close

Enter

Log in using OpenID

Aralık 2014 Meclis Kararlarını indirmek için tıklayın

embedDownload
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Karar Tarihi
Karar No
01 / 12 /2014
( 98 )
MECLĠS KARARI
KararınKonusu
Hibe araç kabulü.
BAġKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
TeĢkil Eden Zevat
ÜYELER: CoĢkun TANIġ -Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ġAHĠN- Emre SARISALTIKOĞLU
Ġbrahim IġIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAġ -Önder Yüksel ERYĠĞĠT-Dilek TEKĠNCemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz ZENGĠN-Hüseyin EKĠCĠ (Katılmadı)Selda GĠDĠġ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROL-Rıdvan YAVUZBĠLGEHalit KANAK-Bedir GÜRSES- Tamer CANBAZ -Abdullah ERENOĞLU-Seher ĠLHAN YILDIZMustafa UÇAR- Hasan BACIOĞLU- Ahmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKĠNHava DEMĠRTAġ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMĠN 1. MADDESĠ :
M E V Z U : Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, ivazsız ve Ģartsız olarak Belediyemize hibe edilmek
istenen 1 Adet 2014 Model Renault Yeni Kangoo Multi Touch marka aracın hibe olarak kabul edilmesi hususunun
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesi ile değiĢik 237 sayılı TaĢıt Kanunu hükümleri uyarınca müzakeresi ve
karara bağlanması.
: Kayalar Çelik San. ve Tic. A.ġ. yetkilileri 11.11.2014 tarih ve (717204) sayıda kayıtlı
dilekçeleriyle, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, 1 Adet 2014 Model, Renault Yeni Kangoo Multi
Touch marka, 1.5 dci 90 hp M5 ġASE No: VF1KW95C551331136 olan aracı, Belediyemize hiçbir yük
getirmeksizin, faturası firma adına kesilmek kaydıyla, ivazsız ve Ģartsız olarak hibe etme talebinde
bulunmuĢlardır.
KA R A R
Adı geçen aracın Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere, Belediyemiz demirbaĢına kayıt edilmesinde hiçbir
mahsur bulunmamaktadır. Ancak; “13.07.2006 tarih ve 25874 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe
giren 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85. Maddesi ile 237 Sayılı TaĢıt Kanunu’nun bazı maddeleri
değiĢtirilmiĢ, yapılan değiĢiklikle Ġl Özel Ġdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı kuruluĢları ile Mahalli
Ġdare Birliklerinin TaĢıt Kanununa tabi olduğu, ancak Ġl Özel Ġdareleri, Belediyeler ve bunların bağlı
kuruluĢları ile Mahalli Ġdare Birliklerinin kendi meclislerinin kararı ile taĢıt edinebilecekleri” hükmü
getirilmiĢtir.
Buna göre her yıl Bütçe Kanunu’na ekli “T” iĢaretli cetvelde gösterilen TaĢıt kanunu kapsamına giren taĢıtların
hibe (Yurt içi) veya satın alma yoluyla edinilmesinde Belediye Meclisi Kararı gerektiğinden, söz konusu aracın
hibe olarak kabul edilmesi hususunda karar alınmasına iliĢkin Destek Hizmetleri Müdürlüğünün 19.11.2014
tarih ve (50586224-720789) sayılı teklifi; Belediyemiz Meclisinin 2014 Yılı Aralık Ayı Meclis Toplantısının
01 Aralık 2014 tarihinde yapılan birinci birleĢiminde gündemin Birinci maddesi olarak müzakere edildi. Yapılan
müzakerede;
Kayalar Çelik San. ve Tic. A.ġ. isimli firma tarafından, Belediyemiz hizmetlerinde kullanılmak üzere,
Belediyemize hiçbir yük getirmeksizin, faturası firma adına kesilmek kaydıyla, ivazsız ve Ģartsız olarak hibe
