close

Enter

Log in using OpenID

45671-46005-45590

embedDownload
T.C. TRABZON 1. ASLİYE CEZA
MAHKEMESİ’NDEN
Dosya No: 2012/737 Esas
2013/193 Karar
25/08/2012 tarihinde işlemiş bulunduğu hırsızlık suçu
nedeniyle Mahkememizin 2012/732 esasında Trabzon C.
Başsavcılığının 2013/193 esas sayılı iddianamesi ile kamu
davası açılan Gürcistan Cumhuriyeti vatandaşı ve Kutaisi
şehri Habeyeşvili sokağı numara: 60 sayılı yerde oturur
Nodarı ve Lena oğlu 28/10/1957 doğumlu MIKHEIL
BARABADZE’nin işlediği sabit olan hırsızlık suçundan
eylemine uyan 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 141, 168/1,
62, maddeleri gereğince 3 ay 10 gün HAPİS CEZASI İLE
CEZALANDIRILMASINA, CMK Nın 231 Maddesi gereğince
HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA, Adli
Emanetin 2012/873 sırasındaki suç eşyalarının
ZORALIMINA ilişkin Mahkememizden verilen 07/03/2013
gün ve 2013/193 sayılı hüküm bütün aramalara ve sanığın
ülkesindeki adresine çıkartılan tebligatlara rağmen tebliğ
edilemediği, sanığın Türkiye'de bulunma ihtimali nedeniyle
adı geçene 7201 sayılı Tebligat yasanının 28, 29, 30
maddeleri gereğince ilanen tebligat yapılması gerektiği
anlaşılmakla hazırlanan bu ilan metnin gazetede
yayımlandığı tarihten itibaren Tebligat Kanunun 31. Maddesi
gereğince 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ
edildiği tarihten itibaren 7 günlük yasal süre içinde
muhatabın bulunduğu yer mahkemesine veya mahkememize
bir dilekçe vererek veya zabıt katibine beyanda bulunup
tutanak düzenlettirmek suretiyle kararı veren mahkemenin
bağlı bulunduğu Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edebileceği,
itiraz etmediği takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ
(Bas›n: 45671- www.bik.gov.tr)
olunur. 04/07/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. SAMSUN 2. ASLİYE TİCARET
MAHKEMESİ’NDEN
T.C. İZMİR 25. İCRA DAİRESİ’NDEN TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
2012/10760 ESAS
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:
TAŞINMAZI N TAPU KAYDI: İzmir ili Buca İlçesi Tapu sicil müdürlüğü kayıtlarından İzmir ili Buca ilçesi
Kaynaklar Köyü, 20196 ada, 10 parsel, 342.00 m2 yüzölçümlü arsa nitelikli taşınmazın tam payı satışa
çıkartılmıştır.
İMAR DURUMU: Buca Belediye Başkanlığının 07/03/2014 tarih ve 14126730-310.05-/822 sayılı imar durumu
belgesinde "Sözkonusu taşınmazın bulunduğu ada; Mülga Kaynaklar Belediye Meclisince onaylanmış olan
1/1000 ölçekli uygulama imar planları içerisinde kalmaktadır, ancak plan onama sınırının üst ölçekli plan
konumunda bulunan 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planı ile Kaynaklar'a ait imar
planı kararı getirilen sınırlarla uyuşmadığı tespit edilmiştir. 10 parselin bulunduğu ada 1/25000 ölçekli İzmir
Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planında Doğal ve Ağaçlık Karakteri korunacak alanlarda kalmaktadır.
Belediye Başkanlığımızca 1/25000 ölçekli İzmir Büyükşehir Bütünü Çevre Düzeni Planının genel
hükümler başlığının 6.10. maddesinde "Bu planın onayından önce hazırlanmış ve ilgili idaresince
onaylanmış ancak bu planla kentsel kullanım kararı getirilen alan dışında kalan nazım ve/veya uygulama
imar planlarının bu plan doğrultusunda iptal edilerek, revizyonunun yapılması zorunludur. Bu tür alanlarda
revizyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar imar uygulaması ve yeni yapı yapılamaz" hükmü uyarınca işlem
yapılması gerekmektedir.
Kaynaklar bölgesini kapsayan imar planları ile ilgili, Belediyemiz Plan ve Proje Müdürlüğünün çalışma
yaptığı bilinmektedir. Bu çalışmalar sonuçlanıp; Plan ve Proje Müdürlüğünden, Müdürlüğümüze uygulamaya
esas planlar gönderildikten sonra konu ile ilgili değerlendirme yapılabilecektir" denilmektedir.
ADRESİ: Kaynaklar Köyü 29 Ekim Mahallesi 2113 Sokak No: 4 ARSA Buca/İZMİR
ÖZELLİKLERİ: Satışa konu parselin sağında 2 numarayı alan 2 katlı bina, solunda 6 numarayı alan basit
tarzda bir baraka bulunmaktadır. Ayrıca 6 nolu barakanın sonunda dubleks 2 katlı bina mevcuttur. Mevcut
imar durumunda 10 parselin bulunduğu ada 1/25000 ölçekli İzmir Büyük Şehir bütünü çevre düzeni planında
DOĞAL VE AĞAÇLIK KARAKTERİ KORUNACAK ALANDA kaldığı, bu tür alanlarda revizyon çalışmaları
tamamlanıncaya kadar İMAR UYGULAMASI VE YENİ YAPI YAPILAMAZ hükmü dikkate alınarak, köy
içerisinde detaylı araştırmalar yapılmış, emsal arsaların alım ve satım rayiçleri belirlenmeye çalışılmış, bunun
neticesinde MEVCUT İMAR DURUMUNA GÖRE parselin m2 değerinin 250.00/m2 olarak saptanmıştır.
Arsa, Köy meydanına yaklaşık 300 m, gölete 5000 m, sebze haline 1600 m mesafededir. Ulaşım vasattır.
