close

Enter

Log in using OpenID

T.C. Resmî Gazete

embedDownload
T.C.
Resmî Gazete
Başbakanlık
Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır
1 Ağustos 2014
CUMA
Sayı : 29075
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
YÖNETMELİKLER
Balıkesir Üniversitesinden:
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE
ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 14/1/2010 tarihli ve 27462 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Adayların bir lisans veya tezli yüksek lisans diplomasına sahip olmaları; hazırlık
sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp, diş hekimliği ve veteriner fakültesi diplomasına sahip
adaylar ile eczacılık ve fen fakültesi lisans veya yüksek lisans derecesine sahip olan veya Sağlık
Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olan
adayların, ALES’ten başvurdukları programın puan türünde en az 55 tam puan almaları; dört
yıllık lisans diploması ile doktora programlarına başvuran adayların ALES’ten başvurdukları
programın puan türünde en az 80 tam puan almaları,
b) Yüksek lisans derecesi ile başvuranların mezuniyet not ortalamalarının en az 75 tam
puan veya eş değeri, lisans derecesi ile başvuranların mezuniyet not ortalamalarının en az 85
tam puan veya eş değeri olması; adaylardan hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli tıp,
diş hekimliği, veteriner ve eczacılık fakültesi mezunları ile Sağlık Bakanlığınca düzenlenen
esaslara göre bir laboratuvar dalında uzmanlık yetkisi kazanmış olanların lisans not ortalamalarının en az 65 tam puan veya eşdeğeri olması,”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Balıkesir Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
14/1/2010
27462
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
16/1/2013
28530
Kuruluşu : 7 Ekim 1920
http://www.basbakanlik.gov.tr
İçindekiler 72. Sayfadadır.
e-posta: [email protected]
Sayfa : 2
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
Dicle Üniversitesinden:
DİCLE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE
SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 30/7/2003 tarihli ve 25184 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci
fıkrasının (m) ve (o) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“m) Yarıyıl sonu sınavı: Eğitim-öğretim yarıyılı sonunda yapılan ve o yarıyılda tamamlanmış ders kurullarını kapsayan sınavları,”
“o) Bütünleme sınavı: İkinci yarıyıl sonu sınavından sonra o yıl için başarısız olduğu
hesaplanan veya staj sonu sınavından başarısız olan öğrencilerin girmesi gereken sınavı”,
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 7 – Koordinatör: Ders kurulu başkanları ile birlikte ders programına son
şeklini vererek, eğitim komisyonunun inceleme ve kabulüne sunar. Sınavların yapılması aşamasında gerekli işlemlerin yerine getirilmesini sağlar. Yarıyıl sonu sınavları ve bütünleme sınavlarında soruların toplanmasını, basılmasını, okutulmasını düzenler. Gerektiğinde sınav evrakının maddi hata açısından incelenmesini sağlar. Eğitim komisyonuna tıp eğitimi kuruluna
ve ders kurulları ile ilgili toplantılara katılır. Sınıfındaki öğrencilerin eğitim-öğretim ve sınavlar
ile ilgili sorunlarının çözümü için ilgililerle ilişki kurar. Koordinatörün herhangi bir nedenle
görev yerinden ayrılması halinde yerine yardımcılarından birisi, eğitim komisyonu başkanının
onayı ile vekalet eder. İki aydan fazla süren ayrılmalarda yeni bir koordinatör görevlendirilir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20 – Pratik (Laboratuvar çalışması, tartışma, seminer, saha ve klinik çalışmaları) ve teorik derslere devam zorunlu olup, yoklama derse katılan öğrencilerin imzası alınarak yapılır. Pratik derslerin % 15’inden fazlasına mazeretsiz olarak katılmayan öğrenci o
ders veya derslerin hiçbir sınavına alınamaz ve “F1” notu alır.
Pratik derslerin % 15’inden fazlasına devam etmeyen ve mazereti Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o derse veya derslerin hiçbir sınavına alınamaz ve “E” notu alır.
Devamsızlık oranının % 15’i geçmediği durumlarda; öğrenci devam etmediği pratik
çalışmaları, anabilim dalı başkanı gerekli gördüğü takdirde, ilan edilen gün ve saatte telafi etmek zorundadır.
Teorik derslerin % 25’inden fazlasına mazeretsiz olarak devam etmeyen öğrenci o ders
veya derslerin hiçbir sınavına alınmaz ve F1 notu alır. Teorik derslerin % 25’inden fazlasına
devam etmeyen ve mazereti Tıp Fakültesi Yönetim Kurulunca kabul edilen öğrenci o ders veya
derslerin hiçbir sınavına alınmaz, mazeretli olarak kalır ve “E” notu alır.
“E” notu alarak sınıfta kalan öğrencinin kaybettiği süre Fakülteden mezun olmak için
zorunlu olan 12. maddede belirtilmiş sürelerin hesaplanmasında dikkate alınmaz.
Öğrencilerin birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda yapılan ders kurulu sınavlarına girebilmesi için o ders kurulunda; bu Yönetmelikte yer alan şekliyle devam şartını yerine getirmiş
olması zorunludur.
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 3
Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda öğrencilerin yarıyıl sonu sınavlarına girebilmesi
için o yarıyıl içerisinde; bütünleme sınavlarına girebilmesi için yıl içerisinde devam etmiş olduğu ders kurullarındaki toplam ders saati dikkate alınarak bu Yönetmelikte yer alan şekli ile
devam koşullarına uymuş olmaları gerekir.”
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 20/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 20/A – Ortak zorunlu dersler ile seçmeli derslerde öğrencilerin yılsonu genel
ve bütünleme sınavlarına girebilmeleri için, yıl içerisinde bu derslerden mazeretsiz devamsızlıklarının % 25’in üzerinde olmaması gerekir. Mazeretsiz devamsızlık oranı % 25’i aşan öğrenciler, o yıl için o ders veya derslerden başarısız kabul edilir.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 23 – Tıp Fakültesinde sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Bunların
derece karşılığı aşağıda gösterilmiştir:
Puanlar
Dereceler
85-100
Pekiyi
75-84
İyi
60-74
Orta
0-59
Başarısız
Özel Durumları Belirtilen Notlar:
F1: Mazeretsiz devamsız, bütünleme sınavına ve/veya yarıyıl sonu sınavı/sınavlarına
girme hakkı yok.
F2: Sınava girme hakkı olduğu halde sınava girmedi.
F3: Kopya.
E: Mazeretli devamsız, geçmez.
G: Geçer (Başarılı, Yeterli).”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 24/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 24/A – Küçük grup uygulamalarının ders kurulu sınavından alınan not, Fakülte Kurulunca onaylanan ders kurulu kredisi ile çarpılarak bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen ağırlıklı not ortalaması hesabına katılır.
Küçük grup uygulaması ders kurulu sınavı her ders kurulunun sonunda yapılır. Küçük
grup uygulaması ders kurulu sınavı bölünerek birden fazla aşamalı da yapılabilir. Küçük grup
uygulaması ders kurulunda, bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen eksi puan uygulaması yapılmaz. Ayrıca bu Yönetmeliğin 25 inci maddesinde yer alan yarıyıl sonu sınavı ve
bu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde yer alan bütünleme sınavı kapsamına küçük grup uygulaması ders kurulu dahil edilmez.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesi başlığıyla birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“Yarıyıl sonu sınavı
MADDE 25 – Yarıyıl sonu sınavı, bir öğretim yarıyılı sonunda son ders kurulu sınavının bitiminden en erken 14 gün en geç 18 gün sonra yapılan, o yarıyılda tamamlanmış bütün
ders kurullarını kapsayan sınavdır. Ara sınavlarda uygulanan kurallar yarıyıl sonu sınavı için
de geçerlidir.”
Sayfa : 4
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 26 – Bütünleme sınavı, birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda ikinci yarıyıl
sonu sınavı tarihinden en erken 15 gün sonra yapılan ve her iki yarıyıl derslerini kapsayan;
4 ve 5 inci sınıflarda her bir staj için son staj bitim tarihinden en erken 15 gün sonra yapılan
sınavdır.”
MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesinin (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, (b) bendi ise yürürlükten kaldırılmıştır.
“ a) Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların sınav sonuçları 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Başarı notu öğrencinin ders kurullarından almış olduğu notların ağırlıklı ortalamasının
% 50’sine, her iki yarıyıl sonu sınavı ağırlıklı ortalamasının veya bütünleme sınavı notunun
% 50’sinin eklenmesi ile hesaplanır. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için bu notun en az 60
olması gerekir. Birinci, ikinci ve üçüncü sınıfların teorik ve pratik sınav uygulanarak yapılan
sınavlarında; teorik ve pratik sınavları, teorik ve pratik derslerin ders programı içindeki ağırlıkları dikkate alınarak, toplam 100 puan üzerinden puanlandırılır.”
MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 28/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 28/A – Ağırlıklı not ortalaması; ders kurulları veya stajlardan alınan notların
Fakülte Kurulunca onaylanan ders kurulu veya staj kredisi ile ayrı ayrı çarpılarak toplanması
ve elde edilen toplamın o yıla ait ders kurullarının veya stajların toplam kredi sayısına bölünmesiyle elde edilir. Her iki yarıyıl sonu sınavının ağırlıklı ortalaması hesap edilirken yine yarıyıldaki ders kurullarının kredileri toplamı dikkate alınır.”
MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 29 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 29 – Birinci, ikinci ve üçüncü sınıflarda yapılan bir sınav kapsamındaki bütün branşlardan elde edilen puanların toplamı o sınavın başarı notunu tayin eder. Ancak, ders
kurulu, yarı yıl sonu sınavı veya bütünleme sınavında, öğrenci sınav kapsamındaki derslerin
bir veya birkaçından % 50’nin altında not alırsa o dersten elde ettiği puan ile o dersin toplam
puanının % 50’si arasındaki puan farkı, sınav toplam puanından düşülür. Eksi puan hesaplamasında her bir sınav oturumu için, soru sayısı toplam soru sayısının % 5’i ve aşağısında olan
derslerin soruları birleştirilerek toplu olarak işlem yapılır.”
MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31 – Ortak zorunlu derslere ilişkin esaslar şunlardır:
a) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil dersleri, 60 saatten az olmamak koşuluyla, birinci sınıfta verilir. Ortak zorunlu dersler için her yarıyıl sonunda birer sınav yapılır. Bu derslerin bütünleme sınavı ikinci yarıyılın bitiminde son Ders Kurulu sınavı
tarihinden sonra en geç otuz gün içerisinde yapılır. Yabancı dil derslerinde yukarıda belirtilen
sınavların dışında öğrencilere tarama (quiz) sınavları ve ödevlerden de not verilebilir. Bu notlar
yabancı dil yarıyıl sınav notlarına Fakülte Kurulunca belirlenen oranlarda katılır.
b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili ve yabancı dil derslerinde her iki yarıyıl
sınav notlarının aritmetik ortalaması o derslerden alınan başarı notunu belirler. Öğrencinin başarılı sayılabilmesi için başarı notunun 60 olması gerekir.”
MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 31/A maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31/A – Fakülte Kurulu kararıyla Fakültede ve/veya Üniversitenin diğer fakülte ve/veya yüksekokullarında seçmeli dersler açılabilir. Öğrencinin o dönem açılan seçmeli
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 5
dersler içerisinden tercihlerini sıralayarak dönemin ilk haftası içinde Dekanlığa bildirmesi gerekir. Öğrenci o dönem değişik alanlarda açılan derslerden en az birini seçmek zorundadır. Yapılan tercihlere göre seçilen derslerdeki öğrenci sayısında diğer ders ya da derslere oranla fazlalık olması durumunda öğrenciler daha alt tercihlerine yerleştirilebilir. Seçmeli dersler için
her yarıyıl sonunda birer sınav yapılır. Her bir dersin değerlendirmesi ayrı ayrı yapılır. Yarıyıl
boyu süren dersler için Yarıyıl sonu sınavı notu, yıl boyu süren dersler için her iki yarıyıl sonu
sınavı notu aritmetik ortalaması 60 olan öğrenci ilgili dersten başarılı sayılır. Bu derslerin bütünleme sınavı ikinci yarıyılın bitiminde son ders kurulu sınavı tarihinden sonra en geç otuz
gün içerisinde yapılır.”
MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 31/B maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 31/B – İlk üç sınıf için ortak zorunlu ile seçmeli derslerden başarısız olan
öğrenciler, bir üst sınıfa devam eder. Ancak stajlara başlamadan önce bu derslerin, bu Yönetmeliğin 31 ve 31/A maddelerinde belirtilen sınavlarına girmek, ayrı ayrı başarılı olmak gerekir.
İlk üç sınıfta bu derslerin sınavlarını başaramamış öğrenciler için stajlara başlamadan önce öğretim yılının ilk haftası içerisinde bir telafi sınavı yapılır. Bu sınavda notu 60’ın altında olan
öğrenciler başarısız oldukları ortak zorunlu dersler ile seçmeli derslere devam ederek sınavlarına girmek zorundadır. Ortak zorunlu dersler ile seçmeli dersleri başarmış olmak stajlara başlamanın ön şartıdır.”
MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 32 – Dördüncü ve beşinci sınıflarda yapılan staj sınavlarından bir veya daha
fazlasından başarılı olamayan öğrenci o yılın son stajının bitiminden en erken 15 gün sonra
bütünleme sınavına/sınavlarına alınır. Bütünleme sınav veya sınavlarında başarılı olamayan
öğrenci, bu Yönetmeliğin 12 nci maddesinde belirtilen sürelerle ilgili şartlara uymak koşuluyla
bu staj veya stajları tekrarlar. Bu Yönetmeliğin 37 nci maddesinde belirtilen ve öncelikli olarak
dördüncü sınıftan kaldığı stajları almak koşuluyla sürenin elvermesi halinde beşinci sınıftan
da staj alabilen öğrenciler kendileri talep etmeleri halinde staj sonu yapılan bir sınavda erken
bütünleme hakkını kullanabilirler. Ancak, bu şekilde sınava girerek başarısız olan öğrenciler
yeniden bütünleme sınavına giremez ve o staj veya stajları tekrarlar.”
MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 41 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“MADDE 41 – Mazereti nedeniyle herhangi bir ders kurulu sınavına giremeyen öğrenciler, haklı ve geçerli mazeretlerinin bitiminden itibaren beş işgünü içerisinde mazeret belgesiyle birlikte dekanlığa yazılı başvuruda bulunabilirler. Fakülte yönetim kurulunca mazereti
kabul edilenler, ders kurulu sınav haklarını aynı yıl içinde dekanlıkça belirlenen gün, yer ve
saatte kullanırlar. Mazeret sınavları için ikinci bir mazeret sınavı hakkı verilmez. Öğrencinin
katılmadığı ortak zorunlu ve seçmeli derslerin sınavları, her iki yarıyıl son ders kurulu sınavları,
yarıyıl sonu sınavları ve yılsonu bütünleme sınavı ile staj sonu ve staj bütünleme sınavları için
mazeret sınavı açılmaz. Ancak Ülkemizi veya Üniversitemizi temsil etmek şartıyla ulusal ve
uluslararası bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif etkinliklere katılan öğrenciler için Fakülte Yönetim Kurulunca girilmeyen sınavlar için mazeret sınavı açılabilir.
Sağlık mazereti nedeniyle ders kurulu sınavına/sınavlarına giremeyen öğrencilerden
sağlık raporu getirecek olanların; acil durumlarda hastanelerin acil servislerinden aldıkları raporlar dışındaki raporların Diyarbakır İli hudutları dâhilinde Üniversite Hastanesi veya Sağlık
Sayfa : 6
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
Bakanlığına bağlı yataklı tedavi kurumlarından, Diyarbakır İli hudutları dışında alınan raporların ise mahallin en üst dereceli sağlık kuruluşundan alınmış olması gerekir. Öğrenci, rapor
süresince devamsız sayılır. Rapor süresince öğrenci sınavlara giremez, girmiş ise sınavı geçersiz
sayılır.”
MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.
MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğe aşağıdaki geçici 3 ve 4 üncü maddeler eklenmiştir.
“İstisna
GEÇİCİ MADDE 3 – 2014-2015 Öğretim Yılından önceki yıllara ait başarı notu; bu
Yönetmelikle değiştirilen Yönetmeliğin 28 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin önceki halinde belirtilen hesaplama yöntemiyle belirlenir.”
“Yılsonu genel sınavına girmemiş olan öğrencilerin notları
GEÇİCİ MADDE 4 – 2014-2015 Öğretim Yılından önceki yıllarda ders kurulları sınavları ağırlıklı not ortalaması 80 veya üzeri olduğu için yılsonu genel sınavına girmemiş olan
öğrencilerin bu notları o yıla/yıllara ait başarı notu olarak değerlendirilir.”
MADDE 19 – Bu Yönetmelik 2014-2015 Öğretim Yılı başında yürürlüğe girer.
MADDE 20 – Bu Yönetmelik hükümlerini Dicle Üniversitesi Rektörü yürütür.
—— • ——
Gaziosmanpaşa Üniversitesinden:
GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1- 31/10/2011 tarihli ve 28101 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 30 uncu
maddesine aşağıdaki dördüncü fıkra eklenmiştir.
“(4) Üniversitemizde öğrenim görmekte olan Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu
öğrencileri eğitim-öğretim yılı sonunda toplam 4 ve 4’ten fazla dersten başarısız olmaları durumunda, o eğitim öğretim yılı için başarısız sayılırlar ve öğrencilerin burs ve yurt işlemlerinde
bu başarı sınırı dikkate alınır.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
31/10/2011
28101
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliklerin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
12345-
22/8/2012
17/1/2013
11/3/2013
19/6/2013
24/4/2014
28389
28531
28584
28682
28981
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 7
Gümüşhane Üniversitesinden:
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ TIBBİ BİTKİLER, GELENEKSEL İLAÇLAR
UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Gümüşhane Üniversitesi Tıbbi Bitkiler, Geleneksel İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına,
organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Gümüşhane Üniversitesi Tıbbi Bitkiler, Geleneksel
İlaçlar Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü
maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) İlgili birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu,
araştırma ve uygulama merkezleri ile Rektörlüğe bağlı bölümleri,
b) Merkez (GÜN-TIBGİM): Gümüşhane Üniversitesi Tıbbi Bitkiler, Geleneksel İlaçlar
Uygulama ve Araştırma Merkezini,
c) Müdür: Merkezin Müdürünü,
ç) Rektör: Gümüşhane Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Gümüşhane Üniversitesini,
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amacı ve Faaliyet Alanları
Merkezin amacı
MADDE 5 – (1) Merkezin amacı; her türlü tıbbi bitkinin yetiştiği yerlerin belirlenmesi,
tür tayininin yapılması ve geleneksel ilaç olarak tedavide kullanılmasını gerçekleştirmek, uygulamaya aktarmak, bitkilerde aktivite ve etken madde taramaları yapıp bileşik yapılarının belirlenmesi ve benzerlerinin kimyasal ve biyolojik yollarla sentezlenmesine imkan sağlamak,
bölgesel sorunlar için çözüm üretmek ve dünyada bitkisel alanda tedavi amacı ile kullanılan
Sayfa : 8
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
ilaçların pazarını genişleterek Ülkemizde üretmek ve piyasayı yönlendirmeye yönelik araştırma
ve eğitim çalışmaları yapmak, kullanılan materyallerde kalite ve standardizasyon denetimleri
yapabilecek alt yapıyı oluşturmak, bu alanda kurumsal ve bireysel talepleri karşılamak amacı
ile bölgesel ölçekte etüt, planlama ve danışmanlık hizmetleri vermektir.
Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) Geleneksel tedavide ve ilaç yapımında kullanılan tüm doğal ürünlerin envanterinin
çıkarılarak yerlerinin tespit edilmesini sağlamak.
b) Tedavide etkinliği kanıtlanmış bitkilerin ve doğal ürünlerin üretime aktarılması ile
hammadde üretimini arttırmak.
c) İşlenmemiş olarak ihraç edilen tıbbi bitkilerin etken madde/karışım izolasyonları yapılması yoluyla katma değeri daha yüksek ihraç ürünü üretmek, üretme yollarını yaygınlaştırmak.
ç) Yine geleneksel tedavide kullanılan veya tedaviye yönelik etkinliğinin olabileceği
düşünülen ama etkinlikleri kanıtlanmamış ürünlerin kanser başta olmak üzere hastalıklara karşı
potansiyel tedavi edici özelliklerinin bilimsel olarak kanıtlanmasına yönelik Ar-Ge çalışmaları
yapmak.
d) Tıbbi bitkilerdeki etken maddelerin etki mekanizmalarını ortaya çıkaracak, etken
maddelerin ilaç olarak alımı ve hedef dokuya dağılımı ile ilgili Ar-Ge yapmak.
e) Bitkilerde tespit edilen biyoaktif maddelerin daha yüksek etkili türevlerinin ve benzerlerinin üretilmesinde teorik biyomolekül etkileşimleri ve kimyasal/biyolojik yollar konusunda Ar-Ge yapmak.
f) Elde edilen materyallerin ilaç ve besin takviyesi olarak kullanımının önünü açarak
katma değeri yüksek ürünler geliştirmek.
g) Geliştirilen ürünlerin patentlenerek korunmasını sağlamak, tıbbi bitkiler ve onlardan
üretilen maddelerin patentlenmesi konusunda eğitim programları düzenlemek.
ğ) Üniversitenin merkez laboratuvarı ve biyomühendislik, gıda mühendisliği bölümü
işbirliğinde, piyasada bulunan geleneksel ve bitkisel tıbbi ilaçların ve tıbbi ilaç olarak kullanılan
diğer girdilerin kalite ve standart kontrollerini yapmak, uygunluk raporlarını hazırlamak.
h) Laboratuvar analizleri, test ve deneyler yapmak, uygulama ve araştırmalar yürütmek,
danışmanlık ve bilirkişilik hizmetleri vermek.
ı) Biyoteknolojik çalışmalar için laboratuvarlar kurarak bitki ve ilaç üretimi politikaları
doğrultusunda çalışmalar yapmak ve bölgenin bitki florasının kaynaklarının korunmasına yönelik tohum bankaları oluşturmak.
i) Yeni, hızlı ve ucuz analiz ve araştırma yöntemleri geliştirmek.
j) Merkezin kuruluş amacına uygun olarak yurt içinde ve yurt dışında üniversiteler,
araştırma kuruluşları ve uluslararası kuruluşlar ile işbirliği imkanlarını geliştirerek her türlü
yayın yapmak, yayın çalışmalarına katılmak ve desteklemek, veri bankası ve dokümantasyon
merkezi oluşturmak.
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 9
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri
Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür.
b) Yönetim Kurulu.
Müdür
MADDE 8 – (1) Müdür, Rektör tarafından Üniversitenin öğretim elemanları arasından
üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür en fazla iki dönem için tekrar görevlendirilebilir.
(2) Müdür, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversite öğretim elemanları arasından en fazla iki kişiyi müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcılarının da görevi sona erer.
(3) Müdür geçici olarak görevden ayrıldığında yerine müdür yardımcısı vekalet eder.
Müdür yardımcısının olmadığı durumlarda Yönetim Kurulu üyelerinden birisi Müdüre vekalet
eder. Müdürün kesintisiz altı aydan fazla görevi başında bulunmaması halinde yeni bir Müdür
görevlendirilir.
Müdürün görevleri
MADDE 9 – (1) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek ve Yönetim Kuruluna başkanlık etmek.
b) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Merkezi yönetmek.
c) Her faaliyet dönemi sonunda, o yıl içerisinde tamamlanan faaliyetlerle ilgili rapor
düzenlemek ve Yönetim Kuruluna sunmak.
ç) Merkez faaliyetlerinin yıllık ve çok yıllık plan ve programlara uygun olarak yürütülmesini sağlamak.
d) Merkezin yıllık ve beş yıllık faaliyetleri ile ilgili araştırma, uygulama ve yatırım
proje tekliflerini inceleyerek kendi görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna sunmak.
e) Yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri, kamu ve özel sektör kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak.
f) Merkezin sürekli gelişmesini sağlayacak tedbirleri almak ve verimliliği artırmak.
g) Merkez bünyesinde sürdürülen proje, kurs ve diğer etkinliklerin en iyi biçimde yürütülmesi için gerekli her türlü iletişim ve koordinasyonu sağlamak.
ğ) Merkezin yürüttüğü ve projelendirdiği faaliyetler konusunda ilgililerle görüşmeler
yapmak, ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sözleşmeler yapmak.
h) Personelin görevlendirilmesiyle ilgili teklifleri Rektöre sunmak.
Sayfa : 10
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
Yönetim Kurulu
MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Müdür, müdür yardımcıları dâhil sekiz üyeden oluşur. Yönetim Kurulunun Müdür ve müdür yardımcıları dışındaki diğer üyeleri, Üniversite öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten
üyeler yeniden görevlendirilebilir. Süresi bitmeden ayrılan üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni üye görevlendirilir.
(2) Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy
çokluğuyla alınır.
Yönetim Kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür ve ilgili birimler tarafından her faaliyet dönemi sonunda hazırlanan faaliyet
raporlarının düzenlenmesine ilişkin esasları tespit etmek, sunulan raporu değerlendirmek, bir
sonraki döneme ait çalışma programını düzenleyerek Rektörün onayına sunmak.
b) Merkezin yönetimi ve çalışmaları ile ilgili kararlar almak.
c) Merkezin bütçesini hazırlamak ve Rektörün onayına sunmak.
ç) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak.
d) Müdür tarafından sunulan işleri görüşmek ve karara bağlamak.
e) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını denetlemek.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Harcama yetkilisi
MADDE 12 – (1) Merkezin harcama yetkilisi Rektördür. Rektör bu yetkisini rektör
yardımcılarından birine devredebilir.
Personel ihtiyacı
MADDE 13 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili diğer mevzuat
hükümleri uygulanır.
