close

Enter

Log in using OpenID

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN

embedDownload
Basýn mensuplarý
'Son Mektub'u izlediler
SAYFA 5’TE
www.yildizhaber.com
20 MART 2015 CUMA
40 KURUÞ
AKP de Çorum 1. Sýraya
Erol Olçok mu geliyor!
Selim Bilge
MHP'den aday
adaylýðýný açýkladý
MHP
eski MKYK Üyesi,
Medya Konseyi Derneði
Genel Baþkaný Selim Bilge
düzenlediði basýn toplantýsýyla
MHP'den milletvekili aday adayý
olduðunu açýkladý.Parti binasýnda
dün yaptýðý basýn açýklamasýnda konuþan Selim Bilge, "7 Haziran 2015
tarihinde yapýlacak olan Milletvekilli
Genel Seçimlerinde ilk gençlik yýllarýmdan bu güne kadar birçok kademesinde görev aldýðým Milliyetçi
Hareket Partisinden Çorum
A
milletvekili olmak üzere
SAYF
6’DA
aday adaylýk baþvurumu
yapmýþ bulunmaktayým.
Selim
Bilge
Nadir Yücel 7 Haziran Genel seçimleri adýna ilk
Milletvekili aday isimlerininin belirlenmeye baþladýðý iddia edildi. Türkiye geneli çok süpriz sayýlacak ünlü isimlerinde yer aldýðý ancak bu isimlerin bizzat
Davutoðlu tarafýndan 23 Nisan tarihinde açýklanacaðý ifade edildi. Diðer yandan Cumhurbaþkaný Erdoðan'a yakýn
kaynaklardan edinilen bilgilere göre Çorumu yakýndan ilgilendiren bilgi notuna
da ulaþýldý. Buna göre AKP nin kuruluþ
aþamasýndan bugüne kadar parti isminden amplemine, propaganda çalýþmalarý
ve seçim çalýþmalarýna kadar çok büyük
katký saðlayan ve baþarasý bütün siyasi
cenahlarda kabul edilen Erol Olçok'u
Çorum'a göndermeyi düþündüðü bilgi-
Erol Olçok
sine ulaþýldý. Erol Olçok'a yakýn isimlerden edinilen bilgilere göre Erol Olçak'ýn
da konu ile ilgili olarak," Patron ne derse o olur. Bize siyaset sahasýna inin dedi.
Bizde indik. Bize nerede ne görev verilir-
Musa Topbaþ
"Çanakkale Zaferi'nin
100. yýlý özeleþtiri
yýlýmýz olmalý"
Baðýmsýz Büro Sen Ýl Temsilcisi Musa Topbaþ,
Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlýnda Çanakkale
þehitleri ve tüm þehitleri rahmet ve þükranla
andýklarýný belirterek, bu yýlýn içi boþ kut- SAYFA
lama yýlý deðil, özeleþtiri yýlý olarak kutlan- 11’DE
masý gerektiðini söyledi.
"5 Eser 5 Yazar Projesi"
hayata geçiyor
Çorum Ýl Milli Eðitim
Müdürlüðü ile Çorum
Belediyesi arasýnda "5
Eser 5 Yazar" projesi imzalandý.
Necip Fazýl Kýsakürek'in doðumunun 111.
yýldönümü münasebetiyle yazarýn eserleri ve
fikirleri ile gençler tarafýndan tanýnmasý ve anlaþýlmasýný hedefleyen
proje kapsamýnda Çorum il merkezinde...
A
SAYF
5’TE
"Ekonomik güç olmak istiyorsak
teknoloji aðýrlýklý ürünleri üretmeliyiz"
"Mutlaka hak grevini getirmemiz lazým"
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
"Bizim bir adým daha ileri atýp, mutlaka hak grevini getirmemiz lazým. Kaðýt üzerinde kayda
geçtiðiniz bir hakký yerine getirmediðinde iþ- SAYFA
veren, grev yaparsanýz, buna hak grevi deni- 7’DE
yor, bu yasak bizde, bütün dünyada serbest
olduðu halde" dedi.
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar
Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarý vize konusunda uyardý.Birlik
Sicil Müdürlüðü'ne kayýt yaptýran esnafýn her 5 yýlda bir...
CHP'de 7 Haziran'da yapýlacak
Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde, milletvekili aday sýralamasýný belirlemek amacýyla 29 Mart Pazar günü hakim huzurunda yapýlacak önseçimde...
Ali Rýza
Suludere
SAYFA 5’TE
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Ensar Vakfý Çorum Þubesinin
Salý Konferanslarý kapsamýnda
"Yeni Türkiye'de Üniversitelerin Deðiþen Misyonu" konulu
bir konferans verdi.
Þehitler için Fatiha Suresi
okuyarak açýlýþ konuþmasýna
baþlayan Çorum Ensar Vakfý
Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim
Aþgýn, üniversitenin dünya
üniversitesi olma noktasýnda
yaptýðý baþarýlý çalýþmalardan
duyduklarý memnuniyeti dile geA
SAYF
tirdi.
3’TE
Seçimde oy
kullanacak engellilere
duyuru
Esnafa her 5 yýlda
vize yaptýrma uyarýsý
CHP'de önseçim
listesi askýda
SAYFA 5’TE
se hakký ile yapmaya çalýþýrýz. Ýstanbul
veya Çorum. Ancak bugüne kadar elde
ettiðimiz tüm birikimleri çevre ve tecrübe kazanýmlarýmýzý Öncelikle tüm ülkemiz yararýna sonrasýnda ise, elbette
memleketimizin yani tüm Çorumlu vatandaþlarýmýzýn istifade etmeleri adýma
çaba sarf etmek isteriz" þeklinde görüþlerini paylaþtýðý þeklinde. Bu arada Tek
Yýldýz Gazetesi olarak 'Erol Olçok'un
Çorum'a gelebilir þeklinde ki son öngörümüz 16 Mart Tarihli nüshamýzýn Analiz köþesinde yer bulmuþtu) Yine Cumhurbaþkaný Erdoðan'a yakýn ismlerin
kulislerinden edinilen bilgilere göre Erol
Olçok'un sadece milletvekili deðil, Devlet bakaný olmasýna kesin gözü ile bakýlabilirsiniz þeklinde.
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðünden yapýlan açýklamada Milletvekilliði Genel Seçimlerinde oy kullanacak engellilerin sorun yaþamamalarý için yapmalarý
gerekler dile getirildi.
Yalçýn Kýlýç
SAYFA 3’TE
Prof. Dr.
Reha
Metin
Alkan
TEK
2
YILDIZ
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
04:11
05:37
11:55
15:17
18:00
19:19
20.03.2015
Güneþ, Koç (Hamel)
Burcu'nda - ABD'nin Irak
Harekâtý (2003) - Ýlk Meclisi
Umûmî'nin açýlmasý (1877) Hamsîn'in sonu - Ýctimâ vakti:
11.36
HATIRLATMA: YENÝ HÝLÂL Cemâzil-âhýr Ayý’nýn
hilâli, bu gece yarýsýndan sonra Türkiye saati ile
01.12'de ilk defa, Atlas Okyanusu’nun ve ortasýndan
itibâren görülmeye baþlanacaktýr.
Günün Þiiri
Dostu Arzýlamak
Gönül arz ederse yareni dostu
Býraksa þu daðlar bir gün giderim
Hak nasýp etsede içsem suyunu
Hem ziyaret hem ticaret ederim
Benim pirim aðu içti kaziler
Aþýk olan maþuðunu arzýlar
Size zahmet etdik kardaþ bacýlar
Doslar bizi safa iðle gönderin
Rýza Koçak
Ben pirimden arzumaným almadým
Sözünüze göre söz bulamadým
Ýþte geldim daha ben gelemedim
Doslar bizi safa iðle gönderin
Dost olan dostunu býrakmaz dilden
Çekerim ayrýlýk ne gelirse elden
Doyup usanýrmý sevdiði gülden
Doslar bizi safa iðle gönderin
Gönül arz ederse sevgi burada
Cümlemizi kavuþtursun burada
Kalbimiz burada gönül silada
Doslar bizi safa iðle gönderin
20 MART 2015 CUMA
HABER
Zorunlu Trafik
YÜZME DERSÝ
Sigortasýnda devrim
VERÝLÝR
Çorum TSO Meclis
Üyesi Sevim Þahin
yaptýðý yazýlý açýklamada motorlu araçlarda zorunlu trafik sigortalarýnýn
hasar
ödemelerine iliþkin
olarak yeni bir sistem
üzerinde çalýþmalar
yapýldýðýný belirtti.
"Doðrudan Tazmin Sistemi" adý verilen bu uygulama ile
birlikte hasar ödemelerinin daha da kolaylaþmasýna katký saðla- Sevim
yacak yeni bir sistemin Þahin
hayata geçirilmiþ olacaðýný kaydeden Sevim Þahin, "Bilindiði
üzere, mevcut sistemde trafik kazasýna karýþan taraflarda, kusuru bulunan aracýn zorunlu trafik sigorta poliçesi üzerinden, kusuru
bulunmayan aracýn hasarý ödenmekte idi. Bu
sistem çoðu zaman bir takým sýkýntýlara yol
açmakta ve sigortalýlarýn maðduriyeti söz konusu olmakta idi.
2015 yýlýnýn 6. ayýndan itibaren yürürlüðe
girmesi planlanan "Doðrudan Tazmin Sistemi" ile birlikte, ayný kasko poliçesinde olduðu üzere, trafik kazasý neticesi kusursuz olan
aracýn kendi trafik poliçesi þirketince hasar
ödemesi gerçekleþtirilecek. Ancak hasar
ödemesinin gerçekleþmesi için kazaya karýþan aracýn kusursuz olma þartý aranacak. Yeni sistemde, kazaya karýþan taraflardan ku-
surlu olan kiþi eski sistemde olduðu gibi aracýnýn
hasarýný kendisi karþýlayacak, kusuru olmayan aracýn hasarý ise kendi trafik
poliçesi þirketince karþýlanacak ve kusuru bulunan
aracýn trafik poliçesinden
sigorta þirketince rücu
edilecek.
Doðrudan tazmin sistemi ile amaç; kazada kusuru bulunmayan tarafýn
maðduriyetinin
önüne
geçmek. Eski uygulamalarda kusuru bulunmayan
araç sahibi, kazaya neden
olan aracýn zorunlu trafik
sigortasýný yapan þirket ile temasa geçiyor ve
hasar ödemeleri için talepte bulunuyordu.
Yeni uygulamanýn yürürlüðe girmesinden
sonra hasar ödemelerinde bu uygulama geçerli olmayacak. Kazada maðdur olan taraf,
hasar ödemesi için kendi sigorta þirketiyle
iletiþime geçecek. Böylece hasarda zarar gören araç sahibinin zararý çok daha kýsa sürede ödenerek hasar ödeme sürecinin kýsalmasý saðlanacak. Bu durumda eski sistemde olduðu gibi sigortalýlar, hasar ödemesi karþý tarafa deðil kendilerine yapýlacaðýndan, en
ucuz olan þirketi deðil, en iyi hizmeti sunan
þirketi tercih etme yoluna gidecekler. Henüz
uygulamaya geçilmedi ancak 2015 yýlý 6.
ayýndan itibaren uygulamanýn devreye sokulmasý bekleniyor" dedi.
Genç MÜSÝAD'dan
Çanakkale konferansý
Hümmet edin þu daðlardan aþalým
Pir aþkýna kaynayalým coþalým
Elin teker teker bayramlaþalým
Doslar bizi safa iðle gönderin
(Rýza KOÇAK) iþte geldim giderim
Ben bir halk ozaný malý niderim
Hepinize sað selamet dilerim
Doslar bizi safa iðle gönderin
2
Sadece bayanlara özel 6-8 kiþilik
gruplara profesyonel bayan öðretmen
eþliðinde yüzme dersi verilir
EKOL SPOR SALONU
Adres:YAVRUTURNA MAH. GAZÝPAÞA SOK.
NO:66 ÇORUM TEL:(0364) 213 2110)
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili
içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri
bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir.
En az 500 m2 den baþlýyor istediðiniz kadar
alabilirsiniz. Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
HAVA DURUMU
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,5970
2,7686
STERLiN 3,8371
100 JPY YENi 2 , 1 4 9 4
2,5982
2,7697
3,8393
2,1502
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
Müstakil Sanayiciler ve Ýþ Adamlarý Derneði Çorum Þubesi'nde 18 Mart Çanakkale
Þehitleri Anma Günü ve
Çanakkale Deniz Zaferi'nin 100'üncü yýl dönümü
nedeniyle konferans düzenlendi. Genç MÜSÝAD
tarafýndan organize edilen
konferansa, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi
Mustafa
Tarih Bölümü Öðretim
Bakan
Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan konuþmacý olarak
katýldý. Genç MÜSÝAD
Baþkaný Alper Týðlý'nýn yönettiði konferansa
MÜSÝAD üyeleri de ilgi gösterdi. Konferansta Genç MÜSÝAD üyelerine Çanakkale Zaferini anlatan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan,
Türkiye'nin bu savaþ sýrasýnda bir bütün olarak bu vataný nasýl savunduðunu çeþitli örneklerle anlattý.
Genç MÜSÝAD'dan konferans hakkýnda
yapýlan açýklamaya göre Çanakkale Deniz
Zaferi'nin 100'üncü yýl dönümünü kutlarken
þehitleri rahmetle andýðýný ifade eden Mustafa Bakan, "Böyle bir günde burada bulunmak benim için tarihi bir gün. Bu zafer Dünyadaki
hiçbir milletin ulaþamayacaðý
büyük bir sonuçtur. Çünkü baþka hiçbir milletin böyle bir destaný yoktur" dedi.
Savaþ sýrasýnda 250 bin insanýn gözünü kýrmadan þehit
olduðunu kaydeden Mustafa
Bakan, þöyle konuþtu:
"Çanakkale'de þehit olanlar
öyle insanlar ki üzerlerinde elbise yok, aþ
yok, yaralanan askerleri komutanlar evlerine
yollamak istiyor ama onlar gitmeyip orada
þehit oluyor. Bu ne kadar büyük bir onur. Çanakkale bizlere büyük bir örnek."
Konferans sonunda Genç MÜSÝAD Baþkaný Alper Týðlý, Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öðretim Üyesi
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Bakan'a teþekkür etti.
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Yýl: 11 Sayý: 3034
20 MART CUMA 2015
Ýmtiyaz Sahibi
Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
"Verilen sözlerin tutulmasýný bekliyoruz"
Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri Lafcý nöbet ücretleri zammýyla ilgili yaptýðý yazýlý
açýklamada, "Sendikamýzýn toplu sözleþme talepleri arasýnda
yer alan ve geçtiðimiz hafta Baþ- Hacý
bakan Prof. Dr. Ahmet Davu- Nuri
toðlu tarafýndan açýklanan saðlýk Lafcý
çalýþanlarýnýn nöbet ücretlerinin
yüzde 50 artýrýlmasý ile ilgili önerge
TBMM'de kabul edildi. Torba yasada yer alan
ve kabul edilen diðer maddeler arasýnda
"Uzman Ebelik" maddesi de yer alýyor. Kabul edilen maddeler Resmi Gazete'de yayýmlandýktan sonra yürürlüðe girecek" dedi.
Lisans mezunu ebelerin meslekleriyle ilgili lisansüstü eðitim alarak uzmanlaþtýktan
ve diplomalarý Saðlýk Bakanlýðý'nca tescil
edildikten sonra "uzman ebe" unvaný ile çalýþmaya devam edebileceklerini dile getiren Lafcý, "Mecliste kabul edilen yasada Ýstanbul'da Saðlýk Bilimleri Üniversitesi
kurulmasý ile ilgili önerge de kabul
edildi. Kurulacak üniversitede Týp,
Hemþirelik, Yaþam Bilimleri ve
Saðlýk Bilimleri fakülteleri ile Saðlýk
Hizmetleri Meslek Yüksekokulu ile
Saðlýk Bilimleri Enstitüsü yer alacak.Saðlýk
Sen'in yýllardýr toplu sözleþme talepleri arasýnda yer alan nöbet ücretlerine zam konusunun çözüme kavuþmasý saðlýk çalýþanlarýný
memnun etmiþtir. Sendika olarak saðlýk çalýþanlarýna verilen diðer sözlerin de tutulmasýný bekliyor, verilen sözler tutulana kadar da
bu iþin takipçisi olacaðýmýzýn bilinmesini istiyoruz" þeklinde kaydetti.
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi
: 100 TL.
Kentiçi
: 55 TL.
Yurtiçi
: 300 TL.
Yurtiçi
: 160 TL.
Yurtdýþý
: 100 Euro
Yurt Dýþý : 200 Euro
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Haber Yönetmeni
Muhabirler
Yasin Þevket YÜCEL
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
Baský Yapýldýðý Yer: Ýlk Adým Ofset
Sancaktar Ýþ Merk. Bodrum Kat
Tel+Fax: 213 68 04 Gsm:0532 334 04 91 Çorum
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun):
: 1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) : 50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.)
: 15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý
: 15.00 TL
Kongre Ýlanlarý
: 50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu)
: 250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.)
: 125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý
: Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý)
: 50 KR
e-posta : y i l d i z g a z e t e s i @ g m a i l . c o m
TEK
YILDIZ
2
20 MART 2015 CUMA
HABER
3
“Gençliðe Yol Verin, Ýktidara Yürüyelim”
SIRA NO
2
Ulaþ YILDIRIM
CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý
"Ekonomik güç olmak istiyorsak
teknoloji aðýrlýklý ürünleri üretmeliyiz"
HEP
BÝRLÝKTE
YENÝ
TÜRKÝYE
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha
Metin Alkan, Ensar Vakfý Çorum Þubesinin
Salý Konferanslarý kapsamýnda "Yeni Türkiye'de Üniversitelerin Deðiþen Misyonu"
konulu bir konferans verdi.
Þehitler için Fatiha Suresi okuyarak açýlýþ konuþmasýna baþlayan Çorum Ensar
Vakfý Þubesi Baþkaný Halil Ýbrahim Aþgýn,
üniversitenin dünya üniversitesi olma noktasýnda yaptýðý baþarýlý çalýþmalardan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi.
Aþgýn, "Vakfýmýza çok büyük destekleri
olan ve her zaman yanýmýzda hissettiðimiz
Rektör Prof. Dr. Alkan'a, etkinliðimize katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ederim" diyerek sözlerini tamamladý.
Üniversiteden
konferans
hakkýnda yapýlan açýklamaya
göre güzel bir vesile ile bir arada
olmaktan duyduðu mutluluðu
ifade ederek sözlerine baþlayan
Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan, toplumla iç içe olan, toplumun dertlerini bilen, toplumun
dertleri ile hem hal olan insanlarýn yönetici olmasý ile baþlayan
olumlu bir sürecin yaþandýðýna
dikkat çekerek "Bilim bilim içindir" anlayýþýnýn, "Bilim toplum
içindir" anlayýþýna yerini býraktýðýný ifade etti.
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn muazzam giriþimleri sonrasýnda bu
noktaya gelindiðine dikkat çeken Rektör
Prof. Dr. Alkan, sözlerine "Üniversite deyince ilgili alanlarda mesleki eleman yetiþtirilmesi akla geliyor ama bizim anladýðýmýz
ve Yeni Türkiye'nin de bize söylemiþ olduðu üniversite; toplumla her anlamla iç içe
olan, topluma eli deðmiþ olan bir üniversite" þeklinde devam etti.
Üniversitenin de gücü yettiði oranda kamu ile özel sektör ile ve STK'larla iç içe olarak toplum yararýna iþler yapma gayretinde
olduðunu ifade eden Rektör Prof. Dr. Alkan, 1933'ten bugüne var olan üniversitelere iliþkin genel deðerlendirme yaparak
"Yeni Türkiye'de artýk üniversitelerin
toplumun her alanýnda iç içe olmasý, konu-
larla bizzat ilgilenmesi olmazsa olmazlardan biri haline gelmekte ve insanlarýn üniversitelerden beklentileri bir hayli artmaktadýr. Üniversitelere eðitim veren kurumlar
olmanýn ötesine çýkarak sahip olduðu bilgi
birikimini bulunduðu toplum yararýna sunma misyonu da yüklenmektedir. Toplum,
devlet ve iþ dünyasýyla farklý iliþkiler kuran
ve 3.kuþak üniversite olarak adlandýrýlan bu
modelde, üniversitelerden araþtýrma yoluyla bilgi üretmesi, ürettiði bilgiyi eðitim yoluyla yeni nesillere aktarmasý ve toplumun
ihtiyaçlarýna uygun hizmetler sunmasý istenilmektedir.
