close

Enter

Log in using OpenID

1 ULUSLARARASI İLİŞKİLER LİSANS PROGRAMI (İngilizce) D1

embedDownload
1
ULUSLARARASI İLİŞKİLER
LİSANS PROGRAMI (İngilizce)
D1.Program Hakkında Genel Bilgi
1992 yılında YÖK Başkanlığınca açılması uygun görülen Bölümümüz 1994 yılında
Üniversitemiz Senatosu kararıyla kurulmuştur. 1997-1998 öğretim yılında Yüksek Lisans
eğitimiyle faaliyete geçen Bölümümüzde Lisans eğitimine 1999-2000 öğretim yılında
başlanmıştır. Bölümümüzde üç anabilim dalı bulunmaktadır: Uluslararası İlişkiler,
Uluslararası Hukuk ve Siyasi Tarih Anabilim dalları. Bölümümüzün hem lisans hem de
yüksek lisans programlarının öğretim dili İngilizcedir.
Lisans programımız, öğrencilere temel uluslararası sorunları ve güncel uluslararası
gelişmeleri yorumlama kapasitesi verecek şekilde düzenlenmiştir. Öğrencilerin, uluslararası
hukuk, diplomasi tarihi ve uluslararası ilişkiler teorileri konusunda edindikleri bilgileri bu
sorunların ve gelişmelerin tanımlanmasında ve incelenmesinde kullanabilmeleri
sağlanmaktadır. Programımız, uluslararası ilişkiler alanındaki bilimsel literatürü ve güncel
kaynakları izler, bu temel ve güncel literatüründen edindiği bilimsel verileri ve kuramsal
yaklaşımları kullanarak küresel ve bölgesel sorunlarla ilgili araştırma yürütür. Bu sorunlara
ilişkin araştırmalar hem bireysel hem de ekip olarak sürdürülmekte, öğrenciler de hem bu tür
çalışmalara katılmaları hem de benzer çalışmaların kendileri tarafından yürütülmesi
konusunda teşvik edilmektedirler. Öğrenciler bilgi edinirken ileri derece İngilizceyi ve orta
düzeyde ikinci yabancı dili kullanmakta, gerekli bilgisayar teknolojilerine başvurmaktadır.
Edinilen bilgilerin değerlendirilmesinde öğrenciler eleştirel yaklaşımı ön planda tutmaktadır.
Bütün çalışmalar yürütülürken, toplumsal, bilimsel ve etik normlara uyulmaktadır.
D2. Kazanılan derece
Lisans derecesi
D3. Öğrenim Düzeyi
1
Yüksek Öğrenim Düzeyleri
QF - EHEA
TYYÇ SEVİYELERİ
6
Kazanılan Derece
Lisans Derecesi
D4. Kayıt Kabul Koşulları
Bu programa kabul edilebilmek için lise mezunu olmak gerekir. Programa LYS'nin EA puan
türü ile öğrenci kabul edilir.
Lisans programının eğitim dili İngilizce’dir. Öğrencilerin Uluslararası İlişkiler Lisans
Programına başlamadan önce Hacettepe Üniversitesi İngilizce Yeterlik Sınavı’ndan gerekli
puanı alarak muaf olması ya da hazırlık programını başarıyla tamamlaması gerekmektedir.
2
Uluslararası öğrencilerin kabul koşulları “Hacettepe Üniversitesi Yurtdışından Öğrenci
Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi” tarafından belirlenmiştir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. http://www.oid.hacettepe.edu.tr ve http://www.osym.gov.tr
D5. Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar
Öğrenciler programda yer alan zorunlu ve seçmeli derslerden 157 krediyi (148 bölüm kredisi
ve 9 ortak zorunlu dersler kredisi) ve 240 AKTS almak zorundadır.
Bir dersten A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3 ve D notlarından birini alan öğrenci o dersi
başarmış sayılır (bakınız: Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği, Madde 24 (2)).
En az 2,00 genel akademik ortalamayı sağlayan öğrenci mezun kabul edilir.
Ayrıntılı bilgi için bkz. Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
Yönetmeliği: http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120
928_0934&filetype=html&submenuheader=3
D6. Önceki Öğrenmelerin Tanınması
Bölümümüze yurtdışından gelecek öğrenciler için, Avrupa Kredi Transferi Sistemine dahil
Üniversiteler arasında yapılacak geçişler ve diğer üniversitelerde alınan derslerin saydırılması
Yüksek Öğretim Kurulu’nun belirlediği esaslar ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
çerçevesinde yapılır. Bununla ilgili mevzuat: Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans EğitimÖğretim ve Sınav yönetmeliği, İkinci Bölüm, Madde -8 (2).