Parselin bulunduğu çevrede su ve elektrik gibi alt yapı hizmetleri mevcuttur.
Arsa Payı: TAM
Kıymeti: 85.500,00 TL
KDV Oranı: %18
1. Satış Günü: 17/09/2014 günü 14:40 - 14:50 arası
2. Satış Günü: 14/10/2014 günü 14:40 - 14:50 arası
Satış Yeri: İZMİR (BAYRAKLI) ADLİYESİ D-3 BLOK ZEMİN KAT 24 NOLU MÜZAYEDE SALONU
Satış Şartları:
1- İhale açık artırma sureti yl e yapıl acaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden artırma tarihinden
önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada
tahmin edilen değerin %50’sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamın, ve satış giderlerini geçmek
şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan
sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif
verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50’sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları
toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa
satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin %20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar
banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere
süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellaliye resmi,
taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve
giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi
takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133’üncü maddesi
gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine
sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer
zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca
hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden
alınacaktır.
5- İşbu satış ilanı taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerin tapuda adresinin kayıtlı olmaması
halinde, varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilerek normal yollardan
tebligat yapılamaması halinde İİK.md.127 gereğince iş bu satış ilanı tebliğ yerine kaim olmak üzere ilanen
tebliğ olunur.
6- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde
isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi
almak isteyenlerin 2012/10760 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlümüze başvurmaları ilan olunur.
07/07/2014
(İİK m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
T.C. İSTANBUL 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ’NDEN
KAMULAŞTIRMA İLANI
Dosya No: 2014/269 Es.
02/07/2014
Davacı LG ELECTRONİCS TİCARET A.Ş. ile Davalı
COŞKUNER DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SAN. TİC. LTD.
ŞTİ. arasında mahkememizde görülmekte olan iflas (İflasın
Açılması) davası nedeniyle;
Davalı şirketin iflasını gerektirir herhangi bir hal
olmadığını ve istemin kötü niyetli olup reddini ileri süren
tüm alacaklıların, ilan tarihinden itibaren alacaklarını
gösterir bilgi ve belgelerle birlikte ilandan itibaren 15 gün
içerisinde davaya müdahale ve itirazlarını bildirmeleri,
İKK'nun 179/a ve 166. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğ
(Bas›n: 46005- www.bik.gov.tr)
olunur. 02/07/2014
Esas No: 2014/299
Davacı İstanbul Beyoğlu Belediye Başkanlığı tarafından Davalı Hatice Nesrin Ülgen ve hissedarları aleyhine açılan
Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve taşınmazın davacı idare adına tesciline karar verilmesi davasında:
İstanbul İli, Beyoğlu ilçesi, Çukur Mahallesi, 362 ada, 43 parsel sayılı, 53 metre kare alanlı ev vasıflı taşınmaz 5366 sayılı
yasaya dayanılarak 20.02.2006 tasdik tarih ve 2006/10172 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen yenileme alanı içerisinde
kaldığından 5366 sayılı yasanın 4 maddesinin 2. fıkrası gereğince, Beyoğlu Belediyesi Encümenin 13.05.2014 tarih, 759 sayılı
kararı ile kamulaştırıldığını kıymet takdir komisyonu 28.05.2014 tarihli raporu ile taşınmazın kıymetini belirlediğini taşınmazın
tapuda İsmail Ağa vakfı adına kayıtlı olup, Vakıflar Genel Müdürlüğü yönetimi altında olduğunu belediyece kamulaştırılmaya
tabi tutulduğunu, kamulaştırma işlemlerinin yürütülmesi hususunda 13.05.2014 tarih, 759 sayılı encümen kararları alındığını,
2942 sayılı kamulaştırma kanununun 4650 sayılı yasa ile değişik 18 maddesine göre taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti
ile taşınmazın idare adına tesciline karar verilmesi için Hakimliğimizde dava açılmıştır. Kamulaştırma kanununun 3 ve 10
(Bas›n: 45590- www.bik.gov.tr)
maddesi uyarınca kamuoyuna duyurulur. 10/07/2014
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr’de.
(Bas›n: 45641- www.bik.gov.tr)
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
2
File Size
726 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content