close

Enter

Log in using OpenID

GUATEMALA Tanıtım Kitapçığı

embedDownload
GUATEMALA
ÜLKE RAPORU
Hazırlayan
İ.G. Uzmanı Gülsevin ONUR
T.C. Ekonomi Bakanlığı
2014
1-ÜLKE PROFİLİ
GENEL BİLGİLER
TEMEL SOSYAL VE EKONOMİK GÖSTERGELER
Coğrafi Konum
Temel Sosyal Göstergeler
Devletin Adı
Guatemala Cumhuriyeti (Republica de Guatemala)
Başkenti
Başlıca Şehirler
Guatemala Şehri (2.725.000)
Mixco (473,000), Villa Nueva (406,800), Quezaltenango (132,000),
Escuintla (120,000).
Yönetim Biçimi
Başkanlık Sistemine Dayalı Demokratik Cumhuriyet
Resmi Dili
İspanyolca
Nüfus
15,5 milyon (2013 Yılı tahmini)
Yüzölçümü
108.889 km2
Dini
Roman Katolik, Protestan ve Yerel inançlar
Para Birimi
1 Quetzal(Q) =100 Centavos
Kaynak: EIU Country Reports December 2013, Instituto Nacional de Estadistica Guatemala
Temel Ekonomik Göstergeler
GSYİH (milyar $, nominal)
Reel GSYİH Büyüme (%)
Kişi başına GSYİH ($, satın alma gücü
paritesi)
Tüketici Fiyat Enflasyonu
(yıl sonu, %)
Mal İhracatı (milyon $) fob
Mal İthalatı (milyon $) fob
Cari İşlemler Dengesi (milyon$)
Dış borç (milyon $)
Döviz kuru (dönem sonu, Q:ABD $)
a: Gerçekleşen, b: Öngörü, c:Tahmin
Kaynak: EIU Country Report, December 2014
2011a
47.689
4,2
7.329b
2012a
50.236
3,0
7.361b
2013b
54.631
3,3
7.416
2014c
58.381
2,9
7.443
2015c
62.618
3,2
7.492
6,2
3,4
4,4
4,7
4,2
10.519
-15.482
-1.672
16.286
7,81
10.107
-15.838
-1.489
16.611b
7,89
10.304
16.511
-1.638
17.660
7,91
10.877
-17.640
-1.865
18.667
7,95
11.641
-19.068
-2.123
19.535
8,09
Üyesi Olduğu Uluslararası Kuruluşlar
BCIE, CACM, CELAC, FAO, G-24, G-77, IADB, IAEA, IBRD, ICAO, ICC, ICRM, IDA, IFAD,
IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMO, Interpol, IOC, IOM, IPU, ISO (muhabir), ITSO, ITU,
ITUC, LAES, LAIA (gözlemci), MIGA, MINUSTAH, MONUSCO, NAM, OAS, OPANAL,
OPCW, PCA, Petrocaribe, SICA, UN, UNAMID, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UNIFIL,
Union Latina, UNISFA, UNITAR, UNMISS, UNOCI, UNSC (geçici), UNWTO, UPU, WCO,
WFTU, WHO, WIPO, WMO, WTO
2
Orta Amerika Kanalında yer alan Guatemala’nın Karayip Denizi’ne sınırı olan ülkenin Pasifik
Okyanusundaki sınırı oldukça uzundur. Guatemala’nın kuzey ve kuzey batısında Meksika,
doğusunda ve kuzey doğusunda Belize, güney doğusunda Honduras ve El Salvador yer almaktadır. Ülkenin güney kısmı dağlıktır. Meksika ve Belize ile sınırı olan kuzey kısmı ise
nispeten düzdür. Büyük bir kısmı ormanlık alanlarda kaplı olan ülke nemli ve yarı tropikal bir
iklim yapısına sahiptir. Volkanik aktivite nedeniyle depremlere oldukça sık rastlanmaktadır.
1480 rakımı bulanan başkent Guatemala Şehrinde en sıcak dönem Mayıs ayında gerçekleşirken (en düşük 16 °C - en yüksek 32 °C ) en düşük sıcaklıklar Ocak ayında (en düşük 10
°C - en yüksek 28°C) gözlenmektedir.
Siyasi ve İdari Yapı
Guatemala, başkanlık sistemine dayalı demokratik cumhuriyettir. 4 yıllık süre ve bir dönem
için seçilen Devlet Başkanı yürütmenin başıdır. Yasama 4 yıllık süre için seçilen 158 üyeli
Cumhuriyet Kongresi tarafından temsil edilmektedir. 5 yıl görev yapan 5 üyeden oluşan Anayasa Mahkemesi ve 5 yıllık görev için seçilen 13 üyeden oluşan Yüce Divan mevcuttur. Otto
Perez Molina devlet başkanlığı görevini sürdürmektedir. Uyuşturucu ile ilgili suçlarda artış
ve yüksek yoksulluk oranı, hükümetin sözkonusu konulara odaklanmasına neden olmuştur.
Organize suçlarla mücadele etmek için polis kuvvetleri yanı sıra ordudan da destek alınmaktadır. Hükümetin 4 yıllık programında dikkat çeken diğer bir husus isevergi reformları ile
finanse edilmesi planlanan sosyal destek programlarıdır.
Nüfus ve İşgücü Yapısı
Orta Amerika’nın (Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama ve
Belize)en kalabalık ülkesi olan Guatemala’nın nüfusunun, 2013 yılında 15,5 milyon olduğu
tahmin edilmektedir. Guatemala’nın 1980’lerde başlayan hızlı nüfus artışının önümüzdeki 10
yıl boyunca da devam edeceği öngörülmektedir. 2014 yılında 15,8 milyon olacağı öngörülen
nüfusun 2016 yılında 16,2 milyona milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir.
Son derece genç nüfusun olduğu demografik bir profile sahip olan Guatemala’nın ortalama
yaş oranı 20,7’tür. % 36,8’i 15 yaşın altında olan nüfusun sadece % 4,1’i 65 yaşın üzerindedir.
Yıllık nüfus artışının % 1,91 olduğu Guatemala, Orta Amerika’nın en yüksek nüfus artışına
sahip 2. ülkesidir (birinci Belize). Son yıllarda, Guatemala’dan ABD ve Kanada’ya göç oranında önemli artışlar gözlenmiş olup dış ülkelere göç eden net nüfus miktarının yılda 33.000
olduğu tahmin edilmektedir.
2012 yılında işgücünün 4,3 milyon olduğu Guatemala’da, işgücünün % 48’i hizmetler, % 38’i
tarım ve % 14’ü sanayi sektöründe çalışmaktadır. İşsizlik oranının % 4,1 olduğu tahmin edilmektedir. Kişi başına GSYİH’si 7.361 Dolar olan Guatemala, Latin Amerika ve Karayipler’de
19. sırada yer almaktadır. Nüfusun yarısından fazlasının fakir olduğu Guatemala, düşük-orta
gelire sahip ülkeler arasında yer almaktadır.
3
Doğal Kaynaklar ve Çevre
Guatemala; nüfusun yoğun olduğu serin iklimli dağlık bölge, Pasifik ve Karayip sahillerindeki tropikal bölge ve kuzeyde tropikal orman alanı olmak üzere üç bölgeden oluşmaktadır.
Ülkenin merkezindeki yüksek plato volkanik bir yapıya sahip olup tropikal bölgelere benzer
bir iklim yapısına sahiptir. 37 tane volkanik alan bulunan bölgede şiddetli depremler meydana gelmekte olup bu depremler geçmişte küçük yerleşim yerlerinde hasar verici boyutlara
ulaşmıştır. Depremler nedeniyle yeni bina inşasında Kaliforniya bina yönetmeliği uygulanmaktadır. Pasifik Okyanusu kıyılarında bazalt volkanik sahiller bulunmakta olup Karayip Sahilleri ise mercan kırığı kumu ile kaplıdır.
Ülke yüzölçümünün % 13,2’si tarıma uygun olup bu alanın %5,6’sı kullanılmaktadır. Verimli toprakları olan Guatemala’da en önemli tarım ürünleri pamuk, sakız, kahve ve şekerdir.
Ülkenin mineral kaynakları arasında petrol, nikel, çinko, kurşun ve demir yer almaktadır.
GENEL EKONOMİK DURUM
Ekonomik Yapı
Guatemala’da, GSYİH’nin % 13,4’ünü oluşturan tarım geliri, iş gücünün % 38’ten fazlasının
geçim kaynağıdır. Ülkenin ihracatının yaklaşık üçte ikisi tarım sektörü kaynaklıdır. Dünyanın
en büyük 8. kahve üreticisi olan Guatemala’nın ihracatındaki en önemli tarım ürünleri sebze,
muz ve şekerdir. Ülkedeki temel tarım ürünlerinden olan mısırın üretimi iklim şartlarına
bağlı olarak azalış eğilimindedir.
2012 yılında GSYİH’nin % 23,7’sini ve işgücünün %14’ünü oluşturan sanayi sektörü ihracat
odaklı imalata
dayanmaktadır. Enerji sektörü ve kamu hizmetlerine yönelik yatırımlarla birlikte durgunluk dönemi yaşayan inşaat sektörünün
2013 yılından itibaren büyüme sürcine girmiştir.
Küçük ölçekli işletmeler yerli tüketime yönelik üretim yapmaktadır. İmalat sanayisinin
önde gelen sektörleri arasında hazır
giyim, tekstil, ilaç sanayi ve inşaat
malzemeleri yer almaktadır.
Hizmetler sektörünün 2012
yılında GSYİH’ye katkısı %
62,9 ve iş gücüne katkısı
% 48 olup sektörün yılda
ortalama %3,5 büyüyeceği tahmin edilmektedir.
Önümüzdeki dönemde,
finansal ve profesyonel
hizmetler sektöründeki
genişlemeye bağlı olarak
4
hizmetler sektörünün diğer sektörlerin önüne geçeceği
düşünülmektedir. Aynı zamanda, güvenlik politikaları konusundaki ilerlemelerin orta vadede turizm sektörünün genişlemesini sağlayacağı öngörülmektedir.
Guatemala’nın doğal kaynakları arasında petrol, altın, nikel, çinko, balık, hidrogüç, sakız yapımında kullanılan reçine ve sadece bölgede yetişen ağaçlar yer almaktadır. Madencilik sektörü ülkenin stratejik sektörleri arasındadır. Doğalgaz ve petrol üretimi açısından potansiyel olduğu düşünülerek, özellikle kuzey doğu bölgeleri, İzabal
Nehri ve Pasifik Okyanusu kıyılarına yatırım yapılmaktadır. Ancak, sadece 53 tanesi üretim
yapan 153 petrol kuyusu bulunan ülkede rafine kapasitesi düşüklüğü nedeniyle petrol, ithal
edilen mallar arasındadır.
Ekonomi Politikaları
Avrupa’daki borç krizi ve en büyük ticaret partneri olan ABD’nin ekonomisinin yavaş büyümesine bağlı olarak Guatemala Ekonomisi küresel krizden toparlanma sürecini kırılgan bir
ekonomi ile yavaş bir şekilde geçirmektedir. Bu nedenle, hükümet makroekonomik istikrara
yönelik temkinli politikalar uygulamaktadır. Guatemala Merkez Bankası (Banco de Guatemala) ekonomideki enflasyonist baskılardan dolayı Haziran ayından beri faiz indirici bir para
politikası uygulanmaktadır.
Pérez Molina hükümetinin hızlı bir şekilde hükümet gelirlerini artırmaya yönelik maliye
politikasını yürürlüğe koymasına rağmen bu politikanın yasal programının belirlenmesinde problemler yaşanmaktadır. Bu yeni maliye politikasının yasal sürecinin belirlenmesinde
Kongre’de çıkan tartışmalar sayesinde, kamu yönetimine şeffaflık ve hükümetin baskıcı uygulamalarının azalması şeklinde yansıyacağı düşünülmektedir. Hükümetin güvenlik politikaları ve yeni kurulan Sosyal Gelişim Bakanlığı (Ministry of Social Development) aracılığıyla
yürütülen ve yüksek düzeyde olan fakirlik ve yetersiz beslenmeyi azaltmayı planlayan sosyal
harcama politikaları halk tarafından yakından izlenmekte olup bir dahaki seçimlerde Pérez
Molina’nın şansı bu politikaların başarısına bağlıdır.
Ekonomik gelişimi desteklemek amacıyla hükümet, madencilik ve enerji sektöründeki fırsatları değerlendirilmesi ve ihracat odaklı altyapının oluşturulması ve iş mevzuatının iyileştirilmesine yönelik iş ortamının geliştirilmesine yönelik reformlar uygulamaya konulmuştur.
