close

Enter

Log in using OpenID

T.C. TR T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

embedDownload
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ (4/B) PERSONEL ALIMI İLANI
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine, 657 Sayılı
Devlet Memurları Kanununun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere
06.06.1978 tarihlî ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı
Resmi Gazetede yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda
Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan ek 2'inci maddenin (b) fıkrasına göre
Ortaöğretim ve Lisans mezunları için 2014 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak
suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.
NİTELİK ÜNVANI ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
KODU
01
Hemşire
1
02
Hemşire
1
03
Hemşire
2
04
Hemşire
1
05
Hemşire
1
Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun
olmak. Travmatoloji Anestezisi eğitimi. Kan ve Kan Ürünleri
Transfüzyonu eğitimi. Resüsitasyon eğitimi, Ameliyethane
Hemşireliği, Asepsi, Antisepsi, Dezenfektan ve
Sterilizasyon, Hastane Enfeksiyonları eğitimi almış olmak
ve belgelendirmek. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin
Anestezi bölümünde 7 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından
mezun olmak. 1 Hemofiltrasyon ve perfüzörlü ilaç
uygulamaları hakkındaki işlemlerle ilgili eğitim almış
olmak ve belgelendirmek. Üçüncü Basamak Kamu
Hastanelerinin Anestezi ve Reanimasyon Kliniğinde 2 yıl
çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından
mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin
Tıbbi Onkoloji Kliniğinde 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor
olmak.
Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından mezun
olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin Göğüs
Hastalıkları Kliniğinde 2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor
olmak.
Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından
mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinin
Klinik Bakteriyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Kliniğinde
2 yıl çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
06
Hemşire
1
Ortaöğretim kurumlarının hemşirelik programından
mezun olmak. Üçüncü Basamak Kamu Hastanelerinde
2 yıldır ağırlıklı olarak Ortopedi ve Travmatoloji
Kliniğinde çalışmış ve halen çalışıyor olmak.
07
Hemşire
11
Hemşirelik Lisans programından mezun olmak.
08
Diyetisye
n
1
Fakülte veya 4 yıllık Yüksekokulların Diyetisyenlik
Bölümü veya Beslenme
ve Diyetetik lisans programından mezun olmak.
NOT: Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup. sözleşmede belirtilen şartlan
yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içerisinde feslı
edilecektir.Başvuracak adaylarda yukarda belirtilen özel şartlar ile 657 Sayılı Devlet
Memurları Kanununun değişik 48. maddesinde (A fıkrasının 4,5,6 ve 7. bentlerinde)
belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.
I. GENEL ŞARTLAR :
1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
3- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile;
kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da
alla uğramış olsa bile devletin güvenliğine karsı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin
işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karsı suçlar ve
casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye
kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan
kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum
olmamak,
4- Erkekler için askerlik durumu itibariyle; Askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini
yapmış yahut ertelemiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
5- 657 sayılı Kanunun 53 üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini
devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
6- Lisans mezunları için 2014 KPSS(B) grubu KPSSP3, Ortaöğretim mezunları için
2014 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır.
7- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B
maddesinin "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket
etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi
içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı
feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sezleşmeli
personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." hükmüne uygun olması,
II. ÖZEL ŞARTLAR
1- Aranılan nitelikler bölümünde belirtilen öğrenim düzeyinden mezun olmak.
2- Başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak.
3- Lisans ve ortaöğretim mezunları için 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş
olmak.
4- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak,
III. BAŞVURU
Adayların bu ilanın gazetede yayım tarihinden itibaren 15 gün içerisinde
1- Başvuru sırasında Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası beyanının teyidi
amacıyla, Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasının da yer aldığı nüfus cüzdanı aslı.
2- Diploma fotokopisi.
3- 2014 yılı KPSSP3(B) grubu ve KPSSP94(B) grubu puanını gösterir belge.
4- 1 adet fotoğraf
Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi web sitesinden
(www.meramtip.com.tr) veya İnsan Kaynakları biriminden temin edilecek başvuru
formunu doldurarak şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (Posta ile yapılan
başvurular kabul edilmeyecektir.)
NOT : 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye eklenen (Karar Sayısı:
2012/2964) Ek Madde 7 gereğince, başvuru yapanların Türkiye Cumhuriyeti kimlik
numarası, adres bildirimi, adli sicil ve askerlik durumlarına ilişkin yazılı beyanları esas
alınacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar ile ilanımızda
belirtilen şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler hakkında yasal işlem yapılacağı,
atamaları yapılmış ise atamalaramnın iptal edileceği, idare tarafından kendilerine bir
bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edileceği hususu önemle
duyurulur.