Değişim programları ile yurtiçi yükseköğretim kurumlarından bölümümüze gelen (örneğin
yatay geçiş) öğrencilerin almış oldukları derslerin muafiyeti ve bunların not dökümüne
yansımalarını içeren maddeler: Hacettepe Üniversitesi Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve
Sınav Yönetmeliği II. Bölüm, Yatay geçişler-Dikey Geçişler-Ders Muafiyetleri, Madde-8,
Madde-9, Madde-10. Yatay geçişlere ve ders muafiyetlerine bölümümüz akademik kurulu
önerisiyle üniversite yönetim kurulu karar vermektedir.
İlgili
link:http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_093
4&filetype=html&submenuheader=3
D7. Programın Amacı
Uluslararası İlişkiler Lisans programının amacı Uluslararası İlişkiler teorileri, uluslararası
hukuk, siyasi tarih ve uluslararası iktisat alanlarında ilgili literatüre hakim, bu bilgileri
mesleki yaşamında değerlendirebilecek ve ulusal politikaların yapımına katkıda bulunabilecek
uzmanlar yetiştirmektir.
D8.Öğretim Programı
GÜZ
BAHAR
T P K AK
T P K AK
3
TS
1.YARIYIL*
ZORUNLU
DERSLER
LİSTESİ
INR 101 Siyaset Bilimine 3 0 3
Giriş I
INR 121 Hukukun Temel 3 0 3
Kavramları
ECO 135 İktisada Giriş I
3 0 3
INR 161 Uygarlıklar Tarihi I
5,0
4,0
5,0
3 0 3
4,0
INR 171 Bilgisayar Becerileri 2 0 2
I
ING 111 Dil Becerileri I
3 0 3
2,0
KAY 135 Sosyoloji
3 0 3
TKD 103 Türk Dili I
2 0 2
BEB650 Temel Bilgi ve 0 2 1
İletişim
Teknolojileri
Kullanımı
TOPLAM ZORUNLU DERS
3,0
2,0
2,0
3,0
30,
0
SEÇMELİ
DERSLER
LİSTESİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
YARIYIL TOPLAM
3.YARIYIL*
ZORUNLU
DERSLER
LİSTESİ
INR 201 Uluslararası İlişkiler I 3 0 3
30,
0
5,0
INR 213 Siyasi Tarih I
3 0 3
INR 217 Sosyal Bilimlerde 3 0 3
Araştırma Metodları
INR 287 Uluslararası Hukuk I 3 0 3
5,0
5,0
INR 289 Siyasi Düşünceler 3 0 3
Tarihi I
ING 211 Akademik Yazma 3 0 3
Becerileri I
AIT 203 Atatürk İlkeleri ve 2 0 2
İnkılap Tarihi
TOPLAM ZORUNLU DERS
5,0
SEÇMELİ
DERSLER
5,0
3,0
2,0
30,
0
TS
2.YARIYIL*
ZORUNLU DERSLER
LİSTESİ
INR
102
Siyaset
Bilimine Giriş II
INR
122
Anayasa
Hukukuna Giriş
ECO 136 İktisada Giriş
II
INR 162 Uygarlıklar
Tarihi II
INR 104 Felsefeye Giriş
3 0 3
5,0
3 0 3
4,0
3 0 3
5,0
3 0 3
5,0
3 0 3
4,0
INR 172
Bilgisayar 2 0 2
Becerileri II
ING 112 Dil Becerileri II 3 0 3
TKD 104 Türk Dili II
2 0 2
2,0
TOPLAM ZORUNLU
DERS
SEÇMELİ
DERSLER
LİSTESİ
TOPLAM
SEÇMELİ
DERS
YARIYIL TOPLAM
30,
0
4.YARIYIL*
ZORUNLU DERSLER
LİSTESİ
INR 202 Uluslararası
İlişkiler II
INR 216 Siyasi Tarih II
INR
232
Osmanlı
Diplomasi Tarihi
INR 288 Uluslararası
Hukuk II
INR
290
Siyasi
Düşünceler Tarihi II
ING 212 Akademik
Yazma Becerileri II
AIT 204 Atatürk İlkeleri
ve İnkılap Tarihi
TOPLAM ZORUNLU
DERS