Ekonomik Performans
2013 yılında % 3,3 büyüdüğü tahmin edilen Guatemala ekonomisindeki büyümenin 2014 ve
2015 yıllarında % 2,9 ve % 3,2 oranında büyümeye devam edeceği öngörülmektedir.Guatemala ekonomisinin büyüme oranı en büyük ticaretve yatırım partneri olan ABD ekonomisine
yakından bağlı olup ABD ekonomisindeki imalat ve istihdam Guatemala’daki ekonomik beklentileri etkilemektedir.
Ülke üretimindeki verimsizlik, kalifiye işgücünün kısıtlı oluşu ve yetersiz yatırımlar ile büyümede önümüzdeki dönemde sürpriz gelişmeler beklenmemektedir. Ancak, hükümetin
5
güvenlik ve yoksulluk politikalarının yatırımı ve üretimi etkileyebileceği de unutulmamalıdır. Önümüzdeki dönemde de ülkenin ana ticaret partneri ve özel tüketiminin gelişmesini
sağlayan yatırım kaynağı olan ABD Ekonomisinin Guatemala’yı birebir etkileyeceği düşünülmektedir. Dolayısıyla, ülke ekonomisi ile ilgili öngörülerde ABD Ekonomisindeki olumlu ve
olumsuz beklentiler ağırlık kazanmaktadır.
hizmetlerine yönelik yatırımlarla birlikte durgunluk dönemi yaşayan inşaat sektörü 2013’den itibaren büyüme eğilimindedir. Küçük ölçekli işletmeler yerli tüketime yönelik üretim yapmaktadır. İmalat sanayisinin önde gelen sektörleri arasında
hazır giyim, tekstil, ilaç sanayi ve inşaat malzemeleri yer almaktadır.
SEKTÖRLER
Otomotiv ve yan ürünleri pazarın’da, Guatemala’da bir aracın kullanım süresi ortalama 5-7 yıldır. Araç satışında ithalat yanı sıra açık artırmalar yoluyla ABD’den hasarlı
araç satın alınarak Guatemala’da tamir edilip satışa sunulması da yaygın bir yöntemdir.
Guatemala’nın bölgedeki diğer pazarlara kıyasla dar bir tüketici piyasası bulunmaktadır. Ülkede en hızlı büyümenin gözlendiği sektör telekomünikasyon sektörü olup bu sektördeki
yıllık ortalama büyüme oranının yaklaşık % 8 olduğu tahmin edilmektedir. Büyümenin gözlendiği diğer sektörler ise ulaşım, sağlık ürünleri ve sağlık hizmetleridir.
Tarım ve Hayvancılık
Ülkenin ihracatının yaklaşık üçte ikisi tarım sektörü kaynaklıdır. Dünyanın en büyük 8. kahve
üreticisi olan Guatemala’nın ihracatındaki en önemli tarım ürünleri sebze, muz ve şekerdir.
Ülkedeki temel tarım ürünlerinden olan mısırın üretimi iklim şartlarına bağlı olarak azalış
eğilimindedir.
Endüstriyel tarım, gelişim potansiyeli ve rekabet açısından Guatemala’da önümüzdeki dönemin en önemli sektörleri arasında değerlendirilmektedir. Bu nedenle, endüstriyel tarımın
gelişimi için uzun vadeli stratejilerin belirlenmesi açısından devlet ve özel sektör arasında işbirlikleri ve projeler düzenlenmektedir. Guatemala, 350 üzerinde mikro iklim, biyoçeşitlilik ve tarım sektöründeki işgücü ile endüstriyel tarım
yatırımcılarının dikkatini çekmektedir. Bu sektörde
önemli faaliyet alanları; şeker, içecek ve meyve
suyu, tatlı ekmek, meyve ve sebze reçeli,
meyve ve sebze konservesi ve ikincil
ormancılık ürünleri üretimi olarak
sıralanmaktadır.
Sanayi
2012
yılında
GSYİH’nin
%24’ünü ve işgücünün
%14’ünü oluşturan sanayi sektörü ihracat odaklı
imalata dayanmaktadır.
Sanayi üretiminin 2012
yılında % 2,5 büyümüş
olup; 2013 yılında da %
3,7 büyüdüğü tahmin
edilmektedir.
Enerji sektörü ve kamu
6
2,2 milyon ünite üzerinde taşıtın bulunduğu araç parkı ile Guatemala’da otomotiv yan sanayi
hizmetleri ithal edilmiş ürünlerin petrol istasyonları, servisler ve yerel tamirciler tarafından
satın alınarak son tüketicilere ulaştırılması ile gerçekleştirilmektedir. Otomotiv yan sanayi
ithalatının %35’i ABD’den gerçekleştirilmekte olup önem arz eden diğer tedarikçiler Güney
Kore, Japonya, Çin, Brezilya ve Avrupa ülkeleridir. Piyasada bulunan araçların %75’i Asya
markalarından oluşmakta olup bu markalar düşük fiyat ile rekabet etmektedir. Diğer tarafacente ile çalışmak oldukça önemlidir. Sistem kurulumu, eğitim ve satış sonrası hizmetler
konusunda dağıtıcılar ile yakın işbirliği içinde olmak gerekmektedir. Bu ürünlerin ithalatında, gümrük vergileri %0-15 oranında olup %12 oranında Katma Değer Vergisi alınmaktadır.
200 üzerinde ahşap ve mobilya imalatı yapan firmanın bulunduğu Guatemala’da imalata yönelik makinenin verimli ve teknolojik olması gerektiği yönünde bir algı oluşmuştur. Gümrük
vergilerinin %0-15 oranında olduğu ülkede, sektöre yönelik ithalatın yükseleceği öngörülmektedir. Anılan sektörde ithalat potansiyeli olduğu düşünülen ürünler CNC tezgahları,
elektrikli testere, yonga makinesi, yapıştırıcı, zımpara cihazı, el aletleri, kapı imalatına yönelik makine veyapıştırıcı madde uygulayan makine olarak sıralanmaktadır. Bu ürünleri en çok
mobilya imalatçıları, marangozlar ve kereste fabrikaları talep etmektedir. Anılan sektörde
iki yerel fuar bulunmaktadır. Bunlar mobilya imalatçıları için “Expomueble” ve ev aletleri ile
ahşap imalatına yönelik makine tedarikçileri için “Promueble” fuarlarıdır.
Madencilik
Ülkenin mineral kaynakları arasında petrol, nikel, çinko, kurşun ve demirdir.Aynı zamanda;
altın, kalay ve diğer hafif metallere yönelik potansiyeli bulunduğu düşünülen ülkede madencilik sektöründe çeşitli devlet projeleri yer almaktadır. Mineral sektöründeki yatırım projelerinde 6 aylık keşif ve 3 yıllık sondaj süreçlerinin ardından 25 yıla kadar rezervi işleme
fırsatı bulunmaktadır. Özel sektör tarafından işletilen 5 maden projesi bulunmakta olup bu
projelerde nikel, kireç taşı ve çimento üretiminde kullanılan diğer mineraller ile altına odaklanılmaktadır.
Ulaştırma ve Telekomünikasyon
İnternet erişimi yaygındır. Ülkede telekomünikasyon alt yapısı gelişmiş olup; oteller internet telefon hizmetleri sunmakta ve cep telefonları aracılığıyla internet erişimi mümkündür.
Guatemala’da başkente 15 dakika uzaklıktaki La Aurora Uluslararası Havalimanıve ülkenin
7
kuzeyinde bulunan Mundo Maya Havalimanı olmak üzere iki adet uluslar arası havalimanı
bulunmaktadır. La Aurora Havalimanının ABD ile (6 şehir), Meksika, Orta Amerika, Peru ve
İspanya ile doğrudan uçuşları bulunmaktadır.
Ülkede 5 adet liman bulunmakta olup dış ticaretin % 77’si deniz taşımacılığı ile yapılmaktadır. Limanlardan iki tanesi Atlantik Okyanusu’nda ve geri kalan üç tanesi ise Pasifik Kıyısında
bulunmaktadır. Son 15 yılda, yılda %4 genişleyen otobanlar yaklaşık 15 bin kilometre uzunluğundadır. Guatemala’da 17 tane serbest ticaret bölgesi bulunmakta olup 6 tanesi de önümüzdeki dönemde hizmete girecektir. Serbest ticaret bölgelerinin en önemli hizmetlerinden
biri de sunmuş oldukları güvenlik hizmetleridir.
Enerji
Guatemala’nın kuzeydeki ormanlık bölgesinde ihmal edilebilecek bir oranda petrol rezervleri bulunmaktadır. Ancak, Guatemala’nın en büyük gölü olan İzabal Gölü yakınlarında petrol
arama faaliyetleri sürdürülmektedir. Kısıtlı orandaki petrol rafineri olanaklarıyla ülke, petrol
ürünleri ithalatı yapmak zorundadır. Ülkede hızlı bir şekilde artan talebe rağmen hane halkının sadece %50’sininelektriğe erişim imkanı bulunmaktadır.
Kırsal bölgelerde ise elektriğe erişim neredeyse yoktur. Elektrik erişiminin olduğu bölgelerde ise voltaj azalması ve elektrik kesintilerine sıkça rastlanılmaktadır. Enerjideki bu problemler nedeniyle Guatemala, Orta Amerika’nın elektrik şebekelerini birleştirerek maliyetleri düşürmek, güç kesintilerini azaltmak, yeni enerji projeleri için özel sektör yatırımını teşvik
etmek amacı güden Puebla-Panama projesinde yer almaktadır.
Bankacılık ve Finansal Hizmetler
Guatemala’da 18 banka, 14 finansal kuruluş, 15 antrepo, 27 sigorta kurumu ve 2
kambiyo kuruluşu bulunmaktadır. Son
yıllarda şirket satın almaları ve birleşmeleri ile daha büyük bankalar
kurulmuş olup yüksek fon taleplerinin karşılamaktadır. Küçük
ve orta ölçekli bankalar ise niş
pazarların taleplerini karşılamaktadır. ABD, Panama,
Meksika, İsviçre’de uzantıları bulunan uluslar arası
faaliyet gösteren Guatemala
Bankaları bulunmakta olup
aynı zamanda aralarında
Citibank, BAC, Banco Azteca’nın da bulunduğu yabancı
8
bankalar Guatemala’da faaliyet göstermektedir. Merkez
Bankası Banco de Guatemala’dır. Superintendencia de Bancos de Guatemala bankalar, finansal kurumlar ve sigorta şirketleri gibi çeşitli kuruluşları denetleyen kurumdur. Ülkede birçok
kontratta ve uluslararası işlemde Dolar kullanılmakta olup finansal kurumlarda Dolar, Euro veya Quatzales hesapları açmak mümkündür.
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR
Doğrudan Yabancı Yatırımların Görünümü
Son yıllarda Guatemala’da doğrudan yabancı yatırımların artırılmasına yönelik çeşitli adımlar atılmış olup; bunların arasında yatırım ortamını iyileştirici sosyal programlar,altyapı yatırımları ve çeşitli ülkelerle imzalanan serbest ticaret ve ikili yatırım anlaşmaları yer almaktadır.Ülkenin Arjantin, Belçika ve Lüksemburg, Şili, Çek Cumhuriyeti, Finlandiya, Fransa,
Almanya, İtalya, Tayvan, Güney Kore, Hollanda, İspanya, Küba, İsrail, İsveç ve İsviçre ile ikili
yatırım anlaşmaları bulunmaktadır. Ayrıca CAFTA-DR serbest ticaret anlaşması kapsamında yatırımı düzenleyen çeşitli hükümler bulunmaktadır.
Guatemala’da en çok yatırım çeken sektörler arasında endüstriyel tarım, turizm, imalat sanayi, çağrı merkezleri, doğal kaynaklar, enerji ve madencilik sektörleri yer almaktadır.
DIŞ TİCARET
Genel Durum
Kuzey Amerika ve Meksika pazarlarına yakın olan ve bu pazarlara erişimi bulunan Guatemala, aynı zamanda Orta Amerika pazarının giriş noktalarından birisidir. Bu nedenle, Amerikalar pazarına erişim ve tutunma açısından stratejik bir noktadır. Ancak, güvenlik problemleri
nedeniyle ülkenin dış ticareti gerçek potansiyelini yansıtmamaktadır. Guatemala’daki güvenliğe yönelik politikaların başarısı, diğer Orta Amerika ve Latin Amerika ülkelerinin de
kıyasıya rekabet içinde olduğu Amerikalar pazarının kapılarından birisi olma yönündeki durumunu belirleyecek olan faktörler arasındadır.
