close

Enter

Log in using OpenID

2014 yılı kurumsal mali durum ve beklentiler raporu

embedDownload
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE
BEKLENTİLER RAPORU
Serhat PAZARLIOGLU
STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI
SUNUŞ
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun 30’uncu maddesinde,
“Genel yönetim kapsamındaki idareler bütçelerinin ilk altı aylık uygulama sonuçları, ikinci
altı aya ilişkin beklentiler ve hedefler ile faaliyetlerini; Maliye Bakanlığı ise merkezî yönetim
bütçe kanununun ilk altı aylık uygulama sonuçları, finansman durumu, ikinci altı aya ilişkin
beklentiler ve hedefler ile faaliyetleri kapsayan malî durumu Temmuz ayı içinde kamuoyuna
açıklar” denilmektedir.
Anılan madde doğrultusunda; Üniversitemizin 2014 yılı ilk altı aylık dönemine ilişkin
bütçe uygulamaları ve yürütülen faaliyetler ile ikinci altı aylık döneme ilişkin beklentiler,
hedefler ve planlanan faaliyetlerin yer aldığı "Bursa Teknik Üniversitesi 2014 Yılı Kurumsal
Mali Durum ve Beklentiler Raporu" hazırlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunulur.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Sayfa 2
I- OCAK HAZİRAN 2014 DÖNEMİ BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
A.BÜTÇE GİDERLERİ:
Üniversitemize 2014 yılı merkezi yönetim bütçe kanunu ile 7.807.000,00 TL
Personel Giderleri, 1.318.000,00 TL Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi Giderleri,
5.150.000,00 TL Cari Giderler, 432.000,00 TL Cari transferler ve 19.500.000,00 TL
Sermaye Giderleri için olmak üzere toplam 34.207.000,00. TL ödenek tahsis edilmiştir.
a) Personel Giderleri:
Personel giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 53 artarak
4.417.181,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 Yılı 1. 6 aylık Gerçekleşme oranı % 56,58
olmaktadır
b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri:
Sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderleri harcaması geçen yılın aynı
dönemine göre % 52,52 artarak 732.774,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı 1. 6 aylık
Gerçekleşme oranı %55,60 olmaktadır.
c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri:
Mal ve hizmet alımları harcaması geçen yılın aynı dönemine göre %13,44 artarak
1.469.719,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı 1.6 aylık Gerçekleşme oranı %
28,54olmaktadır
d) Cari Transferler:
Cari transfer harcaması geçen yılın aynı dönemine göre % 64,21 artarak 162.896,00
TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı 1. 6 aylık Gerçekleşme oranı % 37,71 olmaktadır.
e) Sermaye Giderleri:
Sermaye giderleri harcaması geçen yılın aynı dönemine göre %233,52 artarak
8.605.822,00 TL olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılı 1.6 aylık Gerçekleşme oranı %44,13
olmaktadır
f) Sermaye Transferleri:
Üniversitemizin 2014 yılı bütçesine Sermaye Transferleri için ödenek tahsis edilmemiş
ve herhangi bir gider gerçekleşmemiştir
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Sayfa 3
B) BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılının 1. 6 aylık döneminde ayrıntısı aşağıda belirtildiği gibi toplam
13.537.533,00 TL Bütçe geliri gerçekleşmiş olup, geçen yılın aynı dönemine göre %303,63
artmıştır. 2014 yılı 1. 6 aylık dönemde bütçe gelirlerinin gerçekleşme oranı % 39,58
olmaktadır.
Gelir türü Tutarı
Teşebbüs ve Mülkiyet Geliri
Alınan Bağış ve Yardımlar ile özel gelirler
Diğer Gelirler
TOPLAM
Tutar
14.659,00 TL
12.890.703,00 TL
632.171,00 TL
13.537.533,00 TL
C) FİNANSMAN
Üniversitemiz giderlerinin tamamı hazine yardımı ile finanse edilmektedir.
II- OCAK-HAZİRAN 2014 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
Üniversitemiz Bursa’nın ikinci devlet üniversitesi olarak 21/07/2010 tarih ve 27648
sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 14/07/2010 tarih ve 6005 sayılı Yükseköğretim
Kurumları Teşkilatı Kanunu ile bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik
yapılmasına dair kanunla kurulmuştur. Üniversitemiz bünyesinde 6 fakülte, 2 enstitü ve 1
yüksekokul bulunmaktadır.
