Küresel Aynalar - Nihat Bilgin Yayıncılık

3
Küresel Aynalar Testlerinin Çözümleri
Test 1’in Çözümleri
1.
1
A
3.
1,5f
K
v
N
M
F
T
B
K
FA
FB
f
f
f
Şekil I
fB
K
fA
K
f
Cevap C dir.
f
Nihat Bilgin Yayıncılık©
K cisminin çukur aynadaki görüntüsü cisimden 1,5f
kadar uzaktadır. Ayna F noktasına gelince görüntü cisimle aynı yerde oluşur. Bir başka anlatımla, görüntü önceki duruma göre 1,5f kadar ilerler.
Aynanın hızı v ise görüntün hızı 1, 5 v olur.
Cevap B dir.
4.
Ι
K
asal
eksen
F
asal
eksen
T
K
L
Şekil I
S
f
Şekil II
2.
M
F
T
N ışınının Nʹ olarak yansıyabilmesi için aynaların
odak noktaları çakışık olmalıdır. Aynalar arasındaki uzaklık şekilde gösterildiği gibi, fA – fB dir.
K
I ışını kendi üzerinde geri döndüğüne göre L
noktası tümsek aynanın merkezidir. Bu durumda K noktası da tümsek aynanın odak noktasıdır.
Paralel gelen S ışık ışını odak doğrultusunda yansır.
Cevap E dir.
asal
eksen
F
Şekil II
Tümsek aynada cisim aynaya yaklaştıkça görüntü
de aynaya yaklaşarak büyür. I. yargı doğrudur.
Aynanın yarıçapını artırırsak odak uzaklığı artar.
Odak uzaklığı artarsa görüntünün boyu büyür.
Cevap B dir.
2
Ünite 4
5.
Optik
8.
perde
I
K
v
F
Y
T1
X
f1
f1
P
g1
Şekil I
Perde ok yönünde kaydırılırsa tam gölge alanı
değişmez ancak yarı gölgenin alanı artar.
I
Cevap E dir.
K
Y
T1
6.
1. görüntü
düzlem
ayna
T2
R
Z
çukur
ayna
T2
R
X
Z
f1
f1
P
Şekil II
3F
2F
F
asal
eksen
II
K
v
T1
2. görüntü
Çukur aynada 2F deki cismin görüntüsü yine 2F
de ters ve cisimle aynı boyda , 1,5F deki cismin
görüntüsü 3F de ters ve iki kat büyüklükte oluşur.
Cevap D dir.
R
Z
X
P
T2
g2
Nihat Bilgin Yayıncılık©
Y
f2
f2
f2
Şekil III
II
K
7.
T1
çukur
ayna
Y
X
R
Z
P
T2
K
F
f2
M
f2
Şekil IV
f
f
Cismin I. aynadaki görüntüsü önce g1 sonra gʹ1
olarak oluşur. Bu durumda görüntü 2 birim yer
değiştirmiştir.
Cismin II. aynadaki görüntüsü g2 ve gʹ2 dür. Yani
1
görüntü
birim yer değiştirmiştir. Buradan;
2
v1
2
v 2 = 1 = 4 bulunur .
2
f
Odaktan çıkıp aynadan yansıyan ışınlar asal eksene paralel gider. Sorumuzda ışık kaynağı odak
noktasında olduğu için yansıyan ışınlar asal eksene paralel giderek şekildeki gibi bir görüntü oluşturur.
Cevap D dir.
Cevap A dır.
3
KÜRESEL AYNALAR
9.
I
11. Düzlem ayna olmasaydı K noktasal ışık kaynağının görüntüsü Kʹ noktasında olacaktı. Düzlem
ayna Kʹ nün görüntüsünü Kʺ noktasında oluşturur.
Kʺ noktasının çukur aynadaki görüntüsü Kʹʹʹ noktasında oluşur. Bu nokta şekil üzerinde II ile gösterilmiştir.
II
K
X
Y
T1
f
f
çukur
ayna
f
Çukur aynada aynanın f kadar arkasından geçecekmiş gibi gelen ışınlar aynadan yansırken asal
f
eksene
uzaklıkta keser. Çukur aynada aynaya
2
1,5f uzaklıktan gelen ışınlar yansıdıklarında asal
ekseni 3f uzaklıktan keser. Yani ışın şekilde verilen yolu izler.
F
I
V
IV
Cevap E dir.
10.
