmesine
raðmen,
muhtarlarýmýzýn uzun
süredir beklediði silah
ruhsatlarýna iliþkin bir
geliþme gerçekleþmemiþtir.
Bu baðlamda,
Muhtarlýklarý bo-
CHP Çorum Milletvekili Tufan Köse
yunca silah ruhsatý verilen þahýslarýn, görevleri
bittikten sonra silahlarý-
ný 6 ay içinde ilgili makama iade etmesi veya
bulundurma ruhsatý için
1028 TL, taþýma ruhsatý
için 3214 TL 5 yýllýk
vergi ödemesi gerekmektedir. Ayný þekilde
silah ruhsatý sahibi olan
TBMM üyeleri, Emniyet Genel Müdürü gibi
görevlerde bulunmuþ
þahýslarýn ruhsat bulundurma ve taþýmalarýnda
süre kaydý aranmaz ve
vergiden
muaftýrlar.
Muhtarlar neden bu
haktan yararlanamamaktadýr?
Bakanlýk olarak bu
konuda bir çalýþma yapýp, muhtarlar için de
mevcut ruhsatlarýn sürekli olmasýný düþünüyor musunuz?”
Kanser seminerine yoðun ilgi
Gülesin Aðbal Demirer
Ýskilip Toplum Saðlýðý Merkezi Müdürlüðü'nce kadýnlara yönelik
ücretsiz kanser taramasý
yapýldý, ayrýca bilgilendirme semineri gerçekleþtirildi.
Ýskilip Öðretmenevi'nde düzenlenen seminere yaklaþýk 200'e yakýn haným katýldý. Toplum Saðlýðý Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Güleser Cür, kadýnlarýn risk
altýnda olduðu kanser
türleri hakkýnda detaylý
bilgiler verirken, kanser
taramalarýnýn Toplum
Saðlýðý Merkezi'nde kadýn doktorlar tarafýndan
ücretsiz olarak yapýldýðýný, mesai saatleri içinde isteyen hanýmlarýn
teþhis, tarama, yönlendirme ve bilgilendirme
hizmetinden yararlanabileceklerini söyledi.
Bilgilendirici broþürlerin daðýtýldýðý seminerde kadýnlarýn sorularýna da cevap verildi. Ýskilip Toplum Saðlýðý
Merkezi Müdürlüðü Sorumlu Hekimi Dr. Güleser Cür hanýmlarýn katýlýmýnýn memnuniyet verici olduðunu belirterek,
Ýskilip Toplum Saðlýðý Merkezi Müdürlüðü'nce
kadýnlara yönelik ücretsiz kanser taramasý yapýldý.
Kadýnlar kanser konusunda bilgilendirildi.
bu toplantýnýn yapýlmasýnda kendilerine her
türlü desteði veren Ýskilip Belediye Baþkaný
Recep Çatma'ya teþekkür etti.
Ýskilip þölene hazýrlanýyor
Mustafa Demirer
Ýskilip Belediyesi'nde toplu sünnet þöleni
hazýrlýklarý baþladý. Altý
yaþ ve üstü çocuklarýn
sünnet ettirileceði program kapsamýnda sünnet
çocuklarýnýn kayýtlarýna
Belediye Basýn ve Halkla
Ýliþkiler Müdürlüðü'nde
baþlandý.
Hastane ortamýnda
sünnet ettirilecek olan çocuklar belediye görevlilerince evlerinden alýnýp,
tekrar evlerine ulaþtýrýlacak. 16 Aðustos 2014 Cumartesi günü ise dini vecibeler yerine getirilecek,
þenlik düzenlenecek ve
çocuklarýn hediyeleri daðýtýlacak. Toplu Sünnet
AK Parti Çorum
Milletvekili TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu, AK Parti Baðcýlar
Ýlçe Teþkilatý'nýn "Yaþlýlar ve Engelliler" için
düzenlediði iftara katýldý.
Ak Parti Baðcýlar
Ýlçe Baþkanlýðýnýn organize ettiði geleneksel
Yaþlýlar ve Engelliler
Ýftar Programý, Ýlçe
Baþkaný Ýsmet Öztürk'ün ev sahipliðinde
Baðcýlar Halk Sarayý’nda gerçekleþtirildi.
Ýftar davetine Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Ýstanbul
Milletvekili Harun Karaca, Baðcýlar Belediye
Baþkaný Lokman Çaðýrýcý, AK Parti Baðcýlar
Ýlçe Baþkaný Ýsmet Öztürk, Ýl Yaþlýlar Koordinasyon Baþkaný Rýdvan Durmaz ve Engelliler
Koordinasyon
Baþkaný Mustafa Gödelek'in yaný sýra çok
sayýda davetli katýldý.
Ýftar sonrasý konuþma yapan Ýlçe Baþ-
AK Parti Çorum Milletvekili TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu.
kaný Ýsmet Öztürk, Ramazan'da ayný sofrada
buluþtuklarý için çok
mutlu
olduklarýný,
Baðcýlar Belediyesi'nin
mahallelerde düzenlediði iftarlara deðinerek,
AK Parti iktidarýnda
engelliler ve yaþlýlar
için önemli hizmetler
hayata geçirildiðini
söyledi.
Ýstanbul Milletvekili Harun Karaca ise
"Dünün çocuklarý olan
hayatýnýn en güzel dönemlerini bizler için
çalýþarak geçiren yaþlýlarýmýza saygýda ve vefada kusur etmemeliyiz. Özellikle huzurevlerinde bulunan yaþlýlarý ziyaret ediniz" diye
konuþtu.
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare
Amiri Salim Uslu,
"Oruç aç kalmak deðil,
Ýskilip Belediyesi'nde toplu sünnet þöleni hazýrlýklarý baþladý.
kayýtlarýnýn 31 Temmuz
Perþembe günü mesai bitimine kadar devam etmesi kararlaþtýrýldý.
Belediye Baþkaný
Recep Çatma sosyal belediyeciliðin en önemli ge-
reklerinden biri olan toplu sünnet þöleninde Ýskilip ve köylerinden yaklaþýk 150 çocuðun hijyenik
ortamda sünnet ettirileceðini, çocuklar ile ailelerinin sýkýntý yaþamamalarý
ve mutlu olmalarý için çalýþmanýn titizlikle yürütüldüðünü, 16 Aðustos
Cumartesi günü düzenlenecek etkinliklerle çocuklarýn sevinçlerine ortak olacaklarýný ifade etti.
gecesi yaþamýný yitirdi.
Ýki çocuk annesi
Þengül Karalar'ýn cenazesi, bugün doðum yeri
Adana'nýn Yüreðir Ýlçesi'nde topraða verilecek.
Hakimiyet,
genç
yaþta yaþamýný yitiren
Þengül Karalar'a rahmet,
kederli ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler. Ha-
ber Merkezi
Merhume Þengül Karalar, eþi Osman ve kýzý Raife ile birlikte…
beldemizde, ülkemizde
ve tüm dünyadaki açlarý anlamaktýr. Bu haliyle Oruç; küresel bir eylemdir! Oruç, çoðaltma
telaþý yerine paylaþma
yarýþý olarak dünyanýn
en büyük sosyal projesidir." Diyerek Yaþlýlar
ve engellilere yönelik
yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgiler verdi.
(Haber Merkezi)
Baþöðretmen Anadolu’da
baþarý tablosu
Enise Aðbal
Þengül Karalar vefat etti
Dost Haber Gazetesi yazarlarýndan Nihat
Karalar'ýn yengesi, eski
bakýrcý esnafýndan Osman Karalar'ýn eþi Þengül
Karalar geçirdiði beyin
kanamasý sonucu yaþamýný yitirdi.
10 Temmuz 2014
Çarþamba günü, baþ aðrýsý þikâyeti üzerine, eþi tarafýndan Çorum Hitit
Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'ne
götürülen Þengül Karalar'ýn yapýlan muayenesinde beyin kanamasý geçirdiði tespit edildi. Yapýlan tüm müdahale ve tedavilerden sonuç alýnmamasý üzerine 49 yaþýndaki Þengül Karalar, 11
Temmuz 2014 Perþembe
Baðcýlar’da
iftara katýldý
Salim Uslu, Baðcýlar Belediyesi’nin ‘Yaþlýlar ve Engelliler’ için düzenlediði iftara katýldý.
Anadolu Öðretmen Liselerinin
kapatýlmasý sonucu Anadolu Lisesine
dönüþtürülen ve Baþöðretmen Anadolu Lisesi adýný alan Çorum Anadolu
Öðretmen Lisesi, LYS’de büyük baþarý gösterdi.
Okul Aile Birliði Baþkaný Av.
Mehmet Karadað yaptýðý açýklamada,
“Her yýl olduðu gibi bu yýl da bu büyük baþarýda emeði olan idareci, öðretmen herkese teþekkür ediyor, baþarýlarýndan dolayý bütün öðrencilerimizi tebrik ediyorum.” dedi.
Baþöðretmen Anadolu Lisesi’nin,
Av. Mehmet Karadað
deðiþmeyen eðitim öðretim kadrosuyla, mükemmel fizikî imkânlarýyla, sosyal-kültürel faaliyetleriyle Çorum'da
örnek okul olmaya devam edeceðini
dile getiren Karadað, öðrencilere sunulan servis ve öðle yemekleri hizmetinin okulun uzaklýðý sorununu ortadan
kaldýrdýðýný söyledi.
Karadað, Baþöðretmen Anadolu
Lisesi’ni tercih yapacak velilerin bu
konuyu sorun yapmamalarý tavsiyesinde bulundu.
Ýþte Türkiye genelinde ilk on binde yer alan öðrencilerin derece ve puanlarý:
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
15
Saðlýklý oruç için
bilgilendirdiler
Enise Aðbal
‘Ramazan Ayýnda Beslenme’ konulu broþür daðýtýldý.
Halk Saðlýðý
Müdürlüðü Bulaþýcý
Olmayan Hastalýklar
Programlar Kanser Þube
Müdürlüðü personeli,
‘Ramazan Ayýnda
Beslenme’ konulu broþür
daðýttý.
Çorum Valiliði
koordinasyonunda, Ýl
Müftülüðü ile Aile ve
Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü iþbirliðiyle
düzenlenen iftar yemeði
programýnda düzenlenen
etkinlikte 1100 davetli,
Ramazan ayýnda ‘saðlýklý
oruç tutmak’ için
farkýndalýk oluþturulmasý
amacýyla bilgilendirildi.
Etkinlikte; Ramazan
ayýnýn yaz dönemi içinde
yaþanmasý dolayýsýyla,
oruç tutarken sývý
ihtiyacýnýn karþýlanmasý
gerektiði, iftar ve sahurda
yeterli sývý alýnmadýðý
durumda su ve mineral
kaybý sonucu bulantý, baþ
dönmesi gibi saðlýk
problemleri
yaþanabileceði, Ramazan
ayýnda sývý ihtiyacýný
karþýlayacak baþta su
olmak üzere ayran, taze
sýkýlmýþ meyve sularýnýn
sýk sýk tüketilmesi
gerektiði vurgulandý.
TEGV çocuklarý
kütüphanede
Ramazan’da bilhassa sývý tüketiminin önemine dikkat çekildi.
Enise Aðbal
Yaz etkinlikleri
kapsamýnda her hafta
ayrý bir gezi
düzenleyen Çorum
Öðrenim Birimi’nin bu
haftaki duraðý Mimar
Sinan Ýl Halk
Kütüphanesi’nde
yaptýðý Çocuk Okuma
Odasý oldu.
Daha önce TEGV
Çorum Öðrenim
Birimi tarafýndan
yapýlan ve çocuklara
okuma kültürünün
aþýlanmasý amacýyla
faaliyete sokulan
kütüphaneyi gezen
çocuklar, okuma
odasýnda kýsa süreli
kitap okuma etkinliði
yaptý. Daha önce
TEGV tarafýnda
çocuklarýn sanat ve
sahne becerisini
pekiþtirmek amacýyla
okuma odasýnda
yapýlan sahnede
çocuklara film izletildi.
Çocuklar, isteklerine ve
onlarýn ihtiyaçlarýna
göre dizayn edilen
kütüphaneyi çok
sevdiklerini belittiler.
TEGV Çorum
Öðrenim Birimi
Sorumlusu Serpil
Çetin, yapýlan herþeyin
geleceðimiz olan
çocuklar için olduðunu,
etkinlik dönemi
boyunca gezilerin
devam edeceðini
belirterek, tüm
çocuklarý yaz etkinlik
dönemine davet etti.
Saðlýkçýlara KKKA eðitimi
Kýrým Kongo Kanamalý Ateþ Hastalýðý konulu eðitim düzenlendi.
Gülesin Aðbal
Demirer
2014 Yýlý Hizmet
Ýçi Eðitimler
kapsamýnda Ýl Saðlýk
Müdürlüðünce
hazýrlanan Kýrým
Kongo Kanamalý Ateþ
Hastalýðý konulu
eðitim, geçtiðimiz
Salý günü Ýl Saðlýk
Müdürlüðü Toplantý
Salonunda iki aþamalý
olarak gerçekleþtirildi.