Fakülteler
-
Doğa Bilimleri Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi
Denizcilik Fakültesi
Orman Fakültesi
İletişim Fakültesi
Sanat ve Tasarım Fakültesi
Enstitüler
-
Fen Bilimleri Enstitüsü
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Yüksekokullar
- Yabancı Diller Yüksekokulu
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Sayfa 4
Bursa Merkez Yıldırım İlçesi 152 Evler Mahallesinde mülkiyeti hazineye ait olan
45.880,26 m2 açık alanı ve 4.868,00 m2 kapalı alanı bulunan taşınmazın tahsis işlemlerini
müteakip bakım ve onarım ihalesi yapılmış ve hizmete alınmıştır. Yıldırım yerleşkesinde
Rektörlük özel kalem, idari birimler ve Yabancı Diller Yüksek Okulu Hizmet vermektedir.
Yıldırım Yerleşkesinde ayrıca Yabancı Diller Yüksek Okulu Kütüphanesi ile öğrenci
kafeterya Binaları bulunmaktadır.
516.000,00 TL.+KDV bedel tutarındaki Yıldırım yerleşkesi prefabrik laboratuvar
yapılması işi kapsamında her biri 250 m2 olan 3 adet prefabrik laboratuvar yapımı 09.01.2014
tarihinde tamamlanarak hizmete girmiştir.
39.765,76.-TL+KDV sözleşme bedelli Osmangazi Yerleşkesi 2 nolu muhtelif tadilat işleri
kapsamında yerleşke bahçesinde kamelya inşaası, araç park yeri çizgileri ve koruma bariyeri
oluşturulması ile fakülte idari binasında boya işleri yapılması 11.06.2014 tarihinde tamamlanarak
hizmete girmiştir.
Bursa İli Kestel ilçesinde bulunan Üniversitemiz merkez kampüs alanı içerisindeki
taşınmazlar için Üniversite yönetim kurulunca 24.03.2014 tarihinde kamu yararı kararı alınarak
kamulaştırma çalışmalarına fiilen başlanılmıştır.
21.828.000,00.-TL + KDV sözleşme bedelli Yıldırım Yerleşkesi merkezi derslik A blok,
spor salonu, alt yapı ve çevre düzenlemesi işi kapsamında 23.680 m2 kapalı alana sahip merkezi
derslik binası ile 3.645 m2 kapalı alana sahip kapalı spor salonu inşaatı sözleşmesi 23.12.2013
tarihinde imzalanmıştır. Yüklenici firma inşaata devam etmekte olup, sözleşme gereği 11.05.2015
tarihinde tamamlanması gerekmektedir.
Osmangazi Yerleşkesindeki laboratuvar ile Yıldırım Yerleşkesindeki prefabrik binaların
bilişim altyapı çalışmaları tamamlanmıştır.
Üniversitemiz kütüphanesine 4.722,64 TL. bedelli 311 adet Türkçe kitap satın alınmıştır.
Elektronik yayın alımları periyodik olarak alınarak akademisyenlerin ve öğrencilerimizin
hizmetine sunulmuştur.
Üniversitemiz öğrencileri ülkemizin çeşitli yörelerinde yapılan etkinliklere katılmışlardır.
Üniversitemiz Araçları ve Jeneratörleri İçin 30.720,00 ihale bedelli akaryakıt alımı ihalesi
yapılmıştır.
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı için 179.136,00TL ihale bedelli
Kalem Lisans (Yazılım) alımı ihalesi yapılmıştır.
2 Kalem Cihaz Ve 11
Çevre Mühendisliği Bölümü için 567.000,00TL ihale bedelli Lc-Quadrupole-Tof Uçuş
Zamanlı Ms/Ms Tipi Kütle Spektrometresi Alımı ihalesi yapılmıştır.
Kimya Mühendisliği Bölümü için 198.514,44 TL ihale bedelli 7 Kalem Cihaz Alımı
ihalesi yapılmıştır.
Üniversitemiz birimlerinde kullanılmak üzere 63.141,17 TL. ihale bedelli 17 Adet Klima
Alımı ihalesi yapılmıştır. Ayrıca DMO aracılığı ile 28 adet klima alınmış olup KDV dâhil
25.958,71 TL. ödenmiştir.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Sayfa 5
Lif ve Polimer Mühendisliği bölümü için 106.850,00TL ihale bedelli 8 Kalem Cihaz
Alımı ihalesi yapılmıştır. Ayrıca ihalede geçerli teklif çıkmayan Elektrospining Cihazı doğrudan
temin ile alınmış olup KDV dâhil 53.100,00 TL. ödeme yapılmıştır.
Makine Mühendisliği Bölümü için 358.998,00TL ihale bedelli 3 Kalem Cihaz Alımı
ihalesi yapılmıştır.
