close

Enter

Log in using OpenID

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN

embedDownload
Ufuk Saðlýk-Sen'den
Ekrem Dumanlý
ve Hidayet Karaca'ya destek
Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü
Ekrem Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu
Baþkaný Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da protesto edildi. Çorum Ufuk
Saðlýk-Sen Adliye önün de düzenlediði
eylemde duruma tepki gösterdi. Sendika SAYFA
’DA
üyesi Ýrfan Gündüz burada yaptýðý 6
konuþmada, ''14 Aralýk Pazar günü
gerçekleþtirilen operasyonlarla...
www.yildizhaber.com
20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
40 KURUÞ
"Çorum kiremidi ihraç
edilebilir bir ürün olacak"
Cýrýl, Öztürk ve
Mihenk'ten
Eriþken ailelerinin "makul þüphe"ye
tepki!
acý günü
SMMM Muzaffer Öztürk'ün Kayýn
Validesi Ýnþaat Mühendisi Necati Cýrýl'ýn
annesi Ertuðrul ve Özcan Eriþken, Gökhan
ve Gamze Öztürk'ün annenneleri Huriye
Cýrýl (93) tedavi gördüðü Çorum özel SAYFA
A
hastanesinde vaat etti. Merhum cenaze- 6’D
si dün ulu camide kýlýnan...
MHP Merkez
Ýlçede kongre heyecaný
Mihenk
Hukuk ve
Toplum Derneði
Baþkaný Av. Zaferalp
Üstünel, Türkiye'de
son dönemde hukuk
alanýnda gerçekleþtirilen
düzenlemelerin anayasaya
ve hukukun temel
deðerlerine aykýrý olduðunu
iddia etti.Bunun en çarpýcý
örneðinin "makul þüphe
kavramý"nýn hukuk sistemine
sokulmasý olduðunu dile
getiren Av. Zaferalp Üstünel,
"Hukukumuzda ancak
kuvvetli þüphenin varlýðý
ile gerçekleþtirilebilen bir
takým tedbirler artýk
makul þüphe ile
uygulanabilir hale
A
gelmiþtir
SAYF
4’DE
Milliyetçi Hareket Partisi
Merkez Ýlçe kongresi yarýn
yapýlacak.
Çorum Esnaf Sanatkarlar
Odalarý Birliði konferans
A
SAYF
7’DE
salonunda saat 10.00'da
gerçekleþtirilecek...
Yapý sektörünün lider markalarýndan
Ece Holding'in Yönetim Kurulu
Baþkaný Erdem Çenesiz, Artýbir Tv'de
Celal Toprak'ýn sunduðu "Yeþil Ekonomi"
programýna katýlarak, sektördeki
geliþmeleri, üretimde fark yaratan
çalýþmalarýný ve Çorum ekonomisine
katma deðer saðlayacak yeni projelerini
anlattý.
Çorum'daki yedi üretim tesisiyle birlikte
yapý sektörünün öncüleri arasýnda yer
alan Ece Holding, üretim aþamasýnda
kullandýðý son teknolojiler ve geliþtirdiði
Ar-Ge merkeziyle birlikte gerek
Anadolu'nun gerekse Çorum'un
A
sanayileþmesine katký
SAYF
3’DE
saðlayacak faaliyetlere imza
atýyor.
"Ekmek, Pide ve Simit Azami Fiyat
Tarifesi"nde yanlýþ algý oluþtu
Unlu Mamuller ve Ekmek Üreticileri Federasyonu Çorum Þubesi, Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý Meslek Komite Üyesi Murat Akdemir'in baþkanlýðýnda kuruldu.
Þube Baþkaný Murat Akdemir, Çorum TSO'yu ziyaret ederek, 27 Aralýk
Cumartesi günü saat 13.00'te Çatalhavuz 1. Sokak No:5 (Adliye binasý
arkasý) açýlýþ töreni düzenleyeceklerini söyledi. Ziyarette, son günlerde
A
SAYF
basýnda gündemi meþgul eden Ekmek, Pide ve Simit Azami Fiyat Tarifesi 7’DE
konusu da gündeme geldi.
ÝI Emniyet
Müdürlüðü Asayiþ
Þubesi ekipleri kumar
operasyonu düzenledi.
Kentte bulunan bir
adreste kumar oynandýðý ve
silahlý þahýslarýn olduðunu
belirleyen polis ekipleri
adrese operasyon düzenlediler.Operasyonda V.K.,
M.A., M.K., C.Ý., Ý.T..
C.Ö., O.G. ve C.Ö.
isimli þahýslar
A
SAYF
yakalanýrken bura- 6’DA
da yapýlan aramada;
3 adet tabaca...
Çoban Kebap hizmette
A
SAYF
9’DA
Siyer-i Nebi yarýþmasý bugün
SAYFA 2’DE
Polisten
kumar baskýný
Sevgi Evleri'nden ÝÝBF'ye ziyaret
SAYFA 2’DE
TEK
YILDIZ
2
HABER
20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
2
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
deneyimli usta alýnacaktýr.
Müracat Cesur Karaca
Ýrtibat Tel:0507 849 02 31
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
Sevgi Evleri'nden ÝÝBF'ye ziyaret
:
:
:
:
:
:
05:19
06:52
11:45
14:02
16:24
17:50
20.12.2014
Büyük Ýslâm Âlimi Ýmâm-ý
Gazâli'nin vefâtý (1111) Ýlk yerli Uzay aracýmýz
Göktürk-2 uzaya fýrlatýldý (2012)
Çok konuþan çok yanýlýr. Çok gülenin
heybeti ve hayâsý azalýr. Hazret-i Ömer
Radýyallahü anh
Günün Þiiri
Ýlim Bilim
Leventler Kuyumculuk
Eleman arýyor
Altýn ve Gümüþ tamir atölyemiz
bünyesinde yetiþtirilmek üzere
15-17 yaþ erkek eleman
aranmaktadýr.Müracaatlarýn
þahsen olarak Yeniyol mahallesi
sel sokak. No 8 de bulunan Leventler Kuyumcuk adresine yapmalarý
gerekmektedir. Tel: 0364 213 80 41
ELEMAN
A R A N I YO R
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Sevgi Evleri'nde kalan öðrenciler Ýktisadi
ve Ýdari Bilimler Fakültesi'ni ziyaret etti. Hitit
Üniversitesi Engelsiz Üniversite Kulübü
tarafýndan düzenlenen etkinlik kapsamýnda Sevgi
Evlerinde yaþamlarýný sürdüren öðrenciler Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi'ni ziyaret ettiler.
Sevgi Evlerinden gelen misafirlerle ilgilenen
Engelsiz Üniversite Kulübü'ne Medya Ýletiþim
Topluluðu'da destek verdi.
Tüm kulüplerle beraber çalýþma yürüteceklerini kaydeden Medya Ýletiþim Topluluðu üyeleri, bu
tür etkinliklerin öðrencilerde sosyal sorumluluk
duygusunun geliþtirilmesine vesile olacaðýna
dikkat çektiler.
Sevgi Evlerinde yaþamlarýný sürdüren
miniklerle yakýndan ilgilenen Engelsiz Üniversite
Kulübü ve Medya Ýletiþim Topluluðu, öðrencilerle
iç içe bir gün geçirdiler. Engelli bireylerin sorunlarýný dinleyen kulüp üyeleri, toplumda
engellilerin yok sayýlmamasý gerektiðine vurgu
yaparak herkesi duyarlý olmaya davet ettiler.
Haber Servisi
Yavuz Sultan Selim'de
"madde baðýmlýlýðý" semineri
Yavuz Sultan Selim Ortaokulu'nda
velilere "Madde Baðýmlýlýðý ve Önleme"
konulu seminer düzenledi.
Okulun konferans salonunda Rehberlik
Servisi tarafýndan gerçekleþtirilen seminere
konuþmacý olarak Rehber Öðretmen Mehmet
Koç katýldý.
Seminerde velilere 'zararlý maddeler, madde
baðýmlýlýðý ve önleme' konularýnda bilgiler veril-
Birlik olup yakýn edek ýraðý
Anadolu cennet baþý duraðý
Hep beraber yetiþtýrsek bir baðý
Gülle bülbül konuþmasý ne güzel
HAVA DURUMU
Siyer-i Nebi yarýþmasý bugün
Anadolu Gençlik Derneði Çorum Þubesi
tarafýndan düzenlenen Siyer-i Nebi yarýþmasý
bugün saat 11.00'da yapýlacak.
Bu yýl ikincisi gerçekleþtirilecek olan yarýþmaya 2 bin lise
öðrencisinin katýlmasý bekleniyor.
AGD Çorum Þubesi Liseler
Komisyonu Baþkaný Ramazan
Yiðitoðlu konu hakkýnda þu bilgileri verdi:
"Yarýþmanýn amacý lise
öðrencilerimizin, Peygamber
Efendimiz Hz. Muhammed'in
(s.a.s) hayatý hakkýnda daha hassas ve daha ayrýntýlý bilgi edinmelerini saðlamak ve örnek bir
nesil yetiþmesine katkýda bulunmaktýr. Siyer-i Nebi Yarýþmasý, tüm Türkiye'de
olduðu gibi Çorum'da ve 9 ilçemizde 20 Aralýk
Cumartesi günü saat 11.00'da yapýlacak. Sýnav
test usulü olacak. Siyer-i Nebi Yarýþmasýnýn ilkini
geçen yýl yapmýþtýk. Bu yýl 2 bin öðrencinin
katýlýmýný bekliyoruz. Bununla da ilgili çalýþmalarýmýzý
sürdürüyoruz.
Yarýþma sonucunda
birinciye
dizüstü bilgisayar,
ikinciye
tablet,
üçüncüye
1
fotoðraf makinasý,
dördüncüye kol
saati, beþinciye N.
Erbakan külliyatý
hediye edilecek.
Ýlk 20'ye girenlere
yurt içi gezilerine
ücretsiz katýlým
saðlanacaktýr.
Merkez ve ilçe birincilerine özel hediyeler verilecektir. Ayrýca Türkiye geneli dereceye girenler
Genel Merkez tarafýndan ödüllendirilecektir."
Haber Servisi
Yýl: 10 Sayý: 2962 20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Ayrýlýða özen yoktur özümüz
Hakýkat ademde gerçek sözümüz
(Rýza Koçak) Söyler doðru özümüz
Güzel sesle konuþmasý ne güzel
erek farkýndalýk düzeylerinin artýrýlmasý saðlandý.
Haber Servisi
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Tükenmez daðlarýn taþý topraðý
Bin bir çeþit meyve dalý yapraðý
Reçber gibi karýþtýrsak topraðý
Ekip biçip çalýþmasý ne güzel
Söylerim sözümden mana alanlar
Ayla yýldýza uydu sananlar
Çalýþýp didinip yurtda kalanlar
Uzaylarda konuþmasý ne güzel
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Ýlim bilim insanlýðýn ülkesi
Sevði saygý muhapbetin ipresi
On sekiz bin alem bir can cümlesi
Kardaþ olup konuþmasý ne güzel Rýza Koçak
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,3297
2,8976
STERLiN 3,6479
JPY YENi 1,9638
2,3301
2,8981
3,6494
1,9644
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
BOSTANCI ECZANESÝ TEL: 225 38 48 ATA
CAD.NO:30/A - METROPOL ALTI
DEVA ECZANESÝ TEL:222 06 07 ÖZEL ELÝT PARK
HAST. KARÞISI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
HABER
"Çorum kiremidi ihraç
edilebilir bir ürün olacak"
Yapý sektörünün lider markalarýndan
Ece Holding'in Yönetim Kurulu Baþkaný
Erdem Çenesiz, Artýbir Tv'de Celal Toprak'ýn
sunduðu "Yeþil Ekonomi" programýna
katýlarak, sektördeki geliþmeleri, üretimde fark
yaratan çalýþmalarýný ve Çorum ekonomisine
katma deðer saðlayacak yeni projelerini anlattý.
Çorum'daki yedi üretim tesisiyle birlikte
yapý sektörünün öncüleri arasýnda yer alan Ece
Holding, üretim aþamasýnda kullandýðý son
teknolojiler ve geliþtirdiði Ar-Ge merkeziyle
birlikte gerek Anadolu'nun gerekse Çorum'un
sanayileþmesine katký saðlayacak faaliyetlere
imza atýyor.
-ÇORUM KÝREMÝDÝ ÝHRAÇ EDÝLEBÝLÝR
BÝR ÜRÜN OLACAK"Yeþil Ekonomi" programýnda Ece Holding
Ar-Ge Merkezi çalýþmalarýnýn sektöre farklý bir
boyut kazandýracaðýný söyleyen Ece Holding
Yönetim Kurulu Baþkaný Erdem Çenesiz, ArGe çalýþmalarý sonucu özel bir hammadde ve
formülle ürettikleri Bioksit Kiremit sayesinde,
Çorum kiremidinin de ihraç edilebilir bir ürün
haline geleceðine ve hak ettiði fiyat seviyesine
çýkacaðýna inandýðýný belirtti. Türkiye'de bir ilki
gerçekleþtirdiklerini ve bu alandaki yatýrýmlarý-
na devam edeceklerini vurgulayan Erdem Çenesiz, bu inovasyon ile birlikte Ar-Ge'nin
geleneksel sektörlerde dahi ne
kadar önemli olduðunun ortaya
konduðunu; Ýnovasyonu sadece
ileri teknoloji ürünlere dair bir
kavram gibi görmenin doðru
olmadýðýný ifade etti.
-"YEÞÝL
ÜRETÝM"
ÝLE
ÇEVRE DOSTU ÜRÜNLEREce Holding'in olmazsa olmazlarý arasýnda yer alan "Yeþil Üretim"in önemine vurgu yapan
Erdem Çenesiz, Ar-Ge merkezlerinin geliþtirdiði teknolojilerle
birlikte inovatik ve ekolojik ürünlerin yaný sýra
su tüketiminin giderek önem kazandýðý bir
dünyada kýsýtlý olan doðal kaynaklarý en doðru
biçimde kullanýp minimum su kullanýmý saðlayarak çevre dostu ürünler ürettiklerinin altýný
çizdi.
-ANADOLU'DAKÝ GENÇ VE NÝTELÝKLÝ
ÝÞ GÜCÜ ARTMALIÇorum'da çok güçlü bir sanayileþme
olduðunu
belirten
Çenesiz,
özellikle
makineleþme konusunda yenilikçi ve ileri
teknoloji özelliklerine sahip makinelerin üretim
aþamasýnda büyük önem taþýdýðýný söyledi.
Çorum'daki tesislerinde yaklaþýk 2000 kiþiyi
istihdam ettiklerini ve Anadolu'yu kalkýndýrmak için istihdamýn dikkat çekilmesi konular
arasýnda yer almasý gerektiðini ifade eden
Erdem Çenesiz, "Çorum, tanýnmasý ve
keþfedilmesi gereken cevherlerle dolu bir þehir.
Doðal kaynaklar yönünden de oldukça zengin.
Özellikle Anadolu'nun sanayileþmesi ve
ekonomik yönden daha da güçlenmesi adýna
birçok fýrsat var. Bunu baþarmak içinde
Anadolu'daki genç ve nitelikli iþ gücünün
artýrýlmasý gerekiyor" dedi. Haber Servisi
3
HSYK'nýn sürpriz
kararnamesinde
Çorum'a iki
atama
Hakimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu (HSYK),
Yargýtay'a yönelik 66 kiþilik yeni kararname yayýmladý.Yargýtay'da görevli 42'si Cumhuriyet Savcýsý, 21'i
tetkik hakimi olmak üzere 63 kiþi farklý adliyelere
atadý. Kararnameye ayrýca 2'si Ankara hakimi 1'i ise
Ankara Batý Savcýsý olarak eþ durumundan girdi.
Kararnamede Yargýtay Savcýsý Arif Alemdar
Çorum Hakimliðine, Yargýtay Tetkik Hakimi Haydar
Ersözoðlu, Çorum Cumhuriyet Savcýlýðýna atandý.