Yürürlük
MADDE 15 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 16 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Gümüşhane Üniversitesi Rektörü yürütür.
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 11
Kilis 7 Aralık Üniversitesinden:
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS, LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM
VE SINAV YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA
DAİR YÖNETMELİK
MADDE 1 – 27/8/2011 tarihli ve 28038 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kilis 7 Aralık
Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 21 inci maddesinin
birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Herhangi bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olan veya mezun olmuş öğrencilerden; ÖSYM tarafından yapılan sınavlar sonucu ve yatay geçiş ile Üniversitenin fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokullarına kaydını yaptıran öğrenciler, daha önce kayıtlı bulundukları
veya mezun oldukları yükseköğretim kurumundan almış ve başarmış oldukları dersler için, ilk
kayıt yaptırdığı dönem akademik takvimde belirtilen süre içinde öğrencisi oldukları dekanlığa/müdürlüğe başvurarak muafiyet talebinde bulunabilir.”
“(2) Öğrencinin yeni kayıt olduğu fakülte/yüksekokul/meslek yüksekokulu yönetim
kurulu, muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin; daha önce almış ve başarmış olduğu dersleri,
ilgili bölümün görüşü doğrultusunda değerlendirerek karara bağlar. Yıl/yarıyıllardaki ortalama
ders saat miktarı dikkate alınarak öğrencinin intibak ettirileceği yıl/yarıyıl belirlenir. Bu süre
azami süreden düşülür ve öğrenci, programın diğer derslerini kalan zamanı içerisinde tamamlar.
Öğrenci, daha önce aldığı dersler dikkate alınarak bulunduğu yıl/yarıyılın toplam ders saat
miktarını geçmeyecek şekilde bir üst yıldan/yarıyıldan ders alabilir. İntibakı yapılan öğrenci,
önceki yarıyıllara ait almadığı dersleri öncelikle almak zorundadır. Öğrencilerin önceki diploma
programından başarılı olduğu derslere ilişkin notları transkripte işlenir. Transkriptteki nitel başarı ifadeleri için CC notu verilir.”
MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 30 uncu maddesine aşağıdaki yedinci fıkra eklenmiştir.
“(7) Bütünleme sınav hakkından yararlanabilmek için ders notunun (FF), (FD), (DD)
veya (DC) olması gerekir.”
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi ile (c)
bendinin (4) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, aynı fıkranın (c) bendinin (5)
ve (7) numaralı alt bentleri ise yürürlükten kaldırılmıştır.
“a)
Katsayısı
Ders Notu
AA
4.0
BA
3.5
BB
3.0
CB
2.5
CC
2.0
DC
1.5
DD
1.0
FD
0.5
FF
0
NA
(Devamsız) 0”
“4) Staj sonuçları başarılı/başarısız şeklinde transkriptte belirtilir.”
Sayfa : 12
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“a) Bir dersten (FF), (FD) veya (NA) notu alan veya bir dersi normal yarıyılında almayan öğrenciler, bu derse, tekrar verildiği ilk yarıyılda kayıt olmak zorundadır. Bu dersler, seçmeli veya sonradan programdan çıkarılan dersler ise, öğrenciler bunların yerine ilgili bölüm
kurulu önerisi ve ilgili yönetim kurulunun onayı ile uygun görülen dersleri alırlar.”
MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 35 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Durumları bu maddenin birinci fıkrasında belirtilen şartlara uyan öğrencilerin, akademik takvimde belirtilen süre içinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına bir dilekçe ile müracaat
etmeleri gerekir. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı öğrencinin durumunu inceledikten sonra ilgili
birimlere hangi derslerden ek sınav hakkı tanındığını bildirir. Öğrencilere (NA) notu aldıkları
derslerden ek sınav hakkı verilmez.”
MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 37 nci maddesinin birinci ve dördüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(1) Ön lisans/lisans diploması verilebilmesi için; öğrencinin kayıtlı olduğu bölümün
ön lisans/lisans programında belirtilen tüm dersleri en az (DD) notu alarak tamamlamış olması
ve genel not ortalamasının 2.00 veya üstünde bulunması, ayrıca varsa staj uygulamalarını da
başarı ile tamamlamış olması gerekir.”
“(4) Lisans öğrenimini tamamlayamayanların ön lisans diploması almaları veya meslek
yüksekokullarına intibakları; 18/3/1989 tarihli ve 20112 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
Lisans Öğrenimlerini Tamamlamayan veya Tamamlayamayanların Ön Lisans Diploması
Almaları veya Meslek Yüksekokullarına İntibakları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre
yapılır.”
MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.
“(1) Öğrencilerin disiplin iş ve işlemleri, 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümlerine göre
yapılır.”
MADDE 8 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 9 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kilis 7 Aralık Üniversitesi Rektörü yürütür.
Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
27/8/2011
28038
Yönetmelikte Değişiklik Yapan Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete’nin
Tarihi
Sayısı
21/3/2012
28240
T.C.
Resmî Gazete
İlânlarla ilgili müracaatlar Başbakanlık Basımevi Döner Sermaye
İşletmesi Müdürlüğüne yapılır.
1 Ağustos 2014
CUMA
Sayı : 29075
İLÂN BÖLÜMÜ
YARGI İLÂNLARI
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesinden:
Esas No: 2013/2010
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Abdullah ve Hatice oğlu 1991 D.lu
Halep/SURİYE Nüf. kayıtlı olan ÖMER BALTİK hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan
kamu davasında mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2013/2010 esas, 2014/735 karar sayılı ilamı
ile sanığın 2 yıl 6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta
yakalanan kaçak mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar
verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla
7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
—————
6213
Esas No: 2013/1991
Gaziantep 1. Asliye Ceza Mahkemesince; Ale ve Abir oğlu 1974 D.lu Halep/SURİYE
Nüf. kayıtlı olan VADDAH ŞERİK hakkında Kaçakçılık suçundan dolayı açılan kamu davasında
mahkememizin 08/05/2014 tarih ve 2013/1991 esas, 2014/728 karar sayılı ilamı ile sanığın 2 yıl
6 ay hapis ve 80.00 TL. Adli para cezası ile cezalandırılmasına ve sanıkta yakalanan kaçak
mallarında 5237 sayılı TCK'nun 54. maddesi gereğince Müsaderesine karar verildiği,
Gerekçeli kararın, sanığın adresi açık olmadığından tebliğ edilemediği anlaşılmış olmakla

7201 sayılı yasanın 28/1 maddesi gereğince kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir.
İlanın yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı
CMUK'un 310. maddesi gereğince takip edilen 1 hafta içerisinde usulen temyiz olunmadığı
takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.
6212
Sayfa : 14
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
ARTIRMA, EKSİLTME VE İHALE İLÂNLARI
TCDD 5 BÖLGE YOL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI YOLÇATI VE ULUGÜNEY İSTASYONU
FÜGÜRE HALDE, BALAST ALIMI İŞİ, AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLECEKTİR
TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğünden:
İhale Kayıt No
: 2014/86125
1 - İdarenin:
a) Adresi
: TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü MALATYA
b) Telefon Numarası
: 0 422 2124800/4118
c) Faks Numarası
: 0 422 2124816
d) Elektronik Posta Adresi : [email protected]
2 - İhale konusu hizmetin adı ve miktarı: Yol Müdürlüğünün 1 - Yolçatı İstasyonu için
20.000m3, 2 - Ulugüney İstasyonu için 30.000 m3 olmak üzere Toplam 50.000 m3 Balast taşı
(Volkanik kökenli bazalt, granit, diyorit, ve diyabez) alımı işi
3 - Yukarıda belirtilen alımımızın Yerli İsteklilerden teklif alınmak suretiyle Açık İhale
Usulü ile ihaleye çıkarılmış olup, ihaleye katılabilmek için istenen belgeler ihale dokümanında
belirtilmiştir.
4 - Tekliflerin; TCDD. 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alım Komisyon Şefliği
Bürosuna 14/08/2014 tarih, saat: 10.00’a kadar verilmiş veya gelmiş olması şarttır.
5 - İhale dokümanı TCDD İşletmesi 5. Bölge Müdürlüğü Mal ve Hizmet Komisyonu
bürosunda görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunlu
olup TCDD İşletmesi 5. Bölge Mali İşler Müdürlüğü veznesinden KDV Dahil her ihale için
200,00.-TL bedelle temin edilebilir.
6 - Teklif edilen bedelin en az %3’ü oranında geçici teminat verilecektir.
7 - Bu ihaleye kısmı teklif verilecektir
8 - Bu ihale, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi değildir.
6920/1-1
—— • ——
ETİMESGUT YERLEŞKESİ İÇERİSİNDE BULUNAN YEMEKHANE BİNASI İLE
DEPOLARIN TADİLAT VE ONARIMI YAPTIRILACAKTIR
Türk Kızılayı Genel Müdürlüğünden:
1 - Ankara İli, Etimesgut İlçesi, Türk Kızılayı Caddesi, No: 1 Adresinde Kayıtlı Türk
Kızılayı Etimesgut Yerleşkesi İçerisinde Bulunan Yemekhane Binası ile 1-3-4-5-6-7-9 Nolu
Depoların Tadilat ve Onarımı yaptırılacaktır.
2 - Firmalar, teklif ettikleri fiyatın en az %3’ü nispetindeki geçici teminatı teklifleri ile
birlikte vereceklerdir.
3 - İhaleye ait şartnameler “Ataç 1 Sok. No: 32 Yenişehir/ANKARA” adresindeki Genel
Müdürlüğümüzden, “Balabanağa Mah. Büyük Reşit Paşa Cad. No:18 Fatih/İstanbul” adresindeki
İstanbul Müdürlüğümüzden 200,00 TL karşılığında temin edilebilecektir.
İdari ve teknik şartnamelere www.kizilay.org.tr/İhale İlanları adresinden ulaşılabilecektir.
4 - Firmaların ihale zarflarını en geç 26.08.2014 günü saat 10:30’a kadar Genel
Müdürlüğümüz İdari İşler Evrak Birimine vermiş/göndermiş olmaları gerekmektedir.
5 - 2 Nolu “Teklif ve Teminat Mektubu” zarfı 27.08.2014 günü saat 14:30’da Genel
Müdürlüğümüz Toplantı Salonunda açılacaktır.
6 - Postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmaz.
7 - Telgraf, mail ve faksla yapılacak müracaatlar dikkate alınmayacaktır.
8 - Kurumumuz Kamu İhale Kanunlarına tabi değildir.
7030/1-1
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 15
FABRİKAMIZDA MEVCUT HAVA KOMPROSÖRLERİNİN PERİYODİK BAKIMLARININ
YAPILMASI HİZMETİ İHALE EDİLECEKTİR
Burdur Şeker Fabrikasından:
İhale kayıt numarası
: 2014/90390
1 - İdarenin
a) Adı ve adresi
: Şeker Fabrikası Müdürlüğü Şeker evleri Mah Yunus
Emre Cad. Kapı No: 2 15220 BURDUR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 248 233 19 35(4 Hat) - 0 248 233 12 67
c) Elektronik posta adresi (varsa) :
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamızda mevcut Vek-340,Vek-60,ATV-45VSD ve DKC 200 tipi hava komprosörlerinin
periyodik bakımlarının yapılması hizmeti.
b) Yapılacağı yer
: Burdur Şeker Fabrikası
c) İşin süresi
: İşe başlama tarihinden itibaren yaklaşık 15 takvim
günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Burdur Şeker Fabrikası Müdürlüğü Ofis Binası
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 15/08/2014 Cuma günü saat 14.30
4 - İhale dokümanı Burdur Şeker Fabrikası adresinde görülebilir ve (KDV dahil) 30,00 TL
karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın
almaları zorunludur.
5 - Teklifler 15/08/2014 Cuma günü saat 14.30’a kadar Burdur Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 45 takvim günü
olmalıdır.
8 - Mezkur hizmet alımı ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı
kanunlara tabi olmayıp, Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6944/1-1
—— • ——
HURDA BETON TRAVERS SATILACAKTIR
TCDD İşletmesi Sivas 4. Bölge Müdürlüğünden:
1 - İdarenin:
a) Adresi
: Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı İstasyon Caddesi No: 1
SİVAS
b) Telefon ve Faks Numarası : 0 346 2217000
0 346 2237677
c) Elektronik Posta Adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu işin niteliği, türü ve miktarı adı : Bölge Müdürlüğümüz mıntıkasında
bulunan 26720 adet hurda beton travers için (26720 x 0,55 TL/Adet) toplam 14.696,00 TL
muhammen bedel üzerinden açık artırma usulü ile satış yapılacaktır.
3 - İhalenin:
a) Yapılacağı Yer
: TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu.
b) Tarih ve Saati
: 19/08/2014 - 10:00
4 - Şartnameler TCDD Sivas 4. Bölge Müdürlüğü Alım Satım İhale Komisyonu
Bürosundan KDV Dahil 10,00 TL. bedel mukabilinde temin edilebilir. İstenilen belgeler
şartnamede belirtilmiştir. Bu ihalede kısmi teklif verilebilir.