Malzeme ve Metalürji Mühendisliği Bölümü için 294.725,40 TL. ihale bedelli 2 Kalem
Cihaz Alım ihalesi yapılmıştır.
Orman Fakültesi için 134.000,00 TL. ihale bedelli 31Kalem Cihaz Alım ihalesi
yapılmıştır.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı 21.000,00 TL. ihale bedelli Elektronik Total
Station ile GNSS cihazı ve Elektronik Nivo Alım yapılmış olup toplam 51.448,00 TL. ödeme
yapılmıştır.
Temmuz 2014-Haziran 2015 dönemi Üniversitemiz öğrencileri ve memurlarının öğle
yemeği için 394.000,00 TL. ihale bedelli yemek hizmeti alım ihalesi yapılmıştır.
Kimya Mühendisliği Bölümü için 408.542,69 TL. ihale bedelli 30 Kalem Cihaz ve
Bilgisayar Alım ihalesi yapılmıştır.
İnşaat Mühendisliği Bölümüne ihalede geçerli teklif çıkmayan 3 kalem cihaz doğrudan
temin ile alınmış olup KDV dâhil 18.195,00 TL. ödeme yapılmıştır .
Doğa Bilimleri Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi’ nde kurulan laboratuvarların data
bağlantısı için DMO aracılığı ile KDV dahil 25.326,50 TL. bedelli kabinet ve swich alımı
yapılmıştır.
Basın Halkla İlişkiler Birimi için KDV dahil 20.732,60 TL. bedelli baskı makinesi alımı
yapılmıştır.
KDV dahil 84.691,54 TL.’ lik 7 adet yazılım alımı yapılmıştır.
Doğa Bilimleri Mühendislik ve Mimarlık Fakültesine bağlı Çevre Mühendisliği Bölümü,
Kimya Mühendisliği Bölümü ve Gıda Mühendisliği Bölümüne ait laboratuvarlar için 97.682,28
TL ‘sarf ve kimyasal madde alım ihalesi’ yapılmıştır.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Sayfa 6
III- TEMMUZ-ARALIK 2014 DÖNEMİNE İLİŞKİN HEDEFLER VE
BEKLENTİLER
A- BÜTÇE GİDERLERİ
2014 yılının ilk 6 aylık döneminde 15.388.393,00 TL gider gerçekleştirilmiştir.
2014 yılı ikinci 6 aylık döneminde 40.945.749,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir.
a) Personel Giderleri
Üniversitemize 2014 yılı bütçesi ile personel giderlerinde kullanılmak üzere
7.807.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık dönemde 4.417.181,00 TL gider
gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 4.561.119,00 TL gider yapılacağı tahmin
edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 8.978.300,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.
b) Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri
Üniversitemize 2014 yılı bütçesi ile Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi
giderlerinde kullanılmak üzere 1.318.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş olup; birinci 6 aylık
dönemde 732.774,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 733.876,00 TL.
gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 1.466.650,00 TL
olacağı tahmin edilmektedir.
c) Mal ve Hizmet Alımı Giderleri
Üniversitemize 2014 yılı bütçesi ile Mal ve Hizmet Alımı giderlerinde kullanılmak
üzere
5.150.000,00TL ödenek tahsis edilmiş, yıl içerisinde 122.192,00 TL. ödenek eklemesi
yapılmış olup, toplam ödenek miktarı 5.272.192,00 TL. olmaktadır. Birinci 6 aylık dönemde
1.469.719,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 3.802.473,00 TL gider
yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 5.272.192,00 TL olacağı
tahmin edilmektedir.
d) Cari Transferler
Üniversitemize 2014 yılı bütçesi ile Cari Transferler giderlerinde kullanılmak üzere
432.000,00 TL ödenek tahsis edilmiştir. Birinci 6 aylık dönemde 162.896,00 TL gider
gerçekleşmiştir. İkinci 6 aylık dönemde ise 269.104,00 TL gider yapılacağı tahmin
edilmektedir. Toplam gider gerçekleşmesinin 432.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.
e) Sermaye Giderleri
Üniversitemize 2014 yılı bütçesi ile Sermaye giderlerinde kullanılmak üzere
19.500.000,00. TL ödenek tahsis, yı l i ç eri si nd e 20 .68 5. 00 0,0 0 T L. öd en ek
ekl em e s i ya p ı l m ı ş ol up , t o pl am ö d en e k m i kt a rı 4 0. 185 .0 0 0,0 0 T L. o l a r ak
ge r ç ekl eş m i şt i r . Birinci 6 aylık dönemde 8.605.822,00 TL gider gerçekleşmiştir. İkinci
6 aylık dönemde ise 31.579.178,00 TL gider yapılacağı tahmin edilmektedir. Toplam gider
gerçekleşmesinin 40.185.000,00 TL olacağı tahmin edilmektedir.
