close

Enter

Log in using OpenID

Olefini Hava Perdesi Katalog

embedDownload
Hava Perdesi Nedir?
Hava perdesi, iç ortamda bulunan ›s›t›lm›fl veya so€utulmufl (yani
flartland›r›lm›fl) havan›n kalitesini muhafaza ederek, d›fl ortamda bulunan
olumsuz havan›n (s›cak-so€uk-kirli hava-nem-toz-sinek) iç ortama girmesini
(Montaj flekline göre yatay veya dikey hava ak›m› ile ) belirli h›zda hava
üfleyerek perdeleme yaparak engelleyen cihazlard›r.
Hava Perdesinin Amac› Nedir?
Hava perdesinin kullan›m amac›; iç ortamda bulunan ›s›t›lm›fl veya so€utulmufl
havay› muhafaza ederek enerji tasarrufu sa€lamak, d›fl ortamdan gelecek
so€uk veya s›cak, tozlu, kirli havan›n, hafleratlar›n girmesini önlemeye yönelik
verimli flekilde çal›flarak görünmez bir kap› görevi yapmakt›r. Hava perdesi her
iki bölümü birbirinden yal›tmak suretiyle böler .
‹ki ortam aras›ndaki izalasyonu ortam ve mevsim flartlar›na göre maksimum
duzeyde sa€lar.Bu sayede hem kapal› bir kap› görevi görür, hem de kapal› bir
kap›n›n yaratm›fl oldu€u ( müflteri-girifl-ç›k›fl vb) sorunlar› ortadan kald›r›r.
Hava Perdesi Nerelerde Kullan›l›r?
> Farkl› ›s› ortamlar›n›n yarat›lmas› istenilen durumlarda,
> Is› izolasyonu veya muhafazas›n›n zorunlu oldu€u hallerde,
> Çal›flma ortam› konfor flartlar›n›n muhafazas›nda,
> Çal›flma ortamlar›n›n, hijyenik yaflam alanlar› olarak korunmas›nda,
> Enerji tasarrufu ve müflteri sirkülasyonun maksimum düzeyde olmas›n›n
istenildi€i durumlarda.
> Hava Perdeleri; Oteller, Ma€azalar, Hastaneler, Marketler, Restaurantlar, Kafeler,
Pasaj içi kap›-aç›kl›klar, Sa€l›k merkezleri, Al›flverifl merkezleri, Havaalanlar›,
Kuyumcular, Eczaneler, So€uk odalar v.b. ‹flyerlerinde kullan›labilir.
YEN‹
BMS - Bina Otomasyon Sistemi
Olefini BMS Sistemi RS/ModRus RTU veya TCP/IP protokolü üzerinden yerel a€ veya internet
üzerinden cihazlar›n kontrolüne olanarak tan›r.
Bu sistem ile;
•
•
•
•
•
•
Cihazlar›n aç›l›p, kapat›lmas›
Fan h›z› kademesinin ayarlanmas›
Elektrikli ›s›t›c› kademesinin ayarlanmas›
Sensör verilerinin okunmas›
Çal›flma modu seçimi
Hata kodlar› görüntüleme gibi birçok özelli€e
uzaktan eriflim mümkündür.
Kurulumun Yap›lmas›n›n Ard›ndan Gelecek Ana Ekran
Fan ve Is›t›c›
Kademesi
Grup Seçim
Menüsü
S›cakl›k
de€erleri
Cihaz Seçim
Menüsü
Cihaz
Durumu
Cihaz
Bilgileri
Sistem
Bilgileri
Ayarlar,
Zamanlay›c› ve
Tüm Cihaz Bilgileri
Açma - Kapama
Fan Kademesi
Seçimi
2
Is›t›c› Kademesi
Seçimi
Mod Seçimi
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Monoblok Tip Is›t›c›s›z Hava Perdeleri
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 110 mm
kullan›ld›¤› yerler
internet kafeler I emlakç›lar I marketler I restaurantlar I kafeler I ma€azalar
eczaneler I küçük oteller I küçük dükkanlar I kuyumcular I sa€l›k merkezleri
hastaneler I kuaför salonlar› I güzellik salonlar› I acentalar
K 43 - K 44 - K 46 serisi
kontrol
paneli
uzaktan
kumanda
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
m
K 43
K 44
K 46
3.00
3.00
3.00
m
1.00
1.20
1.60
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
10.0 / 4.0
10.0 / 4.0
10.0 / 4.0
Hava Debisi
m3/h
2435 / 970
2800 / 1100
3790 / 1500
Motor Gücü
W
155
195
295
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Ses Seviyesi (1 m’de)
rpm
1300/900
1300/900
1300/900
V/Ph/Hz
220-240 / 1 / 50
220-240 / 1 / 50
220-240 / 1 / 50
dB(A)
55 / 45
55 / 45
56 / 48
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
3
Genel Tip INOX Serisi Is›t›c›s›z Hava Perdeleri
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 100 mm
kullan›ld›¤› yerler
bankalar I internet kafeler I emlakç›lar I marketler I restaurantlar I kafeler I ma€azalar
eczaneler I küçük oteller I küçük dükkanlar I kuyumcular I galeriler I benzin istasyonlar›
sa€l›k merkezleri I hastaneler I okullar I kuaför salonlar› I güzellik salonlar› I acentalar
Uzaktan Kumanda
(IR modelleri için)
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
m
X 10
X 12
X 14
X 16
X 18
X 20
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
m
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
10.0 / 6.0
10.0 / 6.0
10.0 / 6.0
10.0 / 6.0
10.0 / 6.0
10.0 / 6.0
Hava Debisi
m3/h
1735 / 1040
2010 / 1200
2400 / 1440
2885 / 1730
3120 / 1870
3400 / 2050
Motor Gücü
W
145
145
145
185
495
550
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Ses Seviyesi (1 m’de)
rpm
1370 / 1100
1370 / 1100
1370 / 1100
1370 / 1100
1370 / 1100
1370 / 1100
V/Ph/Hz
230 / 50 / 1
230 / 50 / 1
230 / 50 / 1
230 / 50 / 1
230 / 50 / 1
230 / 50 / 1
dB(A)
60
60
60
60
60
60
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
4
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Genel Tip Is›t›c›s›z Hava Perdeleri
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 100 mm
kullan›ld›¤› yerler
bankalar I internet kafeler I emlakç›lar I marketler I restaurantlar I kafeler I ma€azalar
eczaneler I küçük oteller I küçük dükkanlar I kuyumcular I galeriler I benzin istasyonlar›
sa€l›k merkezleri I hastaneler I okullar I kuaför salonlar› I güzellik salonlar› I acentalar
K serisi
uzaktan
kumanda
kontrol
paneli
L serisi
R serisi
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
m
R 12
L 12
R 13
L 13
K 14
K 15
K 16
K 17
K 18
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
m
0.80
0.80
1.00
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
10.0 / 8.0
10.0 / 8.0
10.0 / 8.0
10.0 / 8.0
10.0 / 8.0
10.0 / 8.0
10.0 / 8.0
10.0 / 8.0
10.0 / 8.0
Hava Debisi
m3/h
1150 / 900
1150 / 900
1300 / 1050
1300 / 1050
1400 / 1100
1700 / 1350
2000 / 1600
2200 / 1800
2500 / 2000
Motor Gücü
W
80
80
85
85
110
120
130
140
150
rpm
1300 / 900
1300 / 900
1300 / 900
1300 / 900
1300 / 900
1300 / 900
1300 / 900
1300 / 900
1300 / 900
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Ses Seviyesi (1 m’de)
V/Ph/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
dB(A)
54 / 45
54 / 45
54 / 45
54 / 54
60 / 53
60 / 53
60 / 53
61 / 55
61 / 55
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
5
Ticari Tip Is›t›c›s›z Hava Perdeleri
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 120 mm
kullan›ld›¤› yerler
süper marketler I büyük restaurantlar I büyük ma€azalar I büyük oteller I galeriler
benzin istasyonlar› I hastaneler I okullar I so€uk odalar I havaalanlar› I terminaller
tüm büyük kalabal›k ziyarete aç›k alanlar
K serisi
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
L serisi
R serisi
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
R 33
L 33
K 34
K 35
K 36
K 37
K 38
Yükseklik
m
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Genifllik
m
1.00
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
13.0 / 11.0
13.0 / 11.0
13.0 / 11.0
13.0 / 11.0
13.0 / 11.0
13.0 / 11.0
13.0 / 11.0
Hava Debisi
m3/h
2510 / 2125
2510 / 2125
2800 / 2370
3370 / 2850
3930 / 3330
4500 / 3800
5065 / 4285
Motor Gücü
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Ses Seviyesi (1 m’de)
W
350
350
345
360
390
440
480
rpm
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
V/Ph/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
dB(A)
63 / 62
63 / 62
66 / 64
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
6
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
66 / 64
66 / 64
67 / 64
67 / 64
Endüstriyel Tip Is›t›c›s›z Hava Perdeleri
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 130 mm
kullan›ld›¤› yerler
süper marketler I büyük restaurantlar I büyük ma€azalar I büyük oteller I galeriler
benzin istasyonlar› I hastaneler I okullar I so€uk odalar I havaalanlar› I terminaller
tüm büyük kalabal›k ziyarete aç›k alanlar
K serisi
uzaktan
kumanda
kablolu
kumanda
L serisi
R serisi
K 83 paslanmaz çelik gövde olup fan çap› 180 mm’dir.
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
R 22
L 22
R 23
L 23
K 24
K 26
K 28
K 83
Yükseklik
m
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
6.00
8.00
Genifllik
m
1.00
1.00
1.20
1.20
1.20
1.60
2.00
1.00
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
14.0 / 12.0
14.0 / 12.0
14.0 / 12.0
14.0 / 12.0
14.0 / 12.0
14.0 / 12.0
14.0 / 12.0
21.0
Hava Debisi
m3/h
3050 / 2615
3050 / 2615
3715 / 3185
3715 / 3185
3035 / 2600
4245 / 3640
5580 / 5280
4430
Motor Gücü
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Ses Seviyesi (1 m’de)
W
360
360
400
400
425
450
500
1100
rpm
1370 / 1100
1370 / 1100
1370 / 1100
1370 / 1100
1370 / 1100
1370 / 1100
1370 / 1100
1400
V/Ph/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
dB(A)
68 / 65
68 / 65
68 / 65
68 / 65
68 / 65
68 / 65
68 / 65
65
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
7
Ankastre Ticari Tip Is›t›c›s›z Hava Perdeleri
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 120 mm
kullan›ld›¤› yerler
süper marketler I büyük restaurantlar I büyük ma€azalar I büyük oteller I galeriler
benzin istasyonlar› I hastaneler I okullar I so€uk odalar I havaalanlar› I terminaller
tüm büyük kalabal›k ziyarete aç›k alanlar
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
RS 34
RS 35
RS 36
RS 37
RS 38
Yükseklik
m
4.00
4.00
4.00
4.00
4.00
Genifllik
m
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
11.0 / 9.0
11.0 / 9.0
11.0 / 9.0
11.0 / 9.0
11.0 / 9.0
Hava Debisi
m3/h
2600 / 2130
3110 / 2545
3620 / 2960
4130 / 3380
4632 / 3790
Motor Gücü
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Ses Seviyesi (1 m’de)
W
340
400
400
480
550
rpm
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
V/Ph/Hz 220-240 / 1 / 50
dB(A)
66 / 64
220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
66 / 64
66 / 64
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
8
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
67 / 64
67 / 64
Eco Is›t›c›s›z Hava Perdeleri
santrifüj fan çap 115 mm
kullan›ld›¤› yerler
bankalar I süper marketler I büyük restaurantlar I büyük ma€azalar I büyük oteller
galeriler I benzin istasyonlar› I hastaneler I okullar I so€uk odalar I havaalanlar›
terminaller I tüm büyük kalabal›k ziyarete aç›k alanlar
Yatay Tip Eco Is›t›c›s›z Hava Perdesi
‹ki Tarafl›
Tek Tarafl›
‹ki Tarafl›, LED’li
Tek Tarafl›, LED’li
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
Dikey Tip Eco Is›t›c›s›z Hava Perdesi
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
CF-120
CF-160
CF-200
Yükseklik
m
4.00
4.00
4.00
Genifllik (min-maks.)
