close

Enter

Log in using OpenID

B - SPL

embedDownload
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ
101
SERMAYE PİYASASI FAALİYETLERİ TEMEL DÜZEY
LİSANSLAMA SINAVI
31 Mayıs – 1 Haziran 2014 – Cumartesi 09.30
BİRİNCİ OTURUM
TEST GRUBUNUZ
B
CEVAP KÂĞIDINIZA İŞARETLEMEYİ UNUTMAYINIZ.
ADAYIN
SOYADI : .................................................................................................................................................
ADI : ........................................................................................................................................................
TC KİMLİK NUMARASI : ........................................................................................................................
SINAV SALON NO: ....................................................... SIRA NO: .....................................................
Soyadınızı, adınızı, TC kimlik numaranızı, salon ve sıra numaranızı yukarıya yazmayı unutmayınız.
GENEL AÇIKLAMA
1.
Bu soru kitapçığındaki testler şunlardır:
Modül Kodu ve Adı
1120
1160
1180
1240
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat
(Eski Adı: Sermaye Piyasası Mevzuatı, İlgili Mevzuat ve Etik Kurallar)
Pay Piyasası (Eski Adı: Hisse Senetleri Piyasaları)
Borçlanma Araçları Piyasası (Eski Adı:Tahvil ve Bono Piyasaları)
Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz
Soru Sayısı
Sayfa No
25
25
25
25
2
7
10
14
2.
3.
Bu kitapçıkta yer alan her bir modül için cevaplama süresi 45 dakika, toplam süre 180 dakikadır.
Cevap kâğıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını
kontrol ediniz.
4. Testlerde yer alan sorular 21 Şubat 2014 tarihi itibarıyla (bu tarih dahil) hazırlanmıştır. Bu tarihten
sonra sınav konuları ile ilgili mevzuat değişiklikleri yapılmış olsa bile, soruları cevaplandırırken bu
değişiklikleri dikkate almayınız.
5. Cevaplamaya istediğiniz modülün, istediğiniz sorusundan başlayabilirsiniz. Yalnız cevaplarınızı, cevap
kâğıdında o modül için ayrılmış olan bölüme işaretlemeyi unutmayınız.
6. Cevaplarınızı koyu siyah ve yumuşak bir kurşunkalemle işaretleyiniz. İşaretinizi cevap yerinin dışına
taşırmayınız. Tükenmez veya mürekkepli kalem kullanmayınız.
7. Değiştirmek istediğiniz bir cevabı yumuşak bir silgi ile, cevap kâğıdını örselemeden temizce siliniz ve doğru
cevabınızı işaretlemeyi unutmayınız.
8. Cevap kâğıdınızı buruşturmayınız, katlamayınız ve üzerine gereksiz hiçbir işaret koymayınız.
9. Bu kitapçıktaki her sorunun bir tek doğru cevabı vardır. Bir soru için birden çok cevap yeri işaretlenmişse o
soru yanlış cevaplanmış sayılacaktır.
10. Yanlış cevaplarınız dikkate alınmayacaktır. Bu nedenle kitapçıktaki tüm sorular için size doğru gelen
seçeneği işaretleyerek cevapsız soru bırakmamanız yararınıza olacaktır.
11. Sınavlarda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden 100 üzerinden en az 60 alınması şartıyla tüm
sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekir.
12. Kitapçığın sayfalarındaki boş yerleri müsvedde için kullanabilirsiniz.
Bu kitapçıkta yer alan testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin sınav salonu dışına çıkarılması, tamamının veya
bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin ve Sermaye Piyasası Lisanslama Sicil ve Eğitim Kuruluşu A.Ş.’nin ayrı ayrı yazılı izni olmadan
kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa
uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.
Sermaye Piyasası Mevzuatı ve İlgili Mevzuat
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
1. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası
Kurulu’nun Finansal Raporlamaya İlişkin
Esaslar Tebliği’ne tabi değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
4. Aşağıdakilerden hangisi Sermaye Piyasası
Kanunu kapsamındaki yatırım hizmet ve
faaliyetlerinden değildir?
Borçlanma senedi ihraç eden ortaklıklar
Sermaye piyasası kurumları
Yatırım fonları
Gayrimenkul yatırım ortaklıkları
Hisse senetleri Borsada işlem görmeyen
halka açık ortaklıklar
A) Gayrimenkul alım satımı aracılık faaliyeti
B) Portföy yöneticiliği
C) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında
yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık
edilmesi
D) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin
alınması ve iletilmesi
E) Yatırım danışmanlığı
5. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na
göre aşağıdakilerden hangisi “sermaye
piyasası kurumu” değildir?
2. I.
Üyeler, çalışanlarına kendi nam ve
hesaplarına sermaye piyasası işlemi yapma
konusunda imtiyaz tanıyacak şekilde
davranamaz.
II. Çalışan birinci dereceden yakınları ile
müşteri ilişkisine giremez.
III. Çalışan çalıştıkları üye kurumdan borç
alamaz
A) İpotek Finansmanı Kuruluşu
B) Emlak Alım Satım Şirketi
C) Merkezi Takas Kuruluşu
D) Portföy Yönetim Şirketi
E) Merkezi Saklama Kuruluşu
Aracı kuruluşların; birbirleri, müşterileri ve
çalışanlarıyla olan iş ilişkilerinde uyacakları
meslek
kuralları
çerçevesinde
yukarıdakilerden hangileri doğrudur?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
6. Onaylı izahname yayımlama yükümlülüğünü
yerine getirmeksizin sermaye piyasası
araçlarını halka arz edenler ya da onaylı
ihraç belgesi olmaksızın sermaye piyasası
araçlarını satanlar aşağıdaki sermaye
piyasası suçlarından hangisini işlemiş
olurlar?
A)
B)
C)
D)
E)
3. I.
Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım
kuruluşunun yönetim kurulu üyeleri
II. Yatırımcıları tazmin kararı verilen yatırım
kuruluşu ile aynı grupta yer alan şirketler
III. Yatırımcıları
tazmin
kararı
verilen
kuruluşların yatırımcıları
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
uyarınca
yukarıda
sayılan
kişi
ve
kuruluşlardan hangisi Yatırımcı Tazmin
Merkezi tarafından tazmin edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Piyasa dolandırıcılığı
Sahtecilik
Bilgi suistimali
Güveni kötüye kullanma
Usulsüz halka arz faaliyeti
7. Aşağıdakilerden hangisi
piyasası kurumu değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
2
bir
sermaye
Portföy Yönetim Şirketleri
Yatırım Kuruluşları
Veri Depolama Kuruluşları
Gayrimenkul Alım Satım Şirketleri
Varlık Kiralama Şirketleri
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
açık
ortaklıkların
aşağıdaki
8. Halka
işlemlerinden hangisi 6362 sayılı Sermaye
Piyasası Kanunu’nda önemli nitelikteki
işlem olarak sayılmamıştır?