Halk Saðlýðý
Bulaþýcý Hastalýklar
Þubesinde görevli
Hemþire Medine
Keskin’in görev aldýðý
eðitime Ýl Saðlýk
Müdürlüðü ve Halk
Saðlýðý Müdürlüðü
idarecileri ve
personelleri katýldý.
Eðitimi veren
Keskin, Kýrým Kongo
Kanamalý Ateþi
Hastalýðýnýn bulaþma
yollarýný, belirtilerini,
alýnmasý gereken
önlemleri, dikkat
edilmesi gereken
konularý anlatýp
önemli paylaþýmlarda
bulundu.
Kýrým Kongo
Kanamalý Ateþi
(KKKA) hastalýðýna
dikkat çeken Ýl Saðlýk
Müdürü Dr. Ýsmail
Yücel, “Son yýllarda
ilimizde açýk havada
bulunmak risk
taþýmakta KKKA
hastalýðý bizleri tehdit
etmektedir. KýrýmKongo Kanamalý
Ateþi, 2002 yýlýnda
ortaya çýkan, Saðlýk
Bakanlýðý’nýn yaptýðý
çalýþmalar
Medine Keskin’in görev aldýðý eðitime Ýl Saðlýk Müdürlüðü
ve Halk Saðlýðý Müdürlüðü idarecileri ve personelleri katýldý.
Seminerlerde Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi (KKKA) hastalýðýna dikkat çekildi.
neticesinde, 2003
yýlýnýn Aðustos ayýnda
kesin olarak tanýsý
konan bir hastalýktýr.
Ýlimizde, tüm saðlýk
kurumlarý koordineli
olarak çalýþmakta ve
hastalýk hakkýnda
bilgilendirme, önleme
ve tedavi çalýþmalarý
yürütülmektedir. Her
yýl havalarýn ýsýnmasý
ile, çevre illerimizden;
Tokat, Yozgat,
Amasya, Çankýrý,
Sivas'ta ve ne yazýk
ki ilimizde vaka
sayýsýna sýk
rastlanmakta olup,
halkýmýzýn ve biz
saðlýk çalýþanlarýnýn
dikkatlerini bir kez
daha bu hastalýða
çekmek büyük önem
taþýmaktadýr.
Hepimiz,
ailemiz, çocuklarýmýz,
çevremizdeki herkes,
kene tutulmasý ile
ölümcül olan bu
hastalýkla karþý
karþýya kalabilir. Bu
yüzden hastalýkla
mücadelede
bilgilenmek ve gerekli
önlemleri almak çok
önemlidir." dedi.
alýþveriþinde
bulunmaya devam
edeceðiz" dedi.
Baþkan Karataþ'a
taleplerini ileten
esnaflar ise kendilerine
gösterilen ilgiden
dolayý da teþekkür
ettiler.
Pazar esnafýyla sohbet
Hurþit Bozkurt
TEGV Öðrenim Birimi Mimar Sinan Ýl Halk Kütüphanesi’ne gitti.
Kütüphanenin Çocuk Okuma Odasý ziyaret edildi.
Okuma odasýnda kýsa süreli kitap okuma etkinliði yapýldý.
Osmancýk
Belediye Baþkaný
Hamza Karataþ,
ilçedeki pazarcý
esnafýný ziyaret etti.
Esnafýn taleplerini
dinleyen Karataþ,
verdikleri hizmet
yönüyle pazarcý
esnafýn esnafýnýn
önemli bir sorumluluðu
üstlendiðini söyledi.
Vatandaþlarýn
rahat alýþveriþi için ilçe
pazarýnda standartlarýn
yükseltilmesini
önemsediklerini ifade
eden Karataþ "Ýlçe
pazarýmýz köylerimizle
birlikte bütün ilçemizin
istifade ettiði önemli
bir alýþveriþ alaný.
Bölge bazýnda ticaret
hacmi yüksek bir
alýþveriþ merkezi.
Dolayýsý ile
vatandaþlarýmýzýn rahat
alýþveriþ yapabilmeleri
için ilçe pazarýna önem
veriyoruz. Seçimlerden
sonraki hem ziyaret
yoðunluðu hem de
faaliyet yoðunluðu
nedeniyle ilçe pazarýna
ziyaretimizi biraz
geciktirmek zorunda
kaldýk. Ýlçe pazarýnýn
geliþmesi,
standartlarýnýn
yükseltilmesi için
esnafýmýzla zaman
zaman fikir
Osmancýk Belediye Baþkaný Hamza Karataþ, ilçedeki pazarcý esnafýný ziyaret etti.
Baþkan Karataþ, Esnafýn taleplerini dinledi.
16 CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
‘Çorum seçim sürecini
deðerlendirmeli’
Enise Aðbal
Kepçeli Ailesi’nin mutlu günü
Darýsý damatlýðýna
Erol Taþkan
Fatma-Ýshak Kepçeli çiftinin oðullarý Arslan Kepçeli sünnet oldu.
Taekwondo eski Çorum Ýl Temsilcisi Kepçeli Ticaret Sahibi Ýshak Kepçeli,
önceki gün oðlu Arslan Kepçeli'yi sünnet
ettirdi.
Damak Lokantasý'nda verdiði iftar
yemeðinde dostlarýný aðýrlayan Kepçe-
li'nin iftar yemeðine çok sayýda davetli
katýldý.
Erkekliðe adým atan Arslan Kepçeli'yi tebrik eden davetliler, Maþallah dualarýyla birlikte, "Darýsý damatlýðýna olsun, Allah mürüvvetini göstersin" dileklerini aktardý.
Hakimiyet Kepçeli ailesini tebrik
eder, erkekliðe adým atan Arslan Kepçeli'ye uzun ve saðlýklý ömürler diler.
Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Baþkaný
Çetin Baþaranhýncal, seçim süreçlerinin, illerin
taleplerini ve sorunlarýný gündeme getirmek ve
yetkililere birinci elden aktarmak adýna önem
taþýdýðýný söyledi.
Seçim süreçlerinde adaylarýn, kendilerine görev
tevdi edilmesi halinde hayata geçirmek üzere
projeler hazýrladýklarýný hatýrlatan Baþaranhýncal,
“Örneðin; Sayýn Baþbakan, ziyaret ettiði her ile bir
proje ile gitmekte, ya da bir proje sözü vermektedir"
dedi.
Çorum’un bu süreçte geri kalmamasý
gerektiðini vurgulayan Baþaranhýncal,
“Cumhurbaþkanlýðý için seçim yarýþýna giren
adaylarýn ilimizi ziyaret etmesi, Çorumlular olarak
bizler için önemlidir. Baþta demiryolu olmak üzere
taleplerimizi ve çözüm bekleyen sorunlarýmýzý,
devletin zirvesi olmaya aday kiþilere iletmek,
seçimlerin ardýndan baþlayacak yeni dönemde
ilimizin kalkýnma hýzýný artýracaktýr" diyerek,
Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinin ülkemize hayýrlý
olmasý temennisinde bulundu.
Ailede kararlarý kadýn veriyor
Türkiye genelinde
yapýlan araþtýrma aileler
hakkýnda ilginç gerçekleri
ortaya koydu.
Eþler en çok ev ve
çocuk konularýnda sorun
yaþýyor.
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
14 TEMMUZ
Çorum Orman Ýþletme
Müdürlüðü
Dedeaðaç ve Belpýnar
Erozyon Kontrolü
Uygulama Projesi hizmet
alýmý iþi.
Yer: Çepni Mah.Ýnönü
Cad. No: 72
Saat: 14.30
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Oyun grubu alýmý iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
15 TEMMUZ
Park yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi
Hizmet Binasý 5. kat
Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
18 TEMMUZ
Çorum Özel Ýdaresi Plan,
Proje, Yatýrým ve Ýnþaat
Müdürlüðü
Çorum ilk ve orta okullar
için çam odunu alýmý iþi.
Yer: Mimar Sinan
Mahallesi Ýnönü Caddesi
No: 167 Çorum Merkez
Konferans Salonu
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 1. Ýcra
Dairesi
19 DA 550 plakalý, 2011
model Volkswagen
marka Transporter 2.0
TDI tipli, siyah renkli
aracýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
45.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 15.00-15.10
***
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum ili, merkez ilçe,
Karakeçili Mah., Ahçýlar
Mevkii, 143 ada no, 18
parsel no, 40 cilt no,
3873 sayfa no, 13 nolu
baðýmsýz bölümde
bulunan taþýnmazýn satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
110.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
T.C. Çorum. Ýcra Dairesi
1. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 218 ada no,
34 parsel no, Yavruturna
Mahalle/Mevkii, 14
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
55.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.00-10.05
***
2. Taþýnmaz: Çorum il,
merkez ilçe, 892 ada no,
349 parsel no, Gülabibey
Mahalle/Mevkii, 17
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
25.000
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 10.10-10.15
***
22 TEMMUZ
T.C. Çorum 4. Ýcra
Dairesi
19 H 441 plakalý 2008
model New Holland
marka mavi renkli
traktörün satýþý iþi.
Muhammen bedel:
30.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
23 TEMMUZ
Çorum Özel Ýdaresi Su
ve Kanal Hizmetleri
Müdürlüðü
Bayat ilçesinde 2 köye
içme suyu tesisi yapým
iþi.
Yer: Mimar Sinan Mah.
Ýnönü Cad. No: 167
Çorum
Saat: 10.00
***
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum merkez Çalyayla
köyünde muhtelif yer ve
deðerlerde bulunan tarla,
bahçe vasfýndaki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Mülkiyeti Belediyeye ait
Bahçelievler Mahallesi,
Yunus Emre Parký, Nikah
Salonu içerisinde
bulunan kullaným alaný
397,00 m2 yüzölçümlü
kafeterya, içinde bulunan
bina ve demirbaþlarla
birlikte; çay bahçesi, hýzlý
yemek, büfe, kafeterya
ile birlikte 3 yýl müddetle
kiraya verilmesi iþi.
Muhammen bedel:
20.000
Yer: Çorum Belediyesi
Himet Binasý 5. kat
Meclis Salonu
Saat: 14.00
***
24 TEMMUZ
Çorum Belediye
Baþkanlýðý
Mülkiyeti Belediyeye ait
Bahçelievler Mahallesi,
Bahabey Caddesi
üzerinde bulunan Hünkar
Hacý Bektaþ-ý Veli Parký
içerisindeki Kadýn Kültür
Merkezi’nde 175,00 m2
yüzölçümlü
gayrimenkulun, bina ve
demirbaþlarýyla birlikte;
çay bahçesi, hýzlý yemek,
kafeterya ve büfe ile
birlikte 3 yýl müddetle
kiraya verilmesi iþi.
Muhammen bedel: 1
yýllýk 15.000
Yer: Çorum Belediyesi
Himet Binasý 5. kat
Meclis Salonu
Saat: 14.00
***
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
Çorum ili, Ýskilip ilçesi,
Hacýpiri Mahallesi
Boþcakavak mevkii, 175
ada, 392 parsel, 4 nolu
baðýmsýz bölümün satýþý
iþi.
Muhammen bedel:
73.500
Yer: Ýskilip Belediyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
1 AÐUSTOS
T.C. Ýskilip Ýcra Dairesi
06 DP 8070 plakalý 2012
model Ford marka
Transit 330S tek kabin
125 tipli açýk kasa
kamyonetin satýþý iþi.
Muhammen bedel:
30.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.00-14.05
***
19 AÐUSTOS
T.C. Çorum 3. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe
Bahçelievler
Mahalesi’nde bulunan 2
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adliyesi
Müzayede Salonu
Saat: 14.00-14.30
***
4 EYLÜL
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
19 TH 148 plakalý, 2008
model mavi renkli TT 50
tip New Holland marka
zirai traktör satýþý iþi.
Muhammen bedel:
23.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
5 EYLÜL
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez
Hankozlusu köyü ada
106, parsel 24’de kayýtlý
tarla niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel:
9.000,00
Yer: Çorum Adliyesi
Fatih Caddesi Adalet
Sarayý Giriþ Kat Ýhale
Salonu
Saat: 10.30-10.35
***
9 EKÝM
T.C. Çorum 2. Ýcra
Dairesi
Çorum il, merkez ilçe,
3442 ada no, 5 parsel no,
Ulukavak Mahalle/Mevki
de bulunan taþýnmazýn
satýþý iþi.
Muhammen bedel:
70.000
Yer: Çorum Adliyesi
Mezat Salonu
Saat: 14.30-14.40
***
31 EKÝM
T.C. Çorum 2. (Sulh
Hukuk Mah.) Satýþ
Memurluðu
Çorum merkez Çepni
Mahallesi’nde bulunan 3
ayrý taþýnmazýn muhtelif
fiyatlarla satýþý iþi.