Haber Servisi
Happani'den
MÜSÝAD'a ziyaret
Özgür Kudüs
yürüyüþü yarýn
Yýl sonunda görev süresi dolacak olan Kamu
Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr.Turgay
Happani, MÜSÝAD Çorum Þubesini ziyaret etti.
Dr.Turgay Happani ziyaretinde MÜSÝAD üyelerine çalýþmalarýnda baþarýlar diledi.
MÜSÝAD Çorum Þube Baþkaný Rumi Bekiroðlu
Akýncýlar Derneði, Ensar Vakfý,
Ýlim Yayma Cemiyeti, Erbakan Vakfý,
Çaðrý Eðitim Vakfý , Esder , Dil ve Edebiyat
Derneði ve bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn
desteði ile Kudüs ve Mescid-i Aksa'nýn
özgürleþmesi ve siyonist Ýsrail'in 1968 öncesi topraklarýna geri çekilmesi amacýyla
PTT Çorum Baþmüdürlüðü görevine
atanan Ziya Baþýaçýk, personelle kaynaþma
yemeðinde bir araya geldi.
Önceki akþam Hanoðlu Konaðý'nda düzenlenen programa, PTT Genel Müdürlüðü
Kontrolörü Ramazan Almaz, Çorum PTT
yürüyüþ yapýlacak.Akýncýlar Derneði Þube
Baþkaný Mustafa Çaðdaþ, 21 Aralýk 2014
Pazar günü saat 13.00'da Devlet Tiyatro
Salonu önünden baþlayacak yürüyüþün Saat
Kulesi'nde sona ereceðini bildirerek, tüm
Çorumlular'ý Özgür Kudüs yürüyüþüne
davet etti. Haber Servisi
Baþmüdürü Ziya Baþýaçýk, Ýdare Mali Ýþler
Müdürü Osman Bacanlý, Teknik Ýþler Müdürü
Satýlmýþ Küçük ve Merkez Þube Müdürü
Mustafa Þenöz ile birlikte çok sayýda personel
katýldý. Yemekte yeni yöneticilerle personel
sohbet ederek kaynaþtý. Haber Servisi
ise Kamu Hastaneleri Birliðinin saðlýk sektöründe ve
Kamunun yeni yapýlanma çalýþmalarýnda Çorum
adýna katký saðladýðýný ifade ederek sivil toplum
örgütleri ile de uyum içerisinde bulunan, Dr.Turgay
Happani'ye bundan sonraki çalýþmalarýnda baþarýlar
diledi. Haber Servisi
PTT'de tanýþma yemeði
TEK
YILDIZ
2
20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
HABER
Mihenk'ten "makul þüphe"ye tepki!
Mihenk Hukuk ve Toplum Derneði Baþkaný Av. Zaferalp
Üstünel, Türkiye'de son dönemde hukuk alanýnda gerçekleþtirilen düzenlemelerin anayasaya ve hukukun temel deðerlerine
aykýrý olduðunu iddia etti.
Bunun en çarpýcý örneðinin "makul þüphe kavramý"nýn hukuk sistemine sokulmasý olduðunu dile getiren Av. Zaferalp Üstünel,
"Hukukumuzda ancak kuvvetli þüphenin varlýðý ile gerçekleþtirilebilen
bir takým tedbirler artýk makul þüphe ile uygulanabilir hale gelmiþtir. Makul þüphe, subjektif
ölçüleri içerisinde barýndýran, insanlarýn hukuka
olan güvenini sarsabilecek, uygulayýcýsýnýn subjektif deðerlerine göre deðiþiklik gösterecek bir
alaný ortaya çýkarmýþtýr. Bunun yanýnda soruþturma hakkýnda verilecek gizlilik kararý ile
savunmanýn yani Avukatlarýn delillere ulaþabilme hakký kýsýtlanmýþtýr. Bu durum savunma
hakkýnýn kýsýtlanmasý anlamýna gelmektedir.
Ýnsanlarýn hangi maddi deliller ile suç isnadýna
maruz kaldýklarýný bilmeden savunma yapmasý
düþünülemez. Biz avukatlarýn maddi delillerine
ulaþamadýðýmýz suçlamalarla karþý karþýya kalan
müvekkillerimizin haklarýný saðlýklý bir biçimde
savunabilmemiz mümkün olamayacaktýr.
Bu temel haklarýn kýsýtlanmasý sadece belli
davalara deðil hukukun geneline þamil düzenlemelerdir. Bu durum hukuka, adalete olan
inancý derinden sarsmaktadýr.
Bu düzenlemelerden memnun olan hukukçularýn mevcut olmasý
bizi þaþýrtmaktadýr. Ancak bu memnuniyetlerinin hukukçu sýfatlarýndan kaynaklanmadýðýna inanarak teselli bulmaktayýz" dedi.
Üstünel, açýklamasýný þu ifadelerle tamamladý:
"Anayasa Mahkemesinin bu hukuksuzluklarý ortadan kaldýracaðýna dair inancýmýz tamdýr.
Ancak tesadüfen! 12 Aralýk Cuma günü resmi gazetede yayýmlanarak yürürlüðe giren Makul Þüpheye dayanýlarak 14 Aralýk 2014
Pazar günü basýnda geniþ yer bulan operasyonlar gerçekleþtirilmiþtir.
Yapýlan operasyon yaþama hakkýna, adil yargýlanma hakkýna, ifade ve
düþünce hürriyetine ve en önemlisi basýn özgürlüðüne açýk bir müdahale olup, kabul edilmesi mümkün deðildir.
Tüm ülkenin gözleri önünde Avukatlar duruþma salonlarýna alýnmamaktadýr. Maddi deliller
Avukatlara gösterilmemekte, sanýklara sevk
maddeleri bildirilmemektedir.
Hukuk devleti ilkesini zedeleyen bu ve benzeri uygulamalarýn bir an evvel son bulmasýný,
devletin temel taþý olan hukukun, adalet
mecrasýna döndürülerek, yapýlan soruþturmalarýn yargý baðýmsýzlýðýna uyularak yapýlmasý, adil yargýlanma ve savunma hakkýnýn
korunmasý, basýn özgürlüðüne saygý gösterilerek kamuoyu vicdanýný tatmin edecek þekilde
þeffaf ve adil yürütülmesi ülkemiz ve milletimizin geleceði için zorunluluk arz etmektedir.
Hak ve özgürlüklerin kýsýtlanmasý karþýsýnda maðdur olanýn yanýnda olan duruþumuzu
muhafaza ederek, baþta savunma hakkýnýn
temsilcisi avukatlar olmak üzere, basýný ve
muhalefeti susturmaya yönelik yargý erki ve diðer devlet organlarýnýn
baský aracý haline getirilmesine karþý, hukuka, adalete, demokrasi ve
özgürlüklere sahip çýkacaðýmýzý kamuoyuna saygýyla bildiririz" diyerek açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi
Ders arasýnda çorba ziyafeti
Bahçelievler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde
tüm öðretmenler ve öðrencilerine meþhur Kargý
tarhana çorbasý ziyafeti verildi.
Bir hayýrseverin geçmiþlerinin hayrýna verdiði çorba
ziyafeti bütün öðretmen ve öðrencileri bir araya getirdi.
Okul öðretmenleri ve öðrencilerin beraber büyük
bir heyecanla hazýrlayýp sunduklarý çorba ziyafeti hoþ
sohbetlerin yapýlmasýna da vesile oldu. Haber Servisi
Hitit Üniversitesi Ýstanbul'da tanýtýldý
4
Mahir ODABAÞI
BUNLARI
ZATEN
BÝLÝYORUZ
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
"
''Telkinden çok, temsil önemlidir'' sözünden hareketle,
müsait olduðu halde kurum amirinin / okul müdürünün katýlmadýðý sivil savunma tatbikatlarýnýn asla ve asla verimli olmayacaðýný,
"
Olasý doðal afetlerde olumsuzluk yaþanmamasý için,
okullarýn, camilerin, konferans salonlarýnýn kapýlarýnýn dýþarý
açýlmasý gerektiðini,
"
Türkiye'de ilk defa Çorum'un Ýlçeleriyle beraber köylerindeki okullarýnda olduðu gibi, (tüm okullara malzeme
daðýtýlmýþtý) camilerde de en az 2 tane yangýn söndürme
cihazýnýn kullanýmýný bilmek þartýyla bulunmasýnýn, gerektiðinde
köyde
çýkabilecek
baþlangýç
yangýnlarýnýn
söndürülmesinde etkili olabileceðini,
"
Araçlardaki yangýn söndürme cihazlarýnýn, kontrollerde
sorulurda ceza yerim düþüncesiyle rast gele bulundurulmasýndan çok ihtiyaç halinde beni ve çevremdeki insanlarý kurtarabilirim düþüncesiyle þoförün kolayca ulaþabileceði yerde ve her
an kullanýma hazýr olarak bulundurulmasýnýn gerektiðini,
"
Ýþyerlerinde yangýn söndürme cihazlarýnýn bir köþede
bulunmasý kadar ihtiyaç halinde doðru kullanýmýný bilerek
bulunmasýnýn iþe yarayabileceðini,
"
Ýlkyardým çantalarýn bulundurulmasý kadar, doðru ilkyardým uygulamasýnýn bilinmesinin önem arz ettiðini,
"
Florasan lambalarýnýn sabitlenmesi olasý küçük
depremlerde düþüp zarar vermesini önleyebileceðini,
"
Muhtemel yangýnlarda herkesin haberdar olabilmesi
için, binalardaki yangýn alarm cihazlarýnýn göstermelik olarak
deðil, üç dakika olarak çalmasý gerektiðini,
"
Yangýn tahliye merdivenlerinin yapýlmasý kadar, gece
gündüz binayý kullananlar tarafýndan yerinin bilinmesi ve
ihtiyaç halinde, 7 'den 77' ye herkes tarafýndan rahatça kullanýlabilecek durumda olmasýnýn önemli olduðunu,
"
Ýnþaat sahalarýnda ilk güvenlik önlemlerinin alýnmasý
kadar, bunun hiç taviz vermeden sonuna kadar devam
etmesinin gerektiði ve inþaat sahasýnýn önündeki yola rast
býrakýlan demir yýðýnlarýnýn çocuklar ve özürlüler için tehlike arz
ettiðini,
"
Televizyonlarýn çocuklarýn çalýþmasýna, misafirlerin
konuþmasýna engel olduðunu,
"
Vedalaþtýktan sonra aracýn içerisinde kornaya basarak
tekrar vedalaþmanýn çevremizdeki insanlarý rahatsýz ettiðini,
"
Kontrolsüz þekilde çok uzun süre çalan davul ve diðer
müzik seslerinin, sýnava hazýrlanan çocuklar ve özellikle sese
karþý duyarlýðý olan hastalar için çekilmez hale geldiðini,
"
Araçtaki müziðin sesini son ayar açarak, çevremizdeki
insanlarý canýndan býktýrmanýn hiçte
hoþ bir davranýþ
olmadýðýný,
"
Araç içerisinde kornaya basarak haber vermek yerine,
inip kapýnýn ziline basarak haber vermenin daha uygun olacaðýný,
"
Apartmanlarda elektrikler kesildiðinde olumsuzluk
yaþanmamasý için, alternatif aydýnlatma cihazlarýnýn merdivenlerde bulunmasýnýn gerektiðini,
"
Evlerimizdeki sabit telefon makinelerinin üzerine bir
etikete '' bir kaç acil numara, kendi telefon numaramýz ve
evimizin açýk adresinin yazýlý olarak bulunmasý'' ihtiyaç halinde
bir baþkasýnýn evimizin adresini doðru vermesi ve ilgililerin evi
daha erken bulmasý için çok faydalý olacaðýný, (Tel : 536 5681141)
Sevdiðim söz : '' BÝLDÝÐÝMÝN ÖÐRETMENÝ,
BÝLMEDÝÐÝMÝN ÖÐRENCÝSÝYÝM''
BAÞSAÐLIÐI: Hakkýn rahmetine kavuþan Osmancýk eski
belediye baþkaný Avni Kýlýç beyin kayýnvalidesi, bacanaðým
Mehmet Kýlýç'ýn anneannesi Müþerref teyzemize Allah'tan rahmet, sevenlerine sabrý cemil dilerim...
YEDAÞ'tan kýrsalda
elektrik kesintisi
Uluslararasý ve ulusal düzeyde tanýtým etkinliklerine her
geçen gün bir yenisini ekleyen Hitit Üniversitesi, tanýtým etkin-
liklerine Ýstanbul ile devam etti.
"Yükseköðretim Günleri" tanýtým
etkinlikleri kapsamýnda düzenlenen
eðitim fuarýna, Ýlahiyat Fakültesi Dekaný
Prof. Dr. Þaban Haklý, Ýskilip Meslek
Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr.
Muammer
Cengil,
Mühendislik
Fakültesi öðretim elemanlarý Araþ. Gör.
Mustafa Reþit Haboðlu, Araþ. Gör Eda
Aktaþ ve Basýn ve Halkla Ýliþkiler personeli Erdoðan Atmaca katýldý.
"En Özel Devlet Üniversitesi" sloganýyla yolunda emin ve hýzlý adýmlarla
yürüyen Hitit Üniversitesi, birçok vakýf
ve devlet üniversitesinin yer aldýðý
eðitim fuarýnda standý ziyaret eden
öðrencilere, öðrenci velilerine ve rehber
öðretmenlere istihdam odaklý bölüm ve
programlar ile beraberinde öðrencilere
sunulan imkanlar anlatýldý.
Eðitim fuarýna öðrencilerin ve rehber
öðretmenlerin yoðun ilgisi oldu.
Hitit Üniversitesi tanýtým etkinliklerine 25-26 Aralýk 2014 tarihlerinde
Adana'da düzenlenecek olan eðitim fuarý ile devam edecek.
Yeþilýrmak
Elektrik
Daðýtým A.Þ. bakým ve
onarým
çalýþmalarý
nedeniyle bazý ilçelere baðlý
köylerde
elektrik
kesintisi
yapacak.
YEDAÞ'tan yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý
tarih saatler ve etkilenecek yerler
þöyle:
"22-23.12.2014
tarihinde
08.00-16.00 saatleri arasýnda:
Sungurlu ilçesine baðlý Kýþla,
Boztepe ve Tuðcu köyleri.
24-25.12.2014
tarihinde
08.00-16.00 saatleri arasýnda:
Sungurlu
ilçesine
baðlý
Karacaköy ve Yarýmsöðüt köyleri.
21-22-23-24-25-26-2728.12.2014 tarihinde 07.00-16.00
saatleri arasýnda: Bayat ilçesine
baðlý Yeþilçat köyü Aþaðý Mahalle
ve Göðüs Mahallesi, Çerkeþ
köyü.
21.12.2014 tarihinde 09.0016.00 saatleri arasýnda: Bayat
ilçesine baðlý Emirþah, Yeþilçat
Aþaðý Mahalle, Yeniþýhlar ve
Kubbettin köyleri ve Turkcell,
Avea tesisleri."Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
HABER
5
Dodurga iþçisi iþsizlik
sigortasýndan yararlanacak
Çorum Milletvekili AK Parti Ekonomi Ýþleri
Baþkaný Dr. Cahit Baðcý, Çelikler Maden Ocaðýnda
iþin durdurulmasýnýn ardýndan mazeretsiz iþe gelmedikleri
gerekçesiyle iþ çýkýþý verilen 130 maden iþçisinden baþvurusu bulunan 93 iþçinin Ýþsizlik Sigortasýndan yararlanmasý
için, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Müsteþarý
Ahmet Erdem ve Türkiye Ýþ Kurumu Genel Müdür
Yardýmcýsý Asým Gökalp Keskin ile görüþerek iþçilerin 2
Aralýk 2014'den itibaren Ýþsizlik Sigortasý Fonundan yararlanmalarýný saðladý. Bilindiði üzere Türkiye genelinde 70'e
yakýn Maden Ocaðýnýn üretimine ara verilmesine ve eksiklerin giderilmesine karar verilmiþti. Konuyla ilgili bir açýklama yapan Baðcý "Ýþçilerimiz kesinlikle sahipsiz deðildir.