Yakýn tarihe kadar topluma ve toplumsal
sorunlara uzak durarak
uzun yýllar bilimle, araþtýrmayla, eðitimle deðil; kavgayla, kamplaþmayla, yasaklarla anýlan üniversitelere, "Yeni Türkiye"de çok
önemli görevler verilmekte siyasetçisiyle, bürokratýyla, özel sektörüyle, ilgili
tüm taraflarýyla el ele vererek Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaþmasý için
üzerine düþen görevleri
Reha
yerine getirmesi istenilMetin
mektedir.
Alkan
Üniversitelere verilen
önemden hareketle ülkemizdeki üniversitelerin sayýlarý her geçen gün artmakta, ülkemizin tüm coðrafyasýnda toplumun, top
yekûn eðitimle þahlanmasý amaçlanmaktadýr. Türkiye'nin imkanlarý buna her zamankinden daha da müsaittir. Çünkü milletimizin önündeki engeller kaldýrýlarak -kamusal
alan- toplumun hizmetine sunulmakta ve
üniversitelerin ihtiyaçlarý en üst düzeyde giderilmektedir" dedi.
Dünyada ekonomik ve bilimsel bir yarýþ
olduðuna dikkat çekerek "Bizlerde ekonomik olarak güç olmak istiyorsak içinde katma deðeri yüksek olan, bilimsel deðeri yüksek olan, teknoloji aðýrlýklý ürünleri üretmeliyiz" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, "Memleketimizin yararýna iþler yapmak zorunda
olan bizler, mazeret üretmeksizin eðitim
öðretim faaliyetlerimiz beraberinde çaðýn
gerektirdiði teknolojik geliþmeleri yakýndan
takip ederek inovatif çalýþmalar yapmalý,
bulunduðumuz topluma katma deðeri yüksek ürünler sunarak milletimize en yüksek
faydayý saðlamalýyýz. 12.yüzyýlda El-Cezeri
isimli Müslüman bir bilim insaný tarafýndan
ilk robot teknolojisinin geliþtirildiði düþünüldüðünde tarihi baþarýlarla dolu olan milletimiz, bunu fazlasýyla hak etmektedir"
þeklinde devam etti.
Üniversite sektör iþ birliðinin önemine
vurgu yaparak konuþmasýný sürdüren Rektör Prof. Dr. Alkan, Üniversite sanayi iþbirliðinin ABD'de 1853-1857'de verilen önerge
ile baþladýðýný ve Abraham Lincoln tarafýndan 1862 yýlýnda kabul edildiðini ifade ederek yaklaþýk 200 yýl öncesinde üniversite sanayi iþbirliðini baþlatmýþ olan ABD'nin aradan geçen süre içerisinde teknolojide, bilimde ve pek çok konuda ciddi mesafeler
kat ettiðini açýkladý. Baþarýlarýn tesadüf olmadýðýna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Alkan, "Týpký Osmanlý Ýmparatorluðu'nda olduðu gibi bilim dili dünyanýn dili oluyor"
dedi.
"Bizlerde gençlerimizi iyi motive ederek
ne yapmalarý konusunda bilinçlendirmeli,
gençlerimizi doðru hedeflere yönelterek
enerjimizi doðru iþlerde harcamalýyýz" diyen Rektör Prof. Dr. Alkan, "Yaþanan bu
olumlu geliþmeler ve üniversitelere saðlanan imkânlar beraberinde tüm kurumlarýmýzla iþ birliði içerisinde öðrenci odaklý bir
yönetim anlayýþý ile çalýþmalarýný sürdüren
Üniversitemiz de her geçen gün geliþmekte,
tüm paydaþlarýndan aldýðý desteklerle geliþimini sürdürmektedir. Üniversite sektör iþbirliði kapsamýnda sahip olduðu bilgi birikimini bulunduðu topluma aktaran, katma
deðeri yüksek ürünler elde ederek topluma
ekonomik katký saðlamayý amaç edinen
Üniversitemiz, Türkiye'nin yegâne kalkýnma kapasitesinin insan olduðu bilinciyle
bulunduðu coðrafyaya en üst faydayý saðlamak için üzerine düþen görevi yapma gayretindedir" diyerek konuþmasýný tamamladý. Program, soru cevap bölümünün ardýndan sona erdi.
Seçimde oy kullanacak engellilere duyuru
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðünden yapýlan açýklamada Milletvekilliði Genel Seçimlerinde oy kullanacak engellilerin sorun yaþamamalarý için yapmalarý gerekler dile getirildi. Açýklamada Yüksek Seçim Kurulu Seçmen Kütüðü Genel Müdürlüðü'nün uygulama esaslarý þu þekilde belirtildi:
"Engelli vatandaþlarýmýz www.ysk.gov.tr adresinden
''Yurt Ýçi Seçmen Sorgulama'' bölümüne gerekli bilgileri girerek engellilik durumlarýný (görme ve ortopedik) sorgulayabilirler. Ayrýca sorgulama ekranýna e-posta adreslerini ve/veya
cep telefonu numaralarýný girip kaydetmeleri durumunda seçimlerle ilgili Kurumumuz tarafýndan yapýlacak bilgilendirme
mesajlarýný alabilirler. Eðer ki engellilik durumlarý 'yok' gözüküyorsa, engelli vatandaþlarýmýz, (ortopedik ve görme) 27
Mart 2015 tarihine kadar ''Engelli Beyan Formu"
(www.ysk.gov.tr adresinden temin edilebilir) ve ''Kimlik Fotokopisi'' ile bizzat veya bir yakýný aracýlýðýyla ilçe seçim kuru-
luna veya ilçe seçim kuruluna gönderilmek üzere muhtarlýða
baþvurmalarý halinde, 75 yaþ ve üzeri seçmenler gibi oylarýný
aile bireyleri ile birlikte sandýk kurulan yerlerin giriþ katlarýnda kullanabilirler. Ayrýca 298 sayýlý Kanun'un 74. maddesi
uyarýnca, engelli seçmenlerin oylarýný rahatlýkla kullanabilmeleri için sandýk atamasý yapýlýrken göz önünde bulundurulmak üzere, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý Engelli ve
Yaþlý Hizmetleri Genel Müdürlüðünden görme ve ortopedik
engellilerin listesi elektronik ortamda istenmekte ve alýnan
bilgiler seçmen kütüðüne iþlenip muhtarlýk bölgesi aský listelerinde (E) harfi ile gösterilmektedir. Oy verme günü sandýk
baþýna gelen engelli seçmenler, týpký gebe hasta ve yaþlý seçmenler gibi bekletilmeden öne alýnýp oy kullandýrýlýrlar.
Görme engelliler, felçliler, elleri eksik olanlar veya bu gibi bedeni aksaklýlarý açýkça belli olanlar o seçim çevresi seçmeni
olan ve o sýrada sandýk alanýnda bulunan akrabalarýndan bi-
FARUK ÖZKADER
ÇORUM MÝLLETVEKÝLÝ ADAY ADAYI
"Nevruz, kardeþliðin ve
barýþýn sembolüdür"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Ahmet Saatcý, Nevruz
Bayramý dolayýsýyla yayýnladýðý
mesajda,
"Þimdi ayrýþmanýn deðil bütünleþmenin, kutuplaþmanýn deðil sevgiyle kucaklaþmanýn Ahmet
vaktidir" dedi.
Saatci
Nevruz'un birleþtirici yönüyle kültürümüzde özel bir
yerinin bulunduðunu ifade eden
Saatcý, "Farklýlýklarý ve çeþitlilikleriyle, tüm kültürel deðerleriyle bir
bütün olduðumuzu hatýrlatan Nevruz'u, tarihin süzgecinden geçerek
günümüze ulaþan geleneklerine
uygun þekilde yaþatmalýyýz" þeklinde kaydetti.
"Bayramlar, karþýlýklý sevgi ve
saygýnýn ifade edilmesine, birlik ve
beraberliðin pekiþmesine aracýlýk
eden günlerdir" diyen Saatcý, "Ýþte
rinin, akrabasý yoksa diðer herhangi bir seçmenin yardýmý ile
oyunu kullanabilir. Bir seçmen sadece bir engelliye yardým
edebilir, birden fazla engelliye yardým edemez. Ayrýca engelli seçmene yardým edenlere de öncelik verilebilir. Engelli seçmene yardým eden akrabasýnýn, engelli ile ayný soyadý taþýmasýna gerek yok. Yani her akrabasý engelli seçmene oy kullanmada yardým edebilir. Sandýk kurulu baþkan veya üyeleri, engelli seçmenlere yardým etmek amacýyla oy verme kabinine
giremez, oy kullanma sýrasýnda yardým edemez. Milli Eðitim
Bakanlýðýna, seçimlerde engelli vatandaþlarýmýzýn daha rahat
oy kullanabilmeleri için gerekli tedbirlerin alýnmasý istenmiþtir. Seçmen Kütüðü Genel Müdürlüðünün yazýsý, Aile ve
Sosyal Politikalar Bakanlýðý Engelli ve Yaþlý Hizmetleri Genel
Müdürlüðünün uygun görüþü üzerine, www.ysk.gov.tr web
sayfasý görme engelli vatandaþlarýmýzýn kolayca eriþebileceði
hale getirilmiþtir."
bunun için Nevruz'u
hep birlikte karþýlamalý,
kutlamanýn mutluluðunu kardeþçe yaþamalýyýz.
Birbirimize sýmsýký kenetlenmeli, tüm farklýlýklarýmýzýn bu topraðýn,
asli unsuru olduðunu bilerek birbirimizi baðrýmýza basmalýyýz. Þimdi
ayrýþmanýn deðil bütünleþmenin, kutuplaþmanýn deðil sevgiyle kucaklaþmanýn
vaktidir. Yeni ve güzel baþlangýçlarýn, sevinç ve neþeyle kutlandýðý
gün olan Nevruz'un, aramýzdaki
sevgi ve kardeþlik baðlarýný güçlendirmesini, kalýcý hale getirmesini
diliyoruz. Barýþýn, kardeþliðin ve
hoþgörünün sembolü olan Nevruz'un, daha güzel günlerin baþlangýcý olmasýný istiyoruz. Nevruz'la birlikte yeni ve umut dolu
günlerin geleceðine yürekten inanýyoruz" ifadelerini kullandý.
TEK
YILDIZ
2
20 MART 2015 CUMA
HABER
4
"Çanakkale, bir milletin kendi deðerlerine
sahip çýkmasýnýn hikayesidir"
Erdoðan
Cengiz
Büro Memur Sen Çorum Þube
Baþkaný Erdoðan Cengiz, Çanakkale
Zaferi'nin 100. yýldönümü nedeniyle
yaptýðý yazýlý açýklamada, "Ýslam vatanýný aralarýnda paylaþmak için bir
araya gelen ve neredeyse sömürge
ülkelerinin tamamýndan toplanan askerlerden müteþekkil o muazzam silah gücü, göðüslerinde taþýdýklarý
imandan baþka silahlarý olmayan vatan evlatlarýnýn destansý direniþi karþýsýnda çaresiz geri çekilmiþlerdi. Ve
bu sadece bir yenilgi, sadece bir geri
çekilme deðildi. Bu zafer, tarihin kýrýlma noktalarýndan biriydi" dedi.
Her milletin tarihinde böyle büyük ve önemli dönüm noktalarý olduðunu kaydeden Cengiz, "Bu dönüm
noktalarý o milletin tarihine yeni bir
yön kazandýrýr.
Ama bazý olaylar da vardýr ki, yalnýzca bir milletin tarihini etkilemekle
kalmaz, tün dünya milletlerinin tarihini etkiler. 1915 yýlýnda cereyan
eden Çanakkale harbi, bu milletin asli deðeri olan evlatlarýnýn Çanakkale'de verdikleri bu emsalsiz mücadele, iþte tarihin böyle pek fazla kaydetmediði, az rastlanýr olaylardan
birisidir. Ýþte o yüzden Çanakkale
cephesi yalnýzca 1. Dünya savaþýnýn
en önemli cephelerinden biri deðildir. Çanakkale Boðazý yalnýzca 7 düvelin engellendiði, durdurulduðu bir
nokta da deðildir.
Çanakkale Harbi ve burada dökülen kan, bütün bunlardan daha fazla
bir þeydir. Bundan dolayýdýr ki, Çanakkale bir savaþ olarak deðil de bir
milletin ölüm kalým mücadelesinin
bir parçasý olarak ele alýndýðýnda
doðru anlaþýlabilecektir. Çanakkale,
topyekün bir milletin kendi deðerlerine sahip çýkmasýnýn destansý hikayesidir" þeklinde kaydetti.
TOKÝ Þehit Þükrü Özyol'da
Çanakkale anmasý
TOKÝ Þehit Þükrü Özyol Ýlkokulu ve Ortaokulu "18 Mart Çanakkale Zaferinin 100. Yýlý" nedeniyle etkinlik düzenledi.
Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda
müzik dinletisi yapýldý.
Türkçe Öðretmeni Mevlüdiye Güngör tarafýndan hazýrlanan ve yönetilen "Bir Hilal Uðruna" adlý oratoryo ile devam eden program sonunda okul içinde Çanakkale Zaferi konulu resim ve mektup yarýþmasýnda dereceye girenlere
ödülleri verildi.
Programda Kur'an-ý Kerim dersine giren öðrenciler Çanakkale Þehitleri için Kur'an okuyup
dua ettiler.
Program sonunda ise öðrencilere þekersiz hoþaf ve yaðlý buðday çorbasý ile kuru ekmek ikram
edildi.
"Hayalini kurduðum
þehre geldim"
Halkbankasý Çorum Þube
Müdürü Ýsmail Karabay, Çorum Ticaret Borsasý'ný ziyaret
etti.
Ticaret Borsasýndan ziyaret
hakkýnda yapýlan açýklamaya
göre Halkbankasý Çorum Þube
Müdürlüðü yetkilileri Ayben
Torun ve Koray Görgeç'inde
hazýr bulunduðu ziyarette Karabay, Ticaret Borsasý Baþkaný
Ali Bektaþ ile bir süre görüþtü.
Hayalini kurduðu þehre
geldiðini dile getiren Karabay,
"Çorum gerek Organize Sanayi Bölgesiyle, gerekse esnafýyla
bölgenin örnek kentlerinden
biri. Çorum'u yatýrýmcý þehri
olarak görüyorum" dedi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Ticaret
Borsasý Baþkaný Ali Bektaþ da,
Karabay'ý kutlayarak çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Ulaþ Yýldýrým'dan Oðuzlar'a çýkarma
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili aday
adayý Ulaþ Yýldýrým, Oðuzlar Ýlçesi'ni ziyaret etti.
29 Mart'ta yapýlacak olan önseçim öncesinde
seçim çalýþmalarýný aralýksýz olarak sürdüren
CHP'nin genç milletvekili aday adayý Ulaþ Yýldýrým, ilk olarak parti binasýný ziyaret etti.
Ulaþ Yýldýrým burada yaptýðý konuþmada, hem
kendisini tanýttý, hem de parti politikalarý baþta
olmak üzere ülkenin içinde bulunduðu durum
Rektör Alkan'dan
Müftü Aþýk'a ziyaret
Hitit Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Reha Metin Alkan,
Ýlahiyat Fakültesi Dekaný Prof.
Dr. Þaban Haklý ile birlikte Ýl
Müftüsü Mehmet Aþýk'ý ziyaret
etti.Üniversiteden ziyaret hakkýnda yapýlan açýklamaya göre
üniversitedeki çalýþmalarý yakýndan takip ettiðini ve yapýlan
çalýþmalarýn tüm þehirde hissedildiðini ifade eden Ýl Müftüsü
Mehmet Aþýk her cumartesi
günü Ulu Camii'nde Sabah Namazý Buluþmalarýnýn devam ettiðini ve bununla birlikte her
pazar günü ise Hýdýrlýk Ca-
mii'nde Riyazüs Salihin Hadis
Sohbetlerinin yapýldýðýný sözlerine ekleyerek dolayý Rektör
Prof. Dr. Alkan'a teþekkür etti.
Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve
Çorum Ýl Müftülüðü olarak çok
güzel etkinliklerin gerçekleþtirildiðini ve programlarý büyük
bir beðeniyle takip ettiðini ifade
eden Rektör Prof. Dr. Alkan,
üniversitenin Müftülüðe baþta
Ýlahiyat Fakültesi olmak üzere
ilgili tüm birimleriyle ortak çalýþmalar yaptýðýný ve bundan
sonra da yapmaya hazýr olduklarýný dile getirdi. Mevcut bi-
rimlerde ve yeni yapýlan tüm
binalarla bay-bayan mescitlerin
mutlaka yer aldýðýný belirten
Rektör Prof. Dr. Alkan, mescitlere Ýl Müftülüðü tarafýndan verilen Ýlmihal ve Kur'an-ý Kerim
için teþekkür ederek Ýl Müftüsü
Mehmet Aþýk'ý Ýktisadi ve Ýdari
Bilimler Fakültesi Bankacýlýk ve
Finans Bölümü ile Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý
iþbirliðinde 6 Nisan 2015 tarihinde Rektörlük Konferans Salonu'nda düzenlenecek olan
"Katýlým Bankacýlýðýnda Yeni
Ufuklar" adlý panele davet etti.
hakkýnda bilgi paylaþýmýnda bulundu.
Partililerin sýkýntýlarý dinleyen istek ve taleplerini alan Ulaþ Yýldýrým, daha sonra da esnaf ziyaretinde bulundu.
Partililerden 29 Mart 2015 tarihinde yapýlacak
olan önseçimden destek isteyen Yýldýrým, milletvekili seçilmesi halinde kendisine iletilen bütün
sorunlarýn giderilmesi için elinden gelen çabayý
göstereceðini söyledi.
YEDAÞ'tan elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým A.Þ. bakým ve onarým
çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý günler saatler ve etkilenecek yerler
þöyle:"21.03.2015 tarihinde 09.00-14.00 saatleri arasýnda: Çorum, Amasya Karayolu Mevkii ve Süt Birliði, Belediye Su Arýtma Tesisi.
21.22.03.2015 tarihlerinde 08.00 -17.00 saatleri arasýnda: Kargý Ýlçesine baðlý Kraboya Köyü, Örencik Köyü, Demirören Köyü, Maksutlu Köyü, Baðözü Köyü,
Gökcedoðan Köyü, Köprübaþý Köyü, Karacaoðlan Köyü, Sinanözü Köyü, Akkaya Köyü, Saraycýk Köyü, Tepelice Köyü, Akcataþ Köyü, Karapürk Köyü, Bozarmut
Köyü, Yaðcýlar Köyü, Çobanlar Köyü, Alioðlu Köyü, Çal
Köyü, Karaosmanlý Köyü, Çobankaya Köyü, Çukuralýç
Köyü, Akkise Köyü, Halýlar Köyü, Çakýrlar Köyü, Ha-
cýveli Köyü, Baþköy Köyü, Saraçlar Köyü, Gökbudak
Köyü, Arýlk Köyü, Gümüþoluðu Köyü, Yeþilköy Köyü,
Dereköy Köyü, Günyazý Köyü, Kabakcý Köyü, Plitcik
Köyü, Oðuz Köyü, Seki Köyü, Bdemce Köyü, Ýnceçay
Köyü, Abdullah Köyü, Beygircioðlu Köyü, Çeltiközü
Köyü, Avþar Köyü, Güney Köyü, Hacýhamza Köyü, Kavakçayý köyüne ve Sefer kapý, kargý belediyesi, Kýzýlýrmak çeltik, Kütük mermer, Özgül mermer, Ömer Baçak
Petrol, Çiçek Petrol, Güler Makina, Can su, Bahcivanlar
çeltik, Özeller celtik, Turkcell, Vodafone, Avea.
23.03.2015 tarihlerinde 09.00-12.00 saatleri arasýnda:
Bayat Ýlçesine baðlý Yatukçu Mahallesinin Çorum Caddesi.
23.03.2015 tarihlerinde 14.00-17.00 saatleri arasýnda: Bayat Ýlçesine baðlý Ýleði Köyü ve Horozlar Mahallesi."