Yer: Çorum Adalet
Sarayý Ýhale Salonu
Saat: 10.00-10.35
Aile bireyleri eþleriyle iliþkilerinde en çok sorun oluþturan konular arasýnda ev ve çocuklar ile ilgili sorumluluklar geldiðini belirtiyor.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý, ''Türkiye'de Aile Yapýsý Araþtýrmalarý Ýleri Ýstatistik Analizi Araþtýrmasý- 2013'' hazýrladý.
Ýlki 2006'da, ikincisi
2011'de yapýlan araþtýrmalar, Türkiye'deki aile yapýsýný, bireylerin aile ortamýndaki yaþam biçimlerini
ve aile hayatýna iliþkin deðer yargýlarýný tespit etmek
amacýyla düzenlendi. Bakanlýkça hazýrlanan son
çalýþmayla ise bu iki araþtýrma karþýlaþtýrýldý.
Evliliklerin yarýsý görücü usülü
Araþtýrmalara göre,
Türkiye'de evliliklerin büyük çoðunluðu (yüzde 87)
18-29 yaþ arasýnda gerçekleþiyor. Evlenen bireylerin
yüzde 57'sinin ilk evliliklerini 18-24 yaþlarý arasýnda yaptýðý tespit edildi.
Türkiye'de aile ve
komþu, mahalle çevresinden tanýþarak evlenme oraný oldukça yüksek (yüzde
39), eðitim seviyesi ve sosyo-ekonomik seviye yükseldikçe arkadaþ, iþ, okul
çevresinden tanýþarak evlenenlerin oraný artýyor.
Görücü usulü evlilik yüzde 51 oranýnda gerçekleþirken, bu þekilde evlenenlerin yüzde 10'luk bir kesimi görüþü alýnmadan, ailenin kararýyla evlendiriliyor. Bu oranýn en yüksek
olduðu bölge ise Doðu Karadeniz.
En yaygýn olarak görülen törenler, yüzde 89 ile
''düðün'' ve yüzde 88 ile
''söz kesme/kýz isteme.''
Boþanma nedeni olarak ise ''sorumsuz ve ilgisiz davranma'' gerekçeleri
öne çýkýyor.
riyor
Kararlarý kadýnlar ve-
Araþtýrmaya göre, aile ile ilgili birçok kararýn
alýnmasýnda anne-kadýn
daha baskýn bir role sahip.
Ailedeki karar verme süreci ile ilgili olarak elde edilen verilere göre, yüzde 50
ve üzerinde oranda aile
fertleri beraber karar veriyor. Aile bireyleri eþleriyle
iliþkilerinin hemen hemen
her konuda iyi olduðunu
ifade ederken, çeþitli sýklýklarda olmak üzere en
çok sorun oluþturan konularýn ise ''ev'' ve ''çocuklar''
ile ilgili sorumluluklar olduðu belirtildi. En az sorun yaþanan konularýn ise
''kumar alýþkanlýðý'', ''dini
görüþlerin farklýlýðý'', ''cinsellik'' ve ''siyasi görüþ'' olduðu görüldü.
Bireyler arasýnda anlaþmazlýk olduðunda ve bu
anlaþmazlýk konusu bireylerce konuþularak çözülemediðinde yüzde 65 oranýna erkeðin eþine sesini
yükselttiði, yüzde 55 oranýnda kadýnýn ise daha çok
sessiz kalarak tepki gösterdiðini ortaya koydu. Erkeklerin eþlerine fiziksel
þiddet uygulamalarýyla ilgili oran ise üzde 5 olarak
belirlendi. Sosyo-ekonomik seviye düþtükçe eþinden þiddet gören kadýnlarýn oranýnýn da arttýðý görülüyor.
Evli bireylerin yüzde
62'si eþleriyle önemli bir
sorun yaþadýðýnda kimseden yardým almayý düþünmezken yüzde 23 oranýnda
kiþi de bu yardýmý aile büyüklerinden alacaðýný belirtiyor.
Doðal yolla çocuk
sahibi olamayanlarýn ilk
tercihi ''evlat edinme''
Türkiye genelinde en
çok iki çocuklu bireylerin
(yüzde 35) oranýnýn yüksek olduðu belirlendi. Bireylerin yüzde 38'i þartlarý
uygun olsa iki çocuk, yüzde 32'si üç çocuk sahibi olmak istiyor. Yüzde 71'i sahip olunmak istenen çocuðun cinsiyetine dair bir tercihleri olmadýðýný belirtiyor.
Bireylerin
sadece
yüzde 0,4'lük kýsmý evlat
ediniyor. Diðer yandan
doðal yöntemle çocuk sa-
hibi olunmadýðýnda bireylerin evlat edinilebileceðini düþünenlerin oraný yüzde 83. Bu oraný takiben,
ikinci sýrada yüzde 78'lik
oranla tüp bebek ve yüzde
77 oranýyla üçüncü sýrada
koruyucu aile yöntemi geliyor.
Sperm bankasýna veya yumurta bankasýna baþvurma fikrine bireylerin
yüzde 16'sý olumlu bakýyor.
Aileler mutlu
Raporda yer alan diðer bilgilere göre, anne baba ile çocuklarý arasýnda
en çok ''harcama ve tüketim alýþkanlýðý'', ''arkadaþ
seçimi'', ''kýlýk kýyafet tarzý'' konularýnda sorun yaþanýyor.
Bireylerin çoðu nikahsýz birlikte yaþama ve
evlilik dýþý çocuk sahibi
olmaya olumsuz bakýyor.
Kadýnlarýn ücretli bir iþte
çalýþmasý toplumda genel
olarak kabul görüyor. Bireylerin yüzde 18'i ailelerinin ''çok mutlu'', yüzde
59'u ''mutlu'' olduðunu düþünüyor. Ailelerinin mutsuz olduðunu belirtenlerin
oraný ise sadece yüzde 3.
www.corumhakimiyet.net
CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
Ýnsan sosyal bir varlýktýr. Toplum içinde doðan, toplum içinde büyüyen, toplum içinde kazanan, toplum içinde yaþayan, toplum içinde harcayan sorumlu bir bireydir. Çocukken baþkalarýna
muhtaç olduðu gibi yetiþkinken de baþkalarýna
muhtaç olan, baþkalarýnýn da muhtaç olduðu bir
varlýktýr.
Hadit Suresi 7. Ayette Allah (c.c.) bize yardýmlaþmayý emrederken þöyle buyurur : "Allah'a
ve Rasulüne iman edin. Sizi üzerinde halife kýldýðýmýz (emanetçi olarak tayin ettiðimiz) þeylerden
infak edin. Sizden iman eden ve yardýmlaþmada
bulunan kimseler için büyük ecir vardýr." Görülüyor ki kazandýklarýmýz, elde ettiklerimiz, maddi
manevi imkanlarýmýz hep Allah'ýn vergisidir,
onun lütfudur. Ýnsan kazandýklarýný " Ben kazandým." havasýnda olmamalý ve dünyalýklarýnýn Allah tarafýndan verilmiþ birer ikram olduðunu
unutmamalýdýr. Mevlamýz bu vurguyu Kur'an-ý
Kerim'in en baþýnda Bakara Suresinin 3. Ayetinde
ikaz etmektedir. Þöyle ki : " ( Hidayet üzere olan
takva sahipleri) Öyle kimselerdir ki onlar inanýlmasý gereken þeylere ðaybi olarak inanýrlar. Namazý ikame ederler, kendilerine rýzýk olarak verdiklerimizden infak ederler. " buyurmaktadýr. Buradan maksat zekat ve geniþ anlamýyla infak ve
yardýmlaþma olduðunu müfessirler izah etmektedirler. Medine döneminde zekat ölçüleri Hz. Peygamber (s.a.v.) tarafýndan ayarlanmýþ ve zenginlik
ölçülerine ulaþan Müslümanlar tarafýndan 1/40
oranýnda verilmesi karara baðlanmýþtýr. Hz. Ali
(r.a) buna " Cimrilerin zekatý " diye isimlendirmiþtir. Anlaþýlýyor ki zekat sorumluluðu olan kimseler zekatlarýný vermekle farzý yerine getirmiþ
Sanat, modern
Þahin ERTÜRK
hayatýn ana
kollarýndan biri
anlatým bakýmýndan.
Bu sebeple hep
gündemde. Onu
konuþurken, aslýnda
üzerinde durulan
yaþamýn kendisidir.
Sanatla konu
arasýndaki iliþki
iletiþimdeki anlam gibidir.Konusudur
sanatý insanla güncelleyen haliyle..
Düþünmek, araþtýrmak, tartýþmak,
yorumlamak, eleþtirmek insanýn yapýsýnda
var. O, kendini böyle idrak etmektedir.
Sanat bu noktada deðer kazanýr.
Zaman zaman geleceðe dair
deðerlendirmeler yaparken, bakýþýmýz
geçmiþe döner. O dönemlere ait bilgi
düzeyimizi dikkate almadan
yorumlamalarda bulunuruz. Eksiklerini
sýralayýveririz bir çýrpýda. Artýlarýný
belirtmek aklýmýza bile gelmez. Tarihle,
sanatla, düþünce hayatýyla ilgili konulara
eðildiðimizde bir solukta genellemelerde
bulunup, zihniyetimize uygun karalarýmýzý
belirterek son noktayý koyar, konuyu
kapatýrýz.
Geçmiþi konuþmayý severiz. Çünkü, o
kolayýmýza gelir. Oysa geçmiþten ziyade
gelecekle ilgili konulara kafa yormamýz
gerekir düþünce ve sanatta yeni eserler
üretim yönünden. Geçmiþteki düþünce
birikimlerine, sanat eserlerine katký yapma
imkanýmýz yoktur. Olsa olsa o dönem
birikimlerini incelerek, farklý açýlardan
yorumlama imkaný bulup, gelecekteki
üretimlerimizde onlardan yararlanma
yoluna gidebiliriz. Sanat yoluyla insan
hem þimdiye hem de geleceðe dönük
aktarýmlarda bulunur. Bu nedenle sanat,
dolasýyla onun konusu sadece sanatçýyý ve
eseri deðil, tüm insanlarý ilgilendirir. Ki,
genç sanatçýlarýn yetiþmesinde tematik
izleklerin iyjce açýklanmasý bu nedenle
gereklidir.
Sanat ve
konu
Konuya evrensel düzlemde bakalým.
Geliþim geleceðin içindedir. Onunla
gönül ve zihni baðýn tutarlý olmasý gerekir
özellikle düþünce ve sanat üretiminde
bulunurken. Gelecek tasavvurunu
oluþtururken, gerçekçilik çok önemli.
Günümüzde edebi eser veren, fikri
üretimde bulunanlarýn bu gerçekçilik
çizgisini derinleþtirerek hayatý
zenginleþtirme, güzelleþtirme adýna yeni
tematik izlekleri sanat hayatýna estetik
olgunluðuyla girmesi gerek.
Demokrasi çaðýnda dünya. Kitapçý
vitrinlerindeki yeni eserlere genel
hatalarýyla baktýðýmýzda, korku-gerilim ile
fantastik macera türü eserler aðýrlýkta. Ýçe
kapanma, kendi alemiyle yetinme hali var
gibi bazý yeni sanatçýlarda. Akýlcýlýktan
uzaklaþma tavrý da seziliyor genelde.
Dünyada yaþanan sýkýntýlara raðmen,
geçmiþte akýl ve bilim merkezli bakýþ
açýlarýyla iþlenen bir çok konunun ihmal
olurlar ancak insanýn
karþýsýna öyle duAhmet SÜZEN
rumlar ve yardým
Ýl Müftü Yardýmcýsý
edilmesi gereken öyle insanlar çýkar ki
zekattan çok daha
fazla sadaka, yardým
etmesi gerekebilir.
Maun Suresinde Cenab-ý Allah " Dini yalanlayaný gördün mü
? O kimse yetimi itip
kakar, muhtacý doyurmayý teþvik etmez. Küçük yardýmlaþmalarý bile men eder." buyurarak sosyal sorumluluk bilincine ulaþmamýz gerektiðini bize anlatmaktadýr.
Tevbe Suresi 103. ayet-i kerimede Cenab-ý Allah
peygamberimize hitaben geniþ manada da sosyal
sistemleri idare edenlere ve toplumun geneline sadakanýn insanlarý temizleyen ve zekat ve sadaka
ile insanlarýn arýndýðýný ifade etmektedir. Ayrýca
Peygamberimiz (s.a.v.) "Sadaka Rabbimizin gazabýný söndürür." buyurmaktadýr.
