close

Enter

Log in using OpenID

Akademik CV - Çevre Mühendisliği Bölümü

embedDownload
PROF. DR. MUSTAFA IŞIK
ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ
Doğum Tarihi: 03 OCAK 1972
İletişim Bilgileri:
Tel : 0 382 2882315
E-Posta :
GSM: 0 505 7240809
[email protected]
[email protected]
Faks : 382 2882298
İş Adres: Aksaray Üniversitesi, Mühendislik Fak. Çevre Müh. Böl. 68100-AKSARAY
Öğrenim Durumu:
Derece
Bölüm/Program
Üniversite
Yıl
Lisans
Çevre Mühendisliği
Ondokuz Mayıs Üniv.
1993
Y. Lisans
Çevre Mühendisliği
Ondokuz Mayıs Üniv.
1997
Doktora
Çevre Müh./Çevre Teknolojisi
Dokuz Eylül Üniversitesi
2003
Doçentlik
Çevre Bilimleri ve Mühendisliği
Aksaray Üniversitesi
2009
Profesörlük
Çevre Müh./Çevre Teknolojisi
Aksaray Üniversitesi
2014
Yüksek Lisans Tez Başlığı (özeti ekte) ve Tez Danışman(lar)ı:
Kızılırmak Deltası Batı Bölümündeki Drenaj Kanallarında Kirlilik Araştırması
Danışman: Yar.Doç. Dr. Bahattin Topaloğlu
Doktora Tezi/S.Yeterlik Çalışması/Tıpta Uzmanlık Tezi Başlığı (özeti ekte) ve
Danışman(lar)ı :
Treatability of Azo Dyes in Anaerobic/Aerobic Sequential Processes
Danışman: Prof. Dr. Delya SPONZA
1
Görevler:
Görev Unvanı
Görev Yeri
Yıl
Ar.Gör.
Fen Bilimleri Enstitüsü, Ondokuz Mayıs Ünv.
Ar.Gör.
Aksaray Mühendislik Fakültesi, Niğde Üniversitesi 1996-1997
Öğr.Gör. (geçici)
Aksaray Mühendislik Fakültesi, Niğde Üniversitesi 1997-1998
Ar.Gör. (35. Madde)
Fen Bilimleri Enstitüsü, Dokuz Eylül Üniversitesi
Dr.Ar.Gör.
Aksaray Mühendislik Fakültesi, Niğde Üniversitesi 2003-2004
Yar.Doç.
Aksaray Mühendislik Fakültesi, Niğde Üniversitesi 2004-2006
Yar.Doç.
Mühendislik Fakültesi, Aksaray Üniversitesi
2006-2009
Doçent
Mühendislik Fakültesi, Aksaray Üniversitesi
2009-2014
1996 (4 ay)
1998-2003
Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri :
1.Korkmaz, G., “Konya İli Atıksularının Tuz Gölü Üzerindeki Etkilerinin Belirlenmesi” Niğde
Üniversitesi, 2007.
2.Samet ÖZCAN., “Endüstriyel Atıklsulardan Kalsiyum Giderimi” Aksaray Üniversitesi, Fen
Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2010.
3.Zeynep AYMAN., “Aksaray Sularında bazı ilaç kalıntılarının tespiti” Aksaray Üniversitesi,
Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2011
Devam eden;
1.Aydın YILMAZ “Aksaray
Şebeke Suyunda Trihalometanların Mevsimsel Değişimi”.
Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2010-devam.
2.Fatma ÇALIŞKAN. “Aksaray Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atıksu Yönetimi ve Çözüm
Önerileri” Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2013-devam.
Yönetilen Doktora Tezleri/Sanatta Yeterlik Çalışmaları :
Devam eden;
1.Gamze SÖNMEZ“İleri Kimyasal Oksidasyon Yöntemleri ile İlaç Kalıntılarının Giderimi”
Aksaray Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2012-Devam
2. Alper SOLMAZ “Mikroalgal Batık Membran Fotobiyoreaktör ile Biyokütle Üretimi ve
Nütriyent Giderimi” Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2014-Devam
3. Tolga BAHADIR “Ardışık Kesikli Reaktörde İlaç Kalıntılarının Giderimi” Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, 2013-Devam (İkinci Danışman)
2
Projelerde Yaptığı Görevler :
1. Rekalsitrant Azo Bileşiklerinin Anaerobik/Aerobik Ardışık Sistemlerde Giderimi. TÜBİTAK
Projesi, YDAB-ÇAG 199 Y 110, Proje Araştırıcısı, 2003. (40000 TL)