m
1.00 - 1.30
1.40 - 1.80
1.80 - 2.40
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
18.0 / 13.0
18.0 / 13.0
18.0 / 13.0
Hava Debisi
m3/h
2140 / 1545
3210 / 2315
4275 / 3090
Motor Gücü
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Ses Seviyesi (1 m’de)
W
420
630
840
rpm
2700
2700
2700
V/Ph/Hz
220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
dB(A)
70
70
220-240 / 1 / 50
70
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
9
Anemoessa Is›t›c›s›z Hava Perdeleri
santrifüj fan çap 115 mm
kullan›ld›¤› yerler
bankalar I süper marketler I büyük restaurantlar I büyük ma€azalar I büyük oteller
galeriler I benzin istasyonlar› I hastaneler I okullar I so€uk odalar I havaalanlar›
terminaller I tüm büyük kalabal›k ziyarete aç›k alanlar
YEN‹
Yatay Tip Anemoessa Is›t›c›s›z Hava Perdesi
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
Dikey Tip Anemoessa Is›t›c›s›z Hava Perdesi
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
AN-120
AN-160
Yükseklik
m
4.00
4.00
4.00
Genifllik (min-maks.)
m
1.00 - 1.30
1.40 - 1.80
1.80 - 2.30
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
18.0 / 13.0
18.0 / 13.0
18.0 / 13.0
Hava Debisi
m3/h
2140 / 1545
3210 / 2315
4275 / 3090
Motor Gücü
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Ses Seviyesi (1 m’de)
W
420
630
840
rpm
2700
2700
2700
220-240 / 1 / 50
220-240 / 1 / 50
70
70
V/Ph/Hz 220-240 / 1 / 50
dB(A)
70
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
10
AN-200
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Ebat ve A€›rl›k Tablosu
MONOBLOK T‹P ISITICISIZ HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
A:
Genifllik
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
K 43
1066
230
190
1066
70
Düz
675
10
K 44
1200
230
190
1200
70
Düz
790
12
K 46
1650
230
190
1650
70
Düz
1060
14
GENEL T‹P INOX SER‹S‹ ISITICISIZ HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
A:
Genifllik
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
X-10
1080
203
202
1080
60
Düz
600
11
X-10 IR
1020
203
202
1020
60
Düz
600
11
X-12
1220
203
202
1220
60
Düz
700
13
X-12 IR
1220
203
202
1220
60
Düz
700
13
X-14
1510
203
202
1510
60
Düz
800
15
X-14 IR
1510
203
202
1510
60
Düz
800
15
X-16
1670
203
202
1670
60
Düz
900
17
X-16 IR
1670
203
202
1670
60
Düz
900
17
X-18
1820
203
202
1820
60
Düz
1000
21
X-18 IR
1820
203
202
1820
60
Düz
1000
21
X-20
2020
203
202
2020
60
Düz
1100
22
X-20 IR
2020
203
202
2020
60
Düz
1100
22
A€›rl›k
Cihaz
Modeli
GENEL T‹P ISITICISIZ HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
R 12
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
mm
mm
mm
mm
mm
kg
166
800
54
64
670
9.5
A:
Genifllik
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
mm
mm
945
236
L 12
945
236
166
800
54
64
670
9.5
R 13
1045
236
166
900
54
64
770
11
L 13
1045
236
166
900
54
64
770
11
K 14
1206
236
166
1160
54
64
900
15
K 15
1406
236
166
1360
54
64
1000
17
K 16
1606
236
166
1560
54
64
1100
19
K 17
1806
236
166
1760
54
64
1200
22
K 18
2006
236
166
1960
54
64
1300
24
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
11
Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Ebat ve A€›rl›k Tablosu
T‹CAR‹ T‹P ISITICISIZ HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
A:
Genifllik
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
R 33
1149
269
212
900
76
64
640
19
L 33
1149
269
212
900
76
64
640
19
K 34
1242
269
212
1199
76
64
800
22
K 35
1442
269
212
1400
76
64
900
24
K 36
1642
269
212
1601
76
64
1000
26
K 37
1842
269
212
1802
76
64
1100
28
K 38
2042
269
212
2003
76
64
1200
30
ENDÜSTR‹YEL T‹P ISITICISIZ HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
12
A:
Genifllik
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
R 22
1255
291
231
1015
76
64
700
24
L 22
1255
291
231
1015
76
64
700
24
R 23
1476
291
231
1236
76
64
920
27
L 23
1476
291
231
1236
76
64
920
27
K 24
1259
291
231
1200
76
64
800
27
K 26
1663
291
231
1603
76
64
1100
31
K 28
2097
291
231
2044
76
64
1200
36
K 83
1045
366
391
998
92
63
615
32
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Is›t›c›s›z Hava Perdeleri Ebat ve A€›rl›k Tablosu
ANKASTRE T‹CAR‹ T‹P ISITICISIZ HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
A:
Genifllik
A1
A2
A3
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
C1
C2
C3
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
RS 34
1395
70
100
1255
225
543
70
405
460
1055
32.5
RS 35
1595
70
100
1455
225
543
70
405
460
1255
38
RS 36
1795
70
100
1655
225
543
70
405
460
1455
43
RS 37
1995
70
100
1855
225
543
70
405
460
1655
47
RS 38
2195
70
100
2055
225
543
70
405
460
1855
52
C
C1
B
B1
A
D
F
E
ECO ISITICISIZ HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
A:
B:
Genifllik Yükseklik
Cihaz
Modeli
B1
C:
Derinlik
C1
D:Hava Kanal› E: Hava Kanal› F: Hava Kanal› G: ‹ki Ayak Aras›
Geniflli€i
Mesafe
Derinli€i
Yüksekli€i
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
CF 120-F2
1300
360
324
220+Kapaklar
110
1200
55
15
1165
CF 120-F1
1300
360
324
220+Kapaklar
110
1200
55
15
1165
CF 120-A2
1300
360
324
220+Kapaklar
110
1200
55
15
1165
CF 120-A1
1300
360
324
220+Kapaklar
110
1200
55
15
1165
CF 160-F2
1852
360
324
220+Kapaklar
110
1752
55
15
1717
CF 160-F1
1852
360
324
220+Kapaklar
110
1752
55
15
1717
CF 160-A2
1852
360
324
220+Kapaklar
110
1752
55
15
1717
CF 160-A1
1852
360
324
220+Kapaklar
110
1752
55
15
1717
CF 200-F2
2417
360
324
220+Kapaklar
110
2317
55
15
2282
CF 200-F1
2417
360
324
220+Kapaklar
110
2317
55
15
2282
CF 200-A2
2417
360
324
220+Kapaklar
110
2317
55
15
2282
CF 200-A1
2417
360
324
220+Kapaklar
110
2317
55
15
2282
A€›rl›k
kg
32
44.5
C
13,5
B
A
17
D
ANEMOESSA ISITICISIZ HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
A:
Genifllik
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
G1
A€›rl›k
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
AN-120
1188
402+13.5
289+27
1158
Düz
Düz
800
0
50
AN-160
1746
402+13.5
289+27
1716
Düz
Düz
1354
0
67
AN-200
2304
402+13.5
289+27
2274
Düz
Düz
1100
804
84
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
13
Mini Tip Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri
kullan›ld›¤› yerler
tel rezistansl›
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 70-80 mm
mini marketler I kuyumcular I araç servis pencereleri I ATM’ler
mini 700 serisi
mini 800 serisi
mini 700 termostatl›
kontrol paneli
mini 700 kontrol paneli
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
Is›t›c› (Rezistans) Kapasitesi
Hava Girifl - Ç›k›fl S›cakl›€› (ΔT)
MINI 700
MINI 800 S
m
2.00
2.30
m
0.70
0.80
kW
4.0
4.5
ºC
20-25
17-20
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
3.0
7.0 / 5.0
Hava Debisi
m3/h
300
1050 / 720
Motor Gücü
W
60
80
1700
1310/1000
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Çal›flma Ak›m›
Ses Seviyesi (1 m’de)
rpm
V/Ph/Hz
220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
A
18
20
dB(A)
60
60 / 58
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
14
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
mini 800 S
kontrol paneli
tel rezistansl›
Intellect Tip Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 110 mm
kullan›ld›¤› yerler
mini marketler I kuyumcular I araç servis pencereleri I ATM’ler
Intellect 0.8 serisi
Intellect 1.00 R serisi
Intellect 1.00 L serisi
kontrol
paneli
uzaktan
kumanda
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
Is›t›c› (Rezistans) Kapasitesi
Hava Girifl - Ç›k›fl S›cakl›€› (ΔT)
INTELLECT 0.8
INTELLECT 1.0 R
INTELLECT 1.0 L
m
2.50
2.50
2.50
m
0.80
1.00
1.00
kW
6.0
6.0
6.0
ºC
15-35
45-65
45-65
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
7.5 / 4.0
7.5 / 5.5
7.5 / 5.5
Hava Debisi
m3/h
960 / 510
1250 / 880
1250 / 880
Motor Gücü
W
80
85
85
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Çal›flma Ak›m›
Ses Seviyesi (1 m’de)
rpm
1350 / 1000
1350 / 1000
1350 / 1000
V/Ph/Hz
220-240 / 1 / 50
380-420 / 3 / 50
380-420 / 3 / 50
A
27 / her faz
9 / her faz
9 / her faz
dB(A)
60 / 58
60 / 58
60 / 58
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
15
Monoblok Tip Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri
kullan›ld›¤› yerler
internet kafeler I emlakç›lar I marketler I restaurantlar I kafeler
ma€azalar I eczaneler I küçük oteller I dükkanlar I kuyumcular I sa€l›k merkezleri
hastaneler I kuaför salonlar› I güzellik salonlar› I acentalar
KEH 43 - KEH 44 - KEH 46 serisi
kontrol
paneli
uzaktan
kumanda
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
Is›t›c› (Rezistans) Kapasitesi
Hava Girifl - Ç›k›fl S›cakl›€› (ΔT)
KEH 43
KEH 44
KEH 46
m
2.50
2.50
2.50
m
1.00
1.20
1.60
kW
9
9
12
ºC
20-25
20-25
20-25
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
8.5 / 7.0
8.5 / 7.0
8.5 / 7.0
Hava Debisi
m3/h
2070 / 1825
2355 / 1940
3221 / 2840
Motor Gücü
W
155
195
295
rpm
1300 / 900
1300 / 900
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Çal›flma Ak›m›
Ses Seviyesi (1 m’de)
V/Ph/Hz 380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50
1300 / 900
380-420 / 3 / 50
A
13.5
13.5
18
dB(A)
58 / 56
58 / 56
58 / 56
Hava çıkıfl hızı ve Hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
16
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
tel rezistansl›
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 110 mm
Genel Tip S Serisi Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri
kullan›ld›¤› yerler
tel rezistansl›
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 100 mm
bankalar I internet kafeler I emlakç›lar I marketler I restaurantlar I kafeler
ma€azalar I eczaneler I küçük oteller I küçük dükkanlar I kuyumcular
L serisi
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
R serisi
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
Is›t›c› (Rezistans) Kapasitesi
Hava Girifl - Ç›k›fl S›cakl›€› (ΔT)
REH 13 S
LEH 13 S
m
2.50
2.50
m
1.00
1.00
kW
6
6
ºC
15-20
15-20
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
8.0 / 5.5
8.0 / 5.5
Hava Debisi
m3/h
1600 / 1300
1600 / 1300
Motor Gücü
W
85
85
1310 / 1000
1310 / 1000
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Çal›flma Ak›m›
Ses Seviyesi (1 m’de)
rpm
V/Ph/Hz
380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50
A
9
9
dB(A)
58 / 52
58 / 52
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
17
tüp rezistansl›
Genel Tip Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 100 mm
kullan›ld›¤› yerler
bankalar I internet kafeler I emlakç›lar I marketler I restaurantlar I kafeler I ma€azalar
eczaneler I küçük oteller I küçük dükkanlar I kuyumcular I galeriler I benzin istasyonlar›
sa€l›k merkezleri I hastaneler I okullar I kuaför salonlar› I güzellik salonlar› I acentalar
K serisi
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
L serisi