Ýnsanýn fýtratýnda karþý cinse meyil, çocuk
sevgisi, yýðýn yýðýn biriktirilmiþ mal sevgisi, çekici binitler, saðmal hayvanlar, ekin ve ziraat sevgisi bulunduðunu Cenab-ý Allah Ali Ýmran Suresi
14. Ayet-i kerimede ifade buyurmaktadýr. Sonra
da bütün bunlar dünya hayatýnýn geçici geçimliði
ve arzularýdýr, varýlacak güzel yer Allah'ýn katýndadýr, buyurmaktadýr. Arzulara sahip olmak ile
arzulara ait olmak farklý þeylerdir. Allah'ýn yaratýlýþýmýza yerleþtirdiði özelliklere sahip olmak bir
hata deðil, bu ihtiraslara köle olmak bir hatadýr.
ÝNFAK
(YARDIMLAÞMA)
edildiðini görüyoruz.
Bunlardan biri kiþisel
özgürlük-geliþim
alanýnýn
geniþletilmesi ki, bu
konu dünyanýn bazý
bölgelerinde fazla
iþlenmemiþ.
Þehirleþme ve
sanayileþmeyle
deðiþen kültürel
ortamlarýn oluþumu hak, hukuk, adalet
anlayýþýnýn zeminini geniþletti. Bir çok
yazar ve þair konuyu derinlemesine
iþlemiþlerdi 19. ve 20. yüzyýlda. Bir diðer
konu ise, insan haklarý konusudur.
Özellikle sanayileþme, þehirleþme ile
birlikte insanlýðýn ulaþtýðý yeni seviyede
modern insan, evrensel -erdemli bir deðer
olarak hakkaniyeti daima güncellenen bir
tema olarak nitelikli kimi eserlerdeki
iþlenen haliyle görmek ister. Hoþgörü
temasý da dünya sanatýnýn ihmal ettiði
konulardan biri elbette.
Ýnsanlýðýn ilerlemesinde sanat
eserlerindeki fikri zenginlik önemli bir
katkýya sahiptir. Dünyadaki bir çok ülkede,
modern dönem öncesinde olduðu gibi, bu
dönemde de bir tema olarak kiþinin
yetkinleþerek özgürleþmesi ile insan
haklarý konularý çaðdaþ demokratik anlayýþ
baðlamýnda yeterince iþlenmediðini fark
ediyoruz. Post modern sanat üsluplarýnýn
estetik savurganlýðýnýn, algý daðýnýklýðýnýn,
uçarý arayýþlarýnýn, karþýtlýklara dayalý
bakýþ açýlarýnýn bir sonucu olabilir mi
acaba bu durum, diye düþünmeden
edemiyor insan?
DEÐÝNMELER
Dünyadaki modern sanat sýkýntýda
sanýrým.
Genel deðerlendirmeleri bir yana
býrakýp bir az da öz eleþtiri yapalým yeri
gelmiþken. Hani Yunus Emre kendine
Molla Kasým'ýn eleþtirel tavrý üzerinden
seslenir ya. Bir Molla kasým gelir, þiirlerini
ince eleyip sýk dokuyarak iyi-kötü diye
deðerlendirir; kimini suya, kimini yele
verir þeklinde ifade kullanýr. Çok hoþuma
giden bir tavýrdýr bu nükteli bakýþ. Ki,
içinde kendini eleþtirerek, tutarlýlýk
uyarýsýyla frenleme anlayýþý vardýr kibarca.
Yirmi yedi yýldýr yazýyorum. Yirmi altý
eser yazdým farklý konu ve türlerde. Ben de
yukarýda belirttiðim konularý doðrudan
doðruya iþleyemedim. Bu gün bu yazýyý
yazarken hak, hukuk, adalet ve insan
haklarý gibi konularý iþleyememiþ
olduðumu bir kez daha fark ediyorum.
Keþke bu konularda da bir kaç edebi eser
yazmýþ olsaydým dedikten sonra yazýya ara
verip kitaplýðýma bakýyorum. Bu
konularda sadece üç kitap alýp okumuþum,
üç kitap! Zihnimi ne kadar az beslemiþim
anlaþýlan.
Türk edebiyatý bu baðlamda nasýl
acaba?
Araþtýrmadan cevabýný veremem bu
sorunun.
Mal biriktirme ve
dünyalýklara köle
olarak
etrafýný
unutmak insaný
sosyal sorumluluklarýna sýrt çeviren
egoist bir birey haline getirir. Ýnsan
çoðu zaman dünyaya ve dünyalýklara hükmetme ile
bu faktörlerin hükmü altýnda kalma
arasýnda bocalar durur.
Ýnsanýn kullandýðý nimetler, maddi manevi
imkanlar, makamlar Allah'ýn birer lütfudur. Hamdi þükrü eda edilerek dünya hayatýnýn devamý için
zaruri ölçülerde kullanýlan dünyalýklar ahret mutluluðu için de vesile olacaktýr. Dünyayý ve dünya
hayatýný tek bir hayat zannedenler bunun yanlýþlýðýný, aldanmýþlýklarýný, boþa geçen bir ömrü yaþadýklarýný en geç ölümle anlayacaklardýr. Nitekim
Allah-ü Zülcelal þöyle buyurur : "Ey insanlar !
Muhakkak Allah'ýn vadi haktýr. Dünya hayatý sizi
aldatmasýn. Allah hakkýnda aldatýcý þeytan sizi
kandýrmasýn. " ( Fatýr, 5 ) . Müminun Suresi 99
ve 100. Ayet-i kerimelerinde ölüm sonrasý insanlarýn piþmanlýklarýný þöyle izah eder : " Onlardan
birine ölüm gelince Ya Rabbi beni geri döndürün
diye yalvarýr. Býraktýðým, terk ettiðim salih amel (
faydalý iþler ) umulur ki yaparým der. Hayýr hayýr
bu onun söylediði boþ bir sözdür onlarýn arkasýnda diriltilecekleri güne kadar bir berzah vardýr. "
Peygamberimiz (s.a.v.) çeþitli hadis-i þeriflerinde
özet olarak kendisinden sonra dünya nimetlerinin
ve süslerinin bizi yanlýþa sürükleyecek þekilde etkileyeceðinden endiþe ettiðini, dünya hayatýnýn
etkileyici bir tatlýlýða ve yeþilliðe sahip olduðunu,
Allah'ýn bu dünyaya halife kýldýðýný ve nasýl bir
davranýþ içinde olduðumuza bakacaðýna ifade etmektedir. 'Dünyadan sakýnýn' ikazýný yapmaktadýr.
Yine Hz. Peygamber (s.a.v.) þöyle buyurur :
"Ahirete göre dünyanýn misali birinizin parmaðýný denize daldýrmasý gibidir. Geriye ne kaldýðýna
baksýn. " Bir Arap þairi þöyle der : "Tuttuðun ve
paylaþmadýðýn zaman sen mal için köle olmuþ
olursun, onu infak ettiðin zaman mal senin kölen
olmuþ olur." der. Peygamberimiz (s.a.v.) insanýn
malýný üçe ayýrýr ve þöyle izah eder : 'Kul benim
malým benim malým' der ancak onun malýndan
onun için üç kýsým vardýr : 1- Yediði ve bitirdiði ,
2- Giydiði ve eskittiði , 3- Sadaka vererek kalýcý
hale getirdiði. Bunun dýþýnda kalanlar ise býrakýp
insanlara terk ettikleridir.
Netice olarak insan çevresine, akrabasýna,
çevresindeki insanlara, muhtaç olanlara, elinin
ulaþabildiði kimselere, onun yardýmýný bekleyenlere el uzattýðý, maddi manevi imkanlarýný paylaþtýðý, baþa kakmadan, birini rencide etmeden, temiz bir gönülle maddi manevi imkanlarýný paylaþtýðý, sevdiði ve sevindirdiði sürece mutlu olur ve
mutluluk verir. Dünyada faydalý iþlerle mutluluk
kaynaðý olan insan ahrette de mutlu olur. Sadaka
bazen bir ihtiyacý karþýlamak, bazen güzel bir söz,
bazen bir tecrübe paylaþýmý, bazen Efendimizin
buyurduðu gibi bir selam,yoldan bir taþý kaldýrmak, bir tebessümdür vesselam !...
Osman ibn-i
Maz'un (r.a) MediDilaver ÇEVÝK
ne'de vefat eden ilk
Mekke'li...
Baki
kabristanlýðýna defnedilen ilk muhacir... Mabedi hayat
Medine'de Vefat
olan bir abid zât...
Eden Ýlk Muhacir
O ilk müslümanlardandýr. Resulullah
(s.a.v)
efendimiz Daru'lErkam'a yerleþmeden önce Ýslamla
þereflendi. Babasý Maz'un ibn-i Habib, annesi
Sâhile binti Anbes'dir. Zevcesi, Havle binti Hakim'dir. Abdurrahman ve Saib isimlerinde iki
oðlu vardýr.
Onun Ýslam'a giriþi Ahmed ibn-i Hanbel'in
Müsnedinde þöyle anlatýlýr: Rasulullah (s.a.v)
bir gün Mekke'de evinin yanýnda oturuyordu.
Osman oradan geçiyordu. Rasulullah'a (s.a.v)
tebessüm etti. Allah Rasulü biraz oturmazmýsýn
dedi. Birlikte sohbet ettiler. Bu sýrada Cebrail
geldi. Peygamberimiz baþýný sallýyor tebessüm
ediyordu. Osman bu durumu sordu. Efendimiz
Cebrail'in geldiðini Nahl suresi 90.ayeti indirdiðini söyledi. Mealen; Muhakkak ki Allah, ada-
SAADET ASRINDAN
SÝMALAR
OSMAN ÝBN-Ý
MAZ'UN (r.a)
leti, ihsaný ve akrabaya bakmayý emrediyor. Zinadan ve fenalýklardan ve insanlara zulüm yapmaktan da nehyediyor. Size öðüt veriyor ki tutasýnýz diye.
Bu vahiy Osman'ýn gönlünde nurun parlamasýna vesile oldu. Orada Ýslam'a girdi. Aileside
müslüman oldu. Müþrikler tarafýndan yapýlan
eza ve cefalara dayanamadý. Habeþistan'a hicret
etti.
O, hicret grubunun baþkanýydý. Habeþistan'da rahat bir hayat yaþadýlar. Ancak memleket
hasretiyle yanýp tutuþuyorlardý. Bir ara Kureyþ'in Ýslam'a girdiðini duyunca Mekke'ye döndüler. Ancak haber asýlsýzdý. Her biri kendi þehirlerine giremeyip, Emanname olarak girebildiler. Ancak Osman'a emanname veren Velid
bin Muðire bir müþrikti. Bu Osman'a aðýr geldi.
Velid'e gitti, Ey Abdiþemsin oðlu ben senin
emannameni kabul etmiyorum dedi. Bana Allah'ýn himayesi yeter dedi. Velid bu kararýný
Kâbe'de duyurmasýný istedi. Osman orada Ku-
17
reyþ'e karþý haykýrdý: Ben Allah'tan baþkasýnýn
himayesini kabul
etmiyorum dedi.
Abdullah ibni
Ümeyye
adlý
müþrik Osman'a
þiddetli bir yumruk attý. Velid, himayemi reddetmeseydin böyle
olmaz dedi. O da
vallahi canýmý da
alsanýz gam yemem dedi.
Orada bulunan Sad ibni Ebi Vakkas Osman'ýn bu acýsýna dayanamadý. Abdullah ibni
Ümeyye'nin suratýna bir yumruk attý. Kanlar
içinde kaldý. Layýk olduðun ceza buydu dedi.
Hicret izni çýkýnca ailecek Medine'ye hicret
ettiler. Peygamberimiz onu Ebul - Heysem ile
kardeþ yaptý. Dünyaya deðer vermedi. Geceleri
namaz kýlar gündüzleri oruç tutardý. Zahid bir
kiþiydi.
Hak yolunda yýlmadan mücadele etti. Osman ibn-i Mazun (r.a) Bedir harbi sýrasýnda hastalandý. Hicretten 30 ay sonra ebedi âleme göçtü. Onun vefat ettiði sýrada müslümanlarýn bir
kabri yoktu. Efendimiz Baki ile emrolundum
buyurdu. Bunun üzerine Osman ibn-i Maz'un
(r.a) oraya defnedildi. Böylece Medine'de ilk vefat eden sahabi ve Baki kabristanlýðýna defnedilen ilk muhacir oldu.
Zevcesi kabri baþýnda : Ey Eba Saib! Cennet sana afiyet olsun dedi. Sevgili peygamberimiz hatýrlatmada bulundu: "Allah ve Rasulünü
severdi desen kâfi idi" buyurdu.
Defnedildikten sonra da "O bizim ne iyi selefimizdir..." dedi ve kabrinin baþýna bir taþ dikti. Daha sonra biri vefat ettiðinde nereye defnedelim denince, Rasûlullah (s.a.v) selefimiz Osman'ýn yanýna cevabýný verdi.
Peygamberimizin kýzý Rukiyye vefat ettiðinde : Kýzým bizim hayýrlý selefimiz Osman'a
kavuþ... buyurmuþtur. Efendimiz her fýrsatta onu
anardý.
Cenab-ý Hak þefaatlerine nail eylesin...