2. Azo Boyalarının Anaerobik/Aerobik Ardışık Sistemlerle Arıtılabilirliğinin İncelenmesi.
Niğde Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi. No: 2002/03 Proje Araştırıcısı, 2004. (3000 TL)
3. Kentsel Atıksuların İklim Koşullarında Ardışık Anaerobik/aerobik Proseslerle Arıtımı.
Niğde Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi (BAP) No: FEB 2005/09 Proje Yürütücüsü, (Eylül
2005-Eylül 2008) (10000 TL)
4. Endüstriyel Atıksulardan Biyokatalitık Olarak Kalsiyum Giderimi,TÜBİTAK Kariyer
Projesi, YDAB-ÇAG 105Y262, Proje Yürütücüsü, (Mayıs 2006 – Mayıs 2010) (160364 TL)
5. Aksaray Bölgesi Su Kaynaklarında Pestisit Kirliliği ve Pestisitlerin Biyolojik Olarak
Parçalanabilirliği. DPT İleri Araştırma Projesi, Proje No:2006K120880-1, Proje Yürütücüsü
(Haziran 2006-Haziran 2009) (550000TL)
6. İleri Kimyasal Oksidasyon Yöntemleri ile İlaç Kalıntılarının Giderimi, -Aksaray Bilimsel
Araştırma Projeleri Birimi (BAP) No: 2013-16 Proje Yürütücüsü, (Haziran 2013-Haziran
2015) (8000 TL)
7. Atık Süt Kutusu Ambalajından Yonga Levha Elde Edilmesi -Aksaray Bilimsel Araştırma
Projeleri Birimi (BAP) No: 2014-031 Proje Araştırıcısı, (Nisan 2014-Nisan 2015) (8000 TL)
İdari Görevler:
Bölüm Başkan Yrd.
Niğde Ünv. Çevre Müh. Böl.
1997-1998
Bölüm Başkan Yrd.
Aksaray (Niğde) Ünv. Çevre Müh. Böl.
2005- 2009
ABD. Bşk.
Aksaray (Niğde) Ünv. Çevre Müh. Çevre Tekn.
2005-devam
Bölüm Başkanı
Aksaray Ünv. Çevre Müh. Böl.
2009-2012
Yönetim Kur. Üyesi Aksaray Ünv. Müh. Fak.
2009-2012
Bölüm Başkanı
2014-devam
Aksaray Ünv. Çevre Müh. Böl.
Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :
TMMOB Çevre Mühendisleri Odası
1997-devam
Ödüller :
1. TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülleri (SCI kapsamında yayınlar için)
2. Dokuz Eylül Üniversitesi, Yayın Teşvik Ödülleri (SCI kapsamında yayınlar için)
3. Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Üstün Başarı Ödülü (2010)
3
Son iki yılda verdiği lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler (Açılmışsa, yaz döneminde
verilen dersler de tabloya ilave edilecektir):
Akademik
Yıl
Dön.
Güz
2012-2013
Bahar
Güz
2013-2014
Bahar
Haftalık Saati
Öğrenci
Teorik
Uygulama
Sayısı
Anaerobik Arıtma (L)
2
0
50
Çevre Sağlığı (L)
2
0
50
Çevre Biyotek.Uyg. (L)
2
2
50
Müh. Uygulamaları (L)
2
1
4
Tasarım Uygulama (L)
1
1
4
Çevre Biyotek.I (Yük. L.)
3
0
3
Atık. Nüt. Gid. Sist. (Yük.L.)
3
0
3
İçme Suyu Kalitesi (Dok.)
3
0
3
Su Kirliği ve Kont. (L)
3
0
100
Mikrobiyal Kirlenme (L)
2
0
50
Müh. Uygulamaları (L)
2
1
4
Tasarım Uygulama (L)
1
1
4
Çevre Biyotek. II (Yük. L)
3
0
3
Doğal Arıtım Sist. (Yük. L)
3
0
3
An. Biyotek.&Biyoenerji (Dok)
3
0
3
Seminer (Yük.L ve Dok.)
0
0
2
Anaerobik Arıtma (L)
2
0
50
Çevre Sağlığı (L)
2
0
50
Çevre Biyotek.Uyg. (L)
2
2
50
Müh. Uygulamaları (L)
2
1
4
Tasarım Uygulama (L)
1
1
4
Çevre Biyotek.I (Yük. L.)
3
0
3
Atık. Nüt. Gid. Sist. (Yük.L.)
3
0
3
İçme Suyu Kalitesi (Dok.)