R serisi
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
REH 13
LEH 13
KEH 14
KEH 15
KEH 16
KEH 17
KEH 18
m
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
m
1.00
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
Is›t›c› (Rezistans) Kapasitesi
kW
9
9
12
12
15
18
18
Hava Girifl - Ç›k›fl S›cakl›€› (ΔT)
ºC
20 / 26
20 / 26
28 / 36
27 / 35
25 / 33
20 / 25
20 / 25
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
9.0 / 7.0
9.0 / 7.0
9.0 / 7.0
9.0 / 7.0
9.0 / 7.0
9.0 / 7.0
9.0 / 7.0
Hava Debisi
m3/h
1150 / 900
1150 / 900
1280 / 990
1500 / 1200
1750 / 1400
2000 / 1600
2300 / 1800
Motor Gücü
W
85
85
110
120
130
140
150
1310 / 1000
1310 / 1000
1310 / 1000
1310 / 1000
1310 / 1000
1310 / 1000
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Çal›flma Ak›m›
Ses Seviyesi (1 m’de)
rpm
V/Ph/Hz
380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50
1310 / 1000
380-420 / 3 / 50
A
13.5
13.5
18
18
22.5
27
27
dB(A)
54 / 43
54 / 43
55 / 45
56 / 50
56 / 50
59 / 52
59 / 52
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
18
380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
tüp rezistansl›
Ticari Tip Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 120 mm
kullan›ld›¤› yerler
süper marketler I büyük restaurantlar I büyük ma€azalar I büyük oteller I galeriler
benzin istasyonlar› I hastaneler I okullar I havaalanlar› I terminaller
tüm büyük kalabal›k ziyarete aç›k alanlar
K serisi
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
L serisi
R serisi
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
REH 33
LEH 33
KEH 34
KEH 35
KEH 36
KEH 37
KEH 38
m
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
m
1.00
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
Is›t›c› (Rezistans) Kapasitesi
kW
12
12
15
15
18
21
21
Hava Girifl - Ç›k›fl S›cakl›€› (ΔT)
ºC
20 / 24
20 / 24
18 / 20
17 / 19
16 / 18
19 / 22
17 / 20
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
12.0 / 10.0
12.0 / 10.0
12.0 / 10.0
12.0 / 10.0
12.0 / 10.0
12.0 / 10.0
12.0 / 10.0
Hava Debisi
m3/h
2320 / 1930
2320 / 1930
2590 / 2160
3110 / 2600
3630 / 3024
4150 / 3460
4675 / 3895
Motor Gücü
W
350
350
345
360
390
440
480
1380 / 1150
1380 / 1150
1380 / 1150
1380 / 1150
1380 / 1150
1380 / 1150
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Çal›flma Ak›m›
Ses Seviyesi (1 m’de)
rpm
V/Ph/Hz
380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50
380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50
1380 / 1150
380-420 / 3 / 50
A
18
18
22.5
22.5
27
31.5
31.5
dB(A)
62 / 60
62 / 60
65 / 62
65 / 62
65 / 62
66 / 62
66 / 60
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
19
Endüstriyel Tip Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri
kullan›ld›¤› yerler
tüp rezistansl›
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 130 mm
süper marketler I büyük restaurantlar I büyük ma€azalar I büyük oteller I galeriler
benzin istasyonlar› I hastaneler I okullar I havaalanlar› I terminaller
tüm büyük kalabal›k ziyarete aç›k alanlar
K serisi
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
L serisi
R serisi
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
Is›t›c› (Rezistans) Kapasitesi
Hava Girifl - Ç›k›fl S›cakl›€› (ΔT)
REH 22
LEH 22
REH 23
LEH 23
KEH 24
KEH 26
KEH 28
m
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
m
1.00
1.00
1.20
1.20
1.20
1.60
2.00
kW
15
15
18
18
18
21
21
ºC
19 / 20
19 / 20
19 / 20
19 / 20
17 / 18
19 / 20
19 / 20
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
13.0 / 11.0
13.0 / 11.0
13.0 / 11.0
13.0 / 11.0
13.0 / 11.0
13.0 / 11.0
13.0 / 11.0
Hava Debisi
m3/h
2830 / 2400
2830 / 2400
3450 / 2920
3450 / 2920
2815 / 2380
3940 / 3335
5180 / 4385
Motor Gücü
W
360
360
400
400
425
450
500
1380 / 1150
1380 / 1150
1380 / 1150
1380 / 1150
1380 / 1150
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Çal›flma Ak›m›
Ses Seviyesi (1 m’de)
rpm
V/Ph/Hz
380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50
1380 / 1150
1380 / 1150
380-420 / 3 / 50
380-420 / 3 / 50
A
22.5
22.5
27
27
27
31.5
31.5
dB(A)
67 / 64
67 / 64
67 / 64
67 / 64
67 / 64
67 / 64
67 / 64
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
20
380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Ankastre Ticari Tip Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri
kullan›ld›¤› yerler
tüp rezistansl›
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 120 mm
süper marketler I büyük restaurantlar I büyük ma€azalar I bütün oteller I galeriler
benzin istasyonlar› I hastaneler I okullar I havaalanlar› I terminaller
tüm büyük kalabal›k ziyarete aç›k alanlar
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
Is›t›c› (Rezistans) kapasitesi
Hava Girifl - Ç›k›fl S›cakl›€› (ΔT)
RSEH 34
RSEH 35
RSEH 36
RSEH 37
RSEH 38
m
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
m
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
kW
15
15
18
21
21
ºC
18 / 20
17 / 19
16 / 18
20 / 23
18 / 21
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
10.0 / 8.0
10.0 / 8.0
10.0 / 8.0
10.0 / 8.0
10.0 / 8.0
Hava Debisi
m3/h
2350 / 1880
2800 / 2240
3290 / 2630
3750 / 3000
4210 / 3365
Motor Gücü
W
340
400
400
480
550
rpm
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Çal›flma Ak›m›
Ses Seviyesi (1 m’de)
V/Ph/Hz 380-420 / 3 / 50
380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50
380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50
A
22.5
22.5
27
31.5
31.5
dB(A)
65 / 62
66 / 64
66 / 64
67 / 64
67 / 64
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
21
tüp rezistansl›
Eco Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri
santrifüj fan çap 115 mm
kullan›ld›¤› yerler
bankalar I süper marketler I büyük restaurantlar I büyük ma€azalar I bütün oteller
galeriler I benzin istasyonlar› I hastaneler I okullar I havaalanlar› I terminaller
tüm büyük kalabal›k ziyarete aç›k alanlar
Yatay Tip Eco Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdesi
‹ki Tarafl›
Tek Tarafl›
‹ki Tarafl›, LED’li
Tek Tarafl›, LED’li
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik (min-maks.)
Is›t›c› (Rezistans) kapasitesi
Hava Girifl - Ç›k›fl S›cakl›€› (ΔT)
CEH-120
CEH-160
CEH-200
m
4.00
4.00
4.00
m
1.00 - 1.30
1.40 - 1.80
1.80 - 2.40
kW
15
18
18
ºC
18 / 20
16 / 18
16 /18
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
18.0 / 13.0
18.0 / 13.0
18.0 / 13.0
Hava Debisi
m3/h
2140 / 1545
3210 / 2315
4275 / 3090
Motor Gücü
W
420
630
840
2700
2700
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Çal›flma Ak›m›
Ses Seviyesi (1 m’de)
rpm
2700
V/Ph/Hz
380-420 / 3 / 50
A
22.5
27
27
dB(A)
70
70
70
380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
22
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Dikey Tip Eco Elektrikli Is›t›c›l›
Hava Perdesi
Anemoessa Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri
tüp rezistansl›
santrifüj fan çap 115 mm
kullan›ld›¤› yerler
bankalar I süper marketler I büyük restaurantlar I büyük ma€azalar I bütün oteller
galeriler I benzin istasyonlar› I hastaneler I okullar I havaalanlar› I terminaller
tüm büyük kalabal›k ziyarete aç›k alanlar
YEN‹
Yatay Tip Anemoessa Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdesi
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
Dikey Tip Anemoessa
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdesi
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik (min-maks.)
Is›t›c› (Rezistans) kapasitesi
Hava Girifl - Ç›k›fl S›cakl›€› (ΔT)
ANEH-120
ANEH-160
ANEH-200
m
4.00
4.00
4.00
m
1.00 - 1.30
1.40 - 1.80
1.80 - 2.30
kW
15
18
21
ºC
18 / 20
16 / 18
16 /18
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
18.0 / 13.0
18.0 / 13.0
18.0 / 13.0
Hava Debisi
m3/h
2140 / 1545
3210 / 2315
4275 / 3090
Motor Gücü
W
420
630
840
rpm
2700
2700
2700
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Çal›flma Ak›m›
Ses Seviyesi (1 m’de)
V/Ph/Hz 380-420 / 3 / 50
380-420 / 3 / 50 380-420 / 3 / 50
A
22.5
27
31.5
dB(A)
70
70
70
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
23
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Ebat ve A€›rl›k Tablosu
MINI T‹P ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
A:
Genifllik
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
MINI 700
699
202
121
699
66
Düz
497
4
MINI 800 S
810
236
166
668
62
64
520
10
INTELLECT T‹P ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz Modeli
A:
Genifllik
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
kg
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
INTELLECT 0.8
840
203
167
640
55
Düz
530
9
INTELLECT 1.0 R
1100
203
167
885
55
Düz
700
12
INTELLECT 1.0 L
1100
203
167
885
55
Düz
700
12
MONOBLOK T‹P ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
24
A:
Genifllik
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
KEH 43
1066
230
190
1066
70
Düz
675
10
KEH 44
1200
230
190
1200
70
Düz
790
12
KEH 46
1650
230
190
1650
70
Düz
1060
14
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Ebat ve A€›rl›k Tablosu
GENEL T‹P S SER‹S‹ ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
A:
Genifllik
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
REH 13 S
1045
236
166
900
62
64
775
11
LEH 13 S
1045
236
166
900
62
64
775
11
GENEL T‹P ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
A:
Cihaz
Genifllik
Modeli
mm
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
REH 13
1100
236
274
900
54
64
600
21
LEH 13
1100
236
274
900
54
64
600
21
KEH 14
1206
236
274
1160
54
64
900
24
KEH 15
1406
236
274
1360
54
64
1000
27
KEH 16
1606
236
274
1560
54
64
1100
30
KEH 17
1806
236
274
1760
54
64
1200
33
KEH 18
2006
236
274
1960
54
64
1300
37
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
25
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Ebat ve A€›rl›k Tablosu
T‹CAR‹ T‹P ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
A:
Cihaz
Genifllik
Modeli
mm
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
REH 33
1149
269
277
900
76
64
640
28
LEH 33
1149
269
277
900
76
64
640
28
KEH 34
1249
269
277
1199
76
64
800
31
KEH 35
1450
269
277
1400
76
64
900
34
KEH 36
1651
269
277
1601
76
64
1000
37
KEH 37
1852
269
277
1802
76
64
1100
39
KEH 38
2053
269
277
2003
76
64
1200
41
ENDÜSTR‹YEL T‹P ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
A:
Cihaz
Genifllik
Modeli
mm
26
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
REH 22
1255
291
306
1015
76
64
700
36
LEH 22
1255
291
306
1015
76
64
700
36
REH 23
1476
291
306
1236
76
64
920
40
LEH 23
1476
291
306
1236
76
64
920
40
KEH 24
1259
291
306
1200
76
64
790
40
KEH 26
1663
291
306
1603
76
64
1050
45
KEH 28
2097
291
306
2044
76
64
1190
51
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Elektrikli Is›t›c›l› Hava Perdeleri Ebat ve A€›rl›k Tablosu
