close

Enter

Log in using OpenID

Untitled

embedDownload
BÖLGE TURIZM REHBERI
ETÜDÜ
i ç i n d e k i l e r
ı ıı ııııV V Vı VııVTFıX X Xı XııXTTT-
Adapazarı
Bursa
Gemlik
Ba İ l k e s i r
Bandxrma
Çanakkale
Edirne
Kocaeli
Kırklareli
Lüleburgaz
Tekirdağ
Çorlu
Malkara
A D A P A Z A R I
BELDEYİ TANITM A
1- B E İDENİN COĞRAF İ DURUM U
İKLİM V E TABİA T ŞARTLAR I t
Bölgenin iklim i esa s i t i b a r i y l e mutedi l olu p Adapaza rmda, Akdeni z iklim i i l e Karadeni z bölgesind e hükü m süre n
iklim arasınd a bi r geçi ş şekl i kendin i gösterir . Kışla r soguk çadır. Yazla r sıca k geçer . Sühune t Şuba t ayınd a - 1 8 derece ye kada r düştüğ ü g i b i j Temmu z v e Ağusto s aylarınd a + 3 5 dere ceye kada r yükselir . Y ı l l ı k ortalam a sıcaklı k 14, 3 derecedir .
En sıca k a y ortalamas ı 23, 4 derecedir . E n soğu k a y ortalama sı is e 6,6"derecedir . .
.v
_
Y ı l l ı k yağı ş tutar ı 77 4m m d i r. E n y a ğ ı ş l ı mevsi m
k ı ş t ı r . Kışta n sonr a e n f a z l a yağı ş ala n mevsi m sonbahardır .
Bununla berabe r yağı ş he r mevsimd e bold\ır . Topra k kuvvetl i ,
yağış bo l v e ikli m ço k e l v e r i ş l i olduğunda n bölged e v e b i l hassa Adapazarınd a her türl ü ürü n bo l mikdard a yetişmekte dir.
Hususiyet Arzede n Tabia t Güzellikler i :
Adapazarınm tabia t g ü z e l l i k l e r i baknıamda n hususi yet arzede n y e r l e r i , Sapanc a Gölünde n çıkı p şehri n kenarın da t a t l ı bi r kavisl e geçere k Bat ı tarafların a akan , üzerin de sandall a dolaşılabile n v e kenarlarınd a i ç i k i l i gazin o v e
lokantalar buluna n ÇAfî K SUY[ J i l e , içind e türl ü t a t l ı s u ba l ı ğ ı ola n v e kenarlarınd a Kar a Avcılığımd a yapılabile n v e
Tüzme Sporların a d a e l v e r i ş l i olu p 42km' ^ genişliğind e bulu nan SAPANC A GÖL Ü v e ORMANLIKLARDIR .
bilir.
Bunlardan başk a ÇALTICA K V E POYRAZLARDA zikredile Yüz Ölçüm ü ;
^2
Sakarya Vilâyetini n yü z ölçüm ü 445 6 k m , merkez i
olan Adapazarın m 891 k m d i r .
Nüfus v e Han e Aded i :
Sakarya Vilâyetini n nüfus u 362198 , Han e aded i 7244 0
dır.
Ziyarete v e İkamet e E n Uygu n Ola n Zamanla r ;
ilkbahar a y l a r ı d ı r .
./.
2- BELDENİN TARİHİ DURUMU :
Sakarya i l i n i n merkezi olan Adapazarının hangi t a ­
rihte ve kimin tarafından kurulduğu kesin olarak bilinmemek­
l e beraber, bu havalenin Türk hakimiyetine g e ç t i k t e n sonra
t e s i s e d i l d i ğ i zannedilmektedir.
Sakarya i l i n i n bulunduğu topraklar i l k çağlarda H i t i t l e r i n , P r i k l e r i n , L i d y a l ı l a r m e l i n e geçmiş, sonra m i l â t ­
tan önce V I . ci yüzyılda bütün Lidya ve Anadolu i l e beraber
Iran imparatorluğuna k a t ı l m ı ş t ı r .
Milâttan önce IV.cü yüzyılda, Makedonyalı Büyük İ s ­
kender, bütün Anadolu i l e b i r l i k t e burasını da İrandan a l ­
m ı ş t ı r . Bilâhare Bölgeye hakim olan Bitinya K r a l l ı ğ ı , m i l â t ­
tan önce I . n c i yüzyılda tamamen Romaya g e ç m i ş t i r .
Milâttan sonra 395 de Roma İmparatorluğunun i k i y e
ayrılması ü z e r i n e , bu bölge Dogu j[ Bizans ) İmparatorluğunun
payına düşmüş ve V I . c i yüzyılda İmparator Jüstinianus ça­
ğında k a l k ı n m ı ş t ı r .
^
Osmanlı D e v l e t i kuruluncaya kadar bu İmparatorlu­
ğun hakimiyeti altında kalan Sakarya V i l â y e t i , 1071 Malaz
G i r i t Zaferinden sonra Anadolu Fatihi Kutlamışoglu Süleyman
Şahın Baş kumandanlığında Türk Orduları tarafından alınmış­
tır..
Bilâhare Haçlı S e f e r l e r i sırasında bu bölge tekrar
Bizansların e l i n e düşmüş i s e d e , ancak Orhangazi devrinde
XIV. cü y ü z y ı l ı n i k i n c i yarısına dogmı Sakarya, Kocaeli i l e
beraber fetholımmuş ve Türk - Osmanlı Devletine k a t ı l m ı ş t ı r .
Bundan sonra da a r a l ı k s ı z Türk hakimiyetinde yaşamıştır.
Uzun y ı l l a r İzmit Sancağının ve ( İzmit ) ^'^ocaeli
V i l â y e t i n i n kazası ve 1954 yılında da Sakarya V i l â y e t i n i n
merkezi olan Adapazarının, ismini eskiden bu âlânda kuru­
lan b i r Pazardan a l d ı ğ ı söylenilmektedir.
Tarihi A b i d e l e r i ;
Adapazarında pek az t a r i h i Anıt bulunmaktadır. Ta­
r i h î e s e r l e r i n en önemlisi bugün Beş Köprü adı i l e anılan ve
Bizans İmparatorluğunun en şaşalı devrinde İmparator J ü s t i n i anus tarafından inşa e t t i r i l m i g bulunan sekiz kemerli, 429
metre uzunluğundaki TAŞ KÖPRÜDÜR.
Bundan başka görülecek diğer t a r i h î e s e r l e r arasında.
Sapanca Gölünün s u l a r ı n ı Sakaryaya boşaltan Çark suyu üzerin­
deki Köprü i l e Şekürler Köyü civarında bulu nan Bizanslardan
kalma K a l e l e r ve 1555 tarihinde inşa e t t i r i l e n Mimar Slnanm
e s e r i olan Sapancadaki RUstempaşa Camii i l e b i r hamam s a y ı l a ­
bilir.
Müzeleri s
Adapazarında Müze yoktur.
3-
BELDENİN İKTİSADI DURUMU
BELLİ BAŞLI ZİRAİ MAHSULLERİ ;
Adapazarının en önemli mahsulleri PATATES VE ŞEKER
PANCARIDIR.
Bunlardan başka M ı s ı r , Arpa, Yulaf, Buğday, P i r i n ç ,
Soğan, Fasulye, A y ç i ç e ğ i , ve Tütün z i r a a t i d e yapılmakta, mey­
ve ziraatinde i s e başta elma olmak ü z e r e . Armut, Ayva, C e v i z ,
E r i k , K i r a z , Ş e f t a l i , Vişne, Üzüm ve Kestane geniş yer t u t ­
maktadır.
^ B e l l i Başlı Fabrikaları
; ( İmalat Ç e ş i t l e r i )
Adapazarındaki en büyük sınaî i s t i h s â l kolu D e r i c i ­
l i k olup b i r çok deri imalâthanesi v a r d ı r .
Bunun dışında İ l i n Sanayi t e s i s l e r i arasında K r i s t a l
şeker imâl eden Şeker Fabrikası, Ziraat A l e t l e r i yapan Z i r a î
Donatım Kurumu Fabrikası, Vagon Fabrikası, Nişasta ve Glikoz
imâl eden Nişkoz T.A.Ş Fabrikası, Nebatî Yag imâl eden Muh­
t e l i f Fabrikalar, Tuğla, Kiremit F a b r i k a l a r ı , Şeker ve Şeker­
leme F a b r i k a l a r ı mevcuttur*
Bunlardan başka, i k i Dökümhane i l e yedi Matbaa, muh­
t e l i f Gazoz, Tuz, Sandalye^ Kereste ve Ziraat a l e t l e r i ima­
l â t h a n e l e r i bulunmaktadır o
Fabrikanın Adı
Adresi
Tel>No;
İbrahim, Recep, Nasuh Maraşoglu T i c a r e t K o l l . Ş t i .
Aydın Sokak 1 2
1
6
3
7
Türkiye Z i r a î Donatım Kurumu
Ziraat A l e t ve Makineleri
Çetin Yaman
Bekir Şar hal.Kemal Şar
ve O r t . K o l l . Ş t i ,
^
A l i Dilmen ve Şürekası
istasyon C i v a r ı 1 1 2
İzmit Caddesi 4 8 1 9 0
Kom.Şti.
Çarksuyu c i v a r ı
İ s t i k l â l Mah.Aydın
Sokak 1 / 5 1 4 3
3
0
^^^^
5
1
0
3
6
Halim ve Salih Çoroglu
K o l l . Ş t i o^
Osman Karakaş
Kaadır
a Caddesi
Çcrksuyu Eski köprü
1 4
5
1
8
8
7
Fabrikanın Adı
Adresi
Sami Güllü ve O r t . K o l i . Ş t i • Güneşler köyü
Adapazarı Şeker Fabr.A.Ş
Adapazarı
Nişkoz Sanayi T i c . A . Ş
Çarksuyu c i v a r ı
Abdi Tömekçe ve mah.Koll.Şti.Güneşler köyü
îzmit Cad.Güneş Kiremit
Kaçar K o l l . Ş t i .
Pabr.
Sakarya Kauçuk Kimyevi Mad. İzmit Cadd.Orc.ian i ş l e t ­
mesi yanı
San. L t d . Ş t i .
İbrahim ve Hakkı DemirciKaraağaç Cad. 248
oglu k o l i . ş t i •
Mendek Cad. 24
Sakarya Un Fabrikası
Çark Suyu yanı
Asit Sanayi A . Ş .
Tel.No;
1457
2008
1526
1836
1269
1458
1879
1871
İhracatı ;
Ekseriyetle d a h i l î ihracat yapılmakta dış memleket­
l e r e y a l n ı z Salyangoz ihraç edilmektedir.
El S a n ' a t l a r ı ve T u r i s t i k Hediyelik Eşya
Y o k t u r .
Mevcut Bankalar ;
Bankanın Adı
Adresi
Tel.No:
1971
Park arkası
T,Ziraat Bankası
2016
Bankalar
Cad.
T . T i c a r e t Bankası
1776
Uzunçarşı
T . İ ş Bankası
1795
Gümrük
O
nü
Yapı ve Kredi Bankası
1785
Ankara Cad.20
Halk Bankası
1217
Uzun Çarşı
Garanti Bankası A.Ş
2030
Uzun
Çarşı
Emniyet Bankası
1767
Belediye S i t e s i a l t ı
İstanbul Bankası A.Ş
1122
Ankara Cad.^
Emlâk Kredi Bankası
1931
Uzun Çarşı İ k i n c i g e ç i t
T.Vakıflar Bankası
1734
Bankalar Cad.
Akbank T . A . Ş
2092
Bankalar Cad.
Şeker Bank T.A.Ş
İ t i 1320
Öğretmenler Bankası A.Ş
Konak Cd.Dilmen o t e l i a
1251
T.Ticaret Bankası Yenicami Şb, Yeni Cami Meydanı
4- BELDENİN SOSYAL DURUMU :
Adapazarının hususiyet arzeden Örf ve a d e t l e r i l e Tur i s t l e r i n r i a y e t etmeleri gereken hususiyetler yoktur.
./.
Ö z e l l i k Arzeden Günleri
;
a) Kurtuluş Bayramı :
Her y ı l 20 Haziranda
b) F e s t i v a l l e r
Kurtuluş Bayramı münasebetile
her y ı l 21 haziranda başlayıp'
üçgün devam eden b i r f e s t i v a l
yapılır.
c ) S e r g i l e r ve Fuar­
lar
ç)
kutlanır.
Yoktur.
Yalnız Geyve kazasında 14 Ey­
lülde başlayıp 4 gün devam eden b i r panayır yapılmaktadır.
Panayırlar
d) Spor F a a l i y e t l e r i s
e) Folklor Özellikle­
ri
:
Spor f a a l i y e t ve g ö s t e r i l e r i
Futbol;, Güreş, A t l e t i z m , Bas­
k e t b o l , Yüzme, B i s i k l e t ve
a v c ı l ı k sporlarına inhisar
etmektedir.
Ege-Marmara b ö l g e s i l e Orta A nadolu b ö l g e s i arasındaki Ana­
dolu Halk Musikisinin Ö z e l l i k ­
l e r i n i taşıyan Sakarya Halk
Musikisinde F o l k l o r ö z e l l i k l e ­
r i Geyve, Kafkas ve Karadeniz
Folklor E k i p l e r i tarafından ya­
şatılmaktadır.
5- BELDE HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK VE YABANCI TURİSTE
1!ARDIM VE HİZMETTE BULUNÜLABİLECEK YERLER ;
a) Belediye ı
T e l . N o : 1024
Gümrük önü
b) T i c a r e t ve Sanayi Odası Tel^No: 1680-1415 Uzunçarşı
93
c ) Adapazarı Turizm Derneği
Belediye S i t e s i
I I - BELDENİN ETRAFI İLE İRTİBATINI SAĞLAYAN YOLLAR ;
1- Kara Y o l l a r ı t
a) Kazalarına olan mesafelerim
Adapazarı-Akyazı ( 31 )
Adapazarı-Hendek - ( 32 )
Adapazarı-Sapanca ( 21 )
( Kilometre olarak )
Adapazarı-Geyve
Adapazarı-Karasu
( 40 )
( 50 )
^ î CjvQ r V i l â y e t l e r e olan Mesafeleri : {Kilometre
olarak )
Adapazarı-Bskişehir(243) Adapazarı-Ankara { 326 )
Adapazarı-îstanbul (146) Adapazan-İzmlt ( 53 )
Adapazarı-Bolu
(116)
c ) Trafik Dumomu ;
Her mevsimde normal olup İstanbul - Ankara T r a f i ğ i
çok c a n l ı olduğundan bu yolda v a s ı t a eksik olmamaktadır. K ı ­
şın bazen Bolu Dagı yolu Kardan kapanmaktadır. Y o l l a r ü z e r i n ­
de kara nakil v a s ı t a l a r ı n ı n i h t i y a c ı n ı karşılayacak yakıt İ k ­
mal ve tamir i s t a s y o n l a r ı mevcuttur.
c ) Y o l l a r Üzerinde Görülmeğe Değer Y e r l e r s
Kara y o l l a r ı üzerinde görülmeğe değer t a b i i g i z e l l i k l e r i Çark Suyu, Sapanca Gölü ve Ormanlıklardır.
2- DEMİR YOLLARI ;
a) B e l l i Başlı Büyük İstasyonlara olan mesafeler ;
( Kilometre olarak )
Adapazarı-İzmir
( 49 )
Adapazarı - İstanbul ( 142
Adapazarı-Eskişehir ( 191 ) Adapazarı - Ankara ( 454 )
b) İ ş l e y e n Trenler ;
Adapazarı - İ z m i r , Adapazarı - İstanbul arasında Pos­
ta v e Motorlu t r e n l e r İ ş l e m e k t e d i r . Ayrıca A r i f l y e d e n Aktar­
ma yapmak s u r e t l l e Yataklı Trenlerede b i n i l e b l l i r .
I I I - DEMİR YOLLARINA AİT TARİFELER ; ( Karanakil v a s ı t a l a r ı
dahil )
a) Kara Nakil Vasıtalarında :
Adapazarmdan^-İstanbula her saat b a ş ı , Ankaraya i s e
lıer sabah muntazaman direk Otobüs s e f e r l e r i bulunmaktadır.
Bunun dışında Ankaraya gitmek i ç i n İstanbul-Ankara arasında
i ş l e y e n ve çok sık olan Otobüslerden de i s t i f a d e e d i l e b i l i r e
Adapazarı - İstanbul arası Otobüsler de 5 . -
b) Trenlerde ;
Motorlu tren Adapazarından kalkış 6,3 5 1st.Varış
.1
t
.
!
f I
!
""
Posta Treni
a^0
3"
16,0
"
0"
9,45
10,4
"
0
20,3 8
Ücr'fet T a r i f e l e r i t
a) Kara Nakil Vasıtalarında;
( Otobüs Otomobil )
1 kişi 5 lira
1 kişi10 l i r a
Adapazarı - istanbul
Adapazarı - Ankara
b) Trenlerde ;
Adapazarı - İstanbul 1 k i ş i 5,7 0 l i r a
V I - BELDEBE BULUNAN BELLİ BAŞLI OTELLER VE KAMPİNKLER t
1- O t e l l e r ;
a) I . n c i S ı n ı f O t e l l e r :
,Su
T e l . N o . Oda Ad. Yatak Ad. Banyo durumu
İsimleri
Adresleri
Adapala s
Çihanpalas
İzmir Palas
Meserret
Özenpalas "
Şehir Palas
Ankara Cad.90
Tuzluhamam 11 0
Soğanpazorı 66
Kavaklar Cd.2
"
" 38
Gümrükönü No;4
1367
2032
1908
1368
2039
1158
59
37
40
24
35
34
40
19
25
14
20
17
Umımî Daimi £
"
kar su
"
vardın.
îl f
î
ît t
î
ff î
t
b) i k i n c i S ı n ı f O t e l l e r
isimleri
Adresleri
T e l . Oda
Not Ad.
Ankarapalas
Ankara Cad.67/5 2155
Emniyet O t e l i Soganpazarı 74 1236
îkbaBı O t e l i
Sakarya No s 259 1940
istanbul O t e l i Soganpazarı Nı7 2135
1989
Asrî Kandıra
Unkapanı
8
31
16
5
22
Yatak
Ad.
27
60
32
13
60
Banyo
Su durumu
Umumî
Daimî akar
su
?f
tt
TJ
ti
ît
tt
2- KAMPINKIER t
Kampik sahaları ve açık kamplar Karasu ve Sapancada
olup hiç b i r mevsim i ç i n t e s b i t edilmiş f i a t l a r ı yoktur.
•A
V- BELDEDEKI BELLI BAŞLı LOKANTALAR ( Restoran,Pastaneler
ve M ı i h a l l e b i c l l e r )
Lokantalar ;
Hacıbaba Lokantası
İmren Lokantası
Ekspres Lokantası
Kardeşler Lokantası
Ankara ^ad.
Tel.Not 1208
Gümrükönü Cad. "
" 1053
Ankara Cad. N. "
" 1772
"
"
"
" 1233
Ö z e l l i k l e r i , O r i j i n a l yemek ç e ş i t l e r i ;
Ö z e l l i k l e r i yoktur. Her ç e ş i t tUrk yemekleri y a p ı l ı r .
Açık bulundukları s a a t l e r ;
Lokantalar her gün saat 10 dan 24 e kadar a ç ı k t ı r .
1 K i ş i n i n Bir öğün i ç i n v a s a t î olarak ödeyeceği
asgarî azamî ü c r e t l e r i ;
1 K i ş i n i n - 1 öğün i ç i n ödeyeceği asgarî ücret 4, a z a ­
mî ücret 7.50 l i r a d ı r .
Pastaneler
;
Melek Pastanesi T i c a r e t Sarayı
Gülsaray K o l l , Ş t i . Uzun çar^ı
1481 T e l . N o :
J624 " "
V I - BELDENİN ÖĞLENCELERİ î
Melek Sineması
Saray Sineması
Yeni Sinema
A t l a s Sineması
P i t a ş Sinaması
T i c a r e t Sarayi
Kabaklar Cad.,
Bankalar Cad-,
Kavaklar Cad.
Konak Cad,
Tel.No:
"
"
"
"
"
1481
İOİ&
1387
1813
MÜZİKLİ GAZİNOLAR ;
Yalnız yaz mevsiminde Çark Gazinosunda müzik v a r d ı r ,
V I I - YAPILABİLECEK BAŞLICA SPORLAR ;
cılığı
Karasu ve Sapancada yüzme müsabakaları ve Balık a v ­
yapılmaktadır.
./.
- 9 -
V I I I - TEDAVI VE KÜR YERLERI S ( Tıbbî Turizm )
K a p l ı c a l a r , Ş i f a l ı Sular,
Çamurlar ;
Büyük bür meşe Ormanlığının içinde ve Adapazarından
3 kilometre uzaklıkta bulunan Akyazıda kâin ve modern t e s i s ­
l e r i i h t i v a eden Kuzuluk K a p l ı c a l a r ı n ı n i y o t l u . Karbon diyoks i t l i . Kükürtlü, B a k i r l i ve daha birçok kimyevî hassaları
i h t i v a eden sularından faydalanılmaktadır.
Bu k a p l ı c a l a r ı n sıâları her nevi Romatizma, Siyatik
C i l t ve Mide hastalıklarına' i y i gelmekte, çamuru i s e cilt­
teki l e k e l e r i çıkarmaktadır.
Bu arada, ç e ş i t l i g ü z e l l i k k ü r l e r i , çamur ve göz
suyu banyoları yapmak i ç i n her y ı l yaz aylarında burada bunan modern dinlenme e v l e r i n e y e r l i ve yabancı t u r i s t l e r geniş
alâka göstermektedirler.
Bundan başka, Fransız Vlchy Madensuyu ayarında bulu­
nan Kuzuluk Maden suyu, Gazli ve tuzlu k a l e v î hassalara sahip­
t i r . Her l i t r e s i n d e 20 miligram Lithium Madeni v a r d ı r . Radyo
A k t i v i t e s i .8,6 emandır.
B U R S A
BELDEYİ TANITM A :
1- BELDENİ N COĞRAF İ DURUM U
İKLİM V E TABİAT ŞARTLAR I :
Bursa Marmar a denizini n t e s i r i altınd a mutedi l b i r
iklime sahi p bulunmaktadır . İ l i n kuzeyind e Gemli k Körfez i kx^
yılarında, hatt a İzni k Göl ü çevresind e k ı ş l a r ı ı l ı k v e y a ğ ı ş l ı ,
yazları sıca k v e kura k geçen , Akdeni z iklim i hükü m sürer . Bur sa ovasını n günevlnd e yerleşmi ş ola n Burs a şehrind e g n sıca k
ay ortalamas ı 2 4 , 2 ; e n soğu k a y ortalamas ı İs e 5 , 4 dür .
725 mm . ola n y ı l l ı k yağı ş tutar ı Uludag a doğr u yük seldikçe artar . E n y a ğ ı ş l ı mevsi m kı ş a y l a r ı d ı r . Bursa^d a bütün yağışı n % 25,5 çug u İlkbahar , % 2 5 ş i Sonbahar , % 12 s i
ise ya z mevsimlerind e düşer .
Yaz günler i Maî*tt a başlıyara k Kasım'd a son a ermek te, donl u günle r is e Kası m i l e Nisa n arasınd a ye r almaktadır .
Hususiyet Arzede n Tabia t Güzellikler i :
Büyük kısm ı Marmar a bölgesini n Güne y Marmar a bölü münde küçü k b i r kısm ı is e Eg o bölgesini n İ ç Bat ı Anadol u bölümünde buluna n Bursa'n m tabia t güzellekler i bakımında n husu siyet arzede n yerlerini n başında . Y e ş i l Burs a Ovası , Gonli k
k ö r f e z i . Armutl u Yarı m Adası , Marmar a bölgesini n e n yükse k
dağı buluna n v e zirvesind e hi ç bi r zama n ka r eksi k o l mayan ve bi r dinlezım e yer i buluna n Uludağ , Türkiyeni n beşinc i
büyük göl ü ola n v e 30 8 kilometr e kar e genişliğind e v e e n dar
yeri 6 5 metr e buluna n İzni k Göl ü v e s a h i l l e r i . Vilâyeti n i k i n ci büyü k göl ü ola n 15 6 kilometr e kar e genişliğind e Uluba t
( Apolyon t ) göl ü v e s a h i l l e r i beldeni n görülmeğ e değe r yer l e r i n i t e ş k i l ederler .
Yüz Ölçüm ü t
Bursa Vilâyetini n yü z ölçüm ü 1104 7 kilometr e karedir .
Nüfus v e Han e Aded i ;
İ l i n nüfus u 69500 0 olu p bunu n dörtt e birin e yakı n b i r
kısmı Burs a şehrini n içindedir . Ortalam a 15 2 rakıml ı ola n şehir ,
177 mahall e v e 1962 8 hanede n i b a r e t t i r .
•A
Ziyarete ve İkamete en uygun olan zaman.'Jar ^
elverişli
Senc^nln dört mevsiminde Bursa ^ da ikamet
bulunmaktadır.
2- BELDEMİN TARİHİ DURUMU ı
Bursa'nın t a r i h i n e a i t b i l g i az olmakla beraber^
bazı t a r i h î kaynaklara nazaran şehrin M,Ö. 550 y ı l l a r ı n a dogru Bithnia Krallarından Prusios zamanında kumlmuş olduğu ve
bu sebepten şehre kurucunun ismine i z a f e t e n Prusa adı v e r i l ­
d i ğ i ve zamanla bu ismin Bursa adını a l d ı ğ ı zannedilmektedir^
Bursa, M.Ö. B i r i n c i asrın sonlarına doğru Romalı GÖneral Licinus Lucullus'un Kral M l t r i d a t ı mağlup etmesinden
sonra Romalıların e l i n e geçmiş ve İ l k önce Micomedia'ya bağlan­
m ı ş t ı r . İmparator Trayanus zamanında şehrin imarına çok ehem­
miyet v e r i l m i ş ve İmparator Cüslnien de burada b i r hamam Ve
b i r saray y a p t ı r r a ı ş t ı r «
Bursa şehri 1326 tarihinde Osmanlıların e l i n e geç­
miş ve T ü r k l e r i n e l i n e geçtikten sonra imar ve nüfus arbması
bakımından büyük b i r gelişme göstererek^ Bîzanslar devrinde
Marmara b ö l g e s i n i n en büyük şehri olan İ z n i k ' i n y e r i n i almış­
tır.
Orhan Gazi'den sonra -gelen padişahlar zamanında .da­
ha f a z l a büyüyen Bursa şehrim XIV ncü yüz y ı l ı n sonunda Ana-dolunun her tarafından gelen Alimlerin y e r l e ş t i ğ i b i r i l i m ve
sanat merkezi olmuş ve kültür kıymeti bakımından Konya ve Kay­
seri i l e boy ölçüşecek b i r hale g e l m i ş t i r .
Orhangazi ve B i r i n c i Sultan Murat zamanında b i r çok
camiler ve kıymetli e s e r 1 e r l e süslenmiş olan Bursa 1402 de
yapılan Ankara muharebesini müteakip Timur orduları tarafın-dan yağma edilmiş ve hatta bu arada Y ı l d ı r ı m B a y a z ı t ' m ha-z i n e l e r i de e l e geçerek i l k Osmanlı padişahlarına a l t resmî
vesil^alar i l e o devirde t e l i f e d i l e n e s e r l e r i n büydk b i r kıs-mı bu sırada zayî olmuşturo
. Bu, vakıadan sonra yeni inşa e d i l e n Bursa Y ı l d ı r ı m
Bayazıdm şehzadeleri arasındaki mücadeleler sırasında MebiTiot
Çeİebinin e l i n e geçerek Devlet merkezi olmuştıırc
Y ı l d ı r ı m Bayazıttan sonra gelen Osmanlı Hükümdar­
l a r ı burasını yine Devlet merkezi saymakla beraber dalrıî
ordu karargâhlarını Edirne'de t e s i s etmeleri^ bu şehrin in^k i ş â f ı n ı nz çok durdurmuş i s e do^ Bursa Osmanlı ülkesinde ve
Anadolu da her bakımdan b i r i n c i plânda b i r belde olarak
kalmıştıro
1453 de îstanbulun f e t h i i l e Devlet Merkezinin oraya
nakli üzerine Bıorsa'daki Ulema ve Ümeı^anm büyük b i r kısmı I s tanbula h i c r e t etmiş ve bu sebeple Bursa'nm s i y a s i önemi k a l madıgı g i b i kültür bakımından da kıymeti a z a l m ı ş t ı r »
Sultan" Ahmet I zamanında Bursa C e l â l i l e r i n i s t i l â s ı n a
maruz kalmışsa da sadece şehrin c i v a r ı yağma e d i l m i ş . şehir e l e
geçirilememiştir.
Bundan sonra Bursa gerek 4 ncü Sultan Mehmet zamanın­
da çıkan Abaza Hasan Paşa isyanında gerekse 1853 de vuku bulan
büyük z e l z e l e d e hayli zarar görmüştür.
Osmanlı Devlet Merkezinin İstanbul'a naklinden son­
ra Anadolu Beylerbeyliğine tabi b i r sancak b e y l i ğ i halinde
idare e d i l e n Bursa, 1841 tarihinden i t i b a r e n V i l â y e t merkezi
olmuş ve Devlet R i c a l i n i n en g ü z i d e l e r i buraya V a l i olarak
gönderilmiştir.
Bu V a l i l e r d e n Ahmet Vefik Paşa i l k defa olarak Bur­
sa Ma b i r Tiyatro inşa e t t i r m i ş ve bu Tiyatroda oynamak üzere
kendisi p i y e s l e r tercüme ve adepte e t m i ş t i r .
1919 y ı l m a kadar İstanbul'dan gönderilen V a l i l e r
tarafından İdare edi len Bursa, Batı Anadolunun o t a r i h t e ya­
bancı D e v l e t l e r tarafından işgal edilmesi üzerine büyük b i r
ehemmiyet kazanmışsa da 9.Temmuz.1920 de Yunan k u v v e t l e r i ta­
rafından işgal e d i l m i ş t i r . İ k i y ı l i k i ay i k i gün süren işgŞalden sonra 12.Eylül.1922 de işgalden kurtulan Bursa bugün her
bakımdan i l e r i giden ş e h i r l e r i m i z i n başında gelmiş ve Türki­
y e ' n i n 5. nci büyük şehri olmuştur.
Tarihî A b i d e l e r i ;
Bursa'nın t a r i h î e s e r l e r i n i n en k ı y m e t l i l e r i n i Ca­
m i l e r , M e s c i t l e r , Türbeler, Medreseler, Han, Hamamlar, K a p l ı ­
ca ve köprüler t e ş k i l eder.
a) Ulucamii;
1325 senesinde inşasına başlanılmış olun Çelebi
Sultan Mehmet zamanında sona ermiş en büyük camidir.
b) Orhan Camii:
Belediye Binası karşısında bulunan Orhan Camii
Orhangazi tarafından y a p t ı r ı l m ı ş olup i ç i n d e umumî, Orhan ve
Haraççıoglu kütüphaneleri v a r d ı r .
c ) Y e ş i l Camii;
1413-1421 y ı l l a r ı arasında Çelebi Sultan Mehmet t a ­
rafından Mimar Hacı İvaz Paşaya y a p t ı r ı l m ı ş t ı r . Cami kapısının
üzerinde ve yanında ve p e n c e r e l e r i n i n kenarında beyaz mermer
üzerinde i ş l e n i l m i ş Bedialar kolleksiyonu çok alâka ç e k i c i d i r .
Bu camiin İ ç t e z y i n a t ı Nakjkaş A l i Paşa tarafından. Ç i n i l e r i s e
Mehmet Mecnun tarafından y a p ı l m ı ş t ı r .
./.
Ortası ve k ö ş e l e r i beyaz açık ve koyu mavi siyah ve
a l t ı n rehkli çini kabartmalardan müteşekkil mihrap, tamamen
çini i l e yapılmış olup yüksekliği takriben onbeş metredir.
d) Murat Hgdavendiggr Camii ;
Çekirgemde bulunan 19. asrın son\mda yapılmış olan
bu camiin avlusunda b i r şadırvan bulunmaktadır.
e ) Y ı l d ı r ı m Bayazıt Camii :
İnşasına 1389 senesinde Y ı l d ı r ı m Bayazıt tarafından
başlanılan bu cami 1403 senesinde Musa Çelebi tai»afından b i ­
t i r i l m i ş t i r . Bu cami mermer i ş ç i l i ğ i bakımından dikkate şayan­
dı r .
f ) Muradı Sani Camii ;
Muradiye semtinde bulunan ve 1447 senesinde y a p t ı ­
r ı l m ı ş olan bu cami i l e Bursa'da Osmanlı yapı sanati kapanmış
bııluntîia k t a d ı r •
MESCİTLER ;
Şadırvanlı Mescit s
Koza hanın avlusundadır• Baştan başa mermerden ya­
pılmış olan bu mescit Bursa'daki sanat a b i d e l e r i n i n minyatür,
z a r i f b i r es^eridir. Bundan başka t a r i h i önemi haiz bir çok
m e s c i t l e r Bursa»nm mıjıhtelif y e r l e r i n e serpilmiş bulunmakta- dır.
TÜRBELER ;
a) Emir Sultan Türbesi :
Buharaİl Emir efendiye a i t bulunan bu türbe 1845
senesinde 1. Sultan Abdülhamit tarafından y a p t ı r ı l m ı ş t ı r .
b ) Osman ve Orhangazi T^^rbeleri :
Tophane mevkiinde 8 köşeli b i r kubbe i l e örtülü bu­
lunan bu türbede Bursa'nm Fatihi Orhan bey i l e babası Osman
bey metfundur.
c ) Orhangazi Türbesi ;
13. yüz y ı l d a n e v v e l y a p t ı r ı l m ı ş ve dört k ö ş e l i
olup dört sütuna i s t i n a t eden, bir kubbesi bulunan, bu türbe
son defa Abdülaziz tarafından yeniden y a p t ı r ı l m ı ş t ı r .
d) Y e ş i l Türbe ;
Y e ş i l Camiin güneyinde ve kubbesi cami kubbeleri­
ne benzeyen bu türbenin d ı ş duvarları tamamen y e ş i l ç i n i l e r l e
süslüdür. Bu türbede Çelebi Mehmet i l e Oğulları Mustafa, Mah­
mut, Yusuf ve K ı z l a r ı Selçuk Hafize Hanım metfundur.
./.
e ) Y ı l d ı r ı m Türbesi :
Y ı l d ı r ı m Bayazıt camlinin yanındadır. Hiç süsü o l ­
mayan bu türbenin k a p ı s ı üzerindeki kitabede 1806 t a r i h i görül*-*
mektedir. Burada Y ı l d ı r ı m Bayazıt i l e Isa Çelebi yatmaktadır.
f ) Murat Hûdayendig8r Türbesi ;
Çekirgede bu lunan bu türbe i ç i n d e 3. Osmanlı Hü­
kümdarı Muradı Hüdavendigâr i l e Y ı l d ı r ı m Bayazıtm oğlu Emir
Sultan Çelebi, Yakup Çelebi ve Orhan Çelebi metfundur.
g ) Çem Sultan Türbesi ;
Muradiye türbesi içinde buluncıakta ve t a r i h i kıy-*
meti haiz olması i t i b a r i y l e t u r i s t l e r i n alâkasını çekmektedir.