3
0
3
Su Kirliği ve Kont. (L)
3
0
100
Mikrobiyal Kirlenme (L)
2
0
50
Müh. Uygulamaları (L)
2
1
4
Tasarım Uygulama (L)
1
1
4
Çevre Biyotek. II (Yük. L)
3
0
3
Doğal Arıtım Sist. (Yük. L)
3
0
3
An. Biyotek.&Biyoenerji (Dok)
3
0
3
Seminer (Yük.L ve Dok.)
0
0
2
Dersin Adı
4
ESERLER
A. Uluslararası hakemli SCI ve SCI Expanded dergilerde yayımlanan makaleler (Tam
metinli makale ,özet, teknik not, editöre mektup, vb.):
A1. Sponza, D.T., Işık M. “Ultimate azo dye degradation in anaerobic/aerobic sequential
processes” Water Science and Technology, 45, 271-278 (2002).
A2. Sponza, D.T., Işık M. “Decolorization and azo dye degradation by anaerobic/aerobic
sequential process, Enzyme and Microbial Technology, 31, 102-110 (2002).
A3. Işık, M. ve D.T. Sponza, “Effect of different oxygen conditions on decolorization of azo
dyes by Escherichia coli, Pseudomonas sp. and fate of aromatic amines. Process
Biochemistry, 38,1183-1192, (2003).
A4. Işık M., Sponza D.T. “Aromatic Amine Degradation in an UASB /CSTR Sequential
System Treating Congo Red Dye” Journal of Environmental Science and Health Part AToxic/Hazardous Substances Environmental&Engineering, A38, 2301-2315, (2003).
A5. Işık M., Sponza D.T. “A batch kinetic study on decolorization and inhibition of Reactive
Black 5 and Direct Brown 2 in an anaerobic mixed culture” Chemosphere, 55, 119-128,
(2004).
A6. Sponza, D.T.. Işık M. “Decolorization and inhibition kinetic of Direct Black 38 azo dye
with granulated anaerobic sludge” Enzyme and Microbial Technology, 34, 147-158, (2004).
A7. Işık M., Sponza D.T. “Decolorizatıon of azo dyes under batch anaerobıc and sequentıal
anaerobıc/aerobıc conditions” Journal of Environmental Science and Health Part AToxic/Hazardous Substances Environmental&Engineering, A39,1107-1127, (2004).
A8. Işık M. “Efficiency of simulated textile wastewater decolorization process based o the
methanogenic activity of upflow anaerobic sludge blanket reactor in salt inhibition
condition” Enzyme and Microbial Technology 35, 399-404, (2004).
A9. Işık M., Sponza D.T. “Anaerobic/aerobic sequential treatment of a cotton textile mill
wastewater” Journal of Chemical Technology & Biotechnology, 79, 1268-1274, (2004).
A10. Işık M., Sponza D.T. “Monitoring of toxicity and intermediates of C.I. Direct Black 38
azo dye through decolorization in an anaerobic/aerobic sequential reactor system” Journal
Hazardous Materials, B114, 29-39, (2004).
A11. Sponza, D.T., Işık M. “Reactor performances and fate of aromatic amines through
decolorization of Direct Black 38 dye under anaerobic/ aerobic sequentials” Process
Biochemistry, 40, 35-44, (2005).
A12. Işık M., Sponza D.T. “A batch study for assessing the inhibition effect of Direct Yellow
12 in a mixed methanogenic culture” Process Biochemistry 40,1053-1062. (2005).
5
A13. Işık M., Sponza D.T. “Substrate removal kinetic in an upflow anaerobic sludge blanket
reactor decolourising simulated textile wastewater” Process Biochemistry, 40 1189-1198,
(2005).
A14. Işık M., Sponza D.T. “Effects of alkalinity and co-substrate on the performance of an
upflow anaerobic sludge blanket (UASB) reactor through decolorization of Congo Red Azo
dye” Bioresource Technology, 96, 633-643, (2005).
A15. Sponza D.T., Işık M. “The toxicity and intermediates of C.I. Direct Red 28 during a
sequential anaerobic/aerobic treatment” Process Biochemistry, 40, 2735-2744, (2005).
A16. Işık M., Sponza D.T. “Biological treatment of acid dyeing wastewater using a sequential
anaerobic/aerobic reactor system” Enzyme and Microbial Technology, 38 (7), 887-892.
(2006).
A17. Işık M., Sponza D.T. “Fate and toxicity of azo dye metabolites under batch long-term
anaerobic ıncubations” Enzyme and Microbial Technology, 40(4), 934–939.(2007).
A18. Işık M. “Batch investigation of biocatalytic calcium removal from synthetic wastewater”
Fresenius Environmental Bulletin. 17(2), 197-202, (2008).
