close

Enter

Log in using OpenID

12 Mart 2015 Perşembe - Çorum Hakimiyet Gazetesi

embedDownload
Týp Bayramý’nda Vali’den özeleþtiri:
‘Çorum, saðlýk alanýnda
istenilen düzeyde deðil’
Vali Ahmet Kara’nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi’ni ziyaret
Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor
* HABERÝ 4’DE
Vali Ahmet Kara,
Çorum’un saðlýk
alanýnda Türkiye
ortalamasýnýn
altýnda yer
aldýðýný açýkladý.
Týp Bayramý
kutlama
programýnda
konuþan Ahmet
Kara, saðlýk
hizmetleri
alanýnda özeleþtiri
yapýlmasý
gerektiðini
söyledi.
* HABERÝ 10’DA
Kara, saðlýk hizmetleri alanýnda özeleþtiri yapýlmasý gerektiðini söyledi.
Özdemir cinayete
kurban gitti
ÇORUM
12 MART 2015 PERÞEMBE
Günlük Siyasi Gazete
Fiyatý : 40 Kuruþ
Mahmut Özdemir
Çorum’un tanýnmýþ, sayýlan ve sevilen
þahsiyetlerinden Ticaret Borsasý eski
Baþkaný Mahmut Özdemir, kendisine ait
çiftlikte çalýþan iþçisi tarafýndan
býçaklanarak öldürüldü. * HABERÝ 2’DE
Çorum’a yakýþan merkez
Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü,
Buharaevler Mahallesi'nde yapýmý
tamamlanan Buhara Kültür
Merkezi'ni ziyaret ederek, merkez
hakkýnda açýklamalarda bulundu.
* HABERÝ 7’DE
Erdoðan, ‘Kadim
Anadolu uygarlýklarý
Çorum’dan sorulmalý’
Cumhurbaþkaný
Recep Tayyip
Erdoðan,
üniversitelerin
bulunduklarý
yörenin kültür ve
tarihine vakýf
olmasýnýn
önemine iþaret
ederken verdiði
örnekte
Çorum’dan
bahsetti.
* HABERÝ 14’DE
Recep Tayyip Erdoðan
12 Mart 1921'de
Birinci TBMM
tarafýndan kabul
edilen Ýstiklal
Marþýmýzýn 94.
yýldönümü ve
Mehmet Akif
Ersoy’u Anma
Günü,
etkinliklerle
kutlanacak.
Baþkan Külcü, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte yeni merkezi ziyaret etti.
Çorum'da bir
resim
öðretmeninin
giriþimleri ile
sinema filmi
çekilmeye karar
verildi. Yapýmcý
Mehmet Enver
Sarýkaya'nýn
sahibi olduðu Taçlý
Yapým tarafýndan
çekilecek olan ‘Ali
Dolap’ adlý sinema
filmi, Çorum’un
tanýtýmýna da
büyük katký
saðlayacak.
* HABERÝ 3’DE
Mehmet Akif Ersoy
Cemal Kaçay
emekliye ayrýldý
Halkbank Çorum
Þube Müdürü
Cemal Kaçay
emekli oldu.
2008 yýlý Haziran
ayýndan bu yana
þube müdürlüðü
görevini yürüten
Cemal Kaçay
önceki gün
itibariyle
emekliye ayrýldý.
* HABERÝ 11’DE
Sevdiði kýzýn annesini
vuran liseli yakalandý
‘Ali Dolap’ý Çorum’da çekecekler
Gururla kutluyoruz
* HABERÝ 4’DE
Liseli genç Alaca ilçesinde yakalandý.
Cemal Kaçay
‘Ali Dolap’ adlý sinema filmi, Çorum’un tanýtýmýna da büyük katký saðlayacak.
Sanayiciler yeni
merkezleri tanýdý
TEKNOKENT
yönetimi, iþ
adamlarýna T,
kent açýsýndan
büyük önem
arz eden
ikiyeni
merkezin
iþleyiþi ve
teknik
donanýmý
hakkýnda
bilgilendirildiler.
* HABERÝ
5’DE
Sanayiciler TEKNOKENT ve HÜBTUAM’ý ziyaret etti.
Çorum’da sevdiði kýzýn evine
giderek annesini tüfekle vurduktan
sonra kaçan liseli genç Alaca
ilçesinde yakalandý.
* HABERÝ 2’DE
‘Çorum’un tüm
beklentileri boþa çýktý
Ahmet Anak
MHP Çorum
Milletvekili
Aday Adayý
oldu. MHP Ýl
Baþkan
Yardýmcýsý
Fatih Göktuð’a
müracaat
dosyasýný
veren Anak,
iktidar partisinin
Ahmet Anak
Çorum’un
beklentilerini boþa çýkardýðýný
söyledi.
* HABERÝ 6’DA
‘Ýktidar Çorum’a
ne verdi?’
CHP Çorum
Milletvekili
Aday Adayý
Muharrem
Bozdoðan,
“Çorumlu
mevcut iktidara
10 belediye
baþkanlýðý ve 3
vekil
kazandýrdý.
Peki iktidar
Muharrem Bozdoðan
Çorum’a ne
verdi?” diye sordu.
* HABERÝ 11’DE
2
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 12 MART 2015
Özdemir cinayete
kurban gitti
Çorum’un tanýnmýþ, sayýlan ve
sevilen þahsiyetlerinden Ticaret Borsasý eski Baþkaný Mahmut Özdemir
(59), kendisine ait çiftlikte çalýþan
iþçisi tarafýndan býçaklanarak öldürüldü.
Olay, Organize Sanayi Bölgesi’nde bir tavuk çiftliðinde meydana
geldi.
Ýddialara göre, sabah çiftliðine
giden Özdemir, M.E. adlý çalýþan ile
tartýþtý. Tartýþmanýn büyümesi üzerine M.E. (37) eski borsa baþkaný Özdemir’i býçakladý. Vücuduna aldýðý
býçak darbeleriyle aðýr yaralanan
Özdemir, olay yerinde hayatýný kaybetti.
Olayýn ardýndan M.E. adlý zan-
lý jandarmayý arayarak kendisini ihbar etti. Olay yerine gelen jandarma
ekipleri zanlýyý gözaltýna alýrken,
Özdemir’in cenazesi otopsi yapýlmak üzere Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi morguna
kaldýrýldý.
Olayla ilgili baþlatýlan soruþturma sürerken, Özdemir’in naaþý
otopsi için Adli Týp’a gönderildi.
Özdemir’in cenazesi bugün
ikindi namazýný müteakiben Ulu Cami’de kýlýnacak cenaze namazýnýn
ardýndan Ulu Mezarlýk’ta topraða
verilecek.
Hakimiyet, merhuma Allah’tan
rahmet, ailesi ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Sevdiði kýzýn annesini
vuran liseli yakalandý
Çorum’da sevdiði kýzýn evine giderek
annesini tüfekle vurduktan sonra kaçan liseli genç Alaca ilçesinde yakalandý.
Olay, Ulukavak
Mahallesi Tekceviz
11. Sokakta bulunan
bir apartmanda meydana gelmiþti. Ýddialara göre, Alaca ilçesinde bir lisede öðrenci olduðu öðrenilen
S.Þ., Çorum’da bir
okulda eðitim gören
Z.K. ile arkadaþ olmak istedi. Ancak
Z.K. buna karþý çýktý.
Ýlgi duyduðu kýzdan
karþýlýk göremeyen
S.Þ. bugün sabah saatlerinde
Z.K.’nýn
evine giderek annesiyle tartýþmaya baþla-
Mahmut Özdemir
Zatürre hastasý 12 yaþýndaki bir çocuk, hava ambulansýyla Eskiþehir’e sevk edildi.
Ýmdadýna hava ambulansý yetiþti
Çorum’da zatürre teþhisiyle Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde tedavi altýna alýnan 12 yaþýndaki bir çocuk, hava
ambulansýyla Eskiþehir’e sevk edildi.
Zatürre teþhisiyle Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi’nde tedavi altýna
alýnan Ýlhan T. (12), Eskiþehir’e sevk edildi.
Nakil iþleminin daha hýzlý yapýlabilmesi için Ýl
Saðlýk Müdürlüðü 112 Acil Servis Baþhekimli-
ði tarafýndan Ankara’dan helikopter istendi.
112 Acil servis ekiplerince Fuar alanýnda ambulansta bekletilen hasta ’nýn saðlýk durumu ve
uygulanan tedavi yöntemleri ile hastanýn genel
durumu hakkýnda hava ambulansý ekibine bilgiler verilmesinin ardýndan helikoptere alýndý.
Hava ambulansý, hastanýn iþlemlerinin yapýlmasýnýn ardýndan Eskiþehir’e sevk edilmesi
için havalandý.(ÝHA)
Yolda kalp krizi geçirdi
M. ALÝ
CEYLAN
Liseli genç Alaca ilçesinde yakalandý.
dý. Tartýþmanýn kýsa
sürede büyümesi üzerine S.Þ. yanýnda getirdiði tüfekle anne
S.K.’yý (37) vurdu. 4
çocuk annesi kadýn
aðýr yaralanýrken, S.S.
olayda kullandýðý silahý býrakýp kayýplara
karýþtý. Bunun üzerine
Çorum Emniyet Müdürlüðü tarafýndan
olayla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlatýldý.
Asayiþ Þube Müdürlüðü Cinayet Büro
Amirliði ekipleri, li-
seli genci Alaca ilçesinde gözaltýna aldý.
Polis ekiplerince hastaneye getirilen zanlý
S.Þ. burada saðlýk
kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi
alýnmak üzere Emniyet Müdürlüðü’ne götürüldü.(ÝHA)
Borsa’da ürün fiyatlarý
Özel bir
hastaneye tedaviye
giden yaþlý adam
fenalaþarak yere düþtü
Edinilen bilgiye
göre, yakýnlarý ile
birlikte hastaneye
gitmek üzere yola
çýkan yaþlý adam, Afra
Düðün Salonu
civarýnda aniden
rahatsýzlanarak yere
düþtü.
Düþmenin etkisi
ile yaralanan yaþlý
adama ilk müdahale
112 Acil Saðlýk
Ekipleri tarafýndan
yapýldý. Kalp krizi
geçirdiði tahmin edilen
yaþlý adam ambulansla
Saðlýk Bakanlýðý Hitit
Üniversitesi Çorum
Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi'ne sevk
edildi.
Özel bir hastaneye tedaviye giden yaþlý adam fenalaþarak yere düþtü
Kafasýna tuðla düþtü
Ankara Yolu üzerindeki tuðla
fabrikasýnda iþ kazasý yaþandý.
Bir tuðla fabrikasýnda çalýþan
O.Ý. stok haldeki tuðlalarý kamyo-
na yüklerken tuðla yerinden kayýp
kafasýna düþtü. Yaralanan iþçi hastanede tedavi altýna alýndý. (Haber
Merkezi)
Çorum Ticaret Borsasý'nda (ÇTB) fasulyenin kilogramý 1,840 liradan iþlem gördü.
ÇTB'de iþlem gören hububatýn günlük en düþük ve en yüksek fiyatý (kilogram/TL) þöyle:
ÜRÜN CÝNSÝ
BUÐDAYLAR
EN DÜÞÜK (LÝRA)
EN YÜKSEK(LÝRA)
Anadolu kýrmýzý sert 3. grup ekmeklik buðday
Tritikale
0,850
0,747
0,889
0,747
Arpa beyaz
0,739
0,760
ARPALAR
DÝÐER HUBUBATLAR
Fasulye
1,840
Çorum Üretici Bayii
1,840(AA)
15 yýllýk tecrübe
* Cam Balkon
* Isýcamlý
Cam Balkon
* Cephe Vitrin
Sistemleri
* PVC Pencere Kapý
* Çelik Kapý
* Fotoselli Kapý
* Katlanýr Tente
Sistemleri
* Duþakabin
KARAKAÞLAR OTOMOTÝV
Çevre Yolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM Tel:(364) 224 01 44
(Ç.HAK:2502)
(Ç.HAK:2381)
Mimar Sinan Mah. Küçük Sanayi Cad. No: 89 ÇORUM
Tel: 227 08 66 - 0 533 927 51 40 - www.ozkardeslercam.com
www.corumhakimiyet.net
‘Ali Dolap’ý Çorum’da çekecekler
Çorum'da bir resim
‘ÇORUM’A KATKI
öðretmeninin giriþimleri
SAÐLAYACAK’
ile sinema filmi çekilmeye
Anitta Otel Genel
karar verildi. Yapýmcý
Müdürü Hasan Özer GökMehmet Enver Sarýkamen de, ilimizde bir sineya'nýn sahibi olduðu Taçlý
ma filmi çekilmesinin, ÇoYapým tarafýndan çekilerum'un tanýtýmýna katký
cek olan ‘Ali Dolap’ adlý
saðlayacaðýný söyledi. Ali
sinema filmi, Çorum’un
Dolap adlý sinema filmine
tanýtýmýna da büyük katký
bu nedenle ana sponsor olsaðlayacak.
duklarýný ifade eden Gök90 dakikalýk komedi
men, gerek hazýrlýk, gerekfilminin yapýmcýsý Taçlý
se çekimlerin gerçekleþti‘Ali Dolap’ adlý sinema filmi, Çorum’un tanýtýmýna da büyük katký saðlayacak.
Yapým Prodüksiyon Yetkirildiði süreçte bütün Çolileri Sezen Uçar ve Ufuk
Deniz, ana sponsor Anitta Otel Genel Müdürü Hasan Özer Gökmen
rum halkýndan ve yerel yöneticilerden destek beklediklerini sözleriile birlikte Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý’ný ziyaret ederek, iþ adane ekledi.
mý Uður Barlýk'ýn desteði ve Anitta Otel'in ana sponsorluðunda çekiTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal ise, Çolecek sinema filmi ile ilgili çalýþmalar hakkýnda bilgi verdiler.
rum’un farklý enstrümanlar aracýlýðýyla tanýtýlmasýný önemsediðini
ÇEKÝMLER NÝSAN’DA BAÞLAYACAK
belirtti. Baþaranhýncal, TSO olarak sinema filmini her aþamada destekleyeceklerini belirterek, çekim için Çorum'u tercih etmelerinden
TSO’dan yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Taçlý Yapým Prodükdolayý Taçlý Yapým Prodüksiyon'a ve desteklerinden dolayý iþ adamý
siyon yetkilisi Sezen Uçar, bir resim öðretmeninin giriþimleriyle, Ali
Uður Barlýk'a teþekkür etti.
Dolap isimli projelerini Çorum'da hayata geçirmeye karar verdiklerini söyledi. Çorum'da çok iyi karþýlandýklarýný ve hazýrlýk çalýþmaKISA YOLDAN ZENGÝN OLMAK ÝSTEYEN ALÝ'NÝN HÝlarýnýn hýzla devam ettiðini belirten Uçar, sanata ve sanatçýya saðlaKAYESÝ
nan katkýdan dolayý Çorum halkýna teþekkür etti. Uçar, çekimlerine
Beyaz perdede ses getirmesi beklenen Ali Dolap adlý filmde, kýNisan ayý içerisinde baþlamayý planladýklarý Ali Dolap'ýn, Eylül ayý
sa yoldan, emek harcamadan, kiþilerin zaaflarýndan yararlanarak
içerisinde vizyona gireceðini, bu süreçte 81 ilde ve bazý komþu ülkezengin olmaya çalýþan 'Ali' adlý karakterin hikayesi anlatýlýyor. Fillerde, çeþitli medya organlarýnda reklam ve tanýtým çalýþmalarý yürümin detaylarý hakkýnda ilerleyen günlerde bir basýn toplantýsý düzentüleceðini aktardý. Uçar ayrýca, filmin galasýný da Çorum'da Anitta
lenecek.
Otel'de gerçekleþtireceklerini kaydetti.
‘Markalaþma Yolculuðunda
Çorum’daki iþletmelerin KOBÝ
Proje Destek Programý'ndan daha fazla istifade etmesini saðlamak ve kurumsallaþma ve markalaþma süreçlerine katký saðlamak amacýyla Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý, KOSGEB
Çorum Hizmet Müdürlüðü ve Hitit
Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama ve Araþtýrma Merkezi tarafýndan
bir bilgilendirme toplantýsý düzenlenecek.
‘Markalaþma Yolculuðunda KOBÝ’ler’ baþlýklý toplantýda katýlýmcýlara; markalaþma süreci ve markalaþmanýn önemi ve bunun yaný sýra KOSGEB'in 100 milyon bütçeli KOBÝ Proje Destek Programý hakkýnda bilgiler
verilecek.
Bugün saat 14.00’de TSO Meclis
Toplantý Salonunda gerçekleþtirilecek
toplantýya konuþmacý olarak ‘Markalaþma Süreci ve KOBÝ'ler’ baþlýklý sunumuyla Ankara Reklamcýlar Derneði
(ARD) Baþkaný Fatih Cebeci ve ‘Marka Yönetiminde Nöropazarlamanýn
Yeri’ baþlýklý sunumlarýyla Hitit Üniversitesi Deneysel Tüketici Uygulama
ile Araþtýrma Merkezi'nden Doç. Dr.
Sabiha Kýlýç ve Yrd. Doç. Dr. Deniz
Aytaç katýlacak.
Toplantýda ayrýca, KOSGEB
KOBÝ Uzmaný Gökhan Yürürer KOBÝ
Proje Destek Programý'nýn ne olduðu,
baþvuru þartlarý, saðladýðý imkanlar ve
faydalarý konularýnda bilgilendirmede
bulunacak.
TSO’dan yapýlan açýklamada,
markalaþmanýn her yönüyle ele alýnacaðý bilgilendirme toplantýsýna bütün
üyeler davet edildi.
PERÞEMBE 12 MART 2015
3
Kubbe Derneði yetkileri, Türkiye-Filistin Dostluk Grubu Baþkaný ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ý ziyaret etti.
‘Ýsrail, dünya barýþý
için büyük tehlike’
Ýsrail'in Kudüs ve Filistin iþgaline karþý uluslararasý arenada kamuoyu
oluþturmak için çalýþan Kubbe Derneði yetkileri, Türkiye-Filistin Dostluk
Grubu Baþkaný ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým'ý ziyaret etti.
Yapýlan açýklamaya göre, Kubbe Derneði Yöneticileri Cihat Yaðmur,
Musa Akkari, Abdullah Adak ve Filistin Milletvekiil Seyyid Ebu Musa Sami'nin yer aldýðý heyet yaptýklarý çalýþmalara iliþkin bilgi sunmak ve bundan
sonra yapýlacak çalýþmalara iliþkin görüþ alýþveriþinde bulunmak amacýyla
ziyaret ettikleri Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým'a, Mescid-i Aksa'nýn
kubbesinde yapýlan deðiþim sonrasýnda tablo haline getirilen parçalardan birini hediye ettiler.
Yýldýrým, Filistin meselesinin her daim savunucusu olacaklarýný kaydederek, Ýsrail'in terörist bir devlet olduðunu ve iþgalin kabul edilmeyeceðini,
iþgal karþýsýnda direniþin ise Filistin halkýnýn hakký olduðunu ifade etti.
Ýsrail’in dünya barýþý için tehlike olduðunu kaydeden Yýldýrým; "Bugün
dünya üzerinde huzur un olmadýðý hangi coðrafya varsa bilin ki orada bir
yerlerde bir siyonist faaliyet yürütüyordur. Dünyanýn Müslümanlar, Hristiyanlar ve Yahudiler için daha güvenli bir yer olmasýnýn yolu insanlýk için
düþmanlýk üreten siyonizmin yok edilmesine baðlýdýr.” dedi.
‘Ýstiklal Marþý kahramanlýk destanýmýz’
AK Parti Ýl Baþkaný Av. Rumi Bekiroðlu, Ýstiklal
lamak gerekir.
Marþý'nýn kahramanlýk destaný olduðunu bildirdi.
Ýstiklal Marþýmýzý anlamak için onun hangi þartlarda
Ýstiklâl Marþý'nýn Kabulü'nün 94. Yýldönümü nedeyazýldýðýný bilmemiz ve bu çerçevede deðerlendirmemiz
niyle yazýlý bir açýklama yapan AK Parti Ýl Baþkaný Av.
gerekir. Ýstiklal Savaþýnýn buhranlý günlerinde düþman orRumi Bekiroðlu, ülkemizin içinde bulunduðu o çok zor
dularý yurdumuzun her yanýna sokulmuþ Türk Milleti taridönemde, milletimizin kahramanca yürüttüðü baðýmsýzlýk
hinin en karanlýk günlerini yaþamaktadýr Anadolu iç isyanmücadelesinin bir ürünü olan ve 12 Mart 1921'de TBMM
larla karþý karþýyadýr. Mehmet Akif Ersoy kurtuluþ savaþýtarafýndan kabul edilen Ýstiklâl Marý'nýn toplumumuzun en
nýn kazanýlacaðýna olan inancýný Türk askerinin yürekliliðiönemli kimlik yapýcý unsuru, gerçek bir milli mutabakat
ne ve özverisine güvenini Türk ulusunun baðýmsýzlýða hakmetni olduðunu ifade etti.
ka yurduna ve dinine baðlýlýðýný yazdýðý bu þiirinde dile getirmiþtir. Bu þiir kahramanlýk destanýmýz, heybetli kimliðiBekiroðlu, mesajýnda "Marþlar bir milletin duygu ve
miz, yurt severlik ve özgürlük aþkýmýz Ýstiklal Marþýmýzdýr.
heyelanýný yansýtýr. Ülkemizin baðýmsýzlýðýný bayraðýný
Mehmet Akif Ersoy milletimizin sinesinden çýkmýþ onun
simgeler. Bunun yanýnda vatana duyulan sevgi ve baðlýlýacýlarýný umutlarýný kararlýlýðýný abideleþtiren milli kahraAv. Rumi Bekiroðlu
ðý ifade eder. Devletlerin bayraklarýnýn yanýnda baðýmsýzmanýmýzdýr.
lýk simgesi olan bir milli marþlarý da vardýr. Milletlerin hayatýnda geleneklerine yön veren önemli olaylar kilometre taþý niteliðinBu duygu ve düþüncelerle 'Allah bu millete bir daha Ýstiklal Marde abidevi þahsiyetler vardýr. Genç nesillerin iyi yetiþmeleri geleceðe
þý yazdýrtmasýn' diyor bu destaný yazan ustayý hem de yazdýran sayýsýz
güvenle bakabilmeleri millet hayatýnda yeni deðerlerin ortaya çýkabilkahramaný rahmetle, minnetle anýyorum." ifadelerine yer verdi.
mesi ve milli þuuru ayakta tutabilmek için olaylarý ve þahsiyetleri hatýr-
YENÝ TÜRKÝYE ÝÇÝN
ÇORUM HAZIR
Dr. Yaþar UÐURLU
AK Parti
Çorum Milletvekili
Aday Adayý
4
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 12 MART 2015
ÖMER
KILIÇ
[email protected]
AK PARTÝLÝ
OLMAYANLARI
ÝLGÝLENDÝRMEYEN
BÝR YAZI
Vali Ahmet Kara’nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi’ni ziyaret etti.
Özel çocuklarýn okul sorunu çözülüyor
Çorum Özel Anadolu Mesleki Eðitim Merkezi’nin
yeni okul binasý yapýmý için yaþanan arsa sorunu Vali
Ahmet Kara’nýn eþi Mesude Kara’nýn giriþimleri sonucu çözüme kavuþturuldu.
Vali Ahmet Kara’nýn eþi Mesude Kara, eðitim kurumlarýna yönelik ziyaretleri kapsamýnda Özel Anadolu
Mesleki Eðitim Merkezi’ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kara’ya, ziyarette Engelliler Derneði Baþkaný Neslihan Hüsülüoðlullarý eþlik etti.
Merkezdeki çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Okul
Müdürü Selami Bolat, yeni bir hizmet binasýna ihtiyaç
duyduklarýný ancak, arsa sorunu yaþadýklarýný söyledi.
Bunun üzerine Mesude Kara, arsa sorunun çözümü noktasýnda okul yöneticilerine söz verdi.
Daha sonra çeþitli görüþmeler yapan Kara, okulun
arsa sorunun çözüme kavuþtuðunu ve yer tahsisinin yapýldýðýný belirterek, Ýl Özel Ýdaresi’nin de çalýþmalara
baþladýðýný açýkladý.
Merkezdeki sýnýflarý da tek tek gezen Kara ve beraberindekiler, kurumda eðitim alan çocuklarla sohbet
etti. Kara, ziyaret sýrasýnda sohbet ettiði öðrencilerden
herhangi bir isteklerinin olup olmadýðýný da sordu.
Daha sonra merkezde bulunan atölyeleri gezen
Kara, burada engelli öðrenciler tarafýndan yapýlan eserleri görünce þaþkýnlýðýný gizleyemezken, “Atölyelerimizde yavrularýmýz farklý kategorilerde çok güzel ürünler ortaya çýkarmýþlar. Çocuklarýmýzýn yaptýklarý çalýþmalar bizleri mutlu etti” dedi.(ÝHA)
‘Ýþ kazalarýnda dünyada 3. sýradayýz’
Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl ve Ýlçe Müdürlüðü çalýþanlarýna AKA Ortak Saðlýk
Güvenlik Birimi tarafýndan 6331 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Kanunu kapsamýnda
eðitim verildi.
2-3-4-5-9 Mart tarihlerinde Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü konferans
salonunda gerçekleþtirilen eðitimlerin açýþ konuþmasýný yapan Ýl Müdürü Erkan Elfaz
Ermiþ, iþ saðlýðý ve güvenliðinin önemine deðindi.
AKA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi Genel Koordinatörü Ahsen Uysal, 6331 sayýlý Ýþ Güvenliði ve Yasasý hakkýnda bilgi verdi. Alýnacak önlemlerle iþ kazalarýnýn %
98, meslek hastalýklarýnýn ise, % 100 oranýnda önlenebileceðini belirten Ahsen Uysal,
iþ kazalarýnýn % 88 oranýnda çalýþan hatalarýndan kaynaklandýðýný, ülkemizin iþ kazalarý istatistiklerinde dünyada 3. sýrada, Avrupa ülkeleri arasýnda 1. sýrada yer aldýðýný
belirtti.
Yapýlan eðitimlerde AKA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi Ýþ Güvenliði uzmanlarý
Mustafa Akyel, M. Murat Kýlýçlý, Levent Özen, çalýþma mevzuatý ile ilgili bilgiler,
4857 sayýlý iþ kanununda yer alan çalýþanlarýn yasal hak ve sorumluluklarý, iþ kazasý ve
meslek hastalýðýnda doðan hukuki sonuçlar, iþ kazalarý ve meslek hastalýklarýnýn sebepleri, yangýn ve yangýndan korunma, iþ ekipmanlarýnýn güvenli kullanýmý, ekranlý
araçlarla çalýþanlara ergonomi eðitimi, elektrik tehlikeleri ve önlemleri, iþ kazalarýnýn
sebepleri ve korunma tekniklerinin uygulanmasý, güvenlik ve saðlýk iþaretleri, kiþisel
koruyucu donaným kullanýmý, tahliye ve kurtarma konularýnda çalýþanlarý bilgilendirdi.
Ýþyeri hekimi Ýsmail Özkaraoðlu ve saðlýk personeli Mustafa Karaoðlu, meslek
AKA Ortak Saðlýk Güvenlik Birimi tarafýndan eðitim verildi.
hastalýklarý ve sebepleri, hastalýklardan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin
uygulanmasý, biyolojik ve psikososyal risk etmenleri ve ilkyardým konularýnda bilgi
verdiler.
Eðitim sonunda yapýlan sýnav sonucuna göre, sýnavda baþarýlý olan çalýþanlara
Eðitim Katýlým Sertifikasý verildi.
‘Ýstiklal Marþý baðýmsýz
yaþama iradesidir’
Gururla
kutluyoruz
12 Mart 1921'de Birinci TBMM tarafýndan kabul edilen Ýstiklal Marþýmýzýn 94. yýldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü, etkinliklerle kutlanacak.
Milli Eðitim Müdürlüðü organizasyonunda Merkez Öðretmen Mukadder Akaydýn
Anadolu Lisesi Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan ‘Baðýmsýzlýk Kahramaný Mehmet
Akif’ temalý anma programý bugün saat
10.00’da Devlet Tiyatro Salonunda sahnelenecek. ‘Mehmet Akif’ten Mesajlar’ konulu
fotoðraf sergisi de ayný gün Devlet Tiyatrosu
Fuaye Salonunda gezilebilecek.
Milli Eðitim Müdürlüðünce, ortaöðretim
öðrencileri arasýnda ‘Baðýmsýzlýk Kahramaný
Mehmet Akif’ konulu deneme ve öðretmenler arasýnda ‘Mehmet Akif'in Baðýmsýzlýk
Anlayýþý’ konulu makale yarýþmasý düzenlenecek. Yarýþmalarda 1., 2., ve 3. olan öðretmen ve öðrenciler bugün Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenecek programda ödüllerini
alacak.
Etkinlikler kapsamýnda Çorum Belediyesi tarafýndan düzenlenen ‘Mehmet Akif Ersoy ve Ýstiklal Marþý’ konulu, yazar Mustafa
Özçelik’in konuþmacý olarak katýlacaðý konferans 19.30’da Devlet Tiyatro Salonunda
baþlayacak.
Türk Ocaðý Baþkaný Prof. Dr. Ýrfan
metinde yönlendirme ve gördüðümüz
Çaðlar, Ýstiklal Marþý'nýn toplumun bayanlýþlardan kaçýnmalarýný saðlama soðýmsýz yaþama iradesi olduðunu açýkladý.
rumluluðu. Bu baðlamda diyoruz ki; Ýstiklal Marþý çok önemlidir. Çünkü, topÇaðlar, Ýstiklal Marþýmýzýn kabulülumlarýn yaþama ve baðýmsýz kalma iranün 94. sene-i devriyesinde Çorum Türk
desini temsil eder. Marþýmýzýn temelinOcaklarý olarak bir durum deðerlendirde; milyonlarca þehidimizin þehadeti, çemesi yapmak ihtiyacý duyulduðunu belirkilen çileler, Türk Milletinin baðýmsýzlýk
ten Çaðlar, þöyle dedi "Ýstiklal Marþý, bir
refleksi ve beþ bin yýllýk tarihsel birikimimilletin baðýmsýzlýðýnýn duygusal anlammiz vardýr. Ýstiklal Marþý üzerinde tartýda tescili ve yaþadýklarý zorluklarýn güçþýlmayacak kadar kutsal bir gerçekliktir.
lendirdiði toplumsal iradenin felsefi arka
Deðiþmez ve deðiþtirilmesi teklif bile
planýdýr. Çünkü bu arka planda; Ýstiklal
edilemez. Bu Türk Milletinin baðýmsýz
marþý yazma mecburiyetini oluþturan
konjonktürel iniþ ve çýkýþlar, yaþanýlan Prof. Dr. Ýrfan Çaðlar yaþama arzusuna yapýlabilecek saygýsýzlýk
ve
önemli bir darbedir. Zaten T ürk Millesosyo- kültürel travmalar, bu travmalarýn tetiklediði
ti geçmiþte bütün zorluklara raðmen buna müsaade
çözüm arayýþlarý ve kaos ortamýndan kurtulabilmek
etmemiþ
ve
günümüzde
de müsaade etmeyecektir.
için üretilen argümanlar bulunmaktadýr. Söz konusu
bu arka planýn düþünsel oluþumuna; ihanetleri, her
Merhum Akif “Rabbim bu necip millete bir daalanda yaþanýlan ve gözlemlenebilen toplumsal tefesha Ýstiklal Marþý yazdýracak þartlarý göstermesin"
süh sürecini de eklemlemek mümkündür. Ýþte Ýstiklal
derken, Türk Milletine çok önemli ve çok derin bir
Marþýný önemli ve anlamlý kýlan bu arka planda yaþamesaj göndermektedir. Ey T ürk sen toplumsal hafýnýlanlardýr.
zaný, vicdanýný ve toplumsal iradeni kaybetmediðin
Ýlginçtir ki, Ýstiklal Marþýmýzýn yazýldýðý dönem
sürece hiç kimse senin ilini, töreni bozamaz, seni esir
ile günümüz þartlarýnýn bire bir örtüþtüðüne þahit oledemez. Zira senin asalet, karakter ve tarihsel arka
maktayýz. O gün için geçerli olan bölünme tehlikesi,
planýnda çok sayýda devlet ve imparatorluk kurma
Türk olmanýn ya da Türküm demenin suç sayýlacak
refleksi vardýr. Sen daima baðýmsýzlýk arayýþý içinde
noktaya gelmesi, ya da Türklük kimliðinin yok sayýlolan, Nizamý Alem Ülküsünü vizyonlaþtýran bir milmasý gibi asimetrik geliþmeler ve bu geliþmelerin
letsin. Göçebe toplum ve çadýr devleti hiç olmadýn.
ciddi anlamda Türk insanýnýn maþeri vicdanýnda
Seni böyle görmek isteyenlere asil duruþunla veriloluþturduðu çaresizlik duygusu, maalesef bu gün
mesi gereken cevabý vereceðinden asla þüphemiz buiçinde aynen geçerlidir. Ancak, insan hafýzasý unutma
lunmamaktadýr. Zira her þey vakti saati geldiðinde asile hastalýklý olduðu için, geçmiþteki yaþanýlan çileler
lýna rücu edecek ve su akýp asýl mecrasýný bulacaktýr.
ve ödenen bedeller hemen unutulmuþ, büyük çileleKimsenin bundan þüphesi olmasýn. Kutlu Bayraðýrin ürettiði büyük insan, adam gibi adam, hilal yürekmýz hep semada dalgalanacak, þehadetlerin temeli
li mütefekkir ve büyük þair merhum Mehmet Akif
olan ezanýmýz ise beþ vakit minarelerimizde okunmaErsoy ' un yazdýðý Ýstiklal Marþýmýzýn önemi topluya devam edecektir.
mun hafýzasýnda erozyona uðramýþtýr. Gelinen bu
Ýstiklal Marþýmýz; milletimizin sosyal ve kültünokta, toplumsal tefessühün tam da kendisidir. Günürel anlamda bir ortak senedi, yaþama arzu ve idealimüzde de pek çok alanda toplumsal anlamda bir akýl
nin maziden atiye süzülerek gelen özeti ve geleceðe
tutulmasý yaþýyoruz. Ýçinde bulunduðumuz bu süreç,
yönelik ýþýk tutan yaþama sevincidir. Milli deðerleriaslýnda insani zaaflarýn oluþumuna katkýda bulundumizin nakýþ nakýþ iþlenmiþ biçimidir. Bu duygularla
ðu geliþmelerin bir sonucudur. Biz inanýyoruz ki, inBayrak, Vatan ve Ezan ekseninde nice baðýmsýz yýllara diyor ve; "KANAYAN BÝR YARA GÖRDÜM
sani zaaflarýn ürettiði bu olumsuzluklarý yine insanlaMÜ YANAR TA CÝÐERÝM, ONU DÝNDÝRMEK
rýn iradeleri düzeltebilir.