IV. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI :
Başvuru sonunda atanmaya hak kazananların listesi www.meramtip.com.tr
adresinde ilan edilecektir. Kadroların iki katı kadar Yedek belirlenecektir. Asil
kazananlardan atanmak üzere başvuru olmadığı takdirde ilan edilen Yedek
kazananlardan sırası ile çağrılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca
tebligat yapılmayacaktır. Atanmaya hak kazanan adayların sonuçlarının ilan
edilmesinden itibaren 15 gün içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak Necmettin
Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi insan Kaynakları Birimine şahsen
teslim etmeleri gerekmektedir. Bu süre içerisinde belgeleri tamamlayarak teslim
etmeyen adaylar haklarını kaybederler.
B.: 82421
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
www.bik.gov.tr
İLAN
T.C. İSTANBUL 13. AİLE MAHKEMESİNDEN
ESAS NO :2014/433
DAVACI :KARANFİL AKÇAYIR
DAVALI :VIOLETA AKÇAYIR
DAVA
:BOŞANMA
Davacı tarafından aleyhinize açılan boşanma davasında; davacının boşanmaya
ilişkin dava dilekçesi ve tensip zaptı belirtilen adresinize davetiye ile gönderilmiş olup,
tebligat yapılamadığından ve adres araştırmasından da bir netice alınamadığından
dava dilekçesi ve tensip zaptının ilanen tebliğine karar verilmiştir.
H.M.K. 122 VE 127. maddeleri gereğince tebliğden itibaren iki hafta içinde
cevaplarınızı H.M.K. 129/2 maddesi gereğince tüm delillerinizi bildirmek ve dilekçe
eklemek, getirtilecekler için bilgileri sunmak zorunda olduğunuz, cevap verilmemesi
halinde HMK 128. maddesi gereğince davacının dilekçesindeki vakıaların tamamını
inkar etmiş sayılacağınız hususu, dava dilekçesi ve tensip zaptı yerine geçerli olmak
üzere ilanen tebliğ olunur.
İş bu ilan yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra yapılmış sayılacaktır.
B.: 82569 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
TÜKETİCİNİN KORUNMASI VE PİYASA GÖZETİMİ
GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN
18. TÜKETİCİ ÖDÜLLERİ BİLİNÇLİ TÜKETİCİLERİ, TÜKETİCİ
MEMNUNİYETİNİ İLKE EDİNEN FİRMALARI, TÜKETİCİLERİ KORUYAN
KURULUŞLARI VE BİLİMSEL ÇALIŞMA SAHİPLERİNİ BEKLİYOR
Tüketici bilincinin geliştirilmesi, tüketicilerin yasal haklarını kullanmaları
konusunda özendirilmesi, tüketici talep ve tercihlerini dikkate alan firmaların teşvik
edilmesi, tüketici hukuku veya tüketicinin korunması ile ilgili bilimsel çalışmaların
özendirilmesi amaçlarıyla 2014 yılı faaliyetleri dikkate alınarak altı dalda "2014
Yılı 18. Tüketici Ödülleri" verilecektir.
18. Tüketici Ödül Dalları:
A- Bilinçli Tüketici Ödülü
Ödül verilecek tüketicinin;
1- Mağduriyetine neden olan bir konuda, yasal haklarını sonuna kadar
kullanmada duyarlılık göstermesi,
2- Bu yönüyle diğer tüketicilere örnek olması,
3- Başvurusu hakkında verilen kararın kesinleşmiş olması, dolayısıyla yargıya
intikal etmiş konularda yargı sürecinin tamamlanmış olması,
4- Başarısına esas teşkil eden Tüketici Sorunları Hakem Heyeti, Tüketici
Mahkemesi ve Yargıtay Kararı vb. belgelerin başvuru dilekçesi ekinde yer alması
gerekmektedir.
B- Yazılı Basın Tüketici Ödülü
Ödül verilecek yazıların;
1- İlgili yayın organında tüketici sayfası, bağımsız bir tüketici köşesi ya da belli
bir bölümde tüketicinin korunmasına ilişkin konularda bilgilendirici makale, röportaj
veya haber şeklinde yayınlanmış olması,
2- Tüketici sorunlarını ve bunların çözüm yollarını ele alması ve tüketicileri
bilinçlendirici nitelikte olması,
3- Belirli aralıklarla yayınlanmış olması.
Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek yazılı basın kuruluşlarının
2014 yılında çeşitli zamanlarda yayınlanmış olan yazılarının yer aldığı en az 3
adet gazete, dergi vb. yaym örneğinin, bütünlüğü bozulmadan tüm içerik ve
ekleriyle birlikte asıl nüshalar olarak başvuru dosyasına konulması, ayrıca ilgili
yayın organının adı, gerçek veya tüzel kişiliği, imtiyaz sahibi, iletişim bilgilerinin de
bildirilmesi gerekmektedir.
C-Radyo- Televizyon Programı Ödülü
Ödül verilecek programın;
1- Belli bir bölümünün tüketicinin korunması ile ilgili olması veya özel olarak
tüketici sorunlarını konu edinmesi; tüketicileri eğitici ve bilgilendirici nitelikte
olması,
2- 08:00-22:00 saatleri arasında yayınlanması.
Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek programın 2014 yılında
çeşitli zamanlarda yayınlanmış, birbirinden farklı en az 3 adet tv-radyo program
örneklerinin kayıtlı olduğu flash bellek, CD, DVD ya da diğer bilgisayar ortamında
çalışabilen veri depolama aygıtlarının başvuru dosyasına eklenmesi ve programın
adı, yayınlandığı tv-radyo kanalının gerçek veya tüzel kişilik ünvanı, iletişim
bilgileri, yayın saati, yayın süresi, yayınlandığı günler, yerel, uliısal, bölgesel,
kablolu, uydudan vb. gibi yayın erişim ağının bildirilmesi gerekmektedir.
D- Tüketici Memnuniyetini ilke Edinen Firma Ödülü
Ödül verilecek firmanın;
1- Tüketici memnuniyetini firma politikası olarak benimsemesi ve buna uygun
faaliyetlerde bulunması,
2- Mevzuatla tüketicilere tanınan haklardan daha ileri haklar tanıması,
3- Tüketicilere yönelik telefon ya da elektronik ortamda hizmet veren çağrı
merkezi, tüketici danışma masası veya danışma hattı kurmuş ve bunları fiilen
işletir olması,
4- Tüketicileri ve kendi çalışanlarını bilgilendirici çalışmalar yürütmüş olması,
E- Bilimsel Çalışma Ödülü
Ödül verilecek kişinin, kişilerin veya kurum/kuruluşların aşağıdaki şartlardan en
az birini taşıması;
1- Tüketicinin korunması alanında basılmış kitabının bulunması,
2- Tüketicinin korunması alanında kabul edilmiş yüksek lisans veya doktora
tezinin bulunması,
3- Tüketicinin korunması alanında yayınlanmış bilimsel makale, tebliğ veya
bildmsiıiin bulunması,
4- Tüketicinin korunması alanında bilimsel kongre, çalıştay ve benzeri isimler
altında çalışma yapması ve sonuçlarının yayınlanmış olması.
Bu dalda başvuru yapacak veya aday gösterilecek kişinin, kişilerin veya
kurüm/kuruluşların basılmış, yayımlanmış kitabının, kabul edilmiş doktora ya da
yüksek lisans tezinin, bilimsel kongre, çalıştay sonuçlarının birer asıllarının ve
yüksek lisans, doktora tezi vb. başvuruya esas teşkil eden çalışmalarının özetinin
başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
F- Tüketici Özel Ödülü: Ödül verilecek gerçek veya tüzel kişilerin tüketicinin
korunması, ilgili mevzuatın uygulanması ve geliştirilmesi konusunda yoğun çaba
göstermesi ve bu alanlarda hizmette bulunması koşulları aranır. Başvuruya esas
teşkil edecek ilgili bilgi ve belcelerin başvuru dosyasına eklenmesi gerekmektedir.
Adaylar ya da aday gösterilenler "A, B, C, D, E ve F" dallarında belirlenen ödül
kategorilerinden en fazla bir ödül dalında başvuruda bulunabileceklerdir.
Kişi veya kuruluşlar, yukarıda dallan ve değerlendirme ölçütleri belirtilen
"Tüketici Ödülleri"ne doğrudan aday olabilecekleri gibi, diğer kişi veya kuruluşlar
tarafından da aday gösterilebilirler. Her iki durumda da adayların yukarıda,
belirtilen ölçütleri taşıdıkları belgelenmelidir. Konuyla ilgili olarak Bakanlığımız
"www.gtb.gov.tr" adresli web sitesinden, O 312 201 66 13 numaralı telefondan
bilgi alınabilir.
