close

Enter

Log in using OpenID

Öncelikli Dönüşüm Programları 2. Grup Eylem Planları Bilgi Notu

embedDownload
ONUNCU KALKINMA PLANI
(2014-2018)
18 Aralık 2018
GENEL ÇERÇEVE
Cumhuriyetimizin 100. yıl ufkunu ortaya koyan 2023 vizyonuyla ve katılımcı bir
yaklaşımla (7.200’ü yerelden, 10.000’i aşkın kişi ve kurum görüşü, 66 adet Özel İhtisas
Komisyonu) hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı bu yüksek hedeflere ulaşmada çok önemli bir
yol haritası sunmaktadır.
Onuncu Kalkınma Planında ülkemizin ekonomik ve sosyal kalkınma süreci bütüncül,
kapsayıcı ve çok boyutlu bir bakış açısıyla ele alınmış; insan odaklı kalkınma anlayışı
benimsenmiştir.
Bu çerçevede Plan, yüksek, istikrarlı ve kapsayıcı ekonomik büyümenin yanı sıra
hukukun üstünlüğü, bilgi toplumu, uluslararası rekabet gücü, insani gelişmişlik, çevrenin
korunması ve kaynakların sürdürülebilir kullanımı gibi unsurları kapsayacak şekilde
tasarlanmıştır.
Onuncu Kalkınma Planının temel amacı uluslararası değer zinciri hiyerarşisinde üst
basamaklara çıkmış, yüksek gelir grubu ülkeler arasına girmiş ve mutlak yoksulluk sorununu
çözmüş bir ülke konumuna gelmektir.
Onuncu Kalkınma Planında daha önceki planlardan farklı olarak “Öncelikli Dönüşüm
Programları” adıyla 25 adet özel uygulama programı yer almaktadır.
Söz konusu programlar, Plan’ın uygulanabilirliğini ve kalkınma çabalarının etkinliğini
artırmak amacıyla yeni bir yaklaşım çerçevesinde hazırlanmıştır.
Hem 2023 vizyonu hem de Onuncu Kalkınma Planı hedeflerine ulaşabilmek açısından
önem taşıyan temel sorun alanlarına yönelik olarak tasarlanan bu programlar; genellikle
birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren ve kurumlar arası etkin koordinasyon
gerektiren kritik reform alanlarına yönelik olarak tasarlanmıştır. Sektörel ve sektörler arası bir
yaklaşımla hazırlanan ve beş yıl içinde sonuçlandırılması öngörülen bu programların
ülkemizin yapısal dönüşümü ve yeni bir atılım sağlaması yolunda ciddi katkısı olacaktır.
Öncelikli Dönüşüm Programlarının tasarımında Plan hedefleri ve politikalarıyla
bağlantı kurulmuş, bu politikaların etkin bir şekilde hayata geçirilebilmesi için programların
temel unsurları ortaya konulmuştur.
Bu kapsamda, öncelikli dönüşüm programları için ayrıntılı eylem planları hazırlanmış
bulunmaktadır. Programlar, 1300’e yakın eylem içeren bu eylem planları yoluyla hayata
geçirilecektir. Bu süreçte, toplam 35 bakanlık ve kurum/kuruluş, program koordinatörü
ve/veya bileşen sorumlusu olarak görev almaktadır.
Ekonomi Koordinasyon Kurulunda ilgili Bakanların katılımıyla gruplar halinde
görüşülen bu özel programlar, Yüksek planlama Kurulu onayını takiben resmiyet kazanacak
ve uygulamaya geçirilecektir.
Kamuoyuyla üç grup halinde paylaşılması planlanan öncelikli dönüşüm
programlarının birinci grubu 6 Kasım tarihli basın toplantısında kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Bugün, eylem planları arasından makroekonomiye ilişkin konuların bir araya getirildiği grup
açıklanmaktadır. Bu ikinci gruptaki eylem planları ülkemizin yüksek ve istikrarlı büyüme