ÝÇÝN KAMÇI YERÝM, ÇÝFTE YERÝM! ADAM
Burada Türk Milliyetçileri olarak bize, önemli
ALDIRMADA GEÇ GÝT! DÝYEMEM ALDIRIbir sosyal sorumluluk düþmektedir. O da emri bil maRIM. ÇÝÐNERÝM, ÇÝÐNENÝRÝM, HAKKI TUTAR
ruf ve nehyi anil münker sorumluluðudur. Yani doðKALDIRIRIM." dizeleri ile Çorum kamuoyuna sayrularý anlatma ve insanlarý bildiðimiz doðrular istikagýlarýmýzý sunuyoruz."
AK Parti'de yapýlan temayül yoklamasý sonrasýnda
sandýklar açýlmadan genel merkeze gönderildi. Önceki
seçimlerde temayülden yüksek oy alan aday adaylarýnýn
sýralamaya girememesinin yol açtýðý tartýþmalardan dolayý
olmalý ki, bu kez sýralama açýklanmadý. Ortalýkta bazý
iddialar dolaþýyor ama dedikodudan öte bir deðeri yok.
Ýki gün önce de parti genel merkezinde mülakatlar
yapýldý. Þimdi sýra adaylardan hangilerinin daha çok tercih
edildiðinin tespit edileceði kamuoyu yoklamasýnda.
Arkasýndan da bütün gözler Ankara'ya çevrilecek ve 39
aday adayý içinden kimlerin ilk dörde, daha doðrusu ilk
üçe girdiðinin açýklanacaðý gün beklenecek.
Gerçi kimilerine göre adaylar çoktan belli, temayül,
mülakat, kamuoyu yoklamasý filan bunlar formaliteden
ibaret. Maksat demokrasicilik olsun, vatandaþ
yöneticilerini kendisinin seçtiðini zannetmeye devam etsin.
Gerçekten de öyle midir? Bence ne temayül, ne de
mülakat tek baþýna belirleyici olmayacak elbette. Ama bu
durum teþkilatlarda, kamuoyunda bilinir, sevilir olmanýn
hiç önemli olmadýðý, genel merkezin bu hususlarý hiç kaale
almadýðý þeklinde de anlaþýlamaz.
Her þeyin genel merkez tarafýndan belirlendiði, diðer
iþlemlerin demokrat görünmek adýna yapýlan birer
göstermelik iþ olduðu þeklinde düþünenler daha çok Arif
Ersoy'un adaylýk açýklamasýndan sonra hesaplarý alt üst
olanlar. Kendileri yýllardýr gece gündüz bu parti için
çalýþýrken son dakikada bir baþka partiden gelen birinin
önlerine geçirilmesi ihtimaline fena halde kýzýyor ve
"nerden çýktý bu amca" diye düþünüyorlar. Ama bu
arkadaþlarýn yanýldýðý husus, AK Parti kurulalý henüz on
beþ yýl bile olmamýþken, hareketin çok daha eskilere
dayandýðý ve Arif Ersoy'un da o hareketin temel
taþlarýndan birisi olduðudur.
Arif Hoca sýralamaya girebilir veya giremez o ayrý
bir konudur ama kendisini dýþarýdan gelmiþ birisi olarak
düþünmek yetmiþli, seksenli yýllarý yaþamadýðý için AK
Parti'yi 2001 yýlýnda gökten zembille inmiþ bir hareket gibi
görenlerin iþi olabilir ancak. Geç kaldýðý konusunda
eleþtirilebilir ama bunun ötesine geçerek kendisine harici
bir unsur muamelesi yapýlmasý fevkalade yanlýþtýr.
Evveliyatýný çok daha gerilere götürmek mümkün
ama bu kadronun bir dava hareketi olarak siyaset
sahnesine çýkýþý, Milli Nizam Partisi'nin kurulduðu 1969
yýlýdýr. Yani bugünkü güce neredeyse yarým yüzyýllýk bir
emek ve mücadele sonrasýnda ulaþýlmýþtýr. Zaten baþka
türlüsü de tabiata aykýrý olurdu. Tarihte hangi sosyal
hareket bir yýl içinde insanlarýn ilgi ve teveccühüne mazhar
olabilmiþtir ki?
AK Parti kimilerine göre 28 Þubat tecrübesinden
sonra sistemin ve onun küresel efendilerinin kendisini asla
affetmeyeceðini bildiði için Erbakan Hoca'nýn en çok
güvendiði öðrencisi olan R.T. Erdoðan'a kurdurduðu bir
partidir. Kimilerine göre ise dünyanýn geldiði noktayý
kavramakta zorluk çektikleri için anlayýþla karþýlanmasý
ama emeklerinin de asla inkar edilmemesi gereken
büyüklerle yollarýn ayrýlmasýnýn adýdýr.
Öyle ya da böyle, ilk günden beri baþta R.T. Erdoðan
olmak üzere tüm lider kadro, rahmetli Erbakan Hoca'nýn
hakarete varan onca aðýr sözlerine karþý hep sessiz kalmýþ,
bir kez dahi saygýsýzlýk yapmamýþ, karþýlýk vermemiþlerdir.
Statükonun sahibi beyaz azýnlýk da böyle düþünüyor
olmalý ki, T. Erdoðan'ýn geçmiþte söylediði bir sözünden
yola çýkarak, "demokrasiyi araç olarak görüyor, deðiþtim
diyor ama deðiþtiði filan yok, kafasýnýn arkasýnda baþka
planlar var" diyerek ilk iktidar yýllarýnda rahmetli Erbakan
Hoca'ya davrandýðýndan hiç farklý davranmadý. Zaten Milli
Görüþ gömleðini çýkarttýðý sözüne, geleceði öngörmekte
yanýldýklarý için yanýnda yer almayan bir avuç eski
arkadaþýndan baþka kimsecikler de inanmadý. Gerçekte
onlar da inanmadýlar ama hasetçiliklerinden iþlerine öylesi
geldi.
Hasýlý elli yýlda, namaz kýlan, oruç tutan siyasetçinin
dini siyasete alet ediyor diye halka þikayet edildiði ve
bunun da prim yaptýðý günlerden bugünlere gelindi. Þimdi
cumhurbaþkanýnýn müezzinlik yapmasý dahi haber deðeri
taþýmýyor. Yakýnda geçip cemaatin önüne namaz kýldýrsa
bazýlarýnýn yüreði yanacak ama seslerini
çýkartamayacaklar. Türkiye deðiþti, millet deðiþti, artýk din
siyasete alet ediliyor saçmalýklarýnýn halkta bir karþýlýðý
yok.
Ama bu kolay olmadý. Elli yýl bedel ödendi bu
günlere gelebilmek uðruna. Bu hareketin öncüleri rahmetli
Erbakan Hoca'nýn rehberliðinde dað taþ, köy kasaba
gezerken ikbal hesabý yapmadýlar. Takunyalý, yobaz,
gerici, din istimrarcýsý gibi ne hakaretlere, ne
aþaðýlanmalara maruz kaldýlar. Kaç defa partileri kapatýldý,
kaç defa emekleri çalýndý; kadýnlarýn kýzlarýn küpeleriyle,
yüzükleriyle sahip olunan parti, dernek mallarýna kaç kez
el konuldu, sayýsýný bile unuttuk.
Yetmiþleri seksenleri hatýrlamakta zorluk çekenler hiç
deðilse doksanlarýn sonunda 28 Þubat'ta maruz kalýnan
haksýzlýklarý bari hatýrlasýnlar. Milletin boðazýndan kýsarak
yaptýrdýðý Ýmam Hatip Liseleri, Kuran Kurslarý kaç defa
kapatýldý, kaç defa açýldý. Þairin "velhasýl onlar vurdu biz
büyüdük kardeþim" dediði gibi her darbede biraz daha
güçlenerek bugünlere gelindi.
Ýþte gelinen bu noktadaki bütün baþarýnýn sadece AK
Parti'nin kurulmasý sonrasýnda verilen mücadele ile
saðlandýðýný düþünen kardeþler kesinlikle yanýlýyorlar.
Sabah namazýndan çýktýðýnda doðruca gazete bayisine
yönelerek, ikinci bir ibadet yapar gibi cebindeki ekmek
parasýnýn bir kýsmýyla gazetesini aldýktan sonra adý üste
gelecek þekilde ceketinin yan cebine yerleþtiren Rýza
(Göbütoðlu) Amca'yý, Erbakan Hoca'nýn video kasetlerini
dinletmek için hem de gündüz vakti, iþ güç zamaný sanayi
esnafýný posta posta evine taþýyan Kasým (Ahýskalý) Abi'yi
tanýmayan nesil, bugünlere paraþütle indiðimizi
zannediyor.
Onlarýn haklý olduklarý tek bir nokta varsa o da, dava
dava diyerek davanýn rantýný yiyenlerle, teþkilatlarda zerre
miskal emekleri olmadýðý halde hangi özelliklerinden
olduðu bilinmez, tepeden inme tiplerin saflarýmýzdan hiç
eksik olmamasýdýr. Bu kötü örneklere bakanlar biraz da biz
ölelim diye düþünüyor olabilirler.
Ama ne yapalým ki her kutlu mücadelenin kaderidir
bu. Bütün hesaplarýný dünyalýk üzerine kuranlar için bu
durum tahammül edilmez bir þey olsa da, gerçek dava
erleri için çok da üzerinde durulacak bir kýymette deðildir.
En nihayetinde hayat bir imtihandýr ve hesap görücü olarak
da Allah yeter. [email protected]
Not: (Rýza Amca ve Kasým Abi sadece birer
semboldür. Bu vesileyle her ikisine de Rabbimden rahmet
ve maðfiret diliyorum.)
PERÞEMBE 12 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Sanayicilere HÜBTÜAM
ve TEKNOKENT tanýtýmý
Üniversite-Sanayi Ýþliyiz. Hedefimiz 2023 yýlýnbirliði kapsamýnda yürütüda 500 milyar dolarlýk ihralen çalýþmalar hakkýnda bilcata ulaþmak ve bunun için
gi paylaþýmýnda bulunmak
HÜBTUAM ile Teknokent
amacýyla TEKNOKENT
dolayýsýyla üniversite-sanaA.Þ. Yönetim Kurulu Üyeyi iþbirliði büyük önem arz
leri, Vali Ahmet Kara’yý
ediyor” dedi.
makamýnda ziyaret etti.
Rektör Prof. Dr. Alkan
Hitit
Üniversite‘HÜBTUAM’ý hizmete
si’nden yapýlan açýklamaya
sunmanýn gururunu yaþýyogöre, TEKNOKENT A.Þ.
ruz’
Yönetim Kurulu Baþkaný
HÜBTUAM hakkýnda
Rektör Prof. Dr. Reha Megenel bilgi paylaþýmýndan
tin Alkan ve Yönetim Kubulunan Rektör Alkan, “Bu
rulu Üyeleri TSO Baþkaný
memleket bizim memlekeÇetin Baþaranhýncal, ÇOtimiz, hizmet için bu laboSÝAD Baþkaný Bülent Karatuvarý yaptýk. Sadece Çoradayý, ÇOSÝAD Yönetim
Sanayiciler TEKNOKENT ve HÜBTUAM’ý ziyaret etti.
rum’a deðil bölgenin hizmeKurulu Üyesi Bülent Onur
tine sunmanýn gururunu yave OSB Müdürü Yaþar Þaþýyoruz. Artýk hep beraber,
hin’den oluþan heyet, Vali
omuz omuza çalýþarak baKara’ya gerçekleþtirdikleri
þarýlý projelere imza atmalýziyaret sonrasýnda iþ adamyýz” dedi.
larýný TEKNOKENT ve
Dünyadaki bütün müHÜBTUAM’da aðýrlayacadelelerin bilgi üzerinden
rak, kent açýsýndan büyük
yapýldýðýný ve toplumlarýn
önem arz eden iki kurumun
geliþmiþlik düzeylerinin teiþleyiþi ve teknik donanýmý
mel kriterlerinden birinin,
hakkýnda bilgilendirdiler.
ülkelerin sahip olduklarý
Kýsa bir süre önce teteknoloji olduðuna dikkat
meli atýlan ve faaliyet gösçeken Rektör Prof. Dr. Altermeye hazýr hale gelen
kan, “Daha iyisini nasýl yaHitit Üniversitesi Bilimsel
pabiliriz? Sorusunu hep birTeknik Uygulama ve Araþlikte araþtýracaðýz. Ýnanýn
týrma Merkezi (HÜBTUüniversite olarak gücümüz
AM) Konferans Salonu’nda
yettiði kadar ama emeðimiSanayicilere yeni merkezler hakkýnda bilgi verildi.
düzenlenen toplantýya, Rekzin sonuna kadar çalýþmaya
tör Prof. Dr. Reha Metin Aldevam edeceðiz” dedi.
kan, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Çorum Ticaret ve Sanayi
Bir sanayi þehri olan Çorum’da mevcut sanayi kültürünün TeknoOdasý (ÇTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal, Çorum
kent ve HÜBTUAM ile birlikte Çorum’da üretim yapýsýnýn çok uç nokOrganize Sanayi Bölgesi Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (ÇOSÝtalara ulaþacaðýna inandýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, Teknokent
AD) Yönetim Kurulu Baþkaný Bülent Karadayý,Teknokent Genel Müve HÜBTUAM’ýn tüm Çorum’un hizmetine sunulan yatýrýmlar oldudürü Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Çorum OSB Bölge Müdürü Yaþar Þahin
ðunu vurgulayarak, kentteki tüm dinamiklerin ortak çalýþmasý ve desve sanayiciler katýldý.
tekleriyle baþarýlý projelere imza atýlacaðýna olan inancýnýn tam olduðuÇTSO Baþkaný Baþaranhýncal: ‘HÜBTUAM bölgenin seçkin la- nu ifade etti.
boratuvarý olacak’
Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ tarafýndan HÜBTUAM’ýn fiziki altyapýsý,
HÜBTUAM’ýn Çorum’da üniversite-sanayi iþbirliðini saðlamak
iþleyiþi ve yapýlmak istenen testlerde izlenecek yollar hakkýnda bilgiler
adýna önemli bir rol oynadýðýný belirten Çorum Ticaret ve Sanayi Odaverilen toplantý sonrasýnda, üniversite ile birlikte Çorum Organize Sasý (ÇTSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,“Merkezin
nayi Bölge Müdürlüðü, Çorum Ýl Özel Ýdaresi ve Çorum Ticaret ve Sakurulma aþamasýndan bu güne kadar Üniversitemizle sürekli iletiþim
nayi Odasý ortaklýðýnda hayata geçirilen, üniversite-sanayi iþbirliði çerhalinde olduk. Sanayicimizin taleplerini Üniversitemize ileterek, karþýçevesinde akademisyenler ile iþ dünyasýný bir araya getirerek, güçlü bir
lýklý fikir alýþveriþi yaparak çalýþmalarýmýzý sürdürdük ve bugün HÜBüniversite-sektör iþbirliðinin oluþturulmasýnýn hedeflendiði Çorum
TUAM tüm bölgeye hizmet vermeye baþladý” dedi.
TGB-Teknokent ziyaret edildi.
HÜBTUAM’ýn sadece Çorum’da deðil tüm bölgeye hizmet veren
Yapýlan açýklamada, “Sadece ülkemizde deðil, tüm dünyada yýlve bölgenin seçkin laboratuvarlarýndan biri olacaðýna inancýnýn tam ollardýr tartýþýlan ve oluþturulmasý zor bir süreç olan üniversite-sanayi iþduðunu dile getiren Baþaranhýncal, “Artýk iþ bize ve sanayicimize düþbirliðini saðlama konusunda dünyada en baþarýlý modellerden birisi olameye baþladý. Laboratuvarýmýz ile birlikte çalýþmalarýn artarak devam
rak öne çýkan þüphesiz ki Teknokentler ve Araþtýrma Laboratuvarlarýedeceðine inanýyorum” dedi.
dýr. Bu doðrultuda Üniversitemizdeki bilgi birikiminin sektöre iletilmeÇOSÝAD Baþkaný Bülent Karadayý ‘Üniversite-Sanayi iþbirliði
sinde bir köprü vazifesi gören Teknokentimiz ile Üniversitemizde yübüyük önem arz ediyor’
rütülmekte olan araþtýrma projelerinin ve bölge sanayisinin ihtiyaçlarý
doðrultusunda faaliyet gösterecek Hitit Üniversitesi Bilimsel Teknik
HUBTÜAM ve TEKNOKENT’in önemine dikkat çeken KaradaUygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜBTUAM) hedefler doðrultusunyý, “Üniversitemizden çok rahat yararlanarak destek alýyor olmamýz
da yoluna emin adýmlarla ilerleyerek çalýþmalarýna hýz kesmeden degerçekten çok önemli Ýhracattaki kg baþýna düþen fiyat 1-1,5 dolar, buvam ediyor.” denildi.
nu 4-5 dolara çýkarmak için orta ve yüksek teknolojili ürünler üretme-
OKA Amasya’da toplandý
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) 2015 yýlý 1. Kalkýnma Kurulu toplantýsý Amasya’da yapýldý.
Amasya Üniversitesi Konferans Salonu'nda gerçekleþen toplantýya OKA Yönetim Kurulu Baþkaný Amasya Valisi Ýbrahim Halil Çomaktekin, Amasya Üniversitesi Rektörü Metin Orbay, Tokat
Gazi Osman Paþa Üniversitesi Rektörü Mustafa Þahin, Çorum Hitit Üniversitesi Rektörü R. Metin Alkan, OKA Genel Sekreteri
Mevlüt Özen, OKA kalkýnma kurulu üyeleri ve diðer yetkililer katýldý.
OKA Kalkýnma Kurulu Baþkaný Prof. Dr. Metin Orbay, kurulunun gündemi hakkýnda bilgiler verdi.
Türkiye’de kurulan 26 kalkýnma ajansýnýn bölgesel geliþme
dinamiklerini bütün aktörlerin katýlýmýný saðlayan bir anlayýþla harekete geçirmek için kurgulanmýþ ve kurulmuþ en önemli ve yenilikçi araçlardan biri olduðunu belirten Vali Ýbrahim Halil Çomaktekin, “Kalkýnma ajanslarýnýn kuruluþ nedenleri bölgelerin geliþme
hedeflerini belirlemek, bölgesel stratejilerin uygulanmasý için kamu
kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluþlarý arasýndaki iletiþim ve
iþbirliðini artýrmak, yerel ve bölgesel giriþimciliði desteklemek,
bölgelerin içsel dinamiklerini tespit ederek bunlarýn ekonomik ve
sosyal geliþmeyi hýzlandýrmasýna yardýmcý olmak ve bu yönde çözüm önerileri geliþtirmek olarak özetlenebilir. Bu amaçlar doðrultusunda 2009 yýlýndan bu yana faaliyetlerini sürdüren OKA, bölgedeki kamu kurumlarý, özel kesim ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinden oluþan kalkýnma kurulu ve Yönetim Kurulu ile birlikte
bölgeye katýlýmcýlýk, toplumsal sorumluluk, tarafsýzlýk, saydamlýk
ve eriþebilirlilik gibi temel deðerlerin ýþýðýnda yön vermektedir” dedi.
Ajansýn farklý finansman ve destek enstrümanlarýnýn mevcut
olduðunu vurgulayan Vali Çomaktekin, “2009 yýlýndan bu yana
toplam imzalanan proje sayýsý 488 olmuþtur. 102,2 milyon TL’lik
ajans destek tutarý karþýlýðýnda bölgede 205,7 milyon
TL’lik yatýrým gerçekleþtirilmiþtir. Proje teklif çaðrýlarý
aracýlýðýyla bu yýla kadar 348 adet projeye 80,8 milyon
TL destek tutarý verilmiþ ve toplam yatýrým 168,3 milyon
TL olarak gerçekleþtirilmiþtir. Ajansýn ihtiyaçlarýna
önemli girdilerde saðlayacak araþtýrmalara destek vermek
amaçlý Doðrudan Faaliyet Desteði programýna bölgemizden 46 adet projeye 2,4 milyon TL destek verilmiþ olup eþ
finansmanla beraber 2,8 milyon TL’lik projeler uygulanmýþtýr. Yerel aktörlerin bölgesel kalkýnma açýsýndan önem
arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliði nedeniyle hazýrlýk ve uygulama aþamalarýnda sýkýntý ile karþýlaþýlan çalýþmalarýna katký saðlamak amaçlý “Teknik Destek Programýna” bölgemizden 91 adet projeye destek verilmiþ
olup bu eðitimler sayesinde 4 bin 39 çalýþana eðitim veri-
lerek kurumsal kapasitelerin artýrýlmasý noktasýnda önemli destekler verilmiþtir” diye konuþtu.
Güdümlü Proje Desteði uygulamalarý açýsýndan OKA’nýn baþarýlý çalýþmalara imza attýðýna deðinen Çomaktekin, “Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Projesi Türkiye’nin ilk Güdümlü Projesi olarak Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan onaylanmýþ ve proje 2013 yýlýnda tamamlanarak açýlýþa hazýr hale getirilmiþtir. 2014 yýlý itibariyle
TÜYAP Otomotiv Fuarý ile birlikte fuar organizasyonlarý baþlamýþtýr. Ayrýca Çorum’daki Teknopark Projesi’nin de inþaatý tamamlanmýþ 2015 yýlýnda, Teknokent’in bundan sonra yürüteceði faaliyetler
ile iþletme modeli ve kiralama iþleri baþta olmak üzere idari konular ele alýnacaktýr. Samsun ve Çorum’un ardýndan 2014 yýlýnda
Amasya’ya da Güdümlü Proje Desteðinden önemli bir proje kazandýrýlmýþtýr. Amasya Belediyesi’nin önderliðinde ve Amasya Ýl Özel
Ýdaresi’nin ortaklýðýnda uygulanmasý planlanan “Amasya Yeþilýrmak Kauçuk Benti, Rekreasyon Alanlarýnýn Oluþturulmasý, Yenilenebilir Enerji ve Turizm Eksenli Geliþim Projesine” iliþkin protokol
metni 14 Nisan 2014 tarihinde imzalanmýþtýr. 22 Ekim 2014’te
Samsun’da “Bölgesel Ýþ Forumu” etkinliðinde Proje, ilgili paydaþlarýmýz tarafýndan imzalanarak uygulamalarýna baþlanmýþtýr. Tokat’ta yapýlmasý düþünülen Güdümlü Proje için görüþmeler ve hazýrlýk çalýþmalarý sürdürülmektedir. Ajansýmýz, yalnýz verdiði hibelerle deðil, Bölgemizin kalkýnmasý adýna destek verdiði tematik konularla ilgili de önemli bir çaba içerisindedir. Bugün Sayýn Ertürk’ten dinleyeceðimiz “UNESCO Dünya Miras Alanlarý ve Türkiye” konulu seminer son derece deðerlidir. Bölgemizde Hattuþa,
bu konuda listede iken Amasya, Samsun ve Tokat içerisinden de
benzer kültür miraslarýnýn çýkarýlmasýnda Ajans aktif bir rol oynayacaktýr. Geçtiðimiz ay, Amasya için baþvurumuz yapýlmýþtýr” þeklinde konuþtu.
Orta Karadeniz Kalkýnma Ajansý (OKA) 2015 yýlý
1. Kalkýnma Kurulu toplantýsý Amasya’da yapýldý.
5
Rektörü Alkan, TÜMSÝAD’la iþbirliðine hazýr olduklarý mesajýný verdi.
Rektör TÜMSÝAD’ý ziyaret etti
Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, Tüm Sanayici ve Ýþ
Adamlarý Derneði (TÜMSÝAD) Çorum
Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç ve
Yönetim Kurulu Üyelerini ziyaret etti.
Hitit Üniversitesi olarak sadece
eðitim faaliyetlerinin yürütülmesini deðil, ayný zamanda ilimizdeki tüm paydaþlarla yakýn bir diyalog kurularak ortak çalýþma alanlarý üzerinde iþbirlikleri
yapýlmasýný çok önemsediklerini belirten
Rektör Alkan, her zaman yanlarýnda gördüðü TÜMSÝAD ile þuana kadar olduðu
gibi bundan sonra da pek çok alanda iþbirliði yapmak istediklerini belirterek,
bu konudaki gayretlerinden dolayý
TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný Abdurrahman Kýlýç baþta olmak üzere tüm
Yönetim Kurulu ve üyelere teþekkür etti.
Rektör Prof. Dr. Alkan, Teknokent
ve Merkez Laboratuvarý’nýn amacýna
uygun þekilde hizmet edebilmesinde iþ
adamlarýnýn çok önemli bir rol üstlenebileceðini ve onlarýn destekleriyle de üniversite-sanayi iþbirliðinin daha etkili ve
sürekli kurulacaðýný sözlerine ekledi.
TÜMSÝAD Çorum Þube Baþkaný
Abdurrahman Kýlýç ise, üniversite ile her
zaman iþbirliði içerisinde olduklarýný belirterek, baþta eðitim ve proje konularýnda olmak üzere ortak etkinliklerin düzenlendiðini ve bunlarýn devam edeceðini kaydetti.
Üniversitenin gerçekleþtirdiði çalýþmalar ile Çorum’a çok büyük yarar
saðladýðýný vurgulayan Baþkan Kýlýç,
TÜMSÝAD olarak üniversiteye her zaman destek vermeye hazýr olduklarýný
belirterek, “Üniversitemizin ilimize saðladýðý kazanýmlarýn ve yaptýðý çalýþmalarýn artarak devam etmesini temenni ediyorum. Ziyaretinden dolayý Rektör Alkan’a yönetim kurulu ve üyelerimiz adýna teþekkür ederim” dedi.(Hitit Üniversitesi)
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ‘Aday Memur Temel Eðitimi’ verildi.
Akademisyenler Aday
Memur Eðitimi verdi
Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý
‘Aday Memur Temel Eðitimi’ verildi.
Hitit Üniversitesi’nden yapýlan
açýklamaya göre, üniversite öðretim elemanlarý tarafýndan Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý’nýn düzenlediði hizmetiçi eðitim programlarý çerçevesinde ‘Aday
Memur Temel Eðitimi’ verildi.
Aday memur eðitiminde ‘Türkçe
Dilbilgisi Kurallarý’, “Halkla Ýliþkiler ve
Ýletiþim Becerileri”, “Atatürk Ýlkeleri”,
“Ýnkîlap Tarihi”, “Milli Güvenlik”, “Haberleþme(Ýletiþim)”, “T.C. Anayasasý”,
“Gizlilik ve Gizliliðin Önemi”, “Ýnsan
Haklarý”, “Genel Olarak Devlet Teþkilâtý” ile “Devlet Malýný Koruma ve Tasarruf Tedbirleri” konularýnda dersler
verildi.
HÝTÝTSEM’de yeni kurslar yolda
Hitit Üniversitesi Sürekli Eðitim Uygulama ve Araþtýrma Merkezi’nde (HÝTÝTSEM), akademik ve idari personel, öðrenciler ve tüm Çorum halkýna, Çorum’un tüm
paydaþlarýna pek çok konuda eðitim/sertifika
vermek üzere uzman kadrosu, teknolojik altyapý ve kâr amacý gütmeyen hizmet anlayýþýyla eðitimler düzenliyor.
Merkezde (HÝTÝTSEM) bahar döneminde, 22 (yirmi iki) farklý kurs açýlacak. Ýþte o kurslar:
Sermaye Piyasasý Lisanslama Eðitimi
Türkçe, Arapça, Genel Ýngilizce 1. Kur,
Genel Ýngilizce 2. Kur, Rusça, Japonca (Temel Düzey), Japonca (Orta Düzey),Pearson
PTE Academic Sýnav Hazýrlýk Kursu, IELTS
For Level 1, TOEFL IBT Sýnavý Hazýrlýk
Kursu, Diksiyon Kursu (Hafta Ýçi),Diksiyon
Kursu (Hafta Sonu)
PLC ve Operatör Panel Eðitimi
Solid Works, Web Tasarýmý, Dinamik
Web Sitesi (Orta Düzey), Ýleri Düzey Microsoft Access ve VBA Kodlama, Ýleri Düzey
Microsoft Excel ve VBA Kodlama, Microsoft Visual Studio ile Web Tasarýmý ve Kodlama Eðitimi, AutoCAD Kursu (Hafta Ýçi),
AutoCAD Kursu (Hafta Sonu)
Özellikle Finans sektöründe çalýþanlarýn faaliyetlerini sürdürmek için almalarý gereken Sermaye Piyasasý Lisanslama Eðitimi
ile de aþaðýdaki sýnavlara yönelik kurs veriliyodr.
Gayrimenkul Deðerleme Lisansý
Konut Deðerleme Lisansý, Kredi Derecelendirme Lisansý, Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansý, Sermaye Piyasasý Faaliyetleri Düzey 1 Lisansý, Sermaye Piyasasý
Faaliyetleri Düzey 2 Lisansý, Sermaye Piyasasý Faaliyetleri Düzey 3 Lisansý
Hitit Üniversitesi’nden yapýlan açýklamada, þu bilgiler verildi: “Yaygýn kurslara ek
olarak, üniversite-sanayi, üniversite-kamu
kurumlarý iþbirliði kapsamýnda özel ve kamu
kurumlarýnýn her türlü eðitim, sýnav ve danýþmanlýk taleplerine cevap verebilecek olan
Üniversitemiz Sürekli Eðitim Uygulama ve
Araþtýrma Merkezi’nde (HÝTÝTSEM), hafta
içi/hafta sonu, hafta içi/akþam eðitimler verilebilmektedir.
HÝTÝTSEM Yabancý Dil eðitiminde
Çorum’da ilklerin yaþandýðý uygulamalara
imza atmaktadýr. Özellikle Ana Dili Ýngilizce
olan ve YÖK tarafýndan eðitim vermesi onaylanmýþ ABD uyruklu öðretim elemanlarýnýn
yaný sýra, Japonca ve Rusça konusunda da
önemli atýlýmlar yapmýþ ve kurs kayýtlarý baþlamýþtýr.
Hitit Üniversitesi öðrencilerinin Erasmus+ programý kapsamýnda Avrupa ülkelerinde 1 ya da 2 yarýyýl kalabilmeleri için ihtiyaç duyduklarý Temel ve Pratik Ýngilizce Eðitimleri de HÝTÝTSEM tarafýndan 3 adet ABD
uyruklu öðretim üyemiz tarafýndan verilmektedir. Hafta içi ve Hafta sonu olmak üzere yoðun Ýngilizce eðitimi alan öðrencilerimiz,
Erasmus+ programý kapsamýnda Avrupa ülkelerinde kaldýklarý sürece Ýngilizce konusunda daha az sorun yaþamaktadýrlar. Üniversitemiz öðrencilerine yönelik bu eðitim ÜCRETSÝZ olup, Uluslararasý Ýliþkiler birimi ile koordineli olarak yürütülmektedir.
HÝTÝTSEM’in geleneksel hale gelen
Ýngilizce Konuþma Programlarý da yoðun ilgi
görmektedir. Tamamý ABD uyruklu öðretim
üyelerimizce düzenlenen Ýngilizce Konuþma
Programlarý hafta içi Salý-Çarþamba ve Perþembe günleri 18.00-20.00 saatleri arasýnda;
Hafta sonu da Cumartesi günü 18.00-20.00
saatleri arasýnda ÜCRETSÝZ olarak düzenlenmekte ve tüm halkýmýzýn davetine açýk
olarak devam etmektedir.
HÝTÝTSEM’de verilen Ýngilizce yabancý dil eðitim kurslarýnda Cambridge University Press ders materyalleri kullanýlmakta
olup, 4 adet akýllý dokunmatik LED televizyonlarla (160cm ebatlý) yazýlým tabanlý eðitim verilmektedir. Teknolojinin tüm imkanlarýnýn kullanýldýðý Merkezimizde, çok amaçlý
sýnýflar ile bilgisayar laboratuvarý, kablosuz
internet baðlantýsýnýn yaný sýra her sýnýf için
ayrý klima ve havalandýrma sistemi kurulmuþ
ve merkezi ýsýtma sistemi ile jeneratör bulunmaktadýr. Merkezimiz 24 saat güvenlik personelinin yaný sýra kamera kayýtlarý ile kontrol edilmektedir.
