close

Enter

Log in using OpenID

1 TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan

embedDownload
TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ
Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN – TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK
SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta
…………….. (bundan sonra “İstekli” olarak anılacaktır) arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde
düzenlenmiştir.
I- İhalenin konusu ve teklif vermeye ilişkin hususlar
Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü
b) Adresi: Çamlıca Mah. 145. Sok. No: 16 (06200) Yenimahalle / ANKARA
c) Telefon numarası: 0 312 397 55 75
ç) Faks numarası: 0 312 397 42 60
d) Elektronik posta adresi: [email protected] [email protected]
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Yılmaz BAYRAMOĞLU Sözleşmeler Şefi
f) Taşıtların görülebileceği adresler:
Ankara Genel Müdürlükteki taşıtlar için:
TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü
Çamlıca Mah. 145. Sok. No: 16 06200 Macunköy - Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0 312 397 55 75 (8 Hat) Dahili/277
Faks: 0 312 397 42 60
İrtibat kurulacak kişi: Yılmaz BAYRAMOĞLU
Diyarbakır İşletme Müdürlüğümüzdeki taşıtlar için:
TEMSAN Diyarbakır İşletme Müdürlüğü
Dökmetaş Mah. Elazığ Bulvarı No:429
21120
Yenişehir/DİYARBAKIR
Tel
: 0 412 339 04 54 (8 hat) Dahili /115
Faks : 0 412 339 04 50
İrtibat kurulacak kişi: Remzi DENİZHAN
1.2 İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat
kurmak suretiyle temin edebilirler.
Madde 2 - İhale konusu işe ilişkin bilgiler:
2.1. İhale konusu hizmetin;
a) Adı: Yapılacak ihalenin konusu; Fiili durumları ek listede verilen aşağıda yazılı bulunan
taşıtların satış işidir.
b) Miktarı ve türü: Aşağıda plaka no’ su, cinsi, markası ve modeli yazılı olan toplam 6(altı)
adet
Ankara Genel Müdürlükteki Taşıtlar
İrtibat:
TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi
Genel Müdürlüğü
Çamlıca Mah. 145. Sok. No: 16 06370
Macunköy- Yenimahalle / ANKARA
Tel: 0 312 397 55 75 Dâhili /277
Faks: 0 312 397 42 60
İrtibat kurulacak kişi: Yılmaz BAYRAMOĞLU
Plaka
Cinsi
Markası
Modeli
06 RB 162 Binek Doğan1,6 IE
2000
06 KHN 68 Binek Doğan SLX
1998
06 LHP 89 Binek
Doğan SL
1993
Diyarbakır İşletme Müdürlüğündeki Taşıtlar
İrtibat:
TEMSAN Diyarbakır İşletme Müdürlüğü
Dökmetaş Mah. Elazığ Bulvarı No:429
21120 Yenişehir/DİYARBAKIR
Tel: 0 412 339 04 54 (8 hat) Dâhili / 115
Faks: 0 412 339 04 50
İrtibat kurulacak kişi: Remzi DENİZHAN
Plaka
06 LHP 87
06 YE 219
21 DF 369
Cinsi
Binek
Kamyon
Pikap
Markası
Doğan SL
Ford D-1210
Dodge
Modeli
1993
1983
1982
1
c) Taşıtların bulunduğu yer: Taşıtlar 1.1 madde (f) bendinde belirtilen adreslerdedir.
Hangi taşıtın nerede olduğu 2.1. (b) de belirtilmiştir.
2.2.İhale konusu işin kapsamı
 Taşıtların teslimine ilişkin tüm nakliye bedelleri ve sorumluluk istekliye ait olacaktır.
Taşıtların teslimi yukarıda 1.1 madde (f) bendinde belirtilen adreslerde yapılacak olup,
teslimden sonra doğabilecek tüm zarar-ziyan ve sorumluklar istekliye ait olacaktır.
 Yükleme, taşıma istekliye ait olacaktır. Yükleme ve taşımada doğabilecek tüm zarar -ziyan
istekliye ait olacaktır. Yükleme ve taşıma esnasında herhangi bir kazaya sebebiyet
verilmemesi için gerekli tüm önlem ve emniyet tedbirleri istekli tarafından alınacaktır.