5 - Tekliflerle birlikte teklif edilen bedelin en az % 3'ü oranında geçici teminat
verilecektir.
6 - TCDD ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta, dilediğine vermekte
serbesttir.
Bu ihale ile ilgili olarak İdare, ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve
4735 sayılı Kanunlara ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa tabi değildir.
6921/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 16
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
NARENCİYE ÜRÜNLERİ SATILACAKTIR
Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Dalaman Tarım İşletmesi Müdürlüğünden:
1 - İşletmemizin 2014 yılı üretimi 5.800 Ton İnterdonato Limon, 45 Ton Clemantine
Mandarin, 130 Ton Kırmızı Greyfurt (Star Ruby) ve 155 Ton Navelina Portakal Mahsulü partiler
halinde (Parsel Parsel) dalında (Tofur) olarak Alım-Satım ve İhale Komisyonu huzurunda
12 Ağustos 2014 SALI günü saat 14.00’te Açık Artırma suretiyle satılacaktır.
2 - İhaleye iştirak olmadığı veya teklif edilen fiyatların uygun görülmediği takdirde İhale
19 Ağustos 2014 SALI günü aynı yer ve saatte tekrar edilecektir.
3 - İhaleye ait Ürün Cinsi, Muhammen Fiyatı, Tutarı ve Geçici Teminat Miktarları
aşağıda tabloda gösterilmiştir.
PARTİ
PARSEL
NO
ADI
CİNSİ-ÇEŞİDİ
MİKTARI
(Kg.)
MUHAMMEN
FİYATI
(TL/Kg.)
MUHAMMEN
TUTARI (TL)
GEÇİCİ
TEMİNATI
(TL)
1
Teliçi 1
Limon -İnterdonato
510.000
0,72
367.200,00
73.440,00
2
Teliçi 2
Limon -İnterdonato
350.000
0,72
252.000,00
50.400,00
3
Tel içi 3
Limon -İnterdonato
255.000
0,72
183.600,00
36.720,00
4
Teliçi 4
Limon -İnterdonato
260.000
0,72
187.200,00
37.440,00
5
Aladağ-1
Limon -İnterdonato
180.000
0,72
129.600,00
25.920,00
6
Aladağ 2
Limon -İnterdonato
410.000
0,72
295.200,00
59.040,00
7
Aladağ 3
Limon -İnterdonato
140.000
0,72
100.800,00
20.160,00
8
Aladağ 4
Limon -İnterdonato
110.000
0,72
79.200,00
15.840,00
9
Aladağ 5
Limon -İnterdonato
320.000
0,72
230.400,00
46.080,00
10
Aladağ 6
Limon -İnterdonato
530.000
0,72
381.600,00
76.320,00
11
Aladağ 7
Limon -İnterdonato
115.000
0,72
82.800,00
16.560,00
12
Aladağ 8
Limon -İnterdonato
270.000
0,72
194.400,00
38.880,00
13
Aladağ 9
Limon -İnterdonato
260.000
0,72
187.200,00
37.440,00
14
Aladağ 10
Limon -İnterdonato
270.000
0,72
194.400,00
38.880,00
15
Aladağ 11-D
Limon -İnterdonato
30.000
0,72
21.600,00
4.320,00
16
Akçataş 1
Limon -İnterdonato
265.000
0,72
190.800,00
38.160,00
17
Akçataş 2
Limon -İnterdonato
520.000
0,72
374.400,00
74.880,00
18
Akçataş 3
Limon -İnterdonato
420.000
0,72
302.400,00
60.480,00
19
Kargalık 2A+2B+2C
Limon -İnterdonato
225.000
0,72
162.000,00
32.400,00
20
Taş Kesiği 1+2+3
Limon -İnterdonato
360.000
0,72
259.200,00
51.840,00
4.176.000,00
835.200,00
LİMON TOPLAMI
5.800.000
21
Payın 8A
Mandarin-Clamentin
45.000
0,60
27.000,00
5.400,00
22
Payın 9
Greyfurt-Star Ruby
130.000
0,45
58.500,00
11.700,00
23
Payın 13
Portakal-Navelina
50.000
0,50
25.000,00
5.000,00
24
Payın 14
Portakal-Navelina
55.000
0,50
27.500,00
5.500,00
25
Payın 15
Portakal-Navelina
50.000
0,50
25.000,00
5.000,00
4.339.000,00
867.800,00
GENEL TOPLAM
6.130.000
4 - İhaleye ait Şartname mesai saatleri dahilinde TİGEM’de (Karanfil Sok. No: 62
Bakanlıklar/ANKARA) İşletmemizde, Boztepe Tarım İşletmesi Müdürlüğünde, MERSİN,
ANTALYA, MUĞLA ve İZMİR Ticaret Borsalarında, Ege ve Akdeniz İhracatçılar Birliklerinde
görülebilir.
5 - Bu ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında
olup, TİGEM Alım-Satım ve İhale Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
TEL : 0 252 692 37 20 (2 Hat)
FAX : 0 252 692 52 29
İlan olunur.
7013/1-1
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 17
MÜDÜRLÜĞÜMÜZ BÜNYESİNDEKİ DEĞİRMEN FAN ZIRHININ TEKNİK ŞARTNAME
ESASLARINDA TEMİNİ VE TESLİMİ İŞİDİR
YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
İhale kayıt numarası
: 2014/ 87776
1 - İdarenin:
a) Adresi
: YEAŞ YATAĞAN TERMİK SANTRALI İŞLETME
MÜDÜRLÜĞÜ Yatağan/MUĞLA
b) Telefon ve faks numarası : TEL: 0 252 572 5191
FAX: 0 252 572 5384
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu işin
a) Niteliği, türü ve miktarı :
YEAŞ - Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
bünyesindeki
1 - Rotor Çarpma Plakası (dış)
180 Adet
2 - Köşe Zırhı
30 Adet
3 - Rotor Çarpma Plakası (iç)
180 Adet
4 - Rotor Çarpma Plakası (orta)
180 Adet
5 - Vantilasyon Takozu
180 Adet
b) Teslim yeri
: YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Ambarı
c) Teslim tarihi
: Sözleşmeye müteakip 30 takvim günü içerisinde ilk
partinin (60 adet dış zırh, 60 adet orta zırh, 60 adet iç zırh,
10 adet köşe zırhı ve 60 adet vantilasyon takozunun)
teslimi yapılacak olup, ilk teslimattan sonraki 30 takvim
günü içerisinde ikinci partinin (60 adet dış zırh, 60 adet
orta zırh, 60 adet iç zırh, 10 adet köşe zırhı ve 60 adet
vantilasyon takozunun) teslimi ve ikinci partinin teslimatı
sonrasında da üçüncü partinin (60 adet dış zırh, 60 adet
orta zırh, 60 adet iç zırh, 10 adet köşe zırhı ve 60 adet
vantilasyon takozunun) 30 takvim günü içerisinde teslimi
yapılacak olup, toplamda maksimum 90 takvim günü süre
verilecektir. Testlerde geçen süreler işin teslim süresine
dahil değildir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü İhale
Odası
b) Tarihi ve saati
: 28/08/2014 - 14:00
4 - İhale dokümanı YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Yatağan/MUĞLA
adresinde görülebilir ve 50,00.-TL bedel karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
(Şartname bedelinin yatırılacağı Hesap Numarası: Vakıflar Bankası Yatağan Şubesi
IBAN: TR04 0001 5001 5800 7301 2545 69 İhale Dokümanı’nı satın alabilmek için hesap
numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekont ve ilgili üst yazı 0 252 572 53 84 nolu
fax’a okunaklı bir şekilde gönderilecektir. İhale Doküman’ı kurumumuz tarafından katılımcıya
kargo ile ödemeli bir şekilde gönderilecektir.)
5 - Teklifler, 28/08/2014 saat 14:00’e kadar YEAŞ Yatağan Termik Santralı İşletme
Müdürlüğü’ne Muhaberat Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir.
6 - Bu ihale ceza ve yasaklama hükümleri hariç 4734 - 4735 sayılı yasalara tabi olmayıp,
4964 sayılı kanunun 1. maddesinin son fıkrası ve 40. maddesinin son fıkrasına istinaden
Şirketimizce uygulanmakta olan EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin
usul ve esasları doğrultusunda yapılacaktır.
6910/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 18
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
TAŞINMAZMAL SATILACAKTIR
Başiskele Belediye Başkanlığından:
Mülkiyeti Belediyemize ait aşıdaki listede yer alan arsa taşınmaz hali hazır mevcut
durumuyla satışa çıkarılmış olup, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi ve devamı
gereğince Açık Teklif Usulü ile Başiskele Belediyesi Encümenince ihale edilecektir.
1) İhalelerin Tarihi ve Saati
: 11.08.2014 Pazartesi Günü -Saat: 11:00
2) İhalelerin Yapılacağı Yer : Yuvacık Hizmet Binası 2. Kat Kütüphane salonu (Fatih
Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem Sk. No:2
Başiskele/KOCAELİ)
3) İhale Usulü
: 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 45. Maddesi ve
devamına göre Açık Teklif Usulü
4) İhale Şartnameleri
: Başiskele Belediyesi Destek Hizmetler Müdürlüğüİhale Birimi Fatih Mah. Hoca Ahmet Yesevi Cd. Gizem
Sk. No:2 Başiskele/KOCAELİ adresinden temin
edilebilir. Tel: 0262 343 20 20 Fax: 0 262 344 42 12
5) Şartname Bedeli
: 100,00,-TL.
6) İhalelere katılmak isteyenlerden istenen belgeler:
1 - Dış zarf
Dış zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.
a) Teklif mektubunu içeren iç zarf,
b) İkametgâh belgesi ve nüfus kağıdının idarece onaylanacak fotokopisi (Gerçek Kişiler),
c) Siciline kayıtlı bulunduğu ticaret odasından alınmış ihalenin yapıldığı yıla ait faaliyet
belgesi, (Tüzel Kişiler)
d) Ticaret Sicil Gazetesi (Tüzel Kişiler)
e) Vekil ile temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
f) Geçici Teminat (2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na uygun)
g) İstekli tüzel kişilik ise yukarıda sayılan belgelerin yanı sıra tüzel kişiliğin imza sirküleri
ve vekâleten temsil ediliyor ise noter tasdikli vekâletname,
h) Ortak girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi
i) İhale Şartnamesinin her sayfasının "okudum" ibaresi ile imzalanması
7) Teklif mektuplarının en geç 11.08.2014 Pazartesi günü saat 11:00’a kadar ihalelerin
yapılacağı adreste bulunan Destek Hizmetler Müdürlüğü-İhale Birimine verilmesi şarttır. Bu
saatten sonra verilecek teklif mektupları veya her hangi bir nedenle oluşacak gecikmeler dikkate
alınmaz.
8) Satış şartnamelerinde belirtilen hususlarla taşınmazlara ait dosyalarındaki bilgileri ve
tapudaki takyidatları alıcılar aynen kabul etmiş sayılırlar. İhalenin kesinleşmesinden sonra ihale
uhdesinde kalan istekliler, Satış Şartnamesine aykırı bir talepte bulunamazlar.
9) Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, tapu harçları, alım satım
giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcılar tarafından kanuni
süresinde ödenecektir.
10) İdare ihaleleri yapıp yapmamakta serbesttir.
Sıra
No
İlçe/Mahalle
Ada/
Parsel No
Yüzölçümü
(m2)
İmar Durumu
Muhammen
Bedeli (TL)
Geçici Teminat
(TL)
1
Başiskele/Karşıyaka
(Yeniköy)
484/1
20.000 m2
Konut Dışı
Kentsel Çalışma
Alanı
12.000.000,00
TL
360.000,00 TL
Başiskele Belediyesi İnternet Adresi: http://www.basiskele.bel.tr
6937/1-1
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 19
1 (BİR) ADET YÜKSEK BASINÇ KAZAN BESLEME SUYU POMPASININ
İMALİ, TESLİMİ VE MONTAJI İŞİ YAPTIRILACAKTIR
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
TAVŞANLI – KÜTAHYA
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santrali İşletme Müdürlüğü 3. Ünitesinde kullanılmak üzere
1 (bir) adet Yüksek Basınç Kazan Besleme Suyu Pompasının Teknik Şartname Esaslarına göre
İmali, Teslimi ve Montajı işi.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/91078
1 - İdarenin
a) Adresi
: EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Tavşanlı - Kütahya
b) Telefon ve faks numarası
: 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 1 (bir) adet Yüksek Basınç Kazan Besleme Suyu
Pompası - Mal alımı
b) Teslim yeri
: EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
c) Teslim süresi
: Temin edilecek pompanın İşletme Müdürlüğümüze
firma tarafından getirilmesi, eski pompanın demontajı,
yerine yeni pompanın montajı, çalışır vaziyette teslim
edilme ve deneme işletme süresi, toplam en fazla 300
takvim günü olacak, firmalar işin süresini tekliflerinde
mutlaka belirtecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati
: 28.08.2014, saat 15:00
4 - İhale, Şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli ve yabancı isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü TavşanlıKütahya adresinde görülebilir ve 59,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 28.08.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı
İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk
istekliye aittir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günüdür.