TEK
YILDIZ
2
HABER
20 MART 2015 CUMA
5
Baþsavcý Ömer Faruk Yurdagül,
basýn mensuplarýyla buluþtu
"5 Eser 5 Yazar Projesi"
hayata geçiyor
Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
ile Çorum Belediyesi arasýnda "5 Eser
5 Yazar" projesi imzalandý.
Necip Fazýl Kýsakürek'in doðumunun 111. yýldönümü münasebetiyle yazarýn eserleri ve fikirleri ile
gençler tarafýndan tanýnmasý ve anlaþýlmasýný hedefleyen proje kapsamýnda Çorum il merkezinde bulunan
liselerde çeþitli etkinlikler düzenlenecek.
Milli Eðitim Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre proje imza töreninde konuþan Ýl
Milli Eðitim Müdürü Seyit Ali Büyük,
"Necip Fazýl Kýsakürek tarihimizdeki
köþe taþlarýndan biridir. Bir fikir adamý olarak yaþadýðý toplumun çok ilerisinde bakýþ açýsýna sahip olan yazar, gerek eserleri gerekse insani yönüyle gençlerimize ýþýk tutacak, onlardaki bilinci artýracak bir vizyona
sahiptir.Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü
olarak geleceðimizi emanet edeceðimiz gençlerimizin fikirsel, düþünsel
ve sanatsal her alanda donanýmlý bireyler haline gelmeleri için elimizden
gelenin en iyisini yapmanýn gayreti
içerisindeyiz" dedi.
Çorum Belediyesi adýna projeyi
imzalayan Baþkan Yardýmcýsý Turhan
Candan ise "Necip Fazýl Kýsakürek
toplumun temel dinamiklerini harekete getiren söylemleri, þiir sanatýnýn
tüm incelikleriyle harmanlamýþ, duygu süzgecinden geçirerek adeta herkesin kendini bulduðu þaheserler ortaya koymuþ çaðlar ötesi bir insandýr.
Eserlerinde iþlediði temalara bakýldýðýnda toplumun ne kadar kanayan
yarasý varsa parmak basmýþ, çözüm
yollarýný da yine mýsralarý ve kelimeleri arasýna ustalýkla gizlemeyi bilmiþtir. Böyle bir abide þahsiyetin toplumla buluþmasý için elbette ki elimizden geleni yapmalýydýk. Ýl Milli
Eðitim Müdürümüze böyle bir buluþma imkânýný verdiði için teþekkür
ediyor, projenin hayýrlara vesile olmasýný diliyorum" þeklinde kaydetti.
Proje kapsamýnda yazarýn eserlerinden seçilen 5 tanesi liseli gençler
tarafýndan okunacak. Okunan eserlerle ilgili olarak çalýþma yapmýþ 5 yazar farklý tarihlerde gençlerle buluþacak. Ayrýca yazarýn þiirlerini güzel
okuma yarýþmalarý ve geziler düzenlenecek.
Çorum Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer
Faruk Yurdagül, 2013 yýlýndan 6 bin 636,
2014 yýlýnda ise 13 bin 190 soruþturma
dosyasýnýn devrettiðini belirterek, toplam
19 bin 826 dosyadan 13 bin 971'inin sonuçlandýrýldýðýný ve 5 bin 855 dosyanýn
2015 yýlýna devredildiðini kaydetti.
Adliye Sarayýnýn toplantý salonunda
yapýlan kahvaltýlý basýn toplantýsýnda konuþan Cumhuriyet Baþsavcýsý Ömer Faruk Yurdagül, adli olaylarda kiþilerin lekelenmeme hakkýnýn zedelenmemesi ve
kamuoyunun da olaylardan bilgi sahibi
olmasý adýna yayýnlanacak haberler ile ilgili basýn mensuplarýný bilgilendirdi.
Yurdagül, basýn mensuplarýndan bir
olayda kiþinin suçu henüz kanýtlanmadýðý takdirde yayýnlanacak haberlerde
"Zanlý, þüpheli, suçu iþlediði iddia edilen" sözcüklerini kullanmalarýný ve kalemlerini bu kelimelere alýþtýrmalarýný istedi. Yurdagül, "Suçluluðu kesinleþene
kadar kimse suçlu deðildir" dedi.
2014'TE 123, 2015'TE
24 ÖLÜMLÜ OLAY
2014 yýlýnda Aðýr Ceza Mahkemesine
açýlan 222, Asliye Ceza Mahkemesine
açýlan 2 bin 941, Sulh Ceza Mahkemesine açýlan Bin 041 iddianamenin olduðunu dile getiren Yurdagül, 8 bin 747 dosyanýn ise takipsizlikle sonuçlandýðýný ve
123 ölümlü olayýn yaþandýðýný ifade etti.
2015 yýlý adli dosyalarý ile ilgili de bil-
gi veren Yurdagül, 2014 yýlýndan 2015 yý- Adliye binasýna ek bina yapýlmasý için çalýna 5 bin 855 dosyanýn devrettiðini, 2015 lýþmamýz var. Hitit Üniversitesi'nin Sosyýlý içerisinde 2 bin 657 soruþturma sayý- yal Bilimler Enstitüsü olarak kullandýðý
sýnýn geldiðini dile getirerek ölümlü olay bina aslýnda Adliye'ye ait. Binayý devralacaðýz. Adliye içerisinde 'basýn bürosu'
sayýsýnýn 24 olduðunu söyledi.
Yurdagül, þu bilgileri basýn mensupla- oluþturacak, haberlerin akýþýnýn nasýl
saðlanacaðýný belirleyeceðiz. Gerek derý ile paylaþtý:
"Çorum Adliyesi'nde baþsavcý yar- vam eden soruþturmalar gerekse yaþanan
adli vakalarda kiþilerin lekedýmcýsý dahil olmak üzere 22
lenmeme hakkýný göz önüne
kiþiden oluþan savcý kadrosu
alarak basýn aracýlýðýyla kavar. Bu kadro sayýsý Türkiye
muoyunun bilgilendirilmesini
genelinde ideal bir sayý. Adli
saðlayacaðýz. Olaylarda kiþi
týp uzmaný göreve baþladý. Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim
suçlu deðil maðdursa onun da
Araþtýrma Hastanesi'nde düözel hayatýnýn gizliliðini ön
zenleme yapýlmasýna dair taplanda tutarak haberler yapýllepte bulunduk. Hastanede
malý." Baþsavcý Yurdagül,
gerekli düzenlemeler yapýldýkaçýklamalar sonrasýnda basýn
tan sonra otopsi için cenazeler Cumhuriyet Baþsavcýsý mensuplarýnýn sorularýný yaÖmer Faruk Yurdagül
Ankara'ya gönderilmeyecek.
nýtladý. Yýlmaz MERT
Kýzýlay'dan Çanakkale
Zaferi etkinliklerine destek
CHP'de önseçim
listesi askýda
Yalçýn Kýlýç
Esnafa her 5 yýlda
vize yaptýrma uyarýsý
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç, esnaf ve sanatkarlarý vize konusunda uyardý.Birlik Sicil Müdürlüðü'ne kayýt yaptýran esnafýn her 5 yýlda bir vize (yenileme)
yaptýrmasý gerektiðini hatýrlatan Kýlýç, konu hakkýnda yaptýðý yazýlý açýklamada þu ifadeleri kullandý:
"16 Eylül 2005 tarih ve 25938 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan Esnaf ve Sanatkar Sicili Yönetmeliði'nin 11.maddesine istinaden Sicil Müdürlüðü'ne
kayýt yaptýran esnafýmýzýnbelgeleri kayýt yaptýrdýðý
tarihten itibaren 5 yýl geçelidir. Esnafýmýz her 5 yýlda bir vize (yenileme) iþlemi yaptýrmakla yükümlüdürler. Esnaflarýmýzýn sicil durumlarýný takip etmeleri için en kýsa sürede ÇESOB Sicil Müdürlüðü'ne
baþvurulmasý gerekmektedir."
Baþkan Kýlýç, ayrýca vize iþlemini yaptýrmayan
üyelere gecikme zammý ve faiz uygulamasý yapýldýðýný ifade ederek, esnafýn gecikme zammý ve faiz
uygulamasýna tabi olmamasý için konu hakkýnda
duyarlý olmalarýný istedi.
Çanakkale Zaferini 100. yýldönümü nedeniyle Anadolu Ýmam Hatip Lisesi bahçesinde düzenlenen etkinliklere Türk Kýzýlayý Çorum Þubesi
de katýldý. Çanakkale savaþlarýnda Hilal-i Ahmer
adýyla hastaneleri, çayhaneleri ve aþhaneleri ile
cephe gerisinde Mehmetçiðe destek veren Türk
Kýzýlayý ,Çorum Anadolu Ýmam-Hatip Lisesinde
gerçekleþtirilen 100.yýl törenine Kýzýlay çadýrý kurarak ve gönüllüleri ile çadýr önünde o günlere ait
görüntüleri canlandýrarak renk kattý.Etkinlikte
Ýmam-Hatip Lisesi öðrencileri ve Hitit Üniversitesi Kýzýlay Kulübü üyeleri rol aldý.Bu etkinliðin gerçekleþtirilmesinde Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü
ve Anadolu Ýmam-Hatip Lisesi Müdürlüðü Türk
Kýzýlayý Çorum Þubesine destek verdi .
CHP'de 7 Haziran'da yapýlacak Milletvekili
Genel Seçimleri öncesinde, milletvekili aday sýralamasýný belirlemek amacýyla 29 Mart Pazar günü
hakim huzurunda yapýlacak önseçimde oy kullanacak parti üye listesi bugünden itibaren CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðýnda askýya çýkartýldý.CHP Merkez Ýlçe Baþkaný Ali Rýza Suludere, konu hakkýnda
yaptýðý yazýlý açýklamada 29 Mart'ta yapýlacak önseçimde oy kullanacak üye listesinin bu sabahtan
itibaren CHP Merkez Ýlçe Baþkanlýðýnda askýya çýkartýlacaðýný belirterek, üye listesinin 22 Mart Pazar
günü akþam saat 17.00'ye kadar askýda kalacaðýný
açýkladý.Ali Rýza Suludere, önseçimde oy kullanacak partili üyelerden bu tarihe kadar CHP Merkez
Ýlçe Baþkanlýðýna uðrayarak, üye listesindeki isimlerini kontrol etmelerini istedi.
Ali Rýza Suludere
Basýn mensuplarý 'Son Mektub'u izlediler
Çorum'da görev yapan
basýn çalýþanlarý 18 Mart
Çarþamba günü vizyona giren 'Son Mektup' isimli filmi MB sinemalarýnda izlediler.
Çorum Belediyesi'nin
destekleri ile filmi izleyen
basýn mensuplarý belediyeye de teþekkür ettiler.
Yýlmaz MERT
TEK
YILDIZ
2
20 MART 2015 CUMA
HABER
6
Sauna kafeterya fitness -body building-plates-aerobik ve step
3.Kademe Kýdemli Antrenör
Nermin Özkeskin
eþliðinde sadece bayanlara
özel günlerde hizmetinizdeyiz..
"Çanakkale Zaferi milli birliðin
oluþmasýndaki en önemli yapý taþýdýr"
Selim Bilge MHP'den
aday adaylýðýný açýkladý
MHP eski MKYK Üyesi, Medya Konseyi Derneði Genel Baþkaný Selim Bilge düzenlediði basýn
toplantýsýyla MHP'den milletvekili aday adayý olduðunu açýkladý.
Parti binasýnda dün yaptýðý
basýn açýklamasýnda konuþan
Selim Bilge, "7 Haziran 2015
tarihinde yapýlacak olan Milletvekilli Genel Seçimlerinde
ilk gençlik yýllarýmdan bu güne
kadar birçok kademesinde görev aldýðým Milliyetçi Hareket
Partisinden Çorum milletvekili Selim
olmak üzere aday adaylýk baþBilge
vurumu yapmýþ bulunmaktayým.
Aday adaylýðýmýzýn ülkemize, demokrasimize,
ilimize ve partimiz MHP'ye hayýrlý olmasýný yüce
Allah'tan diliyorum" diyerek sözlerine baþladý.
"Allah nasip ederse genel merkezimizin de uygun görmesi halinde TBMM'de sizlerin oylarý ile
ilimize ve ülkemize hizmet edeceðim. Ýlk gençlik
yýllarýmýzdan beri her kademesinde görev aldýðýmýz MHP bu ülkenin birliðinin ve dirliðinin tek
dayanaðýdýr.
Bize düþen parçalamak deðildir. Bize düþen
toplumu birleþtirmek, insanlarýmýzýn helal yoldan
evlerine nafakalarýný götürmelerini saðlamak için
çalýþmaktýr" diyerek açýklamasýna devam eden
Bilge, "Ýþsizlik rakamlarý ortadadýr. Boþanma rakamlarý ortadadýr. Parçalanan ailelerin dramý ortadadýr. Canavarca hislerle birbirini katleden nesiller ülkemizin geleceðini, milli birlik ve beraberliðimizi tehdit etmektedir.
Cezaevleri çocuk suçlularla dolmuþtur. Kolay
yoldan para kazanma arzusu salgýn bir hastalýk gibi her tarafý sarmýþ milli manevi duygular adeta
insanlarýn içinden çekilmiþtir. Ülkemizin nasýl
yönetildiði ortadadýr. Her þey milyonlarýn gözünün önünde gerçekleþmekte fakat ne hikmetse ayný milyonlar evlerden para kasalarý çýkmasýna, Allah'ýn ayetleri yüce dinimiz alay konusu
yapýlmasýna ses çýkarmamakta ve seyretmektedir. Dün Çanakkale geçilmez destanýný yazanlarýn çocuklarý için çalýþmak boþ bir uðraþ, helal
yoldan para kazanmak ise ahmaklýk olarak görülüyor.
12 yýldýr sözlerine besmele ile baþlayanlarýn,
suyu üfleyerek içenlerin yönettiði bir ülkede
neslin bu hale gelmesi vahimdir. Maalesef ülkemiz 12 yýldýr çok kötü yönetilmiþtir. Bir kiþiye dokuz pul,dokuz kiþiye bir pul taksimatýyla üretimden uzak imar rantý ile dönen ekonominin geldiði nokta uçurumdur.
Bir ülke düþünün ki yöneticileri halkýyla kavgalý,bir ülke düþünün ki terör örgütleri ile milli onurumuzu
ayaklar altýna alarak müzakere yapýyor. Bir ülke düþünün ki þirket gibi
yönetilmek isteniyor. Bir ülke düþünün ki bütün maddi imkânlarý, para
getiren bütün kaynaklarý belli bir
zümre arasýnda paylaþtýrýlmýþ ve
adeta taksim edilmiþtir. Son on yýldýr
vatandaþlarýmýz çalýþmadan kazanmaya bir süre sonra ise devletin sosyal yardýmlarýný bir hak olarak görmeye baþlamýþlardýr. Bugün
Türkiye mutsuzdur. Bugün Türkiye geleceðine güvenle bakamamaktadýr. Bugün Türkiye'nin çevresi ateþ çemberidir. MHP mensuplarýna düþen bu
karanlýk çemberi kýrmak bu ülkenin talihini deðiþtirmektir. Ýþ yine baþa düþmüþtür. Bu ülkenin kara
sevdalýlarý olarak bir kere daha çarýklarý giydik ve
safýmýzý belli ettik. Çünkü bu seçimin ülkemizin
dönüm noktasýdýr. Önümüzde tek seçenek vardýr.
Ya Ortadoðu ülkelerine model olacaðýz ya da Ortadoðu ülkelerini model alacaðýz. Bütün bu düþüncelerle MHP aday adayý olan bütün arkadaþlarýmýza baþarýlar dilerim. Bu bayraðý bu günlere taþýyan milyonlara bu davaya gönül veren hepsi birbirinden deðerli gençlerimize, karanlýk güçlerin
kirli ve kanlý oyunlarýndan Türk Milliyetçilerini
uzak tutan Üniversite yýllarýndan Hocam birlikte
30 yýldýr siyaset yaptýðýmýz MHP Genel Baþkaný
Sayýn Dr. Devlet Bahçeli'ye bir kere daha teþekkür
ederim" dedi. Bahadýr YÜCEL
miryürek, esir kampýnda
þehit düþen Türk askerleri
için Magosa'da 1980 yýlýnda Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan bir þehitlik
yaptýrýldýðýný ifade ederek
Çanakkale
Zaferi'nin
Türkiye Cumhuriyeti var
oldukça anýlacaðýný dile
getirdi.
Üniversiteden panel
hakkýnda yapýlan açýklamaya göre ikinci konuþmacý olarak söz alan Prof. Dr. Neþe Özden, Çanakkale Savaþý'nýn I.
Dünya Savaþý içerisinde sadece
bir muharebe olarak görülemeyeceðini, tek baþýna incelenmesi gereken bir savaþ olduðunun altýný
çizdi. "Çanakkale Savaþý'nýn anlaþýlabilmesi için öncelikle Birinci
Dünya Savaþý'nýn sebepleri bilinmelidir" diyen Prof. Dr. Özden,
Avrupa'nýn sömürgeci politikalarý ve Ýngiltere ile Fransa'nýn dünyaya yeni bir düzen verme çalýþmalarýnýn savaþýn baþlýca sebepleri arasýnda olduðunu ifade etti.
Prof. Dr. Özden, savaþýn asýl sebebinin Osmanlý topraklarýnda
"manda ve kondominyon" ile
dolaylý bir sömürge sistemi kurmak olduðunu söyledi.
Prof. Dr. Özden, hem 18 Mart
1915 Çanakkale Deniz Savaþý'nýn
hem de devamýnda Ýngiliz ve
Fransýz ordularýnýn Gelibolu'ya
asker çýkarmalarýnýn ardýndan
baþlayan Çanakkale kara muharebelerinin Mustafa Kemal'in baþarýlý savaþ idaresi sonucunda
Türkler tarafýndan kazanýlmasýnýn Ýngiliz hükümetini zor durumda býraktýðýný belirtti. Bunun
sonucunda Ýngiliz baþbakanýnýn
görevden ayrýldýðýný da belirten
Prof. Dr. Özden, 1922 yýlýnda da
Türk ordularýnýn zaferinin bir
baþka Ýngiliz baþbakaný olan
Lloyd George'un siyasi kariyerini
bitirdiðini dile getirdi.
Prof. Dr. Özden, Ýngiliz ve
Fransýz donanmalarý Çanakkale'ye saldýrýrken, müttefikleri
Ruslarýn ayný sýrada Ermeni komitalarýný da örgütleyerek Doðu
Anadolu'ya saldýrdýklarýný ve Bitlis ile Van'ýn ele geçirildiðini belirterek bu iki þehrin kaybýnýn
Osmanlý ordusunun Suriye ve
Kafkas Cepheleri arasýndaki irtibatýný kopardýðýný, Mustafa Kemal'in Çanakkale cephesindeki
baþarýlarýndan sonra buraya doðu
cephesine gönderildiðini, Bitlis ve
Muþ'u Rus iþgalinden kurtardýðýný söyledi. Prof. Dr. Özden sözlerine son verirken Çanakkale Zaferi'nin milli birliðin oluþmasýndaki en önemli yapý taþlarýndan
biri olduðunu vurguladýðý panel,
soru cevap kýsmý ile sona erdi
"Çanakkale'de insanlýk tarihinin en büyük
kahramanlýk destanlarýndan biri yazýldý"
Ülkücüler Þehitler için yürüdüler
Çorum Ülkü Ocaklarý Çanakkale Zaferi'nin yýldönümü nedeniyle etkinlik düzenledi.
Saat Kulesi meydanýnda toplanan ülkücü-
Hitit Üniversitesi Rektörlük
Konferans Salonu'nda "100. Yýlýnda Çanakkale Zaferi" konulu
panel düzenlendi.
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coðrafya Fakültesi Türkiye
Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Neþe Özden
ve Hitit Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Mehmet Demiryürek'in konuþmacý
olarak katýldýðý panelde ilk konuþmacý olarak söz alan Prof. Dr.
Mehmet Demiryürek "Çanakkale
Savaþlarý ve Kýbrýs" konulu bir
konferans verdi. Prof. Dr. Demiryürek, konuþmasýnda I. Dünya
Savaþý baþlamadan önce Ýngilizlerin Osmanlý Devleti'ni savaþ dýþýnda tutmak için yapmýþ olduðu
giriþimlerden bahsederek Çanakkale Savaþlarýyla ilgili olarak
Mustafa Kemal'in cephedeki geri
çekilmeme kararlýlýðýnýn ve askerlerin savaþ motivasyonlarýný
yüksek tutmasýnýn zaferin kazanýlmasýndaki en önemli faktörlerden biri olduðunu vurguladý. Çanakkale Savaþlarýnda Ýngilizlere
esir düþen Türk askerlerinin Kýbrýs'taki bir esir kampýna gönderildiðini belirten Prof. Dr. Demiryürek, adadaki Türk halkýnýn esir
askerlere yardým toplamak için
yürütmüþ olduðu yardým faaliyetlerine de deðindi. Prof. Dr. De-
ler "Çorum'dan Çanakkale'ye
Bin Selam 100. Yýlda 100 Meþale" isimli yürüyüþ yaptýlar.