SEÇMELİ
DERSLER
3,0
2,0
30,
0
3 0 3
5,0
3 0 3
3 0 3
5,0
5,0
3 0 3
5,0
3 0 3
5,0
3 0 3
3,0
2 0 2
2,0
30,
0
4
LİSTESİ
TOPLAM SEÇMELİ DERS
30,
0
YARIYIL TOPLAM
5.YARIYIL*
ZORUNLU
DERSLER
LİSTESİ
INR 301 Türk Siyasi Yapısı ve 3
Siyaseti I
INR 339 Teori ve Uygulamada 3
Uluslararası Örgütler
INR 321 Dış Politika Analizi
3
INR 335 Uluslararası Ekonomi 3
Politik I
Seçmeli
3
Seçmeli
3
TOPLAM ZORUNLU DERS
0 3 5,0
0 3 5,0
0 3 5,0
0 3 5,0
0 3 5,0
0 3 5,0
20,0
SEÇMELİ
DERSLER
LİSTESİ
INR 309 Diplomatik Dil ve 3
Yazışma
INR 317 Çevre Politikaları
3
0 3 5,0
INR 319 Rus Tarihi
3
0 3 5,0
INR 325 Medeni Hukuk
3
INR 327 Uluslararası Göç 3
Politikaları
INR 329 Siyasi Şiddet ve 3
Terörizm
0 3 5,0
0 3 5,0
INR
341
Avrupa
Bütünleşmesinin Tarihi ve
Siyaseti
INR 343 Tarihsel Perspektif
İçinde Türkiye Ekonomisi
INR 345 Almanya Tarihi ve
Siyaseti
INR337 Osmanlıca
TOPLAM SEÇMELİ DERS
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
10,0
YARIYIL TOPLAM
7.YARIYIL*
0 3 5,0
0 3 5,0
30,0
LİSTESİ
TOPLAM
SEÇMELİ
DERS
YARIYIL TOPLAM
6.YARIYIL*
ZORUNLU DERSLER
LİSTESİ
INR 302 Türk Siyasi
Yapısı ve Siyaseti II
INR334
Uygulamalı
Araştırma Metodları
INR 316 Uluslararası
Ekonomi Politik II
INR
330
Güvenlik
Çalışmaları
Seçmeli
Seçmeli
TOPLAM ZORUNLU
DERS
SEÇMELİ DERSLER
LİSTESİ
INR318
Etnisite
ve
Milliyetçilik
INR
322
Doğal
Kaynakların Yönetimi
INR 324 Rus Dış
Politikası
INR 326 Borçlar Hukuku
INR 328 Balkan Tarihi
30,
0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
3
0 3 5,0
0 3 5,0
20,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
3
0 3 5,0
0 3 5,0
INR 332 Kuramsal ve 3
Uygulamalı
Olarak
Avrupa Bütünleşmesi
INR 338 Paleografya
3
0 3 5,0
TOPLAM
DERS
SEÇMELİ
YARIYIL TOPLAM
8.YARIYIL*
0 3 5,0
10,0
30,0
5
ZORUNLU
DERSLER
LİSTESİ
INR 445 Uluslararası İlişkiler 3
Teorisi
0 3 5,0
INR 451 Türk Dış Politikası I
3
0 3 5,0
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
TOPLAM ZORUNLU DERS
3
3
3
3
0
0
0
0
SEÇMELİ
DERSLER
LİSTESİ
INR 421 Su Politikaları
3
3
3
3
3
5,0
5,0
5,0
5,0
10,0
0 3 5,0
INR
423
Orta
Doğu 3
Politikaları
INR 425 Balkan Politikaları
3
0 3 5,0
INR 427 Kafkasya Politikaları
3
0 3 5,0
INR 429 Akdeniz Politikaları
3
0 3 5,0
INR
437
Uluslararası 3
İlişkilerde Kuvvet Kullanımı
INR 439 Ticaret Hukuku
3
0 3 5,0
INR 441 Japon Dış Politikası
3
0 3 5,0
INR 443 Barış Çalışmaları
3
0 3 5,0
INR 447 ABD Siyaseti
3
0 3 5,0
0 3 5,0
0 3 5,0
INR 453 Dünyada Avrupa
Birliği
INR 457 Kamu Diplomasisi
3
0 3 5,0
INR 459 Dünya Ekonomisi
INR 461 Sanat Tarihi
3
3
0 3 5,0
0 3 5,0
INR 465 Enerji Güvenliği
TOPLAM SEÇMELİ DERS
3
0 3 5,0
20,0
YARIYIL TOPLAM
30,0
ZORUNLU DERSLER
LİSTESİ
INR
408
Dünya
Siyasetinde