MEDRESELER :
Devrinin en büyük i l i m merkezi bulunan Bursa'da
v a k t i y l e 50 y i geçen medrese bulunmakta i d i . Bunların büyük
b i r k ı smınm halen y e r i t e s b i t edilememiştir. Bunlardan y a l nız Y e ş i l Medrese bugün müze olarak kullanılmaktadır.
H A N L A R :
Bursa'da mevcut birçok hanlardan başka Orhangazinin
e s e r i olan ve şehrin en eski ve mühim hanı bulunan Emirhan,
b i r i n c i Mehmet zamanında yapılmış olan Kapanhan, sanat bakı­
mından büyük değeri bulunan ve Murat I I tarafından y a p t ı r ı l ­
mış olan Koza han, I I . Bayazıdm v a k f ı bulunan P i r i n ç han
y a p ı l ı ş l a r ı i t i b a r i y l e Türk mimari t a r z ı n ı n t i p i k birer numu­
neleridir.
HAMAMLARt
Bursa'nm en eski hamamı Orhon camii yanındaki Orhan
hamamıdır. Bundan başka şehirde bulunan B i t p a z a r ı , i n c i r l i ,
Perşembe, Karr Mustafapaşa, Ulucami, Y e ş i l ve Atpazarı hamam­
l a r ı t a r i h i kıymeti olan hamamlardır.
K Ö P R Ü L E R
Osmanlıların y a p t ı k l a r ı mimarî e s e r l e r arasında N i ­
l ü f e r suyu üzerindeki e s k i s i tamamen harap olduğundan şimdi
yenisi y a p t ı r ı l m ı ş bulunan N i l ü f e r Hatun köprüsü i l e bugün
sağlam v a z i y e t t e bulunan Selçuk Hatun köprüsü ve 1674 senesin­
de y a p t ı r ı l m ı ş olan Abdal Acemler köprüsü zikre şayan bulun­
maktadır.
MÜZELER
İçinde Prikya, B i t i n i a , Roma, Bizans eserlerinden de­
ğ e r l i numuneler bulunan ve bunlar arasında heykel ve k i t a b e ­
l e r i başta gelen ve Osmanlı çağma a i t Türk e s e r l e r i de yer
•A
alan b i r Müze v a r d ı r . Bursa Müzesi diye adlandırılan bu t e s i s 15. yüz y ı l başında Çelebi Sultan Mehmet'in Y e ş i l cami
i l e beraber y a p t ı r d ı ğ ı Y e ş i l Medresede kuru Imuştur.
T a t i l günleri hariç her gün 9 dan 17 ye kadar ziya­
retçiye açıktır.
3- BELDENIN IKTISADÎ DURUMU
BELLI BAŞLı ZIRAI MAHSULLERI
i k l i m i n fevkalfîde müsait,topraklarının o nisbette
v e r i m l i olması sebebiyle toprağın her türlü mahsulünü elde
etmekte tarla z ı r a a t i binnisbe mahdut olmasına mukabil, meyv e c i l i k ve s e b z e c i l i k ön plânda gelmektedir.
Tarla mahsullerinden elde olunanlar. Buğday, Arpa,
P i r i n ç , Pancar, Çavdar, Yulaf, M ı s ı r , D a r ı , Bakla, Bezelye,
Nohu;t, Fasulye, Mercimek, Börülce, F i k , Burçak, Patates, Ken­
d i r , Pamıok , Keten, Soğan ve Susamadan i b a r e t t i r .
M e y v e c i l i k t e k i i s t i h s a l i değer k a l i t e ve miktar bakı­
mından pek ziyade şayanı ehemmiyettir. İpek b ö c e k ç i l i ğ i . A r ı ­
c ı l ı k , Z i r a î sanatlar K o n s e r v e c i l i k , Süt ve süt mamulleri de
sınaî i s t i h s a l i n mühim u n s u r l a r ı d ı r .
BELLİ BAŞLI FABRİKALARI ;
Bursa'nın en büyük endüstri v a r l ı ğ ı ipek s a n a y i i ,
en büyük i ş l e t m e l e r i de b i r yünlü dokuma f a b r i k a s ı olan (Bur­
sa Merinos Fabrikası ) i l e ( İ p e k i ş ) i n Dokuma f a b r i k a s ı d ı r .
Bursa'da bundan başka doksan kadar i p e k l i dokuma fabrika ve
imalâthanesi vardır.. Bu f a b r i k a l a r takriben yılda üç milyon
metre i p e k l i kumaş dokumaktadırlar.
A y r ı c a , 30 kadar 5.pGk f l a t ü r fabrikası ve imalâthane­
s i çalışmaktadıro Bunlardan başka büyük b i r Süttozu ve Konser­
ve f a b r i k a s ı , i n h i s a r l a r Tütün İşletme e v i bulunduğu g i b i mü­
teaddit Tuğla ve Kiremit;, Kereste ve Kösele imalâthaneleri de
vardır.
./.
B e l l i Başlı Sanayici Firmalar t
DOKUMA
S ANAY I I
Adresi
Unvanı
ihsan îpeker
Karaağaç Mah. Karamani So.No:61
i p e k ç i l i k K o l l . Ş t i . Tabir
Sütmen M.Aker Cemal Öney
Koza han no s 163
Abdurrahman Şenipek
Koza han no: 151
Dörtçelik D o k . K o l i . Ş t i .
Mustafa ve Davut D ö r t ç e l i k
E ş r e f i l e r Cad. Burmacı Sg.
No: 4
Türkün K o l l . Ş t i . Muzaffer ve
Selâhattin Türkün
Koza han no: 153
Hüsamettin S i l â h ç ı
Küçük B a l ı k l ı Köyü
Hacı Resul Mehmet ipekçi
Koza han no: 201-211
Temiziş D o k . K o l i . Ş t i . Rafet ve
Saffet Sözüçetin
Koza han no: 161
M.Necati Kurtcan
Koza han no: 97
B a r ı ş ı c ı D o k . K o l l . Ş t i . Recep ve
Rüştü B a r ı ş ı c ı
Yerkapı Davaklı Cad.no: 64
Ipekhan D o k . K o l i . Ş t i . Lütfü
Özmeriç Eüseyin K ı z ı l ç a y
Yeni Hal no: 1
Hayrettin Candaş
Fidan han no: 78
Alko,Mensucat K o l i . Ş t i . ^ A l i
Koç İlhan Necip Alkan, ibrahim
Koçlu
Fidan han no: 74
F L A T Ü R
S A N A Y İ İ
Faik Yılmazipek ve O g u l l . K . Ş .
Koza han no: 87
Muhsin İpeker
Umurbey Veledibeyyap Mah.l/9
Ömer Badırgalı ve Ogull.K.Ş
Koza han no t 113
Hacı Resul Mehmet İpekçi
Koza han no: 201-211
Sait Ete
Koza han no: 167
EMPRIME
BOYA
Adresi
unvanı
ihsan îpekeb
Karaağaç Mah. Karamani Sokak No s 61
Sgbahattin Bilge
Fidan han no: 108
R ı f a t Yıbar
îpekhan not
A l i Fidanlar - ilkbahar Fon
îpekhan noı 18/1
Mehrr^et B i l i r
Koza han no: 99
Orhan Ete ve Ort.Kom.Şti•
Koza han no: 169
Dörtçelik D o k . K o l l . Ş t i •
E ş r e f i l e r Cad. Burmacı Sokak no:4
A l i Türkkan
Umurbey C ı n g ı l l ı So.No: 19
Hamdi Şengöz
Cumhuriyet Cad. no: 340
Nazmi GUrdere
Yeni Tabakhaneler No: 413
DERI
14
SANAYII
Vehbi Take
Tabakhaneler No: 236
Hasan B e c e r i k l i
"
"
226
Güvenç T i c a r e t ve S a n . K o l i . Ş t i .
"
"
236
Recep Demirakan
Mehmet Uguzer
"
MoAdnan Doğan
Deri Sanayii İ s t i h l â k Koop.
274
t» n
ît î
"
156
"
260
!
Reşat İ p e k ç i o g l u
Mustafa Tumba
İnönü Cad. No: 113
Muzaffer Karışman
Eski Tahal İ ç i No: 76-B
S A N A Y İ İ
KONSERVE
Adresi
Unvanı
Tamek Konservecilik L t d . Ş t i ,
Cemal Alanya
Gemlik yolu Veysel Kar ani
mevkii
Tuzpazarı Cad. no: 236
Basri Okyar - Apostol Margoz
Yeşilbursa Konserveleri K o l l . Ş t i
Pomora Cjivarı Ermutlu So.No:17
L . C e l â l Antel
Hamitier Köyü
GUrsu Ender K o l l . Ş t i . Mehmet
K ı l ı ç vş Ort.
G Ü R SU
UN
P A B R Î K A L
A R I
Burhanettin Ersöz A.Eker Ersöz
Un Pab.Koll . Ş t i .
Gemlik Caddesi
Fuat Örgen
Cumhuriyet Cad. No:87
SABUN
S ANAYi
i
İslâm Uyar ve İbrahim Uyar - Emek
T i c a r e t ve Sanayii Müess.K.Ş
T i r l l y e - İskele Cad.no: 175
M . L o f ç a l i o g l u ve__Ort.Koli.Şti.
A.Bademlioğlu R . ö z p i r i n ç ç i
Bademlioğlu K o l l . Ş t i .
Tuzpazarı Caddesi no: 235
Cemal Uçkaç
Apdal Köprüsü c i v a r ı
Ömer Lütfü Usluogulları
MADENİ EŞYA VE MAKİNE
KoU.Şti.
Pidan han No: 48-
Tuzpazarı Caddesi no: 137
S A N A Y İ İ
S.K.T. Yedekparça ve Moklnecilik K.Ş
Mezbaha c i v a r ı Çiğdem S.
No: 5
Eski Tahal i ç i no: 26
Ramazan Çatak
Uluyol no: 22
Hüseyin Kovancı
Uluyol Şencan Sokak no: 5
Burselkur - Ahmet Kuranoğlu
Sanayi Çarşısı Y.Blok No:2
Raşit Uysal
Uluyol Güzel So. No: 37
Kâmil Tolon
İsmail Şahin ve Ort.Şahinler Makine
K.Ş.
Sanayi Çarşısı V Blok
No: 5
./.
Adresi
unvanı
Hakkı Baykal ve OrtoBaykal Kol.Ş.
Osman îgrok
Şükrü K o l i . Ş t i . Şükrü ve Kemâl
Orhanettin
M.Cemalettin Demirkesen
M.Kemal Coşkunöz
SÜT VE MAMULLERI
^
Elmas Bahçeler Buzlu S.
No 2 17
üluyol Şenean Sokak no? 16
Cezaevi e i v a r ı buz f a b o k a r
ş ı s ı 13
Eski sebze h a l i C Blok
No 2 14
İnönü Cad.no s 201-6
-
SANAYII
Süttozu ve Buz P a b r . K o l i . Ş t i .
Kurtuluş Cad. Buzlu So.No:l
Kâmil Behçet Gökkurt K o l i . Ş t i . .
Pazaryeri No: 27
Kâzım Koyuncu ve o ğ u l l a r ı ^ o Ş c
P.Çakmak Caddesi no: 251
Sütman Kardeşler K o l l . Ş t i o
Paze^yerl No: 4-3
A.Hikmet İnak ve O r t . P e y n i r c i l i k
Koli.Şti.
Cumhuriyet Cad. no: 181
KAUÇUK
S A N A Y İ İ
Sanayi Çarşısı P.blok no:2
Zihni Düvenli - Köselteks
"
Talât Fahri I z ı r - Oto H ı z ı r
"
B
"
Osman Çokusuglu Oto I ş ı k
İnönü Cad. 34/C
Ertugrul ve Altan Y ı l d ı r i r
Otopar K . Ş .
Sanayi Çarşısı D.Blok
No: 15-16-17
SEKER VE ŞEKERLEME
no: 9
S A N A Y İ İ
Ahmet 5 C e m a l T u r a n Yolvkav
K.Ş.
Turan
Hasan Dörtyön
Tuzpazarı Cad.No^: 107
Setbaşı Belediye Pasajı no:2
Burna net t in Aşarı
İbrahim. Bozagaçlj.
Bayathane Caddesi no: 6
A l i Ş a k i r o ğ u l l a r ı Alpaclan^-Atillâ
Atatürk Caddesi 6 1 / A
Tadveren K o l l ^ Ş t i o Kafkrs Pastanesi
i h r a c a t ı:
Ekseriyetle dahil i ihraca t yapılmakl a berabe r Dı ş
Memleketlere Şeftali , Üzüm , Yünl ü v e ipekl i kuma ş ihra ç edil ^
mektedir.
İHRACATÇI FİRMALA R
Adı v e Soyad ı
Besim Sarpe r
Adresi
Boyacı Kulluğu Değirmen
Sokak 3-
î ş t i g ğ l Sahası
Tütün
T i c a r e t Ban.Han K. 5
Tohumlar
îpek,Pamuk,
Salt Ete
Koza Han 167
İpek
Mustafa Tumba
inönü Caddesi 113
Tütün, Fındık
Bursa TCoz a Tarı m Sa tış Koop . B i r l i ğ i
Mustafa
ve
Lofçalioglu
Ort .Itoll. Ş t i .
Zeytin
Tuzpazarı Cad.235
Mümin Genç oğlu
Geyve Han 3/47
Tamek K o n s e r v e c i l i k
İtd.şti.
Posta kutusu 78
Yaş meyveler
Tütün
Fındık, Zeyti n, Seb­
ze^ kuru ve yaş meyvalar
Saya s Bursa Süttozu
ve Buz P a b . K o l l . Ş t i .
Sümerbank Merinos
Tünlü San.Müess.
Fahri Batıca
Y ı l d ı r ı m Buzlu S.hosl
Pey-nir
Merinos Caddesi
Koza han 221
Halı ve yün
ipek,pamuk,hububat,
bakliyat
Marmara Zeytin Tarım
Satış K o o p . B i r l i ğ i
Ticaret Ban.İş H.K.5
Zeytin tanesi
Y.Ziya Ünen
Haci Resul-Dikmen
Tütün K o l l . Ş t i .
Eski İpekhan no s16
Sebze,yaş meyveler
Tahtakale Okul S.13
Tütün
Ulaş K o l l . Ş t i .
Çancılar Cad.ipekçi H.2
^
Yaş meyve-şebze,
kuru meşveler
Bursa Z i r a î Ürünler
T i c a r e t ve San.A.Ş
Atatürk Cad.îpekhan K.3
Yaş meyveler
Yaşmeyve ve sebze,
kuru meyveler.
Bakliyat,tohumlar,
sebze,kepek
Yaş meyveler.
Refsan K o l l . Ş t i .
Süreyya Bursa
Bahri Murgul
Cemal Nadir Cad.No: 8
B a l ı k e s i r Cad.49
MUSTAFAKEMALPAŞA
Yeni sebze hal no:18
El Sanatları ve T u r i s t i k Hediyelik Eşya :
Bursa'nm pek meşhur olan küçük sanayii arasında
Havluculuk^ileridedir. Bundan başka^Bıçak, Çakı ve Mustafa­
kemalpaşa İ l ç e s i n i n Darbukaları T u r i s t l e r tarafından rağbet
görmektedir.
Mevcut B a n k
a 1 _a_r :
' B a n k a l a r
T.C. Ziraat Bankası
T.C. Ziraat Bankası Setbaşı Bürosu
Türkiye î ş Bankası A.Ş
"Setbaşı Şube.
"Yeniyol Şube.
"Altıparmak "
"Yenisebze h a l i
Ajansı
Tt
ît
r?
tt
tt
ft
tt
tt
A d r e s l e r i
Tel.No;
Cumhuriyet Alanı
Setbaşı
Ulucami k a r ş ı s ı
Setbaşı
inönü Caddesi
Çatalfırın
12692151
1124
1613
2768
3735
Sebze h a l i
3734
tr
Santral Gara j
Yapı ve Kredi Bankası A,Ş
"
"
"
" Yeniyol Şubesi
karşısı
Orhanbogazı
İnönü Caddesi
1183
3640
Cumhuriyet Alanı
Türkiye Garanti Bankası A.Ş
"
"
"
"
"Uzunçarşı
Uzunçarşı
Ajansı
Atatürk Caddesi
Türk T i c a r e t Bankası A.Ş
"
"
"
"Çarşı Şube. ~ Orhan Boğazı
Atatürk Caddesi
Osmanlı Bankası
1696
Pamukbank A.Ş
"
"
" Çarşı Şubesi
ist.Emniyet Sandığı Bursa Şubesi
Türkiye V a k ı f l a r Bankşsı A.Ş
Sümerbank Şubesi
C-umhuriyet Alanı
Pazaryeri
Atatürk Caddesi
Çırapazarı
Setbaşı
2776
2213
1238
3906
2738
Türkiye Kredi Bankası A.Ş
Çırapazarı
1205
A k b a n k
A.Ş
Türkiye Halk Bankası A.Ş
Atatürk Caddesi
Bankalar Caddesi
3408
2009
Emlâk Kredi Bankası
Türkiye Öğretmenler Bankası
Bursa Şubesi
İstanbul Bankası
'
Ulu Cami k a r ş ı s ı
1367
Ünlü Cadde
Atatürk Caddesi
2627
3239
2677
2204
1195
2306
Döviz alım.satımı i l e bütün Bankalar i ş t i g â l etmektedir.
4- BELDENİN .SOSYAL DURUMU :
a) Kurtuluş Bayramı s 11 - 12 Eylül de
Ayrıca Türkiye'de en i y i şekilde 23 Nisan Bayramı
kutlulanır •
b) F e s t i v a l l e r ; 7 i l â 12 Temmuz t a r i h l e r i arasında
Bursa Festp-vall y a p ı l ı r .
10 i l â 25 Temmuz
c ) S e r g i l e r ve Fuarlar t
( Bursa M i l l î Fuarı )
Ç) Kültür Park : Mayıs - Ekim
Kültür Park b i r eğlence ve gezi y e r i olup, çocuk
bahçesi, hayvanak bahçesi, lunapark, sinema V . S .
g i b i eğlence y e r l e r i i l e bazı müesseselerin mal­
l a r ı n ı t e ş h i r etmek ve satmak i ç i n a ç t ı k l a r ı pav­
yonlar i l e mücehhezdir.
d)_ Panayırlar : Karacabey'de her sene hayvan panayırı
" yapılmaktadır.
e ) Spor F a a l i y e t l e r i ı Spor f a a l i y e t l e r i ve g ö s t e ­
r i l e r i futbol., güreş, a t l e t i z m , basketbol, Baltrap,
Okçuluk, Yüzme, B i s i k l e t ve a v c ı l ı k sporlarına i n ­
hisar etmekte, ayrıca kış mevsimlerinde Uludağ'da
kayak sporu t u r i s t l e r tarafından büyük rağbete mazhar olmaktadır.
f ) Folklor Ö z e l l i k l e r i : Bursa halk musikisi ş i d d e t l i
klâsik musikisinin t e s i r i a l t ı n d a d ı r . M u s i k i s i z ,
kostümlü olarak silah ş a k ı r t ı l a r ı i l e oynanan K ı l ı ç - Kalkan oyunu, dünyaca meşhurdur.
5- BELDENİN BİLGİ ALINABİLECEK VE YABANCI TURİSTLERE YARDIM
VE HİZMETTE BULUNUIABİLECEK YERLERİ :
a) Bursa Turizm ve Tanıtma Der.: Setbaşı Atatürk Cad.
b ) Mil Turizm ve Seyyaha t Acen.: Ünlü Caddesi
c ) Cihan Borçbakan
î Atatürk Cad.Dikmen ap,
I I - BELDEfflN ETRAFI İLE İRTİBATINI SAĞLAYAN YOLLAR
1- Kara Y o l l a r ı :
a) Kazalarına olan m e s a f e l e r i : ( k i l o m e t r e olarak)
( 45 )
Bursa - i n e g ö l
-Karacabey(
72 )
Bursa
Bursa -M.Kemalpaşa(88)
Bursa -Orhangazi( 53 )
( 59 )
Bursa -Keleş
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
-
İznik
Gemlik
Mudanya
Orhaneli
Yenişehir
( 78
( 32
( 30
( 69
( 54
)
)
)
)
)
./.
b) Civar V i l â y e t l e r e olan m e s a f e l e r i : ( k i l o m e t r e
olarak )
Bursa - Adapazarı
Bursa - Ankara
Bursa - B i l e c i k
Bursa - Eskişehir
Bursa - İzmir
Bıorsa - Kütahya
( 171 )
( 426 )
97 )
( 152 )
( 380 )
( 192 )
(
Bixrsa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
Bursa
- Akhisar
- Balıkesir
- Çanakkale
- İstanbul
- İzmit
- Manisa
{ 286 )
( 165 )
( 321 )
(
241 )
{ 148 )
( 339 )
c ) Trafik Durumu ı
Bursa V i l â y e t i n i n Ulaştırma şebekesini sadece kara­
y o l l a r ı t e ş k i l eder. Samanlı d a ğ l a r ı n ı aşan i k i önemli karayolu
Marmara k ı y ı l a r ı n ı Bursa'ya bağlar. Bu yollardan b i r i n c i s i ve
çok önemlisi olan Yalova - Orhangazi-- Gemlik - Bursa y o l u ,
d i ğ e r i Karamürsel - İ z n i k yoludur.
İnegöl'den geçen b i r y o l Bursa'yı Eskişehir ve Anka­
r a ' y a , Yenişehirden geçen b i r y o l da B i l e c i k ' e , M-ı;e tafakemalpaşa'dan geçen başka b i r yolda Bursa'yı B a l ı k e s i r ' e b a ğ l a r .
V i l â y e t i n en i ş l e k yollarından b i r i olan Bursa Mudanya yolu
( 31 ) kilometre a s f a l t t ı r c Uludağ'a ç ı k ı l ı r k e n dağa döne döne
çıkan b i r yoldan motorlu v a s ı t a l a r K i r a z l ı yaylaya e r i ş i r l e r .
K i r a z l ı yaylaya i k i kilometre mesafeye kadar y o l a s f a l t t ı r ,
yolun k ı ş ı n ş i d d e t l i günlerinde bi l e açık kalmasına çok i t i n a
edilir.
Bursa i l e civarındaki ş e M r l e r arasında her mevsim
y o l l a r t r a f i ğ e açık olup kara nakil v a s ı t a l a r ı n ı n i h t i y a c ı n ı
karşılayacak yakıt ikmal i s t a s y o n l a r ı mevcuttur.
ç ) Y o l l a r üzerinde görülmeğe değer y e r l e r :
Kara y o l l a r ı üzerinde görülmeğe değer t a b i a t g ü z e l ­
l i k l e r i manzaraları, g ö l l e r i ve zümrüt g i b i y e ş i l l i k l e r i d i r .
2- HAV A YOLLARI t
3^ DENİZ YOLLARI ;
Y a l o v a - İ s t o (Ekspres) 6 , İstanbul i l e Bursa arasında her
gün muntazam uçak s e f e r l e r i y a p ı l ­
Y a l o v a - İ s t . (Posta)
4^maktadır. Gidip gelme 7 2 c - T l . s i d i r
Mudanya~İst. I . n c i
10,Mudanya-Ist. 2.nci
7^20
Yalova-Kartal l . n c i
2,I I I - ' K/iRA YOLLARINA AÎT TARİFELER
1- Hareke t tarifes i :
Ankaraîya ve civar VilâyetBursa'darı istanbul'
^'ümelıte vc ayrıca dolmuşlardan
l e r e s ı k sık otobüsler h a i r . ; l : c
da i s t i f a d e ed ilmekte dire-
.A
2- Ücret T a r i f e l e r i
;
a) Kara nakil v a s ı t a l a r ı : ( Otobüs - otomobil )
Dolmuş: Yalova-Bursa
Otobüs: Yalova-Bursa
Bursa-Yalova
12,50
4,3,50
Dolmuş : Mudanya - Bursa
6,Otobüs : Mudanya - Bursa lç50
Dolmuş : Minibüs
3,-
I V - BELDEDE BULUNAN BELLİ BAŞLI OTELLER VE KAMPiNKLER s
1- O t e l l e r :
isimleri
Adresleri
Tel.No:
Oda Yatak
Aded. Ade. Banyo
Bursa-Çekirge 1517-3450 32
Çelikpalas
1647-2520 20
Adapalas
2174
Çekirge palas
11
1652
Y e ş i l Yayla
1640
Hüsnügüzel
1642-1663 17
Gönlüferah
13
Hayat O t e l i
6
Termal O t e l i
8
3676
Servi naz Oteli
8
1483
Şifa O t e l i
5
Mahmudiye Oteli
8
Nilüfer Oteli
Uludağ
Büyük Otel
Kültürpark k a r ş ı s ı : 3748
îlman O t e l i
56 Hususî
40 Umumî
Su
durumu
daimî
akar
25
tî
ff
40
fj
ff
35
t!
ff
Tf
If
12
ff
ff
12
!!
ff
16
!î
ff
9
!î
ff
18
ff
2- Kampinkler :
G ö l l e r kenarında, ovalarda ve deniz k ı y ı l a r ı n d a açık
kamp sahaları bulunmakta ve bunlar hiç b i r mevsim i ç i n b i r üc­
rete t a b î tutulmamaktadırlar o Yaz aylarında p a r a l ı olarak Ame­
rikan Kültür Derneğinin Çınarcık'ta kampı v a r d ı r .
V- BELDEDEKİ BELLİ BAŞLI LOKANTALAR,PASTANELER VE
MUHALLEBİCİLER ?
En meşhur lokantası, İskender l o k a n t a s ı d ı r . Atatürk
caddesinde olup y a l n ı z ö ğ l e n l e r i çalışmaktadır. Telefon no: 107(
d ı r . Umumiyetle, diğer şehir lokantalarında çorba, e t , p i l â v ,
t a t l ı , sebze, ekmek ve sudan müteşekkil b i r öğün yemeği asgarî
3 azamî i s e 6 liradan her zaman yemek mümkündür. Bu lokantalarda
her türlü Türk yemekleri yapılrrıakta ve her gün bu lokantalar
saat 10 i l â 21 e kadar açıktır-. Turan ve Kafkas Pastahaneleri.
V I - BELDENİN EĞLENCELERİ:
Sinemalar;
Tiyatrolar:
Pavyonlar:
Tayyare Sineması
Marmara Sineması
Yeni Sinema
Saray Sineması
Dilek Sineması
Ahmet Vefik Paşa
Oda Tiyatrosu
Çelikpalas
Mulenruj
Ahmet Pehlivan
Kulüp 17
Diba
V I I - YAPILABİLECEK BAŞLICA SPORLAR :
Yaz ve kış aylarında T u r i s t l e r i n akın e t t i k l e r i ve
b i r kayak spomı merkezi bulunan Uludağ'da bütün k ı ş s p o r l a r ı n ı
yapmak mümkündür. Diğer taraftan Haralariyle meşhur Karacabeyde At sporu ve T r i l y e ' d e B a l ı k ç ı l ı k b i r h a y l i önem taşımakta­
d ı r . Mudanya ve Gemlik'te i s e bütün deniz s p o r l a r ı n ı yapmak
kabildir.
V I I I - TEDAVİ VE KÜR YERLERİ : ( Termal Turizm )
KAPLICALAR, KAYNAKLAR^ ŞİFALI SULAR VE ÇAMURLAR
a) K a p l ı c a l a r ;
1- Eski k a p l ı c a : Çekirgenin dogu kuzeyindedir. K a p l ı ­
ca camekân, soukluk ve banyo k ı s ı m l a r ı olmak üzere üçe a y r ı l m ı ş t ı r . İçinde b i r havuzu da bulunan kaplıcaya sular aslan ağ­
zından akar. Bizans İmparatorluğu zamanından kalma dünyaca meş­
hur b i r k a p l ı c a d ı r . Bilhassa mermerleri ender bulunan c i n s l e r ­
dendir.
2 - Dogu Güzel K a p l ı c a s ı : Mehmet aga tarafından 1633
tarahinde y a p t ı r ı l m ı ş bulunan kaplıca Askerî hastahane bahçesindedir.
3- Kükürtlü Kaplıca : Murat Hüdavendigâr tarafından
y a p t ı r ı l m ı ş ve Bursa - Çekirge a s f a l t ı üzerinde bulunan, bü­
yük ve küçük kükürtlü a d l a r ı v e r i l e n bu k a p l ı c a l a r ı n b i r i n c i s i
e r k e k l e r e , i k i n c i s i i s e kadınlara tahsis e d i l m i ş t i r . Bu k a p l ı ­
calar çok s ı c a k t ı r .
4- Yeni Kaplıca : Kanunî Sultan Süleyman tarafından
1552 senesinde y a p t ı r ı l m ı ş olan bu kaplıcanın Nekris h a s t a l ı ­
ğına i y i g e l d i ğ i söyleni İmektedir.
T
5- Kara Mustafa K a p l ı c a s ı : Sadrazam Kara Mustafa
Paşa tarafından inşa e t t i r i l m i ş bulunan bu k a p l ı c a , yeni kaplı­
canın kuzeyinde ve Bursa Mudanya şosesinin üzerindedir
b) Kaynakla r ı
1- Bademli Bahçe Kaynaklorı
£u cölgedcki Aiayaaii-L^.::
şehir ile çekirge''ara sn.ac'a vg BiTl sa
Mudanya yolunun i k i ta­
raf mdadır. Ortalama bir kilometre saha üzerinde bulunan bu
kaynakların ekseris i kükürtlü i d r a j e n i i h t i v a etmekte olu p Kr>]
kerli arazide n geçip yer yür/âne cıkon sularının sıcaklıklar ı
yülcsektir.
2- Kükürtlü Kaynakları t
Kükürtlü kaplıc a bahçe sinde olu p bu kaynağın 'suları T- 75 derece sıcaklıktadır .
Kaynarca ve Yeni ::aplıca "ıiaynagı ı B u iki kap­
lıcanın ortasında olu p suyunun sıcaklıj ^ı + derecedir
c
Karamustaf apa şa Ka7/-nakJ-arj._ j Bursa Mudanya Şo-sesi üzerindedir« Bir i souk ("
l ö dersçe ) ^ diğer i k i s i sı-cak ( -f 59 ve + 61 derece ) cimdik üzere üç kaynaktan müteşekkildir,
c ) ŞİFALI SULAR ^
1- Çekirge Suyu: C i l t hastalıklarına , romatizma ^
asap bozukluğukaraciğer, dalak^ müzrfiın isal^ Jr.ulunç ağrı-
ları, basur ağrıları^ kadı n hastalıkları, erkeklerde Prosfco d
iltihapları, bel souklugu^ egzema. kuru öksürük^ ciğer il"
tihapları ve buna benzer daha birçok hastalıklar a şifalıdır«
2- Karamustafa Sularn^g Siyatikler , baş ağrıları,
diz ve asabî ağrılar, eski ve ş i d d e t l i nckrisler , kulunç ağ­
rıları, idrar darlığı^ b e l souklugu ve kadın tenasü l hastalıklarına tavsiy e edili r o
3- Kükürtlü Sulnrı : C i l t hastalıkları,çiçek ve
kızamık, müzmin bağırsak i:a>.a"'rrüoİGrî ^ bağırsak iltihapları ,
karaciğer, dalak ve aJı:cigcr ij . . . ı h a p l a r ı . ; mc^snao iltihapları ,
uyuz, kel, egzema ve S3 .racc- yar '^larınf^ .\yl
gal^'-jrktedir o
4~ Yeni Kaplj c a v e JK':);;ı''C;rcj ^^uları : JZs^zrzak Has-talıkları, bağırsak i r t l a a p l a j r i T ' - ^vfj'nr^^^
r n j i n , r.-oesane
taşları s a n c ı l a r ı N o k r i s t c C u i r . ı l r G e v o l l l t u:vu^.vJ -lukl?.r. roTıati:3ma, uyuz, egzema , sıraca ^ s i n i r •^^nl ^r-fc 'o-.; ve b'^l a ğ r ı l a ­
rına şifalıdıro
G E M L I K
BELDEYI TANıTMA
1- BELDENİN COĞRAFİ DURUMU
İKIIM VE TABİAT ŞARTLARI ;
Kuzey, Güney ve Doğu t a r a f l a r ı tek ve sıra dağlarla
kuşatılmış, doğu cephesi Marmara Denizinin en sakin k ö r f e ­
zine a l a b i l d i ğ i n e açık bulunan Gemliğin i k l i m i , tamamiyle Ak­
deniz ikliminin h u s u s i y e t l e r i n i t a ş ı r .
Yaz aylarında sühunet + 30 dereceye.kadar y ü k s e l i r ­
se de kış aylarında + 3 dereceye kadar düşmekt>edir•
Hususiyet Arzeden Tabiat G ü z e l l i k l e r i t
İ l ç e n i n doğuya a l a b i l d i ğ i n e açık b i r koyun içinde ku­
rulmuş bulunması, e t r a f ı n ı n n e f t i renkli zeytin bahçeleri i l e kuşatılmış olması, bilhassa güneş batarken denizle ufkun
b i r l e ş t i ğ i yerde emsalsiz renk nüanslarının tezahürü, yaz
günlerinde sakin denizin g ö s t e r d i ğ i yakamoz tezahürleri gemli­
ğin b e l l i b a ş l ı t a b i a t g ü z e l l i k l e r i n i t e ş k i l etmektedir.
Yüz Ölçümü t
Gemlik i l ç e s i n i n yüz Ölçümü 607 Kilometre•karedir.
Nüfus ve Hane Adedi t
Gemlik i l ç e s i n i n nüfusu 1960 y ı l ı Genel nüfus s a y ı ­
mı na g ö r e .
Merkez Kazada
12.738
Köylerde o
• 18.059 olmak üzere cem'an
30797 d i r . Gemlik Merkezindeki hane adedi 2894 d ü r o 28 köyü
ve k a p l ı c a l a r ı i l e meşhur b i r nahiyesi vardır.(Armutlu nahi­
yesi ) .
2- BELDENİN TARİHİ DURUMU :
Kolkida ( Kafkasya ) dan bi r savaşı müteakip dön- "
mekte bulunan Argonotlar, Milâttan e v v e l 1390 y ı l ı n d a Gemlik
s a h i l l e r i n e v a s ı l olarak bölgeyi işgal etmişler ve Argonot
Kumandanı Siyus'un adına i z a f e t e n Gemliğe Siyanüş adını v e r ­
m i ş l e r d i r . Gemlik i s m i , Osmanlı devrinde şimdiki Sümerbank
Gemlik Suniipek Fabrikasının bulunduğu yerde tersanenin bu­
lunması ve pek çok geminin tersanede bulunmasından Gemlik ta­
birinden doğmuştur.
Bir taraftan İznik diğer taraftan Bursa g i b i a ğ ı r tahr i p l e r e ve akınlara güzergâh olan i k i şehrin arasındaki g e ç i t
.A
mevkiini tutması İ t i b a r i l e birçok t a r i h i olaylara mecburen
karışmış ve d o l a y i s i l e uzun müddet i s t i l â ve i ş g a l l e r e maruz
kalmıştır.
Tarihi A b i d e l e r i ;
1- i s t i k l â l harbinde. Gemliğin Kurtuluş günü şehit
düşen Yüzbaşı Cemâl ve "arkadaşlarının namını e b e d i l e ş t i r e n ve
G e m l i k l i l e r i ç i n mânevi değeri büyük makber ve üzerindeki k i ­
tabe,
2- Balıkpazarı 1 No. lu Cadde de bu lunan k i l i s e .
Başlıca t a r i h i e s e r l e r ve abideler arasında z i k r e ­
debilir.