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Sayfa 7
Bütçe Giderleri Tablosu
Bütçe Yıl:
2014
Kurum Kod:
38.98.00.01 - ÜST YÖNETİM , AKADEM İK VE İDARİ BİRİM LER
OCAK-HAZİRAN
OCAK-HAZİRAN
2013
2014
ARTIŞ
2014 YILSONU
GERÇEKLEŞME
GERÇEK. ORANI
GERÇEKLEŞME BAŞLANGIÇ
ORANI *
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI
** (%)
TOPLAMI
ÖDENEĞİ
(%)
TAHMİNİ
2013
2014
2013 2014
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
15.986.267 34.207.000 7.342.645 15.388.393
01 - PERSONEL GİDERLERİ
M EM URLAR
5.837.781
7.807.000 2.887.127
109,58
45,93
44,99
56.335.250
4.417.181
53,00
49,46
56,58
8.978.300
5.488.388
7.363.000
2.717.427
4.229.959
55,66
49,51
57,45
8.600.000
328.506
364.000
166.112
178.117
7,23
50,57
48,93
360.000
20.887
80.000
3.588
9.105
153,78
17,18
11,38
18.300
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ963.819
1.318.000
480.440
732.774
52,52
49,85
55,60
1.466.650
900.661
1.229.000
448.756
695.940
55,08
49,83
56,63
1.393.000
63.016
73.000
31.684
36.514
15,25
50,28
50,02
73.000
141
16.000
0
321
0,00
0,00
2,00
650
5.150.000 1.295.552
SÖZLEŞM ELİ PERSONEL
GEÇİCİ PERSONEL
M EM URLAR
SÖZLEŞM ELİ PERSONEL
GEÇİCİ PERSONEL
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
1.469.719
13,44
41,95
28,54
5.272.192
TÜKETİM E YÖNELİK M AL VE M ALZEM E ALIM LARI
612.080
1.716.000
296.914
372.677
25,52
48,51
21,72
1.716.000
YOLLUKLAR
180.822
429.000
67.671
77.189
14,06
37,42
17,99
455.673
GÖREV GİDERLERİ
626
5.000
159
165
3,70
25,47
3,30
5.000
HİZM ET ALIM LARI
1.967.118
2.410.000
815.545
937.568
14,96
41,46
38,90
2.430.519
54.454
27.000
45.201
12.432
-72,50
83,01
46,05
57.000
M ENKUL M AL,GAYRİM ADDİ HAK ALIM , BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ263.311
534.000
TEM SİL VE TANITM A GİDERLERİ
GAYRİM ENKUL M AL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
05 - CARİ TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
KAR AM ACI GÜTM EYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
06 - SERMAYE GİDERLERİ
3.088.131
489.000
70.062
69.688
-0,53
26,61
14,25
9.721
74.000
0
0
0,00
0,00
0,00
74.000
158.911
432.000
99.202
162.896
64,21
62,43
37,71
433.108
142.419
265.000
88.600
153.600
73,36
62,21
57,96
265.000
16.491
167.000
10.602
8.188
-22,77
64,29
4,90
167.000
0
0
0
1.108
0,00
0,00
0,00
1.108
5.937.626 19.500.000 2.580.324
8.605.822
233,52
43,46
44,13
40.185.000
5.084.967
4.561.000
2.490.100
3.936.550
58,09
48,97
86,31
14.596.000
272.810
241.000
0
104.315
0,00
0,00
43,28
661.000
0
2.000
0
0
0,00
0,00
0,00
3.002.000
GAYRİM ENKUL SERM AYE ÜRETİM GİDERLERİ
447.859
14.498.000
20.000
4,47
30,94
21.698.000
GAYRİM ENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
131.990
198.000
70.224
53,20
39,75
228.000
M AM UL M AL ALIM LARI
GAYRİ M ADDİ HAK ALIM LARI
GAYRİM ENKUL ALIM LARI VE KAM ULAŞTIRM ASI
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
4.486.252 22.331,26
78.705
12,08
Sayfa 8
B- BÜTÇE GELİRLERİ
2014 yılı sonu itibariyle 18.142,00.-TL. teşebbüs ve mülkiyet geliri, 34.077.000,00
TL. hazine yardımı, 645.940,00 TL. diğer gelirler olmak üzere 34.741.082,00TL. bütçe geliri
tahsilatı gerçekleşeceği tahmin edilmektedir.