 Teklif sahibi satışa konu taşıtları mevcut hukuki ve fiili durumu hasar, trafik ve sicil bilgileri
motorlu taşıtlar vergisi vesair her türlü vergi ayıp, eksik vesair durumlar ile görmüş
beğenmiş, ilgili kamu kurum ve kuruluşlardan her türlü araştırmayı yaparak taşıtları mevcut
ve yasal durumuyla kabul etmiş sayılır. Teklif sahibi taşıtlardaki ayıp, eksiklik ve sair
nedenlere dayalı her türlü talep, itiraz vb. haklardan peşinen feragat etmekte olup, bu
hususlar ile ilgili idareden talepte bulunamaz.
Madde 3 - İhaleye ilişkin bilgiler ile ihale ve son teklif verme tarih ve saati:
 İhale usulü: TEMSAN (Ceza ve yasaklamamalarla ilgili hususlar hariç) 2886, 4734 ve
4735 sayılı Kanunlarla, bunları tadil eden Kanunlara tabi olmayıp, İhale TEMSAN
Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğü Satış Yönetmeliğinin ilgili maddeleri
uyarınca “önce Kapalı Teklif” usulü, sonrasında açık artırma yoluyla yapılacak olup,
ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
 Tekliflerin sunulacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel
Müdürlüğü Çamlıca Mah. 145. sok. No:16 Yenimahalle/ANKARA adresindeki Genel
Evrak Servisi
 İhalenin yapılacağı adres: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel
Müdürlüğü Çamlıca Mah. 145. sok. No:16 Yenimahalle/ANKARA
 İhale tarihi: 10 Aralık 2014
 İhale saati: 14.30
 İhale komisyonunun toplantı yeri: TEMSAN-Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel
Müdürlüğü Zemin Kat toplantı odası
Madde 4 - İhale dokümanının görülmesi, temini ve bedeli
İhaleye ilişkin şartname bedeli 50,00 TL (elli) olup, şartname ve ekleri İdarenin belirtilen
adresindeki Ankara merkez hizmet binası Pazarlama Dairesi Başkanlığında veya
http://www.temsan.gov.tr/ihale_ilanlari.aspx linkinden görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek
olanların şartname ve eklerini satın almaları zorunludur. Satış şartnamesi bedeli Bankadan havale
edilecek ise dekonta taşıt ihalesine ait şartname bedeli açıklaması yaptırılarak TEMSAN Türkiye
Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğüne ait Halkbank Ostim Ticari Şubesi IBAN NO:
TR91 0001 2009 3910 0010 0009 97 hesabına yatırılıp dekont karşılığı, İdarenin veznesine
yatırılması halinde ise tahsilat makbuzu karşılığı şartname Pazarlama Dairesi Başkanlığından
alınacaktır. Şartname bedelinin ödendiğine dair bahsedilen belgenin ibraz edilmesi kaydıyla
istenmesi halinde Satış Şartnamesi istekli tarafından bildirilecek a-mail adresine veya faks
numarasına idare tarafından gönderilecektir. Şartname bedeli alındı makbuzu/dekontu olmayan
istekliler ihaleye katılamaz.
Madde 5- İhale dokümanının kapsamı
İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır.
1. Satış Şartnamesi,
2. Satılacak taşıt listesi,
3. Birim fiyat cetveli,
Madde 6 - Bildirim ve tebligat esasları
6.1. Bildirim ve tebligat iadeli taahhütlü posta yoluyla, Elektronik posta yoluyla, faks yoluyla veya
imza karşılığı elden yapılır.
2
6.2. İadeli taahhütlü mektupla yapılan tebligatta mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci
gün, tebliğ tarihi sayılır. Tebligatın bu tarihten önce muhataba ulaşması halinde ise fiili tebliğ tarihi
esas alınır.
6.3. Elektronik posta yoluyla veya faks ile yapılan bildirimlerde, bildirim tarihi tebliğ tarihi sayılır.
Bu şekilde yapılan bildirimlerin aynı gün İdare tarafından teyit edilmesi zorunludur.
Aksi takdirde bildirim yapılmamış sayılır. Teyit işleminin gerçekleşmiş kabul edilmesi için
tebligatın iadeli taahhütlü mektupla bildirime çıkarılmış olması yeterlidir. Elektronik posta yoluyla
veya faks ile yapılan bildirimler, bildirim tarihi ve içeriğini de kapsayacak şekilde ayrıca belgelenir.
6.4. Elektronik posta yoluyla yapılacak bildirimler, İdarenin resmi elektronik posta adresi
kullanılarak yapılır.