Müzeleri ;
Y o k t u r
.
3- BELDENİN İKTİSADI DURUMU
BELLİ BAŞLI ZİRAİ MAHSULLERİ t
Zeytin Y ı l l ı k ortalama i s t i h s â l
Zeytinyağı "
"
"
Sebze ve Meyve
"
"
• Konserve
"
"
Turşu
"
"
30.000
1.500
1.000
250
500
Ton.
TOn
Ton.
Ton.
Ton.
6.500
1.031
650
675
270
1.000
Ton.
Toil.
Ton.
Ton.
Ton..
Ton.
B e l l i Başlı Sınaî Mamuller ;
Sabun
Y ı l l ı k ortalama i s t i h s â l
Pirina Yağı
"
"
Rayon
"
"
"
Viskon
"
"
"
Selon
"
"
"
Karbon Sülfür
"
"
B e l l i Başlı Madensel İ s t i h s a l ve İ s t i h r a ç ;
Demir Cevheri
Manganez
A l ç ı Taşı
Diyabaz Taşı
Y ı l l ı k Ortalama i s t i h r a ç
1»000
"
"
"
250
"
"
" 30.000
"
"
"
100
B e l l i Başlı Fabrikaları
T i c a r î Unvanı
Sümerbank Gemlik Sunipek
ve Viskoz Mamulleri Sanati M ü e s s e s e s i . . o . .. o . .
Ton.
Ton.
Ton.
m"-
;
Adresi
Tersane mevkii
Telefon : 6
Mamulleri
Rayon, Viskon, Selon, Karbon Sülfür,
Mamulleri
Adresi
T i c a r î Unvanı
Kâmil Kafoglu H a l e f l e r i Telefon
İstiklâl
N.Kafoglu Kom.Şti.
Şükrü Alemdar ve Yeğen- Telefon
l e r i Alemdarlar K o l i . Ş t i . i s t i k l â l
: 13
Cad.130
Sabun,
Pirina
: 11
Cad.86
Sabun
Zeytinyağı,
Alemdar T i c a r e t ve
Sanayi A.Ş
Telefon : 92
Alemdar Cad. 14
Sabun,
Rıfat Minare
T e l : 41
2. no.lu cad. 34
Konserve, Turşu
Ahmet Özer, Hasan K ı z ı l t a n , Necati Girgin
Özgir K o l l . Ş t i
Zeytin Konserve,
Turşu Z e y t i n y a ğ ı ,
T e l : 81
I l ı c a Cad. 2 1 / A
Teli 4
i s t i k l â l Cad.124
Muzaffer Onur
Turşu, Zeytin
Turşu, Zeytin
T e l : 125
Orhangazi Cad.16
Bölgede yukarıdaki1erden başka 7 adet z e y t i n y a ğ ı
fabrikası 3 adet sabun f a b r i k a s ı , 6 adet turşu imalâthanesi
mevcuttur.
Kemal K ı l ı ç
ihracat
:
Umumiyetle i ç piyasalara ihracat
yapılmaktadır.
El San^atları ve T u r i s t i k Hediyelik Eşya t
Umurbey köyünde f a a l i y e t t e bulun:-n Halı ve Kilim a t ö l ­
y e l e r i n i n mamullerinden g a y r î e l san»atlarına a i t başkaca f a ­
a l i y e t yoktur. T u r i s t l e r i n rağbet g ö s t e r e b i l e c e k l e r i Minare
Marka Konservelerden başka T u r i s t i k h e d i y e l i k eşya imalâtı yok­
tur.
Mevcut Bankalar
1- Türkiye İ ş Bankası (
2- Yapı ve Kredi Ban. (
3456-
:
44-
)
D e n i z c i l i k Bankası ( + )
( H- )
Akbank .
( + )
Ziraat Bankası
Yapı ve Kredi Bank
Umurbey Şubesi
İ s k e l e Cadd.
Demirsubaşı
Mah.Dere S.18/20
İ s t i k l â l Cad.
İ s k e l e Cad.
i s t i k l â l Cad.
T e l . N o : 22
Umurbey Köy.
T e l . N o : 98
Tel.No:161-129
T e l . N o : -34
T e l . N o : 89
T e l . N o : 62
( + ) İ ş a r e t l i Bankalar döviz alım ve satımı i l e
ilgilenmektedirler .
./.
4- BELDENIN SOSYAL DURIMU t
Gemlikte hususiyet arz eden ö r f ve â d e t l e r l e . T u r i s t l e r i n r i a y e t etmeleri gereken hususiyetler yoktur.
Ö z e l l i k arz eden günleri ;
a) Gemliğin düşman işgalinden kurtuluş bayramı 11.
eylül
b ) Pajstival, fuar, sergi ve panayır yoktur.
c ) Spor f a a l i y e t l e r i : Futbol, Güreş, Basketbol,
Yüzme, A v c ı l ı k Deniz Kayak Sporlarına inhisar e t ­
mektedir.
d) F o l k l o r Ö z e l l i k l e r i : Belediye bandosu ve Bursa
Folklor e k i p l e r i tarafından yaşatılmaktadır.
5- BELDE HAKKINDA BİLGİ ALINABİIECEK VE YABANCI TURİSTE
YARDIM VE HİZMETTE BULUNABILECb'K YERLER :
a) Belediye
b) T i c a r e t ve Sanayi
Odası
c ) Deniz Y o l l a r ı
Acentası
Yeni Çarşı
T e l . N o : 15
i s k e l e Cad.
T e l . N o : 23
Gemlik i s k e l e
T e l . N o : 35
I I - BELDENİN ETRAFI İLE İRTİBATINI SAGLA^^AN YOLLAR ;
1- Kara Y o l l a r ı :
a) V i l â y e t ve Civar kazalara olan mesafeler :
Gemlik
Gemlik
Gemlik
Gemlik
-
Bursa
Asfalt y o l
Orhangazi
"
"
İznik
"
"
Yalova
"
"
30 Kim.
18 "
57 "
41 "
b ) Trafik Durumu :
Trafik her mevsimde normaldir. Y o l l a r üzerinde kara
nakil v a s ı t a l a r ı n ı n i h t i y a c ı n ı karşılayacak yakıt ikmal mer­
k e z l e r i ve Gemlikde tamir istasyonu mevcuttur.
c ) Y o l l a r üzerinde görülmeğe değer y e r l e r :
1- Kara y o l l a r ı üzerinde görülmeğe değer t a b i î gü­
z e l l i k l e r i n başında İ z n i k gölü s a h i l l e r i ,
2- Bilhassa Bursadan g e l i r k e n , ş a i r l e r e ilham kaynağı
olan. Gemliğin ve Gemlik k ö r f e z i n i n bütün haşmeti i l e birden
b i r e peydah oluvermesi, görülmeğe değer enterasan t a b i î güzel­
liklerdendir.
./.
2-* Demir Y o l l a r ı - Deniz Y o l l a r ı s
î l ç e dahilinden tren işlemem.ektedir. Gemlik - i s t a n ­
bul 51 M i l d i r .
S*** Hava Y o l l a r ı ;
Gemlikte hava meydanı yoktur, y a l n ı z b a ğ l ı olduğu
Bursa Vilâyetinde hava meydanı v a r d ı r . Buraya Bursadan otobüs
i l e 20 dakikada gidilmektedir^
I I I - KARA YOLLARINA AİT TARİFELER :
1- Hareket T a r i f e s i ;
a) Kara Nakil
Vasıtalarında
;
Muntazam Otobüs, Minübüs ve dolmuş s e r v i s l e r i mev­
cut olup. Gemlikten Bursaya ve Gemlikten Yalovaya her saat
başında Otobüs ve her i s t e n i l e n an dolmuş s e f e r l e r i yapılmak­
tadır.
Bunun dışında Yalövadan Bıorsaya giden vasıtalardan
i s t i f a d e imkânları mevcuttur.
b) Deniz Vasıtalarında
;
Gemlikten İstanbula - İstanbuldan Gemliğe Pazar S a l ı - Cuma günleri vapur s e f e r l e r i v a r d ı r . Gemlikten hare­
ket saat 15 t e d i r .
2- ÜCRET TARİFELERİ ;
a) Kara Nakil vasıtalarında
Otobüs
Minübüs
Dolmuş
Taksi
Taksi
Gemlik
Gemlik
Gemlik
Gemlik
Gemlik
Gemlik
Gemlik
Gemlik
«
;
1 kişi
1 kişi
1 kişi
Bursa
Yalova
Bursa
Yalova
Bursa
Yalova
Bursa
Yalova
1 kişi
1 kişi
Komple
II
175.kuruş
250 "
250
350
500
750 n
2500
3500
II
II
(I
II
tl
b) Deniz Nakil V a s ı t a l a r ı :
İt
1.
mgvki
750
1 kişi
Vapur
mevki
Gemlik - İstanbul
N o t ;
Yaz aylarına mahsus olmak üzere Gemll (in sayfiye ve
p l S j y e r i olan Kumlaya her an i ç i n motor s e f e r l e r i mevcut olup
t a r i f e Gemlik - Kumla, Kumla - Gemlik 1 k i ş i 75 kuruştur.
Gemlik - İstanbul
Vapur
1 kişi
1000
İt
./.
o -
IV- BELDEDE BULUNA N BELLIBAŞLI OTELLER , MOTELLER. KAMPİNGLER
1-
O t e l l e r
İsimleri
Adresleri
Gemlik palas
İ s t i k l a l Od.
Oda Yatak
Tel•No o A d o Ad.
60
20
37
30
İ s t i k l â l Od,
İ s t i k l â l Cad.
İ s t i k l â l Cad. 255
Demirsuboşı Mah. Çeşme Sokak
Ilıca Oteli(+)
I l ı c a Cad.
T u r i s t i k O t e l ( + ) İ s k e l e Meydan 23
12
10
8
8
41
28
19
16
Batum
Sümer
Ferah
Çınar
Not
Oteli
Oteli
Oteli
Oteli
28
46
Banyo
ve su durumu
Umumî daimi akarsu v a r d ı r .
îî
îî
tî i
îî _
fî I
î
!!
r t
!
î !
!^
T
!I
Daimî t a b i î s ı ­
cak su, Umumî
banyolu, daimi
sıcak su. Umumî
Akarsu, K a l o r i f e r
ve L o k a n t a l ı ,
s( + ) İ ş a r e t l i l e r inşa halindedir T u r i s t i k o t e l 1964
sonu na doğru f a a l i y e t e g e ç e c e k t i r . T u r i s t i k b e l g e y i
haizdir.
2- KAMPİNGLER :
göre t
Gemlikte başlıca kamping sahaları önem derecesine
1- Küçük Kumla köy sahil s i t e s i ;
Gemliğe 8 Kim. mesafede, Deniz motorları i l e 30
daki kalık b i r yolculuk i l e ve ayrıca kara yolu i l e g i d i l e ­
bilir.
Küçük Kumla s a h i l s i t e s i beldenin en önemli PlĞj ve
sayfiye y e r i d i r * Yozmevsiminde b i n l e r c e t u r i s t i n i s t i r a h a t ve
dinlenme y e r i h a l i n d e d i r . Mevsim boyunca bu h a v a l i d e . K ı z ı l
ay kampı. Devlet Su i ş l e r i Kampı öğretmenler Kampı, Devlet
Orman i ş l e t m e s i Kampı, Özel Kamplar daimi b i r şekilde açık
ve t u r i s t l e r i n i s t i f a d e s i n e hazır bulunmaktadır. S i t e d e , her
türlü i h t i y a c ı temin edecek s a t ı ş mağazaları, Lokantalar
Pansiyonlar, mevcut olup, sakin denizi engin kumrlugu i l e y e r ­
l i ve yabancı t u r i s t l e r i n z i y a r e t g â h ı hâline g e l m i ş t i r .
Küçük Kumla köyünde 5 Turizmin gelişmesi maksadı i l e
kurulmuş b i r Turizm Derneği mevcuttuiTo Bu ternek t u r i s t l e r e
her türlü k o l a y l ı ğ ı göstermektediro
2- Gemsaz S i t e s i ;
Poyraza açık teml^^ havalı bl r bölgede bulunan Gemsaz
s i t e s i kooperatif tarafından parsellenmiş i s t i k b a l i n tam say­
f i y e ve p l a j yerlerinden b i r i olmaya namzettir.
Askeri Okullar Yazlık kamplarını burada kurmaktadır-*
1ar.
3- Karaca A l i S i t e s i :
Türk Amerikan Kültür Derneğinin müzahereti i l e Karacaali köyü civarında kurulan bu s i t e o t e l ve Motel i h t i y a ç ­
l a r ı da göz önüne alınarak tam ve modern manada t e ş k i l â t l a n ­
mış b i r p l â j ve sayfiye y e r i d i r .
4- Kumla Kampı ;
Hususî Şahıs tarafından İ ş l e t i l m e k t e olan bu kamp
Lokanta, Sİhema e l e k t r i k l e ışıklandırma t e s i s l e r i n i , soyun­
ma k a b i n e l e r i n i , atlama y e r l e r i n i i h t i v a eden ve daimi olarak
umumun i s t i f a d e s i n e açık bulundurulan çadır hayatı yaşamak i s ­
t e y e n l e r i n i h t i y a c ı n ı tatmin maksadı i l e kurulmuş, mazbut
d i s i p l i n l i b i r kampdır.
Yemek ve yatak dahil şahıs başına 15 l i r a ücret a l ı ­
n ı r . Yemeksiz t a r i f e s i ve yataksız t a r i f e s i de mevcuttur.
5- Manastır :
Gemliğe 15 dakika mesafede Ağaçlık ve içinde kaynak
s u l a r ı bulunan ve y a z l ı k k ı r gazinosu f a a l bulunan y a z l ı k
sayfiye y e r l e r i n d e n d i r . Plajı yoktur.
V- BELDEDEKI BELLI BAŞLI LOKANTALAR ( RESTORAN)
Pastahane ve Muhallebiciler ;
1- Lokantalar ;
Sahil Lokantası
Gemlik'Iskelesi
T e l . N o : 192
Lezzet Lokantası
Çarşı meydan 4
T e l . N o : 71
Marmara Lokantası
"
"
T e l . N o : 46
Sunar Lokantası ' Çarşı Meydan
Tel.No: ( Bahçeli )
Dere kenarı
imren Lokantası
Çarşı Meydan
Tel.No: Gemlik Küçükkumla
( T u r i s t l e r e Özel
O t e l , Gazin o ve
Küçükkumla köy
t e n z i l â t yapar
Plâj Lokantası
Tel.No: T u r i s t i k Özel
Lokantası ( + )
Not:
i s k e l e Meydan
Tel^No: 23
( + ) i ş a r e t l i lokanta henüz f a a l d e ğ i l d i r .
Ö z e l l i k l e r i , O r i j i n a l Yemek Ç e ş i t l e r i i
Ö z e l l i k l e r i yoktur, her ç e ş i t türk yemekleri y a p ı l ı r .
Sahil lokantasında herzaman i ç i n taze b a l ı k , İstakoz ve karides
yemek mümkündür.
./.
Açık Buluridugu Saatler t
Lokantalar hengün saat 6 dan 23 e kadar
açıktır.
Bir Kişinin Bir Ogün İ ç i n Vasati Olarak Ödeyeceği
Asgarî ve Azamî ü c r e t l e r ı
Asgarî b i r öğün yemek
Azamî
"
"
3#- Tl*
20-- Tl^
2- Muhallebiciler . s
ismi
Hasan Bıçakçı
Muhtar Toprakçı
Adresi
i s t i k l â l Cad.
Yeni Çarşı No: 1
Telefon No 2
Telefon 90
"
imren Muhallebicis.
V I - BELDEMM SGLENCELE.RI :
Beldede 3 adet sinema mevcuttujt». Yaz aylarında Kumla
sahil sitesinde muayyen günlerde danslı e ğ l e n c e l e r t e r t i p edilmektedir^
V I I - YAPILABİLECEK .BAŞLICA SPORLAR. ;
1- Deni z Spor la 1*1 ^ i
Kumla sahil sitesinde yüzme s p o r l a r ı , yelken ve kü­
rek s p o r l a r ı , sunipek Fabrikası Plajlarında Yüzme, Atlama,
Şarpi ve K i t ve Kürek s p o r l a r ı , su kayağı s p o r l a r ı r e v a ç t a d ı r .
2- Dağ Sporları ı
Gemlik civarındaki dağlara y e t e r i kadar kar düşmedi­
ğinden kayak sporu yapılamamaktadır. Samanlı d a ğ l a r ı ve kat ı r l ı d a ğ l a r ı i h t i y a r dağlardan bulunması sebebi i l e d a ğ c ı l ı k
da mevzuubahis d e ğ i l d i r .
3- A v c ı l ı k ı
Kara A v c ı l ı ğ ı oldukça r e v a ç t a d ı r . Balık a v c ı l ı ğ ı
bölgemiz i ç i n önemli b i r mevki işgal etmektedir. Samanlı dağ­
l a r ı n ı n üzerinde bulunan Haydari Köyünde Alabalık a v c ı l ı ğ ı
rağbettedir.
V I I I - TEDAVİ VE,KÜR YERLERİ t
1- Kaplıcalar t
Gemlik İ l ç e s i n e b a ğ l ı Armutlu nahiyesinde, nahiye
merkezine 4 Kim. mesafede kayadan oyulmuş b i r havuzu olan,
./.
9 -
suyunun hararet derecesi 50 ^ - 60^ arasında tehaluf eden kap­
l ı c a gemlik i ç i n b i r i n c i derecede önem taşımaktadır. Buraya
Gemlikten kara yolu i l e g i d i l d i ğ i g i b i , Mudanyadan ve Gemlik­
ten Vapurla da gitmek mümkündür.
2- I l ı c a ;
Gemlik î l ç e merkezinin hemen kuzey doğusunda bulunan
I l ı c a suyunun terkibinde bulunan madeni emlahların zengin­
l i ğ i ve bolsuyu i l e bütün Gemliğin i h t i y a c ı n ı giderecek b i r
durumdadır.
Suyun hemen ç ı k t ı ğ ı yerde Geniş ve Turistik evsaf­
ta o t e l ve banyolar inşa edilmektedir. Birkaç y ı l a kadar h i z ­
mete g i r e c e k t i r .
3- Ş i f a l ı Sular ;
Gemliğin A d l i y e köyünde bulunan suyun Romatizma ve
böbrek h a s t a l ı k l a r ı n a i y i g e l d i ğ i öteden beri b i l i n e n b i r ha­
kikattir.
B A L I K E S İ R
I-- BELDEYİ TANIMA :
1- BELDENİN COĞRAFİ DURUMU t
İKLİM VE TABİAT ŞARTLARI :
B a l ı k e s i r t o p r a k l a r ı , batıda Ege k ı y ı l a r ı n a
yakın noktalarda Akdeniz, Kuzeyden Marmara, daha Güneyde ve
i ç taraflarda iöe kara i k l i m i ö z e l l i k l e r i g ö s t e r i r . Genel
olarak B a l ı k e s i r i l i n d e oldukça mutedil b i r iklim hüküni sü­
rer.
Y ı l l ı k s ı c a k l ı k ortalaması 14,3 s a n t i g r a t t ı r .
Ortalama y ı l l ı k yağış miktarı^ 609.6 mm. d i r . Vasati senelik
n i s p i rutubeti % 70 t i r .
Temmuz ve Ağustos aylarında s ı c a k l ı k 43 dere-?
ceye kadar yükselmekte Ocak ayında - 16 dereceye kadar düş­
mektedir. A r a l ı k ve Ocak aylarında bazı günler don olmakta
i s e de bu günler pek mahdut bulunmaktadır.
HUSUSİYET ARZ EDEN TABİAT GÜZELLİKLERİ :
Ufak g ö l c ü k l e r l e süslenmiş ve.umumiyetle düz b i r ova
halinde bulunan B a l ı k e s i r t o p r a k l a r ı üzerinden gegen Susurluk^
çayı k ı y ı l a r ı i l e bunun kuzeyinde y e r alan' küçük ç i f t l i k l e r
ve şehrin etrafındaki bağlar, bahçeler i l i n hususiyet arzeden
tabiat g ü z e l l i k l e r i n i t e ş k i l e d e r l e r .
YÜZÖLCM M
2
B a l ı k e s i r V i l â y e t i n i n yüzölçümü 15-493 km
dir.
NÜFUS VE HANE ADEDİ :
Beldenin merkez kazasının nüfusu 61.107, hane adedi
i s e 17.267 d i r .
ZİYARETE VE İKAMETE EN UYGUN OLAN ZAtvIANLAR ı
Y ı l ı n her ayında z i y a r e t ve ikamete e l v e r i ş l i d i r .
BELDENİN TARİHİ DURUMU':
Şehrin hangi t a r i h t e ve kimin tarafından kurulduğu
kesin olarak bilinm¥mekle beraber, çevrede y e r l e ş e n l e r ve ha­
kimiyet kuranlar, s ı r a s ı i l e F r i k l e r , L i d y a l ı l a r , P e r s l e r ,
Makedonyalılar, Romalılar, B i z a n s l ı l a r , Selçuklar ve Osman­
lılardır.
- 2 -
Yalnız, Arap seyyahlarında n İbni Battuta (seyahııar^e sinde) Balıkesirin Selçuk beylerinden Kara İsa bey tarafında n
kurulmuş olduğunu yazmaktadır.
Şehrin adını n Yunanca*da "Esk i hisar'^ anlamına gelen
"Paleo-Kastro" kelimesinden bozm a olduğu ileri sürülmektedir «
Diğer yönden, şehrin balının ço k olması sebebiyl e '^Balı çok" manasına gelen "Bal ı Kesir!^ diye isimlendirildiği söy lenmektedir.
Roma İmparatorluğunun ikiy e bölünmesi üzerine ^ Balıkesir ve çevres i Romada kalmıştı. Selçuk Türklerinin, Batı Anadolu'ya kadar gelmeleri üzerine buraları Selçu k *lulara geçti.
Selçuk*lu devletinin yıkılması neticesinde Karası (Kar a İsa)
bey, merkezi Balıkesir olmak üzere yeni bir beylik kurdu.
Karesi*nin ölümünden sonr a beylik ikiye ayrıldı . Oğullarından Yahşi bey Bergama, Demirhan bey Balıkesir bölgelerinde hüküm sürmeğe başladılar. Bilâhare ik i kardeş birbirlerin e
karşı mücadeleye giriştiler. Demirhan bey Osmanlı Hükümdarı
Orhangazi'ye sığınarak yardım isted i ve şayet hükümdar olu r
ise Balıkesir'i Osmanlılar a bırakacağını bildirdi . Orhangazi
Balıkesir'i aldı , Beragamayı kuşattı.
Bu tarihten sonr a Karesi oğullarından Süleyma n bey
ve oğulları çevred e bir sür e beylik sürdülers e d e Balıkesir
1347 yılınd a Osmanl ı hakimiyetine gird i ve Osmanlı devlet i
idaresinde öneml i bir sancak oldu.
Karesi sancağı 1818 de Hüdavendigar (Bursa ) eyaletine bağlandı. İkinci Meşrutiyetin ilânında n sonr a tekrar bağımsız bir sanca k oldu . Cumhuriyetten sonr a da Balıkesir adı
ile Vilâyet haline getirildi.
TARİHİ ABİDELERİ ı
Balıkesir'deki tarih i eserleri n e n kıymetlileri ara sında, Zagnos paşa cami i ve hamamı, türbesi, Kara İsa bey türbesi, Yıldırım paşa, Şeyh Lütfullah camiler i il e Yeşilli camii büyük san'a t değeri taşımaları bakımında n zikr e şayandır»
MÜZELERİ t
1
Balıkesir'de müze yoktur.
3 - BELDENİN İKTİSADİ DüRUMÜ t
BELLİ BAŞLI ZİRAİ MAHSULLERİ :
Balıkesir topraklarının Ege kıyılarına düşen b ö lümünde ve bu denize uzanan dağların yamaçlarında Akdeniz i'<limine öz bitkiler yetişiro B u kesimde meşe ormanları c geni ş
zeytinlikler vardır.
B a l ı k e s i r i l i n d e hemen her ç e ş i t meyva y e t i ş i r , Bunl a r ı n başında i n c i r , armut, ayva, üzüm gelmektedir.
Z i r a a t e e l v e r i ş l i toprakların % 75 inde t a h ı l ekimi
y a p ı l ı r . Tahıl arasında buğday başta g e l i r . Ege k ı y ı l a r ı n d a
pamuk ekimi önemli b i r y e r a l ı r . Yine, Haşhaş, tütün, pancar,
kendir, keten, patates, kavun, karpuz ve bilhassa zeytin Bal ı k e s i r i n b e l l i b a ş l ı z i r a i mahsullerini t e ş k i l eder.
İHRACATI s
Beldenin i h r a c a t ı daha ziyade madenciliğe dayanmak­
t a d ı r . Umumiyetle d a h i l i ihracat yapılmakta, dış memleketlere
zeytin ve bal ihraç edilmektedir.
BELLİ BAŞLI FABRİKALARI %
V i l â y e t i n körfez bölgesinde pek çok Zeytin yağ ve sa­
bun f a b r i k a l a r ı , Bandırma ve Erdekte şarapcalık, mermercilik
imalâthaneleri, Dursunbeyde kereste f a b r i k a s ı , susurlukta, şe­
ker fabrikası bulunmakla beraber i l merkezinde;
1372
Tel,
,Gazi Osman paşa mah.
Çimento Fabrikası
ît
Gazi Osman paşa mah.
1030-1031
Pamuklu Dokuma Fab.
Cim makası mevkii
1225
Özler Un Fabrikası
Küçük Sanayi Bölgesi
Eğinlioğlu ün
1224
Vasıf Çınar caddesi
S ı r r ı Y ı r c a l ı Un Fb.
1291
Tayyare a s f a l t ı üzeri
Cemil Özak Un Pb.
1528
Kepsut şosesi
Uniş Ltd.Ş-ti. ün f b.
1552
Cim makası mevkii
Kaymiş kereste Fb.
1697
I!
Yeni Sebze h a l i a l t ı
Buz Fb. ve soğuk depo
1452
n
Fb
%
Küçük
sanayi
bölgesi
Çantalı civata z e n c i r
1290
EL SANATLARI VE TURİSTİK HEDİYELİK EŞYA :
B a l ı k e s i r i l i n e b a ğ l ı s m d ı r g a i l ç e s i n d e yağcı Bedir
h a l ı l a r ı i l e korucu nahiyesinin tahta k a ş ı k l a r ı t u r i s t l e r ta­
rafından rağbet görmektedir.
MEVCUT BANKALAR :
A l i Hikmetpaşa meydanı
Ziraat Bankası
İ ş Bankası
\\ t
î
nî
t
Sümerban
tt t
i\
\ t
f
Şekerbank
Anafartalar caddesi
Emlâk Kredi Bankası
tt t
t
Garanti Bankası
Yeni çarşı Zagnospaşa
Halk Bankası
cami K a r ş ı s ı .
M i l l i kuvvetler caddesi
Osmanlı Bankası
tt İ
t t
t
Yapı ve Kredi Bankası
tt î
t t
t
Etibank
tt î
t t
t
Vakıflar Bankası
T e l . 1220- •1680
tt
1520- -1166
1612
ît
1790
tt
1343- -1432
tt
1264
\\
tt
tt
tt
tt
tt
1261
1340
1667- •1359
1668
1621
Akbank
: Y e ş i l l i caddesi
î ş Bankası Sanayi
Şubesi
: Küçük Sanayi Bölgesi
Tel o
1698
"
1589
4- BELDENİN SOSYAL DURUMU :
B a l ı k e s i r ' i n hususiyet arzeden ö r f ve a d e t l e r i
i l e t u r i s t l e r i n r i a y e t etmeleri gereken hususiyetleri yoktur.
ÖZELLİK ARZEDEN GÜNLERİ :
a) Kurtuluş Bayramı : Her y ı l 6 Eylülde k u t l a n ı r .
b) F e s t i v a l l e r
s Kurtuluş Bayramı münasebetiy­
l e aynı gün b i r f e s t i v a l t e r ­
t i p edilmektedir.
c) S e r g i l e r
: Her sene 20 Ağustosta başla­
yıp 10 Eylülde sona ermek üze­
re Atatürk parkında b i r s e r g i
tertip edilir.
d) Spor f a a l i y e t l e r i : Spor f a a l i y e t l e r i ve g ö s t e r i ­
l e r i , futbol güreş, a t l e t i z i m
basketbol, b i s i k l e t ve a v c ı l ı k
sporlarına inhisar etmektedir*
e) Ploklar ö z e l l i k l e r : Folklor ö z e l l i k l e r i Balıkesirin
kostümlü f o l k l o r e k i p l e r i tara­
fından M i l l î oyunlar oynanmak
s u r e t i y l e yaşatılmakta ve b i l ­
hassa Bengi Zeybek oyunu dün­
yaca maruf bulunmaktadır.
5- BELDE HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK VE YABANCI TU­
RİSTE YARDB'I VE HİZMETTE BULUNABİLECEK YERLER :
a) Belediye,Anafartalar caddesi. T e l . 1342
b) Ticaret Odası, Yeni Sebze h a l i üstü. T e l . 1230
c) Entur Enternasyonal turizm ve seyyahat Bürosu.
Yeni çarşı burç sokak. T e l . 1757.
I I - BELDENİN ETRAFI İLE İRTİBATINI SAGLIYAN-YOLLAR :
1- KARAYOLLARI :
A) Kazalarına olan mesafeleri : (Kilometre olarak)
Balıkesir-Bandırma
( l O l ) , Balıkesir-Erdek
(124)
Balıkesir-Edremit
( 9 0 ) , B a l ı k e s i r - A y v a l ı k (137)
b) Trafik Itarumu :
Her mevsim normaldir. Y o l l a r üzerinde kara nakil vâ-s ı t a l a r ı n m i h t i y a c ı n ı k a r ş ı l ı y a c a k istasyonlara pekçok olmak­
l a beraber, tamir i s t a s y o n l a r ı ancak V i l â y e t ve kaza merkezle­
rinde bulunmaktadır.
c) Y o l l a r üzerinde görülmece değer y e r l e r s
Karayolları üzerinde görülmeğe değer tabiat g ü z e l l i k ­
l e r i n i n başında Balıkesir-Bandırma şosesi üzerinde 8 3 . cü km.
deki kuş cenneti i l e B a l ı k e s i r ' i n Marmara k ı y ı l a r ı gelmektedir.
2- Demiryolları :
a) B e l l i b a ş l ı büyük istasyonlara olan mesafeler t (Km.
Balıkesir-Manisa ( 1 7 6 ) , B a l ı k e s i r - î z m i r ( 2 4 4 ) ^ 1 ^ ^ ^ ^ Balıkesir-Bandırma(103), Balıkesir-Kütahya(253)
Balıkesir-Afyon
(360), B a l ı k e s i r - Ankara(593)
B a l ı k e s i r - E s k i ş e h i r (329)
b)
î ş l i y e n Trenler :
B a l ı k e s i r ' d e n İ z m i r , Eskişehir ve Bandırma'ya posta
ve motorlu t r e n l e r i ş l e m e k t e d i r .
3- Deniz Y o l l a r ı :
a) Civardaki limanlar i l e b e l l i b a ş l ı büyük limanla­
ra olan Mesafeler (Deniz m i l i olarak)
Bandırma-îstanbul ( 6 4 ) .
b) î ş l i y e n Vapurlar :
Posta vapurları g e c e l e r i hareket ettiğinden kama­
r a l ı d ı r . Ekspres vapurları i s e , gündüz hareket ettiğinden kamarasız fakat salonludur.
4- Hava Y o l l a r ı :
a) Hava limanı askeriyeye a i t olmakla beraber bu mey­
dana yolcu uçakları yaz ve kış aylarında sefer yapmaktadırlar.
Beynelmilel hava t r a f i ğ i n e açık olmıyan bu alanda sadece iç
s e f e r l e r i yapılmaktadır.
b) Hava alanı i l e şehir arasındaki mesafe 7 km. olup
yolcu n a k l i y e s i yolcu otobüsleri i l e yapılmaktadır. Hava a l a ­
nında s a t ı ş mahali ve mağazalar bulunmamaktadır.
I I - KARA, DEMİR, DENİZ. HAVA YOLLARINA AİT TARİFELER :
1 - Kara nakil v a s ı t a l a r ı n d a : (Hareket t a r i f e l e r i )
a) Otobüs :
B a l ı k e s i r ' d e n Bandırma, Edremit, Ayvalık, Bursa
ve İ z m i r ' e her saat başı; Çanakkaleye i s e hergün saat 8.00
de muntazam otobüs s e f e r l e r i yapılmakta ve bu arada buradan
sık sık geçmekte olan otobüslerden de ayrıca i s t i f a d e edilmek­
tedir.
b) Trenler ı
Balıkesi r-An kara (Salı, Çarşamba,
Cuma, Cumartesi,
Pazar)
Balıkesir'den kal kış 11-39)
(Pazar,P.ertesi,
Balıkesir-îzmir
Çarşamba, Perşembe
Cuma)
(Balıkesirden kal kış 17.18)
EKSPRES TREN Balıkesir-Bandıra a (Pazart esi,çarşamba, Cuma )
(Balıkesirden kal kış 13-12)
(Pazartesi, ÇarşamBalıkesir-îz;mir
' ba, Cuma)
(Balıkesir'den kal kış 16.21)
MOTORLU TREN
POSTA TREN İ
MOTORLU TRE N
Balıkesir-Eskişehir (Hergün )
(Balıkesir'den kal kış 16.21 )
Balıkesir-Bandırma (Sal ı ,Perşeml?e , Pazar)
Balıkesir'den kal kış 16.07, Bandırmaya varış 21.28 )
Balıkesir-İzmir
(Salı,Perşembe; Pazar)
(Balıkesirden kalkı ş
8.48, İzmir'e varış
16.00)1
Balıkesir-İzmir
(Pazartesi, Çarşamba,
Cuma, Cumartesi )
(Balıkesirden kalkı ş
15.23)
(Pazartesi, Çarşamba
Cuma, Cumartesi )
(Balıkesirden kalkı ş
13.58).
Balıkesir-Bandırma
c) Vapurlar
Bandırma-tstanbul
POSTA
Îstanbul-Bandırma
Bandırma-istanbul
EKSPRES
Îstanbul-Bandırma
(Pazar,Çarşamba,
Cuma)
(Bandırmamdan kal­
kış 2 2 . 3 0 )
(Pazartesi,Çarşam­
ba, Cumartesi)
(îstanbuldan k a l ­
kış 2 1 . 0 0 )
(Pazartesi,Çarşam­
ba, Cuma)
(Bandırmadan kal­
kış 1 7 . 3 0 )
(Pazartesi,Çarşam­
ba, Cuma)
(îstanbuldan k a l ­
kış 8 . 1 5 ) .
ç) Uçaklar t
İstanbul i l e B a l ı k e s i r arasında hergün muntazam
uçak s e f e r l e r i yapılmaktadır.