Güncel
Konular
INR 452 Türk Dış
Politikası II
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
Seçmeli
TOPLAM ZORUNLU
DERS
SEÇMELİ DERSLER
LİSTESİ
INR
412
Çatışma
Çözümü
INR 422 Orta Asya
Politikaları
INR 424 Latin Amerika
Politikaları
INR 426 Küreselleşme
Üzerine Yaklaşımlar
INR 438 Uluslararası
İlişkilerde
İnsan
Haklarının Korunması
INR 440 Dünya
Siyasetinde Asya-Pasifik
INR 442 Teori ve
Uygulamada
Azgelişmişlik
INR
444
Çevresel
Güvenlik
INR 446 Uluslararası
İlişkilerde Cinsiyet
INR 448 Amerikan Dış
Politikası
INR 450 Çin Dış
Politikası
INR 454 Uluslararası
Propaganda
INR 456 Siyasi Coğrafya
INR 460 Türk-Yunan
İlişkileri ve Kıbrıs
TOPLAM
DERS
SEÇMELİ
YARIYIL TOPLAM
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
3
3
3
0
0
0
0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
0 3 5,0
3
3
3
3
5,0
5,0
5,0
5,0
10,0
20,0
30,0
6
240
180
60
%75
%25
GENEL TOPLAM
ZORUNLU DERS KREDİSİ
SEÇMELİ DERS KREDİSİ
ZORUNLU DERS KREDİ YÜZDESİ
SEÇMELİ DERS KREDİ YÜZDESİ
D9.Program Yeterlilikleri
Sıra
Yeterlilik Tanım
1 Uluslararası güvenlik, siyasi, sosyal ve ekonomik sorunları tanımlar
Uluslararası ilişkiler alanının temel kitap, dergi ve yazılı analizlerinde yer alan
2
kuramsal ve uygulamalı bilgileri anlatır
3 Temel uluslararası sorunları ve güncel uluslararası gelişmeleri yorumlar
Uluslararası hukuk, diplomasi tarihi ve uluslararası ilişkiler teorileri konusunda
4 edindiği ileri düzeydeki bilgileri uluslararası sorunların tanımlanmasında ve
analiz edilmesinde kullanır
5 Uluslararası ilişkiler alanındaki bilimsel literatürü ve güncel kaynakları izler
Uluslararası sorunlar konusunda teorik yaklaşımlara ve araştırmalara dayanan
6
çözüm önerilerini geliştirir
Uluslararası ilişkiler temel ve güncel literatüründen edindiği bilimsel verileri ve
7 kuramsal yaklaşımları kullanarak küresel ve bölgesel sorunlarla ilgili
disiplinlerarası araştırma yürütür
Uluslararası ilişkiler konusunda baş gösteren sorunları çözmek amacıyla bireysel
8
ve ekip üyesi olarak görev alabilir
Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik
9
etkinlikleri planlar, yönetir ve süreci izleyip değerlendirir
Uluslararası ilişkiler alanında edindiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla
10
değerlendirir
Bilgilerin edinilmesi, araştırmanın yürütülmesi ve aktarılması sürecinde etik
11
davranır.
Uluslararası ilişkilerle ilgili sahip olduğu görüşlerini, yaptığı araştırma ve
12
analizlerini kamuoyu ve üst makamlara yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır
Sosyal, kültürel hakların evrenselliğini destekler, sosyal adalet bilinci kazanır,
13
tarihi ve kültürel mirasa sahip çıkar.