AMÝN
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
18 CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
Antalya özellikle turizm sektöründeki performansýyla dünyada en fazla tanýnan kentler arasýnda yer alýyor. Bu kuþkusuz Antalya için çok önemli bir deðer ve
bu rolün kýsa, orta ve uzun dönemli yeni destekleyici
politikalarla sürdürülebilir kýlýnmasý gerekiyor. Bu çerçevede kýsa dönemde bu rolü destekleyecek ve hatta
pekiþtirecek olan "Expo 2016" yani Dünya Sergisi bir
önemli araç olarak Antalya'nýn elinde bulunuyor.
2016 yýlýnda Antalya'da gerçekleþtirilecek olan
"Expo 2016 Dünya Sergisi" Antalya'ya, sahip olduðu
deðerleri dünyayla paylaþmak ve potansiyelini göstermek için önemli fýrsatlar sunuyor. Bu güzel kentte yaþayanlar ve kentin geleceðine gönüllü katký saðlamak
üzere bekleyenler ise durumdan görev çýkarmaya hazýrlar.
Bu þans doðru kullanýldýðýnda 23 Nisan 2016 tarihinin Antalya için adeta bir milat olma olasýlýðý yüksek. Öyleki Expo 2016, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023
yýlý vizyonunda yer alan bazý önemli hedefleri Antalya
için daha önce uyarmýþ, hatta hayata geçirmesine ortam hazýrlamýþ olacak. Dolayýsýyla 2016 Antalya için
kesinlikle ýskalanmamasý gereken bir yýl ve bu anlamda 2016 yýlý Antalya ve bölgesi için çok önemli bir yýl
olacak görünüyor.
ÇOCUK ve ÇÝÇEK
Antalya ve Türkiye'yi "çocuk ve çiçek" gibi sempatik bir tema eþliðinde 6 ay boyunca dünyaya sunacak
olan Botanik Expo, diðer bir ifadeyle "Dünya Sergisi,
bu yönüyle de Antalya için olduðu kadar Türkiye içinde çok önemli ve yüksek prestijli bir proje olma niteliði taþýyor.
Yine Expo2016 Antalya'nýn Türkiye'nin ilk Expo'su olmasý yanýnda, Expo2020'nin Ýzmir'e verilmemesi nedeniyle, Antalya'nýn önemi bir kat daha artmýþ
görünüyor. Dolayýsýyla bu bilinçle süreci yönetmek
dünya ölçeðinde önemli olan bu etkinliði, kamuoyuna
Antalya'ya hatta Türkiye'ye mal etmek gerekiyor. Bunun için ise; 2016 Dünya Sergisi hakkýnda kamuoyunun bilgi ve bilinç düzeyini yükseltmek, Expo kültür
ve felsefesini geniþ kesimlere anlatmak ve benimsetmek üzerinde önemle durmak gerekiyor. Ve bununsa
tesadüfe býrakýlmadan, sistematik bir eðitsel süreç sonucunda kentte yaþayanlara ulaþtýrýlmasýnýn adeta bir
zorunluluk olduðuna ve öncelikle karar vericilerin (ve
bu alanda gönüllü olarak faaliyet gösteren paydaþlarýn)
inanmasý gerekiyor.
BEKELENEN ÇIKTILAR
Bu olanak ve süreç iyi kullanýldýðýnda yýllardan
beri Antalya'da çokça konuþulan ve tartýþýlan;
* kent kültürünün yaygýnlaþmasýna katkýda bulunmak,
* kentin beþeri sermayesine deðer katmak ve
* beþeri kapasitenin geliþtirilmesine pozitif etki
yapmak
* Kentleþme sürecine katkýda bulunmak
* Doða sevgisinin yaygýnlaþtýrýlmasýna ve pekiþtirilmesine katký saðlamak
* Ýþ dünyasýný kentle ve güncel yaþamla buluþturmak
* Alt ve üst yapý tesisleri kazandýrmak
* Kamunun ve giriþimcilerin iþ ve organizasyon
deneyimi kazanmalarýna yardýmcý olmak gibi olumlu
ve kalýcý sonuçlara ulaþýlmasý mümkün olacaktýr ve
bunlarýn olmasý beklenmelidir.
NEDEN ÝLGÝ GEREKÝYOR!
Projenin hedeflerine ulaþmasý için; Antalya'da yaþayan ve Antalya'ya gönül vermiþ 7'den 77'ye her bireyin konuya ilgi duymasýný saðlamak gerekiyor. Bu
alanda sivil dinamiklerin harekete geçiriOrhan ÖZÇATALBAÞ
lerek gönüllü gruplarýn organize olmalarýnýn saðlanarak yararlý iþlevler üstlenmelerine ortam hazýrlamak gerekiyor.
Bu kapsamda
bizde konuyla ilk
duyduðumuz andan
itibaren ilgiliyiz ve
bu ilgi bir vatandaþ
olmak ötesinde mesleki bakýmdan da bir
gereklilik olarak karþýmýzda duruyor. Bir bakýma Expo
Antalya herkes gibi bizi de göreve çaðýrýyor.
Bu çerçevede yerel Expo Antalya ve Uluslararasý
(AIPH) kurumsal Expo otoritesi ile ilk tanýþmamýz
Mart 2012'de bir toplantý davetine katýlýmýmýz ile gerçekleþmiþti. Pazarlama ve Sergiler toplantýsýnýn baþkanlýðýný yapan Mr.Wada (Japonya) ve sekreteryayý
yürüten Uluslar arasý Bahçe Bitkileri Derneði
(AIPH)'nden Mr.Langeslag'ýn düzenledikleri toplantýda "Türkiye'de Bahçe Bitkileri ve Çiçekçilik Sektörü
ve Pazarlama" konulu konferans sunmuþtuk. Bu ilk tanýþmadan sonra konuyla ilgili araþtýrmalarýmýz, okumalarýmýz ve Hannover 2000 Expo'sunu bizzat ilgili
kentte yaþamýþ olmamýz nedeniyle konuyu daha yakýndan takip ettik. Bu ilgi Expo etkinliklerinin kente ve
kentliye saðladýklarý yararlar konusunda bilgi birikimimizin artmasýna yol açtý…
Araþtýrmalar Merkezi
Derneði(2)'nin Antalya Akdeniz TV'deki
(19.11.2013) "Perspektif" programýna Sn.
Ali Kývrak ve Expo
2016 Genel Sekreteri
Sn.Selami Gülay (1)
ile birlikte katýldýk.
Programda expoyla ilgili önemli konular
masaya yatýrýldý ve
programda Antalya ve
Türkiye için konunun
öneminden bahsedildi,
katýlýmcýlar çok deðerli görüþler ortaya koydular, biz
de daha önce de bazý ortamlarda paylaþtýðýmýz ve
önemli olduðuna inandýðýmýz konularý dile getirme fýrsatý bulduk, bu görüþleri televizyon seyircileriyle paylaþtýlar, paylaþtýk…
EXPO'NUN NE
ÖNEMÝ VAR!
EXPO GÖNÜLLÜLERÝ GRUBU
Geçmiþten bugüne sivil toplum kuruluþlarýnda aldýðýmýz görevlerin ve birikimin etkisiyle de olmalý ki;
5 Ocak 2013 tarihinde tiletir(twitter) üzerinden bir tileti(tweet) atarak "Antalya'nýn Bir Expo Gönüllüler Grubu olmalý!" diye yazmýþ bulunduk. Bunun üzerine Antalya'ya gönül vermiþ çok deðerli basýn mensuplarý,
kamu ve özel sektörden, sivil toplum dünyasýndan
olumlu mesajlar almaya baþladýk. Sonrasýnda Ýstanbul,
Adana, Gaziantep, Ýzmir, Mardin ve Þýrnak gibi kentlerimizden, hatta Almanya, Azerbaycan gibi ülkelerden bu gönüllüler inisiyatifine katýlýmlar baþladý. Böylece kendiliðinden bir "Expo 2016 Antalya Gönüllüleri Grubu" oluþuverdi. Her ay düzenli toplantýlar yapýldý, çalýþma metodu ve gruplarý geliþtirildi. Web sitesi
oluþturuldu (http://antalya2016expo.wordpress.com/)
ve 97 ülkeden 5 binden fazla kimsenin ziyaret ettiði
görüldü. Facebook'ta "Antalyanýn Gönüllüleri" ve
Twitter'da @Expo2016gg sayfalarý oluþturuldu… Gönüllüler özel zamanlarýný ve kaynaklarýný kullanarak
süreci devam ettirdiler, grup olarak Expo Genel Sekreteri Sn. Selami Gülay ziyaret edildi ve olumlu görüþleri alýndý. Ve süreç bazý aksaklýklara raðmen devam ediyor…
Yine bu kapsamda Akdeniz Üniversitesinde Yayým Topluluðu altýnda Öðrenci Expo2016 Gönüllüler
grubu için çalýþýldý, gençler panel organize ettiler…
Panele Sn. Mevlüt Yeni'yi, Sn.Hüsamettin Oðuz'u,
Sn.Ömer Durna'yý ve Expo Genel Sekreterliðinden Sn.
Ebru Özdemir'i davet ettiler… Yine öðrencilerimiz Expo Genel Sekreterliðinin organize ettiði ilk "gönüllü
eðitimi kursu"na ve grubuna katýldýlar…
Bu arada iþ dünyasý ve medyada hareketi fark etti ve bazý meslek gruplarýnýn toplantýlarýna televizyon
ve radyo programlarýna katýlýndý, konuyla ilgili görüþlerimiz soruldu, açýklamalarda bulunduk…
Son olarak geçtiðimiz kasým ayýnda Dr. Ali Yýlmaz'ýn moderasyonunda Toplumsal ve Ekonomik
1984 yýlýnda lise son sýnýfta iken, felsefe öðretmeniMilli Eðitim Müdürlüðü
miz Selami Sönmez (þimdi
Sivil Savunma Uzmaný
Erzurum'da öðretim görevlisi) ''Ýbn-i Sina '' hakkýnda bir
konferans vermiþti. Tiyatro
salonu týklým týklýmdý. Ýbn-i
Sina'yý öyle anlatmýþtý ki,
unutmak mümkün deðil.
Sanki bugün dinlemiþ gibiyim. Paylaþayým.
Müslüman bilginler Avrupalýlardan yüzlerce yýl öndeydi. Birçok keþif ve buluþlarý onlardan yüzyýllarca önce ortaya
atmýþlardý. Avrupa'da cehaletle övünüldüðü, ilim düþmanlýðý yapýldýðý ilim adamlarýnýn öldürülüp yakýldýðý devirlerde Müslümanlar büyük büyük üniversiteler kuruyor, dünyanýn dört bir yanýndan gelen öðrencilere kucak açýyor, parasýz okutuyor, ilme ve
ilim adamlarýna en yüksek deðeri veriyordu.
Avrupa'da dünyanýn düz olduðunu iddia edilip döndüðünü
söyleyen ilim adamlarý aforoz edilip cezalandýrýlýrken, Müslümanlar dünyanýn yuvarlak olduðunu söylüyor, bunu deney ve
gözlemlerle ispat ediyor, dünyanýn çapýný ve çevresini ölçüyor,
yýldýzlararasý mesafeleri hesaplýyor, kitaplarýnda bunlarý anlatýyorlardý. Avrupa'da hastalar ''þeytan çarptý, ruhunu þeytana sattý''
diye hapsedilip öldürülürken, Müslümanlar hastalara þefkatle
eðiliyor, tedavilerini yapýyorlardý. Eserleri Avrupa üniversitelerinde 600 sene temel kitap olarak okutulan dahi doktor Ýbni Sina'nýn çaresi bulunamayan genç bir hastayý nasýl tedavi ettiðini ve
Horasan hükümdarýnýn övgüsüne mazhar olduðunu sizlerle paylaþmak istedim.
Ýbn-i Sina Horasan'a geldiði zaman hükümdarýn çok sevdiði
yeðeni hastalanýyor. Hastalýk korkunç, saray doktorlarý çaresiz.Ümit olarak, ünü duyulan Ýbn-i Sina her yerde aranmaktadýr.Nihayet uzun aramalar sonucunda bulunur.Sararýp solmuþ,
zayýflamýþ ve yataða düþmüþ gence (ilaçla) tedavi için davet edilir.
Ýbn-i Sina daha hastaya el sürmeden onun aþýk olduðunu,
karasevdaya yakalandýðýný anlýyor ve hastanýn nabzýný tutuyor.
Sonra bana Horasan havalisini iyi tanýyan bir adam getirin diyor.Ýbn-i Sina adamdan komþu illerin adýný saymasýný istiyor.Bir
þehrin ismini duyunca hastanýn nabzý hýzlanýyor, yüreði hopluyor.
- Sonra hasta gencin kalbini hoplatan o þehrin mahallelerini
saymasýný istiyor, gelen adamdan.
- Sonra nabzýný yükselten o mahallenin sokaklarýný saydýrýr.