III
II
çukur
ayna
düzlem
ayna
tümsek
ayna
F
K
III
II
I
Şekil II
K
I
F
Nihat Bilgin Yayıncılık©
IV
Şekil I
K
Şekil I
düzlem
ayna
V
IV
III
II
Cevap D dir.
12.
III
II
çukur ayna
I
F
IV
F
M
asal
eksen
Şekil II
Y
K cisminin tümsek aynadaki görüntüsü Kʹ dür. Kʹ
nün düzlem aynadaki görüntüsü de IV noktasında
oluşur.
X
Şekil I
Cevap D dir.
III
Şekil II
Cismin çukur aynadaki görüntüsü XʹYʹ olarak oluşur. Bunun düzlem aynadaki görüntüsü III numaralı vektör olarak gösterilmiştir.
Cevap C dir.
4
Ünite 4
13.
Optik
çukur ayna
Test 2’nin Çözümleri
perde
K
F
1.
L
3
2F
A
M
f
B
F
T
K
f
F
deki bir cismin görüntüsü aynanın f kadar arka2
sında oluşur. Işık kaynağından ve görüntüsünden
ışınlar gönderilip gölgeleri çizildiğinde D seçeneğindeki gölge deseni ortaya çıkar.
Cevap D dir.
K ışını kendi üzerinden geri yansıdığına göre, A
noktası tümsek aynanın merkezidir. B ise tümsek
aynanın odak noktasıdır. L ışını odak doğrultusunda geldiği için 3 numaralı yolu takip ederek asal
eksene paralel yansır.
Cevap C dir.
f1= f
f2= f
asal
eksen
K
3
2 f
f
2f
3f
Nihat Bilgin Yayıncılık©
14.
2.
Asal ekseni 1,5f noktasından kesen ışın çukur
aynadan yansıdıktan sonra asal ekseni 3f kadar
uzaktan keser. Buna göre aynalar arasındaki
uzaklık 3f – f = 2f olur.
K
Şekil I
V
Cevap C dir.
15.
F
perde
III
K
M
Tümsek aynadan f kadar uzaktaki bir cismin
f
görüntüsü aynanın
kadar arkasında ve cismin
2
boyunun yarısı kadar boyda oluşur.
K noktasal ışık kaynağının düzlem aynadaki görüntüsü V noktasında, bu noktanın tümsek aynadaki
görüntüsü de III noktasında oluşur.
F
L
Şekil II
Merkezdeki bir cismin görüntüsü yine merkezde
olduğu için merkezden aynaya ışık göndermeye
gerek yoktur. Odaktan çıkıp çukur aynaya gelen
ışınlar asal eksene paralel yansır.
Cevap D dir.
Cevap C dir.
5
KÜRESEL AYNALAR
3.
f1 = f
f2 = f
f2 = f
6.
f1 = f
F1
F2
S
S
F1
F2
F
L
K
f
f
f
f2 = f
f
f
f
f1 = 2f
F1
f
f
f
Tümsek aynanın f kadar önündeki bir cismin
f
görüntüsü aynanın
kadar arkasında oluşur.
2
Hem cisimler hem de görüntüsünden gelen ışınlar
şekildeki gibi gölge ve yarı gölge oluşturur.
F2
Cevap B dir
M
f
f
Cevap C dir.
4.
T
Z
X
Y
M
Y
X
F
Z
asal
eksen
T
Nihat Bilgin Yayıncılık©
7.
Şekil üzerindeki çizgilerden gelen ışınların görüntüsü yansıyan ışın üzerinde olmak zorundadır.
Yansıyan ışın asal eksene paralel olduğu için Y ve
Z nin görüntüsü dikdörtgen biçimli olur.
Y
Z
Y
X
M
Z
F
Çukur aynada cisim odağa yaklaştıkça görüntü
sonsuza doğru gider.
Cevap D dir.
Cevap D dir.
8.
5.
Tümsek aynada aynanın f kadar önündeki bir cisf
min görüntüsü aynanın
kadar arkasında sanal
2
olarak oluşur. Bu nedenle f1 = 2 birimdir.
Y noktası çukur aynanın merkezi olduğundan;
2f2 = 3 birim
f2 =
f1
f2
=
çukur
ayna
F
M
Y
asal
eksen
X
3
birim
2
2
4
=
3
3
2
bulunur .
Cevap C dir.
Çukur aynada odak noktasından gelen ışın asal
eksene paralel yansır. Merkezden gelen ışın şekilde gösterildiği gibi kendi üzerinden geri yansır.
Cevap E dir.
6
Ünite 4
Optik
11.
9.