14 İleri düzeyde İngilizce ve orta düzeyde ikinci yabancı dili kullanır
Alanın gerektirdiği çalışmaları yapabilmek için gerekli olan bilgisayar
15
teknolojilerini kullanır
D10.Ders-Program Yeterlilikleri Matrisi
Ders
[İNG111] DİL BECERİLERİ I
[İNG112] DİL BECERİLERİ II
[İNG211] AKADEMİK YAZMA
BEC. I
[İNG212] AKADEMİK YAZMA
BEC. II
[TKD103] TÜRK DİLİ I
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 5 1
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 4 5 1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
4
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
5
4
5
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
5
4
0
0
7
Ders
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15
[TKD104] TÜRK DİLİ II
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5 4 0 0
[AİT203] ATA. İLK. VE İNK. TAR. I 3 3 3 3 1 2 5 4 3 5 5 5 5 3 0
[AİT204] ATA.İLK.VE İNK.TAR II 3 3 3 1 2 5 4 3 5 5 5 5 5 3 0
[ECO135] İKTİSADA GİRİŞ I
4 2 2 0 0 3 5 4 4 3 5 4 4 5 1
[ECO136] İKTİSADA GİRİŞ II
4 2 2 0 0 3 5 4 4 3 5 4 4 5 1
[KAY135] SOSYOLOJİ
3 1 2 2 1 1 5 5 5 5 5 4 5 5 3
[INR101] SİYASET BİLİMİNE
5 4 5 5 2 5 5 2 2 5 5 5 5 5 3
GİRİŞ I
[INR102] SİYASET BİLİMİNE
5 4 5 5 2 5 5 2 2 5 5 5 5 5 3
GİRİŞ II
[INR104] FELSEFEYE GİRİŞ
4 4 4 5 2 5 5 2 2 5 5 5 5 5 2
[INR121] HUKUKUN TEMEL
4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3
KAVRAMLARI
[INR122] ANAYASA HUKUKUNA
4 4 5 5 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 3
GİRİŞ
[INR161] UYGARLIKLAR TARİHİ I 1 2 1 3 3 3 2 1 1 2 1 1 3 2 2
[INR162] UYGARLIKLAR TARİHİ
2 2 1 3 3 3 2 1 1 2 1 1 3 2 2
II
[INR171] BİLGİSAYAR
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 5
BECERİLERİ I
[INR172] BİLGİSAYAR
2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 5 5 1 1 5
BECERİLERİ II
[INR201] ULUSLARARASI
5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 3 5
İLİŞKİLER I
[INR202] ULUSLARARASI
5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 3 5
İLİŞKİLER II
[INR213] SİYASİ TARİH I
5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 3
[INR216] SİYASİ TARİH II
5 5 5 5 4 5 5 5 3 5 5 4 5 5 3
[INR217] SOSYAL BİLİMLERDE
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3
ARAŞTIRMA METODLARI
[INR232] OSMANLI DİPLOMASİ
3 3 2 4 4 3 3 2 1 3 2 2 4 3 3
TARİHİ
[INR287] ULUSLARARASI HUKUK
4 5 5 5 5 5 5 3 2 4 5 4 3 5 4
I
[INR288] ULUSLARARASI HUKUK
4 5 5 5 5 5 5 3 2 4 5 4 3 5 4
II
[INR289] SİYASİ DÜŞÜNCELER
5 5 5 4 5 5 5 4 3 5 5 3 5 4 4
TARİHİ I
[INR290] SİYASİ DÜŞÜNCELER
5 5 5 5 4 5 2 4 3 5 5 3 5 4 4
TARİHİ II
[INR301] TÜRK SİYASİ YAPISI VE
5 3 5 4 3 3 4 5 3 5 5 4 5 5 5
SİYASETİ I
[INR302] TÜRK SİYASİ YAPISI VE
5 3 5 4 5 4 4 4 3 5 5 4 5 4 4
SİYASETİ II
[INR309] DİPLOMATİK DİL VE
3 3 3 3 5 4 3 5 4 2 5 5 5 5 4
YAZIŞMA
[INR316] ULUSLARARASI
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4
EKONOMİ POLİTİK II
8
Ders
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15
[INR317] ÇEVRE POLİTİKALARI 5 3 4 4 3 4 4 4 3 4 5 3 5 4 4
[INR318] ETNİSİTE VE
4 4 4 3 4 5 4 3 1 4 5 4 5 4 4
MİLLİYETÇİLİK
[INR319] RUSYA TARİHİ
4 2 4 5 2 1 2 4 3 5 5 5 5 5 1
[INR321] DIŞ POLİTİKA ANALİZİ 4 3 5 5 4 5 4 4 3 5 5 3 5 4 4
