close

Enter

Log in using OpenID

embedDownload
BAZI MAKTU VERGĠ VE HARÇ TARĠFELERĠNE ĠLĠġKĠN TABLO
ĠL ADI
:………………………………………….
BELEDĠYE ADI :………………………………………….
A) ĠLAN VE REKLAM VERGĠSĠ
Kanuni Tarife
Ġlan ve Reklamın Türü ve Yapıldığı Yer
1. Dükkân, ticari ve sınai müessese ve
serbest meslek erbabınca çeşitli yerlere
asılan ve takılan her çeşit levha, yazı ve
resim gibi sabit bütün ilan ve reklamların
beher metrekaresinden yıllık olarak
2. Motorlu taşıt araçlarının içine veya dışına
konulan ilan ve reklamların beher
metrekaresinden yıllık olarak
En Az
(TL)
En
Çok
(TL)
Bulvar ve Meydan
20
100
Cadde
20
100
Sokak
20
100
Toplu taşıma araçları
8
40
Diğer
8
40
2
10
2
10
2
10
30
150
30
150
0,01
0,25
0,02
0,50
3. Cadde, sokak ve yaya kaldırımları üzerine Bulvar ve Meydan
gerilen, binaların cephe ve yanlarına asılan
bez veya sair maddeler vasıtasıyla yapılan
Cadde
geçici mahiyetteki ilan ve reklamların
metrekaresinden haftalık olarak
Sokak
Led ekranlı ilan ve
reklamlardan
4. Işıklı veya projeksiyonlu ilan ve
Diğer ışıklı
reklamlardan her metrekare için yıllık olarak
veprojeksiyonlu ilan ve
reklamlardan
5. İlan ve reklam amacıyla dağıtılan broşür,
katalog, duvar ve cep takvimleri, biblolar
Bütün yerlerde
veya benzerlerinin her biri için
6. Mahiyeti ne olursa olsun yapıştırılacak
çeşitli afişler ve benzerlerinin beherinin
metrekaresinden
Bütün yerlerde
Grup/Verginin Tutarı
(TL)
1
2
3
4
B) EĞLENCE VERGĠSĠ
(Biletle girilmesi zorunlu olmayan eğlence yerlerinde)
Eğlencenin Türü ve Alanı
Bar, pavyon, gazino, gece
kulübü, taverna, diskotek,
kabare,dansing gibi eğlence
yerlerinde çalışılan her gün
için
Bilardo ve masa futbolu
salonları gibi eğlence
yerlerinde çalışılan her gün
için
50 m²’ye kadar
51 m²-150 m² arası
151 m²-300 m² arası
301 m²’den yukarı
4 yıldızlı otelde
5 yıldızlı otelde
25 m²’ye kadar
26 m²-50 m² arası
51 m²-100 m² arası
101 m²-200 m² arası
201 m²’den yukarı
Kanuni Tarife
En Az
En Çok
(TL)
(TL)
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
5
100
Grup/Verginin Miktarı (TL)
1
2
3
4
C) ĠġGAL HARCI
ĠĢgalin Türü ve Yapıldığı Yer
1. 52 nci maddenin (1) ve (2) numaralı bentlerinde
yazılı işgallerde beher metrekare için günde
2. 52 nci maddenin (1) a) Satışı yapılan küçükbaş
numaralı bendinde
hayvan başına
yazılı hayvan
b) Satışı yapılan büyükbaş
satıcılarının
hayvan başına
işgallerinde
a) Her taşıttan beher saat
3. 52 nci maddenin (3)
için
numaralı bendinde
b) Parkmetre çalıştırılan
yazılı işgallerde
yerlerde beher saat için
Kanuni Tarife
En Az
En Çok
(TL)
(TL)
0,5
2,5
0,5
2,5
1
5
0,25
1,25
0,5
2,5
Grup/Harcın Tutarı (TL)
1
2
3
4
Ç) TATĠL GÜNLERĠNDE ÇALIġMA RUHSATI HARCI
Kanuni Tarife
ĠĢyerinin Türü ve Alanı
25 m²’ye kadar
20
En Çok
(TL)
800
26 m²-100 m² arası
101 m²-250 m² arası
251 m²-500 m² arası
501 m²’den yukarı
20
20
20
20
800
800
800
800
En Az (TL)
Her tür işyeri için
yıllık olarak
Grup/Harcın Tutarı (TL)
1
2
3
4
D) ĠġYERĠ AÇMA ĠZNĠ HARCI
ĠĢyerinin Türü ve Alanı
Her tür
işyeri için
beher
m2sinden
25 m²’ye kadar
26 m²-100 m² arası
101 m²-250 m² arası
251 m²-500 m² arası
501 m²’den yukarı
Kanuni Tarife
En Az (TL) En Çok (TL)
0,10
1
0,10
1
0,10
1
0,10
1
0,10
1
Grup/Harcın Tutarı (TL)
1
2
3
4
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
188 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content