II- İhaleye katılmaya ilişkin hususlar
Madde 7 - İhaleye katılabilmek için gereken belgeler
Kapalı Teklif sureti ile yapılacak ihaleye katılacak gerçek veya tüzel kişilerin;
 Kapalı teklif mektubu
 Madde 20 de belirtildiği şekilde geçici teminat,
 Satış Şartnamesi alındı belgesi
 Nüfus cüzdanı sureti
 Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik
posta adresi.
 Tüzel kişiler için 2014 yılı içerisinde alınmış Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya
Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi, ihaleye Şahıs olarak katılacak olanların ise
yine 2014 yılı içerisinde alınmış bağlı bulunduğu resmi yerden (Nüfuz Müdürlüğünden,
Muhtarlıktan vb.) alınması kaydıyla ikametgâh adreslerini gösterir bir belge (ikametgâh
adresinin farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi),
 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren noter onaylı İmza Beyannamesi veya İmza
Sirküleri, noter onaylı vekâletname,
 Teklifler son teklif verme tarihinden itibaren en az 30 (otuz) gün opsiyonlu olacaktır.
 İstekliler, iş bu şartnamenin altına “şartnameyi okudum ve satışı yapılacak taşıtı hali hazır
durumu ile mahallinde gördüm, beğendim ve şartnamenin bütün hükümlerini aynen kabul
ettim “ şerhini yazıp imzalayacaklar ve şartnameyi tekliflerine ekleyeceklerdir.
Satış peşin olarak yapılacak olup kredili teklifler kabul edilmeyecektir.
Madde – 8 Tekliflerin dili:
Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer doküman Türkçe olacaktır.
Madde 9 - İhaleye katılamayacak olanlar
Aşağıdaki şahıslar doğrudan veya dolaylı olarak ihalelere katılamazlar
1- Kurum'da görev yapanlar ve bunlarla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu'nun 245'inci
maddesinde yazılı derecelerde yakınlığı bulunanlar, geçici veya sürekli olarak Kamu
ihalelerine katılması yasaklanmış olanlar bu ihaleye katılamazlar. Kurum ile ihtilafa düşmüş
olan, ihtilafları halloluncaya kadar ve daha önce herhangi bir nedenle sözleşme akdine
gelmeyen veya sözleşmesi Kurum tarafından feshedilen gerçek ve/veya tüzel kişiler bu
ihaleye katılamaz. Buna rağmen ihaleye teklif veren isteklinin teklifi kabul edilmez.
2- Bu şartnamenin 10’ ncu maddesinde belirtilen yasak fiil ve davranışlarda bulunanlar.
3- Bu yasaklara rağmen ihaleye katılanların tespiti halinde, alınan geçici teminatın tamamı
gelir kaydedilir, gelir kaydedilen geçici teminat ile ilgili olarak hiçbir hak iddia edilemez.
Gerekiyorsa ilgililer hakkında İhale Kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca kovuşturma
açılır. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi
nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatın tamamı gelir kaydedilerek ihale
iptal edilir.
3
Madde 10 - Yasak fiil veya davranışlar
Kapalı teklif usulü ile ihale işlemlerinin hazırlanması, yürütülmesi ve sonuçlandırılması sırasında;
10.1.Hile, desise, vaat, tehdit, nüfuz kullanma ve çıkar sağlama suretiyle veya başka yollarla
artırmaya ve ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek.
10.2. İhale esnasında isteklileri tereddütte düşürecek veya rağbeti kıracak söz söylemek ve istekliler
arasında anlaşmaya çağrıya ima edecek işaret ve davranışlarda bulunmak veya ihalenin
doğruluğunu bozacak biçimde görüşme ve tartışma yapmak,
10.3. Sahte belge veya sahte teminat kullanmak veya kullanmaya teşebbüs etmek, taahhüdünü kötü
niyetle yerine getirmemek, taahhüdünü yerine getirirken İdareye zarar verecek işler yapmak veya
işin yapılması veya teslimi sırasında hileli malzeme, taşıt veya usuller kullanmak, yasak olup, her
ne kadar ihale bu kanunlara göre yapılmasa da yasaklara uymayanlar ve cezalar hakkında 2886,
4734 ve 4735 sayılı İhale Kanunlarının ilgili maddeleri hükümleri uygulanır.
Madde 11 - Teklif hazırlama giderleri
Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İstekli, teklifini
hazırlamak için yapmış olduğu hiçbir masrafı idareden isteyemez. Taşıtların görülmesiyle ilgili
bütün masraflar istekliye aittir. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri
incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.