Anýta kadar yürüyen ülkücüler ve burada basýn açýklamasý yaptýlar. Haber Servisi
Aktif Eðitim Sen Ýl Baþkaný Adem Yücel Ça- dünyanýn hakimi görenler, Çanakkale'de hem
nakkale Zaferi'nin 100. yýlý nedeniyle yaptýðý yenilgiye uðradý hem de Mehmetçiðin cephedeaçýklamada, "Bundan tam 100 yýl önceydi. Türk ki tavrýndan insanlýk, centilmenlik, mertlik dersi
milleti, tarihin akýþýný deðiþtiren aðýr bir sýnav aldý. Bu eþsiz zafer, Birinci Dünya Savaþý'nýn akýverdi. Bu bir var oluþ - yok oluþun sýnavýydý. betini belirledi. Canavarlaþan küresel güçlerin
Dünyanýn binbir köþesinden ülkendi çýkarýna göre dünyayý dikemize, milletimize hatta Ýslam
zayn etme rüyasý, baþlarýnda
Alemine karþý birleþen sayýsýz
patladý. Türk milleti, bir kez dadüþman, Çanakkale'ye kadar gelha zalimlere karþý dünyanýn
miþti. Ancak bu necip millet, "Çamasum ve mazlum Müslüman
nakkale geçilemez" diyerek, inhalklarýnýn önünde geçilmez bir
sanlýk tarihinin en büyük kahraset olarak hizmetkarlýðýný sergimanlýk destanlarýndan birini yazledi. 18 Mart Çanakkale Zafedý" dedi.
ri'nin 100. yýldönümünü, aziz
Yücel, "Saldýrgan iþgal ordulaþehitlerimizi rahmetle anarak,
rý o günün þartlarýnda en geliþmiþ
onlarýn emanetine sahip çýkma
silah ve donanýma sahipti. Millebilincini benliðimizin en derintimiz ise inancý, azmi, vatan sevlerinde hissederek idrak ediyogisi ve birlik, beraberlik ruhu varruz. Öðretmenler olarak mesleAdem
dý.
ðimizi yaparken, dünyanýn büYücel
Yediden yetmiþe, kadýnýyla,
tün güçlerine direnebilecek bir
erkeðiyle, genciyle yaþlýsýyla bütün bir millet iman ve inancý vatan evlatlarýnýn alacaðý en bicepheye koþtu. Öðretmenler öðrencileriyle omuz rinci ders, özgürlük, baðýmsýzlýk, adalet, millet ve
omuza savaþtý vatan topraðý ve Ýslam Aleminin vatan için candan geçebilmeyi, insanlýk için feyüce deðerleri uðruna. Kayseri, Konya, Ýzmir ve dakârlýk yapmayý en birinci talim kabul ediyoruz.
Ýstanbul'da okullar mezun yerine þehit verdi o yýl Çünkü hayalimizdeki huzur dolu dünya ve barýþ
tüm öðrencilerini. Ve zafer kazanan, inanç, azim, içindeki insanlýðýn, ancak ve ancak böyle inþa
fedakârlýk ve baðýmsýzlýk tutkusu oldu. Kendini edileceðini biliyoruz" þeklinde kaydetti.
TEK
2
YILDIZ
HABER
20 MART 2015 CUMA
7
T.C.
ÇORUM
2. ÝCRA MÜDÜRLÜÐÜ
Dosya No : 2014 / 141 TLMT
TAÞINMAZIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI
"Mutlaka hak grevini
getirmemiz lazým"
Çorum Milletvekili ve
TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, "Bizim bir adým daha
ileri atýp, mutlaka hak grevini getirmemiz lazým. Kaðýt üzerinde kayda geçtiðiniz bir hakký yerine getirmediðinde iþveren, grev
yaparsanýz, buna hak grevi
deniyor, bu yasak bizde,
bütün dünyada serbest olduðu halde" dedi.
Salim Uslu, Ensar Vakfýn Ankara Þubesindeki
"Ensar Buluþmalarý" söyleþisine konuk oldu.
Uslu yaptýðý konuþmada,
geçmiþ hükümetler döneminde,
devletin ideolojik niteliðinin aðýr
bastýðýný, sosyal, hukuk ve demokratik devlet olma özelliðinin
göz ardý edildiðini kaydetti.Gelinen noktada, Türkiye'nin sosyal
devletin ne olduðunu görür,
keyfini sürer hale geldiðini ifade
eden Uslu, sendikacýlýk ve sosyal
devlet politikalarýnýn, siyasi bir
sorumluluk deðil, insaný ve Ýslami bir gereklilik olduðunu belirtti.
Sosyal devlet ilkesi kapsamýnda, çalýþma hayatýna iliþkin
yaptýklarýný çalýþmalarý anlatan
Uslu, bütçenin birinci sýrasýnda
Milli Eðitim Bakanlýðýnýn, üçün-
cü sýrasýnda ise Aile ve Sosyal
Politikalar Bakanlýðýnýn yer aldýðýný hatýrlattý.
Sosyal politikayý çok önemsediklerini, bu kapsamda Anayasa deðiþikliði yaptýklarýný dile
getiren Uslu, þöyle konuþtu:
"Bugün sendikalarýn sesinin
çok fazla çýkmayýþý sadece onlarýn mecalsizliði deðil. Çünkü biz,
sendikacýlýk döneminde kürsüye
çýktýðýmýzda ilk söylediðimiz þey
'IMF'ye hayýr' demekti, þimdi
IMF yok. 'Zorunlu Tasarruf Fonu, Toplu Konut Fonu iade edilsin' diyorlardý, þimdi yok. 'Darbe
yasalarý, faþist yasalar deðiþsin'
diyorlardý, 2821, 2822, þimdi onlarý deðiþtirdik, 6356, Toplu Söz-
leþme Yasasý yaptýk. Sendikal haklarý geliþtirdik,
Sendikalar Yasasý'ný deðiþtirdik. Ýstikrar içerisinde kalkýnmanýn, ekonomik kalkýnmayla sosyal
geliþmeyi eþ zamanlý gerçekleþtirmenin ve ayný
zamanda sorunlarý konuþarak çözmenin keyfini yaþamaya baþladýk.
Bizim bir adým daha
ileri atýp, mutlaka hak
grevini getirmemiz lazým. Kaðýt üzerinde kayda geçtiðiniz bir hakký
yerine getirmediðinde iþveren,
grev yaparsanýz, buna hak grevi
deniyor, bu yasak bizde, bütün
dünyada serbest olduðu halde.
Oysa demokrasi yaþanarak öðreniliyor. Sendikalar, sivil toplum örgütlerinin, grev kararý almýþlarsa iþletmenin geleceðini,
çalýþanlarýn iþ güvencesini, iþletmenin pazarýnýn daralmasýyla
birlikte grev sonrasý yeniden iþbaþý yapmanýn mümkün olup
olmadýðýný bilmek gibi sorumlu
davranýþlar içinde olmasý gerekiyor."Ensar Vakfý Ankara Þube
Baþkaný Ercan Poyraz katýlým ve
desteklerinden dolayý Salim Uslu'ya teþekkür plaketi takdim
etti.
Satýhnasma karar verilen taþýnmazýn cinsi, niteliði, kýymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO'LU TAÞINMAZIN
Özellikleri
: Çorum Ýl, Merkez Ýlçe, 1532 Âda No, 5 Parsel No, 12 Baðýmsýz Bölüm.
Giriþ kapýsý demir doðrama mantolama yapýlý binanýn giriþi basamaklarý mermer döþemelidir Satýþ
yapýlacak 12 numaralý baðýmsýz bölümün kapýsý kilitli Ýçerisine girilememiþ etraftan yapýlan araþtýrma
neticesinde Dubleks olan meskenin alt katý takriben 167 m2 üst katý 167 m2 olmak üzere 334 m2
alanýndadýr, alt katý 3 oda salon oturma odasý mutfak hol banyo tuvalet ve 4 adet balkondan oluþmaktadýr. Ýçeriden çýkýlan dubleks katý ise 4 oda banyo duþ hol kömürlü ve teras gibi mahallerden oluþmuþdur. Halihazýrda kullanýlmakta olan ve ýsýnmasý kalorifer ile saðlanan dubleks mesken kuzey doðu
ve güney yönlerine ceplelidir. Salon ve odalarýn zemini ahþap laminant parke döþeme diðer mahallerin zemini seramik kaplamadýr. Salon ve odalarýn zemin üzeri ahþap laminat parke döþeme diðer
manilerin zemini seramik kaplamadýr.
Adresi
:Ulukavak Mah Eþrefhaca Cad Polat Apt No 43/12 Çorum
Yüzölçümü
:334 m2
Arsa Payý
:24/228
imar Durumu :Ayrýk Nizam 6 Kat Konut alanýnda kalmaktadýr,.
Kýymeti
: 280.000,00 TL
KDV Oraný
:%18
Kaydmdaki Þerhler:
Kaydýnda ki gibidir.
1. Satýþ Günü : 03/06/2015 günü 14:30- 14:40 arasý
2. Satýþ Günü : 30/06/2015 günü 14:30- 14:40-arasý
Satýþ Yeri
: ÇORUM ADLÝYE GÝRÝÞÝNDE BULUNAN MEZAT SALONUNDA
Satýþ þartlarý :
1- Ýhale açýk artýrma suretiyle yapýlacaktýr. Birinci artýrmanýn yirmi gün öncesinden artýrma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu
artýrmada tahmin edilen deðerini %50 sini ve rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ
giderlerini geçmek þartý ile lihale olunur. Birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik
ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden, ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar
elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artýrmada malýn tahmin edilen deðerin %50 sini, rüçhanlý alacaklýlar varsa alacaklarý toplamýný ve satýþ giderlerini geçmesi þartýyla en çok artýrana ihale
olunur. Böyle fazla bedelle alýcý çýkmazsa satýþ talebi düþecektir.
2- Artýrmaya iþtirak edeceklerin, tahmin edilen deðerin % 20'si oranýnda pey akçesi veya bu miktar
kadar banka teminat mektubu vermeleri lazýmdýr. Satýþ peþin para iledir, alýcý isteðinde (10) günü
geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcý ile teslim masraflarý alýcýya aittir. Tellaliye resmi, taþýnmazýn aynýndan doðan vergiler satýþ Bedelinden ödenir.
3- Ýpotek sahibi alacaklýlarla diðer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki; hâklarýný özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarýný dayanaðý belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazýmdýr; aksi
takdirde haklan tapu sicil ile sabit olmadýkça paylaþmadan hariç býrakýlacaktýr.
4- Satýþ bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse Ýcra ve Ýflas Kanununun 133 üncü maddesi gereðince ihale feshedilir. Ýhaleye katýlýp daha sonra ihale bedelini yatýrmak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alýcýlar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasýndaki farktan ve
diðer zararlardan ve ayrýca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardýr. Ýhale farký ve temerrüt
faizi ayrýca hüknýe hacet kalmaksýzýn dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat
bedelinden alýnacaktýr.
5- Þartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açýk olup gideri verildiði takdirde
isteyen alýcýya bir örneði gönderilebilir.
6- Satýþa iþtirak edenlerin þartnameyi görmüþ ve münderecatýný kabul etmiþ sayýlacaklarý, baþkaca
bilgi almak isteyenlerin 2014/141 Tlmt. sayýlý dosya numarasýyla müdürlüðümüze baþvurmalarý ilan
olunur. 18/03/2015
Basýn: 45406 www.bik.gov.tr
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
Melek giriþimciler genç
fikirlerle buluþacak
Yaþar Uðurlu'dan
Bekiroðlu'na anlamlý hediye
AK Parti milletvekili aday adayý Yaþar
Uðurlu, 18 Mart Çanakkale Zaferinin 100.
yýlý nedeniyle AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu'na Kur'an-ý Kerim ve Ýstiklal Marþýnýn Tahlili kitaplarýný hediye etti.
AK Parti'den konu hakkýnda yapýlan
açýklamaya göre Uðurlu ziyaret sýrasýnda,
100. yýl kapsamýnda gerçekleþtirilen anlamlý programlarýn AK Parti'nin önderliðinde gerçekleþmesinin manidar olduðunu ifade ederek, "Sabah namazýnda Çanakkale de savaþarak ülkemizin kurtulmasý için mücadele eden askerlerimizin
yediði azýðýn bir örneði daðýtýlmýþ o günler yad edilmiþtir. Allah bu millete bu tür
sýkýntýlar vermesin, AK Parti kadrolarý 13
yýldýr olduðu gibi bundan sonrada bu
kadrolarý ile her zaman aþacaktýr. Yapýlan
mücadeleleri her zaman kazanacaktýr.
Çünkü AK kadrolar ülkesini,milletini seven bir sivil toplum kuruluþudur.Bizler
çocuklarýmýzý bu þuur ve ilke yetiþtireceðiz. AK Kadrolar çevresine huzur veren,
güven veren ve bu yapýya sahip çýkan bir
partidir.1000 yýllýk geçmiþinin bilincinde
olan bir partidir. 7 Haziran da bu manevi kalkýnmasýný devam ettirerek önümüzdeki engelleri aþarak bu manevi bilinçle
2071 yýlýnda da iktidar olarak devam edecektir. Bu inanç ýþýðýnda durmaksýzýn çalýþacaðýz. Bizler güçlü bir aileyiz bu ailenin bir parçasý olan sizlerde yaptýðýnýz çalýþmalar ile bizlerin haklýlýðýný partimizin
saðlam emin ellere teslim edildiðini gös-
termektedir. Tehlikenin nerde olduðunu
farkýnda olan bu kadrolar buna göre çalýþmalarýný yapmaktadýr.13 yýldýr bu partiye emeði geçenlere ve sizlere teþekkür
ediyorum diyerek bu günün anlamýna binaen sembolik olarak takdim ediyoruz"
dedi.AK Parti Ýl Baþkaný Rumi Bekiroðlu
ise milletvekili aday adayý olarak tatlý bir
yarýþ içerisinde göstermiþ olduklarý çalýþmalarý yakýndan takip ettiðini dilen getirerek, seviyeli bir þekilde yürütülen bu çalýþmalarý takdirle karþýladýðýný söyledi.
"Diðer partilerin aday bulamadýðý
yerde biz 39 ada adayýmýz hiçbir zümreye
hiçbir siyasi partiye saldýrmadan halkýmýzla bütünleþerek yollarýna devam etmektedir. Öyle ki paralel yapýnýn temsilcileri diðer partilere sýzmýþ ve vatan millet
duygusunu siyasi malzeme yapýp aday olmaktadýr" diyen Bekiroðlu, "18 Mart tarihi bizim için manidar ve anlamý büyük bir
gündür. Bugün Dünya tarihinde görülmemiþ bir mücadele sonucunda göðüslerini siper ederek þehitlerimizin kanýyla yýkanarak kazýlan bu topraklar atalarýmýzýn
bizlere emanetidir. Bu emaneti hiçbir
zümrenin parçalamasýna, karýþtýrmasýna
müsaade etmedik ve etmeyeceðiz de.
Takdim ettiðiniz Kur'an-ý Kerim bizim
için manevi deðeri yüksek olan mukaddes kitabýmýzdýr. Ýstiklal Marþý'nýn Tahlili
adlý kitap ise tarihimize ýþýk tutan dünyaya mal olmuþ her mýsrasýnda dualarýn yer
aldýðý ayrý bir anlam ifade eden bir kitap-
týr. Bu iki manidar kitap için teþekkür ediyorum. Bilge Kaðan'ýn i Ey Türk Oðuz
Beyleri! Üstte gök çökmedikçe, altta yer
delinmedikçe, bil ki Türk milleti, Türk
yurdu, Türk devleti, Türk töresi bozulmaz." sözleriyle ifade ettiði gibi kimse tarih boyunca yýkamamýþtýr. Bundan sonrada bu ülkeyi yýkamaz,bölemez, parçalayamaz. 13 yýldýr AK Parti iktidarýnda olan
bu topraklarda, istikrarýn, güvenin,huzurun, kadirþinaslýðýn ne olduðunu bilen,
milleti tarafýndan benimsenen bir partidir. Milletimizin vermiþ olduðu destek ve
güven sonucu çalýþmalarýmýza bundan
önce olduðu gibi bundan sonrada yýlmadan devam ettireceðiz. AK Parti söz verdiðinde sözünü yerine getiren gücünü
halktan alan bir partidir. AK Parti sayesinde ülkemizde gerçekleþtirilen reform
niteliðindeki hizmetler durmaksýzýn devam edecektir. Saðlýkta, ülke savunma
sanayisinde, milli eðitimde, ekonomide,
karayollarýnda ve diðer bütün alanlarda
çað atlatan yatýrýmlar yapan bir partiyiz.
Yapýlan bu hizmetler küçümsenemez,
kimsenin de küçümsemesine müsaade
etmeyiz. Yapýlan bu hizmetler "tencere
tava çalmayla, düdük üflemeyle" deðil
çalýþmakla halkýný benimsemekle olacak
iþlerdir. Partimizin hedefi 2023 olan 2071
olan bir partidir. Bu tarihlerin anlamý büyüktür. Bugünleri hep birlikte göreceðiz
diyerek sözlerini tamamladý" þeklinde
kaydetti.
Çorum Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile
TOBB Çorum Ýl Kadýn Giriþimciler Kurulu
arasýnda "Melek Giriþimcilerin Genç Fikirler Ýle Buluþmasý" konulu protokol imzalandý.
Milli Eðitim Müdürlüðünden konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre protokol
imza töreninde konuþan Ýl Milli Eðitim
Müdürü Seyit Ali Büyük, iþgücü piyasasýnda faaliyet gösteren kadýn giriþimcilerin
toplumun geliþmesinde rol model olarak
büyük önem arz ettiðini söyledi.
Baþarýsýný ispat etmiþ iþ kadýnlarýnýn, kýz
öðrenciler arasýnda geliþime ve çalýþmaya
dair motivasyon kaynaðý olacaðýný kaydeden Büyük, protokolle özellikle dezavantajlý bölgelerde yaþayan kýz öðrencilerin
meslek tercihi ve çalýþma hayatýna dahil olma anlamýnda yeni ufuklar kazanacaklarý-
na dair inancýnýn tam olduðunu sözlerine
ekledi.TOBB Çorum Ýl Kadýn Giriþimciler
Kurulu Baþkaný Yasemin Kepçeli ise kurul
olarak sosyal sorumluluklarýnýn farkýnda
olduklarýný, kýz çocuklarýnýn ülkenin geleceði üzerinde aktif olarak rol alabilmeleri
adýna ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyledi. Ýl Milli Eðitim Müdürümüze
de böyle bir çalýþmada desteðini esirgemediði için teþekkürlerini ileten Kepçeli, protokolün güzel iþlerin baþlangýcý olmasýný
temenni ettiðini kaydetti. Protokol kapsamýnda; ilçelerdeki meslek liselerinde okuyan kýz öðrencilerin kariyer planlamalarýna
katký saðlamak, giriþimciliði özendirmek
yoluyla kadýn istihdamýný artýrmak konusunda duyarlýlýk uyandýrmak ve bilinçli
toplumda saygýn davranýþlarý geliþtirmek
amacýyla seminer ve geziler düzenlenecek.
TEK
YILDIZ
Ateþiniz Var mý?
3 astranot uzaya gidecek.
Bunlardan biri Alman biri Ýngiliz
biri de bizim Temel.
Bunlar yýllarca gelmiyecekleri
için en önemli ihtiyaclarýný sorarlar. Alman bana sarýþýn, esmer,
kumral hatun der. Ýngiliz bana
bol bol içki der. Bizim Temel
baaa bol bol cigara der. Ýstekler
temin edilip uzaya fýrlatýlýrlar.
2
Aradan yýllar geçer 3 astronot
geri dönüyorlar. Tabi aileler merakla bekliyor. Önce Alman iniyor
dalyan gibi Alman olmuþ iðne
iplik. Sonra Ýngiliz iniyor adam
zil zorna sarhoþ. Tabi ki sýra
Temele geliyor. Temel kapýda
görünür görünmez bi fýrlýyor
aðzýnda cigarayla:
- "Allahýný seven baaa ateþ
versuuun."