îstanbuldan kalkış
Bandırmadan kalkış
Balıkesirden kalkış
Bandırmadan kalkış
10.45,
11.50,
12.45,
15.35,
Bandırmaya v a r ı ş
Balıkesire varış
Bandırmaya v a r ı ş
îstanbula v a r ı ş
11.30
12.20
13*15
14.20
(Ücret t a r i f e l e r i )
vasıtalarında
Balıkesir-Bandırma
2.50 - 5-00
Balıkesir-Edremit
5.00
Balıkesir-Ayvalık
5.00 - 7.50
Balıkesir-Çanakkale 10.00
Balıkesir-Bursa
5•00 - 7.50
Balıkesir-îzmir
10.00
2- Kara n a k i l
a) Otobüs
b) Trenler
Balıkesir-îzmir
Balıkesir-Bandırma
Balıkesir-Eskişehir
Balıke s ir-Ankara
Posta
6.60 - 1 5 . 3 5
3.05 - 7.05
1 7 . 3 5 - 40.45
3 1 . 5 0 - 73.50
c) Vapurlar ı
POSTA Kamara
EKSPRES
I.ci
II.ci
I.ci
II.ci
Ekspres
13.55
7.05
37.80-92.70
mevki
mevki
mevki
mevki
4t).Q0
27.00
20.25
13.00
Motorlu
26.65
6.50
35.05
63.40
ç ) Uçaklar :
Balıkesir-İstanbul
60.00
IV - BELDEDE BULUNAN BELLİ BAŞLI OTELLı^R VE KAMPİNGLER
I - OTELLER :
İsimleri
Özenpalas
Çiçekpalas
Çömlekpalas
Şirinpalas
B a l ı k e s i r Palas
Şehirpalas
Karasipalas
SU
Oda Yatak
T e l . ade. adedi Banyo
umumi. akar su
1370 32
52 umumi,
28
-1153 16
1223 18
32
"
Alpaslan s .1439 18
32
1381 16
25
Ketiualdar oo.
1751 34
64
Erik-sokak.
1186 24
40
mevcut.
Adresleri
M i l l i Ku-cad.
Ku.cad.
"
Akkuyu s.
2- KAMPİNGLER :
B a l ı k e s i r e 10 km. mesafedeki Değirmentooğazı, Biga­
diç yolu üzerindeki Çagış çam ormanları ve S ı n d ı r g ı i l ç e s i n d e
bulunan şahane manzaralı çam ormanları i l e Akçay, Erdek s a h i l ­
l e r i ve Savaştepe ormanları, Örentepe deniz s a h i l l e r i n d e çok
müsait kampin g y e r l e r i bulunmaktadır.
V - BELDEDEKİ BEL^İ BAŞLI LOKANTALAR t
ÖZEN LOKANTASI
M i l l î Kuvvetler cad. no. 57
LEZZET LOKANTASI
"
"
"
no. 2
T e l - 1370
"
1278
ÖZELLİKLERİ, ORİJİNAL YEMEK ÇEŞİTLERİ t
Ö z e l l i k l e r i yoktur. Her ç e ş i t Türk yemekleri y a p ı l ı r .
Yalnız k ı ş aylarında bulunan B a l ı k e s i r kaymaklısı i s i m l i t a t ­
l ı s ı meşhurdur.
AÇIK BULUNDUKLARI SAATLER :
Lokantalar her gün saat 10 dan 24 e kadar a ç ı k t ı r .
BİR KİŞİNİN BİR ÖGUN İÇİN VASATİ OLARAK ÖDİYECEGİ
ASGARİ, AZMII ÜCRETLER :
B i r kişinin b i r öğün i ç i n ödiyeceği asgari ücret 4?
azamı ücret 7,50 l i r a d ı r .
VI - BELDENIN E G L M ÇELERI ı
1
SİNEMALAR : a) K ı ş l ı k sinemalar :
Büyük emek sineması eski Kuyumcular mah. Hacı Gaybi
sokakta kain olup telefon numarası 1615 d i r .
Şehir sineması : Anafartalar caddesinde bulunup t e ­
lefon numaTası 1650 d i r .
Rüye Sineması : Anafartalar cad* î ş ç i s g o r t a l a r ı
çarşısı
Saray Sineması : Atalar caddesi.
Dilek Sineması : Sanayi Bölgesi
Y a l k ı r caddesi.
b) Y a z l ı k Sinemalar :
Y ı l d ı z Sineması : Eski Kuyumcular mah. Mekik sokak
Saray Sineması : A t a l a r caddesi.
Zafer Sineması : Vasfi Çınar caddesi.
A t l a s Sineması : Örücüler caddesi.
Y e ş i l Sinema : Gazi Bulvarı caddesi.
Fiatları
:
Bütün y a z l ı k sinemaların f i a t l a r ı 100
kuruştur.
2 - TİYATROLAR :
V i l â y e t t e t e s i s edilmiş b i r t i y a t r o bulunmamakla be­
raber Turneye çıkmış t i y a t r o gruplarının veya saz h e y e t l e r i ­
nin gerek açık gerekse kapalı sinemalarda zaman zaman vermekte
oldukları temsillerden i s t i f a d e edilmektedir.
V I I - YAPILABİLECEK BAŞLICA SPORLAR :
Sahil kazalar i l e Manyas gölünde n e f i s B a l ı k l a r avlan­
makta ayrıca Lüfer, Levrek, Barbunya, Kolyoz ve Gümüş g i b i
kıymetli b a l ı k l a r yakalanmaktadır.
Diğer taraftan, ormanlarda ve dağlarda T i l k i , Sansar,
Kurt, Porsuk, Kunduz ve Yabani Domuz a v c ı l ı ğ ı da yapılmaktadır.
Öte yandan Atatürk Parkında bulunan Tenis Kortlarında
Tenis oyunlarıda yapılmaktadır.
V I I I - TEDAVİ VE KÜR YEELERİ (TIBBI TURİZM)
KAPLICALAR, ŞİFALI SULAR, ÇARÎURLAR ;
Pag. ı l ı c a s ı : Balyaya 35 kilometre mesafede olup 64-63
derece s ı c a k l ı ğ ı bulunan ve romatizma,, deri h a s t a l ı k l a r ı n a i y i
gelen b i r ı l ı c a bulunmaktadır.
Hisar I l ı c a s ı t Bigadiç i l ç e s i civarında olup 50 dere­
c e l i b i r sıcaklığa sahip bulunan bu suda kükürt bulunduğundan
a ğ r ı l ı hastalıklara t a v s i y e edilmektedir.
Kozluca I l ı c a e ı t Balyanın Camili mekviine beş kilomet­
re mesafede olan ve 8 0 derece s ı c a k l ı ğ ı bulunan bu suda kükürt
ve a s i t karbonit gazının mevzul miktarda bulunması d o l a y ı s i y l e
romatizma ve deri h a s t a l ı k l a r ı n a bu suyun ş i f a l ı g e l d i ğ i söy­
lenmektedir.
tesiri
Acısu : Bandırma-Edincik Şosesinin güneyindedir. Müshil
bulunmaktadır.
Uyuz I l ı c a s ı : Burhaniye kazasına bağlı Karaağaç köyü­
nün 15 dakika batısında Z e y t i n l i k yolundadır. 20 derece sıcak­
l ı ğ ı bulunan bu suyun d e r i ve bilhassa uyuz h a s t a l ı k l a r ı n a ş i ­
f a l ı g e l d i ğ i bilinmektedir.
Sarı Su : Dursunbey G-ökçedağ nahiyesindedir.
r i h a s t a l ı k l a r ı n a i y i gelmektedir.
İ ç ve de­
Bostancı I l ı c a s ı : Edremit i l ç e s i n i n güneyindedir. 55
derece harareti bulunan bu ı l ı c a Romatizma ve Kadın h a s t a l ı k ­
l a r ı n a , gut ve ş i ş l i k l e r e ş i f a vermektedir.
Akçay I l ı c a s ı t Edremit'e 15 kilometre mesafededir. 60
derece s ı c a k l ı ğ ı havi bulunan bu suyun 40 - 42 R a d y o a k t i v i t e ­
s i v a r d ı r . Ayrıca Romatizma ve Kadın h a s t a l ı k l a r ı n a da i y i
gelmektedir.
Gönen Kaplıcası t
76 derece s ı c a k l ı ğ ı haiz bulunan bu
su Romatizma, s i n i r , i d r a r y o l l a r ı ve Kadın h a s t a l ı k l a r ı n a ş i ­
fa vermektedir.
Ekşideren I l ı c a s ı t Gönenin 15 kilometre batısındaki
Ekşideren köyündedir. S ı c a k l ı ğ ı 40 derece olup, Romatizma ve
Mide h a s t a l ı k l a r ı n a i y i gelmektedir.
Oba I l ı c a s ı t Gönen Kazasının Ekşidere köyünün güne­
y i n d e d i r . Deri h a s t a l ı k l a r ı n a bu ı l ı c a n ı n i y i g e l d i ğ i söy­
lenmektedir.
Emendere I l ı c a s ı : Sındırgının 1 5 kilometre mesafesin­
de olup, 3 2 derece s ı c a k l ı k t a k i suyu a ğ r ı l ı h a s t a l ı k l a r a ş i f a
vermektedir.
Acı
Su I l ı c a s ı % Sındırgının 8 kilometre dogusuuda
bulunan bu su müshil t e s i r i n i i c r a etmektedir.
Kepekler I l ı c a s ı ı Susurluk Kepekler Köyünde bulunan
ve 45 derece s ı c a k l ı ğ ı havi bu su ve çamuru bilhassa Romatiz­
ma ve deri h a s t a l ı k l a r ı n a i y i gelmektedir.
G-üre I l ı c a s ı :
Edremitte bulunan bu suyun Romatizma hastalığına
v e r d i ğ i bilinmektedir.
şifa
Pamukçu I l ı c a s ı : B a l ı k e s i r i n Pamukçu köyündedir. Ro­
matizmaya i y i gelmektedir.
Konak Pınar I l ı c a s ı % B a l ı k e s i r i n Konak Pınar köyünde
bulunan bu ı l ı c a romatizma ve benzeri h a s t a l ı k l a r a ş i f a v e r ­
mektedir.
Gökçedere I l ı c a s ı % B a l ı k e s i r i n Ömer Köyünde olup 25
derecedeki suyu ve çamurunun Romatizma hastalığına i y i g e l d i ­
ğ i ifade edilmektedir.
Not
2 K a p l ı c a l a r ve ı l ı c a l a r arasında Gönen^e Güre müstesna t u r i s t l e r i ç i n e l v e r i ş l i ikâmet y e r l e r i bulunma­
maktadır.
BANDIRMA
I - BELDEY
İ TANITM A
1- BELDENİ N COĞRAF İ DURUM U
İKLİM V E TABİAT ŞARTLAR I :
Bölgenin iklim i esa s i t i b a r i l e mutedi l olu p yağı ş
umumiyetle kı ş v e Sonbaha r mevsimlerind e boldur * Yazlar ı se r i n d i r . Mayı s ayında n Eylül e kada r Kuzey , Eylül-Oca k arasınd a
Cenup, Ocakta n Nisan a kada r y ı l d ı z . Karaye l v e Poyra z rüzgâr larının estiğ i Bandırmada , i l k v e Sonbaharla r so n derec e l â t i f geçer .
HUSUSİYET ARZEDE N TABİA T GÜZELLİKLER İ ;
Bandırmanın tabia t güzellikler i bakımında n hususi yet arzede n y e r l e r i , Kapıda g Yarımadası , Edinci k nahiyesini n
denize nazı r s a h i l l e r i v e Manya s gölüdür .
YÜZ ÖLÇtİM Ü :
Beldenin yüzölçüm ü 80 4 kilometrekaredir .
NÜFUS V E HANE ADED İ t
Bandırma kazasını n nüfus u 80340 , şehi r i ç i han e adedi ,
7842 d i r .
ZİYARET V E İKAMETE E N UYGUN OLA N ZAMANLA R :
Deniz mevsim i i ç i n Haziran-Eylül ; Dinlenme , gezme k
üzere Eylül-Ocak j Ku ş cennetin i ziyare t i ç i n Mayıs-Hazira n ayl a n e n uygu n ola n zamanlardır .
./.
- 2 -
2-
BELDENIN TARİHİ DURUMU t
Adının, emniyetli liman manasına gelen ( PANORMOS )
olduğu t e s b i t e d i l e n ve bilâhare SİZİKOS K r a l l i g m a tabî bu­
lunan Bandırma, SÎZIKOS K r a l l ı ğ ı n ı n Roma Hakimiyeti a l t ı n a
geçmesinden sonra 1078 tarihinde S e l ç ü k i l e r zamanında Süley*mah Kutlamış tarafından f e t h e d i l m i ş t i r .
K ı l ı ç Aralanın v e f a t ı üzerine Anadoluda dağılan
Türk Kuvvetlerinin kumandasız kalmasından i s t i f a d e eden Ro­
m a l ı l a r 1115 yılında tekrar Bandırmayı e l e g e ç i r m i ş l e r d i r .
Bir müddet sonra Anadoluda toparlanmağa başlayan
Türkler X ı ı ı . üncü y ü z y ı l ı n son senelerinde Karesi E y a l e t i
Orhan Gazi zamanında Osmanlıların hakimiyetine g e ç i n c e , Ro­
malılardan almamıyan Panormos ve S i z i k o s , nihayet 1337 y ı l ı n ­
da .Osmanlı idaresine geçtniş ve Panormos a d ı . Bandırmaya tah­
v i l edilmiştir.
Bundan sonra. Galata K a d ı l ı ğ ı n a bağlanan ş e h i r , g e ­
lişmeye başlamış ve i k i n c i Selim zamanında bu gelişme, son
haddine v a r m ı ş t ı r .
1839 Yılında Voyvodalık i l e idare edilen Bandırma,"
1874 senesinde, büyük b i r yangın f e l â k e t i n e maruz kalmış ve
1880 y ı l ı n d a Kırımdan ve Rumelinden gelen muhacir1arla i s ­
kân e d i l e r e k yeniden genişlemiş i s e de, bilâhare Ruslar t a ­
rafından i ş g a l e uğrayan ş e h i r , işgal k u v v e t l e r i a y r ı l ı r k e n
tekrar y a k ı l m ı ş t ı r .
Bunu müteakkip her geçen gün imar e d i l e n Bandırma,
Güney Marmaranın bütün y o l l a r ı n ı n burada birleşmesi i l e önem
ka zanmı ş t ı r •
TARIHI ABIDELERI
Bandırmadaki t a r i h i a b i d e l e r i n şehir içindeki en
Önemlileri, şehit düşen Yarbay Süleyman ve Binbaşı Vecihinin
Cumhuriyet meydanında bulunan Ş e h i t l e r Abidesi i l e , yine ay­
ni meydanda yer almış Haydar Çavuş Camii ve Çeşmesidir.
Bunlardan başka Bandırmaya 10 kilometre mesafedeki
SİZİKOS ve bugün Belkıs harabeleri i l e maruf mahalde HADRİANUS
Mabedi 30 bin k i ş i l i k ANPITEATR, 5 bin k i ş i l i k T i y a t r o , b i r
pazar y e r i olan Agora, Nekropolis ve Akropolis k a l ı n t ı l a r ı ,
.A
bugün h ı r s ı z han^namı i l e anılan POSSEİDON Mabedi, b i r su ke­
meri olan ADRESTİA a d l ı t a r i h i e s e r l e r y e r l i ve yabancı Turist­
l e r i n alâkasını celbetmektedir.
Diğer taraftan, Manyas gölü civarında ve Ereğli kö­
yü su Regülatörü yatîmda bir Iran ( SATRAPLÎK ) umumî V a l i l i k
şehri bulunan DASKÎLEÎON i l e milâttan önce 5000-7000 sene ev­
v e l k i zamana a i t ve Manyas Gölü civarında Dura köyüne dört
kilometre mesafede bulunan Yogurthan K r a l l a r ı n ı n Mezarları ta­
r i h i abide bakımından önem taşımaktadır.
Bu arada, halen y a p ı c ı köyü civarında Koca Çınarın
altında bulunan ve Romalılar devrinde A ş ı k l a r suyu olarak isim­
l e n d i r i l m i ş olan ve o d e v i r d e , i ç e n l e r i n , içmeden evvel b i r
d i l e k t e bulundukları taktirde o arzularının yerine geleceğine
inandıkları DÎNDÎMON suyu i l e takriben 1661 t a r i h l e r i n d e sa­
k a l l a r ı n ı kesmemek i ç i n Rusyadan göç ederek Manyas gölü c i v a ­
rında Koca Göl Köyüne yerleşmiş bulunan beyaz kazakların, bu­
gün dahi. M i l l î k ı y a f e t l e r i i l e gezmeleri, buraların g ö r ü l e ­
cek y e r l e r haline gelmesine sebebiyet vermiş bulunmaktadır.
MÜZELERİ ;
Bandırmada kapalı müze bulunmamakta, ancak sözü ed i l e n yere 22 kilometre mesafede, Erdek kazasında, s a h i l bo­
yundaki açık sahada, SÎZÎKOS Medeniyetine a i t Mermer ve De­
mirden yapılm.ış ve Gönen i l ç e s i n d e k a p l ı c a l a r yanında bulu­
nan Gençlik Parkmdaki açık sahada toplanmış olan bazı t a r i ­
hi e s e r l e r i n bulundukları bu mahaller, açık Müze olarak kul­
lanılmaktadır.
Bu açık Müzeler, her zaman z i y a r e t e açık olup, her
hangi b i r duhuliye ücretine tabî d e ğ i l d i r l e r .
3-
BELDENİN İKTİSADI DURUMU
BELLİ BAŞLI ZİRAİ MAHSULLER ;
Bölge iklim i t i b a r i i l e her çeşit maddenin y e t i ş ­
mesine m ü s a i t t i r . Hububat, Bakliyat, Y a ğ l ı tohumlar. Pamuk,
Şeker Pancarı, ve meyve z i r a î mahsullerinin en ö n e m l i l e r i n i
t e ş k i l eder.
BELLİ BAŞLI FABRİKALARI ;
Bandırmadaki sınaî t e s i s l e r i n b a ş l ı c a l a r ı şunlar­
d ı r . Ay ç i ç e ğ i yagı imal eden dört adet Ayçiçeği yagı fabri­
k a s ı . Pamuğu Çekirdeğinden ayıran yedi adet Pamuk Ç ı r ç ı r
Fabrikası, b i r adet Un f a b r i k a s ı . Boraks ve Asitborik imâl
eden b i r adet kimyevî maddeler imalâtı fabrikası i k i adet
.A
Tuğla ve Kiremit yapan Tuğla ve Kiremit Fabrikası, E l e k t r i k
Fabrikası, Buz Fabrikası her ç e ş i t sebze ve konserve imâl eden konserve f a b r i k a s ı b i r adet l â s t i k ayakkabı f a b r i k a s ı ve
çorap f a b r i k a s ı .
İHRACATI :
Dahilî ihracat yapılmakla beraber, dış memleketle­
r e ; Krom, Borasit ve Manganezium Madeni, Şeker, Küsbe, Çiûıent o . Zeytin, A y ç i ç e ğ i , B a k l i y a t , Soğan, Balık ve Mermer Dökün­
tüsü ihraç edilmektedir.
El s a n ' a t l a r ı ve t u r i s t i k h e d i y e l i k eşya yoktur.
.
MEVCUT BANKALAR :
V Şehirde mevcut Bankalar şunlardır ;
Ziraat Bankası, î ş Bankası, Osmanlı Bankası, Garan­
t i Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, S,.mer Bank.
Bunlardan y a l n ı z Ziraat Bankası döviz alım ve s a t ı ­
mı i l e i ş t i g a l etmektedir.
4-
BELDENİN SOSYAL DURUMU
Bandırmanın hususiyet arzeden örf ve a d e t l e r i i l e
t u r i s t l e r i n r i a y e t etmeleri gereken ö z e l l i k l e r i yoktur.
ÖZELLİK ARZEDEN GÜNLERİ ;
a) Kurtuluş Bayramı :
b) F e s t i v a l l e r t
c) S e r g i l e r ve Fuar­
lar ı
ç ) Panayırlar ı
Her y ı l 17 Eylülde kutlanır.
-Erdek Kazasında Deniz mevsi­
minde gençlik teşekkülleri ta­
rafından her sene b i r hafta
devam eden sanat g ö s t e r i l e r i ­
nin sonuncu gününde, b i r f e s ­
t i v a l yapılmaktadır.
Şehirde k ı z ve erkek öğrenci­
l e r i i l e s e r b e s t ressamlar ta­
rafından zaman zaman s e r g i l e r
açılmaktadır.
S ı ğ ı r c ı Atik Köyünde Ekim ay ı n m i l k haftasında 3 gün ,
.A
ve Gönen ve Manya s ta , Mayia ve
ve Eylül aylarının son hafta- •
larmda beşer gün devam eden
hayvan ve emtea Panayırları ku­
rulmaktadır.
d) Spor F a a l i y e t l e r i : Spor f a a l i y e t ve g ö s t e r i l e r i '
F u t b o l G ü r e ş , A t l e t i z m , Bask e l b o l . Yüzme;, B i s i k l e t ve Av­
c ı l ı k Sporlarına i n h i s a r etmek^'
tedir.
e) Folklor Özellik­
leri :
5-
Folklor Ö z e l l i k l e r i mahallî
Folklor e k i p l e r i tarafından ya­
şatılmaktadır.
BELDE HAKKıNDA BILGI ALıNABILECEK VE YABANCı TURISTE
YARDıM VE HIZMETTE BULUNULABıLECEK YERLER :
a ) B e l e d i y e : Kâşif Acar Caddesi Telefon No: 42-44
b) Ticaret Odası: "
"
"
"
"
31
c ) Turizm Derneği: İ s k e l e Eski Belediye Binası 186
ç ) Hususî ve Resmî Sektöre a i t seyahat a c e n t e l e r i :
1234-
Deniz Y o l l a r ı A c e n t e l e r i Tel:17
Hava Y o l l a r ı Acentesi Tel^371
Devlet Demir Y o l l a r ı A c e n t e l e r i Tel:89
Belediye Otobüs Garajı T e l : 198
11^ BELDENIN ETRAF ILE İRTİBATINI SAĞLAYAN YOLLARI
1-
KARA YOLLARı :
a) Kazalarına olan m e s a f e l e r i : (kilometre o l a r a k )
Bandırma-Gönen ( 44 ) , Bandırma-Manyas ( 43 )
Bandırma -Susurlıık ( 4 4 ) , Bandırma -Ka ra c abey ( 44 )
Bandırma-Biga ( 97 ) , Bandırma-M.Kemalpaşa ( 64 )
Bandırma-Erdek ( 22 ) , Bandırma-Havaalanı ( 1,5 )
b ) Civar. Vilfiyotloro olan mosafolorls (Kilometre
olarak)
Bandırma-BalıkosirdOO ) , Bandırma-Bur s a ( 117)
Bandırma-Çanakkalo(207), Bandırma-İzmr (320)
c ) Trafik Durımıu ;
Hor mevsim normaldir. Y o l l a r üzerinde Karanakil
v a s ı t a l a r ı n ı n i h t i y a c ı n ı karşılayacak yakıt ikmal ve tamir
i s t a s y o n l a r ı vardır*
ç ) Y o l l a r üzerinde görülmeğe değer y e r l e r :
Kara y o l l a r ı üzerinde görülmeğe değer t a b i i gü­
z e l l i k l e r i n b a ş l ı c a l a r ı , Bolu yolu üzerindeki Apolyont Gölü,
B a l ı k e s i r yolundaki Manyas gölü ve Kuş Cenneti, Bursa yolu
üzerindeki Karacabey Harası, Gönen Yolu üzerinde Merinos Ç i f t ­
l i ğ i , Tghir Ova mevkiindeki örnek ç i f İ l k t i r .
2-
DEMİRYOLLARI ;
a ) B e l l i b a ş l ı büyük istasyonlara
Bandırma-Susukluk
Bandırma-Soma
Bandırma-Manisa "
Bandırma-Ankara
olan mesafeler(Km.)
( 55 ) , Bandırma-Balıkesir(101)
(182 ) , Bandırma-Akhisar ( 225)
(276) , Bandırma-İzmir
(342 )
(694) ,
b ) İ ş l e y e n Trenler ;
Bandırmadan İzmire posta, ekspres ve motorlu t r e n ­
l e r işlemektedir.
3-
DENİZ YOLLARI :
a ) B e l l i b a ş l ı büyük istasyonlara
olan mesafeler t
( Deniz m i l i olarak )
Bandırma - İstanbul ( 64 )
b ) İ ş l e y e n Vapurlar :
Gündüzleri^salonlu, g e c e l e r i i s e kamaralı ve sa­
lonlu posta v a p u r l a r ı , İstanbul i l e Bandırma arasında işlemek­
tedir.
4-
HAVA YOLLARI :
Bandırmada Yaz ve Kış s e f e r l e r e açık olan b i r hava
alanı v a r d ı r . Beynelmilel t r a f i ğ e de açık bulunan bu hava a l a ­
nında halen i ç s e f e r l e r yapılmaktadır. Bu hava meydanında sa­
t ı ş mağazaları yoktur.
3-
KARA - DEMİR - DEMİZ ve HAVA YOLLARINA AİT TARİFELER s
1- HAREKET TARİFESİ :
a ) Kara Nakil vasıtalarında ;
( Otobüs, Dolmuş )
Bandırmadan, Bursa, Erdek, Gönen, Susurluk ve B i gaya her saa t başı muntazam otobüs s e f e r l e r i yapılmaktadır. Bun­
dan başka, yino Bandırmadan İ z m i r , B a l ı k e s i r ve Gönene İstanbul­
dan Bandırmaya vapurun g e l i ş saatlerinde ve bunun haricinde hu­
susî s e f e r l e r ihdas edilmektedir.
b ) Trenlerde ;
Bandırmadan, Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri
îzmire ekspres ve motorlu, Pazar? S a l ı , Perşembe günleri yine
izmire posta t r e n l e r i v a r d ı r .
Motorlu tren Bandırmadan k a l k ı ş 13,05 İzmir V.20,18
Ekspres Tren
"
"
13, 25 "
" 22,05
Posta Tren
"
"
5,30
"
" 16,00
c ) Deniz Nakil Vasıtalarında;
( Vapur )
Bandırmadan îstanbulaekspres ve posta vapurları
işlemektedir.
Ekspres Vapur Bandırmadan k a l k ı ş 16,45 İ s t . V . 2 1 , 1 5
Posta Vapur
"
22,30
" 6,00
ç ) Hava Nakil Vasıtalarında :
Uçak Bandırmadan kalkış
"
"
"
İstanbulda
"
"
Balıkesirden
2-
ÜCRET TARİFELERİ :
( Uçak )
13,35 İstanbula Varış
12,05 B a l ı k e s i r e "
11,10 Bandırmaya "
12,50
"
"
14,10
12,30
11,45
13,15
( Otobüs )
Bandırma-Balıkesir
Bandırma-Gönen
Bandıma-Susurluk
Bandırma-Biga
500.Krş.
250. "
250. "
400. "
./.
Bandırma -Erdek
150. Kr ş •
Bandırma-Bursa
400;
Bandırma-Manyas
250•
Bandırma-Karacabey
250.
Bandırma-M.Kemalpaşa 350.
Bandırma-İzmir
1500
T r e n l e r d e
Motorlu
Asgari
Azami
Bandırma-Balıkesir
Bandırma-Soma
Bandırma-Akhi sar
Bandırma-Mani sa
Bandırma-İzmir
Bandırma-Ankara
10.30
12.40
15.00
18.70
10.70
12.80
15.40
19.10
Deniz Nakil Vasıtalarında
;
Posta ve Ekspres
Azami Asgari
3.05
7.05
5.15
11.95
6.20
14.40
7.50
17.45
9.35
31.75
85-90
36.90
( Vapur )
20,- Lira
Birin&i Mevki
İkinci ılevki 13.50.- U r 8
Hava Nakil Vasıtasında ; ( Uçak )
Bandırma - İstanbul
4 0 . - Lira
Bandırma - B a l ı k e s i r 2 0 . - Lira
IV-
BELDEDE BULUNAN BELLİ BAŞLI OTELLER VE KAMPİNKLER ?
1) OTELLER ;
Oda. Yatak
Su
No.
Ade. Banyo Durumu
60 Hus.Um. Daimî akar
S a a t ç i l e r Od 200 36
Özdil O t e l i Lüks
m
28 Umumî
Marmarapalas Fevkal. 27Mayıs Hün " 96 16
35
Hus."
24
Gvunhuriyet " 158
Garpalas
70 Umumî
Haydarçavuş a i l 7 35
Ankarapalas
I
20
Kâşifacar Cd. 91 10
Ozar O t e l i
I
18
41
Evyapan Sk. 128
Şehir O t e l i
I
16
30
S
a
a
t
ç
i
l
e
r
"
124
Çağan O t e l i
I
14
33
Ev yapan Sk.
Bahar O t e l i
I
16
8
27 Mayıs H.Cd.288
Küçük Palas
I
29
14
Cumhuriyet
Mey.Özen Palas
2,
28
10
S a a t ç i l e r Cad.62
Bahriye O t e l i 2
28
27.Mayıs
Hür.Cd.94
12
İstanbul O t e l i 2
13
Cumhuriyet
Mey.
5
Anadolu O t e l i 2
isimleri
S ı n ı f ı Adresleri
Tel.
No.
II
tl
t!
İt
tt
II
II
II
II
II
II
İt
tl
II
II
II
İt
tl
tl
tl
11
.A
2 ) KAMPIMLER !
•^andırmanın karşısına düşen Kapıdagı Yarımadası
eteklerinde ve Bandırmaya 10 kilometre mesafede olan Erdek
i l e Bandırma arasındaki BALKIS denilen mevkiden Kampink sa­
hası olarak i s t i f a d e e d i l i r . Bilhassa denizden faydalanmak
i ç i n burada çadır kurmak s u r e t i l e kamplar kurulmaktadır.
V-
BELDEDEKİ BELLİ BAŞLI LOKANTALAR: ( Restoran )
Pastaneler ve Muhallebiciler ;
1- LOKANTALAR :
isimleri
Adresleri
Ahmet Aksu Lokant.
Taflan
Merke z
Gar
İbrahim Diiman
Şehir KlubU
Tüccar Klübü "
Yusuf Et ekin "
İbrahim Gönenlio^
A l i Çağlayan "
Saffet Y i ğ i t l e r
Abdullah Akyar
Salih Miran Dok.
Sınıfı
Şehit Süleymanbey Od.
Atatürk Caddesi
•
I
Atatürk
"
I
Haydar Çavuş Caddesi
I
Şehit Süleymanbey Cd.
I
Kâşif Acar Cad.
(klüp üyelerine
ve T u r i s t l e r e
açıktır.)
Kâşif Acar Cadi
27 Mayıs H.Cad.
T I
I
f
l
I
I
Atatürk Cad.
Kâşif Acar Cad.
S a a t ç i l e r Cad.
27 Mayıs H. Cad.
Tel.No:
164
40
233
I»
2
İt
2
2
2
2
ÖZELLİKLERİ ORİJİNAL YEMEK ÇEŞİTLERİ ;
Ö z e l l i k l e r i yoktur. Her ç e ş i t Türk yemekleri y a p ı l ı r ,
AÇIK BULUNDUKLARI SAATLER ;
Lokantalar her gün saat 7 den 22 ye kadar a ç ı k t ı r .
BIR KÎŞÎNİM BIR ÖĞÜN IÇIN VASATI OLARAK ÖDEYECEĞI
ASGARI, AZAMI ÜCRETLER ;
Bir k i ş i n i n b i r öğün i ç i n ödeyeceği asgarî ücret
3; azamî ücret i s e 8 l i r a d ı r .
2- PASTAHANELER ;
Öztaylan Kardeşler Sütevi Atatürk Cad. Tel.No:240
Küçük Ç i f t l i k T a t l i e v i
"
"
Şenkardeşler Pastahanesi
"
^
Bu müesseseler saat 5 den 24 e kadar a ç ı k t ı r .
VI-
BELDENİN EĞLENCELERİ ;
1- Sinemalar :
Marmara Sineması : Kâşif Acar Cad.
Ozar
"
: Santral Cad.
Orduevi
"ı
Orduevinde
750 k i ş i istiabında bulunan bu sinemalar her gün
saat 19 ve 21 de olmak üzere i k i seans yapmaktadır. Yalnız
S a l ı , Çarşamba, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 14 ve pa­
zar günleri de saat 11 de gündüz matinesi yapmaktadırlar.
2- MÜZİKLİ GAZINOLAR ;
İskele üzerinde kâin Divan Restoran namile maruf
i ç k i l i ve yemekli b i r Gazino v a r d ı r .
Ayrıca bazı Tiyatro Turupları i l e birçok nes san'atk â r l a r ı bilhassa yaz mevsiminde büyük şehirlerden gelerek tem­
s i l l e r vermektedir.
VII-
lOVPILABİLECEK BAŞLıCA SPORLAR :
Deniz sporlarından başka. Kara-ve Deniz a v c ı l ı ğ ı re­
vaçtadır.
VIII-
TEDAVİ VE KÜR YERIJERİ' ;
( Tıbbî Turizm )
KAPLICALAR ŞİFALI SULAR, ÇA>rJRLAR ;
Bandırmaya 44 kilometre mesafede bulunan ve Mayıs Eylül aylarında çok rağbet grren ve Romatizma, s i y a t i k g i b i
h a s t a l ı k l a r ı n tedavisinde büyük r o l oynayan Gönen kazası_ndp
kâin Gönen K a p l ı c a l a r ı ,
Yine, Şehre 30 kilometre mesafedeki I l ı c a köyünde
bulunan ve fazla miktarda radyo a k t i v i t e şuaları i h t i v a e t t i g i t e s b i t edilmiş olan ve Romatizma, Siyatik h a s t a l ı k l a r ı n a
ş i f a l ı g e l d i ğ i b i l i n e n I l ı c a b a t a k l ı k l a r ı zikre şayan bulunmaktadır.
Ç A N A K K A L E
BELDEZE TANITMA
1- BELDENIN TARIHI DURUMU ;
TRUVA Şehri i l e i l k Çag Tarihinin Karanlıklarından
çıkan Çanakkale Bölgesi Milâttan önce V I . c i Yüzyıl içinde
i r a n l ı l a r a g e ç M ş t i r . Milâttan önce IV.cü Yüzyılda Büyük î s ^
kender'in, bütün Anadolu i l e beraber Çanakkale Çevresini de
i r a n l ı l a r d a n almasını müteakkip. Milâttan sonra 395 senesinde
Roma Dogu ve Batı olmak üzere i k i y e bölününce, bu bölgede,
bütün Anadolu g i b i , Dogu Romanın yani Bizans İmparatorluğunun
payına düşmüştür.
İslâm Araplar, 668, 672, 717 y ı l l a r ı n d a Çanakkale
Boğazını geçerek, Bizansı kuşatmış ve Haçlı S e f e r l e r i sırasında
Lâtin İ t a l y a n Cumhuriyetleri, Karadenize ç ı k ı ş yolu olan Ça­
nakkale Boğazı üzerinde Bizans i l e ortaklaşa b i r hakimiyet
kurmuşlardır.
Türklerin y a p t ı k l a r ı akınlar neticesinde b i r türlü
f e t i h edilemeyen Çanakkale Bölgesi nihayet XIV.cü y ü z y ı l ı n
i l k senelerinde B a l ı k e s i r Bölgesinde kurulan Türk Kara si Bey­
l i ğ i tarafından a l ı n m ı ş t ı r .
Böylece, Karesi Beyliğine a i t olan Çanakkale h a v a l i ­
si 1336 tarihinde Osmangazi tarafından Karesi Hükümetinin ber­
taraf e d i l m e s i l e Osmanlı Ülkesine i l h a k edilmiş ve Orhangazinin oğlu Süleymanpaşa idaresine v e r i l m i ş t i r . Osmanlı T ü r k l e r i ,
zaman zaman Boğazı geniş ölçüde tahkim e t m i ş l e r d i r .