ANKASTRE T‹CAR‹ T‹P ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
A:
Genifllik
A1
A2
A3
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
C1
C2
C3
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
RSEH 34
1395
70
100
1255
225
543
70
405
460
1055
34
RSEH 35
1595
70
100
1455
225
543
70
405
460
1255
40
RSEH 36
1795
70
100
1655
225
543
70
405
460
1455
45
RSEH 37
1995
70
100
1855
225
543
70
405
460
1655
50
RSEH 38
2195
70
100
2055
225
543
70
405
460
1855
55
Cihaz
Modeli
ECO ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
A:
B:
Genifllik Yükseklik
B1
C:
Derinlik
C1
D:Hava Kanal› E: Hava Kanal› F: Hava Kanal› G: ‹ki Ayak Aras›
Geniflli€i
Mesafe
Derinli€i
Yüksekli€i
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
CEH 120-F2
1300
360
324
220+Kapaklar
110
1260
55
15
1165
CEH 120-F1
1300
360
324
220+Kapaklar
110
1260
55
15
1165
CEH 120-A2
1300
360
324
220+Kapaklar
110
1260
55
15
1165
CEH 120-A1
1300
360
324
220+Kapaklar
110
1260
55
15
1165
CEH 160-F2
1852
360
324
220+Kapaklar
110
1752
55
15
1717
CEH 160-F1
1852
360
324
220+Kapaklar
110
1752
55
15
1717
CEH 160-A2
1852
360
324
220+Kapaklar
110
1752
55
15
1717
CEH 160-A1
1852
360
324
220+Kapaklar
110
1752
55
15
1717
CEH 200-F2
2417
360
324
220+Kapaklar
110
2317
55
15
2282
CEH 200-F1
2417
360
324
220+Kapaklar
110
2317
55
15
2282
CEH 200-A2
2417
360
324
220+Kapaklar
110
2317
55
15
2282
CEH 200-A1
2417
360
324
220+Kapaklar
110
2317
55
15
2282
A€›rl›k
kg
38.5
62
72
ANEMOESSA ELEKTR‹KL‹ ISITICILI HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
A:
Genifllik
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
G1
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
ANEH-120
1188
402+13.5
289+27
1158
Düz
Düz
800
0
56
ANEH-160
1746
402+13.5
289+27
1716
Düz
Düz
1354
0
75
ANEH-200
2304
402+13.5
289+27
2274
Düz
Düz
1100
804
95
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
27
Genel Tip Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri
kullan›ld›¤› yerler
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 100 mm
merkezi sistem ile ›s›tma-so€utma yap›lan binalarda I marketler I restaurantlar
ma€azalar I oteller I galeriler I benzin istasyonlar› I hastaneler I okullar
havaalanlar› I terminaller I tüm kalabal›k ziyarete aç›k alanlar
K serisi
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
R serisi
L serisi
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
RWH 13
LWH 13
KWH 14
KWH 15
KWH 16
KWH 17
KWH 18
m
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
2.50
m
1.00
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
Su Girifl S›cakl›€›
ºC
90
90
90
90
90
90
90
Hava Girifl S›cakl›€›
ºC
15
15
15
15
15
15
15
Is›t›c› (Serpantin) Kapasitesi
(Yüksek - Düflük)
kW
11.6 / 10.0
11.6 / 10.0
12.8 / 11.0
15.3 / 13.2
17.8 / 15.4
20.3 / 17.5
22.8 / 19.5
Su Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
80.5 / 81.8
80.5 / 81.8
84.8 / 85.5
83.7 / 84.6
82.7 / 83.7
81.7 / 82.9
80.7 / 82.0
Hava Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
52.3 / 55.7
52.3 / 55.7
52.5 / 55.8
52.4 / 55.7
52.3 / 55.6
52.1 / 55.6
52.0 / 55.5
Bas›nç Kayb› (su) ΔP
kPa
4.0
4.0
3.1
3.3
3.5
3.7
3.9
Su Girifl S›cakl›€›
ºC
70
70
70
70
70
70
70
Hava Girifl S›cakl›€›
ºC
15
15
15
15
15
15
15
Is›t›c› (Serpantin) Kapasitesi
(Yüksek - Düflük)
kW
8.4 / 7.3
8.4 / 7.3
9.3 / 8.0
11.1 / 9.6
13.0 / 11.2
14.8 / 12.7
16.6 / 14.2
Su Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
63.2 / 64.1
63.2 / 64.1
66.2 / 66.8
65.5 / 66.1
63.7 / 65.5
64.0 / 64.8
63.8 / 64.2
Hava Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
42.2 / 44.7
42.2 / 44.7
42.3 / 44.7
42.2 / 44.7
42.1 / 44.6
42.0 / 44.6
41.9 / 44.5
Bas›nç Kayb› (su) ΔP
kPa
4.2
4.2
3.2
3.4
3.7
3.9
4.1
Su Ak›fl H›z›
lt/sn
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
7.0 / 5.5
7.0 / 5.5
7.0 / 5.5
7.0 / 5.5
7.0 / 5.5
7.0 / 5.5
7.0 / 5.5
Hava Debisi
m3/h
900 / 710
900 / 710
1000 / 790
1200 / 950
1400 / 1100
1600 / 1250
1800 / 1400
Su Debisi
lt
0.73
0.73
0.75
0.91
1.00
1.24
1.4
Motor Gücü
W
85
85
110
120
130
140
150
rpm
1300 / 900
1300 / 900
1300 / 900
1300 / 900
1300 / 900
1300 / 900
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Ses Seviyesi (1 m’de)
V/Ph/Hz 220-240 / 1 / 50
dB(A)
54 / 50
220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
54 / 50
54 / 50
220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
54 / 50
54 / 50
54 / 50
1300 / 900
220-240 / 1 / 50
54 / 50
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Selenoid Vana: 2/2 normalde kapal›
elektromanyetik vana,
Model: 1CY1NK,
Montaj Çap›: 1”,
Orifis: 26 mm,
Bas›nç: 0.5-4 bar,
Ak›flkan: Buhar ve s›cak su,
Verilebilir S›cakl›k: 140°C
K serisi s›cak su girifl-ç›k›fl
28
R / L serisi s›cak su girifl-ç›k›fl
Selenoid Vana*
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Selenoid Vana: 2/2 normalde
kapal› elektromanyetik vana,
Model: 1D1YNK,
Montaj Çap›: 1”,
Orifis: 26 mm,
Bas›nç: 0.2-16 bar,
Ak›flkan: Su, hava ve gaz,
Verilebilir S›cakl›k: 90°C
Ticari Tip Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri
kullan›ld›¤› yerler
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 120 mm
merkezi sistem ile ›s›tma-so€utma yap›lan binalarda I süpermarketler
büyük restaurantlar I büyük ma€azalar I büyük oteller I hastaneler I okullar
havaalanlar› I terminaller I tüm kalabal›k ziyarete aç›k alanlar
K serisi
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
R serisi
L serisi
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
RWH 33
LWH 33
KWH 34
KWH 35
KWH 36
KWH 37
KWH 38
m
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
3.50
m
1.00
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
Su Girifl S›cakl›€›
ºC
90
90
90
90
90
90
90
Hava Girifl S›cakl›€›
ºC
15
15
15
15
15
15
15
Is›t›c› (Serpantin) Kapasitesi
(Yüksek - Düflük)
kW
17.2 / 15.6
17.2 / 15.6
19.5 / 17.7
23.4 / 21.2
28.0 / 24.6
30.9 / 28.0
34.6 / 31.4
Su Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
75.9 / 77.2
75.9 / 77.2
82.0 / 82.8
80.4 / 81.3
77.0 / 79.9
77.3 / 78.5
75.9 / 77.2
Hava Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
43.7 / 46.3
43.7 / 46.3
44.1 / 46.6
44.1 / 46.6
39.8 / 46.5
43.8 / 46.3
43.6 / 46.1
Bas›nç Kayb› (su) ΔP
kPa
3.5
3.5
2.8
2.9
3.1
3.3
3.5
Su Girifl S›cakl›€›
ºC
70
70
70
70
70
70
70
Hava Girifl S›cakl›€›
ºC
15
15
15
15
15
15
15
Is›t›c› (Serpantin) Kapasitesi
(Yüksek - Düflük)
kW
12.5 / 11.3
12.5 / 11.3
14.1 / 12.8
17.0 / 15.4
20.0 / 17.9
22.4 / 20.3
25.1 / 22.8
Su Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
59.9 / 60.8
59.9 / 60.8
64.3 / 64.8
63.1 / 63.8
60.7 / 62.7
60.9 / 61.7
59.8 / 60.8
Hava Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
35.8 / 37.7
35.8 / 37.7
36.1 / 37.9
36.1 / 37.9
36.1 / 37.9
35.9 / 37.7
35.7 / 37.6
Bas›nç Kayb› (su) ΔP
kPa
3.6
3.6
2.9
3.1
3.3
3.4
3.6
Su Ak›fl H›z›
lt/sn
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
9.0 / 7.5
9.0 / 7.5
9.0 / 7.5
9.0 / 7.5
9.0 / 7.5
9.0 / 7.5
9.0 / 7.5
Hava Debisi
m3/h
1740 / 1450
1740 / 1450
1950 / 1625
2340 / 1950
2730 / 2275
3125 / 2600
3515 / 2930
Su Debisi
lt
0.80
0.80
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
Motor Gücü
W
350
350
345
360
390
440
480
rpm
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Ses Seviyesi (1 m’de)
V/Ph/Hz 220-240 / 1 / 50
dB(A)
65 / 62
220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
65 / 62
65 / 62
220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
65 / 62
65 / 62
65 / 62
1370 / 1050
220-240 / 1 / 50
65 / 62
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Selenoid Vana: 2/2 normalde kapal›
elektromanyetik vana,
Model: 1CY1NK,
Montaj Çap›: 1”,
Orifis: 26 mm,
Bas›nç: 0.5-4 bar,
Ak›flkan: Buhar ve s›cak su,
Verilebilir S›cakl›k: 140°C
K serisi s›cak su girifl-ç›k›fl
R / L serisi s›cak su girifl-ç›k›fl
Selenoid Vana: 2/2 normalde
kapal› elektromanyetik vana,
Model: 1D1YNK,
Montaj Çap›: 1”,
Orifis: 26 mm,
Bas›nç: 0.2-16 bar,
Ak›flkan: Su, hava ve gaz,
Verilebilir S›cakl›k: 90°C
Selenoid Vana*
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
29
Endüstriyel Tip Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 130 mm
kullan›ld›¤› yerler
merkezi sistem ile ›s›tma-so€utma yap›lan binalarda I süpermarketler
büyük restaurantlar I büyük ma€azalar I büyük oteller I hastaneler I okullar
havaalanlar› I terminaller I tüm kalabal›k ziyarete aç›k alanlar
K serisi
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
R serisi
L serisi
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
RWH 22
LWH 22
RWH 23
LWH 23
KWH 24
KWH 26
KWH 28
KWH 83*
m
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
8.00
m
1.00
1.00
1.20
1.20
1.20
1.60
2.00
1.00
Su Girifl S›cakl›€›
ºC
90
90
90
90
90
90
90
90
Hava Girifl S›cakl›€›
ºC
15
15
15
15
15
15
15
15
Is›t›c› (Serpantin) Kapasitesi
(Yüksek - Düflük)
kW
22.0 / 19.5
22.0 / 19.5
26.0 / 23.0
26.0 / 23.0
23.0 / 20.0
31.5 / 27.5
41.0 / 36.0
27.0
Su Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
72.0 / 74.0
72.0 / 74.0
68.5 / 71.0
68.5 / 71.0
81.0 / 82.0
77.0 / 79.0
73.0 / 75.0
79.0
Hava Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
41.0 / 45.0
41.0 / 45.0
41.0 / 45.0
41.0 / 45.0
43.0 / 46.0
42.0 / 46.0
42.0 / 45.5
36.5
Bas›nç Kayb› (su) ΔP
kPa
3.3
3.3
3.6
3.6
2.6
2.9
3.2
2.3
Su Girifl S›cakl›€›
ºC
70
70
70
70
70
70
70
70
Hava Girifl S›cakl›€›
ºC
15
15
15
15
15
15
15
15
Is›t›c› (Serpantin) Kapasitesi
(Yüksek - Düflük)
kW
16.0 / 14.0
16.0 / 14.0
19.0 / 17.0
19.0 / 17.0
16.0 / 14.0
23.0 / 20.0
29.0 / 26.0
19.5
Su Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
57.0 / 58.0
57.0 / 58.0
54.5 / 56.0
54.5 / 56.0
63.0 / 64.0
61.0 / 62.0
58.0 / 59.5
62.0
Hava Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
34.0 / 37.0
34.0 / 37.0
34.0 / 36.0
34.0 / 36.0
35.0 / 38.0
35.0 / 37.5
34.0 / 37.0
30.0
Bas›nç Kayb› (su) ΔP
kPa
3.5
3.5
3.8
3.8
2.7
3.0
3.3
2.4
Su Ak›fl H›z›
lt/sn
0.3
0.3
0.3
0.3
0.6
0.6
0.6
0.6
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
11.0 / 8.5
11.0 / 8.5
11.0 / 8.5
11.0 / 8.5
11.0 / 8.5
11.0 / 8.5
11.0 / 8.5
18.0
Hava Debisi
m3/h
2425 / 1870
2425 / 1870
2935 / 2270
2935 / 2270
2390 / 1845
3350 / 2570
4395 / 3395
3700
Su Debisi
lt
1.00
1.00
1.28
1.28
0.96
1.40
1.88
1.00
Motor Gücü
W
360
360
400
400
425
450
500
1100
rpm
1370 / 1100
1370 / 1100
1370 / 1100
1370 / 1100
1370 / 1100
1370 / 1100
1370 / 1100
1400
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Ses Seviyesi (1 m’de)
V/Ph/Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
dB(A)
64 / 60
64 / 60
64 / 60
64 / 60
67 / 64
67 / 64
67 / 64
65
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir. * KWH 83 model cihaz›n foto€raf›n› 27.sayfada görebilirsiniz.
