close

Enter

Log in using OpenID

20. Ek Ders Ücreti Karşılığı Görevlendirilmeler

embedDownload
EUROMAX
ÜÇ GEÇÝÞLÝ SICAK SU KAZANI
THREE PASS HOT WATER BOILER
EUROMAX
1170 - 5000 kW ýsý kapasiteli sývý ve gaz yakýtlý,
üç geçiþli sýcak su kazaný
EUROMAX
Liquid and gas fired, three pass hot water boiler
1170 - 5000 kW
w w w . e r e n s a n . c o m . t r
rely on experience
EUROMAX
Liquid and Gas Fuel Fired, Three Pass Hot Water Boiler
Kapasite: 1170 - 5000 kW
Maksimum Ýþletme Sýcaklýðý: 100 °C
Maksimum Ýþletme Basýncý: 3 - 8 bar
Capacity: 1170 - 5000 kW
Maximum Operating Temperature: 100 °C
Maximum Operating Pressure: 3 - 8 bar
* Optimum termik dengeleme ve ýsý enerjisi kullanýmý, efektif ýsý
kullanýmý, iþletme masraflarýnýn düþürülmesi için üç geçiþ.
* Büyük su hacmi sayesinde düþük ýsý yükü.
* Optimum alev gömleði geometrisi.
* Her üç çekiþe de kesintisiz geçiþ ve duman gazlarýnýn dengeli
soðumasý sayesinde uzun kazan ömrü.
* Düþük baca gazý emisyonlarý sayesinde çevreye verilen zarar
minimize edilir.
* Üçüncü geçiþ duman borularýna yerleþtirilen türbülatörler sayesinde
ýsý enerjisinden maksimum fayda saðlamaktadýr.
* Kazan gövdesinin, 100mm kalýnlýkta, alüminyum folyo kaplý cam
yünü ile kaplanmasý sayesinde, ýþýma kayýplarý azaltýlmýþ, kazanýn
hazýrda bekleme kayýplarý minimize edilmiþtir.
* Simetrik konumlandýrýlmýþ ýsý transfer yüzeyleri sayesinde dayanýklý
kazan konstrüksiyonu.
* Üç geçiþli yanma prensibi ve su soðutmalý cehennemlik sayesinde
optimum ýsý transferi.
* Kompakt, silindirik yapý, iyi ýsý yalýtýmý ve aluminyum izole sayesinde
çok düþük ýþýma kayýplarý.
* Eþit (Homojen) sýcaklýk daðýlýmý için tasarlanmýþ entegre ejektör
açýklýklarý ve dönüþ suyunu kazanýn sýcak bölgelerine yönlendiren
plakalar sayesinde yüksek iþletme güvenliði.
* Düþük alev gömleði yükü sayesinde düþük baca gazý emisyonlarý
2009/149/EC Gaz Yakan Cihazlar yönetmeliklerine göre CE
sertifikalý.
* Three pass design provides optimum thermal balance, effective
heat transfer and low operating costs.
* Lower heat load by means of large water volume.
* Optimum furnace geometry.
* Longer boiler life due to continuous draft of three passes and
balanced cooling of flue gas.
* Minimum pollution to environment by means of low flue gas
emissions.
* Maximum heating energy utilization due to flue gas turbulators placed
in 3rd pass flue gas tubes.
* Radiation heat losses and stand by losses are minimized by means of
aluminum folio cladded 100 mm glass wool insulation.
* Robust boiler design with symmertrically placed heat transfer area
* Optimum heat transfer by 3-pass and wet-back design
* Very low radiation losses by means of good insulation of compact,
cylinderical shell.
* High operation security by means of integrated injector plates
designed for homogenous temperature distribution re-directing
return water to hot areas of the boiler.
* Better emissions due to low combustion chamber heat load.
* Certified according to 2009/149/EC Gas Appliances Directives
L
B
b
a
H2
H1
H
ØD
c
L1
EUROMAX KAZAN ÖLÇÜLERÝ / EUROMAX BOILER DIMENSIONS
EUROMAX
Kapasite
L
L1
B
H
H1
H2
ØD
Kazan Gidiþ / Water Outlet ( a )
Kazan Dönüþ / Water Return ( b )
Emniyet Ventili / Safety Valve ( c )
Su Hacmi / Water Volume
Karþý Basýnç / Counter Pressure
[kW]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
DN
DN
DN
[lt]
[mbar]
1170
1455
1745
2330
2910
3500
4000
5000
1170
3.175
2.215
1.400
1.750
1.567
1.220
300
125
125
40
1.791
5,2
1455
3.550
2.570
1.460
1.815
1.630
1.240
350
125
125
40
2.178
6,2
1745
3.730
2.710
1.490
1.845
1.660
1.270
400
150
150
50
2.270
7
2330
3.875
2.915
1.550
1.885
1.700
1.350
450
150
150
50
2.600
8,7
2910
4.180
3.210
1.700
2.055
1.870
1.520
500
200
200
65
2.848
9,2
3500
4.545
3.565
1.790
2.145
1.960
1.560
550
200
200
65
3.998
9,4
4000
4.795
3.815
1.855
2.210
2.025
1.590
600
250
250
65
4.663
9,4
5000
4.950
3.960
2.030
2.385
2.200
1.715
650
250
250
80
6.678
9,8
With tailor-made products and evermore high-efficiency solutions, our range meets all expectations for comfort and energy needs for domestic, lightcommercial, commercial and industrial markets.
Müþteri odaklý ürünlerimiz ve yüksek verimli çözümlerimizle, evsel, ticari ve endüstriyel pazarlarýn tüm konfor ve enerji gereksinimlerini karþýlýyoruz.
Since the Company is constantly engaged in the production improvement, the aesthetic and dimensional features, the technical data, the equipment and accessories can be changed. This document contains confidential and
proprietary information of Erensan Isý Cihazlarý A.Þ. Unless authorised, this information shall not be divulged, nor duplicated in whole or in part.
Erensan Isý Cihazlarý A.Þ. ürünlerinde sürekli geliþmeyi taahhüt eder. Ürünlerin estetik ve ebatsal özellikleri ile teknik verileri, donanýmlarý ve aksesuarlarý deðiþebilir. Bu döküman Erensan Isý Cihazlarý A.Þ.'ye ait
özel ve tescilli bilgileri içermektedir. Ýzin alýnmadan bu bilgilerin tamamý veya bir kýsmý çoðaltýlamaz ve yayýnlanamaz.
Erensan Isý Cihazlarý Pazarlama ve Servis A.Þ.
Ýstanbul: Sanayi Cad. Altay Sok. No:7 34196 Yenibosna / Ýstanbul - Türkiye Tel: +90 212 551 05 00 pbx Fax: +90 212 551 34 84
Ankara: Farabi Sok. No: 5/1 06680 Çankaya / Ankara - Türkiye Tel: +90 312 427 67 37 Fax: +90 312 428 48 72
www.erensan.com.tr / [email protected]
20.05.2011
EUROMAX - TR
EUROMAX
Sývý ve Gaz Yakýtlý, Üç Geçiþli Sýcak Su Kazaný
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
7 098 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content