[INR322] DOĞAL KAYNAKLARIN
4 3 4 3 2 2 5 5 5 5 5 4 5 3 2
YÖNETİMİ
[INR324] RUS DIŞ POLİTİKASI
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
[INR325] MEDENİ HUKUK
2 2 3 3 3 2 2 3 3 3 5 3 5 5 5
[INR326] BORÇLAR HUKUKU
2 1 1 2 3 3 1 2 3 3 5 2 5 5 5
[INR327] ULUSLARARASI GÖÇ
5 3 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5
POLİTİKALARI
[INR328] BALKAN TARİHİ
5 4 4 3 5 4 4 3 1 4 5 4 5 4 4
[INR329] SİYASİ ŞİDDET VE
5 4 5 4 5 3 3 4 3 4 5 3 5 5 4
TERÖRİZM
[INR408] DÜNYA SİYASETİNDE
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5
GÜNCEL KONULAR
[INR412] ÇATIŞMA ÇÖZÜMÜ
4 5 5 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
[INR421] SU POLİTİKALARI
5 5 5 4 3 4 5 4 4 5 5 4 5 4 3
[INR422] ORTA ASYA SİYASETİ 5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 5
[INR423] ORTA DOĞU SİYASETİ 3 2 3 5 3 2 4 2 1 4 5 1 5 5 3
[INR424] LATİN AMERİKA
5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4
POLİTİKALARI
[INR425] BALKAN SİYASETİ
5 5 5 5 5 4 4 4 1 5 5 4 5 2 4
[INR426] KÜRESELLEŞME
4 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 3
ÜZERİNE YAKLAŞIMLAR
[INR427] KAFKASYA SİYASETİ 5 5 5 4 4 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5
[INR429] AKDENİZ
5 5 5 4 5 5 4 5 4 5 5 4 5 5 5
POLİTİKALARI
[INR437] ULUSLARARASI
İLİŞKİLERDE KUVVET
5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 5 4 5 3 4
KULLANIMI
[INR439] TİCARET HUKUKU
5 1 3 1 3 1 1 5 4 4 5 5 5 5 4
[INR441] JAPON DIŞ POLİTİKASI 5 5 5 5 5 5 5 4 3 5 5 3 5 5 4
[INR443] BARIŞ ÇALIŞMALARI
5 4 5 5 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
[INR446] ULUSLARARASI
4 3 4 5 0 5 5 4 3 5 5 4 5 4 2
İLİŞKİLERDE CİNSİYET
[INR332] KURAMSAL VE
UYGULAMALI OLARAK AVRUPA 4 5 4 4 5 4 5 4 3 4 5 3 5 5 3
BÜTÜNLEŞMESİ
[INR335] ULUSLARARASI
5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 4
EKONOMİ POLİTİK I
[INR341] AVRUPA
BÜTÜNLEŞMESİNİN TARİHİ VE 4 4 4 5 4 3 4 4 3 4 5 3 5 5 3
SİYASETİ
[INR330] GÜVENLİK
5 5 5 5 5 5 5 3 1 5 5 4 5 3 5
ÇALIŞMALARI
[INR442] TEORİ VE PRATİKTE
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 3
9
Ders
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15
AZGELİŞMİŞLİK
[INR440] DÜNYA SİYASETİNDE
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 5 5
ASYA-PASİFİK
[INR448] AMERİKAN DIŞ
5 5 4 4 5 5 5 4 5 4 4 3 5 5 4
POLİTİKASI
[INR447] ABD SİYASETİ
5 4 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 4 4 5
[INR450] ÇİN DIŞ POLİTİKASI
5 4 5 5 5 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5
[INR453] DÜNYADA AVRUPA
5 4 5 4 4 3 4 4 3 4 5 3 5 5 3
BİRLİĞİ
[INR445] ULUSLARARASI
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
İLİŞKİLER TEORİSİ
[INR451] TÜRK DIŞ POLİTİKASI I 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4
[INR452] TÜRK DIŞ POLİTİKASI II 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4
[INR438] ULUSLARARASI
İLİŞKİLERDE İNSAN
5 4 5 5 4 4 3 4 2 4 5 3 5 4 5
HAKLARININ KORUNMAS
[INR456] SİYASİ COĞRAFYA
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 2
[INR457] KAMU DİPLOMASİSİ
4 5 5 5 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 5
[INR460] TÜRK-YUNAN