Selenoid Vana: 2/2 normalde kapal›
elektromanyetik vana,
Model: 1CY1NK,
Montaj Çap›: 1”,
Orifis: 26 mm,
Bas›nç: 0.5-4 bar,
Ak›flkan: Buhar ve s›cak su,
Verilebilir S›cakl›k: 140°C
K serisi s›cak su girifl-ç›k›fl
30
R / L serisi s›cak su girifl-ç›k›fl
Selenoid Vana*
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Selenoid Vana: 2/2 normalde
kapal› elektromanyetik vana,
Model: 1D1YNK,
Montaj Çap›: 1”,
Orifis: 26 mm,
Bas›nç: 0.2-16 bar,
Ak›flkan: Su, hava ve gaz,
Verilebilir S›cakl›k: 90°C
Ankastre Ticari Tip Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri
çapraz esintili plastik
fan pervanesi çap 120 mm
kullan›ld›¤› yerler
süper marketler I büyük restaurantlar I büyük ma€azalar I büyük oteller I galeriler
benzin istasyonlar› I hastaneler I okullar I havaalanlar› I terminaller
tüm büyük kalabal›k ziyarete aç›k alanlar
kablolu
kumanda
uzaktan
kumanda
TEKN‹K DETAYLAR
C‹HAZ MODEL‹
RSWH 34
RSWH 35
RSWH 36
RSWH 37
RSWH 38
m
3.00
3.00
3.00
3.00
3.00
m
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
Su Girifl S›cakl›€›
ºC
90
90
90
90
90
Hava Girifl S›cakl›€›
ºC
15
15
15
15
15
Is›t›c› (Serpantin) Kapasitesi
(Yüksek - Düflük)
kW
20.0 / 18.0
23.0 / 21.0
27.0 / 24.0
30.0 / 27.0
33.0 / 30.0
Su Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
74.0 / 75.0
71.0 / 72.0
68.0 / 70.0
66.0 / 67.0
64.0 / 65.0
Hava Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
45.0 / 48.0
44.0 / 47.0
44.0 / 46.0
43.0 / 46.0
42.0 / 45.0
Bas›nç Kayb› (su) ΔP
kPa
3.9
4.2
4.6
4.9
5.3
Su Girifl S›cakl›€›
ºC
70
70
70
70
70
Hava Girifl S›cakl›€›
ºC
15
15
15
15
15
Is›t›c› (Serpantin) Kapasitesi
(Yüksek - Düflük)
kW
15.0 / 13.0
17.0 / 15.0
19.0 / 16.0
21.0 / 20.0
24.0 / 22.0
Su Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
58.0 / 59.0
56.0 / 57.0
54.0 / 56.0
52.0 / 54.0
51.0 / 52.0
Hava Ç›k›fl S›cakl›€›
ºC
37.0 / 39.0
36.0 / 38.0
36.0 / 37.0
35.0 / 37.0
35.0 / 37.0
Bas›nç Kayb› (su) ΔP
kPa
4.1
4.4
4.8
5.2
5.5
Su Ak›fl H›z›
lt/sn
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
Hava Ç›k›fl H›z›
m/sn
9 / 7.5
9 / 7.5
9 / 7.5
9 / 7.5
9 / 7.5
Hava Debisi
3
m /h
1950 / 1625
2340 / 1950
2730 / 2275
3125 / 2600
3515 / 2930
lt
0.80
1.00
1.20
1.40
1.60
Tak›labilir
Yükseklik
Genifllik
Su Debisi
Motor Gücü
Motor H›z›
Güç Kayna€›
Ses Seviyesi (1 m’de)
W
340
400
400
480
550
rpm
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
1370 / 1050
V/Ph/Hz
dB(A)
220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
66 / 64
66 / 64
66 / 64
220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50
67 / 64
67 / 64
Hava çıkıfl hızı ve hava debisi cihaz filtresizken elde edilen verilerdir.
Selenoid Vana: 2/2 normalde kapal›
elektromanyetik vana,
Model: 1CY1NK,
Montaj Çap›: 1”,
Orifis: 26 mm,
Bas›nç: 0.5-4 bar,
Ak›flkan: Buhar ve s›cak su,
Verilebilir S›cakl›k: 140°C
K serisi s›cak su girifl-ç›k›fl
R / L serisi s›cak su girifl-ç›k›fl
Selenoid Vana: 2/2 normalde
kapal› elektromanyetik vana,
Model: 1D1YNK,
Montaj Çap›: 1”,
Orifis: 26 mm,
Bas›nç: 0.2-16 bar,
Ak›flkan: Su, hava ve gaz,
Verilebilir S›cakl›k: 90°C
Selenoid Vana*
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
31
Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri Ebat ve A€›rl›k Tablosu
GENEL T‹P SU VE BUHAR SERPANT‹NL‹ HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
A:
Genifllik
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
RWH 13
1100
236
274
900
54
64
760
19
LWH 13
1100
236
274
900
54
64
760
19
KWH 14
1206
236
274
1160
54
64
900
22
KWH 15
1406
236
274
1360
54
64
1000
25
KWH 16
1606
236
274
1560
54
64
1100
28
KWH 17
1806
236
274
1760
54
64
1200
31
KWH 18
2006
236
274
1960
54
64
1300
35
T‹CAR‹ T‹P SU VE BUHAR SERPANT‹NL‹ HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
32
A:
Genifllik
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
RWH 33
1148
269
277
900
76
64
640
26
LWH 33
1148
269
277
900
76
64
640
26
KWH 34
1249
269
277
1199
76
64
800
30
KWH 35
1450
269
277
1400
76
64
900
32
KWH 36
1651
269
277
1601
76
64
1000
35
KWH 37
1852
269
277
1802
76
64
1100
37
KWH 38
2053
269
277
2003
76
64
1200
39
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Su ve Buhar Serpantinli Hava Perdeleri Ebat ve A€›rl›k Tablosu
KWH 83 paslanmaz çelik gövde olup fan çap› 180 mm’dir.
ENDÜSTR‹YEL T‹P SU VE BUHAR SERPANT‹NL‹ HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
A:
Genifllik
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
D: Hava Kanal›
Geniflli€i
E: Hava Kanal›
Derinli€i
F: Hava Kanal›
Yüksekli€i
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
RWH 22
1255
291
306
1015
76
64
700
31
LWH 22
1255
291
306
1015
76
64
700
31
RWH 23
1476
291
306
1236
76
64
920
34
LWH 23
1476
291
306
1236
76
64
920
34
KWH 24
1259
291
306
1200
76
64
785
32
KWH 26
1663
291
306
1603
76
64
1050
37
KWH 28
2097
291
306
2044
76
64
1190
48
KWH 83
1045
366
391
998
92
63
615
35
ANKASTRE T‹CAR‹ T‹P SU VE BUHAR SERPANT‹NL‹ HAVA PERDELER‹ EBAT VE A⁄IRLIK TABLOSU
Cihaz
Modeli
A:
Genifllik
A1
A2
A3
B:
Yükseklik
C:
Derinlik
C1
C2
C3
G: ‹ki Ayak Aras›
Mesafe
A€›rl›k
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
kg
RSWH 34
1395
70
100
1255
225
543
70
405
460
1055
36
RSWH 35
1595
70
100
1455
225
543
70
405
460
1255
43
RSWH 36
1795
70
100
1655
225
543
70
405
460
1455
48
RSWH 37
1995
70
100
1855
225
543
70
405
460
1655
53
RSWH 38
2195
70
100
2055
225
543
70
405
460
1855
58
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
33
Yerlefltirme Montaj
En s›k kullan›lan yerlefltirme, direkt olarak aç›kl›€›n üst k›sm›na montaj edilmesidir. Bunun için cihazla birlikte 2 adet asma
halkas› verilmifltir. E€er duvar ya da metal konstrüksiyon asmaya uygunsa, bu halkalar kolayca montaj için kullan›labilir.
E€er bu yöntemler mümkün de€ilse, hava perdesini duruma göre uygun gördü€ünüz bir konuma monte edebilirsiniz.
Baz› asma yöntemleri afla€›da gösterilmifltir. Bahsi geçen aç›kl›€›, hangi model hava perdesi ile perdeleyece€inizi saptarken,
dikkat edilecek iki önemli husus vard›r. 1- Kap› geniflli€i 2- Kap› yüksekli€i
DUVARA MONTAJ
TAVANA MONTAJ
TAVANA MONTAJ
HALKA ‹LE
BRAKET ‹LE
C‹VATA ‹LE
C‹VATA ‹LE
HAVA
PERDES‹
T‹TREfi‹M
EM‹C‹
HAVA
PERDES‹
T‹TREfi‹M
EM‹C‹
HAVA
PERDES‹
DUVAR
HAVA
PERDES‹
HAVA
PERDES‹
HAVA
PERDES‹
PENCERE CAMI
HAVA
PERDES‹
HAVA
PERDES‹
HAVA
PERDES‹
HALKA
PENCERE CAMI
CAMA MONTAJ
HALKA ‹LE
PENCERE CAMI
DUVARA MONTAJ
HAVA
PERDES‹
TAVAN
TAVAN
BRAKET
HAVA
PERDES‹
HAVA
PERDES‹
HAVA
PERDES‹
HAVA
PERDES‹
Hava Kanatlar›n›n Ayarlanmas›
Genel: Düzgün bir hava ak›fl›n›n sa€lanmas› ve hava ak›fl›n›n ayarlanabilmesi için ayg›t üzerinde iki ç›k›fl kanad› bulunmaktad›r. Hava kanatlar›n›
kullanarak, hava ak›fl aç›s›n› döflemeye göre dikey konumdan aç›kl›€›n her iki taraf›na do€ru veya tek bir tarafa do€ru 15°ye kadar ayarlamak
mümkündür. Hava kanatlar›, M vidalar›n›n yard›m›yla arzu edilen konumda sabitlenebilir. (F.2)
Hava Ak›fl›n›n Ayarlanmas›na ‹liflkin Genel Kurallar
Hava ak›fl› direkt olarak ya da SO⁄UK ve TEM‹Z OLMAYAN ortama do€ru hafif aç›l› olmal›d›r.
Hava kanatlar›n›n e€im aç›s›, iki ortam aras›ndaki hava ak›m›n›n h›z›na ba€l› olarak de€ifltirilebilir.
Not: Kanatlar›n aç›s›n›n en kolay ve
en iyi ayarlama yöntemi, hava
ak›fl›n›n gözle görülmesidir. Bu bir
parça renkli kurdela fleridini hava
ç›k›fl a€z›ndan afla€› sark›tmak ve
kurdela fleridinin hareketini
gözlemek suretiyle yap›l›r.
Hava Ak›fl›n›n De¤ifltirilmesi ‹le ‹lgili Baz› Örnekler
Is›tma veya klimal› olanlar›n ›s› izolasyonu
Havay›, toz, araç kirlili€i koku ve
sinek v.s’den koruyun.
KIfi - ISITMA
KANAT AYARI
HAF‹FÇE DIfiARI
AÇILIR.
KIfi
DIfi
(SO⁄UK)
ALAN
‹Ç
SICAK
ALAN
So€uk, serinletme odalar›n›n
›s› izolasyonu
DIfi
(TOZ, KOKU,
S‹NEK)
YAZ
DIfi
(ILIK)
ALAN
‹Ç
(TEM‹Z)
ALAN
‹Ç
KL‹MALI
ALAN
‹Ç
(KL‹MALI
ALAN
KIfi - ISITMA
KANAT AYARI
HAF‹FÇE DIfiARI
AÇILIR.
KANAT AYARI
HAF‹FÇE DIfiARI
AÇILIR.
34
KANAT AYARI
HAF‹FÇE DIfiARI
AÇILIR.
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
DIfi
(SICAK)
ALAN
Referanslar
BANKA
• A BANK
• ALBARAKA TÜRK
• ALL‹ANZ S‹GORTA A.fi.
• ANADOLU BANK
• BANK ASYA
• BURGAN BANK
• DEN‹ZBANK
• F‹BA BANKA
• F‹NANSBANK
• HALKBANK
• HSBC BANK
• ‹NG BANK
• ‹fi BANKASI
• KUVEYTTÜRK
• ODEA BANK
• PTT BANK
• fiEKERBANK
• T BANK
• T.C. MERKEZ BANKASI
• T.C. HALK BANKASI
• TEB
• TURKISH BANK
• TÜRK‹YE F‹NANS KATILIM BANKASI
• VAKIFBANK
• Z‹RAAT BANKASI
MARKET
• BAUHAUS
• CARREFOUR SA
• ÇA⁄RI MARKET
• DARTY
• ELECTROWOLD
• K‹LER MARKET
• KOÇTAfi
• M‹GROS TÜRK A.fi.
• ONUR MARKET
• RAMMAR MARKET
• fiOK MA⁄AZALARI
• TANSAfi
• ÜÇLER SÜPERMARKET
E⁄‹T‹M
• 18 MART ÜN‹VERS‹TES‹ VE KÜLTÜR MRK.
• AFYON KOCATEPE ÜN‹VERS‹TES‹ ANS KAMPÜSÜ
KONGRE MERKEZ‹
• AÇI OKULLARI
• AHMET HAMD‹ TANPINAR ‹.Ö.O.