8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.
9 - İhaleye katılacak firmalar Türk Lirası veya döviz bazında fiyat vereceklerdir. Teklif
edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat
verilecektir.
10 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
11 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler
aynen geçerlidir.
12 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda
yapılacaktır.
NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.
7026/1-1
Sayfa : 20
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
4 (DÖRT) ADET GENERATÖR HAVA SOĞUTUCUSUNUN YENİLENMESİ İŞİ
İHALE EDİLECEKTİR
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
TAVŞANLI – KÜTAHYA
EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü 3.Ünitesinde Bulunan 4 (dört) adet
Generatör Hava Soğutucusunun Yenilenmesi işi.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/91072
1 - İdarenin
a) Adresi
: EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Tavşanlı - Kütahya
b) Telefon ve faks numarası
: 0274 638 30 53 – 0274 638 31 05
c) Elektronik posta adresi (varsa) : 2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 4 (dört) adet Generatör Hava Soğutucusunun
Yenilenmesi - Mal alımı
: EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
: İşin toplam süresi 55 (ellibeş) takvim günüdür.
b) Teslim yeri
c) Teslim süresi
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati
: 21.08.2014, saat 15:00
4 - Bu ihaleye sadece yerli istekliler katılabilir. Yabancı isteklilerle ortak girişim yapan
yerli istekliler bu ihaleye katılamaz.
5 - İhale dokümanı EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı İşletme Müdürlüğü TavşanlıKütahya adresinde görülebilir ve 59,00,-TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif
verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
6 - Teklifler 21.08.2014 tarihi, saat 15:00’e kadar EÜAŞ Tunçbilek Termik Santralı
İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisi'ne verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da
gönderilebilir. Posta vb. yollarla gönderilen tekliflerde gecikme olması durumunda sorumluluk
istekliye aittir.
7 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (doksan) takvim
günüdür.
8 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.
9 - İhaleye katılacak firmalar Türk Lirası bazında fiyat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin
% 3'ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verilecektir.
10 - Bu ihalede kısmi teklif verilemez.
11 - Bu ilanda bulunmayan hükümler hakkında teknik ve idari şartnamedeki hükümler
aynen geçerlidir.
12 - Bu ihale ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç, 4734 ve 4735 sayılı yasalara
tabi olmayıp, Şirketimizin Satın Alma ve İhale Yönetmeliğinin usul ve esasları doğrultusunda
yapılacaktır.
NOT: İhalelerimiz www.euas.gov.tr ve www.tutes.gov.tr adreslerinden takip edilebilir.
7027/1-1
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 21
FOTOKOPİ MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Aşağıda cins ve miktarı yazılı malzeme, iç piyasadan teknik ve ticari şartname esasları
dahilinde açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
STOK NO
313.000492
MALZEMENİN
GRUBU
Fotokopi makinesi
Sınıf 1, Tip 8
(Siyah Beyaz, 55 çekim)
MİKTAR
(ADET)
NEYE GÖRE
ALINACAĞI
SON TEKLİF
VERME TARİHİ
50
Teknik Şartname
13.08.2014
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR. BEDELLER ŞARTNAME EKİ LİSTEDE
BELİRTİLMİŞTİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III No’lu Satın Alma Daire
Başkanlığında ücretsiz olarak inceleyebileceklerdir. Ancak, ihaleye teklif verecek firmaların,
ihaleye katılabilmek için ihale evrak bedelini Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları gerekmektedir.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur. Belgenin aslı teklifler açıldıktan sonra firmaya iade edilecektir.
İhalenin bütünüyle iptali veya siparişten vazgeçilmesi halinde, sipariş evrak bedeli ilgili firmaya
iade edilecektir.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, en geç 13.08.2014 saat 12:00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III No’lu
Satın Alma Dairesi Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki
gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14:00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin teknik şartnamesine
uygunluğunun belirlenmesini müteakip, teknik şartnamesine uygun olduğu tespit edilen tekliflerin
fiyat ile ilgili iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir. Gerekli görülmesi halinde firmalar hakkında mali ve
teknik yönden yeterlilik araştırması yapılacaktır.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
7008/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 22
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
TARIM VE KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEME KURUMU DESTEK HİZMETLERİ
GENEL KOORDİNATÖRLÜĞÜ İHTİYACI MUHTELİF CİNS VE MİKTAR TARAYICI VE
FOTOĞRAF MAKİNESİ SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
T.C. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Destek Hizmetleri Genel
Koordinatörlüğü ihtiyacı Muhtelif Cins ve Miktar Tarayıcı ve Fotoğraf Makinesi teknik
şartnamesine ve marka modeline uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar
listesinde belirtilen şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (100.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslı ile bir suretinin teklif evrakına eklenerek dış
zarfa konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartnamesi, Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 14/08/2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz, III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara, ihtiyaç sahibi kuruluşça hazırlanan teknik şartnamesine,
teknik şartnamede belirtilen marka/modeline uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun
olduğu tespit edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun
olmayan teklifler ise açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin %3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
6979/1-1
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 23
KAT YAZICISI VE YÖNETİM YAZILIMI SATIN ALINACAKTIR
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden:
Ofisimizce, Orman Ve Su İşleri Bakanlığı DSİ Genel Müdürlüğü Teknoloji Dairesi
Başkanlığı İhtiyacı olan kat yazıcısı ve yönetim yazılımı, kuruluşça hazırlanan teknik
şartnamesine uygun olarak, Ofis’imiz tip ticari şartnamesi ile ihale ek şartlar listesinde belirtilen
şartlarla, açık teklif usulü ile iç piyasadan satın alınacaktır.
1 - İHALE EVRAKI BEDELLİDİR.
a) İstekliler, ihale dokümanlarını Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın Alma Daire
Başkanlığında ve Ofisimiz internet sitesinde görebilirler. Ancak ihaleye teklif verecek olan
firmaların, ihale doküman bedelini (130.-TL) Ofis veznelerinden birine veya Ofis banka hesabına
yatırmaları zorunludur.
b) Yatırılan paraya ait ödendi belgesinin aslının teklif evrakına eklenerek dış zarfa
konulması zorunludur.
2 - Teklif mektupları iç içe konulmuş iki zarf halinde olacaktır. İÇ ZARFTA YALNIZ
TEKLİF EDİLEN FİYATIN YAZILI OLDUĞU TEKLİF MEKTUBU, dış zarfta ise iç zarfla
birlikte teknik şartname ile Ofis Ticari şartnamesi ve ihale ek şartlar listesinin aynen kabul
edildiğini belirten yazılı taahhütname ve ticari şartnamenin 2. maddesinde yazılı belgeler ile ihale
ek şartlar listesinde belirtilen belgeler bulunacaktır.
3 - Teklifler, 11.08.2014 günü, saat 12.00’ye kadar Genel Müdürlüğümüz III Nolu Satın
Alma Daire Başkanlığında bulundurulacaktır. Geç gelen teklifler ile postada vaki gecikmeler
dikkate alınmayacaktır.
4 - Teklif mektuplarının, son teklif verme günü saat 14.00’de evvela dış zarfları açılacak,
daha sonra teklif mektubu ile birlikte gönderilmesi gerekli olan belgeler incelenecek, bu inceleme
sonucunda belgeleri istenilen şartlara uygun olduğu tespit edilenlerin ihtiyaç sahibi kuruluşça
hazırlanan teknik şartnamesine uygunluğunun belirlenmesini müteakip, uygun olduğu tespit
edilen tekliflerin iç zarfları bilahare bildirilecek bir tarihte açılacaktır. Uygun olmayan teklifler ise
açılmadan teklif sahiplerine iade edilecektir.
5 - Teklifler, ihaleye esas ticari şartnamenin 7. maddesinde belirtilen şartlarla iç zarfların
açılmasını müteakip en az 30 gün opsiyonlu olacaktır.
6 - İhale konusu malzemenin tamamı için teklif verilecek olup, kısmi teklifler
değerlendirilmeyecektir.
7 - Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere istekliler tarafından belirlenecek
tutarda son teklif verme tarihinden itibaren en az 6 ay süreli geçici teminat verilecektir.
8 - Söz konusu ihale, Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (g) fıkrası (İstisna) kapsamında
olup, Ofis, ihale konusu malzemeyi ihale edip etmemekte, kısmen ihale etmekte serbesttir.
6980/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 24
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
IR LED KAMERA SATIN ALINACAKTIR
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
Kazan binalarında kullanılmak üzere 50 adet IR LED KAMERA alımı ve işletme
ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İKN
: 2014/88353
1. İdarenin
a) Adresi
: P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası
: 0 286 4353370 – 286 4353375
c) Elektronik posta adresi
: [email protected].gov.tr
2. İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Teknik Şartname esasları dahilinde; Kazan binalarında
kullanılmak üzere 50 adet IR LED KAMERA alımı ve
işletme ambarımıza teslimi işi.
: EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
b) Teslim yeri
Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 30 (otuz) takvim
c) Teslim tarihi
günü.
3. İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Komisyon Toplantı Salonu-Çan-ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati
: 21/08/2014 - 14.00
4. İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr veya www.euas.gov.tr/can web adreslerinde
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 20,00 TL bedel karşılığı satın
almaları zorunludur.
İhale
dokümanı
idaremizden
satın
alınabileceği
gibi
aynı
zamanda
İşletme
Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013
0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst
yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile
ödemeli bir şekilde gönderilebilir.
5. Teklifler 21/08/2014 Perşembe günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik
Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6. Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale
Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.
6908/1-1
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 25
KOMPANSATÖR VE KOMPANSATÖR KUMAŞ MALZEMESİ İMAL ETTİRİLECEKTİR
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
17 kalem kompansatör ile 5 kalem kompansatörlerin katmanlarında kullanılan kumaş
malzemesinin imali ve teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İKN
: 2014/88342
1 - İdarenin
a) Adresi
: ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 - 286 4353375
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Teknik Şartname ve Teknik Resim esasları dahilinde; 17
kalem
kompansatör
ile
5
kalem
kompansatörlerin
katmanlarında kullanılan kumaş malzemesinin imali ve
teslimi işi.
b) Teslim yeri
: EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Ambarı Çan/ÇANAKKALE
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 70 takvim gününde
teslim edilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Komisyon Toplantı Salonu Çan-ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati
: 19/08/2014 - 14.00
4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 20,00 TL şartname bedelini İşletme Müdürlüğümüzün
Halk Bankası IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04, Ziraat Bankası İBAN NO: TR65
0001 0003 3837 7120 4354 30, Vakıfbank İBAN NO: TR32 0001 5001 5800 7286 3488 51 hesap
numaralarından birine yatırmaları zorunludur. Dekont açıklamasına İhale Kayıt Numarası, İşin
Konusu ve Şartname Bedeli olduğu ibaresi mutlaka eklenmelidir.
5 - Teklifler 19/08/2014 Salı günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı
İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli taahhütlü
posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale
Yönetmeliği Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.
6809/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 26
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
ALSPA P320 PLC KART YEDEKLERİ SATIN ALINACAKTIR
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
DCS Sistemi’nde kullanılmak üzere 2 kalemde toplam 20 adet Alspa P320 PLC kart
yedekleri alımı ve işletme ambarımıza teslimi işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.
İKN
: 2014/88348
1 - İdarenin
a) Adresi
: P.K.9 17400-ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 4353370 - 286 4353375
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Teknik Şartname esasları dahilinde; DCS Sistemi’nde
kullanılmak üzere 2 kalemde toplam 20 adet Alspa P320
PLC kart yedekleri alımı ve işletme ambarımıza teslimi
işi.
b) Teslim yeri
: EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip 40 (kırk) haftadır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Komisyon Toplantı Salonu-Çan-ÇANAKKALE
b) Tarihi ve saati
: 20/08/2014 - 14.00
4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr veya www.euas.gov.tr/can web adreslerinde
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını 20,00 TL bedel karşılığı satın
almaları zorunludur. İhale dokümanı idaremizden satın alınabileceği gibi aynı zamanda İşletme
Müdürlüğümüzün Halk Bankası Çan Şubesi nezdindeki IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013
0000 04 hesap numarasına şartname bedeli yatırıldıktan sonra dekontun, talebinizi belirten üst
yazı ekinde 0 286 435 33 75 no’lu fax’a okunaklı bir şekilde gönderilmek kaydıyla kargo yolu ile
ödemeli bir şekilde gönderilebilir.
5 - Teklifler 20/08/2014 Çarşamba günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik
Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale
Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.
6810/1-1
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 27
PERİSTALTİK POMPA SATIN ALINACAKTIR
EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğünden:
1 (bir) adet DN80 ve 1 (bir) adet DN100 Peristaltik Pompa alımı ve teslimi işi açık ihale
usulü ile ihale edilecektir.