Merkez bünyesinde gerçekleþtirilecek
tüm çalýþmalar ile güncel haber ve duyurulara, Merkezin www.hititsem.hitit.edu.tr adresinden veya 0 364 222 10 00 nolu telefondan
ulaþýlabilmektedir.”
6
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 12 MART 2015
MHP’nin 6’ýncý Milletvekili Aday Adayý Ahmet Anak oldu
‘Çorum’un tüm
beklentileri boþa çýktý
EROL TAÞKAN
Ahmet Anak MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý oldu. MHP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Fatih Göktuð’a müracaat dosyasýný veren Anak, iktidar partisinin Çorum’un beklentilerini boþa çýkardýðýný söyledi.
Esnafýn, iþçinin ve emeklinin halinin içler acýsý olduðunu ifade eden Anak, Türkiye Cumhuriyeti’nin tarihinin en önemli dönemini yaþadýðýný, bu dönemde kendisinin de ülkeye hizmet için yola çýktýðýný belirtti.
Partililerin de katýlýmýyla ddüzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan Ahmet anak, þunlarý ifade etti; “Bugün bu güzel kente ülkemize hizmet etmek þevk ve heyecaný ile çýkmýþ olduðum yolda milletvekili aday adaylýðýmý buradan açýklýyorum. Türkiye Cumhuriyeti, tarihinin en önemli dönemini yaþamaktadýr. Milletimize bölünme çözüm diye yutturulmaya çalýþýlmakta, yolsuzluk
tavan yapmaktadýr. Bugün itibariyle devlet birçok ilde,
özellikle üniversitelerde güvenliði saðlamaktan aciz hale gelmiþtir. Fýrat Çýrakoðlu kardeþimiz teröristler tarafýndan katledilmiþtir, þehit düþmüþtür. Acýmýz tarifsizdir.
Türk milletinin AKP ile girdiði daðýlma sürecini engelleme sadece MHP ile mümkün olabilecektir. Gýrtlaðýna
kadar yolsuzluða batanlardan kurtarmak bizim sayemizde mümkün olacaktýr. Halkýmýz geçim derdinde iken
sizleri saraylarda sefa sürenlerden kurtarmak bizim görevimizdir.
‘ÇORUM'UN BEKLENTÝLERÝ BOÞA ÇIKTI’
Sadece ülkemizin durumu deðil Çorum'u muzun
içinde bulunduðu þartlar da vazifeye atýlmamýzda önemli bir etkendir. Ekonomide çizilen pembe tablolara raðmen iþsizlik Türkiye genelinde olduðu gibi Çorum'da da
düþmemiþtir. Çorum'un hükümette temsil edildiði dönemde Çorum'un haklarýnýn korunacaðý beklentisi oluþmuþ ancak bugün gelinen noktada bu beklenti maalesef
boþa çýkmýþtýr.
‘ÇORUM'UN YILLARI PROJELERLE HEBA
EDÝLDÝ’
meden yöneticilerine ve temsilcilerine aittir.
Ýþçi ve emeklinin hali periþan, ekonomi iflas etmiþtir. Dün simit hesabý yapanlar, bugünün emeklisine çaysimit hesabýný bile çok görmektedirler. Bugün asgari ücret 949 TL emeklinin eline geçen para 875 TL l çay l simit 2 TL 3 çocuklu bir ailenin sadece çay simit parasý
900 TL Asgari ücretin altýnda olan bir ücretle hangi çaysimit hesabý yapýlabilir. Bu iktidarda emekliler bile bankadan kredi adý altýnda borçlandýrarak bankaya veya insanlara el açar dilenir hale getirilmiþtir.
ESNAFI BÝTÝRDÝLER
Uzun süredir ekonominin geri plana itilmesi sebebiyle piyasalarda yaþanan büyük durgunluk esnafý vurdu. SGK verilerine göre geçen Ekim'de 2 milyon 924
bin olan Bað-Kur'lu sayýsý kasýmda 2 milyon 868 bine
geriledi. Faaliyetini sürdürenler ise borç bataðýnda. Her
beþ esnaftan dördü borcunu ödeyemiyor. SGK, BAGKUR,VERGÝ. Kredi borçlarý altýnda ezilirken l ayda 56
000 esnafýmýz kepenk kapatmýþtýrîDiyorum ki .ESNAF
Kardeþim yalnýz deðilsin! Ýþte bu sebepleri en yüksek
perdeden dile getirip düzeltilmesi için MHP'den milletvekili aday adayý oldum.
‘BÝZLER BU ÜLKEYE BAÞ KOYMUÞ YARENLERÝZ’
Birlik olduk haykýrýyoruz, bütün dünya duysun;
rahmetli Baþbuðun dediði gibi "Ýnsanlýk alemi içinde ne
uþak olmayý, ne de baþkalarýný uþak olarak kullanmayý
kabul etmeyen þerefli bir bayraðýn taþýyýcýlarýyýz..." Bizler, bu günler için doðduk, bu günler için buradayýz ve
bu günler için dimdik ayaktayýz. Zaman, kendi çýkar
dünyamýzda þuursuzca yaþama zamaný deðildir. Zaman,
Türkiye Cumhuriyeti'ne sýmsýký sarýlma zamanýdýr. Zaman, Ay yýldýzlý bayraðýn nazlý hikayesini göklere yazma zamanýdýr. Zaman, milli deðerleri koruma, yaþatma
ve kollama zamanýdýr... Unutmayalým, haklýnýn yanýnda
durmak, Hakkýn emridir, Hakkýn emrine uymak, haklýnýn yanýnda olmak ve sizlere hizmet etmek için buradayým. Ýnsaný en son umutlarý terk eder. Bizler umutsuz
deðiliz. Milli ahlak, milli ruh, milli þuur, iþte bizim yol
haritamýz.”
Çorum bugüne kadar hak ettiði yatýrýmlarý alamamýþtýr Çorum ekonomisine katký saðlayacak hayat standardýný yükseltecek sizlersiniz.Göç veren deðil göç alan
bölge. Saraylarda Sefa süren ve onun uzantýsý hükümet yetkilileri bütün yatýrýmlarýný ve imkânlarýný
büyük þehirlere oluk oluk
akýtmaktadýr.Yatýrýmlar Ýstanbul olunca 3 ayda ihalesi yapýlýyor ve 3 yýlda tamamlanarak hayata geçiriliyor Çorum'a bunca seneye bedel olarak sus payý bir
hastane yapýlmaktadýr.Bölgenin sanayileþmiþ bir kent
olmasýna raðmen demiryolu hala muallaktadýr. Emireri milletvekillerinin her
gün birisi çýkýyor bir þeyler
söylüyor, aslýnda kendileri
de inanmýyor, býrakýn deAhmet Anak MHP Çorum Milletvekili Aday Adayý olduðunu açýkladý.
miryolunu havalimaný getirmeyi THY tarifelerini Çorumlunun ihtiyacýný karþýlayacak þekilde ayarlayamadýlar
ÇORUM PROJE VE
HÝZMET ALAMIYORSA
bütün bunlar Çorum'da yaþanýrken iktidar partisinin
temsilcileri proje ve yatýrýmlarý takip etmemiþlerdir.
Yapýlanamayanlarý dile getiren muhalefet de muhalefet etmekle zaman geçirmiþtir. Tek baþýna iktidar
olan parti döneminde Çorum proje yatýrým ve hizmet
alamýyorsa; bunun sorumluluðu bu partinin her kadeParti binasýnda basýn toplantýsý düzenlendi.
Özçelik, Mehmet Akif’i anlatacak
Çorum Belediyesi, "Ýstiklal Marþý'nýn
lýlýðýný, inancýný yüreklerden mýsralara taþýKabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Güyan Ýstiklal Marþý'ný her Türk vatandaþýnýn
nü etkinlikleri kapsamýnda bir programa
yüreðinde taþýmaya devam edeceðini vurguimza atacak.
layan Gül, “Milletimizin, hürriyet ve istiklal
fikrinin eþsiz abidesi olan Ýstiklal Marþýmý‘Mehmet Akif ve Ýstiklal Marþý’ kitazýn kabulü dolayýsýyla, Ýstiklal Marþýmýzýn
býnýn yazarý, Mustafa Özçelik bugün saat
yazarý vatan þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u
19.30'da Devlet Tiyatro Salonunda ‘94. yýve tüm kahramanlarýmýzý rahmet ve minnetlýnda Ýstiklal Marþý ve Mehmet Akif Ersoy’
le anýyoruz. Tüm Çorumlu hemþehrilerimizi
konulu bir konferans verecek.
Akif'i daha iyi anlayabilecekleri bu progPrograma büyük önem verdiklerini
ramda buluþmaya davet ediyorum. Mustafa
belirten Belediye Baþkan Yardýmcýsý Zeki
Mustafa Özçelik
Özçelik hocamýz Mehmet Akif üzerine
Gül, "Ýstiklal Marþý, Türk milletinin
önemli çalýþmalar yapmýþ ve hatta Mehmet
imkânsýzlýklar içerisinde gösterdiði büyük kahramanlýAkif'le ilgili bir kitabý da yayýmlanmýþtýr. Özellikle öððýn simgesidir" dedi.
rencilerimizi ve gençlerimizi bu önemli konferansa daDestansý bir mücadelenin umudunu, azmini, kararvet ediyoruz.” dedi. (Belediye Basýn)
Þapinuva turizmini konuþtular
Ortaköy Belediye Baþkaný Taner Ýsbir, Ortaköy (Þapinuva)’ün turizmine iliþkin
görüþme yapmak üzere Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü’yü makamýnda ziyaret etti.
Yapýlan açýklamaya göre, ziyarette Þapinuva’nýn turizme kazandýrýlýp canlanmasý
için birlikte yapýlabilecek çalýþmalar üzerinde fikir alýþveriþinde bulunuldu.
Ýsbir, görüþme sonunda
Baþkan Külcü’ye Þapinuva
bölgesine ait masa örtüsü hediye etti.
Torunlarý, ‘Akif
Dede’sini tanýdý
‘Asým'ýn Nesli Akif Dedesini Tanýyor’ projesi tamamlandý.
Dünya Çocuk ve
Gençlik Derneði (DÜÇGED) Çorum Þubesi tarafýndan hazýrlanýp yürütülen, Çorum Belediyesi, Ýl
Özel Ýdaresi, Milli Eðitim
Müdürlüðü ve Ýl Kültür ve
Turizm Müdürlüðü'nün
paydaþ olarak destek verdiði ‘Asým'ýn Nesli Akif
Dedesini Tanýyor’ projesi
geçtiðimiz Salý günü düzenlenen yarýþma ve konferansla tamamlandý.
Projeye iliþkin bilgiler veren DÜÇGED Çorum Þube Baþkaný Osman
Yüztgenç, projeye 14
Ocak 2015 günü Mehmet
Akif Ersoy Ýlköðretim
Okulu’nda Eðitimci Yazar
A. Vehbi Vakkasoðlu’nun
‘Asým'ýn Nesli Onu Çok
Seviyor Akif Dede’ isimli
kitabýný 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencilerine daðýtarak start
verdiklerini belirtti. Yüztgenç, “Öðrencilerimiz bu
kitabý okuduktan sonra
okulda yarýþma yaptýk.
Her sýnýftan bir, iki ve
üçüncüleri belirledik. Ayrýca 5, 6, 7 ve 8. sýnýf öðrencileri arasýnda Ýstiklal
Marþýmýzý ezbere güzel
okuma yarýþmasý düzenledik.” dedi.
Yarýþmanýn finali
geçtiðimiz Salý günü
Mehmet Akif Ersoy Ýlköðretim Okulu Konferans
Salonu'nda gerçekleþtirildi. Programa Ýl Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Kadir Söngüt, Ýl Kültür ve
Turizm Müdür Yardýmcýsý
Mehmet Bayrak, Aile
Sosyal Politikalar Ýl Müdür Yardýmcýsý Turcay Aksoy, kitabýn yazarý A. Vehbi Vakkasoðlu, veliler ve
öðrenciler katýldý.
‘Akif’i baþkalarýna
anlatacak ve okuyacaksýnýz’
Yazar Vakkasoðlu,
programda yaptýðý konuþmada öðrencilere; “Akif
Dede'yi okumak yetmez.
O’nun öðretmeni olacak,
bundan sonra O’nu baþkalarýna anlatacak ve okutacaksýnýz. Anlatamadýðýnýz
kitabý tam okumamýþsýnýz
demektir. Hepiniz, birer
Akif Dede olmaya çalýþacak, O’nun gibi özü sözü
doðru, vefalý, sözünde duran, paraya tamah etmeyip
almaya deðil, vermeye çalýþan kiþiler olacaksýnýz.”
Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu, Yazar Vakkasoðlu’na teþekkür etti.
dedi.
Program Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleþtirildi.
le adam gibi adam olan
severek girdiði Mülkiye
milli þarimizi öðrenmeleMektebi (Siyaysal Bilgiler
rini ve örnek almalarýný
Fakültesi)'nden ayrýlarak
amaçladýk. Umarým bayeni açýlan Halkalý Ziraat
þarmýþýzdýr.” diye konuþMektebi’ne
kaydoldu.
tu.
Çünkü buradan mezun
olanlara iþ garantisi vardý.
Akif’i böyle anlattý
Bunu düþünüp uyguladýðý
Konferansýný verzaman Akif 16 yaþýndaymek üzere kürsüye gelen
dý.” dedi.
A. Vehbi Vakkasoðlu,
Daha sonra Akif'in
“Akif Dede gibi bir evlat
hayatýndan çeþitli örnek
yetiþtirmek ister misiniz?
davranýþlarý anlatan ve
Eðer bunu gerçekten isti“Ýstiklal Marþýyla Çanakyorsanýz Akif Dede'nin
kale þehitlerine þiirleri dýanne babasý gibi anne babalar olmaya gayret edin.
þýnda baþka þiiri olmasayAkif'in yetiþtiði evde en
dý bile Akif Dede büyük
çok Kur'an sesi duyulur,
þairler arasýnda yer alýrdý."
beþ vakit namaz kazaya
diyen Vakkasoðlu, “Akif
býrakýlmadan eda edilirdi.
Dede, her yönüyle adam
Akif Dede babasýný çok
gibi adamdý. Bizim uzseverdi; çünkü babasý her
manlarýmýz gençlerimize
sabah çocuklarýnýn saçlabaþarý örneði olarak Avrurýný kendisi tarar ve okula
palýlar’ý anlatmaktan vazyolcu ederdi. Akif Dede
geçip kendi deðerlerimizi,
onun için 'hem babam
baþta da Akif Dede'yi anhem hocamdý' derdi.
latmalýdýr. Çünkü olumlu
On beþ yaþýnda baher hususta en üst örneklebasýný kaybeden Akif, bir
rini O’nda bulmak müman önce hayata atýlmak ve
kündür." diye konuþtu.
ailesini geçindirmek için
Proje kapsamýnda
ayný günün akþamý Çorum
Devlet Tiyatro Salonu'nda
‘Ýstiklal Marþý ve Mehmet
Akif’ konulu konferans
düzenlendi. Konferans öncesi yapýlan yarýþmalarda
dereceye giren öðrencilere
ödülleri verildi. Mehmet
Akif Ersoy Ýlköðretim
Okulu Müdür Hacý Ömer
Atýlgan yaptýðý selamlama
konuþmasýnda okulda yapýlan çalýþmalarý anlattý ve
projeye katký saðlayan kurum ve kuruluþlara teþekkür etti.
Programda konuþan
DÜÇGED Þube Baþkaný
Osman Yüztgenç de,
“Çevremizde olumsuz
davranýþlar sergileyerek
yetiþen her genç, kendisine, ailesine ve topluma zarar vermektedir. Bu yüzden nemelâzým diyemeyiz. Biz de dernek olarak
nemelâzýmcý olmayalým
diye bu projeyi hazýrladýk.
Gençlerimizin her yönüy-
MÜSÝAD'dan Baþkan
Külcü'ye ziyaret
Müstakil Sanayici ve Ýþ Adamlarý
Derneði (MÜSÝAD)
Çorum Þube Baþkanlýðýna seçilen M. Ahmet Köksal, yönetim
kurulu üyeleri ile birlikte Belediye Baþkaný Muzaffer Külcü'yü
makamýnda ziyaret
etti.
Köksal, ziyarette
yaptýðý konuþmada
Belediye hizmetlerinin son yýllarda daha
nitelikli hale geldiðinin altýný çizerek Baþkan Külcü'ye bundan
sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Ziyaretten duyduðu memnuniyeti
ifade eden Baþkan
Külcü de MÜSÝAD
Þube Baþkanlýðý'na
seçilen Ahmet Köksal'ý tebrik etti.
Ziyarette MÜSÝAD Çorum Þubesi
Yönetim Kurulu üye-
leri Cezmi Çöplü, Engin Býyýkoðlu ve
Þükrü Türkoðlu da
hazýr bulundu. (Belediye Basýn)
Müstakil Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði yönetimi Külcü’yü ziyaret etti.
PERÞEMBE 12 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
7
Baþkan Külcü Buhara Kültür Merkezi’ni ziyaret etti
10 numara 5 yýldýz tesis
EROL TAÞKAN
Buhara Kültür Merkezi’nde yüzme havuzlarý bulunuyor.
Buhara Kültür Merkezi’ne kayýtlar baþladý.
Bowling salonu dikkat çekiyor.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Buharaevler Mahallesi'nde yapýmý tamamlanan Buhara
Kültür Merkezi'ni ziyaret
ederek, merkez hakkýnda
açýklamalarda bulundu.
Bünyesinde buz pateni,
yüzme havuzu, bowling
salonu, sinema, engelli
eðitim merkezi baþta olmak üzere çok sayýda
bölüm barýndýran Buhara
Kültür Merkezi, bugünden itibaren üye kaydý almaya baþlayacak.
'Eser siyaseti yapýyoruz'
AK Parti Ýl Baþkaný
Rumi Bekiroðlu, Merkez
Ýlçe Baþkaný Yaþar Anaç,
Belediye Baþkan Yardýmcýlarý ve AK Parti
Belediye Meclis üyelerinin katýldýðý toplantýda
konuþan Külcü, 6 yýllýk
görevi süresince gündelik siyaset polemiklerinin içinde yer almayýp,
eser siyaseti yaptýklarýný
bildirdi.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü, Buhara
Kültür Merkezi'nin 12
milyon 750 bin TL'ye
mâl olduðunu anlattýðý
basýn toplantýsýnda, kadýn ve gençlere yönelik
inþa edilen merkezin,
Çorum için bir prestij yatýrýmý olduðunu bildirdi.
Seçim beyannamesinde söz verdikleri tüm
yatýrýmlarý tek tek hayata
geçirdiklerini anlatan
Baþkan Külcü, özel sebepleri nedeniyle arasta
ve stadyum yatýrýmlarý
dýþýnda tüm vaatlerini
hayata taþýdýklarýný bildirdi.
'Þehri derleyip toparlýyoruz'
Baþkan Külcü, þehri
yeniden derleyip toparladýklarýný ifade ettiði kah-
Merkezde her yaþ grubuna hitap edecek kayak pisti hizmet veriyor.
valtýlý basýn toplantýsýnda, "Þehri yeniden derleyip toparlýyoruz. Eserlerle mimari anlamda þehre
kimlik kazandýrýyoruz."
dedi.
Kamuoyu yoklamalarý hakkýnda da deðerlendirmelerde bulunan
Külcü, bugün seçim olsa
sorusuna verilen cevabýn, 2014 seçimlerinde
alýnan oy oranlarýnýn da
üzerinde sonuç verdiðini
belirterek, belediyeden
memnuniyet oranlarýnýn
ise oy oranlarýnýn %20
üzerinde olduðuna vurgu
yaptý.
'Cesur, kararlý ve iþbitirici'
Belediye'nin 70'lere
varan güven endeksi olduðunu bildiren Baþkan
Külcü, verilen cevaplarda belediyenin cesur, kararlý ve iþ bitirici diye tanýmlandýðýný da hatýrlatarak, "Bunun fark edili-
yor olmasý bizim için
önemli bir unsurdur." dedi.
'Hiçbir iþimizi elimizin ucuyla tutmuyoruz'
Baþkan Muzaffer
Külcü, hiçbir iþi ellerinin
ucuyla tutmadýklarýný,
baþtan savma iþ yapmadýklarýný söylediði açýklamasýnda, seçilmiþ kiþiler olarak üzerlerindeki
emanet yükünün aðýrlýðýný ve sorumluluðunu çok
iyi bildiklerini vurguladý.
'Her iþimize yüreðimizi ve sevgimizi koyuyoruz''
Baþkan Külcü, yapýlan çalýþmalarýn halkýn
gönlünde ve dualarýnda
yer bulduðunu aktardýðý
açýklamasýnda þunlarý
söyledi; "Yaptýðýmýz her
iþte yüreðimizi ve sevgimizi ortaya koyduk. Samimi olunca da yaptýklarýmýzýn karþýlýðýný halký-
mýz gönlünde görüyoruz.
Halkýmýzý duasý da var.
Yeni belediyecilik anlayýþýnda sosyal ve kültürel
belediyeciliðin varlýðýný
ve farkýný ortaya serdik."
55 branþta 367 kurs
55 farklý branþta
toplam 367 kurs düzenledik. Bunlara 7 bin 195
farklý kiþi katýlarak eðitim aldý. Tüm etkinliklerimizi göz önüne aldýðýmýzda 30 bin kiþi sayýsýna ulaþýyoruz. 1963 öðrencimiz 5 merkezimizde düzenlenen eðitim
kurslarýna katýldý. 1100
çocuðumuz sosyal etkinliklere katýlýrken, tüm faaliyetlerimizde yer alan
öðrenci sayýmýz ise 32
bin 979 olarak gerçekleþti.
'Burasý bir prestij
yatýrýmýdýr'
yatýrýmýdýr. Bizim ölçeðimizde hiçbir belediyenin yapmayacaðý ve yapamayacaðý bir yatýrýmdýr. Çorum dýþýnda da belediyemizi bilinen belediyeler haline getiren bu
yatýrým, bizim sosyal belediyeciliðe verdiðimiz
önemin bin yansýmasýdýr."
'MEM'den sonra en
büyük eðitim yatýrýmýný
yapan kurumuz'
"Milli Eðitim Müdürlüðü'nden sonra Çorum'un en büyük eðitim
yatýrýmýný gerçekleþtiren
kurum halindeyiz. En ince detaylarýna kadar düþünülerek hayata taþýnan
bu merkezimiz, modern
mimarinin izlerini taþýrken, mahallelere inþa ettiðimiz diðer kültür merkezlerimiz de tarihimi
mimarimizin izlerini taþýmaktadýr."
Külcü’ye doðum günü sürprizi
Baþkan Külcü, parti yöneticileri ve meclis üyeleri ile birlikte yeni merkezi ziyaret etti.
Merkezde spor salonlarý bulunuyor.
Herihaber.net internet sitesi, Alaca Gündem
Gazetesi sahibi meslektaþýmýz Mustafa Külcü’ye
doðum günü sürprizi hazýrlandý.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü’nün Buhara Kültür Merkezi’nde
düzenlediði basýn toplantýsýndan sonra yapýlan
sürpriz doðum günü pastasýyla, Mustafa Külcü’nün 53’üncü yaþý kutlandý.
Belediye Baþkaný
Muzaffer Külcü ve meslektaþlarýyla birlikte yaþ
günü pastasýný kesen
Külcü, sürprizi hazýrlayanlara teþekkür etti.
"Burasý bir prestij
Mustafa Külcü’ye doðum günü sürprizi hazýrlandý.
8
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 12 MART 2015
Amel, insanlarýn bir amaç doðrultusunda gerçekleþtirdikleri
davranýþ veya söylemlerdir. Kur'an’a göre insanýn yaratýlýþýnýn ve
dünyaya gönderiliþinin belli bir amacý vardýr. Ýyi veya kötü olarak
gerçekleþtirdiðimiz her davranýþ sevap veya günah olarak kaydedilmektedir. Ahirette ise ceza veya mükâfat olarak karþýlýk bulacaktýr.
Yüce Rabbimiz peygamberler aracýlýðýyla yaratýlýþ amacýmýzý, sorumluluklarýmýzý, sevap veya günah kazandýracak davranýþlarý da biz insanlara bildirmiþtir. "Hanginizin daha iyi amel iþleyip
iþlemediði hususunda sizi imtihan etmek için hayatý ve ölümü yarattýk." (Mülk 2) "Her canlý, ölümü tadar. Bir deneme olarak sizi
hayýrla da, þerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak bize döndürüleceksiniz." (Enbiya 35) . "Siz baþýboþ ve sorumsuz olarak yaratýldýðýnýzý ve tekrar yeniden diriltilip hesaba çekilmeyeceðinizi mi
zannediyorsunuz." (Müminun 115)
Bir iyiliðin veya ibadetin ecir ve sevap kaynaðý olmasý için
ameli iþleyen kimsenin öncelikle iman sahibi olmasý gerekir.
Ýman, olmazsa olmaz ve ön þarttýr. Kiþinin önce kendisini yoktan
var eden, sayýsýz rýzýk ve nimetler veren saðlýk ve sýhhat bahþeden
Yüce Rabbini tanýmasý, ona iman etmesi ve onun iradesine tam bir
imanla teslim olup peygamberler aracýlýðý ile bildirdiði mesajlara
þeksiz ve þüphesiz inanmasý gerekir. "Kim, Ýslam'dan baþka bir din
ararsa, bilsin ki kendisinden(böyle bir din) asla kabul edilmeyecek
ve o, ahirette zarar edenlerden olacaktýr"(Al-i Ýmran 85) Ýmandan
sonra da salih ameller gelir. "Gerçekten, inkâr edip kâfir olarak
ölenler var ya, onlarýn hiçbirinden fidye olarak dünya dolusu altýn
verecek olsa dahi kabul edilmeyecektir. Onlar için acý bir azap
vardýr; hiç yardýmcýlarý da yoktur." (Âli Ýmran 91) Huþu içerisinde kýlýnan namazlar, sýrf Allah rýzasý için tutulan oruçlar, riya ve
gösteriþten uzak verilen zekatlar, fitreler salih amel olduðu gibi,
iyi, güzel, insanlara faydalý, sevap amaçlý, haram sýnýrlarýna girmeden, ihlasla ve samimiyetle yapýlan davranýþlar da salih amel
kapsamýna girer.
Allah’ýn rýzasýný kazanma yolunda gayret göstererek onun
Salih Amel 1
emirlerini her þeyin üzerinde tutmakta salih ameldir.
dýr. Salih amel insanlara ahiret mutluluðunu kazan"Yaratýlaný severim yaratandan ötürü." ilkesinden hadýrmak için Allah katýnda bir deðer ifade eden güzel
VAHYÝN IÞIÐINDA
reketle yaratýlanlara þefkat nazarýyla bakmak ve ihtiiþ, davranýþ ve ibadetlerdir. Ýmaný çepeçevre kuþatayaç sahiplerine yardým etmek, hakkýn hayata hakim
rak koruma altýna alan ayný zamanda güçlendirip,
kýlýnmasý için gayret göstermek ve haksýzlýklara karkuvvetlendiren insanlarý güzelleþtiren salih amellerþý mücadele de salih ameller kapsamýndadýr. Allah'ýn
dir.
haram ve yasak kýldýðý iþleri yapmak ise kötü amelKur'an-ý Kerim'de doðrudan veya dolaylý yollarlerdir.
dan 99 ayrý ayette salih amellerden bahsedilir. Salih
Ýnsan hem iyiliði hemde kötülüðü yapabilecek
amellerden bahseden âyetler önce imandan sonra da
bir fýtratta yaratýlmýþ, iyi ve kötünün ne olduðu da
salih amellerden bahsederek kurtuluþa erenlerin
ilahi kitaplar ve peygamberler aracýlýðý ile bildiril"Ýman edenler, salih amel iþleyenler…" olduðunu hamiþtir. O'ndan sonra da sorumluluklar yüklenerek ceber verir. "Siz iman ettik demekle imanýn gereklerini
za veya mükafatýn söz konusu olduðu bildirilmiþtir.
yerine getirmeden ve imtihana tabi tutulmadan cenVeysel Uysal
"Allah'a iman edip O'nun emirlerine sýmsýký sarýlannete gireceðinizi mi zannediyorsunuz?" (Ankebut 2)
[email protected] hotmail.com
lara gelince, Allah onlarý kendinden bir rahmet ve lüÝman ile salih ameller bir bütünün vazgeçilmez partuf (deryasý) içine daldýracak ve onlarý kendine doðçalarýdýrlar. Ýman olmadan güzel ahlâki davranýþlarýn
ru (giden) bir yola götürecektir." ( Nisa 175) Eðer
bir önemi olmadýðý gibi salih ameller olmadan da iman Allah inAllah dileseydi biz insanlarý da melekler gibi yaratabilirdi. O zadinde bir anlam ifade etmez. Ýnsan hayatýný Allah nezdinde deðerman iyilikten, kötülükten, ceza veya mükâfattan söz etmemiz
mümkün olmazdý. Ýnsan sorumlu bir varlýktýr ve dünyadaki yap- li ve anlamlý kýlan dua ve salih amellerimizdir. Ýslam’da her türlü
týklarýndan dolayý ahirette ceza veya mükâfatla karþýlýk bulacaktýr. þirkten arýnmýþ saðlýklý iman, salih ameller ve doðru davranýþlar
"Yine onlar ki, Allah ile beraber baþka bir ilaha yalvarmazlar, Al- bir arada olduðu zaman Allah yanýnda kýymetlidir. Ýman gönüllelah'ýn haram kýldýðý cana haksýz yere kýymazlar ve zina etmezler. rin süsü ve nurudur. Salih ameller ise inancýn meyvesidir. Salih
Bunlarý yapan, günahý(nýn cezasýný) bulur; Kýyamet günü azabý ameller ayný zamanda, ilahi vahyin bir hayat tarzýna dönüþmesikat kat arttýrýlýr ve onda (azapta) alçaltýlmýþ olarak devamlý kalýr. dir. Ýslam, sadece lafta kalan, yalýn bir imandan ibaret olan bir din
Ancak tevbe ve iman edip, salih amellerde bulunanlar baþkadýr; deðildir. Kur'an’ýn deyimi ile uygulamaya dönüþmeyen bir inanç,
Allah onlarýn kötülüklerini iyiliklere çevirir. Allah çok baðýþlayý- Allah indinde insaný yüceltmez.
cýdýr, engin merhamet sahibidir. Kim tevbe edip salih ameller iþ"Erkek veya kadýn, kim mü'min olarak salih ameller iþlerse,
lerse, þüphesiz o, tövbesi kabul edilmiþ olarak Allah'a döner." elbette ona (cennette) hoþ bir hayat yaþatacaðýz ve onlarýn müka(Furkan 68-71)
fatlarýný yapmakta olduklarýnýn en güzeli ile vereceðiz." (Nahl 97)
Sýrf Allah rýzasý için en güzel bir þekilde yapýlan ve hayatýmý- "Ancak, iman edip salih ameller iþleyenler için eksilmeyen deza güzel ahlaki davranýþlar olarak yansýyan ibadetler salih amel ol- vamlý bir mükafat vardýr. (Ey insan!) Böyle iken, hangi þey sana
duðu gibi günlük hayatta bir Müslüman'ýn insanlara yardýmcý ol- hesap, ceza ve mükafatý yalanlatýyor? Allah, hükmedenlerin en
ma niyeti ile yaptýðý her güzel davranýþta salih amel kapsamýnda- iyi hükmedeni deðil midir?" ( Tin 6-8)
Evlenenlere 21 bin
300 lira destek müjdesi!
Devlet, Meclis'e sunulan torba yasa
teklifinin yasalaþmasýyla birlikte evlenen
herkese görülmemiþ destek saðlayacak.
Doðum yardýmýnda, çeyiz parasýna,
çocuk yardýmýndan, ev yardýmýna kadar birçok destek var.
Ýþte detaylar;
Hükümet, bugüne kadar görülmemiþ
bir devlet desteðine imza atýyor. Meclis'e
gönderilen torba teklife göre; devlet, herkese evlenirken 5 bin liraya, ilk evini alýrken
15 bin lirayavaran destek saðlayacak, çocuklarýnýn da ilk altýnýný verecek.
TOPLAM 21 BÝN 300 TL'YÝ BULACAK
3 çocuðu olan bin 300 lira yardým alacak. Böylece her aileye 21 bin 300 liraya
varan desteðin yolu açýlmýþ olacak.
Üstelik çeyiz ve ev katkýlarýnda Bakanlar Kurulu azami tutarý 3 katýna kadar
MHP aday
adaylýðý
baþvurularý
baþlýyor
artýrma yetkisini kullanýrsa, destek 61 bin
300 liraya kadar çýkabilecek. Müjdeler torba teklifte þöyle yer alýyor:
GURBETÇÝYE DE VAR
Çeyiz hesabý açýlýyor: Gençlerde evliliðin teþvik edilmesi amacýyla çeyiz hesabý
programý baþlatýlýyor.
27 yaþýný doldurmamýþ olan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaþlarý ve Mavi Kart sahiplerinin (gurbetçiler) bankalarda gönüllü
katýlýma dayalý Türk Lirasý cinsinden açýlacak çeyiz hesaplarýna devlet katkýsý ödenecek.