• ANADOLU ÜNV. AÇIK Ö⁄RET‹M FAKÜLTES‹
CEBEC‹ BÜROSU / ANKARA
• ANAFEN DERSANES‹
• ANKARA TIP FAKÜLTES‹ DEKANLI⁄I
• ANKARA ÜN‹VERS‹TES‹ / ANKARA
• ARI KOLEJ‹ E⁄‹T‹M H‹ZM. A.fi.
• BAHÇEfiEH‹R ÜN‹VERS‹TES‹
• B‹L‹M ÜN‹VERS‹TES‹
• CEMRE KIZ Ö⁄RENC‹ YURDU / KONYA
• COfiKUN KOLEJ‹ / ‹STANBUL
• ERC‹YES ÜN‹VERS‹TES‹
• FEM DERSANES‹ / ‹STANBUL
• FET‹H KOLEJ‹ / ‹STANBUL
• GAZ‹ ÜN‹VERS‹TES‹
• GÜZ‹DE HANIM KOLEJ‹
• HACETTEPE ÜN‹VERS‹TES‹ BEYTEPE KAMPÜSÜ
• ‹STANBUL KÜLTÜR ÜN‹VERS‹TES‹
• ‹STANBUL TEKN‹K ÜN‹VERS‹TES‹ VAKFI
• ‹ZM‹R EKONOM‹ ÜN‹VERS‹TES‹ / ‹ZM‹R
• KARS KAFKAS ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAK.
• KOÇ L‹SES‹
• MEVLANA ÜN‹VERS‹TES‹ / KONYA
• MUSTAFA KEMAL ÜN‹VERS‹TES‹
ANTAKYA MESLEK YÜKSEKOKULU
• NAfi‹DE HAL‹L GELENDOST ‹.Ö.O. / ISPARTA
• NEVfiEH‹R ÜN‹VERS‹TES‹
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTES‹
• ODTÜ
• ÖZEL ‹ZM‹R AMER‹KAN KOLEJ‹
• P‹R‹ RE‹S ÜN‹VERS‹TES‹ / ‹STANBUL
• SAMANYOLU KOLEJ‹ / ANKARA
• SINAV DERSANES‹
• SINAV KOLEJ‹
• TED KOLEJ‹
• UFUK OKULLARI / ‹STANBUL
• VAL‹DE SULTAN Ö⁄RENC‹ YURDU / ‹STANBUL
• Z‹RVE ÜN‹VERS‹TES‹
G‹Y‹M
• A BUT‹K
• ADDAX MA⁄AZASI
• ADEL SPOR
• AD‹DAS
• AD‹L IfiIK
• ALDO AYAKKABI
• ARROW
• BAMB‹ AYAKKABI
• BAT‹K
• COLINS
• COLLEZIONE
• ÇARfiI MA⁄AZALARI
• ÇET‹NKAYA
• DAMAT / TWEEN
• DEFACTO
• DER‹MOD
• DESA
• ENDER MA⁄AZALARI
• FLO MA⁄AZASI
• GENCALLAR
• GREYDER
• HOT‹Ç AYAKKABI
• KEMAL TANCA
• KI⁄ILI
• KOMPEDAN
• KOTON
• LC WAIKIKI
• LITTLE BIG
• LOYA / NBB MA⁄AZACILIK
• MANGO
• MARKS&SPENCER
• MAV‹ JEANS
• MUDO
• NEWBALANCE
• PENT‹
• PERSPECTIVE
• PIERRE CARDIN
• POLAR‹S
• PULL&BEAR
• PUMA
• ROD‹ MOOD
• SEVEN HILL
• TUDORS GÖMLEKLER‹
• US POLO
• VAKKO
• ZARA G‹Y‹M
HASTANE / SA⁄LIK
• ACADEM‹C HOSPITAL
• ACIBADEM HASTANES‹
• ACS ÖZEL SA⁄LIK H‹ZMETLER‹
• AFYON TIP MORFOLOJ‹ HASTANES‹
• AFYON ÜN‹. ANS ARAfiTIRMA HAST.
• A⁄IZ VE D‹fi SA⁄LI⁄I MERKEZ‹ / KÜTAHYA
• AH‹ EVREN KALP HASTANES‹
• AKDEN‹Z TIP FAKÜLTES‹
• AKÜ MAV‹ HASTANES‹
• ANADOLU ÇINAR SA⁄LIK MERKEZ‹
• ANKARA E⁄‹T‹M VE ARAfiTIRMA BAfiTAB‹BL‹⁄‹
• ARDAHAN DEVLET HASTANES‹
• ARNAVUTKÖY DEVLET HASTANES‹
• ATATÜRK E⁄‹T‹M ARAfiTIRMA HASTANES‹
• AVCILAR MURAT KÖLÜK DEVLET
HASTANES‹ / ‹STANBUL
• BA⁄CILAR E⁄‹T‹M ARAfi. HAST.
• BAfiAK YÜKSEK Ö⁄REN‹M ERKEK
Ö⁄RENC‹ YURDU / ISPARTA
• BAfiKENT ÜN‹VERS‹TES‹ ZÜBEYDE HANIM
ARAfi. HASTANES‹ / ‹ZM‹R
• BATMAN ALMAN HASTANES‹
• BAYINDIR HASTANES‹ / ANKARA
• BURSA fiEVKET YILMAZ DEVLET HASTANES‹
• CAN HASTANES‹ / ANKARA
• CENTRAL HOSPITAL / ‹STANBUL
• CERRAHPAfiA TIP FAK. VAKFI
• ÇEVRE HASTANES‹ / ‹STANBUL
• ÇUKUROVA KADIN DO⁄UM VE ÇOCUK HAST. / ADANA
• DEN‹ZL‹ DEVLET HASTANES‹
• DIfiKAPI ÇOCUK HASTANES‹ E⁄‹T‹M VE
ARAfiTIRMA HASTANES‹ / ANKARA
• DORA HOSP‹TAL
• DR. FARUK ‹LKER BERGAMA DEVLET HASTANES‹ / ‹ZM‹R
• DR. SAM‹ ULUS ÇOCUK HASTANES‹ / ANKARA
• DÜNYA GÖZ HASTANES‹ / ‹STANBUL
• EGE UMUT HASTANES‹ / MAN‹SA
• ERC‹YES ÜN‹VERS‹TES‹ KALP HASTANES‹ / KAYSER‹
• ERZURUM BÖLGE E⁄‹T‹M HASTANES‹ / ERZURUM
• ERZURUM YAKUT‹YE ARAfiTIRMA DEVLET HASTANES‹
• ESENYURT DEVLET HASTANES‹
• ESK‹fiEH‹R DEVLET HASTANES‹
• ET‹MESGUT DEVLET HASTANES‹ / ANKARA
• FATSA DEVLET HASTANES‹ / ORDU
• FLORANCE NIGHTINGALE HASTANES‹ / ‹STANBUL
• GÜVEN HASTANES‹ / ANKARA
• HAKKAR‹ DEVLET HASTANES‹
• HAYDARPAfiA NUMUNE E⁄‹T‹M VE
ARAfiTIRMA HASTANES‹
• ISPARTA DEVLET HASTANES‹
• ‹STANBUL. E⁄T. VE ARfi. HASTANES‹
• KARAYAZI ‹LÇE DEVLET HASTANES‹ / ERZURUM
• KARTAL E⁄‹T‹M VE ARAfiTIRMA HASTANES‹
• KARTAL KOfiUYOLU HASTANES‹
• KASIMPAfiA D‹fi HASTANES‹ / ‹STANBUL
• KAVACIK MEDISTATE HASTANES‹
• KEPEZ D‹fi SA⁄LI⁄I HASTANES‹ / ÇANAKKALE
• KIRfiEH‹R AH‹ ÜN‹. E⁄‹T‹M VE ARAfiTIRMA HASTANES‹
• KOCAEL‹ DEVLET HASTANES‹
• KOLAN HASTANES‹ / ‹STANBUL
• KOVANCILAR DEVLET HASTANES‹ / ELAZI⁄
• LÜLEBURGAZ DEVLET HASTANES‹ / KIRKLAREL‹
• LÜTF‹ KIRDAR KARTAL E⁄‹T‹M VE
ARAfiTIRMA HASTANES‹
• MARD‹N DEVLET HASTAHANES‹
• MARMARA ÜN‹VERS‹TES‹ E⁄‹T‹M VE
ARAfiTIRMA HASTANES‹
• MEDICANA HASTANES‹
• MEDICINE HOSPITAL
• MEDICABIL HASTANES‹ / BURSA
• MEDICALPARK HASTANES‹
• NARMAN DEVLET HASTANES‹ / ERZURUM
• N‹SA HASTANES‹ / ‹STANBUL
• ONKOLOJ‹ HASTANES‹ / ANKARA
• ORDU DEVLET HASTANES‹
• ORDU KADIN DO⁄UM VE ÇOCUK HASTANES‹
• ÖZTAN HASTANES‹ / UfiAK
• ÖZEL AKADEM‹ HASTANES‹ / HATAY
• ÖZEL BAK‹ UZUN HASTANES‹ / ‹ZM‹R
• ÖZEL ÇANKAYA HASTANES‹ / ANKARA
• ÖZEL ECHOMAR HASTANES‹ / GÖZTEPE
• ÖZEL EGE HASTANES‹ / DEN‹ZL‹
• ÖZEL ONVAK ESK‹fiEH‹R HASTAHANES‹
• SADIK ÖZGÜR DEVLET HASTANES‹ / S‹VAS
• SAD‹ KONUK E⁄‹T‹M VE ARAfiTIRMA HASTANES‹
• S‹VAS DEVLET HASTANES‹
• fiEH‹TKAM‹L DEVLET HASTANES‹ / GAZ‹ANTEP
• fi‹FA HASTANELER‹
• T.C. BAKANLI⁄I POLATLI DUATEPE DEVLET
HASTANES‹ / ANKARA
• T.C. SA⁄LIK BAKANLI⁄I TAH‹R BURAK
DO⁄UMEV‹ HASTANES‹ / ANKARA
• T.C. SA⁄LIK BAKANLI⁄I ATATÜRK GÖ⁄ÜS
HASTANES‹ / ANKARA
• T.C. SA⁄LIK BAKANLI⁄I NUMUNE
HASTANES‹ / ANKARA
• T.C. SA⁄LIK BAKANLI⁄I ZÜBEYDE DO⁄UMEV‹
HASTANES‹ / ANKARA
• T.C. S.B. OKMEYDANI E⁄‹T. ARAfi. HASTANES‹
• T.C. SA⁄LIKBAK. DR. SAM‹ ULUS KADIN DO⁄UM
VE ÇOCUK SA⁄LI⁄I HASTANES‹ / ANKARA
• TOKAT DEVLET HASTANES‹
• TRABZON NUMUNE E⁄‹T‹M VE ARAfi. HASTANES‹
• TÜRK BÖBREK VAKFI
• ULUS MED‹KAL PARK HASTANES‹
• ÜMRAN‹YE E⁄‹T‹M VE ARAfiTIRMA HASTANES‹
• YAHYALI DEVLET HASTANES‹ / KAYSER‹
• YUNUS EMRE DEVLET HASTANES‹ / ESK‹fiEH‹R
AVMLER
• A.B AVM ‹fi MERKEZ‹
• AKVARYUM AVM
• ALTINYILDIZ AVM
• ANATOLIUM AVM
• ANKAMALL AVM
• ANKARA BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹
A‹LE YAfiAM MERKEZ‹
• APLUS AVM / ‹STANBUL
• ARIKAYALAR AVM / ‹STANBUL
• ATLANT‹S CITY AVM/ANKARA
• ATRIUM ALIfiVER‹fi MERKEZ‹
• BA⁄LARBAfiI KÜLTÜR MERKEZ‹ / ‹STANBUL
• BALCILAR ALIfiVER‹fi MERKEZ‹ / BURDUR
• BRANDIUM AVM
• BUYAKA AVM
• BÜYÜKfiEH‹R A‹LE YAfiAM MERKEZ‹
• CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZ‹ / ‹STANBUL
• CANPARK AVM
• CAPACITY AVM
• CARREFOR AVM
• CEPA AVM / ANKARA
• CEVAH‹R AVM
• CONFORAMA AVM / ‹STANBUL
• ÇATI AVM / ESK‹fiEH‹R
• DEM‹RÖREN AVM / ‹STANBUL
• EGEPARK AVM. A.fi. / ‹ZM‹R
• ERASTA AVM / ANTALYA
• ERMAR ERZ‹NCAN AVM
• EVKUR AVM
• FORUM AVM’LER
• FEST‹VA AVM / UfiAK
• GALERIA AVM / ‹STANBUL
• GENCO AVM / BURSA
• GÜRMAR AVM
• ‹STANBUL AVM
• ‹YAfi PARK AVM / ISPARTA
• K‹PA AVM
• KREMPARK AVM
• KÜTAHYA AVM
• MARK ANTALYA AVM
• MARMARA FORUM AVM / ‹STANBUL
• MERTER PARK AVM
• NAPOLYON AVM / KONYA
• NEO AVM / ESK‹fiEH‹R
• NOKTA ALIfiVER‹fi MERKEZLER‹ / OSMAN‹YE
• OPTIMUM AVM / ‹STANBUL
• ÖZD‹LEK AVM
• ÖZD‹LEK PARK AVM / ANTALYA
• ÖZEN ALIfiVER‹fi MERKEZLER‹ / ‹STANBUL
• PALLADIUM AVM
• PALM‹YE AVM
• PROF‹LO AVM
• RÖNESANS AVM
• SAF‹R ALIfiVER‹fi MERKEZ‹
• SERD‹VAN AVM / SAKARYA
• TERRACITY AVM / ANTALYA
• U⁄UR AVM / BURSA
• VIAPORT AVM / ‹STANBUL
• YAYLADA AVM / BALIKES‹R
• Y‹⁄‹T AVM / ‹STANBUL
• YÖN AVM / ‹STANBUL
OTELLER
• ADORO GOLF HOTEL
• ALARA OLIVIA OTEL
• ALBA RESORT HOTEL
• AMARA CLUP SUPHIRE OTEL
• AMARA DOLCE VITA RESORT
• AMBASSADOR OTEL
• ANEMON OTELC‹L‹K A.fi.