Konuyu bütün yönleriyle Hükümetimiz ve ilgili Bakanlýklar
düzeyinde takip ediyoruz. Türkiye'de kömür madenciliðinde kalýcý bir çözüm üretmek için çalýþýyoruz.Ýlimizde
faaliyet gösteren Çelikler A.Þ (Dodurga Linyitleri) iþyeri
üretim faaliyetleri; iþ müfettiþleri tarafýndan yapýlan denetim
sonucu düzenlenen, idari tedbir raporuna
istinaden 21.11.2014 tarihinde durdurulmuþ
ve Dodurga Madeninin tekrar faaliyetine
devam etmesine yönelik çalýþmalar týpký diðer
madenler gibi, ilgili Bakanlýklarýn ÝLO
Sözleþmesi çerçevesindeki mevzuat düzenlemelerini tamamladýktan sonra faaliyete
baþlamalarýný
saðlamak
konusunda
Hükümetin kararý ve düzenlemelerin yasalaþmasý beklenmektedir. Bu süreçte iþveren iþçi
çýkarmaya gitmiþ, ancak SGK fesih nedeni
22(Diðer Nedenler) olarak bildirildiðinden
prim þartlarýný taþýsalar da söz konusu iþçilere
iþsizlik ödeneði baðlanamamýþtýr. Konuyla
ilgili Ýlimiz ÝÞKUR ve Ýþ Teftiþ Kurulu
Baþkanlýðý incelemelerini tamamlamýþtýr. Ýþyerinde iþin durdurulmasý (21.11.2014) ve Ýþ
Teftiþ Kurulu raporunun tamamlanmasý
(17.12.2014) arasýnda 22 "Diðer Nedenler"
kodu ile iþ sözleþmeleri feshedilen iþçilerden
ÝÞKUR Ýl Müdürlüðümüze bu güne kadar iþsizlik ödeneði
talebi ile müracaat eden 93 Ýþçimize Ýþsizlik Ödeneði
baðlanmasý kararlaþtýrýlmýþtýr. 4447 ve 5510 sayýlý kanunlar
çerçevesinde iþsizlik ödeneði; hizmet akdinin feshinden
önceki son üç yýl içinde; 600 gün sigortalý olarak çalýþýp iþsizlik sigortasý primi ödemiþ olan sigortalý iþsizlere 180 gün,
900 gün sigortalý olarak çalýþýp iþsizlik sigortasý primi
ödemiþ olan sigortalý iþsizlere 240 gün,1080 gün sigortalý
olarak çalýþýp iþsizlik sigortasý primi ödemiþ olan sigortalý
iþsizlere ise 300 gün süre ile iþsizlik ödeneði (kanunda yer
alan diðer þartlarý taþýnmasý kaydýyla) verilmektedir. Bu
konuda Çorum ÝÞKUR Müdürlüðümüz çalýþmalarýn yýlsonuna kadar tamamlanmasý için çalýþacak ve hak edenlerin
ücretlerinin Ýþsizlik Sigortasý Fonundan ödenmesini saðlayacaktýr. Ayrýca Dodurga'da iþten çýkarýlan iþçi kardeþlerimize kaymakamlýk tarafýndan 2'þer ton kömür verilecektir.
Kamuoyuna saygýyla duyurulur" dedi. Haber Servisi
Belediyeden Binevler
Camii'nde tadilat
Belediye Baþkaný Muzaffer
Külcü, Çorum Belediyesi tarafýndan Binevler Camii'nde yürütülen
tadilat çalýþmalarýný yerinde inceledi.
Cuma
namazý
için
Baþkan
Yardýmcýlarý
Zeki
Gül,
Ahmet
Yabacýoðlu, Alper Zahir ve Turhan
Candan ile birlikte Binevler Camii'ne
giden Baþkan Külcü, namaz çýkýþýnda
tadilat çalýþmalarý ile ilgili belediye
teknik personelinden bilgi aldý.
Belediyenin þehrin deðiþik bölgelerindeki birçok camide tadilat ve yapým çalýþ-
malarý yaptýðýný hatýrlatan
Baþkan
Külcü,
Binevler
Camii'nde de onarýma ihtiyaç
duyulan yerleri yenilediklerini
ifade etti. Külcü, "Binevler
Camii'nde bay-bayan tuvalet
ve abdesthanelerini tamamen
yeniledik.
Son
cemaat
bölümünü
laminantla
kapladýk, dýþ pencerelerini ise
yeniliyoruz. Engelli hemþehrilerimizin camiye rahatça girip
çýkabilmeleri amacýyla engelli rampasý
yaptýk" dedi. Tadilat çalýþmalarýnýn yýlsonuna kadar tamamlanacaðýnýn altýný
çizen Baþkan Külcü, tadilata ihtiyacý
olan diðer camilerde de onarým çalýþmalarý yapacaklarýný kaydetti.
Baþkan Külcü'ye Binevler Camii'ni
inceleme sýrasýnda baþkan yardýmcýlarýnýn yaný sýra Üçtutlar Mahallesi
Muhtarý Mehmet Bölükbaþý, cami imamý
Cemal Yolcu, dernek yöneticileri Yaþar
Özaydýn ve Cemal Öz de eþlik etti.
Haber Servisi
"Bahabey Caddesi'nde ücretli
otopark uygulamasý kaldýrýlmalý"
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Belediye Meclis
üyeleri, TSO'yu ziyaret ederek, gündemde olan bazý
konular hakkýnda deðerlendirmelerde bulundular.
CHP Belediye Meclis Grup Baþkanvekili Ayhan
Þamlý, Çorum Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn giriþimleriyle
yeni terminal binasýnýn iþletmesinin Çorum Belediyesi
tarafýndan yapýlmasýnýn kararlaþtýrýlmasýnýn, Çorum
adýna önemli bir karar olduðunu söyledi.
Þamlý, "Hepimiz kendi iþlerimizden feragat ederek
Çorum için bir þeyler yapmaya çalýþýyoruz. Bu anlamda,
ilimiz esnafýnýn lehine bir karar çýkmasý konusundaki
hassasiyetinizden dolayý teþekkür ediyorum" dedi.
Grup Baþkanvekili Ayhan Þamlý ayrýca, CHP Grubu
olarak ana arterler için talep ettikleri ücretli otopark
uygulamasýnýn hayata geçirildiðini, ancak büyük bir
çoðunluðu konut olan Bahabey Caddesi'nin de kapsam
içerisine alýndýðýný belirterek, "Burada çok ciddi bir
rahatsýzlýk yaþanmaktadýr. Ýnsanlar araçlarýný kendi
evlerinin önüne park etmek için
ücret ödemek zorunda kalmaktadýr. CHP Grubu olarak
Bahabey Caddesi'nin ücretli
park kapsamýndan çýkartýlmasý
için mücadele etmekteyiz. Bu
konuda TSO'nun da desteðini
istiyoruz" ifadelerini kullandý.
Çorum TSO Baþkaný Çetin
Baþaranhýncal da, ziyaretten
duyduðu
memnuniyeti
belirterek, "Ýlimizin lehine olan
her adýmý Oda olarak desteklemekte, öncülük etmekteyiz.
Yeni
terminaldeki
iþleyiþ
konusunda üyelerimizden gelen
talepleri Belediye Baþkanýmýz
Sayýn Muzaffer Külcü'ye ilettik
ve bu talepler haklý görülerek iþletmeciliðin kiþi ya da
kuruma verilmeksizin belediye tarafýndan yürütülmesi
kararlaþtýrýldý. Bu sayede hem Çorumlu esnafýmýzýn istediði oldu, hem de belediyemiz için alacaklarýný tahsil
etme imkâný doðdu. Artýk esnafýmýz yeni terminale daha
çok sahip çýkmalý, üzerine düþeni yapmalýdýr" dedi.
Baþaranhýncal, Çorum'un söz konusu olduðu durumlarda siyasi farklýlýk düþünmeksizin sergilenen birlikteliðin memnuniyet verici olduðunu vurguladý.
CHP Grubu'nun Bahabey Caddesi'nin ücretli park
kapsamýndan çýkartýlmasý hususundaki talebin de deðerlendirilmesi gereken bir konu olduðunu belirten
Baþaranhýncal "Bahabey Caddesi'nin, yoðun olarak
ikamet mi yoksa ticaret amaçlý mý kullanýldýðýnýn iyi
deðerlendirilmesi gerekmektedir" diyerek, konu hakkýnda Çorum Belediyesi ile görüþme yapacaðýný ifade etti.
Baþaranhýncal, ziyaretlerinden dolayý CHP Belediye
Meclis Grubu üyelerine teþekkür etti. Haber Servisi
TBMM'de leblebi rüzgarý
Çorum'un tanýtýmýna katkýda
bulunmak
amacýyla
Çorum
Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'nun giriþimleri ile Tarým
ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu Ýl Koordinatörlüðü tarafýndan Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk
Bakanlýðý Bütçesinin görüþmelerinde
tüm
milletvekillerine
Çorum
Leblebisi ikram edildi.
Konu hakkýnda bilgi veren Salim
Uslu, "Yaklaþýk 3 asýrdýr ilimizde
üretimi yapýlan, adeta Çorum ismi
ile özdeþleþmiþ, Çorum denince
leblebi, leblebi denince akla Çorum
gelmektedir. 45'in üzerinde çeþidi ile
vatandaþlarýmýza sunulan Çorum leblebisini önerimizi geri çevirmeyerek bizlere
ikram eden Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý
Destekleme
Kurumu
Çorum
Ýl
Koordinatörlüðü ve Kurum Baþkanlýðý ile
Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz
Mehdi Eker'e teþekkür ederiz" dedi.
Tarým ve Kýrsal Kalkýnmayý Destekleme
Kurumu Ýl Koordinatörü Hakan Körpýnar
Çorum Leblebisinin TBMM'de daðýtýmýna
katký, destek ve onay veren Uslu'ya
teþekkür ederek, Çorum'dan getirdiði
leblebiyi takdim etti.
Haber Servisi
Dumanlý serbest Karaca tutuklandý
Zaman Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ekrem
Dumanlý ile STV Yayýn Grubu Baþkaný Hidayet Karaca, 14
Aralýk'ta baþlatýlan operasyon kapsamýnda gazete binasýnda gözaltýna alýnmýþtý.
Ýfadelerinin alýnmasý için ek süre istenen ikiliden Ekrem
Dumanlý, 5 günlük gözaltý süresinin ardýndan dün, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Dumanlý için yurtdýþýna çýkýþ yasaðý getirildi.
STV Yayýn Grubu Baþkaný Hidayet Karaca ile eski terörle mücadele þube müdürü Tufan Ergüder, asayiþ þube
müdürü Ertan Erçýktý ve komiser Mustafa Kýlýçaslan için
tutuklanma kararý çýktý. Savcýlýk tarafýndan mahkemeye
sevkedilen ikiliden Karaca, ifade vermeyi reddetmiþti.
TEK
YILDIZ
2
20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
6
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
HABER
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
CAN DOSTU SPOR ve
SAÐLIK MERKEZÝ
Cýrýl, Öztürk ve Eriþken
ailelerinin acý günü
SMMM Muzaffer Öztürk'ün Kayýn
Validesi Ýnþaat Mühendisi Necati Cýrýl'ýn
annesi Ertuðrul ve Özcan Eriþken, Gökhan
ve Gamze Öztürk'ün annenneleri Huriye
Cýrýl (93) tedavi gördüðü Çorum özel hastanesinde vaat etti. Merhum cenazesi dün
ulu camide kýlýnan cuma namazýna müteakip
kýlýnan cenaze namazýnýn ardýndan ulu
Mezarlýkta defnedildi. Tek Yýldýz gazetesi
olarak Merhuma Allah dan rahmet, yakýnlarýna sabrý Cemil niyaz ederiz.uður Çýnar
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
Bahçelievler Mah.
Þenyurt Caddesi No:25
Tel:221 00 22
Ufuk Saðlýk-Sen'den Ekrem Dumanlý
ve Hidayet Karaca'ya destek
Zaman Gazetesi Genel Yayýn Müdürü Ekrem
Dumanlý ile Samanyolu Yayýn Gurubu Baþkaný
Hidayet Karaca'nýn gözaltýna alýnmasý Çorum'da
protesto edildi. Çorum Ufuk Saðlýk-Sen Adliye önün
de düzenlediði eylemde duruma tepki gösterdi.
Sendika üyesi Ýrfan Gündüz burada yaptýðý konuþmada, ''14 Aralýk Pazar günü gerçekleþtirilen operasyonlarla gazete ve televizyon yöneticileri, dizi senaristleri, yapýmcýlarý ve polislerin gözaltýna alýndýðýný ibretle
seyrettik'' dedi.
Türkiye'de artýk demokrasi ve basýn özgürlüðünün
askýya alýndýðýný hukuk karþýtlara karþý kullanýlacak bir
silah haline getirildiðini iddia eden Gündüz, muktedirlerin milyonlarca insanýn gözü önünde kameralar
karþýsýnda hakim ve savcýlara emir vermeye baþladýðýný
öne sürdü.
Gündüz ''Bunlar demokrasinin ve özgürlüklerin
olduðu hiç bir ülkede olacak þeyler deðildir. 14
Aralýk'ta basýna ve demokrasiye yapýlan bu kin ve
nefret operasyonu, sadece bir zümreye deðil çok sesliliðe, demokrasiye ve basýn özgürlüðüne vurulmuþ bir
darbedir. Erkler ayrýlýðý rafa kaldýrýlmýþ birileri yasalarý,
yargýyý ve basýný kendi tekeline alma giriþiminde
bulunmuþtur. Buna her kesimden
tepkiler yükselse de yandaþlar ve
peþkeþçiler buna sadece bir kesim
karþý çýkýyormuþ izlenimi vermeye
çalýþýyor. Söz konusu insanlar
''Taþhiye'' denilen bir örgütle ilgili
haber yaptýðý için örgüt kurmakla
suçlanmasý bir dizinin senaryosundan örgüt üretilmesi operasyonu
yapanlarýn art niyetli olduðunun
apaçýk göstergesidir. Taþhiye örgütü
diye suçlayýp, bu haberi neden
yazdýnýz, dershaneler konusunu
neden haber yaptýnýz gibi sorular
sormalarý aslýnda bu operasyonun
medyaya yapýldýðýnýn apaçýk göster-
gesidir. ''ifadelerini kullandý.
Bu yapýlan hukuksuzluklarýn
intikam operasyonu olduðunu sadece
Türkiye'den deðil dünyanýn 4 bir
tarafýndan ve farklý inanç guruplarýndan önemli simalar da deklare ettiðini iddia eden Gündüz, ''Paralel safsatasý uyduranlar asýl paralelin ''kendileri dýþýnda hiçbir kesime yaþama
hakký
tanýmayan''
muktedirler
olduðunu görmekteyiz. Yaþadýðýmýz
ülke her geçen gün nefes almanýn
biraz daha zorlaþtýðý bir yer haline
geliyor. Devlet olarak tarafý olduðumuz, uluslararasý sözleþmelerle
garanti altýna alýnmýþ, neredeyse
bütün temel insan hak ve özgürlükleri
ihlale uðruyor ''diye konuþtu.
Kamuoyunda "makul þüphe" yasasý olarak bilinen
yeni hukuki düzenlemenin yasalaþmasýnýn hemen
ardýndan yeni bir operasyon için düðmeye basýldýðýný
ve yeni Türkiye'nin demokrasi ve özgürlüklere yönelik
ilk sivil operasyonu yapýldýðýnýn ifade eden Gündüz,
hukukun üstünlüðü, yargý baðýmsýzlýðý, insan haklarý,
þeffaflýk, hesap verilebilirlik ve kuvvetler ayrýlýðýnýn
olmadýðý bir ülkede demokrasiden ve özgürlüklerden
asla söz edilemeyeceðini aktardý.