11. I.
Konut edinmeleri amacıyla tüketicilere kredi
kullandırılması
II. Konutların finansal kiralama yoluyla
tüketicilere kiralanması
III. Konutlara mimarlık hizmeti sunulması
A) Mal varlığının önemli bir bölümünü
devretmesi
B) Şirket türünü değiştirmesi
konusunu
önemli
ölçüde
C) Faaliyet
değiştirmesi
D) Birleşme veya bölünme işlemlerine taraf
olması
E) Öz kaynaklarının beş katı büyüklüğünde
sermaye artırımı gerçekleştirmesi
6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
uyarınca yukarıdakilerden hangisi konut
finansmanı kapsamı dışındadır?
A)
B)
C)
D)
E)
12. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim
Şirketi
Merkezi
Takas
Yönetmeliği
kapsamında Takasbank üyeleri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
9. Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk
ticaret kanunu uyarınca anonim şirketlerin
temel unsurlarından bir değildir?
A) Kuruluş için pay sahibi olan asgari beş
kurucunun varlığı şarttır.
borçlarından
dolayı
yalnızca
B) Şirket
malvarlığıyla sorumludur.
C) Şirketin asgari bir sermayeye sahip olması
gerekir.
D) Pay sahiplerinin sorumluluğu taahhüt ettikleri
sermaye ile sınırlıdır.
E) Yönetim kurulu gerçek veya tüzel kişilerden
oluşur.
A) Genel takas üyeleri, kendilerinin ve/veya
müşterilerinin takas işlemlerinin yanı sıra
diğer piyasa üyelerinin takas işlemlerini de
gerçekleştirmeye yetkili üyelerdir.
B) Genel takas üyeliği kriterlerini taşıyan
doğrudan takas üyelerinin genel takas
üyeliği
başvuruları
Merkez
Bankası
tarafından karara bağlanır.
C) Genel ve doğrudan takas üyeliği ayrımı,
üyenin öz sermaye tutarı, iç sistemlerinin ve
teknik altyapısının yeterliliği ile Takasbank
tarafından
gerçekleştirilen
içsel
derecelendirme çalışmaları dikkate alınarak
yapılır.
D) Genel ve doğrudan takas üyelerinin üyelik
durumları Takasbank tarafından belirlenmiş
olan
şartlara
uyumları
gözetilerek
değiştirilebilir.
E) Doğrudan takas üyeleri, sadece kendilerinin
ve/veya müşterilerinin takas işlemlerini
gerçekleştirmeye yetkilidir.
10. I.
T.C. Merkez Bankası ya da yetkilendirilmiş
başka bir resmi kurum tarafından finansal
istikrarın sağlanması amacıyla işlem
yapılması
II. Kurul düzenlemelerine göre çalışanlara pay
edindirme programları ya da ihraççı veya
bağlı ortaklığının çalışanlarına yönelik diğer
pay tahsis edilmesi
III. Sermaye piyasası araçlarının fiyatlarına,
fiyat değişimlerine, arz ve taleplerine ilişkin
olarak yanlış veya yanıltıcı izlenim
uyandırmak amacıyla alım veya satım
yapılması
13. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Sermaye
Piyasası Aracı Kuruluşları Birliğince
(Türkiye
Sermaye
Piyasaları Birliği)
belirlenen etik ilkelerden biri değildir?
Yukarıdakilerden hangileri bilgi suistimali
veya piyasa dolandırıcılığı kapsamında
değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
A) Mesleki özen ve titizlik ilkesi
B) Yatırımcıların kazançlarını maksimize etme
ilkesi
C) Rekabet ve toplum yararı gözetme ilkesi
D) Saydamlık ilkesi
E) Kazancın paylaşılması ilkesi
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I ve III
3
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
14. Aşağıdaki iş ve işlemlerden hangisi Türk
Parasının Kıymetinin Korunması Hakkında
32 sayılı Kararda düzenlenmemiştir?
17. Borsalar ve Piyasa İşleticilerinin Kuruluş,
Faaliyet, Çalışma ve Denetim Esasları
Hakkında
Yönetmelik
hükümleri
kapsamında Borsada kotasyon ve işlem
görme ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Türkiye’de yerleşik tüzel kişilerce ihraç veya
halka arz olunacak sermaye piyasası
araçlarının yurt dışında satışı
B) Türkiye’ye gelecek yabancı sermaye
C) Türkiye’den gidecek yerli sermaye
D) Yabancı emeğin sermaye olarak yurda
girmesi
E) Menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası
araçlarının yurda giriş ve çıkışı
A) Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilmiş
sermaye piyasası araçları borsa kotuna
alınmaz.
B) Bir borsa kotunda bulunan ya da işlem gören
araç, Kanun ve ilgili düzenlemeler
çerçevesinde başka bir borsada da kota
alınabilir ya da işlem görebilir.
C) İşlem görecek araçlar ancak Kanuna
dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde yer
alan şartların sağlanması halinde borsa
kotuna alınabilir veya işlem görmeye kabul
edilebilir.
D) Borsa kotuna alıp almama veya işlem
görmeye kabul edip etmeme konusunda
yetkili merci, ilgili borsanın yönetim
kuruludur.
Borsalar,
kota alınan veya işlem gören
E)
araçları ihraç edenlerin Kurulca belirlenen
kamuyu aydınlatma yükümlülüklerini yerine
getirmelerini
sağlamaya
yönelik
düzenlemeler yaparlar.
15. Sermaye piyasası araçlarının değerini,
fiyatını
veya
yatırımcıların
yatırım
kararlarını etkileyebilecek nitelikteki bilgi,
olay ve gelişmelerin kamuya açıklanması,
ilgili ihraççıya bildirimi, istisnai hallerde
açıklamanın ertelenmesi veya açıklama
yapılmamasına ilişkin usul ve esaslar
aşağıdakilerden
hangisi
tarafından
belirlenir?
A)
B)
C)
D)
E)
Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği
Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği
Sermaye Piyasası Kurulu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Hazine Müsteşarlığı
18. “Üyelerin yürüttükleri faaliyetler için teknik
bilgi birikimini sağlamaları meslekle ilgili
gelişmeleri takip etmeleri ve bu konuda
yapılacak düzenlemelere bağlı kalmaları
ilkesi, Türkiye Sermaye Piyasası Aracı
Kuruluşları Birliği Üyelerinin Sermaye
Piyasası
Faaliyetlerini
Yürütürken
Uyacakları meslek Kuralları’nın hangi
ilkesini oluşturmaktadır?
16. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na
göre aşağıdakilerden hangisi yatırım fonu
kurucusu olabilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yatırım Ortaklıkları
Portföy Yönetim Şirketleri
Aracı Kurumlar
Bankalar
Finansal Holding Şirketi
A)
B)
C)
D)
E)
4
Mesleki özen ve titizlik ilkesi
Müşteriyi tanıma ilkesi
Saydamlık ilkesi
Kaynakları etkin kullanma ilkesi
Dürüst ve adil davranma ilkesi
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
22. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu uyarınca
aşağıdakilerden hangisi bir anonim şirkete
ayni sermaye olarak konulabilir?