Madde 12- İhalede uygulanacak kapalı teklif usulünde tekliflerin hazırlanması, verilmesi
açılması ve Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerine ilişkin esaslar
Teklif mektupları bu şartname ekindeki İdarece hazırlanmış örneğe uygun olarak düzenlenip, istekli
tarafından imzalanacak, üzerinde kazıntı, silinti veya düzeltme olmayacaktır.
12.1.Tekliflerin hazırlanması: Kapalı teklif usulünde teklifler yazılı olarak yapılır. Birim fiyat
teklif cetveli bir zarfa konulup kapatıldıktan sonra zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı ve tebligata
esas olarak göstereceği açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya
mühürlenir. Bu zarf geçici teminata ait alındı veya banka teminat mektubu ve istenilen diğer
belgelerle birlikte ikinci bir zarfa konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı
ile açık adresi ve teklifin hangi işe ait olduğu yani “TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi
Genel Müdürlüğü İhale Komisyonu Başkanlığına Taşıt Satış İhalesine ait Teklif Mektubudur”
ibaresi yazılır. Teklif mektuplarının istekli tarafından imzalanması ve bu mektuplarda şartname ve
eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık
olarak yazılması zorunludur. Bunlardan herhangi birine uygun olmayan veya üzerinde kazıntı,
silinti veya düzeltme bulunan teklifler red olunarak hiç yapılmamış sayılır.
12.2.Tekliflerin verilmesi : Teklifler ilanda belirtilen saate kadar, sıra numaralı alındılar
karşılığında komisyon başkanlığına verilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Teklifler iadeli
taahhütlü olarak da gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile
hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin
ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle
işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir. Komisyon
başkanlığına verilen teklifler herhangi bir sebeple geri alınamaz.
12.3. Dış zarfların açılması : Tekliflerin açılma saati gelince, kaç teklif verilmiş olduğu bir
tutanakla belirtildikten sonra dış zarflar hazır bulunan istekliler önünde alınış sırasına göre açılarak,
istenilen belgelerin ve geçici teminatın tam olarak verilmiş olup olmadığı aranır. Dış zarfın
üzerindeki alındı sıra numarası iç zarfın üzerine de yazılır. Belgeleri ile teminatı usulüne uygun ve
tam olmayan isteklilerin teklif mektubunu taşıyan iş zarfları açılmayarak başkaca işleme
konulmadan, diğer belgelerle birlikte kendilerine veya vekillerine iade olunur. Bunlar ihaleye
katılamazlar.
12.4.İç zarfların açılması ve son tekliflerin alınması: Teklif mektuplarını taşıyan iç zarflar
açılmadan önce, ihaleye katılacak olanların haricindekiler ihale odasından çıkarılır. Bundan sonra
zarflar numara sırası ile açılarak, teklifler komisyon başkanı tarafından okunur veya okutulur ve bir
listesi yapılır. Bu liste komisyon başkanı ve üyeleri tarafından imzalanır.
12.5. Kapalı teklif usulü ile ve sonrasında yapılacak açık artırma ihalesine ilişkin usul:
 Kapalı teklif usulü ile yapılan artırma ihalelerinde; geçerli en yüksek teklifin altında
olmamak üzere, oturumda hazır bulunan isteklilerden verilen en yüksek teklif fiyatları
üzerinden sözlü veya yazılı teklif alınmak suretiyle artırmaya geçilir.
4


Her pey artırımı 100 (Yüztürklirası) TL veya katları şeklinde uygulanacaktır.
İsteklilerce, muhammen bedelin altında verilen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
Ancak ihalenin açık artırmaya dönüştürülmesinde belirlenen en yüksek teklif üzerinde yeni
bir öneride bulunulması halinde istekli açık artırmaya devam edebilecektir.
 Aynı teklifin birden fazla İstekli tarafından önerilmesi ve İsteklilerin önerilen teklif üzerinde
fiyat teklif etmemeleri durumunda ihalenin sonucu kura yoluyla belirlenecektir.
 Açık artırma işlemi Satış Şartnamesi esasları çerçevesinde Açık Artırma Tutanağı ile tespit
edilecektir.
 Komisyon, uygun gördüğü her aşamada oturumda hazır bulunan isteklilerden yazılı son
tekliflerini alarak ihaleyi sonuçlandırabilir. Bu husus, ihale komisyonunca bir tutanakla
tespit edilir.
Açık artırma sonucunda ihale üzerinde kalan istekli son teklif tutarı ile muhammen bedel arasındaki
farkın %3 teminat farkı tutarını aynı gün İdareye peşin olarak öder.