K
A)
F
M
M
yanlş
doğru
2F
Küresel aynalarda herhangi bir ışın aynanın merkezi ile ışık eşit açı yapacak şekilde yansır. A seçeneğinde bu kurala uyulmadığından yanlış çizilmiştir.
L
F
Cevap A dır.
F
M
10.
düzlem
ayna
tümsek
ayna
P
A
M
N
K
L
F
asal
eksen
K
Nihat Bilgin Yayıncılık©
Cevap E dir.
12.
K ışık kaynağının tümsek aynadaki görüntüsü Kʹ
noktasında oluşur. Düzlem ayna Kʹ ünü cisim olarak kabul edip A noktasında görüntüsünü oluşturur.
Cevap A dır.
K, L, M ışınlarının izlediği yollar şekildeki gibidir.
Bu ışınların hepsi kendi üzerinden geri döner.
F
Cevap B dir.
KÜRESEL AYNALAR
Test 3’ün Çözümleri
1.
Çukur aynada cisim F ile ayna arasında ise görüntü aynanın arkasındadır. Bir başka ifadeyle, F ile
ayna arasından gelen ışın aynanın arkasından
geliyormuş gibi yansır. X ışını F ile ayna arasından
geldiğine göre aynanın arkasından geliyormuş gibi
yansıyacaktır.
7
4.
Çukur aynada gerçek ve cismin 2 katı büyüklüğünde görüntü oluşabilmesi için cismin aynadan 1,5f
kadar uzaklıkta olması gerekir.
1,5f = 6 birim
f = 4 birim
bulunur. Buna göre, çukur aynanın odağı Z noktasıdır.
Cevap E dir.
Cevap A dır.
2.
Işın kendi üzerinden geri döndüğüne göre, merkez
doğrultusunda gönderilmiştir.
2f1 = 1 birim
1
birim olur.
2
Tümsek aynada asal eksene paralel gelen ışın
odak noktasından geliyormuş gibi yansır. Yani
f2 = 1 birimdir.
Tümsek aynada görüntü daima odak ile ayna arasındadır. Bir başka ifade ile f3 > 1 birimdir. Sonuç
olarak f3 > f2 > f1 bulunur.
Cevap C dir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
f1 =
5.
Tümsek ve çukur aynadaki görüntü aynı noktada
oluştuğuna göre, görüntü Y noktasında oluşmuştur. Tümsek aynanın f kadar önündeki bir cismin
f
görüntüsi, aynanın
kadar arkasında oluşmak2
tadır. Buna göre odak uzaklığı 4 birimdir. Bu da T
noktasına denk gelmektedir.
Cevap B dir.
3.
S ışını kendi üzerinden geri döndüğüne göre P
noktası merkez, Y noktası da tümsek aynanın
odak noktasıdır.
tümsek ayna
S
K
P
Z
Y
X
T
A
asal
eksen
6.
Cisim A noktasında olsaydı görüntü X noktasında
olacaktı. Cisim A dan T ye yaklaşırken görüntü de
X den T ye yaklaşır. Cisim A dan sonsuza giderken görüntü de X den Y ye (odak noktasına) yaklaşır. Bir başka ifadeyle, K cisminin görüntüsü X-Y
arasındadır.
Cevap D dir.
çukur
ayna
K
L
F
asal
eksen
Cevap B dir.
8
Ünite 4
Optik
9.
7.
K
cisim
M
F
görüntü
f1
f = 4 birim
f2
Çukur aynada merkezdeki bir cismin görüntüsü
yine merkezde ve cisimle eşit boyda oluşur. K noktasından iki ışın aynaya gönderilip yansıtıldığında
K noktasının görüntüsü Kʹ olarak oluşur.
Cevap E dir.
f = 2 birim
F
doğrultusunda gelen ışın
2
f1
aynadan f kadar uzaklıktan geçer. Yani
=2
2
birimdir.
Tümsek aynada
F
doğrultusunda gelen ışın ayna2
f2
dan f kadar arkasından geçer. Yani
= 1 birim2
dir. Buradan;
Çukur aynada
f1
f2
Nihat Bilgin Yayıncılık©
f
2
10.
N
N
yanlş
= 2 olur.
doğru
Cevap E dir.
N
doğru
yanlş
8.
Işın merkez doğrultusunda gelmişse kendi üzerinden geri döner. Bu durumda 1 yolunu izler. Işın
odak doğrultusunda gelmişse asal eksene paralel
yansır. Yani 2 yolunu izler.