19. 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının
Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca
yükümlülerin,
bu
Kanunla
getirilen
yükümlülüklere ve işlemlerine ilişkin her
türlü ortamdaki; belgeleri düzenleme
tarihinden, defter ve kayıtları son kayıt
tarihinden, kimlik tespitine ilişkin belgeleri
ise son işlem tarihinden itibaren kaç yıl
süreyle muhafaza ve istemesi halinde
yetkililere ibraz etmekle yükümlülüğü
bulunmaktadır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
12 Yıl
11Yıl
10 Yıl
9 Yıl
8 Yıl
Kişisel emek
Hizmet edimleri
Ticari itibar
Vadesi gelmemiş alacaklar
Fikri mülkiyet hakları
23. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
uyarınca aşağıdakilerden hangisi borsalar
ve piyasa işleticilerine Kuruluş izni
verilebilmesi için aranılan koşullardan biri
değildir.
A) Paylarının tamamının nama yazılı olması
B) Paylarının nakit karşılığı çıkarılması
C) Sermayelerinin Kurulca belirlenen miktardan
az olmaması
D) Anonim şirket şeklinde kurulmaları
E) Kurucularının yurt dışında bulunan bir
borsada ortak olması
20. Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca
aşağıdakilerden hangisi merkezi karşı taraf
işlemlerine taraf olacak merkezi karşı taraf
üyelerinin Takasbank’a sunabileceği bir
teminat türü değildir?
hangisi
6362
sayılı
24. Aşağıdakilerden
Sermaye Piyasası Kanununa göre mali
yapısı ciddi surette zayıflamakta olan bir
sermaye
piyasası
kurumu
hakkında
Kurul’un alabileceği tedbirlerden biri
değildir?
A) Pay Senetleri
B) Döviz Üzerine Yapılan Kaldıraçlı İşlemler
C) Yatırım Fonu Katılma Belgeleri
D) T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç
edilen Euro Tahviller
E) Borsalarda işlem gören standartta altın
A) Ödünç kaynak bularak mali yapılarını
güçlendirme
B) Sorumluluğu tespit edilen yöneticilerin ve
çalışanların sahip oldukları lisansları geçici
veya sürekli olarak iptal etme
C) Gerektiğinde yönetim kurulunun üyelerini
görevden alma ve yapılacak ilk genel kurul
toplantısına kadar yerlerine yenilerini atama
D) Yatırımcıları tazmin kararı verme
E) Bu kurumların doğrudan iflaslarını isteme
hangisi
6362
sayılı
21. Aşağıdakilerden
Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat
uyarınca yatırım kuruluşlarının yetkili
oldukları yatırım hizmet ve faaliyetlerine
bağlı
olarak
yapabilecekleri
yan
hizmetlerden biridir?
25. Aşağıdaki gerçek ve tüzel kişilerden
hangisi 6362 sayılı Sermaye Piyasası
Kanunu uyarınca izahnamede yer alan
yanlış, yanıltıcı ve eksik bilgilerden
kaynaklanan zararlardan sorumlu değildir?
A) Sermaye piyasası araçlarının halka arzında
yüklenimde bulunmaksızın satışa aracılık
edilmesi
B) Sermaye piyasası araçlarının müşteri
namına saklanması ve yönetimi
C) Portföy yöneticiliği
D) Borçlanma veya başka yollardan finansman
sağlanmasında aracılık hizmeti sunulması
E) Sermaye piyasası araçlarıyla ilgili emirlerin
alınması ve iletilmesi
A) Lider aracı kurum
B) İhraçcılar
C) Yatırımcı Tazmin Merkezi
D) Halka arz eden
E) İhraçcının yönetim kurulu üyeleri
5
İzleyen sayfaya geçiniz.
Pay Piyasası
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
1. Aynı gün içinde, bir yatırımcı tarafından
veya bir sermaye piyasası aracında
gerçekleştirilen
tüm
alış
ve
satış
işlemlerine ilişkin takas yükümlülüklerinin
netleştirmeye tabi tutulmaksızın takas
gününde ayrı ayrı yerine getirilmesine ne
ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
3. Borsa
İstanbul
Pay
Piyasası’nda
gerçekleştirilen açığa satış işlemleri ile
ilgili
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
yanlıştır?
A) Açığa satış işlemi, sahip olunmayan
sermaye piyasası araçlarının satılmasını ya
da satışına ilişkin emrin verilmesini ifade
eder.
B) Açığa satış işlemi gerçekleştirebilmek için
emrin baştan açığa satış emri olarak
girilmesi gerekir.
C) Gerçekleşen açığa satış işlemleri Günlük
Bülten’de ilan edilir.
D) Payların A, B ve C sınıflandırması
kapsamında B ve C listelerinde yer alan
paylar, hangi pazarda işlem gördüğüne
bakılmaksızın açığa satış işlemine konu
olamamaktadır.
E) Satışa ilişkin takas yükümlülüğünün ödünç
alınan sermaye piyasası araçları ile yerine
getirilmesi açığa satış sayılmaz.
Brüt Takas
T+2
Baz Fiyat Yöntemi
Çok Fiyat Yöntemi
Tek Fiyat Yöntemi
kuruluşlarının pay alım-satım
4. Yatırım
işlemlerinde müşterilerinden tahsil ettikleri
aracılık komisyonuna ne ad verilir?
2. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu
kapsamında bilgi suistimali ve piyasa
dolandırıcılığı
suçlarına
ilişkin
incelemelerde Sermaye Piyasası Kurulu
(Kurul)
tarafından
uygulanabilecek
tedbirlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi yanlıştır?
A) Teminat
B) Takas Ücreti
C) Kurtaj
D) Kotasyon Ücreti
E) Giriş Aidatı
A) Haklarında makul şüphe bulunan gerçek ve
tüzel kişiler ile tüzel kişilerin yetkilileri
hakkında, Kurulca yapılan incelemenin
sonuçlanması beklenmeksizin borsalar ve
teşkilatlanmış diğer piyasalarda sürekli işlem
yapma yasağı getirilebilir.
B) Yatırımcı ve/veya sermaye piyasası aracı
bazında kredili alım, açığa satış, ödünç alma
ve verme işlemlerine ilişkin sınırlamalar
getirilebilir.
C) Sermaye piyasası araçlarının işlem sıraları
geçici olarak durdurulabilir.
verilerinin
dağıtım
kapsamı
D) Piyasa
sınırlanabilir.
E) Sermaye piyasası araçlarının farklı pazar
veya piyasalarda işlem görmesi veya bunlar
için farklı işlem esaslarının belirlenmesine
karar verilebilir.
5. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul Pay
Endeksleri’nden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
6
Temettü Endeksleri
Kurumsal Yönetim Endeksi
Şehir Endeksleri
BIST BAP Repo Endeksi
Halka Arz Endeksi
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
6. Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda kullanılan
emir tipleri ve geçerlilik süreleri ile ilgili
aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
9. Borsa İstanbul Pay Piyasası’nın işleyişi ile
ilgili
aşağıdaki
ifadelerden
hangisi
yanlıştır?
A) Günlük emir; yalnızca verildiği seans sonuna
kadar sistemde işlem görmek üzere
bekleyebilen bir emir türüdür.