Son zamanlara kadar çevrenin önemli şehri "Gelibolu"
olup îstanbulun fethine kadar Osmanlı büyük A m i r a l l i ğ i n i n de
merkezi i d i . Tanzimattan sonra Biga bağımsız Sancağı ( V i l â ­
y e t i ) kurulmuş ve Sancağın merkezi " Çanakkale " şehrine g e ­
tirilmiştir.
Çanakkalenin a d ı n ı . Şehrin ötedenberi Ünlü olan
Çanak Çömleğine b a ğ l ı y a n l a r olduğu g i b i , bu ismin şehrin v e ­
ya k a l e s i n i n Çanak şeklinde bulunmasından d o l a y ı v e r i l d i ğ i a y ­
rıca s ö y l e n i l mektedir.
- 2 -
Tarihi A b i d e l e r i ;
Ezine - Çanakkale şosesinde Gökçeli köyünden, a y r ı ­
lan b i r şoye y o l üzerinde ve Çanakkale şehrinin güneyinde bü­
yük t a r i h i kıymeti haiz Truva Harebeleri, Çanakkale Boğazına
hakim ufak ve alçak b i r tepe üzerindedir. Harabelerin bulun­
duğu ova mezarlık sahalar ve tümülüslerle doludur, Truvanm
ayrı ayrı d e v i r l e r d e b a t ı Anadolunun Kültür merkezlerinden
b i r i olarak i k i b i n senelik b i r hayatı olmuştur. F e n i k e l i l e r
tarafından kurulmuş Sestus Şehri harabesile, Abdus, Dardanos,
Kestanbul, Sigeiyon ve Perat g i b i ş e h i r l e r i n harabeleri de
ayrıca t a r i h î değer taşımaktadırlar. Bu arada Fatih Sultan
Mehmet tarafından inşa e t t i r i l m i ş k a l e l e r i de s a y a b i l i r i z .
Morto koyu önünde. Hisar Tepe üzerinde bulunan ve
yüksekliği 42 metre olan Çanakkale ş e h i t l e r i n i n hatırasına di­
kilmiş " Çanakkale A n ı t ı " i l e Eceabat i l ç e s i n i n Anafarta­
l a r mevkiindeki Mehmetçik A n ı t ı ve i n g i l i z l e r i n B i r i n c i C i ­
han Harbinde ölen a s k e r l e r i i ç i n y a p t ı k l a r ı anıtlarda t a r i ­
hî bir kıymet taşımaktadır.
Bu Abideleri z i y a r e t , saat i l e tahdit edilmemiş o lup h i ç b i r duhuliye ücretine de tabî bulunmam.aktadır.
M ü z e l e r i :
Çanakkale şehrinde Zafer meydanında M i l l î Eğitim
Bakanlığına b a ğ l ı b i r müze v a r d ı r . Pazartesi öğleden sonra ve
Salı günleri kapalı olup haftanın diğer günleri saat 8 den
17 ye kadar a ç ı k d ı r . Duhuliyesi 50 kuruştur.
2- BELDENIN COĞRAFI DURUMU t
ıKLıM VE TABİAT ŞARTLARı ;
Çanakkale V i l â y e t i Anadolu Yarımadasının batısında
olup. Yarımada ve i k i Adadan müteşekkildir. Çanakkale sağlık
a l a n l a r ı fazlta yer tutan a r ı z a l ı , v a d i l e r l e fazla yarılmış b i r
görünüşe s a h i p t i r . En yüksek a r ı z a s ı n ı n t e ş k i l eden "Kazdagı"
( 1767 metre ) Edremit K ö r f e z i n i n Kuzeyinde birdenbire yük­
selir.
İ l i n i k i kesimini birbirinden ayıran ve çok i ş l e k
olan Çanakkale Boğazı 62 kilometre uzunluktadır. Boğazın en
dar y e r i 1250 metre, en derin y e r i i s e 106 metredir.
Çanakkale Boğazında da İstanbul Boğazında olduğu
g i b i b i r ç i f t akıntı mevcut olup bu a k ı n t ı l a r l a Karadenizin az
tuzlu ve h a f i f suları Akdenize, Akdenizin daha tuzlu ve a g ı r
suları Marmara denizine g e ç e r .
./.
İ l i n güneyinde, Edremit Körfezi k ı y ı l a r ı n d a t i p i k
b i r Akdeniz i k l i m i hüküm sürer. Burada k ı ş l a r ı l ı k y a z l a r s ı ­
c a k t ı r . Y a ğ ı ş l a r kış etrafında t o p l a n m ı ş t ı r . { % 49 ) şehrin
öteki kesimlerinde iiklim buraya nazaran biraz daha s e r t ç e d i r .
Çanakkale şehrinde vasatı senelik s ı c a k l ı k 14,7 s a n t i g r a t t ı r .
Ocak ayı ortalaması 5,9j Temmuz ayı v a s a t i s i i s e 24,7 d i r .
Hususiyet Arzeden Tabiat G ü z e l l i k l e r i ;
Çanakkalenin tabiat g ü z e l l i k l e r i bakımından hususi­
yet arzeden yerlerinden b a ş l ı c a l a r ı , Çanakkale - Ezine yolu
üzerinde Erenköy ( İntepe ) Çamlığı i l e Çanakkaleye beş k i l o ­
metre mesafede bulunan Kepezköyü Feneri civarındaki bahçeler­
dir-.
Ayrıca Truva yakınlarında ve Çamlık içinde bulunan
^Denize nazır ( Tusan ) moteli T u r i s t l e r i n çok i l g i l e n d i ğ i b i r
ma h a l d i r .
Diğer taraftan Şarapları i l e ün yapmış Bozcaada ve Sür
g e r l e r i l e meşhur İmroz Adasının da görülmeleri şayanı temen­
nidir.
Yüz Ölçümü s
2
Çanakkale V i l â y e t i n i n yüz ölçümü 9737 km
dir.
Nüfus ve Hane Adedi ı
Çanakkale Vilâtfenin nüfusu 338.000 d i r . \
Ziyarete ve İkâmete En Uygun Olan Zamanlar i
İlkbahar, Yaz ve bilhassa sonbahar mevsimleri her
türlü gezi ve ikamet i ç i n en uygun zamanlardır.
3-
BELDENİN İKTİSADI DURUMU s
BELLİ BAŞLI ZİRAİ MAHSULLERİ ;
Buğday ( 64.000 T , ) , Arpa ( 22.000 T . ) , Yulaf ( 24.000 T . ) , Bakla ( 8100 T , ) , Şeker Pancarı ( 32.000 T . ) ,
Üzüm ( 24.000 T . ) , Nohut 3200 T . ) , Zeytin ( 66,000 T, ) ,
Palamut ( 30.000 T. ) , g i b i bölgenin b e l l i b a ş l ı z i r a î mah­
s u l l e r i bulunmaktadır.
BELLI BAŞLI FABRİKALARI ; ( İmalât Ç e ş i t l e r i )
-
Çanakkalede Salça, Balık, Meyve, Sebze ve Konserve
imâl eden Fabrikaların senelik imalât mikdarı 3750 tondur.
Y ı l l ı k 4000 ton has un ve 750 ton İ m i k imâl eden
i k i fabrika i l e merkez ve kazalarda 140 adet z e y t i n y a ğ ı Fab­
rika ve Mengene de senede 13055 ton yemeklik yag imâl eder.
Bunlardan başka Marsilya t i p i Kiremit imâl eden
Ç e l i k e l Fabrikası i l e Çan kazasında ç e ş i t l i Seramik imâl eden
Seramik Fabrikası da zikre sayandır.
Akfa Konserve Fabrikası
Ezine Cadd. 146 Çanakkale
Kepez
Kepez Köyü
"
"
Cıamhuriyet Cad. Eceabat
Ümit
Pak
Çanakkale
"
tt
Sahil Cad.No s 8 Lapseki
Ahmet Tavukçu Has Un ve
irmik Fabr.
Çay Sokak nosl
Biga
Okyaylar Has Un ve İrmik
Fabrikası
İ s t i k l â l Cad.
Biga
Sakallılar K o l i . Ş t i .
Zeytinyag Fabrikası
Molvalılar K o l l . Ş t i .
Zeytinyag Fabrikası
Sudi Köse Oğlu
Zeytinyag Fabrikası
Ş e r a f e t t i n Üner
Zeytinyag Fabrikası
İbrahim Ünal
Zeytinyag Fabrikası
Memduh Y ı l d ı r ı m
Zeytinyag Fabrikası
Hasan Özçakır
Zeytinyag Fabrikası
Eşref Özçakar
Zeytinyag Fabrikası
Orta Cad.No s 62
,
Küçükkuyu - Ayvacık
Orta Cad.Nos217
Küçükkuyu - Ayvacık
i s k e l e Cad.
Geyikli - Ezine
Geyikli Cad.140
Bergaz - Ezine
Bergaz Köyü
E z i n e
N u s r e t l i Köyü
Ayvacık
Ahmetçe Köyü
Ayvacık
Geyikli Nahiye merkezi
E z i n e
İhracatı t
Ekseriyetle D a h i l i ihracat yapmakla beraber Dış Mem­
l e k e t l e r e senelik v a s a t î olarak 4500 Ton Palamut, 1300 T o B a k ^la, 120 Ton Nohut ihraç edilmektedir.
V i l â y e t i n bilhassa Çan ve Ayvacık kazalarında H a l ı ,
KiUm dokumacılığı; Biga kazasında da İ p e k l i , İ p l i k Mensucat
Dokumacılığı mevcuttur.
İ l Merkezinde Çanak, Çömlek, D e s t i , Saksı, Vazo ve ,
Biblo heykeller g i b i Toprak mamulleri Turistik hediye olarak
alâka görmektedir.
Mecut Bankalar
Bankanın Unvanı
^
T.C. Ziraat Bankası
Bulunduğu
yer
Çanakkale
Türkiye Emlâk Kredi
Banka sı
Garanti
Bankası
Tel.
No:
Adresi
K a y s e r i l i Ahmetpaşa Cd,
Çanakkale
Çanakkale
1144
si
Çanakkale
1311
Halk Bankası
. sokak
Çanakkale
Türkiye İ ş Bankası
1 Sokak
Çanakkale
Ziraat Bankası
ft
ff
?f
ft
ff
ft
tf
ft
tt
ft
fl
ft
ft
ft
t!
ff
1156
Ayvacık
Ayvacxk
Bayramiç
Biga
Çan
Eceabat
Ezine
Gelibolu
Yenice
Lapseki
Bayramiç
Biga
Çan
Eceabat
Ezine
Gelibolu
1301
1094
3
5
13
6
12
13
63
7
16
Yenice
Lapseki
Her kazada Ziraat Bankası olmak üzere, İ l merkezinde
Z i r a a t , İ ş , Emlâk Kredi ve Garanti Bankaları bulunmaktadır.
./.
( Döviz alım satımı i l e Çanakkale Ziraat Bankası ve seya­
hat a c e n t e l e r i i ş t i g â l etmektedir.)
4- BELDENİN SOSYAL DURUMU ;
Gelecek yabancının herhangi b i r şekilde hareketle­
r i n i kayıtlayacak ve sınırlayacak hususiyet arzeden b i r örf
ve adeti bulunmamaktadır.
Yalnız askerî ve yasak mıntıkalara g i r i l m e s i icap
e t t i ğ i t a k t i r d e mahallin Emniyet MüdürlUgUnden g e r e k l i i z n i n
i s t i h s â l edilmesi z a r u r i d i r . Buralara Fotoğraf ve Dürbinle
girmek y a s a k t ı r . Hususî müsaade a l ı n d ı ğ ı taktirde y a l n ı z ta­
r i h î e s e r l e r i n f o t o ğ r a f l a r ı n ı n çekilmesi mümkünüdür.
Ö z e l l i k Arzeden Günleri ;
a) Kurtuluş Bayramı :
Her y ı l 6 Ekimde k u t l a n ı r .
D e n i z c i l i k Bayramı: Her' y ı l 1 Ekimde kutlanır.
A v c ı l ı k ve A t ı c ı l ı k
Her y ı l Eylül ayının b i r pazar
Bayramı
günü k u t l a n ı r .
Deniz ve Boğaz Mu­
harebeleri z a f e r i
dolayisiyle yapı­
lan türen
r Her y ı l 18 Mart tarihinde
yapılır.
Kurtuluş Bayramı münasebe­
b) F e s t i v a l l e r
t i i l e b i r gün devam eden
b i r f e s t i v a l yapılmaktadır.
Çanakkale Panayırı 5 Eylül
c ) Panayırlar
9 Eylül Ayvacık Panayırı
26 Mayıs 30 Mayıs Bayramiç
Panayırı 17 Mayıs 20 Mayıs
Ezine Panayırı 4 Eylül 8
Eylül Çardak Panayırı 22 Agustos 25 Ağustos Çan Panayı­
r ı 3 Haziran 3 Haziran Yeni­
ce Panayırı 19 Mayıs 22 Ma­
y ı s Biga Panayırı 7 Hazi­
ran 11 Haziran .
ç) S e r g i l e r ve Fuar­
Y o k t u r .
lar
A r a l ı k , Ocak ve Şubat aylarında yapılmakta olan deve
g ü r e ş l e r i bilhassa T u r i s t l e r tarafından büy^ük b i r merak ve
zevkle s e y r e d i r i l r .
./.
d) Spor F a a l i y e t l e r i : Spor f a a l i y e t ve g ö s t e r i l e ­
r i amatör spor t e ş e k k ü l l e ­
r i n i n i ş t i r a k i l e yapılmakta
ve Futbol, A t l e t i z m , Basket­
b o l , Voleybol, Yüzme, B i ­
s i k l e t ve A v c ı l ı k sporlarına
inhisar etmektedir. Bundan
başka h e r y i l öğretmen o k u l l a ­
r ı n ı n kuruluş yıldönümü olan
16 Martta Okullar tarafından
stadyumda müşterek spor g ö s ­
t e r i l e r i ve gece f o l k l o r e ğ ­
lenceleri tertip e d i l i r .
e ) Folklor Ö z e l l i k l e r i : Ç a n a k k a l e , İstanbul, Edirne
ve Bursa g i b i üç büyük Kültür
Merkezine çok yakındır. Halk
musikisinde bu ç e v r e l e r i n t e ­
s i r i görülür. Şehrin kendine
mahsus t ü r k ü l e r i l e oyunları
mahallî F o l k l o r e k i p l e r i ta­
rafından yaşatılmaktadır.
5- BELDE HAKKİNDA BILGI ALINABİLECEK VE YABANCI
TURİSTE YARDIM VE HİZMETTE BULUNABİLECEK YERLER:
a) Çanakkale Emniyet Md,I.nci Ş. K a y s e r i l i Ahmet
Paşa Cad.
Çanakkale
b) Çanakkale Belediyesi
" "
"
Tel,No;
c ) Çanakkale T i c a r e t ve Sanayi
Odası
ç) Turizm Cemiyeti
"
"
"
"
.
"
"
"
"
d) Seyahat A c e n t e l e r i
Y a l ı Caddesi
1032
e ) r D e n i z c i l i k Acentesi
İ s k e l e Meydanı N . l
1121
f ) Ecnebi Vapurlar Acentesi
Y a l ı Caddesi
1030
1253
1228
14
yok,
6- DÖVİZ ALIM SATIMI İLE İŞTİGAL EDEN YETKİLİ MERCILE
VE YERLER ;
Ziraat Bankası ve Seyahat A c e n t e l e r i .
I I - BELDENİN ETRAFI İLE İRTİBATINI SAĞLAYAN YOLLAR
1- K a r a y o l l a r ı ;
a) Hiç Demir yolu olmayan Çanakkale diğer i l l e r e b i l ­
hassa kara ve deniz y o l l a r ı i l e b a ğ l ı d ı r . Şöyleki :
./.
Kazalara olan mesafeleri : ( kilometre olarak )
Çanakkale-Truva
Çanakkale-Ezine
Çanakkale-Ayvacık
Çanakkale-Edremlt
Çanakkale-Çan
Çanakkale-Yenlee
( 26
( 50
( 74
(103
( 74
( 99
)
)
)
)
)
)
Çanakkale-Balye ( 165
Çanakkale-Blga ( 107
Çanakkale-Gönen ( 162
Çanakkale-Lapseki( 40
Çanakkale-K.Biga( 130
b) Civar V H g y e t l e r e olan Mesafeleri
Çanakkale-Balıkesir
Çanakkale-izmir
Çanakkale-Bursa
Çanakkale-istanbul
(
(
(
(
220
333
334
360
)
)
)
)
)
( kilometre
olarak )
)
)
)
)
c ) Trafik Durumu i
Her mevsimde normaldir. Çanakkale-îzmir yolunda 41,
ci kilometrede, Çanakkale-Istanbul yolunda Geliboluda, Çanak­
k a l e - B a l ı k e s i r yolunda Çanda, Çanakkale-Bursa yolunda Bigada
yakıt ikmal ve tamiri emniyetle yap;Lİır.
ç ) Y o l l a r Üzerinde Görülmeğe Değer Y e r l e r t
Çanakkale-Balıkesir şosesi üzerinde 40. c i kilomet­
rede Balaban^suyu ve kahvehanesi, 75.ci kilometrede Çan kaza­
sı ve Büyük iskender i l e Daranın S a v a ş t ı ğ ı Boğaz,(bu y o l ta­
mamen çamlık ve v i r a j l ı d ı r . )
Çanakkale-îstanbul yolu üzerinde 65. c i kilometre •
de bulunan Bolayırda Süleymanpaşa ve Namık Kemal Türbesi.
2- DEMİRYOLLARI
Çanakkalede demir yolu yoktur.
3- DENIZ YOLLARI :
Çanakkale-îstanbul arası 133 deniz m i l i d i r . Haftada
i k i d e f a ( Çarşamba Cumartesi günleri İstanbuldan ekspres
olarak saat 20 de vapur Çanakkaleye g e l i r ve e r t e s i günü saba­
hı saat 9 da tekrar istanbula hareket e d e r . )
./.
4- HAVA YOLLARI l
Çanakkale Vilâyetinde b i r hava meydanı v a r d ı r . Kış
ve Yaz aylarında sefere a ç ı l ı r . Um-umîyetle i ç s e f e r l e r e ( Çanakkale-îstanbul ) açık bulunan bu meydandan Türk Hava Y o l l a r ı
Yorcu Uçakları i l e Türk ve Ecnebi Askerî Kurye Uçakları i s t i ­
fade e d e r l e r . Uçak meydanı şehre i k i Mlometre mesafededir.^
Yolcular Türk Hava Y o l l a r ı n ı n hususî otobüsleri İ l e meydana^ g ö ­
türülüp g e t i r i l i r l e r . Bu küçük Hava meydanında s a t ı ş mağaza­
l a r ı yoktur.
I I I - KARA, DENIZ VE HAVA YOLLARıNA AIT TARIFELER r
Çanakkale Belediye Garajından muhtelif İ s t i k a m e t l e ­
re kalkan otobüslerin f i r m a l a r ı i l e hareket s a a t l e r i ve v a r ı ş ­
l a r ı aşağıdadır :
YILMAZLAR ı
Ç.Kaleden Kalkış
Ç.Kaleden
ÎT
îf
f!
ît
ît
tt
tt
fl
ff
ff
Sa. 5
ff
7
ff
11,30
ff
13,30
tt
15,30
ft
6
îf
11
ft
12,30
ft
14,15
fl
15,45
ff
17
ft
17
Varış ;
13
15
19,30
20,30
23,30
14
19
15
18,15
19,30
19,30
G i t t i ğ i Mahal
İstanbul
fl
ît
ff
ît
Bursaya
ff
Bigaya
Bandırmaya
Çardağa
Bigaya
ÖZENLER:
Ç,Kaleden Kalkış
Ankaraya
6,30
9,30
11,45
14
15
16,30
INANÖZLER î
Ç.Kaleden Kalkış
:
ft
n
^=^4730
"
"
6,30
8,30
11
13
16
17,30
îf ^
Bandırmaya
Bigaya
îî
Lapseki
12,30
14,30
16,30
19
21
24
1,30
İstanbula
Balıkesire
2- Ücret T a r i f e l e r i
;
( Otobüs )
a) Kara Nakil Vasıtalarında
Çanakkale-İstanbul b i r
17,5 l i r a
10,5 "
15
"
15
9
"
kişi
Canakkale-Balxkesir "
"
Çanakkale-İzmir
Çanakkale-Bursa
Çanakkale-Bandırma
II
II
tl
II
!t
II
b) Vapurda ;
Çanakkale-İstanbul
30,25 "
"
c ) Hava Yollarında ;
Çanakkale-İstanbul
"
70
"
I V - BELDEDE BULUNAN BELLİ BAŞLI OTELLER VE KAMPİNKLER :
1- O t e l l e r :
a) Lüks O t e l l e r
Adresleri
İsimleri
Doğanpalas
Lapseki Cad.
2- b ) B i r i n c i S ı n ı f
Kordon O t e l i
Kavak O t e l i
Konak O t e l i
Turing O t e l i
Bahriseflt
T e l . Oda. Yatak
Su
No. Ad,
Ade. Banyo Durumu
Daimi suju
var.
31 •
40 14
Oteller
K a y s e r l i Ahmet
paşa Cad.
II45
İ s k e l e Meydanı 3244
12
10
Fetvahane Sok. 1150
10
Matbaa Sokak
Y a l ı Cad.
12
20
1071
1045
II
24 Umumî
20
"
18
"
28
"
35
"
II
c) İkinci Sınıf Oteller ;
Y a l ı Cadd.
Ar O t e l i
Y a l ı Cadd.
Marmara O t e l i
Fetvahane Sok.
Şehir O t e l i
Ya İ l h a n ı O t e l i Fetvahane Sok.
Fetvahane Sok.
Emek O t e l i
Gümrük Sokak
Ferah O t e l i
Y a l ı Cadd.
Safa O t e l i
Güzel Marmara O t. Y a l ı Cadd.
Güzel İzmir OteLMatbaa Sokak
Yok
193
Yok
174
129
6
4
3
22
15
4
11
8
5
17
13
20
72
41
12
30
18
20
tt
II
t?
ÎT
ii
tt
t!
Tt
(I
tl
Tî
Tt
tt
İt
î»
tt
tl
tt
ît
U
II
II
Tt
tt
11.
II
t!
tt
tl
II
tî
tt
11
It
îî
tt
./.
K a y s e r i l i Ahmetpaşa Cadd. Vakıflar Bankasınca i n ­
şa edilen lüks ( Truva O t e l i ) i l e Turizm Bakanlığınca Çanak­
kalenin Karantina mevkiinde sahile yakın Çamlıkta inşa e d i ­
len ( Tusan O t e l i ) de tamamlanmış ve işletmeye a ç ı l m ı ş t ı r .
2- KAMPİNKLER ;
Şehrin bütün s a h i l l e r i kamp kurmağa e l v e r i ş l i d i r .
Bu meyanda Kemerköyü Koyu, Çardak, Lapseki M ı n t ı k a s ı , Çam
Burnu, Kepes köyü Burnu, Dardanos Koyu, karabiga köyü, Boz­
caada amatör b a l ı k ç ı l ı k i ç i n d e e l v e r i ş l i d i r .
V- BELDEDEKİ BELLİ BAŞLI LOKANTALAR ;
( Restoran, Pastaneler ve M u h a l l e b i c i l e r . )
1- Lokantalar ;
Adı
Adresi
Şehir Lokantası
Yalova
Yeşilyurt "
Boğaz
"
Merkez
^
"
Tel.No;
Sınıfı
-
70
151
246
Yok
I.nci
I.nci
I.nci
2.nci
-
-
2.nci
Şehrin kuruluşu i l e mütenasip b i r şekilde t e f r i ş edilmi ş bu lokantalarda Avrupa mutbama hakikî ş e k l i i l e tesa­
düf güç olmakla beraber Türk Mutbaı kendini göstermektedir.
Beldedeki lokantalar sabah saat 8 den gece saat 23 e kadar
müşterilerin hizmetindedir.
2- Bir K i ş i n i n Bir Öğün i ç i n Vasatî Olarak Ödeyeceği
A s g a r î , ^Azamî Ü c r e t l e r ı
Bir k i ş i n i n b i r öğün i ç i n ödeyeceği asgarî ücret
3,50 azamî ücret i s e 6 l i r a d ı r .
3- Pastaneler ;
Adı
Halk Pastanesi
Turist Pastanesi
Adresi
Y a l ı Çarşısı Cad.
No s 46
Rumeli,So.No s 10
Bu pastanelerde
satılmaktadır.
Tel.No s
Yok
"
ayrıca Muhallebi de imal e d i l e r e k
'Vı- BELDENIN EĞLENCELERI ;
Beldede muhitin i h t i y a c ı n ı karşılayacak ve kapa­
l ı ve yaz mevsiminde i s e açık sinemalar v a r d ı r . Şehirde
Müzikli gazino ve gece k l ü p l e r i bulunmamakla beraber bazen
büy ük şehirlerden gelen t i y a t r o müzik ve varyete grupları
da ta:nsiller vermektedir.
V ı ı - YAPıLABILECEK BAŞLıCA SPORLAR ;
/
/
Deniz S p o r l a r ı ı
Çanakkalenin Nara burnu mevkiinde IS.Mart Plaj ı
Geliboluda İ s e Hamzabey Plajında yüzme sporu yapılmaktadır.
Yüzme havuzu yoktur.
Bir sahil şehri bulunan beldenin k ı y ı l a r ı n d a n açık
p l a j olarak i s t i f a d e etmek mümkündür. Çanakkale boğazında
yelken y a r ı ş l a r ı ve kürek sporu i l e de meşgul o l u n a b i l i r .
Boğazda ç e ş i t l i balık avlamak her zaman imkân da­
h i l i n d e d i r . Bilhassa t u r i s t l e r i n bu zevki aşlamak maksadile
sahilde devamlı B a l ı k ç ı k ö y l e r i t e s i s edilmektedir.
Dag S p o r l a r ı t
Beldeye pek az kar yağdığından kayak sporu y a p ı l a ­
mamakta, dağa tırmanmak sporu ise pek revaç görmemektedir.
Avcılık ı
Beldenin muhtelif mıntıkalarında
edilebilir.
avcılıkla iştigal
Keklik t
Bozcaada, İmroz, Bahçeli , Şap ve Ezine İ l ç e l e ­
rinde b o l mikdarda bulunur.
Bıldırcın ı
Küçük Kuyu, S a z l ı ve Behran Köyleri civarında r a s t lanır.
Tavşan :
Hemen her yerde bol miktarda avlamak k a b i l d i r .
./.
Ördek , Kaz t
K'umkale ovası ve Kale ovasında a v l a n ı r .
Tenis ve Golf ;
Golf Sahası yoktur. Ancak hususî Tenis k o r t l a r ı
lunmaktadır. A t l ı spor revaçta d e g i l d i r c
bu­
V I I I - TEDAVİ VE KÜR YERLERİ t
K a p l ı c a l a r , Ş i f a l ı Sular^ Çamurlar ;
a) Kestanbul K a p l ı c a s ı ;
Ezine i l ç e s i n i n 13 km. b a t ı güneyinde bulunan Kes­
tanbul K a p l ı c a s ı meşhur Kestanbul Har^abelerinin yanındadır.
Bu suda türlü madenler mevcuttur. Romatizma, Ç i l t ve Kadın
hastalıklarına ş i f a l ı d ı r .
b ) Akçe K e ç i l i I l ı c a s ı :
Ezine İ l ç e s i n e 25 km. mesafede İ z b i r l i k deresi i ç i n ­
dedir. Suyu a s i t k a r b o n i t İ l d i r . Çamuru da ş i f a l ı d ı r .
c ) Kazlıca Tuzlası Kaplıcası t
Ayvacık İ l ç e s i n i n Gülpmar bucağı merkezine b i r saat
mesafededir. Suyunda potasyum, manyezlum ve J y o t l a r vardır^
Romatizmalı hastalara f a y d a l ı d ı r .
ç ) Külcüler I l ı c a s ı ;
Bayramiç İ l ç e s i n i n 18 km^ dogusundadır. Denize nazır­
d ı r . Suları k a l e v i Kükürtlüdür,
d) I l ı c a Dere Kaynağı ı
Bayramiç İ l ç e s i n e 10 km, mesafede bulunan Türkmenli
köyünden yarım saat mesafedediro Çamuru yara ve berelere f a y ­
dalıdır.
e ) Çan I l ı c a s ı :
Çan kasabası kenarında bulunan ve suyu ç e l i k l i olan
bu ı l ı c a d a n Romatizmalılar İ s t i f a d e etmektedir.
İÇME SULARI :
Çanakkale Vilâyetinde K i r a z l ı suyu, Ekşisuve Bala-ban suyu V i l a y e t i n başlıca İçme sulaı-'inı t e ş k i l eder.
Bunlardan Ekşisu adı i l e maruf bulunan su Böbrek
ve mesane taşlarına i y i gelmektedir o Her üç suyun terkibinde
Karbon Dioksit bulunmaktadırr
E D İ R N E
BELDEYI TANıTMA
I-
COĞRAFÎ DURUMU
IKLIM VE TABİAT ŞARTLARI ;
Batıda Yunanistan, Kuzeyde Bulgaristan, Güneyde Ege
Denizi ve Doğuda i s e Tekirdagı ve K ı r k l a r e l i n i n ç e v r e l e d i ğ i
Edirne V i l â y e t i , deniz seviyesinden ortalama 50 metre yüksek­
l i k t e bulunmaktadır.
Şehir, Tunca ve Arda akar sularının M e r i c ' e kavuş­
t u k l a r ı yer yakınında, şehrin sol kıyısında h a f i f eğimli ya­
maçlar üzerinde kurulmuştur.
Edirnenin i k l i m i k ı ş l a r ı s e r t , kuru s o g ^ olup yaz­
l a r i s e sıcak geçer. Y ı l l ı k ortalama s ı c a k l ı k + 1^,5, en s ı ­
cak ay ortalaması i s e + 24^,7 olup en soğuk "ay ortalaması + 1,7
dir.
Y ı l l ı k yağış t u t a r ı 598^^dir.
HUSUSİYET ARZEDEN TABİAT GÜZELLİKLERİ ;
Edirnenin hususiyet arzeden tabiat g ü z e l l i k l e r i n i n
başında Tunca, Meriç ve Arda n e h i r l e r i i l e Meriç nehrinin
arkasında i r i l i u f a k l ı bazı g ö l l e r gelmektedir. Bunlardan en
ö n e m l i l e r i , hudutlarımız içinde kalanlardan Enez Kasabasının
yanındaki Dalyan, Bücürmene ve en büyükleri olan ve yüz ölçümü
9,5 kilopıetre kare bulunan Gala G ö l l e r i d i r .
YÜZ ÖLÇÜMÜ t
Edirne V i l â y e t i n i n yüzölçümü 6482 km^ d i r .
NÜFUS VE HANE ADEDİ ;
1
Merkez i t i b a r i l e nüfusu 39865 olup 7850 hane bulun­
maktadır,
ZIYARETE VE IKAMETE EN UYGUN OLAN ZAMANLAR r
Ziyarete en uygun a y l a r ı Mayıs, Haziran, Temmuz,
Ağustos ve Eylüldür.
2- BELDENİN TARİHİ DURUMU ;
Edirne, i l k çağda Traklar tarafından kurulmuş bilâ.hare, milâttan önce ıV. ncU yüz y ı l d a Makedonyalılara, m i l â t ­
tan sonra 395 senesinde de Romaya yani Bizans İmparatorluğuna
geçmiş ve Roma İmparatorlarından ı ı Hadrianus tarafından y e ­
niden kurulurcasma g e n i ş l e t i l d i g i i ç i n "Hadrianopolis" adını
almıştır.
Muhtelif zamanlarda Avar ve Peşenek Türklerince kuşadılan fakat alınamayan Edirne, Osmanlı Türkleri tarafından
ı Sultan Muradın tahta g e ç i ş i n i n i l k aylarında, 1362 Temmu­
zunda Bizanstan fethedilmiş ve bundan sonra Şehir Türk- Osman­
l ı İmparatorluğunun Bursa i l e beraber, ç i f t e Baş Kentinden b i ­
r i olmuş ve 91 sene bu mevkiini muhafaza e t m i ş t i r .
XVıı. nci asrın sonuna kadar dünyanın enbüyük birkaç
şehrinden b i r i haline gelen fakat, 2^2 Ağustos 1829 tarihinde
Ruslar, 26 Mart 1912 gününde Bulgarlar, 25 Kasım 1922 i s e Yu­
n a n l ı l a r tarafından i ş g a l e uğrayan Edirne bu i s t i l â l a r yüzün­
den b i r s ı n ı r şehri derecesine düşmüş i s e de Avrupanın Tür­
kiye ye açılan kapısı olması i t i b a r i l e ve Osmanlı imparator­
luğuna a i t san'at e s e r l e r i He T u r i s t i k b i r hüviyet kazanmış­
tır.
Tarihi A b i d e l e r i ;
Beldenin t a r i h i
miler t e ş k i l etmektedir.
a b i d e l e r i n i n en k ı y m e t l i l e r i n i ca­
Mimar Kocasinan tarafından 1569 tarihinde b a ş l a t ı l ı p
7 senede yapılan ve i ç i 2475 kare bulunan ve minareleri 70
metre i r t i f a a sahip olan " Selimiye Camii" bütün t u r i s t l e r i n
ilk ziyaret y e r i d i r .
1438 senesinde b a ş l a t ı l ı p 10 senede ikmal edilen ve
4 minareli bulunan ve her minaresinin 68 metre i r t i f a i olan
" 3 Ş r e f e l i Camilinin dünya camileri içinde en yüksek minareye
sahip o l a n l a r arasında yer a l d ı ğ ı i f a d e edilmektedir.
Bunlardan başka 1403 senesinde -Gemeli a t ı l ı p 10 se-^ ,
nede b i t i r i l e n " Eski Cami" ,
Meriç Nehri yakınında K a t o l i k l e r tarafından tahrip
edilmiş b i r K i l i s e n i n t e m e l l e r i üzerine 1400 tarihinde inşaa
edilmiş " Y ı l d ı r ı m Camii" ,
Tunca Nehri k ı y ı s ı n d a , İ k i Minareli ve 1488 t a r i ­
hinde Kubbesinin Tabanına Çember koyma usulü i l e i l k d e f a i n ­
şaa edilmiş bulunan " Bayezit Camii " her an z i y a r e t e açık o lup hiç b i r duhuliye ücretine tabi d e ğ i l d i r .
D i ğ e r ' t a r a f t a n . Tunca, Meriç, Şehabettinpaşa, Fatih
Kanunî Sultan Süleyman, Gazimhal ve Beyazıt Köprüleri muhtelif
Türk Mimarları tarafından XV ve XVII«ncı A s ı r l a r arasında inşa
edilmiş bulımmaları i t i b a r i l e önem ta sımaktadır o
Bu arada, muhtelif S e b i l l e r d e n başka 1568 sonesinde
Kanunî Süleyman tarafından inşa e t t i r i l m i ş olan ve a l t ı k a p ı s ı
i l e 300 motre uzunluğu bulunan k a p a l ı " Alipaşa Çarşısı " i l e ,
Selimiye Camii yanında ve Üçüncü Murat tarafından y a p t ı r ı l m ı ş ,
içinde 124 dükkân bulunan ve Dört Kapısı i l e 255 metre uzunlu­
ğu olan Büyük " Arasta Çarşısı " Beldenin görülmeğe değer A b i ­
d e l e r i meyanmda bulunmaktadır.