Madde 13- Satışı yapılacak olan taşıtların görülmesi, bunları görmek için şartlar ve ihale
esnasında uyulacak kurallar
13.1.Satışı yapılacak olan taşıtların görülmesi
İhaleye sunulan taşıtlar Cumartesi-Pazar günleri hariç, diğer günlerde 08.30-15.30 arasında
yukarıda 1.1 madde (f) bendinde belirtilen adreslerde ilgili personel ile irtibat kurulmak suretiyle
görülebilir.
13.2.İhalenin yapılacağı yere girebilme şartları İhale esnasında uyulacak kurallar
Kapalı teklif suretiyle yapılacak taşıt ihalesine katılacakların, ihale yerine her istekliden bir kişi
ihale salonuna alınacaktır.
Kapalı teklif usulüyle ihalede aşağıdaki kurallara uyulur;
1. Kapalı teklif usulüyle ihale, İhale Komisyonu Başkanı tarafından açılarak, ihaleye ilişkin
gerekli açıklamalar yapılıp, işlemlerin tamamlandığı ve ihale düzeninin sağlandığı
anlaşıldıktan sonra ihaleye başlanır.
2. İhale, İhale Komisyonu Başkanı ve/veya görevlendirilen İhale Komisyon üyesi tarafından
yürütülür.
3. İhale esnasında, istekliler zarf içinde verdikleri teklif ettikleri bedele bağlıdırlar. Artırmaya
katılmaları halinde ise arttırmada teklif ettikleri bedelden dönemezler, bu durumda o mal
için yatırılan geçici teminat irad kaydedilir.
5- İhale komisyonu gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta
serbesttir. Satış komisyonunun ihaleyi yapmama kararına itiraz edilemez.
6- Verilen teklifler sonucunda taşıt en yüksek bedeli veren İstekliye satılır. Son teklifler
alındıktan ve ihale komisyonu karar verdikten sonra fiyat artışı teklifleri kabul edilmez.
7- İhale, komisyon kararının onay merci tarafından onayını müteakip istekliye duyurulması ile
tamamlanır.
8- İhale esnasında yasaklara uymadıkları belirlenenler ihale yerinden uzaklaştırılırlar. Bu
suretle ihale yerinden uzaklaştırılanlar aynı ihalede diğer arttırmalara iştirak edemezler.
Madde 14 - İhale dokümanına ilişkin açıklama veya değişiklik yapılması
Açıklama yapılması
14.1. İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç
duydukları hususlarla ilgili olarak, ihale tarihinden beş gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama
talep edebilir. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
143.2. Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama, ihale tarihinden en az üç
gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde ihale dokümanı alanların tamamına
gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
14.3. Açıklamada, sorular ile İdarenin ayrıntılı cevabı yer alır, açıklama talebinde bulunanın kimliği
belirtilmez.
14.4. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının
bir parçası olarak verilir.
5
Değişiklik yapılması
14.5. İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin
hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya
eksikliklerin İdarece tespit edilmesi veya İdareye yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname
düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir. Zeyilname, ihale dokümanının
bağlayıcı bir parçası olarak ihale dokümanına eklenir.
14.6. Zeyilname, ihale tarihinden beş gün öncesinde bilgi sahibi olmalarını temin edecek şekilde
ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir.
14.7. Zeyilname düzenlenmesi nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç
duyulması halinde İdare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere en fazla yirmi gün süreyle
zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanının satılmasına ve teklif alınmasına
devam edilecektir.
14.8. Zeyilname düzenlenmesi halinde, tekliflerini bu düzenlemeden önce vermiş olan İstekliler
tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verebilirler.
Madde 15- İhale sonucunun karara bağlanması ve onaylanmasını müteakip yapılacak
işlemler
15.1. İhale sonucunun karara bağlanması : İhale Komisyonları tarafından alınan ihale kararları
onay merci tarafından karar tarihinden itibaren en geç (15) iş günü içinde onaylanır veya iptal edilir.
Onay merci tarafından karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
15.2. İhalenin onaylanmasını müteakip yapılacak işlemler: İhale kararının onaylanıp istekliye
bildirilmesini müteakip İstekli, 17'nci maddede belirtilen hallerin dışında ihalenin iptalini veya
yapılırsa sözleşmenin feshini isteyemeyeceği gibi İstekli onaylanan ihale kararının ardından ihale
için ödemesi gereken her çeşit vergi, resim, harç vesair giderleri İdare veznesine ödemek
zorundadır. (İhale vergisi % 0,569+Sipariş Vergisi % 0,948= Toplam Binde 15,17) Bu
zorunluluklara uyulmadığı takdirde protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale
bozulur ve teminat gelir kaydedilir.