B) Limit fiyatlı emir; fiyat ve miktarın girildiği
emir türüdür ve girildiği anda kısmen veya
tamamen işlem olmazsa gerçekleşmeyen
kısmı iptal edilir.
C) Özel emir miktarı, ödenmiş sermayenin en
fazla % 10’una kadar olabilir.
D) Tarihli emirlerde mevcut uygulamada emrin
maksimum geçerlilik süresi emrin girildiği iş
günü ile sınırlıdır.
E) Açılış fiyatlı emirler; açılış seansı süresince
yalnızca miktar belirtilerek fiyatsız girilen
emirlerdir.
A) İşlemler, elektronik alım satım sistemi
aracılığıyla fiyat ve zaman önceliği kuralı baz
alınarak gerçekleştirilir.
B) İşlemler, “Sürekli Müzayede”, “Piyasa
Yapıcılı Sürekli Müzayede” ve “Tek Fiyat”
yöntemlerinde
otomatik
olarak
gerçekleşmektedir.
C) İşlemler, biri sabah diğeri öğleden sonra
olmak üzere iki ayrı seansta yapılmaktadır.
D) Borçlanma araçları işlem görebilmektedir.
E) Her iki seansın başında “Açılış Seansı”
düzenlenmekte olup ikinci seansın sonunda
ise
ayrıca
“Kapanış
Seansı”
düzenlenmektedir.
10. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine
göre sermaye piyasası araçlarının satın
alınması için her türlü yoldan yapılan genel
bir çağrıya ve bu çağrı devamında
gerçekleştirilen satışa ne ad verilir?
7. Aşağıdakilerden hangisi, payları ilk defa
Borsa İstanbul (Borsa)’da işlem görecek
olan ortaklıkların birincil piyasasında
kullanılan
satış
yöntemlerinden
biri
değildir?
A)
B)
C)
D)
A) Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış
Yöntemi
B) Tahsisli Satış
C) Değişken Fiyatla Talep Toplama ve Satış
Yöntemi
D) Sürekli Müzayede Yöntemi
E) Borsada Satış Yöntemi
Ödenmiş Sermaye
E) Çıkarılmış Sermaye
11. Borsa İstanbul A.Ş.’nin BIST 30, BIST 50,
BIST 100 ve BIST 10 Banka endekslerine
payların alınma kriterleri ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi yanlıştır?
A) Payların endekslere alınabilmesi için,
değerleme dönemleri sonu itibarıyla borsada
en az üç gün süreyle işlem görmesi
gerekmektedir.
B) Payların endekslere alınabilmesi için
değerleme dönemi sonu itibariyle A veya B
listesinde yer almaları şarttır.
C) Birden fazla grup payı ayrı sıralarda işlem
gören şirketlerin, sadece bir grup payı
endekslere dahil edilir.
D) BIST 30, BIST 50 ve BIST 100 endekslerinin
kompozisyonu Ulusal Pazar’da işlem gören
şirketlerle, Kurumsal ürünler Pazarı’nda
işlem gören gayrimenkul yatırım ortaklıkları
ve girişim sermayesi yatırım ortaklıklarının
paylarından oluşur.
E) Pazarları kesin olarak kapatılan paylar, ilave
halka arz nedeniyle kapatılanlar hariç
pazarları kesintisiz 5 iş gününden fazla süre
için kapatılan paylar, bulunduğu pazardan
Gözaltı Pazarı’na alınan paylar kapsamında
oldukları tüm endekslerden çıkarılır.
8. Payları
Borsa
İstanbul A.Ş. Ulusal
Pazarı’nda işlem gören ABC A.Ş.’nin
sermayesi, her biri 1 TL nominal değerli
100.000.000 adet paydan oluşmaktadır.
Payların 15.03.2013 tarihi itibariyle ağırlıklı
ortalama fiyatı 2 TL’dır. ABC A.Ş.’nin
15.03.2013 tarihli genel kurul toplantısında
pay başına 0,40 TL nakit kâr payı
dağıtılmasına karar verilmiş ve işlemler
16.03.2013 tarihinde seans açılışı öncesinde
tamamlanmıştır. Bu çerçevede ABC A.Ş.’nin
paylarının 16.03.2013 tarihli açılış fiyatı kaç
TL olmalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
Kayıtlı Sermaye
Esas Sermaye
Halka Arz
1,00
1,60
2,00
2,40
4,00
7
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
12. Aşağıdakilerden hangisi Borsa
üyesi olmaya yetkili değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
İstanbul
16. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul Pay
Endeksleri’ne dâhil edilmez?
Kıymetli Maden Aracı Kurumlar
Bankalar
Aracı Kurumlar
Portföy Yönetim Şirketleri
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
A) Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarının
Payları
B) Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarının Payları
C) Sermaye Piyasası Kurulu tarafından B
Listesine Alınan Paylar
D) İlk Halka Arzı Gerçekleştirilen Paylar
E) Gözaltı Pazarı’nda İşlem Gören Paylar
13. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul
(Borsa) üyelerinin borsadaki faaliyetler ile
ilgili yükümlülükleri arasında yer almaz?
Piyasası
Kurulu’nun “Bilgi
17. Sermaye
Suistimali
ve
Piyasa
Dolandırıcılığı
İncelemelerinde Uygulanacak Tedbirler
Tebliğ”i hükümlerine göre “geçici işlem
yapma yasağı” en az kaç ay süreyle
verilmektedir.
A) Müşterilerine ve diğer üyelere karşı iyi niyet
ve dürüstlük ilkelerine uygun davranmak
B) Müşterilerin verdikleri alım satım emirlerini
kayıtsız şartsız kabul etmek
C) Teminat eksildiğinde süresi içinde teminatı
tamamlamak
D) Borsa payı ile diğer aidat ve mali
yükümlülükleri süresi içinde ödemek
E) Aleyhlerine açılan davaları, yapılan icra
takiplerini derhal Borsa’ya bildirmek
A)
B)
C)
D)
E)
14. Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda her menkul
kıymetin
fiyatı
için
bir
defada
gerçekleşebilecek
en
küçük
fiyat
değişimine ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
6
10
12
14
16
18. Sermaye Piyasası Kurulu’nun “Sermaye
Piyasası Araçlarının Kredili Alım, Açığa
Satış ve Ödünç Alma ve Verme İşlemleri
Hakkında Tebliğ”i kapsamında kredili
işlemlerde yatırımcı başlangıçta asgari %
kaç oranında teminat yatırmalıdır?
Açılış Fiyatı
Ağırlıklı Ortalama Fiyat
Kapanış Fiyatı
Fiyat Adımı
Ortalama Fiyat
A)
B)
C)
D)
E)
hangisi
payların
ilk
15. Aşağıdakilerden
kotasyonunda Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa)
tarafından aranan şartlardan biri değildir?
35
40
45
50
55
19. Borsa İstanbul Pay Piyasası’nda “bir payın
bir seans süresince işlem görebileceği alt
ve üst fiyat limitlerinin belirlenmesine esas
teşkil eden ve bir önceki seans “ağırlıklı
ortalama fiyatı”nın en yakın fiyat adımına
yuvarlanması ile hesaplanan fiyata ne ad
verilir?