Bütçe Gelirleri Tablosu
Bütçe Yıl:
2014
Kurum Kod:
38.98 - BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
OCAK-HAZİRAN
2013
ARTIŞ
OCAK-HAZİRAN
2014
2014 YILSONU
GERÇEKLEŞ
ORANI GERÇEK. ORANI **
BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME TOPLAMI
GERÇEKLEŞM
(% )
ME
*
ÖDENEĞİ
E TAHMİNİ
2013
2014
2013
2014
TOPLAMI
(% )
19.786.323 34.207.000 11.990.385 13.537.533 12,90
60,60
39,58
34.741.082
01 - Vergi Gelirleri
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
40.807
1.000
13.377
14.659
9,58
32,78 1.465,90
18.142
19.699
1.000
6.599
2.900
-56,05
33,50
290,00
3.100
32,15
0,00
15.042
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
0
21.085
0
6.778
11.759
73,48
23
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
19.096.815 34.077.000 11.689.884 12.890.703
10,27
61,21
37,83
34.077.000
03.6 Kira Gelirleri
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
0
0
0,00
0,00
0,00
0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden
19.025.297
Alınan34.077.000
Bağış ve Yardımlar
8.670.500
12.890.703
48,67
45,57
37,83
34.077.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve
34.847
Bağışlar
0
3.019.384
0
0,00 8.664,71
0,00
0
04.5 Proje Yardımları
36.672
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
05. Diğer Gelirler
646.071
129.000
287.124
632.171 120,17
44,44
490,05
645.940
05.1 Faiz Gelirleri
463.013
19.000
206.182
494.776 139,97
44,53
2.604,08
494.776
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
5865,45
0
1.490
25,95
25,40
0,00
2200
6.528 521,52
28,57
0,00
6526
64,53
45,18
117,26
142.440
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
05.3 Para Cezaları
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler
06. Sermaye Gelirleri
06.2 Taşınır Satış Gelirleri
0
1.877
3675,91
0
1.050
173516,85
110000
78.401
2.630
0
0
0,00
0,00
0,00
0
2630
0
0
0,00
0,00
0,00
0
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
128.991
Sayfa 9
C- FİNANSMAN
Üniversitemizin giderleri hazine yardımı ve öz gelirlerimizle karşılanacaktır.
IV-TEMMUZ-ARALIK 2013 DÖNEMİNDE YÜRÜTÜLECEK FAALİYETLER
Üniversitemiz için temizlik, güvenlik, araç kiralama, servis taşımacılığı hizmetleri ile
akaryakıt ve elektrik alım ihaleleri yapılacaktır.
Akademik birimlerin mevcut ödenekler dahilinde yazılım alımları yapılacaktır.
İhalesi yapılan Gıda Mühendisliği Bölümüne 9 Kalem Cihaz Alımı ihale işlemleri
sonuçlandırılacaktır.
İhalesi yapılan Lif ve Polimer Mühendisliğine 2 Kalem Cihaz Alımı ihale işlemleri
sonuçlandırılacaktır.
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümüne 17 Kalem Cihaz Alımı ihalesi
yapılacaktır.
Orman Fakültesine 35 Kalem Cihaz Alımı ihalesi yapılacaktır
Makine Mühendisliği Bölümüne 22 Kalem Cihaz Alımı ihalesi yapılacaktır
İnşaat Mühendisliği Bölümüne 28 Kalem Cihaz ve Malzeme Alımı ihalesi yapılacaktır
Kimya Bölümüne cihaz alım ihalesi yapılacaktır.
Kimya Mühendisliği Bölümüne cihaz alım ihalesi yapılacaktır.
Bakanlar Kurulu tarafından izin verilmesi halinde üniversitemiz için 1 adet binek taşıt
alımı yapılacaktır.
Elektronik Yayın alımı ve basılı kitap alımı yapılacaktır.
Üniversitemiz Yıldırım Yerleşkesinde Plastik-Kauçuk Test ve Analiz Laboratuvarı
Yapılması işinin ihalesi tamamlanarak 2014 yılı içerisinde bitirilmesi öngörülmektedir.
Üniversitemiz Osmangazi Yerleşkesinde yer alan laboratuvar binasına Medikal Gaz
Sistemi yapılması için ihaleye çıkılması ve 2014 yılı içerisinde söz konusu işin tamamlanması
planlanmaktadır.
Üniversitemiz Osmangazi ve Yıldırım Yerleşkelerinde yer alan açık ve kapalı alanların
yürürlükteki yangın yönetmeliği ile engellilere uygun hale getirilmesi için ihaleye çıkılması
planlanmaktadır. Söz konusu işin yıl içinde tamamlanması öngörülmektedir.