Mahir ODABAÞI
NELER YAPILMALI!
Antalya için çok önemli deðer üretme potansiyeline sahip olan Expo 2016 (Dünya Sergisi)nýn beklentilerin üzerinde bir baþarýyla tamamlanmasý için neler
yapýlmasý gerektiði konusu mutlaka tartýþýlmalýdýr. Bugüne deðin yapýlan olumlu ve olumsuz tartýþmalar
önemli ölçüde basýna yansýmýþtýr. Dünya Sergisinden
beklentisi yüksek olan Antalya'nýn her halükarda tatmin edici sonuçlara ulaþmayý hak ettiði açýktýr. Bu
kapsamda yapýlmasý gereken konulara yönelik görüþlerimiz özetle aþaðýda paylaþýlmýþtýr. Buna göre;
1- Ýlk olarak; "Öncelikle tüm aþamalarda; Ýnsan
ögesi odaða alýnmalý, fiziki yatýrýmlarýn insanla bütünleþtirilmesi, çevreyle uyumlaþtýrýlmasý ve sürdürülebilirliði saðlanmalý,
2- Kent kültürünün oluþturulmasý ve yaygýnlaþtýrýlmasýna yönelik olarak, projeler geliþtirilmeli ve
bunlar yürütülecek olan diðer sosyal projelerle desteklenmeli (3),
3- Expo2016 Antalya'nýn kent içi ve kentler arasý
(hýzlý tren, denizyolu gibi) ulaþým, kentleþme, az geliþmiþlik gibi yapýsal sorunlarýna önemli ölçüde çözüm
getirmeli veya bakýþ açýsý kazandýrmalý,
4- Kentin özgün deðerlerinin korunmasýna, geliþtirilerek geleceðe aktarýlmasýna yönelik çalýþmalar
üzerinde durulmalý (4),
5- Kentte yaþayanlarýn Antalya'ya özgü ortak bir
kentsel deðerler sisteminin oluþturulmasýna ve bunlarýn benimsetilmesi üzerinde durulmalý (4),
6- Antalya ve çevresindeki çocuklarýn projenin
sahibi olduklarýna inandýrýlmasýna yönelik sistemli çalýþmalarýn Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüyle birlikte yürütülmesi saðlanmalý, çocuklarýn doða sevgisi ve kent
kültürünü benimsemeleri üzerinde durulmalý,
7- Dünyada pek çok önemli kentte bulunan ve ilgi odaðý olan expo alaný dýþýnda da "Kent Meydanlarý"
oluþturma konusuna katký saðlamalý (5),
8- Expo2016, Antalya'nýn tarým sektöründeki ve
kýrsal alanlardaki yapýsal sorunlarýna çözüm getirmesi
yönünde çalýþýlmalý,
9- Expo2016 alaný; sürdürülebilir geliþimi hedefleyen bir anlayýþla planlanmalý ve kullanýlmalý, yerel
halk baþta olmak üzere tüm paydaþlar arasýnda etkili
ve organik bir bað kurulmalý,
10- Expo2016 yakýnýna/karþýsýna; iç içe ve sürdürülebilirliði saðlayacak þekilde örneðin "Antalya Yaþam Bilimleri Üniversitesi (veya Antalya Kent Üniversitesi)" gibi ikinci bir DEVLET ÜNÝVERSÝTESÝ
KURULMALI, Expo2016 alanýndaki alt ve üst yapý
Bir sokaðýn adýný duyunca,
gencin yine nabzý yükselir.
- Sonra o sokaktaki tüm
evlerin isimlerini bilen bir
adam ister.
- Sonra o evdekilerin isimlerini tek tek saydýrýr.
- Sonra bir isme gelince
hasta gencin nabzý deðiþir. Yüreði hoplar. O zaman Ýbn-i Sina
bu mesele halledilmiþtir der ve
padiþahýn mutemedine dönerek, bu genç falan þehirdeki, falan mahalledeki, falan sokaktaki, falan evdeki, kýza âþýktýr. Ýlaç,
çare bu delikanlýnýn o kýza kavuþmasýdýr deyince, bunu duyan delikanlý utancýndan baþýný yorganýn içine çeker.
Ýbn-i Sina delikanlýyý deþarj - boþaltma tedavisine almýþ ve
hastalýðýn çaresini bulmuþtur. Bugün psikiyatri de bu yöntem uygulanmaktadýr.
Ýbn-i Sina'yý Hükümdara götürürler, hükümdar onun ilmine
hürmet gösterir ve ''en yüce, ekmel filozof bu tedavinin sýrrýný bana söyle'' der.
- Ýbn-i Sina da padiþaha dönerek, ''aþýk ile maþukun bir
araya gelmesi'' der. Netice mi, kýz istenir, nikah kýyýlýr ve ölüm
döþeðindeki delikanlý iyileþir….
Öfke gelir göz karatýr / öfke gider yüz kýzartýr hesabý, doðal
afetlerden sonra insanlarla konuþurken onlarý iyi tanýmamýz ve
çok dikkatli olmamýz gerekmektedir. Çünkü o bölgedeki insanlar; ailelerini kaybetmiþ, mallarýný mülklerini kaybetmiþ olabilir.
Özellikle, afetin ilk günlerinde muhatap bulmakta zorlanmýþ olabilir ve bunun hýncýný, öfkesini canla baþla çalýþmaya gayret eden
görevlilerden almaya çalýþabilirler.Bu nedenle oradaki vatandaþlarýn psikolojisini çok iyi bilmek ve ona göre hareket etmek lazýmdýr.Ýyi bir iletiþimle, o vatandaþlarýmýzý belki bir nebze sakinleþtirebilir veya ''bir memur müþterilerinin dileklerini sabýrla ve
sinirlenmeden dinlemelidir. Zira, müþteri isteðinin yapýlmasýndan çok, söylediklerine önem verilmesini ister (ptahhotep) hesabý derdine derman olamazsak ta kendimizi anlatabiliriz. Çünkü,
''Korku duyulduðu zaman haz duymak, öfke duyulduðu zaman
korkmak imkansýzdýr. Küçücük öfkeler, büyük yaralar açabilir…''
*
ÖÐRETMENÝME VEFA: Çorum ÝHL öðretmenlerinden
merhum Hasan Kaya (1983) hocamýzý rahmetle yâd ediyoruz.
Ruhu þad ola…
Ýbn-i Sina ve
Hasta Delikanlý
bu þekilde planlanmalý ve yine kurulmasýnýn gerekli
olduðunu düþündüðümüz Agri-Tekno Park'la bütünleþtirilmeli,
11- Antalya'da an itibariyle YEÞÝLÝ DONDURALIM ÇALIÞMASI yapýlmalý, mevcut kent içindeki yeþil alanlara koruma kalkaný getirilmeli, mevcut yeþil
alanlar "müdahale edilemez alan" olarak, ilan edilmeli
(5),
12- Kent ve kýrsal alanda yaþayan üreticiler ve tüketiciler olmak üzere toplumun tüm kesimlerinin çevre koruma ve doðal kaynaklarýn sürdürülebilir kullanýmý ve Antalya'nýn deðerleri konularýnda örgün ve yaygýn (yayým) eðitimle bilinçlendirilmesi saðlanmalý (6),
bu amaçla bir "Expo Akademisi" kurulmasý üzerinde
durulmalý,
13- Antalya bu fýrsattan yararlanarak Expo düzenleme kararýný veren AIPH'e baþvurmalý ve YEÞÝL
KENT (GREEN CITY) STATÜSÜNÜ almak yönünde AIPH nezdinde giriþimde bulunmalý, alýnacak olan
YEÞÝL KENT statüsünün Expo2016'nýn, kentin bütününe bir armaðaný olarak deðerlendirilmeli (7),
14- Yöresel deðerlerin ve COÐRAFÝ ÝÞARETLÝ
ürünlerin sergi alanýnda kalýcý olarak yer almasýna yönelik çalýþýlmalý (8),
15- Antalya Kent Müzesi, Kum Heykel Müzesi
ve diðer ilgili çalýþmalarýn bu alana da kaydýrýlmasý
saðlanmalý,
15- Antalya'nýn ilçeleri yanýnda, Isparta ve Burdur illerimizin de (hatta Denizli ve Afyonkarahisar illerimizin de) Antalya'nýn parçasýymýþ gibi dikkate alýnarak burada oluþacak deneyim ve katma deðerin paylaþýlmasý üzerinde de durulmalý,
16- Expo2016'da Antalya için gönüllü olarak görev almak isteyen gönüllülerden daha etkin yararlanýlmalýdýr. Bu kapsamda 5 Ocak 2013 tarihinde kurulan
ve "Antalya Ýçin Atan Bin Yürek" mottosuyla Türkiye'nin farklý illerinden binden fazla gönüllüyü kapsayan ANTALYA EXPO2016 GÖNÜLLÜLERÝ GRUBU gibi oluþumlarýn heyecanlarýndan da yararlanmak
gereklidir. Antalya'ya gönül vermiþ ve mütevazi katký
saðlamayý arzulayan gönüllülerin buluþma platformu
olarak sosyal medyada etkinliklerine devam eden Expo 2016 Gönüllüleri Grubu (9) gibi Antalya'ya ve Türkiye'ye gönül vermiþ insanlar ve STK'lar üzerinde de
önemle durmak gerekiyor.
Bizlere ise; her Antalya'lý, her Antalya sever gibi
bu süreçte sadece görüþ beyan etmek, öneride bulunmak deðil, sürecin içinde aktif olarak yer almak gibi
önemli ve anlamlý görevler düþüyor…
Sonuç olarak; Expo2016'nýn sadece Antalya'nýn
deðil ayný zamanda Türkiye'nin bir projesidir. Ýnsaný
odaða alan bir anlayýþla, sürdürülebilirliðin hakim olduðu katýlýmcý bir yaklaþým benimsendiðinde 23 Nisan
2016 tarihinde ulusal bir baþarýya hep birlikte imza atmak mümkün olabilecektir, bu ise ortak beklenti ve arzumuzdur.
Kaynakça
(1) http://www.expo2016antalya.org.tr/
(2) http://www.teamder.org
(3) http://antalyabugun.com/?page=makale &
MID =9758
(4) http://www.netgazete.com.tr/yazar/antalyanin-surlari-ve-restorasyon-124.html
(5) http://www.netgazete.com.tr/yazar/kent-meydani-mi-meydancigi-mi-24.html
(6) http://www.netgazete.com.tr/yazar/yesilidonduralim--28.html
(7) http://www.netgazete.com.tr/yazar/antalyanin-vizyonu-23t-242.html
Çay ve kahve
tiryakilerine uyarý
Doç. Dr. Bilge Burçak Annagür,
çay ve kahve tiryakilerini uyardý.
Selçuk Üniversitesi (SÜ) Týp Fakültesi Hastanesi Psikiyatri Anabilim
Dalý Öðretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Burçak Annagür, Ramazan ayýnda oruç tutan çay ve kahve tiryakilerini, kafein eksikliðine baðlý olarak ortaya çýkan sinirlilik, gerginlik, isteksizlik ve gün boyu
süren baþ aðrýsý gibi belirtiler konusunda
uyardý.
Kafeinin kahve, çay, kola, çikolata
gibi yiyeceklerin içinde bulunan ve vücutta baðýmlýlýk yapan bir madde olduðunu belirten Doç. Dr. Annagür, “Bu
maddenin vücutta yarýlanma ömrü 5-6
saat sürmektedir. Alýndýktan sonra uyarýcý, enerji verici ve uyku açýcý bir etki
oluþturmaktadýr. Kafein tiryakilerinde
kafein alýmýnýn kesilmesine baðlý olarak
baþ aðrýsý en sýk görülen belirtidir. Buna
mide bulantýsý da eþlik edebilir. Kiþi kendini yorgun ve uyuþuk hisseder. Depresif
bir ruh hali ve çabuk sinirlenme, dikkat
kaybý gibi belirtiler eþlik eder” dedi.
Ramazan ayýnda kafein eksikliðine
baðlý olarak bu tür sorunlar yaþayanlar
için önerilerde bulunan Annagür, “Genellikle bu durum açlýk etkisi olarak yorumlansa da aslýnda çok tüketilen çay ve
kahveye baðlý geliþmektedir. Bu durum
genellikle 2-3 gün içerisinde düzelir.
Oruç açýldýktan sonra içilen çay- kahve
ya da kola kýsmen bu belirtileri azaltsa
da akþam alýndýðý için uyku düzenini bozacaktýr. Bu sebeple akþamlarý fazla kafein alýnmamasý daha saðlýklý olur. Sývý
ihtiyacýný su, ayran ve meyve suyu gibi
içeceklerle kapatmak kafeinden arýnmak
için iyi bir yöntemdir. En iyi yöntemlerden biri de oruç tutmaya baþlamadan birkaç gün önce çay ve kahveyi azaltmak
olacaktýr. Böylelikle hem tutulan orucun
‘dayanýlamaz’ olmasýnýn önüne geçilebilecek hem de tiryakisi olunan ve günlük
hayatta fazla tüketilen bu tür maddelerden vücut arýndýrýlmýþ olacaktýr” diye
konuþtu.
CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
www.corumhakimiyet.net
Eleman Aranýyor Sahibinden Satýlýk
(Ç.HAK:1946)
Mobilya atölyesinde çalýþtýrýlmak
üzere usta, kalfa ve çýrak alýnacaktýr.
Eser Mobilya
Küçük Sanayi Sitesi 6. Sokak No: 8
Tel: 0 507 923 07 91
Elemanlar Aranýyor
Yeni açýlacak olan JFC Store Erkek Giyim
Maðazamýza çalýþma arkadaþlarý alýnacaktýr.
(Ç.HAK:1967)
Maðaza Müdürü (Bay)
Konusunda tecrübeli
Kasiyer (Bay)
Satýþ Elemaný (Bay)
Mür. Tel: 0 532 662 26 08
BAYAN
ELEMAN
ALINACAKTIR
Akþam 7, sabah 7 saatleri arasýnda
çalýþacak yatýlý bayan bakýcý aranýyor.
0 532 604 74 75
KAYNAKÇI USTALARI ve TORNA
USTASI ALINACAKTIR.
(Ç.HAK:1966)
ELEMAN ARANIYOR
FÝRMAMIZDA;
* ÝÞÝNE ÖNEM VEREN ÖZEN GÖSTEREN,
* EKÝP ÇALIÞMASINA UYUMLU,
* MESLEÐÝNDE DENEYÝMLÝ,
* ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN,
(Ç.HAK:1973)
0 533 469 02 07
Bakýmlý Bað
Ahçýlarda Hz. Ali Cami’nin
karþýsýnda 1650 m2 içerisinde
suyu, elektriði, keliði olan bakýmlý
bað sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 553 591 60 42
(Ç.HAK:1845)
(Ç.HAK:1970)
Mühendislik bürosunda
çalýþtýrýlmak üzere 20-30 yaþ
arasý autocat bilen bay eleman
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 224 83 82
19
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDÝR.
K.S.S. SANAYÝ CAD. NO:106 MERKEZ
ÇORUM/TÜRKÝYE
TEL : +90 0.364 234 91 22
FAKS: +90 0.364 234 91 24
[email protected]
SATILIK MÝNÝBÜS
Mülkiyeti Türkiye Diyanet Vakfý’na ait 2001
model 19 DV 017 plakalý T.12 Ford marka minibüs
cinsinden dizel yakýtlý beyaz renkli sürücü dahil 12
koltuk kapasiteli 190000 km’deki araç açýk artýrma
usulü ile 15.07.2014 Salý günü saat 15.00’de Ýl Müftülüðünde satýlacaktýr. Araç ihalesi ile ilgili þartname
Ýl Müftülüðünden temin edilir.
Ýsteklilerin 15.07.2014 Saat 14’de Ýl Müftülüðünde bulunmalarý gerekmektedir.
Ýrtibat Tel: 533 636 53 03
(Ç.HAK:1952)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
Durmuþ BÖLÜKBAÞ
Mehmet oðlu 1977
Çorum Doðumlu
(Ç.HAK:1975)
YÝTÝK
Lütfi EFTEKÝN
Selahattin oðlu 1980
Çorum Doðumlu
T.C.No:32692307686
(Ç.HAK:1974)
(Ç.HAK:1602)
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý
kaybettim. Hükümsüzdür.
(Ç.HAK:1972)
SATILIK
DAÝRE
Melikgazi mevkii Bahçelievler
Mah. 2+1 85 m2 sahibinden
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 541 234 44 97
Müracaat: 0 533 424 57 71
(Ç.HAK:1956)
20 dk. sipariþiniz yerine getirilir.
Alo Paket: 225 09 32
ÇÝÐDEM
MODA GELÝNLÝK EVÝ
* Gelinlik * Niþanlýk
* Kýna Kaftanlarý ve
aksesuar çeþitlerinde
% 50 indirim
(Ç.HAK:1589)
(Ç.HAK:1976)
Buharaevler Dr. Sadýk Ahmet
Caddesi’nde
Tel: 0 535 490 81 65
Tel: 0 364 225 50 74
Yeniyol Mah. Eskisaray Sk.
Ilýca Ýþ Merkezi No: 1/D
ELEMANLAR ARANIYOR Satýlýk Orta
Ilýca’da Bað
Adres: Ankara Yolu
10. Km. ÇORUM
0 364 254 92 55
0 507 578 16 26
(Ç.HAK:1936)
Fabrikamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýflý-vasýfsýz
iþçiler ve Bay Maden Teknikeri alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen
yapýlmasý rica olunur.
1080 m2 bað yol kenarý
sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 423 52 19
Arkadaþlarý
Motor Elektrik Usta ve Çalýþma
Arýyoruz
Kalfalarý alýnacaktýr
Askerliðini yapmýþ olmalarý gerekmektedir
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica olunur.
Kuþcuoðlu Otomotiv
Mitsubishi-Temsa Yetkili Servisi
Küçük Sanayi Sitesi 35. Sok. No: 5 ÇORUM
0 532 521 36 55
Daðýtým
SATILIK ÝMARLI Elemaný
ARSALAR Aranýyor
Bahçelievler Mahallesi
Hoyhoy mevkiinde imarlý,
müstakil tapulu arsalar
satýlýktýr.
PAPSÝ PÝZZA
Gazetemizin daðýtým servisinde
görevlendirilmek üzere Daðýtým
Elemaný Alýnacaktýr.
Ücret tatminkardýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
Adres: Hamoðlu Ýþhaný Kat: 1 No: 109
ÇORUM
Organize’de yeni açýlacak olan tesisimizde
çalýþtýrýlmak üzere,
* Yönetici Asistaný (Sekreter), * Muhasebe elemaný,
* Satýnalma Uzmaný, * CNC Operatörü, * Kaynakcý,
* Taþlamacý elemanlarý alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Çorum Teknik Çelik Döküm
Adres: Yeniyol Mah. 14. Gazi Sok. 7/A ÇORUM
GSM: 0 532 773 25 83
(Ç.HAK:1971)
Ankara yoluna cepheli, yeni Hastane
inþaatý karþýsýnda, imarda KDKÇA
iþaretli 3862 ada, 5 parseldeki
2500 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 532 777 56 75
Tarzýyla ve Tadýyla size ÖZEL
Satýlýk Kýymetli
Gayrimenkul
Hýdýrlýk altýnda Belediye Temizlik
Ýþleri Müdürlüðü arkasýnda
6350 m2 arsa satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 542 550 96 07
(Ç.HAK:1950)
Yine terliyken klima-
SATILIK
DEÐERLÝ
ARSA
DEVREN SATILIK
CÝROSU YÜKSEK
ÝNTERNET KAFE
ELEMAN ARANIYOR
Yeni açýlacak olan ikinci þubemize kolay
iletiþim kurabilen güler yüzlü diksiyonu düzgün
35 yaþý aþmamýþ maðaza sorumlusu
olabilecek bay bayan çalýþma arkadaþlarý
alýnacaktýr.
Müracaat: CENNET BAHÇESÝ
Tel 213 39 08-0 536 459 65 00
Not: (CENNET BAHÇESÝ 2 ÞUBESÝ
ULUCAMÝ KARÞISINA AÇILIYOR)
(Ç.HAK:1813)
KLÝMA 24 DERECEDE ÇALIÞMALI
lý ortamlara girilmesinin de
sakýncalý olduðunu vurgulayan Ýzmirli, “Klimalý ortamlara girerken terimizi
silmeli ve kuru giysilerle
klimalý ortamlarda bulunmalýyýz. Bu arada klimanýn
derecesi de çok önemli.
Yaz aylarýnda klimayý 1719 derecelerde çalýþtýran
var. Bu doðru deðil. Klimanýn en uygun derecesi
yaz aylarýnda 24 derece olmasý gerekir. Bu ýsý düzeyi
güzel, hasta etmeyen bahar
gibi bir serinlik saðlar. Ýç
ve dýþ ýsý ortamýnda uçurum oluþturmaz. Bu da üst
solunum hastalýklarý ve
yüz felci gibi bir çok hastalýktan korur.” bilgisini verdi.(CÝHAN)
(Ç.HAK:1943)
Uzmanlar, terliyken
baþa dökülen soðuk veya
buzlu suyun yüz felcine sebep olabileceði uyarýsýnda
bulundu.
Kulak Burun Boðaz
Hastalýklarý
Uzmaný
Opr.Dr. Cevdet Ýzmirli, sýcaklarýn bastýrdýðý bu günlerde vücudun ýsý dengesini saðlamak için terlemenin kaçýnýlmaz olduðunu
ifade etti.
Baþ, yüz ve alýn terliyken, serinlemek için dökülen soðuk suyun yüz felcini tetikleyebileceðini
vurgulayan Ýzmirli, “Bu
hatanýn çarþý pazarda, sokakta sýk sýk tekrarlandýðýný görüyoruz. Terleyen insanlar serinlemek için baþlarýna soðuk ya da bozlu su
döküyor. Bu son derece
yanlýþ bir davranýþ. Ani ýsý
deðiþikliði yüz felcine sebep oluyor. Ayrýca üst solunum yolu hastalýklarýný da
tetikliyor.” uyarýsýnda bulundu.
Terlemeyi ve sýcak
havanýn etkisini azaltmak
için þapka takýlabileceðini,
ayrýca açýk renk þemsiye
de kullanýlabileceðini dile
getiren Opr.Dr. Ýzmirli,
doðru giyinmenin de bir sýcaktan korunma yöntemi
olacaðýný belirtti. Ýzmirli,
sýcak havada çok terleyip
bunalmamak için teri emen
ve hava alan pamuklu giysiler ve serin tutan keten
kumaþlar tercih edilmesini
önerdi.
Terliyken suya dikkat!
(Ç.HAK:1583)
Tüketicilerin bilinçlenmesiyle birlikte hakem heyetlerine yapý-
(Ç.HAK:1918)
Vatandaþ haksýz da bulunsa cebinden para çýkmayacak
lan þikâyetler arttý. Türkiye Barolar Birliði, hakem heyetlerinde avukatlýk hizmeti karþýlýðýnda 250 liralýk ücret alýnmasý yolunda karar
vermiþti. Bu yüzden tüketiciler dava açtýklarý kuruluþa vekâlet ücreti ödemek zorunda kalýyor. Tüketici Haklarý Derneði bu maðduriyeti gidermek için vekâlet ücretine tepki göstererek konuyu Danýþtay'a
taþýyacaðýný açýklamýþtý. Sistem kaosa yol açarken, tüketicileri hakem heyetlerine giderek hakkýný aramaktan caydýrýr hale gelince konu Meclis gündemine taþýndý. Muhalefetin verdiði ve AK Parti'nin
desteklediði önergeyle tüketici hakem heyetlerinin, hakkýný arayan
vatandaþýn vekâlet ücreti ödemesi yönünde karar vermemesi hükme
baðlandý.(Sabah)
(Ç.HAK:1866)
Vekalet ücreti kalkýyor
Tüketicilerin vekâlet ücreti kâbusu bitiyor. Tüketici hakem heyetleri vekâlet ücreti talep edemeyecek.
Milyonlarca tüketiciyi ilgilendiren "vekâlet ücretine" neþter
vuruldu. Torba tasarýda yapýlan düzenlemeyle tüketicinin hak arama
yollarýný engelleyen, þevkini kýran "vekâlet ücreti" uygulamasýna son
veriliyor. Düzenlemeyle beraber Tüketici Hakem Heyetleri vekâlet
ücreti talep edemeyecek. Böylece vatandaþýn "Baþvuruda haksýz bulunursam cebimden ekstra para çýkacak" korkusu son bulacak.
Özbað, Gölbaþý’nýn hocasý oldu
Geçen sezon sonlarýnda Kýzýlcahamam Belediyespor’un
Teknik Direktörü olan Sedat Özbað, bugün yapýlacak genel
kurul sonunda kulübün ismi Gölbaþýspor AÞ olacak ve bu
takýmýn teknik direktörü olacak.
Yakup teklifleri
deðerlendiriyor
Çorum Belediyespor’dan kontenjan nedeniyle ayrýlýk kararý alýnan isimlerden Yakup Kayýþ dört kulüple görüþme halinde.
Kayýþ, Tokatspor, Kýrklarelispor, Beylerbeyi ve Kýzýlcahamamspor ile görüþmelerini sürdürüyor. Dört kulüple görüþme halindeki Yakup’un Tokatspor’la büyük oranda anlaþtýðý ve
önümüzdeki hafta içinde komþu kentin takýmý
ile resmi sözleþmeyi imzalamasý bekyeniyor.