A19. Işık M. “Biosorption of Ni(II) from aqueous solutions by living and non-living ureolytic
mixed culture” Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 62(1), 97-104. (2008).
A20. Işık M., Sponza D.T. “Anaerobic/aerobic treatment of a simulated textile wastewater”
Separation and Purifcation Technology. 60(1), 64-72. (2008).
A21. Işık M. “Nickel inhibition of calcium precipitation by ureolytic mixed microorganisms
under batch conditions” Separation and Purification Technology, 62(2), 337-341. (2008)
A22.Işık M, Altaş L., Kurmaç Y., Özcan S. “The Anaerobic/Aerobic Treatment of Aksaray
Domestic Wastewater at Ambient Conditions” Biotechnology & Biotechnological
Equipment 24(3),1965-1969 (2010)
A23. Işık M., Altaş L., Kurmaç Y., Özcan S., Oruç Ö. “Effect of hydraulic retention time on
continuous biocatalytic calcification reactor” Journal of Hazardous Materials 182(13),503-506 (2010).
A24. Kavurmacı M.M., Altaş L., Kurmaç Y., Işık M., Elhatip H. “Tuz Gölü’nün Aksaray İli
Yeraltı Sularına Etkisinin Coğrafi Bilgi Sistemi Kullanılarak Değerlendirilmesi” Ekoloji
Çevre Dergisi, 19(77), 29-34 (2010).
A25. Kandemir Ş., Örün İ., Talas Z., Örün G.N., Erdoğan K., Işık M., Altaş L., Duran A.
“Effects on mortality of biochemical and limnological properties on some fish species in
Sultansuyu Dam Lake (Malatya), Turkey” Turkish Journal of Fisheries and Aquatic
Sciences 10, 431-437 (2010).(SHORT PAPER).
6
A26. Altaş L., Işık M., Kavurmacı M. “Determination of arsenic levels in the water resources
of Aksaray Province, Turkey” Journal of Environmental Management 92(9), 2182-2192,
(2011).
A27. Altaş L., Kılıç A., Koçyiğit H., Işık M. “Adsorption of Cr(VI) on ureolytic mixed culture
from biocatalytic calcification reactor” Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 86(2), 404408, (2011).
A28. Işık M., Altaş L., Özcan S., Şimşek İ., Ağdağ O.N., Alaş A., “Effect of urea concentration
on microbial Ca precipitation” Journal of Industrial and Engineering Chemistry. 18 (6),
1908-1911 (2012).
A29. Ayman Z, Işık M.,“ Occurrence of pharmaceutically active compounds in the waters of
Aksaray-TURKEY” CLEAN - Soil, Air, Water. DOI Number: 10.1002/clen.201300877.
(accepted article)
A1. SCI, SCI Expanded, SSCI, AHCI ve Eğitimle ilgili uluslararası alan indeksleri
kapsamı dışındaki hakemli dergilerde yayımlanan özgün makale sayısı (Tam metinli
makale ,özet, teknik not, editöre mektup, vb.)
A1-1. Işık M., Sponza D.T. “The fate and inhibition effect of Direct Red 28 in an anaerobic
mixed culture” J. Int. Environnemental Application & Science. 1 (1-2): 1-26 (2006)
B. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan
bildiriler :
B1. Sponza, D.T., Işık M., “Ultimate azo dye degradation in anaerobic/aerobic sequential
processes” Proceedings of Fifth International Syposium on Waste Management Problems
In Agro-Industries, AGRO-2001, 97-105, Shiga-Japan. (2001).
B2. Sponza, D.T., Işık M. “Remazol Black-5 boyasının anaerobik/aerobik ardışık proseslerle
arıtılabilirliği,” Uluslararası Arıtım 2000 Sempozyum ve Sergisi, 175-187, İstanbul, (2001).
B3. Işık M., Sponza D.T.“The Removal of Azo Dye, Cango Red and Direct Black 38 by
Escherichia coli and Pseudomonas sp. Cultures. Proceedings of Appropriate
Environmental and Solid Waste Management and Technologies for Developing Countries,
ISWA 2002 World Environment Congress and Exhibition,1631-1640 Istanbul-Turkey,
(2002).
B4. Işık M., Sponza D.T. “Decolorization of azo dyes under sequential anaerobic/aerobic.
conditions” Proceedings of Appropriate Environmental and Solid Waste Management and
Technologies for Developing Countries, ISWA 2002 World Environment Congress and
Exhibition, 1647-1656, Istanbul-Turkey, (2002).
7
B5. Işık M., Sponza D.T. “Aromatic amine degradation in an UASB/CSTR sequential system
treating Congo Red Dye,” Fifth Specialized Conference on Small Water and Wastewater
Treatment Systems, Vol.I, 461-470. Istanbul-Turkey (2002).
