close

Enter

Log in using OpenID

Sirküler 2014-016

embedDownload
SİRKÜLER TARİHİ : 21.2.2014
SİRKÜLER NO
: 2014/16
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNU’NDAKİ BAZI MAKTU VERGİ VE HARÇ TARİFELERİ GEÇMİŞE DÖNÜK OLARAK
BELİRLENDİ:
18 Şubat 2014 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/5896 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile; Belediye Gelirleri
Kanunu’nda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri belirlenmiştir.
Karar, 19 Mayıs 2013 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiş olup, 2013/5585 sayılı Karar ise yürürlükten
kaldırılmıştır.
Kararın 2. Maddesi uyarınca, bu Kararnamede yer alan maktu vergi ve harç tutarlarının birinci grup belediyelerde;
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla büyükşehir sınırları içinde olan
belediyeler için tamamı, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce büyükşehir
belediyesi sınırları içinde olan belediyeler için %80'i; 6360 sayılı Kanunla büyükşehir sınırlarına giren belediyeler için
%60'ı, diğer birinci grup belediyeler için %40'ı uygulanacaktır. (Bu şekilde yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan
maktu vergi ve harç tutarlarında virgülden sonraki iki hane dikkate alınacak ve asgari kanuni hadden düşük çıkan
tutarlar asgari hadde yükseltilecektir)
SAYGILARIMIZLA.
BELEDİYE GELİRLERİ KANUNUNUN 96 NCI MADDESİNE İLİŞKİN
B.K.K. No
Resmi Gazete Tarihi
Resmi Gazete No
Kapsam
2014/5896
18/02/2014
28917
Karar Sayısı: 2014/5896
2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifelerinin belediye grupları
itibarıyla tespitine ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 5/2/2014 tarihli ve
13844 sayılı yazısı üzerine, anılan Kanunun 96 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 10/2/2014
tarihinde kararlaştırılmıştır.
10/2/2014 TARİHLİ VE 2014/5896 SAYILI
KARARNAMENİN EKİ
KARAR
MADDE 1- (1) 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 15 inci, 21 inci, 56 ncı, 60
ıncı ve 84 üncü maddelerinde yer alan bazı maktu vergi ve harç tarifeleri belediye grupları itibarıyla
aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.
A- İLAN VE REKLAM VERGİSİ
İlan ve Reklamın Türü
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve serbest meslek
erbabınca çeşitli yerlere asılan ve takılan her çeşit
levha, yazı ve resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların
beher metrekaresinden yıllık olarak
Belediye Grubu / Verginin Tutarı (TL)
1
2
3
4
5
60
23
22
21
20
30
11
10
9
8
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımlar üzerine gerilen,
binaların cephe ve yanlarına asılan bez veya sair
maddeler vasıtasıyla yapılan geçici mahiyetteki ilan ve
reklamların metrekaresinden haftalık olarak
10
3
3
2
2
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve reklamlardan her
metrekare için yıllık olarak
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür, katalog,
duvar ve cep takvimleri, biblolar vb.nin her biri için
80
31
31
30
30
0,12
0,03
0,03
0,02
0,01
0,25
0,07
0,06
0,05
0,03
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına konulan
ilan ve reklamların beher metrekaresinden yıllık
olarak
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak çeşitli afişler
ve benzerlerinin beherinin metrekaresinden
B- EĞLENCE VERGİSİ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
Eğlence Yerleri ve Alanı
1.
2
50 m2 ye kadar
Bar, pavyon,
gazino, gece
51 m2 - 150 m2 arası
kulübü,
151 m2 - 300 m2 arası
taverna,
301 m2 den yukarı
diskotek,
4 yıldızlı otelde
kabare,
dansing gibi
eğlence
5 yıldızlı otelde
yerlerinden
çalışılan her
gün için
Bilardo ve masa futbolu gibi eğlence
yerlerinden çalışılan her gün için
Belediye Grubu / Verginin Miktarı
(TL)
1
2
3
4
5
15
5
5
5
5
20
7
6
6
6
25
10
9
8
7
30
11
10
9
8
40
12
11
10
9
50
15
12
11
10
10
5
5
5
5
C- İŞGAL HARCI
İşgalin Türü
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı
bentlerinde yazılı işgallerde beher
metrekare için günde
a) Satışı yapılan
2. 52 nci maddenin
küçükbaş hayvan
(1) numaralı
başına
bendinde yazılı
b) Satışı yapılan
hayvan satıcılarının
büyükbaş hayvan
işgallerinde
başına
a) Her taşıttan beher
3. 52 nci maddenin
saat için
(3) numaralı
b) Parkmetre
bendinde yazılı
çalıştırılan yerlerde
işgallerde
beher saat için
Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)
1
2
3
4
5
1,5
0,50
0,50
0,50
0,50
1,5
0,50
0,50
0,50
0,50
3
1
1
1
1
1
0,30
0,30
0,25
0,25
2
0,70
0,60
0,50
0,50
Ç- TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA RUHSATI HARCI
İşyerinin Alanı
Her tür işyeri için
yıllık olarak
25 m2 ye kadar
26 m2-100 m2 arası
101 m2-250 m2 arası
251 m2-500 m2 arası
501 m2 den yukarı
Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)
1
2
3
4
5
65
23
22
21
20
130
45
40
35
30
260
80
70
60
50
400
135 120
105
90
600
230 210
190
170
D- İŞYERİ AÇMA İZNİ HARCI
İşyerinin Alanı
Her tür işyeri için
25 m2 ye kadar
26 m2-100 m2 arası
101 m2-250 m2 arası
251 m2-500 m2 arası
501 m2 den yukarı
Belediye Grubu / Harcın Tutarı (TL)
1
2
3
4
5
0,50 0,19 0,18
0,17
0,16
0,70 0,27 0,25
0,24
0,23
0,80 0,31 0,29
0,28
0,26
0,90 0,35 0,33
0,31
0,29
1
0,39 0,37
0,35
0,33
Madde 2- (1) Bu Kararnamede yer alan maktu vergi ve harç miktarlarının birinci grup belediyelerde;
Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla büyükşehir sınırları içinde
olan belediyeler için tamamı, 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce
büyükşehir belediyesi sınırları içinde olan belediyeler için %80'i; 6360 sayılı Kanunla büyükşehir
sınırlarına giren belediyeler için %60'ı, diğer birinci grup belediyeler için %40'ı uygulanır. Bu şekilde
yapılan hesaplama sonucu ortaya çıkan maktu vergi ve harç tutarlarında virgülden sonraki iki hane
dikkate alınır ve asgari kanuni hadden düşük çıkan tutarlar asgari hadde yükseltilir.
Madde 3- (1) 21/10/2013 tarihli ve 2013/5585 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı yürürlükten kaldırılmıştır.
Madde 4- (1) Bu Karar 19/5/2013 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 5- (1) Bu Karar hükümlerini Maliye Bakanı yürütür.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
736 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content