Başvuruların 29 Ocak 2015 Cuma günü Saat 17,30'a kadar. "Gümrük ve
Ticaret Bakanlığı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel
Müdürlüğü Eskişehir Yolu 9. Km. TOBB İkiz Kuleler C Blok 15/32
Çankaya/ANKARA" adresine bizzat veya postayla yapılması gerekmektedir.
81 il merkez ve ilçe sınırlan içerisinde Ticaret İl Müdürlükleri kanalıyla yapılacak
başvuruların ise ilan edilen son başvuru tarihine kadar Bakanlığa ulaşacak şekilde
posta yoluyla göridetilmesi veya doğrudan Tüketicinin Korunması ve Piyasa
Gözetimi Genel Müdürlüğüne başvuruda bulunulması zorunludur.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
B.: 82810 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
2014/387 TLMT.
T.C. SAKARYA 5. İCRA DAİRESİ
TAŞINIRIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup:
Birinci artırmanın aşağıda belirtilen gün, saat ve yerde yapılacağı ve o gün
kıymetlerinin %50'sine istekli bulunmadığı taktirde, yine aşağıda belirtilen gün, saat ve
aynı yerde 2. artırmanın yapılarak satılacağı; şu kadar ki, artırma bedelinin malın tahmin
edilen değerinin %50'sini bulmasının ve satış isteyenin alacağına rüçhanı olan
alacakların toplamından fazla olmasının ve bundan başka paraya çevirme ve payların
paylaştırma giderlerini geçmesinin şart olduğu; birinci artırmadan on gün önce
başlamak üzere artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr
adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceği, birinci artırmada istekli bulunmadığı
takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden başlamak üzere
ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebileceği, mahcuzun satış bedeli üzerinden aşağıda belirtilen oranda KDV.'nin
alıcıya ait olacağı ve satış şartnamesinin icra dosyasından görülebileceği; gideri verildiği
takdirde şartnamenin bir örneğinin isteyene gönderilebileceği; fazla bilgi almak
isteyenlerin yukarıda yazılı dosya numarasıyla dairemize başvurmaları ilan olunur.
1.İhale Tarihi
: 13/01/2015 günü, saat 14:20 - 14:30 arası.
2.İhale Tarihi
: 29/01/2015 günü, saat 14:20 - 14:30 arası.
İhale Yeri
: UĞUR YEDİEMİN OTOPARKI/SEBAHATIN ZAIM BULVARI
EVRENKÖY MEVKİİ NO:335 ADAPAZARI/SAKARYA - null null / null
No
1
Takdir Edilen
Değeri TL.
45.00,00
Adedi
1
KDV
%1
Cinsi (Mahiyeti ve Önemli Nitelikleri)
54D9227 Plakalı ,2013 Model, FORD
Marka ,FOCUS - DYB Tipli, Rengi
Siyah , Aracın kaportası genel
itibariyle iyi olup muhtelif yerlerinde
çizik ve göçükler mevcuttur.
(İİK m.114/1,114/3)
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 63'e karşılık
gelmektedir.
B.: 82578 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. OSMANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
(TİCARET MAHKEMESİ SIFATIYLA)
Esas No : 2014/496
İLAN
Davacı Toprak Müteahhitlik Müh. Toprak Mah. Gıda. Day. Tük. Mal. İnş. Pet. Ür.
Telek, Konfek. San. Tic. Ltd.Şti (5220614982 ) tarafından mahkememize hasımsız
olarak açılan iflasın ertelenmesi davası nedeniyle;
Davacı Toprak Müteahhitlik Müh. Toprak Mah. Gıda. Day. Tük. Mal. Ins. Pet. Ür.
Telek, Konfek. San. Tic. Ltd.Şti (5220614982 )'nin ( şirket temsilcisi Arif Demir ) İflasının
ertelenmesi talep edilmiş olmakla, İİK' nun 166/2. Maddesi uyarınca itirazı olacak
alacaklıların duruşma günü olan 21/01/2015 günü saat: 10:00' da Mahkememizde hazır
bulunmaları ve ilan tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Mahkememizin 2014/494 esas
sayılı dosyasına müracaat etmeleri ilanen tebliğ olunur.