A) Ortaklığın kuruluşundan itibaren en az 3
takvim yılı geçmiş olması
B) Ortaklığın üretimini etkileyecek önemli
hukuki uyuşmazlıkların bulunmaması
C) Ortaklığın son 10 yıllık döneme ilişkin mali
tablolarının yayınlanması
D) Ortaklık esas sözleşmesinin payların devrini
engelleyici kayıtlar içermemesi
E) Payların piyasadaki mevcut ve muhtemel
tedavül hacmi bakımından Borsa tarafından
önceden belirlenen kriterlere uygun olması
A)
B)
C)
D)
E)
8
Açılış Fiyatı
Kapanış Fiyatı
Rüçhan Hakkı Fiyatı
Brüt Temettü
Baz Fiyat
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
20. Daha düşük fiyatlı satım emirleri, daha
yüksek fiyatlı satım emirlerinden; daha
yüksek fiyatlı alım emirleri, daha düşük
fiyatlı alım emirlerinden önce karşılanması
kuralına ne ad verilir?
24. İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş.
(Takasbank) tarafından belirlenen tür,
miktar ve dönemlerde teminat göstererek
ödünce konu kıymet ödünç almak veya
vermek isteyen aracı kurum ve bankalar ile
bunların
müşterilerinin
talepleri
ile
tekliflerinin
karşılaşmasını
sağlayan,
Takasbank tarafından kurulan ve işletilen
piyasa aşağıdakilerden hangisidir?
A) Zaman Önceliği
B) Çapraz İşlem Kuralı
C) Piyasa Yapıcılığı
D) Açığa Satış
E) Fiyat Önceliği Kuralı
A) Ödünç Pay Piyasası (ÖPP)
B) Takasbank Para Piyasası
C) Döviz ve Efektif Piyasası
D) Tezgahüstü Piyasa
E) Bankalararası Para Piyasası
21. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul Pay
Piyasası bünyesinde yer almaz?
A) Serbest İşlem Platformu
B) Gelişen İşletmeler Piyasası
C) Gözaltı Pazarı
D) Birincil Piyasa
E) Ulusal Pazar
22. İstanbul Takas ve Saklama Bankası Anonim
Şirketi tarafından, üyelerin temerrüde
düşmesi halinde oluşabilecek zararların
ilgili üyelerin teminatlarını aşan kısmı için
kullanılmak amacıyla, üyelerin katkı payları
ile oluşturulan fona ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yatırım Fonu
Tasfiye Fonu
Garanti Fonu
Şemsiye Fonu
Likit Fon
koşulların
ortaya
çıkması
25. Belirli
sonucunda, şirketlerin izleme ve inceleme
kapsamına alınması durumlarında sürekli
gözetim, denetim ve izleme ortamında,
yatırımcıların
devamlı
ve
zamanında
bilgilendirilmesini sağlayacak önlemlerle
birlikte payların Borsa İstanbul Pay
Piyasası’nda işlem görebileceği pazar
aşağıdakilerden hangisidir?
23. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul Pay
Piyasası Kurumsal Ürünler Pazarı’nda
işlem gören kıymetler arasında değildir?
A) Toptan Satışlar Pazarı
B) Ulusal Pazar
C) İkinci Ulusal Pazar
D) Birincil Piyasa
E) Gözaltı Pazarı
A) Menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları
B) Gayrimenkul yatırım ortaklıkları payları
C) Özel sektör tahvilleri
D) Aracı kuruluş varantları
E) Borsa yatırım fonları katılma belgeleri
9
İzleyen sayfaya geçiniz.
Borçlanma Araçları Piyasası
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
1. I. Beklenen Enflasyon Oranı
II. İhraççının Geri Ödeyememe Riski
III. Merkez Bankası Döviz Rezervi
Performans
Endekslerinin
4. Portföy
hesaplanma zamanı ile ilgili aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Her işlem günü sonunda hesaplanmaktadır.
B) Her seans sonunda hesaplanmaktadır.
C) Her haftanın son işlem günü sonunda
hesaplanmaktadır.
saatleri
içinde anlık olarak
D) Seans
hesaplanmaktadır.
E) Seans saatleri içinde her yarım saatte bir
hesaplanmaktadır.
Diğer etkenler sabit kalmak kaydıyla,
yukarıdakilerden hangilerinde meydana
gelen artış, tahvil ihraç faizlerinin yüksek
belirlenmesi ile sonuçlanmaz?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve II
I, II ve III
2. I.
Borçlanma Araçları Piyasası’nda, alım
satım işlemleri çok fiyat-sürekli müzayede
sistemine göre yapılmaktadır.
II. Borçlanma Araçları Piyasası’nda, T.C.
Merkez Bankası ile Borsa üyeleri ve
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan yetki belgesi
almak koşuluyla bankalar işlem yapabilirler.
III. Kurumsal Ürünler Pazarı, Borçlanma
Araçları Piyasası pazarlarından biridir.
5. Repo Endeksi, Borsa İstanbul Borçlanma
Araçları Piyasası’nın hangi pazarındaki
fiyatlar dikkate alınarak hesaplanır?
A)
B)
C)
D)
E)
Borsa İstanbul A.Ş. Borçlanma Araçları
Piyasası ile ilgili yukarıdaki ifadelerden
hangileri yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
3. Aşağıdakilerden hangisi ikinci el piyasa
işlemlerinin
gerçekleştirildiği
Borsa
İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
pazarlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Kesin Alım-Satım Pazarı
Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
Uluslararası Tahvil Pazarı
Pay Senedi Repo Pazarı
Repo-Ters Repo Pazarı
faiz gelirinin
6. Yatırımdan elde edilen
dönem sonunda aynı oranla tekrar yatırıma
dönüştürüldüğü varsayımı ile hesaplanan
getiriye ne ad verilir?
Repo-Ters Repo Pazarı
Kesim Alım-Satım Pazarı
Pay Senedi Repo Pazarı
Uluslararası Tahvil Pazarı
A)
B)
C)
D)
E)
Nitelikli Yatırımcıya İhraç Pazarı
10
Basit Getiri
Nominal Getiri
Reel Getiri
Bileşik Getiri
Sabit Getiri
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
10. I. Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
II. Gözaltı Pazarı
III. Toptan Satışlar Pazarı
7. Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin
Düzenlenmesi
Hakkında
Kanun
çerçevesinde aşağıdakilerden hangisi borç
servisini tanımlar?
Yukarıdakilerden hangileri Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası pazarları
arasında yer alır?
A) Devlet iç borcundan doğan anapara ve faiz
ödemeleri ile bu borçlara ilişkin diğer
ödemeleri kapsar.
B) Devlet iç borcu ve Devlet dış borcundan
doğan anapara ve faiz ödemeleri ile bu
borçlara ilişkin iskonto giderleri, ücret ve
diğer ödemeleri kapsar.
C) Devlet dış borcundan doğan anapara ve faiz
ödemelerini kapsar.
D) Devlet iç borcu ve Devlet dış borcundan
doğan anapara ve faiz ödemeleri hariç, bu
borçlara ilişkin iskonto ile ücret ve diğer
ödemeleri kapsar.