B6. Kavurmacı M., Karadavut S., Özcan S., Kurmaç Y., Altaş L., Işık M. “Aksaray ili yüzey
sularının hidrojeokimyasal özellikleri ve su kalitesinin değerlendirilmesi”, Blacksea
Internatıonal Envıronmental Symposıum Vol.3 133-146. August 25-29, 2008 Giresun–
Turkey, (2008).
B7. Işık M., Altaş L., Kurmaç Y., Özcan S., Oruç Ö. “Sürekli beslemeli biyokatalitik
kalsifikasyon reaktöründe hidrolik bekleme süresi (HBS) etkisi” Blacksea International
Envıronmental Symposium Vol.3 133-146 392-396. August 25-29, 2008 Giresun–Turkey.
(2008).
B8. Altaş L., Kılıç A., Koçyiğit H., Işık M. “Adsorbtion of Cr(VI) on ureolytıic mixed culture
from biocatalytic calcification reactor”. Uluslararası Sürdürülebilir Su Ve Atıksu Yönetimi
Sempozyumu. 26-28 Ekim 2010 Cilt 2, 927-936 Konya-TURKEY. (2010). (POSTER)
B9. Özcan S., Şimşek İ, Altaş L., Işık M. “Şeker fabrikası atıksularından biyolojik kalsiyum
giderimi” Uluslararası Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu. 26-28 Ekim
2010 Konya-TURKEY. Cilt 2, 1014-1019 (2010). (POSTER)
B10. Özcan S., Şimşek İ, Altaş L., Işık M. “Ürolitik mikroorganizma işlevine çamur yaşının
etkisi” Uluslararası Sürdürülebilir Su Ve Atıksu Yönetimi Sempozyumu. 26-28 Ekim 2010
Konya-TURKEY. Cilt 2, 1020-1025 (2010) (POSTER)
B11. Işık M., Atlaş L., Özcan S., Şimşek İ., Ağdağ O.N., Alaş A., “Effect of urea concentration
on ureolytic mixed culture through Ca Precipitation”. 11th International Chemistry Conference
and Exhibition in Africa (11 ICCA) 20-23 November 2010 Luxor-EGYPT. (POSTER).
B12. Ayman Z., Işık M., “Occurrence of Some Pharmaceutıcals and Hormones in Waters of
Aksaray-Turkey.” 2nd International Conference of Ecosystems (ICE2012). Abstract book
page: 88, June 1-6, 2012 Tirana- Albania. (POSTER).
B13. Bahadır T., Işık M., Büyükgüngör H., “Atıksularda İlaç Kalıntıları ve Biyolojik
Sistemlerde Giderimleri” 3. Uluslar arası Su Kongresi ve Sergisi. 22-24 Mart 2013, Bursa 5259 (2013) (Sözlü Bildiri)
8
B14. Bahadır T., Işık M., “Initial pH Effect on Algae Production under Batch Conditions”
Internatıonal Conference on Envıronmental Scıence and Technology. 18-21 June 2013, ÜrgüpNevşehir (2013). (Sözlü Bildiri).
B15. Sönmez G., Bahadır T., Işık M., “Carbamazepine removal from tap water by Fenton
process” 2nd Internatıonal Conference on Envıronmental Scıence and Technology. Abstract
Book p. 171-173. 14-17 May 2014, Antalya-Turkey (2014). (Sözlü Bildiri).
B16. Sönmez G., Bahadır T., Işık M., “Carbamazepine removal from tap water by Fenton
process” 2nd Internatıonal Conference on Envıronmental Scıence and Technology. Abstract
Book p. 182-183. 14-17 May 2014, Antalya-Turkey (2014). (Sözlü Bildiri).
C. Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :
C1.Clair N. Sawyer , Perry L. McCarty , Gene F. Parkin. Chemistry for Environmental
Engineering and Science. Fifth editon. McGraw-Hill Comp. Inc. USA (2003). Çeviri:
İsmail Toröz (editör-yazar), Gülfem Bakan, Niğmet Uzel, Nuray Ateş, Serdar Doğruel,
Zeynep Ceylan, Mustafa Işık, Vedat Uyak, Ayça Erdem, Mustafa Yazgan , Dilek
Erdirençelebi, Derya Y. İmer Köseoğlu, Neval Baycan Parıltı (Bölüm yazarları). Çevre
Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimya, Sayfa. 752. Nobel Yayınları (2013).
D. Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler :
D1. Işık M., Topaloğlu B., Bakan G., “Kızılırmak Deltası Drenaj Kanallarında Kirlilik
Araştırması” Ekoloji Çevre Dergisi, 8, 14-19, (1999).
D2. Sponza D., Işık M., Atalay H., “İndigo Boyar Maddelerinin Anaerobik Arıtılabilirliklerinin
İncelenmesi” Fen ve Mühendislik Dergisi, 2, 23-34. (2000).
D3. Işık M., Sponza D. “Kongo Red ve Direkt Black 38 Boyalarının Anaerobik/Aerobik
Ardışık Sistemle Mineralizasyonu. Su Kirlenmesi Kontrolü Dergisi, İTÜ, 13, 2, 1-12,
(2003).
D4. Işık M., Sponza D. “Simule Tekstil Atıksuyunun Anaerobik/Aerobik Arıtımı” Ekoloji
Çevre Dergisi, 14, 1-8, (2004).
D5. Sönmez G., Işık M. “Sulardaki İlaç Kalıntılarının İleri Oksidasyon Yöntemleri İle
Giderimi” Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi, 6(1), sayfa:68-73 (2013).
E. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:
9
E1. Sponza D., Işık M., “Endüstriyel Atıksularda Bulunan Bazı Rekalsitrant Maddelerin
Anaerobik/aerobik Ardışık Sistemlerde Arıtılabilirliği”, 3. Ulusal Çevre Mühendisliği
Kongresi, İzmir. (1999). (POSTER)
E2. Sponza D., Işık M., Atalay H., “Reaktif Black 5 ve Synazol Red Boyalarının Anaerobik
Arıtılabilirliği, İ.T.Ü. 7. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 19-33, İstanbul.
(2000).
E3. Sponza D., Işık M., Atalay H., “İndigo Boyar Maddelerinin Anaerobik Arıtılabilirliklerinin
İncelenmesi”, 1. Ulusal Çevre Kirliliği Kontrolü Sempozyumu, 350-354, Ankara. (2000).
(POSTER).
E4. Sponza D., Işık M., “Sülfür (Kükürt ) Boyaların Anaerobik Arıtılabilirliği”, 2000 GAPÇevre Konferans, Cilt 2, 737-746., Şanlıurfa. (2000).
E5. Işık M., Çokay E., “Tekstil Boyar Atıksularda Renk Giderimi” 2000 GAP-Çevre
Konferans, Cilt 2, 1129-1136, Şanlıurfa, 2000. (POSTER).
E6. Ağdağ O.N., Işık M. “Mermer Sanayi Katı Atıklarının Oluşumu ve Geri Kazanılması”, 1.
Ulusal Katı Atık Kongresi (UKAK), 47-50, İzmir. (2001). (POSTER).
E7. Sponza D. Işık M. “DeğişikMikroorganizma Kültürlerinin Azo Boyalarından Kaynaklanan
Rengin Giderimine Etkileri” Ulusal Sanayi-Çevre Sempozyumu ve Sergisi, 427-439,
Mersin. (2001).
E8. Işık M., Sponza D., “Organik Ksenobiyotik Bileşiklerin Biyolojik Arıtımı, IV. Ulusal
Ekoloji Kogresi”, 389-398, Bodrum, (2001).
E9. Işık M., Sponza D., “Tekstil Atıksularının Oluşumu, Karekterizasyonu ve Arıtım
Yöntemleri” IV. Ulusal Ekoloji Kogresi, 621-629, Bodrum. (2001). (POSTER)
E10. Işık M., Sponza D. “Kongo Red ve Direkt Black 38 Boyalarının Anaerobik/aerobik
Ardışık Sistemle Mineralizasyonu” İ.T.Ü. 7. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu
EKK 2002, 261-271, İstanbul. (2002).
E11. Işık M., Ağdağ O.N., Kurmaç Y., “Deponilerde sızıntı suyu oluşumu, özellikleri ve arıtma
yöntemleri” I.Ulusal Erciyes Sempozyumu, 398-405. Kayseri, 23-25 Ekim 2003. (2005).
E12. Kunt F., Kurmaç Y., Altaş L., Güllü Ö., Işık M., “Aksaray İli Kentsel Atıksularının
iklimsel Koşullarda Anaerobik Arıtımı” Ulusal Çevre Sempozyumu, 18 - 21 Nisan 2007,
Mersin Üniversitesi-Mersin. (2007).
E13. Kunt F., Kurmaç Y., Altaş L., Güllü Ö., Işık M., “Endüstriyel Atıksulardan Biyokatalitik
Olarak Kalsiyum Giderimi”, Ulusal Çevre Sempozyumu, 18-21 Nisan 2007, Mersin
Üniversitesi-Mersin. (2007).