Çeyiz hesaplarýna yapýlacak devlet
katkýsý, kiþilerin sadece ilk evliliklerinde ve
tek seferde ödenmek üzere, hesaba yatýrýlan
tutarlarýn, asgari süre kalýnmasý þartýyla düzenli ödeme planýna ve hak ediþ sürelerine
göre farklýlaþan oran ve tutarda ve azami 5
bin lirayý geçmeyecek miktarda ödenecek.
MHP'de milletvekili aday adaylýðý
baþvurularý yarýn baþlayacak ve 18 Mart'a
kadar sürecek.
MHP'den milletvekilli adayý olmak
isteyenler, baþvurularýný 12-18 Mart
tarihleri arasýnda MHP Genel Merkezi
Seçim Ýþleri Kayýt Kabul Birimine þahsen
yapacak.
Aday adaylarýndan 2 bin lira baþvuru
aidatý alýnacak.
Baþvurularýn alýnmasýnýn ardýndan
temayül yoklamasý yapýlacak ve aday
listeleri oluþturulacak.(AA)
Azami tutar her yýl yeniden deðerleme
oraný kadar artýrýlacak. Azami tutarý 3 katýna
kadar artýrmaya Bakanlar Kurulu yetkili
olacak.
Yani çeyiz desteðinde azami tutar 15
bin liraya çýkabilecek. Devlet katkýsý, hesabýn bulunduðu banka aracýlýðýyla ödenecek.
EVE DEVLET KATKISI
Konut sahibi olmayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn ilk ve tek konut satýn alýmlarýna destek saðlanmasý amacýyla
bankalarda gönüllü katýlýma dayalý Türk Lirasý cinsi konut tasarruf hesaplarýna devlet
katkýsý ödenecek.
Devlet katkýsý, konut tasarruf hesabýnda asgari süre kalýnmasý þartýyla hak ediþ sürelerine göre farklýlaþan oran ve azami tutarlarda hesabýn bulunduðu banka aracýlýðýyla
tek seferde ödenecek.
Her koþulda azami tutar 15 bin lirayý
geçemeyecek ve bu tutar her yýl yeniden deðerleme oraný kadar artýrýlacak. Azami tutarý 3 katýna kadar artýrmaya Bakanlar Kurulu
yetkili olacak. Bakanlar Kurulu yetkisini
kullanýrsa, ilk evini alana 45 bin liraya varan devlet desteði yapýlabilecek.
ÝLK ALTIN DEVLETTEN
Türk vatandaþlarýna, doðan birinci çocuðu için 300, ikinci çocuðu için 400, üçüncü ve sonraki çocuklarý için 600 lira doðum
Hakan Fidan resmen
MÝT'in baþýnda
Hakan Fidan Milli Ýstihbarat Teþkilatý (MÝT)
Müsteþarlýðý görevine dün itibariyle baþladý.
Edinilen bilgiye göre, milletvekili aday adayý olmak üzere 10 Þubat tarihinden geçerli olmak
üzere MÝT Müsteþarlýðý görevinden istifa eden,
ardýndan partiye yaptýðý baþvuruyu geri çeken Fidan, bugün itibarýyla yeniden MÝT Müsteþarlýðý
görevine baþladý.
Baþbakan Ahmet Davutoðlu, bugün yaptýðý
açýklamada, "Milletvekilliði aday adaylýðý söz
konusu olduðunda, kendisine bu izni vermiþ olduðumuz gibi, bu adaylýðý çekmek istediðinde de
kendisinin kararýna saygý duyarak, dün itibarýyla
bu talebini kabul ettim. Nasýl ayrýlýrken benim
imzamla ve tek imzayla bu iþlem gerçekleþmiþse,
dün de ayný þekilde görevine iade etmiþ olduk.
Sayýn Cumhurbaþkanýmýzla benim aramda bu
konuda herhangi bir görüþ ayrýlýðý veya farklý kanaatlere dayalý yaklaþým yoktur" demiþti.
HAKAN FÝDAN’IN ÖZGEÇMÝÞÝ
Fidan, 1968'de Ankara'da doðdu, Kara Kuvvetleri Muhabere Okulu ve Kara Kuvvetleri Dil
Okulu mezunudur.
Akademik tahsilinin büyük kýsmýný TSK'daki görevi esnasýnda yapan Fidan, Almanya'da bulunan NATO Süratli Reaksiyon Kolordusu Ýstihbarat ve Harekat Baþkanlýðýnda yurtdýþý görevinde bulundu.
Bu dönemde University of Maryland University of College'dan Siyaset ve Yönetim Bilimi
alanýnda lisans dereceleri, yurda döndükten sonra Bilkent Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölümünden yüksek lisans ve doktora dereceleri al-
yardýmý yapýlacak.
Bu yardým Türk vatandaþý olan anne
veya babaya, her ikisi de Türk vatandaþý ise
anneye yapýlacak. Doðum yardýmý, bakanlýkça belirlenen zorunlu hallerde babaya
ödenebilecek.
Doðum yardýmý ödenmesinde Kimlik
Paylaþýmý Sistemi'nde yer alan nüfus kayýtlarý esas alýnacak. Tutarlarý artýrmaya iki bakanlýk müþtereken yetkili olacak.(Haber7)
dý.
TSK'daki astsubaylýk görevinden mecburi
hizmetini müteakip istifa eden Fidan, daha sonra
Büyükelçilik Siyasi ve Ekonomik Danýþmanlýðý,
Baþbakanlýk Türk Ýþbiriði ve Kalkýnma Ýdaresi
(TÝKA) Baþkanlýðý, Baþbakanlýk Müsteþar Yardýmcýlýðýnda dýþ politika ve uluslararasý güvenlikten sorumlu görevlerinin yanýsýra Baþbakanlýk
Özel Temsilciliði de yaptý.
Fidan, bu görevlere paralel olarak Uluslararasý Atom Enerjisi Ajansý Yönetim Kurulu Üyeliði, Birleþmiþ Milletler Kakýnma Ýþbirliði Platformu Danýþma Kurulu Üyeliði, Ahmet Yesevi
Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyet Üyeliði, Yunus Emre Vakfý Yönetim Kurulu Üyeliði ve
OYAK Genel Kurul Üyeliði yaptý.
Uluslararasý güvenlik, uluslararasý kalkýnma
ve Türk Dýþ Politikasý konularýnda akademik çalýþmalarda bulunan Fidan, Hacettepe ile Bilkent
Üniversitelerinde yarý zamanlý olarak uluslararasý iliþkiler alanýnda dersler verdi.
Fidan, kýsa bir süre MÝT Müsteþar Yardýmcýlýðý görevinin ardýndan 27 Mayýs 2010'da MÝT
Müsteþarý olarak atandý.
7 Haziran 2015'te yapýlacak genel seçim öncesi, milletvekili aday adayý olmak üzere 10 Þubat 2015 tarihinden geçerli olmak üzere MÝT
Müsteþarlýðý görevinden istifa etti.
AK Parti'ye yaptýðý milletvekili aday adaylýðý baþvurusunu geri çekme talebi önceki gün itibarýyla kabul edilen Fidan, yeniden MÝT Müsteþarý olarak atandý ve dün itibarýyla görevine baþladý.(AA)
Baþkanlýk
anketinde
rekor sonuç!
35 ilde, 3 bin 160 kiþi ile yapýlan araþtýrmada Baþkanlýk sistemine verilen halk desteði yüzde 70.2 olarak tespit edildi.
ORC Araþtýrma Þirketi'nin 4-7 Mart arasýnda, 35 ilde 3 bin 160 kiþi ile yaptýðý kamuoyu yoklamasý önemli sonuçlar ortaya koydu. Çözüm sürecini destekleyenlerin oraný
67.5 çýktý. Seçimde AK Parti'ye oy vereceklerin oraný ise yüzde 50'ye ulaþtý.
AK Parti oylarýnýn aðustostan itibaren
artýþ gösterdi. Aðustosta 47.1 olan AK Parti
oyu þubatta 49.8 olarak gerçekleþti. Ankete
katýlanlarýn yüzde 23.2'si CHP, yüzde 13.5'i
MHP, yüzde 8.4'ü ise HDP'ye oy vereceðini
açýkladý.
Ankette baþkanlýk sistemini bilenlerin
oraný 62,5 olarak tespit edildi. Sistemi bilenlere yöneltilen soruda yüzde 70,2 baþkanlýk
sistemini desteklerken, desteklemeyenlerin
oraný 29,8 oldu. (Haber7)
Türkiye'de son 10 yýlda yoksulluk azaldý
www.corumhakimiyet.net
Dünya Bankasý Türkiye Direktörü
Martin Raiser, Türkiye'de son 10 yýlda
yoksul nüfusun azaldýðýný belirtti.
Raiser, Gaziantep Sanayi Odasý'nda
(GSO) düzenlenen Dünya Bankasý Tanýtým Toplantýsý'nda yaptýðý konuþmada,
Türkiye'de uygulanan dönüþüm projelerinin birçok ülkeye örnek olduðunu belirtti.
Dünya Bankasý Türkiye Ofisi'ne
gelen pek çok ülkenin "Türkiye ne yaptý
da bu dönüþümü gerçekleþtirdi. Biz Türkiye'nin yaptýðý neleri yaparsak benzer
bir deðiþimi dönüþümü gerçekleþtiririz"
diye sorduðunu dile getiren Raiser, Türkiye'nin 2023 yýlý için son derece iddialý
hedefler ortaya koyduðunu söyledi.
Türkiye'nin ekonomik dönüþümü
saðlamasýnda, dýþ ticaretin ve kadýnlarýn
sisteme entegrasyonunun önemli olduðunu vurgulayan Raiser, bu konudaki
zorluklarýn üstesinden gelebilmek için
gerekli kurumlarý tesis etmesi gerektiðini
ifade etti. Yüksek gelir ekonomisine ulaþabilmek için bazý ortak paydalarýn saðlanmasý gerektiðine iþaret eden Raiser,
"Orta gelir tuzaðýndan çýkýp yüksek gelir
ekonomisini yakalayabilmek için kurulmasý gereken kurumlar, hukukun üstünlüðü ilkesinin tesisi, yüksek kalitede düzenleyici kurumlarýn olmasý, kamu finansman yönetiminin tam ve düzgün þekilde tesis edip iþler hale gelmesidir" dedi.
ORTA SINIF BÜYÜDÜ
Ýstatistiki veriler ve tablolar eþliðinde yaptýðý sunumda Türkiye'de kiþi baþýna milli geliri, Avrupa Birliði ve ABD or-
PERÞEMBE 12 MART 2015
9
talamasýyla
karþýlaþtýran
Raiser,
1960'lardan 1990'larýn ortasýna kadar bakýldýðýnda ülkenin çok fazla geliþme
kaydetmediðini, 2001'den sonra bunun
deðiþmeye baþladýðýný ve AB ile ABD
ortalamasýyla yakýnsama içine girdiðini
dile getirdi.
Türkiye'de son 10 yýlda yoksulluðun düþtüðünü aktaran Raiser, þöyle konuþtu:
"Günde 2,5 dolar yoksulluk sýnýrý
olarak belirleniyor. Bugün Türkiye'de
yoksulluk sýnýrýnda bulunan nüfus yüzde
5'in altýnda. 10 yýl öncesine baktýðýmýzda
yoksulluk sýnýrýnýn altýnda olan nüfus
yüzde 16 civarýydý. Son 20 yýl içerisinde
Türkiye'de günlük 10 dolar geliri olan
nüfusun oranýnýn iki kat arttýðýný görüyoruz. Bu dönem içerisinde günlük geliri
10 dolar olanlarýn miktarý yüzde 19 iken,
bugün itibarýyla yüzde 41'e ulaþmýþ vaziyette. Bu da Türkiye'de orta gelir grubunun arttýðýný, büyüdüðünü gösteriyor. Bu
iki tablonun kanýta dayalý þekilde özetlediði þey þu; Türkiye'deki ekonomik dönüþümün kapsayýcý bir dönüþüm olarak
gerçekleþtiði ve bu yönde büyümenin
devam edeceði yönündedir."
Raiser, Gaziantep'in de Türkiye'nin
en dinamik þehirlerinden birisi olarak ön
plana çýktýðýný ve diðer þehirlere örnek
teþkil ettiðini sözlerine ekledi.(AA)
Emniyet’te kadýn için yeni birim
Adalet Bakanlýðý Maðdur Haklarý Daire
Baþkanlýðý, kadýna yönelik þiddete karþý çözüm önerileri de yer alan 45 sayfalýk bir çalýþma hazýrladý.
TBMM'ye de gönderilen çalýþmada emniyet kanadýnda kadýna karþý þiddet suçlarý,
cinsel suçlar, çocuða yönelik þiddet suçlarý gibi uzmanlýk alanlarýnda özel polis birimleri
oluþturulmasý önerildi.
Öne çýkan öneriler þu þekilde:
-Emniyet kanadýnda, kadýna karþý þiddet
suçlarý, cinsel suçlar, çocuða yönelik þiddet
suçlarý gibi uzmanlýk alanlarýnda özel polis birimleri oluþturulmalý. Bu birimler kadýnýn ifadesinin alýnmasýnda, bilgilendirilmesinde,
kolluk aþamasýnda maðdur hakkýnda koruma
tedbirlerini alma, izleme ve denetleme konularýnda etkin rol oynamalý. Bu birimlerde
maðdura ifade verirken görev yapacak kolluk
görevlisinin cinsiyetini seçme hakký verilmesi
saðlanmalý.
-Þiddet ve istismar maðdurlarýna ihtiyaç
duyduðu hukuki, sosyal, psikolojik ve ekonomik desteði saðlamak için 'Maðdur Destek
Hizmetleri' birimi kurulmalý. Bu birim ayrýca,
maðdura iliþkin iþlemlerin tek dosya üzerinden takip edilmesini ve tamamlanmasýný saðlamalý.
-Meydana gelen olayda hangi birimin
olayý soruþturacaðýna hýzlý bir þekilde karar
verilip, maðdurun bir defada dinlenmesi hususuna itina gösterilmesi saðlanmalý.
-Baþta kolluk görevlileri olmak üzere
maðdurlara yönelik hizmet sunan kamu görevlileri için 'Maðdura Yaklaþým Kýlavuzu' hazýrlanarak, ilgili birimlerde çalýþan personele
daðýtýlmalý. (Türkiye)
Türkiye kitap
piyasasýnda
12. sýraya yükseldi
Kütüphaneler ve Yayýmlar Genel Müdürü Turþucu, geçen yýl Türkiye'de tam 544 milyon kitap basýldýðýný söyledi.
Kütüphaneler ve Yayýmlar Genel Müdürü Hamdi Turþucu yaptýðý
açýklamada, Türkiye'deki kitap fuarlarýnýn sayýsýnýn arttýðýný, niteliðinin
geliþtiðini, bunun da kendilerini çok
memnun ettiðini belirtti.
Gelecek nesillere, beþeri sermayeye yapýlacak yatýrýmlarýn, kitaba
dair yapýlacak yatýrýmlarla eþ deðer
olduðunun altýný çizen Turþucu, bunun izdüþümünün de kitap fuarlarýnda görüldüðünü dile getirdi.
Türkiye'de 2000'li yýllarýn baþýndan itibaren kitap okuma oranýnda
her yýl daha iyi rakamlara ulaþýldýðýný kaydeden Turþucu, "Ne yazýk ki
bu ülkede bir algý var. Kitaba, kütüphanelere, sanata, kültüre dair çok fazla etkinlik olmuyormuþ gibi düþünülüyor ama ülkemiz, geçen sene basýlankitap sayýsý ve basým piyasasý büyüklüðü bakýmýndan dünyada 12. sýraya yerleþmiþ durumda" dedi.
Bunun bir gurur vesilesi olduðunu ancak yeterli bulmadýklarýný
kaydeden Turþucu, "Þu anki rakamlarýn üzerine koyarak daha iyisini nasýl yapabiliriz, daha ileriye nasýl giderebiliriz diye çalýþýyoruz. Son dönemde yurdun dört bir yanýnda kitap
fuarlarý açýlýyor ve büyük ilgi görüyor" diye konuþtu.
ÖNEMLÝ ÇALIÞMALAR
VAR
Üretilen kitap baþlýðý sayýsýna
bakýldýðýnda da bunun görülebildiðini belirten Turþucu, þunlarý söyledi:
"Geçen yýl Türkiye'de 544 milyon kitap basýldý. Satýn alma gücümüz arttý. Türkiye'nin 2002 yýlýndaki
gayrisafi milli hasýlasý 230 milyar
dolardan bugün 850 milyar dolarlara
geldiyse bunun elbette farklý yansýmalarý olacak. Çok þükür ki kitaba
dair yansýmasý da diðer alanlara yansýmasýndan çok daha fazla. Biz dünya ekonomisinde 16. büyük ekonomiyiz. Kitap piyasasý bakýmýndan da
12. bu önemli bir göstergedir ama bu
niceliðin yanýnda niteliðe dair de
önemli çalýþmalarýmýz var."
ÇEVÝRÝ KÝTAP SAYISI
ARTTI
Türk Edebiyatýnýn Dýþa Açýlýmý
(TEDA) Projesine iliþkin de deðerlendirmelerde bulunan Turþucu, TEDA'nýn 2005'ten bu yana uygulamada olduðunu hatýrlattý.
Proje kapsamýnda yurtdýþýndaki
yayýnevlerinden, Türk edebiyatýna
ait eserlerin çevirisi için gelen taleplere maddi destek verdiklerini kaydeden Turþucu, þu ana kadar yaklaþýk
bin 800 kitabýn çevirisi için destek
saðladýklarýný bildirdi.
Turþucu, bin 350 kitabýn 63 ülkede okurla buluþtuðunu ifade ederek, en fazla Almanya, Bulgaristan
ve Ýran'da eser yayýnlandýðýný bildirdi.
Hamdi Turþucu, "63 ülkede, 58
dile çevrilip okunan eserlerimiz aslýnda bizim bu ülkelerdeki kültür elçilerimiz. Biz geçen yýl 14 farklý ülkede kitap fuarýna katýldýk. Budapeþte ve Çin'deki kitap fuarlarýnda onur
konuðuyduk ve muazzam geri dönüþler almaya baþladýk" ifadelerini
kullandý.(AA)
TRT’den öðrencilere
ödüllü yarýþma
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu (TRT), iletiþim fakültelerinde okuyan öðrencilerinin, eðitim faaliyetleri kapsamýnda yapacaklarý çalýþmalarýna katkýda bulunmak amacýyla "TRT Geleceðin
Ýletiþimcileri Yarýþmasý" gerçekleþtirecek.
TRT'nin internet sitesindeki açýklamada, kurumun ulusal ve
uluslararasý politikalarý doðrultusunda, kamu hizmeti yayýncýlýðý bilinciyle eðitim, kültür ve sanat hayatýna destek olmak için "Gençlere önem vermek geleceðe önem vermektir" ilkesinden hareketle yarýþma yapýlacaðý duyuruldu.
Buna göre, TRT, iletiþim fakültelerinde okuyan öðrenciler arasýnda "TRT Geleceðin Ýletiþimcileri Yarýþmasý" düzenleyecek.
Yarýþmayla yazýlý, görsel, iþitsel basýna eleman yetiþtiren iletiþim fakültesi öðrencilerinin meslek ve kariyer planlamalarýna yardýmcý olunmasý amaçlanýyor.
4 KATEGORÝDE YAPILACAK
Adaylarýn, Türkiye ile Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'ndeki
iletiþim fakültelerinde 2014-2015 yýllarýnda lisans düzeyinde eðitim
almalarý gerekiyor.
Yarýþmacýlar, eserlerini "www.trt.net.tr" adresi üzerinden siste-
me yükleyerek yarýþmaya katýlacak. Ayrýca gerektiðinde TRT'ye teslim edilmek üzere CD ya da DVD'ye, yarýþma dallarýnýn özel þartlarýnda belirtilen formatta kaydý yapýlacak.
Yarýþma, "sesli-görüntülü habercilik", "radyo yayýncýlýðý", "televizyon yayýncýlýðý" ile "internet ve sosyal medya yayýncýlýðý" dalý
olmak üzere 4 kategoride gerçekleþecek.
Yarýþma baþvurularý 3 Mart-12 Mayýs tarihleri arasýnda yapýlacak. Jüri deðerlendirmelerinin 20 Mayýs'ta yapýlacaðý yarýþmanýn
sonuçlarý ise 29 Mayýs'ta ilan edilecek.
DÝZÝ SETLERÝNDE STAJ
Yarýþmada, her dal için birincilere 3 bin, ikincilere 2 bin ve
üçüncülere ise bin lira ödül verilecek.
Ödül alan öðrenciler, 1 Temmuz-1 Eylül tarihlerinde 15 günlük
TRT eðitim ve staj programýna katýlabilecek, tüm masraflar da TRT
tarafýndan karþýlanacak. Eðitim ve staj programý kapsamýnda,
TRT'nin dizilerinin çekildiði setlere ziyaret, kurumsal tanýtým ve bilgilendirme, kurumun yapým, prodüksiyon, radyo, televizyon, haber
ve yeni medya birimlerinde staj ve eðitim imkaný saðlanacak.(TRTHaber)
10 PERÞEMBE
www.corumhakimiyet.net
12 MART 2015
Týp Bayramý’nda Vali’den özeleþtiri:
‘Çorum, saðlýk alanýnda
istenilen düzeyde deðil’
RECEP MEBET
Vali Ahmet Kara, Çorum’un saðlýk alanýnda
Türkiye ortalamasýnýn altýnda yer aldýðýný açýkladý.
Týp Bayramý kutlama programýnda konuþan
Ahmet Kara, saðlýk hizmetleri alanýnda özeleþtiri
yapýlmasý gerektiðini söyledi.
Zor koþullarda görev yapan saðlýk çalýþanlarýnýn
her türlü takdire deðer olduðunu anlatan Vali Kara,
Çorum’un hekim, hemþire ve yatak sayýsý bakýmýndan
ülke ortalamasýnýn altýnda olduðuna iþaret etti.
Son yýllarda yapýlan çalýþmalarla bu alandaki
açýðýn hýzla kapatýlmaya baþladýðýna da iþaret eden
Kara, Hitit Üniversitesi Týp Fakültesi ile Saðlýk
Bakanlýðý arasýnda yapýlan iþbirliðinin meyvelerini
verdiðini kaydetti.
“Ýmkanlarýn birleþtirilmesi saðlýk hizmetlerinde
verimi artýrdý” diyen Kara, Çorum halkýnýn bu alandaki
geliþmelerden memnun olduðunu ifade etti.
Týp bilimi ve tarihteki ünlü týpçýlardan da
bahseden Kara, þöyle konuþtu:
Vali Ahmet Kara
“Tarih ve
kültürümüzde týp biliminin
önemli bir yeri var. Bu
nedenle milletimiz týpta
baþarýlý olmuþ. Aradaki
dalgalanmalarýn ardýndan
19. yüzyýldan itibaren bu
alanda yeniden yükseliþe
geçmiþiz.
Hipokrat, bilindiði
üzere týbbýn babasý.
Hekimlik görevine talip
olanlarý, en zor tahsili ve
en kutlu vazifeyi yapan
insanlar olarak görüyorum.
Hipokrat yemini ile göreve
baþlayan hekimler, milletin
caný ve saðlýðý için
çalýþmaya yemin ediyor.
Çok anlamlý ifadelerden
oluþan o yemini etmek ve
Kara, saðlýk hizmetleri alanýnda özeleþtiri yapýlmasý gerektiðini söyledi.
gereklerini yerine getirmek
babayiðit iþi. Baþkalarýnýn
hastalýðý için çaba
sarfetmek gerçekten zor bir
iþ.
Öte yandan saðlýk
alanýndaki geliþmeler de
önemli. Bu hususta aslolan
tedavi deðil, koruyucu
hekimliktir. Zira insanýmýzý
hasta etmemek için çaba
sarfetmeliyiz. Toplum
hasta ve mutlu deðil.
Ýnsanlar, hekimlerimizin
elinden þifa bekliyor.
Çorum bu alanda geri.
Hekimlerimiz zor
koþullarda görev yapýyor.
Nöbet tutmak da gerçekten
Düzenlenen programa bazý daire amirleri ve davetliler de katýldý.
yürek ve yiðit iþi.
Çorum’da hemþire ve
hekim sayýsý Türkiye
ortalamasýnýn altýnda.
Ancak üniversite ile
hastane iþbirliðini baþarýlý
buluyorum. Ýmkanlarýn
birleþtirilmesi verimi
artýrdý. Çorumlu da
hastanemizden memnun.
Týp Bayramý
vesilesiyle saðlýk alanýnda
özeleþtiride bulunulmasý
gerektiðine inanýyorum.
Tüm hekimleri ve saðlýk
personelini gayretli
çalýþmalarýndan dolayý
kutlarken saðlýk ve
esenlikler diliyorum.”
Programda saðlýk hizmetlerinin öneminden bahsedildi.
Saðlýk yöneticileri ve çalýþanlarýnýn da büyük ilgi gösterdiði programda çeþitli sunumlar yapýldý.
‘Týp Bayramý’ kutlama programý, Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Salonu’nda gerçekleþti.
Saðlýk çalýþanlarý
Týp Bayramý’ný kutladý
RECEP MEBET
Çorum Kamu
Hastaneleri Birliði Genel
Sekreterliði ile Saðlýk
Müdürlüðü iþbirliðinde
düzenlenen ‘Týp Bayramý’
kutlama programý dün
gerçekleþti.
Hitit Üniversitesi
Çorum Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi
Salonu’nda gerçekleþen
etkinliðe Vali Ahmet
Kara, Garnizon Komutaný
J. Kd. Alb. Ahmet Çelik,
Vali Yardýmcýsý Fikret
Zaman, Emniyet Müdürü
Salih Erkan Tarancý, Özel
Ýdare Genel Sekreteri
Ömer Arslan, Kamu
Hastaneleri Birliði Genel
Sekreteri Uzm. Dr. Ömer
Sobacý, Saðlýk Ýl Müdürü
Dr. Ýsmail Yücel, Halk
Saðlýðý Müdürü Dr. Ahmet
Barýþ, Sosyal Güvenlik
Kurumu Müdürü Duran
Cesur, Kültür ve Turizm
Müdürü Ali Özüdoðru,
Afet ve Acil Durum
Müdürü Elvan Kaya, Hitit
Üniversitesi Eðitim ve
Araþtýrma Hastanesi
Yöneticisi Yrd. Doç. Dr.
Sinan Zehir, Tabip Odasý
Baþkaný Dr. Mustafa
Azak, Memur-Sen Þube
Baþkaný Ahmet Saatcý,
bazý daire müdürleri ve
sivil toplum kuruluþu
temsilcileri ile çok sayýda
davetli katýldý.
Saðlýk yöneticileri ve
çalýþanlarýnýn da büyük
ilgi gösterdiði programýn
sunuculuðunu Yeliz Yelen
Akpýnar üstlendi.
Uzm. Dr. Ömer Sobacý
Uzm. Dr. Musa Ekici
Yrd. Doç. Dr. Ece Yazla
Mustafa Sungur (sað baþta) ve Selim Þimþek ‘Yýlýn Hekimi’ seçildiler.
SOBACI:
‘SAÐLIKLI YAÞAM,
TEMEL ÝNSAN HAKKI’
Saygý duruþunda
Emektar hekimlerden Uzm. Dr. Celal Arslan ve Uzm. Dr. Þükrü Tokatlýoðlu emekli oldu.
bulunulmasý ve Ýstiklâl
Marþý’nýn okunmasýyla
toplumun saðlýklý yaþam bilincini yükseltmek,
baþlayan programýn açýþ konuþmasýný Kamu
sürekliliðini saðlamak ve çaðdaþ dünya standartlarýna
Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Uzm. Dr. Ömer
uygun biçimde yeniden yapýlandýrmak. Bu amaçlarý
Sobacý yaptý.
gerçekleþtirmek için gece-gündüz, soðuk-sýcak
Hekimliðin kutsal ve onurlu bir meslek
demeden þartlar ne olursa olsun herkesin derdine
olduðunu vurgulayan Ömer Sobacý, “Fedakâr hekim
derman olmaya çalýþýyoruz” dedi.
ve saðlýk çalýþanlarýna vatandaþlarýmýz adýna
Meslektaþlarýnýn ve tüm saðlýk çalýþanlarýnýn Týp
þükranlarýmý sunuyorum” dedi.
Bayramý’ný tebrik eden Ekici, sunumundaki
Týp alanýndaki geliþmelerle birlikte yaþam
karikatürler ve mizahi yaklaþýmý ile izleyenleri
kalitesinin arttýðýna iþaret eden Sobacý, “Týp biliminin
kahkahaya boðdu.
geliþimine doktorlar öncülük ediyor. Saðlýklý yaþam,
HASTA ÝLE ÝLETÝÞÝMÝ ANLATTI
en temel insan hakký. Saðlýk hizmetlerinin kalitesi ise
Kuruluþundan bugüne Kamu Hastaneleri Birliði
geliþmiþlik göstergesi. Ülkemiz bu alandaki
Genel Sekreterliði’nin Çorum’daki faaliyetlerinin
çalýþmalarý gerek yurt içi gerekse yurt dýþýnda örnek
anlatýldýðý
slayt gösterisiyle devam eden programda
gösterilen bir konumda” diye konuþtu.
kürsüye gelen Psikiyatri Ana Bilim Dalý Baþkaný Yrd.
Saðlýk çalýþanlarýnýn özlük haklarýnýn
Doç. Dr. Ece Yazla Asafov ‘Hasta ve Hasta
iyileþtirilmesinin bu alanda önemli motivasyon
Yakýnlarýna Yaklaþým ve Ýletiþim’ konulu bir sunum
saðlayacaðýna dikkat çeken Genel Sekreter Sobacý,
yaptý.
açýklamalarýný þöyle sürdürdü:
Kiþiler arasý ileþitim performansýný artýrma ve
“Bu vesile ile devam eden yatýrýmlarýmýz
etkili iletiþim stratejilerinin oluþturulmasýný
hakkýnda da bilgiler vermek istiyorum. 800 yataklý
amaçlayan sunumunda meslektaþlarýna yönelik
yeni hastanemizin 2016 yýlýnda hizmete girmesi için
önemli tavsiyelerde bulunan Ece Yazla Asafov,
çalýþmalarýmýz sürüyor. Ek Poliklinik binamýzýn
iletiþimin tanýmý, saðlýklý iletiþim süreci, hasta ve
tefriþatý devam ediyor, bu bölümü en kýsa zamanda
hekim iletiþimi, sorun çözme yöntemleri, etkili
hizmete sunmayý planlýyoruz. Yeni açýlacak olanlarla
dinleme ve iletiþim engellerini aþma gibi baþlýklarda
birlikte poliklinik sayýmýz 118’den 138’e çýkacak.
açýklamalarda bulundu.
Böylece ayakta tedavi hizmetinde büyük rahatlama
YILIN HEKÝMLERÝ ve EMEKTARLARA
saðlanacak. Çocuk Yoðun Bakým Ünitesi ve Madde
TEÞEKKÜR
Baðýmlýlýðý Tedavi Merkezi (AMATEM ) için
Týp Bayramý nedeniyle düzenlenen kutlama
çalýþmalarýmýz da devam ediyor.
programýnda Çorum’da yýlýn hekimi seçilen isimler
Ýnsan yaþamý için özveriyle çalýþan tüm doktor
ile emekliye ayrýlan doktorlara Vali Ahmet Kara
ve saðlýk çalýþanlarýmýzýn 14 Mart Týp Bayramý’ný
tarafýndan teþekkür belgesi ve çiçek verildi.
kutluyorum.”
Meslek hayatýnda gösterdikleri üstün gayret ve
EKÝCÝ’DEN NEÞELÝ SUNUM
örnek kiþiliklerinden dolayý Uzman Doktor Mustafa
Vali Ahmet Kara’nýn yaptýðý selamlama
Sungur ve Aile Hekimi Dr. Selim Þimþek ‘Yýlýn
konuþmasýnýn ardýndan kürsüye gelen Hitit
Hekimi’ seçilirken emekli olan Göðüs Hastalýklarý
Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Üroloji
Uzmaný Dr. Þükrü Tokatlýoðlu ve Kulak Burun Boðaz
Uzmaný Dr. Musa Ekici günün anlam ve önemiyle
Uzmaný Dr. Celal Arslan’a da hizmetlerinden dolayý
ilgili bir sunum yaptý.
þükran belgesi verildi.
Týp Bayramý’nýn tarihçesinden bahseden Musa
Kutlama programý, müzik dinletisi ve kokteyl ile
Ekici, “Saðlýk hizmetlerinin sunumunda amacýmýz
sona erdi.
Cemal Kaçay
emekliye ayrýldý
www.corumhakimiyet.net
RECEP MEBET
Halkbank Çorum Þube Müdürü
Cemal Kaçay emekli oldu.
2008 yýlý Haziran ayýndan bu yana
þube müdürlüðü görevini yürüten Cemal
Kaçay önceki gün itibariyle emekliye
ayrýldý.
Halkbank Genel Müdürlüðü emrine
alýndýðý öðrenilen Kaçay’ýn yaþ
haddinden dolayý emekliye ayrýlmasýna
karar verildi.
1982 yýlýnda güvenlik görevlisi
olarak çalýþmaya baþladýðý bankada þube
Cemal Kaçay
müdürlüðü görevine kadar yükselen
Kaçay, baþarýlý çalýþmalarýyla özel sektör
ve esnafýn memnuniyetini kazanan bir
idareci oldu.