B.: 82586 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. BÜYÜKÇEKMECE 16. ASLİYE CEZA
MAHKEMESİ
Dosya No: 2013/69
Esas Karar No: 2014/68
DAVACI
: K.H.
SANIK
: YUSUP SUVHANOV, Sehet ve Oğulheyk oğlu, 1964
TÜRMENİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. İstiklal Mah Cumhuriyet
Cad Esenyurt/ İSTANBUL adresinde oturur. TC Kimlik No:
SUÇ
: Kullanmak İçin Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Satın Almak
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 19/02/2013
SUÇ YERİ
: İSTANBUL/ESENYURT
KARAR TARİHİ
: 18/07/2014
Yukarıda açık kimliği yazılı sanık hakkında mahkememizde yapılan duruşma
sonunda;
Sanığın uyuşturucu madde kullandığı anlaşıldığından 5237 Sayılı TCK'nın
191/2. maddesi gereğince sanığın TEDAVİ VE DENETİMLİ SERBESTLİK
TEDBİRİNE TABİ TUTULMASINA,
5237 Sayılı TCK' nın 191/5. maddesi gereğince tedavinin ve denetimli
serbestlik tedbirinin gereklerine uygun davranan sanık hakkında açılmış olan
davanın DÜŞMESİNE KARAR VERİLMESİNE, aksi takdirde davaya devam
olunarak HÜKÜM VERİLMESİNE,
5320 S.K.'nın Geçici Madde 7/2. fıkrası yollamasıyla 6545 S.K. ile değişik
TCK'nın 191. maddesi çerçevesinde sanık hakkında HÜKMÜN
AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
5320 S.K.' nın Geçici Madde 7/2. fıkrası yollamasıyla 6545 S.K. ile değişik
TCK'nın 191/2. maddesi gereğince sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi
TUTULMASINA,
5320 S.K.'nın Geçici Madde 7/2. fıkrası yollamasıyla 6545 S.K. ile değişik
TCK'nın 191/5. maddesi gereğince sanığın, denetim süresi içinde kullanmak için
tekrar uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alması, kabul etmesi veya
bulundurması ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanması halinde HÜKMÜN
AÇIKLANMASINA,dair gıyapta verilen karar, adresi belirlenemeyen karar sanığa
tebliğ edilememiş olduğundan 7201 sayılı kanunun 28. maddesi uyarınca
tebligatın ilanen yapılaşma ve ilannın trajesi yüksek bir gazetede
yayınlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş
olduğundan TEBLİGAT YERİNE GEÇERLİ OLMAK ÜZERE İLAN OLUNUR.
B.: 82562 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
Üniversitemizin aşağıda isimi yazılı birimine, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri,
28.01.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Öğretim
Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği"nin ilgili maddeleri ve "İstanbul
Üniversitesi Akademik Yükseltilme ve Atama Yönergesi" uyarınca Yardımcı
Doçent kadrosuna eleman alınacaktır.
Yardımcı Doçentlik Kadrosuna Müracaat Edeceklerin: Sınava girecekleri
yabancı dili belirten dilekçelerini, özgeçmişlerini, Doktora Belgesini, Yayın
Listelerini, Bilimsel Çalışma ve yayınları kapsayan 4 adet dosya, ile birlikte ilgili
birimlere teslim etmeleri gerekmektedir.
NOTLAR:
1) İlan edilen unvan için Yabancı Ülkelerden alınan diplomaların
Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması ve belgelendirilmesi
şarttır.
2) Adayların 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin tüm şartlarını taşıyor olmaları
gerekmektedir.
3) İlan edilen bu kadroya müracaat edecek erkek adayların askerlik yönünden
Mahkeme veya bakaya durumunda olmamaları gerekmektedir.
4) Başvurular ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gün içinde ilgili birimlere
yapılacaktır.
5) Müracaatlar şahsen yapılacaktır. Posta ile başvuru kabul edilmeyecektir.
6) Kadroya müracaat edecek adayların, Üniversitemizin ve Yükseköğretim Kurulu
Başkanlığının internet sitesinde yer alan İstanbul Üniversitesi Akademik
Yükseltilme ve Atama Yönergesine göre Bilimsel Yayınlarının puanlandırılmış
tablolarını eklemeleri gerekmektedir.
7) İlanımıza http://www.istanbul.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.
HUKUK FAKÜLTESİ
ANABİLİM DALI
Genel Kamu Hukuku
Yard.Doç.