Madde 16- Satışa sunulan taşıtların Ödeme, Satış ve Devir işlemleri Taşıtlar hâlihazır durumu
ile ihaleye sunulmakta olup, isteklinin taşıtı yerinde bizzat görerek ihaleye katıldığı kabul
edildiğinden; taşıtların evvelce mevcut kusurlarından dolayı idarece hiç bir sorumluluk kabul
olunmaz ve istekli tarafından hiç bir şekilde itiraz edilemez. Yapılan itirazlar idarece reddedilir.
Madde 16,1. Ödeme İşlemleri
16.1.1.İhalesi yapılan taşıtlar bulunduğu yerde ve hâlihazır durumu ile teslim edilir. Teslim
tesellüm, yükleme ve boşaltma giderleri ile bu konularda doğacak diğer giderler ile vergi, resim ve
harçlar istekliye aittir.
16.1.2. İhalenin onaylanması ve akabinde İdarenin çağrısı üzerine, İsteklilerce teklif edilen peşin
bedelin tamamı KDV tutarıyla birlikte en geç 7(yedi) iş günü içerisinde idarenin bildireceği hesap
numarasına yatırılacaktır. İhale bedeli zamanında yatırılmaz ise o isteklinin geçici teminat irat
kaydedilecek, istekli bu durumda herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaktır. İhale bedelinin
yatırıldığı günü izleyen en geç 5 (beş) gün içinde de istekli tarafından taşıtların bulunduğu yerden
teslim alınıp götürülmesi zorunludur. İhale bedeli yatırılmadan malzemelerin teslimi kesinlikle
olmayacaktır.
16.1.3.İdare, satılacak taşıtlarla ilgili olarak ortaya çıkacak, ihbar, şikâyet veya resen belirlenen
haller nedeniyle yaptırılacak inceleme veya soruşturma sonuna kadar malın teslimini durdurabilir.
Madde 16.2. Satış İşlemleri
16.2.1.Kesinleşen ihale kararı 5(beş) iş günü içerisinde İhale üzerinde kalan kalan İsteklilerin Satış
Şartnamesin de bildirdiği adreslerine, alınacak taşıtlarla ilgili ödemenin yapılarak, sonrasında devir
işlemlerini tamamlamak üzere iadeli taahhütlü mektupla ya da elden tebligat yapılacaktır.
16.2.2.İstekli tebligatı aldığı tarihten itibaren 7 iş günü içinde taşıt satış bedelini nakden ve peşin
olarak İdarenin belirtilen banka hesabına, %1 KDV tutarıyla birlikte yatırarak devir işlemlerini
gerçekleştirmek için İdareye başvuracaktır. İsteklinin, tebliğ tarihinden veya tebligat bila tebliğ iade
6
olunmuşsa, tebligatın yapılmadığına ilişkin zarf üzerindeki meşruhat tarihinden itibaren 7 işgünü
içinde İdareye başvuruda bulunmayan ve/veya devir işlemini gerçekleştirmeyen İsteklinin hakkı
iptal edilecek ve yatırdığı %3 oranındaki teminatı irat kaydedilecektir.
16.2.3.İdarenin yetkili organlarınca yukarıda belirtilen süre içinde ihalenin onaylanmaması halinde,
İsteklilerin yatırmış olduğu teminatı serbest bırakılacak ve müracaatlarında faizsiz olarak
iade edilecektir.
16.2.4.İsteklinin teklif mektubunda veya Satış Şartnamesinde vermiş olduğu açık adresine yapılan
tebligatların, adres değişikliği, adrese geç ulaşma ve postadaki gecikmeler nedeniyle İstekliye geç
ulaşmasından İdare sorumlu değildir.
16.2.5.İstekli ihale sonrası, ayıplık, eksiklik, arıza, İdare'ce tespiti mümkün olmayan muhtelif
noksanlıklar ve benzeri nedenlerle ilgili her türlü talep, itiraz, vb. haklarından peşinen feragat etmiş
olduğunu kabul eder.
16.2.6.İhale üzerinde kalan İsteklinin %3 teminatını yakarak ihale konusu aracı herhangi bir
nedenden dolayı satın almaktan vazgeçmesi halinde, İdare ikinci ve buda olmazsa üçüncü en yüksek
teklifi veren alıcıya teklifte bulunabilir veya ihaleyi iptal edebilir. Bu konuda yetki tamamen
İdaredir.