Gündüz ''Haksýzlýk kimden gelirse gelsin, kime
yapýlýrsa yapýlsýn karþý çýkmak, her koþulda ve herkes
için hukuk ve adalet talep etmek, herkesin adil
yargýlanma hakkýna saygý göstermek, demokrasinin
olmazsa olmaz þartýdýr. Yargýnýn öç alma aracý olarak
kullanýldýðý düþüncesi, ülkeyi temelsiz býrakmaktadýr.
Bu yapýlan hukuksuz operasyonlar uluslararasý alanda
ülkemizin itibarýna çok büyük darbe vurmuþtur.
''Avrupa Birliði bizi almasa bile Kopenhag kriterlerine
uyacaðýz'' sözleri ile iktidara gelenler þimdilerde
''Avrupa Birliði bizi almazsa almasýn'' durumuna
gelmesi ekonomik ve demokrasi adýna üzücü
þeylerdir" diyerek sözlerini tamamladý. Bahadýr YÜCEL
Çocuk Geliþimi öðrencilerinden
Engelli Eðitim Merkezine ziyaret
Bahçelievler Mesleki ve Teknik
Anadolu Lisesi Çocuk Geliþimi ve
Eðitimi alaný öðrencileri Çorum
Belediyesi Engelli Eðitim Merkezini
gezdiler.Çocuk Geliþimi ve Eðitimi alaný
þefi Sakine Kýlýç ve öðretmenler Sibel Uz
ile Nurhan Türkmen'in düzenlediði
gezide öðrenciler, Engelli Eðitim
Merkez'ini gezdikten sonra atölyelerde
kursiyerlerle
birlikte
çalýþmalara
katýldýlar.
Hem meslek lisesi öðrencileri, hem de
Engelli Eðitim Merkezi öðrencileri açýsýn-
dan son derece verimli geçen
ziyaret, öðrenci ve kursiyerler
açýsýndan dostluk ve arkadaþlýk
iliþkilerinin geliþmesine katkýda
bulundu.
Bahçelievler Mesleki ve
Teknik Anadolu Lisesi Müdürü
Halise Akay, toplumda ve
gençlerde engelli bireylere karþý
olumlu bakýþ açýsý kazandýrýlmasý amacýyla, bu ziyaretlerin
bir projeye dönüþtürülerek
devam edeceðini söyledi. Haber Servisi
Polisten kumar baskýný
ÝI Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi
ekipleri kumar operasyonu düzenledi.
Kentte bulunan bir adreste kumar
oynandýðý ve silahlý þahýslarýn olduðunu
belirleyen polis ekipleri adrese operasyon
düzenlediler.Operasyonda V.K., M.A., M.K.,
C.Ý., Ý.T.. C.Ö., O.G. ve C.Ö. isimli þahýslar
yakalanýrken burada yapýlan aramada; 3 adet
tabaca ve bunlara ait mermiler, 277 adet
Tüfek Fiþeði, 9 takým iskambil kaðýdý, 160
adet kumarda kullanýlan deðiþik renklerde
marka, pul, elde edilerek muhafaza altýna
alýndý.Þahýslar hakkýnda "6136 Sayýlý Kanuna
Muhalefet ve Kumar Oynamaya Yer ve
Ýmkan saðlamaktan" yasal iþlem baþlatýldý.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
HABER
7
"Ekmek, Pide ve Simit Azami Fiyat
Tarifesi"nde yanlýþ algý oluþtu
Unlu Mamuller ve Ekmek Üreticileri
Federasyonu Çorum Þubesi, Çorum
Ticaret ve Sanayi Odasý Meslek Komite
Üyesi Murat Akdemir'in baþkanlýðýnda kuruldu.
Þube Baþkaný Murat Akdemir, Çorum
TSO'yu ziyaret ederek, 27 Aralýk Cumartesi
günü saat 13.00'te Çatalhavuz 1. Sokak No:5
(Adliye binasý arkasý) açýlýþ töreni düzenleyeceklerini söyledi. Ziyarette, son günlerde
basýnda gündemi meþgul eden Ekmek, Pide
ve Simit Azami Fiyat Tarifesi konusu da gün-
deme geldi.
Çorum TSO Baþkaný Çetin Baþaranhýncal,
kamuoyunda yanlýþ bir algýnýn oluþtuðunu
belirterek "Odamýzýn ilgili meslek komitesi,
üyelerinden gelen talep üzerine bir çalýþma
yaparak son olarak 2011 yýlýnda belirlediði
azami fiyat tarifesini yenilemiþtir. Burada
dikkat edilmesi gereken husus, belirlenen fiyatlarýn azami, yani üst limit olmasýdýr.
Belirlenen fiyatlar üst sýnýr mahiyetinde olup,
esnafýmýzýn bu fiyatlarýn üzerinde ücretlerle
satýþ yapamayacaðý, isterlerse daha düþük
ücretler üzerinden ekmek, pide ve simit
satabilecekleri anlamýna gelmektedir.
Serbest piyasa ekonomisinde fiyatlar, arztalep dengesine göre belirlenmektedir.
Ayrýca azami tarife belirlenirken Çorum
Fýrýncýlar ve Simitçiler Odasý'nýn 10 Ekim
2014 tarihinde teblið ettiði azami fiyat tarifesi de dikkate alýnmýþtýr" dedi.
Unlu Mamuller ve Ekmek Üreticileri
Federasyonu Çorum Þube Baþkaný ve TSO
Meslek Komite Üyesi Murat Akdemir de,
belirlenen azami fiyatlarýn, maliyet hesabý
yapýlarak tespit edildiðini söyledi.
Federasyon olarak sektördeki israfý
engellemeyi kendilerine görev edindiklerini
belirten Akdemir, "Sektördeki israfý
engellersek, maliyetleri de daha aþaðý seviyeye indirmiþ olacaðýz. Meslek Komitesi olarak
belirlediðimiz fiyatlar, azami sýnýrý içermektedir. Fýrýnlarýmýz, belirlenen fiyatlara kadar
istedikleri ücretle satýþ yapabilirler. Ýsrafý
azaltýp maliyetini düþüren fýrýnlarýmýz, buna
göre daha düþük ücretle satýþ yapabilirler"
diye konuþtu. Akdemir, Unlu Mamuller ve
Ekmek Üreticileri Federasyonu Çorum
Þubesi'nin açýlýþ törenine bütün Çorum
halkýný davet etti. Haber Servisi
Mehmet Evkuran "Ýslam'da
insan haklarý"ný anlattý
Hitit
Üniversitesi
Ýlahiyat Fakültesi öðretim
üyesi Prof. Dr. Mehmet
Evkuran, Fatih Anadolu
Lisesinde konferans verdi.
Okul Müdürü Þükrü Eyyüp
Kaplan'ýn selamlama konuþmasýndan sonra kürsüye gelen
Prof. Dr. Mehmet Evkuran,
Ýslamýn
insan
haklarýna
verdiði önemi anlattý.
Haber Servisi
"Ýyi nefes almanýn güzelleþtirici ve
MHP
Merkez
Ýlçede
yaþlanmayý geciktirici etkisi var"
Burun estetiði giderek daha ayrýntýlý hale geliyor ve ayrýntýlarýn baþarýlý þekilde gerçekleþtirilmesi, bütünde oldukça iyi
sonuçlar elde edilmesine neden oluyor.
Çorum Özel Hastanesi Kulak Burun Boðaz Uzmaný Opr. Dr.
Metin Çalýþkan, "Güzel bir burun, yüzün merkezinde olduðu için,
yüze çok olumlu etkide bulunuyor ve bütün yapýlar ile iliþki içinde
oluyor" diyor.
Çalýþkan'a göre tek baþýna iyi nefes almanýn bile güzelleþtirici ve
yaþlanmayý geciktirici etkisi bulunuyor.
"Burun Estetiði yaptýrýlmalý mý?"
sorusunu
yanýtlayan
Çalýþkan,
"Burnunuzda doðuþtan gelen bir deformasyon, nefes alma problemi, eðrilik
(deviasyon), kaza ya da darbe sonrasý
þekil bozukluklarý, yüzle uyumsuz
ölçüler, burun ucunun yuvarlak, uzun,
düþük, eðri olmasý, burnun geniþ,
kemerli olmasý gibi görünüm ve saðlýk
açýsýndan ortaya çýkan sorunlar
yüzünüzün güzelliðini ve saðlýðýnýzý
olumsuz etkileyebilmektedir. Yüz ifadenizi cansýzlaþtýran, bozan þekilsiz bir
burun yapýsý beðenilmeme duygusu ve
özgüven problemine neden olmaktadýr.
Nefes alamýyorsanýz ciddi uyku ve saðlýk problemleriyle yüz
yüzesinizi demektir. Bunun gibi daha birçok olumsuzluklarý
engellemek daha canlý, güzel, estetik bir buruna, dolayýsýyla güzel
bir yüz ifadesine kavuþarak hayatýnýza yepyeni, canlý, enerji dolu,
etkileyici bir pencere açabilirsiniz. Bütün bu sýraladýðýmýz durumlar
burun estetiði ameliyatýyla ortadan kaldýrýlýyor" dedi.
Burun estetiði genel anestezi altýnda yapýldýðýna dikkat çeken
ve o nedenle ameliyat sýrasýnda aðrý, sýzý ya da acý hissedilmediðini
söyleyen Çalýþkan, burun estetiði ameliyatý Türkiye'de en çok
yapýlan ve en zor olan estetik ameliyat olduðunu, ancak geliþen
teknoloji, yeni yöntemler ve cerrahin tecrübesi ameliyat sýrasýnda
olmayan aðrýnýn, ameliyat sonrasýnda da kýsa süreli ve hafif atlatýlmasýný neden olduðunu, O nedenle hastalarýn bu konuda endiþe-
lenmemesi gerektiðinin altýný çizdi.
Çalýþkan ayrýca, daha önceleri ameliyat sonrasýnda tampon
uygulamasýnýn aðrý ve hasta korkusunun baþlýca nedenlerinden
olduðunu, ameliyat sonrasýnda oluþan aðrýlarýn genellikle birkaç
gün içinde kendini gösterdiðini, ancak aðrý kesicilerle ortadan
kaldýrýlarak daha konforlu bir iyileþme dönemine geçiþ saðlamakta
olduðunu belirterek, modern týbbýn, burun estetiði ameliyatýnda da
riskleri minimuma indirdiðini , ancak bu ameliyatlarýn sonrasýnda
da hala göz çevresinde morluklar oluþtuðunu, bu morluklarýn 15
gün gibi sürede geçtiðini , bunu saðlayan
sebebin ise doðru tekniðin ,doðru ameliyat ile planlanarak, doðru cerrah tarafýndan
uygulanmasýndan kaynaklandýðýna deðindi.
Burun estetiði ameliyatý sonrasý
iyileþme döneminde hastalarýn dikkat edeceði hususlar olduðunu da vurgulayan,
Çorum Özel Hastanesi Kulak Burun Boðaz
Uzmaný,Opr.Dr.Metin Çalýþkan, "Ameliyat
sonrasýnda rahat nefes almanýz için burna
yerleþtirdiðimiz splintler birkaç gün hastamýzýn burnunda kalarak olasý doku
yapýþmasýný engellemektedir. Ameliyattan
sonraki ilk günlerde yere eðilip aðýr bir þey
kaldýrmaktan, eforsarfettiren iþler yapmaktan kaçýnmanýz gerekiyor. Burnunuzu darbelerden kesinlikle korumalýsýnýz. Ýlk günlerde
burun ucunun kalkýk olmasý sizi endiþelendirmesin. Bu, burundaki
alçý tabakadan kaynaklanmaktadýr. Alçý tabakayý bir haftada
çýkarýyoruz. Sonrasýnda 1hafta kalacak ikinci bir alçý daha koyuyoruz buda 1 hafta sonra alýnýyor burun ucunuz zamanla ideal
pozisyonuna gelecektir. Burnunuzdaki bantlar ve alçý 15 gün sonra
çýkarýlmaktadýr. Spor yapan hastalarýmýz 1 ay beklemek zorundadýr. Gözlük kullanan hastalarýmýz en az 1 yýl sonra tekrar gözlük
takabiliyorlar. Bu sürede lens kullanmalarýný tavsiye ediyoruz.
Ýyileþme döneminin ilk evrelerinde mümkün olduðunca burun ve
yüz kýsmýnýzý güneþten korumalýsýnýz" þeklinde konuþtu. Haber
Servisi
"Boþ Sandalye" sahnelendi
Hitit
Üniversitesi
Tiyatro Kulübü ve Ýl
Emniyet
Müdürlüðü
Toplum Destekli Lojistik
Þube Müdürlüðü ile
ortaklaþa "Boþ Sandalye"
isimli oyunu sahneledi.
Devlet Tiyatrosunda
dün sahnelenen oyunda
günümüz
gençliðinin
ailesi
ve
toplumla
yaþadýðý sýkýntýlar ele
alýnýyor. Oyun bugün saat
20.00'da yine sahnelenecek. Haber Servisi
kongre heyecaný
Milliyetçi Hareket Partisi Merkez Ýlçe kongresi yarýn yapýlacak.
Çorum Esnaf Sanatkarlar Odalarý Birliði konferans salonunda saat
10.00'da gerçekleþtirilecek olan kongrede Sinan Özcan ve Ertuðrul
Onan baþkanlýk için yarýþacaklar. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
YAÞAM
8
Hazýr gýdalar çocuklarda
Alerjiyi artýrýyor
Yorgan Gidince
Gecenin bir yarýsýnda
Hoca'nýn evinin önünde iki kiþi
kavgaya tutuþunca Hoca meraklanmýþ. Karýsýnýn itirazýný
dinlemeden dýþarý çýkmýþ.
Üstüne de serinlikte
üþümemek için yorganýný
almýþ.Adamlara:
- Yahu durun, neden kavga
ediyorsunuz? demeye fýrsat
kalmadan biri Hoca’nýn sýrtýndaki yorganý kaptýðý gibi
kaçmýþ, öteki de baþka bir yöne
sývýþmýþ. Hoca eve eli boþ dönmüþ. Karýsý sormuþ:
- E Hocam kavgayý ayýrabildin mi?Hoca:
- Hayýr haným. Yorgan gitti,
kavga bitti, demiþ.
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
19:55
Yerli Dizi
Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Týp
Fakültesi Çocuk Saðlýðý ve Hastalýklarý Ana
Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ömer
Cevit, günümüzde çocuklarda alerji çeþitliliðinin arttýðýný belirterek, bunun en önemli
nedenlerinden birinin hazýr gýdalarla
beslenme
olduðunu
söyledi.Cevit,
Türkiye'de besin alerjisi vakalarýnýn giderek
arttýðýný belirtti. üçük yaþlarda daha sýk
rastlanan besin alerjisinin yaþ ilerledikçe
kaybolabileceðini dile getiren Cevit,
"Fýndýk, ceviz, yer fýstýðý, ýstakoz, midye gibi
sert kabuklu besinlerin alerjisi biraz daha
geç geçiyor ama toplumumuzda sýk görülen
yumurta, süt alerjilerinin yüzde 75'i geçiyor,
yüzde 25'e varan vakalarda bazen sýkýntý
olabiliyor" diye konuþtu.Cevit, son
dönemde özellikle soya, tahýl, meyve ve
mercimek
alerjilerinin
daha
sýk
görüldüðüne dikkati çekerek, þunlarý kaydetti:"Günümüzde besin alerjileri artýþ gösteriyor. Alerjilerin artmasýndaki temel
neden, hormonlu, katký maddeli besinler ve
bunlarýn çok fazla iþlemden geçmesi. Buna
baðlý olarak 'hazýr gýdalar, çocuklarýn alerji
riskini ve çeþitliliðini artýrýyor' diyebiliriz.
Ayrýca alerjilerin artmasýndaki diðer bir
neden de çocuklarýn daha az hasta olmasý.
Aþýlar ve beslenme daha iyi, bunun yaný sýra
çocuk enfeksiyonlara daha çok maruz kalýyor ve alerji riski artmýþ oluyor. Böylece özel-
likle genetiði yatkýn çocuklarda daha az
hasta olmak, daha çok besin alerjisine yol
açabiliyor diyebiliriz."