Banka þubesinin hizmetleri ve
gösterdiði performanstan duyduklarý
memnuniyeti ifade eden sektör
temsilcileri, Kaçay’ýn emekliye
ayrýlmamasý için imza kampanyasý
baþlatmýþtý.
Edinilen bilgilere göre, Kaçay’dan
boþalan göreve Halkbank Samsun Bulvar
Þubesi Müdürü Ýsmail Karabay’ýn
atandýðý öðrenildi.
2008 yýlý Haziran ayýndan bu yana þube müdürlüðü görevini yürüten Cemal Kaçay emekliye ayrýldý.
Pazar Filesi
DENÝZ URAL
Çarþamba
Pazarý’nda dün
alýþveriþ
hareketliliði
yaþandý.
Evinin sebze
ve meyve
ihtiyacýný
karþýlamak isteyen
vatandaþlar,
sabahýn erken
saatlerinden
itibaren Çarþamba
Pazarý’nýn yolunu
tuttu.
Havanýn
güneþli ama zaman
zaman yaðmurlu
olmasý nedeniyle
satýþlarda kýsmi
Çarþamba Pazarý’nda dün alýþveriþ hareketliliði yaþandý.
durgunluk
hareketliliðin daha da artmasý temennisinde
yaþandýðýný belirten esnaf, ilerleyen günlerde
bulundular.
PERÞEMBE 12 MART 2015
11
Bozdoðan, “Çorumlu mevcut iktidara hep kazandýrdý. Peki iktidar Çorum’a ne verdi?” diye sordu.
CHP’den adaylýðýný açýklayan Muharrem Bozdoðan:
‘Ýktidar Çorum’a ne verdi?’
RECEP MEBET
yatýrýmlarý yapýlýrken her seçimde zaferler kazandýran Çorumlu’ya bu iktidar ne verdi?
CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý
Muharrem Bozdoðan, “Çorumlu mevcut iktiMuhalefet olarak biz hizmete talibiz.
dara 10 belediye baþkanlýðý ve 3 vekil kazanDestek verirseniz Çorum’un hakkýný parledýrdý. Peki iktidar Çorum’a ne verdi?” diye
mentoda savunacaðým. Özelleþtirme sonusordu.
cunda ortaya çýkan yanlýþ hesabý düzelteceðiz.
Almanya’yý bu seviyeye solcular getirdiyse,
Adaylýðýný dün parti binasýnda düzenleTürkiye’yi de saðcýlar bu hale getirdi. Solcudiði basýn toplantýsýyla kamuoyuna açýklayan
lar Yunanistan’da iktidara geldiyse TürkiMuharrem Bozdoðan, Çorum’un kamu hizye’de, Çorum’da da iktidara gelebilir. Çünkü
meti ve yatýrýmlarýndan hak ettiði payý almamevcut iktidar Türkiye’yi iyi yönetemiyor.
dýðýný savundu.
Partililerimiz beni tanýyor. CHP’ye hizmet beCHP Çorum eski Milletvekilleri Þükrü
nim için onur.”
Bütün ve Feridun Ayvazoðlu, CHP Ýl Baþkaný
Adaylýk açýklamasýnýn ardýndan parti
Gürsel Yýldýrým ve bazý teþkilat yöneticileri
Muharrem Bozdoðan
binasý
önünde mini bir miting düzenleyen
ile çok sayýda partilinin hazýr bulunduðu topBozdoðan, kendisini destekleyen partililere teþekkür etti.
lantýda konuþan Bozduman, “Çorum’un hakkýný parlementoda savunmak için adayým” dedi.
CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým ise Bozdoðan’a baþarýlar diledi.
Ýktidar partisinin kadýn oylarýyla seçim kazandýðýna
dikkat çeken Bozdoðan, Cumhuriyet deðerlerine sahip çýkan
bayanlarý CHP’ye destek vermeye davet etti.
CHP’nin bu seçimde Çorum’dan 2
milletvekili çýkarmasýna herkesin inanmasýný
isteyen
Bozdoðan,
bundan sonraki hedefin ise yerel seçimde
belediyeleri almak olduðunu kaydetti.
CHP’li adaylarýn
kendi arasýnda yarýþtýðýný vurgulayan Bozdoðan, partililere seslenerek, “Mustafa Ke- Ýktidarý eleþtiren Bozdoðan, açýklamalarýný parti önünde yaptýðý konuþmada sürdürdü.
mal’in emanetini taþýyabilecek olanlara oy
verin” çaðrýsýnda bulundu.
Çorum’un tarihi,
kültürel ve ticari alanda marka deðerlerinin
bulunduðunun altýný
çizen Bozdoðan, iktidara yönelik eleþtirilerini sýralayarak þöyle
konuþtu:
“Güzel memleketimiz Çorum ne yazýk ki kamudan hak ettiði payý alamadý. Çorum’un yarýsý bile
Amasya ve Yozgat’a
Muharrem Bozdoðan, parti binasý önünde kendisini destekleyen partililere hitap etti.
hýzlý tren ve havaalaný
‘Esnafýn temsilcisi olacaðým’
ÜRÜN
FÝYATI (kg)
Portakal
Elma
Çilek
Armut
Muz
Nar
Kivi
Patates
Soðan
Domates
Dereotu
Roka
Ispanak
Kabak
Bal Kabaðý
Biber
Dolma Biber
Karnýbahar
Brokoli
Salatalýk
Patlýcan
Pýrasa
Lahana
Marul
Turp
Limon
Maydanoz
Havuç
Sarýmsak
Kestane
Kültür Mantarý
Yumurta (Koli)
: 75 Kr
: 75 Kr
: 4 TL
: 2 TL
: 3 TL
: 1,5 TL
: 3 TL
: 75 Kr
: 1 TL
: 1,5 TL
: 1 TL
: 1 TL
: 1,5 TL
: 3,5 TL
: 2 TL
: 2 TL
: 2 TL
: 3 TL
: 2 TL
: 2 TL
: 4 TL
: 1,5 TL
: 2 TL
: 1,5 TL
: 1 TL
: 1,5 TL
: 75 Kr
: 50 Kr
: 7 TL
: 8 TL
: 3 TL
: 6 TL
Seçim çalýþmalarýný kent merkezinde sürdüren
daha sonra ilçelerden gelen oylarla az bir farkla 2 sýCHP Milletvekili Aday Adayý Muharrem Bozdoðan,
raya düþtüðünü kaydeden Bozdoðan, "Sizlerin de
esnaflarý ziyaret etti.
desteðiyle 29 Mart'ta yapýlacak olan seçimlerden bu
kez birinci olarak çýkmak istiyorum. Tüm CHP üyeUzun süredir seçim çalýþmalarýný ilçe ve köysi esnaflarýmýzdan destek bekliyorum" dedi.
lerde sürdüren Bozdoðan, seçim çalýþmalarýna kent
merkezinde devam ediyor. Önceki gün
bir grup partili arkadaþý ile esnaf turuna
çýkan Bozdoðan, mecliste esnafýn temsilcisi olmak için yola çýktýðýný söyledi.
Yapýlan açýklamaya göre, Uður
Mumcu, Emek ve Kýbrýs Caddesinde seçim çalýþmasý yürüten Bozdoðan'a esnaflar büyük ilgi gösterdi. AKP hükümeti
döneminde küçük esnaflarýn büyük maðduriyetler yaþadýðýna dikkat çeken Bozdoðan, kendisinin de esnaf olduðunu ve
meclise gitmesi halinde tüm esnaflarýn
temsilcisi olacaðýný kaydetti.
2011 seçimlerinde þehir merkezinde
en yakýn rakibine 300 fark attýðýný ancak Milletvekili Aday Adayý Bozdoðan, esnaf ziyaretinde bulundu.
Haziran Hareketi Berkin Elvan’ý andý
RECEP MEBET
Birleþik Haziran Hareketi, ölümünün birinci yýlýnda Berkin Elvan’ý andý.
Bahabey Caddesi Özdoðanlar
Kavþaðý’nda bir araya gelen eylemciler,
gaz fiþeðinin baþýna isabet etmesi neticesinde yaralanan ve 269 günlük yaþam
mücadelesini kaybeden Elvan’ý yâd ettiler.
Konuyla ilgili dava sürecini eleþtiren eylemciler, ellerinde taþýdýklarý
pankart ve attýklarý sloganlarla tepkilerini dile getirdiler.
Ýktidar partisinin uygulamalarýný
12 Eylül darbesi rejimine benzeten eylemciler, Berkin Elvan’ýn mücadelesini
desteklediklerini sözlerine eklediler.
Birleþik Haziran Hareketi, Berkin Elvan’ý andý.
12 PERÞEMBE 12 MART 2015
Oyun baðýmlýlýðý müfredata girecek
www.corumhakimiyet.net
Baharda alerji vuruyor
Ýlkbahar mevsiminde daha fazla alerji türü
rahatsýzlýklarýnýn etkili olduðunu ifaden Aile
Hekimi , Dr. Yalçýn Kurak“ Alerjik nezle, astým,
konjonktivite (göz alerjisi) alerjik dermatit, egzama, ürtiker, hayati tehlike arz eden anjioodem
ve anafilaksidir. Alerji, özellikle polenler bahar
dönemlerinde ortaya çýkmaktadýr.
Küfler, mite (ev tozu akarlarý), klimalarda
ve özellikle halýlarda biriken tozlarda bulunur.
Ýlaç alerjileri, besin alerjileri genelde yiyeceklerde bulunan katký maddelerinde bu reaksiyonlara neden olur. Evcil hayvanlarda da (kedi, kuþ,
köpek) ve bu kimyasal alerjinler bulunabilir.
65 YAÞ ÜSTÜ KÝÞÝLER DÝKKAT!
Yine ayný þekilde baðýþýklýk sistemimiz ile
ilgili bazý hastalýklarda bu alerjik reaksiyonlarýn
oluþmasýný kolaylaþtýrmaktadýr. Tekrarlayan
geçmeyen öksürükler ve nefes darlýklarý astýma
neden olabileceðinden, burada bebekler çocuklar gebeler ve 65 yaþ üstü kiþilerin daha dikkatli olmasý gerekir. Bu belirtiler bazen tekrarlayan
sinüzit, iyileþmeyen üst ve alt solunum yolu enfeksiyonlarýna, bazen de pnömoni dediðimiz zatüre hastalýðýna neden olabilir. Özellikle de nefes darlýðý durumunda hayati tehlikelere neden
olabileceði göz önünde bulundurularak mutlaka
bir saðlýk kurumuna baþvurmalarý gerekmektedir” dedi.
Önlem olarak çeþitli tavsiyelerde bulunan
Dr. Kurak, “Bahsettiðimiz alerjik reaksiyonlara
sebep olabilecek etkenlerden uzak durulmasý,
halýlarýn sýk aralýklarla yýkanmasý ve temizlenmesi, odalarýn yeterince havalandýrýlmasý, klimalarýn rutin bakýmlarýnýn yapýlmasý, polen ve
tozlu yerlerden uzak durulmasý, alerjik reaksiyonlarýn oluþmasýný azaltacaktýr” ifadelerini
kullandý.(ÝHA)
Ýlk ve orta öðretim düzeyinde verilen derslerin
kapsamý, bilgi ve iletiþim teknolojilerinin bilinçli
kullanýmýna yönelik geliþtirilecek.
Ýlk ve orta öðretim düzeyinde verilen derslerin
kapsamý, bilgi ve iletiþim teknolojilerinin bilinçli
kullanýmýna yönelik geliþtirilecek. Bilgi ve iletiþim
teknolojileri kullanýmýyla ortaya çýkan riskler, siber
suçlar, siber zorbalýk, bilgisayar, internet ve oyun
baðýmlýlýðý, telif hakký ihlalleri gibi konular müfredat kapsamýnda ele alýnacak.
Kalkýnma Bakanlýðý koordinasyonunda hazýrlanan 2015-2018 Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planý'na göre, bilgi ve iletiþim teknolojileri konusunda bilinçlendirme için müfredat güncellenecek.
Bu kapsamda, ilk
ve orta öðretim müfredatý, etkin kullanýldýðý
durumda bilgi ve iletiþim teknolojilerinin ekonomik, psikolojik, sosyal, kültürel açýdan oluþturduðu olumlu etkiyi
ifade edecek biçimde
zenginleþtirilecek. Bilgi
ve iletiþim teknolojilerinin bilinçsiz kullanýmýnýn yol açtýðý risklere
karþý bilinçlendirici içerik müfredata eklenecek.
Bu konudaki eðitim, etkili olmasý için uygulamalý olarak da verilecek.
Ýnternet üzerinden
telif hakký ihlalleri de
müfredatýn güncellenmesi kapsamýnda deðerlendirilecek.
ÇOCUKLAR
RÝSK ALTINDA
Bilgi ve iletiþim teknolojileri, genel amaçlý bir
teknoloji olarak bireysel, ekonomik ve sosyal yaþamýn kalitesini pek çok açýdan geliþtiriyor. Uluslararasý açýdan, bilgi ve iletiþim teknolojileri ve özellikle internete eriþim temel bir hak ve gereklilik
olarak deðerlendiriliyor. Bununla birlikte, bu teknolojilerin yaygýn kullanýmý nedeniyle siber suçlar,
siber zorbalýk, bilgisayar, internet ve oyun baðýmlýlýðý gibi yeni risk alanlarý ortaya çýkýyor. Kiþisel
bilgilerin kötüye kullanýmý, nefret söylemi, dezenformasyon gibi olumsuzluklar daha kolay yaygýnlaþýyor.
Avrupa genelinde 2012'de 9-16 yaþ grubundaki çocuklar üzerinde gerçekleþtirilen Avrupa Çevrimiçi Çocuklar Araþtýrmasý, bilgi ve iletiþim teknolojilerini en yaygýn kullanan kitle olan çocuklar
açýsýndan yol gösterici bilgiler içeriyor. Araþtýrma
sonuçlarýna göre, Türkiye’de çocuklarýn yüzde 25'i
interneti baðýmlýlýk derecesinde kullanýyor.
Facebook hesabý olan çocuklarýn yüzde 42'si
bilgilerinin herkese açýk olduðunu, yüzde 19'u adres, yüzde 18'i ise telefon bilgilerini paylaþtýðýný,
yaklaþýk yüzde 50'si ise gizlilik ayarlarýný deðiþtirmeyi bilmediðini ifade ediyor.
Ayrýca Türkiye'deki çocuklarýn yüzde 3'ü siber
zorbalýða maruz kaldýðýný, yüzde 18'i internet üzerinden yabancýlarla iletiþime geçtiðini, yüzde 13'ü
cinsel, yüzde 15'i zararlý içeriðe (intihar, uyuþturucu gibi) maruz kaldýðýný belirtiyor.
Tüm bu risk faktörlerine raðmen ailelerde beceri ve bilinç düzeyinin yetersiz olmasý problemi
daha da derinleþtiriyor. Babalarýn yüzde 49'u internet kullanýrken, bu oran annelerde yüzde 24'le sýnýrlý kalýyor. Sayýsal okuryazarlýk oraný düþük olan
veliler çocuklarýný internetin yol açtýðý risklerden
korumak için eve internet baðlatmamayý tercih
edebiliyor.
ÇOCUKLARIN GÜNCEL ÝHTÝYAÇLARINA CEVAP VERÝLECEK
Bilgi ve iletiþim teknolojileri konusunda eðitim yoluyla yapýlacak bilinçlendirme faaliyetleri
kapsamýnda yapýlacak çalýþmalar þöyle:
- Ýlk ve orta öðretim düzeyinde verilen derslerin kapsamý bilgi ve iletiþim teknolojilerinin bilinçli kullanýmýna yönelik olarak geliþtirilecek.
- Bilgi ve iletiþim teknolojilerinin etkin kullanýldýðý takdirde ekonomik ve sosyal açýdan yol açtýðý olumlu etkiler eðitim içeriðine dahil edilecek.
Özellikle bu alanýndaki baþarý hikayelerinin içerikte yer almasý saðlanacak.
- Bilgi ve iletiþim teknolojilerinin
kullanýmýyla ortaya
çýkan riskler (siber
suçlar, siber zorbalýk, bilgisayar, internet ve oyun baðýmlýlýðý, telif hakký ihlalleri gibi) müfredat
kapsamýnda ele alýnacak.
- Bilgi ve iletiþim teknolojilerinin
barýndýrdýðý psikolojik ve fizyolojik risklere karþý hem farkýndalýk hem de sahip olunmasý gereken yetkinlikler ile
ilgili teorik ve uygulamalý eðitim içeriði
oluþturulacak. Bu
uygulamalý eðitim
içeriði, sosyal paylaþým sitelerinde kullanýcý ayarlarýnýn yapýlmasý, tanýnmayan kiþilerle arkadaþ olunmamasý, internette karþýlaþýlan bilgilerin doðruluðunun test edilmesi, bilgisayar oyunlarýna yaklaþým gibi çocuklarýn günlük hayatta sýklýkla karþýlaþtýðý durumlarý kapsayacak kapsam ve güncellikte olacak.
- Öðretmenlere ilgili içerik konusunda hizmet
içi eðitim verilecek.(AA)
Deprem haftasýnda ‘Deprem’ olur mu?
Ülkemizde her yýl 01 - 07 Mart deprem haftasý
olarak kutlanmakta olup deprem haftasý dolayýsýyla
baþta okullarýmýz olmak üzere birçok kurum ve kuruluþta panolara depremle ilgili afiþler asýlmakta, broþürler daðýtýlmakta, deprem tahliye tatbikatlarý yapýlmakta ve yapýlan tatbikat sonucunda raporlar hazýrlanýp dosyalarda muhafaza edilmektedir.
Yakýn tarihte yaþadýðýmýz Marmara depremi
birçok eksiðimizi ortaya çýkardý. Deprem kuþaðýnda
olan ülkemizde bu tür felaketlere tam olarak hazýrlýklý olmadýðýmýz ortaya çýktý. Yerleþim alanlarýnýn seçiminde, inþaatlarýn kalitesinde ne denli hatalarýmýzýn
olduðunu deprem açýkça gösterdi. Her felaket birçok
ders ve nasihatle yüklüdür. Esas olan geçmiþ felaketlerden en güzel þekilde ders alarak geleceðe hazýrlanmak ve depremle yaþamayý öðrenmektir. Hayatta baþarýlý olanlar kendilerine gereken bilgileri öðrenmekle bir an geri kalmazlar ve olaylarýn sebeplerini her
zaman araþtýrýrlar.
Þiddetli bir depremin ne zaman olacaðýnýn belirlenmesi teknik açýdan mümkün olmadýðýndan deprem bölgesinde yaþayan insanlarýn bu konuda her an
hazýrlýklý olmalarý gerekmektedir. Bir baþka ifade ile
'hiç deprem olmayacak gibi soðukkanlý, her an deprem olacakmýþ gibi de tedbirli ve hazýrlýklý olmalýyýz.' ''Söylersen unuturum, gösterirsen yarýsýný hatýrlarým, uygulama yaptýrýrsan hiç unutmam ve ihtiyaç
halinde aynen uygulamaya çalýþýrým'' sözünden hareketle; bilinçli yapýlan tatbikatlar çok önemlidir. Özellikle kurum amirinin katýldýðý tatbikatlar bir baþkadýr.
Çünkü telkinden çok, temsil önemlidir. Amir katýldýðý zaman memur, müdür katýldýðý zaman öðretmen,
öðretmen severek yaparsa öðrenci bu tatbikatý daha
ciddiye alýr. Hani Anadolu’da bir söz vardýr. 'Oynamaktan maksat ütmek' diye. Tatbikatlardan maksatta
resmiyeti tamamlamaktan ziyade olasý doðal afetlerde daha bilinçli hareket etmemizi temin edebilmektir.
'Baþarý insana çok þey öðretmez ama baþarýsýzlýk çok þey öðretir veya hatadan dönmek fazilettir'
sözünde ifade edildiði gibi, tatbikatlarda hata olmasý
gayet normaldir. Önemli olan tatbikatlardan sonra 'bu
tatbikatta artýlarýmýz ve eksilerimiz nelerdir?' sorusunu sorarak eksik hususlar varsa bir sonraki tatbikatta
telafi edilmek üzere not alýnmasýdýr. Kesinlikle resmiyeti tamamlamak için geliþi güzel yapýlmamalýdýr.
Bu niyetle yapýlýrsa gün kurtulur fakat gelecek kurtulmaz…
Bu baðlamda; bir yýl zarfýnda pek gündemde olmayýp ta beþ - on gün içerisinde normalin üzerinde
deprem konusunun gündeme gelmesi, köylerimiz
dâhil tüm okullarýmýzda deprem tatbikatlarýnýn yapýlmasý bu nokta da yeterli bilgiye sahip olmayan bazý
vatandaþlarýmýzda acaba bir deprem mi olacak, her
tarafta deprem tatbikatlarý yapýyorlar sorusunu akýllara getirebiliyor. Bu sýra deprem tatbikatlarý her tarafta yapýlýyor, yoksa size bir bilgi mi geldi türü soru
soranlarla karþýlaþabiliyoruz. Tabi bunlar tamamen
bilgi eksikliðinden kaynaklanýyor. Ýlmin
yosu yapýlmalýdýr.
fennin baþ döndürücü bir hýzla geliþtiði, sa* Deprem iþ saatinde olacakmýþ gibi
vaþlarýn canlý yayýnda verildiði, sesten hýzlý
deprem senaryosu yapýlmalýdýr.
giden uçaklarýn yapýldýðý günümüzde dep* Deprem hafta sonu olacakmýþ gibi
remlerin nerede ne zaman hangi saat ve dadeprem senaryosu yapýlmalýdýr.
kika da olacaðý tespit edilememiþtir. Bu
* Deprem bir teravih, bir cuma, bir
alanda en büyük harcamayý Japonya yapýbayram namazýnda olacakmýþ gibi deprem
yor ama bu nokta da kesin bir söz söyleyesenaryosu yapýlmalýdýr.
memekte olup tahminle yetinmektedirler.
* Deprem bir spor salonunda kutlama yapýlýrken, olacakmýþ gibi deprem seDepremlerin oluþ zamaný, hasardan
naryosu yapýlmalýdýr.
çok ölü ve sayýsýnýn az ya da çok olmasýnda
Mahir ODABAÞI
etkilidir. Deprem kýþ mevsiminde ya da ge* Deprem þiddetli bir yaðmur yaðarMilli Eðitim Müdürlüðü
Sivil Savunma Uzmaný
ken olacakmýþ gibi deprem senaryosu yace saatlerinde olursa ölü sayýsýnýn çok olpýlmalýdýr.
masýna neden olmaktadýr.17 Aðustos depremin, þehir merkezinde olmasý, sýð deprem olmasý ve
* Deprem yüksek binalarýn arasýnda miting yagece saat 03.02 'de herkesin uyurken olmasý ölü sayý- pýlýrken, konser verilirken olacakmýþ gibi deprem sesýnýn çok daha fazla olmasýna sebep olmuþtur. Bunun naryosu yapýlmalýdýr.
için çözüm;
Bir okulumuzda kýþýn soðukta, ortalýk kar buz* Deprem kýþýn olacakmýþ gibi deprem senaryo- ken deprem tatbikatý yapýldýðýnda bir öðrenci velisi
çocuk tatbikatta üþüdüðünü akþam evde anlatýnca basu yapýlmalýdýr.
balýk þefkatiyle sabah okul idaresine gelip ' hocam bu
* Deprem gece olacakmýþ gibi deprem senaryo- tatbikatý neden kýþýn ortasýnda yapýyorsunuz, yazýn
su yapýlmalýdýr.
suyu mu çýktý, yazýn yapsanýz da bu çocuklar üþüme* Deprem yaz olacakmýþ gibi deprem senaryosu se' diye sitemde bulunuyor. Okul müdürü arkadaþta;
yapýlmalýdýr.
'afetlerin yaz, kýþ, gece, gündüz her zaman olabilece* Deprem gündüz olacakmýþ gibi deprem senar- ðinden hareketle, haklýsýnýz deprem tatbikatlarýný ký-
Not defterimden 9
Annede telefon / Babada telefon / Çocuklarda
tablet / Ebeveynin elinde ise 99 tesbih / Çeke çeke
sabret / Çünkü kayboldu sohbet.
*
Dün hata yapan kaliteli insan / Bugün gerçekten
piþman olan.
*
'Genç' kimdir diye sormuþlar / 'Ýçinde olmadýðý
halde sanandýr' diye cevap almýþlar.
*
Görmez göz, duymaz kulak / Bu ne biçim
ustalýk? / Ne biçim ticari ahlak? / Yapýlan iþler hep
yarým yamalak.
*
Candan bir merhaba diyebilirse insan / Kolay
kolay unutulmaz, dene inanmazsan.
*
Bazen uyku tutmaz sabahlar insan / Sabahtan da
akþama kadar uyuklar insan.
*
Sende dayý var, bende ise diploma
Deðiþelim mi, ne dersin ha!
*
Arkadaþým teþekkür ederim, kýrmayýp geldin /
Yalnýz sohbetine doyum olmuyor bir bilseydin.
*
Haydi gel arkadaþ bize gidelim / Sýkýldým bu
akþam iki sohbet edelim.
*
Alýrsa bir selâm, akabinde üç beþ kelâm /
Rahatlar insan, çok sýkýldýðý zaman.
*
Zirveye asansörle çýkan asansörle iner /
Lakin basamakla çýkabilmektedir hüner.
*
Dedi: 'Temel kazarken yoktu kimse /
Çatýya gelince herkes olmuþ el pençe.
*
Asýrlardýr üzerinde yürünen yollar /
Baþkaldýramaz sürünen yine yollar.
*
Kimse ulaþýlamaz olmamalý / Bir gün herkes
herkese ulaþýr / Lakin bu ulaþýmda da arada bir tabut
vardýr.
*
Sofradaki yemek helal ise hesabý / Haram ise
azabý var
þýn yaptýðýmýz için çocuklar üþüyor. Ancak bu tatbikatlarý yazýn yaptýðýmýzda da sýcaktan bayýlýrsalar ne
olacak?' diye cevap verince öðrenci velisi 'haklýsýnýz
hocam, ben onu düþünemedim' diyor.
Çorum milli eðitim müdürlüðü sivil savunma
uzmanlýðý olarak bu tür eðitimlerin, tatbikatlarýn hafta dolayýsýyla yapýlmasýyla beraber, yukarýda açýklanan çözüm önerilerine istinaden tüm eðitim öðretim
zamaný içerisinde farklý mevsimlerde yapmaya çalýþýyor ve sözümüzü dinleyenlere de tavsiye ediyoruz.
ÖZETÝN ÖZETÝ: Ölümden bahsetmekte ölümün gelmeyeceði, yaðmurdan bahsetmekle yaðmurun yaðmayacaðý gibi deprem haftasýnda depremi
fazla konuþmakla veya tatbikat yapmakla da deprem
olmayacaktýr. Þunu hiç bir zaman unutmamak lazýmdýr ki; önemli olan depremlerin olacaðý deðil olduðunda fert ve ülke olarak bizleri nasýl bulacaðýdýr.
Hazýrlýklý mý, yoksa vurdumduymaz mý? Henüz zaman varken hesaplarýmýzýn içerisine bunu da katabilirsek, hepimizin lehine olur diye düþünüyorum...
'Geleceði kazanmak yani afeti afiyette atlatabilmek için, þimdiden hazýrlýk yapmak ticarettir!'
Öncelikle Ýlimizde temel afet bilincinin oluþmasý için el ele verirsek, '' YES WE CAN - YES ÇORUM CAN '' (BAÞARABÝLÝRÝZ - ÇORUM BAÞARABÝLÝR) diye haykýrabiliriz…
*
Yok iken var olur / Var iken yok olur / Dünyanýn
kuralý budur.
*
Ne desem, bilmem ki ne desem / Bi-çareyim, her
ne desem.
*
Güzel mi güzel baþörtüsü var / Lakin alttaki
tesettürü pek dar / Keþke üstüne uygun olsa desem /
Bana gücenir kýzar.
*
Olsan da olur olmasan da / Bunu diyemem ki ben
sana / Tut ellerimden býrakma beni / Zor zamanlarýmda.
*
Hanýmlar evde iken bilinmez kýymet / Üç gün
ayrýlsa dar gelir memleket.
*
Mevtalar vardýr gönüller üzerinde yükselir/
Mevtalar vardýr görevliler üzerinde yükselir.
*
Allah'ým yaþarken;
Gururdan, kibirden, riyadan ýrak / Son nefesi
verirken de masum olarak / Nasip eyle, bu âlemden
ayrýlmak .
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 12 MART 2015
Takvim Yapraðý
Hicri Kamerî:21 CEMÂZÝL - EVVEL: 1436
Hicri Þemsi:1393 Rûmi:27 Þubat 1430 Kasým:125
2015
12
MART
Allah indinde günahlarýn en büyüðü, kötü
huylu olmaktýr.
(Hadis-i Þerif)
:: Ýlimizde namaz vakitleri ::.
ÝMSAK
GÜNEÞ
04.27
05.52
ÖÐLE
ÝKÝNDÝ
11.57 AKÞAM 17.50
19.09
15.12 YATSI
Erzurum ve Ardeþen'in kurtuluþlarý (1918)
- Husum Fýrtýnasý - Ýstiklal Marþý'nýn kabul
ediliþi ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma
Günü
ÖNEMLÝ TELEFONLAR
ACÝL TELEFONLAR
Alo Zabýta
Acil Yardým (Ambulans)
Yangýn
Polis Ýmdat
Jandarma Ýmdat
Elektrik Arýza
Su Arýza
Telefon Arýza
ÇorumGaz Arýza
Tüketici Hattý
Bilinmeyen Numaralar
Alo Orman
Alo Çevre
Cenaze Ýþlemleri
Özel Ambulans - Cenaze Hizmetleri
Alo Fetva (Müftülük)
HASTANELER
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi
Çorum Hitit Üniversitesi Eðitim
ve Araþtýrma Hastanesi semt Plk.
Göðüs Hastanesi
Verem Savaþ Dispanseri
Çorum Özel Hastanesi
Özel Elitpark Hastanesi
153
112
110
155
156
186
185
121
187
175
11811
177
181
213 83 51
224 24 44
1902230720
223 03 00
224 44 94
225 58 68
223 07 18
444 15 20
226 06 82
444 35 07
NÖBETÇÝ ECZANELER
ERAY ECZANESÝ
AYLA KÜÇÜKER
(TEL: 213 72 74)
ÝNÖNÜ CAD. 26/E EMNÝYET SARAYI
YANI
GÖKGÖZ ECZANESÝ
SERMÝN GÖKGÖZ
(TEL: 234 66 13)
M.SÝNAN MH. 5.CD. NO: 1/D
- CUMA PAZARI KARÞISI METROPOL YANI
13
Yeni Yýlla Gelen Yeni Kitaplar 3
M.Ömür Dinç'in "ES" Adlý Kitabý
2015 baþýnda elime ulaþan Çorum goncasý bir kitap da
Tavþan- Nereye gittiðini bilmiyorsan, hangi yoldan gitMustafa Ömür Dinç'in ‘ES’ adlý kitabý oldu.
tiðinin de bir önemi yok.
Ömür'ü çocukluðundan tanýyordum. Mustafa'sýný yeni
Kitabýn tamamýný aktaracak deðilim. Kitabý elime alýnöðrendim. Dede Korkut kitabýnýn baþlangýcýnda bir cümle
ca bitirmeden býrakmadým. Rahat okunan ve kendisini okutvardýr: "Kýz anadan öðrenir bohça baðlamayý, oðul babadan
turan bir kitap olmuþ.
öðrenir sofra kurmayý."
Ayrýca kitabýn arasýna bir ayraç konmuþ ve üzerinde
Oðul Dinç;
dört küçük kesecik vardý. Ýçlerinde çiçek tohumlarý. (Kitabý
okuyup bitirince bu tohumlarý ekiniz) notu ayraç üzerine
"… kendimize yolculuk var .." diyerek açmýþ söz baþýyazýlmýþ. Kitabý okuyup bitirince açtým kesecikleri. Tohumný. "Özgül aðýrlýðý" olan konular ve bu konulara uygun dülarýn ne tohumu olduðunu bilmeye çalýþtým ama, kedi týrnaþen özgül aðýrlýklý sözlerle yazýlmýþ, derlenip toparlanmýþ
ðý tohumundan ötesini bilemedim. Küçük bir saksýya toplabir kitap. 98 sayfa. Ne mi anlatýyor? Hayatýn içindeki demý onüç adet olan
ðerleri fark etmeyi, kiþinin yalnýz olmadýðýný, kendi ve kenGÜNLÜK
tohumlarý ektim.
disiyle beraber yaþayanlara, çevreye ve zamana dair farkýnAbdulkadir
OZULU
Yazarýn isteði yedalýk oluþturmak için yazýyor Mustafa Ömür.
rine
geldi. Ýkinci
A'ile baþlýyor. Aileye, saðlam kurulmuþ sevgi ve saygý
bir isteði, kitabý
ortamý olan ve baðlarý kopmayan saadet yuvasýna, sevginin, saygýnýn,
bir
baþkasýnýn
okumasý
için
paylaþmanýn, dayanýþmanýn ilk eðitim-öðretim ocaðý olan aileye dikkat
çekiyor. Buraya ben bir özlük aðýrlýklý söz ilave edeceðim. "Ýnsanýn evi- uygun bir þekilde ikinci bir ele
ulaþtýrmak.