E) Devlet iç borcundan doğan anapara ve faiz
ödemelerini kapsar.
A)
B)
C)
D)
E)
11. I.
II.
III.
IV.
Likidite Senetlerinin Erken İtfası
Doğrudan Alım İşlemleri
Repo İşlemleri
Likidite Senedi İhracı
Yukarıdakilerden hangileri T.C. Merkez
Bankası’nın
piyasalardaki
likidite
sıkışıklığını
rahatlatmak
istediğinde
başvurabileceği yöntemler arasında yer
almaz?
8. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem
limiti
karşılığı
olarak
kabul
edilen
varlıklardan biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız III
I ve III
II ve III
Vadesiz Türk Lirası
Likidite Senedi
Altın
Gelir Ortaklığı Senedi
Vadesiz Döviz Teminat Mektubu
A)
B)
C)
D)
E)
tarafından
ihraç
edilen;
9. Hazine
yatırımcısına,
genellikle
ulaşım,
haberleşme, enerji gibi sektörlerde kamuya
ait olan alt yapı tesislerinin gelirlerine
ortaklık hakkı sağlayan, ancak bu tesislerin
mülkiyeti ve işletmesi ile ilgili hiçbir hak
içermeyen borçlanma aracı aşağıdakilerden
hangisidir?
Yalnız I
Yalnız II
Yalnız IV
I ve II
II ve III
12. Devlet İç Borçlanma Senetleri ihalelerine
ilişkin işlemleri, Hazine Müsteşarlığı’nın
mali
ajanı
olarak
yürüten
kurum
aşağıdakilerden hangisidir?
A) T.C. Merkez Bankası
B) Gelir İdaresi Başkanlığı
C) Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol
Genel Müdürlüğü
D) Borsa İstanbul
A) İpoteğe Dayalı Menkul Kıymet
B) Likidite Senedi
C) Gelir Ortaklığı Senedi
D) Varlık Teminatlı Menkul Kıymet
E) Gelire Endeksli Senet
E) Kamu İhale Kurumu
11
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
13. I.
II.
III.
IV.
Kira Sertifikaları
Likidite Senetleri
Eurotahviller
Parlatılmış Elmaslar
17. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul
Borçlanma
Araçları
Piyasası
endekslerinden biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yukarıdaki sermaye piyasası araçlarından
hangileri
Borsa
İstanbul
Borçlanma
Araçları Piyasası Kesin Alım Satım
Pazarı’nda işlem görebilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve IV
III ve IV
18. Borsa İstanbul A.Ş.’nin Borçlanma Araçları
Piyasası’nda işlem görebilecek araçlar
arasında
sayılan
likidite
senetleri
aşağıdakilerden hangisi tarafından ihraç
edilir?
14. Borsa’da yapılan işlemler sonucunda,
taahhütlerin gerektirdiği ödeme veya
menkul kıymet teslimatlarının belirlenen
süreler içinde gerçekleştirilmemesi sonucu
oluşan duruma ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Hazine Müsteşarlığı
B) Sermaye Piyasası Kurulu
C) Borsa İstanbul
D) T.C. Merkez Bankası
E) Finansal Kiralama Şirketleri
Teminat
Takas
Ters repo
Tescil
Temerrüt
19. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Borçlanma
Araçları Tebliği’ne göre aşağıdakilerden
hangisi borçlanma aracı değildir?
15. Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası
Pay
Senedi
Repo
Pazarı’nda
repo
işlemlerine konu olan payların dahil olduğu
Pay Piyasası endeksi aşağıdakilerden
hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Fiyat Endeksi
Performans Endeksi
Repo Endeksi
Sürdürülebilirlik Endeksi
Portföy Performans Endeksi
A)
B)
C)
D)
E)
BIST 30 Endeksi
BIST 100 Endeksi
BIST Temettü 25 Endeksi
BIST Halka Arz Endeksi
BIST Ulusal Endeksi
20. I.
II.
III.
IV.
16. Diğer etkenler sabit kalmak kaydıyla,
aşağıdakilerden hangisi piyasa faiz oranları
üzerinde artırıcı yönde bir etkiye sahiptir?
Tahvil
Paya Dönüştürülebilir Tahvil
Kıymetli Maden Bonosu
Değiştirilebilir Tahvil
Aracı Kuruluş Varantı
Fiyat İstikrarı
Tam İstihdam
Ekonomik Büyüme
Denk Bütçe
Yukarıdakilerden hangileri T.C. Merkez
Bankası’nın temel amaçlarındandır?
A) Hazine Bonosu İtfası
B) Beklenen Enflasyon Oranında Artış
C) T.C. Merkez Bankası Döviz Alış
D) Hazine İhalesinde Beklenenden Düşük Satış
A)
B)
C)
D)
E)
E) T.C. Merkez Bankası Doğrudan Bono Alış
12
Yalnız I
Yalnız III
II ve III
I, II ve IV
II, III ve IV
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
24. Bankaların; devlet tahvili, hazine bonosu ve
likidite senetlerinin geri alım vaadiyle satım
ve geri satım vaadiyle alım işlemlerini,
organize
piyasa
koşulları içerisinde,
zorunlu karşılık ayırmak zorunda olmadan
gerçekleştirmelerinin sağlanması amacıyla
oluşturulan Borsa İstanbul Borçlanma
Araçları Piyasası pazarı aşağıdakilerden
hangisidir?
21. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası’nda kullanılan
emir türlerinden biri değildir?
A) Limitli Emir
B) Piyasa Emri
C) Kalanı İptal Et Emri
D) Özel Limit Değerli Emir
E) Gerçekleşmezse İptal Et Emri
A)
B)
C)
D)
E)
Ulusal Pazar
Bankalararası Repo-Ters Repo Pazarı
Menkul Kıymet Tercihli Repo Pazarı
Pay Senedi Repo Pazarı
Gözaltı Pazarı
22. Borsa
İstanbul
Borçlanma
Araçları
Piyasası’nda (Piyasa) işlem gören menkul
kıymetlerin bu piyasa dışında alım-satım
işlemleri ile ilgili aşağıdaki ifadelerden
hangisi doğrudur?
A) Piyasada işlem gören menkul kıymetler, bu
piyasa dışında alım-satıma konu olamaz.
B) Piyasada işlem gören menkul kıymetlerin bu
piyasa dışında gerçekleştirilen alım-satım
işlemlerinin Borsaya tescil ettirilmesi gerekir.
C) Piyasada işlem gören menkul kıymetler,
başka bir işleme gerek olmaksızın bu piyasa
dışında da alım-satıma konu olabilir.
D) Piyasada işlem gören menkul kıymetlerin bu
piyasa dışında gerçekleştirilen alım-satım
işlemlerinin Borsa Başkanlığı’na bildirilmesi
yeterlidir.
E) Piyasada işlem gören menkul kıymetlerin bu
piyasa dışında gerçekleştirilen alım-satım
işlemleri ile ilgili olarak özel durum
açıklaması ile kamunun aydınlatılması
yeterlidir.