İKN
: 2014/88326
1 - İdarenin
a) Adresi
: ÇAN/ÇANAKKALE
b) Telefon ve faks numarası : 0 286 435 33 70 - 0 286 435 33 75
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Teknik şartname esasları dahilinde; 1 (bir) adet DN80 ve 1
(bir) adet DN100 Peristaltik Pompa alımı ve teslimi işi.
b) Teslim yeri
: EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Ambarı ÇAN/ÇANAKKALE
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasını müteakip, 60 takvim günü
içinde İşletme Ambarına teslim edilecektir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Komisyon Toplantı Salonu.
b) Tarihi ve saati
: 18/08/2014 - 14:00
4 - İhale dokümanı, EÜAŞ 18 Mart Çan Termik Santralı İşletme Müdürlüğü
Çan/ÇANAKKALE adresinde ve www.euas.gov.tr ve www.euas.gov.tr/can web adreslerinde
görülebilir. İhaleye teklif verecek olanların 20,00 TL şartname bedelini İşletme Müdürlüğümüzün
Halk Bankası IBAN NO: TR83 0001 2009 6410 0013 0000 04, Ziraat Bankası İBAN NO: TR65
0001 0003 3837 7120 4354 30, Vakıfbank İBAN NO: TR32 0001 5001 5800 7286 3488 51 hesap
numaralarından birine yatırmaları zorunludur. Dekont açıklamasına İhale Kayıt Numarası, İşin
Konusu ve Şartname Bedeli olduğu ibaresi mutlaka eklenmelidir.
5 - Teklifler 18/08/2014 Pazartesi günü, saat 14.00’e kadar EÜAŞ 18 Mart Çan Termik
Santralı İşletme Müdürlüğü Çan-ÇANAKKALE adresine elden teslim edilebileceği gibi, iadeli
taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
6 - İstekliler tekliflerini, mal kalem/kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir.
İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri
için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat
sözleşme düzenlenecektir.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
7 - Bu ihale 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara tabi olmayıp, Şirketimiz Satın Alma ve İhale
Yönetmeliği’nin Usul ve Esasları doğrultusunda yapılacaktır.
6811/1-1
Sayfa : 28
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Döneminde Kampanyada üretilen 45.000 ton şekerlerin
ambarlara istiflenmesi ve ambarlarda bulunan 45.000 ton şekerin vasıtalara yüklenmesi İşi Temini
Hizmet Alımı İhalesi T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına
Göre Açık İhale Usulü ile İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2014/85683
1 - İdarenin
a) Adresi
: Bursa Karayolu 4. Km. Susurluk/BALIKESİR
b) Telefon No
: 0 266 865 19 40
c) Faks No
: 0 266 865 26 05
2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Fabrikamızda 2014-2015 kampanya döneminde üretilecek
Kristal Şekerin istife alınması, satışa amacıyla kamyonlar
yüklenmesi, diğer fabrika ile depolara giden veya gelen
şekerlerin yüklenmesi ve boşaltılması. Kampanya sonrası
şekerin satışa verilmesi, kamyonlara yüklenmesi, Avarya
şekerlerin toplanması, rafineriye verilmesi ambarların
temizliği ile Fabrikamız malzeme ambarına gelecek ve
ambarımızdan başka bir yere gönderilecek malzemelerin
tahmil ve tahliyesi
b) Yapılacağı Yer
: Susurluk Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi
: İşe Başlanmasını Müteakip 365 takvim günüdür.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 20.08.2014 Saat 14.00
4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4. Km.
Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
7 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6814/1-1
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 29
HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Susurluk Şeker Fabrikasından:
Fabrikamız 2014/2015 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuarı Hizmet Alımı işi
T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına Göre Açık İhale
Usulü İle İhale Edilecektir.
İhale Kayıt No
: 2014/85692
1 - İdarenin
a) Adresi
: Bursa Karayolu 4. Km. SUSURLUK/BALIKESİR
b) Telefon No
: 0 266 865 19 40
c) Faks No
: 0 266 865 26 05
2 - İhale Konusu Malın
a) Niteliği, Türü ve Miktarı : Susurluk
Şeker
Fabrikası
2014/2015
kampanya
döneminde her vardiyada 8 kişi olmak üzere toplam 24
işçi ile Fabrikamıza gelen araçlardan, numune alım aleti
ile pancar numunesi alma, yıkama cihazlarında yıkama;
taş, çamur, otlarının ayrılması ile fire tespiti yapma ve
yıkanmış pancardan freze ile en az 500 gr kıyım numunesi
alınıp şeker yüzdelerinin tayini yaptırılacak, bu işlemler
Fabrikamızdaki mevcut mekanik ve elektronik cihazlarla
yaptırılacaktır
b) Yapılacağı Yer
: Susurluk Şeker Fabrikası
c) İşin Süresi
: 2014/2015 kampanya dönemidir.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı Yer
: Susurluk Şeker Fabrikası Toplantı Salonu
b) Tarihi ve Saati
: 22.08.2014 Saat 14.00
4 - İhale dokümanı Susurluk Şeker Fabrikası Ticaret Servisi (Bursa Karayolu 4. Km.
Susurluk/BALIKESİR) adresinde görülebilir ve TL. 100,00 (Y.Yüztürklirası) bedel karşılığında
aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları
zorunludur.
5 - İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
6 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü
olmalıdır.
7 - Mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanununa (ceza ve yasaklamalarla ilgili hükümleri hariç) tabi olmayıp, ihale Türkiye Şeker
Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği esaslarına göre yapılacaktır.
Teşekkülümüz ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
6815/1-1
Sayfa : 30
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
Meydan Pancar Yüzdürme, Kristal Şeker Ambalajlanması ve Çamur Susuzlaştırma İle
Atıksu Arıtım Tesisinin İşletilmesi hizmetleri işi, T.Ş.F.A.Ş. Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet
Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale Edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası
b) Adresi
: Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ
Müdürlüğü
c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80
Faks: 0436 215 13 30
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 72 Adet İşçi ±%20 Toleranslı 75 Gün boyunca Meydan
Pancar Yüzdürme, Kristal Şeker Ambalajlanması ve
Çamur
Susuzlaştırma
ile
Atıksu
Arıtım
Tesisinin
İşletilmesi hizmetleri (İşin detayları Teknik Şartnamelerde
belirtilmiştir)
b) Yapılacağı yer
: Muş Şeker Fabrikasında.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri
8. Km. MUŞ
b) Tarihi ve saati
: 14.08.2014 Perşembe günü saat 14:00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde
görülebilir ve ihale dokümanları (KDV Dahil) 100,00 ¨ (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları
zorunludur.
6 - Teklifler, 14.08.2014 Perşembe günü saat 14:00’a kadar Muş Şeker Fabrikası
Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
6935/1-1
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 31
HİZMET SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
2014/2015 Kampanya Dönemi Pancar Analiz Laboratuvar Hizmet Alımı İşi, T.Ş.F.A.Ş.
Genel Müdürlüğü Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği Esaslarına göre Açık İhale Usulü İle İhale
Edilecektir.
1 - İdarenin
a) Adı
: Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Muş Şeker Fabrikası
b) Adresi
: Muş Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. Merkez - MUŞ
Müdürlüğü
c) Telefon ve faks numarası : 0436-215 12 80
Faks: 0436 215 13 30
2 - İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Fabrikamızın 2014/2015 yılı Kampanya döneminde 42
Adet İşçi ± %20 Toleranslı 80 Gün boyunca Pancar Analiz
Lab. Hizmeti (İşin detayları Teknik Şartnamesinde
belirtilmiştir)
b) Yapılacağı yer
: Muş Şeker Fabrikasında, kalite ve işletme kontrol
servisinin belirleyeceği program dahilinde.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri
8. Km. MUŞ
b) Tarihi ve saati
: 14.08.2014 Perşembe günü saat 10:00
4 - İhale şartnamede belirtilen gereklilikleri yerine getiren yerli isteklilere açıktır.
5 - İhale dokümanı Muş Şeker Fabrikası Müdürlüğü / MUŞ adresindeki Ticaret Servisinde
görülebilir ve ihale dökümanları (KDV Dahil) 100,00 ¨ (Y. Yüz Türk Lirası) karşılığı aynı
adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanlarını satın almaları
zorunludur.
6 - Teklifler, 14.08.2014 Perşembe günü saat 10:00’a kadar Muş Şeker Fabrikası
Müdürlüğü Bitlis Karayolu Üzeri 8. Km. MUŞ adresindeki Müdürlüğümüz Haberleşme Servisine
verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
7 - İstekliler tekliflerini, birim fiyat üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden
birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
8 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
9 - Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 (Doksan) takvim
günü olmalıdır.
10 - Ceza ve yasaklamaya ilişkin hususlar hariç, mezkur alım 4734 sayılı Kamu İhale
Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
6936/1-1
Sayfa : 32
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
E.Ü.A.Ş. GÖKÇEKAYA HES’İN TEİAŞ YÜK TEVZİ SCADA SİSTEMİNE BAĞLANTISININ
YENİLENMESİ, PTP TESTLERİNİN YAPILMASI, ANAHTAR TESLİMİ DEVREYE
ALINMASI İŞİ İHALE EDİLECEKTİR
E.Ü.A.Ş Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğünden:
E.Ü.A.Ş. Gökçekaya HES’in TEİAŞ Yük Tevzi Scada Sistemine Bağlantısının
Yenilenmesi, PTP Testlerinin Yapılması, Anahtar Teslimi Devreye Alınması İşi, 4734 sayılı
kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan istisna olup, Şirketimiz Satın Alma ve İhale
Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda Açık İhale Usulü ile yapılacaktır. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale kayıt numarası
: 2014/89640
1 - İdarenin
a) Adresi
: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü P.K. 50
26851 ALPU/ESKİŞEHİR
b) Telefon ve faks numarası
: 0 (222) 5228184 - 85/2003--2147 - 0 (222) 5228186
c) Elektronik posta adresi
: euas.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
: euas.gov.tr
2 - İhale konusu malın
: E.Ü.A.Ş. Gökçekaya HES’in TEİAŞ Yük Tevzi
Scada Sistemine Bağlantısının Yenilenmesi, PTP
Testlerinin Yapılması, Anahtar Teslimi Devreye
Alınması İşi.
a) Niteliği, türü ve miktarı
: İşin Teknik Şartnamesinde belirtilmiştir.
b) Teslim yeri
: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü P.K.50
26851 ALPU/ESKİŞEHİR
c) Teslim tarihi
: Teknik Şartnamede belirtildiği şekilde yapılacaktır.
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Toplantı
Salonu P.K.50 26851 ALPU/ESKİŞEHİR
b) Tarihi ve saati
: 20/08/2014 Çarşamba Saat:14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası yada ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 33
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu,
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat,
4.1.5. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel
kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, düzenlendiği tarihten geriye
doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu göstermek üzere ilk ilan tarihinden
sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest mali müşavir
veya noterden alınan belge
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kesin kabul işlemleri tamamlanan
mal alımlarıyla ilgili iş deneyimi gösteren belgeler, Teklif edilen bedelin % 25 oranında, ihale
konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş bitirme belgesi ibraz edilecektir.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100,00.-TL karşılığı EÜAŞ
Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü Alpu/ESKİŞEHİR adresinden satın alınabilir. İhale
dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak
isteyenler, posta masrafı hariç 100,00 .-TL doküman bedelini T.C. ZİRAAT BANKASI ALPU
ŞUBESİ- IBAN NO:TR 95 0001 0009 5237 7120 4354 24 nolu hesaba yatırmak zorundadır.
Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme
dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep
başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az
beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta
yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın
ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz
hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi
olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAŞ Gökçekaya HES İşletme Müdürlüğü
Muhaberat Servisine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla
da gönderilebilir.
9 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60(Altmış) takvim
günüdür.
11 - İdaremizin bu alımı, 4734 sayılı kanunun 3/g bendi gereğince 4734 sayılı Kanundan
istisna olup, Şirketimiz Satın alma ve İhale Yönetmeliği usul ve esasları doğrultusunda
yapılacaktır.
7009/1-1
Sayfa : 34
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
MUHTELİF ÖZELLİKTE EXPROOF (ALEV SIRDIRMAZ) MALZEME
SATIN ALINACAKTIR
Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Turhal Şeker Fabrikası Müdürlüğünden:
4 Kalem Muhtelif Özellikte Exproof (Alev Sızdırmaz) Malzeme Alımı, ihalesi kapalı
zarfta teklif alma esasına göre açık ihale usulü ile T.Ş.F.A.Ş. Mal ve Hizmet Alımı Yönetmeliği
kapsamında Fabrikamızda yapılacaktır. Fiyatların uygun bulunmaması halinde ihaleye açık
eksiltme ve/veya pazarlık usulü ile devam edilecektir.