"ALERJÝ ÖLÜME BÝLE
YOL AÇABÝLÝR"
Çocuklarda görülen besin alerjisinin
ciddi sýkýntýlara yol açabileceðini, hem aileyi
hem çocuðu hem de çevresini kaygýlý bir
duruma soktuðunu vurgulayan Prof. Dr.
Cevit, "Alerjiyle nörolojik bir bulgu olursa
bu durum çocuðun geleceðini ve geliþimini
etkileyebilir. Çocuðun okulda kazara yediði
bir besin, nefes darlýðý, tansiyon düþüklüðü
hatta ölüme kadar giden sonuçlara yol açabilir" dedi.Cevit, üniversite öðrencilerinin
yüzde 40'ýnýn alerjisi olduðu besinlerden
kaçýnmadýðýnýn görüldüðünü dile getirerek,
"Genellikle üniversite yýllarýnda kabuklu
deniz ürünleri alerjisi kalýcý olabiliyor. Süt
ve yumurta alerjisi varsa bunu baþka besinlerden alýyor, bunlar da boðazda kaþýntý,
dilde þiþme, vücutta kaþýntý, solunum sýkýntýsý, karýn aðrýsý, mide bulantýsý, kusma,
yutma þikayetleri, bilinç deðiþikliðine neden
olabiliyor" ifadelerini kullandý.Okulun,
ailenin kontrol edemediði bir alan
olduðunu ve burada alýnan besinlerin
çocuðun hayatýný tehdit edebileceðini vurgulayan Cevit, ailenin, öðretmenin, okul ve
yemek personelinin besin konusunda bilinçli olmasý gerektiðini belirtti.
'Gençleþeceðim derken Çirkinleþmeyin'
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Karabaðlý, son dönemin gözde estetik
operasyonlarýnýn baþýnda dolgu ve botoks
uygulamalarýnýn geldiðini söyledi. Bu uygulamalarýn, birçok güzellik merkezinde
uzman olmayan kiþilerce yapýldýðýný savunan Karabaðlý, "Her yerde botoks ve dolgu
yaptýrmayýn. O kadar tehlikeli ki kullanýlan
maddelerin ne olduðu belli deðil, yapan kiþi
nereye ne kadar enjekte edeceðini, komplikasyonlara karþý nasýl davranacaðýný
bilmiyor, geliþigüzel yapýyor. Bunlarýn yüzde
10-20'sinde sonuç iyi oluyor ama sorun
çýkýnca da bizler dahi çare olamýyoruz"
ifadesini kullandý.
ÞAÞKIN ÝFADE
Karabaðlý, yanlýþ botoks uygulamalarýnda karþýlaþtýklarý sorunlarýn baþýnda "þaþkýn
yüz ifadesi" ve "kaþlarýn orantýsýz
olmasý"nýn geldiðini anlattý.
Bu uygulamayý yaptýranlar 5-6 ayda eski
haline dönse bile bu sürede günlük yaþamlarýndan uzaklaþtýðýný dile getiren Karabaðlý,
"Ucuz diye yaptýrýyorlar, 3-5 kuruþun peþine
düþüyorlar, istediði sonucu alamayýnca
verdiði paranýn 20 katýný ödemeyi göze
aldýðý halde yüzlerini düzeltemeyip psikolojilerini bozuyorlar" deðerlendirmesinde
bulundu.
"YANLIÞ UYGULAMALAR CÝLTTE
ÇÜRÜMELERE NEDEN OLUYOR"
Yakup Karabaðlý, dolgu uygulamasýnda
ise kullanýlan ürünlerin içeriðine dikkat
edilmesi gerektiðini bildirdi.
Dolguda dikkat edilmesi gerekenlere
deðinen Karabaðlý, þunlarý kaydetti:
"Ürünlerin içinde bebek yaðý ya da ne
olduðu belli olmayan baþka yaðlar kullanýldýðýný görüyoruz. Bu ürünler, uygulandýðý bölgede enfeksiyon baþlatýyor ve ne
yapýlýrsa yapýlsýn engel olunamýyor çünkü
dokularýn altýna hýzla yayýlýyor, kistleþiyor ve
ciltte çürümeler meydana getiriyor.
Düzeltmek için o dokuyu kesip almak
gerekiyor. Kýsaca ehil olmayan ellerde,
uygun ürün kullanýlmadýðý takdirde
'gençleþip güzelleþeceðim' derken eskisinden çok daha kötü duruma düþebilirsiniz.
Uygun ellerde ise hiçbir sorun yaþanmýyor.
Gerçek anlamda güzelleþmek ve saðlýðýnýz
için risk almamak için bunun eðitimini
gören plastik cerrahlar ya da dermatologlardan baþkasýna botoks ya da dolgu yaptýrmamalýsýnýz yoksa cildinizde geri dönülemeyen
hasarlar meydana gelebilir."
Beni Böyle Sev
Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek
çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir
çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna
yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise
onun bir an önce okulunu bitirip þirketin
baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer
bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma
hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a
okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi
yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik
yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr.
23:20
Sinema
Gece Yarýsý Av
Jack Walsh'a Jonathan Mardukas'ý New
York'tan Los Angeles'a getirmesi için 100,000
Dolar teklif edilir. Kendini Mardukas'a
kelepçeleyen Walsh, bu uzun tren yolculuðunun
olaysýz geçeceðini sanýrken, Mardukas'ýn mafya
babasý Jimmy Serrano'ya 15 milyon dolar borçlu
olduðunu öðrenir. Öldürülmesi planlanan
Mardukas'ýn yanýnda Walsh da
hedeftedir.Oyuncular : Robert De Niro, Charles
Grodin, Yaphet Kotto
Yönetmen : Martin Brest
21:00
Yerli Dizi
Güllerin Savaþý
Ýstanbul’un kenar mahallelerinden birinde
doðup, mahallenin öteki ucunda, babasýnýn
bahçývanlýk yaptýðý köþkte büyüyen Gülru’nun,
6 yaþýndan beri tek bir dileði vardýr; büyüyünce
köþkün güzeller güzeli kýzý Gülfem gibi olmak.
Gülfem’in yýllar sonra evine dönmesiyle
Gülru’nun çocuksu hayranlýðý alevlenir.
Sonrasýnda Gülru'nun Gülfem’in ilk aþký olan
Ömer ile sýradýþý bir þekilde tanýþmalarý ise,
bundan sonra ne köþkte ne de mahallede
hiçbir þeyin ayný olmayacaðýnýn habercisidir.
BÖFSTROGONOF
Italo Svevo
Ýtalo Svevo 1861'de Trieste'de
hali vakti yerinde bir yahudi
ailenin içinde doðdu. Francesco ve
Allegra Schmitz'in sekiz çoçuðunun (sýrasýyla Paola, Natalia,
Noemi, Adolfo, Ettore, Elio,
Ortensia ve Ottavio) beþincisiydi.
Eðitiminin bir kýsmýný 12 yaþýnda
gittiði Almanya'da Würzburg
yakýnlarýndaki Segnitz kolejinde
aldý. 17 yaþýnda Trieste'ye
dönüþünde bir süre Instituto
Superiore Revoltella'ya devam etti.
1880'de aile þirketinin batmasý ve
babasýnýn saðlýðýnýn bozulmasýyla
okulu terk edip bir bankada iþe
girmek zorunda kaldý. 1892'de
kendi çabasýyla ilk romaný Una
Vita'yý yayýnladý. Kitap okurlar ve
kritikler arasýnda ilgi uyandýrmadý.
1892'de babasýnýn ve 1895'de
annesinin ölümünün ardýndan
1896'da kuzeni Livia Veneziani ile
evlendi. O sýralarda bankadan
ayrýlýp eþinin babasýnýn yanýnda iþe
girdi. 1898'de ikinci kitabý Senilità
(Yaþlýlýk) çýktý ve o da ayný ilgisizlikle karþýlaþtý.1907'de Trieste'de
ingilizce öðretmeni olarak çalýþmakta olan James Joyce ile tanýþýp
ölümüne kadar sürecek olan bir
arkadaþlýk kurdu. Ýlerleyen yýllarda
ise Freud'un çalýþmalarýnýn etkisinde kaldý. Bu etki 1919'da yazmaya baþladýðý ve 1923'de yayýnladýðý La coscienza di Zeno'da da
(Zeno'nun Bilinci) açýkça görülüyordu. Birkaç yýllýk sessizliðin ardýndan kitap ilgiyi Svevo üzerine çekerek edebiyat çevrelerinde renkli
bir tartýþma baþlattý. 1928'de La
coscienza di Zeno'nun devamý
olarak
tasarladýðý
dördüncü
romaný Il vecchione o Le confessioni del vegliardo'yu yazmaya
baþladý. Ancak ayný yýl Motta di
Livenza'da bir araba kazasý sonucu
öldü.
Malzemeler
750 gr Bonfile
2 Adet Soðan
2 Çorba Kaþýðý Margarin
1 Çorba Kaþýðý Un
1 Çorba Kaþýðý
Salça
2 Çay Kaþýðý
Hardal
200 gr
Krema
1 Çay Kaþýðý
Karabiber
1 Tatlý Kaþýðý
Limon,Tuz
Yemeðin Tarifi
Eti yarým parmak kalýnlýðýnda ve iki parmak uzunluðunda
doðrayýp, bir çay kaþýðý karabiberle ovalým. Derince bir
tavaya margarini alýp ince
kýyýlmýþ iki soðaný kýsýk ateþte
on dakika çevirelim.
Etleri ilave edip harlý ateþte
karýþtýrarak beþ dakika kavuralým. Bir çorba kaþýðý unu
kavrulmakta olan etlere serpip
karýþtýralým. Sonra bir çorba
kaþýðý domates salçasý ile
ikiþer çay kaþýðý hardal
ve tuzu katýp, üç dört
dakika daha harlý
ateþte piþirelim.Bir
bardak çið krema ile
birkaç damla limon
suyunu ilave edelim.
Kaynatmadan iyice ýsýtalým.
Isýtýlmýþ bir tabaða alýp hemen
servis yapalým. Eðer bonfile
yerine baþka bir et kullanýrsanýz, kremayý eklemeden önce
etleri yumuþayýncaya kadar
kapalý olarak harlý olmayan
ateþte piþirmeniz gerekir.NOT:
Mantarlarýn kararmamasý için
limonlu suda haþlayýn.
Yaþam, çok zalim bir öðretmendir.
Önce sýnav yapar, sonra dersi verir.
Andre Gide
06.35 Benim Annem
Bir Melek
07.00 Selena
10.25 Yahþi Cazibe
13.10 Adanalý
15.00 Alemin Kýralý
16:00 Zahide Ýle
Yetiþ Hayata
17.10 Alemin Kýralý
18.45 Ana Haber
20:00 Kerten Kele
Yerli Dizi
23:20 Gece Yarýsý Av
06:30 Haber Saati
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
20:45 Japon Ýþi
22:30 Hayat Dediðin
23:30 Gündüz Gece
07.30 Ayý Kardeþler
08.00 Pepee
08.30 Hayat Bilgisi
10.00 Ateþ Daðlý
12.00 Ender Saraç ile
Saðlýklý Günler
14.00 Lezzet Haritasý
15:15 Arthur ve
Minimoylar
16.45 Sivri Akýllýlar
19.00 Show Ana Haber
20:00 Bu Tarz Benim
Final Gecesi
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
21:00 Güllerin Savaþý
23:00 Arkadaþým Hoþgeldin
08.30 Böyle Bitmesin
Yerli Dizi
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:50 Hava Durumu
19:55 Beni Böyle Sev
23:00 Stadyum
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:05 Sungurlar
Yerli Dizi
20:50 Sungurlar
23:00 Ayna
TEK
YILDIZ
2
20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
HABER
9
Baþkan Çatma, vatandaþlarý dinledi
Çoban Kebap hizmette
Çoban Kebap Restaurant hizmete girdi.
Gazi Caddesi üzerinde Valilik binasý karþýsýnda
bulunan Çoban Kebap Restaurant kaliteyi ve
en iyi hizmeti en uygun fiyatlarla Çorumlu
vatandaþlara sunmayý hedefliyor. Kurulduðu
günden itibaren en iyi hizmeti vermeyi kendilerine ilke edinen Ýlk Uðurum Limited Þirketi,
geçtiðimiz aylarda açýlan "Simitçi Dünyasý" ve
"Çoban Kebap Restaurant" ile kaliteden ödün
vermeden çalýþmayý amaçlýyor. Ýlk Uðurum
Limited Þirketi Yönetim Kurulu Baþkaný Ferhat
Öztürk ve Genel Müdür Mustafa Bozkurt, dün
kahvaltýlý basýn toplantýsý düzenleyerek, Çoban
Kebap Restaurant olarak yapacaklarýndan bahsettiler.
Güçlü kadrosuyla Çorum halkýna en iyi hizmeti en uygun fiyata ve
farklý damak tatlarýyla hizmet vermeyi hedeflediklerini vurgulayan Ýlk
Uðurum Limited Þirketi Genel
Müdürü Mustafa Bozkurt, "lezzetli
doðal ürünler" sloganýyla çýktýklarý
yolda ürünlerinde doðal malzemeler
kullandýklarýný vurguladý.
Ürünlerinde kullanýlan yoðurt ve
tereyaðýn özel el yapýmý olduðuna
dikkat çeken Bozkurt, dürümlerinde
kullandýklarý soslarýn da kendilerine ait olduðunu ve birçok yeniliði
Çorum halkýyla buluþturmayý
hedeflediklerini söyledi. Ýkinci
þubesi Alaca'da hizmete açýlan
Çoban Kebap Restaurant'ýn tüm
Türkiye'ye
yayýlmasýný
amaçladýklarýný
ifade
eden
Bozkurt, Ankara, Amasya, Tokat
ve Samsun illerindeki giriþimcilerle
þube
açmak
için
görüþmelerin devam ettiðini kaydetti. Her bütçeye uygun fiyatlarla, kaliteli ve
hijyenik ortamý ile müþteri memnuniyetini ön
planda tutan Çoban Kebap Restaurant, ürünleri ile Çorum halkýna eþsiz lezzetler sunuyor.
Menüdeki ürünlerin özellikleri ile ilgili bilgi
veren Bozkurt, "Dönerimiz kýymasýz yaprak
döner, kullanýlan et ve et ürünleri hormonsuz
birinci kalite olan etler, kullandýðýmýz yoðurt ve
tereyað hijyenik ortamlarda özel el yapýmý
olarak üretiliyor" dedi. Bozkurt, ayrýca Çoban
kavurmasý, Çoban Ýskender ve Çoban dönerin
ise özel menüleri olduðunu söyledi. Yasin
YÜCEL
Osmancýk MYO'da
"Engelsiz Üniversite
Farkýndalýk Buluþmalarý"
"Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"nýn üçüncüsü
Osmancýk Ömer Derindere MYO'da düzenlendi
Üniversitede engelli öðrencilerin eðitim almasýna iliþkin hangi
hizmetlerin sunulduðunu konuþmak ve tartýþmak amacýyla eðitim birimlerinde "Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý" düzenleniyor.
Engelli Öðrenci Birimi Koordinasyonunca düzenlenen "Engelsiz
Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarý"nýn üçüncüsü 17 Aralýk 2014
Çarþamba günü saat 14.00'de Osmancýk Ömer Derindere Meslek
Yüksekokulu'nda gerçekleþtirildi.
Etkinlikte Osmancýk Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu Öðretim Elemaný Öðr. Gör. Emre Demir, engellilik farkýndalýðý hakkýnda bir
sunum yaparak üniversitenin engelli kiþilerin yaþamýndaki önemi
Ýskilip Belediye Baþkaný Recep Çatma
Ulaþtepe Mahallesi sakinlerini dinledi.
Mahalle sakinleri ile sohbet eden Baþkan
Çatma, bir taraftan ilçede devam eden ve bitirilen
çalýþmalar hakkýnda bilgiler verirken, bir taraftan da
kendisine iletilen talep ve istekleri dinledi.