Ýþte
bu
biraz
zor
ailesi dünyadaki cennetidir." Evet evimiz de dediðimiz ailemiz, her zaman her türlü çirkinlikten uzak olmasý gereken huzur yeri dünya cenne- olacak. Kütüphane sahibi olan
bir
kimse
için
ele
gelen,
eve
timiz yapmalýyýz.
gelen ve de adýnýza imzalý bir
Mustafa Ömür, sonra toplum olarak yaþayýþýmýz içinde eðitiminin kitabý ikinci bir ele veriversürdüðünü vurguluyor.
mek… Ýki tane olsa birini hiç
Güvenilir insan olmaktan bahsederken A. Einstein'in þu sözünü çer- düþünmeden isteyene hediye
çeve yapýyor: "Tanrý'ya inanan adam olmak kolay. Asýl zor olan, Tan- ederdim. Bu isteðini de yerine
rý'nýn inanacaðý adam olmakta."
getirmek için, kitabý torunuma
Burada da aklýma bir ayet meali geliyor: "Kulu Rabbinden razý, okumasý için verdim. Sonrasýný düþüneceðim.
Rabbi de kulundan…"
Mustafa Ömür Dinç'i bu
Bir baþka sayfada "Ýnsan Konan Göçüyor" baþlýðý altýnda lüks ve
israftan uzak, sade-huzurlu bir yaþayýþý iþliyor. Bu konunun altýna çok güzel çalýþmasýndan dolayý
kutluyor ve daha nice hayýrlý
güzel bir çerçeve söz derlemiþ.
eserlere imza atmasýný diliyoAlice- Hangi yoldan gideyim?
rum.
Böbrek
hastalarýna
uyarý!
Kardeþ kardeþe….
Uzmanlar Türkiye’de 6-7 yetiþkinden birinde
böbrek hastalýðý bulunduðuna dikkat çekerek þeker hastalýðý, tansiyon yüksekliði, kalp-damar
hastalýðý, obezite hastalarýnýn kronik böbrek hastalýðý riski taþýdýðý uyarýsýnda bulundu.
Dr. Ayþin Ertuðrul, erken dönemde teþhis
edilen kronik böbrek hastalýðýnýn tedavisinin gelecek dönemlerde oluþabilecek komplikasyon riskini azaltacaðýný vurguladý.
Nefrotik ya da böbrekteki iltihabi hastalýklar,
enfeksiyonlar, idrar sistemindeki sorunlar, poli-
kistik böbrek hastalýðý gibi kalýtsal bozukluklar,
þeker ve yüksek tansiyonun böbrek hastalýðýnýn
nedenlerinin baþýnda geldiðini belirten Dr. Ayþin
Ertuðrul, “Þeker, yüksek tansiyon, kalp-damar,
obezite hastalarý kronik böbrek hastalýðý riski altýndaki kiþilerdir. Bu nedenle düzenli egzersiz yapýlmalý, saðlýklý beslenme ve ideal vücut aðýrlýðý
korunmalý, tuz azaltýlmalý, yeterli sývý alýnmalý, sigaradan ve aþýrý alkolden kaçýnýlmalý, kan basýncý
ve kan þekeri düzeyi düzenli olarak ölçtürülmeli,
risk grubunda olan hastalarýn düzenli olarak böbreklerini kontrol ettirmelidir” dedi.(ÝHA)
2.7726
Hep onlar ile güldük, onlar ile aðladýk. Tefekkür
Ortanca biraderi:
Kardeþ kardeþe. Bu kardeþlik müjdesi asrý Dünyamýz
"Abi bizler senin övey kardeþin, nurcusaadetten geldi. Bir gün Kainatýn sultaný Relar öz kardeþin deðil mi ?" diye þakavari tasulü Ekrem efendimiz (asm) sahabe-i kiramkýlýnca Ben de: :
la otururlarken þöyle söyledi:
"Evet kardeþim, üstadýmýz bizleri "öz
"Kardeþlerimi özledim !"
kardeþten daha yakýn" olarak tarif etmekteSahabe-i Kiram sordu:
dir" demiþtim..
"Hangi kardeþlerinizi ya Resulullah?"
Bu bakýmdan atalarýmýz:
"Son asýrda gelecek kardeþlerimi!"
"Kardeþin büyüðü peder, küçüðü evlat
Raþit Yücel
yerine
geçer" demiþ.
rasityü[email protected]
Ýþte tam içinde bulunduðumuz zamandaki ehli imaný haber veriyorlardý. Ýþte Bediüz- corumhakimiyet. net
Bir Çin atasözünde ise:
zaman bizleri "nesebi kardeþten daha ziyade
"Kardeþler münakaþa ederse, seyirciler
yakýn" yapmýþtý biribirimize.
faydalanýr" söylenmiþ..
"Canýmdan çok sevdiðim kardeþlerim" demiþti..
Hadisi þerifte ise:
"Bir þehir, bir vilayet, bir memleket, belki küre"Kardeþinle mücadele etme, onunla alay etme,
i arz, belki Dünya, belki alemi vücut iki hakiki dost
ona verdiðin sözden dönme" ifade edilmiþ..
için bir meclis hükmündedir. Böyle dostluk ve karKul Sadi ise þöyle seslenmiþ:
deþliðin firaký yok, hep visaldir. Fani, mecazi dost"Nerede mü'min varsa benim kardaþým,
luklar firaký düþünsün, bize ne"
Davasý Kur'an'sa gönül sýrdaþým,
"Asýl hüner, kardeþini fena gördüðü vakit onu
Göl haline gelmiþ Ýslam diyarý,
terk etmek deðil, belki daha ziyade uhuvvetini kuvvetleþtirip ýslahýna çalýþmak, ehli sadakatin þe'nidir"
Gülistan yapacak kanlý gözyaþým."
Ýþte Nur talebeleri bir asra yaklaþan birliktelikleKardeþlikte bir taraðýn diþleri gibi yanyanayýz.
rinde bunun harika kardeþlik destanlarýný yazmýþlarAdem Aleyhisselam’dan baþlayan bir ve beradýr..
berliðimiz vardýr. Severiz ve sevmeliyiz. Fenalýðý
Ve bu kardeþlik ve civanmertlik kýyamete kadar
varsa acýrýz. Lütuf ile ýslahýna çalýþýrýz. Böyle kardeþdevam edecektir inþallah..
liðin yeri ve zamaný yoktur. Hayatýn tamamýný içine
alýr.
Benim, beden baþka üç erkek kardeþim var.
2.7740
2.6188
2.6212
Gram
ALIÞ
97,63
SATIÞ
97,68
Not: Döviz - Altýn fiyatlarý dünki mesai
bitimine kadar alýnan fiyatlardýr.
Ýþlemleriniz için lütfen döviz bürolarýndan
güncel döviz-altýn bilgilerini alýnýz.
Yýl:25 Sayý: 7142
12 MART 2015
PERÞEMBE
Yayýn türü: Yerel Süreli Yayýn
ÖYTAÞ (Önder Basýn Yayýn A. Þ)
Yön. Kur. Bþk.
Kemal MESCÝ
Tüzel Kiþi Temsilcisi,
Ýmtiyaz Sahibi ve Gen. Yay. Yön.
Þevket ERZEN
Yazý Ýþleri Müdürü
Mustafa DEMÝRER
Haber Yönetmeni
Gülesin DEMÝRER
Muhabirler
Erol TAÞKAN
Recep MEBET
Emre KUT
METEOROLOJÝ
Düzeltmen
Enise AÐBAL
Sayfa Editörü
Barýþ SOL
Sayfa Editörü
Ali PAKKAN
Spor Yönetmeni
Halil ÖZTÜRK
Foto Muhabirleri
Hurþit BOZKURT / Özgür ARZOÐLU / Yüksel BASAR
Ýdare Müdürü
Atila ÇÝÐDEM
VEFAT EDENLER
Kadir Yüktaþýr
[email protected] com
1-Gökçepýnar Köyü' nden gelme; Mehmet Ali
ÇELÝK.
2-Merhum Rýza HAMAL' ýn eþi, Hasan HAMAL
ve Bediha TÜRKMEN' in annesi, Cafer TÜRKMEN' in
kayýnvalidesi, Gazeteci Hacý ODABAÞ' ýn teyzesi;
Meryem HAMAL.
3-Polis Memuru Ýsa BAYRAK' ýn annesi; Nezaket
BAYRAK.
4-Feyzullah, Haydar, Melek ve Melihat EROÐLU'
nun annesi, Ali EROÐLU' nun eþi, Hamza ve Mehmet
ÖZTÜRK' ün kardeþi; Fatma EROÐLU.
Çorum Hakimiyet Gazetesi vefat edenlere Allah'tan
rahmet aile ve yakýnlarýna baþsaðlýðý diler.
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . :
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v. b. mesajlar (4 st. x10 Cm. ). . . . . . . ..... . :
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2. st. x5 cm. ). . . . . . . . . . . . . . . :
Kongre (Özel) Ýlanlarý. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
Tüzük Ýlanlarý (maktu). . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st. x 6cm. ). . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
Yeþil Kart ilanlarý. . . . . . . . . . . ....... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . :
ABONE ÞARTLARI
Kentiçi : 100 ¨
Yurtiçi
: 300 ¨
Yurt Dýþý : 200 Euro
Baský
KOÇTÜRK
MATBAACILIK
1, 50 ¨
50, 00 ¨
15 , 00 ¨
50, 00 ¨
250, 00 ¨
125, 00 ¨
Ücretsiz
ABONE (6 AYLIK)
Kentiçi
: 55 ¨
Yurtiçi
Yurtdýþý
: 160 ¨
: 100 Euro
Çepni Mah.
Aynalý Sok. No:7 ÇORUM
Tel: 225 35 45 - Faks: 224 66 55
::. T E L E F O N L A R I M I Z . ::
224 24 00 (pbx)
225 16 00 (pbx)
225 43 46 (pbx)
213 50 24 (Fax)
Çorum Hakimiyet Gazetesi
Gazi Cad. Hamoðlu
Ýþhaný No: 3/109
(Posta Kodu. 19030)
email: [email protected]
[email protected]
14 PERÞEMBE 12 MART 2015
‘Çorum’da istiþare
heyeti kuracaðýz’
AK Parti Çorum Milletvekili Aday Adayý Berat Uzun,
Vali Ahmet Kara'yý makamýnda ziyaret etti.
AK Parti Çorum
Milletvekili Aday Adayý
Berat Uzun, Vali Ahmet
Kara'yý makamýnda ziyaret etti.
Berat Uzun, yaptýðý
açýklamada, þöyle dedi,
“Milletimize hizmet etmek için çýktýðýmýz bu
yolda, ilk günden itibaren bir hedefimizin olduðunu söyledik. Çorum’da geniþ katýlýmlý
bir istiþare mekanizmasý
kurmak istiyoruz.
Kurmak istediðimiz
bu istiþare mekanizmasý
Çorum'un daha ileriye
gitmesine, daha müreffeh, yaþanýlabilir bir kent
haline gelmesine katký
verecek.
Kurmak istediðimiz
Ýstiþare mekanizmasýnýn
en önemli unsurlarýndan
birisi de elbette Valilik
makamý olacak.
Turizm, tarým, sanayi ve her alanda istiþare mekanizmamýzla istiþare halinde olarak Çorum için elimizden gelenin en iyisini ortaya koyacaðýz."
Vali Ahmet Kara
ise, ziyaretten duyduðu
memnuniyeti dile getirdi.
Fikir alýþveriþi yaptý
Berat Uzun, Çorum’da her kesimle istiþare edeceklerini belirtti.
AK Parti Milletvekili Aday Adayý Nurettin Kulalý, ÇESOB, Ticaret Borsasý ve Tarým
Ýl Müdürlüðü’nü ziyaret etti. Kulalý’ya ziyaretlerinde Ýskilip AK
Parti Ýlçe Baþkaný Ali
Karakaya, Ýskilip Bakkallar ve Tuhafiyeciler
Oda Baþkaný Osman
Top ve partililer eþlik
etti.
Bozkurt’tan esnaf ziyareti
AK Parti Çorum milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, esnaf ziyaretlerinde bulundu.
AK Parti Çorum
milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt,
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Yalçýn
Kýlýç’ý ziyaret etti.
AK parti Çorum
milletvekili aday adayý Orhan Bozkurt, esnafýn
toplumdaki
önemine dikkat çekerek, “Esnafýmýz toplumumuzun en temel
yapý taþlarýndan biridir. Ahilik geleneðinin bize emanetlerinBozkurt, ÇESOB’u ziyaret etti.
den biridir. Biz de bu
emanete sahip çýkmak için var gücümüzle çalýþacaðýz”
dedi.
Bozkurt, ayrýca,
esnaflarýn bu ülkenin
ekonomik kalkýnmasýndan, eðitimden,
saðlýðýna kadar her
alanda kendilerine
rehber olduðunu belirterek, “Biz esnafýmýza güveniyoruz. Bu
kültürü, bu geleneði
korumaya
devam
edeceðiz’’ ifadelerini
kullandý.
Çorum Esnaf ve
Orhan Bozkurt, esnafýn taleplerini dinledi.
Sanatkarlar Odalarý
ziyaret etti. Kendisinin de bir esnaf olduðunu dile geBirliði Baþkaný Yalçýn Kýlýç da, ziyaretten duyduðu
tiren Bozkurt, esnaflarýn yaþadýðý sorunlarýn farkýnda
memnuniyeti dile getirerek, Bozkurt’a seçim çalýþolduðunu, milletvekili olduðu taktirde bu sorunlarýn
malarýnda baþarý diledi.
çözümü için var gücüyle çalýþacaðýný belirtti.(ÝHA)
ÇESOB ziyaretinin ardýndan Bozkurt, esnaflarý
Erdoðan, ‘Kadim Anadolu
uygarlýklarý Çorum’dan sorulmalý’
Kýlýç’tan övgü
Yapýlan açýklamaya göre, ilk ziyaretini
ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç'a gerçekleþtiren Nurettin Kulalý,
Çorum’un sorunlarý,
yapýlmasý ve yapýlacak
projeler hakkýnda görüþ
alýþveriþinde bulundu.
ÇESOB Baþkaný
Yalçýn Kýlýç, Çorum
için büyük projeler gerektiðini ve Kulalý'nýn
tecrübesi ve bilgi birikimi ile büyük projelerin üstesinden gelebileck kapasiteye sahip
olduðunu bu özelliklerinden dolayý da kendi-
www.corumhakimiyet.net
AK Parti Milletvekili Aday Adayý Nurettin Kulalý, STK ziyaretlerinde bulundu.
sini milletvekili adayý
olarak görmek istediklerini belirtti.
Kýlýç, ziyaretten
memnun kaldýðýný belirterek, Kulalý’ya çalýþmalarýnda baþarýlar
diledi.
Güneþ enerjisiyle
tarým sulama projesi
Ticaret Borsasý
Baþkaný Ali Bektaþ’la
da görüþen Milletvekili
Aday Adayý Nurettin
Kulalý, Çorum'da tarýmýn durumuna iliþkin
deðerlendirmeler yaparak, güneþ enerjisinden
tarým sulama projelerinde nasýl faydalanýlacaðý üzerinde istiþarelerde bulundu.
Bektaþ, ziyaretten
duyduðu memnuniyeti
dile getirerek Kulalý'ya
baþarý dileklerinde bulundu.
Destek sözü
Son olarak Gýda
Tarým ve Hayvancýlýk
Ýl Müdürü Erkan Elfaz
Ermiþ’i makamýnda zi-
yaret eden Kulalý, son
yýllarda organik çilek
üretiminde saðlanan
baþarýda Ýl Müdürlüðü’nün büyük katkýsý
olduðunu ifade ederek,
bu baþarýnýn artarak devam etmesi için her türlü desteðin verileceðini
söyledi.
Kulalý’nýn ziyaretinden duyduðu memnuniyeti dile getiren
Ermiþ, Kulalý’ya çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
Kulalý’nýn ÝHA ziyareti
AK Parti Çorum illetvekili aday adayý Nurettin
Kulalý, Ýhlas Haber Ajansý
(ÝHA) Çorum Bölge Müdürlüðü’nü ziyaret etti.
AK Parti Ýskilip Ýlçe
Baþkaný Ali Koçkaya ve bir
grup partilinin de hazýr bulunduðu ziyarette ÝHA Çorum Bölge Müdürü Bülent
Özkaleli ile görüþen Kulalý,
seçim çalýþmalarý hakkýnda
bilgi verdi.
2002 yýlýnda AK Parti
iktidara geldiðinde ekonominin aðýr bir kriz içinde,
halkýnda umutlarýnýn tüken- Nurettin Kulalý, Ýhlas Haber Ajansý (ÝHA) Çorum Bölge Müdürlüðü’nü ziyaret etti.
mek üzere olduðunu dile getiren Kulalý, “Ülkemizi büçalýþmalarla karamsar hava daðýldý.
nemler, Adalet ve Kalkýnma Partisi
yük bir karamsarlýk havasý sarmýþtý.
Yüksek enflasyon ve faize karþý yapýile son bulmuþtur. Ak Parti iktidarlarý
Çeteler, mafyalar ve hortumcular baþlan çetin mücadelelerle yatýrým ortaile, yetkilerini millete karþý deðil, milta bankalar olmak üzere ülkenin tüm
mý iyileþtirildi. Ak Partinin 12 yýllýk
let için kullanan bir iktidar dönemi
kaynaklarýný tüketiyordu. Türkiye büiktidar dönemini önceki dönemlerle
baþlamýþtýr. Bu dönemde, demokrasi
tün ümitlerini IMF’den gelecek kremukayese ettiðimizde, her konuda
ve özgürlükler konusunda büyük medilere baðlamýþtý. IMF’de her ay Türönemli adýmlar atýldýðýný, çoðu konusafeler katedilmiþtir. Bu geliþmelerin
kiye’ye gönderdiði müfettiþlerle ülke
larda 50 yýlda yapýlamayanlarýn bu
önümüzdeki dönemde de Adalet ve
ekonomisini deðil, idareyi ve siyaseti
dönemde yapýldýðýný görmekteyiz.
Kalkýnma Partisi Genel Baþkaný Baþkontrol altýnda tutmaya çalýþýyordu.
Türkiye bu dönemde Avrupa’nýn 6.
bakanýmýz Sayýn Ahmet DavutoðRecep Tayyip Erdoðan’ýn liderliðin,dünyanýn da 17. en büyük ekonomisi
lu’nun liderliðinde artarak devam
deki Ak Parti Hükümetinin kýsa sürehaline gelmiþtir. Hükümetlerin iktidar
edeceðine inancým tamdýr” þeklinde
de içeride ve dýþarýda yaptýðý yoðun
olduðu ancak muktedir olamadýðý dökonuþtu.(ÝHA)
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erde bu konuda deðerlendirilebilir."
doðan, üniversitelerin bulunduklarý yöÜNÝVERSÝTELER MARKA
renin kültür ve tarihine vakýf olmasýnýn
HALÝNE GELMELÝ
önemine iþaret ederken verdiði örnekte
Ortadoðu'nun Batý'daki oryantaÇorum’dan bahsetti.
listlerden deðil Diyarbakýr'daki, GaziErdoðan, YÖK'te kurul üyelerine
antep'teki,
Hatay'daki üniversitelerin
ve üniversite rekörlerine hitap ettiði koçalýþmalarýndan takip edilmesi gerektinuþmasýnda, üniversitelerden önemli
ðini
vurgulayan
Erdoðan, "Kafkasya
beklentileri olduðunu belirterek, her ünidenilince Kars'taki, Erzurum'daki üniversitenin, en azýndan bir alanda, sadece
versitelerimizin uzmanlýklarý ön plana
Türkiye'nin deðil tüm bölgenin hatta
çýkmalý. Akdeniz uygarlýklarý, turizm
dünyanýn en iyilerinden biri haline gelAntalya'da. Kadim Anadolu uygarlýkmesini istedi.
larý Çorum'dan, Eskiþehir'den. Osmanlý
Recep
Tayyip
Erdoðan
Bu konuda YÖK'ün, ÜAK ve rektarihi Bursa'dan, Selçuklu tarihi Kontörlerle bir araya gelerek hangi üniversitenin bu nokya'dan
sorulmalý.
Kürdoloji ile ilgili araþtýrmalarýn
tada olduðunu, hangi alanda baþý çekebileceðini, hanadresi, Paris deðil Mardin olmalý. Sosyal bilimlerde,
gi alanda uluslararasý platformda temsil noktasýna
fen bilimlerinde, mühendislik bilimlerinde, her alanulaþabileceðini belirleyebileceðini belirten Cumhurda bu þekilde üniversitelerimizi marka haline dönüþbaþkaný Erdoðan, konuþmasýný þöyle sürdürdü:
türmeliyiz diye düþünüyorum" dedi.
"Tarým denildiðinde, dünyada tarýmýn ilk kez
yapýldýðý, ilk üniversitenin kurulduðu Þanlýurfa akla
Bunun için de kalite ve nitelik konularýnda yogelmeli, Harran Üniversitesi akla gelmeli. Harran
ðunlaþýlmasý gerektiðini belirten Erdoðan, "ÜniversiÜniversitesi bu alanda sýyrýlmalý, örnek olmalý. Bu
te öðretim elemanlarý ve eðitim, öðretimle ilgili krikonuda gerek YÖK, gerekse bizler devlet olarak bu
terleri belirleyen Yükseköðretim Kurumunun yapýlan
tür destekleri vermeliyiz. Petrolde, Batman ülkemiziþlerin kalitesi konusunda da gayret içinde olmasý ladeki sýyrýlmýþ, sivrilmiþ olan þehrimizdir. Ayný þekilzým. Bu doðrultuda yürütülen çalýþmalarýn bir an önde denizcilikte Trabzon KTÜ. Demirçelik denildiðince sonuçlandýrýlarak üniversitelerimizdeki kalite sode akla gelen neresi, Karabük. Savunma sanayisinde
rununun çözümü yolunda süratle mesafe katedilmeKýrýkkale, gýda deyince Kýrklareli, Trakya'yý kastedisini özellikle sizlerden istirham ediyorum" diye koyorum, tekstilde Denizli. Bunlar birer örnek. Ýlla bunuþtu.(AA)
ralar olacak diye bir þey yok. Farklý üniversitelerimiz
‘Suriye Dramýnýn
Beþinci Yýlý ve ÝHH’
Ýlke-Der ve Çorum ÝHH, Suriye dramýnýn beþinci yýlý ve
Müslümanlar’ýn üzerine düþen sorumluluklarýn konuþulacaðý bir
konferans düzenleyecek.
Suriye’de fiili son
durumu ÝHH Suriye
Yardým Koordinatörü
Muhammed Yorgancýoðlu anlatacak ve sa-
hadan direkt bilgileri
paylaþacak. Suriye’de
yaþananlarýn Siyasi ve
uluslararasý boyutunu
ise Av. Ömer Kýlýç anlatacak.
‘Suriye Dramýnýn
Beþinci Yýlý ve ÝHH’
konulu konferans, 15
Mart Pazar günü saat
13.30’da
ÝlkeDer&ÝHH seminer salonunda baþlayacak.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 12 MART 2015
‘Milli ruhumuzun
yüceltilmiþ bir anýtý’
Vali Ahmet Kara, 12 Mart Ýstiklal Marþý'nýn kabulü ve
yen baþta eli silah tutan bütün erkekler olmak üzere herkes
Mehmet Akif Ersoy'u anma mesajý yayýmladý.
cepheye koþmuþtur.
"12 Mart 1921'de Meclisimizin büyük bir coþkuyla
Ýstiklal Marþýmýz, bizi biz yapan þanlý tarihimizin en
kabul ettiði Ýstiklal Marþýmýzýn 94. yýldönümünü gururla
muhteþem özetidir. Adeta milli ruhumuzun kelimelerle yükutluyor, milli þairimiz Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve
celtilmiþ bir anýtýdýr. Mehmet Akif, Ýstiklal Marþýmýzda
þükranla anýyoruz." diyen Vali Kara, mesajýnda þu ifadelemilli mücadeleye olan inancýný, milletimizin baðýmsýzlýðýre yer verdi;
na ne denli düþkün olduðunu, Hakk'a, yurduna ve dinine
baðlýlýðýný dile getirmiþtir.
"Milletimizin yetiþtirdiði en vatanperver aydýnlardan
biri olan Mehmet Akif, Kurtuluþ Savaþýmýza ve milli müÝstiklal Marþýmýz dün olduðu gibi bugün de kalplericadelemize bir hatip, bir yazar ve büyük bir þair olarak en
mizi ve ruhlarýmýzý birleþtiren, yolumuzu aydýnlatan, devbüyük desteði vermiþtir. Akif, ilhamýný inancýndan ve milletimizin ve milletimizin onurlu mücadelesini taçlandýran,
letinden alan, kalbinin ve ruhunun gýdasý ahlak olan, ömtarihten silinmek istenen bir milletin milli deðerlerinden
rünü millet ve memleket davasýna adamýþ büyük bir mütenasýl tekrar dirildiðini gösteren bir tarih belgesidir.
fekkirdir.
Bu duygu ve düþüncelerle, Ýstiklal Þairimizin "Allah
Vali Ahmet Kara
"Âtiyi karanlýk görerek azmi býrakmak... Alçak bir
bu millete bir daha Ýstiklal Marþý yazdýrtmasýn." duasýna yüölüm varsa, eminim, budur ancak." dizeleriyle Akif, milletinin en ümitrekten iþtirak ederek merhum Mehmet Akif Ersoy'u, bu büyük eseri
siz zamanlarýnda onlarýn yolunu aydýnlatmýþ, onlarý gelecek için mücaaziz milletimize armaðan eden Büyük Millet Meclisimizin bütün üyedeleye çaðýrmýþtýr. Akif birçok vilayetimizin bazen camilerinde bazen
lerini, Çanakkale ve Ýstiklal Savaþýmýzýn þehit ve gazilerini rahmetle,
de meydanlarda halka candan bir ahenkle, mahirane bir üslupla hitap
þükranla anýyor; hepinizi saygý ve sevgiyle selamlýyorum." (Valilik Baederek herkesin üzerinde derin tesirler býrakmýþtýr. Onu bir kere dinlesýn)
15
CHP Çorum Milletvekili aday adayý Av. Dinçer Solmaz, ilçeleri ziyaret etti.
Solmaz, Bayat ve
Uðurludað’da
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)
Çorum Milletvekili aday adayý Av.
Dinçer Solmaz, ilçe, köy ve esnaf
ziyaretlerine hýz kesmeden devam ediyor.
Gittiði her yerde hem partililer hem
de vatandaþlar tarafýndan sevgi gösterileri ile karþýlandýðý belirtilen Solmaz,
yurttaþlarla bol bol sohbet ederek,
onlarýn sorunlarýný dinliyor.
Milletvekili aday adayý Solmaz,
CHP eski Ýl Baþkaný Gazi Özkubat ve
CHP eski Ýl Yönetim Kurulu Üyesi
Yüksel Aydemir ile birlikte Uðurludað
ve Bayat'ý ziyaret etti.
Ýlk ziyaretini Uðurludað'a yapan
Solmaz, vatandaþlarla dilek ve temennilerini paylaþtý. Uðurludað'da hemen
hemen her köye ulaþan Solmaz, köylülerin sorunlarýný dinledi. Solmaz CHP
iktidarýnda çiftçiye sunulacak imkânlar
hakkýnda da bilgi verdi.
CHP Bayat Ýlçe Örgütü'nü ziyaret
eden Av. Dinçer Solmaz, Ýlçe Baþkaný
Sadýk Küçük ile görüþtü. Emek
sömürüsüne dur diyebilmek için aday
olduðunu belirten Solmaz, 29 Mart'ta
yapýlacak olan önseçim için destek istedi.
SMMMO’ya nezaket ziyareti
CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Belediye Meclis üyeleri SMMMO’yu ziyaret etti.
CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým, Belediye Meclis üyeleri Levent Çöphüseyinoðlu,
Semrin Kaleli, Serda Uysal Karlýdað ve
Necdet Biçer ile birlikte, Serbest Muhasebeci ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO)’ný
ziyaret etti.
1-7 Mart Muhasebe haftasý nedeniyle
gerçekleþtirilen ziyarette SMMMO Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým ve Yönetim Kurulu’nu
kutlayan CHP Ýl Baþkaný Gürsel Yýldýrým,
Muhasebeci Mali Müþavirlerin mesleki anlamda ekonominin kalkýnmasýnda zor bir
görev üstlendiklerini, verginin toplanmasýnda, kayýtlarýn tutulmasýnda, müþterilerine
hizmet verirken büyük bir özveride bulunduklarýný, genel anlamda hak ettikleri ücretleri alamadýklarýný ve muhasebecilik mesleðinin zor bir iþ olduðunu söyledi.
Ziyaretten dolayý memnuniyetlerini dile getiren ve Yýldýrým’a çýktýklarý yolda baþa-
rý dileklerinde bulunan SMMMO Baþkaný
Muzaffer Yýldýrým da, Çorum'da büyük bir
meslek örgütü olduklarýný dile getirerek,
“Kamu kurumu niteliðinde çalýþýyoruz. Ekonominin kaydýný tutuyoruz. Ýlimizde vergi
bilincinin artmasýnda, kayýt dýþýnýn kayda
alýnmasýnda önemli bir rol aldýðýmýzý düþünüyoruz. Ekonomik alanda üzerimize düþen
görevi yerine getirmek için çaba gösteriyoruz.” dedi.
‘Ali Sofrasý Rýza Lokmasý’
Nefes Alevi Bektaþi
Derneði Saðmaca Alabalýk Tesisleri'nde Ali Sofrasý Rýza Lokmasý adlý
program
düzenlendi.
Programa dernek üyeleri
ve dostlarý aileleri ile birlikte katýlarak güzel bir
akþam geçirdiler.
Programda söz alan
Dernek Baþkaný Nihat
Keser, söz alarak birlik
ve beraberlik vurgusu
yaparken, insanlarýn bir
araya gelebildiði, konuþabildiði ortamlara her
zamankinden daha fazla
ihtiyaç olduðunu söyle-
di.
Nefes Alevi Bektaþi Derneði Saðmaca Alabalýk
Tesisleri'nde Ali Sofrasý Rýza Lokmasý adlý program düzenlendi.
Yaþadýðýmýz coðrafyada ne yazýk ki kan
ve göz yaþýnýn hakim olduðunu, bunu da birilerinin Ýslâm adýna yaptýðýný belirten Keser, ancak
Ýslâm'ýn barýþ ve hoþgörü dini olduðunu, birilerinin çýkýp artýk bunu dile getirmesi gerektiðin
belirterek, "Anadolu'da
bir ve beraber olmayý baþarmýþ gönül erenlerinin
yaþadýðý coðrafyada olmamýz bizler için büyük
bir þanstýr." dedi.
CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü, ön seçim
çalýþmalarý kapsamýnda Ortaköy'ün Aþdaðul Beldesi’ni ziyaret etti.
Tarým politikasýný eleþtirdi
CHP Çorum Milletvekili Aday
Adayý Turgut Ýlgü, ön seçim çalýþmalarý
kapsamýnda Ortaköy'ün Aþdaðul Beldesi
ve köylerini ziyaret ederek devam etti. Ýlgü’ye partililer eþlik etti.
Yapýlan açýklamaya göre, Ortaköy'de esnaf ziyaretinin ardýndan CHP
üyeleriyle bir toplantý yapan Ýlgü, kendisine destek istedi. Toplantýya CHP Ortaköy ilçe Baþkaný Engin Demir, Aþdaðul
Belediye Baþkaný Dursun Uzunca ve çok
sayýda partili katýldý.
Ýlgü, yaptýðý açýklamada, “AKP
hayvancýlýk ve tarýmda sabit bir politika
izlemiyor zig-zaglý bir profil çiziyor. Bu
bizim çiftçimizin aleyhinde bir durum
kendileri bavullarla paralarý götürürken
bizim yoksul vatandaþlarýmýz, gariban
çiftçilerimiz bu politikalar sonucu zarar
görüyor. Ülkemizde tarým üretimi desteklenmesi gerekirken köstek olunuyor.
Biz CHP iktidarýnda çiftçilerimizin daha
çok üretmesini saðlayacaðýz. Ben eðer
sizleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde
temsil edebilirsem çiftçi bir ailenin çocuðu olarak çiftçimizin hep yanýnda olacaðým. Birlikte üretip birlikte paylaþmak
için sizlerden destek istiyorum.” dedi.
Ýskilip’in yol süpürme aracý geldi
Çevre kirliliðinin
önlenmesi, çevrenin
korunmasý,
iyileþtirilmesi ve
temizlenmesi amacýyla
Çevre ve Þehircilik
Bakanlýðý'nýn yerel
yönetimlere destekleri
çerçevesinde Ýskilip
Belediyesi'ne hibe
edilen yol süpürme
aracý ilçeye getirildi.
Yol süpürme aracýnýn
150 lira deðerinde
olduðu bildirildi.
Ýskilip Belediye
Baþkaný Recep Çatma,
"Yol süpürme aracýnýn
Ýskilip'e
kazandýrýlmasýnda
büyük emekleri olan
Çorum
Milletvekilimiz Sayýn
Salim Uslu'ya þahsým
ve Ýskilip halký adýna
þükranlarýmý sunarým"
dedi. (Ýskilip
Belediyesi)
Direkler yol ortasýnda kalýnca...
Ýskilip Belediyesi'ne hibe edilen yol süpürme aracý ilçeye getirildi.
Ortaköy ilçesinde yapýlan yol geniþletme çalýþmalarý sonucu yol içinde kalan
elektrik direklerinin vatandaþlarý rahatsýz
ettiði belirtildi.