M ü z e l e r i
;
Selimiye Camii Bahçesinde kâin olup i ç i n d e . Seramik
i ş l e r . S i l â h l a r ve kullanılmış eşyalar bulunan " Etnografya "
i l e Edirne civarından ç ı k a r ı l ı p Bizans, Romen ve eski Türk Es e r l e r i n e a i t t a ş l a r ı i h t i v a eden " A r k e o l o j i " Müzeleri her
Pazartesi günü öğleden sonra ve S a l ı günleri k a p a l ı olup d i ğ e r
günler 9 - 12 ve 13,30-17 a r a s ı z i y a r e t e açıktD-r. Müzelerin
z i y a r e t ü c r e t i 50 kuruştur.-,
3-
BELDENİN İKTİSADI DURU?PJ
BELLİ BAŞLI ZIRAT MAHSULLERİ^ı
Buğday, Kuş yemi ^ Susam, Ayçiçeği,, Sebze, Pancar,
Karpuz beldenin b e l l i b a ş l ı z i r a î mahsullerini t e ş k i l etmek­
tedir.
B e l l i Başlı F a b r i k a l a r ı r (
İmalât Ç e ş i t l e r i )
3 Adet Un Fabrikası, 3 Adet Ayçiçeği yağı Fabrikası
b i r Tuğla ve Kiremit Fabrikası, 2 adoz Buz Fabrikası Edirne
V i l â y e t i n d e bulunan Fabrikaların b a ş l ı c a J a r ı d ı r o
B e l l i b a ş l ı f a b r i k a l a r ı n t i c a r î unvanları ve
adresleriı
Kemalâttin Dönertaş-Agaogulları
ve Ortakları Trakya K o l l . Ş t i . Un Pabr.
Kemalâttin Dönertaş-Agaogulları
ve Ortakları Trakya K o l l . Ş t i . Yag Fabr.
Hacılar ezanı mevkii
Edirne
Saraçhanebaşı
- Edirne
Ahmet Muhtar Çetin ve Oğulları
K o l l . Ş t i . Meriç Yag Fabrikası
zar
Edirne
Güven K o l l . Ş t i . Rıfat Yılma zer
ve Rasim Geçit
Yag Fabr.
Un Fabr.
Mehmet Köker
İhracatı
Dayahatun Mah.Tekkekapı
Edirne
Karaağaç Ortakcy cad.
No: 10
Edirne
Karaağaç Buz Fabrikası ve soğuk
hava deposu Kemal Argün
Un Fabr.
Hasan Osman
istanbul yolu Cad..No:226
Edirne
İ k i köprü arası no:16
Edirne
;
Beldeden e k s e r i y e t l e . Buğday^ Kuşyemi, Susam, A y ç i ­
çeği yağı ve Küsbesi, Küçük ve Büyükbaş Kasaplık Hayvan ve Et,
Yapağı, Beyaz Peynir, Krema, Sebze ve Karpuz ihraç e d i l i r .
El S a n ' a t l a r ı ve T u r i s t i k Hediyelek Eşya ;
El S a n ' a t l a r ı ve t u r i s t i k h e d i y e l i k eşya olarak meyve
sabunları i l e Sdirnenin t a r i h î ö z e l l i k l e r i n i b e l i r t e n resimler­
l e süslü tahtadan yapılmış b i b l o l a r s a y ı l a b l l i r a
Mevcut Bankalar;
( adresleri ve t e l e f o n numaraları )
Tel.No s
1086
T.Halk Bankası A.Ş
Edirne Şubesi
Edirne
Talatpaşa
T.Kredi Bankası A.Ş
Edirne Şubesi
Londra asfalüı - Edirne
1391
T.Emlâk Kredi Bankası
A . Ş . Edirne Şubesi
Londra a s f a l t ı - Edirne
1207
T . C . Ziraat Bankası
Edirne Şubesi
Abacılar Başı - Edirne
1208
a s f a l t ı no: 16
./.
TGI.İTO:
T• G • i icrkc z Banka s ı
A.:^. Sdirno Şb.
1047
îîükümct Cod.-.-:kiirnc
Edirne
T.iç. lankcsı A . o
Edirrıo Şubesi
1050
o a r a ç l - r Coc , : i o : 178
T. Vic o Vet ]3e nkc s ı
A . Ş . Edirne Şubesi
1201
iJdirtie
T.C. Ziraat >^anb:ası
U^olıkoazarı bürosu
üdirno
Scıröçlnr Crddosi
1016
Edirne
Sarö(İrr (cdfesi
U^îracnin ^lususi./et ar/,edoa örf vc î cuc -)tlori VmlunmomakİD borc'.bor, ..Uzelcr ^ ' - z î l i ^ k c n sierra i ç i l n c m c s i , n a s i ^ a düsî z *''oto,;raf çokilmoiicsi Vw Ca^-dlore ayakkı^bı i l e , i r i l i n e rıcsî T u r i s t l e r i n r i a y e t ot-^ıeleri .^eroko.ı hususlardır.
ö z e l l i k Arzeden Oü^ıiöri :
: i::)r y ı l 2.^ ı ,r:3Xinâo
kutlbnır.
: i 'vurtuluş 3hf !?cjiax
ruüncsobetiylc hor
/ i l a/rü. ün b i r -Costival y a ; 3 i l i i a k tadır.
: 'er sene Ib ıjyliîl 15 kim ar^sı )da
c) 3or;:iler
ohli hH/vfınlar s e r g i s i büc^tip e d i l ­
mektedir.
ç ) i\mayırlar
: - er soıeaia hrizlrcn a/iade-.' 3 j^;ün
düvom eden Kırkpın^^r uürcşlori
d) Üıoc
r ^ o l l y o t l o r l : S.)or f o a l i y e t l o r i vo g'f s t o r i l e r l ,
kcv^ık vo Y'ızme s ) o r l n r ı h-^riç bütün
soor "'ranşlarında ..ıcvsimlorino gere
/c^pıl-TicJk t a d ı r .
a) Kurtuluş ^^ayrat.ıı
b) ' s s t i v r l l o r
5-
.Li:^ ii/;:iKi.iD..
;
IÜLGI
^
.
i i ı . ı '\::İL.:]C
.A
™
ViJ
^Af:,/ ı c ı
'^^'^^
a) Jolodîyc
: Tolofoalu : 1 0 7 9
b ) Irclediyo ' ^n'^orma syon Bürosu :
irUrriyot i ^ o y d a n ı
c ) T u r i z ı DorneJti •
"^^'^ki Caui i karşısında
ç ) '.ski ü G o r l o c * ! Ivoruuu, Lerao,_;i :
d) cayırlar :^a,ıtırmc vc idamo ottirrıio ficr?ıe^i: Tahüiis
e ) T i c a r e t vo Sanayi Odası: ' [ ' o l o ' ^ o n o : 1 0 1 4
Yabancı Turistlerden Döviz Aliıa Satımına
r i o r c i l e r ve ^^crlor ;
o)
b)
c)
ç)
d)
Yetkili
i ş Bankası :
Saraçlar Cad. T o l c o n ' o : 1050,1317,1318
Türkiye Kredi ]:nkası : llürrlyet I«cydaaı T e l : 1591
Türk T i c a r e t Bankası :
Saraçlar Cad. T e l : 1364
Türk Turizm iJani::
Korvm O t e l i : T o l : 1160
-Cc )ikulc ^^etroi O f i s i : i o t o l i :
1- xCARA YOLLARI :
a ) ı\ay.alarma olan uiosafelori:
{ i^ilometre olarak )
.üdirno - Lalauaşa ( 27 )
Edirne - Uzunköprü( 65 )
Civ^f V i l S / e t l o r o olan mosafeleri ; { Kilometre olarak )
"^^^dirrie - K ı r k l a r e l i ( 64 )
Edirne - İstanbul
(250 )
Trafik Durumu :
or movsimde normr:ldir. / : l n i 2 kış mevsiminde bazen
a s f a l t yol kardan kapanmaktadır. Y o l l a r üzoriade ka­
ra nakil v a s ı t a l a r ı n l a i h t i y a c ı n ı iıarşılayacak yakıt
V'.xml vc tamir i s t a s y o n l a r ı v a r d ı r .
Ç î ,^ollg3^J-'tzerinde şörülme^^o
dc.şGr
yerler :
xCara y o ' l İ T i r ı üzeri-ıdo (_8ralmc ^jo d o g e r t . b i i j ' ü z c l l i k l o r i ,
i i o h l r l o r . Göller vc Ormaklııclardır.
2- D;^.xli7 İOLLARI :
^ ^ '-^^Ili b a ş l ı bUyl'k ist^^syoniara olan mesafeleri :
Jdirne - istanbul
( 319 ) L.m.
r.dlrno - ? i t / o n ( i„vrupa) ( 50 ) Km.
^)
i ş l e y e n Tronlor :
ıdirno - istanbul arasında Posta, aotörlU t r e n l e r
ri;dirno - Si i l i n g r s d (Avrupa) arasında da'iJkspros
trenler işlomektcdir.
^
III-
DEMİR YOLLARINA AİT TARİFELER
1- HAREKET TARİFESİ :
a) Kara nakil vasıtalarında
;
( Muntazam Otobüs s e r v i s ^ ^ ^ ^^
Edirneden - İstanbula her gün sabah ve akşam direk
otobüs s e f e r l e r i yapılmaktadır.
b) Trenlerde t
Posta treni Edirneden kalkış 21-25, İ s t . V a r ı ş 7,30
Motorlu Tren Karaağaçtan kalkış 7 , İ s t . V a r ı ş 13,30
Ekspres : Karaağaçtan k a l k ı ş 7,02, Avrupaya . . . . . .
Bunlardan başka her Cumartesi ve Çarşamba günleri
saat 11,37 de Karaağaç İstasyonımdan Avrupaya s e f e r l e r v a r d ı r .
2- Ücret T a r i f e l e r i
;
a) Kara nakil vasıtalarında t
( Otobüs - Otomobil )
Edirne
İstanbul 1 k i ş i
10 l i r a
Edirne - K ı r k l a r e l i 1 k i ş i 3. l i r a
Edirne - Uzunköprü 1 k i ş i 3 l i r a
b) Trenlerde
V
Edirne
Edi r ne
Edirne
İstanbul
( Posta )
İstanbul
(Motorlu)
S i v i l i n g r a d (Ekspres)
Kervan
T e l . Oda Yatak
No: Ad. Ad.
Adresleri
Telatpaşa A s f a l t ı
16.80 l i r a
19.80 l i r a
12.50 ll)?B
i
1- 0 t e l l e r :
isimleri
I kişi
1 kişi
1 kişi
.1167
İ s t . Y o l u Cad.no: 27
Rendepala s
Şehirpalas
Tahmis meydanı
Istanbulpalas Ç i l i n g i r l e r Ç a r ş ı s ı
Edirnepalas
Zindanaltı
Meriçpalas
Hürriyet Meydanı
Avrupa O t e l i Tavukkapı
1458
1428
1216
1053
1054
1261
Banyo
Su
durumu
20
37
Hususî
31
11
9
25
12
20
60
20
26
50
58
45
Umumî
II
II
II
_
Daimî
akarsu
-
II
-
II
II
II
Bu o t e l l e r i n t a r i f e l e r i 20-2,5 l i r a arasında d e ğ i ş mektedir.
./.
2- MOTELLER ;
Bulgaristan hududundan g i r i ş t e Türk Kapı Kule g i r i ş
mahalline yakın, P e t r o l o f i s i n i ş l e t t i ğ i 12 Odalı ve her odada
i k i yatak bulunan Motelde banyo ve duş v a r d ı r . Tek y a t a k l ı Oda
20,2 y a t a k l ı Odalar 30 ve i c a b ı halinde 3 y a t a k l ı Odalar i s e
37.50 l i r a y a kiraya v e r i l m e k t e d i r . Burada ayrıca Benzin s a t ı ­
ş ı ve v a s ı t a l a r ı n yağlama ve yıkam^ası y a p ı l d ı ğ ı g i b i , yabancı
parada d e ğ i ş t i r i l m e k t e d i r .
3- KAMPINKLER ;
Kampink sahaları ve açık kamplar " Söğütlük Orman"
yakınındadır. Burada akar su piknik y e r l e r i ve e l e k t r i k bulun-'
makla beraber, yalnız yaz mevsimine inhisar eden PİKNİK KANTİN
ve GAZINO bulunmaktadır. PİKNİK KANTİN VE GAZINO hariç t e s b i t
edilmiş f i a t l a r ı yoktur.
V-
BELDEDEKİ BELLİ BAŞLI LOKANTALAR ; ( Restoran, Pastaneler
ve M u h a l l e b i c i l i r )
1- Lokantalar :
Kervan Restoran
Kapıkule Lokantası
Şehir Lokantası
Lezzet Lokantası
Çınar Lokantası
Zekeriye T.Lokantası:
TalStpaşa a s f a l t ı t e l . n o : 1167
Türk - Bulgar hududu kapısı
Hürriyet Meydanı: T e l . 1154 _
Saraçlar Cad. no: 68
Tavukkapı Cad
Saraçlar Cad,
Ö z e l l i k l e r i Ori.jinal yemek ç e ş i t l e r i
Ö z e l l i k l e r i yoktur. Her ç e ş i t türk yemekleri y a p ı lir.
Açık bulunduğu s a a t l e r :
Lokantalar her gün saat 10 dan 24 e kadar a ç ı k t ı r .
1- K i ş i n i n 1 öğün i ç i n v a s a t î olarak ödeyeceği
a s g a r î , azamî ü c r e t l e r i ;
1 K i ş i n i n 1 öğün i ç i n ödeyeceği asgarî ücret
azamî ücret i s e 8^80 l i r a d ı r .
2- Pastaneler
Tuna Pastanesi
:
:
Saraçlar Cad.
5,
-y
-
V I - BELDENIN EĞLENCELERI ;
1- Sinemalar :
Ayvazoglu Sineması
Maarif Sineması
İ n c i Sineması
Yeni Sinema
Hürriyet Meydanı
Londra A s f a l t ı
Tavukkapı
Ç i l i n g i r i ç i Osmanlı Bankası
sokağı
Bu sinemalar k ı ş l ı k olup yazın çok sıcak
bazı bahçe sinemaları da f a a l i y e t g ö s t e r i r .
aylarda
2- MÜZİKLİ GAZINOLAR :
Edirnede müzikli gazino bulunmamakla beraber bazı sey­
yar t i y a t r o ve v a r i y e t e t r u p l a r ı büyük şehirlerden gelerek i c ­
ra î san'at e d e r l e r .
V I I - YAPILABİLECEK BAŞLICA SPORLAR ;
Kayak ve 'yüzme s p o r l a r ı dışında a v c ı l ı k v e a t l ı
Edi rnede revaç bulmakta ve gün geçtikçe gelişmektedir.
spor
V I I I - TEDAVİ VE KÜR YERLERİ, KAPLICALAR, ŞİFALI SULAR VE
ÇAMURLAR ;
K a p l ı c a l a r , Ş i f a l ı sular i l e çamurları İ h t i v a eden
tedavi ve kür y e r l e r i Edirne i l i n d e bulunmamaktadır.
K O C A E L İ
BELDEYI TANITMA
1- BELDENIN COĞRAFİ DURUMU
İKLİM VE TABİAT ŞARTLARI :
Doğusunda Sakarya, Güneyinde Bursa, Batısında İ s tanbu 1 V i l â y e t l e r i , Kuzeyde İ s e Karadeniz i l e ç e v r i l m i ş bu­
lunan Kocaeli V i l â y e t i , Avrupa i l e Asyayı b i r l e ş t i r e n en önemli bir y o l ve Türkiyenin Sanayi merkezlerinden b i r i d i r . İ z ­
mit Körfezinde Derince Limanı T i c a r î nakliyat i ç i n mühim b i r
iskeledir.
Hem Akdeniz, hemde Karadeniz i k l i m i n i n ö z e l l i k l e r i n i
taşıyan bölgede umumiyetle, y a z l a r s ı c a k ve az y a ğ ı ş l ı , k ı ş l a r
i s e y a ğ ı ş l ı ve nisbeten ı l ı k geçer. Ortalama y ı l l ı k yağış mik­
darı 786 mm. olup, bunun ^ 34 ü k ı ş ı n , % 18 i ilkbaharda, % 20
si y a z ı n , % 28 i i s e Sonbahardadır.
Ağustos aymda ortalama suhunfet + 23,4 santigrata
yükselir i s e de. Ocak ayında + 5,7 santigrata kadar düşer.
V i l â y e t i n ^ 38 i Ormanlıktır.
Hususiyet Arzeden Tabiat G ü z e l l i k l e r i ;
Kocaeli V i l â y e t i n i n tabiat g ü z e l l i k l e r i bakımından
hususiyet arzeden y e r l e r i n i n başında Gölcük ve Karamürsel i l ­
ç e l e r i gelmekle beraber Karadeniz kıyısında Kefken Köyü c i v a ­
rındaki p l a j l a r ı ve Meşe, Çam Ormanları da görülmeğe değer bu
ö z e l l i k taşımaktadırlar.
Yüz Ölçümü ;
2
Kocaeli V i l â y e t i n i n yüz ölçümü 3987 km
dir.
Nüfus ve Hane Adedi :
Kocaeli V i l â y e t i n i n nüfusu 297.000, Hane Adedi i s e
14.000 d i r .
Ziyarete ve İkamete En Uygun Olan Zamanlar :
Yaz a y l a r ı d ı r .
.A
2- BELDENİN TARİHİ DURUMU :
Milâttan evvel IV ncü yüz y ı l d a İran ( Pers l haki­
miyet ve nüfuzundan kurtulup Makedonya ( İskender ) imparator­
luğuna katılan Bölge, yine milâttan evvel 262 senesinde bu­
günkü yerinde ( Bitinya ) K r a l ı I . Nikomedes tarafından kurul­
muş ve şehre kurucu Kirala i z a f e t e n ( Nikomedis ) ismi v e r i l .miştir^.
Zaman zaman Bergema D e v l e t i n i n hücumuna maruz kalan
ve Milâttan önce I I yüz y ı l ı n son yarısında Romaya t a b î olan
Bitinya K r a l l ı ğ ı , Milâttan önce 74 senesinde Romaya geçmiş ve
Milâttan sonra, 258 de Gotlar ve 284 de İ r a n l ı l a r Bölgeyi ve
İzmit Şehrini yakıp y ı k m ı ş l a r d ı r .
Bilâhare 395 y ı l ı n d a Roma İmparatorluğu i k i y e ay­
r ı l ı n c a bütün Anadolu g i b i bu çevrede Dogu Roma yani, bizans
İmparatorluğunun payına düşmüş ve bu arada devamlı z e l z e l e l e r ­
den zarar görmüştür.
V l . n c i Tüz y ı l d a İzmitin büyük İmarcısı İmparator
Jü st i ni aunus oImu ş tur•
Nihayet XI nci asrın son kısmında Nikomedia ( İzmit )
Anadoluyu i s t i l â etmiş olan Selçuklar tarafından zaptedilmiştir.
1326-1330 Y ı l l a r ı arasında Orhangazinin Kumandala­
rından Akçokoca tarafından f e t h e d i l e r e k Osmanlı Devletine in»t i k a l eden ve Klâsik Devrede adı (Nikomedia ) olan İzmite
araplarca önce Nikumûdiye sonra " İznukmid " denilmiş, b i l â ­
hare Türkler bunu/* İznikmid " yapmış ve son zamanlarda da
İzmid ve nihayet İzmit olmuştur.
XV.nci Asırda İ z m i t , Anadolu ayaletine b a ğ l ı Koca­
e l i Sancağının merkezi i d i . Mevkiinin ehemmiyetine binaen 1888
y ı l ı n d a müstakil sancak haline g e t i r i l m i ş ve Cumhuriyetten
sonra yapılan i d a r î taksimatta da Kocaeli V i l â y e t i n i n merkezi
olmuştur.
Tarihi A b i d e l e r i ı
Her devrin b i r e v v e l k i devir e s e r l e r i n i tahrip e t ­
mesi, bu bölgenin t a r i h i eser bakımından f a k i r kalması neti-cesini t e v l i t etmiş i s e de, Bizans zamanında yapılan Surlar^
Cedit Mahallesindeki büyük Sarnıç ve İstanbul Caddesi üzerinde
meydana çıkan Milâttan sonra I I nci asra a i t Nymphaion i l e
Mimar Slnanm y a p t ı ğ ı ( Pertevpaşa ) Camii g i b i a n ı t l a r ı ta-«
r i h î - e s e r olarak saymak mümkündür
Müzeleri :
Tarihi Av Köşkünde bir A r k e o l o j i Müzesi t e s i s e d i l ­
mek ü z e r e d i r . ( Bu düşünceden vaz gelişmiş olup halen V a l i ma­
kamı olarak k u l l a n ı l m a k t a d ı r . )
3- BELDENIN IKTISADI DURUMU
BELLI BAŞLı ZIRAI MAHSULLER ;
Kocaelinde, Buğday, Arpa, A y ç i ç e ğ i , Keten, M ı ­
s ı r , Yulaf, Tütün ve Yaş meyve z i r a a t i yapılmaktadır.
B e l l i Başlı Fabrikaları
;
( İmalât Ç e ş i t l e r i )
Kocaelinde s i n a î t e s i s l e r i n b a ş l ı c a l a r ı
şunlardır.
Her cins k â ğ ı t . Karton, Oluklu Mvıkavva, Sigara Kâ­
ğ ı d ı , Odun ve Saman S e l l ü l o z u , Sütkostik, Kireç Kaymağı, Tuz
ruhu. Mayi k l o r . Çimento Torbası, Tuvalet Kâğıdı imâl eden
TÜRKIYE SELLÜLOZ VE KAĞIT PABRÎKALARI IŞLETMESI { SEKA ) ,
Siyah Mamul Boru, G a l v a n i z l i Mamul Boru, Bitümlü Mamul Boru
İmâl eden S Ü M E R B A N K M A N N E S M A N N Boru Endüstrisi Fabrikası
T.A.Ş ,
Un imâl eden SUSANBAŞ KOLLEKTİP ŞİRKETİ UN FABRİ­
KASI, Gazoz ve Soda İmâl eden ÖZTAN GAZOZ FABRİKASI, Mamul
i p l i k mamul Dokma, Mamul İ p e k l i , Mamul Halı İmâl eden Gebze
kazasında kâin SÜMERBANK YÜNLÜ SANAYİİ MÜESSESESİ HEREKE FAB­
RİKASI ,
D - 500
Diesel
D - 500
Benzinli-
"
D - 100
Benzinli
"
245 R-
A l t ı Mazotlu
"
- Chrysler
İmâl eden ve Çayırovada kâin
RİLERİ A.Ş ,
TÜRK OTOMOTİV ENDÜST­
Glikoz - Nişasta ve Dekstrin imâl eden ve Yarımca da
bulunan BİRPAPTAŞ YARIMCA GLİKOZ VE NİŞASTA FABRİKASI,
Benzin, Motorin ve Gazyağı l â l eden İSTANBUL PETROL
RAFİNERİSİ A.Ş ,
T.A.O
Yarımcada, Süper Forfat imâl eden GÜBRE FABRİKALARI,
( SÜİ>ER FOSFAT FABRİKASI ) ,
Çimento imâl eden Darıcada kâin ESKİŞEHİR ARSLAN Ç İ ­
MENTO FABRİKASI ,
Otomobil ve Kamyon l â s t i ğ i imâl eden ve Köşeköyde
bulunan PİRELLİ LASTİK FABRİKASI i n ş a a t ı n ı tamamlamış t i r e
Otomobil ve Kamyon L â s t i ğ i imâl eden GOOD - YEAR
LASTİK FABRİKASI i n ş a a t ı n ı tamamlamıştır.
B e l l i Bağlı Fabrikaların Tam Adresleri ve T e l . N o .
lan;
Türkiye Selüloz ve KĞgıt Pab.
işletmesi Genel Md. ( S E K A )
İzmit
Tel.No;
1117 1762 1761 1800 -
Mannesmann - Sümerbank Bomı
Endüstrisi T.A.Ş
İzmit
1626 - 1627
1808 - 1809
Müfit Saner ve O r t a k l a r ı
Susanbaş K o l l e k t i f Ş i r k e t i
İdarehane: Fethiye Cad.No:34
Fabrika
; P e t r o l Ofisi yanı
İzmit
Sümerbank Hereke Yünlü ve
Halı Dokuma Sanayi Müessesesi
1698
1697
1801
1900
1493 - 1509
Hereke - 4
H e r e k e
1226
1332
1586
Sabahattin Öztan - Öztan
Gazoz Fabrikası
İdarehane : Fethiye Cad.no;3
Fabrika
: Hürriyet Cad.no;2
İzmit
Türk Otomotiv End.A.Ş
Çayırova - Gebze
Türkiye Şişe ve Cam Pab.A.Ş
Çayırova Fabrikası
Çayırova - Gebze
Birfabtaş Nişasta ve
Glikoz Fabr.
Yarımca köyü - izmit
Türkiye Gübre Fab.A.O
Yarımca köyü - İzmit
İstanbul P e t r o l
^'^
Rafinerisi
Tütün Ç i f t l i k köyü
İzmit
1830
1930
1720
1620
1152
1721
1722
Aslan ve Eskihisar Müttehit
Çimento ve Sukireci Fabrikaları
A.Ş
Taşliman/Da r ı c a
Gebze
Goodyear L â s t i k l e r i T.A.Ş
Devlet Karayolu üzeri
Çuhahane sapağı
izmit
1016 - 1571
1730 - 1731
1732 - 1191
Türk P i r e l l i L â s t i k l e r i A.Ş
Köseköy - izmit
1842
1843
1844
Makina - Takım Endüstrisi
A.Ş
Çayarova - Gebze
Shell Derince T e s i s l e r i
1269
Derince - izmit
Eureka -^Metâl T.A.Ş
Yarımca.İpragaz T e s i s l e r i
1423
idarehane: Noter i ş hanı
izmit
: Yarımcaköyü
Fab
Yarımca Aygaz T e s i s l e r i
Yarımcaköyü
izmit
Çelik Sanayi A.Ş
Derince Fabrikası
Hamdi Tâl ve Ortakları
Uysal K o l l . Ş t i . ( N . Y a ğ İmâl)
Süleyman Ege ( N.Yag imâl)
Süleyman Hayrettin Akçam
( Madeni Eşya İmâl )
P e t r o l O f i s i yanı
Derince - İzmit
Başiskele mevkii
İzmit
Eski mezbaha
İzmit
yanı
Nafıa Garajı yanı
Kandıra Caddesi
izmit
inşa Halinde Olan Fabrikalar ;
Makina - Takım Endüstrisi T.A.Ş
( Matkap ucu Fabrikası)
ğayırova - Gebze
S h e l l Derince T e s i s l e r i
( Madeni Yag Harmanlaması
ve Teneke kutu i m a l â t ı )
Derince - izmit
Euı^eka - Metal T.A.Ş
îpragaz T e s i s l e r i
( L . P . G . G a z l a r ı , depolama ve
tüple me )
Yarime aköyü - İzmit
Aygaz Yarımca T e s i s l e r i
( L . P . G . G a z l a r ı , depolama ve
tüpleme )
Yarımköyü - İzmit
Çelik Sanayii A.Ş Deri nce Fabr,
( Standart Kazma, Kürek, Balta
i l h . imâli)
Derince - izmit
Süleyman Ege
{ Nebati Yag İmalâthanesi )
Eski mezbaha yanı - izmit
Hamdi Tâl ve Ortakları
Uysal K o l l e k t i f Ş i r k e t i
( Nebati Yag İmalâthanesi )
Başiskele mevkii - İzmit
Süleyman Hayrettin Akçam
( Madeni Eşya imalâthanesi )
A l i Galip Karaağaç
( Margarin İmalâthanesi )
Nafıa Garajı k a r ş ı s ı
Kandıra Caddesi - İzmit
Bağdat Caddesi noı
İzmit
48
Koruma Tarım İ l â ç l a r ı A.Ş
Derince T e s i s l e r i
( Z i r a î mücadele i l â ç l a r ı ve
DDT Fabrikası )
Fetrol O f i s i yanı - İzmit
Çini ve Seramik Fabrikaları
( Porselen eşya imalâtı )
Rafineri b i t i ş i ğ i
Yarımca köyü
- izmit
Chrysler Sanayii A.Ş
( Kamyon ve Otomobil İmalâtı )
Çayırova - Gebze
./.
îhracat-ı ;
Krom Cevheri , Borasit , Demi r Mangenez , Arpa , Buğ day, Ayçiçeği , TütU n v e Pul l - Oi l ihrac a edilmektedir .
El Sanatler i v e Turisti k v e Hediyeli k Eşy a ;
Y o k t u r,
Mevcut Bankala r :
BANKANIN
TİCARET UNVAN I
T.C Ziraa t Bankas ı
İzmit Şubes i
Türk Ticare t Bankas ı A.Ş
İzmit - Şubes i
Türkiye İ ş Bankas ı A.Ş'
İzmit Şubes i
TEL.NO:
ADRESI
Hürriyet Cadd . No : 2İ5 1192-174 5
1746-1102
Hürriyet Cad.No:l/ A 1086-110
1
1629
Hürriyet Cad.no:95-97 , 1661-190 7
Yapı v e Kred i Bankas ı A.Ş
Fethiye Cad.no : 3 6
İzmit Şubes i
1491-1838
Emlâk Kred i Bankas ı A.Ş
İzmit Şubes i
Hürriyet Cad.no:20 4 1646-180
5
Türkiye" Hal k Bankas ı A.Ş
İzmit Şub e s i- -
Hürriyet Cad.No : 6 1 1175-123
1
Kocaeli Bankas ı T.A. Ş
Kemaliye Cad.no : 3 , 1127-182
4
SünreıHDank İzmi t Şubes i
Hürriyet Cad . No: 83 152
0
Etibank - îzmi t Şubes i
Hürriyet Cadd.no : 8 1 1559-166
9
Akbank T.A. Ş
İzmit Şubes i
Hürriyet Cad . no:126 1475-175
7
Belediye i l e Ticare t v e Sanay i Odası'nı n Adre s v e Tel.No.1ar;
İzmit Belediyes i Hürriye
İzmit Ticare t v e Sanay i
Odası
t Cadd.no:8 3 1007-1548-183 6
1130
Hürriyet Cadd.no:8 1
./.
4- BELDENİN SOSYAL DtJRUMJ :
Kocaelinln hususiye t arzede n ö r f ve Adetlerile t u ­
ristlerin riayet etmeler i gereke n hususiyetleri bulunmamak tadır.
Özellik Arzeden Günler i :
a) Kurtuluş Bayram ı :
He r yıl 28 Haziranda kut lanır.
b) Festival, Sergi, Fua r
ve Panayırları :
Yoktur .
c) Kocaeli Yükse k Tahsi l Talebe Derneği tarafında n
her sen e Şubat ayını n İçinde ananevi pişmaniyo
yapılarak davetlilere pişmaniye dağıtılır.
ç) Spor Faaliyetleri : Spor faaliyetleri . Futbol.
Güreş, Atletizm, Basketbol,
Yüzme^ Bisikle t ve Avcıl^J!:
Sporlarına İnhisar etmekte-diro
d) Folklor Özellik leri ı
5 -
Folklo r Özellikleri Mart ve
Yiğitçe bir gösterişe sahi p
ve yerli k ı y a fe t l e r i l e oy.nanmak ve Halk Musikisi pcr»
çaları, Türküler vo Oyan ha­
vaları terennü m edilme k su-,
retilo yaşatılmaktadır.
BELDE HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK VE YABANCI
TURISTE YARDIM VE HİZMETLERDE BULUHÜLABILECE K
YERLER ı
İzmit Belediyesi
Ticaret ve Sanayi Odas ı
Turizm ve Şehri Kalkındırma^ Clüzolleştirnıe Derneklerile. Seyahat Acent e veya Enformasyo n Bürolar ı yoktur.
II- BELDENİN ETRAFI İLE İRTİBATINI SAĞLAYAN YO BL AR 1- Karayolları :
a) Kazalarına ola n mesafeleri ı (Ki j oı-^.^ t r c o l ar a 1: )
İzmit - Kandra (
İzmit - Gölcük (
Kandıra-Kefken (
Gölcük-Karamürsel
49 )
19
22 )
25 ]
b) Civar V i l â y e t l e r e olan M e s a f e l e r i :
izmit - istanbul
İzmit - Adapazarı
( Km.olarak)^
( 94 )
( 53 )
c ) Trafik Durumu :
Her mevsimde normaldir. Y o l l a r üzerinde Karanakil
v a s ı t a l a r ı n ı n i h t i y a c ı n ı karşılayacak Yakıt İkmal ve Şehir­
lerde de ayrıca Tamir İ s t a s y o n l a r ı mevcuttur.
ç ) Yol Üzerindeki Görülmeğe Değer Y e r l e r ;
K a r a y o l l a r ı üzerinde görülmeğe değer t a b i i güzeLl i k l e r i n başında Yılankavi uzanan y o l kenarındaki Deniz Manzarasıdır.
2- DEMİR YOLLARI s
a) B e l l i Başlı büyük İstasyonlara olan mesafeler :
( Kilometre olarak )
İzmit - İstanbul
İzmit - Eskişehir
İzmit - Ankara
( 91 )
(223 )
( 485)
b) i ş l e y e n Trenler :
İzmit - İstanbul, İzmit - Adapazarı arasında Posta
ve Motorl u t r e n l e r i ş l e m e k t e d i r .
treni
Ayrıca, A r i f i y e - İ z m i t , Hereke arasında Banliyö
vardır.
3- DENİZ YOLLARI :
İzmit Körfezinden, İzmit i l e Karamürsel arasında Kör­
fez Vapurları i ş l e m e k t e d i r .
I I I - KARA VE DEMİR YOLLARINA AİT TARİFELER :
1- Hareket T a r i f e s i :
a) Kara Nakil Vasıtalarında :
İzmitten İstanbula her yarım saatte b i r k a r ş ı l ı k l ı
Otobüs s e f e r l t ; r i y a p ı l ı r . Bunun dışında Ankaraya gitmek içlin.
İstanbul - Ankara arasında i ş l e y e n ve çok sık olan otobüsler­
den de i s t i f a d e e d i l i r ,
(Ayrıca i z m i t » t e n hergün Ankara-Bursa-Zonguldak ve Samsun'a
servis v a r d ı r . )
b) Trenlerde ı
Trenlerde, D.D.Y. Tarifesine g ö r e , Haydarpaşadan
kalkan Posta, Ekspresi, Y a t a k l ı ve Motorlu Trenler İzmite
uğramaktadır.
2- Ücret T a r i f e l e r i :
a) Kara Nakil Vasıtalarında ı
İzmit - İstanbul
( Otobüs
)
bir kişi
( 250 ) kuruş )Pirrrıalar arasında
)devamlı rekabet
vardır.
b) Trenlerde ;
İzmit - Haydarpaşa
c ) Vapurlarda
( 755-885) Kuruştur.
;
izmit t en her İskeleye
( 60 ) kuru ş t u r .
I V - BELDEDE BULUNAN BELLİ BAŞLI OTELLER VE KAMPİNKLER ;
1- O t e l l e r t
Birinci Sınıf Oteller
İsimleri
Adresleri
T e l . Oda
NoAde.
Canova Palas Eski Post.C. 1517
No s 14
Saray Palas Hürriyet Cad. 1072
No; 55
Yatak
Ade.