Teknik Direktör
Sedat Özbað, yeni
sezonda Gölbaþýspor’u
çalýþtýracak. Çorum’da üç
dönem ikisi Çorumspor
biri Belediyespor olmak
üzere görev yapan Sedat
Özbað geçen sezon
sonlarýnda
Belediyespor’dan
ayrýldýktan sonra
Kýzýlcahamamspor ile
anlaþmýþtý. Takýmý ligde
tutmayý baþaran Özbað
yeni sezonda da takýmýn
baþýnda görev yapacak.
Bu arada
Kýzýlcahamamspor
Yönetim Kurulu
Baþkaný Erkan Özbey,
yeni sezon için takýma
katký verecek firma ve
belediyelerle yaptýðý
görüþmeler sonucunda
Gölbaþýspor AÞ olarak
kulüp ismini deðiþtirme
kararý aldý. Özbey’in
verdiði bilgiye göre
bugün yapýlacak
olaðanüstü genel kurul
sonunda kulübün ismi
Gölbaþýspor AÞ olarak
deðiþtirilecek.
Teknik Direktör
Sedat Özbað takýmý 15
Temmuz salý günü
toplayarak yeni sezon
hazýrlýklarýna
baþlayacaklarýný ve
kadroyu takviye etmek
içinde görüþmelerin
sürdüðünü söyledi.
Gölbaþýspor AÞ yeni
sezonda 2. Lig kýrmýzý
grupta mücadele edecek.
Spor Kamuoyu’ndan ricam
Çorum’un tüm spor kamuoyuna özellikle bilgilendirme konumundaki dost ve arkadaþlara ricamdýr. Lütfen bundan sonra bir
haber konusunda benden diðer arkadaþlarýda bilgilendirirmisin ricasýnda bulunmasýnlar.
Yaþýmýz gereði saygý gösteren
ve bilgi veren dostlarým ve arkadaþlarýn diðer gazeteci meslektaþlarýmada konuyu iletmemi haber
veya fotoyu atmamý istediklerinde
hiç tereddüt etmeden attým. Benim
için ne yük oldu nede külfet. Sonuçta habercilikte atlatmak önemli
asýl önemli olan bilgilendirme görevini yapmamýz.
Ancak dün gördümki bundan
rahatsýz olanlar var. Her ne kadar
bana söylemeselerde iyi niyetle yapýlan bir hareketi insanlarý ramazan
günü kalbini kýracak hale getirenler var. Tüm spor camiasýndan ricam bundan sonra bana bu konuda
ricada bulunmasýnlar. Bilgilendirme tamam ancak paylaþým istemeyin lütfen.
Bunu söylerken bana ulaþmasýný istediðiniz haberi hangi arkadaþýma atarsanýz atýn hiç þüpheniz
olmasýn haber layýkýyla yerini alacaktýr ve tarafýmdan yazýlacaktýr.
Baþkasýndan geldi diye tavýr almam kimseyi rahatsýz etmem.
Böyle bir konuyla çevremize verdiðimiz rahatsýzlýktan dolayý özür
dileriz.
Halil ÖZTÜRK
CUMARTESÝ 12 TEMMUZ 2014
Özel Ýdarespor alt
yapýsý kapýþ kapýþ
Ýl Özel Ýdarespor alt yapýsý Fenerbahçe’nin yakýn kýskacýnda.
Çorumspor’dan Batuhan Çimen’in ardýndan Özel Ýdarespor alt
yapýsýndan Nafican Yardýmcý, Gaffar Okan Þimþek, Onur Tekin
ve Burak Çamlýbel de önümüzdeki günlerde Fenerbahçe alt
yapýsýyla antrenmanala çýkacaklar ve son kararý Þenol Çorlu
verecek. Kaleci Onur Tekin’de Gençlerbirliði ile prensipte anlaþtý.
Ýl Özel Ýdarespor alt
yapýsýndaki altý isim Süper Lig takýmlarýnýn takibinde. Bu yýl U 13 ve U
14 kategorilerinde Çorum'u temsil eden Ýl Özel
Ýdarespor kulübünün alt
yapýsýndaki altý isme bir
çok kulüpten teklif var.
Önceki akþam Aþiyan Cafe'de konuyla ilgili
olarak yapýlan basýn açýklamasýnda Ýl Özel Ýdarespor Yönetim Kurulu üyeleri Þaban Ateþ ve Ahmet
Tüzün, kulüp antrenörleri
Hayrettin Karaca ve Mehmet Arduç ile kulüp menajeri Ýrfan Bolat ile altý
futbolcudan beþi katýldý.
Sungurlu'da olduðu için
toplantýya katýlamayan Ýl
Özel Ýdarespor'dan Semih
Barýndýk dýþýnda Nafican
Yardýmcý, Gaffar Okan
Þimþek, Onur Tekin ve
Burak Çamlýbel ile Çorumspor'dan Batuhan Çimen toplantýya katýldýlar.
Bu futbolculardan
Batuhan Çimen Fenerbahçe ile anlaþtý. Semih
Barýndýk, Nafican Yardýmcý, Gaffar Okan ve
Burak Çamlýbel ise grup
maçlarýnda takip edildiler
katýldýklarý seçmelerde de
beðenilen bu futbolcular
Fenerbahçe Alt Yapý Sorumlusu Þenol Çorlu tarafýndan takýmla birlikte antrenmanlara davet edildiler. Tarihi önümüzdeki
günlerde netlik kazanacak
bu antrenmanlarda gösterecekleri performansla bu
dört futbolcularla ilgili
son kararý Þenol Çorlu verecek. Kaleci Onur Tekin
içinde Gençlerbirliði ile
yapýlan
görüþmelerde
prensipte anlaþmaya varýldý. Önümüzdeki günlerde
resmi evraklarý almak için
baþkent temsilcisi yetkilileri Çorum'a gelecekler.
Toplantýda ilk konuþmayý yapan Ýl Özel
Ýdarespor Yöneticisi Þaban Ateþ, kulüp olarak alt
yapýya büyük önem verdiklerini belirterek, gençleri hem spor alanlarýnda
tutmak hem de ahlaklý bireyler olarak yetiþtirmek
olduðunu belirterek 'Yetenekli futbolcularýmýzý daha üst liglerde oynayabilmesi için Çorum'un dýþarýya açýlan penceresi olmalý.
Çocuklarýmýzýn vitrine çýkartabilmek için
Türkiye Þampiyonalarýnda mücadele etmeleri bü-
TFF isim deðiþikliðini kabul etmedi
Özel Ýdare alt yapýsýndan yeþinen futbolcular geleceklerini þekillendiriyorlar
Sebat’a
kötü haber
Þekerspor Kapucu’ya teslim
Ýl Özel Ýdarespor alt yapýsýndan yetiþen ve Fenerbahçe gündemindeki sporcular kulüp yönetici, antrenör ve menejerleriyle birlikte
yük önem taþýyor. Batuhan Çimen, aFenerbahçe
ile anlaþtý. Diðer dört futbolcumuzu da takip edildiler ve beðenildiler. Bu
isimleri Þenol Çorlu takýmla birlikte antrenmanlara görmek istiyor. Önümüzdeki günlerde bu futbolcularýmýzda Batuhan
Çimen gibi Ýstanbul’a giderek takýmla birlikte çalýþmalara katýlacaklar. Bizi mutlu eden geliþme ile
bir çok Süper Lig takýmýndan teklif almamýz.
Þu ana kadar yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn aynasý olduðuna inanýyorum.
Ýl Özel Ýdarespor
olarak Ali Koçak, Sefa
Akýn Baþýbüyük, Osman
Bodur, Fatin Bolat ve Furkan Çalýþýr gibi oyuncular
bu çatý altýndan yetiþmiþlerdir. Yeni yetiþen futbolcularýmýzda ayný yolu izleyerek Türk futboluna
kazandýrmak öncelikli hedefimiz. Kulüp olarak bizim hedefimiz biz sporcularý deðil sporcular bizi
basamak olarak kullanmasýný her zaman arzu
ediyoruz.
Kulüp menajerimiz
Ýrfan Bolat futbolcularla
ilgili olarak kulübümüz
ile diðer kulüpler arasýndaki irtibatý saðlýyor. Çalýþmalar
baþladýðýnda
sporcularý gittikleri kulüplerin antrenmanlarýnda da
takibi sürdürecek' dedi.
Ýl Özel Ýdarespor
Antrenörü Hayrettin Karaca da bugüne kadar yaptýklarý gibi bundan sonrada yetenekli ve ahlaklý
sporcular yetiþtirerek Çorum ve Türk futboluna kazandýrmak için çalýþmalarýna devam edeceklerini
belirterek 'Önümüzdeki
yýllarda daha fazla futbolcuyu üst liglerdeki kulüplere gönderme çabasý ve
gayreti içinde olacaðýz.
Bunun için hem Çorum
futbolu hem de kulübümüz potansiyeli çok iyi
durumda. Kendine güvenen yetenekli futbolcularý
kulübümüze bekliyoruz'
dedi.
Kulüp Menajeri Ýrfan Bolat'ta Ýl Özel Ýdarespor yönetimi ve hocalarýna kendisine verdikleri
destek ve katký ile güvenlerinden dolayý teþekkür
etti ve diðer takýmlarýnda
takipçisi olduðunu belirtti.
Yeni sezonda Çorum Belediyespor’un grubunda mücadele edecek Þekerspor tecrübeli teknik adam Orhan
Kapucu ile anlaþtý.
Bu sezon yeni bir yapýlanmaya giden ve güçlü bir kadro kurmak çabasýndaki Þekerspor Yönetimi uzun yýllar Fe-
nerbahçe dahil bir çok kulüpte forma
giymiþ, milli olmuþ ve bir çok kulüpte de
Teknik Direktör olarak görev yapmýþ
Orhan Kapucu ile anlaþtý.
Tecrübeli teknik adam resmi imza
töreninin ardýndan yeni sezon kadrosunu
oluþturmak için çalýþmalara start verdi.
Batman transfere doymuyor
Yeni sezonda da Çorum Belediyespor’un grubunda mücadele
edecek olan Batman Petrolspor
transfere doymuyor. Petrolspor geçen sezon 2. ligde forma giymiþ iki
tecrübeli ismi kadrosuna kattý.
Geçen sezon Gümüþhanespor’da 28 maçta forma giymiþ Gök-
han Karaali ve Tokatspor’da forma
giyen Emin Yalýn Petrolspor’la sözleþme imzaladý. Batman Petrolspor
Baþkaný Aydýn Gülmez, 2. ligden
baþka futbolcularla da görüþmelerinin devam ettiðini belirterek ‘Ýyi
futbolcularla görüþüyoruz. Batmalý
futbol severler rahat olsun bu sezon
þampiyon olacaðýz’ dedi.
Tokatspor’dan transfer edilen
Emin Yalýn ise daha önce kýsa bir
süre Mehmet Þahan’la görüþme imkaný bulduðunu ve þampiyonluða
oynayan bir takýma geldiði için
mutlu olduðunu söyledi.
Trabzon Kanuni Futbol Kulübü’nü isim deðiþikliði ile 1923 Sebatspor olmasýna
Futbol Federasyonu kabul etmedi. Yönetim yeni isim deðiþikliði için olaðanüstü
genel kurula gitme kararý aldý. Baþkan Zeki Öztürk, isim konusunda Federasyon’la
görüþmelerinin sürdüðünü kulüp isminde Sebat olmasýný arzu ettiklerini belirtti.
Ýsim deðiþikliði Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan kabul edilmedi Trabzon Kanuni Futbol Kulübü’nün yapýlan olaðan genel kurulundan adýný 1923 Sebatspor olarak deðiþtirilmesine Türkiye Futbol Federasyonu’ndan (TFF) ret geldi.
TFF yaptýðý toplantý sonrasýnda yapýlan yeni kulübün içerisinde Akçaabat ve Sebatspor ibaresinin geçemeyeceði yönünde görüþ bildirdiði öðrenildi. Bu olay
sonrasý yeni isim belirlemek üzere yönetimin genel kurul kararý alacaðý belirtiliyor.
Öte yandan TFF'nin Trabzon kulüplerine karþý bir
tutum içerisinde olduðu iddia edildi. Birçok örneði varken 1923 Sebatspor isminin kabul görmemesi bu tavýrdan dolayý olduðu iddia ediliyor. Daha önce Aydýnspor
ismini Yeni 1923 Aydýnspor, Malatyaspor Yeni Malatya,
Erzurumspor ise Erzurum Belediye isimlerini almýþtý.
Baþkan Zeki Öztürk, “TFF’nin bu aldýðý kararý anlamýþ
deðiliz. Þimdilik her ihtimale karþýlýk genel kurula gideceðiz. Ancak ismimizin 1923 Sebat kalmasý için yine temaslarýmýz sürüyor” dedi.
Tokatspor’dan Emin Yalýn resmi imzayý atarken görülüyor
Gümüþhanespor’dan Gökhan Karaali artýk Batman’da
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
14 332 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content