2012 yılı itibariyle, Guatemala’nın ihracatı 10,1 milyar dolar ve ithalatı 16,9 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Ülkenin dış ticaret açığı ise 6,8 milyar dolardır
9
Ülkenin Dış Ticareti
Dış Ticaret Göstergeleri (Milyon ABD Doları)
İHRACAT
YILLAR
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2.228
2.635
2.932
5.381
3.198
6.899
7.737
7.209
8.460
10.161
10.124
Kaynak : ITC_Trademap, Economist Intelligence Unit
İTHALAT
6.075
6.719
7.812
10.500
9.540
13.544
14.522
11.521
13.830
16.611
16.978
HACİM
DENGE
8.302
9.353
10.744
15.880
12.738
20.443
22.258
18.730
22.290
26.772
27.102
-3.847
-4.084
-4.880
-5.119
-6.342
-6.646
-6.785
-4.313
-5.370
-6.450
-6.854
İhracatında Başlıca Ürünler
Guatemala’nın 2012 yılı ihracatında önde gelen ürünler arasında % 9,4’lik pay ile kahve, %
7,8’lik pay ile kamış/pancar şekeri, , %6,1’lik pay ile muz (taze/kurutulmuş), % 5,6’lik pay ile
kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri yer almaktadır.
İhraç Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 Dolar)
GTİP
Ürünler
TOPLAM
2011
2012
8460153
10161041
10124555
0901
Kahve; kahve kabuk ve kapçıkları
714297
1063866
958748
1701
Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı halde)
725240
647756
793318
0803
Muz (taze/kurutulmuş)
385396
476321
618314
2616
Kıymetli metal cevherleri ve konsantreleri
499727
909292
567332
6106
Kadın/kız çocuk için bluz, gömlek, gömlek; bluz (örme)
518426
445383
420829
4001
Tabii kauçuk, balata, güta-perka, guayül vb tabii sakızlar
236750
396514
294191
2709
Ham petrol (petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde
edilen yağlar)
Erkek/erkek çocuk için gömlek (örme)
227787
335451
291699
186518
252483
256584
Palm yağı ve fraksiyonları (kimyasal olarak
değiştirilmemiş)
Küçük hındıstan cevızı, küçük hındıstan cevızı kabugu ve
kakule
Tedavide/korunmada kullanılmak üzere hazırlanan ilaçlar
(dozlandırılmış)
125741
215628
252439
308110
249051
248514
172011
202504
216426
0807
Kavunlar (karpuzlar dahıl) ve papaya (taze)
127243
125455
179068
6204
Kadın/kız çocuk için takım, takım elbise, ceket vs.
172736
174838
2207
Etil alkol, alkol derecesi >= 80% tağyir edilmemiş alkollü
içki
71330
70572
4819
3808
Kağıt/karton vb. esaslı kutu, kılıf, torba vb. eşya
Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici
100019
111627
127562
110438
6105
1511
0908
3004
10
2010
3923
Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak,
kapsül
74124
87371
107724
3402
Yıkama, temizleme müstahzarları-sabunlar hariç
79378
95442
103267
2202
Sular (tatlandırıcılı, lezzetlendirilmiş)
66051
87396
99087
1905
Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. İle boş ilaç kapsülü mühür
güllacı vs.
Baklagıller (taze/sogutulmus)
66650
79114
85869
62471
66052
83705
Diğer örme mensucat
Kadın/kız çocuk için takım elbise, takım, ceket, pantolon
vs. (örme)
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
89420
59022
99917
69038
76668
73227
71157
87516
68744
61906
66863
68328
7612
Çorba, et suyu ve karışım halindeki homojenize gıda
müstahzarları
Alüminyum fıçı, varil, bidon, kutu vb. Kaplar-hacmi<300lt
37699
51374
61108
1704
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz çikolata dahil)
40204
53184
58188
2401
Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
51787
52800
56182
7306
Demir/çelikten diğer tüpler, borular, içi boş profiller
32921
45683
53138
0708
6006
6104
2711
2104
Kaynak: ITC Trade Map
İthalatında Başlıca Ürünler
Guatemala’nın en çok ithal ettiği ürün kısıtlı petrol kaynakları ile paralel olarak rafine petrol
ürünleridir. 2012 yılında ithalatın % 17’sini petrol ürünleri oluşturmuştur. 2,8 milyar dolar
değerinde petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen yağlar ithal edilmiştir.
Değer olarak en çok ithal edilen ikinci ürün telli telefon (ev telefonları) ve telgraf elektrikli
cihazlardır. Toplam ithalatın yaklaşık olarak % 2,4’ünü telli telefon-telgraf için elektrikli cihazlar oluşturmaktadır. İthalatta değer olarak üçüncü sıradaki ürün ise ilaçlardır. Toplam
İthalatın yaklaşık olarak %2,4’ünü ilaçlar oluşturmaktadır.
Guatemala’nın ithal ettiği diğer ürünler sırasıyla, otomotiv, petrol gazları, eşya taşımaya
mahsus motorlu araçlar (kamyon, kamyonet), pamuk, mısır, otomatik bilgi işlem makineleri, buğday, etilen polimerleri ve diğer örme mensucattır.
İthal Ettiği Başlıca Ürünler (1 000 Dolar)
GTİP
Ürünler
TOPLAM
2010
2011
2012
13830314
16610814
16978686
2110126
2795491
2897301
456455
456918
418203
351190
398626
415778
2710
Petrol yağları ve bitümenli minerallerden elde edilen
yağlar
172864
8517
Telli telefon -telgraf için elektrikli cihazlar
149729
3004
Tedavide/korunmada kullanılmak
ilaçlar (dozlandırılmış)
143399
123511
8703
Otomobil, steyşın vagonlar, yarış arabaları
308464
368926
414782
8704
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
235489
249331
306477
2711
Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar
247494
305334
250890
1005
Mısır
149393
234813
223676
üzere
h azırlanan
11
3901
Etilen polimerleri (ilk şekillerde)
4804
6006
Kraft kağıt/kartonlar-sıvanmamış-rulo
halinde
Diğer örme mensucat
154919
175369
161564
137111
168930
160354
3808
Haşarat öldürücü, dezenfekte edici, zararlıları yok edici
170458
173806
151250
137547
124990
145890
2304
115192
122369
144231
2106
Soya fasulyesi yağı üretiminden arta kalan küspe ve katı
atıklar
Tarifenin başka yerinde yer almayan gıda müstahzarları
110764
129847
141677
5515
Diğer devamsız sentetik liften dokumalar
123418
143448
133396
8711
Motosiklet, mopetler, motorlu bisikletler, sepetler
68435
105324
132372
3923
Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa, kapak,
kapsül
106818
125576
126286
3105
Azot, fosfor ve potasyum gibi; iki/üçünün karışımları
91247
103323
123458
8528
8523
veya
tabaka
Televizyon alıcıları, video monitörleri ve projektörler
8406
Ses ve diğer fenomenleri kaydetmek için disk, bant, katı
hal kalıcı depolama aygı
Sanayide hammadde olarak kullanılan koku veren
maddelerin karışımları
Buhar türbinleri
4011
Kauçuktan yeni dış lastikler
7208
Demir/çelik sıcak
600mm. Fazla
3302
3902
hadde
yassı
mamulleri-genişlik
Propilen ve diğer olefinlerin polimerleri (ilk şekillerde)
115260
114038
120754
113471
77661
120511
104254
114570
118446
‘ye en çok ihraç edilen ürünler arasında ihracattaki %21,5
payı ile kıymetli metaller yer almaktadır. İhracatta payı yüksek olan diğer ülkeler El Salvador (%10,9), Honduras (% 8),
Meksika (%5,4), Nikaragua (% 4,6), Kosta Rika (% 4,1) ve Panama (%
2,4) olarak sıralanmaktadır. CAFTA-DR kapsamındaki ülkelerin Guatemala’nın toplam ihracatındaki payı % 75,4’tür. Ülkemizin Guatemala ihracatındaki payı ise 9 milyon dolar ile %0,01’dir.
Başlıca Ülkeler İtibari ile İhracat (1 000 Dolar)
2010
2011
2012
Toplam
Ülkeler
8460153
10161041
10124555
ABD
3283735
4224788
4155144
El Salvador
993793
1125928
1110744
Honduras
700083
813672
795462
Meksika
447344
510788
549816
Nikaragua
352669
458945
473275
Kosta Rika
347005
403526
424454
Panama
222023
247479
246625
Japonya
146830
187508
178431
98814
127776
174365
135975
150550
148940
7613
7917
115383
Hollanda
92501
102680
105245
Kanada
97262
140334
104803
Şili
91594
135618
130182
Almanya
94001
136537
119578
133895
127188
115430
69580
82774
95159
115470
90110
86387
86808
111248
98608
Dominik Cum.
İspanya
8708
Kara taşıtları için aksam, parçaları
84112
97371
98349
Suudi Arabistan
1905
Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. İle boş ilaç kapsülü mühür
güllacı vs.
71181
88028
95927
İtalya
67407
96472
84877
Peru
79759
82404
80241
Belçika
52680
107807
75089
Venezuela
65462
69997
71930
121
2879
66037
Kolombiya
54347
67440
61245
Belize
48080
50337
53857
Güney Kore
79325
122407
53162
Tayvan
43761
37199
52197
BAE
54515
35029
46394
İngiltere
47004
37863
39720
Suriye
23153
26867
39420
Çin
34940
27941
34695
5070
9516
30761
Kaynak: ITC Trade Map
Başlıca Ülkeler İtibarı ile Dış Ticareti
Guatemala’nın İhracat Yaptığı Başlıca Ülkeler
ABD, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua’nın
taraf olduğu CAFTA-DR Serbest Ticaret Anlaşması dışında Guatemala’nın; Şili, Meksika,
Kolombiya, Tayvan ve Panama ile serbest ticaret anlaşmaları bulunmaktadır. Ayrıca; Belize, Ekvator, Küba ve Venezüella ile ticaret anlaşmaları bulunmaktadır. Kanada ile serbest
ticaret anlaşması müzakereleri sürmektedir. Avrupa Birliği ile Haziran 2012 yılında imzalan ticaret anlaşması Avrupa Birliği taarfından onaylanmış olup anlaşmaya taraf olan Orta
Amerika Ülkeleri iç onay süreçlerinin tamamlanması ile birlikte Nisan-Haziran 2013 dönemi
içerisinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Peru ile imzalanan serbest ticaret anlaşması
ise onaylanma sürecindedir.
2012 yılında Guatemala 10,1 milyar dolar ile ihracatının % 41’ni ABD’ye yapmaktadır. ABD
12
Gana
Bangladesh
Kaynak:ITC Trade Map
13
Başlıca Ülkeler İtibari ile İthalat (1 000 Dolar)
Ülkeler
2011
2012
13830314
16610814
16978686
ABD
5125632
6510430
6461996
Meksika
1542538
185901 5
1915632
Çin
983652
1144083
1264958
El Salvador
675572
820370
780285
Kolombiya
393961
596789
551033
Panama
438373
476969
543402
Kosta Rika
427686
455533
476934
G. Kore
387706
368997
427220
Honduras
307000
344687
367119
Japonya
276586
303879
2762 78
Almanya
245679
254813
267804
Brezilya
232907
274690
250791
Hindistan
142078
162118
242677
Ekvador
178339
184022
220178
Hong Kong
144711
169353
193673
İspanya
151422
171937
186450
Ar jantin
114668
91377
162421
Belçika
100908
159944
153548
T ayland
94751
108131
133969
Şili
93925
128412
130406
Norveç
70909
113214
129852
Tayvan
93340
122747
128908
Domini k
39492
83402
124711
İtalya
84256
107959
117810
Peru
67440
102224
115477
Nicaragua
82303
76928
97821
Hollanda
83365
96640
94246
103867
100372
93279
71036
80175
85967
18482
22630
28760
Toplam
K anada
Rusya Fed.
201 1
….
….
Türkiye (41.ci sırada)
Kaynak:ITC Trade Map
Guatemala’nın İthalat Yaptığı Başlıca Ülkeler
2012 yılında Guatemala’nın en çok ithalat yaptığı ülke, 6,4 milyar dolar ve % 38’lik pay ile
ABD’dir. Guatemala’nın ABD’den ithal ettiği başlıca ürünler; petrol yağları, mısır, ev telefonları, otomatik bilgi işlem makineleri, buğday ve otomotiv olarak sıralanmaktadır.
Diğer önemli tedarikçiler ise Meksika (%11,2), Çin (% 7,4), El Salvador (% 4,9), Kolombiya
(%3,6), Panama (%2,9), Kosta Rika (%2,7) ve Güney Kore (%2,2) olarak sıralanmaktadır. CAFTA-DR kapsamındaki ülkelerin Guatemala’nın toplam ihracatındaki payı %69,8’dir. Ülkemizin Guatemala ithalatındaki payı ise 28,7 milyon dolar ile yaklaşık %0,2’dir.