İhale Kayıt Numarası
: 2014/88352
1 - İdarenin
a) Adresi
: CUMHURIYET CADDESI 60300 TURHAL TOKAT
b) Telefon ve faks numarası
: 3562753530 - 3562753539
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa)
:
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı
: 4 Kalem Muhtelif Özellikte Exproof (Alev Sızdırmaz)
Malzeme
b) Teslim yeri
: MUAMMER
TUKSAVUL-TURHAL
ŞEKER
FABRİKASI
c) Teslim tarihi
: Sözleşme Sonrası en geç 30 takvim günü
3 - İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası
Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: 12/08/2014 - 14:00
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve
Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda
alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına
kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin
odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya
kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin
tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel
kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5. İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 35
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:
İsteklinin alım konusu malı
teklif etmeye yetkisinin bulunup bulunmadığını
belgelendirmesi gerekir. Bu çerçevede istekli aşağıdaki bentlerde yer alan belgelerden kendi
durumuna uygun olan belge veya belgeleri sunabilir:
a) İstekli imalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) İstekli yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci
olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) İş ortaklığında ortaklardan birinin, teklif edilen mala veya mallara ilişkin imalatçı veya
yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belgelerden birini sunması yeterlidir.
İsteklinin imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler ise şunlardır:
a) İstekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi,
b) İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenen Kapasite
Raporu,
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 118,00 TRY (Türk Lirası) karşılığı
Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası Ticaret Servisi adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Muammer TUKSAVUL-Turhal Şeker Fabrikası
Haberleşme Servisi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta
vasıtasıyla da gönderilebilir.
- Yapılacak olan ihalenin sonucuna göre açık eksiltme veya pazarlık yapıla bilineceğinden
ihale gün ve saatinde yetkilinin yada şirketi temsile yetkili olan kişinin hazır bulunması
gerekmektedir.
9 - İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden
vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal
kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim
fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, kısmi teklif verilebilir.
10 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri
tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim
günüdür.
12 - İhale konusu hizmet alımı (Ceza ve Yasaklama hükümleri hariç) 4734 sayılı Kamu
İhale Kanunu ile 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.
6901/1-1
Sayfa : 36
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
1 ADET TIBBİ CİHAZ SATIN ALINACAKTIR
Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğünden:
Üniversitemiz Rektörlük Bilimsel Araştırma Proje kapsamında alımı yapılacak olan 1 (Bir)
adet tıbbi cihaz alım işi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3.maddesi ( f ) bendi ile geçici 4 üncü
maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı kararname eki
esaslarının 20’nci maddesi (e) bendi uyarınca Pazarlık Usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin
ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
İhale kayıt numarası
: 2014/85073
1 – İdarenin
a) Adresi
: Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil - Gaziantep,
TÜRKİYE
b) Telefon ve Fax numarası
: Tel : 0 (342) 360 11 85
Fax : 0 (342) 360 17 01
c) Elektronik posta adresi
: [email protected]
ç) İhale Dokümanının
görülebileceği internet adresi : http://bap.gantep.edu.tr
2 - İhale konusu malın
a) Niteliği türü ve miktarı
: Gerçek Zamanlı 3D Pediatrik Ekokardiyografi Cihazı
1 Adet
b Teslim yeri
: Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Şehitkamil
Araştırma ve Uygulama Hastanesi
c) Teslim tarihi
: Sözleşmenin imzalanmasına müteakip, Akreditifin
açıldığının tebliğinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günü
3 - Yeterlilik
Değerlendirmesinin/İhalenin
a) Yapılacağı yer
: Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje
Yönetimi Birimi Toplantı Salonu Şehitkamil/
GAZİANTEP
b) Tarih ve saati
: 21/08/2014 Saat: 10.00
4 - Yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik
değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Yeterlik değerlendirmesine katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari Şartnamesi madde
7.1’den görülebilir.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler:
4.2.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari Şartnamesi madde
7.4’den görülebilir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken
kriterler.
4.3.1. Yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari Şartnamesi madde
7.5’den görülebilir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu madde boş bırakılmıştır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif: Fiyat dışı unsurları da gözönüne alınarak
yapılacaktır. Ayrıntılı bilgi yukarıda belirtilen internet adresinde yer alan götürü bedel İdari
Şartnamesi madde 40’ta görülebilir.
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 37
6 - İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, İdarenin http://bap.gantep.edu.tr adresinde görülebilir ve 100,00.-TL
karşılığı Doküman bedelini Üniversitemiz Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Halk Bankası
Uydu şubesi nezdindeki TR85 0001 2001 3380 0080 0000 01 nolu hesaba yatırmak zorundadır.
7.2. İhaleye başvuracak olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8 - Başvurular; İhalenin yapılacağı saate kadar Gaziantep Üniversitesi Bilimsel Araştırma
Proje Yönetimi Birimi Üniversite Bulvarı 27310 Şehitkamil/GAZİANTEP/TÜRKİYE adresine
elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderebilir.
9 - İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale
yapılan istekliyle toplam götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.
10 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, fiyatı içeren ilk teklif verme tarihinden itibaren 45
takvim günüdür.
11 - Konsorsiyum olarak başvuruda bulunulamaz.
12 - Söz konusu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 3. maddesi (f) bendi ile geçici
4’üncü maddesi hükümlerine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarihli 2003/6554 sayılı
kararname eki esasları hükümlerine göre yapılacaktır.
6803/-1
—— • ——
İHALEYE DAVET
Kayseri Büyükşehir Belediyesinden:
SÖZLEŞME NO: KAY-G1
KATI ATIK DÜZENLİ DEPOLAMA TESİSİNİN İŞLETİLMESİ İÇİN
PALETLİ DOZER VE TEKERLEKLİ YÜKLEYİCİ ALIMI
Kredi No: 7885-TU
İhale No: KAY-G1
1. İLLER BANKASİ, Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankasından (IBRD) Belediye
Hizmetleri Projesi- ll'nin (Ek Kredi) finansmanı için bir kredi almıştır. İLLER BANKASI,
kredinin bir kısmını Kayseri Büyükşehir Belediyesi (Bundan sonra İdare olarak anılacaktır) "Katı
Atık Yönetim Projesinin finansmanı için tahsis etmiştir. Söz konusu kredinin bir bölümünün,
"Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi İşletilmesi için Paletli Dozer ve Tekerlekli Yükleyici Alımı
(Sözleşme No. KAY-G1)" sözleşmesi uyarınca uygun görülen ödemelerde kullanılması
öngörülmüştür. Bu ihale, Dünya Bankası satın alma yöntem ve kılavuzlarına göre Ulusal
Rekabete Dayalı İhale (NCB) şeklinde yapılacaktır.
2. Bu doğrultuda, Kayseri Büyükşehir Belediyesi uygun teklif sahiplerini, aşağıda
bilgilerinize sunulan malların tedarikini kapsayacak şekilde hazırladıkları imzalı ve kapalı zarf
tekliflerini sunmak üzere davet etmektedir.
Söz konusu mallar;
SIRA NO
1
2
TANIMI
Paletli Dozer (İşletme Ağırlığı 20 ton)
Tekerlekli Yükleyici (İşletme Ağırlığı 18 ton)
MİKTAR
1 Adet
1 Adet
olarak belirlenmiştir.
3. Teklif sahiplerinin ihale dokümanında tarifli " Kayseri Katı Atık Düzenli Depolama
Tesisi İşletilmesi için Paletli Dozer ve Tekerlekli Yükleyici Alımı" için, teklif vermeleri
gerekmektedir.
Teklifler tüm mallan ve ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde
olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir. İhale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan,
en düşük fiyat teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi ile sözleşme
imzalanacaktır.
Sayfa : 38
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
Sözleşme Paketi için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir.
i. Teklif Sahibi, teklif tarihinden itibaren son beş (5) yıl içinde (2009 yılından teklif verme
tarihine kadar) bu sözleşme kapsamında ekipmanların ve yedek parçalarının imalatı ve/veya
tedarikinde deneyimli olmalıdır. Bu tecrübesini referans mektupları veya önceki işleri ile ilgili
Kamu Kurum ve Kuruluşları/Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri ve
faturalar veya yıllık üretim miktarını gösteren sanayi sicil belgesi veya kapasite raporu ile tevsik
edecektir. Teklif sahibi, son 5 yıl içinde (2009 yılından teklif verme tarihine kadar) bir veya
birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif tutarında, sözleşme kapsamındaki iş makinesi ve
yedek parça imalat veya tedarikinde deneyimli olmalıdır. Teklif Sahibi son beş (5) yıldır (2009
yılından teklif verme tarihine kadar) müşterisi olan kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını
teklifi ile birlikte verecektir.
ii. Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, son on (10) yıl (2004 yılından teklif verme
tarihine kadar) içerisinde tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya
tahkim ve diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin
yanlış veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.
iii. Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2011-2012-2013) 750,000
TL'den (Yedi Yüz Elli Bin Türk Lirası) daha az olmaması gerekmektedir (Ciro, Bilanço ve Gelir
Tablosu ile belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi dairesi onaylı olacaktır.
Cironun farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli T.C. Merkez
Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir).
4. Ortak girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.
5. İlgi duyan uygun teklif sahipleri, İdare temsilcisi Dr. Seyit Ahmet OKUR , Kayseri
Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanı, Ahievran Caddesi, No: 30 (Eski
Onay Sineması Binası), 2. Kat 38010 Kocasinan / KAYSERİ, Telefon: 0 352 207 15 90, Faks: 0
352 222 46 96, (e-posta 1: [email protected] e-posta 2: [email protected])'dan gerekli
olacak bilgileri edinebilir ve aşağıda verilmiş olan adreste mesai saatleri olan saat 09:00 ile 17:00
(yerel saat) arasında ihale belgelerini inceleyebilirler.
6. İlgilenen teklif sahipleri yukarıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale
belgelerinin tamamını 100 TL (Yüz Türk Lirası) karşılığında (KDV dahil), söz konusu meblağı
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin, Ziraat Bankası Kicikapı Şubesindeki TR92 0001 0010 9832
431413 5003 numaralı TL hesabına, "KAY-G1" referans numarası yazılarak banka transferi
yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte yukarıda belirtilen adrese başvurarak satın
alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz
konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile
ödemeli olarak gönderilebilir.
7. Teklifler en geç 05/09/2014, Cuma günü saat 14:00 'e kadar en az 30,000 TL (Otuz Bin
Türk Lirası) tutarında bir geçici teminatla birlikte yukarıdaki adrese teslim edilecektir. Teklif
günü ve saatinden sonra verilen teklifler reddedilecek ve açılmadan Teklif Sahibine iade
edilecektir.
8. Teklifler 05/09/2014, Cuma günü;
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı,
Ahievran Caddesi No: 30 (Eski Onay Sineması Binası), 2. Kat
38010 Kocasinan/KAYSERİ – TÜRKİYE
adresinde teklif sahiplerinin temsilcilerinden hazır bulunanların huzurunda saat (yerel
saat) 14:15'te açılacaktır.
9. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri
Kanunu'na tabi değildir.
6820/1-1
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 39
Sayfa : 40
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 41
Sayfa : 42
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 43
Sayfa : 44
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 45
Sayfa : 46
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 47
Sayfa : 48
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 49
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 50
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
ÇEŞİTLİ İLÂNLAR
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:
KURUL KARARI
Karar No : 5136
Karar Tarihi : 23/07/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 23/07/2014 tarihli toplantısında; Doğal Gaz
Dağıtım Şirketleri İçin Tarife Hesaplama Usul ve Esaslarını belirleyen 22/12/2011 tarih ve 3580
sayılı Kurul Kararı uyarınca; Kayserigaz Kayseri Doğalgaz Dağıtım Pazarlama ve Ticaret
A.Ş.’nin 2012-2016 yılları arası perakende satış tarifelerine yönelik alınmış olan 26/07/2012 tarih
ve 3944 sayılı Kurul Kararının revize edilmesine yönelik aşağıdaki Kararın alınmasına ve Kararın
Resmi Gazete’de yayımlanmasına,
karar vermiştir.
Madde 1 - 26/07/2012 tarih ve 3944 sayılı Kurul Kararının 2 nci maddesinin (a) fıkrasında
yer alan tablo aşağıdaki şekilde revize edilmiştir.
Yatırım Tavanı
Develi İçin İlave Yatırım Tavanı*
2012
6.025.000
0
2013
6.025.000
0
2014
6.025.000
18.060.739
2015
6.025.000
18.060.739
2016
6.025.000
18.060.739
* Bu bedeller 2014 yılı fiyatlarıyladır.
Madde 2 - 26/07/2012 tarih ve 3944 sayılı Kurul Kararının 3 üncü maddesinin (b) fıkrası
kapsamındaki sistem kullanım bedeli üst sınırları, 2014 yılı Ağustos ayı için aşağıdaki tabloda yer
alan bedeller olarak uygulanır. Bu bedellerin güncellenmesi ve uygulanmasıyla ilgili 3944 sayılı
Kurul Kararı geçerlidir.
YILLIK TÜKETİM
MİKTARI
Kademe 1
SİSTEM KULLANIM BEDELİ
(TL/Sm3)
0-100.000 m3
0,109172
3
Kademe 2
100.001-1.000.000 m
0,050536
Kademe 3
Kademe 4
1.000.001-10.000.000 m3
10.000.000 m3 üzeri
0,039693
0,026432
Madde 3 - Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Madde 4 - Bu Kararı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.