Bursa İli, Kestel İlçesinde bulunan Üniversitemiz merkez kampüs alanı içerisindeki
taşınmazlar için Üniversite Yönetim Kurulunca 24.03.2014 tarihinde alınan Kamu Yararı Kararı
gereği hak sahiplerine pazarlığa çağrı bildirimi yapılarak bütçe imkânları çerçevesinde
kamulaştırma işlemlerine devam edilecektir.
2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Sayfa 11
Üniversitemizin idari ve akademik personel ihtiyacı doğrultusunda personel alumina
devam edilecektir.
EKLER:
1- Bütçe Giderlerinin Gelişimi Tablosu
2- Bütçe Gelirlerinin Gelişimi Tablosu
2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Sayfa 11
BÜTÇE GİDERLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl:
2014
Kurum Kod:
38.98.00.01 - ÜST YÖNETİM , AKADEM İK VE İDARİ BİRİM LER
2013
2014
GERÇEKLEŞME
BAŞLANGIÇ
TOPLAMI
ÖDENEĞİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI
01 - PERSONEL GİDERLERİ
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME
2013
15.986.267 34.207.000
2014
2013
2014
MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME
2013
2014
2013
2014
2013
2014
OCAK-HAZİRAN
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
2013
ARTIŞ
GERÇEKLEŞME
ORANI *
TOPLAMI
2013
2014
2014
(%)
849.910 1.469.152 1.246.433 2.075.019 1.202.222 2.407.716
949.493 2.465.414 2.259.420 4.767.942 835.167 2.203.150 7.342.645 15.388.393
2014 YILSONU
GERÇEKLEŞME
TAHMİNİ
109,58
45,93
44,99
56.335.250
4.417.181
53,00
49,46
56,58
8.978.300
7.807.000
598.762
790.259
426.925
820.454
463.671
703.709
464.313
706.631
461.099
5.488.388
7.363.000
571.682
785.759
399.845
767.094
436.591
670.435
434.909
676.729
434.019
669.135
440.381
660.808
2.717.427
4.229.959
55,66
49,51
57,45
8.600.000
328.506
364.000
27.080
4.500
27.080
53.267
27.080
31.639
29.404
27.139
27.080
4.500
28.388
57.072
166.112
178.117
7,23
50,57
48,93
360.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GEÇİCİ PERSONEL
20.887
80.000
0
0
0
92
0
1.635
0
2.763
0
2.737
3.588
1.876
3.588
9.105
153,78
17,18
11,38
DİĞER PERSONEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
02 - SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARINA DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
963.819
SÖZLEŞM ELİ PERSONEL
İŞÇİLER
719.756 2.887.127
** (%)
2013 2014
5.837.781
M EM URLAR
676.372 472.357
OCAK-HAZİRAN
GERÇEK. ORANI
18.300
1.318.000
98.133
130.650
71.531
138.811
75.727
117.498
76.575
116.288
76.522
110.122
81.953
119.405
480.440
732.774
52,52
49,85
55,60
1.466.650
900.661
1.229.000
92.852
129.728
66.250
127.873
70.446
110.971
71.294
110.623
71.241
109.118
76.673
107.626
448.756
695.940
55,08
49,83
56,63
1.393.000
63.016
73.000
5.281
923
5.281
10.920
5.281
6.486
5.281
5.563
5.281
923
5.281
11.700
31.684
36.514
15,25
50,28
50,02
73.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
GEÇİCİ PERSONEL
141
16.000
0
0
0
19
0
40
0
101
0
81
0
80
0
321
0,00
0,00
2,00
DİĞER PERSONEL
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3.088.131
5.150.000
62.607
37.076
208.964
225.555
205.739
320.616
294.315
322.314
273.216
289.243 1.295.552
1.469.719
13,44
41,95
28,54
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
TÜKETİM E YÖNELİK M AL VE M ALZEM E ALIM LARI
612.080
1.716.000
39.670
26.247
53.417
32.804
42.208
130.485
47.638
90.686
45.015
43.596
68.966
48.858
296.914
372.677
25,52
48,51
21,72
1.716.000
YOLLUKLAR
180.822
429.000
3.201
646
10.908
14.638
7.411
9.225
17.293
12.238
17.602
21.224
11.256
19.218
67.671
77.189
14,06
37,42
17,99
455.673
GÖREV GİDERLERİ
626
5.000
0
0
0
0
159
165
0
0
0
0
0
0
159
165
3,70
25,47
3,30
5.000
HİZM ET ALIM LARI
1.967.118
2.410.000
18.473
10.183
141.171
176.520
144.101
171.905
162.582
180.348
197.399
185.412
151.820
213.200
815.545
937.568
14,96
41,46
38,90
2.430.519
54.454
27.000
280
0
2.161
506
797
70
36.724
1.748
3.235
9.060
2.004
1.047
45.201
12.432
-72,50
83,01
46,05
57.000
M ENKUL M AL,GAYRİM ADDİ HAK ALIM , BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ263.311
489.000
984
0
1.307
1.087
11.063
8.766
30.078
37.294
9.964
15.622
16.667
6.920
70.062
69.688
-0,53
26,61
14,25
534.000
74.000
M EM URLAR
SÖZLEŞM ELİ PERSONEL
İŞÇİLER