edilmek istenen 1 Adet 2014 Model, Renault Yeni Kangoo Multi Touch marka, 1.5 dci 90 hp M5 ġASE No:
VF1KW95C551331136 olan aracın, 237 Sayılı TaĢıt Kanunu’nun 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 85.
Maddesi ile değiĢik 10. Maddesi hükümleri doğrultusunda hibe olarak kabul edilmesine, yapılan oylama
sonucu; mevcudun oybirliği ile karar verildi.
1
T.C.
BÜYÜKÇEKMECE
BELEDĠYE BAġKANLIĞI
Karar Tarihi
Karar No
01 / 12 /2014
( 99 )
MECLĠS KARARI
KararınKonusu
Sokak ismi verilmesi.
BAġKAN : Dr. Hasan AKGÜN
Belediye Meclisini
TeĢkil Eden Zevat
ÜYELER: CoĢkun TANIġ -Hayrettin ALTUNOK-Ahmet ġAHĠN- Emre SARISALTIKOĞLU
Ġbrahim IġIK-Tarık ERDOĞAN-Fahrettin ALTINTAġ -Önder Yüksel ERYĠĞĠT-Dilek TEKĠNCemal KAYA-Ersel YAZICI-Emine DEMĠRCĠ -Muharem Aziz ZENGĠN-Hüseyin EKĠCĠ (Katılmadı)Selda GĠDĠġ UZKAN-Haluk HELVACIOĞLU-Mustafa AYDIN-Recep EROL-Rıdvan YAVUZBĠLGEHalit KANAK-Bedir GÜRSES- Tamer CANBAZ -Abdullah ERENOĞLU-Seher ĠLHAN YILDIZMustafa UÇAR- Hasan BACIOĞLU- Ahmet KÜÇÜK- Recep ALPASLAN- Mehmet AYTEKĠNHava DEMĠRTAġ-Yadigar BAKACAK
GÜNDEMĠN 2. MADDESĠ (EK-1. MADDE) :
: Belediyemiz sınırlarında bulunan Güzelce Mahallesindeki bir sokağa “Balıkçı Metin
Kaya Sokak” isminin verilmesine iliĢkin meclis üyelerinin yazılı teklifinin müzakeresi ve karara bağlanması;
MEVZU
KA R A R
: Büyükçekmece Ġlçesi Güzelce Mahallesinde “Köy Meydanı” olarak bilinen meydandan denize
inen sokağın halihazırda isimsiz “108. Sokak” olarak belirtildiği ve bu sokak isminin veri tabanında görülmediği
belirtilerek, S.S. Güzelce Su Ürünleri Kooperatifi Yönetim Kurulunun bu husustaki önerileri de dikkate alınarak,
yakın bir zamanda vefat etmiĢ bulunan ve Güzelce mahallesinin sevilen, sayılan kiĢilerinden biri olan Metin
Kaya’nın isminin, Güzelce Mahallesindeki 108. Sokak olarak bilinen sokağa verilerek, bu sokağın isminin
“Balıkçı Metin Kaya Sokak” olarak belirlenmesine iliĢkin Belediyemiz Meclis Üyelerinden Tamer
CANBAZ’ın yazılı teklifi, mecliste grubu bulunan diğer Siyasi Parti Meclis Üyelerince de desteklenerek, bu
hususta yapılan oylama sonucu gündeme EK-1. Madde olarak ilave edilerek, gündemin ikinci maddesi olarak
meclisimizde müzakere edildi. Yapılan müzakerede;
Büyükçekmece Ġlçesi Güzelce Mahallesinde “Köy Meydanı” olarak bilinen meydandan denize inen ve
halihazırda isimsiz “108. Sokak” olarak bilinen sokağa, yakın bir zamanda vefat etmiĢ bulunan ve Güzelce
mahallesinin sevilen, sayılan kiĢilerinden biri olan Metin Kaya’nın isminin verilmesi ve sokağın isminin “Balıkçı
Metin Kaya Sokak” olarak belirlenmesi, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (n) fıkrası
hükümleri uyarınca uygun görülmüĢ olup, 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu’nun 7. maddesinin (g)
fıkrası hükümleri uyarınca, “meydan, bulvar, cadde, yol ve sokak ad ve numaraları ile bunlar üzerindeki
binalara numara verilmesi iĢlerini gerçekleĢtirmek” görevi Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesine verildiğinden, bu
konuda “Belediye Meclisi Kararı” alınmak üzere, Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesine öneride bulunulmasına,
bu husustaki yasal iĢlemlerin Ġmar ve ġehircilik Müdürlüğümüzce ifa ve takip edilmesine, yapılan oylama
sonucu, mevcudun oybirliği ile karar verildi.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content