Madde 16. 3. Devir İşlemleri
16.3.1.Devir işlemleri ile ilgili her türlü vergi, resim ve harçlar ile buna benzer her türlü
yükümlülük ve noter masrafları istekliye ait olacaktır.
16.3.2.Devir işlemleri için isteklinin İdareye asaleten veya vekâleten başvurması gerekecektir.
16.3.3. Devir işlemleri taşıt bedeli ödendikten sonra en geç 10(on) gün içinde gerçekleştirilecektir.
Madde 17 - İhale saatinden önce veya sonrasında ihalenin iptal edilmesi
İhalenin İdarece İhale saatinden önce iptali
17.1. İdare tarafından gerekli görülen veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin
yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların tespit edildiği hallerde,
ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir.
17.2. Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği ilan edilerek duyurulur.
Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir.
17.3. İhalenin iptal edilmesi halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler
açılmaksızın isteklilere iade edilir.
17.4. İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce İdareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz.
İsteklice İhalenin iptali
17.5.1. İş bu şartnamede belirtilen süre içerisinde İsteklinin taşıt bedelini yatırmadan önce yazılı
olarak İdareye başvurması ve İdarece kabul edilmesi halinde ihale iptal edilebilir. İhalenin iptal
edilmesi durumunda, idarece yapılan masraflarla; malın teslim alındığı tarihe kadar olan süredeki,
yükleme, boşaltma, taşıma, hamallık, tartı ücreti ile diğer hizmetler karşılığı alacaklar ve giderler
istekliden ayrıca tahsil olunur ve geçici teminatlar gelir yazılır. Süresi içinde müracaatta
bulunmayanların daha sonra yapacakları talepler idarece reddedilir ve ilgililer hiç bir hak iddiasında
bulunamazlar.
17.5.2.İstekli malın bedelini yatırdığı tarihi takip eden günden itibaren, şartnamede gösterilen süre
içinde İdarenin kendisine malı teslim etmemesi halinde sürenin bitim tarihini takip eden 15 gün
içinde 10 gün müddetli noter ihbarnamesi ile bildirmek şartıyla taahhüdünden vazgeçebilir. İhalenin
bu madde uyarınca iptali, yapılırsa geçici teminat ve ihale bedeli istekliye iade edilir. Bu hususta
istekli ihaleye girmek ve geçici teminat vermek için yaptığı masraflarla ilgili İdareden hiçbir hak
talep edemez.
Madde 18- Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
İstekliler teklif fiyatlarını Türk Lirası olarak verecek olup, ödemelerde de bu para birimi
kullanılacaktır.
7
Madde 19 - Teklif fiyata dahil olan giderler
Mevzuat gereğince yapılacak ulaşım, sigorta vergi, resim ve harç giderleri isteklilerce teklif
edilecek fiyata dahil olacaktır.
Madde 20- Geçici teminat
İhaleye katılacaklardan, taşıt başına muhammen bedelinin ek listede belirtildiği şekilde % 3’ ü
oranında geçici teminat alınır. Birden fazla taşıt için teklif verilmesi durumunda her taşıt için plaka
yazılarak ayrı teminat verilmesi zorunludur. Geçici teminatın nakit olarak verilmesi halinde ihale
saati öncesine kadar TEMSAN Türkiye Elektromekanik Sanayi Genel Müdürlüğüne ait Halkbank
Ostim Ticari Şubesi IBAN NO: TR91 0001 2009 3910 0010 0009 97 hesabına teklif verilen
aracın plaka no’ su yazdırılıp taşıt alımına ait geçici teminat bedeli açıklaması yaptırılarak
yatırılacaktır. Geçici teminat olarak mektup verilmesi halinde ise sunulan teminat mektuplarında
geçerlilik tarihi belirtilerek teklif zarfının içerisine konulacaktır. Mektupta yazılı olan tarih 10 Şubat
2015 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir. Kabul edilebilir bir geçici teminat
ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare
tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır.
Madde 21 - Teminat olarak kabul edilecek değerler:
21.1. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır:
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.
c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine
düzenlenen belgeler.
21.2. 21.1. maddesinin (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden
nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden
teminat olarak kabul edilir.