• ANTALYA OTEL
• ARCADIA GOLF RESORT
• ASTERIA ELITA RESORT HOTEL
• ATLANT‹S OTEL
• BARBAROS PASHA’A BEACH CLUP
• BARUT OTELLER‹
• BELCONTI RESORT HOTEL
• BERA OTEL / ANTALYA
• BELDIANA HOTEL
• BÜYÜK SARUHAN OTEL / MAN‹SA
• CALISTA HOTEL
• CANDY BEACH HOTEL
• CAPRICE TERMAL / AYDIN
• CESARS HOTEL
• CLUB ALDIANA
• CLUB AL‹BEY OTELLER‹
• CLUB BELKÖY
• CLUB BLUE WATERS
• CLUB GÜRAL PREMIER
• CLUB HOTEL SIRENA CITY
• CLUB LAGONYA GARDEN
• CLUB MED PALM‹YE
• CLUB MEGASARAY OTELLER‹
• CLUB NENA OTEL
• CLUB OTELS SUN HEAVEN
• CLUB PINE BEACH
• CLUB SALIMA
• CONCORDE HOTEL
• CORINTHIA CLUB HOTEL
• CRYSTAL OTEL / ANTALYA
• DARU SULTAN HOTEL / ‹STANBUL
• DEDEMAN OTEL
• DEFNE OTELLER‹
• DELPHIN D‹VA OTEL
• DEPHLIN OTEL
• DREAM HILL OTEL / ‹STANBUL
• ELA QALITY RESORT OTEL
• GERM‹RL‹ PALAS OTEL
• GOLDEN CLUP OTEL
• GOLDEN COAST RESORT
• GRAND HABER OTEL
• GRAND fiEKER OTEL
• GREEN WORD RESORT HOTEL
• GRIDA TAT‹L KÖYÜ
• GÜRAL TERMAL OTEL
• HILLSIDE OTEL
• HILTON OTEL
• HOLIDAY OTELLER‹
• HOTEL BELEK
• HOTEL SILLYUM
• HOTEL SILENCE
• IC HOTELS
• ‹KBAL TERMAL OTEL
• JOY HOTELLER‹
• JOY HYDROS OTEL / ANTALYA
• KAMELYA VOLT
• KAVAK OTEL A.fi. / ‹STANBUL
• KAYA OTEL
• KEMER GRAND HOTEL
• KERVANSARAY OTEL
• KL‹KYA PALACE
• KREMLIN PALACE
• KR‹STAL ADM‹RAL OTEL
• KR‹fi ALINDA OTEL
• LAMB‹ANS HOTEL / S‹DE
• LARA BEACH HOTEL
• LE JARDEN HOTEL
• LEOD‹KYA BEACH RESORT
• LES OTTOMANS OTEL
• L‹MRA HOTEL
• L‹NDA OTEL
• MAGIC LIFE OTELLER‹
• MAJESTY OTELLER‹
• MALATYA BÜYÜK OTEL
• MARCO POLO MAXIMUS
• MARE BEACH HOTEL
• MARITIM PINE BEACH RESORT
• MARTI MYRA HOTEL
• MAXROYAL OTEL
• MELIA BEACH RESORT OTELLER‹
• MIRACLE RESORT HOTEL
• MIRANDA HOTEL
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
35
Referanslar
• NELSON CLUB OTEL / MU⁄LA
• NEV OTEL
• NOVOTEL
• ORANGE COUNTY HOTEL
• ÖZKAYMAK OTELLER‹
• PAPILLON HOTELS
• PARK KIMEROS HOTEL
• PEGASOS RESORT HOTELS
• PHASILIS PRINCES OTELLER‹
• PORTO BELLO OTEL
• PRESA DE FINICA HOTEL
• RAMADA RÖNESANS OTEL
• RESORT HOTELS
• RIVER LIKE RESORT OTEL / ANTALYA
• RIXOS OTELLER‹
• ROBINSONGOLF CLUP NOBILIS
• ROYAL ATLANT‹S OTEL / ANTALYA
• ROYAL ATLANT‹S RESORT SPA
• ROYAL WINGS HOTEL
• SAF‹R OTEL
• SANDY BEACH
• SELV‹ OTEL / ANKARA
• SENATÖR OTEL / ‹STANBUL
• SERA OTEL
• SHERWOOD HOTEL
• SILENCE BEACH HOTEL / ANTALYA
• SIRIUS HOTEL
• SIAM ELEGANT OTEL / ANTALYA
• S‹DE RESORT
• S‹DE RESORT OTEL / ANTALYA
• SOL BELVIN OTEL
• SONNEN HOTEL RENDA
• SUAD‹YE OTEL / ‹STANBUL
• SUN APART HOTEL
• SUN ZEYNEP OTEL
• SUNGATE HOTEL
• SUNRISE RESORT HOTEL
• SÜRAL OTEL
• fiAMP‹YON TAT‹L KÖYÜ
• TAT BEACH GOLF RESORT
• TAYYARBEY OTEL
• THE MARMARA OTEL‹
• THE PERA SUIT OTEL / ‹STANBUL
• TITANIC OTEL
• TOPKAPI PALACE
• TRENOY HOTEL
• TRENY HOTELS / ANTALYA
• UNSAPHIRE OTEL
• UTUPIA WORLD RESORT
• VANEZIA PALACE
• VAN‹LYA GROUP HOTELS
• VARUNA HOTEL
• VAYAGE OTELLER‹
• VENÜS HOTEL
• VERBANA TRENDY RESORT
• WASHINGTON RESORT HOTEL
• XANADU RESORT HOTEL
• ZANA RESORT HOTEL
HAVA L‹MANLARI
• ADNAN MENDERES HAVAL‹MANI
• ANTALYA HAVAL‹MANI
• BATMAN HAVAL‹MANI
• BODRUM M‹LAS HAVAL‹MANI
• ERZ‹NCAN HAVAL‹MANI
• GAP HAVAL‹MANI
• GAZ‹PAfiA HAVAL‹MANI
• HABOM
• HATAY HAVAL‹MANI
• HAVAfi
• KARS HAVAL‹MANI
• KAYSER‹ HAVAL‹MANI
• MALATYA HAVAL‹MANI
• MED‹NE HAVAL‹MANI
• MNG KARGO
• S‹VAS HAVAL‹MANI
• TAV
• THY
• THY DO&CO ‹KRAM SERV‹S‹ / ANKARA
• THY TEKN‹K
• ÜSKÜP HAVAL‹MANI
• VAN FER‹T MELEN HAVAL‹MANI
GIDA
• ABALIO⁄LU SU ÜRÜNLER‹
• ACEMO⁄LU GIDA
• ACIBADEM GIDA
• AGAN ET
• AH‹KENT EKMEK FABR‹KASI
• AKGÜLLER GIDA
• ALG‹DA DONDURMA FABR‹KASI
• ALTIN fi‹fi KEBAP
• ALTINBAfiAK UNLU MAMULLER‹ / TEK‹RDA⁄
• ANADOLU KÖY PAZARI
• ANAKENT EKMEK FABR‹KASI / ANKARA
• ANATOL‹A TARIM ‹fiLETMELER‹ / ‹ZM‹R
• ANKARA EKMEK FABR‹KASI
• AS FIRIN
• AS KEBAP
36
• ASLI BÖREK
• BAMB‹ KURUYEM‹fi
• BO⁄AZ‹Ç‹ RESTAURANT / ‹ZM‹R
• BOLU DA⁄I MANGAL EV‹
• BURGER KING
• COCA COLA DOLUM TES‹SLER‹
• CP P‹L‹Ç STANDART GIDA A.fi.
• DEN‹Z RESTAURANT / ‹ZM‹R
• D‹LEK PASTANES‹
• D‹VAN PASTANES‹
• DR. OETKER GIDA SAN. T‹C. A.fi.
• EMEK PASTANES‹
• ERP‹L‹Ç LTD. fiT‹. / BOLU
• ERZ‹NCAN MANDIRA
• ET VE BALIK KURUMU
• ET‹ GIDA
• FREfiA GIDA
• FRUKO MEfiRUBAT
• GODIVA Ç‹KOLATA
• GÜLLÜO⁄LU
• HACIO⁄LU
• KESK‹NO⁄LU GIDA
• KAHVE DÜNYASI
• KOMSU FIRIN
• KR‹STAL BÜFE
• LITTLE CESARS P‹ZZA
• MCDONALDS
• MELOD‹ Ç‹KOLATA
• MURAT MUHALLEB‹C‹S‹
• NESTLE
• ÖZSÜT
• PAKMAYA
• PAPA JOHNS P‹ZZA
• PEL‹T PASTANELER‹
• PINAR ET ENTEGRE A.fi.
• P‹ZZA HUT
• P‹ZZA P‹ZZA
• RAM‹Z KÖFTE
• SARAY MUHALLEB‹C‹S‹ / ‹STANBUL
• S‹M‹T SARAYI
• STARBUCKS
• SÜT‹fi MUHALLEB‹
• SÜTAfi SÜT ÜRÜNLER‹ A.fi.
• fiEKER P‹L‹Ç
• TAVACI RECEP USTA
• TEKSÜT SÜT MAMÜLLER‹ SAN. VE
T‹C .A.fi. / BALIKES‹R
• TORKU fiEKER FABR‹KASI
• TRAKYA B‹RL‹K ENTEGRE TES‹SLER‹
• ÜLKER
• YALI Ç‹FTL‹⁄‹ SÜT MAMÜLLER‹
• YEfi‹LOVA SÜT ÜRÜNLER‹ / BURSA
D‹⁄ER
• ABD‹ HERSEKL‹O⁄LU PETROL ÜRÜNLER‹
• ABD‹ ‹BRAH‹M A.fi.
• ACARLAR OTOMOT‹V
• AÇIKGÖZ GROUP
• ADALET BAKANLI⁄I VE HAK‹M EV‹
• ADALET BAKANLI⁄I AÇIK CEZAEV‹
• ADESE PETROL ÜRÜNLER‹ SAN .VE T‹C. A.fi.
• AFYON KARAH‹SAR BELED‹YES‹
• A⁄AO⁄LU ‹NfiAAT
• A⁄AO⁄LU OTOMOT‹V A.fi. / UfiAK
• A⁄AO⁄LU ÜMRAN‹YE T‹CARET MERKEZ‹
• AKBABA KÖYÜ KALKINMA KOOPERAT‹F‹
• AKÇANSA Ç‹MENTO
• AKH‹SAR CUMHUR‹YET BAfiSAVCILI⁄I
• AKSEK‹ POAfi
• AKYURT BELED‹YES‹ / ANKARA
• AL‹ A⁄A CEZAEV‹ KAMPÜSÜ / ‹ZM‹R
• AL‹BABA ANT‹K
• ALTINBAfi KUYUMCULUK
• ALTINDA⁄ BELED‹YE BAfiKANLI⁄I
ZABITA MD. / ANKARA
• AMER‹KAN KONSOLSU⁄U / ANKARA
• ANADOLU MEDEN‹YETLER MÜZES‹ / ANKARA
• ANKARA DEVLET T‹YATROSU MÜDÜRLÜ⁄Ü
• ANKARA GÜCÜ SPOR
• ANKARA ‹L EMN‹YET MÜD.