hedefine yönelik olarak Kalkınma Planı döneminde sürdürülecek öncelikli yapısal reform
1
uygulamalarını içermektedir. Bu grup içerisinde yer alan “Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması
Programı Eylem Planı” ayrıca açıklanacaktır.
Türkiye ekonomisi kapsamlı bir şekilde uygulamaya konulan yapısal ve düzenleyici
reformlar sayesinde makroekonomik düzlemde önemli bir dönüşüm süreci yaşamıştır. Bu
sayede elde edilen güçlü kamu maliyesi, tek haneli enflasyon oranları, ve güçlü bankacılık
yapısı bir taraftan büyümenin lokomotifi olarak özel sektörün ön plana çıkmasına katkı
sağlarken, diğer taraftan ekonominin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmıştır. Bu süreç
ayrıca; yüksek büyüme oranlarının yakalanmasında, kişi başına milli gelirin artmasında, gelir
dağılımının iyileşmesinde ve uluslararası ölçekte güven duyulan bir ekonomik yapının
oluşmasında da önemli bir rol oynamıştır. Bugün Türkiye; demografik özellikleri, nitelikleri
artan işgücü, büyük iç pazarı, gelişmiş ve gelişmekte olan pazarlara erişim imkânı açısından
önemli bir potansiyele sahiptir. Bu potansiyelin gerçekleşmesinin önünde engel teşkil eden
makroekonomik istikrarsızlık unsurları geçtiğimiz dönemde büyük oranda sorun olmaktan
çıkmış, daha dayanıklı bir ekonomik yapıya ulaşılmıştır.
Bununla birlikte, gelişmiş ülkelere yakınsama sürecinin hızlandırılması ve kalıcı bir
şekilde yüksek gelir seviyesine çıkılması için bazı alanlarda yapısal reform ihtiyacı
bulunmaktadır. Yurt içi tasarruf oranı düşük olup, ekonomik büyüme dış kaynağa duyarlıdır.
Üretimde kalıcı olarak verimlilik artışının sağlanması önemini korumaktadır. Ağırlıklı olarak
fiyat rekabetine dayanan ihracatın sofistikasyon düzeyi yetersiz olup dinamik bir talep
yapısına sahip yüksek teknoloji grubu malların ağırlığı düşüktür. Fiziki ve beşeri kaynaklar
hızla sanayi sektörlerinden üretken olmayan alanlara yönelmektedir. Kaynaklarımızın üretken
alanlara yönlendirilerek sanayileşmenin hızlandırılması uzun dönem hedeflerimizin
gerçekleştirilmesi açısından hayati önemi haizdir. Bu durum, hem dış ticarette rekabet
gücümüzü artıran hem de istihdam yaratan, üretim odaklı bir büyüme yapısını hayata
geçirmeye yönelik makroekonomik politika uygulamalarını gerekli kılmaktadır.
Ekonomik büyümenin hızlandırılmasında, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi ve
beraberinde gelecek yatırım artışları önemli olmakla birlikte, bu yatırımların sağlıklı bir
şekilde finanse edilmesi de büyümenin istikrarlı ve yüksek bir şekilde devam etmesi için
gerekli görülmektedir. Dolayısıyla, kaynakların toplanması ve etkin bir şekilde dağıtılmasını
sağlayan, küresel piyasalarla entegre ve uluslararası alanda hizmet ihraç edebilen bir finans
sektörünün oluşması önem arz etmektedir. Ayrıca, son yıllarda alınan önlemlere rağmen kayıt
dışı ekonomi ile mücadele, ekonomik ve sosyal birçok konuya katkısı nedeniyle önemini
korumaktadır.
2
GRUPLAR İTİBARIYLA ÖNCELİKLİ DÖNÜŞÜM PROGRAMLARI LİSTESİ
1. Grup Öncelikli Dönüşüm Programları