23. I.
Hazine bonosu ve devlet tahvili ihaleleri tüm
gerçek ve tüzel kişilerin katılımına açıktır.
II. Hazine bonosu ve devlet tahvili ihalelerinde
çoklu fiyat ihale sistemi uygulanmaz.
III. İhaleye katılanların teklif verme aşamasında
herhangi bir teminat yatırma zorunluluğu
yoktur.
IV. İhaleler döviz cinsinden de yapılabilir.
25. Aşağıdakilerden hangisi Borsa İstanbul
Borçlanma Araçları Piyasası’nda işlem
görebilecek ürünlerden biridir?
Hazine bonosu ve devlet tahvili ihaleleri ile
ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri
yanlıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
A)
B)
C)
D)
E)
Yalnız I
Yalnız III
Yalnız IV
I ve IV
II ve III
13
Kira Sertifikaları
Aracı Kuruluş Varantları
Opsiyon Sözleşmeleri
Borsa Yatırım Fonları
Vadeli İşlem Sözleşmeleri
İzleyen sayfaya geçiniz.
Temel Finans Matematiği, Değerleme Yöntemleri, Muhasebe ve Mali Analiz
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
1. Kredi değeri 10.640 Türk Lirası, vadesi 3 yıl
olan bir senet ile; kredi değeri 8.052 Türk
Lirası, vadesi 4 yıl olan bir senet yerine 5
yıl vadeli yeni bir senet düzenlenecektir.
İskonto oranı %10 olduğuna göre yeni
senedin kredi değeri kaç Türk Lirasıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
5. Bileşik faizle yatırılan 10.000 Türk Lirası, 3
yılın sonunda 16.430 Türk Lirası’na ulaşmış
ise işlemde uygulanan bileşik faiz oranı
yaklaşık yüzde kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
13.735
18.735
20.651
21.735
35.651
2. %16 faiz veren bir bankaya bugün kaç Türk
Lirası yatırılırsa
sürekli
olarak her
yılbaşında 5.000 Türk Lirası gelir elde
edilir?
A)
B)
C)
D)
E)
6. Bir menkul kıymetin sistematik riskinin
göstergesi aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
36.250
45.250
58.000
62.400
92.800
3. Bir kişi her üç ayda bir, bankaya 5.000 Türk
Lirası yatırmaktadır. Banka yıllık %20 faiz
uyguluyor ise 5. yılın sonunda bu kişinin
bankadaki toplam parası kaç Türk Lirası
olur?
A)
B)
C)
D)
E)
Alfa katsayısı
CAPM
Kovaryans katsayısı
Korelasyon katsayısı
Beta katsayısı
7. Çeşitlendirme ile azaltılabilecek risklerden
biri aşağıdakilerden hangisidir?
A)
B)
C)
D)
E)
125.350
149.650
165.350
185.550
260.000
Faiz oranı riski
Politik risk
Piyasa riski
Finansal risk
Kur riski
8. Portföye dâhil olacak finansal varlığın
seçiminde, beklenen getiriden risksiz faiz
oranının çıkarılması ile bulunan değerin
standart sapmaya bölünmesiyle elde edilen
sonuç aşağıdakilerden hangisidir?
4. Bir kişinin %9 reel faiz getirisi elde ettiği
dönemde enflasyon oranı %12 ise bu kişi
parasını yüzde kaç faiz oranı ile bankaya
yatırmıştır?
A)
B)
C)
D)
E)
8
14
18
24
26
22
21
18
11
3
A)
B)
C)
D)
E)
14
Miller Rasyonu
Sharpe Rasyonu
Taylor Rasyonu
Linter Rasyonu
Markowite Rasyonu
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
9.
Portföyü
oluşturan
hisse
senedi
A
12. Her yıl 10,5 Türk Lirası dividant ödemeyi
taahhüt eden bir işletmenin imtiyazlı hisse
senedi, %6 kârlık bekleyen bir yatırımcı
tarafından kaç
Türk Lirası’na satın
almalıdır?
Hisse
Hisse
Hisse
senetlerinin senetlerinin senetlerinin
beklenen
betaları portföydeki
getiri oranı
ağırlığı
0,60
0,60
0,45
B
0,40
0,90
0,25
C
0,20
0,60
0,30
A)
B)
C)
D)
E)
Bir
yatırımcı
yukarıdaki
menkul
kıymetlerden oluşan portföyü oluşturmuş
ise bu portföyün getiri oranı ve betası
kaçtır?
A)
B)
C)
D)
E)
Portföyün getirisi %13,5 - Betası %43
Portföyün getirisi %43 - Betası %13,5
Portföyün getirisi %11 - Betası % 67,5
Portföyün getirisi % 67,5 - Betası %11
Portföyün getirisi %40 - Betası %90
57
63
81
111
175
13. Vadesine 5 yıl kalmış 6 ayda bir faiz
ödemeli 1.000 Türk Lirası nominal değerli
ve %15 kupon faizli tahvilden %12 getiri
beklenirse tahvilin değeri yaklaşık kaç Türk
Lirası olur?
A)
B)
C)
D)
E)
1.110
1.180
1.230
1.320
1.410
10. İşletmenin faaliyetlerinden bağımsız olarak
ortaya çıkan ancak tercihlerine bağlı olarak
kendisini etkileyen risklere ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
Stratejik riskler
Operasyonel riskler
Dış çevre riskleri
Finansal riskler
14. Vadesine 4 yıl kalan %6 faizli, 1.000 Türk
Lirası nominal değerde bir tahvil 964,33
Türk Lirası’na satılıyorsa, bu tahvilin
vadeye kadar getiri oranı yüzde kaç
olmalıdır?
Üretim planlama riskleri
A)
B)
C)
D)
E)
11. Bir yatırımcı aldığı hisse senedinden 5 Türk
Lirası temettü geliri elde etmeyi beklemekte
ve bir yılın sonunda hisse senedini 40 Türk
Lirasından satacağını tahmin etmektedir.
Tasarruf sahibinin bu yatırımdan beklentisi
en az %25 ise yatırımcı bu hisse senedini
yaklaşık kaç Türk Lirası’ndan satın
almalıdır?
A)
B)
C)
D)
E)
6
8
10
12
15
15. Muhasebede kontrol amacıyla kullanılan,
hesapların borç ve alacak toplamlarıyla,
bakiyelerinin bir tabloya toplu bir şekilde
yazılmasıyla
oluşan
özet
tablo
aşağıdakilerden hangisidir?
28
36
45
56
76
A)
B)
C)
D)
E)
15
Bilanço
Gelir Tablosu
Mizan
Büyük Defter
Kar/Zarar Tablosu
İzleyen sayfaya geçiniz.
B
2014 SPK I.DÖNEM S-101-B
16. Varlık, sermaye ve borç hesaplarını
etkileyen ve bu hesapların oluşturduğu aktif
ve pasif toplamının net değerleri ile
hesaplanabilmesine
olanak
sağlayan
hesaplara ne ad verilir?
A)
B)
C)
D)
E)
21. Bir hissedarın aracı kurumdaki sermaye
oranı yüzde kaçı geçerse pay devri kurul
iznine tabidir?