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 4 5 4 2
İLİŞKİLERİ VE KIBRIS
[INR461] SANAT TARİHİ
5 1 3 5 2 2 5 5 5 4 5 5 5 4 4
[INR465] ENERJİ GÜVENLİĞİ
5 5 5 5 5 5 5 3 3 5 5 4 5 5 3
[INR343] TARİHSEL PERSPEKTİF
5 4 4 4 5 3 4 4 4 5 5 4 5 5 4
İÇİNDE TÜRKİYE EKONOMİSİ
[INR345] ALMANYA TARİHİ VE
5 4 5 5 5 4 3 3 4 5 5 3 5 2 2
SİYASETİ
[INR444] ÇEVRESEL GÜVENLİK 5 4 4 5 3 4 4 4 3 4 5 4 5 4 4
[INR459] DÜNYA EKONOMİSİ
5 5 5 4 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4
[INR454] ULUSLARARASI
4 5 5 4 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 3
PROPAGANDA
[INR337] Osmanlıca
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 2 1 1 1
[INR338] Paleografya
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1
[INR339] TEORİ VE PRATİKTE
5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 4 4 4 5 5
ULUSLARARASI ÖRGÜTLER
İlişkili Ders Sayısı / 87
81 81 81 79 78 81 81 81 81 81 87 87 87 85 83
İlişki Ağırlığı
344 308 334 327 299 315 334 300 263 350 397 344 398 362 293
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir
D11. TYYÇ/Program Yeterlilikleri Matrisi
Uluslararası İlişkiler Programı (İng.)
Öğretim Programındaki Program Yeterliliklerin TYYÇ İle İlişkilendirilmesi
Türkiye Yükseköğretim
Program Yeterlilikleri
10
Yeterlilikler Çerçevesi
1 - BİLGİ
(KURAMSAL,
OLGUSAL)
AKD
BİLGİ 1
2 - BECERİLER BECERİLER 1
(BİLİŞSEL,
UYGULAMALI)
AKD
BECERİLER 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
X X X X
X
X
X
X X
X
3 - YETKİNLİK YETKİNLİK 1
(BAĞIMSIZ
ÇALIŞABİLME
VE
YETKİNLİK 2
SORUMLULUK
ALABİLME)
AKD
YETKİNLİK 3
X
X X
X
X
YETKİNLİK 1
X
4 - YETKİNLİK
(ÖĞRENME)
YETKİNLİK 2
AKD
YETKİNLİK 3
X
X
YETKİNLİK 1
5 - YETKİNLİK
(İLETİŞİM VE
SOSYAL) AKD
X
YETKİNLİK 2
X X
YETKİNLİK 3
X
YETKİNLİK 4
X
X
X
11
YETKİNLİK 5
YETKİNLİK 1
X
X
YETKİNLİK 2
X
X
6 - YETKİNLİK
(ALANA
YETKİNLİK 3
ÖZGÜ) AKD
YETKİNLİK 4
YETKİNLİK 5
X
X
X
D12.Mezunların Mesleki Profili
Mezunlarımız başta Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı,
Başbakanlık, Ekonomi Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve
TİKA olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarında, Birleşmiş Milletler, UNICEF, UNHCR
gibi uluslararası kuruluşlar ve bu kuruluşların alt birimlerinde, ayrıca ulusal ve uluslararası
sivil toplum kuruluşlarında istihdam edilmektedirler. Bölümümüz mezunlarının bir kısmı
çeşitli burs imkanlarıyla, yurtiçinde ve yurtdışındaki saygın eğitim kurumlarında yüksek
lisans ve doktora çalışmalarına devam edebilmektedirler. Bu çalışmaların ardından
mezunlarımızın arasından geleceğin akademik kadrolarını oluşturacak şekilde çeşitli
üniversitelerde görev yapanların sayısı artmaktadır. Aynı zamanda, ülkemizde de son
zamanlarda yaygınlık kazanan düşünce kuruluşlarında bölüm mezunlarımız araştırmacı ve
uzman araştırmacı kadrolarında aranan eleman olmaktadırlar. Bunlara ek olarak bölüm
mezunlarımız uluslararası şirketlerde, medya sektöründe (TRT ve BBC gibi), bankacılık,
sigortacılık, uluslararası mali danışmanlık gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmaların dış
ticaret ve dış ilişkiler bölümlerinde yönetici pozisyonunda istihdam edilmektedirler.