14
Haziran 2012 tarihinde Guatemala, diğer Orta Amerika
ülkeleri (Panama, Kosta Rika, El Salvador, Honduras, Nikaragua) ile birlikte Avrupa Birliği ile bir serbest ticaret anlaşması
imzalanmış olup, bu anlaşma onay sürecindedir. Bu anlaşma ile birlikte Avrupa Birliği’nden ithalat edilecek sanayi ve balıkçılık sektörüne
yönelik ürünlerin %69’una uygulanan gümrük vergileri sıfırlanacak olup, 10
yıllık dönem içinde kapsamın %100’e yaklaşması beklenmektedir.
DIŞ TİCARET POLİTİKASI VE VERGİLER
Dış Ticaret Politikası
ABD, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua’nın
taraf olduğu CAFTA-DR Serbest Ticaret Anlaşması dışında Guatemala’nın; Şili, Meksika,
Kolombiya, Tayvan ve Panama ile serbest ticaret anlaşmaları bulunmaktadır. Ayrıca; Belize, Ekvator, Küba ve Venezüella ile ticaret anlaşmaları bulunmaktadır. Kanada ile serbest
ticaret anlaşması müzakereleri sürmektedir. Avrupa Birliği ile Haziran 2012 yılında imzalan ticaret anlaşması Avrupa Birliği tarafından onaylanmış olup anlaşmaya taraf olan Orta
Amerika Ülkeleri iç onay süreçlerinin tamamlanması ile birlikte Nisan-Haziran 2013 dönemi
içerisinde yürürlüğe girmesi beklenmektedir. Peru ile imzalanan serbest ticaret anlaşması
ise onaylanma sürecindedir.
CAFTA-DR anlaşması Orta Amerika ülkeleri, Dominik Cumhuriyeti ve ABD arasındaki serbest ticareti düzenlerken aynı zamanda ülkelerin gümrük idaresi, fikri mülkiyet hakları, yatırım ve finansal hizmetler, pazara giriş ve hükümet ihalelerinde altyapıyı geliştirmeleri ve
şeffaflık ve yolsuzluk gibi sorunların önüne geçilmesine yönelik hükümler içermektedir.
1993’te imzalanmış olan, Orta Amerika ülkelerinin ekonomik bütünleşme ve makroekonomik koordinasyonu düzenleyen ve ülkelerin farklı tarife oranları belirlemesine olanak veren
anlaşma (SICA) ve Orta Amerika ülkelerinin 1998’de oluşturdukları üçüncü ülkelere karşı
ortak tarife uygulaması sonrasında 2009 yılında Kuzey Üçgeni olarak da adlandırılan Guatemala, El Salvador ve Honduras arasında ülkeler arası gümrük birliğinin oluşturulmasına
yönelik çerçeve anlaşması imzalanmıştır.
İthalat Rejimi
İthalat şirketlerinin, Mali İdare Kontrol Kurumu’na (Superintendencia de Administración
Tributaria, SAT) kayıt olmaları gerekmektedir. Bu süreçte ithalatçıların mali kimlik numaraları (NIT) bulunması gerekmektedir. Gümrükten çekme işlemleri için gereken konşimento,
menşe şahadetnamesi, ticari fatura, kıymet beyanı, manifesto, gümrük beyannamesi ve ithalatçı belgesi SAQB’E/e-SAT isimli elektronik sisteme yüklenmesi gerekmektedir.
İthalatta gereken diğer belgeler ise proforma fatura ve sigorta sertifikasıdır. Ayrıca, zorunlu
olmamakla beraber gümrükten çekme işlemleri sırasında yükün muhteviyat listesinin sunulmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
15
Ürünlerin türüne bağlı olarak ilgili kuruluşlarca düzenlenmiş ithalat lisansı, ithalat izinleri
ve/veya sertifikaları istenmektedir. Gümrükleme işlemi için gümrük komisyoncusu ile kontrat yapılması zorunludur. İthalatta istenen genel belgelerin çoğunluğunun İspanyolca dilinde hazırlanması gerekmekte olup İngilizce hazırlanabilecek belgelerde de İspanyolca çeviri
bulunması zorunluluğu vardır.
Hayvansal ürünler ithalatında gümrükleme sırasında Tarım Bakanlığı’ndan alınmış ithalat
izin belgesi, menşei, ülkede kimyasal ve fiziksel testlerin uygun bir laboratuarda yapıldığını
kanıtlayan analiz sertifikası ve ürünlerde herhangi bir enfeksiyon veya hastalık bulunmadığını ispat eden veteriner sağlık sertifikası gerekmektedir. Canlı hayvan ithalatında ise Tarım
Bakanlığı’ndan alınmış ithalat izin belgesi ve veteriner sağlık sertifikası gerekmektedir. Bitki
ve bitki ürünleri ithalatında gereken belgeler ise Tarım Bakanlığı’ndan alınmış tohum, bitki
ve bitki ürünleri ithalat gereklilikleri belgesi, ithalat izin belgesi ve bitki sağlığı sertifikası gerekmektedir.Soyu tükenmekte olan bitki ve hayvan ürünleri ile ilgili ithalatta ise Ulusal Korunma Alanları Kurulu (CONAP) tarafından onaylanmış “Nesli Tehlikede Olan Yabani Hayvan
ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)” belgesi istenmektedir.
Gıda maddeleri ithalatında ise Kamu Sağlığı ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na kayıt olunması
gerekmektedir. Kayıt öncesinde ürünün menşei ülkesinde serbest satışının olduğunu belgeleyen serbest satış belgesi alınması gerekmektedir. Kozmetik ve ilaç ürünlerinde ise işlemin
Kamu Sağlığı ve Sosyal Yardım Bakanlığı’na kayıt edilmesi, serbest satış sertifikası, malzeme güvenlik bilgi formu ve imalat yeterlilik belgeleri gerekmektedir. Narkotik ürünler ithalatında ise ek olarak ithalat izin belgesi gerekmektedir. Tarım ilaçları ve gübre ithalatında ise
Tarım Bakanlığı’na işlemin kaydedilmesi yanı sıraanaliz sertifikası, serbest atış sertifikası ve
malzeme güvenlik bilgi formuistenmektedir.
Ürün bazında ithalatta istenen belgeler, sertifikalar ve standartlar için;
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_
id=AT&from=publi(İngilizce)
Guatemala’nın genel ithalat prosedürleri için;
http://madb.europa.eu/mkaccdb2/viewPageIFPubli.htm?datasetid=MAIF-GT12-02v001&filename=overview.html&hscode=0203&path=/data/website/madb/egif/prod/
MAIF-GT12-02v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-GT12-02v001/&country=Guatemala&page=overview&countryid=GT (İngilizce)
linklerinden bilgi almak ve belgelerin örneklerini incelemek mümkündür.
Orta Amerika Ortak Gümrük Kanunu (CAUCA) kapsamında Onaylanmış Kişi Statüsü (AEO)
ile ithalatçılara gümrük prosedürlerinin daha standart ve hızlı uygulanması gibi avantajlar
sağlanabilmektedir. Sadece ithalatçıların değil aynı zamanda ihracatçıların, gümrük müşavirlerinin ve 5 yıllık tecrübesi bulunan lojistik firmalarınınAEO olarak değerlendirilmesi
mümkündür.
İthalatı Yasak Olan Mallar
Guatemala Savunma Bakanlığı’nın uyguladığı kanun ile hükümet dışında silah veya mühimmat ithalatı yasaklanmıştır.Ayrıca
Nisan 2009’dan beri Psödoefedrin veya Psödoefedrin içeren ürünlerin ithalatı yasaklanmıştır. Zirai ilaç ithalatında Sağlık Bakanlığı’na kayıt olunması
gerekmekle birlikte bazı zirai ilaçların ithalatı tamamiyle yasaktır.
Tarifeler ve Diğer Vergiler
Gümrük Tarifeleri
Guatemala’nın; Belize, Şili, Kolombiya, Kosta Rika, Küba, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Honduras, Meksika, Nikaragua, Panama, Tayvan ve ABD’ye serbest ticaret anlaşmaları ve/veya tercihli tarife düzenlemesi kapsamında özel tarife uygulanmaktadır. İthalatta
ülkemiz menşeli eşyaya uygulanan tarife oranı en çok kayrılan ülke (MFN) gümrük tarife
oranlarıdır.Fasıl bazında ortalama MFN tarife oranları aşağıda özetlenmektedir:
Temel gıda ürünleri, finansal hizmetler ve düşük kira oranları olan mülk satışları dışında
tüketim vergisi %12 düzeyinde olup alkol içeriği olan ürünler ve kullanılmış otomotivde genel tüketim vergisi dışında özel tüketim vergisi de bulunmaktadır.
Fasıllar Bazında MFN Vergi Oranları (2012)
MFN Ad Valorem Tarife Oranları
Fasıl
Ortalama
(%)
Minumum (%)
Maksimum
(%)
01
Canlı hayvanlar
7,3
0
10
02
Etler ve yenilen sakatat
13,9
5
15
03
9,0
0
15
12,7
0
15
3,7
0
5
06
Balıklar,kabuklu hayvanlar,yumuşakçalar,diğer
omurgasızlar
Süt ve süt mamulleri,kuş ve kümes hay.yumurtaları,bal
vb.
Tarifenin başka yerinde yer almayan hayvansal
müstahsallar
Canlı bitkiler ve çiçekçilik müstahsalları
9,1
0
15
07
Yenilen sebzeler ve bazı kök ve yumrular
12,6
0
30
08
13,1
0
15
09
Yenilen meyvalar,kabuklu yemişler,turunçgil ve kavun
kabuğu
Kahve,çay,paraguay çayı ve baharat
11,3
5
15
10
Hububat
10,0
0
23,7
11
Değirmencilik ürünleri,malt,nişasta,inülin,buğday
gluteni
Yağlı tohum ve meyvalar,sanayi bitkileri,saman,hayvan
yemi
Laklar,sakızlar,bitkisel özsu ve hülasalar
7,2
0
15
1,5
0
10
0,0
0
0
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler,bitkisel
müstahsallar
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahsalları
2,2
0
15
7,6
0
15
04
05
12
13
16
Açıklama
14
15
17
08
13,1
0
15
38
Muhtelif kimyasal maddeler
3,5
0
15
09
Yenilen meyvalar,kabuklu yemişler,turunçgil ve kavun
kabuğu
Kahve,çay,paraguay çayı ve baharat
11,3
5
15
39
Plastik ve plastikten mamul eşya
3,2
0
15
10
Hububat
10,0
0
23,7
40
Kauçuk ve kauçuktan eşya
4,8
0
15
11
Değirmencilik ürünleri,malt,nişasta,inülin,buğday
gluteni
Yağlı tohum ve meyvalar,sanayi bitkileri,saman,hayvan
yemi
Laklar,sakızlar,bitkisel özsu ve hülasalar
7,2
0
15
41
Ham postlar,deriler (kürkler hariç) ve köseleler
5,6
0
15
13,4
0
15
15,0
15
15
Örülmeye elverişli bitkisel maddeler,bitkisel
müstahsallar
Hayvansal ve bitkisel yağlar ve bunların müstahsalları
7,6
0
15
0
0
15,0
Ortalama
(%)
0,0
15
Minumum (%)
0
15
Maksimum
(%)
0
1,5
0
10
42
0,0
0
0
43
Deri eşya,saraciye eşyası,seyahat eşyası,bağırsaktan
eşya
Postlar,kürkler,taklit kürkler ve mamulleri
2,2
0
15
44
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya;odun kömürü
7,6
0
15
45
Mantar ve mantardan eşya
Et,balık,kabuklu hayvan,yumuşakça vb hayvansal
14,4
müstahzarlar
Şeker ve şeker mamulleri
11,1
MFN Ad Valorem Tarife Oranları
5
15
46
Fasıl
Hasır;saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller
Açıklama
0
20
47
Odun hamuru;lifli selülozik maddelerin
hamurları,hurdalar
18
Fasıl
Kakao ve kakao müstahzarları
Açıklama
0
Minumum (%)
0
15
0
4,7
0
15
13,9
0
15
50
Kağıt ve karton;kağıt hamurundan kağıt ve kartondan
eşya
Basılı kitap,gazete,resim vb baskı sanayi mamulu,el
yazmaları
İpek
5,6
5,0
0
10
21
Esasını hububat,un,nişasta,süt teşkil eden
müstahzarlar
Sebze,meyva,bitki parçaları,sert kabuklu yemiş
konserveleri
Yenilen çeşitli gıda müstahzarları
15
Maksimum
(%)
15
48
19
9,9
Ortalama
13,8 (%)
11,8
0
15
51
Yün,kıl,at kılı;bunların iplik ve dokumaları
4,1
0
10
22
Meşrubat,alkollü içkiler ve sirke
24,5
10
40
52
Pamuk
7,6
0
10
23
Gıda sanayii kalıntı ve döküntüleri,hazır hayvan gıdaları
5,7
0
15
53
4,6
0
10
24
Tütün ve tütün yerine geçen işlenmiş maddeler
9,0
0
20
54
Dokumaya elverişli bitkisel lifler,kağıt ipeği ve
dokumaları
Dokumaya elverişli suni ve sentetik lifler
6,4
0
10
25
Tuz,kükürt,toprak ve taşlar,alçılar ve çimento
2,7
0
15
55
Sentetik ve suni devamsız lifler
6,6
0
10
26
Metal cevherleri,cüruf ve kül
0,3
0
5
56
0
15
4,7
0
104
15,0
15
15
0,2
0
10
9,7
0
15
29
Mineral yakıtlar,mineral yağlar ve
müstahsalları,mumlar
İnorganik kimyasal müstahsallar,organik,inorganik
bileşikler
Organik kimyasal müstahsallar
0,1
0
10
3,9
0
10
30
Eczacılık ürünleri
2,5
0
15
31
Gübreler
0,4
0
5
60
Vatka,keçe,dokunmamış mensucat,özel iplik,sicim ve
mamulleri
Halılar ve diğer dokumaya elverişli maddeden yer
kaplamaları
Özel dokunmuş mensucat,dantela,duvar
halıları,işlemeler
Emdirilmiş,sıvanmış,kaplanmış mensucat,bunlardan
teknik eşya
Örme eşya
6,8
27
9,9
0
10
32
Debagat ve boyacılıkta kullanılan
hülasa,boya,macun,sakızlar
Uçucu yağlar,rezinoitler,parfümeri,kozmetikler vb
1,7
0
15
61
Örme giyim eşyası ve aksesuarları
14,9
0
15
9,8
0
15
62
Örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarları
14,9
0
15
7,3
0
15
63
0
15
3,7
0
15
64
Mensucattan mamul diğer eşya,kullanılmış
eşya,paçavralar
Ayakkabılar,getrler,tozluklar vb eşya ve aksamı
14,2
35
Sabunlar,yüzey aktif organik maddeler,yıkama-yağlama
madde.