03 - MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
ÜRETİM E YÖNELİK M AL VE M ALZEM E ALIM LARI
TEM SİL VE TANITM A GİDERLERİ
GAYRİM ENKUL M AL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ
274.915 250.712
650
5.272.192
9.721
74.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
TEDAVİ VE CENAZE GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
04 - FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
KAM U KURUM LARINA ÖDENEN İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DİĞER İÇ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DIŞ BORÇ FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
İSKONTO GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
KISA VADELİ NAKİT İŞLEM LERE AİT FAİZ GİDERLERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
158.911
432.000
90.408
154.841
1.762
1.320
1.686
2.362
1.848
1.558
1.717
1.515
1.782
1.300
99.202
162.896
64,21
62,43
37,71
433.108
142.419
265.000
88.600
153.600
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
88.600
153.600
73,36
62,21
57,96
265.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
16.491
167.000
1.808
1.241
1.762
1.320
1.686
1.253
1.848
1.558
1.717
1.515
1.782
1.300
10.602
8.188
-22,77
64,29
4,90
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
DEVLET SOSYAL GÜVENLİK KURUM LARINDAN HANE HALKINA YAPILAN FAYDA
0 ÖDEM ELERİ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
YURTDIŞINA YAPILAN TRANSFERLER
0
0
0
0
0
0
0
1.108
0
0
0
0
0
0
0
1.108
0,00
0,00
0,00
GELİRDEN AYRILAN PAYLAR
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
5.937.626 19.500.000
28.364 1.073.445 2.580.324
05 - CARİ TRANSFERLER
GÖREV ZARARLARI
HAZİNE YARDIM LARI
KAR AM ACI GÜTM EYEN KURULUŞLARA YAPILAN TRANSFERLER
HANE HALKINA YAPILAN TRANSFERLER
06 - SERMAYE GİDERLERİ
M AM UL M AL ALIM LARI
M ENKUL SERM AYE ÜRETİM GİDERLERİ
GAYRİ M ADDİ HAK ALIM LARI
GAYRİM ENKUL ALIM LARI VE KAM ULAŞTIRM ASI
GAYRİM ENKUL SERM AYE ÜRETİM GİDERLERİ
M ENKUL M ALLARIN BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
GAYRİM ENKUL BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
112.442 1.318.624 1.446.866 3.705.019
1.108
0
356.326
537.251
888.878
8.605.822
233,52
43,46
44,13
40.185.000
5.084.967
4.561.000
0
349.258
537.251
600.420
424.130
1.263.531
112.442
1.295.024
1.387.913
221.308
28.364
207.009
2.490.100
3.936.550
58,09
48,97
86,31
14.596.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
272.810
241.000
0
7.068
0
63.366
0
0
0
0
0
33.881
0
0
0
104.315
0,00
0,00
43,28
661.000
0
2.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
3.002.000
447.859
14.498.000
0
0
0
225.092
0
0
0
23.600
20.000
3.449.830
0
787.730
20.000
4.486.252 22.331,26
4,47
30,94
21.698.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
131.990
198.000
0
0
0
0
31.270
0
0
0
38.954
0
0
78.705
70.224
78.705
12,08
53,20
39,75
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
455.400 1.263.531
167.000
Sayfa 12
228.000
BÜTÇE GELİRLERİNİN GELİŞİMİ
Bütçe Yıl:
2014
Kurum Kod:
38.98 - BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
2013
2014
OCAK GERÇEKLEŞME ŞUBAT GERÇEKLEŞME MART GERÇEKLEŞME NİSAN GERÇEKLEŞME MAYIS GERÇEKLEŞME
GERÇEKLEŞ BAŞLANGIÇ
ME TOPLAMI ÖDENEĞİ
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
2013
2014
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI
19.786.323 34.207.000 4.138.051 2.149.690 2.376.883 2.154.681 1.540.107 3.007.438 2.466.867 3.573.585 1.419.879 1.471.835
OCAK-HAZİRAN
ARTIŞ
OCAK-HAZİRAN
2014 YILSONU
ORANI GERÇEK. ORANI **
GERÇEKLEŞME TOPLAMI
GERÇEKLEŞM
(% )
*
E TAHMİNİ
2013
2014
2013
2014
2013
2014
(% )
48.597 201.309 11.990.385 13.537.533 12,90
60,60
39,58
34.741.082
HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
01 - Vergi Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.1 Gelir ve Kazanç Üzerinden Alınan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.2 Mülkiyet Üzerinden Alınan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.3 Dahilde Alınan Mal ve Hizmet Vergileri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
01.9 Başka Yerde Sınıflandırılmayan Vergiler