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
YAÞAM
20 MART 2015 CUMA
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
8
Uzun küskünlükler, eþler
Arasý soðukluða yol açýyor
Ýletiþim kazalarý mutlu bir evlilikte
de bazen kaçýnýlmazdýr. Aile içi
sorunlarda sýk karþýlaþtýðýmýz problemlerden biri eþlerden birinin sýk sýk
küsmesi ve iletiþimi kesmesidir. Bu
durum zaman içinde eþlerin birbirinden uzaklaþmasýna, konuþkan
eþin kendisini deðersiz hissetmesine
ve aile birliðinin zarar görmesine
sebep oluyor.
Eþlerin bazý nedenlere baðlý olarak
zaman zaman birbirine kýrýlýp kýsa bir
süre konuþmak istememesi doðal
iletiþimin bir parçasýdýr. Evdeki gergin anlarda kýsa bir süre az konuþmak, eþleri maksadýný aþan söz ve
davranýþlardan da korur. Eþlerin birbirini anlayýp gönlünü almasýyla yanlýþ anlamalar unutulup gider. Ancak
iletiþimi tamamen kesmek, sýk sýk
küsmek ve küskünlüklerin uzun
sürmesi ise eþler arasý soðukluða,
sevgilerin yýpranmasýna, çözülmeden
biriken sorunlarýn gittikçe büyümesine yol açar. Eþlerden birinin veya
her ikisinin birbirine küsmesi sýk
tekrarlandýðý veya uzun süre devam
ettiði durumlar, evde gergin bir hava
esmesine neden olur. Ýletiþimin
kesilmesi duygusal ortamý bozarken
çocuklarýn da anne-babayla iletiþimini ve geliþimini olumsuz etkiler.
Küskünlük bazýlarýnýn kiþilik özelliklerindendir. Bilhassa içe dönük ve
kaygýlý kiþiler çabuk alýnýp kýrgýnlýklarýný da beden dili ile ifade etme
eðilimindedir. Bu davranýþ çocukluk
ve gençlik yýllarýndan kalma bir
alýþkanlýk da olabilir. Bazý kiþilerin ise
küskünlüðe hiç tahammülü yoktur.
Eþin az konuþmasý ve küsmesi
halinde durumu düzeltmek için aþýrý
özveride
bulunur.
Bu
þekilde
davranýþý küsme davranýþýný besleyip
iletiþimde kýsýr döngülerin baþlamasýna
neden
olur.
Sorun
büyümesin diye sürekli eþinin gönlünü almaya çalýþan kiþi, zamanla
kendisine
deðer
verilmediði,
konuþulmayarak yok sayýldýðý ve
haksýzlýða uðradýðý duygusuna kapýlmaya baþlar. Tekrarlayan küsme ve
gönül alma davranýþlarý tek taraflý
olduðu takdirde birikimlere ve bardaðý taþýran son damlalarla birlikte
büyük tartýþmalara yol açar.
YANLIÞ ANLAMA VE
KIRICI SÖZLERE DÝKKAT!
Eþinin sevgisini beklediði þekilde
ifade etmemesinden kýrýlan eþ de
tepkisini küserek ortaya koymaya
çalýþýr. Bu, ilk baþta iþe yarasa da
uygun bir çözüm þekli deðildir. Ortak
sevgi dili kullanýlmayýnca bir zaman
sonra küskünlüklerin süresinin artmasýyla eþler gittikçe birbirinden
uzaklaþýr. Eþler konuþmaya çalýþsalar
da bir süre sonra yanlýþ anlama sonucu karþýlýklý kýrýcý söz ve davranýþlarda
bulunmaya baþlarlar. Biri veya her
ikisi bir türlü anlaþýlamamaktan
þikâyetçidir. Hâlbuki birbirini uygun
þekilde dinlememe ve karþýlýklý olarak
birbirini anlamama vardýr. Sürekli
tartýþmaktan usanýnca da küserek
kavgalardan kurtulmaya çalýþýrlar.
Bazý eþler de þiddetli geçimsizlik
durumunda evliliði çocuklarý için
devam ettirmeyi ve kronikleþen
problemlerin çözümü yerine tartýþmamak için küsmeyi tercih eder.
Baþlangýçta bunun uygun bir çözüm
olduðunu zannetseler de ilerleyen
zamanlarda bu durum giderek daha
farklý sýkýntýlara yol açar. Ruh ve
beden saðlýðý da olumsuz etkilenir. *
Uzman psikolog
Özeleþtiri ve çözüm planý yapýn!
-Eþinizle iletiþimi kesmeyin. Bir
geceyi bile konuþmadan geçirmeyin.
Zira uzaklýk, uzaklýðý getirir.
-Eþinizle konuþmama; deðer vermeme ve yok sayma olarak algýlanabilir. Bu da öfke ve gerginliðin artmasýna yol açar.
-Eþinizi yorumsuz dinleyerek
anlamaya çalýþýn. Uygun zemin ve
zamanlarda eþinizin güzel özelliklerini takdir edin.
-Özeleþtiri yapýn, anlaþmazlýða yol
açan
hatalarýnýzý
kabul
edin.
Muhabbeti ve aile birlikteliðini
yeniden saðlamak için gönül alýcý
sözler kullanýn.
-Vazgeçemediðiniz
beklentilerinizi
ve
karþýlanmayan
ihtiyaçlarýnýzý dile getirin. Ama küçük
sorunlarý büyüterek devleþtirmeyin.
-Sorunlarýn hepsini sýralamak yerine en önemlisini ifade edin.
-Bazý
sorunlarýn
çözümünü
zamana býrakmak doðru olabilir.
Ama devam eden problemler için
yeni çözüm yollarý araþtýrýn ve bir
çözüm planý yapýn.-Uygun çözüm
yolu
bulunamadýðýnda
tarafsýz
davranabileceðine inandýðýnýz ve
güvendiðiniz tecrübeli bir kiþiden
görüþ
alýn.-Sorunlar
karþýsýnda
eþlerin zaman zaman fedakârlýk yapmasý gerekebilir. Ama bu fedakârlýk
hep tek taraflý olmamalýdýr.
23:00
Sinema
Sihirbaz
Marangoz bir ailenin oðlu olan Eisenheim, aristokrat bir ailenin kýzý Sophia'ya aþýk olur; ancak
sosyal konumlarý nedeniyle iliþkilerinin yasaklanmasý sonucu Avusturya'yý terk ederek dünyayý
keþfe çýkar. 15 yýl sonra ünlü bir illüzyonist olarak
döner ve sevgilisini geri almak için elinden geleni
yapar.Saat : 23:00 - 01:10 (130 dakika)
Tür : Sinema (Dram, Gizem,Romantik)
Oyuncular : Edward Norton, Paul Giamatti, Jessica
Biel, Rufus Sewell
Yönetmen : Neil Burger
23:15
Dizi
Acil Aþk Aranýyor
Genç ve yeni yetme bir doktor olan Nisan için hem
yeni bir eve taþýnacaðý hem de iþe baþlayacaðý o
büyük gün gelip çatmýþtýr. Nisan oldukça heyecanlýdýr fakat sakar biri olmasý yüzünden iþler pek de
istediði gibi gitmez. Ýlk günden evinin önünde
küçük bir kaza yapar. Hemen ardýndan yeni
komþusu Sinan’la bir tartýþma yaþar. Gününün çok
kötü geçtiðini düþünen Nisan, iþe baþlamak üzere
hastaneye gidince daha da büyük bir problemle
karþý karþýya kalýr. Komþusu Sinan, ayný zaman birlikte çalýþacaðý iþ arkadaþýdýr, daha da kötüsü Nisan,
Sinan’ý asiste edecektir.
19:45
Sinema
Cehennem Melekleri
Bir Güney Amerika ülkesinin kural tanýmaz
diktatörünü yýkmak için ülkeye gizlice sýzan
bir grup paralý askerin hikayesi... Yeni görevleri nedeniyle ülkeye gizlice giriþ yapan özel
birlik, kýsa sürede hiçbir þeyin kendilerine
anlatýldýðý gibi olmadýðýný fark eder. Ekip,
kendini büyük bir yanýlsamanýn ve ihanetin
içinde bulur. Olaylar kontrolden çýkmaya
baþladýðýnda ve masum hayatlar tehlike altýna
girdiðinde ise çok daha büyük bir düþmana
karþý mücadele etmeye baþlarlar.
FIRINDA NUAR
Mustafa Erdoðan
Mustafa Erdoðan, Anadolu Ateþi
adlý dans grubunun genel sanat
yönetmenidir. Hakkarili olup Kürt
Pinyaniþi Aþiretine mensuptur.1965
yýlýnda Hakkari’de doðan Erdoðan,
Hacettepe Üniversitesi’nde felsefe,
Gazi Üniversitesi’nde kamu yönetimi eðitimi almýþtýr. Yýlmaz
Erdoðan'ýn
abisidir.Mustafa
Erdoðan, üniversite yýllarýnda ve
öncesinde halk danslarýyla yakýndan
ilgilenmiþ ve çalýþtýðý topluluklarla
birlikte yurtiçi ve yurtdýþýnda
gerçekleþtirilen festival ve yarýþmalarda birçok ödül almýþtýr.Gülben
Ergen ile 5 Eylül 2004'te evlenmiþ ve
çift, 18 Ocak 2007 günü Atlas adýnda
bir erkek çocuðuna sahip olmuþtur.
Ardýndan 2009 yýlýnda da çiftin ikiz
bebekleri dünyaya gelmiþtir.1985
yýlýnda Gazi Üniversitesi Halk
Danslarý Topluluðu'nu kurarak,
Edirne, Kýrklareli, Artvin, Van, Bitlis,
Hakkari, Gaziantep, Adýyaman,
Diyarbakýr, Muðla, Aydýn yöre
danslarý üzerine gruplar hazýrlamýþ
ve yarýþmalara katýlmýþtýr.1997 yýlýnda Bilkent Üniversitesi’ndeki halk
oyunlarý üzerine yaptýðý çalýþmalar
"Sultans of the Dance"’in ilk adýmlarý olmuþtur.1997-2000 Anadolu
halk danslarý adýmlarý üzerine, derleme ve koreografik çalýþmalar yapmýþ ve konuyla ilgili araþtýrmalarý
çeþitli yayýn organlarýnda yer
almýþtýr.Ayný dönemde koreograf
olarak Ýstanbul-Gül Düþündürü
Tiyatrosu ve Beþiktaþ Kültür
Merkezi'nde görev almýþtýr.Halk
oyunlarýna olan ilgisi giderek artýnca, özel kuruluþlarýn ancak kurumsallaþma ile yaþayabileceðine inanan
Mustafa Erdoðan bunlarý bir
merkezden yönlendirmek ve en iyi
eðitimi verebilmek için 1999 yýlýnda
Türkiye'nin ilk özel ve büyük dans
topluluðu olan SULTANS OF THE
DANCE’ý kurmuþtur. Bu grubun adý
daha sonra Anadolu Ateþi'ne
çevrilmiþtir.
Malzemeler
8 porsiyon
býyüklügýnde bütün nuar
1 adet havuç
1 adet patates
1 adet soðan
1 adet domates
1 paket dilimle
kaþar peyniri
1 yemek kaþýðý un
Yeteri kadar tuz
1 yemek kaþýðý tereyaðý
Yemeðin Tarifi
Bütün nuarý sýcak su ile
1,5 saate yakýn piþirin.
Piþmesine yakýn patates,
havuç, soðan ve domatesi
koyup bir müddet daha
piþirin. Kevgir yardýmý ile
içinden nuarý alýp dilimleyerek (8 parça) cam kaba
dizin. Aralarýna kaþar koyun.
Et suyundan 2 su bardaðý
alýn.Kalan et suyunun içindeki sebzeleri blendýrdan
geçirin. Etin üzerine yayýn.
Yaðý kýzdýrýn. Ýçine un koyup
kavurun. Et suyu ile beþamel
sos hazýrlayýn. Tuz ekleyin.
Cam kabýn üzerine dökün.
Fýrýna verip üzeri kýzarana
kadar piþirip servise sunun.
Bazý þeyleri yarým bileceðine, bir þey bilme daha iyi...
Nietszche
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:45 Cehennem Melekleri
21:45 Frankenstein:
Ölümsüzlerin Savaþý
23:30 The Walking Dead
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18:45 Elif
Yerli Dizi
20:45 Son Samuray
22:30 Türk Filmi
23:50 Ýskele Sancak
04:30 Dila Haným
07:00 Pis Yedili
Yerli Dizi
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
23:15 Acil Aþk Aranýyor
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
Yerli Dizi
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19:00 Ana Haber
20:00 Arka Sokaklar
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:45 Spor
19:55 Yeþil Deniz
23:00 Sihirbaz
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.20 Tv Filmi
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:00 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Ötesiz Ýnsanlar
23:00 Davetsiz Misafir
TEK
YILDIZ
2
20 MART 2015 CUMA
HABER
Cumanýz Mübarek
Olsun...
Bizi doðru yola, kendilerine nimet verdiklerinin
yoluna ilet; gazaba uðrayanlarýnkine ve sapýklarýnkine deðil.Fâtiha, 1/6-7
GÜZEL AHLAK VE
KAZANMA YOLLARI
SÜKÛT
'Sükût', susmak, konuþmamak, baþkasý konuþurken onu dinlemektir.
Sükût, insanýn toplum hayatýnda sevilmesini ve
kendisine saygý duyulmasýný saðlayan güzel huylardan biridir. Dilin afetleri çok ve kendini bunlardan korumak zor olduðu için, elden geldiði kadar susmak en iyi davranýþtýr. O halde insan, gerektiðinden fazla konuþmamalýdýr. Dediler ki abdallar, yani yüksek derecedeki veliler, konuþmasý,
yemesi ve uyumasý zaruret miktarýnda olan kimselerdir.
Allah Teâlâ (c.c.) buyurmuþtur: "Doðru söylemek,
hayýrla buyurmak ve insanlarýn arasýný bulmak hariç konuþmada hayýr yoktur." [1] Peygamberimiz
(s.a.v.) buyurdu: "Karýn (mide), ferc ve dilini koruyan kimsenin her þeyi korunmuþtur." [2]
Rasûl-i Ekrem (s.a.v.) buyurdular:
"Fazla sözü sonraya býrakana, fazla malý verene,
yani kesenin baðýný çözüp, dilinin ucuna baðlayana
saadetler olsun.", "Ýnsan için uzun dilli olmaktan
daha kötü bir þey yoktur.", "Konuþurken muhalefet etmeyen ve hasýmlýk yapmayan ve batýl söz
söylemeyen kimse için Cennette bir saray yaparlar.
Haklý iken susarsa Cennet-i âlâ'da ona bir saray
yaparlar."[3] Muaz Ýbnu Cebel (r.a.) anlatýyor: "Bir
seferde Rasûlullah (s.a.v.) ile beraberdik. Bir gün
yakýnýna tesadüf ettim ve beraber yürüdük.
- Ey Allah'ýn Rasûlü, dedim. Beni cehennemden
uzaklaþtýrýp cennete sokacak bir amel söyle!
"Mühim bir þey sordun. Bu, Allah'ýn kolaylýk nasip
ettiði kimseye kolaydýr; Allah'a ibadet eder, Ona
hiçbir þeyi ortak koþmazsýn, namaz kýlarsýn, zekât
verirsin, Ramazan orucunu tutarsýn, Beytullah'a
hacc yaparsýn!" buyurdular ve devamla: "Sana hayýr kapýlarýný göstereyim mi?" dediler.
- Evet ey Allah'ýn Rasûlü! dedim.
"Oruç (cehenneme) perdedir; sadaka hatalarý yok
eder, týpký suyun ateþi yok etmesi gibi. Kiþinin geceleyin kýldýðý namaz salihlerin þiârýdýr." buyurdular ve þu ayeti okudular: "Onlar ibadet etmek için
gece vakti yataklarýndan kalkar, Rablerinin azabýndan korkarak ve rahmetini ümit ederek O'na dua
ederler. Kendilerine rýzýk olarak verdiðimiz þeyden
de baðýþta bulunurlar." [4] Sonra sordu: "Bu (din)
iþinin baþýný, direðini ve zirvesini sana haber vereyim mi?" - Evet, ey Allah'ýn Rasûlü! dedim. "Dinle
öyleyse!" buyurdu ve açýkladý:
"Bu dinin baþý Ýslam'dýr, direði namazdýr, zirvesi
cihaddýr." Sonra þöyle devam buyurdu: "Sana bütün bunlarý (tamamlayan) baþ amili haber vereyim
mi?"
- Evet ey Allah'ýn Rasûlü! dedim.
"Þuna sahip ol!" dedi ve eliyle diline iþaret etti.
Ben tekrar sordum:
- Ey Allah'ýn Rasûlü! Biz konuþtuklarýmýzdan sorumlu mu olacaðýz?
"Anasýz kalasýca Muâz! Ýnsanlarý yüzlerinin üstüne
-veya burunlarýnýn üstüne dedi- ateþe atan, dilleriyle kazandýklarýndan baþka bir þey midir?" buyurdular.' [5] Ömer (r.a.) buyurur: "Sükût insanýn,
en güzel elbisesidir.", "Çok gülenin heybeti azalýr.
Çok konuþan çok yanýlýr hataya düþer, böyle kimsenin hayâsý azalýr." [6]
Zamanýmýzda dil, konuþmak yerini tutan, iþaret ve
yazý hususunda da ayný titizliði göstermek gerekir.
Kitap, dergi, gazetede; makale, fýkra v.s. her türlü
yazýlarda da sünnet-i seniyyeye tabi olmak müminlik þiarýdýr. Gýybet, dedikodu lüzumsuz, faydasýz þeylerden kaçýnarak, yazýlarda da müminler
arasý sevgi dokunmalýdýr.
[1] Nisa sûresi, 3/114. [2] Tirmizî, Birr, 62.
[3] Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi.. [4] Secde sûresi, 32/16. [5] Tirmizî, Ýman, 8.[6]
Ýbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Þerhi.
ESMAÜL HÜSNA
ES-SELAM
Selâmette olan, selâmette kýlan. "Selâm" kelimesi Kur'aný Kerimde 33 defa geçer ama bunlardan yalnýz bir tanesi (Haþr 23) Allah'ýn ismi olarak geçmektedir. Her doðan ölüyor, her yeþeren
kuruyor, her yapýlan yýkýlýyor. Yaratýlanlarýn en
deðerlisi insan doðuyor, büyüyor, ihtiyarlýyor,
hastalanýyor, acýkýyor, uyuyor ve ölüyor.
"Selâm" olan Rabbimiz bütün bunlardan salimdir. Ýslâm dinini indirerek selâmet yurdu olan
Cennete davet eden, bu dünyada gönüller arasýna köprü olan selâmý öðreten, "Bir selâmla
selâmlandýðýnýz zaman, ondan daha güzel selâm
verin veya aynýyla karþýlýk verin" (Nisa 86) diyerek selâm almayý emrederek, nezaket kurallarýný
öðreten Rabbimiz Mü'minleri Cehennem azabýndan selâmette kýlandýr.
Müslüman kelimesiyle selâm, Ýslâm kelimeleri
silm kökündendir.
Efendimiz: "Müslüman: dilinden ve elinden
Müslümanlarýn selâmette olduðu/ zarar görmediði kiþidir" buyurmuþ. (Buhari 1/9, Müslim
iman bab 4, Ebu Davud Cihad Hadis 2481).
DUA
"Benden bana ezâ veren þeyi gideren ve bana yarayacak þeyi
bende tutan Allah'a hamd olsun" Amin
DÝNLE GENÇLER NELERDEN ÞÝKAYET EDÝYOR
Ýstanbul'un akþam trafiðini bilenler bilir. Otobüsler, tramvaylar, metrolar bir insan manzumesi. Nefes
alýp vermenin bile imkânsýz hale geldiði dakikalardýr
akþam saatleri toplu taþýma araçlarýnda. Bir asrýn
hülâsasý, özeti ve resmidir bu otobüsler, tramvaylar,
minibüsler... Boy boy, desen desen, çizgi çizgi insan.