Albüminoid maddeler,tutkallar,enzimler vb
14,0
0
15
36
Barut,patlayıcı maddeler,pirotekni mamulleri,kibrit vb
10,3
0
15
65
Başlıklar ve aksamı
11,7
5
15
37
Fotoğrafçılıkta,sinemacılıkta kullanılan eşya
8,0
0
10
66
Şemsiye,baston,kamçı,kırbaç ve bunların aksamı
11,7
5
15
38
Muhtelif kimyasal maddeler
3,5
0
15
67
Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri,yapma çiçekler
14,4
5
15
39
Plastik ve plastikten mamul eşya
3,2
0
15
68
Taş,alçı,çimento,amyant,mika vb maddelerden eşya
7,6
0
15
40
Kauçuk ve kauçuktan eşya
4,8
0
15
69
Seramik mamulleri
9,5
0
15
41
Ham postlar,deriler (kürkler hariç) ve köseleler
5,6
0
15
70
Cam ve cam eşya
4,2
0
15
42
13,4
0
15
71
İnciler,kıymetli taş ve metal mamulleri,madeni paralar
6,9
0
15
43
Deri eşya,saraciye eşyası,seyahat eşyası,bağırsaktan
eşya
Postlar,kürkler,taklit kürkler ve mamulleri
15,0
15
15
72
Demir ve çelik
1,4
0
15
44
Ağaç ve ağaçtan mamul eşya;odun kömürü
7,6
0
15
73
Demir veya çelikten eşya
4,6
0
15
Mantar ve mantardan eşya
0,0
0
0
74
Bakır ve bakırdan eşya
1,0
0
15
Hasır;saz ve benzeri örülebilen maddelerden mamuller
15,0
15
15
12
13
14
15
16
17
20
28
33
34
18 45
46
49
57
58
59
0,0
MFN Ad Valorem Tarife Oranları
19
67
Hazır kuş tüyü ve insan saçı mamulleri,yapma çiçekler
14,4
5
15
68
Taş,alçı,çimento,amyant,mika vb maddelerden eşya
7,6
0
15
69
Seramik mamulleri
9,5
0
15
70
Cam ve cam eşya
4,2
0
15
71
İnciler,kıymetli taş ve metal mamulleri,madeni paralar
6,9
0
15
72
Demir ve çelik
1,4
0
15
73
Demir veya çelikten eşya
4,6
0
15
74
Bakır ve bakırdan eşya
1,0
0
15
75
Nikel ve nikelden eşya
0,0
0
0
76
Aluminyum ve aluminyum eşya
5,1
0
15
78
Kurşun ve kurşundan eşya
0,6
0
5
79
Çinko ve çinkodan eşya
0,0
0
0
80
Kalay ve kalay mamulleri
0,0
0
0
81
Diğer adi metaller,sermetler,bunlardan eşya
0,0
0
0
82
Adi metallerden aletler,bıçakçı eşyası,sofra takımları
3,1
0
15
83
Adi metallerden çeşitli eşya
5,0
0
15
84
1,1
0
15
85
Nükleer reaktörler,kazan;makina ve
cihazlar,aletler,parçaları
Elektrikli makina ve cihazlar,aksam ve parçaları
2,8
0
15
86
Demiryolu ulaşım araçları vb,aksam ve parçaları
0,0
0
0
87
8,7
0
20
88
Motorlu kara taşıtları,traktör,bisiklet,motosiklet ve
diğer
Hava taşıtları,uzay araçları,aksam ve parçaları
2,0
0
5
89
Gemiler,suda yüzen taşıt ve araçlar
4,4
0
15
90
1,4
0
15
91
Optik,fotoğraf,sinema,ölçü,kontrol,ayar cihazları,tıbbi
alet.
Saatler ve bunların aksam ve parçaları
9,0
0
15
92
Müzik aletleri;bunların aksam,parça ve aksesuarı
8,7
5
15
93
16,5
15
20
12,8
0
15
10,9
0
15
96
Silahlar ve mühimmat,bunların aksam,parça ve
aksesuarları
Mobilyalar,aydınlatma,reklam lambaları,prefabrik
yapılar
Oyuncaklar,oyun ve spor malzemeleri,aksam ve
parçaları
Çeşitli eşya
9,5
0
15
97
Sanat eserleri,koleksiyon eşyası,antikalar
7,9
5
10
Fasıl
94
95
MFN Ad Valorem Tarife Oranları
Açıklama
Ortalama
(%)
Minumum (%)
Maksimum
(%)
Tarife Dışı Engeller
Guatemala’nın ithalat rejimi liberal olarak değerlendirilmekte olup standartlar, etiketleme
ve ithalat prosedürlerinde çeşitli uygulamalar mevcuttur. Bunlar arasında tüm gıda ürünlerinin Sağlık Bakanlığı’na kayıt ettirilmesi, etiketlemede tüm muhteviyatın, son kullanma
tarihinin ve kayıt numarasının açıkça belirtilmesi ve ilaçların ticarileşmesinden önce mutlaka Sağlık Bakanlığı’nın gerekli izin belgelerinin alınması gibi uygulamalar vardır. Bu uygulamalar sırasındabazı problemler yaşanabilmektedir. Aynı zamanda, bürokratik ve idari
prosedürlerin uzunluğu da ihracatçılar için problem oluşturabilmektedir.
Ürün Standartları ile İlgili Uygulamalar
Tarım, ticari ve endüstriyel faaliyetlere yönelik standartları uygulayan kuruluş Ulusal Standart Komisyonu’dur (COGUANOR). Söz konusu kuruluş tarafından uygulanan
tavsiye niteliğinde (NGR) ve zorunlu olan (NGO) iki standart türü bulunmaktadır.Standartların uygunluk değerlendirmesi konusunda faaliyet gösteren kurum ise Tüketici
Hizmetleri ve Destek Kurumu (DIACO) olup COGUANOR tarafından yürürlüğe konulan
standartları ve uluslar arası anlaşmalarca zorunlu olan standartları denetlemektedir.
Bazı malların ithalatında malın zorunlu standartlara uygun olduğunu kanıtlayan Uygunluk beyanı belgesi gerekmektedir.Bu belgenin akredite olmuş bir laboratuar tarafından herhangi bir dilde hazırlanması yeterlidir. Ancak, İspanyolca çevirinin eklenmesi tavsiye edilmektedir.
Ürün bazında ithalatta istenen belgeler ve standartlar için http://madb.europa.eu/
mkaccdb2/datasetPreviewFormATpubli.htm?datacat_id=AT&from=publi
linkinden
faydalanmak mümkündür. Ayrıca COGUNAR’ın web sitesinden İspanyolca bilgi edinme
imkanı mevcuttur (http://www.coguanor.org/normas_decreto_1523.html ).
Kaynak: WTO, Trade Download Facility
20
21
Türkiye’nin Guatemala’ya İhracatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
TÜRKİYE İLE TİCARET
Genel Durum
2013 yılında, Türkiye’nin Guatemala’ya ihracatı 19,7 milyon dolar, ithalatı 10,8 milyon
dolar olarak gerçekleşmiştir. İki ülke arasındaki toplam dış ticaret hacmi ise 30,6 milTürkiye – Guatemala
Dış Ticaret Değerleri (1000 ABD Doları)
yon dolardır.
YILLAR
İHRACA T
İTHALA T
HACİM
DENGE
Türkiye – Guatemala
Dış Ticaret Değerleri (1000 ABD Doları)
2002
2.981
1.194
4.175
1.787
2003
YILLAR
İHRACA5.519
T
Demir/çelikten inşaat ve aksamı
7215
Demir/çelik çubuklar (diğer)
6802
3923
3.463
DENGE
5209
4.907
4.175
4. 673
1.787
2003
2005
5.519
6.253
2.056
2.31 0
7.575
6.484
3.463
6.022
2004
2006
4.79 0
12.416
117 4
3.10
4.907
15.519
4.9.313
673
2005
2007
6.253
9.962
2.31
3.8200
6.484
10.344
6.022
9.580
9.962 2
10.02
7308
7.575
HACİM
117
1.194
12.416
15.465
Demir/alaşımsız çelikten profil
İTHALA2.056
T
4.79 0
2.981
2007
2009
Ürünler
7216
8701
2004
2002
2006
2008
GTİP
3.10
4
3.652
15.519
19.117
9.313
11.813
3.82
0
2.471
10.344
12.495
9.580
7.553
1806
1905
7214
1704
kapak, kapsül
Traktörler
den fazla)
150
423
16
154
364
862
913
347
0
0
325
96
180
260
0
0
255
170
393
229
0
0
159
98
371
154
0
543
145
243
104
144
silindirleri
46
137
111
Her türlü maddeden elektrik izolatörleri
14
320
90
0
0
81
118
109
79
79
144
75
Kakao içermeyen şeker mamulleri (beyaz
25.218
9.066
34.284
16.152
2012
27.623
7.132
34.755
20.491
2011
2013
25.218
19 748
9.066
10
.898
34.284
30 .646
16.152
8.850
9021
2012
2013*
27.623
3 506
7.132
855
34.755
4 361
20.491
2 651
7008
Çok katlı yalıtım camları
2013
2014*
191748
375
10 .898
648
302.646
023
8.850
727
9302
Revolverler ve tabancalar
8704
Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar
8455
8546
8716
3924
8414
720
373
burulmuş, çekilmiş)
2011
5206
768
516
586
4.400
Guatemala’ya 2012 yılında 27,6 milyon dolar olan ihracatımız, 2013 yılında 19,7 milyon
dolara düşmüştür. Guatemala’ya ihracatımızın değer olarak yaklaşık % 48’ni demir
çelik ile demir çelik ürünleri oluşturmaktadır. Demir çelik ürünleri dışında yontulmaya
ve inşaata elverişli taşlar, eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, taraktörler, pamuklu mensucat, çikolata ve kakao içeren gıda ürünleri ihracatta başlıca ürünlerdir.
367
326
28.216
4803
52
530
Demir/çelik çubuklar (sıcak haddeli, dövülmüş,
11.908
7013
773
138
kapsülü mühür güllacı vs.
