(Feb. 7th) Chapter 4. Specific Factors and Income Distribution

Chapter 4
Spesifik faktörler
ve Gelir Dağılımı
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
Chapter Organizasyonu
•
•
•
•
•
Giriş
Spesifik Faktör Modeli
Spesifik Faktörler Modelinde Uluslararsı Ticaret
Gelir Dağılımı ve the Ticaretin Kazanımları
Ticaretin Politik Ekonomisi: Ön Bakış
• Uluslararsı İşgücü Hareketi
• Özet
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-2
Giriş
• Ticaret ekonomi için bu kadar iyiyse neden bu
kadar karşıtlık var?
• Uluslararası ticaretin ülke içerisindeki gelir
dağılımı üzerine güçlü etkileri olmasının 2
temel sebebi :
– Kaynaklar bir sektörden diğerine arasında anında ve
masrafsızca harekete demez
– Sektörler talep ettikleri üretim faktörlerine göre
değişirler.
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-3
Spesifik Faktör Modeli
• Spesifik faktörler model ticaretin gelir
dağılımını etkilemesine izin verir.
• Modelin varsayımları:
– İki ürün: giyecek ve yiyecek.
– Üç üretim faktörü : işgücü (L), fiziki
sermaye (K) ve toprak (T for terrain).
– Tüm piyasalarda tam rekabet etkin
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-4
Spesifik Faktör Modeli (devam)
– Giyecek fiziki sermaye ve işgücü kullanılarak
üretiliyor (toprak yok).
– Yiyecek toprak ve işgücü kullanılarak
üretiliyor (fiziki sermaye yok)
– İşgücü sektörler arasında hareket edebilen
mobil faktör.
– Torak ve fiziki sermaye her ikisi de sadece
bir ürün üretiminde kullanılan spesifik
faktörler.
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-5
Spesifik Faktör Modeli (devam)
• Ekonomi her üründen ne kadar üretir?
• Giyeceğe ait üretim fonksiyonu, her miktar
fiziki sermaye ve işgücü girdisi ile
üretilebilecek giyecek miktarını verir:
QC = QC (K, LC)
(4-1)
– QC giyecek üretimi
– K fiziki sermaye stoku
– LC giyecek sektöründe istihdam edilen işgücü
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-6
Spesifik Faktör Modeli (devam)
• Yiyeceğe ait üretim fonksiyonu, her miktar
toprak ve işgücü girdisi ile üretilebilecek
yiyecek miktarını verir:
QF = QF (T, LF)
(4-2)
– QF yiyecek üretimi
– T toprak arzı
– LF yiyecek sektöründe istihdam edilen işgücü
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-7
Üretim Olanakları
• İşgücü bir sektörden diğerine kaydırılırsa
ekonominin çıktı bileşimi nasıl değişir?
• İşgücü yiyecekten giyeceğe kayarsa,
yiyecek üretimi düşerken giyecek
üretimi artar.
• Şekil 4-1 giyeceğe ait üretim
fonksiyonunu gösteriyor.
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-8
Şekil 4-1: Giyecek için Üretim
Fonksiyonu
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-9
Üretim Olanakları (devam)
• Üretim fonksiyonun şekli azalan marjinal
getiri (diminishing marginal returns)
kanunu yansıtıyor.
– Üretim prosesine bir işçi eklemek (fiziki sermaye
miktarını sabit tutarak) her bir işçinin çalışacağı
daha az sermaye olması anlamına gelir.
– Bu nedenle, her bir ilave birim işgücü öncekine
göre daha az çıktı kazandırır.
• Şekil 4-2 işgücünün birim çıktısını
(marginal product of labor),bir birim ekstra
işgücüne karşılık gelen çıktı artışı, gösteriyor .
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-10
Şekil 4-2: İşgücünün Marjinal
Üretimi (Marginal Product of Labor)
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-11
Üretim Olanakları (devam)
• Ekonomi geneli için, giyecek ve yiyecekte istihdam
edilen toplam işgücü toplam işgücü arzına eşit
olmalıdır:
LC + LF = L
(4-3)
• Bu eşitlikleri ekonomideki üretim olanakları
eğrisini (production possibilities frontier)
çıkarmak için kullanın.
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-12
Üretim Olanakları (devam)
• Şekil 4-3’deki üretim olanakları eğrisini
(production possibilities frontier) oluşturmak için
4-kadranlı bir diyagram kullanın.
– Alt sol kadran işgücü tahsisini gösteriyor.