10
E14. Altaş L., Kurmaç Y., Işık M. “Biyokatalitik Kalsiyum Giderimi ve Etki Eden Faktörler”
İTÜ 11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 421-426, 11-13 Haziran 2008
İstanbul. (2008). (POSTER)
E15. Sağlam S.S., Özdemir S.Y., Işık M.
“Spesifik Metanojenik Aktivite Testinin
Optimizasyonu” İTÜ11. Endüstriyel Kirlenme Kontrolü Sempozyumu, 485-490, 11-13
Haziran 2008, İstanbul. (2008). (POSTER).
E16. Kandemir Ş., Örün İ., Talas Z., Örün G.N., Erdoğan K., Işık M., Altaş L., Duran A.
“Sultansuyu (Malatya) Baraj Gölünde yaşayan bazı ekonomik balık türleri üzerinde
biyokimyasal ve limnolojik incelemeler. 19. Ulusal Biyoloji Kongresi” özet kitabı Sayfa
219. 23-27 Haziran 2008. Trabzon.
E17. Kavurmacı M. Elhatip H. Karadavut S. Kurmaç Y. Atlaş L. ve Işık M. “Aksaray İli yeraltı
sularının hidrojeokimyasal özellikleri ve su kalitesinin değerlendirilmesi” Su-Enerji-Sağlık
(SES’08) Sempozyumu. 20-23 Ekim 2008, Aksaray Üniversitesi-Aksaray. Sayfa 18-25.
(2009).
E18.Işık M., Atlaş L., Kavurmaci M., “Aksaray Su Kaynaklarının Arsenik Açısından
Değerlendirilmesi” Su-Enerji-Sağlık (SES’08) Sempozyumu 20-23 Ekim 2008 Aksaray
Üniversitesi-Aksaray, Sayfa 163-171. (2009).
E19. Işık M., Atlaş L., Kurmaç Y., Özcan S., Oruç Ö. “Biyokatalitik Kalsifikasyon
Reaktöründe Çamur Yaşının Etkisi” Su-Enerji-Sağlık (SES’08) Sempozyumu 20-23 Ekim
2008, Aksaray Üniversitesi-Aksaray .Sayfa: 55-61. (2009).
E20. Işık M., Atlaş L., Kurmaç Y., ve
Özcan S. (2009) “Aksaray evsel atıksularının
anaerobik/aerobik arıtımı” Su-Enerji-Sağlık (SES’08) Sempozyumu 20-23 Ekim 2008,
Aksaray Üniversitesi-Aksaray, Sayfa 48-54.
E21. Oruç Ö., Aydın İ. ve Işık M., (2009) “Aksaray sularında organik fosforlu pestisidler” SuEnerji-Sağlık (SES’08) Sempozyumu 20-23 Ekim 2008 Aksaray Üniversitesi-Aksaray.
(POSTER Özet) sayfa:179-185.
E22. Kavurmacı M., Altaş L., Işık M., Kurmaç Y. ve Özcan S. (2009) “Tuz Gölü’nün kıyı
akiferlerine etkisi” Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI, 92-96, 2829 Mayıs 2009, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze/Kocaeli.
E23. Ayman Z., Işık M., “Sulardaki ilaç kalıntılarının çevre sağlığı açısından
değerlendirilmesi” Türkiyede Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu VI., 330-334,
28-29 Mayıs 2009, Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Gebze/Kocaeli. (2009). (POSTER)
11
E24. Oruç Ö., Aydın İ., Işık M. “Aksaray sularında bazı organoklorlu pestisidler” 23. Ulusal
Kimya Kongresi, FP-027, 16-20 Haziran 2009, Cumhuriyet Üniversitesi Sivas. (2009)
(ÖZET).
E25. Oruç Ö., Aydın İ., Işık M. “Aksaray il sınırları içindeki farklı yer altı ve yüzey sularında
bulunan bazı insektisit ve herbisitlerin gaz kromatografisi yöntemiyle incelenmesi”
Kromatografi 2009, 26-29 Eylül 2009, KTÜ Fen Edebiyat Fak, Kimya Böl. Trabzon.
(2009). (ÖZET)
E26. Kavurmacı, M., Güllü, Ö, Kurmaç Y., Altaş L., Işık M., Özcan S. “Aksaray İli yeraltı
suyu verilerinin coğrafi bilgi sistemi ile değerlendirilmesi” IX Ulusal Ekoloji ve Çevre
Kongresi Özet Kitabı, 7-10 Ekim 2009, Nevşehir, sayfa:122 .(2009). (ÖZET).