Kanalizasyon ve yaðmur suyu çalýþmalarýnýn bitirildiðine deðinen Baþkan Çatma, YEDAÞ'ýn kentteki
elektrik kablolarýný yer altýna almasý çalýþmasýnýn
devam ettiðini söyledi.
Çatma, önümüzdeki aylarda inþaatý baþlayacak
þehir suyu þebeke hattýnýn deðiþtirilmesi çalýþmasý ve
doðalgaz hattýnýn döþenmesi çalýþmalarý bitirildiðinde
Ýskilip'in alt yapý probleminin bütünüyle çözüleceðini
dile getirdi. Haber Servisi
"Maðduriyete neden olan
hukuksuzluklar sona ermeli"
Özgür-Der Genel Baþkaný Rýdvan Kaya 14
Aralýk operasyonu olarak adlandýrýlan ve
emniyet ile medyada Gülen Cemaatine mensup
isimlere yönelik yürütülen soruþturma kamuoyunda
hararetle tartýþýlmaya devam ettiðini söyledi.
Gülen Cemaatinin yayýn organlarý ve hükümet
karþýtý kimi çevrelerin bu operasyonu 17 Aralýk yolsuzluk soruþturmasýný örtmeye yönelik bir hamle ya da
intikam saldýrýsý olarak tanýmladýklarýný kaydeden
Rýdvan Kaya, "Bilhassa Samanyolu yayýn grubu
baþkaný Hidayet Karaca ve Zaman gazetesi yayýn
yönetmeni Ekrem Dumanlý'nýn da operasyona dahil
edilmesi basýn özgürlüðünün açýk ihlali olarak bu
çevrelerce sert bir þekilde eleþtiriliyor. Ne var ki tüm bu
eleþtiri sahipleri soruþturmaya gerekçe gösterilen
"Tahþiyye davasý" ile ilgili iddialara iliþkin tatmin edici
bir açýklama getirebilmiþ deðiller.
Daha da ötesi hukuksuzluktan
yakýnýrken açýk, somut bir
hukuksuzluk olgusunu adeta
sýradanlaþtýrma,
geçiþtirme
çabasý içine girebiliyor, doðrudan
zulüm savunuculuðuna soyunabiliyorlar. Oysa "Tahþiyye
davasý" rahatlýkla görülebileceði
üzere baþýndan sonuna tam bir
kurgu, iftira ve zulüm olayýdýr.
Bu konuyla ilgili olarak dönemin
Ýçiþleri Bakaný ve Emniyet
Müdürünün açýklamalarýný adý
geçen grubun suçlu olduðunun
delili veya operasyonun ardýnda
hükümetin
bulunduðunun
göstergesi olarak sunmaya
kalkýþmak konuyu çarpýtmaktýr. Dönemin yetkili isimlerinin kimlerce, nasýl bilgilendirildiði malumdur! Kaldý
ki, dönemin siyasi ve idari yetkililerinin tümü bu zulme
bulaþmýþ olsa dahi, bu durum Gülenci yapýlanmanýn
boðazýna kadar bu kirliliðe battýðý gerçeðini ortadan
kaldýrmaz. Konudan bu þekilde sýyýrýlmaya kalkýþmak,
bataklýkta çýrpýnýrken birilerini yanýna çekmeye çalýþmaktan farksýzdýr" dedi.
"Ne yazýk ki, Tahþiyye olayý adý geçen yapýlanmanýn bulaþtýðý hukuksuzluklardan sadece biridir. Bu
yapýlanmanýn gerek emniyet gerek medya vasýtasýyla
kendisi açýsýndan riskli gördüðü çeþitli gruplara karþý
tutumu farklý olmamýþtýr" diyen Kaya, "Baþtan suçlu
olduklarý hususunda kesin kanaat getirilen çeþitli Ýslami gruplara karþý mahkumiyeti önceden tescillenmiþ
süreçler iþletilmiþ ve abartýlý iddialar, düzmece delillerle yürütülen operasyonlar neticesinde çok sayýda
Müslüman maðdur edilmiþtir. Hizbuttahrir, Hizbullah,
üzerinde bilgiler sundu. Öðr. Gör. Emre Demir konuþmasýnda,
toplumdaki yanlýþ algýlayýþlarýn engellilere nasýl güçlükler yaþattýðýna da dikkat çekerek öðrencilerden,
faaliyetlere katýlarak sosyal yaþamda engellilere destek
olmalarýný istedi. Meslek Yüksekokulu Müdür Yardýmcýsý
Öðr.Gör. Nazlý Pehlivan Yirci ise Engelsiz Üniversite
konusunda daha önce yapýlan çalýþmalardan ve bundan
sonra yapýlabilecek projelerden bahsederek "Engelsiz
Üniversite"nin gerçekleþtirilebilecek bir ideal olduðunu
söyledi.
Özellikle engelli öðrenciler için üniversitenin eriþilebilir ve ulaþýlabilir olmasý önceliðiyle, engellilerin yaþamýný kolaylaþtýrmada hizmet-
el-Kaide, Vasat gibi çeþitli adlarla yürütülen operasyonlar ve açýlan davalarda yaþanan derin hukuksuzluklar bu olgunun açýk göstergesidir. Bugüne dek maðdurlarýn ýsrarla dikkat çekmeye çalýþmalarýna raðmen
kulak týkanan haksýz ve hukuksuz operasyonlara
maruz
kaldýklarý,
eylemlerinden
ziyade
düþüncelerinden ötürü mahkum edildikleri þeklindeki
iddialarý geldiðimiz aþamada ciddi bir þekilde gündeme
alýnmayý hak etmektedir. Elazýð Ýhya-Der davasý bu
konuda dikkatle yeniden incelenmesi gereken davalara
somut bir örnektir. Ýhya-Der'in Elazýð'daki merkezi ile
Malatya, Palu ve Kovancýlar þubelerine yapýlan baskýnlarla baþlayan ve Nisan 2009'da açýlan dava süreci 14
Ocak 2010 tarihinde sonuçlanmýþ ve yasal bir derneðin
izin alýnarak sürdürdüðü etkinliklerinin "yasadýþý
örgütsel faaliyet" kapsamýnda deðerlendirilmesi neticesinde içlerinde felçli bir
hanýmýn da bulunduðu 19 kiþiye
150 yýl hapis cezasý verilmiþtir.
Ýsrail'in
Gazze
saldýrýsýný
protesto; Mekke'nin Fethi kutlamasý; Kerbela faciasýnýn anýlmasý
gibi etkinliklerin "Hizbullah"
örgütüyle iliþkilendirildiði davada aynen Tahþiyye davasýnda
ayakkabýlýkta bulunan bomba
misali, bir Ýhya-Der mensubunun
iþyerindeki
çekyatta
"örgütsel doküman" ele geçirilmiþtir! Çekyatýn içinden çýkan
bu dökümanda Elazýð'da Gülen
Cemaatine baðlý bir okulda
müdürlük görevinde bulunan bir
kiþinin isminin yuvarlak içine
alýndýðý görülmüþ ve polisin "eliyle koymuþ gibi" bulduðu bu kaðýt parçasý Malatya 3. Aðýr Ceza
mahkemesince suikast hazýrlýðýnýn delili olarak kabul
edilmiþtir. Ayný kafa yapýsýnýn ürünü deliller, benzeri
suçlamalar ve kurgulanmýþ davalarla bugüne kadar
pek çok Müslümanýn maðdur edildiði bilinmektedir.
Bugün ortaya çýkan "Tahþiyye olayý" bu baðlamda
yapýlan edilenlere iliþkin bir ipucu sunmaktadýr.
Durum cemaatin mensuplarý ve savunucularýnýn
konuyu savuþturma adýna "Roma'yý da Cemaat yakmýþtý!" türünden demagojik yaklaþýmlarla geçiþtiremeyeceði kadar vahim ve acildir. Bu noktada hükümet
de bir giyotin gibi iþlemiþ ve pek çok maðdur üretmiþ
hukuksuzluk olgusunun üzerine ciddiyetle gitmeli ve
yaþanan maðduriyetleri sadece cemaate karþý bir darbe
mantýðýyla ele almayýp hukuksuzluðun tasfiyesi için bir
arýnma vesilesi olarak deðerlendirmelidir" diyerek
açýklamasýný tamamladý. Haber Servisi
lerin, engellilerin topluma tam ve etkin katýlýmlarýný saðlamak ve bireysel özelliklere saygý göstermek çerçevesinde
insan haklarý temelli fýrsat eþitliðini sunan bir
yaklaþýmýn izlenmesi gerektiðini, "Engelsiz
Üniversite" sloganýyla vurgulayan Öðr. Gör.
Demir'in konuþmasýnýn ardýndan hayatýnda
'engeller' olan bireylerin yaþamlarýndaki zorluklarý sunan ve özellikle engelli öðrenciler için
engellerin kaldýrýlmasý noktasýnda farkýndalýðý
arttýrýcý kýsa film gösterimleri ile Engelsiz Üniversite Farkýndalýk Buluþmalarýnýn amacý öðrenciler ve Meslek
Yüksekokulu personelinin dikkatine sunuldu. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
HABER
10
Yabacýoðlu'ndan
SMMMO'ya ziyaret
Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Yabacýoðlu,
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý
Baþkaný Muzaffer Yýldýrým'ý makamýnda iade-i
ziyarette bulundu.
Ziyarette belediyenin son iki yýldýr uygulamaya koyduðu tek sicil uygulamasý ile yapýlandýrma ile ilgili bilgi
alýþ-veriþinde bulundu.Tek sicil uygulamasýnýn 1 Ocak
2015'ten itibaren zorunlu olacaðýný, herhangi bir iþlem
için belediyeye müracaat edenlerden önce sicil birleþtirme
iþlemini yapmasýný isteyeceklerini ifade eden Ahmet
Yabacýoðlu, "Sicil birleþtirme iþlemi kýsa bir sürede
gerçekleþtiriliyor. Sistemimizde bir kiþiye ait birden fazla
kayýt var. Bu nedenle borçlarýn unutulmasý ve mükerrer
ödemeler olabiliyor. Kiracýlar ev sahiplerine borç býrakýp
gidiyor. Tek sicil uygulamasý ile bunlarýn önüne geçilmiþ
olacak" dedi.
Devlette bütün iþlemlerin T.C kimlik numarasý ile
halledilebildiðine dikkat çeken Yabacýoðlu, "Þimdi bu
kolaylýða
belediye
de
dahil
oldu.
Belediyemizde de tek sicil sayesinde tüm
iþlemler T.C kimlik numarasý ile yapýlabilecek.
Tek sicil ve borç yapýlandýrma hususunda
odaya kayýtlý muhasebeci ve mali müþavirlerin
bilgilendirilerek onlarýn mükelleflerine iletmeleri hemþehrilerimizin biran önce iþlemlerini gerçekleþtirmelerini ve maðdur olmamalarý için desteklerinizi istiyoruz" þeklinde
kaydetti.
Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler
Odasý Baþkaný Muzaffer Yýldýrým da ziyaretten
duyduðu memnuniyeti dile getirerek benzer
sorunlarla kendilerinin de karþýlaþtýðýný söyledi. Borcu olmadýðý halde ayný numara adýna
hem kendilerine hem de baþka biri adýna kayýt
yapýldýðýný anlatan Yýldýrým, "Sonuçta bu hata
düzeltildi ama sizin anlattýðýnýz tek sicil sayesinde bunlar
ortadan kalkacak. Bizde de daha önce vergi numarasý
uygulamasý vardý. O da karýþýklýða sebep oluyordu. Sonra
T.C kimlik numarasý vergi numarasý olarak da kullanýlmaya baþlandý. Rahat ettik" dedi.
Uygulama hakkýnda esnafý bilgilendirmek için internet
üzerinden ve SMS yoluyla duyuru yapabileceklerini, müþterilerini tek sicil uygulamasýna yönlendirebileceklerini
söyleyen Muzaffer Yýldýrým, "Katký vermek için gereðini
yapacaðýz" diye konuþtu.Borç yapýlandýrmasý konusunda
da açýklamalarda bulunan Yýldýrým, hiçbir kurumun alacaðýndan vazgeçmeyeceðini ve bu nedenle borç yapýlandýrmak isteyen vatandaþlarýn kârlý çýkacaðýna dikkat
çekti. Yýldýrým, "Er ya da geç bu borçlar ödenecek. Af yok,
faizin silinmesi söz konusu. Vatandaþlarýmýzýn yapýlandýrmadan faydalanarak belediyeye olan borçlarýný ödemeleri
kendi menfaatinedir" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Örgel'e "Direklerarasý
Seyirci" ödülü
Hemþerimiz yazar ve oyuncu Þahin Örgel,
Türkiye'nin tiyatro alanýnda prestijli ödüllerinden
olan "Direklerarasý Seyirci Ödülü"nü almak üzere
Giresun'a gitti.
Akýl Oyunlarý adlý gösterisiyle alanýnda ödülü
kazanan Örgel'e ödülü Giresun'da baþka kategorilerde ödül kazanan diðer sanatçýlarla birlikte verilecek.
Haber Servisi
Devletin kanalý TRT'den
bir rezalet daha
Medyayý susturma operasyonu sürecinde #edenbulur
etiketi açarak iktidar amigoluðu yapan devlet televizyonu
bir rezalete daha imza attý.Ekrem Dumanlý'nýn serbest
býrakýldýðý dakikalarda yandaþ haber kanalýný referans
göstererek, Fethullah Gülen Hocaefendi için yakalama
kararý çýkartýldýðý haberini verdi.
Rezaletin farkýna varan TRT, bu haberi bir zaman
sonra yayýndan kaldýrdý. Hürriyet'e açýklama yapan devlet
kanalý, 'Haberi doðrulatamadýk' diye kendisi savunmaya
kalktý.Yandaþlar birbirini kaynak gösterdi
TRT Haber, rezil haberine kaynak olarak A Haber ve
Sabah gazetesinin internet sitelerini kaynak gösterdi.
TRT'den Hürriyet'e yapýlan açýklamada "Editörlerimiz bilgiyi A Haber ve Sabah internet sitelerinden alýp yayýn-
ladý." ifadeleri kullanýldý. Sabah gazetesinin internet
sitesinde yer alan haberde ise TRT Haber kaynak gösterildi.
Eden bulur gafý
Daha önce de TRT 1'de 15 Aralýk'ta sabah yayýnlanan
haber programýnda, medyaya yapýlan operasyon için
“Eden bulur” baþlýðýnýn kullanýlmasý dikkat çekti. TRT
1'de yayýnlanan sabah haberlerinde, aralarýnda gazeteci,
televizyon yapýmcýsý ve bazý polislerin bulunduðu çok
sayýda kiþinin gözaltýna alýnmasýyla baþlayan ‘14 Aralýk
Operasyonu'na iliþkin haberler aktarýlýrken, ekrandaki
baþlýk (KJ) bölümüne #Edenbulur etiketi yazýlýrken, izleyiciler de sosyal medyada bu etiketi kullanarak yorum yapmaya çaðrýlmýþtý.zaman
Üniversite öðrencileri
Mevlana'yý andý
Hz. Mevlana'yý Anma Haftasý
Þeb-i Arus etkinlikleri çerçevesinde
Hitit Üniversitesi tarafýndan bir anma
etkinliði düzenlendi. Þair Kasým Alper
Özdemir'in
davetli
olarak katýldýðý programda,
Mevlana
Celaleddin-i Rumi þiirler ve semazen gösterileri ile anýldý.
Hitit Üniversitesi
Öðrenci Konseyi ve
Akademik Araþtýrmalar
Topluluðu,
Gençlik
Kulübü, Kimya-Proses
Kulübü, Kiþisel Geliþim
Kulübü, Üniversiteli
Aktif Gençler Kulübü,
Daðcýlýk Kulübü ve
Uluslararasý Gençlik
Kulübü'nün ortaklaþa
düzenlediði þiir ve ilahi dinletisi programýna üniversite öðrencileri ile çok sayýda davetli katýldý.Devlet Tiyatrosu Salonu'nda
önceki akþam düzenlenen program, Hitit
Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi son sýnýf
öðrencisi Oðuz Yaylacý'nýn Kur'an-ý Kerim
tilaveti ile baþladý. Ardýndan Hitit Üniversitesi Aktif Gençlik Kulübü Danýþmaný
Doç. Dr. Muammer Cengil, programda
selamlama
konuþmasý
yaptý.