Tümsek aynada görüntünün aynaya uzaklığı cismin aynaya uzaklığından her zaman daha küçüktür. Yani ışın 3 yolunu izleyebilir, fakat 4 yolunu
izleyemez.
Cevap D dir.
doğru
Düzlem ve küresel aynalarda gelen ışın aynanın
normali ile eşit açı yaparak yansır. I1 ve I2 ışınları yansıma kurallarına göre yanlış yansıtılmıştır. I3
ışını ise doğru yansıtılmıştır.
Cevap C dir.
9
KÜRESEL AYNALAR
11. Tümsek aynada her zaman gelen ışının asal ekseni kestiği noktanın aynaya uzaklığı, yansıyan ışının uzantısının asal ekseni kestiği noktanın aynaya uzaklığından daha büyüktür. Buna göre tümsek
aynadan yansıyan ışın 1 nolu yolu izlemelidir. Bir
başka ifadeyle,tümsek aynada her zaman cismin
aynaya uzaklığı, görüntünün aynaya olan uzaklığından büyüktür.
14.
f2
f1
A
K
f3
Şekil I
Şekil II
Y
Cevap A dır.
12.
X
Y
Z
Z
X
asal
eksen
F
Şekildeki gibi cisimlerden ortak bir ışın gönderirsek,
görüntüler yansıyan ışının uzantısı üzerinde olur.
Tümsek aynada cisim aynaya yaklaştıkça görüntü
de aynaya yaklaşır. Bu bilgileri kullanarak görüntülerin diziliş sırasının şekildeki gibi olduğunu görürüz.
Cevap A dır.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
X
Şekil III
tümsek
ayna
Y
L
B
Çukur aynalarda odak uzaklığı;
1
f
1
=
+
Dc
Dg
f
bağıntısı ile bulunur. Şekil I de A noktasındaki
sanal cismin gerçek görüntüsünü B noktasında
oluşmuş gibi düşünebiliriz. Buradan;
1
1
1
=– +
2
1
f1
& f1 = 2 birim
bulunur. Şekil II de K noktasındaki cismin görüntüsü L noktasında oluşur. Buradan;
1
1
1
= +
2
4
f2
& f2 = 4 birim
3
bulunur. Şekil III te X noktasındaki sanal cismin
görüntüsü Y noktasında oluşmuş gibi düşünebiliriz. Buradan;
–
bulunur. Buna göre aynaların odak uzaklıkları
aralarındaki ilişki f1 > f2 > f3 biçimindedir.
13.
1
1 1
=– –
2 1
f3
& f3 = 2 birim
3
Cevap C dir.
15.
•
K
•
L
•
M
•
N
•
P
•
R
d
L
K
L
K
f
f
f
L noktasından düzlem aynaya gelen ışın normal
ile eşit açı yaparak yansır. Bu şekilde yansıyan ışının uzantısı R noktasından geçer.
R noktası çukur aynadan 3f uzaklıktadır. 3f uzaklıktan çukur aynaya gelen bir ışın aynadan yansırken asal ekseni 1,5f uzaklıkta keser. Bu nokta M
noktasıdır.
Cevap D dir.
L
K
K
L
Cisim tümsek aynaya yaklaştıkça görüntüsünün
boyu artar. Tümsek aynada her zaman görüntüler
arasındaki uzaklık cisimler arasındaki uzaklıktan
daha küçüktür.
Cevap B dir.
10
Ünite 4
Optik
4.
Test 4’ün Çözümleri
1.
çukur
ayna
düzlem ayna
T
asal
eksen
F
V
IV
III
II
I
K
f
f
Çukur aynanın f kadar arkasına doğru gelen ışın,
f
aynanın
kadar önünde asal ekseni kesecek
2
biçimde yansır. Bu nedenle ışın şekildeki gibi I
noktasından geçerek yansır.
Işın çukur aynadan 3f uzaklıktan gelseydi aynanın
1,5f kadar önünden geçerdi. Işın aynaya 3f den
daha uzak bir noktadan geldiği için F1 noktasına
daha yakın bir yerden geçecektir.
Cevap C dir.
Cevap A dır.
5.
çukur
ayna
g1
2.
Şekildeki gibi her iki cisim üzerinden geçen ortak
bir ışın çizersek, görüntüler yansıyan ışının uzantısı üzerinde oluşur. Çukur aynada odak noktasından itibaren cisim aynaya yaklaştıkça görüntü
de küçülerek aynaya yaklaşır. Bu bilgiler ışığında
cevap bulunabilir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
M1
C
tümsek
ayna
Çukur aynada odak noktası ile ayna arasındaki
bir cismin görüntüsü aynanın arkasında oluşur. O
hâlde K cismi odakla ayna arasındadır.