İthalata Olan Bağımlılığın Azaltılması Programı
Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirme Programı
Kamu Alımları Yoluyla Teknoloji Geliştirme ve Yerli Üretim Programı
Yerli Kaynaklara Dayalı Enerji Üretim Programı
Enerji Verimliliğinin Geliştirilmesi Programı
Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Programı
Sağlık Endüstrilerinde Yapısal Dönüşüm Programı
Sağlık Turizminin Geliştirilmesi Programı
Taşımacılıktan Lojistiğe Dönüşüm Programı
2. Grup Öncelikli Dönüşüm Programları








Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı
Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı
Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı
Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı
İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı
İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı
Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı (Ayrıca açıklanacaktır.)
3. Grup Öncelikli Dönüşüm Programları








İşgücü Piyasasının Etkinleştirilmesi Programı
Temel ve Mesleki Becerileri Geliştirme Programı
Nitelikli İnsan Gücü için Çekim Merkezi Programı
Sağlıklı Yaşam ve Hareketlilik Programı
Ailenin ve Dinamik Nüfus Yapısının Korunması Programı
Yerelde Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi Programı
Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı
Kalkınma için Uluslararası İşbirliği Altyapısının Geliştirilmesi Programı
3
İKİNCİ GRUP EYLEM PLANLARININ AMAÇ, HEDEF ve
ÖNE ÇIKAN BAZI EYLEMLERİ
1. Üretimde Verimliliğin Artırılması Programı
Onuncu Kalkınma Planı döneminde verimlilik odaklı bir yaklaşımla rekabet gücünü
artırarak cari açık sorunu yaşamadan yüksek ve istikrarlı büyümeye ulaşmayı
hedeflemekteyiz. Bu kapsamda, Üretimde Verimliliğin Artırılması Programıyla, verimlilik
algısının geliştirilmesini, üretim süreçlerinin iyileştirilmesini, katma değerin artırılmasını,
böylelikle söz konusu hedefe katkı sağlamayı amaçlamaktayız.
Bu çerçevede, plan dönemi sonunda sanayi sektöründe Toplam Faktör Verimliliğinin
(TFV) büyümeye katkısını yüzde 20’nin üzerine çıkarmayı hedeflemekteyiz.
Bu başlık altında 59 adet eylem yer almaktadır.
Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:










İşletmelerin iyi örneklerle buluşturulması yoluyla deneyim aktarımını sağlayacak ve
işletmeler arası etkileşim düzeyini yükselteceğiz.
Verimlilik alanında sistematik gelişmeler kaydeden KOBİ’lerimizin devlet
desteklerinden öncelikli ve avantajlı olarak yararlanmasını sağlayacağız.
KOBİ’lerin kurumsallaşmalarına önem vereceğiz. Bu amaçla destek programları
oluşturacağız ve mevcut destekleri gözden geçireceğiz.
Sanayi bölgelerinin teknolojik donanımı ve teknoloji geliştirme kapasitesini
güçlendireceğiz.
İmalat sanayiinde endüstriyel otomasyon uygulamalarını yaygınlaştıracağız.
İmalat sanayiinde kaynak verimliliği potansiyelini belirleyeceğiz, kaynak verimli
üretim uygulamalarını yaygınlaştıracağız.
Küçük ölçekli işletmelere yönelik olarak ürün tasarımını, çeşitlendirilmesini ve
markalaşmalarını destekleyecek ve bu konularda eğitim faaliyetleri düzenleyeceğiz.
KOBİ’lerin finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştıracağız.
Türk malı markası ve imajının iyileştirilmesi için faaliyetler yürüteceğiz.
Dış pazarlardaki dağıtım kanallarına doğrudan erişim amacıyla, özellikle yüksek
teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren yabancı şirket ve markaların satın alınmasını
destekleyeceğiz.
2. Yurtiçi Tasarrufların Artırılması ve İsrafın Önlenmesi Programı
Bu program çerçevesinde, yüksek ve istikrarlı bir büyüme dinamiği sağlamak üzere, en
güvenilir ve kalıcı finansman kaynağı olan yurtiçi tasarrufların artırılması, artan yurtiçi
tasarrufların üretken yatırımlara yönlendirilmesi ve israfın azaltılması amaçlanmaktadır.
4
2013 yılında yüzde 13,4 olan yurt içi tasarruf oranının Program dönemi sonunda yüzde
19’a yükseltilmesi hedeflenmektedir.
Bu başlık altında 74 adet eylem yer almaktadır.
Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:











Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazançlarının vergilendirilmesine
yönelik uygulamalar gözden geçireceğiz.
Taşınmaz alımlarının finansmanında kullandırılan kredilere ilişkin vergi istisna ve
muafiyetlerini, sosyal ve ekonomik amaçları dikkate alarak, gözden geçireceğiz.
İmalat sanayiinde kapasite ve verimlilik artışı sağlamak amacıyla, imalat sanayii
makine-teçhizat yatırımlarının finansmanında Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi
(BSMV) istisnası getireceğiz.
Uluslararası yükümlülükleri gözeterek, lüks ve/veya ithalat yoğunluğu yüksek tüketim
malları tespit edecek ve caydırıcı vergilendirme yapacağız.
Uzun vadeli tasarrufları teşvik etmek üzere özel amaçlı tasarruf mekanizmaları
geliştireceğiz.
Altın bankacılığını geliştireceğiz.
Finansal istikrar gözetilerek, ihtiyaç duyulan alanlarda kredi düzenlemelerine ilişkin
çalışmalara devam edeceğiz.
Bireysel Emeklilik Sisteminde kesinti oranlarını uluslararası düzeylere yaklaştıracağız.
Hayat sigortalarının ve uzun süreli (bir yılı aşan) özel sağlık sigortalarının
geliştirilmesi için politika seçeneklerini değerlendireceğiz.
İsrafın fazla olduğu mal gruplarını tespit edecek ve israfın önlenmesine yönelik
bilinçlendirme ve yönlendirme faaliyetleri yürüteceğiz.
Kamuoyuna yönelik olarak genel bir tasarruf çağrısı kampanyası yürüteceğiz.
3. İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Programı
Bu programla, İstanbul’un uluslararası alanda rekabet gücüne sahip bir finans
merkezine dönüşebilmesi için reel sektörün ihtiyaçlarını karşılayacak, her türlü finansal aracın
ihraç edilebildiği, güçlü bir fiziki, beşeri ve teknolojik altyapıya sahip, etkin bir biçimde
denetlenen şeffaf bir piyasa yapısının tesis edilmesi amaçlanmaktadır.
2013 yılında İstanbul dünya küresel finans merkezi sıralamasında 44. sırada
bulunmaktadır. Program dönemi sonunda İstanbul’un dünya küresel finans merkezi
sıralamasında ilk 25 arasında, Türkiye’nin finansal gelişmişlik açısından ise ilk 30 ülke
içerisinde yer almasını hedeflemekteyiz. Ayrıca, 2013 yılında yüzde 3,4 olan finansal
hizmetler sektörünün GSYH içindeki payını program dönemi sonunda yüzde 6’ya
yükseltmeyi hedefliyoruz.
Bu başlık altında 104 adet eylem yer almaktadır.
5
Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:











İFM tanıtım ve iletişim faaliyetlerini yürütmek üzere özel sektörün daha fazla katkı
sağladığı bir idari yapı oluşturacağız.
Organize piyasalarda işlem gören türev araçların çeşitliliğini arttıracağız.
Finansal araçlar ile bunların dayanak varlıklarına ilişkin vergi uygulamalarını gözden
geçireceğiz.
Farklı finans kurumları arasında haksız rekabete yol açan vergi uygulamalarını ortadan
kaldıracağız.
Yasası çıkan İstanbul Tahkim Merkezini kuracağız.
Finans alanında ihtisas mahkemeleri kuracağız.
İFM kümelenme bölgelerinde raylı sistemler başta olmak üzere ulaşım imkânlarını ve
iletişim altyapısını geliştireceğiz.
Finans piyasalarında gereksinim duyulan bilişim teknolojileri ürünlerini geliştirmek
üzere “Teknoloji Geliştirme Merkezi” kuracağız.
Hem kamuda hem özel sektörde finans alanında uluslararası geçerliliği olan
sertifikaya sahip uzman sayısını arttıracağız.
Kamu sermayeli katılım bankaları kuracağız.
Faizsiz finans alanında koordinasyonu sağlayacak bir mekanizma oluşturacak, bu
alana uygun etik ilkeleri ve kurumsal yönetim ilkelerini belirleyeceğiz. Ayrıca, ürün
ve hizmet çeşitliliğini arttıracağız.
4. Kamu Harcamalarının Rasyonelleştirilmesi Programı
Bu program çerçevesinde, mevcut harcama programlarını gözden geçirerek verimsiz
harcamaları tasfiye edeceğiz. Bu yolla oluşturulacak mali alanı öncelikli harcama alanlarına
tahsis ederek kamu faiz dışı harcama büyüklüğünün belirli bir seviyede tutulmasını
sağlayacağız. Bu programla ayrıca, kamu harcama büyüklüğünün ve borçlanma gereğinin
sınırlandırılmasının yanı sıra esas olarak harcamaların kalitesinin artırılmasını hedefliyoruz.
Bu başlık altında 77 adet eylem yer almaktadır.
Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:



Sosyal yardımlarda suistimali engellemek ve hak eden herkese ulaşabilmek amacıyla
bu yardımlardan faydalanacak kişileri daha objektif ölçütlere göre belirleyeceğiz. Bu
alanda hizmet veren kamu kurumlarının veri tabanlarının entegrasyonunu
tamamlayacağız.
Tarımsal desteklerin ekonomik, sosyal ve çevresel etkilerini değerlendireceğiz.
Desteklemelerde etkinliği sağlarken doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımını ve
gıda güvenilirliğini gözeteceğiz
KÖİ uygulamalarıyla ilgili çerçeve kanun hazırlayacağız.
6