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02. Sosyal Güvenlik Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.1 Genel Bütçeli İdarelerden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.2 Özel Bütçeli İdarelerden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.3 Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlardan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.4 Sosyal Güvenlik Kurumlarından
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.5 Mahalli İdarelerden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.6 Diğer İşverenlerden
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.7 Çalışanlardan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.8 Kendi işine sahip olanlardan veya çalışmayanlardan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
02.9 Ayırımı yapılamayan diğer sosyal güvenlik payları0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
40.807
1.000
1.572
1.038
643
664
910
4.802
3.259
1.455
1.194
1.176
5.801
5.523
13.377
14.659
9,58
32,78 1.465,90
18.142
19.699
03. Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
1.000
1.049
600
100
0
150
600
150
100
0
500
5.150
1.100
6.599
2.900
-56,05
33,50
290,00
3.100
03.2 Malların kullanma veya faaliyette bulunma izni gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
03.3 KİT ve Kamu Bankaları Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
03.4 Kurumlar Hasılatı
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
03.5 Kurumlar Karları
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
21.085
0
523
438
543
664
760
4.202
3.109
1.355
1.194
676
651
4.423
6.778
11.759
73,48
32,15
0,00
15.042
23
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
03.1 Mal ve Hizmet Satış Gelirleri
03.6 Kira Gelirleri
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
04. Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler
19.096.815 34.077.000 4.114.384 2.140.000 2.350.000 2.100.000 1.475.000 2.758.785 2.385.000 3.546.963 1.365.500 1.365.500
0
0 11.689.884 12.890.703
10,27
61,21
37,83
34.077.000
04.1 Yurt Dışından Alınan Bağış ve Yardımlar
03.9 Diğer Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
04.2 Merkezi Yönetim Bütçesine Dahil İdarelerden
19.025.297
Alınan 34.077.000
Bağış ve Yardımlar
1.095.000
2.140.000
2.350.000
2.100.000
1.475.000
2.758.785
2.385.000
3.546.963
1.365.500
2.344.954
0
0
8.670.500
12.890.703
48,67
45,57
37,83
34.077.000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
04.4 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve
34.847
Bağışlar
0
3.019.384
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.019.384
0
0,00 8.664,71
0,00
0
04.5 Proje Yardımları
36.672
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
05. Diğer Gelirler
646.071
129.000
22.095
8.652
26.241
54.017
64.197
243.391
78.609
25.166
53.186
105.159
42.796 195.785
287.124
632.171 120,17
44,44
490,05
645.940
05.1 Faiz Gelirleri
463.013
19.000
21.336
36
21.409
42.792
0
152.401
73.943
20.707
48.154
86.938
41.340
191.901
206.182
494.776 139,97
44,53
2.604,08
494.776
05.2 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar
5865,45
0
0
117,5
368
920
118
219
385
125
502
135
118
360
1.490
1.877
25,95
25,40
0,00
2.200
05.3 Para Cezaları
3675,91
0
0
0
0
5.263
0
983
0
171
1.050
29
0
81
1.050
6.528 521,52
28,57
0,00
6.526
173516,85
110000
758,63
8498,56
4.464
5.042
64.080
89.787
4.280
4.163
3.479
18.058
1.338
3.443
78.401
64,53
45,18
117,26
142.440
2.630
0
0
0
0
0
0
460
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
2630
0
0
0
0
0
0
460
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
08. Alacaklardan Tahsilat
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
09. Red ve İadeler (-)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,00
0,00
0,00
0
04.3 Diğer İdarelerden Alınan Bağış ve Yardımlar
04.6 Özel Gelirler
05.9 Diğer Çeşitli Gelirler
06. Sermaye Gelirleri
06.1 Taşınmaz Satış Gelirleri
06.2 Taşınır Satış Gelirleri
0
2014 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU
Sayfa 13
128.991
0
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
768 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content