16.308
727
707
609
2010
2 023
495
Ekmek, pasta, kek, bisküvi vs. İle boş ilaç
7.553
648
784
664
12.495
1 375
17
327
2.471
2014*
3254
41
1089
10.02 2
2 651
5453
9111
0
2009
4 361
2136
972
Çikolata ve kakao içeren diğer gıda müstahzarları
11.813
4.400
855
3660
10381
Pamuk men (dokuma %85 < pamuklu 200g/m2
19.117
28.216
Kaynak: TÜİK * 1 aylık
veriler
2013*
3 506
2013
Eşya taşıma ambalajı için plastik mamulleri, tıpa,
3.652
11.908
Türkiye’nin
Kaynak: TÜİK Guatemala’ya
* 1 aylık veriler İhracatında Başlıca Ürünler
22
(kayagan hariç)
15.465
16.308
8422
2012
Yontulmaya, inşaata elverişli işlenmiş taşlar
2008
2010
7318
2011
çikolata dahil)
Demir/çelikten cıvata, somun, tavan halkası,
vida, perçin, pim vb.
Yıkama, temizleme, kurutma, doldurma vb. İşler
için makine, cihaz
Ortopedik cihazlar, kırıklara mahsus cihazlar,
işitme cihazı vb.
Masa, mutfak, tuvalet, ev tezyinatı vb için cam
eşya
Tuvalet -temizlik kağıtları
Pamuk (dikiş hariç) ipliği (ağırlık; >%85 pamuk
(toptan)
Metalleri haddeleme makineleri, bunların
Taşıtlar için römorklar, yarı römorklar vb. İle
aksam -parçaları
Plastikten sofra, mutfak ve diğer ev eşyası,
tuvalet eşyası
Hava -vakum pompası, hava/gaz kompresörü,
vantilatör, aspiratör
23
Türkiye’nin Guatemala’dan İthalatında Başlıca Ürünler
PAZARLA İLGİLİ BİLGİLER
Türkiye’nin Guatemala’dan ithalatı 2012 yılında 7,1 milyon dolar iken 2013 yılında 10,8
milyon dolara yükselmiştir. 2013 yılında ithalatımızın yaklaşık % 44,4’ünü muz, %
21,9’nu ekim amacıyla kullanılan tohum ve meyve, % 18,7’sini yaprak tütütn ve tütün
döküntüleri oluşturmaktadır.
Dağıtım Kanalları
Türkiye’nin Guatemala’dan İthalatında Başlıca Ürünler (1000 Dolar)
GT P
Ürünler
0803
Muz (plantain dahil) (taze veya kurutulmuş)
1209
Ekim amacıyla kullanılan tohum, meyve ve sporlar
2401
Yaprak tütün ve tütün döküntüleri
0602
D iğer canlı bitkiler (kökleri dahil) çelikler, açı k alem ve
gözleri; mantar miselleri
0901
2008
6109
2208
0908
6202
4015
bir oranda kahve bulunup kahve yerine kullanılan ü
bitki parçaları konserveleri
Tişört, fanila, diğer iç giyim eşyası (örme)
3550
1929
4839
1934
993
2392
1409
2762
2046
273
287
582
302
223
302
19
0
261
31
102
133
0
0
105
74
43
80
35
44
44
17
39
26
0
0
24
17
59
20
11
14
11
1
26
5
4
8
5
0
0
4
20
14
3
0
6
2
Etil alkol, alkollü içkiler ve likör -alkol derecesi %
80'den az, tağyir edilmemiş
Küçük hindistan cevizi, küçük hindistan cevizi
kabuğu ve kakule
Kadın/kız çocuk için dış giyim
Vulkanize kauçuktan her türlü giyim eşyası aksesuarı
(eldiven)
6116
Eldiven (örme)
6110
Kazak, süveter, hırka, yelek vb. Eşya (örme)
6204
Kadın/kız çocuk için
takım, takım elbise, ceket vs.
Erkek/erkek çocuk için gömlek (örme)
Kamış/pancar şekeri ve kimyaca saf sakkaroz (katı
halde)
4203
Deri ve köseleden giyim eşyası, aksesuarları
3926
Plastikten diğer eşya
Kaynak : ITC_Trademap
24
2013
Ba ka yerinde belirtilmeyen meyve ve yenilen diğer
Yuvarlak ağaçlar
1701
2012
Kahve, kahve kabuk ve kapçıkları, içinde herhangi
4403
6105
2011
Ürüne göre değişmekle birlikte satış öncesi pazarlamanın ve satış
sonrası hizmetlerin öne çıktığı ürün gruplarında yerel acente ve distribütör ile çalışmak daha faydalı olmaktadır. Ticari ilişkilerde firmalar ve kamu kurumları tedarikçi ile olan birebir bağlantıya önem vermektedir.
Guatemala pazarında e-ticaret yaygınlaşmakta olup büyük bankalar ve süpermarketler gibi kuruluşlarca e-ticaret sistemleri kullanılmaktadır. Sektörün önemi sadece iş
çevresince değil aynı zamanda devlet kurumlarınca da kavranmıştır. Büyük bir hızla
büyüyen e-ticaret sektörüne en hızlı büyük ölçekli şirketler adapte olmaktadır. Küçük
ölçekli firmaların adapte olması için ise zaman gerekli olduğu düşünülmektedir. Direk
satış yöntemi ise pazarda az sayıda alıcının bulunduğu ve ürünün pazarda tanınırlığının
olduğu durumlarda faydalı bir yöntem olarak değerlendirilmektedir.
Ambalaj, Paketleme ve Etiketleme
Etiketlemede ürünün adı, cinsi, fiziksel özellikleri (içerik vs.), net ağırlık/hacim, içerik
ve katkı maddeleri, ithalatçı/dağıtıcı isim, adres ve telefon numarası, eğer varsa son
kullanma tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır. Bu bilgiler başka bir dilde ise İspanyolca bir
etiket ürüne eklenmelidir. Guatemala’da gıda ürünleri, ilaçlar, tarım ilaçları, ayakkabı
ve saf alkollü içeceklere yönelik özel etiketleme standartları bulunmaktadır.
Gıda ürünlerinde ürün cinsi, ürünün ismi, fiziksel özellikleri, net ağırlık/hacim, içerik
ve katkı maddeleri, ithalatçı/dağıtıcı isim, adres ve telefon numarası, menşei, lot üretim kimlik numarası, son kullanma tarihi ve özel muhafaza koşulları ve/veya kullanım
koşulları gibi bilgiler mutlaka bulunmalıdır.
Kozmetik ürünlerde etiketleme mutlaka İspanyolca dilinde olmalıdır. Başka bir dilde
etiketleme yapıldığı durumlarda ise mutlaka İspanyolca bir etiket pakete eklenmelidir.
Pakettefirmanın ismi, ürünün menşesi, kozmetik içeriği, güneş koruma faktörü (güneşten koruyucu ürünlerde), net miktarı, muhteviyatı, parça (lot) numarası ve güvenlik
bilgisi mutlaka bulunmalıdır. Yanlış yönlendirici ve gerçek dışı bilgilerden kaçınılmalıdır.
Ambalaj, paketleme ve etiketleme hakkında detaylı bilgi için;
- http://www.coguanor.gob.gt/ (İspanyolca)
- h t t p : / / m a d b . e u r o p a . e u / m k a c c d b 2 / v i e w P a g e I F P u b l i . h t m ? d a t a s e t i d =MAIF-GT12-03v001&filename=overview.html&hscode=0203&path=/data/website/
madb/egif/prod/MAIF-GT12-03v001/&imagepath=/egif/prod/MAIF-GT12-03v001/&-
25
country=Guatemala&page=overview&countryid=GT (İngilizce)
web siteleri ziyaret edilebilir.
Ahşap ambalajlamada ülkemizin de üyesi olduğu IPPC’nin (Uluslararası Bitki Koruma
Konvansiyonu) “ISPM 15 ahşap ambalaj malzemeleri hakkında uluslararası standart”
uygulanmaktadır. ISPM 15 standardına her türlü ahşap ambalaj malzeme (kalınlığı 6
mm.den az olanlar hariç olmak üzere, palet, sandık, kasa, takoz vb.) işlemden geçirilmiş (ısıl işlem) ve işaretlenmiş olmak zorundadır.
Satış Teknikleri ve Satışı Etkileyen Faktörler
Guatemala’da tüketicilerin alım davranışını etkileyen en önemli faktörler fiyat, hizmet
ve kalitedir. ABD ile ticari ilişkileri gelişmiş olan Guatemala’da ABD menşeli malların
diğer mallar üzerinde avantajı bulunmaktadır. Bu nedenle tanıtım faaliyetlerinin, markalaşmanın, satış sonrası hizmetin önemi artmaktadır.
Müşteri sayısının az olduğu ve ürünün (kalite, fiyat, özellikleri) alıcı tarafından tanındığı
durumlarda direk satış yöntemi etki olmaktadır. Direk satış yönteminin kullanıldığı
durumlarda yerel reklam kampanyaları, satış promosyonu, teknik ve görsel broşürler,
alıcılarla birebir görüşmeler önem arz etmektedir.
Son kullanıcıların ve perakendecilerin tedarikçiler ile birebir iletişim için yeterli tecrübeleri olmamaları ve zaman maliyeti açısından bir aracı ile tedarikçilerle irtibata
girmeyi tercih etmeleri nedeniyle, yerel acenteler ve distribütörlerle çalışarak pazara
girmek direk satıştan daha etkili yöntemler olarak değerlendirilmektedir. Ancak, bir
firmanın Guatemala’daki yerel şirket tarafından temsil edildiği durumlarda, bu yetkinin iptali ve başka bir yerel firmaya transfer edilmesi için önceki temsilci firmadan
onay alınması gerektiğinden ticari ilişkiler kurulmadan önce detaylı bir araştırma yapılmasının faydalı olacağı düşünülmektedir.
Reklam faaliyetleri genellikle gazeteler, dergiler, radyo ve televizyon gibi yerel reklam
mecraları kullanılarak yapılmakta olup son yıllarda otoyollarda dış mekan reklamcılığı
uygulamaları da tercih edilmektedir.
Satış Sonrası Hizmetler
Guatemala’da alım kararını etkileyen en önemli faktörlerden birisi satış sonrası hizmetlerdir. ABD’li firmaların pazardaki başarısının en büyük nedenleri arasında ithalatçılara satış sonrası hizmet kalitesi garanti etmeleri ve acenteleri, alıcıları ve distribütörleri satış ve satış sonrası hizmetlerinde desteklemeleridir. Ticari görüşmelerde
satış sonrası hizmetlerin fiyat ve kalite gibi önemli bir pazarlık unsuru olduğu dikkate
alınarak; yerel acente, distribütör veya alıcıya satış sonrası hizmetlerin açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
26
Guatemala’da iş çevresinin küçük olması ve reklamdan çok referansın önemli olması nedeniyle, zayıf veya
orta dereceli hizmet ve destek verildiği bilgisi hızlı bir şekilde yerel ve yabancı firmalara yayılmakta ve alım davranışlarını etkilemektedir. Aynı şekilde, satış sonrası hizmetlerin kalitesi
bilgisi de hızlı bir şekilde yayılarak tedarikçinin pazara nüfus etmesinin
kolaylaştırmaktadır.
Ticaret Kanunu’nda satış sonrası hizmetler ile ilgili bir hüküm bulunmamasına rağmen Guatemala’da, özellikle ev eşyaları, elektronik tüketim malları, telekomünikasyon ve bilgisayar donanımı, diğer elektronik aşya ve sanayi makineleri gibi sektör
ürünleri için toptancılar, perakendeciler ve temsilciler tarafından satış sonrası hizmetler sağlanmaktadır. Yine Ticaret Kanunu’nda ürün garantileri ile ilgili hükümler
yoktur ancak birçok perakendeci belirli kapsamlarda garanti hizmeti sunmaktadır.
İŞADAMLARIMIZIN PAZARDA DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR
Ticareti Etkileyen Kültürel Faktörler
Guatemala ABD başta olmak üzere diğer Amerika Ülkeleri ile yoğun ticari ilişkiler
sürdürmektedir. İşadamlarının çoğu İngilizce konuşmaktadır. ABD’ye lojistik olarak
yakınlığı nedeniyle, ABD ile ticari ilişkileri bulunan firmalarımızın avantajı bulunmaktadır. Ancak, yerel iş kültürünü tanımak uzun vadeli iş ilişkileri kurmak açısından
oldukça önemlidir.
Ürünün fiyatı, kalitesi, özellikleri yanı sıra satış sonrası hizmetler en önemli pazarlık
unsurudur. Pazarlık yaparken agresif satış yöntemlerinden uzak durulması ve uzun
vadeli ticari ilişki kurma yönünde adımlar atılması tavsiye edilmektedir.Kartvizitlerin
bir tarafının İspanyolca olması tavsiye edilmekte olup, karşı tarafa kartvizitin İspanyolca tarafının çevrilerek verilmesi uygun olacaktır.