– Alt sağ kadran Şekil 4-1’deki giyecek üretim fonksiyonu
gösteriyor.
– Üst sol kadran giyecek üretim fonksiyonu gösteriyor..
– Üst sağ kadran üretilebilecek giyecek ve yiyecek
kombinasyonunu gösteriyor.
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-13
Şekil 4-3: Spesifik Faktörler Modelinde
Üetim Olanakları Eğrisi
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-14
Üretim Olanakları (devam)
• Üretim olanakları eğrisi (production
possibilities frontier) neden eğimlidir?
– Her bir sektördeki işgücünün azalan getirisi
(Diminishing returns to labor) ekonomi bir
üründen daha fazla ürettikçe o ürüne ait fırsat
maliyetinin artmasına sebep olur.
– Giyeceğin yiyecek cinsinden fırsat maliyeti
üretim olanakları eğrisinin eğimine eşittir –
ekonomi daha fazla giyecek ürettikçe eğim daha
da dikleşir.
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-15
Üretim Olanakları (devam)
• Bir metre daha fazla giyecek üretmenin
fırsat maliyeti MPLF/MPLC kilo yiyecek.
– 1 metre daha fazla giyecek üretmek için,
1/MPLC saat daha işgücüne ihtiyaç var.
– Bir saatlik bir işgücü elde etmek için, yiyecek
çıktısını MPLF kilo azalmanız gerek.
– Daha az yiyecek ve daha çok giyecek üretmek
için yiyecekte daha az ve giyecekte daha fazla
kişi istihdam et.
• Yiyecekte işgücünün birim çıktısı (marginal product of
labor) artar; giyecekte işgücünün birim çıktısı
(marginal product of labor) düşer. Böylece MPLF/MPLC
artar.
4-16
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
Fiyatlar, Ücretler, ve İşgücü Tahsisi
• Her bir sektörde kadar işgücü istihdam
edilir?
– işgücü piyasasındaki arz ve talebe bakmak
gerekir.
• İşgücü talebi :
– Her bir sektörde, işverenler bir ilave saatte
üretilebilecek ürünün değerinin o saatte bir
işçi çalıştırmanın maliyetine eşit olduğu
noktaya kadar işgücü talep ederek karlarını
maksimize ederler.
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-17
Fiyatlar, Ücretler, ve İşgücü Tahsisi
(devam)
• Giyecek sektöründe işgücü talep eğrisi:
MPLC x PC = w
(4-4)
– Ücret işgücünün üretimdeki birim çıktısına
(marginal product of labor) eşit.
• Yiyecek sektöründe işgücü talep eğrisi:
MPLF x PF = w
(4-5)
– Ücret işgücünün yiyecekteki birim çıktısına
(marginal product of labor) eşit.
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-18
Fiyatlar, Ücretler, ve İşgücü Tahsisi
(devam)
• Şekil 4-4 iki sektördeki işgücü talebini
temsil ediyor.
• Giyecek sektöründeki işgücü talebi Şekil 42’deki MPLC çarpı PC’ye eşit.
• Yiyecek sektöründeki işgücü talebi sağdan
ölçülüyor.
• Yatay eksen toplam işgücü arzını (L) temsil
ediyor.
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-19
Fiyatlar, Ücretler, ve İşgücü Tahsisi
(devam)
• İşgücü sektörler arsında hareket edebildiği için iki
sektör de aynı ücreti ödemek zorunda.
• Ücretler giyecek sektöründe daha yüksek olsaydı,
işçiler yiyecek yapımından giyecek yapımına
kayarlardı taa ki ücretler eşitlenene kadar.
– Ya da ücretler yiyecek sektöründe daha yüksek olsaydı,
işçiler tersi yöne hareket ederlerdi.
• İşgücü talep eğrilerinin kesişimi denge ücret ve iki
sektör arasındaki işgücü paylaşımını (tahsisini)
verir.
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-20
Şekil 4-4: İşgücü Tahsisi
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-21
Fiyatlar, Ücretler, ve İşgücü Tahsisi
(devam)
• Üretim noktasında, üretim olanakları
eğrisinin eğimi - (giyecek fiyatı / yiyecek
fiyatı) olan bir eğriye tanjant olmalıdır.
• Relatif fiyatlar ile çıktı arasındaki ilişki:
-MPLF/MPLC = -PC/PF
(4-6)
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-22
Şekil 4-5: Spesifik Faktörler
Modelinde Üretim
Copyright © 2012 Pearson Addison-Wesley. All rights reserved.
4-23