Yapýlan açýklamaya göre, Belediye tarafýndan yapýlan yol geniþletme çalýþmalarý neticesinde yol ortasýnda kalan elektrik
direkleri zaman zaman araç trafiðini ve belediye hizmetlerini aksattýðý gibi kanalizasyon, su ve kilit taþý döþeme iþ ve iþlemlerini de engelliyor.
Durumdan rahatsýz olan ilçe halký,
YEDAÞ yetkililerinin bu soruna bir an evvel el atarak maðduriyeti gidermesini istiyor.
Yol geniþletme çalýþmalarý sonucu yol içinde kalan elektrik direkleri sorun oluyor.
CHP Çorum Milletvekili Aday Adayý Turgut Ýlgü,
Ýskilip’te CHP’li üyelerle bir araya geldi
‘Ýskilip keþmekeþ’
CHP Çorum Milletvekili Aday
Adayý Turgut Ýlgü, Ýskilip’te CHP’li
üyelerle bir araya geldi. CHP Ýskilip
Ýlçe Baþkaný Ahmet Söbe, Yusuf Var,
CHP Ýskilip eski ilçe baþkanlarý ve
çok sayýda üye katýldý.
Yapýlan açýklamaya göre toplantýda kendisine destek isteyen Ýlgü,
“Ýskiliple ilgili söylememiz gereken
çok þey var, Çorum ve Türkiye ile ilgili söylememiz gereken çok þey var.
Ben bir mühendis olarak olaylara mühendis gözüyle bakýyorum. Mühendis bir yapýyý en saðlam, en kaliteli ve
en ucuz þekilde yapan kiþidir. Ýskilip’e gelirken tertemiz giyindim geldim burada esnaf ziyareti yaparken
gördüm ki her yer çamur içinde. Ýskilip halký bu keþmekeþi hak etmiyor.
‘Ýskilip’i iyi yönetemiyorlar’
Ýskilip’e her seçimde söz veriliyor. “Size doðalgaz getireceðiz” diye
açýklama yapan Belediye Baþkanýnýn
arkasýnda kelli felli milletvekilleri
var. Halkýn gözünün içine baka baka
yalan söylüyorlar, siyaseti yalan söyleyerek yapýyorlar. Biz CHP olarak
iktidara geldiðimizde halka yalan
söyleyerek deðil gerçekleri söyleyerek çalýþacaðýz. Bizim iktidarýmýzda
halkýmýz kötü muamelelere maruz
kalmayacak, iþçi hakkýný alacak,
emekli açlýk sýnýrýnýn altýnda yaþamaktan kurtulacak insanlarýmýzýn hak
ettiði her hizmeti CHP iktidarýnda biz
yapacaðýz.
Eðer seçilirsem bir mühendis
olarak kendi ülkemin ve kendi þehrimin menfaatinden baþka hiçbir menfaati gözetmeyeceðim, Meclis'te sizi
en iyi þekilde temsil edeceðim.” dedi.
16 PERÞEMBE 12 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Müftülük’ten Kadýnlar Günü programý
Meryem Uyanýk
Çorum Ýl Müftülüðü, Kredi Yurtlar Kurumu Hitit Kýz Yurdu ortaklýðýnda 8 Mart Dünya Kadýnlar
Günü nedeniyle program düzenledi.
Geçtiðimiz Pazar günü Kredi Yurtlar Kurumu
(KYK) Hitit Kýz Yurdu toplantý salonunda düzenlenen programa KYK idarecileri baþta olmak üzere Ýl
Müftülüðü bünyesinde hizmet veren Aile ve Dini
Rehberlik Bürosu Görevlileri, KYK Yurdunda kalan
çok sayýda bayan öðrenci ve yurt çalýþanlarý katýldý.
Müftülük’ten yapýlan açýklamaya göre, programýn açýþ konuþmasýný KYK Hitit Kýz Yurdu görevlisi Selda Solmaz yaptý. Sunuculuðunu Ýl Vaizi Lütfiye Hacýismailoðlu’nun yaptýðý programda, Kur’an
Kursu Öðreticisi Feride Oya Haklý’nýn Kur'an-ý Kerim tilavetinin ardýndan ‘Kadýn’ konulu sinevizyon
gösterimi gerçekleþtirildi.
Ýl Vaizi Necla Yýlmaz, ‘Asr-ý Saadet'te Kadýn
Manzaralarý’ konularýnda aydýnlatýcý bilgiler verirken Kur'an Kursu Öðreticileri Semra Yýlmaz ve Feride Oya Haklý’dan oluþan ilahi grubunun seslendirdiði ilahiler programa renk kattý.
Aile ve Dini Rehberlik Bürosu Koordinatörü ve
Din Hizmetleri Uzmaný Meryem Uyanýk, programa
katýlan bütün kadýnlarýn Kadýnlar Günü’nü tebrik
ederek baþladýðý konuþmasýnda temel insan haklarýna deðinerek, Ýnsan Haklarý sözleþmesinde yer alan
yaþama, saðlýk, eðitim, mülk edinme, seyahat, haberleþme, kanun önünde kendini savunma, hak arama, seçme ve seçilme, özel hayatýn gizliliði haklarýnýn bütün insanlara doðuþtan getirdiði haklar olduðunu, cinsiyet farkýnýn olmadýðýný anlatýrken; bütün
semavi dinlerde ve en son gönderilen Ýslam dininde
de yerini tam olarak bulduðunu söyledi.
Uyanýk, insanýn kadýn-erkek deðil de birey olarak dinimizde kabul gördüðü, veda hutbesinin ilk insan haklarý beyannamesi olduðunu söyledi. Söz ve
davranýþlarýyla Müslümanlara örnek olan Peygamberimiz (sav)’in kadýnlara olan eþitlikçi tavrýný anlatýrken bugünün Ýslam coðrafyasýnda kadýna yönelik
hak ihlallerinin sebepleri üzerinde durdu.
Program sonunda katýlýmcýlara çeþitli ikramlarda bulunuldu.
Defterdarlýk fidan dikti
Maliye Ormaný’nda gerçekleþtirilen etkinlikte 80 fidan toprakla buluþturuldu.
HURÞÝT BOZKURT
Çorum Defterdarlýðý, 26. Vergi
Haftasý etkinlikleri kapsamýnda fidan
dikimi yaptý.
Geçtiðimiz Cuma günü, Eskiekin
köyü yakýnlarýndaki Maliye Ormaný’nda gerçekleþtirilen etkinlikte 80 fidan toprakla buluþturuldu.
Fidan dikimine Ýl Defterdarý Ali
Sormaz, Vergi Dairesi Müdürü Cüneyt
Solak, Gelir Müdürü Nazlý Keleþ ve
Defterdarlýk çalýþanlarý katýldý.
Fidan dikimi esnasýnda önemli
mesajlar veren Defterdar Sormaz, bu
etkinliklerin artarak devam etmesini
gerektiðini belirterek, etkinliðe katýlan
herkese teþekkür etti.
Çiftçiler ‘Köy Sohbetleri’nde buluþuyor
Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle program düzenlendi.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü’nün ‘Köy
Sohbetleri’ sloganý ile baþlattýðý toplantýlardan biri de Kuþsaray köyünde yapýldý.
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Erkan Elfaz
Ermiþ, Þube Müdürleri Erkal
Gedikli, Vasfi Dolak, Mustafa
Erverdi, Erdal Karýncalý, Temel Levent, Þeref Denli ile Veteriner Hekim Onur Bal ve Veteriner Saðlýk Teknisyeni Zafer
Arý’nýn katýldýðý toplantýda;
hayvan hastalýklarý, koruyucu
aþýlamalar ile hayvan hareketleri baþta olmak üzere Ýl Müdürlüðü çalýþmalarýndan bah-
sedildi.
Lumpy Skin Dsease (Sýðýrlardaki Çiçek Hastalýðý) ve
Hayvan Hareketleri konusunda sunum yapýlan toplantýda,
çiftçilerin merak ettiði konular ve sorular cevaplandýrýldý.
Bakanlýðýn destekleme politikalarý ile üreticilerin ilgi duyduðu konular anlatýldý.
Çok sayýda çiftçi ve çevre köy muhtarlarýnýn katýldýðý
eðitim toplantýsýnda konuþan
Ýl Müdürü Ermiþ, çiftçi-kurum buluþmalarýnýn çok yararlý olduðuna dair yansýmalarýnýn alýndýðýný belirterek toplantýlarýn devam edeceðini
‘Köy Sohbetleri’ sloganý ile baþlattýðý toplantýlardan biri de Kuþsaray köyünde yapýldý. söyledi.
Türkiyem ÝHO’da haklarýný öðrendiler
Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu (ÝHO)’nda seminer düzenlendi.
Çorum Barosu avukatlarýndan Av. Neslihan Boyabatlý ve Av. Gülþah Acar, ‘Kadýnlarýn ve Kýz Çocuklarýnýn Ýnsan Haklarýnýn Korunmasý ve Geliþtirilmesi Ortak
Programý’ kapsamýnda Türkiyem Ýmam Hatip Ortaokulu
(ÝHO)’nda seminer verdi.
Boyabatlý ve Acar, seminerde kadýn ve kýz çocuklarýnýn insan haklarý konusunda farkýndalýk yaratmasý, kadýna yönelik fiziksel, ekonomik, sözel, psikolojik, cinsel
þiddet ve bu tür þiddete maruz kalýndýðýnda yapýlabilecekler ile cinsel istismar konularýnda kýz öðrencilere ve
öðrenci velilerine bilgi verdi.
Öðrenci ve veliler tarafýndan ilgiyle dinlenen seminer sonunda, merak edilen sorular da katýlýmcýlara tarafýndan cevaplandýrýldý.
Okul idaresi, Av. Neslihan Boyabatlý ve Av. Gülþah
Acar’a paylaþtýklarý bilgiler için teþekkür etti.
Yarýþmada ter döktüler
Bilge Kaðan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde
‘Mehmet Akif Ersoy’ konulu bilgi yarýþmasý düzenlendi.
Yarýþmanýn jüri üyeliklerini Gazetecilik Öðretmeni Mehtap Ökmen, Türk Dili ve
Edebiyatý Öðretmeni Yusuf Arslan ve Ýngilizce Öðretmeni Gökhan Selçok yaptý.
Bilge Kaðan
Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesinde
‘Mehmet Akif Ersoy’
konulu bilgi yarýþmasý
düzenlendi.
Ýstiklal Marþý Þairi
Mehmet Akif Ersoy'u
anmak ve daha iyi
tanýmak, ayrýca
öðrencilerde görev ve
sorumluluk bilincinin
geliþtirilmesini
saðlamak amacýyla
düzenlenen yarýþma 11.
sýnýf öðrencileri
arasýnda gerçekleþtirildi.
Türk Dili ve Edebiyatý
Öðretmeni Eylem
Kandemir tarafýndan
organize edilen
yarýþmaya 11. sýnýflarda
bulunan beþ þubeden
üçer öðrenci katýldý.
Yarýþmada öðrencilere
Mehmet Akif Ersoy'un
hayatý ve eserleri
hakkýnda toplam 20
soru soruldu. Yarýþma
sonucunda 11/C sýnýfý
öðrencileri birinci oldu.
Yarýþmanýn jüri
üyeliklerini Gazetecilik
Öðretmeni Mehtap
Ökmen, Türk Dili ve
Edebiyatý Öðretmeni
Yusuf Arslan ve
Ýngilizce Öðretmeni
Gökhan Selçok yaptý.
Okul konferans
salonunda
gerçekleþtirilen
yarýþmayý Okul Müdürü
Mustafa Güneysu,
Müdür Baþyardýmcýsý
Yusuf Renkli, müdür
yardýmcýlarý Ýsmail
Hançer, Mahmut Çelik
ile öðretmenler ve 11.
sýnýf öðrencileri izledi.
Oldukça heyecanlý
ve çekiþmeli geçen
yarýþmanýn sonunda
birinciliði 11/C sýnýfý
öðrencileri aldý.
Okul Müdürü
Mustafa Güneysu
yarýþmaya katýlan
öðrencilere teþekkür
ederek, bu tür
etkinliklerin
öðrencilerin kendilerini
ifade edebilmeleri,
doðru ve hýzlý karar
verebilmeleri,
centilmence rekabet
edebilmeleri açýsýndan
önemli olduðunu
belirtti. Güneysu,
yarýþmada birinci olan
11/C sýnýfý öðrencilerini
de baþarýlarýndan dolayý
tebrik etti.
Ziya Gökalp Ýlkokulu’nda Sivil Savunma Haftasý
nedeniyle yangýn ve doðal afet tatbikatý yapýldý.
Ziya Gökalp’te tatbikat
Ziya Gökalp Ýlkokulu’nda Sivil
Savunma Haftasý nedeniyle yangýn ve
doðal afet tatbikatý yapýldý.
Okul Müdürlüðü’nden yapýlan
açýklamaya göre, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný Mahir
Odabaþý tarafýndan, öðrenciler ve velilere yönelik yangýn, deprem ve su bas-
kýný gibi olaylara karþý yapýlmasý gereken davranýþlarla ilgili bilgiler verildi.
Okul Müdürü Meltem Toker, Sivil Savunma Uzmaný Mahir Odabaþý’na, tatbikat çalýþmasýný planlayan
okul öðretmenlerinden Abdullah Saka
ve Suat Demircan’a, Çorum Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü personellerine ve
Gerçeðini aratmayan tatbikat
Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip Ortaokulu'nda deprem tatbikatý düzenlendi.
Yýldýrým Beyazýt Ýmam Hatip
Ortaokulu'nda öðrenci ve öðretmenlere bilgilendirme semineri düzenlendi.
Seminerde muhtemel bir afet sýrasýnda nasýl davranýlacaðý, neler yapýlacaðý anlatýldý. Ayrýca okulda meydana
gelen afetlerle ilgili resim sergisi açýldý, AFAD'ýn kullandýðý araç gereçler
tanýtýldý.
Okul Müdürlüðü’nden yapýlan
açýklamaya göre, tüm öðrencilerin katýlýmýyla afet tatbikatý yapýldý. Kýsa
sürede okul binasý tahliye edilere öðrenciler bahçede kontrol edildi. Yapýlan kontrolde bir öðrencinin eksik olduðu ve ilk yardýmýn yapýlmasý gerektiði ortaya çýktý. AFAD ve Saðlýk Müdürlüðü ekipleri mahsur kalan öðrenciyi sedye ile dýþarý çýkardý. Yapýlan
tatbikat tüm aþamalarýyla gerçeði
aratmadý.
Okul Müdürü Kadir Çatal, katkýlarýndan dolayý AFAD ve Saðlýk Müdürlüðü ekibine teþekkür etti.
Okul Müdürü Kadir Çatal, katkýlarýndan dolayý
AFAD ve Saðlýk Müdürlüðü ekibine teþekkür etti.
www.corumhakimiyet.net
PERÞEMBE 12 MART 2015
Þoförler kayýt
altýna
alýnacak
Sungurlu’da Kadýnlar Günü
Sungurlu’da 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü nedeniyle bir konferans düzenlendi.
Hitit Üniversitesi
Sungurlu
Meslek
Yüksekokulunda 8
Mart Dünya Kadýnlar
Günü nedeniyle bir
konferans düzenlendi.
Konferansa Sungurlu MYO Müdürü
Yrd. Doç. Dr. Kubilay
Karacif, Müdür Yardýmcýsý Öðr. Gör. Kerim Aktaþ, Akademik
Personel ve öðrenciler
katýldý. Düzenlenen
programda Hitit Üniversitesi Kadýn ve Aile Sorunlarý Uygulama ve Araþtýrma Merkezi (HÜKAM) Müdür Yardýmcýsý Öðr.
Tuðba Gülen
Gör. Tuðba Gülen tarafýndan, dünyada ve
Türkiye’de kadýn haklarýnýn geliþim serüveni, kadýn haklarý konusunda uluslararasý ve
ulusal mevzuat, konu
ile ilgili yapýlan güncel çalýþmalar ve bu
kapsamda toplumda
herkesin üzerine düþen görevler hakkýnda
bilgilendirme yapýldý.
Düzenlenen
programda ayrýca geçtiðimiz yýl kadýn cinayetine kurban giden
Sungurlu
Meslek
Yüksekokulu Ýþletme
Yönetimi Programý
öðrencisi Cennet Günana’nýn yazmýþ olduðu þiirlerden bazýlarý
da Sungurlu MYO
Öðretim Elemaný Ayten Akcan tarafýndan
okundu.(ÝHA)
Özgecan Aslan olayýnýn ardýndan kayýt dýþý çalýþan þoförlerin kayýt altýna
alýnmasý için harekete geçen
TÞOF Baþkaný Apaydýn
Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý’na 1,1 milyon þoförün kayýt altýna alýnmasý için müracaatta bulunduklarýný söyledi.
Türkiye Þoförler ve
Otomobilciler Federasyonu
Baþkaný Fevzi Apaydýn konuyla ilgili þunlarý dile getirdi, “Daha önce meslek odalarýmýza kayýtlý olan þoför
esnafý 21.06.2005 tarihinde
yürürlüðe giren 5362 sayýlý
Esnaf ve Sanatkârlar Meslek
Kuruluþlarý Kanunu gereði
kayýtlarý silinmiþtir. Kanunun 7’inci maddesi odaya
kayýt için, vergi mükellefi
olmak veya vergiden muaf
olmak þartý getirdiðinden þoför esnafýnýn üye olmasý yasal olarak imkânsýz. Gümrük
ve Ticaret Bakanlýðý tarafýndan 13.06.2007 tarihinde
Resmi Gazetede yayýnlanan
Esnaf ve sanatkârlar ile tacir
ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunun 1 nolu kararýnda ‘Þoförlük’ Ulaþým Hizmet Kollarýndan birisi olarak tanýmlanmýþtýr.
Esnaf olarak deðerlendirilmesine raðmen þoförlük
mesleðini fiilen yürüten þo-
54 KALEM KIRTASÝYE MALZEMESÝ
ÇORUM HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK
BAKANLIÐI TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU
54 KALEM KIRTASÝYE MALZEMESÝ alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine
göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr:
Ýhale Kayýt Numarasý
: 2015/26332
1-Ýdarenin
a) Adresi
b) Telefon ve faks numarasý
c) Elektronik Posta Adresi
ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði
internet adresi (varsa)
2-Ýhale konusu malýn
a) Niteliði, türü ve miktarý
b) Teslim yeri
c) Teslim tarihi
3- Ýhalenin
: Gazi Caddesi No:66 19100 ÇORUM MERKEZ/ÇORUM
: 364 2010383 - 3642010393 - 3642244193
: [email protected]
: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
: 54 KALEM KIRTASÝYE MALZEMESÝ ALIMI Ayrýntýlý
bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan
idari þartnameden ulaþýlabilir,
: Müdürlüðümüzün Üçtutlar Mah. Albayrak Cad. Ýmam Hatip
Lisesi yaný, No:39 Merkez/ÇORUM adresinde bulunan
ambarýna teslim edilecektir.
: Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip l (bir) gün
içerisinde iþe baþlanacaktýr. Malýn / malzemeler, Ýdarenin
telefon faks veya yazýlý sipariþi üzerine peyder pey olarak
idarenin ambarýna teslim edilecektir. Malýn / malzemelerin
teslimatý 31.12.2015 tarihini geçmeyecektir.
a) Yapýlacaðý yer
: Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM)
b) Tarihi ve saati
: 24.03.2015 -10:00
4. Ýhaleye katýlabilme þartlan ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. ihaleye katýlma þartlan ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar
Odasý belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine
göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý lduðunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi
odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý
olduðunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel
kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin
tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere
ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüze! kiþiliðin noter tasdikli imza
sirküleri,
4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:
4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý
ve açýklamalarý içeren doküman:
Teklif edilecek malýn teknik þartnameye uygunluðunu kontrol etmek üzere istekliler teklifi ile birlikte
numune verecektir. Bahsi geçen kýrtasiye malzemeleri için numune sunmayan isteklilerin teklifleri
deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr.
5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir.
6. Bu ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecek olup yerli malý teklif eden yerli istekliye ihalenin 53.,
43., 38.kýsýmlarýnda %5(Beþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr.
7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý:
7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 THY (Türk Lirasý} karþýlýðý Çorum Halk
Saðlýðý Müdürlüðü (Gazi Cad. No:66 ÇORUM) Destek Hizmetleri Þubesi Ýdari ve Mali Ýþler Birimi
adresinden satýn alýnabilir.
7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Çorum Halk Saðlýðý Müdürlüðü Ýdari ve Mali Ýþler Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir.
9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim
fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr.
Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir.
10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici
teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
Resmi Ýlanlar: www.ilan.gov.tr’de
(Basýn: 40697) www.bik.gov.tr
17
förlerin belli bir standartta
eðitilmesi ve denetlenmesini
de imkânsýz hale getirmiþ,
zaman içerisinde meslek
standartlarý ve meslek ahlaký
bozulmuþtur. Nitekim son
zamanlarda hepimizi derinden yaralayan bir takým vahþi cinayetler ve olaylar meslek ahlakýnýn bozulmasý sonucu ortaya çýkmýþtýr.”
‘ODAYA ÜYELÝK
SORUNLARI ASGARÝYE
ÝNDÝRÝR’
Bir mesleðin tanýmlanmasýnda esas olanýn mesleki
beceri olduðunun altýný çizen Apaydýn, “Esnaf ve sanatkârlýk mesleði de belirli
pratik ve teorik eðitimlerle
kazanýlan meslek adýdýr.
Vergi mükellefi olmak veya
olmamak bir mesleðin belirleyici unsuru olarak düþünülmemeli ve odaya kayýt
için þart olmamalýdýr. Vergi
Usul Kanununa göre vergi
mükellefiyeti, esnaflar için
fiilen iþe baþladýktan sonra
oluþmaktadýr. Odaya kayýt
için potansiyel vergi mükellefi olma yeterli görülmelidir. Þoförlük, kiþisel bilgi ve
beceriyi gerektiren ve bedeni
çalýþmaya dayanan bir meslek dalýdýr. Meslek Kuruluþlarýnýn en önemli iþlevlerinden birisi, ‘Meslek ahlakýný’
üyelerinde oluþturmak, geliþtirmek, denetlemek ve sahip çýkmaktýr. Ticari kuruluþ
vasfýnda olan eðitim merkezlerinin meslek ahlakýný
ve bilincini oluþturmasýný
beklemek gerçekçi deðildir.
Denetim ise baþlý baþýna bir
sorun teþkil etmektedir.
Özellikle þehir içi yolcu taþýmacýlýðýnda þoför eðitiminden ve denetiminden söz etmek mümkün deðildir. Þoförlük mesleðine iliþkin yapýlacak yasal düzenlemelerin karayolu ulaþýmý ve trafik
güvenliði açýsýndan faydalý
olacaðý aþikârdýr” diye konuþtu.
Fevzi Apaydýn
Sungurlulu bir vatandaþ, iþ yerinin çatýsýna kurduðu
rüzgar türbiniyle elektrik üretti.
Enerjiyi çatýdan alýyor
Çorum’un Sungurlu ilçesinde
ikamet eden bir vatandaþ, iþ yerinin
çatýsýna kurduðu rüzgar türbiniyle
elektrik üretti.
Yeni Sanayi Sitesi’nde otomobil
yedek parça dükkaný olan sanat okulu
mezunu Ahmet Koca (67), iþ yerindeki elektrik faturasýný düþürmek için
çare aradýðýný, küçüklüðünden beri ilgisini çeken rüzgar enerjisi ile bu sorunu çözmeye karar verdiðini söyledi.
Kýsa bir çalýþmanýn ardýndan iþ
yerinin çatýsýna rüzgar türbini kurarak
12 volt elektrik üretmeyi baþaran Ah-
met Koca, "Rüzgar türbini tamamen
yerli malzeme imal ettim. Daha sonra
12 volt olarak üretilen elektrik enerjisini þebeke gerilimine yani 220 Volt'a
yükselttim. Ürettiðim bu elektrik
enerjisini baþta iþ yerimin aydýnlatmasý olmak üzere buzdolabý, vantilatör
ve televizyon gibi elektrikli aletlerde
kullanmaya baþladým. Bu sayede
elektrik faturam yüzde 50 oranýnda
azaldý" dedi.
Koca, civar köylerden talep aldýðýný, imkan saðlanmasý halinde daha
fazla elektrik üretebileceðini söyledi.(ÝHA)
Sineksiz bir yaz için...
Sungurlu Belediyesi ilaçlama çalýþmalarýna baþladý.
Sungurlu Belediyesi, Þubat
ayýnda baþladýðý sinekle mücadele çalýþmalarýný etkin olarak sürdürüyor.
Belediye ekipleri sineklerin kuluçka yerlerine yaptýklarý ilaçlama çalýþmalarý ile yazýn halký rahatsýz eden
karasinek ve sivrisineklerin çoðalmasýnýn önüne geçmeyi amaçladýklarýný
belirtiler.
Temizlik Ýþleri Müdürlüðüne
baðlý ekipler, Mahallelerde sinekle
mücadele çalýþmalarý yaparken, dere
yataklarý ve durgun su birikintileri de
ise sivrisinek ve karasinek yumurtalarýný kurutmak için tablet attý. Ayrýca ilçe merkezinden geçen dere yataklarýna gübreli alanlara sývý lavrasit ilaçlamasý yapýldýðý bildirildi.
Çöp konteynýrlarý, çöp istasyonu, mezbahane ve arýtma tesisinin
çevre ilaçlamalarý yapýldý diyen belediye yetkilileri, yaz döneminde sineksiz bir Sungurlu için faaliyetlerine devam edeceklerini açýkladýlar.(ÝHA)
ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ... ÝHALE BÜLTENÝ...
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de
12 MART
Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
Araç yakýtý (motorin ve 95 oktan
kurþunsuz benzin) alýmý iþi.
Yer: Aile ve Sosyal Politikalar Ýl
Müdürlüðü
Saat: 10.00
***
17 MART
Çorum Özel Ýdaresi Yol ve
Ulaþým Hizmetleri Müdürlüðü
Çorum merkez ve ilçelerine
baðlý köylerde beton parke taþý
(7 köy) yapým iþi.
Yer: Mimar Sinan Mahallesi
Ýnönü Caddesi No: 167 Çorum
merkez
Saat: 10.30
***
27 MART
Çorum Belediye Baþkanlýðý
Motorlu Pergola yapým iþi.
Yer: Çorum Belediyesi Hizmet
Binasý Ýhale Odasý
Saat: 11.00
***
31 MART
Aile ve Sosyal Politikalar
Bakanlýðý Müsteþarlýk
Çorum Sevgi Evler Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü 2015-2016-2017
yýllarý 32 aylýk 5 kiþilik silahsýz
özel güvenlik hizmet alýmý iþi.
Yer: Çorum Sevgi Evler Çocuk
Yuvasý ve Kýz Yetiþtirme Yurdu
Müdürlüðü / Akkent Mah.
Akkent Cad. No: 110 Merkez /
Çorum
Saat: 10.00
***
8 NÝSAN
T.C. Kargý (Sulh Hukuk Mah.)
Satýþ Memurluðu
1. Taþýnmaz: Çorum il, Kargý
ilçe, 146 Ada no, 2 Parsel no,
Köyiçi Mahalle/Mevkii, Baðözü
köyünde bir katlý ahþap samanlýk
olan 31,96 m2 yüzölçümlü
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 1.214,48
Yer: Kargý Adliyesi önü
Saat: 10.00-10.10
***
2. Taþýnmaz: Çorum ili, Kargý
ilçesi Baðözü köyü, köyiçi
mevkiinde bulunan 146 Ada, 3
Parsel sayýlý taþýnmaz üzerinde
bulunan ahþap ev ve bahçesinin
satýþý iþi.
Muhammen bedel: 8.419,36
Yer: Kargý Adliyesi önü
Saat: 10.15-10.25
***
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
19 TH 752 plakalý, 2008 model,
TEMSA marka beyaz renkli
otobüsün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 50.000
Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok.
No: 63/A Kaynar
Otopark/Çorum
Saat: 14.00-14.10
***
19 TH 753 plakalý, 2008 model,
TEMSA marka beyaz renkli
otobüsün satýþý iþi.
Muhammen bedel: 50.000
Yer: Çepni Mah. Ýskilip 5. Sok.
No: 63/A Kaynar
Otopark/Çorum
Saat: 14.35-14.45
***
16 NÝSAN
T.C. Çorum 3. Ýcra Dairesi
19 ÜH 274 plakalý, 2012 model
Ford marka, siyah renkli
kamyonetin satýþý iþi.
Muhammen bedel: 31.500
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
Saat: 14.00-14.10
***
22 EKÝM
T.C. Çorum 1. (Sulh Hukuk
Mah.) Satýþ Memurluðu
Çorum merkez Ulukavak
Mahallesinde bulunan 48 Ada,
16 Parsel sayýlý 1.148,99 m2
alanlý arsa niteliðindeki
taþýnmazýn satýþý iþi.
Muhammen bedel: 1.208.697,50
Yer: Çorum Adliyesi Müzayede
Salonu
18 PERÞEMBE 12 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
Genç Güreþçiler’den
Baþkan Þahiner’e ziyaret
16-17 Yaþ Güreþ il birinciliðinde madalya kazanan Sungurlulu güreþçiler Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner’i makýmýnda ziyaret ettiler.
Çorum Adil Candemir Güreþ Eðitim Merkezi’nde düzenlenen 16-17 yaþ
Güreþ Ýl Birinciliði müsabakalarýnda derece alan sporcular Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner’i makamýnda ziyaret etti.
Geçtiðimiz hafta sonu yapýlan müsabakalarda Sungurluspor’dan Mehmet
Can Demirel 63 Kiloda ikinci, 3. Ahmet
Kývrak üçüncü, Cumaali Akburun üçüncü, 76 Kiloda Fatih Kurnaz, Erkan Kaleli ve Hacý Köse ikinci oldu. Madalyalarla dönen sporcular, hocalarý Mehmet Ali
Kurnaz ile birlikte Sungurlu Belediye
Baþkaný Abdulkadir Þahiner’i makamýn-
da ziyaret etti.
Sungurlu’da spora ve sporcuya
vermiþ olduðu destekten dolayý Baþkan
Þahiner’e teþekkür eden sporcular, Kýrýkkale de yapýlacak müsabakalara katýlabilmeleri için Baþkan Þahiner’den destek istediler.
Baþkan Þahiner de kendini ziyarete gelen baþarýlý sporcularý tek tek tebrik
edip her zaman baþarýlý sporcularýn yanýnda olacaklarýný, ilçemizi Türkiye genelinde baþarýyla temsil edecek sporcularýmýzý da Belediye olarak sürpriz ödüller vereceklerini söyledi.
UlukavakTurhal
maçý da
Salý günü
Ulukavakspor’un bu hafta sonu
oynayacaðý Turhalspor maçý 17 Mart Salý
gününe alýndý.
Futbol Federasyonu YGS sýnavý nedeniyle pazar günü
oynanacak maçlarý iki
kulübünde anlaþmasý
halinde Cumartesi veya pazartesi gününe
alacaðýný açýkladý. Ýki
kulüp anlaþmamasý
halinde ise tüm maçlarýn Salý günü oynanacaðýný açýkladý.
Ayný saatte Çorum Belediyespor ise
DR. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý’nda Niðde
Belediyespor ile karþýlaþacak.
Gül, son denetlemeyi yaptý
Genç güreþçiler Sungurlu Belediye Baþkaný Abdulkadir Þahiner’i ziyaretlerinde görülüyor
Çorum Belediyespor
Baþkaný Zeki Gül, 8 Nisan’da yapýlacak Güreþ Federasyonu Olaðanüstü Genel Kurulu öncesinde son
denetlemeyi yaptý.
Güreþ Federasyonu
Denetleme Kurulu üyesi
olan Zeki Gül, Hamza Yerlikaya’nýn milletvekilliði
adayý olarak istifa etmesinin ardýndan 8 Nisan’da
yapýlacak Olaðanüstü Genel Kurul için dün Ankara’da toplantýya katýldý.
Denetleme Kurulu
üyeleri Tuncay Karartý,
Hayrettin Turan ve Sela-
hattin Uyan’la birlikte Güreþ Federasyonu Genel
Kurul evraklarýný hazýrladýlar ve gelir giderleri inceleyerek raporlarýný yazdýlar. Bu toplantý ile Denetleme Kurulu bu dönemdeki
son görevini yaptý.
Karþýyaka set vermedi
Karþýyaka kýz takýmý son maçýnda karþýlaþtýðý Tunceli Pertek YBO sporcularý ile birlikte toplu halde görülüyor
Sivas’taki yýldýzlar grup birinciliðinde Karþýyaka Ortaokulu set vermeden yarý
final grubu biletini aldý. Merdan Özkeçeli yönetiminde Etimesgut Eryaman Þehit
Abdulkadir Yüzbaþýoðlu okuluda yarý final grubuna yükseldi.
Sivas’ta
yapýlan
Okullu Yýldýzlar voleybol
grup birinciliðinde kýzlardaki temsilcimiz Karþýyaka Ortaokulu üç maçýnýda
set vermeden kazanarak
yarý final grubuna yükseldi.