Toplantılar sırasında, doğrudan göz temasına önem verilmekte olup karşı tarafın konuştuklarına önem verildiğine işaret etmektedir. Yüksek sesle konuşmak Guatemala
iş kültüründe kaba bir davranış olarak algılanmaktadır. İş ile ilgili konuşmaya başlamadan önce kısa bir sohbet yapılması yaygın bir davranıştır.
Guatemala’nın coğrafyası, tarihi ve kültürü iş toplantıları öncesinde konuşulabilecek
konular arasındadır. Toplantılara tam vaktinde gitmek önemli bir konu olup, doğrudan iletişim yerine dolaylı iletişim teknikleri tercih edilmektedir. Karar verme kanalı
üst yönetimden alt yönetime doğru gerçekleştiği için karar verme süreci uzundur.
Toplantı öncesi ve sonrasında el sıkışmak ve karşı tarafa hitap ederken unvanlar
önem arz etmektedir. Vatandaşların, genellikle iki soyadı bulunupbunlardan bir tanesi anne diğeri de baba tarafından gelmektedir. Ancak, hitap ederken baba tarafından
gelen soy ismi kullanmak yeterlidir.
27
Pasaport ve Vize İşlemleri
Türkiye ve Guatemala Dışişleri Bakanlıkları arasında ilk siyasi istişareler 8-10 Haziran 2008 tarihlerinde Ankara’da yapılmıştır. Meksiko’daki Türkiye Büyükelçiliği Guatemala’ya akreditedir. Türkiye’nin Guatemala’da Fahri Başkonsolosu bulunmaktadır.
Guatemala’nın İstanbul’da Fahri Konsolosu mevcuttur. Umuma mahsus, diplomatik,
hizmet ve hususi pasaport hamili Türk vatandaşları Guatemala’ya girişte vizeden muaftırlar.
Kullanılan Lisan
İş toplantılarında ve dokümantasyonda İngilizce kullanılabilmektedir. Birçok evrak
için, yerel mahkemelere İspanyolca tercümesi eklendiği takdirde, herhangi bir dilde
evrak sunmak mümkündür. Ancak, yerel idarelere kayıt işlemlerindeki evraklar için
İspanyolca kullanılması istenebilmektedir. Başkentte ve Antigua, Atitlan ve Tikal gibi
turistik bölgelerde İngilizce yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, bu bölgeler dışında
İspanyolca kullanılması gerekebilmektedir.
Haberleşme
Bilgisayarlar ve laptoplar aracılığıyla internete ulaşım oldukça yaygındır. Oteller internet telefon sistemleri sunmaktadır. Cep telefonları yaygın olarak kullanılmaktadır. Önde gelen cep telefonu operatörleri arasında Claro ve Telefónica yer almakta
olup Internet de dahil olmak üzere çeşitli telekomünikasyon hizmetleri sunulmaktadır. Uluslararası telefon görüşmeleri için telefon kartlarına büyük mağazalar ve çeşitli ürün satışı yapan marketlerden ulaşılabilmektedir. Guatemala’nın uluslararası
telefon kodu 502’dir. Başkentte çok sayıda internet kafe bulunmakta olup diğer büyük
şehirlerde de gittikçe artmaktadır.
Sağlık
Başkentte sağlık hizmetleri gelişmiştir. Birçok restoranda kaliteli ve sağlıklı yiyecek
ve içecek bulunmaktadır. Şişe su genelde temiz ve güvenli olarak değerlendirilmektedir. Ancak, musluk suyu ve şişelenmemiş su içmek için pek uygun değildir. Birçok
hastanede tedavi öncesi ödeme yapılması gerekliliği nedeniyle, seyahat öncesinde
sağlık sigortası yaptırmak faydalı olarak değerlendirilmektedir. Ancak, kişinin sigortası karşılasa dahi birçok sağlık hizmetleri kuruluşunda avans ödeme gerekliliği nedeniyle, işadamlarının ve ziyaretçilerin sağlık sigortalarını ziyaret öncesinde değerlendirmeleri ve olası ödemelerinin sigorta şirketi tarafından geri ödemesinin yapılıp
yapılmayacağından emin olmaları faydalı olacaktır.
Ulaşım
Ülkemizden Guatemala’ya direk uçuş bulunmamakta olup Avrupa, Panama veya ABD
üzerinden aktarmalı seferler bulunmaktadır.Havalimanı ve otel arası ulaşım otel ser-
28
visi veya taksi aracılığıyla yapılabilmektedir. Bunun
dışında havalimanında birçok araba kiralama şirket
temsilciliği bulunmaktadır. Güvenlik nedeniyle büyük oteller veya taksi şirketleri aracılığıyla taksi ile seyahat önerilmektedir. Toplu ulaşım önerilmemektedir.
Güvenlik
Guatemala’da hırsızlık ve soygun suçları yaygındır. Güvenlik nedeniyle, her zaman
dikkatli ve tedbirli olunması tavsiye edilmektedir. Toplantılara giderken toplu taşıma
yerine taksi kullanılmasının daha güvenli olabileceği düşünülmektedir.
GENEL DEĞERLENDİRMELER VE ÖNGÖRÜLER
Kuzey Amerika ve Meksika pazarlarına yakın olan ve bu pazarlara erişimi bulunan
Guatemala, aynı zamanda Orta Amerika pazarının giriş noktalarından birisidir. Bu
nedenle, Amerikalar pazarına erişim ve tutunma açısından stratejik bir noktadır.
Ancak, güvenlik problemleri nedeniyle ülkenin dış ticareti gerçek potansiyelini yansıtmamaktadır. Guatemala’daki güvenliğe yönelik politikaların başarısı, diğer Orta
Amerika ve Latin Amerika ülkelerinin de kıyasıya rekabet içinde olduğu Amerikalar
pazarının kapılarından birisi olma yönündeki durumunu belirleyecek olan faktörler
arasındadır.
Guatemala ekonomisindeki büyümenin 2013 yılında % 3,3 oranında gerçekleştiği tahmin edilirken, 2014 yılı için % 2,9 oranında büyüme öngörülmektedir. Guatemala ekonomisinin büyüme oranı en büyük ticaret ve yatırım partneri olan ABD ekonomisine
yakından bağlı olup ABD ekonomisindeki imalat ve istihdam Guatemala’daki ekonomik beklentileri etkilemektedir.
ABD, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras veNikaragua’nın taraf olduğu CAFTA-DR Serbest Ticaret Anlaşması dışında Guatemala’nın;
Şili, Meksika, Kolombiya, Tayvan ve Panama ile serbest ticaret anlaşmaları bulunmaktadır. Ayrıca; Belize, Ekvator, Küba ve Venezüella ile ticaret anlaşmaları bulunmaktadır. Kanada ile serbest ticaret anlaşması müzakereleri sürmektedir. Avrupa
Birliği ve Peru ile imzalanan serbest ticaret anlaşmaları onaylanma sürecindedir.
Guatemala’ya ihracatımızda potansiyel olduğu düşünülen tarım ve gıda ürünleri; fındık, kuru meyveler, buğday unu, zeytinyağı, makarna, domates salçası, yaprak tütün
ve şekerli mamüllerdir. Diğer taraftan, ülkemiz ihracatı için fırsat barındıran sanayi
sektörleri arasında otomotiv ana ve yan sanayi, demir çelik, doğal taş, madencilik,
ilaç, plastik ürünler, petrol ürünler, hediyelik eşya, elyaf ve iplik, takım tezgahları,
elektrikli makine ve kablolar yer almaktadır.
Guatemala’da güvenlik politikası ile birlikte yatırım ortamının iyileşeceği tahmin edilmekte olup imalat sanayi, turizm ve konaklama, endüstriyel tarım, madencilik, imalat
sanayi, çağrı merkezleri ve elektrik enerjisine yönelik yatırmlar başta olmak üzere
29
çeşitli sektörlerde yabancı yatırımların artacağı öngörülmektedir. Taraf olduğu serbest ticaret anlaşmaları ve coğrafik konumu nedeniyle diğer Amerika pazarlarına giriş
kapısı olan Guatemala ticaret ve yatırım için potansiyel barındırmaktadır.
TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İHRAÇ POTANSİYELİMİZ
SERT KABUKLU MEYVELER
2012 yılında, Guatemala 1,5 milyon dolarlık fındık ithal etmiştir. İthalatın % 96’sı
ABD’den temin edilmiştir. Yılda yaklaşık 1 milyar dolarlık fındık ihraç eden Türkiye’nin
pazarda varlık göstermesi için ülkeye yönelik pazarlama faaliyetleri artırılmalıdır.
KURU MEYVELER
Guatemala’nın, 2012 yılı kuru meyve ithalatı 992 bin dolardır. İthalatın % 52’sini ABD,
% 39’nu Kanada’dan gerçekleştirmiştir. Türkiye’nin pazara ihracatı çok küçük bir miktardır.
2012 yılında, Guatemala 13,2 milyon dolarlık makarna ithalatı yapmıştır. Başlıca tedarikçi ülkeler Meksika (% 54), Kosta Rika (% 21), ABD (% 7)’dir. Türkiye’den Guatemala’ya yapılan makarna ihracatı 20 bin dolar’dır. Pazara yönelik ihracatın artırılması için
daha yoğun pazarlama faaliyeti yapılmalıdır.
TATLI BİSKÜVİ VE GOFRETLER
Guatemala’nın bisküvi ithalatı 95,9 milyon dolardır. İthalatın % 80’ni El Salvador, Kosta
Rika ve Honduras’dan temin edilmektedir. 2013 yılında, Türkiye’den de 585 bin dolarlık
bisküvi ithal edilmiştir.
DOMATES SALÇASI
2012 yılı, Guatemala’nın salça ithalatı 7,7 milyon dolardır. Pazardaki talebin % 72’si
ABD tarafından tedarik edilmektedir.
UN
SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRAÇ POTANSİYELİMİZ
2012 yılında, Guatemala 22,4 milyon dolarlık buğday unu ithalatı yapmıştır. İthalatın
% 68’i Meksika’dan, % 32’si El Salvador’dan temin edilmiştir. Türkiye’nin yıllık 843
milyon dolarlık un ihracatı gözönüne alındığında, pazara satış potansiyelimiz olduğu
düşünülmektedir.
PETROL ÜRÜNLERİ
2012 yılında, Guatemala’nın vazelin, parafin, yağlı mum ithalatı bir önceki yıla göre %
17 artmış ve 26,3 milyon dolar olmuştur. Pazardaki en büyük tedarikçi Çin olup; ithalatın % 64’ü bu ülkeden yapılmaktadır. Kolombiya (% 7), ABD (% 7) ve Türkiye (% 7,3)
diğer önemli tedarikçi ülkelerdir. Türkiye’den yapılan ithalat bir önceki yıla göre % 13,5
artış göstermiş ve 1,6 milyon dolar olmuştur.
ZEYTİNYAĞI
2012 yılında, Guatemala’nın zeytinyağı ithalatı 3,4 milyon dolardır. İthalatın % 45’ni
İspanya, % 44’nü ABD’den gerçekleştirmiştir.
ŞEKERLİ ÇİKOLATALI MAMULLER
Guatemala’nın, 2012 yılında şekerli mamuller ithalatı 34,6 milyon dolardır. İthalatın %
34’nü Meksika, % 25’ni El Salvador, % 8’ni Kolombiya’dan tedarik etmiştir. Türkiye’den
Guatemala’ya yapılan şekerli mamuller ihracatı ise 363 bin dolardır.
Guatemala’nın çikolatalı mamuller ithalatı 22,3 milyon dolardır. İthalatın yapıldığı pazarlar ve payları ; ABD % 38, Meksika % 27, El Salvador % 15’dir.
30
MAKARNA
İLAÇ
Guatemala’nın, dozlandırılmış ilaç ithalatı, 2012 yılında % 4 artmış ve 415,7 milyon dolar olmuştur. İthalatın % 38’i Panama, % 16’sı Meksika, % 6’sı Kosta Rika ve % 6’sı El
Salvador’dan gerçekleştirilmiştir.
PLASTİK ÜRÜNLER
2012 yılında, Guatemala’nın propilen ve diğer olefinlerin polimerleri ithalatı, bir önceki
yıla göre % 11 azalmış ve 98,6 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İthalatın % 35’i
Meksika, % 25’i Kolombiya, % 15’i ABD, % 9’u S.Arabistan’dan tedarik edilmiştir.