16
25
50
50
Banyo
Umumî
Su
Durıomu
daimî
Turistik Tesisler ı
(Pins Motel ( Pins T u r i s t i k T e s i s l e r i L t d j Ş t i . )
(Otel-Motel-:Lokanta-Pavyon-Plâ j T e s i s l e r i o ) Yarımca köyü izmit
Su. Elk.
Devamlı
2- KAMPİNKLER ı
Kampink Sahaları ve açık kamplar Darıcadan Karamürsele kadar uzanan sahalarda kurulmaktadır. ( Özel bir firma
tarafından Yaz aylarında i ş l e t l D i l i s k e l e s i i l e Hereke arasında Tavşancıl kampingdi v a r d ı r . )
Hiçbir mevsim i ç i n t e s b i t edilmiş f i a t l a r ı
yoktur.
BELDEDEKI BELLI BAŞLI LOKANTALAR s
Restoran, Pastaneler ve M u h a l l e b i c i l e r
1- Lokantalar ;
Beldede mu h t e l i f s ı n ı f l a r a a i t müteaddit lokantalar
bulunmakla beraber. T u r i s t l e r i n rağbet e t t i ğ i lokanta Tepecik
mahallesi Gümrük Caddesinde kâin ( Telefon numarası 1276 )
Şehir Gazino ve Lokantasıdır.
{ Bu gazino Döviz değiştirmeğe s e l â h i y e t l i d i r . )
2- Ö z e l l i k l e r i , O r i j i n a l Yemek Ç e ş i t l e r i g
Ö z e l l i k l e r i yoktur. Her ç e ş i t Türk Yemekleri y a p ı l ı r
3- Açık Bulunduğu Saatler
s.
Lokantalar her gün saat 7 den 24 e kadar a ç ı k t ı r .
4- Bir K i ş i n i n Bir Öğün i ç i n Vasatî Olarak Ödeyeceği
Asgarî, Azamî Ücretler ı
Turistik Lokantada bir k i ş i n i n b i r öğün i ç i n ödeyece­
ğ i asgarî ücret 12, azamî ücret i s e 20 l i r a d ı r .
( «Çorbalar 100-150- ) , Et
300-450 ) , Tavuk veya Ba­
l ı k ( 375-650 ) , P i l a v veya Zeytin y a ğ l ı yemekler ( 100-200 )
Salata ( 150-200 ) , Su ( 25 ) , ekmek ( 30 ) kuruş tur.
Diğer s ı n ı f lokantalarda i s e b i r öğün i ç i n ödenecek .
asgarî ücret 400 azamî ü c r e t ise 750 kuruştur<,
5- Pastaneler
:
istanbul ve Hürriyet Caddelerinde muhtelif
ve M u h a l l e b i c i l e r v a r d ı r .
Pastane
V I - BELDENİN EĞLENCELERİ :
1- Sinemalar s
Oğuz Sineması
Halk Sineması
Seka Sineması
Karaçetin Sineması
İstanbul Caddesinde.
Şehir Gazinosu yanında^
Kâğıt Fabrikasında
Kandıra Gad« No s 22
Bunlardan başka yaz mevsiminde müteaddit
sinemaları bulu nmaktadır.
açıkhava
2- Müzikli Gazino, Gece K l ü p l e r i , T l y ş t r o ve
Operaları ;
_
Daimî Müzikli Gazino Gece K l ü p l e r i , T i y a t r o ve Ope­
r a l a r bulunmamakla beraber zaman zaman büyük şehirlerden g e ­
len Tiyatro ve v a r i y e t e g r u p l a r ı , mevsimine-göre, kapalı ve
açık sinemalarda i c r a y ı san'at e t m e k t e d i r l e r .
V I I - YAPILABİLECEK BAŞLICA SPORLAR t
1- Deniz Sporllıarı ;
-
Darıca, Tütün Ç i f t l i k , Gölaük, Degirmendere, Ulaşl ı , H a l ı d e r e , E r e ğ l i ve Karamürselden başka ayrıca Sapanca g ö ­
lünde ve Kefkende açık p l a j l a r bulunmaktadır. Bu beldede yü^me havuzları yoktur. Y e l k e n c i l i k ve Kürek s p o r l a r ı ve k ö r f e z ­
de b a l ı k a v c ı l ı ğ ı İ l e i ş t i g â l o l u n a b i l i r . .
2- Kara S p o r l a r ı ;
a) Dağlık Bölgesi bulunmayan Kocaeli mıntıkasında ^
dag s p o r l a r ı yapılamamaktadır.
b) İ z m l t i n Tütün Ç i f t l i ğ i mıntıkasında her y ı l Ağus­
tos ayından başlamak üzere Keklik, Tavşan ve Domuz g i b i emsa­
l i e h l i hayvan a v c ı l ı ğ ı y a p ı l ı r .
c ) Tenis, Glof ve saire g i b i
rikalarda rastlamak mümkündür.
V I I I - TEDAVİ VE KÜR YERLERİ ı
sporlara ancak fab­
( Tıbbî Turizm )
K a p l ı c a l a r , Ş i f a l ı Sular", Çamurlar t
Tedavi ve Kür İ ç i n teşkilâtlanmış y e r l e r i bulunmamak­
tadır.
KIR
KL AR E L 1
I - BELDEYİ TANITMA t
1 - BELDENİN COgRAEİ DüRlg/IU :
İKLİM VE TABİAT ŞARTLARI :
Marmara Bölgesinin, Istranca i l e Ergene bölümleri üze­
rinde yayılan K ı r k l a r e l i ' n i n topraklarını Doğuda Karadeniz,
Güneydoğuda İstanbul, güneyde Tekirdağ, batıda Edirne i l l e r i ,
kuzeyde i s e Balgaristan toprakları ç e v i r i r .
K ı r k l a r e l i i l i n i n kuzey ve kuzeydoğu k e s i m l e r i , dağlık
b i r görünüşe s a h i p t i r . Kuzeybatı, güneydoğu doğmltuşunda uza­
nan I s t r a n c a l a r , i l i n en önemli dağlarını t e ş k i l etmekte^olup,
Trakyanm en yüksek noktası olan Mahya tepesi (1030 m.) bu dağ­
l a r üzerinde bulunur.
K ı r k l a r e l i n i n i k l i m i , Trakyanm l?ütününde olduğu g i b i ,
b i r kara i k l i m i d i r . Yazlar s ı c a k t ı r . K ı ş l a r bazen Anadoludan
b i l e s e r t t i r . Yağış boldur. Y ı l l ı k ortalama s ı c a k l ı k 16.7 de­
r e c e , en sıcak ay ortalaması 25^3 derece, en soğuk ay o r t a l a ­
ması i s e 9 d e r e c e d i r .
HUSUSİYET ARZEDEN TABİAT GÜZELLİKLERİ 2
K ı r k l a r e l i i l i orman örtüsünün geniş yer tuttuğu i l ­
lerimizden b i r i olduğnı i ç i n , hususiyet arzeden t a b i a t g ü z e l ­
l i k l e r i n i dağların etek yamaçlarında, akarsuların kenarların­
da g ö r e b i l i r i z .
İ l i n en önemli akarsuyu olan Ergeneye; kuzeyden k a r ı ­
şan İ n e c e , Babaeski ve Lüleburgaz sularının kenarları i l e Dereköy dağlarının etek yamaçları, t a b i î g ü z e l l i k l e r l e doludur.
Bilhassa dereköy dağlarının etek yamaçlarının bol av­
l a dolu olması, 15 Şubat i l e 15 Temmuz t a r i h l e r i arasında c i ­
var i l l e r d e n de b i r çok avcının K ı r k l a r e l i n e gelmesini sağlar.
Dereköy dağlarının etek yamaçları, aynı zamanda güzel mesire
yerleridir.
YÜZ ÖLÇÜMÜ ı
K ı r k l a r e l i v i l â y e t i n i n yüzölçümü 6732 km karedir.
NÜFUSU :
K ı r k l a r e l i V i l â y e t i n i n nüfusu I960 sayımına göre,
242 172 k i ş i d i r .
- 2 ZİYARETE VE İIOIMETE EN UYGUN ZAi-IMLAR :
İ l k bahar ve yaz a y l a r ı d ı r .
2 « BELDENİN TARİHİ DURUMU :
Tarih öncesi çağlarından b e r i meskûn olan K ı r k l a r e l i
t o p r a k l a r ı , Traklar i l e t a r i h çağma g i m i ş bulunmaktadır.
Bu topraklar g i t t i k ç e Yunanlılaşmış ve daha sonra Makedonya
d e v l e t i n e geçmiş, M.S. 46 ya doğru da Roma İmparatorluğuna
k a t ı l m ı ş t ı r . M.S. 395 y ı l ı n d a Roma imparatorluğunun i k i y e
ayrılması i l e bu bölge doğu Rom.a imparatorluğunun payına düş­
müş ve bin y ı l a yakın Bizans hâkimiyet ve idaresinde kalmış­
tır.
Eski ismi Saranta E c c l e s i c s ' e atfen T ü r k l e r ' i n "Kırkk i l i s e " d e d i k l e r i K ı r k l a r e l i , saltanatının i l k y ı l l a r ı n d a I .
Sultan Murat (Hüdavendigâr) tarafından fethedilmiş ve Osmanlı
İmparatorluğuna k a t ı l m ı ş t ı r .
K ı r k l a r e l i , Osmanlı İmparatorluğunun sınırlardan uzak
sakin b i r şehri olmuş, merkezi Sofya olanRumeli b e y l e r b e y l i ­
ğinin 26 sancağından b i r i n i n merkezini t e ş k i l e t m i ş t i r .
Tazminattan sonra Edirne V i l â y e t i n i n 6 sancağından
b i r i n e merkez olan K ı r ı k k i l i s e , Cumhuriyet devrinde bütün san­
caklara i l adı v e r i l i n c e b i r v i l â y e t merkezi olmuş 1924 sene­
sinde de adı Kırklare^ine ç e v r i l m i ş t i r .
TARİHİ ABİDELERİ :
K ı r k l a r e l i n d e pek çok t a r i h î abide bulunup, bunların
büyük b i r kısmını camiler t e ş k i l etmektedir. Şehirdeki b a ş l ı ­
ca camiler; Büyük cami denen H ı z ı r bey camii, Kadı Camii, Pa­
şa camii, Kapan camii. K ı r k l a r c a m i i d i r . Merkezdeki t a r i h î
e s e r l e r arasında I V . Mehmet devrinde y a p t ı r ı l a n t a r i h i hamam
i l e Bedesteni de saymak l â z ı m d ı r .
Diğer t a r i h î e s e r l e r arasında en meşhuru Babaeski'de
bulunan Micnar Sinanm yapmış olduğu Cedit A l i Paşa Camiidir.
Kanunî Sultan Süleyman devrine a i t bu klâsik Türk mimarisi
örneğinden başka, Fatih devrinden kalma b i r camii, Mimar Ka­
sım ' m X V I I . asırda y a p t ı ğ ı taşköprü'yü, Pmarhisarda' ki B i ­
zanslılardan kalma k a l e , k i l i s e ve su y o l l a r ı i l e K ı r k l a r
tepesinde 40 ş e h i t l e r i ç i n y a p t ı r ı l a n abideyi de t a r i h î eser­
l e r arasında s a y a b i l i r i z .
3 - BELDENİN İKTİSADİ DURUMU :
BELLİ BAŞLI ZİRAİ MAHSULLERİ ı
K ı r k l a r e l i n d e hububat c i n s l e r i arasında en çok buğ­
day e k i l i r . Sulak y e r l e r d e i s e , az miktarda ç e l t i k z i r a a t i
y a p ı l ı r . Endüstri b i t k i l e r i n i n içinde e k i l i ş sahasının g e n i ş ­
l i ğ i bakımından a y ç i ç e ğ i z i r a a t i başta gelmekte bunu şeker
pancarı takip etmektedir.
Ancak, şekör pancarı ekilen sahalar daha az olmakla
beraber, i s t i h s a l çok daha f a z l a d ı r .
Diğer z i r a i ürünler arasında arpa, çavdar, yulaf,
m ı s ı r , kaplıca ol ukça mühim b i r yer tutmaktadır.
Az miktarda, bakla, p i r i n ç , b e z e l y e , susam, patates,
burçak, tütün, fasulye, mercimek, nohut, kuş yemi, keten ve
soğan da y e t i ş t i r i l i r .
K ı r k l a r e l i n i n i k t i s a d î durumuna t e s i r eden ö z e l l i k ­
lerinden b i r i de hayvancılığın burada çok gelişmiş olmasıdır.
Geniş mer'alar halkın büyük b i r kısmının hayvancılıkla uğraş­
masına imkân vermektedir. Koyun başta olmak üzere, k ı l k e ç i s i ,
s ı ğ ı r ve manda başlıca hayvan ç e ş i t l e r i n i t e ş k i l etmektedir.
Hayvancılığın gelişmiş olması d o l a y i s i y l e , hayvan
mahsulleri de büyük b i r yekûn tutmakta, bilhassa p e y n i r c i l i k
yaygın bulunmaktadır.
K ı r k l a r e l i n i n ekonomik kaynakları arasında ormancı­
l ı ğ ı da unutmamak l â z ı m d ı r .
BELLİ BAŞLI EABRİKALARI
Limandan mahrum olan ve s ı n ı r a yakın bulunan Kırk­
l a r e l i v i l â y e t i n d e , t i c a r e t gelişmemiş, mühim Sanayi de, ku­
rulamamıştır. Bu yüzden hayvancılık ve ziraat başta gelmekte­
dir.
V i l â y e t t e i k i önemli sanayi t e s i s i v a r d ı r . Alpullu
Şeker Fabrikası; Pmarhisar Çimento f a b r i k a s ı .
Bunların dışında, küçük t e s i s l e r halinde çalışan,
ayçiçeği yağı f a b r i k a l a r ı i l e un değirmenleri, şarap imalât­
haneleri s a y ı l a b i l i r . Hayvancılık çok i l e r l e m i ş olmasına rağ­
men, süt sanayii b i l e küçük çapta imalâthanelerde yapılmakta­
dır.
İHMGATI :
Kırkıapelinden d a h i l î ihracat yapılmaktadır.
MEVCUT BANKALAR ı
Akbank, Türkiye İ ş Bankası, Türk T i c a r e t Bankası^
Yapı ve Kredi Bankası, Ziraat Bankasıdır.
4 - BELDENİN SOSYAL DURUMU :
K ı r k l a r e l i n i n hususiyet arzeden ö r f ve a d e t l e r i y l e ,
T u r i s t l e r i n riayet etmeleri gereken hususiyetler yoktur.
ÖZELLİK ARZEDEN GÜNLERİ t
a) Panayırlar t
Mayıs ve Eylül ayı içinde üçer gün
devvsn. eden emtia ve hayvan panayırı
kurulmaktadır.
b) Spor f a a l i y e t l e r i ı Spor f a a l i y e t l e r i arasanda •
futbol, .atletizm, basketbol, b i s i k ­
l e t sporlarından başka a v c ı l ı k da bü­
yük b i r yer tutmaktadır.
Küçük a v c ı l ı k , bilhassa b ı l d ı r c ı n ,
keklik ve tavşan bol olduğu i ç i n çok
yapılmaktadır.
5 - BELDE HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK VE YABANCI TURİSTE
YARDIM VE HİZMETTE BULUNABİLECEK YERLER :
a) Belediye
b) Ticaret ve Sanayi Odası.
I I - BELDENİN ETRAEI İLE İRTİBATINI SAĞLIYAN YOLLAR :
1 - KARA YOLLARI ı
'İstanbul - K ı r k l a r e l i
Edime
- Kırklareli
204
65
km.
km.
dir.
İstanbul i l e münakale daha çok Edirne-lstanbul
, smdaki 1 nolu devlet yolu üzerinden yapılmaktadır.
ara-
İstanbul-Edirne yoluna 37 km. l i k Kırklareli-Babaeski
yolu i l e b a ğ l ı d ı r .
a) TRAFİK DURUMU :
Her mevsimde normaldir. Y o l l a r üzerinde kara
nakil v a s ı t a l a r ı n ı n i h t i y a c ı n ı karşılıyacak yakıt ikmal i s ­
tasyonları mevcut olup, tamirat ancak^ ş e h i r l e r d e k i tamir
istasyonlarında y a p ı l a b i l i r .
2 - DmiİRYOLLARI :
K ı r k l a r e l i 51 km. l i k b i r şube h a t t ı i l e S i r k e ci-Uzunköprü demiryoluna b a ğ l ı d ı r .
Bu y o l üzerinden :
İstanbul - K ı r k l a r e l i
Edirne
- Kırklareli
Uzunköprü- K ı r k l a r e l i
281 km.
139 km.
93 km.
dir.
, Kara nakil v a s ı t a l a r ı n d a muntazam otobüs ve otomobil
s e r v i s l e r i yapılmaktadır.
BELDENİN EĞLENCE YERLERİ :
Beldenin eğlence y e r l e r i şehrin f a a l i y e t merkezi
olan Cumhuriyet meydanı i l e Edirne caddesi üzerinde toplanmış
bulunmak t aid ı r .
L Ü L E B U R G A Z
BELDEYİ TANITMAK
1- BELDENİN COĞRAFİ DURUMU
İKLİM VE TABİAT ŞARTLARI:,
Edirne ve Teklrdagdan sonra Trakyanm 3.ncU büyük
şehri bulunan Lüleburgaz, Marmara bölgesinin Ergene Bölümün­
de K x r k l a r e l i V i l â y e t i ne b a ğ l ı b i r i l ç e d i r .
Topraklarını doğuda Teklrdagm Saray, Güney doğuda
ayni i l i n Çorlu ve M u r a t l ı , Güneyde Hayrabolu, Batıda K ı r k l a r e l i n i n Babaeski, Kuzeyde ayni i l i n merkez ve pınar Hisar
ilçeleri çevirir.
Lüleburgazm i k l i m i s e r t t i r . Y a z l a r ı sıcak, k ı ş l a r ı
soğuk g e ç e r . Toprakları her türlü ziraate e l v e r i ş l i d i r .
Hususiyet Arzeden Tabiat G ü z e l l i k l e r i :
Lüleburgazda orman bulunmamakta, d i k e n l i ç a l ı l a r bu
ovaya vahşi b i r g ü z e l l i k vermekte ve ayrıca Akarsular bo­
yunca dar ovalar burasını süslemektedir.
Yüzölçümü ;
2
Lüleburgaz İ l ç e s i n i n yüzölçümü 3600 km
dir.
Nüfus ve Hane Adedi ;
Lüleburgaz i l ç e s i n i n nüfusu 22.322 d i r .
Ziyarete ve İkamete En Uygun Olan Zamanlar ;
İlkbahar ve sonbahar a y l a r ı d ı r .
2- BELDENİN TARİHİ DURUMU ;
Lüleburgaz Milâdi 1361 yılında I . Murat Hüdavendigâr
tarafından f e t h e d i l e r e k Türklerin e l i n e g e ç m i ş t i r . Birçok i s t i ­
lâlara maruz kalan ş e h i r , Avrupayı Asya'ya bağlayan en kısa yol ü z e r i n d e d i r . Kasabaya daha e v v e l ( BERGULE ) denilmiş, bu­
rada çubuk l ü l e l e r i y a p ı l d ı ğ ı i ç i n sonradan ( LÜLEBURGAZ ) ismi
verilmiştir.
Tarihi A b i d e l e r i ;
Lüleburgazdaki t a r i h i e s e r l e r i n en k ı y m e t l i s i şehrin
orta kesiminde Sokollunun Viyana seferinden dönüşünde Mimar
Sinan^a y a p t ı r d ı ğ ı ve bugün Sokollu Mehmet Paşa camii adı v e ­
r i l m i ş bulunan camidir. Bu camide bir şadırvan ve fetvahane
v a r d ı r . Bu cami I l . n c i Mahmut zamanında tamir görmüştür*
Bu eserden başka Höyükler, Burgaz K a l e s i , Zindan
Baba Kürbesi, Kadı Camii, Çifte Hamamlar, Kervan S^ray ve
yine Mimar Sinan tarafından yapılmış bulunan Taş köprü i l e
Çanakkale abidesi İ l ç e n i n görülmeğe değer t a r i h i e s e r l e r i n i
t e ş k i l ederler*
M ü z e l e r i
;
Lüleburgaz da müze yoktur* Yalnız yukarıda z i k r i
geçen t a r i h i e s e r l e r i günün her saatinde z i y a r e t etmek mümkün­
dür. Ziyaret esnasında hiç b i r suretle duhuliye ü c r e t i a l ı n ­
maz.
3- BELDENİN İKTİSADI DURUIW
BELLİ BAŞLI ZİRAİ MAHSULLERİ :
Lüleburgazda pancar, kuş yemi, ay ç i ç e ğ i , buğday,
ç e l t i k z i r a a t i yapılmaktadır.
Belli Başlı Fabrikaları
: (İmalât Ç e ş i t l e r i )
İ l ç e dahilinde nebati yag f a b r i k a s ı , peynir imâl
eden peynir yapım e v i , un f a b r i k a s ı , buz fabrikası ve M a r s i l ­
ya t i p i kiremit imâl eden kiremit fabrikası v a r d ı r .
unvanı
Lületaş T.A.O
Adresi
Tel.No:
Edirne Cd.no:77
Turgutbey Cd.n.l36
Günay K o l l . Ş t i .
Cemal Malko^ ve Ortağı
102
93
imalât n e v i .
Marsilyatipi k i ­
remit
Rafiner, Nebati
yağ ve Margarin
İslâmnaci Un Buz PabrL
ve soğuk hava depoları ^Durak Mah.No: 6
İ ş l e t i c i T.Lmtd.Ort.
10
Buz.Has un ve so­
ğuk hava deposu
Pakiş İbrahim Güreler
Dere Moh. No: 3
74
Nebati yag
İ b i ş Pektaş H a l e f l e r i
Koll.Şti.
Ha sanaga çeşme
meydanı no: 11
21
Nebati yag ve
un
Süleyman Düşündere
Ahmet köyü no:16
ffüsnü Ceylân ve Ort.
Koll.Şti.
HamzabeT Köyü
Has un
22
Has un
ihracatı ı
E k s e r i y e t l e d a h i l i ihracat yapılmakta ve bu ihraca­
t ı z i r a î ürünler t e ş k i l etmektedir. Harice i h r a c a t ı yoktur.
El San^atları ve T u r i s t i k Hediyelik Eşya ;
Bu i l ç e d e e l san^atlarına mütedair eşya önem t a ş ı ­
maktadır. Çanak, Çömlek, T e s t i ve Küp g i b i e l s a n ' a t i i l e
yapılan eşyalar b i r hatıra olmak üzere t u r i s t l e r tarafından
rağbete mazhar olmaktadır.
Mevcut Bankalar :
Tel.No:
Adresi
Ünva nı
T.C. Ziraat Bankası
İstanbul Cad. no: l / A
Şekerbank T.A.Ş
Sönmezışık pasajı
T . İ ş Bankası
Turgutbey Cad. no: 38
196-197
90
178-179
Lüleburgaz B i r l i k
Ticaret Bankası T.A.Ş Çarşı Park k a r ş ı s ı 19
Yapı ve Kredi Bankası
Envercengiz Cad. no: 54
37
75-76-77
4- BELDENİN SOSYAL DURUMU :
Lüleburgazm hususiyet arz eden örf ve a d e t l e r i i l e
t u r i s t l e r i n r i a y e t etmeleri gereken hususiyetler yoktur.
Ö z e l l i k Arz Eden Günleri : .
a) Kurtuluş Bayramı :
Her y ı l 8 Kasımda k u t l a n ı r .
b) F e s t i v a l l e r
Yoktur. Yalnız 6.Mayıs günü
muazzam b i r piknik birçok e g l e n c e l e r i y l e beraber her sene
yapılmaktadır.
Y o k t u r .
:
c ) Sergi ve Fuarlar :
ç ) Panayırlar
:
d) Spor F a a l i y e t l e r i :
e ) Folklor Ö z e l l i k
:
İlkbahar ve Sonbahar'da i k i
hayvan ve emtea panayırı kurul­
maktadır.
Spor f a a l i y e t l e r i f u t b o l , a t l e t i z i m basketbol, b i s i k l e t ve
a v c ı l ı k sporlarına inhisar e t ­
mektedir.
F o l k l a r ö z e l l i k l e r i Tekirdağ ve
Edirne f o l k l a r e k i p l e r i t a r a f ı n
dan yaşatılmaktadır.
5- BELDE HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK VE YABANCI TURİSTE
YARDIM VE HİZMETTE BULUNABİLECEK YERLER t
a) Belediye
T e l . N o : 12 İst^anbul Cadd.
b) T i c a r e t ve Sanayi Oda s i Tel.No:121 Edirne Cad.
c ) İsmail Olnay Turizm Büro.Tel.No:114 Eski hükümet Cad.
I I - BELDENİN ETRAFI İLE İRTİBATINI SAĞLAYA.N YOLLAR :
1) K a r a y o l l a r ı :
Lüleburgaz-İstanbul
Lüleburgaz-Edirne
Lüleburgaz-Tekirdağ
Lüleburgaz-Pmarhisar
lüleburgaz-Kırklareli
( 160 ) Km.yol a s f a l t t ı r .
( 76 ) "
"
"
,( 60 ) "
"
"
( 31 ) "
" şesodir.
( 55 ) "
"
"
a) Trafik Durytmp. :
Her mevsimde normaldir. Y o l l a r üzerinde' kara nakil
v a s ı t a l a r ı n ı n i h t i y a c ı n ı karşılayacak yakit ikmal i s t a s y o n l a r ı
mevcut olup tamirat ancak şehirlerde ki tamir istasyonlarında
y apılabilir.
b ) Y o l l a r Üzerinde Görülmeğe Değer Y e r l e r ;
Lüleburgaz civarında sarımsaklı tohum üretme ç i f t l i ğ i ,
Türkgeldi Devlet Üretme ç i f t l i ğ i ve Devlet f i d a n l ı ğ ı , kara y o l ­
l a r ı üzerinde beldenin görülmeğe değer g ü z e l l i k l e r i n i t e ş k i l
ederler,
2 ) Demirşro 1 l a r ı ;
a) Şehir i l e Lüleburgaz istasyonu arası 6 km.dir.
b ) Edirne i l e İstanbul arasında posta, Şemplon Eks­
presi ve Motorlu t r e n l e r sefer yapmakta olduğundan bu t r e n l e r
lüleburgaz i ç i n de f a y d a l ı olmaktadır,
I I I - KARA VE DEMİR YOLLARINA AİT TARİFELER :
1) Hareket T a r i f e s i :
a) Kara Nakil vasıtalarında° o ( Otobüs, Otomobil )
Lüleburgaz i l e istanbul arasında hergün muntazam otobüs
r i yapılmaktadır.
Lüleburgaz * dan kalkış
Lüleburgaz'dan
•
o
îî
•
ÎT
•
îî
«•
••
îî
5.15
6.15
7,30
9.00
10.30
12.00
13.30
Tî
istanbul'a varış
îî
ît
îî
ît
îî
ît
îî
>
>
ît
îî
îf
ît
seferle­
8.15
9.15
10.30
12.00
13.30
15.00
16.30
b) Trenlerde ;
Posta: L,-Tİeburgaz'dan kalkış 1,01, İ s t . V a r ı ş .
7.30
Motorlu:
"
"
9.36,
"
"
13.40
"
"
15.55, "
"
20.00
Semplon Eksp."
"
6.25,
"
"
12.35
2- Ücret T a r i f e l e r i ;
a) Kara nakil v a s ı t a l a r ı n d a ;
Otobüs
Lüleburgaz - İstanbul 1 k i ş i 6.00
liradır.
b) Trenlerde ;
Posta
)
Semplon Eksp.)
Motorlu
)
I»Mevkii
II.Mevkii
13.^0 97W5
-
III.Mevkii
5.80
6.95
I V - BELDEDE BULUNAN BELLİBAŞLI OTELLER ,VE KAMPİNGLER •;
1- O t e l l e r ;
İsimleri
Adresleri
Kesebir Palas-Hükümet
T e l . Oda YatakNo. Ade. Ade. Banyo
32
Umumî
12
18
tl
174
13
29
tl
Sıcak ve Soğuk
su
28
9
18
II
Soğuk su
0.35 169
14
1
Özdilek Palas-Turgut Cd.4
Oymak Palas
-Eski
İst.
Konak Oteli
-Hacıçeşme S.
s
.
su
Soğuk Su
2- Kampingler ;
Lüleburgaz'da kamping sahaları bulunmamaktadır.
-
V- BELDEDEKİ BELLİ BAŞLI LOKANTALAR ( R e s t o r a n ) , Pastahaneler
ve; -Muha l l e b l c i 1er ;
1- Lokantalar t
Ada Lokantası
İ s t . Cad. no s 39
Yeni Lokanta
Ege Lokantası
"
no: 1
Turgut Bey Cad. No.' 5
Ö z e l l i k l e r i , O r i j i n a l yemek ç e ş i t l e r i ;
Ö z e l l i k l e r i yoktur. Her ç e ş i t Türk yemekleri y a p ı l ı r .
Açık Bulundukları Saatler
;
Lokantalar günün her saatinde
alıktırlar.
Bir k i ş i n i n Bir Öğün İ ç i n Vasati Olarak Ödeyeceği A s g a r î . Azami Ücretler t
Bir k i ş i n i n b i r öğün i ç i n ödeyeceği vasati ücret 3«00
4.00 Türk l i r a s ı arasındadır.
V I - BELDENİN EĞLENCELERİ s
1- Sinemalar s
Yeni Sinema
Dinç Sineması
Belediye Sineması
Hasanaga Çeşme Sokak
Eski İ s t . Cad.
İ s t . C a d . Teli
Tel s 13
66
2- T i y a t r o l a r ;
Şehir Tiyatrosu
Eski İ s t . Cad.
V I I - YAPILABİLECEK BAŞLICA SPORLAR t
Bölgede y a l n ı z k.-ra a v c ı l ı ğ ı sporu yapılmaktadır^
V I I I - TEDAVİ VE KÜR YERLERİ t
( Tıbbı Turizm )
Lüleburgaz'da Belediyeye a i t b i r kükürtlü hamam bu­
lunmaktadır. Bu hamamın kükürtlü olan sularının romatizma ağ­
r ı l a r ı n a k a r ş ı i y i g e l d i ğ i söylenmektedir.
T- E K
1 "d
D A
I - BELDEYI TANıTMA
1 - BELDENIN CCĞRAPÎ DURUMU
ıKLıM VE TABİAT ŞARTLARI
:
Kuzeyinde Edirne. Dog:u.sunda istanbul, Batisxnda Ça­
nakkale ve Edirne^ Güneyinde Marmara Denizi i l e ç e v r i l i bulu­
nan Tekirdağ Vilâyetinden Şarköye kadar sahil boyunca Akde­
niz i k l i m i t e s i r l e r i görülü r İse de, i ç e r l e r e doğru iklim
f a r k l a r ı göze çarparak ser t kara i k l i m i karekteri arzeder.
Umumiyetle y azları sıcak k ı ş l a r i s e mutedil g e ç e r .
Y ı l l ı k ortalama s ı c a k l ı k dereces i 13,6 s a n t i g r a t t ı r . Sene­
l i k vasatî yağış mJ.kdarı 550,3 mm olup bu^yagış bilhassa
k ı ş aylarına d a ğ ı l m ı ş t ı r .
Hususiyet Arzeden Tabiat G ü z e l l i k l e r i t
Tekirdagm Tabia t G ü z e l l i k l e r i bakımından hususiyet
arzeden y e r l e r i Ergen e Nehri « sahildeki Kumsal P l a j l a r i l e
Yaygın Dağlardaki Vad i ve B c y ı r l a r d ı r .
Yüz ÖİQÜm.ü ı
Tekirdagı VilSyetini n yüz ölçümü 6094 kilometre karedi r .
Füfus ve Hane Adedi g
Şehrin nüfus u 23905; han e adedi 4291 d i r .
Ziyarete ve İkamete- En Uygun Olan Zamanlar :
İlkbahar v e Y^^z aylarıdır.
2
-
BELDENİN TARHTI
DüRU:;"^
Milâttan evve l tesi s ecilmıiş olan 'Jclıirdagı Kasa­
b a s ı , Eski Tarih i Devi^'lerde Bisanthe, . Rhaedestus, Rodos to ,
daha sonrada Dorosçuk ve Tckîıırdagı ile a^^aılmıştır„
Bu toprakları n Avrupay ı Asyaya bağlayan İstanbul ve
Çanakkale Boğazlarının aı? . 3..rda bulunması ve istanbul g i b i
birçok hususiyetler arı^-etmes i itibarile muhtelif Kavimlerin
h ı r s ve tam.alarının yüz yıll'":roa ü'^orine çelcmıiş b i r şehir i l e
V e
hem hudut olması d o l a y i s i l e birçok akın ve i s t i l a l a r a maruz
kalmış ve 1357 tarihinde Süleymampaşa Kumandasındaki Türkler
tarafından i s t i l â e d i l e r e k Osmanlı idaresine g e ç m i ş t i r .
Bundan sonra, müteakkip yüzyıllarda Rumeli ( Trakya)
nın önemli merkezle^rinden b i r i haline gelmi ş ve aşağı yuka­
r ı bugünkü s ı n ı r l a r ı çevresinde yeniden imâr e d i l m i ş t i r * B i r
görüşe göre 17.nci Yüzyılda Etnik bakımından k a r ı ş ı k l ı k a r z ­
eden Tekirdagmda bilhassa Rum ve Ermenilerin mikdarları
hayli fazla bulunmaktadır.
Tarihi A b i d e l e r i ;
Tekirdagmdaki t a r i h î e s e r l e r i n en önemlisi Mimar s i nana a i t Rüstempaşa Camii olmakla beraber, i k i n c i Meşrutiyette
d i k i l e n ve halen Belediye Bahçesinde bulunan Namık Kemal A n ı ­
t ı ve Cmhuriyet devrinde yapılan Atatürk ve Namık Kemal A n ı t l a r ı da zikre şayan bulunmaktadır.
Bu arada 1725 te Mülteci Macar K r a l ı Rakoçinin i k a ­
met e t t i ğ i ev de T u r i s t l e r i n z i y a r e t e t t i ğ i b i r mahaldir.
M ü z e l e r i
;
Tekirdagmda Müze yoktur•
3- BELDENİN İKTİSADÎ DURUMU
BELLİ BAŞLI ZİEAI MAHSULLERİ ;
Kazanın İ k t i s a d i y a t ı n d a , Buğday, Kuşyemi, Arpa g i b i
hububat z i r a a t i yanında. B a k l i y a t , A y ç i ç e ğ i , Kavun, Karpuz ve
Üzüm g i b i z i r a î mahsuller geniş yer tutmakta ve Kaza - V i l â y e t
merkezi çevresinde i s e daha f a z l a bu z i raat b a ğ c ı l ı ğ a i s t i n a t
etmektedir.
Arazinin geniş mer^aları muhtevi oluşu hayvancılığa
da büyük ehemmiyet verilmesine sebep olmaktadır.
B e l l i Başlı F a b r i k a l a r ı ;
Tekirdagmda bulunan 2 Modern Un Fabrikası, 4 ne­
b a t î Yag Fabrikası, Tekel İdaresine a i t Modern b i r Şarap Fab­
r i k a s ı ve 2 adet Lâstik Ayakkabı Fabrikası Beldenin b e l l i b a ş İ l f a b r i k a l a r ı n ı t e ş k i l etmektedir.