D13. Bir Üst Öğrenime Geçiş
Yüksek Öğrenim Düzeyleri
QF - EHEA
TYYÇ SEVİYELERİ
2
7
D14. Öğretim Programının Yapısı
Kazanılan Derece
Yüksek Lisans Derecesi
12
AKTS
Genel Toplam
240
Zorunlu Ders Kredisi
180
Seçmeli Ders Kredisi
60
Zorunlu Ders Kredi Yüzdesi
%75
Seçmeli Ders Kredi Yüzdesi
%25
YÖK’ün ve üniversitenin zorunlu dersleri, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi, Türk Dili,
Bilgisayar Becerileri ve BEB650 Temel Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı dersleridir.
Programın birinci ve ikinci yıllarındaki dersler öğrenciye alan ile ilgili temel bilgileri verirken
üçüncü ve dördüncü yıllardaki dersler öğrenciye ileride yönelmek isteyebileceği özel alanlara
ait bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandırmaya yöneliktir. Bu nedenle programın üçüncü
yılından itibaren seçmeli dersler verilmeye başlanmaktadır. Bunun dışında öğrenci ikinci
yılından itibaren seçmeli olarak istediği sayıda herhangi bir yabancı dil dersi (İngilizce
dışında) alabilmektedir.
Fakülte ortak havuzundan alınan seçmeli ders bulunmamaktadır. Bu alandaki dersler zorunlu
derslerdir.
Öğrenciler, alan dışı seçmeli dersleri de tercih edebilmektedir. Bu durumda alınan dersin notu
öğrencinin genel not ortalamasını etkilemekte; ancak bu seçmeli derslerin mezuniyet
kredisine katkısı yoktur.
Programın dersleri dönemlik olup dersler teori ağırlıklıdır.
Programda zorunlu staj yoktur. Ancak, öğrencilerimiz çeşitli kurum ve kuruluşlarda staj
yapma imkanına sahiptir.
Programın özellikle birinci ve ikinci yıllarındaki dersler içerisinde önkoşullu dersler
bulunmaktadır. Anılan dersler aşağıda gösterilmektedir:
Önkoşul dersler
Önkoşullu dersler
13
INR 101 Siyaset Bilimine Giriş I
INR 102 Siyaset Bilimine Giriş II
INR 121 Hukukun Temel Kavramları
INR 122 Anayasa Hukukuna Giriş
INR 161 Uygarlıklar Tarihi I
INR 162 Uygarlıklar Tarihi II
INR 201 Uluslararası İlişkiler I
INR 202 Uluslararası İlişkiler II
INR 213 Siyasi Tarih I
INR 216 Siyasi Tarih II
INR 287 Uluslararası Hukuk I
INR 288 Uluslararası Hukuk II
INR 289 Siyasi Düşünceler Tarihi I
INR 290 Siyasi Düşünceler Tarihi II
D15. Sınavlar, Değerlendirme ve Notlandırma
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemleri ilgili öğretim üyesi/leri
tarafından hazırlanan ve bilgi paketinde yer alan “Ders Öğretim Planı”nda tanımlanmıştır.
Sınavlar ve ders başarı notları ile ilgili olarak H.Ü. Önlisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav
yönetmeliğinin ilgili maddeleri uygulanır.
Ayrıntılı bilgi için:
http://www.oid.hacettepe.edu.tr/index_sub.php?grp=y&dir=&file=lisans_20120928_0934&fil
etype=html&submenuheader=3
D16. Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin öğrenimini tamamlayıp mezun olarak kabul edilmesi için aşağıdaki koşulları
sağlaması zorunludur. Bu koşullar:
a) Kayıtlı olduğu programın öngördüğü bütün dersleri başarı ile tamamlamak.
b) Programın öngördüğü toplam kredi miktarını tamamlamak.
c) En az 2,00 düzeyinde genel akademik ortalamayı sağlamak.
d) Hacettepe Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinde
belirtilen nedenlerle Üniversite ile ilişiği kesilmemiş olmak.
Öğrencinin bu programdan mezun olabilmesi için en az 157 krediyi (148 bölüm kredisi ve 9
ortak zorunlu dersler kredisi) (AKTS’ye göre en az 240 krediyi) tamamlamış olması gerekir.
Seçmeli ders oranı tüm eğitim-öğretim programının AKTS kredisi toplamının en az %25'ini
oluşturmalıdır.
D17. Eğitim Türü
Tam Zamanlı 1. Öğretim
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
4
File Size
1 410 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content