Çukur aynada odak noktası ile merkez arasındaki bir cismin görüntüsü, merkezin dışında gerçek
olarak oluşur. O hâlde aynanın merkezi cisim ile
görüntü arasında, yani PR noktaları arasındadır.
Bu bilgiler kullanıldığında odak noktasının KP arasında olduğu bulunur.
Cevap D dir.
g1
g2
F2
Cevap C dir.
3.
F1
Soruda C cisminden çıkan ışınların önce çukur
aynadan sonra da tümsek aynadan yansıyarak
görüntü oluşturduğu söylenmektedir. Bunun anlamı C nin çukur aynadaki g1 görüntüsü oluştuktan
sonra g1 in tümsek aynada g2 olarak görüntüsünün oluşmasıdır.
Cevap E dir.
6.
Tümsek aynada cisim aynadan uzaklaşırken
görüntü de küçülerek odak noktasına yanaşır.
Yani cisim uzaklaşırken görüntünün h boyu küçülür ve uzaklığı ise artar.
Cevap E dir.
KÜRESEL AYNALAR
7.
asal
M
F
eksen
N noktasındaki cismin görüntüsü R noktasında
oluştuğuna göre, çukur aynanın odak noktası M
noktasıdır. Buna göre K noktası aynanın merkezidir. Merkezdeki bir cismin görüntüsü yine merkezde ters ve cisimle eşit boyda oluşur.
L
K
9.
çukur
ayna
11
Cevap A dır.
Çukur aynada merkezdeki bir cismin görüntüsü
yine merkezde eşit boyda ve ters olarak oluşur.
Aynadan 3f kadar uzaktaki bir cismin görüntüsü
aynadan 1,5f uzaklıkta daha küçük ve ters oluşur.
Bu bilgiler kullanıldığında şekildeki KʹLʹ görüntüsü oluşur. Ayrıca görüntü yansıyan ışın üzerinde
olmalıdır.
10.
T
Cevap B dir.
Çukur aynada paralel ışın demeti yansırken bir
noktada toplanacak şekilde yoluna devam eder.
8.
A
çukur
ayna
S
P
T
R
f
asal
eksen
F
f
f
K
11.
düzlem ayna
Nihat Bilgin Yayıncılık©
Cevap B dir.
Şekil I
F tümsek
ayna
M
asal eksen
A
L
P
Tümsek aynada aynanın odağından geçecekmiş
gibi gelen ışın asal eksene paralel yansır.
Cevap B dir.
R
T
F
Şekil II
S ışıklı cisminin ilk görüntüsü çukur aynada ve T
noktasında oluşur. T noktasında oluşan görüntü
düzlem ayna için cisim görevi yapar. Yani T noktasındaki ışıklı cismin görüntüsü P noktasında oluşur. A noktasından düzlem aynaya bakan gözlemci P deki görüntüyü görür.
Cevap D dir.
12. Çukur aynada cisim odaktan merkeze doğru hareket ederken görüntü de sonsuzdan küçülerek merkeze doğru gelir.
Cevap E dir.
12
13.
Ünite 4
Optik
15.
L
K
N
N
M
F
F
M
F
doğru
Y
X
X
Y Z
doğru
F
F
X
• Çukur aynada odakla tepe noktası arasındaki
cisimlerin görüntüsü aynanın arkasında sanal
ve daha büyük oluşur.
M
• Çukur aynada odakla tepe noktası arasındaki cisim aynaya yaklaştıkça sanal görüntüsüde
küçülerek aynaya yaklaşır.
X
doğru
Aynalarda gelen ışının aynaya değdiği noktadan
aynanın normali çizilir. Yansıyan ışın gelen ışınla eşit açı yaparak aynadan ayrılır. Tümsek aynalarda yansıyan ışının uzantısı mutlaka tepe noktası ile odak arasından geçer. Buna göre X ışınının
aynadan yansıma biçimi yanlış çizilmiştir. Doğru
çizimi yukarıdaki şekilde verildiği gibidir. K ve L
ışınları doğru çizilmiştir.
Cevap C dir.
• Çukur aynada odakla tepe noktası arasındaki cismin görüntüsü yansıyan ışının uzantısı
üzerinde olmak zorundadır. Bu bilgiler kullanıldığında görüntülerin hX, hY, hZ boylarının eşit
olduğu görülür.