21.3. Teminat mektubu verilmesi halinde, bu mektubun kapsam ve şeklinin, Kamu İhale Kurumu
tarafından belirlenen esaslara ve standart formlara uygun olması gerekir. Bu esaslara ve standart
formlara aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları geçerli kabul edilmez.
21.4. Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir.
Madde 22 - Geçici teminatın teslim yeri
Teminat mektupları kapalı zarf içinde gönderildi ise, ihale evraklarıyla birlikte zarf içerisinde
İdareye sunulur. Teminat mektupları dışındaki teminatlar Bu şartnamenin 20. Maddesinde
belirtildiği şekilde TEMSAN Genel Müdürlüğü nezdindeki Halkbank Ostim Ticari Şubesi IBAN
NO: TR91 0001 2009 3910 0010 0009 97 IBAN numarasına yatırılacaktır.
Madde 23 - Geçici teminatın iadesi
İhale Komisyonunun kararma göre ilk üç sırayı alan istekliler hariç diğerlerine ait geçici teminatlar
ihaleden sonra iade edilecektir. Bir, iki ve üçüncü sırayı alan isteklilere ait geçici teminatlar ise
taşıtların devir teslim işlemleri tamamlandıktan sonra iade edilecektir.
Madde 24- Vergi, resim, harç ve diğer mali yükümlülükler
1- Kapalı teklif usulü ile sözleşme ve taahhüdün tümünün yapılmasına ait bütün vergi, resim,
harçlar ve benzeri mali yükümlülüklerle yapılırsa sözleşme giderleri istekliye aittir.
2- Malla ilgili Katma Değer Vergisi dahil, her çeşit vergi, resim, harç ve mali yükümlülükler
istekliye aittir.
Madde 25- Şartnamede hüküm bulunmayan haller
Bu şartname ve eklerinde, hüküm bulunmayan hallerde, 2886, 4734 ve 4735 sayılı İhale
Kanunlarının hükümleri uygulanır.
Madde 26- İhtilafların çözüm yeri
Bu şartname uyarınca yapılacak ihalelerden doğabilecek ihtilaflar, ihaleyi yapan İdarenin
bulunduğu Ankara mahkemelerinde ve icra dairelerinde çözümlenir.
Madde 27- Süre uzatımı
İsteklinin şartnamenin / sözleşmenin yerine getirilmesine engel olacak derecede, ağır hastalık,
tutukluluk veya hürriyeti bağlayıcı ceza nedeniyle taahhüdünü yapamayacak duruma girmesi
halinde 14. ncü maddede belirtilen süre içinde belge ile müracaat edilmek koşuluyla kendisi veya
8
vekiline süre uzatımı verilebilir. İsteklinin ölümü halinde varislerin malın teslim süresi içinde
mahkemeye eksiksiz müracaat etmeleri koşuluyla, veraset ilamının veriliş tarihini takip eden
günden başlamak üzere şartnamedeki teslim alma süresi kadar süre verilebilir.
Madde 28- Diğer hususlar
İhaleye katılanlar bu şartname hükümlerini aynen kabul etmiş sayılırlar. İstekli şartnamedeki tüm
hükümlere uymak zorundadır. Çalıştırılacak işçiler tarafından, yanlış kullanma, tedbirsizlik, ihmal,
bilgisizlik, kasten veya kendisiyle ilgili olmayan bir şeyle uğraşma gibi nedenlerle, bir makinaya,
tezgâha, iş parçasına, kendisine ve İşletmede çalışan diğer işçilere ve yöneticilere vereceği
zararlardan istekli sorumludur. Verilen zararların kabul edilebilir sınırların üstünde olması
durumunda zarar istekli tarafından karşılanır. Taşıtların devri ve teslimi ihale bedeli ödendikten
sonra yapılacak olup, sözleşme yapılmayacak kesin teminat alınmayacaktır. Bu şartname sözleşme
yerine geçmektedir.
“Sözleşme yerine geçen 28 (yirmisekiz)maddeden oluşan işbu şartnameyi okudum ve satışı
yapılacak taşıtları hali hazır durumu ile mahallinde gördüm, beğendim ve şartnamenin bütün
hükümlerini aynen kabul ettim. Ayrıca aşağıda yazılı bulunan açık adres, Faks veya E-posta
olmak üzere bunlardan herhangi birine yapılacak tebligatları tebligat adresi olarak peşinen
kabul ettim.”
İhaleye İştirak eden:
Şahıs / Firma
Ad Soyad / Unvan
Açık Adresi
Telefon
Faks
Banka Hesap No
İmza
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
0
File Size
281 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content