Sanki tabii bir müzedir erbabýna. Bir memleket seyahati yapabilirsiniz bu taþýtlarda... Her bölgeden, her
ülkeden, her yaþtan, her anlayýþtan eserler bu müzede kendine mahsus köþesine çekilmiþtir. Gözüne güvenen, basiretiyle gezmesini bilen için bir otobüs bir
asýr kadar yaþam öyküsünü bir saatte okuma imkâný
bahþeder insana. Trafik akýþýnýn iyice durduðu bir akþam vakti: Koskoca otobüste herkes susuyor, sadece
iki lise talebesinin yüksek perdeden konuþmalarý duyuluyordu. Mübalâða deðil tam kýrk dakika internetteki oyunlarý anlattýlar birbirlerine. Zannediyorum
konuþtuklarý kelimelerin yüz-de doksaný Ýngilizce internet terimleriydi. Konuþmalarýnda Türkçe cümle
bulamadým desem sezadýr. Konuþtular konuþtular,
yine konuþtular. Yolculara dinlemek düþtü çaresizce. Gençliðin entelektüel tartýþmalarýna
(!) bedava müþteri olmak nasibine konduk hep beraber. Biri
babasýndan habersiz internet
kafeye gidiþinden keyifle bahsediyor, gece yarýsýna kadar
kaldýðý kafedeki enstantaneleri
anlatarak evdeki bilgisayarsýzlýðýn intikamýný almaya çalýþýyor
gibiydi. Ýnadýna öbürü de ADSL
sayesinde bütün oyunlarý evde
sabaha kadar oynadýðýndan
dem vuruyordu. Birinde hürriyeti, sokaðýn ve internet kafenin serazat loþluðunda
keþfetme telaþý, berikisinde evde tek elden dünyayý
idare etme, aile bariyerine çarpmadan global otobanda hýz yapma rehaveti hakimdi. Otobüste kimseden
çýt çýkmýyordu. Rahatsýz olduklarý yüzlerinden belliydi halbuki. Öyle benimsemiþlerdi ki konuþtuklarý
þeyleri, dýþarýda ne olup bittiði umurlarýnda bile deðildi. 'Susun demektense bilgisayar hakkýnda gidip
birkaç soru sorayým' dedim. 'Belki bu sayede susarlar'
diye düþündüm. Yanlarýna yaklaþtým. "Gençler dedim, program bilginiz gördüðüm kadar çok iyi. Bilgisayar ile ilgili soracaklarýmý cevaplandýrýrsanýz sevinirim."
'Hay hay' dedi, daha uzun boylu olan. Ve baþladýk
konuþmaya. Ben sessiz sordukça, onlar da sessiz cevapladýlar. Belki bir yarým saat konuþtuk. Cimrilik
yapmadan bilgilerini bana ikram ettiler. Aslýnda anlattýklarýný biliyordum. Ne olursa olsun konuya hakimiyetleri, anlatýrken sessizliði temin etmeleri, kendilerine ciddî bir konuda danýþýlmýþ olmanýn verdiði
özgüvenleri karþýsýnda hayran olmadým deðil.
Anladým ki, bu liseli gençlerin iki saattir aileden
yakýnmalarý tamamen bir aile dramýnýn fotoðrafýdýr.
Gençlerle konuþulmadýðýnýn, onlarýn bildiklerine deðer vermediðimizin bir ispatý oldu yarým saatlik konuþmamýz. Otobüstekiler gayri ihtiyari bana bakýyorlardý. 'Nasýl susturdun bu gençleri' der gibi. Aslýnda
susturmadým onlarý. Yine konuþtular; fakat artýk iki
kiþi deðillerdi; üç kiþi idik. Üç kiþi gibi konuþtular otobüste. Daha nazik, daha narin ve daha bilgi yüklü.
Teþekkür ettim onlara son durakta inerken. Yolcular
da tebessümleriyle bana teþekkür ediyorlardý. Sokak
baþýna kadar yürüdüm onlarla. Yollarý ayrýldýðýnda
Hollyvvood çaðrýþýmlarý ile cilalanmýþ el kol hareketleriyle vedalaþtýlar. Karanlýk Ýstanbul sokaklarýnda
kayboldular. Birisi ihtimal, evinde kollarýný açmýþ
kendisini bekleyen bilgisayarýnýn baþýna yollandý sabýrsýzca... Diðeri de, hemen köþe baþýndaki internet
kafeye revan oldu cebinden çýkardýðý sigarasý eþliðinde. O akþam eve geldikten sonra bu iki gencin þahsýnda tüm gençlerimizi düþündüm. Gençlerimizi...
Yiðitliðin adres olarak, kimlik olarak en çok yakýþtýðý
göz bebeklerimizi... Bir ülkedeki futbol kültürü hakkýnda yazý yazmak, araþtýrma yapmak için ya stadyuma gidip bir futbol maçýný seyredip futbolcu ile görüþeceksiniz, olmadý ya da antrenörünü dinleyeceksiniz. O futbolcunun anne ve babasýný dinlemeyin,
çünkü onlar hâlâ hisleriyle olaya yaklaþacaklardýr.
Yeþil sahalarda histen çok akýl ve teknik, güç ve performans istenir kiþiden. Bir anne oðlunun kýsrak gibi
koþup koþup da yýkýlmasýný istemez. Ama bir antrenör oyuncusunun çatlayýncaya kadar koþmasýný, son
dakikaya kadar mücadele etmesini ister. Koþan
oyuncudur. Koþturan antrenör. Ama sevinen her ikisidir. Yorgunluðun bedeli oyuncunun, dinlenme antrenörün. Velhasýl futbol yorumu için stadyum, futbolcu, antrenör futbol topu, çim saha, kale çizgi vs.
bir sürü ayrýntýnýn altýný çizmek gerekiyor. Hayatýnda
futbol topu görmeyen kimse ne kadar futbol yorumu
yapar! Mevlâna'nýn þu hikâyesi ele aldýðýmýz konu-
nun bütüncül incelenmesi gerektiðine bir iþarettir:
"Hintliler karanlýk bir mekâna bir fil getirip halka
göstermek istediler. Hayvaný görmek için o kapkaranlýk yere bir hayli adam toplandý. Fakat mekân o
kadar karanlýktý ki, gözle görmenin imkâný yoktu. O,
göz gözü görmeyecek kadar karanlýk yerde file ellerini sürmeye baþladýlar. Birisi eline hortumunu geçirdi,
"Fil bir oluða benzer" dedi. Baþka birinin eline kulaðý
geçti, "Fil bir yelpazeye benziyor" dedi. Bir baþkasýnýn eline ayaðý geçmiþti, dedi ki: "Fil bir direðe benzer." Bir baþkasý da sýrtýný ellemiþti, "Fil bir taht gibidir" dedi. Herkes dokunduðu yere göre fili anlatmaya
koyuldu.
Onlarýn sözleri, görüþleri yüzünden birbirine aykýrý oldu. Birisi dal dedi, öbürü elif. Herkesin elinde bir
mum olsaydý sözlerindeki aykýrýlýk kalmazdý. Duygu
gözü ancak avuca, ancak köpüðe benzer, avuç bütün
file birden dokunamaz ki! (Mesnevi 3/1260-1270)
Gençlerin dertlerine, isteklerine dipnot düþmek için
onlarla hemhal olan, onlara kuþbakýþý bakabilen kimselere mikrofon uzatmak
durumundayýz. Gençlerin feryadýný en çok öðretmenler anlar diye düþünüyorum. Þefkati Rahim referansýyla duyabilenler... Muhtaçlarýn sesine kulak verenler... Seher rüyalarýný hâlâ sýnýfta
görüyorsa bir öðretmen,
iþte ondan dinlemeli
gençliðin öyküsünü...
Kaçtýðýný, kaçýrdýðýný
düþlerde yakalayan; düþlerde can evinden vurulan muallimlere kulak vermek lâzým. Bu frekansta bir
muallimlik þuuruna ram olmuþ öðretmen dostlarýmdan biri gençlerin bize duyurmak istediði konularý
þöylece özetlemiþ:
"Adam yerine konmak; insan, yetiþkin gibi muamele görmek; iradelerine vurgu yapýlacak þekilde
kendilerine rehberlik yapmak." Adam yerine konmak.
Bir genç, daha doðrusu geleceðe talip bir insan ne
arzular? Geleceðe, yani ebede...
Âhiret, baki bir gençlik deðil de nedir? "Hâlidîne
fîhâ ebedâ..." cennetini, gençlik istikrarýný bozmayanlar elde etmeyecek mi? Ýkbal ne güzel söylemiþ:
"Hürlerin cenneti daimi yürüyüþtür." (Câvidnâme)
Daimi yürüyüþe aday gençlerimizin feryatlarý hangi
makamdadýr? Yastýklar, çocuklarýmýzýn nefeslerini
deðil, cemiyetin bir çýkmaz sokak olarak iþaretlediði
labirentleri, ergenlik yýllarýnýn panzehiri bulunamayan çaresizliklerini yutuyor. Genç odalarýmýz var,
marka mobilyalarla süslü kablosuz aðlarýmýz var
dünyayý dört duvar içine getiren. Gaybe inanmadýðý
kadar sanal âleme imanýný, ikrarýný tazelemiþ özentilerimiz var. Âhiretle idrakini test eden taatler yerine,
baþkalarýnýn günahlarýyla akla gelen öteki dünya endiþelerimiz var. Oysa öteki dünyadan çok evvel ötekileþtiðimiz, ayný evi paylaþtýðýmýz halde çoktan taþraya
sürdüðümüz aile dünyalarýmýz var. Dikenlere basan
yavrularýmýzý yine dikenlerle kovalama kurnazlýklarýmýz var.
Gülistan olma kabiliyetini kaybetmiþ; bülbülün
ötmemesini yine bülbülün bir cürmü olarak kabul
eden; bahçenin viraneliðine deðil, bülbülün vefasýzlýðýna vurgu yapan muhasebe yoksulu, murakabe fakiri ebeveyn sýzlanmalarýmýz var.
Bir Müslüman delikanlýnýn cenazesi geçerken
Mevlâna, 'neden öldü!' diye sormuþ.
'Ýntihar etti' demiþler. "O mahallede hiç Müslüman yok muydu?" demiþ kýzarak... Bu cevapta bugün
bile yürekleri titreten bir þefkat kuþatýcýlýðýný görmekteyiz. Genç ve mahalle. Genç ve ev. Genç ve musalla.
Tabut objektifliðine sokmadan kendi kapris tabutlarýmýza çaktýðýmýz yavrularýmýz. Gençler ya "keþke"nin
þikâyet postasý ya da "biz eskiden..." riyakarlýðýnýn
müþterisidir. Baþka gençlikler bir günahýn, bir kötülüðün hedefi, kendi delikanlýlýðýmýz da imrenilecek, bir
daha yaþanmayacak, baþkalarýnýn asla bu mertebeye
eriþemeyeceði kemal zirvesidir. Evvelâ kendi gençliðimiz ile baþka gençlikleri ayýrmak lâzým. Ön yargý
haritamýzý tekrar dizayn etmeli, kendi mürai yýllarýmýza destan yazan deðil, baþka örnek gençliklere de
çýrak olan hayran öðrenciler olmalýyýz. Genç kýzlarýmýz baba þefkatine daha çok muhtaçtýrlar. Ýslâm'ýn o
engin þefkatinden nasiplenmiþ bir kimse kýz evlâdýna
daha bir ihtimam gösterir. Sevgi ve muhabbetini onlara sebil eder. Dinimiz bir aile sevgisi baðlamýnda kýz
erkek ayrýmý yapmaz. Aile yuvasý bir huzur ortamý
olarak hem kýz hem erkek çocuklarý baðrýna basan bir
mümin bereketidir.
Hüseyin KARACA
Vaiz
9
Allah'ým! Dinimi güzelce yaþat ki o benim
güvencemdir. Dünyamý düzelt ki o benim geçim
kaynaðýmdýr. Ahiretimi hazýrla ki o benim son
duraðýmdýr. Hayatýmda her türlü hayrý ziyadesiyle
ihsan eyle. Ölümümü de her türlü þerlerden
muhafaza eyle.Müslim, "Zikir", 71
SAHABE HAYATI
ABDULLAH BÝN CAHÞ (R.A.)
Hz. Abdullah, Peygamberimizin halasý
Ümeyme'nin oðluydu. Ýslam davetinin ilk günlerinde iman safýna girdi. Böylece þimþekleri
üzerine çekmiþ, müþrik gruptan gelecek her
türlü eza ve cefayý peþinen kabul etmiþ oluyordu. Hidayete erdiði sýralarda en büyük tepkiyi
en yakýnlarýndan görmüþtü. Ýnanç ve âdetlerine
körü körüne baðlý olan Mekkeliler, atalarýnýn
dinini terk edenlere büyük bir düþman kesilmiþlerdi. Abdullah bin Cahþ da müþrik hücumlarýna maruz kalan bir iman eriydi. Ýmaný uðrunda her nevi sýkýntýya razýydý. Fakat tazyikler
haddi aþýnca, Habeþistan'a giden Müslüman
kafileye kendisi de katýldý. Beraberinde ailesi, iki
kardeþi ve hemþireleri de bulunuyordu. Bir
müddet orada kaldýktan sonra Hicret hadisesini
duyunca Mekke'ye döndüler, oradan da Mediye'ye hicret ettiler.[1]
Hz. Abdullah genç yaþýnda iman davasýnýn
fedakâr erleri arasýna girmiþ zeki, dirayetli ve
cesur bir insandý. Peygamberimiz bazý mühim
hizmetlere Hz. Abdullah'ý gönderiyordu.
Hicret'in 2. senesiydi… Resûl-i Ekrem bir
gün Hz. Abdullah'a þöyle bir emir verdi:
"Yarýn sabah okunu, yayýný, kýlýç ve teçhizatýný alarak yanýma gel!"
Hz. Abdullah hazýrlýðýný yapmýþ, sabah namazýndan sonra silahýný kuþanarak erkenden
Hane-i Saadet'in kapýsý önünde beklemeye
baþlamýþtý.
Peygamberimiz, Hz. Abdullah'ýn emrine
askerî bir müfreze teslim ederek onlara kumandan tayin etti. Eline de bir mektup vererek, yola
çýktýktan iki gün sonra, istenen yere varýnca açmasýný tembih etti. Mekke'ye doðru yola çýkan
Hz. Abdullah, "Nahle" denen mevkiye varýnca
mektubu açtý. Mektupta neler yapacaðý, nasýl
hareket edeceði yazýlýydý. Peygamberimiz kendisini, Kureyþlilerin durumunu keþfedip tetkik
etmek üzere göndermiþti.
Bir müddet sonra Kureyþ'e ait bir kafileyi
gördüler. Bu kafile savaþ için hazýrlýk gören Kureyþlilere malzeme ve erzak taþýyordu. Hz. Abdullah kervana baskýn yaparak bütün mallarýný
ele geçirdi. Bu seriyyede ele geçen ganimet,
Müslümanlarýn aldýklarý ilk ganimetti.[2] Hz.
Abdullah'ýn tek gayesi, Allah Resûlü'nü hoþnut
etmek, onun sevgi ve rýzasýný kazanmaktý. Bu
sevgi her þeyin üstündeydi. Peygamberimiz
kendisini bu hizmet için gönderdiði sýrada sormuþtu: "Abdullah! Dünyada en çok özlediðin
þey nedir?" Abdullah'ýn tek düþüncesi vardý.
Cevap verdi: "Benim dünyada en büyük gayem,
Allah ve Resûl'ünün sevgisidir. Gözümde baþka
bir þey yoktur." Ýþte onu yücelten sýr burada yatýyordu.Abdullah bin Cahþ, sulh zamanýnda
hak din uðrunda çok büyük hizmetlerde bulunduðu gibi, savaþ anlarýnda da cengâver bir mücahit ve bir kahraman idi. Uhud Savaþý hazýrlýklarý yapýldýðý esnada, Hz. Abdullah ilk öne atýlanlardandý. Ordu yola çýkmýþ, "Þeyheyn" denen mevkiye gelmiþlerdi. Müminlerin annesi
Ümmü Seleme, Peygamberimize bir kapta
üzüm suyu getirmiþti. Peygamberimiz bir miktar içtikten sonra geriye kalanýný Hz. Abdullah'a
uzattý. Hz. Abdullah þýranýn tamamýný içip bitirdi. O anda bir arkadaþý yaklaþarak Hz. Abdullah'a sordu: "Sabahleyin içeceðin suyun nerede
olduðunu biliyor musun?" Þehadet þerbeti Abdullah'ýn burnunda tütüyordu: "Ben," dedi,
"ancak Rabb'ime kavuþunca þerbete kanarým.
O'na kavuþmak, benim için iyice susadýðýmda,
suya en mükemmel þekilde kanmaktan daha
hoþtur."[3]Bu arzusuna nail olmak için Allah'a
yalvarmýþ, þehadeti istemiþti. Savaþ baþlamýþ,
arslanlar gibi müþriklerin üzerine yürüyordu.
Bir ara elindeki kýlýcý kýrýlýverdi. Bunu gören
Peygamberimiz, yerden bir hurma dalý aldý,
kendisine verdi ve onunla çarpýþmasýný söyledi.
Hz. Abdullah cihada onunla devam etti. Karþýsýna azýlý ve güçlü bir müþrik dikildi. Abdullah'ýn buna karþý koymasý zordu. Vakit tamam
olmuþ, duasý da kabul edilmiþ olacak ki, müþrikin bir darbesi Hz. Abdullah'ýn cennete uçmasýna kâfi geldi.
Savaþ sona ermiþti. Müslümanlar ölü ve yaralýlarý tespit ediyorlardý. Müþrikler, þehit Abdullah'ý tanýnmayacak hâle sokmuþlardý. Bütün
âzalarýný kesmiþler, periþan hâlde býrakmýþlardý.
Bu hâl Peygamberimizi çok üzmüþtü. Daha
sonra Peygamberimiz, Hz. Abdullah'ý, dayýsý
Hz. Hamza'yla birlikte defnetti. Bu sýrada Hz.
Abdullah 40 yaþýnda bulunuyordu. Allah ondan
razý olsun![4]
[1]Tabakât, 3: 89.
[2]Sîre, 2: 252-256.
[3]Tabakât, 3: 8.
[4]Üsdü'l-Gàbe, 3: 132.
TEK
YILDIZ
2
HABER
20 MART 2015 CUMA
10
Güçlü böbrekler için,
tuz tüketimini azaltýn
AK Parti aday adaylarýndan
TSO'ya ziyaret
7 Haziran 2015 tarihinde gerçekleþtirilecek olan Milletvekilliði Genel Seçimleri öncesinde çeþitli siyasi partilerin aday adaylarýnýn Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'na gerçekleþtirdikleri ziyaretlerde devam ediyor.
TSO'dan konu hakkýnda yapýlan açýklamaya göre, AK Parti Milletvekilli aday adaylarý EÜAÞ eski Genel Müdür Yardýmcýsý Nurettin Kulalý, Ahmet Ölçer, TOKÝ Finansman
Dairesi eski Baþkaný Ayhan Karaca ve Ýþadamý Murat Koçak, TSO'yu ziyaret ederek, ça-
lýþmalarý hakkýnda bilgiler verdiler.
Milletvekili aday adayý Nurettin Kulalý ziyarette, AK Parti'nin 2023
Büyük ve Güçlü Türkiye
hedefine katkýda bulunmak amacýyla aday adayý
olduðunu söyledi. Milletvekili seçilmesi durumunda Çorum'u bütün
ilçeleri ile birlikte yeni
projelerle tanýþtýracaðýný
ifade eden Kulalý, "Devlet hizmetlinde makamlarýn hizmete vesile birimler olduðu bilinciyle
hareket ettim. Memleketimiz Çorum'da bu çalýþmalarý hep birlikte yapmak üzere desteðinizi
bekliyorum" þeklinde kaydetti.
Milletvekili aday adayý Ahmet Ölçer de
AK Parti'nin; toplumun her kesimini kucaklayan anlayýþla siyaset yaptýðýný, kendisinin
de ayný kültürü devam ettireceðini söyledi.
Ölçer, "Kurucu genel baþkanýmýzdan bu
yana AK Parti'nin bütün yöneticileri, kucaklayýcý, bütünleyici bir anlayýþla siyaset üretmektedir. Allah nasip eder de milletvekili
olursam, ben de bu kültürü devam ettirece-
"Çanakkale
destanýnýn her satýrýnda birlik ve
beraberliðimizin gücü vardýr"
Ali Bektaþ
Çorum Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, 18 Mart Þehitleri Anma
Günü ve Çanakkale Zaferi'nin
100.yýlý nedeniyle bir mesaj yayýnladý.