Cevap C dir.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
yanlş
Z
14.
X
M
g2
F
g1
Soruda X cisminin ilk görüntüsünün çukur aynada oluştuğu söyleniyor. X cisminin çukur aynadaki görüntüsü şekildeki g1 dir. İkinci görüntünün
düzlem aynada oluştuğu söyleniyor. g1 in düzlem
aynadaki görüntüsü g2 dir.
Cevap B dir.
16. Çukur aynada odaktaki bir cismin görüntüsü sonsuzdadır. Bu nedenle X cisminden çıkan ışınlar
aynadan yansıdıktan sonra birbirine paralel olur.
Yani P, R, S ışınlarından bir tanesi doğru çizilmiş
ise hepsinin doğru çizildiğini söyleyebiliriz.
Cevap E dir.
13
KÜRESEL AYNALAR
Test 5’in Çözümleri
1.
3.
M
Ι1
cisim
Ι2
K
//
K
//
R
P
M
F
T
L
K
f
3 f
––
2
3 f
––
2
görüntü
Şekil I
cisim
M
K
F
T
I2 ışını asal eksene paralel yansıdığına göre, K
ışıklı cismi odak noktasındadır. I1 ışını kendi üzerinden geri döndüğüne göre, Kʹ noktası çukur
aynanın merkezidir. Buna göre d uzaklığı;
3f
f
f+ =
bulunur.
2
2
Cevap C dir.
görüntü
2f
Şekil II
3
Aynadan
f uzaklığındaki bir cismin görüntüsü
2
3f uzaklıkta, merkezdeki bir cismin görüntüsü de
f
kadar,
2
görüntü de f kadar yer değiştirir. Cismin hızı v ise
yine merkezde oluşur. Buna göre, cisim
görüntünün hızı (ters yönde gittiği için) - 2 v dir.
Cevap C dir.
Çukur aynada odak uzaklığı, eğrilik yarıçapının
yarısına eşittir. Odak uzaklığı bundan başka herhangi bir niceliğe bağlı değildir.
Cevap B dir.
5.
Soruda ilk görüntünün düzlem aynada, ikinci
görüntünün çukur aynada olduğu söylenmiştir.
K
P cisminin düzlem aynadaki görüntüsü N noktasındadır. Bu nokta çukur ayna için 3F dir. 3F deki bir
cismin görüntüsü 1,5F de yani K noktasında oluşur.
M
Cevap B dir.
2.
F
4.
Nihat Bilgin Yayıncılık©
K
V
IV
III
6.
Bütün aynalarda aynaya düşen bir ışın yansıtılırken ışının düştüğü noktanın normali çizilir.
Çukur aynada merkezdeki bir cismin görüntüsü
yine merkezde oluşur. Bu görüntünün düz aynadaki görüntüsü I noktasındadır.
Sorumuzda gelen ışın normal ile eşit açı yaparak
yansıdığına göre S noktası çukur aynanın merkezidir. S merkez ise noktalar eşit aralıklı olduğundan P de odaktır.
Cevap A dır.
Cevap A dır.
K
I
K
II
14
Ünite 4
Optik
7.
Görüntü cisimden daha büyük ve sanal olduğuna
göre, ayna çukur aynadır.
Görüntü N noktasının sağında olduğuna göre,
odak uzaklığı 2 birimden küçük olmalıdır. Bir
başka ifadeyle odak noktası KL arasındadır.
9.
Ι
Ft
Cevap A dır.
Fç
Tümsek aynada odak doğrultusunda gelen ışın
asal eksene paralel yansır. Yani ft = 4 birimdir.
Çukur aynada asal eksene paralel gelen ışın
odaktan geçecek şekilde yansır. Buna göre, fç = 3
birim olur. Buradan;
ft
4
=
bulunur.
3
fç
Nihat Bilgin Yayıncılık©
Cevap B dir.
10.
K
8.
L kutusu
T
K kutusu
M
F
I
//
//
K
x
T
F
a
M
V
b
Çukur aynada asal eksene paralel gelen ışın
odaktan geçecek şekilde yansır. Yani K kutusunda çukur ayna vardır. a ve b uzaklıkları eşit olduğuna göre L kutusunda küresel ayna olamaz.
Cevap C dir.
İlk durumda 3F deki K cisminin görüntüsü 1,5F de
yine I noktasında oluşur.
İkinci durumda 2F deki K cisminin görüntüsü yine
2F de yani V noktasında oluşur.
Cevap B dir.