6986/1-1
—————
KURUL KARARI
Karar No : 5120-1
Karar Tarihi : 10/07/2014
Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 10/07/2014 tarihli toplantısında; 6446 sayılı
Elektrik Piyasası Kanununun 17’nci maddesi kapsamında; doğal gaz dağıtım şirketlerinin
perakende satış tarifelerinin düzenlenmesinde esas alınan kademeler bazında tüketim miktarları
tahmini kapsamında oluşması öngörülmüş toplam gelir ile kademe bazında gerçekleşen tüketim
miktarları kapsamında oluşan toplam gelirin pozitif veya negatif yönde % 10 ve üzeri sapma
göstermesi halinde, içinde bulunulan tarife uygulama döneminin kalan süresine ilişkin tüketim
tahminlerinin gözden geçirilerek tarife revizyonu yapılmasına, bu revizyonun geçmiş döneme
ilişkin düzeltme niteliğinde olmamasına ve belirlenen sapma yüzdesini aşmayan sapma oranları
gerçekleştiğinde tarife revizyonu yapılmamasına,
karar verilmiştir.
6985/1-1
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 51
Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğünden:
VAKFIN ADI: Türkiye Eğitim Sağlık Bilim ve Araştırma Vakfı (TEBA VAKFI)
VAKFEDENLER: Fahrettin Koca
VAKFIN İKAMETGÂHI: İstanbul
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: İstanbul 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin 15/07/2014 tarih ve E. 2014/261, K. 2014/270
sayılı kararı
VAKFIN AMACI: (1)Vakıf, dünyadaki bilimsel gelişmeleri takip etmek, özellikle eğitim
ve sağlık konusundaki bilimsel gelişmelerin Ülkemizde de uygulanmasına yardımcı olmak, eğitim
ve sağlık konusunda bireysel ve toplumsal bilinci arttırmak, bu bilince sahip fertlerin yetişmesine
katkıda bulunmak, bu konularda teorik ve uygulamalı eğitim çalışmaları yapmak ve her yönü ile
bilgi ve becerileri yüksek, nitelikli ve sağlıklı bireylerin yetişmesini sağlamak amacı ile
kurulmuştur. (2)Vakıf, kamu kuruluşlarını bütçeleri içerisinde yer alan eğitim ve sağlık ile ilgili
faaliyetleri gerçekleştirerek kamu hizmeti ifa ederken, kamu yükümlülüklerini azaltarak topluma
hizmet etme amacını da gerçekleştirmiş olacaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞI: 50.000.-(ellibin) TL nakit.
YÖNETİM KURULU: Mehmet Zeki Günlüoğlu, Ekrem Cengiz Seyhan, Mehmet
Gündüz, Volkan Çiftçi, Lütfi Hanoğlu
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ: Vakfın
tasfiyesinden arta kalan malvarlığı Kurucu’nun uygun göreceği bir başka yere devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
6989/1-1
—————
VAKFIN ADI: Abdullah Okur İlim ve Kültür Vakfı.
VAKFEDENLER: Saliha ZİNCİRCİOĞLU, Mehmet OKUR, Ayşe Nefise PİŞKİNCE,
Ahmet Lokman OKUR, Vesile ÇELEBİ.
VAKFIN İKAMETGÂHI: KONYA.
VAKFIN TESCİL KARARINI VEREN MAHKEMENİN ADI, KARAR TARİHİ VE
NO’SU: Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinin 24/06/2014 tarih, E: 2013/579, K: 2014/374
sayılı kararı.
VAKFIN AMACI: Öğrenim alma olanağından maddi yönden yoksun bulunan
öğrencilerle, hangi eğitim düzeyinde olursa olsun vakıf yönetim kurulunun yardıma layık gördüğü
öncelik kız öğrenci olmak üzere bütün öğrencilerin, Kuran eğitim ve öğretimi başta olmak üzere,
her türlü dini ve milli eğitim ve öğretimlerinin en iyi şekilde almalarını sağlamak ve ülke
düzeyinde karşılıklı yardımlaşma ve sosyal yardımlaşmayı sağlamak amacı ile toplantı,
konferans, sergi, fuar ve seminerler düzenlemek sureti ile milli ve manevi değerlere saygılı bir
toplum oluşturulmasına yardımcı olmaktır.
VAKFIN MAL VARLIĞl : Konya İli, Meram İlçesi, Şükran Mahallesi (7. Mahalle),
M28b15c2b pafta, 282 ada, 5 nolu parsel, 252,86 m2 yüzölçümlü, “arsa” vasıflı gayrimenkul,
Konya İli, Meram İlçesi, Şükran Mahallesi (7. Mahalle), M28b15c2b pafta, 282 ada, 118
parsel, 484,54 m2 yüzölçümlü, “arsa” vasıflı gayrimenkul,
Konya İli, Meram İlçesi, Şükran Mahallesi (7. Mahalle), M28b15c2b pafta, 282 ada, 119
parsel, 35,05 m2 yüzölçümlü, “arsa” vasıflı gayrimenkul,
Konya İli, Meram İlçesi, Çayırbağı Mahalle, Toptaş Mevkii, M28B23C2A pafta, 352 ada,
1 parsel, 5.720,58 m2 yüzölçümlü, “bağ” vasıflı gayrimenkul,
Konya İli, Meram İlçesi, Çayırbağı Mahalle, Küçükbuzhane Mevkii, M28B23B3D pafta,
353 ada, 38 parsel, 36.021, 78 m2 yüzölçümlü, “kargir ev ve tarla” vasıflı gayrimenkul,
Konya İli, Karatay İlçesi, Aziziye Mahallesi (29. Mahalle), Nazımbey Mevkii, 91 pafta,
20 ada, 19 nolu parsel, 232 m2 yüzölçümlü, “ahşap ev” vasıflı gayrimenkulün vakıf kurucularına
ait hisseleri,
Konya İli, Selçuklu İlçesi, Küçükihsaniye Mahallesi, 189 pafta, 3064 ada, 1 parsel sayılı
“kagir işhanı” vasıflı gayrimenkulün, A Blok, Zemin kat, 80, 81 ve 82 nolu bağımsız bölümleri,
Konya İli, Meram İlçesi, Harmancık Köyü, Selbasan Mevkii, (eski 1511 parsel) 10 parsel,
7.158,00 m2 yüzölçümlü, “tarla” vasıflı gayrimenkulün (petrol istasyonu) 2/3 hissesi.
YÖNETİM KURULU : Mehmet OKUR, Ahmet Lokman OKUR, Saliha ZİNCİRCİOĞLU.
VAKFIN SONA ERMESİ HALİNDE MAL VE HAKLARIN DEVRİ : Borçların
tasfiyesinden arta kalan mal ve hakları Türk Anadolu Vakfı’na (Konya) devredilir.
Türk Medeni Kanununun 104. maddesi gereğince ilan olunur.
6990/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 52
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
DÜZELTME İLANI
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2012/69281
2. Yasaklama Kararı Veren
Bakanlık/Kurum
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
İLLER BANKASI ANONİM
ŞİRKETİ KAYSERİ BÖLGE
MÜDÜRLÜĞÜ
İl/İlçe
KAYSERİ/Kocasinan
Adresi
Kocasinan Bulvarı No: 147
Tel-Faks
0(352) 222 89 24 - 0(312) 222 88 26
Posta Kodu
38090
E-Mail
[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
GİSTAŞ GAZİOĞULLARI
İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ
Osman Kavuncu Cad. Öncü İş
Merkezi No: 53/2 Melikgazi /
KAYSERİ
Adı/Unvanı
Adresi
T.C. Kimlik No.
Vahyettin ÖZTÜRK
Harmanlar Mah. Bülbül Sk. Kılıç 4
Apt. Sitesi B Blok No: 20/1 İç Kapı
No: 13 Çınarcık / YALOVA
28601054444
Vergi Kimlik/
Mükellefiyet No.
3960041560
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Kayseri Ticaret Odası
Ticaret/Esnaf Sicil No.
19697
6. Yasaklama
Süresi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
Ay
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
Dayanağı ve Kapsamı
a-4734
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
( )
Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1- İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2- T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3- Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No.: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4- DİGER MEVZUAT: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 , 4735 ve 2886 sayılı
Kanunların dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5- ORTAK VE / VEYA ORTAKLIKLARIN: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile
4735 sayılı Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu
bölüm doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
Not: 24/7/2014 tarih ve 29070 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yasaklama kararının
düzeltmesidir. Adresteki, Koyuncu yerine Kavuncu ve vergi kimlik numarası düzeltilmiştir.
7031/1-1
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 53
Çevre ve Şehircilik Bakanlığından:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
7032/1-1
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 54
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
İHALELERE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARI
1. İhale Kayıt Numarası (İKN)
2. Yasaklama Kararı Veren
2012/66915
İçişleri Bakanlığı
Bakanlık/Kurum
3. İhaleyi Yapan İdarenin
Adı
Diyarbakır Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
İl/İlçe
Diyarbakır – Merkez
Adresi
Elazığ Cad. Yenişehir/Diyarbakır
Tel-Faks
0 412 224 12 21
Posta Kodu
21100
E-Mail
diyarbakı[email protected]
4. İhalelere Katılmaktan Yasaklanan Gerçek veya Tüzel Kişi
5. Ortak ve/veya Ortaklıkların
AYZ İnşaat Danışmanlık Müşavirlik
Adı/Unvanı
mühendislik Petrol Ürünleri Nakliyat
Ticaret ve Pazarlama Limited Şirketi
Yenişehir Belediyesi Selahattin
Yazıcıoğlu Cad. Karakoç Plaza
Adresi
No: 24/1 Diyarbakır
T.C. Kimlik No.
Vergi Kimlik/
1270316624
Mükellefiyet No.
Kayıtlı Olduğu
Ticaret/Esnaf Odası
Ticaret/Esnaf Sicil
No.
6. Yasaklama
Süresi
Ay
Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
19359
( )
Yıl
(1)
7. Yasaklamanın
a-4734
Dayanağı ve Kapsamı
KİK
( )
b-4735
KİSK
(X)
c-2886 DİK
( )
d-Diğer Mevzuat
( )
Tüm İhalelerden
(X) Tüm İhalelerden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Bakanlık İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Kurum İhalelerinden
( )
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN : İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No : Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı Olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No : Herhangi bir Ticaret
veya Esnaf Odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat : İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların : 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7017/1-1
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 55
İçişleri Bakanlığından:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
6999/1-1
Sayfa : 56
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğünden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7002/1-1
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 57
İstanbul Ulaşım Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinden:
Yasaklama Kararı Aşağıdaki Açıklamalar Dikkate Alınarak Doldurulacaktır.
1 - İKN: İstisna kapsamındakiler dahil 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara göre yapılan
yasaklamalarda doldurulacaktır.
2 - T.C. Kimlik No.: Yasaklananın gerçek kişi olması durumunda doldurulacaktır.
3 - Kayıtlı olduğu Ticaret/Esnaf Odası ve Ticaret Esnaf Sicil No: Herhangi bir ticaret veya
esnaf odasına kayıtlı olmaması halinde kayıtlı olmadığı belirtilecektir.
4 - Diğer Mevzuat: İstisna kapsamındakiler dahil 4734, 4735 ve 2886 sayılı Kanunların
dışındaki mevzuata göre verilen yasaklamalarda doldurulacaktır.
5 - Ortak ve/veya Ortaklıkların: 4734 sayılı Kanunun 58/2 nci maddesi ile 4735 sayılı
Kanunun 26/2 nci maddesinde sayılan ortak ve/veya ortakların bulunması halinde bu bölüm
doldurulacaktır. Bu bölümde yer alan kişinin birden fazla olması durumunda ek yapılabilir.
7012/1-1
Sayfa : 58
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 59
Sayfa : 60
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 61
7033/1-1
Sayfa : 62
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 63
Sayfa : 64
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 65
Sayfa : 66
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 67
Sayfa : 68
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 69
Sayfa : 70
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
RESMÎ GAZETE
Sayfa : 71
Sayfa : 72
RESMÎ GAZETE
1 Ağustos 2014 – Sayı : 29075
İÇİNDEKİLER
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
Sayfa
YÖNETMELİKLER
— Balıkesir Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
1
— Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinde
2
Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
— Gaziosmanpaşa Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
6
— Gümüşhane Üniversitesi Tıbbi Bitkiler, Geleneksel İlaçlar Uygulama ve
7
Araştırma Merkezi Yönetmeliği
— Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
11
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
13
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
14
c - Çeşitli İlânlar
50
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma
62
Senetlerinin Günlük Değerleri
DUYURU
Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünden:
http://www.basbakanlik.gov.tr adresinden
Yürürlükteki Kanunlar, KHK’ler, Tüzükler, Yönetmelikler ve Tebliğlere
e - Mevzuat,
Günlük Resmî Gazete’ye ise
e - Resmi Gazete ile
abone olmadan ve ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
BAŞBAKANLIK BASIMEVİ
www.bbasimevi.gov.tr
e-posta : [email protected]
Perakende Satış Fiyatı (KDV dahil) 30 Kr
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
23
File Size
10 218 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content