• ANKARA VOLEYBOL FEDERASYONU
• ANTALYA GÜMRÜK MUHAFAZA GÜMRÜK
BAfi MÜDÜRLÜ⁄Ü
• ANTALYA CUMHUR‹YET BAfiSAVCILI⁄I
• ARAS KARGO
• ARBELL / MERS‹N
• ARKAS SANAT GALER‹S‹ / ‹ZM‹R
• AS ECZA DEPOSU / KOCAEL‹
• ASELSAN GÖLBAfiI TES‹SLER‹
• ASKER‹ MÜZE VE KÜLTÜR S‹TES‹ / ‹STANBUL
• ASKER‹YE SATIN ALMA MÜD. / ERZURUM
• ATGV ADALET BAKANLI⁄I SOSYAL
TES‹SLER‹ / ANTALYA
• ATLET‹ZM KOMPLEKS‹
• ATTAfi ALARKO TUR‹ST‹K TES‹SLER‹
• AVRUPA B‹RL‹⁄‹ KR‹M‹NAL LABORATUVARI
‹ZM‹R / BORNOVA
• AVRUPA KONUTLARI
• AVRUPA YAKASI POSTA ‹fiLETME BAfi MÜDÜRLÜ⁄Ü
• AYMERKEZ / GAZ‹ANTEP
• BA⁄CILAR ENGELL‹LER SARAYI / BA⁄CILAR
• BAK AMBALAJ / ‹ZM‹R
• BALIKES‹R BELED‹YE ARITMA TES‹SLER‹
• BALIKES‹R TERM‹NAL
• BARIfi MANÇO EV‹
• BAROLAR B‹RL‹⁄‹
• BAfiAKfiEH‹R BELED‹YE BAfiKANLI⁄I
• BAYER ‹LAÇ A.fi.
• BAYINDIRLIK BAKANLI⁄I
• BE⁄END‹K A.fi.
• BELLONA
• BEREKET GIDA
• BEfiER ECZA DEPOSU
• BEYL‹KDÜZÜ HUZUR EV‹
• BEYZA TAVUKÇULUK SO⁄UK HAVA DEPOSU / ADANA
• BORUSAN OTO
• BOYNER
• BSH BOSCH A.fi.
• BURHAN FELEK SPOR SALONU
• BURHAN‹YE GENÇL‹K MERKEZ‹
• BURSA DEVLET T‹YATROSU
• BUVERTA TIP MERKEZ‹
• CEBEC‹ SPOR KOMPLEKS‹ / ‹STANBUL
• CHP GENEL MERKEZ‹ / ANKARA
• CROWN PLAZA / BURSA
• CUMHURBAfiKANLI⁄I TARABYA YERLEfiKES‹
• CÜNEYT GÖKÇER SAHNES‹ / ANKARA
• ÇANKAYA NÜFUS MÜDÜRLÜ⁄Ü
• ÇORLU BELED‹YES‹
• ÇORLU T‹CARET BORSASI
• ÇORUM ADL‹YES‹
• DS‹ 3. BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
• DAIHATSU
• DALAN K‹MYA
• DANONE A.fi.
• DEK‹M ECZA DEPOSU A.fi.
• DEVLET SU ‹fiLER‹ (DS‹) 2. BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü / ‹ZM‹R
• D‹CLE-FIRAT DEN‹Z ÜRÜNLER‹
• EBB OTOGAR ‹fiLETMES‹ / ESK‹fiEH‹R
• EMN‹YET GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
• ENGLISH HOME
• ERO⁄LU TOPLU KONUT / ‹STANBUL
• ERZ‹NCAN SA⁄LIK MÜDÜRLÜ⁄Ü
• ESK‹fiEH‹R Ö⁄RETMEN EV‹
• ESK‹fiEH‹R TEPEBAfiI BELED‹YE BAfiKANLI⁄I
• ET‹ MADEN GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
• ET‹ PLAZA B‹NASI
• ET‹MESGUT BELED‹YES‹
• EVSHOP AL‹fiVER‹fi MERKEZLER‹
• EVVE
• FLORMAR KOZMET‹K
• GAZ‹ANTEP ORTADO⁄U FUAR MERKEZ‹
• GENPA
• GÖLBAfiI BELED‹YES‹
• HACI BABANIN Ç‹FTL‹⁄‹
• HYUNDAI OTOMOT‹V SAN. A.fi.
• ‹DO
• ‹GDAfi
• ‹NDES‹T
• ‹SK‹ GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
• ‹SPARK A.fi.
• ‹STANBUL BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹
• ‹STANBUL CUMHUR‹YET BAfiSAVCILI⁄I
• ‹STANBUL HALK EKMEK A.fi.
• ‹STANBUL ‹L SA⁄LIK MÜDÜRLÜ⁄Ü
• ‹STANBUL VERG‹ DA‹RES‹ BAfiKANLI⁄I
• ‹ZM‹R BÜYÜKfiEH‹R BELED‹YES‹
• JANDARMA GENEL KOMUTANLI⁄I / ANKARA
• JEOLOJ‹ MÜHEND‹SL‹K ODASI
• KADIKÖY BELED‹YE B‹NASI
• KALEC‹K AÇIK VE KAPALI TUTUK EV‹ MÜDÜRLÜ⁄Ü / ANKARA
• KALEC‹K AÇIK VE KAPALI CEZA EV‹
• KARAYOLLARI ERZURUM
• KAZAN BELED‹YES‹ BAfiKANLI⁄I
• KONAK POL‹S EV‹ / ‹ZM‹R
• KONYA KARATAY BELED‹YES‹
• KOS‹FLER OTO
• L‹NENS PAZARLAMA A.fi.
• LÜTFÜ KIRDAR KONGRE MERKEZ‹
• MALATYA ÜN‹VERS‹TES‹ TURGUT ÖZAL TIP MERKEZ‹
• MAL‹YE BAKANLI⁄I / ANKARA
• MALTEPE EVLEND‹RME DA‹RES‹
• MAYA AKAR CENTER
• MEHMET AK‹F ERSOY GÖ⁄ÜS KALP VE DAMAR CERRAH‹S‹
• MELEKLER KAHVES‹
• MERCEDES BENZ
• METRO GROSS MARKET
• M‹LL‹ EG‹T‹M BAKANLI⁄I DESTEK H‹ZMET
GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü / ANKARA
• MUHS‹N ERTU⁄RUL T‹YATROSU
• MUTLU AKÜ / ‹STANBUL
• NARLIDERE BELED‹YES‹ / ‹ZM‹R
• NAZIM H‹KMET KÜLTÜR MERKEZ‹ / ANKARA
• NEW ADA PROJES‹
• N‹fiANTAfiI ÜN‹VERS‹TES‹ N‹fiANTAfiI
MESLEK YÜKSEK OKULU / ‹STANBUL
• NTV STÜDYOLARI
• NÜFUS VE VATANDAfiLIK MÜDÜRLÜ⁄Ü / ANKARA
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
• OPET
• ORDU EVLER‹ MÜDÜRLÜ⁄Ü / ‹ZM‹R
• ORMAN GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü / ANKARA
• OSMANGAZ‹ BELED‹YES‹ MERKEZ H‹ZMET B‹NASI
• OTOGAR / MERS‹N
• ÖZEL ABACI SA⁄LIK H‹ZMETLER‹ / KOCAEL‹
• ÖZEL ALGOMED CERRAH‹ TIP MERKEZ‹ / ADANA
• ÖZEL E⁄‹T‹M MERKEZ KOMUTANLI⁄I / ‹ZM‹R
• PAKYÜREK MEZZE MAR‹N SO⁄UK HAVA DEPOSU / ADANA
• PALM‹YE TAT‹L KÖYÜ
• PFIZER ‹LAÇ
• PRAKTIKER
• RENAULT MAIS A.fi.
• RIXOS RESIDENCES
• ROYAL HALI
• SANAY‹ BAKANLI⁄I / ANKARA
• SANDOZ ‹LAÇ SAN. T‹C. A.fi.
• SELÇUK ECZA DEPOSU
• SELÇUKLU BELED‹YES‹ / KONYA
• SEV‹L PARFÜMER‹
• SGK
• SHELL
• S‹NCAN ADL‹YE SARAYI
• S‹NPAfi GYO
• T.C. BAfiBAKANLIK HAZ‹NE MÜfiTEfiARLI⁄I / ANKARA
• T.C. BAfiBAKANLIK H‹ZMET B‹NASI
• T.C. DEN‹Z KUVVETLER‹ KARARHGAH / ANKARA
• T.C. SA⁄LIK BAKANLI⁄I ANKARA F‹Z‹K TEDAV‹S‹ / ANKARA
• T.C. SA⁄LIK BAKANLI⁄I MAMAK A⁄IZ D‹fi MERKEZ‹ / ANKARA
• T.C. SA⁄LIK BAKANLI⁄I YÜKSEK ‹HT‹SAS E⁄‹T‹M
ARAfiTIR. / ANKARA
• T.C. YARGITAY BAfiKANLI⁄I / ANKARA
• T.C. BAfiBAKANLIK D‹YANET ‹fiLER‹ BAfiKANLI⁄I / ANKARA
• T.C. BAfiBAKANLIK TÜ‹K BAfiKANLI⁄I / ANKARA
• T.C.D.D.
• T.C. SA⁄LIK BAKANLI⁄I YILDIRIM BEYAZIT E⁄‹T‹M
ARAfiT. / ANKARA
• T.C. SA⁄LIKBAKANLI⁄I S‹NCAN A⁄IZ VE D‹fi SA⁄LI⁄I
MERKEZ‹ / ANKARA
• TEDAfi A.fi.
• T.M.M.O. B‹RL‹⁄‹ / KONYA
• T.O.B.B. ETÜ REKTÖRLÜ⁄Ü / ANKARA
• TARIM ‹fiLETMELER‹ MÜDÜRLÜ⁄Ü / ANKARA
• TEKNOSA
• TGRT TÜRK‹YE GAZETES‹
• TGS YER H‹ZMETLER‹ GENEL MÜDÜRLÜK
• TETRAPAK
• THE BODY SHOP
• THE HOUSE CAFE
• TRAKYA ET PAZARI / ‹STANBUL
• TRT GENEL MÜDÜRLÜ⁄Ü
• TSK S‹V‹L MEMUR E⁄‹T‹M VE SOSYAL H‹Z.
KOMUTANLI⁄I / ANKARA
• TUB‹TAK / ANKARA
• TUZLA BELED‹YES‹ / ‹STANBUL
• TÜRK P‹RELL‹ LAST‹KLER‹ A.fi.
• TÜRK TELEKOM
• TÜRK‹YE ODALAR BORSALAR B‹RL‹⁄‹ / ANKARA
• TÜYAP FUARCILIK
• ULAfiTIRMA BAKANLI⁄I / ANKARA
• ULUS HALK KÜTÜPHANES‹ / BARTIN
• ULUSOY SEYAHAT A.fi.
• ÜMRAN‹YE BELED‹YES‹
• ÜN‹T‹M HOLD‹NG
• ÜSKÜDAR BELED‹YES‹
• VARYAP MERIDIAN
• VATAN B‹LG‹SAYAR
• VESTEL A.fi.
• WATSON S
• WILO ORHANLI TES‹S‹ / ‹STANBUL
• YA⁄MUR MOB‹LYA
• YAZGAN fiARAPLARI / ‹ZM‹R
• YEN‹ fiAYPA AVM / BURSA
• YERE BATAN SARNICI / ‹STANBUL
• YILMAZ ULUSOY HOLD‹NG
• YÖRÜKO⁄LU GIDA
• YUNAN‹STAN KONSOLOSLU⁄U / ‹STANBUL
• YUNUS EMRE AR‹F‹YE SEMT POL‹KL‹N‹⁄‹ / ESK‹fiEH‹R
• ZENT‹VA ‹LAÇ / KIRKLAREL‹
• Z‹YA TUR‹ST‹K TES‹S ‹fiLETMELER‹
• ZMN MA⁄AZALARI
• ZUMA RESTAURANT
• BAYINDIR SO⁄UK HAVA DEPOSU / ISPARTA
• SEVB‹L SO⁄UK HAVA DEPOSU / ISPARTA
• ÇA⁄RI SO⁄UK HAVA DEPOSU / BURDUR
• YAPAfi SO⁄UK HAVA DEPOSU / BURDUR -BUCAK
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
35
File Size
1 655 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content