Hz.
Mevlana'nýn büyük bir Ýslam tasavvufu
olduðunu belirten Cengil, programýn hazýrlanmasýnda emeði geçen herkese teþekkür
etti. Anma programýnda Þair-Yazar Kasým
Alper Özdemir, Hz. Mevlana'nýn dizelerini
Ýpekyolu Semazen Grubu gösterisi
eþliðinde seslendirdi. Bahadýr YÜCEL
YEDAÞ'tan üç ilçede
elektrik kesintisi
Yeþilýrmak Elektrik Daðýtým
A.Þ. bakým ve onarým çalýþmalarý nedeniyle bazý bölgelerde elektrik kesintisi yapacak.
YEDAÞ'tan konu hakkýnda
yapýlan açýklamaya göre kesintilerin yapýlacaðý tarih saatler
ve etkilenecek yerler þöyle:
"23.12.2014
tarihinde
08.00-16.00 saatleri arasýnda:
Sungurlu ilçesi Þehit Adil Yýldýz
Caddesi.
22.12.2014 tarihinde 08.0016.00
saatleri
arasýnda:
Mecitözü ilçesi Çayköy, Doðla,
Koyunaðlý ve Ýbek köyleri.
23.12.2014 tarihinde 08.0016.00
saatleri
arasýnda:
Mecitözü ilçesi Elmapýnar ve
Beyözü köyleri.
24.12.2014 tarihinde 09.00-14.00 saatleri
arasýnda: Mecitözü ilçesi Alancýk köyü.
22-23-24-25-26.12.2014 tarihinde 07.0016.00 saatleri arasýnda: Alaca ilçesi Bahçeli
köyü.
22.12.2014 tarihinde 08.00-15.00 saatleri
arasýnda: Osmancýk ilçesi Karaköy köyü.
23.12.2014 tarihinde 10.00-13.00 saatleri
arasýnda: Osmancýk ilçesi Aþýkbükü köyü,
Aþaðý Zeytin, Yukarý Zeytin köyü merkez ve
Cevizli, Muhasebe, Karargah, Yanalak
mahalleleri, Pelitçik, Aydýn köyü ve Seki
Mahallesi.
25.12.2014 tarihinde 11.00-12.00 saatleri
arasýnda: Osmancýk ilçesi Yýldýzlar Kereste."
Haber Servisi s
TEK
YILDIZ
2
SPOR
20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
11
Yeni Amasyaspor
da ayrýlýk
Spor lisesine bir kupa da Hentbolden
Spor lisesi henbolde þampiyonluða uzandý. Dün Tevfik Kýþ
kapalý spor salonunda yapýlan maçlarda Spor lisesi, rakibi
Mehmetçik Anadolu Lisesini maçýn uzatma bölümlerinde
buluduðu gol ile 21-20 maðlup ederek il þampiyonu oldu. Maçýn normal süresi 17-17 beraberlikle sonuçlandý .
Final maçý uzatmaya gitti . Uzatma dakikalrýnýn son dakikalsý
içinde bir gol bulan spor lisesi hentbolde il þampiyonu olarak kupayý
okul müzesine götürdü.Final maçý öncesinde yapýlan 3 ve 4,üncülük
maçýnda ise, Endüstir meslek lisesi Ýmam Hatip Anadolu lisesi tek gol
farký ile maðlup ederek il üçüncüsü oldu.
Spor Lisesi 21 Mehmetçik And Lisesi: 20
SALON: Tevfik Kýþ.
HAKEMLER: Sami Öncel, Taner Adýkdý.
MEHMETCÝK ANADOLU LÝSESÝ : Ýsmail, Mertcan, Oðýuzhan,
Ümit, Özkan, Ahmet. Erdem, Abdullah, Cankat, Mertcan, Mustafa, B.
Onur, Recep.
SPOR LÝSESÝ : Neþet, Serkan, Mehmet Can, Onur, Satýlmýþ,
Samet, Oðuz, Engin, Gökhan, Atakan, Hasan, Mustafa, Doðukan.
ÝLK YARI : 14-12 (Mehmetcik Anadolu Lisesi). Maç 17-17 bitti
uzatmalara gidildi son dakika golüyle spor lisesi 21-20 kazandý
Endüstri meslek Lisesi: 26 Anadolu Ýmam Hatip: 25
SALON: Tevfik Kýþ.
HAKEMLER: Ömür Soytemiz, Bora Duyar.
ENDÜSTRÝ MESLEK LÝSESÝ: Uður Can, Umut, Mehmet, Mustafa,
Faruk, Ömer, Ugur, Ferzan, Muzaffer, Haþim, Saygýner.
ANADOLU ÝMAM HATÝP LÝSESÝ: Muhammet, Mücahit,
Bünyamin, Ramazan, Nuh, Hayati, M. Can, Batuhan, Ahmet,
Oðuzhan, Hasan, Hüseyin. Yavuz, Abdulkadir, .
ÝLK YARI : 14-2 (Endüstri Meslek Lisesi)
(Spor servisi)
Çatalca bugün Manavgatý konuk ediyor
Ýlk yarýyý galibiyetle kapamak
isteyen sarý-kýrmýzýlýlar, Manavgatspor
engelini aþýp üç puaný hanelerine
yazdýrmayý amaçlýyor. Taraftarýnýn desteðini arkalarýna alarak sahaya çýkacaklarýný
söyleyen Çatalcaspor Basýn Sözcüsü
Lokman Naroðlu, Manavgatspor engelini
galibiyet alarak aþmak istediklerini söyledi.
Takým olarak bu maça iyi hazýrlandýklarýný söyleyen Naroðlu, galibiyetten baþka
bir düþüncelerinin olmadýðýný söyledi. Ligin
ilk devresinde þanssýz maçlar kaybettiklerini söyleyen Naroðlu, ligin ikinci devresinde
daha hazýr bir takým olarak lige baþlayacaklarýný bunun için yönetim olarak ellerinden
geleni yapmaya hazýr olduklarýný söyledi.
Cumartesi günü ilk devrenin son maçýnda
taraftarlarýný tribünde hazýr görmek istediklerini söyleyen Naroðlu, "Her takým gibi
bizde ilk devreyi galibiyetle kapamak istiyoruz. Bu yüzden hazýrlýklarýmýzý ciddi
anlamda ilk devre bitmemiþ gibi yapmaya
devam ediyoruz. Oyuncularýmýz ve teknik
ekibimiz bu zorlu maç için en iyi þekilde
hazýrlanýyor ve onlarda galibiyetten baþka
bir düþünce taþýmýyorlar. Ýnþallah üç puan
bizim olun ve devreye mutlu gireriz" dedi.
Diðer taraftan devre arasý kampý için program yapmadýklarýný söyleyen Basýn
Sözcüsü Lokman Naroðlu, bununla ilgili
gerekli açýklamayý ilerleyen günlerde
yapacaklarýný söyledi.
SAHA ÝKÝNCÝ YARIYA HAZIR
Stadýn
yenilenmesinden
dolayý
maçlarýný Tepecik stadýnda ve Silivri
Stadýnda oynayan Çatalcaspor, kendi
sahalarýnda oynamak için geri sayýma
geçmiþ bulunuyor. Stadýn zemininin tamamen deðiþmesi, açýk ve kapalý tribünlerdeki
yenilikler, soyunma odalarýndaki deðiþiklikler ve sahanýn etrafýnýn kapanmasýyla birlikte mükemmel bir stat haline gelecek
Çatalca Ziya Altýnoðlu Futbol Mabedi,
sezonun ikinci devresinde Çatalcaspor ve
Çatalca Amatör Spor Kulüplerinin hizmetine sunulacak. Yaðmur çamur demeden
stadýn yetiþmesi için çaba sarf eden yetkililer, stadýn ligin ikinci devresine yetiþmesi
için ellerinden geleni fazlasýyla yapmaya
gayret gösteriyor. Ýhale þartlarýna göre 1
Ocak 20015'te Çatalca Gençlik ve Spor Ýlçe
Müdürlüðüne teslimatý yapýlacaðý söylenen
Stadýn ufak tefek eksiklerinin kaldýðý
söylendi. Çatalcaspor'un bundan böyle
göçebe hayatýna son verileceðini söyleyen
yetkililer, mükemmel bir açýlýþ ile ikinci
devrenin ilk maçý olan Ýstanbulspor müsabakasýyla Çatalcalýlarýn hizmetine açýlacaðýný söylediler
(Spor servisi)
Amatör kulüplere Salý günü
malzeme yardýmý yapýlacak
Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan amatör spor
kulüplerine alýnan malzemeler 23 Aralýk salý
günü saat 14.00'de düzenlenecek törenle
daðýtýlacak.
Amatör
Spor
Kulüpleri
Federasyonu Baþkaný Sefer Kurtaran, bu yýl
malzeme alýmýnda 26 kulübe malzeme
daðýtýmý yapýlacaðýný, malzemelerin ligleri
baþlayan kulüplere verileceðini henüz ligleri
baþlamamýþ kulüplere ise malzemelerinin
ligleri baþladýktan sonra verileceðini söyledi.
Salý günü malzeme daðýtýmý yapýlacak olan
kulüpler, Alaca Belediyespor, Çimentospor,
Çorum
Belediyespor,
Osmancýkspor,
Osmancýk Belediyespor, Osmancýkgücüspor,
Ýskilipgücüspor, Ýskilipspor, Çorumspor,
Ulukavakspor, HE Kültürspor, Eti Lisesi
Gençlikspor, Hitit Gençlikspor, Ýl Özel Ýdarespor, PTT Gençlikspor, Gençlik Çepnispor,
Mimar Sinan Gençlikspor, Sungurluspor,
Oðuzlar
Belediyespor,
Çorum
1907
Gençlikspor ve Ýþitme Engellilerspor.
Malzeme almaya hak kazanan ancak bu
sezon için hiç bir faaliyet tahattünde bulunmayan Düvenci Belediyespor, Bayat
Belediyespor,
Tedaþ
Çorumgücü,
Kargýgücüspor ve Mecitözüspor bir branþta
faaliyete katýlmalarý halinde malzemeleri teslim edilecek.Bu yýl amatör kulüplere daðýtýlacak malzemenin toplam 47 bin lira olduðunu
belirten Sefer Kurtaran, malzemeler içinde
forma, þort, tozluk, ayakkabý, kaleci kazaðý ve
eldiveni ve maç toplarý bulunduðunu söyledi.
Kurtaran Salý günü Özel Ýdare'de düzenlenecek malzeme daðýtým törenine liglere
aktif olarak baþlayan ve katýlan kulüp temsilcilerinin katýlmasýný istedi.
Darýca Adliye'ye gidiyor
Darýca
Gençlerbirliði
camiasý
Adliyespor maçýna kilitlendi. Bu sezon
ortaya koyduðu müthiþ performansla
dikkatleri üzerine çeken ve liderlik koltuðunda oturan Darýca G.B, 2014 yýlýna Adliyespor
maçýyla nokta koyacak. Bu önemli karþýlaþmaya mutlak 3 puan parolasýyla hazýrlanan,
hafta içinde yapýlan antrenmanlarda futbolcularýn hýrslý ve istekli olmalarý teknik ekibin
yüzünü güldürdü. Sarý yeþillilerin dün antren-
manda yaptýðý çift kale maçta, oyunu sýk sýk
durduran Özgür Vurur, futbolcularýna
uyarýlarda bulundu. Adliye maçýnda puan
kaybý yaþamak istemeyen Vurur, bu
düþünceyi futbolcularýna da aþýlalayarak zorlu
deplasmanda sýkýntý yaþamak istemiyor.
Adliyespor sýralamada rahat konumda
Geçen
hafta
sahasýnda
Çorum
Belediyespor'u 3-0 yenerek zirve yolunda kritik bir galibiyete imza atan Darýca G.B, ligin ilk
yarýsýný 3 puanla kapatarak yeni yýla lider
girmek istiyor. Ligde oynadýðý son 9 maçta, 7
galibiyet, 1 yenilgi ve 1 beraberlik alan Darýca
G.B, yükselen form grafiðini bu maçta da
sürdürmeyi hedefliyor. Ev sahibi Adliyespor
ise, geçen hafta zorlu Ýstanbulspor deplasmanýnda son dakika golüyle galip gelerek
moral depoladý. Ankara temsilcisi ligde orta
sýralarda yer alarak, rahat bir konumda
bulunuyor. Adliyespor'da Murat ve Canberk
geride kalan 16 hafta sonunda attýklarý 6'þar
golle takýmýn en golcü oyuncularý oldular.
Darýca GB ve Adliyespor takýmlarý 4 Aðustos
2013'te bir hazýrlýk maçý yapmýþ, karþýlaþma 00 beraberlikle sonuçlanmýþtý.100 kiþilik
taraftar Adliye maçýna gidiyor
100 kiþilik bir ekiple Ankara'ya gidecek
olan Çýnaraltýlýlar, lider takýmlarýna destek
verecek. Bu sezon takýmlarýný sadece iç saha
maçlarýnda deðil, deplasmanlarda da
destekleyen ve alýnan sonuçlarda önemli bir
pay sahibi olan Çýnaraltý Grubu, Cumartesi
gecesi (Yarýn) saat 02:00 sularýnda DARGET
Derneði'nde toplanarak Ankara'ya akýn edecekler. Takýmlarýna sürpriz bir görsel þov
hazýrlayan sarý yeþilli taraftarlar, Baþkent
deplasmanýndan
mutlu
döneceklerini
söylediler. (Spor servisi)
Bölgesel Amatör Lig 5. Grupta Ulukavakspor'un da
rakibi olan Yeni Amasyaspor'un Zonguldaklý futbolcusu
Ali Efsat Aydýn, 2 sezondur formasýný baþarýyla terlettiði
Yeþil-Beyazlý takýma veda etti.
2013-14 sezonunun devre arasýnda Kilimli Belediyespor'dan
Yeni Amasyaspor'a transfer olan Ali Efsat, Amasya ekibinde
baþarýlý iþler yaptý. Transfer olduðu ilk sezon Birinci Amatör
Küme'de þampiyon olan Yeni Amasyaspor'un þampiyonluðunda büyük pay sahibi olan Ali Efsat, Merzifonspor'la oynanan
Bölgesel Amatör Lig'e yükselme maçýnda attýðý golle takýmýn
Bölgesel Amatör Lig'e terfi etmesine büyük katký saðlamýþtý.
2 gol attý, 6 puan kazandýrdý
Þampiyonluk ile tamamlanan sezonun ardýndan Yeni
Amasyaspor'la yeniden anlaþma tazeleyen Ali Efsat, Bölgesel
Amatör Lig'de sezona fýrtýna gibi baþladý. Sinopspor'la oynanan
sezonun ilk maçýnda galibiyeti getiren tek golü kaydeden
Zonguldaklý futbolcu, bu performansýyla ilk 11'i garantilemiþti.
Ýki hafta peþ peþe ilk 11'de baþlayan, ardýndan da çoðu maçta
oyuna sonradan giren Ali Efsat, Ladik Belediyespor'la oynanan
maçta yine oyuna sonradan girmesine raðmen attýðý golle 3
puaný getiren isim olmuþtu. Attýðý 2 golle takýmýna 6 puan
kazandýran Ali Efsat, Yeþil-Beyazlý takýmda ilk yarýyý 10 maçta
413 dakikalýk performansýyla tamamladý. (Spor servisi)
Niðde Bldspor
play off
hesaplýyor
Niðde
Belediyespor
Teknik Direktörü Fethi
Türkoðlu, Belediyesporda
göreve geldiðinden bu yana
oynanan 5 maçý ve Pazar günü
oynanacak
olan
Ýstanbul
karþýlaþmasýný deðerlendirdi.