A)
B)
C)
D)
E)
Nazım hesaplar
Yardımcı hesaplar
Asli hesaplar
Aktif hesaplar
Düzenleyici hesaplar
22. Aşağıdakilerden hangisi aracı kurumlar
tarafından düzenlenmesi zorunlu belgeler
arasında yer almaz?
17. Aşağıdakilerden hangisi ile muhasebe
sürecinde sınıflama işlevi yerine getirilir?
A)
B)
C)
D)
E)
13
23
33
43
45
A) Hesap ekstresi
B) İşlem dağılım listesi
C) İşlem sonuç formu
Büyük defter
Yevmiye defteri
Envanter
Bilanço
Gelir Tablosu
D) Kotasyon emirleri için müşteri emri formu
E) Seans takip formu
18. Benzer olay ve işlemlerde, kayıt düzenleri
ile değerleme ölçülerinin değişmezliğini ve
mali tablolarda biçim ve içerik yönünden
tek düzeni öngören temel muhasebe
kavramı aşağıdakilerden hangisidir?
23. Aşağıdakilerden hangisi
amaçlarından biri değildir?
A)
B)
C)
D)
E)
A) Kişilik
B) Tutarlılık
C) Önemlilik
D) İhtiyatlık
iç
kontrolün
Operasyonel verimlilik
Şirket güvenirliliğinin artması
Mevzuata uyumun sağlanması
Doğru ve zamanlı finansal raporlama
Kurumsallığın sağlanması
E) Tam açıklama
hangisi
24. Aşağıdakilerden
unsurlarından biri değildir?
19. Aracı kurum acentelik başvurusu kurul
tarafından
kaç
iş
günü
içinde
sonuçlandırılır?
A)
B)
C)
D)
E)
kontrol
A) İnceleme
B) Bilgi ve iletişim
C) Kontrol çevresi
D) Risk yönetimi
E) Kontrol eylemleri
30
20
15
10
5
25. İç kontrollerin düzenleniş ve işleyiş
etkinliklerini değerlendirmek için yapılan
testlere ne ad verilir?
20. Aracı kurumlar aşağıdaki faaliyetlerden
hangisini yapamaz?
A)
B)
C)
D)
E)
iç
Portföy yöneticiliği
Yatırım danışmanlığı
Repo ve ters repo işlemleri
Türev araçların alım-satımına aracılık
Vadeli mevduat toplama
A)
B)
C)
D)
E)
16
Denetim testleri
Doğal testler
Maddi doğruluk testleri
Uygunluk testleri
Hata bulma testleri
TEST BİTTİ.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
BU SAYFA BOŞ BIRAKILMIŞTIR.
SINAVDA UYGULANACAK KURALLAR
1.
Sınav süresince görevlilerle konuşmak ve soru sormak yasaktır. Sınav salonunda konuyla ilgili kitap, not
ve benzeri şeyler bulundurmak sınavın iptalini gerektirir.
2.
Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden veya kopya verenlerin kimlikleri sınav tutanağına
yazılacak ve sınavları geçersiz sayılacaktır.
3.
Sınav sırasında herhangi bir nedenle dışarı çıkmak yasaktır.
4.
Sınavın başlamasını izleyen ilk 30 dakika ve sınav süresinin son 5 dakikası içinde, sınavlarını
tamamlasalar bile hiç bir adayın salondan çıkmasına izin verilmeyecektir. Sınavın başlamasını izleyen ilk
15 dakikadan sonra hiç bir aday sınava alınamaz.
5.
Size verilen cevap kağıdı üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, ad ve soyadın size ait olup olmadığını mutlaka
kontrol ediniz. Cevap kağıdı size ait değilse görevlileri uyarıp size ait cevap kağıdını alınız. Daha sonra
cevap kağıdı üzerinde ayrılmış olan yerlere T.C. Kimlik Numaranızı ve test grubunuzu kodlayınız, adınızı
soyadınızı yazınız ve ilgili yeri imzalayınız.
6.
Soru kitapçığınızın sayfalarının eksik olup olmadığını, basım hatası bulunup bulunmadığını kontrol ediniz.
Varsa özürlü soru kitapçığının değiştirilmesi için salon başkanına başvurunuz. Cevaplamaya geçmeden
önce size verilecek soru kitapçığının üzerinde ayrılan yere, adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve
bu salonun numarasını yazınız. Sınav sonunda soru kitapçıkları toplanacak ve sınav merkezinde tek tek
incelenecektir. Soru kitapçığının bir tek sayfası eksik çıksa bile sınavınız geçersiz sayılacaktır.
7.
Cevap kağıdınızda belirtilen kitapçık kodu ile size verilen soru kitapçığının kodunun aynı olup olmadığını
kontrol ediniz.
8.
Soru Kitapçığının sayfalarındaki boş yerleri müsvedde yapmak için kullanabilirsiniz. Başka bir kâğıdı
müsvedde olarak kullanmak yasaktır. Bu tür işlemleri yapanların sınavları geçersiz sayılır.
9.
Adayların sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya
çıkarmaları yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavları geçersiz sayılır.
10. Cevapların tümü cevap kağıdına işaretlenecektir. Soru kitapçıkları üzerine yapılan işaretlemeler kesinlikle
değerlendirilmez.
11. Sınav sırasında adayların birbirinden kalem, silgi vb. şeyleri istemesi kesinlikle yasaktır.
12. Sınavda alfabetik tuş takımı (a, b, c, …. v, y, z) olmayan, bilgisayar veya databank özelliği bulunmayan
hesap makineleri kullanılabilir. Hesap makinelerinin üzerinde çeşitli matematik, istatistik, finansal
fonksiyonlar veya hesaplama tuşları bulunabilir, bu tür makinelerin kullanımına izin verilmektedir. Hesap
makinesinin sınav sırasında ödünç alınması, verilmesi veya değiştirilmesi yasaktır. Bu tür davranışta
bulunanların sınavları geçersiz sayılır.
13. Adaylar sınav sırasında yanlarında cep telefonu, telsiz, çağrı cihazı vb. iletişim araçları, databank, diz üstü
bilgisayar, el bilgisayarı, cep bilgisayarı, saat fonksiyonu dışında fonksiyonu bulunan saat vb. her türlü
bilgisayar özelliği olan cihazlar ile silah ve benzeri teçhizat, fotoğraf makinesi, kamera vb. cihazları
bulunduramazlar. Yanlarında bu tür cihazları bulunduranlar, sınava giremezler. Aksine davrananların
sınavı geçersiz sayılır.
14. Biraz sonra dağıtılacak olan soru kitapçığında test ile ilgili açıklamalar yazılıdır. Bu açıklamaları okumadan
ve size "SINAV BAŞLAMIŞTIR" denmeden soruları cevaplamaya başlamayınız.
15. Sınavınız bittiğinde, cevap kâğıdınız ve soru kitapçığınızı salon görevlilerine şahsen teslim ediniz. Teslim
etmediğiniz evrak nedeniyle o oturumdaki sınavlarınız geçersiz sayılır.
SINAVINIZDA BAŞARILAR DİLERİZ.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
3 707 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content