ÜNVANI
ADEDİ
1
B.: 82746
www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ
Dosya No : 2012/621 Esas
2013/650 Karar
TRABZON 1 .ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN
08/06/2012 tarihinde işlemiş bulunduğu kaçakçılık suçu nedeniyle Trabzon
Cumhuriyet Başsavcılığının 2012/2144 esas sayılı iddianamesi ile
Mahkememizin 2012/621 esasında kamu davası açılan Gürcüstan Cumhuriyeti
vatandaşı olan ve Tamar Dasahleva, No:30 D.31 Batum Gürcüstan adresinde
oturur Valeri ve Nani oğlu 02/06/1972 Kobileti doğumlu GIVI RUSIDZE' nin
işlediği sabit olan kaçakçılık suçundan eylemine uyan 5607 sayılı yasanın 3/3,
5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 62, 52/2 maddeleri gereğince sonuç olarak 5 ay
hapis ve 80,00 TL. Adli Para cezası ile cezalandırılmasına, CMK. nın 231.
maddesi gereğince HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,
sanıktan elde edilen kaçak eşyalar ile eşyaların taşınmasında kullanılan HO 23
E plaka sayılı aracın TCK. nın 54. maddesi gereğince ZORALIMINA ilişkin
olarak Mahkememizden verilen 10/09/2013 gün ve 2013/650 sayılı karar bütün
aramalara ve sanığın ikamet ettiği ülkesindeki adresine çıkartılan tebligatlara
rağmen tebliğ edilemediği, sanığın Türkiye' de bulunma ihtimali nedeniyle adı
geçene 7201 sayılı Tebligat yasanının 28, 29, 30 maddeleri gereğince ilanen
tebligat yapılması gerektiği anlaşıldığından hazırlanan ilanın gazetede
yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunun 31. Maddesi gereğince 15 gün
sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre
içinde muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize bir dilekçe
vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup tutanak düzenlettirmek suretiyle
kararı veren mahkemenin bağlı bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine itiraz
edebileceği, itiraz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.
B.: 82799 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
İLAN
GEBZE 1. İŞ MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2002/59 Esas
KARAR NO : 2012/214
Davacı SOSYAL SİGORTALAR KURUMU BAŞKANLIĞI aleyhine
mahkememizde açılan Tazminat (Rücuen Tazminat) davasının yapılan açık
yargılaması sonunda; Davalı Hıdır oğlu, 1975 D.lu, Bakü Şehir Karadağ Rayon
Kızıldaş Kasabası Azerbaycan adresinde ikamet eden MÜŞFİK MEMMEDOV
tüm aramalara rağmen bulunamadığından karar gereğince ;
Davanın Kısmen Kabulü İle;
2334,45 TL gelirlerin onay tarihinden İtibaren işleyecek yasal faizi ile
birlikte, davalılar Halis Karagülle ve Müşfik Memedov'dan alınarak davacıya
verilmesine. Davalılar Yapı Sigorta A,Ş.(Halk Sigorta) ve Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketler Birliği yönünden davanın reddine,
Alınması gereken 138,66 tl lik harcın davalılar Halis Karagülle ve
Müşfik Memmedov'dan tahsiline,
Yapılan yargılama gideri tebligat ve posta masrafı 88 tl, ilanen tebligat
masrafı 166,80 tl, kusur bilirkişi ücreti 80 tl, hesap bilirkişi ücreti 225 tl, toplam
559,80 tl den kabul edilen miktara göre hesap edilen 235,99 tl nin davalılar Halis
Karagülle ve Müşfik Memmedov'dan alınarak davacı tarafa verilmesine,
Davacı Kurum tarafını avukat ile temsil ettirdiğinden AAÜT gereğince davacı
lehine tayin ve takdir olunan 400 TL lik avukatlık ücretinin davalılar Halis
Karagülle ve Müşfik Memmedov'dan alınarak davacı tarafına verilmesine,
Davalı Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketler Birliği tarafını avukat ile temsil
ettirdiğinden AAÜT gereğince davalı lehine tayin ve takdir olunan 664,50 tl lik
avukatlık ücretinin davacı Kurumdan alınarak davalı Türkiye Sigorta ve
Reasürans Şirketler Birliği tarafına verilmesine dair karar SGK ve Halis Karagülle
tarafından temyiz edilmiş olmakla işbu karar ve temyiz dilekçesi;
Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur.
B.: 82843 www.bik.gov.tr
Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
74 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content