Kamu kurumlarının ihtiyaçlarının ortak alım yöntemiyle tedarikini yaygınlaştıracağız.
Yükseköğretim kurumlarına ödenek tahsisini daha rasyonel hala getireceğiz.
Kamuda taşıt edinim ve kullanımında yerindelik ve etkinliğin sağlanmasına yönelik
tedbirler alacağız.
Saydamlığın artırılması ve rekabetin sağlanması amacıyla, bütün ihale sonuçlarını
yayımlama sürecini iyileştireceğiz.
Hizmet alımlarında fayda-maliyet analizini zorunlu hale getireceğiz.
Kamuda hizmet binası ediniminde uyulacak yöntem, kriter, usul ve esasları
belirleyeceğiz.
Kaynak tahsis sürecinin etkinliğini sağlamak için stratejik plan-bütçe bağlantısını
güçlendireceğiz.
Kamu hizmetlerini program yaklaşımıyla ele alan bütçe yapısına geçeceğiz.
Akılcı ilaç kullanımını yaygınlaştıracağız, koruyucu ve önleyici sağlık hizmetlerini
geliştireceğiz.
5. Kamu Gelirlerinin Kalitesinin Artırılması Programı
Bu programımızla, temel olarak kamu gelirlerinin sağlıklı ve sürekli kaynaklardan
çağdaş yöntemlerle elde edilmesi amaçlanmaktadır. Gelir mevzuatının oluşturulmasından,
gelirlerin toplanmasına ve kamuoyunun bilgilendirilmesine kadar olan tüm sürecin kalitesini
artırmayı hedefliyoruz. Temel yaklaşımımız vergi ödeyenlerden daha fazla vergi almak değil,
vergi tabanını genişletmek suretiyle gelirlerin kalitesini artırmaktır. Bu program “Kayıt
Dışılığın Azaltılması Programı” ile de yakından ilgilidir.
Bu başlık altında 42 adet eylem yer almaktadır.
Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:








Vergi mevzuatının sadeleştirilmesi çalışmalarına devam edeceğiz.
Vergi mevzuatına ilişkin düzenlemeleri toplumun ve ilgili tarafların katkılarının
alındığı bir süreç içinde gerçekleştireceğiz.
Yerel yönetimlerin öz gelirlerini artıracağız.
Yatırımların üretken alanlara yönlendirilmesi ve tasarrufların artırılması temel amacı
kapsamında gayrimenkul rantlarından kamunun pay almasına yönelik çalışma
yapacağız.
İstisna, muafiyet ve indirimleri kapsamlı bir analize tabi tutacağız.
Vergileme alanında vatandaşa hizmete sunarken teknolojinin imkânlarından daha çok
yararlanacağız.
Kamu gelirleriyle ilgili daha kapsamlı ve detaylı istatistikler üreteceğiz.
Vergi İdaresinin beşeri ve teknik kapasitesini artıracağız.
7
6. İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi Programı
Programın amacı, iş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılarak,
yatırımcının karşılaştığı belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, bunun için
mevcut mekanizmaların iyileştirilerek yatırımların artırılmasıdır. İş ve yatırım ortamına
ilişkin sorunlardan bürokratik süreçler, hukuki süreçler ve yatırım yeriyle ilgili olanlar öne
çıkmaktadır. Bu sorunların, kısa-orta vadeli bir perspektif, bütüncül bir yaklaşım ve daha
etkin bir koordinasyonla çözülmesinin, yatırıma ilişkin belirsizlikleri azaltarak yatırım
süreçlerini kolaylaştıracağı düşünülmektedir.
Bu programın da katkısıyla 2014 yılında yüzde 15,5 civarında olacağını beklediğimiz
özel sektör yatırımlarının GSYH’ya oranını 2018 yılı sonunda yüzde 19,3’e çıkarmayı,
yatırım süreçlerinin iyileştirilmesi suretiyle yatırım yeri tahsis miktarını artırmayı ve Dünya
Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi sıralamasında ilk 40 ülke arasına girmeyi
hedeflemekteyiz.
Bu başlık altında 41 adet eylem yer almaktadır.
Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:









Ülke ekonomisi için büyük önem arz eden yatırımların izin ve yatırım yeri temini
süreçlerinin hızlı ve etkin bir biçimde yürütülmesine ve sonuçlandırılmasına yönelik
mekanizma oluşturacağız.
Kamunun iş dünyasına elektronik ortamda sunduğu hizmetlerin birbirleri ile
entegrasyonu sağlanacak ve daha fazla hizmet elektronik ortamda sunacağız.
İşyeri açma ve çalışma ruhsatlarında basitleştirme ve uygulama birliğini sağlayacağız.
Türkiye’de iş ve yatırım ortamına ilişkin hukuki süreçleri ve altyapıyı geliştirerek,
hukuki süreçlerin daha kısa zamanda sonuçlanmasını sağlayacağız.
Adli ve İdari yargıda uyuşmazlıkların yargı öncesi çözüm usullerini geliştirecek ve
etkin hale getireceğiz. Böylece hukuki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan kısa
sürede çözümünü, mahkemeye yansıyanlarda ise yargı sürecinin kısa sürede
sonuçlanmasını sağlayacağız.
Türkiye’de yatırıma uygun arazi envanterinin yatırımcıya elektronik ortamda ve etkin
bir şekilde sunulması amacıyla coğrafi bilgi sistemleri altyapısını geliştireceğiz.
Yatırım yeri tahsis sürecinin hızlandırılmasına yönelik mevzuat düzenlemelerini
gerçekleştireceğiz.
Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgelerinde özellikle yatırım yeri tahsisine
ilişkin uygulama sürecinde karşılaşılan sorunları tespit edeceğiz ve bu sorunların
çözümüne yönelik olarak mevzuatı geliştireceğiz.
Bölgesel düzeyde iş ve yatırım ortamını değerlendirmek üzere gösterge seti
belirleyecek, anket çalışması gerçekleştirecek ve değerlendirme raporları
hazırlayacağız.
8
7. İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı
Bu programla; paylaşımcı, işbirliğine dayalı ve planlı bir istatistik üretim süreci ile
bilimsel metotlarla elde edilmiş güvenilir istatistiklerin kalitesinin ve sayısının artırılması,
ulusal ve uluslararası ihtiyaçlar doğrultusunda üretilmesi gereken istatistik yelpazesinin
genişletilmesi ve idari kayıtların sağlıklı bir şekilde tutulması amaçlanmaktadır.
İstatistiki Bilgi Altyapısını Geliştirme Programı ile bilgi/veri ihtiyacını karşılayan
istatistik portalının hayata geçirilmesi, uluslararası standartlarda üretilmiş istatistik sayısının
artırılması, bölge bazında daha fazla istatistik üretilmesi, entegrasyonu sağlanmış
sürdürülebilir istatistik sisteminin kurulması ve idari kayıt sistemlerinden üretilen
istatistiklerin sayısının artırılması hedeflenmektedir.
Bu başlık altında 28 adet eylem yer almaktadır.
Bu programın içerdiği önemli eylemler ise şu şekildedir:









Ulusal ve uluslararası kullanıcıların ihtiyaç ve öncelikleri dikkate alınarak uluslararası
standartlara uygun şekilde üretilebilecek istatistikleri belirleyeceğiz.
TÜİK ve diğer kurum ve kuruluşlarca yayınlanan tüm istatistikleri tek bir çatı altında
toplayan bir internet portalı kurarak işlerliği sağlayacağız.
Uluslararası veri gönderim sistemi kuracak, kurum ve kuruluşlarca yapılacak veri
gönderiminin bu sistem üzerinden yapılmasını sağlayacağız.
Kurumların tuttukları idari kayıtların envanterini çıkaracak, Ulusal Kayıt Sistemine
(UKS) dâhil edilecek idari kayıtları tespit edeceğiz.
Resmi istatistik üretim sürecinde yer alan kurum ve kuruluşların idari kayıtlarının
istatistik üretiminde kullanılmak üzere TÜİK'in kullanımına açılması sağlayacağız.
Kurumlar tarafından üretilen istatistiklerde kullanılan idari kayıtların doğru ve etkin
kullanımını sağlamak üzere TÜİK tarafından eğitimler verilecektir.
Kurumlarda istatistiksel analiz yapabilecek birimler kuracağız.
İstatistik üretim sürecinde kullanılan değişkenlere ait kavram, tanım, sınıflama ve
kodlamaları çalışma grupları vasıtasıyla standart hale getireceğiz.
Ulusal kayıt sistemi standardının kurumların veri altyapılarında kullanımını
sağlayacağız.
8. Kayıt Dışı Ekonominin Azaltılması Programı
Bu programımıza ilişkin ayrıntılı bilgileri ayrıca paylaşacağız.
9
Author
Document
Category
Uncategorized
Views
3
File Size
451 KB
Tags
1/--pages
Report inappropriate content