Niðde Belediyespor Teknik
Direktörü
Fethi
Türkoðlu,
Belediyesporda göreve geldiðinden bu yana oynanan 5 maçý ve
önümüzdeki hafta içerisinde
gerçekleþtirilecek
Ýstanbul
karþýlaþmasýný deðerlendirdi.
Niðde Belediyespor Teknik
Direktörü
Fethi
Türkoðlu;
"Niðde Belediye Spor Yönetimi
kötü gidiþe bizimle dur demek
istediðini belirtince biz de kabul
ettik. Teklifi kabul etmeden önce
belediyesporun
iki
maçýný
seyrettim ve takým içerisinde
olsun takýmýn bütünleþmesinde
olsun bazý eksikler vardý
geldiðimizde ilk iþimiz o eksikleri
gidermek oldu. Takým içerisinde
kaliteli futbolcu olup motivasyonsuz futbolcular vardý.
Bizde motivasyon ve psikolojik
olarak futbolcularýmýzý hazýrlamak için elimizden gelenin
üzerine çýktýk. Yönetim kurulunun ekonomik ve sosyal anlamda bir þeyler vermesi gerekiyordu
ve onlarda ellerinden geleni
yaptý, sonra bu 5 maçlýk sonuç
ortaya çýktý. Manavgat deplasmanýnda diðer oynadýðýmýz
maçlar gibi üstün bir futbol
oynayamadýk
ama
bir
penaltýmýzý hakem vermediði
gibi rakip takýmýn attýðý gol
kornerden geldi ama korner
deðildi. Niðde Belediyespor
olarak son 67 haftadýr çizdiðimiz
çizgi iyi. Bu galibiyette en çok
taraftarlarýmýz ve taraftar dernek
kulüplerimizin çok katkýlarý var.
Türkiye'de seyirci konusunda
sýkýntý çektiði dönemlerde biz
Belediyespor olarak çok öndeyiz.
Þuana kadar ceza anlamýnda
ceza almayan takýmlar içerisinde
bulunuyoruz. Bu da seyircimizin
ve taraftarlarýmýzýn bilinçli
olmalarýndan dolayý.Bu hafta
sonu ise Ýstanbul Spor ile
maçýmýz var. Ýstanbul maçýný da
kazanýp play off içerisinde
kalmayý hedefliyoruz. Yarý
dönemde takýmýmýza oyuncu
katýp kamp dönemini iyi geçirip
iyi yerde baþlayýp avantajlarýmýzý
iyi kullanmak istiyoruz. Bundan
sonra Belediyespor olarak hedefimiz bütün maçlarý kazanmaktýr" dedi. Niðde Belediyespor
Taraftar Dernek Yönetim Kurulu
Üyesi Servet Yüksel; "Niðde
Belediyespor taraftarý ve taraftar
grubu olarak Belediyespor'u en
güzel þekilde desteklemeye
devam
edeceðiz.Bu
hafta
oynanacak Ýstanbul Spor maçýnda taraftarlar olarak þölen
havasýnda ilk yarýyý kapatmayý
düþünüyoruz"
dedi.
(Spor
servisi)
Zonguldak Kömürspor takvim satýyor
Zonguldak Kömürspor yönetiminin kulübe ekonomik katký
saðlamak amacýyla bastýrdýðý 2015 yýlý takvimlerinin satýþýna baþlandý. Takvim projesine destek veren ilk esnaf, Soðuksu
esnaflarýndan Murat Ay oldu. Zonguldak Kömürspor sevdalýsý
olan Ay, 15 adet takvim alarak projeye katký saðladý. Duyarlý
esnaf, Zonguldak'taki tüm esnaflarý takvim projesine destek vermeye davet etti. "Diðer esnaflarýmýzý da bekliyoruz"
Kulüp Baþkaný Süleyman Caner, büyük,küçük tüm esnaflardan 2015 yýlý takvimlerinden almaya davet ederken, elde edilecek
gelirin ara transfer döneminde kendilerini biraz olsun rahatlatacaðýný söyledi. (Spor servisi)
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
20 ARALIK 2014 CUMARTESÝ
Yeni yýl hediyeniz galibiyet olsun
Çorum belediyespor Pazar günü sahasýnda konuk edeceði
ligin namaðlup takýmý Bursa temsilcisi Nilüfer spor'u konuk edecek.Kýrmýzý siyahlýlar bu maçýn ardýndan ilk yarý maçlarýný
tamamlayarak, ikinci yarý hazýrlýklarýna ara vermeden baþlayacak.
Geçtiðimiz hafta deplasman da lider darýca gençlerbirliðine 3-0
maðlup olan kýrmýzý siyahlýlar Bursa nilüfer maçýndan 3 puan alarak
taraftarlarýna yeni yýl hediyesi armaðan etmek istiyor. Hafta içersinde
yapýlan çalýþmalarda teknik heyet Bursa Nilüfer maçýnda bütün planlarýný galibyet üzerine kurdu. Son yapýlan antrenmanda teknik direktör Ýncedal, futbolcularýnýn istekli, hýrslý oluþlarý ile birlikte verilen taktikleri sahaya yansýtan futbolcularýna antrenamn sonunda" Ýstek ve
arzu tamam takým tam istediðim" gibi diyerek futbolcularýnada moral
aþýladý.
Ligin ilk yarýsýnýn bitimi olan Bursa Nilüfer maçýna belediyespor
puan cetvelinde 4. Basamakta 27 puan ile sahaya çýkacak. Rakip Bursa
temsilcisi Nilüferspor ise, 3. Lig 1. Grupta namaðlup takým olarak puan
cetvelinde Belediyespor'un bir basamak altýnda 5. Sýrada yer alýyor.
Nilüferspor ligde oynadýðý 16 maçta maðlup olmazken, 26 puanýn
sahibi olarak, puan cetvelinde belediyespor'u takip ediyor.
Çorum belediyepsor- Bursa Nilüfer maçý her iki takým açýsýndan da
6 puanlýk maç niteliði taþýyor. Maçtan 3 puan ile ayrýlacak olan takým,
ilk beþ takým içinde büyük bir avantaj yakalayacak. Ýlk yarý Pazar günü
bitiyor. 25 Ocakta ikinci yarý perdesi açýlýyor.
Çorum belediyespor Ýkinci yarý hazýrlýrlýklarýna ara vermeden
devam edecek
3. lig 1. Grupda ilk yarý maçlarý Pazar günü oynanacak olan maçlari
le sona ererek ilk yarý perdesi kapanacak. Takýmlar ikinci yarý hazýelýklarý için kamp ve transfer çalýþmalarý ile ikinci yarý için bir dizi hazýrlýk-
lar yapacaklar. Çorum belediyespor ilk yarýnýn bitimi ile futbolcular ve
teknik heyet Yýl baþý için iki günlþük bir tatilin ardýndan Çorum da
hemen ikinci yarý hazýrlýk çalýþmalarýnýn stratýný verecek. Kýrmýzý
siyahlýlar yaklaþýk 10 gün Çorum da çalýþmasý bekleniyor. Daha sonra
Antalya, Belek'de kamp çalýþmalarý ve hazýrlýk maçlarý için Belek
ilçesinde kamp çalýþmalarý yapmasý bekleniyor. Bu arada kamp çalýþmalarý sürer iken de takýmýn eksik mevkilerine transfer çalýþmalarý
yapýlarak, takviyeler yapmasý bekleniyor.
Ýlk yarýnýn son maçýnda taraftara yine büyük görev düþecek
Çorum belediyespor, Pazar günü sahasýnda konuk edeceði Bursa
Nilüferspor maçýnda taraftar desteðine daha çok ihtiyaç duyacak. Hem
sezonun ilk yarýsýnýn son maçý hem de 2014 yýlýnýn son maçý olmasý ayý
bir önem taþýyor. Bursa maçýn da sarý kart cezalasý olan savunmanýn
sað tarafýnda görev yapan Eray ve darýca maçýnda sakatlanan savunmanýn sol kanat oyuncusu Sefa, zorlu maçta forma giyemeyecekler.
16 Maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik, 3 maðlubiyet, 27 puan
Çorum belediyespor þimdiye kadar ligde oynadýðý 16 maçtan 7 galibiyet, 6 beraberlik, 3 maðlubiyet ile puan cetvelinde 4 basamakta 27
puanýn sahibi oldu. Sezonun ilk maçýnda Kýzýlcabölük deplasmanýndan (3-2) maðlup dönenen kýrmýz siyahlýlar, 2. Hafta da Sebat proje
takýmýný 1-0 maðlup etti. 3. Hafta deplasmanda Zonnguldak Kömür ile
(0-0) berabere kalarak Çorum'a döndü. 4. Hafta Ýzmir temsilcisi ile
Çorum da (1-1) barebare kalarak puanlarý rakibi ile paylaþtý. 5. Hafta
ilk deplasman galibiyetini Kýrýkhan karþýnda (1-0), lýk skor ile etti. 6.
Hafta Manavgat evrensekiyi konuk eden belediyespor bu maçtan (00), lýk skor ile sahadan ayrýlarak beraberlikler serisine manavgat maçýný
dahil etti. 7. Hafta deplasmanda istanbulspor ile (1-1) berabere kalarak
beraberlikler serisini sürdürdü. 8. Hafta baþkent temsilcisi Adliyespor
karþýsýnda (2-0)öne geçmesine raðmen kalesinde gördüðü 2 gol ile
sahadan (2-2) berabelik ile ayrýlarak, galibiyet hasretini sürdürmeye
devam etti. 9 hafta zorlu Niðde deplasmanýna çýkan belediyespor
Niðde karþsýnda yine beraberlikler serisini sürdürdü ve karþýlaþmada
karþýlýklý atýlan goller ile (1-1) sona erdi.
10, uncu hafta karþýlaþamasýnda Çorum da çatalcaspor'u (1-0)
maðlup ederek, 3 puan özlemini Çatalca maçýnda sona erdirdi. 11.
Hafta belediyespor için kabus haftasý oldu. Tuzla deplasmanýna çýkan
kýrmýz siyahlýlar belkide sezonun en farklý maðlubiyeti (5-1), lik skor ile
rakibi karþsýnda aldý.
12. hafta galibiyetler haftasýnýn baþlangýcý oldu. Tutap þekerspor'
(2-0) maðlup eden kýrmýz siyahlýlar, 13. Hafta maçýnda bozöyük
maçýný oynamadan kazanrak iki hafta üst üstte maç kazanrak seri
baþlatý. 14. Hafta batman petrolspor2u konuk eden belediyespor bu
maç sonunda rakibini (2-0) maðlup ederek galibiyetler serisini devam
ettirdi. 15. Hafta maçýnda yine Çorum da Gazi Osmanpaþaspor'u
konuk eden belediyespor, maç sonunda gülen taraf olarak rakibini (21) maðlup etti. Bu karþýlaþmada Gazi Osmanpaþaspor bir golü kendi
kalesine atmýþtý.
Ligin 15 hafta maçýnda deplasmanda Lider Darýca gençlerbirliði'ne
konuk olan belediyespor karþýlaþma sonunda sahadan (3-0) maðlup
ayrýldý.
Belediyespor oynadýðý 3 karþýlaþmadan farklý skor ile maðlup oldu.
Bu maçlar Kýzýlcabölük (3-2), Tuzlaspor (5-1) Darýca gençlerbirliði (30) belediyespor ligde oynadýðý 16 maçta 2 golün üzerine çýkamadý. Ve
ligin ilk yarýsýnýn son maçý olan 17. Hafta maçýnda Belediyespor'un
rakibi grubun namaðlup takýmý Bursa Nilüferspor
(Spor servisi)
Ýncedal:Kazanmak için tüm
kozlarýmýzý kullanacaðýz
Çorum Belediyespor Teknik
Direktörü Yavuz Ýncedal, Pazar günü
oynayacaklarý
Bursa
Nilüferspor
maçýnýn çok zorlu geçeceðini bu zorlu maça
taraftarlarýn vereceði destekle kazanacaklarýný belirterek tüm Çorumlularý bu maçta
tribünde görmek istediðini söyledi.
Yavuz Ýncedal, geçen hafta Darýca
Gençlerbirliði deplasmanýnda aldýklarý farklý
maðlubiyetin kendilerini hedeften biraz
olsun uzaklaþtýrdýðýný ancak, ilk yarýnýn son
maçýnda Bursa Nilüferspor'u yenerek ilk
yarýyý ilk beþ içinde ve liderle aralarýndaki
puan farkýný kapatarak, devre arasýna moralli girmek istediklerini belirtti.
Takým olarak Darýca maçýný unuttuklarýný
ve yarýnki Bursa Nilüferspor maçýna hazýrlandýklarýný belirten Ýncedal 'Rakibimiz
grubun tek namaðlup takýmý ve zor gol yiyen
bir takým. Çok iyi savunma yapan ve iyi
kapanan bir takým. Yarýn bizi çok zor bir
maçýn beklediðini biliyoruz. Bu zorluðu
bizler sahada aþmak için gereken mücadeleyi vereceðiz. Tabiki bu zorlu mücadelede
tribündeki taraftar desteði çok önemli.
Futbolcularýmýzý motive edecek ve onlara
destek verecek taraftarlarýmýzýn desteði ile
sabýrlý oynayýp doksan dakika sonunda galibiyet sevincini onlarla birlikte yaþamak istiyoruz. Bursa Nilüfer maçýnda alacaðýmýz 3
puan Çorumlu futbol severlere yeni yýl
armaðaný olarak vermek istiyoruz" diye
konuþtu. (Spor servisi)
Nilüferin
hocasýna sahaya
giriþ yasaðý
Profesyonel futbol disiplin kurlu
geçtiðimiz Perþembe günü yaptýðý
toplantýda Bursa nilüfer teknik direktörü
Ferda Cevizci' ye bir maç resmi müsabakadan saha ve soyunma odasýna giriþ
yasaðý verdi.
Cevizci Pazar günü oynanacak olan
Çorum belediyespor- Nilüferspor maçýnda karþýlaþmayý tribinden izleyecek.
Disiplin kurulunan almýþ olduðu kararlar
þu þekilde oluþtu;
BURSA NÝLÜFERSPOR A.Þ. teknik
sorumlusu FERDA CEVÝZCÝ'nin
14.12.2014 tarihinde oynanan BURSA
NÝLÜFERSPOR A.Þ. GAZÝOSMANPAÞA Spor Toto 3. Lig 1.
grup müsabakasýnda rakip takým teknik
sorumlusuna yönelik hakareti takdiren 1
RESMÝ MÜSABAKADA SOYUNMA
ODASINA VE YEDEK KULÜBESÝNE
GÝRÝÞ YASAÐI ve 750.-TL PARA CEZASI ile cezalandýrýlýldý. Ayrýca BATMAN
PETROL SPOR A.Þ. sporcusu
MUHAMMED AKÝF SEVÝNÇ'in
14.12.2014 tarihinde oynanan
KIZILCABÖLÜKSPOR - BATMAN
PETROL SPOR A.Þ. Spor Toto 3.Lig
1.Grup müsabakasýnda rakip takým
sporcusuna yönelik þiddetli hareketi
nedeniyle takdiren 3 RESMÝ
MÜSABAKADAN MEN ve 1.500.- TL
PARA CEZASI ile cezalandýrýlmasýna,
GAZÝOSMANPAÞA SPOR Kulübü
teknik sorumlusu ERDOÐAN ÖZALP'ýn
14.12.2014 tarihinde oynanan BURSA
NÝLÜFERSPOR A.Þ. GAZÝOSMANPAÞA Spor Toto 3. Lig 1.
grup müsabakasýnda rakip takým mensuplarýna yönelik hakareti nedeniyle
takdiren 2 RESMÝ MÜSABAKADA
SOYUNMA ODASINA VE YEDEK
KULÜBESÝNE GÝRÝÞ YASAÐI ve 1.500
TL PARA CEZASI ile cezalandýrýldýlar
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
16
File Size
3 727 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content