E27.Yılmaz A., Erdem E., Oruç Ö., Işık M. “Aksaray içme suyunda trihalometanlar” Ekoloji
2010 Sempozyumu özet kitabı sayfa:16, 5-7 Mayıs 2010-AKSARAY. (2010). (ÖZET
SÖZLÜ BİLDİRİ).
E28. Yılmaz D., Erşan M.Y., Işık M. “Damacana suların mikrobiyolojik kalitesi üzerinde
pompa temizliğinin etkisi” Ekoloji 2010 Sempozyumu özet kitabı sayfa:33 5-7 Mayıs 2010AKSARAY (2010). (ÖZET SÖZLÜ BİLDİRİ).
E29. Yılmaz D., Özcan S., Altaş L., Işık M., “Aksaray ili yuzeysel ve yeraltı su kaynaklarının
mikrobiyolojik açıdan değerlendirilmesi” Ekoloji 2010 Sempozyumu. özet kitabı sayfa:34
5-7 Mayıs 2010-AKSARAY. (2010). (ÖZET SÖZLÜ BİLDİRİ).
E30. Oruç Ö., Özcan S., Şimşek İ., Işık M. “Aksaray ili tarımsal faaliyetleri ve çevreye
etkileri.” Ekoloji 2010 Sempozyumu. özet kitabı sayfa:116 5-7 Mayıs 2010-AKSARAY
(2010). (ÖZET POSTER BİLDİRİ).
E31. Sönmez G., Işık M. “Sulardaki İlaç Kalıntılarının İleri Oksidasyon Yöntemleri İle
Giderimi” Ekoloji Sempozyumu 2012. Özet kitabı: sayfa:117. 3-5 Mayıs 2012- KİLİS.
E32. Işık M, “Küresel Isınmanın Su Kaynakları Üzerindeki Etkisi” Baki Canik Su Medeniyeti
Sempozyumu. Bildiri Özet kitabı Sayfa:72. 07-09 Ekim 2013- AKSARA. (Sözlü Bildiri).
E33. Bahadır T., Sönmez G., Işık M, Büyükgüngör H., “Bazı İlaç Kalıntılarının Ardışık Kesikli
Reaktörde Giderimi” Ekoloji Sempozyumu 2014. Özet kitabı: sayfa:38. 01-04 Mayıs 2014Gazimağusa-KKTC. (Sözlü Bildiri).
E34. Er D., Çezik N., Özcan S., Bahadır T., Aydoğdu B., Işık M., “Bazı Toksik Metallerin
Ayçiçeği ile Topraktan Giderimi” Ekoloji Sempozyumu 2014. Özet kitabı: sayfa:178. 01-04
Mayıs 2014- Gazimağusa-KKTC.
E 35. Işık M., Altaş L., “Küresel İklim Değişikliğinin KOP Bölgesi Üzerinde Potansiyel
Etkileri” II. KOP Bölgesel Kalkınma Sempozyumu 23-24 Ekim 2014-Niğde. (Sözlü Bildiri).
12
F. Diğer yayınlar :
F 1.Atıflar
06 Mayıs2014 Tarihi itibari ile
SCI Yayın Sayısı: 29
Yayınlara atıf sayısı (sum of the times cited): 580
Yazarın çalışmaları h ariç atıf sayısı (total citing article without self citations): 548
Atıf yapılan çalışma sayısı (citing articles): 425
Yazarın çalışmaları hariç atıf yapılan makale sayısı (articles without self-citations): 408 Yayın
başına ortalama atıf sayısı (average citations per Item): 20,71
h-indeks (h-index) değeri:16
F2. Hakemlik Yaptığı Uluslararası Dergiler:
Journal of Hazardous Materials(2003)
Science of The Total Environment(2004)
Journal of Chemical Technology & Biotechnology(2004)
Journal of Environmental Management(2005)
Biotechnology and Bioengineering (2005)
Environmental Technology (2006)
Environmental Engineerin Science (2008) (İKİ KEZ)
Journal of Chemical Technology & Biotechnology (2008)
Water Research (2009)
Water Science and Technology (2009)
Journal of Chemical Technology & Biotechnology(2011)
Journal of International Environmental Application and Science (2011)
Journal of Industrial and Engineering Chemistry (2011)
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi (2012)
Water, Air, & Soil Pollution (2013)
Gazi Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Dergisi (2013)
Turkish Journal of Engıneerıng And Environmental Sciences- Türk Mühendislik ve Çevre
Bilimleri Dergisi (TÜBİTAK) (2013)
Clean-Soil, Air, Water (2013).
13
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
1
File Size
499 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content