Ticaret Borsasý Yönetim
Kurulu Baþkaný Ali Bektaþ, Türk
milletinin tarih boyunca istiklal
ve baðýmsýzlýðýný, milli birlik ve
bütünlüðünü her þeyin üstünde
tuttuðunu ve bu uðurda büyük
bedeller ödediðini söyledi.
Bektaþ, bu aziz milletin
hiçbir zaman esaret altýnda
yaþamayý kabul etmediðini
ve canýndan aziz bildiði kutsal vatan topraklarýný, caný,
kaný pahasýna korumayý bildiðinin altýný çizdi.
Çanakkale Zaferi'nin
100 yýl önce yazýlmýþ, Türk
askerinin imkânsýzý baþardýðý, vatan sevgisini ve iman
gücünü en üst safhada ortaya
koyduðu bir destan olduðunu hatýrlatan Bektaþ, "Bu
destanýn her satýrýnda birlik
ve beraberliðimizin gücü ile
insanlýk onuru vardýr. Bu
onur, düþmana sadece silahlý
mücadelede deðil, verdiði insanlýk dersi örnekleriyle de baþ
eðdiren aziz Mehmetçiklerimize aittir. Çanakkale Zaferi'nin
100. yýldönümünde, baþta Baþkomutan Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu güzel vatanýmýz için canýný feda eden aziz
þehitlerimizi rahmet ve minnetle anýyorum, ruhlarý þad, mekanlarý cennet olsun" þeklinde
kaydetti.
Turgut Ýlgü
ðim. Ýþ dünyasýyla, sivil toplum kuruluþlarýyla da iþ birliði içerisinde çalýþacaðýz" diye konuþtu.
Milletvekili aday adayý Ayhan Karaca da,
yüksek tahsilini tamamladýktan sonra 10 yýl
boyunca farklý sektörlerde yatýrýmlar yaptýðýný, bu süreçte AK Parti Ankara-Altýndað kurucu Ýl Baþkan Yardýmcýlýðý görevini yürüttüðünü söyledi. Ardýndan 2004 yýlýnda da TOKÝ Baþkanlýðý'nda göreve baþladýðýný ve Finansman Daire Baþkanlýðý görevini yürüttüðünü ifade eden Karaca, "Gerek özel sektörden, gerekse kamu sektöründen edindiðim
20 yýllýk tecrübe ile ilimize ve ülkemize hizmet edeceðim" dedi.
Milletvekili aday adayý Murat Koçak da,
7'den 70'e bütün Çorum'un milletvekili olacaðýný söyledi. Türkiye ve Çorum için gönülden, ibadet anlayýþýyla Çorum'un sorunlarýný
çözmek için milletvekili olacaðýný ifade eden
Koçak, "Çorum'un daha yeþil, alt-üst yapýsý
tamamlanmýþ, iþ ve istihdam olanaklarý artmýþ, sosyal ve kültürel projelerin hayata geçirildiði bir il olmasý için çabalayacaðým. Çorum, göç veren deðil, göç alan bir il olacaktýr" þeklinde konuþtu.
TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal da ziyaretlerinden dolayý teþekkür ederek, milletvekili aday adaylarýna seçim çalýþmalarýnda
baþarýlar diledi.
"Çanakkale
emperyalizmin diz
çöktürülmesidir"
CHP Çorum Milletvekili aday
adayý Turgut Ýlgü Çanakkale Zaferinin 100. yýlý nedeniyle açýklama
yaptý.
Açýklamasýna, "Deðerli Çorumlular, deðerli basýn mensuplarý
ön seçim sürecinin sonuna yaklaþýrken bir deðerlendirme yapmak
istedim. Biz bugüne kadar mütevazi bir seçim kampanyasý sürdürdük. Gürültü ve görüntü kirliliði
yapmamak için elimizden geleni
yaptýk. Gidebildiðimiz kadar köye
gitmeye çalýþtýk halkýmýz ve partililerimizle bir araya gelmek için
elimizden geleni yaptýk çalýþmalarýmýz bundan sonra da tüm hýzýyla
devam edecek. Biliyorsunuz bugün 18 Mart Çanakkale zaferimizin yýl dönümüdür. Çanakkale Zaferi ile ilgili söylenecek çok þey var
ben birkaç cümleyle bahsetmek istiyorum.Çanakkale emperyalizmin
diz çöktürülmesidir" diyerek baþlayan Ýlgü, "100 yýl önce kýsýtlý
imkânlarla yok olmak üzere olan
bir ülkeyi küllerinden yeniden
doðmasý için savaþanlarýn destaný-
dýr. Türk Milletinin büyük ve gurulu zaferidir. Çanakkale yüz binlerce vatan evladýnýn ölüme güle oynaya davul zurnayla gitmesidir.
Vatan mücadelesinin ta kendisidir.
Kýnalý kuzularýn büyük mücadelesidir Çanakkale 15 yaþýnda ölüme
giden cesur Türk askerinin þahlanýþýdýr.Ölüme meydan okuyanlarýn destanýdýr. Bir milletin uyanýþýdýr Çanakkale Seyit Çavuþ'un azmidir Türk milletinin dünyaya kafa
tutuþudur Çanakkale "size ölmeyi
emrediyorum" diyen Baþkomutan
Mustafa Kemal'in cesaretidir Çanakkale. Bu vesile ile Çanakkale
zaferinin 100. yýl dönümünde Baþta Ulu Önder Mustafa Atatürk ve
tüm þehitlerimizi rahmet ve özlemle yâd ediyorum. Bugün Anadolu'yu vatan yapan onlarýn bu
kararlý mücadelesidir. Onlarýn bize
býraktýðý bu vatanýn bölünmez bütünlüðüne sahip çýkmaya devam
edeceðiz. 100 yýl önce tarih yazan
Mustafa Kemal'in ve Askerlerinin
torunlarý olan bizler onlarýn mücadelesini sürdüreceðiz" dedi.
"Þoför ve nakliyeci esnafýna yönelik
toplu konut projesi hayata geçirebiliriz"
AK Parti Çorum Milletvekili aday
adayý Ayhan Karaca, þoför ve nakliyeciler esnafýndan talep geldiði taktirde
her iki kesime yönelik toplu konut
projesi hayata geçirebileceklerini söyledi.
AK Parti Çorum milletvekili aday
adayý Ayhan Karaca, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Þoförler ve Nakliyeciler Odasý'ný ziyaret etti. Karaca, ziyarette oda baþkaný Tahsin Þahin ile görüþtü. AK Parti'nin iktidarýnda yapýlan en büyük yatýrýmlarý arasýnda TOKÝ projelerinin bulunduðunu dile ge-
tiren Karaca, TOKÝ projeleriyle birlikte binlerce dar gelirlinin ev sahibi olduðuna dikkat çekti. Karaca, projelerle sadece insanlarýn ev sahibi yapýlmadýðýný, ayný zamanda büyük bir
sosyal sorumluluk projesine imza
atýldýðýný ifade etti.
Hitit Üniversitesi'ndeki akademisyenlerin toplu konut ihtiyacýnýn
TOKÝ tarafýndan karþýlanacaðýný hatýrlatan Karaca, Þoförler ve Nakliyeciler Odasýndan talep geldiði taktirde
projelendirip, bu ihtiyaca karþýlayabileceklerini ifade etti.
"Dünya Böbrek Günü" etkinlikleri çerçevesinde; Halk
Saðlýðý Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar
ve Kanser Þube Müdürlüðü Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Kronik Durumlar Birimi koordinasyonunda "Böbrek Hastalýklarý"
konulu eðitim düzenlendi.
Halk Saðlýðý Müdürlüðünden etkinlik hakkýnda yapýlan
açýklamaya göre eðitim Hitit
Üniversitesi Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi'nde görev
yapan olan Ýç Hastalýlýklarý ve
Nefroloji Uzmaný Uzm. Dr. Barýþ Eser tarafýndan verildi.
Ýl Saðlýk Müdürlüðü, Halk
Saðlýðý Müdürlüðü ve Merkez
Toplum Saðlýðý personelinin
katýlýmýyla gerçekleþen eðitimin
öncesinde, toplantý salonuna
farkýndalýk oluþturmak amacýyla pankart ve afiþler asýldý. Eðitim sonunda ise "Böbrek Hastalýklarý" hakkýnda katýlýmcýlara
konu ile ilgili broþürler daðýtýldý.
Ýç Hastalýlýklarý ve Nefroloji
Uzmaný, Uzm. Dr. Barýþ Eser
eðitimde yaptýðý konuþmada
böbrek hastalýklarýnýn, görülme
sýklýðý, belirtileri, tanýsý, nedenleri ve böbrek hastalýklarýndan
korunma yollarý hakkýnda ayrýntýlý bilgiler verdi.Günlük 1
çay kaþýðýndan fazla tuz tüketimi ve bilinçsiz ilaç kullanýmýnýn
özellikle aðrý kesici ilaçlarýn
böbrekler üzerideki olumsuz etkilerine vurgu yapan Eser, tüm
bunlarýn geri dönüþümsüz böbrek harabiyetine sebep olduðunu, dile
getirdi.Ülkemizde
her 6-7 kiþiden birinin çeþitli evrelerde
böbrek hastasý olduðunu, ilk evrelerde
gizli seyreden hastalýk þikâyetlerinin baþka nedenlere baðladýklarýný
belirten
Eser, hastalýðýn, son
dönemlerinde aðýr
þikâyetlerle belirti verdiði için
saðlýk kurumlarýna baþvurularýn
geciktiðini ve zamanýnda önlem
alýnamadýðýný söyledi.
Ýlerlemiþ böbrek hastalýklarýnýn tedavilerinin kiþi ve aileleri maddi-psikolojik ve sosyal
yönden büyük ölçüde çöküntüye uðrattýðýný, ülke ekonomisinde ise büyük kayýplara neden
olduðunu kaydeden Eser, bu
nedenle herkesin basit ama hayat kurtarýcý ilk evre belirtilerini
bilmesi ve önlem almasý gerektiðinin üzerinde durdu.
Eser, "Gece 1 kereden fazla
idrara çýkma, tuvalete çýkýldýðýnda çok az idrar gelmesi, hiç
gelmemesi, bacak ve ayaklarda
ödem oluþmasýnýn" ilk sýralarda
gelen belirtiler olduðunu vurguladý.
Eser, "Böbrek yetmezliði bir
sonraki aþamaya geçtiðinde
güçsüzlük ve nefes darlýðý görülür. Bunlara ek olarak görülen
diðer bazý belirtileri ise hýçkýrýk,
kas kramplarý, kas seðirmesi,
kaþýntý, göðüs aðrýsý, kontrol altýna alýnamayan yüksek tansiyon olarak sýralanabilir" dedi.
Toplantý sonunda katýlýmcýlarýnýn sorularýnýn cevaplanmasýyla birlikte, eðitim sona erdi.
Ýç Hastalýlýklarý ve Nefroloji
Uzmaný Uzm. Dr. Barýþ Eser'e
katkýlarýndan dolayý, Halk Saðlýðý
Müdür
Yardýmcýsý
Uzm.Dr.Özlem Terzi ve Bulaþýcý Olmayan Hastalýklar Programlar ve Kanser Þube Müdürü
Dr.Sevil Dirlik Zaman teþekkür
etti.
Recep Kaymakcan'dan
hemþehrilerine ziyaret
AK Parti Çorum
milletvekili
aday
adayý Prof. Dr. Recep Kaymakcan seçim çalýþmalarý kapsamýnda memleketi
Ýskilip'te ziyaretlerde bulundu.
Ziyaretleri hakkýnda bilgi veren Recep Kaymakcan, ilk
olarak
Muhtarlar
Derneði'ni ziyaret
etiðini söyledi.
Burada bir araya geldiði muhtarla görüþerek sohbet eden Kaymakcan, muhtarlarýn çok önemli
bir görev yürüttüðünü dile getirerek, mahallelerin, köylerin bütün
sorunlarý ilk önce muhtarlara geldiðini, bu yüzden muhtarlarýn halkýn
gözü kulaðý olduðunu söyledi.
Kaymakcan, ayrýca AK Parti
hükümeti ile birlikte muhtarlarýn
özlük haklarýnda birtakým yasal düzenlemeler yapýlarak iyileþtirme
saðlandýðýný hatýrlattý.
Kaymakcan ve beraberindekiler
buradan Ýskilip Belediyesi'ni ziyaret
ederek çalýþmalar hakkýnda Belediye Baþkaný Recep Çatma'dan bilgi
aldýlar.
Kaymakcan, Ýskilip'in alimlerin
ve ariflerin topraðý olduðunu belirterek, "Her karýþýnda derviþane bir eda vardýr.
Ýskilip bizi bugün de mahcup etmedi. Ziyaret ettiðimiz her hemþerimizin gözünde inancýn ve dik duruþun izlerine þahit olduk. Ýskilip bu kez baþaracak diyen gönüllere þahitlik ettik"
dedi.
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
HABER
20 MART 2015 CUMA
11
Kamber'e
Ordu'da görev
"Ortaköy 7 bin yýl önce daha canlýydý"
CHP Milletvekili aday adayý Muharrem Bozdoðan, Ortaköy ilçesinin Hititler gibi büyük bir
uygarlýða ev sahipliði yaptýðýna dikkat çekerek,
"Siyasetçiler yýllarca bu ilçemizi ihmal ettiler. Oysa Ortaköy 7 bin yýl önce Hititlerin ticaret merkeziydi. Bu ilçemizde binlerce yýl sonra ticaretten
bahsetmek hayal oldu. Eðer milletvekili olursam
Ortaköy'ün özellikle turizmden pay almasý ve
binlerce yýl önceki ticari hareketliliðine dönmesi
için mücadele edeceðim" dedi.
Seçim çalýþmalarý hakkýnda açýklama yapan
Muharrem Bozdoðan, çalýþmalarýna Ortaköy ilçesi ve Aþdaðul beldesinde sürdürdüðünü kaydetti.
Bir grup partili arkadaþý ile önceki gün Ortaköy, Aþdaðul Beldesi ve köylerde seçim çalýþmalarýný yürüten Bozdoðan, bölgenin binlerce yýl ön-
ceki tarihine dikkat çekti.
Son yýllarda Ortaköy ilçesinin ekonomik ve
kültürel geri gidiþine deðinen Bozdoðan, büyük
bir tarihi mirasa sahip ilçesinin kaderine terk edilemeyeceðini söyledi. Binlerce yýl önce Hititler gibi büyük uygarlýða ev sahipliði yapan ve o tarihlerde ticaret ve dini bir merkez konumunda bulunan ilçenin Çorum içinde hayati önem taþýdýðýný
anlatan Bozdoðan, "Ama bakýyorum böylesi bir
tarihe sahip ilçe hayalet bir kent konumuna düþmüþ. Bunda en büyük suç siyasilerindir. Ýlçenin bu
kadar köklü bir tarihi olmasýna raðmen tarihi ve
kültürel turizmden payýný alamýyor. Býrakýn pay
almayý ilçeye ulaþmak için doðdu dürüst bir yolu
bile yok.
Ben bu ilçenin kaderini deðiþtirmeye talibim.
Ortaköy'ü kalkýndýrmak ve geliþine katký saðlamak için kimse bir mazeretin arkasýna sýðýnamaz.
Çünkü burasý Hititler gibi tüm dünyanýn bildiði
büyük bir uygarlýða ev sahipliði yapmýþ bir ilçemiz. 7 bin yýl önce buradan dünyanýn ticaretine
yön veriliyordu.
Uzay çaðýnda olduðunu söylediðimiz bir dönemde bu ilçenin adeta terk edilmiþ görüntüsü
vermesinde herkesin payý var. Ýþ baþýna gelen tüm
siyasiler bu ilçe ve köylerine adeta üvey evlat gözüyle baktýlar. Ama bu ilçenin kaderinin deðiþmesi gerekiyor. Bu kadar tarihi öneme sahip ilçemizde bir müze bile yok. Ýþte bu nedenle önce 29
Mart'ta yapacaðýmýz parti içi seçimde bana, 7 Haziran'da yapýlacak olan seçimlerde ise CHP'ye
destek verin" diye konuþtu.
Çorum A Klasman Voleybol Hakemlerinden Hüseyin Kamber'e Ordu'da görev verildi. Kamber, 2. Ligin son haftasýnda düþme kalma maçý olan Ordu Telekom-Ýstanbul Maltepe Yalý Spor maçýnda düdük çalacak. Hüseyin Kamber'in baþ hakem olarak görev yapacaðý maçta yine Çorumlu hakemlerden Tuncay Sevim ise yardýmcý hakem olarak görev yapacak.
(Spor servisi)
"Çanakkale Zaferi'nin 100.
yýlý özeleþtiri yýlýmýz olmalý"
Topgül'den üç ilçeye ziyaret
Cumhuriyet Halk Partisi Milletvekili
aday adayý Saim Topgül, seçim çalýþmalarýna devam ediyor.Geçtiðimiz günlerde
parti binasýnda yaptýðý basýn toplantýsý ile
aday adaylýðýn kamuoyuna açýklayan
Topgül, hem kent merkezinde hem de ilçe ve köylerdeki partililerle bir araya geliyor.
Ziyaretleri hakkýnda açýklama yapan
Saim Topgül, önceki gün de Ýskilip,
Oðuzlar ve Dodurga ilçelerini ziyaret ettiðini kaydetti. Topgül, örnek bir milletvekili olacaðýný belirterek, "Çalýþma azmimden, enerjimden asla taviz vermeden
4 milletvekilliðini de CHP'ye kazandýrmak için çalýþacaðým" dedi.
"Çanakkale, irfani bir
duyuþ milli bir duruþtur"
Eðitim Bir Sen Çorum
Þubesi Baþkan Vekili Eyyüp
Çiçek, Çanakkale Zaferi'nin,
milletimizin baðýmsýzlýk karakterini, istikbali için istiklal
aþkýný tarihin gergefine nakýþ
nakýþ iþlediði, inanç kardeþliðinin gölgesinde makamlarýn
en yüce mertebesine eriþtiði,
eli kýnalý kuzularýn kucak kucaða topraðýn baðrýndan arþý
alaya yükseldiði tarih yapraðýn adý olduðunu kaydetti.
Yayýnladýðý basýn açýklamasýnda "Özgürlük ve baðýmsýzlýða giden yolda,
önemli bir kilometre taþý olan
Çanakkale Deniz Zaferi, ayný
zamanda bir destanýn kodlarýný da içermektedir" diyen
Çiçek, "Milletimiz, Çanakkale'yi geçilmez yaparken, belki
de yok olmayý göze almýþtýr.
Canýný diþine takarak bu zaferi kazanan milletimiz, tarihin altýn sayfalarýnda yerini
almýþ; tüm dünya milletlerine
örnek, geleceðimize miras
milli bir bilinç ve ruhun oluþmasýný da saðlamýþtýr. Çanakkale'de oluþan bu milli
bilinç, Kurtuluþ Savaþý'nýn
kazanýlmasýnda önemli bir
rol üstlenirken, özgürlüðe giden yolu da açmýþtýr. Çanakkale Zaferi, eþsizliðiyle tarihe
sýðmayan, hepimize büyük
gurur veren, millet olarak
kudretimizi ihtiva eden bir
destandýr. Milletimiz Çanakkale'de kanýyla tarihi, canýyla
geleceði, þerefiyle bir ulusu
kurtararak tarihin akýþýný deðiþtirmiþtir.
Milletimizin
inancýndan, ruhundan ve vatan mücadelesinden doðan
zafer, yalnýz tarihe yazýlmakla kalmayýp milletimizin ruhuna da kazýnmýþtýr. Milletimizin ruhuna kazýnan bu þuuru gençliðe tevarüs ettirmek
en büyük görevlerimizden
biridir. Çanakkale, bir ulusun
imanýyla kazandýðý, irfanýyla
aydýnlattýðý zaferin adýdýr.