Melisa Keskirn, Buse Tabak, Cansu Sahan,
Aysa Türk, Fatmanur Tolan, Yaðmur Kahraman,
Doða Urgancý, Fatma Selin Dertli ve Begüm Irmak Keklik’li kadrosuyla
grupta mücadele eden
Karþýyaka Ortaokulu ilk
maçýnda Tokat Erbaa Tepeþehir’i ikinci maçýnda
Yozgat Þefaatli Ortaokulu dünde son maçýnda
Tunceli Pertek YBO okulunu set vermeden 3-0’lýk
skorlarla yenerek gruptan
birinci olarak yarý final
grubuna yükseldi.
Sivas’da Etimesgut
Eryaman Þehit Abdulkadir Yüzbaþýoðlu Ortaokulu ile gruba gelen Merdan
Özkeçeli’de takýmýný yarý
final grubuna taþýmayý
baþardý.
Ankara üçüncüsü
olarak Sivas grubuna gelen Merdan Özkeçeli yönetiminde takýmda grupta
üç maçýnýda kazanarak
gruptan birinci olarak
çýktý ve yarý final grubuna
yükselmeye hak kazandý.
Yarý final grup merkezleri ve mücadele edecek takýmlar önümüzdeki gün-
Merdan Özkeçeli’nin çalýþtýrdýðý Ankara takýmýda gruptan birinci olarak çýktý
Kulüplü Küçük erkekler basketbol
Basketbol Ýhtisas A:58-Beden Eðitimi Öðret:32
SALON : Atatürk Spor Salonu .
HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun,
Serkan Demirdöken.
BASKETBOL ÝHTÝSAS A : Samet, Kadir, Mehmet Ali, Serkan, Arda,
Can, Emin, Poyraz, Celil, Hüseyin, Kutay.
10. Çesder turnuvasýna
baþvurular baþladý
ÇESDER tarafýndan geleneksel olarak
düzenlenen Halý Saha futbol turnuvasýna baþvurular baþladý. Bu yýl 10. su düzenlenecek
olan turnuvaya katýlmak için takýmlar 16 Mart
pazartesi gününe kadar telefonla ön kayýtlarýný yaptýrabilecekler.
2005 yýlýndan bu yana geleneksel olarak
düzenlenen turnuvaya katýlmak isteyen takýmlar detaylý bilgiyi www.cesder.org sitesinden
veya 505 319 7100 nolu telefondan bilgi alabilecekler. Turnuva için gerekli evraklar 20
Mart cuma gününe kadar teslim edilebilecek.
Ýsteyen takýmlar turnuva evraklarýný e posta ile
de gönderebilecekler,
BEDEN EÐÝTÝMÝ ÖÐRETMENLERÝSPOR : Utkan, Arda, Kaan, Ýsmail,
Berke, Selman, Erol, Efe. Mehmet,
Emirhan, Yiðit, Ali.
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 16-6, 2. Periyot: 12-6.
3. Periyot: 22-18, 4. Periyot: 8-2
Öncel ve Adýkdý’ya
erkekler 1. ligde görev
Hentbol B Klasman hakemlerimiz Sami Öncel ve
Tanýr Adýkdý’ya erkekler 1. lig maçýnda görev verildi.
15 Mart Pazar günü Trabzon Beþikdüzü Spor Salonu’nda oynanacak 1. Lig Erkekler 20. hafta maçýnda
Akçaabat Tütünspor - Rize Gençlikspor maçýnda Sami
Öncel ve Tanýr Adýkdý düdük çalacak. Maçýn gözlemcisi ise Erzincan’dan Rasim Karslý.
Beden Eðitimi Öðretmenleri ikinci maçýndan da maðlubiyetle ayrýldý
Basketbol Ýhtisas B : 63 - Gençlikspor: 36
SALON : Atatürk Spor Salonu .
HAKEMLER : Ýbrahim Coþkun,
Serkan Demirdöken .
Muay Thai’de 23 Türkiye Þampiyonasý vizesi
Ordu Ünye’de yapýlan Muay Thai Karadeniz Bölge birinciliðinde Çorumlu sporculardan 23’ü ilk iki sýrada yer alarak Türkiye
Þampiyonasý vizesi aldýlar. Þampiyonada Çorumlu 36 sporcu ise kürsüye çýkarak madalya
almaya hak kazandýlar.
Muay Thai Bölge birinciliðinde altýn
madalya kazanan sporcular ve kulüpleri þöyle: Alt Genç Bayanlar: 42 Kg Leyla Lamia
Avri (Alaca Belediyespor). 54 Kg Buse Nur
Zorlu (ferdi). Büyük Bayanlar A Divisyon: 45
Kg Sümeyra Aydýn (Çorum Belediyespor), 54
Kg Münire Demirci (Çorum Belediyespor).
Üst Genç Erkekler: 75 Kg Mehmet Ceylan
(Akademispor)., 57 Kg Ömer Faruk Gençkan
(Akademispor), 48 Kg Umut Serttaþ (ferdi).
Büyük Erkekler B Divisyon: 86 Kg Selman
Cýdýk (Akademispor), +86 Kg Saadet Aykaç
(Akademispor). Büyük Erkekler A Divisyon:
51 Kg Eren Dumanlý (Altýn Hamlespor). 57
Kg Abdulsamet Uðurlu (Gençlikspor), 71 Kg
BASKETBOL ÝHTÝSAS B : Mustafa Demir, Mansur, Berkant, Berkay,
Kadir, Samet, Burak, Emin, Eren, Umut,
Mustafa Bölükbaþ.
GENÇLÝKSPOR : Mert, Emir,
Mehmet, Duhan, Ýbrahim, Abdullah,
Atýf, Ömer, Emre, Hüseyin, Berkay.
PERÝYOTLAR :
1. Periyot: 18-10, 2. Periyot: 17-14
3. Periyot: 20-12, 4. Periyot: 8-10
Ordu’da yapýlan Muay Thai Bölge birinciliðinde ilk iki sýrada yer alan 23
sporcu Adana’da yapýlacak Türkiye Þampiyonasýna katýlmaya hak kazandý.
Bölge birinciliðinde 36 sporcu madalya kazandý.
Uður Serttaþ (HE Kültürspor), 81 Kg Recep
Ýpek (Akademispor), +86 Kg Mehmet Özbolat (ferdi).
ÝKÝNCÝLER: Alt Genç Erkekler: 57 Kg
Osman Buðra Ýpek (Akademispor), Üst Genç
Bayanlar: 57 Kg Menþure Top (ferdi), Wai
Kru 1999-2001 Bayanlar. Zeynep Beyza Çoban. Büyük Bayanlar A Divisyon: 51 Kg Adeviye Varan (Akademispor). Büyük Erkekler B
Divisyon: 75 Kg Sadýk Kumaþ (Akademispor). Büyük Erkekler A Divisyon: 48 Kg Mikail Alaçam (ferdi), 67 Kg Giray Keltepe (HE
Kültürspor).
Bu sporcular Adana’da yapýlacak olan
Muay Thai Türkiye Þampiyonasý’nda mücadele etmeye hak kazandýlar.
Ordu’da üçüncü olarak bronz madalya
kazanan sporcular ise Alt Genç Bayanlar: 45
Kg Merve Yücel (Osmancýk Belediyespor),
60 Kg Elif Duman (Gençlik Çepnispor). Alt
Genç Erkekler: 54 Kg Arapcan Biçer (Baharspor),. 60 Kg Can Sezer (ferdi), 71 Kg Kerem
Can (Akademispor). Üst Genç Bayanlar: 51
Kg Gamze Çýnar (ferdi). Üst Genç Erkekler:
63.5 Kg Ahmet Said Kurnaz (Akademispor).
71 Kg Mustafa Garip (ferdi). Büyük Erkekler
A Divisyon: 60 Kg Mehmet Külcü (Çorum
Belediyespor), 67 Kg Mustafa Yalman (Gençlikspor). Büyük Erkekler B Divisyon: 60 Kg
Murat Özmen (ferdi), 81 Kg Samet Ekici (Çorum Belediyespor), 86 Kg Ýsmetcan Yýlmaz
(ferdi).
Basketbol Ýhtisas B takýmý ikinci maçýnda Gençlikspor önünde rahat galip geldi
PERÞEMBE 12 MART 2015
www.corumhakimiyet.net
45 YAÞINDA TSK EMEKLÝSÝYÝM
ÝÞ ARIYORUM
Telefon: 0 505 350 74 19
SAHÝBÝNDEN
SATILIK
ELEMANLAR ALINACAKTIR
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
(Ç.HAK:605)
Hasan Zahir Et Lokantasý
Samsun Yolu 5. Km. ÇORUM
Tel: 0 538 051 61 30
Trans Mikser
Þoför Aranýyor
TEK KULLANIMLIK TEKSTÝL ÝMLAT SAN. VE TÝC. LTD. ÞTÝ.
Eleman Aranýyor
(Ç.HAK:569)
Nevresim dikim atölyesinde
çalýþtýrýlmak üzere kesim
iþinden anlayan askerliðini
yapmýþ bay eleman
alýnacaktýr.
Mür. Tel: 0 532 234 56 83
Serra Hazýr Beton
0 532 564 33 30-0 364 777 00 19
(Ç.HAK:557)
MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: ÇEPNÝ MAH. ÝSKÝLÝP 12. SOK. NO: 12 ÇORUM
TEL: 0 364 212 34 21
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
deneyim sahibi Trans Mikser Þoförleri
alýnacaktýr.
Devren Satýlýk
Halý Yýkama
Küçük Sanayi Sitesinde halen faal
durumda bulunan halý yýkama tesisi
satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 534 595 15 08
(Ç.HAK:534)
(Ç.HAK:608)
FÝRMAMIZDA ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE
BAY-BAYAN SANAYÝ TÝPÝ DÝKÝÞ MAKÝNASI
KULLANABÝLEN VE VASIFSIZ ELEMANLAR
ALINACAKTIR.
18-35 YAÞ ARALIGINDA BAYAN SEKRETER VE ÖN
MUHASEBE ELEMAN ALINACAKTIR.
ELEMANLAR ARANIYOR SATILIK TARLA
Satýlýk % 75
Sanayi Ýmarlý
18.300 m2 ARSA
Ankara yolu Çorumbeyi
Un Fabrikasý yaný yola
cepheli 6500 m2 kapalý
alanlý arsa satýlýktýr.
0 532 647 40 00
0 533 647 83 34
Selhas Maden Kimya A.Þ.
yeni takým arkadaþlarý arýyor:
Muhasebe Sorumlusu
- Tek düzen hesap planýna hakim
- Personel ve sigorta iþlemlerinin yönetimi,
- Fatura, çek, senet ve cari hesap takibatýnýn
yapýlmasý,
- Ýmalat muhasebesi tutulmasý,
- Grup merkezi ile konsolidasyonun
saðlanmasý.
Makina veya Endüstri Mühendisi
- Esnek çalýþma saatlerine ve yoðun çalýþma
temposuna uyum saðlayabilecek
- Üretim süreçlerini planlayacak ve kontrol
edecek
- Üretim personelinin yönetimi ve çalýþma
planlamasýný yapacak
Bakým-Onarým Elemaný, Þoför, Ýþçi
Þirketler Grubumuza
* Ofis içerisinde çalýþacak
* Eðitime açýk
* Kariyer Hedefleyen
* Prezantabl
* En az Lise mezunu
* 19-30 yaþ aralýðýnda
* Yetiþtirilmek üzere
Bay-Bayan Personeller alýnacaktýr.
* Sabit maaþ
* Yol
* Yemek
* Sgk
Not : Görüþmeler randevu alýnarak yüzyüze
gerçekleþtirilecektir.
ELEMAN ARANIYOR ELEMAN ARANIYOR
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere
motor kullanabilen askerliðini
yapmýþ tercihen evli bay kurye
alýnacaktýr.
Dolgun maaþlý kalifiyeli
mobilya ustalarý alýnacaktýr.
(Ç.HAK:598)
Adres: K.S.Sitesi 19. Cad. No: 19
Tel: 0 534 868 38 52
SATILIK ERKEK
KUAFÖRÜ
(Ç.HAK:588)
Detay Mobilya
Zevk Oto Dizaynda çalýþtýrýlmak üzere
kaynak iþinden anlayan eleman
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý
gerekmektedir.
ELEMAN ARANIYOR
(Ç.HAK:604)
(Ç.HAK:599)
Adres: Karakeçili Mah. Lises Sokak No: 7/A
(Ç.HAK:603)
(Ç.HAK:595)
Volkswagen Crafter 22+1
servis aracý S plakasý ile
birlikte satýlýktýr.
0 545 656 60 11
(Ç.HAK:566)
- BOYA SEKTÖRÜNDE EN AZ 2 YIL
DENEYÝMÝ OLAN
- 45 YAÞINI AÞMAMIÞ
- ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN
ELEMANLAR ALINCAKTIR.
MÜRACATLARIN ÞAHSEN YAPILMASI
GEREKMEKTEDÝR
AKGÖNÜL YALITIM ve YAPI
MAL.SAN.TÝC.LTD.ÞTÝ.
OSMANCIK YOLU ÜZERÝ 3.KM
MERKEZ/ÇORUM
TEL : (0364 ) 260 12 01
TEL : 0532 478 65 46
DAÝRE
3. Stad Sokak’ta 120 m2, 3. kat
yeni daire sahibinden satýlýktýr.
Mür. Tel: 0 536 360 73 44
0 533 771 08 18
SAHÝBÝNDEN AKKENT TOKÝ’de
SATILIK S PLAKA
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere vasýfsýz
eleman aranýyor.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Adres: K.S.Sitesi 5. Cad. No: 6
(Çýraklýk Eðitim Karþýsý)
Benka Arýcýlýk Malzemeleri Ýmalat Sanayi
K.S.S. 6. Cad. No: 9
234 92 08
görevlendirilmek üzere;
Tercihen meslek lisesi mezunu,
Askerlik hizmetini tamamlamýþ,
tecrübeli,
B sýnýfý sürücü ehliyetine sahip,
diksiyonu düzgün
BAY personel alýnacaktýr.
ÜRETÝM SORUMLUSU ÝÇÝN;
ELEMAN ARANIYOR SATILIK LÜKS
Karakeçili Mah. Lises Sokakta bulunan
faal durumda olan erkek kuaförü
devren satýlýktýr.
Tel: 0 537 493 30 47
Aktif Ýleti Kurye
0 530 280 86 67
- BOYA SEKTÖRÜNDE EN AZ 2 YIL
DENEYÝMÝ OLAN
- 35 YAÞINI AÞMAMIÞ
- ASKERLÝKLE ÝLÝÞÝÐÝ BULUNMAYAN
- EN AZ B SINIFI EHLÝYETÝ OLAN
KÝRALIK DAÝRE
3+1 - 120 m2
Mür. Tel: 0 537 377 01 86
(Ç.HAK:584)
ELEMAN ARANIYOR KURYE ALINACAKTIR
Tlf. : 0 364 666 06 90
Fax : 0 364 666 06 91
PERSONEL
ALINACAKTIR
Servis bölümünde
KÝMYAGER veya KÝMYA MÜHENDÝSÝ ÝÇÝN;
(Ç.HAK:2702)
0 532 341 27 22
alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý rica
olunur.
Özkoç Toprak Sanayi
Ýskilip Yolu 3. Km.
Tel: 213 37 93
ELEMANLAR ALINACAKTIR
YENÝ KURULAN BOYA ÝMALATHANESÝNDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE;
(Ç.HAK:380)
(Ç.HAK:579)
K.Sanayi Sitesinde 101. Sokakta No: 3
(AKBANK ve GARANTÝ Bankasýnýn
olduðu sokak) 3 adet yan yana içi yapýlý
SATILIK KIYMETLÝ Dükkanlar
(140 m2-145 m2-175 m2)
Ayrý ayrý veya bütün halinde satýlabilir.
(Ç.HAK:555)
KÜÇÜK SANAYÝ SÝTESÝNDE Elemanlar Aranýyor
Makinist Yardýmcýlýðý ve Kaynak iþinden
SATILIK DÜKKANLAR
anlayan 18-30 yaþlarýnda elemanlar
(Ç.HAK:567)
Adres: Karakeçili Mah. Albayrak Caddesi
Yaþar Çenesiz Apt. 1. kat No: 2
Tel: 224 93 73 Gsm: 0 506 909 00 92
(Ç.HAK:582)
(Ç.HAK:597)
Çorum Teknik Ateþ Ltd. Þti.
Organize San. Bölgesi
254 92 23-0 536 471 08 14
(Ç.HAK:585)
Hukuk bürosunda sekreter olarak
çalýþacak en az lise mezunu, diksiyonu
düzgün, ofis programlarýna hakim, bekar
bayan eleman alýnacaktýr.
Firmamýzda çalýþtýrýlmak üzere 30-40
yaþlarý arasýnda vasýfsýz eleman
alýnacaktýr.
Müracaat Bilgileri: Ç.O.S.B. 8.Cad. No:9,
Email: [email protected]
Mobil: (533) 245-4679
Bay-Bayan Personeller
alýnacaktýr
(Ç.HAK:558)
(Ç.HAK:572)
Adres: Gazi Cad. 3. Sok. 2/1 (Ziraat Odasý Yaný)
Elmalý Köyü önünde 12050 m2 eski
Mecitözü yolu asfaltýna sýfýr, Çorum’a 10
km. etrafý tel örgü ile kapalý, kuyusu ve 60
m2 evi olan, hayvancýlýk ve zirai hibe
projelerine müsait tarla sahibinden
satýlýktýr.
Deðeri: 120.000 TL
0 534 630 99 42
Depoda görevlendirilmek üzere ehliyeti olan
sevkiyat yapabilecek bay elemanlar alýnacaktýr.
Müracaatlarýn þahsen yapýlmasý gerekmektedir.
Karakuþ Kuruyemiþ
Hüseyin Karakuþ
Adres: Çöplü Mah. Kunduzhan Cad. No: 78 (Beyaz
Zambak Anadolu Yaný)
Mür. Tel: 202 00 14
ZENGÝN IZGARA MÖNÜSÜ
YAPRAK DÖNER, ÝSKENDER, LAHMACUN ve PÝDE
SULU YEMEK ve ÇORBA ÇEÞÝTLERÝ
* Eþref Hoca Caddesi, 23 Nisan
Ýlköðretim Okulu karþýsýnda
sahibinden satýlýk daire
* Bayat Gediðinde Osmancýk Yoluna
Cepheli sahibinden satýlýk arsa
(Ç.HAK:564)
BAY AÞCI, IZGARACI
KOMÝ alýnacaktýr.
(Ç.HAK:602)
Hizmet sektöründe çalýþabilecek esnek
çalýþma saatlerine uygun genç, dinamik
ve
(Ç.HAK:568)
(Ç.HAK:601)
(Ç.HAK:175)
Yorgan, Stor Perde Temizliði
Düðün, niþan, mevlit ve
toplantý yemekleri verilir.
Mimbar
Týrnak Paça
Kelle Paça
Silahlý yakýn koruma ve þoförlük yapýlýr.
F.D.E.A2 ehliyet sahibiyim. Doðal Afet
Arama/Kurtarma Uzmanýyým. Daðcýlýk
konusunda tecrübeli, iyi derecede kayak bilen,
iyi derece yüzme bilen, yangýn mücadele ve ilk
yardým kursu, kar motorsiklet kullanma belgesi,
silahlý güvenlik belgesi, Src 1 ve Src 3 belgesi.
19
Çevreyolu Ýskilip Kavþaðý No:184 ÇORUM
DUYURU
Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi Genel Kurul toplantýsý 29/03/2015 pazar günü saat: 12.00 da Dernek Merkezimizde yapýlacaktýr. Gündemi aþaðýda verilen toplantý icra edilecektir
Ýlanen teblið olunur.
Anadolu Gençlik Derneði
Çorum Þubesi
GÜNDEM :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Yoklama ve açýlýþ.
Saygý duruþu ve Ýstiklâl Marþý.
Divanýn oluþturulmasý.
Yönetim ve Denetim kurulu raporlarýnýn sunulmasý.
Yönetim kurulunun ibrasý.
Seçimlerin yapýlmasý.
Derneðin amaçlarý doðrultusunda kararlarýn alýnmasý.
Dilek ve temenniler.
Kapanýþ.
(Ç.HAK:608)
YÝTÝK
Çorum Vergi Dairesinden almýþ olduðumuz,
A-069951-070000 arasý 1 cilt gider pusulasýný ve
A-750951-751050 arasý 2 cilt irsaliyeli faturamýzý kaybettik.
Hükümsüzdür. Alperen Endüstriyel Tem. Ýnþ. San. Tic. Ltd. Þti.
Vergi No: 057 025 5633
(Ç.HAK:600)
YÝTÝK
Çorum Nüfus Müdürlüðünden almýþ olduðum Nüfus Cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür.
Hacer Örs Mutluay
(Ç.HAK:601)
Mustafa kýzý 1990 Selçuklu Konya Doðumlu
Zafer Ediþ misafir etti
Ýncedal çöktü kaldý
Teselli Fatih Özcan’dan
Çorum
Belediyespor’da
Adliyespor hezimetinin
ardýndan herkes yýkýldý.
Kuþkusuz bu isimler
arasýnda en baþta
gelenlerden biriside
Teknik Direktör Yavuz
Ýncedal oldu.
Tecrübeli teknik
adam Ýstanbulspor
maðlubiyetinin ardýndan
gerek basýnla gerekse
dýþarýyla tüm iliþkisini
keserek takýmý Adliyespor
maçýna motive etmeye
ayýrmýþtý. Bu maçta
alýnacak galibiyetle yeni
bir çýkýþ yakalamak
isteyen Ýncedal, maçýn ilk
yarýsýnda yedek
kulübesine oturmadan
futbolculara uyarýlarda
bulundu.
Ýlk yarýnýn son
bölümünde gelen
Adliyespor golünden
sonra ise hevesi kýrýldýðý
gözlenen Ýncedal ikinci
yarýnýn ilk bölümünde
gelen ikinci golden sonra
ise yedek kulübesinden
çýkmadý. Gökhan hoca
kenardan futbolculara
taktik verirken Ýncedal
kulübede maçý izlemekle
yetindi.
Farklý maðlubiyetle
sona eren maçta
hakemin bitiþ
düdüðünden sonra
futbolcular ve diðer
teknik heyet soyunma
odasýna giderken Yavuz
Ýncedal ve Gökhan
hoca yedek kulübesinde
kaldýlar. Yaþanan bu
çöküþü düþünürken
Mali As Baþkan Fatih
Özcan kulübeye inerek
Ýncedal’ý teselli ettiði
gözlendi. Daha sonra
bu üçlüdemmoraller
bozuk þekilde soyunma
odasýna gittiler.
Adliyespor ile Çorum Belediyespor arasýnda dün Baðlum Stadý’nda oynanan maçý
Ankara
Cumhuriyet
Baþsavcý vekili Zafer
Ediþ, Çorumlu hemþehrileri ile birlikte izledi.
Belediyespor Baþkaný
Zeki Gül, TSO Baþkaný
Çetin Baþaran Hýncal,
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer, Çorum Vakfý Ankara Þube Baþkaný Alper Bilan ile diðer davetliler ile birlikte maçý
izleyen Zafer Ediþ, kurumunun takýmýnýn kazanmasýna sevindi ancak memleketinin taký-
mýnýn aldýðý farklý maðlubiyeti ise üzüldü.
Maç sonunda ise
Zafer Ediþ, Çorumlu
hemþehrileri ile yemekte bir araya gelerek hem
maçý deðerlendirdiler
hemde Çorum üzerine
sohbet ettiler.
Zafer Ediþ Baðlum Stadý’nda maç öncesi Çorumlu misafirleri ile birlikte bir arada görülüyor
PERÞEMBE 12 MART 2015
Adliye komaya soktu
4-0
Ligin ikinci yarýsýnda oynadýðý maçlarda galibiyeti bulunmayan, son altý maçta gol
atamayan, geçen hafta sahasýnda Ýstanbulspor’a 3-0 maðlup olan Çorum
Belediyespor dünde grupta alt sýralarda bulunan Adliyespor deplasmanýnda 4-0
maðlup olarak tarihi bir baþarýsýzlýðý imza attý.
Çorum Belediyespor rezaletinde ötesine
geçti ve Adliyespor deplasmanýnda 4-0 maðlup
olarak tarihi bir skora imza attý. Hafta sonunda sahasýnda Ýstanbulspor’a 30 maðlup olan kýrmýzý siyahlý takýmda ayný sistemle sadece oyuncu deðiþiklikleri ile çýkýlan Adliyespor maçýnda ilk yarýsýný 1-0 geride kapattýðý
maçýn ikinci yarýsýnda 12
dakika içinde kalesinde
üç gol daha gördü ve
maçtan 4-0 maðlup ayrýldý.
Baðlum Belediye
Stadý’nda oynanan Adliyespor - Çorum Belediyespor maçýný Belediyespor Baþkaný Zeki Gül,
Gençlik Hizmetleri ve
Spor Ýl Müdürü Haþim
Eðer, TSO Baþkaný Çetin
Baþaran Hýncal, Yönetim
Kurulu üyeleri Mustafa
Ercan, Sinan Özdilli,
Fahri Yandýk ile 20 kadar
Çorumlu futbol sever ile
bir o kadarda Adliyespor
taraftarý izledi.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal, maçta ilk
onbirde beþ farklý isme
görev verdi. Sað kanatta
Eray, solda Murathan, orta sahada Furkan ilerde
ise Çaðlar ve Emrah ile
baþlayan kýrmýzý siyahlý
takým rakibi önünde her
zaman olduðu gibi yine
hücumda çoðalmakta
zorlandý.
Ýlk yarýda rakip kalede iki etkili atak geliþtiren kýrmýzý siyahlý takým
Burak ve Emrah ile yararlanamadý. Emrah’ýn
deðerlendiremediði pozisyonun dönüþünde kalesinde golü gören Belediyespor’da film yine bu
golden sonra koptu.
Ýkinci yarýda hücuma katký için forvetin birini çýkartýn diðerini alan
Ýncedal, ardýndan peþ peþe gelen goller üzerine
hamleleri yaptý ancak ruhu kalmamýþ futbolcular
maçý bitirmek için hakemin bitiþ düdüðünü beklediler. Adliyespor ise bu
sezonki en farklý galibiyetini alarak ikinci yarýdaki düþüþüne son verdi
ve beþ haftadýr devam
eden galibiyet hasretine
bu maçta son verdi.
MAÇTAN DAKÝKALAR:
15. dakikada sað kanattan kazanýlan faul atýþýnda Murathan’ýn ortasýnda savunmadan seken
topu önünde bulan Burak
yakýn mesafeden vurdu
top kaleci Yasin’den döndü dönen topa yine Burak dokundu kaleci Yasin
bu topada sahip olarak
gole izin vermedi.
30. dakikada sað kanattan topla hareketlenen
Fatih ceza sahasýna girdi
ADLÝYESPOR
Yasin.............................5
Fatih..............................4
Abdulsamet ..................5
Kerep Hakan ................5
Harun............................5
Þükrü ............................4
Ýsmail............................5
(83. dak. Eren Can........)
Murat............................4
Emre.............................4
Canberk........................4
(89. dak. Oðuzhan ........)
Turan ............................4
(85. dak. Azem .............)
ÇORUM BELEDÝYE
Fatih..............................5
Eray ..............................6
Akýn..............................6
Ýmam ............................5
Murathan ........................
Nedim...........................2
Furkan ..........................7
Emrah...........................7
(67. Recep Berk............)
Burak............................6
(63. Berat Ali ................)
A. Buðra.........................
Çaðlar...........................6
(59. dak. M. Fatih.........)
STAT : Baðlum Belediye.
SARI KART: Ýmam, Nedim, Akýn, Eray (Çorum
Belediyespor) .
GOLLER : 37. dak. Canberk, 62. ve 65. dakikalarda
Murat, 74. dak. Fatih (Adliyespor).
HAKEMLER : Öner Fýrat, Ömer Faruk Tarakçý,
Harun Reþit Güngör.
Harun AKKAYA / BAÐLUM
çapraz pozisyonda kaleci
Fatih ile karþý karþýya
kaldýðý anda sert vurdu
top üst direðin içine çarptý ve çizgiye indi kaleci
Fatih topa sahip oldu ve
kýrmýzý siyahlý takým kalesi mutlak bir golden
kurtuldu.
36. dakikada sað kanattan Emrah topla hareketlendi ceza sahasýna
girdi rakibi tarafýndan çekildi ancak kendisini býrakmadý kaleciyle karþý
karþýya pozisyonda son
anda dokundu top kalecinin ayaklarýndan geri
geldi.
37. dakikada sol kanattan Murat’ýn ortasýnda
arka direkte boþ durumda
Canberk yükseldi kafayý
vurdu topu köþeden Çorum Belediyespor aðlarýna göndererek takýmýný
1-0 öne geçiren golü attý.
44. dakikada sol kanattan geliþen atakta Mu-
rat topla yan çizgiden ceza sahasýna girdi arka direðe ortasýnda bom boþ
durumdaki Harun ayaðý
kayýp düþünce Çorum
Belediyespor kalesi mutlak bir golden kurtuldu.
Maçýn ilk yarýsýný
Adliyespor 1-0 önde tamamladý.
62 dakikada sol kanattan Furkan ile Emrah
arasýndaki anlaþmazlýkta
Canberk topla hareketlendi ceza sahasýna girdi
çapraz pozisyonda kaleci
Fatih ile karþý karþýya
kaldýðý anda boþ durumdaki Murat’a çýkardý oda
topu boþ kaleye göndermekte zonlanmadý ve
skoru 2-0 yapan golü attý.
65. dakikada sað kanattan Fatih Uyar tüm
Belediyespor savunmasý
seyretti topla ceza sahasýna girdi yan çizgiye indi
ortaya çýkardýðý topa Murat boþ kaleye göndererek takýmýný 3-0 yapan
golü attý.
74. dakikada sað kanattan Fatih Uyar ceza
sahasýna ortaladý savunmada Ýmam’ýn kafayla
çýkardýðý topa Murat
Uyar dokunda ve boþ durumdaki Fatih Uyar topu
aðlara göndermekte zorlanmadý: 4-0
90. dakikada penaltý
noktasýyla kale çizgisine
yakýn noktada topla buluþan Muhammet Fatih
bom boy durumda kaleciyle baþ baþa vuruþunda
topu üstten auta gönderdi.
Nedim ve Eray cezalý
Nedim Köseoðlu
Eray
Çorum Belediyespor’da Adliyespor maçýnda sarý kart gören Nedim ve Eray cezalý duruma düþtü. Kýrmýzý Siyahlý takýmýn Adliyespor
karþýsýnda aldýðý 4-0’lýk
hezimetin ardýndan bu
maçta sarý kart gören iki
futbolcuda cezalý dunuma düþtü.
Maça üçer sarý kartla çýkan kaptan Nedim ve
Eray bu maçta sarý kart
görünce cezalý duruma
düþtüler. Nedim ve Eray
Salý günü oynanacak
Niðde Belediyespor maçýnda takýmlarýndaki yerlerini alamayacaklar. Bu
maçta kýrmýzý kart cezalýsý Turgay da forma giyemeyecek.
TURKUAZ
TEMÝZLÝK ve HÝZMETLER GRUBU
Apt., Site, Ýþmerkezi profesyonel yönetim ve temizliðin tek adresi
Yeniyol Mah. Eski Saray Sk.Ilýca Ýþ Mrk. Kat: 2 No: 8 ÇORUM - Tel: 0 364 224 32 99
Türkiye Spor Toto 3. Lig 1. Grup
Haftanýn Toplu Sonuçlarý
Adliyespor - Çorum Belediyespor
Darýca Gençlerbirliði - Tutap Þeker : 4-1
Tire 192 - Zonguldak Kömürspor
Ýstanbulspor - Bursa Nilüferspor
Çatalcaspor - Batman Petrolspor
Manavgatspor - Kýzýlcabölükspor
Niðde Belediyespor - Gaziosmanpaþa
: 1-0
: 1-1
: 2-1
: 4-4
: 2-2
Grupta Puan Durumu
TAKIMLAR O G B M A Y P
1 Tuzlaspor
2 Darýca Gençler
3 Ýstanbulspor
4 Zonguldakspor
5 Tire 1922
6 Bursa Nilüfer
7 Kýzýlcabölük
8 Çorum Belediye
9 Niðde Belediye
10 Kýrýkhanspor
11 Adliyespor
12 Batman Petrol
13 Manavgatspor
14 Çatalcaspor
15 Gaziosmanpaþa
16 Akçaabat FK
17 Tutap Þekerspor
18
25
25
25
25
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
14
14
12
10
12
8
10
9
9
9
9
9
9
9
4
4
2
0
10
10
7
12
5
14
8
11
10
8
8
7
6
6
7
6
7
0
1
1
6
3
7
2
7
5
6
8
8
9
10
10
14
15
16
25
Gelecek hafta
Çorum Belediyespor’un iki gol umudu Buðra ve Çaðlar dünki maçtada varlýk gösteremedi
: 4-0
49
38
37
31
40
30
34
26
33
33
38
27
31
26
24
15
16
0
23
14
17
16
23
16
25
25
24
24
30
28
27
26
36
46
53
75
52
52
43
42
41
38
38
38
37
35
35
34
33
33
19
15
13
0
17 Mart Salý :
Çorum Belediyespor - Niðde Belediyespor,
Batman Petrol - Tuzlaspor.
Gaziosmanpaþa- Çatalcaspor.
Tire 1922- Darýca Gençlerbirliði.
Bursa Nilüferspor - Adliyespor.
Kýzýlcabölükspor - Ýstanbulspor.
Zonguldak Kömürspor -Kýrýkhanspor.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
14 441 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content