B e l l i Başlı Fabrikaların İsim ve A d r e s l e r i :
a) Özdoyuran K o l l e k t i f Ş i r k e t i
Un, irmik ve Nebati Yag Fabrikaları
Tekirdağ Kurnalı Caddesi no: 202
b ) Sahil Un ve irmik Fabrikası Remzi A s l ı e r
Halefi Gahlde Sangar Un ve İrmik Fabrikası
Tekirdağ Barbaros Caddesi
c ) Aytaç K o l l e k t i f Ş i r k e t i H a l i l Aytaç ve Oğlu
Mustafa Aytaç Nebati Yag Fabrikası
Tekirdağ Kurnalı Caddesi
d ) Eriş Nebati Yag Fabrikası Yusuf Eriş
Nebati Yag-Fabrikası
Tekirdağ Kurnalı Caddesi
İhracatı
:
E k s e r i y e t l e d a h i l î ihracat yapılmakla beraber. Dış
memleketlere Kuşyemi, Küsbe, Çimento, Kepek, Şarap ve Kurusoğan ihraç edilmektedir.
El S a n a t ' a t l a r ı ve Turistik Hediyelik Eşya Yoktur.
Mevcut Bankalar ı
Türkiye Ziraat Bankası, Osmanlı Bankası, Türkiye î ş
Bankası, Yapı ve Kredi Bankası, Emlâk ve Kredi Bankası bulun­
maktadır. Bunlardan h i ç b i r i s i döviz alım ve satımı i l e i ş ­
t i g â l etmemektedir.
Mevcut Bankaların
sim ve A d r e s l e r i ve Telefon N o r n ,
e) T . C . Ziraat Bankası
T e l . 66
Tekirdağ Hükümet K a r ş ı s ı
b ) Türkiye î ş Bankası A.Ş
T e l . 75
Tekirdağ Ertugrul Mah.Eski Cami Sokak
c ) Yapı ve Kredi Bankası A.Ş Tekirdağ Şubesi Müd.
T e l . 162
Tekirdağ Şadırvan Caddesi
d)*Emlâk Kredi Bankası A.O Tekirdağ Şubesi Müd.
T e l . 277
Tekirdağ Kurnalı Caddesi
e ) Halk Bankası A.O Tekirdağ Şubesi Müdürlüğü
T e l . 290
Tekitedag Belediye İ ş Hanı
4- BELDENİN SOSYAL DURUMU ı
Tekir^agınm hususiyet arzeden örf ve a d e t l e r i i l e
T u r i s t l e r i n r i a y e t etmeleri gereken Ö z e l l i k l e r i yoktur.
Hasiyet Arzede n Günler i ;
a) Kıırtulu ş Bayram ı : He r y ı l 1 3 Kası m gününd e kut lanır.
b) Festivalle r :
c) Sergile r v e
Fuarlar :
25.Mayı s i l e 1 5 Hazira n ara sında kira z bayramlar ı namil e
bir Festiva l yapılmaktadır .
Y o k t u r
.
ç) Panayırla r i
He r sen e 22.Eylüld e başlayı p
üç gü n deva m ede n Tekirda ğ
Hayvan v e emte a Panayır ı namil e
maruf b i r panayır a civa r ka zalardan d a İştira k edilmek tedir.
d) Spo r f a a l i y e t l e r i : Spo r faaliye t v e g ö s t e r i l e r i .
Futbol, Güreş , Atletizm , Bas ketbol, Tüzme , Bisikle t v e
avcılık sporların a inhisa r et mektedir.
e) Folklo r Ö z e l l i k l e r i : F o l k l o r Özellikler i mahall î
Folklor Ekipler i tarafında n ya şatılmakta v e b u arad a Tekir dagı karşılam a oyun u oynanma sı bakımında n Turistleri- n a lâkasını celbetmektedir .
5^ BELDED E BİLG Î ALINABÎLİNECE K V E YABANCI TURİST E YARDI M
VE HİZMETT E BULUNULABILECE K YERLE R :
a) Tekirdag ı Belediyesi , Tel
Tekirdağ Belediy e Cad .
. No : 19 6
b) Tekirda ğ Ticare t v e
Sanayi Odas ı Tel
Tekirdağ İskel e Cad .
Borsa binas ı ka t 2
. No : 9 2
c) Tekirda ğ Turiz m Cemiyet i Tel
Tekirdağ Mima r sina n Cad .
. No : 16 7
I I - BELDENİ N ETRAF I İL E İRTİBATINI SAĞLAYA N YOLLA R t
1- Kar a Yollar ı :
a) Kazaların a pla n mesafeler i ;
( Kilometr e olara k )
Tekirdagi-Muratli (23 ) Tekitedağ-Çorl u (40
)
Tekirdagı-Malkara (58 ) Tekirdağ-Keşa n (85 )
Tekirdagı-Gelibolu(159). Tekirdag-Hayrebolu(54 )
b) Civa r Vilayetler e ola n Mesafeler i ;
Tekirdağ - İstanbiA İ (
(Kilometre o l a . )
13 6 ) . •
c) Trafi k Durum u ;
Asfalt buluna n İstanbu l - Tekirdag ı yol u i l e Bakıml ı
Şose ola n diğe r yollard a Trafi k he r mevsi m normaldir . Yolla r
üzerinde Karanaki l vasıtalarını n ihtiyacın ı karşılayaca k Yakı t
ikmal istasyonlar ı bulunmakl a berabe r Tgmi r istasyonlar ı yok tur,
ç) Yolla r Üzerindek i Görülmeğ e Değe r Yerle r ;
Kara y o l l a r ı üzerindek i görülmeğ e değe r t a b î ı güzel l i k l e r p l â j mevsimind e Değirme n Alt ı P l a j l a r ı d ı r .
2- DENİ Z YOLLAR I :
Civar Limanla r i l e B e l l i Başl ı Büyü k Limanlar a Ola n
Mesafeler ( Deni z M i l i olara k ) ;
Tekirdagı-Gelibolu ( 54 ) Tekirdagı-Çanakkal e ( 76 )
Tekirdagı-Karabiga ( 36 ) Tekirdagı-M.Ereglisi(2 0 )
Tekirdagı-Bandırma ( 47 ) Tekirdag ı -İstanbu l (6 7 )
Tekirdagı-îzmit (100
)
Ayda bi r d e f a İstanbulda n İskenderun a sefe r yapa n
bir Post a Tekirdagınad a uğramaktadır ,
I I I - KAR A - DENİ Z YOLLARIN A Aİ T TARİFELE R ;
a) Kar a Naki l Vasıtalarınd a ( Muntaza m Otobü s s e r v i s l e r i )
Tekirdagı - Hayrebol u he r gü n 1-2- 3 d e ( Yo l iki s a a t t i r . )
Tekirdagı - Malkar a he r saa t '
1,3 0 "
Tekirdagı -Keşa n "
"
'3,3
0"
Tekirdagı - Gelibol u " "
'4,3
0"
Tekirdagı - Muratl ı " "
'
0,3 0 "
Tekirdagı - Çorl u 6,30-8,30-10,30^13-3 0 '
1,3 0 "
Tekirdagı - İstanbu l 6-7-8,30-9,30-10,3 0
11,30-13-15-17
./.
t') Deniz Vasıtalarında;
Ayda b i r d e f a olmak üzere Pazar günü Tekirdağ.ıaa İ s ­
kenderun Postası uğramaktadır.
Ücret T a r i f e s i
a ) Kara Nakil Vasıtalarında
Tekirdagı
Tekirdagı
Tekirdagı
Tekirdagı
Tekirdagı
Tekirdagı
Tekirdagı
-
Hayrebolu
Malkara
Keşan
Gelibolu
Muratlı
Çorlu
istanbul
( Otobüs )
1
1
1
1
1
1
1
kişi
kişi
kişi
kişi
kişi
kişi
kişi
350 K r ş .
350 "
600 "
1000 "
200 "
400 "
500 "
b) Deniz Vasıtalarında
( Vapur )
I . n c i Mevki 2«nci mev. Güverte
Tekirdagı - Gelibolu
25
15,75
3,30
Tekirdagı - Çanakkale
49
25>25
7,00
Tekirdagı - izmir
89
62,00 17,50
Tekirdagı - Bodrum
112
78,00 21,70
Tekirdagı - Marmaris
132
93,00 25,20
Tekirdagı - Antalya
161
107,50 28,00
Tekirdagı - iskenderun
Tekirdagı - Mersin
188,50
168,00
136,50
122,00
33,60
30,80
I V - BELDEDE BULCJNAN BELIÎ BAŞLI OTELLER VE KAMPIMİLER :
Oda, Yatak
Su
İsimleri
Adresleri
T e l . N o . Ad.
.Ade^. _Ba^Jo, Durumu _
Tuna Palas
Valikonağı Cad.
125^
20
39
Umumî Daimi A kar su v a r d ı r .
-
20
40
yok ,
Balkan O t e l i Turnalı Cad,
"
"
2 - KAMPİNKLER ;
Tekirdagında Kampik sahaları bulunmamakta açık kamp­
l a r i s e h i ç b i r ücrete tabî olmaksızın yapılmaktadırV- BELDEDEKİ BELLİ BAŞLI LOKANTAI/.R
( Restoran, Pastaneler've M u h a l l e b i c i l e r )
Lokantalar :
Tunapalas Lokantası ;
Merkez
Lokantası :
K ö f t e c i Abdullah ı
Valikonağı Cadc T e l . n o s (12b)
"
"
"
" (243)
Yoğurtçular Kolordu Gdo (149)
ÖZELLİKLERİ, QRÎJİNAL/YEMEK ÇEŞİTLERİ :
Ö z e l l i k l e r i yoktur. Öer zaman taze Balık bulmak müm-.
kün olup her ç e ş i t Türk yemekleri yapılmaktadır.
AÇIK BULUNDUĞU SAATLER ;
Lokantalar her gün saat 8 den 23 e kadar a ç ı k t ı r .
1 Kişinin 1 öğün i ç i n v a s a t i Olarak Ödeyeceği
Asgarî, Azamî Ü c r e t l e r Î
1 K i ş i n i n 1 öğün i ç i n ödeyeceği asgarî ücret 3,5,^
azamî i s e 6 l i r a d ı r .
V I - BELDENİN EĞLENCELERİ ;
Tekirdagmda Kış aylarında üç adet Kapalı Sinema ve
Yaz aylarında i s e 2 adet açık sinema f a a l i y e t g ö s t e r i r l e r .
Gece K l ü p l e r i , Müzikli Gazinolar bulunmamakla beraber
bazen ve bilhassa yaz aylarında büyük şehirlerden gelen T i y a t ­
ro ve Konser grupları burada i c r a y ı san'at e d e r l e r .
Açık Ve Kapalı Sınamaların
Telefon Numaraları ı
i s i m . A d r e s l e r i ve
a ) Marmara Sineması Ahmet Akmtürk
T e l : Yok
Tekirdağ Ertugrul Mahallesi Eski Bedestan Cadd.
b ) A t l a s Sineması İlhan E r t e t i k
T e l : 134
Tekirdağ Şadırvan Caddesi
Kapalı Sinemalar :
a ) İ k i z l e r Sineması Recep İ k i z l e r
T e l : 206 ' .
Tekirdağ Ertugrul Mahallesi Şükran Sokak
b ) Atlas Sineması İlhan E r t e t i k
T e l : 134
Tekirdağ Şadırvan Caddefei
c ) Marmara Sineması Ahmet Akmtürk
T e l : Yok ,
Tekirdağ Belediye Caddesi
V I I - YAPILABİLECEK BAŞLICA SPORLAR :
Yüzme havuzları bulunmayan, fakat p l a j l a r a sahip o lan Tekirdagmda Yüzme, Yelken ve Kürek Sporları yapılmakta­
d ı r . , Bu arada Balık A v c ı l ı ğ ı da rağbet görmektedir.
•A
Bundan başka Kara Avcılığında K e k l i k , Çulluk, Ya­
ban Ördegi> Yaban k a z ı . B ı l d ı r c ı n , Tavşan, Ç i l ve Yaban Do­
muzu avlarına da önem v e r i l m e k t e d i r .
Tenis ve Golf Sporları t e s i s i m k â n s ı z l ı ğ ı yüzünden
yapılamamaktadır.
V I I I - TEDAVİ VE KÜR YERLERİ ı
( Tıbbı Turizm )
Kaplıcalar^ Ş i f a l ı Sular, Çamurlar ;
Tekirdagma a l t ı kilometre mesafede bulunan Kayı
Köyü yanında ve hiçbir modern t e s i s a t ı olmayan Çamurluk mev­
kiindeki K a p l ı c a l a r ı n Romatizma a ğ r ı l a r ı n a .
Yine Tekirdagma 20 kilometre uzaklıkta olan munta-*
zam y o l ve modern t e s i s a t ı bulunmayan Avşar Köyü İçmelerinin
her türlü Mide ve Bağırsak h a s t a l ı k l a r ı n a i y i g e l d î g i s ö y l e ­
nilmek t e d i r .
Tekirdagma 3 kilometre mesafede bulunan Degiı^menalt ı plajında ise dinlenme e v l e r i mevcuttur;
Ç O R L U
BELDEYI TANITMA
1- BELDENİN COĞRAFİ DURUMU
Î K l İ n
VE TABİAT ŞARTLARI ı
Beldenin i k l i m i esas i t i b a r i l e mutedil olup umu­
miyetle e t r a f ı n ı n açık olması d o l a y i s i l e devamlı r ü z g â r l ı d ı r .
İlkbahar ve Sonbaharda devamlı yağmur yağar. Yaz a y l a r ı i s e
kuraktır#
Hususiyet Arzeden Tabiat G ü z e l l i k l e r i :
Çorlunun t a b i a t g ü z e l l i k l e r i bakımından hususiyet
arzeden y e r l e r i eski ve yeni bağları,"Ulaş F i d a n l ı ğ ı " Hacı
Şeremet ve Londra A s f a l t ı i l e Deniz arasında kalan s a h i l d e ­
ki t a b î ı p l a j l a r ı d ı r .
R Ü Z Ölçümü :
2
Çorlunun yüz ölçümü 764 km
dir.
Nüfus ve Hane Adedi ;
Çorlunun nüfusu 51790, Hane adedi 4790 d ı r .
Ziyarete ve İkamete En Uygun Olan Zamanlar ;
Yaz
aylarıdır.'
2- BELDENİN TARİHİ DURUMU ;
Çorlu,^ Bizans devrinde Yanko Bin Madyan tarafından
kuru Imuş ve i l k ismi Syrollıjm olmuş, bilâhare Tzorole adını
almıştır.
1360 Tarihinde Osmanlı padişahı Murat Hüdavendigâr
tarafından zaptedilerek Anadolu Türklerinin buraya y e r l e ş t i r i l ­
melerinden sonra Çorlu ismini alan b e l d e , sözü e d i l e n Padi­
şahın Şehit düşmesinden sonra b i r a r a l ı k tekrar B i z a n s l ı l a r ı n
e l i n e gemiş ise de Y ı l d ı r ı m Beyazıt tarafından yeniden ele g e ­
çirilmiştir.
Bundan sonra, imar e d i l e r e k birçok e s e r l e r e kavuşan
Çorlu, Avrupaya sefer yapan Osmanlı Ordularının bir konaklama
ve ikmal y e r i olmuştur. Balkan harbinde Bulgarların i s t i l â ­
sına maruz k a l m ı ş t ı r .
Tarihi A b i d e l e r i ;
Çorludaki t a r i h i e s e r l e r i n en k ı y m e t l i s i , B i z a n s l ı ­
l a r tarafından inşa e d i l e n , dört kapısı bulunan ve k a p ı l a r ı n ­
dan b i r i s i doğrudan doğruya denize açılan ve cinde dükkânlar,
mağazalar ve depolar bulunan E r e ğ l i K a l e s i d i r .
Bundan başka görülecek d i ğ e r t a r i h i e s e r l e r arasında,
i ç i iyi t a t l ı sulu deniz seviyesinde bulunan " Ayazmasını "Fa­
t i h Sultan Mehmet zamanında yapılmjLş Fatih Camiine, ve Sultan
Süleyman zamanında tamamen taş ve mermerden i nşa e d i l m i ş ,
tek Kubbe ve Tek Minareli Süleymaniye Camiini saymak mümkündür.
M ü z e l e r i s
Çorluda müze yoktur*
3- BELDENİN, İKTİSADI DURUMIJ ;
B e l l i Başlı Z i r a î Mahsulleri ;
Çorluda Hububat, Ç e l t i k , AyÇiçegi y a g ı , Şeker Panca­
r ı , Kavun, Karpuz, Kuşyemi, Üzüm ve Sebze z i r a a t i yapılmakta­
dır.
B e l l i B a ş l ı Fabrikaları %
Un, İrmik ve Nişasta ,imâl eden un F a b r i k a l a r ı , Ne­
bati yag i s t i h s â l eden Nebati Yag Fabrikaları ve Glikoz ya­
pan Glikoz Fabrikaları Çorlunun b e l l i b a ş l ı Fabrikalarının
t e ş k i l eder.
^
a) Süleyman Peker ve Ortakları Uncular K o l l . Ş t i .
Kumluca Mevkii Çorlu Tel.No s
71 ve 41
b ) Trakya Değirmencilik L t d . Ş t i .
İstasyon Cad. No s 1 Çorlu
Tel.No s 103
c ) Hasan Vardar - Nebati Yag Fabrikası
Kömür Pazarı No: 12 Çorlu
Tel.Not 64
d) Haydar Tabakoglu - Nebati Yag Fabrikası
İstasyon Cadd. Çorlu
T e l . N o : 63
e ) Vardarlar K o l l e k t i f Ş i r k e t i - Nebati Yag Pabr.
Ahmet Bey Bayırı no: 3 Çorlu
T e l . N o : 246
f ) Orhan Diktaş - Nebati Yag Fabrikası
Sanayi Bölgesi No: 35 Çorlu
T e l . N o : 126
g ) Tacettin Güray - Un Fabrikası
Saray Caddesi no: 117 Çorlu
T e l . N o : 49
El Sanfetları ve T u r i s t i k Hediyelik Eşya yoktur.
Mevcut Bankalar :
a) Ziraat Bankası
b ) î ş Bankası
c ) Garanti Bankası
d) Yapı ve Kredi
Bankası
e ) Sümerbank
İhracatı
Saray Cad. Çorlu T l . N o : 27
Omurtak Cad. Çorlu Tel.No:40
Saray Cad. Çorlu T e l . No: 72
HükÛrket Cad. ^orlu T e l . N o : 184
Omurtak Cad. Çorlu T e l . No: 247
:
Umumiyetle d a h i l i ihracat yapılmakta ve Ayçiçeği
yagı Küsbesi, Kuşyemi, Yapağı, Hububat ve Nebatî yag bu i h ­
r a c a t ı n b a ş l ı c a l a r ı n ı temsil eder.
4- BELDENİN SOSYAL DURUMU ;
Çorlunun hususiyet arzeden örf ve a d e t l e r i l e , Turist­
l e r i n r i a y e t etmeleri gereken hususiyetler yoktur.
Ö z e l l i k Arzeden Günleri
a) Kurtuluş Bayramı
b) F e s t i v a l l e r
c ) Panayırlar
Her y ı l 1.Kasımda k u t l a n ı r .
Her sene 6. Mayısta H i d e r e l l e z
ve ayrıca " Kiraz Cümbüşü "
'kutlanır.
Her y ı l 24, Eylülde c i v a r ka­
za ve köylerden i ş t i r a k e d i ­
lerek b i r Panayır t e r t i p e d i l ­
mek t edi^r.
./.
ç ) Serg i ve Fuarlar :
Y o k t u r .
d) Spor F a a l i y e t l e r i
: Spor f a a l i y e t ve g ö s t e r i l e r i ,
Fytbol, Güreş, A t l e t i z m , Bas­
k e t b o l , ve A v c ı l ı k Sporlarına
inhisar etmektedir,
e ) Folklor G ö s t e r i l e r i : E r k e k l e r ve Kadınlar t a r a f ı n ­
dan oynanmak s u r e t i l e y a ş a t ı ­
lan " Karşılama^' ve " Hora "
oyunları f o l k l o r Ö z e l l i k l e r i ­
nin b a ş l ı c a l a r ı n ı t e ş k i l eder.
5^ BELDE HAKKINDA BÎLGÎ ALINABİLECEK VE YABANCI
TURİSTE YARDIM VE HİZMETTE BULUNULABİLECEK YERLER:
fi) Belediye :
Telefon No: 32-85
b) T i c a r e t ve Sanayi Odası :
Telefon No: 96
c ) Turizm ve Şehri Güzelleştirme, Kalkındırma
Dernekleri,
ç ) Seyahat A c e n t e l e r i :
1- B i r l i k Otobüs i ş l e t m e l e r i :
T e l . N o : 240
2- Koç Otobüs İ ş l e t m e l e r i :
T e l . N o : 61
I I - BELDENİN ETRAFI İLE İRTİBATINI SAĞLAYAN YOLLAR :
1- K a r a y o l l a r ı s
a) Civar İ l ç e l e r e olan mesafeleri
Çorlu - S i l i v r i
Çorlu - Saray
Çorlu - Çerkesköy
Çorlu - Lüleburgaz
Çorlu - M . E r e g l i s i
( 42 )
( 36 )
: ( Kilometre
olarak )
( 22 )
( 50 )
( 26 )
b) Civar V i l â y e t l e r e olan Mesafeleri ; (Kilometre
olarak )
Çorlu - İstanbul
(110 )
Çorlu - Tekirdağ
( 34 )
Çorlu - Edirne
(116 )
c ) Trafik Durumu ;
Her mevsim normaldir. Y o l l a r üzerinde karanakil
v a s ı t a l a r ı n ı n i h t i y a c ı n ı karşılayacak yakıt ikmal ve tamir
i s t a s y o n l a r ı mevcuttur,
ç) Y o l l a r Üzerinde GörülmeğevDeger Y e r l e r î
Kara Y o l l a r ı üzerinde görülmeğe değer t a b i i güzel­
l i k l e r i n başında ULAŞ FİDANLIĞI Bulunmaktadır*
2- DEMİR YOLLARI :
a) B e l l i Başlı Büyük İstasyonlara Olan Mesafeler ı
( Kİllometre olarak )
Çoı^lu - İstanbul
Çorlu - Edirne
Çorlu - K ı r k l a r e l i
( 154 )
( 164 )
( 127 )
b) İ ş l e y e n Trenler ;
Çorlu - İstanbul, Çorlu - Edirne arasında Ekspres,
Posta ve Motorlu Trenler i ş l e m e k t e d i r .
III-
DEMİR YOLLARINA AİT TARİFELER ;
1- Hareket T a r i f e s i ;
a) Kara Nakil Vasıtalarında ;
Çorludan İstanbula,
çorludan Edirneye her saat ba­
Bunun dışında, îstanbuldan
^dirneye giden otobüslerden de i s t i f a d e e d i l i r .
Ş ı M D A
direk Otobüs kalkmaktadır.
b) Trenlerde :
Motorlu Tren Çorludan k a l k ı ş
Tf
Posta Treni
ît
Motorlu Tren
tt
Ekspres Treni
tt
Posta Treni
11,16, Edirneye Var.
tt
tt
15,59
tî
tl
20,28
tt
tt
2,14
tt
tl
3,38
Ekspres Treni
Posta Treni
Motorlu Treni
Motorlu Treni
Posta Treni
5,57
12,00
10,48
19,10
2,18
istanbula Vartl
tt
Nakil V a s ı t a l a r ı n d a ;
1 kişi
İstanbul
1 kişi
Silivri
1 kişi
Tekirdağ
1 kişi
Edirne
tt
tt
tt
tt
tl
2- Ücret T a r i f e l e r i ı
a) Kara
Çorlu
Çorlu
Çorlu
Çorlu
tt
( Otobüs )
4 lira
2,50 "
4
6
b) Tre-nlerde / :
B i İ d i riİmemi ş t i r ,
IV- BELDEDE BULUNAN BELLI BAŞLı OTELLER VE KAMPINKLER';
1- O t
e l l e r :
Su
^ T e l . Oda Yatak
Adresleri
No:_ _Ade_^ ^âîâİJL gâBZ2,^ SHIHia L
İsimleri
Umumî
Sarıtaş O t e l i Cumhuriyet
Meydanı
Palas O t e l i
Balıkpazarı
Cumhuriyet
Meydanı
Edindik O t e l i "
"
12
Parkotel
-
-
tt
ît
tt
tt
tt
ît
tt
tt
?I
tt
ît
tt
Mehtap O t e l i
Balıkpazarı
M.Ereglisi"
M.Ereglisi i s k e l e s i -
Güven O t e l i
Cumhuriyet Mey.
N o t :
yatak v a r d ı r .
20
12
Daimî akar su
vardır*
^
Hususî
" "
25
Bütün bu o t e l l e r d e cem» an 74 Oda ve 180
2- KAMPİNKLER ;
Kampink sahaları ve açık kamplar Şerefliden K ı n a l ı
deresinin denize döküldüğü yere kadar olan sahalardır. Buralar ı n ı b i r mevsim i ç i n , Pazarlık usulü i l e 200 l i r a y a kadar k i ­
ralamak mümkündür.
V- BELDEDEKİ BELLİ BAŞLI LOKANTALAR:
( Restoran, Pastahaneler ve M u h a l l e b i c i l e r )
Adresleri
Adı
Restonorat Otomatik Cumhuriyet Meydanı
Özen Lokantası
Çınar Lokantası
"
"
Omurtak Caddesi
Bahçeli Lokanta
Hükümet K a r ş ı s ı
E r e ğ l i Plâj ve Gaz,
M,Ereğli
Cumhuriyet Meydanı
Marmara Lokantası
Telefon Numaraları
•A
ö z e l l i k l e r i , Ori.jlna l Yeme k Q^gltler l ;
ö z e l l i k l e r i yoktur . He r çeşi t Tür k yemekler i yapılır .
Açık Bulunduklar ı Saatle r :
Lokantalar he r gü n saa t 1 0 da n 2 4 e kada r açıktır .
1 Kişini n 1 öğü n İçi n Vasat i Olara k Ödeyeceğ i
Asgarî, Azam ı Ücretle r s
Bir kişini n b i r öğü n içi n ödeyeceğ i asgar î ücre t
4,60 azam î ücre t 8,2 5 l i r a d ı r .
Pastaneler ;
Zafer Pastanes i Hukı2me
Ömür Pastanes i Omurta
Park Pastanes i Omurta
t Caddesi .
k Caddesi .
k Caddesi .
VI|r BELDENİ N EĞLENCELER İ ;
1- Sinemala r ;
Yeni Çiçe k Sinemas ı Omurta k Cad . Tel.No : 12 4
Ersözler Sinemas ı Cı^mhuriye
t Mey.Tel^No î 15 9
Bu kapal ı sinemalarda n başka , PAR K BAHÇ E GÜLBAHÇ E v e
Çiçekbahçe gib i yazlı k açı k hav a sinemalar ı mevcuttur .
2- Tiyatr o ;
Çorluda Tiyatr o yoktur . Yalnı z Büyü k Şehirlerde n ge len baz ı Tiyatr o Turuplar ı zama n zama n burad a temsille r ver mektedir.
3- Müzikl i Gazinola r ;
Orduevi Gazinosund a geceler i müzi k bulunmaktadır .
Çorluda geç e Klüpler i yoktur .
V I I - YAPILABİLECE K BAŞLIC A SPORLA R :
Ereğli P l a j ı v e Koyund a Yüzm e müsabakaları . Yelken c i l i k v e Küre k s p o r l a r ı . Olt a v e a g i l e Balı k A v c ı l ı ğ ı yapıl dığı g i b t . Kar a avın a d a müsai t buluna n Çorlud a Da g spor u yap mak mümkü n d e ğ i l d i r .
V I I I - Tedav i v e Kü r Yerlerinde n Kaplıca , Ş i f a l ı Sula r v e
Çamurlar Yoktur .
MALKARA
BELDEYİ TANITMA
1- BELDENİN COĞRAFİ DURUMU
İKLİM VE TABİAT ŞARTLARI :
Ber tepe üzerinde kurulmuş ve denizden 230 metre i r - "
tifada bulunan Malkara kazasının toprakları münbit ve mahsul­
d a r d ı r . A y r ı c a , bu i l ç e d e zengin l i n y i t maden kömürü damarı
bulunmakta ve kömür i ş l e t m e c i l i ğ i bakımından önem taşımakta^
dır.
Karakteristik Trakya i k l i m i n i n hususiyetlerine sahip
bulunan Malkara i l ç e s i n d e k ı ş l a r çok soğuk, yazlar i s e umumi­
y e t l e mutedil geçmektedir.
Hususiyet Arzeden Tabiat G ü z e l l i k l e r i :
Malkara ^nm t a b i a t g ü z e l l i k l e r i bakımından hususiyet
arzeden y e r l e r i n i n başında y e ş i l l i k l e r i n bol oluşu gelmektedir.
Yüz Ölçümü s
2
Malkara i l ç e s i n i n yüzölçümü 3 km
dir.
Mfus ve Hane Adedi ;
Malkara kazasının nüfusu 9338, hane adedi i s e 2800 dür,
Ziyarete ve İkâmete En Uygun Olan Zamanlar t
Kış mevsimi h a r i ç , diğer her üç mevsim de ikamete ve
ziyarete e l v e r i ş l i d i r .
2- BELDENİN TARİHİ DURUMU :
Malkara'nın t a r i h i hakkında mufassal b i r malûmat bu­
lunmamakta i s e de. Milâttan sonra 1340 y ı l ı n d a Rumeliye geçen
Orhangazi'nin oğlu Süleyman Paşa bu toprakların i l k f a t i ­
hi olarak g ö s t e r i l m e k t e d i r .
Bu sıralarda kasaba Megalo Hora adını taşımakta i d i .
Zamanla bu isim Malkara'ya kalp olmuştur. .
Tarihi A b i d e l e r i t
Süleyman paşa tarafından y a p t ı r ı l a n ve ayni ismi t a ­
şıyan b i r cama, 1482 y ı l l a r ı n d a Fatihin Akınca beylerinden Ömer
ve Orhan beyler tarafından y a p t ı r ı l m ı ş bulunan başka bir cami
i l e yine Fatihin Akıncılarından Hacı I l b e y zamanında inşa e t ­
t i r i l m i ş bulunan v e bugün İlkokul olarak kullanılan konak
beldenin başlıca t a r i h î e s e r l e r i n i t e ş k i l etmektedir.
./.
Müzeleri ;
Malkara'da müze yoktur.
3- BELDENİN İKTİSADI DURUMU
BELLİ BAŞLI ZİRAÎ MAHSULLER :
Malkara'da Buğday, M ı s ı r , Kuş yemi. Ayçiçeği
yapılmaktadır •
ziraati
B e l l i Başlı F a b r i k a l a r ı ;
Malkara'da fabrika
İhracatı
bulunmamaktadır.
:
Yapılmakta olan z i r a a t t e n elde edilen mahsul ancak
İ l ç e y e yeter derecede bulunduğundan i h r a c a t ı yoktur.
, 4- BELLENEN SOSYAL DURUMU ;
Malkara'nın husîyet arz eden örf ve a d e t l e r i i l e , tu­
r i s t l e r i n r i a y e t etmeleri gereken hu s u s i y e t l e r i yoktur.
Ö z e l l i k Arzeden Günleri ı
a)
b)
c)
ç)
Kıırtuluş Bayramı t
Festivaller t
Sergi ve Fuar ı
Panayırlar t
Her y ı l 14.Kasımda k u t l a n ı r .
Yoktur.
Yokturo
Her sene 14.Eylülde başlayıp
bir hafta devam eden, emtea ve
hayvan panayırı kurulmaktadır.
d) Spor f a a l i y e t l e r i m Spor f a a l i y e t l e r i ve g ö s t e r i ­
l e r i f u t b o l , Güreş, b i s i k l e t
sporlarına inhisar etmektedir.
e ) F o l k l o r Ö z e l l i k l e r i : Folklor ö z e l l i k l e r i Trakya
folklorunun t e s i r i altında
bulunmaktadır.
5- BELDE HAKKINDA BİLGİ ALINABİLECEK VE YABANCI
TURİSTE YARDIM VE HİZMETTE BULUNABİLECEK YERLER:
Beldede bu h i z m e t l e r i i f a edecek yalnız Malkara
B e l e d i y e s i bu lunmaktadır.
I I - BELDENIN ETRAFI İLE İRTİBATINI SAQLAYk^
YOLLAR ;
1- K a r a y o l l a r ı t
a) Malkara i l e Tekirdağ, IstanbUl, Keşan ve Şar köy
arasında y o l her türlü seyahate e l v e r i ş l i bulunmaktadır.
b) Trafik durumu her mevsimde normaldir. Y o l l a r üze­
rinde karanakil v a s ı t a l a r ı n ı n i h t i y a c ı n ı karşılayacak yakıt
ikmal i s t a s y o n l a r ı bulunmakta, tamir i s t a s y o n l a r ı i s e ancak
şehir ve kazalarda yer almaktadır.
c ) Kara Y o l l a r ı üzerinde görülmeğe değer t a b i i gü­
z e l l i k l e r i n başında t e p e c i k l e r ve ovalar z i k r e d i l e b i l i r .
I I I - KARA NAKIL VASITALARINA AİT TARİFELER ;
1- Hareket T a r i f e s i ı
( Otobüsler )
Malkara'dan hergün muntazam sabah saat 6.30 da ve
13.000 de, ayrıca, her saatte b i r Gelibolu'dan İstanbul'a
otobüs s e f e r l e r i yapılmaktadır.
2- Ücret T a r i f e l e r i
Malkara - Tekirdağ
azamî
Malkara - İstanbul
"
2.50, asgarî 2.50 Tl'.
10.00,
"
5.00 T l .
IV- BELDEDE BULUNAN BELLİ BAŞLI OTELLBTR ;
Malkara'da 15 i l â 20 şer y a t a k l ı 5 o t e l bulunmakta
i s e de; bunların hiçbirinde g e r e k l i ve t u r i s t l e r i n i h t i y a c ı n ı
k a r ş ı l a y a b i l e c e k konfor bulunmamaktadır.
V- BELDEDEKI BELLİ BAŞLI LOKANTAIAR :
Beldede mütevazi 3 adet lokanta bulunmaktadır.
Ö z e l l i k l e r i o r i ,1inal_yemek ç e ş i t l e r i :
Ö z e l l i k l e r i yoktur» Her çeşit Türk yemekleri y a p ı l ı r .
Açık Bulundukları
Saatler - o
Lokantalar her gün saat 10.00 dan 23^00 çe kadar
açıktır.
Bir K i ş i n i n Bir Ogün İ ç i n Vasati Olarak Ödeyeceği
Asgarî, Azamî Ü c r e t l e r ' z
Bir k i ş i n i n b i r öğün i ç i n ödeyeceği asgarî ücret 3,
azamî i s e 6.00 l i r a d ı r .
V I - BELDENİN SİNEMALARI :
Malkara Ma mütevazi ve muhittin i h t i y a c ı n ı karşıla-;
yacak 2 sinema bulunmakta müzikli gazinolar ve t i y a t r o l a r yer
almamaktadır. Ancak Büyük şehirlerden gelen t i y a t r o , v e müziki
turupları zaman zaman bu sinemalarda t e m s i l l e r vermektedirler
V I I - TEDAVİ VE KÜR YERLERİ :
Beldede tedavi ve kür y e r l e r i
bulunmamaktadır.
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
39
File Size
5 850 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content