Karadan ve denizden Çanakkale'yi geçmek isteyen uluslarýn her türlü silahýna, son
teknoloji teçhizat ve levazýmata sahip düþman ordularý
karþýsýnda karný aç, ayaðý yalýn, ama göðsü iman dolu bir
ordunun zaferidir. O imandýr
ki, millete birlik, inanmýþlýk
ve adanmýþlýk aþýlamýþ, dünyanýn süper gücü olan devletler karþýsýnda varlýk ortaya
koyma imkâný saðlamýþtýr. O
iman, genç bedenleri gök
ekini biçer gibi biçen düþman
ateþi karþýsýnda bir lahza düþünmeden hücuma kaldýrmýþ; o iman, düðüne gider gibi ölüme, þehadete koþan in-
Eyyüp
Çiçek
sanlar inþa etmiþtir" þeklinde
kaydetti. Çiçek açýklamasýný
þu ifadelerle tamamladý:
"Çanakkale Savaþý, tarihin gördüðü en kanlý savaþlardan birisidir. Bugünün kýymetini bilmek, dünü iyi bilmek ve dün ortaya konulan
mücadelenin anlamýný, büyüklüðünü iyi kavramak, o
ruha uygun yaþamakla ihya
edilebilir. Bugün bu köklerine
aþina, Çanakkale ruhuna aç,
bu milletin tarihi derinliðine
vakýf, insanýn varoluþ gayesini müdrik, milli bir duyuþu ve
duruþu olan bir nesil yetiþtirmek, bu zafere gerçek anlamýný kazandýrmaktýr. Eðitim
Bir Sen olarak, milletimizin
deðerlerinin, birlik ve dirliðinin korunmasýnýn günümüzün Çanakkale müdafaasý olduðunu belirtiyor; Çanakkale
Zaferi'nin 100. yýldönümü
vesilesiyle, Mehmet Akif Ersoy'un "Ey þehid oðlu þehid,
isteme benden makber/Sana
âðûþunu açmýþ duruyor Peygamber" diyerek müjdelediði
aziz þehitlerimizi rahmet ve
minnetle anýyoruz."
Baðýmsýz Büro Sen Ýl Temsilcisi Musa
Topbaþ, Çanakkale Zaferi'nin 100. yýlýnda Çanakkale þehitleri ve tüm þehitleri
rahmet ve þükranla andýklarýný belirterek, bu yýlýn içi boþ kutlama yýlý deðil,
özeleþtiri yýlý olarak kutlanmasý gerektiðini söyledi. Gelecek yüzyýlýný düþünen
milletlerin insan yetiþtirmeye önem verdiðini vurgulayan Topbaþ, "Yeni yüzyýla
damgasýný vuracak yeni nesil, dürüst ve
inandýðý gibi yaþayan lider öðreticilerle
baþarýlý olabilecektir" dedi.
Yaptýðý yazýlý açýklamada 18 Mart
1915'te Çanakkale'de gizli ve açýk pekçok düþmana karþý baðýmsýzlýk mücadelesi kazanan Türkiye'nin toparlanma
hamlesini tam anlamýyla baþaramadýðýný
belirten Topbaþ þunlarý söyledi:
"Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan sonra
yeni kurulan Türkiye'de bir asýrdýr siyasi
çalkantýlar ve kutuplaþma kavgalarýnýn
teknoloji, ekonomi ve sosyal geliþmelerden daha ön planda olduðunu görüyoruz. 2. Dünya savaþýnda Japonya'nýn önce Hiroþima, üç gün sonra Nagazaki'ye
olmak üzere iki büyük þehrine atom
bombasý atýlmýþ ve yüzbinlerce Japon
hayatýný kaybetmiþ. Yaklaþýk 8 yýl Amerika'nýn mandasýna giren ve esaret yýllarý
yaþayan Japonya, 15 yýl sonra yeniden
eski günlerine dönmeyi baþarmýþ ve milli birlik politikalarý ile ekonomide dünya
devi olmuþ. Dedelerimiz esir olmamýþ,
canlarý uðruna düþmaný yurttan atmýþ ve
bizlere geliþmeye açýk baðýmsýz bir Türkiye býrakmýþ. Fakat bizler hala bunun
kýymetini bilememekteyiz."
Türkiye'nin din, jeopolitik konum ve
nüfus yapýsý ile her zaman dýþ dünya tarafýndan bir tehdit olarak algýlanmasý
nedeniyle sürekli gizli ve açýk saldýrýlara
maruz kaldýðýný belirten Topbaþ, "Bu
millete yapýlan en büyük kötülük Türk
insanýnýn özgüveninin baský altýna alýnmasý, düþünmekten koparýlmasý ve toplumda mezhep ayrýlýklarý çýkartýlmasýdýr" dedi.
Bundan sonraki yüzyýlý inþa edecek
neslin özgüven sahibi, sosyal hayata katýlan, inancýný rahatça yaþayabilen ve bilimsel çalýþmalarda bulunan bir nesil olmasý gerektiðini söyleyen Topbaþ, buna
engel olmaya çalýþanlarýn her zaman
karþýsýnda olmak gerektiðinin altýný çizdi.
Her Türk vatandaþýnýn örnek davranýþlarda bulunarak ülkesi için bir adým
atma fedakarlýðýnda bulunmasýnýn de-
Musa Topbaþ
delerine borcu olduðunu belirten Topbaþ
þunlarý kaydetti:
"Bugünkü þartlarla kurtuluþ savaþý
yýllarýnýn þartlarýný karþýlaþtýrdýðýmýzda,
Cennet'te sefa süren kurtulmuþlar gibiyiz. Topluma hizmet adýna yapacaðýmýz
her karþýlýksýz iyilik ve hareketimizin
bizden sonraki nesillere örnek olacaðýnýn bilinci ile yaþamamýz Türkiye'nin yarýnlarýna ýþýk olacaktýr. Herþeyi öðretmenlerden beklemek okul harici hayatý
yok saymaktýr. Hepimiz geleceðimizin
lider öðreticileriyiz. Özgüveni bastýrýlan
gerçek vatanseverlerin geri planda kaldýðý ülkeler her zaman sýrtlanlarýn hedefi
olmaya devam edecektir. Geleceðimizin
sahibi çocuklarýmýza Çanakkale ruhunu
sadece anlatmakla kalmayalým. Onlarý
özgüveni yüksek, eðitimli ve bilinçli bireyler olarak yarýnlara kazandýralým."
"Yaþlýlarýmýza sahip çýkmak
insanlýk görevimizdir"
Saðlýk Sen Çorum Þubesi Basýn ve
Ýletiþim Baþkan Yardýmcýsý Hacý Nuri
Lafcý "Yaþlýlara Saygý Haftasý" nedeniyle yaptýðý yazýlý açýklamada, "Yaþlýlarýmýza ve onlarýn sorunlarýna sahip
çýkmak insanlýk ve yurttaþlýk görevimizdir" dedi.
Her insan için deðiþik mana ve
önem ifade eden yaþlýlýðýn, hayatýn çok
özel bir dönem olduðunu belirten Lafcý, "Yaþlýlarýmýz dün ile bugün arasýnda
köprü kuran, kültürümüzü ve deðerlerimizi yarýnlara taþýmamýzý saðlayan en
deðerli varlýklarýmýzdýr. Yaþlýlýk dönemi itibar gerektirmektedir bu ayný zamanda bir minnet borcudur. Yaþlý bireylerin toplumla bütünleþmesi, daha
aktif olmasý ve yaþama baðlý kýlýnmalarý gerekir. Bir ömrün büyük kýsmýný
topluma ve ülkeye hizmetle geçirmiþ
insanlarýn, yaþlandýklarý ve bakýma
muhtaç olduklarý dönemde ömürlerinin sonuna kadar insan onuruna yakýþýr bir þekilde bakým talep etme haklarý
vardýr. Ailelerinden ve çocuklarýndan
bu hizmeti çeþitli nedenlerle alamayanlara bu hizmet imkânlar ölçüsünde
Devletimiz tarafýndan verilmektedir.
Devleti halka hizmet etme aracý olarak
gören hükümetler, bir sýnýf ve kesimin
deðil, bütün vatandaþlarýmýzýn refah ve
mutluluðunu saðlayacak sosyal politikalar
yürütmeyi, bu baðlamda yoksullar, bakýma muhtaç yaþlýlar,
çocuklar ve iþsizler
için özel programlar
oluþturmayý, zor durumdaki vatandaþlarýmýza, terkedilmiþ ve
kimsesizlik duygusu
yaþatmamayý hedeflemelidir" þeklinde
kaydetti.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýnýn,
Hacý
insanýmýzýn
deðer
Nuri
yargýlarý arasýnda var
Lafcý
olan yaþlýya sevgi, dayanýþma ve saygý yaklaþýmýný, deðiþen toplum yapýsý içinde
ve bilimin ýþýðýnda profesyonelce hizmet alanlarýna taþýyarak yaþlý vatandaþlara götürülecek hizmetlerin kalitesini ve çeþitliliðini artýrmaya yönelik
çalýþmalarý sürdürdüðünü anlatan Lafcý, "Devletimizin saðladýðý imkânlar ve
sunduðu hizmetlerin her geçen gün
daha mükemmel hale getirilmesini
saðlamak öncelikli hedefi olmalýdýr.
Ancak devletimizin çalýþmalarý yaþlýla-
rýmýzýn sorunlarýnýn
çözümü ve toplumda
hak ettikleri yeri almalarý konusunda tek baþýna yeterli deðildir.
Toplumda bu bilincin
yerleþmesi, bugüne kadar olduðu gibi gönüllü kuruluþlarýmýzýn ve
yurttaþlarýmýzýn katkýlarý ile yaþlýlarýmýza daha iyi yaþama koþullarýný saðlayabiliriz. Yaþlýlarýmýza ve onlarýn
sorunlarýna sahip çýkmak insanlýk ve yurttaþlýk
görevimizdir.
"Bizleri bugünlere ve
geleceðe hazýrlayan
yaþlýlarýmýz için hayatý
kolaylaþtýrmak ve kimseye muhtaç olmadan yaþamalarýný saðlamak devletimizin öncelikli görevleri arasýndadýr."Unutmayýn ki bir gün herkes yaþlanacaktýr. Bu duygularla Saðlýk Sen
olarak, tüm büyüklerimizin Yaþlýlar
Haftasýný kutluyor, minnet ve þükran
duygularýmla yaþam sevinçlerinin hiç
kaybolmadýðý saðlýklý ve mutlu günler
temenni ediyor, sevgi ve saygýlar sunuyoruz" diye kaydetti.
Masa tenisi grup maçlarý
Çorum 'da yapýlacak
20 MART 2015 CUMA
Okul sporlarý masa tenisi grup
maçlarý 28-30 Mart tarihleri arasýnda Çorum da yapýlacak. Söz konusu müsabakalarýn teknik toplantýsý ise, 28 Mart Cumartesi günü saat 09:00 da Olimpik kapalý
yüzme havuzu toplantý salonunda
yapýlacaktýr. (Yasin Yücel)
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Osman Duran:
Takým yenilmemeyi
öðrendi
Gaziosmanpaþa ve
Tire disiplin kuruluna
sevk edildi
GAZÝOSMANPAÞA SPOR Kulübü'nün 17.03.2015 tarihinde oynanan GAZÝOSMANPAÞA - ÇATALCASPOR Spor
Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý " nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca
ayrýca TÝRE 1922 SPOR Kulübü'nün
17.03.2015 tarihinde oynanan TÝRE 1922
SPOR - DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ Spor
Toto 3.Lig 1.Grup müsabakasýndaki "çirkin ve kötü tezahüratý" nedeniyle Futbol
Disiplin Talimatýnýn 53. maddesi uyarýnca
PFDK'ya sevklerine karar verildi.
(Spor servisi)
Kasap: Zor
deplasmaný 3
puan ile kapattýk
Zorlu Ýzmir deplasmanýndan zaferle
dönen Darýca Gençlerbirliði, çok kritik bir
virajý kayýpsýz atlatmanýn mutluluðunu
yaþýyor. Darýca G.B teknik heyeti, zorluk
derecesi bir hayli yüksek olan bu maçtan
3 puan çýkarmanýn çok önemli olduðunu
vurguladýlar.
KASAP: EN ÇEKÝNDÝÐÝM
DEPLASMANDI
Darýca G.B Sportif Direktörü Ýlter Kasap, Tire maçý için ''En çekindiðim maçtý''
itirafýnda bulunarak, 3 puanla dönmenin
þampiyonluk yolunda çok önemli olduðunu vurguladý. Yorucu bir maratonu baþarýyla atlattýklarýnýn altýný çizen Kasap,
''Üst üste zor maçlar oynadýk. Tuzlaspor,
Z.Kömürspor, Þekerspor ve Tire maçlarý
takýmýmýzý bir hayli yordu. Önümüzdeki
haftayý BAY geçecek olmak bizim için çok
iyi olacak. Ýyi dinleneceðiz, iyi çalýþacaðýz
ve sezon sonunu zirvede tamamlayacaðýz'' dedi.
VURUR: KENDÝ MAÇLARIMIZA
BAKMAYA DEVAM EDECEÐÝZ
Darýca G.B'nin baþarýlý çalýþtýrýcýsý Özgür Vurur ise, yine mütevazý konuþarak
aslan payýný futbolcularýna verdi. Futbolcularýný teker teker tebrik eden Vurur,
''O'nlar her þeyin en iyisini hak ediyorlar.
Bugün de (dün) harika bir mücadele örneði göstererek zor maçý kolaya çevirdiler. 1-2 pozisyon dýþýnda rakibimize pozisyon vermedik. Çok önemli bir 3 puan
alarak evimize dönüyoruz. Biz rakibimizin maç sonuçlarýna deðil, kendi maçlarýmýza bakýyoruz. Kalan 7 maçý da kazanarak sezonu zirvede tamamlayacaðýmýza
inanýyoruz '' dedi.(Spor servisi)
Çatalca maçý öncesi takýmda
moraller üst seviyede
Çorum Belediyespor Pazar günü deplasman da
karþýlaþacaðý Çatalcaspor hazýrlýklarýný dün Mimar Sinan semt sahasýn da bulunan sentetik çim sahada yaðmur altýnda yaptýðý çalýþma ile sürdürdü.
Teknik direktör Yavuz Ýncedal ,yönetiminde yapýlan çalýþmaya sað arka adelesinden sakat olan Sefa Akýn katýlmadý. Antrenman öncesi teknik direktör Yavuz Ýncedal, futbolcular
ile saha içinde yaklaþýk 10 dakika
bir toplantý yaptý. Ýncedal futbolcular ile yaptýðý toplantý da geçtiðimiz Salý günü alýnan 3-1 ,lik
Niðde Belediyespor ve hafta sonu
oynanacak olan Çatalcaspor maçýnýn deðerlendirme konuþmasýný
yaptý.Konuþmanýn ardýndan futbolcular iki grup halinde ýsýnma
koþusu yaptý. Isýnma koþusunun
ardýndan 3 grup halinde 5,e 2 top
çalýþmasý yapan kýrmýzý siyahlý
futbolcular, çalýþmanýn son bölümünde ayrý alanda taktik çift kale
maç yapararak çalýþmayý tamamladýlar. Çorum belediyespor bugün saat 13;30 da Mimar Sinan
semt sahasýn da bulunan sentetik
çim sahada son Çatalcaspor maçýnýn çalýþmasýný yaparak hazýrlýklarýný tamamlayacaklar. Dün yapýlan çalýþmada futbolcularýn Çatalcaspor maçý öncesi ,teknik direktör Yavuz Ýncedal, teknik heyet ve futbolcularýn
moralli olduklarý görüldü.
Kafile bu akþam yola çýkýyor
Çorum Belediyespor Pazar
günü istanbul deplasmanýnda karþýlaþacaðý çatalcaspor maçý için bu akþam saat
22;00 da yola çýkacak. Tesislerde yenilecek
olan akþam yemeði sonrasýnda kafile saat 22;00
da yola çýkacak. Cumartesi sabahý konaklayacaklarý Eser Hotele inecek olan kafile burada maç saatini beklemeye baþlayacak. (Yasin Yücel)
Arif Ceylan UEFA B
kursuna katýldý
Çorum futboluna uzun yýllar futbolcu olarak hizmet eden daha sonra Çimentospor'da antrenör olarak göreve
baþlayan Arif Ceylan geçen sezonda
Çorum Belediyespor'da yardýmcý antrenör olarak görev yapmýþtý
Halen TÜFAD Yönetim Kurulu üyesi Basýn Sözcüsü olarak görev yapan
Arif Ceylan'ýn katýldýðý kurs Antalya
Belek'te baþladý. 16 Mart'ta baþlayan
ve 27 Mart cuma günü sona erecek
olan kursta milli takým eðitimci hocalarý Yücel Uyar, Atilla Yüce, Ramazan
Torunoðlu ve Necla Görür kursa katýlan kursiyelere eðitim veriyorlar.
Kursta baþarýlý olanlar UEFA B diplamasý almaya hak kazanacaklar.
(Yasin Yücel)
Kýzýlcabölükspor Kulüp Baþkaný Osman Duran, son dakika da gelen golle 2-2 beraberlikle
sonuçlanan Ýstanbulspor maçýnýn ardýndan açýklamalarda bulundu.
Lig üçüncüsü Ýstanbulspor'la Play-off hattýnda yer alma adýna önemli bir maç oynadýklarýný
belirten Baþkan Osman Duran,' Ýlk yarýda kötü
bir oyun sergiledik. Fakat futbolcularýnýn ikinci
yarýda gerçek kimliklerini ortaya koydular. Maça
kötü baþladýk. Oyun kontrolünü elimize almaya
çalýþtýðýmýz dakikalarda yediðimiz golle ilk yarýda kendimizi toparlayamadýk. Ýkinci yarýnýn henüz baþýnda yediðimiz gol sonrasý herkes direncimizin kýrýlmasýný bekliyordu fakat öyle olmadý.
Yediðimiz ikinci golden sonra futbolcularýmýz
gerçek kimliklerini ortaya koydu. Ýkinci yarýda
çok baskýlý bir futbol oynadýk. Rakibimizi kendi
sahasýna hapsettik. Nitekim çok geçmeden farký
bire indirdik. Son dakikada attýðýmýz golle birlikte maçý beraberlikle bitirdik." dedi.
Kazanabilecekleri bir maç olduðunu belirten
Baþkan Duran, ' 2-0 geriye düþmemize raðmen
kazanabileceðimiz bir maçtý. 3 tane topumuz direkten döndü. Bir tanesi gol olsa kazanacaktýk
ama bunlar futbolun doðasýnda olan þeyler. Bu
maçý kazanmak bizim için çok iyi olurdu ama
kaybetmemek de son derece önemli. Takým yenilmemeyi öðrendi. Ben bütün futbolcularýmýzý
ve teknik heyetimizi kutluyorum. Kazansak
play-off grubunun içinde olacaktýk. Bizim inancýmýz tam. Play-off'a kalacaðýz." diye konuþtu
Kýzýlcabölükspor'un gelir kaynaklarý sýnýrlý,
bütçesi küçük bir kulüp olduðunu hatýrlatan Baþkan Osman Duran, 'Yönetimiz büyük fedakarlýklar yapýyor. Olanaklarýmýz sýnýrlý. Tüm bu imkansýzlýklar içinde kulübümüzün gösterdiði büyük baþarýdýr. Takýmýmýzla gurur duyuyorum.
Ýnþallah çok daha iyi sonuçlar alacaðýz.' dedi.
(Spor servisi)
Osmancýk Cumhuriyet
Anadolu Lisesi grup
þampiyonu oldu
17-19 Mart 2015 tarihleri arasinda Kýrþehir'de
yapýlan liseli gençler badminton gurup müsabakalarýnda Osmancýk Cumhuriyet Anadolu Lisesi
Kýz ve Erkek takýmlarý tüm müsabakalarý kazanarak þampiyon olmuþ ilimizi ve ilçemizi Türkiye
Þampiyonasýnda temsil etme hakký kazanmýþlardýr. (Spor servisi)
Taekwondo
hakemlerinden Zabýta
Müdürü Kanat'a ziyaret
Uluslararasý Taekwondo Hakemi Nuri
Tahta ile 8 tekvando hakemi Çorum Belediyesi Zabýta Müdürü ve Taekwondo Ýl Temsilcisi Mustafa Kanat'ý ziyaret etti. Çorum'da
düzenlenen Yýldýzlar ve Gençler Bay-Bayan
Okullararasý Taekwondo Ýl Birinciliði Þampiyonasý için Çorum'a gelen taekwondo hakemleri Zabýta Müdürlüðüne atanan Mustafa Kanat'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundu.
Kanat'a yeni görevinde baþarýlar dileyen hakemler, "Taekwondonun gençler arasýnda
yaygýnlaþtýrýlmasýnda göstermiþ olduðunuz
üstün gayretlerinizi ve baþarýlarýnýzý yeni görevinizde de sürdüreceðinize inanýyoruz."
dediler.Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
ifade eden Mustafa Kanat da ziyaretçilerine
teþekkür ederek "Allah utandýrmasýn." dedi.
(Spor servisi)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
13
File Size
3 255 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content