31
32
MFN: %15
DRCAFTA*:
%0
Meksika (%34),
El Salvador
(%25),
Kolombiya
(%8),
ABD (% 10),
Kosta Rika
(%6,7)
0,363
10
135
0,4
489,8
0,363
34,6
1704
Şekerli ve
Çikolatalı
Mamuller
Şekerli
Mamuller
3,4
1509
Zeytinyağı
Zeytinyağı
22,4
1101
Un
Buğday
unu/
Mahlut Unu
0,004
0,992
0813
Kuru
Kayısı,
Erik, Elma
v.b.
1,5
Kuru
Meyveler
Visit USA 2012 August 23-24
www.visitusaguatemala.org
Fındık
New World Crafts September 12-13
www.nwcguatemala.com/
0802
Expomueble July 31-August 5
www.expomueblecentralamerica.com/
Sert
Kabuklu
Meyveler
Feria de la Proveeduría May 3-5
www.cadexco.net/component/content/article/132-feria-de-la-proveeduria-guatemala-
Türkiye'n Dünya
Türkiye'n Ülkenin Türkiye Türkiye'n Guatemala’nın Guatemala’nı
in
İthalatınd
in
Toplam
'nin
in
2012
n Türkiye'ye
Toplam
a
Ülkeye İthalatınd Ülkeye Ülkeye İthalatında İlk 5
ve Rakip
İhracatı Ülkenin İhracatın
aki
İhracatı İhracatı Ülke ve Pazar
Ülkelere
2013
Payı
daki
Değişim 2013 *
2014 *
Payları (%)
Uyguladığı
milyon$ 2012 (%) Değişim
2011milyon milyon$
Gümrük
20122012 (%)
$
Oranları
2013 (%)
(2012)
1 257,8
0
15
ABD(%96) ,
MFN: %0Şili (%2)
%15
El Salvador
DR(%1),
CAFTA*:
Nikaragua
%0-%7,5
(%0,1, Meksika
(%0,5)
337,8
0
-5
0,004
ABD (% 52),
MFN: %0Şili (%39),
%15
Meksika (%1),
DRAlmanya (% 2),
CAFTA*:
Arjantin (%3)
%0-%7,5
947,4
0,4
12
Meksika (%
MFN: %10
68),
DREl Salvador (%
CAFTA*:
32)
%5,8
294,5
0,1
-12
İspanya (%45), MFN: %10
ABD (%4 4),
DRİtalya (% 8)
CAFTA*:
%0
Apparel Sourcing Show May 22-24
www.apparelexpo.com/gt/
Türkiye'ni
n Ülkeye
İhracatı
2012
milyon$
5-FUARLAR
Ülkenin
Toplam
İthalatı
2012
milyon$
2012 yılında, Guatemala’nın otomotiv ana ve yan sanayi ithalatı 468,4 milyon dolardır.
İthalatın % 65’ini eşya taşımaya mahsus motorlu araçlar, % 20’sini kara taşıtları aksam ve parçaları oluşturmuştur. ABD, Tayland, Japonya, Meksika, Çin ve G.Kore en
önemli tedarikçi ülkelerdir.
Potansiyel
Ürün
OTOMOTİV ANA VE YAN SANAYİ
GTİP
2012 yılında, Guatemala’nın demir çelik ürünler ithalatı 129, 6 milyon dolardır. İthalatın % 47’sini demir çelik inşaat aksamı, % 30’unu demir çelik profiller ve % 21’ni demir
çelik çubuklar oluşturmuştur. Demir çelikten inşaat aksamında, Türkiye % 21 pazar
payı ile en büyük tedarikçi olup; Hindistan % 21, Meksika % 14 payla pazardaki diğer
önemli tedarikçilerdir.
TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİ İHRAÇ POTANSİYELİMİZ
DEMİR ÇELİK
Sektör
HALI
2012 yılında, Guatemala’nın el halısı ithalatı 209 milyon dolardır. İthalatın % 25’i ABD,
% 23’ü Hindistan, % 18’i Türkiye, % 12’si G.Kore ve % 12’si Çin’den tedarik edilmiştir.
İthalat bir önceki yıla göre % 3 artmıştır. Türkiye’den yapılan ithalatta ise bir önceki
yıla göre % 13 azalma gerçekleşmiştir.
33
34
35
1905
2002
Bisküvi
Domates
Salçası
Domates
Salçası
Tatlı
bisküvi ve
gofretler
Makarna
Çikolata
veKakao
İçeren Gıda
7,7
95,9
13,2
22,3
-
0,585
-
1,0
181,1
877,6
494,2
542,6
0,2
0,3
0,2
0,1
-
79
-100
-39
-11
9
13
8
-
0,585
-
0,609
-
GTİP
2712
3004
3902
5701
7211
7214
Sektör
Petrol
Ürünleri
İlaç
Plastik
Ürünler
Halı
Demir
Çelik
Demir
Çelik
Demir/çeli
k Çubuklar
Demir/çeli
k Yassı
Hadde
Mamul
El Halıları
Propilen ve
diğer
olefinlerin
polimerleri
Dozlandırıl
mış İlaçlar
Vazelin;
parafin,
yağlı mum,
vb.
Potansiyel
Ürün
27,38
1,59
0,209
98,6
415,7
26,3
Ülkenin
Toplam
İthalatı
2012
(milyon$
)
0,422
-
0,014
-
-
-
Türkiye'nin
Ülkeye
İhracatı
2013
(milyon$)
4856,5
37,7
123,1
35,4
687,8
19,2
Türkiye'ni
n Toplam
İhracatı
2013
(milyon$)
0,1
0
0
0,2
0,1
0,7
Dünya
İthalatınd
a Ülkenin
Payı 2012
(%)
-180
-
-50
-
-
-100
Türkiye'ni
n Ülkeye
İhracatınd
a Değişim
20122013 (%)
10
-39
33
-11
4
17
Ülkenin
Toplam
İthalatında
Değişim
2011 -2012
(%)
SANAYİ ÜRÜNLERİ İHRAÇ POTANSİYELİMİZ
0,422
-
0,014
-
-
-
Türkiye'ni
n Ülkeye
İhracatı
2013 Yılı*
milyon$
almaktadır. Belirli bir ürün için gümrük tarife bilgisine WTO Trade Download Facility’yi kontrol ederek ulaşabilirsiniz.
Türkiye'ni
n Ülkeye
İhracatı
2014Yılı *
milyon$
Gu atemala’nın
2012 Yılı
İthalatında İlk 5
Ülke ve Pazar
Payları (%)
ABD (%3 8),
Meksika (%2 7),
El Salv ador
(%15),
Kosta Rika
(%6),
Türkiye (% 3)
Meksika (%5 4),
Kosta Rika
(%21),
ABD (%7),
El Salvador
(%6),
Şili (%4)
El Salvador
(%4 4),
Kosta Rika
(%2 2),
Honduras
(%1 4),
Meksika
(%8, 5),
ABD (%7)
ABD (% 72),
Şili (%12),
Çin (% 10),
Honduras (%
3),
İtalya (%2)
Panama (%38),
Meksika (%16),
Kosta Rika(%6),
Hindistan (%5),
El Salvador %6)
Kolombiya(%25)M
eksika (% 35)
ABD (%15)
S. Arabistan (%9)
G. Kore (%6)
ABD (%25),
Hindistan (%23),
Türkiye (%18),
G.Kore (%12)
Çin (% 12)
ABD (% 31),
El Salvador(%27)
Türkiye (% 8),
Meksika (% 18),
Çin (% 8)
El Salvador (% 51),
Honduras (%17),
İspanya (%13),
Meksika ( %11),
Kosta Rika(%3)
Çin (%64),
Kolombiya(%8),
ABD (%7),
Türkiye (% 7,3),
Almanya (% 4)
CAFTA, ABD, Tayvan, Meksika gibi serbest ticaret anlaşmaları
kapsamında vergi indirimine tabii olan ürünler varsa söz konusu anlaşma karşısında sadece bu ürünlerin vergi dilimleri bilgis i yer
Not: Taloda vergi oranları okunurken; söz konusu ürün grubunda DR
(*) Veriler 12 aylıktır .
DR -CAFTA*: Dominik Cumhuriyeti, ABD, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua
Kaynak: ITC_Trademap
1902
1806
Makarna
Şekerli ve
Çikolatalı
Mamuller
MFN:%5 -%15
DR CAFTA*:%2,5 %7,5
ABD,
Meksika:%0 -
MFN:%0
MFN:%0
MFN: %0
MFN:%0
MFN: %0
Guatemala’nın
Türkiye'ye ve
Rakip Ülkelere
Uyguladığı
G .O. (2012)
MFN: %0 %15
DR CAFTA*:
%0 -%7,5
MFN: %15
DR CAFTA*:
%0 -%7,5
MFN: %15
DR CAFTA*:
%0 -%7,5
MFN: %0 %15
DR CAFTA*:
%0 -%7,5
36
37
7308
8465
8544
8701
8704
8708
Demir
Çelik
Takım
Tezgahla
rı (Ağaç
İşleme)
Elektrikli
Makinele
r ve
Kablolar
Otomotiv
Ana ve
Yan
Sanayi
Otomotiv
Ana ve
Yan
Sanayi
Otomotiv
Ana ve
Yan
Sanayi
Kara
Taşıtları
Aksam ve
Parçaları
Eşya
taşımaya
mahsus
motorlu
araçlar
(Kamyon,
Kamyonet)
Traktörler
İzole
edilmiş
kablo ve
teller
Ağaç,
mantar,
kemik, sert
kauçuk,
plastik vb.
işleme
makineleri
Demir/Çeli
kten İnşaat
Aksamı
Demir/Ala
şımsız
Çelikten
Profil
0,0
0,158
0,719
-
-
3,2
5,4
3906,5
3851,3
422,8
2500,7
94,4
1385,6
1144,5
-100
100
-36
-
-
-64
150
1
23
29
-5
44
2
10
0,0
0,158
0,719
-
-
3,2
5,4
0802,0813,1101,1509,1704,1806,1902,1905,2002, 2712,3004,3
ABD (%42),
Japonya (%12),
Çin (%9),
Meksika (%9),
Tayvan (%7)
ABD (%68)
Meksika (%24),
İngiltere (%1,5),
Brezilya (%1,7),
Honduras(%0,9)
Türkiye(%0,8)
ABD(%32),
Tayland (%32),
Japonya (%15),
G. Kore (%5)
Arjantin(%4)
Kosta Rika (%27),
ABD %30),
Meksika (%14),
Çin (% 8),
Honduras (%6)
ABD(%49),
Çin (%14),
İtalya(% 7),
Meksika(% 6)
Tayvan (%8)
Meksika (%14),
Türkiye (%21),
ABD (%10),
Hindistan(%17),
Honduras (%19)
Meksika (%29),
ABD (%11),
Kosta Rika (%12),
El Salvador (%13),
İspanya (%15)
-CAFTA, ABD, Tayvan, Meksika gibi serbest ticaret anlaşmaları
z konusu anlaşma karşısında sadece bu ürünlerin vergi dilimleri bilgisi yer
902,5701,7211,7214,7216,7308,8465,8544,8701,8704,8708
mrük tarife bilgisine WTO Trade Download Facility’yi kontrol ederek ulaşabilirsiniz.
kapsamında vergi indirimine tabii olan ürünler varsa sö
alma ktadır. Belirli bir ürün için g
0
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,2
ABD, Dominik Cumhuriyeti, Kosta Rika, El Salvador, Guatemala, Honduras ve Nikaragua
98,3
306,4
63,7
74,0
5,0
61,3
39,4
Not: Ta b loda vergi oranları okunurken; söz konusu ürün grubunda DR
DR -CAFTA*: Dominik Cumhuriyeti,
(*) Veriler 12 aylıktır .
Kaynak: ITC_Trademap
7216
Demir
Çelik
MFN: %0 - %10
CAFTA -DR*:
%0
Meksika:%0
Tayvan:%0 -%6
(Türkiye,
Japonya ve Çin
için MFN Vergi
Oranları
Uygulanmaktadı
r)
MFN:%0 -%15
ABD,
Meksika:%0 %5
DR CAFTA*:%0 %6,4
MFN: %0
MFN:%0 -%15
ABD,
Meksika:%0
DR CAFTA*:%0 %7,5
MFN: %0 -%15
Meksika, ABD:
%0 -%9
DR -CAFTA
*:%0 -%6
(Türkiye ve
Brezilya için
MFN Vergi
Oranları
Uygulanmaktadı
r)
MFN: %5 -%10
Meksika,
ABD: %0
DR CAFTA*:%0 %4
(Türkiye ve Çin
için MFN Vergi
Oranları
Uygulanmaktadı
r)
MFN: %0
%9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
25
File Size
732 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content